Sunteți pe pagina 1din 5

TEME LUCRĂRI LICENŢĂ

PROF. DR. IONEL BOSTAN


CONTACT: ionel_bostan@yahoo.com, alunica_morariu@yahoo.com
1. Evoluţii structurale în bugetul de stat.
2. Strategii şi politici bugetare în dezvoltarea pe termen mediu.
3. Politici financiare privind consolidarea economiei de piaţă şi integrarea europeană.
4. Dinamica veniturilor / cheltuielilor publice.
5. Regimul Taxei pe Valoarea Adăugată.
6. Regimul impozitului pe profit.
7. Regimul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice.
8. Politica cheltuielilor publice în contextul evoluţiei economiei româneşti.
9. Politica vamală.
10. Politica deficitului bugetar.
11. Reforma fiscalităţii şi tendinţele actuale ale acestui proces.
12. Bugetul local şi rolul lui în dezvoltarea economiei locale.
13. Procesul bugetar la nivelul consiliului judeţean.
14. Procesul bugetar la nivelul municipiului / oraşului / comunei.
15. Managementul Trezoreriei Publice.
16. Managementul administraţiei financiare a municipiului / oraşului / judeţului.
17. Evaziunea fiscală şi combaterea ei.
18. Evitarea dublei impuneri internaţionale.
19. Analiza dinamicii şi structurii datoriei publice.
20. Regimul impozitelor şi taxelor locale.
21. Dubla impunere juridică internaţională: conţinut, consecinţe şi căi de evitare a
acesteia.
22. Cheltuielile publice pentru învăţământ: locul şi rolul lor în cadrul cheltuielilor
publice.
23. Impozitul pe profit şi rolul lui în stimularea agenţilor economici.
24. Tariful vamal al României: concesii acordate şi evoluţii rezultând din acordurile
încheiate.
25. Evaziunea fiscală internaţională şi căile de prevenire a acesteia.
26. Locul fondurilor speciale în bugetul general consolidat; rolul lor în susţinerea unor
activ. economico-sociale.
27. Bugetele locale. Perspectivele autonomiei acestora.
28. Locul şi rolul impozitelor directe în sistemul resurselor financiare publice.
29. Locul şi rolul impozitelor indirecte în sistemul resurselor financiare publice.
30. Impozitele şi taxele datorate bugetelor locale de persoanele fizice şi juridice.
31. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în România.
32. Deficitul bugetar: cauze, consecinţe şi căi de diminuare.
33. Bugetul de stat al României – principalul plan financiar la nivel central.
34. Procesul bugetar în România: experienţa acumulată şi posibilităţi de perfecţionare.
35. Impactul evaziunii fiscale asupra societăţii româneşti.
36. Răspunderea juridică privind execuţia bugetară.
37. Locul şi rolul accizelor în sistemul resurselor financiare publice (studiu de caz la....)
38. Locul şi rolul taxelor vamale în cadrul impozitelor indirecte în contextul integrării
României la Uniunea Europeană
2
39. Metode de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale. Studiu de caz: judeţul ........
40. Rolul impozitelor şi taxelor în asigurarea autofinanţării unităţilor administrativteritoriale
(studiu de caz: Primăria.......Jud.......)
41. Executarea silită a creanţelor bugetare în România. Studiu de caz judeţul.......)
42. Tendinţele actuale manifestate în autonomia bugetelor locale; locul şi rolul bugetului
Municipiului ...... în dezvoltarea economico-socială a acestuia
43. Procesul bugetar la unităţile administrativ-teritoriale (studiu de caz Primăria ............)
44. Aspecte ale evaziunii fiscale internaţionale. Paradisurile fiscale.
45. Studiu privind veniturile şi cheltuielile publice ale României în perioada de tranziţie
la economia de piaţă.
46. Studiu privind aplicarea taxei pe valoarea adăugată pe exemplul ............
47. Evaziunea fiscală în România. Influenţa activităţii de control asupra acesteia.
48. Taxele vamale şi accizele. Armonizarea legisl

LECT. ALUNICA MORARIU


CONTACT: alunica_morariu@yahoo.com
1. Studiul şi analiza indicatorilor de muncă şi salarii în cadrul …
2. Resursele umane ale instituţiei publice cu referire la …
3. Managementul salarizării cu aplicaţie la …
4. Managementul carierei cu aplicaţie la …
5. Asigurarea necesarului de resurse umane în cadrul …
6. Personalul managerial şi activitatea acestuia cu referire la …
7. Studiu privind utilizarea extensivă si intensivă a timpului de lucru cu aplicaţie la …
8. Orientarea, selecţia, formarea profesională si eficienţa utilizării angajaţilor cu exemplificare
la…
9. Recrutarea, selecţia si încadrarea în muncă a personalului cu aplicaţie la …
10. Evaluarea si eficienţa pregătirii şi promovării în munca a angajaţilor cu aplicaţie la …
11. Eficienţa resurselor umane în cadrul …
12. Studiul relaţiilor manageri – angajaţi cu referire la …
13. Evaluarea performanţelor personalului la …
14. Motivaţia si recompensa muncii cu referire la …
15. Motivaţia şi comportamentul angajaţilor în cadrul …
16. Protecţia în muncă şi protecţia socială a angajaţilor cu aplicaţie la …
17. Managementul relaţiilor cu sindicatele şi al conflictelor de muncă cu aplicaţie la …
18. Studiul şi analiza indicatorilor de muncă şi salarii în cadrul …
19. Aplicarea contractelor comerciale în România
20. Analiză comparativă privind contractul comercial de vânzare-cumpărare comercială şi civilă
21. Diminuarea şi majorarea capitalului social în cazul SRL
22. Procedura de constituire, organizare şi administrare a societăţii comerciale
23. Insolvenţa societăţii cu răspundere limitată
24. Întreprinderea individuală şi familială. Organizare şi administrare
NOTĂ:
Formularea temelor nu este limitativă. Absolvenţii pot veni cu propuneri de teme, altele
decât cele enunţate.

LISTA LUCRARILOR DE LICENTA 2010-2011


PENTRU SPECIALIZARILE AP, DREPT, AMS
LA DISCIPLINELE: DREPT ADMINISTRATIV/CONTENCIOS ADMINISTRATIV/DREPT
CONSTITUTIONAL
LECTOR UNIV. DR.RAZVAN VIORESCU (contact: razvanv@usv.ro TEL.0722529815)
Nr TITLUL LUCRARII DE LICENTA
1. ABATEREA SI RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA
2. ACTELE ADMINISTRATIVE. REGIM JURIDIC.
3. ACTELE PARLAMENTULUI
4. ACTIVITATEA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
5. ADMINISTRATIA PUBLICA IN STATELE UNIUNII EUROPENE
6. ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND SISTEMUL DE CARIERĂ ÎN SERVICIILE
PUBLICE DIN STATELE UNIUNII
EUROPENE
7. ASPECTE LEGALE PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU
ALE FUNCTIONARILOR
PUBLICI
8. ASPECTE PRIVIND RASPUNDEREA CONTRAVENTIONALA
9. ATRIBUTIILE SI FUNCTIONAREA CONSILIILOR LOCALE IN SISTEMUL
ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
10. AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE IN ROMANIA
11. AUTORITATILE EXECUTIVE IN SISTEMUL CONSTITUTIONAL ROMANESC
12. AVOCATUL POPORULUI
13. CADRUL LEGAL DE REALIZARE A DESCENTRALIZĂRII ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE LA NIVEL LOCAL ÎN
ROMÂNIA
14. CADRUL LEGAL DE SANCTIONARE A CONTRAVENTIILOR
15. CAILE DE ATAC IN LITIGIUL DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
16. CONDIŢII DE ADMISIBILITATE PRIVIND INTRODUCEREA ACŢIUNII IN
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
POTRIVIT LEGII 514/2004
17. CONTROLUL EXERCITAT ASUPRA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA
18. CONTROLUL DE CONSTITUTIONALITATE AL LEGILOR IN ROMANIA
19. CONTROLUL DE LEGALITATE EXERCITAT DE PREFECT
20. CONTROLUL JUDECATORESC ÎN SOLUTIONAREA LITIGIILOR DE
CONTENCIOSADMINISTRATIV
21. DIMENSIUNEA FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE
22. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONCEPTELE DE FUNCŢIE
PUBLICĂ ŞI FUNCŢIONAR PUBLIC
ÎN ŢĂRILE UE
23. EXERCITAREA ACTIUNII IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV POTRIVIT LEGII
NR.554/2004
24. FUNCTIA DE CONTROL AL PARLAMENTULUI IN ROMANIA.
25. FUNCTIA LEGISLATIVA A PARLAMENTULUI IN ROMANIA.
26. FUNCTIA PUBLICA IN STATELE UNIUNII EUROPENE
27. FUNCTIILE PARLAMENTULUI
28. INCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU COMPARATIV CU INCETAREA
RAPORTULUI DE MUNCA
29. INSTITUTIA CETATENIEI ROMANE
30. ORGANIZAREA AUTORITĂŢILOR JURISDICŢIONALE ÎN SISTEMUL DE
CONSTITUŢIONAL ROMÂNESC
31. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONALITATEA CURŢII CONSTITUŢIONALE A
ROMÂNIEI
32. PARTIDELE POLITICE SI ROLUL LOR IN VIATA SOCIALA
33. PARTILE IN CADRUL SOLUTIONARII ACTIUNII IN CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
34. POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA
35. PRINCIPIILE BUNEI GUVERNARI IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
36. PRINCIPIILE ORGANIZARII SI FUNCTIONARII ADMINISTRATIE PUBLICE
LOCALE
37. PROCEDURA JUDECATOREASCA IN CAUZELE DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
38. PROCEDURA PREALABILĂ ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
39. PROTECŢIA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CONSTITUŢIONALE ÎN
SISTEMUL DE DREPT ROMÂNESC
40. PUTEREA EXECUTIVA IN ROMANIA
41. RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA
42. RECURSUL ADMINISTRATIV – PROCEDURA PREALABILA A SOLUTIONARII
CONFLICTELOR IN
CONTENCIOS ADMINISTRATIV
43. REGLEMENTAREA STATUTARA A FUNCTIONARULUI PUBLIC
44. RESPONSABILITATEA MINISTERIALA – ANALIZA COMPARATIVA
45. ROLUL SI FUNCŢIILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
46. SISTEMUL ELECTORAL IN ROMANIA
47. STATUTUL ALESILOR LOCALI
48. STATUTUL JURIDIC AL POLIŢISTULUI DE FRONTIERĂ
49. STRUCTURILE ADMINISTRAŢIEI ÎN STATELE UNIUNII EUROPENE ANALIZĂ
COMPARATIVĂ
50. TRANSPARENTA ADMINISTRATIVA
51. TUTELA ADMINISTRATIVĂ. REGLEMENTAREA INTERNĂ
52. FORMA PRINCIPALĂ DE ACTIVITATE A AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE LOCALE
53. ACCESUL LA FUNCTIA PUBLICĂ ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII
EUROPENE
54. ADMINISTRATIA PUBLICA SI SERVICIUL PUBLIC
55. CATEGORII DE FUNCŢIONARI PUBLICI DIN
CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
56. ADMINISTRAREA COMUNITĂŢILOR LOCALE DIN ROMÂNIA PE BAZA
PRINCIPIULUI AUTONOMIEI
LOCALE
57. CONSTITUTIA ROMANIEI.EVOLUTIE SI PERSPECTIVE.
58. PARLAMENTUL – AUTORITATE LEGISLATIVA IN ROMANIA
59. INSTITUTIA PREFECTULUI
60. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI
61. GESTIUNEA FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
62. SECRETARUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
63. CONTRAVENTIA- CONSACRARE LEGISLATIVA SI EVOLUTIE
64. CONSTATAREA SI SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR
65. RASPUNDEREA POLITICA A GUVERNULUI
66. CONTROLUL JUDECĂTORESC IN SOLUTIONAREA LITIGIILOR DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
67. RASPUNDEREA JURIDICA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
68. ROLUL SI ATRIBUTIILE PREFECTULUI. EXERCITAREA DE CATRE PREFECT A
ATRIBUTIILOR DE TUTELA
ADMINISTRATIVA
69. RECRUTAREA SI SELECŢIA FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN ROMÂNIA
70. DEZVOLTAREA CARIEREI ŞI EVALUAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN
ROMÂNIA
71. SISTEMUL DE CARIERA AL FUNCTIONARILOR PUBLICI
72. ASPECTE JURIDICE PRIVIND REGLEMENTAREA SERVICIILOR PUBLICE ÎN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
LOCALĂ DIN ROMANIA
73. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
74. CARIERA FUNCŢIONARULUI PUBLIC EUROPEAN
75. INSTITUTIA AVOCATULUI POPORULUI
76. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
77. GUVERNAREA LOCALĂ ÎN ROMÂNIA.
PRINCIPII DE ORGANIZARE
78. ASPECTE JURIDICE PRIVIND RESPONSABILITATEA MEMBRILOR
GUVERNULUI
79. GUVERNUL ROMANIEI - ROL, ATRIBUTII, FUNCTII, ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE
80. ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
81. IMPACTUL PRINCIPIILOR BUNEI GUVERNARI ASUPRA FUNCTIEI PUBLICE
82. CENTRALIZARE, DESCENTRALIZARE ŞI AUTONOMIE LOCALA ÎN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN
ROMÂNIA
83. BIROCRATIA IN ADMINISTRATIA PUBLICA
84. ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
85. CONTROLUL ADMINISTRATIV AL ACTIVITĂŢII AUTORITATILOR LOCALE
86. STATUTUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN STATELE UNIUNII EUROPENE