Sunteți pe pagina 1din 12

Conceptul de audit public intern

1.1 Definire

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2, activitatea de
audit intern ca fiind “activitatea functional independenta si obiectiva, care da asigurari si
consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice,
perfectionand activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca
obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste
eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a
proceselor de administrare”.

1.2. Trasaturile auditului public intern

Printr-o analiza atenta a definitiei auditului public intern se pot stabili cateva trasaturi
caracteristice ale acestuia:
- Auditul public intern este o activitate desfasurata in cadrul entitatilor publice
(autoritatile publice, institutiile publice, companiile/societatile nationale, regiile
autonome, societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este
actionar majoritar). Fiind o activitate desfasurata la nivelul sectorului administratie
publica, aceasta este reglementata pe baza legilor si normelor elaborate de Ministerul
Finantelor Publice. Normele elaborate au un caracter general, fiecare sector de activitate
avand obligatia sa-si elaboreze norme proprii in functie de specificul activitatii.

- Auditul public intern este o activitate independenta. Activitatea de audit trebuie sa fie
independenta, iar auditorii interni trebuie sa fie obiectivi in realizarea sarcinilor lor.
Aceste trasaturi reies din standardele elaborate de I.I.A. si se refera la independenta
organizationala (auditorul intern raporteaza la cel mai inalt nivel de conducere al
entitatii). Aceasta activitate este asigurata de persoane care au calitatea de angajati ai
institutiei la care efectueaza auditul, insa pentru a li se asigura independenta, acestia sunt
organizati la nivelul unui serviciu functional aflat in subordinea directa a conducatorului
institutiei publice, iar angajarea sau destituirea acestor persoane se face numai cu acordul
sefului compartimentului de audit de la institutia superioara sau aflata in coordonare.

- Auditul public intern este o activitate obiectiva. Obiectivitatea acestei activitati decurge
din faptul ca auditorul este o persoana cu un inalt grad de pregatire profesionala si
calitatea de auditor ii confera un grad sporit de independenta fata de conducerea
institutiei. In sprijinul obiectivitatii activitatii vine si Norma de audit intern nr. 1120 –
Obiectivitatea individuala, care arata ca auditorii interni trebuie sa aiba o atitudine
impartiala si neinfluentata si sa evite conflictele de interese.
Auditorii interni trebuie sa evite sa evalueze anumite operatiuni de care au fost
responsabili in trecut. Obiectivitatea unui auditor este considerata a fi afectata atunci cand
acesta realizeaza o misiune de asigurare pentru o activitate pentru care a fost responsabil
in cursul anului precedent.
- Auditul public intern ofera asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare
a veniturilor si cheltuielilor publice. Aceasta trasatura decurge din faptul ca auditorii
interni dau dovada de obiectivitate profesionala, colectand, evaluand si comunicand
informatii legate de activitatea sau procesul examinat. Activitatea de audit intern are
ca scop principal informarea managerului in vederea administrarii mai eficiente a
activitatii entitatii. Auditorul are un rol de consiliere, acesta informand responsabilii
departamentelor si conducatorul unitatii de deficientele constatate in diversele
activitati auditate in scopul corectarii acestor deficiente. In concluzie, auditorul intern
are rolul de a consilia, a asista sau a recomanda si in nici un caz de a folosi masuri
coercitive in vederea remedierii deficientelor.

In conformitate cu prevederile art.10, alin.1 din Legea 672/2002– Lege


privind auditul public intern, serviciul de audit public intern este in
subordinea directa a presedintelui consiliului judeten si, prin atributiile
sale, nu trebuie sa fie implicat in elaborarea procedurilor de control intern
si in desfasurarea activitatilor supuse auditului public intern.

Auditorul trebuie sa obtina o cunoastere a entitatii si a mediului sau, inclusiv a


controlului intern al acesteia, suficienta pentru:
-a identifica si evalua riscurile existentei denaturarilor semnificative ale situatiilor
financiare fie ca acestea se datoreaza fraudei, fie erorilor;
- a stabili si aplica proceduri de audit suplimentare.
In acest scop, auditorul are responsabilitatea de a:
-utiliza asertiuni suficient de detaliate pentru a forma o baza pentru evaluarea riscurilor
de denaturare semnificativa si stabilirea si aplicarea altor proceduri de audit;
- a face evaluari ale riscului la nivelul situatiilor financiare si asertiunilor pe baza unor
cunoasteri corespunzatoare a entitatii si a mediului sau, inclusiv a controlului intern al
acesteia;
- a stabili raspunsurile generale si de a aplica alte proceduri de audit a caror natura,
durata si intindere raspund evaluarilor riscului;
- a evalua riscurile denaturarii semnificative datorate fraudei.

Cunoasterea entitatii si mediului sau, ca aspect esential al efectuarii auditului, are in


vedere stabilirea unui cadru de referinta in care auditorul planifica si isi exercita
rationamentul profesional despre evaluarea riscului de denaturare semnificativa a situatiilor
financiare si reactionarea fata de acele riscuri in cursul auditului.

2
Raportul activitãtii de audit public intern si control
financiar de gestiune pentru anul 2007

I. Activitatea de audit financiar

În cursul anului 2007 Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul UMF Alfa a
auditat si analizat obiectivele si operatiunile prevãzute în planul de audit public intern
aprobat de M.E.C. prin adresa nr. 27029/14.03.2007, astfel:

1. Auditul proiectului de buget


Opiniile privind auditarea proiectului de buget pe anul 2007 au fost înscrise în
"Referatul de opinie privind fezabilitatea proiectului de buget" anexat la Raportul activitãtii
de audit public intern si control financiar de gestiune pentru perioada 01.01-30.06.2007
înaintat la M.E.C. cu adresa nr. 1137/04.07.2007.

2. Certificarea bilantului contabil si a contului de executie bugetarã


Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul UMF Alfa în conformitate cu art. 7
din OG 119/1999 a certificat fãrã rezerve bilanturile contabile si conturile de executie
bugetarã întocmite la 31 martie 2007, 30 iunie 2007 precum si la 30.09.2007.
Pentru bilantul întocmit la data de 31 decembrie 2007 certificarea va fi efectuatã odatã
cu întocmirea de cãtre serviciul de resort a dãrii de seamã contabile pe anul 2007.

3. Auditul privind controlul financiar de gestiune


În planul de audit public intern pe anul 2007 aprobat de M.E.C. cu adresa nr.
27029/14.03.2007 au fost prevãzute un nr. de 11 obiective vizând activitatea financiarã si de
gestiune a UMF Alfa astfel:
a. verificarea organizãrii compartimentelor de asigurare tehnico-materialã, financiarã si
resurse umane care a cuprins un nr. de 4 operatiuni. Obiectivul a fost realizat prin raportul
încheiat la data de 28.02.2007;
b. realitatea datelor înscrise în contractul institutional si cel complementar pe anul 2007
cu un nr. de 4 operatiuni. Obiectivul a fost realizat la data de 22.08.2007;
c. auditarea mijloacelor fixe - realizat la 6 aprilie 2007;
d. auditarea fondurilor bãnesti - realizat la data de 22 august 2007;
e. analiza stocurilor de materiale - realizat la data de 7 iunie 2007;

3
f. auditarea cheltuielilor - obiectiv realizat prin raportul încheiat la data de 26 iulie
2007;
g. auditarea disponibilului din mijloace cu destinatie specialã - realizat la data de 26
iulie 2007;
h. verificarea organizãrii si efectuãrii controlului financiar preventiv si a controlului
intern - realizat la data de 26 iulie 2007;
i. auditarea decontãrilor cu tertii - obiectiv finalizat prin raportul întocmit la
22.08.2007;
j. auditarea legalitãtii si oportunitãtii plãtilor efectuate prin cont sau casã pe 8
luni - obiectiv realizat la 26.09.2007;
k. auditarea obiectivelor de investitii pe anul 2007 - obiectiv finalizat la 23 noiembrie
2007.
În ceea ce priveste programul de control al gestiunilor informãm cã UMF Alfa are în
structura sa un nr. de 83 gestiuni de mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale si alte valori.
Pentru anul 2007 au fost prevãzute sã fie verificate integral sau prin sondaj un nr. de 21
gestiuni. Conform proceselor verbale întocmite au fost verificate un nr. de 21 gestiuni.
Cu aceastã ocazie, la gestiunea Cantinei Studentesti s-a constatat o pagubã de 5.657,50
lei (la valoarea contabilã) si de 3.989.000 lei (la valoarea de înlocuire).
Suma de 3.989.000 lei a fost recuperatã integral de la gestionarul respectiv.
De asemenea s-a constatat cã un nr. foarte mare de mijloace fixe si obiecte de inventar
sunt depãsite fizic si moral si nu mai au utilizare, fapt pentru care s-a recomandat ca acestea
sã fie propuse pentru casare în cursul anului 2008.
În conformitate cu acordul M.E.N. nr. 41435/11.10.2006 s-a auditat si certificat bilantul
contabil încheiat la 31.12.2006 de cãtre Clubul Sportiv Universitar Alfa.

II. Activitatea de management

1. Managementul financiar
În anul 2007 performanta deciziei economice la UMF Alfa a condus la îndeplinirea
criteriilor de economicitate, eficacitate si eficientã.
În aceste conditii apreciez cã UMF Alfa a gestionat în bune conditii patrimoniul si
fondurile alocate respectându-se prevederile Legii 72/1996, îndeplinându-se obiectivele
manageriale la nivel optim.
2. Managementul educational
În cursul anului 2007 performanta deciziei educationale în cadrul UMF Alfa a condus
la îndeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim.

4
Compartimentul de audit public intern,

RAPORT DE AUDIT INTERN

Încheiat la data de 16 mai 2007

Subsemnatul Eugen Popa auditor intern al Universitãtii de Medicinã si Farmacie Alfa


numit prin decizia 26/22.02.2007 la Rectorului U.M.F. Alfa, în temeiul prevederilor O.G.
119/1999 ale normelor metodologice generale pentru organizarea si functionarea auditului
intern, aprobate prin O.M.F.P. nr. 332/2000 precum si a normelor aprobate prin O.M.E.N. nr.
3964/2000 si în conformitate cu punctul 5 din planul de audit intern aprobat pentru anul
2007, în perioada 01-15.05.2007 am efectuat auditul intern al proiectului de buget de venituri
si cheltuieli pe anul 2007.

I. Modul de desfasurare a actiunii de audit

Caracterul actiunii de audit a fost verificarea fundamentãrii si întocmirii bugetului de


venituri si cheltuieli pe anul 2007, în conformitate cu actele normative în vigoare, respective
Normele metodologice 27893/1999 pentru aplicarea prevederilor O.G. 66/1998 privind
finantarea institutiilor de învãtãmânt superior aflate în coordonarea M.E.C.
În cadrul actiunii am utilizat tehnica sondajului precum si a verificãrii exhaustive
pentru documentatiile privind fundamentarea investitiilor de achizitionare de mijloace fixe si
echipamente, necesarul de credite pentru: energia electricã si gaze, apã, canal, salubrizare,
cheltuieli energetice, de întretinere si reparatii curente precum si propunerile pentru
reparatiile capitale pentru anul 2007. De asemenea s-a analizat estimarea cheltuielilor de
personal pe anul 2007.
De asemenea au fost analizate situatiile cu:
- nr. fizic al studentilor si altor participanti fãrã taxã la procesul de învãtãmânt la
01.01.2007;
- nr. de studenti pentru subventie cãmine-cantine, transport, tichete masã precum si
situatia statisticã a studentilor U.M.F. Alfa la data de 01.01.2007.
Paralel s-a analizat situatia solicitãrii de finantare complementarã pentru programele de
cercetare.
Toate aceste documente vor fi anexate la prezentul raport de audit.
În timpul actiunii de audit, plecându-se de la prevederile programului strategic adoptat
de Senatul U.M.F. Alfa s-au întocmit urmãtoarele situatii:
•Situatia comparativã a propunerilor de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2007 fatã
de Bugetul anului 2006;

5
• Situatia necesarelor de credite pentru energia electricã, cheltuieli încãlzire, gaze, apã,
canal, salubritate, cheltuieli energetice de întretinere si reparatii curente, reparatii capitale;
• Structura cheltuielilor de personal - estimativ pe anul 2007.

II. Constatarile actiunii de audit

Administrarea veniturilor si utilizarea acestora se asigurã de conducerea U.M.F. Alfa pe


baza bugetului de venituri si cheltuieli întocmit în conditiile de echilibru în conformitate cu
criteriile stabilite de M.E.C., buget care cuprinde resursele financiare pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în planul strategic pentru perioada exercitiului financiar 2007.
Astfel, analizând datele cuprinse în „ Propuneri pentru bugetul de venituri si cheltuieli
pe anul 2007 comparativ cu anul 2006 s-au constatat urmãtoarele:

Dimensionarea veniturilor bugetare

1.1. Venituri din anii precedenti sunt de 1.997.263 lei, valoare înscrisã în soldul
creditor al contului 528 „ Venituri din anii precedenti si alte surse” la 01.01.2007, sumã ce s-
a preluat la capitolul venituri pentru anul 2007.
Comparativ cu anul 2006, aceastã categorie de venituri prezintã o crestere de 61,3 %,
respectiv în sume absolute o crestere de 759.042 lei.
1.2. Veniturile proprii totale sunt în sumã de 7.200.000 lei, cu o crestere de 38,12%,
respectiv 1.987.429 lei fatã de anul 2006.
1.2.1. Sume primite de la M.E.C. drept finatare de bazã – 4.500.000 lei prezintã o
crestere de 63, 59 %, respectiv 1.749.208 lei fatã de anul 2006, determinatã de estimarea cã
în anul 2007 costurile pe student echivalent vor creste de la 1.552 lei în anul 2006 la peste
2.000 lei în acest exercitiu financiar. De altfel, tinând cont si de rata inflatiei înregistratã la 01
ianuarie 2007 fatã de 01 ianuarie 2006 care a fost de 1, 399 %, suma solicitatã se încadreazã
în aceastã limitã.
1.2.2. Veniturile proprii din taxe si activitãti desfãsurate de institutiile de
învãtãmânt superior
Se estimeazã ca în anul 2007 sã fie în sumã de 2.600.000 lei, înregistrând o crestere de
7,54 %, respectiv 188.221 lei. La stabilirea acestei cresteri s-a tinut cont atât de cresterea
taxelor de înscriere în anul universitar 2007-2008 cât si de veniturile ce se estimeazã a se
obtine din diversele prestãri de servicii autorizate ca: servicii executate de Laboratorul de
identificãri genetice prin tipizarea AND (decizia nr. 19A/2007); servicii executate cãtre
diversi terti prin Laboratorul de Imunologie (decizia nr. 22A/2006), valorificarea apei
distilate obtinute de Facultatea de Farmacie, valorificarea cursurilor si publicatiilor
neperiodice editate de reprografia proprie si altele.
1.3.3. Alte venituri potrivit Legii (donatii, sponsorizãri si alte sume
nerambursabile)
S-a estimat cã aceste venituri se vor dubla fatã de anul 2006, respectiv 100.000 lei.

6
1.3.4. Veniturile din activitate de cercetare stiitificã, proiectare, consultantã si
expertizã
În anul 2007 vor scãdea de la 300.000 lei la 125.600 lei, cu o reducere de 42 % datoritã
numãrului mai mic de programe de cercetare.
1.3.5. Alocatiile de la bugetul de stat cu destinatie specialã prezintã o crestere de
210,29%, respectiv 1.155.911 lei, determinatã de necesitatea imperativã a executãrii
lucrãrilor de reparatii capitale atât la clãdirile de învãtãmânt cât si în special la cele 2 cãmine
studentesti.
În structurã, acestea se prezintã dupã cum urmeazã (lei):

Prevederi 2007 Crestere absolutã %

- reparatii capitale 563.000 313.000 225,20

- subventii pt.
901.500 660.884 374,66
cãmine si cantine

- burse 650.000 134.740 26,15

- alte forme de prot.


18.500 4.163 29,03
soc. a stud.

- finantarea de
71.000 48.325 313
proiecte (30%)

Trebuie scos în evidentã, faptul ca din cauza uzurii avansate a celor 2 cãmine
studentesti si a cantinei sunt necesare fonduri însemnate pentru reparatiile capitale la aceste
edificii. De asemenea se va finaliza reparatia capitalã a centralei termice.
S-a tinut cont de asemenea de mãrirea burselor pe student care în anul 2006 nivelul
acestora a fost de 40 lei/student.
Totodatã s-a avut în vedere majorarea alocatiilor pentru transportul studentilor,
coroboratã cu cresterea continuã a c/v. biletelor de transport urban si a celor de cãlãtorie
CFR.
1.3.6. Venituri proprii ale cãminelor si cantinelor
În anul 2007 se estimeazã a se realiza 153.300 lei cu o crestere de 3,11 %, respectiv
4.628 lei. Cresterea este motivatã tinându-se seama de posibilitatea majorãrii taxelor de
cazare precum si recalcularea chiriei la cele 3 societãti care au închiriate spatii la parterul
cãminelor precum si cantina studenteascã.
1.3.7. Sume provenite din finantarea externã 70 %
Se estimeazã a se obtine de la M.E.C. 180.000 lei cu o crestere de 304%, respectiv
120.800 lei.

7
Din analiza facturilor care au stat la baza dimensionãrii veniturilor bugetare cât si din
discutiile cu conducerea Directiei Economice se poate afirma cã existã totusi riscurile ca
aceste venituri sã nu fie realizate integral. Printre factorii de risc se remarcã:
• necunoasterea structurii planului de învãtãmânt pe anul universitar 2007/2008, factor
care conduce la imposibilitatea stabilirii veniturilor certe în perioada oct.-dec. 2007;
• diferenta între numãrul de studenti ai anului VI de studiu si numãrul celor din anul I
ai anului universitar 2007/2008;
• scãderea numãrului de studenti strãini care nu sunt bursieri ai statului român;
• transferuri de studenti de la cursuri cu taxã la categoria celor bugetati.

2. Dimensionarea si fundamentarea cheltuielilor bugetare


Corespunzãtor categoriilor de venituri previzionate a se realiza în anul 2007, bugetul de
venituri si cheltuieli stabileste pe baza propunerilor formulate de catedrele de învãtãmânt si
serviciile functionale, nivelul cheltuielilor conform clasificatiei bugetare.
Astfel pentru anul 2007 propunerile de buget se prezintã dupã cum urmeazã:
2.1. Cheltuieli totale – 11.860.163 lei cu o crestere de 23,18 %, iar în sume absolute o
crestere de 3.853.411 lei fatã de anul 2006. Se observã cã procentul de crestere al
cheltuielilor este inferior celui înregistrat de propunerile de venituri ale U.M.F.
2.1.1. Cheltuieli pentru activitatea de bazã - în care sunt incluse si cheltuielile ce se
vor efectua din veniturile din anii precedenti sunt în sumã de 9.197.263 lei cu o crestere de
11, 61 %, respectiv 2.746.471 lei.
2.1.2 Cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintificã, proiectare, consultantã si
expertizã - în sumã de 125.600 lei cu o scãdere fatã de anul 2006 de 0,42 %, respectiv 174
lei. Cauzele acestei reduceri sunt numãrul mic de programe de cercetare solicitate.
2.1.3. Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat cu destinatie specialã - vor fi în
sumã totalã de 2.204.000 lei prezentând o crestere de 210, 29 %, respectiv 1.151.911 lei.
Dublarea cheltuielilor din aceastã categorie este determinatã de volumul mare de reparatii
capitale la clãdiri si cãmine care sunt imperios necesare de a fi executate precum si de
cresterea inflatiei si implicit a fondurilor pentru burse si altor forme de protectie socialã.
Structura acestei categorii de cheltuieli se prezintã astfel (lei):

Prevederi 2007 Crestere absolutã %

- cheltuieli pt. RK 563.000 313.000 225,2

- subventii cãmine 901.500 660.884 374,66

- cheltuieli pt. burse 650.000 134.740 26,15

- chelt. pt. alte forme de


14.337 4.163 29,03
protectie

- chelt. pt. proiecte 71.000 48.325 313

8
cofinantate din aloc. de la
buget si surse externe

2.1.4. Cheltuieli pentru cãmine si cantine studentesti - 153.300 lei cu o crestere fatã
de exercitiul 2006 de 3, 11 %, respectiv 4.628 lei.
2.1.5. Cheltuieli din sume alocate de cãtre M.E.C. provenite din surse externe
rambursabile - 180.000 lei cu o crestere de 304 %, respectiv 120.800 lei.
Si în cazul cheltuielilor U.M.F. existã riscul depãsirii lor datoritã unor factori
independenti, cum ar fi: inflatia, modificãrile ce ar putea interveni în structura planului de
învãtãmânt pe anul universitar 2007/2008, reducerea numãrului de studenti strãini si cei cu
taxã, etc.
În ceea ce privesc indicatorii sintetici ai propunerilor de buget de venituri si cheltuieli
pe anul 2007, acestia se prezintã astfel:

1. Venituri totale, din care: 11.860.163 lei

- venituri încasate pe bazã de contract institutional si 7.009.600 lei


complementar încheiate cu M.E.C

2. Cheltuieli totale, din care: 11.860.163 lei

a) cheltuieli curente, din care: 10.693.912 lei

- cheltuieli de personal 5.100.000 lei

b) cheltuieli de capital 1.166.250 lei

3. Ponderea sumelor încasate din contractele încheiate cu 59,10 %


M.E.C. în venituri totale

4. Grad de acoperire a chelt. din alte surse decât cele 40,90 %


provenite pe bazã de contract încheiat cu M.E.C.

11.860.163 – 7.009.600
11.860.163

Având în vedere cele mai sus precum si datele înscrise în anexe, consider cã
propunerile privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pot asigura desfãsurarea
normalã a operatiunilor, activitãtilor si actiunilor specifice U.M.F. Alfa. Acesta exprimã la o
manierã fundamentatã si confirmã nevoile reale ale U.M.F. Alfa.
Potrivit constatãrilor si concluziilor înscrise în prezentul raport de audit sunt în mãsurã
sã exprime opinia cã proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2007 nu comportã
anomalii semnificative si oferã o imagine fidelã nevoilor U.M.F. Alfa pentru îndeplinirea
atributiilor care îI revin.

9
Prezentul raport de audit înregistrat la registratura U.M.F. Alfa sub nr. 836 din 16 mai
2007 a fost întocmit în 2 exemplare, din care 1 exemplar rãmâne la Compartimentul Audit
Intern, iar 2 exemplare se vor transmite la Directia economicã - Serviciul Contabilitate.
Compartimentul de audit public intern,
Eugen Popa

Raport privind certificarea bilantului contabil si a contului


de executie bugetarã
la data de 31 decembrie 2007

Subsemnatul Eugen Popa, economist în cadrul Compartimentului de Audit Public


Intern, numit în baza dispozitiei nr. 26/2007 emisã de conducerea U.M.F. Alfa, am procedat
la auditarea conturilor de executie bugetarã la data de 31 decembrie 2007 la U.M.F. Alfa,
pentru exercitiul financiar încheiat la aceastã datã si prezentat în bilantul contabil, contul de
executie si anexele la bilant.

Auditarea s-a efectuat în conformitate cu O.G. 119/1999, a O.M.F. 332/2000 si a


misiunii încredintate de conducerea U.M.F. Alfa.
În perioada dec. 2007 - 20 ianuarie 2008, auditorului i s-au pus la dispozitie pentru
auditare urmãtoarele documente:

- Darea de seamã contabilã, bilant si anexe;


- Balanta de verificare sinteticã, extrasele de cont - pe surse de finantare;
- Proiectul de buget;
- Bugetul rectificat;
- Raportul explicativ la bilantul contabil;
De asemenea au fost prezentate auditorului:
- viza acordatã de Trezoreria Alfa;
- viza de control financiar preventiv acordatã de contabilul sef al U.M.F. Alfa.
Datoritã faptului cã nr. auditorilor interni este normat sub normativul recomandat prin
O.G. 119/1999 (un auditor la 30-40 posturi prevãzute în organigrama U.M.F. Alfa), aceasta
având un nr. de 1 auditor-inspector, fondul de timp rãmas la dispozitia auditorului pentru
verificarea documentelor justificative, întocmirea anexelor si a rapoartelor este total
insuficient si nu se încadreazã în recomandãrile M.F.
În aceste conditii, auditarea s-a efectuat pe bazã de analizã a documentelor
centralizatoare, a verificãrii corelatiei bilantiere si a elementelor înscrise în raportul
explicativ al bilantului contabil.
Mentionez de asemenea, cã s-a tinut seama si de concluziile controlului financiar
propriu de gestiune finalizat la data de 29.06.2007 de cãtre organul de control al Directiei
Generale Juridic Audit si Control din cadrul M.E.C. care a întocmit procesul verbal nr.
1121/29.06.2007, precum si concluziile controlului Curtii de Conturi a României.

10
Am procedat la controlul si auditul conturilor la U.M.F. Alfa, efectuând analizele si
investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform prevederilor legale si
Normelor de Audit Financiar si verificarea bilantului contabil, a contului de executie
bugetarã specifice U.M.F. Alfa.
Estimez cã bilantul contabil si contul de executie bugetarã încheiate pentru exercitiul
financiar, realizat la 31 decembrie 2007, furnizeazã o bazã rezonabilã de date pentru
exprimarea opiniei.
Auditul conturilor a fost stabilit sub responsabilitatea conducerii U.M.F. Alfa.
Conturile auditate la finele exercitiului financiar al anului 2007 nu comportã anomalii
semnificative si dau o imagine fidelã a activitãtilor financiar-contabile si patrimoniale
desfãsurate în cursul acestui exercitiu, fapt pentru care certific fãrã rezerve bilantul contabil
si contul de executie bugetarã, care sunt regulamentar întocmite.
Deficientele constatate dupã încheierea bilantului contabil vor fi consemnate în sarcina
U.M.F. Alfa pentru remedierea la bilantul urmãtor.
Prezentul raport înregistrat sub nr. 120/25.01.2008 a fost întocmit în 3 exemplare, din
care 1 însoteste bilantul contabil si contul de executie bugetarã, 1 exemplar rãmâne la U.M.F.
Alfa, iar exemplarul 3 se arhiveazã la Compartimentul de Audit Intern al U.M.F. Alfa pentru
înregistrare în registrul de evidenta certificãrii bilanturilor.
Structura auditata are obligatia sa intocmeasca „Programul de actiune” si „Calendarul
implementarii recomandarilor” si sa raporteze periodic echipei de auditori stadiul
implementarii acestora.

Compartimentul de audit public intern,

Eugen Popa

Bibliografie:

1. Standardele Internaţionale de Audit:


– 315 „Cunoaşterea entităţii şi mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare
semnificativă”;
– 200 „Obiective şi principii generale care guvernează un angajament de audit al situaţiilor
financiare”;
– 220 „Controlul calităţii activităţii de audit”;
– 240 „Responsabilitatea auditorului de a lua în considerare frauda şi eroarea într-un audit al
situaţiilor financiare”;
– 250 „Considerarea legilor şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare”;
– 330 „Procedurile auditorului ca răspuns la riscurilor evaluate”;
– 500 „Probe de audit”;
– 520 „Proceduri analitice”;
– 550 „Părţi afiliate”.

11
2. Mircea Boulescu: Cunoaşterea de către auditor a controlului intern al entităţii. În Revista
Controlul economic financiar nr. 10/2006;
3. Mircea Boulescu: Procesul de evaluare a riscului de către entitate. În Tribuna Economică
nr. 39 din 27 septembrie 2006;
4. Mircea Boulescu: Cunoaşterea de către auditor a controlului intern al entităţii. În Revista
Controlului economic financiar nr. 10/2006;
5. Mircea Boulescu: Sistemul de informaţii relevant pentru raportarea financiară şi
comunicarea în audit. În Tribuna Economică nr. 40 din 4 octombrie 2006.
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv M.O. nr. 320
din 13 mai 2003. Modificat prin OMFP nr. 1226/2003 – M.O. nr. 666 din 19 septembrie
2003, OMFP nr. 1679/2003 M.O. nr. 627 din 9 iulie 2004, modificate şi completate prin
OMFP nr. 912/2004 publicat în Monitorul Oficial nr.627 din 09 iulie 2004.

12