P. 1
30928270-Importanta-Activitatilor-Practice-La-Prescolari-lucrare-stiintifica

30928270-Importanta-Activitatilor-Practice-La-Prescolari-lucrare-stiintifica

|Views: 409|Likes:
Published by ptct2009

More info:

Published by: ptct2009 on Jan 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010 ISBN 978-606-8193-24-3

REFERENT ŞTIINŢIFIC PROF. LAZĂR LUMINIŢA . UNIV.

............................................................................................................................12 B.......... Activităţi de aplicaţie ..................................................................11 A............................................. Activităţi de construcţie ...............................................................7 2.................................................................................................18 ......CUPRINS CAPITOLUL I OBIECTUL METODICII PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR PRACTICE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII................................................................................15 1.................................... Activităţile practice ..... Activităţi de confecţii ............ SARCINILE ŞI CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE ÎN GRĂDINIŢELE DE COPII ..........................................5 B................. Activităţile practice.... Rolul activităţilor practice în dezvoltarea intelectuală a copiilor .................................... Importanţa...........10 CAPITOLUL II SCOPUL.............mijloc pentru formarea şi dezvoltarea deprinderii de a sesiza frumosul şi de a-l îndrăgi........................9 4........ Rolul activităţilor practice în dezvoltarea psiho-motorie a copilului ...................6 1.................6 preşcolari..........................................................................15 2... ............4 A.....16 3........ scopul şi conţinutul metodicii activităţilor practice în grădiniţa de copii ................. factor important pentru dezvoltarea morală a copiilor............... Importanţa activităţilor practice pentru dezvoltarea multilaterală a copiilor................ Formarea unor priceperi şi deprinderi practice de muncă .......................... Însuşirea unor cunoştinţe elementare despre particularităţile materialelor.....15 despre folosirea celor mai simple unelte şi procedee de lucru .........7 3......................................................

Metodica de faţă stabileşte cerinţele de care educatoarea trebuie să ţină seama în planificarea. Această pregătire constă în dezvoltarea dragostei pentru muncă şi însuşirea unor priceperi şi deprinderi elementare de muncă. In concluzie.activităţile obligatorii practice. în acelaşi timp. pregătirea. Activitatea desfăşurată de copii. în familie. Această legătură constituie sarcina de bază a învăţământului nostru de toate gradele şi. Aceste cerinţe sunt rezultate din îmbinarea experienţei înaintate cu cele mai noi date ale ştiinţei pedagogice şi psihologice şi propun cunoaşterea şi analizarea următoarelor probleme esenţiale: 1) Volumul de cunoştinţe. atât în cadrul organizat .CAPITOLUL I OBIECTUL METODICII PREDĂRII ACTIVITĂŢILOR PRACTICE ÎN GRĂDINIŢA DE COPII Munca instructiv-educativă în grădiniţă trebuie să se desfăşoare la un nivel corespunzător cerinţelor actuale ale societăţii noastre. organizarea şi desfăşurarea activităţilor obligatorii practice. încă din primii ani de viaţă. ci. Legile dezvoltării societăţii impun o strânsă legătură între procesul de învăţământ şi viaţă . condiţia esenţială pentru dezvoltarea multilaterală a personalităţii copilului. Prin munca efectuată de copiii între trei şi şase ani se urmăreşte nu rezultatul practic pe care aceştia îl obţin în urma efortului pe care îl depun.cât şi în afara acestora. în primul rând. 3) Metodele şi procedeele folosite în funcţie de posibilităţile copiilor.realitatea practică. In grădiniţă el este încadrat şi în forme de muncă special organizate . în scopul realizării acestor sarcini.al activităţilor obligatorii . trebuie să aibă un caracter sistematic. 2) Sarcinile urmărite în cadrul fiecărei activităţi (deprinderi). priceperi şi deprinderi ce trebuie predate copiilor în raport cu particularităţile psiho-fizice. . obiectul metodicii de faţă îl constituie studierea modului de predare în grădiniţă a activităţilor practice de construcţii. de către educatoare a tuturor problemelor teoretice şi practice care fac obiectul activităţii sale şi în special a bazelor psihologice şi pedagogice ale procesului de predare a activităţilor practice. Metodica urmăreşte să asigure un caracter ştiinţific procesului de formare a priceperilor şi deprinderilor elementare de muncă şi să constituie pentru educatoare un îndreptar preţios. Aceasta impune o cunoaştere temeinică. copilul vine în contact cu diferite forme de muncă. pregătirea lor pentru participarea la munca productivă de mai târziu. aplicaţii şi confecţii.

care s-o ajute să cunoască principalele mijloace de realizare a sarcinilor prevăzute în programa grădiniţelor de copii. Este clar că la această vârstă nu putem vorbi de confecţionarea obiectelor în înţelesul unei stricte utilităţi a muncii propriu-zise. Ponderea cea mai mare în cuprinsul acestei lucrări o are capitolul în care se indică metodele şi procedeele necesare în pregătirea. în conţinutul lucrării se dau indicaţii şi se sugerează teme care pot fi realizate de copii sub directa îndrumare a educatoarei. ci numai de elemente simple prin care copiii fac primii paşi în pregătirea pentru munca productivă de mai târziu. comparaţia (între model şi lucrarea în curs de executare sau cea executată) se dă copilului posibilitatea să-şi dezvolte simţul orientării (prin plasarea corectă a elementelor componente). Deci activităţile practice aduc o însemnată contribuţie de ordin formativ la dezvoltarea copilului. în cuprinsul lucrării de faţă se analizează sarcinile principale ale activităţilor practice şi realizarea acestora în funcţie de particularităţile de vârstă a copiilor. In concluzie. De asemenea. Clasificarea aceasta o ajută pe educatoare în stabilirea precisă a scopului şi a conţinutului fiecărei activităţi practice. Activitatea desfăşurată provoacă copiilor intense trăiri afective. A. în cadrul acestora. Întrucât procedeele de lucru însuşite de copii în activităţile practice obligatorii sunt folosite şi în activităţile libere. Toate indicaţiile de ordin metodic sunt concretizate în planurile de activităţi. în activităţile alese. Executând diferite operaţii ca: analiza (desfacerea părţilor componente ale obiectului sau imaginii lui). Activităţile practice sunt clasificate după criteriul tehnicilor folosite şi al sarcinilor didactice care se realizează în cadrul acestora. organizarea şi desfăşurarea diferitelor feluri de activităţi practice. In această parte se dau o serie de indicaţii cu privire la tehnica executării diferitelor teme recomandate de programă. influenţează dezvoltarea spiritului activ şi stimulează comportarea disciplinată. îndrumările precise şi buna . Deci studierea metodicii sprijină pe educatoare în înţelegerea fiecărei sarcini şi în cunoaşterea modului şi a căilor de rezolvare a acestei sarcini. scopul şi conţinutul metodicii activităţilor practice în grădiniţa de copii Importanţa studierii metodicii activităţilor practice rezultă din rolul însemnat pe care-1 au activităţile practice în dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor. el se obişnuieşte cu un anumit efort. importanţa metodicii activităţilor practice este determinată de contribuţia complexă şi multilaterală a activităţilor practice la pregătirea psihică şi fizică a copiilor pentru participarea la munca de mai târziu. copiii îşi însuşesc cunoştinţele legate de executarea acţiunilor simple necesare pentru confecţionarea unor imagini sau jucării care reproduc obiecte din mediul înconjurător. Importanţa. sinteza (asamblarea părţilor componente). i se dezvoltă îndemânarea şi precizia în mişcări.

morală şi estetică a copilului. Indicaţiile date în cuprinsul lucrării nu trebuie aplicate în mod rigid. intelectuală. precizarea clară a scopului didactic. rezultare tot mai bune. ci luându-se în consideraţie toate situaţiile concrete în care se realizează şi se desfăşoară diferite tipuri de activităţi practice. fapt care determină dezvoltarea atât a capacităţilor fizice ale copiilor. în cadrul activităţilor practice. Importanţa activităţilor practice pentru dezvoltarea multilaterală a copiilor preşcolari În activităţile practice obligatorii. Caracterul practic al activităţilor practice permite îmbinarea muncii fizice cu cea intelectuală. fiecare procedeu trebuie valorificat în funcţie de specificul grupei şi de condiţiile obiective în care se desfăşoară activitatea respectivă. îmbinarea muncii întregii grupe cu activitatea individuală. Din punct de vedere al valorii educative. Dar pe lângă cerinţele generale menţionate. B. Această activitate practică face trecerea de la un joc la muncă şi constituie un prim pas în direcţia pregătirii copilului pentru participarea la munca de mai târziu.orientare practică o vor ajuta să obţină. activităţile practice reclamă în pregătirea şi desfăşurarea lor respectarea unor cerinţe specifice rezultate din sarcina didactică generală a formării unor deprinderi şi priceperi elementare de muncă. copiii execută operaţii simple şi confecţionează obiecte şi jucării asemănătoare celor cunoscute de ei din mediul înconjurător. In munca fiecărei educatoare trebuie să existe elementul creator. Ele contribuie la dezvoltarea multilaterală a copiilor cu condiţia să se respecte cerinţele pedagogice generale în organizarea şi desfăşurarea lor. cât şi ale celor intelectuale. Aceste cerinţe se referă la pregătirea materialului necesar exersării operaţiunilor şi la alegerea şi folosirea celor mai bune metode şi procedee pentru înţelegerea sarcinii de către copii. activităţile practice se situează pe acelaşi plan cu celelalte activităţi obligatorii organizate în grădiniţă. . alegerea judicioasă a conţinutului şi metodelor corespunzătoare fiecărei părţi a activităţii. Importanţa activităţilor practice în grădiniţă constă în contribuţia lor la dezvoltarea psiho-fizică. stabilirea legăturii organice între sarcinile instructive şi cele educative.

2. care constituie un important analizator tactilo-motric. mişcări care antrenează analizatorul motric şi cutanat. Acţionând asupra materialelor în cadrul activităţilor practice copilul îşi exersează concomitent analizatorii vizual şi cutanat. Exerciţiile pe care copiii le desfăşoară organizat în activităţile practice de aplicaţii. respectiv mâna. mărime etc. acestea devenind mai corecte. Cunoştinţele multiple şi variate despre obiectele şi fenomenele din mediul înconjurător. Tema indicată de educatoare n-ar putea fi executată de copii dacă concomitent cu mâna n-ar fi antrenaţi analizatorul vizual şi scoarţa cerebrală după culoare. Mâna. Rolul activităţilor practice în dezvoltarea intelectuală a copiilor în instituţia preşcolară copii desfăşoară o activitate foarte variată. mai sigure. Perfecţionarea mişcărilor şi supleţea lor sunt condiţionate de dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii. mărind funcţiunea ei de reglare a centrilor subcorticali în zona motorie (regiunea motorie). dat fiind că dintre toţi analizatorii. are o deosebită importanţă pentru întreaga dezvoltare a copilului. nu este suplă în mişcări. Participarea mâinii în procesul de cunoaştere determină o percepere mai clară şi o cunoaştere mai temeinică a realităţii înconjurătoare. formă. Mâna copilului. copilul este pus în situaţia de a executa o serie de mişcări precise. copilul de 3-4 ani execută o serie de mişcări pentru aranjarea şi deplasarea materialului. îşi lărgesc treptat cercul de reprezentări şi participă în mod activ la viaţa care-i înconjoară. la intrarea lui în grădiniţă. copilul ajunge să facă o mai mare diferenţiere a mişcărilor. într-o activitate de construcţii. despre schimbările şi transformările diferitelor materiale în . el nu are dibăcie şi îndemânare. coordonate şi sistematizate. Copilul nu-şi coordonează şi nu-şi proporţionalizează efortul în funcţie de greutatea actului ce-l are de executat. construcţii şi confecţii stimulează activitatea analitico-sintetică a scoarţei cerebrale. să elimine mişcările involuntare şi inutile. Executarea mişcărilor se face cu ajutorul mâinii.1. şi musculatura fină a mâinii. în cadrul ei percep cu curiozitate obiectele şi fenomenele realităţii. Datorită acestui fapt. Rolul activităţilor practice în dezvoltarea psiho-motorie a copilului În timpul reproducerii concrete a unui obiect oarecare din mediul înconjurător. mai fine. El ajunge în stadiul precizării şi coordonării mişcărilor. mâna are cea mai întinsă arie corticală de proiecţie. Mânuirea materialelor şi a obiectelor în diferite acţiuni practice influenţează exactitatea şi profunzimea percepţiilor şi reprezentărilor copiilor. despre muncă.

aşa după cum indică modelul educatoarei. sistematizarea şi verificarea în practică a cunoştinţelor însuşite. copilul îşi consolidează cunoştinţele privind forma. după posibilităţi. Astfel. culoarea acestora etc. imaginaţia reproductivă. sunt însuşite în marea lor majoritate de copii în activităţile organizate. să le compare şi să generalizeze anumite calităţi ale lor. In procesul execuţiei copilul are posibilitatea să aplice şi să verifice direct cunoştinţele însuşite. In procesul intuirii modelului şi al demonstrării procedeelor de lucru. mărimea. El separă. generalizări concrete. procesul activităţii practice la această vârstă creează largi posibilităţi pentru fixarea. copiii îşi consolidează cunoştinţele privind părţi componente ale casei decupând pe rând: pereţii casei. sinteză. elasticitate etc.procesul complex al muncii. pânză. copilul este pus în situaţia de a efectua operaţiuni de comparaţie. Cu ajutorul acestor materiale ei produc. în convorbiri după imagini etc. In funcţie de particularităţile de vârstă. geamurile. copilul are prilejul să cunoască însuşirile acestora. . forma. bază a dezvoltării gândirii situaţionale. realizând casa. Dar aplicarea în practică necesită însuşirea în prealabil a unor deprinderi elementare de muncă. a frunzei. în observări. In procesul activităţii practice. materiale din natură etc. acţionând asupra materialelor şi obiectelor. De asemenea. una din laturile principale ale scopului activităţilor practice. a codiţei. lipici. De pildă. In felul acesta se dezvoltă atenţia. analiză. în acelaşi timp. Ei unifică apoi prin lipire toate aceste părţi. In mod direct copiii constată calităţile de: mărime. programa prevede volumul de deprinderi tehnice elementare pentru fiecare grupă. culoare. Efectul pozitiv al activităţilor practice în procesul de cunoaştere se datorează şi faptului că ele oferă copiilor posibilitatea de a constata direct cum se pot aplica în practică anumite cunoştinţe însuşite. caracteristică preşcolarilor. mărimea şi proporţia lor etc. acoperişul. Lucrând cu diferite materiale: hârtie. In concluzie. formă. educatoarea reactualizează cunoştinţele privind obiectul ce urmează a fi executat (reprodus). Concomitent cu această consolidare copiii îşi îmbogăţesc cunoştinţele privind proprietăţile unor materiale din natură şi învaţă noi procedee de lucru. carton. în activitatea cu tema „aspecte de primăvară". toate aceste cunoştinţe se completează şi se adâncesc. rezistenţă. în procesul de execuţie a unei flori de primăvară. în activitatea de aplicaţie „casa". uşa. în procesul de realizare a elementelor sunt reactualizate cunoştinţele despre părţile plantelor. culoarea şi aşezarea petalelor. compară şi unifică părţile componente ale unui întreg. şi propunându-şi să realizeze ceva din ele. obiecte din mediul înconjurător pe care le-au perceput anterior.

Toate aceste cerinţe contribuie la educarea simţului ordinii şi al curăţeniei. să-şi spele mâinile. Deprinderile şi priceperile de muncă practică însuşite în activităţile practice îl obişnuiesc pe copil cu o activitate utilă. Sentimentul de bucurie şi de satisfacţie pe care copilul îl încearcă în momentul încheierii cu succes a lucrului său contribuie în mod deosebit la . Din felul cum se desfăşoară activităţile practice desprindem şi importanţa lor în educarea simţului ordinii şi al curăţeniei. ci pentru alte persoane. influenţează în mod pozitiv educarea copiilor în spiritul dragostei pentru muncă. create în cadrul activităţilor practice.un obiect oarecare . Dacă la început motivaţia se axează pe folosirea obiectelor confecţionate de ei în jocurile sau activităţile lor. stimulând încrederea în forţele lui proprii. ei confecţionează semne de carte pentru copiii care vor merge la şcoală sau cărucioare pentru jocurile celor din grupele mici etc. In acest scop. Cunoscând destinaţia obiectului pe care îl realizează. mai târziu se constată o anumită trecere pe o treaptă superioară: copiii depun eforturi în vederea realizării unor activităţi care nu au o importanţă directă pentru ei. Educatoarea trebuie să procedeze cu mult tact. Faptul că preşcolarul este pus în situaţia de a executa prin propriile lui forţe tema activităţii . Motivaţia pe care educatoarea o pune în faţa copiilor îi determină să înţeleagă necesitatea efortului prelungit în executarea acţiunilor de reproducere concretă a unui obiect din mediul înconjurător. devine perseverent. copilul este stimulat şi interesat să-şi ducă la bun sfârşit lucrul început. operaţiunile de execuţie se succed de asemenea într-o ordine dinainte stabilită.3.contribuie la formarea independenţei lui. astfel că după o serie întreagă de activităţi practice copilul reuşeşte să-şi desfăşoare întreaga activitate în mod organizat. el îşi concentrează atenţia. In cadrul acestor activităţi el este obligat să lucreze curat. De aici rezultă că trăsăturile pozitive ale voinţei copilului se dezvoltă în mare măsură în procesul activităţii lui. să strângă în coşuleţ materialul rămas după execuţia lucrării. Activităţile practice îşi aduc contribuţia şi la îmbogăţirea vieţii afective a copiilor. factor important pentru dezvoltarea morală a copiilor Activităţile practice influenţează pozitiv dezvoltarea copiilor sub aspect moral. învaţă să se stăpânească şi să învingă greutăţile care se ivesc în timpul efectuării operaţiunilor necesare. Activităţile practice. ceea ce contribuie în mare măsură la pregătirea lui pentru munca viitoare. De pildă. al respectului pentru bunurile create de ei şi de alţii etc. Toate aceste situaţii. Materialul din care se realizează tema este prezentat şi aranjat într-o anumită ordine. Ei trăiesc din plin momentul în care pot constata singuri că în urma efortului depus au ajuns la rezultatul dorit.

In activităţile în care efectuează teme colective. In timpul lucrului. avioanele pe aeroport. pe lângă faptul că vin în contact cu bogăţia de forme şi culori ale obiectelor pe care le au de executat.educarea dragostei pentru muncă. reuşind să selecţioneze din mai multe obiecte pe cele care au evidente calităţi artistice. 4. prin varietatea materialului. în momentul de încheiere. Conţinutul concret al activităţilor practice impresionează în mod plăcut. copiii au posibilitatea să se convingă mai mult de necesitatea şi valoarea muncii întregului grup. In executarea lucrării el respectă. la optimismul şi încrederea în forţele lui proprii. In majoritatea situaţiilor. copiii folosesc în colectiv obiectele confecţionate în activităţile practice. la baza dezvoltării sentimentelor de încredere şi prietenie reciprocă. prin multitudinea formelor etc. Prin urmare. copiii sunt familiarizaţi cu frumosul în natură şi în viaţa înconjurătoare. organizate în grădiniţă. De exemplu: maşinile în garaj. proporţiile şi simetria. unele aplicaţii în desfăşurarea jocurilor de creaţie sau în scopul organizării expoziţiilor pentru părinţi etc. copiii reuşesc să manifeste un spirit critic foarte dezvoltat. In activitatea practică. raporturi care stau la baza închegării colectivului. prin armonia de culori. în activităţile practice copiii analizează după posibilităţi frumosul şi-şi formează în acelaşi timp şi o serie de priceperi şi deprinderi artistice. . Cu timpul. după posibilităţi. forma şi mărimea. analizează coloritul. Toate aceste situaţii creează raporturi multiple între copii. fapt care determină dezvoltarea capacităţii de a-şi subordona interesele proprii celor colective. copilul are posibilitatea să aprecieze calităţile artistice ale modelului pe care-1 are de realizat.mijloc pentru formarea şi dezvoltarea deprinderii de a sesiza frumosul şi de a-l îndrăgi In majoritatea activităţilor cu caracter obligatoriu sau liber. La sfârşitul activităţii. toate calităţile artistice constate. ei sunt puşi în situaţia de a le reproduce. Activităţile practice . Apreciază realizarea estetică a temei în funcţie de respectarea condiţiilor artistice stabilite în analiza modelului prezentat de educatoare. copilul analizează atât lucrarea proprie cât şi pe a celorlalţi.

organizate într-o obligatorii. .însuşirea unor cunoştinţe elementare despre particularităţile materialelor. Prin conţinutul lor bogat ele contribuie la formarea personalităţii copiilor şi în special la dezvoltarea lor intelectuală şi morală.cât şi unor sarcini specifice grădiniţei: formarea unor deprinderi practice elementare. strânsă legătură cu celelalte activităţi de către copii zilnic şi bazate pe de vârstă şi individuale îşi aduc o a capacităţilor fizice ale copiilor cât şi a . SARCINILE ŞI CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR PRACTICE ÎN GRĂDINIŢELE DE COPII Activităţile obligatorii constituie forma principală prin care se realizează în mod sistematic sarcinile instructiv-educative prevăzute în programa pentru învăţământul preşcolar. educarea a interesului pentru muncă. utile în viaţă şi necesare pentru dezvoltarea motricitatii copilului la această vârstă. Ca o parte componentă a ansamblului de activităţi obligatorii organizate în instituţia preşcolară.formarea unor priceperi şi deprinderi de muncă practică. oglindite în „programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii". Educarea dragostei faţă de muncă Activităţile practice. care-i asigură un caracter ştiinţific. Sarcinile specifice care se realizează în cadrul activităţilor practice sunt: . pregătirea pentru şcoală. accesibil şi stabil. Scopul activităţilor practice este subordonat atât scopului general al educaţiei . activitatea practică are un loc bine precizat în cadrul procesului instructiv-educativ. cu formele de muncă desfăşurate cunoaşterea şi respectarea particularităţilor contribuţie multilaterală în dezvoltarea atât celor intelectuale.dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor .CAPITOLUL II SCOPUL. Scopul didactic general al activităţilor practice se concretizează în numeroase şi variate sarcini. despre folosirea celor mai simple unelte şi procedee de lucru. conţinutul ei fiind stabilit după criterii exacte. Criteriul principal în stabilirea conţinutului acestor activităţi îl constituie scopul şi sarcinile generale.

ci şi spre modul de execuţie a mişcării. pentru formarea deprinderii de a decupa. Efectuarea lor necesită un timp mai îndelungat. să le elimine pe cele inutile. Deprinderile sunt componente automatizate ale activităţii conştiente. In această etapă. copilul îşi precizează succesiunea mişcărilor necesare. dispare necesitatea de a urmări fiecare mişcare în parte precum şi succesiunea lor. a perfectării şi desăvârşirii lor în practică. mişcările sunt necoordonate. Ele reprezintă mijloace şi procedee de executare a unei activităţi oarecare. mişcările şi eforturile musculare i n u t i l e care au însoţit primele mişcări ale copilului. dar nu ajunge la un sistem complex unitar. sub îndrumarea directă a educatoarei. In acelaşi timp. spre rezultatul acţiunii. în urma unei munci sistematice. mişcările efectuate de copil capătă mai multă siguranţă. întrucât atenţia copilului începe să se îndrepte nu numai spre scop. copiii încep să execute separat fiecare acţiune indicată. ea presupune parcurgerea etapelor menţionate mai sus. schimbarea poziţiei hârtiei în funcţie de forma pe care se efectuează decuparea etc. Oricât de simplă ar fi o deprindere pe care ne propunem să o formăm copiilor în cadrul activităţii practice. superioară. Organizarea sistematică a exerciţiilor în cadrul activităţilor practice determină automatizarea mişcărilor componente ale acţiunii. De asemenea. unifică unele acţiuni simple. In vederea realizării acestui lucru este foarte important să se cunoască procesul formării deprinderilor de activitate practică şi factorii care determină însuşirea lor.A. el ajunge să-şi coordoneze acţiunile. imprecise. să-şi analizeze în mod conştient calitatea operaţiunilor efectuate. distingem mai multe etape: etapa familiarizării subiectului cu acţiunea . In urma explicaţiilor verbale şi a demonstrării mişcărilor şi acţiunilor care constituie componentele deprinderii respective. Deprinderile sunt însuşite prin învăţare şi automatizate prin exerciţii. mişcările de deschidere şi închidere a celor două braţe ale instrumentului. Prin exerciţii repetate. Cu toate că atenţia lor este concentrată asupra fiecărei operaţii. De pildă. In această etapă se înlătură încordarea. etapa automatizărilor şi etapa ultimă.a organizării şi sistematizării -. Operaţiunile se desfăşoară lent. fiecare detaliu al acţiunii: introducerea degetelor între cele două vergi ale foarfecelui. se îmbunătăţeşte simţitor calitatea executării operaţiunilor. activitatea conştientă trece de la detalii la . în faza iniţială de cunoaştere a acţiunii educatoarea explică şi demonstrează. Procesul însuşirii de către copii a acestor deprinderi este de lungă durată şi se realizează treptat. Formarea unor priceperi şi deprinderi practice de muncă Formarea priceperilor şi deprinderilor practice de muncă este una din sarcinile de bază care se realizează în cadrul activităţilor practice. In procesul de elaborare a oricărei deprinderi. luarea hârtiei cu mâna stângă şi ţinerea ei între degetul mare şi palmă. greoaie. cu un efort susţinut din partea copilului. introduc mişcări inutile. deoarece copiii fac greşeli. pe faze.

schimbarea hârtiei etc. Scopul şi motivarea necesităţii însuşirii diferitelor deprinderi stimulează interesul copiilor pentru deprinderea nouă. prin degajarea relativă a atenţiei şi gândirii. copilul îşi perfecţionează diferite deprinderi prin folosirea lor adecvată în cadrul unor activităţi practice cu un conţinut mai complex. copilul îşi concentrează atenţia asupra succesiunii diferitelor operaţiuni. decupajul sau lipitura efectuându-se fără efort vizibil din partea lui. Întrucât deprinderile au caracter stabil şi deci nu pot fi schimbate cu uşurinţă. a folosirii materialelor şi a uneltelor de lucru. Toate acestea duc la descreşterea efortului depus de copil. se asociază instrucţiei verbale şi prezentarea modelului acţiunii. educatoarea trebuie să acorde o atenţie deosebită cunoştinţelor pe care le predă copiilor. intervine controlul conştient pentru corectarea sau perfecţionarea deprinderii deja automatizate.) devin mijloace de realizare a scopului propus în activitate. îndoitură etc). Demonstrarea pe care o face educatoarea în faţa copiilor constituie o condiţie necesară în perceperea şi înţelegerea etapelor succesive ale procesului de execuţie a oricărei lucrări. Lămuririle necesare le dă educatoarea prin instrucţia verbală. Condiţiile formării deprinderilor de muncă practică. mişcarea celor două braţe. în funcţie de jucăria pe care o are de confecţionat. decupaj.ansamblul acţiunii. atenţia copiilor poate să alunece peste ceea ce este esenţial sau să se oprească numai asupra unor aspecte nesemnificative din punct de vedere al sarcinii activităţii date. Acest proces de constituire implică necesitatea cunoaşterii de către copii a scopului. în timpul lucrului. el devine cu timpul subordonat altor scopuri mai complexe. depăşeşte conturul dat sau trebuie să redea un element mai complicat pentru realizarea unei teme noi). adică demonstrarea. Nu este însă suficient ca în momentul cunoaşterii de către copii a modului de executare a unui obiect să se efectueze în faţa lui numai demonstraţia. In aceste activităţi care au un conţinut mai complex. rezultat obţinut de educatoare prin respectarea mai multor condiţii. Fără o dirijare adecvată prin cuvânt a acţiunilor executate de educatoare. In această etapă. Important de reţinut este faptul că automatizarea nu presupune eliminarea controlului conştient asupra activităţii. precum şi a condiţiilor şi mijloacelor prin care acesta se realizează. acţiunea de a confecţiona diferite jucării se bazează pe unele deprinderi simple (lipitură. Pentru cunoaşterea competenţei şi succesiunii operaţiunilor. în situaţia în care copilul întâmpină greutăţi (greşeşte direcţia de decupare. în primele activităţi practice. decupajul a constituit un scop al acţiunii. S-a subliniat că toate deprinderile de muncă practică sunt un rezultat al procesului de învăţare. uşurând procesul formării ei. . De pildă. a) Orice deprindere se constituie iniţial ca o activitatea conştientă îndreptată spre un anumit scop. toate componentele care la început constituiau scopuri în sine (introducerea degetelor în cele două verigi ale foarfecelui. Dacă iniţial.

De la un exerciţiu la altul educatoarea trebuie să elimine progresiv mişcările inutile ale copiilor. De pildă. educatoarea demonstrează şi explică copiilor cum trebuie mânuite foarfecele pentru decuparea diferitelor forme indicate de contur. dar într-o activitate mai complexă (de exemplu: tăierea conturului fructelor de toamnă. în cadrul aceleiaşi forme. Deprinderea complexă . în primele activităţi de aplicaţii se fac exerciţii introductive. în urma unor exerciţii corespunzătoare ca: aşezarea şi lipirea în redarea temei „patul păpuşii". lipitură. ci şi ca un mijloc eficient de perfectare a acestora. b) In formarea unei deprinderi. In alte activităţi.se formează printr-o integrare succesivă a unor operaţiuni mai simple. insistându-se asupra corectitudinii lor. De pildă. Multiplele teme. decupaj şi îndoitură în redarea temei „roaba". în exerciţiile efectuate se introduc elemente noi. pe măsură ce se îmbogăţeşte conţinutul activităţii. trebuie să se asigure o creştere gradată a dificultăţilor în cadrul exerciţiilor care să solicite în mod judicios eforturi din ce în ce mai mari. cât şi procesele intelectuale şi afective ale copiilor. Este necesar ca exerciţiul să fie folosit nu numai ca o repetare pentru fixarea diferitelor operaţiuni. . pe linii de obicei drepte. De asemenea. concomitent cu aceasta. pentru formarea deprinderii de a confecţiona o jucărie oarecare. decupaj. In cadrul activităţilor practice se fac numeroase exerciţii de: aşezare.confecţionarea jucăriilor . Aceste eforturi trebuie să vizeze atât complexitatea mişcărilor. îndoire. Înţelegerea clară a scopului şi cunoaşterea operaţiunilor care urmează să fie efectuate nu sunt elemente suficiente pentru a forma copiilor deprinderi practice. Practic se rezolvă cu succes această sarcină prin organizarea unor exerciţii în care se reiau treptat şi în mod selectiv componentele acţiunii. pentru formarea deprinderii de a decupa. din ce în ce mai complexe. Este foarte important ca explicaţiile să nu se refere numai la modul executării acţiunii. expune ordinea în care se taie părţile componente ale jucăriei şi succesiunea celorlalte operaţiuni: îndoirea. In acest sens. a bradului etc). prevăzute de programă pentru formarea aceleiaşi deprinderi. decupare. îndoitură şi lipire pentru redarea temei „televizorul" etc. confecţie etc. ci şi la motivarea necesităţii executării ei. Cu trecerea copiilor de la o grupă Ia alta. batista). Pentru însuşirea corectă a oricărei deprinderi practice trebuie să se explice sensul fiecărei mişcări şi. iar demonstraţia trebuie să fie accesibilă înţelegerii tuturor copiilor. în care se cere copiilor să execute tăieri simple. exerciţiul constituie condiţia fundamentală. asamblarea detaliilor şi lipirea acestora etc. să pună accentul pe calitatea executării temei. dau posibilitatea educatoarei să varieze conţinutul şi forma exerciţiilor. să se demonstreze clar şi succesiv toate operaţiile care intră în competenţa deprinderii.Explicaţiile trebuie făcute cu răbdare şi atenţie. In felul acesta se menţine în permanenţă interesul copiilor pentru activitate şi li se creează condiţii să folosească priceperile şi deprinderile în situaţii noi. copiii execută un obiect care are la bază tot decupajul. (Tema: funda.

se realizează următoarele sarcini: . datorită analizei efectuate de educatoare. în care sarcinile sunt gradate în mod progresiv. Grupa copiilor de 3-4 ani Deprinderea de a aşeza se realizează prin activităţi obligatorii.aşezarea pe benzi de hârtie a materialului pregătit de educatoare. despre folosirea celor mai simple unelte şi procedee de lucru 1. de la o grupă la alta. în vederea formării acestei deprinderi.aşezarea în linie dreaptă a unui material de aceeaşi formă şi culoare.c) Cunoaşterea rezultatelor şi analiza conştientă a greşelilor săvârşite constituie de asemenea o condiţie importantă în perfectarea oricărei deprinderi. Apariţia posibilităţii de autocontrol dovedeşte totdeauna o fază avansată în ceea ce priveşte însuşirea unei deprinderi şi dezvoltarea intelectuală a copilului. . copilul capătă experienţă în sesizarea greşelilor şi în felul acesta controlul extern se transpune pe plan intern sub forma autocontrolului. Acest control presupune o apreciere verbală în care se relevă calităţile şi defectele execuţiei. Însuşirea unor cunoştinţe elementare despre particularităţile materialelor. în această situaţie analiza este efectuată de educatoare. . Treptat. Specific acestor activităţi este faptul că redarea imaginilor obiectelor simple din mediul înconjurător se face printr-o singură operaţiune -aşezarea. „floarea" etc. „brăţara". educatoarea elimină la timp greşelile comise de aceştia. Prin temele indicate de educatoare. ca: „trenul". sarcinile se complică treptat de la o activitate la alta în aceeaşi grupă de la o grupă la alta. Efectuând în permanenţă controlul activităţii copiilor. . Activităţi de construcţie Activităţile de construcţie se organizează la grupele de 3-4 ani şi 4-5 ani. B.alternarea a două forme (pătrată şi rotundă) şi a culorilor în funcţie de tema indicată de educatoare.

cerinţele cresc atât faţă de compoziţia lucrărilor. Grupa copiilor de 4-5 ani La această grupă se reia deprinderea de a lipi în vederea consolidării ei. Deci. Aceste sarcini se realizează în patru activităţi obligatorii. se prevăd sarcini cum sunt: . la această grupă. aşezarea materialului se complică solicitând copiilor un mai mare efort de atenţie şi gândire. în vederea fixării şi consolidării ei. în activităţi cu teme ca: „rama". în scopul redării diferitelor imagini de obiecte. Prin sarcinile stabilite se urmăreşte realizarea unor lucrări cu un conţinut mai greu.lipir ea a două forme identice la capătul unei benzi de hârtie „batistele păpuşii". „scaunul". „şerveţelul cu buline". beţişorul) şi pe cunoaşterea mişcărilor pe care trebuie să le execute în vederea lipirii unor forme foarte simple: .lipirea de forme identice de culori diferite .„brăţara păpuşii".Grupa copiilor de 4-5 ani în activitatea de construcţii. folosind corect pelicanolul. lipirea alternativă a două forme diferite. 2. beţişorul. cârpa şi bucata de hârtie. Astfel. .consolidarea deprinderii de a lipi curat. cât şi faţă de executarea fiecărei mişcări în parte. a alternării culorilor şi formelor. „faţa de masă".„cordonul păpuşii". . De la o temă la alta. respectarea simetriei prin alternarea unor forme şi lipirea lor. de culori diferite . Pentru verificarea modului de însuşire a acestei deprinderi. Operaţiunile tehnice specifice acestor activităţi sunt lipirea şi decupajul. Grupa copiilor de 3-4 ani Deprinderea de a lipi este în faza de formare. Accentul cade pe familiarizarea copiilor cu materialul (lipiciul. Activităţi de aplicaţie Activităţile de aplicaţie se organizează la toate cele trei grupe de copii. ca: „balonul". la această grupă se reia deprinderea de a aşeza. hârtia. în activităţi cu teme ca: „mingea" şi „steguleţul". mai multă precizie în realizarea simetriei. „masa". care solicită copiilor o mai mare precizie şi corectitudine în efectuarea operaţiunii de lipire. programa prevede şi activităţi cu temă aleasă de copii. „soarele"".

- asamblarea prin lipire a părţilor componente ale unor obiecte. mici şi careuri . Grupa copiilor de 5-6 ani în activităţile de aplicaţii. prin îmbinarea formelor: triunghi. „bilete de tramvai". Prin suprapunerea triunghiurilor se realizează tema „bradul". Precizia mişcărilor de tăiere cu foarfecele în linie dreaptă se realizează în activităţile cu temele: „panglici pentru păpuşă". „steguleţul". de a folosi corect materialul. cerc se redă o temă: „căsuţa lui Azorică". „scara". „trenul". în vederea redării imaginilor obiectivelor îşi găseşte locul în temele: „cordonul păpuşii". întrucât elementele necesare temei sunt decupate de copii. la această grupă se consolidează deprinderea de a lipi curat şi ordonat. Verificarea deprinderilor tehnice însuşite de copii se face în activităţi cu tema aleasă. „ghiveciul de flori". . Consolidarea operaţiunii de decupare pe contur a diferitelor forme care apoi sunt asamblate prin lipire. Astfel. redarea caracteristicilor unor obiecte prin folosirea unui material mai variat ca: beţişoare de chibrit. în ceea ce priveşte compoziţia acesteia nu se poate remarca un salt deosebit faţă de grupa precedentă. „unelte de grădinărit". „casa". Precizarea mişcărilor de tăiere după contur a unei forme simetrice din hârtie îndoită în două se face cu prilejul activităţilor cu teme: „brazi" şi „păpuşa". Precizarea mişcărilor de tăiere cu foarfecele pe contur rotund şi oval se realizează prin tema „fructe de toamnă". în vederea redării caracteristicilor acestora.„trenul". îndemânare. scobitori. la grupa copiilor de 5-6 ani aceste elemente sunt pregătite de ei prin operaţiunea de decupare. iar prin combinarea unor pătrate mari. Dacă la 3-5 ani elementele care alcătuiau tema erau puse la dispoziţia copiilor de către educatoare. pătrat. Această operaţiune se introduce Ia grupa de 5-6 ani. Familiarizarea copiilor cu unealta şi modul de folosire a ei se realizează în activităţi cu tema: „să tăiem cu foarfecele". în activităţi cu teme ca: „pomul". „flori". „camionul". efort mai prelungit. datorită posibilităţilor crescânde ale copiilor de a executa unele mişcări ale mâinii care cer precizie. Accentul cade pe formarea şi consolidarea deprinderii de a decupa.

„stropitoarea". Grupa copiilor de 5-6 ani La grupa copiilor de 5-6 ani se reiau în scopul perfecţionării deprinderile de a îndoi. „plicul". Grupa copiilor de 4-5 ani La această grupă se reiau pentru a fi consolidate operaţiunile de: îndoire. „vaza cu flori". „balansoarul jucărie". confecţionarea unui obiect prin operaţiunea de înşirare: „brăţara" şi „şiragul de mărgele". „paharul". datorită multiplelor operaţiuni prin care copiii pot reproduce jucăriile şi obiectele din mediul înconjurător. Pentru însuşirea fiecărei operaţiuni se prevăd sarcini ca de exemplu: confecţionarea unui obiect prin îndoirea hârtiei în două. în patru.3. „coperta de album". „scaunul păpuşii". Temele: „cartea". înşirare şi asamblare prin întrepătrundere a părţilor componente pregătite de educatoare. „puiul" şi „avionul". „patul păpuşii". înşirare şi confecţionare de jucării prin întrepătrunderea elementelor în secţiunile executate de educatoare: „şiragul de mărgele". şnurui şi asambla părţile componente prin întrepătrundere şi lipire: „mărgeluţele păpuşii". pe diagonală. „coiful". „umbrela". Grupa copiilor de 3-4 ani Copiii din această grupă confecţionează obiecte prin operaţiuni de îndoire. „batista". „coşuleţul". confecţionarea unor jucării asamblând părţile componente prin întrepătrundere (în secţiunile executate de educatoare): „floarea". Pentru confecţionarea unor obiecte se fac diverse operaţiuni. „floricelele". „lacul cu răţuşte". înşira. Se confecţionează de asemenea obiecte prin operaţiunea de şnuruire: „semnul de carte". „plicul". lanţul pentru . „plicul". „globuleţele pentru pom". „coşuleţul". Temele indicate sunt: „suportul pentru şerveţele". în linie dreaptă şi în diagonală. Activităţi de confecţii Activităţile de confecţii sunt comune celor trei grupe de copii şi au un conţinut mai complex. „crenguţa cu flori". „căruţul". Confecţionarea unor jucării necesită folosirea a două operaţiuni: îndoirea şi lipirea. ca asamblarea elementelor componente prin lipire: „serviciul de cafea".

„Roaba" . copiii trebuie să confecţioneze jucării care necesită două-trei operaţiuni: îndoire. „Ariciul" . . îndoire şi lipire.decupare şi lipire. In activitatea copiilor se introduce o operaţiune nouă: cusutul pe muchie de carton perforat de educatoare.decupare. decupare. „vaporul". „ornamentele pentru pom". „Ferma de păsări" .pomul de iarnă". la temele „şerveţelul" şi „rama".lipire şi decupare. şnuruire. De asemenea.decupare. „Căsuţa piticilor" . îndoire şi lipire.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->