Sunteți pe pagina 1din 11
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIE ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIE ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI OI POS DRU

CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Titlul proiectului: Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă din România - CALISIS

FFP DOCUMENTE GENERALE - CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia 1, Revizia 1

Exemplar nr.

1

Elaborat:

Verificat:

Aprobat:

Diana Georgescu Responsabil de proces

Septimiu Ranta Responsabil calitate

Mihaela Udrea

Manager proiect

13.10.2010

14.10.2010

26.10.2010

FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 2 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1

Pagina: 2 din 11

LISTA DE DIFUZARE

Exem-

   

Semnătura şi data de primire şi retragere

plar

Nume şi prenume

Funcţia

A reviziei / ediţiei aplicabile

A reviziei / ediţiei retrase

nr.

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       
FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 3 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1

Pagina: 3 din 11

INDICATORUL EDIŢIILOR ŞI REVIZIILOR

Nr. capitol/ Capitol / Subcapitol Data Pagina Ediţia Revizia subcapitol aplicării revizuită Modificat
Nr. capitol/
Capitol / Subcapitol
Data
Pagina
Ediţia
Revizia
subcapitol
aplicării
revizuită
Modificat
Adăugat
Suprimat
revizuit
1
1
13.10.2010
FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 4 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1 Pagina: 4 din 11

CUPRINS

1. Aplicabilitate

5

2. Principii

6

2.1 Principiul respectarii drepturilor si demnitatii oricarei persoane

6

2.2 Principiul Integritatii

6

2.3 Principiul Impartialitatii

7

2.4 Principiul Obiectivitatii

7

2.5 Principiul Onestitatii

7

3. Triunghiul pierderii controlului etica formatorilor (exemplu)

9

4. Reguli de conduita pentru formatori

10

4.1 Reguli privind relatia cu participantii

10

4.2 Reguli privind relatia cu clientul

10

4.3 Reguli privind relatia cu colegii

11

4.4 Reguli privind integritatea profesionala

11

FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 5 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1 Pagina: 5 din 11

1. APLICABILITATE

Codul deontologic este un sumar de principii şi standarde etice de exercitare a profesiei de formator care isi desfasoara activitatea in cadrul unui furnizor autorizat de formare profesionala şi care instituie regulile de conduită ale formatorului. Codul oferă o bază consensuală pentru luarea de atitudine colectivă împotriva unor eventuale comportamente apreciate a încălca principiile eticii profesionale. Acest are rolul de a orienta şi regla numai acele activităţi ale formatorilor în care aceştia se angajează sau isi desfasoara activitatea ca formatori, nu şi pe cele din viaţa privată a acestora. Comportamentul personal al formatorului poate fi luat în discuţie numai dacă este de o asemenea natură încât aduce prejudicii acestei profesii sau ridică serioase îndoieli privind capacitatea acestuia de a-şi asuma şi îndeplini responsabilităţile sale profesionale ca formator Formatorul trebuie sa fie familiarizat cu continutul prezentului Cod si regulile pe care le cuprinde, pentru a se proteja pe sine insusi si institutia pe care o reprezinta.

Codul Deontologic trebuie sa fie promovat, accesibil si inteles de catre angajati si alte persoane vizate de aplicarea prevederilor sale

Codul trebuie sa cuprinda cele 5 principii : respectarea drepturilor si demnitatii oricarei persoane; principiul integritatii, principiul impartialitatii, principiul obiectivitatii, principiul onestitatii, care trebuie respectate de catre formatori pe toata durata activitatii si care au fost transpuse in contextul relatiilor cu: participantii la curs, clientul si colegii.

„respectarea drepturilor si demnitatii umane”

‘integritate’, - punerea indatoririlor de formator inaintea intereselor personale

‘impartialitate’ - actionarea fara partinire, pe baza unor dovezi concrete

‘obiectivitate’ - bazarea sfaturilor si a deciziilor pe o analiza riguroasa a datelor existente

‘onestitate’ – a fi deschis si cinstit

FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 6 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1 Pagina: 6 din 11

2. PRINCIPII

2.1. Principiul respectarii drepturilor si demnitatii oricarei persoane

Formatorul va avea permanent în atenţie faptul că orice persoană are dreptul să-i fie apreciată calitatea de fiinţă umană şi că această calitate nu este afectata de cultură, naţionalitate, etnie, culoare sau rasă, religie, sex sau orientare sexuală, statut marital, abilităţi fizice sau intelectuale, vârstă, statut socio-economic sau orice altă caracteristică personală, condiţie sau statut.

Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli:

1. Formatorul îşi desfăşoară activitatea, manifestând respect faţă de experienţele, cunoştinţele, valorile, ideile, opiniile şi opţiunile participantilor la programul de formare profesionala, colegilor sau a altor persoane cu care intra in contact in legatura cu activitatea lui profesionala.

2. Formatorul va utiliza un limbaj ce exprimă respectul faţă de demnitatea celorlalţi atât în comunicarea scrisă cât şi în cea orală.

3. Activitatea formatorului nu trebuie să prejudicieze dreptul la demnitate umană şi nici dreptul persoanei la propria imagine.

2.2. Principiul Integritatii

Formatorul va căuta să manifeste cel mai înalt grad de integritate morală şi profesională în toate relaţiile lui profesioanle. Este de datoria formatorului să prezinte onest pregătirea şi calificările sale oriunde se află în relaţii profesionale şi de asemenea să nu permită sau să tolereze practicile incorecte şi discriminatorii.

Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli:

1. Formatorul va prezenta într-o manieră onestă domeniile de specialitate în care este atestat (autorizat), competenţele, afilierile şi experienţa profesională, nefiind acceptate nici un fel distorsiuni, omisiuni sau false prezentări în acest sens.

2. Formatorul nu practică, nu îngăduie, nu instigă, nu consimte sau facilitează nici o formă de discriminare.

3. Formatorul va evita orice imixtiuni care afectează calitatea actului profesional, fie că e vorba de interese personale, politice, de afaceri sau de alt tip.

4. Formatorul nu va contribui, fie singur, fie în colaborare cu alţii, la nici un fel de practici care pot viola libertatea individuală sau integritatea fizică sau psihologică a oricărei persoane.

5. Formatorul trebuie sa dea dovada de responsabilitate

FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 7 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1 Pagina: 7 din 11

7. Formatorul trebuie sa utilizeze fondurile institutiei in mod corespunzator si eficient

8. Formatorul trebuie sa interactioneze cu participantii la curs cat mai eficient, prompt si eficace posibil, intrucat comportamentul sau vizibil va fi considerat un punct de referinta de catre participantii la curs

9. Formatorul trebuie sa lucreze cu informatiile cat mai deschis posibil, in limitele legale.

Formatorul nu trebuie:

Sa faca abuz de functia/ pozitia pe care o detine

Sa accepte cadouri sau servicii care ii pot compromite rationamentul sau integritatea

Sa dezvaluie informatii sau documente legate de activitatea institutiei fara a avea permisiune in acest sens

2.3. Principiul Impartialitatii

Presupune nesupunerea formatorului la presiuni comerciale, financiare, politice sau de alta natura care ar putea influenta rationamentul si activitatea profesionala a acestuia.

Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli:

1.

Formatorul

trebuie

sa

isi

indeplineasca

indatoririle

in

mod

corect,

echitabil

si

nepartinitor

Formatorul nu trebuie:

Sa actioneze intr-un mod care sa favorizeze sau sa discrimineze anumite persoane sau interese

2.4. Principiul Obiectivitatii

Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli:

1. Formatorul trebuie sa ia decizii pe baza evidentelor si sa prezinte cu acuratete faptele si optiunile participantilor la programul de formare profesionala.

2. Formatorul trebuie sa ia decizii pe baza unor fapte concrete.

Formatorul nu trebuie:

Sa ignore inconvenientele sau consideratiile relevante atunci cand ia decizii

Sa prejudicieze implementarea strategiilor neactionand in concordanta cu deciziile care rezulta din acea strategie

2.5. Principiul Onestitatii

Aderarea la acest principiu presupune respectarea următoarelor reguli:

1. Formatorul trebuie sa prezinte faptele si problemele relevante corect si cu acuratete.

FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 8 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1 Pagina: 8 din 11

3.

Formatorul trebuie sa utilizeze corespunzator sursele de informare si consiliere profesionala la care are acces.

Formatorul nu trebuie:

Sa induca intentionat in eroare colegii sau participantii la curs

Sa fie influentat de presiunea exercitata asupra sa ori de perspectiva unor castiguri personale

FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 9 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1 Pagina: 9 din 11

3. TRIUNGHIUL PIERDERII CONTROLULUI (DUPA BIRD SI ALTII)

ETICA FORMATORILOR (EXEMPLU) Diplome eliberate unor persoane ce nu au participat la cursuri sau nu
ETICA FORMATORILOR (EXEMPLU)
Diplome eliberate unor
persoane ce nu au
participat la cursuri sau nu
si-au
insusit
competentele/
cunostintele furnizate prin
intermediul cursului.
Evaluarea subiectiva a cursantilor
Greseli comise intentionat in completarea
documentelor.
Utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor si dotarilor
institutiei
Acceptarea de cadouri de valoare/ servicii
Comportamentul individual:
Incompetenta angajatilor, lene, lipsa onestitatii, atitudine
necorespunzatoare, nerespectarea etapelor unor proceduri, lipsa de
respect fata de participantii la curs
Comportamentul organizational - Management :
Lipsa de angajati, lipsa resurselor, angajatii merituosi nu sunt motivati
FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 10 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1

Pagina: 10 din 11

4. REGULI DE CONDUITA PENTRU FORMATORI

4.1 REGULI PRIVIND RELATIA CU PARTICIPANTII

1. Participantul are dreptul la apararea propriei intimitati prin asigurarea secretului profesional: nimic din ceea ce se intampla in prezenta formatorului, in timp ce el isi indeplineste indatoririle sale profesionale, nu poate fi dezvaluit unor terti intr-o forma individualizata.

2. Participantul are dreptul la libertate si integritate psiho-fizica. Formator nu poate obliga participantul la nimic, facand uz de forta fizica si la convingere fortata; de asemenea, trebuie sa se abtina de la orice relatie personala cu participantii in afara raporturilor de munca.

3. Participantul trebuie sa aleaga in mod liber sa lucreze cu formatorul, trebuie sa ii fie acordata libertatea deciziei si sa se retraga in orice moment din procesul de formare.

4. Participantul are dreptul de a beneficia de cursuri sustinute de un formator ce detine competente dovedite profesional: formatorul nu va putea in nici un fel sa se angajeze in roluri sau functii pentru care nu este pregatit si certificat. CV-ul trainerului trebuie sa fie disponibil si sa poata fi consultat in orice moment de catre participanti.

5. Participantul are dreptul la informarea anticipata, exacta si completa cu privire la activitatile de formare in care este implicat.

6. Participantul are dreptul la respectarea integrala de catre formator, a contractului de formare - fiecare varianta a programului, a calendarului, a orarului, a locatiei trebuie sa fie negociata. In nici un caz, activitatea de formare nu va fi utilizata pentru alte actiuni, cum ar fi de selectie, de evaluare a potentialului sau de dezvoltare a carierei. In timpul actiunii de formare in sala de clasa e permisa doar prezenta formatorilor certificati sau a formatorilor in pregatire, in calitate de observatori care nu vor interveni in procesul in derulare.

4.2 REGULI PRIVIND RELATIA CU CLIENTUL 1

7. Clientul are dreptul la confidentialitate, care trebuie sa fie garantata de secretul profesional: nimic din ceea ce se spune de catre client nu trebuie sa fie dezvaluite unor terti fara permisiune explicita

8. Clientul este titularul actiunii de formare: fiecare referinta, articol, eseu, raport care se refera la actiune intr-un mod care permite recunoasterea clientului, trebuie sa fie autorizata in mod explicit.

9. Clientul are dreptul de a beneficia de serviciile unui formator ale carui competente sunt dovedite: formatorul nu va furniza servicii pentru care nu are pregatire specifica.

1 In Codul Deontologic de fata s-a facut diferentierea intre “Participant la curs” si “Client”, prin “Client” intelegandu-se institutia/ organizatia ce contracteaza serviciile furnizorului de formare si suporta costul programului de formare, iar “Participantul la curs” fiind angajat/ membru al acestei organizatii.

FFP – DOCUMENTE GENERALE – CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI Ediţia:1 Revizia: 1 Pagina: 11 din

FFP DOCUMENTE GENERALE CODUL DEONTOLOGIC AL FORMATORULUI

Ediţia:1

Revizia: 1 Pagina: 11 din 11

Veridicitatea CV-ului furnizat de formator este o obligatie de la care nu se face exceptie.

4.3 REGULI PRIVIND RELATIA CU COLEGII

10. Formatorul trebuie sa se abtina de la orice calomnie sau critica referitoare la colegi, cu exceptia cazului in care este in masura sa le dovedeasca.

11. Formatorul care actioneaza ca un tert fata de o organizatie sau grup de formatori, nu va putea negocia cu clientul sau cu participantii, nici un avantaj personal direct pentru un interval de cel putin un an, cu exceptia cazului in care obtine permisiunea. Orice raport, referinta, articol sau carte care este publicata ca rezultat al actiunii de formare trebuie sa includa mentionarea tuturor formatori implicati in actiune si trebuie sa poarte semnaturile tuturor celor care au participat efectiv la elaborare si numai a acestora.

4.4 REGULI PRIVIND INTEGRITATEA PROFESIONALA

12. Formatorul nu trebuie, in calitatea sa profesionala, sa promoveze partide politice, grupuri politice sau candidati la alegeri.

13. Formatorul nu trebuie indeplineasca alte sarcini in afara celor specifice postului sau.

14. Formatorul nu trebuie, in nici un caz, sa manifeste comportamente considerate ilegale de legea penala sau civila din Romania

15. Nici un formator nu poate discredita institutia de care apartine prin calomnie sau critica pe care nu este in masura sa le dovedeasca.