Sunteți pe pagina 1din 85

UEAPME SME-Fit II

Modul de training
Siguran!a alimentelorAutori: 1ozef Kerekrty
SZZ
Ana Bontea
CNIPMMR


2!"#$%&'


Introducere......................................4
2. Legisla!ia european" n domeniul siguran!ei alimentelor..................4
2.1Structura legisla!iei n domeniul siguran!ei alimentare.......................5
2.2 Legisla!ia aplicabil".....................................6
3. Responsabilit"!ile operatorilor din industria alimentar"...................7
3.1Legea cadru privind siguran!a alimentelor...........................7
3.1.1DeIinirea alimentelor #i a hranei pentru animale.......................7
3.1.2Cerin!e de siguran!" a alimentelor............................7
3.1.3Responsabilitatea pentru siguran!a alimentelor..........................8
3.1.4IdentiIicarea......................................9
3.1.5Echivalen!a import export...............................9
3.2Igiena alimentelor #i a hranei pentru animale.........................9
3.2.1Cerin!e generale privind siguran!a alimentelor........................10
3.2.2Reguli de igien" speciIice pentru produsele de origine animal"...................12
3.2.3Igiena hranei pentru animale...............................13
3.3Criterii microbiene pentru alimente.............................13
3.4Controlul oIicial al alimentelor #i a hranei pentru animale.....................15
3.5Etichetarea alimentelor declararea substan!elor alergene....................16
3.6Materialele care intr" n contact cu alimentele........................17
3.7Etichetarea #i identiIicarea alimentelor modiIicate genetic....................18
3.8Aditivii alimentari...................................19
3.9Substan!e contaminante.................................20
4. Modele de strategii...................................21
4.1List" de activit"!i pentru operatorii din industria alimentar" (IMM-uri) ..............21
4.2Exemple de m"suri de igien"..............................26
4.2.1Furnizarea apei.....................................26
C4.2.2ombaterea d"un"torilor.................................26
4.2.3Igiena personalului.....................................27
4.2.4Transportul........................................27
5.Cadrul legal la nivel na!ional.............................28
5.1. Principalele reglement"ri legislative........................28
5.2. Obiective generale ale legisla!iei din domeniul alimentelor ..............31
5.3. Obliga!ii generale privind comer!ul cu alimente...................32
5.4. Cerin!e generale potrivit legisla!iei alimentelor....................32
5.5. Obliga!ii potrivit legisla!iei sanitar-veterinare .....................37
5.6. Condi!ii generale privind unit"!ile produc"toare de alimente,
Iabricarea #i personalul............................39
5.7. Condi!ii generale privind compozi!ia #i calitatea alimentelor ...............39
5.8. Condi!ii privind utilizarea aditivilor alimentari ....................39

3
5.9. Condi!ii privind contaminan!ii n general, radia!iile sau utilizarea
materialelor radioactive......................................................................................................................40
5.10. Condi!ii privind reziduurile de pesticide #i alte produse care se
reg"sesc n alimente...........................................................................................................................41
5.11. Condi!ii privind prezen!a n alimente a substan!elor active Iarmacologic.......................................42
5.12. Condi!ii generale privind alimentele cu destina!ie nutri!ional" special",
suplimentele nutritive, alimentele IortiIicate #i cele modiIicate genetic...........................................42
5.13. Condi!ii privind produc!ia, igiena #i ambalarea alimentelor. Responsabilit"!ile
produc"torilor de alimente...............................................................................................................43
5.14. Comercializarea alimentelor............................................................................................................44
5.15. Controlul oIicial al alimentelor........................................................................................................46
5.16. Anexe...............................................................................................................................................49

4
1. Introducere
Intrarea n Comunitatea European" a determinat schimbarea substan!ial" a sistemelor
economice #i legislative a noilor State Membre. Acestea au trecut printr-o transIormare de la
economia central" planiIicat" n cadrul c"reia siguran!a produselor era controlat" direct, iar
legisla!ia Comunit"!ii Europene n domeniul alimentar era adoptat" par!ial, la o economie
liber" globalizat".
Libera circula!ie a produselor, intrarea pe pia!a interna!ional" #i nivelul ridicat de siguran!"
cerut responsabilizeaz" mai mult operatorii #i impun un control oIicial mai Ilexibil, precum #i
niveluri mai ridicate de standardizare.
Acest modul de training con!ine:
- O scurt" prezentare a cadrului legislativ european din domeniul alimentar.
- O explicare detaliat" a consecin!elor legisla!iei asupra IMM-urilor reponsabilit!ile
operatorilor din industria alimentar".
- Strategii pentru IMM-uri. Un studiu de caz ce prezint" transIorm"rile survenite n
Slovacia #i Cehia dup" aderarea la Uniunea European".

2. Legisla!ia european" n domeniul siguran!ei alimentelor
Punctul de plecare pentru legisla!ia european" n domeniul siguran!ei alimentelor este
reprezentat de Articolul 3 al Tratatului de la Roma (1957) care prevede asigurarea liberei
circula!ii a produselor n interiorul pie!ei interne. Pe baza acestuia, principalele obiective ale
legisla!iei n domeniul alimentar sunt:
- protejarea s"n"t"!ii publice (oameni, animale #i plante);
- oIerirea de inIorma!ii consumatorilor pentru i proteja #i pntru a-i Iace s" ia decizii
n cuno#tin!" de cauz";
- asigurarea comer!ului liber #i a unor condi!ii competitive pentru operatorii din
industria alimentar" ;
- existen!a unui control oIicial adecvat al alimentelor.

Primul pas c"tre libera circula!ie a alimentelor a Iost I"cut n anii `70, cnd au Iost rezolvate
unele probleme reIeritoare la deIini!iile diIerite ale unor produse alimentare ntre Statele
Membre. Au Iost adoptate cerin!e de calitate #i compozi!ie n cadrul 'standardelor de
marketing pentru grupe de produse precum: sucuri de Iructe, gemuri, marmelade, extracte din
caIea, ciocolat" #i produse din ciocolat", miere, zah"r, carnea animalelor domestice, ou" #i
lapte. Standardele de marketing nu reglementeaz" siguran!a alimentelor, dar vor Ii luate n
considerare.

Aspectele privind siguran!a alimentelor reglementate de o serie de directive complexe #i
prescriptive (41) #i de o directiv" general" a igienei alimentelor (Directiva Consiliului
93/43/EEC) au Iost nlocuite gradual ncepnd cu 2002 de o legisla!ie mai Ilexibil".

Actul normativ cadru pentru alimente Regulamentul (EC) Nr. 178/2002 con!ine principiile #i
deIini!iile comune pentru legisla!iile na!ionale #i comunitare privind alimentele #i hrana pentru
animale. Libera circula!ie a alimentelor #i a hranei pentru animale poate Ii ob!inut" doar dac"
cerin!ele privind siguran!a alimentelor #i a hranei pentru animale nu diIer" seniIicativ de la un
Stat Membru la altul. Scopul acesteia este de a aproxima diIerite concepte, principii #i
proceduri cu scopul de a crea o baz" comun" pentru m"surile privind alimentele #i hrana pentru
animale luate n Statele Membre #i la nivelul Comunit"!ii Europene.
5
'Asigurarea unui nivel ridicat de protec!ie a s"n"t"!ii #i intereselor consumatorilor n rela!ie cu
alimentele, inclusiv cu cele tradi!ionale reprezint" obiectivul declarat al reglement"rii.
'Aceasta stabile#te principii #i responsabilit"!i comune, modalit"!ile de asigurare a unei baze
#tiin!iIice solide, proceduri eIiciente pentru a sus!ine procesul de luare a deciziilor #i 'se aplic"
n toate stadiile de produc!ie, procesare #i distribu!ie a alimentelor #i a hranei pentru animale,
cu excep!ia produc!iei primare pentru uz propriu.

2.1 Structura legisla!iei n domeniul siguran!ei alimentare
Sistemul legislativ al Comunit"!ii europene utilizeaz" aceste instrumente:

! !"#$%&'"()" ale Parlamentului #i Consiliului sau ale Comisiei
1
. Acestea se aplic"
direct tuturor Statelor Membre #i devin obligatorii odat" cu adoptarea #i publicarea lor.
Sunt obligatorii pentru toate Statele Membre.
! +,-".),/" ale Consiliului (EC)
2
. Acestea descriu obiective obligatorii dar permit Statelor
Membre o doz" de Ilexibilitate n transpunerea n legisla!ia na!ional"
3
. O directiv" poate
permite anumite derog"ri (excep!ii) pentru legisla!ia #i practica na!ional". n cadrul
Iiec"rei directive este precizat cnd devine interzis" acceptarea pe pia!" a produselor
neconIorme.
! +".,0,,%" sunt documente care oblig" p"r!ile c"rora li se adreseaz". P"r!ile pot Ii State
Membre, companii sau persoane.
Legisla!ia european" n domeniul siguran!ei alimentelor are implica!ii att orizontale, ct #i
verticale.
! 1-,02()&%": un anumit aspect al legii este aplicabil tuturor alimentelor sau grupelor de
alimente (de exemplu: igiena, etichetarea, aditivii #i ambalarea).
! 3"-),.&%": sunt reglementate anumite alimente (sucuri de Iructe, de exemplu) #i sunt
prescrise standarde ce controleaz" toate aspectele reIeritoare la respectivele alimente
(de exemplu: materii prime, ingrediente, procesare #i etichetare).
Asigurarea siguran!ei alimentelor n economia de pia!" presupune instrumente suplimentare
op!ionale:
! 45,6$-, 6" 7$(" 8-&.),., existente la nivel na!ional sau comunitar pentru a veni n
sprijinul operatorilor din industria alimentar": Bune practici n aglicultur" (GAP), Bune
practici veterinare (GVP), Bune practici n domeniul igienei (GHP), Bune practici de

1
Regulamentele, conIorm art. 189 TCE, pot Ii adoptate de c"tre Consiliu #i Comisie, n redactarea dat" acestui
articol prin TUE, se #tabiIe#te c" Regulamentele pot Ii adoptate de Consiliu #i PE, n comun. n practic", Regulamentele
de Baz" sunt cele elaborate de c"tre Consiliu,, iar cele de Aplicare sunt ale Consiliului sau ale Comisiei (art. 155 TCE sau
124 TCEEA).
2
Directivele sunt adoptate de c"tre Parlamentul European mpreun" cu Consiliul, de c"tre Consiliu #i Comisie, n
general, Consiliul este cel care elaboreaz" directive.
3
Directiva oblig" toate statele membre n leg"tur" cu Iinalitatea lor, dar las" la nivelul instan!elor na!ionale alegerea Iormei
#i a mijloacelor necesare atingerii acesteia. Directiva, spre deosebire de regulament, nu are aplicabilitate generala
dect n cazuri exceptionale si atunci precizeaza expres; directiva are anumiti destinatari desemnati (numai statele
membre), n plus Iiind incompleta din punct de vedere juridic, n sensul ca ea cuprinde un singur element (care
este si obligatoriu), si anume: scopul pe care statele membre trebuie sa l atinga; mijloacele, Iormele de atingere a
sa sunt lasate la latitudinea acestora.
6
produc!ie (GPP), Bune practici de distribu!ie (GDP), Bune practici de comercializare
(GTP).
! 9)&(6&-6"%" :;< !, =91 Sistemul de management al siguran!ei alimentelor EN ISO
22000, cerin!e ce trebuie ndeplinite de orice operator din industria alimentar".
Standardul EN ISO 22005 al posibilit"!ii de identiIicare #i urm"rire a alimentelor #i a
hranei pentru animale. Standardul EN ISO 9001 care con!ine cerin!e pentru sistemele de
management al calit"!ii. Toate acestea sunt instrumente op!ionale care pot Ii utilizate de
operatorii din industria alimentar" n urma ob!inerii certiIic"rii de la un organism
acreditat.
! 9)&(6&-6"%" 8-,/&)" reprezint" anumite cerin!e de siguran!" a alimentelor realizate de
anumi!i comercian!i cu scopul de a-#i demonstra responsabilitatea privind unele m"rci.
Dintre acestea amintim: Standardul Interna!ional al Alimentelor sau Standardul Global
BRC privind siguran!a alimentelor. Anumi!i produc"tori interna!ionali de alimente pot
cere Iurnizorilor s" aplice acelea#i standarde sau unele similare.
2.2 Legisla!ia aplicabil"
! Actul normativ cadru pentru siguran!a alimentelor - Regulamentul (EC) 178/2002
! Pachetul privind igiena - Regulamente
! 852/2004 privind igiena alimentelor
! 853/2004 privind alimentele de origine animal"
! 854/2004 reguli pentru controlul oficial al produselor de origine animal"
! 183/2005 privind igiena hranei pentru animale
! 882/2004 privind controalele oficiale asupra alimentelor #i a hranei pentru
animale
! Criterii microbiologice pentru alimente - Regulamentul EC 2073/2005.
! Etichetarea alimentelor - Directiva 2000/13
! Reglement"ri privind OMG - Regulamentele 1829/2003 #i 1830/2003
! Materiale pentru ambalat - Regulamentul 1935/2004
! Aditivi, coloran!i #i ndulcitori alimentari Directivele 89/107, 94/35, 94/36 EEC #i
95/2/EEC
! Nivele maxime admise ai unor contaminan!i - Regulamentul 1881/2006.
7
3. Responsabilit"!ile operatorilor din industria alimentar"
3.1 Actul normativ cadru privind alimentele (General food law
4
)
3.1.1 Definirea alimentelor #i a hranei pentru animale
>%,'"()"%" reprezint" 'orice substan!" sau produs, procesat n totalitate, par!ial sau deloc, care
urmeaz" a Ii ingerat de oameni. Alimentele include b"uturi, gum" de mestecat #i orice alte
substan!e, inclusiv apa, ncorporate n mod inten!ionat n alimente n timpul procesului de
Iabrica!ie. Alimentele nu includ:
" hrana pentru animele
" animalele vii, cu excep!ia celor care sunt preg"tite #i plasate pe pia!" pentru a Ii
consummate de oameni;
" plantele nainte de a Ii recoltate;
" produsele medicinale
5
;
" cosmeticele
6
;
" tutunul #i produsele din tutun
7
;
" substan!e narcotice
8
;
" reziduurile.

3.1.2 Cerin!e de siguran!" a alimentelor
Reglement"rile privind siguran!a alimentelor urmeaz" principiul 'de la Ierm" la Iurculi!" #i se
aplic" inclusiv produc!iei #i manipul"rii primare.
Articolul 14 prevede Iaptul c" &%,'"()"%" ($ /2- ?, 8%&@&)" 8" 8,&"# 6&.# ($ @$() @,#$-"A
n continuare se vor explica termenii 8%&@&-" 8" 8,&"# #i &%,'"()" ("@,#$-".
Plasarea pe pia!" reprezint" mai mult dect doar vnzarea sau prezentarea produselor
alimentare. Plasarea pe pia!" presupune 'de!inerea alimentelor n scopul comercializ"rii sau
transIer"rii gratis sau contra cost, vnzarea #i distribuirea acestora. Acest lucru nseamn" c"
produsele nesigure sau care urmeaz" a Ii Iolosite n alte scopuri dect cele de alimente, dar care
se aIl" Iizic n interiorul unei unit"!i de depozitare/producere/comercializare a alimentelor,
trebuie marcat cu claritate ca Iiind produse non-alimentare.

DeIinirea siguran!ei alimentelor este destul de strict" #i nu se reIer" doar la proprietatea
alimentelor de a nu Ii periculoase #i de a cauza mboln"vire imediat": 'alimentele sunt nesigure
dac" pun s"n"tatea n pericol #i/sau nu sunt potrivite pentru a Ii consumate de oameni, !innd
cont de:
- condi!iile normale de utilizare a alimentelor de c"tre consumator;
- inIorma!iile oIerite consumatorilor, inclusiv cele de pe eticheta produsului,
privind evitarea anumitor eIecte secundare asupra s"n"t"!ii;!
Regulamentul (EC) Nr 178/2002 al Parlamentului #i Consiliului European din 28 Ianuarie 2002 privind
principiile generale #i cerin!ele privind alimentele care stabile#te Autoritatea European" pentru Siguran!a
Produselor #i procedurile speciIice garant"rii siguran!ei alimentelor, Official Journal of the European Union,
Februarie 2002, pp. 1-24.
5
Directiva 65/65/EEC #i Directiva 92/73/EEC
6
Directiva 76/768/EEC
7
Directiva 76/768/EEC
8
Conven!ia Na!iunilor Unite privind Drogurile Narcotice din 1961
8
Pentru a determina dac" un produs este sau nu periculos pentru s"n"tate, trebuie s" se ia n
considerare:
- eIectele imediate sau pe termen scurt sau lung ale alimentelor asupra s"n"t"!ii
persoanelor care le consum", ct #i eIectele pe care le pot avea asupra
genera!iilor viitoare;
- eIectele toxice cumulative probabile;
- sensibilit"!ile unor categorii speciIice de consumatori.

Alimentele nu sunt adecvate pentru a Ii consumate de oameni dac" sunt alterate, Iie prin
inteven!ii externe, Iie prin puteIac!ie, deteriorare sau degradare.
n acela#i mod, hrana pentru animale nu poate Ii plasat" pe pia!" sau consumat" de animale,
care vor Ii utilizate ulterior pentru producerea de alimente, dac" este nesigur". Hrana pentru
animale este considerat" nesigur" dac" are eIecte adverse asupra s"n"t"!ii oamenilor sau
animalelor #i/sau Iace ca alimentele ob!inute de la animalele care o consum" s" Iie nesigure
pentru consumul uman.

Aspecte suplimentare privind siguran!a produselor:

Atunci cnd alimentele sau hrana pentru animale considerate nesigure Iac parte dintr-un
lot/grup, se presupune c" toate celelalte alimente din acel lot sunt la rndul lor nesigure, cu
excep!ia cazului n care analize viitoare demonstreaz" contrariul. n acest caz, operatorul din
industria alimentar" va lua m"suri pentru a preveni ca produsul nesigur s" intre n lan!ul de
consum, cu excep!ia cazului n care:
- nivelul de risc al alimentelor a Iost redus pn" la unul acceptabil;
- nivelul de risc al alimentelor va Ii redus pn" la un nivel acceptabil nainte ca
acestea s" intre n consum;
- produsul prezint" un nivel de risc acceptabil, n ciuda neconIormit"!ii.

n general, alimentele care sunt n concordan!" cu reglement"rile comunitare speciIice
siguran!ei alimentelor vor Ii considerate sigure n privin!a aspectelor reglementate.

Operatorul din industria alimentar" ar trebui s" #tie c" respectarea legilor privind alimentele nu
garanteaz" siguran!a alimentelor. n anumite cazuri poate Ii aplicat principiul preven!iei, n
special atunci cnd, 'n urma analiz"rii inIorma!iilor disponibile este identiIicat riscul apari!iei
unor eIecte negative asupra s"n"t"!ii, dar nu exist" nc" certitudinea #tiin!iIic".

Dac" nu exist" reglement"ri speciIice la nivel comunitar, alimentele/hrana pentru animale vor Ii
considerate sigure dac" sunt conIorme cu cerintele legisla!iei na!ionale a statului membru n
care acestea se comercializeaz".

3.1.3 Responsabilitatea pentru siguran!a alimentelor
18"-&)2-$% 6,( ,(6$@)-,& &%,'"()&-# este 'persoana Iizic" sau juridic" responsabil" pentru
respectarea legisla!iei din domeniul alimentar n cadrul activit"!ii sale. Acesta poate Ii
proprietarul, managerul general sau managerul responsabil cu calitatea al unei unit"!i de
produc!ie care Iurnizeaz" un aliment sau o component" a acestuia.9
Operatorii din induatria alimentar" #i a hranei pentru animale trebuie s":
1. se asigure c" alimentele sau hrana pentru animale satisIac cerin!ele legale
corespunz"toare;
2. veriIice ndeplinirea obliga!iilor legale;
3. se asigure c" produsele pot Ii veriIicate cu u#urin!";
4. retrag" din circula!ie alimentele care nu sunt n concordan!" cu cerin!ele de siguran!" a
alimentelor;
5. notiIice:
- consumatorii #i autorit"!ile abilitate atunci cnd anumite produse neconIorme au
ajuns pe pia!";
- autorit"!ile abilitate dac" alimentele plasate pe pia!" pot Ii d"un"toare s"n"t"!ii #i
care sunt m"surile luate pentru prevenirea riscurilor.
6. coopereze cu autorit"!ile abilitate n vederea prevenirii riscurilor.
3.1.4 Identificarea
'IdentiIicarea reprezint" abilitatea de a urm"ri traseul parcurs de un produs alimentar, de hrana
pentru animale, de un animal utilizat pentru a ob!ine alimente sau de o substan!" ce va Ii
ncorporat" ntr-un produs alimentar, pe parcursul tuturor stadiilor produc!iei, proces"rii #i
distribu!iei.
IMM-urile trebuie s" creeze sisteme #i proceduri de lucru care s" permit" autorit"!ilor abilitate
s" ob!in" inIorma!iile de care au nevoie.
InIorma!ii suplimentare despre sistemul, procedurile #i principiile de baz" ale capacit"!ii de
identiIicare sunt oIerite de standardul op!ional EN ISO 22005:2007.
3.1.5 Echivalen!a import - export
Alimentele sau hrana pentru animale importate sau exportate trebuie s" respecte legisla!ia
comunitar" sau cerin!ele prev"zute de un anumit protocol ncheiat ntre Comunitate #i !ara
exportatoare.

A Iost publicat un ghid de aplicare a anumitor articole ale Regulamentului 178/2002.


3.2 Igiena alimentelor #i a hranei pentru animale
Seria de reglement"ri privind igiena alimentelor #i a hranei pentru animale este cunoscut" sub
denumirea de 'pachetul privind igiena.
Acesta prezint" o abordare integrat" necesar" pentru asigurarea siguran!ei alimentelor de la
momentul lans"rii n Iabrica!ie #i pn" la plasarea pe pia!". Fiecare operator din industria
alimentar" care intervine n procesul de Iabrica!ie distribu!ie lansare pe pia!", ar trebui s" se
asigure c" siguran!a aimentelor nu este compromis".
10
3.2.1 Cerin!e generale privind siguran!a alimentelor
ConIorm Regulamentului EC 852/2004 privind igiena alimentelor
9
to!i operatorii din industria
alimentar" trebuie s" adopte urm"toarele m"suri:
" adoptarea procedurilor necesare ndeplinirii obiectivelor Regulamentului
men!ionate n:
- Anexa I: M"suri generale de igien" pentru produc!ia primar";
- Anexa II: M"suri generale de igien" pentru toate stadiile procesului
Iabricare distribuire lansare pr pia!".
" implementarea de proceduri conIorm principiilor HACCP;
" ndeplinirea cerin!elor privind temperatura alimentelor;
" ndeplinirea criteriilor de natur" microbiologic";
" asigurarea e#antion"rii #i eIectuarea de analize.

Autorit"!ile na!ionale abilitate trebuie anun!ate care sunt toate punctele de lucru ale unui
operator din industria alimentar".

Aplicarea principiilor HACCP privind analiza riscului #i a punctelor critice de control este
obligatorie pentru cei ce proceseaz" alimentele. Este recomandabil, ns", s" Iie aplicate #i n
produc!ia primar".
ConIorm Codex Alimentarius, HACCP con!ine 7 principii #i 12 etape de dezvoltare a
sistemului.

Etapa 1 B2-'&-"& ".5,8", C>::D
Etapa 2 +"@.-,"-"& 8-26$@$%$,E8-26$@"%2-
Etapa 3 =6"(),?,.&-"& 6"@),(&",", 8-26$@"%2-
Etapa 4 !"&%,0&-"& 6,&#-&'", ?%$F$%$, 6" 8-26$.","
Etapa 5 :2(?,-'&-"& %& ?&"& %2.$%$, & 6,&#-&'",
Etapa 6 Principiul 1 !"&%,0&-"& &(&%,0", -,@.$-,%2-
Etapa 7 Principiul 2 +")"-',(&-"& 8$(.)"%2- .-,),." 6" .2()-2% GD::H
Etapa 8 Principiul 3 9)&7,%,-"& $(2- %,',)" 8"()-$ ?,".&-" D::
Etapa 9 Principiul 4
9)&7,%,-"& $($, @,@)"' 6" '2(,)2-,0&-" 8"()-$
?,".&-" D::
Etapa 10 Principiul 5 9)&7,%,-"& &.",$(,%2- .2-".),/"
Etapa 11 Principiul 6 9)&7,%,-"& 8-2."6$-,%2- 6" /"-,?,.&-"
Etapa 12 Principiul 7
9)&7,%,-"& 62.$'"()"%2- ("."@&-" !, & '26$%$, 6"
&-5,/&-" & &."@)2-&

Ghidul pentru aplicarea HACCP n IMM-uri a Iost publicat de Direc!ia General" S"n"tate #i
Consumatori
10
. Standardul op!ional EN ISO 22000:2005 poate Ii Iolosit ca punct de inIormare

"
#$%&'()$*+&' ,-*./'/&'&/ "/ 0(1'()$*+&'&/ 2&1-3$(* *14 5678799! :/* 7" (31/'/$ 799! 31/;/*: /%/$*( ('/)$*+$'-1
<9
Comisia European", Direc!ia General" S"n"tate #i Consumatori: Ghid de implementare a procedurilor bazate pe
principiile HACCP #i Iacilitarea implement"rii principiilor HACCP n anumite sectoare ale industriei alimentare,
Bruxelles, 16 Noiembrie 2005
11
pentru implementarea #i men!inerea unui sistem eIicace de management al siguran!ei
alimentelor.

Aspecte semniIicative reIeritoare la HACCP:

1. Responsabilitatea principal" privind siguran!a alimentelor i revine operatorului din
industria alimentar". Nu mai este acceptabil ca Iiind suIicient" existen!a unei
#tampile de conIirmare din partea unei institu!ii de inspectare, a#a cum procedau n
trecut unii operatori. Reglement"rile prev"zute n Regulament sunt Iormulate adesea
utiliznd expresii precum 'atunci cnd este cazul, 'atunci cnd este necesar,
'adecvat #i 'suIicient. HACCP poate Ii utilizat ca #i instrument de analiz" a
relevan!ei unei cerin!e.
2. Aplicarea principiilor HACCP presupune crearea unor condi!ii #i proceduri de
prevenire, eliminare sau mineralizare a de#eurilor alimentare.

Procedurile bazate pe principiile HACCP pot Ii: tratarea termic", pasteurizarea,
sterilizarea, UHT, conservarea sau dezinIectarea chimic", aplicarea de antioxidan!i,
controlul temperaturii etc., n cazul riscurilor chimice sau detect"rii unor corpuri
str"ine.
Att operatorii, ct #i autorit"!ile abilitate, trebuie s" con#tientizeze Iaptul c"
HACCP permite aplicarea Ilexibil" a regulilor de igien" alimentar", nlocuind
reglement"rile stricte anterioare.
3. Uneori, HACCP este perceput de industria alimentar" ca Iiind un instrument
inadecvat, datorit" p"rerilor diIerite ale autorit"!ilor abilitate cu privire la m"surile
luate de un anumit operator. Pentru a elimina polemicile privind combinarea
m"surilor de control, Regulamentul ncurajeaz" elaborarea unor ghiduri de bune
practici pentru anumite sectoare. Acestea pot Ii realizate de institu!ii relevante din
sectorul alimentar sau de institute de cercetare care oIer" asisten!" IMM-urilor.

Anexa I a Regulamentului 852/2004 con!ine reglement"ri privind igiena produc!iei primare #i a
opera!iunilor asociate, precum tratamentele post-recoltare, transportul #i depozitarea produselor
de origine vegetal" sau animal".
Anexa II a Regulamentului 852/2004 con!ine reglement"ri privind m"surile de igien" ce trebuie
luate de to!i produc"torii #i distribuitorii. n cadrul acesteia sunt speciIicate:
I. Cerin!ele generale de igien" pentru loca!iile n care se proceseaz" alimentele;
II. Condi!iile speciIice ce trebuie ndeplinite de nc"perile n care alimentele sunt
preparate, tratate sau procesate;
III. Condi!iile ce trebuie ndeplinite de loca!iile temporare;
IV. Condi!iile ce trebuie asigurate pentru transport;
V. Igiena echipamentelor;
VI. Depozitarea #i manipularea de#eurilor alimentare;
VII. Furnizarea de ap";
VIII. Cerin!ele de igien" personal";
IX. Condi!ii aplicabile alimentelor;
X. Condi!ii de ambalare #i mpachetare;
XI. Cerin!e pentru tratamentul termic;
XII. Training-ul salaria!ilor.
12
Anexa II prezint" cadrul legislativ relevant pentru IMM-uri. Mai multe inIorma!ii vor Ii
Iurnizate n Partea a 4-a. Ghidul de aplicare pentru IMM-uri a Regulamentului
825/2004 a Iost publicat de Direc!ia General" S"n"tate #i Consumatori
11
.

3.2.2 Reguli de igien" specifice pentru produsele de origine animal"
Regulamentul (EC) nr. 853/2004
12
con!ine reguli speciIice privind igiena alimentelor de
origine animal" pentru operatorii din industria alimentar" #i vine n completarea
Regulamentului (EC) nr. 852/2004. Acesta nlocuie#te 41 de directive aplicabile pn" n Mai
2004. Se va aplica produselor procesate sau neprocesate de origine animal":
I. Carnea provenit" de la ungulatele (copitate) domestice;
II. Carnea provenit" de la galinacee;
III. Carnea provenit" de la animale domestice;
IV. Carnea de vnat;
V. Carne tocat" sau separat" mecanic;
VI. Produse din carne;
VII. Produc!ia #i recoltarea molu#telor bivalve vii;
VIII. Produse piscicole;
IX. Lapte crud #i produse lactate;
X. Ou" #i produse din ou";
XI. Picioare de broasc" #i melcii;
XII. Gr"simi animale;
XIII. Intestine tratate;
XIV. Gelatin";
XV. Colagen.
Regulamentul nu se aplic" alimentelor care con!in att produse de origine vegetal" ct #i
produse de origine animal" (exemplu: pizza congelat"). Materiile prime, produsele de origine
animal" procesate utilizate pentru prepararea unor astIel de alimente vor Ii ob!inute #i
manipulate n conIormitate cu Regulamentul nr. 853. Regulamentul con!ine:
" nregistrarea obligatorie a punctelor de lucru
" Reguli de etichetare
" Reguli pentru importul produselor de origine animal"

Anexa I deIine#te produsele de origine animal".

Anexa III speciIic" cerin!ele de igien" pentru alimentele relevante sau produsele de origine
animal":
" Cerin!e pentru produc!ie #i recoltare;
" Transportul #i manipularea animalelor vii;
" Standarde de s"n"tate, de exemplu concentra!ia maxim" de toxine pentru
produsele piscicole;
Cerin!e pentru carmangerii #i spa!ii de procesare;

11
Comisia European", Direc!ia General" S"n"tate #i Consumatori: Ghid de implementare a anumitor reglement"ri
ale Regulamentului nr. 852/2004 privind igiena alimentelor, Bruxelles, 21 Decembrie 2005
12
Regulamentul Consiliului #i Parlamentului European nr. 853/2004 din 29 aprilie 2004 privind regulile speciIice
de igien" pentru alimentele de origine animal"
13
" Cerin!e pentru materiile prime;
" Cerin!e de igien" a proceselor;
" Cerin!e pentru tratementele termice echipamente #i temperaturi;
" Criterii de control al temperaturii;
" Inspec!ii ante mortem #i post mortem;
" Cerin!e speciIice de ambalare, mpachetare #i etichetare;
" Depozitarea #i transportul produselor.

Cerin!e administrative adi!ionale sunt cuprinse n Regulamentul Comisiei nr. 2074/2005
13
#i n
Regulamentul Comisiei nr. 2074/2005
14
. Ghidul privind aplicarea Regulamentului 825/2004 a
Iost publicat de Direc!ia General" S"n"tate #i Consumatori
15
.

3.2.3 Igiena hranei pentru animale
Responsabilit"!ile operatorilor din industria hranei pentru animale, conIorm Regulamentului
183/2005, sunt:
" Asigurarea siguran!ei alimentelor pe parcursul ntregului proces de produc!ie;
" Utilizarea Ghidurilor de Igien";
" Implementarea HACCP;
" Respectarea cerin!elor privind importul produselor;
" nregistrarea #i ob!inerea aprob"rilor pentru punctele de lucru;
" Obligativitatea identiIic"rii;
" Cerin!e de notiIicare.

Se aplic" Regulamentul 1831/2003 privind aditivii utiliza!i n hrana pentru animale #i Directiva
Consiliului nr. 32/2002/EC privind substan!ele care nu sunt permise n hrana pentru animale. n
prezent se lucreaz" la propuneri privind aplicarea unor criterii microbiologice.

3.3 Criterii microbiene pentru alimente
Pentru a preveni interpret"ri diIerite ale siguran!ei alimentelor, Comisia European" a elaborat o
serie de criterii de siguran!" armonizate privind acceptabilitatea alimentelor din punctul de
vedere al prezen!ei anumitor micro-organisme patogene
16
. Se aplic" 2 tipuri de criterii
microbiene:

<=
Regulamentul Comisiei nr. 2074/2005 din 5 Decembrie 2005 care con!ine m"suri de implementare pentru
anumite produse aIlate sub inciden!a Regulamentului Parlamentului #i Consiliului European nr. 853/2004 #i
reglementeaz" organizarea controalelor oIiciale aIlate sub inciden!a Regulamentului Parlamentului #i Consiliului
European nr. 854/2004 #i al Regulamentului Parlamentului #i Consiliului European nr. 882/2004
14
Regulamentul Comisiei nr. 2076/2005 din 5 decembrie 2005 care con!ine normele de implementare pentru
Regulamentele Parlamentului #i Consiliului European nr. 853/2004, 854/2004 #i 882/2004, Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene din 22 Decembrie 2005
15
Comisia European", Direc!ia General" S"n"tate #i Consumatori: Ghidul de implementare a anumitor
reglement"ri cuprinse n Regulamentul nr. 853/2004 privind igiena alimentelor de origine animal", Bruxelles, 21
decembrie 2005.
16
Regulamentul Comisiei (EC) nr. 2073/2005 din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiene pentru
alimente, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 22 decembrie 2005
14
a) Criteriul microbiologic privind siguran!a alimentelor reprezint" limita n aIara c"reia
alimentele ar trebui considerate contaminate cu anumite micro-organisme. Se aplic"
tuturor produselor plasate pe pia!". Dac" rezultatele test"rii sunt nesatisI"c"toare,
respectivul produs (lot) trebuie retras de pe pia!" #i trebuie luate m"suri corrective.
'Patogeni: Salmonella, Listeria monocvtogenes, Staphvlococcus aureus, Escherichia
coli, Enterobacter saka:akii.
Alimente: alimente gata preparate, carne tocat", gelatin" #i colagen, produse lactate
preparate din lapte crud, lapte praI, nghe!at", produse din ou", crustacee #i molu#te
g"tite, molu#te bivalve vii, melci, produse piscicole, sucuri de legume #i Iructe
nepasteurizate, semin!e etc.
b) Criteriul microbiologic privind igiena proceselor oIer" inIorma!ii privind
acceptabilitatea proceselor de Iabrica!ie, manipulare #i distribu!ie. Acest criteriu nu se
aplic" produselor plasate pe pia!". Criteriul Iixeaz" o valoare maxim" a contamin"rii
admise, iar dac" aceasta este dep"#it se impun ac!iuni corective pentru a men!ine igiena
procesului n limitele stabilite prin lege.
Micro-organisme: Salmonella, Enterobacteriaceae, Escherichia coli.
Alimente: carcase de animale, carne tocat", lapte pasteurizat, brnzeturi, lapte praI,
lapte pentru bebelu#i, produse lactate preparate din lapte crud, produse din ou", produse
piscicole, sucuri de legum #i Iructe nepasteurizate.
Criteriul microbian deIine#te urm"toarele:
" alimentele c"ruia i se aplic";
" procesele de Iabrica!ie n care se aplic";
" numele sau speciile de micro-organisme bacterii, viru#i, alge, protozoare parazite etc;
" limitele microbiene absen!a, prezen!a sau num"rul de micro-organisme #i/sau
cantitatea de toxine pe unitate de mas", volum, supraIa!" sau lot;
" planul de e#antionare;
" num"rul de unit"!i analitice care ar trebui s" se ncadreze n aceste limite;
" metode analitice, incluznd, cnd e necesar, eroarea de m"surare;
" m"surile corective ce trebuie luate atunci cnd nu se ndepline#te criteriul: controlul
materiilor prime, igiena, temperatura #i termenul de valabilitate a produsului.

Exist" dou" tipuri de clasiIicare pentru criteriul microbiologic:
a) Procesul sau produsul este:
" satisI"c"tor, dac" rezultatul este " m;
" nesatisI"c"tor, dac" rezultatul este ~ m.
b) Procesul este:
" satisI"c"tor, dac" rezultatul este " m;
" acceptabil, dac" rezultatul este ntre m #i M;
" nesatisI"c"tor, dac" rezultatul este ~ M.
Analizele microbiologice de sine st"t"toare nu vor garanta niciodat" siguran!a unui aliment
testat. Reglement"rile subliniaz" Iaptul c" siguran!a alimentelor este asigurat" n principal de o
abordare preventiv", precum implementarea unor bune practici de igien" #i aplicarea unor
proceduri bazate pe principiile HACCP. A#adar, criteriile microbiologice reprezint" o parte
integrant" a implement"rii procedurilor bazate pe HACCP.
15
Pentru a respecta criteriile microbiologice, operatorii din industria alimentar" vor:
" testa ncadrarea n valorile stabilite pentru un anumit criteriu prin e#antionare;
" realiza studii pentru a investiga respectarea criteriilor n cadrul termenului de
valabilitate;
" implementa m"suri corective, dac" este cazul, n concordan!" cu planul HACCP,
legisla!ia din domeniu #i/sau cu instruc!iunile date de autorit"!ile abilitate;
" lua m"suri pentru a determina cauza unor rezultate nesatisI"c"toare pentru a preveni
alte contamin"ri microbiologice.
Un criteriu microbian speciIic l reprezint" testarea c"rnii de c"tre autorit"!i pentru depistarea
Trichinella, conIorm Regulamentului Comisiei nr. 2075/2005
17


3.4 Controlul oficial al alimentelor #i a hranei pentru animale
Autorit"!ile nationale #i comunitare pot realiza audituri ale igienei produselor de origine
animal" conIorm Regulamentului (EC) 854/2004
18
pentru a veriIica:
" design-ul #i mentenan!a loca!iei #i ale echipamentelor;
" igiena pre #i post opera!ional";
" igiena personalului;
" instruirea (igien", proceduri);
" combaterea d"un"torilor;
" calitatea apei;
" controlul temperaturii;
" intr"rile de alimente ie#irile de alimente (documente).

Se pot realiza #i audituri HACCP ale produselor de origine animal" conIorm Regulamentului
(EC) 854/2004 pentru a veriIica:
" aplicarea continu" #i corespunz"toare a procedurilor;
" conIormitatea cu criteriile microbiologice;
" conIormitatea n privin!a reziduurilor, contamin"rii #i substan!elor interzise;
" absen!a riscurilor de natur" Iizic".
To!i operatorii din industria alimentar" vor Ii nspecta!i sau audita!i conIorm Regulamnetului
(EC) nr. 882/2004
19
. Regulamentul abiliteaz" autorit"!ile competente s" ia m"suri dac"
identiIic" neconIormit"!i pentru a se asigur" c" operatorul din industria alimentar" remediaz"
situa!ia. Autorit"!ile pot:


<>
Regulamentului Comisiei nr. 2075/2005 din 5 decembrie 2005 care stabile#te reguli speciIice pentru controalele
oIiciale
18
Regulamentul Parlamentului #i Consiliului European nr. 854/2004 care stabile#te reguli speciIice pentru
organizarea controalelor oIiciale ale produselor de origine animal" pentru uz uman, Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene din 25 iunie 2004
19
Regulamentul Parlamentului #i Consiliului European nr. 882/2004 privind controalele oIiciale realizate pentru a
veriIica respectarea concordan!ei cu legisla!ia din domeniu, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 19 Aprilie
2004
16
" impune proceduri de igienizare;
" s" restric!ioneze sau s" interzic" plasarea pe pia!";
" s" impun" retagerea #i distrugerea anumitor produse;
" s" autorizeze utilizarea produselor n alte scopuri;
" s" suspende sau s" retrag" autoriza!ia unui punct de lucru;
" s" suspende/nchid" o parte sau ntreaga loca!ie;
" s" impun" distrugerea unor loturi provenite din ter!e !"ri;
" s" ia m"suri suplimentare pentru a garanta siguran!a alimentelor.

3.5 Etichetarea alimentelor - declararea substan!elor alergene
ConIorm Articolului 14 (3) al Regulamentului 178/2002/EC, inIorma!iile puse la dispozi!ia
consumatorilor, inclusiv cele de pe etichet", au rolul de a comunica aspecte reIeritoare la
siguran!a alimentelor. Operatorul din industria alimentar" se va asigura c" alimentele livrate
consumatorilor Iinali #i/sau cele livrate unor restaurante, spitale, cantine etc. sunt nso!ite de
inIorma!ii conIorm directivei privind etichetarea. Anumite inIorma!ii sunt importante din
punctul de vedere al siguran!ei alimentare. De exemplu:
" Lista de ingrediente, n cazul alimentelor care con!in substan!e alergene cunoscute;
" Termenul de valabilitate al alimentelor care, din punct de vedere microbiologic sunt
Ioarte perisabile;
" Condi!iile speciale de depozitare, atunci cnd e necesar" depozitarea la rece;
" Condi!iile de utilizare, cnd e necesar" aplicarea unui tratament termic eIicace pentru a
asigura siguran!a alimentelor.

Prezen!a substan!elor alergene trebuie indicat" pe etichete, utiliznd una din urm"toarele
modalit"!i:
a) S" Iie incluse n numele produsului, de exemplu: ciocolat" cu lapte;
b) S" Iie incluse n lista de ingrediente, de exemplu: I"in" de gru, praI de ou";
c) Utiliznd cuvntul 'con!ine, urmat de numele ingredientelor. De exemplu:
I"in" de gru, zah"r, ulei #i gr"simi vegetale, agent de aInare, (sodium
hydrocarbonate), sare, scor!i#oar".
Directivele 2003/89/EC
20
#i 2006/142/EC
21
con!in liste de alergeni. Ulterior, anumite
ingrediente au Iost excluse din lista de alergeni (amidonul #i uleiurile vegetale puriIicate sau
anumite ingrediente utilizate la Iabricarea b"uturilor alcoolice)
22
, dar aceast" modiIicare se
aplic" doar alimentelor plasate pe pia!" sau etichetate nainte de 31 mai 2009. Cea mai recent"
versiune a listei de alergeni, actualizat" n 2007
23
, este:
1. Cereale ce con!in gluten (exemple: gru, secar", orz, ov"z, sau alte specii hibride ale
acestora) #i produsele ob!inute din acestea, exceptnd:
a) siropuri de glucoz" ob!inute din gru, inclusiv dextroza;
b) maltodextrine ob!inute din gru;

79
Directiva 2003/89/EC din 10 noiembrie 2003 privind indicarea ingredientelor alimentelor, Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene din 25 noiembrie 2003
21
Directiva 2006/142/EC din 22 decembrie 2006, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 23.12.2006
22
Directiva 2005/26/EC din 21 martie 2005 care stabile#te o list" de ingrediente excluse din Anexa III a Directivei
2000/13/EC, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 23 decembrie 2006
23
Directiva 2007/68/EC din 27 noiembrie 2007, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28 noiembrie 2007
17
c) siropuri de glucoz" ob!inute din orz;
d) cereale utilizate pentru ob!inerea alcoolului etilic Iolosit la Iabricarea de b"uturi
spirtoase #i alte b"uturi alcoolice.
2. Crustacee #i produse realizate din acestea.
3. Ou" #i produse realizate din acestea.
4. Pe#te #i produse realizate din acestea, exceptnd:
a) gelatina de pe#te utilizat" la Iabricarea de vitamine;
b) gelatina de pe#te utilizat" la Iabricarea berii #i a vinului.
5. Alune #i produse realizate din acestea.
6. Semin!e de soia #i produse realizate din acestea, exceptnd:
a) uleiul raIinat din semin!e de soia;
b) tocopheroli mic#ti naturali (E306), D-alpha tocopherol natural, D-alpha
tocopherol acetat natural, D-alpha tocopherol succinat ob!inut din semin!e de
soia;
c) Iitosteroli #i esteri de Iitosterol deriva!i ob!inu!i din semin!e de soia;
d) esteri de stanol ob!inu!i din semin!e de soia;
7. Lapte #i produse lactate (inclusiv lactoza), exceptnd:
a) zer utilizat pentru ob!inerea alcoolului etilic Iolosit la Iabricarea de b"uturi
spirtoase #i alte b"uturi alcoolice.
b) lactitol.
8. Alune, exemple: migdale (Amvgdalus communis L.), alune de p"dure (Corvlus
avellana), nuci (Juglans regia), alune pecan (Carva illinoiesis (Wangenh.) K. Koch),
nuci braziliene (Bertholletia excelsa), Iistic (Pistacia vera), alune macadamia #i alune
Queensland (Macadamia ternifolia #i produse realizate din acestea, exceptnd:
a) alunele utilizate pentru ob!inerea alcoolului etilic Iolosit la Iabricarea de b"uturi
spirtoase #i alte b"uturi alcoolice.
9. $elina #i produse realizate din aceasta.
10. Mu#tarul #i produse realizate din acesta.
11. Semin!e de susan #i produse realizate din acestea.
12. Dioxid de sulI #i sulIi!i cu concentra!ii mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru
13. Lupine #i produse realizate din acestea.
14. Molu#te #i produse realizate din acestea.


3.6 Materialele care intr" n contact cu alimentele
Ambalajele, echipamentele #i ustensilele utilizate n industria alimentar" sunt realizate din
anumite substan!e, precum: ceramica, plut", cauciuc, sticl", metale #i aliaje, hrtie #i carton,
plastic, celuloz" reciclat", silicon, textile, cear" #i lemn. Elementele respective intr" n contact
direct sau indirect cu alimentele sau cu persoanele #i pot aIecta siguran!a alimentelor sau
s"n"tatea consumatorului. Orice material sau articol ce urmeaz" a intra n contact direct sau
indirect cu alimentele trebuie s" Iie suIicient de stabil, astIel nct substan!ele componente s"
nu Iie transIerate c"tre alimente astIel nct s" Iie pus" n pericol s"n"tatea consumatorilor sau
s" se modiIice inacceptabil de mult compozitia alimentelor sau chiar s" Iie deteriorate
alimentele. Pe lng" materialele tradi!ionale, industria alimentar" utilizeaz" #i tipuri noi de
materiale #i articole care nu sunt inerte:
18
" I&)"-,&%" !, &-),.2%" 6" .2()&.) &.),/"J proiectate pentru a men!ine sau mbun"t"!i activ
starea alimentului;
" I&)"-,&%" !, &-),.2%" 6" .2()&.) ,()"%,#"()"J ce au ca Iunc!ie monitorizarea st"rii
alimentului.
Regulamentul nr. 1935/2004
24
impune urm"toarea condi!ie: materialele #i articolele, inclusiv
cele active #i inteligente, trebuie s" Iie Iabricate conIorm bunelor practici de produc!ie astIel
nct, n condi!ii normale sau previzionate, s" nu transIere substan!ele componente c"tre
alimente n cantit"!i care pot:
a) Periclita s"n"tatea uman";
b) Determina modiIic"ri inacceptabile ale compozi!iei medicamentului;
c) Deteriora caracteristicile organoleptice ale alimentului;
Pentru anumite materiale #i articole (de exemplu: plastic, materiale active #i inteligente), pot Ii
adoptate m"suri speciIice care pot avea eIecte #i asupra celor care proceseaz" alimentele. De
exemplu, materialele #i articolele:
" vor Ii Iabricate din substan!e autorizate listate n legisla!ia speciIic", substan!e care vor
avea un anumit nivel de puritate;
" nu vor dep"#i limita speciIic" sau general" de migra!ie;
" vor Ii nso!ite de o declara!ie scris" care sus!ine c" acestea respect" regulile relevante.
Vor Ii disponibile documente care s" ateste aceast" conIormitate. Documentele vor Ii
prezentate autorit"!ilor abilitate la cererea acestora.
Materialele #i articolele active pot determina modiIic"ri ale compozi!iei sau propriet"!ilor
organoleptice ale alimentelor. ModiIic"rile trebuie s" respecte reglement"rile Directivei
89/107/EEC privind aditivii alimentari. Aceste substan!e:
" Vor Ii considerate ingrediente n sensul articolului 6(4)(a) al Directivei 2000/13/EC;
" Nu vor determina modiIic"ri ale compozi!iei sau propriet"!ilor organoleptice ale
alimentelor care pot induce n eroare consumatorii.
Materialele de glazurare care sunt parte component" a alimentelor #i posibil vor Ii consumate
odat" cu acestea nu intr" sub inciden!a Regulamentului nr. 1935/2004.

3.7 Etichetarea #i identificarea alimentelor modificate genetic
Alimentele modiIicate genetic reprezint" o preocupare permanent" a Comisiei Europene.
Regulamentul 1829/2003
25
#i Regulamentul 1830/2003
26
prev"d regulile care trebuie respectate
n ceea ce prive#te siguran!a, etichetarea #i identiIicarea:

24
Regulamentul (EC) nr 1935/2004 din 27 octombrie 2004 privind materialele #i articolele care intr" n contact cu
alimentele, Journaul Oficia al Uniunii Europene din 13.11.2004

25
Regulamentul (CE) Nr. 1829/2003 al Parlamentului European #i al Consiliului din 22 Septembrie 2003 privind
alimentele modiIicate genetic, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 268, 18.10.2003.

19
a) Organismelor modiIicate genetic (OMG) utilizate n scopuri alimentare;
b) Alimentelor care con!in organisme modiIicate genetic (OMG);
c) Alimentelor produse din OMG sau care con!in ingrediente ob!inute din OMG.
Pe pia!" pot Ii introduse doar organismele modiIicate genetic aprobate de autorit"!ile
competente. Alimentele care con!in OMG, care sunt produse din OMG sau care con!in
ingrediente ob!inute din OMG trebuie s" aib" una din urm"toarele etichete, nainte de a Ii
livrate consumatorilor Iinali:
" ,ModiIicate genetic sau ,produse din organisme modiIicate genetic (numele
ingredientului),
" ,Con!ine organisme modiIicate genetic (numele organismului) sau ,con!ine
ingrediente (numele ingredientului) produse din organisme modiIicate genetic (numele
organismului).
n cazul alimentelor nou ap"rute pe pia!", care diIer" semniIicativ de produsele similare, pe
etichet" trebuie s" mai apar" inIorma!ii despre compozi!ie, valoare nutri!ional" sau eIecte
nutri!ionale, modul de utilizare a produsului, implica!iile asupra st"rii de s"n"tate a anumitor
categorii de popula!ie etc.
Operatorii din industria alimentar" au obliga!ia s" transmit" n scris operatorilor care primesc
produsele inIorma!ii despre modiIicarea genetic" a produselor sau ingredientelor. La rndul lor,
ace#tia din urm" au aceea#i obliga!ie Ia!" de urm"torii operatori din lan!ul comercial.
InIorma!iile de identiIicare trebuie p"strate de operatori pentru o perioad" de cinci ani. Aceast"
regul" nu se aplic" produselor care con!in organisme modiIicate genetic ntr-un procent mai
mic de 0,9.

3.8 Aditivii alimentari
Directiva 89/107/EEC
27
reglementeaz" m"suri generale reIeritoare la aditivii alimentari.
Aditivul alimentar reprezint" o substan!" care n mod normal nu este consumat" ca atare #i care
nici nu este utilizat" drept ingredient, indiIerent de valoarea sa nutri!ional"; aditivul este acea
substan!" care este ad"ugat" n mod inten!ionat n procesul de produc!ie, procesare, preparare,
tratament, ambalare, transport sau depozitare a alimentelor, devenind n mod direct sau indirect
o component" a produselor alimentare. Amelioratorii Iolosi!i in procesele de procesare nu sunt
considera!i aditivi alimentari, deoarece nu sunt consuma!i ca ingrediente alimentare.
Aditivii alimentari sunt Iolosi!i cu scopuri precise, pentru a asigura calitatea #i stabilitatea
alimentelor o perioad" mai mare de timp. Aditivii nu au rolul de a masca utilizarea unor materii
prime de proast" calitate sau practici reprobabile. Aprobarea Iolosirii lor survine n urma unor
teste toxicologice. Pentru majoritatea alimentelor sunt stabilite limite maxime privind
cantit"!ile de aditivi alimentari care pot Ii utilizate; de asemenea, sunt prev"zute limite maxime
pentru cantit"!ile de aditivi care apar n Iorma Iinal" a produselor alimentare.

26
Regulamentul (CE) Nr. 1830/2003 al Parlamentului European #i al Consiliului din 22 Septembrie 2003 privind
identiIicarea #i etichetarea alimentelor modiIicate genetic #i a alimentelor sau produselor alimentare ob!inute din
organisme modiIicate genetic #i Directiva 2001/18/EC, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 268, 18.10.2003.
7>
Directiva Consiliului 89/107/EEC din 21 Decembrie 1988 reIeritoare la armonizarea legilor din Statele Membre
privind aditivii alimentari utiliza!i n ob!inerea alimentelor destinate consumului uman, Jurnalul Oficial al
Comunit!"ii Europene L 40, 11.2 1989.
20
Fiecare categorie de aditivi alimentari (ndulcitori
28
, coloran!i
29
#i alte clase de aditivi
30
) este
reglementat" de directive distincte.


3.9 Substan!e contaminante
Regulamentul Comisiei 1881/2006 stabile#te limitele maxime pentru utilizarea substan!elor
contaminante n ob!inerea produselor alimentare
31
; aceste limite sunt u#or de respectat dac"
sunt utilizate practici adecvate n agricultur", pescuit #i produc!ie #i dac" sunt luate n
considerare riscurile asociate consumului de produse alimentare. D-26$@"%" .&-" .2(",( $(
8-2."() '&, '&-" 6" @$7@)&("" .2()&',(&()" 6".K) ."% &6',@ ($ 82) ?, .2'"-.,&%,0&)" 8"
8,&"#A ;@)" ,()"-0,@# &'"@)".&-"& &."@)2- 8-26$@" .$ &%)" &%,'"()" @&$ $),%,0&-"& %2- .&
,(#-"6,"()"A
n cazul componentelor alimentare uscate, diluate sau procesate, operatorii din industria
alimentar" trebuie s" calculeze factorii de concentrare sau diluare. 92-)&-"& #i alte
)-&)&'"()" ?,0,." sunt permise pentru a reduce con!inutul de substan!e contaminante din alune,
nuci, Iructe uscate #i porumb. Operatorii din industria alimentar" trebuie s" aplice produselor
etichete clare.
Pentru Iiecare categorie de produse alimentare sunt stabilite limite maxime de substan!e
contaminante. Substan!ele contaminante care trebuie luate n considerare sunt: nitra!ii n spanac
#i salat"; micotoxine aIlatoxine, toxina T-2 #i HT-2 n nuci, cereale, porumb, caIea, Iructe;
metale plumb, cadmiu, mercur, seleniu; produse chimice organice cum ar Ii dioxinele din
produsele de origine animal"; hidrocarburi policiclice aromate.28
Directiva Parlamentului European #i Consiliului 94/35/CE din 30 Iunie 1994 privind utilizarea ndulcitorilor
pentru produsele alimentare, Jurnalul Oficial, L 237, 10.09.1994.
29
Directiva Parlamentului European #i Consiliului 94/36/CE din 30 Iunie 1994 privind utilizarea coloran!ilor
pentru produsele alimentare, Jurnalul Oficial, L 237, 10.09.1994.
30
Directiva Parlamentului European #i Consiliului 95/2/CE din 20 Februarie 1995 privind utilizarea altor categorii
de aditivi pentru produsele alimentare, Jurnalul Oficial L 061, 18.03.1995.
31
Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1881/2006 din 19 Decembrie 2006 privind cantit"!ile maxime de substan!e
contaminante care pot Ii utilizate n ob!inerea produselor alimentare, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 364,
20.12.2006.2
1


4
.

M
o
d
e
l
e

d
e

s
t
r
a
t
e
g
i
i

4
.
1

L
i
s
t
"

d
e

a
c
t
i
v
i
t
"
!
i

p
e
n
t
r
u

o
p
e
r
a
t
o
r
i
i

d
i
n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

a
l
i
m
e
n
t
a
r
"

(
I
M
M
-
u
r
i
)


S
a
r
c
i
n
i

D
e
t
a
l
i
i

#
i

c
o
m
e
n
t
a
r
i
i

1
.

D
e
f
i
n
i
!
i

c
l
a
r

d
o
m
e
n
i
u
l

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

#

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

u
n
e
i

l
i
s
t
e

c
u

t
o
a
t
e

t
i
p
u
r
i
l
e

s
a
u

g
r
u
p
e
l
e

d
e

p
r
o
d
u
s
e

r
e
a
l
i
z
a
t
e

#

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

u
n
e
i

l
i
s
t
e

c
u

t
o
a
t
e

a
c
t
i
v
i
t
"
!
i
l
e

d
e
s
I
"
#
u
r
a
t
e

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
r
e
a

t
u
t
u
r
o
r

l
o
c
a
!
i
i
l
o
r

n

c
a
r
e

I
i
r
m
a

#
i

d
e
s
I
"
#
o
a
r
"

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a
:

I
a
b
r
i
c
i
,

d
e
p
o
z
i
t
e

e
x
t
e
r
n
e
,

a
u
t
o
m
a
t
e

c
a
r
e

v

n
d

p
r
o
d
u
s
e
,

e
t
c
.

2
.

N
o
m
i
n
a
l
i
z
a
r
e
a

p
e
r
s
o
a
n
e
l
o
r

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
e

c
u

r
e
s
p
e
c
t
a
r
e
a

l
e
g
i
s
l
a
!
i
e
i

d
i
n

d
o
m
e
n
i
u
l

a
l
i
m
e
n
t
a
r

n

c
a
d
r
u
l

f
i
r
m
e
i


S
e

I
o
r
m
e
a
z
"

o

e
c
h
i
p
"
.

S
e

d
e
I
i
n
e
s
c

c
o
m
p
e
t
e
n
!
e
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e

p
e
n
t
r
u

m
e
m
b
r
i
i

e
c
h
i
p
e
i

(
c
a
l
i
I
i
c
a
r
e
,

e
x
p
e
r
i
e
n
!
"

p
r
o
I
e
s
i
o
n
a
l
"
,

p
r
e
g
"
t
i
r
e

#
i

a
b
i
l
i
t
"
!
i
)
.

S
e

a
s
i
g
u
r
"

t
r
a
i
n
i
n
g
-
u
l

a
d
e
c
v
a
t

p
r
i
v
i
n
d

p
r
i
n
c
i
p
i
i
l
e

H
A
C
C
P

#
i

a
p
l
i
c
a
r
e
a

l
o
r
.


3
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
!
i

c
e
r
i
n
!
e
l
e

l
e
g
a
l
e

a
p
l
i
c
a
b
i
l
e


#

S
t
u
d
i
a
!
i

r
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

g
e
n
e
r
a
l

p
r
i
v
i
n
d

i
g
i
e
n
a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r

(
8
5
2
/
2
0
0
4
)
,

i
a
r

d
a
c
"

p
r
o
d
u
c
e
!
i

s
a
u

u
t
i
l
i
z
a
!
i

p
r
o
d
u
s
e

d
e

o
r
i
g
i
n
e

a
n
i
m
a
l
"
,

s
t
u
d
i
a
!
i

#
i

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

8
5
3
/
2
0
0
4
,

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

c
a
r
e

s
u
n
t

c
e
r
i
n
!
e
l
e

r
e
g
"
s
i
t
e

n

A
n
e
x
e

c
a
r
e

s
e

a
p
l
i
c
"

I
i
r
m
e
i

d
u
m
n
e
a
v
o
a
s
t
r
"

#

C
e
r
c
e
t
a
!
i


d
a
c
"

e
x
i
s
t
"

g
h
i
d
u
r
i

d
e

b
u
n
e

p
r
a
c
t
i
c
i

l
a

n
i
v
e
l

c
o
m
u
n
i
t
a
r
,

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

c
a
r
e

s
u
n
t

c
e
r
i
n
!
e
l
e

d
e

c
o
m
p
o
z
i
!
i
e

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
s
e
l
e

d
i
e
t
e
t
i
c
e
.

4
.

V
e
r
i
f
i
c
a
!
i

n
i
v
e
l
u
l

d
e

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e

a

c
e
r
i
n
!
e
l
o
r

p
r
i
v
i
n
d

i
g
i
e
n
a

a
l
i
m
e
n
t
a
r
"

n

c
a
d
r
u
l

f
i
r
m
e
iR
e
a
l
i
z
a
!
i

u
n

a
u
d
i
t

a
l

i
g
i
e
n
e
i

c
o
n
I
o
r
m

r
e
g
l
e
m
e
n
t
"
r
i
l
o
r

d
i
n

d
o
m
e
n
i
u
.

D
e

e
x
e
m
p
l
u
:


!

F
l
u
x
u
l

d
e

p
r
o
d
u
c
!
i
e

e
s
t
e

p
r
o
i
e
c
t
a
t

n

a
#
a

I
e
l

n
c

t

r
i
s
c
u
l

d
e

c
o
n
t
a
m
i
n
a
r
e

s
"

I
i
e

m
i
n
i
m
?

!

E
s
t
e

a
d
e
c
v
a
t
"

s
e
p
a
r
a
r
e
a

d
i
n
t
r
e

d
i
v
e
r
s
e

p
r
o
d
u
s
e

n
a
t
u
r
a
l
e
,

m
a
t
e
r
i
a
l
e
,

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e
,

p
e
r
s
o
n
a
l
,

d
e
#
e
u
r
i

#
i

I
l
u
x
u
l

d
e

a
e
r
?

!

S
u
n
t

a
d
e
c
v
a
t

p
r
o
i
e
c
t
a
t
e

t
a
v
a
n
e
l
e
,

p
e
r
e
!
i
i
,

p
a
r
d
o
s
e
l
i
l
e
,

u
#
i
l
e
,

I
e
r
e
s
t
r
e
l
e
,

i
l
u
m
i
n
a
t
u
l

#
i

v
e
n
t
i
l
a
!
i
a
?

!

E
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e
l
e

s
u
n
t

u
t
i
l
i
z
a
t
e

n

s
c
o
p
u
r
i

a
d
e
c
v
a
t
e
?

!

Z
o
n
e
l
e

p
e
n
t
r
u

s
a
l
a
r
i
a
!
i

(
v
e
s
t
i
a
r
e
l
e
,

t
o
a
l
e
t
e
l
e
,

c
a
n
t
i
n
e
l
e

#
i

l
o
c
u
r
i
l
e

p
e
n
t
r
u

I
u
m
a
t
)

c
o
m
p
r
o
m
i
t

s
i
g
u
r
a
n
!
a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
?

!

C
a
l
i
t
a
t
e
a

a
p
e
i

e
s
t
e

s
u
I
i
c
i
e
n
t

d
e

b
u
n
"

p
e
n
t
r
u

a

I
i

p
o
t
a
b
i
l
"
?

A
p
a

e
s
t
e

t
r
a
t
a
t
"

#
i

t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
"

a
d
e
c
v
a
t
?

!

C
e

p
r
o
d
u
s
e

c
h
i
m
i
c
e

s
u
n
t

u
t
i
l
i
z
a
t
e

n

z
o
n
e
l
e

d
e

m
a
n
e
v
r
a
r
e

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
?

!

C
e

c
o
r
p
u
r
i

s
t
r
"
i
n
e

a
r

p
u
t
e
a

c
o
n
t
a
m
i
n
a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
e

s
a
u

a
m
b
a
l
a
j
e
l
e

a
c
e
s
t
o
r
a
?

(
m
e
t
a
l
e
,

s
t
i
c
l
"
,

p
l
a
s
t
i
c
,

c
e
r
a
m
i
c
"
,

l
e
m
n
)

!

P
r
o
c
e
d
u
r
i
l
e

d
e

c
u
r
"
!
a
r
e

#
i

d
e
z
i
n
I
e
c
!
i
e

s
u
n
t

a
d
e
c
v
a
t
e
?

!

C
e

t
i
p
u
r
i

d
e

d
e
#
e
u
r
i

s
u
n
t

n

z
o
n
e
l
e

d
e

m
a
n
e
v
r
a
r
e

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
?

D
e
#
e
u
r
i
l
e

c
o
m
p
r
o
m
i
t

s
i
g
u
r
a
n
!
a2
2

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
?

!

S
u
n
t

s
e
m
n
e

a
l
e

p
r
e
z
e
n
!
e
i

d
"
u
n
"
t
o
r
i
l
o
r
?

S
u
n
t

e
I
i
c
i
e
n
t
e

m
"
s
u
r
i
l
e

d
e

c
o
m
b
a
t
e
r
e

a

d
"
u
n
"
t
o
r
i
l
o
r
?

5
.

N
o
t
i
f
i
c
a
!
i

a
u
t
o
r
i
t
"
!
i
l
e

c
u

p
r
i
v
i
r
e

l
a

t
o
a
t
e

p
u
n
c
t
e
l
e

d
e

l
u
c
r
u

s
a
u

n
c
e
p
e
!
i

d
e
m
e
r
s
u
r
i
l
e

p
e
n
t
r
u

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

#
i

o
b
!
i
n
e
r
e
a

a
p
r
o
b
"
r
i
l
o
r

p
e
n
t
r
u

t
o
a
t
e

p
u
n
c
t
e
l
e

d
e

l
u
c
r
u


-

A
u
t
o
r
i
t
"
!
i
l
e

c
o
m
p
e
t
e
n
t
e

d
i
n

r
e
g
i
u
n
e
a

r
e
s
p
e
c
t
i
v
"

v
o
r

I
i

i
n
I
o
r
m
a
t
e

c
u

p
r
i
v
i
r
e

l
a

d
e
s
c
h
i
d
e
r
e
a

I
i
e
c
"
r
u
i

p
u
n
c
t

d
e

l
u
c
r
u
;

-

P
u
n
c
t
e
l
e

d
e

l
u
c
r
u

n

c
a
d
r
u
l

c
"
r
o
r
a

s
u
n
t

p
r
o
d
u
s
e

s
a
u

p
r
o
c
e
s
a
t
e

a
l
i
m
e
n
t
e

d
e

o
r
i
g
i
n
e

a
n
i
m
a
l
"

v
o
r

I
i

s
u
p
u
s
e

u
n
u
i

p
r
o
c
e
s

d
e

a
u
t
o
r
i
z
a
r
e

d
e

c
"
t
r
e

a
u
t
o
r
i
t
"
!
i
l
e

c
o
m
p
e
t
e
n
t
e
.

C
o
n
s
u
l
t
a
!
i

g
h
i
d
u
l

d
e

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e

a

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l
u
i

8
5
3
/
2
0
0
4
.

6
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
!
i

c
r
i
t
e
r
i
u
l

m
i
c
r
o
b
i
a
n

c
a
r
e

s
e

a
p
l
i
c
"


#

S
t
u
d
i
a
!
i

R
e
g
u
l
a
m
e
n
t
u
l

2
0
7
3
/
2
0
0
4

p
r
i
v
i
n
d

c
r
i
t
e
r
i
i
l
e

m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

p
e
n
t
r
u

a
l
i
m
e
n
t
e

p
r
e
c
u
m

#
i

l
e
g
i
s
l
a
!
i
a

n
a
!
i
o
n
a
l
"

r
e
l
e
v
a
n
t
"
.

S
e

v
o
r

a
p
l
i
c
a

c
r
i
t
e
r
i
i
l
e

m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

p
r
e
c
i
z
a
t
e

n

l
e
g
i
s
l
a
!
i
e
.

#

R
e
a
l
i
z
a
!
i

u
n

p
l
a
n

d
e

t
e
s
t
a
r
e

m
i
c
r
o
b
i
a
n
"
,

d
a
c
"

e
s
t
e

c
a
z
u
l
.

7
.

R
e
a
l
i
z
a
!
i

o

a
n
a
l
i
z
"

a

r
i
s
c
u
l
u
i

c
a
r
e

s
"

a
c
o
p
e
r
e

t
o
a
t
e

p
r
o
d
u
s
e
l
e

#
i

a
c
t
i
v
i
t
"
!
i
l
e


#

D
e
s
c
r
i
e
!
i

p
r
o
d
u
s
e
l
e

I
i
n
i
t
e

#
i

t
o
a
t
e

i
n
p
u
t
u
r
i
l
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e
.

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

m
o
d
u
l

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
.

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

p
o
s
i
b
i
l
e
l
e

c
a
z
u
r
i

d
e

p
r
o
d
u
s
e

s
a
u

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
.

#

R
e
a
l
i
z
a
!
i

u
n

g
r
a
I
i
c

d
e

p
r
o
d
u
c
!
i
e

p
e
n
t
r
u

I
i
e
c
a
r
e

p
r
o
d
u
s

s
a
u

g
r
u
p
"

d
e

p
r
o
d
u
s
e
.

#

A
n
a
l
i
z
a
!
i

I
i
e
c
a
r
e

e
t
a
p
"

a

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i

d
e

p
r
o
d
u
c
!
i
e

p
e
n
t
r
u

a

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a

r
i
s
c
u
r
i
l
e

b
i
o
l
o
g
i
c
e
,

c
h
i
m
i
c
e

#
i

I
i
z
i
c
e
.


#

F
a
c
e
!
i

o

l
i
s
t
"

a

t
u
t
u
r
o
r

r
i
s
c
u
r
i
l
o
r

r
e
l
e
v
a
n
t
e
.

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

m
"
s
u
r
i
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

m
e
n
i
t
e

s
"

p
r
e
v
i
n
"
,

s
"

e
l
i
m
i
n
e

s
a
u

s
"

m
i
n
i
m
a
l
i
z
e
z
e

r
i
s
c
u
r
i
l
e
.

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

r
i
s
c
u
r
i
l
e

#
i

m
"
s
u
r
i
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

c
a
r
e

!
i
n

d
e

d
u
m
n
e
a
v
o
a
s
t
r
"

p
r
e
c
u
m

#
i

p
e

c
e
l
e

c
a
r
e

t
i
n

d
e

I
u
r
n
i
z
o
r
i

s
a
u

c
l
i
e
n
!
i
.


8
.

R
e
a
l
i
z
a
!
i

u
n

p
l
a
n

d
e

m
"
s
u
r
i

p
r
e
v
e
n
t
i
v
e

D
e

e
x
e
m
p
l
u
:


!

c
o
n
t
r
o
l
u
l

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i
i
;

!

c
e
r
i
n
!
e

p
r
i
v
i
n
d

c
a
l
i
t
a
t
e
a

a
p
e
i
;

!

c
o
n
d
i
!
i
i

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

#
i

d
e
p
o
z
i
t
a
r
e
;

!

c
e
r
i
n
!
e

d
e

i
g
i
e
n
"

a
l
e

m
e
d
i
u
l
u
i

i
n
t
e
r
n

#
i

e
x
t
e
r
n
;

!

v
e
r
i
I
i
c
a
r
e
a

i
n
t
r
"
r
i
l
o
r

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
;

!

c
e
r
i
n
!
e

p
r
i
v
i
n
d

i
g
i
e
n
a

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i
;

!

i
n
I
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
a

n
e
c
e
s
a
r
"
;

!

c
o
m
b
a
t
e
r
e
a

d
"
u
n
"
t
o
r
i
l
o
r
.9
.

S
t
a
b
i
l
i
!
i

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e

#
i

m
o
d
u
l

d
e

a
r
h
i
v
a
r
e

a

a
c
e
s
t
o
r
a

#

D
e
I
i
n
i
!
i

I
o
r
m
a

#
i

g
r
a
d
u
l

d
e

a
p
r
o
I
u
n
d
a
r
e

a
l
e

d
o
c
u
m
e
n
t
a
!
i
e
i
.

#

S
c
r
i
e
!
i

s
p
e
c
i
I
i
c
a
!
i
i

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
s
e
l
e

I
i
n
i
t
e
,

m
a
t
e
r
i
i
l
e

p
r
i
m
e
,

p
r
o
d
u
s
e
l
e

i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
e
,

p
r
o
d
u
s
e
l
e

s
e
m
i
-
p
r
o
c
e
s
a
t
e

#
i

p
e
n
t
r
u

a
m
b
a
l
a
j
e
.

#

S
c
r
i
e
!
i


p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
e

d
e

l
u
c
r
u

#
i

i
n
s
t
r
u
c
!
i
u
n
i
l
e

p
e
n
t
r
u

p
e
r
s
o
n
a
l
.2
3


#

E
l
a
b
o
r
a
!
i

d
o
c
u
m
e
n
t
e

p
e
n
t
r
u

n
r
e
g
i
s
t
r
a
r
e
a

d
a
t
e
l
o
r

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
t
e
.

#

S
t
a
b
i
l
i
!
i

r
e
g
u
l
i

d
e

a
u
t
o
r
i
z
a
r
e

#
i

m
o
d
i
I
i
c
a
r
e

(
c
o
r
e
c
t
a
r
e
)

a

n
r
e
g
i
s
t
r
"
r
i
l
o
r

#
i

a

m
o
d
a
l
i
t
"
!
i
i

d
e

j
u
s
t
i
I
i
c
a
r
e

a

a
c
e
s
t
o
r
a
.

#

S
t
a
b
i
l
i
!
i

p
e
r
i
o
a
d
a

d
e

m
e
n
!
i
n
e
r
e

a

n
r
e
g
i
s
t
r
"
r
i
l
o
r

n

I
u
n
c
!
i
e

d
e

d
u
r
a
t
a

d
e

v
i
a
!
"

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
a
u

d
e

a
l
t
e

c
e
r
i
n
!
e
.


1
0
.

S
t
a
b
i
l
i
!
i

s
t
a
n
d
a
r
d
e

i
n
t
e
r
n
e
,

r
e
g
u
l
i

#
i
/
s
a
u

p
r
o
c
e
d
u
r
i

p
e
n
t
r
u

m
"
s
u
r
i
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l


D
e

e
x
e
m
p
l
u
:!

P
r
o
c
e
d
u
r
a

d
e

a
p
r
o
b
a
r
e

#
i

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

a

I
u
r
n
i
z
o
r
i
l
o
r

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
;

!

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
u
r
"
!
a
r
e

#
i

i
g
i
e
n
i
z
a
r
e

a

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e
l
o
r
;

!

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
u
r
"
!
a
r
e

#
i

i
g
i
e
n
i
z
a
r
e

a

n
c
"
p
e
r
i
l
o
r

n

c
a
r
e

a
l
i
m
e
n
t
e
l
e

s
u
n
t

p
r
o
d
u
s
e
,

m
a
n
e
v
r
a
t
e

s
a
u

d
e
p
o
z
i
t
a
t
e
;

!

R
e
g
u
l
i

d
e

i
g
i
e
n
"

a

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l
u
i
;

!

P
r
o
g
r
a
m
u
l

d
e

c
o
m
b
a
t
e
r
e

a

d
"
u
n
"
t
o
r
i
l
o
r
;

!

P
r
o
c
e
d
u
r
i

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
l

o
b
i
e
c
t
e
l
o
r

c
a
s
a
n
t
e
;

!

M
"
s
u
r
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

a

c
o
n
t
a
m
i
n
"
r
i
i

m
i
c
r
o
b
i
e
n
e
,

c
h
i
m
i
c
e

#
i

I
i
z
i
c
e
.


1
1
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
!
i

r
i
s
c
u
l

c
o
n
t
a
m
i
n
"
r
i
i

c
u

a
l
e
r
g
e
n
i

i
a
r

d
a
c
"

e
s
t
e

c
a
z
u
l

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
!
i

m
"
s
u
r
i

d
e

c
o
n
t
r
o
l

a
d
e
c
v
a
t
e


#

V
e
r
i
I
i
c
a
!
i

d
a
c
"

i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
e
l
e

I
o
l
o
s
i
t
e

c
o
n
!
i
n

a
l
e
r
g
e
n
i

s
a
u

p
o
t

I
i

c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
e

d
e

a
l
e
r
g
e
n
i


v
e
r
i
I
i
c
a
!
i

s
p
e
c
i
I
i
c
a
!
i
i
l
e

d
a
t
e

d
e

I
u
r
n
i
z
o
r
i

p
r
e
c
u
m

#
i

e
t
i
c
h
e
t
e
l
e

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
c
h
i
z
i
!
i
o
n
a
t
e
.

#

D
a
c
"

i
n
I
o
r
m
a
!
i
i
l
e

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e

n
u

s
u
n
t

s
a
t
i
s
I
"
c
"
t
o
a
r
e
,

c
e
r
e
!
i

I
u
r
n
i
z
o
r
i
l
o
r

m
a
i

m
u
l
t
e

i
n
I
o
r
m
a
!
i
i

s
a
u

a
s
i
g
u
r
a
r
e
a

g
a
r
a
n
!
i
e
i

c
"

p
r
o
d
u
s
e
l
e

l
i
v
r
a
t
e

c
o
n
!
i
n

s
a
u

n
u

a
l
e
r
g
e
n
i

c
u
n
o
s
c
u
!
i
.

#

V
e
r
i
I
i
c
a
!
i

e
t
i
c
h
e
t
a

I
i
e
c
"
r
u
i

p
r
o
d
u
s

p
e
n
t
r
u

a

d
e
m
o
n
s
t
r
a

c
"

a
c
e
s
t
a

r
e
s
p
e
c
t
"

l
e
g
i
s
l
a
!
i
a

p
r
i
v
i
n
d

e
t
i
c
h
e
t
a
r
e
a
.

1
2
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
!
i

d
a
c
"

p
r
o
d
u
s
e
l
e

d
u
m
n
e
a
v
o
a
s
t
r
"

c
o
n
!
i
n

o
r
g
a
n
i
s
m
e

m
o
d
i
f
i
c
a
t
e

g
e
n
e
t
i
c
,

i
a
r

d
a
c
"

e
s
t
e

c
a
z
u
l

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
!
i

m
"
s
u
r
i

d
e

c
o
n
t
r
o
l


#

V
e
r
i
I
i
c
a
!
i

d
a
c
"

i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
e
l
e

I
o
l
o
s
i
t
e

s
u
n
t

s
a
u

c
o
n
!
i
n

o
r
g
a
n
i
s
m
e

m
o
d
i
I
i
c
a
t
e

g
e
n
e
t
i
c


v
e
r
i
I
i
c
a
!
i

s
p
e
c
i
I
i
c
a
!
i
i
l
e

d
a
t
e

d
e

I
u
r
n
i
z
o
r
i

p
r
e
c
u
m

#
i

e
t
i
c
h
e
t
e
l
e

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

a
c
h
i
z
i
!
i
o
n
a
t
e
.

#

D
a
c
"

i
n
I
o
r
m
a
!
i
i
l
e

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e

n
u

s
u
n
t

s
a
t
i
s
I
"
c
"
t
o
a
r
e
,

c
e
r
e
!
i

I
u
r
n
i
z
o
r
i
l
o
r

m
a
i

m
u
l
t
e

i
n
I
o
r
m
a
!
i
i

s
a
u

o
I
e
r
i
r
e
a

g
a
r
a
n
!
i
e
i

c
"

p
r
o
d
u
s
e
l
e

l
i
v
r
a
t
e

c
o
n
!
i
n

s
a
u

n
u

o
r
g
a
n
i
s
m
e

m
o
d
i
I
i
c
a
t
e

g
e
n
e
t
i
c
.

#

D
a
c
"

e
s
t
e

c
a
z
u
l
,

s
t
a
b
i
l
i
!
i

p
r
o
c
e
d
u
r
i

d
e

u
r
m
"
r
i
r
e

a


O
M
G

#
i

p
r
o
c
e
d
u
r
i

d
e

p
r
e
v
e
n
i
r
e

a

c
o
n
t
a
m
i
n
"
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

c
a
r
e

n
u

s
u
n
t

m
o
d
i
I
i
c
a
t
e

g
e
n
e
t
i
c
.

#

V
e
r
i
I
i
c
a
!
i

e
t
i
c
h
e
t
a

I
i
e
c
"
r
u
i

p
r
o
d
u
s

p
e
n
t
r
u

a

d
e
m
o
n
s
t
r
a

c
"

a
c
e
s
t
a

r
e
s
p
e
c
t
"

l
e
g
e
a

p
r
i
v
i
n
d

e
t
i
c
h
e
t
a
r
e
a
.


1
3
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
!
i

r
i
s
c
u
r
i
l
e

c
e

d
e
r
i
v
"

d
i
n

a
m
b
a
l
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
a
u

d
i
n

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
e

c
a
r
e

i
n
t
r
"

n

c
o
n
t
a
c
t

d
i
r
e
c
t

s
a
u

i
n
d
i
r
e
c
t

c
u

a
l
i
m
e
n
t
e
l
e
.

D
e
t
e
r
m
i
n
a
!
i

m
"
s
u
r
i
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

r
e
l
e
v
a
n
t
e
.


#

V
e
r
i
I
i
c
a
!
i
d
a
c
a


t
o
a
t
e

e
l
e
m
e
n
t
e
l
e

a
m
b
a
l
a
j
u
l
u
i

c
a
r
e

i
n
t
r
"

n

c
o
n
t
a
c
t

d
i
r
e
c
t

a
l
i
m
e
n
t
e
l
e

s
u
n
t

p
r
o
d
u
s
e

c
o
n
I
o
r
m

r
e
g
l
e
m
e
n
t
"
r
i
l
o
r

n

v
i
g
o
a
r
e
.

#

V
e
r
i
I
i
c
a
!
i

d
a
c
"

s
u
n
t

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e

r
e
z
u
l
t
a
t
e

a
l
e

t
e
s
t
e
l
o
r

d
e

m
i
g
r
a
!
i
e

s
a
u

d
a
c
"

e
x
u
s
t
"

c
e
r
t
i
I
i
c
a
t
e

d
e

c
o
n
I
o
r
m
i
t
a
t
e
.

#

D
a
c
"

n
u

e
x
i
s
t
"

d
a
t
e

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e
,

i
n
i
!
i
a
!
i

a
c
!
i
u
n
i

d
e

r
e
m
e
d
i
e
r
e

a

n
e
c
o
n
I
o
r
m
i
t
"
!
i
l
o
r
.

#

S
t
a
b
i
l
i
!
i

r
e
g
u
l
i

d
e

m
a
n
i
p
u
l
a
r
e

#
i

d
e
p
o
z
i
t
a
r
e

a

m
a
t
e
r
i
a
l
e
l
o
r

u
t
i
l
i
z
a
t
e

l
a

a
m
b
a
l
a
r
e
.
2
4

1
4
.

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
!
i

r
i
s
c
u
r
i
l
e

c
a
r
e

d
e
r
i
v
"

d
i
n

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

d
e

a
d
i
t
i
v
i

#
i

a
m
e
l
i
o
r
a
t
o
r
i
.

D
e
t
e
r
m
i
n
a
!
i

m
"
s
u
r
i
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

r
e
l
e
v
a
n
t
e
.


#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

c
o
n
!
i
n
u
t
u
l

m
a
x
i
m

d
e

a
d
i
t
i
v
i
;

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

c
r
i
t
e
r
i
i
l
e

d
e

p
u
r
i
t
a
t
e

a

a
d
i
t
i
v
i
l
o
r

a
l
i
m
e
n
t
a
r
i
.

V
e
r
i
I
i
c
a
!
i

c
o
n
I
o
r
m
i
t
a
t
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

I
u
r
n
i
z
a
t
e

d
i
n

p
u
n
c
t
u
l

d
e

v
e
d
e
r
e

a
l

c
r
i
t
e
r
i
i
l
o
r

d
e

p
u
r
i
t
a
t
e
.

#

S
t
a
b
i
l
i
!
i

o

p
r
o
c
e
d
u
r
"

d
e

c
o
n
t
r
o
l
.


1
5
.

R
e
a
l
i
z
a
!
i

p
l
a
n
u
l

d
e

a
n
a
l
i
z
"

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

#

D
e
t
e
r
m
i
n
a
!
i

I
r
e
c
v
e
n
!
a

#
i

a
r
i
a

d
e

d
e
s
I
"
#
u
r
a
r
e

a

t
e
s
t
"
r
i
i

m
i
c
r
o
b
i
e
n
e

#
i

a

t
e
s
t
a
!
i

p
r
e
z
e
n
!
a

c
o
n
t
a
m
i
n
a
n
!
i
l
o
r
;

#

D
e
t
e
r
m
i
n
a
!
i

I
r
e
c
v
e
n
!
a

#
i

m
e
t
o
d
e
l
e

u
t
i
l
i
z
a
t
e

n

a
n
a
l
i
z
a

m
a
t
e
r
i
i
l
o
r

p
r
i
m
e
,

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
e

#
i

a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

I
i
n
i
t


c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i
l
e

I
i
z
i
c
o
-
c
h
i
m
i
c
e

s
e
m
n
i
I
i
c
a
t
i
v
e

p
e
n
t
r
u

s
i
g
u
r
a
n
!
a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
;

#

S
t
a
b
i
l
i
!
i

a
c
!
i
u
n
i
l
e

c
o
r
e
c
t
i
v
e

n

c
a
z
u
l

i
d
e
n
t
i
I
i
c
"
r
i
i

u
n
o
r

p
r
o
d
u
s
e

n
e
c
o
n
I
o
r
m
e

s
a
u

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
:

!

m
o
d
a
l
i
t
a
t
e
a

d
e

r
a
p
o
r
t
a
r
e
;


!

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

n
e
c
o
n
I
o
r
m
e

s
a
u

p
e
r
i
c
u
l
o
a
s
e
;

!

m
"
s
u
r
i

d
e

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

p
e
n
t
r
u

p
r
o
d
u
s
e
l
e

n
e
c
o
n
I
o
r
m
e
;

!

p
r
o
c
e
d
u
r
i

d
e

e
l
i
m
i
n
a
r
e

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

#
i

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
"
!
i
l
e

a
I
e
r
e
n
t
e
;

#

D
e
t
e
r
m
i
n
a
!
i

m
e
t
o
d
e
l
e

d
e

a
n
a
l
i
z
"

c
e

v
o
r

I
i

u
t
i
l
i
z
a
t
e

p
e
n
t
r
u

i
n
s
p
e
c
t
a
r
e
a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
;

#

D
e
t
e
r
m
i
n
a
!
i

i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e
l
e

d
e

m
"
s
u
r
a
r
e
,

s
e
n
z
i
t
i
v
i
t
a
t
e
a

l
o
r

#
i

a
c
u
r
a
t
e
!
e
a

n
e
c
e
s
a
r
"

p
e
n
t
r
u

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
a

p
r
o
c
e
s
e
l
o
r

s
a
u

a

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r
.


1
6
.

S
t
a
b
i
l
i
!
i

u
n

s
i
s
t
e
m

d
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
r
e


#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e

p
e
n
t
r
u

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
r
e
a

I
u
r
n
i
z
o
r
u
l
u
i

#
i

a

o
r
i
g
i
n
i
i

m
a
t
e
r
i
i
l
o
r

p
r
i
m
e
;

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

n
e
c
e
s
a
r
e

p
e
n
t
r
u

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
r
e
a

u
r
m
"
t
o
r
u
l
u
i

o
p
e
r
a
t
o
r

c
"
r
u
i
a

i

v
o
r

I
i

l
i
v
r
a
t
e

p
r
o
d
u
s
e
l
e
;

#

S
t
a
b
i
l
i
!
i

u
n

s
i
s
t
e
m

d
e

u
r
m
"
r
i
r
e

i
n
t
e
r
n
"


c
o
d
a
r
e
,

d
a
t
e

i
n
s
c
r
i
p
!
i
o
n
a
t
e

p
e

e
t
i
c
h
e
t
a

p
r
o
d
u
s
u
l
u
i

s
a
u

p
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

n
s
o
!
i
t
o
a
r
e
;

#

V
e
r
i
I
i
c
a
!
i

s
i
s
t
e
m
u
l

d
e

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
r
e
.

!

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
r
e
a

n

a
v
a
l
:

l
u
a
!
i

u
n

p
r
o
d
u
s

d
e

p
e

r
a
I
t

#
i

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

d
o
a
t
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e
l
e

i
n
t
e
r
n
e
,

r
e
z
u
l
t
a
t
e
l
e

p
r
o
c
e
s
e
l
o
r

d
e

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e

#
i

t
e
s
t
a
r
e
,

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

c
o
d
u
l

l
o
t
u
l
u
i

#
i

I
u
r
n
i
z
o
r
i
i

d
e

m
a
t
e
r
i
i

p
r
i
m
e
,

i
n
g
r
e
d
i
e
n
t
e

#
i

a
m
b
a
l
a
j
e
.

!

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
r
e
a

n

a
m
o
n
t
e
:

l
u
a
!
i

o

m
a
t
e
r
i
a
l

p
r
i
m
"

s
a
u

u
n

i
n
g
r
e
d
i
e
n
t

#
i

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

t
o
a
t
e

p
r
o
d
u
s
e
l
e

l
a

c
a
r
e

a

I
o
s
t

u
t
i
l
i
z
a
t
;

i
d
e
n
t
i
I
i
c
a
!
i

t
o
!
i

c
o
n
s
u
m
a
t
o
r
i
i

r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
o
r

p
r
o
d
u
s
e
.

1
7
.

I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
!
i

m
"
s
u
r
i

d
e

c
o
n
t
r
o
l

#

R
e
v
i
z
u
i
!
i

t
o
a
t
e

m
"
s
u
r
i
l
e

d
e

c
o
n
t
r
o
l

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
e

#
i

p
l
a
n
i
I
i
c
a
t
e
;

#

V
a
l
i
d
a
!
i
-
l
e

#
i
/
s
a
u

a
c
t
u
a
l
i
z
a
!
i
-
l
e

d
a
c
"

e
s
t
e

c
a
z
u
l
;

#

I
n
s
t
r
u
i
!
i

p
e
r
s
o
n
a
l
u
l

n

p
r
i
v
i
n
!
a

i
m
p
a
c
t
u
l
u
i

a
s
u
p
r
a

s
i
g
u
r
a
n
!
e
i

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
:

!

r
e
g
u
l
i

d
e

i
g
i
e
n
"

p
e
r
s
o
n
a
l
"
;

!

p
r
a
c
t
i
c
e

d
e

i
g
i
e
n
"

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
;

!

m
e
t
o
d
e

d
e

m
o
n
i
t
o
r
i
z
a
r
e
,

I
r
e
c
v
e
n
!
a

a
c
e
s
t
o
r
a
;

!

l
i
m
i
t
e

c
r
i
t
i
c
e

#
i

a
c
!
i
u
n
i

c
o
r
e
c
t
i
v
e
;2
5

!

p
r
o
c
e
d
u
r
i

d
e

a
r
h
i
v
a
r
e
;

!

p
r
o
c
e
d
u
r
i

d
e

s
t
e
r
i
l
i
z
a
r
e
.

#

I
n
s
t
r
u
i
!
i

v
i
z
i
t
a
t
o
r
i
i

#
i

s
u
b
c
o
n
t
r
a
c
t
o
r
i
i

c
a
r
e

i
n
t
r
"

n

z
o
n
a

d
e

p
r
o
c
e
s
a
r
e
/
m
a
n
i
p
u
l
a
r
e

a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
.

1
8
.

V
a
l
i
d
a
!
i

s
i
s
t
e
m
u
l

d
e

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t

a
l

s
i
g
u
r
a
n
!
e
i

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e


L
"
s
a
!
i

s
i
s
t
e
m
u
l

s
"

I
u
n
c
!
i
o
n
e
z
e

p
e
n
t
r
u

c
"
t
e
v
a

z
i
l
e
,

d
u
p
"

c
a
r
e

v
e
r
i
I
i
c
a
!
i

c
"

t
o
a
t
e

m
"
s
u
r
i
l
e

s
u
n
t
:

!

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
e
,

!

i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
e

c
o
r
r
e
c
t

#
i
/
s
a
u

e
I
I
i
c
i
e
n
t
,

!

p
o
t
r
i
v
i
t
e

p
e
n
t
r
u

c
o
n
t
r
o
l
u
l

r
i
s
c
u
r
i
l
o
r
,

!

n

c
o
n
c
o
r
d
a
n
!
"

c
u

c
e
r
i
n
!
e
l
e

p
r
i
v
i
n
d

s
i
g
u
r
a
n
!
a

a
l
i
m
e
n
t
e
l
o
r
.


1
9
.

S
t
a
b
i
l
i
!
i

u
n

p
l
a
n

d
e

a
c
!
i
u
n
i

n

c
a
z
u
l

n

c
a
r
e

a
j
u
n
g

l
a

c
o
n
s
u
m
a
t
o
r
i

p
r
o
d
u
s
e

n
e
c
o
n
f
o
r
m
e

s
a
u

c
a
r
e

p
u
n

s
"
n
"
t
a
t
e
a

n

p
e
r
i
c
o
l


#

F
o
r
m
a
r
e
a

u
n
e
i

e
c
h
i
p
e

d
e

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t

a
l

r
i
s
c
u
l
u
i
.

A
l
o
c
a
r
e
a

c
o
m
p
e
t
e
n
!
e
l
o
r

#
i

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
"
!
i
l
o
r

m
e
m
b
r
i
l
o
r

e
c
h
i
p
e
i
;

#

I
d
e
n
t
i
I
i
c
a
r
e
a

i
n
c
i
d
e
n
t
e
l
o
r

p
o
t
e
n
!
i
a
l
e
;

#

R
e
a
l
i
z
a
r
e
a

u
n
e
i

l
i
s
t
e

c
u

p
e
r
s
o
a
n
e

d
e

c
o
n
t
a
c
t

d
e

l
a

c
l
i
e
n
!
i
,

I
u
r
n
i
z
o
r
i
,

a
u
t
o
r
i
t
"
!
i

#
i

m
a
s
s
-
m
e
d
i
a
,

p
e
n
t
r
u

a

I
i

i
n
I
o
r
m
a
t
e

n

c
a
z
u
l

u
n
u
i

i
n
c
i
d
e
n
t
;

#

S
t
a
b
i
l
i
r
e
a

u
n
e
i

p
r
o
c
e
d
u
r
i

c
e

t
r
e
b
u
i
e

u
r
m
a
t
"

n

c
a
z
u
l

u
n
u
i

a
s
t
I
e
l

d
e

i
n
c
i
d
e
n
t
;

#

V
e
r
i
I
i
c
a
r
e
a

p
r
o
c
e
d
u
r
i
i
.


2
0
.

L
u
a
r
!
i

m
"
s
u
r
i

d
e

m
e
n
t
e
n
a
n
!
"

#
i

d
e

m
b
u
n
"
t
"
!
i
r
e

c
o
n
t
i
n
u
"

a

s
i
s
t
e
m
u
l
u
i

d
e

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t

a
l

s
i
g
u
r
a
n
!
e
i

a
l
i
m
e
n
t
a
r
e


D
e

e
x
e
m
p
l
u
:

!

p
r
o
c
e
d
u
r
i

d
e

v
e
r
i
I
i
c
a
r
e

H
A
C
C
P
;

!

v
e
r
i
I
i
c
a
r
e
a

i
g
i
e
n
e
i
;

!

a
u
d
i
t
u
r
i

i
n
t
e
r
n
e

s
a
u

r
e
a
l
i
z
a
t
e

d
e

c
o
l
a
b
o
r
a
t
o
r
i

e
x
t
e
r
n
i
;

!

r
e
v
i
z
u
i
r
e
a

p
r
o
c
e
d
u
r
i
l
o
r

d
e

r
a
p
o
r
t
a
r
e
;

!

I
i
#
a

p
o
s
t
u
l
u
i
;

!

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

d
e

a
n
a
l
i
z
e

n

c
a
z
u
l

m
o
d
i
I
i
c
"
r
i
i

p
r
o
d
u
s
e
l
o
r

s
a
u

p
r
o
c
e
s
e
l
o
r
.26
4.2 Exemple de m"suri de igien"

4.2.1 Furnizarea apei
1. Asigura!i-v" c" la Iirma dumneavoastr" exist" cantit"!i suIiciente de ap" potabil" pentru
prepararea hranei sau pentru sp"lat.
2. Realiza!i periodic analiza de risc a apei #i stabili!i m"suri adecvate de control pentru a
asigura siguran!a produselor, mai ales dac" apa este Iurnizat" direct prin conductele
ora#ului.
3. Testa!i periodic calitatea microbiologic" #i chimic" a apei, aburului #i ghe!ii pe care le
utiliza!i.
4. Lua!i m"suri pentru a preveni contaminarea sau contactul alimentelor cu apa nepotabil"
pe care o Iolosi!i n diIerite scopuri n Iirm".
5. Stabili!i proceduri pentru utilizarea apei reciclate, dac" este cazul.

4.2.2 Combaterea d"un"torilor
1. Nominaliza!i o persoan" care s" Iie responsabil" pentru programul de combatere a
d"un"torilor sau lua!i leg"tura cu o ntreprindere specializat" n domeniul combaterii
d"un"torilor.
2. Lua!i m"suri de ntre!inere a sediului Iirmei pentru a minimiza riscul apari!iei
d"un"torilor (roz"toare, p"s"ri, insecte).
3. Elabora!i un plan de combatere a principalilor d"un"tori.
4. Depozita!i Ieromonii, substan!ele #i dispozitivele utilizate pentru combaterea
d"un"torilor n locuri sigure, pentru a evita contaminarea produselor.
5. Realiza!i controale periodice #i elabora!i planuri pentru a preveni #i eradica inIest"rile.
nregistra!i rezultatele acestor controale.
6. Asigura!i-v" c" materiile prime nu sunt inIestate.
7. nregistra!i pesticidele Iolosite n Documentele privind Siguran!a Materialelor.
8. Nominaliza!i o persoan" c"reia s" i se raporteze incidentele sau inIest"rile cu d"un"tori.
9. n eventualitatea unei inIest"ri cu d"un"tori, ac!iona!i imediat pentru a elimina riscurile.
Ac!iunile trebuie s" aib" n vedere identiIicarea, evaluarea #i eliminarea produselor
poten!ial aIectate. Aceste ac!iuni trebuie nregistrate.
10. Evalua!i rezultatele programului de monitorizare #i combatere a d"un"torilor.

4.2.3 Igiena personalului
1. Cerin!ele privind igiena personalului n procesele de manevrare, preg"tire, procesare #i
depozitare a materiilor prime #i produselor au n vedere:
! Sp"larea #i dezinIectarea minilor;
! Politica privind consumul de alimente #i b"uturi n cadrul Iirmei;
! Politica Iirmei privind Iumatul;
! Ac!iunile necesare n cazul unor t"ieturi, zgrieturi sau n cazul pielii expuse;


27
! Unghiile #i purtatul de bijuterii;
! Acoperirea p"rului #i b"rbii;
! Echipamentele de protec!ie;
! Procedurile de veriIicare medical";
! Procedurile de notiIicare n cazul apari!iei unor inIec!ii sau boli transmisibile.
2. Elabora!i un plan al organiza!iei, punnd n eviden!" punctele de acces pentru angaja!i,
rutele de trecere #i Iacilit"!ile pentru angaja!i.
3. Asigura!i echipamente de protec!ie suIiciente pentru angaja!i, poten!iali vizitatori,
subcontractori #i angaja!ii temporari.
4. Asigura!i sp"larea periodic" a echipamentelor de protec!ie, conIorm unor instruc!iuni
bine stabilite #i veriIica!i respectarea acestor instruc!iuni.
5. Asigura!i-v" c" exist" suIiciente Iacilit"!i plasate convenabil pentru igiena minilor:
! Ap" cald" #i rece;
! S"pun lichid;
! Prosoape de unic" Iolosin!" #i, dac" este necesar:
o Robinete de ap" cu senzori,
o dezinIectarea minilor.
6. Asigura!i Iacilit"!i adecvate pentru angaja!ii dumneavoastr": garderob", toalete, Iacilit"!i
pentru sp"larea minilor, Iacilit"!i pentru depozitarea lucrurilor personale, spa!ii pentru
consumul de alimente #i b"uturi #i spa!ii pentru Iumat.
7. PlaniIica!i #i realiza!i sesiuni de training cu privire la igiena alimentelor pentru to!i
angaja!ii care au acces n zonele n care se manipuleaz" alimentele (inclusiv pentru
angaja!ii temporari), n concordan!" cu rolul pe care l au n sistemul de management al
siguran!ei alimentelor. Instruirea salaria!ilor se va Iace nainte de nceperea lucrului, dar
#i periodic, pentru rennoirea cuno#tin!elor. Arhiva!i rezultatele instruirilor #i
competen!ele ob!inute de angaja!i.
8. Angaja!ii trebuie superviza!i n timpul lucrului. Periodic, evalua!i igiena personalului.

4.2.4 Transportul
1. Realiza!i o analiz" #i o evaluare a riscurilor care pot s" apar" n timpul proceselor de
nc"rcare, desc"rcare #i transport.
2. Cerin!ele reIeritoare la transport trebuie s" aib" n vedere:
! Controlul #i nregistrarea temperaturii;
! Procedurile de cur"!enie;
! Procedurile pentru utilizarea vehiculelor Iolosite pentru transportul alimentelor #i
pentru asigurarea cur"!eniei acestor vehicule nainte de transportul alimentelor;
! Procedurile de separare necesare pentru a evita contaminarea n lan!;
! Inspec!ia vehiculelor nainte de nc"rcare #i dup" desc"rcare;
! Proiectarea vehiculelor de transport n Iunc!ie de cerin!ele igienei;
! Protec!ia produselor n timpul nc"rc"rii #i desc"rc"rii vehiculelor;


28
3. Arhiva!i inIorma!iile reIeritoare la caracteristicile de izola!ie #i capacitatea
echipamentelor de r"cire, dac" este cazul (certiIicate ATP).
4. VeriIica!i temperatura produselor nainte de nc"rcare #i dup" desc"rcare, dac" este
cazul.
5. Dac" Iirma apeleaz" la subcontractan!i, n contract trebuie s" Iie clar deIinit"
responsabilitatea subcontractorului pentru siguran!a alimentelor.


5. Cadrul legal la nivel na!ional
5.1. Principalele reglement"ri legislative
Cadrul legal la nivel european n domeniul alimentelor este constituit n cea mai mare parte
din Regulamente, care au aplicabilitate generala, sunt obligatorii, sunt direct aplicabile in toate
statele membre si care au Iorta juridic" superioar" celei de care beneIiciaza actele normative
interne.
Regulamentul este caracterizat prin aplicabilitate generala, el asemanndu-se cu legea din
dreptul intern, n sensul ca se adreseaza unei categorii abstracte de destinatari.
De asemenea, o a doua caracteristica este data de obligativitatea n ntregime a
regulamentului, adica si cu privire la scopul de atins, ct si cu privire la Iormele, mijloacele
Iolositele n acest sens. Asadar, regulamentul este un act comunitar complet din punct de
vedere juridic (este interzisa aplicarea sa incompleta sau selectiva), de aici decurgnd ultima
caracteristica a acestuia, si anume: directa aplicabilitate. Aceasta presupune Iaptul ca nu este
necesara adoptarea unor masuri legislative nationale de aplicare a lui.
Aplicabilitatea directa a regulamentelor are ca eIecte:
- aplicarea lor in dreptul intern al statelor membre n mod direct, Iiind interzis" preluarea
dispozitiilor regulamentului n normele juridice interne;
- avnd eIecte directe, regulamentele sunt susceptibile de a conIeri drepturi #i de a impune
obligatii celor vizati prin dispozitiile sale.
Prin urmare, cadrul legal la nivel na!ional n domeniul siguran!ei alimentelor este constituit
n cea mai mare parte din Regulamente, #i anume:
! Regulamentul (EC) 178/2002;
! Pachetul privind igiena Regulamente:
! 852/2004 privind igiena alimentelor;
! 853/2004 privind alimentele de origine animal";
! 854/2004 reguli pentru controlul oIicial al produselor de origine animal";
! 183/2005 privind igiena hranei pentru animale;
! 882/2004 privind controalele oIiciale asupra alimentelor #i a hranei pentru
animale;
! Criterii microbiologice pentru alimente Regulamentul EC 2073/2005;
! Reglement"ri privind OMG Regulamentele 1829/2003 #i 1830/2003;
! Materiale pentru ambalat Regulamentul 1935/2004;
! Nivele maxime admise ai unor contaminan!i - Regulamentul 1881/2006.
n aIar" de Regulamente, n domeniul siguran!ei alimentelor sunt aplicabile urm"toarele acte
normative principale:
- Legea nr. 150/2004 privind siguran!a alimentelor #i a hranei animalelor, republicat" n
Monitorul OIicial, Partea I, nr. 959 din data de 29 noiembrie 2006;


29
- Ordonan!a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit"!ii sanitar-veterinare #i
pentru siguran!a alimentelor (publicat" n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 94 din data de
31 ianuarie 2004), aprobat" cu modiIic"ri #i complet"ri prin Legea nr. 215/2004
(publicat" n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 531 din data de 14 iunie 2004), cu
modiIic"rile #i complet"rile ulterioare,
- Hot"rrea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea #i Iunc!ionarea Autorit"!ii
Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor #i a unit"!ilor din
subordinea acesteia, publicat" n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 90 din data de 31
ianuarie 2006, cu modiIic"rile #i complet"rile ulterioare ;
- Ordinul nr. 36/2008 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt"
standardele europene #i interna!ionale din domeniul sanitar-veterinar #i pentru siguran!a
alimentelor, al pre#edintelui Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru
Siguran!a Alimentelor, publicat n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 360 din data de 9 mai
2008;
- Ordinul nr. 213/2007 privind aprobarea Programului de supraveghere #i control n
domeniul siguran!ei alimentelor pentru anul 2008, al pre#edintelui Autorit"!ii Na!ionale
Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor, publicat n Monitorul OIicial,
partea I, nr. 47 din data de 21 ianuarie 2008.

Cadrul legal la nivel european n domeniul siguran!ei alimentelor este constituit #i din
Directive:
! Directivele 89/107, 94/35, 94/36 EEC #i 95/2/EEC pentru aditivi, coloran!i #i
ndulcitori alimentari #i
! Directiva 2000/13 pentru etichetarea alimentelor.
Reamintim c" Directiva oblig" toate statele membre n leg"tur" cu Iinalitatea lor, dar las" la
nivelul instan!elor na!ionale alegerea Iormei #i a mijloacelor necesare atingerii acesteia.
Directiva, spre deosebire de regulament, nu are aplicabilitate general", dect n cazuri
exceptionale si atunci precizeaza expres; directiva are anumiti destinatari desemnati (numai
statele membre), n plus Iiind incompleta din punct de vedere juridic, n sensul ca ea cuprinde
un singur element (care este si obligatoriu), si anume: scopul pe care statele membre trebuie sa
l atinga; mijloacele, Iormele de atingere a sa sunt lasate la latitudinea acestora, Iiind necesar"
transpunerea directivelor n legisla!ia na!ional".
Dispozi!iile legale principale aplicabile n materia etichet"rii alimentelor #i n materia
aditivilor, coloran!ilor #i ndulcitorilor alimentari sunt urm"toarele:
- Ordonan!a de urgen!" a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea produc!iei,
circula!iei #i comercializ"rii alimentelor (publicat" n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001), aprobat" cu modiIic"ri #i complet"ri prin Legea nr.
57/2002 (publicat" n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie
2002), republicat" n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 168 din data de 5
martie 2008;
- Ordinul nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari
destina!i utiliz"rii n produsele alimentare pentru consum uman, al ministrului
s"n"t"!ii #i Iamiliei #i ministrul agriculturii, alimenta!iei #i p"durilor, cu modiIic"rile
ulterioare, publicat n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 722 din data de 3 octombrie 2002,
cu modiIic"rile #i complet"rile ulterioare;
- Ordonan!a Guvernului nr. 21/1992 privind protec!ia consumatorilor, republicat" n
Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 208 din data de 28 martie 2007;


30
- Hot"rrea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicat" n
Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 147 din data de 27 Iebruarie 2002, cu
modiIic"rile #i complet"rile ulterioare;
- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercian!ilor n
rela!ia cu consumatorii #i armonizarea reglement"rilor cu legisla!ia european" privind
protec!ia consumatorilor, publicat" n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 899
din 28 decembrie 2007.
Alte dispozi!ii legale aplicabile n materia siguran!ei alimentelor sunt urm"toarele:
- Hot"rrea Guvernului nr. 497 din 23 mai 2007 privind stabilirea unor m"suri pentru
aplicarea Regulamentului Parlamentului European #i al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003
din 15 iulie 2003 privind mi#carea transIrontier" a organismelor modiIicate genetic,
publicat" n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 398 din data de 13 iunie 2007 ;
- Hot"rrea Guvernului nr. 173 din 9 Iebruarie 2006 privind trasabilitatea #i etichetarea
organismelor modiIicate genetic #i trasabilitatea alimentelor #i hranei pentru animale,
ob!inute din organisme modiIicate genetic, publicat" n Monitorul OIicial, Partea I, nr.
206 din data de 6 martie 2006 ;
- Ordonan!a Guvernului nr. 49 din 30 ianuarie 2000 privind regimul de ob!inere, testare,
utilizare #i comercializare a organismelor modiIicate genetic prin tehnicile
biotehnologiei moderne, precum #i a produselor rezultate din acestea, publicat" n
Monitorul OIicial, Partea I, nr. 48 din data de 31 ianuarie 2000 ;
- Ordinul nr. 237 din 7 aprilie 2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modiIicate
genetic, emis de ministrul agriculturii, p"durilor #i dezvolt"rii rurale, publicat n
Monitorul OIicial, Partea I, nr. 337 din data de 14 aprilie 2006 ;
- Ordinul nr. 10 din 18 Iebruarie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care
stabile#te procedura pentru marcarea #i certiIicarea sanitar" veterinar" a c"rnii proaspete
#i marcarea produselor de origine animal" destinate consumului uman, emis de
pre#edintele Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor,
publicat n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 221 din data de 21 martie 2008 ;
- Hot"rrea Guvernului nr. 984 din 25 august 2005 privind stabilirea #i sanc!ionarea
contraven!iilor la normele sanitare veterinare #i pentru siguran!a alimentelor, publicat"
n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 814 din data de 8 septembrie 2005 ;
- Ordinul nr. 10 din 18 Iebruarie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care
stabile#te procedura pentru marcarea #i certiIicarea sanitar" veterinar" a c"rnii proaspete
#i marcarea produselor de origine animal" destinate consumului uman, al pre#edintelui
Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor, publicat n
Monitorul OIicial, Partea I, nr. 221 din data de 21 martie 2008.

Legea nr. 150/2004 privind siguran!a alimentelor #i a hranei pentru animale reprezint"
cadrul legal general pentru asigurarea unui nivel nalt de protec!ie a s"n"t"!ii publice #i a
intereselor consumatorilor n ceea ce prive#te alimentele, !innd cont de diversitatea surselor de
alimente #i de necesitatea asigur"rii Iunc!ion"rii eIiciente a pie!ei na!ionale.


Prevederile Legii nr. 150/2004 se aplic" tuturor etapelor de producere, prelucrare,
distribu!ie #i punere pe pia!" a alimentelor #i hranei pentru animale, cu excep!ia produc!iei
primare pentru uz casnic privat ori prepar"rii, manipul"rii sau depozit"rii alimentelor destinate
consumului casnic privat #i stabilesc:


31
- principii (principiile generale care se aplic" alimentelor #i hranei pentru animale, n
general, #i siguran!ei acestora, n special) #i responsabilit"!i comune;
- mijloacele de a asigura o baz" #tiin!iIic" solid", cerin!e #i proceduri organizatorice
eIiciente (proceduri cu privire la problemele care au un impact direct sau indirect asupra
siguran!ei alimentelor #i a hranei pentru animale) pentru a sus!ine luarea celor mai
potrivite decizii n domeniul siguran!ei alimentelor #i al hranei pentru animale ;

Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor, nIiin!at" prin
Ordonan!a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit"!ii sanitar-veterinare #i pentru
siguran!a alimentelor, aprobat" cu modiIic"ri #i complet"ri prin Legea nr. 215/2004, cu
modiIic"rile #i complet"rile ulterioare, este autoritatea de reglementare n domeniul sanitar-
veterinar #i pentru siguran!a alimentelor, ce coordoneaz" toate activit"!ile n acest domeniu, de
la producerea materiilor prime pn" la consumator.

ConIorm art. 3 din Legea nr. 150/2004, prin aliment ori produs alimentar se n!elege orice
produs sau substan!", indiIerent dac" este prelucrat integral, par!ial sau neprelucrat, destinat
consumului uman ori preconizat a Ii destinat consumului uman. Alimentele includ #i b"uturile,
guma de mestecat #i orice alt" substan!", inclusiv apa, ncorporat" inten!ionat n hran" n timpul
producerii, preg"tirii sau trat"rii acesteia.
n no!iunea de aliment nu se includ:
a) hrana pentru animale;
b) animalele vii, n aIara cazului n care acestea sunt destinate a Ii procesate n vederea
punerii pe pia!" a produselor destinate consumului uman;
c) plantele naintea recolt"rii;
d) produsele medicinale;
e) produsele cosmetice;
f) tutunul #i produsele din tutun;
g) substan!ele narcotice #i psihotrope;
h) reziduurile #i contaminan!ii.

Prevederile legisla!iei n domeniul alimentelor se aplic" n toate etapele producerii,
prelucr"rii #i distribu!iei alimentelor #i hranei pentru animale, destinat" sau administrat"
animalelor pentru produc!ia de alimente.


5.2. Obiective generale ale legisla!iei din domeniul alimentelor

Legisla!ia n domeniul alimentelor :
- urm"re#te unul sau mai multe obiective generale privind un nivel nalt de protec!ie a
vie!ii #i s"n"t"!ii umane, a intereselor consumatorilor, incluznd practici corecte n
comer!ul cu alimente, !innd cont, atunci cnd este cazul, de protec!ia s"n"t"!ii #i
bun"st"rii animalelor, a s"n"t"!ii plantelor #i a mediului nconjur"tor ;
- urm"re#te realizarea liberei circula!ii a alimentelor #i a hranei pentru animale, Iabricate
sau puse pe pia!" n conIormitate cu principiile #i cerin!ele generale prev"zute n
prezentul capitol ;
- ia n considerare standardele interna!ionale existente sau n stadiul de a Ii adoptate, cu
excep!ia cazurilor n care aceste standarde ori p"r!i relevante ale acestora ar Ii mijloace
ineIiciente sau inadecvate pentru realizarea obiectivelor legisla!iei n domeniul
alimentelor ori atunci cnd exist" o justiIicare #tiin!iIic" sau n cazul n care acestea pot
determina un nivel de protec!ie diIerit de cel stabilit ca adecvat la nivel comunitar ;


32
- se bazeaz" pe analiza riscului, n aIara cazului n care aceast" abordare nu este adecvat"
circumstan!elor sau naturii m"surii (evaluarea riscului este bazat" pe inIorma!iile
#tiin!iIice disponibile #i este realizat" n mod independent, obiectiv #i transparent, iar
managementul riscului ia n considerare rezultatele evalu"rii riscului #i al!i Iactori
relevan!i pentru managementul riscului #i principiul precau!iei, n scopul realiz"rii
obiectivelor generale privind legisla!ia n domeniul alimentelor) ;
- urm"re#te s" protejeze interesele consumatorilor #i s" le Iurnizeze inIorma!iile necesare,
pentru a alege n cuno#tin!" de cauz" alimentele pe care le consum", #i vizeaz"
prevenirea:
! practicilor Irauduloase sau n#el"toare;
! IalsiIic"rii alimentelor;
! oric"ror practici care pot s" induc" n eroare consumatorul.

n cazurile speciIice cnd, n urma evalu"rii inIorma!iilor existente, este identiIicat"
posibilitatea eIectelor d"un"toare asupra s"n"t"!ii, dar subzist" o incertitudine #tiin!iIic", pot Ii
adoptate m"suri provizorii de management al riscului, necesare pentru asigurarea unui nivel
nalt de protec!ie a s"n"t"!ii, pn" la colectarea altor inIorma!ii #tiin!iIice n vederea unei
evalu"ri mai complete a riscului. M"surile adoptate n acest sens vor Ii propor!ionale cu
posibilele eIecte ale riscului #i nu vor restric!iona comer!ul cu alimente mai mult dect este
necesar pentru asigurarea unui nivel nalt de protec!ie a s"n"t"!ii, cu luarea n calcul a
posibilit"!ilor tehnice #i economice #i a altor Iactori relevan!i. M"surile adoptate sunt
reexaminate n cadrul unei perioade rezonabile, care depinde de natura riscului identiIicat
pentru via!" sau s"n"tate, precum #i de tipul inIorma!iilor #tiin!iIice necesare pentru clariIicarea
incertitudinii #tiin!iIice #i pentru realizarea unei evalu"ri mai complete a riscului.

5.3. Obliga!ii generale privind comer!ul cu alimente

Alimentele #i hrana pentru animale, importate n vederea punerii pe pia!" n Romnia,
trebuie s" Iie conIorme cu cerin!ele legisla!iei n domeniul alimentelor sau cu cele prev"zute de
acordurile ncheiate ntre Romnia #i !ara exportatoare.

Alimentele #i hrana pentru animale, destinate exportului sau reexportului pentru punere
pe pia!" ntr-o !ar" ter!", trebuie s" Iie conIorme cu cerin!ele relevante privind legisla!ia n
domeniul alimentelor, n aIara cazului n care se dispune altIel de c"tre autoritatea competent"
din !ara importatoare sau este stabilit prin legisla!ie, reglement"ri, standarde, coduri de practic"
#i alte proceduri legale #i administrative n vigoare n !ara importatoare.
n alte situa!ii, n aIara cazului n care alimentele sunt d"un"toare pentru s"n"tate sau
hrana pentru animale nu este sigur", acestea pot Ii exportate sau reexportate numai n cazul n
care autoritatea competent" din !ara de destina!ie a Iost de acord n mod expres, dup" ce a
beneIiciat de toate inIorma!iile privitoare la motivele #i situa!iile pentru care alimentele sau
hrana pentru animale nu au Iost puse pe pia!" n Romnia.
n cazul n care se aplic" prevederile unui acord bilateral ncheiat ntre Romnia #i o !ar"
ter!", alimentele #i hrana pentru animale, exportate din Romnia, trebuie s" Iie conIorme cu
prevederile men!ionate.

n domeniul comer!ului cu alimente Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru
Siguran!a Alimentelor are, mpreun" cu celelalte autorit"!i competente n domeniul siguran!ei
alimentelor, atunci cnd este cazul, n principal, urm"toarele obliga!ii:
a) s" contribuie la elaborarea de norme tehnice pentru alimente #i hran" pentru animale
#i la elaborarea de standarde privind siguran!a alimentelor;


33
b) s" promoveze #i s" coordoneze activit"!ile privind standardele reIeritoare la alimente
#i hrana pentru animale, elaborate de organiza!iile guvernamentale #i neguvernamentale
interna!ionale;
c) s" contribuie, dac" este necesar, la elaborarea, agrearea #i promovarea de acorduri cu
privire la recunoa#terea echivalen!ei m"surilor speciIice privind alimentele #i hrana pentru
animale;
d) s" acorde o aten!ie deosebit" necesit"!ilor speciale de dezvoltare, Iinanciare #i
comerciale ale !"rilor n curs de dezvoltare, pentru a se asigura c" normele interna!ionale nu
creeaz" obstacole inutile n realizarea exporturilor din aceste !"ri;
e) s" promoveze concordan!a dintre standardele tehnice interna!ionale #i legisla!ia n
domeniul alimentelor, astIel nct s" nu Iie diminuat nivelul nalt de protec!ie.

5.4. Cerin!e generale potrivit legisla!iei alimentelor

Pentru realizarea siguran!ei alimentelor trebuie respectate urm"toarele cerin!e:
a) alimentele nu trebuie puse pe pia!" dac" nu sunt sigure;
b) alimentele sunt considerate nesigure dac" sunt d"un"toare pentru s"n"tate sau
improprii pentru consum uman;
c) pentru a determina dac" un aliment este nesigur se va !ine seama de condi!iile
normale de utilizare a alimentelor de c"tre consumator la Iiecare etap" a
producerii, prelucr"rii #i distribu!iei, precum #i de inIorma!iile Iurnizate
consumatorului, incluznd inIorma!iile de pe etichet" sau alte inIorma!ii
generale puse la dispozi!ie consumatorului, privind evitarea eIectelor speciIice
d"un"toare s"n"t"!ii, determinate de un anumit aliment sau de o categorie de
alimente;
d) pentru a se determina dac" un aliment este d"un"tor s"n"t"!ii trebuie avute n
vedere nu numai eIectele probabile imediate #i/sau pe termen scurt #i/sau pe
termen lung ale acelui aliment asupra s"n"t"!ii persoanei care l consum", ci #i
eIectele asupra genera!iilor viitoare, posibilele eIecte toxice cumulative, precum
#i sensibilitatea deosebit" cu privire la s"n"tatea unei categorii speciIice de
consumatori atunci cnd alimentele sunt destinate acelei categorii de
consumatori;
e) pentru a se determina dac" un aliment este impropriu pentru consum uman
trebuie avut n vedere dac" alimentul este inacceptabil pentru consumul uman n
conIormitate cu destina!ia de utilizare a acestuia, din motive de contaminare
determinate de Iactori externi sau nu, de alterare, deteriorare ori degradare;
I) n cazul n care un aliment nesigur Iace parte dintr-un lot, #arj" sau transport de
alimente din aceea#i clas" ori cu aceea#i descriere, se presupune c" toate
alimentele din respectivul lot, #arj" sau transport sunt, de asemenea, nesigure, n
aIara cazului n care, n urma unei evalu"ri detaliate, nu exist" nicio dovad" care
s" indice c" #i restul lotului, #arjei sau transportului este nesigur;
g) alimentele ce satisIac prevederile legislative speciIice care reglementeaz"
siguran!a alimentelor sunt considerate c" nu reprezint" un risc cu privire la
aspectele la care se reIer" legisla!ia respectiv";
h) conIormitatea unui aliment cu prevederile speciIice aplicabile acelui aliment nu
va mpiedica Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a
Alimentelor, mpreun" cu celelalte autorit"!i competente n domeniul siguran!ei
alimentelor, atunci cnd este cazul, s" ia m"suri corespunz"toare pentru a
impune restric!ii privind punerea pe pia!" a acestuia sau s" solicite retragerea


34
acestuia de pe pia!", n cazul n care exist" motive de a se suspecta c", n poIida
unei asemenea conIormit"!i, alimentul este nesigur.

Cerin!ele privind siguran!a hranei pentru animale sunt:
a) hrana pentru animale nu va Ii pus" pe pia!" sau utilizat" n hrana animalelor destinate
produc!iei de alimente dect dac" este sigur";
b) hrana pentru animale este considerat" nesigur" pentru scopul utiliz"rii acesteia, dac"
este estimat" a avea un eIect d"un"tor pentru s"n"tatea oamenilor sau a animalelor ori
Iace ca alimentele derivate din animalele destinate produc!iei de alimente s" devin"
nesigure pentru consum uman;
c) n cazul n care hrana pentru animale care a Iost identiIicat" ca nesatisI"cnd cerin!ele
privind siguran!a hranei pentru animale este parte dintr-un lot, #arj" sau transport de
hran" pentru animale din aceea#i clas" ori cu aceea#i descriere, se presupune c" toat"
hrana pentru animale din lot, #arj" sau transport este aIectat", n aIara cazului n care, n
urma realiz"rii unei evalu"ri detaliate, nu exist" nicio dovad" c" restul lotului, #arjei sau
transportului nu satisIace cerin!ele de siguran!" a hranei pentru animale;
d) hrana pentru animale ce este conIorm" cu prevederile legislative speciIice care
reglementeaz" siguran!a hranei pentru animale este considerat" a Ii sigur" cu privire la
aspectele la care se reIer" legisla!ia respectiv";
e) conIormitatea hranei pentru animale cu prevederile speciIice aplicabile acesteia nu va
mpiedica Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor,
mpreun" cu celelalte autorit"!i competente n domeniul siguran!ei alimentelor, atunci
cnd este cazul, s" ia m"suri corespunz"toare pentru a impune restric!ii privind punerea
pe pia!" a acesteia sau de a solicita retragerea acesteia de pe pia!", n cazul n care exist"
motive de a se suspecta c", n poIida unei asemenea conIormit"!i, hrana pentru animale
este nesigur".

F"r" a se aduce atingere prevederilor speciIice ale legisla!iei privind alimentele, etichetarea,
publicitatea #i prezentarea alimentelor #i hranei pentru animale incluznd Iorma, aspectul sau
ambalajul acestora, materialele utilizate pentru mpachetare, modul de prezentare #i cadrul n
care sunt dispuse, precum #i inIorma!iile diIuzate prin orice mijloc nu trebuie s" induc" n
eroare consumatorul.

Operatorii cu activitate n domeniul alimentar #i cei cu activitate n domeniul hranei pentru
animale trebuie s" ia m"surile necesare ca alimentele #i hrana pentru animale s" ndeplineasc"
cerin!ele legisla!iei n domeniul alimentelor #i al hranei pentru animale, care este relevant"
pentru activit"!ile acestora, s" veriIice dac" aceste cerin!e sunt realizate #i s" asigure
implementarea sistemului de management al siguran!ei alimentelor conIorm principiilor privind
analiza riscurilor #i punctele critice de control (Hazard Analysis and Criticai Control Point -
HACCP), n toate etapele producerii, prelucr"rii #i distribu!iei, n cadrul aIacerilor aIlate sub
control propriu.

Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor trebuie s" asigure
aplicarea legisla!iei n domeniul alimentelor. Aceasta coordoneaz" activitatea autorit"!ilor
competente n domeniul siguran!ei alimentelor, controleaz" #i veriIic" respectarea legisla!iei n
domeniul alimentelor de c"tre operatorii cu activitate n domeniul alimentar #i cei cu activitate
n domeniul hranei pentru animale, precum #i implementarea sistemului de management al
siguran!ei alimentelor conIorm principiilor privind analiza riscurilor #i punctele critice de
control (Hazard Analysis and Criticai Control Point - HACCP), n toate etapele producerii,
prelucr"rii #i distribu!iei. n acest scop, Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru


35
Siguran!a Alimentelor trebuie s" men!in" un sistem de control #i alte activit"!i necesare n
Iunc!ie de situa!ie, incluznd activit"!i de comunicare public" cu privire la siguran!a #i riscul
alimentelor #i hranei pentru animale, de supraveghere a siguran!ei alimentelor #i a hranei pentru
animale #i alte activit"!i de monitorizare care s" acopere toate etapele producerii, prelucr"rii #i
distribu!iei.

M"surile #i sanc!iunile care se aplic" n cazul nc"lc"rii prevederilor legisla!iei privind
alimentele #i hrana pentru animale se stabilesc n condi!iile legii. M"surile #i sanc!iunile trebuie
s" Iie eIiciente, propor!ionale #i descurajatoare.

Trasabilitatea alimentelor, a hranei pentru animale, a animalelor destinate produc!iei de
alimente #i a oric"ror altor substan!e destinate ori preconizate a Ii destinate ncorpor"rii n
alimente sau n hrana pentru animale trebuie s" Iie stabilit" n toate etapele producerii,
prelucr"rii #i distribu!iei.
Operatorii cu activitate n domeniul alimentar #i cei cu activitate n domeniul hranei pentru
animale trebuie s" Iie capabili s" identiIice orice persoan" de la care ace#tia #i-au procurat
alimente, hran" pentru animale, animale destinate producerii de alimente sau orice substan!"
destinat" ori preconizat" a Ii ncorporat" n alimente sau n hran" pentru animale. n acest scop,
astIel de operatori trebuie s" aib" n aplicare sisteme #i proceduri care s" le permit" ca
inIorma!iile s" Iie puse la dispozi!ie Autorit"!ii, la solicitarea acesteia.
Operatorii cu activitate n domeniul alimentar #i cei cu activitate n domeniul hranei pentru
animale trebuie s" aib" n aplicare sisteme #i proceduri pentru a se identiIica alte activit"!i
c"rora le sunt destinate produsele lor. Aceste inIorma!ii vor Ii puse la dispozi!ie Autorit"!ii, la
solicitarea acesteia.
Alimentele sau hrana pentru animale, care sunt puse pe pia!" sau care sunt proprii pentru a
Ii puse pe pia!", trebuie s" Iie etichetate ori identiIicate n mod adecvat pentru a Iacilita
trasabilitatea acestora, prin intermediul documenta!iei sau inIorma!iilor relevante, n
conIormitate cu cerin!ele #i cu prevederile speciIice.

n cazul n care un operator cu activitate n domeniul alimentar consider" sau are motive s"
cread" c" un aliment pe care l-a importat, produs, prelucrat, Iabricat sau distribuit nu este n
conIormitate cu cerin!ele privind siguran!a alimentelor, va ini!ia imediat procedurile de
retragere a alimentului respectiv de pe pia!" dac" acesta nu se mai g"se#te sub controlul direct
al acelui operator cu activitate n domeniul alimentar #i va inIorma Autoritatea Na!ional"
Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor despre aceasta. n cazul n care produsul a
ajuns la consumator, acesta trebuie s" Iie inIormat n mod eIicient #i exact de c"tre operator
privind motivul retragerii alimentului de pe pia!" #i, dac" este necesar, operatorul va prelua de
la acesta alimentele deja Iurnizate, atunci cnd alte m"suri nu sunt suIiciente n vederea
asigur"rii unui nivel nalt de protec!ie a s"n"t"!ii.
Orice operator cu activitate n domeniul alimentar, responsabil pentru activit"!i de vnzare
cu am"nuntul sau de distribu!ie, va ini!ia procedurile de retragere de pe pia!" a produselor care
nu sunt n conIormitate cu cerin!ele siguran!ei alimentelor, n limitele activit"!ii proprii, #i va
Iurniza inIorma!ii n vederea asigur"rii trasabilit"!ii acestora, participnd la ac!iunile ntreprinse
de produc"tori, procesatori #i/sau de Autoritate.
Orice operator cu activitate n domeniul alimentar va inIorma imediat Autoritatea Na!ional"
Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor n cazul n care consider" sau are motive s"
considere c" un aliment pe care l-a pus pe pia!" poate Ii d"un"tor pentru s"n"tatea oamenilor.
Operatorii trebuie s" inIormeze Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a
Alimentelor cu privire la m"surile luate pentru a preveni riscurile pentru consumatorul Iinal #i
nu va mpiedica ori descuraja nicio persoan" s" coopereze cu Autoritatea, n conIormitate cu


36
legisla!ia na!ional" #i cu practicile juridice, n cazul n care aceast" ac!iune poate determina
prevenirea, reducerea sau eliminarea unui risc provocat de un aliment.
Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" colaboreze cu Autoritatea
Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor n ceea ce prive#te ac!iunile
ntreprinse pentru evitarea sau reducerea riscului determinat de alimentele pe care le Iurnizeaz"
sau le-au Iurnizat.

n cazul n care un operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale consider" sau
are motive s" cread" c" hrana pentru animale importat", produs", prelucrat", Iabricat" sau
distribuit" nu satisIace cerin!ele privind siguran!a hranei pentru animale, acesta va ini!ia
imediat procedurile de retragere a hranei n cauz" de pe pia!" #i va inIorma Autoritatea
Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor despre aceasta. n aceast"
situa!ie, atunci cnd lotul, #arja sau transportul nu satisIace cerin!ele de siguran!" a hranei
pentru animale, aceasta trebuie distrus", n aIara cazului n care Autoritatea decide altIel.
Operatorul trebuie s" inIormeze eIicient #i exact utilizatorii hranei pentru animale cu privire la
motivul retragerii de pe pia!" a acesteia #i, dac" este necesar, va recupera de la ace#tia
produsele deja Iurnizate, atunci cnd alte m"suri nu sunt suIiciente pentru a se ob!ine un nivel
nalt al protec!iei s"n"t"!ii.
Orice operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale, responsabil pentru activit"!i
de vnzare cu am"nuntul sau de distribu!ie, va ini!ia procedurile de retragere de pe pia!" a
produselor care nu sunt n conIormitate cu cerin!ele de siguran!" a hranei pentru animale, n
limitele activit"!ii proprii, #i va Iurniza inIorma!ii n vederea asigur"rii trasabilit"!ii acestora,
participnd la ac!iunile ntreprinse de produc"tori, procesatori #i/sau de Autoritate, mpreun" cu
celelalte autorit"!i competente n domeniul siguran!ei alimentelor, atunci cnd este cazul.
Orice operator cu activitate n domeniul hranei pentru animale va inIorma imediat
Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor n cazul n care
consider" sau are motive s" considere c" hrana pentru animale pe care a pus-o pe pia!" poate s"
nu satisIac" cerin!ele de siguran!" a hranei pentru animale. Operatorii trebuie s" inIormeze
Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor cu privire la m"surile
luate pentru a preveni riscurile ce deriv" din utilizarea acelei hrane pentru animale #i nu va
mpiedica ori descuraja nicio persoan" s" coopereze cu Autoritatea Na!ional" Sanitar"
Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor, n conIormitate cu legisla!ia na!ional" #i cu
practicile juridice, n cazul n care aceast" ac!iune poate determina prevenirea, reducerea sau
eliminarea unui risc ce rezult" din acea hran" pentru animale.
Operatorii cu activitate n domeniul hranei pentru animale trebuie s" colaboreze cu
Autoritatea n ceea ce prive#te ac!iunile ntreprinse pentru evitarea sau reducerea riscurilor
determinate de hrana pentru animale pe care o Iurnizeaz" sau au Iurnizat-o.

R"spunderea privind siguran!a alimentelor #i hranei pentru animale revine agen!ilor #i
operatorilor din industria alimentar" #i din industria hranei pentru animale.

Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor va coordona
sistemul rapid de alert", activitatea de gestiune a crizelor #i a situa!iilor de urgen!" n domeniul
siguran!ei alimentelor #i a hranei pentru animale.
Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor, coordonator la
nivel na!ional al sistemului rapid de alert" n domeniul alimentelor #i al hranei animalelor, este
punctul de contact cu sistemul rapid de alert" pentru alimente #i hrana animalelor la nivel
european (Rapid Alert System Ior Food and Feed - RASFF).37
5.5. Obliga!ii potrivit legisla!iei sanitar-veterinare

Persoanele Iizice #i persoanele juridice proprietare sau de!in"toare de animale vii ori
material germinativ de origine animal", cele care produc, depoziteaz", colecteaz", transport",
proceseaz", intermediaz", pun pe pia!", import", export" sau comercializeaz" animale vii ori
material germinativ de origine animal", produse #i subproduse de origine animal", produse
medicinale veterinare, de#euri, subproduse de origine animal" care nu sunt destinate
consumului uman sau agen!i patogeni de origine animal", produse #i materii utilizate n nutri!ia
animalelor ori alte materii #i produse ce pot inIluen!a starea de s"n"tate a animalelor r"spund
pentru aplicarea #i respectarea ntocmai a prevederilor legisla!iei sanitar-veterinare, n vederea
asigur"rii #i garant"rii s"n"t"!ii animalelor, a s"n"t"!ii publice, protec!iei animalelor, protec!iei
mediului #i a siguran!ei alimentelor
ConIorm art. 16 din Ordonan!a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit"!ii
sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor, aprobat" cu modiIic"ri #i complet"ri prin
Legea nr. 215/2004, cu modiIic"rile #i complet"rile ulterioare, persoanele Iizice #i persoanele
juridice au urm"toarele obliga!ii:
a) s" anun!e direc!iei sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor jude!ene sau a
municipiului Bucure#ti nceperea ori sistarea activit"!ilor supuse supravegherii #i
controlului sanitar-veterinar;
b) s" asigure sprijinul necesar autorit"!ilor sanitar-veterinare #i pentru siguran!a
alimentelor pentru realizarea atribu!iilor #i responsabilit"!ilor acestora;
c) s" permit" accesul liber, permanent #i nerestric!ionat al autorit"!ilor sanitar-veterinare #i
pentru siguran!a alimentelor pentru eIectuarea inspec!iilor, controalelor, veriIic"rilor sau
examin"rilor n obiectivele prev"zute la art. 18 alin. (1) din Ordonan!a Guvernului nr.
42/2004, cu modiIic"rile #i complet"rile ulterioare;
d) s" oIere autorit"!ilor sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor asisten!a necesar"
n timpul controalelor, inspec!iilor, veriIic"rilor #i examin"rilor pe care le ntreprind
pentru realizarea obiectivelor, atribu!iilor #i responsabilit"!ilor acestora;
e) s" anun!e I"r" ntrziere autorit"!ile sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor
locale #i administra!ia public" local" despre apari!ia oric"rei suspiciuni sau mboln"viri
a animalelor, iar pn" la sosirea medicului veterinar, s" izoleze animalele bolnave,
moarte, ucise ori t"iate, Iiind interzis" Iolosirea sau comercializarea c"rnii #i a altor
produse #i subproduse provenite de la aceste animale, I"r" aprobarea autorit"!ii sanitar-
veterinare #i pentru siguran!a alimentelor locale;
I) s" anun!e autorit"!ilor sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor locale, n
termenul stabilit de prevederile legale speciIice, despre intrarea/ie#irea de animale
n/din localit"!i, nstr"inarea #i dobndirea de animale, dispari!ia, moartea, t"ierea de
animale, precum #i orice alte evenimente privind mi#carea animalelor;
g) s" sprijine autorit"!ile sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor n eIectuarea
ac!iunilor sanitar-veterinare de interes public;
h) s" prezinte animalele pentru eIectuarea ac!iunilor sanitar-veterinare de interes public, la
locul, data #i ora stabilite de medicul veterinar oIicial sau de medicul veterinar de liber"
practic" mputernicit;
i) s" respecte m"surile stabilite de autoritatea sanitar-veterinar" #i pentru siguran!a
alimentelor;
j) s" anun!e autoritatea sanitar-veterinar" #i pentru siguran!a alimentelor local" #i s"
solicite certiIicatul de s"n"tate animal" #i de transport ori alte documente necesare n
vederea mi#c"rii sau transportului de animale vii, material germinativ de origine
animal", produse #i subproduse supuse supravegherii #i controlului sanitar-veterinar;


38
k) s" trimit" autorit"!ii sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor, la solicitarea
acesteia, copii ale documentelor #i certiIicatelor ce nso!esc animalele vii, materialul
germinativ de origine animal", produsele #i subprodusele supuse supravegherii #i
controlului sanitar-veterinar;
l) s" respecte interdic!iile #i restric!iile stabilite de autoritatea sanitar-veterinar" #i pentru
siguran!a alimentelor privind activit"!ile prev"zute la art. 2 din Ordonan!a Guvernului
nr. 42/2004, cu modiIic"rile #i complet"rile ulterioare;
m) s" pun" pe pia!", s" importe, s" exporte #i s" comercializeze numai animale vii, material
germinativ de origine animal", produse #i subproduse provenite de la animale, pentru
care, dac" au Iost tratate cu produse medicinale veterinare, s-au respectat perioadele de
a#teptare sau de ntrerupere;
n) s" respecte m"surile de interdic!ie #i restric!ie pentru produse medicinale veterinare #i
pentru produse #i materii utilizate n nutri!ia animalelor, pentru unele substan!e interzise
sau neautorizate a Ii administrate animalelor ori a Ii Iolosite n rela!ie cu produsele de
origine animal";
o) s" pun" la dispozi!ie autorit"!ilor sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor
animalele vii sau materialul germinativ de origine animal", produsele #i subprodusele de
origine animal", produsele medicinale veterinare, de#eurile, subprodusele de origine
animal" care nu sunt destinate consumului uman sau agen!ii patogeni de origine
animal", produsele #i materiile utilizate n nutri!ia animalelor ori alte materii #i produse
ce pot inIluen!a starea de s"n"tate a animalelor, n vederea examin"rii #i test"rii
acestora, pentru depistarea unor substan!e interzise sau neautorizate a Ii utilizate n
scopuri sanitar-veterinare;
p) s" respecte m"surile de interzicere sau restric!ionare privind punerea pe pia!", importul,
exportul, tranzitul #i comer!ul cu produse #i subproduse ce nu sunt destinate consumului
uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutri!ia animalelor, precum #i
dispozi!iile autorit"!ii sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor de distrugere a
produselor #i subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii
consumului uman ori pentru nutri!ia animalelor, ce pot constitui un risc poten!ial pentru
s"n"tatea animalelor, s"n"tatea public", protec!ia animalelor, protec!ia mediului #i
siguran!a alimentelor;
q) s" aplice normele sanitar-veterinare privind cerin!ele de zooigien", de ad"postire,
ngrijire, de reproduc!ie #i utilizare ra!ional" a animalelor, precum #i m"surile
suplimentare stabilite de autorit"!ile sanitar-veterinare #i pentru siguran!a alimentelor n
aceste domenii;
r) s" aplice m"surile sanitar-veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum #i
pentru controlul #i eradicarea sau prevenirea diIuz"rii acestora n teritoriu;
s) s" ntre!in" n bun" stare de Iunc!ionare #i igien", cu respectarea strict" a regulilor
sanitar-veterinare! obiectivele prev"zute la art. 18 alin. (1) din Ordonan!a Guvernului
nr. 42/2004, cu modiIic"rile #i complet"rile ulterioare, mijloacele pentru transportul
animalelor vii, materialului germinativ de origine animal", produselor #i subproduselor
supuse supravegherii #i controlului sanitar-veterinar;
t) s" p"streze, n limitele de timp stabilite de autoritatea sanitar-veterinar" #i pentru
siguran!a alimentelor, certiIicatele #i documentele ce atest" sau certiIic" starea de
s"n"tate a animalelor vii, a materialului germinativ de origine animal" sau a produselor
#i subproduselor supuse supravegherii #i controlului sanitar-veterinar;
u) s" respecte m"surile de suspendare sau retragere de pe pia!" a produselor medicinale
veterinare, stabilite de autoritatea sanitar-veterinar" #i pentru siguran!a alimentelor, #i s"
pun" la dispozi!ie acesteia documentele #i produsele respective, pentru examinarea
acestora, inclusiv prin prelevare de probe pentru examene de laborator;


39
v) s" se conIormeze cerin!elor sanitar-veterinare stabilite prin ordin al pre#edintelui
Autorit"!ii
Stabilirea #i sanc!ionarea contraven!iilor la normele sanitare veterinare #i pentru siguran!a
alimentelor au Iost reglementate prin Hot"rrea Guvernului nr. 984/2005
32
privind, cu
modiIic"rile ulterioare.
5.6. Condi!ii generale privind unit"!ile produc"toare de alimente, fabricarea
#i personalul

Unit"!ile n care se produc alimente, ingrediente, aditivi alimentari #i auxiliari
tehnologici se amplaseaz" numai n acele spa!ii care ndeplinesc condi!iile stabilite prin
reglement"rile legale n vigoare.
Alimentele, ingredientele, aditivii alimentari #i auxiliarii tehnologici se produc n unit"!i
care ndeplinesc condi!iile de Iunc!ionare stabilite prin reglement"rile legale n vigoare.

La Iabricarea alimentelor se utilizeaz" numai aditivi #i materiale de ambalare sau orice
alte materiale care vin n contact cu alimentele, avizate de Ministerul S"n"t"!ii Publice
mpreun" cu Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale, conIorm reglement"rilor legale n
vigoare.

Fabricarea, depozitarea #i transportul alimentelor se Iac cu respectarea normelor
tehnologice, igienico-sanitare #i sanitare veterinare, care s" asigure ndeplinirea cerin!elor de
s"n"tate public", de igien" alimentar" #i de calitate a alimentelor.

Fabricarea, depozitarea, transportul #i comercializarea alimentelor se Iac numai de c"tre
persoanele care ndeplinesc condi!iile de s"n"tate stabilite prin ordin al ministrului s"n"t"!ii
publice #i care, pentru opera!iunile pe care le execut", ntrunesc caliIicarea necesar" #i de!in
cuno#tin!e suIiciente n domeniul s"n"t"!ii publice, al igienei alimentelor sau igienei muncii,
atestate conIorm reglement"rilor legale n vigoare.

5.7 Condi!ii generale privind compozi!ia #i calitatea alimentelor

Alimentele trebuie s" aib" o compozi!ie care s" asigure att calitatea acestora, ct #i s"n"tatea
consumatorilor #i s" ndeplineasc" condi!iile de igien" prev"zute de normele legale n
vigoare.Reglement"rile privind nivelul de admisibilitate a aditivilor alimentari #i a auxiliarilor
tehnologici din compozi!ia alimentelor, precum #i igiena alimentelor se stabilesc de Ministerul
S"n"t"!ii Publice, de comun acord cu Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale.


5.8 Condi!ii privind utilizarea aditivilor alimentari

La Iabricarea sau la manipularea alimentelor destinate comercializ"rii sunt interzise:
a) utilizarea aditivilor care nu au Iost autoriza!i, Iie singuri, Iie n combina!ie cu alte
substan!e;
b) utilizarea proceselor tehnologice n vederea ob!inerii de aditivi neautoriza!i n produsele
alimentare;

=7
Publicat" n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 814 din data de 8 septembrie 2005.


40
c) utilizarea peste limitele maxime admise a aditivilor autoriza!i.

Fac excep!ie de la aceste interdic!ii:
a) aditivii care au Iost ndep"rta!i din alimente complet sau care se reg"sesc n produsul ce
urmeaz" s" Iie vndut n cantit"!i reziduale, tehnic inevitabile #i tehnologic inactive,
care nu pun n pericol s"n"tatea sau nu modiIic" propriet"!ile organoleptice ale
produsului;
b) apa distilat" sau demineralizat", aerul, azotul ori dioxidul de carbon, pentru situa!iile n
care acestea nu sunt utilizate ca presurizan!i, sau hidrogenul, dac" se Iolose#te la
hidrogenarea gr"similor sau la Iabricarea alcoolilor.

Este interzis" comercializarea alimentelor dac" acestea au Iost Iabricate sau manipulate cu
nc"lcarea interdic!iilor mai sus men!ionate ori dac" nu sunt compatibile cu alte reglement"ri
legale n vigoare.

Este interzis" comercializarea aditivilor sau a schimb"torilor de ioni a c"ror utilizare este
interzis" la Iabricarea sau la manipularea alimentelor.

n vederea protej"rii intereselor consumatorilor #i !inndu-se seama de cerin!ele
tehnologice, nutri!ionale #i dietetice ale alimentelor, Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii
Rurale #i Ministerul S"n"t"!ii Publice sunt abilitate s" emit" reglement"ri sau instruc!iuni
comune reIeritoare la:
a) aprobarea utiliz"rii aditivilor n general sau numai pentru anumite alimente ori pentru
anumite scopuri;
b) speciIicarea aditivilor admi#i #i a limitelor maxime pentru aditivi #i produ#ii lor de
reac!ie con!inu!i n alimente, precum #i a condi!iilor de puritate pentru aditivi #i
schimb"torii de ioni;
c) Iabricarea, manipularea #i comercializarea aditivilor #i a schimb"torilor de ioni;
d) interzicerea sau restric!ionarea utiliz"rii anumitor aditivi #i schimb"tori de ioni la
Iabricarea alimentelor;
e) reactualizarea aditivilor admi#i, n Iunc!ie de condi!iile de Iolosire #i de inIorma!iile
#tiin!iIice.

5.9 Condi!ii privind contaminan!ii n general, radia!iile sau utilizarea
materialelor radioactive

Ministerul S"n"t"!ii Publice #i Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale sunt abilitate s"
adopte reglement"ri comune privind prezen!a contaminan!ilor n alimente.
Reglement"rile trebuie s" se bazeze pe principiul conIorm c"ruia alimentul care con!ine un
contaminant ntr-o cantitate neacceptat" din punct de vedere al s"n"t"!ii publice, respectiv la un
nivel de toxicitate care dep"#e#te limitele maxime admise, s" nu Iie Iabricat #i distribuit n
vederea comercializ"rii.

Tratamentul alimentelor cu radia!ii ionizante se Iace numai:
a) n unit"!i de iradiere autorizate din punct de vedere al securit"!ii nucleare de c"tre
Comisia Na!ional" pentru Controlul Activit"!ilor Nucleare #i din punct de vedere
sanitar, de c"tre Ministerul S"n"t"!ii Publice;
b) cu asigurarea mijloacelor de protec!ie #i de securitate a s"n"t"!ii consumatorilor, dup"
avizarea produsului de Ministerul S"n"t"!ii Publice.41
Iradierea alimentelor poate Ii autorizat" doar n cazul n care:
a) este justiIicat" #i necesar" din punct de vedere tehnologic;
b) nu prezint" riscuri pentru s"n"tate #i este realizat" n condi!iile prev"zute de
reglement"rile legale n vigoare;
c) este n beneIiciul consumatorului;
d) nu este utilizat" ca nlocuitor al practicilor de igien" #i s"n"tate sau al bunelor practici
de Iabrica!ie ori de cultivare.

Iradierea alimentelor poate Ii utilizat" numai n urm"toarele scopuri:
a) pentru reducerea riscului bolilor provocate de organismele patogene din alimente, prin
distrugerea acestora;
b) reducerea procesului de alterare a alimentelor prin distrugerea organismelor d"un"toare
#i stoparea proceselor de deteriorare;
c) reducerea pierderilor alimentare prin maturarea, germinarea sau ncol!irea prematur";
d) ndep"rtarea din alimente a organismelor d"un"toare plantelor sau produselor din
plante.
n momentul supunerii la iradiere alimentele trebuie s" Iie ntr-o Iorm" corespunz"toare de
salubritate. Utilizarea tratamentului cu radia!ii ionizante ca substituent al practicilor de igien"
sau s"n"tate ori al bunei practici de produc!ie sau de cultivare agricol" este interzis".
Materialele utilizate la ambalarea alimentelor ce urmeaz" s" Iie iradiate trebuie s"
corespund" acestui scop #i s" Iie avizate de Ministerul S"n"t"!ii Publice.
Tratarea prin iradiere nu poate Ii utilizat" n combina!ie cu alte metode chimice de tratare
Iolosite n acela#i scop.
Iradierea poate Ii realizat" numai prin sursele autorizate de Comisia Na!ional" pentru
Controlul Activit"!ilor Nucleare.
Etichetarea alimentelor tratate cu radia!ii ionizante se Iace prin nscrierea pe etichete a
expresiilor "Tratat prin ionizare" sau "Tratat cu radia!ii ionizante".
Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale, Ministerul S"n"t"!ii Publice #i Comisia
Na!ional" pentru Controlul Activit"!ilor Nucleare sunt abilitate s" emit" reglement"ri comune
cu privire ia tratarea cu radia!ii ionizante a produselor alimentare pentru consumul uman.

5.10 Condi!ii privind reziduurile de pesticide #i alte produse care se reg"sesc n
alimente

Este interzis" comercializarea alimentelor care con!in:
a) reziduuri ale substan!elor utilizate pentru protec!ia plantelor, Iertilizatori, astIel cum
sunt deIinite n reglement"rile legale speciIice, sau alte produse pentru tratarea plantelor
#i solului, produse pentru protejarea depozit"rii ori produsele lor de degradare sau de
reac!ie, peste limitele prev"zute n reglement"rile legale n vigoare;
b) reziduuri ale substan!elor utilizate pentru protec!ia plantelor, astIel cum sunt deIinite n
reglement"rile legale speciIice, care nu au Iost autorizate #i care sunt interzise s" Iie
Iolosite pentru alimente sau pentru materiile lor prime.
Ministerul S"n"t"!ii Publice #i Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale sunt abilitate s"
emit" reglement"ri comune pentru:
a) stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri sau de alte substan!e n/pe alimente;
b) interzicerea comercializ"rii alimentelor al c"ror con!inut n reziduuri sau n alte
substan!e dep"#e#te limita maxim" admis";
c) stabilirea m"surilor pentru dezinIectarea, decontaminarea #i dezinIestarea camerelor sau
a echipamentelor n care ori cu care au Iost Iabricate, manipulate sau comercializate


42
alimentele, precum #i speciIicarea, interzicerea sau restric!ionarea utiliz"rii de mijloace,
echipamente ori metode, n vederea protej"rii intereselor consumatorilor.

5.11 Condi!ii privind prezen!a n alimente a substan!elor active farmacologic

Sunt interzise Iabricarea #i comercializarea alimentelor de origine animal", dac" ele
con!in reziduuri de substan!e active Iarmacologic sau produsele lor de metabolism:
a) a c"ror utilizare a Iost interzis" la aceste animale prin reglement"ri legale speciIice;
b) care dep"#esc limitele maxime admise de reziduuri de medicamente de uz veterinar n
produsele de origine animal", prev"zute de reglement"rile speciIice legale n vigoare;
c) care nu au Iost autorizate sau nregistrate ca medicamente pentru tratamentul animalelor
sau a c"ror utilizare a Iost interzis" prin alte reglement"ri legale n vigoare ori care nu
sunt autorizate pentru utilizare ca aditivi n hrana animalelor.
n situa!iile n care substan!ele active Iarmacologic sunt autorizate #i nregistrate ca
medicamente ori sunt autorizate ca aditivi n hrana animalelor, se pot Iabrica alimente de
origine animal", care pot Ii comercializate dac" sunt respectate perioadele de a#teptare stabilite
n reglement"rile speciIice legale n vigoare.
Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale #i Ministerul S"n"t"!ii Publice sunt abilitate s"
emit" ordine comune care:
a) s" stabileasc" limitele maxime pentru substan!ele Iarmacologic active #i produsele lor
de reac!ie, care nu pot Ii dep"#ite n/pe alimentele comercializate;
b) s" exclud" din tratamentul animalelor, n totalitate sau pentru anumite scopuri, acele
substan!e Iarmacologic active care ar conduce la dep"#irea con!inutului de reziduuri
admis n alimentele de origine animal" sau s" stabileasc" perioade de a#teptare pentru
aceste substan!e #i s" interzic" comercializarea alimentelor care au Iost produse cu
nc"lcarea acestor reglement"ri;
c) s" stabileasc" limitele maxime pentru reziduurile de antibiotice, substan!e
medicamentoase, hormoni, substan!e anabolizante, ca rezultat al Iolosirii acestora n
practica zootehnic" pentru stimularea cre#terii animalelor #i n practica sanitar"
veterinar" pentru tratarea animalelor bolnave;
d) s" stabileasc" limitele maxime pentru metalele grele sau alte substan!e nocive care
polueaz" mediul #i care provin n principal din sIera industrial" #i a transportului;
e) s" stabileasc" limitele maxime pentru toxinele care provin din dezvoltarea
mucegaiurilor toxigene pe materiile prime sau pe produsele Iinite.

5.12 Condi!ii generale privind alimentele cu destina!ie nutri!ional" special",
suplimentele nutritive, alimentele fortificate #i cele modificate genetic

Ministerul S"n"t"!ii Publice mpreun" cu Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale
sunt abilitate s" adopte reglement"ri pentru speciIicarea condi!iilor de Iabricare #i manipulare
aplicabile alimentelor destinate unor cerin!e speciale de nutri!ie, precum #i a condi!iilor privind
comercializarea acestor produse. Reglement"rile se vor baza pe principiul comercializ"rii
numai a alimentelor destinate unor cerin!e speciale de nutri!ie, care nu sunt periculoase pentru
s"n"tatea public" #i pentru care se asigur" o inIormare corespunz"toare a consumatorilor
privind propriet"!ile #i caracteristicile acestora.

Ministerul S"n"t"!ii Publice este abilitat s" elaboreze legisla!ia care reglementeaz"
alimentele cu destina!ie nutri!ional" speciIic" #i alimentele #i ingredientele alimentare inedite.
Ministerul S"n"t"!ii Publice este abilitat s" emit" reglement"ri privind suplimentele nutritive #i
IortiIicarea alimentelor. Reglementarea trebuie s" stabileasc" reguli privind IortiIicarea,


43
restaurarea cu nutrien!i a alimentelor, precum #i reguli privind Iabricarea #i comercializarea
suplimentelor de hran" care con!in nutrien!i. Aceast" reglementare trebuie s" prevad" doza
zilnic" recomandat" de nutrien!i.

Ministerul S"n"t"!ii Publice, Ministerul Muncii, Familiei #i Egalit"!ii de %anse,
mpreun" cu Institutul Na!ional de Statistic", au obliga!ia s" veriIice trimestrial datele privind
nutri!ia pe diIerite segmente ale popula!iei, precum #i datele privind securitatea alimentar", pe
care trebuie s" se bazeze recomand"rile privind co#ul minim de consum zilnic, respectiv
cantitatea minim" de produse necesare, #i s" inIormeze Guvernul asupra concluziilor.

5.13 Condi!ii privind produc!ia, igiena #i ambalarea alimentelor.
Responsabilit"!ile produc"torilor de alimente

Produc"torii de alimente, persoane Iizice sau juridice, vor comercializa numai
alimentele care prezint" siguran!", sunt salubre #i apte pentru consum.

Produc"torii de alimente sunt obliga!i s" respecte parametrii privind propriet"!ile
organoleptice, Iizice, chimice, microbiologice #i toxicologice ale alimentelor conIorm
reglement"rilor legale n vigoare.
Produc"torii de alimente sunt obliga!i s" organizeze #i s" aplice controlul calit"!ii
alimentelor, Iabricate sau manipulate, n laboratoare proprii sau n laboratoare autorizate.
Fabricarea #i comercializarea alimentelor contraI"cute sunt interzise.

Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale #i Ministerul S"n"t"!ii Publice adopt" prin
ordin comun reglement"ri prin care se stabilesc condi!iile privind igiena alimentelor #i alte
cerin!e obligatorii privind Iabricarea #i manipularea alimentelor, precum #i procedurile de
veriIicare a conIormit"!ii cu aceste cerin!e.

Reglement"rile vor stabili prevederi pentru Iabricarea #i manipularea alimentelor n mod
igienic, iar operatorii din industria alimentar" trebuie s" identiIice #i s" corecteze orice Iaz"
critic", pentru asigurarea securit"!ii alimentare. Aceste reglement"ri vor stabili prevederi pentru
identiIicarea, implementarea, men!inerea #i mbun"t"!irea procedurilor adecvate ale securit"!ii
alimentare, prin dezvoltarea sistemului propriu de analiz" a riscurilor punctelor critice de
control.

Ministerul S"n"t"!ii Publice mpreun" cu Ministerul Economiei #i Finan!elor #i cu
Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale sunt abilitate s" adopte reglement"ri privind
materialele care vin n contact cu alimentele.
Reglement"rile trebuie s" includ" condi!ii generale pentru toate materialele care vin n
contact cu alimentele #i s" indice m"suri #i proceduri speciIice pentru categorii diIerite de
materiale care vin n contact cu alimentele.
Materialele #i obiectele care vin n contact cu alimentele se produc conIorm bunelor
practici de Iabrica!ie, astIel nct, n condi!iile lor normale #i prev"zute de utilizare, s" nu
transIere alimentelor constituen!i n cantit"!i care ar putea periclita s"n"tatea uman" sau care ar
putea aduce o schimbare inacceptabil", potrivit legii, n compozi!ia alimentelor sau o
deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora.

Ministerul S"n"t"!ii Publice mpreun" cu Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale #i
cu Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor sunt abilitate s" adopte reglement"ri
privind etichetarea alimentelor.


44

Etichetarea alimentelor trebuie s" oIere consumatorilor inIorma!iile necesare, suIiciente,
veriIicabile #i u#or de comparat, care s" permit" acestora s" aleag" produsul corespunz"tor
exigen!elor #i posibilit"!ilor lor Iinanciare, s" cunoasc" eventualele riscuri la care ar putea Ii
supu#i, astIel nct s" nu Iie indu#i n eroare.

InIorma!iile de pe etichetele alimentelor trebuie s" Iie nscrise n limba romn",
indiIerent de !ara produc"toare, I"r" a se exclude prezentarea lor n alte limbi, s" Iie vizibile,
lizibile #i inscrip!ionate ntr-un mod care s" nu permit" #tergerea lor.


5.14 Comercializarea alimentelor

5.14.1 Condi!ii pentru oferirea alimentelor spre vnzare

Alimentele pot Ii comercializate numai n spa!ii special amenajate #i destinate acestui
scop, n condi!ii de igien" adecvate #i cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale, Ministerul S"n"t"!ii Publice #i Ministerul
pentru ntreprinderile Mici #i Mijlocii, Comer!, Turism #i ProIesii Liberale sunt abilitate s"
adopte reglement"ri speciIice comune privind comercializarea alimentelor pe pie!ele organizate
sau n aIara acestora.

Alimentele oIerite spre comercializare trebuie s" ndeplineasc" urm"toarele condi!ii:
a) s" Iie Iabricate conIorm prevederilor legale, n scopul protec!iei s"n"t"!ii publice,
protec!iei igienei alimentului #i protec!iei calit"!ii produsului;
b) s" se ncadreze n nivelurile maxime admise de contaminare Iizic", chimic",
microbiologic", toxicologic" sau radiologic", stabilite prin reglement"ri speciale;
c) s" Iie ambalate, etichetate #i marcate conIorm reglement"rilor speciIice, iar
inscrip!ionarea etichetelor s" Iie vizibil", lizibil" si corect".

5.14.2 Restric!ii privind comercializarea alimentelor

Este interzis" comercializarea alimentelor care:
a) nu sunt nso!ite de documente care le atest" originea, provenien!a #i securitatea;
b) sunt manipulate #i comercializate n condi!ii necorespunz"toare de igien", care pun n
pericol s"n"tatea consumatorilor;
c) aIecteaz" s"n"tatea consumatorilor prin vnzarea unor produse sau substan!e drept
alimente.
Este interzis" comercializarea drept alimente a unor produse care le imit", nu sunt alimente
#i care prezint" riscul de a pune n pericol s"n"tatea sau securitatea consumatorilor, conIorm
reglement"rilor legale n vigoare.

n scopul evit"rii daunelor asupra s"n"t"!ii cauzate de alimente Ministerul S"n"t"!ii Publice
mpreun" cu Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale sunt abilitate s" emit" reglement"ri
comune pentru:
a) interzicerea sau restric!ionarea utiliz"rii anumitor produse, substan!e, obiecte ori
procese tehnologice;
b) speciIicarea utiliz"rii anumitor procese de Iabricare sau manipulare a alimentelor;
c) impunerea unor cerin!e la Iabricarea, manipularea sau comercializarea anumitor
alimente;


45
d) indicarea utiliz"rii avertismentelor, a altor prezent"ri cu eIect de avertizare #i precau!ii
de siguran!" pentru anumite substan!e;
e) interzicerea sau restric!ionarea Iabric"rii ori manipul"rii anumitor substan!e d"un"toare
din punct de vedere Iiziologic n Iabricile de procesare a alimentelor, precum #i
introducerea lor n astIel de Iabrici.
Alimentele care au Iost Iabricate sau manipulate cu nc"lcarea regulilor stabilite la lit. a) #i
b) sunt interzise la vnzare.

5.14.3 M"suri privind protec!ia consumatorilor mpotriva practicilor incorecte

Pentru protejarea consumatorilor mpotriva practicilor incorecte #i n scopul inIorm"rii
lor corecte Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale mpreun" cu Ministerul S"n"t"!ii
Publice #i cu Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor sunt abilitate s" emit"
ordine comune care s" reglementeze:
a) inIormarea privind natura, con!inutul, originea, Iabricantul sau participantul la vnzarea
alimentelor;
b) condi!iile privind ambalarea, etichetarea, marcarea #i p"strarea alimentelor pn" la
consumatorul Iinal;
c) condi!iile privind Iabricarea, respectiv calitatea materiilor prime #i a ingredientelor
Iolosite n producerea sau la prepararea alimentelor, opera!iunile tehnologice obligatorii
pentru Iiecare categorie de alimente, compozi!ia sau calitatea anumitor alimente,
inclusiv a celor cu destina!ie special";
d) interzicerea vnz"rii alimentelor sub anumite denumiri, inIorma!ii sau prezent"ri care
pot induce n eroare, precum #i interzicerea publicit"!ii produselor pentru care se
utilizeaz" anumite prezent"ri graIice sau alte inIorma!ii care pot induce n eroare;
e) interzicerea vnz"rii alimentelor care con!in substan!e sau obiecte nealimentare,
ambalate separat sau mpreun" cu alimentul, n acela#i ambalaj, dac" acestea nu sunt
necesare pentru prepararea, manipularea sau consumarea alimentului;
I) interzicerea vnz"rii anumitor alimente drept medicamente.

Pentru protejarea intereselor consumatorilor, Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale
mpreun" cu Ministerul S"n"t"!ii Publice #i cu Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia
Consumatorilor sunt abilitate s" emit" ordine comune care s" reglementeze:
a) condi!iile privind autorizarea unit"!ilor care produc, prelucreaz", depoziteaz", transport"
#i comercializeaz" alimente;
b) condi!iile privind avizarea alimentelor pentru a Ii declarate apte pentru consumul uman;
c) condi!iile privind controlul unit"!ilor care produc, prelucreaz", depoziteaz", transport" #i
comercializeaz" alimente.5.14.4 Dispozi!ii privind utilizarea alimentelor #i a produselor alimentare interzise sau
periculoase

Ministerul S"n"t"!ii Publice mpreun" cu Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale #i cu
Autoritatea Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor sunt abilitate s" adopte reglement"ri
comune privind retragerea de pe pia!", interzicerea comercializ"rii #i modalit"!ile de distrugere
sau de Iolosire n alte scopuri a alimentelor care prezint" un risc pentru s"n"tate.
46
5.15 Controlul oficial al alimentelor

5.15.1 Organizarea controlului oficial al alimentelor

Ministerul S"n"t"!ii Publice, Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale #i Autoritatea
Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor sunt abilitate s" adopte reglement"ri comune privind
controlul oIicial al alimentelor.
Controlul oIicial al alimentelor urm"re#te dac" unit"!ile care produc, prelucreaz",
depoziteaz", transport" sau comercializeaz" alimentele, auxiliarii "adjuvan!i" tehnologici,
aditivii alimentari, vitaminele, s"rurile minerale, oligoelementele #i al!i aditivi destina!i vnz"rii
ca atare, personalul implicat, obiectele sau materialele care vin n contact cu alimentele n
timpul Iabrica!iei, manipul"rii sau comercializ"rii sunt conIorme cu reglement"rile legale n
vigoare, respect" tehnologiile de Iabrica!ie, inclusiv calitatea utilajelor de Iabrica!ie. Scopul
principal al controlului oIicial al alimentelor este de a asigura c" alimentele destinate pie!ei
interne sau exportului prezint" siguran!", sunt salubre #i apte pentru consum.
Autorit"!ile competente controleaz" alimentele pe ntregul lor circuit, de la producere
pn" la comercializare, conIorm atribu!iilor #i competen!elor legale n vigoare.

Autorit"!ile competente pentru executarea controlului oIicial al alimentelor sunt:
a) autorit"!ile sanitare veterinare, Iitosanitare #i de control tehnologic, desemnate de
Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale;
b) autorit"!ile sanitare desemnate de Ministerul S"n"t"!ii Publice;
c) autorit"!ile pentru protec!ia consumatorilor desemnate de Autoritatea Na!ional" pentru
Protec!ia Consumatorilor.
Controlul alimentelor se realizeaz" prin inspec!iile eIectuate de c"tre inspectorii de stat
pentru controlul alimentelor, care au obliga!ia s" p"streze secretele de Iabrica!ie sau datele pe
care le cunosc despre unit"!ile controlate.
Inspec!ia cuprinde veriIicarea materiilor prime, ingredientelor, auxiliarilor tehnologici #i a
altor produse utilizate pentru prepararea #i produc!ia alimentelor, produselor semiIabricate,
produselor Iinite, metodelor de conservare, condi!iilor de amplasare #i de igien" a unit"!ilor n
care alimentele sunt procesate, asigurarea apei potabile, veriIicarea mijloacelor de transport, a
echipamentelor #i mijloacelor tehnologice utilizate n procesarea alimentelor, etichetarea,
materialele utilizate n contact cu alimentele, mijloacele, procedurile #i materialele Iolosite
pentru igienizarea unit"!ilor #i echipamentelor #i ndep"rtarea reziduurilor.
n scopul veriIic"rii securit"!ii #i/sau a calit"!ii alimentelor prin analize de laborator,
inspectorii autoriza!i s" exercite controlul pot preleva probe de alimente, materiale n contact cu
alimentele, substan!e utilizate pentru cur"!enie #i orice alte substan!e care pot aIecta
caracteristicile alimentelor. Analizele trebuie eIectuate numai de laboratoarele oIiciale ale
autorit"!ilor competente pentru executarea controlului oIicial al alimentelor, iar contravaloarea
analizelor eIectuate pe probele prelevate se taxeaz" conIorm actelor normative n vigoare.
Inspec!ia cuprinde veriIicarea persoanelor care lucreaz" n unit"!ile care produc,
prelucreaz", depoziteaz", transport" sau comercializeaz" alimente, pentru a stabili dac" ele
ndeplinesc condi!iile de s"n"tate #i igien".
Inspec!ia cuprinde veriIicarea securit"!ii #i/sau a calit"!ii alimentelor prin analize de
laborator.
Inspec!iile trebuie eIectuate regulat #i/sau atunci cnd se suspecteaz" o neconIormitate, prin
utilizarea unor mijloace propor!ionale cu scopul urm"rit. Ca regul" general", inspec!iile vor Ii
eIectuate I"r" avertisment prealabil.
Inspec!ia poate Ii suplimentat", dac" este cazul, cu interviuri cu conducerea unit"!ii
inspectate #i cu persoanele care lucreaz" pentru aceast" unitate, cu citirea valorilor nregistrate


47
cu instrumentele de m"sur" instalate de unitatea respectiv" #i cu inspec!ii realizate cu propriile
instrumente asupra m"sur"torilor realizate cu instrumentele instalate de unitatea respectiv".
Autorit"!ile competente pentru executarea controlului oIicial al alimentelor, desemnate de
Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale, de Ministerul S"n"t"!ii Publice #i de Autoritatea
Na!ional" pentru Protec!ia Consumatorilor, sunt abilitate s" emit" ordine comune care s"
reglementeze:
a) dreptul tuturor celor care au I"cut subiectul inspec!iei s" cear" #i alt" opinie, I"r" a
exclude dreptul de a contesta modalitatea n care inspec!ia a Iost realizat", conIorm
reglement"rilor legale n vigoare;
b) procedura de prelevare #i testare a e#antioanelor, inclusiv prevederile ce reglementeaz"
procedura de contraexpertiz".

5.15.2 Drepturile #i ndatoririle inspectorilor de stat pentru controlul alimentelor

Inspec!iile sunt eIectuate de inspectorii autoriza!i, conIorm competen!elor speciIice, ai
urm"toarelor autorit"!i:
- autorit"!ile sanitare veterinare, Iitosanitare #i de control tehnologic, desemnate de
Ministerul Agriculturii #i Dezvolt"rii Rurale;
- autorit"!ile sanitare desemnate de Ministerul S"n"t"!ii Publice;
- autorit"!ile pentru protec!ia consumatorilor desemnate de Autoritatea Na!ional" pentru
Protec!ia Consumatorilor
Inspectorii sunt autoriza!i s" Iac" copii de pe materialele #i documentele care se aIl" n
posesia celor inspecta!i sau reIerin!e despre acestea.
Inspectorii sunt obliga!i s" p"streze secretul proIesional #i s" nu divulge unei ter!e p"r!i
secretele comerciale sau alte inIorma!ii conIiden!iale ori particulare ob!inute n timpul sau n
leg"tur" cu inspec!ia, dac" nu li se cere s" Iac" aceasta de c"tre o autoritate judec"toreasc" sau
de c"tre partea inspectat".
Inspectorii care descoper" sau suspecteaz" neconIormarea cu prevederile prezentei
ordonan!e de urgen!" sau cu alte acte normative n vigoare vor lua m"suri n conIormitate cu
prevederile acestora.
Inspectorii de stat pot solicita pe timpul controlului, dup" caz, protec!ia personal" #i
sprijinul organelor de poli!ie.

5.15.3 M"suri dispuse de autorit"!ile competente

Autoritatea desemnat" pentru controlul alimentelor, n toate cazurile n care constat"
nerespectarea prevederilor prezentei ordonan!e de urgen!" sau ale altor acte normative n
vigoare, este mputernicit":
a) s" interzic" Iunc!ionarea unit"!ilor care produc, prelucreaz", depoziteaz", transport" sau
comercializeaz" alimente, precum #i Iolosirea unor materii prime, aditivi, adjuvan!i,
materiale de ambalare, echipamente, ustensile, utilaje #i substan!e de decontaminare;
b) s" declare alimentele ca Iiind improprii consumului sau necorespunz"toare din punct de
vedere calitativ, s" limiteze sau s" interzic" utilizarea #i comercializarea acestora, s" le
dirijeze pentru consum condi!ionat pentru utilizarea sau comercializarea n alte scopuri
#i s" ordone distrugerea lor n conIormitate cu reglement"rile legale n vigoare;
c) s" retrag" autoriza!ia de Iunc!ionare a unit"!ilor produc"toare #i de comercializare a
alimentelor;
d) s" sesizeze organele de cercetare penal" n cazul n care Iaptele constatate pot constitui
inIrac!iuni;
e) s" interzic" temporar comercializarea loturilor de alimente suspecte sub aspect calitativ.


48
De!in"torul alimentelor interzise temporar de la comercializare trebuie s" asigure
condi!ii de p"strare #i de conservare adecvate pn" la clariIicarea situa!iei acestora.
Autoritatea desemnat" pentru controlul alimentelor poate aplica amenzi pentru
contraven!ii, n conIormitate cu prevederile reglement"rilor legale n vigoare.

5.15.4 R"spunderea civil", contraven!ional" sau penal"

nc"lcarea prevederilor legale n vigoare, inclusiv cele prev"zute n ordinele emise de
ministerele abilitate potrivit prevederilor prezentei reglement"ri privind alimentele, atrage
r"spunderea civil", contraven!ional" sau penal", dup" caz.

Fabricarea de alimente IalsiIicate sau contraI"cute constituie inIrac!iune #i se pedepse#te
potrivit Codului penal.

Faptele care constituie contraven!ii #i valoarea amenzilor aplicate se stabilesc n
conIormitate cu prevederile actelor normative n vigoare.


49
5.16 Anexe

5.16.1 REGULI GENERALE PENTRU IGIENA PRODUSELOR ALIMENTARE
33CAPITOLUL I: Prevederi generale
Art. 1: Domeniu de aplicare
(1)Prezenta hot"rre stabile#te reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare pentru
operatorii cu activitate n domeniul alimentar, !inndu-se cont, n mod special, de urm"toarele
principii:
a)responsabilitatea primar" pentru siguran!a alimentelor apar!ine operatorului cu activitate n
domeniul alimentar;
b)este necesar s" se asigure siguran!a alimentelor pe tot lan!ul alimentar, ncepnd cu produc!ia
primar";
c)este important s" se asigure lan!ul IrigoriIic pentru alimente ce nu pot Ii depozitate n
siguran!" la temperaturi ale mediului ambiant, n special pentru alimente congelate;
d)implementarea general" a procedurilor bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point), mpreun" cu aplicarea bunelor practici de igien", trebuie s" nt"reasc"
responsabilitatea operatorilor cu activitate n domeniul alimentar;
e)ghidurile de bune practici sunt un instrument valoros pentru a ajuta operatorii cu activitate n
domeniul alimentar, de la toate nivelurile lan!ului alimentar, s" Iie n conIormitate cu regulile
de igien" a alimentelor #i la aplicarea principiilor HACCP;
I)este necesar s" se stabileasc" criterii microbiologice #i cerin!e de control al temperaturii,
bazate pe o evaluare #tiin!iIic" a riscului;
g)este necesar s" se asigure ca alimentele importate s" Iie cel pu!in la acela#i standard de igien"
ca alimentele produse n Romnia sau s" Iie la un standard echivalent.
(2)Prezenta hot"rre se aplic" tuturor etapelor de produc!ie, de procesare #i de distribu!ie a
alimentelor, precum #i activit"!ilor de export, I"r" a se aduce atingere unor cerin!e speciIice cu
reIerire la igiena alimentelor.
(3)Prezenta hot"rre nu se aplic":
a)produc!iei primare pentru consum domestic privat;
b)prepar"rii domestice, manipul"rii sau depozit"rii alimentelor pentru consum domestic privat;
c)Iurniz"rii directe, de c"tre produc"tor, de cantit"!i mici de produse primare c"tre
consumatorul Iinal sau c"tre ntreprinderi locale de vnzare cu am"nuntul ce aprovizioneaz"
direct consumatorul Iinal;
d)centrelor de colectare #i t"b"c"riilor ce intr" sub inciden!a deIinirii activit"!ilor n domeniul
alimentar, numai pentru Iaptul c" acestea manipuleaz" materia prim" pentru producerea de
gelatin" sau colagen.
(4)Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor, ca autoritate de
reglementare n domeniul sanitar-veterinar #i pentru siguran!a alimentelor ce coordoneaz" toate
activit"!ile n acest domeniu, de la producerea materiilor prime pn" la consumator, stabile#te
mpreun" cu Ministerul S"n"t"!ii, n baza legisla!iei na!ionale, reguli ce reglementeaz"
activit"!ile prev"zute la alin. (3) lit. c). AstIel de reguli trebuie s" asigure realizarea obiectivelor
prezentei hot"rri.


Art. 2: Defini!ii

==
Anex" la Hot"rrea Guvernului nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena
produselor alimentare, publicat" n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 804 din data de 5 septembrie 2005


50
(1)n sensul prezentei hot"rri termenii #i expresiile urm"toare se deIinesc astIel:
a)igiena alimentelor, denumit" n continuare igien" - m"surile #i condi!iile necesare pentru
controlul riscurilor #i pentru a se asigura calitatea de propriu pentru consum uman a unui
produs alimentar, n concordan!" cu destina!ia prestabilit" a acestuia;
b)produse primare - produse rezultate din produc!ia primar", incluznd produse crescute pe sol,
ob!inute prin cre#terea de animale, din vnat #i pescuit;
c)ntreprindere - orice unitate cu activitate n domeniul alimentar;
d)autoritate competent" - Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a
Alimentelor, denumit" n continuare Autoritatea, competent" pentru implementarea,
coordonarea implement"rii #i asigurarea conIormit"!ii cu prevederile prezentei hot"rri sau
orice alt" autoritate c"reia i-a Iost delegat" acea competen!". Aceasta poate include, de
asemenea, dup" caz, autoritatea corespondent" a altei !"ri;
e)echivalent - cu reIerire la sisteme diIerite, capacitatea de ndeplinire a acelora#i obiective;
I)contaminare - prezen!a sau introducerea unui risc;
g)ap" potabil" - apa ce ntrune#te cerin!ele minime prev"zute de Legea nr. 458/2002 privind
calitatea apei potabile, modiIicat" #i completat" prin Legea nr. 311/2004, ce transpune
Directiva Consiliului nr. 98/83/CE;
h)ap" de mare curat" - apa de mare natural", artiIicial" sau puriIicat" ori apa s"rat" ce nu
con!ine microorganisme, substan!e d"un"toare sau plancton marin toxic n cantit"!i capabile s"
aIecteze direct ori indirect salubritatea alimentelor;
i)ap" curat" - apa de mare curat" #i apa proasp"t" de o calitate similar";
j)ambalare - plasarea unui produs alimentar ntr-un ambalaj sau container, n contact direct cu
produsul alimentar respectiv #i ambalajul ori containerul nsu#i;
k)mpachetare - plasarea unuia sau mai multor alimente ambalate ntr-un al doilea container #i
chiar acesta din urm";
l)container sigilat ermetic - un container ce este proiectat #i destinat a Ii sigur Ia!" de
p"trunderea de pericole;
m)procesare - orice proces ce modiIic" substan!ial produsul ini!ial, incluznd nc"lzirea,
aIumarea, s"rarea, maturarea, uscarea, marinarea, extrac!ia, extrudarea sau o combinare a
acestor procese;
n)produse neprocesate - produse alimentare ce nu au Iost supuse proces"rii #i care includ
produse ce au Iost divizate, por!ionate, t"iate, decapitate, Ieliate, dezosate, tocate, jupuite,
m"run!ite, tran#ate, cur"!ate, Iasonate, decojite, m"cinate, r"cite, congelate, congelate proIund
sau dezghe!ate;
o)produse procesate - produse alimentare ce rezult" din procesarea produselor neprocesate.
Aceste produse pot con!ine ingrediente ce sunt necesare pentru prelucrarea lor sau pentru a
induce caracteristici speciIice.
(2)n anexa prezentei hot"rri, termenii "atunci cnd este necesar", "dup" caz", "adecvat" #i
"suIicient" nseamn", respectiv, "atunci cnd este necesar", "dup" caz", "adecvat" sau
"suIicient" pentru a ndeplini obiectivele prezentei hot"rri.
51
CAPITOLUL II: Obliga!iile operatorilor cu activitate n domeniul alimentar

Art. 3: Obliga!ie general"
Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" se asigure c" toate etapele de
produc!ie, de procesare #i de distribu!ie a alimentelor ce sunt sub controlul acestora satisIac
cerin!ele aIerente de igien" prev"zute de prezenta hot"rre.
Art. 4: Cerin!e de igien" generale #i speciIice
(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care realizeaz" produc!ie primar" #i cei
asocia!i opera!iunilor prev"zute n anexa nr. 1 la prezentele reguli generale trebuie s" se
conIormeze cu prevederile generale de igien" prev"zute la cap. I din anexa nr. 1 la Reguli
generale pentru igiena produselor alimentare #i cu orice alte cerin!e speciIice prev"zute de
Hot"rrea Guvernului nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor speciIice de igien" pentru
alimente de origine animal", publicat" n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 805 din 5
septembrie 2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European #i al Consiliului Uniunii
Europene nr. 853/2004/CE.
(2)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care realizeaz" oricare dintre etapele de
produc!ie, de procesare #i de distribu!ie de alimente dup" acele etape la care se aplic"
prevederile alin. (1) trebuie s" se conIormeze cu cerin!ele generale de igien" prev"zute n anexa
nr. 2 la prezentele reguli generale #i cu orice alte cerin!e speciIice prev"zute de Hot"rrea
Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE.
(3)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" adopte, dup" caz, urm"toarele
m"suri speciIice de igien":
a)conIormarea cu criteriile microbiologice pentru produse alimentare;
b)proceduri necesare pentru a ndeplini obiectivele prev"zute de prezenta hot"rre;
c)conIormarea cu cerin!ele privind controlul temperaturii pentru produse alimentare;
d)men!inerea lan!ului de Irig;
e)prelevarea de probe #i eIectuarea de analize de laborator.
(4)Criteriile, cerin!ele #i obiectivele la care se reIer" alin. (3) trebuie adoptate n conIormitate
cu cerin!ele Uniunii Europene. Metodele de prelevare de probe #i de analiz" asociate trebuie s"
Iie stabilite n conIormitate cu aceea#i procedur".
(5) a)Atunci cnd prezenta hot"rre, Hot"rrea Guvernului nr. 954/2005 ce transpune
Regulamentul nr. 853/2004/CE, #i m"surile de implementare a acestora nu speciIic" metodele
de prelevare de probe #i de analiz", operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot utiliza
metode corespunz"toare prev"zute de alte acte normative ale legisla!iei na!ionale #i comunitare
ce reglementeaz" domeniul veterinar #i pentru siguran!a alimentelor sau, n absen!a unor astIel
de metode, metode ce oIer" rezultate echivalente cu cele ob!inute utiliznd metoda de reIerin!",
dac" acestea sunt validate #tiin!iIic n conIormitate cu regulile sau protocoalele recunoscute
interna!ional.
b)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot utiliza ghidurile prev"zute la art. 7, 8 #i 9
ca un ajutor pentru asigurarea conIormit"!ii cu obliga!iile ce rezult" pentru ei n baza prezentei
hot"rri.
Art. 5: Analiza riscului #i punctele critice de control - HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point)
(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" pun" n aplicare, s" implementeze #i
s" men!in" o procedur" sau proceduri permanente bazate pe principiile HACCP.
(2)Principiile HACCP la care se reIer" alin. (1) constau n urm"toarele:
a)identiIicarea oric"rui risc ce poate Ii prevenit, eliminat sau redus la niveluri acceptabile;
b)identiIicarea punctelor critice de control pentru etapa sau etapele n care controlul este
esen!ial, pentru a se preveni ori a se elimina un risc sau pentru a-l reduce la niveluri
acceptabile;


52
c)stabilirea limitelor critice n punctele critice de control ce separ" acceptabilul de neacceptabil
pentru prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor identiIicate;
d)stabilirea #i implementarea de proceduri eIiciente de monitorizare a punctelor critice de
control;
e)stabilirea de ac!iuni corective, atunci cnd monitorizarea indic" Iaptul c" un punct critic de
control nu este sub control;
I)stabilirea de proceduri ce trebuie s" Iie eIectuate n mod regulat pentru a se veriIica dac"
m"surile enun!ate la lit. a)-e) Iunc!ioneaz" eIicient;
g)stabilirea de documente #i nregistr"ri propor!ional cu natura #i m"rimea activit"!ii din
domeniul alimentar, pentru a se demonstra aplicarea eIicient" a m"surilor prev"zute la lit. a)-I).
(3)Cnd este eIectuat" orice modiIicare a produsului, a procesului de produc!ie sau a unei etape
a procesului de produc!ie, operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" revizuiasc"
procedura #i s"-i aduc" modiIic"rile care se impun.
(4)Prevederile alin. (1) se aplic" numai operatorilor cu activitate n domeniul alimentar care
realizeaz" orice etap" de produc!ie, de procesare #i de distribu!ie de alimente dup" produc!ia
primar", precum #i acele opera!iuni asociate, prev"zute n anexa nr. 1.
(5)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie:
a)s" Iurnizeze autorit"!ii competente documente care atest" ndeplinirea prevederilor alin. (1),
n maniera n care acestea o solicit", !innd cont de natura #i m"rimea activit"!ii n domeniul
alimentar;
b)s" se asigure c" orice documente ce descriu proceduri elaborate n conIormitate cu acest
articol sunt actualizate permanent;
c)s" re!in" #i s" p"streze, pentru o perioad" corespunz"toare, orice alte documente #i
nregistr"ri.
(6)Autoritatea poate stabili m"suri detaliate pentru implementarea acestui articol n
conIormitate cu cerin!ele Uniunii Europene. AstIel de m"suri pot Iacilita implementarea acestui
articol de c"tre anumi!i operatori cu activitate n domeniul alimentar, n special a procedurilor
de utilizare ce sunt stabilite prin ghiduri pentru aplicarea principiilor HACCP, cu scopul de a se
conIorma cu alin. (1). AstIel de m"suri pot, de asemenea, s" speciIice perioada n care
operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" re!in" #i s" p"streze documente #i
nregistr"ri, n conIormitate cu alin. (4) lit. c).
Art. 6: Controale oficiale, nregistr"ri #i aprob"ri
(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" coopereze cu autorit"!ile
competente, n conIormitate cu legisla!ia na!ional" n vigoare.
(2)Fiecare operator cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" notiIice autorit"!ii sanitare
veterinare #i pentru siguran!a alimentelor jude!ene #i, respectiv, a municipiului Bucure#ti, n
maniera n care aceasta o solicit", Iiecare ntreprindere aIlat" sub controlul s"u ce eIectueaz"
oricare dintre etapele de produc!ie, de procesare #i de distribu!ie de alimente, n scopul
nregistr"rii Iiec"rei astIel de ntreprinderi. Operatorii cu activitate n domeniul alimentar
trebuie s" se asigure, de asemenea, c" autoritatea sanitar" veterinar" #i pentru siguran!a
alimentelor jude!ean" #i, respectiv, a municipiului Bucure#ti de!ine inIorma!ii actualizate cu
privire la aceste ntreprinderi, inclusiv notiIicarea oric"rei schimb"ri semniIicative n activitatea
acestora #i nchiderea oric"rei ntreprinderi existente.
(3)Atunci cnd este necesar" autorizarea, operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie
s" se asigure c" ntreprinderile lor sunt aprobate de autoritatea sanitar" veterinar" #i pentru
siguran!a alimentelor jude!ean" #i, respectiv, a municipiului Bucure#ti ca urmare a cel pu!in
unei inspec!ii eIectuate la Ia!a locului, aceast" autorizare Iiind acordat":
a)n baza legisla!iei na!ionale, n aIara celei ce nu transpune legisla!ie comunitar";
b)n baza Hot"rrii Guvernului nr. 954/2005 ce transpune Regulamentul nr. 853/2004/CE; sau
c)n baza unei decizii adoptate n conIormitate cu cerin!ele Uniunii Europene.


53
(4)Atunci cnd este necesar" autorizarea anumitor ntreprinderi n baza legisla!iei na!ionale, a#a
cum este prev"zut la alin. (3) lit. a), Autoritatea trebuie s" inIormeze Comisia European" #i
statele membre asupra reglement"rilor na!ionale aplicabile.


CAPITOLUL III: Ghiduri de bune practici
Art. 7: Elaborarea, difuzarea #i utilizarea ghidurilor
Autoritatea trebuie s" ncurajeze elaborarea ghidurilor na!ionale de bune practici pentru igien"
#i pentru aplicarea principiilor HACCP, n conIormitate cu art. 8. Trebuie s" Iie ncurajate
diIuzarea #i utilizarea att a ghidurilor na!ionale, ct #i a celor comunitare. Cu toate acestea,
operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot utiliza aceste ghiduri n mod voluntar.
Art. 8: Ghiduri na!ionale
(1)Asocia!iile de proIil din sectoarele cu activit"!i n domeniul alimentar pot elabora #i diIuza
ghiduri na!ionale de bune practici, astIel:
a)prin consultare cu reprezentan!i ai p"r!ilor ale c"ror interese pot Ii aIectate substan!ial,
precum autorit"!ile competente #i grupurile de consumatori;
b)avnd n vedere codurile aIerente de practici ale Codex Alimentarius;
c)atunci cnd acestea se reIer" la produc!ia primar" #i la acele opera!iuni asociate acesteia,
prev"zute de anexa nr. 1 la prezentele reguli generale, n concordan!" cu recomand"rile
prev"zute la cap. II din aceast" anex".
(2)Ghidurile na!ionale pot Ii elaborate sub egida unui institut na!ional de standardizare
recunoscut la nivel comunitar.
(3)Autoritatea trebuie s" evalueze ghidurile na!ionale, pentru a se asigura c":
a)acestea au Iost elaborate n conIormitate cu prevederile alin. (1);
b)con!inutul acestora se poate utiliza pentru sectoarele din domeniul alimentar la care se reIer"
acestea;
c)acestea sunt adecvate ca ghiduri pentru conIormarea cu art. 3, 4 #i 5, pentru sectoarele #i
pentru produsele alimentare la care se reIer".
(4)Autoritatea transmite Comisiei Europene ghiduri na!ionale ce se conIormeaz" cu prevederile
alin. (3), acestea Iiind nregistrate de c"tre Comisie #i puse la dispozi!ie statelor membre.
(5)Ghidurile de bune practici elaborate n baza Hot"rrii Guvernului nr. 1.198/2002 privind
aprobarea Normelor de igien" a produselor alimentare, ce transpune Directiva nr. 93/43/CEE,
continu" s" se aplice #i dup" intrarea n vigoare a prezentei hot"rri, cu condi!ia ca acestea s"
Iie compatibile cu obiectivele prezentei hot"rri.


CAPITOLUL IV: Activit"!i de import #i export
Art. 9: Activit"!i de import
n ceea ce prive#te igiena alimentelor importate, pe lng" cerin!ele Legii nr. 150/2004 privind
siguran!a alimentelor #i a hranei pentru animale, modiIicat" #i completat" prin Legea nr.
412/2004, ce transpune par!ial Regulamentul nr. 178/2002, trebuie s" Iie respectate #i cerin!ele
prev"zute de art. 3-6.
Art. 10: Activit"!i de export
n ceea ce prive#te igiena alimentelor exportate sau reexportate, pe lng" cerin!ele Legii nr.
150/2004, modiIicat" #i completat" prin Legea nr. 412/2004, ce transpune par!ial Regulamentul
nr. 178/2002, trebuie s" Iie incluse #i cerin!ele prev"zute la art. 3-6.


54
CAPITOLUL V: Prevederi finale
Art. 11: M"suri de implementare
Autoritatea, mpreun" cu celelalte autorit"!i implicate, poate elabora m"suri de implementare,
n conIormitate cu cerin!ele Uniunii Europene.
Art. 12: Modificarea #i completarea anexelor nr. 1 #i 2 la prezentele reguli generale
(1)Anexele nr. 1 #i 2 pot Ii modiIicate #i completate, n conIormitate cu cerin!ele Uniunii
Europene, !inndu-se cont de:
a)necesitatea de a revizui recomand"rile prev"zute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1;
b)experien!a c#tigat" prin implementarea sistemelor bazate pe HACCP n aplicarea
prevederilor art. 5;
c)evolu!iile tehnologice #i consecin!ele practice ale acestora #i de a#tept"rile consumatorului cu
privire la compozi!ia alimentelor;
d)opiniile #tiin!iIice, n special cele ob!inute ca urmare a noi evalu"ri de risc;
e)criterii microbiologice #i de temperatur" pentru produse alimentare.
(2)Autoritatea poate acorda derog"ri de la prevederile anexelor nr. 1 #i 2, n special pentru a se
Iacilita implementarea art. 5, pentru ntreprinderi de capacitate mic", n conIormitate cu
cerin!ele Uniunii Europene, !innd cont de Iactorii de risc aIeren!i, cu condi!ia ca astIel de
derog"ri s" nu aIecteze ndeplinirea obiectivelor prezentei hot"rri.
(3)Autoritatea poate adopta, I"r" a compromite ndeplinirea obiectivelor prezentei hot"rri #i n
concordan!" cu prevederile alin. (4) #i (5), m"suri adaptnd cerin!ele prev"zute n anexa nr. 2.
(4) a)M"surile prev"zute la alin. (3) trebuie s" aib" ca obiectiv:
(i)s" permit" utilizarea n continuare a metodelor tradi!ionale, n oricare dintre etapele de
produc!ie, de procesare sau de distribu!ie de alimente; sau
(ii)acomodarea cu necesit"!ile activit"!ilor din domeniul alimentar ce se desI"#oar" n zone ce
sunt supuse unor constrngeri geograIice speciale.
b)n alte cazuri m"surile trebuie s" se aplice numai la proiectarea, construirea #i echiparea
ntreprinderilor.
(5)Dac" Autoritatea inten!ioneaz" s" adopte m"surile prev"zute la alin. (3), trebuie s" notiIice
aceasta Comisiei Europene #i statelor membre. NotiIicarea trebuie:
a)s" Iurnizeze o descriere detaliat" a cerin!elor pe care Autoritatea le consider" necesar s" Iie
adaptate #i natura adapt"rilor preconizate;
b)s" descrie produsele alimentare #i ntreprinderile la care se reIer";
c)s" explice motivele adapt"rii, inclusiv, atunci cnd este relevant, Iurnizarea unui rezumat al
analizelor de risc eIectuate #i orice m"suri ce trebuie s" Iie luate pentru a se asigura c"
adaptarea nu compromite obiectivele prezentei hot"rri;
d)s" Iurnizeze orice alte inIorma!ii relevante.
(6)Atunci cnd Autoritatea este notiIicat", n conIormitate cu alin. (5), de c"tre un stat membru
c" acesta inten!ioneaz" s" adopte m"suri, aceasta are la dispozi!ie o perioad" de 3 luni de la
primirea notiIic"rii, pentru a transmite Comisiei Europene comentarii scrise. n cazul
adapt"rilor ce survin din aplicarea alin. (4) lit. b), aceast" perioad" trebuie s" Iie extins" la 4
luni, dac" Autoritatea solicit" aceasta.
(7)Autoritatea poate adopta m"suri ce adapteaz" cerin!ele anexei nr. 2 numai:
a)n conIormitate cu decizia adoptat" n baza alin. (6);
b)dac" dup" o lun" de la expirarea perioadei la care se reIer" alin. (6), Comisia European" nu a
inIormat Autoritatea c" a primit comentarii scrise sau c" inten!ioneaz" s" propun" adoptarea
unei decizii n conIormitate cu alin. (6).
Art. 13: M"suri de implementare #i dispozi!ii tranzitorii
(1)Orice reIerire la Hot"rrea Guvernului nr. 1.198/2002 ce transpune Directiva nr. 93/43/CEE
se consider" ca Iiind eIectuat" la prezenta hot"rre de la data intr"rii n vigoare a acesteia.


55
(2)M"surile adoptate ca urmare a aplic"rii prevederilor art. 5 #i 8 din Hot"rrea Guvernului nr.
1.198/2002 se aplic" pn" la nlocuirea acestora prin m"suri adoptate n conIormitate cu
prezenta hot"rre sau cu Legea nr. 150/2004, modiIicat" #i completat" prin Legea nr. 412/2004.
(3)Pn" la stabilirea de criterii sau cerin!e prev"zute la art. 4 alin. (3), Autoritatea poate men!ine
orice reguli ce stabilesc astIel de criterii sau cerin!e pe care aceasta le-a adoptat n conIormitate
cu Hot"rrea Guvernului nr. 1.198/2002.
(4)Pn" la aplicarea noii legisla!ii transpuse ce stabile#te reguli pentru realizarea de controale
oIiciale ale alimentelor, Autoritatea #i, dup" caz, mpreun" cu celelalte autorit"!i competente,
instituie m"suri corespunz"toare pentru asigurarea ndeplinirii obliga!iilor prev"zute de sau n
baza prezentei hot"rri.
Art. 14
Anexele nr. 1 #i 2 Iac parte integrant" din prezentele reguli generale.


5.16.2. ANEXA NR. 1 - REGULI DE IGIEN$ PRIVIND PRODUC%IA PRIMAR$
34


CAPITOLUL I: Prevederi generale de igien" pentru produc!ia primar" #i opera!iuni
asociate acesteia
Art. 1: Domeniu de aplicare
Prezenta anex" se aplic" produc!iei primare #i urm"toarelor opera!iuni asociate acesteia:
a)transportul, depozitarea #i manipularea produselor primare la locul de produc!ie, cu condi!ia
ca aceste opera!iuni s" nu modiIice substan!ial natura acestora;
b)transportul de animale vii, atunci cnd este necesar s" se ndeplineasc" obiectivele prezentei
hot"rri;
c)n cazul produselor de origine vegetal", al produselor de pescuit #i al vnatului s"lbatic,
opera!iunile de transport pentru livrarea produselor primare a c"ror natur" nu a Iost modiIicat"
substan!ial, de la locul de produc!ie pn" la o ntreprindere.
Art. 2: Reguli privind igiena
(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" se asigure c" produsele primare sunt
protejate Ia!" de contaminare, avnd n vedere orice procesare pe care produsele primare o vor
suporta ulterior.
(2)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" se conIormeze prevederilor
na!ionale corespunz"toare #i celor comunitare transpuse n legisla!ia na!ional", reIeritoare la
controlul riscurilor pentru produc!ia primar" #i opera!iunile asociate acesteia, incluznd:
a)m"suri pentru a se controla contaminarea ce provine din aer, sol, ap", hran" pentru animale,
Iertilizatori, produse medicinale de uz veterinar, produse pentru protec!ia plantelor, biocide #i
din depozitarea, manipularea, colectarea #i prelucrarea de#eurilor;
b)m"suri reIeritoare la s"n"tatea #i bun"starea animalelor #i la s"n"tatea plantelor #i care au
implica!ii asupra s"n"t"!ii publice, incluznd programe pentru monitorizarea #i controlul
zoonozelor #i al agen!ilor zoonotici.
(3)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care cresc, colecteaz" sau vneaz" animale
ori care ob!in produse primare de origine animal" trebuie s" ia m"suri adecvate, dup" caz,
pentru:
a)a men!ine n bun" stare orice Iacilit"!i utilizate n leg"tur" cu produc!ia primar" #i cu
opera!iunile asociate acesteia, incluznd Iacilit"!i utilizate pentru depozitarea #i manipularea
hranei pentru animale, pentru a le cur"!a #i, unde este necesar dup" cur"!are, a le dezinIecta
ntr-o manier" corespunz"toare;

=!
Anexa nr. 1 la Anexa Hot"rrii Guvernului nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale
pentru igiena produselor alimentare, publicat" n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 804 din data de 5 septembrie 2005


56
b)a men!ine curat #i, unde este necesar dup" cur"!are, a dezinIecta ntr-o manier"
corespunz"toare echipamentul, containerele, boxele, vehiculele #i vasele;
c)a asigura, pe ct posibil, cur"!enia animalelor ce urmeaz" a Ii sacriIicate #i, atunci cnd este
necesar, a animalelor de produc!ie;
d)a utiliza ap" potabil" sau ap" curat" oricnd este necesar pentru a se preveni contaminarea;
e)a se asigura c" personalul care manipuleaz" produsele alimentare este n stare bun" de
s"n"tate #i a Iost instruit cu privire la riscurile pentru s"n"tate;
I)a se evita, pe ct posibil, ca animalele #i d"un"torii s" determine producerea contamin"rii;
g)a se depozita #i a se manipula de#euri #i substan!e periculoase, astIel nct s" se previn"
contaminarea;
h)a se preveni introducerea #i r"spndirea de boli contagioase transmisibile la oameni prin
alimente, inclusiv luarea de m"suri de precau!ie atunci cnd se introduc animale noi #i
raportarea suspiciunii existen!ei unor Iocare de astIel de boli c"tre autoritatea competent";
i)a !ine cont de rezultatele oric"ror analize aIerente eIectuate pe probe prelevate de la animale
sau pe alte probe ce au importan!" pentru s"n"tatea public";
j)a utiliza corect aditivi Iurajeri #i produse medicinale de uz veterinar, n conIormitate cu
legisla!ia aIerent".
(4)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care produc sau recolteaz" produse vegetale
trebuie s" ia m"suri adecvate, dup" caz, pentru:
a)a men!ine curate #i, atunci cnd este necesar dup" cur"!are, a dezinIecta, ntr-o manier"
corespunz"toare, Iacilit"!ile, echipamentul, containerele, l"zile, vehiculele #i vasele;
b)a asigura, dup" cum este necesar, condi!ii igienice de produc!ie, de transport #i de depozitare
#i starea de cur"!enie a produselor vegetale;
c)a utiliza ap" potabil" sau ap" curat" oricnd este necesar s" se previn" contaminarea;
d)a se asigura c" personalul care manipuleaz" produse alimentare este n bun" stare de s"n"tate
#i a Iost instruit cu privire la riscurile pentru s"n"tate;
e)a preveni, pe ct posibil, ca animalele #i d"un"torii s" determine producerea contamin"rii;
I)a se depozita #i a se manipula de#euri #i substan!e periculoase, astIel nct s" se previn"
contaminarea;
g)a !ine cont de rezultatele oric"ror analize relevante eIectuate pe probe prelevate de la plante
sau pe alte probe ce au importan!" pentru s"n"tatea public";
h)a se utiliza corect produse pentru protec!ia plantelor #i biocide, a#a cum s-a solicitat de
legisla!ia n vigoare.
(5)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" ia m"suri corespunz"toare de
remediere atunci cnd au Iost inIorma!i despre probleme identiIicate n timpul controalelor
oIiciale.
Art. 3: P"strarea documentelor
(1)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" ntocmeasc" #i s" p"streze
documente reIeritoare la m"surile puse n aplicare pentru a controla pericolele ntr-o manier" #i
pentru o perioad" corespunz"toare, propor!ional cu natura #i m"rimea activit"!ilor din domeniul
alimentar. Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" Iac" disponibile inIorma!iile
relevante con!inute de aceste nregistr"ri autorit"!ii sanitare veterinare #i pentru siguran!a
alimentelor locale sau jude!ene #i, respectiv, a municipiului Bucure#ti #i, dup" caz, celorlalte
autorit"!i competente, precum #i pe cele pe care le-au primit ace#tia, la cerere.
(2)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care cresc animale sau care ob!in produse
primare de origine animal" trebuie, n special, s" ntocmeasc" #i s" p"streze documente cu
privire la:
a)natura #i originea hranei pentru animale administrate animalelor;
b)produsele medicinale de uz veterinar sau alte tratamente administrate animalelor, datele de
administrare #i perioadele de a#teptare;


57
c)apari!ia de boli ce pot aIecta siguran!a produselor de origine animal";
d)rezultatele oric"ror analize eIectuate pe probe prelevate de la animale sau pe alte probe
prelevate n scop de diagnostic ce au importan!" pentru s"n"tatea public";
e)orice rapoarte aIerente veriIic"rilor eIectuate asupra animalelor sau produselor de origine
animal".
(3)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar care produc sau recolteaz" produse vegetale
trebuie, n special, s" ntocmeasc" #i s" p"streze documente cu privire la:
a)orice utilizare a produselor pentru protec!ia plantelor #i a biocidelor;
b)orice apari!ie a d"un"torilor sau a bolilor ce pot aIecta siguran!a produselor de origine
vegetal";
c)rezultatele oric"ror analize relevante eIectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte
probe ce au importan!" pentru s"n"tatea public".
(4)Operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot Ii asista!i, pentru ntocmirea #i p"strarea
documentelor, de alte persoane precum medici veterinari, agronomi #i tehnicieni de Ierm".


CAPITOLUL II: Recomand"ri pentru ghiduri de bune practici de igien"
Art. 4
(1)Ghidurile na!ionale #i comunitare prev"zute la art. 7 #i 8 din anexa la prezenta hot"rre
trebuie s" con!in" ndrum"ri cu privire la bunele practici de igien" pentru controlul pericolelor
#i la opera!iunile asociate produc!iei primare.
(2)Ghidurile de bune practici de igien" trebuie s" includ" inIorma!ii corespunz"toare cu privire
la riscurile ce pot ap"rea n produc!ia primar" #i opera!iuni asociate acesteia, precum #i m"suri
pentru a controla riscurile, incluznd m"suri aIerente prev"zute de legisla!ia na!ional", legisla!ia
comunitar" transpus" sau de programele na!ionale. Exemple de astIel de riscuri #i m"suri pot
include:
a)controlul contamin"rii, precum cea cu micotoxine, metale grele #i material radioactiv;
b)utilizarea de ap", de#euri organice #i Iertilizatori;
c)utilizarea corect" #i adecvat" a produselor pentru protec!ia plantelor #i a biocidelor #i
trasabilitatea acestora;
d)utilizarea corect" #i adecvat" a produselor medicinale de uz veterinar #i a aditivilor Iurajeri #i
trasabilitatea acestora;
e)preg"tirea, depozitarea, utilizarea #i trasabilitatea Iurajelor;
I)ecarisarea corespunz"toare a animalelor moarte, nl"turarea corespunz"toare a de#eurilor #i a
gunoiului;
g)m"suri de protec!ie pentru prevenirea introducerii de boli contagioase transmisibile la oameni
prin consum de alimente #i orice obliga!ie de a notiIica autorit"!ii competente despre acestea;
h)proceduri, practici #i metode pentru a se asigura c" alimentele sunt produse, manipulate,
mpachetate, depozitate #i transportate n condi!ii corespunz"toare de igien", incluznd
igienizarea #i controlul d"un"torilor eIiciente;
i)m"suri privind starea de cur"!enie a animalelor pentru t"iere #i produc!ie;
j)m"suri legate de ntocmirea #i p"strarea documentelor #i a eviden!elor.

58
5.16.3 ANEXA NR. 2 - CERIN%E GENERALE DE IGIEN$ PENTRU OPERATORII
CU ACTIVITATE N DOMENIUL ALIMENTAR, CU EXCEP%IA CAZULUI N
CARE SE APLIC$ PREVEDERILE PENTRU PRODUC%IA PRIMAR$
35


INTRODUCERE
Prevederile cuprinse n cap. V-XII se aplic" tuturor etapelor de produc!ie, de procesare #i de
distribu!ie a alimentelor, iar prevederile celorlalte capitole se aplic" dup" cum urmeaz":
- prevederile cap. I se aplic" tuturor obiectivelor din domeniul alimentar, cu excep!ia
obiectivelor c"rora li se aplic" prevederile cap. III;
- prevederile cap. II se aplic" tuturor nc"perilor n care sunt preparate, tratate sau procesate
alimente, cu excep!ia zonelor pentru servirea mesei #i a obiectivelor c"rora li se aplic"
prevederile cap. III;
- prevederile cap. III se aplic" acelor obiective prev"zute de titlul capitolului;
- prevederile cap. IV se aplic" transportului.

CAPITOLUL I: Cerin!e generale pentru obiective din domeniul alimentar, altele dect
cele prev"zute de cap. III
(1)Obiectivele din domeniul alimentar trebuie s" Iie men!inute curate #i n stare bun" de
Iunc!ionare #i ntre!inere.
(2)Proiectarea, designul, construc!ia, localizarea #i m"rimea obiectivelor din domeniul
alimentar trebuie:
a)s" permit" ntre!inerea, igienizarea #i/sau dezinIec!ia adecvat", pentru a se evita ori a reduce
la minimum posibilit"!ile de contaminare pe calea aerului, #i s" asigure spa!iu de lucru adecvat
care s" permit" eIectuarea igienic" a tuturor opera!iunilor;
b)s" Iie astIel nct s" protejeze mpotriva acumul"rii de murd"rie, contactului cu materiale
toxice, c"derii de particule n alimente #i Iorm"rii de condens sau de mucegaiuri pe supraIe!e;
c)s" permit" aplicarea bunelor practici de igien" pentru alimente, inclusiv protec!ia mpotriva
contamin"rii #i, n special, controlul d"un"torilor;
d)s" oIere, dup" caz, condi!ii adecvate de manipulare #i depozitare a alimentelor, la o
temperatur" controlat", s" Iie de capacitate suIicient" pentru men!inerea produselor alimentare
la temperaturi corespunz"toare #i s" Iie proiectate pentru a permite ca aceste temperaturi s" Iie
monitorizate #i, dup" caz, s" Iie nregistrate.
(3)Trebuie s" Iie disponibil un num"r adecvat de toalete conectate la un sistem eIicient de
canalizare. Toaletele nu trebuie s" comunice direct cu spa!iile n care sunt manipulate alimente.
(4)Trebuie s" Iie disponibil un num"r corespunz"tor de sp"l"toare, amplasate #i concepute n
mod adecvat pentru cur"!area minilor. Trebuie s" se asigure lavoare pentru cur"!area minilor,
prev"zute cu ap" curent" cald" #i rece, cu materiale pentru sp"larea minilor #i pentru uscare
igienic". Atunci cnd este necesar, utilit"!ile pentru sp"larea alimentelor trebuie s" Iie separate
de cele pentru sp"larea minilor.
(5)Trebuie s" se asigure mijloace potrivite #i suIiciente de ventila!ie natural" sau mecanic".
Trebuie s" Iie evitat Iluxul mecanic de aer dintr-o zon" contaminat" c"tre o zon" curat".
Sistemele de ventila!ie trebuie s" Iie construite astIel nct s" permit" ca Iiltrele #i alte
componente ce necesit" cur"!are sau nlocuire s" Iie u#or accesibile.
(6)Grupurile sanitare trebuie s" aib" ventila!ie natural" sau mecanic".
(7)Obiectivele din domeniul alimentar trebuie s" aib" iluminare natural" #i/sau artiIicial".
(8)Facilit"!ile pentru drenaj trebuie s" Iie adecvate destina!iei de utilizare. Acestea trebuie s" Iie
concepute #i construite n a#a Iel nct s" se evite riscul de contaminare. Atunci cnd canalele

=6
Anexa nr. 2 la Anexa Hot"rrii Guvernului nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale
pentru igiena produselor alimentare, publicat" n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 804 din data de 5 septembrie 2005


59
de drenaj sunt deschise total sau par!ial, acestea trebuie s" Iie concepute pentru a se asigura c"
nu se scurg de#euri dintr-o zon" contaminat" spre sau ntr-o zon" curat", n special n zona n
care sunt manipulate alimente ce pot s" prezinte un risc ridicat pentru consumatorul Iinal.
(9)Dup" caz, trebuie s" Iie asigurate vestiare pentru personal.
(10)Agen!ii de cur"!are #i substan!ele dezinIectante nu trebuie s" Iie depozitate n zone unde se
manipuleaz" alimente.

CAPITOLUL II: Cerin!e specifice pentru nc"perile unde sunt preparate, tratate sau
procesate produse alimentare, cu excep!ia spa!iilor pentru servirea mesei #i a acelor
obiective prev"zute de cap. III
(1)n nc"perile n care sunt preparate, tratate sau procesate alimente, cu excep!ia spa!iilor
pentru servirea mesei #i a acelor obiective prev"zute de cap. III, dar incluznd spa!iile con!inute
de mijloacele de transport, conIigura!ia #i proiectul trebuie s" permit" aplicarea bunelor practici
de igien" a alimentelor, incluznd protec!ia mpotriva contamin"rii ntre #i n timpul
opera!iunilor.
(2)n special:
a)supraIe!ele pavimentului trebuie s" Iie men!inute n bune condi!ii de ntre!inere #i s" Iie u#or
de cur"!at #i, dup" caz, de dezinIectat. Aceasta necesit" utilizarea unui material impermeabil,
nonabsorbant, lavabil #i netoxic, cu excep!ia cazului n care operatorii cu activitate n domeniul
alimentar pot dovedi autorit"!ii competente c" alte materiale utilizate sunt corespunz"toare.
Dup" caz, pavimentul trebuie s" permit" drenajul adecvat al supraIe!elor;
b)supraIe!ele pere!ilor trebuie s" Iie men!inute n condi!ii bune de ntre!inere #i s" Iie u#or de
cur"!at, iar atunci cnd este necesar, de dezinIectat. Aceasta necesit" utilizarea unor materiale
impermeabile, nonabsorbante, lavabile #i netoxice, precum #i o supraIa!" neted" pn" la o
n"l!ime adecvat" eIectu"rii diIeritelor opera!iuni, cu excep!ia cazului n care operatorii cu
activitate n domeniul alimentar pot dovedi autorit"!ii competente c" alte materiale utilizate
sunt corespunz"toare;
c)plaIoanele sau, acolo unde nu exist" plaIoane, supraIa!a interioar" a acoperi#ului #i
accesoriile suspendate trebuie s" Iie construite #i Iinisate astIel nct s" se previn" acumularea
de murd"rie #i s" se reduc" condensul, cre#terea de mucegaiuri #i mpr"#tierea de particule;
d)Ierestrele #i alte deschiz"turi trebuie s" Iie construite pentru a se preveni acumularea de
murd"rie. Cele ce pot Ii deschise c"tre mediul exterior trebuie, dup" caz, s" Iie echipate cu
plase mpotriva insectelor, ce pot Ii u#or demontate pentru cur"!are. Atunci cnd deschiderea
Ierestrelor ar avea ca rezultat contaminarea, Ierestrele trebuie s" r"mn" nchise #i Iixate n
timpul produc!iei;
e)u#ile trebuie s" Iie u#or de cur"!at, iar atunci cnd este necesar, de dezinIectat. Pentru aceasta
este necesar" utilizarea de supraIe!e netede #i nonabsorbante, cu excep!ia cazului n care
operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot dovedi autorit"!ii competente c" alte materiale
utilizate sunt corespunz"toare;
I)supraIe!ele, incluznd supraIe!ele echipamentelor, din spa!iile n care sunt manipulate
alimente #i, n special, supraIe!ele ce intr" n contact cu alimentele trebuie s" Iie men!inute n
stare bun" de ntre!inere #i trebuie s" Iie u#or de cur"!at, iar atunci cnd este necesar, de
dezinIectat. Pentru aceasta este necesar" utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la
coroziune #i netoxice, cu excep!ia cazului n care operatorii cu activitate n domeniul alimentar
pot dovedi autorit"!ii competente c" alte materiale utilizate sunt corespunz"toare.
(3)Trebuie s" Iie asigurate Iacilit"!i adecvate, dup" caz, pentru cur"!area, dezinIec!ia #i
depozitarea ustensilelor #i a echipamentelor de lucru. Aceste Iacilit"!i trebuie s" Iie construite
din materiale rezistente la coroziune, s" Iie u#or de cur"!at #i s" Iie aprovizionate n mod
adecvat cu ap" Iierbinte #i rece.


60
(4)Trebuie s" se elaboreze, dup" caz, instruc!iuni pentru sp"larea alimentelor. Fiecare cuv" sau
orice astIel de Iacilitate destinat" sp"l"rii de alimente trebuie s" aib" o surs" adecvat" de ap"
Iierbinte #i/sau ap" potabil" rece, n conIormitate cu cerin!ele cap. VII, #i s" Iie men!inut"
curat", iar atunci cnd este necesar, dezinIectat".

CAPITOLUL III: Cerin!e pentru facilit"!i mobile #i/sau temporare (precum marchize,
standuri de comercializare, vehicule mobile pentru vnzare), facilit"!i utilizate n
principal drept locuin!e private, dar unde sunt preparate alimente, n mod regulat,
pentru punere pe pia!", precum #i automate pentru vnzare
(1)Facilit"!ile #i automatele pentru vnzare, n m"sura n care este practicabil n mod rezonabil,
trebuie s" Iie n a#a Iel amplasate, concepute, construite, men!inute curate #i n bune condi!ii,
nct s" se evite riscul contamin"rii, n special de c"tre animale #i d"un"tori.
(2)n special, atunci cnd este necesar:
a)trebuie s" Iie disponibile Iacilit"!i corespunz"toare pentru men!inerea igienei corespunz"toare
a personalului (incluznd Iacilit"!i pentru sp"larea #i uscarea igienic" a minilor, spa!ii sanitare
igienice #i vestiare);
b)supraIe!ele n contact cu alimentele trebuie s" Iie n bun" stare de ntre!inere si trebuie s" Iie
u#or de cur"!at, iar atunci cnd este necesar, de dezinIectat. Pentru aceasta este necesar"
utilizarea de materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune #i netoxice, cu excep!ia cazului
n care operatorii cu activitate n domeniul alimentar pot dovedi autorit"!ii competente c" alte
materiale utilizate sunt corespunz"toare;
c)trebuie s" Iie elaborate instruc!iuni adecvate pentru cur"!area #i, dup" caz, dezinIec!ia
ustensilelor #i a echipamentului de lucru;
d)atunci cnd produsele alimentare sunt cur"!ate, ca parte a opera!iunilor din cadrul activit"!ilor
n domeniul alimentar, trebuie elaborate instruc!iuni adecvate pentru ca aceast" opera!iune s" se
eIectueze igienic;
e)trebuie s" Iie disponibil" o surs" adecvat" de ap" Iierbinte #i/sau de ap" potabil" rece;
I)trebuie s" Iie disponibile dispozitive adecvate #i/sau Iacilit"!i, pentru depozitarea igienic",
colectarea #i eliminarea substan!elor periculoase #i/sau necomestibile #i a de#eurilor (lichide
sau solide);
g)trebuie s" Iie disponibile Iacilit"!i adecvate #i/sau dispozitive pentru men!inerea #i
monitorizarea condi!iilor adecvate de temperatur" pentru alimente;
h)produsele alimentare trebuie s" Iie plasate n a#a Iel nct s" se evite riscul contamin"rii, pe
ct este practic posibil.

CAPITOLUL IV: Transportul
(1)Mijloacele de transport #i/sau containerele utilizate pentru transportul produselor alimentare
trebuie s" Iie men!inute curate #i n bun" stare de ntre!inere #i Iunc!ionare pentru ca alimentele
s" Iie protejate mpotriva contamin"rii #i, dup" caz, s" Iie concepute #i construite pentru a se
permite igienizarea #i/sau dezinIec!ia adecvate.
(2)Recipientele din vehicule #i/sau containerele nu trebuie s" Iie utilizate pentru transportul
altor materii dect produsele alimentare, atunci cnd aceast" utilizare poate avea ca rezultat
contaminarea.
(3)Atunci cnd transportoarele #i/sau containerele sunt utilizate #i pentru transportul altor
materiale dect produse alimentare sau pentru transportul simultan al unor produse alimentare
diIerite, trebuie s" existe, dup" caz, o separare eIectiv" a produselor.
(4)Produsele alimentare sub Iorm" lichid", de granule sau de pudr", n vrac, trebuie s" Iie
transportate n recipiente #i/sau containere/tancuri rezervate exclusiv transportului de produse
alimentare. AstIel de containere trebuie s" Iie marcate n mod vizibil cu litere ce nu pot Ii
#terse, n una sau mai multe limbi de circula!ie interna!ional", pentru a se scoate n eviden!" c"


61
acestea sunt utilizate exclusiv pentru transportul de produse alimentare, sau trebuie s" Iie
marcate cu inscrip!ia "numai pentru produse alimentare".
(5)Atunci cnd mijloacele de transport #i/sau containerele au Iost utilizate pentru transportul
altor bunuri dect produse alimentare sau pentru transportul de produse alimentare diIerite,
trebuie s" se eIectueze o igienizare eIicient" ntre nc"rc"ri, pentru a se evita riscul de
contaminare.
(6)Produsele alimentare din mijloace de transport #i/sau containere trebuie s" Iie aranjate #i
protejate, astIel nct s" se reduc" la minimum riscul de contaminare.
(7)Dup" caz, mijloacele de transport #i/sau containerele utilizate pentru transport de alimente
trebuie s" permit" men!inerea alimentelor la temperaturi corespunz"toare #i s" permit" ca aceste
temperaturi s" Iie monitorizate.

CAPITOLUL V: Cerin!e pentru echipamente
(1)Toate articolele, ustensilele, dot"rile, garniturile, componentele #i echipamentele cu care
alimentele vin n contact trebuie:
a)s" Iie igienizate eIicient, iar atunci cnd este necesar, dezinIectate. Igienizarea #i dezinIec!ia
trebuie s" aib" loc cu o Irecven!" suIicient" pentru a se evita orice risc de contaminare;
b)s" Iie astIel construite, conIec!ionate din astIel de materiale #i s" Iie men!inute n bun"
ordine, stare de Iunc!ionare #i condi!ii de ntre!inere, nct s" se reduc" la minimum orice risc
de contaminare;
c)cu excep!ia containerelor nereturnabile #i a materialelor de mpachetare, s" Iie astIel
construite, conIec!ionate din astIel de materiale #i s" Iie men!inute n bun" ordine, stare de
Iunc!ionare #i condi!ii de ntre!inere, nct s" permit" s" Iie p"strate curate, iar atunci cnd este
necesar, s" Iie dezinIectate; #i
d)s" Iie instalate de a#a manier" nct s" se permit" igienizarea adecvat" a echipamentului #i a
zonei nconjur"toare.
(2)Dup" caz, echipamentul trebuie s" Iie dotat cu orice dispozitiv corespunz"tor de control
necesar, pentru a se garanta ndeplinirea obiectivelor prezentei hot"rri.
(3)Atunci cnd este necesar" utilizarea de aditivi chimici pentru a se preveni coroziunea
echipamentului #i a containerelor, ace#tia trebuie s" Iie utiliza!i n conIormitate cu bunele
practici.

CAPITOLUL VI: De#euri alimentare
(1)De#eurile alimentare, subprodusele necomestibile #i alte resturi trebuie s" Iie ndep"rtate ct
mai repede posibil din nc"perile n care sunt prezente alimente, pentru a se evita astIel
acumularea acestora.
(2)De#eurile alimentare, subprodusele necomestibile #i alte resturi trebuie s" Iie depozitate n
containere ce se nchid, cu excep!ia cazului n care operatorii cu activitate n domeniul
alimentar pot demonstra autorit"!ii competente c" alte tipuri de containere sau sisteme de
evacuare utilizate sunt corespunz"toare. Aceste containere trebuie s" Iie construite
corespunz"tor, !inute n condi!ii adecvate, s" Iie u#or de igienizat #i, atunci cnd este necesar,
de dezinIectat.
(3)Trebuie s" Iie luate m"surile necesare pentru depozitarea, colectarea #i distrugerea de#eurilor
alimentare, a subproduselor necomestibile #i a altor resturi. Spa!iile de depozitare a de#eurilor
trebuie s" Iie concepute #i utilizate n a#a Iel nct s" se permit" men!inerea curat" a acestora #i,
dup" caz, s" Iie libere de animale #i d"un"tori.
(4)Toate de#eurile trebuie s" Iie eliminate n mod igienic #i protejnd mediul, n conIormitate
cu legisla!ia comunitar" transpus", aplicabil" n acest scop, #i nu trebuie s" constituie o surs"
direct" sau indirect" de contaminare.62
CAPITOLUL VII: Aprovizionarea cu ap"

(1) a)Trebuie s" existe o surs" adecvat" de ap" potabil" ce trebuie s" Iie utilizat" oricnd este
necesar s" se asigure condi!ii ca alimentele s" nu Iie contaminate.
b)Apa curat" poate Ii utilizat" pentru produse din pescuit ntregi. Poate Ii utilizat" ap" de mare
curat" pentru molu#te bivalve vii, echinoderme, tunicate #i gasteropode marine. Apa curat"
poate Ii utilizat", de asemenea, pentru sp"lare extern". Cnd este utilizat" o astIel de ap",
trebuie s" Iie asigurate Iacilit"!i adecvate pentru Iurnizarea acesteia.
(2)Atunci cnd este utilizat" ap" nepotabil", de exemplu pentru controlul incendiilor, pentru
producerea de aburi, pentru reIrigerare #i pentru alte scopuri similare, aceasta trebuie circulat"
printr-un sistem separat, bine identiIicat. Apa nepotabil" nu trebuie s" aib" conexiuni cu sau s"
permit" reIluxul n sistemele de ap" potabil".
(3)Apa reciclat" utilizat" pentru prelucrare sau ca ingredient nu trebuie s" prezinte nici un risc
de contaminare. Aceasta trebuie s" Iie de acela#i standard ca apa potabil", cu excep!ia cazului
n care se poate demonstra autorit"!ii competente c", n Iapt, calitatea apei nu poate aIecta
salubritatea produsului alimentar n Iorma Iinit" a acestuia.
(4)Ghea!a ce vine n contact cu alimentele sau care poate contamina alimentele trebuie s" Iie
produs" din ap" potabil" sau, atunci cnd este utilizat" pentru r"cirea produselor din pescuit
ntregi, din ap" curat". Aceasta trebuie s" Iie produs", manipulat" #i depozitat" n condi!ii care
s" o protejeze de contaminare.
(5)Aburul utilizat n contact direct cu alimentele nu trebuie s" con!in" nici o substan!" ce
reprezint" un pericol pentru s"n"tate sau care are poten!ialul s" contamineze alimentele.
(6)Atunci cnd alimentelor le este aplicat un tratament termic n containere sigilate ermetic,
trebuie s" se asigure ca apa utilizat" pentru r"cirea containerelor dup" tratamentul termic s" nu
constituie o surs" de contaminare pentru alimente.

CAPITOLUL VIII: Igiena personalului
(1)Fiecare persoan" care lucreaz" n zona de manipulare a alimentelor trebuie s" men!in" un
grad ridicat de cur"!enie personal" #i trebuie s" poarte mbr"c"minte adecvat", curat" #i, dup"
caz, echipament de protec!ie.
(2)Nici unei persoane care suIer" de o boal" sau este purt"toare a unei boli ce poate Ii transmis"
prin alimente ori care suIer" de o alt" aIec!iune, cum ar Ii leziuni inIectate, inIec!ii ale pielii,
abcese sau diaree, nu trebuie s" i se permit" s" manipuleze alimente ori s" intre n nici o zon"
de manipulare a alimentelor, de orice capacitate, dac" exist" posibilitatea de contaminare
direct" sau indirect". Orice persoan" astIel aIectat" #i angajat" ntr-o ntreprindere din domeniul
alimentar #i care este posibil s" intre n contact cu alimente trebuie s" raporteze imediat
operatorului cu activitate n domeniul alimentar boala sau simptomele, iar dac" este posibil,
cauzele acestora.

CAPITOLUL IX: Prevederi aplicabile produselor alimentare
(1)Un operator cu activitate n domeniul alimentar nu trebuie s" accepte materii prime ori
ingrediente, altele dect animale vii sau orice alt material utilizat la procesarea produselor, dac"
acestea sunt cunoscute a Ii sau se apreciaz", n mod rezonabil, c" ar putea s" Iie contaminate cu
parazi!i, cu microorganisme patogene ori cu substan!e toxice, de descompunere sau str"ine, n
a#a m"sur" nct, chiar dup" ce operatorul cu activitate n domeniul alimentar a aplicat n mod
igienic proceduri normale de sortare #i/sau de preparare ori de procesare, produsul Iinal ar Ii
impropriu pentru consum uman.
(2)Materiile prime #i toate ingredientele depozitate ntr-o ntreprindere din domeniul alimentar
trebuie s" Iie !inute n condi!ii corespunz"toare, concepute s" previn" deteriorarea acestora #i s"
le protejeze mpotriva contamin"rii.


63
(3)n toate etapele de produc!ie, de procesare #i de distribu!ie alimentele ce trebuie s" Iie
protejate mpotriva oric"rei contamin"ri ce poate Iace alimentul impropriu pentru consum
uman, d"un"tor pentru s"n"tate sau contaminat n a#a m"sur" nct ar Ii nerezonabil s" Iie
consumat n acea stare.
(4)Trebuie s" se aplice proceduri adecvate pentru a se controla d"un"torii. Trebuie, de
asemenea, s" se aplice proceduri adecvate, pentru a se preveni ca animalele domestice s" aib"
acces n locuri unde sunt preg"tite, manipulate sau depozitate alimente (sau atunci cnd
autoritatea competent" permite aceasta n cazuri speciale, pentru a se preveni ca un astIel de
acces s" duc" la contaminare).
(5)Materiile prime, ingredientele, produsele intermediare #i produsele Iinite ce pot s" Iaciliteze
multiplicarea unor microorganisme patogene sau Iormarea de toxine nu trebuie s" Iie p"strate la
temperaturi ce ar putea avea ca rezultat un risc pentru s"n"tate. Lan!ul de Irig nu trebuie s" Iie
ntrerupt. Totu#i, sunt permise perioade limitate I"r" controlul temperaturii, pentru a se permite
derularea practic" a activit"!ilor prepar"rii, transportului, depozit"rii, expunerii #i servirii
mnc"rii, cu condi!ia ca aceasta s" nu aib" drept rezultat un risc pentru s"n"tate. ntreprinderile
din domeniul alimentar n care se produc, se manipuleaz" #i se ambaleaz" produse alimentare
procesate trebuie s" dispun" de nc"peri adecvate, suIicient de mari pentru depozitarea separat"
a materiilor prime de materialul procesat, #i de spa!ii separate de depozitare n condi!ii de
reIrigerare #i suIicient de mari.
(6)Atunci cnd produsele alimentare urmeaz" s" Iie p"strate sau servite la temperaturi sc"zute,
acestea trebuie s" Iie r"cite ct mai repede posibil dup" Iaza de procesare la cald sau Iaza de
preparare Iinal", dac" nu este aplicat nici un proces de tratare termic", la o temperatur" ce nu
trebuie s" aib" ca rezultat un risc pentru s"n"tate.
(7)Decongelarea produselor alimentare trebuie s" Iie realizat" n a#a Iel nct s" se reduc" la
minimum riscul dezvolt"rii de microorganisme patogene sau al Iorm"rii de toxine n alimente.
n timpul decongel"rii alimentele trebuie s" Iie supuse la temperaturi care s" nu aib" ca rezultat
un risc pentru s"n"tate. Atunci cnd lichidul ce se scurge n procesul de decongelare poate
reprezenta un risc pentru s"n"tate, acesta trebuie s" Iie drenat n mod adecvat. Dup"
decongelare alimentele trebuie s" Iie manipulate de a#a manier" nct s" se reduc" la minimum
riscul dezvolt"rii de microorganisme patogene sau Iormarea de toxine.
(8)Substan!ele ce prezint" un risc #i/sau cele necomestibile, incluznd hrana pentru animale,
trebuie s" Iie etichetate #i depozitate adecvat, n containere separate #i sigure.

CAPITOLUL X: Prevederi aplicabile ambal"rii #i mpachet"rii produselor alimentare
(1)Materialul utilizat pentru ambalare #i mpachetare nu trebuie s" reprezinte o surs" de
contaminare.
(2)Materialele de ambalare trebuie s" Iie depozitate de a#a manier" nct acestea s" nu Iie
expuse la un risc de contaminare.
(3)Opera!iunile de ambalare #i mpachetare trebuie s" Iie eIectuate astIel nct s" se evite
contaminarea produselor. Dup" caz #i n special n cazul recipientelor #i al vaselor de sticl",
trebuie s" Iie asigurate integritatea containerului #i igiena acestuia.
(4)Materialul de ambalare #i de mpachetare reutilizat pentru produse alimentare trebuie s" Iie
u#or de igienizat, iar atunci cnd este necesar, de dezinIectat.


CAPITOLUL XI: Tratamentul termic
Urm"toarele cerin!e se aplic" numai pentru alimentele puse pe pia!" n containere nchise
ermetic:
1.orice proces de tratare termic" utilizat pentru a procesa un produs neprocesat sau pentru a
procesa n continuare un produs procesat trebuie:


64
a)s" asigure o temperatur" dat", pentru toate p"r!ile produsului tratat, pentru o perioad" de timp
dat";
b)s" previn" situa!ia ca produsul s" devin" contaminat n timpul procesului;
2.pentru a se asigura c" prin procesul utilizat se ndeplinesc obiectivele dorite, operatorii cu
activitate n domeniul alimentar trebuie s" controleze cu regularitate parametrii principali
relevan!i (n mod special temperatura, presiunea, ermeticitatea #i parametrii microbiologici),
inclusiv prin utilizarea de dispozitive automate;
3.procesul utilizat trebuie s" Iie conIorm unui standard recunoscut interna!ional (de exemplu,
pasteurizare, temperatur" ultranalt" - UHT sau sterilizare).

CAPITOLUL XII: Instruire
Operatorii cu activitate n domeniul alimentar trebuie s" se asigure:
a)c" persoanele care manipuleaz" alimente sunt instruite n probleme de igien" a alimentelor,
propor!ional cu activitatea desI"#urat";
b)c", n Iapt, cei responsabili pentru elaborarea #i men!inerea procedurii prev"zute la art. 5 alin.
(1) din anexa la hot"rre sau pentru punerea n aplicare a ghidurilor aIerente au primit instruirea
corespunz"toare n aplicarea principiilor HACCP;
c)de conIormitatea cu toate cerin!ele legisla!iei na!ionale reIeritoare la programe de instruire
pentru persoane care lucreaz" n anumite sectoare alimentare.
Publicat n Monitorul OIicial cu num"rul 804 din data de 5 septembrie 200565
5.16.4 LISTA STANDARDELOR ROMANE CARE ADOPTA STANDARDELE EUROPENE SI
INTERNATIONALE DIN DOMENIUL SANITAR-VETERINAR SI PENTRU SIGURANTA
ALIMENTELOR
36


Nr.
crt.
Indicativul standardului
romn
Titlul
1. SRISO 16649-1:2007 Microbiologia alimentelor #i nutre!urilor. Metod" orizontal" pentru
enumerarea coloniilor de Escherichia coli p-glucuronidaz" pozitive. Partea
1: Tehnica de num"rare a coloniilor la 44C Iolosind membrane #i 5-
bromo-4-cloro-3-indolil p-D-glucuronat
2. SRISO 16649-2:2007 Microbiologia alimentelor #i nutre!urilor. Metod" orizontal" pentru
enumerarea Escherichia coli pozitive la p-glucuronidaz". Partea 2: Tehnica
de num"rare a coloniilor la 44C Iolosind 5-bromo-4-cloro-3-indolil !-D-
glucuronat
3. SR ISO TS 22964:2007 Lapte #i produse de lapte. Detec!ia enterobacteriilor sakazakii
4. SRISO 21528-2:2007 Microbiologia alimentelor #i nutre!urilor. Metod" orizontal" pentru detec!ia
#i enumerarea enterobacteriaceelor. Partea 2: Metoda de enumerare a
coloniilor
5. SRISO 18593:2007 Microbiologia alimentelor #i nutre!urilor. Metode orizontale privind
tehnicile de e#antionare de pe supraIe!e Iolosind pl"ci de contact #i
tampoane
6. SRISO 11784:2007 IdentiIicarea animalelor prin radioIrecven!". Structura codului
7. SRISO 11784:2007/ Amd
1:2007
IdentiIicarea animalelor prin radioIrecven!". Structura codului
8. SRISO 11785:2007 IdentiIicarea animalelor prin radioIrecven!". Concept tehnic
9. SR EN ISO 22005:2007 Trasabilitatea n lan!ul alimentar. Principii generale #i cerin!e Iundamentale
pentru proiectarea #i implementarea sistemului
10. SREN 14132:
2004/AC:2007
Produse alimentare. Determinarea Ochratoxinei A din orz #i caIea pr"jit"
Metoda HPLC cu puriIicare pe coloana de imunoaIinitate
11. SREN ISO 13366-2:2007 Lapte. Enumerarea celulelor somatice. Partea 2: Linii directoare privind
modul de operare a num"r"toarelor Iluoro-opto-electronice
12. SREN ISO 21570:
2006/AC:2007
Produse alimentare. Metode de analiz" pentru detectarea organismelor
modiIicate genetic #i a produselor derivate. Metode de determinare
cantitativ" bazate pe utilizarea acizilor nucleici
13. SR EN ISO 6579:
2003/DAmd 1:2007
Microbiologia produselor alimentare #i Iurajere. Metod" orizontal" pentru
detectarea bacteriilor din genul Salmonella - Amendament 1: Anexa D:
Detec!ia Salmonella spp. din materii Iecale de animale #i din probe de
mediu din etapa de produc!ie primar"
14. SR ISO/TS 22003:2007 Sisteme de management al siguran!ei alimentelor. Cerin!e pentru
organismele care eIectueaz" audit #i certiIicare a sistemelor de management
al siguran!ei alimentelor36
Anex" la Ordinul nr. 36/2008 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt" standardele europene #i interna!ionale din domeniul
sanitar-veterinar #i pentru siguran!a alimentelor, al pre#edintelui Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor,
publicat n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 360 din data de 9 mai 2008;66
5.16.5 PROGRAM DE SUPRAVEGHERE &I CONTROL N DOMENIUL
SIGURAN%EI ALIMENTELOR PENTRU ANUL 2008
37


A.EXPERTIZA CONTAMINAN$ILOR N PRODUSE DE ORIGINE NONANIMAL&

Nr.
crt.
Denumirea Produsul Locul de prelevare Modul de recoltare a probelor
1 2 3 4 5
1. AIlatoxin"
(total" #i B1)
Arahide Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
La primul import al Iiec"rui
Iurnizor din Iiecare !ar" de
origine**), precum #i ori de
cte ori situa!ia o impune***)
Nuci Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
La primul import al Iiec"rui
Iurnizor din Iiecare !ar" de
origine**), precum #i ori de
cte ori situa!ia o impune***)
Supermarket/hipermarket Semestrial pentru produsele
din produc!ia autohton"
Fructe uscate Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
La primul import al Iiec"rui
Iurnizor din Iiecare !ar" de
origine**), precum #i ori de
cte ori situa!ia o impune***)
Supermarket/hipermarket Semestrial pentru produsele
din produc!ia autohton"
Cereale Depozit/siloz Semestrial
Specii (Iructele) destinate
producerii de
condimente:
- Capsicum spp. (Iructele
uscate ale acestuia,
ntregi sau m"cinate,
inclusiv chili, pudr" de
chili, cayenne #i
paprika);
- Piper spp. (Iructele
acestuia, inclusiv piper
alb sau negru);
- Myristica Iragrans
(nuc#oar");
- Zingiber oIIicinale
(ghimbir);
- Curcumalonga
(turmeric)
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
Pentru primul import al
Iiec"rui Iurnizor din Iiecare
!ar" de origine, precum #i ori
de cte ori situa!ia o
impune***)
2. Ochratoxin" A Cereale (inclusiv orez #i
hri#c") #i produse
Depozit/siloz O dat" pe an pentru Iiecare
depozit

37
Anex" la Ordinul nr. 213 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Programului de supraveghere #i control n
domeniul siguran!ei alimentelor pentru anul 2008, emis de pre#edintele Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i
pentru Siguran!a Alimentelor, Publicat n Monitorul OIicial, Partea I, nr. 47 din data de 21 ianuarie 2008


67
cerealiere derivate
CaIea boabe pr"jit" #i
m"cinat"
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
Pentru primul import al
Iiec"rui Iurnizor din Iiecare
!ar" de origine #i ori de cte
ori situa!ia o impune***)
CaIea solubil" Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
Pentru primul import al
Iiec"rui Iurnizor din Iiecare
!ar" de origine #i ori de cte
ori situa!ia o impune***)
StaIide (currants, raisins
#i sultanas)
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
Pentru primul import al
Iiec"rui Iurnizor din Iiecare
!ar" de origine #i ori de cte
ori situa!ia o impune***)
Vin
Vin aromatizat, b"uturi
pe baz" de vin aromatizat
#i cocktailuri pe baz" de
produse din vin
aromatizat
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
Pentru primul import al
Iiec"rui Iurnizor din Iiecare
!ar" de origine #i ori de cte
ori situa!ia o impune***)
Unit"!i de Iabrica!ie a
vinurilor
O dat" pe an pentru Iiecare
unitate
Unit"!i de comercializare Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i, pentru
produsele provenite din
comer!ul intracomunitar.
3. Patulina Sucuri de Iructe,
concentrate din sucuri de
Iructe reconstituite din
nectaruri de Iructe
Unit"!i de Iabricare a
sucurilor de Iructe
O dat" pe an pentru Iiecare
unitate
Produse solide din mere,
inclusiv compot, piure de
mere destinat consumului
uman direct, conIorm
pct. 2.3.3, 2.3.4 #i 2.3.5
din sec!iunea 2 a anexei
la Regulamentul CE nr.
1.881/2006
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i.
Alimente pentru copii,
conIorm pct. 2.3.5 din
sec!iunea 2 a anexei la
Regulamentul CE nr.
1.881/2006
Supermarket/hipermarket Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i.
4. Deoxinivalenol Cereale neprocesate Depozit/siloz O dat" pe an pentru Iiecare
depozit****)
Cereale destinate
consumului uman direct
Depozit alimentar O dat" pe an pentru Iiecare
depozit****)
F"in" de cereale, t"r!e #i
germeni comercializa!i
Unit"!i de mor"rit Ori de cte ori situa!ia o
impune***)


68
ca produse Iinale pentru
consumul uman direct
Pine (inclusiv
specialit"!i de
paniIica!ie), produse de
patiserie, biscui!i,
snacksuri din cereale #i
cereale pentru micul
dejun
Unit"!i de paniIica!ie #i
patiserie
Ori de cte ori situa!ia o
impune***)
Paste I"inoase Unit"!i de Iabricare Ori de cte ori situa!ia o
impune***)
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i, pentru
produsele provenite din
produc!ia intern", import sau
comer!ul intracomunitar.
5. Zearalenon" Cereale neprocesate Depozit/siloz O dat" pe an pentru Iiecare
depozit ****)
Cereale destinate
consumului uman direct
Depozit/siloz O dat" pe an pentru Iiecare
depozit****)
F"in" de cereale, t"r!e #i
germeni comercializa!i
ca produse Iinale pentru
consumul uman direct)
Unit"!i de mor"rit Ori de cte ori situa!ia o
impune***)
Ulei de porumb raIinat Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
Pentru primul import al
Iiec"rui Iurnizor din Iiecare
!ar" de origine #i ori de cte
ori situa!ia o impune***),
ncepnd din trimestrul II
Unit"!i de Iabrica!ie a uleiului O dat" pe an pentru Iiecare
unitate
Unit"!i de comercializare Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i, pentru
produsele provenite din
comer!ul intracomunitar.
Pine (inclusiv
specialit"!i de
paniIica!ie), produse de
patiserie, biscui!i,
snacksuri din cereale #i
cereale pentru micul
dejun
Unit"!i de Iabricare Ori de cte ori situa!ia o
impune***)
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i, pentru
produsele provenite din
produc!ia intern", import sau
comer!ul intracomunitar.
6. Fumonisin"
(sum" de B1 #i
Porumb neprocesat Depozit/siloz O dat" pe an pentru Iiecare
depozit***)


69
B2)
Porumb destinat
consumului uman direct
Depozit alimentar Ori de cte ori situa!ia o
impune***)
Produse pe baz" de
porumb destinate
consumului uman direct
Depozit alimentar Ori de cte ori situa!ia o
impune***)
7. Cadmiu Cereale Depozit/ siloz O dat" pe an pentru Iiecare
depozit****)
Ciuperci de cultur"
Legume #i leguminoase
Fructe
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i, pentru
produsele provenite din
produc!ia intern", comer!ul
intracomunitar #i import.
8. Plumb Cereale Depozit/siloz O dat" pe an pentru Iiecare
depozit****)
Ciuperci de cultur"
Legume #i leguminoase
Fructe
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i, pentru
produsele provenite din
produc!ia intern", comer!ul
intracomunitar #i import.
Sucurile de Iructe,
sucurile de Iructe
concentrate destinate
consumului direct #i
nectarurile din Iructe
Unit"!i de Iabricare a
sucurilor de Iructe
O dat" pe an pentru Iiecare
unitate
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i, pentru
produsele provenite din
comer!ul intracomunitar #i
import.
Vinurile (inclusiv
vinurile spumante,
exclusiv vinurile
licoroase), vinurile
aromatizate, b"uturile
bazate pe vinuri
aromatizate #i
cocktailurile ce Iolosesc
vinuri aromatizate
Unit"!i de Iabricare a
vinurilor
O dat" pe an pentru Iiecare
unitate
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i, pentru
produsele provenite din
import #i comer!ul
intracomunitar.
9. Nitra!i Spanac proasp"t,
conservat, nghe!at sau
congelat
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva maximum 3
probe/semestru, randomizat.


70
Salat" proasp"t"
Salat" de tip "iceberg"
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva maximum 3
probe/semestru, randomizat.
10. 3 MCPD Proteine vegetale
hidrolizate Sos de soia
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
ncepnd cu trimestrul III, la
posturile de inspec!ie la
Irontier"*)
Pentru primul import al
Iiec"rui Iurnizor din Iiecare
!ar" de origine #i ori de cte
ori situa!ia o impune***)
11. Precursori de
dioxin" #i PCB
similare
dioxinei,
conIorm
sec!iunii 5 din
anexa la
Regulamentul
CE nr.
1.881/2006
Uleiuri #i gr"simi
vegetale
Unit"!i de procesare ulei #i
gr"simi vegetale
O prob"/unitate, ncepnd cu
trimestrul II
Alimente pentru copii
(monitorizare)
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva dou" probe/an,
ncepnd din trimestrul II, din
jude!ele: Constan!a, Ia#i,
Timi#, Bra#ov #i municipiul
Bucure#ti. Produsele
prelevate provin din import,
produc!ia intern" #i comer!
intracomunitar.
12. Staniu Alimente conservate,
inclusiv b"uturile
conservate, sucurile de
Iructe #i sucurile vegetale
Unit"!i de Iabrica!ie O dat" pe an pentru Iiecare
unitate
Alimente conservate,
inclusiv b"uturile
conservate, sucurile de
Iructe #i sucurile
vegetale; Alimente
pentru copii conservate #i
alimente pe baz" de
cereale procesate pentru
sugari #i copii de vrst"
mic", exclusiv produse
uscate #i sub Iorm" de
praI
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva probe, pe baza
unui program trimestrial, de
la maximum 3 unit"!i, pentru
produsele provenite din
produc!ia intern", comer!ul
intracomunitar #i import.
13. Hidrocarburi
aromatice
poiiciciice
Uleiuri Unit"!i de Iabricare a uleiului O dat" pe an pentru Iiecare
unitate, ncepnd cu
trimestrul IV
14. Furan CaIea m"cinat" sau
solubil"; Sucuri de Iructe
#i alte produse similare,
pasteurizate; Conserve de
legume-Iructe care
necesit" tratament termic
nainte de consum;
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva cte o
prob"/produs/an din jude!ele:
Prahova, Ia#i, Constan!a,
Cluj, Suceava, Timi#, Bra#ov
#i municipiul Bucure#ti.
Produsele prelevate provin
din import, produc!ia intern"


71
Conserve mixte care
necesit" tratament termic
nainte de consum
Alimente pentru copii;
Sosuri
#i comer! intracomunitar.
15. Acrilamida CartoIi pr"ji!i
comercializa!i n vederea
consumului imediat;
Ghipsuri din cartoIi;
Produse semipreparate pe
baz" de cartoIi/ preparate
din cartoIi destinate
prepar"rii la domiciliu;
Pine; Cereale pentru
micul dejun Biscui!i,
inclusiv biscui!i pentru
sugari; CaIea pr"jit";
Produse alimentare
pentru copii conservate
n recipien!i de sticl";
Produse alimentare
pentru copii pe baz" de
cereale procesate; Alte
produse (de exemplu:
produse pe baz" de
cacao, alte produse
pentru sugari
nemen!ionate)
Unit"!i de comer! cu
am"nuntul (supermarket/
hipermarket, magazine
specializate)
Se vor preleva cte o
prob"/produs/an din jude!ele:
Prahova, Ia#i, Constan!a,
Cluj, Suceava, Timi#, Bra#ov
#i municipiul Bucure#ti.
Produsele prelevate provin
din import, produc!ia intern"
#i comer! intracomunitar.
*) ncepnd cu trimestrul III, prelevarea are loc n depozitele de destina!ie ale importatorilor doar n situa!ia n care
aceasta nu s-a realizat n posturile de inspec!ie la Irontier".
**) Se excepteaz" produsele importate n condi!ii speciale.
***) Suspiciune pentru contaminarea cu mucegaiuri.
****) Depozitele/silozurile de cereale de la care se preleveaz" probe sunt cele care au capacit"!i egale sau mai
mari de 1.500 tone.
a)Analizele se eIectueaz" n laboratoarele specializate, desemnate, ale Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i
pentru Siguran!a Alimentelor.
b)Nivelurile maxime admise de contaminan!i pentru produsele din coloana a 2-a a tabelului de mai sus, precum #i
metodele de prelevare de probe #i metodele de analiz" sunt n conIormitate cu prevederile Ordinului pre#edintelui
Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor, al ministrului agriculturii #i dezvolt"rii
rurale, al ministrului s"n"t"!ii publice #i al pre#edintelui Autorit"!ii Na!ionale pentru Protec!ia Consumatorilor nr.
121/530/E.N.289/351/2007 privind anumi!i contaminan!i din alimentele de origine animal" #i nonanimal", publicat
n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 509 din 30 iulie 2007.
c)Prelevarea de probe se realizeaz" de c"tre inspectorii desemna!i ai direc!iei sanitar-veterinare #i pentru siguran!a
alimentelor teritoriale din cadrul compartimentului/serviciului de siguran!a alimentelor #i inspectorii Autorit"!ii
Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor din posturile de inspec!ie la Irontier".
d)La primul import, costurile determinate de prelevarea probelor, analiza n vederea controlului oIicial al
micotoxinelor #i transportul probelor sunt suportate de c"tre importatori.
e)n cazul unor rezultate de laborator necorespunz"toare, pentru urm"toarele loturi din import sau din produc!ia
autohton" cu origine comun" cu cea a lotului necorespunz"tor, se vor preleva probe pn" la ob!inerea de rezultate
care se ncadreaz" n limitele legale admise; n aceste situa!ii costurile probelor analizate vor Ii suportate de
de!in"torii m"rIii.
f)n cazul n care n urma inspec!iei se suspicioneaz" sau se constat" o neregul" care necesit" investiga!ii de
laborator, se preleveaz" probe pentru eIectuarea analizelor de laborator. Probele recoltate n aceste condi!ii vor Ii
nso!ite de o not" justiIicativ" cu precizarea motiva!iei recolt"rii acestora n aIara Irecven!ei stabilite prin
programul de supraveghere #i control.
g)La stabilirea programului ciIric sunt luate n considerare criterii, cum ar Ii: originea produsului, capacitatea
depozitului alimentar/silozului, num"rul unit"!ilor de procesare.


72
h)Monitorizarea Iuranului, acrilamidei #i dioxinei (alimente pentru copii) se realizeaz" n vederea stabilirii
nivelurilor maxime care ulterior s" Iie introduse n legisla!ia comunitar" speciIic", n conIormitate cu
Recomandarea Comisiei 331/2007 privind monitorizarea nivelurilor de acrilamid" n alimente, Recomandarea
Comisiei 196/2007 privind monitorizarea prezentei Iuranului n alimente #i Recomandarea Comisiei 794/2006
privind monitorizarea nivelului de baz" pentru dioxine, PCB-uri similare dioxinelor #i PCB-uri nesimilare
dioxinelor.


B.EXPERTIZA REZIDUURILOR DE PESTICIDE N PRODUSE DE ORIGINE NONANIMAL&

Grupa #i
denumirea
Reziduuri de
pesticide
Produse de origine
nonanimal"
Locul de prelevare
Frecven!a probelor
recoltate
1 2 3 4 5
Grupa A-INSECTICIDE
A.1.
OrganoIosIorice
Malathion Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
Parathion Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
AzinIos-Metil Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
ClorpiriIos Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
ClorpiriIos-
Metil
Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat


73
PirimiIos-Metil Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
Metidation Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
Dimetoat
Ometoat
Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
Diazinon Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
Fosalon Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
DiclorIos Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
A.2.
Organoclorurate
EndosulIan Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat


74
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
A.3.
Carbama!i
Carbaril Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
A.4.
Piretroizi de
sintez"
Cipermetrin Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
(proasp"t sau congelat),
tomate, mere, prune,
usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din mandarine,
pere, cartoIi, orez, spanac
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat comer!ul
intracomunitar
Deltametrin Fasole (proasp"t" sau
congelat"), morcovi,
castrave!i, portocale sau
mandarine, pere, cartoIi,
orez, spanac (proasp"t sau
congelat), tomate, mere,
prune, usturoi
Depozite de destina!ie ale
importatorilor
Depozite de produse
provenite din comer!ul
intracomunitar
ncepnd cu trimestrul III,
#i posturi de inspec!ie la
Irontier"*)
Minimum 12 probe
anual pentru Iiecare
produs, conIorm
Programului ciIric
aprobat
*) ncepnd cu trimestrul III, prelevarea are loc n depozitele de destina!ie ale importatorilor doar n situa!ia n care
aceasta nu s-a realizat n posturile de inspec!ie la Irontier".
a)Analizele se eIectueaz" n laboratoare specializate, desemnate, ale Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i
pentru Siguran!a Alimentelor.
b)Nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide pentru compu#ii din coloana a 2-a a tabelului de mai sus
sunt n conIormitate cu prevederile Ordinului pre#edintelui Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru
Siguran!a Alimentelor, al ministrului agriculturii, p"durilor #i dezvolt"rii rurale, al ministrului s"n"t"!ii #i al
pre#edintelui Autorit"!ii Na!ionale pentru Protec!ia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea
limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide n #i pe Iructe, legume, cereale #i alte produse de origine
vegetal", publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 430 #i 430 bis din 18 mai 2006, cu modiIic"rile #i
complet"rile ulterioare.
c)Metodele de prelevare de probe sunt n conIormitate cu prevederile Ordinului pre#edintelui Autorit"!ii Na!ionale
Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare #i
pentru siguran!a alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animal" #i nonanimal" #i
reziduurile de medicamente de uz veterinar n produsele de origine animal", publicat n Monitorul OIicial al
Romniei, Partea I, nr. 143 #i 143 bis din 17 Iebruarie 2005, cu modiIic"rile #i complet"rile ulterioare, #i cu Ghidul
pentru prelevarea de probe din produse alimentare de origine nonanimal" n vederea determin"rii concentra!iei de
reziduuri de pesticide, elaborat de Autoritatea Na!ional" Sanitar" Veterinar" #i pentru Siguran!a Alimentelor.
d)Prelevarea de probe se realizeaz" de c"tre inspectorii desemna!i ai direc!iei sanitar-veterinare #i pentru siguran!a
alimentelor teritoriale, din cadrul compartimentelor de siguran!a alimentelor/standarde, m"rci #i calitatea
alimentelor, precum #i inspectorii autorit"!ii sanitare veterinare #i pentru siguran!a alimentelor din posturile de
inspec!ie la Irontier".
e)Costurile determinate de prelevarea, analiza #i transportul produselor sunt suportate de c"tre importatori.
f)La stabilirea programului ciIric la nivel jude!ean sunt luate n considerare criterii cum ar Ii: !ara de origine a
produsului, num"rul depozitelor de destina!ie a importatorilor #i capacitatea acestora, num"rul de consumatori.
g)n cazul unor rezultate de laborator necorespunz"toare pentru urm"toarele loturi din import cu aceea#i origine cu
cea a lotului neconIorm, se prelev" probe din Iiecare lot pn" la ob!inerea de rezultate care se ncadreaz" n
limitele legale admise; probele prelevate n aceste condi!ii vor Ii nso!ite de o not" justiIicativ", cu precizarea
motiva!iei recolt"rii acestora n aIara Irecven!ei stabilite prin Programul de supraveghere #i control, iar costurile
probelor analizate vor Ii suportate de importatori.


75


C.SUPRAVEGHEREA %I CONTROLUL UNIT&$ILOR CARE PROCESEAZ&, DEPOZITEAZ& %I
VALORIFIC& PRODUSE DE ORIGINE NONANIMAL&

Modalitatea de supraveghere #i control
Prin recoltarea de probe pentru examene de
laborator
Nr.
crt.
Unitatea
Prin
inspec!ie
Frecven!a*)
Natura probei recoltate
Frecven!a
recolt"rii probelor
pentru examenele
prev"zute la lit. C1
din Program**)
0 1 2 3 4
1. Fabricarea pinii, Iabricarea pr"jiturilor #i a
produselor proaspete de patiserie
lunar Ap" potabil" utilizat" ca
ingredient

2. Fabricarea produselor de mor"rit lunar
3. Fabricarea biscui!ilor #i pi#coturilor,
Iabricarea pr"jiturilor #i a produselor
conservate de patiserie
lunar Ap" potabil" utilizat" ca
ingredient

4. Fabricarea amidonului #i a produselor din
amidon
lunar
5. Prelucrarea #i conservarea Iructelor #i
legumelor
lunar Ap" potabil" utilizat" ca
ingredient

6. Fabricarea sucurilor de Iructe #i legume lunar Sucuri de Iructe
pasteurizate (cu termen
de valabilitate mai mare
de 14 zile) Ap" potabil"
utilizat" ca ingredient
Semestrial/unitate
7. Fabricarea uleiurilor #i gr"similor vegetale lunar
8. Fabricarea margarinei #i a altor produse
comestibile similare
lunar
9. Prelucrarea #i conservarea cartoIilor lunar
10. Fabricarea zah"rului lunar
11. Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei
#i a produselor zaharoase
lunar Ap" potabil" utilizat" ca
ingredient

12. Fabricarea macaroanelor, t"i!eilor,
cu#cu#ului #i a altor produse I"inoase
similare
lunar Ap" potabil" utilizat" ca
ingredient

13. Prelucrarea ceaiului #i a caIelei lunar
14. Fabricarea condimentelor lunar
15. Fabricarea altor produse alimentare lunar
16. Fabricarea b"uturilor alcoolice distilate #i a
alcoolului etilic de Iermenta!ie
lunar
17. Fabricarea vinurilor din struguri lunar
18. Fabricarea cidrului #i a vinului din Iructe lunar
19. Fabricarea altor b"uturi nedistilate, ob!inute
prin Iermentare
lunar
20. Fabricarea berii lunar Ap" potabil" utilizat" ca


76
ingredient
21. Fabricarea mal!ului lunar
22. Fabricarea nghe!atei de origine vegetal" lunar
23. Produc!ia de b"uturi r"coritoare nealcoolice,
produc!ia de ape minerale #i alte ape
mbuteliate
lunar B"uturi r"coritoare
nealcoolice
Ap" mbuteliat" n sticle
sau alte recipiente
Ap" mineral" natural"
Semestrial/unitate
(pentru Iiecare
categorie de
produs din coloana
4)
24. Depozite de semin!e de consum
Depozite de legume #i Iructe
Depozite de alte produse alimentare
lunar
25. Comer! cu ridicata randomizat,
conIorm
unui
program
trimestrial,
la
maximum
10
unit"!i/lun"

26. Comer! cu am"nuntul (exclusiv
supermarketuri/hipermarketuri)
randomizat,
conIorm
unui
program
trimestrial,
la
maximum
10
unit"!i/lun"
Legume #i Iructe t"iate
(gata pentru a Ii
consumate)
Sucuri de legume #i
Iructe nepasteurizate
(gata pentru a Ii
consumate)
Semin!e ncol!ite (gata
pentru a Ii consumate)
Maximum 5
probe/lun"
27. Supermarket/hipermarket trimestrial Legume #i Iructe t"iate
(gata pentru a Ii
consumate)
Sucuri de legume #i
Iructe nepasteurizate
(gata pentru a Ii
consumate)
Semin!e ncol!ite (gata
pentru a Ii consumate)
Semestrial (pentru
Iiecare categorie
de produs din
coloana 4)
28. Restaurante randomizat,
conIorm
unui
program
trimestrial,
la
maximum
10
unit"!i/lun"
Legume #i Iructe t"iate
(gata pentru a Ii
consumate)
Sucuri de legume #i
Iructe nepasteurizate
(gata pentru a Ii
consumate)
Maximum 5
probe/lun"
29. Baruri randomizat,
conIorm
unui
program
trimestrial,77
la
maximum
10
unit"!i/lun"
30. Cantine #i alte unit"!i de preparare a hranei
(catering)
semestrial Legume #i Iructe t"iate
(gata pentru a Ii
consumate)
Sucuri de legume #i
Iructe nepasteurizate
(gata pentru a Ii
consumate)
Maximum 5
probe/lun"
31. Unit"!i de mbuteliere, ambalare randomizat,
conIorm
unui
program
trimestrial,
la
maximum 5
unit"!i/lun"

*) Frecven!a se poate modiIica n Iunc!ie de clasiIicarea unit"!ilor n grade (clase) de risc.
**) Pentru apa potabil" se recolteaz" maximum 5 probe pe lun", randomizat.
a)Prelevarea probelor, acolo unde este cazul, se realizeaz" din unit"!ile prev"zute n coloana 1.
b)n cazul n care n urma inspec!iei se constat" nereguli n aplicarea legisla!iei n vigoare cu privire la normele de
igien" (Hot"rrea Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor
alimentare, publicat" n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005), procesul-verbal
de constatare ntocmit ca urmare a inspec!iei trebuie s" prevad" data pn" la care deIicien!ele vor Ii eliminate #i
data recontrolului, cu precizarea motiva!iei necesit"!ii recontrolului n aIara Irecven!ei stabilite prin programul de
supraveghere #i control.
c)n cazul n care n urma inspec!iei se suspicioneaz" sau se constat" o neregul" care necesit" investiga!ii de
laborator, se prelev" probe pentru eIectuarea analizelor de laborator. Probele recoltate n aceste condi!ii vor Ii
nso!ite de o not" justiIicativ", cu precizarea motiva!iei recolt"rii acestora n aIara celor stabilite prin Programul de
supraveghere #i control.


C
1
.Condi!ii microbiologice

Produs Examen de laborator microbiologic
0 1 2
1. Legume #i Iructe t"iate (gata pentru a Ii consumate) Salmonella, Escherichia coli
2. Sucuri de legume #i Iructe nepasteurizate (gata pentru
a Ii consumate)
Salmonella, Escherichia coli
3. Semin!e ncol!ite (gata pentru a Ii consumate) Salmonella
4. B"uturi r"coritoare #i sucuri de Iructe pasteurizate (cu
termen de valabilitate mai mare de 14 zile)
Bacterii coliIorme
Drojdii #i mucegaiuri
Num"rul total de germeni aerobi mezoIili
5. Apa potabil" Escherichia coli/100 ml
Enterococi (Streptococi Iecali)/100 ml
Num"rul total de germeni aerobi mezoIili la
22C/ml
Num"rul total de germeni aerobi mezoIili la
37C/ml
6. Apa mbuteliat" n sticle sau alte recipiente Escherichia coli/250 ml
Enterococi (Streptococi Iecali)/250 ml


78
Pseudomonas aeruginosa 1250 ml
Num"rul total de germeni aerobi mezoIili la
22C/ml
Num"rul total de germeni aerobi mezoIili la
37C/ml
7. Ape minerale naturale Escherichia coli #i al!i coliIormi la 370C/250
ml #i 44.50C/250 ml
Enterococi (Streptococi Iecali)/250 ml
Pseudomonas aeruginosa/250 ml
Num"r total de germeni aerobi mezoIili la
220C/ml
Num"rul total de germeni aerobi mezoIili la
220C/ml #i 370C/ml
Condi!iile microbiologice pentru parametrii #i produsele din tabelul C1 sunt n conIormitate cu prevederile
Regulamentului CE 2.073/2005, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicat" n Monitorul
OIicial al Romniei, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, astIel cum a Iost modiIicat" #i completat" prin Legea nr.
311/2004, publicat" n Monitorul OIicial al Romniei nr. 582 din 30 iunie 2004, ale Hot"rrii Guvernului nr.
1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare #i comercializare a apelor minerale naturale,
publicat" n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, #i ale Ordinului ministrului
s"n"t"!ii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente (numai pentru pct. 6), publicat
n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 268 din 11 iunie 1999, cu modiIic"rile ulterioare.


C
2
.Examene de laborator pentru stabilirea eIicien!ei opera!iunilor de igienizare

Teste de sanita!ie Frecven!a controlului Locul de prelevare Microbiologic
- supraIe!e de lucru
- ustensile,
recipiente
- utilaje
- echipamente de
protec!ie
ConIorm unui program
trimestrial, randomizat,
de la maximum 5
unit"!i/lun"
Unit"!i de procesare, depozitare #i
comercializare
Restaurante, baruri, cantine #i alte
unit"!i de preparare a hranei
(catering)
Num"rul total de
germeni
Bacterii coliIorme
- mini ConIorm unui program
trimestrial, randomizat,
de la maximum 5
unit"!i/lun"
Unit"!i de procesare, depozitare #i
comercializare
Restaurante, baruri, cantine #i alte
unit"!i de preparare a hranei
(catering)
Bacterii coliIorme
Salmonella
StaIilococ coagulazo-
pozitiv
MicroaeroIlor" ConIorm unui program
trimestrial, randomizat,
de la maximum 5
unit"!i/lun"
Unit"!i de procesare, depozitare #i
comercializare
Restaurante, baruri, cantine #i alte
unit"!i de preparare a hranei
(catering)
Num"rul total de
germeni
Num"rul total de drojdii
#i mucegaiuri
Recipien!i de sticl",
metal, material
plastic
ConIorm unui program
trimestrial, randomizat,
de la maximum 5
unit"!i/lun"
Unit"!i de procesare, depozitare #i
comercializare
Restaurante, baruri, cantine #i alte
unit"!i de preparare a hranei
(catering)
Num"rul total de
germeni
Bacterii coliIorme
Ambalaje ConIorm unui program Unit"!i de procesare, depozitare #i Num"rul total de


79
polietilen",
polistiren
trimestrial, randomizat,
de la maximum 5
unit"!i/lun"
comercializare
Restaurante, baruri, cantine #i alte
unit"!i de preparare a hranei
(catering)
germeni
Bacterii coliIorme
Num"rul total de drojdii
#i mucegaiuri
a)Condi!iile microbiologice pentru parametrii #i produsele din tabelul C2 sunt n conIormitate cu Ordinul
ministrului s"n"t"!ii nr. 976/1998 privind aprobarea Normelor de igien" privind produc!ia, prelucrarea,
depozitarea, p"strarea, transportul #i desIacerea alimentelor, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I,
nr. 268 din 11 iunie 1999, cu modiIic"rile ulterioare.
b)n cazul n care n urma inspec!iei se suspicioneaz" sau se constat" o neregul" care necesit" investiga!ii de
laborator, se prelev" probe pentru eIectuarea analizelor de laborator. Probele recoltate n aceste condi!ii trebuie s"
Iie nso!ite de o not" justiIicativ", cu precizarea motiva!iei recolt"rii acestora n aIara celor stabilite prin programul
de supraveghere #i control.


D.EXPERTIZA ADITIVILOR/SUBSTAN$ELOR INTERZISE N PRODUSE DE ORIGINE
NONANIMAL&

Nr.
crt.
Aditivi/Substan!e
interzise
Produsul Locul de prelevare
Frecven!a prelev"rii de
probe
0 1 2 3 4
1. Sudan I, II, III, IV Boia
Sosuri ro#ii
Past" de tomate, bulion,
Ketchup
Depozitul de destina!ie
al importatorilor
ncepnd din trimestrul IV
2008, trimestrial #i ori de
cte ori situa!ia o impune
2. Tartrazin" (E102) Paste I"inoase
Mu#tar
B"uturi r"coritoare
Paste de Iructe
Unit"!i de procesare ncepnd din trimestrul III
2008, trimestrial/unitate #i
ori de cte ori situa!ia o
impune
3. SulIi!i (E220,
E221, E222, E223,
E224, E226, E227,
E228)
Fructe #i legume
deshidratate
Siropuri de Iructe
Past" de tomate, bulion
Legume #i Iructe conservate
n o!et, ulei sau saramur"
(exclusiv m"sline #i ardei
gra#i n saramur")
Mu#tar (exclusiv mu#tar de
dijon)
Vinuri
Conserve de Iructe (paste de
Iructe, marmelade, jeleuri,
gemuri)
Unit"!i de procesare ncepnd din trimestrul IV
2008, trimestrial/unitate #i
ori de cte ori situa!ia o
impune (cu excep!ia vinului,
pentru care se realizeaz"
trimestrial pe toat" perioada
anului)
4. Benzoa!i (E210,
E211, E212,
E213)
B"uturi r"coritoare, sucuri
de Iructe
Siropuri de Iructe
Past" de tomate, bulion
Legume conservate n o!et
saramur" sau ulei (exclusiv
de m"sline)
Conserve de Iructe (gemuri,
jeleuri, paste de Iructe,
marmelade)
Unit"!i de procesare ncepnd din trimestrul III
2008, trimestrial/unitate #i
ori de cte ori situa!ia o
impune
5. Aspartam (E951) B"uturi r"coritoare Unit"!i de procesare ncepnd din trimestrul III


80
Sosuri
Conserve de Iructe (gemuri,
jeleuri, marmelade, paste de
Iructe)
Mu#tar
2008, trimestrial/unitate #i
ori de cte ori situa!ia o
impune
6. Zaharin" (E954) #i
s"rurile sale de
Na, Ca, K
B"uturi r"coritoare
Sosuri
Mu#tar
Conserve de Iructe (gemuri,
jeleuri, paste de Iructe,
marmelade)
Unit"!i de procesare ncepnd din trimestrul III
2008, trimestrial/unitate #i
ori de cte ori situa!ia o
impune
a)Nivelurile maxime de doz" admisibil" pentru aditivii din tabel sunt n conIormitate cu prevederile Ordinului
ministrului s"n"t"!ii #i Iamiliei #i al ministrului agriculturii, alimenta!iei #i p"durilor nr. 438/295/2002 pentru
aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destina!i utiliz"rii n produsele alimentare pentru consum uman,
publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 722 #i 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modiIic"rile #i
complet"rile ulterioare.
b)Analizele se eIectueaz" la laboratoarele specializate, desemnate, ale Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i
pentru Siguran!a Alimentelor, precum #i la alte laboratoare acreditate cu care autoritatea are protocol de
colaborare.
c)Prelevarea de probe se realizeaz" de c"tre inspectorii desemna!i ai direc!iei sanitare veterinare #i pentru siguran!a
alimentelor teritoriale, din cadrul compartimentelor de siguran!a alimentelor/standarde, m"rci #i calitatea
alimentelor.
d)n cazul unor rezultate de laborator necorespunz"toare pentru urm"toarele loturi din import sau produc!ie
autohton" cu aceea#i origine cu cea a lotului neconIorm, se prelev" probe din Iiecare lot pn" la ob!inerea de
rezultate care se ncadreaz" n limitele legale admise.
e)n cazul n care n urma inspec!iei se suspicioneaz" sau se constat" o neregul" care necesit" investiga!ii de
laborator, se prelev" probe pentru eIectuarea analizelor de laborator. Probele recoltate n aceste condi!ii trebuie s"
Iie nso!ite de o not" justiIicativ", cu precizarea motiva!iei recolt"rii acestora n aIara celor stabilite prin Programul
de supraveghere #i control.


E.DETERMINAREA GRADULUI DE CONTAMINARE RADIOACTIV& A PRODUSELOR
ALIMENTARE DE ORIGINE NONANIMAL&

Nr.
crt.
Produsele controlate Loc de prelevare Frecven!a recolt"rii probelor
1. Legume #i Iructe*) Depozite de legume #i Iructe Trimestrial, maximum 3 probe
2. Ciuperci de cultur"*) Supermarket Trimestrial
*) Se reIer" la produsele care Iac obiectul Ordinului ministrului s"n"t"!ii publice, al pre#edintelui Autorit"!ii
Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor #i al pre#edintelui Comisiei Na!ionale pentru
Controlul Activit"!ilor Nucleare nr. 1.805/286/314/2006 pentru aprobarea Instruc!iunilor reIeritoare la crearea
cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului #i Comisiei Europene reIeritoare la stabilirea nivelurilor
maxime admise de contaminare radioactiv" a produselor alimentare #i Iurajere, dup" un accident nuclear sau n caz
de urgen!" radiologic", la condi!iile speciale de export al produselor alimentare #i Iurajere, ca urmare a unui
accident nuclear sau ca urmare a altor situa!ii de urgen!" radiologic", precum #i la condi!iile care guverneaz"
importurile produselor agricole originare din alte !"ri, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electric" de
la Cernobl, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2007.
a)Analizele se eIectueaz" la laboratoare specializate, desemnate, ale Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i
pentru Siguran!a Alimentelor.
b)Prelevarea de probe se realizeaz" de c"tre inspectorii desemna!i ai direc!iei sanitare veterinare #i pentru siguran!a
alimentelor teritoriale, din cadrul compartimentelor de siguran!a alimentelor/standarde, m"rci #i calitatea
alimentelor.

81
F.DETERMINAREA TRAT&RII CU RADIA$II IONIZANTE A PRODUSELOR ALIMENTARE %i
INGREDIENTELOR ALIMENTARE DE ORIGINE NONANIMAL&

Produsul controlat Locul de prelevare Frecven!a recolt"rii probelor
Condimente Posturi de inspec!ie la Irontier" (ncepnd cu
trimestrul III) #i depozitele de destina!ie ale
importatorilor
La primul import al Iiec"rui
Iurnizor, din Iiecare !ar" de
origine
a)Prelevarea are loc n depozitele de destina!ie ale importatorilor doar n situa!ia n care aceasta nu s-a realizat n
posturile de inspec!ie la Irontier".
b)Prelevarea de probe se realizeaz" de c"tre inspectorii desemna!i ai direc!iei sanitar-veterinare #i pentru siguran!a
alimentelor teritoriale, din cadrul compartimentului/serviciului de siguran!a alimentelor, #i inspectorii Autorit"!ii
Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimenta!iei din posturile de inspec!ie la Irontier".
c)Analizele se eIectueaz" n laboratoarele specializate, desemnate, ale Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i
pentru Siguran!a Alimentelor.
d)Dozele maxime admise pentru produsele din tabelul de mai sus sunt n conIormitate cu prevederile Ordinului
ministrului s"n"t"!ii #i Iamiliei, al ministrului agriculturii, alimenta!iei #i p"durilor #i al pre#edintelui Comisiei
Na!ionale pentru Controlul Activit"!ilor Nucleare nr. 855/2001/98/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind
alimentele #i ingredientele alimentare tratate cu radia!ii ionizante, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 281 din 25 aprilie 2002.


G.SUPRAVEGHEREA %I CONTROLUL ALIMENTELOR %I FURAJELOR MODIFICATE
GENETIC
1.Produse constnd, care con!in sau sunt ob!inute din soia
Modalitatea de supraveghere #i control
Prin inspec!ie
Prin recoltarea de probe pentru
examene de laborator
Nr.
crt.
Exploata!ia agricol"/unitatea
Frecven!a Frecven!a recolt"rii probelor
1 2 3
1. Depozite de soia (intermediari) La primul import pentru
Iiecare !ar" de origine #i o dat"
pe trimestru pentru Iiecare
depozit
La primul import pentru Iiecare !ar" de
origine, declarat a Ii liber de organisme
modiIicate genetic (OMG), #i o dat" pe
trimestru pentru depozitele declarate a
Ii libere de OMG
2. Unit"!i de nutre!uri combinate La primul import pentru
Iiecare !ar" de origine #i o dat"
pe trimestru pentru Iiecare
Iabric"*)
O dat" pe trimestru prin recoltare de
probe din depozitele de materii prime
pe baz" de soia, declarate a Ii libere de
OMG
3. Unit"!i de ulei din soia La primul import pentru
Iiecare !ar" de origine #i o dat"
pe trimestru pentru Iiecare
Iabric"*)
O dat" pe trimestru pentru Iiecare
Iabric", prin recoltare de probe (materii
prime) din depozitele declarate a Ii
libere de OMG
4. Unit"!i de procesare soia,
pentru ob!inerea de alimente,
altele dect cele pentru
produc!ia de ulei (Iabrici de
procesare carne, care
utilizeaz" produse din soia,
Iabrici de produse zaharoase,
biscui!i etc.)
La primul import pentru
Iiecare !ar" de origine #i o dat"
pe trimestru pentru Iiecare
Iabric"*)
Se vor preleva probe, conIorm unui
program trimestrial, din depozitele de
materii prime declarate a Ii libere de
OMG, de la maximum 5
unit"!i/trimestru din Iiecare jude!
5. Unit"!i de comercializare a
soiei/produselor care con!in,
sunt constituite sau sunt
O dat" pe an pentru Iiecare
unitate*)
Se vor preleva probe, conIorm unui
program trimestrial, din depozitele
alimentare, de la maximum 5 unit"!i


82
derivate din soia declarate a Ii libere de OMG/trimestru
din Iiecare jude!.

2.Produse constnd, care con!in sau sunt ob!inute din porumb

Modalitatea de supraveghere #i control
Prin inspec!ie
Prin recoltarea de probe pentru
examene de laborator
Nr.
crt.
Exploata!ia agricol"/unitatea
Frecven!a Frecven!a recolt"rii probelor
1 2 3
1. Depozite de porumb
(intermediari)
La primul import pentru
Iiecare !ar" de origine #i o dat"
pe trimestru pentru Iiecare
depozit*)
O dat" pe trimestru pentru depozitele
declarate a Ii libere de OMG
2. Unit"!i de nutre!uri combinate La primul import pentru
Iiecare !ar" de origine #i o dat"
pe trimestru pentru Iiecare
Iabric"*)
O dat" pe trimestru prin recoltare de
probe din depozitele de materii prime
pe baz" de porumb declarate a Ii libere
de OMG
3. Unit"!i de ulei din germeni de
porumb
La primul import pentru
Iiecare !ar" de origine #i o dat"
pe trimestru pentru Iiecare
Iabric"*)
O dat" pe trimestru pentru Iiecare
Iabric", prin recoltare de probe (materii
prime) din depozitele declarate a Ii
libere de OMG
4. Unit"!i de procesare porumb,
pentru ob!inerea de alimente,
altele dect cele pentru
produc!ia de ulei (mori, Iabrici
de produse zaharoase, biscui!i,
Iulgi de porumb etc.)
La primul import pentru
Iiecare !ar" de origine #i o dat"
pe trimestru pentru Iiecare
Iabric"*)
Se vor preleva probe, conIorm unui
program trimestrial, din depozitele de
materii prime declarate a Ii libere de
OMG, de la maximum 5
unit"!i/trimestru din Iiecare jude!.
5. Unit"!i de comercializare a
porumbului/produselor care
con!in, sunt constituite sau
sunt derivate din porumb
O dat" pe an pentru Iiecare
unitate*)
Se vor preleva probe, conIorm unui
program trimestrial, din depozitele
alimentare declarate a Ii libere de
OMG, de la maximum 5
unit"!i/trimestru din Iiecare jude!.
*) Se reIer" la veriIicarea documentelor necesare asigur"rii trasabilit"!ii.

3.Produse constnd, care con!in sau sunt ob!inute din orez

Modalitatea de supraveghere #i control prin inspec!ie Nr.
crt.
Unitatea
Frecven!a
1. Puncte de inspec!ie la Irontier" La toate importurile de produse originare din S.U.A., conIorm
Deciziei Comisiei Europene 601/2006, cu modiIic"rile #i
complet"rile ulterioare, publicat" n Jurnalul OIicial al Uniunii
Europene nr. L 244 din 7 septembrie 2006**).
*) Se reIer" la veriIicarea documentelor necesare asigur"rii trasabilit"!ii.
**) Controlul se eIectueaz" conIorm procedurii transmise c"tre toate PIF.
a)Analizele pentru identiIicarea #i cuantiIicarea alimentelor #i Iurajelor care con!in soia modiIicat" genetic #i
porumb modiIicat genetic se eIectueaz" la Institutul de Diagnostic #i S"n"tate Animal" - Unitatea de Biologie
Molecular" #i Organisme ModiIicate Genetic, iar laboratoarele de biologie molecular" ale direc!iilor sanitar-
veterinare #i pentru siguran!a alimentelor din Arad, Bra#ov, Br"ila, C"l"ra#i, Constan!a, Ia#i, Satu Mare, S"laj,
Suceava #i Tulcea vor eIectua, al"turi de Institutul de Diagnostic #i S"n"tate Animal", analizele probelor de soia
pentru identiIicarea organismelor modiIicate genetic.


83
b)Prelevarea de probe se realizeaz" de c"tre inspectorii desemna!i ai direc!iei sanitar-veterinare #i pentru siguran!a
alimentelor teritoriale, din cadrul compartimentelor de standarde, m"rci #i calitatea alimentelor #i
compartimentelor de Iuraje, n conIormitate cu Ordinul pre#edintelui Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i
pentru Siguran!a Alimentelor pentru aprobarea liniilor directoare privind prelevarea de probe #i analiza
organismelor modiIicate genetic, a organismelor modiIicate genetic ca produse, precum #i a produselor care con!in
sau pot con!ine organisme modiIicate genetic #i Ghidul privind inspec!ia #i prelevarea de probe pentru alimentele
#i Iurajele care con!in sau pot con!ine organisme modiIicate.
c)Ac!iunile de inspec!ie #i prelevare de probe (dac" este cazul) la primul import de produse din Iiecare !ar" de
origine se realizeaz" dup" primirea notiIic"rilor din PIF, n conIormitate cu procedurile stabilite de Ordinul
pre#edintelui Autorit"!ii Na!ionale Sanitare Veterinare #i pentru Siguran!a Alimentelor nr. 145/2007 privind
aprobarea Normei pentru siguran!a alimentelor care stabile#te condi!iile n care se deruleaz" opera!iunile de
import-export #i comer! intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimal" supuse supravegherii #i
controlului pentru siguran!a alimentelor, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 440 din 29 iunie
2007.
d)n cazul n care n urma inspec!iei se suspicioneaz" sau se constat" o neregul" care necesit" investiga!ii de
laborator, se vor preleva probe de soia #i porumb pentru eIectuarea analizelor de laborator. Probele recoltate n
aceste condi!ii vor Ii nso!ite de o not" justiIicativ", cu precizarea motiva!iei recolt"rii acestora n aIara Irecven!ei
stabilite prin Programul de supraveghere #i control.