Sunteți pe pagina 1din 25

IMPACTUL AC IUNILOR MILITARE ASUPRA MEDIULUI

1. Pozi ionarea problemei. Conflictul armat i implica iile acestuia asupra problematicii ecologiei constituie o preocupare actual a factorilor de decizie politico-militar , care se bucur de o aten ie sporit , ntruct r zboiul prin polu ri masive-otr vind apele i contaminnd solul i aerul-genereaz consecin e grave i pe termen lung asupra mediului. Cantit i imense de substan e extrem de toxice, pulberi i materiale inflamabile, explozive, gaze toxice, fum, la care se adaug folosirea uraniului s r cit produc efecte deosebit de periculoase pentru s n tatea omului i a mediului. Tragicele consecin e ale recentelor conflicte ( i ne vom limita numai la conflictul din fosta Yugoslavie, Afganistan, Irak,) genereaz rezerve asupra con inutului, limitelor i eventual a lacunelor dreptului interna ional umanitar, cu concluzia unanim c apari ia unor noi mijloace de lupt deosebit de devastatoare, ca i modul incriminant de conducere a ostilit ilor constituie grave amenin ri la adresa mediului . Tipul de r zboi pentru care se preg tesc rile, armatele lor, militarii de pretutindeni nu este att r zboiul prezentului ct al viitorului mai exact al urm torului deceniu 2010-2020. Ori, dreptul interna ional umanitar aplicabil acestui nou fenomen conflictologic nu putea r mne neadaptat, f r a- i crea propriile norme i instrumente juridice. R zboiul viitorului nu este u or de identificat i de definit, pentru c un instrument al politicii r zboiului se va configura totdeauna pe coordonatele flexibile ale acesteia, mbinnd caracteristici ale filosofiei politice i sociale cu legile i principiile luptei armate proprii, specifice dreptului umanitar sau ale altor tipuri de confruntare. R zboiul este, n general, considerat ca un mijloc de deblocare a unei situa ii strategice, dar elementele de continuitate i cele de discontinuitate n spa iul confrunt rii, apari ia i evolu ia componentelor asimetrice, cele teroriste, cele identitare i cele ale globaliz rii sau antiglobaliz rii i l rgesc sfera i con inutul, l transform ntr-o realitate dinamic , l fac aproape indispensabil planetei, principalii beligeran i devenind din ce n ce mai mult binele i r ul, binele r ului i r ul binelui, n infinita gam de posibilit i i probabilit i condi ionate, i nu doar n clasica dihotomie da-nu. Din perspectiva tematicii lucr rii consider m c , r zboiul continuu, sub diversele sale forme i n special r zboiul geofizic prezint interes din cel pu in dou puncte de vedere: al configur rii sale, dar mai ales al impactului s u asupra mediului.

R zboiul continuu, ca expresie a reuniunii r zboiului clasic i a celui asimetric cuprinde urm toarele forme: r zboiul geofizic, r zboiul informa ional, r zboiul psihologic, r zboiul mediatic, r zboiul cosmic, r zboiul cultural, r zboiul genetic. R zboiul geofizic este una dintre formele posibile de manifestare a r zboiului viitorului. n pofida dispozi iilor Conven iei din 1976 cu privire la interzicerea utiliz rii n scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului la care sunt p r i un num r de peste 70 de state se preconizeaz c un asemenea r zboi s includ un sistem de ac iuni care vizeaz provocarea unor fenomene naturale, calamit i i catastrofe cu influen e nocive asupra mediului de via al oamenilor, localit ilor, terenurilor agricole, sistemelor de comunica ii cu scopul realiz rii unor obiective importante, ntre care se situeaz distrugerea poten ialului i resurselor adversarului. El i bazeaz modul de ac iune pe tehnicile de modificare a mediului n scopuri militare. Este un r zboi care se supune att unei strategii directe, ct mai ales unor strategii indirecte. Formele concrete ale r zboiului geofizic ar putea fi urm toarele: - provocarea unor fenomene (ploi toren iale, uragane, grindin , avalan e, etc.) care s afecteze grav teritoriul inamicului i mai ales, acele spa ii n care se afl elemente ale industriei de r zboi, sisteme de arme, ndeosebi strategice, depozite i resurse; - modificarea compozi iei aerului, apei i altor elemente, pe suprafe e ntinse, care s provoace pierderi imense sau s genereze o succesiune de fenomene distrug toare; - modific ri orientate n stratul de ozon sau n ionosfer care s afecteze grav un anumit teritoriu; - ac iuni (explozii termo-nucleare, stimularea erup iei unor vulcani etc.) care s p mnt; - modific ri grave ale mediului marin; - ac iuni punctiforme asupra unor regiuni din zonele polare, ecuatoriale sau cu hidrocarburi care s genereze fenomene distrug toare; - ac iuni climatice; Principiile r zboiului geofizic ar putea fi: produc

modific ri ale mediului; cre terea catastrofal a nivelului apelor, inunda ii i chiar cutremure de

- manipularea mediului; - surprinderea; - ac iunea indirect ; - implicarea global ; - efectul geofizic. O alt conven ie, respectiv Conven ia cu privire la utilizarea cursurilor de ap interna ionale i alte scopuri dect naviga ia precizeaz c n caz de conflict armat: cursurile de ap interna ionale, amenaj rile, precum i alte lucr ri conexe beneficiaz de protec ia acordat de principiile i regulile dreptului interna ional aplicabile conflictelor armate interna ionale i neinterna ionale i nu vor fi utilizate n mod incompatibil cu aceste principii i reguli (art.29), subliniind leg tura cu Protocolul adi ional I (1977), art.54 din 1 i alte reglement ri. Asemenea previziunii asupra tehnicilor i modalit ilor de purtare a r zboiului viitorului sunt n contradic ie total cu reglement rile interna ionale n domeniu i evident de natur a produce cataclisme interna ionale mediului i a pune sub semnul ntreb rii via a pe Terra. n acest sens, de exemplu, Conven ia din 1976 privind interzicerea utiliz rii n scopuri militare sau a oric ror alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului prevede o serie de obliga ii n sarcina statelor p r ii care ndeosebi: - obliga ia de a nu se angaja n utilizarea n scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului cu efecte larg r spndite, de lung durat sau grave i alte asemenea; - obliga ia fiec rui stat de a nu acorda asisten ; a nu ncuraja sau incita un alt stat sau grup de state sau organiza ii interna ionale la angajarea n activit i de genul celor interzise prin conven ie (art.1 alin.1 i 2) - obliga ia fiec rui stat de a lua toate m surile pe care le va considera necesare, conform procedurilor sale constitu ionale, pentru a interzice i preveni orice activitate care contravine dispozi iilor Conven iei din 1976, n orice loc aflat sub jurisdic ia sau controlul s u cert, parte care considera c orice alt stat poate nc lca dispozi iile conven iei.

Mai mult, Conven ia prevede i dreptul oric rui stat de a depune plngere la Consiliul de Securitate la ONU care va ntreprinde m surile necesare conform Cartei ONU (art. 2 alin. 3-5). 2. Cadrul juridic al protec iei mediului 2.1. Considera ii asupra Instrumentelor juridice privind gestionarea i protec ia mediul n timp de pace Impactul problemelor conserv rii i amelior rii mediului asupra tiin elor sociale a determinat apari ia unei discipline autonome n cadrul ecologiei politice. Aceasta se ocup cu analiza i evaluarea aspectelor privind politica ecologic . Leg tura dintre politic i ecologie apare mai clar dac se consider aceasta din urm ca o parte a

biologiei, avnd ca obiect definirea structurii interac iunilor dintre specii i mediul lor, n timp ce tiin a politic se raporteaz la exerci iul puterii i la autoritatea la care sunt supuse toate speciile (inclusiv cea inuman ) care tr iesc ntr-un spa iu determinat. n condi iile complexe ale dezvolt rii sociale contemporane interac iunea dintre politic i ecologie este att de strns , nct orice decizie mai important are repercusiuni, ntr-o m sur mai mare sau mai mic , asupra func ion rii diferitelor ecosisteme. Reciproc, fiecare structur ecologic influen eaz statutul indivizilor i al grupurilor sociale. Ecologia politic se intereseaz de omul concret plasat n mediul s u ecologic i n micile comunit i, ea ncepnd acolo unde activitatea i calculul economic se opresc. Printr-o larg cooperare interna ional , s-au ini iat n cadrul unor conven ii o serie de ac iuni care s reprezinte garan ii pentru prezent, dar mai ales pentru viitor, c omenirea este con tient de necesitatea p str rii ct mai nentinate a mediului . De i actualmente n dreptul mediului nu exist o conven ie cadru privind principiile i direc iile cheie asupra protec iei mediului n toat complexitatea sa ca valoare global , precum i a componentelor sale n multitudinea i diversitatea acestora, sunt ns ,un num r apreciabil de conven ii care, prin con inutul lor, privesc mediul n totalitatea componentelor sale, ori care sunt esen iale n ac iunile de protec ie a mediului. ntr-o enumerare, ce nu se poate pretinde a fi exhaustiv men ion m: - Conven ia privind interzicerea utiliz rii n scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului (1976);

- Conven ia privind evaluarea impactului asupra mediului n context transfrontier (1991); - Conven ia asupra polu rii atmosferice pe distan e lungi, Geneva, 1979, urmat la standarde n materie i controlul emisiilor; - Conven ia referitoare la accesul la informa ie, participarea publicului la luarea deciziei n probleme de mediu (1998); - Tratatul Cartei energiei i Protocolul (1994); - Conven ia asupra schimb rilor climatice (1992), inclusiv Protocolul de la Kyoto (1997); - Conven ia privind biodiversitatea (1992); - Conven ia de la Viena privind protec ia stratului de ozon(1985), inclusiv Protocolul din 1987 i altele. Din economia acestor conven ii i tratate rezult principiile specifice dreptului mediului i anume: - consisten a dintre suveranitatea statelor i obliga ia de protec ie a mediului; - principiul cooper rii interna ionale n solu ionarea problemelor conserv rii mediului; - buna-vecin tate n domeniul conserv rii i protec iei mediului; - obliga ia statelor de a gestiona, conserva i proteja mediul i resursele sale naturale; - obliga ia statelor de a evalua impactul activit ilor sale asupra mediului; - obliga ia de supraveghere a st rii mediului; - informarea i participarea publicului; - principiul poluatorul pl te te; de opt

protocoale adi ionale referitoare la unele categorii de poluan i i obliga ii ale statelor referitoare

- principiul r spunderii statelor pentru prejudicii aduse mediului. n textul instrumentelor juridice interna ionale o serie de principii sunt prev zute expressis verbis, iar n altele n mod implicit, revenind jurispruden ei i doctrinei speciali tilor celor mai califica i n domeniu de a determina i sistematiza noi principii de drept interna ional al mediului o importan deosebit prezint rezolu iile Adun rii Generale a ONU n domeniu, ca i alte documente interna ionale cum sunt: Declara ia Conferin ei Na iunilor Unite asupra mediului Stokholm 1972; Declara ia de la Rio i Agenda 21-1992; Declara ia Mileniului-2002),ale unor organiza ii ori conferin e regionale care tocmai prin caracterul lor de recomandare (soft law) se constituie n adev rate laboratoare de ini iere i formare a unor principii, reguli, concepte i idei, care ntrunind ntr-o anumit form un larg consens la nivel interna ional, deschid calea cre rii unor norme juridice obligatorii (hard law). Prin urmare, dreptul la un mediu natural s n tos, este un nou drept fundamental al omului pentru care trebuie depuse toate eforturile, pentru a scuti umanitatea mai ales pe copii i nepo ii no tri, de pericolul de a tr i pe o planet ruinat n mod iremediabil de activit ile oamenilor i ale c rei resurse nu vor mai fi suficiente pentru nevoile lor. 2.2. Rolul instrumentelor juridice de drept interna ional umanitar privind protec ia mediului n caz de conflict armat Dimensiunea ecologic are n dreptul interna ional umanitar o dubl func ie: n timp de conflict armat s protejeze mediul natural de efectele unor mijloace i metode de r zboi sau de atacurile care pot s -i produc daune extinse durabile i grave i s afecteze s n tatea oamenilor; n timp de pace s protejeze popula ia civil de efectele catastrofelor naturale sau tehnologice. Asupra celei dinti vom st rui pe parcursul acestui referat preciznd c problemele ecologice cauzate de r zboi nu sunt o mod trec toare a contemporaneit ii, ntr-o form incipient , nc din vremurile str vechi ale omenirii, exist o lege ecologic avant la lettre[2] : Dac ve i ine mult vreme nconjurat vreo cetate, ca s-o cuprinzi i s-o iei, s nu strici pomii ei cu securea, ci s te hr ne ti din ei i s nu-i dobori la p mnt. Copacul de pe cmp este el oare om ca s se ascund de tine dup nt ritur ?[3] Aproximativ n aceea i perioad , dar n orient, n urm cu dou milenii i jum tate, Sun Tz, un faimos general chinez a scris o carte, Arta R zboiului, o sintez a gndirii militare chineze a timpului, un monument al literaturii militare a tuturor timpurilor, prezentnd tactici i strategii de urmat. Din perspectiva cercet rii noastre, protec ia mediului n caz de conflict armat dou idei se dovedesc a fi de cea mai mare importan , actuale i ast zi:

- n r zboi, cea mai bun politic este de a ocupa statul intact (sublinierea noastr B descu Valentin-Stelian). - Trebuie s ave i scopul de a cuceri intact tot ceea ce se g se te sub soare[4]. Pornind de la conceptul clasic al lui Sun Tz, apreciem c , un r zboi cu distrugerea n mas a unui stat este nerecomandabil att din punct de vedere economico-militar ct i ecologic, mai ales n cadrul unui conflict armat modern. O lung perioad de timp nu au existat norme juridice care s statueze i s sanc ioneze atingerile aduse mediului n timp de conflict armat, ci doar m suri cu caracter general de sorginte cutumiar , prin care se ncerca o pozitivare a celor trei principii de baz interna ional umanitar : distinc ia ntre obiectivele militare i cele civile; propor ionalitatea ac iunilor militare n func ie de scopul propus; limitarea dreptului p r ilor n conflict de a alege mijloacele i metodele de lupt . Perfec ion rile aduse n ultima vreme n domeniul mijloacelor de r zboi, coroborate cu preven ia ce trebuie acordat comiterii de acte distructive asupra mediului sub acoperirea unei pretinse necesit i militare au determinat statele s ia n considerare un nou criteriu de ilegalizare a armelor deosebit de periculoase pentru echilibrul mediului natural-criteriul ecologic. Constrngerile protec iei mediului asupra ducerii luptei armate reprezint un element esen ial care st la baza form rii i evolu iei cadrului normativ juridic care afecteaz dezvoltarea teoretic i latura ac ional a acestui cadru. n acest sens trebuie avute n vedere tratatele conven iile, acordurile i alte n elegeri interna ionale ale c ror prevederi au inciden mediului. Se apreciaz n doctrina de specialitate, c acest criteriu prin care se instituie constrngeri cu privire la purtarea r zboiului din perspectiva protec iei mediului a fost instituit, pentru prima dat , de art. 23 lit. g din Regulamentul anex la Conven ia a IV-a de la Haga din 1907. ntr-o alt opinie, temeinic argumentat i justificat , la care achies m se sus ine c prevederile art. 55, din acela i Regulament sunt acoperitoare pentru domeniul supus dezbaterii noastre. Astfel, chiar dac articolul specific modul de folosire a propriet ilor inamicului de c tre ocupan i: Statele care ocup teritoriul altui stat trebuie doar s administreze i s foloseasc propriet ile i resursele agricole. Acestea trebuie s apere capitalul acestor propriet i i s le administreze n concordan cu legile privind uzufructul, prevederile sale statueaz rolul unui manager temporar asupra protec iei
[5]

ale dreptului

care trebuie s elimine m surile distructive, n general, i s beneficieze de factorii de mediu cu respectarea unor reguli de protejare a lor. Ulterior, prin articolele 53 i 147 din Conven ia a IV-a de la Geneva, privitoare la protec ia persoanelor civile n timp de r zboi, au fost reluate i dezvoltate aceste restric ii privind ducerea luptei armate. Din economia textelor men ionate, nu rezult n mod clar, ope legis, o obliga ie de protec ie a mediului, ns sunt prohibite, Puterii ocupante distrugerile bunurilor mobiliare sau imobiliare n afar de cazurile n care aceste distrugeri ar deveni necesare, n urma opera iilor militare i se consider arbitrar. Consacrarea in terminis a criteriului ecologic, ca principiu de drept interna ional umanitar destinat s ilegalizeze folosirea unor mijloace i metode de r zboi a fost f cut la Conferin a pentru reafirmarea i dezvoltarea dreptului interna ional umanitar aplicabil n conflictele armate din 1974-1977 de la Geneva[6], mai precis acest criteriu a fost introdus n Protocolul adi ional I cu privire la protec ia victimelor conflictelor armate interna ionale, i anume articolele 35 paragraful 3 i 55, care con in prevederi cu privire la protec ia mediului n conflictele armate. Astfel este interzis dezvoltarea metodelor sau mijloacelor de lupt care pot sau ar putea provoca pagube grave pe termen lung mediului natural (art.35/3). Restric iile sunt amplificate prin con inutul articolului 55, intitulat Protec ia mediului natural, care prevede: 1 R zboiul va fi purtat veghind la protejarea mediului natural mpotriva daunelor ntinse, de durat i grave. Aceast protec ie include interdic ia de a utiliza metode sau mijloace de lupt concepute pentru a cauza sau de la care se a teapt s cauzeze asemenea pagube mediului natural i s popula iei. 2 Atacurile cu titlu de represalii ndreptate mpotriva mediului natural sunt interzise. Articolul 35(3) se refer stricto sensu la protec ia mediului, pe cnd articolul 55 este consacrat att protec iei s n t ii ct i a mediului. i n plus, pentru explicitarea prevederilor Protocolului adi ional I, vom utiliza ca argument clauzele articolului 54(2), care specific ; Este interzis a se ataca, a se distruge, a lua sau a scoate din uz bunuri, indispensabile supravie uirii popula iei civile, cum ar fi proviziile alimentare i zonele agricole n care acestea se produc, recoltele, vitele, instala iile i rezervele de ap potabil i lucr ri de iriga ii n scopul de a lipsi de acestea, ca urmare a valorii lor de subzisten , popula ia civil sau partea advers . O serie de alte reguli cu caracter general au fost cuprinse n alte instrumente juridice interna ionale elaborate i adoptate sub egida ONU. Exempli gra ia prin Conven ia de la Geneva compromit , ca urmare, s n tatea sau supravie uirea infrac iune grav la prezenta Conven ie, distrugerea i nsu irea mare i n mod ilicit i bunurilor nejustificate de necesit i militare i executate pe scar

din 18 mai 1976[7] privind interzicerea utiliz rii n scopuri militare sau oricare scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului fiecare stat parte la prezenta conven ie i asum obliga ia de a nu se angaja n utilizarea n scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului cu efecte larg r spndite de lung durat sau grave, ca mijloace care provoac distrugeri, daune sau prejudicii altui stat parte. n leg tur cu dispozi iile cuprinse n Protocolul adi ional I referitor la protec ia mediului se cuvine, n opinia noastr , un scurt comentariu n vederea clarific rii urm toarelor dou probleme: a) ce se n elege prin daune ntinse, durabile, i grave provocate mediului natural, ntruct orice atingere este contrar dreptului interna ional umanitar, i b) care sunt mijloacele i metodele de r zboi, care n timp de conflict armat afecteaz mediul natural i care, datorit acestui fapt sunt interzise prin sistemele de protec ie prev zute. Referitor la prima condi ie daune ntinse, rapoartele comisiilor create de Conferin a Diplomatic de la Geneva asupra reafirm rii i dezvolt rii dreptului interna ional umanitar aplicabil n conflictele armate, nu ofer indicii privind suprafa a zonei avute n vedere, ntruct mediului natural i se pot aduce daune ntinse prin mijloace special concepute n acest sens, ns n timp de conflict armat pot avea efecte asupra mediului natural i armele conven ionale, mai ales atunci, cnd se lanseaz asupra unui obiectiv sau a unei zone cantit i mari de muni ii explozive sau arme incendiare. Ar trebui avut n vedere i specificul zonei, dac datorit unor circumstan e speciale n cauz ar fi anumite categorii de arii protejate, cum sunt rezerva ii ale biosferei, parcuri naturale na ionale i altele de interes tiin ific deosebit ori sub aspectul biodiversit ii sau plivagistic etc. n asemenea cazuri sigur c daunele ar putea atinge propor ii incomensurabile. Revenind la problema n discu ie, men ion m c dauna ntins produs asupra unei zone este inferioar aceleia care ar fi afectat n caz de recurgeri la tehnici de modificare a mediului n scopuri militare. Astfel, conform acordului interpretativ al Conven iei asupra mediului (1976), adjectivul ntinse acoper efectele ce se fac sim ite pe o suprafa timpul r zboaielor din Indochina. n ceea ce prive te, cea de-a doua condi ie daune durabile- nu a putut fi identificat un criteriu temporal precis, referitor la durata acestei perioade, dependent de pozi ia geografic , tipul de de mai multe sute de kilometri p tra i, comparabil cu ariile de culturi sau zonele mp durite care au suferit daune n

climat i capacitatea de recuperare ecologic a zonei respective. Astfel, neoficial, un grup de exper i a avansat ideea c aceasta ar putea fi de minimum 10 ani. Ultima condi ie daune grave -, exper ii le-au considerat a fi acelea care ar putea pune n pericol pe termen lung supravie uirea popula iei ori ar determina grave probleme de s n tate. Se mai apreciaz c prejudiciile aduse mediului de o asemenea amploare ar putea fi rezultatul unei conflagra ii de propor ii mari , n care s-ar utiliza armele de nimicire n mas sau tehnicile de modificare a mediului n scopuri militare, n alte cuvinte , tehnici de r zboi neconven ionale, fapt ce plaseaz problema ntr-un context general. Mai este de precizat ntrunirea caracterului cumulativ al efectelor degrad rii mediului, adic acestea trebuind s fie ntinse, durabile i grave. i n plus, nu sunt incriminate pagubele accidentale; ci numai cele produse n mod inten ionat mediului natural, prin utilizarea deliberat a unor metode i mijloace de lupt care exced principiului propor ionalit ii ac iunilor militare ori unei pretinse necesit i militare. n pofida unor divergen e de opinii[8] asupra c rora nu vom st rui n cele ce urmeaz , s-a admis din compararea altor dou instrumente juridice interna ionale (art. 35, paragraful 3 din Protocolul adi ional I, i art. 1. din Conven ia cu privire la interzicerea utiliz rii tehnicilor de modificare a mediului n scopuri militare sau n orice alte scopuri ENMOD) c referitor la protec ia mediului n timp de r zboi interzic mpreun : a) orice ac iune direct asupra fenomenelor naturale, ale c rei efecte dureaz mai mult de trei luni sau un anotimp fa de o parte la Conven ie, chiar dac ea nu e parte la conflict; b) orice ac iune direct asupra fenomenelor naturale, ale c rei efecte sunt ntinse i grave i f r limit n timp; c) orice metod de r zboi, clasic sau nu, care, prin efectele colaterale, ar cauza pagube grave, ntinse i evaluabile n decenii, aduse mediului natural ca atare, oriunde acesta s-ar afla. Interpretarea sistematic a celor ce preced, confer mediului natural calitatea de res communis, adic un bun al tuturor, f r un drept exclusiv de jurisdic ie sau suveranitate din partea cuiva. Se mai ntrebuin eaz , de c tre autori mai recen i, pentru aceast situa ie, sintagma patrimoniu comun al umanit ii. Faptul cunoscut de la care ar urma s se desf oare silogismul inductor, c cele dou tratate dau o semnifica ie diferit termenilor de referin , opinie pe care nu o mp rt im, ntruct acest

lucru nu afecteaz ctu i de pu in existen a unei linii de demarca ie ntre dreptul umanitar i dreptul interna ional general este c , n condi iile n care termenilor Protocolului I nu li s-a dat nici o interpretare oficial , apreciem c este n interesul aplic rii unitare a dreptului, acceptarea punctului de vedere emis n acordul interpretativ al Conven iei ENMOD. Alte constrngeri de mediu provin din interzicerea utiliz rii unor tipuri de arme, cele chimice, bacteriologice i a experimentelor cu astfel de arme care completeaz interna ional umanitar, astfel: - Protocolul referitor la prohibi ia ntrebuin rii n r zboi a gazelor asfixiante, toxice sau similare i a mijloacelor bacteriologice[9] (Geneva, 17 iulie 1925); - Conven ia cu privire la interzicerea perfec ion rii producerii i stoc rii armelor bacteriologice (biologice) sau toxinelor Washington
[10]

normele de drept

i aspra distrugerii lor. (10 aprilie 1972, Londra, Moscova,

);

- Conven ia Na iunilor Unite asupra interzicerii sau limit rii utiliz rii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producnd efecte traumatizante excesive sau ca lovind f r discriminare (10 octombrie 1980)[11].La lucr rile Conferin ei au fost adoptate i urm toarele instrumente: 1. Conven ia asupra interzicerii sau limit rii folosirii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca producnd efecte traumatizante excesive sau ca lovind f r Apendice A. 2. Protocolul privind schijele nelocalizabile (Protocolul I). Apendice B. 3. Protocolul asupra interzicerii sau limit rii folosirii de mine, capcane i alte dispozitive (Protocolul III); Apendice C. 4. Protocolul asupra interzicerii sau limit rii folosirii de arme incendiare (Protocolul III). n afar de acestea, Conferin a a adoptat i Rezolu ia asupra sistemelor de arme de mic calibru. Apendice E. - Conven ia privind interzicerea dezvolt rii producerii, stoc rii[12] i folosirii armelor chimice i distrugerea acestora (13 ianuarie 1993). - Conven ia privind interzicerea folosirii, stoc rii, producerii i transferului minelor antipersonal i distrugerea lor (18 sept.1997)[13]. discriminare.

- Protocolul asupra prohibirii sau restric iilor n utilizarea minelor dispozitivelor capcan

i a

altor dispozitive, n prima modificat ; adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996[14], anexat la Conven ia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producnd efecte traumatice excesive sau care ar lovi f r discriminare, adoptat la Geneva la 10 octombrie 1980. - Protocolul adi ional privind armele laser care ar putea provoca orbirea (Protocolul IV)[15], adoptat la Viena la 13 octombrie 1995,anexat la Conven ia adoptat la Geneva la 10 octombrie 1980. Motivarea inser rii Conven iei din 10 octombrie 1980, privind interzicerea sau limitarea ntrebuin rii unor arme clasice i Protocoalele sale, a a cum ulterior au fost modificate, ni se pare relevant din perspectiva subiectului abordat, ntruct instituie o protec ie indirect a mediului , mai ales prin prevederile articolului 2 ale Protocolului III privitor la arme incendiare care interzic n toate mprejur rile a se face din popula ia civil ca atare, din civilii izola i sau din bunuri cu caracter civil obiectul unui atac cu mijloace incendiare. Faptul c preambulul Conven iei reia integral formularea articolului 35, paragraful 3 din Protocolul adi ional I, subliniind astfel interdic ia de a se utiliza metode sau mijloace de r zboi concepute pentru a cauza sau de la care ne putem a tepta c vor cauza daune ntinse, durabile i grave mediului natural ne ndrept esc s corobor m regula des men ionat cu cele prev zute n articolele 51 i 52 din Protocolul I adi ional din 1977. Texte asem n toare, de asigurare a unei protec ii indirecte, se reg sesc i n Protocolul adi ional II din 1977, a c rui simplificare datat pe timpul elabor rii a f cut s fie omis o dispozi ieexpressis verbis de protec ie a mediului. Astfel, subliniem faptul c art. 15, vorbind despre protec ia bunurilor indispensabile supravie uirii popula iei civile i instituind prohibi ia atac rii i distrugerii lor, are n vedere interdic ia atac rii lucr rilor i instala iilor periculoase baraje, diguri, centrale nucleare pentru producerea energiei electrice consacrat prin articolul 15, iar interpretarea corelat a textelor prezentate mai sus ni se pare a fi cea mai adecvat . O consacrare in terminis a protec iei mediului n caz de conflict armat se reg se te, recent, n conven ia african privind conservarea naturii i a resurselor naturale, adoptat de Uniunea African la Maputo, la 11.07.2003 care statueaz prin prevederile sale (art. XV intitulat activit i militare i conflicte armate i art. XVI drepturi procedurale) drepturile i obliga iile statelor n aceast materie. Astfel, potrivit art. XV, statele sunt obligate s : a) ia toate m surile practice necesare pe timpul conflictelor armate pentru protec ia mediului de orice efect nefast;

b) se ab in s foloseasc sau s amenin e cu folosirea metodelor sau mijloacelor de lupt ce vizeaz sau de natur s cauzeze deteriorarea sistematic , de lung durat sau grav a mediului , i fac n a a fel ca asemenea metode sau mijloace de lupt s nu fie desf urate, produse i s nu fac obiectul unor teste sau transferuri; c) se ab in s recurg la distrugerea sau la modificarea mediului n scopul folosirii lui ca mijloc de lupt sau de represalii; d) se angajeze s refac i s reabiliteze zonele deteriorate n cursul conflictelor armate. Prin dispozi iile art. XVI, sunt instituite anumite drepturi procedurale care vor asigura : a) difuzarea de informa ii asupra mediului ; b) accesul publicului la informa iile despre mediul ; c) participarea publicului la luarea deciziilor ce pot avea un impact important asupra mediului; d) accesul la justi ie privitor la chestiunile legate de protec ia mediului i a resurselor naturale. Chiar dac normele care instituie protec ia mediului n caz de conflict armat sunt con inute ntr-o diversitate de instrumente juridice interna ionale, de drept interna ional att al mediului ct i n unele de drept interna ional umanitar i dincolo de semnifica ia practic a acestei comunit i de abordare, apreciem c n dreptul interna ional umanitar care trateaz problematica protec iei mediului n mod unitar vine n completarea reglement rilor interna ionale generale. Sistemul de m suri conceput pentru protec ia mediului natural n caz de conflict armat, vizeaz n opinia noastr un obiectiv fundamental i anume protejarea mediului natural ca atare fa mijloacele i metodele de r zboi care pot produce daune ntinse, durabile i grave. Pentru cercetarea realit ii se cere plasarea pe temeiul unor norme juridice, norme de esen teoretic , asupra c rora ne vom focaliza demersul n cele ce urmeaz . 2.3. Mijloace i metode de r zboi cu efecte ntinse, grave i durabile asupra mediului natural Limitarea sau interzicerea utiliz rii unor mijloace i metode de r zboi cu efecte ntinse grave i durabile asupra mediului natural a preocupat omenirea, dar o conferin interna ional consacrat acestor probleme nu a avut loc. Au existat unele conferin e izolate care au interzis sau limitat anumite arme sau categorii de arme, de exemplu: Conferin a de la Sankt-Petersburg din 1868 care a adoptat Declara ia privitoare la interzicerea anumitor proiectile n timp de r zboi[16]; Conferin ele de pace de la Haga din 1899 i 1907 care au interzis proiectilele i explozivii lansate din baloane (1899); proiectile care au ca unic scop s r spndeasc gaze asfixiante sau v t m toare (1899); gloan ele dum-dum (1899); otr vuri sub toate formele (1907). de

Din vastul arsenal de inut ast zi de c tre marile puteri militare i nu numai, ale planetei, apreciem c urm toarele categorii de arme pot aduce prejudicii imense, chiar iremediabile asupra mediului: a) armele chimice i bacteriologice; b) armele nucleare; c) mijloacele i metodele de r zboi ecologic. 2.3.1.Armele chimice i bacteriologice n literatura juridic de specialitate se disting mai multe categorii de reglement ri prin care se statornicesc normele dreptului interna ional al mediului avndu-se n vedere natura pluridisciplinar i varietatea flexibil a acestuia. O categorie special de tratate-n contextul protec iei mediului n caz de conflict armat-o constituie tratatele referitoare la diferite tipuri de arme. Un astfel de instrument juridic interna ional, este i Conven ia cu privire la interzicerea perfec ion rii produc iei i stoc rii armelor bacteriologice (biologice) toxine i la distrugerea lor (10 aprilie 1972)[17], care chiar n debutul s u, n art.1, define te conceptul agen i biologici de r zboi. Astfel, acesta include: 1) agen i microbieni sau al i agen i biologici sau toxine, oricare ar fi provenien a sau metoda de producere a lor n tipuri i cantit i care nu pot fi justificate pentru scopuri profilactice, de protec ie sau alte scopuri pa nice; 2) arme, echipament auxiliar i mijloace de transportare la int avnd drept obiectiv folosirea n scopuri ostile sau n conflicte armate a unor asemenea agen i sau toxine. Prin urmare armele chimice sunt acele mijloace de lupt pe baz de substan e chimice gazoase, lichide sau solide, folosite n caz de conflict armat producnd efecte toxice asupra oamenilor, animalelor i plantelor[18], a mediului n general. Avnd n vedere principiile de baz ale dreptului interna ional umanitar prin care sunt stabilite cele trei criterii de interzicere a mijloacelor de r zboi: a) cele care produc un r u superfluu; b) cele ce au efecte nediscriminante, afectnd att militarii ct i popula ia civil civile; c) cele ce determin efecte extinse i durabile asupra mediului natural. i bunurile

Apreciem c armele de nimicire n mas se circumscriu celei de-a doua categorii, dar la fel de bine i celorlalte dou direc ii de interzicere, ntruct efectele lor nu pot fi controlate n timp i spa iu, putnd afecta milioane de oameni, iar conven ia este primul act juridic interna ional care interzice o ntreag categorie de arme de distrugere n mas . Folosirea n r zboi a armelor chimice nu poate fi justificat cu argumente, iar recurgerea la folosirea acestora constituie crima cea mai grav mpotriva umanit ii. i n plus n dreptul comun n materie, dreptul interna ional al mediului se sus ine, opinie la care achies m i noi c toate atingerile aduse mediului sunt prezumate a fi ilegale. F r a intra n detalii privind efectele armelor chimice i bacteriologice aceasta f cnd obiectul altor studii de specialitate (militare, medicale .a.m.d.) vom prezenta succint procesul de ilegalizare, a armei chimice. Dintr-un nceput subliniem c de lege lata, utilizarea armelor chimice i bacteriologice

(biologice) este interzis , dreptul interna ional umanitar sus innd prin Protocolul de la Geneva privind interzicerea folosirii n r zboi a gazelor asfixiante, toxice sau similare i a mijloacelor bacteriologice[19], obliga ia c naltele P r i contractante, atta timp ct nu sunt nc p r i la tratate prohibind aceast folosire, recunosc aceast interzicere, accept s extind aceast interzicere de folosire a mijloacelor de r zboi bacteriologice i convin s se considere legate ntre ele prin termenii acestei Declara ii. Interzicerea acestor categorii de arme a f cut obiectul unor dezbateri n cadrul Adun rii Generale a ONU, n ultimul deceniu al Secolului XX. Dificult ile relative la interdic ia total sau par ial , la modalit ile de control i categoriile de agen i ce se impunea a fi interzi i au fost surmontate, fiind posibil astfel adoptarea la 13 ianuarie 1993 a Conven iei privind interzicerea dezvolt rii, producerii, stoc rii i folosirii armelor chimice i distrugerea acestora[20]. Este un alt instrument juridic de dezarmare, cu voca ie universal , destinat interzicerii i elimin rii tuturor armelor de nimicire n mas
[21]

Tratatul surprinde prin complexitate, este compus dintr-un preambul, 24 de articole, trei anexe i are ca obiectiv o trinitate de paliere. a) prohibi ia folosiri armelor chimice, a dezvolt rii, producerii, stoc rii i transferului lor; b) distrugerea armelor chimice proprii, al celor abandonate pe teritoriul altor state, precum i a instala iilor de producere a armelor chimice;

c) instituirea unui sistem riguros de verificare al c rui mecanism se bazeaz pe transmiterea de declara ii cu privire la substan ele, instala iile i activit ile prev zute de precum i pe inspec ii la fa a locului. Potrivit prevederilor art. VIII, fiecare stat-parte va desemna o autoritate na ional care s asigure aplicarea prevederilor Conven iei i o leg tur eficace cu Organiza ia pentru interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu sediul la Haga. De i interzise, armele de nimicire n mas sunt unelte eficace la ndemna terorismului interna ional. Atentatele teroriste s vr ite la sfr itul secolului trecut(de exemplu atacul cu sarin, n metroul din Tokio, la 20 martie 1995) i nceputul mileniului trei (11septembrie 2001) definesc noua caracteristic a fenomenului terorist, terorismul cu arme de nimicire n mas . El cuprinde ns , i alte forme de terorism, cu efecte aproape identice, terorismul biologic sau bioterorismul i terorismul nuclear. 2.3.2.Armele nucleare O categorie special ca tratate n contextul protec iei conserv rii mediului i utiliz rii durabile a resurselor naturale o constituie tratatele referitoare la armele nucleare, la experien ele nucleare, ori de creare a unor zone denuclearizate, cu aplicabilitate n timp de conflict armat. Armele nucleare constituie o categorie de mijloace de r zboi specific , diferit de celelalte mijloace att sub raport cantitativ producerea de distrugeri masive i pagube generalizate, ct i sub raport calitativ, efectul undei de oc i otr vire masiv prin radioactivitate penetrant . Un r zboi nuclear implic nu numai costuri enorme, iar din punct de vedere economic pentru nving tor rezultatele sunt ndoielnice: toate zonele afectate nu pot fi utilizate i nici ocupate c ci ele sunt contaminate radioactiv. Recuperarea acestor zone pentru via a pa nic necesit un timp ndelungat i cheltuieli importante. Privitor la Statutul juridic al armelor nucleare, ca arme de distrugere n mas , acestea prin caracterul lor nediscriminatoriu, contrar legilor umanit ii i principiilor dreptului interna ional, pot periclita n mod grav mediul i s n tatea uman sub cel pu in trei aspecte: a) procesul de produc ie; b) simpla lor prezen implic un mare risc pentru mediu i s n tate; c) o eventual utilizare a lor i chiar un accident ar nsemna catastrofe ecologice cu efecte iremediabile asupra mediului i a omenirii. n cadrul acestor tratate, ca i al tratatului cu privire Conven ie,

la interzicerea total a experien elor nucleare[22] sunt demne de re inut obliga iile fundamentale asumate de c tre p r i de a nu de ine, fabrica sau dobndi arme, ori de a nu efectua explozii experimentale cu arme nucleare, sau orice fel de explozii nucleare i nici de a provoca ori ncuraja efectuarea oric ror asemenea explozii, cu att mai mult apreciem noi, n timpul unui conflict armat. Chiar dac n dreptul interna ional umanitar pozitiv nu exist norme care s interzic utilizarea armelor nucleare, ci numai reglement ri par iale, r spunderea n domeniul mediului este reglementat n cadrul unor Conven ii privind domeniul nuclear, inclusiv cea privind protec ia fizic a materialelor nucleare, care, ntre altele introduce o serie de acte exempli gratia furtul, nsu irea, f r just temei, de materiale nucleare, primirea, de inerea, folosirea de asemenea materiale, care comise cu inten ie sunt considerate de orice stat ca infrac iuni pasibile de pedeaps n virtutea dreptului s u intern, extinznd astfel sfera de aplicare a dreptului penal interna ional la un nou domeniu[23].n aceast materie se disting cele dou conven ii regionale i anume Conven ia privind r spunderea civil pentru daune nucleare[24] i cea referitoare la protec ia mediului prin mijloace de drept penal[25], care sunt interesante prin caracterul de noutate, problema r spunderii fiind greu de codificat n general, precum i prin faptul c sfera de aplicare este limitat , n principiu, la mediu. Conven ia cu privire la r spunderea civil are ca obiect i scop s asigure compensarea adecvat a daunelor rezultate din activit i periculoase pentru mediu i s prevad mijloacele de prevenire i refacere a acestuia. 2.3.3.Noile tehnologii i r zboaiele ecologice Conflictele armate au loc n prezent, tot a a de frecvent i pe tot att de pustiitor ca i n trecut, numai c noile tehnologii militare de purtare a r zboiului-tehnologii de modificare a mediului -, puse la punct n laboratoarele ultrasecrete ale marilor puteri militare, au condus la apari ia r zboiului ecologic, numit ini ial r zboi meteorologic, iar mai recent r zboi geofizic sau geoclimatic. Armele acestui nou tip de r zboi modific mediul, clima, provoac mi c ri seismice, ac ioneaz asupra dinamicii, compozi iei sau structurii p mntului inclusiv asupra biosferei, litosferei, hidrosferei, atmosferei, ori spa iului extaatmosferic, prin producerea de furtuni, ploi i z pezi, cea , grindin , valuri uria e, alunec ri de teren etc. Efectele necontrolabile ale acestuia, pot perturba echilibrul mediului natural, constituind o amenin are pentru toate componentele salep mnt, ap , aer. n urm torul r zboi mondial, marile puteri se vor bate n cutremure, furtuni i ninsori. Oamenii de tiin i speciali tii n domeniu vorbesc ast zi de posibilit ile utiliz rii

fenomenelor naturii n confrunt rile dintre state. n acest tip de conflict armat, agresorii vor putea apela, pentru a- i nfrnge adversarii la mi c ri seismice devastatoare i la manipularea fenomenelor meteorologice n declan area unor fenomene specifice care produc: secet prelungit , ploi toren iale care determin inunda ii catastrofale, furtuni i uragane care terg de pe suprafa a p mntului regiuni ntregi, c deri de grindin care distrug recolte, omoar oameni i animale, ninsori abundente i nghe uri care nu numai c produc perturb ri grave ale climei, dar aduc i distrugeri ale culturilor agricole, mboln vesc oamenii i animalele etc. R zboiul ecologic ar putea fi ncadrat n dispozi iile articolelor 35, paragraful 3 i 55, care consacr o protec ie direct a mediului mpotriva efectelor ostilit ilor, protec ia articulat n jurul a trei elemente sau, dup unii autori, a trei dimensiuni: daune ntinse, durabile i grave. Acest cadru este circumscris dreptului interna ional general, putnd remarca n acest sens Conven ia asupra interdic iei de a utiliza tehnici de modificare a mediului n scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile, cunoscut sub denumirea de Conven ia ENMOD. Totodat , este vizat orice tehnic avnd ca obiect modificarea, datorit unei manipul ri deliberate a proceselor naturale, a dinamicii, compozi iei ori structurii P mntului, inclusiv biotopurile sale, litosfera, biosfera, atmosfera ori spa iul extraatmosferic[26]. Totodat , aspectele protec iei mediului, n general, au fost incluse i n diverse documente privind cooperarea interna ional . Men ion m n acest sens, art. 30 din Carta drepturilor i ndatoririlor economice ale Statelor, adoptat de Adunarea General a ONU la 12 decembrie 1974/Rezolu ia nr. 3281-XXIX, care proclam c protec ia, prezervarea i valorificarea mediului pentru genera iile prezente sunt responsabilit i ale tuturor statelor membre. 3. R spunderea Interna ional pentru daune aduse mediului n caz de conflict armat Regimul juridic general al r spunderii interna ionale pentru daune produse mediului se ntemeiaz i pe principiul potrivit c ruia violarea unei reguli juridice interna ionale antreneaz r spunderea subiectului de drept interna ional c ruia i este imputabil aceast fapt . Se admite unanim, n doctrin , c aplicarea normelor de protec ie a mediului n timp de conflict armat este un demers extrem de complex, atunci cnd una din p r i comite deliberat acte distruc ionale asupra mediului. Mai ales cnd aceast stare de fapt este asociat unei filosofii care s-a dovedit extrem de periculoas : protec ia mediului i a s n t ii, democra ia i drepturile omului trebuie s fie abandonate dac aceasta serve te economiei mondiale. Din cuprinsul referatului de fa i al bibliografiei utilizate se poate constata existen a unei game largi i diversificate de reglement ri cu un con inut detaliat, la nivel interna ional, regional ori bilateral. Conven iile n domeniu stabilesc principii de natur preventiv , tiut fiind c n drept este mult

mai u or de prevenit dect de reparat, precum i metode, tehnici i standarde specifice dreptului mediului, i o varietate specific de obliga ii pentru a ocroti i conserva aceast valoare att de esen ial pentru omenire, nct n final se poate afirma c ea este n totalitatea comportamentelor sale patrimoniul comun al umanit ii. Conflictele armate din ultimul timp confirm faptul c distrugerea mediului trebuie inclus n categoria dezastre de r zboi. Dat fiind importan a ocrotirii factorilor de mediu n general, i n timp de conflict armat n special, au fost create unele sisteme de m suri destinate s asigure atingerea acestui obiectiv, iar printre instrumentele care pot fi folosite cu succes n activit i de protejare a factorilor de mediu, se num r regulile stabilite pentru acest domeniu
[27]

i r spunderea juridic pentru faptele care ncalc sunt diferite prin caracteristicile lor-caracterul i armonizare a legisla iei interne cu

Instrumentele juridice actuale, chiar dac

universal al multora dintre ele, strnsa corelare

reglement rile interna ionale precum i asumarea de c tre p r i a unor obliga ii de a lua m suri, n plan intern, pentru a face efective, anumite dispozi ii din tratate, n legea na ional , etc. -, se consider , n mod justificat, nc insuficient clarificate chestiunea protec iei mediului n perioada de conflict armat i aceea a aplic rii normelor de drept interna ional al mediului, concepute pentru perioada de pace, i n cazul derul rii unui conflict armat. Din perspectiva abord rii strict juridice a actualelor instrumente de drept rezult urm toarele aspecte: - ntinderea protec iei n actualele reglement ri este considerabil restrns din cauza pragului ridicat de aplicabilitate i a criteriilor stricte i totodat imprecise n enun ul lor; - insuficien a m surilor pe linia organiz rii unor mecanisme de anchet autoritatea unui grup recunoscut de exper i pe plan interna ional; - lipsa unei leg turi clar stabilite ntre viol rile normelor de protec ie a mediului i no iunea de crim interna ional . Dreptul interna ional penal este o ramur a dreptului interna ional umanitar n formare, fapt pentru care inova iile abund , la fel i omisiunile. Mai nou, n unele instan e interna ionale, se confrunt dou curente de gndire n abordarea regimului infrac iunilor grave i a responsabilit ii penale individuale. Una dintre colile de gndire se pronun abordare a regimului infrac iunilor grave strict fondat pe pentru o Conven iile de la Geneva i pe i de verificare, sub

Protocolul Adi ional I, n timp ce alta urm re te s reconceptualizeze dreptul r spunderii penale individuale, integrndu-l n a a numita doctrin a interesului comun. Preciz m c no iunea de

infrac iuni grave define te crimele de r zboi i ele sunt enumerate n Conven iile de la Geneva din 1949 i n Protocolul Adi ional I din 1977, n statutele tribunalelor penale ad-hoc pentru fosta Yugoslavie i pentru Rwanda, precum i n statutul Cur ii Penale Interna ionale de la Roma. Infrac iunile grave au fost prev zute n Conven iile de la Geneva din 1949, astfel: n art. 50/I, 51/II, 130 III i 174/IV, toate avnd n esen un con inut identic[28]. Datorit specificului, nout ii i dificult ilor problematicii mediului, care reclam i implicarea unor persoane cu o calificare interdisciplinar , n cadrul Cur ii Interna ionale de Justi ie de la Haga s-a creat o camer special pentru judecarea diferendelor dintre state n domeniul mediului. Relativ la obiectul cercet rii noastre, la 8 iulie 1996, Curtea Interna ional de Justi ie de la Haga a dat un aviz consultativ cu privire la Legalitatea amenin rii sau folosirii de arme nucleare[29]. Astfel, focalizndu-se pe raportul dintre folosirea armelor nucleare i protec ia mediului, Curtea a stabilit mai nti existen a unui drept al mediului cutumiar Obliga ia general pe care o au statele de a veghea pentru ca activit ile exercitate n limitele jurisdic iei lor sau sub controlul lor s respecte mediul al altor state sau din zone neapar inndu-i unei jurisdic ii na ionale face parte din corpul de reguli ale dreptului interna ional al mediului, apreciind c tratatele referitoare la protec ia mediului nu i-au propus privarea unui stat de exerci iul s u la legitim ap rare, dar c trebuie s in cont ast zi de anumite considera ii ecologice atunci

cnd utilizeaz for a armat astfel nct aceasta s fie ndreptat dect asupra aceea ce este necesar i potrivit n urm rirea obiectivelor lor militare legitime. O referire expres n leg tur cu protec ia mediului n caz de conflict armat se reg se te n principiul 24 din Declara ia de la Rio de Janeiro, din 1992, care stipuleaz c r zboiul exercit o ac iune n mod intrinsec distrug toare asupra dezvolt rii durabile. Statele trebuie, deci, s respecte dreptul interna ional referitor la protec ia mediului n caz de conflict armat i s participe la dezvoltarea sa dup cum este nevoie. De asemenea, Curtea a citat Rezolu ia 47/37 a Adun rii Generale a ONU din 25 noiembrie 1992, intitulat Protec ia mediului n timp de conflict armat potrivit c reia distrugerea mediului nejustificat de necesit i militare i avnd un caracter gratuit este n mod v dit contrar dreptului interna ional n vigoare[30]. Analiznd influen a armelor nucleare asupra mediului, a a cum au fost prezentate n cele ce preced precum i r spunderea n domeniul mediului observ m c aceasta din urm i are sediul materiei i n unele instrumente juridice regionale privind domeniul nuclear, dintre care, prin caracterul de noutate se deta eaz Conven ia cu privire la r spunderea civil protec ia mediului prin mijloace de drept penal. Conven ia cu privire la r spunderea civil are ca obiect i scop s asigure compensarea adecvat a daunelor rezultate din activit i periculoase pentru mediu i s prevad mijloace de prevenire i cea referitoare la

i refacere a mediului. Aceast conven ie se poate caracteriza prin[31]: limitarea sferei sale de aplicare la activit i periculoase pentru mediu, definirea obiectului conven iei),accesul la informa ie, cauze de exonerare. Conven ia privind protec ia mediului prin mijloacele de drept penal se individualizeaz prin: stabilirea att a infrac iunilor ct i a contraven iilor pe care statele trebuie s le introduc n legea intern , sanc iunile pot fi: nchisoare, sanc iuni pecuniare i reconstruc ia mediului precum i m suri de confiscare, r spunderea persoanei juridice n numele c reia a fost comis fapta de c tre organele sau membrii s i; r spunderea persoanei juridice nu va exclude ac iunea penal mpotriva persoanei fizice. 5. Concluzii Concluzionnd, trebuie s recunoa tem c n perioada actual , dar mai ales n viitor, conflictul armat va intra tot mai mult n contradic ie cu frustr rile determinate de protec ia mediului. Concep iile de ducere a luptei trebuie armonizate n raport cu constrngerile de mediu, dar totodat trebuie acceptat ideea c lupta armat r mne n continuare domeniul decisiv al victoriei r zboiului i ndeplinirea scopului politio-militar nu se poate face prin compromisuri n favoarea protej rii mediului. Astfel, la ad postul statutului de super-putere militar mondial , beneficiind de un buget fabulos, care nu poate fi egalat nici m car de bugetele nsumate ale tuturor statelor membre NATO, U.S.Army i permite s fac legea n lume, ac ionnd numai dup interesele politico-economice avute n vedere la un moment dat de strategii de la Pentagon i Casa Alb . Chiar dac spun c ac ioneaz n numele comunit ii interna ionale, militarii americani nu accept rezolu iile ONU i nici hot rrile NATO care nu le convin, n asemenea situa ii deciziile fiind luate unilateral i impuse ntotdeauna cu for a, ceea ce le-a adus pe bun dreptate, renumele de Jandarmi ai lumii. Aceast nou i totu i veche concep ie, este deosebit de periculoas , ntruct creeaz precedente n nesocotirea de c tre alte state a conven iilor interna ionale n materie, a ordinii mondiale gestionate prin mecanismele create de om. Prin dezvoltarea i afirmarea dreptului interna ional s-a creat n prezent o contradic ie, o stare de incompatibilitate ntre regulile dreptului interna ional umanitar i regulile cunoscute n baza c rora se poate folosi for a armat n rela iile dintre state; aceste dou seturi de reguli se exclud, nu se pot concilia i unele dintre acestea trebuie s prevaleze asupra celorlalte. Aceast evolu ie s-a produs pe fondul existen ei unor institu ii necunoscute sau consacrate prin documente adoptate imediat dup ncheierea celui de-al doilea r zboi mondial i n condi iile r zboiului rece, de admitere a recursului la for . Cum materia dreptului interna ional umanitar este i scopului, schema obligatorie de securitate financiar (garan ie financiar pentru a acoperi r spunderea conform

codificat

i reguli ale acesteia au devenit norme de jus cogens, se supune o revizuire i n orice

caz, o acomodare a modului cum este reglementat protec ia mediului n timpul conflictelor armate, o re inere n tendin a de a interpreta extensiv cadrul legal existent[32]. Con inutul i limitele juridice relative la aceast problematic fac obiectul unei agende de priorit i care trebuie s aib n vedere urm toarele: rolul i ntinderea regulilor cutumiare care protejeaz mediul natural; interpretarea regulilor conven ionale n vigoare; aplicarea, n timp de r zboi, a dispozi iilor dreptului interna ional umanitar; con inutul dreptului aplicabil n conflicte armate interna ionale; probleme generale conexe la punerea n aplicare i respectarea regulilor aplicabile; accesul la informa ie i la justi ie n probleme de mediu etc. F r a fi epuizat problematica protec iei mediului n caz de conflict armat prin intermediul dispozi iilor dreptului interna ional n general i ale dreptului interna ional umanitar n special, recunoscndu-i acestuia din urm un rol important, trebuie s -l raport m permanent la i pentru diversitatea de tratate ce privesc ocrotirea naturii, a c ror valabilitate trebuie prezumat

situa ii de conflict armat. Ar fi iluzorie ideea c se poate ob ine o protec ie absolut n condi iile existen ei i utiliz rii tehnicilor moderne de lupt care, datorit efectelor lor, nu pot face distinc ie ntre obiectivele militare i cele civile, dar nici un moment nu trebuie s renun m la acele ac iuni care risipesc ignoran a i st vilesc sfidarea ori nesocotin a. n consecin , apreciem c nt rirea protec iei mediului n caz de r zboi depinde nemijlocit de aplicarea normelor dreptului umanitar. Dezvoltarea dreptului aplicabil n conflictele armate, respectarea sa cu bun -credin va avea

printre efectele sale benefice, un impact pozitiv asupra mediului, asupra planetei noastre care s permit perpetuarea naturii i a altor valori materiale i spirituale de care genera iile viitoare s se bucure ntr-un climat de toleran , demnitate i pace.

[1] Autorul este avocat n Baroul Bucure ti. [2] Ion Dragoman, Armata i mediul, n Revista Romn de Drept Umanitar, Bucure ti 2003, p.208. [3] Biblia, Deuteronomul 20-21, cap. 20, legi pentru r zboi, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure ti, 1992, p.217. [4] Sun Tz, Arta R zboiului, Editura Militar , Bucure ti, 1976, p.26.

[5] Constantin Poenaru, Protec ia mediului Bucure ti 2003, p.208.

i noile situa ii de conflict armat, Dreptul de Drept Umanitar,

Interna ional Umanitar la nceputul secolului XXI, Asocia ia Romn

[6] La Conferin a diplomatic de la Geneva au fost adoptate dou protocoale adi ionale la Conven iile de la Geneva din 1949, astfel: - Protocolul adi ional I, privind protec ia victimelor conflictelor armate interna ionale - Protocolul adi ional II, privind protec ia victimelor conflictelor armate f r interna ional. Romnia a semnat Protocoalele la 27 martie 1978 i le-a ratificat prin Decretul nr. caracter

224/15.05.1990, publicat n Monitorul Oficial nr.68/14.05.1990 [7] Romnia a ratificat Conven ia prin Decretul Consiliului de Stat nr.100/28.03 1983, publicat n Buletinul Oficial nr.23/01.04.1983. [8] Observ m c n timp ce Protocolul adi ional I utilizeaz conjunc ia de coordonare i cu semnifica ia c metodele sau mijloacele de r zboi sunt ilegale dac nu ntrunesc cumulativ cele trei condi ii prev zute n art. 35 paragraful 3, Conven ia ENMOD ntrebuin eaz conjunc ia sau, situa ie n care este suficient nc lcarea unei singure condi ii pentru ca interdic ia s devin mai operant . n al i termeni juridici, Conven ia are o aplicabilitate mai ntins . Reputa ii speciali ti n drept interna ional umanitar, Yves Sandos,Chnytophe Swinarschi i Bruna Zimmerman, n Commentaire des Protocoles additionels du 8 juin, 1977, aux Conventions de Geneve de 12 aout 1949, CIRC, Martins Nyhoff Publishers, Geneva, 1986, p.417-419, g sesc alte diferen e ce deriv din faptul c Protocolul I tinde s protejeze mediul natural, indiferent de tipul de arme ntrebuin at, iar Conven ia are ca obiectiv prevenirea utiliz rii tehnicilor de modificare a mediului, deci a unor arme care au capacitatea de a crea un mod artificial fenomene de genul furtunilor, uraganelor, cutremurelor de p mnt etc. De asemenea, cmpul de aplicare a Protocolului este restrns numai la perioade de conflict armat, interdic ia pe care o prevede fiind operant numai ntr-un asemenea caz, n timp ce Conven ia ENMOD se aplic att n timp de pace ct i n timp de r zboi. [9] Protocolul, a intrat n vigoare la 8 februarie 1928, iar Romnia a devenit parte la tratat prin ratificare la 23 august 1929.(Legea de ratificare a fost promulgat prin Decretul Regal nr.3050 din 6 septembrie 1929, publicat n Monitorul Oficial nr.128/01.10.1929. [10] Conven ia a intrat n vigoare la 26 martie 1975, n Romnia legea de ratificare a fost promulgat prin Decretul nr.203/1979, publicat n Buletinul Oficial nr.57 din 7 iulie 1979.

[11] Conven ia a intrat n vigoare la 2 decembrie 1983 i a fost semnat mpreun cu cele trei protocoale, de 51 de state, inclusiv Romnia (care nu a ratificat-o nc ), la 8 aprilie 1982. La articolul 1, n form modificat , adoptat la Geneva la 21 dec. 2001, din aceast Conven ie, Romnia a aderat prin Legea nr.287/27 iunie 2003, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr.505/14 iulie 2003, n care se g se te integral textul. [12] Conven ia a fost ratificat de Romnia. Legea de ratificare a fost promulgat prin Decretul nr. 96 din 9 iunie 1994, publicat n Monitorul Oficial nr.356 prin 22 decembrie 1994. [13] Conven ia a fost semnat la Oslo i a fost deschis Ottawa(Canada), fiind cunoscut ratificat pentru semnare la 4dec.1997 la n Monitorul Oficial i sub denumirea de Conven ia de la Ottawa. Conven ia a fost

prin Legea nr. 204/15 nov.2000, a fost publicat

nr.590/15.11.2000 i a intrat n vigoare pentru Romnia la 1 mai 2001; [14] Romnia a aderat la acest Protocol prin Legea nr.207 din 27 iunie 2003 publicat n Monitorul Oficial nr.505 din 14 iulie 2003, n care se reg se te i textul integral al Protocolului. [15] Romnia a aderat la acest Protocol prin aceea i Lege nr.207/27 iunie 2003. [16] Textul integral este reprodus n Gabriel Oprea, Ion Suceav , Ionel Clo c op. cit. p.14. [17] Romnia a ratificat Conven ia prin Decretul nr.253/1979, publicat n Buletinul Oficial nr.57 din 7 iulie 1979. Textul integral al Conven iei n Editorii: Gabriel Oprea, Ion Suceav , Ionel Clo c op. cit. p.69-72. [18] Ionel Clo c , Ion Suceav , op.cit. p.156. [19] Romnia a ratificat Protocolul prin Decretul regal nr.3050 din 6 septembrie 1929 publicat n Monitorul Oficial nr.128 din 01.oct.1929, formulnd dou rezerve. [20] Conven ia a intrat n vigoare la 29 aprilie 1997. Romnia a ratificat Conven ia la 9 dec.1994, prin Legea nr. 125 publicat n Monitorul Oficial nr.356 din 22 decembrie 1994. [21] Gabriel Oprea, Ion Suceav , Ionel Clo c , op.cit., pag.105, textul integral pag. 105-187. [22] Tratatul de interzicere total a experien elor nucleare, adoptat Adunarea General a Na iunilor Unite la 10 septembrie 1996, a fost ratificat de Romnia prin Legea nr.152 din 4 octombrie 1996, publicat n Monitorul Oficial nr.478 din 4 octombrie 1996. [23] Conven ia privind protec ia fizic a materialelor nucleare a fost semnat la 3 martie 1980, la Viena i a fost ratificat de Romnia prin Legea nr.78 din 8 noiembrie 1993 publicat n Monitorul Oficial nr. 265 din 15 noiembrie 1993. [24] Conven ia a fost ratificat la Viena la 21 mai 1963 i a fost amendat prin Protocolul adoptat la Viena la 12 septembrie 1997. Romnia a aderat la Conven ie prin Legea nr.106 din 3 oct. 1992 publicat n Monitorul Oficial nr.258 din 15 oct. 1992 i a ratificat Protocolul prin Legea nr.203 din 11 nov. 1998 publicat n Monitorul Oficial nr. 438 din 18 11. 1998.

[25] Conven ia privind protec ia mediului prin mijloace de drept penal a fost ncheiat la 4 noiembrie 1998 la Strasburg. [26] Mircea Du u, Dreptul mediului tratat, vol.2, Editura Economia, Bucure ti, 2004, p.23. [27] Mirela Gorunescu Protec ia juridico-penal a mediului, Dreptul nr. 10/2003 p. 159. [28] Textul articolelor: Urm toarele acte, dac sunt comise mpotriva unor persoane sau bunuri protejate de Conven ie: omuciderea inten ionat , tortura sau tratamente inumane, inclusiv experien ele biologice, faptul de a cauza n mod inten ionat, mari suferin e sau de a aduce grave atingeri integrit ii fizice sau s n t ii distrugerea i nsu irea de bunuri nejustificate de necesit i militare i desf urate pe scar mare n mod ilicit i arbitrar.. [29] Constantin Poenaru, op. cit. p.25. [30] Constantin Poenaru, op. cit. pag. 217. [31] Dumitra Popescu, Mircea I. Popescu, op. cit.p.45-46. [32] Ion M. Anghel, Reflec ii n problema admiterii folosirii for ei armate n rela iile dintre state Dreptul nr.7/2002 p.39-54.