Sunteți pe pagina 1din 12

DICTIONAR DE ADAGII SI LOCUTIUNI JURIDICE

LATINE FRECVENT UTILIZATE


A
Ab initio = De la bun inceput, dintru inceput.
Ab orem ad aurem = De la gura la ureche, discret.
Accesorium sequitur principale = Accesoriul urmeaza principalul. Cu alte
cuvinte, este carmuit de aceeasi lege.
A contrario = Dimpotriva, in sens opus sau prin opozitie.
Metoda de argumentare logica ce
demonstreaza nerelevanta tezei opuse: daca
acceptam albul, nu poate fi tot alb in sens
opus.
Actio in personam = Actiune indreptata impotriva persoanei.
Actio in rem = Actiune reala, indreptata impotriva unui
lucru.
Actio non datur cui nihil interest = Nu poate avea actiune in justitie cel ce nu
are interes.
Actori incumbit onus probandi = Reclamantului ii revine sarcina probei.
Ad Kalendas Graecas = La calendele grecesti. Traductibil prin
niciodata, caci in calendarul grecesc nu
existau ca la romani kalendae adica prima zi
a lunii cand trebuiau achitate datoriile.
Ad literam = Cuvant cu cuvant, in litera cartii.
Ad probationem = Care serveste ca mijloc de proba.
Ad validitatem = Care conditioneaza validitatea.
Ad valorem = Dupa valoare. De exemplu taxa de timbru
dupa valoare, sau competenta unei instante
dupa valoarea pretentiilor.
A fortiore = De la cel mai tare. Rationament de
interpretare logica in sensul ca acel ce poate
mai mult poate si mai putin.
Ad nutum = De indata, imediat, la porunca.
Animus donandi = Cu intentia de a darui.
208
Animus novandi = Cu intentia de a innoi.
Animus sibi habendi = Cu intentia de a avea, de a poseda pentru
sine.
Audiatur et altera pars = Sa fie ascultata si cealalta parte (Seneca).
B
Bona fides = Buna credinta, cu buna credinta.
C
Cessante causa, effectus cessat = Daca inceteaza cauza, inceteaza si efectul
Cessante ratione legis, cessat = Daca inceteaza motivatia legii
lex ipsa inceteaza legea insasi.
Cessio crediti = Cesiunea de creanta.
Cessio debiti = Cesiunea de datorie
Condicio sine qua non = Conditie absolut indispensabila "fara de
care nu
Consensus = Consimtamantul partilor, necesar pentru
incheierea unei conventii
Corpore alieno = "(Posesor) de corp strain
Cui (Quid) prodest? = "Cui (la ce) foloseste? Formula folosita
atunci cand nu este clara intentia cu care a
fost savarsit un anumit act sau exista indoieli
asupra oportunitatii acestuia.
D
Damnum emergens, lucrum = O paguba ce se iveste, un
cessans castig care inceteaza.
Datio in solutum = Stingerea obligatiei prin plata altui lucru
decat cel datorat cu acordul creditorului.
De facto = De fapt. Situatie de fapt opusa unei situatii
de drept.
De jure = De drept. Situatie prevazuta de lege.
209
De lege lata et de lege ferenda = Despre o lege data (existenta, in vigoare),
si despre o lege care va fi data ori ar trebui sa
fie data.
Docendo discimus = Invatam invatand pe altii.
Donationes mortis causa = Donatiuni pentru cauza de moarte. Se
constituie sub conditia ca donatorul sa nu
moara inaintea donatarului. Ele se
desfiinteaza daca donatarul moare inaintea
donatorului, actul de donatie devenind caduc.
Do ut des = "Iti dau ca sa-mi dai! Formula referitoare
la echivalenta prestatiilor in cazul
schimbului. In sens larg, serviciu contra
serviciu.
Dura lex sed lex = Legea este aspra dar e lege, adagiu care
exprima caracterul obligatoriu al legii, oricat
de aspra ar fi ea.
E
Electa una via, non datur recursus = Data fiind sau daca s-a dat/acordat
(regressus) ad alteram (viam) o cale, nu se admite a se recurge la cealalta/la
o alta cale.
Eo facto = Prin acest fapt sau dupa ce acest lucru s-a
facut ori daca s-a realizat acest lucru.
Eo ipso = Prin lucrul in sine/insusi sau chiar prin
acest lucru.
Errare humanum est = A gresi este omeneste. Proverb latin pus in
circulatie de Cicero sub forma "Cuiusvis
hominis est errare, nullius nisi insipientis in
errare perseverare , adica, "Orice om poate
gresi dar numai prostul staruie in greseala.
Error communis facit ius = "Greseala comuna produce norma juridica,
greselile oamenilor. determina promulgarea
unei legi noi
Error in negotio = "Eroare in afacere sau in natura juridica a
contractului.
Error in personam = Greseala cu privire la persoana.
Error in substantia = Greseala cu privire la calitatile esentiale ale
unui lucru; ceea ce atrage nulitatea
contractului.
Ex aequo = La egalitate.
210
Ex eadem causa = Din aceeasi cauza.
Ex nihilo nihil = Din nimic nu se naste nimic (Lucretiu).
Ex contractu = Din contract.
Ex nova = Din nou.
Ex nunc = De acum, cu efecte in viitor.
Ex tunc = De atunci, cu efecte pentru trecut.
Exceptione sunt strictissimae = Exceptiile de la lege sunt de foarte
interpretationis stricta interpretare.
Exemplis gratia = De exemplu, pentru exemplificare.
Experentia docet = Experienta te invata.
Extra ordinem = Procedura extraordinara.
F
Fama volat = Zvonul zboara, se raspandeste repede (Vergilius).
Fiat iustitia, pereat mundus = Sa se faca dreptate chiar de ar fi sa piara
lumea. Legea trebuie aplicata in orice conditii, dreptatea trebuie instaurata cu orice pret.
Finis coronat opus = Sfarsitul incoroneaza opera (Horatius).
Fraus omnia corrumpit = O frauda poate corupe totul.
G
Grosso modo = In mare, grosier, grosolan.
Generalis (lex) specialibus non = O lege generala nu deroga de derogat la cele speciale.
Genera non pereunt = Lucrurile de gen nu pier
H
Habentes causa = Avanzii cauza, cei care au interes.
Heres sustinet personam defuncti = Mostenitorii continua (sustin) in proces persoana
defunctului
Honoris causa = Ca cinstire, pentru cinstire.
211
I
Ignorantia legum excusat neminem = Necunoasterea legii nu scuza pe nimeni.
In dubio pro debitore = In situatie indoielnica deciziile se iau in
favoarea debitorului.
In dubio pro reo = In caz de indoiala deciziile se iau in favoarea paratului.
In excipiendo, reus fit actor = In aparare paratul devine reclamant, in sensul ca trebuie sa-
si dovedeasca sustinerile.
In extenso = Pe larg.
In liminae litis = In pragul, la inceputul procesului
In pari causa melior est causa = Intr-o pricina egala, mai bun este
possidentis dreptul/pricina celui ce poseda.
In situ = Pe pozitie, chiar in acel loc.
Intuitu personae = Avand in vedere persoana, din perspectiva
calitatii persoanei.
Iocandi causa = Din gluma, in joaca.
Ipso facto = Prin faptul insusi, inteles de la sine,
implicit.
Ipso iure = Prin dreptul insusi, pe temeiul dreptului
insusi.
Ius utendi, ius fruendi, ius abutendi = Dreptul de a folosi un lucru, dreptul de a
percepe roadele acelui lucru, dreptul de a
consuma un lucrui, ca atribute ale dreptului
de proprietate.
Iuris et de iure = Prezumtie de drept ce nu poate fi
combatuta (absoluta).
Iuris tantum = Prezumtie relativa ce poate fi rasturnata
prin proba contrarie.
L
Lata culpa; levis culpa = Vina mare, neglijenta grosolana; vina
usoara, vina din nebagare de seama.
Lato sensu = In sens larg.
Lex fori = Legea instantei, a tribunalului local.
212
Lex loci contractus = Legea locului de incheiere a contractului.
Lex loci delicti commissi = Legea locului comiterii delictului.
Lex loci laesionis = Legea locului vatamarii.
Lex personalis = Legea personala sau legea persoanei fizice.
Lex rei sitae = Legea locului unde este situat bunul, lucrul
in discutie sau in litigiu.
Lex specialis derogat generali = O lege speciala deroga de la cea generala.
Locus regit actum = Locul guverneaza actul, formula utilizata in
dreptul international. Un act se intocmeste in
conformitate cu legislatia statului pe teritoriul
caruia a fost incheiat.
Lucrum cessans = Un castig ce inceteaza, deci nu se mai
poate realiza.
M
Malitiis non est indulgendum = Rautatii nu i se acorda indulgenta.
Manu militari = Cu putere armata, adica a pune capat unei
stari de lucruri prin masuri drastice.
Mater semper certa, pater incertus = Mama este intotdeauna sigura, tatal
nesigur.
Mea culpa = Din vina mea, formula prin care se cere
iertare in semn de recunoastere a vinei.
Modus vivendi = Mod de a trai, mod de viata, modalitate de
intelegere intre doua sau mai multe persoane
prin concesii reciproce sau prin acceptarea
unor compromisuri.
Mutatis mutandis = Daca se schimba cele ce trebuiesc
schimbate ori in alte imprejurari si cu alte
persoane sau intamplari, dar evenimente
asemanatoare.
Mutuo consensu = Prin acordul mutual, reciproc.
Mutuo dissensu = Prin dezacord mutual, reciproc.
N
Neminem laedit qui suo iure utitur = Pe nimeni nu lezeaza cel care se foloseste
de dreptul sau
213
Nemo auditur propriam turpitudinem = Nimeni nu este ascultat cand isi
allegans invoca propria indecenta/vina.
Nemo censetur ignorare legem = Nimeni nu are voie sa nu cunoasca legea/
necunoasterea legii nu constituie o justificare
a nerespectarii ei.
Nemo cogitur edere contra se = Nimeni nu poate fi constrans sa dea dovezi
in justitie contra sa.
Nemo dat quod non habet = Nimeni nu da ce nu are.
Nemo esse iudex in sua causa potest = Nimeni nu poate fi judecator in propriul
proces.
Nemo plus iuris ad alium transferre = Nimeni nu poate transmite altuia
potest quam ipse habeat mai mult drept decat are el insusi.
Non bis in idem = Nu de doua ori pentru aceeasi vina.
Axioma juridica potrivit careia nimeni nu
poate fi judecat de doua ori pentru aceeasi
vina.
Non rex est lex, sed lex est rex = Nu regele este lege ci legea este rege.
Nulla lex satis commoda omnibus = Nici o lege nu este destul de
est potrivita pentru toti (Cato).
Nulla poena, nullum crimen sine lege = Nici o pedeapsa, nici o incriminare in afara
legii.
O
Onus probandi incumbit actori = sarcina probei ii revine reclamantului.
P
Pacta sunt servanda = Tratatele, conventiile, invoielile trebuie
respectate. Prin acest adagiu este ilustrat
principiul fortei obligatorii a contractelor.
Pendente conditione = Cat timp conditia este suspensiva
Prior tempore potior iure = Cel dintai in timp este mai tare in drept.
Pro domo sua = A lupta, a pleda pentru propriul interes
(Cicero).
Penitur non solum quia peccatur = Este pedepsit nu numai pentru ca
sed ne peccetur greseste, ci si ca sa nu mai greseasca.
214
Q
Qui malis parcit bonis nocet = Cine cruta pe cei rai vatama pe cei buni.
Quod erat demonstrandum = Ceea ce era de demonstrat.
Quod nullum est nullum producit = Ceea ce nu este nimic nu
effectum produce nici un efect.
R
Rebus sic standibus = Asa stand lucrurile.
Res inter alios acta aliis neque = Lucrul convenit intre unii nu poate
nocere neque prodesse potest fi nici vatamator nici de folos altora. Este
adagiul prin care se exprima plastic principiul
relativitatii efectelor actului juridic.
Res iudicata pro veritate accipitur/ = Lucrul judecat este acceptat/
habetur socotit ca adevarat. Este adagiul care exprima
in mod plastic principiul autoritatii lucrului
judecat.
Resoluto jure dantis, resolvitur = In masura in care s-a anulat dreptul
ius accipientis celui ce da, se anuleaza si dreptul celui ce
dobandeste. Adagiul da glas principiului
anularii actului subsecvent ca urmare a
anularii actului initial ca efect al nulitatii.
Res perit domino = Un bun piere in detrimentul stapanului,
proprietarului.
Restitutio in integrum = Reparatie integrala, repunerea unei
persoane in starea anterioara unui fapt juridic
care I-a lezat un drept. In sens generic,
repararea totala a unor prejudicii materiale
sau morale aduse cuiva.
S
Sine iustitia, nulla libertas = Fara dreptate, nici o libertate.
Sine pretio nula est venditio = Nu exista nici o vanzare fara pret.
215
Sine qua non = Conditie fara de care nu se produce efectul
urmarit.
Sol lucet omnibus = Soarele straluceste pentru to.
Sol lucet omnibus = Soarele straluceste pentru toti; toata lumea
are dreptul de a se bucura de unele avantaje
naturale.
Solo consensu = Prin simplul consimtamant sau numai prin
consens.
Solus consensus obligat = numai consimtamantul creaza obligatii.
Solutio debiti = Plata datoriei.
Solvendi causa = Pentru plata, ca oferta de plata.
Specialia generalibus derogant = Cele speciale deroga de la cele generale.
Status quo = Situatie in care se afla un lucru.
Stricto sensu = In sens restrans.
T
Tantum devolutum quantum = S-a judecat atat cat s-a cerut.
appellatum
Tempus regit actum = Timpul, legea in vigoare la un moment dat
guverneaza actul.
Tertium non datur = Nu se acorda, nu exista o a treia
posibilitate.
Testis unus, testis nullus = Un singur martor este ca nici-un martor. Nu
este suficient un singur martor pentru a stabili
adevarul intr-un proces.
U
Ubi cessat ratio legis cessat lex = Unde inceteaza motivatia legii, inceteaza
legea insasi.
Ubi eadem ratio ibi eadem solutio = Unde este aceeasi motivatie, acolo este
aceeasi solutie.
Ubi ius ibi remedium = Unde exista drept, acolo exista si remediu.
Ubi lex non distinguit, nec nos = Unde legea nu distinge, nici noi
distinguere debemus nu trebuie sa distingem.
216
Ut singuli = Bunuri individuale.
V
Verba docent, exempla trahunt = Cuvintele invata, exemplele atrag.
Veritas semper vincit = Adevarul invinge intotdeauna.
Victis honos = Cinste invinsilor. Adagiul da glas
perceptului moral ca a pierde cu onoare este
mai onorabil decat a castiga pe cai miselesti.
Vis maior = Forta majora.
Volenti non fit iniuria = Nu se face nedreptate celui care o vrea. Nu
este intemeiata o plangere facuta de cel ce a
consimtit la pagubirea sa.
Vox populi, vox dei = Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu.
Justetea unui lucru se intemeiaza pe acordul
unanim, pe consensul general.
Vulnerat omnes, ultima necat = toate loviturile ranesc, ultima ucide.
Ab initio = De la bun inceput, dintru inceput.
Ab orem ad aurem = De la gura la ureche, discret.
Accesorium sequitur principale = Accesoriul urmeaza principalul. Cu alt cuvinte, este
carmuit de aceeasi lege.
A contrario = Dimpotriva, in sens opus sau prin opozitie. Metoda de argumentare logica
ce demonstreaza nerelevanta tezei opuse: daca
acceptam albul, nu poate fi tot alb in sens opus.
Actio in personam = Actiune indreptata impotriva persoanei.
Actio in rem = Actiune reala, indreptata impotriva unui lucru.
Actio non datur cui nihil interest = Nu poate avea actiune in justitie cel ce nu
are interes.
Actori incumbit onus probandi = Reclamantului ii revine sarcina probei.
Ad Kalendas Graecas = La calendele grecesti. Traductibil prin niciodata, caci in
calendarul grecesc nu existau ca la romani kalendae adica prima zi a lunii cand trebuiau
achitate datoriile.
Ad literam = Cuvant cu cuvant, in litera cartii.
Ad probationem = Care serveste ca mijloc de proba.
Ad validitatem = Care conditioneaza validitatea.
Ad valorem = Dupa valoare. De exemplu taxa de timbru dupa valoare, sau competenta
unei instante dupa valoarea pretentiilor.
A fortiore = De la cel mai tare. Rationament de interpretare logica in sensul ca acel ce
poate mai mult poate si mai putin.
Ad nutum = De indata, imediat, la porunca.
Animus donandi = Cu intentia de a darui.
Animus novandi = Cu intentia de a innoi.
Animus sibi habendi = Cu intentia de a avea, de a poseda pentru sine.
Audiatur et altera pars = Sa fie ascultata si cealalta parte (Seneca).
Bona fides = Buna credinta, cu buna credinta.
Cessante causa, effectus cessat = Daca inceteaza cauza, inceteaza si efectul
Cessante ratione legis, cessat = Daca inceteaza motivatia legii lex ipsa inceteaza legea
insasi.
Cessio crediti = Cesiunea de creanta.
Cessio debiti = Cesiunea de datorie
Condicio sine qua non = Conditie absolut indispensabila “fara de care nu”
Consensus = Consimtamantul partilor, necesar pentru incheierea unei conventii
Corpore alieno = “(Posesor) de corp strain”
Cui (Quid) prodest? = “Cui (la ce) foloseste?” Formula folosita atunci cand nu este
clara intentia cu care a fost savarsit un anumit act sau exista indoieli asupra oportunitatii
acestuia.
Damnum emergens, lucrum = O paguba ce se iveste, un cessans castig care inceteaza.
Datio in solutum = Stingerea obligatiei prin plata altui lucru decat cel datorat cu acordul
creditorului.
De facto = De fapt. Situatie de fapt opusa unei situatii de drept.
De jure = De drept. Situatie prevazuta de lege.
De lege lata et de lege ferenda = Despre o lege data (existenta, in vigoare), si despre o
lege care va fi data ori ar trebui sa fie data.
Docendo discimus = Invatam invatand pe altii.
Donationes mortis causa = Donatiuni pentru cauza de moarte. Se constituie sub conditia
ca donatorul sa nu moara inaintea donatarului. Ele se desfiinteaza daca donatarul moare
inaintea donatorului, actul de donatie devenind caduc.
Do ut des = “Iti dau ca sa-mi dai!” Formula referitoare la echivalenta prestatiilor in
cazul schimbului. In sens larg, serviciu contra serviciu.
Dura lex sed lex = Legea este aspra dar e lege, adagiu care exprima caracterul obligatoriu
al legii, oricat de aspra ar fi ea.
Electa una via, non datur recursus = Data fiind sau daca s-a dat/acordat (regressus) ad
alteram (viam) o cale, nu se admite a se recurge la cealalta/la o alta cale.
Eo facto = Prin acest fapt sau dupa ce acest lucru s-a facut ori daca s-a realizat acest
lucru.
Eo ipso = Prin lucrul in sine/insusi sau chiar prin acest lucru.
Errare humanum est = A gresi este omeneste. Proverb latin pus in circulatie de Cicero sub
forma “Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errare perseverare”,
adica, “Orice om poate gresi dar numai prostul staruie in greseala.
Error communis facit ius = “Greseala comuna produce norma juridica, greselile
oamenilor. determina promulgarea unei legi noi”
Error in negotio = “Eroare in afacere” sau in natura juridica a contractului.
Error in personam = Greseala cu privire la persoana.
Error in substantia = Greseala cu privire la calitatile esentiale ale unui lucru; ceea ce
atrage nulitatea contractului.
Ex aequo = La egalitate.
Ex eadem causa = Din aceeasi cauza.
Ex nihilo nihil = Din nimic nu se naste nimic (Lucretiu).
Ex contractu = Din contract.
Ex nova = Din nou.
Ex nunc = De acum, cu efecte in viitor.
Ex tunc = De atunci, cu efecte pentru trecut.
Exceptione sunt strictissimae = Exceptiile de la lege sunt de foarte interpretationis stricta
interpretare.
Exemplis gratia = De exemplu, pentru exemplificare.
Experentia docet = Experienta te invata.
Extra ordinem = Procedura extraordinara.
Fama volat = Zvonul zboara, se raspandeste repede (Vergilius).
Fiat iustitia, pereat mundus = Sa se faca dreptate chiar de ar fi sa piara lumea. Legea
trebuie aplicata in orice conditii, dreptatea trebuie instaurata cu orice pret.
Finis coronat opus = Sfarsitul incoroneaza opera (Horatius).
Fraus omnia corrumpit = O frauda poate corupe totul.
Grosso modo = In mare, grosier, grosolan.
Generalis (lex) specialibus non = O lege generala nu deroga de derogat la cele speciale.
Genera non pereunt = Lucrurile de gen nu pier
Habentes causa = Avanzii cauza, cei care au interes.
Heres sustinet personam defuncti = Mostenitorii continua (sustin) in proces
persoana defunctului
Honoris causa = Ca cinstire, pentru cinstire.
Ignorantia legum excusat neminem = Necunoasterea legii nu scuza pe nimeni.
In dubio pro debitore = In situatie indoielnica deciziile se iau in favoarea debitorului.
In dubio pro reo = In caz de indoiala deciziile se iau in favoarea paratului.
In excipiendo, reus fit actor = In aparare paratul devine reclamant, in sensul ca trebuie sa-
si dovedeasca sustinerile.
In extenso = Pe larg.
In liminae litis = In pragul, la inceputul procesului
In pari causa melior est causa = Intr-o pricina egala, mai bun este possidentis
dreptul/pricina celui ce poseda.
In situ = Pe pozitie, chiar in acel loc.
Intuitu personae = Avand in vedere persoana, din perspectiva calitatii persoanei.
Iocandi causa = Din gluma, in joaca.
Ipso facto = Prin faptul insusi, inteles de la sine, implicit.
Ipso iure = Prin dreptul insusi, pe temeiul dreptului insusi.
Ius utendi, ius fruendi, ius abutendi = Dreptul de a folosi un lucru, dreptul de a percepe
roadele acelui lucru, dreptul de a consuma un lucrui, ca atribute ale dreptului de
proprietate.
Iuris et de iure = Prezumtie de drept ce nu poate fi combatuta (absoluta).
Iuris tantum = Prezumtie relativa ce poate fi rasturnata prin proba contrarie.
Lata culpa; levis culpa = Vina mare, neglijenta grosolana; vina usoara, vina din nebagare
de seama.
Lato sensu = In sens larg.
Lex fori = Legea instantei, a tribunalului local.
Lex loci contractus = Legea locului de incheiere a contractului.
Lex loci delicti commissi = Legea locului comiterii delictului.
Lex loci laesionis = Legea locului vatamarii.
Lex personalis = Legea personala sau legea persoanei fizice.
Lex rei sitae = Legea locului unde este situat bunul, lucrul in discutie sau in litigiu.
Lex specialis derogat generali = O lege speciala deroga de la cea generala.
Locus regit actum = Locul guverneaza actul, formula utilizata in dreptul international. Un
act se intocmeste in conformitate cu legislatia statului pe teritoriul
caruia a fost incheiat.
Lucrum cessans = Un castig ce inceteaza, deci nu se mai poate realiza.
Malitiis non est indulgendum = Rautatii nu i se acorda indulgenta.
Manu militari = Cu putere armata, adica a pune capat unei stari de lucruri prin masuri
drastice.
Mater semper certa, pater incertus = Mama este intotdeauna sigura, tatal nesigur.
Mea culpa = Din vina mea, formula prin care se cere iertare in semn de recunoastere a
vinei.
Modus vivendi = Mod de a trai, mod de viata, modalitate de intelegere intre doua sau mai
multe persoane prin concesii reciproce sau prin acceptarea unor compromisuri.
Mutatis mutandis = Daca se schimba cele ce trebuie schimbate ori in alte imprejurari si
cu alte persoane sau intamplari, dar evenimente asemanatoare.
Mutuo consensu = Prin acordul mutual, reciproc.
Mutuo dissensu = Prin dezacord mutual, reciproc.
Neminem laedit qui suo iure utitur = Pe nimeni nu lezeaza cel care se foloseste
de dreptul sau
Nemo auditur propriam turpitudinem = Nimeni nu este ascultat cand isi allegans invoca
propria indecenta/vina.
Nemo censetur ignorare legem = Nimeni nu are voie sa nu cunoasca legea/necunoasterea
legii nu constituie o justificare a nerespectarii ei.
Nemo cogitur edere contra se = Nimeni nu poate fi constrans sa dea dovezi in justitie
contra sa.
Nemo dat quod non habet = Nimeni nu da ce nu are.
Nemo esse iudex in sua causa potest = Nimeni nu poate fi judecator in propriul proces.
Nemo plus iuris ad alium transferre = Nimeni nu poate transmite altuia potest quam ipse
habeat mai mult drept decat are el insusi.
Non bis in idem = Nu de doua ori pentru aceeasi vina. Axioma juridica potrivit careia
nimeni nu poate fi judecat de doua ori pentru aceeasi vina.
Non rex est lex, sed lex est rex = Nu regele este lege ci legea este rege.
Nulla lex satis commoda omnibus = Nici o lege nu este destul de est potrivita pentru toti
(Cato).
Nulla poena, nullum crimen sine lege = Nici o pedeapsa, nici o incriminare in afara legii.
Onus probandi incumbit actori = sarcina probei ii revine reclamantului.
Pacta sunt servanda = Tratatele, conventiile, invoielile trebuie respectate. Prin acest
adagiu este ilustrat principiul fortei obligatorii a contractelor.
Pendente conditione = Cat timp conditia este suspensiva
Prior tempore potior iure = Cel dintai in timp este mai tare in drept.
Pro domo sua = A lupta, a pleda pentru propriul interes (Cicero).
Penitur non solum quia peccatur = Este pedepsit nu numai pentru ca sed ne peccetur
greseste, ci si ca sa nu mai greseasca.
Qui malis parcit bonis nocet = Cine cruta pe cei rai vatama pe cei buni.
Quod erat demonstrandum = Ceea ce era de demonstrat.
Quod nullum est nullum producit = Ceea ce nu este nimic nu effectum produce nici un
efect.
Rebus sic standibus = Asa stand lucrurile.
Res inter alios acta aliis neque = Lucrul convenit intre unii nu poate nocere neque
prodesse potest fi nici vatamator nici de folos altora. Este adagiul prin care se exprima
plastic principiul relativitatii efectelor actului juridic.
Res iudicata pro veritate accipitur/ = Lucrul judecat este acceptat/habetur socotit ca
adevarat. Este adagiul care exprima in mod plastic principiul autoritatii lucrului
judecat.
Resoluto jure dantis, resolvitur = In masura in care s-a anulat dreptul ius accipientis celui
ce da, se anuleaza si dreptul celui ce dobandeste. Adagiul da glas principiului
anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial ca efect al nulitatii.
Res perit domino = Un bun piere in detrimentul stapanului, proprietarului.
Restitutio in integrum = Reparatie integrala, repunerea unei persoane in starea anterioara
unui fapt juridic care I-a lezat un drept. In sens generic, repararea totala a unor prejudicii
materiale sau morale aduse cuiva.
Sine iustitia, nulla libertas = Fara dreptate, nici o libertate.
Sine pretio nula est venditio = Nu exista nici o vanzare fara pret.
Sine qua non = Conditie fara de care nu se produce efectul urmarit.
Sol lucet omnibus = Soarele straluceste pentru to.
Sol lucet omnibus = Soarele straluceste pentru toti; toata lumea are dreptul de a se bucura
de unele avantaje naturale.
Solo consensu = Prin simplul consimtamant sau numai prin consens.
Solus consensus obligat = numai consimtamantul creaza obligatii.
Solutio debiti = Plata datoriei.
Solvendi causa = Pentru plata, ca oferta de plata.
Specialia generalibus derogant = Cele speciale deroga de la cele generale.
Status quo = Situatie in care se afla un lucru.
Stricto sensu = In sens restrans.
Tantum devolutum quantum = S-a judecat atat cat s-a cerut. appellatum
Tempus regit actum = Timpul, legea in vigoare la un moment dat guverneaza actul.
Tertium non datur = Nu se acorda, nu exista o a treia posibilitate.
Testis unus, testis nullus = Un singur martor este ca nici-un martor. Nu este suficient un
singur martor pentru a stabili adevarul intr-un proces.
Ubi cessat ratio legis cessat lex = Unde inceteaza motivatia legii, inceteaza legea insasi.
Ubi eadem ratio ibi eadem solutio = Unde este aceeasi motivatie, acolo este aceeasi
solutie.
Ubi ius ibi remedium = Unde exista drept, acolo exista si remediu.
Ubi lex non distinguit, nec nos = Unde legea nu distinge, nici noi distinguere debemus nu
trebuie sa distingem.
Ut singuli = Bunuri individuale.
Verba docent, exempla trahunt = Cuvintele invata, exemplele atrag.
Veritas semper vincit = Adevarul invinge intotdeauna.
Victis honos = Cinste invinsilor. Adagiul da glas perceptului moral ca a pierde cu onoare
este mai onorabil decat a castiga pe cai miselesti.
Vis maior = Forta majora.
Volenti non fit iniuria = Nu se face nedreptate celui care o vrea. Nu este intemeiata o
plangere facuta de cel ce a consimtit la pagubirea sa.
Vox populi, vox dei = Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Justetea unui lucru se
intemeiaza pe acordul unanim, pe consensul general.
Vulnerat omnes, ultima necat = toate loviturile ranesc, ultima ucide.