Sunteți pe pagina 1din 23

CONTRACTE SPECIALE

MULTIPLE CHOICE

1) Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vânzare - cumpărare?

a. drepturile reale
b. drepturile de creanţă
c. drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal
ANS: C

2) Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemnă ca o condiţie de


validitate?

a. bunuri imobile
b. o moştenire vacantă
c. terenuri
ANS: C

3) Cine sunt titularii dreptului de preemţiune?

a. promitenţii
b. vecinii
c. vânzătorul

ANS: B

4) Care este obiectul dreptului de preemţiune?

a. terenurile agricole situate în intravilan


b. terenurile agricole situate în extravilan
c. pădurile

ANS: B

5) Cine poate cumpăra şi vinde?

a. persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu


b. soţii între ei
c. tutorii, bunurile persoanelor aflate sub tutela lor
ANS: A

6) Pentru a fi valabilă vânzarea, ce condiţii trebuie să îndeplinească lucrul


vândut?

a. să fie inalienabil
b. să fie proprietatea vânzătorului
c. să fie scos din circuitul civil.

1
ANS: B

7) În cazul contractului de vânzare cumpărare care sunt obligaţiile


vânzătorului?

a. să predea lucrul vândut


b. să suporte cheltuielile de ridicare a bunului
c. să-l apere pe cumpărător împotriva tulburărilor provocate prin
fapta unui terţ ( tulburare de fapt)
ANS: A

8) Pentru ce fapte este angajată obligaţia de garanţie pentru evicţiunea


vânzătorului?

a. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai


cumpărătorului
b. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai
vânzătorului
c. pentru viciile ascunse ale bunului vândut
ANS: B

9) Pentru a se antrena garanţia vânzătorului pentru viciile lucrului vândut,


care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească viciul?

a. să fi existat în momentul încheierii contractului


b. să apară după încheierea contractului
c. Să fi fost cunoscut de cumpărător

ANS: A

10) Care este termenul în care se prescrie dreptul la acţiunea privitoare la


viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vânzare-cumpărare?

a. de 6 luni, în cazul în care viciile nu au fost ascunse cu viclenie


b. de 1 an, în cazul în care viciile a fost ascunse cu viclenie
c. de 1 an
ANS: A

11) În caz de evicţiune totală, ce drepturi are cumpărătorul?

a. să i se restituie o parte din preţul plătit


b. să i se restituie valoarea fructelor pe care a fost obligat să le
înapoieze terţului evingător
c. să dobândească preţul plătit de terţul evingător

ANS: B

2
12) În caz de neplată a preţului de către cumpărător, ce acţiuni are la
dispoziţie vânzătorul?

a. de a cere obligarea cumpărătorului la executarea în natură a


obligaţiei
b. de a cere rezilierea contractului
c. de a cere predarea bunului
ANS: A

13) Care sunt caracterele juridice ale locaţiunii?

a. un contract solemn
b. un contract sinalagmatic
c. un act de dispoziţie

ANS: B

14) Care este sancţiunea în cazul în care chiria este neserioasă şi nesinceră?

a. nulitatea contractului de locaţiune


b. plata de daune-interese
c. rezilierea contractului de locaţiune

ANS: A

15) Care sunt obligaţiile locatorului?

a. să efectueze reparaţiile necesare menţinerii lucrului în stare de


funcţionare
b. să efectueze reparaţiile locative
c. Să suporte cheltuielile voluptorii făcute de locatar care au
asigurat un spor de valoare lucrului închiriat
ANS: A

16) Pentru neefectuarea de către locator a reparaţiilor necesare în cursul


locaţiunii, ce poate cere locatarul?

a. autorizarea sa de a le efectua pe cheltuiala locatorului


b. nulitatea contractului
c. rezoluţiunea contractului

ANS: A

17) Pentru ce îl garantează locatorul pe locatar?

a. tulburarea de fapt şi de drept provenită prin fapta unui terţ


b. tulburarea de fapt provenită din fapta unui terţ
c. viciile lucrului
ANS: C

3
18) Care sunt obligaţiile locatarului?

a. de a-l garanta pe locator contra evicţiunii


b. de a-l apăra pe locator contra uzurpatorilor
c. De a suporta cheltuielile necesare pentru menţinerea lucrului în
stare de funcţionare
ANS: B

19) Când intervine încetarea contractului de locaţiune prin denunţarea


unilaterală?

a. dacă s-a prevăzut un termen


b. dacă părţile nu au stabilit durata locaţiunii
c. dacă locatarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în contract

ANS: B

20) Care este durata termenului de preaviz?

a. de 1 an
b. de 15 zile
c. intervalul de timp dintre manifestarea voinţei de a desface
contractul şi data la care contractul va înceta
ANS: C

21) Când operează tacita relocaţiune?

a. în cazul contractelor încheiate fără termen


b. dacă locatarul rămâne în folosinţa lucrului după expirarea
contractului şi fără ca locatorul să-l împiedice
c. în cazul în care locatarul comunică locatorului că doreşte
prelungirea contractului
ANS: B

22) În ce situaţii încetează de drept contractul de locaţiune?

a. prin denunţarea unilaterală


b. prin pieirea totală a lucrului
c. prin desfiinţarea titlului locatorului

ANS: B

23) În ce condiţii terţul dobânditor este dator să respecte locaţiunea făcută


înainte de vânzare?

a. Când este încheiată prin înscris sub semnătură privată


b. Când este încheiată prin înscris sub semnătură privată, dar cu
dată certă

4
c. Când a cunoscut existenţa locaţiunii înainte de vânzare

ANS: B

24) Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat?

a. supus formei autentice numai dacă actul juridic ce urmează a fi


încheiat este supus acestei forme
b. Este un contract cu titlu gratuit
c. Este un contract solemn
ANS: A

25) Pentru a fi valabil, mandantul trebuie să aibă capacitatea de a încheia:

a. acte de conservare
b. acte de dispoziţie
c. de a încheia el însuşi actul de a cărui îndeplinire l-a însărcinat pe
mandatar
ANS: C

26) În ce condiţii actele de dispoziţie pot fi încheiate de mandatar în numele şi


pe seama mandantului?

a. numai în baza unei procuri generale


b. numai în baza unei procuri speciale
c. în baza unui acord tacit
ANS: B

27) În ce condiţii mandatarul răspunde în faţa mandantului pentru faptele


persoanei pe care şi-a substituit-o?

a. dacă a avut acordul mandantului de a-şi substitui o persoană,


însă a trecut puterile asupra unei persoane incapabile sau de insolvabilitate
notorie
b. dacă a avut acordul mandantului de a-şi substitui o persoană
c. în toate cazurile ori de câte ori s-a produs un prejudiciu mandantului
ANS: A

28) Care sunt efectele contractului de mandat faţă de terţi?

a. se nasc raporturi juridice între mandant şi terţi


b. se nasc raporturi juridice între mandatar şi terţi
c. mandatarul devine creditorul, respectiv debitorul terţului

ANS: A

29) Când încetează mandatul?

5
a. prin revocare
b. prin renunţarea mandantului
c. când faptul juridic pentru care a fost încheiat nu se mai poate realiza
ANS: A

30) În caz de încetare a mandatului ce obligaţii are mandatarul?

a. să aducă la cunoştinţa terţilor încetarea mandatului


b. să predea mandantului toate actele juridice şi bunurile primite în
cursul executării mandatului
c. să restituie cheltuielile efectuate cu executarea mandatului

ANS: B

31) De cine se suportă cheltuielile vânzării?

a. vânzător
b. cumpărător
c. potrivit uzanţei locului încheierii contractului

ANS: B

32) Care sunt caracterele juridice ale contractului de donaţie?

a. consensual
b. sinalagmatic ( bilateral)
c. solemn
ANS: C

33) În cazul în care, donaţia nu este încheiată în formă autentică,care este


sancţiunea ce intervine?

a. rezoluţiunea
b. nulitatea absolută
c. rezilierea
ANS: B

34) Ce condiţii trebuie să fie îndeplinite pentru ca donaţia încheiată între


absenţi să fie valabilă?

a. oferta de donaţie trebuie să îmbrace forma autentică


b. acceptarea ofertei de donaţie trebuie să îmbrace forma autentică
c. atât oferta cât şi acceptarea ofertei de donaţie trebuie să îmbrace
forma autentică
ANS: C

35) Cine nu poate dispune prin donaţie?

6
a. minorii în favoarea tutorelui cât timp autoritatea tutelară nu a dat
tutorelui descărcare de gestiune
b. persoanele neconcepute
c. Soţii între ei

ANS: A

36) Cine nu are capacitatea de a primi donaţii?

a. medicii şi farmaciştii, care au tratat pe o persoană de o boală de


care aceasta moare
b. soţii
c. minorii şi persoanele puse sub interdicţie

ANS: A

37) În cazul în care donaţia se încheie între absenţi, când trebuie să aibă
capacitatea de a dispune donatorul?

a. în momentul manifestării voinţei de a dona


b. în momentul acceptării ei de către donatar
c. în momentul facerii ofertei, acceptării ei de către donatar şi
comunicării actului de acceptare
ANS: C

38) În cazul în care donaţia se încheie între absenţi, când trebuie să fie capabil
donatarul?

a. în momentul emiterii ofertei de către donator


b. în momentul acceptării
c. în momentul comunicării acceptării ofertei

ANS: B

39) Când este donaţia revocabilă?

a. prevede plata de către donatar a datoriilor pe care donatarul le


va contacta în viitor
b. când donatorul îşi rezervă dreptul de a dispune de bunul donat
c. când donatarul acceptă donaţia sub beneficiu de inventar

ANS: B

40) Prin ce se caracterizează donaţia între soţi?

a. este revocabilă
b. este irevocabilă
c. este lovită de nulitate absolută

ANS: A

7
41) În cazul donaţiilor indirecte ce condiţii trebuie îndeplinite pentru existenţa
ei valabilă?

a. se cere respectarea formei autentice sub sancţiunea nulităţii absolute


b. se cere existenţa intenţiei de a gratifica
c. nu este supusă vreunei condiţii de formă şi fond

ANS: B

42) Pentru validitatea darului manual ce condiţii se cer a fi întrunite?

a. să aibă ca obiect doar bunuri mobile corporale


b. tradiţiunea
c. forma autentică

ANS: B

43) Ce obligaţii are donatarul?

a. de a suporta cheltuielile donaţiei


b. de recunoştinţă
c. de a lua în primire bunul donat
ANS: B

44) În ce situaţii are loc revocarea donaţiei?

a. pentru ingratitudine
b. când se adoptă un copil, după facerea donaţiei
c. pentru pieirea bunului supus donaţiei

ANS: A

45) Adoptarea unui copil după încheierea unui contract de donaţie ce efecte
are?

a. nulitatea donaţiei
b. revocarea donaţiei
c. nu are nici un efect
ANS: C

46) De cine poate fi invocată acţiunea în revocare pentru ingratitudine?

a. numai de către donator


b. de moştenitorii donatorului
c. de moştenitorii donatorului dacă donatorul a decedat după
expirarea termenului în care acţiunea putea fi intentată
ANS: A

8
47) Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească obiectul
contractului de mandat?

a. să fie în circuitul civil


b. să privească încheierea de acte juridice
c. Să fie inalienabil

ANS: B

48) În ce situaţii trebuie respectat dreptul de preemţiune?

a. la vânzarea imobilelor
b. la înstrăinarea terenurilor situate în extravilan
c. în cazul schimbului de terenuri situate în extravilan
ANS: B

49) Care sunt caracterele juridice ale contractului de locaţiune?

a. cu titlu gratuit
b. cu titlu oneros
c. real
ANS: B

50) În ce constă obiectul contractului de mandat?

a. numai în încheierea de acte juridice


b. în încheierea de acte materiale
c. în încheierea actelor juridice cu caracter strict personal
ANS: A

51) Ce condiţii sunt cerute pentru încheierea valabilă a contractului de


comodat?

a. forma autentică
b. tradiţiunea
c. forma scrisă

ANS: B

52) Care sunt caracterele juridice ale contractului de comodat?

a. cu titlu oneros
b. cu titlu esenţialmente gratuit
c. bilateral
ANS: B

53) Ce obiect poate avea contractul de comodat?

9
a. bunuri fungibile
b. bunuri nefungibile
c. lucruri de gen
ANS: B

54) Ce dobândeşte comodatarul prin încheierea contractului de comodat?

a. dreptul e proprietate asupra bunului transmis


b. dreptul de folosinţă asupra bunului transmis
c. un drept de uzufruct
ANS: B

55) Care sunt obligaţiile comodatarului?

a. de a garanta pentru evicţiune pe comodant


b. de conservare a bunului
c. de restituire a cheltuielilor de folosinţă

ANS: B

56) Care din următoarele afirmaţii sunt corecte?

a. comodatarul poate oferi comodantului în locul lucrului împrumutat echivalentul în


bani
b. comodatarul nu poate oferi comodantului echivalentul în bani
dacă restituirea bunului în natură este posibilă
c. comodantul poate solicita echivalentul în bani a lucrului
împrumutat, deşi restituirea în natură este posibilă
ANS: B

57) Când poate cere comodantul restituirea lucrului?

a. înainte de împlinirea termenului stipulat


b. la termenul stabilit de instanţă
c. înainte de a se fi îndestulat comodatarul de folosinţa bunului ce
s.a avut în vedere la încheierea contractului
ANS: B

58) De cine sunt suportate riscurile pieirii lucrului în cazul contractului de comodat?

a. comodatar
b. persoana vinovată de pieirea bunului
c. comodatar dacă prelungeşte folosinţa lucrului după scadenţă

ANS: C

59) Care sunt obligaţiile comodantului în cazul contractului de comodat?

10
a. de a suporta cheltuielile de folosinţă
b. de a garanta pentru evicţiune
c. este obligat la restituirea cheltuielilor făcute de comodatar cu
conservarea lucrului, cheltuieli cu caracter extraordinar, necesar
şi foarte urgent
ANS: C

60) Care sunt modalităţile de încetare a contractul de comodat?

a. prin restituirea cheltuielilor de conservare


b. prin moartea comodatarului
c. prin moartea comodantului
ANS: B

61) Ce bunuri pot forma obiectul contractului de consumaţie?

a. bunuri imobile
b. bunuri fungibile
c. bunuri nefungibile
ANS: B

62) Ce drept se transmite prin încheierea împrumutului de consumaţie?

a. dreptul de folosinţă
b. dreptul de administrare
c. dreptul de proprietate
ANS: C

63) Cine suportă riscurile în cazul împrumutului de consumaţie?

a. împrumutătorul
b. împrumutatul
c. subîmprumutătorul

ANS: B

64) Ce capacitate trebuie să aibă împrumutatul pentru încheierea valabilă a


împrumutului de consumaţie împrumutatul?

a. de a încheia acte de conservare


b. de a încheia acte de administrare
c. de a încheia acte de dispoziţie

ANS: C

65) Prin ce se face dovada împrumutului de consumaţie dacă valoarea lucrului


împrumutat este mai mare de 250 lei?

11
a. cu martori
b. cu martori dacă a existat o imposibilitate, fie şi morală, de a
preconstitui un înscris
c. Prin recunoaştere de către împrumutat

ANS: B

66) Când poate cere împrumutătorul restituirea câtimii lucrurilor împrumutate?

a. înainte de termen
b. la termen
c. oricând
ANS: B

67) Ce obligaţii are împrumutătorul?

a. de a răspunde pentru evicţiune


b. nu are obligaţii
c. de a suporta cheltuielile de conservare
ANS: B

68) Ce obiect poate avea depozitul propriu-zis?

a. numai lucruri mobile


b. atât lucruri mobile cât şi imobile
c. numai lucruri imobile
ANS: A

69) Ce capacitate poate avea deponentul pentru încheierea valabilă a


contractului de depozit propriu-zis?

a. de a încheia acte de conservare


b. de a încheia acte de dispoziţie
c. De a fi proprietarul bunului
ANS: A

70) Care este capacitatea cerută depozitarului pentru încheierea valabilă a


contractului de depozit propriu-zis depozitarul?

a. de a încheia acte de administrare


b. de a încheia acte de conservare
c. de a încheia acte de dispoziţie

ANS: C

71) Ce condiţie îmbracă forma scrisă a contractului de depozit?

a. nu este necesară forma scrisă

12
b. ad validitatem
c. ad probaţionem indiferent dacă lucrul depozitat are o valoare mai
mică de 250 lei
ANS: C

72) În ce cazuri culpa depozitarului se apreciază cu mai multă rigoare?

a. când iniţiativa contractului a fost luată de depozitar


b. când depozitul este cu titlu gratuit
c. Când depozitul s-a făcut în interesul deponentului

ANS: A

73) Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?

a. depozitarul răspunde de stricăciunile provenite din forţa majoră


b. depozitarul răspunde de stricăciunile provenite din forţa majoră
chiar dacă nu a fost pus în întârziere pentru restituirea bunului
depozitat
c. depozitarul nu răspunde chiar dacă a fost pus în întârziere dacă
face dovada că bunul ar fi pierit şi la deponent
ANS: C

74) Cui este obligat depozitarul să restituie bunul depozitat în caz de moarte a
deponentului?

a. Nu are o astfel de obligaţie , putând păstra bunul


b. terţei persoane indicate de deponent
c. moştenitorilor, chiar dacă deponentul , pentru ipoteza morţii sale
l-a autorizat pe depozitar să restituie lucrul unei alte persoane
ANS: C

75) Când poate cere deponentul restituirea bunului?

a. oricând
b. la termenul stabilit de instanţa judecătorească
c. la termenul stipulat în contract
ANS: A

76) Cum se face dovada depozitului necesar?

a. cu înscris autentic
b. cu înscris sub semnătură privată
c. cu martori
ANS: C

77) Care afirmaţie este corectă?

13
a. depozitul neregulat este translativ de proprietate
b. depozitul neregulat nu este translativ de proprietate
c. depozitul neregulat este translativ al dreptului de folosinţă

ANS: A

78) Ce calitate trebuie să aibă deponentul în cazul contractului de depozit


neregulat?

a. trebuie să fie proprietarul bunului depozitat


b. nu trebuie să fie proprietarul bunului depozitat
c. este un detentor precar
ANS: A

79) Când este nul contractul de antrepriză în cazul lucrărilor de mare


amploare?

a. nu s-a stabilit durata lucrărilor


b. preţul nu este determinat în momentul încheierii contractului
c. nu s-a precizat care este persoana ce va executa lucrările

ANS: B

80) Care sunt caracteristicile contractului de antrepriza?

a. un contract real
b. un contract încheiat intuitu personae
c. un contract cu executare dintr-o dată

ANS: B

81) Care este capacitatea cerută clientului pentru încheierea unui contract de
antrepriză?

a. acte de dispoziţie
b. acte de conservare
c. acte în funcţie de natura contractului – act de administrare, act de
conservare sau de dispoziţie
ANS: C

82) Care este capacitatea cerută antreprenorului pentru încheierea unui


contract de antrepriză?

a. acte de dispoziţie
b. acte de administrare
c. acte în funcţie de natura contractului – act de administrare, act de
conservare sau de dispoziţie
ANS: A

14
83) Cine suportă riscul pieirii fortuite a lucrului ( materialelor) în cadrul
contractului de antrepriză?

a. de proprietarul materialelor
b. de antreprenor
c. de client
ANS: A

84) Cine suportă riscul contractului în cazul contractului de antrepriză?

a. de proprietar
b. de antreprenor
c. de client
ANS: B

85) Când este angajată răspunderea antreprenorului?

a. pentru viciile lucrării


b. pentru incendii
c. pentru uzurparea clientului
ANS: A

86) Când încetează contractul de antrepriză?

a. prin moartea meseriaşului, arhitectului, antreprenorului


b. prin moartea clientului
c. prin ajungerea la termen
ANS: A

87) Care sunt condiţiile de validitate ale contractului de vânzare- cumpărare?

a. forma solemnă
b. un lucru viitor
c. preţul în moneda de schimb

ANS: C

88) Ce este promisiunea de vânzare?

a. este un antecontract din care se naşte un drept de creanţă


b. este numai unilaterală
c. ca şi oferta de a contracta este un act juridic unilateral

ANS: A

89) Ce se transmite prin promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare?

15
a. un drept de creanţă
b. un drept de proprietate
c. un drept de garanţie că în viitor se va vinde bunul

ANS: A

90) Ce acţiune are la dispoziţie beneficiarul în cazul nerespectării pactului de


preferinţă prin vânzarea bunului unui terţ?

a. anularea contractului încheiat de proprietarul bunului cu un terţ


b. revendicarea bunului
c. plata de daune interese
ANS: C

91) Când operează transferul dreptului de proprietate în cazul contractelor de


vânzare cumpărare?

a. la predarea bunului
b. la plata preţului
c. la momentul manifestării voinţei de a contracta

ANS: C

92) Ce opţiuni are cumpărătorul în situaţia în care lucrul vândut este pierit în
parte la momentul vânzării?

a. să ceară nulitatea absolută a contractului


b. să solicite anularea contractului, cu plata de daune interese
c. să ceară executarea asupra părţii rămase din lucru, cu o reducere
proporţională din preţ
ANS: C

93) Care sunt condiţiile în care este antrenată răspunderea vânzătorului


pentru evicţiunea rezultată din fapta unui terţ?

a. existenţa unei tulburări de fapt


b. existenţa unei tulburări de drept
c. cumpărătorul să fi cunoscut cauza evicţiunii la momentul
cumpărării
ANS: B

94) Ce fel de obligaţie este obligaţia de transmitere a dreptului de proprietate


în cazul contractelor de vânzare cumpărare?

a. de a da
b. de a face
c. de diligenţă sau de prudenţă

ANS: A

16
95) Ce reprezintă evicţiunea?

a. pierderea proprietăţii lucrului de către cumpărător


b. pierderea posesiei lucrului de către cumpărător
c. tulburarea vânzătorului în exercitarea prerogativelor sale

ANS: A

96) Ce acţiune are la dispoziţie cumpărătorul în cazul descoperirii unor vicii


ascunse?

a. estimatorie sau redhibitorie


b. în reziliere
c. în anulare
ANS: A

97) Ce este acţiune redhibitorie?

a. este acţiunea în justiţie prin care se invocă nulitatea relativă


pentru leziune
b. este acţiunea în justiţie prin care se invocă nulittea absolută
pentru leziune
c. reprezintă un caz particular de acţiune în rezoluţiune

ANS: C

98) Ce condiţii trebuie să îndeplinească preţul, ca obiect al prestaţiei


cumpărătorului?

a. să fie stabilit în bani


b. poate să îmbrace forma oricărei alte prestaţii
c. poate fi lăsat la aprecierea cumpărătorului

ANS: A

99) Ce acţiune are la dispoziţie cumpărătorul în caz de neîndeplinire de către


vânzător a obligaţiei de predare a lucrului vândut?

a. să invoce excepţia de neexecutare a contractului


b. să ceară nulitatea contractului de vânzare cumpărare
c. să ceară rezilierea contractului

ANS: A

100) Când nu poate fi exonerat vânzătorul de garanţia pentru evicţiune?

a. când evicţiunea provine de la un terţ


b. când evicţiunea provine din faptul său personal
c. când părţile au convenit în acest sens

17
ANS: C

101) Ce acţiune are la dispoziţie vânzătorul în caz de neplată a preţului de către


cumpărător?

a. poate să ceară obligarea cumpărătorului la executarea în natură


a obligaţiei , printr-o acţiune având ca obiect plata preţului care
este imprescriptibilă
b. poate să ceară obligarea cumpărătorului la executarea în natură
a obligaţiei , printr-o acţiune având ca obiect plata preţului care
se prescrie în termenul general de prescripţie de 3 ani
c. poate să ceară dobânda preţului

ANS: B

102) Care persoane sunt incapabile absolut de a primi donaţii?

a. doctorii şi farmaciştii
b. preoţii
c. persoanele neconcepute
ANS: C

103) Care este cauza legală de revocare a donaţiilor?

a. donaţia între soţi


b. donaţia pentru ingratitudine
c. lipsa formei autentice
ANS: B

104) Ce condiţii de formă trebuie să îmbrace donaţiile indirecte?

a. trebuie acceptate printr-un act separat


b. trebuie acceptate prin act autentic
c. nu sunt supuse unor condiţii de formă

ANS: C

105) Ce clauze sunt permise în contractul de donaţie?

a. donaţia poate fi afectată de un termen


b. donatorul poate să dispună în continuare de bunul donat
c. donaţia nu se revocă în situaţia survenienţei de copil

ANS: A

106) Când avem donaţie deghizată?

a. când actul public este un act cu titlu oneros


b. când actul public este cu titlu gratuit
c. când actul public este o liberalitate

18
ANS: A

107) Ce condiţii trebuie să îndeplinească pentru a fi valabilă oferta de donaţie


între absenţi?

a. dacă este făcută prin înscris sub semnătură privată


b. dacă acceptarea ofertei este ratificată şi de moştenitorii
donatorului
c. dacă ofetra de a dărui şi acceptarea acesteia sunt în formă
autentică
ANS: C

108) De cine poate fi formulată acţiunea în revocarea donaţiei pentru


ingratitudine?

a. are caracter strict personal, putând fi formulată doar de donator


b. poate fi exercitată şi de creditori chirografari ai donatorului
c. poate fi exercitată de moştenitorii donatorului oricând

ANS: A

109) Care este condiţia pe care trebuie să o îndeplinească contractul de mandat


pentru încheierea valabilă a unui act de dispoziţie?

a. să fie un mandat special


b. este suficient să fie consceput în termeni generali
c. să îmbrace forma autentică

ANS: A

110) Care este sancţiunea care intervine în cazul încheierii unui act juridic prin
reprezentare, dar cu depăşirea puterilor conferite?

a. nulitatea actului
b. inopozabilitatea actului
c. revocarea actului
ANS: B

111) Care sunt obligaţiile mandatarului?

a. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea revocării


mandatului în caz de neîndeplinire
b. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea plăţii de daune
interese
c. este obligat să păstreze pentru sine ceea ce a primit în puterea
mandatului
ANS: B

19
112) Cum poate fi contractul de mandat din punct de vedere al caracterului oneros?

a. numai cu titlu gratuit


b. numai cu titlu oneros
c. cu titlu gratuit sau cu titlu oneros
ANS: C

113) Care sunt cauzele speciale de încetare a contractului de mandat?

a. decesul uneia dintre părţile contractului


b. punerea sub interdicţie a uneia din părţile contractului
c. renunţarea la mandat

ANS: B

114) Când este obligat mandantul pentru actele mandatarului care depăşesc limitele
împuternicirii?

a. dacă au fost consecinţa faptei ilicite a mandatarului


b. dacă mandatul a fost cu titlu oneros
c. dacă le-a ratificat expres sau tacit

ANS: C

115) Când intervine garanţia pentru evicţiune a donatorului?

a. în toate cazurile
b. când evicţiunea provine dintr-un fapt personal
c. când există o tulburare în fapt din partea unui terţ

ANS: B

116) Când este datorată garanţia pentru viciile lucrului de către donator?

a. când viciile au apărut după predarea lucrului


b. când s-a obligat expres în acest sens
c. când donatarul a cunoscut viciile lucrului
ANS: B

117) Cine poate solicita revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii?

a. operează de drept
b. de moştenitorii donatarului
c. creditorii chirografari ai donatorului pe calea acţiunii oblice

ANS: C

118) Care este termenul de prescripţie a acţiunii cumpărătorului împotriva


vânzătorului având ca obiect garanţia pentru evicţiune?

20
a. este imprescriptibilă
b. 6 luni
c. 3 ani
ANS: C

119) De cine este suportat riscul contractului, în cazul bunurilor generic determinate?

a. dacă până la predare intervine o imposibilitate de executare,


riscul contractului este suportat de debitorul obligaţiei imposibil
de executat, adică de vânzător
b. dacă până l predare intervine o imposibilitate de executare riscul
contractului este suportat de cumpărător
c. pieirea unor bunuri de gen înlătură obligaţia vânzătorului de a-şi
executa obligaţia în natură
ANS: A

120) Care sunt contractele cu titlu oneros?

a. contractul de locaţiune
b. contractul de donaţie
c. contractul de depozit neremunerat
ANS: A

121) Care sunt contractele reale?

a. contractul de mandat
b. contractul de locaţiune
c. contractul de depozit
ANS: C

122) Care sunt contractele solemne?

a. contractul de vânzare cumpărare


b. contractul de donaţie
c. contractul de mandat
ANS: B

123) Ce acţiune are la dispoziţie cumpărătorul în cazul în care bunul achiziţionat


printr-un contract de vânzare cumpărare este afectat de un viciu ascuns,
grav şi existent anterior încheierii actului?

a. rezoluţiunea contractului
b. anularea contractului pentru eroare asupra substanţei obiectului, pe calea
acţiunii redhibitorii
c. obligarea vânzătorului de a-i preda un lucru de aceeaşi calitate şi
valoare

21
ANS: A

124) Cine poate solicita rezoluţiunea vânzării imobiliare pentru neplata preţului?

a. are caracter exclusiv judiciar


b. produce efecte faţă de terţi
c. nu poate fi dispusă dacă este cerută de cumpărător

ANS: A

125) Ce reprezintă inserarea unei clauze într-un contract de vânzare


cumpărare, în sensul că neplata preţului în termen de 30 de zile de la
scadenţă atrage rezoluţiunea contractului?

a. nu reprezintă un pact comisoriu expres care să excludă


intervenţia instanţei
b. reprezintă o clauză penală
c. reprezintă un pact comisoriu care atrage desfiinţarea
necondiţionată a contractului, la cererea vânzătorului
ANS: A

126) Cine suportă riscul pieirii fortuite a materialelor în materia contractului de


antrepriză?

a. clientul, indiferent cine a prourat materialele


b. anteprenorul, deşi materialel au fost procurate de client
c. clientul, dacă el a procurat materialele

ANS: C

127) Ce condiţii trebuie să îndeplinească sublocaţiunea pentru a fi valabilă?

a. este permisă numai dacă există clauză expresă în contractul de


locaţiune
b. reprezintă un alt contract de locaţiune
c. trebuie să nu contravină clauzelor contractului rincipal şi să fie
încheiată în formă autentică
ANS: B

128) Când este admisibilă excepţia de neexecutare a contractului?

a. numai dacă debitorul a fost pus în întârziere


b. dacă există o neexecutare, chiar parţială a obligaţiilor din partea
cocontractantului
c. chiar dacă părţile au convenit un termen de executare a uneia
dintre obligaţiile reciproce
ANS: B

129) Ce caracteristici întruneşte donaţia cu sarcină în favoarea celui gratificat?

22
a. lovită de nulitate absolută, întrucât contravine principiului
irevocabilităţii donaţiilor
b. un contract sinalagmatic, în limita sarcinii
c. un act juridic afectat de o condiţie rezolutorie pur potestativă

ANS: B

130) De cine sunt suportate cheltuielile vânzării, în lipsă de stipulaţie contrară?

a. de cumpărător
b. de vânzător
c. de ambele părţi, în mod egal

ANS: A

131) De la ce dată curg dobânzile pentru sumele de bani cuvenite mandantului


şi întrebuinţate de mandatar în folos propriu?

a. de la data când mandant a cerut aceste sume


b. de la data întrebuinţării acestor sume de mandatar
c. pot fi solicitate oricând de către mandant sau de succesorii
acestuia
ANS: B

132) În sarcina cui cad cheltuielile de conservare în cazul împrumutului de


consumaţie?

a. în sarcina împrumutătorului, ca efect al suportării riscului


contractual
b. în sarcina împrumutatului
c. nu avem cheltuieli de conservare în cazul împrumutului de consumaţie

ANS: B

23