Sunteți pe pagina 1din 9

STRATEGII IN UTILIZAREA RESURSELOR UMANE

Vizite: ? Nota: ?
 
IMPACTUL CRESTERII EFICIENTEI UTILIZARII POTENTIALULUI
UMAN LA S.C. PREMECO S.A.
 
4.1.Strategii an utilizarea resurselor umane la S.C. “PREMECO” S.A.
 
Conducerea inteligent` a unit`\ilor economice poate fi asociat` celei itiin\ifice, proprie
etapei prezente de dezvoltare a societ`\ii. Ne – am obiinuit s` vedem an aplica\iile de
optimizare la nivel industrial sau itiin\ific ansamblul de solu\ii tehnice, concretizarea
unor proiecte ambi\ioase, productivitatea utilajelor complexe, cu alte cuvinte ceea ce
este imediat palpabil, eviden\iabil prin produsul creat. An spatele acestora exist` ans`
OMUL : inginerul proiectant, cercet`torul, maistrul, ieful de echip`, muncitorul,
conduc`torul de antreprindere etc. El reprezint` for\a de munc` creativ`, produc`toare de
bunuri materiale ii spirituale1.
Schimb`rile intervenite an economia rom@neasc` dup` anul 1989 au determinat
schimb`ri at@t an activitatea de produc\ie a antreprinderii c@t ii an procesul de
conducere al acestora. Astfel, an cazul S.C. “PREMECO” S.A. tentativa de a cuceri noi
pie\e de desfacere a produselor a anceput prin schimbarea mentalit`\ii angaja\ilor, care
au fost nevoi\i s` anlocuiasc` principiul cantit`\ii cu cel al calit`\ii.
An anul 1996 existau an cadrul S.C. “PREMECO” S.A. un num`r de 3600 salaria\i. An
prezent societatea are un num`r de 2.200 salaria\i cu urm`toarea structur`:
· func\ii de conducere: 66 salaria\i
· func\ii de execu\ie: 1.964 salaria\i, din care:
-personal TESA: 366 salaria\i
-muncitori: 1.768 salaria\i2.
An cadrul strategiei generale a societ`\ii, strategia de resurse umane ocup` un loc foarte
important, al`turi de strategia de afaceri, financiar`, de produc\ie ii de pia\`, av@nd la
baz` urm`toarele principii ii valori: egalitatea ianselor; responsabilitatea fiec`rei
persoane; transparen\a informa\ional` ii rela\ional`; excelen\a ii performan\a, echitate
intern`, extern` ii individual` (vezi schema nr. 1) .
Obiectivele urm`rite de conducerea S.C. “PREMECO” S.A. an domeniul resurselor
umane, dup` cum se observ` an schema nr. 1, sunt urm`toarele:
A. Achizi\ionarea resurselor umane, prin:
· planificarea resurselor umane potrivit programelor de activitate;
· recrutarea ii selectarea resurselor umane pe baz` de competen\`;
· integrarea socio – profesional`;
B. Men\inerea ii dezvoltarea resurselor umane, prin:
· evaluarea posturilor pentru asigurarea echit`\ii interne;
· evaluarea randamentului pentru asigurarea echit`\ii individuale;
· evaluarea pie\ei muncii pentru asigurarea echit`\ii externe;
· motivarea (remunerarea) ;
· formarea ii dezvoltarea profesional`;
C. Gestiunea ieiirilor (plec`rilor) din societate prin :
· exigen\a ii controlul an respectarea disciplinei organiza\ionale ii tehnologice;
· eliber`ri din func\ii ii concedieri;
· plec`ri la cerere;
· restr@ngeri colective de personal cu asigurarea de protec\ie social` din partea
statului.
An prezent, dezvoltarea economic` a unit`\ii pune an paralel conceptul de
produc\ie an
cantitatea ii structura sa cu resursele umane de care dispune la un moment dat sau pe
care le va avea an perspectiv`.
 
 
 
 
Presiuni
economice
Presiuni legale
si politice
CALITATE TOTALA
CU
COSTURI MINIME
STRATEGIA DE PIATA
STRATEGIA
FINANCIARA
STRATEGIA
GENERALA A
ORGANIZATIEI
Strategia general` a societ`\ii Schema nr.1
Obiective:
A. achizitionarea resurselor umane prin:
planificarea resurselor umane potrivit programelor de activitate
recrutarea si selectionarea resurselor umane pe baza de competenta
integrarea socio-profesionala
B. Mentinerea si dezvoltarea resurselor umane, prin:
evaluarea posturilor pentru asigurarea echitatii interne
evaluarea randamentului pentru asigurarea echitatii individuale
evaluarea pietei muncii pentru asigurarea echitatii externe
motivarea (remunerarea)
formarea si dezvoltarea profesionala
C. Gestionarea iesirilor (plecarilor) din societate, prin:
exigenta si controlul in respectarea disciplinei organizationale si tehnologice
eliberari din functii si concdieri
plecari la cerere
restrangeri colective de personal cu asigurarea de protectie sociala din partea
statului.
Principii si valori:
Egalitatea sanselor.
Responsabilitatea fiecarei persoane.
Transparenta informationala si relationala.
Excelenta si performanta.
Echitate interna, externa si individuala
Competenta si responsabilitate
STRATEGIA DE
RESURSE UMANE
Presiuni concurentiale
Presiuni
sociale
Presiuni
sindicale
STRATEGIA DE PRODUCTIE
STRATEGIA DE AFACERI
 
Strategia de resurse umane
OBIECTIVE
 
1. Conitientizarea nevoilor de schimbare ii programarea schimbarii.
2. Conitientizarea factorilor ce favorizeaz` schimbarea.
3. Conitientizarea factorilor ce se opun schimb`rii.
4. Consolidarea noilor valori iI comportamente care sus\in schimb`rile propuse sau
schimbate.
A.Schimbarea mentalita\ii resurselor umane
REZULTATE
MASURI, INSTRUMENTE SI TEHNICI
CARACTERISTICI ALE OBIECTIVELOR
la S.C. PREMECO S.A. PITESTI
EFICACITATEA OPERATIONALA
EFICACITATEA INDIVIDUAL`
1. Sistem informatic pentru mangementul strategic al societ`\ii (A.G.A., Consiliul
de Administra\ie, Comitetul director, Manager general).
2. Sistem informatic pentru managementul opera\ional al societ`\ii.
E. Realizarea unui sistem informatic propriu care s` asigure o infrastructur` evoluat`
pentru efectuarea activit`\ilor de culegere, memorare, reg`sire iI prelucrare a informa\iei
an forma electronic` potrivit fiec`rei func\iuni a organiza\iei.
D. Ambun`t`\irea sistemelor de motivare a salaria\ilor
1. Evaluarea posturilor.
2. Evaluarea randamentului.
3. Elaborarea unei noi grile de salarizare.
4. Elaborarea unui nou sistem de incitare ii cointeresare a salaria\ilor.
5. Ambun`t`\irea sistemelor de remunerare indirect` (avantaje sociale, condi\ii de
menc`).
1. Creiterea calit`\ii resurselor umane
1. Analiza aprofundat` a datelor biografice ale candida\ilor.
2. Valorificarea rezultatelor deosebite ob\inute de candidat pan` la angajare.
3. Verificarea cu exigen\` ii responsabilitate a cunoitin\elor profesionale ale
candida\ilor prin examen scris, oral, teste, chestionare de specialitate interviuri
profesionale.
4. Teste iI examene psihologice de investigare ii cunoaitere a tr`s`turilor psihice
ale candida\ilor.
5. Chestionare de personalitate pentru cunoaiterea caracterului, intereselor,
aspira\iilor candida\ilor.
C. Recrutarea iI selec\ia persoanelor nou ancadrate pe criteriul competen\ei
Organizarea unor cursuri pentru formarea profesional`, dezvoltarea unor abilit`\i,
perfec\ionarea managerial` iI de specialitate.
B.Creiterea competen\ei salaria\ilor prin cunoitin\e, abilit`\i, atitudini
Sursa de date: Documente privind politica an domeniul resurselor umane existente la
direc\ia de Resurse Umane S.C. PREMECO S.A.
1. Externalizarea unor activit`\i auxiliare din cadrul societ`\ii prin ancheierea de
contracte de service cu firmele specializate, cu preluarea personalului de c`tre prestator.
S-au realizat deja :
Activitatea de repara\ii pentru compresoare, pompe, electropompe – 60 salaria\i.
Activitatea de anc`rc`ri produse finite, desc`rc`ri materii prime ii materiale,
preg`tire ambalaje, ambalarea produselor finite, sp`l`ri autobetoniere, izola\ii ii
vopsitorii, cur`\enie aparate, cur`\enie general`, antre\inere echipamente de protec\ie
etc. – 300 salaria\i.
Activitatea de paz` a obiectivelor, bunurilor, men\inerea ordinii ii liniitii publice
– 40 salaria\i.
Activitatea de antre\inere a mentenan\ei – 60 salaria\i.
Urmeaz` s` se externalizeze pan` la 31.12.2001 activit`\ile repara\ii, antre\inere iI
exploatare pentru utilaje ,utilit`\i, repara\ii capitale iI transport auto iI mica mecanizare
– 400 salaria\i.
Urmeaz` s` se externalizeze pan` la 31.12.2002 activitatea de transport – 200 salaria\i.
II.Asigurarea unei corela\ii pozitive antre productivitatea muncii
ii num`rul de
personal.
1. Pe baza sistemelor de apreciere lunar` ii annual`.
2. Teste psihologice.
3. Analiza activit`\ii desf`iurate.
4. Verificarea abilit`\iilor profesionale.
1. Selec\ia personalului excedentar ii apt pentru a fi recalificat/utilizat an cadrul
societ`\ii.
OBIECTIVE
REZULTATE
MASURI, INSTRUMENTE SI TEHNICI
CARACTERISTICI ALE OBIECTIVELOR
4. Alte ieiiri din sistemul de resurse – 340 salaria\i
3. Desfacerea contractului de munc` pentru nerespectarea disciplinei tehnologice ii
organiza\ionale – 200 salaria\i.
2. Reducerea personalului societ`\ii de la 3.600 salaria\i la 1600 salaria\i
2. Disponibilizarea de personal cu asigurare de protec\ie social` conform Ordonan\ei de
urgen\` a Guvernului nr. 9/1997: - 400 salaria\i.
EFICACITATEA OPERATIONALA
EFICACITATEA INDIVIDUAL`
Sursa de date: Documente privind politica an domeniul resurselor umane existente la
direc\ia de Resurse Umane S.C. PREMECO S.A.
Av@nd an vedere aceste considerente, modelul aplicat de S.C. “PREMECO”
S.A. an ceea ce priveite resursele umane (selec\ia, recrutarea ii utilizarea acestora ) se
bazeaz` pe inovare, pe schimbarea mentalit`\ii angaja\ilor, pe competen\`. Acest model
cuprinde obiectivele ii m`surile, instrumentele, tehnicile necesare pentru atingerea
acestor obiective, a c`ror realizare conduce la eficacitatea individual` ii implicit la
eficacitatea organiza\ional`, rela\iile dintre aceste elemente fiind prezentate an schema
nr. 2.
Prin strategia de resurse umane se urm`resc, la nivelul S.C. “PREMECO” S.A., dou`
obiective: pe de o parte creiterea calit`\ii resurselor umane, iar pe de alt` parte
asigurarea unei corela\ii pozitive antre productivitatea muncii ii num`rul de personal,
atingerea acestora condi\ion@nd, antr-o bun` m`sur`, succesul antreprinderii.
Orientarea corect` ii repartizarea personalului pe posturi f`cute dup` criterii itiin\ifice
prezint` o deosebit` importan\` pentru utilizarea ra\ional` a poten\ialului uman din
antreprindere, constituie garan\ia valorific`rii depline a capacit`\ilor individuale, ofer`
posibilitatea autorealiz`rii ii afirm`rii profesionale ii sociale a oamenilor. An plus, o
bun` orientare profesional` anlesneite procesul de perfec\ionare ii chiar pe cel de
recalificare cerute de modernizarea instala\iilor ii tehnologiilor.
Utilizarea eficient` a resurselor umane are drept rezultat o sporire a productivit`\ii
muncii, sporire care genereaz` efecte pozitive an antreaga activitate a antreprinderii,
efecte care se concretizeaz` an sporirea cifrei de afaceri, reducerea nivelului
cheltuielilor cu salariile ii implicit creiterea profitului ob\inut de antreprindere.
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. 4.2. Impactul creiterii eficien\ei utiliz`rii
poten\ialului uman la S.C. “PREMECO” S.A.
 
Eficien\a poten\ialului uman al unei antreprinderi este reflectat` de indicatorul
productivitatea muncii, indicator de utilizare intensiv` a factorului uman a c`rui creitere
nu antreneaz` cheltuieli suplimentare.
Folosirea eficient` a poten\ialului uman, sporirea productivit`\ii muncii se reflect`
favorabil, direct sau indirect, an antregul sistem de indicatori economico – financiari ai
antreprinderii, aia cum se observ` ii an fig. 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Schema consecin\elor modific`rii productivit`\ii muncii
Sursa: M. Niculescu, Analiza economico – financiar`, Univ. C-tin Br@ncoveanu ,p.56.
Pentru anul 2002, S.C. “PREMECO” S.A. ii-a propus o creitere a eficien\ei poten\ialului
uman prin creiterea cu 10% a productivit`\ii muncii, an condi\iile men\inerii num`rului de
salaria\i existent la finele anului.
 
Datorit` fenomenului infla\ionist existent an economia rom@neasc` ,calculul
productivit`\ii
previzionate pentru anul 2002 trebuie s` \in` cont de indicele de creitere al pre\urilor pe
anul 2001 ii de cel prognozat pentru anul 2002. Conform datelor publicate de Comisia
Na\ional` pentru Statistic`, Ip1998 a fost de 140,6%, iar pentru anul 2002 s-a prognozat un
indice de creitere al pre\urilor de 125%.
Productivitatea muncii la S.C.PREMECO S.A. an anul 2000 a fost de 173.525 mii lei.
Valoarea actualizat` a acesteia la nivelul anului 2002 este :
Deci, productivitatea muncii previzionat` pentru anul 2002 este:
Pe plan economic consecin\a direct` a creiterii eficien\ei cu care este utilizat poten\ialul
uman o constituie sporirea cifrei de afaceri, efect care se poate cuantifica cu ajutorul
rela\iei:
Ns1(W1- W0) unde Ns reprezint` num`rul de salaria\i.
DCA =2623* (335.467miilei – 304.970 miilei)=2623*30.497=79.993.631 mii lei
Efectul favorabil al creiterii productivit`\ii muncii cu 10% an anul 2002 asupra cifrei de
afaceri se concretizeaz` an sporirea acesteia cu 79.993.631 mii lei.
Creiterea cheltuielilor cu salariile propus` pentru anul 2002 este de 7% pentru a se
respecta corela\ia optim` antre indicele de creitere a productivit`\ii ii indicele de creitere
al fondului de salarii (iw>iFs). Efectul creiterii productivit`\ii muncii asupra nivelului
cheltuielilor cu salariile se cuantific` cu ajutorul rela\iei:
unde Sal este salariul mediu anual pe un angajat .
La nivelul anului 2000 salariul mediu anual pe angajat la S.C.PREMECO S.A. era de
15.938 mii lei.Salariul mediu anual prognozat pentru anul 2002 este :
 
Efectul creiterii productivit`\ii muncii asupra nivelului cheltuielilor cu salariile este:
Deci, creiterea productivit`\ii muncii antr-un ritm superior comparativ cu salariul mediu
anual pe angajat va determina o reducere a nivelului cheltuielilor cu salariile cu 9 lei la
1000 lei cifr` de afaceri.
Efectul creiterii productivit`\ii muncii asupra fondului de salarii se cuantific` cu rela\ia:
CA1 este cifra de afaceri care va fi realizat` de S.C. PREMECO S.A. an condi\iile
productivit`\ii muncii prognozate ii men\inerii num`rului de salaria\i existent la finele
anului 2000.
Astfel, CA1=Ns1*W’99=2.623*335.467 mii lei=879.929.941 mii lei
DFs =879.929.941 mii lei *( - 0,009) = - 7.919.369 mii lei
Se observ` deci, c` sporirea productivit`\ii muncii va determina ii o reducere a
cheltuielilor cu salariile cu aproximativ 8 mld. lei , aceast` reducere determin@nd
implicit o diminuare a nivelului mediu total al cheltuielilor.
Creiterea productivit`\ii muncii influen\eaz` ii viteza de rota\ie a activelor circulante an
sensul acceler`rii acesteia, efect care se cuantific` cu ajutorul rela\iei:
unde S reprezint` soldul mediu al activelor circulante; T=360 sau 90 zile.
Soldul mediu al activelor circulante an anul 2000 a fost de 178.667.211 mii lei. Pentru un
calcul c@t mai exact este necesar` actualizarea acestei valori cu ajutorul indicilor de
creitere a pre\urilor.
 
Sporirea productivit`\ii muncii cu 10% an anul 2002 va avea ca efect reducerea num`rului
de zile an care se rotesc activele circulante cu 13 zile.Accelerarea vitezei de rota\ie a
activelor circulante va determina o diminuare a cheltuielilor dependente de m`rimea
stocurilor ,ceea ce va genera efecte favorabile an antreaga activitate a antreprinderii.
Indirect, toate aceste efecte ale modific`rii productivit`\ii muncii ,an sensul creiterii
acesteia, se reg`sesc an evolu\ia favorabil` a profitului ii a ratei rentabilit`\ii, acest lucru
put@ndu-se cuantifica cu ajutorul rela\iei:Ns1(W1-W0)* r0
unde r0 este rata rentabilit`\ii comerciale.
r2000=0,05%
Deci , creiterea productivit`\ii muncii cu 10%, adic` 30.947 mii lei va determina un spor
de profit de 40.587 mii lei.
Dup` cum se remarc`, sporirea eficien\ei utiliz`rii poten\ialului uman concretizat` an
creiterea productivit`\ii muncii genereaz`, practic, efecte favorabile an antreaga activitate
a antreprinderii. Aceste efecte nu apar ans` oricum ,condi\iile de realizare a lor fiind
influen\ate de modul cum este utilizat factorul uman, de producerea de bunuri ii servicii
care s`-ii g`seasc` rolul ii utilitatea pe pia\`.
Impactul creiterii eficien\ei utiliz`rii
poten\ialului uman la S.C. “PREMECO” S.A.
 
Eficien\a poten\ialului uman al unei antreprinderi este reflectat` de indicatorul
productivitatea muncii, indicator de utilizare intensiv` a factorului uman a c`rui creitere
nu antreneaz` cheltuieli suplimentare.
Folosirea eficient` a poten\ialului uman, sporirea productivit`\ii muncii se reflect`
favorabil, direct sau indirect, an antregul sistem de indicatori economico – financiari ai
antreprinderii, aia cum se observ` ii an fig. 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Schema consecin\elor modific`rii productivit`\ii muncii
Sursa: M. Niculescu, Analiza economico – financiar`, Univ. C-tin Br@ncoveanu ,p.56.
Pentru anul 2002, S.C. “PREMECO” S.A. ii-a propus o creitere a eficien\ei poten\ialului
uman prin creiterea cu 10% a productivit`\ii muncii, an condi\iile men\inerii num`rului de
salaria\i existent la finele anului.
 
Datorit` fenomenului infla\ionist existent an economia rom@neasc` ,calculul
productivit`\ii
previzionate pentru anul 2002 trebuie s` \in` cont de indicele de creitere al pre\urilor pe
anul 2001 ii de cel prognozat pentru anul 2002. Conform datelor publicate de Comisia
Na\ional` pentru Statistic`, Ip1998 a fost de 140,6%, iar pentru anul 2002 s-a prognozat un
indice de creitere al pre\urilor de 125%.
Productivitatea muncii la S.C.PREMECO S.A. an anul 2000 a fost de 173.525 mii lei.
Valoarea actualizat` a acesteia la nivelul anului 2002 este :
Deci, productivitatea muncii previzionat` pentru anul 2002 este:
Pe plan economic consecin\a direct` a creiterii eficien\ei cu care este utilizat poten\ialul
uman o constituie sporirea cifrei de afaceri, efect care se poate cuantifica cu ajutorul
rela\iei:
Ns1(W1- W0) unde Ns reprezint` num`rul de salaria\i.
DCA =2623* (335.467miilei – 304.970 miilei)=2623*30.497=79.993.631 mii lei
Efectul favorabil al creiterii productivit`\ii muncii cu 10% an anul 2002 asupra cifrei de
afaceri se concretizeaz` an sporirea acesteia cu 79.993.631 mii lei.
Creiterea cheltuielilor cu salariile propus` pentru anul 2002 este de 7% pentru a se
respecta corela\ia optim` antre indicele de creitere a productivit`\ii ii indicele de creitere
al fondului de salarii (iw>iFs). Efectul creiterii productivit`\ii muncii asupra nivelului
cheltuielilor cu salariile se cuantific` cu ajutorul rela\iei:
unde Sal este salariul mediu anual pe un angajat .
La nivelul anului 2000 salariul mediu anual pe angajat la S.C.PREMECO S.A. era de
15.938 mii lei.Salariul mediu anual prognozat pentru anul 2002 este :
 
Efectul creiterii productivit`\ii muncii asupra nivelului cheltuielilor cu salariile este:
Deci, creiterea productivit`\ii muncii antr-un ritm superior comparativ cu salariul mediu
anual pe angajat va determina o reducere a nivelului cheltuielilor cu salariile cu 9 lei la
1000 lei cifr` de afaceri.
Efectul creiterii productivit`\ii muncii asupra fondului de salarii se cuantific` cu rela\ia:
CA1 este cifra de afaceri care va fi realizat` de S.C. PREMECO S.A. an condi\iile
productivit`\ii muncii prognozate ii men\inerii num`rului de salaria\i existent la finele
anului 2000.
Astfel, CA1=Ns1*W’99=2.623*335.467 mii lei=879.929.941 mii lei
DFs =879.929.941 mii lei *( - 0,009) = - 7.919.369 mii lei
Se observ` deci, c` sporirea productivit`\ii muncii va determina ii o reducere a
cheltuielilor cu salariile cu aproximativ 8 mld. lei , aceast` reducere determin@nd
implicit o diminuare a nivelului mediu total al cheltuielilor.
Creiterea productivit`\ii muncii influen\eaz` ii viteza de rota\ie a activelor circulante an
sensul acceler`rii acesteia, efect care se cuantific` cu ajutorul rela\iei:
unde S reprezint` soldul mediu al activelor circulante; T=360 sau 90 zile.
Soldul mediu al activelor circulante an anul 2000 a fost de 178.667.211 mii lei. Pentru un
calcul c@t mai exact este necesar` actualizarea acestei valori cu ajutorul indicilor de
creitere a pre\urilor.
 
Sporirea productivit`\ii muncii cu 10% an anul 2002 va avea ca efect reducerea num`rului
de zile an care se rotesc activele circulante cu 13 zile.Accelerarea vitezei de rota\ie a
activelor circulante va determina o diminuare a cheltuielilor dependente de m`rimea
stocurilor ,ceea ce va genera efecte favorabile an antreaga activitate a antreprinderii.
Indirect, toate aceste efecte ale modific`rii productivit`\ii muncii ,an sensul creiterii
acesteia, se reg`sesc an evolu\ia favorabil` a profitului ii a ratei rentabilit`\ii, acest lucru
put@ndu-se cuantifica cu ajutorul rela\iei:Ns1(W1-W0)* r0
unde r0 este rata rentabilit`\ii comerciale.
r2000=0,05%
Deci , creiterea productivit`\ii muncii cu 10%, adic` 30.947 mii lei va determina un spor
de profit de 40.587 mii lei.
Dup` cum se remarc`, sporirea eficien\ei utiliz`rii poten\ialului uman concretizat` an
creiterea productivit`\ii muncii genereaz`, practic, efecte favorabile an antreaga activitate
a antreprinderii. Aceste efecte nu apar ans` oricum ,condi\iile de realizare a lor fiind
influen\ate de modul cum este utilizat factorul uman, de producerea de bunuri ii servicii
care s`-ii g`seasc` rolul ii utilitatea pe pia\`.

S-ar putea să vă placă și