Sunteți pe pagina 1din 24

Libertatea Religioas n normele naionale i internaionale

Ce este libertatea religioas ?


DECLARA IA UNIVERSAL A DREPTURILOR OMULUI ART. 18 Orice persoan are dreptul la libertatea gndirii, de con tiin i religie;

acest drept include libertatea de a- i schimba religia sau convingerea, precum i libertatea de a- i manifesta religia sau convingerea, singur sau mpreun cu al ii, att n mod public, ct i privat, prin nv religioase, cult i ndeplinirea riturilor. Articolul cap t for juridic pentru c este preluat de:
Tratatul Internaional pentru Drepturi Civile i Politice, (1966), art. 18, Convenia European a Drepturilor Omului (1950) art.9. Legea cultelor i libert ii religioase art. 2

tur , practici

Ce este libertatea religioas ?


Conform documentelor interna ionale men ionate, Libertatea religioas include:

libertatea de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa,


libertatea de a- i manifesta religia,
individual sau n comun, n public ct i n particular, prin cult i ndeplinirea riturilor, prin practici i prin nv mnt.

Ce este libertatea religioas ?


Declara ia privind eliminarea tuturor formelor de intoleran i de discriminare din motive religioase i de contiin , (1981), Art. 6, precizeaz c dreptul la libertatea de gndire, de con tiin , de religie sau de convingere implic , ntre altele, urm toarele libert i: a) Libertatea de a practica un cult i de a ine ntrunirile ce in de religie sau de convingere i de a stabili i ntre ine locuri destinate acestor scopuri; b) Libertatea de a ntemeia i a ntre ine institu ii de caritate i umanitare adecvate; c) Libertatea de a confec iona, de a achizi iona i de a utiliza, n cantit i adecvate, obiectele i materialele cerute de riturile sau practicile unei religii sau convingeri; d) Libertatea de a scrie, de a tip ri i de a r spndi publica ii pe aceste subiecte;

Ce este libertatea religioas ?


e) Libertatea de a nv a o religie sau convingere n locuri adecvate pentru acest scop; f) Libertatea de a solicita i de a primi contribu ii voluntare, financiare i de alt natur , de la particulari sau institu ii; g) Libertatea de a forma, numi i a desemna prin succesiune conduc torii corespunz tori, n conformitate cu trebuin ele i normele oric rei religii sau convingeri; h) Libertatea de a respecta zilele de repaus i de a celebra s rb torile i ceremoniile conform preceptelor religiei sau convingerii sale; i) Libertatea de a stabili i de a ntre ine contacte cu persoanele i comunit ile n domeniul religiei sau convingerilor, la nivel na ional i interna ional.

Despre Discriminare Declara ia din 1981


Articolul 2, par. 1 Nimeni nu poate face obiectul unei discrimin ri din partea statului, a unei institu ii, a unui grup sau a unui individ oarecare din pricina religiei sau a convingerilor sale. Articolul 3 Discriminarea ntre fiin ele umane pe motive religioase sau de convingere constituie o ofens adus demnit ii umane i o dezavuare a principiilor Cartei Organiza iei Na iunilor Unite i trebuie condamnat ca violare a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, proclamate n Declara ia Universal a Drepturilor Omului i enun at n detaliu n pactele interna ionale cu privire la drepturile omului, i ca un obstacol n rela iile de prietenie i de pace ntre na iuni.

Despre Discriminare Declara ia din 1981


Art.2, par. 2. n sensul prezentei declara ii, ca i a altor documente interna ionale, prin termenii de intoleran i discriminare n domeniul religiei sau al convingerilor se n elege

orice deosebire, excludere, restric ie, sau preferin e bazate pe religie sau convingere i avnd ca obiect sau ca efect suprimarea sau limitarea recunoa terii, folosirii sau exercit rii drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, n condi ii de egalitate .

Discriminare Declara ia din 1981


Pentru exemplificare: Deosebire Sa fac adventistul. El nu poate pentru c este adventist Excludere: Angajam muncitori. Exclus evanghelici.
Angaj m muncitori. Doar romni Angajam casieri. Excepie cei care in smb ta Pe lista de concedieri intr i dl. X pentru c ine smb ta

Restricie manifest rile religioase n coli sunt permise doar cultului majoritar. Preferin Angajam profesori la Liceul adventist. Prefer m adventiti.

Garan ii ale Libert ii religioase


Statele semnatare ale documentelor Interna ionale privind Libertatea Religioas se angajeaz s :

respecte i s garanteze tuturor indivizilor care se g sesc pe teritoriul lor drepturile recunoscute n aceste documente PIDCP Art.2, par.1 ac ioneze spre a da posibilitatea adopt rii unor m suri legislative, pentru traducerea n via a drepturilor recunoscute n aceste documente. PIDCP Art.2, par.2

Garan ii ale Libert ii religioase


Statele semnatare ale documentelor Interna ionale privind Libertatea Religioas se angajeaz s :

s garanteze drept de recurs. PIDCP Art.2, par.3 S ia m suri eficace pentru a preveni i elimina orice discriminare bazat pe religie. Decl. din 1981, art.4, par.1 S ia m suri pentru a asigura recunoa terea, exercitarea sau folosirea drepturilor i a libert ilor fundamentale n toate domeniile. Decl. 1981, art. 4, par.1

Libertatea religioas i educaia

Libertatea religioas i educa ia


Statul Roman, prin faptul c a semnat Pactul Interna ional pentru Drepturi civile i politice, n baza art. 13 al tratatului, recunoate dreptul pe care l are orice persoan la educa ie i este de acord c prin educa ie orice persoan trebuie s devin capabil de a juca un rol util ntr-o societate liber i c educa ia trebuie s urm reasc deplin o dezvoltare a personalit ii umane i sim ului demnit ii sale i s nt reasc respectarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale , inclusiv a celor religioase.

Libertatea religioas i Educa ia


Libertatea religioas poate fi amenin at n educa ie n cazul:

Orei de religie n colile publice Frecven ei n Sabat Examenelor n Sabat Manifest rii religiei/ practicilor religioase M rturisirii credin ei

Libertatea religioas i ora de religie


Prin art.29, par. 6 al Constitu iei, statul roman se angajeaz s respecte libertatea p rin ilor de a asigura educa ia religioas a propriilor copii n conformitate cu convingerile proprii. Aceast garan ie se g sete i n legea nv mntului i n legea cultelor, precum i n toate tratatele interna ionale privind drepturile omului.

Libertatea religioas i ora de religie


Aceast prevedere garanteaz libertatea p rintelui de a decide dac copilul s u va participa sau nu la ora de religie la coal , i dac da, la cursul oferit de care confesiune va participa. Tot el va decide dac copilul va urma cursurile unei coli laice sau confesionale.

Libertatea religioas i examenele n Sabat


Dreptul la libertate de religie implic , printre alte, i dreptul cuiva de a-i manifesta religia prin practici i nv mnt . P zirea Sabatului este o practic religioas esen ial pentru adventiti. Norma care men ioneaz n mod explicit dreptul de a p zi ziua de nchinare este Art. 6, par. h din Declara ia din 1981, care afirm c Libertatea Religioas cuprinde i Libertatea de a respecta zilele de repaus i de a celebra s rb torile i ceremoniile conform preceptelor religiei sau convingerii sale; Merit precizat c Declara ia din 1981, fiind adoptat de Adunarea general ONU, ca un comentariu oficial la Art. 18 al PIDCP face ca for a juridic a Pactului s fie transferat i asupra prevederilor declara iei.

Libertatea religioas i examenele n Sabat


n baza normelor men ionate Curtea Suprem de Justi ie a emis Decizia nr. 1934/1999 prin care recunoate dreptul adventitilor de a pretinde s sus in examene n alt zi dect n Sabat Ca urmare Ministrul Educa iei Na ionale a emis Ordinul 3800/1999 prin care recunoate dreptul copiilor adventiti de a nu fi obliga i s sus in examene n Sabat, stabilind ca n nv mntul preuniversitar s nu se mai organizeze examene smb ta.

Libertatea religioas i examenele n Sabat


Dei Ministerul Educa ie, invocnd principiul autonomiei universitare, a refuzat n mod constant s adreseze universit ilor o dispozi ie sau o recomandare de a recunoate acest drept studen ilor adventiti, datorit interven iilor repetate ale Bisericii pe lng fiecare universitate, marea majoritate a acestor institu ii au n eles c trebuie s se conformeze. Cu toate acestea, studen ii i persoanele care reprezint Biserica n acest domeniu trebuie s fie mereu preg ti i pentru a interveni.

Sabatul i serviciul
Dificult i n ceea ce privete Libertatea religioas pot ap rea:

La alegerea profesiei La angajare La desfacerea contractului de munc n leg tur cu acordarea zilei libere Smb ta

Sabatul i serviciul
Pe lng dispozi iile normelor na ionale i interna ionale privind Libertatea Religioas , n general, care au fost prezentate, mai exist i norme care se refer n mod specific la dreptul la Libertate Religioas n materie de angajare i profesie. Dintre acestea, dou sunt mai importante:
Conven ia ONU nr. 111/1958 privind discriminarea n materie de angajare i profesie Legea 48/2002, cu amendamentele ulterioare, privind prevenirea i sanc ionarea tuturor formelor de discriminare, adoptat de Parlamentul Romniei

Conform legii 48/2002 Constituie contraven ie i se pedepsete:

condi ionarea particip rii la o activitate economic a unei persoane de apartenen a sa la o anumit religie. (Art. 5) condi ionarea alegerii sau exercit rii libere a unei profesii de apartenen a sa la o anumit religie (Art. 5) discriminarea cuiva pentru c apar ine unei anumite religii ntr-un raport de munc i protec ie social (Art. 6)

Conform legii 48/2002 Constituie contraven ie i se pedepsete:

refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja n munc o persoan pentru motivul c aceasta apar ine unei anumite religii (Art. 7, par. 1) condi ionarea ocup rii unui post prin anun sau concurs, de apartenen a la o anumit religie (Art.7, par. 2) discriminarea angaja ilor de c tre angajatori, n raport cu presta iile sociale acordate, din cauza apartenen ei angaja ilor la o anumit religie (Art. 8)

n baza acestor prevederi credincioii discrimina i sau expui discrimin rii pe motive religioase: Pot solicita recunoaterea i respectarea dreptului la libertate religioas la serviciu, n coli i n orice situa ie de intoleran sau discriminare Pot solicita sprijinul Bisericii atunci cnd nu se descurc singuri n rezolvarea problemelor de libertate religioas care i confrunt

Libertatea Religioas
Dumnezeu ne-a creat liberi. El dorete s fim liberi de p cat, dar i de orice limitare din exterior care ar putea afecta rela ia noastr cu El sau realizarea voii Sale prin noi. El dorete s ob inem aceast libertate prin credin El, prin rug ciune i prin dezlegarea lan urilor i ndep rtarea piedicilor care vin din exterior. n

Noi recunoatem n dezvoltarea Drepturilor Omului lucrarea lui Dumnezeu n favoarea Libert ii Religioase i de aceea uz m, prin credin , de aceste drepturi.