Sunteți pe pagina 1din 5

Referate de nota 10

Agricultura ecologica
AGRICULTURA ECOLOGICĂ ÎN ROMÂNIA

Agricultura ecologică (termen similar cu agricultura organică sau biologică)


este un procedeu “modern” de a cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de a
produce alimente, care se deosebeşte fundamental de agricultura
convenţională. Rolul acestui sistem de agricultură este de a produce hrană
mult mai curată, mai potrivită metabolismului organismului uman, dar în
deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului în respect faţă de
natură şi legile ei. Agricultura ecologică contribuie la creşterea activităţilor
economice cu o importantă valoare adăugată şi are o contribuţie majora la
sporirea interesului pentru spaţiul rural.

Agricultura ecologică nu utilizează: fertilizanţi şi pesticide de sinteza,


stimulatori şi regulatori de creştere, hormoni, antibiotice şi sisteme intensive
de creştere a animalelor. Organismele modificate genetic şi derivatele lor sunt
interzise în agricultura ecologică.

Trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică se face prin


respectarea perioadei de conversie, care în producţia vegetală are o durată
de 2 ani pentru culturile anuale şi 3 ani pentru culturile perene.

Sistemul de agricultură ecologică se bazează pe respectarea unor reguli şi


principii de producţie stricte în conformitate cu legislaţia comunitară şi
legislaţia naţională în vigoare de implementare a legislaţiei comunitare.

Prevederile europene privind etichetarea produselor obţinute din agricultura


ecologică sunt foarte precise.

Pe eticheta aplicată produselor ecologice sunt obligatorii următoarele


menţiuni specifice sistemului de agricultura ecologică: referirea la modul de
producţie ecologic, sigla, numele şi codul organismului de inspecţie şi
certificare care a efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic,
şi începând cu anul 2006, sigla ,,ae”.

Sigla ,,ae” garantează ca produsul, astfel etichetat, provine din agricultura


ecologică şi este certificat de un organism de cotrol, permiţând
consumatorului o identificare facilă a acestor produse pe piaţă. Regulile de
utilizare a siglei ,,ae” sunt cuprinse în Anexa nr.1 la Ordinul comun pentru
modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor
şi dezvoltării rurale nr. 317/2006 şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr.190/2006 pentru aprobarea Regulilor specifice
privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, publicat in M.O nr.
593 din 11 iulie.

Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele şi ambalajele


produselor agroalimentare ecologice îl au producătorii, procesatorii şi
importatorii înregistraţi la M.A.P.D.R şi care deţin un contract, cu un organism
de inspecţie şi certificare aprobat de către M.A.P.D.R.
Referate-4all.ro 1
Referate de nota 10

In vederea obţinerii dreptului de utilizare a siglei „ae’’ de certificare şi a siglei


„ae” de comunicare, solicitanţii vor completa cererile de solicitare.

Înregistrarea producătorilor în agricultura ecologică, este obligatorie în fiecare


an şi se face prin completarea Fişelor de înregistrare în agricultura ecologică,
disponibile la Direcţiile de Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene, în
perimetrul căreia producătorul îşi desfăşoară activitatea. Informatiile privind
completarea fişelor de înregistare sunt furnizate de responsabilii judeţeni
pentru agricultura ecologică. Fişele de înregistrare completate de producători
şi vizate de Directorul executiv al D.A.D.R, sunt transmise spre aprobare la
M.A.P.D.R - Compartimentul de agricultură ecologică. Fişele de înregistrare
aprobate de M.A.P.D.R sunt returnate producătorului şi DADR-ului şi pot fiind
documente eligibile pentru acordarea de sprijin în agricultura ecologică şi
pentru solicitarea siglei „ae”.
În fiecare an M.A.P.D.R elaborează Lista operatorilor din agricultura ecologică
care este pusă la dispoziţia celor interesaţi.

În România, controlul şi certificarea produselor obţinute din agricultura


ecologică este asigurată în prezent de organisme de inspecţie şi certificare
private. Acestea sunt aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor de independenţă, imparţialitate şi
competenţă, prin Comisia pentru acreditarea organismelor de inspecţie şi
certificare din sectorul de agricultură ecologică, compusă din cinci persoane.
Aprobarea de către M.A.P.D.R a organismelor de control este precedată de
acreditarea în conformitate cu EN ISO 45011:1998, emisă de Asociaţia de
acreditare din România ,,Renar”(www.renar.ro)

Agricultura ecologică este un sector dinamic în România, care a cunoscut în


ultimii ani o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul
animalier.

Organizarea comercializării (www.agricultura-ecologica.ro) produselor


ecologice constituie un element important în acest sector. Comercializarea
produselor ecologice se poate face direct de la fermă, sau prin comercianţi
înregistraţi la M.A.P.D.R. Produsele ecologice se găsesc atât in reţeaua de
mari magazine, cât şi în micile magazine specializate.
Un mijloc de prezentare a produselor ecologice şi de stabilire de noi contacte
în scopul comercializării îl constituie participarea la expoziţii, târguri şi alte
manifestări naţionale şi internaţionale.

O condiţie esenţială pentru dezvoltarea agriculturii ecologice o reprezintă


acţiunile de promovare a conceptului de agricultură ecologică în vederea
conştientizării consumatorilor asupra importanţei produselor ecologice
(calitate şi sănătate), astfel încât aceştia să ofere un preţ mai mare pentru
produse de calitate superioară.

Acţiunile de informare a producătorilor, de instruire şi de promovarea a


conceptului de agricultură ecologică sunt realizate de către organizaţii de stat
şi private. De asemenea, agricultura ecologică este introdusă ca materie de
studiu în principalele instituţii de profil din învăţământul superior.

Referate-4all.ro 2
Referate de nota 10

Deoarece agricultura ecologică are o contribuţie majoră la dezvoltarea


durabilă, prin sporirea biodiversităţii, protecţia mediului şi creşterea fertilităţii
solului, producătorii din acest sector sunt sprijiniţi prin programele de agro-
mediu ale Comisiei Europene. Astfel, începând din acest an, producătorii din
agricultura ecologică, beneficiază de prime compensatorii pe unitatea de
suprafaţă şi pe culturi, în vederea acoperirii pierderilor de venit pe durata
perioadei de conversie şi pentru producţia certificată, prin Planul Naţional de
Dezvoltare Rurală - Axa 2 - submăsura agro-mediu, din Fondul European
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) nerambursabil, în
conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr.1698/2005. (www.apdrp.ro)

De asemenea, se acordă sprijin comunitar, în vederea promovării produselor


ecologice, prin programe de cofinanţare, cu o finanţare de 50% din partea
Comisiei Europene, 20% din partea organizaţiilor profesionale şi 30% de la
bugetul de stat, conform procedurii din Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1071/2005.

Termenii de specialitate utilizaţi în sistemul de agricultură ecologică se


definesc după cum urmează:

1) producţie - acţiunile necesare efectuate într-o unitate/fermă agricolă sau


alimentară în scopul obţinerii de produse agroalimentare ecologice;
2) preparare - toate operaţiunile de conservare şi/sau procesare a produselor
agricole, inclusiv sacrificarea şi tăierea animalelor, ambalarea şi/sau
modificările făcute pe etichetele de prezentare a metodei de producţie
ecologică a produselor proaspete, conservate şi/sau procesate;
3) etichetare - menţiunile, indicaţiile, mărcile de fabrică sau de comerţ,
imaginile reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda, care
însoţesc produsele obţinute după metoda de producţie ecologică;
4) operator - orice persoană fizică sau juridică, care produce, prepară,
importă/exportă şi/sau comercializează produse agroalimentare ecologice;
5) comercializare - deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre
vânzare, vânzarea, livrarea sau alte modalităţi de plasare pe piaţă a
produselor agroalimentare ecologice;
6) ingredient - orice substanţă sau material care intră în compoziţia unui
aliment pentru a-i conferi anumite calităţi;
7) produse pentru protecţia plantelor - orice substanţă care asigură, în
combinaţie chimică sau în orice altă formulă, şi este utilizată în protecţia
plantelor, privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz
fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură
şi silvicultură;
8) producţie animalieră - producţia de animale domestice şi acvatice crescute
în ape dulci şi sărate, cu excepţia animalelor sălbatice;
9) organisme modificate genetic şi derivatele lor - organisme obţinute prin
tehnici prin care materialul genetic a fost modificat într-un mod nenatural prin
reproducere/recombinare, cu excepţia celor obţinute prin conjugare,
transducţie şi hibridare;
10) agenţi de curăţare (detergenţi) - substanţe şi preparate care sunt utilizate
în operaţiunile de spălare a produselor obţinute după metoda de producţie

Referate-4all.ro 3
Referate de nota 10

ecologică ;
11) unitate/fermă de producţie ecologică - unitate şi/sau fermă care respectă
regulile de producţie ecologică;
12) materie primă - produse de origine vegetală sau animală, în stare
naturală, proaspătă, conservată sau produsele derivate din prelucrarea
industrială a acestora, precum şi substanţele organice şi anorganice care
conţin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor;
13) furaje compuse - amestecuri de materie primă furajeră, conţinând sau nu
aditivi, destinate furajării animalelor;
14) aditivi - substanţe sau preparate care intră în componenţa furajelor;
15) furaje sau materiale furajere produse ecologic - produse destinate furajării
animalelor, obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecologică;
16) furaje sau materiale furajere în curs de transformare - produse destinate
furajării animalelor, care respectă regulile de producţie ecologică, cu excepţia
perioadei de conversie;
17) furaje sau materiale furajere convenţionale - produse destinate furajării
animalelor, care nu sunt obţinute după metodele de producţie ecologică;
18) certificare - procedura prin care organismele de inspecţie şi certificare
acreditate furnizează o atestare scrisă din care să rezulte că produsele
agroalimentare ecologice sau sistemele de control al acestora sunt conforme
cu regilile de producţie ecologică;
19) organism de inspecţie şi certificare - orice persoană fizică sau juridică, de
stat sau privată, autorizată sau acreditată, de Ministerul Agriculturii,Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale, cu atribuţia de a verifica dacă un produs vândut sau
etichetat ca ecologic este obţinut, preparat, ambalat, manipulat, comercializat,
importat sau exportat în conformitate cu prevederile R (CEE) 2092/91;
20) produse pentru medicina veterinară - orice substanţă sau produs
autorizat, folosit pentru prevenirea sau combaterea bolilor la animale.

Etape pentru trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică:

Informare:

* prin ziare, reviste, cărţi, pliante etc.;


* prin asociaţiile pentru protecţia mediului şi agricultură ecologică;
* prin institute şi staţiuni de cercetare;
* prin unităţile de învăţământ.

Testare:

* prin participare la ,,zile deschise” organizate în fermele/unităţile ecologice;


* prin cursuri de pregătire ;
* prin încercarea sistemului de agricultură ecologică în ferma/unitatea
proprie;
* prin contactarea organismului de inspecţie şi certificare.

Planificarea conversiei:

* înregistrarea activităţii la Ministerul Agriculturii;


* cerere către un organism de control;

Referate-4all.ro 4
Referate de nota 10

* întocmirea planului de conversie;


* organizarea comercializării produselor ecologice;
* afilierea la o asociaţie de agricultură ecologică.

Implementarea conversiei:

* concretizarea măsurilor din planul de conversie (asolament, rotaţii,


evidenţa financiară şi contabilă, etc.);
* concretizarea comercializării (achiziţii tehnice, contracte etc.) ;
* schimb de experienţă cu alţi producători;
* control intern de îndeplinire a planului de conversie.

Referate-4all.ro 5