P. 1
Parcul Natural Portile de Fier

Parcul Natural Portile de Fier

|Views: 220|Likes:
Published by Mihaela Farcas

More info:

Published by: Mihaela Farcas on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2015

pdf

text

original

Parcul Natural Portile de Fier

I. Pozitionare geografica Parcul Natural Portile de Fier se afla in sud-vestul Romaniei, limita sudica a acestuia fiind malul romanesc al Dunarii. La est se invecineaza cu localitatea Dr. Tr. Severin ( Mehedinti ), la vest cu localitatea Bazias ( Caras-Severin ), iar la nord, de la confluenta Nerei cu Dunarea, Varfurile Talva Blidarului, Svinecea Mica si Mare, practic urmareste interfluviul Dunarii format de afluentii acesteia.In perimetrul său intră şi prelungirile sudice ale Munţilor Banatului (Locvei si Amăjului) şi Munţilor Mehedinţi, precum şi o parte din podişul Mehedinţi şi fâşia de lac ce aparţine tertoriului naţional

II.Scurt istoric
Din punct de vedere istoric , acest teritoriu este foarte interesant. Cercetările arheologice au dus la descoperirea celei mai vechi aşezări umane stabile din Europa ( cu o vechime de circa 9000 ani). Zona defileului Dunarii, pe ambele maluri ale acesteia, a fost locuită incă din paleolotic şi a reprezentat o cale de transport şi de comerţ utilizată in ciuda pericolelor pe care le reprezentau Cazanele Dunarii şi Porţile de Fier. Iată cum descrie Alexandru Boariu această porţiune a Dunării:Porta Ferea in limba latină, Danje Djerdap in sârbă, Vaskapu in maghiară, Demir-kapi in turcă, Porţile de Fier in română: o

2

barieră de stânci şi ape involburate care, timp de secole făcea aproape imposibilă navigaţia pe Dunăre la intrarea in România. Mulţi navigatori curajoşi sau nesăbuiţi şi-au pierdut viaţa incercând să străbată acest coridor periculos. Astăzi "ucigatoarele porţi" sunt paşnice.Sute de stânci care ieseau semeţe din Dunăre creindu-i coşmaruri oricărui marinar, zac acum cuminţi sub lacul de acumulare creat de barajul Hidrocentralei Porţile de Fier I. Vapoarele plutesc in linişte deasupra lor. După secole de confruntare acerbă, bătrâna Dunăre şi milenarii munţi - Carpaţii pe malul românesc Balcanii pe cel sârbesc - au incetat crâncena lor luptă. Au încheiat un armistiţiu. Fluviul şi muntele, apa şi piatra au făcut pace. Doar legendele, impresiile şi mărturiile celor care au călătorit de-a lungul secolelor prin acest mirific defileu mai amintesc despre teribila încleştare.

III.Prezentare

Parcul national Portile de fier a fost declarat parc national in anul 1998 si se intinde pe o suprafata de aproximativ 115.665,8 ha, fiind unul dintre cele mai mari parcuri naturale din Romania (locul 2), avand in componenta sa 18 rezervatii. Principala forma de relief sunt muntii, in componenta sa intrand prelungirile sudice ale Muntilor Banatului ( Muntii Locvei si Muntii Almajului ), Muntii Mehedinti si o parte din Podisul Mehedinti. Parcul Natural Porţile de Fier este o arie protejată înfiinţată prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a III a - Zone Protejate, ca un teritoriu în care remarcabila frumuseţe a peisajelor şi diversitatea biologică pot fi valorificate în condiţiile păstrări nealterate a tradiţiilor, iar calitatea vieţii comunităţilor să fie rezultatul unor activităţi economice ale locuitorilor, deşfăşurate in armonie cu natura. Parcul Natural Porţile de Fier corespunde categoriei V IUCN: "Peisaj protejat: arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere". În conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, "parcurile naturale sunt acele

3

arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală deseori cu o mare diversitate biologică". În parcurile naturale este permisă desfăsurarea activităţilor tradiţionale practicate de comunităţile din interiorul parcului şi din imediata vecinătate a acetuia. Acestea urmăresc: - Protecţia şi conservarea diversităţii biologice, etnofolclorice, culturale şi a elementelor de peisaj; - Dezvoltarea unor relaţii armonioase între natură si societate, prin promovarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor şi resurselor teritoriale fară impact asupra mediului; - Promovarea activităţilor turistice si de recreere; - Încurajarea activităţilor educaţionale şi de conştientizare; - Promovarea cercetării ştiinţifice şi a monitorizării stării mediului - Cooperarea internaţională şi colaborarea cu Parcul Naţional Djerdap din Republica Serbia şi alte parcuri similare din ţări ale Uniunii Europene. Ariile protejate incluse în Parcul Natural Porţile de Fier În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2000, Ordinului nr. 552/2003 al M.A.P.A.M., H.G. nr. 2151/2004 si OUG 57/2007, în Parcul Natural Porţile de Fier sunt incluse următoarele arii protejate ( rezervaţii ): Nr. Incadrare Suprafaţa Denumirea ariei protejate Tipul rezervaţiei Crt. IUCN (ha) 1 Balta Nera -Dunăre mixtă IV 10,0 2 Baziaş mixtă IV 170,9 3 Insula Calinovăţ avifaunistică IV 24,0 4 Râpa cu lăstuni mixtă IV 5,0 5 Divici - Pojejena avifaunistică IV 498,0 6 Valea Mare botanică IV 1179,0 7 Peştera cu Apă din Valea Polevii mixtă IV 3,2 8 Ostrovul Moldova Veche avifaunistică IV 1627,0 9 Locul fosilifer Sviniţa paleontologică III 95,0 10 Cazanele Mari si Cazanele Mici mixtă IV 215,0 11 Locul fosilifer Bahna paleontologică III 10,0 12 Dealul Duhovna forestieră IV 50,0 13 Gura Văii - Vârciorova mixtă IV 305,0 14 Faţa Virului botanică IV 6,0 15 Cracul Crucii botanică IV 2,0 16 Dealul Vărănic mixtă IV 350,0 17 Valea Oglănicului botanică IV 150,0 18 Cracul Găioara botanică IV 5,0

4

Moldova Nouă-Pojejena-Baziaş . Pedologie: solurile caracteristice rezervaţiei sunt gleice şi pseudogleice. pe sensul de mers Pojejena-Baziaş-Socol. caracterizat 5 .1. Rezervaţia Naturală Balta Nera-Dunăre Rezervatia este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană. Din punct de vedere geologic. Tipuri de habitate: Habitate specifice zonelor umede Suprafaţa rezervaţiei: 10 hectare Limitele rezervaţiei:Rezervaţia se află pe teritoriul administrativ al comunei Socol. A fost declarată prin Hotarărea nr.Secţiunea a III-a – zone protejate. conform normelor europene.fiind parte integrantă a Parcului Natural Porţile de Fier. judeţul Caraş-Severin. reconfirmată prin legea 5/2000 -privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional . Aspecte hidrologice: Rezervaţia se află localizată la zona de confluenţă a râului Nera cu Dunărea. care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. zona muntoasă imediata adiacentă este caracterizată prin altitudini foarte joase şi roci granitice. Cu toate acestea. subţinutul Munţilor Banatului. după care se merge pe DJ57A. Clima:Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene. unitatea geomorfologică Munţii Locvei. Categoria şi tipul ariei protejate: rezervaţie naturală. 8 din 20.DN57 până în localitatea Pojejena. Caracteristici generale: Biotopul Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali.12 1994 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Categoria IV IUCN Căi de acces: Orşova. teritoriul face parte din domeniul Danubian. unde se formează o mică deltă.

Gobio kessleri. Circus aeruginosus etc.Aspius aspius. Bufo viridis (broasca râioasă verde). iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C. Elaphe longissima (şarpele lui Esculap) etc. Habitatele de interes comunitar descrise în urma cercetărilor în zonă de către specialişti (N. specifică zonelor umede.18º C. Hyla arborea (brotăcelul). cosaşi. însă se pot întâlni numeroase specii de fluturi. Alcedo atthis (pescăraş). Boşcaiu. începând de la insecte până la mamifere. .Cobitis taenia. S. zvârluga . micromamifere (popândău . Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 6º si 8º C. Ixobrychus minutus (stârc pitic). Matacă etc. la confluenţa Nerei cu Dunărea. Fauna de mamifere este reprezentată de numeroase specii de chiroptere.(rogoz).Zingel zingel. 6 . reproducere şi cuibărit. de noapte şi de zi. Aşa cum este de aşteptat.Citellus citellus). Phragmites spp. ratificată prin OUG 57/2007 de Guvernul României. Perioada cea mai calda este in lunile iulie . Bufo bufo (broasca râioasă). (specii de salcie). precum: Tyto alba. fiind caracterizat de vegetaţia hidrofilă şi higrofilă. multe specii având statut de protecţie. Rana ridibunda (broasca de lac). Dintre amfibieni şi reptile. foarte bine reprezentată este şi ichtiofauna. dar şi mamifere mari. Pe lângă acesta. oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia de Littorelletea uniflorae şi/sau isoeto-Nanoiuncetea. fiind semnalat şi lupul – Canis lupus. vara si iarna. fâsa mare . Biocenoza Vegetaţia:Teritoriul rezervaţiei este situat în regiunea biogeografică europeană. 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaţie bentonică de Chara spp. Salvinia natans (peştişoara). Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă). ţipar Misgurnus fossilis. Fauna este foarte bogată. Testudo hermanni beottgeri (broasca ţestoasă a lui Herman). Egretta alba (egreta mare). Carex spp. unul din elementele foarte importante fiind ţigănaşul – Umbra krameri. Zglăvoc . Emys orbicularis (broasca ţestoasă de apă). petrocul . Cele mai cunoscute elemente faunistice din zonă sunt păsările de apă. cu precipitatii abundente primavara. Dintre aceste specii menţionăm: Phalacrocorax pygmaeus (cormoran mic).Cobitis elongata. moioaga . Egretta garzetta (egreta mică). 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition.Cottus gobio. libelule.Barbus meridionalis. precum vidra – Lutra lutra.printr-un regim termic moderat. (trestie). se mai întâlnesc avatul . Botaurus stellaris (buhai de baltă). Fauna de nevertebrate este slab cunoscută în zonă. Rana dalmatina (brasca de pădure). Marsilea quadrifolia (trifoiaş de stâncă). dar şi specii de răpitoare. Typha spp(stuf).august cu temperaturi de 16º . rezervaţia întrunind condiţiile bioecologice necesare acestora pentru hrană. precum Salix spp. Avifauna este reprezentată de specii care beneficiază de statutul de protecţie oferit de legislaţia comunitară – Directiva păsări. Flora este reprezentată prin specii hidrofile şi higrofile. Natrix tessellata (şarpele de apă).) sunt: 3130 Ape stătătoare. se pot observa specii precum Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie). pietrar .

care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. banatica. pe sensul de mers Pojejena-Baziaş. zona muntoasă imediata adiacentă este caracterizată prin altitudini foarte joase şi roci granitice. Pedologie: solurile caracteristice rezervaţie sunt soluri brune de pădure.DN57 până în localitatea Pojejena. Tilia tomentosa.90 hectare Limitele rezervaţiei: rezervaţia este declarată pe teritoriul administrativ al comunei Socol. se pot observa granitele. A fost declarată prin legea 5/2000 . Suprafaţa rezervaţiei: 170.Moldova Nouă-Pojejena-Baziaş . iar din punct de vedere petrografic. Categoria şi tipul ariei protejate: rezervaţie naturală. Din punct de vedere geologic. în unele puncte aflorând. Caracteristici generale: Biotopul Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali.privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .zone protejate. Categoria IV IUCN Căi de acces:Orşova. Cornus mas. dar şi numeroase orhidee. conform normelor europene. teritoriul face parte din domeniul Danubian. unitatea geomorfologică Munţii Locvei.delimitată în apropierea localităţii Baziaş. Cu toate acestea. subţinutul Munţilor Banatului. Paeonia mascula. Tipuri de habitate: are profil forestier şi a fost delimitată în apropierea localităţii Baziaş pentru protejarea asociaţiilor vegetale de Fraxinus ornus. Rezervaţia Naturală Baziaş Rezervaţia este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană.Secţiunea a III-a . 7 . după care se merge pe DJ57A.2. Quercus cerris cu bujorul bănăţean în stratul ierbaceu Paeonia officinalis var.

Astfel putem observa numeroase specii de amfibieni şi reptile. Tillia tomentosa (Tei alb). Cerambyx cerdo. dar şi diferite specii de orchidee de pădure sau care se găsesc în pajiştile adiacente. mamifere mici. iar în stratul ierbaceu speciile de bujor: Paeonia officinalis ssp. iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C. curs de apă permanent. precum pârşii sau chiţcanii. vara si iarna. precum căprioara. în timpul verilor secetoase fiind foarte scăzut. Fauna piscicolă este slab reprezentată datorită fluctuaţiei nivelului cursului de apă. Fauna:Este reprezentată de numeroase specii de interes comunitar. în care intră : Fraxinus ornus(Mojdreanul). Eriogaster catax etc. 3. din rândul nevertebratelor putând menţiona: Lucanus cervus. caracterizat printr-un regim termic moderat. păsări specifice pădurilor.Aspecte hidrologice:Rezervaţia se află de-a lungul văii Ribişului. Fauna de vertebrate este bine reprezentată la nivelul fiecărei clase. Perioada cea mai calda este in lunile iulie . Cornus mas(Cornul). porcul mistreţ sau lupul. inclusiv Mammalia. banatica (Bujor Banatean). Quercus pubescens(Stejar pufos). dar şi mamifere mari. Aria specială de protecţie avifaunistică Insula Calinovăţ Aria este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană.18º C. conform normelor europene. Categoria IV IUCN 8 . Paeonia mascula(Bujorul de munte).august cu temperaturi de 16º . cu precipitatii abundente primavara. Quercus cerris(Cer). cu un anumit grad de protecţie. Clima:Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene. protejând numeroase asociaţii vegetale. Categoria şi tipul ariei protejate: arie specială de protecţie avifaunistică. Temperatura medie anuala este cuprinsă între 6º si 8º C. Biocenoza Flora:Rezervaţia este cu profil forestier.

oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia de Littorelletea uniflorae şi/sau isoeto-Nanoiuncetea. libelule. teritoriul face parte din domeniul Danubian. subţinutul Munţilor Banatului. moioaga . care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. a fost desemnată prin HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.Barbus meridionalis. Tipuri de habitate: Habitate specifice zonelor umede Suprafaţa: 24. pietrar . Boşcaiu. se mai întâlnesc avatul . Carex spp. însă se pot întâlni numeroase specii de fluturi. unitatea geomorfologică Munţii Locvei. Typha spp(Papura). multe specii având statut de protecţie. fâsa mare . Din punct de vedere geologic.) sunt: 3130 Ape stătătoare. iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C. unul din elementele foarte importante fiind ţigănaşul – Umbra krameri. Habitatele de interes comunitar descrise în urma cercetărilor în zonă de către specialişti (N. având o compoziţie preponderentă din Salix alba – salcie albă – constituie de asemenea. Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 6º si 8º C. (specii de salcie).18º C. specifică zonelor umede. un punct de atracţie deosebit. aflată pe insulă. Clima:Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene. petrocul . după care se merge pe DJ57A. Marsilea quadrifolia (trifoiaş de stâncă). zona muntoasă imediata adiacentă este caracterizată prin altitudini foarte joase şi roci granitice. Se află pe teritoriul administrativ al comunei Pojejena.Zingel zingel. (trestie). Pedologie: solurile caracteristice rezervaţiei sunt gleice şi pseudogleice. caracterizat printr-un regim termic moderat.Aspius aspius. cosaşi.Căi de acces:Orşova. vara si iarna. Aşa cum este de aşteptat.Gobio kessleri. 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaţie bentonică de Chara spp.DN57 până în localitatea Pojejena.Cobitis taenia. Flora este reprezentată prin specii hidrofile şi higrofile. Pe lângă acesta. 9 . Fauna de nevertebrate este slab cunoscută în zonă. zvârluga .(rogoz). Matacă etc. Aspecte hidrologice:Rezervaţia este de fapt un ostrov în Dunăre. la confluenţa Nerei cu Dunărea.Cobitis elongata. S. pe sensul de mers Pojejena-Baziaş. cu precipitatii abundente primavara. datorită naturalităţii sale. fiind caracterizat de vegetaţia hidrofilă şi higrofilă. Biocenoza Vegetaţia:Teritoriul rezervaţiei este situat în regiunea biogeografică europeană. Caracteristici generale: Biotopul Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali. Phragmites spp. precum Salix spp. Salvinia natans (peştişoara).august cu temperaturi de 16º . Perioada cea mai calda este in lunile iulie .0 hectare Limitele rezervaţiei: Aria de protecţie specială avifaunistică zona umedă Insula Calinovăţ cuprinde insula Calinovăţ situată pe fluviul Dunăre şi luciul de apă limitrof insulei până la o adâncime de 2 m. Fauna:Ostrovul reprezintă o adevărată oază pentru o mulţime de specii de păsări aflate în timpul migraţiilor sezonale sau pentru cuibărit. Cu toate acestea.Moldova Nouă-Pojejena-Baziaş . foarte bine reprezentată este şi ichtiofauna. 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition Pădurea bătrână de salcie.

1994. Egretta garzetta (egreta mică). Rana dalmatina (brasca de pădure). de noapte şi de zi. dar şi specii de răpitoare.0 hectare Limitele rezervaţiei: rezervaţia este desemnată pe teritoriul administrativ al comunei Pojejena. Testudo hermanni beottgeri (broasca ţestoasă a lui Herman). precum: Tyto alba.Misgurnus fossilis. Hyla arborea (brotăcelul). Dintre amfibieni şi reptile. pe sensul de mers Pojejena-Baziaş. Natrix tessellata (şarpele de apă). Zglăvoc . a Consiliului Judeţean Caraş- 10 . 4.12. Elaphe longissima (şarpele lui Esculap) etc.Cottus gobio.ţipar . 8/20. Ixobrychus minutus (stârc pitic). Rezervaţia Naturală Râpa cu lăstuni Rezervatia este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană. Bufo viridis (broasca râioasă verde). Botaurus stellaris (buhai de baltă). Bufo bufo (broasca râioasă). Categoria IV IUCN Căi de acces:Orşova. Alcedo atthis (pescăraş). după care se merge pe DJ57A. Emys orbicularis (broasca ţestoasă de apă). conform normelor europene. Rana ridibunda (broasca de lac). Dintre aceste specii menţionăm: Phalacrocorax pygmaeus (cormoran mic). Categoria şi tipul ariei protejate: rezervaţie naturală.DN57 până în localitatea Pojejena. Tipuri de habitate: depozite leossoide cuaternare Suprafaţa rezervaţiei: 5. se pot observa specii precum Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie). Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă).Moldova Nouă-Pojejena-Baziaş . ratificată prin OUG 57/2007 de Guvernul României. fiind înfiinţată prin Hotărârea nr. Avifauna este reprezentată de specii care beneficiază de statutul de protecţie oferit de legislaţia comunitară – Directiva păsări. Circus aeruginosus etc.Egretta alba (egreta mare).

Zona este caracterizată prin abrupturi formate în depozite loessoide cuaternare.zone protejate. unitatea geomorfologică Munţii Locvei. Aria specială de protecţie avifaunistică Divici-Pojejena Aria este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană. construite în depozitele leossoide cuaternare. Temperatura medie anuala este cuprinsă între 6º si 8º C.18º C. vara si iarna. Pedologie: depozite leossoide Aspecte hidrologice: Rezervaţia se desfăşoară de a lungul Dunării.privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional .Secţiunea a III-a . confirmată prin Legea 5/2000 . Caracteristici generale: Biotopul Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali. cu precipitatii abundente primavara. Perioada cea mai calda este in lunile iulie . 5. Clima: Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene.Severin. pe segmenetul Baziaş-Pojejena. care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. ce descriu malurile Dunării.august cu temperaturi de 16º . pe malul acesteia. iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C. Categoria IV IUCN 11 . caracterizat printr-un regim termic moderat. Fauna: Rezervaţia a fost desemnată pentru ocrotirea cuiburilor şi coloniilor de lăstuni de mal – Riparia riparia -. conform normelor europene. în Defileul Superior. Specia este rară şi este protejată prin Convenţia de la Berna. subţinutul Munţilor Banatului. Categoria şi tipul ariei protejate: arie specială de protecţie avifaunistică.

după care urcă pe fluviul Dunărea până la km 1058.5 m. zona muntoasă imediata adiacentă este caracterizată prin altitudini foarte joase şi roci granitice. oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia de Littorelletea uniflorae şi/sau isoeto-Nanoiuncetea.Moldova Nouă-Pojejena-Baziaş . Habitatele de interes comunitar descrise în urma cercetărilor în zonă de către specialişti (N.) sunt: 3130 Ape stătătoare.Pojejena. iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C. Pedologie: solurile caracteristice rezervaţiei sunt gleice şi pseudogleice. Cu toate acestea.august cu temperaturi de 16º . vara si iarna. Biocenoza Vegetaţia:Teritoriul rezervaţiei este situat în regiunea biogeografică europeană. bălţile (în număr de 5) şi zona cu tufişuri şi formaţiuni ierboase la care nivelul apei este foarte aproape de suprafaţa solului. fiind caracterizat de vegetaţia hidrofilă şi higrofilă. Aria de protecţie specială avifaunistică Divici . Perioada cea mai calda este in lunile iulie . De aici. Aspecte hidrologice: Rezervaţia este de fapt un ostrov în Dunăre. Matacă etc. limita urmează drumul naţional până la intrarea în localitatea Pojejena. 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition 12 . teritoriul face parte din domeniul Danubian. Limita sudică porneşte pe Dunăre de la km 1058 şi continuă până în dreptul Văii Mari situată în amonte de localitatea Divici. între localitatea cu acelaşi nume şi pichetul de grăniceri situat în amonte de localitatea Divici. cu precipitatii abundente primavara. Tipuri de habitate: Habitate specifice zonelor umede Suprafaţa: 498 ha Limitele rezervaţiei: aria se află pe teritoriul administrativ al comunei Pojejena (localităţile Divice. Belobreşca. după care se merge pe DJ57A. Caracteristici generale: Biotopul Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali.DN57 până în localitatea Pojejena. Limita estică: porneşte de la intrarea în localitatea Pojejena şi continuă pe malul Dunării până în dreptul Punctului Poliţiei de Frontieră Pojejena. care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. Şuşca şi Pojejena). caracterizat printr-un regim termic moderat.18º C. S. Boşcaiu. subţinutul Munţilor Banatului. unitatea geomorfologică Munţii Locvei. Belobreşca şi Şuşca (până la podul de la ieşirea din această localitate). specifică zonelor umede. cuprinde luciul de apă limitrof malului până la o adâncime de 1.Căi de acces:Orşova. 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaţie bentonică de Chara spp. la confluenţa Nerei cu Dunărea. pe sensul de mers Pojejena-Baziaş. Limita nordică porneşte de la intersecţia drumului naţional cu Valea Mare şi separă bălţile de terenurile agricole ale cetăţenilor din localităţile Divici. Clima:Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene. Din punct de vedere geologic. Limita vestică continuă pe Dunăre până la Sectorul Poliţiei de Frontieră Divici situat la 3 km amonte de localitatea Divici după care continuă pe drumul naţional spre Divici până la intersecţia drumului cu Valea Mare. Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 6º si 8º C.

cosaşi. Circus aeruginosus etc. Aşa cum este de aşteptat. Bufo bufo (broasca râioasă). Pe lângă acesta. Rana ridibunda (broasca de lac). (specii de salcie). Marsilea quadrifolia (trifoiaş de stâncă). Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă). foarte bine reprezentată este şi ichtiofauna. Hyla arborea (brotăcelul). Zglăvoc . Emys orbicularis (broasca ţestoasă de apă). se mai întâlnesc avatul . Ixobrychus minutus (stârc pitic).Barbus meridionalis. Testudo hermanni beottgeri (broasca ţestoasă a lui Herman). multe specii având statut de protecţie. dar şi specii de răpitoare.Zingel zingel. 13 . ţipar . Rana dalmatina (brasca de pădure). Salvinia natans (peştişoara).Cottus gobio. Natrix tessellata (şarpele de apă).Cobitis elongata.Misgurnus fossilis. . moioaga . însă se pot întâlni numeroase specii de fluturi. Carex spp. Bufo viridis (broasca râioasă verde). (trestie). Rezervaţia Naturală Valea Mare Rezervatia este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană. Fauna: Ostrovul reprezintă o adevărată oază pentru o mulţime de specii de păsări aflate în timpul migraţiilor sezonale sau pentru cuibărit. fâsa mare .Aspius aspius. Avifauna este reprezentată de specii care beneficiază de statutul de protecţie oferit de legislaţia comunitară – Directiva păsări. 6. Egretta alba (egreta mare). precum Salix spp.(rogoz). Phragmites spp.Gobio kessleri. zvârluga . precum: Tyto alba. Dintre aceste specii menţionăm: Phalacrocorax pygmaeus (cormoran mic).Flora este reprezentată prin specii hidrofile şi higrofile. conform normelor europene. ratificată prin OUG 57/2007 de Guvernul României. se pot observa specii precum Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roşie). Alcedo atthis (pescăraş). unul din elementele foarte importante fiind ţigănaşul – Umbra krameri. petrocul . Typha spp. Fauna de nevertebrate este slab cunoscută în zonă. Elaphe longissima (şarpele lui Esculap) etc.Cobitis taenia. Dintre amfibieni şi reptile. libelule. pietrar . Botaurus stellaris (buhai de baltă). Egretta garzetta (egreta mică). de noapte şi de zi.

Perioada cea mai calda este in lunile iulie . printre acestea numărându-se peştera Gaura Haiducească (1370 m lungime) şi Avenul Roşu (149 m diferenţă de nivel).Moldova Nouă . caracterizată prin prezenţa a numeroase specii endemice sau de origine panonică. rezervaţia se caracterizează prin prezenţa solurilor rendzinice şi a solurilor brune de pădure. iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C. subţinutul Munţilor Banatului. Tipuri de habitate: Habitate de pădure şi stâncărie.privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional . teritoriul face parte din domeniul Danubian. avene) întâlnit pe Valea Mare sau pe afluenţii acesteia (Mudăviţa Seacă. sorburi. care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. Clima:Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene.18º C. Ogaşul Tisa. cu precipitatii abundente primavara. izbucuri. Biocenoza Vegetaţia:Teritoriul rezervaţiei este situat în regiunea biogeografică europeană. Ogaşul Rău. confirmată prin Decizia 499/1982 şi reconfirmată prin legea 5/2000 . Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 6º si 8º C. Cu toate acestea. Suprafaţa rezervaţiei: 1179. chei. În bazinul Valea Mare sunt cunoscute 45 de peşteri şi avene. fiind declarată prin Decizia 556/1973 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Aspecte hidrologice:Rezervaţia se află localizată pe Valea Mare. doline. unitatea geomorfologică Munţii Locvei. balcanică sau submediteraneană. zona muntoasă imediata adiacentă este caracterizată prin altitudini foarte joase şi roci granitice. după care se urmăreşte drumul judeţean ce leagă oraşul Moldova Nouă de Padina Matei. Importanţa geomorfologică se datorează reliefului complex dezvoltat pe calcare (lapiezuri. Caracteristici generale: Biotopul Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali. Pedologie: din punct de vedere al solului. uvale. caracterizat printr-un regim termic moderat. Imediat la ieşire din Moldova Nouă.DN57 până în localitatea Moldova Nouă.00 hectare Limitele rezervaţiei:Rezervaţia se află pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Nouă. Habitatele de interes comunitar care au fost semnalate pe teritoriul acestei rezervaţii sunt: 91VO Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagioni) 6210 Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri de acoperire cu tufăşuri pe substrat calcaros (*situri importante pentru orchidee) 6240 *Pajişti stepice subpanonice 14 . Valea Mare este curs de apă permanent.Secţiunea a III-a .Categoria şi tipul ariei protejate: rezervaţie naturală. Din punct de vedere geologic. vara si iarna. Ogaşul Greci.august cu temperaturi de 16º . pe partea dreaptă pe sensul de mers Padina Matei se descrie teritoriul acestei rezervaţii. Valea Apele Albe). peşteri. Categoria IV IUCN Căi de acces: Orşova.zone protejate. care are numeroşi afluenţi cu cursuri temporare de apă.

Draba lasiocarpa. precum : Acanthus longifolius. cireşul (Cerasus avium). drobiţa (Genista ovata). Echinops banaticus. Tufărişurile sunt alcătuite în cea mai mare parte din liliac (Syringa vulgaris). păducelul (Craetegus monogyna) şi pe alocuri cărpiniţa (Carpinus orientalis). vegetează carpenul (Carpinus betulus). cu endemismele carpatice Erysium saxosum. relict terţiar. 15 . Condiţii de viaţă prielnice găsesc şi o serie de specii de plante submediteraneene şi balcanice. cornişorul (Ruscus hypoglossum). teiul argintiu (Tilia tomentosa). Calamintha officinalis. însoţite de tufe de colilie (Stipa eriocaulis). induc o bună reprezentativitate la nivelul fiecărei grupe de animale. cornul (Cornus mas). Pădurile de fag. Pereţii calcaroşi şi brânele sunt acoperiţi cu tufe de Sesleria filifolia sau garofiţe (Dianthus kitaibelii. Fauna: Fauna rezervaţiei este foarte bine reprezentată la nivelul fiecărei clase. curpenul (Clematis vitalba) etc. mojdrean (Fraxinus ornus). Allium petraeum. de la cele de pădure la cele de stâncărie. scumpie (Cotinus coggygria). Aria specială de protecţie avifaunistică Ostrovul Moldova Veche Aria este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană. Centaurea atropurpurea etc. Alături de fag (Fagus sylvatica). teiul pucios (Tilia cordata). Vegetaţia abrupturilor calcaroase este foarte diversificată. Bupleurum praealtum. ce coboară de-a lungul văilor până la altitudini foarte joase. vişin turcesc (Padus mahaleb) etc. paltinul (Acer pseudoplatanus). Dianthus banaticus).Flora: Importanţa floristică a rezervaţiei este dată de proporţia însemnată a speciei Daphne laureola (iedera mare). ocupă o suprafaţă de circa 400 ha. 7. chiar şi a cursurilor de apă permanente si temporare. vinariţa (Asperula taurina). existând formaţiuni specifice de tufărişuri termofile (şibleac). Existenţa diferitelor tipuri de habitate. conform normelor europene. ghimpele (Ruscus aculeatus). de 150 – 200 m. iedera (Hedera helix).

Fauna: Pe insulă au fost identificate 72 de specii de păsări aparţinând la 30 de familii din 14 ordine. subţinutul Munţilor Banatului. Categoria IV IUCN Căi de acces: Orşova. Clima:Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene. Boşcaiu. Tipuri de habitate: Habitate specifice zonelor umede Suprafaţa: 1627.Moldova Veche cuprinde insula Ostrov .Moldova Veche situată pe fluviul Dunărea şi luciul de apă limitrof insulei. A fost desemnată prin HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.) sunt: 3130 Ape stătătoare.18º C. Oenanthe hispanica.DN57 până în localitatea Moldova Veche. Elodea canadensis(Ciuma apelor). cu precipitatii abundente primavara. datorită naturalităţii sale. Flora este reprezentată de elemente arboricole ca Salix alba(Salcie alba). Anas platyrhynchos. Anas strepera. fiind caracterizat de vegetaţia hidrofilă şi higrofilă. judeţul Caraş-Severin. Caracteristici generale: Biotopul Teritoriul este situat în ţinutul Carpaţilor Occidentali. zona muntoasă imediata adiacentă este caracterizată prin altitudini foarte joase şi roci granitice. 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaţie bentonică de Chara spp.Categoria şi tipul ariei protejate: arie specială de protecţie avifaunistică. Egretta garzetta. care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. având o compoziţie preponderentă din Salix alba – salcie albă – constituie de asemenea. Habitatele de interes comunitar descrise în urma cercetărilor în zonă de către specialişti (N. Aspecte hidrologice:Rezervaţia este de fapt un ostrov în Dunăre. oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţia de Littorelletea uniflorae şi/sau isoeto-Nanoiuncetea. Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 6º si 8º C.Butomus umbellatus. teritoriul face parte din domeniul Danubian. Biocenoza Vegetaţia:Teritoriul rezervaţiei este situat în regiunea biogeografică europeană. vara si iarna.august cu temperaturi de 16º . Dintre speciile rare de peşti se evidenţiază: Lota lota şi Umbra krameri. Nycticorax nycticorax. Din totalul acestora. Phragmites australis(Trestie). 28 de specii sunt incluse în Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice. Din punct de vedere geologic. Perioada cea mai calda este in lunile iulie . zona umedă insula Ostrov . 16 . aflată pe insulă.0 hectare Limitele rezervaţiei: este situată pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Noua. la confluenţa Nerei cu Dunărea. Cu toate acestea. până la o adâncime de 2 m. printre acestea putând fi citate Phalacrocorax pygmaeus. S. Salix purpurea(Rachita rosie) şi erbacee ca Salvinia natans(Pestisoara). un punct de atracţie deosebit. Larus argentatus etc. iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4º -3º C. Populus alba(Plopul alb). Pedologie: solurile caracteristice rezervaţiei sunt gleice şi pseudogleice. caracterizat printr-un regim termic moderat. Iris pseudacorus(Stanjenel de balta) etc. Aria de protecţie specială avifaunistică. Ardea purpurea. 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip de Magnopotamion sau Hydrocharition Pădurea bătrână de salcie. Phalacrocorax carbo sinensis. unitatea geomorfologică Munţii Locvei.Moldova Nouă-Pojejena-Baziaş . specifică zonelor umede. Matacă etc.

Prezintă o succesiune de bazinete depresionare ce alternează cu clisuri. amintind drumul legiunilor romane din anii 101-104. La km D 1000 apar stâncile calcaroase ale Grebenului. unde Dunărea străbate abrupturile albe ale Ciucarului Mare (cota maximă 318 m) şi vizavi ale Ştirbătului Mare (cota maximă 768 m). Pornind de la Orşova. deasupra lacului. XIV). 17 . La km D 967. Mai sus. însă acest decor nu mai este înfricoşător. Firul apei zigzaga după cum îşi făcuse loc pentru albie printre stânci. peste roci mărnoase şi calcare roşcate. la km D 985 se află înecate ruinele cetăţii medievale Tri Kule (sec. în Cazanele Mari şi Mici lăţimea fluviului încorsetându-se pe alocuri până la 150 m. apa părea că fierbe clocotitor şi întunecat. este cel mai lung defileu de pe cursul Dunării şi unic în Europa prin grandoarea configuraţiei sale. S-au numit Cazane pentru că aici. care o dată ajuns în Cazanele Mari trece dintr-un golf într-altul ocolind pereţi stâncoşi ce apar brusc în faţa vasului. Vasele şi maşinile staţionează aici pentru a vizita complexul turistic cu acelaşi nume. tabăra de pictură. albia fluviului având aici lăţimea minimă de 150 m şi adâncimea maximă de 80 m. La km D 970 lacul se lăţeşte brusc formând Golful Dubovei. la Baziaş. Drumul prin Defileu se parcurge pe apă sau pe uscat. prin dimensiunea noului lac de retenţie. tabăra de elevi. Acest aspect se vede şi azi de pe puntea vasului.3 peretele Ciucarului Mic este despicat de Valea Mraconiei. de aici în sus intrându-se în spectacolul Cazanelor Mari. şi se simte până la Belgrad. La prima vedere: chipul dacic al lui Decebal dăltuit în stâncă şi mănăstirea Mraconia parcă răsărind din fluviu. pe valea dintre munţi se poate vizita micul golf al Mraconiei înconjurat de cabane. din care se mai văd două turnuri răsărind din apă. de la Baziaş până la Porţile de Fier.Defileul şi Clisura Dunării – Cazanele Întinzându-se pe o suprafaţă de 120 km. vasul se apropie de malul sârbesc pentru a se citi inscripţia de pe Tabula Traiana. Mai sus. În dreptul fostei localităţi Ogradena. Defileul Dunării şi îndeosebi zona Cazanelor au scăpat de grozăvia învolburării apelor prin strâmtorile marcate de versanţii abrupţi.În urma construirii hidrocentralei la Porţile de Fier. mai sus în dreptul localităţii Eşelniţa începe intrarea în Cazanele Mici.8. prin coridoare cu fiorduri. şoseaua ocolind masivul muntos. Liniştea lacului urcă până la intrarea Dunării în ţară. şoseaua străbate. Şoseaua este săpată în stâncă pe mai multe porţiuni. când meşterii au tăiat muntele pentru a construi şoseaua pe malul sârbesc. Grandoarea Cazanelor Mari se vede aici numai navigând pe Dunăre.

0 ha. s-au declarat pe teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier două arii de protecţie specială avifaunistică. vipera cu corn. liliacul sălbatic. scorpionul carpatic etc. Nicolescu). pe o lungime de 1166 m. Se află în Ciucarul Mare. localităţi etno-folclorice: Balta. alunul şi vişinul turcesc. unele ca nişte melci uriaşi. stânjeneii de stâncă. Laleaua de Cazane. cărpiniţa. respectiv: -ROSPA0026 Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier. de austrieci şi turci. în suprafaţă de 10124. cu obiecte antropomorfe din epipaleolitic: ceramică. în suprafaţă de 118141. unelte folosite de pescari şi vânători în urmă cu peste 15. Iloviţa. Spectacolul este oferit de înaltul decor. Punctul fosilifer Şviniţa. Sitaru. 18 . De asemenea. Stănchescu. Izverna. precum şi la procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru toate planurile/programele si proiectele care urmează sa se desfaşoare în siturile de importanţă comunitară. arţarul trilobat. 60 m lăţime şi 30 m înălţime . tăiaţi de fluviu de-a lungul pereţilor stâncoşi. Balta. specie unică pe glob. unde începe intrarea (din amonte) în Cazanele Mari. Izverna. Izverna. Prezenţa acestor situri NATURA 2000 implică obligativitatea aplicării prevederilor în vigoare referitoare la procedura de realizare a evaluarii stării de mediu pentru planuri şi programe. cu calcare bogate în amoniţi (peste 60 de forme. din care Galeria Liliecilor de peste 100 m lungime. stejarul pufos. a fost folosită ca punct strategic de daci şi romani. obiecte de podoabă (cele mai vechi din România).000 de ani. străpunsă de pârâul Ponicova.Mai sus. În conformitate cu H. numeroase alte peşteri (peste o sută). formată din depozite fosilifere jurasice şi danubiene.Vegetaţia cuprinde specii rare. Cele două Cazane formează o rezervaţie complexă pe o suprafaţă de 150 ha. putând adăposti peste 700 de soldaţi.6 ha. Peştera Nutului din satul Balta. lemnul râios. Ponoarele. în suprafaţă de 124293. submediteraneene: Clopoţeii Cazanelor. localităţi balneoclimaterice: Bala. bisericile de lemn. particola).G. Ponoarele. -ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei. Balta. Bahna. Localnicii au descoperit Peştera cu picturi (Chindia) care datează din epoca metalelor. munţii se văd în toată verticalitatea lor coborând abrupt pe maluri. unelte de piatră cioplită. mojdreanul. Specifice zonei sunt şi reptilele: broasca ţestoasă de uscat. ROSCI0206 Porţile de Fier. La Şviniţa se află rezervaţie paleontologică. A fost fortificată de generalul austriac Veterani. contemporani cu dinozaurii). Cheile Coşuştei. loc unde altădată marinarii staţionau şi făceau rugăciuni. Cireşu. insecte: fluturii de peşteră. potrivit Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile 1964/2007 s-a declarat ca sit de importanţă comunitară. de unde şi numele peşterii. se poate vizita numai cu vaporul în locul numit Pescărie. Senzaţionale sunt descoperirile arheologice din peşterile Defileului: peşterile Clemente şi Cuina Turcului de la Dubova.o mirabilă catedrală subterană. localităţi de interes vânătoresc şi pescăresc: Obârşia Cloşani. pe pârâul Saraoschi. Alte atracţii pitoreşti din Podişul Mehedinţi Peştera Izvernei. cum sunt cele din localitatea Balta (casele familiilor: Aniţescu. gospodării tradiţionale cu arhitectură specifică zonei de munte şi podiş. Baia de Aramă. Peştera Ponicova este cea mai mare şi cea mai spectaculoasă din Defileu. Peştera Veterani este imensă şi umanizată. ca parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în România. multe neexplorate încă.4 ha. şopârlele rare (Laceratele taurică. căci urma coborârea în fioroasele Cazane. adâncindu-se în fluviu. Alte obiecte sugerează că grecii întreţineau legături comerciale cu locuitorii din Clisură. 1284/2007. ţâşneşte din ape un pinten al stâncii Babacai. muralis. Are mai multe galerii. pădurile de castani cu fructe dulci din Bâlvăneşti. Negoieşti. parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000.

De la vest la est principalele unitati majore de relief sunt: Muntii Locvei. Buschmann (plante fosile din jurasicul inferior). neck-ul vulcanic permian Trescovat. intruziuni vulcanice etc). cu multe elemente spectaculoase (creste si abrupturi calcaroase. Bahna (nevertebrate si vertebrate rare miocene). chei. Cucuiova si Povalina (plante fosile din carboniferul superior si permian). In general. pesteri.Din punct de vedere geomorfologic. Pietrele Albe. Dintre siturile de interes stiintific deosebit din punct de vedere paleontologic. MunteanaDumbravita (nevertebrate din Jurasicul mediu si inferior). Stenca.GEOLOGIE Parcul Natural Portile de Fier este o zona cu diversitate deosebita a peisajelor.Diversitatea litologica a acestor masive montane (roci cristaline.Altitudinea variază intre 35-40 m in aval de Barajul Portile de Fier I si 968 m in Muntii Almajului. Muntii Almajului. hidrografia etc. Muntii Mehedinti si Podisul Mehedinti. geomorfologia. relieful este format din culmi rotunjite. magmatice şi sedimentare) a dus la individualizarea unui peisaj foarte complex. Parcul Natural Portilor de Fier se prezinta sub forma unui adevarat muzeu geologic in aer liber. impusa de varietatea unor factori naturali ce conditioneaza aparitia lor: geologia. depresiuni sedimentare largi etc. formatiunile carstice etc. Bigar. in Parcul Natural Portile de Fier se evidentiaza: Cozla (plante fosile jurasic inferioare). Parcul Natural Portile de Fier se suprapune Carpatilor Meridionali (Muntii Banatului) si Podisului Mehedinti. clima. 19 . care este intrerupt pe alocuri de zone calcaroase.). existand o serie de puncte de atractie geologica renumite la nivel naţional (sinclinalul suspendat Munteana. doua din aceste puncte fosilifere au fost declarate ca arii protejate de importanta nationala: Punctul fosilifer Bahna si Punctul fosilifer Svinita. Cazanele Dunarii. intruziuni magmatice. cu pante domoale. Baia Noua. vai largi. De altfel. Eibenthal.

In functie de structura geologica si de rocile pe care le traverseaza. Sunt alcatuiti din doua zone distincte: o zona cristalina cu intruziuni granitice in partea vestica si o zona sedimentara.  Depresiunea Moldova Veche (situata pe amplasamentul unui bazin miocen. in partea estica. unde s-au format depresiuni cum ar fi Moldova Veche sau Liubcova. Dunarea prezinta sectoare de ingustare (formate la traversarea rocilor dure si mai ales a calcarelor) dar si sectoare de largire. Ating altitudinea maxima din arealul Parcului in varful Teiul Mosului (968 m). De la vest la est. desfasurandu-se pe directia V-E de la Valea Cernei pana in extremitatea estica a Parcului si coborand in altitudine de la nord la sud si est.UNITATILE DE RELIEF Muntii Locvei se intind de la Nera (in vest) pana la Valea Camenitei (in est). Muntii Almajului au ca limite Valea Camenitei la vest si Valea Cernei la est. Valea Dunarii schimbandu-si aspectul de-a lungul celor 134 km dintre Gurile Nerei si aval de barajul de la Gura Vaii.Alibeg (6 km lungime).7 m in varful Poiana Lisa (situat pe limita nordica).  Depresiunea Liubcova (cel mai larg sector din cadrul defileului). In cadrul Parcului ating o altitudine maxima de 545.Muntii Mehedinti si Podisul Mehedinti sunt doua unitati de relief ce se includ in Parc prin compartimentul lor sudic. calcaroasa. 20 .Valea Rilii (peste 3 km lungime). In cadrul masivului se individualizeaza doua depresiuni importante: Liubcova si Ogradena-Orsova.  Ingustarea Pescari . cu o lungime de circa 29 km). acestea sunt:  Ingustarea Valea Nerei . coborand treptat pana in Valea Dunarii si Valea Nerei. DEFILEUL DUNARII Cursul fluviului Dunarea influenteaza semnificativ peisajul intalnit in Parcul Natural Portile de Fier.

Mraconia. CARACTERISTICI CLIMATICE Parcul Natural Portile de Fier se incadreaza in zona cu climat temperat continental cu influente mediteraneene semnificative.6 m. a crescut suprafata acvatica. sunt separate de bazinetul Dubovei.Gura Vaii (circa 9 km). Plavisevita. Locvei. Regimul anual al vitezei vantului se caracterizeaza prin cresteri ale vitezelor primavara (maximele depasesc 20 m/s). Depresiunea Ogradena . Almajului. Camenita. In sectorul Bazias . Sectorul Greben .Plavisevita (valea este relativ larga. Aflandu-se sub incidenţa maselor de aer vestice si sud-vestice in regiune cantitatile de precipitatii sunt relativ ridicate pentru o zona de pana la 1000 m altitudine de pe teritoriul Romaniei. In sectorul romanesc al Defileului. Mala. Radimna. fluviul exercita o influenta deosebita asupra componentelor peisajului. care are o inaltime de 60. 21 .Orsova. bate pe directia SE . Cantitatile medii anuale oscileaza intre 800 . pe circa 25 km). Liborajdea. bate pe directia NE . Bahnei si Mraconiei.SV. temperatura aerului inregistreaza valori mai ridicate in comparatie cu alte unitati montane. Cerna. Bahna si Jidostita. Dupa construirea barajului de la Gura Vaii si formarea lacului de acumulare. ce isi afla izvoarele in Muntii Semenic. Camenita. Ribisul. In Parcul Natural Portile de Fier se manifesta vanturi cu caracter local:  Brizele specifice defileului datorate diferentelor de temperatura dintre apele fluviului si uscat. Berzasca. datorita canalizarii maselor de aer pe acest culoar. cu versanti abrupti. media multianuala fiind de circa 11°C. cu intensificari ce depasesc uneori 100 km/h. Ingustarea Varciorova .     Ingustarea Berzasca . procesul a constat in acoperirea de catre apele Dunarii a conurilor de dejectie formate de rauri la varsarea in Dunare (Liborajdea. Tisovita. Cernei si Mehedinti. CARACTERISTICI HIDROLOGICE Intrucat limita sudica a Parcului Natural Portile de Fier este data de senalul navigabil al Dunarii. Sirinia. Moldova. Dunarea primeste afluenti.  Cosava. taiata in formatiuni metamorfice. In consecinta. In Defileul Dunarii. o suprafata medie de 700 kmp si un volum mediu de 12 kmc. Brestelnic.1000 mm. Cazanele Mari si Cazanele Mici (valea este ingusta. creandu-se noi habitate acvatice si zone umede. Orevita. climatul este apropiat de cel mediteranean.Camenita. Directia vanturilor in Defileul Dunarii este predominant vestica si estica. cu aspect de chei. specific Depresiunii Moldova Noua. De la vest la est de principalele cursuri de ape sunt: Nera. Ieselnita. fiind realizat in spatele barajului de la Gura Vaii. Berzasca). Datorita influentei circulatiei aerului cald de origine mediteraneana.NV provocand scaderi semnificative de temperatura cu viteze de peste 70 km/h. Cele mai mari golfuri sunt cele ale Cernei. cu o lungime de aproximativ 18 km). Lacul are o lungime de 130 km.Greben (valea este simetrica. taiate in calcare. gurile de varsare a tuturor afluentilor directi ai Dunarii au fost inundate si transformate in golfuri de diferite dimensiuni. Lacul de acumulare Portile de Fier I reprezinta cea mai mare amenajare hidrotehnica din lungul Dunarii si din Romania.  Gorneacul.

după cum urmează: Phycophyta. 540 de genuri. petrografice. alpinebalcanice. 67 genuri şi 375 specii. geomorfologice. medio-europene şi medio-europene-mediteraneene. care au păstrat de-a lungul secolelor caracteristicile unor habitate specifice. Lychenophyta. 1964). Ca un veştmânt purtat de secole. influenţa Dunării asupra acestora. sunt populate cu numeroase specii endemice. ca pondere. Fungi. medio-eurosiberiene. dacice. Iana. tisa . Cormophyta. cu 48 familii. care parcă poartă taina Facerii Lumii. rămânând versanţii. Studiul apartenenţei areal geografice a speciilor de plante din arealul Parcului Natural Porţile de Fier relevă o dominanţă netă a elementelor nordice sau apusene (cu un procent de 62. arctic-alpine.23%. flora Parcului Natural Porţile de Fier este reprezentată prin toate cele cinci încrengături ale regnului vegetal. golaşi. 171 genuri şi 549 specii.alpine-carpatice şi atlanto-medio-europene.Taxus baccata . Acestea sunt urmate. 98 genuri şi 296 specii. cu 31 familii.23%). 22 . eurasiatice. Bryophyta. Călinescu. balcanice şi balcano-pontice. pedologie. inversiunea termică face ca fagul . cu 34 familii. montane cu cele de origine mediteraneană. daco-balcanice. pe versanţii ce străjuiesc voiniceşte Cazanele Mari. fapt ce a facut ca aceasta arie naturală protejată să fie recunoscută atât pe plan naţional.relict terţiar. cu 71 familii. respectiv a celor circumpolare. inclusiv continentale. carpatobalcane. poate chiar respingătoare. rare. balcano-alpino-carpatice şi carpatice. dar mereu împrospătat. europene şi continental-europene. de elementele sudice şi endemice. cu un procent de 19. arbuşti şi înmiresmate flori. 272 de subspecii şi 5 varietăţi. cu 67 de ordine cu 114 familii. În ansamblul ei. Condiţiile climatice. afinul .Vaccinium myrtillus . S. alături de amestecul de flore boreale. 1395 de specii.Fagus sylvatica . în ceea mai mare parte calcaroase. cât şi internaţional.populează stâncile golaşe ale Trescovăţului. fire de iarbă. pădurea îmbracă masivele muntoase ale Munţilor Almăjului şi Locvei în proporţie de 80 %.IV. 252 genuri şi 1077 specii. Astfel. Trăsătură caracteristică pentru flora Parcului Natural Porţile de Fier. o constituie coborârea în altitudine a unor elemente montane şi urcarea unor elemente sudice (R. respectiv elemente medio-atlantice. dând impresia unor locuri neprielnice. dar şi contextul social au creat locuri unice.Biodiversitate Parcul Natural Porţile de Fier se remarcă printr-o luxuriantă biodiversitate.să cunoască cea mai joasă altitudine din ţară pe Valea Mraconiei. prin care şi-a creat Dunărea drum. Dar doar impresia! Aceste feţe aproape verticale.

Papura (Typha spp). numărul de specii determinate până în prezent reprezintă 49. Stejar pufos (Quercus pubescens). Cireşul (Cerasus avium).R. ceea ce explica prestigiul floristic pe care l-a dobândit această zonă. mediteraneene (12%). pubescens). banatica). central-europene (8%). gorun cu stejari termofili (Quercus cerris. există aici una din cele mai bogate şi mai valoroase colecţii de plante din ţară. Q. fag in amestec cu gorun (Quercus petraea).Cărpiniţa (Carpinus orientalis). se află jumătate din numărul de specii cunoscute în flora ţării noastre. Teiul argintiu (Tilia tomentosa). Peştişoara (Salvinia natans ). Rogoz( Carex spp). alcătuit din elmente balcanice. pe 0.Elementele orientale sau continental-stepice. şi Flora R.aproximativ 3500 de specii după Flora R. aluviale (cu Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa). Paltinul (Acer pseudoplatanus).S. Q. ponto-mediteraneene şi ponto-panono-balcanice. cât reprezintă teritoriul Parcului Natural Porţile de Fier. europene (12%). Bujor Banatean (Paeonia officinalis ssp. carpatice şi dacice. Vişin turcesc (Padus mahaleb).Carpenul (Carpinus betulus).Ghimpele (Ruscus aculeatus). Fag (Fagus sylvatica). Bujorul de munte (Paeonia mascula).Liliac (Syringa vulgaris).P. respectiv elementele ponto-panonice. Cer (Quercus cerris). Talpa ursului(Acanthus 23 . Trifoiaş de stâncă (Marsilea quadrifolia).48% din suprafaţa ţării. Principalele categorii de elemente fitogeografice care intră în alcătuirea florei sunt: eurasiatice (32%). Acestea evidenţiează interfenţa floristică a diferitelor elemente pe teritoriul parcului. un procent de 6. deşi nu foarte mare.R.07 %.Flora Din punct de vedere botanic. Cornul (Cornus mas). Vinariţa (Asperula taurina). ce s-au suprapus unui fond local. Cu alte cuvinte.9% din totalul speciilor cunoscute în flora ţării noastre . Printre cele mai importante specii amintim:Mojdreanul (Fraxinus ornus). iar elementele policore. Trestie(Phragmites spp). respectiv cosmopolite şi advenite.Păducelul (Craetegus monogyna). totalizează un procent de 11. frainetto. pontice (10%). V.Curpenul (Clematis vitalba). Principalele tipuri de paduri sunt cele de fag (Fagus sylvatica). vine ca o completare a diversităţii mari de elemente fitogeografice. Tei alb (Tillia tomentosa).Specii de salcie (Salix spp). Drobiţa (Genista ovata). Scumpie (Cotinus coggygria). Teiul pucios (Tilia cordata). Iedera (Hedera helix). Numărul de elemente endemice.75%.Colilie (Stipaeriocaulis). Padurile acopera circa 70-75% din suprafata Parcului si apartin in totalitate etajului nemoral (paduri cu frunze cazatoare). Cornişorul (Ruscus hypoglossum).

1.5 m. Salcie alba (Salix alba). brun-cenusii pana la negriciosi.Acest arbore are o înălțime de până la 50 m și un diametru de 1 . Lemnul său este de o culoare cenușie-maro. Cu toate astea vegetează bine si în condiții staționale grele. umbelicul este uneori prevazut cu un ghimpe scurt. Ciuma apelor (Elodea canadensis). a căror valoare conservativă este deosebită. Trestie (Phragmites australis). Semintele aripate sunt relativ grele si au pana la 5-6 mm lungime. mai ales la solzii superiori. au o lungime de 15 cm și sunt grupate câte două.longifolius). redzinice sau stâncoase. Valea Dunării. glabrii.Domogled si Valea Runcului. Poza specie 24 . Rachita rosie (Salix purpurea). fiind sesile sau scurt pedunculate. cu o lungime de până la 10 cm. expuse uscăciunii înaintate. Conurile sunt ovale.au o lungime de 15 cm. Pinul negru este o specie exotică. cu areal mai restrâns decât pinul silvestru.Clopoţeii Cazanelor(Campanula crassipes). lujerii vigurosi. La noi in țară apare natural în insule izolate din Banat și Oltenia.Pinul negru(Pinus negra) Dintre speciile de plante. Lemnul său este de o culoare cenușie-maro. cu o periodicitate a fructuficatiei de 2-3 ani. Iris pseudacorus(Stanjenel de balta). în munții Cernei. ascutite. acele cate doua in teaca. fiind o componenta a regiunilor forestiere mediteraneene. in arealul sau mediteranean. Maturatia conurilor este bienala. Laleaua de Cazane(Tulipa hungarica). Plopul alb (Populus alba). putem enumera: Pinus nigra – Pinul negru . galbena -cafenie. verde intunecat spre negricios.1. Conurile ovoid conice sunt grupate cate 2 -4. unde formează arborete pure sau în amestec cu alte specii. cu coroana piramidala care se lateste la batranete. pe soluri superficiale. cu un port caracteristic creste pe stancile calcaroase din Banat si Oltenia.cu o lungime de pana la 10 cm. Frunzele sale sunt aciforme. Acest arbore are o înălțime de până la 50 m și un diametru de 1 . solzii au apofiza proeminenta.5 m. foarte rigide. insa la noi nu depaseste 30-32 m. Preferă regiunile calde. munții Mehedinți . cu înghețuri târzii rare.

declarate ari de protecţie specială avifaunistică. Poza specie Poză habitat Tulipa hungarica . este semnalată în arealul parcului din zonele umede create după construirea barajului porţile de Fier.specie de interes comunitar. monitorizare anuală Poză specie Poză habitat 25 . şi la prima vedere.Marsilea quadrifolia . neprietenoşi ai Ciucarului Mare. de interes comunitar. care străjuiesc semeţ Cazanele Mari.laleaua bănăţeană sau laleaua de Cazane . al cărui habitat prielnic îl constituie versanţii abrupţi. Statutul speciei: protejată de OUG 57/2007 şi de Conveţia de la Berna Starea de conservare a populaţiei: favorabilă.specie endemică.trifoiaş de baltă .

atât in-situ.clopoţeii de Cazane .Tulipa hungarica ssp. Poză specie Poză habitat Campanula crassipes .laleaua de Banat . se întâlneşte în Rezervaţia Naturală Valea Oglănicului. ai cărui versanţi sunt cunoscuţi sub numele de Feţele Dunării. sepoate observa pe versanţii calcaroşi ce descriu Defileul Dunării. una dintre cele mai remarcabile rezervaţii din punct de vedere al biodiversităţii.specie endemică. monitorizare anuală. începând cu abrupturile Ciucarului Mic până aproape de localitatea Pescari. necesită măsuri speciale de conservare.subspecie a lalelei de Cazane.undulatifolia . pe cât posibil şi ex-situ. Statutul speciei: Lista Roşie a Parcului Natural Porţile de Fier Cartea Roşie a plantelor Vasculare din Ro: EN Starea de conservare a populaţiei: favorabilă Poză specie Poză habitat 26 . Statutul speciei: Lista Roşie a Parcului Natural Porţile de Fier Starea de conservare a populaţiei: nefavorabilă. relict terţiar.

creşte pe detritus de conglomerate.specie endemică. Lista Roşie a PNPF. descoperită în perioada cercetărilor complexe efectuate pentru construirea barajului. Statutul speciei: Oug 57/2007.mărarul de Cazane . Cartea Roşie a Plantelor vasculare din Ro: CR Starea de conservare a populaţiei: neevaluată Poză specie 27 . Conv de la Berna. însă odată cu consolidarea versanţilor. caracteristică vegetaţiei xerice de pe coaste însorite. observarea ei este mai dificilă. se întâlneşte pe rocile de şisturi cristaline ce caracterizează zona Orşova-Porţile de Fier.specie endemică. Specia putea fi observată încă de pe drumul european E70.Cachrys ferulacaea . Poză specie Poză habitat Stipa danubialis . Statutul speciei: Lista Roşie a Parcului Natural Porţile de Fier Starea de conservare a populaţiei: neevaluată.colilie .

bujorul de Banat . mai ales în zona Gura VăiiOrşova. banatica . Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: CP Starea de conservare a populaţiei: neevaluata Poza specie Poza habitat 28 . pe coaste ierboase şi stâncării ale Defileului Dunării. Populatiile sunt sarace. planta fiind pusa in pericol atat de pierderea habitatului. Statutul speciei: OUG 57/2007. fiind si la limita estica a arealului in tara noastra.stânjenel . cat si de recoltarea ei ca specie de ornament. se întâlneşte pe versanţii însoriţi.endemit cu areal restrâns. Este foarte rara.specie pentru a carei conservare a fost declarata Rezervatia Naturala Bazias. Paeonia officinalis ssp.Iris reichenbachii .

prin exploatarea calcarului. are prorietati vezicante asemanatoarea cu ale cantaridei.Daphne laureola . alaturi de alte elemente. Euphorbia myrsinites . pentru a carei conservare. producand iritarea tegumentelor. leziuni inflamatorii sau ulcerative. a fost declarata Rezervatia Naturala Valea Mare. Statutul speciei: Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: VU Starea de conservare a populaţiei: neevaluata Poză specie.specie endemica pentru Parcul Natural portile de Fier.alior . Foarte rara. intalnit numai in zonele sud/vestica si estica a Romaniei. Statutul speciei: Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: VU Starea de conservare a populaţiei: neevaluata Poză specie. 29 .element mediteranean. Este pusa in pericol datorita deteriorarii sau micsorarii suprafetei habitatului specific. Poză habitat.iedera alba .

Statutul speciei: Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: LR Starea de conservare a populaţiei: neevaluata Poză specie. Statutul speciei: Lista roşie a Parcului Natural Porţile de Fier Cartea Rosie a plantelor vasculare din Ro: EN Starea de conservare a populaţiei: neevaluata Poză specie 30 . Orchis simia . si aceasta specie are arealul de distributie limitat.orchidee . iar populatiile sunt sarace ca numar de indivizi. iar prin frumusete si raritate esteuna din speciile de Orchis cele mai apreciate din flora noastra.element atlantic-submediteranean.Orchis papilionacea .orchidee . Poză habitat. specia este importanta din punctde vedere stiintific datorita raritatii ei. se inmulteste greu.ca toate orchideele.

hidrografice. ichtiologic. Striga (Tyto alba). Vidra (Lutra lutra). Se dezvoltă în lemnul stejarului. Broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis). Buhai de baltă (Botaurus stellaris). Moioaga (Barbus meridionalis). chiropterologic. castanului.VI. OUG 57/2007. fauna fiind in continuare un tezaur neexploatat din punct de vedere stiintific. fagului. Pietrar (Zingel zingel).specia poate fi întâlnită mai ales în zonele de câmpie. şi în special în cele de stejar. Sarpele de apă (Natrix tessellata). pedologice. Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata). Croitor ( Cerambyx cerdo). Pricipalele specii de vietuitoare sunt: Nevertebrate: Racul de ponoare (Austropotamobius torrentium ). Porcul mistreţ (Sus scrofa). frasinului. Brotăcelul (Hyla arborea). Egreta mare (Egretta alba). Radasca (Lucanus cervus). ornitologic. ulmului. Căprioara (Cervidae). antropice care se imbina armonios cu biodiversitatea floristica. Broasca râioasă verde (Bufo viridis). Flora. Zglăvoc (Cottus gobio) Amfibieni şi reptile: Buhai de baltă cu burta roşie (Bombina bombina). reprezinta un adevarat sanctuar entomologic. geomorfologice. Dintre speciile de mai sus existente in parc. dar poate fi prezentă şi la altitudini mai mari. datorita conditiilor climatice. Sarpele lui Esculap (Elaphe longissima) Pasari: Cormoran mic (Phalacrocorax pygmaeus). Broasca râioasă (Bufo bufo). Poza specie Poza habitat 31 . Broasca de lac (Rana ridibunda). Broasca ţestoasă a lui Herman (Testudo hermanni beottgeri). Erete de stuf (Circus aeruginosus). herpetologic. Egreta mică (Egretta garzetta). Zvârluga (Cobitis taenia). salcâmului. Avatul (Aspius aspius). în zonele favorabile dezvoltării pădurilor de foioase. Petrocul (Gobio kessleri). Statutul speciei: Directiva Habitate. preferând trunchiurile groase ale arborilor în vârstă de 120-140 de ani. Tipar (Misgurnus fossilis). În vederea protejării speciei trebuie evitate aplicarea de produse chimice şi înainte de toate interzicerea tăierii arborilor maturi sau bătrâni. Fluture (Callimorpha quadripunctaria). Lupul (Canis lupus).croitor . Fauna. Pescăraş (Alcedo atthis).IUCN: VU Starea de conservare a populaţiei: neevaluata. Stârc pitic (Ixobrychus minutus). Cosaş (Pholidoptera transsylvanica) Pesti:Tigănaşul (Umbra krameri). nucului. Lăstuni de mal (Riparia riparia) Mamifere: Popândău (Citellus citellus).Chitcanii de ogor (SOREX ARANEUS) etc.Fauna Parcul Natural portile de Fier. Broasca de pădure (Rana dalmatina). Fâsa mare (Cobitis elongata).amintim: Cerambyx cerdo .

croitorul alpin . interzicerea colectarii speciei de catre colectionarii amatori şi reducerea tratamentelor cu substante chimice toxice in ecosistemele forestiere. OUG 57/2007. Poză habitat. IUCN: VU Starea de conservare a populaţiei: neevaluata Poză specie. Rosalia alpina a fost considerată în Europa Centrală. Statutul speciei: Directiva Habitate.traieste in padurile cu esente foioase. specie montană. IUCN: VU Starea de conservare a populaţiei: neevaluata Poză specie. Fauna. Poză habitat. asociată îndeosebi cu fagul (Fagus sylvatica). insa aparitii ocazionale ale speciei au fost semnalate si in padurile de conifere. Fauna. În ciuda popularităţii sale. OUG 57/2007. Statutul speciei: Directiva Habitate. 32 . Specia este periclitată şi considerată prioritară în toată aria de distribuţie. informaţii despre habitatul şi plantele gazdă sunt insuficiente.croitorul cenuşiu . Flora. preferand in special padurile de cvercinee si fagetele.Traieste in complexul climatic al fagului si coniferelor. iar în europa de sud şi sud-est este raportată şi din zonele joase de câmpieşi plnatele gazdă aparţin unui spectru mai larg de specii.Morimus funereus . Rosalia alpina . Pentru a evita declinul populaţiilor acestei specii sunt necesare protejarea arborilor batrani din padurile de foioase. preferand in special fagetele batrane. ceea ce poate compromite strategiile de conservare. Flora. mai rar in cel al stejarului.

Juvenilii consumă preponderent hrană animală reprezentate de macronevertebrate acvatice în timp ce adulţii consumă frecvent hrană vegetală şi chiar frunze de foioase căzute în apă.Habitatul preferat îl reprezintă apele curgătoare reci şi repezi (izvoare. Managementul padurilor practicat de ocoalele silvice presupune inlaturarea materialului lemnos mort sau imbatranit. Traieste in gaurile copacilor bătrâni sau in trunchiurile moarte.racul de ponoare .Austropotamobius torrentium . De obicei preferă galeriile pe care le sapă în maluri de pământ dar frecvent trăieşte ascuns şi printre rădăcinile submerse ori sub pietre sau bolovani. in special in padurile de foioase.este cea mai cunoscuta specie din familia Lucanidae. Fauna. Poza specie Poza habitat 33 . Este activ mai cu seamă noaptea consumând aproape orice fel de hrană. Statutul speciei: Directiva Habitate. odata cu aceasta fiind inlaturat si habitatul numeroaselor insecte xilofage. Flora. în satele unde se practică spălatul tradiţional în albia râurilor populaţiile pot suferi pierderi masive datorită detergenţilor. Este foarte sensibil la deficitul de oxigen şi la poluanţi chimici. din acest motiv reprezintă un adevărat sanitar al apelor. A fost introdusa in anexele actelor normative privind protectia mediului datorita declinului populatiei si a deteriorarii sau pierderii habitatului preferat. IUCN: VU Starea de conservare a populaţiei: neevaluata.radasca . OUG 57/2007. Contrar numelui popular nu este o specie caracteristică apelor subterane unde poate totuşi ajunge odată cu viiturile. pâraie) dar poate fi întâlnit şi în râuri sau chiar lacuri din zona montană. Poza specie Poza habitat Lucanus cervus .

Aripioarele ventrale au marginile roscate. viermi sau insecte. puietul de scrumbii. cu solzi mici bine fixati cu striuri. după citaţiile din literatura.000-100. rosioara. cu falca de jos arcuita in sus. in ordinea preferintei: obletul. in special in straturile superioare ale apei. Poza specie 34 . Se reproduce prin martie. Dimensiuni: in conditii normale.Pholidoptera transsylvanica . inotatoarea dorsala mai inalta decat lunga.specia este un sbendemit pentru Carpaţii Româneşti. cu spinarea si muchia ventrala rotunjite. Nu refuza nici crustacei. Flora.Traieste singuratic. Poză habitat.Colorit: muchia spinarii bate in verde . Statutul speciei: Directiva Habitate. în Parcul Natural porţile de Fier este cel mai jos punct ca şi altitudine la care a fost intalnita specia. Aspius aspius .cosaş . plevusca. cam in al cincilea an de viata.Corpul avatului este alungit. iar laturile si pantecele sunt argintii lucioase.Se hraneste cu peste mic. viguros. Astfel. platica. OUG 57/2007. Are capul conic. larga. taiata oblic si mult impinsa spre coada. atinge in apele noastre lungimi medii de 30-50 cm si pana la 1 kg greutate.000 icre. moluste. Fauna.Perioada cea mai intensa de hranire este aprilie .intre 80. isi depun icrele . pe fund pietros sau nisipos unde femelele. gura mare.albastrui.avatul . IUCN: VU Starea de conservare a populaţiei: neevaluata Poză specie.octombrie. in rauri. iar in josul Dunarii.

Tiparul este o specie de peste de apa dulce. iar inotatoarea caudala rotunjita. dintre care 6 langa gura. care se intinde de-a lungul intregului corp al pestelui. usor comprimat lateral. neagra. Gura semilunara. bratele moarte. cu buza superioara carnoasa. in general. Sub aceasta dunga. dupa care urmeaza o a treia dunga negricioasa. continua. de la ochi pana la baza caudalei. lacurile si iazurile din interiorul tarii. presarata cu pete negricioase marunte. Lungimea obisnuita este de 18-20 cm. care prefera fundul malos si cu multa vegetatie. in toate baltile.tiparul . intrerupta si ingusta. in schimb istmul este complet acoperit cu solzi. corpul este galben-ruginiu. se gaseste in ape fara nici o miscare. Pedunculul caudal este comprimat lateral. cu pete cafenii. exceptand apele de munte. aproape cilindric in sectiune. dar atinge si 24-26 cm. dupa care urmeaza o noua dunga negricioasa. Capul este gros. in Romania se gaseste in Dunare si Delta. inotatoarele tiparului sunt fumurii. Poza specie 35 . tiparul are cate un ghimpe ascutit. Aceasta zona cafenie este marginita de o dunga ingusta. Dorsala este cafeniu inchisa. Tiparul are 10 mustati. Sub aceasta dunga. mai lata. iar doua scurte pe mandibula. tiparul este prezent in tot bazinul dunarean. acoperit cu solzi mici si cu un strat mucos care il fac alunecos.Misgurnus fossilis . Capul pestelui nu are solzi. ascuns bine sub piele. Sub ochi. inferioara. Coloratia tiparului variaza mult ca intensitate dupa gradul de limpiditate si culoarea mediului acvatic in care traieste.originar din Europa Centrala si cea rasariteana. corpul pestelui este cafeniu deschis.Corpul este alungit si gros. cu pete intunecate. dar aparesi in raurile de ses cu un curs foarte lent.

Se hrăneşte cu insecte. În perioada de reproducere părăseşte apa pentru a depune ouăle albe în pământ sau frunzar. Dorsal tegumentul este foarte veruculos. având un punct negru central. măsliniu.5 cm. Culoarea neagră este predominantă. dispuse sub formă de cinci şiruri longitudinale. conferind un model caracteristic. Poza specie Bombina bombina . O parte din negii glandulari sunt grupaţi.buhai de baltă cu burta roşie . prezintă pete portocalii până spre roşu. având pupila triunghiulară. acoperit cu numeroşi negi. este mai puţin tolerant la prezenţa umană. sub formă de ciorchine. relativ uniform distribuite.Natrix tessellata . rotunzi sau ovali. Dorsal este colorat cenuşiu-deschis. specia fiind deosebit de toxică. începe să vomite iar cum hrana lui constă în special din peşte. marmorat. lungimea 4 . mai rar gri-închis. Desenul ventral. Atunci când nici aceasta nu convinge. Capul este relativ mic.corpul este îndesat.Coloritul ventral este de avertizare. Datorită glandelor veninoase din piele.Asemănător ca obiceiuri cu ruda sa apropiată şarpele-de-casă.sarpe de apa . 36 . Sunt de asemenea prezente puncte albe mici. Cuta gulară este distinctă. tăvălit în hrana regurgitată devine respingător pentru aproape orice prădător. are obiceiul de a face pe mortul. coloraţi în negru. Culoarea de fond este galben-cenuşiu cu pete pătrate brun-măslinii. de dimensiuni mici. Vârfurile degetelor negre. având lungimea egală cu lăţimea. cu botul rotunjit. turtit. Marginea pupilei este galbenă. are puţini duşmani Specia este vulnerabilă în special datorită dispariţiei a numeroase habitate prielnice. trăind exclusiv numai în apropierea apelor. La fel de inofensiv ca şi ruda sa. pe un fond negru. pe lângă mirosul puternic respingător emis de glanda de la baza cozii. Ochii sunt foarte proeminenţi. melci mici şi viermi. Uneori pot fi parţial sau chiar total coloraţi în verde.

Hiberneaza din octombrie pana la sfarsitul lunii aprilie.9 m). este intilnita in toata tara. pe vaile afluentilor Dunarii. in prezent este pe cale de disparitie. in comparatie cu corpul. nu strabate umezeala prin ea. legume si foarte rar mici nevertebrate.. cu bot de asemenea mic si rotunjit. cu urechi mici si rotunde. capul este mic si aplatizat. Vizuina vidrei este o scobitura 37 . Este raspandita in tara noastra indeosebi in zona Portile de Fier. cand femela depune 11-12 oua albe.ulti kilometri.este o broasca de talie mijlocie. Picioarele sint scurte.Testudo hermanni . a necunoasterii si chiar a dezinteresului fata de specie.7 — 0. terenul sau de vinatoare intinzindu-se pe mai m. Culoarea blanii este cafenie-inchis pe partea dorsala. Puii eclozeaza dupa o perioada de 3-4 luni si masoara circa 4cm. ingropata in pamant sau in mici pesteri prezente in stancile de la nivelul malurilor.vidra . Blana este foarte deasa. deoarece iarna face deplasari lungi pe uscat. pe care si-o apara gratie minunatelor sale simturi. Culoarea acestei specii este ocru-galben sau galben-portocaliu.4 m.5cm. Este o specie vegetariana prin excelenta. Oricit ar sta in apa. pe care le ingroapa in pamant afanat. Mananca si crustacee. probabil fiind vorba de membrii unei familii.Are corpul alungit. cu spicul scurt. in jurul apelor curgatoare si statatoare. git si pe partea ventrala. hranindu-se cu frunze. se reproduce la sfarsitul primaverii. unele mamifere si pasari acvatice. prevazute cu unghii puternice adaptate la sapat. Datorita modificarii biotopului. de la cimpie pina la munte. conica. iar coada. elastica. cu o nuanta mult mai deschisa pe . Obisnuit. Ca semn caracteristic al ospatului vidrei cu pesti mari sint capetele si oasele mai lungi ale acestora care raman intotdeauna pe mal. in lungime de aproape un metru (0. in care poate face ravagii. cu pete de culoare neagra si doua benzi de aceeasi culoare la nivelul plastronului. formata din doua rinduri de peri. Se hraneste in special cu peste. uneori asociindu-se mai multe exemplare intr-un grup pentru cautarea hranei. iar intre degete se gaseste o membrana care serveste la inot. cu un diametru de 3. are lungimea de pina la 0. patrunzind adesea in crescatorii piscicole. Are circa 4 cm la eclozare si respectiv 15-30 la varsta de adult. Este foarte activa in timpul noptii.broasca testoasa de uscat . sferice. a poluarii. Este animal semi-acvatic. Manifesta un oarecare grad de sociabilitate. Fara a fi frecventa. Greutatea corpului este cuprinsa intre 8 si 11 kg. cu vibrize lungi. Cind traieste in jurul lacurilor mari. groasa la baza. vineaza mai mult de-a lungul malurilor si mai putin in apa. fiind si ea ocrotita de lege.poate fi surprinsa in intimitate deoarece duce o viata ascunsa. fructe de padure. Poza specie Poza habitat Lutrinae . cu precadere la marginea lizierelor de padure. adaptat foarte bine la viata acvatica. desi pe uscat are miscari greoaie.

de fapt. 1. Se mai numeste lutru. datorita carui fapt poate fi prinsa cu usurinta in capcane. fiind apreciata dintotdeauna ca atare pentru confectionarea articolelor de imbracaminte. de la strategia de învăluire pe flancuri a prăzii la mânarea treptată către zone închise. având vârful negru. lupul. mai deschisă. Conform legii. dar depășind în unele cazuri 70 kg. lânos. lung de până la aprox. așa cum se întâmplă și în cazul corbului. și alta de iarnă. datorată inteligenței sale deosebite. lângă piele. Blana sa este deosebit de valoroasa pentru desimea. mai închisă. 38 . de obicei între 30 și 50 kg. vidra poate fi vinata numai in cadrul unui sezon cuprins intre 1 octombrie si 31 martie. 2400-2500 ha. sub arborii de pe mal si are in mod obisnuit doua iesiri. în golul alpin. În căutarea hranei ei pot parcurge peste 100 km într-o singură noapte. Poza habitat. Are nevoie de un teritoriu întins. Performanțele fizice ale lupilor sunt cel puțin impresionante. Are o mare rezistență la durere și un mare curaj în luptă. elasticitatea si luciul parului. Simțurile sale sunt extraordinare. În România. Năpârlind în general toamna în zonele temperate.timpul său preferat de vânătoare . din două rânduri de peri: unul foarte des. Viteza de alergare a lupului poate depăși 60km/oră.5 m. Greutatea este variabilă. Poza specie. Blana este de o culoare brun-cenușie cu variații multiple. Este foarte jucausa. Nu doar mirosul este deosebit de fin. regularitatea. de zece ori mai mult decât.cât și ziua sau în perioadele de amurg și dimineață. Dar. vânat frenetic în vremea lui Ceaușescu. nenumărate goluri fiind create de vânarea necontrolată. numit spic. dar și auzul și văzul.este un animal robust și suplu. mai lung. din care una sub apa.subterana. mai mult decât performanțele fizice. lupul putând vâna foarte bine atât noaptea . de culoare gălbui-cenușie și un al doilea. un urs. la care se adaugă o coadă de până la cca 0. prezentând o mare amplitudine ecologică. de cca. de pildă. Ea se compune. La vânătoare folosește felurite tactici.8 m. Canis lupus – lupul . lupul are și o inteligență deosebită. lupul are o "haină" de vară. În mod natural lupul se găsește în România în Delta Dunării. nu mai prezintă un areal continuu. isi pastreaza statornic potecile de la malul apei.

Chitcanii au cranii alungite si inguste. chitcanul de camp bicolor (CROCIDURA LEUCODON). cu o lungime de 3. In Romania sunt intalnite 8 specii de chitcani: chitcanul de gradina (CROCIDURA MIMULA).deseori confundati sau asimilati cu soarecii. boturi lungi dotate cu mustati sensibile. fata de rozatoare care au doar 4. picioare scurte si coada lunga si subtire.5cm si o greutate de numai 2g. chitcanul de ogor (SOREX ARANEUS – cel mai raspandit chitcan). Blana lor este de obicei gri sau maronie. iar avengura aripilor 39 . Poza habitat. Corpul are o lungime de 45-50 cm. Desi arata ca niste soareci cu botul lung chitcanii au la fiecare membru 5 degete cu gheare. chitcanul pitic (SOREX MINUTUS). Cea mai mare specie de chitcani face parte tot din genul SUNCUS: chitcanul de casa asiatic (SUNCUS MURINUS) care masoara 15cm si cantareste aproximativ 100g. chitcanul de munte (SOREX ALPINUS). ochi mici. chitcanul de apa eurasiatic (NEOMYS FODIENS). Poza specie Poza habitat Phalacrocorax pygmaeus . Chitcanii sunt animale de mici dimensiuni.Poza specie. sunt de fapt mamifere insectivore.cormoranul mic .este o specie acvatica. recordul de cel mai mic mamifer terestru in viata fiind detinut de chitcanul pitic cu dinti albi (SUNCUS ETRUSCUS). chitcanul de casa mare (CROCIDURA RUSSULA). mult mai mica decat ―ruda‖ lui cormoranul mare. Sorex araneus-chitcanii de ogor . nefiind in nici un fel inruditi cu rozatoarele. chitcanul de apa (NEOMYS ANOMALUS).

Lăstunii sunt păsări gălăgioase care trăiesc în colonii care au cuibul săpat în malul nisipos sau argilos al apelor curgătoare sau stătătoare. Poza habitat.23 zile. sapă cu ciocul o galerie mică în malul abrupt. Femela și masculul clocesc ca. Masculul. cormoranul mic nu are glanda subcodala ce secreta uleiul necesar impermeabilizarii penelor. Poza specie Poza habitat 40 .lăstuni de mal . care va servi ca și cuib.6 ouă o dată sau de două ori pe an. fiind zburătoare excelente. cu un guler de aceeași culoare pe piept. au o coadă puțin bifurcată și un cioc lung în comparație cu corpul. 4 . mulțumită formei aerodinamice a corpului. dormind in stuf. Mai mult de jumatate din populatia de cormorani mici din Europa se afla pe teritoriul Romaniei. Riparia riparia . sunt nevoiti ca dupa fiecare scufundare sa stea cu aripile intinse pentru a-si usca penele. cormoranul mic este o specie amenintata cu disparitia la nivel mondial. Păsările se scaldă sau beau apă în timpul zborului. partea inferioară este de culoare albă. Lăstunul prinde insectele zburând cu ciocul deschis deasupra oglindei apei cu o viteză de până la 50 km/h. Partea superioară a corpului este brună. dar și femela. 14 -16 zile și vor părăsi cuibul la 18 .atinge 80-90 cm.este cea mai mică specie de rândunici. In momentul de fata. Spre deosebire de celelalte pasari acvatice. Poza specie. Ele ating o lungime de 13 cm. Puii vor ecloziona la ca.

―Parcuri si rezervatii naturale din Romania‖. biodiversitatii si a geodiversitatii. ro. nationala si internationala a parcului.bibliografia.portiledefier.  Mentinerea si promovarea activitatilor durabile de exploatare a resurselor si eliminarea celor susceptibile a avea un impact negativ asupra mediului.Obiectivele planului de management al Parcului Natural Portile de Fier sunt:  Conservarea peisajului. www. 6. Ruicanescu A.ro 5.portiledefierpn. Gheorghe Mohan. Bibliografie: 1.ro 3. ―Aspecte ale faunei de coleoptere din Valea Oglanicului‖.org 4. conservarea peisajelor caracteristice si a elementelor geologice.  Mentinerea populatiilor si habitatelor de interes comunitar si national.  Administrarea parcului prin asigurarea resurselor umane. a unei atitudini favorabile a comunitatilor locale si a factorilor de decizie. www. financiare si logistice pentru indeplinirea obiectivelor si pentru recunoasterea locala.ro 2. inclusiv al celui rezultat in urma activitatilor umane. informare. Aurel Ardeleanu 41 .  Asigurarea oportunitatilor pentru ca turismul si recreerea sa se desfasoare in conformitate cu imperativele de conservare a patrimoniului parcului. fata de valorile parcului. www.wikipedia. geomorfologice si paleontologice specifice.  Formarea prin educatie ecologica. constientizare si consultare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->