Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4366 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Joi, 21 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială în calitate de asociați, în baza hotărârii unanime a
3 CONS - S.R.L. adunării generale a asociaților, am hotărât următoarele:
Oradea, județul Bihor Art. 1. Dl Dimitriu Georgel Irinel se retrage din
calitatea de asociat și cesionează partea socială pe care
ACT ADIȚIONAL o deține, în valoare de 10,35 RON reprezentând
4.7619% din capitalul social, dlui Tirla Florian.
de modificare și completare a actului constitutiv
Art. 2. În urma acestei modificări, structura capitalului
al S.C. 3 CONS - S.R.L., cu sediul în loc. Oradea,
social în valoare de 217,35 RON va fi următoarea:
str. Vasile Alecsandri, nr. 21, ap. 8, jud. Bihor,
Dl Tirla Florian, în calitate de asociat, va deține
înregistrată la Registrul comerțului
10 părți sociale a câte 10,35 RON fiecare, în valoare
sub nr. J05/1172/1993 și având C.U.I. 3758507
totală de 103,50 RON, reprezentând 47.61905% din
Subsemnații Bai Ferencz, cetățean român, născut la capitalul social;
data de 1.01.1957 în com. Biharia, jud. Bihor, cu Dl Bai Ferencz, în calitate de asociat, va deține
domiciliul în loc. Oradea, Str. Sucevei nr. 60, ap. 3, jud. 10 părți sociale a câte 10,35 RON fiecare, în valoare
Bihor, identificat prin C.I. seria XH nr. 595273, emisă de totală de 103,50 RON, reprezentând 47.61905% din
SPCLEP Oradea la data de 5.01.2009, având CNP capitalul social;
1570101054669; Tirla Florian, cetățean român, născut la Dl Barsan Ioan, în calitate de asociat, va deține
data de 28.06.1959 în loc. Oradea, jud. Bihor, cu 1 parte socială în valoare de 10,35 RON, reprezentând
domiciliul în loc. Oradea, str. Menumorut nr. 22, bl. D79, 4,7619% din capitalul social.
et. 6, ap. 18, jud. Bihor, identificat prin C.I. seria XH Art. 3. Se completează obiectul secundar de activitate
nr. 556463, emisă de SPCLEP Oradea la data de al societății cu următoarele:
22.05.2008, având CNP 1590628054681; Barsan Ioan, 4291 - construcții hidrotehnice;
cetățean român, născut la data de 27.02.1955 în com. 4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
Birsana, jud. Maramureș, cu domiciliul în loc. Oradea, str. 4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
Dr. Louis Pasteur, nr. 123, jud. Bihor, identificat prin C.I. 4331 - lucrări de ipsosărie;
seria XH n. 554422, emisă de SPCLEP Oradea la data 4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
de 13.05.2008, având CNP 1550227054655, și Dimitriu 4333 – lucrări de pardosire și placare a pereților;
Georgel Irinel, cetățean român, născut la data de 4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
3.12.1975 în loc. Comanesti, jud. Bacău, cu domiciliul în geamuri;
loc. Oradea, Str. Soarelui nr. 3E, jud. Bihor, identificat 4339 - alte lucrări de finisare;
prin C.I. seria XH nr. 683285, emisă de SPCLEP Oradea, 4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
la data de 16.06.2010, avânc CNP 1751203054691, toți construcții;
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică Societatea Comercială


legate de acestea; MEDIFARM - S.R.L.
7120 - activități de testări și analize tehnice. Oradea, județul Bihor
Art. 4. Se schimbă sediul societății de la adresa: loc.
Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21, ap. 8, jud. Bihor, la NOTIFICARE
următoarea adresă: loc. Oradea, Str. Piața 1 Decembrie, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 4-6, jud. Bihor. Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Celelalte prevederi rămân nemodificate. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Redactat și dactilografiat în 6 exemplare. completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
(1/1.833.658) actului constitutiv al Societății Comerciale MEDIFARM -
S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Str. Ialomiței nr. 1,
Societatea Comercială bl. AN3, județul Bihor, înregistrată sub nr. J5/999/1992,
3 CONS - S.R.L. cod unic de înregistrare 55049, care a fost înregistrat sub
Oradea, județul Bihor nr. 84074 din 5.10.2010.
(4/1.833.661)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul SHOP LINE - S.R.L.
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Oradea, județul Bihor
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului ACT ADIȚIONAL
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
3 CONS - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Piața la actul constitutiv al Societății Comerciale
1 Decembrie, nr. 4-6, județul Bihor, înregistrată sub SHOP LINE - S.R.L., cu sediul social în Oradea,
nr. J 5/1172/1993, cod unic de înregistrare 3758507, care Str. Nojoridului nr. 27, jud. Bihor,
a fost înregistrat sub nr. 84070 din 5.10.2010. având CUI 12438528, nr. de ordine
la ORC Bihor J05/872/1999
(2/1.833.659)
Asociatul unic al societății, dl Magdas Attila-Istvan,
Societatea Comercială cetățean maghiar, născut la data de 9.06.1970 în
MEDIFARM - S.R.L. Marghita, jud. Bihor, având domiciliul în Ungaria
Oradea, județul Bihor Tiszacsege, str. Csokonai nr. 11, posesor al pașaportului
seria BA nr. 6400209, eliberat la data de 9.04.2008 de
ACT ADIȚIONAL către autoritățile maghiare, în baza hotărârii cu
nr. 56/3.01.2008, a hotărât următoarele modificări, la
la actul constitutiv al S.C. MEDIFARM - S.R.L. actul constitutiv al societății:
S.C. MEDIFARM - S.R.L., cu sediul social în Oradea, 1. Se mută sediul social al societății din Oradea, Str.
Str. Ialomiței nr. 1, bl. AN3, județul Bihor, prin asociatul Nojoridului nr. 27, jud. Bihor, în Oradea, str. M.
unic și administrator Verman Manuel Sorin, CNP Kogălniceanu, nr. 62, jud. Bihor.
2. Se redefinește obiectul de activitate al societății, cu
1730517090034, cu domiciliul în mun. Timișoara, Piața
mențiunea că obiectul principal al societății este 3109 -
Birgil Birou nr. 7, et. 2, ap. 9, jud. Timiș, identificat cu C.I.
fabricarea de mobilă n.c.a., iar activitatea secundară se
seria TM nr. 604361/19.06.2007, eliberată de SPCLEP
regăsește la Art. 6 din actul constitutiv actualizat.
Timișoara, în baza deciziei asociatului unic Prezentul act adițional modifică și completează
nr. 4/16.11.2009, decid revocarea din calitatea de prevederile actului constitutiv al societății.
administrator al societății a numitului Verman Manuel
(5/1.833.662)
Sorin începând cu data de 18.11.2009 și numirea, de la
aceeași dată, ca administrator, a dlui Guler Alin - Adrian, Societatea Comercială
CNP 1750915052149, cu domiciliul în Ștei, SAFE HOME - S.R.L.
Str. Independenței nr. 18, ap. 2, jud. Bihor, identificat cu Oradea, județul Bihor
C.I. seria XH nr. 637569/14.09.2009, eliberată de
SPCLEP Ștei. ACT ADIȚIONAL
Prezentul act adițional a fost aprobat în baza deciziei
asociatului unic al S.C. MEDIFARM - S.R.L. la actul constitutiv al S.C. SAFE HOME - S.R.L.
nr. 4/16.11.2009, urmând ca după îndeplinirea procedurii din 8.09.2010
de publicitate, să fie transpusă la Oficiul Registrului Subsemnații Molnar Lajos, Marton Roland Tibor și
Comerțului Bihor pentru cuvenitele modificări. Foltyn Attila, în calitate de asociați ai firmei S.C. SAFE
Redactat în 5 exemplare azi, data semnării. HOME - S.R.L., la data de 8.09.2010, au hotărât
(3/1.833.660) următoarele:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 3

Art. 1. Asociatul Molnar Lajos cesionează părțile sale 1. Pierderea calității de administrator a dlui Buzas
sociale după cum urmează: Zsolt-Cristian și înscrierea unui nou administrator în
Asociatului Marton Roland Tibor îi cesionează 20 părți persoana dlui Rácz László, cetățean maghiar, cod de
sociale în valoare totală de 2.000 RON și asociatului
identificare personală 1-470226-0033, născut la data de
Foltyn Attila îi cesionează 20 de părți sociale în valoare
totală de 2.000 RON. 26.02.1947 în Ungaria, Vasmegyer, domiciliat în Ungaria,
În urma cesionării dl Molnar Lajos iese din societate și 4029 Debrecen, srt. Dobozi, nr. 2/D, posesor al C.I. cod
asociați ai societății rămân dl Marton Roland Tibor cu 40 HUN, nr. 172118IA eliberat de autoritățile maghiare la
de părți sociale fiecare cu o valoare 100 RON în valoare data de 8.02.2007, care declară că acceptă funcția,
de 4.000 RON și un procent de 50 % și dl Foltyn Attila cu devenind astfel administrator.
40 de părți sociale fiecare cu o valoare 100 RON în
2. Cooptarea unui nou asociat în persoana dlui Rácz
valoare de 4.000 RON și un procent de 50 %.
Art. 2. Radierea din funcția de administrator a dlui László, identificat mai sus, care intră în societate cu
Molnar Lajos. majorare de capital, aport în numerar propriu.
Art. 3. Modificarea sediului social la adresa: Oradea, 3. Majorarea capitalului social de la suma de 200 RON -
Str. Sucevei nr. 107, ap. 3, jud. Bihor. la suma 220 de RON. Majorarea se realizează cu suma
Se va adopta un nou act constitutiv actualizat la data de 20 RON - aportul în numerar vărsat al asociatului
de 8.09.2010.
Rácz László, sus identificat.
Redactat la sediul societății în 5 exemplare originale,
azi, 9.09.2010, data semnării. 4. Pierderea calității de asociat a dnei Buzas (fosta
(6/1.833.663) Balogh) Monika-Ildiko prin cesionarea a 10 părți sociale a
câte 10 lei RON fiecare în valoare totală de 100 lei RON
Societatea Comercială către dl Buzas Zsolt-Cristian, cetățean român, - asociat
SAFE HOME - S.R.L. existent, identificat mai sus, care declară că acceptă
Oradea, județul Bihor cesiunea.
În urma modificărilor, capitalul social total în suma de
NOTIFICARE
220 RON, împărțit în 22 părți sociale de 10 RON fiecare,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
este repartizat între asociați astfel:
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu - Buzas Zsolt-Cristian deține 20 p.s. a 10 RON fiecare,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului în suma totală de 200 RON, reprezentând 90,91 % din
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale total, și
SAFE HOME - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, - Rácz László deține 2 p.s. a 10 RON fiecare, în suma
Str. Sucevei nr. 107, ap. 3, județul Bihor, înregistrată sub totală de 20 RON, reprezentând 9,09 % din total.
nr. J5/1421/2008, cod unic de înregistrare 23959068,
Redactat la BNP Gondosch Betty în 6 exemplare
care a fost înregistrat sub nr. 84102 din 5.10.2010.
(7/1.833.664) originale din care 5 s-au înmânat părților, azi, 29.09.2010 -
ziua autentificării.
Societatea Comercială (8/1.833.665)
CRISTILD &CO - S.R.L.
Oradea, județul Bihor Societatea Comercială
CRISTILD & CO - S.R.L.
ACT ADIȚIONAL
Oradea, județul Bihor
al firmei S.C. CRISTILD &CO - S.R.L.
Adunarea generală a asociaților S.C. CRISTILD &CO - S.R.L., NOTIFICARE
dna Buzas (fosta Balogh) Monika-Ildiko, cetățean român, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
CNP 2801024055101, născută la data de 24.10.1980 în
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Oradea, jud. Bihor, domiciliată în Oradea, Aleea Zidarilor
nr. 6, bl. Z2, sc. A, ap. 4, județul Bihor, posesoare a C.I. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
seria XH nr. 552576 eliberată de SPCLEP Oradea, la completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
data de 5.05.2008, și dl Buzas Zsolt-Cristian, cetățean actului constitutiv al Societății Comerciale CRISTILD &
român, CNP 1760603054675, născut la data de CO - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Str. Primăriei
3.06.1976 în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în satul nr. 52, județul Bihor, înregistrată sub nr. J5/1532/2007,
Biharia, com. Biharia, Str. 11 Octombrie, nr. 51A, județul
cod unic de înregistrare 21924365, care a fost înregistrat
Bihor posesor al C.I. seria XH nr. 390172 eliberată de
Poliția Oradea la data de 1.07.2005, au hotărât sub nr. 84241 din 6.10.2010.
următoarele: (9/1.833.666)
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

Societatea Comercială aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.


ROYAL FINANCE - S.R.L. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
Haieu, județul Bihor modificările și completările ulterioare, urmează a admite
prezenta cerere de radiere.
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 5/806/2007
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 21459880
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
ROMÂNIA firmei ROYAL FINANCE - S.R.L., cu datele de identificare
mai sus menționate.
MINISTERUL JUSTIȚIEI Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficial al României, Partea a IV-a.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI Executorie de drept.
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
Tribunalul Bihor, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
DOSAR NR. 84319/2010 următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
REZOLUȚIA NR. 15735 modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
DIN DATA DE 7.10.2010 Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010.
(10/1.833.667)
Pronunțată în ședința din data de 7.10.2010
Director conform Societatea Comercială
O.U.G. nr. 116/2009, LARYSSE TURISM - S.R.L.
aprobată cu modificări Oradea, județul Bihor
și completări
prin Legea nr. 84/2010, ACT ADIȚIONAL
prin Decizia D.G. nr. 20 Subsemnata Roșca Pelău Florica Salvina Maria, în
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia
calitate de asociat unic al S.C. LARYSSE TURISM -
Referent în cadrul
S.R.L. decid deschiderea unui punct de lucru al S.C.
Oficiului Registrului
LARYSSE TURISM - S.R.L., în Oradea, Str. Primăriei
Comerțului de pe lângă
(fostă M.I. Antonescu) nr. 12, Bihor, parter.
Tribunalul Bihor - Leucuța Marcela
(11/1.833.668)
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
ROYAL FINANCE - S.R.L., cu sediul ales în Haieu, Băile Societatea Comercială
1 Mai, nr. 34, prin care se solicită înscrierea în registrul EUROBETON GRUP - S.R.L.
comerțului a mențiunii privind radierea ROYAL FINANCE Oradea, județul Bihor
- S.R.L., cod unic de înregistrare 21459880, număr de
ordine în registrul comerțului J5/806/2007. NOTIFICARE
DIRECTORUL Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 84319 din 6.10.2010, (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
mențiunii cu privire la radierea ROYAL FINANCE - S.R.L. actului constitutiv al Societății Comerciale EUROBETON
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile GRUP - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea,
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. Str. Ogorului nr. 51/A, județul Bihor, înregistrată sub
Examinând înscrisurile menționate directorul, nr. J5/5025/1994, cod unic de înregistrare 6867304, care
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în a fost înregistrat sub nr. 84548 din 6.10.2010.
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, (12/1.833.669)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 5

Societatea Comercială Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:


BHB ONLINE - S.R.L. Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
Oradea, județul Bihor dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei BHB ONLINE - S.R.L., cu datele de identificare mai
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI sus menționate.
J 5/2640/2008 Motivul radierii este art. 235 din Legea nr. 31/1990.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 24652672 Oficial al României, Partea a IV-a.
ROMÂNIA
Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
MINISTERUL JUSTIȚIEI Tribunalul Bihor, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarelor din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI (13/1.833.670)
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
Societatea Comercială
DOSAR NR. 84610/2010 P.V.M. TRANS - S.R.L.
REZOLUȚIA NR. 15718 Oradea, județul Bihor
DIN DATA DE 8.10.2010
NOTIFICARE
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Director conform Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
O.U.G. nr. 116/2009, (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
aprobată cu modificări completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
și completări actului constitutiv al Societății Comerciale P.V.M. TRANS
prin Legea nr. 84/2010, - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Str.
prin Decizia D.G. nr. 20 Meșteșugarilor nr. 19, județul Bihor, înregistrată sub
din 14.01.2010 - Gligor Cornelia Lucia nr. J5/781/1998, cod unic de înregistrare 10869184, care
Referent în cadrul a fost înregistrat sub nr. 84705 din 7.10.2010.
Oficiului Registrului
(14/1.833.671)
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bihor - Cociuba Doina Societatea Comercială
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de EUROFOTON - S.R.L.
BHB ONLINE - S.R.L., cu sediul ales în Oradea, Str. Oradea, județul Bihor
Constructorilor nr. 18, ap. 18, prin care se solicită
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind ACT ADIȚIONAL
radierea BHB ONLINE - S.R.L., cod unic de înregistrare
la actul constitutiv al S.C. EUROFOTON - S.R.L.
24652672, număr de ordine în registrul comerțului
J5/2640/2008. Subsemnații Pop Gheorghe Florin, domiciliat în
Oradea, Str. Târnavelor nr. 2, bl. R2, sc. B, ap. 1, jud.
DIRECTORUL Bihor, posesor al C.I. seria XH nr. 403388, eliberată de
Asupra cererii de față: SPCLEP Oradea, la data de 5.10.2005, CNP
Prin cererea înregistrată sub nr. 84610 din 7.10.2010, 1790401052851; Mester Nicolae Constantin, domiciliat
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a în Oradea, Str. Salcâmilor nr. 22, bl. X179, et. 2, ap. 10,
mențiunii cu privire la radierea BHB ONLINE - S.R.L. jud. Bihor, posesor al C.I. seria XH nr. 178825, eliberată
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile de Pol. Oradea, la data de 2.11.2001, CNP
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. 1770521054712, și Toda Octavian, domiciliat în Aleșd,
Examinând înscrisurile menționate directorul, car. Șoimul, bl. B2, et. 4, ap. 20, jud. Bihor, posesor al C.I.
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în seria XH nr. 142100, eliberată de Oraș Aleșd, la data de
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, 12.02.2001, CNP 1661130050015, în calitate de asociați
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. la S.C. EUROFOTON - S.R.L., cu sediul în satul Chiribis,
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu com. Tauteu, nr. 104/A, jud. Bihor, în ședința
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, extraordinară întrunită azi, 27.09.2010, la sediul
republicată, cu modificările și completările ulterioare, societății, am hotărât modificarea actului constitutiv al
urmează a admite prezenta cerere de radiere. societății după cum urmează:
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

1. Asociatul Pop Gheorghe Florin cesionează actului constitutiv al Societății Comerciale ROMFER
asociatului Toda Octavian, domiciliat în Aleșd, car. AGREGATE - S.R.L., cu sediul în orașul Balș, str. N.
Șoimul, bl. B2, et. 4, ap. 20, jud. Bihor, posesor al C.I. Bălcescu, nr. 112, bloc 49, scara 1, ap. 1, județul Olt,
seria XH nr. 142100, eliberată de Oraș Aleșd, la data de înregistrată sub nr. J28/226/2001, cod unic de
12.02.2001, CNP 1661130050015, toate cele 10 părți înregistrare 14055030, care a fost înregistrat sub
sociale, deținute de societate, în valoare nominală totală nr. 25821 din 10.09.2010.
de 100 lei, reprezentând 16,67 % din capitalul social și (17/1.834.218)
iese din societate;
2. Asociatul Mester Nicolae Constantin cesionează Societatea Comercială
asociatului Toda Octavian, toate cele 10 părți sociale, DAYMOS GROUP COMPANY - S.R.L.
deținute în societate, în valoare nominală totală de 100 Caracal, județul Olt
lei, reprezentând 16,67 % din capitalul social și iese din
societate. NOTIFICARE
În urma cesionării părților sociale asociatul unic Toda Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Octavian va deține în societate toate cele 60 de părți Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
sociale, în valoare nominală totală de 600 lei, (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
reprezentând 100 % capitalul social, deținând și funcția completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
de administrator al societății, preluând societatea cu actului constitutiv al Societății Comerciale DAYMOS
întreg activul și pasivul de care a luat la cunoștință în GROUP COMPANY - S.R.L., cu sediul în municipiul
baza procesului-verbal încheiat. Prezentul act adițional Caracal, str. Doctor Marinescu, nr. 9, județul Olt,
face parte integrantă din actul constitutiv al societății pe înregistrată sub nr. J28/650/2009, cod unic de
care îl completează în mod corespunzător, în rest acesta înregistrare 26238414, care a fost înregistrat sub
rămânând neschimbat. Subsemnații semnatari ai nr. 27095 din 4.10.2010.
prezentului înscris avem cunoștință de obligația (18/1.834.219)
prezentării la autoritățile competente în vederea
Societatea Comercială
efectuării mențiunilor cu privire la schimbarea adusă
INOX MADE - S.R.L.
actului constitutiv al societății prin acest înscris. Slatina, județul Olt
Redactat, tehnoredactat și atestat de av. Degau
Mariana în 5 exemplare. NOTIFICARE
(15/1.833.672)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
EUROFOTON - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
satul Chiribiș, comuna Tăuteu, județul Bihor actului constitutiv al Societății Comerciale INOX MADE -
S.R.L., cu sediul în municipiul Slatina, bd. Nicolae
NOTIFICARE Titulescu nr. 35, bloc 35, scara A, etaj 1, ap. 4, județul Olt,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul înregistrată sub nr. J28/890/2006, cod unic de
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. înregistrare 19502172, care a fost înregistrat sub
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și nr. 27306 din 6.10.2010.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al (19/1.834.220)
actului constitutiv al Societății Comerciale EUROFOTON
- S.R.L., cu sediul în satul Chiribiș, comuna Tăuteu, Societatea Comercială
județul Bihor, nr. 104/A, înregistrată sub nr. J5/419/2008, COMPREST AGREGAT - S.R.L.
Corabia, județul Olt
cod unic de înregistrare 23283020, care a fost înregistrat
sub nr. 84764 din 7.10.2010.
NOTIFICARE
(16/1.833.673)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Societatea Comercială Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
ROMFER AGREGATE - S.R.L. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Balș, județul Olt completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale COMPREST
AGREGAT - S.R.L., cu sediul în oraș Corabia, str. Frații
NOTIFICARE
Golești, nr. 74, bloc 36, scara 1, ap. 1, județul Olt,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul înregistrată sub nr. J28/32/2007, cod unic de înregistrare
Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 20667662, care a fost înregistrat sub nr. 27407 din
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 7.10.2010.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al (20/1.834.221)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 7

Societatea Comercială Societatea Comercială


AXEL - S.R.L. RALAG TRANS - S.R.L.
Corabia, județul Olt Balș, județul Olt

ACT ADIȚIONAL HOTĂRÂREA NR. 3/27.09.2010


Asociații Ștefan Octavian, domiciliat în Balș, str. N.
la actul constitutiv al societății S.C. AXEL - S.R.L.,
Bălcescu, nr. 4A, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 3, județul Olt,
cu sediul în Corabia, Str. Oltului nr. 90, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 285890 emisă de SPCLEP
J 28/1293/1993, CUI 5009361 Balș la data de 26.09.2005 și Vlad Ionel, domiciliat în
Cărbunaru Florea, unic asociat, domiciliat în oraș Balș, str. N. Bălcescu nr. 19, bl. 23, sc. 2, et. 4, ap. 30,
Corabia, str. Caraiman nr. 1, bl. D6, sc. 2, et. 3, ap. 12, județul Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 347121 emisă de
jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 307617, eliberată de SPCLEP Balș la data de 22.05.2007, întruniți în
SPCLEP Corabia, la data de 4.05.2006, CNP adunarea generală a asociaților, legal convocată conform
1630320282200, a decis încheierea prezentului act prevederilor statutare, în unanimitate de voturi, decid:
Art. 1 Societatea își reia activitatea începând cu data
adițional modificator al actului constitutiv cu privire la
de 7.10.2010.
mutarea sediului societății și fondul de comerț, astfel:
Art. 2. Retragerea din cadrul societății a asociatului
Art. 1. Societatea își mută sediul din Corabia, Vlad Ionel, care cedează cele 10 părți sociale = 100 lei
Str. Oltului nr. 90, jud. Olt, în Corabia, str. Carpați nr. 28A, către asociatul Ștefan Octavian.
jud. Olt, astfel încât Art. 4 din actul constitutiv al societății Drepturile asociatului retras au fost stabilite prin
va avea următorul cuprins: „Sediul societății este în acordul părților și acesta a fost despăgubit cu tot ceea ce
România, Corabia, str. Carpați nr. 28A, jud. Olt. La sediul i se cuvenea de la societate.
societății se vor desfășura și activități lucrative. Asociatul retras participă la proifituri și la eventualele
Art. 2. Societate renunță la sediul secundar de la pierderi până în ziua retragerii din societate. Acesta nu
adresa: Corabia, str. Popa Șapcă nr. 2, județul Olt. are dreptul la o cotă parte din patrimoniul societății ci la o
Art. 3. În baza prezentului act adițional se va întocmi sumă de bani care să reprezinte c/v acestuia.
Art. 3. Transformarea societății din S.R.L. cu mai mulți
un nou act constitutiv.
asociați în S.R.L. unipersonal având ca unic asociat pe
Art. 4. Se înlocuiește actul constitutiv
Ștefan Octavian.
nr. 291/29.02.2008 cu un nou „act constitutiv” actualizat Art. 4. Capitalul social este de 200 lei divizat în 20 părți
cu toate modificările la zi și cu articolele numerotate sociale în valoare de 10 lei fiecare, fiind deținut integral
corespunzător Legii nr. 31/1990, republicată, modificată de către unicul asociat.
și completată. Art. 5. Încetarea mandatului administratorului Vlad
Subsemnatul declar că înainte de semnarea Ionel.
prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și Art. 6. Numirea în funcția de administrator a dlui
corespunde întocmai acordului meu de voință. Budescu Gabriel-Nicușor.
Redactat și semnat în 5 (cinci) exemplare. Art. 7. Administrarea societății va fi făcută de către un
administrator numit din afara societății în persoana
(21/1.834.222)
domnului Budescu Gabriel-Nicușor, domiciliat în Balș,
Str. Cireșului nr. 148, județul Olt, cu cetățenie română,
Societatea Comercială
născut la data de 10.02.1992 în Balș, județul Olt, legitimat
AXEL - S.R.L.
cu C.I. seria OT nr. 451787 emisă de SPCLEP Balș la
Corabia, județul Olt data de 11.02.2010, CNP 1920210280014, cu puteri
depline, semnătura acestuia angajând valabil societatea
NOTIFICARE în relațiile cu terții.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Art. 8. Mutarea sediului social din Balș, str. Nicolae
Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. Bălcescu, nr. 19, bl. 23, sc. 2, ap. 30, județul Olt, în Balș,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și str. N. Bălcescu, bl. N1, sc. 3, ap. 46, județul Olt.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al Art. 9. În baza prezentei hotărâri se va încheia act
adițional și se înlocuiește vechiul act constitutiv cu un nou
actului constitutiv al Societății Comerciale AXEL - S.R.L.,
act constitutiv, actualizat cu toate modificările și adaptat
cu sediul în oraș Corabia, str. Carpați nr. 28A, județul Olt,
la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
înregistrată sub nr. J28/1293/1993, cod unic de modificările ulterioare.
înregistrare 5009361, care a fost înregistrat sub nr. 27512 Subsemnații declarăm ca înainte de semnarea
din 8.10.2010. prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
(22/1.834.223) corespunde întocmai acordului nostru de voință.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe Societatea Comercială


răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii MAC AUTO - S.R.L.
nr. 1852 din data de 27.09.2010 într-un număr de 5 (cinci) Slatina, județul Olt
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul HOTĂRÂREA NR. 1/24.09.2010
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt. Asociații Nicolescu Constantin, Preda Nelu, prin
Înscrisul conține 2 pagini și nu prezintă ștersături, mandatar Gheorghita Ion-Domnel, conform procură
adăugiri sau degradări materiale. nr. 1671/13.04.2009, S.C. MAC SRL, cu sediul în Slatina,
(23/1.834.225) str. N. Titulescu - Anexă, bl. 21B nr. 30, jud. Olt,
înmatriculată la Registrul Comerțului cu J28/1191/1994,
Societatea Comercială C.U.I. 6877758, reprezentată prin Gheorghiță Georgeta,
RALAG TRANS - S.R.L. cu un cvorum ce îndeplinește condițiile legale, decid:
Balș, județul Olt Art. 1. Retragerea din societate a asociatului Preda
Nelu, care cesionează 4 părți sociale - 40 lei către
NOTIFICARE asociatul SC MAC SRL.
Asociatul retras participă la profitul și la eventualele
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul pierderi până în ziua retragerii din societate. Acesta nu
Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. are dreptul la o cotă parte din patrimoniul societății ci la o
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și sumă de bani care să reprezinte c/v acestuia.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al Art. 2. Capitalul social este de 263.310 lei, divizat în
actului constitutiv al Societății Comerciale RALAG 26.331 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare aportul
TRANS - S.R.L., cu sediul în orașul Balș, str. Nicolae asociaților la capital fiind de:
Bălcescu, bl. N 1, sc. 3, ap. 46, județul Olt, înregistrată - Nicolescu Constantin - 166.100 lei - 16.610 părți
sub nr. J 28/283/2009, cod unic de înregistrare sociale - 63,081539 %
25429955, care a fost înregistrat sub nr. 26396 din - SC MAC SRL - 95.590 lei - 9.559 părți sociale -
22.09.2010. 36,303217 %
(24/1.834.226) - Bădoiu Marin - 40 lei - 4 părți sociale - 0,015191 %
- Cucu Simion - 1160 lei - 116 părți sociale - 0,440545 %
Societatea Comercială - Din Teodora - 40 lei - 4 părți sociale - 0,015191 %
GREEN PETROL INVEST - S.R.L. - Dobrescu Eugen - 160 lei - 16 părți sociale -
Drăgănești-Olt, județul Olt 0,060765 %
- Șerban Lucian - 200 lei - 20 părți sociale - 0,075956 %
HOTĂRÂREA NR. 7 - Simion Florian-Paul - 20 lei - 2 părți sociale -
0,007596 %
din 25.09.2010 Art. 3. Extinderea obiectului de activitate cu
a AGA următoarele coduri CAEN:
Adunarea generală a SC GREEN PETROL INVEST 6621 - activități de evaluare a riscului de asigurare și
SRL întrunită la sediul societății din Drăgănești-Olt, str. N. a pagubelor;
Titulescu nr. 10, formată din Ștefănescu Constantin, 6622 - activități ale agenților și brokerilor de asigurări;
domiciliat în Drăgănești-Olt, str. N. Titulescu, bl. D13, sc. Art. 4. În baza prezentei hotărâri se va încheia act
A, ap. 10, legitimat cu CI seria OT nr. 144632, eliberată adițional și se va înlocui actul constitutiv
de Poliția Drăgănești-Olt la data de 28.08.2002, în nr. 3429/9.11.2009 cu un nou act constitutiv, actualizat și
adaptat la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
calitate de asociat-administrator și Ștefănescu Paula Vali,
modificările și completările ulterioare.
domiciliată în Drăgănești-Olt, str. N. Titulescu, bl. D13, sc.
Pentru semnarea noului act constitutiv se
A, ap. 10, legitimată cu C.I. seria OT nr. 248291, eliberată
împuternicesc asociații Nicolescu Constantin și SC MAC
de Poliția Drăgănești-Olt, la data de 28.09.2004, în
SRL reprezentată de Gheorghita Georgeta.
calitate de asociat, hotărăște: Subsemnații declarăm că înainte de semnarea
Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în București, prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și
str. Samuil Vulcan nr. 12D, sector 5, corp A, demisol. corespunde întocmai acordului nostru de voință.
Art. 2. Împuternicit pentru a reprezenta societatea - Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
administrator Ștefănescu Constantin. răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
(25/1.834.227) nr. 1844 din data de 24.09.2010 într-un număr de 5 (cinci)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 9

exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Olt. Olt.
Înscrisul conține 2 pagini și nu prezintă ștersături, Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături,
adăugiri sau degradări materiale. adăugiri sau degradări materiale.
Pentru redactarea prezentului înscris s-a perceput un (28/1.834.230)
tarif în sumă de 400,46 lei, achitat cu chitanța
nr. 1010088/1010089 din data de 24.09.2010. Societatea Comercială
THERMO STANDARD 2008 - S.R.L.
(26/1.834.228)
Slatina, județul Olt
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 2/5.10.2010
MAC AUTO - S.R.L.
Slatina, județul Olt Asociații Manolache Liliana-Ecaterina, domiciliat în
loc. Slatina, Aleea Lalelelor nr. 4, bl. FB5, sc. A, et. 1, ap.
NOTIFICARE 7, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 157996, eliberat
de Poliția Slatina la data de 16.12.2002 și Orodel Adrian-
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Florin, domiciliat în București, Str. Lămâiței nr. 58, sector
Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. 4, legitimat cu C.I. seria DP nr. 095816 eliberată de
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 31.03.2003, întruniți în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al adunarea generală a asociaților, legal convocată conform
actului constitutiv al Societății Comerciale MAC AUTO - prevederilor statutare, în unanimitate de voturi, decid:
S.R.L., cu sediul în Municipiul Slatina, str. Tunari nr. 22, Art. 1. Societatea înființează un sediu secundar în
județul Olt, înregistrată cu nr. J28/247/1996, cod unic de com. Bujoreni, sat Gura Văii, punctul „lângă drum” nr. 348
înregistrare 8349090, care a fost înregistrat cu nr. 27112 bis, jud. Vâlcea, spațiu deținut conform contract de
din 4.10.2010. comodat nr. 2/5.10.2010.
(27/1.834.229) Art. 2. Societatea renunță la sediu secundar în com.
Bujoreni, sat Olteni nr. 348 bis, jud. Vâlcea.
Societatea Comercială Art. 3. Prezenta hotărâre face parte din actul
MIRACONS PROIECT - S.R.L. constitutiv al societății.
Potcoava, județul Olt Subsemnații declarăm că înainte de semnarea
prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010 corespunde întocmai acordului nostru de voință.
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
Asociații, Brînaru Ioan, domiciliat în com. Potcoava,
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
sat Potcoava, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 1900/5.10.2010 într-un număr de 5 (cinci) exemplare,
nr. 162482, eliberată de Pol. Scornicești la data de din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un exemplar
30.01.2003 și Brînaru Mirela, domiciliat în loc. Potcoava, pentru compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
sat Potcoava, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.
nr. 443103, eliberată de SPCLEP Scornicești la data de Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături,
20.11.2009, întruniți în adunarea generală a asociaților, adăugiri sau degradări materiale.
legal convocată conform prevederilor statutare, în (29/1.834.231)
unanimitate de voturi, decid:
Art. 1. Societatea își suspendă activitatea pe o Societatea Comercială
perioadă de 3 ani începând cu data de 1.10.2010 până la SMARTSLOT GAMBLING - S.R.L.
30.09.2013. Caracal, județul Olt
Art. 2. Schimbarea datelor de identitate ale asociatului
Brînaru Mirela, care are și calitatea de administrator ca HOTĂRÂREA NR. 3/5.10.2010
urmare a preschimbării actului de identitate. Asociații
Art. 3. Prezenta hotărâre face parte din actele 1. Glogoveanu Ionel, născut la data de 26.12.1966 în
constitutive ale societății. Mun. Caracal, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT
Subsemnatul declar că înainte de semnarea nr. 110273, eliberat de Mun. Caracal, la data de
prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și 12.11.2001, cu CNP 1661226280803.
corespunde întocmai acordului nostru de voință. 2. Nițulescu Codruț-Călin, născut la data de
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe 15.10.1976 în Mun. Caracal, jud. Olt, legitimat cu C.I.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii seria OT nr. 124839, eliberat de Mun. Caracal, la data de
nr. 1843 din data de 1.10.2010 într-un număr de 5 (cinci) 14.03.2002, cu CNP 1761015280804.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

3. Mogoș Paula-Virginia, născută la data de „6.1. Domeniul principal de activitate este: Producția
20.02.1970 în Mun. Caracal, jud. Olt, legitimată cu C.I. metalelor prețioase și a altor metale neferoase - cod
seria OT nr. 349997, eliberat de SPCLEP Caracal, la data CAEN 244 iar obiectul principal de activitate este:
de 26.06.2007, cu CNP 2700220280805. Metalurgia aluminiului - cod CAEN 2442.”
4. Comănceanu Florentina-Claudia, născută la data 2. Articolul 10.1. litera h) se modifică și va avea
de 22.03.1977, în Mun. Caracal, jud. Olt, legitimată cu următorul cuprins:
C.I. seria OT nr. 425392, eliberată de SPCLEP Caracal, „10.1 h) hotărăște gajarea, închirierea sau
la data de 21.07.2009, CNP 2770322283380. desființarea uneia sau mai multor unități ale societății, cu
excepția casării mijloacelor fixe ce se va realiza de către
5. Guicin Leontina, născută la data de 2.06.1956 în
Consiliul de administrație în conformitate și în limitele
com. Studina, jud. Olt, legitimată cu C.I. seria DX
prevăzute de art. 10.3 lit. o);”
nr. 429797, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de
3. Articolul 10.2. punctul (21) se modifică și va avea
12.12.2005, CNP 2560602280798, următorul cuprins:
întruniți în adunarea generală a asociaților, în „10.2. (21) Procesele-verbale de ședință vor fi
unanimitate de voturi, decid: întocmite în scris prin grija Secretarului Consiliului de
Art. 1. Societatea înființează un sediu secundar situat administrație și păstrate pentru o perioadă nedeterminată
în Caracal, str. Antonius Caracalla, bl. 23, nr. 1, parter, în arhiva societății.”
jud. Olt, spațiu deținut conform contractului de închiriere 4. Articolul 10.3 litera h) se modifică și va avea
nr. 09/358/2010. următorul cuprins:
Art. 2. Societatea renunță la sediul secundar din sat „10.3. h) aprobă structura organizatorică și
Milcovu din Deal, comuna Milcov, județul Olt. organigrama societății.”
Prezentul înscris a fost redactat într-un număr de 2 5. Articolul 10.3 litera o) se modifică și va avea
(două) exemplare, un exemplar fiind pentru următorul cuprins:
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului „10.3. o) Aprobă cu notificarea promptă a asociatului
unic casările de mijloace fixe ce depășesc valoarea de
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.
1.500 euro pe obiect conform procedurilor interne privind
Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături,
casarea mijloacelor fixe și decide asupra oricăror altor
adăugiri sau degradări materiale.
probleme de competența sa conform legii, prezentului act
(30/1.834.232) constitutiv și dispozițiilor asociatului unic.”
6. Subpunctele articolul 10.5 se numerotează de la (1)
Societatea Comercială la (12) iar articolul 10.5 punctul (6) se modifică și va avea
VIMETCO EXTRUSION - S.R.L. următorul cuprins:
Slatina, județul Olt „Art. 10.5. (6) Întocmește planuri de afaceri în
conformitate cu bugetul și programul de activitate
DECIZIA NR. 24/20.09.2010 aprobat de către asociatul unic și le prezintă Consiliului
de administrație; răspunde pentru respectarea întocmai a
a asociatului unic al S.C. VIMETCO EXTRUSION
planurilor de afaceri astfel cum au fost aprobate de către
S.R.L., cu sediul în municipiul Slatina, str. Milcov Consiliul de Administrație.”
nr. 1, județul Olt, CUI 15436904, înmatriculată la 7. Articolul 10.5 punctul (7) se modifică și va avea
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă următorul cuprins:
Tribunalul Olt sub nr. J28/298/2003 „10.5. (7) elaborează Regulamentul de ordine
Asociatul unic al S.C. VIMETCO EXTRUSION S.R.L., interioară al societății și Regulamentul de organizare și
S.C. ALRO - S.A., cu sediul în municipiul Slatina, str. funcționare al societății, răspunde de respectarea
Pitești nr. 116, județul Olt, înregistrată la Oficiul întocmai a Regulamentului de ordine interioară și a
Registrului Comerțului Olt, sub nr. J28/8/1991, CUI Regulamentului de organizare și funcționare a societății.”
R1515374, reprezentată de dl. Dobra Gheorghe - 8. Articolul 10.5 punctul (8) se modifică și va avea
următorul cuprins:
director general, a adoptat în ședința din data de
„10.5.(8) întocmește proiectul de organigramă a
10.09.2010 ce a avut loc la sediul Societății, în
societății și îl prezintă Consiliului de administrație,
conformitate cu prevederile procesului-verbal din 23 răspunde de respectarea întocmai a organigramei
August 2010 al Consiliului de administrație al S.C. ALRO societății astfel cum a fost aprobată de către Consiliul de
- S.A., următoarea decizie: administrație;”
Art. 1. Se aprobă modificarea actului constitutiv al 9. Articolul 10.5 punctul (9) împreună cu subpunctele
S.C. VIMETCO EXTRUSION S.R.L. după cum urmează: aferente se modifică, de asemenea se introduce
1. Articolul 6.1. se modifică și va avea următorul subpunctul (9.5), motiv pentru care articolul 10.5 punctul
cuprins: (9) va avea următorul cuprins:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 11

„10.5. (9) prezintă, o dată la 3 (trei) luni, rapoarte de prezenta decizie și adaptat la prevederile Legii nr.
activitate Consiliului de administrație, în care să prezinte 31/1990, republicată, cu modificările și completările
cel puțin: ulterioare.
(9.1) stadiul execuției bugetare pentru ultimele 3 (trei) Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată, astăzi,
luni; 20 septembrie 2010 la Slatina, județul Olt, în 5 (cinci)
(9.2) stadiul realizării business-planului aprobat, cu exemplare.
prezentarea distinctă a tuturor indicatorilor și evoluția lor (31/1.834.233)
pentru ultimele 3 (trei) luni;
(9.3) evoluția societății din punct de vedere tehnic și Societatea Comercială
operațional pentru ultimele 3 (trei) luni; VIMETCO EXTRUSION - S.R.L.
(9.4) planul de acțiune pentru următoarele 3 (trei) luni; Slatina, județul Olt
(9.5) potențialele litigii iminente a căror valoare
depășește 100.000 euro vor fi notificate Consiliului de NOTIFICARE
administrație în timp util, incluzând fără însă a se limita la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
acestea, litigii referitoare la probleme de mediu, sănătate Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
și securitate în muncă, pretenții comerciale etc.”
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
10. Articolul 10.5 punctul (10) se modifică și va avea
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
următorul cuprins:
actului constitutiv al Societății Comerciale VIMETCO
„10.5.(10) angajează, promovează și concediază
EXTRUSION - S.R.L., cu sediul în Municipiul Slatina, str.
personalul societății.”
Milcov nr. 1, județul Olt, înregistrată cu nr. J28/298/2003,
11. Articolul 10.5 punctul (11) se modifică și va avea
cod unic de înregistrare 15436904, care a fost înregistrat
următorul cuprins:
cu nr. 27297 din 6.10.2010.
„10.5.(11) stabilește salarizarea personalului angajat,
(32/1.834.234)
cu excepția directorului general.”
12. Articolul 10.5 punctul (12) se modifică și va avea
Societatea Comercială
următorul cuprins:
CONTABIT - S.R.L.
„10.5.(12) Aprobă casările de mijloace fixe în limita
Slatina, județul Olt
unei valori de maxim 1.500 euro pe obiect conform
procedurilor interne privind casarea mijloacelor fixe și
HOTĂRÂREA NR. 1/6.10.2010
rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de
către asociatul unic sau de Consiliul de administrație, Asociații: Oprea Gheorghe, domiciliat în Slatina, bd.
precum și orice alte atribuții stabilite de lege sau de actul N. Titulescu nr. 37, bl. 37, sc. A, et. 2, ap. 6, jud. Olt,
constitutiv în sarcina sa.” legitimat cu C.I. seria OT nr. 441810 emisă de SPCLEP
13. Articolul 10.6 se modifică și va avea următorul Slatina la data de 13.11.2009 și Floreanu Gheorghe,
cuprins: domiciliat în Slatina, str. Ec. Teodoroiu nr. 2, bl. V22, sc.
„10.6. Directorul general reprezintă societatea atât în A, et. 3, ap. 9, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT
raporturile comerciale, cât și în raporturile cu autoritățile nr. 466234 emisă de SPCLEP Slatina la data de
publice și terții, în vederea îndeplinirii obiectului de 18.06.2010, întruniți în adunarea generală a asociaților,
activitate al societății, a obiectivelor acesteia, precum și legal convocată conform prevederilor statutare, în
pentru funcționarea în deplină legalitate a societății. În unanimitate de voturi, decid:
acest sens poate încheia orice acte juridice necesare Art. 1. Retragerea din cadrul societății a asociatului
îndeplinirii obiectului principal de activitate al societății, Oprea Gheorghe care cedează cele 11 părți sociale = 110
evaluabile în bani în limita sumei de 500.000 euro, lei către asociatul Floreanu Gheorghe.
indiferent dacă aceste acte juridice se realizează dintr-o Drepturile asociatului retras au fost stabilite prin
singură tranzacție sau din mai multe tranzacții, orice alte acordul părților și acesta a fost despăgubit cu tot ceea ce
juridice pentru îndeplinirea celorlalte obiecte de activitate i se cuvenea de la societate.
ale societății, evaluabile în bani, în limita sumei de Asociatul retras participă la profituri până în ziua
500.000 euro, precum și orice acte juridice ce nu pot fi retragerii din societate. Acesta nu are dreptul la o cotă
evaluate în bani, necesare pentru funcționarea în condiții parte din patrimoniul societății ci la o sumă de bani care
de legalitate și de siguranță a societății.” să reprezinte c/v acestuia.
Art. 2. În baza prezentei decizii se înlocuiește ultima Art. 2. Transformarea societății din S.R.L. cu mai mulți
versiune a actului constitutiv al S.C. VIMETCO asociați în S.R.L. unipersonal având ca unic asociat pe
EXTRUSION S.R.L. și se împuternicește dl Igor Higer, Floreanu Gheorghe.
cetățean israelian, legitimat cu pașaport nr. 10913776, Art. 3. Capitalul social este de 200 lei divizat în 20 părți
emis de autoritățile din Hadera, la data de 13.07.2006, să sociale, în valoare de 10 lei fiecare, fiind deținut integral
semneze noul act constitutiv actualizat cu modificările din de către unicul asociat.
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

Art. 4. Încetarea mandatului administratorului Oprea actului constitutiv al Societății Comerciale CONTABIT -
Gheorghe. S.R.L., cu sediul în Municipiul Slatina, str. Ec. Teodoroiu,
Art. 5. Numirea în funcția de administrator a dlui bl. V22, scara A, etaj 3, ap. 9, județul Olt, înregistrată cu
Floreanu Gheorghe. nr. J28/82/2000, cod unic de înregistrare 13009168, care
Art. 6. Administrarea societății va fi făcută de către a fost înregistrat cu nr. 27311 din 6.10.2010.
unicul asociat Floreanu Gheorghe, cu puteri depline, (34/1.834.236)
semnătura acestuia angajând valabil societatea în
relațiile cu terții. Societatea Comercială
Art. 7. Schimbarea datelor de identificare ale unicului LUCICONS ȘIȘCU - S.R.L.
asociat care are și calitatea de administrator ca urmare a comuna Orlea, județul Olt
preschimbării actului de identitate.
Art. 8. Restrângerea obiectului de activitate cu HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010
următorul cod CAEN: Unicul asociat Șișcu Marian, domiciliat în satul Orlea,
6920 - activități de contabilitate și audit financiar; com. Orlea, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 447769
consultanță în domeniul fiscal; eliberată de SPCLEP Corabia la data de 8.01.2010,
Art. 9. Extinderea obiectului de activitate cu următorul căruia îi revin și atribuțiile adunării generale, decide:
cod CAEN: Art. 1. Societatea își suspendă activitatea pe o durată
4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor, de 3 ani de la data de 7.10.2010 până la data de
unităților periferice și software-lui în magazine 6.10.2013.
specializate;
Art. 2. Schimbarea datelor de identificare ale unicului
Art. 10. Schimbarea domeniului și a activității
asociat care are și calitatea de administrator ca urmare a
principale, astfel:
preschimbării actului de identitate.
Domeniul principal: 474 - comerț cu amănuntul al
Art. 3. Prezenta hotărâre face parte din actele
echipamentului informatic și de telecomunicații în
constitutive ale societății.
magazine specializate.
Subsemnatul declar că înainte de semnarea
Activitatea principală: 4741 - comerț cu amănuntul al
prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și
calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în
corespunde întocmai acordului meu de voință.
magazine specializate.
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
Art. 11. În baza prezentei hotărâri se va încheia act
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
adițional și se înlocuiește vechiul act constitutiv cu un nou
nr. 1911/7.10.2010, într-un număr de 5 exemplare, din
act constitutiv, actualizat cu toate modificările și adaptat
care 4 pentru părți și un exemplar pentru compartimentul
la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
de asistență.
modificările ulterioare.
Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături,
Subsemnații declarăm că înainte de semnarea
adăugiri sau degradări materiale.
prezentului înscris, am citit personal cuprinsul acestuia și
corespunde întocmai acordului nostru de voință. (35/1.834.237)
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
Societatea Comercială
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
ELECTROCARBON - S.A.
nr. 1906 din data de 6.10.2010 într-un număr de 5 (cinci)
Slatina, județul Olt
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
exemplar pentru compartimentul de asistență din cadrul
HOTĂRÂREA NR. 2/24.09.2010
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Olt. a adunării generale extraordinare
Înscrisul conține 2 pagini și nu prezintă ștersături, a acționarilor de la S.C. ELECTROCARBON - S.A.
adăugiri sau degradări materiale. Slatina
(33/1.834.235) Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la
S.C. ELECTROCARBON - S.A. Slatina, așa cum au fost
Societatea Comercială înregistrați la Depozitarul Central - S.A. București, la data
CONTABIT - S.R.L. de referință 15.09.2010, care și-a desfășurat lucrările la a
Slatina, județul Olt doua convocare în data de 24.09.2010, ora 10.00, la
sediul societății din Slatina, Str. Silozului nr. 9, jud. Olt.
NOTIFICARE Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării
Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. generale extraordinare a acționarilor de la S.C.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și ELECTROCARBON - S.A. Slatina, ținută la a doua
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al convocare, având în vedere materialele prezentate în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 13

cadrul ordinii de zi propuse de consiliul de administrație Societatea Comercială


al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au UNIVERSAL INVEST - S.R.L.
făcut în timpul ședinței, în temeiul Legii nr. 31/1990, Slatina, județul Olt
republicată, modificată și completată ulterior, Legii nr.
297/2004, modificată și statutului societății, hotărăște: HOTĂRÂREA NR. 2/7.10.2010
Art. 1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor Unicul asociat Buliteanu-Dima Gabriel, domiciliat în
prezenți reprezentând 93,3441 % din capitalul social, Slatina, bd. N. Titulescu nr. 22, bl. 22, sc. C, et. 4, ap. 10,
actul modificator la actul constitutiv al societății, cu jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 119864 eliberată de
următorul text: Poliția Slatina la data de 12.02.2002, căruia, potrivit legii,
CAPITOLUL V: Consiliul de administrație, conducerea îi revin și atribuțiile adunării generale, decide:
societății Art. 1. Societatea înființează un sediu secundar situat
Art. 18. Organizare alin. 1 va avea următorul conținut: în satul Bărcănești, com. Vâlcele, jud. Olt, spațiu deținut
Societatea pe acțiuni este administrată de către conform extrasului de carte funciară nr. 27966/6.10.2010.
consiliul de administrație compus din 3 administratori, Art. 2. Prezenta hotărâre face parte din actele
neexecutivi, independenți: constitutive ale societății.
Art. 18, alin. 6 va avea următorul cuprins: Subsemnatul declar că înainte de semnarea
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și
a cel puțin 2 din numărul membrilor consiliului de corespunde întocmai acordului meu de voință.
administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
membrilor prezenți. răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
Celelalte prevederi rămân neschimbate. nr. 1913 din data de 7.10.2010, într-un număr de 5 (cinci)
Art. 2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
prezenți reprezentând 93,3441 % din capitalul social exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
actul constitutiv actualizat al societății ținând cont de Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările efectuate; se împuternicește dl Eracle Olt.
Ciocarlan să semneze actele emise și actul constitutiv Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături,
actualizat aprobate prin hotărârea adunării generale adăugiri sau degradări materiale.
extraordinare. (38/1.834.240)
Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor
prezenți reprezentând 93,3441 % din capitalul social data Societatea Comercială
de 11.10.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea VEDAS STIL - S.R.L.
acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Caracal, județul Olt
adunării generale extraordinare a acționarilor.
Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor acționarilor HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010
prezenți reprezentând 93,3441 % din capitalul social
Asociații Gheorghe Valentin, domiciliat în Caracal, Str.
împuternicirea dlui Eracle Ciocarlan să îndeplinească
Parângului nr. 4, bl. 4D, s.c 1, et. 4, ap. 20, jud. Olt,
toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea
legitimat cu C.I. seria OT nr. 400872 eliberată de
hotărârii adoptate și darea de dată certă a actului
SPCLEP Caracal la data de 23.10.2008 și Gheorghe
constitutiv.
Adrian, domiciliat în Caracal, aleea Petru Rareș nr. 4, bl.
(36/1.834.238)
C1, s.c 1, et. 2, ap. 10, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT
nr. 315309 eliberată de SPCLEP Caracal la data de
Societatea Comercială
26.07.2006, întruniți în adunarea generală a asociaților,
ELECTROCARBON - S.A.
legal convocată conform prevederilor statutare, cu
Slatina, județul Olt
unanimitate de voturi, decid:
Art. 1. Societatea renunță la sediul secundar din
NOTIFICARE
Caracal, calea București nr. 35, bl. B2, sc. 1, parter, ap. 1,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul jud. Olt.
Olt notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. Art. 2. Prezenta hotărâre face parte din actele
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și societății.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al Subsemnații declarăm că înainte de semnarea
actului constitutiv al Societății Comerciale prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și
ELECTROCARBON - S.A., cu sediul în municipiul corespunde întocmai acordului nostru de voință.
Slatina, Str. Silozului nr. 9, județul Olt, înregistrată sub nr. Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
J 28/13/1991, cod unic de înregistrare 1515382, care a răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
fost înregistrat sub nr. 27387 din 7.10.2010. nr. 1914 din data de 7.10.2010, într-un număr de 5 (cinci)
(37/1.834.239) exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul Art. 2. Societatea înființează un sediu secundar în
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Slatina, bd. Al. I. Cuza nr. 11, bl. CAM3, județul Olt, spațiu
Olt. deținut conform contractului de închiriere
Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături, nr. 166186/5.10.2010.
adăugiri sau degradări materiale.
Art. 3. Prezenta hotărâre face parte din actele
(39/1.834.241)
constitutive ale societății.
Societatea Comercială Subsemnatul declar că înainte de semnarea
GOLDFISH L.G. - S.R.L. prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și
satul Enoșești, Piatra-Olt, județul Olt corespunde întocmai acordului meu de voință.
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
HOTĂRÂREA NR. 2/7.10.2010 răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
Asociații Udrescu Gheorghe, domiciliat în loc. Piatra- nr. 1917/7.10.2010, într-un număr de 5 (cinci) exemplare,
Olt, satul Enoșești, str. Nițulești nr. 94, jud. Olt, legitimat din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un exemplar
cu C.I. seria OT nr. 398985 eliberată de SPCLEP Piatra- pentru Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
Olt la data de 2.10.2008 și Plimbățoiu Ileana-Leliana, Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.
domiciliat în loc. Slatina, Aleea Florilor nr. 4, bl. G, sc. A, Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături,
ap. 3, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 212262
adăugiri sau degradări materiale.
eliberată de Pol. Slatina la data de 19.01.2004, întruniți în
adunarea generală a asociaților, legal convocată conform (41/1.834.243)
prevederilor statutare, cu unanimitate de voturi, decid:
Art. 1. Societatea renunță la sediul secundar din Societatea Comercială
Slatina, bd. Al. I. Cuza, bl. 1, sc. A, parter, jud. Olt. MIC MARDACO - S.R.L.
Art. 2. Societatea înființează un sediu secundar în Slatina, județul Olt
Slatina, bd. Al. I. Cuza, bl. 2, sc. A, ap. 4, jud. Olt, spațiu
deținut conform contractului de închiriere nr. HOTĂRÂREA NR. 3/8.10.2010
3117/28.09.2010.
Art. 3. Prezenta hotărâre face parte din actele Asociații Martin Constantin, domiciliat în loc. Slatina,
constitutive ale societății. Str. Primăverii nr. 3, bl. ZA 2, sc. 1, et. 3, ap. 14, jud. Olt,
Subsemnații declarăm că înainte de semnarea legitimat cu C.I. seria OT nr. 348179 eliberată de
prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și SPCLEP Slatina la data de 4.06.2007 și Martin Daniela,
corespunde întocmai acordului nostru de voință. domiciliată în loc. Slatina, Str. Primăverii nr. 3, bl. ZA 2,
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
sc. 1, et. 3, ap. 14, jud. Olt, legitimată cu C.I. seria OT
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
1915 din data de 7.10.2010, într-un număr de 5 (cinci) nr. 194042 eliberată de Poliția Slatina la data de
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un 1.08.2003, întruniți în adunarea generală a asociaților,
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul legal convocată conform prevederilor statutare, cu
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul unanimitate de voturi, decid:
Olt. Art. 1. Societatea înființează un sediu secundar în loc.
Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături, Slatina, Str. Primăverii nr. 3, bl. ZA2, sc. A, ap. 14, jud.
adăugiri sau degradări materiale. Olt, spațiu deținut conform contractului de comodat
(40/1.834.242) nr. 2487/8.10.2010.
Societatea Comercială Art. 2. Prezenta hotărâre face parte din actele
RENAȘTEREA - S.R.L. constitutive ale societății.
Slatina, județul Olt Subsemnații declarăm că înainte de semnarea
prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și
HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010 corespunde întocmai acordului nostru de voință.
Unicul asociat Prună Ioana, domiciliat în Slatina, Str. Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
Teiului nr. 3, bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 6, jud. Olt, legitimat cu răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
C.I. seria OT nr. 365153 eliberată de SPCLEP Slatina la 1921/8.10.2010, într-un număr de 5 (cinci) exemplare,
data de 19.11.2007, căruia îi revin și atribuțiile adunării din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un exemplar
generale, decide: pentru Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
Art. 1. Societatea renunță la următoarele sedii
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt.
secundare:
- Slatina, Str. Libertății nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 2, jud.Olt; Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături,
- Slatina, str. Crișan nr. 31B, Complex Comercial adăugiri sau degradări materiale.
Millenium 2000, corpul CM3, stand nr. 6, jud. Olt. (42/1.834.244)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 15

Societatea Comercială Societatea Comercială


AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT - S.R.L. ADAL ECO COLECT - S.R.L.
satul Mirila, comuna Bobicești, județul Olt Slatina, județul Olt

HOTĂRÂREA NR. 2/8.10.2010 HOTĂRÂREA NR. 1/7.10.2010


Unicul asociat, Dinu Ximena-Mariana, domiciliată în Asociații Deaconu Laurențiu-Adrian, domiciliat în loc.
Balș, str. N. Bălcescu nr. 182, bl. 27, s.c 1, et. 2, ap. 11, Slatina, str. Pitești nr. 7, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT
jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 097836 eliberată de nr. 236983 eliberată de Pol. Slatina la data de 24.06.2004
Poliția Balș la data de 11.07.2001, prin mandatar Dinu și Pirciulescu Alexandru, domiciliat în loc. Slatina, str.
Dumitru, conform procurii nr. 2399/15.06.2007, căruia, Livezi nr. 9, jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 435039
potrivit legii îi revin și atribuțiile adunării generale, decide: eliberată de SPCLEP Slatina la data de 30.09.2009,
Art. 1. Societatea își reia activitatea începând cu data întruniți în adunarea generală a asociaților, legal
de 8.10.2010. convocată conform prevederilor statutare, cu unanimitate
Art. 2. Prezenta hotărâre face parte din actele de voturi, decid:
constitutive ale societății. Art. 1. Societatea înființează un sediu secundar în loc.
Subsemnatul declar că înainte de semnarea Slatina, str. Cireașov nr. 49, jud. Olt, spațiu deținut
prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și conform contractului de comodat f.n./21.09.2010.
corespunde întocmai acordului nostru de voință. Art. 2. Prezenta hotărâre face parte din actele
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe constitutive ale societății.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. Subsemnatul declar că înainte de semnarea
1923/8.10.2010, într-un număr de 5 exemplare, din care prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și
4 pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de corespunde întocmai acordului nostru de voință.
asistență. Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături, răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
adăugiri sau degradări materiale. 1905 din data de 6.10.2010, într-un număr de 5 (cinci)
(43/1.834.245) exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
Societatea Comercială
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BIANCA TERRA - S.R.L.
Olt.
Scornicești, județul Olt
Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături,
adăugiri sau degradări materiale.
HOTĂRÂREA NR. 1/8.10.2010
(45/1.834.247)
Unicul asociat Bărbălău Ilie, domiciliat în loc.
Scornicești, Bd. Muncii nr. 47, bl. S1, sc. A, et. 2, ap. 7, Societatea Comercială
jud. Olt, legitimat cu C.I. seria OT nr. 120361 eliberată de RONEP - S.R.L., Constanța
Poliția Scornicești la data de 13.02.2002, căruia, potrivit județul Constanța
legii, îi revin și atribuțiile adunării generale, decide:
Art. 1. Societatea înființează un sediu secundar situat HOTĂRÂREA NR. 2/2010
în loc. Slatina, str. M. Eminescu nr. 21, jud. Olt, spațiu
deținut conform contractului de închiriere la actul constitutiv al societății
nr. 103/6.06.2008. Subsemnatul Burdighiani Leonard Nicolae, asociat
Art. 2. Prezenta hotărâre face parte din actele unic în cadrul societății comerciale sus-menționate, am
constitutive ale societății. hotărât:
Subsemnatul declar că înainte de semnarea Se închide punctul de lucru din Constanța, str.
prezentului înscris am citit personal cuprinsul acestuia și Dumitru Marinescu, nr. 23, județul Constanța.
corespunde întocmai acordului nostru de voință. (46/1.835.152)
Prezentul înscris a fost redactat la cererea și pe
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. Societatea Comercială
1924 din data de 8.10.2010, într-un număr de 5 (cinci) DEFIG - S.R.L., satul Ciobanu
exemplare, din care 4 (patru) exemplare pentru părți și un comuna Ciobanu, județul Constanța
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul HOTĂRÂREA NR. 1/2010
Olt.
Înscrisul conține 1 pagină și nu prezintă ștersături, a adunării generale a asociaților
adăugiri sau degradări materiale. Subsemnatul Dobre Ion, asociat unic la societatea
(44/1.834.246) comercială mai sus menționate, am hotărât:
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

Se reia activitatea societății începând din 7.10.2010. Societatea Comercială


Semnat sub semnătură privată, în 4 exemplare RED SALONE - S.R.L., Năvodari
originale, azi, 7.10.2010. județul Constanța
(47/1.835.153)
HOTĂRÂREA NR. 1/2010
Societatea Comercială Subsemnata Calcan Dorina, născută la 20.01.1963, în
ADIS TRADE - S.R.L., Jupiter Siliștea, județul Constanța, domiciliată în Năvodari, Str.
județul Constanța Frunzelor nr. 9, bl. F3, sc. B, et. 1, ap. 23, județul
Constanța, cu CI seria KT nr. 347659/16.05.2003/Poliția
HOTĂRÂREA NR. 2/2010 Năvodari, CNP 2630120131210, asociat unic în cadrul
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:
la actul constitutiv al societății
1. Se închide punctul de lucru din Constanța, str.
Subsemnații Ilie Valentin și Păduraru Anton, asociați Bogdan Vodă, nr. 69, începând cu 1.11.2010.
în cadrul societății comerciale sus-menționate, am 2. Se suspendă activitatea societății pentru 3 ani,
hotărât: începând 1.11.2010.
Se retrage din societate și din funcția de administrator Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
dl Ilie Valentin, care cesionează la valoarea nominală ORCT Constanța, astăzi, 1.10.2010, în 4 exemplare, din
aportul său la capitalul social în sumă de 5.000 lei - 500 care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
părți sociale dlui Păduraru Anton, care devine asociat emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
unic, deținând întreg capitalul social al societății în sumă potrivit cererii de servicii nr. 2470/24.09.2010.
de 5.100 lei - 510 părți sociale. (51/1.835.157)
(48/1.835.154)
Societatea Comercială
Societatea Comercială WORK VISION - S.R.L., Constanța
ADIS TRADE - S.R.L., Jupiter județul Constanța
Mangalia, județul Constanța
HOTĂRÂREA NR. 1/2010
NOTIFICARE Subsemnata Neagu Nicoleta Alina, născută la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 18.08.1981, în Călărași, județul Călărași, domiciliată în
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Constanța, str. Mircea cel Bătrân, nr. 146, bl. F2, sc. B,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu ap. 22, județul Constanța, cu CI seria KT nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului 597079/15.11.2006/SPCLEP Constanța, CNP
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 2810818510018, asociat unic în cadrul societății
ADIS TRADE - S.R.L., cu sediul în loc. Jupiter, municipiul comerciale sus-menționate, am hotărât:
Mangalia, județul Constanța, Grădina Olimpic, Se deschide punct de lucru în Constanța, Hotel
înregistrată sub nr. J 13/679/1999, cod unic de Tineretului, bd. Tomis, nr. 20-26, camera 223.
înregistrare 11562730, care a fost înregistrat sub nr. Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
55745 din 8.10.2010. ORCT Constanța, astăzi, 1.10.2010, în 4 exemplare, din
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
(49/1.835.155)
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr. 2515/29.09.2010.
Societatea Comercială
MILO TRANS - S.R.L., Constanța (52/1.835.158)
județul Constanța
Societatea Comercială
AURALEX FLOR - S.R.L., Medgidia
HOTĂRÂREA NR. 1/2010
județul Constanța
Subsemnații Tincu Maria și Ciobanu Loredana,
asociați în cadrul societății mai sus menționate, am HOTĂRÂREA NR. 1
hotărât:
Se reîncepe activitatea societății. din 7.10.2010
Se închide punctul de lucru în satul Lumina, Str. Mare a asociatului unic
lot nr. 1, nr. 79A, comuna Lumina, județul Constanța. Subsemnata Negulescu Aurora-Ruxandra, asociat
Redactat și semnat azi, 7.10.2010, în 4 exemplare, unic la societatea mai sus menționată, am hotărât:
sub semnătură privată. 1. Închiderea punctului de lucru din Medgidia, Str.
(50/1.835.156) Republicii, bl. RM3A, parter, județul Constanța.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 17

2. Deschiderea unui punct de lucru în Medgidia, Str. - județul Constanța, loc. Lumina, Str. Năvodari nr. 35;
Republicii nr. 14, județul Constanța. - județul Tulcea, orașul Sulina, Str. II nr. 260;
Redactat și semnat astăzi, 7.10.2010, în 3 exemplare, - județul Tulcea, satul Mahmudia, comuna Mahmudia;
sub semnătură privată. - județul Constanța, Ovidiu, Str. Poporului nr. 32;
(53/1.835.159) - județul Constanța, loc. Fântânele, Str. Basarabiei nr. 35.
Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 8.10.2010,
Societatea Comercială în 3 (trei) exemplare originale, și semnată sub semnătură
GABY LUX COSMETICS - S.R.L. privată.
Medgidia, județul Constanța (56/1.835.162)

HOTĂRÂREA NR. 1/2010 Societatea Comercială


SEARCH CHEMICALS - S.R.L., Constanța
a asociatului unic județul Constanța
Subsemnata Cretu Gabriela-Lucica, asociat unic la
societatea mai sus menționată, am hotărât: HOTĂRÂREA NR. 3
Deschiderea unui punct de lucru în Medgidia, Str. din 7.10.2010
Peșterii nr. 15, județul Constanța.
Redactat și semnat astăzi, 6.10.2010, în 3 exemplare, a asociaților
sub semnătură privată. Asociații Susli Omer și Susli Gemile, de comun acord,
(54/1.835.160) au hotărât următoarele:
Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu:
Societatea Comercială 2364 - fabricarea mortarului;
LOUD LIFE AD SERVING - S.R.L. 2399 - fabricarea altor produse din minerale
Constanța, județul Constanța nemetalice.
Încheiat astăzi, 7.10.2010, în 3 exemplare originale.
HOTĂRÂREA NR. 1 Valabil sub semnătură privată.
(57/1.835.163)
din 29.09.2010
a AGA Societatea Comercială
SEARCH CHEMICALS - S.R.L., Constanța
Subsemnatul Kaminschi Tiberiu-Adrian, în calitate de județul Constanța
asociat unic al S.C. LOUD LIFE AD SERVING - S.R.L.,
cu elementele de identificare menționate în antet, NOTIFICARE
hotărăsc:
Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de 3 ani, începând cu data de 29.09.2010, până la data
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de 28.09.2013.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Art. 2. Celelalte clauze rămân neschimbate.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Prezenta hotărâre AGA a fost luată în ședința din data
SEARCH CHEMICALS - S.R.L., cu sediul în municipiul
de 29.09.2010, întocmită în 5 exemplare originale. Constanța, județul Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 125,
(55/1.835.161) et. 2, înregistrată sub nr. J 13/721/2003, cod unic de
înregistrare 15168143, care a fost înregistrat sub nr.
Societatea Comercială 55793 din 8.10.2010.
DONARIS PLUS 91 - S.R.L., Ovidiu (58/1.835.164)
județul Constanța
Societatea Comercială
HOTĂRÂREA NR. 2 GRAVITY DECOR - S.R.L., Constanța
din 8.10.2010 județul Constanța

a adunării generale a asociaților HOTĂRÂREA NR. 1


Subsemnatul Andora Gheorghe (prin procurist Andora din 1.10.2010
Mariana, conform procura nr. 591/15.06.2009), în calitate
de asociat unic, am hotărât: la actul constitutiv al Societății Comerciale
Art. 1. Se închid următoarele puncte de lucru: GRAVITY DECOR - S.R.L.
- județul Constanța, loc. Constanța, Str. Tulcei nr. 20; Subsemnații Scarlat Mirela și Coman Daniel Cristian,
- județul Constanța, satul Poarta Albă, comuna Poarta asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
Albă, Calea București, nr. 39; am hotărât:
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

Suspendarea activității societății pentru o perioadă de Se deschide punct de lucru în Constanța, Bd. Aurel
trei ani, începând cu 1.10.2010. Vlaicu, nr. 163B, incinta Complex Histria, stand 110,
(59/1.835.165) județul Constanța.
Se închide punctul de lucru din Constanța, str.
Societatea Comercială
Theodor Speranția, nr. 93, Atelierul nr. 2 și Atelierul nr. 3.
PARADIS STAR - S.R.L., Constanța
județul Constanța Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Constanța, astăzi, 8.10.2010, în 4 exemplare, din
HOTĂRÂREA NR. 3/2010 care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
Subsemnata Utescu Angela, născută la 4.12.1962, în emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
Corbu, județul Constanța, domiciliată în Constanța, potrivit cererii de servicii nr. 2574/6.10.2010.
Aleea Mărgăritarelor nr. 7, bl. 19, ap. 60, cu CI seria KT (62/1.835.168)
nr. 133015/26.06.2000/Poliția Constanța, CNP
2621204131268, asociat în cadrul societății comerciale Societatea Comercială
sus-menționate, am hotărât: DIGRA - S.R.L., Eforie Nord
1. Se completează obiectul de activitate cu: județul Constanța
8690 - alte activități referitoare la sănătatea umană;
9604 - activități de întreținere corporală; HOTĂRÂREA NR. 1
9609 - alte activități de servicii n.c.a.
2. Se deschide punct de lucru în Constanța, str. Maior din 8.10.2010
Sofran, nr. 1, bl. C1, parter, ap. 1 și ap. 2.
Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul a adunării generale a asociaților
ORCT Constanța, astăzi, 6.10.2010, în 4 exemplare, din Subsemnatul Diacu Ion, în calitate de asociat unic, am
care 3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru hotărât:
emitent, la cererea și pe răspunderea solicitantului, Art. 1. Se deschid două puncte de lucru:
potrivit cererii de servicii nr. 2575/6.10.2010. - județul Constanța, localitatea Ovidiu, Str. Poporului
(60/1.835.166) nr. 32;
Societatea Comercială - județul Tulcea, localitatea Luncavița, str. Drumul
PARADIS STAR - S.R.L., Constanța Teilor, nr. 11.
județul Constanța Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 8.10.2010,
în 3 (trei) exemplare originale, și semnată sub semnătură
NOTIFICARE privată.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (63/1.835.169)
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului NYK-ELY-ANDRE - S.R.L., Năvodari, județul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Constanța
PARADIS STAR - S.R.L., cu sediul în municipiul
Constanța, județul Constanța, str. Ciprian Porumbescu, HOTĂRÂREA NR. 2
nr. 62, înregistrată sub nr. J 13/2703/1994, cod unic de
înregistrare 6018945, care a fost înregistrat sub nr. 55809 din 8.10.2010
din 8.10.2010.
a adunării generale a asociaților
(61/1.835.167)
Subsemnații Vasiliu Cornelia și Vasiliu Daniel, asociați
Societatea Comercială ai societății sus-menționate, am hotărât:
STEFMAR - S.R.L., Constanța Art. 1. Se închide punct de lucru situat în localitatea
județul Constanța Năvodari, Str. Albinelor, spațiu comercial, bl. A9, parter,
județul Constanța.
HOTĂRÂREA 2/2010
Art. 2. Se deschide punct de lucru situat în localitatea
Subsemnata Barbu Cornelia, născută la 3.01.1956, în Năvodari, Str. Rândunelelor nr. 5A, județul Constanța.
Cotu Văii, județul Constanța, domiciliată în Constanța,
Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 8.10.2010,
Bd. Mamaia, nr. 270, bl. L5, sc. C, et. 2, ap. 37, cu CI
seria KT nr. 701922/27.03.2008/SPCLEP Constanța, în 3 (trei) exemplare originale, și semnată sub semnătură
CNP 2560103131216, asociat unic în cadrul societății privată.
comerciale sus-menționate, am hotărât: (64/1.835.170)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 19

Societatea Comercială Societatea Comercială


TRANS ATLANTIS - S.R.L., Constanța SFERA MOB - S.R.L., Constanța
județul Constanța județul Constanța

HOTĂRÂREA NR. 1
HOTĂRÂREA NR. 11
din 1.10.2010
din 4.10.2010 Subsemnata Serban Gabriela, în calitate de asociat
a adunării generale a asociaților unic, am hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 1.10.2010, sediul social al
Subsemnații Voinea Mihut Adrian și S.C. ATLANTIC S.C. SFERA MOB - S.R.L. va fi în Constanța, Bd. Tomis
MOTORS - S.R.L., asociați în S.C. TRANS ATLANTIS - nr. 97, bl. S1, parter, județul Constanța.
S.R.L., am hotărât: (68/1.835.174)
Deschiderea unui punct de lucru în loc. Otopeni, Str.
Societatea Comercială
Ardealului nr. 9, județul Ilfov, cu destinația „întreținerea și SFERA MOB - S.R.L., Constanța
repararea autovehiculelor (CAEN 4520) județul Constanța
(65/1.835.171)
NOTIFICARE
Societatea Comercială Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
GHIULAN LEG-FRUCT - S.R.L., Constanța Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județul Constanța alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
HOTĂRÂREA NR. 1 SFERA MOB - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanța,
din 8.10.2010 județul Constanța, bd. Tomis nr. 97, bloc S1, et. P,
înregistrată sub nr. J 13/3899/2007, cud unic de
Subsemnata Haidar Ghiulan, în calitate de asociat înregistrare 22755507, care a fost înregistrat sub nr.
unic, în cadrul societății comerciale sus-menționate, am 55839 din 8.10.2010.
hotărât: (69/1.835.175)
Închiderea punctului de lucru din loc. Mamaia, Zona
Societatea Comercială
Terasa Garofița Felix, Poziția nr. 1, județul Constanța. M&G PLUS INTERNET - S.R.L., Cogealac
Act redactat astăzi, 8.10.2010, sub semnătură privată, județul Constanța
în 4 exemplare originale.
(66/1.835.172) ROMÂNIA

Societatea Comercială MINISTERUL JUSTIȚIEI

ELECTROBOL CONSTRUCT - S.R.L., Constanța OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI


județul Constanța
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
HOTĂRÂREA NR. 1 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA

din 1.10.2010 a asociaților DOSAR NR. 55513/2010


Subsemnata Leabu Beatrice Manuela, în calitate de CUI 16910169

asociat unic, am hotărât: NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI


1. Închiderea punctului de lucru din Constanța, str. J 13/8116/2004
Mărășești nr. 26.
2. Deschidere punct de lucru în Constanța, str. REZOLUȚIA NR. 21164 din data de 12.10.2010
Vânători nr. 24. Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010
Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân Persoană desemnată
neschimbate conform O.U.G. nr. 116/2009,
Prezenta hotărâre conține 1 (una) pagină și s-a aprobată cu modificări și completări
semnat azi, 1.10.2010, în 4 (patru) exemplare originale, prin Legea nr. 84/2010,
prin Decizia D.G. nr. 20
sub semnătura privată. din 14.01.2010 - Ene Ecaterina -
(67/1.835.173) șef birou
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

Referent în cadrul Societatea Comercială


Oficiului Registrului ELMINCONST - S.R.L., Cogealac
județul Constanța
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Constanța - Feodor Cristina
ROMÂNIA
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
MINISTERUL JUSTIȚIEI
M & G PLUS INTERNET - S.R.L., cu sediul ales în
Cogealac, Str. Gării nr. 33, prin care se solicită înscrierea OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
în registrul comerțului a mențiunii privind radierea M&G
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
PLUS INTERNET S.R.L., cod unic de înregistrare
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA
16910169, număr de ordine în registrul comerțului
J 13/8116/2004. DOSAR NR. 55553/2010
CUI 14335740
PERSOANA DESEMNATĂ
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
Asupra cererii de față
J 13/2079/2001
Prin cererea înregistrată sub nr. 55513 din 7.10.2010,
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a REZOLUȚIA NR. 21163 din data de 12.10.2010
mențiunii cu privire la radierea M&G PLUS INTERNET - Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010
S.R.L. Persoană desemnată
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile conform O.U.G. nr. 116/2009,
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 84/2010,
Examinând înscrisurile menționate, persoana
prin Decizia D.G. nr. 20
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele din 14.01.2010 - Ene Ecaterina -
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. șef birou
116/2009, aprobată, cu modificări și completări prin Referent în cadrul
Oficiului Registrului
Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990,
Comerțului de pe lângă
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Tribunalul Constanța - Feodor Cristina
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
completările ulterioare, urmează a admite prezenta ELMINCONST - S.R.L., cu sediul ales în Cogealac,
cerere de radiere Str. Gării nr. 33, prin care se solicită înscrierea în registrul
comerțului a mențiunii privind radierea ELMINCONST -
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: S.R.L., cod unic de înregistrare 14335740, număr de
ordine în registrul comerțului J 13/2079/2001.
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii PERSOANA DESEMNATĂ
firmei M&G PLUS INTERNET - S.R.L., cu datele de Asupra cererii de față
identificare mai sus menționate. Prin cererea înregistrată sub nr. 55553 din 7.10.2010,
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Motivul radierii este dizolvare. mențiunii cu privire la radierea ELMINCONST - S.R.L.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Oficial al României, Partea a IV-a. menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Executorie de drept. Examinând înscrisurile menționate, persoana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și 116/2009, aprobată, cu modificări și completări prin
următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010. completările ulterioare, urmează a admite prezenta
(70/1.835.200) cerere de radiere.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 21

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: Societatea Comercială


Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și PARIS MEDICAL CENTER - S.R.L.
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii Constanța
firmei ELMINCONST - S.R.L., cu datele de identificare
mai sus menționate. NOTIFICARE
Motivul radierii este dizolvare. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Constnața notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficial al României, Partea a IV-a. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Executorie de drept. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și PARIS MEDICAL CENTER - S.R.L., cu sediul în
următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu Municipiul Constanța, Județul Constanța, Ștr. Școlii nr. 6,
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. et. P, ap. 3, înregistrată sub nr. J 13/2191/2001, cod unic
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010. de înregistrare 14369432, care a fost înregistrat sub nr.
(71/1.835.201) 55792 din 8.10.2010.
(74/1.835.204)
Societatea Comercială
UNIFY CO LTD - S.R.L., Cernavodă Societatea Comercială
județul Constanța ESCULAP OVI-VX - S.R.L., Constanța

NOTIFICARE ROMÂNIA
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
UNIFY CO LTD - S.R.L., cu sediul în orașul Cernavodă, DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
județul Constnața, Str. 9 Mai nr. 5, bloc C5, ap. 78,
înregistrată sub nr. J 13/4056/1992, cod unic de DOSAR NR. 55844/2010
înregistrare 1877463, care a fost înregistrat sub nr. 55697 COD UNIC DE INREGISTRARE: 6857890
din 8.10.2010
(72/1.835.202) NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J 13/5499/1994
Societatea Comercială
PARIS MEDICAL CENTER - S.R.L., Constanța REZOLUȚIA NR. 21144
județul Constanța din data de 12.10.2010
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010
ACT ADIȚIONAL NR. 4
Persoană desemnată
din 29.09.2010, la actul constitutiv conform O.U.G. nr. 116/2009,
al Societății cu Răspundere Limitată, aprobată cu modificări și completări
cu asociat unic, PARIS MEDICAL CENTER - S.R.L. prin Legea nr. 84/2010,
Subsemnații Paris Stelian, fiul lui Dumitru și Elena, prin Decizia D.G. nr. 20
născut la data de 26.11.1952, în Constanța, comuna din 14.01.2010 - Ene Ecaterina -
Mihai Viteazul, cu cetățenie română, domiciliat în șef birou
Constanța, str. Al. Puskin nr. 7, în calitate de asociat unic Referent în cadrul
al S.C. Paris Medical Center S.R.L., și Consiliul de Oficiului Registrului
administrație al S.C. Paris Medical Center S.R.L., am Comerțului de pe lângă
hotărât: Tribunalul Constnața - Tudor Roxana
1. schimbarea sediului social al S.C. PARIS MEDICAL Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
CENTER S.R.L. din Constanța, Bd. Ferdinand nr. 112, bl. ESCULAP OVI-VX - S.R.L., cu sediul ales în Constanța,
R2, sc. C, ap. 31, în Constanța, Str. Școlii nr. 6, ap. 3, str. Vasile Lupu nr. 42, prin care se solicită înscrierea în
parter, începând cu data de 1.09.2010. registrul comerțului a mențiunii privind radierea
Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății ESCULAP OVI-VX S.R.L., cod unic de înregistrare
rămân neschimbate. 6857890, număr de ordine în registrul comerțului
(73/1.835.203) J 13/5499/2004.
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

PERSOANA DESEMNATĂ Art. 1. Suspendarea funcționării societății pe o


Asupra cererii de față: perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 octombrie 2010.
Prin cererea înregistrată sub nr. 55844 din 8.10.2010, Art. 2. Se împuternicește domnul Dan Dascăl pentru a
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a efectua înregistrările la Oficiul Registrului Comerțului de
mențiunii cu privire la radierea ESCULAP OVI-VX - S.R.L. pe lângă Tribunalul Prahova a actelor care privesc
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile operațiunile aprobate prin prezenta hotărâre.
menționate în opisul inclus în cererea de radiere. (76/1.835.221)
Examinând înscrisurile menționate, persoana
desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele Societatea Comercială
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. GEOFAB IMPEX - S.R.L., Ploiești
116/2009, aprobată, cu modificări și completări prin județul Prahova
Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și HOTĂRÂREA NR. 2
completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, urmează a din 4.10.2010, a asociatului unic
admite prezenta cerere de radiere Subsemnatul, Petroiu George Gabriel, cetățean
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune: român, născut la 14.11.1982, cu domiciliul în Ploiești, str.
Dr. Carol Davila nr. 10, bl. 122D, sc. A, ap. 3, având CNP
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
1821114294125, legitimat cu CI seria PH nr. 499217,
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei ESCUPALP OVI-VX - S.R.L., cu datele de eliberată de Poliția Ploiești la 5.10.2004, în calitate de
identificare mai sus menționate. administrator al S.C. GEOFAB IMPEX S.R.L., cu sediul în
Motivul radierii este dizolvare. Ploiești, str. Dr. Carol Davila nr. 10, bl. 122D, sc. A, ap. 3,
Dispune publicarea prezenti rezoluții în Monitorul județul Prahova, înmatriculată la ORC de pe lângă
Oficial al României, Partea a IV-a. Tribunalul Prahova sub nr. J29/1703/2008, având CUI
Executorie de drept. 24055771, am hotărât modificarea actului constitutiv
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la astfel:
Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și 1. Se radiază punctul de lucru din com. Gorgota, sat
următoarelor din O.U.G. 116/2009, aprobată cu Gorgota, nr. 1, jud. Prahova.
modificări și completări prin Legea nr. 84/2010. 2. Se înființează un punct de lucru în com. Comișani,
Pronunțată în ședința din data de 12.10.2010. str. Suseni nr. 141, jud. Dâmbovița.
(75/1.835.205)
(77/1.835.222)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
WEST PARK DEVELOPMENT - S.R.L.
Ploiești, județul Prahova SECOLINI - S.R.L., satul Ocina de Jos
comuna Adunați, județul Prahova
HOTĂRÂREA NR. 2/2010
HOTĂRÂRE
a adunării generale a asociaților
S.C. WEST PARK DEVELOPMENT - S.R.L. din data de 13.09.2010,
din data de 25 septembrie 2010 a adunării generale a S.C. SECOLINI S.R.L.
Subsemnații Adunarea generală a asociaților, în prezența:
- Mircea Laba, cetățean român, domiciliat în comuna dlui Negotei Constantin, de cetățenie română,
Păulești, sat Păulești, nr. 624, județul Prahova, identificat domiciliat în com. Adunați, sat Ocina de Jos, nr. 104, jud.
cu C.I. seria PH nr. 795750, eliberat de Poliția Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 281040, emisă de
Municipiului Ploiești la data de 16.10.2008, având CNP Poliția Breaza la data de 10.01.2002, CNP
1311130293131, și
1670815290588, deținând un număr de 10 părți sociale,
- Andreea Silvia Stanciu, cetățean român, cu
reprezentând 50 % din capitalul social al societății, și
domiciliul în Ploiești, Str. Luceafărului nr. 6, județul
Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 583571, dnei Negotei Liliana, de cetățenie română, domiciliată
eliberată de Poliția Ploiești, având CNP 2720628293191, în com. Adunați, sat Ocina de Jos, nr. 104, jud. Prahova,
asociați ai S.C. West Park Development S.R.L., cu identificată cu CI seria PH nr. 146925, emisă de Pol.
sediul social în Ploiești, Str. Diligenței nr. 18, în Breaza la data de 9.02.2000, CNP 2681224290571,
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 %
societățile comerciale - republicată, am hotărît: din capitalul social al societății,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 23

hotărăște: hotărăște:
Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă
de trei ani, începând cu data de 13.09.2010. de trei ani, începând cu data de 11.10.2010.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate. neschimbate.
(78/1.835.223) (80/1.835.225)

Societatea Comercială Societatea Comercială


MANROY COM - S.R.L., Sinaia ZANIDAL - S.R.L., Ploiești, județul Prahova
județul Prahova
HOTĂRÂREA NR. 1
HOTĂRÂREA NR. 1 din 10.10.2010, a adunării generale a asociaților
din 21.09.2010, a A.G.A. SC ZANIDAL SRL
Cirstea Robert-Ion, cetățean român, născut la data de Subsemnații Cazan Adrian, domiciliat în orașul
4.03.1968, domiciliat în orașul Sinaia, str. Badea Cârțan Ploiești, Str. Cameliei nr. 3, bl. 40, sc. C, et. 3, ap. 55, jud.
nr. 18, jud. Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 515093 Prahova, CNP 1640504293096, identificat cu CI
eliberată de Pol. Sinaia/2004, și Cirstea Emanuela- PH/490673 emis de Pol. Ploiești la data de 26.08.04, și
Amina, cetățean român, născută la data de 23.11.1971, Median Nicoleta, domiciliată în Ploiești, Str. Cameliei nr. 3,
domiciliată în orașul Sinaia, str. Badea Cîrțan nr. 18, jud. bl. 40, sc. C, et. 3, ap. 55, jud. Prahova, CNP
Prahova, identificată cu CI seria PH, nr. 515094/2004, în 2690908212959, identificată cu CI PH/395678, emis de
Pol. Ploiești la data de 1.07.2003, în calitate de asociați
calitate de asociați la SC MANROY COM SRL, cu sediul
ai SC ZANIDAL SRL, cu sediul în Ploiești, Str. Cameliei
în Sinaia, str. Badea Cîrțan nr. 18, jud. Prahova,
nr. 3, bl. 40, sc. c, et. 3, ap. 55, jud. Prahova, nr. ORC
înmatriculată la ORC Prahova sub nr. J29/1009/2003,
Prahova J29/1563/2005, CUI 17798005, am hotărât să
prin prezenta am hotărât următoarele:
aducem următoarea modificare actului constitutiv:
1. Se înființează un punct de lucru în Sinaia, bd. Carol I
Suspendarea activității societății pe o perioadă de
nr. 41, parter (BAR BLUE CAFE), jud. Prahova.
3 (trei) ani începând cu data de 10.10.2010.
Restul prevederilor actului constitutiv al societății
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
rămân neschimbate, prezenta făcând parte integrantă
neschimbate.
din acesta.
(81/1.835.226)
(79/1.835.224)
Societatea Comercială
Societatea Comercială TANSEPA ROM - S.R.L., satul Albești-Paleologu
SYSDUO - S.R.L. Câmpina, județul Prahova comuna Albești-Paleologu, județul Prahova

HOTĂRÂRE HOTĂRÂREA NR. 1


din data de 11.10.2010, din 29.09.2010, a adunării generale a asociaților
a adunării generale a S.C. SYSDUO S.R.L. SC TANSEPA ROM S.R.L.
Adunarea generală a asociaților, în prezența: Subsemnații Tcaciuc Anton, cetățean al R. Moldova,
dnei Ionescu Adina-Alexandra, de cetățenie română, identificat cu pașaport nr. B0192440, eliberat de OO
domiciliată în Câmpina, Str. Romaniței nr. 30, jud. Chișinău la data de 27.07.2009, CNP 2001088513138, și
Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 740562, emisă Foca Boris, cetățean al R. Moldova, identificat cu
de SPCLEP Câmpina la data de 21.02.2008, CNP pașaport nr. A3304804, eliberată de OO Chișinău la data
2770313290929, deținând un număr de 10 părți sociale, de 7.11.2007, CNP 0981612123104, în calitate de
reprezentând 50 % din capitalul social al societății, și asociați ai S.C. TANSEPA ROM S.R.L., cu sediul în com.
dnei Rizea Georgeta, de cetățenie română, Albești-Paleologu, sat Albești-Paleologu, nr. 130, jud.
domiciliată în Câmpina, Str. Primăverii nr. 2, bl. 9H, ap. 2, Prahova, nr. ORC Prahova J29/813/2009, CUI
jud. Prahova, identificată cu CI seria PH nr. 393994, 25514988, am hotărât să aducem următoara modificare
emisă de Pol. Câmpina la data de 25.06.2003, CNP actului constitutiv:
2780315293186, deținând un număr de 10 părți sociale, - Suspendarea activității societății pe o perioadă de
reprezentând 50 % din capitalul social al societății, legal 3 (trei) ani, începând cu data de 29.09.2010.
și statutar convocată, întrunită la sediul social al Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
societății, conform procesului-verbal din data de neschimbate.
11.05.2010, (82/1.835.227)
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

Societatea Comercială Prahova, identificat cu C.I. seria PH, nr. 760916, eliberată
OREGO DISTRIBUTIONS - S.R.L., Ploiești de SPCLEP Ploiești la data de 21.05.2008, având CNP
județul Prahova 1750519293129, în calitate de asociat unic al S.C.
BORDERLUXURY CAR S.R.L., cu sediul în com.
HOTĂRÂREA NR. 3 Păulești, sat Găgeni, nr. 893, jud. Prahova, nr. O.R.C. PH
J29/655/7.04.2009, C.U.I. 25414067, hotărăște
din 27.09.2010, a adunării generale a asociaților
următoarele:
S.C. OREGO DISTRIBUTIONS S.R.L.
1. Se va înființa un punct de lucru în satul Găgeni,
Subsemnații Panduru Ștefan, domiciliat în Ploiești, str. nr. 892A, comuna Păulești, jud. Prahova.
Gheorghe Grigore- Cantacuzino nr. 212A, bl. 133A, sc. A, (85/1.835.230)
ap. 1, jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr.
687165, eliberată de SPCLEP Ploiești/30.05.2007, CNP Societatea Comercială
1811222297265, și Oprea Constantin Aurelian, domiciliat REVITALIA - CENTER - S.R.L., satul Ghiocel
în mun. Ploiești, Aleea Profesorilor nr. 7, bl. 62, et. 2, ap. comuna Podenii Noi, județul Prahova
11, jud. Prahova, identificat cu CI, seria PH, nr. 408626,
eliberată de Mun. Ploiești/27.08.2003, CNP, în calitate de
DECIZIA NR. 3
asociați la S.C. OREGO DISTRIBUTIONS S.R.L., cu
sediul în Ploiești, Șos. Vestului nr. 4, bl. 109, sc. B, et. 3, din 25.09.2010, a asociatului unic
ap. 14, jud. Prahova, înregistrată la O.R.C. Prahova sub al S.C. REVITALIA - CENTER S.R.L., cu sediul
nr. J29/2815/2006 CUI 19924959, am hotărât social în Ploiești, Str. Sportului nr. 5, jud. Prahova,
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani, J29/552/15.03.2006, C.I.F. 18486451
din data de 27.09.2010 până la 26.09.2013, din motive Subsemnata Botezatu Maria, domiciliată în Ploiești,
financiare. Redactat în trei exemplare azi, 27.09.2010. Str. Cavalului nr. 4, bl. N6, sc. A, et. 3, ap. 15, județul
(83/1.835.228) Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 483340,
eliberată de Poliția Mun. Ploiești la data de 26.07.2004,
Societatea Comercială
CNP 2501101293126, divorțată, în calitate de asociat
JERAS PROD - S.R.L., Câmpina
unic al S.C. REVITALIA - CENTER S.R.L., reprezentând
județul Prahova
100 % din capitalul social, am decis:
1. Societatea își schimbă sediul social din municipiul
DECIZIA NR. 13
Ploiești, Str. Sportului nr. 5, județul Prahova, în com.
din 7.10.2010, a asociatului unic Podenii Noi, sat Ghiocel, nr. 48, camera 7, jud. Prahova.
al S.C. JERAS PROD S.R.L. Astfel, alineatul (1) al articolul 2 din actul constitutiv se
Asociatul unic al S.C. JERAS PROD S.R.L., cu sediul modifică și va avea următorul conținut:
în Câmpina, str. Erou Bogdan Vasile nr. 10B, județul „(1) Sediul social al firmei este la adresa: com.
Prahova, înregistrată la R.C. sub nr. J29/1720/1994, CUI Podenii Noi, sat Ghiocel nr. 48, camera 7, jud. Prahova.”
5966997, dl Abagiu Cristian Răzvan, domiciliat în 2. Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv
Câmpina, str. Erou Bogdan Vasile nr. 10B, județul rămân neschimbate.
Prahova, legitimat cu CI seria PH,nr. 572403, eliberată de Prezenta decizie s-a încheiat la Ploiești, la sediul
SPCLEP Câmpina la data de 11.10.2005, CNP societății azi, 25.09.2010, în 4 exemplare originale.
1820215295894, decide înființarea unui punct de lucru în (86/1.835.231)
localitatea Urlați, Str. 1 Mai nr. 157A, județul Prahova.
Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân Societatea Comercială
neschimbate. Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, REVITALIA - CENTER - S.R.L., satul Ghiocel
7.10.2010, în două exemplare originale. comuna Podenii Noi, județul Prahova
(84/1.835.229)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
BORDERLUXURY CAR - S.R.L., satul Găgeni
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
comuna Păulești, județul Prahova
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
HOTĂRÂREA NR. 1
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
din 11.10.2010, a asociatului unic REVITALIA - CENTER S.R.L., cu sediul în sat Ghiocel,
al S.C. BORDERLUXURY CAR S.R.L. comuna Podenii Noi, județ Prahova, nr. 48, înregistrată
Subsemnatul Paraschiv Bogdan-Florinel, cetățean sub nr. J29/552/2006, cod unic de înregistrare 18486451,
român, născut la data de 19.05.1975 în mun. Ploiești, care a fost înregistrat sub nr. 83801 din 11.10.2010.
domiciliat în com. Păulești, sat Găgeni, nr. 893, jud. (87/1.835.232)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 25

Societatea Comercială Societatea Comercială


TESERA TOURING & CO - S.R.L., satul Surani GRIMMA COMPANY - S.R.L., Ploiești
comuna Surani, județul Prahova județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 01/4.10.2010 HOTĂRÂRE


Subsemnata Miloiu Olguța-Magdalena, domiciliată în a asociaților S.C. GRIMMA COMPANY - S.R.L.
orașul Otopeni, str. Intr. Tibles, nr. 19B, județul Ilfov, CNP
Subsemnații Bone Mihai Claudiu, domiciliat în mun.
2770115411524, identificată cu C.I. - IF Ploiești, Str. Vertii, nr. 2, județul Prahova, posesor al C.I.
116437/27.06.2006 eliberată de SPCLEP Otopeni, în seria PH nr. 838387/26.05.2009 eliberată de SPCLEP
calitate de asociat unic al S.C. TESERA TOURING & CO Ploiești, CNP 1721108293106 și Bone Raluca Maria,
- S.R.L., cu sediul în satul Surani, nr. 253, camera 5, domiciliată în mun. Ploiești, Str. Verii, nr. 2, județul
comuna Surani, județul Prahova, cu număr de prdine la Prahova, posesoare a C.I. seria PH nr.
Registrul Comerțului Prahova J 29/666/2010, CUI 838398/26.05.2009 eliberată de SPCLEP Ploiești, CNP
26964891, am hotărât următoarele: 2720621293123, în calitate de asociați ai S.C. GRIMMA
1. Completarea obiectului de activitate al societății cu: COMPANY - S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Gh. Gr.
0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a Cantacuzino, nr. 136, bl. 10D, et. 1, ap. 7, județul
rădăcinoaselor și tuberculilor; Prahova, înmatriculată la ORC Prahova sub nr. J
1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și 29/960/2006, având CUI 18626687, am hotărât
legumelor n.c.a.; următoarele:
2. Se modifiocă obiectul principal de activitate în 0113 Art. 1 Obiectul principal de activitate al societății se
- cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și schimbă, aceasta devenind:
tuberculilor 4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al
3. Se retrage din funcția de administrator Miloiu materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
Olguța-Magdalena și se numește dl Șerbănescu Nicolae, Art. 2 Obiectul secundar de activitate se completează
cetățean român, născut la data de 8.04.1950 în comuna cu următoarele activității:
Surani, județul Prahova, domiciliat în mun. Ploiești, str. 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase;
Gen. Traian Moșoiu, nr. 2, bl. Tolstoi, sc. D, et. 2, ap. 27, 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
județul Prahova, CNP 1500408293123 identificat cu C.I. 4532 - comerț cu amănuntul cu piese și accesorii
- PH nr. 251491/7.08.2001 eliberată de Pol. Mun. Ploiești, pentru autovehicule;
cu mandat pe perioadă nelimitată. 4616 - intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
4. Se înființează un punct de lucru al societății în satul blană, încălțăminte și articole din piele;
Surani, tarlaua 42, parcela A3447, având nr. Cadastral 4639 - comerț cu ridicata nespecializat, cu produse
10165, comuna Surani, județul Prahova. alimentare, băuturi și tutun;
Restul clauzelor actului constitutiv rămân 4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;
neschimbate. 4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
Tehnoredactat și întocmit de parte azi, 4.10.2010, în încălțămintei;
patru exemplare. 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
(88/1.835.233) 4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
papetărie, în magazine specializate;
Societatea Comercială 7430 - activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
TESERA TOURING & CO - S.R.L., satul Surani 8211 - activități combinate de secretariat;
comuna Surani, județul Prahova 8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
documentelor și alte activități specializate de secretariat;
NOTIFICARE Art. 3 Societatea înființează un punct de lucru în
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ploiești, str. Mărășești, nr. 456, C4, județul Prahova.
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 (90/1.835.235)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale GRIMMA COMPANY - S.R.L., Ploiești
TESERA TOURING & CO - S.R.L., cu sediul în satul județul Prahova
Surani, nr. 253, comuna Surani, județul Prahova,
înregistrată sub nr. J 29/666/2010, cod unic de NOTIFICARE
înregistrare 26964891, care a fost înregistrat sub nr. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
83819 din 11.10.2010. Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(89/1.835.234) alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

modificările și completările ulterioare, depunerea textului CNP 2421209296338, identificată cu B.I. seria D.V. nr.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 925760, emisă de Pol. Ploiești la data de 7.02.1991,
GRIMMA COMPANY - S.R.L., cu sediul în municipiul deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 %
Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 136, județul capitalul social,
Prahova, înregistrată sub nr. J 29/960/2006, cod unic de reprezentată conform procurii autentificate sub nr. 973
înregistrare 18626687, care a fost înregistrat sub nr. din data de 14.08.2007, de notar public Iancu Laura-
83904 din 11.10.2010. Ioana, Slănic, prin dna Airoaie Daniela-Elena, cetățean
(91/1.835.236) român, născută la data de 31.01.1967 în Slănic, jud.
Prahova, domiciliată în Slănic, str. Cuza Vodă nr. 51/53,
Societatea Comercială jud. Prahova, CNP 2670131296341, identificată cu C.I.
GTV PARTS - S.R.L., Bușteni seria PH nr. 342508, emisă de Pol. Slănic la data de
județul Prahova 5.11.2002, decid:
Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în sat Schiulești
DECIZIA NR. 1/7.10.2010 nr. 289, com. Izvoarele, jud. Prahova.
a asociatului unic Art. 2. Desființarea punctului de lucru din: Bertea nr.
972, jud. Prahova.
Subsemnatul Moles Augustin, cetățean român, născut
Art. 3. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
la data de 13.08.1962 în com. Drăgoiești, jud. Suceava,
neschimbate.
domiciliat în Bușteni, str. Amurgului nr. 32, jud. Prahova,
identificat cu C.I. seria PH nr. 206270/3.01.2001, (94/1.835.239)
eliberată de Pol. Bușteni, CNP 1620813251998, în
Societatea Comercială
calitate de asociat unic al S.C. GUSTAV TYRES - S.R.L.,
DUING CONSTRUCT - S.R.L., Câmpina
cu sediul în Bușteni, str. Amurgului nr. 32, (mansardă),
județul Prahova
jud. Prahova, nr. ORC PH J29/1026/2010, CUI
27282418, am hotărât:
HOTĂRÂREA NR. 2/11.10.2010
1. Se schimbă denumirea societății în: GTV PARTS -
S.R.L., conform dovezii privind disponibilitatea și a adunării generale a asociaților
rezervarea firmei, nr. 83116/6.10.2010. S.C: DUING CONSTRUCT - S.R.L.
(92/1.835.237) Subsemnații Lingurar Gavris, cetățean român, fiul lui
Gavris și Maria, domiciliat în mun. Câmpina, str. Năsăud
Societatea Comercială
nr. 2, județul Prahova, posesor al C.I. seria PH nr.
GTV PARTS - S.R.L.
254468, eliberată la data de 23.08.2001, având CNP
Bușteni, județul Prahova
1730323290911,
Bobocea Marius-Dumitru, cetățean român, fiul lui
NOTIFICARE
Constantin și Maria, domiciliat în mun. Câmpina, str.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ecaterina Teodoroiu nr. 35, et. 4, ap. 85, județul Prahova,
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 posesor al C.I. seria PH nr. 662351, eliberată la data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 7.02.2007, având CNP 1790730290904, am hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Suspendarea activității societății pe o perioadă de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale 3 ani, începând cu data de 11 octombrie 2010.
GTV PARTS - S.R.L., cu sediul în oraș Bușteni, Str. Restul prevederilor rămân neschimbate.
Amurgului nr. 32, județul Prahova, înregistrată sub nr. (95/1.835.240)
J 29/1029/2010, cod unic de înregistrare 27282418, care
a fost înregistrat sub nr. 83936 din 11.06.2010. Societatea Comercială
(93/1.835.238) BABIT TEO CONSTRUCT - S.R.L., Câmpina
județul Prahova
Societatea Comercială
LEONA COM - S.R.L., Slănic, județul Prahova HOTĂRÂREA NR. 2/11.10.2010

DECIZIA NR. 1 a adunării generale a asociaților


S.C. BABIT TEO CONSTRUCT - S.R.L.
din data de 11.10.2010
Subsemnații Babita Maria-Mioara, cetățean român,
a asociatului unic al S.C. LEONA COM - S.R.L. fiica lui Ion și Vasilica, domiciliată în mun. Câmpina, str.
Subsemnata Pătrașcu Olga, cetățean român, născută Năsăud nr. 2A, județul Prahova, posesoare a C.I. seria
la data de 9.12.1942 în com. Schiulești, jud. Prahova, PH nr. 724081, eliberată la data de 23.11.2007, având
domiciliată în Slănic, str. Cuza Vodă nr. 53, jud. Prahova, CNP 2700702290928,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 27

Teodorescu Constantin, cetățean român, fiul lui Societatea Comercială


Gheorghe și Aurica, domiciliat în sat Telega (com. MINERAL EXCHIM - S.R.L.
Telega) nr. 692, județul Prahova, posesor al C.I. seria PH satul Poiana Câmpina
nr. 736647, eliberată la data de 7.02.2008, având CNP comuna Poiana Câmpina, județul Prahova
1600426290947, am hotărât:
Suspendarea activității societății pe o perioadă de NOTIFICARE
3 ani, începând cu data de 11 octombrie 2010. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Restul prevederilor rămân neschimbate. Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
(96/1.835.241) alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Societatea Comercială actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MINERAL EXCHIM - S.R.L., Poiana Câmpina MINERAL EXCHIM - S.R.L., cu sediul în sat Poiana
județul Prahova Câmpina, comuna Poiana Câmpina nr. 179A, județul
Prahova, înregistrată sub nr. J 29/952/1999, cod unic de
HOTĂRÂREA NR. 3
înregistrare 12492870, care a fost înregistrat sub
din data de 11.10.2010 nr. 83954 din 11.10.2010.
(98/1.835.243)
a adunării generale a asociaților
S.C. MINERAL EXCHIM - S.R.L.
Societatea Comercială
Întrunită astăzi, 11.10.2010, adunarea generală a LARS AUTO - S.R.L., satul Brebu Mânăstirei
asociaților S.C: MINERAL EXCHIM - S.R.L., compusă comuna Brebu, județul Prahova
din asociații:
I. Ioniță Toma, cetățean român, fiului Tudor și HOTĂRÂREA NR. 2
Eugenia, născut la data de 1.05.1949 în sat Dârvari, jud.
Prahova, domiciliat în Ploiești, str. Carpenului nr. 28A, din 23 septembreie 2010 a adunării generale
posesor al C.I. seria PH nr. 953189, eliberată de a asociaților S.C. LARS AUTO - S.R.L.
S.P.C.L.E.P. Ploiești la data de 1.10.2010, CNP Adunarea generală a asociaților din S.C. LARS AUTO
1490501293125, - S.R.L., cu sediul în satul Brebu Mânăstirei, nr. 127,
II. Nedelcu Lucian-Iustin, cetățean român, fiului lui comuna Brebu, județul Prahova, având CUI 16988788 și
Ștefan și Paraschiva, născut la data de 17.08.1967 în numărul de ordine în R.C. Prahova J 29/2557/2004, s-a
Moreni, jud. Dâmbovița, domiciliat în Ploiești, Bd. întrunit la sediul societății în prezența asociaților
Republicii nr. 152K, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria reprezentând 100 % capitalul social al societății,
PH nr. 698327, eliberată de S.P.C.L.E.P. Ploiești la data respectiv Stoica Costel-Laurențiu, cu domiciliul în satul
de 24.07.2007, CNP 1670817150782, Brebu Mânăstirei, nr. 127, comuna Brebu, județul
III. Fusea Paul-Dragoș, cetățean român, fiul lui Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 376424 eliberată
Alexandru și Eugenia, născut la data de 30.05.1969 în la data de 28.03.2003 de Poliția Câmpina, CNP
Brăila, jud. Brăila, domiciliat în Ploiești, str. Roșiori nr. 67, 1790325290916. În conformitate cu prevederile din
jud. Prahova, CNP 1690530090039, posesor al C.I. seria Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, având în
PH nr. 259770, eliberată de Poliția Ploiești la data de vedere subiectele înscris pe ordinea de zi, supunând la
21.09.2001, vot punctele înscrise pe ordinea de zi, s-a adoptat cu
IV. Negrea Florian, cetățean român, fiul lui Dumitru și unanimitate de voturi prezenta hotărâre:
Mariana, născut la data de 30.03.1977 în mun. Ploiești, Art. 1 Completarea obiectului de activitate al societății,
domiciliat în Ploiești, str. Malu Roșu nr. 59A, bl. 140 D, astfel: 4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule
sc. A, ap. 5, jud. Prahova, CNP 1770330293132, posesor ușoare (sub 3,5 tone); 4519 - comerț cu alte
al C.I. seria PH nr. 833375, eliberată de SPCLEP Ploiești autovehicule; 4540 - comerț cu motociclete, piese și
la data de 30.04.2009, a hotărât următoarele: accesorii aferente; întreținerea și repararea
1. Se completează obiectul secundar de activitate cu motocicletelor; 4730 - comerț cu amănuntul al
următoarea activitate: 4941 - transporturi rutiere de carburanților pentru autovehicule în magazine
mărfuri. specializate; 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor
Prezenta hotărâre, redactată într-un număr de 4 imobiliare proprii sau închiriate; 7711 - activități de
exemplare, va fi dusă la îndeplinire prin înregistrarea ei la închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ușoare; 7712 - activități de închiriere și leasing cu
Prahova. autovehicule rutiere grele; 7739 - activități de închiriere și
(97/1.835.242) leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

n.c.a.; 8121 - activități generale de curățenie a clădirilor; Societatea Comercială


8122 - activități specializate de curățenie a clădirilor, FORLASA - S.R.L., satul Dancu
mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale; 8129 comuna Holboca, județul Iași
- alte activități de curățenie;
ACT ADIȚIONAL
Art. 2 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate. al S.C. FORLASA - S.R.L.
Art. 3 Se împuternicește dl Stoica Costel-Laurențiu să Adunarea generală a asociaților în prezența:
efectueze formalitățile legale de înregistrare la R.C. dlui Ursu Romică, cu cetățenie română, domiciliat în
Prahova a prezentei hotărâri și publicarea acestia în satul Dancu, bl. D3, sc. A, et. 3, ap. 13, comuna Holboca,
Monitorul Oficial al României. județul Iași, CNP 1791021221221, identificat cu C.I. seria
Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul MX nr. 268596 eliberată de mun. Iași, la data de
constitutiv înscris sub nr. 280/2004 în R.I.A.J. atestat de 20.03.2002, deținând un număr de 19 părți sociale,
avocat Radu Corneliu, pe care îl modifică în mod reprezentând 95 % din capitalul social al societății;
corespunzător. dnei Ursu (fostă David) Aurora, cu cetățenie română,
Tehnoredactată la cererea părții, de avocat Radu domiciliată în Iași, Str. Sarmisegetuza, nr. 8, bl. R13,
Corneliu în baza contractului de asistență juridică sc. B, ap. 2, județul Iași, CNP 2820718226711,
nr. 143/2010 în 5 exemplare, din care patru s-au înmânat identificată cu C.I. seria MX nr. 903432 eliberată de
unicului asociat în Câmpina, azi, 23.09.2010. SPCLEP Iași, la data de 25.06.2010, deținând un număr
(99/1.835.244) de o parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
al societății hotărăște:
Societatea Comercială Art. 1. Înființarea unui punct de lucru situat în Iași,
LARS AUTO - S.R.L., satul Brebu Mânăstirei str. I. Simionescu nr. 33-35. bl. S5, parter, județul Iași.
comuna Brebu, județul Prahova Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
neschimbate.
NOTIFICARE (102/1.835.262)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Societatea Comercială
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
BALSO IMPEX - S.R.L., satul Popricani
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
comuna Popricani, județul Iași
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale NOTIFICARE
LARS AUTO - S.R.L., cu sediul în satul Brebu Mânăstirei,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 127, comuna Brebu, județul Prahova înregistrată sub
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
nr. J 29/2557/2004, cod unic de înregistrare 16988788,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
care a fost înregistrat sub nr. 83972 din 11.10.2010.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
(100/1.835.245)
actului constitutiv al Societății Comerciale BALSO IMPEX
- S.R.L., cu sediul în satul Popricani, comuma Popricani,
BANCA COOPERATISTĂ VIITORUL IAȘI
județul Iași, înregistrată sub nr. J 22/586/2010, cod unic
Iași
de înregistrare 16177719, care a fost înregistrat sub
nr. 64650 din 10.08.2010.
NOTIFICARE
(103/1.835.263)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și IMOBIL CLASS - S.R.L., Iași
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale BANCA NOTIFICARE
COOPERATISTĂ „VIITORUL” IAȘI, cu sediul în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
municipiul Iași, str. Sf. Lazăr nr. 6, județul Iași, înregistrată Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
sub nr. J 22/1657/1995, cod unic de înregistrare (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
7881528, care a fost înregistrat sub nr. 49329 din completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
31.05.2010. actului constitutiv al Societății Comerciale IMOBIL
(101/1.835.261) CLASS - S.R.L, cu sediul în municipiul Iași, str. Anton
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 29

Crihan nr. 8-10, bl. D15, tr. 1, parter, județul Iași, Hârlău la data de 28.10.2004, domiciliată în Halceni
înregistrată sub nr. J 22/578/2000, cod unic de (com. Șipote), jud. Iași, CNP 2901008226738, în calitate
înregistrare 13266315, care a fost înregistrat sub nr. de asociați ai S.C. BIG COFFEE - S.R.L., cu sediul în
66343 din 24.08.2010. sat/com. Tomești, bl. 2, sc. B, et. 2, ap. 11, jud. Iași,
(104/1.835.264) înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J 22/128/2010,
având CUI 26459261, societate care are ca activitate
Societatea Comercială principală 4639 - comerț cu ridicata nespecializat de
PALCO INVEST - S.R.L., Iași produse alimentare, băuturi și tutun, am hotărât
modificarea statutului societății astfel:
NOTIFICARE 1. Muntean Mihai Horațiu cedează la valoarea
nominală 20 părți sociale, în valoare de 200 lei,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
reprezentând 95,24 % din capitalul social, doamnei
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Rotaru Mihaela, urmând a se retrage din calitatea de
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
asociat al S.C. BIG COFFEE - S.R.L., renunțând prin
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
prezentul act la orice drepturi și obligații în societatea
actului constitutiv al Societății Comerciale PALCO
sus-menționată.
INVEST - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași,
2. Rotaru Mihaela primește la valoarea nominală 20
str. Sarmisegetuza, nr. 6, bl. R12, sc. D, et. 4, ap. 1,
părți sociale, în valoare de 200 lei, reprezentând 95,24 %
județul Iași, înregistrată sub nr. J 22/1645/2007, cod unic
din capitalul social, urmând a deține 100 % capitalul
de înregistrare 21863063, care a fost înregistrat sub
social, reprezentând 21 părți sociale în valoare de 210 lei.
nr. 71060 din 22.09.2010.
Capitalul social total în valoare de 210 lei se împarte
(105/1.835.265) în 21 părți sociale a 10 lei fiecare, iar repartizarea
acestuia și cota de beneficii și pierderi se prezintă astfel:
Societatea Comercială
Rotaru Mihaela - 210 lei - 210 părți sociale - 100 %.
DREAM HOUSE - S.R.L., Iași
3. Schimbarea sediului societății din sat Tomești, com.
Tomești, bl. 2, sc. B, et. 2, ap. 11, jud. Iași, în imobilul
ACT ADIȚIONAL
casă de locuit, situat în Iași, Str. Poienilor nr. 12, camera
al S.C. DREAM HOUSE - S.R.L. nr. 4, în suprafață de 20 mp, jud. Iași.
Subsemnatul Lătăianu Ioan Cristinel, cetățean român, 4. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
domiciliat în municipiul Iași, str. Sucidava nr. 5, bl. 259, et. neschimbate.
5, ap. 16, județ Iași, CNP 1720227221241, identificat cu (107/1.835.267)
C.I. seria MX nr. 916962, eliberată de SPCLEP Iași la
data de 19.08.2010, deținând un număr de 20 părți Societatea Comercială
sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății, BIG COFFEE - S.R.L., Iași
decid:
Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății NOTIFICARE
pentru o perioadă de trei ani începând cu data de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
5.10.2010 până la data de 4.10.2013. Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
neschimbate. completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
(106/1.835.266) actului constitutiv al Societății Comerciale BIG COFFEE -
S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, Str. Poienilor nr. 12,
Societatea Comercială județul Iași, înregistrată sub nr. J 22/128/2010, cod unic
BIG COFFEE - S.R.L., Iași de înregistrare 26459261, care a fost înregistrat sub
nr. 73116 din 5.10.2010.
ACT ADIȚIONAL NR. 2 (108/1.835.268)
din 30 septembrie 2010 la statutul Societății
Societatea Comercială
Comerciale BIG COFFEE - S.R.L.
VELIS - S.R.L., Iași
Subsemnatul Muntean Mihai Horațiu, născut la data
de 26.04.1975 în Iași, jud. Iași, domiciliat în Iași, șos. ACT ADIȚIONAL NR. 2/31.05.2010
Nicolina nr. 6, bl. I1, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. Iași, identificat
cu C.I. seria MX nr. 253346, eliberată de Pol. Iași la data la actul constitutiv al S.C. VELIS - S.R.L.
de 22.01.2002, CNP 1750426221216, și Rotaru Mihaela, Subsemnatul Podaru Anton-Marin, domiciliat în Iași,
cetățean român, născută la data de 10.08.1990 în Iași, bd. Țuțora nr. 9A, bl. G3, et. 4, ap. 29, jud. Iași, identificat
identificată cu C.I. seria MX nr. 499308, eliberată de oraș cu C.I. seria MX nr. 231055, eliberată de Poliția Iași la
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

data de 18.09.2001, prin împuternicit dna Podaru Diana, Societatea Comercială


conform procurii speciale autentificate sub AMBRA ACCESORII - S.R.L., Iași
nr. 1990/15.05.2010, unic asociat și administrator al S.C.
VELIS - S.R.L., cu sediul în Iași, bd. Socola nr. 2, bl. F, NOTIFICARE
sc. E, et. 8, ap. 30, jud. Iași, înregistrată la Oficiul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Registrului Comerțului Iași sub nr. J 22/1831/2003, CUI Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
RO 15800133, am hotărât modificările: (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
1. Închiderea punctului de lucru din Iași, str. Nicolina completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
nr. 11, bl. A5, sc. B, parter, ap. 2, jud. Iași. actului constitutiv al Societății Comerciale AMBRA
(109/1.835.269) ACCESORII - S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, str.
Vasile Lupu nr. 106, bl. C4, sc. A, et. 4, ap. 4, județul Iași,
Societatea Comercială înregistrată sub nr. J 22/994/2008, cod unic de
AMBRA ACCESORII - S.R.L. înregistrare 23586023, care a fost înregistrat sub
nr. 73173 din 5.10.2010.
ACT ADIȚIONAL (111/1.835.271)

la actul constitutiv Societatea Comercială


al S.C. AMBRA ACCESORII - S.R.L. GAV & SOUTH - S.R.L., Pașcani, județul Iași
Subsemnații Ciucion Gheorghe, domiciliat în Tulcea,
ACT ADIȚIONAL
Aleea Metalurgiștilor nr. 2, bl. Z8, sc. B, ap. 3, identificat
cu C.I. seria TC nr. 030051/2001/Tulcea, Turcu Minerva, la statutul S.C. GAV & SOUTH - S.R.L.
domiciliată în Iași, bd. Tutora nr. 7A, bl. E3, sc. D, et. 2, Subsemnatul Gavrilescu Silviu, domiciliat în mun.
ap. 9, identificat cu B.I. seria B.X. Pașcani, str. Stamate Eugen, nr. 1, bl. D2, sc. A, ap. 13,
nr. 890135/1984/Târnăveni, și Gherasim Bogdan-Vasile, jud. Iași, identificat cu C.I. seria MX numărul
domiciliat în Piatra-Neamț, Str. Aurorei nr. 2, bl. B3, sc. A, 161944/Pașcani/2000, în calitate de asociat unic al
et. 1, ap. 5, jud. Neamț, identificat cu C.I. seria NT nr. S.C. GAV & SOUTH - S.R.L., cu sediul în Pașcani,
339315/2006/Piatra-Neamț, și Ciucion Dumitrina- str. Mihail Eminescu, nr. 8, bl. C10-B15, sc. A, et. 3,
Mariana, domiciliată în Tulcea, Aleea Metalugiștilor nr. 2, ap. 12, având CUI 25634208 și J 22/1054/2009, în baza
bl. Z8, sc. B, ap. 3, identificată cu C.I. seria TC nr. dispozițiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată,
143131/2005/Tulcea, în calitate de asociați ai cu completările și modificările ulterioare și a dispozițiilor
S.C. AMBRA ACCESORII - S.R.L., cu sediul în Iași, str. legale în vigoare, am hotărât deschiderea unui punct de
lucru în Cluj-Napoca, Str. Ciobanului nr. 9, jud. Cluj.
Vasile Lupu nr. 106, bl. C4, sc. A, et. 4, ap. 4, având C.U.I.
23586023 și J 22/994/2008, în baza dispozițiilor Legii (112/1.835.272)
nr. 31/1990, republicată și a dispozițiilor legale în vigoare,
Societatea Comercială
am hotărât: INVICTA CONCEPT - S.R.L., Iași
1. retragerea din calitatea de asociat a domnului
Ciucion Gheorghe prin cesiunea la valoarea nominală a ACT ADIȚIONAL
6 părți sociale (1 parte socială = 10 RON) în valoare
totală de 60 RON în favoarea domnului Gherasim la actul constitutiv
al S.C. INVICTA CONCEPT - S.R.L.
Bogdan-Vasile și cesiunea la valoarea nominală a 1 parte
socială (1 parte socială = 10 RON) în valoare totală de 10 Subsemnata Chirila Ana-Maria (fostă Girdeanu),
RON în favoarea doamnei Ciucion Dumitrina-Mariana; născută la data de 9.09.1982, în mun. Lupeni, jud.
Hunedoara, domiciliată în Iași, jud. Iași, bd. Poitiers,
2. retragerea din calitatea de asociat a doamnei Turcu
nr. 177, bl. 60, sc. A, et. 2, ap. 6, cu cetățenie română,
Minerva prin cesiunea la valoarea nominală a 7 părți
identificată cu C.I. seria MX nr. 926130, eliberată de
sociale (1 parte socială = 10 RON) în valoare totală de 70
SPCLEP Iași/23.09.2010, CNP 2820909204099, în
RON în favoarea doamnei Ciucion Dumitrina-Mariana.
calitate de unic asociat și administrator la S.C. INVICTA
Capitalul social devine 260 RON, divizat în 26 părți CONCEPT - S.R.L., cu sediul în mun. Iași, jud. Iași,
sociale a 10 RON fiecare, atribuit astfel: bd. Poitiers nr. 177, bl. 60, sc. A, et. 2, ap. 6, nr. ORC
- Gherasim Bogdan-Vasile - 13 p.s. - 130 RON - 50 %; J 22/91/2010, CIF RO26441922, în conformitate cu
- Ciucion Dumitrina-Mariana - 13 p.s. - 130 RON - 50 %. dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată și
(110/1.835.270) a Legii nr. 359/2004, am hotărât astfel:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010 31

1. Reactualizarea datelor de identitate a asociatei Art. 2. Se majorează capitalul social de la valoarea de


Chirila Ana-Maria (fostă Girdeanu), conform certificat de 2.000 lei, la valoarea de 4.000 lei, cu 2.000 lei, aport în
căsătorie seria CE nr. 385138/5.08.2010. numerar.
2. Deschiderea unui punct de lucru situat în mun. Iași, Art. 3. Capitalul social total este în valoare de 4.000
str. Nicolina, nr. 56C, jud. Iași, cu desfășurarea lei, divizat în 400 părți sociale a 10 lei fiecare și este
următoarelor activități: 4531, 4532. structurat astfel:
Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional Stîngu Daniel - 2.000 lei, 200 părți sociale, 10 lei,
în 3 exemplare, care face parte integrantă din statutul 50 %;
S.C. INVICTA CONCEPT - S.R.L.
Teodorescu Liviu - 2.000 lei, 200 părți sociale, 10 lei,
Prezentul înscris a fost întocmit și redactat la sediul
50 %.
S.C. INVICTA CONCEPT - S.R.L. astăzi, 4.10.2010 și
Adunarea generală a asociaților decide în
semnat sub semnătură privată.
unanimitate. Restul prevederilor din actul constitutiv
(113/1.835.273)
rămân neschimbate.
Societatea Comercială (115/1.835.275)
ASCOM IMPEX - S.R.L., Pașcani, județul Iași
Societatea Comercială
ACT ADIȚIONAL DANDEX CONSTRUCT - S.R.L., Pașcani
județul Iași
al S.C. ASCOM IMPEX - S.R.L.
Subsemnatul Anania Mircea, de cetățenie română, NOTIFICARE
domiciliat în municipiul Pașcani, str. Dragoș Vodă, nr. 95,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județ Iași, CNP 1520922224491, identificat cu C.I. seria
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
MX nr. 175460, eliberată de Pol. Pașcani, la data de
18.01.2001, în calitate de asociat unic și în conformitate (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
cu prevederile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
și cu modificările ulterioare, am hotărât modificarea actului constitutiv al Societății Comerciale DANDEX
actului constitutiv astfel: CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în județul Iași,
Art. 1. Desființarea punctului de lucru situat în Iași, municipiul Pașcani, Calea Iașului, bl. P1, et. 3, ap. 10,
str. Ignat, nr. 4, județul Iași. Restul prevederilor din actul înregistrată sub nr. J 22/3109/2005, cod unic de
constitutiv rămân neschimbate. înregistrare 18234705, care a fost înregistrat sub
(114/1.835.274) nr. 73238 din 6.10.2010.
(116/1.835.276)
Societatea Comercială
DANDEX CONSTRUCT - S.R.L., Pașcani Societatea Comercială
județul Iași AGROCOM LUCOS - S.R.L., Pașcani
județul Iași
ACT ADIȚIONAL
al S.C. DANDEX CONSTRUCT - S.R.L. ACT ADIȚIONAL
Subsemnatul Stîngu Daniel, de cetățenie română, al S.C. AGROCOM LUCOS - S.R.L.
domiciliat în municipiul Pașcani, Calea Iașului, nr. 1,
Subsemnații Lucescu Eugenia, de cetățenie română,
bl. P1, sc. A, et. 3, ap. 10, județ Iași, CNP
domiciliată în municipiul Pașcani, Str. Gării, nr. 89, bl.
1711216274782, identificat cu C.I. seria MX nr. 160143,
C26, sc. A, et. 2, ap. 7, județ Iași, CNP 2560217224497,
eliberată de Pol. Pașcani, la data de 1.11.2000, în calitate
identificată cu C.I. seria MX nr. 234459, eliberată de Pol.
de asociat unic, în conformitate cu dispozițiile art. 204 din
Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât: Pașcani, la data de 8.10.2001, și Lucescu Vasile Petru,
Art. 1. Se cooptează asociat domnul Teodorescu de cetățenie română, domiciliat în municipiul Pașcani,
Liviu, de cetățenie română, domiciliat în municipiul Iași, Str. Gării, nr. 89, bl. C26, sc. A, et. 2, ap. 7, județ Iași,
str. Ciurchi, nr. 119B, bl. D3, sc. A, et. 1, ap. 6, județul Iași, CNP 1580628224515, identificat cu C.I. seria MX
CNP 1660509224521, identificat cu C.I. seria MX nr. 377706, eliberată de Pol. Pașcani, la data de
nr. 355294, eliberată de Pol. Mun. Iași, la data de 18.06.2003, în calitate de asociați, în conformitate cu
19.03.2003, care vine cu aport propriu la capital în dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, de
valoare de 2000 lei, conform chitanței anexate. comun acord, am hotărât:
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4366/21.X.2010

Art. 1. Desființarea punctului de lucru situat în Societatea Comercială


Pașcani, Str. Gării, bl. C-26, et. P, județul Iași. VISION TRUST - S.R.L., Iași
Art. 2. Se schimbă date asociat și administrator
Lucescu Eugenia, ca urmare a schimbării actului de NOTIFICARE
identitate.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
neschimbate.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(117/1.835.277)
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Societatea Comercială actului constitutiv al Societății Comerciale VISION
OTIS RED - S.R.L., Iași TRUST - S.R.L., cu sediul în județul Iași, municipiul Iași,
str. Păcurari nr. 100, înregistrată sub nr. J 22/1188/2003,
ACT ADIȚIONAL NR. 1/1.10.2010 cod unic de înregistrare 15560910, care a fost înregistrat
sub nr. 73267 din 6.10.2010.
al S.C. OTIS RED - S.R.L.
(119/1.835.279)
Subsemnații Cojocariu Otilia Ramona, de cetățenie
română, domiciliată în municipiul Pașcani, Societatea Comercială
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, bl. D1, sc. B, ap. 1, județ AUTO MASTER - S.R.L., satul Păun
Iași, CNP 2760701224509, identificată cu C.I. seria MX comuna Bârnova, județul Iași
nr. 386589, eliberată de Pol. Pașcani, la data de
22.07.2003, Ciornei Simona-Ariadna (fostă Pop Simona-
ACT ADIȚIONAL
Ariadna), de cetățenie română, domiciliată în municipiul
Pașcani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, bl. D1, sc. B, la statutul S.C. AUTO MASTER - S.R.L.
ap. 1, județ Iași, CNP 2780913224538, identificată cu C.I. Subsemnatul Suceveanu Liviu George, domiciliat în
seria MX nr. 697570, eliberată de SPCLEP Pașcani, la Păun, com. Bârnova, jud. Iași, CNP 1770422221158,
data de 21.09.2007, în calitate de asociați, în
identificat cu C.I. seria MX nr. 822571/2009/Poliția Iași, în
conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.
calitate de unic asociat al S.C. AUTO MASTER - S.R.L.,
31/1990, republicată, de comun acord, am hotărât:
cu sediul în Păun, com. Bârnova, jud. Iași, înregistrată la
Art. 1. Societatea renunță la hotărârea de dizolvare și
radiere voluntară a societății din data de 30.04.2009. registrul comerțului sub nr. J 22/1605/2006, cod unic de
Art. 2. Înființarea unui punct de lucru situat în mun. înregistrare 18802546, în conformitate cu dispozițiile
Pașcani, Str. Crinilor nr. 42, județ Iași. Legii nr. 31/1990, republicată, am hotărât modificarea
Art. 3. Se schimbă date asociat și administrator Pop statutului societății, astfel:
Simona-Ariadna, ca urmare a căsătoriei. 1. reluare activitate începând cu 6.10.2010.
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Drept pentru care s-a încheiat prezentul act adițional
neschimbate. azi, 6.10.2010.
(118/1.835.278) (120/1.835.280)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|478985]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4366/21.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889