Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANTA


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PROIECTE DE CONTABILITATE SI INFORMATICĂ

Cadrul didactic indrumator


lect.univ. drd. LUCIANA SPINEANU
Student
Ion Adela gr.308 zi Cig

Constanta 2010
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANTA
SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

DENUMIREA LUCRĂRII:

EVALUAREA SI REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A


FLUXURILOR DE NUMERAR

Cadrul didactic indrumator


lect.univ. drd. LUCIANA SPINEANU
Student
Ion Adela gr.308 zi, CIG

Constanta 2010
CUPRINS

Cap 1 Introducere Pag 4

1. Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice Pag 4

Prezentarea societăţii Pag 4

Organizarea Departamentului Financiar Pag 6

Cap 2 Studiu de caz si notiuni teoretice aferente Pag 10

1.Registrele de contabilitate. Pag 10

2. Prezentarea documentelor justificative si formularelor financiar contabile; forme


Pag 11
de inregistrare contabila, metode de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor.

3. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor Pag 12

4. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii materialelor. Pag 13

5. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii mijoacelor banesti. Pag 15

6. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii drepturilor salariale. Pag 16

7. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii cheltuielilor şi


Pag 17
veniturilor.

8. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii generale. Pag 18

9. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. Pag 19

10. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare. Pag 20

11. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv Pag 21

Cap 3 – Activitatea zilnica Pag 22

Operatii de incasari in numerar Pag 22

Depuneri de numerar la banca Pag 23

Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului Pag 23

Contabilitatea cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala Pag 23

Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile Pag 24

Contabilitatea veniturilor din vanzari de marfuri Pag 24

BIBLIOGRAFIE Pag 25
Cap 1 Introducere

1. Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice


Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente:
-cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare
-copie autorizatie emisa de Administratia publica Sector 3, in temeiul Decretului-Lege
nr.54/1990;
-copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vanzare-cumparare;
-declaratie pe propria raspundere pentru inregistrare, data de fondatori, prin care atesta
calitatea de a fi demni de profesia de comercianti (original)
-actul constitutiv al societatii – contract de societate si statut, redactat la notariat
-copii de pe actele de identitate ale asociatilor, actele privind activitatea comerciala
anterioara, dar in cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociati
-declaratie pe propria raspundere cu privire la averea detinuta si la modul de evaluare a
acesteia (original)
-dovada depunerii capitalului social- chitanta CEC
-specimenul de semnatura, depus la Oficiul Registrului Comertului si certificat prin
semnarea unui document tip in prezenta judecatorului delegat
Dosarul pentru inmatriculare a fost depus la Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
A dobandit calitatea de comerciant odata cu inmatricularea la Registrul Comertului si
publicarea documentelor constitutive in Monitorul Oficial.

2. Prezentarea societăţii
Denumirea: S.C. ECO STAR REL S.R.L.
Forma juridică de organizare: Societate cu raspundere limitata
Obiectul de activitate: Importul de marfuri si comercializarea marfurilor
Organigrama societatii:

Fig. 1 Organigrama societatii


Directorul general :

- Are in subordine directa pe »


o Assistant Manager
o Sef departament Financiar
o Sef departament Importuri
o Sef departament Vanzari
o Sef departament IT
o Sef departament Logistica
o Sef departament Service
o Serviciul de protectie a muncii si de respectare a normelor PSI

Directorul economic

- are in subordine biroul de contabilitate.


- Urmareste intocmirea documentelor conform legii si inscrierea in cheltuielile admisibile. De
asemenea urmareste corectitudinea in ceea ce priveste intocmirea actelor de plata a salariilor
personalului precum si gestionarea corecta a materialelor si materiilor prime.
- Urmareste intocmirea corecta a facturilor si incasarea lor
- Plata obligatiillor catre bugetul de stat
- Derularea creditelor bancare etc.

Directorul de importuri :
- Are in subordine agentii de importuri care :
o Efectueaza comenzi externe
o Urmaresc comenzile
o Finalizarea comenzilor
o Mentinerea relatiilor cu partenerii externi
o Situatii comenzi
o Traduceri
- Responsabilitati
o Coordonare departament
o Urmarire comenzi externe
o Organizare transporturi externe
o Lista discounturi
o Preturi
o Receptie importuri

Director vanzari :
- Are in subordine Directorii zonali care :
o Supervizeaza vanzarea pe zona Moldova / Bucuresti / Constanta
o Urmaresc vanzarea, livrarea, service-ul si follow-up-ul
o Mentin si dezvolta portofoliul de clienti
- Responsabilitati
o Coordoneaza departamentul de vazari la nivel national
o Urmareste si verifica vanzarile
o Urmareste atingerea targetului lunar
o Mentine relatiile cu clientii
o Mareste portofoliul de clienti

Directorul IT :

- Are in subordine operatorii ofertare/proiectare, agentii marketing si administratorul de baze


de date
- Responsabilitati :
o Coordonare departament
o Efectuare proiecte
o Efectuare oferte si anexe contract, liste
o Actualizarea preturilor si a descrierilor produselor
o Vizite clienti
Director logistica :

- Are in subordine gestionarii de showroom si depozit care


o Aranjeaza showroomul / depozitul
o Pregatesc marfa
o Fac receptia marfii
o Stocuri marfa / necesar
o Fise de magazie
- Responsabilitati :
o Coordonare departament
o Organizare transporturi interne catre clienti
o Stocuri / necesar
o Livrari marfa

Director service :

- Are in subordine dispecerul si echipele de service


- Responsabilitati :
o Coordonare departament
o Verificare echipelor de service pe teren
o Rezolvarea reclamatiilor

3. Organizarea Departamentului Financiar


Departamentul Financiar – Contabil este organizat conform urmatoarei organigrame :

Fig. 2 – Organigrama departamentului financiar - contabil


Directorul economic este subordonat direct directorului general si analizeaza activitatea
compartimentului aflat in subordinea sa, dispune anumite masuri si raporteaza managerului general.
Contabilul sef este subordonat directorului economic si analizeaza activitatea departamentului. De
asemenea el :
 Organizează contabilitata în cadrul societatii;
 Organizează controlul financiar preventiv conform legislaţiei în vigoare;
 Păstrează confidenţialitatea lucrărilor încredinţate;
 Propune măsuri pentru eficientizarea şi modernizarea activităţii societatii;
 Urmăreşte calitatea şi corectitudinea actelor şi avizelor emise de personalul din subordinea
sa;
 Verifică şi avizează corectitudinea informaţiilor supuse atenţiei şefului societatii;
 Coordonează activitatea compartimentului aflat în subordinea sa;
 Coordonează plăţile către bugetul statului sau alte instituţii publice;
 Coordonează plăţile către furnizori, în limita disponibilităţilor bancare;
 Aplică strategia şi politicile de dezvoltare economică a societatii;
 Aprobă fişa postului pentru toţi salariaţii din subordine;
 Asigură efectuarea inventarierii patrimoniului;
 Propune bugete de venituri si cheltuieli;
 Coordonează întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al societatii, stabileşte măsuri de
incadrare în acesta;
 Coordonează asigurarea resurselor financiare necesare realizării programelor de exploatare,
întreţinere, reparaţie, modernizare, dezvoltare în corelare cu bugetul de venituri şi cheltuieli
aprobat;
 Coordonează întocmirea raportului de gestiune;
 Coordonează modul de aplicare si respectare a legislaţiei în vigoare, a instrucţiunilor de
serviciu, reglementărilor, ordinelor şi dispoziţiilor conducerii societăţii;
 Previne şi combate corupţia (monitorizează activitatea personalului care este implicat în
activităţi predispuse la apariţia fenomenului de corupţie, urmăreşte calitatea şi corectitudinea
actelor întocmite în cadrul compatimentului aflat în subordinea sa etc.);
 De asemenea, el are obligaţia de a executa toate sarcinile trasate de conducerea societatii.
Fiecare contabil din subordinea directorului financiar îndeplineşte următoarele sarcini
 Asigură evidenţa derulării plăţilor către furnizori;
 Asigură legăturile cu Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili cu privire la
impozitul pe salarii;
 Asigură întocmirea, păstrarea fişelor fiscale pe toată durata angajării salariaţilor sucursalei,
transmitrea anuală a fişei fiscale la organul fiscal teritorial, iar fiecărui salariat câte o copie a
fişei fiscale;
 Asigură procurarea de la Administraţia Finanţelor Publice a programului pentru calculul
impozitului pe venitul global şi alte programe de transmitere a datoriilor sucursalei faţă de
Bugetul Statului;
 Calculează şi ţine evidenţa drepturilor băneşti, a reţinerilor legale din salariu, a datoriilor
pentru fiecare salariat din centralul societatii, conform legislaţiei în vigoare;
 Centralizează lunar declaraţiile privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale, bugetul fondului de şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate,
fondul de risc, etc.;
 Întocmeşte şi depune pe termen scurt (până la 31 ianuarie a fiecărui an) declaraţiile privind
impozitele şi taxele locale, urmărind confirmarea şi plata la termen către bugetele locale;
 Efectuează plăţi şi transferuri de sume băneşti în limitele disponibilităţilor financiare;
 Efectuează plăţi în limita disponibilităţilor bancare către furnizori, în baza situaţiilor
operative, a facturilor din evidenţă;
 Efectuează plăţi pentru ajutoarele sociale acordate salariaţilor societăţii în baza hotărârilor
CA, în limita disponibilului pentru asistenţă socială existent;
 Eliberează adeverinţe de venit, etc. pntru salariaţii societatii;
 Întocmeşte documentaţia necesară pentru alimentarea card-urilor bancare cu drepturile
băneşti pentru salariaţii societatii;
 Întocmeşte documentaţia privind constituirea şi reţinerea garanţiilor materiale aferente
gestionarilor conform legii;
 Întocmşeste Fişa Fiscală nr. 1 şi 2, conform legii, privind Codul fiscal cu modificările şi
completările la zi;
 Întocmeşte zilnic situaţia operativă privind încasările şi plăţile defalcate pe destinaţii pe baza
extraselor bancare;
 Organizează evidenţa operativă a CEC-urilor barate şi a extraselor acestora;
 Organizează şi efectuează deschiderea conturilor bancare şi formularistica corespunzătoare,
lichidarea conturilor bancare, delegări pentru salariaţii care depun şi ridică în şi din bancă,
solicitări şi comunicări referitoare la costuri (extras de cont, comisioane, etc.);
 Întocmeşte zilnic, sau ori de câte ori este nevoie ordine de plată (documentele de plată);
 Raportează lunar serviciului financiar al societăţii fondul se şomaj, fondul de asigurări
sociale, fondul de sănătate, fondul de accidente de muncă şi boli profesionale şi alte fonduri
constituite conform legilor în vigoare;
 Recalculează şi regularizează anual impozitul pe salarii pentru personalul societatii;
 Studiază permanent legislaţia în vigoare cu privire la modificările ce apar în legătură cu
activitatea financiar contabilă;
 Verifică deconturile pentru deplasări în ţară, pentru cheltuieli de protocol şi gospodăreşti
după care avizează plata sumelor care se justifică;
 Verifică zilnic extrasele de cont şi urmăreşte permanent corespondenţa cu banca în vederea
derulării operaţiunilor financiare;
 Execută codificarea unitară a materiilor prime, materialelor şi pieselor de schimb utilizate de
subunităţile din subordinea sucursalei;
 Urmăreşte valorificarea materialelor şi deşeurilor rezultate în procesele de reparaţii, casări
de bunuri, aflate în gestiunea unităţilor de electrificare;
 Asigură necesarul de publicţii interne şi de specilitate (ziare, reviste, Monitorul Oficial,
Foaia Oficială, Buletin Comercial, Standarde, Coleţii Legislative);
 Are atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;
 Execută orice alte sarcini în domeniile specifice trasate de conducerea societatii;

Cap 2 Studiu de caz si notiuni teoretice aferente

1.Registrele de contabilitate.
Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică şi
grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fişe şi situaţii ale
căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se ţin.
Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare
şi Registrul-inventar.
a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole
contabile, în mod cronologic, operaţiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii
documentelor, după data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. In cadrul firmei ECO
STAR REL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate « SCALA » , pe baza
inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se inscrie
manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia
finantelor publice sector 6 la data infiintarii firmei.
b) Registrul „Cartea-mare” este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar,
direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrările efectuate în registrul-jurnal,
stabilindu-se situaţia fiecărui cont, respectiv soldul iniţial, rulajele debitoare, rulajele
creditoare şi soldurile finale. Formularele folosite drept registru „Cartea-mare” pot îmbrăca
diverse forme, cum ar fi: fişe de cont pentru operaţiuni diverse, fişe de cont şah sau pe
conturi corespondente, forma „Cartea-mare” centralizatoare.
Forma folosita drept registru « Cartea-mare «  de firma SC ECO STAR REL SRL , este
cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul
de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an – la sfarsitul anului.
c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de
activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil,
inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar
au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post
din bilanţul contabil. Registrul-inventar cuprinde două părţi: listele de inventariere şi
recapitulaţia inventarului. În cadrul recapitulaţiei, datele preluate din listele de inventariere
sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ şi pasiv.
Acest registru in cadrul firmei SC ECO STAR REL SRL se completeaza odata pe an
avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare,
marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).
d) Registrul general de evidenta a salariatilor. Se numeroteaza pe feicare pagina si va purta
obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are
obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.
Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului
individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata
acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din
Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si
temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.
In cazul SC ECO STAR REL SRL, Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al
angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane.

2. Prezentarea documentelor justificative si formularelor financiar contabile; forme de


inregistrare contabila, metode de conducere a contabilitatii analitice a bunurilor.
Documentele justificative sunt dovezi scrise ale faptelor economice si financiare si
constituie, de regula sursele de informatii pentru toate formele evidentei, reprezentand tabloul de
bord al managementului financiar contabil. Inscrisurile dobandesc calitatea de documente
justificative in momentul efectuarii unei operatii patrimoniale, daca furnizeaza toate informatiile
prevazute in normele legale in vigoare, daca provin din relatiile de cumparare a unor bunuri de la
persoane si pot fi inregistrate cand se face dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective, iar daca
se refera la cheltuieli de prestari servicii, acestea trebuie sa aiba la baza contracte sau conventii
intocmite in acest scop.
Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva, timp
de 10 ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani, in forma lor originala,
grupate in functie de natura operatiilor si in ordine cronologica. Arhivarea documentelor contabile
trebuie sa asigure pastrarea si consultarea acestora in ternenele prevazute de lege si respectand
urmatoarele reguli:documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, aceasta
grupare facandu-se cronologic si sistematic in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera,
documentele se pastreaza in spatii ferite degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de
prevenire a incendiilor.,evidenta lor la arhiva se tine cu ajutorul. In caz de pierdere, sustragere sau
distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de
maximum 30 de zile de la constatare.
Formele de inregistrare in contabilitate reprezinta sistemul de registre, formulare si
documente contabile corelate intre ele, care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in
contabilitate a operatiunilor economice si financiare.principalele forme de inregistrare in
contabilitate a operatiunilor economice si financiare sunt: pe jurnale, maestru-sah si forma
combinata maestru sah cu jurnale.
Contabilitatea analitica a bunurilor se poate tine pe baza uneia din urmatoarele metode : operativ
contabila, cantitativ valorica, global valorica.
Metoda operativ contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime,
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor
finite, produselor reziduale, marfurilor si ambalajelor.
Metoda cantitativ valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime,
materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor
reziduale, marfurilor, animalelor si ambalajelor.
Metoda global valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din
unitatile de desfacere cu amanuntul, rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor folosite la
ambalare, materialelor de natura obiectelor de inventar, echipamentelor de protectie in folosinta, etc

3. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor


Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in
functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului
numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine
cronologica, pe baza documentelor primite.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe
grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

1. Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe.
Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix. Nu
circula, fiind document de inregistrare contabila, se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se
intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.

b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :


 Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri
de folosinta ale unitatii
 Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie
sau subunitate la alta.
 Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu
mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.
c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si
instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructile speciale
care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea
probelor tehnologice.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea
obiectivului de investitii , in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte,
specialisti-consultanti,asistenti la receptie.

d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :


 Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a
mijloscelor fixe, de scoatere din uz .
 Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor
fixe.
 Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )
si in contabilitate.

4. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii materialelor.

a) N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document


justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii,
pentru diferentele constatte la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , la
compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor
constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la
documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul
financiar-contabil.
b) Bonul de consum
Serveste ca:
- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai
multor materiale, dupa caz;
- document justificativ de scadere din gestiune;
- document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida
simpla.
Se întocmeste în doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie
pentru consum.
Circula:
- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate – CENTRELE DE
PROFIT (ambele exemplare);
- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare
de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele
exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea
sintetica si analitica (ambele exemplare).
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
c) Aviz de insotire a marfii :
Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , executat
pe hartie autocopiativa securizata.
Serveste ca :
 Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
 Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;
 Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC
ASSA ABLOY pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile
din punctele de luctru situate in Timisoara, Bacau, Brasov, Constanta, Cluj-Napoca si la
magazinele din Bucuresti) ;
 Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul
aceleasi unitati in cazul transferului ;
Circula la :
o furnizor ;
o la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire
(ex. 1) ;
o la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura(ex. 3) ;
o la cumparator ;
o la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori
materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa
consemnarea rezultatelor(ex.1) ;
o la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si
analitica, atasat la factura (ex.1 ) ;

d) Dispozitie de livrare
Serveste ca :
 Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale
destinate vanzarii ;
 Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;
 Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa
caz .
Circula la :
o Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materialesi pentru
inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru
cantitatile livrate .
Se arhiveaza la : magazie(ex.1) ; la departamentul vanzari (ex.2)
e) Fise de magazie
Serveste ca:
- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori
materiale;
- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori
materiale.
Se întocmeste într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de
gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si
stoc.
Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de
materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau în ordine alfabetica.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise
distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa
fiecare operatiune înregistrata, dar în mod obligatoriu zilnic.

f) Fise de magazie a formularelor cu regim special


Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat
pe carton securizat.
Serveste ca :
 Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim
special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;
 Document de evidenta a formularelor anulate ;
 Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.
Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre
gestionar.
Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

5. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii mijoacelor banesti.

a) Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la
banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casiera in doua
exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de
casa.
b) CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru
efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de
casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului
Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.
c) Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se
depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de
trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma
decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere
(cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit, de
contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza
– plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de
bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente
justificative.
d) Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se
semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se platesc
sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).
e) Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta
incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casiera , zilnic, in
doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul
financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.

6. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii drepturilor salariale.

a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste
si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin
sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.
b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .Se semneaza de persoana care-l
intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.
c) stat de salarii –lichidare- cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un
exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza
50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .
d) stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul
Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata , unde ramane ca act justificativ pentru
inregistrarea in registrul de casa.
e) fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru
ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.
f) Ordin de deplasare(delegatie)
Serveste ca :
 Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea,
 Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate,
 Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de
avans,
 Document justificativ de inregistrare in contabilitate.
Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea , intr-un exemplar , se semneaza de
seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic
care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor acordate in
vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii , ordinul de deplasare se semneaza si de catre
directorul economic.

7. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor.

a) Jurnal de vanzari
Formulat tipizat fara regim special.
Serveste ca :
 Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de
servicii,
 Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,
 Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,
Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare
pentru determinarea TVA colectata datorata. Acest document se emite de progarmul de contabilitate
si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic, de la casele de marcat.
Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si
a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la
compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.
b) Jurnal de cumparari
Formulat tipizat fara regim special.
Serveste ca :
 Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor
de servicii,
 Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,
 Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,
Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare
pentru determinarea TVA deductibila. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are
la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de
servicii).
Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a
respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la
compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.
c) Factura(furnizor / client)
Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare , comun pe
economie, executat pe hartie autocopiativa securizata.
Serveste ca :
 Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor
, a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ;
 Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
 Document de incarcare in gestiunea primitorului ;
 Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
In cadrul firmei ECO STAR REL SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei
exemplare (exemplarul albastru merge la client , cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la
gestiunea care l-a emis). Departamentul vanzari factureaza din toate punctele de lucru (situate in
Brasov, Timisoara,Cluj-Napoca, Constanta, Bacau), din cele doua magazine din Bucuresti si din
Depozitul Central aflat la sediul central al firmei – Bucuresti. ECO STAR REL SRL este firma
platitoare de TVA si deci foloseste factura fiscala cod 14-4-10/A.
Se arhiveaza : la furnizor ; la departamentul vanzari(ex. 2) ; la compartimentul financiar-
contabil(ex. 1) ; la cumparator ; la compartimentul financiar-contabil(ex. 3) .
Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A), urmand ca in baza
solicitarii partenerului extern , sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in
devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala).
Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii, datorita unor conditii obiective si cu
totul exceptionale, produsele si marfurile livrate sunt insotite , pe timpul transportului de avizul de
insotire a marfii. Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii , factura fiscala trebuie emisa
in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii, fara a depasi finele lunii in care a avut
loc livrarea.

8. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii generale.


a) Balanta de verificare
In cadrul SC ECO STAR REL SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati , este emisa
de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil..
Serveste la :
 Verificarea exactitatii inregistrarilor
 Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica
 Intocmirea situatiilor financiare
Nu ,circula fiind document de sinteza.
Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

9. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte economice ,


care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau
numai valorica , dupa caz , a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la
care aceasta se efectueaza.
Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si
de pasiv sunt :
a) Decizia de inventariere ;
Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului
financiar-contabil – Directorul Economic. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate
gestiunile (de regula la sfarsitul anului) , in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este
nevoie in cursul anului.
b) Declaratia de inventar ;
Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si
banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar,
dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul
respectiv, sau, acolo unde este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si
se semneaza de acesta
c) Lista de inventariere ;
Serveste ca :
 document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii,
 document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,
 document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a
plusurilor si minisurilor constatte,
 document pentru intocmirea registrului jurnal,
 document centralizator al operatiunilor de inventariere
Se listeaza din programul de contabilitate , listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si
denumirea ). Aceste liste se completeaza cu nr. De bucati gasite in timpul inventarului , « faptic » in
gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre
gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal
(intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul
financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.
d) Decizia de imputare ;
Serveste ca :
 Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca,
 Titlu executoriu in momentul comunicarii,
 Document de inregistrare in contabilitate.
Se intocmeste de catre serviciul Personal , pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in
cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) .se intocmeste in trei exemplare :
exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat),
exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului.
e) Angajamentul de plata ;
Acest document serveste ca :
 angajament e plata , a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale,
 titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ,
 titlu executoriu pentru executarea silita , in caz de nerespectarea angajamentului.
Se intocmeste intr-un exemplar , de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal
sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul
financiar-contabil. Acest angajament se da in fata juristului societatii , care are sarcina de a respecta
legile si al semna.
f) Registrul-inventar :
Acest registru in cadrul firmei SC ECO STAR REL SRL se completeaza odata pe an
avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale
auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

10. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare.

Situatiile financiare in cadrul SC ECO STAR REL SRL se intocmesc de directorul economic si are
la baza balanta de verificare si listele de inventariere. SC ECO STAR REL SRL aplică
Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunităţii Economice Europene şi cu
Standardele Internaţionale de Contabilitate.
Situatiile financiare anuale se compun din :
 bilanţ,
 cont de profit şi pierdere,
 situaţia modificărilor capitalului propriu,
 situaţia fluxurilor de trezorerie,
 politici contabile
 note explicative.
Situaţiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de către auditori
financiari,persoane juridice autorizate. Se depun la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a
Sectorului 6 în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .

11. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv


Societatea comerciala SC ECO STAR REL SRL avand obiectul principal de activitate
comericalizarea produselor, principalii “pioni” ce fac posibila desfasurarea activitatii in cadrul
societatii sunt Clientii si Furnizorii, de aceea in continuare voi face o caracterizare generala a celor
doua conturi:
Clientii – reprezinta acele persoane fizice sau juridice avand calitatea de cumparatori sau
beneficiari potentiali ori efectivi ai bunurilor, lucrarilor ori serviciilor oferite spre vanzare de un
agent economic.
Contabilitatii ii revine sarcina de a urmari raporturile specifice dintre intreprindere si clientii sai,
respectiv de a reflecta creantele aferente livrarilor, precum si modul de lichidare a lor. Pentru
realizarea acestui scop se utilizeaza o serie de conturi specifice, si anume:

Contul 411 “Clienti” evidentiaza decontarile cu clienti interni sau externi pentru produse,
semifabricate, materiale, marfuri etc., vandute; lucrari executate si servicii prestate pe baza de
facturi.

Este un cont de ACTIV care inregistreaza


- In Debitul contului: pretul de vanzare al marfurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor
prestate, TVA colectata aferenta; valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;
diferentele de curs valutare aferente creantelor evidentiate in devize la inchiderea
exercitiului; contravaloarea creantelor reactivate, precum si diferentelor de curs valutar
constatate cu ocazia lichidarii creantelor in devize.
- In Creditul contului se inregistreaza: sumele incasate de la clienti in conturile de
disponibilitati bancare sau in numerar; diferentele nefavorabile de curs valutar constatate cu
ocazia lichidarii creantelor, contravaloarea efectelor comerciale acceptate; valoarea
sconturilor acordate clientilor; sumele datorate de clienti incerti, rau platnici sau aflati in
litigiu, evidentiate ca atare, precum si reluarea diferentelor de curs valutar aferente
creantelor in devize existente la inchiderea exercitiului.
Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti.

Furnizorii sunt reprezentati de acele persoane fizice sau juridice care livreaza agentului economic
bunuri, ii executa anumite lucrari sau presteaza servicii contra plata in baza unei intelegeri
prealabile.
Evidenta relatiilor ce se stabilesc intre o unitate patrimoniala si furnizorii sai se realizeaza cu
ajutorul contului 401 “Furnizori”.
Este un cont de PASIV, de resurse atrase, care inregistreaza:
- In Creditul contului valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de
inventar, animalelor, pasarilor si marfurilor intrate in patrimoniu la cost de achizitie, inclusiv
diferentelor de pret aferente; diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar la
inchiderea exercitiului; materiale nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli;
consumul de energie si apa; valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti;
diferente nefavorabile de curs valutar evidentiate cu ocazia lichidarilor datoriilor catre
furnizori; valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca
facturi nesosite si taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor.
- In Debitul contului platile efectuate catre furnizori; reluarea diferentelor de curs valutar
inregistrate la inchiderea exercitiilor; valoarea biletelor la ordin sau cambiilor acceptate de
furnizori; diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori externi
exprimate in devize cu ocazia lichidarii acestora; valoarea avansurilor virate furnizorilor cu
ocazia regularizarii platilor cu acestia; valoarea sconturilor obtinute de la furnizori si
valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorului.
Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor.

Cap 3 – Activitatea zilnica

1. Operatii de incasari in numerar


Operatiile de incasari in numerar sunt consemnate in Registrul de casa. Acestea se fac pe baza
dispozitiei de incasare catre casierie iar platile pe baza dispozitiei de plata catre casierie, intocmite
de contabilitate.
Platile si incasarile in numerar se fac in limita plafoanelor stabilite: 2.000 RON.
Incasarile in numerar cele mai frecvente se refera la:
- ridicari de numerar din banca pe baza de CEC:
5311 "Casa in lei" = 581"Viramente interne"
- sume incasate in numerar de la clienti:
5311 "Casa in lei" = 411"Clienti"
- incasari in numerar de la debitori:
5311"Casa in lei" = 461"Debitori diversi"
- incasari in numerar reprezentand alte venituri:
5311"Casa in lei" = 758"Alte venituri din exloatare"
- diferente de curs valutar favorabile aferente operatiunilor efectuate in numerar
5311"Casa in lei" = 765"Venituri din diferente de curs valutar"

2. Depuneri de numerar la banca


Depunerile de numerar la banca se efectueaza pe baza foii de varsamant de catre unitatile ce
efectueaza incasari zilnice in numrar, in vederea incadrarii in limita soldului de casa stabilit prin
normele Bancii Nationale. Plafonul actual este de 2.000 RON. Depasirea acestui plafon atrage dupa
sine sanctionarea unitatii.
Conform soldului registrului de casa reprezentand 3.100 RON, diferenta dintre limita plafonului
actual de 2.000 RON si soldul zilei trebuie depusa la banca.
 581"Viramente interne" = 5311"Casa in lei" 1.100 RON
 5121"Cont curent la = 581"Viramente interne" 1.100 RON
banca"
3. Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului
Cheltuielile cu salariile personalului sunt reflectate in contul: 641"Cheltuieli cu remuneratiile
personalului".

641"Cheltuieli cu remuneratiile = 421"Personal-remunerati 210.000 RON


personalului" datorate"

4. Contabilitatea cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala


Aceste cheltuieli se inregistreaza in contul 645"Cheltuieli privind asigurarile si protectia
sociala", respectiv in subconturile sale operationale astfel:
- contributia unitatii la asigurarile sociala, calculata asupra salariilor. Tot personalul se
incadreaza in grupa 3 de munca iar cota de C.A.S. este de 30%.

6451"Cheltuieli privind contributia = 4311"Contributia unitatii 63.000RON


unitatii la asigurarile sociale" la asigurarile sociale"

- virarea sumei la bugetul de stat:

4311"Contributia unitatii = 5121"Conturi la banci 63.000RON


la asigurarile sociale" in lei"
- contributia unitatii la fondul de somaj (5%):
6452"Cheltuieli privind contributia =4371"Contributia unitatii la 10500RON
unitatii pentru ajutorul de somaj" fondul de somaj"
- virarea sumei la bugetul de stat:
4371"Contributia unitatii la = 5121"Conturi la banci 10500RON
fondul de somaj" in lei"
- sumele cuvenite personalului pentru protectia sociala, adica ajutoare materiale suportate de
unitate conform dispozitiilor legale in vigoare (Ex. ajutor de deces):
6458"Alte cheltuieli privind = 423"Personal-ajutoare 2.100 RON
asigurarile si protectia sociala" materiale datorate"
- plata efectiva:
423"Personal-ajutoare = 5121"Conturi la 2.100 RON
materiale datorate" banci in lei"

5. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile


Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile se realizeaza cu ajutorul contului 607"Cheltuieli
privind marfurile". Evidenta marfurilor se tine la pretul de vanzare ce cuprinde pret cumparare +
adaos comercial.
Se vand in general produse electrocasnice care sunt pe stoc si care au fost evidentiate in contul
371"Marfuri".
607"Cheltuieli privind marfurile" = 371"Marfuri" 100.000 RON

6. Contabilitatea veniturilor din vanzari de marfuri


Pentru vanzarea marfurilor se intocmeste factura fiscala.
Contabilitatea acestor venituri se realizeaza cu ajutorul contului 707"Venituri din vanzarea
marfurilor":
411"Clienti" = % 1.220 RON
707"Venituri din vanzarea 1.000 RON
marfurilor"
4427"TVA colectat" 220 RON
- incasare contravaloare factura:
5311"Casa in lei" = 411"Clienti" 1.220 RON

BIBLIOGRAFIE

Ionescu C. Contabilitate – baze si proceduri, Ed. Fundatiei România de Mâine,


Bucuresti, 2007.

Ristea M. Contabilitatea societătilor comerciale, vol. I si II, Editura


Universitară, Bucuresti, 2009

Coman F. Contabilitatea financiară a societătilor comerciale, Editura


Fundatiei România de Mâine, Bucuresti, 2007

Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1752/2005 privind aprobarea Reglementărilor


contabile conforme cu directivele europene, Mon. Of. nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005, cu
modificările si completările ulterioare.

Legea nr. 31/1990 a societătilor comerciale. Republicată în Mon.Of. nr. 1066 din 17
noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor


privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii, Mon. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009

S-ar putea să vă placă și