Sunteți pe pagina 1din 12
Putere. Performan]\. Pasiune.® Sta]ii de Betoane Holcim România Prezentare General\ Cele mai bune rezultate se

Putere. Performan]\. Pasiune.®

Sta]ii de Betoane Holcim România

Prezentare General\

Cele mai bune rezultate se ob]in ^n echip\

Performan]\. Pasiune.® Sta]ii de Betoane Holcim România Prezentare General\ Cele mai bune rezultate se ob]in ^n

Holcim România

Holcim (România) S.A. este filiala grupului interna]ional Holcim Ltd., unul dintre cei mai importan]i juc\tori pe pia]a mondial\ a materialelor de construc]ii. Pe plan local, Holcim este unul dintre cei mai mari produc\tori de ciment, betoane [i agregate.

Viziunea Holcim este de a crea funda]ii pentru viitorul societ\]ii.

Suntem parteneri de ^ncredere ^n comunit\]ile ^n care tr\im [i muncim. Oferim valoare [i siguran]\ prin locurile de munc\ create, implicare social\ activ\ ^n fiecare comunitate [i responsabilitate asumat\ pentru o dezvoltare durabil\ a societ\]ii.

Misiunea Holcim este de a fi cea mai respectat\ [i atractiv\ companie din industrie, creând valoare pentru to]i partenerii de interes.

Suntem un furnizor global de materiale de construc]ii [i servicii adiacente pie]ei construc]iilor. Ne propunem s\ ^mp\rt\[im din experien]a [i cuno[tin]ele existente ^n re]eaua global\ a grupului [i s\ aplic\m cele mai bune practici ^n pie]ele [i comunit\]ile ^n care suntem prezen]i.

Ne pas\ de tot ceea ce facem.

Ne pas\ de angaja]i, de siguran]a [i dezvoltarea lor.

Ne pas\ de clien]i [i succesul lor.

Ne pas\ de lumea ^n care tr\im, de comunit\]ile ^n care tr\im [i muncim.

Scurt istoric

~n prezent, Holcim România de]ine [i opereaz\ 2 fabrici de ciment, 2 terminale de ciment, 16 sta]ii ecologice de betoane, 5 sta]ii de agregate [i 2 sta]ii de lian]i speciali, toate aceste puncte de lucru fiind coordonate de cei aproximativ 1,400 de angaja]i ai companiei.

~n 2007 Holcim a s\rb\torit 10 ani de activitate ^n România, ani care au fost marca]i de o permanent\ extindere a activit\]ii, la nivel na]ional:

ani care au fost marca]i de o permanent\ extindere a activit\]ii, la nivel na]ional: 2 Sta]ii
ani care au fost marca]i de o permanent\ extindere a activit\]ii, la nivel na]ional: 2 Sta]ii
ani care au fost marca]i de o permanent\ extindere a activit\]ii, la nivel na]ional: 2 Sta]ii
ani care au fost marca]i de o permanent\ extindere a activit\]ii, la nivel na]ional: 2 Sta]ii
ani care au fost marca]i de o permanent\ extindere a activit\]ii, la nivel na]ional: 2 Sta]ii
ani care au fost marca]i de o permanent\ extindere a activit\]ii, la nivel na]ional: 2 Sta]ii

Dezvoltarea durabil\

Dezoltarea Durabil\ este un element prioritar ^n cadrul strategiei pe termen lung a companiei noastre. Ne propunem ca, prin proiectele pe care le implement\m, s\ contribuim la reducerea emisiilor atmosferice, s\ co-proces\m de[euri pentru protejarea resurselor naturale [i s\ furniz\m produse ecologice clien]ilor no[tri.

Holcim este un promotor al principiului de baz\ al Dezvolt\rii Durabile care sus]ine acoperirea

de baz\ al Dezvolt\rii Durabile care sus]ine acoperirea nevoilor prezentului f\r\ a compromite posibilitatea

nevoilor prezentului f\r\ a compromite posibilitatea genera]iilor viitoare de a r\spunde propriilor nevoi. Introducerea conceptului de Sta]ie Ecologic\ de Betoane, ^n premier\ pentru România, ^n anul 2001, a fost un prim pas f\cut de Holcim ^n aceast\ direc]ie ^n cadrul segmentului de Betoane.

Tehnologia utilizat\ respect\ cele mai stricte standarde cu privire la protejarea mediului

cele mai stricte standarde cu privire la protejarea mediului ^nconjur\tor [i are ca rezultat reducerea la

^nconjur\tor [i are ca rezultat reducerea la zero a emisiilor de praf [i a zgomotului, reciclarea reziduurilor de beton proasp\t [i refolosirea apelor reziduale.

Sta]iile Ecologice de Betoane, proiectate [i construite pe baza tehnologiilor de ultim\ or\, permit atingerea unor performan]e superioare cu privire la: productivitate, produse de calitate controlat\ [i constant\, respectarea normelor de mediu, s\n\tate [i securitate ^n munc\.

normelor de mediu, s\n\tate [i securitate ^n munc\. Certificarea produselor [i serviciilor Holcim România

Certificarea produselor [i serviciilor Holcim România Tripla Certificare ISO

Holcim România este prima companie din industrie care a primit ^n anul 2004 tripla certificare pentru sistemele de Management al Calit\]ii (ISO 9001), Management al Mediului (ISO 14001) [i Management al S\n\t\]ii [i Securit\]ii ^n Munc\ (ISO 18001).

Mediului (ISO 14001) [i Management al S\n\t\]ii [i Securit\]ii ^n Munc\ (ISO 18001). Sta]ii de Betoane
Mediului (ISO 14001) [i Management al S\n\t\]ii [i Securit\]ii ^n Munc\ (ISO 18001). Sta]ii de Betoane
Mediului (ISO 14001) [i Management al S\n\t\]ii [i Securit\]ii ^n Munc\ (ISO 18001). Sta]ii de Betoane

Holcim - un partener de ^ncredere

Produsele Holcim sunt disponibile ^n re]eaua de sta]ii ecologice de betoane prezente ^n toat\ ]ara, permi]ând astfel firmelor de construc]ii, dezvoltatorilor, arhitec]ilor, inginerilor [i persoanelor fizice s\ aib\ acces u[or atât la produse, cât [i la serviciile de transport, pompare, stocare temporar\ a betonului oferite de compania noastr\.

Alegerea furnizorului de beton devine u[oar\ când [ti]i c\ Holcim:

• Este un produc\tor de ^ncredere

• De]ine cea mai extins\ re]ea de sta]ii de betoane din ]ar\

• Se implic\ ^n proiecte diverse a c\ror amploare variaz\ de la proiecte de construc]ii de case pân\ la

mari proiecte de construc]ii rutiere, industriale sau civile

• Ofer\ produse [i servicii de calitate, ^n conformitate cu standardele ^n vigoare

• De]ine o ampl\ flot\ de betoniere proprii [i subcontractate, cu capacit\]i de 5, 9 [i 10 mc

• Pune la dispozi]ia clien]ilor autopompe de 17, 24, 36 [i 42 m, care pot acoperi toate nevoile de

pompare

• Pentru a permite preg\tirea cofrajelor, ofer\ clien]ilor din Bucure[ti [i Craiova serviciul de stocare

temporar\ a betonului ^n [antier

• Pentru eficientizarea livr\rilor, preia centralizat comenzile de beton din Bucure[ti prin

Dispeceratul Betoane Bucure[ti (tel. 021 203 9116). Aici primi]i [i informa]ii privind livr\rile,

disponibilitatea autopompelor, eventuale modific\ri ap\rute ^n programul de livrare

~[i monitorizeaz\ ^n permanen]\ autobetonierele cu ajutorul sistemului GPS – pute]i [ti oricând

unde se afl\ betoniera [i ^n cât timp ajunge la [antier

Produse [i Avantaje

Gama de betoane furnizate de Holcim România

Betonul este produs de catre Holcim ^n sta]ii ecologice, complet automatizate [i performante, [i trasportat la locul unde se realizeaz\ construc]ia.

Holcim v\ poate furniza prin intermediul re]elei sale de sta]ii ecologice de betoane o gam\ variat\ de produse pentru care de]ine certificare de produs:

• Betoane: C 8/10 - C 70/80

• Balast stabilizat cu lian]i hidraulici: BLH 4%, BLH 5%, BLH 6 % - disponibil doar ^n anumite sta]ii de betoane

• Agregat stabilizat: disponibil doar ^n anumite sta]ii de betoane

• {ape: S300, S600

Avantajele utiliz\rii betonului Holcim sunt sus]inute de urm\toarele aspecte:

• Holcim are resursele [i expertiza de a v\ furniza produsele [i serviciile potrivite lucr\rilor dumneavoastr\ si de a v\ ajuta ^n crearea de re]ete specifice ^n func]ie de fiecare aplica]ie

• Holcim ^[i asum\ responsabilitatea pentru calitatea produselor sale

• Calitatea produselor livrate la clien]i este monitorizat\ permanent

• Holcim ofer\ servicii de laborator de calitate pentru betoane, agregate [i ciment, prin laboratoarele regionale autorizate

• Holcim v\ st\ la dispozi]ie cu consultan]\ tehnic\ ^n dezvoltarea de produse, punerea ^n oper\ a betonului, expertize tehnice efecutate de exper]i autoriza]i

• Holcim poate veni ^n ^ntâmpinarea a[tept\rilor dumneavoastr\ cu solu]ii tehnice inovatoare

• Holcim furnizeaz\ solu]ii tehnice la probleme ^n [antier / punerea ^n oper\ a betonului

• Holcim este o companie flexibil\, care se adapteaz\ programului de lucru din [antier

Prepararea rapid\ a betonului Holcim la [antier devine un avantaj major care sus]ine termenele rapide de execu]ie a lucr\rilor

Coordonate Sta]ii de Betoane

Arad Str. Câmpul Lini[tii, nr. 8 Tel: +40 257.216.646 Area Manager - Adrian T\n\sescu

Bra[ov Str. Zizinului, nr. 121 Tel: +40 268.329.059 Area Manager - Crinu Alexoi

Bucure[ti – Chitila {oseaua Chitilei, nr. 423 Bucure[ti (Chitila) Tel: +40 742.358.925 Plant Manager - Lucia Edvesi

Bucure[ti Pantelimon {os. de Centur\, nr. 8 Com. Pantelimon, Ilfov Tel: +40 751.229.682 Plant Manager - Ion Marin

Bucure[ti Pipera {os. Pipera, nr. 52 Sector 2, Bucure[ti Tel: +40 21 232.11.31 Plant Manager - Petric\ Stan

Bucure[ti Progresu Str. Bercenarilor, nr. 4-8 Sector 4, Bucure[ti Tel: +40 21.450.41.80 Plant Manager - Petru[ Ciumber

Câmpulung - sta]ie mobil\ Valea Mare Prav\], Jud. Arge[ Tel: +40 740.110.444 Plant Manager - Cristian Dragnea

Cluj-Napoca Str. Beiu[ului, nr.11 Tel: +40 264.406.624 Area Manager - Sorin Guttman

Craiova Str. Râului, nr. 401 Tel: +40 251.427.267 Area Manager - Teodora Corcodel

Oradea Str. Bor[ului, nr. 14C Tel: +40 259.441.907 Area Manager - Dorel Mo[incat

Pite[ti Str. Depozitelor, nr. 10 Tel: +40 248.223.223 Area Manager - {tefan Gropeneanu

Ploie[ti Centura de Est, nr. 48A Tel: +40 244.594.680 Area Manager - Cristian Barbu

Satu Mare Str. Drumul Careiului, nr. 146 Tel: +40 261.758.795 Area Manager - Lucian Enea

Sibiu Str. Turda, nr. 146 Tel: +40 269.218.471 Area Manager - Remus Viscol

Tg. Mure[ Str. B\neasa, nr. 8 Tel: +40 265.268.402 Area Manager - Iulian Herghelegiu

Timi[oara Calea Mo[ni]ei, nr. 17 Tel: +40 256.246.210 Area Manager - Doru Dunc\

Dispecerat Betoane Bucure[ti (disponibil pentru sta]iile din Bucure[ti): 021 203.91.16

Holcim Infoline: 021-208 2000

Holcim (România) S.A. B-dul Prim\verii, Nr. 57 RO-011973 Bucure[ti România www.holcim.ro Holcim Infoline: 021/ 2082000

Holcim (România) S.A. B-dul Prim\verii, Nr. 57 RO-011973 Bucure[ti România www.holcim.ro

Holcim Infoline: 021/ 2082000

© 2008 Holcim (România) S.A.