Sunteți pe pagina 1din 9

ANALIZA STATISTIC A CAPITALULUI

FIRMEI

4.1 ANALIZA STATISTIC A CAPITALULUI FIX


4.1.1 Definirea i tipologia capitalului fix
Sistemul ntreprinderii, preg tit pentru o activitate economic , !i
formeaz structura tehnic prin elementul mijloace fixe (sau imobiliz!ri n
active corporale).1
Mijloacele fixe sunt definite de c tre institu"iile abilitate astfel
Mijloacele fixe reprezint obiectul sau complexul de obiecte ce se
utilizeaz ca atare, care are o durat de utilizare mai mare de un an !i a c rui
valoare de intrare este mai mare de 200.000 lei.2
Acest element asigur baza tehnico-material a capacit "ii de
produc"ie sub forma mijloacelor de munc ; el este depozitarul de valoare
sub forma capacit "ii de a presta servicii din cele mai diverse, consumabile
n procesele de produc"ie: prelucrare de materii prime (cl diri); transport de
energie, materiale !i personal (construc"ii speciale, autovehicule); m surare,
suport etc.
Capitalul fix poate fi privit ca unul dintre factorii de produc"ie,
situa"ie n care el este acceptat ca o categorie de bunuri produse !i utilizate
n scopul producerii altor bunuri economice !i se constituie ca obiect de
analiz a rezultatelor combin rii cu al"i factori de produc"ie, rezultate ce
depind de abilitatea ntreprinz torului. (n analiza statistic a capitalului fix
se opereaz , curent, cu no"iunile de mijloace fixe !i capital fix; prima
vizeaz aspectul material al categoriei, iar cea de-a doua, aspectul valoric).

1
2

Bran, Paul - Finan ele ntreprinderii, EDP, Bucure!ti, 1999


Ghid metodologic de gestionare a anchetei structurale n ntreprinderi.
Na"ional pentru Statistic Romnia, 1996

Comisia

Statistica ntreprinderii

Prin capital fix definim acea parte a capitalului productiv (real,


tehnic) format din bunuri de lung! durat!, ce servesc ca instrument al
muncii oamenilor n mai multe cicluri de produc ie, care se consum! treptat
"i se nlocuiesc dup! mai mul i ani de utilizare.
Caracteristicile definitorii ale capitalului fix sunt
! participarea la mai multe cicluri de produc"ie"
! nu intr n componen"a produsului creat"
! nu !i transmit integral valoarea, ci par"ial prin amortizare.
ntre cele dou no"iuni nu exist identitate, sfera de cuprindere a
mijloacelor fixe fiind mai mare, deoarece n capitalul fix nu intr dect acele
mijloace ce sunt rezultat al muncii omului, care au ca destina"ie procesul de
produc"ie, func"ioneaz ca atare !i sunt incluse n patrimoniul ntreprinderii,
restric"ii impuse de considerente metodologice. Din acelea!i considerente sau inclus !i cele dou restric"ii, limita de timp "i valoric!, n vederea
urm ririi mai atente a acestei componente a patrimoniului ntreprinderii,
respectiv a economiei na"ionale.
Tipologia capitalului fix
Principalele caracteristici de grupare utilizate n analiza statistic
sunt definite n func"ie de
1) Modul de reproducere
! capital fix productiv"
! capital fix neproductiv"
Capitalul fix productiv exist !i func"ioneaz permanent sau
intermitent n ramuri (sectoare) ale economiei na"ionale unde se creeaz
bunuri materiale (de exemplu: agricultur , silvicultur , exploatare forestier
!i economia vnatului, industrie, construc"ii), se reproduc din valoarea
transferat n produse !i se recupereaz prin intermediul costurilor de
produc"ie.
Capital fix neproductiv exist !i func"ioneaz permanent sau
intermitent n ramuri (sectoare) ale economiei na"ionale care realizeaz
servicii cu caracter social (de exemplu administra"ie public !i ap rare,
nv " mnt public, s n tate !i asisten" social ) iar recuperarea (rennoirea)
se realizeaz prin aloc ri din P.I.B. ("consum guvernamental"), subven"ii,
sponsoriz ri !i alte surse.

Analiza statistic! a capitalului firmei

2) Apartenen"a la ramur! (sector)3


Repartizarea capitalului fix pe ramuri !i/sau sectoare ale economiei
na"ionale permite aprecierea poten"ialului la un moment dat (analiza n
static ) sau a efectelor unor politici economice (analiza n dinamic ).
3) Apartenen"a teritorial!
Analiza acestei structuri ofer informa"ii n leg tur cu poten"ialul
economic al unei zone teritoriale !i despre evolu"ia mijloacelor fixe n timp.
Gruparea poate servi !i pentru analize comparate n spa"iu.
4) Modul de folosire
! capital fix activ"
! capital fix inactiv.
Capitalul fix activ este format din mijloacele fixe instalate (dac
necesit instalare), care func"ioneaz n mod obi!nuit (permanent sau
intermitent).
Capitalul fix inactiv poate fi:
n rezerv! (de interven"ie), el avnd acelea!i caracteristici cu cel
activ, deosebirea constnd n faptul c este folosit pentru asigurarea
continuit "ii procesului de produc"ie n caz de repara"ii programate, avarii
ale mijloacelor fixe active sau n cazuri deosebite;
n conservare mijloace fixe scoase din func"iune din motive
datorate modific rii programelor de fabrica"ie, necesare ns ntreprinderii,
pentru activit "i ulterioare.
5) Modul de participare la procesul de produc"ie
! Capital fix cu rol activ, care include mijloace fixe ce particip
direct la procesul de produc"ie (utilaj de produc"ie, utilaj
energetic);
! Capital fix cu rol pasiv include mijloace fixe ce creeaz
condi"iile necesare desf !ur rii proceselor de produc"ie (cl diri,
construc"ii speciale, instala"ii speciale, climatizare).

n Sistemul European al Conturilor Na"ionale, ramura este definit ca fiind totalitatea


unit "ilor economice care produc exclusiv un produs sau o grup de produse !i reflect
rela"iile de ordin tehnico-economic n procesul de produc"ie, independent de contextul
institu"ional, iar sectorul, totalitatea activit "ilor grupate dup criterii institu"ionale !i
descrie rela"iile de comportament ce predomin n domeniul veniturilor, cheltuielilor
finale !i opera"iunilor financiare.

Statistica ntreprinderii

6) Destina"ia tehnico-economic! n procesul de produc"ie


n #Legea contabilit "ii# nr. 82/1991 actualizat cu H.G. 704/1993 se
identific urm toarele categorii de mijloace fixe:
I. Terenuri4;
II. Cl diri;
III. Construc"ii speciale;
IV. Ma!ini, utilaje !i instala"ii de lucru;
V. Aparate !i instala"ii de m surare, control !i reglare;
VI. Mijloace de transport;
VII. Animale !i planta"ii;
VIII.Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier !i aparatur birotic ;
IX. Active corporale mobile;
X. Imobiliz ri n curs.
n conformitate cu H.G.R. 266/10.06.1994, clasificarea mijloacelor
fixe pe grupe este urm toarea:
I. Cl diri;
II. Construc"ii speciale;
III. Ma!ini, utilaje !i instala"ii de lucru;
IV. Aparate !i instala"ii de m surare, control, reglare;
V. Mijloace de transport;
VI. Animale !i planta"ii;
VII. Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier !i aparatur birotic ;
VIII.Active corporale nereg site n grupele anterioare.
Aceste grup ri !i regrup ri au ca obiectiv cunoa!terea exact a
patrimoniului ntreprinderilor, stabilirea exact a amortiz rilor !i corectarea
unor anomalii inerente trecerii de la un sistem de codificare la altul.
Analiza statistic a acestei structuri se realizeaz cu ajutorul
m rimilor relative de structur !i a modelelor structurale, avnd n vedere
particularit "ile ramurii n care se face analiza.
n analizele statistice pot fi utilizate !i reparti"ii n care caracteristica
de grupare o constituie starea mijloacelor fixe, gradul de modernizare a
acestora, nivelul de poluare, respectiv caracteristici necesare eviden"ierii
unui anumit aspect economic sau social.
Pentru analiza complet !i complex a masei foarte eterogene a
mijloacelor fixe, apare ca obiectiv necesar omogenizarea acesteia,
omogenizare realizabil prin evaluare. No"iunea de evaluare utilizat n
analiza modului de folosire a capitalului fix se refer strict la evaluarea de
patrimoniu, nu !i la evaluarea de randament.
4

Nu se amortizeaz dect amenaj rile, amenaj ri ce pot fi incluse !i n construc"ii speciale.

Analiza statistic! a capitalului firmei

Evaluarea mijloacelor fixe poate fi realizat n func"ie de momentul


n care se efectueaz evaluarea, n func"ie de starea mijlocului fix !i
combinat n func"ie de moment !i stare.
n func ie de momentul evalu!rii se identific! dou! valori,
respectiv:
! valoarea de intrare reprezint totalitatea cheltuielilor
efectuate pentru achizi"ia, transportul, montajul !i punerea n
func"iune a unui mijloc fix la pre"urile efectu rii cheltuielilor;
! valoarea de nlocuire (valoarea actualizat ) include
acelea!i cheltuieli ca valoarea ini"ial , ns evaluate
(reevaluate) n pre"urile momentului reevalu rii.
n func ie de starea mijlocului fix se identific! dou! valori, valori
care "in seama de participarea capitalului fix la procesele de produc"ie,
respectiv:
! valoarea complet!, valoare care nu "ine seama de uzura
nregistrat n procesul de produc"ie;
! valoare r!mas!, valoare care "ine seama de participare, ea
ob"inndu-se prin diminuarea valorii complete cu uzura,
respectiv valoarea transferat n bunurile create;
! valoare rezidual!, valoarea recuper rilor rezultate la
scoaterea din func"iune:
n

t %
VR
Vc & $ A t
t %1

unde:
V tR este valoarea r mas la momentul t;
V c valoarea complet ;
Vr valoarea rezidual ;
At amortizarea n momentul t.

Combinarea celor dou tipuri de evaluare are ca rezultat valori ce


pot fi utilizate n analiza cu un grad mai mare de aprofundare sau cu un grad
mai mare de cuprindere a unor aspecte economice. Cele mai frecvente
combina"ii utilizate n analiz sunt valoarea de nlocuire complet! !i
valoarea de nlocuire r!mas!, valori ce pot servi n analize comparate n
timp sau n aprecierea punctului de plecare n licitarea activelor unor
ntreprinderi.
4.1.2 Analiza modului de folosire a capitalului fix
Indicatorii de nivel utiliza"i n analiz!
1) Coeficientul utiliz!rii fondurilor fixe
q

$ q ij p j

j%1

'

Statistica ntreprinderii

Indicatorii de nivel utiliza"i n analiz!


1) Coeficientul utiliz!rii fondurilor fixe
q

$ q ij p j

Ui %

j%1

C
j % 1, Q este varietatea produselor.

'

Indicatorul arat ct produc"ie industrial exprimat valoric s-a


realizat n medie la 1 u.m. (1000 u.m.) capital fix. Acest indicator poate fi
particularizat n func"ie de indicatorul valoric al produc iei, !i anume:
! cifr de afaceri la 1 u.m. (1000 u.m.)/capital fix;
! valoarea ad ugat la 1 u.m. (1000 u.m.)/capital fix;
! produc"ie marf vndut !i ncasat la 1 u.m. (1000 u.m.)/capital
fix;
! produc"ie brut la 1 u.m. (1000 u.m.)/capital fix.
Capitalul fix mediu cu care a operat ntreprinderea poate fi
determinat astfel:
Cf %

Cf 0 ) Cf 1
2

$ Cf INTi ZFi $ Cf IESi ZNEFi

Cf % Cf 1 )

j%1

ZC

&

j%1

ZC

unde:
Cf capital fix
ZFi zile de func"ionare a mijlocului fix i;
ZNEFi zile de nefunc"ionare a mijlocului fix i;
ZC zile calendaristice ale perioadei.

Analiza statistic! a capitalului firmei

La nivelul grupului, indicatorul de utilizare a capitalului fix are


rela"ia:
n q

$ $ q ij p j $ K Ui Cf i

KU %

i %1 j %1

$ Cf i

% i %1

$ Cf i

i %1

i %1

% $ K Ui * y iCf % $ x iK u

i %1

unde:
-

Cf
yi %

Cf i

$ Cf i

este ponderea capitalului fix din structura

i %1

organizatoric i n total capital fix;


-

Ku

Xi

contribu"ia componentei i la formarea nivelului mediu al

indicatorului de utilizare a capitalului fix.


2) Eficien a utiliz!rii capitalului fix arat valoarea profitului (brut
sau net) ce revine la 1 u.m. capital fix:
n

$ Pr i

e % i %1
n

$ ei Cf i

% i %1
n

$ Cf i

i %1

i %1

i %1

% $ e i y iCf % $ x ie

$ Cf i

i %1

3) nzestrarea tehnic! a muncii cu capital fix:


la nivel individual:

K INZ i %

Cf
Ti

Statistica ntreprinderii

la nivel de grup:
n

$ CFi $ K INZi T i

K INZ %

i %1
n

$ Ti

i %1

% i %1

$ Ti

i %1

i %1

% $ K INZi y iT % $ X iK INZ

i %1

unde:
- T i este num r mediu de muncitori;
Ti
structura muncitorilor pe componente structurale;
$ Ti

y iT %

X iK INZ contribu"ia componentei i la formarea nivelului mediu


al nzestr rii.

Analiza comparat! a indicatorilor de nivel


Modific!rile relative (total! "i factorial!) ale coeficientului mediu al
utiliz!rii capitalului fix
n

$ Ku i1 y iCf
1

i %1

%
I Ku
n
Ku

$ Ku i0 y iCf
1

i %1

$ Ku i1 y iCf1
I Ku %

$ Ku i0 y iCf0

Ku 1
Ku 0

Cf

* y
I K u % I Ku
Ku IKu

Ku 1
Ku +

ERROR: undefinedresource
OFFENDING COMMAND: findresource
STACK:
/0
/CSA
/0
/CSA
-mark-

S-ar putea să vă placă și