Sunteți pe pagina 1din 7

Piata Produselor Agricole Ecologice in UE

„Agricultură ecologică” reprezinta un termen protejat şi atribuit de U.E.


României pentru definirea acestui sistem de agricultură și este similar cu termenii
,,agricultură organică” sau ,,agricultură biologică” utilizaţi în alte state membre.
Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată,
mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea
mediului. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de
produse agroalimentare proaspete şi autentice, care să respecte factorii naturali şi de
mediu.
În perioda de producţie la fermă se interzice utilizarea organismelor modificate
genetic (OMG-uri şi derivatele acestora) a fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a
stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, hormonilor, antibioticelor etc.
În etapa de procesare a alimentelor se interzice folosirea aditivilor alimentari, a
substanţelor complementare şi a substanţelor chimice de sinteză, pentru prepararea
alimentelor ecologice. Agricultura ecologică are o contribuţie majoră la dezvoltarea
durabilă a agriculturii, la creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare
adăugată şi la sporirea interesului pentru dezvoltarea spaţiului rural.
Obiectivele, principiile şi normele aplicabile producţiei ecologice sunt cuprinse
în legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu. Aceste norme, alături de
definirea metodei de producţie în sectorul de producţie vegetală, animalieră şi de
acvacultură reglementează şi următoarele aspecte legate de sistemul de agricultură
ecologică: procesarea, etichetarea, comerţul, importul, inspecţia şi certificarea.
Prevederile privind etichetarea produselor obţinute din agricultura ecologică,
stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică
şi etichetarea produselor ecologice şi în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 sunt foarte
precise şi au în vedere oferirea încrederii depline a consumatorilor în produsele
ecologice, ca produse obţinute şi certificate în conformitate cu reguli stricte de
producţie, procesare, inspecţie şi certificare.
Pentru obţinerea şi comercializarea produselor ecologice care poartă etichetele
şi siglele specifice, producătorii trebuie să parcurgă un proces strict ce trebuie urmat
întocmai, pe toată trasabilitatea produsului.
Astfel, înainte de a obţine produse agricole ce pot fi comercializate cu
menţiunea “produs ecologic” exploataţia trebuie să parcurgă o perioadă de conversie,
de minimum doi ani.
Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic, operatorii trebuie
să respecte permanent regulile stabilite în legislaţia comunitară şi naţională. Ei
trebuie să-şi supună activitatea unor vizite de inspecţie, realizate de organisme de
inspecţie şi certificare, în scopul controlului conformităţii cu prevederile legislaţiei în
vigoare privind producţia ecologică.

Page | 1
Fig. 1

Produse certificate ecologic


În România, controlul şi certificarea produselor ecologice este asigurată în
prezent de organisme de inspecţie şi certificare private. Acestea sunt aprobate de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor de independenţă,
imparţialitate şi competenţă stabilite în Ordinul nr. 895/2016 pentru aprobarea
Regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a
organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de
control. Aprobarea de către M.A.D.R a organismelor de inspecţie şi certificare este
precedată, în mod obligatoriu, de acreditarea acestora realizată de către un organism
abilitat în acest scop.
În urma controalelor efectuate de organismele de inspecţie şi certificare,
operatorii care au respectat regulile de producţie vor primi certificatul de produs
ecologic şi îşi vor putea eticheta produsele cu menţiunea ,,ecologic”. Pe eticheta
aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: referire la
producţia ecologică, siglele, numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare
care a efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic.

Fig. 2

Sigla naţională “ae” (Fig. 2), specifică produselor ecologice, alături de sigla
comunitară sunt folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către
consumatori a produselor obţinute în conformitate cu metodele de producţie ecologică.
Sigla ”ae”, proprietate a M.A.D.R , garantează ca produsul, astfel etichetat,
provine din agricultura ecologică şi este certificat de un organism de inspecţie şi
certificare aprobat. Regulile de utilizare a siglei ,,ae” sunt cuprinse în Anexa nr.1
la Ordinul comun pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului
Page | 2
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 317/2006 şi al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.190/2006 pentru aprobarea Regulilor
specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.
Dreptul de utilizare a siglei “ae” pe produsele, etichetele şi ambalajele
produselor ecologice îl au producătorii, procesatorii şi importatorii înregistraţi la
M.A.D.R. În vederea obţinerii dreptului de utilizare a siglei „ae’’ de certificare şi a siglei
„ae” de comunicare, solicitanţii vor completa cererile de solicitare.
Sigla ecologică a UE privind produsele alimentare garantează respectarea
normelor UE privind producția ecologică. Este obligatorie pentru produsele alimentare
preambalate. În cazul alimentelor prelucrate, aceasta înseamnă că cel puțin 95% din
ingredientele de origine agricolă sunt organice. Supermarketurile și alți comercianți cu
amănuntul își pot eticheta produsele cu sigla ecologică numai dacă respectă regulile.
Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie
începând cu data de 1 iulie 2010 . Utilizarea acestuia rămâne opţională pentru
produsele importate. Folosirea logoului comunitar UE trebui să fie însoţită de
indicarea locului de producere al materiilor prime agricole. Această indicaţie poate fi
de forma 'UE', 'non-UE' sau/şi numele statului membru UE sau din afara UE, unde
au fost obţinute produsul sau materiile prime ale acestuia. Logoul comunitar oferă
recunoaşterea produselor certificate ecologic în întreaga Uniune Europeană. Informaţii
cu privire la modul de aplicare al logoului comunitar pe etichetele produselor
agroalimentare ecologice sunt regăsite în manualul de utilizare al logoului
comunitar.
Consumatorii care cumpără produse care poartă sigla naţională şi logoul
comunitar pot avea încrederea că: cel puţin 95% din ingredientele produsului au fost
obţinute în conformitate cu metoda de producţie ecologică şi produsul respectă
regulile de producţie ecologică. În plus, produsul poartă numele producătorului,
procesatorului sau vânzătorului şi numele sau codul organismului de inspecţie şi
certificare.

Fig. 3

Page | 3
Toţi operatorii care desfăşoară activitate în sistemul de agricultura ecologică,
înainte de a-şi începe activitatea, au obligația de a-și înregistra activitatea la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Înregistrarea se realizează prin depunerea la DAJ a
fișelor de înregistrare însoțite de contractul încheiat între operator şi organismul de
inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare și declaraţia pe propria
răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică.
Procedura de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică este reglementată
prin Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea
operatorilor în agricultura ecologică, cu completările şi modificările ulterioare.
Agricultura ecologică este un sector dinamic în România care a cunoscut în
ultimii ani o evoluţie ascendentă. Organizarea comercializării produselor constituie
un element important din filiera de agricultură ecologică.
Una din condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice o
reprezintă promovarea conceptului de agricultură ecologică în vederea conştientizării
consumatorilor de avantajele consumului de produse ecologice, astfel încât aceştia să
ofere un preţ mai mare pentru produse curate a căror calitate este garantată de un
sistem de inspecţie şi certificare.
Acţiunile de informare a producătorilor, de instruire şi de promovare a
conceptului de agricultură ecologică sunt realizate de către organizaţii de stat şi
private. Educaţia în agricultura ecologică, în vederea formării de specialişti pentru
acest domeniu constituie o preocupare a instituţiilor de profil din învăţământul
superior.
Ca parte a campaniei de promovare a agriculturii ecologice în Uniunea
Europeană, la iniţiativă Directoratului General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
al Comisiei Europene, a fost creat site-ul
www.ec.europa.eu/agriculture/organic/home_ro ce are ca principal obiectiv
informarea publicului larg cu privire la sistemul de agricultură ecologică precum şi
punct de plecare în realizarea campaniilor promoţionale în diferite State Membre.
De asemenea, în vederea promovării produselor ecologice, Comisia Europeană
acordă sprijin de până la 50% programelor de informare şi promovare propuse de
organizaţiile profesionale şi interprofesionale din sector, care participă cu minim 20 %
din costul real al acţiunilor, cofinanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind
acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în
ţările terţe şi cu Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008.
Normele UE privind producția
Regulamentul UE privind producția ecologică și etichetarea produselor
ecologice asigură respectarea acelorași standarde de înaltă calitate în întreaga UE.
Normele se referă la agricultură și acvacultură, la prelucrarea și etichetarea produselor
alimentare, la procedurile de certificare pentru agricultori, precum și la importul de
produse ecologice din afara UE.

Page | 4
Agricultorii care produc alimente ecologice utilizează în mod responsabil
resursele energetice și naturale, promovează sănătatea animalelor și contribuie la
menținerea biodiversității, a echilibrului ecologic și a calității apei și a solului.
Tehnicile de cultivare ecologică din UE includ:
 rotația culturilor pentru o utilizare eficientă a resurselor
 interzicerea utilizării pesticidelor chimice și a îngrășămintelor sintetice
 limite foarte stricte în utilizarea antibioticelor pentru animale
 interzicerea organismelor modificate genetic (OMG)
 utilizarea resurselor la fața locului pentru îngrășămintele naturale și
hrana animalelor
 creșterea animalelor în aer liber și utilizarea furajelor organice.

Piața ecologică și terenurile agricole

Piața ecologică a UE s-a extins în mod constant și acum are o valoare de


aproximativ 30,7 miliarde de euro pe an. (Fig. 4) De asemenea, din studiile efectuate,
europenii tind spre achizitionarea si consumarea produselor organice apreciind ca
sunt mai calitative, aceasta conducand la cresterea calitatii vietii (Fig. 6), tarile din UE
fiind pe locul 2 in lume la consumul de alimente organice. (Fig. 5)

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
Page | 5
Deși terenurile agricole ecologice ale UE s-au extins de-a lungul anilor, acestea
utilizează doar 7% din suprafața agricolă totală. Diferența dintre cerere și producție
este acoperită de creșterea importurilor.
Astfel, in prezent principalele state care acopera peste 50% din suprafata
organica totala a UE sunt Spania, Italia, Franta si Germania, tari dezvoltate economic
in care produsele agricole ecologice ocupa un rol important, (Fig. 7) fiind intens
promovata atat agricultura ecologica dar si consumul produselor ecologice.

Fig. 7

Agricultura ecologica s-a extins la nivelul tuturor tarilor din UE, insa la nivelul
anului 2018 se remarca raportat la suprafata terenurilor agricole organice tari
devoltate economic precum Italia, Suedia, Austria, Estonia, Letonia, Finlanda, Cehia,
acestea detinand cel mai mare procent din suprafata totala a terenurilor agricole
organice din UE. (Fig. 8)

Fig. 8

Page | 6
Principalele puncte ale noilor reguli

UE lucrează la o actualizare a normelor existente privind producția ecologică și


etichetarea ca răspuns la schimbările majore care au transformat sectorul.
Modificările propuse includ:
Controale mai stricte: toți operatorii din lanțul de aprovizionare cu alimente
(agricultori, crescători, prelucrători, comercianți, importatori) sunt verificați cel puțin o
dată pe an
Competiție mai echitabilă: producătorii din țările din afara UE care doresc să-și
vândă produsele în UE trebuie să respecte aceleași reguli ca producătorii din UE.
Prevenirea contaminării cu pesticide: agricultorii trebuie să ia măsuri de
precauție pentru a evita contaminarea accidentală cu pesticide sau îngrășăminte
neautorizate. Un produs își pierde statutul ecologic dacă este contaminat prin fraudă
sau din cauza comportamentului neglijent. Țările UE care au praguri pentru
substanțele neautorizate în alimentele ecologice pot continua să le aplice, dar trebuie
să permită pe piețele lor și alte alimente ecologice din alte țări ale UE. Comisia
Europeană va evalua regulile anti-contaminare în 2025.
Furnizarea mai bună a semințelor și a animalelor ecologice: în fiecare țară UE se
înființează o bază de date electronică privind disponibilitatea semințelor și animalelor
ecologice.
Ferme mixte: agricultorilor le este permis să producă produse convenționale pe
lângă cele ecologice, dar trebuie să-și despartă în mod clar activitățile agricole.
Procedurile de certificare pentru fermierii mici sunt simplificate.
Sunt incluse produse noi, cum ar fi sarea și uleiurile esențiale. Altele pot fi
adăugate ulterior.
In anul 2018, printre principalele tipuri de recolte reprezentand culturi organice
in Uniunea Europeana s-au evidentiat pasunile permanente (pasuni si pajisti utilizate
in pasunatul organic al animalelor), terenurile arabile (cultivate in special cu cereale,
legume proaspete, furaje verzi si culturi industriale) si culturile permanente (pomi
fructiferi si fructe de padure, plantatii de maslini si podgorii). (Fig. 9)

Fig. 9

Neagoe Roxana Violeta

AATCS, Master, Anul I


Page | 7

S-ar putea să vă placă și