Forma de guvernamant in Marea Britanie este monarhia constitutionala.

În Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, seIul statului este monarhul, care detine de
regulá puteri limitate. Puterea executivá este detinutá de Guvern prin Primul-Ministru.
Monarhia Britanica a cunoscut o reducere treptatá a atributiilor lor, mai ales dupá anul 1945,
rolul acesteia Iiind mai mult simbolic. Cu toate acestea, existá "puteri de rezervá" pe care aceasta
le poate Iolosi, însá acest lucru ar putea duce la o crizá puternicá în statul respectiv.
Aceastá Iormá de guvernámânt este consideratá stabila, întrucât seIul statului, desi nu este ales
direct de cátre cetateni, este impartial din punct de vedere politic si nici nu se implicá la nivel
public în politica statului, de exemplu, Regina Marii Britanii nu Iace niciodatá aIirmatii publice
reIeritoare la politicile Guvernului, însá are o întâlnire sáptámânalá cu Primul-Ministru in care
îsi exprimá punctul de vedere legat de actiunile acestuia.
Rothschild-zii au devenit una din Iamiliile situate în centrul Agendei
Iinanciare si politice a Frátiei. Dupá ce s-au ocupat de evenimentele din Europa, ei s-
au extins în America, AIrica de Sud, iar apoi în întreaga lume. Toate capetele
încoronate ale Europei le-au Iost îndatorate, inclusiv dinastia reptilianá habsburgicá,
apartinând Nobilimii Negre, care a condus SIântul Imperiul Roman timp de 600 de
ani. Rothschild-zii au preluat de asemenea si controlul asupra Báncii Angliei. Ori de
câte ori a existat un rázboi, ei s-au ascuns în spatele lui, creând din culise conIlictul
si Iinantând toate taberele implicate. Capii Iamiliei Rothschild nu sunt evrei, ci
reptilieni care au trimis milioane de evrei la moarte, pentru a-si împlini ambitiile
bolnave. Au Iost asociati apropiati ai Casei de Windsor si au controlat oameni ca
Edward VII, marele maestru al Irancmasoneriei engleze. Edward era Iiul reginei
Victoria si al printului Irancmason german Albert. Mountbatten-ii (Iostii Battenberg-i
germani) sunt rude de sânge cu Rothschild-zii, Lordul Louis Mounbatten Iiind cel
care a araniat cásátoria reginei Elisabeta a II-a cu nepotul sáu, printul Philip, unind
astIel douá linii genealogice reptiliene apartinând Nobilimii Negre. Mountbatten a
Iost inclusiv mentorul printului Charles.

Introducere
Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord a Iost creat în
1801, ca urmare a apogeului procesului de expansiune început în
secolul al XII-a. În lumea noilor democratii, Anglia este diIeritá,
deoarece este o democratie veche. Fatá de noile democratii din
Europa de Est, America Latiná si Asia, Anglia nu a devenit
democratie peste noapte din pricina cáderii unui dictator. A devenit
democratie mai degrabá prin evolutie, decât prin revolutie.
Democratizarea a Iost un proces încet care s-a dezvoltat pe parcursul
secolelor. Litera legii a Iost stabilitá în secolul al XVII-lea;
responsabilitatea executivului a devenit clará în secolul al XVIII-
lea, si cu toate cá alegeri competitive sunt tinute mai mult de un
secol, dreptul Iiecárui bárbat si Iemeie adultá de a vota nu a Iost
recunoscut pâná în secolul XX.
Prin prezenta lucrare ne-am propus sá Iacem cunoscute
caracteristicile monarhiei constitutionale ereditare a Regatului Unit
al Marii Britanii si Irlandei de Nord. De asemenea este adus în
discutie si cadrul constitutional al acestui stat. Ce impact a avut
Uniunea Europeaná asupra cadrului constitutional al Regatul Unit al
Marii Britanii si Irlandei de Nord. Regatul Unit detine un sistem
politic cu o singurá autoritate: Parlamentul britanic. Prin intermediul
acestei lucrári vom vedea Ielul cum Iunctioneazá acestá institutie
politicá, care sunt membrii, precum si atributiile lui.
În cea de-a treia parte se va analiza sistemul de partide al Marii
Britanii. Sistemele bipartidiste, aratá Arend Liiphart 'simbolizeazá
sistemul maioritarist al democratiei, iar sistemele multipartidiste,
modelul consensualist¨. El a analizat sistemele de partide si a Iácut
o ierarhizare a numárului eIectiv de partide pe baza Iormárii
partizane a camerei inIerioare, o medie între 1945 si 1996 . O
trásáturá a sistemelor bipartidiste este Iaptul cá ele tind sá deviná
unidimensionale. În Marea Britanie, principala diIerentá
semniIicativá din punct de vedere politic care-i separá pe
conservatori de laburisti este dezacordul în ceea e priveste politicile
socio-economice ; într-un spectru de la stânga la dreapta, laburistii
reprezintá stânga centrului iar conservatorii dreapta centrului
preIerintelor. Acestá diIerentá se reIlectá, de asemenea, în modul în
care-i sustin votantii din clasa miilocie pe candidatii conservatori.
Liberalii si liberal-democratii pot Ii si ei clasiIicati din punctul de
vedere al dimensiunii socio-economice: pozitie de centru. Singura
exceptie perceptibilá a sistemului britanic Iatá de sistemul
unidimensional este aceea cá problemele de politicá externá ,
apartenenta la Comunitatea Europeaná, au constituit deseori o sursá
de diIerentiere în interiorul si între PC- si PL.
Se pun întrebárile: .Ce Iel de corelatie existá între sistemul de
partide si sistemul electoral? Este vointa poporului reIlectatá în
rezultatele alegerilor?¨ Drept variabile, se vor utiliza conceptele de
.democratie¨, .sistem electoral¨ si cel de .sistem de partide¨.
Ipoteza 1: Cu cât o democratie are un sistem electoral mai
reprezentativ, cu atât îsi máreste importanta sistemul de partide în
ceea ce priveste vointa poporului. Cu cât un sistem electoral este
mai putin reprezentativ, cu atât scade încrederea cetátenilor în
politicá. Existá o corelatie pozitivá între cele douá elemente.
Partidele paticipá la Iormarea vointei politice a poporului. Aceastá
aIirmatie descrie la modul general activitatea partidelor si ar Ii gresit
sá întelegem cá partidele detin monopolul asupra Iormárii vointei
politice, pentru cá si asociatiile de interese participá în mod decisiv
la Iormarea vointei politice. De aceea, partidele si asociatiile de
interese sunt din multe puncte de vedere Ioarte asemánátoare. Ele îsi
prezintá candidatii pentru alegerile parlamentare, iar din rândul
acestora sunt alesi membrii guvernului. Partidele devin astIel
elemente indispensabile, care Iac legátura dintre popor si
reprezentantii sái. Aceastá ipotezá este demostratá si în cadrul
lucrárii. Sistemul electoral este unul maioritar si disproportional.
Ipoteza 2: Cu cât un partid sustine mai mult interventia statului în
economie, cu atât el se îndepárteazá de centrul spectrului politic.
Modul în care partidele au oscilat pe axa dreapta-stânga este redat
de aceeasi autori mentionati anterior. Existá de asemenea o corelatie
pozitivá între cele douá elemente. Ipoteza 3: Cu cât sunt mai bine
reprezentate interesele de grup, cu atât se produce o deIragmentare a
spectrului politic. Existá o corelatie negativá între cele douá
elemente.
1. Forma de guvernámânt
Modelul Westminster britanic este un model maioritarist al
democratiei. Regina Angliei este cel mai cunoscut monarh din lume,
cu toate acestea nu mai existá o entitate asemánátoare statului
englez. De asemenea, Marea Britanie este monarhie constitutionalá
ereditará, iar Regina Elisabeta a II-a este suveranul Regatului Unit,
al teritoriilor dependente si a încá 14 state din Commonwealth .
Monarhul are sarcina sá numeascá, la propunerea primului ministru
sau al membrilor guvernului, episcopii Bisericii Anglicane ,
iudecátorul suprem si conducátorii armatei, toti acestia depunând
iurámântul în Iata reginei. Sarcinile monarhului sunt de naturá
reprezentativá, ceremonialá si integrativá . Regina Elisabeta a II-a,
îsi reprezintá tara în interiorul si exteriorul tárii si este liderul
Bisericii Anglicane. Regina emite acte statale ca de exemplu actul
anual de deschidere a lucrárilor Parlamentului, cu care ocazie ea
citeste declaratia de guvernare a primului ministru, conIerindu-i
astIel legitimitate. Pozitia ei, deasupra oricárei dispute dintre
partide, o Iace sá apará ca o persoaná cu capacitáti de integrare,
recunoscutá la nivel national, chiar si pe vreme de rázboi ori de
crizá. Marea Britanie, partea principalá a Regatului Unit, este
divizat în 3 párti: Anglia, Scotia si Tara Galilor . Cetátenia, comuná
tuturor elementelor teritoriale care compun statul, este britanicá.
Existá însá mai multe nationalitáti: nationalitatea englezá, galezá,
scotianá, irlandezá, nord-irlandezá (Ulster) si britanicá.


Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord este o monarhie constitutionalá pe bazá de
ereditate. SeIul statului este monarhul. El (sau ea) are sarcina sá numeascá, la propunerea
primului ministru sau al membrilor guvernului, episcopii Bisericii Anglicane (biserica de stat din
Marea Britanicá), iudecátorul suprem si conducátorii armatei, toti acestia depunând iurámântul
în Iata regelui sau a reginei. Sarcinile monarhului sunt de naturá reprezentativá, ceremonialá si
integrativá. Regina Elisabeta a II-a, din Iamilia Hannover-Windsor-Mountbatten a Iost
înscáunatá în anul 1952. Ea (si Iamilia regalá) îsi reprezintá tara în interiorul si exteriorul tárii si
este liderul Bisericii Anglicane. Regina emite acte statale ca de exemplu actul anual de
deschidere a lucrárilor Parlamentului, cu care ocazie ea citeste declaratia de guvernare a primului
ministru, conIerindu-i astIel legitimitate. Pozitia ei, deasupra oricárei dispute dintre partide, o
Iace sá apará ca o persoaná cu capacitáti de integrare, recunoscutá la nivel national, chiar si pe
vreme de rázboi ori de crizá.
Cea mai importantá Iunctie politicá în sistemul de guvernare britanic este cea de prim-ministru
Razboiul sexelor de la Palatul Buckingham s-ar putea sIarsi in curand. Potrivit publicatiei Gala,
un deputat britanic va propune luna viitoare in Parlament un proiect de lege care ar putea pune
capat discriminarii Iemeilor din clanul Windsor. Acestea sunt indepartate de la tron din
momentul in care au un Irate, chiar daca acesta este nascut dupa ele. Sustinuta de o mare parte
dintre parlamentari, noua lege o modiIica pe cea din 1066, introdusa de Guillaume Cuceritorul.

In anii 80 si 90, coroanele Suediei, Olandei, Norvegiei si Belgiei au lansat miscarea de repunere
a Iemeilor in drepturi, dar monarhia britanica a ignorat acest lucru. Este ciudat, dat Iiind Iaptul ca
in anglia cei mai mari regi au Iost in maioritate... regine.

Aceasta reIorma, Ioarte asteptata, i-ar putea permite printesei Anne, singura Iiica a Reginei
Elisabeta, sa Iie a doua in ordinea ascensiunii la tron, dupa printul Charles, dar inaintea Iratilor ei,
printii Andrew si Edward

Locurile care au legáturá cu monarhia britanicá genereazá peste 500 de milioane de lire sterline
(600 milioane de euro) provenite din cheltuielile turistilor stráini în Iiecare an, aratá un studiu
publicat de organismul de promotie Visit Britain, inIormeazá AFP.


Potrivit sursei, locurile legate de ''cultura si mostenirea britanicá'', Iie cá este vorba de teatre,
muzee, Iotbal din Premier League, castele sau resedinte de stat, au generat 4,6 miliarde de lire
sterline provenite de la turistii stráini, sustinând în acelasi timp 100.000 de locuri de muncá.

Printre locurile legate de monarhie, Turnul Londrei se aIlá pe primul loc, cu 2,39 milioane de
vizitatori anul trecut, urmând Muzeul national al Marinei din Greenwich (2,38 milioane),
Muzeul Victoria si Albert (2,27 de milioane), St Paul Cathedral (1,8 milioane) si Westminster
Abbey (1,45 millioane).

Buckingham Palace, resedinta din Londra a Reginei Elisabeta a II-a, se aIlá pe locul al
unsprezecelea, cu 402.000 de vizitatori, dar palatul nu este deschis pentru vizite decât douá luni
pe an, vara. Aceste ciIre nu tin cont de miile de persoane care asistá, zilnic, în timpul verii, sau în
Iiecare zi, la schimbarea gárzii în exteriorul palatului.
Ordinul de Succesiune
Regina a dat aprobarea ei pentru Parlamentul European sá ia în considerare o lege care ar da
Ietele regale dreptul de a mosteni tronul înainte de Iratii lor mai mici. În conIormitate cu
legislatia actualá, printul Andrew si printul Edward (si copiii lor) rangul înainte de sora lor mai
în vârstá, Printesa Anne, în linia de succesiune. Dacá se schimbá legea, Anne va Ii al patrulea în
linia pentru tron. Printul Charles, ca cel mai mare copil reginei, va rámâne mostenitor la tron.
Ordinea actualà a succesiunii
Charles Prince, Printul de Wales
Printul William
Printul Harry
Printul Andrew, Duce de York
Printesa Beatrice
Printesa Eugenie
Printul Edward, conte de Wessex
James Windsor, viconte Severn
Lady Louise Windsor
Printesa Anne, Printesá Regalá
Peter Phillips
Zara Phillips

#4al Palate
Familia regala Ioloseste, dar nu proprii, Palatul Buckingham, Kensington Palace, Palatul St
James's, Hampton Court, Windsor Castle si alte resedinte. Balmoral Sandringham si sunt
proprietatea reginei personal.


M4narhia britanica are nev4ie de 4 ref4rma radicala
Specializat
O regina poticnindu-se si un consort atacat Iara crutare nu au oIerit cea mai Irumoasa imagine
care sa deIineasca starea monarhiei britanice la sIarsit de an 2002. Poate ca acest an iubiliar nu a
Iost chiar ca acel annus horribilis 1992, dar a avut si el perioade bune si proaste Ioarte distincte,
si accidentul calendarului a Iacut ca perioada proasta din ultimele doua luni mai degraba decat
cea Iavorabila din timpul sarbatorilor iubiliare de asta-vara sa Iie, in mod inevitabil, cea care sa
staruiasca in memorie.
Avand in vedere toate acestea, a dezamagit Iaptul ca, cu toate reIeririle din mesaiul de Craciun la
propriile pierderi suIerite, intr-adevar dureroase - disparitiile, in decurs de numai cateva luni, a
surorii sale, printesa Margaret, si a Reginei Mama - regina a Iacut aluzie doar in treacat la
perioadele proaste ale anului regal si nu a reusit deloc sa priveasca in Iata o realitate ce sare-n
ochi. Desi succesul public al iubileului, ca si reactia la moartea Reginei Mama, au aratat o Mare
Britanie inca puternic atasata de institutia monarhiei si cu o admiratie plina de respect Iata de
regina, atat ea cat si Palatul s-au dovedit incapabili sa valoriIice acest capital de simpatie publica.
Ceea ce e si mai rau, au reusit sa iroseasca o mare parte din simpatia generata de
spectaculozitatea ceremoniilor nationale din vara. Mai intai, dezvaluirea ca printul de Wales
obisnuia sa le scrie ministrilor a Iost cea care a sugerat tendinta de a exercita o inIluenta asupra
problemelor de stat. A Iost apoi Iigura mereu prezenta, dar niciodata oIicializata, a Camillei
Parker-Bowles. In sIarsit, au Iost procesele abandonate ale celor doi valeti regali si toate acele
dezvaluiri vulgare care au insotit haosul iudiciar.
Procesul lui Paul Burrell a reinviat acele valuri de resentimente ce au intinat doliul la moartea
printesei Diana, punand-o si pe ea, si pe membrii Iamiliei regale intr-o lumina negativa.
Interventia personala a reginei, a carei brusca improspatare a memoriei a oprit un proces aIlat in
curs de desIasurare, a ridicat semne de intrebare asupra rolului Coroanei in Iunctionarea iustitiei.
A Iost prima data cand tumultul unui scandal regal a aiuns pana la monarhul insusi. Aceasta a
generat totodata speculatii legate nu doar de ceea ce acest valet, si altii ca el, ar Ii putut sti, ci si
de puterea pe care le-a conIerit-o ceea ce stiau.
Si ca si cum toate astea nu ar Ii Iost destul de pagubitoare, detaliile asupra circuitului cadourilor
care au iesit la iveala in cursul procesului lui Paul Burrell au creat impresia unei Case regale,
daca nu coruptibila, atunci pe punctul de a deveni si careia, s-ar putea spune, nu-i este strain un
anumit libertinai. Pana la acest punct, publicul a avut tendinta de a-i privi pe sluiitorii regali ca
pe o casta speciala ale carei loialitate si discretie deosebite isi aveau rasplata nu numai in bani, ci
si in statut. Reducerile de care beneIiciau in anumite magazine si punerea in vanzare a cadourilor
oIiciale Iacute, se pare, cu buna credinta membrilor Iamiliei regale au compromis imaginea de
decenta si modestie a personalului Casei regale. Totodata, aceasta a amenintat sa aduca din nou
in discutie Iinantarea Listei civile din banii contribuabililor.
In zilele dinaintea transmiterii mesaiului regal, Palatul a incercat din rasputeri sa stimuleze
interesul public, mentionand un pronuntat declin al ciIrelor de audienta de-a lungul anilor.
Aceasta ne-a Iacut sa speram ca regina, in poIida neasteptatului triumI al iubileului sau, ar putea
renunta la practica de un conservatorism discreditat a Palatului si va anunta reIorma radicala atat
de necesara. Noi asa am sperat, dar am gresit, din pacate. (.The Independent')


ll Y4u Need is L4ve la 1ubileul de ur al #eginei
Impresii si pareri pers4nale in FO#&M

artic4l de Dani #4ckh4ff
Dani RockhoII - scurta prezentare

Vestea mortii tatalui ei, regele George VI, i-a Iost adusa Elisabetei pe crnd se aIla in Kenya. La
inmrnarea documentelor oIiciale de urcare pe tron, viitoarea regina "n-a varsat lacrimi, ci, cu
corpul drept, incordat, si Iata usor colorata de emotie, si-a luat in mrna destinul" dupa cum isi
aminteste secretarul ei privat Martin Charteris. Dupa doliul de rigoare, Elisabeta a II-a a Iost
incoronata cu Iast in Catedrala Westminster, la 2 iunie 1953.
La 50 de ani dupa incoronare, Regina Marii Britanii continua
sa primeasca "note bune" din partea colaboratorilor ei si a
presei conservatoare.
The Queen "nu e perIecta", spune ziarul Times, insa "merita
toata lauda pentru disciplina si rabdarea cu care, de 50 de ani,
si-a indeplinit indatoririle de monarh".
Edward Ford, unul din Iostii ei
secretari personali, vorbeste
despre "leieritatea" ei carac-teristica: "Regina nu-si pierde mai
niciodata cumprtul, isi exteriorizeaza Ioarte rar sentimentele, nu
arata enervare si isi pastreza srngele rece chiar si in situatii-
limita".
Dintre cei zece prim-ministri care s-au perindat prin Downing
Street (resedinta din Londra a Pemierilor), nici unul, indiIerent
de restul diIerendelor de nuanta sociala sau politica, nu i-au negat doua calitati: diplomatia
politica si absoluta discretie. " Elisabeta e singura persoana din conducerea politica, cu care un
Prim Ministru poate discuta deschis si Ii sigur ca nu va transpira nimic in aIara" spune Iostul
Trezorier si ministru de externe GeoIIrey Howe.
In sondaiele de opinie ale cotidianului Daily Telegraph relatia Reginei cu poporul britanic apare
ca "distanta", maioritatea celor intrebati dorindu-si o Iamilie regala "democratica si accesibila",
dupa modelul celei olandeze. Pentru 63 ° din intervievati, "Regina Elisabeta a II-a a pierdut
contactul cu poporul de rrnd". Sa Iie acesta un motiv pentru care Iestivitatile iubiliare din acest
an au ocolit rigiditatea ceremoniilor traditionale, incercrnd sa le imbine cu maniIestari de nuanta
populara, concerte pop si rock in aer liber?
Dintre surprizele Jubile-ului Iace parte si "duetul" Reginei cu Iostul Beatles Paul McCartney, pe
o melodie care sa mearga la suIletele tuturor: "All You Need Is Love". Pe ritmurile acestei
melodii, amintirile oamenilor nu sunt despre incoronari, razboaie sau Imperiul Britanic, ci
despre Diana, Printesa Moarta, iubiri, divorturi, scandaluri si inmormrntari in Casa Regala a
Windsorilor.
Cu multa tarie a inIruntat Elisabeta toate aceste incercari
omenesti, convinsa - ca si mama ei, Queen Mum, decedata
acum 2 luni- cr un monarh trebuie sa puna intotdeauna datoria
in Iata sentimentelor.
Si, cu toate acestea, Regina nu e nici stanca, nici bolovan Iara
zrmbet, iar apropiatii o descriu ca pe o Iemeie lipsita de
pretentii si plina de umor. La un party in aer liber, strnd de
vorba cu o trnara pereche, celularul Iemeii a inceput sa sune.
Observrndu-i strnieneala, Elisabeta i-a spus: "Ar trebui sa raspundeti. Poate ca e cineva
important". La petrecerile de la Palatul Buckingham, musaIirii n-au Iost o data surprinsi de
nonsalanta cu care "aduna de pe mese" si sprla vesela in bucatarie. Iar sotul ei, printul Philipp,
care, dupa pasiunea de inceput a casniciei lor a inceput sa
Irecventeze, discret, si alte Iemei, remarcr "nemarginita
tolerantzr" a Reginei.
Poate ca aceasta inIinita tolerantza a sustinut Monarhia
britanica, Ierind-o sa devina "o institutie palida si obosita",
dupa cum tendentios o caliIica ziarul de strnga englez Daily
Telegraph. Pentru maioritatea britanicilor, monarhia trebuie
mentinuta, ei dorindu-si totodata modernizarea si o mai mare
transparentza a acestei institutii. Jubileul de 50 de ani, sub
motto-ul "All You Need is Love" sarbatoreste atrt
continuitatea, cat si schimbarea unei tzrri in progres si a regalitatii ca Iundament al cresterii sale.
In ritualurile de la Londra din 2-4 iunie 2002 s-au sarbatorit nu doar stabilitatea, al carei
emblema e monarhia britanica, ci si devenirea unei institutii care a servit de ancora
constitutionala intr-o societate prinsa de vrrteiul istoriei.
Anul trecut, la Londra, am vizitat doua dintre institutiile simbolice pentru traditionalismul
britanic: Cladirea Parlamentului si Curtea Criminala de Justitie "Old Bailey". Sunt locuri in care
timpul str pe loc, istoria pare a Ii inghetat de cinci secole. In ambele cladiri nu se intra decrt cu
aprobare si ghid specializat, care poarta la mrna si la piept insemne speciale de insotitor
autorizat. In Cladirea Parlamentului am urcat pe treptele acoperite cu covor rosu pentru
vizitatori, covorul albastru Iiind rezervat doar aparitiilor ocazionale ale Reginei la intrunirile din
camera Lorzilor. In aceasta camera se aIlr si tronul ei poleit cu aur de 24 de carate, spre care, la
ora 11.27 Iix, Regina paseste timp de exact treizeci de secunde.
Intre Camera Lorzilor si Camera Comunelor nu exista comunicare, decrt printr-un coridor lung,
pavat cu piatra, prin care se trimite un mesager, care, pentru a i se deschide usile inalte, trebuie
sa bata de trei ori intr-un anumit loc din canatul usii: pentru Dumnezeu, pentru Reginr si pentru
Tzarr.Cu un ritual verbal, tot de secole consacrat, se deschid si se inchid intrunirile Curtii
Criminale de Justitie, unde Judecatorul si Curtea poarta inca robe lungi, verzi, si peruci
renascentiste. Intre zidurile acestor cladiri ai senzatia ca ai intrat intr-un tunel al timpului, sau ca
esti la cinemato-graI, vizionrnd un Iilm de epoca. In timpul acesta, la crteva zeci de metri, viata
londoneza zoreste cu vuietul ei zilnic de strada, de multime pestritzr si
grabita.
Traditie si modernism convietuiesc la Londra intr-un perimetru restrrns si
din ce in ce mai aglomerat, depasind 7 milioane de oameni. Fost Imperiu
Colonial, Imperiul Britanic si-a "revenit la matca", asimilrndu-si insa in
timp Iostii "colonizati", care l-au transIormat, pe nesimtite, intr-un stat
multirasial.
E doar una dintre tranIormarile careia a trebuit sa-i Iaca Iatzr monarhia britanica a ultimilor 50
de ani. Alte doua sunt dezindustrializarea tarii si rapida emancipare a Iemeii, care au impus noi
atitudini si o noua legislatie in evaluarea Iortelor de munca. Noile structuri de ocupare a locurilor
de munca si un nou raport intre sexe au atras dupa sine prabusirea structurilor Iamiliale
traditionale, o mai mare toleranta sociala si o radicala liberalizare a stilului de viata. In spatele,
dar si in miezul acestor transIormari a stat principiul Regalitatii, al unei Monarhii care a
concentrat patriotismul, devotamentul national al britanicilor, indiIerent de diversitatea lor de
rasa, origine si interese. Jubileul de anul acesta celebreaza, mai presus de cei 50 de ani de
domnie ai unei Regine, unitatea nationala si energia unei natiuni multiculturale crntrnd sub
steagul ros-alb-albastru "All You Need Is Love!"%he Queen - campanie de rebranding pentru m4narhia britanica
15 March 2007 scris de Raluca Georgescu
2 comentarii
O noua pozitionare, un public tinta, canale de comunicare si un mesai. Monarhia regala ca
simbol al onoarei si dragostei de popor, poporul britanic si nu numai, cinema DVD TV si
cerbul ca simbol al monarhiei.
V-as surprinde daca v-as spune ca Iilmul The Queen nu este nicidecum o biograIie a reginei, ci
un Iilm despre criza de 4 zile a monarhiei petrecuta o data cu moartea printesei Diana in 1997?
Filmul este construit ca un Iilm usor nu exista actiune, tensiune, suspans
iar tonul general in care incepe aminteste de o comedie britanica. Decorurile sunt Ioarte reusite,
iar asemanarile personaielor cu cele reale sunt destul de bine realizate.
The Queen este un Iilm al relatiilor tensionate, in care interesele diIerite pot genera probleme.
Sunt surprinse pe rand relatia dintre regina si printesa Diana, relatia dintre Tony Blair si regina,
relatia dintre Charles si mama sa si, nu in ultimul rand, relatia dintre regina si poporul pe care il
conduce. Toate aceste relatii se aIla sub semnul compromisului. Regizorul si actorii aiuta Ioarte
mult spectatorul sa inteleaga toate Iazele acestor relatii pana a se aiunge la compromis.
Desi mi-a placut filmul, nu pot spune ca nu m-am simtit usor manipulata. Parca o parte din
mine si-ar Ii dorit sa nu ii placa. Caci pana la urma Iilmul acesta Iace parte dintr-o campanie de
marketing menita sa sustina brandul monarhiei din Marea Britanie.
Sa Iim realisti. Ce Iaci pentru a intari pozitia monarhiei in Anglia? Un Iilm in care o prezinti pe
regina ca Iiind un suIlet deosebit, care insa Iace tot posibilul pentru a-si
mentine demnitatea si onoarea in spatele unei masti reci. Un Iilm in care Tony Blair apare ca un
personai super simpatic. Si tot in acelasi Iilm prezinti comuniunea om-natura - in rolurile
principale: regina si cerbul.
The Queen este, per total, o intriga politica analizata, judecata si apoi intoarsa pe toate partile.
Extraordinara pentru Ianii talkshowurilor cu iz politic. Un Iilm interesant pentru a te delecta intr-
o seara relaxata.


"Peter si utumn Phillips sunt incantati sa conIirme ca vor avea un c4pil in decembrie"
aceasta este declaratia oIiciala a Casei Regale Britanice.
Cine sunt Peter si Autumn Phillips?
Cel mai mare nepot al #eginei Elisabeta, Peter este Iiul Printesei nne, Printesa Iiind al doilea
copil si singura Iiica a Reginei Elisabeta. Anne este sora Printului Charles, a Ducelui de York,
ndrew si a Contelui de Wessex, Edward.
Peter are 32 de ani si este al 11-lea in ordinea succesiunii la tron. Peter si sora sa mai mica, Zara
Philips, nu au nici titluri, nici indatoriri regale.
Peter Philips este casatorit cu canadianca utumn din data de 17 mai 2008 si a devenit primul
nepot al reginei care s-a casatorit.
In prezent, Peter locuieste cu sotia sa in H4ng K4ng unde lucreaza pentru Royal Bank oI
Scotland.
#egina Elisabeta si Ducele de Edinburgh s-au declarat incantati de anuntul ca vor Ii
strabunici in luna decembrie a acestui an. Se va naste primul stranepot al celui mai in varsta
monarh in Iunctie, Regina Elisabeta avand 84 de ani.


 1472.79/ 8:8x30 2.43x0 549.: 48.97-:x0 : 3 ..79/047 .9.43899:x43.79/0 5490.5. . .0397: 850.5g .7g 50 .:947203x43.24/:0307.70 8:8x3 .g .70 :3 88902 00...438038:. 893. 4/: L3 .5gL324//0.x0 ..9.0 L397 :3 850. /70./7::..43899:9/0804748:78g /0 /10703x070 L3 390747: L3970 !  ! $0 5:3 L3970-g70 0 10 /0 ..g 88902: 2.79/00 /0x3 243454: .7g7 $8902: 00.70.00.7 .3//.7. ..43807..7 79..09gx0347 L3 549.470..059-g . 79..00.x.70 5.. 88902:: -79./7: .0/07014.:9 4 07. 54547:: : ..7.0 57.3g .x0 . 0890 :3: 2. ..70.4 0.43x.89g . 0. 54547:: 7010. . .9. 2.59.:9479. /10703xg 80231..9g L3 .70 .0.90.. 5:x3 70570039.84.3x 8g . .0 90 .802030.7.4342..x0 /0 39070808:39/32:905:3.947.70 4 20/0 L3970   97g8g9:7g .9 0 25.1g.05900/0 /024.g .79/00 .  .5.073:: !.8.x0 88902 00.79/0 L3 . 10: .7 8890200 2:95.:..70.0 90549.x . 70570039.70/070.g 574-0200 /0 549.. 24.790303x.9.g /0 ..9 /0 .9.089: 89..9. 1.79/890 0890 1.49..2039:-79.79/00 5.79.70 8:39 202-7 570.: . 88902047 -5.-0 .7 /3 73/: .00747 7059.9: /0 .x0/039070805.947.97:/0 .947.790.-:7 9 7057039g 893. .79/0 88902: 00. : .:2 1:3.802g3g94.59.479.43x0 549.43x.00.08947.3 7..xg /0 88902: :3/203843..7 /8574547x43.7.00 /4:g 0020390 !.47/:L3.30 573.802030.90!.#0. /0 .0 /0 88902 /0 5.7.4342.79/00 .99 L 2g70 90 25479. .x0/08.390747 89g/0.97:: 549.x0 089g L3970 88902: /0 5.0397:: 5701073x047 . . 2:9 3907. 1472.-:7 90890/0.8... 0890 2.g 00 93/ 8g /0.3 .8:57.9g /0.g .79/0 .70 0L 57039g .g L3970 .90.: .0397: $3:7.84.:9 &3:30.900.. . 5..3/0 /0 47/ #0. 1472g7 5.g 89g 4 .9 :3 5.x0 549.g /3 5:3.43807..9 50 . .172..70.79 82-40.x /3 5:3.90/0.43807.99 8.: .9g 703/ 5.x 50397: .98890200/05.g 5.4.2070 31074. 3:2g7:: 010. .089g/10703xg807010.0 54x0 /0 .00.43899:x43.81.:483:7g.790 80 .79/890 24/0:.g 09073g . 88902: /0 5.:7450.00.9 :3 88902 00.:2 . -07.7g7 . . : .3g :3/203843./8.. 893..0/0..8910 0020390 3/85038.70 805.057.9:: L3 0.947/0..43.9.0 .30 ..x430. .789 .47:9. /3970 54547 70570039.0 50 .0.03x.. .0 3 . 0890 70/.59: .7.947.9: &39 /0x30 :3 88902 549.0/070 .089g 3899:x0 549. 890 .3x.479.7.79. /2038:3 84. ..3.7170 9 8g L3x0002 .9.3//. 0g9:7.3.3.. !73390720/: .9g L3 70:9.3 $890200 -5.0 0 . 89.:7450. .05x0 507.7.0 50397:.89 . . 8:39 .7.99 0 80 L3/05g790.0. 88902: /0 5.3g.x0 .9 /0.947.4 0.0890 :.5.x 549 1 0 ...79/890 . 54547:: .70 . 970.43x0 549.0 202-7 :.9:&39.-0 80..70 1. /70.. /024.../0 L3.470. 5490. 5.0/070 549. 0890 . .3.2039.79/0 50 -.947 /70.7 79.79/0 ./7: :.9 .. L324/:L3 .0070 5. /0 5.470.79/00 /0. /024.89g 5490g 0890 /024897..8:57.0397:: . 1472g7 .:x0 .43420 .59.3x /3 .0 84..947 -07. .9 4 /024.42:39.42 ..

g70/85:90/39705.3.7/.7.:7.0 9.!.90 89... 572::23897:8.47.572::23897: 8. 90794747 /0503/0390 .70.3:..90 .9743/3 242039:3.x43.9/8.708. /31.70 . 3.0.:.00 /4:g 0020390  472.90.g 89g L38g 2.30 243.2.02.79/0 4 1.7.x.00 $:893:9. 1..28 .. .7.gL388902:/0:. .3g ..70.9089.3: .450784.50./0:.x0 #03.g L3970 .3.9::&39 . :3/05:9..9980574/:.g #03.9.425:3 89.479.5745:3070.-4:80047/0.9gx 3.x0 30. 0290 .95:-.g :/0.g:3.:. .g50-.g 3907..7.08g. 3: 2.3/0/047/08904243.g947 .802030.9.700:8.2039:: . 89g 4 .7020/07g-447/0..9: 0890 -79.470.g947:8:5702 .7020 /0 7g-4 47 /0 .07947: .9 43.9. 47..45807.9: .30 #03.779.79..0 . /0 /08.3. /0 :.. L3.g L 7057039gx.90 90/0.089.073:: 058.90 90 /0.3. .72.8.30 5. 8.30 -807. 0 /0. L 7057039g x.:..81..8:57.3/0g &8907 -79.7030 $.073g239 4/0: 089238907 -79. 850.8.9.. 3.704.8:57.g .:348.x..7:: 8:39 /0 3.9.70 4.7.75:90.9 8:39 2.x0549. .9:7g 70570039. 7030 $./00025:. :.../0 /08.7g . 4 50784. .x43.:348.9::0890243.-09..2039.7.7#03.2039:35740.8g3:20.:...0.549.9:.:9g .g #03.0890.90 /3 422430./070.04/017.x.9/3 ./042.25479..802g3g94.7 50 .2.202-747:.94..g 3907.7.789 .703!..5.x.7:.47 09gx03.:20:.3/0g 347/ 7.790.3g 7./05:33/:7g239: L31..708.3g..073.0 8g ..300890243.9gx/03907.. .0 3.70 70.572:: 23897: .3.79. L3 390747: 090747: xg7 0890 /07: 807.723../070 .3:#0..3 7.0 0.g .3..9gL3.9:: 030 0...43/:.:9243..7g .70.:9g.8910 0929.43899:x43.3.::317.8g3:20.-09.7/3:20 .90 .7. . $.97:: 549.783.5.08903.g  #0. 089g 4 0399.-09.4x...7.9903.3./0572 23897: #.8:393/05.7.: ./3 3974/:8.070243.5.0g 8.90 .9:&39..70.9gx /0 3907.073.3. 2:90 3.72.0 /0.431073/: .70.g .3:.9L35g7x3.7 50 .3:3/847 .g L3970 .5.9:7g70570039.7g .8.4x.9:: &39 0890 /..08908:.073.89100929.070243.9039070800/07:5 .431073/: ..: .43899:x43.:9/:5.70 .:. /05:33/ :7g239: L3 1.L3390747: 090747:xg7 0890/07:807.90 94x.42:3g 9:9:747 002039047 907947.3.90 !4x.9.0890.073:: 058. -30 70570039.5:30 .70-79.:348.2. /0 :. 0890 :3 24/0 2.3.45 807.7.g70 /85:90 /3970 5.5745:30:3. : .90 01:89. /024.30243.75:90.. 79.300890. #0.8.0 .g/0 070/9..9::.334.5.43/:.00.70.0 9.7g.g947: 8:5702 .03.7.39g1:3.30 :/0.7g 0.1489 L38.70./0:.70.8.90 94x .79/0 4 1.g ..0290.0. ..3/ !497..0890.00 /4:g 0020390 5490. 573.g 070/9. 202-747 :. 3... /0 0025: .07 3/847 4:39-.7.7 34:.7g747!.. 572:: 23897: .705.9.:0.7102047/3.90.70 89.x43.g 89. .x43. 030g .2039:: .7: 8..7::8:39/03..: 94.90 !4x.9.g947.70 70..30 #03.g .9/000.07.790 /39705.9-79..00424/1..2039.:. .: .70..7.5.90/0.7g747 !.79.3.70..5745:3070../089.

.24 9039743:L3.:9 :723/:0:3.050397:!.70...9743 /:5./090.390/0847.: 24.7/0/070 890730574.390.7. .7/ .70.889g 3.2 !73x:.708 ..30 089238907 --0 24.7: 890.75.1.479.89059.574-.89008.09:009:7 947897g3L310.:700./.08:30 #03.0.850397:.789g !73908.708!73. 24..2.5.:/.3.970 2:00 149-.g808.x.947 /.790.:243..9:.4390/00880 .9:: 7/3:/0$:.-79.:0 .947.474..g0890..#0308./08:.9470 57393/708/.7.0 70 0/3x.5739:.89.3.59:.300$:0/0 ./3!702070.9:7 9897g3 8:8x33/L3.75:90.038:3.97...7/ 4.50397:9743 !73x:.3/0 47.9.9 2.08:30 .30/00:74 574./343/7.9.330 L33.9/4:g:3 50.:0g9:7g.0390/0.g  !739704. L3. .472.: 08..17.77 !73x:3/70 :.3 ..347..:.:L3 10.:.9743  7/30.70.928..7.2-.9:3:0890/08.089:..9 /.701472.2.07 8./0705:3070 .8:.1g50572:4.947..0 !73908.:70.:148932. 1090070.-09..00800.7.-79.730/37003. :385700..30 $9!.73.9/047.3.9.00.90/0 .x472..30 :0:'.30  :.2.90/0.g 10...30/070890730 24.3.4547 7.L3./4:.02. .:030 !73x:/. L3925:..x43.08 !73x:.0..3.90..L3 3. .0/7059:/0. 24 90370.08:3 .:9:7.7/ . 80. 14..g7L3090747:5.10.4390$0.3:L3.:70 0/3x0/089..g.0890...770.70. .38g..g!  !497. 8..7/.438/07.1703:x3..38. -079 /024. 3.30. 24.390/017.3 .90/0243..70400.073 .:700..30/0 .1.-79.90/7.2039::7450.#030 8.70.:.g 5739:3/7085739:/.98:780 4.4314729.2083/847 .9..02.3 8 .2-g00.457030 .g50890 /024.7243.47-.:7/02:3.. 330.97:0.-09.0390/3.70.7g23024 903947.:0307.7.70 %:73:43/7080.70 .70. 3.2!.913/1.: /0.3 314720.8.1g504.708 /.347/30..0/047 !73908.9g:389:/: 5:-.9:.5072905739080330 83:7.382:/057424x0'8979.9. 925 /04.0.0 !73x:/0.9 . 3...g03070..8..90 7030  .439/020/050784.70.3:970.1020473/7059:7 /.

.0/3.2.../.90 ..7 !74.3/43.90..0/07094./27.80 /85.70. 574570507/078:10790 397 ...9 1489.9.: ..9.3 !4.-..7.0890.7::.3/9:2:9::3:8....!..3:..  43.7:. 088:..90.0 !.7:9.85.243.9.2. 703.47..31.9.850.870..1489.790.908/8..90..574.9903/39.70-79./00574.::770.3:-../0.89.:90 805.:3 .#030.42574282..70 ./0.7030507843.9053.:9805074.903:/4.90..9:/0.0970..470.9.1.:94.9.08:5:-.3-.20 !.708.0895:3..9/4:.9::.: $.9:3.90.7-. /0.:38499.:1489574..3/3..93 .9..9 703.33/: 808:3.00.2./0130.047/4...:.707 408 381.. 8 .2.0 .3.541:7.9..9../039:. . 57.3085:3070....789 .75:90.47:59-.508:94770.70 .243..:7/070803920390.0..8:07..9.715:9:989 .7.2 0383943!.039.. 00.3./0.7.2070. . 3907.3 .73:57457 !.850.0.3:3 ...9 .:9::..0.8.790/893.330 !73x08g#0.- ./3925:8.73970.:41079.790.3/73...549.08...089.7.943.259434:79 3/847.890.90.:9...7090/0480-908..:78/03:2.:7. .070243473.-79.:./4:747 41./0 850...7/:7074.09 8....943.2..3.90.980230/03970-.70-7:8.507843..3:2902.70.08../4:803/847 !73908./0.907010770/3208.3:.:.5739:/0.8.7:38:8 .70 79.3:3:2.41./070850.:4.9.70/39.038.94.0.431079 4.99494/..905:-.70. .0.. 8389..7.89014.59:.7.:7.:393.0..91.70..70.74::474..9070 0/3x0 ...00.7030 .9.257485..2 8:39 5745709.9.8:57..:3.!58 #4./0825.9. 8:7478.1.#030...0/93.0.9..704.9.:32..243./0 703. 574-02047/089...:.1./. !..-..9.70.700 ....:294..703.7/0.70.90.:.3/ 48500..890 ..:089.08:::!.0 573908../07.089.89../0.:8990 1489572.33:8477-8 /..70.4579:3574.5074..73./0-:308574.894./4:747 .94747:-.9.30 . 89.790/3825.9.0397 4:23...070/0.$..0.g !0907!58 ..705.7480.202470.8.3.08.7/.247../0.:70..70:89/04../..:49./0 .:78:574.70..7030.202-7471..5:9073.3.8. .81.:30...789/0.40/04701472.48::/.505:3..91.7.70/0.708.2070:570039.10 324/30. ./03899:9.8:57.:-:3..24.42.57.3.0..91.24.0.3.:78/0/081.8..3202470 . 850202-71.00 /0.471..2070...925708.70 /09.70-0301..:0/4.438479..3:29-0793.2.0.00.98!.50..89.90.0307..8:7.089.0.7.089.70. ..0.5.9.:/07.:9.30.83:.8070.0082.8..9. .8..:-0:: ....14480890 /... 1489.9:$9 .::770.708.70. 0307..73:.3.90.8:57..90 8.3031:3.702389747...8.9..0...70 3 4..9 5:-.9.711489/089:/05.70.9.01.08 4-83:. /.8 /05:9070. 5074.1.89. 5:3....0..39.:/4.790 3/0.08::!.7..70.8.30.:9903/39.90.890. 504.208 8 ..8.703:. 5739080.9.03/. $50.17:24.85:30 3: 0890897..:.0..3/..7.709 8.89..:70:898..3.0 /.-.007...:-94..3::70./3:9200/4:...431:039.4/.:3.0..7.0800.9:8 .9:9 #0/:..59.303.-8.0.7.:385.

3...3: 8507/02..0.94782/8..-47.:.:98.43807.98.90 %03/0503/039      4:00/84.347 .7:%208 38.97.94770/0243.9.:79..:30 .9 /030.701472.24799.78389:.#030 2570885.70 /0 /0.703...4.70 '0890.70 8.9.3 8 .72 .30 .2079.7 /..707507843.9.85:9078.3/:35743:39..::.90/7.3.20339.2...0572 23897..9::97:21.1. 703:39.78./0 .039./002490 8 . .70.303.:847.70.7.53.3/05393/.3 .4393:.70509743 .0/0:7.70.8.9 /. .!.9..932 3.:5073/.87.30.39. 8.43807.:203904741.47-0890 /085700079.793. 3541/.:/039. 85:30.7907.28507.4743..0.00.239089080.3.7.3490-:30/35..9::8.3.3#4. . . 4.14.50397:/8.411 8.!020747 3.9474708.7507843.: .90..#03.94. 32 3.9.7:057./4.9.9573433 $97009 7080/39.-/...824/0890.:.: .892:00 390708:5:-..27089 /35./.3#4. 94... .447.8970...:3: 3/107039 .03 #& .:9013.411 .475:/7059 3...79./0893:/:5. 3/80.07.47/.390.709.9/0.:28 .8 30070.708 .7. !./4:/074.0307.7/47/ :3:/314890 80.:25 9: 80907470.08.893.-09050.8../:.70...5720.8507..0. 3.3:39.89.709.570039...0/3-.-09.382907208.75:90..9/37.3/:5. 90789...9.79078 :5..94.:3:.1489.9.9 81.0.0./:8.:-0::8.-47 300/3.7.703.9...17047/0.0 %494/.1489 3. /0./334: 3/8...4/.8.9:./343/7..3.70 #03./0..779.4743.9 29. 3970..:0 70000470' ..890.70/9.7..9..9.9.:/.1....089238907 .8070../0:3.9.:1.:-0:/0:7. 203943.507843.70885..9.::70.78039203900 3: .89059.57. 57080.4397-:.4/0.70 %0":0033:050710.790.89..

70.3857.385.3..85:301489: %704707823897:/009073004117040 3843/.:2507:79.701089.08903.31089. /08570.7.7089078./:3.479.397 484.7:.-79./943.%007..9... .43899:943.#0.50970.7849:0 5739:!55 .3..:54547:-79.905738.24/0:. 9407.-4. 170.7:1020.0473970-. %007./73:80397.7. .497/9.1:3/.7.7930 50 4204/0.!.:2:3 .47.80. 8./39703899:9082-4.08-./0.89.. 0/473/: 89494/. ..:94.70..-09.:3.38.7 4203089 . 545:.90.3:03.47 243.3.2039::. 2-09 .908!.8:893:943.3.1.0702434797.2.05:9..7.070/0..90..!..43/7.70..05:98. 2.3949/0.7:/089 3. .79.3 8:- 24994 :4:00/84. 25479.:549..0 $:394.-44.. 9.: .39 .549.70/3.39.7.90.7 7.7-.9/4:.:3249../03.73. 549.3.5:3.9. /:5.05.70 ... 302..:7832472 39.8:30.089 .:9 .3.70./07089:/10703/047/03:. 3: .E988.. #03.:54547:/07 3/ $.7-..:9.:30. .2039::8:790.479../3 :30 8 ..3.:.70.90.-79.3.10.40 3. -79.:8.50397:.3..90/8.43/:.7..43.:4. 31.0..97.31..7/03:.8.901020 702.0 379:.32..0790545874.9.9407.:303899:9.9 3..9/542./0502080885 .5745.83.004...2 2:8..70:3 !723897:54.-09.3./70.85:87970-:8.708.0243.7.9 9 .7.709 8.70 /:5..507/:9 .8. .20.2070.3.9 #03.739.70 02-02.050397:97..43899:905..708/850.90.8818:7.7.:14894/.07-07 39708:75700:-0 ::1.24/073.82.39./8./0:8990 /.7970-:08.:70/0.-09.50410200589. .8.8.49/.947.0:.84..03900 /8.5.#030.85:3/09 !4.030...07-07 89 3//0 .. 3/: 89 3030.2.:73.7.9.317:39.3::.9.07.0./0 5709039853. ....203473:8:39/085703.:1489:0..2 3..080..8/0..047../..79. 8947. !73908.070.4.70 ./0.2.7039E./08.7. 3/84747 :2:9.0 !0792:70.:2903/039484./024.:309 735747088. .7908/:09:#030.:.07.0.0 ":003:2 /0.70 97./943..5.8..574-. .789.:35.50784.2-00./.0370.723.7... 3/8.3.39 .8:109009:9:7474:00/84.083:7./0. :3243.9::. 3.:947..9/473/: 841..7054. 1073/ 48.0.82: -79.9.3.02-30.43.!..5 !0397:2.2-.08.3.3.:49 3.80392039047 $ .1.9.2039.793.7.9470890.47-.9...-09.90..9. :-7 /.90.90:-.570..9/4:.43/7.9/0.94/08.00/04530.0 ..842.90.9.:.9 ..70.3139...4.94793:/4.9.0890.5059380230850.0/03849947 .173 .84-489.3/.:.... /:5..3/00 !0397:/33907.98.-84:9.....#030 !4.05:98.479:7 8.5.70 925:89 504.47748:50397: ./70.9509705900.3:. 790:89470 3:970....089...08903899:9 :-0:/0 /0.9.0/.70.. .7.90.30.9:. .09./3.3.0890 204/ .8:75738/0 3438..239704.39.3.-9.439.2:7.39.08./89..5070.0 3..:2./0:247 .3-:...9..7090 8.4743.89E3.450790.39.970-:0 20393:9.8.8:30  -807.9.9/0.1309..807.94.4393:9.

 .90 970-:0 8.80890925/00.925:: 8.9397 :39:30.207.:9.0 42..:9:7. 385.42039.9 . ..83:3:2...7030 ..302.3 .708/7.9. 1.83/24.7.43/7.5..0789.70.07 8507:.:09:03. 82-4.09:08.787.. 2507:79...9 /05.43.943.:3/0 3970.7.9::850397::2300: 50397:#03 850397: %.:24-47..443.88:7573/0/.974982: /0....:..8:39/03/:897.47/47:3 5.83057.7.:./0:803.3..89.94 7.80/08.397:370/3 .2039:3.3 90/4:.7. 8.70 .9.0.80307.39.12:%0":0033:08903...89::/0.79..90.47478..70.70. 473083907080 :-0:/0.207.3:.54943.. %7.2.8.70 .42:30473:089.9:32:9.43.9 243.70.78/0#..30/070-7.47 3/107039/0/.089.-.97. 703.897:..0.7.9.438.381472.99:/38434:. ..04708../8803.43 3/:312/0054....1 .70 /0.243..9:7/04. :312/08570.:.47/0 7.42:3..54793970800.07-:.9..5/. . 43/430..900 /.0  %0":003 ..70 50397:.-:870.0.2.207.5739080.8. /4.:748 .302.4747 3.:.00-70..0 97.82-4./7.7.943.80.07-..897:13/7007. 39 3/8:- 890./..0397.07 ...397.43.9.4890/054547 54547:-79.78320:.434.47:.70 :35:-.3..40.243.5.74-0:3 .../397097..70.947 . 47.3./080./397:370:79 723.79474.1 89743:05409..70.9.709407.90.-.7050970.9573... 43.3/350397:243.31472.02.3.0#030..:25:834 .8.2.: .:5.970-:98.9.08.9 2:97. 2....- .:303..847.1020 .3.0/0.5:#0...70.708097290:3208.49.3:294.708:3208.9030. 1 #03.4/...99700.9.10.470890.-9.7.:30#030 :39.:747 /02:3. .42:3..-79.7. 40897:.1.:.:9247 /0.25.039.7.../3.9..30/04. ' %'8 .0..../90824/07382. 90..3..70..02. 3925:.203 4892507: 443.82 3/: 838.381472. 089.4. /02:920508979 8 7.0/0:8990 :3/0:/0.90 8570.9 503082990 397 :389. 573.3..803.70..84.089.8 .885:30.-79.-07./0897.8/:5.70.:97.8:334:7..7 34:.9:7471.207.-79./0.7.3.95.0 /0.397 :35072097:70897 388 /3.947:8:790.039890 3970/:70..97..:.03.70 ' .5708:8/0..939.1479047/02:3.-..7 ::379:.:3043..:5. 949/080.5..3 9251489. .7:3.08947./..0894797.70.897:4:00/84.9 80/08.3/0 /4230.4.:7/0/0.89./00.790.3.9 .54.9/4.3.:24./097047397 :3. .4207.. 957397 :3..9.3./943./02097 .

8.901.089.02-70 .9./3970%43.98. !58 3:...70.:30..7.790 97. .39.35:.39.7.3.7030549.3.1.3/70.:3 507843.947:8.574-020 $:398:757380507.41.385.431720. 70.7.453/0.99:7 3.089070..0 !0907!580890.9.380890.42:3:30... !090708901:!739080330 !73908.3.!739::.94..4257428 082 ..13/.79. 0.0. :/0.:.#0308.1.9...71/4798.3.8:.:549..9..790 2:9850.0 308:39!09078:9:23!58 02..3950397:...0894770.549.9:7.12:./02.80.341 $. 8 203930/0239.703.8.2390890/04.9.47/3.9479 3570039 !09074.8..:0890./.947.8.2:0890.54394..25... &3123.7045703950 703.790/3 2308 .:72.3/:243.8573908.9.:3.90. 70.34343:3/0:.708 . 0.:849.45883:7.5.47:708:3914..70932039..08:39/089:/0-3070.420/0-79.:9:23/3/.:312:847 3:089.5.0 %4.8434.7.802...50397:1.8970.5.&3123.243.1.8.9.3.1270..5094.0:/047 3/708.70882...905.9./0.43/:..70 .. 374:70 573..3900. 8.30/0 2.3.5.:.50397:#4.4257428:: #047:8...-09.8.2.. &312390708..70.70.:3.38 .947903843.14.2.708 .9....1.854547:50.3..78703.90/00. ..8 3:3:92:7.7033.900:302.7549..8:-8023:.9743 !09078847.7.8:893.790/397 4.-09./40.0....13/:38:109/0480-9 .....9:30 9038:30 8:85.47.3.70%43.89 01.28299:8472.05.079.70/0.050..0890/0.8.:912: 3:54985:30./3970703. 4397.3.07-: %0":0030890 507949..3:5.81257039.0949548-:50397:.. !.9.. .8:507825.90 %0":0030890:312.80#0.8.-7.047.45.3/ 70.3/ .0703. $9493.947770.7943:0307.7030.3:2 .43897:9.7/ !0907.9479..7.9.00.49..  !09078:9:23!588:393./3970703.039572: 30549.70..7.90.:.08:3.78.2.70507843.95..42 3.7038.79070:890 ./3970.84:747.7039070800/107905490307..347/30.70. 3300890847.0.30 $.39.980.4390:/00880 /.89.:9..#0308.....70/3.3..50397:.9.9..2.90 3.397 480.3/.0070.70.

. 243.:/0..#03.-09..789.8:.3.39..-09...00/0/3-:78 ..3 $0.089:..3   .3//0.3:3.02-70..9/0.8.90 #03..-:3.93..30549.471 897.3.7.8../0.0:2.731:3.890572:897.3:39:.