Sunteți pe pagina 1din 9

FAZELE ÎNTOCMIRII UNUI PROIECT

INFORMAŢII PRELIMINARE

Definiţia proiectului

Noţiunea de proiect are mai multe înţelesuri, dintre care amintim


două:

1. Proiect = plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de


a face un lucru
2. Proiect = lucrare întocmită pe baza unei teme date; proiect de
curs = lucrare întocmită de un elev sau student pe baza unei teme
date la o anumită disciplină predată

Definiţia temei

Noţiunea de temă are mai multe înţelesuri, dintre care amintim două:
1. Temă = tematică; idee principală care este dezvoltată într-o operă
sau expunere; subiect
2. Temă (de casă) = exerciţiu scris dat şcolarilor, studenţilor etc.
pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite.

Cerinţele

Cerinţele unei teme de casă sau proiect sunt sarcinile care trebuie
îndeplinite neapărat.

Obiectivele

Obiectivele proiectului sunt scopurile pe care şi le propune


realizatorul în tratarea temei.
Obiectivele trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele temei.

Observaţii

1. În acest material, prin proiect se va înţelege o lucrare


întocmită de un elev sau student pe baza unei teme date la o
anumită disciplină.
2. Informaţiile cuprinse în acest material se pot adapta şi aplica
şi pentru alte lucrări de complexitate mare cum ar fi: lucrare de
licenţă, dizertaţie de masterat, teză de doctorat, lucrare de cercetare
ştiinţifică, partea teoretică a unui proiect tehnic sau cu finalitate
practică etc.
1. DEFINIREA TEMEI

Enunţul temei (al subiectului)

Tema proiectului poate să aibă o formulare:


- generală, în care se lasă realizatorului o oarecare libertate de
mişcare în definirea ei
- vagă - realizatorul trebuie să poarte discuţii cu îndrumătorul de
proiect pentru clarificarea temei şi a obiectivelor
- clară, caz în care trebuie tratată foarte la obiect

Bibliografia
Pentru realizarea proiectului, bibliografia poate să fie:
- foarte precisă (carte, capitol, pagină)
- câteva cărţi ca titlu informativ, mai mult pentru orientare (de
obicei în cazul în care se urmăreşte creativitatea şi imaginaţia
relizatorului)
- absentă (fie în cazul în care nu este necesară sau relevantă
pentru întocmirea proiectului, fie în cazul în care enunţul temei este
vag şi chiar şi pentru îndrumătorul de proiect care dă tema sunt lucruri
neclare în ceea ce priveşte cerinţele)

Termenul de realizare

Termenul de realizare nu trebuie depăşit sub nicio formă.


Consecinţele nerespectării acestuia pot fi grave:
- pierderea serviciului
- pierderea prestigiului
- pierderea poziţiei (funcţiei) în cadrul instituţiei sau al firmei
- pierderi financiare (burse, contracte de afaceri etc.)
- note proaste, examene ratate etc.

Recomandări:
- dacă nu se dă un termen precis, se va insista să se precizeze o
dată concretă limită pentru predarea proiectului
- proiectul va fi abordat din timp, respectând fazelor de realizare
a acestuia
- ATENŢIE! Pot apărea evenimente neprevăzute de care este
posibil să nu se ţină seama (îmbolnăviri, evenimente familiale, alte
lucrări importante de realizat etc.) de către îndrumătorul de proiect
- evenimentele sau cazurile de forţă majoră care împiedică
predarea la timp a proiectului vor fi anunţate la apariţia lor şi nu
înainte de termenul de predare deoarece există riscul să nu fie luate în
considerare sau îndrumătorul de proiect să interpreteze că i se
forţează mâna prin punerea în faţa unui fapt împlinit
- se recomandă ca îndrumătorul de proiect să fie informat din
timp în timp despre încheierea fiecărei faze de realizare a proiectului

Precizări despre proiect

La primirea unui proiect, îndrumătorul trebuie să facă următoarele


precizări:
- dacă este un singur realizator sau se lucrează în echipă
- dacă proiectul are şi o finalitate practică sau este doar teoretic
- numărul orientativ de pagini
- resurse materiale pentru realizare (aparatură, piese etc.)
- modalităţi de lucru la proiect (la şcoală în timpul orelor alocate
special pentru proiect sau în afara şcolii, cu degrevare de sarcini sau
fără degrevare de sarcini)
- aspectul proiectului (de obicei nu se spune nimic)
- cum se predă în forma finală (informaţii despre aspectul
proiectului)
- dacă se susţine sau nu

2. FAZELE DE REALIZARE A PROIECTULUI

A. Faza de documentare

În faza de documentare pentru realizarea proiectului se


recomandă să se parcurgă următorii paşi:
- căutarea cărţilor precizate în bibliografie în biblioteci ale unor
instituţii, în biblioteci locale (judeţeană, a Academiei Române, BCU), la
centrele culturale locale (francez, german, britanic, american etc.), în
librării, anticariate, în bilbioteci personale (prieteni sau cunoscuţi)
- găsirea unor publicaţii care să conţină informaţii despre tema
dată (reviste din biblioteci locale sau din bibliotecile unor instituţii)
- găsirea (identificarea) unor informaţii utile în cărţi care nu sunt
menţionate în bibliografie
- căutarea de informaţii prin INTERNET (ATENŢIE! De cele mai
multe ori, aceste informaţii nu sunt relevante pentru că reprezintă
nişte rezumate sau nişte articole de informare sau popularizare)
- adunarea materialelor în fişe, notiţe, rezumate în urma
parcurgerii (citirii) bibliografiei găsite
- consultarea cu îndrumătorul de proiect în privinţa utilizării
bibliografiei găsite (este posibil ca unele materiale cerute în
bibliografie să nu fie găsite)

B. Înţelegera temei proiectului


Înţelegerea temei proiectului este o parte esenţială pentru:
- precizarea sau stabilirea obiectivelor pe care şi le propune să le
atingă realizatorul prin dezvoltarea proiectului
- realizarea proiectului
- a răspunde la cerinţe şi a atinge obiectivele
- reuşita (succesul) proiectului
În această fază se recomandă următoarele acţiuni:
- citirea cu atenţie a materialului bibliografic
- sistematizarea materialului bibliografic parcurs
- selectarea materialelor relevante care au legătură cu tema
proiectului
- efectuarea unor studii comparative între diferitele realizări ale
unor proiecte similare
- schiţarea principalelor obiective la care să răspundă proiectul

C. Faza de proiectare

Dacă la un proiect lucrează mai multe persoane, se recomandă metoda


,,brain-storming’’.
În această etapă se recomandă parcurgerea secvenţială a următorilor
paşi:

1) formularea obiectivelor prin notarea acestora pe hârtie în forma în


care îţi vin prima oară în minte
2) revederea obiectivelor schiţate şi selectarea acelor obiective care au
legătură cu tema proiectului şi cu cerinţele acestuia
3) reformularea obiectivelor:
- unele obiective schiţate vor fi eliminate
- unele vor fi modificate
- se pot adăuga obiective noi
4) dacă este cazul (enunţ vag al temei) se va reformula enunţul temei
împreună cu îndrumătorul de proiect
5) validarea obiectivelor:
- este o etapă obligatorie
- se face de către îndrumătorul de proiect
- pot apărea obiective noi
- unele obiective pot suferi modificări cerute de îndrumătorul de
proiect
- se va avea în vedere flexibilitatea pe timpul fazei de proiectare
a proiectului
6) împărţirea sarcinilor între membrii echipei de proiectare (dacă este
cazul)
- unul din membrii echipei va coordona realizarea întregului
proiect
- atribuirea de sarcini precise pentru fiecare membru
- respectarea termenelor
- planificarea unor întâlniri periodice de informare şi întrajutorare
7) stabilirea elementelor de originalitate în tratarea temei
8) fundamentarea ştiinţifică a proiectului (dacă este cazul)

Activitatea de proiectare trebuie să răspundă la următoarele întrebări:


- cum va arăta lucrarea în faza finală
- cum va arăta fiecare parte componentă a lucrării
- cum se va realiza fiecare parte componentă
- care sunt resursele necesare pentru realizarea fiecărei părţi
- cum se face asamblarea într-un întreg a părţilor componente

D. Faza de realizare a proiectului

Recomandări:
- se recomandă ca, din când în când, îndrumătorul de proiect să
fie informat despre etapa în care se află realizarea proiectului
- se va urmări respectarea obiectivelor propuse în faze de
proiectare

Observaţie:

În faza de execuţie unele obiective pot suferi modificări, caz în


care se va modifica formularea acestora

Se vor avea în vedere următorele aspecte:


- relevanţa soluţiilor adoptate
- originalitatea soluţiilor adoptate
- compararea cu alte lucrări existente
- să fie la obiect, să răspundă la cerinţe
- rigoarea ştiinţifică sau practică, aspectul îngrijit şi forma plăcută
- să stârnească interesul şi curiozitatea cititorului
- sincronizarea între membrii echipei
- organizarea de întâlniri periodice între membrii echipei în care
se va discuta despre:
- stadiul realizării fiecărei părţi componente
- dificultăţile întâmpinate
- evenimente neprevăzute
- încadrarea în grafic
- detalii asupra unor elemente comune
- asamblarea părţilor
- întrajutorarea

Pe parcursul realizării proiectului se vor întocmi notiţe şi observaţii


care să fie incluse în redactarea proiectului.
E. Faza de redactare a proiectului

Se recomandă încadrarea în numărul de pagini impus. Dacă nu


se impune un număr de pagini, se recomandă ca proiectul să nu fie nici
prea lung, nici prea scurt. De asemenea, se recomandă ca, în paralel
cu realizarea practică a proiectului, să se schiţeze şi textul acestuia.

Părţile componente ale unui proiect

a) Prima pagină: titlul lucrării (proiectului), îndrumătorul (conducătorul)


de proiect, realizatorii, instituţia, anul
b) Cuprinsul
c) Introducerea:
- tema lucrării
- introducere teoretică (expunere de caz, date preliminare,
precizarea contextului etc.)
- informaţii despre conţinutul proiectului şi despre obiectivele pe
care şi le propune să le atingă (cum au fost stabilite obiectivele, de ce,
obiective principale şi secundare, aspecte care nu vor fi tratate de
proiect etc.)
d) Conţinutul propriu-zis:
4 conceptele noi trebuie să fie explicate la introducerea lor în
proiect sau trebuie să se specifice locul unde se dezvoltă
5 prezentarea soluţiei adoptate pentru atingerea obiectivelor
6 justificarea sau argumentarea ştiinţifică a soluţiei
7 justificarea sau argumentarea unui anumit mod de abordare,
interpretare sau prezentare a unei informaţii
8 descrierea proiectului

Observaţii - se vor accentua elementele de originalitate


- se vor face comparaţii cu alte lucrări asemănătore
- se va face referire la bibliografia studiată (note de final
sau de subsol)

Se va acorda atenţie deosebită la forma proiectului:


- organizarea structurată a proiectului (capitole, subcapitole,
paragrafe etc.)
- numerotarea formulelor, teoremelor sau a propoziţiilor la
care se va face referire în paginile următoare ale proiectului
- folosirea notelor de subsol şi a notelor de final
- folosirea ghilimelelor pentru citate şi trimiteri către
bibliografia folosită (prin notele de final)
- rigoarea ştiinţifică
- exprimarea coerentă, aleasă, îngrijită
- folosirea dicţionarului explicativ al limbii române (DEX)
- atenţie la ortografie şi modul de exprimare
- respectarea regulilor de editare
- proiectul se va redacta, de regulă, folosind fontul Times New
Roman sau Arial şi font size 12, distanţa dintre rânduri fiind 1 sau
1,5.
- forma grafică, scoaterea în evidenţă a elementelor
importante
- folosirea adecvată a terminologiei de specialitate
- proiectul ca întreg (hârtie, coperţi, redactare, numerotarea
paginilor, anexe etc.)

Observaţie Cele mai multe instituţii de învăţământ au cerinţe


foarte clare cu privire la forma unui proiect (a unei lucrări de licenţă,
de masterat, de doctorat), şi anume:
- font şi font size
- distanţă dintre rânduri
- margini ale documentului
- număr minim şi număr maxim de pagini
- existenţa unui rezumat al lucrării pentru comisia de evaluare
- numărul de copii ale lucrării
Aceste informaţii trebuie aflate (de pe site-ul instituţiei, de la
secretariatul facultăţii sau al instituţiei, sau de la profesorul
îndrumător) de către realizatorul proiectului

e) Încheierea:
- consideraţii finale
- precizarea contribuţiei fiecărui membru al echipei

f) Note de final (dicţionar de termeni etc.)

g) Bibliografia folosită (inclusiv utilizarea altor surse de


informare/documentare)

h) Anexe:
- imagini, tabele, grafice, planşe, hărţi etc.
- casete audio, casete video, CD-uri, DVD-uri, flash-sticks

Observaţii: - nu se recomandă dischetele


- CD-urile vor fi inscripţionate la viteză de maximum
24X
- DVD-urile vor fi inscripţionate la viteză de maximum
4X

F. Faza de susţinere a proiectului

Este o fază opţională (unele proiecte, mai ales cele teoretice, se


verifică de către îndrumătorul de proiect).
Dacă proiectul nu se susţine, sunt importante următoarele:
- lucrarea să conţină toate informaţiile despre:
- obiectivele pe care şi le propune
- soluţia aleasă
- contribuţia personală la realizarea temei (elementele de
originalitate)
- redactarea trebuie întocmită atent, astfel încât cititorul
lucrării să-şi facă cu uşurinţă o impresie pozitivă
- aspectul lucrării este esenţial
- atenţie la respectarea numărului de pagini impus
- textul nu trebuie să fie monoton sau plictisitor

Pentru susţinerea unui proiect (lucrări), se vor avea în vedere


următoarele:

a) Pregătirea susţinerii
- regia susţinerii
- pregătirea materialului ajutător (document în PowerPoint)
- selectarea cu atenţie a informaţiilor care se prezintă (se
presupune că persoana care a dat tema a citit proiectul teoretic, dar
nu cu foarte mare atenţie)
- existenţa unor fraze de legătură între elementele expunerii
- încadrarea în timp (repetarea, acasă a expunerii)
- folosirea eficientă a mijloacelor de prezentare

b) Susţinerea propriu-zisă:
- sincronizarea între ceea ce se spune şi imaginile de pe ecran
(se recomandă să se apeleze la un „asistent de regie” care să deruleze
imaginile)
- respectarea cronologiei şi a existenţei următoarelor elemente în
prezentarea PowerPoint):
- titlu, autor, coordonator
- definirea temei
- obiective propuse
- introducere
- prezentarea soluţiei:
- justificarea soluţiilor alese
- imagini ale procesului de realizare şi ale produsului
final
- evidenţierea etapelor de realizare
- bibliografia, contribuţia fiecărui membru al echipei
- concluzii
- anexe
- modul de prezentare:
- siguranţă de sine, vocabular ales, limbă literară,
exprimare cursivă, terminologie de specialitate, claritate şi
volum potrivit al vocii
- atenţie la reacţiile auditoriului
- ţinută îngrijită şi curată
- se poate folosi o ciornă cu schiţa prezentării
- Este total nerecomandată citirea de pe hârtie sau
citirea textelor afişate pe ecran
- accentuarea elementelor importante
- sublinierea contribuţiei proprii (a originalităţii) la
realizarea proiectului şi a concluziilor finale
- încadrarea în timpul acordat pentru susţinere
- acordarea de timp pentru întrebări
- răspunsurile să fie la subiect
- să demonstrezi că „stăpâneşti” bine informaţiile din
domeniu
- disponibilitatea de a continua discuţiile după expunere
- punerea la dispoziţia celor interesaţi a materialului
proiectului