Sunteți pe pagina 1din 5

Conceptulactualasupra or ganizdriimembranelor

celulare.
celulare.
Compoziliamoleculardglobaldqi functiilemembranelor
Lipidelemembranare:
defini1ie,clasificdri.
Fosfolipidemembranare.
Distribulie,mobilitate.
Rolul lipidelormembranare.
qi clasificdri.
generalitdli
Proteinele
membranare:
Exempledeproteinemembranare:
descriereqi mobilitate.
qi semnifica"tia
Mobilitateaproteinelormembranare
biologic[ a acesteia.
Citoscheletulasociatmembranei:
descriereqi functii.
Rolul proteinelormembranare.
Glicocalixul: defini1ie,caracteizaregeneralS.
Studiulglicocalixului.Metodenespecifice,
metodespecifice.
Funcliileglucidelormembranare.
Conceptulde microdomeniide membrand.
Definilie,exemple.
Semnificatiabiologici a organizdriimicrodomeniilorde membran[.
Cailede semnalizare:
definilie,criterii de clasificare.
Receptoriipentruhormoniqi neurotransmilStori:
definilie,criterii de clasificare.
Explicatimodulareaactivitifii adenilatciclazei
membranare
prin receptoriic'rplaficu
proteineleGheterotrimerice.
:.
,
Mesageriisecunziqi efectoriintracelulari:defini{ie,exemple.
,
Transportulpasiv: clasificare,exemple.
Caleade semnalizareJAK-STAT.

t,

Aquaporinele.Semnifica{ieqi implicalii medicale.


Semnificaliabiologicd a eterogenitSliicompozilionale,a otganlzarfl asrmemce ql a
comportamentului
fluid al membranelor.
Proteinele
G heterotrimerice.
ModalitSli genericede reglarea activitd{ii unui canalionic membranar.
Clasificdri ale transportuluimembranar.
Transportulactiv: clasificare,exemple.
Pompe-ATP -aze: defrnilie,clasi fi care,exempIe.
Mecanismulsemnalizdriitransmembranare
via receptoricu activitatetirozin-kinazicd,.
Endocitoza
mediatdde receptori;definifiegi semnificalie
functionald.
Fagocitoza:mecanismgeneral,utilitate.
Defini{i urmdtoareleno{iuni: co-transport,simport,antiport.
Clasificdrialejoncliunilor.
Joncliuneacomunicantd.
Complexejonclionale.
Discul intercalar.
Jonc{iuneaocludentS.
Joncliunile de ataqarepe microfilamentelede actinS;clasificare,descriere.
Jonc{iunilede atagarepe filamenteleintermediare;clasificare,descriere.
Microfilamentelede actind.
Dinamica microfilamentelorde actin6.
Microfilamentelede miozin6.

Rolul reticululuiendoplasmic
in biosintezaqi prelucrareaproteinelor.

r ,

. r : ,...,.;. ., , ,

Rolul reticululuiendoplasmicin biogenezamembranelor.

,,,

: ,i

'

, ', l ;

Descrielimodul de organizareultrastructurald
a reticululuiendoplasmatic;iimplicarea
.
lui in metabolismullipidic.
Reticulul sarcoplasmatic: localizare,organizareultrastructurald,
funcfii,
I

Rdspunsulla proteineleeronatimpachetate
(unfoldedproteinresponse)-

I ll

,
;i

. r'

tl ',,'

'

Ultrastructura
aparatului
Golgi.
PolaritateaaparatuluiGolgi. Semnifica{iabiologicda acesteia.
Func{iileaparatuluiGolgi.
Ciclul secretorcelular.
Biogeneza
Iizozomilor.
Exocitoza:defini1ie,tipuri de exocitozd.
Mitocondria: aspectulin MO qi ultrasfiuctura.
Organizareamoleculardgi func{iile membraneimitocondrialeinterne.
Organizareamoleculardqi func{iile membraneimitocondrialeexternegi a qpaliului
intermembranar.
Organizareamoleculardqi funcliile matriceimitocondriale.
Biogenezamitocondriilor qi originea lor; teoria endosimbioticS:argumente:
Rolul mitocondriilorin distribufiaintracelularia ioniilor de calciu,in producereade
speciireactivede oxigenqi in apoptozd

InveliEul nuclear:defini{ie, organizare,ultrastructurS


Porul nuclear;organizare,
rol in transport(generalitali)

Proteineleasociateactinei;definifie,roluri, exemple.
Organizareasarcomeruluiin fibra musculardstriatdscheleticd.
Filamenteleintermediare.
Semnifica{iaclinicda diversitdliilor.
Microvilii, stereocilii,cili, flageli.
Microtubulii ; or ganizare, funclii.
Centriolii,centrulcelular.
Centrii de organizarea microtubulilor.
Ribozomii; structurd,or ganizare, biogenezd.
Sintezalanlului polipeptidicla nivelul ribozomilor.
Sistemecelularegeneratoare
de energie:caracteristici.
Pliereaproteinelor;qaperonele.
Structura;i biogenezaproteazomilor.Degradarea
proteinelormediatdde
Incluziunilelipidice- aspectMO, ME, rol.
Incluziunilepigmentare- aspectMO, ME, exemple.
Incluziunilede glicogen aspectMO, ME, rol.
Structuraqi ultrastructura
lizozomilor.
Functiilelizozomului.
Peroxizomii; structuri ;i ultrastructurd.
Biogenezaqi funcliile peroxizomului.
Reticulul endoplasmatic
: defini1ie,forme, or ganizare.

Mecanisnrulprin carelan{ulpolipeptidicestetransferatdin citosolin reti


endoplasmic.

Nucleolul:rol, compozluemolecurarasr organrzare,


evl
l
ultrastructurd

MatriceanuclearS:ultrastructurd.
roluri
Cromatina:defini{ie,clasificare
Fibrade cromatina.Histoneqi proteinenehistonice,
Eucromatina;organizare,rol
Heterocromatinaconstitutivb,gonozomaldqi antozomalS