Manualul reprezinta reeditarea editiei 1992, revlzutta ~i imbunata¢ita conform prograrnei scolare aprobate de Ministerul Invatamantulul IIi f;ltiintei

cu nr, 36286/1990

CAPITOLUL

1

UTILAJ TEHNOLOGIC, VASE ~I USTENSILE FOLOSITE IN LABORATOARELE DE BUCATARIE .

Contributla autorilor Ia elaborarea manualului
prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. GABRIELA PlRJOL ~i prof. DUMITRA ELISA BETA PARASCHIV, cap. 11, 12 OLGA ONETE, cap. 10 CONSTANTA BRUMAR, cap. 14 FLORICA BURGHIU, cap. 10-15 ANTONIA NEACf;lU, cap. 16-18 LIA LU'NGU, cap. 9, 18

a fost urmatoarea:
DUMITRAf;lCU-NICU, cap.

1-8

Coordonarea

manualulul,

prof. GABRIELA

PIRJOL

Meeanizarea operatiilor de pregatire si transformare a materiilor prime, :in preparate culinare, are un rol deosebit de important pentru Imbunatatirea conditiilor de munca, usurarea eforturilor lucratorilor, tmbunatatirea calitatii preparatelor culinare realizate, diminuarea pierderilor de materii prime, asigurarea unor conditli igienico-sanitare optime in procesu1 de productie, cresterea prcductivitatii muncii, reducerea costurilor de productie si scaderea costurilor acestor produse. Di~punerea utilajelor 'in spatiile de productie se face tlnindu-sa seama de circulatia materiilor prime, adica de ordinea fireasca in care se succeda operatiile din procesul tehnologie. . !n!funetie de modul de actionaro a utilajelor, de rolu1 pe care 11 au in flux~1 tehnologic de preparare a produselor culinare, utilajele se clasifica in. - 'utilaje pentru prelucrarea materiilor prime; - utilaje termice (de pregatire 1a cald); - utilaje si spatii frigorifice. 1.1. UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA MATERIILOR AC'fIONATE ELECTRIC
CARTOFI

ISBN 973-30-2761-8

PRIME,

1.1.1. MA~INA DE CURA'fAT ~I RADACINOASE

Redactor:

Ing. Teodora Florin

Dragomir

Tehnoredactor: Coperta:

Sanda Dumitrascu lonescu

Coli de tipar: 16,5. Format: 16/70XIOO. Bun de tipar: 07.09.93. Nr. plan: 20503. Editia: 1993. Tiparul executat sub comanda nr. ;130/1993, la Imprimeria de Vest, Oradea, str. Marella! Ion Antonescu nr. 105. Romania

in vederea prelucrarii lor termice (fig. 1). Constructia masini], Batiul sau corpul masinii poate -fi executat din fonta sau otel. Masina eu batiul din Ionta, de forma cilindrlca, este mai raspindita in tara noastra. Ea prezinta la partea superioara pilnia de alimentare, prin care cartofii si radacinoasele sint introdusi in cilindrul masinii, captusit in interior eu un strat abraziv. La partea inferioara a cilindru1ui, este montat un disc abraziv, actionat de un motor, plasat in interiorul batiului, Sub pilnia de alimentare se gaseste 0 teava pen tru racordarea masinii Ia reteaua de apa, Evaeuarea apei folosite si a reziduurilor se face printr-un cot de scurgere, rnontat pe peretele cilindrului.

Este utilizata .pentru spalarea si curatarea cartofilor !}i a radacinoaselor,

9

Fig. 1. Masina de ouratat cartofi Iii radacinoase: 1 - pilnie de alimentare: 2 - corpul maslnii: 3 ,_ strat abrazlv; 4 - disc abraziv: 5 motor de antrenare; 6 ~ conducta de alimentare cu apa: 7 - conducta de evacuare a apei; 8 - Ufi,a pentru evacuarea cartofllor ; 9 - mecanism de actionare manual; 10 - angrena] cl lindr ic: 11 - angrenaj conic.

3

.Evacuarea din cilindru acartofilor.!?i a radacincaselcr cura~ate se . face printr-o u~ita cu miner ~i cu un jgheab de alunecare a cartofll?r sau radacinQsselor. M~ina mai este prevazuta cu u~ mec~msm de ~?tlonare manuala. pentru .caaul defectarii motorului electric sau intreruperu curentului electric. 'v'l d ~t Funetlonarea masinli. Inalnte de mceperea opera~l! or. e cura .. ~~ a tofilor "1' radacinoaselor se veri fica starea de curatenie a rnasmn a car 1 daca in cilindru nu se gasesc pie tri 1 sau b ~ca 1 d : me t a1• ~t· 'recum !?i rice e ~are ar putea distruge abrazlv~l. Se face proba de f';1n<:.tlOnar~n gol .a I masiriii declansindu-se mal tntii automat~l de pr?tecJl~ Impotriva J?orm-:rilor accidentale DITU (montat pe unul din peretii saln de lucru) sr apoi se apasa pe butonul de pornire. . Se toarna in pilnla de alimentare 0 cantitate de 9-10 kg de legume care au fost in prealabil alese, se deschide robinetul de alimentare a masinii cu apa. Motorul electric, prin angrenajul cilindric, pune 'in miscare de. ro~atie discul abraziv, care antreneaza le~um~le, in~r-o mi~ca~e de r?t~tle, IZbindu-le alternativ de peretele abraziv !?l de discul abraziv, curatindu-le, Apa adusa in permanenta prin conducta spala legumele f?ievacueaza reziduurile rezultate. Durata de curatare a unei mcarcaturt de cartofi variaza intre 2-4 min. Lucratorul care supravegheaza trebuie sa aiba grija ca, in momentul cind legumele sint curatate, sa deschida usita de evacuare si sa goIeasca cilindrul, fara a opri motorul sau admisia apei. Dupa golirea masinii, se inchide usita, se alirnenteaza din nOUmasina si se continua fuync: tionarea. Dupa terminarea curatirii legumelor, se rnareste [etul de apa :;;1 se lasa masina sa functioneze in gol, pina ce toate resturile de legume au fost evacuate. La terminarea lucrului, masina se opreste atit de la butonul de oprire, cit !?i de la automatul de protectie. In cazul 'intreruperii curentului electric in timpul luerului, se cupleaza angrenajul conic si cu ajutorul mecanismului de acti<:~narernanuala, prin invirtirea manivelei, se pune in miscare discul abraziv,
'i '".

t
i
I I

Ma~ina de tocat carne cu capacitatea de 150 kg/h este executata din Ionta ernailatar fiind actlonata de un motor electric, cu 0 putere de 2,2 kw ~i 1500 rot/min. Corpul masinii este de forma cilindrica avind la partea superioara o ' gura de alimentare pe care este fixata 0 pilnie excentrica, prin ¢are se introduce carnea 'in rnasina, In interiorul masinii, se gaseste mecanismul de toeare a carnii, care este fbrmat din urrnatoarele piese: un mele, 0 sita autotaietoare, un cutit, o a doua sita, al doilea cutit si a treia sita. Masina este dotata cu doua pina Ia patru site de rezerva, pentru diverse grade de finete a carnil toeate. Intregul mecanism de tocare (melc, cutite, site) este strins cu ajutorul piulitei, care se insurubeaza pe filetul exterior, executat in batiul (corpul) masinii. Intre motor si mecanismul de tocare, se gaseste reductorul de turatie, format din patru .roti dintate, asezate intr-o carcass, care reduc turatia rhasinlt de 1 500 rot/minut cit are rnotorul, la 160 rot/minut cit este necesar mecanismului de tocare a carnii, Pilnia se introduce prin presare i~ corpul masinii :;;i este prevazuta cu 0 midi platforma inclinata, pentru \a permite depozitarea carnil de toeat. . Functionarea masinii, Se verlfica starea de curatonle a masinu, m timp ce rnasina este oprita. Dupa asamblarea masinii, punerea ei in stare de function are se face prin executarea unei probe in gol, dupa care se opreste motorul, se alimenteaza pilnia cu carne taiata in bucati de 80-120 g. Cantitatea de carne ce se poate depozita pe pilnia masinii este de 1-2 kg. Se pune masina in stare de functionare, incepindu-se tocarea prin introducerea suecesiva a carnii in gura de alimentare, care se gaseste Ia partea inferioara a pilniei, folosindu-se pentru aceasta operatie pilugul din lemn. Pentru colectarea carnil tocate, se f'oloseste 0 cratita sau un bazin de debarasat: Dupa tocarea carnii, masina se opreste de Ia butonul de oprire ~l de la automatul de protectie. Se desurubeaza piulita de stringere, se scot sitele cu cutitul ~rmelcul, se spala in apa calda, apoi se spala cu 0 perie mica interiorul masinh si pilnia. Dupa spalare, elementele componente ale masinil se sterg cu 0 cirpa uscata, se expun. pe un gratar de lemn, pentru zvintara complete, ~i dupa aceea se asambleaza din nou, pentru a nu se imprastla piesele componente. . Masurile de protectle a muncll
,?i

Masurile de protectie a muncii ~i de intrejinere a masinii Inainte de pornirea masinii, se va verifica legarea utilajului la pamint, pentru a se evita accidentele prin electroeutare. In tirnpul fun~tionarii masinii, este interzisa introdueerea miinii, paletei sau a on~ar~l alt obieet in masina, In cazul blocarii mastnii, ea va fi deeonectata atit de la butonul de oprire, cit ~i de la automatul de protectie, fiind anuntat mecanicul de intretinere, In timpul lucrului, lucratorul va sta pe un gratar de lemn, asezat linga masina, va purta sort din material plastic, manusi si ciz~e din cauciue. Saptaminal, se vor verifica si insuruba capacele ungat.oarelo.r cu pilnie, montate pe Iagarele de sustinere a axelor orizontale !?~ ver~lCale. Revizia generals a masinii se face de catre mecanicul de intretinere, dupa 500 ore de functionara sau dupa 6 luni.
1.1.2. MA~INA DE TOCAT CARNE

de Intretlnere a masinfi

Se folosesto Ia maruntirea carnii, Clasificarea masirrilor de tocat carne se face in functie de .capacitatea lor, cele mai raspindite fiind cele cu capacitati de 150 kg/h ~i de 300 kg/h. 4

Masina va prezenta dubla protectie, pentru prevenirea electrocutarilor. In timpul functionarii rnasinli, este interzisa eu desavirsire introdueerea miinil in gura de alimentare a masinii, In eventualitatea blocarii masinii, din cauza tendoanelor, se face deconeetarea atit de la butonul de oprire cit si de la automatul de protectie, se dernonteaza si se curata montindu-se din nou. lntretinerea masinii, Periodic, se va controla nivelul ulelului din carcasa pinioanelor si se va completa la nevoie. La verificarile periodice ale motorulul electric, se va Inlocut vaselina speclala de la rulmentul motorului, In functie de necesitati, se vor ascuti cutitele masinii, verificindu-se dupa fiecare, ascutirea corecta, pasuirea cutitelor pe sita, verificarea constind in controlarea fantei de lumina, ce ar putea patrunde intre cutH :;;i sita, nefiind joc intre aceste doua piese.
5

III

IIltl

1.1.3. MASINA MENAJERA UNIVERSALA

(ROBOTUL)

eleetrica a motorului se face printr-un cordon. Motorul se gaseste in inteiiorul batiului, iar dispozitivele de lucru se rnonteaza la axul orizontal. Dispozitivele de Iucru specifiee robotilor de bucatarie Mas ina de to cat car n e se flxeaza la axul orizontal, Pentru fixare se .foloseste piulita, care stringe carcasa masinii de tocat carne. Se pot adauga: dispozitivul de stars fruete, pilnii de spritat cirnati, Dis P 0 zit i v u 1 des tor s f rue t e este format dintr-o pilnie, care se monteaza cu ajutorul piulitei, pilnia fiind prevazuta in interior cu melc conic, care primeste miscarea de rotatie de la axul masinii, La partea Infertoara a pilniei se gasesc orlficli prin care se scurg sucurile obtinute, Cojile ~i simburfl se aduna in partea cu conicitate midi, de unde sint ovacuati in timp, prin desurubarea pilniei. .Dis p 0 zit i v u Ide t a i a tIe gum e se fixeaza si se aslgura de suprafata frontala a robotulul cu ajutorul piulitei. Sistemul de transmisie ~e gase:?te in interiorul carcasei, care are in partea superioara montat rnecanismul de impingere a legumelor sl pilnia de alimentare. Discurile taietoare se fixeaza pe ax, iar pentru schimbarea lor, se desurubeaza plulitele, se ridica carcasa ~i se inlocuieste discul. Discurile pot fi de diferite forme: - disc pentru taiat legume (grosimea feliei taiate este de 2 mm), care are doua cutite dreptunghiulare, asezate echidistant de centrul discuIui; . - disc cu cutite curbe (grosimea feliei taiate este de 4 mm), fiind folosit pentru taiat cartofi, rosii, castraveti etc. Intretinerea robotilor ~i a accesoriilor acestora. Dispozitivele de lucru se vor spala dupa folosire, se vor usca si depozita in dulapuri special destinate. Masurile de proteetie a muncii La operatlile de malaxat, batut, cremat, nu se admite introducerea miinii in cazanul de lucru. La dispozitivele la care materia prima cade in cutitele de talere, se interzice impingerea cu mina. Inalnte de montarea dispozitivelor de lucru, robotul va fi deconectat de la reteaua electrica. Dupa mont area dispozitivului, se asaza linga utilaj materia prima ce urmeaza a fi prelucrata, se face proba de functionare in gol a masinii, iar apoi se alimenteaza masina efectulndu-se prelucrarea respectiva, In timpul functionarli utilajului, lucratorul va supraveghea in perrnanenta functionarea rnasinii. Dupa terminarea Iucrului, robotul se deconecteaza atit de la butonul de oprire, cit :?i de 1a autornatul de protectie. Este cu desavirsire interzls a se demonta dispozitivu1 de 1ucru inainte de deconectarea mecanica sau electrica a masinii. 1.2. UTILAJE 'l'ERMICE

Clasificarea si funetionarea masinilor menajere universale, Masina menajera .universala se f'oloseste in bucatarie, labo~atoare de prepara~e red in laboratoare de cofetarie ~i patiserie, executind un mare num~r de. operatii de prelucrare a unor materii prime. in vederea intraril lor In fabricatle (fig. 2). i In functie de operaiiile pe care le executa, masinile menajere universale se clasifica astfel: - robot de bucatarle, in cazul in care este echipat cu dispozitive de prelucrat materii prime folosite in _bucatarii; . . .. - robot de cofetarie, in cazul In care este echlpat cu dispozitive ce efectueaza numai operatii necesare laboratoarelor de cofetarle: - robot universal, in cazul in care este echipat cu dispozitive de prelucrare necesare atit in laboratoarele de cofetarie cit ~i in cele de bucatarie. Din punct de vedere constructiv, robotii se clasifica astfel: ---: robot fix, care are a pozttio bine deterrninata in cadrul locului de munca, fiind fixat cu suruburi de fundatie: . robot mobil, care se poate deplasa dintr-o sectie de preparare in alta. Robotul fix Este construit din: corpul masinii sau batiu, in care se gaseste grupul motor, care antreneaza in rniscare de rotatie ~o~ arb~ri, unul vertic~l :?i celalalt orizontal. Arborele vertical antreneaza an rmscare de rotatie dispozitivele de batut crerna, amestecat, rnalaxat. Arborele orizontal permite montarea dispozitivelor pentr~ tocat carne. stars fruete tocat mere, macinat condimente, taiat legume. pnne etc. La partea inferioara a batiulul se gasesc montate doua brate de sustinere in consola, Robotul mobil Este prevazut ell trei rotile pivotante, care permit deplasarea u~oa~a a robotului dintr-o sectie de Iabricatie in alta. Alimentarea cu energie

'I
I,

j
(

j
I

IJ

Fig. 2. Masina menajera univcrsala: 1 - electromotor: 2 - cupla elastica; 3 ax orizontal interior; ~ - Iagar de alunecare; 5 - roata dlntata conica; 6 - aX orizontal exterior ; 7 roata dintata conica: 8Jagar de alunecare ; 9 ax vertical; 10 - tel; 11 - suport de sustiner«: 12 - cuva ; 13 - batiu; , 14 - mandrina.

(DE PREGATIRE LA CALD)

Dupa prelucrarea materiilor prime cu ajutorul utilajelor de prelucrare prlmara, acestea sint transportate in sectiile de fabricatia unde sint prelucrate termic, pentru realizarea produselor finite. 7

6

--

-

-

----

care arata ca elementul component se. Pornind de la conducta centrala.incorporate in ansambluri de pregatire.:. Masina de giitit eu eombustibil gazos: Masinile electriee sint preva1 .selectornatul cu cheie. In [unctie de soiutia constructioii ado~tata.nu necesita investitii mari la instalare: . in plus. este f'olosita 1)1pentru adrnisia gazului metan. datorita multiplelor avantaje pe care Ie prezinta: . rezultate din arderea combustibilului si vaperi de apa eu grasimi Fare se degaja de la produsele ce se prepara. sint plasate la minimum 2000 mm fata de pardoseala. In partea inferioara se gasesc unul sau mai multe cuptoare electrice. Bara de protectie. se aprinde rnai Intii flacara de veghe. In cazul masinilor de gatit incalzlte eu gaz metan. 3. arzatoare de tip "U{'. in circa 3-5 min plita atinge temperatura dorlta. MA~INA DE GATIT CU COMBUSTIBIL GAZOS Este construita dintr-un schelet metalic... Pentru Incalzirea plitei electrice la temperatura dorita. rezemate pe 0 rama metalica (fig. lampa de sernnalizars cu neon.. care permite eontrolul temperaturii in permanents. avind sapte trepte. Pentru aprinderea arzatoarolor. Constructia partii inferioare a masinil de gatit este determinate de eombustibilul folosit. .t~:::~~=. Hota de absorbtie a gazelor. folosite freevent in constructta maslntlor de gatit.nu viciaza atmosfera. c-are permite atingerea temperaturii dorite. care inehide conducta de gaz in mod automat. Pentru a se evi ta Imbolnavirile profesionale. cu unul sau doua cuptoare.. Butoanele arzatoarelor sint prevazute cu doua pozitii de lucru: maxim si economic.Utilajele termice utilizate in bucatarie pot fi: . .1. [oiosit pot fi masini incalzite cu combustibil solid (lemne.__. Ia fel si cuptoarele. . se regleaza termostatul cu tub capilar Ia pozitia dcrita 111 deschide selectomatul cu cheia. Toato masinile de gatit.2.. fiind utilizata 'Ia pregatirea unui sortiment divers de preparate culinare.::::..=:. .intrerupatorul de protectie contra tensiunilor accidentale. are rolul de. intre baterfi de alimentare cu apa potabila . 1. cu cite 0 hota de absorbtie. Arzatoarelo. dupa aprinderea oricarui arzator de plite. la pozitia dorita. rnasina fiind prevazuta cu posibilitatea aprinderii fiecarui arzator separat.2. dupa care. fie deasupra sl dedesubtulcuptorului. gaseste sub tensiune. robinetul flacarl! de veghe. care intl'erupe curentul electric de alimentare in cazul un or defectiuni.J uu Echipamentul electric a1 masinilor de gatit electrice se compune din: . . sint: arzatoarele de tip inelar. care imprejmuieste masina. cu contactul de semnalizare si cheia. numai dupa aceea. compus dintr-un numar de phte din Ionta. eonductele se ramifica alimentind fiecare arzator cu gaz metan. principal.arzatoare cu foe vlu: 2 . . fie pe cei doi pereti laterali.' care se asaza in po-· zitia dorita. 3). MA~INA DE GAT IT ELECTRICA Este solicitata din ce in ce mal mult. se deschidemai intii intrerupatorul de protectio contra tensiunilor accidentale. d~~2. In partea inferioara. Functionarea masinilor de gatit depinde de solutla constructive adoptata. Partea superioara este fermata dintr-un numar de plite electrice. prevazut la partea superioara cu plite din fonta. Fig.cuptoare: 6 . atunci eind tensiunea masinii depaseste 24V. carbuni). ma1'jinil: de ga~it si?t construite dintr-un plan superior. 1. Preincalzirea cuptose 8 III lUll f j ! I t \ . Hotele. Utilaje de sine statatoare Masina de gatlt este utilajul eel mai important din bucatarie. . In [unctie de ccmbustibilul. se aprinde arzatorul dorit. Constructia sisternului de aliment are a flacarllor de veghe este astfel rea-· lizata Incit. indiferent de modul de incalzire. Clasificarea masinilor de gatit se face in functie de cornbustibilul folosit si de solutia constructive adoptata. cit sfdegradarea bucatariilor sau a laboratoarelor s-a adoptat solutia echlparit fiecarei masini de gatit la locul de exploatare. La terminarea lucrului. cum sint ansamblul de gatit tip Snack. Plitele pot fi incalzite independent. celelalte se pot aprinde automat. apoi robinetul de capat al instalatlei interioare de gaz si.::!J fiecare avind comutator separat. instalatia de alimentare si ardere este automatizata !?i protejata impotriva stingerii accidentale a flacarli de la arzator.. u:::~~~===:=!~====~=-_=-=-~. la simpla rotire arobinetului respectiv. iar dimensiunile hotei trebuie sa depaseasca eu minimum 200 pina la 300 mm dimensiunile sobei.comutatorul de reglare ell eontaete de semnalizare si cheie. a favoriza elirninarea gazelor si vaburii rezultatl in procesul de pregatire termica. Dupa aprinderea Iampil de semnalizare cu neon. in functie de operatiilc tehnologice ce se executa.de sine statatoare: .termostatul cu tub capilar. combustibili lichid' (pacura). in functie de dlmensiuni. arzator tip "pipa{'. care sint incalzite cu rezistente electrice. Pentru Incalztrea cuptorului.2. combustibil gazos (gaz metan) sau cu energie electrica. 3 zute cu 'bare de protectie. Pentru cup tor exista. asigurind conditii igienice deTucru. arzatoare tip "nai". . . dupa care se actioneaza comutatorul de reglare. incalzite la partea inferioara.plite. montata deasupra maslnii de gatit.roblnett. 5 izolator de 20 mm. plasate. !?iun ventil electromagnetic eu termocuplu. care permite atingerea temper<iturH dorite in cuptor. se inchide mai intil robinetul arzatorului. sau gurile de absorbtie. prin simpla deschidere a robinetului. emana gaze noeive. bara si plite raminind un spatiu 4 conducta de alimentare eU gaze. cadrul metalic este acoperit cu 0 tabla emailata alba fiind prevazut.:.~~~~. in cazul intreruperli debitului de gaze. in functie de scopul urmarrt.

Plitele se curata cu 0 perie de sirrna.tretiner. se completeaza cu ulei proaspat pina la 1/2 ~din capacitatea cuvei !li se da drumul la instalatia de incalzire. Se reduce apoi tempera-: tura uleiului. Cuva cornunica la partea inferloara eu vasul eolector printr-un raeord care este prevazut cu 0 sita pentru retinerea particulelor mari. dupa carese scoate alimentul pregatit. (chiftele. rriteuza este prevazuta cu terrnostat. . pentru a nu se irnprastia stropi in contact cu uleiul fierbinte.. 3 racord: 4 sita pentru retinerea particulelor mari. .deschiderea ferestrelor ~l usilor: . . TIGAIA BASCULANTA Fig. Se demonteaza racordul.ucrulUl. 202aC. In func~i~ ~odul " de indilzire. Se varsa deseurile. 4. a iampitelor cu petrol. . . dupa peste. . in care se aduna reziduurile provenite de la alimentele prajite. Avind in vedere ca temperatura de lucru a uleiului este rldicata. iar scufundarea cosului in ulei llU se va face suecesiv. care patrund in vasul colector trednd prin sita. atit pentru asigurarea exploatarii in bune conditii a utilajului. cirnati).greuta~e mare Speste 20 kg) se va face cu toata atentla.cuva. In 6-~ min Se atinge temperatura de HIOaC.: . Intretinerea masinii de gatit ~i masuri de protectie a muncii ~l Masinile de g<1tit. Alimentele trebuie bine scurse de apa. Ridicarea de pe masina de gatit a vasel?r de . care permite mentineron ternperaturii dorite. se va verifica starea 10 rerupatoarelor . In acest timp particulele ramase de la alimentul precedent se ard si cad in vasul coleetor. fara schirnbarea uleiulul si fara ca gustul unui aliment sa se transmita eeluilalt. .vas cclector. tfriteuzele pot fi incalztte cu J gaz metan sau cu curent electric. ". ratarea zllnica..2. . c~le mai folosite fiind friteuzele electrice (fig.3. se curata vasul 'colector ~i sita..:~ 1=c8--1-JIrL----7 Este un utilaj terrnic.rl~ual ar: derea corecta a flacarri.' . dupa care se introduce noul aliment.lua urmatoarele masuri. rasplndit in alimentatia publica datorita faptului § ca poate fi utilizat la pregatirea unui b numar mare de "preparate la minut'' (peste. d: Dupa eonsumarea timpului necesar pregatirli se scoate cosuletuldtn bazin. Inainte de aprinderea focului se va verifica daca nu sint scapari de gaze ~i daca toate robinetele sint bine Jnehise (etanse). in care sa introduc alimentele. 180. FRITEUZA 11t_~. Intretinerea masinil ~i masurile de protectie a muncii Constructia friteuzei electrice Friteuza electrica este construita dintr-un schelet metalic.tava colectare. _ inchiderea imediata a tuturor robinetelor de adrnisle si interzicerea cu desavirsire a aprinderii chibriturilor. mpul necesar preparartl (timpul cit cosul este scufundat . . i • . se scoate vasul colector. . .. Ia valoarea de lucru de 180. De exemplu. La ma$in"ile de gatit cu combustibil gazos se V? verifica .in baia de ulei) variaza in functlo de aIimentul ce urmeaza a fi preparat astfel . Dupa ce uleiul a ajuns la tempeitura de lucru obisnuita se asaza alimentele in cos ~i se introduce cosul 1 baia de uleL' . La masinile de gatit electrice. pentru evitarea scurgerii ulelulul din bazin. Se toarnai apoi uleiul din nou in cuva. 0 cl~a. Friteuza: 1 .. 2 . Ia peste 220aC.pentru prepararea mlncarurilorsot ate. cartofi prajiti peste prajit 5-7 min 6-8 min coUete pasari 8-10 10-20 min min 1. . cit ~i pentru pregatirea unor mlncarurl cu sos.4. periodic. acoperit cu tabla de otel inoxidabil. zilni? dUI?a terminare~ . mentinindu-se aceasta valoare citeva minute. se pot praji cartofi. Manipularea capacelor !?i a cerc':lrilor_ p.mare de operat!i te~nologice ce se efectueaza cu ele. 'oleiul rece din cuva este evacuat In teava colectoare pentru refolosire. prln spalare. se agata de suportul capacului rabatabil ~i se Iasa &a se scurga uleiul. a comutator. dupa care se asarnbleaza totul din nou. se vor . 4).Functionarea friteuzel. in mod obhgatonu de catre doua persoane.chern area de urgenta a' mecanicului de iz. 1.arzator inelar: 6 . Inci'ilzirea uleiulul se face cu ajutorul rezistentelor electrice montate in teava de inox. a tigarilor.). o data eu golirea vasulut (colector de reziduuri) se va face sl cu .rului dureaza 10-15 min termostatul Intrerupind automat curentul readucindu-l in circuit. prajirea unor produse . a intregii masini. 200°C.ulu~ de lumina. euptoarele se curata m ~nte~ior cu periasi se sterg. cind temperatura a scazut sub limita admisa.De asernenea se spala toate partile mchelate si emailate ale ma~1~1ll.de curent si stabilitatea plitelor electrice. brichetelor. t . alimentele nu se introduc direct In ulei. 5 .terrnostat: 7 . . A ~ ~ ~" • A . inchizlndu-se robinetul.. Este utilizata in bucatartils mari . 8 .2. datorit~ ~volu!TIului. Daca in bueatarie se simte miros de gaze sau daca arderea nu se face normal. . 10 III IHIII .htelor.Clt ~l schimbarea pozitiei vaselor de gatit se va face numai cu clrhge speciale. necesita 0 intretinere pen?a~enta. cirnat! etc. Acest lucru este poslbil datorita iaptului ca dupa prajireaftecarur aliment se ridica temperatura uleiului.Jj~~~~. . ': Friteuza prezlnta marele avantaj ca permite prajirea in acelasi ulei a mai multor produse. cu. sau tabla ernailata care are la partea superioara una pin~ la trei euve din tabla de otel inoxidabil in care se gaseste uleiul.robinet de evacuare.1. ci in cos. CIt l?l pentru respectarea norrnelor sanitare in vigoare. care se gaseste la partea inferloara a cuvei. De capacul rabatabil se gasesc agatate cosurile din sirma de otel cositorit.. .

Se i~troduc.strat izolator .aX rotire. masinii si masurrle de protectie a muncii . Pe 5 . se va pastra a anumita distanta pentru a se evita oparirea eu abur. 5. 13 .contragreutate. 16 . in cuva alimente ee urmeaza a fi prelucrate. dupa care se executa conexiunea electrica (fig. 1. 8 . mele. Se face dubla legatura la pamint. Marrnitela pot fi incalzite eu lemne. tree nare melc si roata melcata. Zilnic. alimentele nu trebuie sa fie ude.ste unul dintre utUajele importante ale bucatariei.arzator de gaze. Marmitele se clasiflca in functie de cornbustibilul folosit ~i de capacitatea cuvelor.2. Intre carcasa si cuva se gasesc rnontate 4-6 rezistente. 12 . Irrcazul cind mincarea s-a racit. carbuni.ventil de aerisire.>teeapacul . Tigaia basculanta se sprijina in doua Iagare. Intretinerea v.gohrea u~elUIUlse va fa~e prin basculare. - 12 13 I I' ' II 1111 . 2 cioc scurgere. ' v Df.ve~til de siguranta: 11 .1'0binet <!e evacuare: 9 . ~. celalalt suport se gaseste intrerupatorul 7 _. eonductoarele eleetriee de alimentare. Pentru golirea tigaii. combustibillichid. rar m. 13 12 II 9 10 . printr-un strat izolator.. In partea frontala cuva este prevazuta cu un cloc de scurgere pentru deversarea mincarur ilor. creme ciorbe supe etc.). 5 .carcasa exterioara: 4 . . 7baterie de apa curenta: 8 . La partea superioara se gasef.' punet de vedere al capacltatilor. 5). 300. Cuva este executata din Ionta turnata si montata intr-o carcasa. . Capacitatea tigailor basculante va:" riaza intre 40 si 90 1. in vase mai mici. izolata term~e. 6 . ' . se spala cuva eu apa calda si detergenti ~i se indeparteaza stropii de grasime de pe carcasa utilajelor. .e cu 0 foale de azbest sau cu a tava mare de bucatarie. Inainte de punerea in functiune.face in Iunctie de combustibilul ~i de capacitati. 2 . ~igaia este prevazuta cu un capac rabatabil. Marmita incalzita eu gaze: cazan de fierbere. gaze abur. 14 . Tigaie basculanta: suporti se gaseste montat meoanis!E. 400. pentru a se evita oparirea cu abur. se reinchide circuitul electric. 6.rnanivela antreelectric.in ca~ul in c~re ~igaia urmeaza a fi folosita imediat pentru 0 alta preparare. cUrent electric. fund folosita la pregahrea preparatelor lichide (borsuri. 15 . 18 . care slnt montate in suportii verticali ai masinii. La partea inferioara a marmitei se gasests un robinet cu cep(fig. in v:ederea transportului" pr~paratelor in recipienti izotermi. se roteste mamvela de basculare.uneltorul va trebui sa stea lateral si sa-~i protejeze piclOareI. . dupa care se executa conexiunea electrica.. 150.Yl 1cuva. 6 . in oale eu capacitat:a mare.vas intermediar: 3 . .roata melcata. . reglindu-se termostatulla temperatura dorlta. M rmitele incalzita cu gaz metan 1}i cu abur sint construite dintr-~1n c~a:e~n ~ de fierbere montat intr-un vas intermediar l1idin carcasa ext~noara.manometru. 500. 4 . 600 1.la operatia de prajire eu grasime. iar prin lagarul de sprljin. iar pe panoul frontal se gasesc montate termostatu~ si lampa de co~ntrol. . 100. se intrerupe alimen~re~ eu cure~t electric.robinet de alimantare. • 1. 250.lagar retire.camera de ardere. Functionarea tigaii basculante.graslmea rarnasa de la prajire se scoate din tigaie nurnal dupa raClrea acestela. Pe unul din Fig.mincarurile gatite se scot din tigaie eu polonieul. Clasiflearea tigailor baseulante folosit se Pentru Incalzirea tigailor bascuIante se Ioloseste gazul metan sau cureritu'l electric.ventil de abur. marmitele se construiesc in urmato ele game: 75. . In timpul cind tigaia este in functiune trebuie respectate urmatoarele reguli: _ la ridicarea capacului tigaii. Saptaminal mecanicul de intretinere va gresa angrenajul melc de la roata melcata'de basculare. de basculare actionat de 0 manivela.col} pentru evacuarea gazelor: 17 ~ dop de golire.suport. Dupa pregatirea preparatelor. MARMITA " ~armita ~a~toclava)ve.. 6).pilnie de alimentare. pr:vazut eu 0 contragreutate si bateria de apa potabila.5. 200.capac' basculant. iar legumele cu spumiera plata. inclinindu-se tigaia pentru golire. se spala cuva cu apa calda si se sterge cu 0 ci~pa uscata. 10 . ////////// /7//7/// //// /////// / //7// ////7 Fig. _ introducerea alimentelor si apoi scoaterea ahmentelor prajite se face numai cu ajutorul spumierei plate. 3 .

La: Aceste utilaje se clasifica in functle: de constructie.t dintr-un schelet metalic. care concentreaza caldura ?egaJ~ta de. lueratorul stmd lateral fata de capac pentr'u a se ~vita 0parirea. ~l exten?rul grata_ruIUl. f?i partea superioara. indepart~ndu-se.. 6 - Intretinerea cuptorului !1i masuri de protectie a muncii Zilnic. eu doua parti dlstH~~t~: partea mferlOar~. La gratarul rncalztt cu gaz me . s Functionarea cuptoarelor. utilajul este prevazut pe partea fro~tala c. Intretinerea ~i masurile de protectie a muncii 1. ' T~pul de rotisor utilizat eel mai mult este eel electric care se compune dmtr-o carcasa . partea functionala este compusa din placa radianta f?i robinetele de gaze. pentru colectarea sucului iar p. tan. tru dirijarea gazelor. care afecteaza calitatea preparatului. 7- capac pen- se spala carcasa exterioara." 15 tiu util al tobelor: 3 - izolatie: 2- spa- arzatoare. imbracat in exterior cu 0 tabla ernailata.! mmere. Dupa destinatie pot fi: cuptoare de bucatarie sau de cofetarie si patiserie. Grupul de rezlstenta din dreptul fiecarei frigan a~e clte _un mtrerupator individual cu mai multe pozitli. avind suporti din otel.cop realizarea unei e?onol?lI de spatiu ~n interiorul incaperilor de productIe. Cuptoarele metalice pot fi mcalzite cu gaz rnetan. . t " . cu mIr~s neplacut.2. f resturile din. gr. CUPTORUL Poate fi Incalzit cu carbunc. 0 usurare a mU:lCll.gase*te un perete reflectorizant.ventil de siguranta: 5 . placa radianta.a de _absorbtle a ga:elo:. s Cuptoarele electrice au aceleasl elemente 9 constructive. gaz metan sau cu energie electrica. per~ltey s~praveg~erea fngeru. eu lemn. In partile inferioare ale usilor se 2 gasesc rnai rnulte orificii care permit intrarea aerului in eamera de ardere. cu deosebirea ca sursa de incalzire. . se inlocuiesc garniturile uzate.termice in ansambluri de pregatire are dre·pt· s. prevazut ell :ole pent!u a putea _fl ~eplasat. se indeb. In earcasa lateral~ se gasesc motoarele electrice prevazutr. Tobele se gasesc montate in Interiorul scheletului si constau dintr-o camera de tabla neagra sau emailata. sint construite dintr-un sehelet metalic.7. de sursa de Incalzire ~i de destinatia lor. La partea anterioara a tobelor se gasesc usile izolate.:===~= . placa radIa?ta nu t:ebme sa prezmte fisuri.. Deasupra gratarului se gasesta montata hot. manipularea produselor de gratar se face numai cu furcultta sau eu un cleste special.!:::. Este utilizat in bucatarlt si laboratoare centrale de cofetarll *i pati- 11tretinerea gratarului ~imasurile de proteetle a muncii A Gtatarele. se va verifica perlodic instalatia de gaze ~l de energie electrica. cu carbunl. de asemenea placa radianta trebuie sa fie intacta. frigerea carnii de pasare. de veghe (fig. incalzite cu gaz metan.ura. Cup tor cu gaze: 1- serli. Interiorul to ei. ~ar~asa .8.2. Intretinerea consta in spalare si degresare. Alim. Lichidul se evacueaza in cazane care sint transportate de catre dol lucratori. care eonstI~Ule el:mentul functlOn~1 al gratarului. se tnchide eapaeul. 4t gratarul inciilzit electric. cu gaze. utilizata yca dul~p. 9 . 1 . in supapa de presiune. D_upaternynarea operatiei de fierbere se deschide capaeul marmitei. adlca rezistentele electrice.metalica este prevazuta la partea Inferioara cu 0 tava dm material inoxldabil. I I. cu trei pozitii (maxim. La cuptoarele electrice. se . . 4 . economic ~i oprit). -8 ' . se va alege eel mai economic regim de functionare. de vaca. est~ co_nstr~i.. inclusiv robinetul pentru flacara de gaz. di~ material transparent. acttonindu-seasupra sursei de c~ld. _ cos pentru . este Incalzita eu rezlstents electrice .6. I1III . robinetul de capat al instalatiei se va inch ide numai dupa ce au fost inchise robinetele arzatoare de la cuptoare.e ~olide se se~t din cazan prin partea superioara cu ajutorul polonicului. cu plac~ radian~aAse curata cu peria metalica. metalice. Fig.condueta de distributie. Funetlonarea marmitei.' . cu reductoare c'are permit rotirea fiecarei frlgari in parte. Pentru a se putea apropia sau mdeparta fng~fIle fata de rezlstentele electrice. . de pore etc. cu doua sau trei tobe si un duman. se ace vesistemului de ardere. r~z~stente_pe f~ec~re frigare. Din punet de vedere constructiv. eu abur sau eu curent electric. 7).metalica. pentru ~. De asemenea. cu apa calda ~i detergenti. 7. GRATARUL . La cuptoarele eu c===1=:::. Cuptoarele metaliee. G rat a r u I. ' Utilaje termice incorporate in ansambJuri de pregatire Incorporarsa utllajelor . Dupa alime~tarea _eaza~ului :narmi~ei. turnata din fonta.evacllarea parte~za fumului. utilizat pent:u.! d~~a usi. restunl: carbo~lzate. In functie de combustibiluj folosit rotisoarele se clasiflca in: electrlce.. iar partea Iichida este evacuata prin robinetul cu cep. patorita temperaturn ridicate a gratarulul. euptoarele pot :fi din caramlda. fixata intr-un cadru metali~. U.entel. In functia de numarul frigarilor. prevaI zute cu minere. . in dreptul f~ec~rela. 1. deoarece gazele contln mercaptani. se verifica manometrul.e partea frontala c'. iar la partea inferiJ oara a cuptorului se gasesc butoanele de pornire 7 tip cheie. La gratarul incalzit metalic. sint plasate in interio4 rul tobelor. F~nctionare~ gratarulul. spalmdu-se zilnic.atarul inciilzit cu gaz metan. Saptaminal.. gaze.' pnr: aceea ea distantelo de pareurs de Ia un utilaj l~ altul se reduc simtitor $1 crearea posibilitiitii de marire a gamel sorhmentale de preparate ce se ofera consumatc-Ilor-.rificarea suport.arzatoare. ROTISORU:b Est.

Dezghetarea evaporatoarelor si a conductelor se face saptaminal. dulapuri frigorifice pentru materii prime si preparate culinare. a~. 2- Tehnologia cuimara cls. sau imbracata cu placi de ~ateri~l plastic.3. fie cu ajutorul agregatelor frigorifice.un strat izolator. . prin 10vire eu cutitul sau cu alte obiecte tari. Utilajul este construit dintr-un sehelet de lemn. pentru ca aerul dintre ele sa cons. avind la parte a super~oar~ do~a ..e. Vitrina ~ste prevazuta la partea de expunere . Car-acteristic est~ fap~ul . doua pina Ia patr~ oe~1Un~ foe VIU. " Este folosit pentru pastrarea diferitelor alimente perisabile.1.ezate la distanta de circa 30 mm.eLldoua g:amuri. 16 000. prevazuta cu 0 oglinda ~i cu 0 instaldtie de iluminat fluorescent la partea superioara. Un exemplu de ansamblu de pregatire tehnica e~te. X-Xl-XII. 6°C. Ded~subtul politei se gasesc doua -usi izolante care perm~t accesul ~n. deoarece au un velum mare de depozitare.. Dulapul frigorific tip DF-1600-:AI are un volum util de 1600 I.2. acestea se clasifica in: dulapuri frigorifiee de cofetarle. sub scarf sau in Iocuri eu temperaturi ridicate. Este construit dintr-un schelet metalic prevazut cu lzolatie de poIistiren expandat. prin oprirea agregatelor ~i desehiderea usilor mobilelor frigorifice. In partea superioara se gase~te 0 politapentru etalarea bauturilor aleooliee. 1. DULAPUL FRIGORIFIC Prezinta 0 constructie specials. DULAPUL CU ALVEOLE Este utilizat pentru racirea rapida a bauturrlor. ele tree in stare gazoasa. la partea m~enoara a ans~mb:ului gasindu-se dulapurile. cu a'juto~u! ~~rora s~ obtine frigul artificial care se bazeaza pe principiul vaporizarn anurnitor substante ehimice. mentul in care sint eliberate din butelie.iliz. iar durata de racire a unei sticle este de 15-20 minute. 1~ Sint ui. In mo-. in holuri. VTILAJE $1 SPATH FRIGORIFICE Obtinerea temperaturilor optime de eonservar~. compus dintr-o friteuza. umtara: Ansam?lu~ prezmta o linie estetica corespunzatoare: fUnd incalzit electn~. pentru alimentatia publica. formind 0 constructle.omot si asigura 0 captare complete a tuturor emanatiilor blocului terrnic. Este interzis sa se curete gheata sau zapada depusa pe evaporatoare. li. Cele mai raspindite tipuri de camere frigorifice sint cele de 4 000. MOBILIERUL FRIGORIFIC 1.::a blatul superior r e: uneste toate utilajele.. se gasesc trei rafturi din tabla de alurniniu. iar in panoul frontal se gasesc 91 de alveole inclinate cu 10-15° pentru a asigura stabilitatea sticlelor. iar pe peretii laterali sir:t rnontate doua serpentine metalice. Accesul se face prin doua usi eu garnituri magnetice.. de zg. VITRINA FRIGORIFICA Vitrina frigorifica. Masurile de protectie a muncii Este Interzisa montarea agregatelor frigorifice pe culoare de circulatie. 1. Aceste substante se hvreaza hche-: fiate Imbuteliate in tub~ri metalice.par~ea mferioara a vitrinei. ~ alim:ntelor. numite 1?iagenti frigorige!li. ~lxate pe console. care asigura vizibilitatea in vitrina. In spatele vitrinei se gase1?te 0 polita de lucru..4. In partea Inferioara a dulapului este montat agregatul frigorific. 17 III lUll I' t I' . Dnlapurile frigorifice pentru materii prime si preparate culinare sint: d~apul frigorific tip DFC-900-AI ~i dulapul frigorific tip DF-1600-AI. acoperit cu melamina. nu se vor depozita ambalaje sau marfuri care ar putea impiediea ventilarea acestora.3.Alegerea tipurilor de utilaje ee se inglobeaza intr-un ansamblu de pregatire este determinata de specifieul unitatii si de volumul de desfacere. Aceste mobile slot in principiu construite dintr-un sehelet de lemn~ izolat eu polistiren expandat. CAMERELE FRIGORIFICE 1. este destinate prezentiirii si conservarii in conditii optime a preparatelor pentru consum. Dulapu frigorific tip DCF-900-AI are un volum util de 900 I. fiind folosit pentru pastrarea !?i expunerea preparatelor de bucatarie si de cofetarie. 12 000.3. realizind temperaturi interioare de 2° . Tabla exterioara poate fi vopsita. 24000 si 28000 1.. r 1. 6°C. rezistente la presiune inalta. 20 000. se poate realiza fie cu ajutorul ghetii naturale sau artificiale.3. iar in interior cu tabla zincata.5. pentru a nu permite urruditatli sa ajunga Ia scheletul de lemn sau la stratul de izolatle. spatiul de depozitare fiind prevazut cu rafturi reglabile pentru asezarea prepara telor. este bpslt. cit 1?1 Ia exterior cu imbracarninte din tabla.ht~lle. ansambl~l tip SNACK.ate de un numar mare de unitati din alimentatia publica. Astfel de substante chimice. In exterior este imbracat cu 0 tabla decapata. un cu gratar. sin_!-: mo~ niacul clorura de metil freonii etc. la partea superioara se gasesc montate doua tuburi fluorescente.3. doua pina la patru bain-m?ri. In functie de tlestinat'ia lor. fenomen insotit de absorbtie de caldura. Agregatele frigorifice sint utilaje.3. care permit accesul in partea superioara a vitrtnet. Acesta este protejat atit in interior.rar:ne cu geamuri glisante. Racirea mobilei se faee in circa 3 ore atingindu-se temperatura de 6 . SoC. In apropie rea agregatelor. realizind temper turi in interiorul dulapului de 2°C . Ele sint fixate pe rame de cauciuc. zincata. Este tnterzisa montarea agregatelor deasupra mobilelor frigorifice sau pe acestea.. ' Conductele agentilor frigorigeni se vor proteja eu aparatori. Tabla Inf'erioara este. Evaporatoarele se gasesc montate tot la partea superioara. 'care pot avea mai multe stari de agregare. El este despartit in doua de un perete vertical. ~ In interiorul vitrinei. avind capacitateafrlgortfica de 500 kcal/h.3. 8 000. de obicei.

USTENSILE DE BUCATARIE Ustensilele de bucatarie cuprind un mare numar de obiecte din dotarea bucatarillor. . Ea este utilizata pentru desprins prcparatele din vasele de gatit cit sl pentru intcrsul Ior.buciHar" este confectionat din sirma de otel cositorit. de care este fixata si coada. pentru seos carnea fiarta din marmite. Lingura pentru gogosi ~i cartofi prajifi este constituita dintr-o plasa din sirrna cositorita. Pilnia pentru tras cirnati este confectionata din tabla cositorita ~i se adapteaza la masina manuals de tocat carne. pentru cirnati proaspeti din carne de pore etc. ce eonstituie structura de rezistenta a sitei propriu-zise si de dare este fixat minerul strecuratorli. . Este folosita la macinarea cantitatllor mid de mirodenii si eondimente. minere. ~pacluI este format dintr-o lama de otel triughlulara fixata de un miner de lemn. montata pe 0 rama de sirma mai groasa. Cele mai utilizate site in sectorul de alimentatie publica sint cele de faina. Cosul tip "cuibc. este utilizat pentru prajit cartofi pai in forma de cuib. taiat julien si ras parmezan.sa se respecte cu strictete normativele departamentale ~i republieane ell privire la tehnica securitatii si protectia muncii . to~ul tip "cuib". fri!?ea. Formele pentru decupat legume sint executate din tabla cositorita ~i sint folosite pentru talereaTegumelor. ea de exernplu maIDaliga s. taiat julien "mare((. ~i din otel inoxidabil cu miner de lemn. Piulija este executata din alama sau aluminiu sl este fermata din doua piese: eorpul piulitei. USTENSILE Ustensilele sint obiecte de inventar eu ajutorul carora se efectueaza unele operatii de preparare si finisare a preparatelor culinare. pasoarul este prevazut de trei dispozitive de lucru interschimbabile. taiat julien "mic('. Sucitorul sau merdineaua este executat din lemn de fag sau carpen. cu diametre diferite. _. De regula. Cartofii se introduc in corpul inferior apoi seapropie cele doua minere. Frigaruile se pot realiza in mai multe variante ca de exemplu: tip baioneta. prevazut la una dintre extremitati cu 0 plasa de sirma eare constituie suprafata de eernere. ras cartofi. insa matisat. 1. Paleta metalica este fermata din 0 lama de otel flexibil. CO!1ulde prajit cartofi este confection at dintr-o plasa de slrma cositorita montata pe 0 rarna din sirma mai groasa. pentru mititei. sub forma unui cilindru prevazut cu doua minere. articulate intr-un singur punet. sau pentru amesteeul altor compozltii. supe etc. 2' 18 I. ~trecuratoarea este confectionata dintr-o plasa de sirma montara pe a rama metalica. Este folosita la amestecare si omogenizarea diferitelor compozitii. Agregatele frigorifice se monteaza in apropierea camerei. Se executa in mai multe dimensiuni: pentru cirnati oltenesti. cit si pentru transat. Este folosit la prsjltul cartofilor in fr iteuze manuale. Intrejinerea si masurile de protectie a muncii La intretinerea camerelor frigorifice si pentru evitarea oricarui accident este necesar ea: . Motul este confectlonat din tabla cositorlta sau din otel inoxidabil perforat. Este folosita pentru intors f?i scos gogosile sau alte produse din friteuze sau cazanul de ulei. corpul inferior fiind perforat. fiind prevazut cu un miner. Furcheta este realizata in doua variante: din otel cositorlt. ell care se idecoreaza unele preparate.1.4. piure. pentru a permite 0 uscara manipulare a acestuia.4. Este folosit pentru pasat legumele fierte ~i unele sosuri. Batsnitelul sau batcotletul este confectionat dintr-o placa de otel prevazuta iu miner. fixata de un miner de lemn sau din material plastic. coaja de larniie etc. Sita este confectionata dintr-un cilindru de tabla sau de lemn. avind minerul din acelasi material. III1 t j • . din tabla cosltorlta si sint folosite la uns fripturile ell sos in timpul ftigerii cit si la transvazarea sosurilor din vasele de gMit in farfurii. mecanismul de presare si suportul de fixare. 1000-2000 kgcallh. rotunda sau cu miner decorativ. . pentru a presa cartofii. Diferenta dintre acestea consta atit in 'pIarimeadiametrului sitei. intr-un spatiu bine aerisit.lor strecuratorile pot fi pentru streeurat: ceai.camerele frigorifke sa fie prevazute in interior cu buton de alarrna "om uitat inchls". Cele patru planuri ale sale executa urrnatoarele operatii: taiat "pommes . executate din sirrna cositorita si articulate intr-un singur punet.. cit si in nurnarul de ochiuri pe unitatea de suprafata. Acesta este realizat in trei dimensiuni si este utilizat pentru biitut albus. pentru Intors fripturile in timpul frigerii lor.Pentru depozitarea carcaselor de carne in interior. cu eare se marunteste produsul. Acesta este folosit pentru intins aluaturile ce se prepara in bucataril si laboratoare de cofetarie sl patiserie. Paleta de lemn este confectionata din lemn de fag sau carpen ~i se realizeaza in mal multe forme si dimensiuni. un dispozitiv de lucru interschimbabil. Are un corp de forma conics. format din doua calote sferice. malai ~i ciurul de pasat. in care se pune produsul ce urmeaza a fi pisat ~i pilugul sau zdrobitorul. atunci cind se portioneaza preparatele in vederea distribuirii lor. In functie de marirnea si destinatia . Racirea eamerelor frigorifice se reaIizeaza cu agregate frigorifice dimensionate in raport cu volumul camerelor. lapte. Este folosita pentru desprins preparatele din tigai si tavi. 1. camerele sint prevazute cu bare cu cirllge agatate. care va semnala in afara. Cosul este prevazut cu un miner rezistent. F igaruia este confectionata din otel sl se foloseste pentru montarea frigaruilor din carne. in timpul prajirii.a. Lingura pentru sos este executata in doua variante: cu cau~ lateral si cu caLIf? centraL Lingurile pentru sos sint confectionate. si anume: pentru pasat legume. Telul tip . de obicei. Presa de pasat eartofi este fermata din doua corpuri CUi. Razatoarea patrata universala este confectionata din tabla cosltorita. Este utilizat pentru baterea carnii pentru snitele sau cotlete nainte de frigere sau prajire. frltes" sau castraveti. Pasoarul este executat din tabla cosltorita ~i se compune dlntr-o pilnie tronconlca.

Cuiitul.Pilnia. pentru evitarea accidentelor cutitele sint prevazute din constructie eu un opritor aparatoare.Vasul pentru fiert peste. INSTRUMENTE TAIETOARE 1.) trebuie sa fie bine eositorite in interior. Ustensilele din tabla sau sirma cositoritii se vor verifica dupa fiecare lntrebuintare daca nu au urme de rugina. ~ Tigaia cu coada.' Desi in prezent majoritatea vaselor de gatit folosite in allmentatia publica sint exeeutate din tabla emailata. INTRE'fINEREA USTENSILELOR. in functie de operatia ce urrneaza a fi executata. din tabla de otel inoxidabil ~i din Ionta emailata. Lingur#a pentru scobit legume executata. este Iolosit la ascutit cutitele de bucatarie. de diferite mariml.Strecuratoarea pentru paste fainoase. l~ maruntirea carnii si a legumelor. . t i r . ca: ararna cositorita. lungimea lamei variind intre 60 si 100 mm. Forma si dimensiunile cutitelor sint caracteristice pentru fiecare grupa de operatii ce urrnaaza a fi executata. pentru reconditionare. cu deosebirea ca lama este mai scurta (250 mm) ~i putin mai lat. .1 ~i 1 1. Cutitele au lame taietoara eu lungimea cuprinsa intre 140 si 330 mm. Cuiitui pentru curatat soizi ce este prevazut cu 0 lama curba zimtata eu ajutoru1 careia se smulg eu usurinta solzi de peste. . Principalele tipuri de cutite sint: Cutitul tociiior sau de buciiuirie ce are 0 mare intrebuintare in bucataril. -:Ceainicul. . Alte instrumente taietoare. Ustensilele din tabla de cupru (chipcele. confectionat din materiale -diferite. Pentru acoperirea vaselor de gatit se folosesc capace cu diametrul cuprins intre 140 -si 605 mm. 20 ""' 21 III lUll . Cutitu.Galeata. de marimi diferite. cu diametrul cuprins intre 200 sl 280 mrn. -+ 1. Cele care prezinta astfel de defectiuni vor fi predate mecanicului de Intretinere.Castronul cu toarte . sint foarte rezistente. De asemenea. Lungimea Iamei variaza intre 160 mm si 350 mm. . Saiirul. . daca in locurile de imbinare s-au produs deslipiri sau daca nu au aparut indoiturl ale marginilor. Cuiitul. cu capacltati intre 0.2. vase de gatit din tabla emailata. ee se deosebeste de eel de macelarie prin aeeea ea are virful ascutit iar pe lama este prevazuta o degajare in forma de sant. laboratoare de preparate reci. peniru. cu capacitatea cuprinsa intre 0. INSTRUMENTELOR TAIETOARE ~I A VASELOR DE GATIT Dupa intrebuintare. ce poate fi prevazut cu un singur miner sau cu doua miners. Tot din grupa instrumentelor taietoare fae parte ~i [eriistriiut de uiiat oase si [oarjecele de tran$at pasari. prevazut in interior cu un suport ce permite scoaterea usoara a pestelui dupa ce a fiert.intretin foarte usor. _' Polonicul.4.] in functia de destinatia lui. lungimea ei variind intre 310 si 360 mm.5 si 41. . cazanele etc.din metal inoxidabll. eu capacitatea cuprinsa intre 1 si 3 1. executat din otel magnetizat. ustensilele se spala eu apa fierbinte. VASE DE GA'l'IT Cutitele au 0 mare Intrebuintare in bucatarll. Principalele tipuri de vase de gatit sint urrnatoarele: ~ Oala. pentru $unca se aseamana eu eel folosit la taierea mezelurllor.. -T Caserola.tip laranesc. cu capacitatea cuprinsa intre 1 si 50 1. iar in contact cu alimentele nu dau reactii chlmlce. pentru scurgerea singelui. jambonul etc. este utilizat pentru spart oase in bucatarii si laboratoare. laboratoare de cofetarie ~i in unele sectii ale oficiului de distributie a preparatelor. tendinta actuala este de a extinde folosirea vaselor de tabla din otel inoxidabil. eli capacitatea cuprinsa intre 1 !'. EI este dimensionat in functle de felul oaselor ce trebuie sparte. cu capacitatea intre 0. Cutitul pentru piine ce este prevazut eu lama dintata cu lungimea de 240 mm. . Masaiul. EI are 0 lama flexibila eu lungimea de 320 mm pina la 350 mm. DISPOZITIVELOR.Ibricul. ___!_ Tava pentru cuptor. -'tSPUmiera. patiserie ce este utilizat in toate laboratoarele de eofetarie si patiserie. in general. cu capacitati euprinse intre 3 si 25 I.Srecuratoarea pentru legume. . Ctuitu! de tiiiat cascaool. . de sacriiicat. ele vor fi scoase din uz pina Ia recositorire. alpaca argintata. Cratita. Cuiitele pentru zarzavat ce sint executate in mai multe variante.3.i 50 1. c ° In prezent in allmentatia publica din tara noastra se folosesc.1.5.1 si 1 1. In cazul cind se constata ca Iipseste stratu1 de cositor. Cutiiui pentru mezeluri ee are lama flexibila. aeeste vase au un aspect placut ~i asigura respectarea normelor Igienico-sanitare. iar minerele yin in contact eu grasimi. Biirdii« de spart oase este folosita pentru spart oasele cu maduva ~i cu sita. care poate fi adinca sau plata. este fermata dintr-o llngurita taietoare si un miner de lemn. El este prevazut eu 0 lama flexibila si ingusta cu lungimea intre 170 si 350 mm.4. care prezinta avantajul ca se .Ligheanul. Cuiiiul de miiceliirie folosit in mod special in carmangerii si in sectiile de transare a carnii datorlta faptului di la transarea carnii este nevoie de forta de taiere. CutituL de tran$at utilizat la transat fripturile. avind 0 durata de serviciu practic nelirnitata. otel inoxidabil ~i tabla emailata. fiind folosit in mod special la despicat blaturile ~i la intins cremele. eu capacitatea de 10 sl 12 l. eu eapacitatea cuprinsa intre 1 si 3 1. se sterg cu cirpe uscate de bumbac si se depoziteaza pe etajere sau in dulapurile ~i sertarele meselor de lueru.

Materiile prime utilizate sint: oase eu valoare. umpluturi (farse). Adaosurile folosite contribute la diversificarea sortlmentala. 23 IIII 1111 . Pentru a se evita degradarea minerelor este interzis sa se lase cutitele mult in apa. telina radacina. se spala. \ i 2. Fondurjle de baza (supe) sint semipreparate culinare. personalul folosit 1a aceste operatii va purta in mod obligatoriu manusi. maslna de gatit. FONDURI DE BAZA (SUPE) crtterii. se demonteaza. la imbum'itatirea valcrli nutritive !?i la stabilirea unor caracteristici organoIeptice specifice. cutite. 1_ . oare fara valoare. sorturl si cizrne de cauciuc. in care s-a pus teava de preaplm ~1 s-a dat drumul la apa fierbinte.. strecuratoare. se spala fieeare piesa in parte. pastirnac. esente (glaceuri). Instrumentele iiiieioare se degreseaza in apa fierbinte. blaturi de lemn. se taie. Legumele (morCOY. cla~e~te in a doua cuva a spalatorulul. substante minerale. realizate prin fierberea extractive. In tot timpul Iucrului. . grasiml si vitamine Iiposolubile) si.1 este prezenta clasificarea Iondurilor dupa diferite Schema 2. vasele se sterg eu cirpe bine stoarse ~i se depoziteaza in etajera pentru vase curate.. Se Inmoaie vasul in solutia tersiva. Dupa degresare ele se spala cu apa calda curenta indepartindu-se resturile de alimente._. de consistenta llichida.) completeaza valoarea nutritiva prin glucide simple.. ndimentare). patrunjel. amidon etc. Pentru pregatirea fondurilor se efectueaza urmatoarele operatli primare: . condimente ~i diferite adaosuri (ciuperci. panade si alt_esemipreparate. tarhon etc. iar masinile de toeat carne. Opemtii tehnologice comune. legume (ra-pacinoase. frunzoase. praz.. c. Yin.1 Clasificarea fondurilor 13) . de pasare. vasut se. Pentru ascutirea talusurilor se vor folosi polizoare.Dispoziiiuele se spala la fel ea si ustensilele. CAPITOLUL 2 TEHNOLOGIA SEMIPREPARATELOR CULINARE Semipreparatele culinara sint alimentele prelucrate care nu se conauma cra atare. Vasele de gatit pe care au dimas resturi alimentare carbonizate vor fi introduse in cuva de degresare cu abur a spalatorului degresor. gustul. Condimentele Influenteaza gustul ~i mirosul tot prin uleiurile volatile. .. fond de vita dupa materia prima ~ { +: fond fond fond de pasare de peste de vinat 1 Fonduri de baza ~ dura d u pa aspect J-+ . Oasele de vita. Din grupa semipreparatelor culinare fac parte: fonduri (supe). operatia de ascutire facindu-se numai de 0 persoana calificata. apoi se sterg ell cirpe uscate de burnbac. iar spalarea lor se face fclosindu-se urrnatorul procedeu: in una dintre euvele spalatorului de vase se va pregati 0 savonada (apa fierbinte eu 50/(1 soda calcinata si 5% sapun pasta sau numai detergenti).1. Cutitele eu minere scorojite sau cra-· pate VOl' fi scoase din uz ~i trimise la reparat.). Vasele de gdtit intrebulntate se depoziteaza pe etajera pentru vase murdare. se scurg. respectiv.. se freaca cu 0 laveta sau cu un burete de plastic. polonic. ci sint utilizate la pregatirea altor preparate. Dupa spalare.oasele se spala.. care se rnonteaza la robot. Ustensile ~i utilaje folosite sint: oale. In schema 2. se reasarnbleaza si se depoziteaza. ceapa. frunze de patrunjel. de peste. bulbifere. { - li:l1pezi viscoase CI"Oil fl' { - all\(' <olor a te Tehnologia prepararlt fonrlurilor. Vitaminele continute influenteaza aroma prin uleiurile volatile. macinat nuci etc. ferastrau pentru oase. Dupa spalare. pentru desprinderea resturilor de mincare. de vinat influenteaza valoarea nutrltiva prin substantele care tree in lichidul de fierbere (proteinie solubile. in care S-3 dizolvat un detergent. se oparesc. spumiera. sosuri. aspicuri.

La primele clocote se . fond de peste) printr-o fierbere indelung*ta si lenta (timp in care se produce evaporarea unei parti a apei din forid care. spre sfit'!iit se arlauga vin sl se strccoara la preparate lichide. gust. Se fierbe pina la proba.Oi - ~valoare . se spala.200 kg kg kg kg kg patrunjel tarhon foi dafin cimbru apa rece 0. fond de pasare. verdeturtte ~i apa . elastina (schema 2. taiate. ceapa morcov) se inabu~a.. Trebuie sa prezinte aspect lim pede. se introduc intr-o tava la cuptor pina se usuca si 5e coloreaza legumele se inabuqa.3. se adauga oasele. de pasare (vdlaille). creme.legumele se spala. in vase de inox. apoi din ce in ce mai mic. care cste satisfacatoare atunci cind. realizindu-se spumarea. "napeaza lingura".050 kg 2 buc 2 fire 2. Ol)era!ii pregatitoare. se taie felii.2). ESEN'fE (GLACE URI) Sub nurnele de glace se intelege sucul concentrat (esenta) obtinut din fond (brun de vitel.100 0. Picioarele de pore f?i soriclul se tree prin flacara. dupa racire gelifica). . aspic colorat.din peste pregatite la euptor Fondul brun de vita - - sosuri colorate fond brun ingro~at Tehnologia prepararl] esentelor (glaceurilor). . Tipurile de aspic sint: aspicul fara gelatine ~i aspicul eu gelatina.025 0.legumele frunzoase condimentare se curata.00 1 Fondul alb de peste - sosui-l albe pentru peste la preparan.050 0. se strecoara. concentrindu-sa in substanta uscata. cu deosebirea ca se inlocuieste fondul de vita cu fond de pasare sau de peste. cum se spune. In timpul iierberii. fara aglomerari. se spala. se adauga celelalte alimente continuindu-se fierberea la foe lent 3-4 ore. eu oase de vinat.aceasta se acopera eu un strat lueios aderent sau care. rosifle (bulionul). se inlatura spuma si se trece continutul in vase mal mici. TehnoLogiile speciiice pentru pregatirea fondurilor sint prezentate in tabelul 2. . Oasele 25 III .imbunatatlrea valorii nutritive a preparatelor culinare. se fierb 3-4 Ore.imbunatatirea proprietatilor organoleptice ale preparatelor nare.sau esenta rezultata se pastreaza la rece. sosuri albe. se curata. cu oase de peste. Prelucrarea terrnica consta in: fierberca extractiva a materlilor prime.2. .r - f -se Tchnologia --------------~------------------~-----------------: Fondul alb de vita prcgateste conform tehnologiei generals Fondul alb de pasare se pregate!7te conform tehnologiei generale. se spala. Esenta de carne (Glace de viande) Materii prime (cantitati pentru 1 1) 2. mires si aroma placute. strecurind supa concentrata prin etamina. aspect.morcov rOf?ii (facultativ) 2 0.legumele (arpaglc. flIIH t ' . la sosuri albe I Utilizari cullnare Ioase de vita fara = f~~~. ASPIC URI - Fonrlul brun ingrosat (legat) - - se utrlizeaza rea sosurllor la prcgaticolorate. esente. Se foloseste la intarirea unor sosuri. se oparesc si se spala din nou cu apa rece. Utilizarea aspicului are drept scop: --_ protejarea produselor de contactul cu aerul. se degreseaza se Incalzeste fondul bruno se adauga fairia diluata cu fond rece. condirnentele. ciupercile taiate si Iegumele frunzoase condimentare: se fierbe aproxlmativ 1/2 de ora. de peste (poisson).050 kg 0. introducindu-se la inceput oasele in apa rece. Glaceul de pasare (volailIe) sau de peste (poisson) se prepara in mod asemanator. consorneuri. Se mai pot pregatl : aspic cu oase de pasare. La sfirsit supa se strecoare prin etamlna. introducind lingura in esenta concentrata. Fondul Ingrosat trebuie sa prezinte consistenta legata. pina Iichidul se reduce treptat si se concentreaza in substanta uscata. specifice cornponentelor. 5e adauga oasele de peste. 24 . \ (naparo): Aspicul este un preparat culinar rezultat prin fierberea extractiva a un or alimente bogate in proteine de tip colagen. care ie-ar-degrada culi-" • Indicl de calitate ai fondurilor. restul componentelor se fierb in apa 1/2 de ora. Utilizari culinare. 2.adaosurile se pregatesc in functie de specificulIor. se strecoara easels spalate. supe. nlra particule in suspensie. S~1'timentul de qlaceuri cuprinde glace: de carne (viande).1. cu deosebirea ca utll izeaza oase de pasare . TabeluL Tehnologii Denumirca fondurrloispecifice ale fondurilor preparar-ii 2. Glaceul . Se retrage vasul de pe foe ill esenta se strecoara. efectueaza spumarea. se curata. consistenta. Se fierbe fondul brun de vital la un foe bun la Inceput.

.:i~ul sa se adauge In aspicul aproape rece. in cazul in care consistenta se mentine lichida se continua fierberea.100 kg a) Pentru a napa un produs in aspic. se de r a. pina incepe sa fiarba. amestecind continuu. pentru a pastra aroma specifica. Sirecurarea $i degresarea. Fierberea. piper boabe. se adauga gelatina inmuiata in apa reee. se tree prin jet de apa reee ~i se separa albusurfle de giHbenuf?uri. Asp~cul trebuie sa fie transparent.otet . Picioarele de pore si soriciul se pun in apa rece eu sare. Defectelc aspleulc! Remedierile decantarea produsului eventual limpezi rea ' strecururoa prin etamina degresarea .e ~m. Se amesteca user.050 kg 0. nu s-a luat corect proba subs~anta gelatinoasa in necorespunza- Gust ~i aroma denaturat~ - utilizarea unor materii prime ~i auxiliare in cantitat] marl adaugaroa vinului sl co' niacului in timpul fierberii nu se pot rernedia Becomandarl de preparare a aspicului: ---:-Sa s. .foloseasca materii prime de buna ealitate ~i eu un grad de prospetimo ridlcat. ' • v • t.2 Schema tipologica a asplculul Operatii pregatitoare Pregalirea picioarelor: oaselor. Aspic eu gelatina Materii prime (cantitati oase fara maduva si sita carne de vita calit~te superioara. s~ solidiflce la rece prin taiere. Ioi de daf'in. ferrna: pr i rimite~za nn . . Se continua fierberea 30-45 min.050 kg . . aproximativ 3 ore.se raceste treptat pe gheata pisata. Se adauga legumele erestate ~i se continua fierberea lenta cu vasul descoperit. \ se spala.fi~erberea sa se faca la foe lent si timp indelungat: . Aspicul ell gelatina se pregateste dupa aceeasi schema tehnologica. supa se strecoara prin etamina umeda si bine stoarsa. contmuarea fierberii adaugarea unui surplus de gelatina Cauzele Aspectul tulbure ~i prezenta particulelode grasirne la suprafata Consistenta .) gelatina morcovi 0. se zvinta. Cornpozrtia se bate cu telul pina cind albusul incepe sa se spumeze. 114 din cantitate de legume se taie felii. " egres~rea ~l -.tul !UClOS.050 kg pentru 1 kg.sa se efectueze corespunzator proba streeurarea d Ilmpezirea aspicului. se curata. sor iciu lui Pregalirl'a legumelor Pregiilirea pentru rnatertalutul lirnpezit Pregiitirea adaosur ilor .Schema 2. se dezinfecteaza.005 1 -. se asaza din nou pe plita la foe moderat. t-' spumare t?are fierbere degresare toare necorespunzaA III clocote mar! necorespunzg- insuficient alere. posibi:htatlle df remediere.2 sint prezentate defectele aspicului cauzele. Se realizeaza limpezirea ea ~i pentru aspicul fara Tabelul 2. ~a mba a~pe. Carnea se spala. care se lasa la rece. -:. se spala.005 kg 0. pe sectiune sa nu prezinte goluri de aero Gustul f?laroma sa fie placute. ' . Se strecoara din nou prin etamina. Modu1 de utilizare a aspiculul gelatlna. vin I 0100 1 . Spre sfirsitul fierberii se adauga vin si coniac.tepl pr:m~ I? suspensie. Se retrage vasul pe marginea plitei si se lasa in repaus pina cind carnea se ridica la suprafata.00025 kg 0. fierberea este terminata.coruac 0010 1 i ' - oua (2 albusuri) tarhon conservat foi dafin piper boabe sare 0. iar restul (3/4) se cresteaza.ceapa 0. pentru a nu se prinde de vas. se procedeaza astfel: ~ -I +: se pune cantitatea necesara de aspic intr-o legumiera de inox se inca zeste cuatentie. Se pastreaza la loc rec€' ~i se utilizeaza pentru napat sau ca element de decor. legumele taiate felii.e. Peste compozitia pusa 1a limpezire se adauga treptat toata cantitatea de supa calduta. gO 0. Dupa fierbere si strecurare.100 kg 0. in aspicul caldut. tarhon si putina apa rece.100 kg . otet.telina radacina si pastirna:: 0. fara sa se amestece. Dupa fierbere. I 27 lUI lUlU ! .010 kg fara particule Fierberea (extractiviij Proba de fierbere Slreclirarea ~i degresarea d U Ii lizarea ~i pastra rea pna orma. fara sa fiarba: . dupa care se amesteca cu albusurile de ou.- cantitate toare f'rer b ere lOS uflIcienta . .2. Limpezirea. Spre sfirsitul fierberii se ia 0 proba intr-o farfurioara sau ceasca. Daca gelifiea suficient. Ia primele cloeote se indeparteaza spuma. se trece prin masina cu sita mare. cu deosebirea ca se folosesc oase fara valoare si gelatina. specifice componentclor utilizate In tabelul 2. fara os (pulpa) 26 2 kg 0.005 kg 0. stropindu-se cu apa rece. se degreseaza (se lndeparteaza grasimea ridicata la suprafata) sl se tsmpereaza. Quale se spala. sa-si men- Indici d~ ea~itate.

Mikado). brun si derivatele sale (Madera. 'I'ransforrnarfle care au loc in timpuI prepararii fondurilor ~iaspiculul In procesul de fierbere extractiva au loc urmatcarels transformari: . .) care contribuio la formarea gustului.t.). se procedeaza astfel: . . maionez si derivatele sale (tartar.3.au rol de legatura Intre componentele preparatului. posibilitatea taierll aspicului. se incalzeste din nou si se racesto pina Ia proba. peste etc..sosuri colorate. razatori. bernez ~i derivatele (choron. .1.sosuri albe .4. trei on. pasare. vitamine. de unt.prin racire gelatina din aspic f$i modlfica consistenta. UTI.in pregatirea alter preparate culinare. picant etc. Pentru prepararea sosurilor reel se folosesc: materii prime de origine vegetala (graslmi vegetate. ~i ustenslle. ling uricastroane ' sosiere etc. deoarece in contact cu apa sau aerul se pierd anurniti factori de nutrltl«. Ele se pregateso in momentul utilizarii. . Prelucrarea prirnara a materiilor se face eu putin timp inainte de utilizare.. spalarea si divizarea..trecerea in apa a unor substants solubile (sarurt minerale. reluind operatia de napare.coagularea proteinelor sub actiunsa temperaturii. proteinele albusuluj :. mai fin sau mal putin fin. instabile de otet ~i Iamiie sint prezentate in 23 29 . . cu atentle. vinatoresc). SOSURI REel . .se rastoarna aspicul bine gelificat sl racit pe un servet umed si se toaca in functie de intrebuintare. influentind formarea consistentel gelatinoase. avind griFt sa nu depaseasca grosimea de 2 em.1. de Iarniie.hidroliza partiala a colagenulul din tesutul conjunctiv in gelatina solublla in apa calda. 2.4. de vin. La o fierbere cu docote mari. cresterea apetitulul ~i u~urarea digestiei. alb choud-froid.1. modificind valoarea nutrltiva si gustativa. verificarea calltatii !jli a prospetimn. gelatina se descompune si pierde capacitatea de a gelifica. Se rastoarna pe un servet umed . b) dupa culoare: . SOSURI Sosurrla sint semipreparate de consistsntg lichida sau vtscoasa utilizate. mentinindu-!jli astfel valoarea nutritlva. suprem . .substantels colorate :. pa de lemn.se toarna aspicul incalzit ~i racit (pina la proba) intr-un platou. aromei specifice si valorii nutritive a lichidului. verdeturi condimentare. antrenind particulele aflate in suspensie. Hidroliza se desfa~oara mai ales intre 65° si 90"C.i aromate trec in supa influentind gustul ~l culoarea. legume. c) dupa consistenta: . proteine solubile.ba:ea de aer in aspic. . pentru a ev!ta inglo. b) Pentru a realiza crutoane de aspic. c) Pentru a pregati aspic tocat necesa_r decorarii unor . Se lasa Sa se ge!ifice f~ duiapurile frigorifice. _:_ diversificarea sortimentala a preparatelor. . Transforrnarile 'I'ransformarlle mentlonato mai sus sint cornune fondurilor specifice aspicului sint urmatoarele: si aspi- 2.4.produsul pentru napat se asaza pe un gratar prevazut eu un suport (tava) pentru recuperarea asplculul si se toarna aspic p~ to~ta ~uprafata cu ajutorul unui Ius mic (naparea se face de doua. calde. cind prezinta consistenta siropoasa poate fi folosit Ia napare. pma se obtins un strat corespunzator ~i un aspect lucios).. smintina): de origine minerals (sare de Iamiie). instabile. cului. substants extractive etc.i: cre$terea valorii nutritive prin contmutul de factori nutritivi din compozitie: .sosuri emulsionate: reci.substantolo nutritive solubile din legume tree in Iichidul de fierbere.. chantilly I. andalouse etc.la limpezire. remulad. SOSURILE EMULSIONATE INSTABILE Sosurile emulsionate tabelul 2.). \" mtcsoreaza timpul de pregatirs a preparatelor culinare. ca . care ar putea duce Ia formarea unor bule. t eI· Vase are gradate. Acestea contribuie Ia: . In cazul in care in timpul naparii aspicul se intareste.vitaminele sinit distruss partial sau total. indepartarea partilor necomestibile (unde este cazul).). .Imbunatatlroa proprtetattto.sosuri vIscoase.sa nu se sfarime. condimente. +- C(asificarea sosuriJor se face dupa: a) "procesul tehnologic $i temperatura de seruire: . demiglace.sosuri reci: de otet. ravigot. +. de usturoi. Crutoanele realizate se asaza ca decor pe marginea platoului cu preparate reel din: carne de vita. se procedeaza astfel: . 2.organoleptice ale preparatelor pe care lEi insotesc. prin stimularea secretiel gastrice datorita componentelor din compozttb-. cu ajutorul unui cutit mare. stabile. foyot etc. necesare decorarit unor preparate reel. .in timpul racir ii se amesteca lejer. creind Sosurile reel nu au tratament terrnic. se taie cu ajutorul cutitulul sau al pieselor de diferite forme.sosurr calde: olandez si derivatele sale (chantilly II. . Iami! etc. tomat si derivatele (rnarinat. de smintina). preparate reci. de hrean. Prelucrarea primara implica operatli ca: dozarea mater iilor prime si auxiliare. de origine animala (oua. h . incepind de la 65°C.icarnii coaguleaza treptat sub actiunea temperaturii.). Se folosesc farfurii cutlte tocatoare. Meuniere alb de lapte cu derivatele sale (Mornay. .

patrunjel verde 0. Este 0 emulsie stabila. ' FISA TEHNOLOGICA g g cu verdeata Gr~pa de preparate Soauri emulsionate reei Tehnologia prepararil sosurilor emulsionatc lnstabile.alb macinat 0. se extrage . este in medie de 50 g . Sosu~lde ~tct.010 kg catcteristicile sosului de maioneza. Oul proaspat cade la partea inferioara a vasului. tel. ~e prezinta in sosiera si se utilizeaza la fripturi. Stabilirea gradului de prospetime a oualor se face prin: metode organoleptice.cazi'!. piper si se bate bine pentru _?moge~lzare. pentru fixarea culorii (galbenusul 30 31 1111 Illll . rasol. oua .150 kg . sueul. v v • Tabelul Sosurl de usturoi mujdel ~i de hrean Componente usturoi sare apa (supa) hrean pentru 1 kg 2. fiert tare.10 g. dezinfectarea cu solutie de bromocet 2%. Galbenusul i:. este limpede. linguri de lemn. patrul?-Jelul verde (curatat.450-500. patrunjelul se curata.ust. in pozitie orizontala.Tabelul Sosuri emulsionate Componente pentrul kg instabile de otet ~i lamiie de otet 505 2. Se pastreaza la rece pina in momentul servlrii. pe~:e. iar galbenu~ul nu-si mentine forma sterica Proba soluiiei de sare (ell 0 concentratie de 20% sare). La oul veehi. Sosul de hrean. spalare. minerala (sau sifon). amestecarea continua forrneaza 0 dispersie fina a particulelor de graslme in masa fluidificata a galbenusului.2.100 kg 1 kg) piper. se spala. spalat si taiat maru?t). Ustensile Iolosite sint: castron inoxidabil.3 80S de Iarniie - otet de go uiei apa (apa minerala) patrunjel piper sare lamiie 150 ml 250 ml 550 ml 100 g 3g 10 g mara!' 250 65 25 2 10 300 50 ml ml g g g Operati! pregiHitoare: lamila se spala. subproduse. sare.eu sar~ in piulita ina devine 0 pasta. specifice.i mentine forma sferica globularii in pozitie centrala. oul veehi plutesto la supraf'ata apei sarate. galbenusul este plasat catre extremitatea albusulul. La examinarea aspectului exterior. Se amesteca uleiul eu sucul de lamiie. La oul vechi.4 I Sos de . SOSURI RECl V!SCOASE y Sosul de usturoi. Sosul de Iamiie (it la grec). taiate mar~nt~. sub amesteeare continua. se spala . farfurii. se adauga sarea. Se adaugii_otetu~ dl~uat cu apa s~u ~~~asi ie omogenizeaza. Se amesteea si se ?mog~mzeaza cu apa sau supa.eurata. Materiile prime folosite sint: ulei . observindu-se eele doua salaze. 'I'ehnlca prepararii. AstfeI. spalate. Forrnarea emulsiei stabile are Ia baza anumite fenomene fizico-chimice. servet de bucatarie. Maioneza face parte din sosurile emulsion te. storcator de lamiie. de gaina.3 buc: lamiie . se ruleaza hirtla in forma de rulouri. Se prezinta in sosiera Insctind anumite salate. iar oul cu 0 prospetime indcielnica pluteste Ia mijlocul apei sarate din vas. piper sl sue de Iamiie. Prezenta lecitinei din galbenus. porii vizibili. Se amesteca pentru omogemzare.uroi I I mujdel I 500 g 10 g 300 ml S05 de hrean - otet 20 g 350 ml 800 g 20 ml Sosul de unt (maitre d'h6tel) _ - Materii prime (cantitati pentm unt 0. Usturoiul curatat se pis... proba la fierbere. rasoale de vita etc. apoi separarea albusurilor de galbenusuri.4. Operatifle pregatitoare sint: spalarea oualor. Technics prepararii. Se serveste in sosiera Ia diferite produse din carne. albusul este lichefiat.950 kg 1 lamlie 0. legume prepara e a la grec. Se' utilizeaza ca element de decor $i de gust pentru preparatele la griHar din carne de vita ~i peste. La oul proaspat. rezultind 0 compozitta omogena. se observa cele trei straturi ale albusului. Proba la [ierbere. oul proaspat prezinta eoaja mata. nou i se rad pe razatoarea fina. galbenu~ul trebuie sa fie plasat in mijlocul albusului. iar mirosul sa fie placut. piperul..regatHe la rece. Compozltia se toarna eu ajutorul unui PO$ prevazut cu sprit sau se dreseaza sub forma de fitil cu diametrul de 2 em pe hirtie pergament.. Radacinile de hrean se spala. cutit. se taie marunt. prin spargere la oul proaspat. Se serveste la preparate din peste. mentine stabilitatea sosului de maioneza. miros si gust placut. La examinarea aspectului interior. Indici de calitate ai materlilor prime. v •• Denumirea preparatului Sosul de maioneza 2. proba solutiei de sare. Oul vechi prezinta eoaja Iucioasa fii porii stersi. Se introduc galbenusurile in castron.1. Uleiul de floarea-soarelui are coloratie galben pai. Metode organoleptice. care se obtino prin inglobar a treptata a uleiului in galbenu~.150 g. p. ~~aadauga mararul ~i patrunjelul verde (curatate. Untul se framinta intr-un vas irnpreuna eu patrunjelul verde. sare. sare . fara sediment. Se dilueaza otetul cu apa. se . ca agent stabilizator.001 kg sara ·0. se adauga sarea sl se omogenizeaza citeva minute. Masa oului proaspat. la sectionare perpendicular pe axa oului.

150 0. dezinfectate.n se str:c?ara. Meuniere sint emulsii realizate 1a cald pri~ bma~ea graslmllor din unt cu cele din galbenus sau eu diferite 1iehide I ! .100 0. pentru ca intreaga masa a compozitiei sa fie antrenata in miscare in timpul baterii. lejera. • .6 Tehnologia Sorttrnentul de 50s prepararil scsurflor emulsionate Prezentarea servirea si Tabelul 2. Sq~ul chantilly se pregate11te in momentul utilizarii.010 - - Tehnica propararfi Utilizari 'c 0.se potriveste gustuj cu ismiie IIi piper - -..200 - I • Tehnica preparari! consta In amestecarea maionezel cu ce1elalte componente preluerate primar: :.Tehnologla cunnara cIS. puterea de asimilare a unui galbenu~.700 0. fiind limitate la 150~170 ml. citeva picaturi de apa rece.015 0. ' . legume fierte. in comparatie cu numarul galbenuqUrilor. earacteristica galbenuf]ului.uynt~~se incalzests si se elimina apa rezultata: . formindu-se emulsia.4.150 - - - - galbenusurrle tmprouna eu sarea se bat pe baie de apa. se dezlnfecteaza. '. Derivatele sosului maioueza Sortimentul Materii prime sosul ravigot (1 kg) 0. se ~cu~ata de coaja. amestecind lejer maioneza cu frisca. Indici de calitate ai sosului de maioneza. ~ castravetii s: spala. oua.' Grppa de ~osuri . ulei pentru maioneza folosita 1a amestecat si 200 ml ulei pentru maioneza folosita la decor. Sucul de larniie poate £i inlocuit cu otet.2. cruditati. Materiile prime folosite pentru realizarea sosurilor ~alde sint dozate.oualo sint spalate. uleiul sl oul nu au avut aceeasi temperatura. Cauzele taierti sosului de maioneza pot fi: uleiul S-a adaugat in cantitate mare de la inceput: eomponentele de baza. ouale nu au fost proaspete. citeva plcaturi de otot sau zeama de larniie. la foc moderat.150 0. cotoare de tarhon.100 - - - piper macinat ceapa verde sal'e piure tomato ardei gras fri~ca lichida suc de lamtie - 0. se spala sr se taie marunt: : ardeiul s: spala. cum ar fi: ravigot.lamna se spala si i se extrage sucul: y. 0 Iingura de mustar. iS~ spala se separa albusurlle de 'galbenwimn. 2. j ceapa se curata.5 cantitatii ptr.. -t y 2.002 0.010 0. pina rezulta 0 cornpozitie ornogena. apare defectul de separare a uleiului de galbenu~.ouale. necoagulata .. 'Y . conform retetelor prin eintarire sau dozare volumetrica: . seminte si se taie cuburi.002 sosnl tartar (1 kg) 0. rniros placut.So~urIle ~l~n~ez. Se incorporeaza uleiul treptat. cu scopul de a asigura o coeziune perfecta (omogenizare) a emulsiei prevenind eventuala separare a uleiului de galbenus (defectul de taiere). In cazu1 cind procesul tehnologic de preparare a sosului de maioneza nu este condus corect.ver~eata s~ ?urata.2.1. Maioneza se pregateste in vase eu suprafata bazei mai midi. SOSURILE EMULSIONATE .I. se curata se taie julien.sc serve:. gust placut user acrisor. Sosul de maioneza trebuie sa prezinte 0 eonstanta crernoasa. aspicarie si la dif'erite sosuri reci. cantitatea de ulei folosita a fast prea mare. piper Imp e mu:.. Meuniere.4. eondunente $1 legume frunzoase eondimentare. X-XI-XIL 33 I• I ~• I.te cald - preparate din peste :.250 0. de coloratie galbena pai.002 0. fierte tari se curata si se taie cubun.300 0. h~rnez.100 0.100 0.250 0. In tot timpul incorporarii uleiului sosul se amesteca. rem ulad etc.750 - - - rnaioneza oastraveti murati patrunjel verde ceapa tar bon verde apa minerala (sifon) oua mustar - - otet - 0. brun $1 tornat se prepara si se consuma calde ~om . Defectul de.650 sosul Andalouse (1 kg) 0.010 S05ul olandez - - -- - - - - 0.100 0. in af'ara de materiile prime de ibaza.osul chant ill (1 kg) 0.s~ adauga treptat untul toPIt.i legume 32 . Tabelul 2. Tehnologia prepararn acestor sosuri este prezentata in: tabelul 2. ornogenizarea este bine sa se faca cu telul. se taie marunt. se spala. tartar.300 0. ifoi de dafin. omogena.010 0.din care ~ac parte sosul olandez.se prezinta in sosiere imediat dupa preparare -.700 0. caracteristic. se spala !?1 se tale ~ub for~ de pestisori. . 1 kg !'. O?e~atu p~egatttoare ~pecifice . Otetul amestecat eu 100 ml apa ~~ fle~be2~mp.750 sosul romulad (1 kg) 0.100 0. se spala. defect numit taiere.dellvate~e ~osunlor alb.010 0. . Dupa adaugarea uleiului se poate incorpora 0 lingurita de apa fierbinte. rezultind lichidul de fierbere. Pentru sosu1 bernez ceapa se curata. Utlllzarl: se consuma in ziua cind a Iost pregatit la preparate din peste.taiere a maionezei poate fi inlaturat incorporind in maioneza un galbenu~ crud.reu~a cu ceapa. sare. se continua baterea -.010 0.6. bernez. adaugind-se si citeva picattiri de lamiie sau otet.contine luteina). In e?mponenta [or intra. Tehnologia prepararii sosurilor emulsion ate Operaiii pregiiti!oare comune. SOSURI CALDE .

5ubproduse.+ frisca galbenusur-ile amcsteca se cu se adauga faina in untul topit.2. prin fierbere sau prin inabu~ire. Consistenta sosurilor viscoase se formeaza {prin 1Jransformarea amidonului din faina in gel. se tncorporeaza frunzele de tarhon si patrunjel. condimente etc. Materiile )prime folosite sint cele care Ie dau 'denumirea de sosuri albe. si sosul Mornay. condimente etc. fiiina sau amidon pentru obtinerea consistentei. unt. consistenta. Ele pot fi albe Jili colorate. 0 parte din cantitatea de unt (75 g) se topeste si peste ~l s~ adauga . oase. capere. . "legume (radikinoase in principal). sosul de ~mintina sau alb din \supa de pasare (suprem). Sosul Meuniere se poate . aspeetul. se omogenlzeaza in cald - sa preparate din carne de vita 1a gratar I U/M ml g g g I Cantitati 700 125 100 10 - lapte taina unt - saro i. se arnesteca cu sup a de pasare liimiia se spala.Tabe~u~ 2. >iarunele dintre ele pot fi Ipastrate pilla la 72 ore. Se lprepara si se ICOnSUma imediat dupa pregatirea lor. galbenusuri de ou. !Je~te Sosurile viscoase se pregatesc \prin tratament termic. esenta 'de ciuperei..supa. unt. Sub amesteea.2. pentru a nu forma crusta - - Ia preparate calde din pasare !ii peste SQSURI ALBE Sos de Sosurile albe sint realizate pe bazii de lapte.re continua se stabileste consistenta eu restul de lapte fierbinte se po. SQSURILE vtSCQASE - faina se cerne. 2. se adauga sucul de 1iimtie .1a suprafata se pun buciiti de unt. S05 suprem - faina sa cerne. care sint sosurt de baza.iI3. se omogernzeaza se strecoara prin eta- - pentru naparea unor preparate reci din: carne de pasare. la cald - 58 prezinta in sosiera sau [mpreuna cu preparatul cu care urmeaza sa fie consumat - preparate din peste ~i batracieni de 50S Operatli pregatitoarc Tehniea preparar ii Utilizer! Sos alb (chaud-frold) - Observatie.fama amestecata cu 100 rnl Iapte rece. 34 smrnerna - faina rece teca se eu ameslapte . sosul alb (chaud-froid). gustul. lapte sau smintina.. galbenusurile !ii se continua fierberea 15 min .se strecoara. iarin functie de specific au ca adaos sminttna. - - mina· u?tul topit se adauga fama. Din aceasta grupa fac parte: 80S alb de lapte. ' Tehnologia prepararit sosnriIor albe T51beZul 2.7 So5ul - Meuniere in untul tncalzit se adauga patrunjel . dupa aceeasi tehnologie !iiicu aceleasi utilizer! ca :.se fierbe 10 min . SUc de lAmiie. esenta de cruperci .se potriveste consistenta cu . ~n conditii de \refrigerare. amestecind continuu se adauga restul de lapte: dupa 1()-15 min de fierbere se mcorpcreaza smtntina.ca material de Iegaturti. fonduri. se adauga frtsca si sare se fierbe 1a foe moderat se mcorporeaza gelatina. la temperaturi de -2°C . amestecind eontinuu . Componente pentru 1 kg: Materii prime - galbenu!iurile se amcstcca cu Iichidul de fierbere tii se bate pe baie de apa pina ctnd mcepe se coaguleze se adauga treptat untul topit si limpezit amestecind continuu ptna se alifiazii se retrage vasul de pe foe. La prepararea sosurilor viscoase se mai folosesc graslrni (ulei. se amestecii cu supa rece de pasare gelatina se tnmoaie inapa rece fii se topeste Ia foe mic - mina in untul topit se adaugii fiiina amestecind eontinuu se potrlveste consistenta cu supa calda. adaugata unui Iichid ce poate /fi apa sau supa.0 (conttnuare) sortimentul! de sos Sosul bernez Tehnica preparar ii Prezen tarea serivirea se prezinta sosiera 5e scrveste ~i Utdlizari Sosul alb de Iapte.i eel eu capere. derivat din sosul alb de lapte.pregati fara adaos de cap ere.4. piper si sare se amestecii sl se pastreaza . 2OC. Componentele folosite influenteaza valoarea alimentara. rnargariria). care este urmata de fierbere.. se extrage sucul (sarea de lamtie Se dlzolva in apa) - . sarea !ii se mai iierbe Ia foe moderat se strecoara prin eta- - 1a preparate din Iegume !Ii preparate din carne (tocaturi) 35 III IIII1 .trtveste gustul cu saresi se Iasa sa fia'f'bii.se adauga sarea. Au !in eomponenta lor faina. 'l'ehnica prepararii. se stropeste en otet ~i sue de lamtie.

Nu se admit aglomerari formate 'de proteinele coagulate. gust placut specific.Daca prezinta aglomerari. oaselerumenite. Sosu1 tomat este folosit la chiftelute.igust-dulce-acrisor.sosul alb trebuie sa fie de consistenta fluida. oasele se fierb in apa rece eu sare preparind supa de oase. se curata. gust dulceag. paste fiiinoase. 36 37 IIII .M·1 kg kg kg Cantitata 0. Galbenusurfle se amesteca cu smintina.cascavalul sa aiba caracteristicile specifice sortimentului. Componente pentru 1 kg Materii - ! prime I U.ulei si apa pina se inmoaie. Operatii pregatitoare. Sortimentul sosurilor colorate cuprinde: a) derivatele sosului tomat: sos pentru fripturi inabusite (sosul viniitorese). fiiina dextrinizata si apa 1a sosul 1\>run. Pentru sosul tornat. de s baza ~i derivatele lor.i insotesc in special preparate culinare pe baza de carne. Tehnica prepararii. FI. Peste galbenu1?uri si smirrtina se adauga sosul alb. in componenta lor se mai adauga esenta de rom. razatoare. .aproximativ 30 min. unt. Operatl] pregatitoare specifice. pasta se dilueaza eu apa rece. !supa Ia sosul tomat. cascaval. ltilizarl. concordanta indicilor de ealitate cu preseri'ptiile normelor tehnice. care se strecoara 1iii se mentine 1a cald. La sosul tomat S0 gustul de zahar. care diversifica sortimentul si imbunatatesc caracteristieile nutritive si organoleptice (tabeluI2. pina se coloreaza. de grasimile usor asimilabile din aceleasi eomponente. de forma sferica. Se retrage de pe foe.. se rade.010 - 80S alb din Iapte sminttna cascaval oua (galbenusuri) unt - sare Vase sl ustensile folosite pentru pregatirea sosului Mornay sint: castroane. Verificarea calitatii materiilor prime se realizeaza organoleptic. dupa fierbere se trece prin etarnina.075 0. . Indici de calitate ai produsului. Cascavalul : se curata de coaja. Sosul brun se serveste Ia preparate din carne de vita.are culoare alba. ciuperci. gustsi miros pronuntat de fermentatie. onctuoasa. fara gust ~i miros de rinced. jamestecind continuu. adaugind la suprafata restul de unto Se utilizeaza ca atare la preparate din legume. vas pentru fiert etc. nu se admit separare de zer. se fierbe 1a foe moderat 5 min. miros placut specific. iar sosul brun 3-4 ore. cu pori vizibili.8. se t31~ feIu. fara aglornerari. fara pete si miros strain. 1g 10 g 10 g I Sosul brun oase fara maduva $i sita ulei faim'i morcovi patrunjel radacina telina radacina ceapa pasta de tomate usturoi zahar foi de dafin piper boabe cimbru - 1000 g 100 ml 80 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 10 g 1-2 bue. este omogen. se pastreaza cald. pina in momentul folosirii. urmarindu-se starea de prospetirne a materiilor prime. legume de pasare etc. linguri de lernn. Ufilizar].Ope~~lii_~regatitoare comune. limba. galbenui?ul sa fie acoperit de membrana.750 0. Sosul tomat se lasa sa f'iarba . !. miros specific placut. condiments diferite si sue de friptura. :tegurnele se inabu:. Sosul se utilizeaza Ia preparate din legume.M·1 kg kg kg Cantitate 0. w. Legumele se spala.ouale sa aiba coaja curata.untul trebuie sa aiba 0 consistenta semisolida. Sosurile colorate cuprind sosul tomat Ii?i osul brun care sint . fama se eerne. au. oua ee urmeaza a fi gratinate. precum si Ia derivate.sA TEHNOLOGICA SOSURI COLORAl'E Grupa de produse: Sosuri Caracterizarea produsului Denumirea proiiusuiui Sos pentru rumenit (Mornay) Sosul Mornay este un derivat al sosului alb din lapte folosit pentru realizarea aspectului rumen al unor preparate. astfel: .100 II - Materii prime IU.a in . spaghete sau Ia prepararea derivatelor. Este apreciat pentru valoarea nutritiva /ridicata data de proteinele de clasa I din lapte.isau la pregatirea altor sosuri. completate cu vitamine liposolubile si saruri minerale. . iTehnologia prepararii sosului tomat si brun . musaca. ~ smintina trebuie sa fie de consistenta viscoasa. apoi pasta de tom ate si condimente. =r Tabelul Sosurl colorate Componente pentru 1 kg - 2.entru_ sosul brun oasele se usuca 1a cuptor fara grasime.100 0. S05ul Mornay prezinta consistenta vtscoasa. 1g 20 g 20 g - - sare Sosurile colorate sint sosuri calde :. Se strecoara si se paseaza legumele. iar faina se dextrinizeaza intr-un vas fara grasime (se rumeneste). Derivatele sosurilor colorate au culoarea data de sosul de baza (tomat sau brun) folosit 1a preparare. se ornogenizeaza. Oasele se spala si se tale in bucati. usor galbuie.. I Sosul tomat 1000 g 100 rnl 50 g 50 g 50 g 50 g 100 g 150 g 1-2 40 g bue. carne. Restul de cascaval si untul se adauga la suprafata produsului ce urmeaza a figratinat. Se pastreaza la cald.025 0. fi:ira aglomerari de proteine. se spala. unt. se adauga fama. pore si peste. Fiind sosuri derivate. se adauga sarea '~i 1/2 din cantitatea de cascaval ras.. smintina.8).

aproximativ 10 min. piper. Ciupercile se inabusa in unt. bine fiert viscoasa. Peste aceasta valoare. se spala. Tehnica prepararii. in alta grasime (cele din galbenus.inca 5 min. Iejera. la fripturi tnabusite. Se strecoara. piper si unt si se Herb circa 5 min. se cresteaza. Se strecoara si se paseaza sosul. Prin amesteeare energidi se realizeaza o dispersie fina a particulelor de grasime. vin. Se foloseste cald. se scurg de zeama. miros placute. medalion. Prin . Ciupercile proaspete se curata. esenta de oase si se fierb la foe moderat.'U se fierbe sosul brun. se fierb impreuna aproximativ 10 min. T . tocaturi. condimentat normaL Untul sa prezinte consistenta semisolida.3. Fierberea. fara exees de grasime. S~sul de ciuperci derivat din sosul Madera. Ceapa se taie marunt.b) derivatele sosului brun: sosul Madera. sare. La :sosul brun se determina consistenta. Prelucrarea primara cuprlnde operatii specifice componentelor. culoare corespunzatoare. fara aglomerari de faina ~i proteine coagulate.3 Schema 2. bine fiert vtscoasa. Ciupercile se curatA. adaugind in tirnpul fierberii sucul si vinul. Utilizari culinare. se opareste. vin alb. Caracteristicile organoleptice ale sortimentelor de sosuri sint prezentate in tabelul 2. Tehnologia prepararli derivatelor sosului brun este prezentata in schema 2. se taie lame (cele din conserve se scurg de lichid. fara exces de grasirne I - Culoare galbena I - Gust. se adauga castravetii. Pentru sosul "demiglaee" se arnesteca sosul brun cu esenta de oase. Sosul tomat se fierbe cu morcovul si pastirnacul 20 min. I I . se adauga sosul Madera. se spala.9 Tabelul Sortlment de sosuri. Se foloseste la preparate din carne sub forma de: escalop. se taie marunt. Verificarea calitatii materiilor prime ~i a semifabrieatelor. Ceapa se curata. adaugind la suprafata bucati de unt. gust placut. fripturi la tava. -securata de coaja si seminte. se strecoara. Utiliziiri Dozarea materiilor prime se face prin cintarire sau masurare volumetrica. eu adaos de ciupreci. se spala. omogen. se opareste. se se utilizeaza la escalopuri.galhena.crernoasa. Badacinoasele se spala.'i. gradul de eondimentare. cele conservate se scurg de lichid. turnedouri. Sucul de frtptura trebuie sa fie limpede. Ceapa si ciupercile se inabusa in unto Se adauga apa fierbinte. se taie l~e suhtki. fara gust si rniros de rlnced.analiza organoleptica se stabileste gradul de prospetime si calitatea alirnentelor folosite. Se procedeazii asemanator pentru sosul Madera. unt si sar~. lejera.lejera (semicoagulat). la gratar sau la frigare. folosindu-se vin rosu. Sosul picant se realizeaza astfel: se fierb in apa ceapa. cind este bine patrunsa se adauga sosul "demiglaoe". serepune la fiert 5~10 min. proteinele din galbenus coaguleaza :. Operatii pregatitoare. Din acelasi rnotiv sosul nu se pastreaza pe baie de api.alba placute. : qperatii pregatltoare. mustarul si piperul aproximativ i15 min. 0rnogena. arornat. se taie marunt. potrivit condimentat dp - Sosuri colorate - - rosu-brun - specifice adaosurilor norcondimentate mal " 'I'ransformarile survenite in timpul pregatirii sosurilor a) La sosurile emulsionate. se ourata. se potriveste gustul de zahar eu mustar. specifiee (fara gust ~i mires de rrnoed) placut. 39 38 fI ! 11111 11II1 f t. gustul. Castnavetii se curata de coaja ~i seminte. data de pigmentul din uu . piperul ~i sarea. omogena eu adaosurile raspindite uniform in toata masa . I Consistenta -'. In cazul sosurilor de Yin 'alb sau 1'01. se adauga castravetii..9 . Sueul (la 80s de vin) se decanteaza si se degreseaza. Sosurile Madera si "demiglace" Intra in componenta altor sosuri. preparate din oua etc. se limpezesc cu apa rece. Se pastreaza la cald pina in momentul folosirii. se spala. r Schema procesului tehnoloalc de realizare a derivatelor sosului brun Operaiii pregatitoare Pr elucrarea prirnar a a adaosur ilor Utilizari. Operatf! pregatftoare. se taie felii subtiri. ~osul charcutiere este derivat al sosului "demiglaee" folosit in prezentarea si servirea unor fripturi din carne de pore. Lecitina din galbenus mentine stabilitatea emulsiei.' Tehniea preparari]. de Yin. Untul ~i coniacul se adauga in sosul temperat si se amesteca pentru omogenizare. se lasa sa se mai fiarba 10 min. in ulei BaU unt clarifieat).excesul de ciildura dueind la separarea untului de galbenus. Se inabui?a ceapa cu vinul ~i eu untul. precum ~i la preparate din subproduse. CaracterisUci Caracteristici Grupa de sosuri Sosurj emulsionate reel Sosuri emulsionate calde Sosuri alhe organoleptice organoleptice 2. materiilor speciflce folosite . ceapa (Ia sosul <picant) se curata. se taie). se taie rnarunt si se opareste: castravetii (sos picant) se spala. mica prepararii. se taie. dupa care se strecoarapeste ciuperci li'i S€ continua Iierberea . picant si "demiglace". conform gramajului stabilit de reteta. La sosurile emulsionate calde nu trebuie depasita temperatura de 70°C. se adauga In sosul brun ~i se mai fierb inca 5 minute. se spala. mirosul. adaugind spre sfirsit vin.i sosul se taie. se seurg de zeama.

- - nu se remediaza ..~.10. structura ncomogena. - - - nu se remadiaza nu se remediaza grase de peste 2. se toaca. ciuperci. .' in functie de compozitia lor. in slabe f?i grase. farfurii etc. 2. pina se evapora complet apa. Ele au intrebuintart diferite.b) La sosurile Iluide. . linguri.5.t! .. Un~ll?l uleiul si se lasa sa se inabuse.4. este redata clasificarea umpluturilor. 'I'ransformarrle sint legate de absorbtia apei de c~tre amidon. Se rastoarna cornpozitia llltr-un castron.. blat din lemn. Cantitiiti pentru 10.. ~ .1. . Grupa de sosuri Sosuri cauzele ~i posibilitatile de remediere Remedieri nu se rernediaza I - Defccte de Cauze aglomerar ile apar crnd g{llbenu~urile f'ierte nu au fost trecute prin sita consistenta lejera se datoreaza folosirii excesive a uloiului sau adaosurilor lichide lipsa de omogeni: tate se datoreaza unci amestecart necorespunzatoare cind se folosesc ustensile necorespunzatoare folosirea piperului negru sau a sarii de calitate necorespunzatoare galbenusurrle au fost insuficient fierte sau s-a depastt temperatura de 62--65'C s-a incorporat prea rcpede untul sosul s-a condimentat cu sue de H\mile si a fost tinut la' cald !imp indelungat fierbere insuflcienta folosirea unet cantitiiti mari de faina si fierbere tndeIungata nerespectarea pro. In timpul prega~irii so. Se curata ceapa. d~vle:ei.g 41 4:0 . s: Umplutura pentru legume Materii prime. ciupercile. portii se adauga 50s sau supa necondirnentam - dozarea necorcspunzatoare - umplutura obisnuita yin alb sos demiglacs 100 g 150 ml 100 g pasta de tomate. se aeoperacu 0 hirtie unsa eu unto Se mtrebuinteazg Ia ciuperci umplute si la alte preparate. cind sosul este rece sl respecti v in apa rece daca sosul este' cald nu se remediaza Sosuri elntLlsionate ca ide .de gust $i [ice adaosurilor UI'oma nespeci- - - 5e strecoara Ustensile necesare sint vase pentru materii prime.aspect taiat disociat de - Materii prime. cesului tehnologic Umpluturile sint semipreparate eompuse din elemente tecate. Cantitati pentru 10 portii ceapa unt ulei ciuperci 100 30 30 250 g ml g - gust de fer- - mentat g - - sare piper partrunjel 15 1g 1 leg s - Sosurt flu ide - de consisfluiad (a- - - poasa) groasa (densa) tentd: se continua rea Iierbe- aglomerart. Servesc la urnplerea legumelor 'ca: vinete. ..~Ulte. !- 11111 111111 t . de l.nmuierea Iegumelor.. se adauga patrunjel verde tocat.Umpluturi slabe-ohi~nu ciupe rc. . sue de lamiie. Farsele sint grupate in functie de continut. cutite. pot fi crude sau fierte. potrr~e~te gustul CAU sare si piper.10 Defcctele scsurilor.1 posibilitatile de remediere a defectelor sint prezentate in tabelul 2. [ ! sionate rect emul- aglo merart in componenta sau consistenta prea lojcra neomogena tentd: cons is- Cfasiflcarea umnrumrtto» peritru ite Schema 2. UMPLUTURI SLABE Umplutura obisnuita pentru ciuperci se incorporeaza putin cite putin sosu} taiat tntr-o lingura de apa calda. Ia umplerea pasarilor etc. UMPLUTURI eli Tabelul 2.4. Se pun intr-un vas corespunzator ceapa. pentru legume - - se continua tecarea amesUmplutur i de p a sar e de culoare a) culoaro conusie b) particule de euloare inchisa. cauzele :..suri~or fluide au lac aceleasi transformari ca si la prepararea so:'urllo~ obl:. In sphema 2. tigai. Tehnic~ prepararii. Defectele sosurilor. Operatj] pregiititoare. Prezinta 0 . unt etc. A Pentru inlocuirea substantelor pierdute se asezoneaza sosurile verdeturi tocate. scurge de apa. de franzela 25. 30 g usturoi 1 bulb miez. la umplerea crutoanelor pentru prezentarea pieselor din vrnat (au pene). can titate mare de grasime. se opareste sl se. se toaca marunt si se preseaza pentru a se scurge bine 'de ·apa.eonsistenta pastoasa.ceapa etc. smintina. de colorarea :. Se curata ciupercile de coaja.iaromatizarea sosurilor ~a de pierderile de vitamine si substante minerale.

. rniezul de franzela. Cantitiiti pentru 10 portii: -. . Cantitiiti pentru 500 g: -+- Iapte fierbinte.. In zela. Tehnica prepararii.5.ce s-au raeit oomplet.srnintina proaspata -. Tehnica prepararii 1~ pune ~p_a la fiert eu sarea !?i untul.i in eontinuare se procedeaeza la fel ca la umplutura de pasare. linguri. obtinindu-se 0 pasta fina. Se folosesc aceleasl '( ustensile ca !?i 1a panada de f ranzela.500 g: -. Umplutura de peste (mousseline) Materii prime. Se taie franzela f'elii.piper macinat 1/2 g 10 g Operafii pregatitoare Se . la pasare umpluta etc.sare . Se folosesc: troaneetc. • e 0 osesc aceleasj ustensile ca ~i la panada de Operatjt pregatitoare Se infi bl se seurge de apa. Panada de orez Materii prime. in functie de umplutura la care se utilizeaza. sarmale etc. se retrage vasul de pe f~. unde se lasa 40~45 min p. e r stoarna mtr-un castron -?i Be w Se intrebuinteaza la umplutura de peste. Se amesteea cu 0 spatula de lemn incorporind incetisor smintina.eratii pregatitoare. Tehnica prepararu. Carnea tocata se amesteca eu sare. :.dovIecei. Se cur~Wiusturoiul. piper. ~ faina (pate a chou). CantiUiti pentru . Se introduce la cupfiert. Se piseaza carnea de salau in piua de marmura. Panadele siDJt de mai mu1te feluri. piua de marmura. 2. Se am~steca bine. se adauga consomtor.le trebuie sa se intrebuinteze numai du en ru care "s~ prepara.. Operatii pregatitoare: Se tnlatura pielea. spa tulii 'de lemn.salau sau stiuca -. usturoiul pisat. In principiu. Tehnica prepararii. .sare -.sare g: . Se pune orezul intr meuI.). 43 1111 IIII • j !. Se pun 1 t I coresptinz~tor.'1 se lasa clteva minute sa se imSElrepune vasul la foe si se amest . se inmoaie miezul de franzela.UMPLUTURI GRASE Daca panada cuprinds in eomponenta se regleze cantitatUe generaleale umplutu~f~ ?l tunt. n_?l?Cepe sa fiarba. Se fierbe meet pin a la oonsistenta necesara.adauga vinul si Be fierbe la un foe mit pina se reduce lichidul aproape in intregime. proportia de pan ada nu trebuie sa depaseasca [umatate din greutatea elementului de baza (umplutura). . 2. Se pune eompozitia rezultata tntr-un eastron pe gheata sfarimata. untul si se Iasa pe plita i _" -~n vas. Se utilizeaza la umplerea legumelor. procedindu-se bine intocmn] ca la panda cu franSe utilizeaza la toate umpluturile. . castron.jl?nuitiL Operatii pregatitoare.panade ~l anume: panada eu franw. apa clocotita se adauga faina toata 0 data !ji zela. ier mta consommsul.albus 1 buc Ustensile necesare: Se folosesc cutlte. miez de franzela 300 rnl 250 g - sare 5g Ustensile neeesare.i lasa sa se raceasca. grase sau slabe..came de pasare 300 g 1/2 g -. eu O~~l e~.2. Cantitiiti pentru 500 -·apa . Intr-un vas corespunzator se introduce umplutura.consomme 200 g 150 g unt 20 g Ustensile necsare. albus ~i se trece prin sita.fiiinii 150 g Ustensi1e necesare.6. casc Umplutura de pasare (mousseline) Materii prime. Se mdeparteaza aponevrozele de pe carne. 42 Ustensllo necesare S f 1 franzela.unn 50 g . Be utilizeaza pentru umplerea pestilor marl. blat de lemn. Se utilizeaza la umplut' ~~~ cind bobu~ de orez este intreg 9i bine un iverse (ardei. spatula de Iemn. O~Oht se !nt:oduce mlezul de franhibe bi*e. ' Se utilizeaza la rulada cu carne. sita. lingura. a ruladelor din peste. . • fanada eu franzela ~Iaterii prime. pasta de tomate. Se folosesc aceleasi ustensile ca l'li la mousselinul din pasare. 10 g . Panada eu faina Materii prime. Tehnica prepararii. Cantitiiti pentru 10 portH.orez . 300 ml 3g 100 g 1 buc -. 1 et 1. Pacontinuam. PANADE Sub numele de panada se intelege adaosul debaza folosit 1a unele umpluturi. Se folosesc aceleasi ustensile ca ~i la umplutura o1:. ap e e ell sarea la fiert intr-un vas Tehmea prepararii In I til . se descriu citeva sort . potrivindu-se gustul eu condimente. zela se !retrage de pe ~argin:~ Cptte. se . se scot fileurile de salau.ca a me Pl~c: se omogenizeaza :. se spala orezul si .bi ~ se ?ffiprinde eompozitia de pe lingura . Se adauga sosul "demiglace".Ustensile necesare. se va tine seama Sa nadt.albus 300 g q. carcase de raci etc. d pi'!. se dezoseaza ~i se toaca. vase.piper macinat -. Operatii pregatitoare.smintinii :proaspata 100g -.

influentind apetitul.tele pentru u_ Pmpiute f~ile de elatite solutia de decongelare a pestelui. la care sint supuse alimentele. gume sau oua u· . ! !f 1 .. Procedeele termice folosite pentru prepararea unor salate sint fierberea :. Iingura. pahare pentru prepararea sosurilor specifice.. SEMIPREPARATE DIVE~SE Shlatele sint preparate culinare care intra in componsnta meniurilor. . fierte. vinul se adauga In 41 de apa care se dau in clocot. Yin.I We Clasificarea salatelor a) salatele In funcfie de procesul tehnologic se clasifica in felul urrnator-: salate crude. vitamine provenite din legumele folosite 1a preparare.' Curatirea se face prin radere pentru radacinoaso. Prelucrarea primarii a alimentelor .icoacerea. far. m lut foitaiul crud. in functie de calitate. '. -t" palii Operatii pregatitoare. . ~.ate preparate culinare in scopul de a intregi valoarea nutritiva ~i gustaiiva a acestora. salate coapte. . pozitie. prin detasarea frunzelor exterioare la bulbifere. taitei. marime. Legumele.na ~e cura a. sala te fierie... se rond~le. salate combinate.salate compuse (cu doua sau mai multe componente). iar taierea se face in functie de necesitati. In' cadrul meniului. _ fi . coapte). . . se tale ~arunt. se s . pierderile de substante nutritive prin aeeste tehnici fiind minima . v . t Din aceasta categorie fae parte: baitul. .idigestia preparatelor din meniu.. aspect si colorit viu.folosite la prepararea salatelor rmplica operatii de sortare. spalare sub jet de apa rece.. ' Inat ~teste din legume • Baitul folosit Ia maturarea carmi de vma se prega "( condirnente. d~ ea~a. salatele pot ocupa primul lee ca gustarl sau insotesc . ifavorizind :.imirosul specifice alimentelor de baza. servet de bucaiarie. Prin asocierea legumelor cu celelalte alimente se completeaza valoarea nutritiva a salatelor. gustul Panadele prezirrta volum marit ~omparatIv cu volum inijial. salatele pot fi: salate simple (avind 0 singura cornponenta): . capac. paste diferite pentru sandvisuri de le. prin: ---! conti nut ridicat de substants minerale. borsul. -\ La pregatirea unor ?reparnte ~ulinare sint necesare anumite semipreparate considerate auxiliare sau diverse. Usturoiul se curata.. Vasele si ustensilele folosite pentru prepararea salatelor sint vase pentru spalat. condimentele. . tel. . b) In [unciie de nurniirul componentelor pe care Ie contin.. castron sau salatiera. Tehniea prepararii. Materiile prime folosite 1'3prepararea salatelor sint in principal legumele. Morcovii. prin iridepartarea cojii in strat cit rnai subtire. digestibilitate usoara. se spala.Condimentarea sa fie corespunzatoare. determinind cresterea satietatn acestora.. gust !?i miros spedfiee componentelor. furculita din material plastic. caracterizindu-sr. :.7.a a 1 exceslv~ . 45 UII . blat de lemn pentru legume (crude. v TEHNOLOGIA PREPARARII SALATELOR I 2. ceapa.11 PANADELOR CAPITQLUL 3 Umpluturile au 0 consistenta de pasta ornogena.valoare caiorica redusa.gastrotehniei moderne. ar. teh. vase pentru fiert. proeedee ce corespund cermtelor. ouale /ili produsele lactate etc. --. datorita continutulul de celuloza din com.pe linga acestea fiind prezente si alte alimente cum sint: carnea ~i produsele din carne.INDICI DE CALITATE AI UMPLUTURILOR 1.

100 0.pentru tndepartarea nisipului. . -. TEHNOLOGIA PREPARARII SALATELOR Operatii .In schema 3.se toarna sosul de otet. .1 Clasificarea salatelor __ - Sortiment Materii prime 'it .000 0.[ a. spalare. se verifica calitatea n. iarn a) -.se toarna sosul in momentul servirfi. Mai des folosit este sosul de castraveti eu rosii de 3. pentru a se tnrnula: -. TEHNOLOGIA PREPARATELOR SALATELOR 'FIERTE otet.se presara marar taiat marunt. .000 0.auxiliare i gramaj portie t COMBI· _ _ salata verde de rosii de castraveli de varz a alba de varz a rosie de an dive i UjM Salata verde Salata de . stnt date prlncipalele sortimente de salate. re~inindu-se pentru utilizare cele eorespunzatoare.se adauga sare ~i ulei: -.2. taiere.se asaza tn salatiera feliile de castravetl IIi de rosii: . Schema 3. -. / - - s~lat11 verde ul'ei otet 9° sare rosii proaspete ~rar verde va za alba verzi castravetl kg 1 1 kg kg kg kg kg 0.025 '2.020 1.se presara sare.100 0.se adauga sosul in momen= tul servirti: .250 0.000 - - - {- -salata __ salata salats de slecl a rosie de vinete (de prtmavar TabeluZ 3.020 varza alba (150 g) Salata de Salata de castraveti (170 g) de cruditati salata cu br lnz a telernea - _ __ __ -- salata salata salata salata de lasole alba de sparanghel de dovlecei de ardei coptl de conopid a lie l asole verde .050 0. it! .050 - - 0. se mdeparteaza coditele.020 1. 46 Salaiele [ierte sint preparate culinare eeallzate dial legume fierte 'La car~ se adauga unele sosuri pentru imbunata1irea valorit nutritive si gustative.2 ' TEHNOLOGIA Denumirea produsului Salata verde se SPECIFICA SALATELOR CRUDE 'I'ehnica prepararii.050 0.salata . se tndeparteaza eoaja castravetilor: .100 0.se asaza in salatiera cit mal estetic. se taie feHi Salata de varza alba CRUDE Salata se rndeparteaza frunze1e vestede -.se prezinta in salatiera. . prin rupere sau taiere. . decorarea.250 - - - - 0.050 0. examen organoleptic. 3.se freaea cu sare ~i se Iasa tn r:paus 10 min. Spalarea se recomanda sa se realizeze sub jet de tapa. " tehnologice comune. se sterg eu un prosop de budUarie. Curatirea consta in tndepartarea pihiilor necomestibile. Inainte de preluerare.·salata bulgiireascii __ salala a la Praga __ salata de spaghetc salal a de boeul aalata [taliana cu sos vlnegret - - Salatele crude sint preparate ·realizate din llegume crude cu adaos de sosuri reci.se tndeparteaza prtn presare liehidul format.se prezinta in salatiera.. Pentru pregatirea salatelor crude se efectueaza urmatoarele operatir: curatare.se serveste linga alte p~eparate (fripturi) -.200 g rosi] (125 g) 2. Asezonarea este operatia de formare a IgustulUtisalatelor prin adaugarea condimerrtelor si a sosului specific.se asaza in salatiera varza taiata. Ele se pot prepara dintr-un singur fel de legume sau prin asOcierea a doua sau mai rnulte sortlmente. se serveste alaturl de unele fripturi -.1 SORTlMENTE (cantit(iti DE SALATE CRUDE·· pentru 10 pOI' W) t pentru 0 Tabelul 3. "{ 47 In IIII1 t I.se decoreaza cu marar verde toe at marunt: .se tale felii subtiri.egumelor prin .050 1. iar tiiierea se face in functie de Isguma sau tipul de salata .se pregateste sosul de otet tndeparteaza frunzele vestede se spala frunza eu frunza - Salata rosi] de - se spala rosiile . asezonare 'CU sosul eorespunzator.1. .100 0. -.Se tale fidel uta .1. aranjare in salatiera.salata a la russe lr ancez a Operatii pregatitoare SALATE NATE -- -.se prezlnta in salatiera: . se preseazA - sc asaza frunzele de salata in salatiera: .. Materiile prime folosite 'pentru pregatirea salatelor trebuie sa prezinte oaracteristici de calitate deosebite"pentru a influenta pozitiv produsele' finite. aranjarea in salatiera pentru prezentare IIi servire salata or ien tala var a.

.se decoreaza ell marar verin buchetele.se asaza in salatiera fasolea verde: .zahar . bine dezvoltat. spalarea.040 0.020 2.Tehnoloila culinara clll. cu coloratie specifics soiului.inoxidabil.050 0.025 1.hrean . piper . spalare) si fierberea acestora pentru stabilirea proprietatilor gustative. ' .~~(. Gonopida trebuie 'sa fie proaspata. spalarea.prepararea lor slut: vas pentru spalat. sfeclei.200 0. se curata de coaja. Legumele folosite pentru pregatirea salatelor coapte se verifica calitativ.Se vor jrespecta reeomandarile de preluprara prirnara ~i termica mentionatc Ia capitolul legume.100 0. vinetelor. . de fasole 'alba.075 0.030 I Salata de stecla ro~.000 0.se servese rece.se serve~te rece mdrarul: alegerea. alegarea de impuritati.Tehnologla prepararii cuprinde operatiilo specifice de prelucrare primara a legumelor (sortare.050 0. iar pentru imbunatatirea valorij gustative si nutritive se adauga diferite ingrediente.. X-XI-XII.000 150 g 0.4 TEHNOLOGIA SPECIFICA SALATELOR FIERTE Tehnica prepararir. [asolea aIM. pentru indepartarea substantelor de balast ~i a substantelor ale aline.050 0.300 0.075 0. . mizarea gustului racirea sl taierea in bucati .000 0. Tabelu13. mcntinerea in de toeat apa cu sare (10 min). cutit riglat.. md1'arul: Salatele coapte Slut preparate culinare obtinute din legume care au suferit procesul terrnic de coaeere. curat.001 2.3.~~ . sa fie foarte frageda. protejata de 1-6 frunze.'. cutit . . salatiera.. de dovlecei. care influenteaza digestia :. se adauga cellpa.025 I I kg - - otet go marar verde ~ [ sare fasole boabe ceapa piper .se toarna sosu1 de otet . spalarea.050 0.000 0.100 0. spalarea. Ca si in cazul salatelor crude se trealizeaza verificarea oalitatii Iegumelor folosite. 'blat de Iemn. . prin nnetode organoleptice (conform standardelor in vigoare).. curatirea.150 0.LATE FIERTE (cantitdti pentru 10 portii) J I f--------------~----+_------MaterH prime si auxiliare conopida ulei U/M Salata de Salata de fa50-1 Salata qe tasoconopida 200 g Ie verde 200 g Ie alba 200 g 3. taierea pregatirea sosului de otet .075. apol fierbere.000 0. se coe.025 ardei gras ulei ~ otet go . culoarea specifica soiului. sanatos. taierea ceapa: curatirea. ~o-nopida: se asaza in salatiera mdepartarea frunzelor.100 0. eastron de portelan cu capac.ceapa .002 . fasole verde proaspata usturoi kg kg kg kg kg kg ikg 0.050 0. aranjarea in salatiera pentru prezentare sl servire \3.5 SORTIMENTE DE SALATE COAPTE (cantitiiti pentru 10' poryii) SOi'timent 91'amaj pentru 0 portie Salata de fasole boabe - - Materll prime ~i uuxiliare fasolea se asaza pe platou sau salatiera.se scoate conopida din apa. plita pentru coacerea ardeilor. schimbarea apei dupa 15 min. Tabelul 3.ie 150 g 0. se spala. spalarca si taierea. se sterg eu un 'servet curat.vinete . spalarea. Ustensilele $i utilajele folosite pentru .i gustul.sare ~ sfeclii rosie .. sosul de otet.se amesteca pentru uniforrea in apa cu sare. 0. cu pulpa lipsita de iuteala. III lUll . rntreaga.050 0.030 -- - - - - - - 2. fara vatarnari necicatrizate. Sortimentele reprezentativa de salate sint: salata de conopidc1 de fasole verde. . proaspat.030 0. maruntirea alegcrea. piperu~ se arnesteca pentru uniformizarea gustului se decoreaza eu marar verde se prezintii pe platou sau pe salaticrii se sorveste reee UIM Salata de ardei copti 2. . rnestibile.100 0. Caracteristicile de ca1itate ale legumelor folosite conform standardelor in vigoare sint: Ardeiul gras Itrebuie sa fie intreg. euratire. fara boabe dezvoitate ~i fara ate. fier. sosul tndepartarea partilor necode otet. pentru reducerea pierderilor. t!~ . desfacerea .se preztnta in salatiera dede aproximativ 4 em corata eu rnarar verde usturoiul. provenite dinrecolta aceluiasi an.200 - - 48 . spaIarea. inmuierea In apa reee circa 12 are fierberea in apa reee cu sare.se prezinta in salatiera berea .rosll proaspete - kg kg kg kg I kg kg kg kg kg - I Salata de vinete .050 0. servet de bucatarie.se adauga usturoiul. TEHNOLOGIA PREPARARII SALATELOH COAPTE Denumirea prepara tul ui Salata de conopida - Operatii pregatitoare - Salata de fasole verde - - - - . Fasolea verde trebuie sa aiba forma si coloratia tipica soiului. cotorului. ficrbe._ 150 g 0. Tabelul 33 SORTIMENTE DE Sl!. Fasolea albii (boabe) trebuie sa contina boabe de aceeasi culoare.

Ustensilele si utilajele neeesare: vas pentru ifiert legumele toeator de lemn pent:-u .: tirnp in care sarea absoarbe apa IIi. pahar. toamna): . tocarea marunt a cepei - se amesteca vinetele eu sarea ~i uleiul treptat ca la maioneza ptna capata cuIoarea mai deschisii decit cea initiala. spalarsa..050 0.lGO 0.6 3. razatoaro.. forme pentru tsiat oua. fara cercuri albe. ~. carne.200 0. Tabelut 3. tari.eeapa se serveste separat sau.scurgerea pe un tocator de lemn tncllnat .050 kg kg kg kg kg kg kg kg 0. .002 0. la cerere.500 0.me:eluri..100 O. 'Operati!lr:: de prelucrare primara a legumelor folosite presupun: spala~a.leg~me _fierte..100 0.050 0.050 0...7 SORTIMENTE DE SALATE COMBINATE (cantitiiti pentru 10 portit) - - coacerea ardeilor pe plita birie incinsa dupa coacere se pun tntr-un vas.iate feUi . iara a prezenta pulpa fibroasa sau seminte supradezvoltate. prln aburtre.250 0.. fara vatarnari mecanice. unele fripturt .J 1 .100 0. . are aspect eremos.500 0.salata deboeuf. . Tabel1ll 3. vara.se decoreaza cu rosli til.001 0.100 0.se asaza pe platou cit mai estetie . pielita se desprinde de pulpa ardeiului curatirea ardellor de pielita taierea pe Iungime.500 0. se pudreaza cu sare si se acopera vasul 15 mtn.TEHNOLOGIA PREPARARrr SALATELOR COMBINATE TElINOLOGIA SPECIFICA SALATELOR COAPTE Denumirea preparatului Salata de ardei coptt - Operatii pregatitoare Tehnica prepararfi. epiderma intacta. curatirea. Salata de sfecla rosie coacerea sfeclei in cuptorul bine incins curatirea sfeclei de coaja taierea in felii subtiri. Salatele combinate eel mai des Intilnite sint: . ~torci'itor de frt. ' . sanatoase.025 1.100 0.curatirea de coaja !?i peduncul .salata orientala .000 0.(de primavara. ca intrare. aragaz pentru prelucrarea termica. in sectiune sa aiba euloarea rosie specifica.salata de telina cu mere. fara arsuri Ide soare. pentru carne.010 1.ucte. Ele Se pot realiza mtr-o gama foarte variata ca urmare a multitudinii de legume existente. consisten tii potri vita . spalarea.400 50 51 1111 lUll .maruntirea cu un cutit special de lemn (pentru a nu oxida) pina se obtine 0 pasta. aranjarea in salatiera pentru prezentare 9i servire se asaza ardeii ouratan in salatiera. straturi alternative de feUi de sfecla ~i hrean ras se toarna sosul reee se prezinta in salatiera se serveste Hnga unele fripturi - Salata de vinete coacerea vinetelor pe plita bine incinsa . . volum crescut.075 muratt - mazare 0. uneori insotitii cu ardei copti - - lclinii radacina maioneza smtnttna liimiie mere sare cartofi ceapa castravsti verzi ardei gras masline patrunjel verde rosil proaspote oua ulei otet 9° piper carne vita mustar castravetl gogrnjari rosil salata verde morcovl conservata kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1 1 0.curatirea.250 0. se amesteca cu salata ~ se sarveste reee.100 0. Sa_latele combinate sint preparate culinare preparate din legume fl.350 0.030 2.ert: ~l crude. curate. I . cu coditela in sus se infaliOara codltele in staniol se toarna sosul se prezinta in salatiera se ssrveste rece.400 0.100 0.4. tndepartarea semintelor prcgatirea sosului de otet ling-a Materii prime auxiliare ~i UjM Aceasta salata se mai poate pregati eu rosii si eu marar estetlca mai deosebita.400 0. brin!=eturi.. C:U!ltinoxidabil.002 0.salata a la russe. . eu ajutorul cutitului rlglat prepararea sosului curatirea ~i raderea hreanului - avind 0 Salata de telina cu mere 150 g 1.050 o~~~~~a de vara 300 g Salata de boeuf 200 g j Salata it Ia rousse 200 g se asaza in salatiera. suficient de dezvoltats. eu frunze taiate 1a 2-3 em.Sjeela To§ie trebuie sa fie frageda.800 0.450 0. upa prelucrarea prlmara urrneaza prelucrarea termicii specifica pentru fi .050 0. . avind elernenta de legatura difqrite.300 0.care sortiment in parte.100 0. Vinetele trebuie sa fie intregi.

. curati. Salata de rosii trebuie sa fie proaspat pregatita. intregi. fara goluria'ie pulpei. 53 I tfll 111111' . sa aiba gust I?i miros placute. urmarind ca: . de patrunjel. cartofl. de culoare galben-pai. FI~A TEHNOLOGICA - Gtupa de preparate Salate ! Denumirea preparatului Salata de ro~ii - C~'racterizarea preparatului. se decoreaza cu marar verde tocat. netezi. UstensiIe necesare: vase pentru spalat. gogosari) prepararea maionezei Ridiehiile de luna trebuie sa fie intregi. in cu bur i mid separarea boabelor de rnazare de lichidul de censervare prepararea maionezei taicrea marunt a patrunjelului - - ju~atat~ din cantitatea de maioneza se amesteca cu mustar. Morcovii trebuie sa fie intregl. sanatosi. radacina bine fermata. Verificarea calitatii materiilor prime folosite se face prin metode organoleptice. smmtina. Salata orientale este o salata de sezon. mazarea. ceapa iii sosul se prezinta pe platou sau in r-aviere. . Carioiii trebuie sa fie intregi. In salatiera. fara crapaturi. Salata de rosii trebuie sa corespunda indicilor stabiliti la punctul anterior si sa corespunda gramajului prevazut in retetar.8 TEIINOLOGIA SPECIFICA SALATELOR COMBINATE Denumirea produsului Salata de telina cu mere Salata orientala de vara Salata boeuf de - Operatii pregatitoare Tehnica prepararli. In functie de legumele existents. curata. fara strivituri sau crapaturi. tari. fara lovituri rnecanice. 'I'ehnica prepararii. rnaslinc sau oua se serveste rece taiarea merelor $i telinei in fi~ii subtirr tinerea lor. de toamsui. fani gust si mires de rinced . lingura de lemn. cu frunze pergarnentoase. sarea ~i se arnesteca salata se prezinta pe platou sau pe salatiera.020 Verificarea calitati! materiilor prime specifice salatelor combinate: Calitatea materiilor prime folosite inf'luenteaza calitatea prcduselor finite. se adauga uleiul si condimentele. . Componente pentru 10 portii a 125 g rosii proaspete marar verde ulei sare kg - - - Salata it la rousse - taierea eartofilor ~i a moreovilor fiertl.Tabelul 3. Salata de rosii se prezinta in salatiera. carne. sanatosi. aranjarea in salatiera pentru prezentare Iii servire se asaza in salatiera. curate. . curati. ardeilor. fara urme de ingrasaminte.cu pulpa tare. cu supralata neteda. gogosari si frunze de salata verde se prezinta pe platou sau pe farfurioara se serveste reco. saruri minerals. fara guler verde in jurul pedunculului. piperul. salatiera. cit mai estetic. se indeparteaza coditele. se serveste ltnga unele fripturi. pregatirea decorului (frunze de salata. fara aglomerarl. patrunjel verde.in apa rece cu sue de Iamiie. radrea si taierea in cUburi mici taierea cartofilor fierti s! a castravctilor rnurati. jumatate din cantttatile de rosj i. neinverziti. piper ~i sare salata obtinuta se asaza pe platou se orneaza cu restul de rnaioneza.100 0. cu decor de ro~ii.rosiile sa tie proaspete. se adauga rnaioneza. rosiilor in felii subtid si rotunda desai-area maslinelor fierberea oualor tari (curatirea. avind drept scop r idicarea valorii nutritive 9i gustative. mustarul. fara inceput de formare a lujerului floral. castravetilor. Telina trebuie sa fie intreaga. Verificarea calitatii preparatului finit. sanatoasa. patrunjelul verde tocat. neramificati. qltele crude. turgescerrti.mararul sa fie proaspat. f~ra urme de fusti. se taie felii. proaspete.in care unele legume sint f ierte. Modul de prezentare ~i servire.sare sa fie fina. sanfitosi. rosiile sa-si pastreze forma. . far a tija florala. de culoare verde intens. pentru mentinerea culorii prepararea sosului maioneza fierberea cartofiloj. Salata de rosii face parte din grupa de salat crude. blat de lernn pentru legume crude. specifics adaosurilor folosite. cu piclita superficiala. fiira urme de ingra~aminte eu miros specific. fara ramificatii. servet de bucatarie. sanatoase. sanatoase. Ceopa trebuie sa prezinte bulbi intregi. ea intrare cartofii 5e arnesteca CLl a1'deiul gras.in coaja. 'pahar pentru sos. de aceea acestea trebuie sa indeplineasca anumite conditii (conform standardelor) . furculita din material plastic. Se asaza rosiile taiate felii.uleiul sa fie limpede.250 0.050 0. de culoare alba stralucitoare. de vara. 300 g maioneza ~i sare se orneaza cu maioneza lji frunze de patrunjel tocat verde se prezinta pe pl atou sau farfurie sc serveste rece kg 1 kg 1. vatamari. se serveste reee. in cuburl mid. Indicii de calitate ai produsului finit. fara pete. fierberea in apa cu sare. Operati] pregatitoare: se spala rosiile. neincoliti. mar-untirea patrunjelului prepararea SQsului de otet spalarea carnll. frunze de patrunjel verde. castravstl. sa fie condimentate corespunzator. castravetii. la inceputul mesei cartofii se arnesteca cu morcovii. fara pete. proaspata. lovituri. dccoj irea si taierea in felii rotunde taierea cepei. se serveste linga alte pr arate. se sterg eu un servet de bucatarie. . este bogata in vitamine. salata orientals poate primi denumiri diferite: salata de primiioarii. taierea in fehi) . .

001 - 0. Gustul.500 0. se adauga zaharul. OPERATII TEHNOLOGICE COMUNE TEHNOLOGIA SPECIFICA GARNITURILOR DE LEGUME Tabelul 4. perforate) mazarea conserva se scurge de lichid. dar nesfarimate. spalarea si taierea in forme diferite in Iunctie de felul legumelor 9i al garniturii.garniturilor trebuie sa fie de cea mai buna oalitate. Amidonul se transforms in compusi sirnpli.050 0. chips (feUi subttrl de 1 mm grosime): gofret (taiati eu 0 mandclina speciala cu lama dintata rezultind felii ovale.} (cantitati Varzii ciilita poi-tie Cartofi n atur 150 g 2.050 0. seamested se introduce Ia cuptor se serveste calda pe platou sau farfnrle eartofii se fierb in apii clocotita cu sare. E. saruri minerale). cu verdeata Ia supraf'ata - eartofii pcntru prajit se pot taia in diferite forme: pai (pommes pailes). TRANSFORMARILE CARE AU LOC IN TIMPUL PREPARARII GAHNITUmLOR DIN LEGUME Operatli Cartofi~ prajiti. se scurg de apa se servesc calzi. se spala mdrarul Sf! taie marunt Mazare \ sate ! - In urma tratamentelor termice 'fclosrte. Legumele folosite la prepararea .020 - cartofi ulei (untura) kg kg kg kg kg kg kg 1 1 0. pina Ia omogenizare se prezinta pe platau sau farfurie. 100 g Mazare sate 90 g Pireu de cartofi 100 g 1.030 Cartoji - varza se taie fi~ii lungi se scurge de zearna f1i gramaj pentru 0 - Cartofi pr aj iti 100 g 3. . De aceea. sarea iii [umatate din cantitatea de marar se prezinta pe platou sau pe farfurie eu marar verde deasupra se serveste caldii.150 0. Garniturile realizate prin prajire trebuie sa prezinte la suprafata 0crusta rumen-auric.020 0. de cartoii. Legumele prajite au a savoare deosebita. in vase speciale. t I! l . produsele se pot arde. se prajesc in ulei ficrbinte se sareazii se prezinta pe platou sau pe farfurie se servesc calzi linga uncle fripturi mazarea se inabuse cu 80 g unt si 100 ml apa.030 0. Depa~l1~~u:se temperatura de prajir« (peste 200oq. .050 - - - - - kg kg - - - - - In timpul tratamentului termic proteinele i~i pierd solubilitatea si coaguleaza. caramelizarea partl~l~ a glucidelor avindca efeot forma rea crustei f?i a culorii specifice. curatirea pentru indepartarea partilor necornestibile. margaTina si Sf! amestecii bine. - - Zaptele cartolit se taie sferturi se fierbe ' - Tabe!uL . gustul. pregatitoarc - 'l'ehnica prepararii. modificind ouloarea.2.000 0. Legumele sutera 0 inmuiere a texturii lor prin modificarea celulozei i?l ·a substantelor pectice. asociata cu difcrite preparate eartofii se fierb in apa clocoti tii cu sare se scurg de apa sl se paseaza se adauga Iaptele. devin mai user de digerat. Caracter-isticile de calitate ale legumelor Iolosite au fost prezentate la capitolul "Salate". _ In ti~pul prajirti are loc coagularea proteinelor. rnodul de prezentare iii servire cartofii taiati se scurg de apa. piureurile sa fie omogene. rnirosul ~i aroma sa fie specifice materii lor prime folosite.1.2. spalarea in scopul indepartarii parnintului.1. mirosul. eu consistenta de pasta. fara aglomerari.1. prin descompunerea grasimilor.100 sare mazare verde (conserva) - 0. usor de digerat. Operaiiile preqatitoare presupun parcurgerea urrnatoarelor etape . iar condimentarea normala. Verificarea caUtatii ttiateriilor prime. pentru evitarea pierderilor.020 O. Prin fierbere se distrug.1. Prelucrarea prirnara se va efectua respectind cerintele gastrotehniei moderne.030 Varza calitll. B si unii aminoacizi. Garniturile realizate din legumele taiate trebuie sa-si mentina forma. Conditii de caiitate pentru garniturile din legume. Iinga d iferite preparate se serveste cald varza se inabuse in unturii se adauga piper.200 - natur - cartofii se taie cuburi patrunjelul se tale marunt - - - zahar unt marar verde Iapte margarine varza murata piper boabe - - 2.OBO 0. vitaminele C. 4.900 0.300 0. Totodata pot sa apara compusi toxiei. 56 III IIIIU . fierberea legurnelor trebuie fJcutii in vapori de apa sub presiune. SORTIMENTE DE GARNITURI DIN LEGUME penirw 10 portii) Sortiment Matcrii prime !?i auxiliare UjM Pireu. avind consjsteuta corespunzatoare.500 0.4. legumele ifli modifica structura. pentru a influenta pozitiv aspectul produselor finite. In cursul prelucrarii termice apar 0 serie de efecte nedorite cum este pierderea unor factor! nutritivi hidrosolubili (vita mine. bine patrunse.

500 Gr is de garniturii 125 g Pilaf simplu 100 g - Materii prime Iii auxiliare malai extra sare apa gri!i ulei . pasare etc. . jumatate din cantitatea de patrunjel sl se fierb la cuptor 20 min. llnga uncle fripturi sau Iinga alta preparate. la diferite preparate - - in apa clocotica cu sare se adauga malaiul in bloc se fierbe 30-40 min. cu miros specific. sarea. urrnarindu-se concordanta cu prescriptiile standardelor in vigoare. are 0 valoare energetica ridicata. Materii prime pentru 10 portli: . 59 Pilaf simplu Caracterizarea stiintifica a preparatului. _ .3. se prezinta pe farfurie. Este usor de digerat. Ele sint apreciate in alimentatie datorita continutului in amidon. .250 0.3.350 0. fara infestare. Se adauga] piperul. cu patrunjel verde deasupra. Ceapa si orezul sa Inabuse in ulei si supa. Pentru a echilibra pierderile de vitamine. mamaliguta romaneasca are 0 conSlStentii mal tare decit cea prlpita sl 0 durata de Iierbere mai mare - 4. GarniturHe pe baza de paste fainoase insotesc unele preparate cu sos (fripturi) din carne de vita.ificarea calitatii materiilor' prime se face prin metode organoIeptice. aragaz. se serveste cald.3./ Ope~ajii pregatitoare. sita pentru spalat. c. eu gust si miros specific ingredientelor adaugate. apoi se amesteca pentru omogenizare se aduna de pe margine catre ~entru..600 0.075 1. se scurge de apa.. saruri minerale.csapa --:. . amesteclnd continuu.100 1. prin modelarea in forme speciale.t 0 lingura inmuiata in apa sau supa.030 2. . sa-~i pastreze forma specifica. fara impuritati mecanice. Au loc pierderi de vitamine hidrosolubile. se rastoarna pe un taler de lemn se prezinta portlonata . fapt pentru care ews~ toler at de toate persoanele. Insoteste fripturHe atunci cind este pregatlt sub forma de garnitura. se taie marunt. Ustensilo si utilaje necesare: vas pentru spalat orezul.050 1 L ~ l'abelul 4. sa fie potrlvit de eondimentat si deeorat cit mai estetic.001 0. potrivit de sarata.020 0. cratita. Teh ica prepararll.supa de case sa fie limpede.000 piper kg 0. .050 ceapa kg 0. Verificarea calitati! preparatulul finit. Pilaful simplu face parte din grupa de garniturt din crupe.supa de oase . iar boabele de orez sa ramina intregi. data de amidonul din compozitia sa.piper .orez .350 patrunjeI verde kg 0. Modul de prezentare ~i servire. se lasa Ia foe mlc pInii se dezlipeste de pe rnarginea vasului.orezul sa fie glasat.100 0. Veli. sa-s! pastrezc formarmamaliguta sa nu prezinte aglomerari.150 . ()ala penfru supa.001 . 58 III !t ' 11111 t •} . Sa fie bine fierte.supa de oase kg 1. bobul sa-si pastreze forma. de culoare verde iptens. datorita temperaturii ridicate.4 TElINOLOGIA Mamiiliguta romaneascii SPECIFICA Miimiiligutii pripitii in apa clocotitii se ada_uga malaiul sub forma de ploaie. se spala. cu telu1 fierberea dureaza aproximativ 15 min. Condijii de calitate pentru garnituriIe din crupe. TEHNOLOGIA PREPARARII GARNITURILOR DIN CRUPE Tabelul 4.000 0. cu gust dulceag.patrunjel verde Uf1I-i kg kg kg 1 1 kg kg kg kg 0. patrunjeIul se cur~ta.orea kg 0. crupele i~i maresc volumul si greu. SORTIMENTE (crrntitiiti DE GARNITURI DIN CRUPE pentru 10 portii) Miimaligutii prtpita si rornaneasca 250 g 0.2. TEHNOLOGIA PREPARA~II GARNITURILOR DIN PASTE F AINOASE Pastele fainoase cel mai utilizate la prepararea garniturilor sint rnacaroanele si spaghetele. i .150 0.4. Pilaful simplu se prezinta pe platou sau farfurie. portionata se serveste caldji. blat de Iemn. nelipite. Orezul trebuie sa fie bine fiert.020 .2. se taie marunt: supa se lncalzeste. cu vasul aeoperit.: se spala in mai multe ape reci. ceapa se curata. se spala.sare kg 0. ea urmare a continutului mare de amidon care absoarbe apa. TRANSFORMARI CARE AU LOC IN TIMPUL PREPARARII GARNITURILOR DIN CRUPE FISA TEHNOLOGICA Denumirea preparatului In urma tratamentului termic.Bkltrunjelul sa fie proaspat. Se alege orezul. sau intra in componenta altor preparate._ Grupa de preparate Gamituri 4. specific. potrivit condimentate. tatea de aproximativ 3 ori. garniturflor li se adauga inmomentul servirii verdeata si unt proaspete. Indicii de ealitate ai preparatului finit. Preparatul trebuie sa corespunda indicilor stabilitl la punctul anterior.

Operatii pregatitoare. Se fierb pastele fMnoase in apa clotit~ en sare. Se tree sub jet de apa rece, pentru a inlatura surplusul de amidon care ar face ca pastele sa se lipeasca intre ele. Vase ~i ustensile necesare; vas pentru fiert, strecuratoare, vas pentru pastrare la cald.
Tabelul45

CAPITOLUL

5

TEHNOLOGIA PREPARATELOR

PENTRU MJCUL DEJUN

GARNITUm

DIN PASTE FAINOASE

Macaroane eu unt
(cantitati ".Iat~'ril
~l

pentru.

10 portH

a 130 g)

auxiliarc

prime>

I

u.xr
kg kg kg
1

I

Cantita\.i 0,400 0,100 0,020 1,500

i !I

- macaroane
-

-

unt

sare apa

Tabelul

4.6

TEHNOLOGIA

SPECIFICA PENTRU GARNITURILE PASTE FAINOASE Cp('l·a1i1 pregatitoare

DIN

Dcnumirea produsului Macaroane cu lint

\
-

I
-

Tchnica preparar ii, modul de prezentarc 111 servire macaroanele se pun peste untul infier bin tat si se amesteca - se men tin la eald - se prezinta pe farfuric calda la fierbinti, - se servesc diferite preparate din carne de pasare sau vita

-

se rup, se l1wcaroanele flerb in apa clocotita eli sare jet de se tree printr-un apa rece untul se Infterbintd

Conditii de calitate, Pastele fainoase fierte trebuie sa-f?i pastreze forma, sa nu fie lipite unele de altele, sa alba gust dulceag specific, sa fie potrivit de sarate si prezentate cit mai estetic. Transformarile care au loc in procesul de prelucrare a pastelor Iainoase sint aceleasi ca ~i la crupe.

Micul dejun este prima masa a zilei, trebuind sa asigure organismului 20-,25% din necesarul caloric pentru 24 de ore. In componenta meniurilor pentru micul dejun sint cuprinse bauturi calde nealcoolice (ceai, cafea, cacao), sucuri din legume sau sucuri din fruete, unt, gem, dulceata, miere, produse din carne, produse lactate, legume, preparate din oua, brinzeturi si preparate din brinzeturi, produse de panificatie, produse de patiserie etc, Cornbinarea alirnentelor de origine anirnala cu cele de origine vegetala, in ~meniul pentru micul dejun, realizeaza un echilibru intre factorii nutritiv\ (protide, lipide, glucide, vitamine, substante minerale), care determina 0 buna intretinere a organismulul si sporirea capacitatii de munca. . . In meniurile destinate pentru micul dejun, preparatele din OWl ~i preparatele din brinzeturl (cascaval) sint eel mai des intilnite. Aceste preparate se mai numesc ~i minuturi datorita timpului scurt necesar pentru pregatire, 10-20 min. Minuturile trebuie sa alba aspect placut, atragator sl ap etis ant. Valoarea alimentara mare a preparatelor pentru micul dejun este asigurata prin compozitia chimica a cornponentelor ce intra in struetura lor, astfel: - protide complete provenite din materiile prime de baza (oua, brinzeturi), cunoscut f'iind faptul ca protidele din au au valoarea biologica cea mai mare, asimilindu-se aproape integral; - lipide, in cantitati apreciabile, provenite din oua si cascaval (lipide emulsionate, usor asi'milabile), cit si grasimile alimentare folosite la pregatirea minuturilor; - vitamine (A, Bl, B~, BG PP) provenite din mater iile prime de baza completate de vitaminele celorlalte componente din structura preparatelor; - substantc minerale: calciu, fosfor, fier, provenite din componentele rolosite, - glucide, in cantitati mici, sub forma de Iactoza din cascaval, dar care sint completate in meniu de alte alimente din structura acestuia (produse de panificatie, patiserie, zahar, dulceata, legume etc.). . Digestibilitatea acestor preparato este influentata in mare parte ~i de tratamentul termic aplicat la pregatire. Preparatele obtinute prin fierbere sint usor digestibile, cele prajite sint mai greu digestibHe. Materiile prime siuuxiliare folosite la pregatirea acestor preparate trebuie sa fie proaspete !?ide cea mai buna calitate, corespunzator standardelor in vigoare 1?i dispozitiilor legale sanitare f?isanitar-veterinare. Preparatele culinare care se servesc la micul dejun se clasifica in functie de materia prima Iolosita si de tratamentul terrnic aplicat conform schemei 5.1.

61

IIIII

I

t

:

f~

Schema

5.1.

ClasifieaJ:ea preparatelor _ prin fierbere {din oua Preparatele pentru micul dejun

pentru

mlcul dejun

acop~rite, pina .ci_?d albusul coaguleaza complet iar galbenusul partial (consistenta semivisooasa). ., " " -O.mIe~e.P:e~ucrar~a t:;rmica a componentelor de adaos se face prin mabu§lre III .grasime si apa sau prin sotare (rumen ire usoara). Exceptie f'ac bripzeturile _~l verdeata, care se amesteca direct cu ouale batute si se prelucneaza terrnic 0 data eu acestea, ' dmletele se pot pregati dupa doua variante tehnologice: ~J c~mpOl:entele de adaos se prelucreaza termic, peste acestea se ~,oarna .()u~le.batute cu "sare, s: amest:ca putin, se rumeneste omleta pe ambele pa:-tl, 58 rUI:aza. Dupa aceasta varianta se pot pregati omletele cu verdeata, cu sunca, cu rosii, c~ brinzeturi etc.; , b) din ouale batute cu sare se pregatestc ornleta simpla prin turnare III vasul ~u grasime Jncalzita, se rumeneste pe ambele parti: se rnonteaza pe farf~ne, ~e asaza deasupra componentele de adaos prelucrate termic sep~rat:..,dupa ea:-e se poate rula sau se prezinta ca atare, Dupa aceasta vanan3ie pregateso om:letele cu ficatei de pasare, cu legume etc. Ju ari. Se pregatesc prin amestecarea in tigaie sau capac a compon~nte. :: deadaos, prelucrate termie, eu ouale batute eu sare, pina la consistenta cremoasa, ~ontarea pent~u prezentare a minuturilor se face pe farfurii sau pe platourl calde, estetic aranjate ~l decorate. Se servesc fierbinti, irnediat dupa preparare. ,

Qua fierte in coaja

- tad oua fierte fara coaja.Lochiuri romanesti ochluri la capac - cu ver~eturi omlete - cu rO~ll { - sunca etc.
jumar] (scrob)

{=

~~foase

prin prajire -

-

-

din cascaval

-

cascaval cascaval

la capac pane

1

-

simple cu costita
afumata

cu rosii

r

-I

5.1. TEHNOLOGIA

PREPARATELOR

DIN QUA

Procesul tehnologic al minuturilor din oua euprinde operatii de preluerare preliminara a componentelor, aplicarea tratamentelor termiee specifice preparatelor (fierbere, prajire) si montarea pentru prezentare. Prelucrarea primara consta in spalare, dezinfectare ~i din nou spalare in jet de apa rece, Ouale se spargfieeare in parte pe 0 farfurie ~i apoi se tree in vasul comun pentru a evita amestecarea oualor proaspete eu oua care ar putea fi alterate. Componentele de adaos pentru omlete si jumarise pregatesc prelirninar, in Iunctie de caracteristicile fiecarei materii prime, astfel: - verdeatavcuratita si spalata, se taie marunt; - rosiile oparite si decojite se taie felii, se scot semintele si se seurg de sue; - sunca presata se taie cuburi san julien; -_ costita se taie cuburi; - brinza se rade etc. Prelucrarea termica

. ~.onditii de. ~a~i~ate. Minuturile din oua trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilrtate prevazute de standarde, astfel: - grama] la portie corespunzator; .- aspect placut, atragator: pentru preparatele eu adaosuri acestea trebuie sa fie uniform raspindite in masa preparatului, forma bine definlta: - culoare specifrca pigmentilor colorant! din ou si a cornponentelor de adaos, folosite ca adaosuri; - mires pia cut, specific componentelor; - gust pli'icut, specific oului sl cornponentelor de adaos potrivit condimentate - consistenta, - ~ent~ ouale fierte si cele 1a capac, albusul trebuie sa fie complet coagulat; iar galbenusul, in functie de preparat, de la fluid pina la eomplet coagulat: - pentru omlete - la exterior complet coagulata iar in interior cremoasa; - pentru jumari - cremoasa, ?efecte, cauze, posibilitat! de remediere. Defectele preparatelor din Qua smt cauzate de urmatorii factori mai importanti: - calitatea neeorespunzatoare a materfilor prime :;;i auxiliare folosite; - dozarea necorespunzatoare a eomponentelor fata de prevederile retetelor. - nerespectarea tehnologiei specifice fiecarui preparat. Defectele acestor preparate nu se pot remedia ceea ce implica 0 atentie deosebita in respeotarea tehnologiei spedfice.'
¥

Qua fierte in coaja. Quale se asaza intr-un cosulet din strma pentru a se introduce in apa de fierbere, toate odata, Fierberea dureaza 3 minute pentru ouale moi, 5-6 minute pentru Quale cleioase, 8-10. minute pentru eele tari. Ochiuri romanesti, Otetul si sarea se introduc in apa de fierbere eu rolul de a grabi coagularea proteinelor din albus, evitindu-se astfel imprastierea acestuia in apa, In acelasi scop, in momentul Introducerii oului in apa clocotita (prin alunecare) vasul se rstrage pe marginea plitei, albusul se stringe spre galbenus .cu ajutorul unei spumiere, iar fierberea se face in clocote mici. Se servese cu unt _~i amaliguta, m Ochiurl la capac. Quale sparte pe farfurie se tree, prin alunecare, in capacul cu grasime incalzlta, se introdue la cuptor sau se lasa pe plita 62

63

lUI

HII

,

!

I

In tabelul genereaza.
Defectele

5.1. se indica principalele

defecte ~i cauzele care le
Preparate
Tabelul5.1.

Tabelul

5.2.

din cascaval Cantitate pentru 10 portil 1,000 0,100

pentru

micul dejun Tehnica prepararh ~l montarea pentru prezentare tiiierea untuIui in capacele adaugarea ca~cavalului rumenirea la foe mic trecerea bucatilor de cascaval prin faina, ou, pesmet prajire in ulei pe ambele parti pe montarea platou. servirea: fierbinte

~i cauzele ee Ie genereaza pentru preparatele Ia mieul dejun Defeete !:[albenu~ de culoare verde inchis spre margine aspect necorespunzator (cu zdrente, galbenu~ul descoperit) galbenu~ eomplet coagulat dopasirea

din

OU3

servite

Sorfimant gram4j/portie produs finit Cascaval la capac ,100 g

Com. ponente

U/M

Operatii pregatitoare

Denumirca preparatului Qua fierte

Cauze

-

timpului

de fierbere

-

unt

ca~caval

kg kg

- taierea cascavalului in bucati mici

Ochiuri romanesti

mi. s-a retras vasul pe marginea plitei ouale nu s-au introdus in apa prin alunecare fierb'erea s-a facut in clocote mari nu s-au adaugat sare si otet albusul nu s-a strins spre galbcnus cu spumiera nu s-au fasonat dupa preparare depasirea tirnpului de fierbere tinerea oualor mai mult timp apa fierbinte in

\ Cascaval pane 180 g

-

ca!';lcaval oua faina pesmet ulei

kg kg kg kg kg

0,100 0,150 0,080 0,250 0,150

- tiiierea cascavalului doua felii la portle - baterea oualor

-

-

Omlete

culoare necorespunzatoare (insuficient rumenite sau prea rumenite) insuficient patrunse

temperatura in tjmpul prajir i! a fost prea mare sau prea midi timpul tratamentului termic a fast scurt sau depa!?it prajirea la temperatura prea mare, Ia suprafata se rumenese, dar in interior nu patrund rularea prajire nu s-a fiicut imediat dupa

5.3. TRANSFORMARI CE AU LOC IN TIMPUL OB'fINERII PREPARATELOR DIN ouA $1 CA$CAVAL

nu-si pastreazd data prin rulare .Jumari cornplet coagulate

forma

-

nu s-au amestecat la timp prajirea la temperatura prea mare depasirca timpului de prajiro nu s-au servit imediat dupa preparare dozarea nccorcspunzatoare sirnii (prea multa) a grii-

prea grase

In timpul prelucriirii prim..are, pierderile cantitative sint mid prin indepartarea partilor necomestibiIe (coaja de cascaval), iar pierderile' calitative sint de asemenea mid, majoritatea substantelor nutritive raminind in components. . In timpui traiamentului termic, proteinele din ou coaguleaza, marindu-i in felul acesta consistenta. Unele vitamine (C, B1, A) se distrug, mai ales prin prelungirea tratamentului terrnic ~i folosirea temperaturii prea ridicate la prajire. Preparatele sint reimprospatate si imbogatite in vitamine prin adaos, Ia unele din acestea, de unt, verdeata, legume neprelucrate termic etc. Se rnodifica gustul, mirosul, se dezvolta arorne noi. Ouale devin usor digestibile, in special cele obtinute prin fierbere.

5.2. TEHNOLOGIA

PREPARATELOR

DIN CA$CAVAL

Preparatele din cascaval servite la micul dejun sint conditionate, in mod deosebit, din calitatea cascavalului si a celorlalte componente din struotura preparatelor. Sortimentul ~i tehnologia preparatelor frecvent realizate sint prezentate in tabelul 5.2.
64
5 - Tehnologia eultnara cis, X-XI-XIL

11111

rosii. castraveti. Piinea si faina.igust pica nt. castroane. . oua.olt sint servite in cantitati foarte mid. taierea in Ieli] sau obtillerl'3 paslelor de decor Clasificarea gustarflor . n'izatoare.alifierea untului . ustensilele. ~i auxiliare condimente. Operafii pregatitoare. Se servesc 1a inceputul mesei sau intre mesele principale. de unto . Se obtin din alimente de origine vegetala si animala: produse din cereale.1. dar nu adue un aport nutritiv substantial in organism mtJ:u. produse Verificarea din came. Clasificarea gustartlor obisnuite.pregatirea elernentelor de decor prin taierea lor in diferite forme. Componentele de structura sint: unt. salam. . este indicate la schema 6. GUSTARI REel Gustarile reci se servesc de obicei la dejun. servete de bucatarle . E. sardele. K..ungerea feliilor de piine eu un strat subtire.2 Schema tehnologlca Doz area rnaterulor prime ~i peste. Gustart calde -+ -+1- CrochE'!E' Vasele. componente utilizate frecvent la obtinerea unor sortimente de gustari. $e realizeaza in sortimente foarte variate. platou inox. in functie de modul de servire ~i procesul tehnologic aplicat la obtinerea lor. vitamina A si C !J. unto I('gllm!' verdeturi. brinzeturi. eu aspect atragator ~i volum mic. utilajele. de tipul de unitate in care sint servite.J) ~I-Legume' ~I- Qua umplute ""------. carne si preparate din carne. calitatu Oper ajii pregatltoa Taierea piinii in felii re Obtincrca eJemenlelor Prelucr area elernentelor de baz a . in carrtitati mici. cutite inox. atit prin gustul picant pe care-I au. Tehnica prepararll consta din: . gustarile pot fi considerate ca obisnuite si speciale. de obtinej-e a sandvisurllor : piine.1 condimente1e adaugate confera preparatelor arome specifice :. Ilngurlte. . tel. favorizind digestia.1r----5-a-d-V-i-~l-Jf-i --. sint urmatoarele: robot. intr-un sortiment foarte varlat.aplicarea peste piine a componentei de ba~a sau turnarea pastel eu posul cu spri] pe suprafata feliei de pilns. D.5 em) a elemeritelor de baza. organe. . sunca) :. ardei. po~. . .Hint grupa de gustari reci eel mai des solicitate de consumatorii de toate virstele. pentru obtinere.avind rol de a influenta apetitul consumatorilor. legume. cit mai estetic. 5* 66 67 tlliU . Legumele mai des utilizate .taierea piinii in felii de 1 em grosime. salata .. In Iunctle de alimentele folosite. Substantele extractive din unele meterii prime. SANDVI~URILE TEHNOLOGIA GUSTARILOR Gustiirile sint preparate culinare prezentate in forme variate.1. necesare pentru rea1izarea operatiilor tehnologice. 1~I-Chil telut~ 6.1 . Alimentele de origine anlmala sint bogate in proteine complete care contin toti aminoacizii. Elemente1e de baza se pot transforma in paste. precurn :.. blat de lernn.se face in vederea usurarii operatlei de intindere pe piine. ] Gustari reci --. Se constata un raport echilibrat intre ~a~torii nutritivi din componenta gustarilor.sint surse de saruri de Ca. Acestea sint: . sita. Gustarile sint usor digestibile.. fara a depasi conturul. uniform. intreaga gama de preparate avind procesul tehnologic indicat La schema 6. Digestibilitatea este favorlzata de faptul ca multe din componente sint sub forma de paste. Schema 6. n umplute .CAPITOLUL 6 6. sprit.:.1. vase pentru legume. . B1.i elemente de decor. de tehnologia de pregatire. prin cintarire ~i volumetric. care vor avea aceeasi grosirne cu felia de piine. I Schema 6. Quale si brlnzeturileconiin fosfollpide si vitaminele A. br inzef ur i. Sint realizate prin combinatii arrnonloase de culori si asociere a rnateriilor prime eu ingredientele in mod corespunzator. cit si prin rnodul variat de prezentare. cu cutitul sau eu Iforme mici cumuchie taietoare.. Fe. devenind astfel mai usor digestibile..2. in cantitati corespunzatoare pentru sinteza proteinelor proprii organismului omenesc. brinza telemea. . f !J ' Ii.. 'Slut surse de proteine vegetale si poliglucide (amidon). parizer. elementul de baza care ~i confera denumirea (cascaval..1. linguri de lemn.i alte componente. Operatia dozare a materlilor prime si auxiliare se realizeaza pe baza retetei speclflce flecarul sortiment.taierea in felii subtiri (cu grosimea de 0. forme mici eu muchie taietoare.

- decorarea - aplicarea elementelor de decor pentru a conferi preparatului un aspect atragator prin armonia culorilcr. Decorarea se realizeaza in mod variat, specific fiecarui sortiment si in functie de fantezia Iucratorului; - ornarea - turnarea unltului in fir foarte subtire (filigran) pe marginea sau pe toata supratata sandvisului, Se aplica la majoritatea sandvisurilor la care elementul de baza este taiat in felii, Montarea _:_ se face pe platou din inox sau portelan (cu servetel din hirtie dantelata) , eu eleganta si originalitate, asociind mai multe gushiri reci, intr-o perfectaarmonie de culori, obtlnindu-se un aspect Sandvisurile trebuie sa aiM calitati de prezentare si grad de prospetime corespunzator. Ele se pregatesc din materii prime foarte proaspete, cu putin inainte de servire, pentru a-f?i pastracalitatile nutritive, gustative si aspectul de prezentare. tn timpul obtinerll gustarilor reci, au loc 0 serie de transformari in componente, care influenteaza negativ atit calitatile nutritive si gustative, cit si aspectul de prezentare. Unele dintreaceste transformari sint: - modificarea aspectului, culorii, gustului, datorita oxidarii unor factori nutritivi din componente: proteinele i~i maresc consistenta si se inchid la culoare, lar lipidele i~i micsoreaza consistenta, formind pelicula lucioasa, - modiiicarea consistentei unor componente datorita pierderii unei patti din apa de constitutie; brinzeturile se intaresc, legumele se inmoaie, pastele Iormeaza la suprafata pojghita de eonsistenta marita, - sciulerea valorii nutritive a preparatelor prin pierderea unor factori nutritivi 0 data cu evaporarea unei parti din apa de constitutie a componentelor in care sint solubilizate, virtamine hidrosolubile, saruri minerale, glucide eli molecula mica. Calitatea gustarilor reci depinde de calitatea materiilor prime si auxiliare folosite, precum si de corectitudinea aplicarii procesului tehnologic. Proprietatile organoleptlce ale produsului finit sint indicate in tabelul 6.1.
Tabelul 6.1.

Tabelul

6.1 (continuare)

Grupa de produse

\

I
-

Aspect

I

Culoare

I

Consistenta

I

Gust ~i miros

I
I

,

,
I

atragator.

Legume' ~i oua t umplute
!

,

\

elemente de decor oorelate cu elementul de bam, cu contur dar ~i expresiv, bine fixat pe suprafata - filigran' de Unt in fir foarte subtira - forma definitii a produselor (oua, Iegurne, felH de legume) - umplerea completii fara goluri de aer - paste omogene, turnate cit rnai estetic - elemente de decor bine fixate - grarna] corespunzator specific sortimentulul

- armonie perfecta a
culorilor

- specificii materiilorprime proaspete

- corespunzatoaro materiilor prime din oomponenta - pastele cu consistenta corespunzatoara turnarfi

- placute, specifice elementelor din gust putin picant, farii gust lii miros strain

eomponenta,

Neresp~tarea r:rocesului tehnologic diice Ia obtinerea unor preparate ne:orespunza~oare din punet de vedere calitativ. Defeotele ce ar putea aparea Ia obtinerea gustarilor red sint date in tabelul 6.2.
Tabelul 6.2.

.Defectele Grupa de prod use Sandvisur l -

gustarilor

reci ~i cauzele

lor Cauze

Defecte lipsa de concordanta gramajul produsului indicat in reteta. intre si eel

Caracteristlcl Grupa de produse Sandvisuri Aspect

organoleptice

ale gustarilor

reci Gust !Ii miros

-

Culoare - speclfica materiel prime proaspete - armonie perfecta a culorilor

I

Consistenta corespun-

atragator, variat feW de piine egale ca grosime (1 ern) felii de element de baza subtiri (0,5 em) unt in strat fin, uniform, pe toata sllprafata paste omogene, turnate estetie fara a depasi conturul feliei de piine

teriilor prime proaspete - paste eu consistenta corespunzatoare turnarii

zatoare

rna-

- placute, specifics elementelor din components - gust putin picant - fara gust si miros strain

-

grosimea inegalii a bucatilor de piine sau a elementelor de baza culoarea modificatii ~i gJst neplacut ale preparatelor

dozarea incorecta a materiilor prime si auxiliare pierderea umiditatii datorita pregiitirii eu mult timp inaintea servirii executarea incorecta a procesului tehnologic oxidarea componentelor datOritii pregiitirii lor eu mult timp inaintea servirh utilizarea ustensilelor necorespunzatoare, oxidate sau cu mirosuri strains mentinute timp mdelungat Ia temperatura carnerei

-

lii desprinderea de pe pline a elementelor de baza form area pe suprafata nnor cornponente a unui strat de grasime inestetic.

tntarlrea

-

68

69

01

ill

11111

t

!

!

Tabelul 6.2 (continuare) Grupa de produse forma surilor Defecte inestetica cu paste a sandviCauze consistenta necoraspunzatoare a pastel datorita apliearn Incorecte a procesului tehnologic mcntinerca produselor un timp indelungat la temperatura camerei oxidate din cauza progatlr-I] mult inaintea servh-ii mentinute mult timp la temperatura eamerei nerespectarea procesului tehnologic oxecutia incorecta a elementelor .de decor dozarea Incorecta a materiilor prime si auxiliare pierderea unei parti din apa de constitutie, datortta pregatirl! cu mult malntea sarvir li

Legume si legumele utllizare pentru decor au 0 culoare modificata forma inestetica a prod uselor (moi, Iasate) paste neomogene, turnate necorespunzator (eu gal uri in sectiune elemente de decorare inestetice gramaj necorespunzator -

a s
>0Il

..... ....

Qua umplute

In continuare, se prezinta operatiile specifice aplicate la obtinerea unor sandvlsuri: Sandvls ell cascaval, Maslinele se curata de simburi si 'Se( taie in rondele: rosiile sau castravetii se spala si se taie felii; se reahzeaza decorarea eu felii de rosii sau felii de castraveti si masline, Sandvls ell parizer. Gogosarii rosii in otet se curata de seminte, se spala si se taie in forma rotunda, inirnioara, rozeta: parizerul t3iat felii se curata de membrana; se realizeaza deeorareaeu gogosari si filigran de unt, Sandvis ell sardele, Lamiia 5e spala si se taie in felii subtiri: maslinele se eurata de simburi si se taie in rondele; salata verde se curata, se spala cu un jet de apa ~i se asaza pe platoul de prezentare; sardelele se scurg de ulei; se realizeaza deeorareaeu felii de lamiie, masline si filigran de unto Sandvis ell pasta de brinza, Se pregateste pasta de brinza aplicind procesul tehnologic descris in tabelul 6.3; ouale se prelucreaza primar prin spalare, dezlnfectare, clatire; se fierb 10 min. se racesc, se curata de coaja, se taie in 10 rondele; se toarna pasta pe felia de piine cit mai estetic si se decoreaza ell cite a felie de au.
·6.1.2. LEGUMELE SI OUALE UMPLUTE

OOOOO-OOT""'l'LQt.n O-r-lOO"T""""lC\lT""'tOCO

o

0

LO an'O

0

0

0

0

C\J"

OOOOON

c-.fooooooooo

00"0"000

000("')00-r-.MMOl"""'lO

,....,0 ·00
0"" 0"0-

o In ,....,

o

000 OInO

<0,...., ,....,

000

o o·

In a

Sint gustari reci eu un proees tehnologic simplu. La obtinerea lor se disting trei operatii de baza: pregatirea legumelor si oualor pentru umplere. - obtinerea pastelor de umplere. - umplerea legumelor sau oualor. Pastele pentru umplere sint foarte diferite. Tabelul 6.3.euprirrde componentele si procesele tehnologice a trei sortimente mai des utilizate: 70

I I II I I I

71

lUll

.
l

I!'
!I
a

peste (stavrid), fieat, brinza. Caraeteristieile organoleptiee si defeetele ce pot aparea la obtinerea aeestor gusatri sint indicate in tabelele 6.1. si 6.2. Sortimentul reprezentativ de legume si oua umpluteare anumite operatii preqiiiiioare comune: - prelucrarea prlmara a legumelor; spalarea (ardei; rosii, castraveti, ceapa, vinete, salata) si curatarea (ardei, ceapa, vinete coapte); tocarea marunt ~i oparirea cepei. - prelucrarea prirnara a oualor: fierberea 10 minute, racirea, curatarea de coaja, taierea in doua pe lungime eu indepartarea galbenusurilor (se pot taia si sub forma decosulet sau nuferi). - obtinerea pastelor si a elementelor de decor specifice ficarui sortiment. Operatiile pregatitoare specifice presupun urrnatoarele: - rO$ii umplute cu vinete tecate: se taie capacelele la rosii, se indeparteaza miezul, se scurg de sue (rosiile se rnai pot taia 1?isub forma de cosulete); se pregateste salata de vinete astfel: se coc vinetele, se curata de coaja, se scurg, se toaca, se arnesteca cu sare, ulei, piper siceapa tocata marunt; ouale fierte tari se taie in felii si se utilizeaza ea element de decor. - ardei cu pasta de bruiza: in pasta de brinza se adauga rnaslinele ·taiate marunt, ardeii se pot tala sferturi, jumatati sau se mentln intregi. - castraveti eu pasta de brinza: castravetii se taie la cele dow! ca·pete cite 2 em, se impart apoi in bucati de cite 10 em, indepartind miezul (se pot taia si sub forma de cosulet sau barca): in pasta de brinza se introduce ardei gras taiat marunt, OUtl eu pasta de brinza in pasta de br'Inza se introduce galbenusul de ou pasat, ceapa verde taiata rnarunt, rnustar; rosiile prelucrate se taie in forma de inimioara, romb, pentru decor: salata verde se curata, se spala fiecare frunza in jet de apa. QUa cu pateu de [icoi: 'in pateul de ficat se adauga galbenusurile din ou trecute prin razutoare Iina ~i se omogenizeazii pasta. · Tehnica prepararfi, Se realizeaza umplerca legurnelor sau a oualor ·cu pasta turnata cu posul cu sprit. Legumele se lasa 1-2 ore 1a frigider ·pentru marirea consistentei pastei. Dupa racire, se taie felii intreg; ~i castravetii, Ouale umplute se servese Imcdiatdupa aplicarea decorului f1i •asezarea lor pe frunze de salata, Montarea preparatelor se face pe platou, aranjate cit mai estetic, ·alaturi de alte sortimente de gustari reci.
DUSTARI SPECIALE RECI

.. Clasifiear~a. gusatrilor spe~iale se face dupa procedeul tehnologlc apl1G~t la pregattrea lor f?l dupa rnodul de servire, conform schemei de mal JOs:

Gu~tari reci: Tartine

eu diferite

farse: { -

l

eu -

cu cu cu eli

rostbief brinza, Bucegi (rocquefort) oua sl rosii salam de iarna (tip Siblu) icre

ciuperci umplute masline umplute

Gustarile speciale reel se servesc de obicei ladejun, intr-un sortimert 'fparte variat: cruditati, masline, salate, tartine etc. Se prezinta sub o f?rm;a de expozitii culinare, aranjate in raviere si platouri intr-o mare varietate de sortimente.
6.1.3. TARTINELE

Sint preparate culinare caraoterizate prin gusturi rafinate, dirnensiuni reduse, aspect decorativ deosebit. Alimentele folosite la pregatirea gusb'lrilor speciale fac parte din diferite grupe, prezentind avantajul concentrarli intr-un preparat cu volum mic a unor principii valoroase. Componentele principale ale gustarilor sint: piinea, untul, unele legume, brinzeturi, oua, preparate ~i specialitati din carne, paste diferite, aluaturi, elemente pentru decor. Acestea din urma sint comestibile. Astfcl se folosesc verdeturi condimentate ciuperci, legume proaspete sau conservate, lamiie.

Turtinele - .can~pe~e s~u tosturi (eirrd piinea este prajita) - se deosebesc de sandvlsuri atit prm componentele pe care Ie contin cit 9i prin tehnologia de preparare. Ca elemente de baza, tartinele contin: - piine sau cruton special; - unt alifiat; - alimentul de baza care-i confera ~i denumirea- elemente de decor. ., Piinea sau crutonul special se tale, cu forme metalice pentru tartine, rotunde, in romburi, triunghiuri, dreptunghiuri etc. si nu trebuie sa depaseasoa 0,5 em in grosime, In general, erutonul se foloseste asa cum a rezultat din taiere, alteori se rumerieste pe gratar sau in cuptor. . Alimentul de baza, sub forma de pasta sau Ielii, trebuie sa acopere in intregirne erutonul si sa aiba grosirnea acestuia. . ; Deeorul sa fie variat, in combinatii armonioase de culori si in concordanta cualimerrtul de baza, . i Vase~e, ustensi.le~e folosite la pregatirea gustarilor sint: vase pentru ~paIat,cutlte, blat §l lingurl de lemn, forme metalice pentru decor, forme pentru prezentare. : Caracteristlclle de calitate ale materiilor prime folosite vor fi coresp~r:zatoare normel~r in vigoare. Tartinele se servescImediat dupa pre] gatire, pentrua evtta degradarea elementelor componente, In acest sens se pot p~otejaeu un strat de aspic, cind sint prezentate la expozitii. i Cahtatea preparatelor depinds in prirnul rind de calitatea materiilor prime ~i apoi de prelucrare. ~i·servire. ; Astfel, crutonul se pregateste din piine alba, relativ proaspata, prm rumenire (devine crocant). Untul trebuie sa aiba culoare alb-galbuie, pina la galben-pai, cu aroma placuta, gust dulceag, consistenta compacta onetuoasa. Brinza Bucegi (tip roquefort) prezinta 1a suprafata 0 coaja' fina, pasta este relativ moale, alba-galbuie eu vinisoare verzul-elbastrui, datorita mucegaiurllor. Aroma specif'ica, gustul sarat, putin picant, : !ialan;ul d~ i~rna tip Sibiu este un salam crud, afumat. Are suprafata curata, cu invelis mtreg, aderent la compozitie, acoperit cu 0 pulbere fina
: w

73

,

II
!I

III1I

t

deasupra se a~aza felia de rosie se decoreaza cu ramurele de marar.pregatirea elementelor de decor. Dozarea materiilor prime I'}i auxiliare se face prin cintarire si volumetric. se scurge de apa - Sint gustar! calde obtinute din materii prime diferite. linguri de lemn. Tehnologia realizarii tartinelor este prezentata in tabelul 6.de mucegai. 6. . Tihnica prepararii. Ceapa ~i cozile ciupercilor se inabu~a in apa ~i ulei. ~.pregatirea ciupercilor ~i maslinelor pentru umplere. cu aspect . fara sa prezinte 0 consl~tenta lipicioasa. Se prepara umplutura din unt alifiat si pasta de peste. se curata de eoaja. . aplictnd [umatati de miez de nuca in mijloeul fiecarei tartine. robot. - prepararil ~i montarit pe platouri Operatl] pregatitoare. servete de bucatarlo.umplerea propriu-zisa . tre'?Ule'S~ f~eintregi. se scurg de apa.1. Salata se prepara frunza cu frunza. CIUPERCI ~I MASLINE UMPLUTE PREPARARII TARTINELOR Sint gustari reel speciale: la pregatirea lor se disting urmatoarcle operatii comune: -. blat de lemn. . se taie marunt. Ciupercile se aleg de aceeasl rnarime. Mararul verde se cun'ita. Cascavalul se curata tie coaja si se rade. Operatl] pregatitoare. de Manciurta. negre. usturoi. Pentru prepararea tartinelor. se dccoreaza. TabeluJ 6. acoperind taietura cu un ornament in forma de creasta sau de . uniforma.1\1PI. cutite de bucatarie. se stropestecu vin si cu sucul rezultat de 1a frigere..3. sita. pesmet.alifierea untului si intinderea pe cruton. se eurata de coaia. rnaterii prime se face prin examen orga- 6. - 74 75 III1 !t t I! . GUSTARI CALDE Tartine eu brmza Bucegi (roquefort) - Gustarile calde se servesc de obicei la cina. cu culoare speclfica. Se umple fiecare maslina eli ajutorul posului eu sprit. CROCHETELE Tartlne eu oua ~i r09ii - se fierb Quale tad. se scot coditele.. . Se adauga deasupra cascavalul ~i se introduc la cuptor 30 min. Spre sfirsit. untul se oalifiaza ~i se condirnenteaza cu sare !Ii piper mararul se spala. fara golurl de aero Icrele. . se racesc. Intr-o tava unsa eu u1ei se asaza eiupereile umplute eu compozitia pregatita.taierea feliilor de piine in forme diferite. care se spala si se tale marunt.! cind a scazut din lichidul de fierbere se adauga piper. Ceapa se curata. marar verde. care dau ~i denumirea sortimentului. Se amesteca compozitia si se lasa sa se raceasca. 6. care pot fi de stiuca. Tehnica prepararf]. In sectiune are 0 mozaicat. - se ung erutoanele cu unto se a~azii deasupra 0 rondea de albus (de ou fiert) in Ioeul gol se pun icrele se orneaza cu un filigran de unt se ung erutoanele eu un strat subtire de unt se acopera eu felia de salam deasupra se a!laza eastra~ veciorul in forma de svantai se napeaza in aspic pe crutoanele unse eu unt se toarna pasta estetic (cu ajutorul posului cu sprrt). sare. se acopera cu 0 felie de ou. Tartine salam eu - rozeta. se taie marunt. castraveciorit se taie in forma de evantai se pregateste aspicul se pregateste 0 pasta din brinza !Ii unt.. se tale feHi rotunde se progatesc crutoanele se decojeste salarnul !Ii se taie feHi. _ taierea alimentelor de ibaza de aceeasi forma ~i grosime cu crutonul. Usturoiul se curata. masina de tocat. rosiile (tari. carnoase) se taie felii rotunde. se spala ~i se taie.2. . paleta. planseta. se scoate miezul lntreg. se ung crutoanele cu un strat subtire de unt.4. castroane. Aprecierea calitati] acestor noleptic.. se spala. . vase de fierbere. platou.4.1. se scot simburii cu un aparat special sau prin crestarea masl'inei intr-o parte. se efectueaza urmatoarele operatii. in sortimente ~i forme variate. -1.. vasele ~i ustensilele folosite Ia obtinerea gustarilor calde sint: tigaie-teflon.4. se spala. TEIINOLOGIA compozitie lucioasa compacta. friteuza. Pesmetul se cerne.2.montarea si servirea. numite crutoane. razatoare. de marimea crutonului. TEHNOLOGIA SPECIFICA CIUPERCILOR In. Pentru obtinerea lor se aplica schema tehnologica 6. TEHNOLOGIA SPECIFICA MASLINELOR UMPLUTE cu se fasoneaza crutonul ~i se taie in forme rotunde 5€! fierb ouale tari.U[I'E Operatii tehnologice comune." . . hirtle absorbanta. Mai frecvent solicit ate in unitati sint crcchetelaet chiftelutele. se sparg nueile. Se desareaza maslinele. Tehnologia Denumirea produsului Tartine iere Operatii - speciiica tartlnelor progatitoare I Tehnica . Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie. J_ realizarea umpluturilor.decorarea si ornarea.formarea tartinelor. Utilajele.

. ba tu te.ii adaugar ea condi- ~ . ouii I I I ~ Trcccrea croch etelor prirt raina..L I -J. apar unele transformari in components care influenteaza calitatile nutritive.1 r<. 0 parte din ele fiind introduse in compozttie si 0 parte fiind utilizate pentru pane.. 0] ~ Prl'lu"1 :In'<I pr imar a a com I)'" . sub forma de fitil cu diametrul de 2 em.t'll!clor de baz a (~lIn"".3. . margarma. prelucrarea primara. - ect Culoare la exterior rumena-aurla uniforma. gustative ~i digestibilitatea. I Operutii Oblinerea bechamel \I- pr eg aritoare . uscate. Montarea se face pe platou sau farfurie si se servesc calde. fade arse Iii nepatrunse in interior insuflcient patrunse imbibate cu cantitati mari de grasima dense. dupa prelucrarea primara se aplica si prelucrarea termica. se utilizeaza ca elemente de legare si marire a consistentei compozltiei. -.prelucrarea termica prin prajire in ulei la ISOaC pina Ia usoara rumenire si scurgerea de ulei prin asezarea pe hirtie absorbanta.5. oua batute.prelucrarea primara a materiilor prime se realizeaza diferit. Aceste transformari sint: -modijicarea aspeciului.pregatirea componentelor auxiliare. si taierea in batoane de 4-5 cm. . Tabelul 6. Modelarea J. aspect neuniforrn dupa prelucrarea termlca. Iegata.5 Caracteristicile organoleptice ale erochetelor Consistenta 'corespunzatoare mentineril formei datii prin modelare ~i ehtftelutelor Gust-mires pliicute. lapte.faina b atutc . . Ver i f ic a rea caliUHii - ulei. iar la unele materii prime. Acestea sint urmatoarele: .trecerea batoanelor prin failla. care mentine sucul nutritiv in preparat. in sectiune. ser virea - aceeasi rna rime ~i forma specifica sortlmentului nedeformate crusta exterioara eroeanta suprafata eli tnvelis eontinuu. Iipsite de suculenta gramaj necorespunzator termica mal depasit mare de ulelulul timp scurt de prelueare torrnlca prajite in grasime neinfierbintata cornpozitia insuficient afinata dozarea incorecta a componentelor 77 lUlU . user modificata. ! I 1j ! ! . spargerea si baterea oualor. (I'l·~t(') . .6 Dcfecfe ce pot aparea Defeete Ia obtinerea crochetelor ~i cauzele lor patrun sa .modificarea consistentei . fara gust !ji mirosuri straine I . lain a. Calitatea aeestor gustari este legata de ealitatea eomponentelor l?i de corectitudinea aplicarii proeesului tehnologic. produse de - componenta - Operatii pregatitoare. Tabelul 6. eU gust arnar. cu ou si condimente. pesmet. trecerea componentelor prin rnasina de toeat sau prin razatoare. atit aluatul oparit cit si sosul bechamel. peste. Caracteristicile organoleptice ale produsului finit.'. baterca !. functie de aliment.oua pesrnet ~ I ".dupa prelucrarea terrnlca produsele devin aflnate prin evaporarea unei parti din apa de constitutie. sciulerea digestibiliUitii preparatelor determinata de apliearea procesului termic de prajire la obtinerea lor. culorii gustului. Tehnica prepararii consta in: .1 ler mir a alualului sosulu i s au a opar it Prclucr a rea pr imar a a oualor. precum fjli unele defecte ce pot aparea la obtinerea crochetelor. .modelarea compozitiei omogenizate. Schema tehnologica pentru prepararea crochetelor Doz area cornponentclor: sunca . In tlrnpul prepararii gustarilor calde. sint date in tabelele 6.. si suculente prin coagularea proteinelor la suprafata preparatelor si formarii unei pelicule ~protectoare.obtinerea aluatului oparit sau a sosului ibechamel se realizeaza conform retetelor specifice. si 6. ell gust placut datorita caramellzarti glucidelor Ia supraf'ata preparatului. in interior aftnata. specifica prod uselor prajlte. nu s-a adaugat componente de legare sau nu s·a omogenizat suficient modelare neuniforrna tipul de prelucrare temperatura 180°C . condimen te. pesmet Prclucr a rea termica MUlltarea. . cascaval. rumenite excesiv. euloare speeifica materiei prime de baza. prin formarea unei cruste 76 masa omogena. - grama] cores· punzator retetei. ~ oJ. suculenta Cauze dupa prelucracompozitie nelegatii. pcsmel.('''_'' I I 1 Formar ca compoz itiei 1 1 cornpoz itic! crocante rumena-aurie. speclfiee rnateriilor prime din condimentate corespunzator cu gust u!?or picant. nedeteriorat. cernerea fainei si a pesmetului.6.formarea compozitiei prin amestecarea componentei de baza cu aluat oparit sau sos bechamel (functie de sortiment). ':I~l'avaL pe~ll') I'rt'!tln. rnentclor • c Pregit lirea co III poneutelor: pen l r u pa n e : .1 - produse sfarimate rea termica.Schema 6. .

Influentind in acelasi timp f.Modelarea chiftelutelor mid. Ca elemente de baza contin: . spalare.'cu diferite umpluturi. curatare . Dupa modelare crochetele se tree prin ou batut si pesmet.030 0.' f S1nt gustar! calde obtinute din diferlte legume sau legume si carne.sare .M. 6. GUSTARI CAWE PE BAZA DE FOITAJ ) Chiftelute speciale (5 buc. condimente .crochete din suncii. Din cauza componentelor pe care Ie cotin.2.7 6. si care Ie confera calitati gustative deosebite. racire.440 0. se taie marunt. carne. oua.aua: preIucrare speciale U.3. eviscerare. I tehnologic Componente cartofi pentru chiftelute Cant.Ceapa: prclucare prlmara: taiere in bucati. se spala.250 0.250 - oua - faina (sau uleH macinat untura . Se pot servi fii reel.Tocarea cartofilor .200 din cartofl ~i chiftelute Operati] pregatitoare . se dezoseaza si se toad. - I 6.Carne: prelucrare prbmara.2.Faina: eernere in compozttia tocata a cartofilor.Inabusirea cepei -in 50 g grasime ~i tocarea impreuna cu carnea. I carne de pore cal. taiere In bucati mici .foitaj crud realizat din proportii egale de faina si grasime !1i avind in structura straturi alternative de foi si grasime.) 100 g - patrunjel verde . se tnabusa pestele eu ceapa.iPentru obtinerea sortimentelor de crochete se aplica procesul tehnologic descris.Prajirea in ulei 1a 180°C . se servesc intotdeauna calde.i digestibilitatea. sEd servesc de obicei la dna ~i slnt realizate in general pe baza de aluatur~. spalare.Purtionare in bucati . fierbere in coaja.Faina: cernere primara. pt.440 0.crochete din cascaool: cascavalul se curata de coaja si se trece prin razatoare: elementul de legare este sosul bechamel. In comparatie cu gustarile reci au 0 valoare nutritiv mai mare.) 100 g Tehnica prcpararii .150 0.500 0.Modelare in forma de chiftelute prin trecerea prtn fiiina . Servire .150 0.Patrunjel: curatare. oua . . decapitare.100 0.Cartofi: spalare.piper - - carne de vita cal. legume. existind unele particularitatl specifice fiecarui sortiment si anume: ' . ceapa se curata.300 0. TEHNOLOGIA PREPARARII GUSTARILOR DIN FOITA. . se opareste.J Pateurile si trianglele se realizeaza dupa schema de mai [os: Verilicarea caliliitii maleriilor prime razatoare clatire spargere .tehnologice pentru doua sorfimente mal des solicitate de consumatori: "chiftelute din cartofr" ~i "chiftelute speciale" \ GUSTARI SPECIALE CALDE l - - fiHna piper macinat sal'e ulei oua kg kg kg kg kg 1 spargere . I ceapa cartofi kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 0.050 0. datorita componentelor ~i transformarilor care au loe in impul tratamentului termic. curatire. partie Chiftclute din cartofi (2 buc.7.002 0. sint indicate componentele ~i procesele . elementul de legare este sosul bechamel. pe 'baza (de brinza.Prajirea Adaugarea J I i Prelucrarea pr lrnar a 1 in unutura Q sau ulei 1a 180 C Modelarea V8 79 i I i ! ttll t ! .Omogenizarea cornpozitiei .030 0. 10 por~ii' 1.Cartofi: prelucraro primara.Qua: spalare d ozinfectare. Se prezinta pe platou sau pe farfurie si se servesc calde. trecerea prin .100 0. CHIFTELU'fELE Prezentare. elernentele de eondimentare. . umpluturi diferite.2.250 0.Amestecarea cu 112 din faina. toeare . In tabelul 6. sunca se taie cuburi: elementul de legare este aluatul oparit: Tabelul Procesul Sorttment gramaj _ crochetele de stavrid: pestele se prelucreaza primar prin decongelare. rotunde sl treeerea prin fainA .

Ceapa taiata marunt se inabu:. . se continua inabusirea 10-15 min. Tabelul 6. Se ung eu galbenus de au. Se coe 1a inceput 1a temperatura ridlcata (250 . pina se obtine 0 compozitie omogena. apa. cele cucarne de pui se tropese eu unt. Umplutura de spanac. .' se ruleaza. marar. se fierb in apa 'cu sare.. se suprapun marginile. Se cerne Iaina. Spanacul oparit si taiat rnarunt se amesteca cu brinza telemea rasa si cu au. au. Se asaza la mijloc 0 forma mai mica. Produsul se serveste in stare fierbinte. se dezinfecteaza. Se tempereaza compozitia si se amesteca eu smintina.. fara exces de £aina la suprafata.. Carnea de pui fiarta se' toaca cu masina se amesteca cu QUa (100 g). sare.6.Verificarea ealitapii materiilor prime.. se presara cascaval ras ~i se gratineaza la cuptor. Pentru triangle se taie forme patrate. elastica. se spala. sare. piper. Operatf] pregatltoare.4. C atitela cu ciuperci se introduc in cuptor 5 min. cu smintina. Umplutura cu carne de pui. sare. Coacerea. Tehnologia speclflcd tartelor Produsul Tarte cu ciuperci Operatii pregatitoare 6. Umplutura de carne. Se ung la supraf'ata cu ou si se introduc in cuptor. Se prepara umplutura: ciupercile taiate lame se inabusa eu ceapa taiata marunt.. astfel ca prin indo ire sa se realizeze forma patrata.. se spala ouale. Faina se amesteca cu galbenusurl. se omogenlzeaza si se ternpereaza. 220 C).i taierea eu cutitul incalzit in forme patrate sau dreptunghiulare. ..i apa. BUSEURI CU CIUPERCI Se deosebesc de pateuri prin forma speciflca.. carne. Se modeleaza in forma de tarte. este prezentata tehnologla specifica pregatirii tartelor.' Carnea de vita ~i de pore se tree prin masina de tocat cu sita mare. X-XI-XII. pentru a realiza 0 coaeere uniforma.. La baza pregatirti acestor gustari stau cojile de tarte pregatite din aluat fraged sau pe baza de aluat foitaj. unt. rotunda. Tehnica prepararfl.. Pentru pateurile cu carne. se asaza umplutura in mijloc. potrivit de condimentat. ciuperci. pentru a tpermite cresterea produsului. pentru a pregati locul eapaeului.Tehnologia cunnara cls. sare.. patrunjel verde. se coc Ia temperatura moderate. Ceapa t8. 6. Cind s-a inmuiat. Foitaju1 crud se prezinta in forma de straturi suprapuse. Cll se prezinta pe platou 5e servesc calde 80 6 .. spanac trebuie sa prezinte un aspect omogen.iata felii se lnabusa in ulei si apa.ise mai lasa la cuptor. GUSTARI CALDE PE BAZA DE TARTE . Se scot buseurile de 1a cuptor. pasta de stavrid etc. 180°C). se condimenteaza cu sare. .2. se preseaza pentru a se Iipi. Se ung marginile interioare eu ou. Umplutura de ciuperci se pregateste astfel: ciupercile talate se inabusa impreuna cu eeapa. apoi se scot din forme. se taie lame .2.foi de clatite. se umple. unt :.i ulei. Umplutura de brinza se realizeaza din brinza telemea. eu consistents specifica. smintina (150 g). au. cind seade lichidul si s-au inmuiat se adauga vin. se introduc la cuptor pentru rumenire. pina cind scade llchidul. astfel ea prin indoire sa alba forma de triunghi.l C~ compozitille rezultate se umplu foile de clatite (doua bucati 1a portie). 81 IHIU f i II i I\. Se verifies indicii de calitate a materiilor prime.. piper si se adauga :. se servesc in stare calda.a in grasime :.te conform retetei Pregatirea urnpluturli . .. apoi la temperatura moderata (220 .5.8. carne. cu cornpozitia de ciuperci. lapte. apoi se incorporeaza oua intregl..S.fi'iina se amestcca eli apa reee rezultata se presara c84cafata. Prezentare $i servire. urmarindu-se respectarea raportului foitaj-umpluturi'i. Se aseaza deasupra capacele :. se introduc capetele tnauntru :.umpluturi diferite pe baza de brinza. se seurge de Iichidul format :. In tabelul 6. Produsele se prezinta pe platouri. se adauga varza dulce (sau murata). Operatii pregatitoare. Prelucrarea primarii a aluatului se face prin intinderea acestuia in foi de 4-5 mm :. Aluatu1 foitaj se intinde in grosime de 2 em. Pateurile sau trianglele se asaza pe tavi stropite eu apa. arnestecata eu brinza proaspata de vaei. Umplutura de brinza. piper. se taie forme rotunde care se asaza pe lava stropita cu apa. varza. Aluatul foitaj pentru pateuri se taie in forma dreptunghiulara.. se detaseaza U901' capacelele se indeparteaza miezul. sare si se prajesc lntr-o cantitate midi de grasime. taiata fideluta.ceapa oparita se taie marunt .zA DE CLATITIl: La pregatirea lor se folosesc: . se separa albusurile de galbenu:. Foile de clatite se realizeaza din: faina. Umplutura de varza. GUSTARI CALDE PE BA.ciupercile se cUrata. se adauga carnea si se continua inabu:.2.i se treee din nou prin masina eu sWi fina..ipasta de tomate. j Tehnica propararti se umplu tartele compozitia valul Ia supra- Prezentarea si servirea Pregatirea cojilor de tar.ise lasa la rece 0 ora.irea amestecind continuu: se tempereaza compozitia. Se forrneaza aluatul de conslstenta potrivita :. Se adauga piper. omogenizind bine intreaga compozitie. 200 ml. 5-10 min. Se condimenteaza cu sare.(sau faina) fiert in apa.i se asaza pe un platou ~'n inox. cu gust specific rnaterfilor prime. Dozarea se realizeaza prin cintarire in conformitate cu retetele de preparare. Brinza se trece prin sita. gri:. Moddarea. se adauga sosul alb.urL ' Tehnica prepararli. se introduc 'in cuptor 15-20 min. foitaju1 se poate decupa eu forme rotunde. Se servese in stare calda. D 6.

se amesteca cu sare.gogo~arii se curata.-.cascavalul sc curata de coaja .liunca Iii ca~cavalul se taie 10 felii de rnarimea calor de ptine . se Iirnpezesc . se taie rondele. 5 min.se 5ervesc caIde 6.sardelele se scurg de ulei . Apar totusi pierderi cantitative prin indepartarea partilor necomestibile. TRANSFORMARI CE AU LOC ':IN TIMPUL GUSTARILOR PREPARARII Pentru gustiiriZe reci se folosesc materii prime proaspete. ptna ctnd se inmoaie.2. amestecindu-se pentru uniformizare. se asaza tntr-o tava unsa eu ulei pe fiecare felie se asaza cite 0 felie de sunca Iii una cascaval.ciupercilo se tale lame . 5e dezinfecteaza. patrunjel verde. (continuare) Prezentarea servirea si cascavalul se curata de coaja.9 este data tehnologia tartinelor calde.ouale se spala. za se prezinta pe platou se servesc calde Tartlrie calde cu ouil. deasupra 58 pune cite 0 rondea de mar si una de cascaval.rnorcovul se spala. - - se prezinta pe platou sau farfurie si se servesc calde In comparatia cu sandvisurile obisnuite. se spala fruncu frunza felii de piine se prajesc in ulei: 5e pregatesc ochiuri prajite in ulei: ochiur-ile se a~aza pe feliile de piine.brinza de vaei se trece prln sim . . Alimentele fiind neprelucrate termic. so urnplu cojile de tarte nescoase din forma eu compozltia rezultam: se presara eu cascaval . 58 indeparteaza eojile seminale. avind 1a suprafata cascaval ras. nu au loc transformari fizice . antre care se asaza alimentul de baza.grisul se fierbe ell lapte . se cUrata. SANDVI~URI ~I TARTINE CALDE Tartine calde cu ochiuri. piper. corespunzatoare calitativ.ouale se spa la. sau se prajesc in aparato speciale. se spala. se introdue Ia cuptor pentru gratinarc Tehnica prepararli I 6. ouale fierte ~i cele crude.Tabelul Produsul Operatii pregiititoare se inabu~a ciupercile cu ceapa in unt. amestecind continuu. In tabelul 6. - 6. se taie.merele se spala. I - - Tabelul Tebnologia Sortimentul Operatii prepararf] 6. Se adauga pesmetul.7. piper.3.mazarea Iii ciupercile se scurg de ltchid. Is S8 pregatesc ouale 5e pregatesc ochiuri in unt Tarte cu brinzli Pregatirea cojilor de tarte conform retetei. sandvisurile calde sint formate din doua felii de !pline unse eu. yin. se adauga sare. compozitia se intinde pe feliiIe de piine. fiHnii. se gratineazii la cuptor 1015 min. . se introduce Ia cuptor ell foc lute. se tais rondele de marlmea calor de mar.9. Astfel formate sandvisurile se gratineaza 1a cuptor. se oparesc - ciupercile. se fierbe. Tartine calde cu legume piinea se taie in 20 felii. mararul sl galbenu~ul de ou se omogenizeaza bine piinea se taie in 10 felii. se Iirnpezesc . 6' 82 83 nlll . pregatitoare I tartinelor Tehnica - calde prepararil Prezentarea ~i servirea se prezin tii pe platou sau farfurfi cu decor din frunze de salata verde se servese calde pe fiecare tartina se a~aza cite un ou oehi. se pregatesc pentru decor piinea se taie in 10 felii: . Pregatirea umpluturii . se curatii de coaja. . se dezinfecteaza - - preparatul se prezinta pe platou sau farfuria . unt. deeupind mijlocul salata verde se cu- se a~aza intr-o tava unsa cu unt.9.!}ichimice in struotura si compozitia lor.5e amesteca brlnza eu grisul fiert si racit.B. deasupra se pun sardele si se dscoreaza cu gogosari rosrl feliile de piine se prajesc pe plita . se docoreaza cu boabe de piper. morcovii. ochiuri $i sar~le - rata. sunca si cascaval. (continuare) Prezentarea servirca ~i Sortimentul Tabelul I - Operatii pregatitoare I Tehnica - prepararti I 6. mazarea se inabu~ii in 100 g unt.mararul se taie rnarunt .

tartine calde.Pentru gustarUe caule sint caracteristice urmatoarele transformari: .prin frigere si coacere. au consistenta uscata. cu decor specific umpluturii culoarea: la suprafata. Defectele pot sa apara din cauza materiilor prime. mai 0:. potrivit de condimentat. gustul: placut. adaosurile se desprind de cruton. deci scad in volum si greutate. straturi alternative de ptine iii adaos decor specific. fara gust iii rniros straine consistenta: friabila umplutura: moale Tabelul 6. grama] corespunzator retetei respeetarea proportiei de aluat iii umplutura aspeetul: bucati de forma paralelipipedica sau rotunda (la eele cu carne). mai ales cele hidrosolubile.10. textura inmulata. sint redati indicii de calitate ai gustarilor speciale reci si calde. . nearse. se intaresc: elementele de decor sint vestede. caracteristic umpluturii. .prin prajire produsele devin crocante. Defectele nu se pot remedia.grasimile de la suprafata se topesc. iar umplutura cu culoare specifics. CAUZELE $1 REMEDIERILE GUSTARILOR SPECIALE a) Gustiirile red pot prezenta aspect neplacut. specifica foii de clatite. Tabelul 6. in sectiune. produseIe devenind mai gustoase.10. dar si a tratamentulul termic.10 (eontinuare) Sortimentul Indici de calitate gramajul corespunzator retetei respectarea proportiei de eoji si umplutura aspectul: bucati de forma specifica tartinelor. potrivit de condimentat. Desi echilibrate din punct de vedere nutritiv.. consistenta: frageda. defect care nu se poate remedia. b) Gustiirile calde. culoarea camctertstjca decorului. culoare: rumena datorita gratinarl! gustul: placut. nu participa in proportie mare 1a acoperirea necesaru1ui nutritiv si caloric a1 organismului. bine rulate culoarea: rumens la suprafata. iar glucidele caramellzeaza: . . In tabelul 6. nearse. .4. contribute 1a deschiderea apetitului si usurarea procesului de digestibilitate. eu suprafata lucioasa (eventual presarata eu cascaval) in seetiune sa prezinte doua straturi de aluat sub forma de foi subtiri (specific foitajului).au loc pierderi de vitamine. prezinta culoare stearsa.proteinele de la suprafata a1imentului coaguleaza. elementele de decor sa fie alese in concordanta cu gustul ~i speciflcul produsului filigranul de unt sa fie tras in fir subtire. bine coapte. umplutura neomogena etc. in sectiune. in sectiune. DEFECTELE. textura (legume). gustul: placut. - 84 lUlU I.01' de digerat. ·' J : ' I i . fara gust iii miros straine. Defectul apare atunci cind produsele au fast pregatite cu mult timp Inainte de prezentare. aluatul alb-galbuie. specific adaosurilor . Indicii Sortimentul Tartine de calitate ai gustarilor Indici de calitate Gustari pe baza de foitaj gramaj corespunzator retetei grosimea aIimentului de baza sa fie egala cu cea a crutonului . lipsite de elasticitate. Gustafi pe baza de aluat fraged I Gustar. culoarea specifica umpluturii.iservirea gustarilor imediat ce au fost pregatite. gramaj corespunzator retetei aspectul: forma speclfica feliei de franzela. produsele pierd din umiditate. Iorrnind 0 crusta proteetoare. fiind consumate in cantitati mid. legume culoarea la suprafata galbena spre 'bruna deschis. potrivlt de condimentat. Se recomanda prezentarea :. au culoare inchisa. dupa locul si ro1u1 lor in meniu. 6. carne. umplutura: moale gramajul corespunzator retetei respectarea proportiei intra foile de clatite iii umplutura aspectul: bucati de formii cilindrica. bine coapte. . specific adaosurilor. gustul: placut. specific a umpluturii. pe baza de foitde clatita I - Sandvisurl fii. fara gust iii miros straine. cu urnplutura ornogena de b'rinza.. - I 6. Transformarlle care au loc in timpul prelucrarii term ice due la modificari de culoare. materiile prime si auxiliarepe care Ie contin. altfel incep sa se degradeze in prezenta aerului.5. in sectiune. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE $1 A DIGESTIBILITAl'II GUSTARILOR Gustarile. Produsele sint insuficient crescute.

piftie de curean. Importanta pe care 0 au antreurile pentru organism este influentata. cu garnituri . cu sau fara sos. platouri pentru prezentare.1. Au 0 digestibilitate usoara.). se pot prezenta la expozitiile de arta culinara (exemplu: . 87 86 1 1. bologneza italiana napolitana Pizza . a1?acum s-ar putea crede in denumire. in principal. In schema 7. se limpezesc. Ustensilele ~i utilajele folosite. prin aportul de factori de nutritie din compozitia lor. ereier a la russe in aspic. furculite. rulcurl cu sunca in aspic si salata a Ia russe.1 Clasificarea antreurilor {oua a la creier a medalion pasta de mule de russe in aspic la russe in aspic de peste in aspic sunca in aspic sunca in aspic pe baza de aspic in aspic pe baza de ficat Antreul'i reci -pate de ficat de pore { . prin colorit. I. medalion de stavrld. Majoritatea sortimentelor au la baza aspicul care Ie protejeaza. Pot sa deschida apetitul sau sa dea senzatia de satietate.pate de ficat de giscii {piftie de curcan gelatinii etc. dupa temperatura de servire.TREURI REel Antreurile red sint preparate culinare servite ca felul intii la menin. fasolea se taie in bucati mici. pate de ficat de pore in aspic. medalion de stavrid. rulouri cu sunca in aspic l?i salata la russe. AN. dar 1?iin locul pe care-I ocupa in meniu.CAPITOLUL 7 ANTREURI Sufleuri I Budinci Antreurile sint preparate culinare care nu ocupa totdeauna locul intii in meniu. pot sa aeopere 0 parte din necesitatile nutritive ale organismului. in doua grupe: antreuri reci (servite in stare reee) si antreuri calde (servite in stare calda). antreuri realizate pe baza de peste. 11111 . Uneori. Antreuri napate Schema 7. Gama sortimentala a antreurilor este variata. Quale preluerate primar se fierb 8-10 min. Tehnica prepararli.gat lantina. patrunjel tarat marunt si brinza. Mod de prezentare ~i servire. lingurl.in principal din orez ~. ereier a la russe in aspic. sare. Ele pot fi servitc dupa supa. de alimentele din care sint preparate. Cu ocazia unor mese deosebite. masina de gatit etc. preparate cu aspic etc. smintina. rulori eu diferite pe baza de carne de pasare pe baza de carne de vinat umpluturi {- terlna de iepur~ Sortimentul cuprinde: pate din fieat de pore in aspic. se racesc. se racesc se curata de coaja. . prin mOT dul de preparare. se servese reei.{ etc. totusi antreurile se pot clasifica. forme metalice speciale. Brinza telemea se spala. ajutind i. Galbenusurile de au se amesteca eu unt aliflat. salata. Se prezinta pe farfurie. diferite unele de altele prin componentele de baza. Blat de lemn.1. galantina de pasare. se taie euhuri micl. vas pentru aspic. se rade. pot fi asociate cu sosuri albe sau brune. . pentru legume. asemenea. se taie in doua pe lungime. cutite. Antreurile pot fi compuse din preparate calde sau reci. . este reda ta clasificarea antreurilor. teIina cart~ful (in coaja) se fierb in apa cu sare. Mazarea ~i fasolea conservata se scurg de Iichid. a Oua umplute eu legume Operatii pregatitoare. Din gama varlata de sortimente fac parte: oua umplute cu legume. Antreuri ~calde Spaghete (macaroane) ! - - milaneze bologneze cu ciuperci ~i sos tomat cu sunca ~i 50S tomat gratinate etc. pot fi servite mai multe antreuri. Tehnologia de preparare a antreurilor in aspic este redata in tabeluI 7. Cu aceasta compozitie se umplu ouale fierte (albusurile) ~i se decoreaza eu felii de rosii si frunze de patrunjel verde. aceste sortimente fiind cunoscute sub numele de antreuri mixte. Morcovul. constituind ~i elementul de decor.1. : Spre deosebire degustari.>ila digestia eelorlalte alimente ingerate de organism. dind 0 nota distincta meselor la care se prezinta si se servesc. antreurile se servese in eantitate mai mart in meniu. masina de tocat. dupa peste sau dupa preparatul care tine Iocul pestelul. Multe sortimente se pot realiza sub forma de piese de arta cuIinara. De 7.

foi de dafin 9i ereierul. se treee de doua. de ficat de porc in aspic (tirnisorean) se - I . curata). oala pentru fiert. Se napeaza in aspic si se introduce in frigider. se napeaza cu aspic.clinguri. ceapa se taio marunt se pregateste aspicul pentru napat. cuale fierb 8· 10 min ute. Pe felia de sunca sc ai?aza salata a Ia russe 9i se ruleaza. Se serveste rece. saruri minerale. se racesc. Pentru legume: consistenta specifica.Tobelui 7. Se pertioneaza felii. Operatli pregatitoare. trei ori prin masina cu sita deasa. . iar deasupra medalioanele de stavrirl. glucide. Componentepentru 10 por1ii: Materii prime spala .015 Gramaj pentru Carne Piftie 0 portie: 50 g 75 g fara os Medalion de stavrid Se pregateste salata a la russa in care se adauga ~i fileurile de peste. salata a la russe . piper. deasupra se pun feliile de creier.000 0. se aoopera la supratata cu rnaIoneza amestecata cu aspic l'ii se decoreaza cu aspic tocat. Se serveste rece. Se asaza in forma speciala. I U/M kg kg kg kg kg I Cantitate bruta ]1 - Materii prime I UiM] kg kg kg kg kg kg Cantitate bruta Rulouri cu sunca in aspic f?i salata it la russe.se prepara rnaioneza. I Mod si servire de prezentare Se prezinta pe platau sa u farfurie eli decor de frunze de salata verde.se pregateste salata verde. contine substante proteice din carne.100 0. ~ Tehnica prepararii I Mod de pre zen tare si servire prezenta astfel: se estetic salata a la russe pe platou. se tale in forme difer ite . Compozitia se a9aza in forma rotunda.. iar pe margine frunzelc de salata verde. se curata. Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie cu decor de Irunze de salata. Se scoate din forme. Se introduce din nou la rece. Sortirnentul - Operatii pregatitoare se racestc in apa de fierbere sl se fileteaza. spumiera. pestele prelucrat prirnar se introduce in apa in care au flert legumele 9i 5e fierbe circa 10 min. se taie rondele.100 0. se deco[esc. se Caracterizarea preparatului. otet. Se asaza rulourile umplute pe platou. absenta defectelor ~i bolilor datorate daunatorilor sau mlcroorganismelor. - sunca presata se taie in 10 felii subttrl . Se mal poate Ustensile. smintina. Cutite. miros specific. urmarind indicii de ealitate urrnatoari: Pentru carne: aspectul (suprafata zvintata. tocator de lemn. continua fierberea 15-20 min. consistenta elastica. asaza Pate. Carnea de curcan se prelucreaza primar.050 0.1 Tabelul 7. se portioneaza. coniac. sare. Se realizeaza organoleptic.050 0. jurnatate din eantitatea de maionezase amesteca cu aspic topit. I morcov albitura ceapa albusuri 11. fiind apreciat pentru aspect si gust.050 gelatine telina radadna usturoi gogosari rosii salata verde 5are 0. se decoreaza cu rondele de ou 91 boabe de rnazare. Preparatul se serveste ca intrare in meniu. vase pentru legume. se introduce in friglder. Se digera usor.025 0. se sareaza.100 0. Verificarea calitatii materiilor prime. acoperite cu maioneza eu aspic se decoreaza cu legume ~i aspic tocat.050 0. vitarnine din legume folosite 1a fierbere sl un continut mai mic de lipide. Se amesteca ficatul cu unt alifiat. se decoreaza cu marcov. 88 89 I l II I. Tehniea prepariirii Se mabusa ficatul 9i ceapa. se portioneaza. Se fierb legumele in apa cu sare (20 minute). Denumirea preparatului Piftie din carne de curcan Creier russe a la - creierul se preIucreaza primar. se . piulita. - Carne de curean calit. Din punct de vedere nutritiv. eeapa 9i moreovul curatate se taie feli! se pregate9te aspicul frunzele de salata se aleg. . utilaje. se orneaza cu maioneza.aspicul se topeste in baia de apa fierbinte. se raceste. Se adauga piper. Se race~te Iichidul de fierbere. masina de gatit. Capetele ruIoulul se acopera eli maioneza.1 (continuarei Tehnologia Sortimentul prepararii antreurtlor I Operatii pregatitoarej ficatul prelucrat primar se taie in bucati mid.050 0. se decoreaza cu gogosar 9i patrunjel verde. ~ ~~ L- ~ ~ / FISA TEIlNOLOGICA Grupa d~ preparate Antreuri Se asaza estetic salata a la russe pe platou.gogosar il se spala. se napeaza cu aspic.

castroane pentru albusuri. f 7. vinete etc. linguri. Indicii de calitate. Au forme diferite (ovale. estetic. in functie de cantitatea prevazuta pentru materiile prime in retetelede preparare. se seurg. se cresteaza. morcovi.). dupa tratamentul termic. cutite. In forme se mai adauga un strat de supa strecurata. ouale spalats ~i dezinfectate se sparg. Caracteristic este faptul ca sufleurile se coc in gratenurt unse cu unt. patrate. In schema de clasificare a antreurilor sint date ~i principalele sortirnente de sufleurl. Ustensilele !j:i utilajele folosite pentru prepararea sufleurilor sint: gratenuri. rotunde. se spala. albusurile. Iegumele se aleg. limpede. spanac. spalate. sau se scurg de lichidul de conservare (cele conservate).). 8ufleurile au incorporate in compozitia lor cantitati mai mari de albusuri ceea ce duce. 7.pentru faina se determina aspectul. Tehnica prepararfi.2. Sufleurile se prezinta ~i se consuma imediat ce au fost pregatite. se pregatesc elementele de decor . proteine. lipide. Rosiile (sufleul de rosii) curatate de pielita si seminte se soteaza en putina grasime. gust specifice. se separa albusul de galbenus. 801. cotoare. bine f'iarta. deoarece sint utilizate f?i la prezentarea produselor. Carnea se fierbe in apa ell sare. Vinetele (sufleul de vinete) se eoc. se spumeaza. Verlficarea materiilor prime se face prin metode organoleptice sau de laborator. saruri minerale. conopida. Gratenurile smt vase de ceramica sau din sticla de Jena. astfel: cascavalul se curata de coaja. gogosarii. inctt compozitia. organoleptic. . se adauga legumele si se continua fierberea la foc mic. Principalele materii prime foloslte la sufleurl sint: margarina SaU tint.pentru legume se determina consistenta :. gustul. cratite. Verificarea calita!ii produsului finit. pentru celelalte alimente. care asigura legarea compozitiei si a parte din. acestea se tree prin apa calda. . . gust. faina f?i lapte pentru sosul alb. se completeaza cu carne si restul de supa. Se introduce din nou Ia rece. razator. Se verifica gramajul. curatat f?1 spalat. legume (rosii. rezistente la foe. prezentarea facindu-ss in vasele in care s-au realizat. este redata tehnologia generala de pregatire a sufleuSchema 7. se curata de coaja. se raceste. se scurg din nou si se toaca eu satirul de lemn. In schema 7. . Piftia sa fie bine gelifiati'i. carnea mglobata in rnasa de piftie. care completeaza valoarea produsului prin continutul de vitamine.frunzele de salata.2. la cresterea in velum. " Dozarea cantitativa cuprinde operatii de cintarire sau masurare volumetrica. site. dar si densitatea eu Iactodensirnetrul sau aciditatea prin titrare. usturoiul si se mai fierbe 5 minute. culoarea. glucide usor asimilabile. in cazul sufleurilor cu legume este realizat cu apa de fierbere a acestora. Conditiile de calitate trebuie sa corespunda cu cele inscrlse in normative. se rade. Legumele si cascavalul slnt alimentele care dau denumirea sufleului. pentru sufleul de spanac. cu decor din frunze de salata verde. masina de gatit cu cuptor. omogenitatea si prezenta picaturflor de apa din unt. in proportie corespunzatcare. se tempereaza si se taie marunt. cascaval sau brinza. . sa executa decorul din' gogosari.1. . se bate spurna albusul.. faina se cerne. se pot determina nu nurnai calitatile organoleptice (culoare.ul poate fi inlocuit cu 0 compozitie de aluat oparit (pate a chou) care. dreptunghiulare) si trebuie sa fie intretinute in perfec'te conditii. cu gust specific placut. mirosul. asigurind astfel calitatea produselor finite. cascaval ras. se indeparteaza partile necomestlbile (frunze vestede.2. raportul Carne . miros). care completeaza de asemenea valoarea produsului. Gelatina se Inmoaie in apa rece. Pentru scoaterea din forme. 90 91 f fI I! f 11111 . valoarea nutritiva a produsului prin aportul de glucide. coacerea realizinduse nurnal pe bale de apa (bain-marie). Mod de prezentare ~i servire. Pregatirea preliminara (operatiile pregatitoare) este specified principalelor componente.proba rnirajului (ovoscoparea). codite etc. se taie fi~ii. pina cind carnea se desprinde de pe os. se ungcu unt SaU margarina "gratenurile. usturoiul.i gradul de maturitate. TEUNOLOGIA PREPARARII Materii prime SUFLEURILOR .Legumele sint curatate. este introdusa in cuptor. nesfarfrnata. Se scoate carnea. Decorul placut. spanacul se fierbe cu apa cu sare se seurge apa. tel. La fel se procedeaza eu spanacul conservat sub forma de frunza. dar si prin examinarea continutului lui . Se serveste pe platou sau farfurie. brinza etc. Pregatirea elementelor de baza este operatia de diferentiere a tehnologiei generals a sufleurilor.pentru lapte. Oul este verificat prin examinarea exterioara. se zdrobeste cu sare. De exemplu: in cazul sufleului de cascaval aeesta se rade. SUFLEURI Sint antreuri calde care au la baza sosul alb de lapte cu consistenta mai ingrosata in care se incorporeaza diferite legume maruntite. 0 data turnata in ele. In sups se adauga gelatine. urmarind introdueerea in preparare numai a alimentelor corespunzatoare calitativ.pentru margarina sau unt se determina propriotatile organoleptiee. pentru a reduce din continutul de apa. ANTREURI CALDE rtlor.2.piftie si indicii de cali tate.

Albusurile batute spuma se incorporeaza lejer in masa de sufleu. PP Ca. Este un produs deosebit de apetisant.Iichid de culoare alba-galbuie. Coacerea se realizeazii eu atentie pe baie de apa Ia temperatura medie. g L I g G / g Vitamine Saruri rnlnerale Sufle de cascaval - Cascaval Qua Faina Lapte Margarina Sare Piper kg kg kg I kg kg kg 0. Valoarea calorica este de 670 cal/portie. se condimenteaza si se omogeniAstfel realizate.250 1. se fierbe}. sufleul are 0 consistenta pufoasa fili elastica. . specific cascavalului. . acolo unde reteta prevede. Valoarea nutritiva a sufJeului (180 g/portie) i' de cascaval TabeluZ 7. . spanac. curat la suprafata. elementul de legatura fiind sosul alb de lapte sau foile au 0 cornpozitie se tncorporeaza si paste fainoade clatite. B2. Ca. In sectiune prezinta 0 porozitate uniforrna specifica.500 1. elemente de baza: cascavalul ras.sa fie acoperit CLl stratul de parafina (ceara).cascavalul .020 0. cu lapte. Mg etc. margarina sau unt se realizeaza user. se dezIipeste d pe peretii vasului. Ca. se arnesteca. P. Iiind recomandata si in alimentatia copiilor sau in diferite diete.001 ~8 140 140 .000 0. gust placut. se omogenizeaza. S K. D. K. tel. Bh B2 !?i saruri minerale de Ca. Se r-ealizeaza organoleptic.D. pp Bh B2 A. pentru a-~i mentine volumul sporit. Compozitia pentru sufleul de conopida se realizeaza astfel: se amesteca conopida desfacuta in buchetela mid eu aluatul oparit. eu specificarea ca sosul are 0 consistenta mai tngrosata.41=1398. ----'. Mod de prezentare ~i servire.D Bh Bj A. K K.ntul (margarina) . culoare alb-galbuie. fiind indicat mai ales la cina. compozitiile se toarna in gratenuri unse eu margarina (eantitate pentru 0 portie).4 cal pentru 10 portll 1 portie 670 cal = 7. B2. crescut in volum de aproXima~'v doua ori. Din punct de vedere nutritiv contine proteine cu valoare btologica mare din lapte. Mg. Prepararea sosului. spre deosebire de sufleuri. condimentarea cu sare si piper. smintlna. in interior albusul delimitat de galbenus.6 '73 ~5 5 6 182 45 Caraeterlzarea produsului SufIeul de cascaval se serveste ca intrare in meniu. Na P.uptor. -\ laptele . piper. gust ~i rniros palcute specifics: aciditate 16-20oT. deoarece in masa lor nu albus batut spuma. Na. La supraf'ata preparatelor. apoi se incorporeaza lejer albusurile. Telmica prepararll.D. P Fe K Mg. Se prezinta din graten. datorlta proprletatilor gustative ~i nutritive pe care le are.26 35 :32 12 1. pina cind este frumos erescut in velum (30 min la temperatura medie).57 985.consistenta onctuoasa. consistenta semitare. se presara la suprafata cascaval.] ustul este placut.8". Produsele sint gata cind la suprafata prezinta aspect gratinat. Componente pentru 10 portii Sint date conform retetarului. cascavalul. Prezentarea si servirea. Prezentat ~i servit Imedlat dupa scoaterea din c. ' ?p~~atii pregatitoare: se prepara sosul alb (in grasime topita se adauga ~allla amestecata. din cascaval si chiar proteine vegetale de clasa a II-a din faina. se ung gratenunle cu unt. linguri de lemn etc.' u mires placut specific. cratita.B!. Se verifica si gramajulla 0 portie. ' Calculul valorii nutritive este prezentat in tabelul 7. Se toarna in vase. La suprafata este rumen-aurin (gratinat). se curata cascavalul de coaja. se presara cascaval. Vasele ~i ustensile folostte: castroane.Conopida (sufleul de conopida) se fierbe in apa cu sare. sint frumos crescute in velum si se desfac pe marginile vasului. Componentele trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de calitate: . prezentarea Iacindu-se in vasele in care s-au preparat.1+4324. Se serveste in stare fierbinte. se bat albusurile spuma. graten. cu albusurile batute spuma. < I.2.34238. faina.2 Componente U/M Cantit.2 18 82 160 120 3 45 164 1 0. cascavalul ras.4. glucide lipide usor asimilabile din galbenus de ou (fosfolipide) unt sau margarina. Verificarea calitatii materiilor prime. In cazul sufleului de conopida se prepara compozitia de aluat oparit (pate it chou) pentru care se Ioloseste ca lichid apa in care a fiert conopida. vitamine A. Na. S TOTAL: W (cal) P = 34 .5 A. vinete. L = 465 g G:::: 238 = 341. FISA TEHNOLOGICA Grupa de produse Antreuri Denumirea produsului zeaza. mal densa (mai putin afinata). rosli. BUDINCI Sint antreuri ealde care.BJ. Na. Sufleurile se servesc imediat ce au fost scoase din cuptor. Se verifica organoleptic. Se realizeaza in principal din legume se. specifica. 6708. Na.. Durata de eoacere este de aproximativ 30 minute. dupa tehnologia cunoscuta a sosului alb de lapte. se scurge de Iichid. Indiei de calitate. Ca. Din lapte. fiira miros de rinced. potrivit de sarat: 92 14 iII 3.200 0. In sosul alb temperat se adauga galbenususurile.2. se rade. Verificarea produsului finit.2. razatoare. In compozitia sufletului de spanac !?irosii se adauga 0 parte din cascaval ras. 93 1I1~1 I ! . se introduce la puptor pe baie de apa.000 0. Realizarea compozitlei consta in amestecarea sosulul alb de lapte cu galbenusurtle. Are 0 digestibilitate usoara.H·465. ' ~ oul sa aiba greutate normala (50 g).9. specific. sare.

c Q) Q) r. dar nu se fcloseste in alimentatia dletetica. ~-tt -t<O +<0 -tt" -:. .Ustensilele ~i utiJajele necesare realizarii preparatelor sint: vase pentru fiert pastele. cutite. aspect sticlos. faina.. FI~A TEHNOLOGICA Grupii de prepmute Antreuri calde Denumirea preparatului Macaroane milaneze Caraeterizarea produsului...~unca presai(1 sa. platou. gustul :... e . . strecuratoare.. astfel: .i gramajul pentru 0 partie. . Are 0 digestibilitate usoara.!:: Q r-N. far a sparturi. carne si sos de ciuperci (ultimul strat este format din spaghete) se adauga cascaval ras si se gra- > +' 's <tI Q) !': N l!I l!I .i mirosul..sosul tomat .. se taie lame si se fierb.0 r:---tt OM 1"""1.macaroanele trebuie sa prezinte forma specifica. strecuratoare...~ 0. Nu contine vitamine si saruri minerale in cantitatl suficiente. se fierb in apa clocotita cu sare. gustul potrivit de sarat. masina de gatit etc. fara sa depaseasca 15 mm. palete...: 0- 8 7 .i aspectul pastelor. cratita.earnea taiata marunt se Inabusa cu ulei.. are 0 valoare energetica mare (de 540 cal) pe 0 portle: completata eu proteine pretioase din cascaval.::::\VJ~~lO I bl . Trebuie sa corespunda :. fara amidon la suprafata :.:I s 1O. fara aglomerarl. sosul tomat.. de la apa calda 1a reee.. nelipite. macaroanele se rup.. platou.cascanolui sa prezinte consistenta specifics.r t\t l!IQPlillillill r5~~r5pfpf bi ~C'jM~I~ If) .. Preparatul "maearoane bologneze" prezinta 0 tehnologie putin dilerita de "macaroane (spaghete) rnilaneze". culoare rosie. gradul de fierbere :.. tn ell (J M tLO " J I~ :::: blibJl ~ "@ ~ ~-ttc.. sunca se taie felii. . masina de gatit cu cuptor. o . cascavalul se rade. razatoare.. razatoare. linguri.se Inabu~a ciupercile cu ceapa. Preparatul se prezinta pe platou san farfurie. Ustensilele !joi utilajele folosite sint: vase.. Mod de prezentare ~i servire. 0 Q. Mirosul si gustul sa fie specifice.-1~1 """"'NlnOO . condimentele se fierb impreuna 10 min.. compozitia omogena. vinul si supa 10-15 min. tigaie. palete. Ciupereile se inabusa in unt. X-Xl-XII.. Q) I-< Il. gust placut dulce-acrisor: .. fara miros de rinced: . aiba. Fiind realizat din paste fainoase. ' Tehnica prepararii.Tehnologia cunnara cis. dar se completeaza cu celelalte alimente servite in meniu..:. Verificarea calita!ii materiilor prime se realizeaza prin metode organoleptice: .. C'l N ~~~ 0 Ol H~ +C"IO ~+. La servire se amesteca cu maearoanele stropite eu unt topit. II II . grasimea alba. . rca -s ca -+~ gt.C C'l~"""lo t-MoN I ~ ]_II t. Maearoane1e sa fie bine fierte... cratita. ~i proteine clasa a II-a din paste. suculenta: .nOl<:C~O<O r.. bine curatate $i spalate.-c. gustulsi mirosul specific alimentelor din compozitie. s o 96 97 HI . ''-.. se adauga sunca. Indici de calitate..cSu ~ C~ • U . Materiile prime sint cele din retetar..> 1.i fara infestare. Verifiearea preparatului finit se face organoleptic. sunca.. Poate fl servit in meniu ca intrare. se asaza intr-un graten uns eu unt straturi alternative de spaghete...culoare roz deschis uniforrna. . cutite.. eu adaos de cascaval ras. eo M- t- It) .p C\JNlO-r-I W -tt" Il. se racesc in apa.o. e<O<:CtnLI} .consistenta fluida. Se serveste fierbinte. eonsistenta sa fie frageda.Operatrlle pregatltoare sint urmatoarele: ciupercile. urmarind: omogenitatea produsului. sosul tomat. apoi se limpezesc progresiv.

cimbru (0.in formele pregatite cu aluat ca in reteta precedenta. Se va avea astfel in vedere ca: fierberea sa se faca cu multa apa: sa se puna la fiert in apa clocotita: sa se strecoare si sa se limpezeasca progresiv de la apa calda pina la apa rece. Pent. sosul.OQ5 kg). substantele pectice se dizolva. .sporirea valorii nutritive. realizata in forme ispeciale (capace) din inox.sardelele se cUrata de coloana vertebrala .ulei (0.pizza capriciossa.5 Sortimentele reprezentative ale grupei sint: . In timpul coacerii are loc afinarea fizidi prin incalzlrea aerului inglobat 0 data eu incorporarea albusurilor batute spuma. Acestea se Intilnesc mai frecvent la antreurile calde. unt· (0. Trafamentul termic al preparatelor este coacerea la cuptor. . sufleurile f?i unele budinci sint pufoase si prezinta spatii libere. drojdie de bere (0. . remedierl. Cauzele pot fi: ncrespectarea cantitatilor din reteta. sare (0.300 1) .se coace la cuptor 15-20 minute . In cf. legume etc.pentru un kg de aluat. Folosirea aspicului pentru naparea produselor contrlbuieIa protejarea acestora de contactul cu aerul.l de calitate sint prezentati in tabelul 7. unse cu ulei. unei limpezirLincorecte sau daca nu au fost de buna calitate. . morcov (0.se coace la cuptor 15-20 minute. u sufleuri si budinci: arnidonul din faina gelifica: legumele se inmoaie. Defecte. incorporarea necorespunzatoare a albusurilor batute. Pentru spaghete au loc transformarl specifics amidonului si glutenului din paste falnoase.050 kg).se prezlnta in forma in care s-a copt. sardelele . ANTREURI se serveste fierbinte. sardele. zahar (0.i in cazul gustarilor reci.5.020 g). Componentele principale ale acestor preparate sint: Tabelul Tehnologia Sortirnentul preparart! produselor tip pizza 7.6. eurata .150 kg).in formele unse eu ulei se asaza aluatul acoperind ~i marginile .adaptat retetele de preparare conform traditiilor de consum f?i poslbilitatilor de aprovizionare cu materii prime (tabelul 7. Budincile pot prezenta aceleasi defecte ca si sufleurlle.se serveste fierbinte. Pizza italiana anterior. Preparatul 7. .sos tornat realizat din pasta.elementele de adaos: ciuperci (proaspete sau conserva). Pizza bologneza . brinza telemea. Aceste defecte nu se pot remedia.).050 kg). datorita fierberii necorespunzatoare ca tlmp. . se .Spaghetela sint uneori tari. In cazul ant r e uri lor r e c I au loc aceleasi transforrnari ca :. . ceapa (0. Apa nelegata chimic sau rezultata din coagularea proteinelor se transforma in vapori.· zul ant r e uri lor c a Ide au loc transforrnari specifice principale r componente. celelalte alimente contribuie la fragezirea produsului (grasimi).020 kg). substantele colorate se modiflca. care produc 0 afinare.tineaza la cuptor (15 min). caramelizarea glucidelor. alteori sfartmicioase lipite intre ele. La noi se realizeaza in unitati speciale. .idem eu retetele anterioare. este prezentata valoarea nutritiva neze" 7. Sufleurile pot fi necrescute. cascaval.brinza topita se curatii de ambalai. ulei (0. Aluatul.salamul se curata de membrana. . .3.ouale spalate.050 I). se sparg in castronel.600 kg).pizza napolitana etc. condimentare. se taie marunt. sosul si elementele de adaos asigura preparatelor 0 mare valoare nutritiva ~i calorlca 98 . se tale lame . care au . sosul si ouale. maslinele sl la suprafata se prasara cascaval ras . oua. £aina (0. salarnul. compozitia insuficient coapta. . la usurarea digestiei. se taie cuburi cascavalul se de coaja.2. piper (0.ea sl in cazul Pizza napolitana rade .100 1). specifice alimentelor folosite. Se formeaza compusi aromatici. sosul.250 kg). in sectiune.pizza Italiana: .002 kg). Deci. sare (0. se bat. 7· 99 .. costita afumata. simplu pregatit din Hiina (0. iar in timpul coacer'ii au Ioc coagulari de proteine. salam. coacerea 1a 0 temperatura prea ridlcata sau deschiderea prea des a cuptorului.050 kg).se adauga ciupercile. apa (0.sos pizza .ciupercile se scurg de Iichid.brtnza topitii se curata de ambalaj. se taie cuburi .pizza bologneza. de tomate (0. .250 kg). cu structure densa. In tabelul a preparatului "macaroane mila- TIP "PIZZA" Sint preparate cu specific italian. masline.4. 7. Defectele acestea nu se pot remedia. fara aspect poros. Indic. Se Iormeaza un schelet poros in care sint raspindite amidon gelificat si proteine coagulate.aluatul pizza care este un aluat dospit.se coace la cuptor 15 minute. TRANSFORMARILE CE AU LOC IN TIMPUL ANTREURILOR PRELUCRARII loperatii preliminare I Tehnica prepararil I Pre zentare ~i servire . Pentru produsele tip pizza transformar ile sint specifice fenomenului de dospire a aluatu1ui.4. se adauga br lnza. forma rea aromei etc. Ia aromatizare.100 kg). Astfel. . oua. cauze.in formele cu aluat se adauga brinza.

culoarea de la roz pal la rosu. dar asimil abile (glucoza. bine gelificat. decor adecvat. in sectiune sa prezinte 0 porozitate uniforrna . velum sporit de circa doua ori fata de eel initial. a Ie conferi 0 aroma deosebita f?i un gust placut. Prin gustul deosebit dat de substantele extractive azotate din carne si acizii organici si uleiurile eterice din legume 1}iIngrediente. paste !fainoase. mirosul sint specifice alimentelor folosite. care capata un gust placut si 0 aroma specifica. burta) si din carne de porcine (cap. subproduse din carne de bovine (picioare.Sufleurrle Budincile Spaghetele Pizza - - specific materlllor de baza. calitate suparioara (carne de porc). Carne a cu continut mare de tesut eonjunctiv bogat in colagen si elastina. La cele pe baza de aspic. pentru a putea fi utilizate sint: suprafata uscata si nelipicioasa. gramaj corespunziitor forma speeifica bine coapta gust picant. au si rolul de a inlocui pierderile de lichid din organism. care de pasare ~i carne de peste. legume. culoarea rurnen-aurie pe toata suprafata. miros specifice elementelor componente. sa-s] pastreze forma. au aceeasi indici de calitate ca Iii sufleurile. ca felul Intii. l 101 ttl . Carnea. Bz• A si D) si macroelemente . Avind un continut mare de lichid. minzat. Verdeturile condimentare. bogate in vitamine si uleiuri eterice. 0 serie de Iactori nutritive tree din componente in zeama de fierbere. gustul. refrigerate sau congelata. pore). miros placut caracteristic speciei. acosta trebuie sa fie uniform. consistenta ferma si elastica. components a un or preparate Ilchide. aspectul. deschizind apetitul 1}iusurind digestia celorlalte preparate din meniu. ocesulde prelucrare termica aplicat la obtinerea preparatelor uchide ste procesul de fierbere. tice. se adauga la preparatele lichide dupa prelucrarea termica. Carnea poate fi proaspata. culoarea. Legumele utilizate in preparatele Iichlde sint surse de glucide cu molecula mica. zaharoza). speclfice materiei de baza.goluri mici in toatii masa. bine coapte. Introdusa in . aspect nealunecon. ca f?i substantele gelatinoase din pielita carnii. pore). fiind servite la rnasa de prinz si uneori si la cina. este sursa de proteine de grupa I. cornpozltia omogena. diferite elemente de adaos cum ar fi: crupe. fructoza. gustul. II (spata. cu deosebirea cii in sectiune au structurii densii. Iucioase. Preparatele lichide au 0 valoare nutritiva ridicata. surse de macroelemente (Na. coada (vita minzat) si oase cu ~i fara maduva si sita (vita. Rolul e a deschide apetitul si digestibilitatea usoara Ie situeaza in meniu Ia inceput. greabane. Legumele ~i verdeturile condimentare se pot utiliza in stare proaspata sau conservata. respectata proportia decor-produs. gustuI. pentru a completa pierderile de vitamine din legume. organism sub forma de provitamina (caroten). Ca. minzat) si piept ell os (earne de pore). nelipite. cap de piept). verdeturi condimentare. care le confera 0 digestibilitate usoara. cap de piept cu os (carne de vita. tfleica.P ~i Fe. consistenta.0 CAPITOLUL 8 TEHNOLOGIA PREPARATELOR LICHIDE b) Antreuri calde . Prelucrarea terrnica modifica valoarea nutritiva a componentelor. nu pufoasa. Pentru prepararea lor se utilizeaza carne.oua. digestibilitatea. au rolul de a stimula secretiile gastrice. Preparatele lichide sint acele preparate culinare care au un continut mare de lichid.Tabelul Indici de caIitate Sortimente a) Antreuri reci al antreurUor Indici de calitate aspectul placut. Categoriile de carne utilizate la obtinerea preparatelor Iichide sint: calitatea I (earne de vita. sa 5e desprinda usor de marginile formei. P) ~i surse de vitamina A. smint'ina. elas- 7. din oase ~i tendoane dau consistenta zemii de fierbere. Proprietatile organoleptice necesare. gramajul sa fie coraspunzator retetarului. determinata de factorii nutritivi din componentele ce le formeaza. forma specifica. bine fierte. miros pliicut. culoarea. consistenta. minzat. cu luciu specific transparent. mirosul. gust. sorici): earne de ovine cal. gramaj corespunziitor. picioare. K. git. (vitamine B1.

. in timp scurt si la 0 temperatura constata. si anurne.'gume din legume si supii de case .. Schema 8... se aplica eel mal avantajos procedeu de prelucrare termica. precum si surse de fosfolipide ~i saruri de calclu (ouale... SUPELE Supele sint preparate lichide eu gust dulceag... 8..1.1. . creme). Procesul tehnologic de obtinera a unei supe limpezi de oase este descris in tabelul 8. Tabelul mai euprinde si tehnologia specifica a doua 102 so.1._ .... In timpul obtinerii preparatelor lichide. Clasifiearea preparatelor liehide se face dupa tehnologla aplicata la obtinerea lor si dupa componenta de baza. insotite de diferite elemente de adaos.. 8.. s:: ~ ~s Q) VJ t'd o ~t'd 6...c ::)10 U)M 't'dc 103 . ..000 . laptele).. Legumele se indeparteaza prin streeurare.~ . smintina.2:: . au loc 0 serie de transfermari in componente.. eu adaos de legume dtferite...Elementele de adaos sint surse de amidon (crupele..ii carne -0 ""'. aces tea influentind aspectul preparatului precum ~i valoarea lui nutritiva si gustativa ... limpezi sau ingrosate.. fiind indicata in schema 8.. dupa prelucrare termica.. C\l Se asigura astfel 0 fierbere uniforma. v - din legume ~i sura de oase din legume I C 0~ II 'OIO"HO otOtOC"'J MT"""I IIII tl'l~g gggggg T"""IOP"""4 !.. eu pierderi minime de factori nutritivi.. fierberea in aburi sub presiune in marmita sau oala sub presiune. pastele f&inoase. QJO ""Cd . GJ "0 . SUPELE LIMPEZI OOOMOOOOO LOMl""tOOO IIII II IIIIII Se obtln iprin fierberea extractive a oaselor sau a carnii. galu~teJfideaJ orez. faina). Denumirea preparatului lichid se face in functie de leguma de baza sau de tipul de carne utilizat la obtinere. Pentru a mentine citi mai multi factori nutritivi in preparat. Pf("jJa r a It lichide din t.1. o. Aceste supe pot fi servite ca atare. . cum ar fi: taitei. .1..1 Claslflcarea preparatelor lichidc sup a de oase din legume -upe ill~ri}~<lle (supr.

. .025 0..roslile se curata de pielita !ii se taie felii . in fi~ii.:.. Dintre supele mgrosate din legume eel mai des solicitata in unitatile de allmentatie publica este IIsupa de fasole boabe si costi~a" al carer proces tehnologiceste descris in tabelul 8. spumiera. inmuicrea in apa rece 12 specif'ica Tehnica prepararii . cutite inox diferite.servirea fierbinte. smin- - kg kg kg kg kg kg kg kg 0. Procesul Sortiment gramaj/ portia Supa cu fasole boabe iii tehnologic Matern prime fasole boabe ceapa morcovi patrunjel radacinii si pastirnac slanina conserva afumata iaurt faina patrunjel verde sare de obtlnere a supei de fasoJe boabe ~i costlta Tehnologia Operatii pregatitoare . curate ~i dezinfectate pentru a asigura mentinerca calitatii ~i a integritatii continutului. Operatl] pregatitoare sint: . taiere marunt.fasole boabe : alcgerea de impuritati.1.. satir de oase. taiere: marunt.patrunjel verde: prelucrare prlmara. taiere . conform retetelor specifice. Tehnica prepararil consta In: . emailate sau din aluminiu.2 Screma . oparire .2. se curata. Operatia de dozare a componentelor se roalizeaza prin cintarire sau volumetric.. tehnologlca de prepararo a supelor din legume ~i 5Upa de oase Sint preparate llchide cu densitate marlta. spalare. ustensilele ~i utilajele folosite pentru obtinerea preparatelor lichide sint: robot eu dispozitive de taiat ~i pasat legume. Cind. telina) se spala.100 0. I costlta. SUPELE INGROSATE Supele de legume ~i supa de oase sint preparate lichide ce se obtin aplicind procesul tehnologic redat in schema 8. taiere marunt. ~ : [ ::'. .100 0. feIii.adaugarea legumelor (in ordmea duratei de patrundere) !Ii continuarea fierberli pina la aproape de patrunderea totala a componentelor.:" . cuburi.__pregatirea elementelor de adaos. 400 g kg kg kg 0. Prr~~!lreil ele· menlel6r de ~r1. Tabelul 8."'" pi 111)".150 ore. Verdeata utillzata pentru supe este patrunjelul verde.] t ~T--· a .. se utilizeaza ca elemente de adaos compozitia fermata din faina. furcheta.fierberea legumelor in supa de oase: se pun la fiert (sau se: Inabusa intii Intr-o cantitate mica de graslme sl supa de oase) in ordinea: duratei de patrundero si se prelucreaza termic pina sint toate legumele aproape patrunse: in timpul prelucrarii term ice.:. spalarea. polonic.scurgerea. se taie marunt si se oparestc.M.2. =-adaugarea elementelor de adaos si de condimentare.~rrl"'!IHII". . se spala. Cantit<1ti pentru 10 porti. se spala si se tale diferit in functie de preparat.. preparate solicitate de consumatorii de toate virstele.inealzirea supei de oase a carei reteta de obtinere este indicata in tabelul 8. faina se cerne si se arnesteca ell supa rece.fiiina: se eerne !ii se amesteca cu iaurt .radacinoase: prjprelucare mara. ell smintina (sau iaurt) ~i galbenu~ de ou: . .. 8. carouri sau marunt. radaclnoassla (morcov. pastirnac. 15'.2. cu continuarea fierberii inca 10 minute. Schema 8. patrunjel.fierberea fasolei in apa rece. a fainei si fierbere 10 rninute pentru uniformizarea gustului . strecuratoare. marunt 104 105 .2. Vasele utilizate sint din inox.fierberea ptna 1a patrunderea partiala .250 0. . precum ~i pentru creme.costita afumata: se taie cuburi 11ise inabU!la in 100 mI apa .~r<-----~ ----JL U. triunghiuri. Elementullichid al supelor ingrosats este constituit de apa calda si grasimea pentru supele din legume sau supa de oase pentru supele din legume ~i supa de oase. linguri inox. se completeaza cu supa de oase.300 0.:.prelucrarea prirnara a legumelor: ceapa se curata.sortime~te de supe: "supa de giHu~te cu gri~" ~i "supa de tai~ei de casa".. adaugarea de apa calda !ii sare: . datorlta mentlneril legumelor in preparat si dupa prelucrarea termica.ceapa: prelucrare primara. .500 0. oale cu capacitati diferite.200 0. eu piitrunjel verde deasupra.050 0.030 - rosli costlta . orezul sau fideaua se fierb si se clateste in jet de apa rece pentru a indeparta amidonul de pe suprafata lor ~i a evita lipirea. V~ele. marrnita sau oala sub presiune.. IIrr::Tu.400 0. pentru uniformizarea gustului preparatului.'r. . castroane de marimi diferite.prelucrarca primara a verdeturilor: curatire.adaugarea eosti tei si a rosiilor. tara sare.1. :..~-.

8. creaza' primal' ~i se taie cuburi. gust dulceag. carnea de vita. aeeasta se subtiaza eu supa rece ~i se adauga in preparat. cu patrunjel verde deasupra. 0 data cu condimentele si compozitia fermata din faina. radacinoasele se prelu. prelucrati prlmar. se taie euburi.materialul pentru limpezit se pregateste din carne a tocata amestecata eu albusurile de oU.3. Ia bol. Calitatea supelor depinde de calitatea componentelor precum ~i de corectitudinea apllcaril procesului tehnologic. Tabelul 8. fierberea prelungita fierbere in clocote mari la obtinerea supelor I I - Remediere strecurarea prin a tifon umed supei de oase - . supiera sau canii.4. consomme-utile se realizeaza mai ales in unitati speciale ~i se servesc in menluri pregatite pentru diverse ocazii. teristice supel de oase lit elementelor de adaos fara gust lii miros strain. ~i galbenuo!?de QU. se oparesc.1. la care se disting dow! etape principale: prepararea supei sau fondului de baza si limpezirea sau clarificarea. carnea de pasare. Se realizeaza printr-un proces termie de lunga durata. existind unele particularttati in obtinere. Datorita modului de pregatire l?i caracteristicilor lor deosebite. amestecind continuu pentru 0 buna omogenizare. Defectele ce pot aparea la obtinerea supelor sint indicate in tabelul 8. Principalele clemente din care se obtin consornme-urile slnt: oase cu valoare. Iaina cernuta ~i arnestecata eu putina supa rece se . In timpul fierberii se spumeaza de cite ori este nevoie.~-~-~?4#§?'k>' . . Ambele sups se servese fierbinti. se desfac frunzele ~i se taie in fisli subtin. supa nesarata adaugarea de - legume flira forma definitii (sfarimate) densitate mare prea - - fierb~rea prelungita proportie necorespunzatoare intre elementul Ilchid lii legume sau elementul de adaos.. Supa de carton Cartofil. CONSOMME-URI Tabelul 8. Tratamentul termic consta in fierberea extractiva a oaselor in apa reee eu sare.apa reee. iaurt. se ind arteaza cotorul. legume si condimente. Operatii pregatitoare sint urmatoarele: .3. se separa albusul-ds galbenus: . Pentru obtinerea celor doua sortimente de 'supa se aplicii procesut rehnologtc indicat in schema 8..3.ouale se spa Ia.. 107 106 . se spala.pasta de tomate se dilueaza cu apa si se adauga in preparat. dupa care preparatul se paseaza si se adauga orezul fiert separat. I Supa de rosfl cu orez \ I Culoare galbuie sau specifica legumei de baza I consis-I tenui lichida - Gust sf miros caracplacute. _. ardeiul gras se spala. Fierberea dureaza patru-cinci ore. se spala ~i se taie fl~ii.~ .adauga in preparat 0 data cu ultimele legume (rosit si ardei) si se continua fierberea 30 minute. radacinoasele se prelucreaza~ rirnar si se taie felii. se dezlnfecteaza. - de adaugarea supa de case. jumatate din cantitate se taie feli~ restul se lasa intregi: . se spala.legumele se curata. condimen tare corespunzatoare . Proprietatile organoleptice ale produsului finit sint indicate in tabelul 8. I - gust sl aroma denaturate - - adaugarea de necondisupa mentatii Consomme-utile sint preparate liehide concentrate si degresate.oasele se taie bucati. galbenu~ de OU. posibiIitali Defecte aspect tulbure remediere Cauze sararea excesiva nu s-a adaugat sare Ia mceputul fierberii nu s-a Inlaturat spuma la tlmp nu s-a strecurat eu atentie fierberea s-a facut in cloeote mari sau un timp tndelungat dozarea greliita a sarB cantitate pl"ea midi de Iichid fierberea in vas neacoperit.- - ~iile proaspete se spalasi se taie sferturi. specific si valoarea nutritiva. cauze. tin(cj. se spala din nou.2. varza se spala. dozare incorecta a condimentelor. Defecte.'.. se adauga legumele intregi. Supele se prezinta in bol. servindu-se ealde cu patrunjel verde presarat deasupra.4. La baza diferitelor sortimente sta consornrne-ul simplu . legumele taiate felii si piper boabe.3. care dau gustul plaeut. Tehnologia prepurarii consomme-urilor este data in schema 8. Caracteristicile Grupa del produse tiupe Aspect sau u~or limpede opalescent legumele si elede adaos mentele patrunse cu !ii forma definita verdeata la suprafata organoleptice ale supelor Supele eel mal des solicitate de consumatori sint: "supa de cartofi" ~i "supa din rosi i cu orez''. . supiera sau cana..

se degreseaza ~i se strecoara prin sita. fiiina. Operatii pregatitoare pentru [!11ateriai Tratamenlui termic pentru iim~pezg I I Strecurarea ~i degresarea. se serve~te eald in cesti speciale Schema tehnologica de preparare a cremelor din legume I !- Doz area condlmentelor : sups de oase. ._r-----··~·~~'~·--l~J ~. este Schema 8. Obtiner ca Diviz area cr utoanelor grasilnii "'- din pline ._. nucusoara rasa.J. . se ruleaza ~i 51. 'In 50tit de parmezan.'h..6.1. In mornentul servirfi se adauga cuburile de carne si ciupercile inabullite S8 serveste fierbinte. . Cremele de legume au doua legume: ceapa fJi leguma de baza.la sfirsit 51. Tehnologla consomme-urllor este redata in tabelul 8. se toarna in forme rotunde (dlarnetrul 1 ern) . piine alba. rnabusa cu 0 parte din consomme.se umplu cojile de pate a chou cu pasta de ficat. Ver lficarea calitati. I Prelucrarea primara: oua. pind sint bine patrunse. direct in produs sau separat. . In acest timp protelnele din albus ~i carne. se spalh.se pregateste paiul parmezan din aluat foitaj sl parmezan ras.5 Tehnologia Sortiment Consomme Ambasador Consomme Rossini prepararil consomme-urllor Pregatirea garniturii si a consomme-ulul simplu carnea de pasare se fierbe.- If I .. servite in momentul consurnarii. 51. Materialul de limpezire se adauga in consomme.' adauga rnazarea din oonserva si vcrdeata tocata marunt.4. fiiina Prelucr a re terrnica: .rea cremei. Servirea consomme-urflor se face f'lerblnte sau rece..4 zeste - Consomme parrnezan Consomme legume cu pai Consomme clatite cu se pregateste compozitta de pate a chou.. care Procesul tehnologic general de obtinere a redat in schema 8. 51. se amesteca cu untul alifiat. se asaza pe farfUrioara. in mornentul servir ii se adauga peste legume rcstul de consomme 5e poate servi cald sau rece. obtinuto prin pasarea mic.Iegumele se cunita. se taic oubulete ciupereile: se taie lame.l'binte. 8. si tabelul B. r Sortimente de consomme-uri: au la baza consomme-ul slmplu ~i adaosuri diferite. arnestecului galbenu~. ILl~ ____ "] -----r-. sa re For marea • .se infiel'bintti consornme-ul.' CDC clatitele.. se repune 1a fiert si se continua tratarnentul termic 0 ora.' felii subtirt. compenenleior lOperalii pregiititoare - - - se toarna consommeul in cesti. prin coagulare.3.se Infierbtnta consomme-ul simplu . In functie de acesta se reallzeaza diferite sortimente. Pr elucr arca prima rii a iegumeior inca izirea supei de oase '" laple t.ficatul : se fierbe. . se serveste fi{.estecatecu lichidul de fierbere in care ticule mid de legume.-. marg arina.} -}I . Dupa fierbere.. sare.. . lapte . - - consomme-ul se prezinta in cesti speciale. Lirnpezirea. .!.' infierbinta consomme-ul.4. in momen tul servir li se ad auga cojile depate a chou umplute cu pasta de ficat.Schema 8. oua. antreneaza particulele in suspepsie ~i limpezesc supa. CREMELE Tabelul 8.~· legurnelor . sc .rea Ftcrbcr ca ~_J Io mln [ ~- ----109 [ser'Jir~~ ] "1- 108 Itl . sarea si piperul. legume. consomme-urfls se ternpereaza. I I .::.5.. se paseaza. ~e realizeaza 0 noua strecurare prin etarnina umeda si se degreseaza.se prcgateste oompozitla de clatite in care se incorporeaza verdea~a Uiiata marunt. '~feIii subttrI . [!~~~~_I~ - se a~aza clatitele in ceasca sau supiera se toara consomme-ul. legumelor prelucrate terse ana in suspensie parin components eel putln da ~i denumi. se inabu~a consomme-ul slmplu: se tncal- I - Prezentarea ~i servirea J~nt supe Ingrosate.. lapte. coniacul.' tail. .J. cremelor din legume. .. faina.

supiera sau in cana cu euburi mici din carne de pui. Se continua fierberea 1520 min. (continuare) prepararil Tehnica Operatfi - nregatitoare din conopida - ceapa se cud\ta. moderat.supa de case se prepara fo. se dczoseaza si se taie cuburi mici. se paseaza . ceapa se cUrata.faina se c~rne - se introduc legumele in apa clocotita cu sare. bucl1etelele de conopida se fierb in supa.legumele se curata. carnea se fierbe in apa.. S:lre lil se ada1Jga in compozilia obtinuta unterior.n al Lusurlle de galbenu~uri. .faina se cerne . Se adauga bucati de margarina pentru a evita formarea pellculei Ia suprafata. . se adauga la crema !ii se fjerb inca 10 minu'. Cn~ma se' prezimii in bol. se dczinfecteaza. faina. supa cremii se prezinta in bol sau cesti.5 Tehnologia Sortiment Supa-crerna specifiefi supelor-creme Tehnica prepararii Sortiment Operal.!i:i Iapte. Se amesteca faina eu laptele.faina se cerne .laptele se fierbe ~j S8 raceste. - - Supa-crema din peste (!lalau) pe~tele se ctirata. Se adauga ceapa. unt si supa ptna se tnmoaie. . . se spala. amestecind eontlnuu. . se spala. ~ - - din carne de gainA Supa-crema gaina se cUrata. patrunjelul radacina si piistirnacul se curiita ~i se spala. pastlrnacul ~i se mai fierb circa 20 min. La sfir~it Supa-crema din ciuperci se pregiitesc legumele pri mar ~i se ta ie felii. morcov ii. se dezinfecteaza se . se spala !ji se taie pe~ti~ori conopida se cUrata. se spala. E.ouale se spala.i sall cc'. se desface buchetele si se tine Irr-apa cu sare uu min.. .ouale se spala ~i se dezinfecteaza. se cresteaza. puiul se curata. se tsmpereaza.e mai fierbe 10 min. se separa albusurtle de galbenusuri. _ piureul de peste se adauga ill supa strecurata sl pasata ~i se mai fierbe 5 min. Se Iierb 10 min.ii prcgatitoare I 8.se introduce qi pe9tele !Ii se fierbe aproximativ 10-15 min. Dupa ce legumele au Hert. 0 parte din buchetelele de conopida se scot din supa: Se adauga ceapa tnabusita si se mai fierbe 5 minute. sau supiera. se tree prin jet de apa si se sepa. Preparatul se prezinta In bol. se dezinfeoteaza. cartofii 111 110 n . supa de oase se prepara conform retetei se pregateste amestecul de galbenusuri cu faina si lapte \ - ceapa se inabu!ia cu jurnatate din cantitatea de margarIna ~i supa. silpier.. se rumenesc la cup tor stropite cu 25 g margarina. . se adauga rsstul de supa ~i faina arnestecata cu lapte. Se serveste fierbmtc. se taie lame . _ se separa albu~urij.piinea se taie cuburi mici.ciupercile se CUrata. se spala .e margarina sall unt. se curata de coaja. Cind cartofii au fiert.l'>C:j. jumatate din cantitate se taie miirunt. Se condimenteaza cu sare. - - Supa-crema din carne de pui. se paseaza. se seoate carnoa. ceapa se inabu~a cu legumele !ii jurnatate din cantitatea de ciuperci..rcstul de carne Se trece nrin masina de tocat sau sita. se strecoara !ii se paseaza se repune la fiert.c. se oparesc citeva fileuri. se flarnbeaza sl se spala."! de galbenusud . Se adauga apoi restul de supa ~i se mai fierbe 15 min. . In compozttia rezultatii se adauga giilb'enu~urile amestecate cu faina.~ losind re~eta respectiva sese in 25 g margarina !ii. se fierb pina sint aproape gata.. sare.. cu bucati mici de carne ~i ciuperci taiate lame.supa de oase se prepare conform retetei respective. faina. - se adauga bucati de unt sau margarina. Se adauga supa de oase sl Se fierb la foe. Giilbenusurile se amesteca cu lapte. !Ii se adauga in supa. se se scoate pestele din supa.. iar compozitia ramasa se paseaza.se serveste fierbinte CU cu-· bulete de peste ceapa se inabusau unt. se tree printr-un jet de apa rece.. galbenu!iuri si sare. supa de oase se ficrbe cu carnea de pui sl sa rea. cubulete. Galhenu!iurile ~e nmestedi eu lapte. se serveste fierbinte cu buchetele de conopida ~i unt adaugate in momentul servirit.trec sub jet de apa rece sl se separa albusurtle de galbenui?uri. se spala ~i se taie feHi. taiate.morcovil. pentru a nu se prinde pe vas . se dezoseaza 9i se taie cuburi.ouale se spala. adaugindu-se restul de ciuperci. mici. . .6. se tree prin jet d<' apa rece. se adauga galbenusurile cu laptele si sarea. Cind carnea oste fiarta se seoate.Tnbelul Tabelul 8. retrage vasul de pe foe. sc flambeaza . se continua fierberea inca 10 min.. . se oparese ~i se mdeparteaza apa . se serveste fierbinte. se dezoseaza ~i se curala de 'piele. . Deasu· pra se adauga buditi <. filina se cerne ouale se spala. Se spumeaza. se spala. Supa-crema din cartofi - cartofii se spa la. .i. ceasca. ceapa taiata marunt si jumatate din cantitatea de ciuperci se inmoaie in 250 g unt !Ii sup a (200 ml). se eviscereazii. cind acestea sint bine fierte se retrage de pe foe. patrunjelul. preparatul se prezinta in bol.se amesteca fain a CU :) parte din Iapte _ giilbenu~urile se arnesteca cu 0 parte din lapte. se tale sferturi pe lungime. la sffrsit se adauga bucati de unt sau margarina.

1 se rumen esc Ia cuptor faina se cerne supa de oase se prepara fofolosind reteta respectiva ceapa Sf! iniibu~ii in margar ina sau unt. . - - rnazarea din conserva se scurge de lichid si se trece .S. cauze. de proteinele superioare din ou si Iapte. . .divizarea grasimii: se utilizeaza margarine sau unt. galbenus si lapte. ouale se prelucreaza primar prin separarea galbenusurilor: laptele se fierbe !?i se ternpereaza: se obtine un amestec din Iaina. sau margarina. piinea se taie euburi mid care se stropesc cu 25 g margarina sau unt :. iar taierea se face rnarunt sau In . Crernele se prezinta in ceasca. garina.fierberea pina la patrunderea cornponentelor. se servese ca felul I. Se digera user. Se trece prin pasoar obtirrindu-se 0 crema.fierberea 10 minute pentru unlformizarea gustului. aglomerari eu - fierberea Insutlcienta (legume nepatrunse) adaugarea incorecta a amestecului faina.7. fara gust ~i miros strain gust dulceag.prelucrarea primara a legumelor se face specific pentru fiecare leguma. - 1 ( .pasarea preparatului si obtinerea unui piure de legume. avind ca adaos unt. cu supa. specifice legumei de baza. subtiata eu supa de oase. 112 113 .mte " Supa crema din conopida Preparate Iichide speciale Caracterizarea preparatului. unt.. Crema se prezinta in ceasca. 1/3 topindu-se pe bale de apa. continuarea fierberii ~i repetarea operatiei de pasare Opera[il pregatitoare sint: . eondimentare corespunzatoare Tabelul 8. eu crutoanele de piine deasupra. . si S.: bol sau supiera si se servesc flerbinti.8. se spala. completind eu supa.. placute.feW subtiri. sare. Se adauga bucat! mid de rnargarina (25 g) sau unt pentru impiedicarea formarIl crustei. galbenufj de ou ~i formarea un or aglomerar l de coagulat proteic.pregatirea elementelor de adaos: faina se eerne. galbenus. Tabelul 8.. . care se stropesc eu grasirne topita :. Supa crerna din conopida este apreclata pentru valoarea nutritive ridicata data de glucidele din conopida. .•__ s_o_rti_·_m_e_n_t __ Supa-crema din mazare l. lapte.7. iiiia te diferi t - alb-gal buie sau cu nuana ta slaba eulorii legumelor de fluida omogena - sr-mi- - baza. se toarna in crema amestecindu-se continuu pentru a nu se tala.oi lipidele din galbenusuri. care se Imparte in 3 parti egale. Gust si rniros .1 prin jet de apa rece 1 ceapa se curata. bol. La sfirsitul fierberii seadauga cuburi de mar . Galbenusurtle se arnesteca cu lapte si sare. Caracteristicile organoleptice preeum !}idefectele ce ar putea aparea la obtinerea cremelor sint indicate in tabelele 8. Se adauga mazare supa de oase.6. Se serveste fierbinte. I Creme. - neomogene. posibilitati Cauze dozare incorecta a cornponentelor fierberea indelungata insuficienta sau de remcdiere Remediere adaugarea de supa de oase si potrivirea consistentel fierberea pina la obtinerea consistentei corespunzatoare . - opalescent Ia supratata crutoane de piine sau legume fierte.obtinerea erutoanelor: se tale piinea felii subtirl siepoi cuburi. (continuare) Caracteristicile Tehnica prepararli Grupa de produse Aspect Culoare Consistenta organoleptice ale cremelor . Are gust dulceag 9i aroma placuta. faina amestecata cu apa. . . se separa albusurile de gafbenusuri. Iapte. . potrivind consistenta preparatului cu supa (daca este nevoie) ~i amestecindu-l pentru a nu se forma aglomerari. Defectele Defecte consistenta densa sau putin cremelor. se opareste sl se mdeparteaza apa laptele se fierbe si se raceste oualc se spala. 8Tehnologia culinara cis.Incalzirea supei de oase de face pentru scurtarea timpului de prelucrare termica. . dozarea incorecta a condimen telor fierbere indelungata - - condirnen tare excesiva - - adaugarea de supa necondimentata FISA TEUNOLOGICA Denumirea preporatuiui Griip« de prep. buchetele de conopida. se fierbe ptna ce mazarea este bine fiarta. pentru a impeldica formarea unei pojghite pe suprafata preparatului.adaugarea compozitiei de faina. se tree prin jet de apa rece.i se rumenesc in euptor. x-xr-XII. 'I'ehnica prepararii consta in: . supiera sau erutoane deasupra. amestec care are rolul de a marl consistenta ~i valoarea nutritive a preparatului. sare. . densa. se dezinfecteaza.mabuslrea legumelor cu supa ~i 1/3 din grasime pina Ia pi'itrunderea partiala a legumelor. faina._ - Operatii pregatitoare I Tabelul 8. lapte :. se taie felii.

leustean si patrunjel.agurida). patrunjel si marar.. In:Iic . . struguri verzi .Din albusurile batute I?i prajlte in untura se prepara 0 ornleta care se taie in euburi. la servire.~e caIitate ai preparatulu] finit.cu ro1 de leg are ~i marire a consistentel. I . pentru "ciorbE>l~si borsurile din legume ~I carne" (carnea raminind in preparat). Se taie cuburi. . .<1 urrne de mucegai.ouale: proaspete. Ele se deosebesc de supe prin faptul ca se acre. .. faina . . orez sau paste fainoase cu rol de marire a consiso/ntei.. prelucrat primar.lintervenind in plus operatiile pregatitoare pentru unele elemente de acrire.500 sare kg 0. Culoerealb-galbuje.2. lrngura de lemn. si 8.untul: proaspat cu gust placut fji miros specific. smintlna.rn buch~te. CIORBELE ~I BOR~URILE DE LEGUME ! Ciorba de salata Este tot 0 ciorba de legume..se cerne faina. gust dulceag. pentru "ciorbele si bor~ur~le dl~ legume".c:. ~e paseaza. sue de rosii sau pasta de tomate. se separa albusurlle de galbenu:. pasta de tomate se dilueaza cu apa ..010 UstensiI~ ~ne~esar: sint: vas pentru spalat. nevatarnata.050 sau unt ·kg 0.1. Ciorba de Iasole verde Este 0 ciorba de legume sl supa de oase. cutit. ._ elemenie de acrire: zeama de varza murata. B~c?etele de ~onopida se fierb in supa. pentru a nu ingreuna inmuierea Iegumelor datorita aciditatii lor. Caracteristlcile organoleptice. .Components pentru 10 portH a 200 g conopida ceapa . . Prezinta particule mid de legume aflate in suspensie in lichidul de fierbere.cu rol de marire a valorii nutritive sl imbunatatire a gust)11ui. tel.2.se prepara supa de oase. . Spre exemplificare se prezinta trei sortimente de ciorbe: "ciol'b<1de cartofi". . descrisa la obtlnerea supelor. 8.5 n:m.100 kg 0. morcovii ~i ceapa. Consistenta asemanatoaro eu a smintinii proaspete . ~.lapte . Tehn~c~ p. prune verzi. .repar~rii. . faina. dupa prelucrarea primara. Ciorba de cartofi Este 0 ciorba de legume. deci elementul lichid este apa calda. 0 parte d.4. alaturi de costita si omleta.lli borsurjle sint preparate obtinute din legume sau din ~l legume. la ciorbe r.laptele: proaspat. precum si unele defecte ce ar putea aparea la obtinerea lor sint aceleasi cu cele indicate in tabelele B. jar patrunjelul. "dorba de fasole verde" si "ciorba de salata verde". Ceapa sa inabusa cu [umatate din cantitatea d~ margarma si supa.se pregateste amesteeul de faina. 1 I I pestisort: .faina .verdeturi condimentare: leustean. Leusteanul..i se taie marunt. La acrirea borsurilor se utilizeaza ca element de acrire numai bors. zer.500 kg 0. specific elementului de acrlre. 114 fli . intreaga. supa de oase. ~ elemente de adaos.lele de ~o~oplda se scot din supa. Se adauga ceapa inabusita si se mal flerb: . se dezinfecteaza ouale. se pot utiliza unul sau rnai multe elemente de adaos. care este apa calda ~i grasirnea. CIORBELE carne $1 BOR$URILE C~orbele . iar cartofii. Componentele de baza ale ciorbelor I?iborsurilor sint: .i suya de carne. servet de bucatarie Verificarea caliHitii materiiIor prime folosite consta in. O~eratii pregatitoare constau in: se curata ceapa se spala se taie S? ~ legume diferite: eel rnai des utilizate fiind ceapa. cu gust si mires specifice: . blat de lemn. smintina (sau iaurt) care este elementul de ada os al preparatului.050 supa de oase 1 1. Costita se taie cuburi si se Inabu~a in 25 ml apa.oua (galbenusuri) 1 kg 0. morcovul. dupa prelucrare 115 'f 82. se spala fiecare frunza in jet de apa si se taie fir.'\. piure de fruete crude (corcoduse. • _.i 10 g untura. Aqeste ciorbe ~i borsuri precum si cele din legume si supa de oase. Salata verde se eurata.3.rea 10 min. La sfirsit se adauga bucati de unt sau margarina pentru a evita formarea peliculei la suprafata. iaurt. se adauga in preparat 0 data cu borsul. ~i anume: zeama de varza ~i borsul se fierb separat. Fasolea verde se prelucreaza primar si se tale in bucati mici. patrunjelul. ~e spala.50 - margarina kg 0. . galbenus si lapte.050 kg 0. pentru ciorbe.200 kg kg 0. lapte . fara Ioviturl' . otet.. iaurt. conopida.apa: fi. ra.fama: sa alba culoare aIM. se spumeaza ~i se strecoara. ou. oala. pahal grad~t: sita. Se forrneaza 0 compozitie din galben~. . coloratia specifics soiului.e~eme"!'tul lichid. sarea de lamiie fie dizolva in apa: piureul de fruete crude se obtine prin fierberea si pasarea acestora. pentru "ciorbele si borsurile din legume ~I supa de oase» :.conop~da trebuie sa fie proaspata. . ina!bu~indu-se in 50 ml apa r. se desface buchetele. pentru mdepartarea eventualelor insecte. In compozitia obtinuta se adauga ~me~te~ul pregatIt d~n galbenusurl amestecate eu faina si lapte. se tine in apa eu sare 10 mm.. Elementele de acrire se adauga in preparat numai in ultimele 10 minute de fierbere. bors. telina. sare de Iarniie ~au sue de lamiie.ii subtirl. Se contmua herbe. . Radacinoasele se prelucreaza primal' :. fara impuritati fara miros si gust stram. se tree prin apa rece.uri.i borsuri gustul fiind acrisor. !ntreaga.se c~riWl.c. protejata de 1-6 frunze. . ~ se spa!. iar pentru borsuri .supa de oase: proaspat pregatitaccu gust si miros specifics. se obtinl conform schemei tehnologice generale 8.

car nii ~i a lerrume10r . carne. . fiiI'a forma defin ita Tabelul 8.5. pentru a preveni sfarlmarea earn.i) r::r?lnV. cu forma d finita. celo r cu pasta de tomate sau rO!'lii) - . 8.fierberea 15 minute pentru uniformizarea gustului preparatului.curatirea de piellte.2. componentelor PREGATITOARE J. . se taie felii ~i se adauga cernuta se amesteca eu se adauga in preparat 0 se adauga la servire. 117 II IUt .10. dezmfectate. spalarea. CIORDELE rosiile proaspete.. extractlva a carnf Fierber ea mata. Schema tehnologici de se pot obtine apllcind procesul tehnologic indicat Schema 8. aplicata numai carnii ell miros specific (de exemplu.2. legume.J. Mararul prelucrat pr'imar data eu otetul. organoleptlce ale ciorbelor Culoare ~i horsurilor din carne ~i legume ~i borsurilor din legume ~i carne - 1 t . yerdeturi condlmentare. in apa rece (2-4 I pentru 10 portii) ell sare.5. Se pot servi imediat sau se pastreaza la oald pe baie de apa cel mult 4 ore 1a 60°C. la tempe:-a!ura. supiera sau cana. se decojesc in preparat 0 data cu elementele de adaos. ! Th~U Caracteristicile . « Defecto carne si legume sfar-imate.' Ver ilicarea calitil(ii clemente de acrire.9 ~i 8. IOPERAT!] .fain~ 100 ml supa de oase. cauze. Defeete. Operatia pregatitoare specifica este preluerarea primara a carnii prln.prlrnara. Pregatirea elementelor pentru acrire s-a indicat la obtinerea ciorbelor sl a borsurilor din legume. se spala.condimentare exccsiva (pre r sarata) sau cu gust ~i aroma denaturate donsitate marc prea - - fierbere prelungita proportie nccorespunzatoare intre lichid. plemcntc de aclaos. legume taiate specific preparatului patrunse.c1. condirnentare corespunzatoare Doz ar ea componentelor . portionarea Ia gramaj ~i blansarea (oparirea). iar patrunjolu] verde si smintina oSI BORSURILE DIN LEGUME SI CARNE Aceste preparate in schema 8. legume. fara gust ~i miros gust acrl sor. verdeturl. nesfart- l alb galbuie (cele ell ou. de {)_4°C. . dozare gr~ita mentelor cantitate prea lichid a condimica de se adauga supa necondimentatii de oase -.1 Fierber ea 'j15 minule '" 1::. elemente de adaos. ~. in dulapuri frigorifice sau vi trine curate. sint cele indicate la supe. la bol.. a condimentelor ~i a verdeturilor eondimentare (se retine nurnai patrunjel pentnt servirc).aduugare de supa de U'lSC. a elernentului de acrIre.fierberea extractiva a carnii. se tale marunt. Tehnica prepararll consta in: . se oparesc. pat~unse.adaugarea elementelor de adaos. carne de ovine). carilcteristi ce dementelor din componenta. obtinere a ciorbelor Preparatele lichide se servesc fierbinti. Aspect I - I Consistenta lichida I - Gust si miros placute. 116 J r i I - aspect tulbure - nu s-a adaugat sare Ia inceputul fierberii nu s-a inlaturat spuma la timp s-a depasit timpul de fierbere. destinate in exclusivitate pastrar ll lor. - elernente de adaos ~L_ berea .JIt elemcnte de adaos. pina la patrunderea partiala a carnii: in tirnpul fierberii se indepartaaza spuma. tndicii de calitate pre cum ~i defectele ce pot aparea sint indicate in tabelele 8.~~::J Operatlile pregatitoare pentru legume.10.adaugarea legumelor :.L . condirnente.I.i contlnuaraa fierberii pina Ia patrunderca componentelor (marmita se inchide dupa adaugarea legumelor)· . Se pot pastra maxim 48 ore de la preparar~. J Pregatirca elementelor de aerire . posibilitati Cauze fierbere fierbere prelungita in clocote mari de remediere Remediere la carnea cu tesut conjunctiv care s'e sfarima user (peste) se adauga In apa de fierbere putin otot. Pr e g a t ir e a elernentelor de ad aos Prel ucr area prirnar a a c!irnii Prel ucr a rca primar a a Iq~umelor -'" Jt Prelucr area primarii a verdeturitor - opalescent bucati de carne cu sau fara os unif m portlonate. fara miros strain..

a~dell se inabuse separat U. pregatlte frecvent in urritatile de alimentatie publica.. . Ceapa. Dupa fierbere. prelucrate primar. a~~eii fi!!i~. lungi de5 em. srnintlna (sau iaurt) ~i galbenus de ou. la servire adaugindu-se rnarar verde. se tale fl~ll cS . Astfel . taiere se pierd substante nutritive aflate la su~ra~a~a a!l1~entelor.e se !r~nsforma in pectins solubila si legumele se inmoaie. :aor~ eu carne de miel Carnea de miel prelucrata primar se cpareste si se spala in apa receradacinoasele prelucrato primal' se cresteaza. arza yCareU1?. Prin spalare se pierd componentele chimice solub. c spalare. iar ~ltel~ se degradeaza prin contact eu aerul.olubile. ardeii graai fl~U.a la sfirsitul fierberii. 118 se Bors moldovenesc Radacinoasele prelucrate primal' se tale ~~!!ii. Ciorba de perisoare (a Ia grecque) Preparatele lichide "a la greeque" se caracterizeazi'i prin prezenta compozitiel de faina. se aplica schema tehnologica 8. Inainte de fierbere. existind unele parttcularltati in preparare.se medeleaza perisoare rnici. 1/2 laslndu-se Intrcg sl adaugindu-se la fiert cu radacinoaselo. (albuml?e. plna la patrunderea partiala. varza. timp de 6 ore. la servire. acrirea facindu-se eu sue de lamiie (sau sare de larniie). Rm. rO$l~le felu. La sorvire se adauga 1/2 din patrunjelul verde. osiile v r proaspete. di patrunje. patrunjelul se adauga doar la servire. Ciorba de potroace lVIiiruntaiele se spala.dupa prelucrarea primara. y Protopectinaeare leaga celulele tesuturilcr veg~tal. alimentele sint prelucrate p~lmar. oparite.sl a cepei. rotunde (4 bucati la portie) care se pun pe un platou stropit cu apa $i se adauga in preparat 0 data cu 2/3 din orez. usturoiul se curata. se strecoara preparatul $i burta sa taie in fi!!ii subtiri. Pectinele prm fIer~ere mdulc~s~ gustul preparatelor lichide in care au fiert legumele. iar 1/2 se zdrobeste. daca apa Iolosita nu este calcaroasa. globuline) si vitamine hidrosclubile care tree III apa de fierbere influentind valoarea nutritive a preparatelor.n~~ i a rtravetii murati se spala se curata de coaja ~1 serninte.ta. ceapa ~arun. La servire se adauga smmtma si 1/3 din patrunjel. decojite sint tal ate feln. alaturi de ele. . se tale marunt.· . flor~ pescaresc I Capetele sl eozile de peste se spala..5.ngus. gogosarii se spala I. un ou intreg.?1ll Ciorba !araneasdi ell carne de vita Legumele .iar restul de patrunjel. se oparesc si se taie felii. ceapa uscata sl ceapa verde se prelucreaza primal' ~i se tale marunt.mentele de adaos (otel.. dupa prelucrarea prlmara. solubile cum sirit: substante minerale.de tomatlf. radacinoasele. se taie felii si se adauga in preparat 0 data cu zeama de varza ~i celelalte adaosuri. radaeinoasele t. rosiile proaspetye se 9u~a~a. radaci: noasele. se scot oS~ll arr:ar ~i ~ranhii1e: radadnoasele si eeapa se preluoreaza primal'. Preparatele lichide speciale se realizeaza prin tratamerl:tul ter_nllc de fierbere. seA~~ie as~~el: ca~tofii eUbur. cind legumele sint patrunse partial.iunghiuri. se curata si se oparesc: radacinoasele prelucrate primar !?i ceapa se taie marunt.or~ pma Ia patru~dere~ partiala. La ~servire se 'y s adauga 1. se spala. Radacinoasels se indeparteaza din preparat dupa prelucrarea terrnica. Fierberea perisoarelor dureaza 20 minute. nutrItive. radaclnonsels si 1/2 din ceapa se prelucreaza primal' f}i se taie maruntorezul se prelucreaza primal' $i 1/3 se opareste: larniia se spala si se stoarce sucul: peri~oarele se pregatesc din carnea ~i ceapa tocata la care se adauga orezul oparit. rosiile se spala. spalate.. patrunjel verde si sare . Prelucrarea terrnica se face in 8 litri de apa. Pentru reducerea pierderilor pe masura 119 1 III . ~ /2 in y 1'1i e oparesc. ceapa n:al'u. ~lel si 100 ml apa.le in ~pa. usturoi) eu care se fierbe inca 1() minute. I 60rs rusese ~eg~mele. se oparesc. Carnea se pune la fiert dupa patrundersa partiala a radaclnoasslor. 8. se decojesc. La servire se adauga 1/2 din patrunjelul verde. adaugindu-se in zeama. Prin fierbere alimentele cedeaza 0 serie de substante. . TRANSFORMARI CE AU LaC IN TIMPUL PREGATIRII PREPARATELOR LICHIDE SPECIALE Caraeteristiee pentru preparatele lichide eu carne este introducerea acesteia in apa urmata de fierbere la foc moderato . gogosari. se taie astfel: cartofii.mazare~ 1. se ~daug.fiert. restul verdeturilor fiind adEiugate 0 data cu borfJul. varza 91. se spala. u . lId vel' e. proteine s.. Ciorba de burta Amestecul pentru ciorba se oparests ~i se spala. se amesteca cu zeama (200 ml) ~i se strecoara. . REidacinoasele ~i ceapa prelucrate primal' se taie in doua sau in patru.ri.'1 JasoI:a conservata se scurg de lichid si se spala: Iousteanul 1'1:1/2 . ceapa.3. iar ceapa verde se adauga o data cu borsul.te.>i se tale fj~ii. cu verdeata. ytl:nP in care au loc pierderi cantitative si calitative... ~i anume: Ciorba ardeleneasca cu carne de pore Legumele.Pentru sortimentele de ciorbe l1i borsuri din legume si carne.i•.iile.. tarhonul opareste . cUb':l.lmpr~:ma eu borsul 91 pasta ._Pl'lrl: uratl~e. Carnea prelucrata primal' se toaca cu 1/2 ceapa taiata sferturi.dm patru~Jel se adauga in preparat 0 data cu bOT9UI. se tale marur:t ysr se pu_? la fiel!t primele in apa calda cu sare.sf:cla ~091e dupa preluetarea primara sl taiere se fierbe ~n 1/3 b. glucide. Dupa patrunderea partials a radacll:oaselor se pun capetele si cozile de peste !a .

crupe. ciuperci etc. spa lata si taiata. aslgurind 45-500/8 din necesarul caloric pentru 24 de ore.. optional eu preparatele Iichide. uleiuri eterice. Dupa taiere se pastreaza In apa acidulaw. stimulind pofta de mincare. subproduse din carne. E. se recomanda la sfirsitul pregatirii lor sa se adauge sucuri de legume verzi. preparate de baza ~i desert. se opareste (se da in citeva clooote) 1'1i se trece prin jet de apa rece pentru mdepartarea substantelor iritante pe care le contine . Pentru preparatele lichide se pot folosi si legume deshidratate..- _· Schema 9. fapt ce determina marirea apetitului liii usurarea digestiei. add ascorbic). acizi etc. pentru a ave a consistenta crerncasa. 9. In forma caracteristica pre:paratului. mazare. incomplete (in cantitati mai marl In fasole boabe.).Ceapa. . cedind 0 parte din apa mediului de fierbere. celorlalte preparate din meniu.1. paste fiHnoase IIi br lnza: piine. Cele conservats se scurg de lichid si se clatesc in jet de apa reee. fier. glucide simple ~i poligluejde sub forma de amidon si celuloza (in fasole si carton). iar legumele saracs in apa si produsele cerealiere absorb apa din lichidul de fierbere. in primul rind. spanac.1. lipide provenite din grasimile adaugate in preparate. Se mareste secretia sucurilor digestive. si prin fierberea lor in conditli eorecte calitatile nutrition ale sint aprcape identice eu cele ale legumelor proaspete.Liimiia. printr-un aspect atragator. Preparatele din legume se caractertzeaza.1 Clasificarea din din din din din preparatelor sorvite ca prim fel legume.TEHNOLOGI1\ PREPARATELOR SERVITE CA PRIM FEL . legumele eu continut mare de apa si earnea l~l rnicsoreaza volumul. S9 spala. datorita coloritulul viu pe care il au legumele. unto '. care se servesc ca prim fel in meniul pentru dejun. complexul B. oua. provitamina A) in proportie ridicata. Dupa prelucrarea termica. verdsata taiata marunt.eparatele care se pot servi ca prim fel la dejun se claslfica In Iunctie de materia prima de baza. Preparatele.stentri a zilei. potasiu) 1'1i vitamins (C.Verdeata se spala in jet de apa. . fosfor. Dejunul reprezinta rnasa cea mal cons. Structura rneniului pentru micul dejun obisnuit euprinde gustari (aperitiv).~ ce alimentele sint prelucrate p~ima~ trebuie supuse imediat tratamentului termic. P . proteine in proportii mici.. pentru a se Indeparta tot nisipul. supele se strecoara. CAPITOLUL 9 . . au rolul de a deschide apetitul prin prezentarea lor cit mai aspectuoasa. peste. Iichidul se concentreaza 'in substante nutritive. Preporou- 1t . pentru indepartarea tuturor Irnpuritatllor. 121 III . Aceasta eoncentrare de factori nutritivi influenteaza pozitiv procesul de digestie ~i asimilare. In timpul pregatirli. Ciupercile proaspete se curata ~ise spala in mai multe ape. preparate de felul intli.. provenite din materiHe prime. curatata. in suspensie. de a pregatl organismul in vederea consumarii. . inainte de taiere. de a mari valoarea nutritiva a aeestuil' prln continutul in trofine al componentelor folosi teo Sint preparate u volum mic si valoare alimentara mare. conform schemei 9. pe~tru a se obtine un Iiehld cit mai limpede. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN LEGUME . K. PARTICULARITATI DE PRELUCRARE A COMPONENTELOR . Iar supele-creme se paseaza. Pe parcursul fierberii. lejera. Ele contin substante minerale (calciu. In acest caz legumele tree in Iichidul de Iterbere sub forma de particule fine. Intrueit fierberea alimentelor duce la 0 importanta pierdere de vitamine terrnosensibile (tiarnina. marindu-si volumul si greutatea.

jumatate din cantitatea de patrunjel. de nerespectarea tehnologlei.sarea de Iamfie inabuslrea cepei ulei ~i apa. . posibilitati de remediere. Prin oparirea cepei se indeparteaza a parte din substantele iritante. 122 II In . t . . dizolvarea in apa: . taierea in felii (pestisori) a cepei . Prea compacta. . decor-area cu ceapa prajita. sare. TRANSFORMARI CE APAR IN TIMPUL OBl'INERII PREPARATELOR DIN L'EGUME . dozarea nscorespunzatoare a cornponentelor pentru S0S. adaugarca sarB de lamiie prea tirziu: taiere~ incorscta: depasirea timpului de fierbere. Apa in care se fierbe fasolea devine lesioasa datorita sarurilor de potasiu (pentru eliminarea surplusului de sarurl de potasiu se schimbii apa de fierbere).bucati inegale. in special' hidrosolubile.cantitate necorespunzatoare de sos. bine afinata.ciuperci sfartmate: . nerespectarea tlmpulul sl temperaturii optime de rumenire.1. feUi . dccorarea cu felii de Iamiie si patrunjel verde. Preparatele din legume trebuie sa alba: . masa ciupercilor scade prin pierderea unei cantitati de apa. cauze. sint indicate principalele defecte ce apar. Fasolea se pune la fie1t Ia inceput in apa rece.Eosoleti boabe se alege de impuritati si se tine in apa rece circa 12 ore.ciuperci. Defecte.tocarea sau pasarea. Fasole Mtuta pregatirea prelirninara a componentelor . pastrarea in conditit necorespunzatcare (timp indelungat la temperatura ridlcata) I 1. inlocuind-o 'cu una clocotita en sare (pentru indepartarea surplusului de saruri de potasiu). marunt . decorarea eu elemente vestede.ceapa . Tehnologia Operatii pregatitoare specifics preparatelor din legume In tabelul 9. estetic. montate ~i decorate: ciupercile sa-si pastreze forma data la taiere.1. 123 Conditil de ealitate. ..rnasa cremoasa.2 Defedele Iii cauzele lor pentru Defecte Ciuperoi la grec" . . Dupa racire amidonul gelifica.. preparatele sa fie potrivit condirnentate.2. montarea pe platou sau farfurie.Prin prelucrarea primarii a legumelor apar pierderi cantitative. Defectele preparatelor din legume sint determinate in principal de calitatea neeorespunzatoare a oomponentelor folosite. prfijirea cepei in ulei ('12) pina la culoarea galbena-aurie. . sorvlrea rece. fara mentinere in apa acidulata. se mareste consistenta preparatului. servirea: rece in Fasole batuta 2.gust !ili miros: placute.clemente de decor ve!itede ~ preparatole din legume Cauze prelucrarea prelirninara a ciupercilor cu mult timp inainte de? tratarnentul termic. se da citeva cloeote si se scurge apa. Tehnologia specifica preparatelor din legume este prezentata in tabelul 9. In tirnpul fierberii. . ceapa sa fie frumos rumenita (galben-aramie). folosirea de vase ~i ustensile oxidabile.racirea: .La prelucrarea termicii a parte din substantele nutritive solubile. adaugare: ciuperci. iar fasolea i~i mareste masa sl volumul (de 3-4 ori) prin absorbirea de catre amidon a unei cantitati mari de apa.2. fierberea timp de lora. caraeteristice componentelor folosite. batere incompleta pentru Inglobare de aer. Tabelul 9. clupercile sa fie blne patrunse iar sosul lejer.- Tehnica prepararii ~i montarea pentru prezentare "iL la greeque" - - - prelucrarea prellminara a componentelor taierea: lame . cauzele care Ie genereaza !?i posibilitatile de remediere. tree in lichidul de fierbere.culoare caracteristica componentelor folosite: fasolea batuta sa aiba culoarea alba. cleioasa Culoare mchlsa Ceapa insuficient rumen ita sau prea arsa Gust fermentat - - 9. piper.lamtia. strecurarea fierberea fasolei: . prin spalare si rnentinere timp mai 'indelungat in apa (0 cantitate din substantele nutritive se dizolva in apa). sare de lamtie. . se distrug unele vitarnine.baterea la robot cu ulei (112) !ii mujdei de usturoi. de folosirea ustensiIelor necorespunzatoare si de nerespectarea conditlilor de pastrare. Tabelul9. pentru a inmuia celuloza din pielita. .aspect placut.consistenta: pentru ciupercile "Ii Ia grecque".a Culoarea ciupercilor prea Inchisa Aspect necorespunzator: . cu adaugarea spre sfir-'?it a vinului: montarea pe platou sau farfurle. pentru fasolea batuta . marar. pisarea eu sare a usturolului: adaugarea peste usturoi de apa fierbinte sau supa. adaugare de Iichid in cnntitntc insuflcienta in tlmpul baterti. Ciuperci . prin indepartarea impuritatilor si a partilor necomestibile (20-500/0) si pierderi ealitative prin indepartarea Ia curatire a unei portiuni din partea cornestibila.seurgerea apei. prin turnare eU posul cu writ. iar fasolea -cea obtinuta la turnare. S311 ell mult timp tnalnte de prezentare. ceea ce deterrnina mentinerea formei prin turnare. apa (circa un litru) .verdeata. .

cascaval ungerea tavl! cu margarina (50 g) cu brinzii ~i oua - asezarea Preparate din crupe {- gaIu!jte din brInza bulz ciobanesc marnaliguta cu br inza 'Ii Qua macaroane cu brtnza taitei eu brmza spaghete eu br lnza de vaci - { - din paste fainoase { - in straturi alternative de rnamaliguta (3). Sortimentul preparatelor din crupe. paste Iainoase 9i brinzeturi este prezentat in schema 9.servirea . 124 Macaroane sau taitei cu brinza fierbere .paste fainoase seurgere. servire: cald - pregatirea m-imaligutei conform retetei studiate anterior. fierbere . caracteristice componentelor folosite. devin usor digestibile.radere . lipide din brinzeturi. isi irnbunatatesc gustul. completate cu lipidele care intra in componenta preparatelor (ulei. montarea pe platou sau farfurie cu margarina topi ta deasupra: servire: calde - prelucnarea prellmlnara ponentelor . se datoreaza dozarli necorespunzatoare a materiilor prime sau nerespectarii tehnologiei specifice.svaiter ! . pentru galu~te si paste fainoase.prelucrate termic corespunzator . montarea: pe platou sau farfurie. . gustului deosebit sl valorii nutritive rnari. . . paste fainoase ~i brinzll Oper atii pregatitoare . gratlnare: 5-10'. aceste preparate putind fi recomandate consumatorilor de toate virstele si chiar in anumite diete.3. restul se presara deasupra. taierea giiIu~teIor eu lingura.In timpul tratamentului termic apar a serie de transformari. formarea a 10 cuiburi Ia suprafata introducerea in euiburi a cite doua oua .. portfonare. t I Bulz clobanesc formarea a 10 cocolosi de marn'illguta: umplerea eu b~nza.pregatire . friimint. Schema 9.2. amestecarea eu brtnza a) pentru macaroane cu intreaga cantitate b) pentru taitei in compozitie 300 g. forma bine definite pentru preparatele din crupe: galustele sau bulz (sferica). asezarea In tava eu margarina deasupr a: gratinare. Defectele care pot sa apara la aceste preparate (aspect necorespunrespunzator. paste fainoase sfarimate sau lipite Intre ele).3 Tehnologia preparatelor din crupe. toti factorii nutritivi raminind in componenta materiilor prime. ceea ce deterrnina 0 digestie usoara. Aceste defecte nu pot fi remediate. brinza (2). mont ate pe platou sau farfurie sa aiba un aspect placut. vitamins $i substante minerale provenite din componentele din structura preparatelor.imediat dupa preparare. flexibile.culoare plaeuta. montare: pe platou sau farfurie.4.2.re . calda introducerea pastelor fainoase tn grasime.brinzll .grasime eu - - 9.La prelucrarea primara apar rnodlficari cantitative foarte micl. servire: pe farfurie.sare . . TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CRUPE. galuste tari sau sfarimate. unt. specifica materiilor prime de baza (pentru bulz galben-auriu.birie patrunse. Tratamentul termic aplicat p€ntru pregatirea acestor preparate este [ierberea. oua . Conditiile de calitate pe care trebuie sa le mdeplineasca preparatcle din crupe. fapt care impune a atentie deosebita in timpul prepararii. . presarare eu .gust si aroma placute.In urma tratamentului terrnic. 9. svatter. 125 In . fierberea in apa-clocotlta cu sare. Tehnica prepararfi ~i montarea pentru prezentare Galu~te a comdin brinza ~ forrnarea cornpozitiei prln amestecare de gri~. Ele contin glucide simple si poliglucide. In timpul fierberii crupele ~i pastele fainoase \If?i modifica in mod considerabil volumul :?i masa (se maresc) . smintina). ineiiIzire .3.structuraafinata (gllIu:?telesi bulzul). . egale ca marime. . radere . PASTE FAINOASE $1 BRINZA . estetie.cascaval gratinare 15'. paste fainoase sl brinzeturi sint urmatoarele: gramaj la portie corespunzator. alb-galbui). prin indepartarea impuritatilor care se considera neglijabile. PASTE FAINOASE $1 BRINZA Preparatele din crupe. servire: calde Tehnologiile specifice preparatelor din vaceasta subgrupa sint prezentate in tabelul 9. . legumele i~y rnodifica consistenta. apoi apa rece. in special amidon din crupe si paste fliinoase. protide complete din brinzeturi. i9i imbuna- . faina. TRANSFORMARI CE AU LOC IN TIMPUL OB'fINERII PREPARATELOR DIN CRUPE.. deoarece amidonul absoarbe cantitiiti marl de apa. Tabelul9. paste fainoase si brinza slnt apreciate de consumatori datorita aspectului placut. clatire eu apa calda. se inmoaie. se formeaza arome noi. Produsele devin astfel comestibile. naturals. pastele fainoase sa-$i pastreze forma initiala.brinzii I Mamidiga pregatirea prellrnlnara a CO mponentelor.mamilligutii . nedesfacute.grir.

.200 0.i verdeata. servindu-se frumos aranjate pe platou sau pe farfurie. cu sos tomat separut. Rosillc. verdeata). imbuni'itatita in acelasi timp de tratamentul termic aplicat. rinichi. Fiiina. 9.intinderea cornpozttiel sub forma de foaie ell grosi mea de 3 em. catifelat.100 1. fiind apreciate de toate categoriile de consumatori.100 0. . Prin gratinare isi imbunatatesc sl mai mult gustul. nici prea dens). adaugarea oului: .rach-e.amesteeare.100 0. Preparatele din subproduse din carne. Creierui se tine 0 jumatate de ora in apa rece. D.6. care au oa materie prima de baza piinea.5.subprodusele bine patrunse.800 0.100 0. ruIarca -'ii asezarea in tava unsa cu ulei.). se desface in putina apa rece. pentru a nu se forma aglornerari in momentul introducerii in preparat. gustul devine dulceag. taleraa julien a ~uneii. creierul pane sa fie frumos rumenit. suculente: . TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN prINE Dintre preparatele de felul intil. au proprietati gustative deosebite. Pentru pregatirea acestor preparate se folosesc subproduse de carne: creier. ele contin proteine complete. La fierbere Se adauga otet pentru ca proteinele sa coaguleze mai repede $i sa nu se sfarime creierul. Indici de calitate. completate in preparate de substantele nutriti* din celelalte componente folosite la pregatirea acestora: legume.Ql5 Operati! pregatitoare Tehniea preparar ii ~i montarea pentru prezentare 1 - sote din fieat sate din msruntale de pui Sunca presata Pastil de tomate Ceapa Piine alba Gri~ Lapte Morcovi Telina radacina Ulei Sare kg kg kg kg kg kg kg 1 - - oua kg kg kg curatirea piinii' de coaja. fier etc. .3. maduva. Preparatul rulada de piine alba si sunca este prezentat in tabelul 9. cu ajutorul legumelor (HhnU. se curata de membrane si se spala. sau potrivit legat (nici prea lejer. sosuri. inima.manta rea ruladei pe platou sau farfurie. fragede. maruntaie de pasare si diferite adaosuri. . decorate estetic. 126 127 In .culoarea specifica componentelor folosite.150 0. Componente 10 portii 0. telinei - Ilerberea grisului in lapte. Miiruntaieie de pui se curatA sl se spala in apa rece. pentru ca aceasta determine intarlrea ficatului. complex B). morcovi. subprodusele de carne se altereaza user. gramaj la 0 portie de produs finit rulada 200 g 50S 80 g Cantit. pentru a putea fi decojite. legumele sa-si mentina culoarea vie. fosfor. fapt care determi~a 0 digestie usoara. smintina etc.000 0. se indeparteaza capsula (membr-ana care n acopera) si se spala cu apa rece.400 0. Racirea creierului se face in supa in care a fiert. de aceea ele se pregatesc in stare proaspata sau imediat dupa decongelare ~i se servesc cit mai repede. in soslera 9. . determinata de con- Particularitiiti de prelucrare a componentelor. lipide usor asimilabile (in special creierul). . ficat. Tehnologia specifica preparatelor din subproduse este prezentata in tabelul 9. St~udura tesuturilor subproduselor din carne este ftna. vitamine (A.servirea calda. morcovilor. cit mal aproape de cea naturals. Tabelul T€hnologia specifica preparatului "Rulada de piine alba ~i sunca" 9. portionare: ~ pregatirea sosului tomat. Pasta de tomate se dilueaza cu putina apa rece. taiere in cUburl mid. substante minerale (calciu. se mentioneaza: rulada de piine alba si sunca. in special fierberea si sotarea.4 tinutul lor ridicat in trofine de call tate superioara. Legumele se curata. ungerea ruIoului cu ou batut. Astf'el. dupa cernere.coacerea Ia cuptor 30 minute ~ racire. asezarea suncii deasupra.3. fara aglomerarl (pentru preparatele sate). trebuie sa alba: . Schema 9.).gramaj la portie corespunzator. In timpul sotaril nu se adauga sare. .tatesc digestibilitatea. musacaua de piine alba si brinza. atragator. . glucide (in propartie mal mare in ficat). TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN SUBPRODUSE DE CARNE Preparatele din subproduse de carne au aspect placut. Subprodusele de carne au valoare nutritlva mare. Ficatul se taie.D25 0.aspect placut. C. neprelucrate termic (unt. UiM bruta pt. frumos montate si decorate. in culori vii. pentru dizolvarea cheagurilor de singe. Sortimentul preparatelnr din subproduse de carne frecvent solicitat ca prim fel este prezentat in schema 9.. se indeparteaza locul de intrare a vaselor de singe. Pierderile de vitamine sint inlocuite prin adaos de alimente crude.4. se oparesc cu apaclocotita.'< servite ca prim fel. aroma $i aspectul. se spala si se taie in forma caracteristica preparatului. taierea in felii a cepei.sosul lichid (a la grecque). grasimi. adaugarea piinii.5. Datorita continutului mare de apa fji proteine. pe toata suprafata. pentru a se dispersa uniform in sosul preparatului. Preparats din subproduse de carne din creler din fieat din maruntale { - creier creier Ul 1a creier rasol cu sos de lamtie grecque) pane .

pestele se altereaza foarte usor. telrno- Crcier de vita pane pregatirea prelimlnara ponentelor. .pregatirea sosului dupa logia invatata anterior. in cantitate mai mare la pestii grasi ~i in cantitate mai mica la cei slabi: vitarnine liposolubile A. lipide bogate in acizi grasi esentiali. Sofa de maruntaie -. datorita dizolvarii acestora in apa. Astfel ereierul i~i pastreaza valoarea nutritiva aproape integrala.7. 129 III ! lUI I • 1i . De aceea ele sint solicitate de toate categoriile de consumatorl. faina. formeaza gelul de amidon. Pestele proaspat. piper. ci . Preparatele obtinute prin prajire se digera mai greu. pentru ca subprodusele sa n~ se rumenaasca. sodiu. Satarea jn grasime trebuie sa fie de scurta durata.servire: cald .adaugare vin . care au ca rezultat irnbunatatirea gustului preparatelor. '. proprieUiti gustative deosebite. mal ales cind se folosesc pestii slabi. . . _ adaugarea vinului spre sftrsit. boia de ardei. adaugarea crelerului fierberca 20' racirea. -. prln fierbere..Tabelul Tehnologia Operatii specifici pregatitoare preparatelor din subproduse de carne (de abator) 9.lamtia: .fierbere 30'. nealterat.spre sftrsit.pregatirea preliminara a componentelor.taiere marunt: verdeata - de pul maruntaie tnabusire maruntaie eu ceapa in grasime ~i apa. . fierbere 20' racire . . . . Cele usor digestibile sint recomandate in unele diete.taierea in bucatl mici a ficatului.prezentare pe platou sau farfune. pasta de tomate. verdeata.Vitaminele care se distrug in timpul tratamentu1ui termic sint Inlocurte. carnea elastica. bine fixati. I _ _ _ Tehnica prepararh si montarea pentru prezentare Creier it la grecque _. .morcovii . are corpul tare. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN PE$TE Sote din ~icat de pore -. in carne.se poate servi ~i cu garnitura de cartofi natur. care nu permite substantelor nutritive dincreier sa treaca in lichidul de fierbere. iar pentru pestii marin! l?i oceanic] ~i iod. . . servire: cald otat. glucide in proportie foarte mica. condimentarea. otet. foi de dafin.stra in spatii Irigorifice ~i se va prelucra cit mai repede. frigere la gratar). ochii limpezi.decorare eu verdeata deasupra.servire: cald . sare. piper. DIN SUBPRODUSE DE CARNE . 1 1) . caracteristice componentelor folosite tratamentului termic aplicat.S.5 9. de aceea se va pa. abdomenul intact. apa clocotita (cca.fierbere 30'. valoare nutritiva mare. montarea creierului pe platou: adaugaroa sosului: decorarea eu morcovi ~i lamile: servire : rece morcovi. Preparatele de peste se digera usor datorita structurii rnusculare fine a pestelui. branhiile rosii. fierberea in apii 20': ceapa. in grasimi ~i float. acoperit cu un mucus transparent. foi de dafin. in abush-ea: .pregiitirea prellminara a componentelor: _ taierea in fclii: -ceapa. Pestele contine: apa in proportie mare. calciu. fara miros. Pelicula protectoare se formeaza si la produsele sotate.gust si aroma placute. precum ~i hidrosolubile. . complexul B. . care mareste consistenta sosului. _ prezentare pe platou sau farfurle: -. ~ Prin introducerea creierulul in apa clocotita. 9 . subsbanto minerale reprezentate in fosfor.TehnoIogla cunnara cls. ele cedeaza 0 parte din substantele aromate. Coagularea protidelor este favorizata ~i de rnediul acid in care se herb (adaos de otct in apa de fierbere). .taierea in cuburi mid pentru -.adaugar-e rosil. unt etc. protidele de 1a suprafata ~coaguleaza. ceapa. cornpletata de restul componentelor cuprinse in reteta. oparh'e: ceapa. potrivit condimentate. in preparate. X-Xr-XII.talere marunt. . trecerea prin faim'i. servite ca felul Intii. pestele. D. proteine complete. TRANSFORMARI PREPARATELOR CE AU LOC IN TIMPUL OBTINERU .taiere marunt: verdeata Inabuslrea ficatului in grasrme ~i apa: adaugarea cepei. In timpul prelucrarli prim are nu apar pierderi cantitative . tesutului conjunctiv slab dezvoltat si tratamentului terrnic aplicat (fierbere. piper. au batut si pesmet: modalare in forme Iungulete . doar ~ci pierderi de substanto nutritive (calitative) prin tinerea in apa (la creier) sau spatare. taierea rosiilor in felii.ceapa a corn_ - - morcovli adaugarea ereierului. formind 0 pelicula protectoare.pregatirea prellrninara a camponentelor . se umfla ~i se descompune in arniloza si amilopeetina.'Legumele !?i condimentele adaugats preparatelor suf'era 0 serie de transtrmari. rumen ire in ulei: rnontare pe platou sau farfurie: poate fi insotit de garnituri dlferite .adaugarea faini! desfacute ~i a pastei de tomate. sare. au aspect placut. . taiere in feHi: . portion are in 10 feHi. Datorita contlnutului mare in apa. . -. faina etc. prin adaugarea in rnornentul servirii a unor produse neprelucrate termic: larniie. 12S si Preparatele din peste. piper. Prin tra mentul termic (fierbere). usor asimilabjls sl in cantitatt apreciabile. fiind completate in preparate de legume. .servirea imediat dupa preparare. solzii Iuciosi. sare.decojire. -. 9. Valoarea nutritiva a acestor preparate este deterrninata in prirnul rind de materia prima de baza. fierberea 20': rnorcovi.Amidonul din faina. mbunatatind gustul sosului.deccrare cu verdeata. sare .

pestele se trece prm falna sau mala]. . - 130 9' 131 III UIII .rust ~l rmros p!a<:u~. congelat sau sarat.montarea pestelui pe platou sau farfurle cu lamiie .. . Pestele proaspiit se curata de solzi. se mai tine in apa pentru de~ sarare. ulei adaugarea otetului ~i pestelui. inainte de prajire. ~t t Pestele ~ A. Dupa decongelare se verifica starea de igiena a pestelui. se spala in apa rece.Preparatele de peste se obtin In scurt timp si sjnt apetisante. pentru a nu se altera (se poate pastra in spatii frigorifice eel mult 6-8 ore). portionarea crapului sau inde-. p:na se .prajire in ulei infierbintat . s~ portioneaza.sosul pentru sararnura sa fie lirnpede !?i In cantitate suficienta . frumos montate f$i decorate. Pestele congelat se decongeleaza la temperatura camerei. foi de dafin. . de la suprafata. pe gratarul presarat cu sare . se portioneaza daca este cazul.umfla putin. -::. Prelucrarea primara a pestelui este diferita in Iunctie de starea acestuia: proaspat.stavrid prajit siirat .4 Preparate din pe$te pentru felul lntii prin fierbere prin frigere prin prajire {- file de Iltiudi ra501 saramura sararnura de crap de stavrid - -crap prajit { -. Preparatele din peste care se servesc ca prim Iel trebuie sa prezmte: .pentru rasol specifica pestelui. componentelor folosite si tratamentului termic aplicat: . Tehnologla specifica preparatelor din peste este prezentata in tabeluI 9.fierbere 5' _ montarea pestelui pe platou sau farfuri . frumos rumenit pe }a . daca este cazul.• toat~ suprafata. Schema 9.6. se eviscereaza s~ spala. specifi~e.alitate.. .! ~~culoare: .aroma caracteristica pestelui. sare. In f'unctie de tratarnentul la care este supus pestele. apoi pr in faina (la crap) .6 Tehnologia Operatii prcgatitoare specifica preparatelor din peste 'I'ehnica preparar ii ~i montarea pentru prezentare FUe de ~tiuca rasol - prelucraraa preliminara ponentelor portionarea fileului taierea Iegumelor a com- - fierberea legumelor cu piper.. se curata de solzi. I : t . dupa care este supus irnediat tratamentului terrnic D. sare. se tine in apa re'ce CIrca 0 ]Ud rna a e ~ e ora.servlrea: cald san rece. pe mese speciale sau In apa rece timp de 2-3 ore in Iunctie de marimea pestelui. se preluereaza terrnic dt mai repede. fraged.pent__rupestele fript Isau prajit. este prezentat in schema 9.adaugarea sararnurii peste peste - Crap sau stavrid ptajit pregatirea preliminara a componentelor . se spala In apa rece '. Partlcularitatt de prelucrare a pestelui. P'repara~le se ~~ ~ervi 1a portie sau la kilogram. suculent.~tori!? !llucusului. Tabelul 9.trecerea pcstolu] prln faina amsstecata cu boia (stavrid) . frecvent servit in un itat1. sararea pe~telui taierea lamiii in felii trecerea pestelui prin lapte.pregatirea saramurll din 1 litru de apa. sa-~i pastreze forma Initiala '. fierbere 10' montarea pestelui pe platou sau farfurie (poate fifnsotit de cartofi natur) servire: cald Saramura prelucrarea prelirninara a componentelor taierea ardeiului rondele de crap sau stavrid frigerea pestelui pe ambele parti.aspect placut.4. se eviscereaza. 80rtimentul preparatelor de peste. . r Con?iti~ de c. bine patruns. . boia de ardei iute . se decapiteaza.~ partarea capului Ia stavrid.. potrivit condimentate.

cartofii. . Preparatele de baza din meniu se pot grupa conform schernei 10. Clasificare.valoarea nutritiva si energetics mai mica decit a preparatelor de b$:a eu carne in compozltie.2 CIasificarea preparatelor de baza din legume IPreparate { D. . Conseruele de legume pot constitui 0 sursa permanents de materia prima pentru preparate cullnare. fasolea boabe. avind in structura legume. pentru pregatirea sosurjlor si legumelor condimentare.1 Din legume Din Din Din Din Din Din legume eu carne carne tocata subproduse de carne carne de pasare carne de vinat carne de peste -de vitii { . care determina varietatea meniurilor zilnlce. Frecvent. fasolea verde.. potasiu.aport mare de saruri minerale. acizi organici. sosuri. 'uleiul. ele vor influenta. celuloza. . ardeii.. dovleceii. de calciu. '_ aplicarea procedeelor tehnologice recomandate de gastrotehnia moderna. diverse adaosuri. Ciuperci eu sminttna Conopida cu sos de o:.contribuie 1a stabilirea echilibrului intre amlnoacizii necesari unei alimentatii generale. in functie de sortiment. se utflizeaza pasta de tomate. din leguminoase ~i cartofi srnt surse d e pro t eme vegetale si de poliglucide.lo~ chimica. l. Din legume se poate obtine un sortiment variat de preparate de baza.diversificarea sortirnentala a grupei si varietatea meniurllor: . vinetele. Griisimile. Componentel~ 'principale fiind Iegumele. fasole verde.timp de prelucrare termle mai mic.actiune alcalina. prin continutul lor de celuloza. . bazic al singelui. _ Iavorlzeaza digestia. .de pore . int surse . conopida. pentru inabu$irea legumelor ~i pentru obtinerea sosurilor. vinete.u _ - Telina eu masline Praz eu masline Iahnie de fasole boabe Iahnie de cartofi {- PI'eparate de baza - Minci'iruri - Din legume eu umplutura de orez - Vinete impiinate Ghiveei de legume Ardei umpluti eu orez. mazarea verde. de o~)1cei. Preparatele de baza din legume se caracterlzeaza prin: _ sortiment diversificat de preparate. determinind denumirea acestuia si influentind valoarea lui alimentara. Pentru preparatele cu sos rosu. .. imbunatatlrea lor scurtind timpul de pregatirs. Dintre grasiml.>i nutritiva ca acestora. mazare verde. ciupercile etc. !Clasificare. Schema 10. barnele. -Se pot utiliza conservele sterilizate de legume in apa (dovlecei. Preparatele de baza sint denumite in mod cu~ent plat du jour sau preparate de felul doi. Ca rnaterie prima pentru pre parte de baza din legume se pot utiliza telina. preparatele de baza sint mal consistente. Grasimile dau gust placut preparatelor si influenteaza valoarea energetica 1'. grupate in functie de structura sau tehnologia aeestora. In schema 10. Comparativ c:: preparatele c~llnare servite in prima parte a meniului.prazul. Fieeare din aeeste legume poate constituicomponenta principala a unui preparat. fiind Inclusc. rosii) sau legumele conservate prin congelare.preparatele. prin vari~tatea $i compozltl~ .1 Schema 10.n legum' cu sus Din legume diferite _ Alb 1 - l 1 1 1 - - R - smtntlna Ciulama de ciuperm . avind rol in men1:inerea echilibrului acido. Rosri umplute cu orez Sarmale eu orez in foi de varza Materii prime Legumele. varza aIM. .realizarea unor preparate cu valoare nutritiva $i energica ridicata eu calitati senzoriale deosebite. valoarea nutritiva i?ienergetica a grupei de preparate. Conservele de legume pot lnlocui legumele proaspete sau se pot intrebuinta in amestec eu acestea.. . .. ghiveci. untul sau rnargarina. structura sortimentelor. in eomponenta meniului pentru dejun.de ovine .CAPITOLUL 10 TEHNOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN COMPONEN'fA MENIURILOR minciiruri Generalitati. pentru imbuniitatirea calitatllor gustative ~i nutritive. . . :in tehnologia preparatelor ide baza Ise intrebuinteaza ceapa. 132 133 1111 . calitatile senzoriale. legume in bulion (barne. 2 sint prezentats preparate frecvent realizate in practica culinara. _ se pot servi calde sau reci. came. . asociate cu sosuri condimente ~i diferite adaosuri. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN LEGUME Sint formate din una sau rnai multe legume. careasigurii prezentarea esteticii a preparatelor si a meniuridor in care sint incluse. f'osfor. -colorit variat. Structura complexa a preparatelor de baza asigura: . ardei). care asigura culoarea si gustul specific. rosiile. condimente. in tehnologia preparatclor de bam din legume se utilizeaza untura. fier: vitamine: C B1 B2 E caroten.

v 10. d. pentru a nu se Irnbiba ell apa si a nu pierde in eontinuare factoriinutritivi hidrosolubih.Asoeierea grasimilor cu legume este r~ti. . care impiedica pierderea substantelor hidrosolubile din pompozttta acestora. Fierberea preparatului este operatla care asigura formarea calitatilor gustative specifies ailepreparatujut.• t I1111 . In31b~irea .ajunse la consistenta necesara (fierte partial sau definitiv) trebuie scoase imediat din apa de fierbere. In ultima parte a acestei faze se adauga rosiile !?i vinul. TEHNOLOGIA Procesul PREPARATELOR DIN LEGUME $1 SOS Schema 10. ~ . Dozarea componentelor. sor~ tare.prelucrarea prelirninara .legu:ne1or: co~sta op~ratll d~. Pentru legume . Formarea preparatului este faza tehnologlca in care se realizeaza structura preparatului si consta in asocierea legumelor inabuslts cu 50S. apa clocotita forrneaza la suprafata legumelor un strat mai putin permeabil. Fierberea ~ trebuie sa fie lenta si se poate realiza la foc mic sau in cuptor.l~ln_d. in apa si vapori sau in vapori sub presiune. 10. 135 A ¥ 134 n II .3 tehnologic se desf'asoara Vcr ilicarva CO III conform schemei caliliiiii 10. acesta se amested pentru omogenizare si pentru -a evita lipirea Iegumelor d~ baza vasului (pentru preparatele eu sos alb se amesteca continuu). prin prelucraroa termica a preparatelor in cuptorul incins.. datorita continutului ridicat in acizi grasi saturat1. procedeu care scurteaza timpul de fierbere si reduce pierderile de factori f nutritivi.1. Sortimentele de sosuri utilizate freevent pentru preparate de baza din legume sint sosurile albe si ~o~ii.rmareaaglomeranlor m mornentul introdueerii in sosul sau Iichidul flenbmte. d ao s ur l pentru pre7.~ .l redusa prezmta untura. _Pri?cipa e e operatu care se executa in aceasta faza a procesului tehnologic sm~t:. 'indepartarea partu necomestibile. Operatia termica aplioata difera in functie de sortiment. in acest fel. venf. Fierberea legumelor se poate realiza in apa. apa sau lapte rece. Majoritatea se servese calde. pe parfurie sau platou. Iniibusirea legumelor se realizeaza prin incalzirea acestora cu grasime si 0 cantitate mica de Iichld fierbinte (apa sau supa). . _ . pentru a evi~a fo. care trebuie sa corespunda conditiilor de adrnisibilitate din standards sau norme. Execut~rea cor~~ta a aceste~ operatii influenteaza oalitatea preparatului ~l gramajul portiei de produs finit. II t" lr: Legumele.n.3. este unul din tratamentole termite ilacare pierderile de factori nutritiv:i sint mici. Preparatul se rumeneste Ia suprafata si i~i imbunatatefl. I I. Pregatirea preliminara a compo. perit. TRANSFORMARI CE AU LOC IN TIMPUL PROCESULUI TEHNOLOGIC AL PREP ARATELOR DE BAZA DIN LEGUME Prelucrarea preliminara acomponentelor deterrnina pierderi cantitative prin mlcsorarsa masei. Preparatele pe baza de legume se pot menta in legumiera...' . Frecvent se aplica fienberea in apa. Dig~stlbl~ltate ma. . F'ierberaa poate fi definitiva sau urmeta de gratinare.te gustul. poncntclor Doz a rca Pentru majoritatea preparatelor se executa inabw. Fierberea legumelor se poate realiza in rnarmito sau autoclave.2. care pot di'Struge vitaminele. proeedeu : care asigura inmuierea uniforms a legumelor si evita arderea. timp de 10-15 minute.u-se caracteristiclle.diluarea pastei de tomate cu 0 cantitate egala de apa. Sarea se adauga la sfirsit.entare Verificarea calitatl! componentelor. din nou spalare l?~ dlv:zare (ta~ere). in scopul eliminarii toxigenului vsi al inactivari i unor enzime. . intr-un vas aoo. Montarea preparatulul pentru prezentare ~i servire..cernerea fainii f?i amestecarea treptata cu 0 ca_n~ltat~egala de supa. Dupa 15 minute se lnlocuie~te prima apa de fierbere cu apa calda..se recomanda introdueerea acestora in apa clocotita. ordinea operatiilor si modul de realizare a acestora sint In functie de specia Iegumei si de preparat. Pentru preparatele de baza se Intrebuinteaz_?-.fama al~a. ca materie prima in tehnologia sosurilor albe sau pentru marirea consistentei sosurilor rosii.t din ?~nct. I Leguminoasele uscate se pun la fiert in apa rece. ~Totodata. Preluerarea termica partiala a legumei de baza. Se r~ali~eaza pr~n exa~e~ organoleptic executat pentru Iiecare compone_nta dt. prin reduceroa continutului in factori nutritivi hidrosolu:bili (vitamine.nentelor. eliminarea excesului de sarurt de potasiu. Prepararea sosului.irea sau fierberea legumei de baza.ta. In timpul fierberil. asigurind." ~ . reteta. cu vasul descoperit. condirnentate ~i adaosuri.. auxiliare sau a semipreparatelor oullnare se realize~za prir: cintarire sau ffiasu:are volu~ metrlca pentru fie care component din rete. in seopul raspindirii rapide sl uniforrne in masa produsul~i. Dozarea mater-iller prime. . in special la legume si pierderi oalitative. Gratinarea se poate aplica in ultima parte a procesului tehnologie. .: vedere nutritiv cit si al digestlbilitatii. Fiiina.o~ala ati. Liehidul se adauga treptat pe tot parcursul procesului termic !?i fara sa se depaseasca jumatate din inMtimea materiel prime.~~.

3. se tree prin jet de apa si se SCUl'g din nou.2 si 10. eauzele lor ~i posibllitatile de rsmediere sint prezentate in tabelul 10. clatire in citeva ape sau In jet de apa. Tehnologia specifiea a preparatelor din ciuperci sau conopida cu sos alb ests prezentata in tabelele 10. condimentare corespunzatoare: legumele bine patrunse termic. c~mtn:utull~ graslml~)l sare). I ¥'-'U citeva ape. ii1 . spalare in citeva ape ~i pastrare timp de 15 minute in 3Jpa cu ~are.. nici prea dens. sub actiunea radiatii10r calorice. conferind preparatului a anumita viscozitate sl sapiditate. 10. placut. Curatirea conopidei consta in desprinderea frunze1or. legumele sa aiba culoarea cit mai apropiata de cea naturale. culoare. cauze. ale legumelor. iar cele cu oontinut mic inapa Val' ingloba prin fierbere 0 parte din Iichidul rnediului in care se gasesc. ca pierderea unor factori nutritivi hidrosolubili. Gratinarea preparatelor determina imbunatatirea gustului acestora prin concentrarea sucurilor din compozitia legumelor.acestea se SCUl15 de lichid. se formeaza 1a supratata 0 crusta rumena ca urmare a coagularii proteinelor si a reactlei Maillarddintre glucide si aminoacizi.:_ gramajul portiei .1. conopida. 137 136 1111 lUll . marindu-si volumul (leguminoasele). . cu respectarea raportului componentelor (legume sl sos): aspect culoare mires gust oonslstenta _ placut. Pentru diminuarea aces-tor pierderi se recomanda [ndepartarea unui strat cit mai subtire din partile exterioare . Preparatele de baza din legume trebuie sa prezmte urmatoarele conditii de admisibilitate: . nici prea fluid. Spalarea ciupercilor se va face re:'n"le . specific legumei de baza ~i adaosurilor. dovleceii. . preparatul montat estetic.u~iecare componenta din structura portiei. n cazul folosirii ciupercilor conservate. Aplicarea unor operatii tehnologice rationale asigura Iormarea caracteristicilor senzoriale a preparatelor si 0 valoare nutritiva corespunzatoare. Adaugarea patrunjelului verde in momentul servirli. Amidonul fainii utilizate pentru sosuri sufera acelasi proces de gelificare. in . Prin gratinare. Legumele sufera 0 inmuiere a texturii datorita hidrolizei substantelor pectice. . eontinuarea procesului terrnic pin a la consistenta corespunzatoare mincarurllor prea scazute Ii se mai poate adauga liehid (50S) fierbinte. evitarea spalari] indelungate sau mentinerri timp indelungat a legumelor -curatata si taiate in apa de spalare. Culcarea se schirnba prin modificarea pigmentilor. Tubelul. placut. telina etc. Curatirea ciupercilor proaspete cansta in detasarea piciorului prin rupere ~i indepartarea prin taiere a extremitatii care a fost la pamint. glucide simple). detasarea buehetelor.1 Defectcle preparatelor Defecte posibilc legqme moi sau sfar'imate legume tari depasirea fierbere prelucrarc ficienta 1 de haza din legume CaUZe Remedieri de insuaeeste defccte rernediate nu pot fi timpului termica . sosul de consistenta corespunzatoare.saruri mlnerale. prin eliminarea partiala a acesteia. pentru a se indeparta eventualii vierrni. preparatele nu se vor da in adaugarea unei cantitati mici de Iichid in procesul de fierbere nesupravegherea proeesului termic consum TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN J"EGUME CU SOS ALB Defecte. - \ sosul prezintii aglomerari condimentare exccsiva Gust sl miros de afurnat sau ars dater-ita lipirii legurnelor de baza vasului pina Ia caramelizare sau chiar carbonizare nerespcctarea tehnologic dozarea gresita mentelor procesu1ui a condi- adaugaren de 50S fierbinte neeondimentat aeeste defecte nu se pot remedia. mabusirea). Condiliile de calitate. Prelucrari preliminare specifice. Defecte posibile. Sub lnfluenta tratarnentelor hldroterrnice aplicate pentru aceasta grupa de preparate (fierberea. condimentat cu atentie: pentru cele cu 50S in eantitate mare se poate continua procesul terrnic daca structura legumei permits strecurarea sosului - sosu] in cantltate inecorespunzatoara (sos prca mult sau prea scaz~t) - dozarea necorespunzatoare a eomponentelor nesupravcgheroa procesului termic. respectarea retetei privind taierea acestora. a untului sau a lamiii. atragator. legumele bogate in apa i~i VOl' micsora volurnul si rnasa. remedieri.corespunzator retetarulul. In cursul prelucrarii termice apar si efecte nedorite. Legumele care se pot asorta eu sos alb pot fi ciupercile. umiditatea. La ciupercile mid nu se va face desprinderea piciorului de palaris. Ca urrnare. legumele sa-si pastreze forma. care genereaza compusi de culoare bruna. Sint stabilite prin standarde sl norme specifice fiecarui preparat si se rerera la proprietatile organoleptice (aspect. specific cornponentelor din struotura preparatul ui. se formeaza compusi care eontribule Ia intensificarea aromei si se imbunatateste coeficientul de utilizare dlgestiva a factorilor nutritivi ca urrnare a denaturarjl proteinelor ~i a gelifkarii arnidonului. compenseaza partial aceste pierderi. specifics componentelor Iolosite. gust) ~i proprietatile fizico-chim~ce (~r-:maj total ~l porti~i si :r:e?tr.

Servirea preparatului: cald Tehnologia -Sortiment gfamajjportie specifica "Iahniilor" Mater Ii prime si auxiliare VIM t Iahnie de fasole boabo 150 g Fasole boabe ceapa usturoi rosh proaspete sau conserva ulei pasta tomate sare piper boabe foi dafin cimbru patrunjel verde cartofi ceapa ulei pasta tomate sare boia de ardei dulce patrunjcl verde Cantitati pentru 10 portii de smintina Tehnica prepararii este asemanatoare cu a preparatului "eiulama de ciuperci" Particu!aritdti: smintlna se adauga in procesul tehnologic al sosului alb 0 data cu dupercile tnabusite: nu se protejeaza.000 0.250 - 1.800 0.020 0.500 0. tirnp In care are Ioc inmuierea membranei bobului. fierbere 15-20'. Patrunjelul verde se curat~ ~1 se spala.Faina.020 kg 0.001 0.050 0.i condimentelor. 112 pentru pregritirea sosului alb de smtntina Conopfda Fierberea buchetelor de eonopida in apa.2QO 0.030 0.lU Denumirea Operatii pregatltoare Clulama 'I'aierea ciupcrcilor lame: . montarea prezen tare.500 0. smt telina.<.050 2.050 0. in vederea pregatirii preparatelor de baza. fierberea 10 minute' . ~oab~le v~tamate si ~e st:ala. a rositlor !. cartofii.030 0. condimentare cu sare. Incorporarea fainii diluate eu lapte.030 1. Ceapa se curata.001 0.000 0.Sos de smlntina 1 kg kg kg kg 1 kg kg kg . scrvirca pentru de ciuperci Inabusirea rosil: ciupercilor cu margarina l}i Prepararea sosu!ui alb: inealzirea margarinei. fierberea Legumelo careyse asoci~za frecvent cu sos ro~u.4 115 pentru protejarea fctei preparatului supra- - Ciuperci cu Taierea clupercilor lame: impartirea margarinei: 1/2 pentru inabusirea ciupercilor.500 0. ! j Tabelul 10. se oparesc. Tehnica prcpararli.00025 0. eu arnestecare continua Protejarea suprafetei cu margarfna.200 1.Sare . Pentru scurtarea tirnpului de fierbere se tme__tnapa 12 are.1.000 - inabusirea cepei in ulei si spa.075 0. 138 139 Hili . Prezentare in legumiera.Smintina . Incorporarea treptata a laptelui ranias. fierberea lIi amesteearea continua. - kg kg kg kg kg kg kg kg kg cu sos de smintlna - montarea conopidei fierte pe platou sau farfurie.200 0. scurgerea mcalzirea sosului de smtntina sOS Formal'ea pl'eparatului: asocierea ciupeecilor inabu~ite eU 50S.500 0.Lapte .Margarina sau unt . suprafata preparatului cu margarina.tmpartirea margarinet 2/5 pentru inabusirea ciupcreilor 2/5 pentru pregatirca sosului alb - preparatului Tehnica prepnrarti. sare.4. turnarea sosului eU smtnttna: protejarea suprafetei cu unt topit Formarea preparatului: Tabelul kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg- 0.030 Iahnie de cartofi 250 g 10. Tabelul 10.400 0. fierberea 15 minute forma rea preparatului: - - - - asoeierea sosului cu fasolea aproape fiarta. indepartlndu-se corpurile strain». fasolea boabe.300 - 3.2 Tchnologia specifidi a preparatelor din legume ~i 50S alb TEHNOLOGIA PREPARATELOR A DIN LEGU\ME CU SOS RO. RO~!l!e proaspet~ se spala..3 Retete pentru preparate din legume ell sos alb Gramaj pentru Sortiment o portie produs finlt Cantltatl brute pentru 10 portfi Conopida cu sos de smtntina - Componente VIM Ciulama de ciuperci (260 g) Ciuperci cu smtntina (250 g) Opcratii pregatitoare tiiierea marunr a cepei si usturoiului tiiierea rcslilor felii .800' 0.050 0. se spala ~i se tale marunt.000 0..300 1. prazul. montarea in legurniera sau farfurie.025 0.150 0. decorat ell piitrunjel verde taiat maraint s~rvirea: preparatul se poate servi -cald sau rece. .200 0. mcorporarea pastel de tomate. . Fasolea b~a?e se alege bob yeu bob.Conopida -:. Tehnologia specific':' este prezentata in tabelul 10. Prelucrarea preliminara. pentru prezentare - montarea ~i servire conoplda 150 g 50S 100 g - Fierberea prepararea fasolei boabe sosului - Ciupcrel proaspete sau conserva . se decojesc.500 0.005 0.

100 0. _ montarea in Iegumiere sau farfurli eu patrunjel deasupra -servirea preparatului cald sau reee - pastJ tomate maza)-e conscrva fasol~ verde conserva ghiveFi conserva ulei .ifnerml. telina. .400 0. incorporarea pastel de tomat~.taierea cartofilor cubur i. . .starea de sana tate si curatirs. Cartofii.cratite. fermentatie sau mucegai. deoseblt gluc1~e ~lm. in functie de rnodul utilizarii acestuia. e) Pentru pasta de tomate se apreciaza aspectul :. se spala. in functie de specific.impartirea uleiului: 2(3 pentru mabustrca eartofilor Jl 1/3 pentru pregatirea sosului . sare r piper macinat bola de ardei dulce yin alb rosii in bulion pRtrunjel verde [ PREPARATELOR 10.002_ 0.ie) . ardeiul gras. SOS1~!U!: in ulei . se spala din nou ~i te taie cuburi.050 Gramajul pentru 0 portie produs finit - asocierea cartofilor eu s~~. b) La conservele de legume se verifica aspeetul exterior al reclpientelor si rnarcarea (cutiile nu trebuie sa fie turtite. ~etragorea de pe foe. .. } a) }ientru legumele proaspete se verifica: . flerberea 10 minute jormarea prepal'atului: . patrunjelul radadna se spala.200 0.?l apa.300 0..004 0. pina se fierb cartofiL Se adauga 140 141 1111 11111 . .starea de prospetlme se apreciaza dupa gradul de turgeseenta {li aspectul legumelar.300 0. Condim~ntare eu sare. Se adauga cartofii. (365 kcal/portle). se curata. stabilind procentul de legume atacate de bali saudaunatort.se curata. telina. ustensile. Ponderea [?~re a. inabusirca cepei ill u. gustul. Cu toa1:€aces- rca ~:~e~~{~:ei~lvfeo~~~. adaugarea patrunjeIului verde . Ardeiul gras se curata de ector :?i serninte si se taie carouri. Ceapa se inabu!?a in ulei eu apa. linguri.Operatii pregatitoare - Tehniea prepararii.300 0. servete. ~ gustul :?i aroma se stabilesc prin degustare. ~a\:luS datorita valorii nutritive diferite. Vase. se tale marunt. .3. Patrunjelul verde se curata. outite inox.lel -.taierea cepei 111 a patrun lelului verde marunt .400 0. Tehnica prepararh.blat de Iernn pentru legume. castroane. care se examineaza cu ochiul libel' sau ell lupa. Operatii pregatitoare.. utiIaje La pregatlroa mincarurilor de legums se folosesc: . FI~A TEHNOLOGICA Grupa de preparate Preparate de baza din legume A Preparatul Ghiveci de legume te Caracterizarea preparatului. -. Pasta de tomate se dilueaza cu 0 cantitate egala de apa. P repara t u1 ~~ format din amestec de d sil si legume taiate in diferite fonne 9i sos de rosn.defeotele interioare ~i aSCUl1Se constata prin seetionare Ionse gltudinala sau transversals :. dispozttiv pentru deschis conservele de lgume.250 0. morcovii.300 0.100 0. precum si apa necesara fieI1berii !?ise continua fierberea inabusit.examinarea organoleptioa a continutuluj se face la rece sau dupa incalzire. mcorpo rarea boielei de ardei qi ~ apei neeesa~e fierberii (100 ml/porj.100 0. consistenta si eventualele defecte. patrunjelul radacina). fierberea 10 ~m .~~r~~~~. varza. 1 din components furnizeaz~ prePlar~ttullUdil. . mirosul. Varza se spala.. pentru prezentare inabu~ireC! cartofilor prepararea ~1 l_11onta!-"ea servire -. In aceastaaubgrupa ~ este inclus~ l?repara. se apreciaza gradul de transparenta it Iichidului.pe. a celor murdare. eintar. ruginite sau bornbate). patrU1~J:. Calitatea componentelor se verifieii prin examen organoleptic !?i se cornpara ell conditiile de admisibilitate. se spala !?ise tale rnarunt. masina de gatit.030 0. Ceapa . se lnabu1ia legumele (morcavii.t~. Mazarea si fasolea verde conservate se scurg de lichld !?ise tree prin jet de apa rece. .?i Materii prime U/M kg kg kg kg kg kg kg kg I kg kg .250 0. TEHNOLOGIA DE BAZA DIN LEGUME DIFERITE . Ie melor din structura preparatului tative deosebite.200 0. palete. _ apa A _ Cantitatea bruta pentru 10 porti! 0. se curata de frunze depreciate si cotor si se taie in fi!?ii mai marl. VI'~l~:~ ~igura aspeetui placut si calitati gusproeesul te~'c fmal de gra in .. Componente Materii prime DIM in meniu ca preparat de baza Cantitate brutii pentru 10 port.t uI ~hiveci de legume pre1 zen tat prin Iisa tehnologica prezentata in continuat e.ii 0. In ordinea tirnpului de fierbere.ontmuarea fierberii ptna cind cartofii smt aproape gata.400 Gramajul pentru 0 portie produs finit 300 g - cartofi morcovi telinii radaclna patrunjel radaeina ceapa ardei gras varza alba kg kg kg kg kg kg kg Ver~ficarea calWi!ii componentelor.i se verlnca daca prezinta urme de alterare. avmd ca ecor rosi .icercetare. itami aruri minerale iar co on u .i:::~~ l~:t~elor . iar pentru conttnut aspectul.

ii proaspete Componente pentru sos tornat: ceapa. se adauga 1/5 din cantitatea de ulei ~i apa.?i mirosul. ulei. Se adauga orezul. ulel..4. difuzate in sos de rosii. se lasa sa se raeeasca. decorat cu patrunjel verde deasupra. marmorat: gust. Prepararea umpluturii de orez. pasta de tomate. ulei. pasta de tomah. in asa fel incit sa ramina prins pe 0 midi portiune. bola. se asaza intr-o tava. gustull :. orez. se ina:bu~a la cuptor 15 minute. spalati. . M ntarea pentru prezentare si servire. Preparatul se prezinta in legumiera.s: taie ~aru~!.culoarea: brun-roscat. sare.aspectul: amestec de legume taiate in forme diferite. sare.4 ceapa.: Morcovii spalati. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN LEGUME CD UMPLUTURA DE OREZ In aceasta subgrupa sint ineluse legumele ~i sarmalele cu orez. psntru gratinare. cite doua bucati pentru fiecare portie. care trebuie sa corespunda urrnatoarelor conditii: . pe platou sau farfurie. Preparatul se monteaza pe platou . se taie rnarunt. se taie partial un capac (pe partea opusapendunculului). culoarea. pastirnac. Se scoate din cuptor. Ceapa se curata. Legume umnluta Componente Rosiile se selectioneaza. 142 Prelucrarea prellmlnara. u pe farfurie. Ardell sau rosiile se umplu 'cu oompczitia obisnulta.' " . Se inabusa ceapa in untura sau ulei. se taie marunt. Orezul se alege de impuritati $i se spala. ~i Ii se scoate miezul cu 0 Iingurita.5. stafide Varza alba muralii Componente pentru sos: ceapa.pasta de tomate.· Ceapa curatata. se spala. gratinarea. decor at eu patrunjel si marar verde talat marunt. bine fierte. Se serveste calld.lle In bulion si se introduce vasul Ia cuptor circa 15 minute. S<'1r_e.. cite doi ardei pentru 0 portie (sau doua rosii). umpluturs ulei. orez.4. se spala. patrunjel radacina. Prin examen organoleptic se verifica aspectul. sare Prepararea umpJuturii de orez Prepararea sosului tomal Prepar area urnpluturii de or ez Prepararea lui sosu- L- +) I Formarea preparalului I Fierberea I I Gratinarea I Montarea pentru Serllirea prezentare I I Preluerarea prellminara. sare.5. se tree prm partea ~ma a raziitonl. Veriticarea calWitii preparatului. vin ~i se amesteca. acrisor. / Umplerea legurnelor ~i inabusirea Ia cuptor. sare si zahar. 10. Sbafidele se curata de. patrunjel verde. se spala. spalata. piper. pasta de tornate. Deasupr~ prepara~ulUl se asaza ro~l. Schema 10. legumele di~ conserve [mazare. fa.Iumatate din cantitatea de ceapa se inabusa ell 2/5 din cantitatea de ulei si apa.sole ghiveci). zahii r Cornponente pentru umpluturii : ceapa. Sosul fiert se paseaza peste ardeii umpluti~' Preparatul se gratineaza 15 minute. tara gust !Ii mires strain. Moreovul. Schema 10. se spala ~i se taie marunt.. rnor cov. . . Montare pentru prezentare ~i servire. se spala si se scurg. apa (in carititate dubla fata de orez) . piper. zahar. euratati. postirnacul si patrunjelul radacina se spala.rnorcov. Prepararea sosului tomato Sosul se prepara in vas separat din uleiul si ceapa retinute. de seminte. Mararul $i patrunjelul verde se curata. I . cit ~i rece. Se adauga morcovul ras. se curata. codite.'.' sare. setaie marunt. jurnatate din cantitate se foloseste pentru umplutura de orez si [umatate pentru 80s. Se curata de peduneul. Varza acra se curata de ector. miros: gust placut de legume. Se serveste atit cald. SARMALE CU OREZ IN FOI DE VARZA Procesul tehnologic este prezentat In schema 10. Verlficarea gramajului portiei se realizeaza prin cintarire. morcov. imprsuna eu orezul. sa rea 143 III lUll < IJ ! . Prepararea umpluturif de orez. Ardeii grasi se selectioneaza uniform] ca marime. se spala si se tin in 8ipa 10 min. se aleg foile pentru sarmale. jumatate din cantitatea de zahar $i se fierbe la cuptor eu vasul acoperit 20 minute. de foile depreciate. piper. piitrunjel pasttrnac. se spala. Legume um p l u t e Proeesul tehnologic al legumelor umplute este prezentat in schema 10. . se adauga restul cantitatii de marar si patrunjel verde. pentru verdeata Ardei gras Ro:. decorat cu verdeata ~i felii de rosii gratinat.. iar restul. Formarea preparatului. patrunjelul verde.

se adauga pasta de tomate. Modelarea sarmalelor.Unturii. Intr-o cratlta in care s-a pus la baza un strat subtire de varza tocata.400 0.Marar verde .tl C'J ("'j C'l r. Prepararea sosului. acoperind si sarmalele.250 0. r---.050 ~-:.. apa si se fierbe. cu varza tocata si sos.JN .150 0.:O~~Mtri"u1c:)CO<'J . 145 lIll tllll .400 0. cite 3 sau 4 bucati de portie.j~ _U_=.sarmale (3-4 bue) 200 g .050 0.002 0..050 -- -- $ - - ~ U 8.Sare .Boia de ardei dulce .Orez .500 0. completindu-se cu zeama de varza sau apa necesara fierberii..Stafide -- .030 0.:...Pasta de tomate .5 Retete pentru preparate din legume cu umplutura de orez Cantitati Gramaj pentru o portle produs brute peniru 10 portii finit eu Rosii umplute cu orez .400 0..250 0.rosii 160 g 50S 140 g Sarmale eu ocez in foi de varza -.Zahar ~ Piitrunjel verde . Formarea preparatului.S I s: OJ ----------------------- ru ~gg~~IIJJ ~ JI~ IIII II 000 0LI)lI} _ Lf) OO~~M!.075 0.002 - 1. B ....250 0.075 0..5 sint prezentate retete pentru preparate din legume cu umplutura de orez. se ruleaza fiecare foaie. = 1 d- --~------------------------~---0Lf) . Se servesc calde sau reei.. Sarmalele se fierb la foe moderat. Caleularea continutului in factori nutritivi calorigeni ~i a valorii energetice pentru 0 portle de "Ghiveci de legume" (veri tabelul prezentat la paglna 145). gratinarea..200 0. a o 144 10 .'I rl Lf)'f""1NC'J'I"""Iooao O":l~C)MOO"lCOr-<-.150 0..Tehnologia cunnara cis. X-Xl-XII.250 0. ~M<o::fI 8 I Lf) COM.075 0. mijlocul vasului ramine gol si se umple cu restul de varza. In untura ramasa se inabusa ceapa. Tabelul 10.050 0. sau ulei . piper.n~ t-C'. Sarmalele se prezinta pe platou sau farfurie.040 0..si apa necesara flerberli.350 0. una linga alta.800 (20 buc) '0...Piper maelnat .002 0.. I) . Se adauga ~i sosul tomat.!}OOO (:'oI . ~C'?~~""{'Q~ ~C'l kg kg kg kg kg kg kg k.250 0.E! -0. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1..075 0. Se aoopera vasul si se fierbe la euptor 10 min. In tabelul 10. respect'ind gramajul.020 0.040 - - - 0.100 0.050 0.~_ 00 Sortiment Componente tI/M Ardei umpluti orez - ~ ardei (160 g) sos (140 g) Ardei gras Rosil proaspete Varza alba murata Ceapa Morcovi Piistirnac !1i radacina patrunjel . Se seoate din cuptor si se lasa sa se raceasca. Aplicatie..varza USO g c-. Sarmalele astfel preparate se asaza.~ ·C ~ U o . Montarea pentru prezentare ~i servire..Piper boabe .250 0. iar oapetele se introduc in interior. iar in ultimele 15 min se gratineaza Ia euptor.-IC\lC'-JO ooooo~ Ilf) .002 - ~ 4. In compozitia obtinuta se adauga stafidele si se arnesteca pentru omogenizare. pentrua se fierbe orezul pe jumatate. Fierberea.030 0.. Se asaza pe foile de varza cirea 20 g de compozitle.050 0.800 (20 buc) 0. ~~ roMOOI'-MOLf)C'J<Q 0000 tnMtOt--tM cot. boia de ardei. - - 00 00 000000000 ~M OOOOOI..

cea de porcine in jumatati. deshidretate. saruri miner-ale. Verificarea calitafll carnii. Sortlmentul preparatelor din legume si carne este foarte varlet.al caror rol tehnologic a fast analizat la grupa preparatelor din legume. Valoarea nutritiva a camii este ridicata si prin substante extractive. Caracterjstieile 146 147 III ! I ! ' 11111 t lI . Utilizarea carnii ca materie prima Rolul fiecarei faze a procesului tehnologic si modul de realizare au foot prezentate . Schema 10.la grupa preparatelor din legume.bec jigo de berbee eu fasole boabe tocana eu carne de berbee si cartofi Adaosurl pentru prezentare Car n e a folositapentru preparatele de baza poate fi de vita.f a i n ii. deei are 0 mare valoare nutritiva. Se utilizeaza legume proaspete si conservate prin diferrte procedee (legume oongelate. pentru preparatele din aceasta grupa se vor realiza ope rat i i s pee i f ice carnii. De la abator carnea este livrata in carcase (cea de bovine in sferturi. .te se mai utiliz:aza g r a s i m i. In plus.6 I pentru mincaruri asigura valoarea nutritiva sl gustativa a acestora si participa la denumirea preparatului. importanta in alimentatie prin aportul de proteine complete. rasol din spate cu os. Asocierea rationala eu legume. In productia culinara. Indiferent de natura ei.7 - Legume de :vita cu carne - rnazarea eu carne de vita fa sole verde eu carne de vita rosti eu carne de vita ghiveci national paprfcas cu carne de vita !?i galuste rulouri (papiete eu carne de vita) Legume dife!·ite Preparate din legume ~i Carne - - mazare cu carne de pore castraveti cu carne de pore vinete eu carne de pore varza cu ciolan de pore fa sole verde cu dolan de pore toeana din earne de pore lIi roaii rulou de pore cu ciuperci piept de pore inabu!1it Legume diferite l_ MATERIl PRIME Legume de ovine ell eamJ l - escalop cu 50S de vin spanae eu earne de miel stu fat de miel verdeturi cu carne de miel legume cu carne de ber. vitamine. Carnea se asociaza bine in mod deosebit cui leguminoasele. iar ovinele intregi) si poate fi refrigerata sau congelata. vitamine din complexul (B1• B2. paste fainoase fii sosuri. mirosului carnii. oarnea se poate asocia cu 0 gama variata de legume care. valoare energetics mal mare. legume conservate prin sarare. SC~EMA $1 PROCESUL TE~NOLOGIC DINj LEGUME $1 CARNE AL PREPARATELOR DE BAZA Preparatele din legume si carne (mindirurile gatite) se pot pregati realizind operatiile tehnologice prezentate in schema 10. asigura echtlibrul nutritional ~i varietatea sortimentala.carne. PORC $1 OVINE Preparatele din aceasta grupa au 0 structura eomplexa av:ind in componenta legume. grupate in Iunctle de specia de carne. deoarece acestea contin cantitati mai mari de glucide si saruri de oalciu. Leg u mel e. pondere rnai mare avind preparatele pregiitite din carnea mamlferelor domestioe. p a ~ t ii de tom ate. carnea rezultata <dela fasonari. earnea contine substante plastice 9i energetice. B6) si lipide. care favorizeaza secretin suoului gastric si usureaza digestia.10. au valoare nutritiva echilibrata. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN LEGUME $1 CARNE DE VITA. a graslrnil a tendoanelor si articulatilor. saruri minerale de fier si fosfor. calitati senzoriale deosebite si coefieient de utilizare digestiva maxim. conserve sterilizate in apa sau bulion. .5. murare). consistentei. pigmenti.6 slnt cuprinse preparate frecvent realizate in practica culinara. participa "(aechi librarea In Iaotori nutritivi a preparatelor. pore sau ovin~. se apreciaza in mod curent prospetirnea carnii prin examen organoleptic. sosuri si condirnente. Schema Legume diferite 10. a culorii. diversificarea 80rtimeretului si varietatea meniurilor.7. fara cheie). de calitate superioara (pulpa sau spata) sau calitatea I (fleicii. Pentru pregatirea preparatelor de baza din legume si can. Pentru realizarea preparatelor de baza. In schema }0. legume. uleiuri eterice ~i celuloza. a maduvei oaselor. Componenta caracteristica grupei 0 constituie carnea. con d i m e n t e. care consta In verificarea aspectului exterior. Comparativ eu preparatele de baza din. Clasificare. prin continutul lor in glucide. cap de piept cu os.

Nesupravegherea atenta a procesului de inabusire poate avea ca efect reducerea sau scaderea completa a umiditatii si a vaporilor formati. sortare pe calitati. 148 10. zaharutu).lui si formarea preparatulv. se seoate cu grija carnea care nu prezinta urme de arderi (fara sa se rastoarne vasul). varza etc. spanae. prepararea sosulul se poate realiza in 3 variante. sarli. Prepararea sosului. vinete. teEna. sarea se adauga la sfirsitul tratarii terrnice. prin oparire. Dupa decongelare. in faza de inabusire a earnii se poate adauga ~i ceapa. carnea este liisata intr-o incapere reee (temperatura mediului cuprinsa lntre O°C pina 1a 8°C).1. iar carnea se va Iipi de fundul vasului. fierbere sau inabusire. Dintre fruete se folosesc mai ales gutuile. portionare in functie de sortiment. conopida. rosii. apa. montarea pentru prezentare ~i servire Mazare cu carne de vita Portionarea carnli. adaugata initial. cartofi. dovlecei. In functie de preparat. de yin Madera). . aplicind tehnologia specifica. condimente (sare. c) pregatirea sosului coneomitent cu formarea preparatului. In acest scop. egala de obicei cu cantitatea de grasime.i. temp. Se va intrerupe procesul rletratare termica. mararului sl a patrunjelului marunt Fierberea fasolei proaspete Taierea roslllor felil vita - - Indb~irea carnii -cu ceapa. decorarea eli marar verde toeat. eu bame.lui: pasarea sosului peste carnea inabu~ita. Ceapa inabu~ita se poate separa. 1/2 din mararul iiI patrunjelul tecate Montarea preparatului pe pIatou sau farfurie. iar sosuri le intilnite mai frecvent in struotura acestor preparate sint: sosul tomat. Procedeul prezinta avantajul obtineru unor preparate mai usor digerabile si eu pierderi nutritive minime. asocierea carnii Inabusite eu Ro~ii ell carne de vita I I gratinarea I Taierea rosillor fel ii. cite 0 bucata de portie 'I'aierea cepei unarunt Fierberea mazarti proaspeta Tiiierea rnararului marunt Tiiierea rosiilor felii - oase. Formarea preparatului.organo1eptice pentru carnea analizata se stabilesc cornparativ eu conditiilo de admisibilitate ale carnii proaspete. Prelucrarea termica se realizeaza au vasul acoperit Ia 0 sursa de caldura moderata.6 Te~nologia [ I speeifica a preparatelor Denumirea de baza din legume ~i carne de preparatului vita . Consta ~n asocierea carnii inabusite eu sos. Prelucr~rea preliminara. pasta de tomate. adaugarea 9i a supei ramase. ajungind sa ramina in vas numai grasime si came. Gastrotehnia rnoderna recomanda inabuslrea in vase inchise ermetic (vase sub presiune). se asaza in vase curate si se reia procesul de mabusire. In aeeste vase. Legumele proaspete.Fasole asemanatnare preparatuverde cu carne de vita" 149 1 !f 11111 I. inabuslrea se transforma in prajire. fierberea 30 " spre sfir1iit~l fierberii adaugind rosiile !Ii 112 din cantitatea de marar verde Montarea pe pIatau sau farfurie. sare Separarea Iniibu~irea ciirnii in ulei ~j supa de - - - Formm'ea preparatv. vor fi prelucrate inainte de a se asocia cu carne si sare. castraveti. Prepararea sosv. mcorporarea mazarii. fara a fi necesar sa se mai adauge apa. asigura realizarea unei atmosfere permanente de vapori. este prezentata in tabelele 10. in vederea pregatirii preparatelor de baza. asociindu-se eu celelalte components din reteta pentru continuarea proeesului tehnologic. mentinindu-se astfel umiditatea.lv. de Ia Inabusirea pastei de tomate fierberea 30' Prepararea ci'irnii tnabusite sosv. usturoiului. se introduce Intr-un vas. completind treptat cantitatea de Iichid. pina eind carnea este aproape gata. usturoi). completarea apei necesare fierberii.9. fasole verde. transare. cantitatea mica de lichid. si anume: a) pregatirea separata a sosului. Fasole verde cu carne de Portion area carnii. Prelucrarea termica partiala a carnii. In aceasts situatie adaosul de lichi:d este contraindicat.rvirea preparatului in stare calda. utilizate pentru preparatele de baza. Preluerarea preliminara a carnii se face in carmangsrlt sau in spatiul destinat in acest scop ~i consta in operatii de spalarc. sosul de smintina. peratii pregatitoare Tehnica prep ararti . adaugate in ordinea procesului tehnologic. b) pregatirea sosului in sucul rezultat de la inabuslrea carnii. ulei. supa) fierbinte. derivatdle sosului brun (picant. Frecvent se aplica ina b u ~ire a. Se considera decongelata carnea care are in interior temperatura de + 1DC. fasolea verde. legume si condimente. . In aeest caz. fierberea 90'. cite 0 bucata la portie Taierea cepei. Carnea congelata este supusa decongelarli prealabile. Prelucrarea terrnica partiala a legumei de baza. servirea preparatului cald. In functie de sortiment. Tehnologia preparatelor din carne de vita. ciuperci.6-10. bola de ardei.. seadauga grasimea prevazuta in reteta si ocantitate de lichid (apa. decorarea cu marar ~i patrunjel verde taiate marunt Se. frecvent realizate in productia culinara. CelelaLte faze ale procesului tehnologic se realizeaza asemanator preparatelor de baza din legume. se spala bine in supa de oase. sare. prin asocierea carnii inabusite cu restul componentelor din reteta.5. sosul alb. Carnea. degradindu-se eu formare de compusi toxici.era~ra grasimii va creste foarte mult. Tabelul 10. dupa separarea acesteia. prunele usoate si maslinele. fierberea pina cind carnea cste aproape fiarta - faina. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE DE VITA Carnea de vita se poateesocia. zvintare. spre sfir~i~ adsugind rosiile. Daca nu se intervine la· timp. fierberea 20'. sau se mentine in sucul format. fasole boabe. 10' 1 TehnoIogia lui .i in sucul format carnii. carnea se introduce imediat in procesul tehnologic. portionata conform gramajului.

100 2. Carne de vita calitatea I ulei Ceapii. cernerea fainit : prelucrarea prirnara a oualor .7 -- 50S 100 g Retete pentru preparate de baza din legume ~i carne de vita Sortiment Gramaj pentru o portle produs finit Fasole verne cu '""rne de vita -carne -fasole verde -sos (100 I 2 3 g) viS g) Materii Cantitate pentru prime UiM bruta pentru 10 portil Operatli pregiititoare Tehnica prepararii. supa de oase.100 0.150 Cap de piept cu os de vita 1.050 0.050 0.050 - - OmO 0.050 1. sare. condimentarea cu usturoi. adaugind spre sflrsit.002 - - - - - - - - - - - - - - Tabelul 10.004 0.700 1. telina.025 0.25/) oes Sare Piper maclnat Patrunjel verde' untura 0. Pentru galuste Unturii sau ulei Fiiina 10 portii Untura sau Componente U/M Mazare cu carne Ide vita -carne . u~eza~ .050 0. ~i apa (150 ml): mcorporarea pastel de tomate. piper.400 0.150 0.Paprica.700 0. a legume lor conserve (fasole verde.040 0. ulei.oI5 01001 01025 I 4 ) 5 (j Carne de vita calitatea I Ulei Ceapa Faina Pasta de tomate Ro~ii proaspete sau conserve kg kg kg kg kg kg kg D. telina cuburi 'I'aierea ardeilor si a verzei carouri Taierea cepei. sare.350 0. Ardei ". Prepararea telor: gi1lu$- I compoa) prepararea de giilu~te ziHei arnestecarea pr in componentelor: faina.150 0. rnazare. - Jnabu$irea ci1rnii - - untura cu ceapa. patrunjelulut radacina.650 0. urmata de fierbere imibui?ita lni1bu$irea separatil a legume lor in ulei ~i apa.300 0.200 0. sare: Prepararea sosului $i asocierea carnh inabustte cu pasta de tomate. Fasole verde proaspata sau conserve Marar v~rde Piitrunje verde Sare r Bola de ardei dulce Usturoi Zahar Piper macinat Supa de case ( Cartofi Morcovi I. varza.002 0. jurnatate din cantitatea de patrunjel verde. kg kg kg kg kg kg kg kg kJl_ kg kg kg _. a patrunjelului verde marunt.050 0. I . rosil).100 0. ardei gras. Irnpurtirea uleiului: 114 pentru iniibuqirea legumelor - - - - lniibusirea ci1rmt 10 ulei. din carne de vita cu galu~te" porfie de produs finit: carne 45g/galu~te Cantitatea 100 . a patrunjelului ~i taieroa rnarunt.ehnologia specifica a preparatulut . patrunjel si apa.400 0. morcovilor. Telina radacinii . kg kg kg kg kg kg kg 1 - 0. prelucrarea primara a cepei si tiHerea rnarunt: diluarea pasde tei to" mate. apa.500 0. decorarea cu patrunjel verde tocat marunt: seroirea preparatului cald.800 0.000 0. finalizarea tnabueirii la cupto30' Formarea preparatuZui: a~ezarea carnii inabusite si a sosului tintr-o tava. in ordinea duratei de fierbere (morcov.Tabelul 10.500 11800 1.500 0.200 0. impartirea in fi~ii 150 151 IHI .002 0. ghiveci. Tabelui 10.80n 01800 0.025 - - 0.200 l\050 0.050 0. adaugarea Iegurnelor inabu~ite.500 '1. montarea pentru prezentare si servire bruta . patrunjel radacina. completa~ rea cu apa fiarta (cit sa acopere legumele).100 0. prelucrarea primarii.100 0.a~ proaspat Varza dul e Ghi veci c nserva Yin alb Patrunjol i:iidacina I 2 I :3 1.g. piper. 10.mode1m'ea: rea oompozitici pe un tocator de lemn.vitii -carne (45 g) -Iasole verde (100 g) -sos (100 g) Ghiveci national -oarne eu os (60 g) -ghiveci (~50 g) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 0. prezentare montarea si servlrc pentru 1 Mazare verde proaspata sau conserve .(45 g) -mazare 1(80 g) (100 g) -sos (100 ~) Ho~ii cu carne de .8 gramaj pantru 0 T.050 0.200 - - 0.05~ 0.030 0.100 0.200 0. Pasta de tomate Boia de ardei dulce Piper macinat Vin alb Patrunjel verde Sare .020 - 0.100 0.200 0.00 0.300 0.800 J 4 I 5 national - Portionarea carriii. cite 0 bucata la portie Taierea cartofilor.350 0.500 0.400 0.800 0.. oua.800 0.500 0.200 SElU 0.002 0. cartofi). usturoiulul.7 (continuarej J 6 Operatii pregatitoare Ghiveci Tehnica prepararti.030 0. farfurie sau in legumierii. gratinarea la cuptor 15'.350 - spalarca carnii si portio" (2-3 narea buc/portle) .300 0..004 0.200 0.300 0.030 0.6 (co-ntinuare) Tnbelul.100 0.100 0. boia de arde i. a condimentelor si a apei necesare fierberii (circa 1 I) mifierberea 30 nute.030 0.050 0.100 0. t II "'tt 11111 t . vinul Montarea pe platou.

apa sare faina. montarea pentru servire !Ii prezentare Carne de vita Calitate superioara (pulpa) Morcovi Telina kg kg kg 2.Ruloud (popiete) din carne de vita cu legume" Cantitatea bruta 10 portil pentru 10. Prelucrarea primara a legumelor.5. FOl'marea p. preparatului in stare flerbinte. ~i tiiierea cubulete l. Iingurita f1erberea in apa clocotita eu sare. fierbere 510 min. • modelarea Taierea slaninei cubulete. Prelucrarea termtca F01'1nm'ea l'ulourilor 1 - b) Pregatirea giilu~te.500 Prelucrarea prirnara a cepei.001 - Prelucrarea prlmara a earnii.2.l'eparatului: asamblarea rulou- - untura. se asoeiaza frecvent cu legume ell gust acrisor (rosii.050 0. mazare.Tabelul 10. Artaculinara rornaneasca cuprinde preparate din carne de pore cu cartofi. .050 0.9 Mater li prime U/M Cantitatea brtrta pentru 10 portfi Operatii prcgatitoarc prime U/M Operatii pregatitoare Tehnica pregatii-H. Montarea pC! platou cite dona rulouri la poi-tle eU sos si garnitura din compozitia rarnasa de Ia umplerea rulourrlor. Tehnologia specifica a preparatulul . 152 153 . patrunjel verde. scoaterea kg kg kg kg kg kg kg 0. baterea eu ciocanul de snltele. 80sului din bu- faina. fasole verde sau boabe.8 Cantitatea bruta 10 portii Tabelul 10. asezarea in ta va cu apa ~i grasimo. - Prepururea compozinabu- Pentru pregatirea preparatelor de baza. decorarea ell pii-' trunjel seruirea preparatulul in stare ealdii Formarea prepa~ l'atului prin asocie- - Prepararea lion. supa si vin. t t t . rularea. late 1 em.carnea de pore se asociaza aceleasi Iegume ea ~i carnea de vita.250 0.500 1.. ' ell rilor cu 50S sl eontinuarea prelucrarfi termice Ia cuptor pina cind carnea este bine patrunsa.. galuste fierte ~i vin . eondimentarea eu sare ~i piper.Fierberea in clocotlta eu cea 10 min. taierea marunt. . grasime.003 0. SCl'vil'ea - - rea carnfi eu sos. - tronarea (2 prin asezarea umpluturii pe feilile de carne. opar irea.' piper'.-' lor din aluat ' rit preparat kg kg a r-ulour ilor 10 ouptor eca 15 min.200 0. montarea pcntru servlre si prezentare late de 2-3 desprinderea jutor-ul unui a bucatllo-. Datorita continutului mai mare de . oua. "'''tr'F'nro.500 0. Tehnologia preparatelor din legume si carne de pore este prezentata tabelele 10.' 0 parte din acestea aVIITdin structura sosuri albe.000 :1. tiei de umplere: sirea legumelor si ~ slaninei eU grasime !ii apa si odaugarea patrunjelului.050 0. fixarea cu soobitort.100 0. TEIINOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE DE PORe !Materii prime DjM Operatii pregatitoare Tehnica pregatirli.!l' galUllte-. castraveti varza murata) 9i sosuri picante. porlelii Ia pertie).10-10.100 0. Montarea' pe platou sau farfurle .12. - prelucrarea primara a patrunjelului si taierea marunt.

150 0.000000 00 OtnlOT"""IOO 000 U') .100 0.["( kg kg kg kg 0.001 0.. 000 kg (sau ulei) kg 0.002 0.carneeu os (60 g) .300 0.. CN.050 0..mazare (100 g) .00025 .500 Supa de oase - II 155 154 11111 .002 - 0.200 - ..100 IIII IIIIIIII I I I 1I I o 0. I Piept de pore Rasol de porc cu os Mazare verde proaspata sau conserve Castraveti rnurati kg kg 1.400 0. CJ 0.. .ciolan (200 g) .500 .650 1..100 0..600 0. - Varza alba murata Rosti proaspete sau conserve Ardei Ceapa Usturoi Untura k.050 0.O .100 0....020 0.carne (50 g) . de pore ..002 0..macinat Boia de ardei dulce Cimbru Foi de dafin Zahar Vin alb Marar verde verde kg kg kg 0.050 - 0..002 0.000 1.400 0.300 2.800 0..100 0..000 .rl['t")a.....200 0.-ft-OO 0..ii carne de pore Gramaj pentru o portia Castravett cu carne.150 0.500 0.. L Carne porc calit.500 3.850 - 2.020 0..800 0.200 0.sos (170 g) .castraveti (150 g) Cantitat i brute pentru 10 portil Sortiment Mazare cu carne de pore ..5 .150 0..f) ~odoo .. Patrunjel 1.400 0.. ID kg kg 0.Tabelu~ ID.050 0.030 0.carne cu 05 (60 g) . 0.750 0. o .010 0.ICF Retete pentru preparate de baza din legume !.varzii (250 g) Tocana din· carne de pore si rosii ..050 0.000 - - - 0.000 kg kg kg kg 1.sos (l00 g) Componente VIM Varza cu dolan de pore ..001 0.002 Faina Pasta de tomate Sare Pipet.400 0.002 0. I.050 0....030 0.030 0. - kg kg kg 1 kg kg 1 - - - 0.002 0...150 000000000000 OOIOOOOIOOOOMIO lOM.

. sare. tomate . .5 . Q.J:@ ~o.. Spalarea vinetelor.. . Formarea preparatului: asocierea carnii inabu~ite cu sos.Montarea pe farfurie sau fn legumiera. usturoiului si a patrunjelului marunt Taierea ros iilor in sferturi. ceapa.-0-00'" oC'Ot':><O'1'OOOOON ~OCOo"o"'oocioa· - - - - ceapa. curatarea de coaja In fi.40""...I 1il~ o..!?ii alternative.s-.. fierberea 10 minute. <ll N e 0.0 0 '" . boia de ardei. indcpartarea semintelor.I . eondimentarea cu sare l?i piper.. - sosului din: untura. apa.Formarea preparatuZui: pasarea sosului peste carnea inabu~ta.. 2/3 pentru pregiitirea sosului.$ . curatarea de coaja.. P.4l .Formarea preparatului: pasarea sosului peste carne. supa de oase...Ooo. asocierea eU vinete si usturoi.. cu carne de pore Prepararea de oase lniibusirea ciirnii in untura I?i supa II 000000 ODOIflMQ C)T"""I.... 1/2 pentru carne.I ..O O-QOOOMOMLQOO . <::> .. rosiilor . castraveti. ~ Q... .....Q. .. Prepararea separatii a sosului din: Vinete eu carne de pore Portionarea carni! de pore.. OOOOOONOO.i .. adaugarea rosiilor I?i fierbere inca 5 minute . fiiina.. cite 9 bucata la portie Impartlrea unturfi sau uleiului: 2/3 pentru inabuslrea carnri. .prezentare I?i servire ~azare Portionarcn pieptulul de pore. Impiirtirea grasimii: 1/2 pentru vinete. adaugarea rosiilor si a mararului. (ulei) ~i carn i] iniibul?ite . pasta tomate. fierberea la cuptor 30' Montarea pe platou sau farfurie... eu carne de pore Q) '. untura sau ulei. > ~ ::! <!J<!J oj'''' ~::: .. fierberea 45'. sararea Taierea cepei marunt Taierea rostilor felii Spalarea castravetilor murati. taierea in bucati dreptunghiulare Taierea cepei.. s::- Q...... faina. decor-are eu marar verde. fierberea 10 minute Montarea pe platou sau farfurie.... .. fierb'erea 20 minute...~ . montarea pentru . piper.12 Tehnologia specifica preparatelor de baza din legume ~i carne de pore a.(1] C1l Tabelul 10. ~::! . servirea preparatului cald. Impartirea grasimii: 1/3 pentru Inabusirea carnlf.. separarea - lni1bu~irea ciirnu in untura 156 157 IIII1 .. talerea pe Iungime.Iniibu$irea vinetelor in untura-si apa .! Castravet] Por-tionaroa pieptului de pore... incorporarea maziirii.irea ciirnii in griisime .!?iapa. 1/3 pentru pregatirea sosului.bu:. pasta de tomate si apa necesara fierberii (100 mljportle). lnii. completarsa cu supa de oase.I N . decorarea cu patrunjel verde.!?ia zaharului.Prepararea sosului in sucul format de la iniibu~irea carnii din: ceapa.. fierberea 20 minute.. condimentarsa finala cu rnarar verde taiat marunt..... faina si paste de . o Denumiroa Operatii pregatitoare preparatului Tehniea prepararii. servirea preparatului cald. serviTea preparatului cald. sare !li piper. fierberea 20'. ..~ "...

piper. servirea preparatului cald. Carnea de rniel se pregateste cu sos alb. fierberea lor Eormarea preparatului: asoclerea bucatUor de rasol cu 60S.irea uleiului: lr3 pentru verzi lIi a usturoiului in ulei 9i apa ina . mazare). TEIINOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE DE OVINIW. Tairea marunt a cepei ~i a usturoiului E*ragerea sucului din [urnatate din eantitatea de Iamtie.14. piitrunjel verde). rosfi. deeorarea cu feHi de larntie: servirea preparatului eald Formarea preparatului.jportie Fierberea carnii: in tava unsa. mar· covului ~i patrunjelului radacinii 'I'aierea rnarunt a lr2 din cantitatea de ceapa (restul mtreaga) Pastrarea fasolei boabe 12 are . iar retetele sint red-ate in tabelul 10. oparirea. piper. servirea preparatului cald. spre sfir9it adaugind cartofii sl vinul Montarea pe platou sau farfurie. fierbere 10 min. tnabustrea cepei in [iul Jigo (Pulpa) de berbec cu fasole boabe Prelucrarea primara a componentelor Taierca felii a usturoiului.bu~irea ciirnii in ulei $i apa Prepararea sosului din: ulei.13. Impanarea eu - Denurnirea Operatii pregatitoare - untura. spanae. pasta de tornate. de carne Inabu~ Din carne de ovine se :pot pregati aceleasi sortirnente de preparate ca si din carnea de bovine si porcine. taierea fi~ii Taierea rosiilor in sferturi. din: ceapa. piper. decor area cu patrunjel verde. pasta de tomate. mabusite. fierberea 10-15 min .13 Tehnologia preparatelrnde bazii din legume l1i carne de ovine preparatului Tehniea preparai-ii. ghiveciul si pilaful pregatite cu carne de oaie si berbec. sare.apa fiarta (50 mljportie). fierberea. Tiii~ea cepei lIi usturoiului verde i bucati de 5 cm . dezosarea por'tionarea . usturoi. sararea Taierea cepei. bola de ardei. sirea carrrii. taierea cekilalte [urnatat! in fel ii pentru de£orare Irnpartirea uleiului: 1/4 pentru ina'b~irea carnii. cU 1/3 l1i si Prepararea garniturii de [asole boabe (iahnie) - fierberea fasolei boabe prepararea sosu~ui: inabusirea Spanac cuearne Portionarea carrrii Curatirea. usturoi: cepei tiiiata marunt in 1/3 grasime.3. {coniinuare} usturoi lIi apa fiarta fierbere (100 ml/portie). condimentare eu sue de liirniie Montarea preparatului pe farfurie sau prezentarea in legumiera. Prepararea sos:ului ~i formarea preparatu. separarea lIita Iniibu~irea bucatilor carnii in untura ~i apa. cepei imp rt. Tabelul 10. decorare cu patrunjel verde taiat rnarunt.2 buc. boia de ardei.Inabu#rea cdrnii in ulei l1i apa.i fierberea in apa cu sare ~ 'I'aierea marunt a patrunjelului - 10.12 (continuare) Varza cu dolan Curatirea rasolului de pore. incorporarea spanaculut. ceapa. piper. Montarea pe platen sau farfurie . ciuperci. Montarea preparatului pe platou sau farfurie. de pore tura site. a apei fierte (cea 80 mljportie). Sint apreciate tocanele. 2/3 pentru ina. - - pasarea s·osului fiert peste bucatile de carne.5. spalarea. 3/4 pentru 50S Tabelul 10. Tehnologia preparatelor din carne de ovine este prezentata in tabelullO.Zui. spalarea.13. racirea si taierea in bucati a span acului de mlel - fain jna. eimbru. . ceapa Intreaga. servirea in stare calda. piper. taierea cite 0 bucata la portie. mcorporarea 50sului brun. zeama de varza sau apa flarta. (ulei) si apa ~d ' Stufall de mlel 1 Portion area carnii . boielei de ardei ~i 500 g apa de la fiertul fasolei. cu legume (stufat. a. ardeiului fillii subTiiierea usturoiulul si a patrunjelulu} rnarunt 'I'aierea rosiilor feHi - lniibusirea cdrnii cu ceapa in untura Pormarea preparatului: asocierea carnii inabusite eu ardel. - Tocana din carne de pore cu rOllii Taierea carnil in 4-5 bucati Ia portie. fasole verde. - fndbu~irea si apa. foi de dafin. sare. usturoi. jelului verde fierberea inabUljita. servirea preparatului cald a - i Toeami cu carne de berbee lIi cartofi Portionarea carnil 'I'aicrca cepei feHi Taicrea usturoiului marunt Taierea eartofilor in patru pe lungime !. cirnbru. separarea bueiitilor de rasol in uncarnii tnabu- - - - Pregdtirea sosu~ui. boia de ardei). continuarea fierberii 10-15 min. a carnii. condirnentarea finala cu vin. supa de oase. fierberea 2 ore. ~ j I' I. fierebrea 10 minute 158' 159 IIIII .Formarea preparatuZui: asocierea bubusirea cepei si a usturoiului catilor de carne lIi 50S cu legumele verde.Tabelul 10. apa: incorporarea pastel de torn ate. moreovii patrunjelul radacina. in grasimea ramasa de Ia inabusirea carnil. condimentate (sare.in apa reee Diluarea pastel de tomate (1:1) Taierea rnarunt a patrunjelului verde Spalarea carnil ~i indepartarea grasimii in exces. adaugarea pastei tomate.Iniibu$irea separatd a cepei. acoperirea eu varza 9i rOl1U. cimbru. comTai~rea maruru a cepei 9i patrunpletarea CU.fierbere. fierberea 15 minute. montarea prezentare si servire pentru - format prln tnabusirea carnii. sararea Taierea cepei marunt Curatirea verzei de cotor. coridimente (sare.Prezentarea in Iegumiera . iar carnea de berbec se asociaza frecvent cu varza aLba murata ei fasole boabe.

pregatite in laboratorul de productie al unei intreprinderi intr-un singur schimb. sa rat. Verificarea gramajului.4enumirea produsului si nurnarul de reteta: . pe plita.001 0.13 (coniimwre} fiartii. acidi tatea totala exprimata in acid lactic (mgO!o).075 0.002 0.050 - - - - - - kg kg kg kg - - - 0.300 2.4. 50S) si se cintaresc fie care separat.data si ora recoltarii probelor. Verificarea calitatii consta in examen organoleptic.200 0.T'abelul 10. VERIFICAREA CALITA'fII PREPARATELOR DIN LEGUME ~I CARNE DE BAZA - lrnpartdrea grasirnii in 2/3 pentru frigerea pulpei ~i 1/3 pentru prepararea sosului. 1a 0 temperatura de peste 60°C.000 r-r- Piper macinat Cimbru Boia de ardei dulce Lamiie Foi de dafin Yin alb Otet Patrunjel verde Mara!" verde Sos brun kg kg kg 1 - 0.500 0.002 0. din diferitele lor nuante. apoi se separa partile componente (carne.200 2.400 0.050 0.. - 1.050 0. piper. grasimea (Ofo).150 ~ 0175 0. fara miros strain.002 0.100 0. Toate portiile luate in analiza trebuie sa corespunda.14 Betete pentru preparate de baza din legume I. 10. legume.5.200 ___. fierberea 10 minute montarea pe platou sau farfurie 2 transe de jigo la portie sl garnitura de fasole boabe (IAHNIE). tactile sl olfactive se percep de regula aproape sirnultan de la prima inghititura. Prin tmalize chimice se determine umiditatsa (DIrt). Cantinele si restaurantele din statiunile balneo-clirnaterice nu au voie sa pastreze rnincarea de pe 0 zi pe alta. Aspectul si culorile.030 0. eimbru.. conform dispozitiilor sanitare in vigoare.I' f ~• ! .020 - 1.000 - -. decorarea eu piitrunjel verde taiat rnarunt seruirea preparatulul cald asamblarea sosului eU fasolea Tabelul 10.200 0.00025 __. acru. nutritivi si valoarea energetica 160 161 . Probele VOl" fi Insotite d~ etichete cu urrnatoarele specrfioatii: . Se cintareste portia de preparat. aspectului sl a partilor cornponente se executa prin sondaj asupra a 3% din totalul portiilor. - 0.150 0.002 0.300 0.li carne de ovine Gramaj pentru 0 portie de produs finit Stufat eli carne de miel -carne eu os (85 g) -legume ~i sos (250 g) VIM Sortiment Cantitate brutii pentru 10 portii Jigo (pulpal de berbec eli iasole boabe -carne fara as (100 g) -fasole eu 50S (180 g) -jiu (30 g) Pulpa de berbec 2. Examenul organoleptic. Preparatele trebuie pastrate Ia temperatura de 0. destinate in ex«lusivitete pastrarii acestora.030 0.002 0.050 0. percepind senzatiile fizice produse (cald. Lotul reprezinta cantitatea de preparate de baza din legume si carne. iar contraproba constituita se va pastra conform dlspozitlilor sanitare in vigoare.500 ~ - 0. Pentru examenul organoleptic si fizico-chimic se ia 0 cantitate de 500 g pr~ba omogenizata. continutul de sare (Ofo).075 0.200 0. Aromele si savoaraa mlncarurilor seapreciaza eu ajutorul mirosului.050 - - - - 2.500 0.025 Tocana cu carne de berbee ~i cartofi -carne cu os (85 g) -cartofi (120 g) -50S (100 g) Componente Spanac eu carne de mie! -carne cu os (85 g) -spanac eu 50S (180 g) Carne de berbee eu os (cotlet) Carne de miel eu as Spanac Fasola boabe Ceapa Ceapa verde Usturoi Vsturoi verde Morcovi Cartofi Piitrunjel radiicinii Untura sau ulai Ulel Pasta de tomate Faina Safe kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1.002 0. este permisacel mult 4 ore ~e la preparare. Gustul preparatelor se apreciaza prin degustare.nurnele si semnatura persoanelor care au facut recoltarea.300 - - - ~ kg kg kg kg kg kg 0. Preparatele de baza din legume si carne (mincarunle gatite) se pastreaza in vitrlne san dulapuri frigorifice curate. Calculul continutulul in faetori a unei portii de "Fasole verde cu carne de vita". realizindu-se un contact perfect lntre produsele ingerate si aparatul bucal. se apreciaza vizual.050 0. rece. eel mult 48 are de la preparare.100 0.Tehnologia cunnara cls. I J APLICATIE. 4°C. Probele recoltate vor fi in dublu exemplar.550 0.025 0. tare !?i moale) sl eele de origine chirnica (dulce. in caz contrar lotul se considera necorespunzator. fizico-chimic si microbiologic. 0..002 0.050 0. dezinfectato.020 '0. Senzatia termica a mincarurilor si celelalte senzatii gustative.030 0. .100 0. amar). Pastrarea preparatelor de baza din legume ~i carne. Pastrarea preparatelor la cald. Verificarea gramajului portlilor. azotul user hidrolizabil (NH3/100g). - - - eondimentarea eu foi de dafin.750 - - - - - - Verificarea calitatii se face pe loturi. dar nu mal putin de trei. X-Xl-XII. 11 .

remedieri. nici prea fluid. carnea de culoare brun cenusie. care rarnine in cea rnai mare rnasura in Interiorul carnii. In timpul inabusirii carnii. care Iavorizeaza mentinerea suculentei carnii f?ia factori lor nutritivi. legumele sa-si pastreze culoarea cit mai apropiata de cea mirosul: placut. iar carnea rezulta marjiutin frageda. formarea de arorne noi. 162 11' 1111 IIIII . A~es~ defect este cauzat de cantitatea insuficienta de lichid necesar fierberti ~l nesupravegherea procesului termic. savoare deosebita a preparatelor.Ina acestuia. ruperea celuelor grase cu eliminarea de graaimi in mediul de inabusire sau fierbere. - naturala. Consistenta necorespunzatoare a carnii din preparat este determinata de aplicarea incorecta a tratamentului termic.6. Preparatele de baza din legume si carne trebuie sa prezinte urmatoarele conditii de admislbilibate: . ~i anume: denaturari proteice (coagularea proteinelor). care asigura Iragezime carnii si legumelor. aromei. legurne sfarirnato. Cauze'le defectelor legumelor si ale sosului au fbt prezentate la grupa preparatelcr din legume. culoarea: specifics componentelor folosite. nici prea des.gramajul portiei: corespunzator retetarului. are loc 0 micsorare a valorii nutritive si in special a contlnutului in vitamine. in plus intervin ejectele tratamentelor termice asupra carnii. ceea ce duce la imbunatatirea gradului de fragezire a acesteia. formind un strat protector. 1 Gustul de afumat sau ars este deterrninat de lipirea componentelor p~eparatului de baza vasu~ui si ~aI'an:e~izar:a sa~ c~rboni2iarea ~or. Preparatele cu miros si gust de afumat sau a1'Snu se pot remedia si nu se dau In eon sum. la servire se adauga patrunjel sau rnarar veroe taiat marunt.avind componente si operatii tehnologice comune eu preparatele de baza din legume. prin reducerea sau prelungirea duratei acestuia. procedeului termic aplicat.oi!hidrolizacolagenului. Din acest motiv. cu respectarea gramajuluieomponentelor din structura portiei (carne. De aceea. Condirii de calitate. preparatul pre a gras sau fara grasime. sau direct la realizarea preparatului.structura portiei si adacsurilor condimentare corespunzatoare. TRANSFORMARIIN PROCESUL TEHNOLOG1C AL PREPARATELOR DE BAZA DIN LEGUME $1 CARNE Preparatele din aceasta grupa. sosul prea fluid sau prea viscos. initial coaguleaza proteinele de la suprafata carmi. si chiar a fibre lor propril tesutului conjunctival carnli. legumelor din .>i pastrarea in proportie sporita a factorilor nutritivi din componente. sosul de consis. cauze. modificarl de euloare. Are loc 0 hidroliza a moleculelor de colagen pina la gelatina. sos): aspectul: placut. Datorita continutului mic de lichid f'olosit la inabusire.10. In cazul fierberii gelatina trece in lichidul de fierbere. Pe parcursul tratamentului termic se produce :. hidroliza colagenului. Defectele posibile ale preparatelor de baza din legume sl carne pot fi: carnea tare sau sf'arimata. La aceasta contribuie si gradul avansat de deshidratare a carnii. carnea si Iegumele sa-~i pastreze forma.tul: placut. Defecte. Dintre procesele terrnice aplicate in procesul tehnologic al preparatelor de baza din legume si carne. se completeaza eu cantitatea de. lichld fierbinte sl se continua procesul termic cu supraveghere atenta. preparatul montat estetic. specific 'componentelor din structura preparatului. / ! consistenta: carnea ~i legumele bine patrunse termic. sucul este utidizat pentru pregatirea sosului. inacest proces este aritrenata si 0 parte din apa tesutului muscular. transforrnarile generate de procesul tehnologtc vor fi aceleasi pentru legume si sos. a gustului. tenta corespunzatoare. constltuind mediul in care se adauga restul componentelor din reteta in ordinea procesului tehnologic. Sucul format prin inabuslrea carnii contine grasims si 0 oantitate mica de lichid in care s-au solubilizat substante proteice si neproteice. se adauga cantitatea necesara de supa si se continua prelucrarea terrnica in cuptor cu vasul acoperit. preparatul se transvazeaza tata a antrena partea prinsa pe baza vasului. In cazul in care carnea este insuficient iPa-' trunsa termic (carne tare). oorespunzator speciei de carne. eel mai recornandat este inabusirea. gus. precum f. legume. carecontribuie la gustul ~iar(). digestibilitatii ~i a coeficientului de utilizare a factorilor nutritivi. Aceste tr-ansformari deterrnina irnbunatatirea texturii (a frageztmii carnii). cu gust si rnlros afumate. ~ Daca se observa in prirnele momente. Desi inabusirea se realizeaza in vas acoperit. atragator.

si carnea rezultata din fasonarea pieselor provenite din toate partile anatomice. porcine. se inmoaie (in apa sau lapte rece). peste sau subproduse de carne. in cazul utilizari! orezuluj crud. favor izeaza digestia !Ii ceste Iii se toaca 0 data eu carnea Piperul se macina.1 (continuare) TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE TOCATA Operatii pregatitoars Se utilizeaza crud sau fiert putin.varietate sortirnentala. 50 opareste sau se l'nabWia. ptrjoale. Carnea macra se curata. In procesul de productie. marar. cimbru.necesara prelucrarii termice i?i asigura fragezimea produsului Se tree pr in rihatoare Procesul tehnologic al tocaturii este prezentat in schema 11. fleica.carnea de pore: margine de fleica. se stoarce bine Sortimentul preparatelor de baza din structura meniurilor cuprinde din carne tocata. care cuprinde: . Acestea se utflizeaza cu adaosuri la tocatura avind rol tehnologic de Iegare ~i afinare a acesteia.L 11 Tabelul Materia aupcillara Rclul tehnologic Asigura legarea ~i anna rea tocaturri: se adauga la tocaturile utilizate pentru urnplerea legumelor Miezul de franzela Asigura legarea si aiinarea tocatur+l .1 Leguniele (cartofl.1. ~ t ) JI .carnea de minzat $i vitli: greaban. Schema Veri Iica rea ca litjiii~nii 11. usturoiul se plseaza.CAPITOLU. vinat. patrunjel ete. . l?i preparate Tabelul Materii Materia auxiliara Ceapa Asigura auxiliare utiltzate la prepararea tocaturilor Operatii pregatltoare 11. in tocatura se va adauga apa in eantitate dubla fata de orez Se tale ieIii. prelucrat prin dezosarc. . precum l?i din carne de pasare. Pregatirea carnii pentru tocare.1 I pentru Malaxarea omogE'nizare ~i afinare Rolul tehnologic calitatile gustative Condimentele (sare. Se realizeaza la masina de tocat manuals. Tocatura reprezinta compozitia rezultata prin omogenizarea carnii tecate cu diferite adaosuri. de imbunatatire a calitatli gustative si nutritive a produsului finit. verdeata se taic Se taie felii sau marunt. Materii prime pentru tocatura. marco) Bicarb natul de sodiu Apa rece Asigura aitnarea tocaturit: se adauga Ia tocatura pentru chiftelute Asigura aflnarea tocaturit ~i mentlnorea suculentei: se adauga Ia tocatura pentru mititei Regleaza eonsistcnta tocaturf]. asigura cantitatea de abuj. se zvinta ~i se taie bucati mid. care asigura diversificarea meniurllorcalitati gustative ~i nutritive deosebite. carne rezultata din fasonarea pieselor provenite din toate partlle anatomice. determinate de varietatea componentelor ~i a procedeelor termice aplicate. retetele prevad utilizarea carnii calitatea I. gitul si salba. vitii adulta l?i pore. masina de tooat ell actionare electrica sau la rnasina de tocat anexata robotului universal. tendoane. Pentru preparatele de baza din carne tocata de minzat.carne de puicalitatea I fara cap si picioare. se spala.1. In funetie de rolul tehnologic. Tocatura se realizeaza din carne fara os de bovine. Tocarea carnii. Materii auxlliare. carnea se taie in bucati de 80-120 g. [ara bucati de grasirne. flelca. usturoi. . Pentru maslna de tocat cu action are electrica. pieptul. cu ajutorul unui cutit. perisoare. rasolul anterior. piper.) Asigura calitatile gustative arome. se pot aplica urmatoarele variante: a) carnea se toaca impreuna cu ceapa oparita sau Inabusita: 165 164 III IlilU t . In functie de preparat. materiile auxiIiare sint prezentate in tabelul 11. de pielite. torf ta coagularii proteinelor da- Verificarea calitafii carnii.care se pregatesc din to cat II r a simpla sau tocatura asociata ell legume si sosuri. Caracteristloa principala a tocaturi i este finetea. care difera in functie de preparat. si este deterrninata de diametrul ochiurilor sltei folosite la rnasina de toeat (intre 2 si 8 mm). muschi tocat 11. Preparatele din carne tocata se caraoterlzeaza prin: . mijloc de plept.digestibilitatea mai usoara pentru tocaturile fierte sau fripte. se ra- marunt Ouale Asigura legarea tocaturii. se adauga la tocaturilc pentru chiftele. ovine sau din arnestecul acestora. se veriflca prin examen organoleptic prospetimea carnii.

'-fe muse 1 care nu suporta decit prelucrarea prlmara de t ocare a _ . CIa s if i car e a. se adauga gal benusul crud de ou Ceapa kg 0. Prepararea tocaturii consta in amestecarea ~i omogenizarea dirnii tocate eu adaosurile prevazute in reteta (condimente. In functie de eonsistenta tocaturii se poate adauga cite putina apa reee sau supa si 'se bate. clatesc sub jet de apii rece. se spaIii din nou se eerne se macina I Tehnica preparar li.l CRUDE 'U Tociiturile crude (muschiul -'tartar) se pregatesc din muse hi de vaea ~ hi) 1 cap . Utilizarea toditurii. modelarea pe platou. hine pentru omogenizare. Modelarea se face pe platou. Schema 11. spalarea. Tocatura Ge poate utiliza simplii pentru prepararea perif?oarelor.).tilor. _ . . _ Varza cu carne tocataide pore - Todituri fripte _ Pirjoale moldovencsti _ Pirjoaie din carne de pui _ Drab de miel .500 - - Sare Piper Boia \ kg kg kg 0. In schema lL2 sint prezentate citeva preparate din carne tocata cu specific national. Aceasta varianta asigura caracteristiei corespunzatoare toeaturh si calitatii deosebite preparatului la care se intrebuinteaza.1): curayarea muschiului. operatie care poarta numele de parare" urrnata de spalarea muschiului sub jet ?e apa. ' Tocaturl in straturi ~u legume sau paste famoase - _ 1 Musaca de cartofi Musaca de dovlecel _ Musaca de vinete _ Musaca de telinii. spala.002 - se aranjeaza estetic plape marginea toului condimenteverdeata Ie.. Se poate realiza manual sau meeanic prin utilizarea malaxorului san a robotul ui. !fara a fi presate sau zdrob~e ca in cazul tocari i 0U m3sina de toeat carne. Aspectul carnii toeate fin este atragator. Toditura preparata trebuie imediat utili zata . pentru a se sectiona fibrele n:u9chiului direct. Cantitati 1. TEHNOLOGIA TOCATURII b) carnea se trece de doua ori prln masina de toeat. sub forma rotunda (de chiftea mai mare).sosului. . se spala. Separat. Aranjarea condimentelor se face cit mai estetic pe marginea platoului. ti 1 " carrin !CU CU.Mititei { . ( Sortimentul: muschi tartar - cantitati pentru 10 por'[Ii sl tehnologia specifica Mat¢rii prime ~i auxiliare Mu~eh! d~ vaca II U/M kg bue.~a impu~·itB. servirea . Baterea tocaturH asigura ingloban:!a unei oantitati de aer necesara afinarii compozitiei. la sosiera se serveste dupa preferinta clientului sos Ketchup sau sos englezesc. pentru indeparta. se albususepara rile de galhenusuri se se curata. Preparatele de baza din carne tocata se pot grupa in functie de structura acestora (modul de utilizare a tociiturii). In aceasta varianta. aranjarea condimentelor. iar produsul finit nociv prin consumare. ~i eeapa - - se serveste crud eli sau Ketchup 50S englezesc la sosiera - Todituri Tocaturi Toeaturi crude eu sos in legume _ {_ {- Muschi tartar Chiftelute marinate Chiftelute cu 50S de smintina Ardei urnpluti ROi?ii umplute Preparate din carne tocatd Tocaturi in foi _ Sarmale in foi de varza _ Sarmalutein foi de vita { _ Sarmalute -in foi de spanac - _. sarmalelor sau musacalei. se dez5e infccteaza. 5e taie marunt se spala. sa fie omogena f?i afinata. 167 166 III lUll ! J t I!' . iar valorile nutritive ramin intacte. la mijloc se forrneaza un gol in care se a9aza un galbenus crud. ehiftelutelor.005 0. Toditura care urmeaza sa fie utilizata in proeesul tehnologic trebuie sa fie foarte proaspata.1. verdeata tocata etc. iar Ia retocare se adauga ceapa oparita sau inabu~itii~i eventual miezul de franzela inmuiat ~i bine stors: c) pentru tocatura care se progateste din earne de vita sl de pore se poate proeeda astfel: . deoarece prin pastrare se produc pierderi calitative si devine un mediu deosebit de favora:bil dezvoltarii si activitatii microorganismelor. ' Operatia cea rnai irnportanta este taierea. Indicii de calitate ai tocaturii crude.500 l - Operatii pregatitoare se cut-ata de pielite. iar a doua oara se tcaca irnpreuna cu cea de pore ~i cu ceapa oparita sau inabusita. ~entru prepararea ~uiichiului ta:tar. prima data se toaca nurnai carnea. sau pentru prepararea legumelor umplute. se taie marunt..se toaca lntH carnea de vita (carnea mai slabs). se e~ectueaza urrnatoarcle ~peratii (tabelul 1. prezentarea ~i servirea se modeleaza sub forma de chiftea cu gol la mijloc Qua 10 _.Bitoe gratinat _ Friptura toeata berlinezii Curatarea muschiului consta in indepartarea plelitei de sustinere. .11.. avind culoarea si rnirosul specific felului de carne.ltU sau cu sahruL .050 0.2 . asezonarea fiind realizata de catre consumatori .1. tiiierea. pirjoalelor. care se recomanda sa se faca eu un cutit bine ascutit sau eu un satir. oua.

iitii. TEHNOLOGIA TOCATURILOR CU SOS Tehnologia speclflca a tocaturrlor preparatului Telmica cu 50S Tocaturile cu SOS sint preparate realizate din tocatura modelata sub forma rotunda sau aplatisata. 169 168 .: carne tocata cu sare. patrunjel radacina. rosii. I. cartofi patrunjel verde portie) Prepararea tocdturii. cartofilor curatati prin parra fina a razatorii Taierea atrunjelulul verde dna i marunt - - Chiftelute Tiiierea patrunjelului verde ~i a mararului marunt' Extragerea sucului din Iamiie Modelaiea . montarea servirea pentru 'chiftelule Taierea r cepei felii. sosului tomat din: ceapa. morcovi. prezentare. pasta de tomate.3. faina. - CondimentI' marunt _ Servirea garnituri Chiftelutele mode1ate se a!.3.2. aceasta subgrupa de preparate este cunoscuta sub denumirea de "legume urnplute eu carne tocata''. praz. pentru 0 - piper._ 4- -.tiiiat marunt - to-. Tocatura se pregateste in mod curent din carne de vita in amestec cu carne de pore. varza) sau censervate prin murare (castraveti ~i gogonele).2. (3 bucati Portionarea tocdturii Modelarea - . sare. decorare cu patrunjel verde ~i mara. fierberea 15 minute Prezentarea preparatului in tambal sau farfurie Servirea preparatului cald Prepararea rotunjirea faina) f?i aplatisarea Sotarea in un tura tocaturii (Iolosind cu sos de smintina Tehnologia asemanatoarea chiftelutelor marinate Deosebiri: in tocatura se adauga jumiitate din cantitatea de patrunjel verde !iii mara. tncorportnd spre sfirsit sucul de larntie si vinul Montarea pe platou sau farfur ie.taiate preparatului caM cu diferite 11. tornat. telina.ieza mtr-o tava cu untura sau ulei sl se r umenesc Ia cuptor Formarea preparatului: asocierea sosului de sminttna eu ohiftelutele Gratinarea 15 minute.2 11. Procesul tehnologic al tocaturilor cu 50S este prezentat in schema 11. vinete.Tabelul 11. otet sl foi de dafin. TEHNOLOGIA Adaosuri pentru TOCATURILOR IN LEGUME decorate Servirea I din tocatura eu sos este pre- Tehnologia specifics unor preparate zentata in tabelul 11. Schc-"a 11.. Legumele utilizate pentru umplerea cu tocatura de carne pot fi proaspete (eartofi. In productia oulinara. Se poate intrebuinta insa pentru pregatirea tocaturii carnea de pasare. fierberea 30 minute Pormareo: preparatului asocierea sosului cu chiftelutele sotate. Trecerea .3 Denurnirea i Operatii pregatitoare ! pr-epararii.t Illlt . . prelucrate termic prin sotare sau prajire si asociate cu sos alb. tnabustrca cepei utilizate la tocatura Taierea telinei Ielil a rnorcovului. de ovine sau peste. ~i patrunjelului rada- marinate rasi (miez de franzela). Taierea drnii bUciiti ~i toearea cu ceapa inabu!. dovlecei.' apa. telina. ulei. oua. ! t. sos brun sau de vin.

plerea rosiilor.4 Doz area Taierea ifelii a morcovulul si a patrunjdlului r adacina Oparirea rosltlor. pe platou sau farfurie. cu adaos de iaurt . patrunjelului verde Prepararea toci'iturii: carne tocata. legumele umplute se asociaza cu sos alb. sos tornat sau brun.3.0. Procesul tehnologic este prezentat in schema 11. Schema Operutii pregatitoare - Tehnica preparar-ii.sos (100 g) 4 Frecvent. deeorare cu patrunjel verde taiat marunt: servirea preparatului cald P}'eluerarea Prepararea sosului tomat Ro~ii umplute Sor_tal'ea iro9iilor (2 bue. I Carne de pore cal.4 J Servirea Retete pantru preparate din carne tocata (tocaturi eu sos !?i tocaturl In legume) 1-1 Adaosuri pentru servire Sortiment Gramaj pentru 0 portio produs finit Chifteluto cu sos de smintina . oua. HUe ea capacelului.jportie). scurgerea: Presarea miezului de rosr] pentru obtinerea suculul Cnndirnen te - (cu carne de vita) toci'iturii: carnea tocata eu ceapa.150 sau ulei . apa rece Umplerea ardeilor: trecerea prin faina a par~ii eU umplutura: asezarea in tava sau cratita eu ulei (I!2) si apa 2 kg kg kg kg 3 0. sueul de rOi?ii si zahar Fierbel'ea Ia cuptor 5-10 minute Montarea pentru prezentare pe platou sau farfurie. deeorarca eu patrunjel verde Servirea preparatulul cald Prepamrea - Fierberea [ I Gratinarea Montarea pentru prezentare - I Tabelul 11. sare. orez. ulei. '70 171 IIIII .ardei (175 g) (2 bue) 50S (100 g) . Tehnica in legume Chiftelute marinate . morcov.250 0. scoaterea mi zului cu 0 Iingurita. pasta de tomats. servirea 1 Carne de vita cal. faina.4 sint date retete pentru preparate din carne tocata.chiftelute (3 bue) (90 g) .Tabelttl 11.4. spalarea. curatirea de cotor ~i semlnte Taierea marunt a cepei 9i a. piper. iar in tabelul 11.200 0.200 0. decojirea si taier-ea ~lii Tocarea 'carnii cu 112 din cantitatea de ceapa Ficrberca partiala a orezului - la cuptor 30 minute din: ceapa.3 Cantltatl brute pentru io portli Ardei umpluti cu carne de vita .400 0.550 0. apa. piper si zahar apoi fierberea 30 minute. 1/2 patrunjel taiat marunt. servirea termicd: pentru 11. piper. asezarea in tava eu ulei si apa Prelucrarea termici'i la cuptor 20 minute Formarea preparatului: asoeierea rosi ilor umplute cu 50S tomat. sare. In productia culinara se prepara ardei umpluti si rosii urnplute a carol' tehnologie specifica este prezentata in tabelul 11.100 !1. pasare Formarea prepal'atului: asocierea ardeilor cu 50S Fierbel'ea: la cuptor adaugtnd in final 1'0~iile feHi. 1/2 patrunjcl verde toeat Um.3 (continuare) Pentru pregatirea acestor mincaruri. orez.300 0. eU adaos de iaurt .150 0.sos (140 g) Operatil pregatitoare preparar ii.iaurt (25 g) 5 0.400 0. patrunjel radacina. montarea prczentare. I Untura .150 0. Tabelul I 1. mon tarea pentru prezentare. sare.100 Ro!?ii umplute cu carne de vita . (125 g) 6 Ardei umpluti Sortarea ardeilor (2 buc.150 0.! portie).chiftelute (3 bue) (90 g) .rosii 075 g) 50S Componente DIM Tehnologia speelftca Denumirea a tocaturllor preparatului '. continuarea Iierberii 5 minute Montarea pentTu prezentore.

Prepararea sos. arpacasul sau amestecul acestora.100 Preparart'a sosuluj - 0.100 0. Sat-male in foi de varza montarea servirea pentru in foi Denumirea Operatil pregatitoars - 0.100 - 1.050 - 0.030 0.025 D.250 0.5 Ceapa Cartofi sau ptine alba Qua Sare Piper macinat Patrunjel verde Marar verde Faina - 0. decojirea taicrca sferturi ' orez.550 0. tocarea verzei ramase Pregatirea cepei: V5 taiata rnarunt pentru 50S. untura.000 _ '_ - - 0.zportlo): (25 g pentru 4 buc.200 0.100 0.500 - Tabelul 11.100 _ - _ l. Procesul tehnologic este prezentat in schema 11. Tehnologia specifica a sarrnalelor.150 0.100 0.00025 - - 0.050 - - 0.Formarea preparatului: asaeierea sarmalelor cu 50S.250 0.ului ?in: ceapa. asezarca sarmalelor in ct ~tJ~a pe un strat de varza tocata. Tocatura se obtlne din carne de pore.100 0.050 I 4 I 5 0.400 0.0. rularea. Adaosul pentru legarca si afinarea compozitiei este orezul.100 0.100 0. acoperrroa suprafetei sarmalelor cu varza condimentaroa ell cimbru ' .100 0.jportie) _ Mo~elarea sar_malelor: asezarea toeaturii pe foaie de varza. P!~lucrarea verzei pentru pregatirea sarrnalelor: Indepartarea cotorului.150 - 11.050 :i Pentru Ceapa Moreov relina Patrunjel verde Ulei Faina Pasta de tomate Sare Foi de dafin Yin alb kg kg kg kg kg kg kg kg kg 0. _ Portwnarea tocaturii 172 173 III .030 0.250 - Iaurt sau smtnttna - -- 0. sare plpe~ macinat.550 0.200 - - - 0.020 1().050 . vita.250 0. zeama de varza - P:epara~elf toeiiturii din: carne tocata.500 0.200 Schema 11. piper boabe si apa.125 0.020 0.5. 4/5 se utilizeaza la tocatura T?carea carrril ell ceapa Fierberea partiala a orezului Oparirea roslilor.002 0.1 I ) 2 kg kg kg kg kg kg kg kg kg I 3 0.250 0. alegerea foilar pentru sarmale. iar retete pentru tocaturi in foi sint redate in tabelul 11. TEHNOLOGIA TOCATURILOR IN FOI Tocaturile in foi sint eunoseute in practica culinara sub denurnirea de "sarmale".5 Tehnologia speeifica a tocaturitor preparatului Tehnica prepararh.100 0.020 0.001 0.150 0. pasare. completarea CU varza tocata. prezentare.5. introducerea capet~lo~ _in interior. este prezentata in tabelul 11.002 0. apa • in functie de numarul sarmalelor pentru 0 portie de (35 g pentru 3 buc.) Rosl! proaspete sau conserve Lamiie Orez Zahar - - _ _ - 1.075 0. fierberea 5 minute .700 - - Adaosuri pentru servire 2.100 0.075 0.ichld pen lru llorbere .6.020 Sos tomat Sos de smtnttna Ardei gras (20 buc. pasta de tomate~ boia. vinat sau peste.300 I 6 0. Iasind mijlocul go). Sarmalele se pot pregati din foi de varza. condlrneute ot« 1 1 kg kg kg kg kg kg kg kg kg - - - 0. freevent realizate in productia culinara. foi de vWi~de spanae sau de stevle.075 0.030 0.002 0.4.050 sos 0.

200 0.250 0. fierberea 10 minute Montarea pentru prezentare: pe platou sau farfurie Servirea preparatului eald eu smlnttna Prepararea tocata. telina. apa.100 0.050 0.150 0. carrie orez.iaurt (20 g) Sarmaluts in foi de spanac - sarmalute - 50S (140 g) (160 g) Sarrnalute Pregatirea foilor de vita. piper.020 - - - 0.005 '0. servirea ! . legume.varza (230 g) 4.050 0. faina.300 0. fierbere Ia foe mic 50 minute.020 1. fierberea 20 minute Formarea preparatului: streeurarea sosului peste sar malutc.200 0. eondimentarea cu marar verde.. oparire in apa clocotita cu sare.Tabelul Denumirea Operatil pregatitoare preparatului 11. in apa eu sare Fierberea partiala a arpacasului in apa eu sare Tocarea oarnii eu ceapa inabusita Taierea marunt a patrunjelului S1 a mararului verde Fierb'erea $i strecurarea borsului in {oi de vita - orez.sarmale (180 g) (3---4 buc. paste fainoase sau orez.200 0. mabustrea Taierea telinei marunt Oparirea orezului. ' Preparatul. Preparal'ea tocaturii: carne tocata cu ceapa.000 0.100 0. condimentare finala cu marar Montarea pentru prezentare .200 - - - Sarmalute Pregatirca spanacului: curatarea de cotoare. faina si sare. 11. pasarea Formarea preparatului: asocierea sarrnalutelor eu 50S Fie.050 0. scurgerea.002 0.450 0.100 0.pe platou sau farfurie.borli sau sare de larniie. bors iii sare. Legumele se pot taia felii (cartofii.' .002 0.500 Sarma lute in foi de vi ta . fierbcrea 30 minute.001 0. TEHNOLOGIA TOCATURILOR IN STRATURI CU LEGUME Preparatele din aceasta subgrupa sint formate din straturi de toeatura. montarea pentru prezentare.020 0.015 1.) . oparirea. eontinuarea fierberii la cuptor 60 minute Montarea pentru prezentare : pe platou sau farfurie. racirea in apa Taierea mararului marunt Fierberea :. I Sortirnent . 174 175 rn .sarmalut'e (150 g) 50S (l00 g) .ata Foi de vita I Spanac Carne de pore ~L J Carne de vita eLI Ceapa ' Untura Portional'ea sau ulei Orez Arpaoas Piper macinat Piper boabe Boia de ardei dulce Sare de lamiie Cimbru Saro Pasta de tomate Rosii proaspete sau conserve Patrunjel verde Marar verde! Iaurt Smtnttna kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg - 0.dovleceii.150 0. servirea preparatului eald.100 0. corhpletarea cu .050 0.6 Tehnica perparar li.150 0.300 0.rberea la foe moderat 45 minute. marar verde Portionarea tocaturii (6 sarrnalute pentru partie) Modelarea sarmalutelor. ( Sarmalc eu carne de pore in foi de varza .000 - - .050 0.050 0. spalaraa.100 0.300 0.100 0.rea preparatului cald Fierberea Componente . servi.001 0.150 0.100 0. morcovi. Inabusirea Taierea felii a morcovului ~i a telinei Fierberea partiala a orezului. racirea /I'aierea marunt a cepei pentru umplutura.001 0.002 - kg kg kg Pentru 50S 0. spalare. curatirea de codite. Cantitati brute pentru 10 por tii - la foe rnoderat pe plrta sau In cuptor 80 minute. untura. Untura sau ulei Ceapa Telinii radacina Moreovi Faina Marar verde Sare Bors sau sare de lamtie kg: kg 1 kg kg kg kg kg - - 0. piper. ulei.300 0. vinetele) sau se pot taia fire subtiri (varza alba murata).000 0. Varza alba mu. . sare.150 0.care are in structura straturi de legume felii si-tocatura. asezarea in cratrta Preporarea sosului din: ceapa..150 0. sare.020 - - - 0. U/M .i strecurarea borsulul Tocarea carnii - in foi de spanac _ - _ _ _ toeaturii: ceapa Inabusita. Este prezentat in schema 11~6.5.500 0.050 0. cu adaos de iaurt. telina.300 0.100 11.050 0.050 - - - 0.5 (continuare) Retete pentru i i preparate din 'carne tocata (tocaturi in fOi) Gramaj pentru portis produs finit 0 Tabelul 1l. pentru 0 portie) Modelarea sarmalutelor (assmanator celor din foi de varza). asczarea in eratita sub forma de coroana Preparurea sosului: ceapa. telina. Procesul tehnologlc.002 - - - - - - 2.500 0. este cunoscut in practica culinara sub denumirea de m usa ~ a. patrunjel verde tociWurii (calculind cite 68 buc. oparire in apa clocotita cu sare de lamiie pentru mentinerea culor ii Taierea cepei marunt. ulei. decorarea cu ro~ii.500 0.

aJ [as] Tabelul11. felii de cartofi Prelucrarea tel'micii: la cuptor 30 minute Finalizurea structurii. Ceapa se taie se fna. timp de aproximativ 30 minute. la fel ca pentru musaea de carton Conform text Prepararea schernei tehnologice prezentate in ta- Particulal'itiiti: - -'t •' Ld - 176 tociiturii: retocarea carnii inabuslte cu ceapa. Preparatul se formeaza in tava unsa eu untura liil tapetata cu pesmet. X-Xl-XII. untura.Tehnologta cullnarli cts. taierea felii de cca 1 ern. In funetiede preparat se poate f~:ee re!ocarea: Se adiauga om]. timp in care coaguleaza compozitia adaugata si preparatul se rumenestc. patrunjel verde Formarea preparatului din straturi: feIii de dovlecei. Portilla de musaea se monteaza pe platou sau fa~furie. aza.6 [ Dozarea ] 1 Prelucrarea termica parliala se realizeaza in cuptor. en ru prepararea musaealelor. pina scade ~~~~~t~fata . Dupa gratinare. Finalizarea structurii consta in adaugarea peste preparatul seos din cuptor a compozitiei formate din faina. Se raceste. Tehnologia specifics a diferitelor preparate din tocaturi in straturi eu legume. decojirea. ceapa. In functo de reparat se efectueaza lllabu!?!rea sau fierberea feliilor de 1 . Iapte. oua. felii de dovlecei.7 Tehnologia specifica a preparatelor din tocaturi paste iainoase sau orez Denumirea preparatuluj in straturi cu legume. se inmoars carnea. Servire~. musacaua se portioneaza in bucati eu sectiune patrata sau dreptunghiulara. ~i peste toeatura feliile de Iegume r~~=' In caaul in care reteta cuprinde rosii acestea se vor tala fell'!" di _.EGJ]lME Pregatirea Iegumei de b Pt mele se tale i'elii. I Ca~ca . 1/8 pentru ungerea tavii lrnpartirea patrunjelului verde tocat: 1/3 pentru tocatura: 1/3 pentru liezon. Suprafata se preseaza eu cascaval ras. uneori cu adaos de patrunjel verde taiat marunt. itt t '1 d 1 . tocatura. conform gramajului. patrunjel tociiturii: cuptor rondelelor de cartoji cu untura Musaca din dovlecei Curatarea dovleceilor de coaja.Schema 11. piper. ierea felii subtlri Impartirea grasimii. oua.9. Preparatul se servesta cald (lnsotit de 50S tomat cald). P din c~~e:~rear:i~at~:~fr:.!~ ~re~ven?~ toe~tura p. tocatura. paste fainoase sau orez este prezentata in tabelele 11. . Preparatul finalizat. Porfionarea. piper). oua. la temperatura rnoderata. amestecarea cu sare. presararea eu cascaval ras Gratinarea: 15 minute Montarea ~i sel'virea: conform schemei sare. Gratinarea.7 si 11. Operatli pregatitoare 1 Musaea din eartofi OPERATn TEHNOLOGICE COMUNE MUSACALELOR v DIN 1. eondimente (sare. sararea Oparirea roslilor. J ~ ~ormarea~ preparatului. patrunjel verde. 177 II . patTu~ iel verde talat marunt ~l se amestedi pentru omogenizare. Se asaea la baza un strat de fe'lii de 1 deasupra acestuia toeatura. ' recu a prm rnasma de tocat. pina cind incepe sa se coaea. legu- PreJucrarea !e~!ca ~artiala a legumei de baza. iar reteteleIn tabelul 11. se prelucreaza termic in continuare in cuptor 15 minute. in Prepal'area lniibusirea - carne. piper.. verde 9i oua Formarea pl'eparatului din straturi de felii de cartofi. lapte sau iaurt. l?l se ispune n re s ra urt e e egume ~l carne 1?1 pe suprafata preparatului. feli] de rosil lniibusirea feliilor de dovlecei 12 .bu~a cu ceapa !n grasime ~i apa fierbinte.. Sosul tomat se poate servi si separat in sosiera. se toarna deasupra sos tomat cald si se decoreaza cu patrunjel verde taiat marunt. prepamtului: adaugarea compozitlo] din faina. 1/3 pentru servire Impartlrea ouiilor: 1/3 pentru tocatura: 1/3 pentru compozitia de 1C'P"an' - si apa.entru mus:~~~:'realizeaza rnarunt. ca structura. i: Montarea pentru prezentare. A A 'I'aierea cartofilor rondele Impartirea graslrnii in: 5/8 pentru inabustrca rondelelor de cartofr: 2/8 pentru Inabusirea ciirnii cu ceapa.8.

M. Tehnica prepararii.sos . felii de vinete . omogenizarea ..sau zeama de varza.Prezeniarea pe platou sau farfurie. macaroane fierte Finalizarea structurii preparatului: imediat dupa formare.050 .Prelucrarea primara a telinei.. T7S 179 III lUI . platou sau farfurie . I Untura sau ulei Ceapa Telina radacina Faina Quai Cascaval Pesmet Sos tornat . piper.Gratinarea finala 10 minute . prin adaugarea compozitlei din faina.100 0. piper.. iaurt: presararea sup-af'etei cu cascaval ras Preluerarea termica dsfinitiva Ia euptor : circa 30 minute Prezentarea ~i servirea: cu 50S tornat ---I . un strnj' de felii de rosii.Prelucrarea primara a verdetei __:..Tabelul 11. OU. trecerea pri n jet de apa rece Particularitiiti: Preparureu tociiturii: retocarea Conform schemei tehnologice - _________ . . Musaca din macaroane - F'ierberca macaj-oanelor in apa clocotita cu sare .1'ii preparatuLui: imediat compozitici cu felii de la cuptor ! Materii prirPe !'ii a uxiliar~ Carne de vita tal.030 0. racirea in apa 15 minute. 50S Prezentarea 30 minute servirea: cu tornat Musaca de vinete Ti'iierca vinetelor in lungime 'I'aieraa rosrilor ~iri catura.Pregatirea oualor pentru utilizare - - - - - Varza cu carne tocata de pore Taierea verzei murate in fire subtirl Taierea cepei marunt Fierberea partiala a orezului. spalare. oua si iaurt. varza ~i gratinarea 20 minute _ Finalizarea structurii preparatului: intinderea pe suprafata a compozitiel de iaur-t ~i faina . tocatura.200 . incorporarea pastel de tomate sl a boielei de ardei. oua. sare.---- I - . UJl strat din cornpozitia de carne si deasupra restul de felii de teltna ~i felii d~ rosii Se toarria dcasupra 0 compozitie forrnata din faina. Iapte .Finalizarea structurii: prin adaosul compo". rcndele de rosfi. Dupa racire se toaca din nou Se condimenteaza cu sare. amestecarea .500 0. felii rondele subtir i.cu sare.Prelucrarea prlrnara a cepei.Gratinare: 15 minute .150 Operatii pregatitoare de telinii Tabelul 11. tocatura. presarare cu cascaval ras 2 prepararfl prndusului musaca . 0.050 0.100 g Cantit. oua. curatire.400 2.Prelucrarea termicii: la cuptor 30 minute ... racirea _ Prepararea toeiiturii: iniibu~irea carrrii toeate cu ceapa ~i 2/3 din grasimea retinutii. Iaurt U. - sub- Taierea patrunjelului rnarunt ~i rmparttrea lui: 1/2 pentru to1/2 pentru servire cu ceapa. iaurt: decorarea rosii.050 1.Cernerea fainii si a pcsmetului .000 0.musaca . zitie! din faina.000 0.. prezentarea sl servirea musacalei Feliile de telina se inabu~~ 1a cuptor in ulei si apa Ceapa se inabusa cu carnea to~atii in ulci si apa. Tehnologia prepararii cuprinde operatii obsinuite de prelucrare primara a legumelor (sortare.550 0. a condimentelor (sare. inabu~ita Conform schemei tehnologice - kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg . Se incorporeaza 0 parte din oua Irrtr-o tava unsa si tapetata ell pesmet se asaza un strat de felii de {elina.0. 12" .8 Finalizal'ea struetu. apa . fierberea 15 minute. se presara ca~caval ras Se introduce la cuptor 30 minute Se portioneaza in 10 bucati..'icavalului ras .200 g . eu sos tomat 9i patrunjel verde Se serve~fe calda - Pre~ucrarea termica $i definitivii.Prezentarea si servirea: cu sos tomat si decor din patrunjel verde tocat - Particularitiiti: Iniib1t~irea feWlor de vinetc in cuptor: Prepararea tociiturii: carne tocata. carne rocata. taierea :in felii !'ii fierberea in apa cu sare .Oparirea.. piper. seruirea preparatului cald _ [nabu$irea verzei toeate cu 1/2 din canti- - - Musacaua de telina se pregateste in anotimpul rece.7 [continuare} 'I'ehnologla ----------------. toamna si iarna deoarece leguma are caracter sezonier. spalare si taierea in felii)..-----------.!. au. mcorpcrarea orezului. Patrunjel verdet Piper rnacinnt ~ Sare \ Rosi i proaspete . 10 portii 0.Raderea cascavalului . pt.-dupa formare prin adaugarea din faina.. scurgerea de apa Taierea carnii bucati sl toearea Ungerea tavii cu grasime tatea de untura. se adauga 1/2 din patrunjel.Prelucrarea prlmara a carn ii • 9i tocarca ei . piper). patrate sau dreptunghiulare Se preztnta pe. taierea si opar lrea ei . patrunjel verde Formarea preparatului in stratur i: felii de vinete.002 0. _ Formarea pl'eparatu~ui din straturl de varza. decorarea cu felii de rosii (0 felie = portie): presararea ca._ - dupa racire a carnli mabusite cu ceapa. oua. patrunjel verde Formal'ea preparatului din straturi de macaroane fierte. decojirea $i HUerea rosiilor in felii .150 0.

020 'I'aierea eepei marunt si mabusirea in untura IIi apa. Se servesc :ca fripturi.800 -- 4. Aceasta opera tie asigura inmuierea tesuturilor vegetate ~i 0 digestlbl'litate usoara preparatului.200 0.050 0.550 0.000 2.Formarea preparatuiui: a!i-ezarea tociiturii in prapure. Tehnologia specifica a tocaturrlor Denumirea prajite Gramaj pentru 0 portie produs fin it Musaca din dovlecei .'jina ou. Dupa racirea compozitiei se incorporeaza oul pentru asigurarea consistentei compozitiei (coagularea proteinelor din ou prin tratarnent termic).150 0. Condimentarea compozltlei se face eu sare. dispuse in forma de evantai.050 0. cald (ca fr iotura) - .100 1. sare.002 0.200 - - - - - Sare Piper rnaclnat Patrunjel verde Oua Pesmet Fiiinii Lapte sau lapte praf Iaurt Srrrintina Cascaval Sos tomat Ros ii proaspete Carne de pore Grasime bucati din fasonari Orez Boia de ardei dulce Pasta de tomate kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1 kg kg kg kg kg kg kg 0. amestecarea cu oua.550 0.550 0.300 0.150 0. In tabelul 11. tnsotlte de garnituri difertte din legume (cartofi piure.-. piper. spre deosebire de procedeul de prajire a felilor de telina. mararului sl patrunjelului verde !i-i a cepei verzi Impartlrea uleiului: 1/2 pentru prepararea tocaturii.tele din aceasta subgrupa sint pregatite din tocatura simpla.'l'abelul 11. Operatii I pregatitoare 1 Pirjoale montarea servirea pentru 0.0.10 sint prezentate tehnologiile specifjce ale tocaturilor fripte reprezentative. cartofi natur etc.200 0. patrunjel verde Po.050 0.250 0. "ttt 11111 .000 - 0.musaca (220 g) 50S .030 0.9. 180 - Preparal'ea tocdturii: inabusirea maruntaic.0.. TEHNOLOGIA TOCATURILOR PRAJITE $1 FRIPTE Preparb.050 Spalarea maruntaielor de miel.002 - moldovenesti 0.030 0. - .5uu 2.200 0. dtnd forma de rulou.005 0. 1mpaturirea preparatului.150 1.050 0. Sint foarte apreciate pentru gustul ~i aroma lor: deosebit de placute. pina Se rumen esc (proba: la suprafata crusta rumen aurie.000 0. piper. 2/3 pentru impesmetare - 0. usturoi pisat.015 0. Tocatura cu care se obtine musacaua se pregateste prin inabusire 'in apa cu ulei a carmi impreuna eu ceapa.- Componente UiM Musaca din vinete . sare.5 em. adaugarea cantitatii de ulei retinute .i iaurt.050 0.200 0. prin tntepare lasii un sue incolor).6.150 - 0.050 0.150 0.100 1. scoaterea si scurgerea de grasime Montarea pentru prezentare: pe platou. 2 kg kg kg kg kg 2.050 .musaca (220 g) (100 g) Cartofi Dovlecei proaspeti Macaroane Varza acra Carne de vita cal.030 I.000 -- .500 0. lungimea de 8 em ~i latimea de 5 em (la capatul rnai Iat). ins0titii Seruirea prcnaratului - prezentare pe platou de diferite garn ituri _:. in forma de para.150 0. patrunjel IIi marar verde . aplatizarea eu un cutit eu lama lata. insdtite cu garnituri sl salate. sau pe farfurie Servirea pirjoaldor caIde..:. peste care se presara cascaval ras.200 0.150 0.300 - - 0.200 0.050 1. modelata diferit. fierberea in apa eu sare Pastrarea prapurelui 1n apa reee 'I'aierea mdrunt a cepei.550 0. fripta la gratar sau la cuptor. raze sau sub forma de rnovila. tocarea.rtionarea tocaturii (calcullnd 2 bueati/ portie) .proba: suprafata rumena. trecerea prin faina. Cantitate bruta pentru 10 portlt Musaca din ma..002 0.200 0.200 0. Compozitia pentru gratinare care se se adauga la suprafata se pregateste din f.150 0. I Lintura sau ulei Ceapa Vinete 50S 11.10 -(100 g) 50S (100 g) preparatului Tehnica prepararii. in grasime ~i apa: racirea.300 0.350 D.050 0. asezarea in tava.200 0.002 0.002 0.Friqerea la cuptor: la temperatura moderata 25 minute (ungerea suprafetei in timpul frigerii .500 - 0.035 0.050 - - 0.) Prepararea Drob de mlel Prelucrarila primare sint urmate de prelucraraa termica (Inabusire in ulei si apa) a feliilorde telina Ia cuptor. bine patruns terrnic) Portionarea Montarea pentru sau farfurie.350 0. cartofi ra!ii fin.050 0. piper si 1/2 din cantitatea de verdeata.150 Sat - - - - 0. 181 .015 0.400 - - 0.020 0.Varza cu carne caroane tocata =musaca de pore (220 g) (350 g) 50S (l00 g) II-i lnpte Tabelul 11. pina Ia grostmea de 1.000 0.rnusaca (220 g) •- . 112 pentru frigere - - kg kg kg kg - - - tocdturii: amestecarea carnii tecate cu QUa.550 0. Retete pentru preparate din carne tocata (toeaturl in straturi cu legume) Sortiment Musaca din cartofi .150 0. prezentare. prajita. egalizarea marginilor cu doua cutite pentru dcfinitivarea formei (sector circular Cli virful rotunjit) Impesmetarea pirjoalelor: treeerea prln ou batutei pesmet Priijirea pe ambele parti in untura tncalzita Ia 16D-170°C.conform grarnajului Modelarea toOOturii.050 0.100 '1. racirca Trecerea eartofilor curatati prln partea fina a razatorlt Pisarea usturoiului Talerea marunt a patrunjelului verde Tocarea carn li impreuna cu ceapa inabu~ita Impartirea oualor : 1/3 din eantitate pentru tocatura. lor de rniel CU ceapa.

Aceasta tnansformars impune utilizarea adaosurilor de legare (franzela. tehnologic al preparatolo.tstl'~re Ia rece 24 ore pentru frageztre Pisarea usturoiului sl a ai-deiului iute - 2 - - tocaturii: retocarea eu mnsina cu sita deasa a compozttiei de carne racita. care depind de components sl de operatiils tehnologice aplicate. .la 160°C. Apa rece sau supa adauglata Ia prepararea tocaturii se transforma in tirnpul preIucrari] term ice' in vapori. aroma deosebita.Se omogenizeaza compozitia . sa fie afinata. gratinare produc transformari analizats la preparatele din legume si carne. se unge cu margarina si se frige Ia cuptor 20 de minute Se acopera fieeare pot-tie eu sos pentru rumen it. mujd. piper. frigere. 2 felii In portie. fragezimea ~i gustul deosebit de placut. Solubilizarea colagenulu i va produce desfacerea fibrolor musculare t?i Imprastieroa carni tecate. Din acest motiv prajirea nu este recornandata de alirnentatia corecta.prajit rmoibata cu grasimea care este imperrneabila fermentilor digestivi.de usturoi strecurat.10 (continuarel 1 Mititei Curatarea carrrii. Se prezinta pe platou. Aplicarea corecta a aeestei metode presupune respectarea regimului optim de prajire: temperatura constanta de 160°C. . fierbere.din carne tocata genereazel transformarl. Se omogenizeaza bine cornpozitla ~l se modeleaza sub forma bine alungita ca 0 franzela Se frige la cuptor in bain-marie timp de 45 minute Se tempereaza ~i se taie feHi. TRANSFORMARI CE SE PRODUC IN TIMPUL PROCESULUI TEHNOLOGIf . se realizoaza formarea crustei protectoare la exterior. . zue fainii $) a pssmetului . costita. piper. Indici de calitate. eu turi diferite se ra- sl eea ptinea . Pregatlrea garriituril de cartofi natur. Se rnodeleaza bltocul sub' forma de ehtftea mai mare. se imbogatese caloric. incorporaraa condimentelor pentru cirnati. sare ~i 1/2 din verdeata. impreuna cu grasimea. coacere. specific. cu eeapa inabu$ita. . Se condirnenteaza eu sare. II nlln .it verdeata . evitarea incalzirit repetate a grasimii. telina ~i cartofii Se toaca impreuna carnca. dar au 0 digestie grea. sucu1enta. Pregatirea oualor pentru utiliCcrnerea Se inabU!ja ceapa in apa ~i ulei si coste . Transforrnan deosebite determina prelucrarea prin prajire. tocarea. Prin contactul direct al suprafetei preparatuluicu grasimea lncinsa se f'ormeaza la exterior 0 crusta din proteins coagulate care va impiedica pierderea substantelor nutritive. Isi pastreaza ealitatHe nutritive.Se serveste una la portie. garni- ID2 Prajirea are lac in absenta iapei !?iconsta in introducerea tocaturii mode1ate in grasimea incaIzita . Particularitatile tehnologice ale preparatelor din carne tooata . se amesteca . PrelUcrarea preliminara Iji tratamentele termice de inabusire.Se toaca imprcuna carnea de PUI de minzat. oua). se adauga ouale sl se omogenizeaza comp~zitia .oliza colagenulu] din tesutul conjunctiv.Se modeleaza pirjoale. _ Frigerea mititeilor pe gratarul in~ms" (111toarcerea perrnanenta pe timpul frigerit) Prezentare: pe platou Prepararea 11. eli recomandarea de a elirnina practica ungerii gratarului. ouale faina. Prin prajire. oua. supa de oase . . care retine :in produs sucul nutritiv ~i coacerea in interior. deoarece crusta se va imbiba cu grasirnea incinsa. t. Trata. piper.. ames~ecarea eu sare ~i bicarbonat. Frigerea 1a gratarasigura preparatului intreaga savoare apreciata de consumator si totodata satisface cerintele unei alimentati] corecte. In procesul de pregatire a tocaturi].7. taierea bucati. asigura suculenta... mentele termid. In timpul frigerii sau coacerii.Se condimenteaza si se incorporcaza !.. prin expunerea tocaturh 1a actiunea caldurii. carnea este maruntita. Savoarea preparatelor pregatits prin prajire este determinata de caramelizarea glucidelor ~i nu de incingerea grasimii." Fierberea cartofilor in coaja . Culoarea bruna aurie a crustei este deterrninata de caramelizarea glucidelor ~i de compusii de tip rnelanoidic formati prin reactia Maillard (comblnatii ale zaharurllor reducatoars cu unii aminoacizi).frarnintarea (malaxarea) pentru omogenizare Motlelarea mititeilor: trecerea compozitiei prin masina de spritat cirnati sau masin a de toeat la care s-au scos sitele !?i cutttul ~i s-a montat pilnia pentr't_t cirnati.t ! I. Iegumcle fierte. . se presara svaiter ras 9i se gratincaza 15 minute Se serveste eald pe platou cu garnitura de orez si svaiter ras tocata berltneza Se toaca carnea. p:.. cimbru. dezosarea lor Preluerarea primara a carrrii de minzat 9) pregatirea pentru toeat Inmuierea ptinii in lapte . produsul se contracta si are loc absorhtia de grastme din medlu. eaIda. Preparate1e impesmetate prajite sint indigeste datorita crustei formate din pesmet . friptii. se tree prin ou batut si pesmet . care pastreaza in Interiorul produsului umiditatea necesara si.determina transformarl specifice. Tocatura preparata trebuie sa-~i pastreze forma. cu si usturoi ul . coapta).Tabelul 11. orez. . prelunglta. Se fierb pe [umatate: morcovii. potri183 <. termica a tocaburllor Bitoe gratinat Prelucrarea prtrnara a legumelor Pregatirea carnfi pentru tocat Pregatirea costitei pentru toca~ Pregatirea oualor pentru uhlizare Raderea svaiterulul Pregatirca sosului pentru rumenit Fr iptura Preluerarea primara a carnil 9i pregatirea pentru tocat Prelucrarea primara a legumelor Pregatirea oualor pentru utilizare . termic (fiartii. ceapa 91 verdeata.ei . Preparatele pregatite prin prajire au un miros pia cut.e aplicate VOl' determina coagularea proteinelor din carne ~i hidt.Se prajesc in baie de ulci . bine patrunsa.Se prezinta pe platou . spalarea.1care VOl' asigura pastrarea formei preparatului. eu sos brun si cartofi natur Se serveste cald - Pi'rjoale din carne de pui Prelucrarea prlmara a puilor. ardei iute pisat.eu ceapa. timp scurt de pregatire. AL PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE TOCATA Procesul. . pierzindu-~i ealitatile spedfice acestui procedeu tennic iar digestibilitatea va fi asemanatoare preparatului prajit.

Re~etele pentru prepar-ate din carne tocata sint prezentate in tabelul 11.12.750 Sortiment Ccmponente UiM Pirjoale moldovene$ti .010 0.fript (35 g) 4.080 0. - 0. sarmale.) (115 g) 0.150 0.250 0.025 0.11 sint prezentate defectele specifice tocatuP. orez) Tocatura introdusa in grasirne insuficient incalzita Omogenizarea [ncorecta. Evaporarea apei de constitutie din preparat dator ita tratamentului termie neeorespunzator (temperatura ridieata.crud (45 g) . posibilitati de remediere- Remediere neMajoritatea defectelor constatate Ia rocatura prelucrata termic nu pot fi remediate.750 \0. Defectele legumelor sau ale sosului din structura acestor pre.termie in functie de preparat Tabelul 11. adaos insuficient de apa Ia b'aterea toci3.pirjoale '(2 buc.050 '0. remedied. pentru 10 portii Mititei 6 kg sau 33 bucati gramaj/bue.050 '0.020 0.500 0.turji. Defecte posibile Marime neuniforma (chiftelute. Retete pentru preparate (tocaturi prajite din carne tocata Ifi fripte) Gl'amaj pentru oporti€! de nrodus finit Drob de rniel (200 g) Cantitate bruta . sosul sa fie bine fiert. - Condimentare excesiva Tocatura insuficient fiarU sau fripta Continuarea procesului .11 Defecte posibile ale prcparaielor din carne tocata..150 0. pentru sarmale.005 - 0. de consistenta C.) trebuie sa-si pastreze forma. timp depasit) Dozarea necorespunzatoare a siirii sau piperului Pr\. Legumele folosite pentru preparatele din tocatura (legumele pentru umplut.i carne. franzela.lucrare termidi incorecta vit condimentata.010 0.025 - -0. musaca etc.040 0. . preparat nesueulent Poqionare ~i modelare corespunzatoare Utilizarea insuficienta sau necorespunzatoare a adaosurilor de legare (oua.250 - - 0.250 0.12.200 2.600 0.ii preparate. In tabelul 11.050 0.550 0.150 I-- Carne de vita calitatea I Carne de pore caUtatea I Ol'gane sl prapure de rniel Ceapa Ceapa verde Untura Ulei Oua Cartofi saU piine alba Patrunjel verde Marar verde Sare Piper macinat Faina Pesmet Usturoi Cimbru praf Ardei iute Mirodenii pentru Biearbonat Zeama de case kg kg kg kg kg kl'( kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg - 0.150 0.200 kg cirnati kg kg 1 - - - - - 184 .parate au fost analizate la preparatele de baza din legume :. cauze.500 0.orespunzatoare.200 0. Cauze Cauze.035 0. Defecte.002 0. pirjoale.550 0. se sfarrna sau se crape Preparatele prajite tmbibate eli grasime Struetura tare.Tabelul 11. mititei) Preparatul nu-si pastreaza forma. condimevtarea ~i gustul specific.120 __.

usor de digerat r. conform normativelor In vigoare. grupate in functie de sortirnentul sosului sau de adaosul de baza. portocale.ale carnii analizate se stabilese prin comparatie . se flambeaza intorcind pasarea pe toa'te partile. rate. Puii congelati VOl' fi scosi din ambalaje si Iasati intr-o incapere rece (temperatura maxima 10oq. Comparativ eu preparatele de baza din carne de macelarie (carne de mamifere domestice). In functie de sortiment pot influenta si calitatile estetice ale preparatelor. se corrtroleaza interiorul earcasei si se spala in jet de apii. glucide simple. struguri tamiiosl. Carnea de gaina. favorizind secretia gastrica.. Asocierea carnii cu produse ce~eaIiere si sosuri completeaza valoarea nutritiva a preparatelor cu proteme partial complete :. .1 sint cuprinse preparate frecvent incluse in meniurile obisnuite. _ ~erificarea califati] carnii de pasare. giste. complete. . - Cu sos rosu {.2. pentru decongelare. produse cerealiere si sosuri.al preparatelor din legume :.i carne. ciuperci. Se realizeaza pentru fiecare cornponenta din reteta. Legumele completeaza v. pentru a nu-si pierde insusirile nutritive ~i gustative. 0 r e z u 1 si m ii Ia i u 1. Sortirnentul preparatelor de baza din carne de pasare este foarte variat. Se considera decongelata carnea care are in interior + l°C. Se folosesc legume proaspete sau conservate. PROCESUL TEHNOLOGIC AL PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE DE PASARE Pentru pregatirea preparatelor de baza din carne de pasare se poate aplica procesul tehnologic general . curd este apreciata ~i 186 187 lUI . care dau supelor aroma deosebita.posibilitati de utilizars ~i in alimentatia dietetdca. telina): prepararea garniturilor (cartofj). .durata de prelucrare termica mai mica. Be pot utiliza gutui. . fasole verde. Se verified starea de curatenie si de. Caracteristicile organoleptice . cit ~i organoleptic. Legume~e se Intrebuinteaza pentru: diversificarea si definirea sorti~me~tului (rosii. . "pentru ~arir. asociate eu carne de pui. deoarece carnea de pasare se poate asocia eu legume. mazare.i poliglucide (amidon). Grasimea de pasare este valoroasa atit din punct Ide vedere caloric. TEHNOLOGIA SPECIFICA A PREPARATELOR DIN CARNE DE PASARE CU SOS ALB Preparatele sint formate din bucati de carne de pasare in sos alb. culorii pielii. Pentru pregatirea preparatelor de baza 5e utiIizeaza carnea de pui. Dintre produsele cerealiere se intrebuinteaza fa i n:1. gaini. In schema 12.1. In mod frecvent se pregatesc preparatele "Ciulama de PUl cu mamiiliguta" si "Pui cu smintina". crupe. 12.conditiile de admisibilitate ale carnii proaspete. deaceea poate constitui materia prima si pentru preparate dietetice.ea consistentei).digestibilitate mai usoara. 12. In functie de sortiment.cerealiere. prune uscate. mere. . consistentei musculaturti ~i a mirosului. .i continutului in vitamina A. CIa s i fie are. morcovi. Valoarea ei creste prin prezenta acizilor grasi nesaturati.:U . pentru prepararea garniturilor (pilaf. fruete. mamaliguta). arpagic. datorita proteinelor complete bogate in aminoacizi esentiali si slabei dezvoltari a tesutului conjunctiv. . vitamine saruri minerale. pentru digestibilitatea usoara. in diferite tipuri de prelucrare sau clase de calitate.. a Carnea de galinacee are valoare nutritiva ridicata si datorita continutului in substante extractive azotate. Cu sosur! albe Schema 12. paste fainoase si sosuri diferite. Prelucrarea preliminara a puilor difera in functie de tipul de prelucra~e (intregi sau transati) iili de starea termica (refrigerat] sau congelati). Fructele.. vinete). curean.l 1 - Anghemacht din carne de pui Blanchet de pui cu orez Ciulama de pui eu marnaliguta Pui cu srntnttna Pui eu rnorcovi Pui cu rosti Ostropel din carne de pui Pui cu conopida Pui eu fasole verde (cu rnazare) Pui cu vinete Pui cu maslinc (curcan eu masl lne) T'ocana cu carne de pui Legume cu carne de pui Pilaf cu carne de pui Macaroane cu piept de pui Pui in caserole Pl'eparate din carne de pui . masline. rata. curci. Nu se recomanda decongelarea in apa rece sau linga surse de caldura.a (ca rnaterie prima pentru sosurile albe sau ca adaos in sosi1rile rosii. Carnea de pasare asigura preparatelor 0 valoare nutritiva mai ridicata decit carnea animalelor de macelarie. preparatele din carne de pasare se caraeterizeaza prin: valoare nutritiva si gustativa deosebita .aloarea nutritiva a preparatelor din carne de pasare prin aportullor in proteine partial. - MATERII PRIME Cu crupe sau paste fainoase Fiira sos {- Carnea de pasare. Produse . eu sa~ fara garnitura. Pre~ucrarea preliminara. fierberea <:ar:m sau pr~ararea sosucilor (ceapa. deplumare.CAPITOL UL 12 TElINOLOGIA PREPARATELOR DE PASARE DIN CARNE Preparatele din carne de pasare sint pregatite prin asociere cu legume. gtsca. puii pot fi Iasati intregi sau se portioneaza.. . In productia culinara se apreciaza lIT mod curent prospotimea carnii prin examen organoleptic care consta in verificarea aspectului.

cernerea fiHnii :. Se adauga bucati mici de margarina sau unt deasupra.-i a disparut gustul de fiiina).i se cresteaza. Forrnarea preparatului. Fierberea puller. pentru a nu se forma crusta.1) Tabelul 12.. smintina. fierberea in apa cu sare a carnii :.. Sosul se strecoara peste earnea inabu~iH' ~i se continua fierberea 10 min.i amestecarea cu 0 cantitate egala de apa rece. Se adauga treptat supa indi1zita~ pina se obtine consistenta specifica pentru ciulama (sosul tapeaza lingura :. Ceapa se curata.UI "CIULAMA DE PUI CiU(MAMALIGUTA" Procesul tehnologic a1 acestui preparat este prezentat in schema 12. Inabuslrea bucatilor de pui f?i a cepei in ulel f?i apa si separarea carrrli inabu:. untura sau ulei ~i supa care se fierbe 20 minute Se adauga sue de Iamiie 9i bucatile de carne si se continua fierberea 5 minute Se adauga bucati mici de unt la suprafata Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie Se serveste cald cu garnitudi de cartofi natur Prelucrarea preliminara.i sararea puilor.Se serveste cald. ceapa. taierea cepei marunt. cu garnitura de orez Se vor respecta recomandarile de preluerare primara si tcrmica mentionate Ia capitolele: "Legume" si "Preparate din carne si legume". margarina ~i supa.ise fierbe 15 min . Preparatul se serveste cald. ceapa. morcovii. pentru realizarea gustului specific (tabelul 12. radacina de patrunjel) Curatarea cartofilor. pentru a nu se forma aglomerari.Se strecoara supa _ Se prepara sosul alb din faina diluata. telina :.TEHNOLOGIA SPECIFIC A PREPARATUr. Puii se curata. 189 188 III rll . Se incaizeste uleiu1. cu scopul de a reduce pierderiile de valori nutritivi si de a respeeta cerintele de gastrotehnie moderna. se adauga legumele taiate felii .1 Preparate Denurnirea preparatului Anghemacht din carne de pui - speclale din carne de pasare Operatii pregatitoare Prelucrarea primara a legurnelor (morcov. Puii fierti se portioneaza :..ia legumel?r. amestecind continuu. Falna se amesteca cu 0 cantitate egala de supa racitii. riidacina de patrunjel erestate Se seoate carnea ~i se portioneaza Se strecoara supa Se prepara sosul alb din faina diluata cu supa. apa (100 mljpOliie) :... se adauga faina amestecata cu supa si se amesteca bine pentru omogenizare. Preparatul se serveste eald insotit de mamaliguta prlpita. Faina se cerne.i telina se spala. prezentarea ~i servirea preparatului Puii se fierb iin apa cu sare si se spumeaza Se adauga: morcovi.'ite.i se fierbcirca 30 min.2: Montarea pentru prezentare se realizeaza pe farfurie sau in tambal. se indepastreaza spuma.ise cresteaza. se flambeaza. se adauga eeapa.2.. In jiul format de la tnabuslrea carnii se adauga faina. prepararea sosului alb si fierberea carnii transate cu sosul. S... tiiierea in cuburi ~i fierberea in apa cu sare Spalarea larntit si stoareerea pentru extragerea sucului Cernerea fainii Prelucrarea primara a puilor I Tehnica prepararii.. Servirea. Preparatele speciale reprezentative pentru aceasta grupa sint: anghemaht c~ carne de pui :. se asaza pe platou sau farfurie si se.i bZanchet de pui eu orez.i se mentin la cald in putina supa strecurata. T e h n 0 log i asp e c i fie apr epa rat u lui "P u i cu s m t n t i n a'' Operatille pregatitoare sint: portionarea :o. Spalarea lamtll si stoarcerea pentru extragerea sucului Cernerea fainii Prepararea garntturli de orez - Puii se fierb in apa Cu sare..i servire si se realizeaza astfel: carnea portionata se scoate din supa. Tehnologia prepararii cuprinde operatii specifice de prelucrare primara a carnii. _ Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie . se spala ~i se lasa tntregi. Formarea preparatului.2.. acopera cu ciulama.. se curata :.. Se fierbe circa 30 min. Servirea. se spumeaza. Se fierbe 15 min _ Se adauga sucul de lamiie sl gal benusurIle _ Se Introduc bucatile de pui . Morcovii :. Coincide eu faza de montare pentru prezentare :.. Prepararea sosului.hema 12. - Blanchet de pui cu orez Prelucrarea primara a Iegumelor Prelucrarea primara a puilor ~i portionarea Prelucrarea prlrnara a oualor sl separarea a1 busurilor de giilbenu~uri. Prepararea sosului alb. si legumelor. sare. Se strecoara supa. Puii se pun la fiert in apa rece eu sare. Supa se intrebuinteaza pentru prepararea sosului alb. Retetele pentru preparate de baza din carne de pasare cu sos sint prezentate in tabelul 12. se spala :. .

sa aiba culoarea alba-galbuie eli usoare urme de tarite.150 kg faina 0.000 0.Iaptele sa fie proaspat.000 2. Operatii preg~titoare.tt Inl . fara impuritati sau suspensit degrasime. sita'j .100 kg arpagic smintina lapte sare 0. Preparatul special pentru aceasta grupa este pm sate cu orpaq«: FISA TEIlNOLOGICA Denumirea preparatului Pui sote cu arpagic Grupa de preparate Preparate speciale din carne de pasare Caracterizarea preparatului.cartofi (120 r) 1. Arpagicul secparestc. Sosul se toama peste bucajile de pui.300 0.smintina sa fie fluids.arpagicul sa alba frunzele intacte.sarea satf.150 0..pentru cernut faina..carne k90 g) ..300 0. tigaie de teflon pentru sotat bucatile de pui sau soteuza.ie fina.faina sa nu prezinte aglomerari isau insecte. gustul usor dulceag :.050 0.sos (100 g) .ro~ii 50S (230 g) - (200 g) - 50S Iiguta (200 g) 1. cind incepe sa cloooteasca se adauga faina si se fierbe 20 min.300 0. Ceapa Morcovi Telina Faina Sare Piper Zahal' Pasta de tomate Rosii proaspete sau conserva Usturoi 'lin alb Patrunjel verde Supa de pasaro Cartofl Miimiiliguta pripita Lamiie 'atrun~el radacina kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1 1. 'ArpagriCUll fie bine fiert J:.030 - - - 0.3. 191 - 12. urmarind: .. Preparatele se obtin dir: carne de pui.t.i mirosul placut. Faina secerne.300 0. r. untura Margarinii sau unt ..carne (90 g) Anghemacht cu carne de i)ui .cartofi (120 g) 1. . miros specific..lDO 0. ~as pentru inabusirea arpagicuhn.100 0. Prepapatul se serveste la masa de prinz.i se continua fierberea inca 15 minute. e s eontinuu. Tehnica prepararl]. Indicii de calitate ai preparatulul finit. se eviscereaza total. fara lovituri sau viltamari ale bulbului. laptele se fierbe si se raceste. Se cura~a pull.ilipidele din sosul de smintina si completata 'cu valori biocatalitiee din arpagic. culoare si miros corespunzatoare carnii proaspete.001 0. . Puiul sate cu arpagic ~ace p.100 - - - - - - L- - .0.150 0. ~pect omogen. fara gust acru sau miros de fermentare .250 2.100 2. de pasare cu sos Grama] pentru 0 portie produs finit Ostropel din carne de pui . fara aglomerari.150 0. I UIei..ilegume diferite. Se pune laptele pe ioc. Sosul sa nu sa prezinte crusta la suprafata. Veri fica ea calitatl! rnaterfilor prime Iolosite se face prin metode organoleptice. sosul sa aiba consistenta semiviscoasa. . TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE DE PASARE PREGATITE PRIN SOT ARE . consistsnta elastica.ipicioare) 1.100 0.Tabelul 12. ·.100 0.. se curata ~i se spala. cu pielea intacta. fara aglomerari.300 0.030 0. platoupentru serviro. catifelat. se spala si se portioneaza.100 plete din oarnea de pasare. Componente pentru 10 porttl a 210 g (carne 90 g.dm carn= de pasare) ~i are valoare nutritiva ridlcata provemtadm proteinele com 190 I . glucidele r.100 . In ultimele 5 minute se adauga smintina.100 0. . vase pentru fierberea Iaptelui si pentru obtinerea sosului de sminttna..i sa-s! pastrezc forma. La sfirsitul fierberld se adauga restul de unt (75 g unt).050 0. amestedndu .030 kg kg Sortiment Cantitati brute pentru 10 portii Ciulama de pui cu mamaligutii .030 0. supraf'ata curata.050 1 kg Cornponente U/M Pui cu rosii . servet de bucatarie.2 Retetele pentrupreparate de baza din carne .020 marna- Carne de pui calit. .300 0. Verificarea calitatil preparatului finit.050 0.150 0. tel de bucatarie.untul sa fie de consistenta semi-salida.900 0. Preparatul trebuie sa eorespunda indicilor stabiliti Ia punctul anterior 9i !sa corespunda gramajului prevazut de rete tar. arpagic si sos 120 g pentr1t 0 partie) carhe de pui calitatea I (fara cap r. !culoarea:lba. Bucatile de pui sa-f. placut. .000 0..500 0. fara urme de mucegai sau miros de rinced.500 1. Se soteaza bucatile de pui in 75 g unt in tigaia de teflon si se scot intr-un vas.carnea de pui sa fie proaspata.050 . se flambeaza. de euloare alba-stralucitoare. i~ I?~niu~ (prepar~~e speciale . gustul ~i mirosul placute.050 0.carne (90 g) . gust si miros specific de smintina si arpagic. culoare alba-galbuie. 'In grasimea ramasa se inaour.arte din categoria preparatelor de ba~a.300 kg unt'· 0. vas pentru fierberea pre anatului. blat de lemn pentru carne.025 0. eu aspect omogen.250 - ~ - - 0.carne (90 g) .000 2. care se soteaza si apoi se fierb eu sosurr albe sau denvatele lor:.050 0.a arpagicul. cutite de bucatarie pentru carne si legume.200 0. fie adaugaarpagicul r. Iichid omogen de culoarealba. gust si mires placute. fara urme de mucegai sau modificari de structura.sos (100 g) .050 - - 0..'i pastreze forma si Sa fie bine fierte.100 O. Se amesteca ::Eiiina ell o cantitate mica de Iapte si epoi se dilueaza.100 0. .__ - - 2.300 0.100 - Ustensi1e necesare: vase pentru spalat carnea si oparit arpagieul.

!Diluarea pastei de tomate (1 : 1) 'I'ehnica preparar-i! Montarsa pentru prezentarc ~i servlre Carne de curcan calitatea I f~h'ii cap si picioare Ceapa \ Morcovi ( TeUnii radiicihii Faina ' Pasta de tOlm~te Vin rosu Masline Sare Piper macinaf Cimbru Foi de dafin Larnile UlE'i lnabusirea I . eu respectarea gramajului componentelor din structura portiei pHiCUJt.it carnea se Incorporeaza pasta de tomate. . pot sa apara aglomerari din cauza meomogenizarii amestecului de fiiiit1a ~. apa fiarta. 1) Extragerea sucului din 1/2 cantitatea de Iamtie Taierea rondele a 1/2 cantitatea de Iarrriie Crestarea maslinelor ~i oparirea lor. Defectiunea poate fi rernediata prin continuarea fierberri pina Ia fragezirea fibrei musculare. sos 150 g. Se serveste cald. Tehnologia speelflca Cantita- preparatului "Curean cu masline" Tabelul 12. sosul poate sa fie prea viscos sau prea !fluid.Modul de prezentare sl servire.002 0. fierberea 15 minute Eormarea preparatului.kg kg kg 1 camii de curcan cu ceapa.4. sosul in cantitate corespunzatoare alb-galbuie placut. faina. SUe de lamiie. X-Xl-XII.4.0005 0.150 . telina: ineorporarea condimentelor (sare. Defectiunile pot fi remediate prin diduarea sosului prea viscos ~i fierberea in continuare. de carne de pasaro fiarta. Daca sosul este 'prea fluid. masline 150 g.500 0. deoarece sosul capata un miros neplacut de afumat.15 minute l niibueirea buciitilor 2/3 untura si apa.Tehnologia culirrara cls. fierberea cca 15 minute Pasarea sosului F01'1nal'ea pre paratului prin asarnbla- _ Defects. rosi i. cauze.kg kg kg kg .100 0.eu 113 din cantitatea de grasime 9i apa (5 min) - 12. ucat! de carne de pui fiarta b si sos ciulama sau de smintlna. Carnea de pasare poate fi insuficierrt fiarta sau Iripta.050 0. Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie. kg kg kg kg kg kg pentru 10 portl] 1. sucui de la rosii. 0 bueata de carne la partie acoperita cu sos si arpagic.Nerespectarea duratei de prelucrare terrnica poate duce laacelea:. bine fiert.mara a eomponentelor Portion area ciirnii de curcan TiHerea marunt a cepci Tiiierea rondele a morcovilor ~i a telinel Amesteearea fainii cu apa (1 . montarea pentru -Lp~r~ez~e=n=t=a~re~~~i~se~r~v~i~re~ __ 2 Pui ell rOl?ii Portion area purlor Taierca marunt a cepei 9i a patrunjelulut verde Oparirea ro~iHor. zahar . si 12.100 0. miisline.4 Gramajul portiei: carne 100 g. Ilerberea eea 5 minute Montal'ca pe platou sau farfurie. Preparatele de baza din carne de pasare cu sos alb trebuie sa prezinte urmatoarele conditii de admisibilitate: Materii . pasta de tamate. foi de dafin) ~i a apei necesare fierbel'ii (150 mljpor-tie).. Conditil de calitate.400 0. Tehnologia speeifica este prezentata in tabelele 12.. decojirea. scurgerea suculul: sotarea Ia cuptor.200 0. asocierea bucatflojde pui [nabusite cu sos pasat. 193 . specific carnii de pasare si a sosului alb. Defectele care pot sa apara Ia preparatele din carne de pasars sint datorate nerespectarii procesului tehnologtc.3 preparatelor Denurnirea din 'carne de pul preparatului ell 50S rOI?U ~ Operatii pregatitoaro 1 I Tehnica prepararfi. fibrele musculare se destrama ~i carnea nu-si tmai pastreaza forma. maslins 150g . vin. Sepal'ul'ea bucatllor de curcani sosului: Prepararea - in vasul in care s-a iniibw.DIN CARNE DE PUIICU SOS RO$U Majoritatea preparatelor din carne de pasare au in structura sos rosu (sos tomar). decorarea cu rondele de iamiie SCl'virea preparatului in stare calda Tabelul 12. In cazul preparatelor eu 80s alb sau derivate lOT lui. 192 - Diluarea cantitate pastei de tomate egala de apa cu 0 de pui cu ceapa in separarea carnn clnd gata Prepararea sosului din jiul format la 1nabusirea carnii. indepartarea sernlntelor. j I prime - gramajul portiei aspect culoarea preparatului miros gust consistenta corespunzator retetarului. in cazul in care nu se amesteca continuu dupa Incorporarsa fainii in lapte sau supa care fierbe. carnea sa-si pastreze 'forma data.030 0. Sosul se poate prinde 13 baza vasului. Daca durata de fierbere €Ste depasita. fara aglomerari. . . aceasta este aproape 13 . piper. piper.150 0.i defectiuni si in cazul legurnelor folosite Ia prepararea grniturilor. sare. Gramajul portiei: carne 100 g. ca preparat de baza in meniu.002 0. Tehnologia speclftca - - blarea sosului eu bucafile de carne. condimentare corespunzatoare carnea 'bine fiarta. faina . sosul semifluid. TEHNOLOGIA SPECIFICA PREPARATELOR .200 - te bruta Opcrutii pregatitoaro Prelucrarea prl. remedieri. fiini gust sau miros strain placut.0. defectiunea nu poate fi remediata. .100 0. sos 150 g. cirnbru. se adauga faina si se fierbe in continuare. taierea capaculuj. morcavi.3.i Iapte din reteta. fierberea 30 de minute. in cazul in care nu se respecta durata de prelucrare termica. Gratinarea . aceasta defectiuna nu poate fi remediata.

si se compara eu conditills de admisibilitate: CARNE4. Puii se contrcleaza in exterior i}iIn interiorul carcasei.5. - carcase curate. fierberea 30 minute Formarea preparatului: asocierea carriii inabusite cu 50S pasat. fierberea 25 min.i se spala. cutite inox. incins sau de rozatoare placut specific orezului sanatos max. cu aport 'de acizi grasi esentia>li. prezentat cu pMrunjel verde deasupra. blaturi pentru carne cruda. DE 'PUI: i prin examen pe platou sau decor-area eu patrunjel verde tocat Servirea preparatului cald Ostropel din carne de pui aspect . suprafata umeda. Iipidele usor asirnilabile. ' . fierberea in apa eu sare Diluaroa pastel de tomate eu apa farfurie. fara miros strain de mucegai. culoarea musculaturii roz-rosie- consistenta musculaturii tica - ferma si elastica.300 [0.. se [CUrata. platouri. Tehnologia speciflca a acestui preparat este prezentata in flsa tehnologica de mai jos. usturoi. yase. Patrunjelul verde securata. FISA TEHNOLOGICA OREZUL - aspect Produsul Pilaf cu carne de pui culoarea miros gust impuritati tip G) Grupa de produse Preparate de baza din carne de pasare Caracterizarea preparatului. separarea carnii inabusite Prepararea sosului din legume iniibu~ite. culoare galben-roscata. gust Iplacut. supa. ·impuritati minerale) Iipsa limpede. condimentarea final. linguri. dar nelipicioasa caracteristica tipului si calitatii.. se curata Il. Morcovii si telina se spala.0. iar 2/3 se taie marunt pentru .100 0. Valoa-rea energetics de 596 cal. sare. pentru legume.5% pentru orezul tip S (seminte dealte culturi. ULEIUL Carne de pui calitatea sl picioare Ulei Ceapa Morcovi Telina radacina Orez Sare Piper boabe Patr unjel verde I Cantitatea b'rutii pentru 10 portu r 1. se spala: 1/3 din cantjtate se taie sferturi pentru supa. Pentru materil prime: oala pentru fiert pull. Preparatul este format din portii de' carne de pui asezate Enga pilaf. Operatl] pregatitoare. sanatoase (uniforme ca marime in aceeasi unitate de arnbalaj pentru orezul 12. fara resturi de continut intestinal sau impuritatl meeanice.1 Portionarea puilor Taierea marunt a cepei ~i rnorcovilor 'I'aicrea usturoiului feHi 'I'aierea patrunjalului verde rnarunt Prepararca cartofilor natur: taierea cubur i a eartofilor ouratati. 13· 194 195 III . polonic.90 g pilaf . Orezul se sep~ra de impuritati :. 2 Montarea pentru rpezeutare Verificarea oalitatilor componentelor se realizeaza organoleptic.sHe. cratlta pentru pilaf. - - cepei si rnorcovilor in ulei !ii supa de pasare.:i cu vin 9i jumatate din cantitatea de patrunjel verde Montarea pentru prezentare pe platou sau farfurie asociat cu garriitura de' cartofi natur. Ia pasarile in stare congelata nu se adrnite deformarea carcaselor. pui. sos.200 g kg kg kg kg kg kg kg kg kg . carne fiarta. atacate de insecte. Valoarea nutritiva a preparatului este data Ide proteinele complete ale carnii de pasare.700 0. 'tara suspensie:. se spala ~i se taia marunt. usten.150 0. nu se admite consistent a inmuiata / Ia suprafata.001 '0. Componente Materii prime I fani cap VIM - infestare DE FLOAHEA-SOARELUI - alba pina la alb-galbuie caracteristic.~i poliglucide din orez. servete cintar masina de gatit. pasta de tornate.li se taie sferturi. decor-area cu patrunjel verde taiat marunt: servirea preparatului cald Pasarea sosului tndbu9irea edrnii de -. neatinse de boli criptogamice. caracteristic. 0.culoarea pielii .100 0. pentru 0 portie de pilaf cu carne de pui recomanda pilaful ca preparat de baza in meniu.030 . faina.050 Gramajul pentru 0 portie produs finit carne . Ceapa se curata. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE DE PASARE $1 CRUPE Preparatul reprezentativ pentru aceasta grupa este "Pilaf cu carne de pui". boabe nedecorticate.7010 pentru orezul tip G si 2-2.i fara sedimente. fara miros strain LEGUMELE - sanatoase. in sectiune ~i in interiorul carcasei miros caracteristic normal. caracteristic boabelor de orez complet decorticate. uti1aj~. intregi.0. se flarnbeaza si se spaia.150 .

marr-ar ina si apa fii apoi se condirnenteaza cu saro si piper Puii fripti Se tomper eaza ~i se portioneaza Preparatul se prezinta pe' platou sau farfurie. pilafu1ui .Hidroliza colagenului din tesuturi conjunctive .6. decorat cu patrunjel verde deasupra. aspect carne de pui fiarta. Pasarea se frige intreaga la cuptor si. Verificarea materiilor 'prime se face conform cerintelor standardelor in vigoare.irimate. desfacerea granulei de amidon in amiloza !ii amilopectinei care asigura consistenta sosului. 'I'ransformar! ce au 12. Preparatele din carne de pasare pregatite prin frigere sint considerate fripturi ~i se asoclaza cu diferite garnituri din 'legume.6 Tabelul 12. seporGarniturile se obtin prin sotare. sau crupe Masuri pentru asigurarea calltatii preparatelor Fierberea presiune in vapori sau Operatia tehnclogica Prepararea supai Fierbere extractiva - 'I'ransforrnarl suferite de cornponentele chimice ale materiiIor prime Extragerea unor Iactorl nutritlvj solubili din carne si legume (proteine. placut de carne Iiarta impreuna ell adaosuri si de orez. tel ina). prin examen organoleptic. sub stante mmerale l1i vitamine) . riesfarimata. tioneaza pentru servire.>i a1 partilor componente idin structura portiei (carne. substante extractive. Inmuierea tesuturilor vegetale din legume prln hidroIiza substantelor pectice Hidratarea granulei de amidon de faina prln absorbtia supei. carnea bine fiarta. eu garnitura de pilaf. continuind fierberea pina cind carnea este aproape Iiarta. se indeparteaza spurn a ~i se adauga legurnele taiate sferturi (ceapa. T(lbelul 12. inabusire sau fierbere. Orezulsi ceapa taiata marunt se inabusa in ulei si p cantitate egala de supa. cu amestecare continua Incorporarea. TRANSFORMARI IN PROCESUL TEHNOLOGIC AL PREPARATELOR DE BAZA [)IN CARNE DE PASARE CU SOS ALB ..pui in caserole" pregatitoare f pregatit prin frigerc la cuptor 'I'ehnica prepararh. dupa racirea partiala. Tehnologia Denurnirea preparatului Arnestecarea fainii eu lichid rece Diluarea corespunzatoare a amesteculut pentru a nu forma aglornerari : si moorporarea treptata in lichid fierbinte F'ierbere lenta 20-30 min.6). nesfarimat - culoarea miros cons isten ta Aceste transformari sint prezentate in tabelul 12.solubilizarea acestuia . a Ilchldulul fierbinte in proportia nscesara a fierberii (2/3 part] Iichid.Coagularea proteinelor . Hira gust si miros strain. carnea bine Iiarta. boabele de or€z eu volum crescut. urmata de frigerea pasarilor la cuptor si de prepararea !garniturilor prin procedeele cerute de reteta specifics . nesfi.5. orezul bine fiert.alba-galbuie. se siireaza ~i se frig Ia cuptor Costita se inabu~a cu apa Morcovii. se acopera vasul si se fierbe 1a cuptor 20 min. cu garnitura de legume cu patrunjel verde deasupra si costita afumata Prepararea sosului alb - Prepararea pilafului Hidratarea arnidonului din orez .. Ia 0 parte orez) Frerberea Ia cuptor eu vasul acoperit Pui 1n caserole specifica preparatului Operatii . rnazarea.$ICU OREZ Prin examen organoleptic se verifica proprletatile organoleptice r. Supa se strecoara.o. TEHI'fOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE DE PASARE !pREGATITE PRIN FRIGERE LA CUPTOR . Preparatul se monteaza pe platou sau farfurie. Verificarea calitatii preparatului se face prin cintarire.. Gramajul portiei . Puii se portioneaza. de la inceput. azotate. garnitura de orez fara lichid in structura. Se adauga cantitatea de supa necesara fierberii orezului ~i piperul boabe. ell sosuri. morcovii. prezentarea s! servirea preparatului Puii se ung cu untura.Topirea partiala a grasimilor _. Tehnologia prepararii cuprinde operatii de prelucrare prirnara La pasariloraia Iegumelor. l\'Iontarea pentru prezentare ~i servire. portionata. Se asaza deasupra orezului portiile de pui. Se serveste cald. Preparatul special reprezentativ pentru aceasta grupa de preparate este: pui in caserola (tabelul 12. pilaf) se compara cu reteta.5 loc in tirnpul procesului tehnologlc al preparatelor de baza din carne de pasare sl sos alb.Tehnica prepararll.rnartrea volumului bobului si eresterea in greutate - Prelucrarea prirnara a putlor Preluorarea primara a legumelor proaspete Scurgerea legumelor eonservate de Iichid ~i trecerea prin jet de apa Oparirea arpagiculul. glucide simple. curatarea fii spalarea Taierea eostitei sub forma de cuburi - - - Se serveste cald 196 197 lin . Pull se Herb in apa cu sare.i se apreciaza daca corespund conditlilor de admisibilitate: . arpagicul ~i ci upercile se Ina busa il1.

rod~selor eu legume. altele cu tesut muscular puternic (inima. fasonare).te. Din ~ubproduse se pot pregati pilaf (din maruntaie de pui miel cr~ler. sau se poate frige la gratar. . (0. Desi. lipide 9 g. drob (dm m!lr~ntaie de miel sau de pore).. SUBPRODUSELE COMESTIBILE DE ABATOR UTILJZATE PENTRU PREPARATE DE BAZA DIN MENIU. Iimba) . . carn~ utiliza. Pregiitirea creierului pentru jrigere se poate face in doua variante: . unsa cu grasime (fara sa mai fie trecuta prin malai). ovine sau pasare.19. mlma. ypap-:ica$ (din rinichi. unele subproduso de carne au tesut foarte fin l. hymba). ca fosforul si potasiul. pentru eliminarea singelui apoi se scurge. Bl2') 9i unele substante minerale. Se stabilesc aspeetul general. In unitatile de alirnentatie publica subprodusele utilizate ca materia prima pot fi primite refrigerate sau eongelate.5 g. de I rruel. se pregatesc preparate culinare variate car~ po~ fi mcluse m structura meniului pentru dejun ca preparate de baz. f?s~or). Creierul se tine in apa rece aproximativ 30 min. intr-o proportie echivalenta eucea din patlagele rosii si un continut important de glicogen. vitamina C. D). iar inima de pore si de vIta contine calciu In proportte mai crescuta. consistenta. se spala ~i se tine ·in apa rece eu sare 20 min. se utilizeaza creierul de bovine si pore.r~l . calciu 10 rngl fosfor 336 mg.6 mg}.!laritatile tehnologice de preluerare preliminara ~i terrnica. ciulama (din 'rinichi). La receptia calitativa se va tine seama de starea termica a acestora. paste fiHnoase (maearoane). Astf'el. ea . fosfolipide.7 g. Preluerarea preliminarii.6 mg. ghiveci (din maruntaie de miel).fIe~'. rinichi ~1 Iimba care pot fi inc1use in meniu ca preparate de baza..5%). apreciate pentru calitatile lor nutritive si gustative. pentru a se dizolva cheagurile de singe 9i ·singele din vasele rupte. . Cel mai valoros din punet de vedere nutritiv si al calitatilor gustative este ficatul de bovine si de porc. Ficatul Ca materie prima pentru preparate de baza se poate intrebuinta fieatul de bovine. Valoarea nutritiva proteica este mult rnai ridicata decit a carnii. ficat. vitamina BiZ (4. eu legume sau mas/inc {- Verificarea calitatll. 198 199 III III .Pilaf. Astfel. vitamina BI (25 mg). creierul.2 mg). Faptul ca ficatul are in compozitie :. piper boabe si acidulata eu otet. crupe (or~z).i. vitamina PP (17 mg). vltamina B. vitamina B.. APORTUL 10R NUTRITIV $1 OPERA TIl TEHNOLOGICE SPECIFICE Creierul Frecvent. Malaiul se cerne. Apoi se indeparteaza mem:brana care n acopera (meningele) si partile singerinde. eondimentata eu sare.feliile de creier se tree prin ulei ~i apoi prin malai: . de vI. ficatul are un continut ridicat de glicogen.2 mg). vitamina PP {6 rng). substants mll'~erale {po~aslU. Din creier se pot prepara soteuri. ficatul de bovine contine Dfo: proteins .Rizoto eu Iicatci de pasare { Papricas din riniehi de pore eli orez Ficat paprlcat de pore Fieat de pore ell ceapa Lirnba eli ciuperci Li mba eli rnaslirie Ghiveci din -maruntaie de rnlel. ealciu 12 mg. vitamina B~ 1(0. vltamina C (12 mg). termina . Din punct de vedere a1 structuril tesuturilor. pilaf. apreeiind in mod deosebit prospetimea. vitamine hidrosolubila (PP. porcine. j S~bJ. Comparativ cucarnea. fosfor 320 mg. fier 3. comparativ cu celelalte organe comestibilerare eel mai mic continut de proteine (9. Cu 50S alb {- Limba ell 50S alb Ficat de pore ell sos de srnintina Ciulama de rinichi eli mamiiliguta din subproduse comestibile de abator Prepamtc Pilaf -Pilaf eli maruntalc de pui { . Siirarea ~i portionasea creierului.a.e. (3 mg). Bint surse de proteine cu val?are. mirosul.materii prima pentru preparate d~ haza SIn~t imba.conyme oCa~trt?tl Import~nte de fosfolipide.CAPITOLUL13 TEHNOLOGIA PHEPARATELOH DIN SUBPHODUSE COMESTIBILE DE ABATOR In mod curent in unitati se verifica calitatea subproduselor prin examen organoleptic: cereetare Ia exterior si apoi -in sectiune a acestora.7 mg). Aceasta atructura diferita de. lipide 3 g. heierul de bovine contine (%): proteine 10. i . La prirnirea in unitate se receptioneaza cantitativ in conformitate cu actele normative in vigoare.Partie.. Dupa curatare. ficat de pore). ficatul de bovine este mai bogat in vitaminele Bit !B2. morcov).. fier 12 mg: vitamina A (6.i vitamina C. y crele. C_I ~ s ~f ~c ~ r e~ Schema 13.ta). preparate cu~os alb (din fIc~t.)'chema 13.fiecare felie decreier se mveleste in hirtie pergament. creibrul prezinta importanta deosebita in alimentatie pentru cantitatea continuta de. f:c~tul. vitamins (complex B. Ficatul reprezinta 0 adevarata Bursa de factor! nutritivi si terapeutici pretiosi. calitatea si conditiile tehnice de prelucrare corecta din abatoare (reeoltare. irInichii. pp.n e~r~ pre~omina celulele grase (ereierul). Constituie 0 sursa deosebit de bogata de vitamine si substante minerale. 'Similar eu cea a carnii. Controlul calitatii subproduselorcomestibile de abator consta in examen organoleptic. culoarea. ~l sosuArldiferite. Lamiia se spala 9i se taie feliL Fierberea creierului se realizeaza in supa de legume (ceapa.rod~sele ~it. biologica ma!. A. analiza fizico-chirnica ~i control microbiologic. potasiu 305 mg. B6. eu creier de vita . rnaruntaie de pui.1 is. snitele. Prin 'asoe~erea lS~bp.1 cuprinde citeva preparats din creier.

Regimul optim de prajire are ca parametri temperatura grasimli si durata de prajire. B' masa dupa prajire. si se taie marunt. Se poate calcula eu relatia: c. Continutul ridicat in fier (de trei ori mal mare decit eel al carnE) per~ mite utilizarea ficatulul m tratamentul anemiilor. 200 B_ ·100 III . Portionarea. evaporarea si difuzia apei se echilibreaza. La temperaturi mai joase. formind un aluat.temperatura constanta de 100°C supravegheata cu atentis pentru a evita rumenirea ficatului. temperatura uleiului scade bruse. iar produsul ramine moale. Iipsit de crusta. se spala bi~~ e~ pe:-ia.cheagur~l?r de singe. Prelucrarea preliminara a componentelor deterrnina pierderi cantitative prin Indepartarea membranelor! vas~l?r. Rinichii de pore se spala.preparatului. se inder¥rtea~a capswula. .. Fierberea limbii. ovi~e. Ceapa. Ficatul portion at conform grarnajuluj se introduce 'intr-un vas.. cu conservarea maxima a factorilor nutritivi in interiorul produsului. se spalji si se cresteaza. pina cind capata culoare brun-roseata i?i este bine copt in interior. rnarar. care se pot pregati sate.. Pentru \preparateie de baza se uti1izeazii freevent rinichii dewpore. iar hidratii de carbon user caramelizatl dau 0 culoare aurie si un mires specific.. tarhon. morcovii si telina si se continua fierberea aproximativ 0 ora.la animalele tinere.Ii confera 0 valoare nutritiva si dietetica cornplexa si de mare importanta· . a carei structura si valoare alimentara este asemanatoare carnii. si anume: Prelucrarea preliminara a [icaiului. (de spanac. Curiuarea limbii de pielita. care se elibereaza din Iicat sub actiunea caldurii. w... Se incalzests grasimea la 160°C. rlnlC~llw constlt1:l1e 0 s~r~a unpo.i. La introducerea unei cantitati mari de produs 1a prajire. . Se indeparteaza spuma.2. Limba se curata.'?ise spala in apa rece. Absorbtia de grasime. Rinichh Rinichli utilizati ca materie prima pentru preparate culinare pot p'rovi:mide bovine. Bucatile de rinichi se pun la fiert cu apa si sare. Separarea in vas cu apa rece. se oparesc. Prelucrbrea prelimmarii. se indeparteaza spuma. precum si pierderi cantitative de factori nutritivi hidrosolublli. Prelucrarea termica Se realizeaza cu vasul acoperit la 0 sursa de caldura moderata . In procesul 'de prajire.ilizeaza frecvent ficatul de pore. se adauga eeapa. se forrneaza astfel 0 crusta la suprafata. in procente. se adauga cantitatea de grasime prevazuta in reteta :ti 0 cantitate de Iichid (supa. . papnicas sau ciulama. evaporarea este mult mai intensa decit difuzia ~i produsul se poate arde la suprafata. tomat. se taie longitudinal. se scot. morcovii. brun. evaporarea apei se produce la tnceput numai la suprafata. TRANSFORMARI IN TIMPUL PROCESULUI TEHNOLOGIC AL PREPARATELOR DIN SUBPRODUSE COMESTIBILE DE ABATOR Procesul tehnologic al preparatelor din subproduse de abator euprinde operatii de prelucrare preliminara si termica.il'ea ficatului.e asocia cu eiuperci. Stratul de faina nu trebuie sa fie gros si nici aplicat prea devreme. Preiucrarea preiiminatii. 201- X=_A A. Fierberea rinichilor. cartofi) si sosuri diferite (de smintina.. Dupa un scurt tirnp fierberea se continua in sucul propriu.se. :. Limba fiartii se scoate intr-un vas eu apa rece. la Limba o pondere mare in aceasta grupa 0 au preparatele din limba de vita. III special eel proveniti de . Procentul real de scadere in rnasa produsului arata pierderea reala de ana si cantitatea de grasim« absorbita la prajire. prajirea ineepe Ia temperaturi relativ scazute. Iniibw. tar temperatura optima este atinsa spre sfiqitul procesului. fata de masa produsului variaza int~ 10-35%. se adauga ceapa. masline. Portionarea. din cauza diferentel de concentratie. La temperaturi prea ridicate. Se poat... Inabusirea este unul din tratamentele termice care asigura obtinerea unor preparate mai usor digestibile. Ficatul se portioncaza in f'unctie de preparat. care la prajire da un aspect necorespunzatoj. Limba de vita se pune 1a fiert in apa rece eu sare. Pentru preparate in alimentatia publica se ut.rtant~ de vitamine si substante mmerale asemanatoare ficatului. tin 3? min i~ apa rece cu otet. Pregiitirea pentru priiji1·e. Procesul de prajirs poate fi controlat prin aprecierea proprietattlor organoleptice specifice produsului prajit. telina radacina si se continua fierberea.). se spala. ~ se opareste si se spala din nou cu apa rece. porcine sau. Patrunjelul verde se curata. . se indeparteaza locul de intrare a vaselor de singe prin taiore.. Temperatura de prajire trebuie astfel aleasa incit' evaporarea superficiala sa se produca rnai repede decit difuzia apei de la interior._ In care: A reprezinta masa initials a produsului . Limba curatata de pielita se taie felii (cite doua felii pentru fiecare portie). I prajit. se spala eu apa rece :. Bucatile de ficat se trec prin faina si se scutura bine pentru a inlatura £aina in exces. se introduc bucatile de ficat si se prajesc Ia temperatura constanta (foe moderat). de obicei' cite 0 bucata pentrufiecare portie. Madera.>1 se tale cubun rmci. iar apoi apa difuzeaza in interiorul bucatii de ficat spre exterior. se indeparteaza cu virful degetelor membrana eare 11 acopera (capsula) i. • Procesele tehnologice ale acestor preparata cuprind operatii comune . . . w Din punct de vedere ~utritlv. deoarece se umezeste. 13. apa) egala de obieei cu cantitatea de grasims. iar in interior ramine crud. pe ambele parti. pireuri. morco~l: ~l teIu:a se curata. scaderea in greutate si procentul de ulei absorbit. picant etc. . Ficatul se taie. Priiiirea. si variaza pentru subproduse intre 32-40%.. cu orez. cu galuste. la gratar sau mincaruri cu macaroane.

4. ca sunrafata mare de contact cu aerul si eu vaporii' de. Cu toate ca prin prajire se deg'aia substante : aromatice. cauze. brun-roscata pentru ficat. Din totalul pierderilor.2-50/0.. apa reprezinta 80-90%.. care se realizeaza 1a temperatura de 160°C se produc modificari mai profunde in componentele subproduselor. Micsorarea continutului de proteine. 1a care se anlica in mod deosebit acest procedeu termic.. legumele garniturii sa-1?ipastreze culoarea cit mai apropiata de cea naturala. frigerea avind un caracter dietetic. a untului sau a lamiii. j Indici jde calitato ai preparatelor comesfihile de abator. care provoaca secretii mai abundente de sueur! digestive. rinlchi). Datorita crustei. pierdertle in . fiind contraindicata in unele afectiuni. frigerea. Pierderea in greutate prin fierbere este rnai mare cind subprodusul este portionat in bucati mid. Ia servirea preparatelor compenseaza 0 parte din aceste pierderi. preparatul montat estetic. felia sau bucata de subprodus si legume Ie sa-si pastrezo forma. alb-galbuls pentru sosurile albe si brun-roscata pentru sosul brun si eel picant. brun-cenusie pentru rinichi. In cazul ficatului.iri i se produce si absorbtia de grasime de catre produs. legumei 1?isosului. cuIoaroa bucatii de subprodus. Sortimentul si tehnologia specifica a unor preparate din subproduse comestibile de abator sint prezentate in tabelele 13. IS0aC.rasimi. Prin prajirea in grasime. care variaza intre 4. In timpul prai. Jar cele eu gust ~i miros de afumat sau ars nu pot fi date in consum. Fierberea limbilor intregi asigura curatirea lor eficienta ~i redueerea pierderflor in greutate. cUloclrea - mirosul corespunzator retetarului. sosul prea consistent sau prea condimentat se poate rernedia pirn diluarea sau inioeuirea eu sos din acelasi sortiment neeondimentat.). garnitura etc. 1a deconge1area ficatului pierderi1e de substante nutritive sint mai mari decit la decongelarea carn ii. absorbtia de grasime la prajire este minima. In cazul unei suprainciilziri. Culoarea brun-roscata a crustei este data de caramelizarea glucidelor ~. sosul prea fluid sau prea viscos. Pentru ficat. specific subprodusuluj :. bine patrunss termic. remedieri. legumele sfarimata. adaosurilor din structura portiei si condimentelor utili- - consistenta zate. se introduce la praiit sau pudrarea cu faina. i gramajul portiai .13. 203 1111 . imbibarea eu grasime este mai redusa. Din cauza temperaturii ridicate se Iormeaza Ia supraf'ata 0 crusta.1 . prajirea. a substantelor extractibile solubile in apa si prin topirea grasimii. culoarea sosului. Prin frigere pe gratar (fieat. tinutului ridicat in proteine. eu respectarea gramajulul componentelor din structura portiai (subprodus. '202 Regimul terrnic influenteaza mult continutul final in vitamine. Cu cit temperatura de pra iire este mai t-idicata. limba. n . vitamins si saruri minerals fiind proportionala eu pierderile de sue. se Iormeaza peroxizi care inactiveaza vitaminele A sl E. a substantelor minerale. Decongelarea produselor de origine animala determina pierderi in greutate sub forma de sue. in special prin eliminarea partiala a apei. decongelarea produce pierderi in greutate rnari de 12-15%. . :Prin prajire. pierderile de apa si substante nutritive sint mai reduse. De asemenea. sos. scade proportia de acizi gra~. la care pierderi1e prin fierbere sint de 370/0. de afumat sau ars. ceapa sa nu fie arsa: specified componentolor din structura portiel. nu se produce ~mbibarea eu grasirne ca in eazul prajirii.i de compusii melanoidici Iormatl in cursu1 reactiei Maillard (dintre glucide reducatoare si unii aminoacizi). au loe modificari ale I. sosul de consistenta corespunzatoaro sortimentului.Q'reutate sint mal mici (310/0).i esential si se forrneaza produsi toxici.placet.. Preparatele speciale din. pentru cele cu ada os de ceapa prajita. bucatile de subproduse si legumele. Prajirea ficatului in margarina determina pierderi de 15D/O la vitarnina BI. Tratamente termice aplicate subproduselor pentru pregatirea preparatelor speciale sint: fierberea. are loc 0 coneentrare in substanta uscata. a sosului sau a garniturii necorespunzi'itoare miros :. specifics sortimentulul.placut. ' Aparitla acestor defecte este deterrninata de. 6010vitamina B6 si 13~/ovitamina PP. rezultati'i din denaturarea proteirielor si a grasimii. Proeedeul este utillzat in special pentru preparatele din limba de vita.supraproduss trebuie sa corespunda urrnatoarelor conditll de adrnisibllitata. praiirea este considerata ca avind efecte nefavorabile asupra organelor digestive. apa care se degaja. Defectele posibile ale preparatelor din subproduse pot fi: bucata de subprodus tare sau sfarimata insuficient patrunsa t~r~ic. calitatea neeorespunziitoa1'e a materiilor prime ~i nerespectarea procesului tehnologic. care imprima carnii gust si aroma caracteristice. ' Defecte. datorita con. .. Ana care intervine este cea nreexistenta in produs. precum si altar factori. in special in proteine.- aspectul \ f . Prin Iierbere se produc plerderi in greutate. Ca urmare. . Defectele generate de depasirea procesulul termie nu pot fi rernediate. . in comparatie cu fierberea.liE. dater-ita temperaturii de 160 .Pierderi suplimentare se produc atunci cind se folosesc subproduse eongelate. creler._ Defectele generate de prelucrarea termica insuficientii se pot remedia prin continuarea acesteia pina la consistenta corespunzatoars a subprodusului.i (initial derrradare hidrolitica cu punerea in libertate a glieerinei si a acizilor g'ra$i). Uti'lizarea patrunjeluiui verde.igust necorespunzator. Realizarea prajirii corecte face ca efectele temperaturii asupra grasimii sa fie minime. de aceea se recomanda zvintarea perfecta a nrodusului inainte de a. gIieerina se transforma in acroleina cu formare de vapori iritanti. La frigere se distrug vitarninele A J'.i procedeului termic aplieat.

..... =.. e 41 .. .. r--(T"""'iT"""'l. ::I ..! . O ""'0q' 00 00".......8 S I ..) 0 t- MOOOO OMOOO OOOI.....-.. OO OQ 'r'-4 00 N . OC'Q~C'--l~tJ')oo<:o .. ..Ott'J "":000090 Q o·ci!:'ioo gggggg O'T"""i:O 00000000000 OIf)lf)OOCOO"d'l .. 41 'tI ::I 'tI 0 41 41 '" ::r ......... (II e ...Q -.. 0 . 000 ~ =. e j Jl c <!} o c: 8 II" !II E 0. I--~----------------------------------------------------------0000000 000000 tOO O. IIr I I I I II I """"111 I I I• 204 205 . g.c........ = 'tI .-4 U".. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful