Sunteți pe pagina 1din 16

S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.

EVALUARE DE RISCURI DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL


LOC DE MUNC : ZUGRAV-VOPSITOR DATA: 15.04.2011
Nivel de risc global = 2,92

ECHIPA DE EVALUARE N !"#" $% &'"( !"#" RADUCU GHEORGHE UDOR ROMU!US $%S R% U DAN%E!A F ()*%+ Evaluator SSM Director e"#ic Medic &edici#a &u#cii S"!(+* '+,D+*+

LOCUL DE MUNCA : ZUGRAV-VOPSITOR

-.1. SISTEMUL DE MUNC '# cadrul siste&ului de &u#c( se e)ecut( lucr(ri co#st*#d +# reali,area o-era.iilor de ,ugraveli si vo-sitorii +# co#/or&itate cu ceri#.ele de calitate -rev(,ute de -roiectele de e)ecu.ie ale co#struc.iilor ce se e)ecut(0 -.2 ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC -.2.1. S+')%(+ ." ! ()/ '# li&itele sale de co&-ete#.e, -rev(,ute -ri# /i1a -ostului, lucr(torul ,ugrav2vo-sitor e)ecut( doar sarci#ile -e#tru care are -reg(tirea -ro/esio#al( adecvat(, iar, +# /u#c.ie de #ecesit(.i, la ordi#ul 1e/ilor direc.i 1i doar dac( activitatea res-ectiv( #u #ecesit( alt( cali/icare -ro/esio#al( sau autori,are, e)ecut( 1i alte sarci#i trasate de c(tre co#ducerea 1a#tierului0 %# -ri#ci-al e)ecut( ur&(toarele lucr(ri3 $reia sarci#a de &u#ca de la co#ducatorul locului de &u#ca4 des/aceri ,ugr(veli, vo-sitorii vec"i la lucrari de re&edieri, co#solid(ri, &oder#i,(ri4 re-aratii la -ereti si tava#e4 varuire, ,ugraveli, vo-sitorie -ere.i, co#ducte, t*&-l(rie4 a&orsarea su-ra/e.elor care ur&ea,( a /i ,ugr(vite4 -reg(tirea &aterialelor #ecesare -rocesului de &u#c(4 /i#isarea -ere.ilor cu glet de i-sos sau alte &ateriale si&ilare4 E/ectuea,a o-eratii de &a#i-ulare, tra#s-ort, si de-o,itare a &i5loacelor de &u#ca4 !ucr(torul ,ugrav2vo-sitor are stabilite -ri# /i1a -ostului ur&(toarele atribu.ii 1i res-o#sabilit(.i3 s( res-ecte 1i s( se -re,i#te la -u#ctul de lucru co#/or& -rogra&ului stabilit -ri# Regula&e#tul i#ter#4 s( -(stre,e 1i s( +#tre.i#( sculele, u#elte 1i dis-o,itivele di# dotare curate 1i +# -er/ect( stare de utili,are, cu de-o,itare, la ter&i#area lucrului, +# locuri -rote5ate sau +#c"ise -e#tru a #u -er&ite accesul altor -ersoa#e la ele sau distrugerea lor4 s( res-ecte cu stricte.e te"#ologiile de e)ecu.ie -rev(,ute de -roiectele de e)ecu.ie, #or&ativele 1i -rocedurilor te"#ice a-licabile lucr(rilor -e care le e)ecut(, agre&e#tele te"#ice sau i#struc.iu#ile de utili,are a &aterialelor -ri&ite -e#tru -u#erea lor +# o-er(, i#struc.iu#ile de lucru4 r(s-u#de, +# &od direct, de rece-.ia calitativ( 1i de gestio#area &aterialelor -ri&ite -e#tru reali,area lucr(rilor -e care le are de e)ecutat4 r(s-u#de de gos-od(rirea &aterialelor utili,ate ast/el +#c*t s( -revi#( -oluarea &ediului4 ur&(re1te -er&a#e#t, -ri# autoco#trol, calitatea lucr(rilor e/ectuate4 are obliga.ia de a se +#cadra +# #or&ele de ti&- stabilite -e#tru lucr(rile -e care le e)ecut(4 r(s-u#de de +#cadrarea +# #or&ele de co#su& -e#tru &ateriile -ri&e 1i &aterialele utili,ate la reali,area lucr(rilor di# sarci#a sa4 +# /u#c.ie de #ecesit(.i, solicit( di# ti&- a-rovi,io#area cu scule, dis-o,itive sau a-aratele de &(sur( 1i co#trol #ecesare reali,(rii o-era.iu#ilor -e care le e)ecut(4
SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50 E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/ $ag03 2678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

se -reocu-( 1i /ace -ro-u#eri -e#tru +&bu#(t(.irea co#ti#u( a -rocesului de &u#c( 1i a &(surilor de securitate 1i s(#(tate +# &u#c( s-eci/ice activit(.ilor -e care le des/(1oar(4 -artici-( la e/ectuarea i#struirilor de securitate 1i s(#(tate +# &u#c( 1i de $S%4 are obliga.ia de a -urta ec"i-a&e#tele de -rotec.ie di# dotare, /u#c.ie de stadiul lucr(rilor -e care le e)ecut(4 are obliga.ia s( #u se -re,i#te la lucru sub i#/lue#.a b(uturilor alcoolice sau s( co#su&e -e ti&-ul des/(1ur(rii activit(.ilor de -e 1a#tier0 9il#ic va e/ectua3 2 veri/icarea st(rii te"#ice a utila5elor di# dotare, a dis-o,itivelor /olosite, a u#eltelor de &*#( utili,ate4 2 +&-re5&uirea ,o#ei de lucru dac( se i&-u#e acest lucru, +# ra,a de ac.iu#e a utila5elor de ridicat, res-ectiv a lucr(rilor ce -re,i#t( -ericol 2 -e#tru lucr(rile care se e)ecut( sub : & se vor /olosi sc"ele si&-le, iar -e#tru lucr(ri la -este : & se vor e)ecuta sc"ele co#/or& -roiectelor te"#ologice4 2 se vor e)ecuta sc"ele -rev(,ute cu balustrade si sc*#dur( de bord care s( cores-u#d( sarci#ilor -e care le vor su-orta4 2 veri/icarea E%$ +#ai#te de +#ce-erea lucrului la +#(l.i&e ;ce#tura de sigura#.(<4 2 veri/icarea st(rii cores-u#,(toare a sc"elei +#ai#te de +#ce-erea lucrului0 2 cu#oa1terea caracteristicilor ge#erale ale te"#ologiei 1i -rocesului de &u#c( la locul de &u#c( res-ectiv, u#de se e/ectuea,( lucr(rile ce2i revi# -ostului0

O3#%6+7%%#" &" #%(%" ." 1") '%*+*" $% 1/(/*+*" 2( ! ()/8 )4(54'! &'"0"."'%#4' +'*. 228 29 .%( L"6"+ 91-,200: + 1") '%*/7%% $% 1/(/*/7%% 2( ! ()/8 &" )+'" # )'/*4'%% *'"3 %" 1/ #" '"1&")*" 1 (* '!/*4+'"#": =iecare lucr(tor trebuie s( +1i des/(1oare activitatea, +# co#/or&itate cu -reg(tirea 1i i#struirea sa, -recu& 1i cu i#struc.iu#ile -ri&ite di# -artea a#ga5atorului, ast/el +#c*t sa #u e)-u#( la -ericol de accide#tare sau +&bol#(vire -ro/esio#al( at*t -ro-ria -ersoa#a, c*t 1i alte -ersoa#e care -ot /i a/ectate de ac.iu#ile sau o&isiu#ile sale +# ti&-ul -rocesului de &u#ca0 '# acest scoare ur&(toarele obliga.ii 3 a< sa utili,e,e corect &a1i#ile, a-aratura, u#eltele, substa#tele -ericuloase, ec"i-a&e#tele de tra#s-ort 1i alte &i5loace de -roduc.ie4 b< sa utili,e,e corect ec"i-a&e#tul i#dividual de -rotec.ie acordat 1i, du-( utili,are, sa +l +#a-oie,e sau sa +l -u#( la locul desti#at -e#tru -(strare4 c< sa #u -rocede,e la scoaterea di# /u#c.iu#e, la &odi/icarea, sc"i&barea sau +#l(turarea arbitrar( a dis-o,itivelor de securitate -ro-rii, +# s-ecial ale &a1i#ilor, a-araturii, u#eltelor, i#stala.iilor te"#ice 1i cl(dirilor, 1i sa utili,e,e corect aceste dis-o,itive4 d< sa co&u#ice i&ediat a#ga5atorului 1i6sau lucr(torilor dese&#a.i orice situa.ie de &u#ca des-re care au &otive +#te&eiate sa o co#sidere u# -ericol -e#tru securitatea 1i s(#(tatea lucr(torilor, -recu& 1i orice de/icie#ta a siste&elor de -rotec.ie4 e< sa aduc( la cu#osti#ta co#ducatorului locului de &u#ca 1i6sau a#ga5atorului accide#tele su/erite de -ro-ria -ersoa#a4 /< sa coo-ere,e cu a#ga5atorul 1i6sau cu lucr(torii dese&#a.i, at*t ti&- cat este #ecesar, -e#tru a /ace -osibila reali,area oric(ror &(suri sau ceri#.e dis-use de c(tre i#s-ectorii de &u#ca 1i i#s-ectorii sa#itari, -e#tru -rotec.ia s(#(t(.ii 1i securit(.ii lucr(torilor4 g< sa coo-ere,e, at*t ti&- cat este #ecesar, cu a#ga5atorul 1i6sau cu lucr(torii dese&#a.i, -e#tru a -er&ite a#ga5atorului sa se asigure ca &ediul de &u#ca 1i co#di.iile de lucru su#t sigure 1i /(r( riscuri -e#tru securitate 1i s(#(tate, +# do&e#iul sau de activitate4 "< sa isi +#su1easc( 1i sa res-ecte -revederile legisla.iei di# do&e#iul securit(.ii 1i s(#(t(.ii +# &u#ca 1i &(surile de a-licare a acestora4
SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50 E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/ $ag03 >678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

i<

sa dea rela.iile solicitate de c(tre i#s-ectorii de &u#ca 1i i#s-ectorii sa#itari0 10.2.2 M%;#4+)" ." ! ()/ Mi5loace de acces la i#alti&e3 scari de acces la i#alti&e, sc"ele, etc0 Scule electrice3 /le), bor&asi#a, /ierastrau electric, -relu#gitoare etc0 Scule de &a#a3 dalta, cioca#, /ierastrau, baros, &aturi, surubel#ite, c"ei, etc0 Ci&e#t, var, #isi-, a&orsa, vo-sele, dilua#ti, degresa#ti, colora#ti, -l(ci /aia#.(, ta-et etc0 Mistrie, s-aclu, gletiere, tra/alet, bidi#ele, -e#sule, -erii de sar&a, suruburi, -iulite, bac"ete , discuri dia&a#tate4 Galeata, lo-ata, saci4 Cladire4 Ec"i-a&e#t i#dividual de -rotectie0

2 2 2 2 2 2 2 2

10.2.9. M".% # ." ! ()/ E)ecuta#tul isi des/asoara activitatea i# -rogra& de ? ore -e ,i, i# &a5oritatea ti&-ului la i#terior si oca,io#al la e)terior0 $e durata -rogra&ului -oate /i e)-us la3 2 @a-ori to)ici -rove#iti de la vo-sele, dilua#ti, colora#ti4 2 $ulberi de -ra/ i# sus-e#sie i# aerul i#s-irit4 2 @ariatii de te&-eratura la de-lasari i#terior2e)terior4 2 Cure#.i de aer4 2 lu&i#at #atural 1i arti/icial4 -.9. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTEC<IE a. b. c. d. Protecia capului3 casc( de -rotec.ie Protecia picioarelor : +#c(l.(&i#te cu bo&beu &etalic 1i tal-( a#ti-er/ora.ie Protecia ochilor i a feei 3 oc"elari, &(1ti -rotec.ie +&-otriva -ra/ului4 Protecia corpului, braelor i a minilor3 - salo-et(, co&bi#e,o# - &(#u1i de -rotec.ie e. Protecie mpotriva intemperiilor ;-eleri#(,"ai#( sau vest( v(tuit(< f. Protecie pentru lucru la nlime 3 ce#tur( de sigura#.( g. mbrcminte reflectorizant3 -e#tru lucr(ri +# ,o#a c(ilor /erate sau u#de lucr(torii trebuie s( -oat( /i observa.i la ti&-0

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/

$ag03 A678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

S.C.COMPANIA DE APA TARGOVITE DAMBOVITA S. A LOCUL DE MUNC3 ZUGRAV-VOPSITOR

-.4. FIA DE EVALUARE A NUMAR PERSOANE E=PUSE: 1 LOCULUI DE MUNC DURATA E=PUNERII: >? ECHIPA DE EVALUARE: RADUCU GHEORGHE "0+# +*4' S.S.M. TUDOR ROMULUS @ .%'")*4' *"?(%)8 PISTRITU DANIELA - !".%) PROBABILITATE CLASA DE 7 CONSECINTA MA=IMA PREVIZIBILA PROBABABI-LITATEA DE PRODUCERE NIVEL PARTIAL DE RISC 9 9 2 2

COMPONENTA SISTEMULI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

EBECU AN

E)ecutare de/ectuoasa de o-eratii

F1. Electrocutare -ri# -or#irea6o-rirea /u#ctio#arii ec"i-a&e#telor de &u#c( /ara asigurarea, i# -realabil a co#ditiilor de electrosecuritate0 F2. Ra#ire cau,ata de i#de-artarea &i5loacelor si dis-o,itivelor de -rotectie di# dotarea ec"i-a&e#telor, sculelor F9. Cadere -ri# i&-iedicare di# cau,a blocarii cailor de acces si circulatie cu &ateriale, reci-ie#te, scule, cabluri, etc0 F4. !ovire, strivire, taiere di# cau,a de-o,itarii i#corecte a &aterialelor, sculelor, ec"i-a&e#telor cu -ericol de -rabusire

DECES %N@0 Gr0%%% % M A:2 7?D ,ile %N@0 Gr0%%%

C7D a#i

:27D a#i :27D a#i C7D a#i

CLASA DE GRAVITATE E A > A

2 2 7

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/

$ag03 :678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

PROBABILITATE CLASA DE 7

CONSECINTA MA=IMA PREVIZIBILA

PROBABABI-LITATEA DE PRODUCERE

COMPONENTA SISTEMULI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

F5. %#ce#dii6e)-lo,ii cau,ate de de-o,itarea gresite a substa#telor i#/la&abile i# s-atii #eve#tilate, a-roa-e de surse de caldura, /oc, sau -astrarea lor i# reci-ie#te, vase #ecores-u#,atoare F:. Arsuri ter&ice -ri# /olosirea i# ti&-ul lucrului a "ai#elor i&bibate i# vo-sele si substa#te i#/la&abile, i# s-ecial i# a-ro-ierea surselor de /oc FA. Coborarea &aterialelor si u#eltelor -ri# aru#care de la i#alti&e F>. Cadere de la i#alti&e -ri# cedarea scarii, sc"elei datorita su-rasolicitarii acestora cu &ateriale u#elte, de-asi#du2se greutatea &a)i&a su-ortata de acestea0 F-. !ovire de catre &i5loacele de tra#s-ort, la de-lasarea #eregula&e#tara -e traseul di#tre do&iciliu si serviciu si6sau -e traseele e/ectuate i# i#teres de serviciu F10. !ovire la de-lasari, statio#ari, -o,itio#ari i# ,o#e -ericuloase, #e-er&ise ;sub sarci#i sus-e#date, -e cai de acces rutier, i# ,o#e u#de se
SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50 E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/ $ag03 8678

DECES

C7D a#i

%N@0 Gr0%%% %N@0 Gr0%% DECES

:27D a#i C7D a#i C7D a#i

A : E

2 7 7

DECES DECES

C7D a#i C7D a#i

E E

7 7

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

NIVEL PARTIAL DE RISC 9 9 9 9 9 9

CLASA DE GRAVITATE

PROBABILITATE CLASA DE 2 2 2 7 2 2

CONSECINTA MA=IMA PREVIZIBILA

PROBABABI-LITATEA DE PRODUCERE

COMPONENTA SISTEMULI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

EBECU AN EBECU AN

Co&u#icari accide#toge#e O&isiu#i

SARC%NA DE MUNCA

Co#ti#ut #eco2 res-u#,ator al sarci#ii de &u#ca

e/ectuea,a alte lucrari< F11. Risc de trau&atis& al cor-ului -ri# cadere de la i#alti&e -ri# alu#ecare, i&-iedicare, de,ec"ilibrare, -asire i# gol F12. Arsuri ter&ice 2i#ce#dii -rovocate de utili,area /ocului desc"is si6sau /u&atul i# ,o#e i#ter,ise, vul#erabile la i#ce#diu F19. Co&u#icari accide#toge#e di# cau,a ,go&otului e&is de ec"i-a&e#tele de &u#c( F14. Neutili,area ec"i-a&e#tului i#dividual de -rotec.ie 1i a celorlalte &i5loace si dis-o,itive de -rotec.ie di# dotare F15. O&iterea u#or o-eratii di# i#structiu#ile sau -rocedura de lucru cu care a /ost i#struit F1:. E/ectuarea de o-eratii sau -rocedee de lucru gresite sau succesiu#e gresita a o-eratiilor F1A. E/ectuarea de o-eratii si sarci#i, dis-use de se/ul ierar"ic su-erior, -e#tru care lucratorul #u are -regatirea 6i#struirea #ecesara si #ici avi,ul &edicului de &edici#a &u#cii

DECES % M A:2 7?D ,ile % M A:2 7?D ,ile DECES %N@0 Gr0%%% %N@0 Gr0%%% DECES

:27D a#i :27D a#i :27D a#i C7D a#i :27D a#i :27D a#i

E > > E A A

C7D a#i

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/

$ag03 E678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

NIVEL PARTIAL DE RISC 4 2 2 9 9 9 9

CLASA DE GRAVITATE

PROBABILITATE CLASA DE :

CONSECINTA MA=IMA PREVIZIBILA

PROBABABI-LITATEA DE PRODUCERE

COMPONENTA SISTEMULI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

SARC%NA DE MUNCA

Sarci#a sub6su-radi2 &e#sio#ata

M%F!OACE DE $RODUC %E

=actori de risc Meca#ic

F1>. $o,itii de lucru /ortate, i#co&ode, vicioase i# reali,area sarci#ii de &u#ca, o-eratii re-etitive2 solicitatrea &usculaturii &e&brelor su-erioare si i#/erioare F1-. E/ort di#a&ic la tra#s-ortul si &a#i-ularea obiectelor grele;scara, saci cu &ateriale reci-ie#te cu vo-sele, dilua#ti, a&orse< la &a#evrarea sculelor electrice F20. !ovire de catre &i5loacele de tra#s-ort, la de-lasarea regula&e#tara -e traseul di#tre do&iciliu si serviciu si6sau -e traseele e/ectuate i# i#teres de serviciu F21. Orga#e de &asi#i i# &iscare G -ri#dere, a#tre#are, strivire, taiere a &e&brelor la lucrul cu scule electrice ;/le), bor&asi#a, /ierastrau etc0< F22. Cadere de la i#alti&e di# cau,a u#or de/ectiu#i ale ec"i-a&e#telor de &u#c(, ale &i5loacelor de sus-e#dare si acces la i#alti&e0 F29. !ovire -ri# caderea, des-ri#derea de obiecte da la i#alti&e
E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/ $ag03 ?678

% M >2A: ,ile

7 lu#a27 a#

% M A:2 7?D ,ile

22: a#i

>

>

DECES %N@0 Gr0%%% DECES DECES

C7D a#i

:27D a#i C7D a#i :27D a#i

A E E

2 7 2

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

NIVEL PARTIAL DE RISC 9 9 9 9 9 4

CLASA DE GRAVITATE

PROBABILITATE CLASA DE A 7

CONSECINTA MA=IMA PREVIZIBILA

PROBABABI-LITATEA DE PRODUCERE

COMPONENTA SISTEMULI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

M%F!OACE DE $RODUC %E M%F!OACE DE $RODUC %E M%F!OACE DE $RODUC %E

=actori de risc er&ic =actori de risc Electric =actori de risc C"i&ic

M%F!OACE DE $RODUC %E MED%U! DE MUNCA

=actori de risc biologic =actori de risc /i,ic

F24. aiere, i#te-are, -ri# co#tactul cu su-ra/ete si6sau co#tururi -ericuloase ;taietoare, i#te-atoare, ade,ive, abra,ive< F25. Arsuri ter&ice i# ca,ul -roducerii u#ui i#ce#diu i# s-atiul de lucru F2:. Electrocutarea -ri# ati#gere directa 2 i,olatii deteriorate, i&-rovi,ate, -ri,e /ara i&-a&a#tare sau de/ecte, stec"ere de/ecte, ec"i-a&e#te te"#ice de/ecte, -atru#derea accide#tala a lic"idelor i# carcasele ec"i-a&e#telor si sculelor electrice, etc0 F2A. Ec,e&e, iritatii, alergii -ri# co#tact direct sau i#direct al &ai#ilor, oc"ilor cu substa#te to)ice ;var, ci&e#t, ade,ivi, dilua#ti, vo-sele etc0< F2>. %#to)icatii -ri# i#"alarea de va-ori to)ici la -regatirea vo-selelor si vo-sirea i# i#ca-eri si s-atii i#c"ise, i#guste i# care #u este asigurata ve#tilatia0 F2-. A#i&ale -ericuloase ;cai#i, sobola#i< sau i#secte ;vies-i< i# di/erite -u#cte de lucru F90. E)-u#ere la te&-eraturi ridicate i# ti&-ul verii si sca,ute i# ti&-ul ier#ii, la activitati e)ecutate la e)terior0
E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/ $ag03 9678

% M >2A: ,ile DECES

722 a#i C7D a#i

2 E

DECES

:27D a#i

% M >2A: ,ile % M >2A: ,ile % M >2A: ,ile % M >2A: ,ile

7lu#a27 a# 22:a#i 722 a#i 7lu#a27 a#

2 2 2 2

: > A :

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

NIVEL PARTIAL DE RISC 2 9 4 9 2 2 9

CLASA DE GRAVITATE

PROBABILITATE CLASA DE > A 2 7 :

CONSECINTA MA=IMA PREVIZIBILA

PROBABABI-LITATEA DE PRODUCERE

COMPONENTA SISTEMULI DE MUNCA

FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC

F91. E)-u#ere la u&iditate ridicata a aerului i# ti&-ul ier#ii si i# -erioadele -loioase F92. E)-u#erea la cure#ti de aer la activitati i# i#terior si e)terior Ggea&uri, usi desc"ise, /u#ctio#area i#stalatiei de aer co#ditio#at0 F99. %lu&i#at i#su/icie#t i# u#ele i#ca-eri i# care lucr(torul isi des/asoara activitatea F94. Cala&itati #aturale ;seis&, tras#et, /urtu#i, etc< F95. E)-u#ere la -ulberi -#eu&oco#ioge#e ;-articule de -ra/ i# sus-e#sie i# aer, -rove#ite de la actiu#ile de curatare a -eretilor<

% M >2A: ,ile % M >2A: ,ile % M >2A: ,ile DECES % M >2A: ,ile

22: a#i 22:a#i :27D a#i C7D a#i 7lu#a 27 a#

2 2 2 E 2

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/

$ag03 7D678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

NIVEL PARTIAL DE RISC 2 2 2 9 9

CLASA DE GRAVITATE

-.5. NIVELUL GLOBAL DE RISC PE LOCUL DE MUNCA ESTE:


#=>: Riri i=7 #=>: ri i=7

N'6B

D;E)E< H D;8)8< H D;:):< H >;A)A< H 22;>)>< H 7D;2)2< H D;7)7< D)E H D)8 H D): H >)A H 22)> H 7D)2 H D)7

2?8 9?

28-1>

+# care3 Nrg 2 #ivelul de risc global al locului de &u#c( ri 2 ra#gul /actorului de risc I i J Ri 2 #ivelul de risc -e#tru /actorul de risc Ii J # G #u&(rul /actorilor de risc ide#ti/ica.i la locul de &u#c(

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/

$ag03 77678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

-.:. LISTA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA<I


F1. F2. F9. F4. F5. Electrocutare -ri# -or#irea6o-rirea /u#ctio#arii ec"i-a&e#telor de &u#c( /ara asigurarea, i# -realabil a co#ditiilor de electrosecuritate0 Ra#ire cau,ata de i#de-artarea &i5loacelor si dis-o,itivelor de -rotectie di# dotarea ec"i-a&e#telor, sculelor Cadere -ri# i&-iedicare di# cau,a blocarii cailor de acces si circulatie cu &ateriale, reci-ie#te, scule, cabluri, etc0 !ovire, strivire, taiere di# cau,a de-o,itarii i#corecte a &aterialelor, sculelor, ec"i-a&e#telor cu -ericol de -rabusire %#ce#dii6e)-lo,ii cau,ate de de-o,itarea gresite a substa#telor i#/la&abile i# s-atii #eve#tilate, a-roa-e de surse de caldura, /oc, sau -astrarea lor i# reci-ie#te, vase #ecores-u#,atoare F:. Arsuri ter&ice -ri# /olosirea i# ti&-ul lucrului a "ai#elor i&bibate i# vo-sele si substa#te i#/la&abile, i# s-ecial i# a-ro-ierea surselor de /oc FA. Coborarea &aterialelor si u#eltelor -ri# aru#care de la i#alti&e F>. Cadere de la i#alti&e -ri# cedarea scarii, sc"elei datorita su-rasolicitarii acestora cu &ateriale u#elte, de-asi#du2se greutatea &a)i&a su-ortata de acestea0 F-. !ovire de catre &i5loacele de tra#s-ort, la de-lasarea #eregula&e#tara -e traseul di#tre do&iciliu si serviciu si6sau -e traseele e/ectuate i# i#teres de serviciu F10. !ovire la de-lasari, statio#ari, -o,itio#ari i# ,o#e -ericuloase, #e-er&ise ;sub sarci#i sus-e#date, -e cai de acces rutier, i# ,o#e u#de se e/ectuea,a alte lucrari< F11. Risc de trau&atis& al cor-ului -ri# cadere de la i#alti&e -ri# alu#ecare, i&-iedicare, de,ec"ilibrare, -asire i# gol F12. Arsuri ter&ice 2i#ce#dii -rovocate de utili,area /ocului desc"is si6sau /u&atul i# ,o#e i#ter,ise, vul#erabile la i#ce#diu F19. Co&u#icari accide#toge#e di# cau,a ,go&otului e&is de ec"i-a&e#tele de &u#c( F14. Neutili,area ec"i-a&e#tului i#dividual de -rotec.ie 1i a celorlalte &i5loace si dis-o,itive de -rotec.ie di# dotare F15. O&iterea u#or o-eratii di# i#structiu#ile sau -rocedura de lucru cu care a /ost i#struit F1:. E/ectuarea de o-eratii sau -rocedee de lucru gresite sau succesiu#e gresita a o-eratiilor F1A. E/ectuarea de o-eratii si sarci#i, dis-use de se/ul ierar"ic su-erior, -e#tru care lucratorul #u are -regatirea 6i#struirea #ecesara si #ici avi,ul &edicului de &edici#a &u#cii F1>. $o,itii de lucru /ortate, i#co&ode, vicioase i# reali,area sarci#ii de &u#ca, o-eratii re-etitive2solicitatrea &usculaturii &e&brelor su-erioare si i#/erioare F1-. E/ort di#a&ic la tra#s-ortul si &a#i-ularea obiectelor grele;scara, saci cu &ateriale reci-ie#te cu vo-sele, dilua#ti, a&orse< la &a#evrarea sculelor electrice F20. !ovire de catre &i5loacele de tra#s-ort, la de-lasarea regula&e#tara -e traseul di#tre do&iciliu si serviciu si6sau -e traseele e/ectuate
SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50 E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/ $ag03 72678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

i# i#teres de serviciu F21. Orga#e de &asi#i i# &iscare G -ri#dere, a#tre#are, strivire, taiere a &e&brelor la lucrul cu scule electrice ;/le), bor&asi#a, /ierastrau etc0< F22. Cadere de la i#alti&e di# cau,a u#or de/ectiu#i ale ec"i-a&e#telor de &u#c(, ale &i5loacelor de sus-e#dare si acces la i#alti&e0 F29. !ovire -ri# caderea, des-ri#derea de obiecte da la i#alti&e F24. aiere, i#te-are, -ri# co#tactul cu su-ra/ete si6sau co#tururi -ericuloase ;taietoare, i#te-atoare, ade,ive, abra,ive< F25. Arsuri ter&ice i# ca,ul -roducerii u#ui i#ce#diu i# s-atiul de lucru

F2:. Electrocutarea -ri# ati#gere directa 2 i,olatii deteriorate, i&-rovi,ate, -ri,e /ara i&-a&a#tare sau de/ecte, stec"ere de/ecte, ec"i-a&e#te te"#ice de/ecte, -atru#derea accide#tala a lic"idelor i# carcasele ec"i-a&e#telor si sculelor electrice, etc0 F2A. Ec,e&e, iritatii, alergii -ri# co#tact direct sau i#direct al &ai#ilor, oc"ilor cu substa#te to)ice ;var, ci&e#t, ade,ivi, dilua#ti, vo-sele etc0< F2>. %#to)icatii -ri# i#"alarea de va-ori to)ici la -regatirea vo-selelor si vo-sirea i# i#ca-eri si s-atii i#c"ise, i#guste i# care #u este asigurata ve#tilatia0 F2-. A#i&ale -ericuloase ;cai#i, sobola#i< sau i#secte ;vies-i< i# di/erite -u#cte de lucru F90. E)-u#ere la te&-eraturi ridicate i# ti&-ul verii si sca,ute i# ti&-ul ier#ii, la activitati e)ecutate la e)terior0 F91. E)-u#ere la u&iditate ridicata a aerului i# ti&-ul ier#ii si i# -erioadele -loioase F92. E)-u#erea la cure#ti de aer la activitati i# i#terior si e)terior Ggea&uri, usi desc"ise, /u#ctio#area i#stalatiei de aer co#ditio#at0 F99. %lu&i#at i#su/icie#t i# u#ele i#ca-eri i# care lucr(torul isi des/asoara activitatea F94. Cala&itati #aturale ;seis&, tras#et, /urtu#i, etc< F95. E)-u#ere la -ulberi -#eu&oco#ioge#e ;-articule de -ra/ i# sus-e#sie i# aer, -rove#ite de la actiu#ile de curatare a -eretilor<

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/

$ag03 7>678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

-.A. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNC ZUGRAV-VOPSITOR


Nivelul de risc global calculat -e#tru locul de &u#c( ,, C 6'+0D este egal cu 28-28 valoare ce +l +#cadrea,( +# categoria locurilor de &u#c( cu #ivel de risc acce-tabil0 Re-arti,area /actorilor de risc +# /u#c.ie de #ivelul de risc -ar.ial este ur&(toarea3 2 Nu au /ost ide#ti/ica.i /actori de risc de #ivel E, 8, :, 7 4 2 Au /ost ide#ti/ica.i > /actori de risc de #ivel A4 2 Au /ost ide#ti/ica.i 22 /actori de risc de #ivel >4 2 Au /ost ide#ti/ica.i 7D /actori de risc de #ivel 20 '# ceea ce -rive1te re-arti.ia /actorilor de risc i# /u#ctie de ele&e#tele siste&ului de &u#ca, situatia se -re,i#ta ast/el: 2E)ecuta#t3 7: /actori de risc re-re,e#t*#d A>K di# total 2Sarci#a de &u#c(3 A /actori de risc re-re,e#t*#d 77K di# total 2Mi5loacele de &u#c(3 7D /actori de risc re-re,e#t*#d 29K di# total 2Mediul de &u#c(3 8 /actori de risc re-re,e#t*#d 7EK di# total Di# a#ali,a /i1ei de evaluare se co#stat( c( 8DK di# /actorii de risc ide#ti/ica.i -ot avea co#seci#.e ireversibile ;deces sau i#validitate<0

L4) ." ! ()/: ZUGRAV VOPSITOR


:E 1AF 15E 49F

10E 2-F

4E 11F S+')%(+ ." ! ()/ M".% # ." ! ()/

EG") *+(* M%;#4+)" ." ! ()/

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/

$ag03 7A678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

U#itatea3

S.C. TARMIR CONSTRUCT S.R.L. CHMPINA -.>. FIA DE MSURI PROPUSE Sec.ia3 ANTIER !ocul de &u#c(3 ZUGRAV VOPSITOR N'. C'*. 1. F+)*4' # ." '%1) I54'!+ )4()'"*+ ." !+(%5"1*+'"J F11 Risc de trau&atis& al cor-ului -ri# cadere de la i#alti&e -ri# alu#ecare, i&-iedicare, de,ec"ilibrare, -asire i# gol0 N%0"# ." '%1)

Nu&(r de -ersoa#e e)-use3 Durata e)-u#erii ;"6,i<3 Nivel de risc global3 > 28-2

M+1 '% &'4& 1" 1. %#cadrarea si re-arti,area lucratorilor -e#tru lucrul la i#alti&e se va /ace -e ba,a avi,ului &edical eliberat i# ur&a u#ui e)a&e# &edical de &edici#a &u#cii, -ri# care trebuie veri/icate a-titudi#ile si ca-aciatile #euro-si"ice #ecesare lucrului la i#alti&e0 2. !a lucrarile de ,ugraveli, vo-sitorii etc0 vor /i ad&isi #u&ai lucratori care au cali/icarea si i#struirea cores-u#,atoare, care cu#osc ec"i-a&e#tele te"#ice, i#stalatiile, ii#structiu#ile si -rocedurile de lucru0 9. !ucratorii care e/ectuea,a lucrari la i#alti&e vor -urta ec"i-a&e#tul i#dividual de -rotectie di# dotare s-eci/ic eli&i#arii -ericolului caderii i# gol ;ce#tura de sigura#ta< 0 Acesta va /i su-li&e#tat cu ec"i-a&e#tul i#dividual de -rotectie -e#tru co&baterea riscurilor de accide#tare si i&bol#avire -ro/esio#ala s-eci/ic activitatilor des/asurate ;casca de -rotectie, i#calta&i#te a#tidera-a#ta, etc0< 4. Se&#ali,area ,o#ei -riculoase, &arcarea acestora, ilu&i#atul cores-u#,ator0 5. Se vor /ace i#struiri -eriodice si rei#struiri -rivi#d lucrul la i#alti&e si se vor da testari -e#tru a se vedea gradul de i#susire al cu#osti#telor :. Se vor /ace i#s-ectii, co#troale la locul de &u#ca -e#tru a se veri/ica &odul i# care su#t res-ectate co#ditiile de securitate -e#tru lucrul la i#alti&e0

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/

$ag03 7:678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011

N'. C'*. 2.

F+)*4' # ." '%1) I54'!+ )4()'"*+ ." !+(%5"1*+'"J F22. rau&atis& -ri# caderea, des-ri#derea de obiecte de la i#alti&e

N%0"# ." '%1)

M+1 '% &'4& 1" 1. !a e)ecutarea lucrarilor la i#alti&e, u#eltele de &a#a, sculele vor /i asigurate cu dis-o,itive de -ri#dere la ce#tura i&-otriva caderii i# gol0 2. !ucr(torii vor /i i#strui.i s( coboare +#t*i &aterialele 1i s( #u urce6coboare duc*#d &ateriale0 9. Se vor se&#ali,a 6 deli&ita cores-u#,ator ,o#ele i# care se e/ectuea,a lucrari la i#alti&e 4. Se va evita -e cat -osibil de-o,itarea sculelor, &aterialelor, ec"i-a&e#telor la i#alti&e, iar daca acest lucru #u -oate /i evitat, se vor lua &asuri -e#tru asigurarea acestora i&-otriva caderii i# gol0 5. %# ti&-ul tra#s-ortului si &a#i-ularii la lucrul la i#alti&e , -artile -ericuloase ale u#eltelor de &a#a cu taisuri, var/uri, etc, vor /i -rote5ate cu a-aratori adecvate0 :. Se va utili,a ec"i-a&e#tul i#dividual de -rotectie di# dotare 0 1. Ec"i-a&e#tele de &u#ca si i#stalatiile electrice vor /i veri/icate -eriodic de -erso#al autori,at si se vor re&edia de/ectiu#ile co#statate ; cabluri deteriorate, ele&e#te de i,olatie li-sa, legatura la -a&a#t i#treru-ta< 2. %# cadrul i#struirilor ge#erale, la locul de &u#ca si -eriodice, lucratorii vor /i i#struiti sa veri/ice vi,ual starea ec"i-a&e#telor si i#stalatiilor electrice i#ai#te de utili,are, sa #u le utili,e,e daca su#t de/ecte de i,olatie si sa se&#ale,e de/ectiu#ile co#statate co#ducatorului locului de &u#ca 9. Se va /ace veri/icarea a#uala a -ri,elor de i&-a&a#tare 4. Ec"i-a&e#tele de &u#c( electrice vor /i utili,ate co#/or& i#structiu#ilor di# cartea te"#ica 5. Se vor /ace -eriodic co#troale ; i#s-ectii< cu te&atica, vi,a#d res-ectarea &asurilor de electrosecuritate0 :. -Du-a utili,are, ec"i-a&e#tele electrice vor /i de-o,itate i# locuri u#de #u e)ista u&iditate si #u e)ista -osibilitatea sa /ie udate de la -loaie0

9.

F2:. Electrocutarea -ri# ati#gere directa 2 i,olatii deteriorate, i&-rovi,ate, -ri,e /ara i&-a&a#tare sau de/ecte, stec"ere de/ecte, ec"i-a&e#te te"#ice de/ecte, -atru#derea accide#tala a lic"idelor i# carcasele ec"i-a&e#telor si sculelor electrice, etc0

SC COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA S*'. I.C BRATIANU N'. 50

E0+# +'" '%1) '% ." +))%."(*+'" $% 2!34#(/0%'" &'45"1%4(+#/

$ag03 78678

ZUGRAV-VOPSITOR

Data3 15.04.2011