Sunteți pe pagina 1din 119

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII

BUCUREŞTI

Dare de seama
privind activităţile academice şi administrativ-
financiare pe perioada 2004 - 2007

Bucureşti, 2008
CUPRINS

INTRODUCERE ................................................................................................................. 4

I. STRUCTURI DIDACTICE ŞI ADMINISTRATIVE ............................................. 7

1.1. Structuri didactice şi structuri suport pentru activitatea didactică şi


pentru activitatea de cercetare................................................................................. 7
1.2. Structuri administrative ...................................................................................... 10
1.3. Regulamentul de organizare şi funcŃionare al UTCB ....................................... 12

II. ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłĂMÂNT ……………………......................................... 13

2.1. Restructurarea planurilor de învăŃământ şi a programelor de studii ....... 13

2.2. ÎnvăŃământul ingineresc


2.2.1.Oferta de învăŃământ ............................................................................ 15
2.2.2.Politicile de admitere în perioada de raportare . ............................... 19
2.2.3. EvoluŃia numărului de studenŃi şi de absolvenŃi .............................. 20
2.3. ÎnvăŃământul postuniversitar şi pregătirea permanentă............................. 28
2.4. Studii doctorale ................................................................................................... 31
2.5. Corpul profesoral al UniversităŃii ..................................................................... 36
2.6. Activitatea de pregătire a personalului didactic ........................................ 43

III. ASIGURAREA CALITĂłII PROCESULUI DE ÎNVĂłĂMÂNT ............... 46

3.1. Cadrul legislativ în care s-a lucrat .................................................................... 46


3.2. Structura creată de UTCB ................................................................................. 46
3.3. Obiectivele urmărite ............................................................................................ 47
3.4. Realizări ................................................................................................................... 47
3.5. Evaluarea performanŃelor personalului didactic ............................................. 48
3.6. Opinia studenŃilor privind procesul educaŃional .............................................. 51
3.7. Auditul disciplinelor ............................................................................................. 56
3.8. Codul de etică universitară ................................................................................. 57

IV. ACTIVITĂłI DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ, PROIECTARE ŞI


CONSULTANłĂ ……………………….................................................................................. 58

4.1. DirecŃii prioritare de cercetare …………………………….......................................... 58


4.2. Structuri de cercetare ........................................................................................ 60
4. 3. Sistemul calităŃii în activitatea de cercetare ................................................ 62
4.4.Programe de cercetare .......................................................................................... 63
4.5. Valorificarea cercetării ......................................................................................... 68
4.6. Manifestări ştiinŃifice organizate de UTCB ................................................... 70
4.7. Buletinul ŞtiinŃific al U.T.C.B. ……………………...................................................... 72

V. PARTENERIATUL CU STUDENłII ……………...................................................... 73

5.1. ActivităŃi studenŃeşti …………………………………...................................................... 74


5.2. Aspecte sociale - Burse.........................................………...................................... 75
5.3. Cazarea în căminele UTCB ................................................................................... 79
5.4. Activitatea centrului de informare si consiliere profesionala .................. 81
5.5. Tabere studentesti .............................................................................................. 83
5.6. Alte activităŃi ......................................................................................................... 84

VI. INFORMATIZARE ŞI DOCUMENTARE ................................................... 85


6.1. ActivităŃi de informatizare a serviciilor şi activităŃilor educaŃionale...... 86
6.2. Biblioteca UTCB ..........…..………. ............................................................... 92
6.3. Implementarea şi dezvoltarea unor servicii administrative
integrate .................................................................................................................. 95

VII. FINANłAREA ŞI INFRASTRUCTURA U.T.C.B. ........................................ 96

A. ActivităŃi financiare .............................................................................................. 96


B. ActivităŃi de dotare şi de infrastructură ................................................... 106
B.1. Dotări ..................................................................................................................... 106
B.2. InvestiŃii, consolidări, reparaŃii capitale şi reabilitări ........................... 108

VIII. RELAłII INTERNAłIONALE …….................................................................... 112

IX. ACTIVITATEA DE ASIGURARE A SANATATII SI SECURITATII IN


MUNCA ..............................................................................................................................117
DARE DE SEAMĂ
privind activităŃile desfăşurate în cadrul UniversităŃii
Tehnice de ConstrucŃii Bucureşti,
în perioada 2004 – 2008

INTRODUCERE

Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti, urmaşă directă a Şcolii NaŃionale


de Drumuri şi Poduri înfiinŃată în România în urmă cu aproape un secol şi
jumătate, este astăzi fanionul învăŃământului de construcŃii din România. Sunt
oferite programe de studii în toate domeniile ingineriei civile şi protecŃiei
mediului şi în domenii adiacente, cum sunt instalaŃiile, utilajul pentru construcŃii,
geodezia. În anii din urmă programele de studiu s-au diversificat şi cuprind în
prezent şi specializări din domeniul ingineriei sistemelor precum şi din domeniul
limbilor străine.

Cu o bogată tradiŃie şi profesori de marcă, care au pus şi pun jaloanele


învăŃământului ingineresc şi au contribuit şi contribuie la edificarea unor opere
de referinŃă pentru Ńară, Universitatea este acreditată pentru toate ciclurile de
învăŃământ superior – licenŃă, masterat şi doctorat. Sunt înregistraŃi peste 8000
de studenŃi pentru primele două cicluri şi peste 600 de studenŃi / cursanŃi la
doctorat.

Corpul profersoral cuprinde cca 520 de membrii, relativ egal împărŃit în


profesori şi confrerenŃiari universitari, lectori sau şefi de lucrări şi tineri
asistenŃi şi preparatori. Întreg corpul profesoral este angajat în activităŃi de
cercetare, proiectare şi consultanŃă, contribuind nemijlocit la cunoaşterea din
domeniu şi la finanŃarea programelor de dezvoltare.

Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti funcŃionează ca instituŃie


publică, având personalitate juridică - în conformitate cu prevederile ConstituŃiei
României (art. 32, alin. 6) şi ale legislaŃiei învăŃământului - şi îşi desfăşoară
activitatea în deplină autonomie şi libertate academică într-un spaŃiu propriu,
dispunând de surse de venituri proprii care provin din bugetul public şi din alte
surse, conform legii.

ActivităŃile de management academic şi administrativ – financiar desfăşurate în


Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti au avut la bază prevederile
legislaŃiei specifice în vigoare, Hotărârile Guvernului României, Directivele
M.E.C.T., Ordinele ministrului, precum şi hotărârile Senatului U.T.C.B., respectiv
prevederile Cartei Universitare. Reglementările condiŃionante au fost generate
de implementarea procesului Bologna.

In baza angajamentului miniştrilor educaŃiei referitor la sistemul de învăŃământ


în trei cicluri, s-a dat curs unei restructurari comprehensive a învaŃămantului
superior european. Toate Ńările semnatare s-au angajat sa inceapa implementarea
sistemului bazat pe cicluri, pana cel mai tarziu in anul 2005.

De asemenea, Ńările europene au fost incurajate sa elaboreze un cadru naŃional al


calificărilor din invăŃamântul superior, comparabil si compatibil cu calificarile din
SpaŃiul European al InvăŃământului European, care să descrie calificările in
termeni cunoştinŃe, competenŃe si abilităŃi personale si generice, conform
rezultatelor procesului de invŃare din fiecare ciclu.

Cadrul legislativ în baza căruia s-au operat modificările structurii de învăŃământ


din UTCB a cuprins:
Legea nr. 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare, publicata in
M. O., Partea I, nr. 614 din 07 iulie 2004;
H. G. nr. 88/10.02.2005 privind organizarea studiilor universitare de licenŃă,
publicată în M. O., Partea I, nr. 150 din 21.02.2005;
H. G. nr. 567/15.06.2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de doctorat, publicată in M. O. Partea I, nr, 540 din 24.06.2005;
O.M.Ed.C. nr. 3235/10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare
de licenŃă;
O.M.Ed.C. nr. 4491/06.07.2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor
universitare de doctorat incepând cu anul universitar 2005/2006;
O.M.Ed.C. nr. 3545/10.03.2005 privind criteriile generale de organizare si
desfaşurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul
2005-2006.
O.M.Ed.C. nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului
European de Credite Transferabile.
O.M.Ed.C. nr. 3714/29.03.2005 privind introducerea Suplimentului la Dplomă în
certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare.
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 75 /2005 - privind asigurarea calităŃii
educaŃiei care a fost apoi aprobată prin Legea 87/2006 (13 la Aprilie 2006) –
privind asigurarea calităŃii educaŃiei.

Aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile a creat


baza juridică pentru generalizarea transferului de credite atât în cadrul
mobilităŃilor internaŃionale ale studenŃilor, cat şi intre facultăŃile şi
universităŃile romaneşti. A apărut şi o redenumire a speciălizărilor ca fiind
programe de studii care concretizează oferta educaŃională a instituŃiilor de
invăŃământ superior (art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 916 din 11.08.2005);

Universitatea noastră a reanalizat şi redefinit oferta educaŃională si


conŃinuturile programelor de studii pentru a asigura un invaŃământ centrat pe
student. Pentru organizarea cursurilor de ciclu II, studiile universitare de
masterat s-a stabilit un numar de 90 de credite de studiu transferabile cu
durata normală a studiilor universitare de trei semestre, ceea ce corespunde unui
numar de 60 ECTS pentru un an de studiu.

CondiŃiile specifice perioadei analizate pot fi departajate în condiŃii favorizante


şi în condiŃii creatoare de perturbaŃii şi dificultăŃi. În prima categorie, a
condiŃiilor favorizante, se înscriu:
• Conducerule facultăŃilor, membrii biroului senatului şi în ansamblu membrii
Colegiului academic au fost la al doilea mandat, beneficiind de experienŃă
în conducere şi de continuitate în preocupări;
• Prin modificările din Carta universitaŃii s-a introdus ca structură distinctă,
cu atribuŃii clare, Consiliul de administraŃie, a cărui preşedinte a preluat o
cotă semnificativă din activitatea de conducere şi care a constituit alături
de rector organul de conducere operativă a universităŃii;
• Întreg procesul de restructurare a învăŃământului din UTCB în
conformitate cu procesul Bologna fusese început cu un an în urmă şi
existau aprobate prin consens criteriile de elaborare a noilor planuri de
învăŃământ;
• După o periadă de debut cu mari dificultăŃi în acoperirea cheltuielilor de
funcŃionare a UniversităŃii, prin creşterea alocării fondurilor din
contractul instituŃional pentru studentul Echivalent (mediu convenŃional),
de la 2381lei / student în 2004 la 4810.lei / student în 2008 s-aechilibrat
situaŃia financiară şi au putut fi redirijate eforturile către aspectele de
fond ale procesului de învăŃământ.

CondiŃiile perturbatoare, care au constituit sursa preocupărilor şi dificultăŃilor


din perioada analizată, au constat în:
• Organizarea studiilor universitare pe cicluri, care a condus la un nou
concept în pregătirea inginerului cu studii de 4 ani, la schimbarea totală a
doctoratului şi la preocupări privind studiile de masterat, preocupări care
au fost parŃial finalizate abia la începutul acestui an calendaristic;
• Lichidarea Colegiului Universitar de ConstrucŃii, care a creat mari
dificultăŃi privind lichidarea creditelor restante ale studenŃilor,
promovarea acestora, activarea selectivă a unor specializări etc.;
• InstituŃonalizarea sistemului de asigurarea calităŃii educaŃiei, care a impus
crearea de noi structuri suport dar şi o extindere a unor preocupări deja
statuate;
• Întroducerea unei legislaŃii noi privind sistemul achiziŃiilor publice, care a
creat perturbări grave în procesul de dotare a colectivelor de cercetare
cu aparatură şi materiale;
• Decalajul defavorabil dintre oferta de învăŃământ a universităŃilor
nominalizate prin HG (49 institujii de invaŃămant superior de stat civile; 7
instituŃii de invăŃamânt superior de stat militare; 29 instituŃii de
invaŃământ superior particular acreditate şi 28 instituŃii de invăŃământ
superior autorizate sa funcŃioneze provizoriu) şi numărul de absolvenŃi de
liceu cu diplomă de bacalaureat, care a creat mari dificultăŃi în selectarea
studenilor;
• Creşterea solicitărilor de cazare în căminele universităŃii, care constitue
un fapt pozitiv prin atragerea în profesie a ne-bucureştenilor dar şi fapt
perturbator prin faptul că în ultimii 2 ani spaŃiile de cazare ale
universităŃii au devenit insuficiente.
I. STRUCTURI DIDACTICE ŞI ADMINISTRATIVE

1.1. Structuri didactice şi structuri suport pentru activitatea


didactică şi pentru activitatea de cercetare.

Perioada 2004-2008 s-a desfăşurat sub incidenŃa unor modificări semnificative


ale organizării învăŃământului superior din România în baza reglementărilor
expuse deja în preambul. În virtutea reorganizării învăŃământului şi în UTCB au
apărut noi structuri academice, de coordonare şi administrative. In prezent
Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti cuprinde următoarele structuri:
a) structura didactică - facultăŃi, departamente, catedre, Centrul de
resurse pentru învăŃământ şi Biblioteca universităŃii;
b) structura de cercetare-proiectare – Departamentul de cercetare şi
proiectare în construcŃii (DCPC), secŃii, centre şi laboratoare;
c) structuri pentru evaluarea calităŃii serviciilor educaŃionale,
promovarea eticii universitare şi relaŃii de parteneriat.
d) structura de administraŃie – direcŃii şi servicii; titulatura, componenŃa
şi competenŃele acestora se stabilesc în regulamentul de organizare şi
funcŃionare al UniversităŃii Tehnice de ConstrucŃii Bucureşti; structura statului
de funcŃiuni pentru direcŃii şi servicii se propune de către Consiliul de
administraŃie, se aprobă de Senatul universitar şi se actualizează periodic;

FacultăŃile UniversităŃii Tehnice de ConstrucŃii Bucureşti sunt: Facultatea de


ConstrucŃii Civile, Industriale şi Agricole; Facultatea de Hidrotehnică; Facultatea
de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri; Facultatea de InstalaŃii; Facultatea de Utilaj
Tehnologic; Facultatea de Geodezie; Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine s-a format în cursul prezentului mandat
prin transformarea Departamentului de Inginerie în Limbi Străine şi Comunicare
în Facultatea de Inginerie în Limbi Străine şi Departamentul de Limbi Străine şi
Comunicare.
Departamentele didactice din Universitatea Tehnică de ConstrucŃii
Bucureşti sunt: ( a, b şi d înfiinŃate în mandatul 2004-2008)
a) Departamentul pentru Studii Doctorale;
b) Departamentul pentru InvăŃământ la DistanŃă;
c) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
d) Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare.
Tot ca element de noutate, catedrele ce deservesc în mod egal procesul de
învăŃământ al mai multor specializări, au ieşit de sub coordonarea facultăŃilor la
care erau iniŃial arondate şi sunt în prezent coordonate de Colegiul academic al
UniversităŃii Tehnice de ConstrucŃii Bucureşti. Acestea sunt: Catedra de
matematică şi informatică; Catedra de Fizică; Chimie şi materiale de
construcŃii; Geometrie descriptivă, desen tehnic şi infografică; StiinŃe
socio-umane; şi catedra de EducaŃie fizică,
Structurile didactice ale UTCB sunt prezentate în organigramele următoare în
care sunt subliniate prin reprezentare pe fond roşu specializările, facultatea şi
departamentele nou apărute ( în mandatul 2004-2008).

STRUCTURI DIDACTICE
SENAT
COLEGIUL ACADEMIC

FACULTATI / SPECIALIZĂRI DEPARTAMENTE


CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE /: DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA
• CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI PERSONALULUI DIDACTIC
AGRICOLE,
• INGINERIE URBANA SI DEZVOLTARE DEPARTAMENTUL DE STUDII
REGIONALA, DOCTORALE
• INGINERIE ECONOMICA IN CONSTRUCTII
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE
SI COMUNICARE
HIDROTEHNICA /:
Specializare Traducere-Interpretare
• AMENAJARI SI CONSTRUCTII HIDROTEHNICE,
• INGINERIE SANITARA SI PROTECTIA
MEDIULUI
• INGINERIA MEDIULUI
• AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA

CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI /:


• CAI FERATE DRUMURI SI PODURI
• INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR
METROPOLITANE

INSTALATII /:
• INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII
• INSTALATII SI ECHIPAMENTE PENTRU
PROTECTIA ATMOSFEREI

UTILAJ TEHNOLOGIC /:
• UTILAJE TEHNOLOGICE PENTRU
CONSTRUCTII
• INGINERIA SI MANAGEMENTUL RESURSELOR
TEHNOLOGICE IN CONSTRUCTII

GEODEZIE /:
• MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU

FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE /:


• INGINERIE CIVILA (IN LIMBA ENGLEZA)
• INGINERIE CIVILA (IN LIMBA FRANCEZA)
• INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII (IN LIMBA
FRANCEZA)
In afara structurilor didactice există structuri suport pentru activitatea
didactică şi pentru activitatea de cercetare. Dintre acestea, o parte au fost
implementate în mandatul 2004-2008 şi anume: DEPARTAMENTUL DE
ASIGURAREA CALITATII şi DEPARTAMENTUL DE INVĂłĂMÂNT LA
DISTANłA ŞI INVĂłĂMÂNT CU FRECVENłĂ REDUSĂ (ID SI IFR).
Structurile suport pentru activitatea didactică şi Structurile de cercetare sunt
prezentate în organigrama următoare.

STRUCTURI SUPORT PENTRU


ACTIVITATEA DIDACTICA

- CONSILIUL DE COOPERARE
SI RELATII INTERNATIONALE

- DEPARTAMENTUL DE
ASIGURAREA CALITATII

- BIBLIOTECA

- CENTRUL DE COMUNICATII

- DEPARTAMENTUL ID SI IFR

STRUCTURI DE CERCETARE

LABORATOARE ACREDITATE / ATESTATE

INSIST Laboratorul de Incercări Sisteme

CM Laboratorul de ConstrucŃii Metalice

Laboratorul de ConstrucŃii de Beton


LCBA
Armat

GEOTEHNICA

LD Laboratorul de Drumuri
Laboratorul de Materiale de
LMC
ConstrucŃii
CHIMIA
POLUANTILOR
Laboratorul de Rezistenta
1.2. Structuri administrative

Principala schimbare a structurii administrative a fost generată de noile


reglementări în sistemul achiziŃiilor publice şi a constat în înfiinŃarea serviciului
de achiziŃii publice. De asemenea, în acord cu amplificarea activităŃii financiar
contabile, s-a introduus funcŃia de director economic.

1.3. Regulamentul de organizare şi funcŃionare al UTCB

Regulamentul de organizare şi funcŃionare al UTCB (ROF) este parte componentă


a documentaŃiei sistemului de management al calităŃii şi este conceput astfel
încât să cuprindă toate elementele care contribuie la buna funcŃionare a
structurilor organizatorice didactice şi administrative ale universităŃii. ROF
reglementează activitatea internă a UTCB în acord cu reglementările legislative
referitoare la activităŃile din învăŃământul superior şi cu Carta universitară a
UTCB.

Regulamentul de organizare şi funcŃionare al UTCB este structurat pe 3 capitole


astfel:
• capitolul 1 prezintă statutul legal şi obiectul de activitate al universităŃii
precum şi referiri sumare la structura corpului profesoral care participă la
desfăşurarea activităŃilor didactice;
• capitolul 2 cuprinde:
− prezentarea structurii organizatorice ale UTCB;
− prezentarea principiilor funcŃionale din cadrul universităŃii la toate
nivelurile conducerii executive, de la Colegiul academic şi până la
nivelul facultăŃilor şi catedrelor;
− structura ierarhică de conducere a UTCB.
• capitolul 3 prezintă atribuŃiile şi responsabilităŃile organismelor şi
funcŃiilor de conducere din UTCB astfel:
• AtribuŃiile şi responsabiltăŃile organismelor de conducere:
• AtribuŃiile şi responsabilităŃile funcŃiilor de conducere:
• AtribuŃiile şi responsabilităŃile compartimentelor funcŃionale ale UTCB:

Regulamentul de organizare şi funcŃionare al UTCB (ROF) cuprinde în anexe


Organigrama generală a universităŃii şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare
al bibliotecii UTCB.
II. ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłĂMÂNT

2.1. Restructurarea planurilor de învăŃământ şi a programelor de


studii

a. Pentru ciclul I licenŃă


La iniŃiativa Colegiului Academic, au fost numite comisii de lucru pe profiluri de
învăŃământ, care au definitivat „Criteriile de elaborare a planurilor – alternativă
de invăŃământ”, cu durata de patru ani. Criteriile de elaborare a planurilor de
învăŃământ au fost discutate în Colegiul Academic şi aprobate în Senatul UTCB.
Rezumativ acestea au cuprins:

a.1. Premize :

ÎnvăŃământ treptizat 4 + 1,5 ani


Prima treaptă 4 ani x 2 semestre = 8 semestre
Număr total de ore 8 x 28 ore/săpt. = 224 ore
Pregătirea proiectului de diplomă : vara anului terminal
Examen de diplomă septembrie (octombrie) an terminal

a. 2. Principii :

Planul de învăŃământ cuprinde ”coloana vertebrală” a domeniului (inginerie civilă,


instalaŃii, mecanic-utilaj, geodezie) care se întinde pe toată durata şcolarizării, şi
nu un ”trunchi comun” pe un număr de semestre.

Specializarea este conturată de ansamblul activităŃilor didactice cuprinse în


„pregătirea de specialitate”, care completează ”coloana vertebrală” a planului.
Specializările cu specific aparte din cadrul domeniului inginerie civilă : ”Inginerie
urbană şi dezvoltare regională” şi ”Inginerie sanitară şi protecŃia mediului” au
structură distinctă a planului de învăŃământ în zona ”coloanei vertebrale”.

a.3. Structura planului de învăŃământ alocă între 68 şi 74 % din totalul de ore


disciplinelor care definesc domeniul (”coloana vertebrală”)

Nr. Grupa de Ore / Procent din total plan domeniu


crt. discipline* Inginerie InstalaŃii Mecanic Geodezie
civilă
1. Pregătire 50 h (23 %) 41 h (18 %) 46 h (20 %) 50 h (23 %)
fundamentală
2. Pregătire tehnică 55 h (25 %) 53 h (24 58 h (26 %) 52 h (23 %)
generală %)
generală %)
3. Pregătire 32 h (14 %) 33 h (14 %) 36 h (16 %) 36 h (16 %)
inginerească
generală
4. Pregătire 11 h (5 %) 15 h (7 %) 9 h (4 %) 16 h (7 %)
economică
generală
5. Limbi străine, 16 h (7 %) 10 h (5 %) 11 h (5 %) 10 h (5 %)
mediu, socio-
umane
TOTAL 164 h (74%) 152 h 68%) 160 h (71%) 164 h (74%)

* Pentru ilustrare se prezintă o listă a disciplinelor ce se includ în grupările de


discipline ale planului în cazul domeniului Inginerie civilă :
Disciplinele au fost grupate în
• Discipline de Pregătire fundamentală :
Matematică (inclusiv Geometrie descriptivă), Fizică, Chimie, Informatică, Desen.
• Discipline de Pregătire tehnică generală :
Mecanica construcŃiilor (Mecanică, Statică, RezistenŃă), Mecanica pământurilor,
Mecanica fluidelor
• Discipline de Pregătire inginerească generală :
ŞtiinŃa materialelor, Topografie, Maşini de construcŃii, Beton I, Metal I, la care
se adaugă 2 discipline complementare (de exemplu: Clădiri, Drumuri, Amenajări
hidrotehnice, etc)
• Discipline de Pregătire economică generală :
Economia construcŃiilor, Management, Tehnologie generală
• Limbi străine, mediu, socio-umane :
O limbă străină, Ecologie, Impactul asupra mediului, Elemente de arhitectură,
alte socio-umane

a. 4. Pregătirea de specialitate (definitorie pentru specializare) cuprinde de


regulă 8 – 10 discipline, care totalizează un volum între 60 h (26 %) şi 72 h
(32 %).

b. Pentru ciclul II masterat


Pentru studiile universitare de masterat s-a plecat de la premiza că acestea
asigură aprofundarea cunoasterii in domeniul studiilor de licenta sau intr-un
domeniu apropiat, dezvoltarea capacitaŃilor de cercetare stiinŃifică si constituie
o bază pregatitoare obligatorie pentru studiile doctorale;

În conformitate cu decizia Senatului UTCB, treapta a II-a (Masterat) se


desfăşoară pe 3 semestre şi cuprinde obligatoriu cca. 10 % pregătire
suplimentară în zona informaticii precum şi capitole speciale ale unor discipline
din zona pregătirii tehnice generale.

În prima etapă, de la elaborarea complementară a planurilor de învăŃământ de


licenŃă şi masterat s-a constatat o diversificare foarte mare a programelor de
studii de masterat. Ulterior, în concordanŃă cu condiŃionările de autorizare /
acreditare a programelor de mastrat s-au adoptat de Senatul UTCB cîte un
program de masterat pe domeniu, program de obicei integrator, urmînd ca după
obŃinerea autorizării consiliile de facultate să propună şi Senatul UTCB să aprobe
şi altr programe de studiu de masterat, în concordanŃă cu cerinŃele pieŃei
ocupaŃionale.

Se poate aprecia faptul că în U.T.C.B., prin aplicarea din 1996 a E.C.T.S., prin
pregătirile în etape succesive a planurilor de învăŃământ şi prin celelalte
activităŃi de integrare cu sistemul de învăŃământ european s– au asigurat condiŃii
bune pentru trecerea din anul 2005 la noile structuri de învăŃământ, preconizate
în cadrul Procesului Bologna.

2.2. ÎnvăŃământul ingineresc

2.2.1.Oferta de învăŃământ

În tabelele următoare se prezintă oferta educaŃională a UniversităŃii la nivelul


anului universitar 2007 / 2008, precum şi statutul programelor de învăŃământ
oferite. Pentru specializările vechi, tradiŃionale ale UTCB acreditătrile s-au
obŃinut în mandatele anterioare, iar pentru cele nou înfiinŃate s-au obŃinut
autorizările provizorii de funcŃionare care, în conformitate cu procedurile de
acreditare reprezintă prima etapă de parcurs în vederea acreditării.

Nr. Specializarea Actul normativ


crt.
A. SPECIALIZĂRI ACREDITATE

1. ConstrucŃii civile, H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată


industriale şi agricole prin prin H.G. 294/1997, H.G. nr. 442 /
31.07.1998 şi H.G. nr. 535 / 01.07.1999
2. Inginerie urbană şi H.G. nr. 693 / 12.06.2003
dezvoltare regională
3. Inginerie economică în H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată
construcŃii prin H.G. nr. 442 / 31.07.1998 şi H.G.
nr. 535 / 01.07.1999
4. Amenajări şi ConstrucŃii H.G. 88 / 2005
hidrotehnice
5. Inginerie sanitară şi H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată
protecŃia mediului prin H.G. nr. 442 / 31.07.1998 si H.G.
nr. 535 / 01.07.1999
6. Căi ferate, drumuri şi H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată
poduri prin H.G. nr. 442 / 31.07.1998 şi H.G. nr.
535 / 01.07.1999
7. InstalaŃii pentru H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată
construcŃii prin H.G. nr. 442 / 31.07.1998 şi H.G. nr.
535 / 01.07.1999
8. InstalaŃii şi echipamente H.G. nr. 535 / 01.07.1999
pentru protecŃia
atmosferei
9. Utilaje tehnologice H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată
pentru construcŃii prin H.G. nr. 442 / 31.07.1998 si H.G.
nr. 535 / 01.07.1999
10. Ingineria şi managementul H.G. nr. 696 / 24.08.2000
resurselor tehnologice în
construcŃii
11. Masurători terestre şi H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată
cadastru prin H.G. nr. 442 / 31.07.1998 si H.G.
nr. 535 / 01.07.1999
12. Inginerie civilă (în limba H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată
engleză) prin H.G. nr. 442 / 31.07.1998 si H.G.
nr. 535 / 01.07.1999
13. Inginerie civilă (în limba H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată
franceză) prin H.G. nr. 442 / 31.07.1998 si H.G.
nr. 535 / 01.07.1999
14. InstalaŃii pentru H.G. nr. 568 / 28.07.1995 reconfirmată
construcŃii (în limba prin H.G. nr. 442 / 31.07.1998 si H.G.
franceză) nr. 535 / 01.07.1999
B. SPECIALIZĂRI AUTORIZATE SĂ FUNCłIONEZE
PROVIZORIU

1. Ingineria mediului Autorizare CNEAA RC S087 / 96 A


(adresa CNEAA nr 1713 / 15.07.2005)
2. Infrastructura Autorizare CNEAA RC S087 / 97, 112 A
transporturilor (adresa CNEAA nr 1713 / 15.07.2005
metropolitane
3. Automatică şi informatică Autorizare CNEAA RC S087 / 212 A
aplicată (adresa CNEAA nr 1713 / 15.07.2005)
4. Traducere - Interpretare Autorizare CNEEA RCS 087/2541A din
23.02.2004
In perioada 2004-2008 în stabilirea cifrelor de şcolarizare s-a Ńinut seama de
cerinŃele pieŃei muncii, evoluŃia numărului de absolvenŃi de liceu precum şi de
capacitatea de şcolarizare a UTCB. EvoluŃia cifrelor de admitere şi a numărului
de studenŃi este redată în graficele ce urmează.

CIFRE ADMITERE 2004-2007

2200
1950 2000
2000 1925
1822
1800
1600
1400
1200
1000
800
600 362 380
280 280
400
106 55
200 8 12 23 45 23 37
0
2004 2005 2006 2007

INGINERI STUDII APROFUNDATE DOCTORAT CU FRECVENTA DOCTORAT FARA FRECVENTA

EFECTIVUL DE STUDENTI

3000
2528
2500 2190 2196 2284

2000 1703 1804


1709 1679
1500

1000 802 737 736 751


770 807 850
715
670 687 660
780
666 688 706 723 681
650 614 618
551

500 362 276


115

0
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

FACULTATEA CCIA FACULTATEA DE HIDROTEHNICA


FACULTATEA CFDP FACULTATEA DE INSTALATII
FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC FACULTATEA DE GEODEZIE
DLSC/FILS COLEGIU
Studii aprofundate – cifre de şcolarizare medii în perioada 2004-2008

Cifre medii
FACULTATE Domeniul Specializări şcolarizare

şi durata
studiilor
• Metode avansate în calculul
CCIA INGINERIE construcŃiilor 75
CIVILĂ/ • Ingineria structurilor de locuri/an
1 an
construcŃii buget si
• Tehnologii speciale în construcŃii 35 taxa
• Inginerie geotehnică
• Management în construcŃii
INGINERIE 25
HIDROTEHNICA CIVILĂ/ • Ingineria protecŃiei mediului locuri/an
1 an buget si
12 taxa
CĂI FERATE, INGINERIE • Ingineria autostrăzilor şi 25
DRUMURI ŞI CIVILĂ/ aeropor-turilor locuri/an
PODURI 1 an • Ingineria căilor ferate pentru buget si 5
viteze mari taxă
• Ingineria lucrărilor de artă
• Inginerie termică
INGINERIA • Inginerie electrică 70
INSTALAłII INSTALAłI • Inginerie hidraulică locuri/an
ILOR/
• Management în instalaŃii buget si
1 an
• Ingineria protecŃiei atmosferei 15 taxă
• Dinamica maşinilor de construcŃii 25
INGINERIE • Automatizarea şi robotizarea locuri/an
UTILAJ MECANICĂ proce-ceselor tehnologice în buget si 5
TEHNOLOGIC /
construcŃii taxă
1 an
• Ingineria recuperării şi reciclării
materialelor în construcŃii
• Ingineria producŃiei utilajului
tehnologic
GEODEZIE • Sisteme informaŃionale ale 20
GEODEZIE / teritoriului locuri/an
zi, 1 an • Sisteme de măsurare şi buget şi 5
poziŃionare tridimensională taxă
EFECTIV CURSANTI STUDII APROFUNDATE

200
171

150
106
95 95 86
100 72 72
74

30
30 36 29
50 33
26 33 26
23
24
22 28
33
24
13 13

0
2004 2005 2006 2007

FACULTATEA CCIA FACULTATEA DE HIDROTEHNICA


FACULTATEA CFDP FACULTATEA DE INSTALATII
FACULTATEA UT FACULTATEA DE GEODEZIE

2.2.2. Politicile de admitere în perioada de raportare

In condiŃiile în care, pe ansamblul tării numărul de absolvenŃi de liceu a avut o


scădere continuă ( care se va agrava în perioada imediat următoare datorită
natalităŃii scăzute de la începutul aniilor 1990), universitatea a reuşit păstrarea
unei cifre relativ constante de şcolarizare, existând chiar creşteri la mai multe
facultăŃi, - semnificativ la CCIA – favorizate de cerinŃele crescânde ale pieŃei
construcŃiilor . Un trend semnificativ ascendent l-au avut studiile aprofundate
care au înregistrat o creştere a cifrei de şcolarizare de aproape 50% pe
universitate.
Daca analizăm gradul de ocupare a locurilor la examenul de admitere în UTCB,
constatăm ca în urma sesiunii de vară, avem o acoperire integrala a locurilor.
Aceasta este si o consecinŃă a demersurilor facute prin actiuni in cadrul liceelor,
publicitate in mass-media şi pe siteul universităŃii, scrisori cu pliante de admitere
adresate conducerilor liceelor de la care in mod traditional primim candidati,
etc.
Nu acelasi lucru se poate spune în ce priveste confirmarea locurilor prin aducerea
diplomelor de bacalaureat în toamnâ, dupâ cum rezultă din tabelele următoare.
(MulŃi candidaŃi dau examen la mai multe universităŃi si în mod firesc nu neaparat
UTCB este in topul preferintelor tuturor).
Din acest motiv, o mare parte din locuri s-au scos din nou la concurs in sesiunea
de toamna, reuşindu-se în final, practic în fiecare an să se acopere seriile de
predare pe structura fiecarei facultăŃi, în ciuda scaderii continue a numarului de
absolventi de liceu.
Atragerea unui numar at mai mare dintre acestia trebuie sa constituie o
prioritate in continuare pentru noua conducere a universitatii.
An
univ. CCIA Hidro. CFDP
V T V T V T
2004 100 100 100 34 100 53
/2005
2005 100 100 100 60 100 70
/2006
2006 100 82 100 58 100 67
/2007
2007 100 97 100 37 100 43
/2008

An
univ. Instalatii Utilaj Tehn. Geodezie FILS
V T V T V T V T
2004 100 77 100 25 100 69 100 100
/2005
2005 100 88 100 60 100 82 100 100
/2006
2006 100 89 100 68 100 100 100 100
/2007
2007 100 56 100 25 100 59 100 100
/2008

Vara (V) – nr. locuri ocupate / nr. locuri aprobate MECT (%)
Toamnă (T) - nr. locuri rămase ocupate ( confirmate prin aducerea diplomei de
BAC) / nr. locuri aprobate MECT (%)

2.2.3. EvoluŃia numărului de studenŃi şi de absolvenŃi

EvoluŃia numărului de studenŃi este redată în graficele ce urmează. Analizând pe


forme de învăŃământ, în următoarele două grafice sunt prezentate nr total de
studenti finanŃati de la buget pe universitate cursuri de zi şi respectiv serale.
NUMAR DE STUDENTI FINANTATI DE LA BUGETUL DE STAT
CURSURI DE ZI

8000 6738 6776 6642 6671


7000

6000
5000
4000

3000
2000

1000
0
2004 2005 2006 2007
PERIOADA

NUMAR STUDENTI

La zi numărul de studenŃi în principiu s-a păstrat ( cu o scădere minimală de


aprox 1%), provocată şi de intrarea în lichidare a Colegiul universitar în
conformitate cu Legea 288/2005. Prin apariŃia unor noi specializări s-a reuşit în
bună măsură o compensare a locurilor pierdute prin intrarea în lichidare a
Colegiului. La seral cifra a crescut progresiv ( în total cu aprox 25%) datorită
creşterii interesului către această formă de învăŃământ

NUMAR STUDENTI (INVATAMANT SERAL)

500 412
392
328 342
400

300

200

100

0
2004 2005 2006 2007
PERIOADA
În ceea ce priveşte studenŃii străini, odată cu aderarea României la Uniunea
Europeană s-a simŃit o creştere semnificativă a numărului de studenŃi străini -
practic, în 2007/2008, numărul total de studenŃi străini s-a dublat faŃă de
2004/2005-, iar solicitările de scrisori de accept venite încă de acum pentru
anul viitor, confirmă această tendinŃă şi pentru perioada următoare.

Aceasta impune o atenŃie crescută atât în ce priveşte asiugurarea condiŃiilor de


şcolarizare cât şi cele logistice, privind cazarea, masa , serviciile medicale,
accesul la Internet, etc. In tabelele următoare sunt prezentate evoluŃiile
cifrelor de şcolarizare pe ani, la principalele categhorii de studenŃi străini :

a). BURSIERI ( ai statului Român)

Nr. FACULTATEA 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008


crt.
1. CCIA 14 17 20 34
2. HIDROTEHNICA 1 1 2 5
3. CFDP 3 2 2 4
4. INSTALATII 2 2 3 2
5. UTILAJ 7 6 6 5
TEHNOLOGIC
6. GEODEZIE - - 1 1
7. DILSC/FILS 4 6 6 8
TOTAL 31 34 40 59

STUDENTI STRAINI - BURSIERI

35 34

30

25
20
20 17
14
15

10 8
7 6 6
5 6 6 5
3 2 4 4
5 2 2 2 3 2
1 1 2 1 1
0
CCIA HIDROTEHNICA CFDP INSTALATII UTILAJ GEODEZIE DILSC/FILS
TEHNOLOGIC

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008


b). CPV ( cont propriu valutar)

Nr.crt. FACULT. 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008


1. CCIA 17 11 7 8
2. HIDROTEHNICA - 1 1 1
3. CFDP - - - -
4. INSTALATII - - 2 1
5. UTILAJ - - - -
TEHNOLOGIC
6. GEODEZIE - - - -
7. DILSC/FILS 15 15 21 23
TOTAL 32 27 31 33

STUDENTI STRAINI - CPV

25 23
21
20
17
15 15
15
11
10 8
7

5
2 1
11 1
0
CCIA HIDROTEHNICA CFDP INSTALATII UTILAJ GEODEZIE DILSC/FILS
TEHNOLOGIC

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

c). CPL ( taxă în lei în cuantum propriu cetăŃenilor români)

Nr. FACULT. 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008


crt.
1. CCIA - - - 13
2. HIDROTEHNICA - - - -
3. CFDP - - - 2
4. INSTALATII - - - -
5. UTILAJ - - 3 4
TEHNOLOGIC
6. GEODEZIE 1 1 - -
7. DILSC/FILS - - 2 9
TOTAL 1 1 5 28
SITUATIA STUDENTILOR STRAINI (BURSIERI+CPV+CPL+CPNV)

60 60

50

41 CCIA
40
HIDROTEHNICA
32
30 29 CFDP
28
30
INSTALATII
19 21
UTILAJ TEHNOLOGIC
20
GEODEZIE
9 9 DILSC/FILS
10 7 6 6 6
3 5 3
2 22 2 3 2 1
1 1 1 1
0
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

d.)STUDENłI STRĂINI 2007/ 2008 (DUPĂ TARA DE PROVENIENTA)

STUDENTI STRAINI 2007/2008 (dupa tara de provenienta)

58
60

50

40

30

18
20
13

10 3 5
1 1 1 1 2 4 2
2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2

0
TARI

ANGOLA ALBANIA AFRICA CENTRALA BENIN BULGARIA


CIPRU GRECIA IORDANIA IRAK IRAN
ISRAEL KUWEIT LIBAN MAROC NIGERIA
PAKISTAN REP. MOLDOVA SIRIA SERBIA SUA
TUNISIA TURCIA UCRAINA
Nr. TARA CPV CPL CPNv. Bursieri Total
ai
crt.
statului
1. ANGOLA - - - 1 1
2. ALBANIA - - - 3 3
3. AFRICA CENTRALA 1 - - - 1
4. BENIN 1 - - - 1
5. BULGARIA - - 1 - 1
6. CIPRU - 2 - - 2
7. GRECIA - 15 2 1 18
8. IORDANIA 1 - 1 2 4
9. IRAK 3 1 - 1 5
10. IRAN 2 - - - 2
11. ISRAEL 1 - - - 1
12. KUWEIT 1 - - - 1
13. LIBAN 3 - - - 3
14. MAROC 1 - - - 1
15. NIGERIA - - - 1 1
16. PAKISTAN 2 - - - 2
17. R. MOLDOVA - 9 2 47 58
18. SIRIA 1 1 - - 2
19. SERBIA - - - 1 1
20. SUA 1 - - - 1
21. TUNISIA 2 - - - 2
22. TURCIA 13 - - - 13
23. UCRAINA - - - 2 2
NR. TOTAL STUDENłI 33 28 6 59 126
STRAINI

În ceea ce priveşte numărul de absolvenŃi, evoluŃia acestora în cei 4 ani ai


perioadei analizate este redată în graficele următoare ca valori absolute şi
comparative cu numărul de studenŃi admişi.
NUMARUL ABSOLVENTILOR PE FORME DE INVATAMANT

800 736 755


691
700 661

600

500
INGINERI
400
SUBINGINERI
300 STUDII APROFUNDATE
183 210
200 166 169
151
87
100 63 64

0
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Ca total, numărul de absolvenŃi este relativ constant, dar pe forme de


învăŃământ se constată o scădere a numărului de absolvenŃi de la studiile de
ingineri ( la care a existat şi o scădere a cifrei) şi respectiv o creştere a celor de
la colegiu (prin lichidarea seriilor vechi) şi a absolvenŃilor de la Studii
aprofundate.

Rata de succes - INGINERI

2500
1950 2000
2000 1825 1822 Numar de
studenti admisi
1500

Numarul de
1000 736 755 691 661 absolventi cu
diploma de
500 inginer

0
2004 2005 2006 2007

Se remarcă o rată de succes destul de scăzută, intre 34,5 % şi 41 %. Desigur, o


primă explicaŃie este slaba pregătire şi dotare pentru învăŃământul tehnic al
celor admişi în anul I. Valoarea scăzută a ratei de succes poate fi atribuită şi
exigenŃei corpului profesoral, care menŃine ridicată ştacheta cunoştinŃelor
minimale a unui inginer. Este totuşi numai o primă constatare. Dacă eficienŃa unui
sistem de învăŃământ este dată de capabilitatea sistemului de a se adapta
intrărilor, maximizând eforturile de formare a deprinderilor viitorilor absolvenŃi,
atunci rata scăzută de succes este o măsură a eşecului profesorilor de se adapta
cerinŃelor. În ciuda unor eforturi continue, de schimbare a sistemelor de
evaluare, de desfăşurare a auditului disciplinelor cu viză asupra modificării
programelor analitice, de analize colegiale a cauzelor promovabilităŃii scăzute a
unor discipline rezultatele privind adaptarea au fost modeste. Dacă se va
continua pe această linie se va crea un feed-back defavorabil învăŃământului
tehnic de construcŃii, şi aşa nu foarte căutat de tinerii absolvenŃi de liceu.

Rata de succes - STUDII APROFUNDATE

400 362 380


350 Cursanti admisi
280 280
300
250 210
183 166 169
200
Diplome de
150
studii
100
aprofundate
50 acordate
0
2004 2005 2006 2007

În ceea ce priveşte rata de succes la Studii Aprofundate, rezultatele sunt


sensibil mai bune, între 46% şi 65%. Rezultatul este la prima vedere
surprinzător, pentru că în pofida unei frecvenŃe foarte reduse şi a unui interes
redus al cursanŃilor notele acordate acestora sunt foarte mari. Apare o
schimbare totală a opticii privind exigenŃa, generată se pare de interesul de a
conserva această formă de studii postuniversitare aducătoare de norme şi în
special de ore de curs necesare promovărilor.

Dacă analizăm raportul intrări – ieşiri în UTCB prin totalurile efectivelor de la


toate formele de învaŃământ universitar, cursuri de lungă sau scurtă durată,
învăŃământ de zi sau seral, în perioada 2004 - 2007, constatăm o relativă
îmbunătăŃire a randamentului în ce priveşte promovabilitatea în sensul că, dacă în
2004 raportul absolvenŃi / înmatriculaŃi reprezenta 51.59 %, în 2007, acelaşi
raport este de 56.09%.

Este însă şi aici loc de mai bine, în sensul că este de dorit o creştere a numărului
de absolvenŃi ( cererea din fiecare an a fost mai mare decat oferta UTCB ) dar
aceasta trebuie facut cu creşterea sau macar cu păstrarea exigenŃei şi a calităŃii
învătământului.

Intrari - Iesiri
Inmatriculati in UTCB - Absolventi UTCB
2004-2007
2000
1950
1925
2000 1822

1500
jt

1006 1022
984
924
Inmatriculati
1000 in anul I
(totaluri)
Absolventi
UTCB
500
(totaluri)

0
2004 2005 2006 2007

2.3. ÎnvăŃământul postuniversitar şi pregătirea permanentă

Dezvoltarea profesională continuă cuprinde totalitatea proceselor de educaŃie


care continuă sau înlocuiesc educaŃia initială; această extindere a ofertei de
educaŃie se realizează pentru compensarea unei educaŃii iniŃiale insuficiente,
pentru completarea cunoştinŃelor generale sau formarea profesionala continua.

Dezvoltare profesională continuă constă în


mentinerea, îmbunătăŃirea şi extinderea sistematică a cunoştinŃelor şi
deprinderilor necesare personalului pentru executarea îndatoririlor profesionale
şi tehnice, pe durata intregii vieŃi active.
Pregatire continuă pe parcursul vieŃii active implică: studiu individual, experienŃă
dobândită şi dovedită la locul de muncă, învăŃământ flexibil şi deschis la distanŃă,
cursuri scurte de formare permanentă etc.

În cadrul UTCB există o bună tradiŃie şi experienŃă în domeniul pregătirii


permanente dar, prin comparaŃie cu practicile europene şi cerinŃele procesului
Bologna, această formă de învăŃământ trebuie încă mult dezvoltată şi
diversificată atât în universitate cât şi în teritoriu.

Deşi pregătirea permanentă a specialiştilor prin cursuri postuniversitare de


perfecŃionare şi specializare nu reprezintă o activitate cu caracter de masă,
putem aprecia că prin organizarea de cursuri cu durată limitată destinate
viitorilor auditori, pregătirii personalului de laborator şi cu pregătire medie, a
cursurilor de conversie profesională în format clasic sau prin învăŃământ la
distanŃă, Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti dispune de resurse
reale pentru organizarea şi dezvoltarea activităŃilor de perfecŃionare a
specialiştilor pe parcusul vieŃii active.

În continuare se prezintă oferta de învăŃământ postuniversitar de perfecŃionare


şi specializare şi de cursuri de scurtă durată difuzată factorilor şi instituŃiilor
potenŃial interesate, precum şi pe site-ul universităŃii:

A) Facultatea de construcŃii civile industriale şi agricole

• Curs privind utilizarea noului normativ seismic P 100-1/2006 – organizat de


Catedra de Beton Armat în colaborare cu AICPS în trei sesiuni
• Cursuri de pregătire a candidaŃilor la examenul de auditori energetici –
organizat de Catedra de Constructii Civile, Inginerie Urbana si
Tehnologie
• Managementul Proiectelor Investitionale – organizat de Catedra de
Management
• Evaluare si Costuri in Constructii, Imobiliare/Intreprinderi – organizat de
Catedra de Management
• Management de contract-FIDIC pentru lucrari civile – organizat de
Facultatea CCIA în colaborare cu Ministerul Finantelor Publice,
Autoritatea de Management pentru Infrastructura
• InvestigaŃia postseismică a construcŃiilor – organizat de Catedra de
mecanică, Statica şi Dinamica construcŃiilor
B) Facultatea de Hidrotehnică
• Supravegherea comportării barajelor din umpluturi şi a construcŃiilor
hidrotehnice aferente – organizat de Catedra de ConstrucŃii Hidrotehnice
• IniŃiere şi perfecŃionare în sisteme informaŃionale geografice (GIS) –
organizat de Catedra de ConstrucŃii Hidrotehnice

C) Facultatea de ConstrucŃii Feroviare Drumuri şi Poduri


• ConcepŃii moderne pentru administrarea, întreŃinerea şi exploatarea
drumurilor– organizat de Catedra de Drumuri şi CF
• Realizarea şi întreŃinerea liniilor şi aparatelor de cale sudate - organizat
de Catedra de Drumuri şi CF
• Proiectarea şi construcŃia drumurilor – organizat de EUROHOT prin
învăŃământ la distanŃă
• ÎntreŃinerea drumurilor – organizat de EUROHOT prin învăŃământ la
distanŃă
• Poduri rutiere - organizat de EUROHOT prin învăŃământ la distanŃă
• Pregătirea personalului tehnic al Laboratoarelor în domeniul încercărilor
materialelor de construcŃii – organizat de Catedra de Chimie şi Materiale
de construcŃii

D) Facultatea de InstalaŃii
• Sisteme de transport, distribuŃie şi instalaŃii de utilizare a gezelor
naturale – organizat de Catedra de InstalaŃii
• SiguranŃa la foc a construcŃiilor şi instalaŃiilor – organizat de Catedra de
InstalaŃii
• Tehnica iluminatului – organizat de Catedra de Luminotehnică
• ReŃele de distribuŃie şi şi instalaŃii de utilizare a gazelor naturale –
organizat de Catedra de InstalaŃii
• Luminotehnica – organizat de Catedra de Luminotehnică
• Măsurarea şi controlul poluării atmosferei – organizat de Catedra de
Termotehnică
• Cursuri de pregătire a candidaŃilor la examenul de auditori energetici –
organizat cu Catedra de Constructii Civile, Inginerie Urbana si Tehnologie

E) Faculatea de Utilaj Tehnologic


• Managementul exploatării utilajelor de construcŃii - organizat de Catedra
de Masini de constructii
• Tehnologii şi utilaje pentru lucrări de căi ferate - organizat de Catedra
de Masini de constructii
• Proiectarea şi simularea asistată de calculator a structurilor mecanice
• Evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea in munca – organizat in
colaborare cu Inspectoratul territorial de munca Bucuresti

F) Facultatea de Geodezie
• Tehnici de măsurare şi poziŃionare tridimensională (3D) – organizat pentru
AdministraŃia Fluvială Dunărea de Jos din GalaŃi (AFDJ)
• ReŃele geodezice de sprijin (RGS) – organizat de Catedra de Cadastru şi
măsurători terestre
• Sisteme informatice de evidenŃă cadastrală (SIEC) – organizat de Catedra
de Cadastru şi măsurători terestre

2.4. Studii doctorale

2.4.1. Organizarea studiilor doctorale


Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti (UTCB) organizează, în baza
avizului Consiliului NaŃional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (CNATDCU) şi a aprobării Ministerului EducaŃiei şi Cercetării,
doctorat ştiinŃific în domeniul fundamental „ŞtiinŃe inginereşti”, cu domeniile
inginerie civilă, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie electrică,
inginerie industrială, inginerie şi management.
Senatul universitar a hotărât în şedinŃa din 26 iunie 2006 constituirea
Departamentului de studii doctorale, începând de la 1 iulie 2006, structură
universitară formată din director, director adjunct şi secretar, alături de
conducătorii ştiinŃifici de doctorat - academicieni, profesori universitari şi
profesori universitari consultanŃi -, precum şi de peste 700 de doctoranzi.
„Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat”, aprobat de Senatul universitar al UTCB, respectă prevederile legale,
iar în baza autonomiei universitare stabileşte exigenŃele proprii relative la
admiterea la doctorat, organizarea ciclului de studii universitare de doctorat,
drepturile şi obligaŃiile conducătorilor de doctorat şi ale doctoranzilor,
elaborarea şi susŃinerea tezei de doctorat şi conferirea titlului de doctor.
Regulamentul a fost elaborat în baza Legii învăŃământului nr. 84/1995,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare şi a Hotărârii Guvernului României nr.
567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.
Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de trei ani, dar poate fi
prelungită cu 1-2 ani, în condiŃiile prevăzute de lege. Ciclul de studii universitare
de doctorat este compus din „Programul de pregătire universitară avansată”, cu o
durată de două semestre şi „Programul de cercetare ştiinŃifică”, cu o durată de
patru semestre, finalizat cu susŃinerea tezei de doctorat. Programul de pregătire
universitară avansată se desfăşoară în UTCB pe baza unui plan de învăŃământ
aprobat de Senat. Planul de învăŃământ cuprinde două semestre cu o durată de 12
săptămâni fiecare.
În primul semestru se studiază trei discipline obligatorii care asigură tuturor
doctoranzilor o viziune unitară în abordarea cercetării ştiinŃifice specifice
ştiinŃelor inginereşti şi o disciplină electivă, specifică unei grupări de specializări
din domeniul de doctorat, obligatorie pentru toŃi doctoranzii care desfăşoară
pregătire universitară avansată în specializările respective Numărul de credite
transferabile pentru semestrul I este de 30. În al doilea semestru se studiază
trei discipline elective individualizate pentru fiecare doctorand, care asigură
cunoaştere avansată în aria specializării din domeniul de doctorat. Numărul de
credite transferabile pentru semestrul II este tot de 30, astfel încât numărul
total pentru anul I de studii doctorale este de 60 credite transferabile.
Doctoranzii care au obŃinut în anul I de studii doctorale între 40 şi 60 de credite
sunt declaraŃi admişi în anul II şi au posibilitatea să-şi completeze numărul de
credite restante pe parcursul desfăşurării Programului de cercetare ştiinŃifică.
În anul universitar 2007/2008,, specializările aferente domeniilor de doctorat
sunt cele indicate în tabelul 1.

Tabelul 1
Specializările aferente domeniilor de doctorat

Domeniul de doctorat Specializarea


- Statica, stabilitatea şi dinamica
construcŃiilor
- Inginerie seismică şi siguranŃa
construcŃiilor
- RezistenŃa materialelor, elasticitate şi
plasticitate
- Materiale de construcŃii
- Căi de comunicaŃii, poduri şi tunele
- ConstrucŃii din beton armat
- ConstrucŃii metalice
- ConstrucŃii civile
- Geotehnică şi fundaŃii
INGINERIE CIVILĂ - Drumuri şi aeroporturi
- Căi ferate
- Alimentări cu apă, canalizări
şi epurarea apelor uzate
- ConstrucŃii hidrotehnice
- ÎmbunătăŃiri funciare
- Hidraulică şi mecanica fluidelor
- InstalaŃii pentru construcŃii
- Geodezie, fotogrammetrie, cartografie
INGINERIE GEODEZICĂ şi teledetecŃie
- Maşini şi utilaje pentru construcŃii
- Mecanică tehnică şi vibraŃii
INGINERIE MECANICĂ -Termotehnică
- Maşini, aparate şi acŃionări electrice
INGINERIE ELECTRICĂ - Electrotehnică
INGINERIE INDUSTRIALĂ - Tehnologia construcŃiilor de maşini
INGINERIE ŞI - Management în construcŃii
MANAGEMENT

2.4.2. Date statistice

În tabelul 2 este prezentată situaŃia admiterii în anul universitar


2007/2008, iar în tabelul 3 – situaŃia universitară a doctoranzilor înmatriculaŃi
începând din anul universitar 2005/2006, după sesiunile curente şi de restanŃe.
Tabelul 4 cuprinde doctoranzii înscrişi înainte de 1 octombrie 2005.

Tabelul 2
SituaŃia admiterii la doctorat în anul universitar 2007/2008

Nr. locuri Înscrişi Admişi


Cu frecvenŃă Fără Cu frecvenŃă Fără Cu frecvenŃă Fără
frecvenŃă frecvenŃă frecvenŃă
Cu Fără Cu Fără Cu Fără
bursă bursă bursă bursă bursă bursă

17 21 13* 10** 13 10
38 60 23 37 23 37

Total: 98 Total: 60 Total: 60


Tabelul 3
SituaŃia universitară a doctoranzilor la 01.03.2008

Serie curentă anul I 60 doctoranzi


AmânaŃi în anul I 17 doctoranzi

77 doctoranzi
Total anul I

Serie curentă anul II (cu peste 40 de 47 doctoranzi


credite)
AmânaŃi în anul II 18 doctoranzi

65 doctoranzi
Total anul II

Serie curentă anul III 32 doctoranzi

Întrerupere studii 22 doctoranzi

Retraşi (exmatriculaŃi) 5 doctoranzi

Evolutia num arului de doctoranzi in perioada


2005 - 2007

90
80
70
Serie curenta
60
50 Am anati /
40 intrerupere
30 Total
20
10
0
anul I anul II anul III

Referitor la doctoranzii înmatriculaŃi înainte de 1 octombrie 2005, conform


reglementărilor anterioare, menŃionăm următoarea situaŃie (tabelul 4).
Tabel 4
Nr.
Anul ÎnmatriculaŃi Nr. Nr.teze Exm. drd.la
uiv. cond.şt. susŃinute începutul
anului
2004/ 8 - cu
2005 frecvenŃă 83 45 23 718
106 - fără
frecvenŃă
2005/
2006 - 79 31 52 650
2006/
2007 - 79 36 22 567
2007/ 15
2008 - 79 până în - 409
prezent

În completarea Raportului de activitate, se prezintă grafic numarul tezelor de


doctorat susŃinute pe ani universitari, numărul conducătorilor ştiinŃifici de
doctorat şi numărul doctoranzilor exmatriculaŃi. În ultimul grafic se poate
observa rata de lichidare, foarte lentă, a doctoranzilor din sistemul anterior
reorganizării studiilor doctorale.

Evolutia doctoranzilor inscrisi anterior anului


2005

90 83
79 79 78
80
Numar de admisi
70
60 Numar de conducatori
52
50 45
Teze sustinute
36
40 31
Exmatriculati
30 23 22
20 15 Numar total de doctoranzi
activi
10
0
0
anul 2004 / 2005 anul 2005 / 2006 anul 2006 / 2007 anul 2007 / 2008
Numar de doctoranzi

800 718
700 650
567
600
500 409
Numar de
400
doctoranzi
300
200
100
0
anul anul anul anul
2004 / 2005 / 2006 / 2007 /
2005 2006 2007 2008

2.5. Corpul profesoral al UniversităŃii

Numărul şi componenŃa corpului profesoral al UniversităŃii nu a suferit modificări


semnificative. Faptul este în interdependenŃă cu păstrarea relativ constantă a
cifrei de şcolarizare.

Statele de funcŃiuni au fost elaborate pentru fiecare an universitar pe baza unor


criterii aprobate de Senatul UTCB. Elementul de control a fost raportul de 10
studenŃi / cadru didactic.Au fost de asemenea incluse şi activităŃi / obligaŃii
didactice în afara normelor de ore de activităŃi didactice săptămânale.
Incărcarea medie pe posturi didactice (ore convenŃionale):
- profesor : 6... 8 ore/săptămână
- conferenŃiar : 8 ...10 ore/săptămână
- şef lucrări : 10 ... 12 ore/săptămână
- asistent : 12 ore/săptămână
- preparator : 6 ore/săptămână

Încărcarea normei didactice a fiecărui membru al catedrei s-afăcut diferenŃiat,


la limita minimă sau maximă de mai sus, chiar cu depăşirea în ambele sensuri ale
limitelor, Ńinând seama de tot ansamblul de activităŃi pe care acesta le
desfăşoară în catedră şi în facultate. Au fost eligibili la norme didactice mai
reduse directorii de granturi mari, coordonate de UTCB, responsabilii de lucrări
(contractate) de cercetare cu valori mari şi contribuŃii ştiinŃifice consistente,
conducătorii de doctorat care au în coordonare doctoranzi aflaŃi în anul al doilea
de stagiu – de elaborare a rapoartelor de cercetare, responsabilii de practică pe
facultate etc.Au fost eligibili la norme didactice consistent mai încărcate
membrii catedrei care au punctaje situate în treimea inferioară a clasificării
bazate pe evaluarea performanŃelor profesionale, au implicare redusă în
activitatera de cercetare a catedrei etc. Birourile de Conducere ale Catedrelor
pot stabili criterii proprii în diferenŃierea normelor didactice.

În ultimii ani, cu precădere în anul universitar 2007 / 2008 s-a produs o relaxare
a normării, în concordanŃă cu majorările finanŃării studenŃilor bugetaŃi din
contractul instituŃional. S-a aplicat mai consistent diferenŃierea de normare în
raport cu ansamblul activităŃilor susŃinute în Universitate de fiecare cadru
didactic.

In prezent în UTCB activează 534 cadre didactice (128 profesori, 125


conferenŃiari, 116 şefi de lucrări/lectori, 123 asistenŃi şi 42 preparatori, faŃa de
504 cadre didactice în urmă cu 4 ani (128 profesori, 115 conferenŃiari, 109 şefi
de lucrări/lectori, 99 asistenŃi şi 53 preparatori).

În perioada mandatului analizat, ca de altfel şi în perioadele anterioare, se


remarcă o îngrijorătoare lipsă a cadrelor didactice tinere. Numai 12 ... 17 % din
personalul titular se situează în zona gradelor didactice de asistent sau
preparator. 40 de profesori şi conferenŃiari au peste 65 de ani şi sunt în
prelungire de activitate.

În tabelele următoare se prezintă repartiŃia pe catedre a posturilor didactice.


Aceleaşi tabele prezintă gradul de ocupare a posturilor didactice.

Total posturi
Catedra Total din care:
Oc Vc
0 1 2 3

FACULTATEA DE CONSTRUCłII CIVILE,


INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
1. ConstrucŃii civile, 07/08 32 31
inginerie urbană şi 63 34 22
tehnologică (G.O. 63%) 06/07. 56
2. ConstrucŃii de 07/08 21 16
beton armat (G.O. 37 24 10
56%) 06/07 34
3. ConstrucŃii 07/08 14 9
metalice 23 13 7
(G.O. 60%) 06/07 20
4. Mecanică statică şi 07/08 25 17
dinamica construcŃiilor 42 25 9
(G.O. 60%) 06/07. 34
5. Management 07/08 12 19
(G.O. 38%) 31 12 20
06/07.
32
196 104 92
TOTAL FACULTATE
CCIA

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

6. ConstrucŃii 07/08 16 21
hidrotehnice 37 17 13
(G.O. 43 %) 06/07 30
7. Hidraulică şi 07/08 20 7
protecŃia mediului 27 22 13
(G.O. 74 %) 06/07. 35
8. Inginerie sanitară şi 07/08 19 5
protecŃia apelor 24 20 4
(G.O. 79 %) 06/07 24
9. Geotehnică şi 07/08 18 12
fundaŃii 30 16 14
(G.O. 60 %) 06/07 30
118 73 45
TOTAL FACULTATE
HIDRO
FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ŞI
PODURI
10. RezistenŃa 07/08 14 11
materialelor 25 14 7
(G.O. 56%) 06/07. 21
11. Poduri 07/08 12 8 4
(G.O. 66%) 06/07 8 6
14
12. Drumuri şi căi ferate 05/06 20 14 6
(G.O. 60%) 06/07. 13 6
19
57 36 21
TOTAL FACULTATE
CFDP

FACULTATEA DE INSTALAłII

13. Termotehnică 07/08 41 33 8


(G.O. 80%) 06/07 41 31 10
14. Electrotehnică 07/08 37 20 17
(G.O. 54%) 06/07 40 19 21
15. InstalaŃii hidraulice, 07/08 46 28 18
termice şi protecŃia 06/07 39 28 11
atmosferei (G.O. 60%)
16. Luminotehnică şi 07/08 14 7 7
instalaŃii electrice 06/07. 8 4
(G.O. 50%) 12
TOTAL FACULTATE 138 88 50
INSTALATII

FACULTATEA DE UTILAJ
07/08 24 17 7
17. Tehnologie mecanică 06/07 25 17 8
şi organe de maşini (G.O.
70%)
18. Mecanică tehnică şi 07/08 12 11 1
mecanisme (G.O. 91%) 06/07. 11 2
13
07/08 24 18 6
19. Maşini de construcŃii 06/07. 17 4
(G.O. 75%) 21
60 46 14
TOTAL FACULTATE
UTILAJ

FACULTATEA DE GEODEZIE

07/08 45 23 22
26. Topografie şi 06/07 22 23
cadastru 45
(G.O. 50%)
07/08 29 16 13
27. Geodezie şi 06/07 31 16 15
fotogrametrie
(G.O. 58%)
74 39 35
TOTAL FACULTATE

COLEGIUL ACADEMIC

11. Matematică şi 07/08 68 52 16


informatică 06/07. 51 11
(G.O. 76%) 62
07/08 20 12 8
28. Fizică 06/07. 13 9
(G.O. 60%) 22
14. Chimie şi materiale 07/08 25 13 12
de construcŃii 06/07. 15 15
(G.O. 52%) 30
6. Geometrie 07/08 20 15 5
descriptivă, desen şi 06/07 20 15 5
infografică
(G.O. 75%)
17 ŞtiinŃe socio-umane 07/08 20 11 9
(G.O. 55%) 06/07 11 8
19
18 EducaŃie fizică 07/08 19 4
(G.O. 82%) 23 20 3
06/07. 23
TOTAL COLEGIU 176 122 54
ACADEMIC

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE SI


COMUNICARE
12. Limbi străine şi 07/08 31 37
comunicare (G.O. 68
45%)

07/08 539 348


TOTAL 887 543 304
UNIVERSITATE 06/07
(G.O. 60%) 847

Din totalul de cca 850 de posturi normate 60% sunt acoperite cu titulari.
Procentul este foarte bun, avînd în vedere tranziŃia de la învăŃământul de 5 ani la
cel treptizat, cu suprapuneri de de cursuri în zona disciplinelor de profil.
O imagine sugestivă a evoluŃiei corpului profesoral este dată de cele două tabele
de mai jos care conŃin numărul de cadre didactice titulare în UTCB pe categorii.

NUMAR DE CADRE DIDACTICE

150 125
128 129 122 128 125
115 124

100

PROFESORI
CONFERENTIARI
50

0
2004 2005 2006 2007
NUMAR DE CADRE DIDACTICE

140 124
120 123
109 116
120 107
99 101
100

80 SEFI LUCRARI
53 56
48 ASISTENTI
60 42
PREPARATORI
40

20

0
2004 2005 2006 2007

Scăderea în sine a numărului de preparatori nu este cauzată de eventuale plecări


din universitate - ei regăsindu-se în promovările care au avut loc între timp- , dar
trebuie menŃionat însă că este necesar ca universitatea să-şi intensifice efortul
pentru atragerea de tineri de valoare, inclusiv prin politici salariale atractive,
având în vedere posibilităŃile existente dar şi nivelurile crescute de salarizare
ale firmelor care recrutează absolvenŃi ai UTCB.

In graficul următor rezultă o pondere relativ egală între diferitele categorii de


cadre didactice. Nnumărul de preparatori este semnificativ mai mic deoarece un
cadru diidactic poate ocupa aceasta functie doar o perioada limitata de timp (
2 ani).

NUMAR CADRE DIDACTICE 2008

PREPARATORI PROFESORI
42 128
ASISTENTI
123

SEFI LUCRARI CONFERENTIARI


116 125
Şi din acest grafic rezultă o dominantă a profesorilor, în detrimentul cadrelor
didactice tinere, dar este posibil ca, prntr-o politică echilibrată a promovărilor,
concomitent cu pensionarea celor cca 30 de profesori aflaŃi în prelungire de
activitate, situaŃia să se echilibreze.

2.6. Activitatea de pregătire a personalului didactic

Este o activitate de tradiŃie, desfăşurată sub coordonarea Departamentului


pentru Pregătirea Personalului Didactic. În acadrul acestui departament au fost
realizate 11 programe de studiu, dintre care 2 finanŃate de la buget şi 9 prin
autiofinanŃare.

Programele finanŃate de la buget sunt Studii psihopedagogice pentru studenŃii


UTCB şi respectiv pregătirea şi examinarea pentru Grade didactice.

Programele de studii cu autofinanŃare cuprind o paletă largă, în toate domeniile


de competenŃă ale UnioversităŃii:
• Studii postuniversitare de specializare în Informatică (4 sem);
• Studii postuniversitare de specializare în EducaŃie Tehnologică(4 sem.);
• Cursuri postuniversitare de conversie în Tehnologia InformaŃiei (4 sem);
• Cursuri postuniversitare de conversie în EducaŃie Tehnologică(4 sem.);
• Cursuri de conversie universitară în EducaŃie Tehnologică(4 sem.);
• Cursuri de conversie universitară în Informatică(4 sem);
• Cursuri postuniversitare de perfecŃionare( Proiectare asistată de
calculator, Didactica EducaŃiei Tehnologice, Economia familiei şi educaŃie
antreprenorială), cu durate între 2 luni-1an;
• Cursuri postuniversitare de pregatire psihopedagogică pentru
absolvenŃi(1sem.);
• Cursuri de pregatire pedagogică pentru maiştri-instructori(1 sem.).

De menŃionat că 3 dintre aceste programe se realizează în urma unor licitaŃii


naŃionale:
• Program de perfecŃionare “ Formare. Dezvoltare. ExcelenŃă”
acreditat de Centrul NaŃional pentru Formare Profesională(MECT),
cu finanŃare PHARE -2005, de 280 de ore, realizat in centrele
Ciorogârla si Brăneşti, judeŃul Ilfov (Proiectul L2-
01/IF//17.09.2007);

• Două programe PIR, finanŃate de Banca Mondială şi Guvernul


României, pentru calificarea profesională în Tehnologia informaŃiei
sau în EducaŃie Tehnologică a două serii de cadre didactice din
mediul rural(2005-2007 şi 2007-2009), prin InvăŃământ la
distanŃă,centrele Bacău şi Bucureşti ;

• Un program de studii psihopedagogice finanŃat de AgenŃia


NaŃională pentru ProtecŃia Mediului.

Personalul propriu al DPPD este de numai 4 cadre didactice (2 profesori, 1


conferenŃiar şi 1 lector), dar deosebit de active. Deşi nominalizări de persoane nu
intră în formatul prezentei dări de seamă, cu titlu de excepŃie trebuie
evidenŃiată contribuŃia definitorie a doamnei Prof.univ.dr.Steliana Toma,
directoarea departamentului. Pentru realizarea tuturor acestor activităŃi, DPPD
a stabilit relaŃii de colaborare cu un număr de 49 cadre didactice din UTCB
precum şi cu 25 cadre didactice asociate (ASE, ISE, Institute de Cercetare ale
Academiei, licee de construcŃii).
In sprijinul studenŃilor şi a cursanŃilor s-au elaborat şi publicat 9 cărŃi şi cursuri
universitare, numeroase suporturi pentru învăŃare pe format scris şi electronic,
s-au întocmit mape tematice, portofolii şi seturi de probe de evaluare.

Toate aceste date evidenŃiază anvergura activităŃilor DPPD, efortul nostru


comun de a asigura calitatea procesului de învăŃământ şi, totodată, o foarte bună
imagine a UTCB la nivel naŃional. Volumul mare de muncă precum şi faptul că
profesorii din preuniversitar nu pot frecventa toate activităŃile în cursul
săptămânii conduc la situaŃia că la DPPD este deschis în toate zilele săptămânii.

In perspectivă, DPPD se va confrunta cu schimbări previzibile (legislaŃia


învăŃământului, fonduri structurale, aspecte demografice şi, mai ales, creşterea
cerinŃelor privind asigurarea competenŃelor socio-umane de comunicare, de
relaŃionare, de activitate în echipă etc. ale absolvenŃilor UTCB) dar şi cu
schimbări imprevizibile şi discontinue. Accelerarea schimbărilor dă, întotdeauna,
naştere la o lume a oportunităŃilor dar şi a imprevizibilului. Ne exprimăm
încrederea că DPPD va fi în măsură să le facă faŃă la nivelul exigenŃelor
academice.

Din fonduri proprii au fost realizate 2 săli de curs, un laborator de informatică ,


2 săli de seminar , secretariatul şi spaŃiile aferente acestuia.Toate
echipamentele didactice au fost procurate din fonduri proprii şi sunt utilizate
curent in activităŃile didactice universitare şi postuniversitare precum şi la
manifestările ştiinŃifice organizate de DPPD.
Sala D.P.P.D

Retea de calcul D.P.P.D

Utilizarea chibzuită a fondurilor financiare rezultate din programele cu taxă se


concretizează in faptul că ultimii doi ani financiari s-au incheiat , fiecare cu
profit.
III. ASIGURAREA CALITĂłII PROCESELOR EDUCAłIONALE

În UTCB, managementul calităŃii cuprinde principalele componente ale activităŃii


universitare:
− Managementul calităŃii procesului de învăŃământ
− Managementul calităŃii cercetării ştiinŃifice
− Managementul calităŃii activităŃilor conexe.

Cele trei sisteme de management al calităŃii pot fi abordate ca sisteme pentru


procese independente sau pot fi cuprinse într-un singur sistem de management al
calităŃii, cu interconectarea celor trei procese de bază. În abordarea concretă
Colegiul Academic, cu aprobarea Senatului UTCB a ales prima variantă, dictată şi
de faptul că sistemul de management al calităŃii pentru cercetarea ştiinŃifică era
deja implementat.

3.1. Cadrul legislativ în care s-a lucrat

În 12 iulie 2005 a apărut OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 75 /2005 -


privind asigurarea calităŃii educaŃiei care a fost apoi aprobată prin Legea
87/2006 (13 la Aprilie 2006) – privind asigurarea calităŃii educaŃiei.

Pentru aplicarea Legii 87/2006 au apărut următoarele acte legislative:


− H.G. 1257/18 octombrie 2005 – privind aprobarea regulamentului de
organizare şi funcŃionare a ARACIS;
− H.G. 1418/ octombrie 2006 – pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
externă a instituŃiilor de învăŃământ superior;

3.2. Structura creată de UTCB

Pentru a răspunde tuturor exigenŃelor cuprinse în criteriile de evaluare UTCB, pe


lângă alte activităŃi şi decizii legate de calitatea corpului didactic şi a
programelor de studii, de calitatea cercetării ştiinŃifice, de calitatea serviciilor,
de calitatea resurselor a decis, la înfiinŃarea Departamentului de asigurare a
calităŃii în UTCB. Departamentul a fost înfiinŃat la începutul anului 2007 şi este
cuprins în Organigrama generală a UTCB. A fost necesară o nouă abordare şi o
nouă strategie a structurilor manageriale, prin implementarea unui sistem
adecvat de selecŃie şi pregătire a persoanelor de conducere, care să asigure un
grad ridicat de suprapunere între răspundere şi competenŃă la toate nivelurile.
3.3. Obiectivele urmărite

Pentru obŃinerea unui nivel calitativ corespunzător proceselor educaŃionale din


Universitate s-a acŃionat asupra unor aspecte cheie:
− definirea coerenta a proceselor de pregătire, pentru fiecare
facultate şi armonizarea acestora la nivelul universităŃii;
− identificarea cerinŃelor şi aşteptărilor reale ale mediului socio-
economic privind competenŃele absolvenŃilor fiecărei specializări,
corelarea acestora cu experienŃa universităŃii şi cu practica
internaŃională (europeană);
− identificarea oportunităŃii programelor de studii (specializărilor) şi
adaptarea structurală a ofertei universitare, prin introducerea a noi
programe şi desfiinŃarea altora;
− întocmirea unor planuri de învăŃământ şi programe analitice adecvate
(obiective, structură, conŃinut etc.), în spiritul procesului Bologna şi
analiza acestora în cadrul programului de audit al disciplinelor;
− identificarea şi aplicarea celor mai bune practici de Ńinere sub control
şi îmbunătăŃire continuă a procesului de învăŃământ (predare-
învăŃare, urmărire şi sprijinire a progresului realizat de studenŃi şi
evaluare a cunoştinŃelor şi abilităŃilor dobândite de aceştia);
− introducerea unor criterii şi a unor proceduri de evaluare a
performanŃelor.

Din sistemul de asigurare a calităŃii a lipsit deocamdată introducerea sistematică


a unui feed-back de la studenŃi, absolvenŃi şi angajatori, privind structura şi
calitatea prestaŃiei educaŃionale şi îmbunătăŃirea acesteia în consecinŃă.
Procedurile sunt deja realizate şi este foarte probabil ca la finele anului
universitar 2007 / 2008 să se obŃină primele rezultate.

3.4. Realizări

S-a înfiinŃat Departamentul de Asigurarea CalităŃii cu trei direcŃii: DirecŃia de


management al calităŃii, DirecŃia de evaluare a performanŃelor cadrelor
didactice, DirecŃia de urmărire a absolvenŃilor. Departamentul este condus de un
Director de departament care este subordonat Rectorului UTCB.

S-a elaborat Politica calităŃii în UTCB şi Regulamentul de organizare şi


funcŃionare al universităŃii, care cuprinde toate funcŃiile şi toate structurile din
universitate;
A fost elaborată şi implementată procedura de evaluare anuală a performanŃelor
cadrelor didactice, pe baza criteriilor propuse la nivelul Colegiului Academic şi
aprobate de Senatul UTCB.

S-a început conceperea şi implementarea unui sistem informatic complex, pentru


creşterea calităŃii în UTCB pe baza unui proiect de cercetare din cadrul Planului
NaŃional de Cercetare II.

3.5. Evaluarea performanŃelor personalului didactic

Pornind de la misiunea sa de educaŃie şi formare profesională la un înalt nivel,


U.T.C.B. şi-a propus să promoveze o cultură a competenŃei ştiinŃifice şi
tehnologice, să ofere studenŃilor un învăŃământ de calitate, adaptat cerinŃelor şi
nivelului actual şi de viitor al cunoaşterii în domeniu şi să îmbunătăŃească continuu
serviciile sale educaŃionale şi conexe.

Sistemul de evaluare a performanŃelor personalului didactic a fost implementat


în UTCB din anul 2001 şi a suferit pe parcurs o succesiune de corecŃii pe baza
feed-back ului obŃinut la finalul fiecărei evaluări. În primă fază evaluarea a avut
consecinŃe salariale directe în diferenŃierea încadrării de bază a cadrelor
didactice.

DETALIEREA CRITERIILOR UTILIZATE PENTRU EVALUARE A


PERFORMANłELOR PERSONALULUI DIDACTIC
1. Activitatea 1.1. Elaborarea de materiale didactice
didactică 1.2. Activitatea cu studenŃii (punctaj acordat pe baza opiniei
(punctaj maxim 150 studenŃilor)
puncte) 1.3. Responsabil şi organizator de cursuri postuniversitare
1.4. Preşedinte sau membru al comisiilor pentru examenul de
diplomă sau disertaŃie

2. Cercetare 2.1. Monografii sau tratate publicate


ştiinŃifică, Inovare, 2.2. Articole publicate
Extensie cognitiva 2.3. Comunicări la conferinŃe sau simpozioane publicate în
si Transfer extenso în volumul manifestării ştiinŃifice
Tehnologic (punctaj 2.4. Brevete de invenŃie
maxim 100 puncte) 2.5. Responsabil la lucrări contractate prin Departamentul
de cercetare, proiectare, consultanŃă al UTCB (în ultimii 5
ani)

3. ContribuŃii la 3.1. Dotarea laboratoarelor sau a spaŃiilor de învăŃământ (în


dotarea UTCB sau la ultimii 5 ani)
bugetul de venituri 3.2. ContribuŃii la bugetul universităŃii prin regia la
proprii (punctaj manoperă (în ultimii 5 ani)
maxim 100 puncte)

4. Recunoaştere 4. 1. Conducere de doctorat


naŃională şi 4.2. Premii ştiinŃifice sau profesionale
internaŃională 4.3. Membru în consiliile de conducere ale asociaŃiilor
(punctaj maxim 100 profesionale sau ştiinŃifice
puncte) 4.4. Expert tehnic sau verificator de proiecte în
specialitate
4.5. Membru în colegiile de redacŃie ale unor reviste profe-
sionale internaŃionale sau naŃionale recunoscute CNCSIS
4.6. Profesor sau cercetător invitat de universităŃi din

5. Activitatea în 1. Aprecierea biroului de conducere a catedrei


comunitatea 2. Aprecierea biroului de conducere a consiliului facultăŃii
academică (punctaj
50)
Ulterior, evaluările au avut numai un caracter da analiză şi stimul pentru
perfecŃionarea corpului profesoral.
La începutul anului 2007, pornind de la criteriile de Evaluare a performanŃelor
profesionale ale profesorilor şi conferenŃiarilor universitari utilizate în anii 2005
şi 2006, în urma unor serii de consultări avute în comunitatea universitară, au
fost elaborate Procedurile de autoevaluare şi Procedurile de evaluare ale
performanŃelor, pentru evaluarea profesorilor, conferenŃiarilor şi şefilor de
lucrări.

Criteriile, deşi au un caracter unitar, au fost departajate funcŃie de profilul şi


specificul catedrelor în: Criterii pentru Catedrele tehnice de profil şi de
specialitate, Criterii pentru Catedrele de pregătire fundamentală, Criterii pentru
Catedrele de ştiinŃe socio-umane şi Departamentul pentru pregătirea personalului
didactic şi Criterii pentru cadrele didactice din Catedra de Limbi străine şi
Comunicare.

Criteriile de evaluare au luat elaborate astfel încât să ia în considerare toate


tipurile de activităŃi desfăşurate de personalul didactic. Au fost elaborate un
număr de 5 criterii fiecare cu un număr de subcriterii , pentru fiecare criteriu şi
subcriteriu acordându-se un număr de puncte, alese astfel încât să reflecte cât
mai bine strategia universităŃii referitoare la creşterea calităŃii activităŃilor în
general şi ale celor didactice în special. Numărul total de puncte este de 500
repartizate astfel:

Cu titlu de exemplu, în graficul din fig. 2.1. este prezentată repartizarea


punctajelor şi a procentajelor acestora din totalul de 500 de puncte, pe criterii
şi subcriterii de evaluare a performanŃelor profesorilor din UTCB.

În graficul de mai jos sunt prezentate punctajele medii pentru funcŃia de


profesor, rezultate în urma evaluării performanŃelor personalului didactic în anul
2007 pentru catedrele de specialitate. Se poate observa că există diferenŃe
destul de mari între punctajele medii ale diferitelor catedre (între 188.74 şi
360.71) iar repartizarea acestora este nu este aleatoare. În multe cazuri însă
media punctajului a fost influenŃată şi de numărul mai mare sau mai mic al
profesorilor din cadrul unei catedre.

Rezultatele evaluărilor, centralizate după diferite criterii, pot sta la baza unor
analize complexe care se pot face la nivelul facultăŃilor şi al catedrelor, pentru
ca pe baza concluziilor acestor analize să se poată lua decizii care să conducă la
îmbunătăŃirea performanŃelor personalului didactic.

Trebuie menŃionat faptul că, deşi procesul poate fi considerat perfectibil, lucru
care se realizează pe măsura desfăşurării acestuia, funcŃie de aspectele
specifice care sunt întâmpinate, el a condus la o emulaŃie în comunitatea
academică, fapt demonstrat de o implicare mai mare a cadrelor didactice în
diversitatea de activităŃi ale universităŃii şi un interes mai crescut în atingerea
obiectivelor punctate de criteriile şi indicatorii de calitate.

PUNCTAJELE MEDII PENTRU FUNCłIA DE PROFESOR, REZULTATE ÎN


URMA EVALUĂRII ÎN ANUL 2007

3. 6. Opinia studenŃilor privind procesul educaŃional

O imagine obiectivă privind percepŃia studenŃilor referitoare la procesul de


instruire la care participă a fost obŃinută prin participarea UTCB ca entitate
analizată în cadrul unei cercetări care a avut ca scop masurarea nivelului calitatii
procesului de invatamant si a integritatii academice la nivelul invatamantului
universitar de stat din Bucuresti. Cercetarea a fost realizata de Universitatea
Emory din Statele Unite ale Americii si de Academia de Studii Economice din
Bucuresti in luna noiembrie 2005. S-a utilizat un chestionar in randul studentilor,
pentru un eşantion reprezentativ.
Media la bacalaureat

50
45
40
Procent % 35
30
25 Series1
20
15
10
5
0
7 sau 7.01- 8.01- 9.01-
mai 8.00 9.00 10.00
putin
Nota

Pentru început prezintă interes provenienŃa şi pregătirea liceală a studenŃilor


chestionaŃi. Datele, ca de altfel şi rezultatele sondajului se prezintă sub formă
de grafice.

Zona de provenienŃă a studenŃilor

45
40
35
Procent %

30
25
Series1
20
15
10
5
0
o b ia

va
O a
a n nia

M ia
M esti

ge
D an

n
do
Tr nte

lt e
ro
ur

lv

ol
si
uc

u
B

Zona geografică

Pentru procesul de predare studenŃii au formulat următoarele opinii:


R elevanta cursurilor oferite in facultate Metodele de predare
pentru profesia dvstra de viitor

lasa de dorit
lasa de dorit
mediocru
mediocru
acceptabil
acceptabil
bun
bun
excelent
excelent

Varietatea cursurilor oferite Comunicarea dintre profesori si


studenti

lasa de dorit lasa de dorit


mediocru mediocru
acceptabil acceptabil
bun bun
excelent excelent

Pentru procesul de evaluare studenŃii au formulat următoarele opinii:

I mi sunt clare metodele de evaluare si In opinia dvstra, în ce măsură notele


notare pentru fiecare curs. colegilor sunt in concordanta cu
performantele lor profesionale
40

35 70

30 60

25 50
procent %

procent %

20 Series1 40
Series1
15 30

10 20

5 10

0 0
foarte mare

concordanŃă
mare

mică

nu exista
iv

at

ă
c

t
ul

ur
lo

at

er

m
de

ăs
fic

od

de

m
ni

m
m

e
ul
se

ar
st

m
ne

de

în

calificativ calificativ
În ceea ce priveşte obiectivitatea notării de către profesori studenŃii au
formulat următoarele opinii:

Obiectivitatea sistemului de notare si Cum apreciati integritatea academica a


evalaure profesorilor dvstra?

40 60
35
50
30
40
procent %

procent %
25
20 Series1 30 Series1
15
20
10
10
5
0 0
ex u n

ex u n
ce u

ce u
ed t

ed t
il

il
nt

nt
ri

ri
cr

cr
ab

ab
do

do
le

le
b

b
io

io
pt

pt
ce

ce
de

de
m

m
ac

ac


la

la

calificativ calificativ

Dacă pentru aspectele legate de didactică universitară şi de sisteme de evaluare


şi obiectivitatea acestora rezultatele sunt mulŃumitoare, deşi este loc de mai
bine, în ceea ce priveşte cooperarea studenŃi – profesori lucrurile sunt departe
de accdeptabil.
Posibilitatea de a participa la proiecte
de cercetare impreuna cu profesorii

50
45
40
35
procent %

30
25 Series1
20
15
10
5
0
ex u n
ac c ru
ed t

il

nt
ri

ab
do

le
b
io

pt

ce
de

ce
m

la

calificativ
În afara acestui sondaj care are valenŃe sociologice şi un grad foarte mare de
încredere, opinia studenŃilor privind procesul de învăŃământ este sondată
semestrial, oferind informaŃii foarte utile profesorilor supuşi evaluării pentru a
corija eventualele carenŃe. Rezultatele sondajelor nu se fac direct publice, dar
informaŃiile se stochează la nivelul catedrelor. Confirmarea utilităŃii acestei
abordări este dată de îmbunătăŃirea sensibilă a calificativelor date în sondaje,
urmare a feed-back uli corpului profesoral. Cu titlu de exemplu sunt prezentate
comparativ rezultatele globale, la nivelul UTCB, a ultimilor două sondaje (S4 şi
S5) realizate cu chestionarul corectat ca urmare a sugestiilor respondenŃilor.
Aşa cum s-a arătat deja, gruparea către calificativele bun şi foarte bun este
evidentă.

3.7. Auditul disciplinelor

Colegiul Academic şi Consiliile facultăŃilor au organizat şi monitorizat şi în


această perioadă, la fel ca şi în periada anterioară auditul disciplinelor predate în
universitate, pornindu-se de la premiza că una din pârghiile importante de
asigurare a modernizării şi a calităŃii proceselor educaŃionale este condiŃionată şi
de conŃinutul, desfăşurarea activităŃii şi de tehnologiile didactice şi de evaluare a
cunoştinŃelor studenŃilor.

Pentru abordarea unitară la nivelul universităŃii a acestei activităŃi, Senatul


U.T.C.B. a aprobat, la propunerea Colegiului Academic un GHID DE
DESFĂŞURARE A AUDITULUI DISCIPLINELOR, care reglementează
modalităŃile şi tehnicile de abordare a acestei activităŃi, priorităŃile în
planificare şi modalităŃile de valorificare a auditului. În toate situaŃiile, în afara
programei anlitice şi a autoevaluării titularului de disciplină, s-a Ńinut cont şi de
punctele de vedere ale studenŃilor, prin chestionare cu caracter anonim.

O problemă deosebită a apărut odată cu modificarea planurilor de învăŃământ


corespunzătoare organizării învăŃământului pe cicluri. S-a impus o schimbare de
esenŃă a conceptelor privind competenŃele ce trebuie asigurate prin procesul de
învăŃământ. Procesul este în curs de derulare iar rezultatele auditului prentru
noile programe analitice nu şi-a găsit încă valorificarea deplină.

Toate activităŃile de audit au fost finalizate cu propuneri concrete şi specifice


privind îmbunătăŃirea conŃinutului, suporturilor de studiu, tehnologiilor didactice,
precum şi a sistemelor de evaluare a cunoştinŃelor, etc.

Au rezultat de asemenea măsuri generale, aplicabile la nivelul universităŃii, cum


sunt:
- IniŃierea unei acŃiuni de analiză şi îmbunătăŃire a planurilor de
învăŃământ, pe baza căreia să se rezolve atât propunrile punctuale sau de
ansamblu rezultate din activitatea de audit cât şi aspectele generale legate de
volumul de ore, proporŃiile curs – aplicaŃii, etc.
- Organizarea de dezbateri la nivelul catedrelor privind cuantumul
cunoştinŃelor de bază din cadrul programelor analitice şi a modului în care se
reflectă acestea în sistemele de evaluare, în vederea stabilirii unor praguri
raŃionale de promovare.
3.8. Codul de etică universitară

Codul de etică al UniversităŃii reprezintă un contract moral încheiat între


membrii comunităŃii universitare şi însumează idealurile, principiile şi normele
morale pe care aceştia consimt să le respecte. Principiile conŃinute în codul de
etică urmăresc protejarea valorilor morale fundamentale: libertatea academică,
dreptatea şi echitatea, meritul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală,
transparenŃa, respectul, toleranŃa şi politeŃea. Codul de etică nu exclude şi nu
înlocuieşte drepturile şi obligaŃiile legale ce revin membrilor UniversităŃii.
Administrarea şi aplicarea codului de etică este atributul Consiliului de etică care
analizează şi rezolvă situaŃiile delicate care pot apărea în relaŃiile dintre membrii
comunităŃii universitare.

Capitolele codului, cuprind:


1. principii generale, 2. libertatea academică, 3. dreptatea şi echitatea, 4.
meritul, 5. onestitatea şi corectitudinea intelectuală, 6. transparenŃa, 7.
responsabilitatea, 8. respectul, toleranŃa şi politeŃea.
IV. ACTIVITĂłI DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ, PROIECTARE
ŞI CONSULTANłĂ

4.1.DirecŃii prioritare de cercetare

Cercetarea stiintifica din UTCB, in ultimii patru ani, a avut urmatoarele prioritati
strategice in atentie:
1. Redefinirea pe profiluri, specializări, şcoli şi centre de cercetare a
obiectivelor prioritare de cercetare ştiinŃifică, expertizare şi
consultanŃă în concordanŃă cu noile dezvoltări şi tendinŃe manifestate
pe plan intern şi internaŃional.
2. Supunerea, spre evaluare CNCSIS, de noi centre de cercetare
ştiinŃifică interdisciplinară, capabile de ofertă ştiinŃifică complexă,
plurivalentă, flexibilă- cercetare ştiinŃifică competitivă în domeniu.
3. Atragerea unor lucrări şi programe de cercetare de mare complexitate,
responsabilitate şi prestigiu pentru ca acestea să corespundă
standardelor de evaluare CNCSIS.
4. Acreditarea calităŃii Departamentului Cercetării al UTCB şi a
activităŃilor de cercetare din UTCB, conform ISO 9001/2000 pentru a
mări competitivitatea universităŃii în adjudecarea de programe de
cercetare, inclusiv prin licitaŃii.
5. Participarea la competiŃiile/licitaŃiile atât pentru adjudecarea de
programe naŃionale de cercetare – în calitate de coordonatori sau
parteneri – cât şi în obŃinerea unor granturi finanŃate de Uniunea
Europeană.
6. Acreditarea la nivel naŃional (RENAR, ISCIR, Ministerul Mediului etc.)
a unor laboratoare sau colective de cercetare pentru efectuarea de
analize, expertize, certificări şi agrementări tehnice, capabile să
atragă resursele financiare necesare dezvoltării cercetării ştiinŃifice.
7. ÎmbunătăŃirea infrastructurii de cercetare a laboratoarelor prin
procurarea de aparatură performantă şi mijloace de informatizare,
atât din alocaŃii bugetare cât şi din veniturile proprii obŃinute din
cercetare.
8. Punerea în funcŃiune a laboratorului de “Acustică în construcŃii”, având
în vedere dezvoltările învăŃământului de profil, normele şi exigenŃele
europene de confort acustic pentru clădiri.
9. Îndrumarea şi elaborarea de teze de doctorat de interes major pentru
ştiinŃă şi economie, care să aibă în vedere dezvoltarea durabilă şi
asigurarea unui suport financiar din partea utilizatorilor rezultatelor
cercetării.
Aceste prioritati strategice s-au reflectat in urmatoarele domenii principale de
cercetare-dezvoltare:

• Zonarea seismică a teritoriului României.


• Calculul şi comportarea structurilor din beton, beton armat, zidărie,
metal şi lemn la diferite acŃiuni şi solicitări seismice.
• Elaborarea de norme şi standarde aliniate la legislaŃia actuală
europeană (construcŃii, instalaŃii, drumuri-căi ferate, protecŃia
mediului, EUROCOD-uri).
• Comportarea la seism a clădirilor din fondul existent şi strategii de
punere în siguranŃă.
• Cercetări privind modelarea comportării liniare şi neliniare în regimurile
static şi dinamic a structurilor de rezistenŃă din domeniul
infrastructurii în transporturi (drumuri, poduri, căi ferate, tuneluri).
• Refacerea, extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu
apă, canalizare şi epurarea apelor uzate.
• Comportarea statică şi seismică, precum şi analize de risc şi siguranŃă a
structurilor hidrotehnice.
• Programe moderne de calcul pentru modelarea interacŃiunii teren –
structură.
• Exploatarea şi protecŃia resurselor de apă subterană şi dispersia
poluanŃilor în mediile poroase şi fluide.
• Optimizarea reŃelelor de transport al apei.
• Tehnologii de investigare şi valorificare a deşeurilor industriale.
• Analize chimice ale poluanŃilor şi metode fizice şi chimice de depoluare.
• EficienŃa energetică a clădirilor prin siguranŃa, stabilitatea şi
fiabilitatea instalaŃiilor (termice, frigorifice, sanitare, electrice, de
iluminat şi de climatizare).
• BilanŃuri de mediu şi studii de impact.
• Cercetări privind sistemele hidromecanice de acŃionare a maşinilor,
automatizarea şi robotizarea proceselor tehnologice domeniului
construcŃiilor.
• Cercetări privind maşinile cu acŃiune vibrantă şi dinamica maşiniilor.
• Proiectarea şi realizarea reŃelelor geodezice de sprijin. Modernizarea
reŃelei geodezice naŃionale şi încadrarea în reŃele europene.
• Utilizarea datelor de teledetecŃie pentru extragerea de informaŃii
spaŃiale.

1. Cercetări privind crearea sistemului informatic cadastral pentru


gestionarea localităŃilor de către administraŃiile locale.
4.2. Structuri de cercetare

Cercetarea stiintifica din UTCB se defasoara in cadrul Departamentului de


Cercetare Proiectare in Constructii (DCPC). In cadrul DCPC functioneaza sase
sectii de cercetare:
- Constructii civile
- Hidrotehnica
- Cai Ferate, Drumuri si Poduri
- Inginerie instalatii
- Inginerie mecanica
- Geodezie
In cadrul acestor sectii functioneaza sapte Centre de Cercetare, fara
personalitate juridica, recunoscute de CNCSIS: - SiguranŃa structurilor la
acŃiuni din hazardul natural, condus de Director Prof.univ.dr.ing. Dan Lungu; -
Inginerie Civila condus de Director Prof.univ.dr.ing. Şerban Dima; - Inginerie
Geotehnică condus de Director Prof.univ.dr.ing. Iancint Manoliu; -Drumuri si
aeroporturi condus de Director Prof.univ.dr.ing. Constantin Romanescu; -
Amenajări hidrotehnice şi gospodărirea resurselor de apă condus de Director
Prof.univ.dr.ing. Mircea Şelărescu; Ingineria echipamentelor şi proceselor
tehnologice în construcŃii condus de Director Prof.univ.dr.ing. Nicolae Zevedei;
Ingineria mediului condus de Director Prof.univ.dr.ing. Sandu Marin.
In cele sase sectii functioneaza si laboratoarele de cercetare, laboratoare
acreditate sau atestate de diferite organisme nationale pentru diverse incercari.

INSIST - Incercari sisteme si echipamente termice,


(Incercari in Instalatii) hidraulice si electrice
LCM
- Incercari si verificari de laborator in profilele
(Laborator constructii
CO, INM, IDM, CAI, CL, EIBBABP2
metalice)
LCBA
(Laborator constructii - Incercari pentru beton si armaturi
beton armat)
GEOTEHNICA - Profile incercari GTF

LD (Laborator Drumuri) - Incercari materiale pentru drumuri


LMC
(Laborator materiale de - Incercari si verificari profile de constructii
constructii)
CHIMIA POLUANTILOR - Evaluari de impact de mediu, bilanturi de mediu
LRM
(Laborator rezistenta - Incercari pe cuburi de beton si pentru bare
materialelor) metalice

In afara laboratoarelor mentionate, in UTCB functioneaza multe laboratoare cu o


dotare si activitate de cercetare deosebite, dar care in prezent nu au o
recunoastere nationala, ce le-ar putea asigura o valorificare mult superioara a
activitatilor de cercetare.

Este cazul Laboratorului de Incercari Structurale a carui dotare de catre


Agentia de Cooperare Internationala a Japoniei prin Centrul National de
Reducere a Riscului Seismic este de un milion de dolari.

Echiparea laboratorului poate fi apreciata ca a doua la nivel european, ceea ce


ofera perspective deosebite de colaborare internationala.

Laboratorul de incercari si cercetare al Catedrei de constructii din beton armat


este in plina transformare prin achizitionarea de echipamente in valoare de
90000€ ca urmare a colaborarii si sponsorizarilor cu firmele HOLCIM si
CARPACEMENT. Odata incheiata dotarea laboratorului se impune acreditarea
acestuia la RENAR.

In situatii similare se gasesc si alte laboratoare pentru care continuarea fireasca


ar fi acreditarea la nivel national:
- Laboratorul Centrului National de Inginerie Seismica si Vibratii;
- Laboratorul de Inginerie Sanitara si Protectia Apelor;
- Laboratorul de Topografie.
SENAT

COLEGIUL
ACADEMIC

RECTOR - R

PRORECTOR CU CERCETAREA
ŞTIINłIFICĂ ŞI MG. CALITĂłII
PRORECTOR
PR - MQ

DEPARTAMENTUL
FACULTATI
DE PROIECTARE ŞI
CERCETARE ÎN
CONSTRUCłII
CATEDRE
RL

DCPC

4.3. Sistemul calitatii in activitatea de cercetare

In februarie 2005 DCPC a fost certificat de Societatea Romana pentru


Asigurarea Calitatii (SRAC), conform standardului SR EN ISO 9001:2001, din
punctul de vedere al managementului calitatii, pentru „activitati de proiectare,
cercetare si studii ingineresti in domeniul constructiilor.”

In februarie 2008 Departamentul a fost recertificat, pentru inca trei ani, pentru
aceleasi activitati. Declaratia privind politica in domeniul calitatii activitatii de
cercetare ofera garantii pentru continuarea muncii de cercetare cu aceiasi
eficienta. Declaratia este prezentata integral, in anexe.
Organigrama DCPC (atasata) cuprinde, in afara colectivelor de cercetare
traditionale in UTCB – de la nivelul catedrelor, cate o singura persoana din
serviciile – contabilitate, salarizare, si aprovizionare.

Organigrama Departamentului este conceputa astfel incat activitatile de


cercetare de la nivelul colectivelor din catedre sa fie cat mai putin afectate de
conditiile impuse de asigurarea unui sistem al calitatii in acest domeniu. Manualul
calitatii DCPC al UTCB se afla pe pagina de web a Universitatii.

PRORECTOR CU CERCETAREA
ŞTIINłIFICĂ ŞI MG. CALITĂłII
PR - MQ

SecŃia CONSTRUCłII CIVILE

CONSILIUL SecŃia HIDROTEHNICĂ


CERCETĂRII FACULTATI

INSPECTOR SecŃia C.F.D.P.


GRNERAL AQ
IG. MQ
CATEDRE
RL
SecŃia INGINERIE INSTALAłII
SECRETARIAT
DCPC
RLC
SecŃia INGINERIE MECANICĂ

SecŃia GEODEZIE

Aceasta certificare este o confirmare a efortului deosebit depus de cadrele


didactice din universitate in munca de cercetare, proiectare si consultanta, in
special pentru beneficiarii din mediul economic. Aceasta activitate se reflecta in
toate etapele fluxului tehnologic al elaborarii lucrarilor de catre DCPC: ofertare,
contractare, declansarea procesului de intocmire a lucrarii, intocmirea lucrarii si
valorificarea lucrarii.

4.4. Programe de cercetare

Colectivele de cercetare din structura DCPC au participat activ la:


- competitia pentru adjudecarea de programe internationale si
nationale;
- licitatiile pentru acces la fondurile structurale si in special le
realizarea de lucrari pentru mediul economic.

4.4.1. Contracte internationale


In tabelul 4.1. sunt prezentate contractele internationale reprezentative
derulate in perioada 2004-2007.

Nr. Data
Nr. Contract Respons.ctr. Denumire tema
crt. ctr.
PROHITECH PROHITECH INCO-CT-
1 2004 LUNGU DAN
31/2004-P 2004-509119
GHIAUS
2 TERMCHO-P 2007 EIE/07/026/S\2,466692
ADRIAN
ARION
3 NATO 7/2006-P 2006 NATO/SFP-981882
CRISTIAN
BUILDING OF FUTURE OF
TRANSNATIONAL
4 PHARE 2004 2004 DROBOT RADU COOPERATION IN WATER
RESOURCES IN SOUTH
EAST
DEVELOP QUALITY
TRAINING APPROACH FOR
LEONARDO DA NEUNER PROPRETY MARKET
5 2006
VINCI 5i/2006-P JOHAN VALUATION
PROFESSIONALS FOR AN
EFFECTIVE
LEONARDO DA
6 2006 DROBOT RADU D/06/B/F/PP 146538
VINCI 6i/2006-P
SOCRATES CODEWITZ PROJECT-FOR
7 MINERVA 2004 MIERLUS ION BETTER PROGRAMMING
5I/2004-CO SKILLS
MATEMATIQUE APPLIQUE
COSTINESCU
8 AUF 19I/2005-P 2005 AU SÉANCE DE
CRISTIAN
L`INGENIEUR
RETEA TEMATICA DE
GEOTEHNET MANOLIU
9 2006 CERCETARE A CENTRULUI
8I/2006-P IACINT
DE ING. GEOTEHNICA
FESABILITY STUDY FOR
STEMATIU WATER MANAGEMENT
10 499 2004
DAN (WATMAN) PROJECT
CONSULTING SERVICES
LA CREATION, LE SUIVI
ET L`ANIMATION D`UN
COLDA RESEAU DE COOPERATION
11 ADEME 2004
IOLANDA SCIENTIFIQUE ENTRE LA
FRANCE ET LES PAIS DE
L`EUROPE DE L`EST
PROGRAM DE ACTIUNE
COMUNITARA IN
LEONARDO DA PRETORIAN FORMAREA
12 2004
VINCI 4I/2004-P ALEXANDRINA PROFESIONALA PROIECT
PILOT RETELE
TRANSNATIONALE
PERFECłIONAREA
SISTEMULUI DE
LEONARDO DA
RECE MANAGEMENT
13 VINCI RO/ 2004 2005
LAURENłIU UNIVERSITAR ROMÂNESC
/ 93144/EX,
PENTRU ADAPTAREA LA
STANDARDELE U.E.
ASISTENTA TEHNICA
SANDU
PENTRU MANAGEMENTUL
MARIN
14 ISPA 2002 SI SUPERVIZAREA CTR.
ANTON
ISPA IN IASI
ANTON
CTR.334/02 (57015€)
MANAGEMENT PILOT
TELEOMAN FLOD
15 2007 DROBOT RADU PROJECT
RISK
CTR.78/07 (22000€)
KHP KÖNIG
16 2007 DAN LUNGU CTR. 106/07 (13863,5€)
(GERMANIA)
SC EUROPA STUDIU HAZARD
VACAREANU
17 GROUP 2007 SEISMIC (20700€ - CTR
RADU
INVESMENT 143/07)
GOSPODARIREA APELOR
TRANSFRONTALIERE IN
OFICIUL INT AL GOLIE BAZINUL HIDROGRAFIC
18 2006
APEI ANDREEA CRISURI SUB-BAZIN AL
TISEI (2000€)
CTR.428/2006
In graficul alaturat este evidentiata dinamica valorii contractelor de cercetare
internationale in aceiasi perioada.

VALOARE TOTALA CONTRACTE INTERNATIONALE

400000 306332

300000 208547
210070
EUR 200000 117671

100000

0
2004 2005 2006 2007

AN

4.4.2. Granturi si contracte din Programul National de Cercetare


Dinamica valorii granturile si contractele de cercetare din cadrul Programului
National de Cercetare derulate de DCPC din 2004 pana in 2007 poate fi urmarita
in graficul alaturat.

VALOARE TOTALA GRANTURI DE CERCETARE CASTIGATE PRIN


COMPETITIE NATIONALA

800000
697139
700000
600000
345528
500000
RON 400000 231324
300000

200000
1210
100000
0
2004 2005 2006 2007 AN
Contractele din Programul National de Cercetare din 2004 si 2005 s-au realizat
in cadrul programelor specializate:
- AMTRANS 10 contracte,
- MENER 14 contracte,
- CALIST 5 contracte
, 2004 516
- INFOSOC 2005 471 11
contracte, 2006 554
2007 614

- AEROSPATIAL 2 contracte,
- INVERT 1 contracte,
- MANANTECH 2 contracte,
- CERES 5 contracte,
- RELANSIN 17 contracte,
- CEEX 46 contracte,
- IDEI 12 contracte,
- CAPACITATI 1 contract,
- PARTENERIATE 17 contracte,
- INOVARE 2 contracte.
Din cele 145 de contracte la 103, UTCB a fost unic contractor sau coordonator
iar la 42 partener. Principalii beneficiari ai cercetarilor intreprinse in cadrul
contractelor mentionate au fost: CNCSIS (12), Universitati din Bucuresti si din
tara (18), Institute de cercetari (19), Agentia Spatiala Romana (2), RENAR (1),
Societati comerciale (93).

4.4.3. Cercetari si lucrari pentru mediul economic


Colectivele de cercetare din UTCB, prin oferta de cercetare-proiectare-
consultanta oferita mediului economic, au realizat un numar important de
contracte in perioada 2004-2007. Evolutia in anii mandatului arata o dinamica cu
trend ascendent atat numeric cat si valoric.
VALOARE TOTALA CONTRACTE DE CERCETARE INCHEIATE CU
COMPANII DIN TARA

10000000
8340287
9000000
8000000
7000000 4389992
6000000
RON 5000000 3162661 3537000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2004 2005 2006 2007
AN

Cresterea valorica a contractelor incheiate cu mediul economic din ultimii doi ani
este semnificativa si confirma potentialul tehnic si de cercetare pe care il au
colectivele universitatii.

In figura urmatoare este aratata dinamica valorii contractelor de cercetare


realizate de cele sase sectii ale DCPC, dinamica ce evidentiaza disponibilitatile
mari pe care le au o parte din sectiile Departamentului.

4.5.Valorificarea cercetarii

Principala valorificare a celor mai multe dintre cercetarile stiintifice efectuate


de cadrele didactice din universitate a fost aceea a comunicarilor la diferite
conferinte sau simpozioane sau a publicarii de articole in reviste stiintifice
apreciate de comunitatea tehnica din domeniu.

4.5.1. Participari la manifestari stiintifice

In perioada 2004-2007 cadrele didactice din UTCB au participat sau au


prezentat lucrari stiintifice la foarte multe Conferinte si simpozioane
internationale. Numai in 2007 au participat la 24 de conferinte in strainatate si
la 18 conferinte si simpozioane internationale ce au avut loc in tara
DINAMICA VALORII CONTRACTELOR DE CERCETARE PE SECTII

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000
RON

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0
2004 2005 2006 2007
AN

CC CF GC H II IM

Rezultatele cercetarilor stiintifice ale colectivelor din UTCB sunt facute


cunoscute si la manifestarile din tara, devenite traditionale, la care participarea
este semnificativa atat cantitativ – prin numarul mare de lucrari prezentate –cat
si calitativ- prin valoarea stiintifica a comunicarilor (articolelor). Enumeram
cateva din manifestarile cele mai cunoscute unde prezenta cadrelor didactice din
UTCB este deosebita, prin aceea ca de multe ori acestea se numara printre
organizatori.
- Simpozionul National de Cai Ferate
- Simpozionul National de Geosintetica
- Conferinta Nationala a Asociatiei Inginerilor de Instalatii din
Romania –„Instalatii pentru inceputul mileniului III”
- Zilele Academice Timisene
- Tehnologii educationale in invatamantul ingineresc
- Conferinta Societatii de Probabilitati si Statistica din Romania
- Conferinta anuala a Facultatii de Instalatii: „Eficienta, confort,
conservarea energiei si protectia mediului”.
- Conferinta Nationala de Inginerie Seismica RISC
- Zilele hidraulicii
- Ziua mondiala a apei
- Conferinta Nationala a Asociatiei Nationale a Apei
- Stiinta moderna si Energia
- Simpozionul National de Utilaje pentru Constructii
- Conferinta Nationala de Mecanica Solidelor

4.5.2. Publicatii
Rezultatele cercetării ştiinŃifice se regăsesc de cele amai multe ori, în articolele
publicate de cadrele didactice în revistele de specialitate. In intervalul 2004-
2007 au fost publicate în reviste recunoscute CNCSIS, 287 articole astfel:

În reviste din Ńară În reviste străine

2004 - 88 2004 - 8
2005 - 70 2005 - 4
2006 - 34 2006 - 10
2007 - 68 2007 - 9

Artcole in reviste CNCSIS

120
96
100
74 77
80
Artcole in
60 reviste cu
44
referenti
40

20

0
An An An An
2004 2005 2006 2007

Trebuie să evidenŃiem faptul că numărul de articole publictae de cadrele


didactice, în perioada amintită, este mult mai mare, deoarece peste 80 % din
acestea sunt publicate în reviste ce nu sunt recunoscute de CNCSIS, chiar dacă
multe dintre reviste sunt de un real prestigiu profesional.
4.5.3. Brevete de invenŃii, prototipuri

Rezultatele cercetării se regăsesc şi în realizarea de brevete şi invenŃii sau


prototipuri ce urmează apoi a fi brevetate. Deşi cercetările sunt multiple,
brevetele şi prototipurile sunt în număr foarte mic:

1. Amortizor de vibraŃii (prof.univ.dr.ing, Diaconu Cristian – brevet RO


118326/2003)
2. Dispozitiv înglobat în prize electrice pentru extragerea fişelor
(prof.univ.dr.ing, Diaconu Cristian – brevet RO 121499/2005 şi EP
159523029/2005)
3. Dispozitiv de extragere a fişelor de racord electric(prof.univ.dr.ing,
Diaconu Cristian – brevet RO 120877/2006 şi EP 159523029/2005)
4. CopnstrucŃie hidrotehnică uşoară (prof.univ.dr.ing. G. Tatu, C. Iulian,
D.P. Lazăr – brevet RO 120279/2006)

Grantul 51/2005 “Sisteme autonome avansate pentru controlul oscilaŃiilor


structurilor“ (director, prof.univ.dr.ing. Petre PătruŃ) s-a finalizat cu un
dispozitiv – prototip pentru controlul oscilaŃiilor structurilor.

4.6. Manifestări ştiinŃifice organizate de U.T.C.B.

În cadrul U.T.C.B., prin grija şi organizarea unor catedre şi facultăŃi au loc


manifestări ştiinŃifice anuale devenite tardiŃionale:
1. Simpozionul “Drumuri, poduri şi lucrări de artă din beton”
2. Simpozionul NaŃional de Utilaje pentru ConstrucŃii
3. ConferinŃa FacultăŃii de InstalaŃii “EficienŃă, confort conservarea
energiei şi protecŃia mediului”
4. Simpozionul “Mangementul în construcŃii la început de secol XXI“
5. ConferinŃa NaŃională de Inginerie Seismică
6. ConferinŃa “Light & Lighting”
7. ConferinŃa “Zilele Hidraulicii”
8. Simpozionul NaŃional de Geosintetice
9. Sesiunea ŞtiinŃifică a Catedrei de Matematică
10. Seminarul ştiinŃific al facultăŃii de Geodezie
11. Sesiunea de comunicări ştiinŃifice a Catedrei de Mecanică Tehnică şi
Mecanisme SIMEC
12. Conferinta Nationala de Geotehnica si fundatii

De asemenea, la nivelul multor catedre au loc seminarii ştiinŃifice de interes atât


pentru tinerii din catedră cât şi pentru mulŃi dintre specialiştii din diverse
întreprinderi. Cateva exemple sunt concludente. Acestea au fost legate de
diversele date aniversare sau memoriale.

4.7. Buletinul Stiintific al UTCB

Buletinul Stiintific in forma bilingva a aparut in patru numere, pe an cu


regularitate. In intervalul 2004-2007 au fost publicate 142 articole astfel:
2004 - 40 articole
2005 – 37 articole
2006 – 31 articole
2007 – 34 articole

Din decembrie 2005 a aparut si Buletinul Stiintific Seria „Modelare matematica


in ingineria civila” numar in limba engleza. In colectivul de redactie se afla 8
personalitati din randul specialistilor ce activeaza in diferite centre universitare
din lume si 9 din tara. In 2006 s-a publicat 24 articole, iar in 2007 18 articole. In
prezent revista este in atentia Institutului International de Statistica (ISI) din
Filadelfia de la care se asteapta o decizie cu privire la evoluarea acesteia. Este
necesar de a face demersurile necesare ca revista sa intre si in evaluarea
CNCSIS.
V. PARTENERIATUL CU STUDENłII

5.1. ActivităŃi studenŃeşti

5.1.1. AsociaŃia studenŃilor din construcŃii

Din anul universitar 2006/2007, in U.T.C.B. a luat fiinta, avand personalitate


juridica, o asociatie a studentilor, care in prezent numară membrii. Înca de
la infiintare, organizatia studenteasca s-a implicat in unele aspecte ale vietii
universitare, mai ales in viata din campusul universitar, la repartizarea
studentilor in camine precum si la urmarirea si mentinerea unei ordini normale si
respectarea regulamentului de camin si cantina.

A.S.C. a organizat unele manifestari de interes larg pentru studenti, printre care
poate fi citată, datorită succesului inregistrat, organizarea balului bobocilor.

In luna decembrie a anului 2007 A.S.C.-ul a organizat, impreuna cu studenti si


doctori de la Facultatea de Medicina, o actiune de donare de sange sub titlul
generic “o picatura din inima “, care a avut un succes deosebit atat prin numarul
mare de donatori, studenti ai U.T.C.B. (circa 1.000 ) cat si prin conditiile de
organizare deosebite la care un aport special l-au avut conducerea Facultatii de
Cai Ferate, Drumuri si Poduri.

5.1.2. Agenda universitara

Incepand cu anul universitar 2004/2005, urmare a unei colaborari sistematice cu


firma “Precision Media” s-a publicat in circa 7.000 de exemplare, anual, o agenda
universitara distribuita gratuit tuturor studentilor universitatii. In afara
caracterului de agenda obisnuita, cuprinzand spatii corespunzatoare anului
academic, agenda ofera informatii de interes pentru studenti, contine diferite
reclame si, de subliniat, contine informatii detaliate despre U.T.C.B., despre
facultatile U.T.C.B., conditiile de studiu, despre campusul U.T.C.B.; este
prezentat programul anual de studii, structura anului universitar precum si
sistemul de relatii ale U.T.C.B. pe plan international.

Aparitia agendei universitare, lucrare de calitate speciala, a fost si este


apreciata favorabil de catre studentii universitatii, putandu-se spune ca a
devenit un element de traditie in viata universitatii.
5.1.3. Concursul “Carpatcement”

Din anul universitar 2005/2006 in luna noiembrie a fiecarui an, s-a organizat in
U.T.C.B., ajungand in anul universitar 2007/2008 la a treia editie, un concurs
profesional special.

Concursul a fost initiat de firma “Carpatcement”, prin organizatia studenteasca


“VIP-voluntari pentru idei si proiecte”, pentru studentii U.T.C.B. cu profil de
prezentare in domeniul constructiilor, participand studenti din facultatile C.C.I.A.
si C.F.D.P. Pornind de la un numar minim de participanti la prima editie “circa 12
studenti de la fiecare din cele doua facultati”, la cea de-a 3-a editie au participat
circa 70 de studenti.

Pregatirea pentru concurs s-a facut pe baza unei bibliografii concretizata in


diverse lucrari de profil si de manageriat in domeniile specifice ale ingineriei de
constructii puse la dispozitie de firma “Carpatcement”. La fiecare din cele 3
editii ale concursului au fost premiati de catre firma “Carpatcement” cate trei
studenti de la fiecare facultate participanta cu premii substantiale, astfel:
- premiul I ………..1.000€
- premiul II……….. 600€
- premiul III………. 400€

Premierea s-a facut intr-un cadru deosebit oferit de un hotel bucurestean de


top, premiile fiind decernate pe baza evaluarii lucrarilor de concurs de catre o
comisie din care a facut parte si un cadru didactic din U.T.C.B., d-l prof. Maria
Gheorghe. O implicare demna de subliniat in organizarea concursului si in
mobilizarea studentilor la participare in numar din an in an mai mare au avut-o
domnii prodecani profesori Romica Trandafir de la F.C.C.I.A. si, respectiv, Mihai
Dicu de la F.C.F.D.P.

Se poate aprecia ca o actiune deosebit de interesanta colaborarea cu firma


“Carpatcement” si cu organizatia studentesca VIP.

5.2. Aspecte sociale - Burse

Bursele in U.T.C.B. s-au acordat, in conformitate cu prevederile regulamentului


de acordare a burselor, pe baza mediilor ponderate obtinute de studentii
integralisti, limita inferioara a acestora fiind:
Pentru bursele de studii:
- anii I, II, III, media 7,00
- anii IV si V, media 8,00
- anul VI, media 9,50
Pentru bursele de merit :
- anii I, II, si III, media 9,00
- anii IV si V, media 9,50
Din anul universitar 2006/2007 s-au acordat burse si studentilor platitori de
taxa, care au indeplinit conditia de medie. Categoriile de burse acordate au fost:
- bursa de studiu
- bursa de performanta
- bursa de merit
- bursa de ajutor social
- bursa doctoranzi, studenti straini
Cuantumurile burselor de studiu si de ajutor social, in RON, au fost cele
prezentate in tabelul urmator:

Anul Anul universitar


univ.
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II
Bursa
De 230 230 230 230 260 280 330
studiu
De 100 180 110 180 210 230 280
ajutor
social

Evolutia cuantumului burselor

350
300
250
200 burse studiu
150 burse sociale
100
50
0
5

8
00

00

00

00
/2

/2

/2

/2
04

05

06

07
20

20

20

20
Centralizarea numarului de burse, pe categorii, acordate in perioada anilor
2004/2008, este data in tabelul urmator:

Anul 2004- Anul 2005- Anul 2006- Anul


2005 2006 2007 2007-
2008
Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Sem.I
PERFORMANTA C 4 18 5 16 2 14
MERIT 88 111 87 124 112 124 110
STUDIU 832 902 919 969 904 981 988
STUDII 49 58 37 22 59 42 30
APROFUNDATE
AJUTOR SOCIAL 315 49 136 43 173 55 137
AJUTOR SOCIAL 15 16 23 24 20 21 21
12 LUNI
DOC. ROMANI I- 15 13 15 12 14 11 12
II
DOC. ROMANI 6 5 10 9 10 9 7
III-IV
DOC. STRAINI 8 8 6 7 6 6 11
ST. STRAINI 27 27 28 28 39 39 56
NUMARUL Buget 6503 6541 6417 6363
DE
Taxa 1293 1326 1429 1409
STUDENTI
DIN UTCB Total 7796 (*8068) 7867 (*8136) 7846 (*8143) 7772
(*8131)

(*) Inclusiv studentii de la studii aprofundate


Evolutia numarului de burse

1200

1000
Performanta
800
Merit
600 Studiu
St. Aprofundate
400
Ajutor social
200

0
5

8
00

00

00

00
/2

/2

/2

/2
04

05

06

07
20

20

20

20

Incepand cu anul universitar 2007/2008 doi studenti ai U.T.C.B (unul de la


F.C.C.I.A.,unul de la C.F.D.P.) sunt beneficiari ai bursei “Mihai Rotaru”, in cuantum
de 500 RON/luna; bursa este acordata de firma ROTARY in amintirea fostului
manager general si patron pentru studenti orfani dar cu o situatie scolara
acceptabila.

Tot din anul universitar 2007/2008 un numar de 7 studenti beneficiaza de bursa


ABNAMRO, in cuantumul de 75€/luna, bursele fiind acordate de ABNAMRO bank
(Romania).
Repartizarea pe facultăŃi a burselor este redată în tabelele de mai jos.

O
imagine mai concludentă o ofera modul de repartizare a burselor pe facultăŃi,
numeric şi procentual.

FACULTĂłI Total Burse de Burse de Total /


studenŃi merit studiu Procent din
CCIA 2528 27 329 356/ 14%
Hidro 723 8 82 90/ 11%
CFDP 807 4 67 71/ 8%
InstalaŃii 1804 14 165 179/ 10%
Utilaj 681 4 52 56/ 8%
Geodezie 850 9 109 118/ 14%
FILS 715 9 105 114/ 16%
Rapartizarea pe facultati

400
356
350
300
Numar / procent

250 Numar de
burse
200 179
160 Procent din
140 140
150 118 114 total
110 100
90 80 80
100 71
56
50
0
Instalatii
Utilaj
Hidro
CCIA

CFDP

FILS
Geodezie

facultatea

5.3. Cazarea studentilor în căminele U.T.C.B.

Cazarea studentilor in caminele U.T.C.B. s-a facut in conformitate cu


prevederile regulamentului specific; la baza acordarii locurilor de cazare a stat in
ultimii ani situatia scolara a studentilor precum si luarea in considerare a
comportarii acestora in camin.

Din anul universitar 2006/2007 s-a facut monitorizarea frecventei studentilor


din anul I, dispunandu-se excluderea din camin a celor care nu au frecventat
cursurile si seminariile in lunile octombrie si noiembrie, considerand ca acestia nu
sunt de fapt studenti ai U.T.C.B.

In tabelul urmator este prezentata situatia numerica a cazarii studentilor in


caminele U.T.C.B. în anii 2004 – 2008 :
Caminul Numar Nr. de studenti cazati
nr. normat de 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
locuri
2 418 534 526 546 503
3 810 973 966 980 902
4 558 376 558 595 572
5 88 101 0 0 0
6 69 94 69 69 68
7 499 507 504 531 497
Total 2442 2585 2632 2721 2542
general * 6%** 10%** 15%** 8%**
(2354)
(*) Incepand cu anul universitar 2005/2006 caminul nr. 5 a fost
dezafectat
(**) Depasire procentuala a numarului de cazare normat

Cazarea in caminele UTCB

2800
2721
2700 2632
2585
2600 2542
Capacitatea
2500 2442 2442 caminelor
2400 2354 2354 Numar de
studenti cazati
2300

2200

2100
5

8
00

00

00

00
/2

/2

/2

/2
04

05

06

07
20

20

20

20

În conditiile unei suprapopulari a caminelor cu 6% - 15% nu au fost satisfacute ,


in fiecare an, toate cererile pentru cazare; s-a acordat oarecare prioritate
aprobarii cererilor de cazare facute de studentii anilor I.
Cazarea, la inceputul fiecarui an universitar, a fost organizata de Rectorat si
Directia Administrativa folosind colective de cadre didactice si studenti
desemnate de fiecare unitate de invatamant care si-au desfasurat activitatea
practica la fiecare camin in parte. Din cauza aglomerarii solicitantilor de cazare
in zilele de 29 si 30 ale lunii septembrie, fara respectarea programarii anuntate
de organizatori, au aparut unele disfunctii in operatiile formalitatilor de cazare,
nemultumiri, discutii, situatii depasite uneori destul de greu. Din anul universitar
2007/2008 s-au implicat in cazarea studentilor si reprezentanti ai Asociatiei
Studentilor in Constructii; eficienta lor a fost marcata de experienta precara
dar se apreciaza ca lucrurile pot evolua pozitiv la urmatoarele actiuni de cazare.
Incepand cu anul universitar 2007/2008 s-a desfiintat garantia depusa de
studenti la inceputul anului universitar, urmare a unui ordin al M.Ed.C.; acest lucru
a condus la imposibilitatea recuperarii operative a pagubelor facute de catre
studenti in camine.

De-a lungul timpului s-au inregistrat abateri ale studentilor caminizati de la


prevederile regulamentului specific: neplata chiriei, consum de bauturi alcoolice,
distrugeri de mobilier, usi, instalatii, gazduire de persoane straine, etc.; studentii
depistati cu asemenea abateri au fost sanctionati mergand pana la excluderea pe
diferite perioade de timp.

Apreciem ca Directia Administrativa a reusit sa mentina un echilibru normal al


vietii in caminele U.T.C.B.-ului, actionand in conformitate cu prevederile
regulamentului de camin; administratorii de camine au avut si au o activitate care
nu se ridica la nivelul de experienta minim necesara in indeplinirea sarcinilor
specifice. Directia Administrativa s-a preocupat sistematic de rezolvarea
problemelor de igiena si de imbunatatirea conditiilor de cazare ; relatiile cu
Sanepidul se afla intr-un echilibru acceptabil.

5.4. Activitatea centrului de informare si consiliere profesionala

Activitatea C.I.C.P. s-a desfasurat initial sub conducerea d-lui prof. M.Toma de la
F.C.C.I.A. (pana in martie 2006) si ulterior a d-lui prof. H. Asanache.
Secretariatul Centrului a fost asigurat de d-na ing. E. Herman pana in luna martie
2007; dupa aceasta data, postul de secretara nu a mai fost ocupat de nimeni.
Activitatea C.I.C.P. s-a concretizat in organizarea urmatoarelor tipuri de
activitati:
- discutii cu reprezentanti ai unor firme de constructii – in special la
cererea acestora – pe problemele legate de eventuala angajare a unor
absolventi sau chiar a unor studenti din anul terminal.
- organizarea de intalniri a studentilor U.T.C.B. cu delegati ai unor firme
angajatoare (in general firme romanesti dar si firme din alte tari U.E).
- afisarea permanenta si ritmica, la avizierele facultatilor U.T.C.B. a
ofertelor de locuri de munca.
- informarea fiecarei serii de studenti asupra aspectelor teoretice si
practice legate de intocmirea unui C.V., a scrisorilor de motivatie a cererii de
angajare, precum si a celor legate de participarea la interviul de angajare, de
negocierea conditiilor de angajare in conformitate cu legislatia in vigoare etc.

Ca activitati de mai mare anvergura trebuie amintite Targurile locurilor de


munca, organizate anual. In mod practic, in cei patru ani ai perioadei sub analiza,
aceste targuri, s-au organizat inaintea sesiunii de vara, in special in luna iunie, in
colaborare directa cu Primaria Sect.2 Bucuresti si cu Camera de Comert si
Industrie a Municipiului Bucuresti. În fiecare an intre cei trei parteneri s-a
semnat un Acord de Colaborare.

Ofertele de locuri de munca din cadrul fiecarui targ Job Construct, s-au adresat
studentilor anului V din toate facultatile (specializarile) U.T.C.B. Participarea
firmelor de targ s-a facut intotdeauna fara perceperea unei taxe. Locul
concret de desfasuarare a targului a fost holul de la parterul F.C.C.I.A. si in unii
ani (de ex.in 2006) si cel de la etajul 1 al aceluiasi local. Prin grija C.I.C.P. fiecare
firma participanta a avut la dispozitie spatiu si mobilier pentru prezentarea
materialelor promotionale si pentru realizarea discutiilor cu studentii – candidati.

C.I.C.P. in colaborare cu departamentul administrativ al U.T.C.B. s-a ingrijit de


organizarea unui protocol minimal si de rezolvarea tuturor problemelor aparute in
relatia cu firmele participante. Cu ocazia fiecarui targ s-a facut publicitate
manifestarii in mass-media bucuresteana (ziarul Compact, Radio Bucuresti, Radio
Antena Bucurestilor, PRO TV, Realitatea TV etc.) si s-au dat comunicate de
presa.
Din pacate in fiecare an, interesul studentilor pentru discutii cu reprezentantii
firmelor nu a fost nici pe departe (?!) cel scontat si aceasta in conditiile in care
oferta de locuri de munca a fost din ce in ce mai mare.

Situatia targului din anul 2006 poate fii considerate ca reprezentativă. Au


participat 49 firme, iar oferta totala de locuri de munca a fost 557, repartizată
astfel:
F.C.C.I.A 192 locuri
INSTALATII 103 locuri
C.F.D.P. 79 locuri
HIDRO 63 locuri
UTILAJ 43 locuri
GEODEZIE 37 locuri

Oferta de joburi raportata la numărul de absolvenŃi este concludentă din punctul


de vedere al cerinŃelor de pe piaŃa ocupaŃională şi din punctul de vedere al
cifrelor de şcolarizare din UTCB: 557 oferte la 661 de absolvenŃi.

Se observa imediat ca, cererea de absolventi ai F.C.C.I.A. este - numai din


Regiunea 8 de Dezvoltare – aproape egala cu oferta anuala a acestei facultati
(232 in 2006 si 254 in 2007).

Pentru anul 2008 este de asteptat ca cererea de absolventi ai U.T.C.B. va fi si


mai mare. Targul pe care-l vom organiza peste 3 luni ne va putea oferi informatii
utile pentru eventuala reconsiderare a cifrelor de scolarizare.

O actiune a C.C.I.P. ce merita mentionata este organizarea in anul 2007, in data


de 6 iunie a unui seminar de informare a studentilor si absolventilor pe teme
legate de insertia pe piata muncii (tehnici de cautare a unui loc de munca,
intocmirea unui C.V., intocmirea unei scrisori de intentie, prezentarea la un
interviu, negocierea conditiilor de angajare etc.). Un seminar a
premers targul de joburi din 2007 (care a avut loc in perioada 27-28 iunie) si a
beneficiat de prezenta a trei specialisti desemnati la cererea noastra de catre
Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti. Din pacate
prezenta studentilor la acest seminar (caruia i s-a facut publicitate prin afise in
localurile U.T.C.B. si in caminele de pe platforma Tei, a fost sub asteptari.

5.5. Tabere studentesti

În fiecare an universitatea primeste o oferta cu numarul de locuri de tabara


destinate studentilor din partea Autoritatii Nationale pentru Tineret – Agentia
pentru sprijinirea studentilor. Tberele sunt oferite atat pentru vacanta de vara
cat si pentru vacanta de iarna. Situatie numerica a locurilor este prezentata in
tabelul urmator:

Anul Anul Locuri in tabere


universitar Destinatii Pe an univ.
2004 2004/2005 43
Iarna
2005 2004/2005 Munte 42 151
Vara Mare 66 108
Total 108
2005 2005/2006 46
Iarna
2006 2005/2006 Munte 66 142
Vara Mare 30 96
Total 96
2006 2006/2007 30
Iarna
2007 2006/2007 Munte 62 155
Vara Mare 63 125
Total 125
2007 2007/2008 60
Iarna

Locurile in tabere au fost distribuite unitatilor de invatamant, de fiecare data,


proportional cu numarul de studenti la zi, impreuna cu metodologia de repartizare
trimisa de Agentia Nationala. Repatizarea locurilor revenite fiecarei unitati s-a
facut de catre comisii proprii a caror activitate poate fii apreciata ca foarte
bună.

5.6. Alte activităŃi

În cadrul programului EURO -200, incepand cu anul universitar universitar


2005/2006, un numar de circa 6 studenti anual au beneficiat de prevederile legii
269/2004 cu privire la acordarea ajutorului material pentru achizitionarea de
calculatoare; ajutoarele au fost acordate de catre M.Ed.C, pe baza dosarelor
intocmite de studenti si aprobate de o comisie a U.T.C.B.

Cabinetul medical al U.T.C.B., sub conducerea doamnei doctor Dragulescu a


organizat anual o actiune de evaluare a starii de sanatate a studentilor
universitatii in cadrul careia s-au facut examinari medicale pentru studenti,
conform unor programari pe facultati, ani si grupe.

Anul trecut studentilor din anii II li s-au facut asa-numite evaluari de bilant,
examinari clinice complete: pulmonare, oro-faringiene, acuitate vizuala,
stomatologice etc. iar studentii depistati cu unele afectiuni care necesitau
examene de specialitate amanuntite au fost indrumati corespunzator.
Cabinetul medical a fost implicat in actiunile de realizare si verificare a
conditiilor igienico – sanitare din camine si din cantina universitatii.
VI. INFORMATIZARE ŞI DOCUMENTARE

6.1. ActivităŃi de informatizare a serviciilor şi activităŃilor


educaŃionale

Aderarea sistemului de învăŃământ superior din Romania şi implicit a UTCB la


SpaŃiul European al ÎnvăŃământului Superior, presupune printre alte obiective şi
accelerarea implementării tehnologiei informaŃiei şi comunicării (TIC) în sfera
proceselor educaŃionale şi a serviciilor administrative conexe acestora.

În contextul extinderii implementărilor TIC în activităŃile educaŃionale şi


administrative din UTCB sunt de semnalat câteva direcŃii prioritare pe care
conducerea universităŃii le-a avut în vedere:

6.1.1. Dezvoltarea şi întreŃinerea reŃelelor de calculatoare


destinate proceselor educaŃionale
6.1.2.
Conducerea universitãŃii împreună cu conducerile facultãŃilor au desfãşurat
acŃiuni permanente pentru menŃinerea în stare de funcŃionare şi upgradarea
reŃelelor de calculatoare destinate proceselor educaŃionale, care au un grad
ridicat de solicitare.

În cadrul aceste activităŃi de sprijin a informatizării proceselor educaŃionale,


trebuie menŃionată acŃiunea declanşată la finele anului 2007 prin care s-a
urmărit actualizarea fizică tuturor reŃelelor de calculatoare la care se
desfăşoară activităŃi didactice şi completarea unor reŃele deja existente cu
staŃii de lucru. Pe baza unei analize de detaliu a situaŃiei fiecărei reŃele de
calculatore şi a perspectivei de utilizare a acestora în viitorul apropiat,
conducerea universităŃii a decis înlocuirea tuturor staŃiilor de lucru existente
fabricate înainte de anul 2004 care sunt moral şi chiar fizic depăşite cu staŃii de
lucru performate care să permită utilizarea programelor de calcul actuale, în
permanentă modificare. Pentru a asigura o exploatare corespunzătoare a fiecărei
reŃele de calcul, s-a deci achiziŃionarea pentru fiecare reŃea a câte unui server
specializat şi a echipamentelor de conectare specifice corespunzătoare, care va
permite ca pe termen lung să se păstreze sau să se îmbunătăŃească
performanŃele reŃelelor de calculatoare.
Ca urmare a acestei acŃiuni s-au achiziŃionat 300 staŃii de lucru noi, 20
servere de reŃea, şi 26 switchuri şi UPS-uri cu un numr suficient de porturi
care să asigure dezvoltarea ulterioară a reŃelelor. Toate staŃiile de lucru şi
serverele achiziŃionate sunt echipate cu software de bază şi specific licenŃiat
care să asigure funcŃionarea acestora.

De asemenea, trebuie să amintim activitatea de achiziŃie din Granturile câştigate


de cadrele didactice din UTCB, a unor produse software specializate necesare
bunei desfãşurãri a activitãŃii, atât în domeniul didactic cât şi al serviciilor,
inclusiv prin intermediul donaŃiilor de licenŃe din partea firmelor mari de
software. În acest sens este de menŃionat efortul depus de unele cadre
didactice care prin relaŃii personale au convins un firme de prestigiu să doneze
produse software specializat, pentru a fi utilizate atât în activitatea didactică
cât şi în cea ştiinŃifică.

6.1.2. Dezvoltarea şi întreŃinerea infrastructurii de


comunicaŃie de tip Internet şi Intranet

În perioada 2004-2008 reŃeaua de calculatoare şi comunicaŃii internă aferantă


atât fiecărei facultăŃi, clădirilor administrative cât şi căminelor studenŃeşti au
suferit modificări substanŃiale prin refacerea şi completarea reŃelelor cu cablaj
de mare capacitate şi viteză (100Mbps) şi echipamente de conectare specifice
care să asigure un trafic de informaŃii coerent fără blocaje şi viteză de până la
1Gbps . În prezent prin refacerea reŃelelor pe o structură de tip backbone, se
asigură un trafic de până la 100mbps şi chiar mai mare pentru toate spaŃiile
destinate proceselor educaŃionale, spaŃiile administrative şi de cazare a
studenŃilor.

Începută în anul 2003, reconfigurarea şi sporirea capacităŃilor Nodului de


ComunicaŃii al UTCB a continuat prin achizitionarea unor servere noi cu
funcŃiunea de router şi reconfigurarea serverelor existente, realizand astfel
monitorizarea traficului pachetelor de date pe fiecare cladire în parte, mărindu-
se astfel viteza transmisiilor de date şi eliminarea conflictelor in cadrul reŃelei
Intranet a UTCB. În scurt timp la Nodul de ComunicaŃii vor fi instalate încă trei
noi servere care vor spori performanŃele sistemului de comunicaŃii intern şi
extern. Astfel, un server va fi dedicat bazelor de date pe pagini Web pentru
implementarea aplicaŃiilor specifice administrării integrate a informaŃiilor
despre studenŃi, un server va fi utilizat ca Cache UTCB şi va accelera accesul la
paginile web de pe Internet şi un ultim server va fi dedicat activităŃilor de
comunicaŃii prin Internet permiŃând filtrări de date în timp real fără a reduce
vitezele de acces către router.
Toate aceste echipamente sunt achiziŃionate în cadrul Grantului: Sistem
informatic pentru managementul calitatii educatiei si cercetarii in
invatamantul superior, coordonat de doamna prof. dr. NiculiŃă Livia, directorul
Departamentului pentru Asigurarea CalităŃii proceselor educaŃionale.

În prezent toate legăturile de comunicaŃie ale structurilor UTCB către reŃeaua


metropolitană sunt realizate pentru viteze sporite de la 10Mbps la 100Mbps,
conform cu figura de mai jos:

Wide Area ROEDUN


Network ET RDS – fibra
optica UTCB
100Mbps
Tunel
RDS – CATV
(backup)
Metropolitan 4Mbps
Area Network
(ROMANIA)
RDS

RDS – fibra
optica
RDS – fibra 100Mbps
optica
UTILAJ INSTALATI
Laboratoare Col I

Începută în anul 2003, s-a definitivat legatura de mare viteza (100 Mbps) la
reŃeaua metropolitană prin RDS pentru localul Facultatii de Instalatii, localul
Facultatii de Utilaj şi Laboratoarele din Colentina. Prin aceste conexiuni se
asigură comunicaŃia de date de mare viteza prin canale private între UTCB (Bd.
Lacul Tei) şi cele trei locatii: Instalatii, Utilaj şi local Colentina.

Conexiunea la ROEDUNET care asigură legătura la reŃeaua Internet este în


prezent realizată printr-un sistem cu acces internaŃional direct şi face faŃă din
ce în ce mai greu traficului generat în spatele Nodului de ComunicaŃii UTCB.

Realizarea unui sistem informatic integrat al activităŃilor serviciilor


administrative cu consecinŃe directe asupra operativităŃii acestora, presupune
dezvoltarea şi întreŃinerea reŃelelor de calculatoare şi asigurarea unei securităŃi
a manipulării datelor şi operaŃiilor specifice.
În perioada raportată au fost reconfigurate şi actualizate reŃelele de
calculatoare ale secretariatelor facultãŃilor şi rectoratului, ale ContabilitãŃii,
Serviciului Personal – Salarizare, DirecŃiei Generale Administrative, Bibliotecii,
DirecŃiei Tehnice. Toate aceste reŃele dispun de servere şi echipamente de
conectare noi cu performanŃe ridicate şi sunt interconectate între ele şi la
INTERNET, fiind echipate cu softuri specifice care asigură şi securitatea
bazelor de date specifice.

Pentru a veni în întâmpinarea dorinŃei studenŃilor de a avea acces la informaŃii


prin reŃeaua Internet, încă din anul 2003 s-a pus în aplicare un plan de conectare
a tuturor caminelor studenŃeşti din Campusul Tei la Nodul de ComunicaŃie UTCB
prin fibră optică care să asigure un trafic de date pentru aproximativ 2500 de
utilizatori.

În prezent sunt conectate la reŃeaua Internet integral căminele C2, C3, C4


şi C7 prin intermediul unui backbone de 1Gbps care asigură pentru fiecare
cameră o conexiune de 100 Mbps. Numărul de studenŃi conectaŃi la reŃeaua
Internet a ajuns la 2100, fapt care generează un trafic de date ridicat ce
solicită ca pe viitor Nodul de ComunicaŃii UTCB să fie conectat la reŃeaua
Internet cu o conexiune la ROEDUNET de 1 Gbyte. Pentru realizarea acesei
legături de mare capacitate şi viteză au fost deja schimbate echipamentele
active ale Nodului de comunicaŃii UTCB.

Creşterea capacităŃii retelei Intranet a UTCB şi asigurarea unui trafic coerent


fără generare de cobflicte, necesită ca în viitorul apropiat să se schimbe fibra
optică care leagă toate clădirile facultăŃilor şi clădirile administrative din
Campusul universitar Tei, care să faciliteze conexiuni de tip backbone de 1Gbps
pentru fiecare clădire şi să se înlocuiască echipamentele active(switch-uri)
aferente fiecărei clădiri cu echipamente care suportă viteze de 1Gbps şi asigură
redundanŃă în conexiuni.

6.2. Biblioteca UTCB

6.2.1. Fond documentar

Biblioteca reprezintă o adevarată inima a oricarei universităŃi, locul de


depozitare, sistematizare şi transmitere a informaŃiei. Mai mult, pe linga rolul
său strict funcŃional, biblioteca unei universităŃi are adesea un rol de socializare
fiind locul în care studenŃii şi profesorii schimbă idei şi dezvoltă noi proiecte
comune. Desigur, toate acestea sunt adevarăte, cu condiŃia ca biblioteca să aibă
dimensiunea funcŃională şi cea educaŃională corespunzatoare epocii.
Biblioteca UniversităŃii deŃine la finele anului 2007 un fond total de 90.237
publicaŃii, în 506.555 de exemplare cu o valoare de 1.511.793,91 lei .

În perioada 2004-2007 la fondul bibliotecii au fost achiziŃionate 3.667 publicaŃii


în 23.368 exemplare cu o valoare de 584.061,32 lei, primite din următoarele
surse :

Lb. Lb.
Nr. titl. Străine
Română
Anul
Nr.ex.
Titl. Ex. Titl. Ex.
707 593 114
2004 7.229 6.796 433
2005 362 283 79
4.148 3.616 532

2006 6.613 5.935 678

2007 5.378 4.699 679

TOTAL 23.368 21.046 2.322

PublicaŃiile înregistrate în fondul bibliotecii după sursele de procurare

TOTAL Cumpărate Atel. UTCB DonaŃii Sch. Doc.


Anul Ex. Ex. Ex.
Ex. Ex.
Val./lei Val./lei Val./lei
Val./lei Val./lei
7.229 3.213 2.854 875 287
2004
138.849,79 88.380,19 25.952,08 18.173,77 6.343,75
4.148 1.749 1.599 560 240
2005
103.028,76 66.816,09 14.449,97 10.533,89 11.228,09
6.613 2.670 2.246 1.431 266
2006
175.992,89 131.718,23 18.136,04 17.709,55 8.429,07
5.378 3.451 619 1.040 268
2007
166.190,09 133.609,56 8.198,93 15.860,62 8.520,98
23.368 11.083 7.318 3.906 1.061
TOTAL
584.061,32 420.524,07 66.737,02 62.277,83 34.521,88

Numar de exemplare achizitionate

4000
3451
3500 3213
3000 2854 2670 Cumparate
2500 2246
1749 Multiplicate
2000 1599 UTCB
1431
1500 1040 Sponsorizari
875
1000 560 619
500
0
an an an an
2004 2005 2006 2007

În plină eră a exploziei informaŃionale, biblioteca trece printr-o revoluŃie


produsă de tehnologiile informatice, etapă în care datorită atributului său de
furnizor şi mediator al informaŃiei, trebuie să se adapteze la evoluŃia
tehnologică, la cerinŃele utilizatorilor, pentru a-şi menŃine utilitatea ca
furnizoare de servicii de informare.

EvoluŃia tehnologiei informaŃiei a dus la un nou mod de abordare a problematicii


biblioteconomiei. Trecerea de la biblioteca tradiŃională (pe suport hârtie) la
biblioteca automatizată, informatizată, este un proces firesc, o necesitate, o
certitudine demonstrată de bibliotecile care au adoptat acest sistem de lucru.
Începând din anul 1992, în scopul automatizării activităŃiilor specifice , biblioteca
UTCB a trecut la crearea unei bazei de date a publicaŃiilor. La început s-au
utilizat programe mai puŃin performante, până în anul 2002, când s-a achiziŃionat
printr-un Grant de la Banca Mondială un program de calcul specializat
activităŃilor de bibliotecă - programul TINLIB.

Până în present acest program de calcul a suferit multiple modificări pentru a


deveni operaŃional în raport cu convenŃiile interne şi internaŃionale ale
activităŃilor de biliotecă, motiv pentru care baza de date a publicaŃiilor existente
în Biblioteca UTCB a fost verificată şi actualizată de mai multe ori în ultimii
patru ani.

În aprilie 2007 serviciile de specialitate ale bibliotecii au terminat de introdus


în baza de date TINLIB tot fondul de publicaŃii al bibliotecii. De la sfârşitul
anului 2006 s-a definitivat motorul de cautare al publicaŃiilor, DIGILIB, care
poate fi accesat de la adresa http://digilib.utcb.ro pe Intranet.

Acest motor de căutare specializat permite cititorilor să îsi creeze singuri liste
cu bibliografii, să-şi caute publicaŃiile dorite existente în bibliotecă şi să
citeasca publicatiile care au atasat full-text.

Ca urmare a generării şi actualizării bazei de date a publicaŃiilor de care dispune


biblioteca UTCB, începând cu anul universitar (2007-2008) activităŃile legate de
împrumutul publicatiilor pentru utilizatorii interini şi externi se face
înformatizat pe bază de cartele cu barcoduri, iar inventarul şi manipularea
publicaŃiilor se realizează automat.

Trebuie să recunoaştem faptul că în ciuda creşterii, chiar spectaculoase a


fondului de carte, spaŃiile destinate activităŃilor specifice de bibliotecă şi de
studiu individual în sălile de lectură s-au restrâns, acestea fiind din ce în ce mai
puŃin solocitate de cititori cadre didactice şi studenŃi.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoii permanante de documentare şi înformare şi


de atragere a noilor generaŃii de studenŃi spre studiu individual sau în grup, prin
eforturile conjugate ale Conducerii UTCB şi a decanatelor în localul FacultăŃii de
Hidrotehnică s-a amenajat o sală de lectură modernă cu acces direct la publicăŃii
pentru 30 de utilizatori, iar în blocul Administrativ s-a deschis Sala de
patrimoniu, unde pot fi studiate carti publicate intre anii1865-1940.
Aceste acŃiuni de facilitare a acesului utilizatorilor la servicii diversificate de
documentare şi informare vin să completeze eforturile de amenajare, dotare şi
întreŃinere corespunzătoare a sălilor de lectură de la facultăŃile de Utilaj şi
InstalaŃii şi a Centrului de Resurse pentru ÎnvăŃământul din ConstrucŃii, în localul
Fac. de Căi Ferate Drumuri şi Poduri – sală modernă unde întreaga activitate este
complet informatizatã.

În plan editorial, Universitatea Tehnică de ConstrucŃii Bucureşti este


reprezentată de Editura CONSPRESSS. ApariŃiile editoriale fac obiectul a
numeroase colecŃii ca urmare a multitudinii domeniilor tehnice şi conexe
abordate, dovedindu-se a fi un sprijin real pentru pregătirea profesională a
generaŃiilor succesive de studenŃi.

Pentru a putea face posibilă aparitia de carte tehnică a celor mai importante
titluri, editura apelează la serviciile atelierelor de multiplicare şi legare a le
universităŃii. Prin decizia conducerii UniversităŃii de a înfiinŃa Laboratorul
pentru editarea şi multiplicarea lucrărilor de disertatie, de cercetare şi a
publicaŃiilor din universitate, atelierele de multiplicare a fost dotate cu o serie
de echipamente specifice care permit tipărirea cursurilor universitare şi a
Buletinului ŞtiinŃific în conditii grafice deosebite. Printre echipamentele deja
achiziŃionate menŃionăm:

- Risograf A3
- Risograf A4
- Copiator color A3 Docucolr 5000
- Copiator alb-negru A3 Workcenter 5675
- Gilotina pentru taiat hirtia Ideal 4810-85
- Masina de legat cu termoclei Legabint 420

Pentru a veni în sprijinul serviciilor de prelucrare ale publicaŃiilor şi de facilitare


a acesului utilizatotrilor la baze de date actualizate, calculatoarele existente ale
acestor servicii vor fi înlocuite integral cu calculatoare performante care vor fi
legate într-o reŃea proprie, la serverul nou pe care este implementat programul
de gestiune a publicaŃiilor - TINLIB.
Începând cu anul universitar 2007 cadrele didactice din UTCB au avut acces
gratuit, facilitat de AgenŃia NaŃionala pentru Cecetare ŞtiinŃifică, la baze de
date bibliografice de interes general şi ingineresc: SCOPUS – cea mai mare bază
de date de rezumate şi indexări şi Engineering Village – cea mai mare bază de
date bibliografică interdisciplinară pentru literature de inginerie ( 9 milioane de
înregistrări) şi care cuprinde bazele de date COMPENDEX, INSPEC, GEOBASE.

6.2.2. Asigurarea unor servicii de documentare în domeniul


ingineresc prin utilizarea bibliotecilor sau a bazelor de date
virtuale

Trecerea de la biblioteca tradiŃională (pe suport hârtie) la biblioteca


automatizată, informatizată, este un proces firesc, o necesitate, o certitudine
demonstrată de bibliotecile care au adoptat acest sistem de lucru. In acest sens,
Biblioteca UTCB a inceput in anul 2004 implementarea sistemului integrat de
biblioteca TINLIB (modulul Catalogare, Achizitie/Seriale, OPAC). Implementarea
software-ului TINLIB a condus odată cu automatizarea fluxului de lucru din
bibliotecă (achiziŃie, prelucrare, evidenŃă, catalog public online) la o posibilă
prezenŃa catalogului OPAC al Bibliotecii UTCB în ROLINEST contribuind astfel
şi la constituirea Bibliotecii virtuale în ştinŃă şi tehnică.

O dată cu definitivarea motorul de cautare al publicaŃiilor, DIGILIB, care


permite cititorilor să îsi creeze singuri liste cu bibliografii, să-şi caute
publicaŃiile dorite existente în bibliotecă şi să citeasca publicatiile care au atasat
full-text, a părut necesitatea stocărilor pe un server specializat a tuturor
publicaŃiilor full-text în format digital. Decizia conducerii universităŃii de a
achiziŃiona în anul 2007 acest server specializat a pus bazele ca toate cursurile
universitare publicate prin editura CONSPRESS să poată fi regăsite în biblioteca
virtuală în format digital. Accesul la conŃinutul bibliotecii virtuale va fi parolat şi
restricŃionat numai la reŃeaua Intranet a UTCB.

Pentru a facilita activitatea de automatizare a circulaŃiei publicaŃiilor în cadrul


tuturor bibliotecilor din UTCB s-au achizitionat calculatoare noi care împreună cu
cititoare de barcoduri vor permite utilizarea bazei de date a cititorilor şi
automatizarea procesului de împrumut şi restituire a publicaŃiilor.

6.3. Implementarea şi dezvoltarea unor servicii administrative


integrate

Pentru a veni în sprijinul activităŃilor de gestionare sistematizată a tuturor


informaŃiilor despre studenŃi, conducerea universităŃii a propus implementarea
în activitatea secretariatelor a unui program de calcul specializat GISC care
permite generarea bazei de date unice a studenŃilor fiecărei facultăŃi şi
facilitează obŃinerea de rapoarte specifice, gestionarea sistemului de credite
transfeabile şi editarea suplimentului la diplomă.

Programul de calcul a fost iniŃial implementat sub formă experimentală la câteva


dintre facultăŃile universităŃii, după care începând cu anul 2005 o dată cu
achiziŃionarea programului prin plata unei taxe anuale de întreŃinere a acestuia s-
a trecut în faza de şcolarizare a personalului din secretariate în utilizarea
programului şi utilizarea curentă a acestuia.

Ca urmare a modificărilor legislative privind formatul şi conŃinutul rapoartelor şi


a suplimentului la diplomă utilizarea pe scară largă a programului a întâmpinat o
serie de dificultăŃi la care trebuie adugate şi unele reticenŃe ale personalului din
secretareite în familiarizarea şi utilizarea programului.

Pentru a veni în sprijinul secretariatelor în implementarea şi exploatarea


programului GISC, conducerea universităŃii a desemnat pe dl. Lector Mierluş
Mazilu responsbil cu implementarea programului, şcolarizarea personalului din
secretariate în utilizarea acestuia şi actualizarea programului prin activarea
versiunilor noi care cuprind actualizări ale unor opŃiuni solicitate de beneficiari.

Cu toate eforturile depuse pentru a implementa un sistem unitar de gestiune a


datelor despre activitatea studenŃilor şi în final de a realiza un sistem informatic
unitar la nivelul întregii universităŃi, putem aprecia că paşii realizaŃi spre
atingerea chiar a obiectivului primar, reliazarea şi utilizarea bazelor de date
locale, sunt încă la unele facultăŃi departe de Ńinta propusă. Dacă unele dintre
motivele realizării parŃiale a obectivelor legate de gestionarea sistematizată a
activităŃii studenŃilor sunt de natură obiectivă, nu putem să nu menŃionăm o
oarecare neâncredere manifestată la unele secretariate în utilizarea programului
de calcul, fapt care a generat trecerea procesului de informatizare a
activităŃilor de secretariat pe planul secund. Şi aceasta trebuie văzută din
perspectiva realizării în viitor a unui sistem integrat care să furnizeze date
specifice despre studenŃi serviciilor administrative.

În ceea ce priveşte informatizarea serviciilor administrative trebuie salutate


eforturile Serviciului de contabilitate care a reuşit implementarea şi
utilizarea unui program performant specializat activităŃilor complexe de
contabilitate. Programul este în functiune de câŃiva ani, actualizat permanent
prin plata unei taxe de întreŃinere, iar baza de date este securizată chiar fizic
prin utilizarea unui server nou dedicat.

Din păcate gestionarea datelor serviciului de salarizare este realizată cu


programe de calcul mai puŃin performante la care modificările legislative sunt mai
greu de implementat şi care solicită personalul angajat la activităŃi clasice de
calcul manual. Pentru viitor obiectivul prioritar este legat de extinderea
facilităŃilor programului de contabilitate prin înglobarea în cadrul acestuia a
activităŃilor de gestiune a salariilor şi utilizarea unei baze de date unice pentru
ambele tipuri de activităŃi.
VII. FINANłAREA ŞI INFRASTRUCTURA U.T.C.B.

A. ActivităŃi financiare
La baza activităŃilor educaŃionale, de cercetare ştiinŃifică, de servicii
academice şi de administrare a campusurilor universităŃii, au stat resursele
financiare alocate sau atrase alcătuite din:
a) – resursele bugetare acordate prin contractele instituŃionale anuale de
către MECT (finanŃarea de bază şi respectiv complementară), fig.1;
b) – încasările universităŃii din activităŃile de cercetare ştiinŃifică, fig.2;
c) – veniturile proprii obŃinute din taxe şcolare, servicii academice
(recunoaşteri de acte de studii, diplome, vechime în muncă, etc.), alte taxe,
fig.3;
d) – contracte de sponsorizare, taxe, servicii internaŃionale plătite în valută,
fig.4.

Analizând succint evoluŃia resurselor financiare ale universităŃii pe perioada


celor patru ani de mandat, se observă o creştere robustă a acestora, mai ales pe
perioada ultimilor doi ani, 2006-2007.
Astfel, finanŃarea de bază, a crescut de la 19.995 mii lei în anul 2004 la
39.942 în anul 2007, iar finanŃarea complementară de la 6.350 mii lei în anul
2004, la 11.982 mii lei în anul 2007, cu un vârf de finanŃare de 22.349 mii lei în
anul 2006 direcŃionat mai ales către domeniul reabilitării spaŃiilor de învăŃământ,
al căminelor şi al investiŃiilor. Trebuie precizat în acest context, faptul că
finanŃarea de bază nu a prezentat aceste creşteri semnificative datorită
creşterii numărului de studenŃi, ci mai ales datorită creşterii alocaŃiilor anuale a
alocaŃiei pentru un student echivalent, impuse mai ales de politicile salariale
promovate în această perioadă.
De asemenea, datorită sporirii angajamentelor catedrelor şi cadrelor
didactice la competiŃii şi câştigarea în acest mod a unui număr însemnat de
contracte, granturi şi granturi de excelenŃă, încasările obŃinute din cercetarea
ştiinŃifică, au crescut de la 4.327 mii lei în anul 2004, la 20.864 mii lei în anul
2007; manopera totală acordată colectivelor de cercetare a crescut în acest
context de la 2.597 mii lei la 5.830 mii lei în acelaşi interval de timp (inclusiv
viramentele la bugetul de stat).
Deşi, universitatea a menŃinut un nivel de creştere relativ moderat al
taxelor de studii şi al serviciilor, veniturile proprii au crescut de la 2.348 mii lei
la 3.065 mii lei în perioada de raportare, aceste sume fiind semnificativ
influenŃate şi de numărul candidaŃilor la concursurile de admitere.
AlocaŃiile pentru burse au crescut de asemenea de la 2.388 mii lei la 3.415
mii lei, universitatea promovând un nivel stimulativ şi gradual al burselor de
studii, de merit, de excelenŃă şi respectiv al ajutoarelor sociale, fig. 3.1.
Veniturile obŃinute din contractele de sponsorizare au cunoscut creşteri
spectaculoase în anul 2007, la 591 mii lei faŃă de 107 mii lei în anul 2004, iar
soldul valutar a crescut de la 41.000 $ în anul 2004 la 164.000 $ în anul 2007.
Valoarea relativ mare a sponsorizărilor din anul 2007 se datorează şi
efectuării reabilitării energetice (izolaŃii, tâmplărie PVC şi geam termopan) de
către firmele „HENKEL” şi „GEALAN”.
În graficele din fig.5 şi 6, sunt prezentate evoluŃia cheltuielilor cu
salariile, de la 17.254 mii lei în anul 2004 la 30.657 mii lei în anul 2007, şi
respectiv cele cu premiile 2%, premiile anuale şi tichetele de masă – de la 570 mii
lei în anul 2004 la 2.239 mii lei în anul 2007. Pentru posturile vacante, a fost
majorat în acelaşi context cuantumul plăŃii cu ora, începând cu anul 2007.
Deşi au fost reabilitate şi modernizate toate centralele termice ale U.T.C.B.,
fiind luate şi alte măsuri pentru reducerea cheltuielilor de funcŃionare,
acestea au înregistrat creşteri de la 1.800 mii lei în anul 2004, la 2.771 mii lei
în anul 2007, datorate în principal sporirii tarifelor practicate de către
agenŃii furnizori de energie electrică, termică, gaze naturale, etc., fig.7.
AlocaŃiile însumate acordate în anii 2006 şi 2007 de către MECT în
vederea dotării laboratoarelor pentru studiile de licenŃă cu aparatură didactică,
a însemnat un foarte mare salt valoric, care se va reflecta în unul calitativ în
pregătirea viitorilor ingineri, activitatea de laborator multiplicându-şi
semnificativ valenŃele în acest sens, fig.8.
De asemenea, catredele şi colectivele de cercetare, precum şi conducerea
universităŃii au fost preocupate permanent, pentru asigurarea unei rate
superioare de înnoire a echipamentelor de calcul, periferice şi multimedia, fig.9.
Astfel, din contarctele de cercetare au fost alocaŃi în acest sens 171 mii lei în
anul 2004 şi 442 mii lei în anul 2007, numărul calculatoarelor destinate
reechipării şi modernizării reŃelelor didactice crescând de la 19 la 290, în aceeaşi
perioadă.
Analizând comparativ evoluŃia alocaŃiilor pentru finanŃarea de bază şi a
cheltuielilor cu salariile, fig.10, se remarcă mai ales în anul 2007, existenŃa unui
important excedent, fapt care a determinat conducerea universităŃii să dispună
deplasarea din soldul existent la finanŃarea de bază a 1.100 mii lei pentru
acoperirea cheltuielilor curente cu utilităŃile şi eliberarea unei sume echivalente
la veniturile proprii, cu care s-au putut achiziŃiona 290calculatoare pentru
reŃelele didactice şi altele.
În perioada mandatului 2004/2007, Senatul şi Colegiul Academic au
iniŃiat/continuat acŃiuni ample de finalizare a investiŃiilor noi, de reparaŃii
capitale şi de reabilitare a spaŃiilor de învăŃământ şi căminizare a
studenŃilor.Expresia valorică a acestor acŃiuni este reprezentată în fig.11. Se
remarcă în acest sens, fondurile importante alocate de către MECT pentru anul
2006 (3.645 mii lei) pnetru reabilitări, utilizate la reabilitarea Fac.Hidrotehnică,
a localului din Colentina, Căminului 3, Bloc decanate şi catrede, etc. De asemenea,
în anul 2007 au fost alocate fonduri importante pentru derularea sau începerea
unor investiŃii noi – 6.315 mii lei (Sala de sport, supraetajarea Fac. CCIA,
supraetajarea Laboratorului Hidraulică).
În tabelul 1, sunt prezentate principalele surse de finanŃare ale U.T.C.B.,
precum şi dotările cele mai semnificative cu echipamente de calcul, aparatură
didactică de laborator şi respectiv lucrările de construcŃii efectuate în perioada
anilor 2004/2007.

RESURSE BUGETARE ACORDATE PRIN CONTRACTE


INSTITUTIONALE DE CATRE MECT

FINANTAREA DE BAZA FINANTAREA COMPLEMENTARA

45000
39942
40000

35000
28136
30000
MII LEI

24135
25000
19925
20000
22349 11982
15000

10000 6350 6487

5000
0
2004 2005 2006 2007

Fig. 1

INCASARI DIN CERCETAREA STIINTIFICA

TOTAL REGIE MANOPERA CONTRACTE

25000
20861

20000

15000
MII LEI

11270

10000
4327 5935 5830
4023
2597
5000 2100
553 1300
293 300
0
2004 2005 2006 2007

Fig. 2
VENITURI PROPRII
TOTAL TAXE SCOLARE ALTE TAXE, SERVICII
5000

4000
3095 3311 3065
2458
3000 2348 2281
MII LEI

1899 2023

2000 1288
814 606
449
1000

0
2004 2005 2006 2007

Fig. 3

BURSE

4000
3415

3000 2775
2571
2388
MII LEI

2000

1000

0
2004 2005 2006 2007

Fig. 3.1
SPONSORIZARI, SOLD VALUTAR

SPONSORIZARI, LEI SOLD VALUTAR, $

591000
600000
[LEI]
[$]
500000

400000

300000
164000$
200000
107000 95500 100600$
79000$ 88000
100000 41000$

0
2004 2005 2006 2007

Fig. 4

VENITURI PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI


ADMINISTRATIV

SALARII

30657
35000 27673
30000
20900
25000
17254
MII LEI

20000
15000
10000
5000
0
2004 2005 2006 2007

Fig. 5
VENITURI PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI
ADMINISTRATIV

PREMII 2%, PREMII, TICHETE DE MASA

2239
2500

2000

1500
MII LEI

919
1000 570
260
500

0
2004 2005 2006 2007

Fig. 6

CHELTUIELI DE INTRETINERE
(UTILITATI, SERVICII, SERVICE-URI, TELEFONIE, INTERNET)

2771
3000
2488
2164

1800
2000
MII LEI

1000

0
2004 2005 2006 2007

Fig. 7
APARATURA DIDACTICA DE LABORATOR

5183 5554
6000

5000

4000
MII LEI

3000

2000

1000 324
107

0
2004 2005 2006 2007

Fig. 8

DOTARI ECHIPAMENTE DE CALCUL, PERIFERICE,


SISTEME MULTIMEDIA

DOTARI DIN CERCETARE DOTARI TOTAL

1200
1023(377)
1000 290
742(174)
0
800
MII LEI

445(150)
600
64 476 442
225 (82)
400
19
152
200
171
0
2004 2005 2006 2007

Fig. 9
RESURSE BUGETARE ACORDATE PRIN CONTRACTE INSTITUTIONALE DE
CATRE MECT

FINANTAREA DE BAZA FINANTAREA COMPLEMENTARA

45000 39942

35000 28136
M II L EI

24135
25000 19925
22349 11982
15000
6350 6487
5000

-5000 2004 2005 2006 2007

VENITURI PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI


ADMINISTRATIV

SALARII

40000 30657
27673
30000 20900
17254
MII LEI

20000

10000

0
2004 2005 2006 2007

DOTARI ECHIPAMENTE DE CALCUL, PERIFERICE,


SISTEME MULTIMEDIA

DOTARI DIN CERCETARE DOTARI TOTAL


1200 1023(377)
1000 742(174) 290
800 0
MII LEI

445(150)
600 476
64 442
225 (82)
400
19
152
200
171
0
2004 2005 2006 2007

Fig. 10
FINANTARE COMPLEMENTARA, din care:

7000 6315

6000

5000

4000 INVESTITII NOI


MII LEI

3645
RK, REABILITARI
3000 2580 CONSOLIDARI
REABILITARI CAMINE
2000 1750
1100 980
600 770
1000 445
150 210
180 185
20
0
2004 2005 2006 2007

Fig. 11
Tabelul 1
ActivităŃi financiare de bază ale U.T.C.B. desfăşurate
în perioada 2004/2007

- lei -
2004 2005 2006 2007
1. FinanŃarea de bază 19.925.000 24.135.000 28.136.000 39.942.000
2. Venituri proprii, din care: 2.348.532 3.095.6787 3.311.518 3.065.151
- taxe şcolare studenŃi
în lei şi în valută 1.899.328 2.281.985 2.023.098 2.458.195
- alte taxe studenŃi şi 449.204 813.692 1.288.420 606.956
servicii
2.1 Sold valută 41.173 $ 79.790 $ 100.627 $ 164.069 $
3. Venituri din sponsorizări 107.893 95.550 88.824 591.256
4. Venituri din cercetare,
4.327.830 5.935.289 11.270.331 20.861.615
din care:
- regie contracte 293.802 300.195 553.423 1.300.000
- manoperă contracte
(inclusive contribuŃii 2.597.008 2.100.460 4.023.560 5.830.271
angajator)
5. Prime 2%, premii, tichete
de masă, 570.723 919.361 260.948 2.239.200
din care:
- premii, prime FB şi VP 531.144 885.045 1.961.743 2.039.000
- premii, prime 13.769 11.279 10.893 0
cercetare 25.810 23.037 53.312 11.898
- premii, prime cămine- 0 0 0 188.302
cantină
- tichete de masă
6. Venituri din finanŃarea
complementară, 6.350.309 6.487.057 16.034.051 18.297.287
din care:
- dotări 50.000 230.000 3.489.000 1.413.190
- investiŃii noi 0 0 185.000 6.315.000
- consolidări 600.000 180.000 980.000 20.000
- reparaŃii capitale 1.100.000 770.000 895.000 445.000
- reabilitarea spaŃiilor 0 0 2.750.000 0
de învăŃământ 150.000 210.000 1.750.000 2.580.000
- reabilitarea căminelor 2.388.480 2.571.042 2.775.199 3.415.899
- burse
7. Dotări aparatură
107.181 324.965 5.183.816 5.554.836
didactică de laborator
8. Dotări echipamente de
calcul,
periferice, sisteme 170.915 152.629 476.643 442.512
multimedia -
cercetare
9. Total intrări calculatoare 82 c 150 c 174 c 377 c
şi laptor-uri,
225.734 445.297 742.481 1.023.163
din care: (nr/valoare)
- reŃele de calcul 19 c 64 c 0 270 c
didactice
42.750 129.024 0 487.620

0 0 6c 0
- bibliotecă
0 0 15.240 0
10. Cheltuieli utilităŃi 1.800.818 2.164.241 2.488.593 2.771.576

B. ActivităŃi de dotare şi de infrastructură


B.1. Dotări
În perioada 2004/2007, activităŃile de dotare şi de modernizare a
laboratoarelor, spaŃiilor de învăŃământ şi a căminelor s-au desfăşurat în ritm
susŃinut, beneficiindu-se în acest sens de un important suport financiar, asigurat
atât din alocaŃii bugetare, cât şi din fonduri atrase prin contractele de cercetare
şi sposorizări.
Dotările efectuate în această perioadă au vizat atât lărgirea şi
modernizarea bazelor de informatizare ale procesului de învăŃământ şi a
cercetării ştiinŃifice, cât şi echiparea laboratoarelor didactice şi de cercetare cu
echipamente şi aparate de testare, simulare, măsurări, etc.
Se remarcă în acest sens modernizările majore aduse reŃelelor de
deservire a procesului de învăŃământ, dotate în această perioadă cu peste 360
calculatoare.
GraŃie fondurilor masive alocate de către MECT, mai ales în anii
2006/2007, în această perioadă au fost achiziŃionate echipamente, standuri şi
aparatură de laborator, destinate laboratoarelor care deservesc studiile de
licenŃă, în valoare de peste 11.000 mii lei.
Dotări importante ale laboratoarelor de cercetare s-au efectuat de
asemenea din fondurile atrase prin contractele de cercetare şi sponsorizări,
unele dintre acestea fiind efectuate direct, în natură.
Întucât sumele investite pentru dotări laboratoare au fost prezentate în
secŃiunea financiară A a raportului, se ilustrează în continuare câteva exemple
reprezentative în acest sens.

OBSERVATIE Toate figurile la care se face referire în continuare sunt


prezentate cu numerotarea din textul de mai jos, în Anexa 1: Dotări
aparatura didactică – infrastructură.

În fig. 12,13,14 este prezentat complexul de încercări a elementelor


structurale de construcŃii (grinzi, stâlpi, diafragme din beton armat, zidărie,
etc.), a cărui valoare depăşeşte 1.000.000 $ , donat de către AgenŃia de
Cooperare InternaŃională a Japoniei, către Centrul NaŃional de Reducere a
Riscului Seismic, instalat la U.T.C.B., complex care este situat pe locul doi în
Europa din punct de vedere a capacităŃii de încercare (200tf verticală şi 100 tf
orizontală); complexul de încercări este similar ca performanŃă cu cel instalat la
Institutul de Cercetări în ConstrucŃii din Tsukuba, Japonia. Greutatea maximă a
specimenelor de încercare este de 7t, iar dimensiunile maxime ale acestora sunt
de 2,5 m înălŃime şi 3,0 m lăŃime.
Complexul de încercări este dotat cu echipamente electronice de
monitorizare, control automat şi achiziŃie de date a încercărilor de încovoiere cu
forŃă tăietoare pentru grinzi, respectiv pentru cele de încovoiere cu forŃă
tăietoare şi forŃă axială pentru stâlpi, pereŃi structurali, noduri şi/sau cadre
portal.
Laboratorul de construcŃii metalice a fost de asemenea dotat cu o presă
de 60 tf acŃionată electric, care va fi utilizată pentru lucrări demonstrative
destinate procesului de învăŃământ, fig. 15.
Laboratorul de instalaŃii a fost de asemenea dotat cu standuri şi
echipamente complexe, integrate procesului didactic, care cuprind prepararea şi
distribuŃia automatizată a agentului termic, sisteme de preparare, condiŃionare
şi de măsurare a parametrilor aerului, sisteme de încălzire prin pardoseală, etc.,
fig. 16...23.
Laboratorul de termotehnică, a fost dotat în aceeaşi perioadă cu standuri
pentru măsurarea parametrilor termodinamici ai fluidelor, camere climatice
pentru încercarea aparatelor termice, cameră pentru încercarea la foc a
materialelor şi a aparatelor pentru instalaŃii, fig. 24...27.
Laboratorul de electrotehnică a achiziŃionat de asemenea loturi
importante de standuri şi aparate de măsură de uz didactic, destinate studiului
automatizării proceselor sfecifice instalaŃiilor, măsurării electrice a mărimilor
neelectrice la fluide ş.a., fig. 28, 29.
Laboratorul de geotehnică şi fundaŃii a beneficiat de asemenea de dotări
importante cu standuri şi echipamente moderne pentru determinarea
parametrilor fizico mecanici ai pământurilor şi a geosinteticelor, fig.30..33.
Se menŃionează în acest sens maşina pentru încercări de forfecare, unică în
România.
Prin revenirea FacultăŃii de Utilaj Tehnologic în localul său din Calea
Plevnei şi eliberarea spaŃiilor ocupate până atunci în Colentina, a fost posibilă
reabilitarea integrală a acestui local, dotarea şi înfiinŃarea unor noi laboratoare
în domeniul ingineriei sanitare şi a protecŃiei mediului, de geotehnică, de
protecŃie a mediului (pentru pământuri) şi de geosintetice.
La iniŃiativa Colegiului Academic şi prin preocuparea susŃinută a conducerii
FacultăŃii de Hidrotehnică, în acest perimetru a luat fiinŃă un Complex de
laboratoare echipat cu aparatură destinată analizelor biochimice şi epurării
apelor uzate, fig. 34...38.
Laboratorul de acŃionări hidraulice a fost echipat cu standuri moderne de
instruire didactică FESTO, în domeniul sistemelor electrohidraulice de acŃionare
şi respectiv al sistemelor electrohidraulice de reglare automată, fig. 39...41.
Laboratorul de tehnologie mecanică şi organe de maşini a achiziŃionat o
modernă maşină unealtă universală cu comandă program, asistată de calculator,
destinată instruirii studenŃilor în domeniul celor mai moderne sisteme şi procese
de prelucrări mecanice, proiector de profile transmisii mecanice, etc., fig. 42, 43.
Laboratorul de drumuri a fost dotat cu un număr impoortant de standuri şi
echipamente pentru măsurarea proprietăŃilor fizico mecanice ale mixturilor
asfaltice utilizate în contrucŃia de drumuri, fig. 45...49.
Laboratorul de chimie şi materiale de construcŃii a fost dotat cu aparate
şi truse mobile de măsurare a parametrilor betoanelor, aflate în diferite stadii
fizico-chimice, prese pentru încercarea unor structuri/materiale de construcŃii,
etc., fig. 50...53.

B.2. InvestiŃii, consolidări, reparaŃii capitale şi reabilitări


Sala de sport a U.T.C.B. După o întrerupere de peste doi ani la lucrările de
investiŃii, datorită trecerii acestui obiectiv în execuŃia Companiei NaŃionale de
InvestiŃii, lucrările au fost reluate în anul 2006 sub finanŃarea MECT. Acest
fapt, precum şi alocaŃiile financiare susŃinute acordate, au permis desfăşurarea
unor ritmuri accelerate de construcŃie, obiectivul aflându-se în prezent în stadiul
final de finisare, fig. 54...65.
Localul FacultăŃii CCIA. Urmează a fi supus unor ample lucrări de
consolidare, reparaŃii capitele şi supraetajare (fig. 66, 67), în prezent fiind
încheiat contractul de execuŃie cu firma câştigătoare a licitaŃiei pentru
construcŃie – S.C. ROTARY. După remiterea scrisorii de garanŃie bancară pentru
bună execuŃie, U.T.C.B. va transmite executantului ordinul de începere a
lucrărilor.
Supraetajarea Laboratorului de Hidraulică. InvestiŃia este menită să
completeze acest laborator cu spaŃii de învăŃământ, sedii catedre şi cu o alulă
reprezentativă pentru Facultatea de Hidrotehnică şi U.T.C.B., fig. 68, 69.
Lucrarea se află în stadiul de redesfăşurare a licitaŃiei pentru construcŃie, prima
licitaŃie fiind anulată datorită unor oferte neconforme ale tuturor ofertanŃilor
participanŃi la prima licitaŃie.
Căminul studenŃesc nr. 5 aflat în cofinanŃarea Băncii Mondiale şi a
Guvernului României, cu monitorizarea execuŃiei de către MECT, se află la stadiul
de execuŃie structură, fig. 70...72.
De asemenea în această perioadă au fost finalizate lucrările de reparaŃii
capitale ale Căminului nr. 4, fig. 73, 74, reabilitarea energetică a Căminului nr. 2,
fig. 75; în cadrul Căminului nr. 4, a fost amenajat un modern cabinet medical,
dotat cu spaŃii de medicină generală, tratamente curente, stomatologie şi de
sterilizare a instrumentarului medical, fig. 76...82.
Facultatea de InstalaŃii supusă unor ample operaŃii de consolidare şi
reparaŃii capitale, a fost complet finalizată în perioada de raportare, asigurând în
prezent un cadru modern de desfăşurare a activităŃilor didactice şi de cercetare
ştiinŃifică, fig. 83...87.
Facultatea de Hidrotehnică a fost supusă unor lucrări de reabilitare
energetică în anii 2006/2007, prin înlocuirea completă a tâmplăriei metalice, cu
tâmplărie PVC şi geam termopan, fig. 88...91.
În prezent, în urma acestor operaŃii, Facultatea de Hidrotehnică
reprezintă unul dintre cele mai moderne spaŃii de învăŃământ şi de cercetare
ştiinŃifică ale U.T.C.B.
Centrala termică a Campusului Tei a fost în acestă perioadă complet
renovată, la parametri şi randamente energetice superioare, asigurând un confort
termic superior pentru toate clădirile campusului şi o reducere substanŃială a
consumului de gaz natural, fig. 92...94.
Complexul de laboratoare Colentina. În perioada anilor 2005/2007, hala
laborator şi spaŃiile de învăŃământ/ laboratoarele existente în acest perimetru
au fost complet reabilitate. Complexul de laboratoare Colentina a devenit prin
aceasta o puternică bază de învăŃământ a U.T.C.B. în domeniul ingineriei sanitare
şi a protecŃiei mediului, geotehnicii şi al geosinteticelor, fig. 95...103.
Blocul de spaŃii de învăŃământ şi administrative din cadrul Campusului Tei,
a fost supus în această perioadă de raportare unor importante operaŃii de
reabilitare, care au contribuit la asigurarea unui cadru modern de desfăşurare a
activităŃilor ocupanŃilor săi, fig. 104...106.
Blocul decanate şi catedre eliberat prin reîntoarcerea FacultăŃii de Utilaj
Tehnologic în localul său din Calea Plevnei nr.59, se află în curs de reabilitare,
urmând ca o dată cu darea lui completă în funcŃiune să se recupereze importante
spaŃii de învăŃământ în localul FacultăŃii de CCIA, fig. 107, 108.
La sfârşitul anului 2007, am început lucrări ample de reabilitare
energetică a facultăŃilor CFDP şi Geodezie, care vizează în principal reabilitarea
hidroizolaŃiei acoperişului şi înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie PVC şi geam
termopan, fig. 109, 110.
De asemenea, în anul 2004 au fost finalizate lucrările de consolidare şi de
reparaŃii capitale ale localului FacultăŃii de Utilaj Tehnologic situat în Calea
Plevnei nr. 59, fig. 111...117.
Acest fapt a permis mutarea completă a facultăŃii în amplasamentul
respectiv, eliberându-se astfel spaŃii importante în Campusul Tei şi Colentina.
În tabelul 2 sunt redate oviectivele de investiŃii, consolidări, reparaŃii
capitale, reabilitări spaŃii învăŃământ/căminizare şi sumele corespunzătoare
utilizate, pe ani calendaristici.

Tabelul 2
Lucrari executate in 2004

1. Facultatea de INSTALATII - Consolidare 599.945 lei


2. Facultatea de INSTALATII - RK 956.425 lei
3. Caminul nr.4 – RK 721.143 lei
4. Facultatea de Utilaj Tehnologic – RK 134.614 lei
5. Reabilitare hidroizolatie Fac.CCIA
(zona salilor III3-III4) 7.200 lei

TOTAL 2004 2.419.327 lei

Lucrari executate in 2005

1. Facultatea de INSTALATII - Consolidare 176.479 lei


2. Facultatea de INSTALATII - RK 763.537 lei
3. Caminul nr.4 – RK 447.496 lei

TOTAL 2005 1.387.512 lei


Lucrari executate in 2006

1. Facultatea de INSTALATII - RK 699.640 lei


2. Caminul nr.4 – RK 196.460 lei
3. SALA DE SPORT - Investitie in continuare 185.920 lei
4. Fac.CCIA – Proiectare (SF+PT+DDE) 608.090 lei
5. Reabilitare tamplarie metalica Facultatea de
Hidrotehnica 619.790 lei
6. Reabilitare hal + anexe LPEA Colentina 192.840 lei
7. Reabilitare hidroizolatie si gr.sanitare Bloc TESA 339.980 lei
8. Reabilitare Centrala Termica – Fac. CFDPG 573.770 lei
9. Reabilitare spatii invatamant LPEA Colentina 410.480 lei
10. Reabilitare install.ventilare si conditionare
Amf. II-7 Fac. De Hidrotehnica 69.000 lei
11. Reabilitare Lab. Electrotehnica si Lab. Instalatii
Hidraulice - Fac. de Instalatii 84.600 lei

TOTAL 2006 3.980.570 lei

Lucrari executate in 2007

1. Facultatea de INSTALATII - RK 926.900 lei


3. Caminul nr.4 – RK 4.469 lei
3. SALA DE SPORT - Investitie in continuare 5.813.881 lei
4. Extindere prin supraetajare cladire existenta
P+1 – Lab. Hidraulica – Proiectare(SF+PT+DDE) 273.825 lei
5. Reabilitare Punct termic si fatada la
LPEA Colentina 170.410 lei

TOTAL 2007 7.189.485 lei

Lucrari incepute in 2007 si continuate in 2008

1. Reabilitare spatii invatamant Bloc Decanate


si Catedre - 217.590 lei
2. Reabilitare termica, modernizari si reparatii
Fac. C.F.D.P. si Fac. Geodezie 99.890 lei

TOTAL 2008 317.480 lei


VIII. RELAłII INTERNAłIONALE

In perioada 2004-2008, cooperarea pe plan internaŃional a UniversităŃii Tehnice


de ConstrucŃii Bucureşti a cunoscut o evoluŃie ascendentă, in primul rând prin
participarea la programul Socrates-Erasmus al Comisiei Europene, denumit cu
începere din 2007 programul Lifelong Learning-Erasmus.

În baza Contractului InstituŃional încheiat cu Comisia Europeană, Universitatea


Tehnică de ConstrucŃii a primit cu regularitate fonduri pentru participarea la
diferite acŃiuni ale programului Socrates-Erasmus, fonduri a căror utilizare a
fost condiŃionată de încheierea unor convenŃii bilaterale cu universităŃi
partenere din Ńări ale Uniunii Europene. Prin grija Consiliului pentru Cooperare,
RelaŃii şi Integrare Europeană, în care sunt reprezentate toate facultăŃile
universităŃii, sunt încheiate în prezent 56 convenŃii bilaterale cu universităŃi de
prestigiu din FranŃa, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Grecia,
Belgia, Danemarca, Olanda, Austria, Suedia, Finlanda.

Principalul obiectiv al convenŃiilor bilaterale l-a reprezentat asigurarea cadrului


de desfăşurare a mobilităŃilor studenŃeşti, la toate nivelurile: prelicenŃă (cu
excepŃia anilor I şi II), studii aprofundate, doctorat. În cei 4 ani la care se
referă Raportul, au fost organizate 84 mobilităŃi studenŃeşti, totalizând 602 luni
(durata minimă a unei mobilităŃi este de 3 luni, iar cea maximă 10 luni).
Repartizarea pe ani şi pe facultăŃi este arătată în tabelul 8.1.

MobilităŃi SOCRATES-Erasmus în baza Contractului InstituŃional încheiat cu


Comisia Europeană
Tabelul 8.1
StudenŃi
2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
nr. nr. nr. nr.
Faculatatea nr. nr. nr. nr.
studen stude stude stude
luni luni luni luni
Ńi nŃi nŃi nŃi
FILS - Civile 6 56 9 72 12 105 8 76
FILS- InstalaŃii 2 20 2 20 1 4 1 5
CCIA 8 35 4 26 3 23 4 35
Geodezie 3 9 3 12 3 12 4 15
Hidrotehnică 1 10 1 9 1 10 -- --
InstalaŃii 1 10 3 15 -- -- 1 5
Utilaj 0 0 -- -- 1 3 -- --
Traducatori-
1 5 2 10
interpreti
Total 14
21 140 21 154 22 162 20
6
Total general: 84 studenŃi / 602 luni

Trebuie subliniată desfăşurarea în condiŃii de totală transparenŃă a concursurilor


pentru bursele SOCRATES-Erasmus care comportă două etape: testul de
competenŃă lingvistică, cu caracter eliminatoriu şi interviul cu membrii CCRIE, în
care factorul hotărâtor îl reprezintă performanŃa profesională a candidatului/
candidatei.
Perioadele de studiu peste hotare ale studenŃilor beneficiari de burse
SOCRATES-Erasmus se bucură de o recunoaştere integrală, potrivit hotărârii
Senatului UTCB şi în spiritul normelor europene.

Acelaşi contract instituŃional precum şi convenŃiile bilaterale au creat premizele


organizării mobilităŃii cadrelor didactice, sub forma unor misiuni de predare cu
durată de cel puŃin o săptămână. În cei 4 ani, Ńinând seama şi de prevederile
pentru anul universitar în curs, s-au desfăşurat 51 de mobilităŃi ale cadrelor
didactice, însumând 145 săptămâni, după cum se arată în tabelul 8.2.

MobilităŃi SOCRATES-Erasmus
Tabelul 8.2
Cadre didactice
2007/200
2004/2005 2005/2006 2006/2007
8
Facultate nr. nr. nr. nr.
a cadre săptă- cadre săptă- cadre săptă- cadre săptă-
didact mâni didact mâni didact mâni didact mâni
ice ice ice ice
CCIA 5 18 6 19 2 4 2 3
InstalaŃii 6 12 5 10 8 17 1 2
Geodezie 1 2 1 2 - - - -
Utilaj 4 10 3 15 6 18 1 3
Total 16 42 15 46 16 49 4 8
Total general: 51 candre didactice / 145 săptămâni

Alături de convenŃiile bilaterale, parte a Contractului InstituŃional SOCRATES-


Erasmus, Universitatea s-a preocupat de încheierea şi a altor acorduri. Astfel, la
17 martie 2006, UTCB a incheiat un acord de cooperare cu reteaua „n+i” care
cuprinde mai bine de 50 de universităŃi din 35 de orase din FranŃa .
In vederea imbunatatirii nivelului de pregatire practica, UTCB a incheiat in
decembrie 2006 o conventie de parteneriat cu BOUYGUES –Romania .

Cu incepere din 2007, Universitatea a devenit partener, prin Facultatea de


Hidrotehnică, la proiectul european EDUCATE, alături de Universitatea Tehnică
din Atena, Universitatea din Belgrad şi Universitatea din Ljubljana, având drept
scop dezvoltatrea învăŃământului la distanŃă prin utilizarea unei platforme „e-
learning”, la nivelul post-licenŃă.

Un loc important în cooperarea pe plan internaŃional a universităŃii l-au ocupat în


aceşti 4 ani cele 57 stagii de perfecŃionare/ cercetare cu durate de la 1 la 12
luni, însumând 160 lui, de care au beneficiat cu precădere cadrele didactice
tinere şi foarte tinere. Repartizarea pe facultăŃi şi pe ani a acestor stagii este
arătată în tabelul 3.

Tabelul 8. 3
Stagii de perfecŃionare/ cercetare ale cadrelor didactice

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008


Facultatea nr. cadre nr. cadre nr. cadre nr. cadre
luni luni luni luni
didactice didactice didactice didactice
CCIA 6 8 3 40 5 12 2 4
InstalaŃii 6 14 6 21 6 14 1 4
CFDP 2 4 1 1 -- -- 1 2
Geodezie 2 3 1 1 2 8 1 2
Hidrotehnică 3 8 6 8 -- -- 1 1
Utilaj 2 3 1 2 1 2 -- --
Total 21 40 17 71 13 36 6 13
Total general: 57 stagii / 160 luni

În perioada la care se referă Raportul, s-au consemnat 141 participări ale


cadrelor didactice din U.T.C.B. la diferite conferinŃe, simpozioane şi alte
manifestări cu caracter internaŃional, costurile fiind acoperite în cea mai mare
parte prin proiectele internaŃionale la care participă universitatea,facultăŃile şi
catedrele, prin granturi CNSIS CNFIS si CEEX precum şi prin diferite
sponsorizări.

Un singur exemplu pentru a ilustra marele progres inregistrat în acest domeniu:


la cea de a XIV-a Conferintă Europeană de Mecanica Pământurilor si Inginerie
Geotehnică, Madrid, septembrie 2007, au participat 14 membri ai catedrei de
Geotehnică şi FundaŃii, aproape toată catedra. Repartizarea pe facultăŃi şi pe ani
a participărilor la manifestări internationale este arătată în tabelul 8.4.
Tabelul 8.4
Participări ale cadrelor didactice la conferinŃe, simpozioane etc

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008


Facultatea
Număr Număr Număr Număr
CCIA 30 43 35 8
InstalaŃii 12 16 18 2
CFDP 6 4 3 2
Geodezie 3 5 6 1
Hidrotehnică 10 12 16 1
Utilaj 4 3 1 1
Total 65 82 79 15
Total general: 141 participări

În succinta trecere în revistă a rezultatelor obŃinute de U.T.C.B. în domeniul


cooperării internaŃionale trebuie menŃionată ReŃeaua Tematică EUCEET,
iniŃiată de UTCB şi fondată în iulie 1997 la Barcelona de UTCB si de parteneri
din câteva proiecte Tempus derulate cu incepere din 1991. ReŃeaua a construit
succesiv trei proiecte aprobate si finanŃate de Comisia Europeană: EUCEET I
(1998-2002), EUCEET II (2002-2005) şi EUCEET III, aflat în cel de al
doilea an, numărând 106 instituŃii partenere, între care 75 universităti din 29
de Ńări. In martie 2007 a fost înfinŃată, în baza legii belgiene, AsociaŃia EUCEET.
Primul consiliu de administratie este prezidat de Prof. Iacint MANOLIU, care
este si Preşedintele Comitetului Director al Proiectului EUCEET III.
Materialele şi studiile elaborate de grupurile de lucru care au funcŃionat in
proiectele EUCEET I şi EUCEET II, reunite în 6 volume, au reprezentat pentru
partenerii din proiect, inclusiv UTCB, un puternic sprijin în abordarea
problemelor puse de implementarea procesului Bologna.

In acesti 4 ani a continuat în bune condiŃiuni aplicarea acordului de dublă


diplomă încheiat în iulie 2001 Intre UTCB şi Ecole Nationale des Ponts et
Chaussees, primul acord de acest fel din învăŃământul tehnic superior de la noi.
Primii 5 studenti ai UTCB au obtinut dubla diplomă in iunie 2004. In
continuare, până la finele anului 2006-2007 au mai obtinut dubla diplomă alti
14 studenti ai UTCB.

In toamna anului 2007 ,UTCB a pus, alături de Universitatea de Arhitectură


şi Urbanism „Ion Mincu”, bazele Asociatiei IAESTE-Romania, după ce în vara
aceluiaşi an s-au efectuat primele schimburi de studenŃi sub auspiciile
organizatiei IAESTE (International Association for the Exchange of Students
for Technical Experince). Această asociaŃie, care la reuniunea anuală desfăşurată
în ianuarie 2008 în Iordania a sărbătorit 60 de ani de la înfiinŃare, are drept
obiectiv asigurarea legăturii dintre universităŃi, pe de o parte, şi firme , pe de
altă parte, pentru organizarea la firme a unor stagii de practică remunerate, cu
durata de cel putin o lună, pentru studenŃii în inginerie şi arhitectură.
UniversităŃiile care se implică In acŃiunea IAESTE au datoria să încheie cu
firmele din Ńara respectivă convenŃii prin care acestea se angajază să primească
In stagiu practic studenŃi din alte Ńări. Cu cât numărul acestor convenŃii este mai
mare, cu atât este mai mare oferta cu care universitatea se prezintă la târgul-
reuniunea anuală şi, deci, numărul de stagii de care pot beneficia In alte Ńări
studenŃii noştrii, dat fiind că schimburile se efectuează pe o bază de strictă
reciprocitate.
IX. ACTIVITATEA DE ASIGURARE A SANATATII SI
SECURITATII IN MUNCA

In perioada de timp la care se refera raportul au fost intreprinse numeroase


actiuni si activitati in domeniul asigurarii sanatatii si securitatii muncii. Chiar
daca numarul si calitatea actiunilor respective nu ofera suficiente elemente de
apreciere total pozitiva a lor, vis-à-vis de prevederile si de obligatiile in materie,
rezultand din legislatia in vigoare, se poate considera ca in U.T.C.B. s-au facut
numerosi pasi in vederea indeplinirii in cat mai buna masura a obligatiilor
prevazute de lege pe linie de asigurare a sanatatii si securitatii in munca. Astfel:

- 1. S-au nominalizat in deciziile Rectorului componentele unui Comitet la nivelul


universitatii compus din Prorectorii, Decanii unitatilor de invatamant, directorii
diverselor directii si servicii precum si componentele unor comisii de sanatate si
securitate in munca in facultati si servicii; aceste comisii actioneaza pe baza unor
programe de actiuni si activitati intocmite anual, avand obiective concrete pe
linie de securitatea muncii.

- 2. S-a infiintat Cabinetul de Medicina muncii, care, in conformitate cu


prevederile Legii nr. / , verifica anual principalii parametrii de sanatate ai
cadrelor didactice si intregului personal din universitate. Membrii comunitatii
noastre academice au inteles rolul Cabinetului de medicina muncii si apreciaza
favorabil preocuparile acestuia. De altfel examinarile in vederea angajarilor, in
vederea schimbarilor locurilor de munca etc. sunt monitorizate de catre
Cabinetul de medicina muncii.

- 3. S-a infiintat compartimentul de sanatate si siguranta a muncii, cu un sef de


compartiment si birou propriu; seful compartimentului, in persoana d-nei Mariana
Milea a preluat sarcinile in domeniu la nivelul U.T.C.B., coordoneaza activitatea
comisiilor din facultati si servicii, activitatea Cabinetului de medicina muncii etc.
Seful compartimentului a participat sistematic la cursuri organizate de
Inspectoratul de munca obtinand atestari si competente obligatorii pentru
functia pe care o detine.

- 4. S-a reelaborat, pe baza legislatiei in vigoare, norma interna a universitatii in


domeniul sanatatii si securitatii in munca iar in prezent este in curs elaborarea
unei noi editii actualizata. Se subliniaza efortul d-lui prof. Moroldo la elaborarea
normei interne specifice.

Inspectoratul Teritorial de Munca a facut cateva inspectii in U.T.C.B., ocazii cu


care s-a constatat indeplinirea obligatiilor pe linie de securitatea muncii dar s-au
formulat si critici obiective trasandu-se sarcini si termene de inlaturare a
deficientelor constatate; rezolvarea sarcinilor formulate a constituit o
preocupare a compartimentului de sanatate si securitate. Se poate aprecia
ca, desi s-au inregistrat progrese reale in preocuparea factorilor de raspundere
in domeniul protectiei muncii, problematica sanatatii si securitatii muncii nu este
tratata cu continuitate si eficient simt de raspundere, cu toate eforturile depuse
de compartimentul de sanatate si securitate in munca.

In U.T.C.B. s-au alcatuit, cu participarea unitatilor de invatamant si cu implicarea


Directiei Administrative si a Directiei Tehnice urmatoarele comandamente:
- comandamentul de pregatire si de actionare in campusul
universitar pentru spatiile de cazare, pentru masa la cantina,
pentru avizele sanitare etc.
- comandamentul de actiune pentru interventii impotriva efectelor
viscolelor, organizandu-se, pe localuri, planuri de desfasurare a
actiunilor specifice in cazul aparitiei poleiului, caderilor masive de
zapada etc.

S-ar putea să vă placă și