Sunteți pe pagina 1din 20

| 

 
 
   
 
 
— În Uniunea Europeană, o persoană din şase suferă de
handicap, de la o formă uşoară până la una gravă; în
total un număr de 80 de milioane de persoane nu pot,
de multe ori, să participe din plin la viaţa socială şi
economică datorită barierelor fizice şi
comportamentale.

— Nivelul de sărăcie al persoanelor cu handicap este de


70% superior mediei înregistrate, fapt care se
datorează accesului limitat la ocuparea forţei de
muncă.

— Mai mult de o treime din persoanele în vârstă de peste


75 de ani suferă de anumite handicapuri care le
restrâng parţial posibilităţile, iar peste 20% suferă de o
formă de handicap care îi limitează considerabil.
_um este înţeleasă noţiunea de
dizabilitate în UE?
— u     
   
    
     
 
  
       
    
   
— Un studiu privind "Ñ 
  
  
  

  ", elaborat de _omisia Europeană
(V_ 2007 7) ilustrează foarte bine modul în care statele membre ale UE
variază în abordarea lor a conceptului handicap.
_ând o problemă de
sănătate devine dizabilitate?
—            
  !"     
 
    

—          


  !"    #
    $  
 
   $   
 
  $  
  
    % &  
 $ '    
" 
  (

— åideri europeni în încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap sunt


_ipru, åetonia şi åuxemburg.

— _ele mai scăzute rate de angajare a persoanelor cu handicap se


înregistrează în România, Ungaria şi Polonia.

— În _ipru, oamenii cu handicap au dreptul la prestaţii de invaliditate pe


deplin, chiar dacă ei sunt angajaţi full-time.

— În åuxemburg, măsurile pentru promovarea securităţii şi independenţei


economice a persoanelor cu handicap includ, de asemenea, un sistem
de remuneraţii pentru persoanele care au fost recunoscute ca lucrători cu
handicap şi care sunt angajaţi în piaţa de muncă obişnuită.
X
    $'   )*
 $'   )*+, 
 $ 
" 
  (
ÿ  


— Raportul intitulat "Studiu privind situaţia femeilor cu


handicap în atenţia ONU´ realizat de E_OTE_ (2009),
subliniază că femeile cu handicap se regăsesc la
"intersecţia" discriminărilor de sex şi handicap.

— Statele membre ale Uniunii Europene nu găzduie încă


regimurile de bunăstare şi sistemele de protecţie socială
pentru nevoile speciale ale femeilor cu handicap.
X       
 
 
X     
  
 $   
 
 
 $ 
- $
 
— oferirea persoanelor cu handicap a capacităţii de a se bucura de
drepturi depline âi de a beneficia complet de participarea la via a
socială âi economică europeană, mai ales prin intermediul pie ei unice;

— garantarea şi punerea în aplicare efectivă a _onven iei Na iunilor Unite


pe teritoriul UE;

— eliminarea barierelor;

— sprijin pentru finan are, cercetare, sensibilizare âi colectarea de date âi


statistici.
ÿ  

"    .   #

— accesibilitate
— participare
— egalitate
— ocuparea for ei de muncă
— educa ie âi formare
— protec ie socială
— sănătate
— ac iune externă
" ' X ' (

— rata ocupării persoanelor cu dizabilităţi este semnificativ mai scăzută


comparativ cu populaţia generală. Doar 2,7% din persoanele cu dizabilităţi cu
vârsta între 8-55 ani au un loc de muncă, la o distanţă de peste 57 de puncte
procentuale de rata ocupării din populaţia generală pe acelaşi eşantion de
vârstă;

— rata şomajului este de două ori mai mare în grupul persoanelor cu dizabilităţi;

— Principalul factor care influenţează ocuparea persoanelor cu dizabilităţi este


educaţia ± incidenţa neşcolarizării şi a abandonului timpuriu este de 7 ori mai
mare pentru persoanele cu dizabilităţi faţă de populaţia generală;

— în plus calitatea educaţiei în învăţământul segregat sau în învăţământul la


domiciliu este percepută ca fiind mai slabă.
" ' X ' (
— Persoanele cu dizabilităţi au venituri semnificativ mai mici faţă de populaţia
generală;

— Motivul cel mai frecvent menţionat de persoanele cu dizabilităţi care nu îşi caută
un loc de muncă este legat de problemele de sănătate. În ce priveşte capacitatea
de muncă se observă diferenţe semnificative între capacitatea de muncă
autoevaluată şi capacitatea de muncă certificată oficial, ceea ce ridică semne de
întrebare legate de precizia instrumentelor actuale de evaluare.

— _onditionarea acordării unor beneficii sociale de capacitatea de muncă se


dovedeşte a fi un contra-stimulent pentru reîntoarcerea pe piaţa muncii. Dacă se
re-angajează, cei ce primesc pensie de invaliditate gradul I şi II trebuie să
renunţe total la pensie;

— circa 6% din persoanele cu dizabilităţi care au un loc de muncă sunt angajate de
firme private, % de instituţii publice sau companii cu capital majoritar de stat.
Ocuparea segregată în unităţi protejate este foarte scăzută, circa %. Prin
urmare, persoanele cu dizabilităţi sunt angajate într-o proporţie covârşitoare
competitiv pe piaţa deschisă a forţei de muncă.
X   $ 
  
 
— Studiile internaţionale observă că atât în Uniunea Europeană cât
şi în Statele Unite, persoanele cu dizabilităţi au o rată de ocupare
mai mică decât a celor fără dizabilităţi, însă există variaţii mari între
diferite ţări. Astfel, în Irlanda mai puţin de o treime din
persoanele cu dizabilităţi au un loc de muncă, în timp ce în Polonia
procentul este şi mai mic, de 20%. Rata ocupării acestora este
semnificativ mai mare în ţările nordice, ajungând la 52-5% în
Finlanda şi Danemarca, 50% în åuxemburg şi Elveţia sau în
Norvegia, Marea Britanie şi Olanda unde ajunge la 5%.

— Un studiu al ONPHR (2007:5)5 privind integrarea persoanelor cu


handicap pe piaţa muncii identifică o rată a ocupării persoanelor cu
dizabilităţi din România de 5%, mult sub rata de ocupare a
persoanelor cu handicap din ţări europene sau rata de ocupare a
populaţiei generale. Totuşi, eşantionul utilizat este relativ mic şi nu
este reprezentativ.
ÿ   

  /0/11/
" 

— 2    +*    


 3$)14   $ 5
6 
X "
 -  

—       

— +  )1   $     
—       ,14 

— "  $          


       / ' 
7 

— ÿ )+4   $   


 

— |          


   ÿ   
    $
" 

— " '$ 
  '     
 8      /14    
$  $ +.4       

—         *14 


    

— 7.4      $  )+7, $ 
'
   $  +,4   9 
      '    


—        $ $


   

— ):7           
 3     $  

— -   "  $     
    '    
  
5

— IZA Research Report No. 29 , ³The Mobility and Integration of People
with Disabilities into the åabour Market´, October 200;

— http: www.onphr.ro dizabilitatea statistici ;

— http: www.birouldeconsiliere.ro detaliu.aspx?eID=258&t=Articole;

— Strategia europeană 200-2020 pentru persoanele cu handicap: un


angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, Bruxelles,
5..200 _OM(200) ;

— Oliver, M. (98) Social Work with Disabled People. Basingstoke:


Macmillan;

S-ar putea să vă placă și