Sunteți pe pagina 1din 5

Conceptulactualasupraorganizdriimembranelorcelulare.

Compoziliamoleculardglobaldqifunctiilemembranelorcelulare.

Lipidelemembranare:defini1ie,clasificdri.

Fosfolipidemembranare.Distribulie,mobilitate.

Rolullipidelormembranare.

Proteinelemembranare:generalitdliqiclasificdri.

Exempledeproteinemembranare:descriereqimobilitate.

Mobilitateaproteinelormembranareqisemnifica"tiabiologic[ a acesteia.

Citoscheletulasociatmembranei:descriereqifunctii.

Rolulproteinelormembranare.

Glicocalixul: defini1ie,caracteizaregeneralS.

Studiulglicocalixului.Metodenespecifice,metodespecifice.

Funcliileglucidelormembranare.

Conceptuldemicrodomeniidemembrand.Definilie,exemple.

Semnificatiabiologici a organizdriimicrodomeniilordemembran[.

Cailedesemnalizare:definilie,criteriideclasificare.

ReceptoriipentruhormoniqineurotransmilStori:definilie,criteriideclasificare.

Explicatimodulareaactivitifii adenilatciclazeimembranareprin receptoriic'rplaficu proteineleGheterotrimerice.

,

Mesageriisecunziqiefectoriintracelulari:defini{ie,exemple.

Transportulpasiv:clasificare,exemple.

Caleade semnalizareJAK-STAT.

:.

,

t,

Aquaporinele.Semnifica{ieqiimplicaliimedicale.

Semnificaliabiologicd a eterogenitSliicompozilionale, comportamentuluifluid al membranelor.

a otganlzarfl asrmemceql a

ProteineleG heterotrimerice.

ModalitSli genericedereglarea activitd{iiunui canalionic membranar.

Clasificdri aletransportuluimembranar.

Transportulactiv:clasificare,exemple.

Pompe-ATP-aze: defrnilie,clasifi care,exempIe.

Mecanismulsemnalizdriitransmembranarevia receptoricu activitatetirozin-kinazicd,.

Endocitozamediatddereceptori;definifiegisemnificaliefunctionald.

Fagocitoza:mecanismgeneral,utilitate.

Defini{i urmdtoareleno{iuni: co-transport,simport,antiport.

Clasificdriale joncliunilor.

Joncliuneacomunicantd.

Complexejonclionale.

Disculintercalar.

Jonc{iuneaocludentS.

Joncliunilede ataqarepe microfilamenteledeactinS;clasificare,descriere.

Jonc{iunilede atagarepe filamenteleintermediare;clasificare,descriere.

Microfilamentelede actind.

Dinamicamicrofilamentelorde actin6.

Microfilamenteledemiozin6.

Rolulreticululuiendoplasmicin biosintezaqiprelucrareaproteinelor.

Rolul reticululuiendoplasmicin

biogenezamembranelor.

. r:,

'

r

,.;

: ,i

,

,

,

,

I

,

,,,

r

,',l;

.

Descrielimoduldeorganizareultrastructuralda reticululuiendoplasmatic;iimplicarea

lui in metabolismullipidic.

.

Reticulul sarcoplasmatic: localizare,organizareultrastructurald,funcfii,

I

Rdspunsulla proteineleeronatimpachetate(unfoldedproteinresponse)-

I

ll

.r'

tl ' ,,' '

;i

,

UltrastructuraaparatuluiGolgi.

PolaritateaaparatuluiGolgi.Semnifica{iabiologicda acesteia.

Func{iileaparatuluiGolgi.

Ciclul secretorcelular.

BiogenezaIizozomilor.

Exocitoza:defini1ie,tipuri deexocitozd.

Mitocondria:aspectulin MO qi ultrasfiuctura.

Organizareamoleculardgi func{iile membraneimitocondrialeinterne.

Organizareamoleculardqi func{iile membraneimitocondrialeexternegi a qpaliului intermembranar. Organizareamoleculardqi funcliile matriceimitocondriale.

Biogenezamitocondriilor qi originealor; teoriaendosimbioticS:argumente:

Rolulmitocondriilorin distribufiaintracelularia ioniilor decalciu,in producereade speciireactivedeoxigenqiin apoptozd

InveliEulnuclear:defini{ie, organizare,ultrastructurS

Porulnuclear;organizare,rol in transport(generalitali)

Proteineleasociateactinei;definifie,roluri,exemple.

Organizareasarcomeruluiin fibra musculardstriatdscheleticd.

Filamenteleintermediare.Semnifica{iaclinicda diversitdliilor.

Microvilii, stereocilii,cili, flageli.

Microtubulii ; organizare, funclii.

Centriolii,centrulcelular.

Centrii de organizarea microtubulilor.

Ribozomii ; structurd,organizare, biogenezd.

Sintezalanluluipolipeptidicla nivelulribozomilor.

Sistemecelularegeneratoaredeenergie:caracteristici.

Pliereaproteinelor;qaperonele.

Structura ;i biogenezaproteazomilor.Degradareaproteinelormediatdde

Incluziunilelipidice- aspectMO, ME, rol.

Incluziunilepigmentare- aspectMO, ME, exemple.

Incluziuniledeglicogen aspectMO, ME, rol.

Structuraqiultrastructuralizozomilor.

Functiilelizozomului.

Peroxizomii;structuri ;i ultrastructurd.

Biogenezaqifuncliileperoxizomului.

Reticulul endoplasmatic: defini1ie,forme,organizare.

Mecanisnrulprin carelan{ulpolipeptidicestetransferatdin citosolin reti

endoplasmic.

Nucleolul:rol, compozluemolecurarasrorganrzare,evl ultrastructurd

l

MatriceanuclearS:ultrastructurd.roluri

Cromatina:defini{ie,clasificare

Fibradecromatina.Histoneqiproteinenehistonice,

Eucromatina;organizare,rol

Heterocromatinaconstitutivb,gonozomaldqi antozomalS