Sunteți pe pagina 1din 43

Cuprins:

Introducere………………………………………………………………................……....…... 2

Capitolul I “Aspecte conceptuale privind analiza economico-financiară”.....................................5

1.1. Rolul, necesitatea şi destinaţia analizei economico-financiare………………..........................5

1.2. Concepte, definiţii privind analiza şi diagnosticul economico-financiar…........................….10

Capitolul II “Analiza activitatii operationale”...............................................................................15

2.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Activitatea operationala”........................................15

2.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Activitatea operationala”….........21

Capitolul III “Analiza stocurilor de marfuri si materiale”............................................................30

3.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „Stocuri de marfuri si materiale”.............................30

3.2. Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului „Stocuri de marfuri si materiale....33

Concluzii ……………………………………………....................................................…………40

Bibliografie…………………………………………………………….......................................41

Anexe……………………………………………………………………......................................42

1
INTRODUCERE

Piaţa ca mecanism de reglare a funcţionării economiei are un impact complex şi permanent


asupra deciziilor libere şi autonome ale agenţilor economici privind opţiunile în alocarea resurselor,
dimensiunea alocării, respectiv investirii, eficienţa utilizării lor în vederea asigurării marjei
concurenţiale, a viabilităţii.

În acest context s-a definit ca necesitate şi utilitate analiza economico-financiară ca


instrument operational de urmarire si verificare a functionarii sistemului economic, in scopul
descoperirii disfunctionalitatilor aparute in subsistemele acestuia, al cauzelor acestora si a
posibilitatilor de eliminare a lor.

Analizei economico-financiare revine un rol important atât în activitatea de fundamentare şi


aplicare a deciziilor curente şi de perspectivă, cât şi în etapa de control a realizării deciziilor
adoptate.

Practica economică a confirmat pe deplin faptul că în condiţiile economiei moderne, a


complexităţii şi caracterului ei dinamic, conducerea activităţii economico-financiare nu poate fi
concepută decât prin adoptarea unor decizii fundamentate pe o analiză amplă şi obiectivă a
fenomenelor şi proceselor din economie.

Aparitia unor semnale de dereglare a functionarii sistemului intreprinderii pe baza unor


informatii de stare din sistem impune adoptarea unor decizii de corectie, pornind de la cauze.

Astfel intervin mai multe functii a analizei-diagnostic:

 Depistarea cauzelor perturbatoare ale starii de normalitate;

 Diagnoza si reglare a functionarii intreprinderii;

 Evaluarea performantelor intreprinderii;

 Verificarea realizarii obiectivelor prestabilite in planul de afaceri;

 Crearea bazei pentru elaborarea strategiilor pe termen scurt, mediu si lung;

 Oferirea informatiei pentru fundamentarea deciziilor pe criterii de eficienta;

 Oferirea bazei de date si informatii pentru efectuarea controlului de gestiune si


auditului periodic si sitematic;

2
Actualitatea analizei economico-financiare rezultă din posibilitatea gestiunii eficiente a
patrimoniului şi capitalurilor prin care are loc concentrarea eforturilor pentru îmbunătăţirea
continuă a activităţii economico-financiare, creşterea performanţelor financiare, întărirea sistemului
de evidenţă, expertizare şi audit financiar intern.

Importanţa analizei economico-financiare pentru fundamentarea procesului decizional al


conducerii la toate nivelurile organizatorice ale vieţii economice, sporeşte odată cu creşterea
complexităţii proceselor economice şi a rolului factorilor de tip intensiv, sub incidenţa generală a
legilor economice obiective care guvernează economia de piaţă.

Scopul lucrării date este însuşirea aspectelor teoretice conceptuale legate de analiza
economico-financiară, cât şi a particularităţilor diagnosticului economic şi a celui financiar; de
asemenea analiza indicatorilor economici in vederea ameliorarii situatiei economice a unei
intreprinderi.

Printre obiectivele de bază a lucrării putem enumera:

• Sinteza bibliografiei sub aspect teoretic

• Dezvoltarea deprinderii de a culege şi sistematiza informaţia

• Însuşirea componentelor de bază a diagnosticului financiar şi economic

• Studiul unei întreprinderi concrete

Obiectul investigaţiei este S.R.L.”Glorinal”.

Funcţionarea căii ferate din Moldova şi-a luat începutul la 28 august 1871 – ziua în care a
fost deschisă circulaţia trenurilor pe sectorul Tiraspol – Chişinău.Această linie de cale ferată,
care a unit Basarabia cu reţelele de cale ferată din Ucraina şi Rusia a servit drept bază a
formării sistemului de transport în ţara noastră.

În prezent Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” (ÎS “CFM), asigură în
volum deplin necesităţile statului în transporturile de călători şi mărfuri în trafic local,
interstatal şi internaţional.

Conform statutului, principalele genuri de activitate ale Întreprinderii de Stat “Calea


Ferată din Moldova”sunt:

• supravegherea tehnica asupra starii edificiilor civile aflate in administrarea altor intreprinderi din
cadrul caii ferate, intreprinderea masurilor de prevenire a uzurii premature;

3
• asigurarea exploatarii corecte a blocurilor locative, comunale si a constructiilor, aflate la bilanta
sectiei;

• executarea lucrarilor de reparatie capitala a cladirilor de deservire tehnica, blocurilor locative,


blocurilor cu destinatie culturala si de trai, precum si altor blocuri si constructii ce se afla la balanta de
sectiei, cit si cele ce se afla in administrarea altor intreprinderi si organizatii ale caii ferate;

• executarea lucrarilor de constructii montaj;

• elaborarea si intreprinderea masurilor de amenajare a localitatilor populate de feroviari si a unor


cladiri separate aflate in administrarea sectiei;

În lucrare sunt analizate rezultatele financiare şi fluxul capitalului propriu, pentru 3 perioade
consecutive de gestiune: 2006, 2007, 2008.

Lucrarea este structurată pe 3 capitole:

În capitolul I sunt prezentate aspecte conceptuale privind analiza economico-financiară.

In capitolul II se analizeaza indicatorul „activitatea operationala”, din punct de vedere


structural si factorial.

In capitolul III se analizeaza indicatorul „stocuri de marfuri si materiale”, din punct de vedere
structural si factorial.

4
Capitolul I “Aspecte conceptuale privind analiza economico-financiara”

1.1 Rolul, necesitatea şi destinaţia analizei economico-financiare.

In spatiul socio-economic in care activeaza, intreprinderea trebuie sa-si probeze permanent


viabilitatea, capacitatea de concurenta si adaptare, performanta economico-financiara. Toate acestea
isi gasesc reflectarea in eficienta activitatilor care au la baza determinari cantitativ-calitative ale
factorilor productiei, randamente maxime ale utilizarii acestora.

Orice activitate de conducere economico-financiară la toate nivelurile organizatorice - la


nivel macroeconomic, microeconomic şi în profil teritorial - este în esenţa ei o activitate
permanentă de cunoaştere profundă şi complexă a stării economice şi financiare, în structura
timpului trecut, prezent şi viitor, o activitate permanentă de fundamentare a unor pachete de decizii
operative, tactice şi strategice în vederea stabilirii căilor de acţiune pentru realizarea obiectivelor de
program, precum şi o activitate permanentă de aplicare a deciziilor adoptate şi de urmărire
sistematică a înfăptuirii acestora. Atât în activitatea de fundamentare şi aplicare a deciziilor curente
şi de perspectivă, cât şi în etapa de control a realizării deciziilor adoptate, un rol important revine
analizei economico-financiare.

Analiza economico-financiară este procesul complex de cunoaştere a stării economico-


financiare a unei întreprinderi a unei ramuri economice sau a economiei naţionale în ansamblu, în
condiţii concrete de timp şi loc folosind metode adecvate şi indicatori specifici în vederea depistării
dimensionării factorilor şi cauzelor, cît şi acţiunea acestora care au determinat o anumită situaţie
economico financiară în scopul optimizării şi dezvoltării sănătoase (pozitive)a acestora.

Dezvoltarea analizei economico-financiare, mai ales în ultimii 20 de ani, îşi are originea în
modificarea fundamentală a concepţiei şi locului întreprinderii în societate. Indiferent de domeniul
său de activitate, întreprinderea este considerată, astăzi, ca unul dintre actorii esenţiali ai devenirii
economiei naţionale şi, în acelaşi timp, un câmp al iniţiativei personale şi loc al inovării şi
promovării.

Analiza economico-financiară are un rol important în realizarea tuturor funcţiilor conducerii


activităţii economice: prevedere, organizare, coordonare, comandă (decizie) şi control. Astfel:

 realizarea funcţiei de prevedere necesită atât studii prospective cât şi postfaptice,


evidenţierea rezervelor interne care pot fi valorificate în perioada viitoare, analize
indispensabile elaborării programelor de dezvoltare, cu caracter strategic;

5
 înfăptuirea funcţiei de organizare presupune un proces permanent de perfecţionare a
sistemului de organizare şi conducere a aprovizionării cu resursele necesare producţiei,
pentru prestarea serviciilor sau pentru activitatea comercială în vederea utilizării cu
eficienţă maximă a resurselor umane, materiale şi financiare pe baza analizei critice a
sistemului existent, a evidenţierii deficienţelor şi posibilităţilor de perfecţionare a
acestuia;

 îndeplinirea funcţiei de coordonare implică adoptarea unor soluţii optime pentru


atingerea şi menţinerea echilibrului economic şi financiar pe baza analizei indicatorilor
economico-financiari, care facilitează cunoaşterea disproporţiilor sau necorelărilor
existente între diferitele laturi sau subsisteme ale activităţii, precum şi identificarea
cauzelor care le-au determinat;

 funcţia de comandă, prin specificul ei, constă în elaborarea unui flux de decizii care
vizează aplicarea soluţiilor optime pentru utilizarea eficientă a resurselor materiale,
umane şi financiare, fundamentate pe baza rezultatelor analizei economico-financiare;

 realizarea funcţiei de control necesită verificarea şi analiza rezultatelor cantitative şi


calitative obţinute în raport cu obiectivele stabilite şi măsurile aplicate, identificarea
rezervelor existente în vederea reglării activităţii economico-financiare şi îndeplinirea
indicatorilor de performanţă stabiliţi prin programul propus.

Totodată, analiza economico-financiară are un rol important în realizarea funcţiilor agenţilor


economici: cercetare-dezvoltare tehnologică, producţie, comercial, personal, financiar-contabilă.

Între analiza economico-financiară, funcţiile conducerii şi cele ale agenţilor economici


există următoarea relaţie de întrepătrundere: efectuarea analizei se realizează prin funcţiile
conducerii, iar funcţiile conducerii acţionează asupra funcţiilor agenţilor economici.

În concluzie, se poate arăta că analiza economico-financiară este implicată metodologic în


realizarea procesului decizional al conducerii, în activitatea de planificare şi de control a activităţii,
în reglarea dinamică a activităţii economico-financiare şi creşterea rolului factorilor intensivi
(calitativi) în dezvoltarea economică prin evidenţierea posibilităţilor şi variantelor de a acţiona,
precum şi prin stabilirea soluţiilor de îndeplinire a obiectivelor propuse.

6
Obiectivele diagnosticului activităţii întreprinderii.

Obiectivele diagnosticului sunt deosebit de complexe. Această complexitate decurge din


varietatea de poziţii ocupate de cei care-l realizează şi, ca o consecinţă, din diversitatea de puncte de
vedere, de obiective pe care şi le propun, respectiv de informaţiile la care au acces.

Diagnosticul economico-financiar poate fi declanşat:

 fie în cazul întreprinderilor în dificultate, când efectuarea diagnosticului reprezintă o


obligaţie legală în cadrul procedurii de reorganizare şi lichidare judiciară;

 fie în cazul întreprinderilor sănătoase, având caracterul unui instrument de control ai


realizării performanţelor.

Destinatia diagnosticului depinde de scopul urmarit de utilizatori: manageri, personal,


actionari, potentiali investitori, parteneri de afaceri, banci, organe fiscale si el include o baterie de
indicatori operationali:

1. Indicatori ai potentialului tehnico-economic: capacitatea de productie, active imobilizate,


active circulante, personalul intreprinderii;

2. Indicatori ai potentialului financiar: structura capitalului, echilibrele financiare, autonomia


financiara, lichiditatea, solvabilitatea;

3. Indicatori ai rezultatelor economico-financiare: cifra de afaceri, valoarea adaugata,


rezultatele financiare (prifit sau piardere);

4. Indicatori de eficienta a utilizarii potentialului tehnico-economic si financiar: ratele de


eficienta a factorilor de productie, ratele de eficienta a cheltuielilor aferente veniturilor,
ratele de rentabilitate-profitabilitate, ratele de rotatie.

Diagnosticul economic-financiar intern sau extern are diverse destinatii in functie de


utilizatori:

• Gestionarii (managerii) intreprinderii sunt interesati de aspectele susceptibile de a ameliora


gestiunea si rezultatele intreprinderii prin intermediul echilibrelor financiare, rentabilitatii si
riscului financiar.

• Investitorii actuali sau potentiali- sunt direct interesati in cresterea valorii intreprinderii,
deoarece investesc capitaluri supuse riscurilor, iar remunerarea lor este constituita din
dividende si plus-valoarea sperata a intreprinderii.

7
• Creditorii – bancile sau intreprinderile care consimt sa ofere imprumuturi sau avansuri altor
intreprinderi sau care vind pe credit- sunt interesati de lichiditatea si trezoreria pentru
recuperarea imprumuturilor acordate la scadenta.

• Partenerii de afaceri- furnizorii si alti creditori comerciali- sunt interesati in continuarea


si/sau initierea relatiilor comerciale si obtinerea de facilitati vizind solvabilitatea
intreprinderii si continuitatea activitatii.

• Personalul intreprinderii – este interesat de mentinerea locului de munca si vizeaza in


primul rind asigurarea perenitatii intreprinderii, dar si perspectiva de participare a salariatilor
la beneficii.

• Administratia fiscala trebuie sa se asigure de achitarea cu regularitate a deverselor


impozite si de conformitatea tuturor operatiilor cu legislatia in vigoare.

• Analistii economici-financiari, ca intermediari specializati independenti studiaza


informatiile economice si financiare ale intreprinderilor, in vederea evaluarii actiunilor pe
piata financiara, intrepreteaza obiectiv documentele, efectueaza analize externe vizind
rentabilitatea, riscurile si echilibrul financiar.

Într-o formulare sintetică, motivaţia diagnosticului, indiferent de poziţia celui care-l


efectuează, o constituie:

 cercetarea realităţii obiective, cunoaşterea si interpretarea ei;

 informarea partenerilor sociali cu privire la starea întreprinderii, performanţele, eficienţa


utilizării resurselor;

 stabilirea variabilelor cheie ale dezvoltării, a corelaţiilor dintre acestea;

 stabilirea măsurilor de redresare sau de ameliorare a performanţelor;

 identificarea noilor surse de avantaj concurenţial;

 fundamentarea strategiilor de dezvoltare într-un mediu concurenţial dinamic.

În ultimă instanţă diagnosticul economico-financiar, ca de altfel toate celelalte discipline


economice, are rolul de a găsi soluţii problemei puse de insuficienţa resurselor faţă de nevoi,
problema fundamentală a tuturor sistemelor şi care se face tot mai simţită în zilele noastre.

Rolul analizei economico-financiare în mecanismul managerial

8
Conducerea oricărei întreprinderi, indiferent de formele de proprietate ce-i stau la bază,
implică drept componentă esenţială analiza economică cu ajutorul căreia se supraveghează şi
evaluează funcţiunea ei ca sistem - mişcarea pe coordonatele eficienţei economice, asigurarea
performanţelor concurenţiale.

Simplu şi sugestiv, poziţionarea analizei economice în mecanismul managerial poate fi


reprezentată astfel:
Sistemul
conducerii
superioare

Compartimente
funcţionale
specializate

Analiza
Realizarea Sistemul
obiectivelor obiectivelor
Procesele
economice ca
obiect al
conducerii
Figura 1. Poziţionarea analizei realizării obiectivelor în sistemul conducerii întreprinderii

Analiza economico-financiară realizează prin ea însăşi în procesul conducerii, o seamă de


funcţii:

 funcţia informaţională a centrelor de decizie economică privind situaţia economico-


financiară, poziţionări ale unor stări comparativ cu standarde, normative, bugete, nivele
ale concurenţei pe diferite pieţe etc.;

 funcţia de evaluare a valorificării potenţialului tehnico-economic al sistemului


întreprindere;

 funcţia de fundamentare a deciziei pe criterii de eficientă atât în stadiul preevaluării


potenţialului (capacităţii de ofertă) corelat cu cererea bunurilor şi serviciilor, cât şi în
stadiul execuţiei (evaluare şi decizie în condiţiile funcţiunii reale);

 funcţia de realizare a cerinţelor gestiunii eficiente a patrimoniului;

9
 funcţia de realizare a conexiunii cu mediul exterior economico-financiar, care presupune
analiza relaţiilor cu băncile de la care se fac împrumuturi, cu furnizorii, creditorii, cu
sistemele de impozitare a veniturilor, bursa de valori ş.a.

10
1.2 Definirea, conceptul si tipuri de analiza financiara.

Intreprinderea reprezinta o entitate socio-economica desinestatatoare, cu o structura proprie,


delimitata in timp si spatiu, astfel incit partenerii sai sunt considerati ca facind parte din interiorul
sau, iar altii din esteriorul sau. Pentru a fi viabile si pentru a putea desfasura o activitate continua in
mediul lor institutional, intreprinderile intra in relatii de interconditionare cu factorii existenti in
mediul lor ambiant, fiind sustinute in demersul economic de clienti, furnizori, forta de munca,
banci, intitutii guvernamentale si bugetare, etc., cu intentia declarata sa demonstreze ca sunt
capabile sa desfasoare o activitate eficienta.

Problema gestionarii si administrarii intreprinderii, indiferent de obiectiv de activitate si


scopul propus, este complexa. Aprecierea diferentelor de performanta depinde de natura
intreprinderii si de sistemul instrumentelor utilizate in gestionarea patrimoniului, ceea ce presupune
in mod necesar existenta analizei pentru cunoasterea starii economice si financiare a acestora, pe de
o parte, iar pe de alta parte, pentru fundamentarea deciziilor operative, tactice si strategice privind
alocarea, dimensionarea si utilizarea eficienta a resurselor, precum si aplicarea deciziilor si
urmarirea realizarii acestora.

Analiza reprezinta o metoda de cercetare care consta in descompunerea sau desfacerea unui
intreg in elementele sale componente, pornind de la identificarea factorilor, cauzelor si conditiilor
care l-au generat si, respectiv, influentat.

Diagnosticul economico-financiar este un instrument la îndemâna managerilor care permite


formularea unor judecăţi de valoare calitative şi/sau cantitative privind starea, dinamica şi
perspectivele unui agent economic, evidenţierea forţelor şi slăbiciunilor acestuia, a capacităţii de a
se dezvolta într-o manieră profitabilă.

Cuvântul „diagnostic” este de origine greacă şi înseamnă „apt de a discerne”. El are în


economie aceeaşi accepţiune ca şi în medicină. Indiferent de domeniul de utilizare, demersul
diagnosticului impune, ca fază prealabilă, analiza complexă a mecanismului de formare şi
modificare a fenomenelor specifice.

Analiza activităţii întreprinderii reprezintă un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente


care asigură tratarea informaţiilor interne si externe în vederea formulării unor aprecieri pertinente
referitoare la situaţia economico-financiară şi strategică a acesteia, la nivelul şi calitatea
performanţelor sale, la gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem de dinamic.

11
Astfel definită, analiza economico-financiară integrează trei accepţiuni: analiza ca disciplină
ştiinţifică, analiza ca activitate de cercetare, respectiv analiza ca activitate practică.

În oricare din aceste accepţiuni analiza economico-financiară este deosebit de complexă,


deoarece în economie:

 acelaşi efect poate fi generat de cauze diferite;

 efecte diferite se pot combina dând o rezultantă a complexului de acţiuni şi forţe;

 complexitatea şi intensitatea cauzei pot determina nu numai intensitatea fenomenului


dat, ci şi calitatea lui;

 în fenomenul analizat pot apărea însuşiri pe care anterior nu le-a avut nici unul din
elementele fenomenului;

 în realitatea obiectivă, însuşirile esenţiale se combină cu cele neesenţiale, secundare sau


întâmplătoare.

De asemenea, întreprinderea care face obiectul analizei economico-financiare este o


organizaţie socială, cu o anumită structură specifica, dinamică şi complexă.

Analiza constituie un instrument general de cunoaştere folosit în toate ştiinţele. Analiza


fenomenelor de natură economico-financiare, spre deosebire de analiza fenomenelor fizice,
chimice, biologice, prezintă câteva particularităţi esenţiale:

a) Analiza economico-financiară se bazează pe puterea de a cunoaşte în mod analitic


comportamentul fenomenelor şi proceselor economico-financiare desfăşurate într-o
unitate economică, ramură sau la nivelul economiei naţionale, deci la diferite nivele
organizatorice, precum şi în profil teritorial.

b) Analiza economico-financiară constituie un proces complex de cercetare determinat de


însăşi complexitatea fenomenelor din domeniul economico-financiar, sub aspectul
studierii relaţiilor cauză-efect localizate strict în acest domeniu, precum şi al relaţiilor de
interdependenţă dintre fenomenele economico-financiare cu cele demografice,
sociologice, psihologice, sanitare etc.

c) Datorită caracterului dinamic al fenomenelor economico-financiare, al corelaţiilor


multiple care se formează şi funcţionează între aceste fenomene şi mediu, analiza
economico-financiară abordează în mod inseparabil latura cantitativă şi cea calitativă a
acestora.

12
Analiza economico-financiară conferă procesului decizional al conducerii un conţinut
profund ştiinţific, corespunzător situaţiei conjuncturale din fiecare etapă, bazat pe luarea în
considerare a factorilor interni şi externi, a impactului progresului tehnico-ştiinţific asupra
dezvoltării economice, a tendinţelor cantitative şi, îndeosebi, calitative asupra cererii de consum
productiv şi neproductiv.

Analiza activităţii desfăşurate de un agent economic are în vedere studierea fenomenelor


economice şi financiare care au avut loc, în mod analitic şi interdependent, pe componente de
detaliu, iar pe baza asamblării concluziilor rezultate se ajunge la sinteză. Se dovedeşte astfel că
analiza şi sinteza reprezintă etape interdependente proprii oricăror cercetări îndreptate asupra
activităţii economico-financiare.

Analiza economică cercetează activităţile sau fenomenele din punct de vedere economic,
esenţialul constituindu-l sesizarea relaţiilor structurale (inclusiv funcţionale) şi a relaţiilor cauză-
efect.

Analiza unei activităţi din punct de vedere economic înseamnă cercetarea eforturilor
angajate într-o activitate, în primul rând, munca şi capitalul în raport cu rezultatele (efectele),
respectiv performanţele economico-financiare ce se realizează fără a exclude din ecuaţie echilibrul
ecologic.

În analiza fenomenelor economice un rol însemnat îl are puterea de abstracţie, fiind exclusă
posibilitatea experienţelor pure, pentru a desprinde acţiunea izolată a unui anumit factor, aşa cum
este posibil în ştiinţele naturii. De aceea, în mod implicit un rol însemnat revine logicii pentru
asigurarea unei gândiri corecte în procesul analizei economice.

Semnificaţia diagnosticului activităţii întreprinderii

• Diagnosticul este o componentă a sistemului de management care permite atât


informarea prealabilă fixării obiectivelor, cât şi cea privitoare la realizarea lor. Diagnosticul nu
înseamnă a descrie, ci a identifica variabilele cheie ale stării şi dinamicii fenomenelor, a studia
interacţiunea lor în vederea determinării obiectivelor de progres ale întreprinderii. Sursele de
progres ce pot fi identificate decurg din incoerenţele, vulnerabilităţile şi potenţialităţile puse în
evidenţă de diagnostic.

• Diagnosticul permite, astfel, ameliorarea coerenţei deciziilor importante pentru


asigurarea viabilităţii întreprinderii:

 coerenţa între tendinţele întreprinderii şi forţele mediului concurenţial;

13
 coerenţa dintre obiective şi mijloace;

 coerenţa dintre acţiunile tactice, orientările strategice, sistemul politic şi cultural al


întreprinderii.

Această viziune a diagnosticului aplicată într-o economie de tranziţie este comparabilă cu


demersul clasic al teoreticienilor şi practicienilor în domeniu. Aşa cum sublinia J.P. Thibaut
diagnosticul reprezintă unitatea următoarelor etape:

 identificarea disfuncţionalităţilor şi oportunităţilor;

 analiza situaţiei de fapt (a semnelor, a indicatorilor etc.), căutarea cauzelor interne şi


externe şi stabilirea responsabilităţilor;

 propunerea programului de acţiune şi a măsurilor de redresare sau de ameliorare a


rezultatelor;

 aplicarea măsurilor propuse;

 controlul realizării obiectivelor.

Se impune totuşi precizarea că în cazul întreprinderilor în tranziţie, fără a minimaliza


importanţa diagnosticului propriu-zis, atenţia trebuie orientată spre condiţiile de aplicare a
recomandărilor sale. De asemenea, având în vedere incoerenţele multiple şi de natură diferită cu
care acestea sunt confruntate, se impune integrarea întregului demers al analizei într-o viziune
sistemică, într-o modelare particulară.

• Formularea concluziilor diagnosticului presupune, de regulă, raportarea la anumite


referinţe.

În economie, rezultatele obţinute în urma analizei nu pot fi raportate decât la referinţe a


căror semnificaţie este adesea discutabilă, în ciuda ameliorării informaţiilor statistice referitoare la
comportamentul economico-financiar al întreprinderilor, în general, al celor în dificultate, în
special. De exemplu, anumite întreprinderi pot cunoaşte dificultăţi de plată în condiţiile unui fond
de rulment pozitiv, în timp ce altele au o solvabilitate satisfăcătoare cu un fond de rulment negativ.
Problema bazelor de raportare se pune cu atât mai mult într-o economie în tranziţie, unde
veridicitatea reperelor istorice şi actuale este contestabilă.

14
• Diagnosticul se bazează pe „rezultatele” analizei, fără să se confunde cu aceasta.

Diagnosticul presupune aprecieri, judecăţi şi, în ultimă instanţă, asumarea unei anumite
responsabilităţi, în condiţiile unor informaţii fiabile şi corecte, formularea unor judecăţi de valoare
pertinente depinde atât de măsura în care analistul stăpâneşte teoria economică, cunoaşte realitatea
obiectivă, cât şi de experienţa acumulată de acesta. Consideraţia lui N. Wiener, care preciza că: „în
absenţa unor metode standard de calcul sigure, rolul judecăţii experţilor în aprecierea factorilor
sociologici, antropologici şi economici este atât de mare, încât un novice, care nu a acumulat încă
uriaşa experienţă însuşită de experţi, nu are ce face în acest domeniu, este fundamentală, mai ales
într-un sistem economic perturbat, în care viziunea de perspectivă nu se mai bazează pe vechile
modele şi soluţii, ci este subordonată exigenţelor schimbării.

Diagnosticul confruntă în permanenţă o situaţie reală cu o ipoteză de referinţă. În perioade


stabile, recomandările lor se bazează, de regulă, pe reproducerea modelului de referinţă, într-un
sistem perturbat el este obligat să iasă din cadrul clasic, să ia în considerare noile caracteristici ale
mediului, care fac imposibilă aplicarea unor soluţii obişnuite.

În formularea aprecierilor şi recomandărilor analiştilor, intuiţia joacă un rol la fel de


important ca orice raţionament deductiv. Fiecare întreprindere este un caz particular. De aceea,
demersul diagnosticului trebuie să fie suficient de adaptabil, de flexibil şi deschis la această
varietate de situaţii.

• Diagnosticul este faza preliminară demersului strategic, care furnizează raţionamentele


indispensabile confruntării dezideratelor echipei manageriale cu realitatea internă şi externă. El este
un instrument în serviciul voinţei de schimbare şi progres ce animă echipele performante.

Etapele de bază a procesului de analiză a activităţii economice:


Drumul pe care îl parcurge analiza reprezintă inversul evoluţiei reale a fenomenului. Analiza
porneşte de la rezultatele procesului încheiat către elemente şi factori.

Conţinutul procesului de analiză a activităţii economice, inclusiv îmbinarea acesteia cu


sinteza, poate fi redat în următoarele etape:

1. Delimitarea obiectului analizei care presupune constatarea anumitor fapte, fenomene,


rezultate. Frecvent, se consemnează rezultatele sub forma exprimării specifice a

15
indicatorilor economici şi financiari. Delimitarea obiectului se face în timp şi spahiu,
calitativ şi cantitativ, utilizând anumite metode de evaluare şi calcul.
2. Determinarea elementelor, factorilor şi cauzelor fenomenului studiat. Desfacerea în
elemente presupune o analiză structurală. Factorii se urmăresc, în mod succesiv, trecând de
la cei cu acţiune directă la cei care acţionează indirect (prin intermediul celor cu acţiune
directă), până la stabilirea cauzelor finale (primare). Cu alte cuvinte, procesul cunoaşterii
este adâncit de la o esenţă mai puţin profundă către alta mai profundă (principiul
descompunerii în trepte).
3. Stabilirea factorilor presupune şi determinarea atât a corelaţiei dintre fiecare factor şi
fenomenul analizat, cât şi a corelaţiei dintre diferiţii factori care acţionează. Este necesară deci
determinarea relaţiei cauză-efect, respectiv a raporturilor de condiţionare.
Parcurgerea celor trei etape conduce la elaborarea de modele de analiză a fenomenelor şi
proceselor economice.

4. Măsurarea influentelor diferitelor elemente sau factori, în această etapă intervine analiza
cantitativă cu scopul cuantificării influenţelor, al măsurării rezervelor interne, al stabilirii cât
mai exacte a rezultatelor.
5. Sintetizarea rezultatelor analizei, stabilindu-se concluziile şi aprecierile asupra activităţii din
sfera cercetată.
6. Elaborarea măsurilor care constituie conţinutul deciziilor menite să asigure o folosire
optimă a resurselor (natură, muncă, capitalul) să contribuie la sporirea eficienţei
activităţii în viitor.
Parcurgerea acestor etape, cu prilejul analizei oricărui fenomen economic, asigură
caracterul complet şi, totodată, ştiinţific al analizei.

16
Capitolul II „Analiza activelor pe termen lung”

2.1 Notiuni conceptuale privind indicatorul „Active pe termen lung”

În afaceri şi contabilitate, activul semnifică un beneficiu economic viitor care este probabil să
apară, urmare a unui tranzacţii sau evenimente anterioare, şi din care este posibil sa se obţină
beneficii economice în viitor.

Activele pe termen lung sunt formate din:

• Active nemateriale;

• Active materiale;

• Active financiare;

• Alte active pe termen lung;

• Activele materiale pe termen lung reprezinta activele care imbraca o forma fizica naturala
cu durata de functionare utila mai mare de un an, care pot fi utilizate in activitatea intreprinderii
pentru a obtine un avantaj economic sau care se afla in process de creare si nu sunt destinate
vinzarii.

Activele care corespund cerintelor acestei definitii se contabilizeaza in conformitate cu


S.N.C. “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”.

Acele active pe termen lung, care nu sunt folosite in activitatea intreprinderii- investitor, ca
terenurile, cladirile etc. se includ in componenta proprietatii de investitie si isi tin evidenta conform
cerintelor S.N.C. “Contabilitatea investitiilor”.

Dupa componenta si si omogenitate activele materiale pe termen lung se divizeaza in


urmatoarele grupe:

1. Active materiale in curs de executie;

2. Terenuri;

3. Mijloace fixe;

4. Resurse naturale;

17
Uzurabile sunt numite activele mateieriale pe termen lung cu o durata de exploatare limitata,
pe parcursul careia se calculeaza uzura. Aceasta grupa o constitituie mijloacele fixe si resursele
naturale.

Active materiale pe termen lung neuzurabile numim activele care au o durata de utilizare
nelimitata sau se afla in proces de creare. Acestea cuprind terenurile si activele material in curs de
executie.

In functie de apartenenta, distingem active materiale pe termen lung proprii (care apartin
intreprinderii date ca patrimoniu) si inchiriate (ce apartin altei personae juridice sau fizice, dar
temporar sunt folosite de intreprinderea data, in conformitate cu contractual de inchiriere).

• Constatarea activelor materiale pe tremen lung

Modul de constatare şi evaluare a activelor materiale pe termen lung este determinat şi stipulat
în SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”. Prin constatare a activelor se
înţelege examinarea corespunderii însuşirilor, caracteristicilor, particularităţilor de care dispune
elementul respectiv definiţiei activului material şi criteriilor stabilite în scopul contabilizării. A
contabiliza înseamnă înregistrarea şi trecerea activului la intrări în conturile respective.
Întreprinderea constată obiectul în scopul contabilizării ca activ material pe termen lung, dacă
acesta întruneşte următoarele condiţii:

1. există o certitudine întemeiată că, în urma utilizării activului, întreprinderea va obţine un


avantaj (profit) economic;

2. valoarea activului poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine.

Dacă obiectul nu întruneşte condiţiile menţionate, consumurile aferente procurării sau creării
activului se consideră drept cheltuieli a perioadei de gestiune.

• Evaluarea iniţială a activelor materiale pe termen lung

Evaluarea activelor materiale pe termen lung cuprinde evaluarea iniţială şi evaluarea


ulterioară. Evaluarea iniţială are loc în momentul constatării activului material pe termen lung şi se
evaluează la valoarea de intrare, care se determină în funcţie de sursele de intrare şi natura
economică a activelor.

Respectiv, valoarea de intrare se compune din:

 la crearea activelor materiale pe termen lung în regie proprie – toate consumurile aferente
creării acestora (valoarea materialelor consumate, consumurile aferente retribuţiilor

18
muncitorilor, contribuţiile pentru asigurarea socială şi medicală, cheltuielile privind uzura şi
întreţinerea maşinilor şi mecanismelor de construcţie, o parte din consumurile indirecte,
etc.);

 la creare activelor materiale pe termen lung prin metoda de antrepriză – valoarea


contractuală;

 la procurarea activelor materiale pe termen lung – valoarea de procurare plus cheltuielile


de transport, taxe vamale, plata serviciilor de asigurare, cheltuielile aferente montajului şi
instalării, experimentare şi reglare la verificarea utilităţii activului, cheltuielile aferente
reparaţiei şi alte cheltuieli până la aducerea activului în stare de lucru.

Evaluarea iniţială a activelor materiale pe termen lung

În valoarea de intrare nu se includ:

 taxa pe valoarea adăugată;

 rabaturile comerciale şi sconturile acordate de furnizor;

 cheltuielile aferente înlăturării deteriorării obiectelor în perioada transportării sau


instalării

• Evaluarea ulterioară.

După ce activul a fost constatat (înregistrat la intrări) pe parcursul perioadei de utilizare, el


poate fi evaluat după două metode:

1. recomandată de S.N.C. 16, care prevede ca activul să fie evaluat în bilanţul contabil la
valoarea iniţială diminuând-o cu suma uzurii calculate.

2. alternativă admisibilă, care prevede de a evalua activele pe parcursul utilizării acestora la


valoarea de reevaluare. Aceasta prezintă valoarea venală a obiectului diminuată cu suma
uzurii calculate la data întocmirii bilanţului.

• Activele imobilizate - active care nu imbraca o forma materiala, sunt controlate de catre
intreprindere, pot fi utilizate o perioada mai mare de un an in activitatea de productie, comert sau in alte
tipuri de activitati, precum si in scopuri administrative sau sunt destinate pentru a fi predate in folosinta
persoanei si sunt formate din:

19
1) Imobilizari necorporale (intagibile) sunt valori patrimoniale care nu imbraca fizic o forma
materiala concreta. Structura imobilizarilor necorporale cuprinde: cheltuieli de constituire, cheltuieli
de dezvoltare, concesiunile, brevetele de inventie, licenta, know-how, marci de fabrica si
comerciale, fond de comert, programe informatice.

Cheltuielile de constituire cuprind cheltuielile ocazionate de infiintarea acesteia, cum ar fi:


taxe de inscriere, taxe de inmatriculare, cheltuielile de prospectare a pietei,de publicitate.

Cheltuielile de dezvoltare sunt cheltuieli care se atribuie direct activitatii de dezvoltare in


scopul aplicarii rezultatelor cercetarii.

Concesiunile reprezinta cheltuieli facute de agentul economic pentru a obtine dreptul de


folosire si exploatare a unot bunuri sau exercitarea unei activitati din domeniul public sau privat pe
o perioada de timp.

Brevetele de inventie reprezinta cheltuielile efectuate de agentul economic in vederea


realizariiunei anumite inventii sau comercializarea ei.

Licenta este o autorizatie eliberata contacost de inventatori, beneficiarilor interesati in


utilizarea unei tehnologii sau autorizatii acordate de stat firmelor importatoare sau exportatoare
asupra unor bunuri care fac obiectul unor restrictii.

Knoew-how reprezinta ansamblul cunostintelor tehnice detinute de o intrprindere in legatura cu


fabricarea unui produs sau aplicarea unei tehnolofii industriale,pe care aceasta intelege sa le
pastreze in secret pt a le exploata ea insasi sau a le transmite tertilor interesati.

Marca este un semn distinctiv care permite individualizarea si indentificarea unui produs,
lucrare sau serviciu de cele ale concurentilor, oferrind garantarea unei calitatisuperioare si
constante.

Fondul comercial - acele cheltuieli care sunt efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea
potentialului de activitate al unui agent economic cum ar fi: vadul comercial, clintela, reputatia
firmei.

Programele informatice reprezinta dreptul de proprietate intelectuala asupra informatiilor


introduse si prelucrate de calculator.

B) Imobilizarile corporale (tangibile) au un continut material si sunt reprezentate prin bunuri


fizice concrete de folosinta indelungata si cu o valoare mare. Ele se mai numesc imobilizari
materiale sau active circulate fixe.

20
C) Imobilizari financiare constau in operatii de investire a sumelor temporar disponibile in
cumpararea de efecte publice pe termen lung cu scopul obtinerii de venituri financiare si exercitarea
unei influente notabile.

In functie de modalitatile de realizare a imobilizarilor financiare si de natura lor ele se pot


structira astfel:

• Titlurile de participare;

• Interesele de participare ;

• Creantele imobilizate;

• Constatarea si evaluarea Activelor nemateriale

Constatarea Activelor Nemateriale se indeplineste daca sunt indeplinite conditiile:

1. activele se constata si se reflecta in raport financiar in cazul cind exista o conditie ca in viitor
intreprinderea va obtine un avantaj economic si rezultat pozitiv din aceasta activitate

2. valoarea Activelor Nemateriale poate fi determinata exact

• Evaluarea Activelor nemateriale poate fi:

1.Evaluarea initiala consta din determinarea valorii de intrare a Activelor nemateriale, care poate
exista in caz daca sunt:

a)procurate contra plata de la alte personae fizice sau juridice si include valoarea de procurare, plati
fiscale si cheltuieli directe pentru achizitionarea si pregatirea pentru utilizare

b)create la intreprindere pentru utilizarea interna

c)putem sa le primim sub forma de subventii de stat si cu titlu gratuity

d)obtinute in urma shimbului

21
2.2 Analiza generala, structurala si factoriala a indicatorului

„Active pe termen lung”

La etapa iniţială a analizei se studiază modificările survenite în mărimile absolute şi relative


ale fluxurilor activelor pe termen lung în comparaţie cu perioada precedentă şi nivelul prognozat.
Din punct de vedere al tehnicii de calcul la analiza mărimii şi evoluţiei fluxurilor activelor pe
termen lung pot fi determinate: abaterea absolută, ritmul creşterii, sporul, procentul îndeplinirii
planului şi procentul abaterii de la plan.
Vom efectua analiza expres a activelor a întreprinderii I.S. „Calea Ferata din Moldova”:

Tabelul 1
Analiza generală a activelor pe termen lung pe perioada 2006-2009
Active pe termen Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Abaterea Abaterea Ritmul Ritmul
(lei) (lei) (lei) 2006-2007 2007-2008 creşterii creşterii
lung
(lei) (lei) (%) 2006- (%) 2007-
2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1Active nemateriale
Active nemateriale 41817 45692 13475 3875 -32000 109,27 29,5
Amortizarea activelor 28037 41385 4712 13348 -36673 147,61 11,38
nemateriale
Valoarea de bilant a 13780 4307 8763 -9473 4456 31,25 203,46
activelor nemateriale
1.2. Active materiale
pe termen lung
Active materiale in curs 700000 0 0 -700000 0 0 0
de executie
Mijloace fixe 25842323 246597572 255643657 -13811879 9046085 95,42 103,67
1
Uzura si epuizarea 86687699 85969850 89112394 -717849 3142544 99,172 103,65
activelor materiale pe
termen lung
Valoarea de bilant a a 17243553 160627722 166531263 -11807810 5903541 93,152 103,67
activelor materiale pe 2
termen lung
Total active pe 17244931 160632029 166540026 -11817283 5907997 93,15 103,68
termen lung 2
Sursa:[elaborat de autor in baza Rapoartelor financiare]

Concluzie: In perioada anului 2007 I.S. „Calea Ferata din Moldova” a inregistrat o scadere
a activelor nemateriale in valoare de -9473 lei, iar a activelor materiale in valoare de -11807810

22
lei. In perioada anului 2008 insa s-a inregistrat o crestere in valoare de 4456 lei a activelor
nemateriale, si in privinta activelor materiale s-a inregistrat o crestere in valoare de 5903541 lei.

Analiza arata ca starea activelor cit nemateriale, atit si a celor materiale este pozitiva.

Folosind informaţiile din coloana 2, 3, şi 4 a tabelului 3.1, vom prezenta evoluţia activelor pe
termen lung (total) pe perioada anilor 2006-2008 la Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” cu ajutorul
diagramelor de tip liniar (diagrama 1).

Diagrama 1: Evolutia activelor pe termen lung perioada 2006-2008 la

I.S. „Calea Ferata din Moldova”.

Analizind diagrama, putem spune ca activele pe termen lung au avut o descrestere in anul
2007, iar in 2008 iarasi au avut o crestere, dar oricum nu au atins valorile din anul 2006.

Folosind informaţiile din coloana 5, şi 6 a tabelului 1, vom prezenta evoluţia abaterilor


activelor pe termen lung (pe structură) pe perioada anilor 2006-2008 la Î.S ,,Calea Ferată din
Moldova” (diagrama 2).

23
Diagrama 2: Abaterea absoluta a activelor pe termen lung la I.S.”Calea Ferata din Moldova”

In aceasta diagrama observam o scadere a activelor nemateriale si a amortizarii acestora, iar


crestere au inregistrat mijloacele fixe si uzura si epuizarea activelor materiale.

Analiza structurala a activelor pe termen lung, permite evidentierea acelor categorii spre care
s-a orientat programul investitional al intreprinderii. In cadrul analizei structurale a indicatorului,
acesta poate fi clasificat in functie de numeroase criterii. Aceste criterii au putere informativa
diferita, oferind utilizatorilor Rapoartelor financiare posibilitatea de a aprecia deverse aspecte ale
activitatii intreprinderii.

Analiza structurii activelor pe termen lung pe părţi componente presupune determinarea


ponderii fiecărui tip de active dn valoarea totală a acestora şi modificării acestei ponderi pe
parcursul anilor analizaţi.

Vom efectua analiza structurală a activelor pe termen lung la Î.S.,,Calea Ferată din Moldova”
prin examinarea separată a activelor. În baza datelor Raportului privind activele pe termen lung
pentru ultimii trei ani vom alcătui tabelul analitic.

24
Tabelul 2
Aprecierea structurii activelor pe termen lung ale intreprinderii pe categorii
Active pe termen Perioada Perioada Abaterea Ritmul
precedentă raportată 2006-2007 creşterii (%)
lung
2006-2007
Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,%
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1Active nemateriale
Active nemateriale 41817 0,024 45692 0,0284 3875 +0,0044 109,27
Amortizarea activelor 28037 0,016 41385 0,026 13348 +0,01 147,61
nemateriale
Valoarea de bilant a 13780 0,008 4307 0,0027 -9473 -0,0053 31,255
activelor nemateriale
1.2. Active materiale
Active materiale in curs 700000 0,402 0 0 -700000 -0,402 0
de executie
Mijloace fixe 258423231 149,86 246597572 153,52 -13811879 +3,66 95,423
Uzura si epuizarea 86687699 50,28 85969850 53,52 -717849 +3,24 99,172
activelor materiale pe
termen lung
Valoarea de bilant a a 172435532 99,99 160627722 99,99 -11807810 0 93,152
activelor materiale pe
termen lung
Total active pe 172449312 100 160632029 100 -11817283 93,147
termen lung
Sursa:[intocmit de autor in baza Rapoartelor financiare]

Concluzie: In baza datelor din tabelul 2 se poate constata ca la I.S. “Calea Ferata din
Moldova” valoarea totala a activelor pe termen lung pe parcursul anului de gestiune s-a micsorat cu
11817283. Aceasta abatere a fost determinata de modificarile negative intervenite la activele
materiale.

Folosind informaţiile din coloana 5 a tabelului 1, vom prezenta structura activelor pe termen
lung la Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” în perioada raportată (2006-2007) cu ajutorul diagramelor
de tip circular (diagram 3;4).

25
Diagrama 3: Structura activelor nemateriale anul 2006 la

I.S. “Calea Ferata din Moldova”

Diagrama 4: Structura activelor materiale anul 2006 la


I.S. “Calea Ferata din Moldova”
Folosind informaţiile din coloana 7 a tabelului 3, vom prezenta abaterea fluxurilor activelor
pe termen lung la Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” în perioada raportată (2007-2008) cu ajutorul
diagramelor (Diagrama 5).
Active pe termen lung, abaterea 2006-2007

26
Diagrama 5: Abaterea activelor pe termen lung, perioada 2006-2007
Tabelul 3
Aprecierea structurii activelor pe termen lung ale intreprinderii pe categorii
Active pe termen Perioada Perioada Abaterea Ritmul
precedentă raportată 2007-2008 creşterii (%)
lung
2007-2008
Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,%
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1Active nemateriale
Active nemateriale 45692 0,0284 13475 0,0081 -32000 -0,0203 29,49
Amortizarea activelor 41385 0,026 4712 0,0028 -36673 -0,0232 11,385
nemateriale
Valoarea de bilant a 4307 0,0027 8763 0,0053 4456 0,0026 203,46
activelor nemateriale
1.2. Active materiale
Active materiale in curs 0 0 0 0 0 0 0
de executie
Mijloace fixe 246597572 153,52 255643657 153,50 9046085 -0,02 103,67
Uzura si epuizarea 85969850 53,52 89112394 53,51 3142544 -0,01 103,65
activelor materiale pe
termen lung
Valoarea de bilant a a 160627722 99,99 166531263 99,99 5903541 0 103,67
activelor materiale pe
termen lung
Total active pe 160632029 100 166540026 100 5907997 0 103,68
termen lung
Sursa:[intocmit de autor in baza Rapoartelor financiare]

Concluzie: In baza datelor din tabelul 3 se poate constata ca la I.S. “Calea Ferata din
Moldova” valoarea totala a activelor pe termen lung pe parcursul anului de gestiune s-a majorat cu

27
valoarea de 5907997 lei. Aceasta majorare a fost determinata de modificarile pozitive intervenite la
activele materiale.

Folosind informaţiile din coloana 5 a tabelului 1, vom prezenta structura activelor pe termen
lung la Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” în perioada raportată cu ajutorul diagramelor de tip circular
(diargama 6;7).

Diagrama 6: Structura activelor nemateriale anul 2007 la

I.S. “Calea Ferata din Moldova”

Diagrama 7: Structura activelor materiale anul 2007 la


I.S. “Calea Ferata din Moldova”

Folosind informaţiile din coloana 7 a tabelului 3, se va prezenta abaterea fluxurilor activelor


pe termen lung la Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” în perioada raportată cu ajutorul diagramei
(diagrama 8).

28
Diagrama 8: Abaterea activelor pe termen lung, perioada 2007-2008

Diagrama 9: Structura activelor nemateriale anul 2008 la


I.S. “Calea Ferata din Moldova”

Diagrama 10: Structura activelor materiale anul 2008 la

29
I.S. “Calea Ferata din Moldova”
Analiza factoriala. Scopul acestei etape constă în determinarea cauzelor principale ce au
provocat modificări esenţiale în fluxurile activelor pe termen lung.

Tabelul 4

Analiza factoriala a Activelor pe termen lung

Active pe termen Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Abaterea Abaterea
(lei) (lei) (lei) 2006-2007 2007-2008
lung
(lei) (lei)
1 2 3 4 5 6
1.1Active nemateriale
Active nemateriale 41817 45692 13475 3875 -32000
Amortizarea activelor 28037 41385 4712 13348 -36673
nemateriale
Valoarea de bilant a 13780 4307 8763 -9473 4456
activelor nemateriale
1.2. Active materiale
pe termen lung
Active materiale in curs 700000 0 0 -700000 0
de executie
Mijloace fixe 25842323 246597572 255643657 -13811879 9046085
1
Uzura si epuizarea 86687699 85969850 89112394 -717849 3142544
activelor materiale pe
termen lung
Valoarea de bilant a a 17243553 160627722 166531263 -11807810 5903541
activelor materiale pe 2
termen lung
Total active pe 17244931 160632029 166540026 -11817283 5907997
termen lung 2

30
Capitolul III “Costul vinzarilor”

1.1. Notiuni conceptuale privind indicatorul „costul vinzarilor”

Contabilitatea consumurilor si cheltuielilor intreprinderii constituie unul dintre cele mai


importante si dificile sectoare ale noului sistem national de contabilitate. In cadrul acestui sector se
formeaza atit indicatorii contabilitatii de gestiune (suma totala a consumurilor de productie, costul
produselor fabricate, rentabilitatea productiei etc.), cit si ai contabilitatii financiare (costul
marfurilor, produselor vindute, serviciilor prestate, marimea cheltuielilor perioadei, etc.). de
exactitatea si oportunitatea calculului acestor indicatori sunt cointeresati atit utilizatorii interni, cit si
cei externi ai informatiei contabile.

Odata cu trecerea la noul sistem contabil bazat pe standardele nationale, se modifica


continutul notiunilor “consumuri” si “cheltuieli”, precum si structura si criteriile de clasificare a
acestora. Astfel, in conditiile sistemului contabil precedent n-a existat o delimitare clara intre
notiunile “consumuri” si “cheltuieli”. Acesti termeni se considerau sinonime. In S.N.C. semnificatia
notiunilor “ nu coincide.

Consumurile reprezinta resursele utilizate pentru fabricarea produselor si prestarea serviciilor


in scopul obtinerii venitului. Acestea sunt nemijlocit legate de procesul de productie, isi gasesc
intruchipare materiala in stocurile productiei finite si produselor in curs de executie, la finele
perioadei de gestiune se reflecta in bilantul contabil ca active si nu se iau in calcul la determinarea
rezultatului financiar al intreprinderii.

Cheltuielile (costurile) reprezinta cheltuielile si pierderile carea apar in rezultatul activitatii


economico-financiare si nu sunt legate nemijlocit de procesul de productie. Spre deosebire de
consumuri, cheltuielile nu se include in costul produselor, se reflecta in raportul privind rezultatele
financiare si se scad din venituri la determinarea profitului al perioadei de gestiune.

Componenta consumurilor si cheltuielilor, modul de determinare si cinstatare a acsetora sunt


determinate de prevederile S.N.C.3 “Componenta consumurilor si cheltuielilor intreprinderii”.

In acest standard componenta consumurilor este prezentata sub aspectul intreprinderilor din
trei sfere principale ale activitatii, iar componenta cheltuielilor - pe felurile de activitati ale unei
intreprinderi aparte (operationala, de investitii, financiara) si pe evenimente exceptionale.

31
Componenta costurilor

Cheltuielile au loc la intreprinderile cu toate tipurile de activitati. In functie de directiile


efectuarii, acestea se subdivizeaza in 3 grupe:

1. Costuri ale activitatii operationale;

2. Costuri ale activitatii neoperationale;

3. Costuri privind impozitul pe venit;

1. Costurile activitatii operationale cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea


activitatii de baza a intreprinderii. Acestea cuprind:

• Costul vinzarilor;

• Cheltuielile comerciale;

• Cheltuielile generale si administrative;

• Alte cheltuieli operationale;

Costul vinzarilor reprezinta o parte din consumurile aferente produselor marfurilor vindute si
serviciilor prestate. Acesta cuprinde:

 La intreprinderile de productie – consumurile materiale directe, consumurile directe


privind retribuirea muncii, inclusiv contributiile pentru asigurarile sociale, consumurile
indirecte de productie aferente produselor vindute;

 La intreprinderile comerciale – valoarea de bilant a marfurilor vindute (suma cea mai


mica dintre costul afectiv al marfurilor procurate si valoarea realizabila neta);

 La intreprinderile de prestari de servicii – consumurile pentru materiale si retribuirea


muncii, precum si consumurile indirecte de productie aferente serviciilor prestate.

Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor, marfurilor si


prestarilor de servicii, si anume: cheltuielile privind operatiunile de matketing, pentru ambalare si
impachetarea produselor, cheltuieli de transport, chleltuieli pentru reclama, reparatii cu termen de
garantie, comisioane, adaosuri, suporturi, etc.

32
Cheltuieli generale si administrative cuprind cheltuielile privind deservirea si gestiunea
intreprinderii in ansamblu. Acestea sunt cheltuielile privind uzura, reparatia si intretinerea
mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale cu destinatie generala gospodareasca;
intretinerea personalului administrativ si de conducere, impozitele, taxele si platile potrivit
legislatiei in vigoare, taxele pe valoare adaugata nerecuperate, accizele, cu exceptia impozitului pe
venit, cheltuielile pentru scopuri de binefacere si sponsorizare, pentru protectia muncii, cheltuielile
de reprezentare; cheltuieli pentru deplasare la serviciu ale personalului de conducere; etc.

Alte cheltuieli operationale cuprind sumele cheltuielilor sumele cheltuielilor privind vinzarea
altor active curente, pentru arenda curenta, cheltuieli sub forma de amenzi, penalitati, despagubiri;
cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activitatilor curente, aferente dobinzilor pentru
credite si imprumuturi, consumurile indirecte de productie nerepartizate; lipsurile si pierderile din
deteriorarea valorilor, cheltuielile aferente produselor rebutate, precum si sumele cheltuielilor
aferente anularii comenzilor de productie, incetarii activitatii unitatii de productie care nu a fabricat
produse, cit si a cheltuielilor anticipate, care s-au dovedit a fi inutile.

2. Cheltuielile activitatii neoperationale cuprind cheltuielile suportate de


intreprindere la efectuarea altor feluri de activitati. Acestea cuprind:

 Cheltuielile activitatii de investitii;

 Cheltuielile activitatii financiare;

 Pierderile exceptionale;

Cheltuielile activitatii de investitii rezulta din iesirea activelor pe termen lung si cuprind
cheltuielile si pierderile aferente activelor nemateriale, activelor materiale in curs de executie,
terenurilor, mijloacelor fixe, resurselor naturale, activelor financiare pe termen lung, sumele
reducerii valorii activelor pe termen lung iesite, pierderile din participatiile in alte intreprinderi si
din operatiuni cu partile legate.

Cheltuielile activitatii financiare rezulta din modificarea marimii si structurii capitalului


propriu, imprumuturilor si creditelor intreprinderii. Acestea cuprind cheltuielile privind operatiunile
aferente platii revedentelor, arendei finantate a activelor materiale pe termen lung, diferentelor de
curs valutar, etc.

Pierderile exceptionale rezulta din evenimentele sau operatiunile rare si netipice care nu sunt
legate de activitatea economico-financiara a intreprinderii. Acestea cuprind daunele provocate de
calamitatile naturale, pierderile din perturbarile politice, modificarea legislatiei tarii.

33
3.Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totala a cheltuielilor curente si
aminate privind impozitul pe venit, luata in considerare la calcularea profitului (pierderii) net al
perioadei de gestiune.

3.2. Analiza structurala si factoriala a indicatorului „Costul Vinzarilor”

Costul vinzarilor detin cea mai importanta pondere in totalul cheltuielilor, suma lor fiind in
strinsa dependenta de realizarea obiectivului de activitate al intreprinderii.

La prima etapa a analizei se studiază modificările survenite în mărimile absolute şi relative ale
costului vinzarilor în comparaţie cu perioada precedentă şi nivelul prognozat.
Din punct de vedere al tehnicii de calcul la analiza mărimii şi evoluţiei costului vinzarilor pot
fi determinate: abaterea absolută, ritmul creşterii, sporul, procentul îndeplinirii planului şi procentul
abaterii de la plan.
Vom efectua analiza expres a datoriilor a întreprinderii I.S. „Calea Ferata din Moldova”:

Tabelul 5
Analiza generală a costului vinzarilor pe perioada 2006-2008
1.Costul vinzarilor Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Abaterea Abaterea Ritmul Ritmul
(lei) (lei) (lei) 2006-2007 2007-2008 creşterii creşterii
(lei) (lei) (%) 2006- (%) 2007-
2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8
Servicii prestate, din 10075499 13218576 20051961 3143077 6833385 131,195 151,7
care:
Lucrari de constructii- 4553434 7344329 10971099 2790895 3626770 161,3 149,4
montaj
Servicii din activitatea 5522065 5874247 9080862 352182 3206615 106,38 154,59
de arenda
Costul vinzarilor 1007549 1321857 2005196 3143077 6833385 131,195 151,7

Total 9 6 1
Sursa: [intocmit de autor in baza rapoartelor financiare]

Concluzie: In perioada anului 2007 I.S. „Calea Ferata din Moldova” a inregistrat o
crestere a costului vinzarilor in valoare de 3143077 lei, si in perioada anului 2008 s-a inregistrat o
crestere in valoare de 6833385 lei.

Analiza arata ca starea costului vinzarilor este pozitiva.

34
Folosind informaţiile din coloana 2, 3, şi 4 a tabelului 3.1, vom prezenta evoluţia costului
vinzarilor pe perioada anilor 2006-2008 la Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” cu ajutorul diagramelor
de tip liniar.

Diagrama 11: Evolutia costului vinzarilor perioada 2006-2008 la


I.S. „Calea Ferata din Moldova”.

Analizind diagrama, putem spune ca costul vinzarilor a avut o crestere in perioada anilor
2006-2008.

Folosind informaţiile din coloana 5, şi 6 a tabelului 1, vom prezenta evoluţia abaterilor


costului vinzarilor (pe structură) pe perioada anilor 2006-2008 la Î.S ,,Calea Ferată din Moldova” .

Diagrama 12: Abaterea absoluta a costului vinzarilor la I.S.”Calea Ferata din Moldova”

35
Dn aceasta diagrama se observa cresterea costului vinzarilor.

Analiza structurala a costului vinzarilor, permite evidentierea acelor categorii spre care s-a
orientat programul investitional al intreprinderii. In cadrul analizei structurale a indicatorului, acesta
poate fi clasificat in functie de numeroase criterii. Aceste criterii au putere informativa diferita,
oferind utilizatorilor Rapoartelor financiare posibilitatea de a aprecia deverse aspecte ale activitatii
intreprinderii.

Analiza structurii costului vinzarilor pe părţi componente presupune determinarea ponderii


fiecărui tip de cost din valoarea totală a acestora şi modificării acestei ponderi pe parcursul anilor
analizaţi.

Vom efectua analiza structurală a costului vinzarilor la Î.S.,,Calea Ferată din Moldova” prin
examinarea separată a serviziilor. În baza datelor Raportului privind costul vinzarilor pentru ultimii
trei ani vom alcătui tabelul analitic.

Tabelul 6
Aprecierea structurii costului vinzarilor ale intreprinderii pe categorii
Costul vinzarilor Perioada Perioada Abaterea Ritmul
precedentă raportată 2006-2007 creşterii (%)
2006-2007
Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,%
1 2 3 4 5 6 7 8
Servicii prestate, din 10075499 100 13218576 100 3143077 ---- 131,19
care:
Lucrari de constructii- 4553434 45,193 7344329 55,56 2790895 +10,367 161,29
montaj
Servicii din activitatea 5522065 54,807 5874247 44,44 352182 -10,367 106,38
de arenda
Costul vinzarilor 10075499 100 13218576 100 3143077 --- 131,19

Total
Sursa:[intocmit de autor in baza Rapoartelor financiare]

Concluzie: In baza datelor din tabelul 2 se poate constata ca la I.S. “Calea Ferata din
Moldova” valoarea totala a costului vinzarilor pe parcursul anului de gestiune s-a marit cu 3143077
lei. Aceasta abatere a fost determinata de modificarile pozitive intervenite la Lucrarile de
constructii-montaj si la Serviciile din activitatea de arenda.

Folosind informaţiile din coloana 5 a tabelului 1, vom prezenta structura costului vinzarilor la
Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” în perioada raportată cu ajutorul diagramelor (figura 1).

36
Diagrama 13: Structura costului vinzarilor in anul 2006 la

I.S. “Calea Ferata din Moldova”

Folosind informaţiile din coloana 7 a tabelului 6, vom prezenta abaterea costului vinzarilor la
Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” în perioada raportată cu ajutorul diagramei (diagrama 14).

Costul vinzarilor, abaterea 2006-2007

Diagrama 14: Abaterea costului vinzarilor, perioada 2006-2007

37
Tabelul 7
Aprecierea structurii activelor pe termen lung ale intreprinderii pe categorii
Costul vinzarilor Perioada Perioada Abaterea Ritmul
precedentă raportată 2007-2008 creşterii (%)
2007-2008
Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,% Suma,lei Cota,%
1 2 3 4 5 6 7 8
Servicii prestate, din 13218576 100 20051961 100 6833385 ---- 151,70
care:
Lucrari de constructii- 7344329 55,56 10971099 54,71 3626770 -0,85 149,38
montaj
Servicii din activitatea 5874247 44,44 9080862 45,29 3206615 +0,85 154,60
de arenda
Costul vinzarilor 13218576 100 20051961 100 6833385 ---- 151,70

Total
Sursa:[intocmit de autor in baza Rapoartelor financiare]

Concluzie: In baza datelor din tabelul 7 se poate constata ca la I.S. “Calea Ferata din
Moldova” valoarea totala a costului vinzarilor pe parcursul anului de gestiune s-a majorat cu
6833385. Aceasta abatere a fost determinata de modificarile pozitive intervenite la lucrarile de
construcii-montaj si la servicii din activitatea de arenda.

Folosind informaţiile din coloana 5 a tabelului 1, vom prezenta structura costului vinzarilor la
Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” în perioada raportată cu ajutorul diagramei (diagrama 15).

Diagrama 15: Structura costului vinzarilor pentru anul 2007 la

38
I.S. “Calea Ferata din Moldova”

Folosind informaţiile din coloana 7 a tabelului 7, se va prezenta abaterea costului vinzarilor la


Î.S. ,,Calea Ferată din Moldova” în perioada raportată cu ajutorul diagramei (diagrama 16).
Abaterea costului vinzarilor, perioada 2007-2008

Diagrama 16: Abaterea costului vinzarilor, perioada 2007-2008

Diagrama 17: Structura costului vinzarilor anul 2008 la


I.S. “Calea Ferata din Moldova”

Analiza factoriala. Deopotriva cu analiza structurala, costul vinzarilor trebuie sa fie analizat
din punct de vedere factorial, prin prisma stabillirii cauzelor ce au conditionat modificarea costului.

39
Necesitatea analizei factoriale rezulta din prevederile S.N.C. „Prezentarea rapoartelor
financiare” conform caruia :raportul financiar anual deseori contine informatii suplimentare, care
sunt dezvaluite in nota explicativa, cuprinzind si relevin indicatorii financiari principali, situatia
financiara a intreprinderii si analiza intreprinderii si analiza influentei factorilor diversi asupra
modificarilor acesteie”.

Deci analiza factoriala a costului vinzarilor reprezinta o directie integranta a analizei


Rapoartelor financiare. Totodata, depistarea factorilor ce au cauzat cresterea sau scaderea
vinzarilor nu poate fi efectuata exclusiv in cadrul contabilitatii manageriale. Cu alte cuvinte,
executarea analizei factoriale a costului vinzarilor necesita o conexiune foarte strinsa intre
contabilitatea manageriala si cea financiara.

La efectuarea analizei factoriale a costului vinzarilor, este foarte important sa se ia in


consideratie:

 Tipul activitatii operationale;

 Specificul ramurii (industrie, comert, servicii);

Tabelul 8
Analiza factoriala a costului vinzarilor
Costul vinzarilor Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Abaterea Abaterea
(lei) (lei) (lei) 2006-2007 2007-2008
(lei) (lei)
1 2 3 4 5 6
Servicii prestate, din 10075499 13218576 20051961 +3143077 +6833385
care:
Lucrari de constructii- 4553434 7344329 10971099 +2790895 +3626770
montaj
Servicii din activitatea 5522065 5874247 9080862 +352182 +3206615
de arenda
Costul vinzarilor 1007549 1321857 2005196 +3143077 +6833385

Total 9 6 1
Sursa[elaborat de autor in baza Rapoartelor financiare]

40
Concluzii
Activitatea de conducere economico-financiară la toate nivelurile organizatorice - la nivel
macroeconomic şi microeconomic este în esenţa ei o activitate mereu de cunoaştere profundă şi
complexă a stării economice şi financiare a întreprinderii.

Aşa după cum se ştie, scopul analizei economico-financiare îl constituie, în general


cunoaşterea rezultatelor economico-financiare a activităţii agenţilor economici, a factorilor care au
influenţat aceste rezultate, descoperirea posibilităţilor practice de a interveni pentru corectarea stării
negative şi implicit fundamentarea acelor soluţii care sunt viabile pentru dezvoltare şi facilitează
creşterea performanţelor financiare.

Analiza economico-financiară conferă procesului decizional al conducerii un conţinut profund


stiinţific corespunzător situaţiei conjucturale din fiecare etapă de activitate a unităţii economice,
bazat pe luarea în considerare a factorilor interni şi externi, a impactului progresului tehnico-
ştiinţific asupra dezvoltării economice, a tendinţelor cantitative şi calitative asupra cererii de
consum productiv şi neproductiv.

Lucrarea de an este elaborată în scopul prezentării a unui model de analiză.

In cadrul disciplinei “Analiza Rapoartelor financiare” s-a elaborat lucrarea de an cu tema


“Analiza economico-financiara a intreprinderii”. In acesta lucrare s-au analizat Rapoartele
financiare ale Intreprinderii de Stat “Calea Ferata din Moldova”, pe perioada anilor 2006-2008. In
urma analizei a doi indicatori, si anume “Activele pe termen lung” si “Costul Vinzarilor” s-a
constatat ca anul 2007 pentru intreprindere a fost un an de declin. Indicatorii au valori mai joase in
comparatie cu anul 2006. Cauza principala a declinului este lipsa resurselor financiare si lipsa
sutinerii din partea statului. In anul 2008 insa, situatia a inceput sa se amelioreze, indicatorii
inregistreaza o crestere considerabila. Abaterile in comparatie cu perioadele 2006-2007 si 2007-
2008 inregistreaza valori pozitive, ceea ce semnifica ameloirarea situatiei economico-financiare in
cadrul intreprinderii.

Toate acestea impun o reorientare pe viitor a intreprinderii spre o politica financiara bine
chibzuita pentru cresterea rezultatelor obtinute sit si a rentabilitatii in urma desfasurarii diverselor
activitati.

41
Bibliografie
1. Natalia Tiriulinicova, Analiza rapoartelor financiare,“Tipograf. Centrala”,ASEM Chisinau 2004

2. Aurel Işfănescu, Evaluarea întreprinderii, Editura “Tribuna Economică”, Bucureşti 2001.

3.Nicolaie Mihăilescu, Analiza activităţii economico-financiare, Editura Victor,Bucureşti 2003-

4. Mihai I., Analiza situaţiei financiare a agenţilor economici, Editura Mirton, Timişoara, 1997.

5.Stancu I, Analiza şi gestiunea financiară, Editura Economică, Bucureşti, 1996.

6. Niculescu M., Diagnostic global strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 1997.

7. Bătrâncea I.,Analiza financiară, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2000.

8.Alexandru Nederita, “Noul Sistem Contabil” , Combinat.Poligrafic, Chisinau 1998.

9. Maria Niculescu, Diagnostic economic, Editura Economică, Bucureşti 2003.

10. Brezeanu P., Gestiunea financiară a întreprinderii în economia de piaţă, Ed. România de mâine,
Bucureşti, 1999.

42
ANEXE
Anexa : Rapoarte financiare anuale (2006, 2007, 2008).

43

S-ar putea să vă placă și