Scrisoarea I

Poezia ne prezint pozi ia vitreg a omului de geniu într-o societate m rginit i este alc tuit din 5 p r i.
Izvoarele din care s-a inspirat poetul sunt: Imnul creatiei" din vechea scriere indiana Rig-Veda", lucrarea Lumea ca vointa si reprezentare" de A. Schopenhauer, teoria cosmogo-nica a lui Kant si Laplace, poemul De rerum natura" al lui Lucretiu, gandirea lui Heraclit.

În prima parte ,primele 6 versuri apar dou motive romantice, dragi poetului. Primul motiv este cel al timpului - timpul individual i cel universal. Al doilea motiv este motivul lunii: ³Ea din noaptea amintirii o vecientreag scoate³. În a doua parte versurile 7-38 poetul nuan eaz motivul lunii, ca un astru tutelar al faptelor meschine sau nobile ale oamenilor. Mai întîi poetul red o imagine globar a spa iului terestru de la pustiuri la codrii, de la m ri i izvoare la rmuri, i apoi imaginea se restrînge: ³ i în cîte mii de case lin p truns-ai prin fere ti/ Cîte frun i pline de gînduri, gînditoare le prive ti³. În continuare poetul poetul înf i eaz o serie de ipostaze ale individului: ³Vezi pe-un rege ce-mpînze te globu-n planuri pe un veac/ Cînd la ziua cea de mîine abia cuget-un s rac³, ³Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi!/ Unul caut -n oglind de- i bucleaz al s u p r/ Altul caut în lume i în vreme adev r³.În continuare poetul se opre te la condi ia vitreg a omului de geniu, Usc i a a cum este, gîrbovit i de nimic/ Universul f r margini e în degetul lui mic Partea a treia versurile 39-86 Este o argumentare a versurilor de mai sus ,care cuprinde 4 secvente . Prima este o descriere a haosului initial .A doua secventa prezinta geneza universului prin miscarea unui punct ³Dar deodat un punct se mi c « cel întîi i singur. Iat -l!/ Cum din chaos face mum , iar el devine Tat l³. Secventa a treia reprezinta locul lumii noastre in univers si conditia efemerei a oamenilor : ³Mu ti de-o zi pe-o lume mic de se m sur cu cotul³. În secventa a patra poetul vorbe te despre un previziblil sfîr irt al lumii , stingerea universului , reinstalarea haosului . Partea a patra versurile 86-144 este consacrat pozi iei vitrege a cuget torului de geniu în lumea semenilor s i. Dasc lul dup ce a cugetat la destinul lumilor cosmice el cuget acum la destinele indivizilor lumii terestre. Apare aici din nou identitatea oamenilor cu ei în i i i cu omenirea întreag : ³Unul e în to i, tot astfel precum una e în toate³. Voin ele m runte care îi fr mînt pe oameni n-au nici un sens din cauza ireversibilit ii timpului: ³Ce-o s -i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gîndesc?/ Ca i vîntu-n valuri trece peste traiul omenesc³. Cînd vorbe te despre soarta geniului într-o societate bîntuit de interese meschine apar numeroase accente satirice, uneori deosebit de incisive. Imposibilitatea cunoa terii propriei vie i, las considerarea operei omului de geniu la discre ia r uvoitorilor, a invidi ilor: ³ i cînd propria ta via singur n-o tii pe de rost,/ O s - i bat al ii capul s-o p trund cum a fost?³. Pesimismul schoppenhaurian l-a influen at pe Eminescu i în versurile: ³Po i zidi o lume-ntreag , po i s-o sfarmi « orice-ai spune,/ Peste toate o lopat de rîn se depune³. Apare din nou ideea c oamenii sunt egali în fa a mor ii: ³Mîna care-au dorit sceptrul universului i gînduri/ Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru scînduri³. Pe un ton ironic poetul î i imagineaz cum se vor desf ura funerariile acestui om de geniu. Ele vor avea o fals solemnitate deoarece oamenii sînt r i, indiferen i, ipocri i: ³Iar deasupra tuturora va vorbi vreun mititel,/ Nu sl vindu-te pe tine « lustruindu-se pe el³. Posteritatea va ignora valoarea operei i se va rezuma doar la ³bibliografia sub ire³ c reia îi vor g si ³pete multe, r ut i³. În partea a cincea Finalul, rotund, produce aceeasi pendulare specific lui Eminescu între planul terestru si cel cosmic. Planul terestru este cel al unei lumi în care toti "sunt supusi puterii sortii", disponibilit tilor aleatorii ale sansei sociale, norocului, deci întâmpl rii. Planul cosmic, marcat prin simbolurile romantice ale eternit tii prin raza lunii si geniul mortii - amplific , printr-o reluare de oglinzi infinite, imaginea fragilit tii omului pe p mânt, adev rata tem a meditatiei eminesciene. Modalitatea poetic a relatiei om-univers se prezint în Scrisoarea I sub trei înf tis ri: una cosmic , alta sarcastic si o a treia elegiac . Cosmogonia creeaz sarcasmul, care ia forma unei satire la adresa umanit tii mediocre, în care oamenii comuni îsi croiesc criterii existentiale si valorice în functie de mecanismele instinctualit tii oarbe, se strâng în societ ti dominate de inechitate si distrug, prin neîntelegere sau indiferent , orice creatie autentic si pe orice creator de geniu. Eminescu merge îns mai departe în analiza conditiei umane, raportând-o la univers. Îl vede pe om nu numai ca individ trec tor asezat pe treptele deosebite iesite din "urna sortii" terestre, dar si ca spet trec toare alunecând inexorabil în neant. Din aceast întelegere provine si modificarea de tonalitate din finalul poemului, care înv luie sarcasmul satirei într-un aer elegiac. Punct de reper este îns cosmogonia, care tulbur spiritul prin concretetea poetic a abstractiilor sau prin orchestrarea subtil atât a sensurilor mitologice retopite într-un discurs de mare valoare, cât si a limbii române, pus pentru prima dat s armonizeze contrariile propriei materii verbale. Aceast integrare a fiintei eminesciene

nici nefiint ". "timpul mort sintinde trupul si devine vesnicie". cât si prozodia sau figurile de stil. care oblig la cugetare."altul caut în lume. de exemplu. regionalisme si arhaisme folosite: gene ostenite. osebite. Antiteza este prezent la nivel compozitional (tabloului cosmogonic opunându-i-se cel satiric). suflu-n lumânare.Expresia intelectualizat este prezent .în spectacolul cosmic d nota cea mai înalta a inteligibilit tii poetului român.Naturaletea si prospetimea limbajului poetic este dat de elemente vechi. Expresii livresti sunt si ele prezente: "precum Atlas din vechime". "ca o mare f r-o raz ". "viitorul si trecutul". "ne succedem generatii" etc. Personific rile ilustreaz des vârsita familiaritate a poetului cu natura terestr si cosmic deopotriv : "luna vars peste toate voluptoasa ei v paie". "ironic grimas ". particularizeaz stilul acestui poem prin câteva tr s turi: . "fiint nu era. colb. imaginea haosului primordial. "universul cel himeric". . Metaforele sunt numeroase. fie genii ori neghiobi". r boj. "b trânul dasc l". Îmbinarea surprinz toare a limbajului popular si a celui intelectual. "microscopice popoare". în tabloul cosmogonic. la nivel ideatic ("unul caut -n oglind . este construit din modalit ti uimitoare atât în ceea ce priveste lexicul. si au capacitatea de a vizualiza ideile: "urna sortii". Comparatiile dau expresivitate ideilor profund filozofice ale poeziei: "precum Atlas în vechime"." . idei filozofice.") sau la nivelul vocabularului ("fie slabi. trimite la imnurile creatiunii din Rg-Veda sau aminteste de ideile lui Schopenhauer: "st pânul fa margini peste marginile lumii". "codru-ascund în umbr str lucire si izvoar ". creeaz imaginea specific a modului s u de p trundere spre simtirea si întelegerea tuturor. Limbajul artistic specific liricii eminesciene. ceasornicul. ca si epitetele. "din ungherul unor crieri" etc. "pe când fiint nu era. . Viziunea antitetic asupra lumii este realizat prin intermediul antitezei. procedeu specific poetilor romantici. feresti. "colonii de lumi pierdute". priz rite. populare. timpul mort". etice. unde Eminescu sugereaz mituri. "galbenele file". caracterul universal al operei sale. îns f r abuz de neologisme. nici nefiint " etc). "musti de-o zi". fie puternici. Epitetele morale si ornante construiesc un fundal descriptiv corespunz tor sentimentelor poetului: "misc toarea m rilor singur tate". mai ales. "ca si spuma nez rit ".