Sunteți pe pagina 1din 37

GENEZA I EVOLUTIA TIMPUHILOH VEHBALE SUPHACOMPUSE

IN LIMBA HOMANA
DE
C. FRANCtJ
O. Ca i alte limbi romanice, n tendina sa spre analitism, romna
i-a creat alturi de sistemultimpurilor simplei compuse,un,sistem temporal
supracornpusactiv (de tipul voi fi (fost) cintat, Stifi (u ) fost cintat,afi (fost)
cintat, a fi fost cintat etc.). Dac n limbile romanice apusenetimpurile supracompuse [iemps surcomposes
} au fost n detaliu cercetate", n limba romn
cercetrile snt ncsistematice, ambigui i nesatislctoares, De fapt, n timp
ce formele simple i compuse snt tratate curent n gramaticile actuale, sincronce i istorice, cele supracornpuse nu se bucur de mare atenie, fiind
fie neiderrtiticate toate, fie ignorate, fie trecute n categoria mai larg
a formaiilor perirastice', nedistingindu-se,de ohicei, ntreperifraze verbale
lexicale,formaii premoroloqice
i formetemporale compuse i siiprocompuse',
In ciuda rspindiri lor n limba romn veche i n unele graiuri populare
I C1.M.Cornu,Les[ormes
surcotttposees
en [rancais,Berna,195:,; L. Clldat En marge
des grammaires:V. Lestempscotnposes
ei surcomposes,
"Hcvuede philologie
francaise
e,{,cte
lltterat.ure",
;18,192H,
p. 3:1-47; C.deBeer,Lesternps
surcotnposes
durancais,"Revuede ,;iinguistique
romane",III, 1927,p. 283-295;P. Delattre,Lesurcompose
releclii
el!subordonnee
temporelle,
"LeFrancaisModerne",
18,1950,p. 95-I08 ; L. Foulet.,
Ledcncloppcment
efesforll1CS
surcotnposees,
"Homania",
51,1925,p. .203
- 252; G. Gougenherm,
Lesperiphrases
uerbales
dela lanque[raticaise,
Paris,1\J29;G. Guillaume,
Temp
el nerbe,Paris,1929,p. 2l),5:-206;
K..Heger,DieBezeichnunq
temporai-dciktisclier
Bcgriffskaicgorien
imratizosischeti
un spanischcn
Kotijuqat.ionss
psiem,
TtilJingell,
19H3;.JoseRocaPOllS.
Estuiossobreperirasisverbala
delespaiioi,
"Revista
deIilologia
espanula",
Anejo H7,Madrid,1\)58;L. Tesniere,
Ttteorte
structuraledestcrnpscomposcs,
l'de/angcs
Ball},Geneva,I9,)\),p. 15;1-18:i;A. Seslal\,Leslemps
Jlurcomposes
fI!franais,..(;asopis
promodcrni
filologii",
XIX,lH,}3,
p. 183-1\)3,1\),\1,
p. 2!J2.307;HansNilson-Ehle,
Remarqllcs
surlesformes
surcomposees
enfranqclis.
"StudiaNeophilologica",26,1953/1954,
p. 157--167; J. Klare,Diedoppelt
lImscllriebcncn
Zeilcn(temps
surcomposes)
im Deulsclwn
!lJl({
F"ramosisclen,
"Beitragc
zur romanischell
Philo!ogie",
nI. Hert2, 1904,
p. 116--119;;\1.Obadia,H. Dascotte,:VI.Glattigny,
L. Co!ligUO!1,
Grammail'e.
Le verbedans
la phrase,nr. 4, Paris,1975,p. llH--123;B. Schllehel1-Lange,
Okzttanisclie
undka{a[anische
Vcrbprobleme,
Tiibingcn,
Hll1,p. 134---138;
EugenioCoseriu.
Da8romansche
l/erlmls!}stWl,
Ttibingen,
1976,p. 96; E. Gamillscheg,
HistoriscIze
{ranzi!sische
Sgn{ax,
Ttibingen,
19G7,
p. 4:)(i.
2 CI.1\1.Nicolau.Bemarqucs
stlrlesorigines
des{ormes
periphrasliql1es
passiucs
el actives
deslangucs
romanes,
BL,IV,19:36,
p. 15- 30; MariaHdulescu,
Formele
verbale
perifr(IBlice
Il
fi + gerunziul
I1texiele
tradusedinsecolul
al XITIlea,SCL,XI, nr. 3, 1960,p. 691-(i\)8;
DomniuDU\l]itnscu,
Despreperifraze!e
verbale
Ilspaniol
si rOll/()ll,
SeL, XXII, l\l71, p.
471:-4S9; FriedaEdelstein.
Perifraze
verbale
formale
dinIIii i gCrl1!lZi1l1
lIcrbului
de conjt1lJat'
In limbarom(lll,
eL, XI, 19G6,
p. 253-266;idem,Sinlaxagerunzilliui
romnesc,
Bucureti,
1972.
.
S Cf.MariaHclulcscu,
op.cit.,p. {j92
- {j97; Domnia
Dumitrescll,
op.cit.,p. 471-48G;
Ov.Densusianu,
JIistoiredela langueroumaine,
II, p. 222-242.
4 Cf.Ov.Densusianu,
op. cit.,II, p. 222-- 2:12.

PHANC1J
supracornpuse nu au intrat toate in normele liruhii
moderne i poate, prin aceasta, se explic absena u norn dintre ele din multe
ale limbii romne.
Scopul invcst.iga.icide fa este de a euta
formelor
k
supracompuse i a le determina extensiunea areal SJ Irmnalicali in epoca
('(",Il\'
;,i n ccu modern. Pe baza exemplelorselectate din texte vechi i H""'.,'1'_.
vrnn cuta apoi siJstahilim stat.ut.ulparadigmat.ic,
semantic:
'01cont.cxtual al acestor Iorm. Acest lucru este cu atit
cu cit
in ultimul
cercetrile lingvistice
timpului si a moduluia fost
mereu in ('
interesului, ofcrincluseuneori solu.i]
la
cutri mai
f< T'impnritorsupracompusc li s-au dat In8 multe
de la structura acestora. Cea mai siHiplii
Foulet .Tn temps surcornpose est celui qui ajoute il
dt>8
de plus. n ternps surcompose
toujours
correspondent, doul il n'esL
tout qu'u ne forme
""Il"'''' ct alourdie. Si JlOUS
sommes.I I'act.ii,il :; aura ainsi deux auxil
est
" Definiia este respins[\ de L. Tcsnicrc,
de structura intern ;\ timpului supracornpus,
in timp ce elementele constitutive nu
Tesniere propune urmtoarea. dcfini.ic
est un
ps cornpose clon! I'auxiliaire
lui
acest.a
structurii constitutive a unui timp
nu este
parIe

'.'11
i'Sllsilleconcep.iacu [rei tipuri de ;;r!urnl'Jll.e
istorie), definiia sl este unilateral.
formelor verh.alesupracompuse,deci de opuziia scmant.icoformele compuse i cele supraeornpusco
crit.ci semantic, duce, firete, la neglijarca unei condiii inerente n nei ddini\.ii
,'d,,,__
,' specific).Concepialui Tesnicrc,este dezvoltat de E. Benvenisl.e",
lucrrileacestuia nu se aduce In cliseutie ,q'",",-'"
Of);cit.,p. SJ 12:5
:\V. T)ietrich
..I)(r [)eriphra,sfi::.;t/tr'
V'crbahLSp(!kt
in
!I(,!'''_''iflu;rnf',(lII':n
,'''NIlO/irl!
Tiibin''''-'ll.
1n7:::>,
p. 1:,t, 156:13.PotI1('1',
Tern])",
ti E,S/XICt.
,.TrttY::lux
el Jitterature",
XVlII,. SLmsboli!'g.
HJ80,p. 30 -12,
Fonle!,op.cit, p, 2((l.
'['"sniere.
0fl, p, 1(;8.

26

C.FRNCU

-------------_.

romn. Prin urmare, mijloacele situative, gramaticale i lexicale, adic


timpurile verbale cu cele trei perspectiveale lor (simple, compuse,sppracoInpuse), adverbele i Iocuiunileverbale i factorii situa.ionaliformeaz un tot,
un sistem, determmnd mpreun sau izolat raporturile temporale stabilite
ntre interlocutorii comunicrii i faptele enunate ale realitii materiale sau
glndite. Din aceast perspectiv mai larg, vom analiza in continuare apari.iai dezvoltareatimpurilorsupracornpusedin romn.
2. Principiul teoretic coserian, dup care un sistem lingvist.icnu este
un sistem de "cosas hechos", ci un sistem tehnic de "modos de hacer", de
posibiliiii[unciiotuile>,n parte realizat, n parte realizabil,sau care urmeaz
s se realizeze,implicprincipiulmetodologieal descrieriidinamice: descrierea
efectiv a unui sistem funcional nu trebuie s aib n vedere doar sistemul
realizat ntr-un moment determinat, ci trebuie mers mai departe, prezentnd
sistemelepariale, posibilitile n parte realizate, n care "csu:elegoale"
snt mai numeroase dect. cele ocupate. Este vorba de sistemele marginale
sau complementare,nestahilizate nc la un moment dat sau numai parial
stahilizate. Aceste sisteme marginale, n mare parte def'ective,snt In strns
relaie cu schimbrile petrecute n sistemele [usulomentol.e,
realizate integral
n paradigme. De multe ori, schimbrile petrecute In punctele slabe ale
sistemelor fundamentale duc la apariia unor sisteme complementare, elementele acestora din urm prelund funcia elementelorcaduce din sistemele
fundamentale.
2.1. Perectul simplu indicativ a fost nc din primele faze ale limbii
romne,n special,i ale limbilorromanice,n general, un punct slab n sistemul
fundamental verho-tcmporal. Prezentind forme tari i forme slabe, forme
sigmaticei asigmatice,forme cu reduplicare etc., deci o mulime de contraste
n sistem, perfectul simplu este din ce in ee mai mult concurat de perfectul
compus chiar n funcia sa proprie de preterit, de timp exprimnd o aciune
trecut ncheiat, punctual, Ir relaie cu prezentul. De fapt, i din punct
de vedere funcional, perfectul simplu era slab integrat in sistemul timpurilor
simple: el era singurul timp simplu care exprima o aciune punctual, ncheiat, (fiind deci un accotnpli,spre deosebire de prezent indicativ, conjunctiv,
imperfect, infinitiv prezent care snt non-accom
pli. Prin nlocuirea perfectului simplu, timp al "Iumii narate", cu perfectul compus, timp al "lumii
comentate", se produce o mutaie n perspectiva locuional: perectul
compus devine din ee n ce mai mult un perfect fr relaie cu prezentul,
pe-care-Incorporeazn structura sa prin auxiliar, el ajunge dintr-un prezent
de memoriew, un preterii, lsnd un loc gol n sistemul funcional din care
provenea,anume sistemultemporal al "lumii comentate" i al timpurilor raporlate la prezent. Astfel nct, prin disparitia perfectului simplu din unele
regiuni ale Romaniei, nu preteritul este cel eare dispare, el i schimb
numai forma material, simpl, cu una compus [zise> zis), dar esena,
adic valoarea Iuncional i ontic este meninut, aa cum hine remarc
L. Foulct : "S'ii est un temps qui se perde, s'est le parfait, qui s'use vite et
s'evanouit parf'oispour long ternps"17.Tendina care urmeaz acestei schim15Cl.E. Cuseru,
El aspeclo
verbal
pcrirstico
etirlriego
aniico,In A.clas
de!II1 Conqt
eso
Espaiiolde Estudios
Ciaetcos,
Madrid,HHi9.
p. 9:l.
16Denumirea
ii apar-tine
lui G.Guillaume,
Teuipsel verbe.
p. 28.
17Cf.L. Foulet,op.cit.,p. 251.

TIMPURILE
VERBALE
SUPRAOOMPU'S"
INLIMBA
ROMANA

27

bri este de a umple loculgol rmas n sistemul temporal al "lumii comentate"


printr-o formaie adecvat, de ,,<1doua generaie", care s incorporeze elementele vechiului perfect compus (a zis) devenit prcterit n naraiuni, dar
care s ind ud i ideea de perfect raportat la prezent. Soluia este gsit
combinnd ingenios perectul lui a fi eu participiul trecut ( a [os! zisj, de
unde rezult un perfectsupracompus, timp al "lumii comentate", care are avantajul de a putea exprima att ideea de perfect,ct i aceea de anleriorilate
n trecut sau preanterioritaie (Vorvergangenheit)sub aspectul indeplinirii
sau ncheierii aciunii.
Marcnd anterioritatca n trecut, precum i peredinitatea, forma
snpracompusam fost Cntaieste i o veritabil form de mai mult ca perfect,
care concureaz, n special n zonele din care perfectul simplu a disprut,
vechea form de mai mult ca perfect sintetic [cinlasem}, sau forma de perfect anterior de tipul fII uenit (= veni).
Cu alte cuvinte, o dat cu limitarea ntrebuinrii perfectului simplu
i a mai mult ca perfectului sintetic, format din tema perfectului latin, i
o dat cu nlocuirea perfectuluisimplu prin perfectul compus, limba romn
nu mai are la dispoziiealtc forme din sistemul fundamental pentru a exprima
n "universul comentat" i "narat" nuanele de sens exprimate de vechile
forme. Pentru a umple acest gol, apar alturi de formele simple i compuse,
formelesupracompuse.
'
Prin urmare, exist o interdependen ntre limitarea ntrebuinrii
perfectului simplu i a mai mult ca perfectului sintetic [cuitaseni), .disparia
lor total din unele regiuni i apariia i dezvoltarea formelor supracornpuse.
De cnd dateaz primele forme supracornpuse de perfect indicativ sau de
mai mult ca perfect?
.
:1. Cereetndcele mai vechi texte romneti, se poate uor constata c
formelc supracompuse de tipul am {os! cintat se ntlnesc nc din sC90lul
al XVI-lea, att n textele traduse, cit i n cele netraduse (documente.Jscrisori, inscripii):
Scriui mrturisescu
eu cest.zapisal meucumamfostcumprat
o partedeoclndinsat
dinBrilh<letl,
de.uneleaufostezindCudrca(1577,Brhset],
Galati,Din,;151)
; pre
altiii-czr[osltmat
(" i-auvtmat;1.587,
Braov.DIH.,20,1)
; Alta: pohtlmpntru
[Inuturtle
ceau fostmaidennainte
vrcarne
demosiesi detinutulhotarlorcestor2 ri,
ue luraArdealului
i deTaraItumncasc
i le-u [03il/;alturcii(- le-au11laL
; 1600,
Transilvania,
Din, 131,1:)3);Deces cans apucipre Nicavlst.larlul
s-I juri pre
ivin",hilie
cumn-aupus elacelbirInCordun,
cel-aufostpus(= l-aupus)ersttorii
dcn
sam(1GOO.
Transilvanla,
DIn, 138);ipreaceeavremeaufostimblut(_ce
a urnblat)galbenulclte140.Iaufostdai(c-au dat)galbenide toti 9:3(1600,Blurad,DIn, J44);
Iar,cumaufosttrimesmritaluisolul,preTamoschiAn!lrela,
noisntemgataa sluji
cumarepacemrleiluIi IrtJ(1000,Moldova,
Dn, 14;J)ctc.
ExempIele citate, la care se pot aduga multe altele, au fost selectate
din documentcledin Transilvania ilVloldova,regiuni n care perfectul simplu,
timp al "lumii narate", incepuse s fie nlocuit prin perfecLuleompus, timp
al "lumii comentate", Acesta, la rndul su, n naraiuni - cum este cazul
contextelor date mai sus- este nlocuit cu perfectul sllpraeompus de tipul
am fost cumpral, mai potrivit situa!:iei COlUunicative,cci este timp al
"lumii narate", exprimnd in acelai timp un fapt mplinit, punetual, deci o
preanterioritate fa de ceea ce se exprim prin perfectul eompus. tn toate

!.'J
n epoca
de
secolul al II-lea e.n., cunosc () mare extindere a
traducerile Bibh.e:i devin deosebit de frecvente n latina trzie. Homna le-a
motenit din lat.in,dar traducerile hisericet.idin greac i slav au
utilizarea construcrilor in romna. veche. Considerate greit de unii cercet.tori ca fiind exclusiv de origine slav n romna vcche=, construciile de
tipul
meruitu), aII meroindsint ruotenit.edin latin. Fapt.nl c ele slut
(f('iJSCD!t
de [reruenl1ltextele traduse din slavii din secolul al XVI-lea (fum
veselirulu-n.PS,
'. 1
; la duclndu-sc CT, I
11. !5\F;6, 14, era
ducitulu-se C1', 1
se poate explica prin influenta slav sau, indirect,
gr,t>C{as,cij,
dar proveniena lor este neindoielnicdin latina popular. De fapt,
II limba slav veche Iormatia nu era o construcie vie, ci numai o reflectare
LIoriginalului grecesc, iar datele oferite de istoria limbii bulgare arat ei;
part.icipiu]prezent activ nu
era folosit nc din secolul al XII-lea, i c
dispruse complet din limb dup secolul al XIV-lea2'. Ca dovad pentru
faptul c formele compuse cu gcrunziul din tt'.x(de romanest.ivechi nu se
datoresc numai
similare din slava hisericoasc sau din
se
aduci:'prezena construciilor cu 11fi -1-qerllflziulnumai In textul
romnesc, nu i i'n originalul slav sau grecesc: Eram noi merqind la
(CPr, :38,
1G) I;hlc;1\(jl,1,h'tIIHM\
HdJ\\kre$(EA,
12)
s
npoaEuxv
construc.iilor de tipul au fost merqitul,
populare arat ele nu sint un rezultat al inlueuei
slavei
care s-a manifestat nurnai !n aspectul scris al limbii vechi.
De fapt, n lucrarea de fa.!';nu
de construciile compuse de
tipul eram mergind, fui
ei de cele supracompuse de tipul am [os!
mergind, chim' dac ntr-e
exist o strlns intcrdependen..Construciile
supracompuse sint atestate n textele romneti din secolul a 1 XVI-Iea
n
ct i n scrieri
(documente, lnsemnrt..
-l\dec1
en,F'etn:'2
..Bndl:1s,
scriusi mrturtses
('llcestt:z;;lpis
k,j!!nlf'tlCUIll
amI.(stcurnopartedeocinciiilsat dill'Bril.hiiset.i,
deundeaufodeznd
Clldrea,
dluglum
tale
sat a cincci<
parte(1577,Briihileti
- Galui,DIn, 154) Popliaa f051aDlnd
oboroc
168!n.m)
etc.
1n1n
ti'xle provt'nilld din zonele nordice (Moldova,
Transilvania ZOllaBanat--aceste forme snp
snt
duhlete ale imperlectu!ui in propoziii suhordonate
corespund formelor
de
regente) i dublete ale perfectului
compus in propozitij
apar Ilumaiin' naraiuni., fiind "meta
fore temporale" ale
corespund formelor simple de tipul
(Il ez!nd.,[u al'nd din textele
din regiunile sudice. Hemardtm cu
.aeeast ocazie folo"irea frecvent n
la Coresi, ea forme de "a!
doilea l)!an",
uznd
sinlp!u din "primul plan", CIformelor
de tipul (u
nordice
formele su:pracompusede
tipul au fost
d : "i s scul,
el merse fu ezlndla mas" (CT,71v
Cu alte cuvinte, UDadin
aparii.eifrecventea formelorsupraeompllse
22Cf.bibliografia
problelnei
la MariaRdulescu,
op. cii.,p. 697.
23Ci, Ov,Densusinun,
op.cit., II, p. 223.
24Vezibibliografia
problemd
la MariaR.dulpscu,
op.cit.,p. {j92.
25Pentrualte exemple.
veziMariaHdulescll,
Of!.cit.,p. 693--61H.

30

._--._----

C.FRNCU
---------_ .._.._-.._._-------_._----_ ..

din textele nordice vechi i din graiurile nordice actuale este nlocuireaperfectului simplu din construcii de tipul [u sezin.deu perf'ectulcompus, avnd
ea rezultat forma supracompusau fostezitu},Este un caz clar n care forma
compus a dat natere formei supracompuse prin tendina cunoscut de
nlocuire a perfectului simplu eu perfeotul compus.
Cnd s-a nscut forma supracompus'! Un rspuns precis nu se poate
da, ntruct nu exist texte anterioare secolului al XVI-lea. Data naterii
ei poate coincide,din punct de vedere teoretic, cu data Iimitrii ntrebuinrii
perfectului simplu i nlocuirii lui prin perIectul cornpus. Punctul de plecare
putea fi chiar n latina popular cnd, aa cum s-a nceput s se inlocuiasc
hobui prin hobeohobuiutn,se putea nlocui, firete, fui [uqilandoprin *habeo
fII(s )tu [uqitatuio (>rom. am [osi !,ugind), Singura diiculta Le const n
faptul c n dialectele din sudul Dunrii nu snt semnalate forme supracompuse de tipul am [os! rugind, astfel nct comparaia nu ne permite a postula
existena acestor forme n "romna primitiv". Aceast situaie nu
este ns i o dovad a caracterului lor recent, dac ne gndim la faptul c
dialectele aromn i meglenoromn au conservat uzul perfectului simplu,
nenlocuindu-Ieu perfecLulcompus n "lumea narat". Cert este c, dei nu
posedm exemple anterioare secolului al XVI-lea, posibilitatea existentei
acestor forme in limba romiin comun nu ni se pare exclus, cel pu in
in unele regiuni.
Mai mult dect att: considermc pornind de la construciilecu gerunziul nsoite de auxilarul a li se poate explica una din particularitile de baz.
ale timpurilor verbale supracornpusedin limba romn. Este vorba de faptul
c, pe cnd limbile romanice occidentale construiesctimpurile supracornpuse
eu auxiliarul habeosau teneoIa un timp compus urmat de participiu, romna
este singura limb romanic care folosete auxiliarul esse (fieri) (cf. Ir.
il a eu traoaille; prov. m'aues agll di ; ne l'a aqu {a; cat." Quan lie tinqut la
porta oberiahe mirat" ; sp. .he tenidocoidadosestos asuntos" ; it. dial. "quandi
i han aui manqia" 26,dar rom. am [ost mncat). In privina acestei particulariti a romnei, majoritatea cercettorilor a ajuns la concluzia c. timpurile
active (compuse i supracompuse) construite cu a [i s-au constituit mai
tirziu dect n celelalte limbi romanice, sub influena limbilor slavev. S-a
pornit de la concordanta n form i n coninut a timpurilor romneti cu
(Jli eu cele din slava bisericeasci de la faptul c unele dintre aceste timpuri
(ca de pild, conjunctivul perfect sau viitorul anterior) snt rare n limbajul
popular. De aici convingereafals, criticat de noi cu alt prilej=, c, ntruct
"limba romn literar li-adezvoltat n climatul cultural slav, ntr-un moment
cnd Iormaiilemodalei aspectualecu a fi erau numeroase",timpurile cu auxiliarul a fi ar fi un "eale" dup slav=. S-a artat mai sus c formaiile aspcctuale
eu a fi +- qeruttziulsInt n primul rnd de origine latin i c n slava veche ele
nu erau vii, ci preluri din greac prin traducerile hisericeti.Ceea ee dorim
s subliniem aici este faptul c formaiile cu a fi urmate sall precedate de
.6 CLA. Sistak,op. cit.,p. 302-306.
21Vezi.discuiala C. Frneu,Conjunclivul
perfectromdnesc.
Pri1Jire
diaC}'onic,
SCL,
XXI,nr.2, 1970,p. 207(undesedi bibliografia
problemei).
28lbid.,p. 207- 208.
29Cf.IorguIordani MariaManoliu,
Inirodllccre
n lingviszica
romanic,
Bucureti,
1965,p. 191.

TfMPUIULE
VERBALE
SUPRA
COMPUSE
INLIMBA
ROMANA

31

geTll11ziu
au putul fi un model i pentru formaiile supracompuse n care a fi
nu era urmat sau precedat de gerunziu, ei de participiu trecut (au rost cntat,
pentru *am auui cntat - cf. Ir. il a ea chatii--, dup au {os!cntnd, din
mai vechiul {Il cintind<lat. pop. (uit cantando. Apropierea construciilor
supracompuse de tipul au rost cntat de construciile de tipul au fost Cntnd
era o analogie necesar viznd simetria sistemului semiologie,iar pe plan
funcional realizarea opoziiei termitiatio-- duratin (= non-terminativ), care
caracterizeaz opoziia dintre gerunziu i participiu! trecut. De fapt, ntregul
sistem semiologieal timpurilor compuseeste bazat pe aceast opoziie,
:1.2. Astfel, odat creat, paralelismul construciilor supracornpuse cu
gcnmziul i cu participiu] s-a extins i la viitorul anterior (va fi Cntnd- va
fi cntat), la condiionalul perfect (are fi cntnd -- are fi cnfdt)i la conjunct.ival compus (s fie Cntnd s [ie dtitatv=, timpuri care au cptat ulterior
i valoarea de prezumtiv.
Absente din dialectele arornn i mcglenoromn i cele mai multe
dintre ele din dialectul istrorornn (unde singura form cristalizat supracompus pare a fi cea de restrictiv trecut, de tipul re li aflat din .Ieinis-),
aceste forme caracterizeaz dialectul dacoromn.
Ele snt hine atestate nc din primele texte romneti, att n traduceri,
ct i n documente:
Vii tor Slip rac o mp IIs : ipopacelace-IuaIticununat
i-ivahitiind,se-lIcaperle
(HL,258"/7)
; icelacevorhifcu!iaceasta,se-Iopreasc
dehescarcc
(RL.258"/3-4);
Adevrgriescvoao,undese vafi mrturisind
Evanghelia
aceastaprespretoatlumea
(CT,58';:>-4); IHlvafi asteptind
(CBr.,54"/10);
fi-vafapl (CBr.,294f7)
; ueifi intrai
(CBr.,94'jl); i cnd/JOI'
fi dzicindvoaofecioriivotri(PO,217/15)
; deuci{i [cut
voivreotocmeal
cu lmpratul,mainaintepnva veniaceastporuncacilala voi
(1600,Transilvania,
DfR,l2G); de vafi [cnivrorutate,tncs fie peritcujudecat
(1599,
Transilvania,
DIR,120); voifi artind(PO,261j2); vafi itnpunqind.
(PO,24g/15)
;
is va tmplacumFaraonprevoivafi chemind
"i uafi zicindaceasta:cetasteviiat.a
aceasta(PO,165/H-15);Cinerobulsuau slujnicafi-l oa triindcu toiagul,cumin
mtn-IIJafi murindssebtnt.uiasc
(1'0,218/Hi)
; pafi Inul(CC2,
(5) ; svetiiM
imbluidu.
n tocmealele
mealeiuefifi socotindll
pornceJe
l11eale,
da-voi
tivoaoploaie(eR,r, 7)etc.
e o IId j I ion a 1 S11P rac o 111
pus: Sicndarfi cresCnd
foametea
l!tot pmntul,
dcchiseIosifjitnielede prdutlndini1;a
(PO,145/11 12); o, iudei,'dupil cuvntn
amufire-aiascultndu
voi(C\!,1"/2--:3)
; Aceasta
stit.icdeariifi lfunddomnul
easeei
InceceasDomnul
vaveni,priveghea-ar'1
iIl-ardfi /sals-isap casala(eT,148'/1-4);
la.rrde vafi cumvaVl'I)
muiarel()'odiUi
tiitlnc-mieu,
apoii sen-Qrc
f'irf;;cl11
cunusa,
nupoeia mnsuraeulIusa(TU"2.30'/12); Chizea
volufi eudcreptel,denminamea
ateapt""pre
el,s nu-l'foil!aduceojtieuu-I voluda adevilr,vinovats11
fiu nainleata
pinIn vHaamea,c s aceastt;'ealHl
il-arfi, plnacmuadoarInciiamfi venifi
(PO,151(22--26);
CndaceastveasLe
in casallliFaraonard fi sosind,cumfraiilui!
Iosifar fi lJeIlili,
plculuiFaraon(PO,161/3);-derept
nslllInumaiacearacarearci[i
inapoirl1!as
..., celncdeacum1l1nainte
nceutot ajutorulvafi (1GOO,
Transilvania,
Dfn, 135)etc.3".
Prima ohserva1ieeare se jmpune n urma enumer5rii acestor exemple
este c, in ciuda celorafirmate pn n prezent c viitorul anterior i condi.ionaIul perfect nu primiser nc in limba din secolul al XVI-lea valoarea de
00Spredeosebire
de toalecelelalteforrneJliscutate.
formelede tipuls [ie cintind,
s
fie cintat,de conjunetiv
(eusaufrvaloarede prezumtiv),
]]11
sntsupracompue,
ei numai
compuse,
cAci
auxiliarul
dincomponena
lornu esleelnsuicompus
(et.definiia
luiL.Tesniere
citatmaisus).In felulacesta,formele
mentiolJate
introduco asimetric
n sistemul
timpurilor
compuei 5upracompllse
(vezimaijos G::J.).
l Cf.S. I'llcariu,Studiiistrol'omnc,
voI.II, Bucureti.
1926,p. 184.
12Pentruatestricuperfectul
eonjullctivului,
veziC. Frncu,op.cit.,p. 208i unn.

\
Ii
...
1I

Ih
I

'l'J\MPURI.LE
VERBALE:
SUFRA:COllIPUSE
INLIMBA
ROMANA

rului indicativ, eu care se apropia prin valoarea sa de viitor (ipotetic), ct


din partea condiionaluluicompus de tipul a cnta, care prezenta avantade a exprima eventualul sau irealul (prezentului sau al viitorului). De
fapt, textele din secolulal XVI-lea reflect concurena suferit de conditionalui simplu n -1"e-din partea formeloranalitice (mai ales in textele sudice aceast concuren este evident). De pild, condiionaluluise iuioarsetu(PS, 10j3)
i corespunden CP viitorul: "Srl nu v oeii intoarce arma sa va ascui"
(CP1,9'/16; n CP2: de nu v velintoarce).nlocuirea este prezent i n cazul
unor versiuni ulterioare ale textelor coresiene: "S suire n ceriu, tu eti
aciia, s desiinseren iad, aciia eti" (CPl, 2fi5')16; CXXXVIII, 8) _. ","il!
uoiusili n ccriu, tu eti aciia, s a deiitue'in iad, aciia eti" (CP2, 265TjlG;
CXXXIII, 8) ele.
n urma acestei concurene, condiionalul n -re- i limiteaz din ce
n ce mai mult ntrebuinarea, disprnd total din texte n prima jurntate a secolului al XVII-lea. Locul lui este luat de condiionalul de tipul
a merge,mai extins din punctde vedere distributiv, mai bogat din punct de
vedere valoric (putnd exprima eveutualitatca rsau irealitatea), mai regulat
i mai expresiv,ca oriceform analitic, n comparaie eu una sintetic. Locul
lsat gol n urma acestei mutaii este luat n "lumea narat" de formaia
supraoornpusOI'ti merqind,cea mai expresiv dintre toate formele de condiional menionate mai sus, cci avea avantajul de a exprima att irealul
sau eventualul (nglobate n Iorma auxiliarului de condiional compus), ct
i pe acela de a limita sau a atenua veridicitatea sau validitatea celor exprimate
(,,limitar la validez", cum spune H. Weinriclr?").Este vorba de faptul ca,
intr-o structur eu indicativul prezent, cind punem up. condiional, acesta
exprim def'ormareai atenuarea adevrului, fraza i limiteaz valahilitatea
ei, ca afirmaie sau ea definiie, exprrmindu-seimpresia, presupunerea, nehotrrea. Timpul rezultat nu este nici al lumii narate, nici al celei comellte,
pentru c nici nu nareaz, nici nu s-a transformat intr-un timp al ,ltt'luii
comentate: este ntre ambele lumi i particip la exprimarea amindurora,
fiind cleei"el matiz de la validez limitado."3V,
n felul acesta, considerm c geneza prezumtivului se afl n [.condiiqnalul informa!:ieiipotetice" o'. cci irealitatea i presupunerea locntorului
ii are originea n "migratia timpurilor" .1, n nlocuirea unora cu altele.
Prin crearea formelor exprimnd valabilitatea limitat, presupunerea adic ceea ee se inelege prin prezumtiv ,romana a recreat .
upoziiecare se pierduse n latina popular prin confuziileformale i ruinarea
:sistemuluisemiologieal perfectului din eadrul .moduluisubjonetiv.. Latina
intrehuina sub,jonctivul n strueturi condiionale care exprimau vnlahilitatea limitat, ns nu fcea distincie cu mijloaeeformalel1tre poiential
i ireal i Il1tl'ebuinl;aprezent111sub.ionctivllnipentru ir.eaiul "prezentullli"
i lmperfectul suhjonctivului pentru irealul "p.erfeetului".Fa de un nelimitativ si habes, .exista un limitativ si haocas, iar fa de un Jwlimitativ
38CLIl,Weinricb,
Es(nzc(llra
IlfUlld6ndelastiempos
el!ellm.{fuaje.
:\ladrid,1974,p. 19:1.
:HI1hid..p.LJ9,
tODenumirea
de "collditiollncJ
de l'informaUonlypoth6Uque"
,3.fostdat de .1>.[mbs.
!.'emploi
destempslicrbullX
ent'ranqais
moderne,
ParIs,19(1O,
p. 71.Acestcondiiona!
arcvaloarea
h,t, dicilllT"se zice(c)..."
.1 CI.\V.E.Bull,1'lme,TemeaneiilieVerb.Berkeley
j.LosAngele,1960,p. (j{1.
;]-- Lingvistid'j 202

l
.1
-------------

.11

C )!'RA.NCU

12

si iiobeb
as, exista un-limitativ si Iioberes.Pe lng aceasta, latina i-a dezvoltat
un sistem metaforic temporal=. Acest sistem Ei-aprbuit n latina popular,
cind
loc confuzia Iorma Iii dintre .imperfeetul subjonctivului haberei
i infinit.ivul iwbere.Hom,'tna i alte limbi romanice nu mai pot moteni,
formelelatine ale ,,valabilit:l:iilimitate", dar ii creeaz, n mod diferit,
prin
Joaceanalitice i la date diferite, un sistem adecvat pentru exprimarea acestei valori. Punctul de plecare l ofer n romn condiionalul,
modul irealului, dup care procedeul s-a extins i la viitorul anterior i la
conjunctiv perfect (creindu-se formele l'a fi auitul, s fie avnd, exprimnd
prezentul, i formele va fi avut, SIl fi avut, pentru exprimarea perfectului,
a presupunerii n trecnt), date fiind afinitile structurale i funcionale
dintre aceste timpuri.
:1.:3.n locul participiului sau al geruIIziului,romna veche i unele
graiuri populare actuale din- vest i nord-vest cunosc forme supracompuse
cu ininitivul, de tipul am nrul merge,cu auxiliarul a vrea la perfectul compus,
form rezultat din nlocuireaimperfeetuluiauxiliaruluicu perf'ectulcompus
(vrea mergeI (111
urui merge).Att forma compus (cu imperf'ectul),ct i cea
supracornpus(cu perf'ectul)snt foarte frecventen limba secoluluial XVJ-Iea43:
"s Il-au nruis preqiceChiesariu"(CV, I!Pj12), "i aceasta dziser ; mai bine
am vrut muri pentru mna Domnului" (PO, 231/7), a vrut cldi (PH, 113v/2),
n acest text tipul de condiional supracornpusn discuie are cea mai mare
frecven dintre toate textele din secolul al XVI-lea), au vrut prsi (CTd,
lOY/Hi),au orui mitui (CU, 105; la Coresi tipul supracompus este mai
puin frecvent dect n textele rotacizante i n cele din zona Banat- Hunedoara). Formelorsupracornpusecitate, deosebit de frecvente n textele nordice, le corespund forme compuse n textele sudice. De pild, formei supracompuse din primul exemplu dat mai sus i corespunden pasajul eu acelai
coninut din Coresi o form compus de perfect conjunctiv: "sl1nu fie la
Chezarmenit" (CPr., 130/11).in urma concureneialtor forme, in primul rind
a condionaluluide tipul a fi cntat, care este folosit din ce n ce mai mult,
forma de tipul am vrut cnta, dei deosebit de frecvent n secolulal XVI-lea,
n special n textele nordice, este treptat scoas din norma limbii literare,
pstrindu-se numai n vorhirea din Criana,Maramure i, izolat, n sudul
Hunedoarel=.
Pe de alt parte, tipul de condiional perfect vrea cnta, care avea dezavantajul de a exprima perfectuI neavnd n componena sa nici un element
terrninativ, are tendina de a deveni supracompus, adugndu-se auxiliarul
fi i nlocuindu-seinfinitivul prin participiu, - form deosebit de frecvent
la Coresii n alte texte sudice: "C de n-ar fi lsatu acelii nrodu cetile
sau casele i pren pustie s imble, nu vrea fi dobindita vindecare" (CU,
261/28-<10),"de vrea li mers muierile i de vrea fi zis" (CC2,140/2), "De ar
fi fost Dumnezeu printele vostru, [i-ureali iubit mine" (CT, 203',/10)45.
Gerunziul n locul participiului se ntlnete rar: "Derep ce amtr c de n-a.i
avea urciune, [i-urealitiind s tii c i voi acetii lumi deart v price42el. II. Weinrich,
op,cit.,I'- 190.
4:1PentruIormacompus,
veziatestriledinOv,Dcnsuslanu,
op, cit.,II, p. 230---231.
44Cf.1. Gheic,Buzadialcelul
a romneiliterare.Bucureti,
1975,p. 17,1.
45Pentrualte atestri,veziOv.Densusianu,
of!.cii.,II, p. 231.

TJlM:PURILE

SUPRACOMPUSE
N Ll1VillA
HOMAN

Jj

tnri i realelor ei" (CC2,471/32-35). Intrnd n relaii sintagmatiee heteronexe cu eonditnnalulde tipul ar fi mers, ar fi mergindi modelat dup acesta,
condiionalulde tipul vrea[i dobndit,vreafi tiind sufer concurena primului
i i restrnge treptat aria de circulaie ncepnd eu primele decenii ale secolului al XVII-lea.
4. Materialul prezentat arat cum alturi de timpurile simple..i compuse se formeaz, pentru exprimarea anumitor nuane, forme supracompuse
cu cte trei elemente.Odat intrat n uz, modelulnu se oprete aici, ei mergemai
departe, creindu-seforme de a treia generaie,cu cte patru elemente verbale,
de tipul ar fi fost cintat, vrea fi fost iubit, au vrut fi zis, a fi fost dntitul, vrea
fi [ost cnttnd etc. Spre deosebire de formele supracompuse cu trei elemente,
cele cu patru exprim un recul mai accentuat n trecut, o preanterioritate
fa de anterioritatea exprimat de verbul regent:
Deati fi fostcrezulIu Molsl,Il-vrealde-aticredei mie (CT,193'/3--E>;
in textullaUnescacesteiformei corespunde
un imperfect
subjonctiv
: "Sienimcrcderetis
Moys],
crederetrs
rorsttamet mihl"); dearfi fostin.el
cmt,n-arfi rstignitpreDomnul
(CPr"
387/20-22)
; i de vreafi fostil/bitacestttnrpre vecinulsu,fi-vreatmprttttot clt
avea(Ce",292/21-22)
; Iatc dentr-alalrucenicidespriDornnulu
pre Ptru. C
devreafi mersmuierlle
,51
devreafi zisaaprostc"ne-aizisnouo sspunem
apcstollloru
numai",iarPtruauvrut[i zisc"euni-amlepda
tu i eualatlnusintueuucenicu
lui
dc-acmu"
(CC2,
140/1 5); icndamvrutfi sosiiIaslai amvrutdezlega
sacii,lat
ai tuturorbaniideasupradeplinn gurasacilorsi,dereptacealaiat iaril-amatins
ClIIlO!
(PO,153/10-- 13;n textulIatinesc
dinVetusTestamentum,
formeisupracornpuse
i corespunde
un conjunctiv
malmult,eaperfect:"cumuenissemus
ad dlversorlum,
aperuimussaccosnostros
..,") ; Iatbaniicariiinsaciinotridesupra
erauaflati,denpmntul
Cananulni
napoiamadusie, cumamfi prutfuratidereptacealadela casadomnu-tu
argintsauaur? (PO,155/27-. 156/1-- 5 ; In textulIatlnescdinVTapare construcia
[nraltsimusIn loculformeisupracompuse
de condllonal
: .Pecunlam,
quarninvenhnus
lJ)summttate
saccornm,
reportavlmus
ad te de terraChanaan: et quomodo
consequens
estut lumiisimusde domo domin!tui aurumveIargentum
?")'16.
Constatm din exemplele date c formele de condiional dublu .:upracompus (cu patru elemente verbale) apar de obicei n propoziii libordonutc condiionalesau temporale marcnd uu recul n trecut, () preanterioritate
(Vorvergal1agel1heit)
n raport cU aciunea din regent, fiind veritabile. forme
de mai mult ca perfectcondiional.Termenulocheaz.,cci n gramatiCileactuale, sincronieei diacronice,nu se vorbete nicieri de un mai mult ca perfect
condiional, dar acest fapt se datorete necercetrii acestei forme, prezente
n limba veche i n graiurile populare actuale. Firete, terminologia
este tot att de dificil(sau chiar mai dificil)de reformat ca ortografia, dar a nu
faec o distinctie terminologic Intre fonne simplu supracompuse de condiional i form dublu supracompuse(ar fi clntat - ar fi fost cintat) nseamn
a nu ine Seamade valoarea lor temporalo-aspectuaI,aeeea de a exprima antel'ioritatea, respectiv preanterioritatea.
1n acelai timp, remarcm unele diferene structurale ntre formele
supracompusedin scrierilelui Coresii cele din Palia de la Ortie: n primele
3IJare cOlldijonaJulde tipul vrea fi {ost(curent la Coresi) sau cel de tipul
ar fi fost care precede participiu1, in Plia, condiionalul de tipul ali urut
fi+ partieipiu. Formaia proprie PO apare o singur dat la Coresi: ali
"fuf ti zis (CO, 140/4--5). Aceste diferene se explie prin preferin!:a celor
dou variante literare vechi (munteneasc i hnean-hunedorean), repre46Cf.i P; Skarup,op.cit.,p. 50.

36

C. FR-N'CU

zentate de textele respective,pentru UIl tip sau altul de condiional perfect.


4.1. Corespunztoareformaiilor citate mai sus sint Iorrna.iilecu
folosite pentru a marca tot o rpreanterioritate, dar nu
durativ, fa de aciunea din regent :
Deariifi amu[os!fiindprepmtnt,n-arfi fostpreot(CPr.,5,'),)/24), deali fi [os!elen
lumefiind,lumeavre-arfi lllbit(CC",467/7--8; 469/27-28)
; Sitam urutTifiindn
ztleleprinilor
notri,Il-amvrutfi [Lirul
ussotiInsngele
prlntilor
(CT,e,i";12-1:3).
Remarcm n ultimul exemplu folosirea coricordant atit in condiional, ct i n regent, a condiioualului dublu supracompus, cele
aciuni fiind concornitente,
Dei aceste forme nu s-au pstrat n limba literar modern, ele sint
foarte importante att pentru studierea posibilitilor limbii romane, cit i
pentru evoluia normelorlimbii literare, ntruct anticip coustruciile similare
din cronici i n special din scrierile lui D. Cantemir, unde snt
de
frecvente. De asemenea, ele constituie puncte de referin pentru
construciilor de acelai fel din unele graiuri actuale. Firete, n secolul al
XVI-lea sistemul formelor supracompuse eu patru elemente verbale efa in
faza incipient, spre deosebire de cel eu trei elemente, hine atestat Ia majoritatea persoanelor,i mai vechi, probabil eu citevasecole, n Lot
dup
desprirea dialcctelorarornn i meglenoromnde trunchiul comun, Formele
supracornpuse din a treia generaie se folosesc n naraiuni, reprezentnd
"lume<lnarat", n specialla persoana a III-a, mai rar la persoana L CametaIore temporale, adic prin transferarea din universul narat in cel comentat,
se folosescrar aceste forme, n special la persoana a II-a, specific discursului
comentat. n ambele situaii, limitarea valabilitii adevrului exprimat
n regent, rezerva Iocutorului cu privire la cele narate sau comentate sint
vizibile.
5. n secoleleal XVII-lea i al XVIII-lea asistm la urmtoarele'transformri n sistemul timpurilor supracompuse cu trei sau cu patru elemente
verbale din generaia a doua i a treia:
;).1. Formele de tipul am fost cintul i precizeaz din ce in mai mulf
valoareade mai mult ca perfect, exprimnd reculul n trecut, p reauterior-itatea
n propozi.ii subordonate (temporale, condiionale etc.), folosindu-se frecvent mai ales n textele reprezentnd graiurile nordice sau variantele li\","/,,
nordice. Tot n aceste texte, ele pot s apar i n propoziii independente
n nara.iuni, in locul perfectului simplu, marcind reculul n trecut .i avnd
valoare de perfect compus, timp care a nlocuit n regiunile nordice perfedn
Helaiile contextuale eu perf'ectul compus snt evidente ntr-un
exemplu ea urmtorul: "Deaei Ursul au strins pre tefan s-i plteasc acei
patru zloi, ee-au dat prinlru. dinsu. Ear tefan au fast. cumprat (=, a
cumprat) o iap direpL 3 florin!:" (1720---1721,1624--162f), Cmpulung,
Bucovina, SE, 12). Valoarea de perfect, nCluaHI,n gener'tl, Ileonsdcraie
n literatura de specialitate sau confundat eu cea de mai UlUitea perfct,
este deosebit de bine reprezentat n cronicile, crile populare i d()cumentelt'
oficialei particqlare din Moldovai TraIlSilv.aniade nord i de es: "i 'ipc
aceste sate a dumisale i tigani i gituntate din locul (asii din Iai le-ati.
fosi lual domlliiasa Mihai vod cu strmbtate i le-au fost dat unora i altora"
(1727, Iai, DRA, II, 1{>3)'"i au fost giwl,ecalmrie sa vod ca s gil1rc

15

'1'[MPUnILE
VEIU3ALE
SUPRACOMPUSE
INlJMBAROMANA

es oameni" (1723,Iai, DEA, II, 144), Spre deosebire de perf'ectul compus


al! judecat, forma au [ost judecat ndeprteaz retrospectiv aciunea eleperspectiva locutorului, Este vorba de o nuan pe care limba literar modern,
respingind forma supracornpus de tipul au fost judecat, nu o mai posed.
n ceea ee privete valoarea de mai mult ea perfect a formei citate,
aceasta este evident in subordonate prin r elaia stabilit eu verbul regent:
"i mai dzis cum au vi nit la Luna eli i-au furat i un copil, carrli au Fost
crescut (= crescuse) lrimi e de mic" (1706, Iai, DHA, II, 113), Uneori mai
mult ca perIectul supracompusi cel sintetic apar in aceeaifraz n propoziii
subordonate coordonate: "c i-mn fcut un zapis la mna lUToader de l-am
[osi ieriot cnd am pribegit in tara Ieseasci-I ieriasm eu aceast tocmeal,
ea s m slujeasc la nevoia mea" (1701, Iai, DHA, II, 93),
Nesclectat n normele limbii literare moderne, n ciuda f'recventei
sale intrebuinri n textele vechi din regiunile n ordice-"i n graiurile populare actuale din Moldova, Transilvania, Banat, Maramure, Criana
ALB, S,11.,vol, VII, h. 2017, 2018, 2019, 2(20), forma de tipul au fost cintat,
ahsent din dialect.ele sud-dunrene, corespunde tendinei spre analitism
a limbii romne si are toate sansele s se extind, concurnd mai mult ea
pertectul sintetic:' (cntase). '
5,2. O situatie asemntoare o are forma de tipul ali rost cntnd eu
valoare de imperfect, adecvat "lumii narate" i relielind al doilea plan al
discursului narativ. Ea este deosebit de frecvent n marea majoritate li
textelor narative din secolele al XVII-lea i al XVII l-Iea, n special nordice,
dar i n multe texte sudice (cronici, cr.i populare, documenteparticulare}:
Simrturiseasc
cuml-anvzutbindntr-acea(d)zii cumau [os!borindi aII [os!
cind.
toatenebuniile
(PM,265,IL,2(5); zicuniicau fostIrgind
ndejde
dedomnie
i
DiaculsJ);'itariu
(nI', 111); au fostumblind
(U,2Jil); s-aufostglitincl
(1728,Craiova,
Iorga,Scrisori
denegustori,
110); s-au[osthrninddedudaufosttiindsatul([ii71, Blrlad,
DIl,1,211)iat:fostmergind
(17/0,Ardea],
Iorga,Acteromneti
dinArdeal,
2(j1.))
:Il-unrost
tiind(tb. 26!l); al![ostdzicitul
(N,279); le-au[ostdndplocun(C,Cpitalul-Filipe5eu.
Istoriiledomnilor
riiRumneti,
ediiedeN. I01'f(a,
Bucureti,
1902,)),t'13);
treivecini
ainotridinsat.careis-audusdes-auaezatinCtmpu
Lunvuii-aufosttrAgind
la Pscani,
rmmneei
Ileana,stolniceasa
(1701,Moldova,
DHA,II, 94); au ieitoamenii
la un Iocu
IargueejasteinTaringl'ud
des-aufostslrin(!ind
Oll.meni1
C11
caibunicine(wrosta/Jnd
.:;iIW
fostalergnd
cu caii;i -allfostgfllCnd
cumle eraoNcina(ms,4793dinBA,M:olclova,
l)rim<l
jmn:1tatc
a secolului
al XVIII-lea,217);Ziec aceapOl'lmh.i(:1
au fosi ezind
l1n,,<'i
UIlzidi la vremeasecereiseceraoamenii
gru,POl'Jmbi!.a
toLOil[oslimblnd
dup
eeel't()ri
istrllJeaiInjucagriu(170:l,
Braov,dinms.1436dinBA,r, 100); Aa(O('.lim
In carteaIn!nun, c1nds-aI'
fi fostl1splt1nd
fecioriilui Iovin casansculullli
dlntiu.
atuncislugile
luiaufost"rlnd
cuboiiiasJniiaufoslpsclnd
nlocdepuue(ZSA,26')elI.',
Aceste exemple. la care se pot aduga numeroase 'altele, probeaz
rspndirea deose1)tiia formei supracompusen t(xte din diferite reginui datorom[1l1e,Dadl forma ar fi fost un cale dupii.slava hiserieeasdl, eum S-:1
afir-o
mat, nu s-ar mai put.eaexpliea frecvell!a ei n t.exteledin secolul al X VIIlea
i al XVIII-lea, endinflucna originalelorslavoneseade foarte mult n intensitate sau este cbiar nul, i mai ales prezena masiv a cOIJstrueieiin docu47Cu valoHre
de mai multca IlcrfeeLfornwsupracompl!si
nparni in docmnenLt;le
mUl1l:eueti:
"aee!rtunnceamlostomort
eu"(1709,Mni\stirea
Tismana,
Df',A_
I, 228),(]fost
mers(1702,Bucureti,
DHA,r, 197),am(osl/'dCl11
(J701,Craiova,
DEA.,r. J88)ete-Deci,forma
supr'l<:.ompusil
nveao exlensiunc
Ulaimureca astzin limbaveche,

38

---------_.

__ ._---

C.mARcu

16

mentele particulare, n special din zonele nordice. Folosit eliptic, aproape


numai la persoana a III-a i numai n discursul narativ, ca timp al "lumii
narate" i ca "fundal" al descrierii sau nara.iei, imperectul supracompus
mtr n relaii paradigmatice i sintagmatice eu imperfectul simplu, utilizat
nu numai la persoana a III-a, ei eu ntreaga sa paradigm, precum i cu
perfectul compus i cu cel supracompus n textele nordice (cf. exemplul
citat mai sus din rns. 4 79:i),timpuri care se folosescpentru relieareaprimului
plan al naraiunii. Opoziia stabilit de H. Wetnrich : Tempus des Hinierqrunds (imperfectul) -- Tempusdes Vordergrunds(preteritul=-iar in romn,
prin nlocuireaperfectului simplu cu cel compus,n special acesta din urm)48
este deosebit de util pentru explicarea folosirii formei in discuie n diferite
pri ale unui text narativ (cronici, documente, cri populare cu caracter
narativ), deoarece, aa cum am artat, alegerea timpurilor este legat de
perspectiva locutorial, de situaia comunicrii. Spre deosebirede imperIectul simplu, care exprim uaeiune trecut uet.erminat n momentul vorbirii, imperfectul supracompus are aceeai semnificaiede baz, dar i avantajul de a proiecta mai mult n trecut aciunea, exprimnd deci o'preanterioritate fa de cea exprimat de imperfectul simplu. n Ielul acesta, optica
retrospectiv a locutorului se lrgete iar turnarea este o detaare a acestuia
de cele narate, deci o atenuare a valabilitii celor narate, De aici, nuana
de prezumtivpe care o are forma supracornpus de tipul (1Ufost end (= ar
fi ezznd)din exemplul dat mai sus din ms, 1 436, precum i n multe altele.
Din acest motiv, considerm c dac n gramatica actual sedelimiteaz un mod al presupunerii, modul prezumtiv,el nu trebuie s cuprind
numai formele de prezent i de perfect (formate pe baza viitorului anterior,
conjunctivului perfect sau condiionalului perfect), ci i forme de imperfect,
cum este cea discutat mai SUS49
Forma supracompus de tipul au fost aoituleste folosit astzi.cu valoarea i funcia delimitat mai sus n multe graiuri populare (Haeg - Hunedoara, Transilvania de nord i de est, Maramure,o parte din Banat i Criana).
Din pcate, rspndirea exact a acestei Iorme nu se poate afla din ALB,
ntruct chestionarul ALB 1 i II nu a prevzut o ntrebare corespunztoare'>.
Repartiia dat de noi se bazeaz pe prezena formei n textele dialectnle :
Acoloofostd'aprope
Tuiczilo.S-armeDpl,'W
ofostcznacolo(E.Petrovicl,
Folclor
dela
motiidinScrioara,
AAF,V,193D,
p. 1(4);Allsandru-mprat
o /'0siindd'mpt'atr.n
ptatr cu cala.S-o{obl1nd
i cu furnicile.
Nus-ofi i'ernindd'e nimc(ib.,1(7); Hia
Ofrozminin(Ccrbl-c-Huncdoara,
APPE,III, 170); 01'[ostprinzin(fii. 170);S-o dus,
$..0 dus,punla Pati.In d'imn'eaad'inPatiunu()f08I11C1'ln
ael{),()fostaTind(Poiana
Rchielii-Hunedoara.
APPE,1, 359); i noapteao auzitc ()fostWJUI
UllcopUli o
fo plngnd.
Plnjecoptilude nu mai(u tcnd(Mguri
- Suseni,
Criana,
leV.(9) etc.
Ca i in limba veche, n graiurile populare actuale forma
de imperfect ntr(t n relaii paradigmatiee cu
matice heleronexe cu perfectul compus sau cu
48Cf.H. "Weinrich,
Tempus.
Besprochcnc
11ful
erzahltc'Welf,
p. 93.
9 Tot(>formdeprezumliv
este'ii ceacompus
din don:l
de tipulemzicind,
atestaUt
incdinsecolul
al XVIlea(cI.DCllsLlshmu,
op.cit.._U,
i prezenti astiiziIn
lll.uite
populare.Studiulei nu intri'!n obiectul
de fal.
Cf.i'I. Ptru},Stl1dii
delimbaromni slavistic,
Cluj,19'74,
p. 85.

TliM'PUHILE
VERBALE
SUPRACOMPUS"
It>LIMBA
HOMANA

39

exemplu),uneori chiar cu cel anterior ({a fcind),relieInd"fundalul" descrierii


din "lumea narat".. Se folosete, de asemenea, eliptic, numai la persoana 11
III-a singular sau plural.
n ciuda vechimii sale deosebite, n ciuda marii rspindiri areale n
epoca veche i n cea modern i n ciuda valorii sale expresive (de lrgire a
perspectivei locutoriale n trecut i de atenuare a veridicitii naratiunii),
forma supraeompusde imperfect nu fi fost selectat de normelelimbii romane
moderne, nefiind nici mcar menionat ca arhaic i regional de Gramat.ica Academiei(ediia a II-a)5!.
5.:J. Viitorul de tipul va Fi cintat, va fi cntnd nu prezint, n ceea ee
privete forma, diferene fa de secolul al XVI-lea. Singura deosebire const.
n valoarea de pt ezumiiperfect, respectiv prezent a formei de persoana a
III-a, pe care o poate primi ea "eJeet de sens" acest timp i eare este din ce
n ce mai pronunat cnd locutorul nu este suficient informat sau are o
rezerv cu privire la aciunea realizat ele protagonistul procesului enunat :
M-nmmtlost
lvlt i l-amluat dijma aceluihotars fie pe ntru treabasfintiirunstiri
cptscopiii,
i dupcuma fi [os!.5iobiceiul
vechiui maidcnatnt.e,
precumsi!vati luuli
dela domniicellalt!(1710,lai.DEA,II, J2[;); ceieevori scrisc o chiamaa nu
oorfi umblat
ntr-aceste
p,rtj (C.Cantacuzino,
IST,11);prccumdela altiiDorfi auzi!(il!.
11); Iarde vafi aontcuuet,ulcen-auimblat presubtascunsdupviaaomului(SZA.
92'); car]loorfi arindbani,cuhani cutot sii ia (1701.Iai,.DRA.lI, (5); socotiia
cii
s vaFiintimplat
vreoreaIltirnpimil'e
la cltorua
lni(1783,Huicz,ms,2587dinBA,12),
La persoanele I i a II-a valoarea de prezumtiv este rar i forma in
discuie exprim lipsa de informaie a locutorului sau a interlocutorului:
Ce,oreepaguboi fi avui,s-miscrii(1718,Delcnl.DRA,Il, 137); Asljdereai
voao,care!veti[!iindusuhutnri
saliarMuriprernoiia
sfintiimnstlri,
toisaveia da
dijrna(170:3,
Bucureti,
DEA,II, 199)"".
Folosit mai ales la persoana a IIIa, prezumtivul este prin llrrnare un
mod deeciio,[rsemtoloqieproprie (formelesale fiind sincrctice culah; viitorului sau ale condiionalului perfect i conjunctivului perfect) i ,.fr o semnificaie proprie. Din punctul de vedere al coninutului categorial, el est.ei
indicativ (exprimnd o aciune realli, dar necunoscut de locutor) i conjunc..
tiv (exprimnd posibilitatea, nc:;igurana,indoiala) i ccnditionat (exprimnd probabilitatea, eventualitatea). Disjunc.ialogic nu este posibilii, cci
nil se poate spune. ea, preznmbvul nu
nici indicativ, nici conjunctiv,
nici condiional, ci numai c el este i
i conjllnetiv i condiional.
Avem genul proxim , dar nu i
iar valoarea de presupunere
este mai ID.ultun
de
"vorbire" i nu de "limb".
dicindividualitate a
este evident i dac este
din
punc!: de vedere
El nu este caracterizat prin lexeme care si
fie compatil)i1enumai cu formele lui.si sti
alte forme. Formele orezum-
tlvului pot fi
att de lex(:medin
1 semnntic al posibilitii
de lexelIlc care
eit i de !exelne din ernpu1
in GrQrH('dicu
lhnbil
(editkl
in"lp:;l'fect
dectfornnlSIIT1J.d
Jitcra:r:i
tipulera
(eLp, 2[j2,25g----2:n).
0pl!:ne
dlHI:),
i]Hrnba
'vecbe,i

I, B1JCtlJe.tl.
1gef1)
:nutUf:nioneazii
In
cOirnp,us{l,
arhaic.:'i
:iregionalA
de
wJ);iicomIHltii'l a fostrncrgind
(r:a.re
SQ
!lclualc)este
"'.GO
Z5i
Granlalico
!ic\'tdcrniet,
p, 16.

10

e. mANCU

18

semantic al certitudinli sau probabilitii (care genereaz indicativul i conditionalul, dar resping conjunctivuh'<=-din punct de vedere al relaiei 11etc1'O
nexe. Din punct de vedere al relaiei hornonexe, prezumtivul admite ii
conjuucrile care se construiesc eu indicativul i condiionalul dar nu snt
compatibile cu conjunctivul, i pc cele care cer conjunctivul i snt incompatihile cu celelaltedou moduri. Astfel, el este selectat att de s i cornpusele
sale; ct i de c, dac, de etc. i compusele lor. Deci, nici dup form, nici
dup distribuie, prezumtivul nu este o categorie omogen, iar faptele citate
ne dau dreptul s susinem c alegerea formelor de prezumtiv nu se face
la nivelul "limbii", ci numai la nivelul "vorbirii", iar valoarea sa de prezurrrie
este un "efect de sens" al viitorului, conjunctivului sau conditionalulu.
Ca "mod" al vorbirii i nu al limbii, el se apropie de imperativ, fiind o "form
alocutiv", caracterizat de G. Guillaume prin fenomenul eeubuctioitate
(Ir. subduciivitC)54.
ns. indiferent dac il considerm mod al limbii sau numai al vorbirii,
formelei efectelesale de sens trebuie studiate din punct de vedere diacronic,
ceea ce am ncercat s facem aici.
Din punctul de vedere al lingvisticii textului, formele cu valoare de
prezumtiv de tipul va [i mergnd,va ti mers in de "lumea comentat", dar ele
apar des, ca metafore temporale, i n "lumea narat" (ea n ultimele dou
exemple citate), n acest transfer dintr-o lume ntr-alta const valoarea lor
expresiv : ele Irgescperspectiva ntre locutor i aciunea efectuat (in mod
real) de protagonistul procesului enunat, introducnd elementul de nesiguran, ndoial, presupunere. Cai alte forme, n "lumea narat" ele relief'eaz
,,fundalul" (al doilea plan) al discursului narativ, dar care in .Jumea comentat" trece pe primul plan al relierii. n aceasta const, printre altele, marea
101'expresivitate, iar efectelelor de sens snt.prezente att n graiurile populare
actuale, ct i n limba literar5.
5.4. Dac n evoluia formelor supracompuse cu trei elemente verbale
de viitor transformrile se limiteaz la accentuarea, n unele situaii, a valorii
de prezumtiv a persoanei a Lll-a, n evoluia condiionalului supracornpus
schimbrile snt mai mari. Este vorba, n primul rnd, de concurena dintre
tipurile menionate mai sus i de impunerea, n urma. acestei concurene, a
tipului a li mers, a [i mergindn normele limhii literare. Spre deosebire de
aceste forme, din ce n ce mai frecvente n textele din cele mai multe regiuni,
formele de tipul am vrut cinta i limiteaz din ce n ce mai mult, pe msur
ce ne apropiem de epoca modern, frecvena i difuziunea areal. Ele se mai
folosesc,de cele mai multe ori alturi de formele generale de tipul a fi cnfat, n special n textele din Moldova, Transilvania, mai rar n cele din Munteuia i Oltenia:
Vmtu-ti-s-au
cadea,Impratc
, accst llubovee ari acmus-Ihil artatmaide mult(V.
H8/23-24); nus-auvrutluoa(NI',83) ; amvrutueni(1674,
Muntenia,
SD,IV,22);nime
TI-au
orutputea(ZSA,32) ; Cai cindarfi zis: denul11-ar
fi lsaipremineDumnezu
in mnilelor,nu mi-auvrutputeastricaplzmali
miei(ZSA.33')ele.
---_._--58CI.C.Frncu,op.eit.,p. 2190224.
:>4ef. G.Guillaume,
Tcmps
etverbe,
p. ,17i urrn,
&5cr. ElenaSlave,o-eu..p. 53--60.

19

TJiJVLPURTLE
VERBAI,E
SUPJ:1ACOMPUSE
!NL'lMHA
ROMANA

il

Naptruns in normele limbii literare moderne, acest tip de condiional


se mai menine in Criana, Maramure i, izolat, n sudul Hunedcarei'".
ALB, II, scrie nou, nu-l nregistreaz dect n cteva puncte din nordvestul 1rii (pct. 310, 316, 27\), :25, 33J, 272; cf', h. 2078, 207), 2080, 2081,
val. VII). in toate celelaltepuncte tipul a fi cintat este general.
Tipul urca fi cintat este, de asemenea, slab reprezentat n textele din
. secoleleal XVII-lea i al XVIII-lea: "ei nu-i era greu a o lua, de nu-i vrea
fi veni! oaste" (U, 200); "i nu vrea fii agilllls Achileu pre Ector de ti-ote
hi sftnt el de bunvoie" (1689, ms. 8l din BA, f. 125). El este concurat de
tipul mai general ar fi cintat,spre care evolueaz,i eu care intr n aceeai
fraz n relaii heteronexe, cum arat ultimul exemplu dat. n ALB n.
s.n., vol, VII, aceast form arhaic nu mai este nregistrat.
Ca i la viitor, formele supracompuse de condiional primesc mai ales
la persoana a III-a o valoare de prezumtiv, exprimnd o aciune real fcut
de protagonistul procesului enunat, dar presupus de protagonistul procesului enuntrti+r.
L ns-cea mai important transformare care trebuie semnalat n
limba din secolele al XVII-lea i al XVII1-Ica este difuziunea gramatical
i areal a formelorsupracompusecu patru elemente verbale, din a treia generaie, ntlnite sporadic n secolul al XVI-lea i limitate la microsistemul
condiionalului. Acum ele se extind de la condiional i-Ia alte paradigme,
ajungnd s cunoascin scrierilelui D. Cantemir i ale lui 1. Neculce o extraordinar frecven i o expresivitate deosebit, dat de lrgirea spatiului
locutorial n trecutul terminativ sau durativ.
6.1. Astfel, n textele din secolul al XVII-lea i al XVIII-lea formele
supracornpusecu patru elemente verbale de condiional mai mult ea perfect
se ntlnescdes n discursulnarativ eu funcia de a atenua valabilitatea discursului i de a lrgi spaiul Iocutorial ntre protagonistul procesului aciunii i
aciunea fcut de subiectul gramatical;
1
iaceastapentruo pomenire,
cas s tie.aleeas-auinsemnat.
Crntr-ucest
an al doozecilea
al domniimriisaleluiCostandin
Basarabvoevod,
filndhanal Crlmului
Caplan
Ghcrel,s-ausculatcutoateoardelettrt!eu irem-bei
al Crlrnulul
i cumultrrne
de
ttarii mtrzacldeau mersla cerchez!
ca s-Isupuiedupvoiai poftailo!'.pentru<:il
cerchezt,
nernalputjnd
suferilurllei altejafurIcefcea,le-arfi [os!rspunseaorisi\s
lasedupobieeiurile
i lcuturite
celevechi,careavusesecu lmpriia
tnrccasc,
au ei
nu vormaiascultaporuncile
mpl'M.eti,
nicivordanimicdinceleeeeraleati mprat-il
s dea(RaduGreceanu,
Istoriadomniei
luiConstantin
Basarabooienod,
editiedeAurora
Ille,Bucureti,
1970.p. 170j32
---40).- Acmusocoteasc
iidecinecrldevremecedup;\
socoteala
luiMaienlJurg
ostrogoUllli
au fosttiindDachia.careIncepedinapa Prut1l1u
i
i pnln apaTiseis ntinde,iat C-llU
trebuit viser.:ottl1il
de la dniimaispreapus
ss fieIntins.i aear fi fostcuprinssautoataraungureascii,
sauo partedintr-Insa,
i:arcdear fi fostaeadevrat
..toatIstorialui.IOl'lland
ar Ii ieitmincinoasii,
devremeee
el scricprecurn
: "Cotthii
.iesind
de la trmmiJe
A:lrH
Baltic,s-audusn Sehyt.hia
i
s-auaezatIarmurile
MriiNe:_'re"
(D.Cantemir,
Hroniculvechimei
a l'O!1wllo-lIwldovlabilol',
ediiede Gl'.G,TocilesGI.
Bucureti.
HJ(Jl,
p. 2(i9).
Am dat aceste dou exenlplen citate mai lungi pentru cii, asa cum s-a
artat, geneza i evolu.ia ntrelminl:rilor fH'Inelor supracomplse JIU se
pot nelegedac.nu se are n vedere arhiLeetollieatimpului n frazelemai
5&ef. r. Ghej:ie.
op.cit.,p. 174.
';7Ci.ElenaSlave. op. cit..p. f,3-.-1\0.

42

C.ji'RANCU

20

perindice,sau chiar dincolode fraze, n domeniul aa-zisei "sintaxe transrast.ice", capabil s surprind relaiile temporale contextuale.
Dei fac parte din stilul indirect care, spre deosebire de stilul direct
enuniiatioalloculorului nu e i spaiul enuniativ al subiectului
spaiul enun.iatival locutorului nu este i cel al protagonistului
procesului
al subiectului, cci valoarea de adevr a celor afirmate
nu este asumat de autor, responsabilitatea fiind lsat celui din urm
(subiectunu cerchezii.;In primul exemplu). Cu alte cuvinte, dei frazele narative ale discursului indirect ar-trebui, prin natura lor, s presupun unicitatea
spaiului enuniiati (al Iocutorului i al subiectului gramatical), ntrebuinarea formelorn discuie (ar ti fostrspuns, ar fi fost wprins) face ca aprecierile
sau evalurile (de pild, evaluarea istoriei lui Iornand din ultimul exemplu),.
presupunerile, conotaiile s aparin numai locutorului, care se distaneaz
astfel de
narat" a discursului narativ. Se introduc astfel elemente
ale "lumii comentate", iar n discursul indirect o,paradoxal separare a spatiului Iocutoruluide spaiul subiectului gramatical. Separarea devine maxim
n al doilea exemplu,cnd locutorul (D. Cantemir) ntrerupe discursul indirect
i l continu eu cel direct (citatul din Iornand). Aici este clar opoziia
dintre spaiul enuniativ al locutorului (istoricul D. Cantemir: Iortuuul
scrie) i spaiul enurriativ al subiectului (cel al lui Iorriand).
Cu aceasta, socotim c am surprins funcia esen.iala formelor supracornpuse citate : aceea de a arta rezerva Iocutorului fa de cele narate n
discursul indirect (sau, cum spune H. Weinrich, cnd analizeaz unele forme
similaredin francezi spaniol,"la funei6nde limitar la v alidezdel djseurso"') .
'.Li. Formele supracompuse tie tipul ar fi fost rspuns snt ntlnite
n tot felul de scrieri cu caracter narativ (cri bisericeti, cronici, cri populare i chiar documenteparticulare). lat cteva cxemplen contexte mai mici:
Naval!dcaces.trnbtmscrlpretmpratulDavid,i pentruaceeaDavidvreasucigii,denu s-arfi [ostrugailui DavidAvtuhla,
mutareaa luiNavan(Cheiainclcsul
utt
Bucureti,
1678,p. 84'); den-arfi fostDumnezeu
ntrunoielnderaa 5:1sculaoamenilor,
sprenoi,deviine-arfi [os!nglltjit 11)21)
; pierdutafi [osl, a fi [osiclielluii,a fi
[oslrmas(ib.,298; toatecele formeaparntr-ufraz arborescent
.., pe caredin
motiveeleeconomie
nu()dmin lntreutrne)
; dear fi ostiesitndatiadlC1i
singurlrnpratul eu otile,cinuailea
5-8rfi purtatlucrulmaihine(D.Cantemir.
op,cii.,p. 404/4;i); Pierduta fi rosi(orncnlte
cit.itoriulc)
toatnedejdea
i dcnaintennputrlvncilor
i
sabiia elindreaptai scutuldin"Un".a
a fi
i ae,prec.Ul11
s zicecuvntul,
i ostenJna,
i Ilndelemnul
in zadara [i
; i lllai mult eursulIlronkului
Inaintea duce,detot a fi rosifilmas,denafi fost.dupmultiitrudi!i sfnnarede
cap,aflal,precum
pentrulnernrile
Dachili
deauI tilcutunii,iar nu toi istoricii
condeilc+
i-aufrint (ib.,298/23-"
:30;remarci:al1
,lcj folosirea
1naceeaifraza patru
fortnesupraeornpuse
eu patru clernenle
toatela persoanaI gin1,ular,
fapt far
jntlnit.flcazlllacestuitimp,caresefolosele ;desb per$otUl3
a IH-a); s-arfi fosl
intemeiat
ara(N.,197)etc.
Construcia corespunzKltoare
n locul partieipiullll,
() aciune durativ In trecut
valoare de impClfeet condiional)
ei este mult mai mic:
de asemenea,
pj,acetiln3.ncartealui,cap, stih:t<tl'L 15,curn,einds-arfi
Iovncasa113'scutului
d.intLu
atund:;lrIgne
luiaufostre:nd.
cu
1;B
(t lt Tvla.rtin,
Qllclq.ues
aspect/:!
du tIJwdalisateur"\
in JT.ravunx
de;lLnguistiqlwetde
llttf)ratureG';
:X\/IIJ;:1t
1080,p. 7;) 74.
n:struelura
y .funci6n.
de loslinnposjp, 184.

21

---

TJM1P1:}RILE.
VERBALE
SUPR.ACOMPIUSE
INLIMBA
ROMANA

43

n locdepune(2S.-\.20v; estederemarcatconcordanta
dintreaceastformdecondiionali ceadeimperfect
supraccmpus
elinregcnt).
6.1.2. Tipul de condiional au orui fi cintat este ns mai frecvent,
dar el se ntlnete numai n texte ardeleneti i moldoveneti:
Nenevttenll,de Xl-au
nruifi anziii s n.cleag
propovcdantia
lui Ioana,1111
s-arf1
pocit,cepeste40de zilear fi perit(ZSA.4') ; Aljderca
i mitropolitul
Teofann-u
vruthi iei/Intreg.
den-ar111
fUl!it
prinmuntidegroazalui(Gr.Ureche,Leiopiseul
rii
Moldooei,
edl.iaC. Glurescu,Bucnretl.
1924,p. 221; au nrutfi apucati alte cetti
(ibid.); IHlUorutfi scris(BRV,Il, 502)etc,
i n acest caz, constructia corespunztoarecu gerullziul este mult mai
rar i ea apare numai n texte ardeleneti: "Ceuea mai de omenie vrea fi
fost artindu-se n fire ei" (GeH, II, 21;3).
Toate formele de condiional supracompuscu patru elemente, discutate
mai sus, au in comun faptul c se ntrebuineaz in fraze periodiceipotetice.
de cele mai multe ori formind nucleul unei propoziii subordonate condiionale, mai rar temporale. O inovaie specific secolului al XVII.-lea, care
se extinde in secolulal XVIII-lea, este posibilitatea de a folosi astfel de forme
i n principale regente ale unor condiionale (de pild, exemplul citat din
Ureche cu forma n-rru vru! fi ieit i cel din Cantemir cu forma pierdut a fi
fost).
6.2. Dup modelul condiionalului, formele supraccrnpuse se extind
i la viitor, aprnd astfel forme eu patru elemente la indicativ, adic de
viitor preanterior, sau viilor III, cu efecte de sens de prezumtiv. Ele se intilnesc n textele narative, n special in cronici,dar numai n cele care reprezint
graiurile nordice= :
Iardevafi i[os!ctneval
scrisi vafi lsat,ca i noicetidepreurm,deaceleace au
fosts tim,iat nicicumnu s an:}(StolnicuI
Constantin
Cantacuzino,
IstoriaFirii
Rumneti,
n Cronicari
munteni,
ediiedeM.Gregorian.
vol,I, Bucureti,
1970,p. 175);
ingropati
i.devafidefost
totrmas
snt(ib.,
cinevat,
104-195)
nc;attta
Ccei
s-au
cevor
amestecat
fi scrisn
ccei
o chiam
depc urm
aa,nu
licui!ori,
mIrfi [ost
clt
umblat
Intr-aceste
pri(ib.,178); denu-Ivaoreafi aplicatmoartea
... multr{ts.ip
rilor
svreafifcut(LI,1Hl); deOI'
hifoststndaceledircase,
n-ahiavnd(1676,Iai;'SI, V,29).
Extensiunea formelor supracompusecu patru elemente verbale din sfera coudiionaluluin cea a viitorului indicativ se explic prin afinitile structurale (auxiliarul a vrea) i funcionale ale celor dou microsisteme(condiienalul este, n ultim instan, un "viitor ipotetic", fapt subliniat de G. Guillaume i coala sa lingvistics-).Ca i formele supracompusc de condiional,
cele de viitor apar, n special, in perioade ipotetice ca nucleu al propozi1iei
subordonate. Mai rar ele apar n propoziPi principale regente (ca n ultimul
exemplu din cronicas1:.o111ieului
C. Cantaeuzino).ntrehuinj:ate de obiceinumai
la persoana a III-a singular sau plural, formele de viitor cu patru elemente
verbale snt capabile de a
irealul, posibilul,cci viitorul Ct,tedomeniul
posibiluluintrevzut, sau mai bine zis al "lumii posibile". De
fenomeIlul
60Singurul
text"munlencscU
lncareamgsitastfeldeformeeslI',Istoria
Rllmi1ncf!
(a StolnkuluiCCJnstantin
Cantacuzino),
atrilmiU
recentde N.A.Ursu
din 7-14
august1!Jil2. 7) 31'delclmului
Teodosie
Vetemeaunl.
Prezentaformelor
n dicu.kpkdeaz
IJentl'u
ipotez:'!,
daLfiindcireulaia
lorInArdeali n textelenordice.
61Cf.G. GuiHaume,
op,tit., p, 15-27.

44

C. FRNCU

semantic de presupuneren spaiul enuniativ allocutorului, de distanare il sa


fa de aciunea fcut de subiectul gramatieal. Este vorba de acelai fenomen pe care l-am constatat la condiional, eu singura deosebire c "lumea
posibil" evocat de viitor este mai apropiat de lumea real a locutorului
(adic'de eu, aici, acum)62.
{j.3. O caracteristic a sistemelor lingvistice ale limbilor vii este aceea
c, dei tind perrnauent spre realizarea unei simetrii perfecte, ele prezint
numeroase asimetrii, care asigur schimbrile n limb i care snt uneori
nlturate prin aciunea Iactorilor de autoreglaj.
O astfel de asimetric prezint formele de conjunctiv cu trei elemente
verbale s [ie [ost ciniitul,S('1
fie [ost cintat, aprute sub inlueua celor cu patru
elemente verbale de la condiional i de la viitor indicativ. Toate snt forme
de "a treia generaie", dar In timp ce formele de condiional i de viitor de
tipul ar fi fost cntat, ar [i rost ctniitid,va {i fost cintat, va fi fost cintnddescind
din cite o form.supracornpuscu trei elemente verbale, cele de corrjunctivde
tipul sil [ie[osicnli'nd,s (ie fosl cintat se alctuiescpornind de la o form compus numai din dou elemente verbale, adic de la perfectul conjunctivului
(el s [te cintat, el sii fie cintind). Firete, n contiina v orbitorului obinuit
aceast diferen nu se face de obicei, cci acesta nu tie c morfemul S(1
are o alt natur i o alt funcie dect primul auxiliar din formele de condiional i de viitor indicativ.
Cert este faptul c prin tendina de reducere a cotitrasteiordin sistem.,
adic printr-o analogie nivelatoare viznd simetria timpurilor verbale supracompuse, formele cu patru elemente de la condiional i viitor i-au oferit
modelul lor i pentru conjunctiv, creindu-se conjunctivul mai mult ca perfect de tipul Sl1fire) fost cintat, sau conjunctivul imperfect, s fire) fost
cntnd.Dar acesta la rndul su, dei creat din tendinta de simetrie, introduce
o asimetric n sistemul timpurilor astfel construite, fiind un permanent
punct slab al sistemuluiea atare, supus deci schimbrii i unei noi tendine
spre simetrie.
Aceste idei pot fi ilustrate eu urmtoarele fapte. Primele atestri ale
conjunctivului mai mult ca perfect apar ncepnd eu prima jumtate a secolului al XVII-lea:
Afl-saceastars fierostLcui!
i aIliiIntr-nsa
(U,67); Nili s-auczutlui s fie
fostcumprat
moie(16(j8,Iai,G11.
Ghibnescu,
Lspisoace
i zapise,vol.III, parteaa
II-a, Iasi,1923,p. 67,71); idztcclugrii
sie[os![cati steulcele
celemarii cele
micii policandru
i horatot prisncdearginti pe urms le fieluatun domni s fie
fcutalteledespije,carele-amapucatinoi(N, 8); acelLupusrdariul
sfiefostumblai
ajunuindu-s
cumoscali
(N,:383)
; Acestpmtntal Moldovei
n-aufostascdzatdedemult
deoameni,
se!fiefosttritntr-insul
cupaee,ceIncitevarnduriaufosti pustlu(N, a) ;
Iartmpratulul,
trcbuindu-i,
sfiefostintrittoatecetileMisf].
.., 8,1tlcptrunsprin
IoatMisiai s fieaezattoateJocurile
cumse cade(D.Cantemir,
op,cit.,40;3);
la1.,l
ciifrgreputemsocotic()sarnderODll1ni,
imaidenainle
imaidepreurmdeprada
lui Batic,s fiefostrmasneclintii
preJocurile
sale(ib.,470); dinistoriis adeveret.e,
precumdacConstans
n Dachiianoastrau trit, adevrati adi banin Dachiia
sSfIfiefilcut,precums-auiaflatacolo(ib.,249); mca.!'
nu frciUcare
i lIlUJUt
stropitur,Bafierosiset/pat,
putemnelege
(11),,
270); n eiterisauIJl'ovinii
Selsfiefost
lmpl'li1
Dachia,foartecu !.'l'CU
iastca s deslui(ib.,(6); nu iastepricin,cares zidI
e.'\doarlcuitorii
Dachii,preaceasUi
vrementr-Insaa ltkuise!!li.!j'irostputut,lYHlcar
62Pentrurelaiadintrelumileposibile"
i ()peratornltemporal",
vezi H. MarUn,oJl.
cit., p, G!J-74.

23

Tr:rvlpnR1LE
VF;I{BALE
SUPHACOMPUSE:
INLIMBA
nOMAN
A

15

cistoriciidespreaccastut
partecevanupomenesc
(ib; 275); careuriezicecel nuI-au
vzut,numai"t fieauzitd<;la Dostthei
mitropolitul,
precumaeas fie [os!ns6mnat
anulntr-acel
urie(117.,
48:1);
n multe:lri8<1
si!fiefostdesprlrtit,
putemsucotl(ib.,(7) ;
DinLetoptsetul
srbescaflmprecum
acelcraiusirbescs-Ifiefostchemat
\muUn(10"
4(0)etc.
Am dat mai multe exempledin Neeulcci n special din Cantemir, cci
la acetia formele supracornpuse ating cea mai mare frecven din toate
textele vechi i moderne, devenind lin adevrat manierism. De pild, n
Hronicu] vechimii romano-moldo-olohilot,Cantemir folosete citeva sute de
astfel de forme, care au ca funcie exprimarea preantcrioritii, adic lrgirea
mult n trecut a perspectivei .Jnmii narate" din perspectiva Iocutorului, i,
uneori, rezerva acestuia fa de cele narate de unele izvoare istorice.
Spre deosebire de formele supracornpuse de condiional i de viitor.
discutate mai sus, cele de conjunctiv nu se mai intlnesc n perioade ipotetice
(ca nucleual unei subordonatecondiionale),ei n subordonatecornpletivenecircumstanialc (cornpletive directe, indirecte, subiective).
n afar de aceasta, o inovaie demn de menionat este apariia
formelor supracornpusede conjunctiv in stilul indirect liber, n care locutorul
se confund cu un colocutor, cruia ii eVOe[I,explicit sau nu. gndirea, sentimentul sau asertunea, dndu-le ca ale sale proprii cnd i convin (de pild,
ultimele dou exemple din Neculce i multe din- exemplele din Cantemir,
unde acesta preia unele informaii de la ali istoriei eu . privire la Dada).
Astfel, in aceste cazuri, spaiul. enuntiativ este al locutorului, confundat
cu colocutorul, iar jocul timpurilor verbale, deicticelede loc [atunci, pe aceast nteme,mai dinainte,mai din urm,care apar n exempleledate) i pronumele
personale (el, ei) se concentreaz asupra lui eu-aici-acum al Iocutorului.
Este un mijloc deosebit de expresiv,rezultat din ambiguitatea stilului indirect
liber, din confuzia celor dou[rspaij enun.iative, dar, in acelai timp, din
distantarea acestora, prin atenuarea valahilit.ii discursului narativ al colocutorului, prin Iolosireatimpurilor verbale de valabilitate limitat. DPtPild.
n "acel Lupu srdariul s [ie fost umblat ajungndu-seu moscalii", Neculce
IlUprecizeaz: "cum ziceX", unde X este sau nu identiieahil pentru interlocutor. Avem de a face, deci, eu conotaii, presupoziii sau aseriuni, n
care valoarea apreciativ nu este a locutorului, ci a colocutorului rmas
neidentificat de interlocutor sau de cit.itor-".
6.3.1. Construciile eu geI'UIlziulin locul participiului, pentru exprimarea unei aciuni durative n trecut, snt, de asemenea, prezente n textele
din secoleleal XVU-Iea i al XVIII-lea, atingind cea mai mare frecven ia
Cantemir:
Lainvt.turl
solielor,
crilorla r\spllnsurl,
>Hn
aurlzftprcmulimrturisind
sitfie(osl
cOllrind
prc VasilieV(J{W
(MironCod.ir.
Opere,edi.iede P.P.Panaitescu.Bucureti,
1958,p. 180j10--21);
Ce soru-samai multp:.1glnullli
agiullud.decit friii.I:Csliu,
ori
dnd s intindeaLasluClitoporuls:.1aLecapullui Batie,darea s stifie/'0.1plecind
ntr-aceapartei s-Ifiefost8cntind
(DoCantemir,
l1ronicul,
p. 143); pomenete
Evsevle
i OrosleprecumacestaAlexandru
dintrelmpttrall
mmanilor
prelIs. s-Ifiecunoscut
Dumnezu
i In emarasa tea de talniisfie fosiaolndchipurile
lui Apolon.
n lui lIs.,
a luiAvrami a luiOrfevsiacestora
ssrl[iefos!ncl!innd
(ib.,20!); Corbulcl}H'
atitea
i attea rut!lii ndrpniciunipre(lJm
siifiefeutiprecuma multorarzslpprieln
s{iefoslbice<ull.oscnd,
nsnicIacdepicats-aupoc{tit
(D.Cantemir,
Opere
complete,
IV,ediiede SteJaToma,Bucureli,
1n:l, 1'. l!)O)etc.
63Ib/Il.,p. 75.

4.6

C.FRANCU

24

Formele eu genmziu apar n aceleai structuri sintactice ca i cele cu


participiu i au n discursul narativ aceeai func.iede limitare a veridicitii
discursului,de distanare a spaiului enuniativ al locutorului de cel al pr otagonistuilli aciunii, In discurs indirect liber (ca n primul exemplu din Cantemir, citat mai
cele dou spa.ii enuntiat.ive[le unesc, fr a se acoperi
total unul pe altul.
6.4. Dup frecvena deosebit i dup strlucirea pe care o cunosc
formele de tipul s(i fie Ir)slcintat, .'irIfie fost ciniitid Ia Cantemir, n special,
i la cronicarii moldoveni,n general, urmeaz o epoc de regres n ntrebuinarea acestora. Din cnd n cnd, ele mai apar n cronici, cri populare, ba
chiar n documenteparticulare din Transilvania i din Moldova:
Auieitc Gheoruhte
Drauorov!cl
05'1
fi tnclatp Anacu oarecare
scrisori,
precums
fi [os!murithrbatul ei celcI-lnti
(178G,
Sibiu,SD,XII, (87); tii adevrat?Auzit-ai
dinomdecrcdint
saucetit-ai?Precum
in veacultrecut,adecctreauullf130,
s se!fie
fostasezataleiin Schpun om,Theodor
Blan(1773,cheiiBraovului,
Acle,documente
i scrisori
dincheiiBraovului,
ediiedeV.OlteaniAl.Dutu, Bucureti,
1980,p. 29);
pomeneste
Istorlludedumnezeii
eltnetii dealtiimulticumsfiefostgrindi rspunznd(Esopia
sau 'viiaa i pildelepreainteleptului
Esop,.Sibiu,1795,p. 2"); mscriic
s hi[oslsocotit
maiInainte aasfi fostpoti!preun mazldehotrre,dars mifi
fostrdicindun boierde la (1800,Moldova,
SD,XI, 65).
De remarcat este l) primul rnd forma invariahil fi aprut i la
conjunct.ivulperfect n cursul secolului al XVIII-Iea64: nici unul din cele trei
elementeverbale ale formeisupracornpusenu are desinen verbal, exprimarea
persoanei fcndu-seprin mijloace sintactice, implicite.De asemenea, semnalm n documentul citat de la cheii Braovului segmentarea frazei i izolarea subordonatei completive directe (al crei nucleu este forma supracompus s s fie fost aezat).Este o prefigurare a unui procedeufrecvent n stilul
narativ modern.
6.5. Sub presiunea formelor supracompuse discutate mai sus, apare
atestat n a doua jumtate a secoluluial XVIII-lea i un inlnitin supracotnpus,
care ar putea fi numit infinitiv mai mult ca pereci,form ignorat n literatura
noastr de specialitate. El corespunde conjunctivului mai mult ca perfect
eu care intr n variaie liber i ntreine aceleai relaii contextuale ca i
acesta:
Lucrurilecererilor
a tol neamulrumncsc
dinArdeal,nnolntr-acesta
chipartate,
ca i neamulrurnnesc
s s aratea fi lcultorii stptnitori
Inar i ca s s ntoarc
Indrptla traiuldimpreun
altuturorlegilora fiilorrii,decarepnacumas-auartat
Ilfi [ostlipsitllepdal.numaipentrunedlreptutea
vremilor(S!lpplex
Ubellus
Valachor!llnllllJarianlele
I'omone/i
dela chei,ediiedeA.Ri'lduiu
i Gyemant,
Bucureti,
1975,
p. 81).
Creat din infinitivul perfect prin adugarea unui auxiliar dup
modelul conjunctivului supracompus,forma aparn special la reprezentan.ii
coliiardelene,care renviazinfinitivul, nlocuit iil:\mare parte prin conjunctive" : "Se zice a fi fost nscul Ioan Huniadi" (Gh. incai, Hronica romnilor,
tomul II, Iai, 1853, p. 2), Forma apare ns sporadic i uu mai este atestat
mai tirziu.
64Cf.G.Frncu,op.cit.,p. 209-213.
65Cf.C.Frncu,Cuprvire
la "uniunea
linglJistic
balcanic"
. .1nloc!lirea
infinitivului
prin
constwcJii
personale
l!lil1lb(
fOl1ln,
ALIL,XX,1969,p. 69-116.

'1I}/IPTJRTLE
VEHBALE
SUP.RACONIJ?'USE
iN Ll]yi[BA
HOMA:l"J'A,

47

6.
secolul al XIX-lea i in secolul nostru, formele de
eletipul ar fi ros! ([OUl(Iluinr!),ali
fi
[aoind}, de viitor de
fast
(aoind] i de conjunctiv de tipul s(}n
avui
cunosc un
regres vertiuinos In limha scris din toale
nefiind admise i! normele
!iIhij liter;'re. EIe mai trurid. din
n scrierile
iV-auvrutFiscti(N.Hor.:a,0!Jlinda.,Ui07.
IHi\T,II, DO:2)
;Dar;ic'ndoi li (Oi':!
OPl1!
prrleiLllde a le vedeadintrulnce.inlt,
deandu'untu,
eUflli('n.
cis-aul1tLuplatntuncI
cred c i d-bJ.ai aveao lumincu multmatmaren puntutacesta(18:')7,
11bj,dintr-o
scrIsoare
a luiT. Cipari
n e;'=!tre
G. Barit, in George
.Bari(iconlcrnporan
i! si, vot.IV
Bucureti,
1(178.
p. 93); lprinscserf
efiarI'iI'oslscriindscrisori
anonime
c:Hreun cliri'cLor
deIntreprindere
(MarinSorescu,
Viziunea
oizninii,Bucureti,
1(182)
elco
n graillrile populare actuale, formele n discuie, n special cele de
condiional, se mai conserv pe alocuri, mai ales n zonele de peste mun.i :
Imspuneatata mosuc-arhi fostcarantinmaisusdhan,ngrdinlaMiclca
la Ciap,
('-ariti[osltrecndi sculcu porci("Graii Suflet",IV,1929,1. p. 1(8); Atunciel o
luatp-oparte,i-oIujit s schcpedeel,cl-arfi fostomor!
(Mri
el Borcti,Crisana,
culesln 1\179,ICV,154).
Ceea ce este important este faptul cii ele nu snt moarte, chiar dac
folosirea lor este sporadic i paradigmele prezint multe locuri goale, chiar
dac microsistemeledin care fac parte snt pariale, n mare msur nerealizate nc. Declinul lor este, poate, un exemplu concludent privind influena
normei lit.erareactuale asupra vorbirii populare, privind influenta gramaticii
nvate n coal asupra vorbirii omului de astzi.
7. Care este raportul dintre aceste forme i "prescrip1.iiIe"sau "recomandrile" gramaticilor romneti, de la aparitia acestora pn azi '1 Este o
ntrebare legitim care poate primi rspunsuri utile pentru elucidarea declinului ntrebuinrii formelor n discuie.
I
Dup cum se tie, nc de la apariia lor, gramaticile romneti reflect
norma scris, adic tot ceea ce este repetiie de modele anterioare, admis
la nn moment dat in serisul oamenilor culi. Firete, la IlCput avem de a
face cu norme literare dialeclale,care reflect variantele literare conturate .n
timpul autorilor respectivi, ca apoi, n special dup Gramatica romneasc
(1828)a lui Heliade,i dup eforturile acestuia de creare a unei norme supradialectale, ele s recomande norma unic, scris i vorbit. Mai important
este faptul c gramaticile reflect uzul dintr-o anumit perioad al formelor
i construc.iilorgramaticale i de cele mai multe ori abaterile de la acest uz.
7.1. Primele gramati.ci romneti nregistreaz numai o parte din
formele supracompuse discutate mai sus. Astfel. n prima gramatie a
limbii romne (1757).cea a lui D. Eustaticvici Braoveanul, dintre formele
supracompuse analizate apar numai cele care exprim_"vremeacea trecut
svrit" (am (ost svlrit), adic cele de mai mult ca perfect indicativ supracompus, i cele de condiional supracompus cu trei elemente verbale (a fi
silvlritj, exprimnd"vremea:cea svrit" pentru "nchipuirea cea ncheietoare" (condiiol1alulprefect) i cele cu patru elementeverbale(a (i fost svrit),
pentru "vremea cea de mult svrit" pentru "nchipuirea cea poftitoare"

c.

26

mult ca pcrfeet)!l6.Formele supracornpuse de


de viitor cu trei sau patru elemente verbale (va
lII.1 fost cintat, va li fost cintind) i cele de conjunctiv
ininitiv eu cite trei clernentc verbale (s fie fost cntat, si1fie [os! cntnd,
cintat) nu snt
dei, aa cum am vzut, ele erau frecvente
in
(le a face eu Oprim neglijare sau respingeretacit a formelor
sllpraeompuse,chiar a celor impuse n limba literar (de pild, cele de viitor
va fi Cntatsau de "prezumtiv" prezent va fi cntfnd).Gramaticalui Macarie,
alctuit n Moldova n anul 1772, dar orientat att dup norma din 1\101dova. cit i dup cea din Muntenia, este i mai srac n astfel de forme,
Dintre supracornpusele analizate, apar numai cele de condiional perfect
i mai mult ca perfect (a fi vrut, I1f'i urui voit i forma invers, nvechit
deja atunci, fire-a fi vrut sau I!Oit)67.
n schimb, Biement linquae dnco-romatuisine oalachicae (Viena,
ediia a II-a, Buda, 1805), lucrare cu un pronunat caracter etimologic i normativ, rezultat din preocuparea autorilor de a latiniza mai ales
aspectul scris al limbii romane, este mult mai hogat n forme supracornpuse.
Sint nregistrate i recomandate paradigmele de mai mult ca perfect de
tipul "eu am fost ludat" (alturi de paradigma simpl de tipul lw!asem).
.de condiional ele tipul a5 li Ltulati a fi fost ldudat (cu trei sau patru element.everbale) i de infinit.ivsupracompus de tipul a li fost b iui:,Formele
supracompusecu gerunziu, cele de viitor i cele de conjunctiv nu snt consernnate, dup cum nu este menionat nici valoarea de prezumtiv a formelor
citate de condiional. Aceeaieste situaia i n gramatieile romneti ale lui
1. Molnar (1788) i H. Ternpea (1797), provenite din Ardeal. Grarnaticalul
Ianache Vcrescu=, reflectnd, n general, varianta literar ml1nt:eneasc;l.,
srac in forme supracornpuse;nu nregistreaz nici una din formele supracompuse analizate, ei numai pe cele simple compuse. La fel, cea a lui
Toader coleriu (178H),singura gramatidl tiprit n Moldova n secnlul
al XVIII-lea, concludent pentru caracterul regional al normei promovate
de autorul ei, .nu men.ioncazformele supracompusode mai mult ea perfect.
condiional, viitor, conjIInctiv, inf'initiv?v.
. Toale gramaticilemenionate mai sus nu dau crit.oriide selecie a formelor menionate, respingerea sau nenregistrarea unora fiirid fcut tacit
de autori. Prima respingere explicit!"!a uncl forme supracommsapare n
Temeiurile gramaticii rotntin.esti(eea1815-1820) a lui I. Budai-Deleann,'
care adopt o poziie diferit.de a celorlali autori ardeleni,combtnd Iolosi-:
rea formelor de mai mult ca perfect perifrastic, pentru rnotivu1 c acestea
60Cf.DimitrieEustatleviei
Braoveanul.
Gramatica
f()IHUneasc(
7JJr).edilede N. A.
Bucureti,
lIl09,p.t'U--74.n general.aspectullingvistic
al gramatic.ii
lui Euslatievic.i
Braoveanul
reflect:',
tradiia
litcml'lj
1Tl1llltcncasc.
cxcept'lnd,
firele,
partieularHii.ile
udele,
m'tiale autorulni,originardin sud-eslulArdcalului
(eLMarianaCosUnesclI,
.Normele
UmbU
liluare.lI!gramaticile
romc'lne1i,
Bllcureti,
1979,p. 2)).
(7Ci.
lonacu,
G'ranfllicii
rO[llni,
Iai,
1!H4,
p. 14;Mariana
Costinescu,
op.cit.,p.2'iJ
..
68
Cf.H.
S. Kleill
i G.
Sinkay,
Elementa
lingual!
([aco-roma/Wt
SIUf
valachicae.Viellu,,17\lD,
e1niaa II-a.,Buda,18'05(semnatllmuaideG. Sinkai),p, 38----50.
09Observa/ii
sau br;rideseamcf
asuprarCjul,,/or
i orinduic/ilor
grmnali!:U
Fumuueti,
1. Ftimnic,
1787;ediiaa II-a Vienf\,
1787.'
.
,0 CL1'oadBl'
coIel'il1.
Lecifone
([(!icd
Ct1Villtare,
scoasedt:la iul!!!
parte({gramalicii.
Ia5(,1789.

27

TIMPURILE
VERBALE
SUPRAOOMPUSE
!NLIMBA
ROMANA

sint omonimecu cele dc pasiv i pot crea ambiguiti. In realitate. omonimia


dintre formele sincretice de activ i cele de pasiv se rezolv uor n procesul
de comunicarei ea este o fals problem sau, mai hine zis, o problem greit
Ilus pn n prezent in lingvistic72.
7.2. In prima jumtate a secolului al X IX-lea. gramaticile care nregistreaz i recomandformelesupracornpusesnt din ce n ce mai numeroase,
in ciuda regrcsuluinregistrat de folosireaacestor forme n textele literare, discutat mai sus. Astfel, C. DraconoviciLoga73d pentru prima dat n istoria
gramaticii romnetiparadigma de "pluscvamperJeet"a modului "cujuctiv sau
impreuntoriu" (si! fiu fost ludat), alturi de cea "pluscvamperfeet I-iu a
modului arttoriu sau indicativ" (eu am fost li/udal) i de forma de infinitiv
(a fi [ost ludat) mai mult ca perfect, prezente deja nc din 1780n gramatica
lui S. Klein i G. incai. El nu nregistreaz ns formele supracornpusecu
gerunziui nici pe cele de viitor i de condiionaleu trei sau patru eleruent.e.verbale cu participiu, dei unele dintre acestea (c<, de pild, cele de condiional)
fuseser date n gramaticile anterioare datorate latinitilor. Un pas n plus
face Andreas Clemensin gramatiea sa neutru L;ermani74,
care inreaistreaz
pentru prima dat formelele viitor de tijm]IJOu'n lasi cruat, considcrnduL:greit formede optativ mai mult ca perfect. EI mai du i formele de cqndjtional mai mult ea perfect, a fi fost cruat etc. (considerate
ca fiind de
conjunctiv) i pe cele de infinitiv trecut (a fi fost cruat).
Heliadc Rdulescu, prin gramatica sa din 1828. prin periodicele conduse ("Curierul romnesc", "Cllrierul de urnbe sexe") i prin activitatea
sa literar i publicistic, a contribuit n cea mai mare msur la stabilirea
normelor literare moderne. Preocuparea sa de selectare din limba veche
i din limba vorbit din toate regiunilerii a formelor,Jonctismelori constructiilor care s corespundlegilor de dezvoltare a limbii i
naional"
se mbin cu tendina de "muntenizare" a limbii literare, de promovare fi.
elementelor Ionetice, morfologice,lexicale i sintactice munteueti. Aest
lucru se reflect iln ce privete formele n discuie. Heliade este cel dare,
din mulimea de Iorme supracornpuse,le selecteaz pe cele cu cea ma mare
difuziune areal i eu circulaia cea mai mare in Iirnha bisericeasc.Astfel,
alturi de mai mult ea perfectul sintetic l recomand i pe Gelsupr acornpus:
,,'nloc de mincasemputem zice i am [osi mincai, eare asemenea este un mai
mult dect svrit i nu arc mai nici o deosebire dect: cel dintiiu" ".
Iurcgistrcaz viitorul 1 i pe al II-lea, sesizind valoarea prezumtiv a celui
din urm: "va li surit oare cutare acel lucru 't" 76.La condiional i la
conjunctiv ("modul supus") nu distinge decit forme de prezent i de perfect
(ar [i cunoscut,e fi venit), nu i forme de tipul ar fi {ost cunoscut, ar li
fost oeuitrt, Spre deosebirede Iatiniti, nu distinge un infinitiv supraeompus
de tipul a fi {osi venit. De asemenea,nu nregistreaz;.iformele sup;raeompuse
eu gerunziu (am fost cin!lnd,voi fi cntnd, voi fi fos! cntnd eLe.).
71CI. MarianaCostinescu,
op. cit., p. [',O.
72Pentrudiscutiaproblemei
rez'olvi\rii
oUlOllIniei.
veziC. Frncu,Conjunctioul
perfect
romnesc.
PrivirediacroJlic,
ser., XXI,1970.nI'.2, p. 215--217.
n CI.Constantin
Diaeol1ovici
Loga,Gramatic
Tomi!llfasc,
Buda,.1822,
p. JOI.
--129.
7-1CL/I.nclreas
Clemells.
WalacMsclle
Sprachlehre
fiiI'Dwtsclze,
Sibiu,1821,p, 215.
75CLD.I.Elinel.
Gramatic
romdllCfl$c,
Sibiu.,"1828,
p_9:3.
76Ibid.,lJ. 9:3,
77Ibid.,p. 93.

50

28

Selecia fcut de Heliade este preluat de multe gramatici ulterioare i se menine pn n zilele noastre n gramaticile descriptive i normative. De aceea, considermc.nu greimprea mult dac afirmmc IIeliade,
prin opiunea fcut i prin prestigiul su, a ajutat la regresul ntrebuinrii
formelor supracornpuse neluate n consideraie in gramatica sa, in special
a celor din "a treia generaie", cu patru elemente verbale (a fi fost cintat;
a> fi [ost cntnd, voi fi fost cntat, voi fi fost cintnd) sau cu trei elemente verbale ($li fi fost cintind,s fi fost cintat). C Heliade a fcut o selecie n mod
tacit a formelorsupracompuseo demonstreazfaptul c gramatica lui Iordache
Golescu(al crei manuscris a fost folosit de Heliade cnd a tratat capitolul
despre verb) nregistreaz multe din formele citate' mai sus: a fi [ost adunat,
voi fi [osl adunat (i fi-voi fost adunat), s {i fost adunat?",Aceste forme snt
Inregistrate i n gramatica lui Gh. Seulescul", adversarul su lingvistic,
care-I acuz pe Heliade de muntenizarea limbii literare: a [i fost Ludat,
luda! a fi [osi, s [iu fost ludat i s fi [ost ludat, a fi fost Liuiat'",Astfel
de forme snt prezente i in alte gramatici de pe la jumtatea secolului
trecut=.
7.3. n a doua jumtate a secolului al XIX-lea, dintre elementele
noi pe care le aduc gramaticile, n ceea ee privete formele supracornpuse,
menionm: nregistrarea formelor eu gerul1ziu (voi fi sptnd, uoi fi rost
spitid etc.), delimitarea unui mod prezumtiv, o terminologie mai adecvat
pentru denumirea formelor, discutarea mai larg a formelor regionale sau
arhaice, a "abaterilor" de In norma literar.
Astfel,'T. Cipariu= distinge trei paradigme de viitor (futur 1 : ludaDoliu,Iutur II : uoliti fi lL/dndi Iutur III : ooliu fi llldat)83,nregistrnd
pentru prima dat n istoria gramaticii o form supracornpuseu gerullziu,
La mai mult ca perfect, el d n afar de paradigma sintetic [ludasem},
ind, trei paradigme, dintre care una supracornpus (aoeom ludat, am fost
Ludat,eram ludat). La condilonal nregistreaz formele de tipul am vrut
bate, oreamfi tcut, am vrut fi [cut, artnd c ele nu mai snt n uz. Nici in
gramatic i nici n corespondena sa, Cipariu nu respinge formele supracompuse din "a treia generaie", ei le folosete realiznd o arhitectonic a
timpurilor simetric i expresiv: "Darii dud ai fi [ost avut prilegiul a le
vedea... cum i cnd s-au ntmplatatunci, credc i dumneata ai avea o lumin
cu mult mai mare n puntul acesta"
scrisoare a lui Cipariu ctre
G. Bari, in G. Bari i contemporanii
p. );). Formele supracompuse
78Ci.Iordache
Bqrideseamasupracanoancior
gri1mticeti,
Bucureli,J.840
(tabelelede la p, 1.3,18,
79Gh.Seulescul,
Gramatic
romneasc
semobscroal
ii grama!icefi
asupraUmbri
roml1ncfi,
vot Y,Iai,183:3,
p, 11,),lUi.
80Sistematlzarca
formelor
estedefectuoas
n aceastgramatic,
cd autorulnu distingeformele
temporale
de furmaJile
modalesauaspedualei de mbinrile
libere(eLp. :lUJ.
undese danca formetemporale
mbinri
liberede tipulsrifi fost/Joita /Jrea!duda,lIoilIfWti
fosivoita lndaetc.).
EICI.T. Blazevieiu,
l'lzcol'etiscl1-praciische
Gramatik
derJ)acortzmiinisc!ien,
Lemberg
._..
Cernui,
1844,p. 88;C.Platon,]I,-fanual
degramatic
wmi!n<l,
Iai,1815,p. 42; P.M.Cmpcanu,
Gramatic
romtlncasc,Iai,
1848,p. 98,:I01.
82CLTimoteiCipariu,Gramatica
limbeiromtlne.
Partea1. Analitica,
Bucureti,
1869,
p. ,306.
83lbld.. p, 306.

29
(ca, de pihl';ceade condiional mai mult ca perfect citat mai sus) i ddeau
autorului posibilitatea de li realiza o concordan a timpurilor dup modelul
limbii latine.
Modul preaumii este delimitat pentru prima dat n gramatica lui
1.Chirca84,unde se vorbete de trei tmpurl ale modului "presumtiv" (prezinte:
voi fi sc'ipfnd,perepiu i.ooi fi spat i plus ca perfeplu : voi fi fosi spat; primele douapar i azi n gramatic). Se vorbete de trei paradigme de viitor
ifuturu I, II i In), ultima cuprinznd formele supracompuse de tipul voi
fi fo:;lspat, a fi rost spat, s fi ost spat. De asemenease nregistreazforma
de mai mult ca perfect ininltlv (a fi [os! spat) i o form, probabil creat
de autor, de gerunziu mai mult ca perfect (avndfost spat).
n gramatica sa, care cunoate trei ediii (188, 1883,1884),M. Strjan
d indicatii utile cu privire la frecvena diferitelor timpuri supracompuse,
artnd c.mai mult ca perectul conjunctiv, mai mult ea perfectul optativ i
iuinrtivul mai mult ca perfect se ntrebuineaz foarte rar. Aceeai indicaie () d despre formele compuse i supracompuse cu gerunziul (sn! arnd,
eram arind, Iloifi arind},
Date noi privind circulaia formelor supracompuse aduc H. Tiktin86,
Gh. Ghibnescu", A. Philippide'", iar apoi n secolulnostru gramaticile lui
Densusianu- Candrea --- Caracostea=, Adamescu""""
Dragomirescn", Iorgu
Iordanv-, C. otropa2, Rosetti - Byck93i cele dou: edifi ale Gramaticii
Academiei(HJ54,1963)94.
Ceea ce au n comun aceste gramatici este: 1) fie admiterea ca literare
(i .recomandahile)..;1unor paradigme de forme supracornpuse(numite periIrastice sau mai simplu compuse): ca de pild, cea a viitorului anterior, a
condiionalulni perfect (de tipul a li mers) i uneori cea a prezumtivului
prezent i perfect (va li cntnd, va fi cintat, ar fi cinUnd, ar fi cntat; cf.
Gramatica Academiei,ediia a II-a, P: 271); 2) fie respingersf!.ca arhaice
i regionale a altora, ca de pild, cea a mai mult ca pereetnlui de tipul
am ost cntai (Tiktin, GramaticaAcademiei); 3) fie ignorareaunora dintre ele
i implicit respingerea lor (Hosett.iv- Byck nu menioneaz forma de mai
mult ea
supracompus: nici una din aceste gramatici nu dau forma
de
de tipul au rost ;rlugind). Cam aceeai situaie o au
eiemente verbale de tipul a fi rosi mergInd,a fi fost mers,
mers, a fi [os!mas. Respingereaunor forme
existenei lor 111limba romn,
seama
8,1Cf.1.
(;I'IWH,Uca
limbeiromne,Bucurctl,
1878.,p.75--78.
miCf..M.
Striijau,
Manualde
limbei
romne,
ediiaL l8SLediia[! IIa, BucuI't,ti,1883,editiaHUla.
1384.,
Jl.11'16,
2!:3.
B eL H. TikUn,
.romn.
1. Elimologia,
Iai, 1893,.
p. Un.
B,Al.
l'OIW:'lll,
editatil"de Gl!.Ghlb?uW5Cll,
Iai,1893.
88Cf. Philippide,
elementar
a limbiiromne.I:.li,1897.
8 CLO".Densusanu,
I.ii._Cal1d.reil,
D. Ca.r<tcosLea,
Cursdelimbaromn,Bucureti,
19HJ.
90eL Gh.Adnmescil
\ilM.Urngomirescu,
Cursdelimbaromdn,
ediiaa VI-a,Bucureti,
1.920.
H Gf.Y'lrgll
Iordan,Gramatica
limbiiromlne,
Buclll'C,5ti,
lH37.
02ef. C. otro:pa,
Gr:amalica
limbiiromane,Bucureti,
1938.
$3Ci.Al.BoscH!
(i .J.Byek),Gramatica
limbiirom(ine,
Bucureti,
1943.
9 Cf.Gramatica
11mbii
romane,
voI.1i II, Bucure:]ti,
1954,ediiaa H"a,Bucureti,
19i13
.

.........

------------

2,
prezena lor in limba veche i n vorbirea populr atual: Ioru "Iordn
afirm categoricc "Un mai mult ca perfect al conjunctivuluinu exist, chiar
dac-l nregistreaz gramaticii. Nu spune nimeni s fi fost scris, sti.fi fost
mers etc.... Condi.ionalul(i optativul) cunoate tot numai prezentul i
perfectul : a scrie, a fi scris" 9S.Afirmaia ne surprinde, cci vine de la un
specialist cu o foarte bun informaie privind limba vorbit actual (cercetat sub aspectul gramaticii "greelilor")i a limbii vechi, n speciala limbii
lui 1. Neculce, nesat de forme de mai mult ca perfect conjunctiv i condiional.
U. Privit n perspectivromanic, soarta timpurilor verbale supracom
puse neadmise n normele limbii romne literare moderne este similar cu
soarta timpurilor supracompuse din unele limbi romanice apusene. Depild,
n francez timpurile supracompuse apar atestate incepind cu secolul al
XIII-lea, mai nti sporadic i apoi din ce n ce mai frecvent n texte, iar
primii gramatici francezi Dubois (1531) i Meigret (1550)nregistreaz forme
de perfect supracompus (il a eu traoaille}, apoi de mai mult caI)er[ect
(il aoait eu travaille}, de viitor anterior supracompus (il aura eu traoailler',
de condiional anterior supracompus (il auraii eu treuaille) etc. Se creeaz
astfel, alturi de timpurile simple i compuse, o paradigm de timpuri snpracompuse, prezente n multe dialecte i graiuri franceze, n special in Frana
de est i n Elveia francez (Waadtlang)"'. Nscute nainte de inregistrarea
lor n textele vechi franceze, formele supracompuse de perfect de tipul
il (1eli tranaille, derivate din perfectul compus (il a trauaillj, snt un reflex
al dispariiei perfectului simplu din unele regiuni ale Franei i al nlocuirii
acestuia cu perectul compus. Odat procedeul creat, el s-a rspndit i la
mai mult ca perfect, la viitorul anterior i la condiionalulperfect, creindu-se
formelecitate. Ca i n romn, formelesupracompusemarcheaz preanterioritatea, reculul n trecut i snt de obicei timpuri de relaie, care apar n special
in subordonate temporale sau condiionale, mai rar n principalew,
"Avatarurile" formelorsupracompusedin francez snt asemntoare cu
cele ale unora din romn: dei aprute de multe secole, ele au cunoscut
epoci de extindere i epoci de regres n ntrebuinare, nereuind s intre
n normele limbii literare. Iat cteva date sumare, cu analogii frapante cu
cele din roman. La nceput, societatea francez cultivat a privit aceste
forme cu rezerv purist (nsui gramat.icul Meigret din secolul ai X'Vf-Iea,
care le enumer i le clasific prima dat, n 1550,adopt punctul de vedere
purlstv). Apoideodat spre sfritul secolului formele la inceput regionale se
rspndesc in limba popular din Paris i snt pe cale de a fi admise de cercurile elevate, dar n secolul al XVII-lea i al XVIII-lea ntrebuinarea lor
este in regres; nici Boileau, nici Racine nu le ntrebuineaz ; Moliereaccept
perectul supracompus,dar l pune n gura ranilor din Doti JuaTI(je n 'auons
pas eu gagne); nici Vaugelas, nici Academia nu le agreeaz, iar Lesage i
Voltaire nu le folosescdeloc. In secolul al XIX-lea, Balzac uzeaz frecvent
de perfectul supracompus, iar Stendhal de mai mult ca perfect (care este
91>
el. IorguIordan,op,cit.,p. 176.
96CI.L. Foulet,op,cii.,p. 191i urm.:J. Klare,op.s, p. 117.
97Cf.S. Klare,op.cit.,p. 117-118.
uaCf.A. Sistak,op.cit...p. 191-192.
9 Ci.L. Foulel,op.cit.,p. 218-219.

31

'rU1ilP1JHILE
VERBALE
SUPRACOMPUSE
INL.!MBA
ROMAN

preferat .i de V. Hugo i de Flaubert pentru puterea. lui expresiv-w).Cu


toate acestea, gramaticii timpului consider formele supracompuse incorecte sau le ignor, dei ele aveau o existen de secole. Dei dou dialecte
franceze (Ardennesi Charente) folosescn mod curent formele supracompuse,
Atlcsul Iinqoistical Franei (ALF) nu le nregistreaz. Ca i n romn, for..
mele supracompuse de perfect snt creaii spontane ale limbii vorbite, care
au venit Ia timp pentru a nlocui vidul care ncepea a se realiza dud perfectul
simplu dispruse din unele regiuni. Acest paralelism adus n discuie TIUface
dect s ntreasc demonstraia noastr fcut pe baza materialului rornnesc, Fenomene similare au fost constatate i n alte limbi romanice (provensal, catalan, spaniol i n unele dialecte italiene i retoromane-).
U. De asemenea,n german, formeledialcctale de perfect supracompus
de tipUl er bat qearbeiieigeJwbl"il a eu travaille" au aprut n strns legfrLur
eu limitarea, n unele regiuni, a ntrebuinrii irnperfectului arbeiieie, care
este, de
un preterit, exprimind aciuni sau stri fr relaie cu prezentul,
n compara.ie eu perf'ectulel iiat qearbeitei,care i-a luat locul preteritului. In
zonele n care n limba vorbit locul preteritului l-a luat forma compus cu
auxiliarul habeni participiu, s-ucreat o tensiune ntre cele dou ntrehuinr i
de preterit i de perfect, iar ca mijloc pentru eliminarea ei au aprut formele
supracompuse de tipul er bat qearbeiteiqehabt,exprimnd preanterioritatea
n tH'cuj1ti2.
Ca i n romn i n alte limbi rornanice.Tormele respective au
rmas regionale,neintrind n Hoclideutsch,adic in gernlana literar.
i. Totalizind rezultatele, putem spune c n cadrul tendinei generale
a Iimhilor i n special ii limbilor romanice spre analitism, romna i-a creat
n epoca veche pe Ung microsisternul verbe-temporal simplu i compus
1111
microsistern supracornpus, cu cte trei sau patru elemente verbale, n
care auxiliarul este el nsui compus sau dublu compus.
Ca i structura verbului rornanic n general103,cea a verbului .rornnesc
se bazeaz dou planuri temporale, lin prim plan, care corespunde liniei
timpului
i trece prin prezent (planul adualil!ii) i tiI' al doilea
plan,
cu primul, cel al madualitiii. Centrul primului pl,ail este prezeniul, iar al Geluide al doilea itnperedul :
!
Actul vorbirii
I
Prezent ,} .
, .
I-Planul actualului
Imperfect : PIanul
. -. inactua1u1tiI.
-.._..----------.:-Aceste planuri temporale sint. motenite de limbile romanice din latinii i
sistemul temporal al lor se sprijin pe opoziia dintre cele dou planuri.
In
{iedimi plan, exist mai multe perspective,care corespund poziiei
vor,bii;oruluifaJ. de aciunea verhal. Acpunea poatc fi paralel eu adul
vorbirii, reil'ospeclivr!
sau prospediv. Perspectivaparalel, care include actul
vorbirii, poate fi p!'(Jungit att n treeut, ct i n 'viitor, adic prezentul i
JiI(iJbid.,Il. 222--223.
101Ci.A. Sitak"op.cit.,p. :302
-<506;E. Coscriu,
Of!.cit.,p. 96.
Hi O. J. Klare,op. cit.,p. 11.\3-120.
)!JOI
CI.E, Coserill,
op.cit.,p. 92.

C. F'RANCU

:12

imperfectulpot s cuprind toate spaiile temporale, i'n


perspective an numai cte o singur direcie :
Prezent
.----1
Viitor
Trecut
1-------

Astfel, sistemul ofer () posibile Iuncii pentru perspectivaprimarii, dintre


care romna veche realiza n norma sa 5, prin forme simple:
Retrospectiv
Paralel
Prospeciio
Actual
cntai
nt
voi cinta. am s cnt
Inactual cintasem
clntam
cond. cntare canluverim +
(viitor ipotetic)
eantouero
Prin pierderea, Ia nceputul secolului al XVII-lea, el c ondiionalului simplu
de tipul cntare, n perspectiva primar a rmas un loc liber, care trebuia
umplut cu forme compuse, caracteristice celei de a doua perspeciinew',care
este cerut de pierderile suferite n cursul timpului n prima. Astfel,fiecare
spaiu temporal din cadrul primei perspective poate fi divizat dup acelai
principiu:
paralel
retrospectiv
prospectiv
Actual

Inactual

/1"
. I "',
/'
i "'-,
am cntat cnt /Joi etnia
--------------Cntam--------------------

//
1 -""",
v , dr. aveamcintat cntam am a cinta, am s cint
Pentru c n unele spaii temporale, ea de pild cel retrospectiv. posibilitile
nu se realizeaz cu forme compuse i rmn locuri goale
. . . . . . . . Cntai
retrospectiv
. . . . . . . . voi cinta . . . . . . . . prospectiv
acestea snt umplute cu forme supracompuse, corespunztoare celei de a
treia perspeciioe;
cntai
-- am fost cntat
(am cntat)
voi cnta
Doifi cntat
Perspectivaieriarli se realizeaz numai parial n francez, occitan,
unele dialecte retorornane, dialectele italiene de nordIo:;i n romna veche
i unele dintre graiurile ci actuale, aa cum am artat.
104Ibid.,p, 92--94.
tonIMd.,p. 97.

33

TJMPURILE
VF:RBALESUP.HACOMPUSE
N LIMBA
ROMNA

In felul acesta, sistemul verho-ternporal al romuei vechi i dialectale


cuprinde trei microsistemerealizate pe cte dou planuri, n funcie denpoziia actual - inactual la indicativ: a) un microsistern'tensiow",format din
timpurile simple (indicativul prezent, imperfectul, perf'ectul simplu, mai
mult ea perfect.ul sintetic, inlinitivul prezent i conjuncttvul prezent),
h) un microsisternexiensio,format din timpurile compuse (perectul compus,
mai mult ea perfectul compus eram cintat, conjunctivul perfect, inf'initivul
perfect, viitorul de tipul voi {ace, am sti {ac, am (1face) i c) un microsistem
biextensiu,format din timpurile supracompuse (perfectul de tipul am fost
tin/al, conjunctivul de tipul s fi fost Cntati alte forme discutate).
U. Pentru a nelege importana i valoarea exact a celor trei
microsisterne verho-ternporale,este necesar () scurt privire diacronic
asupra transformrilor suferite de sistemul temporal latin i de cel romnesc
primitiv n epoca numit "romna primitivi"!".Sistemul tcmporal latinesc era
destul de bogat n forme (cuprinznd 12 paradigme la cele trei moduri CfOnogenetice: infinitiv, conjunctiv i indicativ, ct. schema nr. 1).

lhm;;tronc/ezi
(modu!
Idini!iv)

Prim;?
r:rCM{ed'l'
(m()(!t;I
infif/lfll')

(/nlil

--CJntJbam

Schem
nnt
---

AIV
-J (ron/)/ez;;
(m[Jfjl/!
ind!t:afiv)
.

Serinlare
CnfilJl:(tn)
Clnf.1
Amcnta!
Schern:;
rm2
---J

_
---'-"---

!06Folosim
terminologia
luiG.Guillaumc,
op,cit.,p, 23.
107Schema
sistemului
verbo-temporal
Iatlnestereprodus
dupG.Guttlaumc.,
L'archltectonique
duiemps dansleslanqucs
classiqucs,
Paris1964..
p. 22,28:Eareprezint
sistemulSemiologie
temporal
latinmodelatdupsistemul
psihiclatinn croncgenez
(formarea
"imaginiitimp",in cursulspalaltzrii
timpului).
Verbullatinarela bazdouplanuriparalele:perectum
i iuectutn.
In schem,celedou planurisintreprezentate
prindoutrapezeaflateIn dou
planuriparalele,Distanacareseparceledouplanuriparaleleeste"distanacareseparIn
minteavorbitorului
prezentulprcpriu-zls,
sau 'prezentulcontiinei
actuale',de 'prezentul

Prin confuziile formale din latina popular, multe timpuri dispar


sau modificsemnificaia. Prin confuzia conjunctivului perfect cu viitoru1
an!erior, romna motenete forma cntare, care este, de fapt, un viitor inot.et.ic,i care este pstrat pn pe la inceputul secoluluial XVII-lea. Viit{)wl
de tipul caniobodispare fr urme n romn i locul lui este luat aici de forma.ia ooleo caniare > uoiu cnta. Dispare, de asemenea, fr urme imperlectul
conjunctiv (cantarem), iar mai mult ea perfectnl canlouissemi schimb
valoarea modal devenind mai mult ca perfect indicativ (clnlase), spre
deosebirede celelalt.elimbi romanice apusene unde i schimb numai valoarea
de lnei:,i1orie_,
cunoscut
subnumele de
(op,cit.,p. lD).ProfiJ.eJe
rezultate.
prinanumite
in cronogcnezl,
:rnlcn;te
de
cronotc:c,
sntirnaginj
ale Lirnpului
dotntecu
dorUl
dimensiuni
: ln.t1tjnle
i lrn;gi.nJ.c.
FiecaredinaeesLe
imngiui
exprnnsubceledoudirnrn
siunlo stareluairnultsaumaiputinavansatHforrn:lrii
tunpului(Ldeci,i a verbului,
c_ci.
dnplGuillaume
..verbuleste
iar numeleestespatiu;el. iIl.VoIt.ier,
0.0.cit..p. 31 3'1).
n felUlacesta,in concepia
lui. Gllillamne,
timpullingvistic
primetetreidimensiuni
girnelt.imc.
lnlinle).
ca oriceedificiu
construitrnspatiu, deciij;e
.
Aceste
siuniprovindinfaptulcii,dupGlliJ!aume,
cronooene:a
sereferla
pecare-Icerepentr\]
a opera(timpul
ntin lungime
i apoin Itnue).Timpuloperativ,
sesizat
nIungime,
,iarsesizatn senstransversal.
elofer.
protiluri
p,lane
cudnu.idimensiuni
s: lt.ime).
Profilurileobinutesnt
planealetunpuluicare
expr.1rrdi
1'('zuH.aLul
il ee,eaee j'eaUz:rL
anter:lor
eu.concursul
eelei a treiadhnensiull.i,
1n;Ylimea..EIe
de fapt,
moduricl'ol1ogenctiee
latineti:j)]fi.nitivul,
conjunetivul
i indicalivul.
CYOllOiZcm,:-.ei
n fazaincipient
a ci ofer{)imagine
simpl.carenu
di[e!'cntiaz{,
<=pcdle1.rI
carecUrect..ia
irnpuIui
esteeeanatural:)
( ..;-_.-), dc.seendenUi
(adic?l
a timpuluicare
din viHorspretrccu!,prinprezent).Estedireciatimpuluiexis/cnci
tinlpuleare se
OH1Ului
(tiuJpuli10risfic
sauthnpl.lI
[ezei.dupl expresialui B. Pottier.
cii.,p. 42,
dc ".C08tl\
TI),caren raportcu 1'111
estereal(actual)sauIJirlual
(irea!).lI,
fazl!'el esteHur-nai
virtual (',orespund
doutlfonnedelnfinltiv.canlarei canlauissc.
CT'Olli:lg()m,ZH
eslelntreeupl;)
nwiUrzilJ,
verbulse 1mbogete
eu douderncnlc:
()direci"asccndcnl
( ----->l. rezultah'\
dinaceasta,9.timpullli.
Cutoate
m:este",
n aceastilraziitimpuln1la ajunsla sput.itllizareu
luicnrnplet,l,
la mpilrprea
n epoci
i nivelelClllporale
de trecut.preZint
i viitor.Deaceea,timpurile
corespllnziHoare
aeesleifaze
c!'onogenelice
,nt un prezent i un perfectlarg(reprezentate
printr-olinie),Patruforme
coresjJund
acuiteifaze
oeupntede modulconjunctiv
(timpuln fieri):calltnn.
canlaul'rim,
wIIiarelll.
canfalli;;scm.
Primeledousintaseendente
( -+1,iurultimeledouiisnI
descendente
( -c-- ). In sl'irH,
n ultimafazdedezvoltare,
timpulicaptimaginea
S8desClvlriUi,
fiinddespritn trei epocitemporale:un prezentrelativstrmt,caree o prticj(,'l
de trecuti unadeviitori caresepa'dOllil
epoci,ceaa trecutului,
dcseendent
( -), i
eeaa viilorului,
aseendent
( -.). Acesteifazei corespund
6 timpuri,Imprt.ite
dinpund
de vederesemiologie
in dougrnpe:timpuriformatedintemaprezentului
(canto,can/abam,
canlabo)
i timpuriformatedintemapcrfeduJlli
(cantav,
cantaveram,
can/avem),
simetriccon
struitc.Dinacestsistemlipsete
modulimpcmtiv,
care,dupGuillaume,
esteunmodal vorhirii"
i nu al "limhii".
Timpulspa!ia!izat
al lui G. GuHlanme
estetimpulmodelatde eul vorlJitor
(loclltor)dupdimensiunile
spatiului:
prezent
trecut
viitor
-'""'_.-,._.,._----..__.--+ EU
acolo,Inurm
aici acolo,Inainte
(spaiul
eului)
Prinspaiul(,t/lui,timpuldevinefix, rnomentll!
vorbiriifiindluat(';)l",pel'(pru,entlll
i nclicaUv
esteDcelreper).FatAdetimpulexistentei
eP), careill'Cunrepermobil,timpuls,oafiafizot(1'2)areunreperfix.h.isf!rit.pcUng1'1i 1'2,Gui1laume
maidistillge
nn'1'3,adictimpul
inleriofiwt,
eareexprimHwdul
aeliunii(liktiollsart)
sauaspectul,
careserefer:}
InintegritatcfJ
procesu!t.ti
(pcr{ec/ivila1ca
I imperfectlvitatca
ae(.iurrii
suua procesului
respectiv
i etapeleeledes-

35

TiMPURILE
VERI3AI.I
SUPHACOMPUSE
INI.IMnA
ROMANA

temporal, devenind imperfect conjunctiv. Se pierde perf'ectulinfinitiv, 11lS


apare UIlmod nou optativul-condiional,compus la prezent din imperfectu1
auxiliarului a vrea i infinitivuJ verbului de conjugat toolebemeantore > vrea
cinta). De asemenea, Iormaia habeo contrdum,aprut n latina popular,
concureaz din ce n ce Ulai mult preterit.ul latin caniaui, ajungnd ca ntr-o
perioad posterioar romnei comune s-I scoat total din uz n unele regiuni,
tendin semnalat i n alte
ale Romarriei.
ntruct pierderileerau mai mari decit Ctigurile,n special n domeniuI
timpurilor"trecute (vezi schema nr. 2), limba a ncercat s le compenseze
apelind la un procedeu deja existent n sistem' cel a compunerii,prezent nc
din latina popular la perfcc!ul compus
cantatum) i la
esse -+ qertuiziul n ablativ, discutate mai sus.
felul acesta locurile goale
din sistem au fost ocupate de
de il doua qeneraiei de [crme
supracompuse de prima
si participiIII sau gerunziuE
schema nr. B).
Procedeul, oferind
este continuat i apare astfel un sistem supracornpus din trei sau patru elementeverbale, un sistem de Iorrne
cOlnpusede a treia qeneratie,
in dacorornna veche i azi n unele
populare, n special din
(eL schema nr. 4).
O privire sumar asupri! celor trei scheme privind sistemul verbotemporal al limbii romne
remarca simetria celor trei microsisteme
ntre ele, ct i a elementelordin cadrul fiecruia dintre de) , precum i
economiade mijloacepe care o utilizeaz. Atunci cnd apar asimetrii sau 'risip
de mijloace de exprimare ;1categoriilor gramaticale, acestea snt nlturate
n timpul evolu.ici microsist.emuluirespectiv. Astfel, se poate observa c
formele de perfect simplu (cnia!), de mai mult ca perfect (CT/iase)i. de
"viitor ipotetic" (cintare< lat. canlanerim eatilauerointroduceau o asimetric n sistemul timpurilor din "rom:lna comun" (schema nr.2), avnd.
un sufix in plus, sufixul-a" de la tema perfectului,care distona eu I11C)rea
majoritate a formelor de aici formate din temCIprezentului (cint, nta/ voi citita,
orea cinta, s cint, inf'initivul cintare). Ca urmare, pentru nlturarea acestei
asimetriiformale (la care se aduga o asimetricIuncional),Iorrnelerespectiv
limiteaz din ee n ce mai mult ntrebuinarea, fiind concuratc de forme
compuse (perfeetuJ compus, pentru perfectul simplu, mai I1Hdtea perfectul
compus de tipul avea cintat i era cintat pentru mai mult ea perfectul sintetic
f;'iurare).
B.Pottier(ap.cit.,p. 4.6)dezvolt
tezalui Cuilluume,
distingind
i un T4,care este
timpulrelaliviUlf,
cronologia
relativa
.. Conconlan.la
timpurilor
cstedomeniul
lui 1'4.
10"Schemasistemului
vcrho-temporn!
a] limhi.il'Omne
a fostrealizatprin apllc:nreil.
la limbaromiinii
a metodei
lui Guillaume,
prezenta
l maisus.Spredeosebire
desistemul
ve)'!Jol('lHIJol'aJ
latin,sistemul
verho-tcmporal
romnesc
prezLnUi
p8trutrepteeronog<metice
di>tinc!r,
prinapariiamodu.llli
opla!ilJ-cowliliOlWI,
inexistent
in lalilHl.
Prinupariiaacestuia,
uneleJUllCii Indeplinite
Iu latini!de conjunctiv
snt preluatede nou!mod.DepilrM,zonaprobabilu!u.t
lut J:l':lai
esteflisplltal,
ca in Jatin(l,intreconjunctiv indieaJ.iv,
ci intre eondiinnal-optativ
iI:H_hcaUv
(Probabil
eliploulisauar ploua.darnn *.Probabil
sipIOllQ:).A_cest,
nouIHodfact'
l'a poz.lli3
n sistema eonjl!llctivulni
siifiediferrlt\ rom,lnfal depozii:lpe careo [ive"n
latin,fiindlllaideprta
t deaclualizaTe deinilieD
tiv,modulrealil.ii)decteonjundhml
n imedintavecin{ttale
a
sUiInromn.
nu COnilll1ctivllI,
ci comUti,}tm]oplalivul
(vezisclJernele
lll".2, :'.,4).PepJanlUHclonnl,
acestfaptse '
prinaceeacm(,dnl
C01HHtjo:naI-op"tativ
estegeneratde HceJeni
elernente
(lexenH\
de eareesh:'.gel1f:rnt
indie:Jtivul.

5R
Sistemul
ver,7/h!CIY.'.ooriJ/
Sl.ij!rJComplJJ
J trei)
dzcomounere)
t:O/!1P/JS

lln//m!/v
suarscompus

li

!lICond'(/onJ/
suprscomous

Scbem:
nr:J

Schema
nr:4

de tipul dtiiase, viitorul de tipul voi clnla pentru viitorul ipotetic de tipul
cntare).
In mod similar, n microsistemeletimpurilor compuse i supracompuse
asimctrfilesint nlturate mai devreme sau mai trziu. De pild, toate formele
puse n paranteze din schemelenr, 3 i nr. 4 constituiau ntr-un anumit timp
asimetrii ale sistemului, elemente tarc contrastau cu nevoia de economiede
mijloacegramaticale. Cazul cel mai concludent l ofer formele de condiional
compus vrea cnta sau supracornpusau vrut cnta, au vrut li dntai, ali vrut fi
ntind, care contrastau cu simetria celorlalte forme, toate cu auxiliarul rost
i verbul a ti, n loc de a vrea la un mod personal sau la ininitiv. Ca urmare,
pentru Inlturarea acestei asimetrii, formele de tipul vrea cnta, au vrut
etnia, au urui [i cintat, au vrut fi cntnd snt nlturate treptat (rmnnd,
unele din ele, numai regional), fiind nlocuite cu formele mai simetrice, sau
mai potrivite cu simetria sistemului(ar cinta,ar fi cintat,ar fi fost cntat,ar fi
[os! cintind).Simetria formelor supracornpusemerge mai departe dac lum
in consideraie identitatea formal dintre unele forme supracompuse de la
diateza activ cu cea a formelor de la diateza pasiv: "Eu am fost ludat
pe Ion" (mai mult ea perfect activ)j"Eu am fost ludat de Ion" (perfect pasiv).
Prin aceast simetrie, romna face mai mare economiede mijloace dect
limhile romanice apusene, care nu realizeaz acest sincretism intre activ i
pasiv.

}7

TINrPURILE
VEHHALE
SUPRACOMPUSE
iN LIMBA
ROMANA

59

sfrit, trebuie menionat c sistemul supracornpus din schema nr, 4


nu este n Intregime realizat. locurile goale nefiind ocupate lnc : o form
de inlinitiv de tipul *11fi [ost cintind nu este atestat, iar locurile mai mult
ea perfectului i imperfectuluiindicativ nu snt ocupate probabil, nu vor
fi ocupate niciodat, cci sistemul nu mai prezint, C8 posibiliili, forme
de tipul "aufostfost cintind *au fost [os! Cntat(vezi schema nr, '1,:stngajos),
eate s continue procedeul, In acest punct, participiul i gernnzul devin
forme "moarte" ale verbului, consumaten ntregime i n felul acesta foarte
apropiate de adjectiv (cL Guillaurne, Temps ci Verbe,p, 18). Prin aceasta,
microsistemulformelor supracompuseprezentale n schema IlI'.4 este incomplet i asimetric, iar dac adugm aici i folosirea eliptic a Iormelor (adic
numai sau aproape numai la persoana a III-a) putem n(,elegede ce el, dup
o perioad de intens folosire n secolul al XVIII-lea, ncepe s se ruineze,
rmnnd parial numai n cteva graiuri populare i nefiind niciodat admis
n normele limbii literare moderne.
n sfrit, trebuie S8.remarcm c cele trei microuisteme,prezentate
n schemele nr. 2, 3, 4, nu sint izolate unul de altul, ci se ntreptrund:
inovaiile din schema a II-a snt cuprinse n cea de a III-a i cele de aici n
cea de a IV-a, prefigurindultimul sistem temporal, sistemul complementar
(cf'.de pild, timpurile indicativului),Este aici un exemplu concludent pentru
faptul c limha nu este numai un sistem de opoziii,ci i unsistem de "pozi.ii",
de "un nainte" i "un dup", aa cum arat psihosistemafica.
10. Din numeroaselefapte prezentate i din consideraiileteoretice care
le-au nsoit, putem trage o scrie de concluzii generale:
1) Ca i unele limbi romanice apusene (franceza,provensala, precumi
unele dialecte italiene de nord, unele graillri retorornane etc.)109,romna, n
tendina ei spre analitism, a realizat un microsistemde forme supracornpusecu
trei sau patru elemente verbale, reprezentnd perspectiva teriiar. .Acest
microsistem este complementarcelui compus i celui simplu, care lmn
fundamentale.
.
2) Formele supracompusereprezint a ireia generaiede formeprecum i
i ele caracterizeaz numai dialectul dacorornn, fiind probabil posterioare
perioadeinumite "romna primitiv" sau "romna comun". Cu toate acestea,
nu este exclus ca unele forme de tipul am fost cintindi chiar de tipul am fost
Cntats fi aprut nc din romna comun n unele regiuni. Aceast ipotez
are ca impediment inexistena formelor de acest tip n dialectele romneti
sud-dunrene.Ea are ns ca element de susinere prezena n latina popular
a construciilor perifrastice cu esse+ ablatiuul qeruttztului (fui [uqitaruio
se putea transforma oricnd prin nlocuirea perfectului simplu cu perf'ectul
compus n am fost fugind). n tot cazul, ohiar dac admitem c.unele forme
supracompusede tipul am fost rugind ar fi aprut nc din romna comun,
trebuie s subliniem faptul c acestea nu se constituie ntr-un rnicrosistern
hine delimitat, ci snt numai elementecare prefigureazviitoarele microsisterne
supracornpuse, care se vor constitui dup desprirea dialect.elor,numai in
dacoromn. Cu alte cuvinte, qramaiicatizareaperifrazelor este posterioar
despririi dialectelori este specific dacorornn.De aceea, putem considera
lQQ
Ci.E. Coseriu,
op,cit.,p. 96; W.Dletrlch,
op.cit.,p. 137.

C. J<'R.A.."I'CU

.38

c cele mai multe timpuri supracompuseapar n secolul al XVI-lea sau nu


eu mult timp inainte (poate prin secolul al XIV-lea sau al XV-lea). In tot
cazul. unele forme supracompuse cu trei sau patru elemente verbale sin t
arestate nc din secolulal XVI-lea. n graiuri, ele ns puteau s fie mai vechi,
dat fiind faptul c nu se cunoscpn acum texte anterioare secoluluial XVI-lea
i c int.renregistrarea unui fenomen n texte i aparitia lui n graiuri exist
un decalaj cronologie.
;i)Perioada de inflorire a formelor supracornpuse din schema nr. 1
este cea cuprins ntre a doua jumtate a secolului al XVII-lea i a doua
jumtate a secolului urmtor. Dup aceea, frecvena i difuziunea areal a
formelor supracompuse,n special a celor eu patru elemente verbale de
ar fi [ost cintat, ar fost cintind, 17ali rost cinla],na fi fost Cntndsau cu trei
elementeverbale de tipul s [i rost cntat, sli ti fost cuitind,scade treptat, nct
aceste forme.nu snt admise in normele limbii romne literare moderne, ci
caracterizeaz numai 1]ude graiuri izolaLe din Ardeal, Mai mare circula.ie
si difuziune area l pstreaz formele supracompusa eu trei elemente
de tipul au rost rinui! (perfect compus sau mai mult. ea perfect) i de tipu J
au [est cinilrul (eu valoare de imperfect), ns nici acestea nu au intrat n.
normele Iimhii literare
in ciuda vechimii i rspindirii lor. Singurele forme admise de normele limbii
cu trei elemente, snt cele
de viitor i de condiional de tipul ar li
ar li dnlind, va fi Cntat,na Fi
cinllnd, care au
treptat .. ncepnd cu secolul al XVJ.-Ica,i valoare de
prezumtiv, ea
sens" al ntrebuinrii lor n stilul indirect, la persoana
a 1II-a, ea timpuri ale .Jumii narate" sau ea metafore temporale n "lumea
comentat". Formele corespunztoare de conjunctiv de tipul s fi cintind,
S(1fi Cntainu snt formesupracotnpuse, ei numai Iorrnecompuse,iar ncadrarea
lor n microsistemultimpurilor de tipul ar fi cintat, ar f'i cntnd, na fi cntat,
va fi duiind introduce o asimetric. fiind un punct slab n sistem. De aceea
i formele supracornpusederivate din acestea (tipul si! fi fost cntat, s fi (ost
dn/llld) snt mai labile, mai supuse presiunii sistemului i implicit sortite
dispariiei. Dup o perioad de intens folosire la Cantemir i la Neculce
i n unele texte de la sfritul secoluluial XVIIIlea i din prima jumtate a
secolului trecut, prezena acestora Il-a mai fost semnalat in graiuri, ceea
ce i-a fcut pe unii cercettori S{Ise ndoiasc de Iaptul c ele vor fi existat
vreodat (cum procedeazIorgu Iordan, op. cit., P: 176).
4) Urmrind cauzele genezei formelor supracompuse, am. pornit de la
teza, luat ea axiom, c sistemul contine n ei nsui oirtualitiile propriei
sale schimbri, care depind de constituirea sistemuluintr-o anumit perioad.
Aducnd in discuie schimbrile pe care le-a suferit n latina popular sistemul verbe-temporal, am ncercat s punem 'in lumin acele virtualiti, care
apoi, actualizndu-se,au dus la constituirea, pe lng mtcroststemultimpurilor
simple i a celor compusen latina popular (perectul compus i poate viito
rul cu IJoleCl),
il ndt dou microsistemede forme temporale n romn. Astfel,
am urmrit, inspirndu-ne dintro idee structuralist devenit clasic, asimetriilcprezentate de sistemul motenit, argumentnd ideea c vorbitorii
tind instinctiv i incontient Ia nlturarea disimetriilor strueturii lingvistice
moLeni!.e,Ledt apiieaUi cu succes D fonologie, dar llfaplieat pn aeum

39

TIM1'URILE
VERBALE
SUPHACO.lVIPUSE
!NLIMBA
ROMANA

la structura verbului romnescuv.n felul acesta, am artat c printre cauzele


apariiei formelor supracompuseau fost locurilegoale,lsate n microsisternul
reprezentat n schema nr. 2 i n transormrile funcionale suferite prin
dispariia din unele regiuni a perfectului simplu, a mai mult ca perfectului
sintetic i a condiionaluluide tipul se cintare cu valoare de viitor ipotetic.
Deci, cele mai multe forme supracornpuseau aprut pentru a compensa
unele dispariii de forme simple sau a umple unele locuri goale lsate de
formele compuse,trecute, din punct de vedere funcional, n locul formelor
simple disprute. De pild, dup dispariia perfectului simplu din unele
regiuni, locul acestuia este luat de perf'ectu1 compus, care primete valoare
de preterit n "lumea narat". Locul perfectuluicompus este luat de o formaie
supracompusde tipul am [ost cntat. Procedeul, devenind productiv, se aplic
i la alte forme, aprnd astfel a treia qeneraiiede forme compuse de tipul
a fi fost cntat, voi fi fost Cntatetc., care snt n egal msur creaii (fiind
formaii uentlnite mai nainte) i repetiii (fiind alctuite pe baza unei
tehnici mai vechi de compunere).
Constituiau formele de a treia generaie (tipul va fi fost cntat, ar fi fost
cintat, s fi rost cntat etc.) o necesitate, sau reprezentau un lux, () exiensinne
hipertroicn limh ?Hspunsulla aceast ntrebare este strns legat de viabilitatea construciilor discutate n diferite medii sociale. Pentru un vorbitor
atent la nuane, ele reprezentauun avantaj, cci, urtnrlpreauterioritatea, l
ajutau s delimitezemai hine epocilei niveleletemporale, adic s spaiiclizeze
timpul, n funcie de intenia comunicativ dorit. Exemplul cel mai concludent l ofer scrierile lui D. Cantemir, n care aceste forme primesc adevrata
lor strlucire, relevind diferite planuri ale "lumii narate" sau ale "lumii
comentate", unind perspectiva locutorului cu cea a colocutoruluisau distan.indu-Ie,n funcie de intentia dorit. n schimb, pentru un individ pragmatic
sau pentru un cunosctor mediu al limbii, aceste forme snt surse de nesfrite
complicaii, fiind greu de nvtat sau de minuit. Locul lor este mai .degrab
ntr-un stil periodic, nuanat, cu fraze simetrie construite, n speciaIlperioade
ipotetice cu protaze i apodozede ntindere egal, greu de realizat e' moderni,
xiectntr-o fraz fragmentat, linear, eliptic. Tendina modern spre o astfel
de fraz fragmentat explic, de fapt, cderea n uitare a formelor supracompuse (discutate), n secolul trecut i n secolul nostru. La aceasta a COIi-trihuit i ignorareasau respingerealor de unii autori de manuale de gramatie,
ncepnd chiar cu Heliade Rdulescu,cel care contribuie n foarte mare msur
Ia stabilirea normelor limbii literare moderne.
SIGLE(carenu sIntuzuale)
AAF
APPE
BA
CB
Cea
cpt

"Anuarul
Arhiveide Folclor",
V,publicatde I. Ml1lea,
Bucureti,
1939.
OvidiuBirlea,Antologie
de prozpopa/arepic,vol, 1 -- III.. Bucureti,
1956.
Biblioteca
Academiei
R. S. Romnia.
B. P. Hasdeu,Cuoenie
enbirni,vol. 1 - II, Bucureti.
1878.
Coresi,
CarieClIinoiur
(1581),
edi..ie
de S. Pucariu
iA.Procopovici,
Bucureti,
1914.
Corest,Psaliireaslaoo-romn
(15n), e.di.ie
de StelaToma,BUC1u'cU,
1976.

110Cf.A.Martmet,
Economie
descluuujemcnls
plumciiques.
Traitidephonoioie
diachronique,Berna,1955,p. 78-81.

C,FRANCU
epi
SerbanCOl'csi,
PsaltircaslaVo-l'Omn.
1589.
ePB
GT
C;odice
(scrisde PopaBratu),manuscrisul
de la CasaDosorte,
Iai.
CTd
Coresi,Tetrae1!anglwlul,
ediiede FlnricaDimitreseu,
Bucuretr,11163.
CV
Codicele
Todorescu,
la N.Drganu,
Doumanuscrise
romneti
vechi,Bucureti,
1914
DB
Codicele
oororieean,
ediiede MarianaCostinescn,
Bucureti.
19811. Antonovici,
Documente
brldene,
vol. 1- IV. Blrlad,191.5
_ 1924.
DIn
ICV
Documente
i nsemnri
romneti
din
secolul
al XVI-lea"
Bucureti,
1979.
Maria
Ionit,
Cartea
IJUPe/OF,
Cluj,
1982.
IL
Indreptarea
legii,ia s. G.Longinescu,
PraoilalWoldotlci
n uremealui Yasile
LUpii,
Bucureti,
H112.
IZA
Arh.Athanasie
Krimkovici,
Apostol,
1619(manuscris
de redaciebulgar,Ia BA,
Cod.
Slavicl,22).
N
NT
1. Neculcs,
Lelopise!u.l
rii
Moldooei,
editiede IorgaIordan,Bucureti,
1959.
Noul
Testament,
Blgrad,
1648.
FII
F'suliirea
Hurmuzacht,
copia
de
la
BA.
PM
PO
S. G.Longinescu,
PraoilaMoldonei
dinUremea
llli VasileLupu, Bucureti,
1912.
PS
T'aliadela Ortie,
editiede VlorcaPamfil,Bucureti,
1968.
Psaltireasclietan,
edit.ia1. A. Candrea,Bucureti,
1916.
HL
nI'
PraoitaritomlulLucact,editiede I. Hizescu,
Bucureti,
1971.
---reti,
Haduj 96,]
Popescu,
'IstoriadomnilorriiRotunett,
ediiede C. Grecescu,
Bucu.
SB
Al.
Rosetti,
roumainn
dela1926,
fin duXVI'eidudebutduXVll' siecles
liriesdes;
arcliioes
de Lettres
Bistritza,
Bucureti,
SIs
ti
Gh. GhilJ.llcscn.
Surctei izoooa,
vol. 1-- VIII, Iai,1912_ 1914.
V
Grigore
Ureche.
Letopiseful
riiMoldooei,
ediiedeP. P. Panaitescv,
Bucureti,
1958,
ZSA
Varlaam,
Cazan
ia (1643),edijiede .I.. Byck,Bucureti,
1943.
IoanZobadinVini,Sicriuldeaur,ediiedeAntonGoia,Bucureti,
198.4.
GJN:tSEET L'JVOLUTION
DESTEMPSSrmCOl\rpOsrS
EN HOUMAIN
RESU.ME
En uLiJisant
quelquos
aequisitious
de la linguistique
moderne,
l'aulelll''lent deceler:
1. l,a dateelel'apparWon
enroumaindessoi-rlisant
tcrnpssUI'com})(Js(s
dutypeam
cntat,aInfostcintind,
amvrutcnta,afi cintal,afi cintind,
voifi clntat,voifi Cntnd
.afi
cintat,a, fi /'o::tcfntind,
IJOi
fi fostcfnlat.voifi fostcintind,
sFifostClltal,
s fi fostCntnd,
dansla languepar](,e,
danslestcxteslitt6raires
ilpartiI'du XVi'siecle,et celasurloutdansIes
6euvl'cs
litteraires(juiouteu descontacls6troHsavecla Jallgue
par!t}e
elelenrepoque.
2.
La provenance
rnorphologique
de ceHe
innovation
f.JtleseauscsquiFontg{meree.
:l. La
situationdes
pal'lersde DOS
j ours.
L'auteul'
a utilisede nombreux
texlesaneiel1s
et moderncs,
des
dialectaux,
I'Atlas
Lingnistique
Hmuuain
et Iesgramma[I'!s
normativcs
du XVIII-erne
el XIX-bnesieclemi:
1'on
trouve
sur
la sitnation
iOrInes
danslesparlerspopulaires
de deprecieux
eHIlatEmwignages
granunaire
a eLe
ecrite" decertaitles
Le
Inir;en discution
projetteunenOllveUe
lumt)l'e
surIesrapportsdu rGumain
littL)X'fiire
aveelesparJers
popnlaires
et Husai
SUr'
lesCflU8es
qui sunt la hasedesiuno'lations
Facultateade Filologie
la(,.Calea2;; August,nr. II