Sunteți pe pagina 1din 285

CUPRINS

CUPRINS.........................................................................................1 INTRODUCERE...........................................................................18 CAPITOLUL I...............................................................................20 OBIECTUL I DOMENIUL .......................................................20 PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE..............................................20 1. Locul i rolul Psihopedagogiei speciale n cadrul tiinelor psihopedagogice..........................................................................20 2. Cadrul conceptual i terminologia Psihopedagogiei speciale .....................................................................................................24 2.1. Clarificarea noional i operaional a conceptului de handicap...............................................................................24 2.2. Noi concepte i schimbri de sensuri ale unor noiuni i sintagme din sfera psihopedagogiei speciale...........................2 CAPITOLUL II.............................................................................34 STUDIEREA PARTICULARITILOR PROCESULUI DEZVOLTRII LA COPIII CU DIZABILITI ( !"# G$. R% !& 1'''(....................................................................................34 1. DEZ !L"#$E# P%&'&C( )& *+ (,#$E# *+ C#Z-L PE$%!#+EL!$ C- D&Z#.&L&"(,&........................................./0 1.1. Conceptul de de!"oltare# tulburri primare i deri"ate ale de!"oltrii................................................................................$% 1.2. &aportul dintre fenomenul de de!"oltare psihic i acti"itile de 'n"are..............................................................$ 1

2. $elaia n12are3de41oltare la ele1ii cu CE%..........................40 2.1. Clasificarea tulburrilor de!"oltrii (strilor disontogenice)# dup *. *. +ebedins,i# 1-.%/........................44 2.2. +ocali!area defectelor la diferite categorii de deficieni. .4 /. DEZ !L"#$E# C!5PE+%#"!$&E....................................46 $.1. 0efinirea de!"oltrii compensatorii.................................41 $.2. 2ormele compensrii/.......................................................4$.$. 3rincipiile adaptrii compensatorii (0. 0amaschin# 1-1$)/ .................................................................................................%4 4. C!+CEP"-L DE *+ (,#$E. ..............................................02 $EL#,&# *+ (,#$E 7 DEZ !L"#$E.....................................02 4.1. 2orme ale 'n"rii/...........................................................%4 4.2. &olul acti"itii 'n de!"oltarea psihic.............................% CAPITOLUL III............................................................................)8 SPECI*ICUL EVALURII I INTERVENIEI LA COPIII CU DIZABILITI. ( !"# V+,-%& E.& 1'8.&1'') /0 R% !& G$.& 2002(................................................................................................)8 1. DE5E$%-$& P%&'!D&#8+!%"&CE )& %PEC&9&C-L P$!8+!ZE& *+ P%&'!PED#8!8&# %PEC&#L( ..................0: 2. %PEC&9&C-L &+"E$ E+,&E& ED-C#"& 7 "E$#PE-"&CE ;"ipuri de recuperare<=...............................................................:4 1%"0234!4 05......................................................................................'2 D+2+,607,0 87 RELAIA............................................................'2 COMUNICARE 9 PERSONALITATE : COMPORTAMENT .........................................................................................................'2 LA PERSOANELE CU DIZABILITI ..................................'2 2

CAPITOLUL V...........................................................................11) PRINCIPALELE CATEGORII DE PERSOANE CU DIZABILITI...........................................................................11) 1. DE9&C&E+,# DE &+"ELEC" ;dup2 8h.$adu> 1???<.........110 1.1. 0efiniia deficienei de intelect......................................11% 1.2. 5tiologia deficienei de intelect......................................111 1.$. Clasificarea deficienei de intelect..................................111.4. 6tructura personalitii debilului mintal........................12% 1. %. 3articularitile dinamicii de!"oltrii corticale i psihice deficientului mintal (dup 7h. &adu# 1---)..........................1$ 2. de@iciena de 1edere...............................................................10/ 2.1. 0elimitri conceptuale....................................................1%$ 2.2. 5tiologia deficienelor de "edere....................................1%4 2.$. Clasificarea deficienelor de "edere...........................1% 2.4. 0e!"oltarea psihic i fi!ic la deficienii de "edere din perspecti"a mecanismelor compensatorii..............................1%1 ;7 ",06!4 ,<7 63 !4 + 136"+7=%,+ +=2+ 137 0>037%2 + +?010+7>% ",06%,#& % 01# + 7%2!,%& @,% !4& @,%502%2+% /0 1%!-+4+ +?010+7>+0 50-!%4+& + +5+72!%4+4+ +?010+7>+ %=310%2+. .......................................................................................................1)' A42?+4 136"+7=+%-# !7 13"04 %207= + 1+102%2+ 232%4# /0 %42?+4 !7 %6A403". ;72,:!7 ?+4 136"+7=+%-# !7 603" /0 872,:%42 ?+4 !7 $0"+,6+2,3". ;7@!=2%,+% 1<6"!4!0 50-!%4 +=2+ %42?+4 136"+7=%2# +1<2 "0+, +,+% 1<6"!4!0 ",3?!7-0600. ;7 ?+4!4 1!6 =+ 6%70?+=2# 136"+7=%>0% 1372+%-# /0 5<,=2% 4% 1%,+ % %"#,!2 +?010+7>% 50-!%4#& % 01# 07=2%4%,+% 206"!,0+ % 6+1%70=6+43, 136"+7=%23,00 =%! ?3,6%,+% 43, 2<,-0+& 87 072+,?+,+7># 1! +",07 +,04+ +B% +C0=2+72+ /0 87 137 0>004+ !73, =2#,0 %?+1205+ 7+@%205+. .......................................................................................1)' $

EC0=2+7>% ?,+15+72# % !73, 137=+107>+ =+1!7 %,+ 7+@%205+ %4+ +?010+7>+0 136"401# =02!%>0%& 1#10 /0 +4+ 2,+A!0+ 136"+7=%2+& +4+ $%7 01%"<7 !:4 "+ 13"04 232 %2<2 + 6!42 1<2 /0 +?0102!4 ",06%,. .......................................................................................................1)' C37=+107>+4+ 7+@%205+ "32 %"#,+% "+ "4%7!4 +-5342#,00 ?0-01+& 072+4+12!%4+& "=0$36323,00 /0 %?+1205 9 %202! 07%4+& =340102<7 ?3,6+ ="+10?01+ + 136"+7=%,+. P,31+=+4+ "=0$01+ "32 =",0B070 %, "32 /0 1372,%1%,% A!7!4 6+,= %4 136"+7=%>0+0. T,#=#2!,04+ 20"343@01+ /0 "%,201!4%,02#>04+ 07 050 !%4+D ?0,+ %1205# =%! "%=05#& 20" +C2,%5+,2 =%! 072,35+,2& 07=2%4%,+ ,%"0 # =%! 4+72# % ,+?4+C+43, +21& 8/0 %!& /0 +4+& !7 ,34 137 0>037%2 87 ",31+=!4 136"+7=%>0+0. ...............................................................................1)' T,+A!0+ =# %",+10+6 %1# 6+23 +4+ + 136"+7=%,+ ?343=02+ =+,5+=1 ,+%46+72+ +"#/0,00 0?01!42#>043, 872<6"07%2+ + %1+/20 13"00 /0 %1# 7! 1!65% +4+ %! +?+12+ =+1!7 %,+ 7+ 3,02+& #!7#23%,+. ..................................................................................1E0 D+ +C+6"4!& !7 %6A403" 1%,+& "+72,! %:/0 136"+7=% +?010+7>%& ",%1201# ",+ 3607%72 3 075+=20@%,+ 2%1204#& 1$0%, %1# 7! +40607# 136"4+2 5+ +,+%. ;7 ?+4!4 %1+=2% +4 3A>07+& 872,:% +5#,& 3 06%@07+ 6%0 ",+10=# % 3A0+12!4!0 "+,1+">0+0. P0"#02!4 =+ 35+ +/2+ ",3 !1205. S+ 872<6"4# 87=# 1#& 3A0/7!07 !:=+ =# "+,1+%"# "+ 1%4+ 2%1204# /0 ,+7!7><7 07 1+ 87 1+ 6%0 6!42 4% +C+,10>0!4 50-!%4& 5+ +,+% 4!0 +507+ 07 1+ 87 1+ 6%0 "!>07 +?010+72#& ?007 1# 7! +=2+ !2040-%2#. ;7 %1+=2 1%-& 63 !4 + 136"+7=%,+ 1%,+:4 %B!2# "+72,! 636+72 =+ 35+ +/2+ 73105 "+ 2+,6+7 4!7@ /0 + !1%23,!4 5% 2,+A!0 =# 072+,507#. D%1# 87=# 13"04!4 =!?+,# + @4%!136 07?%7204 /0 /206 + 4% 6+ 01!4 3?2%46343@ 1# +4 8/0 5% "0+, + 87 1!,<7 5+ +,+% /0 +10 2,+A!0+ =%:/0 "+,?+1>037+-+ "+,1+">0% 2%1204#& "+72,! % "!2+% ?0 ",+@#202 !7+0 730 =02!%>00& %2!710 536 137=0 +,% 1# %1++%/0 63 %402%2+ + 136"+7=%,+ +=2+ "3-0205#. ...........................................................1E0 4

N+5#-#23,!4 1%,+ 8/0 136"+7=+%-# =+7206+72!4 + ?,!=2,%,+ ",07 +?3,2!4 + % ,+!/0 872,:!7 36+70! 87 1%,+ =062+ 1# %,+ "3=0A0402#>0& 136"+7=+%-# 87 =+7= "3-0205& +=0@!,. T32!/0& 871$0 +,+% 87 =07+ /0 =2#,04+ + ,+5+,0+ 137=34%23%,+ 87 1%,+ =+ ,+?!@0%-# !7 7+5#-#23, 1%,+ =+ =062+ 07?+,03,0-%2 /0 07=+1!,0-%2& 1$0%, %1# ,+",+-072# !7 6+1%70=6 06+ 0%2 + %"#,%,+ % E!:4!0& "32 !1+ 87 1+4+ 07 !,6# 4% %7!602+ ?3,6+ + 7+5,3-#. ........1E1 L% 7+5#-#23,0& 2+7 07>% + %6"40?01%,+ % ,+%1>0043, + 3,0+72%,+ /0 + %"#,%,+ ?%># + =206!40 %! 02050 +=2+ 3 136"+7=%,+ ="372%7#. L% !700 %6A403"0& 31$0!4 %",3"0%2 + 3A0+12 =%! 3A0+12!4 %",3"0%2 + 31$0& 87 1%,+ 1%- =+ +40607# /0 1375+,@+7>%& 137=202!0+ 3 ?3,6# + 136"+7=%,+ ="372%7#& % +=+% 73105#. ..1E1 S+ "32 0=207@+& "+ + 3 "%,2+ 136"+7=%,+% ="372%7#& 1%,+ =+ "3%2+ 6%70?+=2% 87 %?%,% %1>0!700 + !1%>037%4+ 0%, "+ + %42# "%,2+ 136"+7=%,+% 0,0B%2#& %4+ 1#,+0 6+1%70=6+ =!72 =206!4%2+ /0 +-5342%2+ 87 63 +40A+,%2& 1% "%,2+ % !7!0 =0=2+6 + + !1%>0+. C36"+7=%>0% =+ "3%2+ 875#>%. U7+3,0 136"+7=%,+% 0,0B%2# 137=2# 872,:!7 ",31+= + %!23+ !1%>0+& "+ 1%,+ 13"04!4 84 +=?#/3%,# 4% 87 +67!4 /0 =!A 87 ,!6%,+% + !1%23,!4!0. .......1E1 U7+3,0 136"+7=%,+% ="372%7# =+ ,+%40-+%-# 7! 7!6%0 ",07 6+1%70=6+4+ 7%2!,%4+ + % %"2%,+ %, /0 1! %B!23,!4 !73, 07=2,!6+72+& %"%,%2+ =%! %42+ 07=2,!6+72+ %B!2#23%,+& + 7%2!,# 2+$701# (A. R3-3,+%& I. M!/!& 1''.(. O =06"4# 4!"# ?343=02# + +4+5!4 %6A403" "3%2+ %B!2% 136"+7=%>0% ",07 60B43%1+4+ ,+=2%72+ %4+ %7%40-%23,!4!0 50-!%4. ............................................................1E2 B%=237!4 %4A +=2+ !7 07=2,!6+72 =06"4! %, ?3%,2+ !204& ?%10402<7 136"+7=%,+% ",07 1+04%4>0 %7%40-%23,0. EC0=2# %"%,%2+ 3"23:+4+12,3701+ 1%,+ 80 %B!2# "+ 1+0 1! 1+102%2+ 7312!,7#& 0%, %42+4+ "+72,! 1+0 1! 1+102%2+% 1!43,043,. EC0=2# 3 6%,+ 5%,0+2%2+ + %"%,%2+ 1%,+ =",0B07# ",31+=+4+ 136"+7=%23,00 %4+ %

7+5#-#23,043,& 1375+,207 =+67%4+4+ 50-!%4+ 87 =+67%4+ =373,+ =%! 50A,3:2%1204+. P+72,! 1% 7+5#-#23,!4 =# =+ "3%2# % %"2% A07+ 4% 6+ 0! +=2+ 7+1+=%, 1% =0 6+ 0!4 =#:0 3?+,+ 60B43%1+ 13,+="!7-#23%,+. .........................................................................1E2 C+% 6%0 06"3,2%72# 0=2071>0+ "+72,! 3,0+72%,+% ",31+=+43, 136"+7=%23,00 =+ ,+?+,# 4% 0,+1>0% ,+1!"+,%23,0+ "+ 1%,+ 3 "+,602+ @,% !4 +?010+7>+0 50-!%4+. ............................................1E2 ;7 1%-!4 1+102#>00 232%4+ =%! %",3%"+ 232%4+ =+ ,+%40-+%-# 87%072+ + 23%2+ 3 136"+7=%>0+ 072+,=0=2+601# & 87 =+7=!4 1# ?!71>0% 50-!%4# +?0102%,# +=2+ 87431!02# ",07 %"3,2!4 +?010+72 %4 1+43,4%42+ 63 %402#>0 =+7-3,0%4+. .................................................................1E2 ;7 1%-!4 %6A403"0+0 63 +,%2+& 1<7 =!72 %?+12%2+ !7+4+ =!A?!71>00 %4+ %7%40-%23,!4!0 50-!%4 %, ,#6<7 ,+-+,5+ ?!71>037%4+ 4% 705+4!4 1+43,4%42+ =!A?!71>00& +10 1<7 5+ +,+% "3%2+ ?0 !2040-%2# /0 1$0%, %,+ /%7=+ + +-5342%,+& %,+ 431 136"+7=%>0% 072,%=0=2+601#& % 01# ",07 "3=0A0402#>04+ "+ 1%,+ 4+ %=1!7 + 1$0%, %7%40-%23,!4 50-!%4. C36"+7=%>0+ 7! 87=+%67# +10 7+%"#,%2 87431!0,+% 1! !7 %42 %7%40-%23,. ..........................1E3 ;7 1%-!,04+ 072+,6+ 0%,+& %1+=2+ 3!# ?3,6+ + 136"+7=%>0+ =!72 13,+4%2+. E534!205& 3,@%70=6!4 871+%,1# 872<0 =# 136"+7=+-+ "+ =+%6% +4+6+72+43, 072%12+ %4+ =0=2+6!4!0 4+-%2& 63A040-<7 +10 "3=0A0402#>04+ 50-!%4+& %, 1<7 1%4+% %1+%=2% =+ 35+ +/2+ 07+?010+72# %,+ 431 =!A=202!0,+% 1! %42+ =0=2+6+ =+7-3,0%4+......................................................................................1E3 C36"+7=%>0% 072+,=0=2+601# : 87=+%67# 1# ?!71>0% 50-!%4# +=2+ 87431!02# 1! %42+ 63 %402#>0 =+7-3,0%4+ ,#6%=+ 072%12+. P+72,! % =!"4070 5+ +,+% =!72 ?343=02+ 4% 6%C06!6 /0 072+,",+2%2+ ,+4+5%72 07?3,6%>004+ 3?+,02+ + 1+4+4%42+ =06>!,0. I6"3,2%7>% 43, A0343@01# 1,+/2+ "+ 6#=!,# 1+ =1% + 5+ +,+%. S06>!4 2%1204 +=2+

",063, 0%4 "+72,! 07=2,!0,+% /0 87 @+7+,%4 "+72,! + !1%,+% 7+5#-#23,043,. C0202: =1,0=!4 87 B,%044+ %, /0 ?343=0,+% 1!A%,026!4!0 4% %,026+201#& % $#,>00 87 ,+40+? 4% @+3@,%?0+ /0 % 6!423, %42+ ?3,6+ + 6%2+,0%4 0 %1201 =+ A%-+%-# "+ "+,1+">0+ 2%1204#. D%, 7! +=2+ 53,A% + 3 "+,1+">0+ +C14!=05 2%1204#& 10 + ,+@!4# 2%1204 : F07+=2+-01#. S+7-%>004+ F07+=2+-01+ /0 1+4+ 2%1204+ %! 4% A%-# %7%40-%23,0 0?+,0>0 %, +4+ =+ 86A07# 87 %120502%2+% 13@70205# 1#10 13"04!4 1!73%/2+ ",07 "%4"%,+% 1! 6%7% 87 60/1%,+. D%23,02# !7!0 "0"#02 %1205 +4 "3%2+ "+,1+"+ ?3,6%& 534!6!4& 6#,06+%& =!A=2%7>%& !,02%2+%& %="+,02%2+ /0 7!6+,3%=+ %42+ 1%402#>0 %4+ 3A0+12+43,. L% 705+4!4 601,3: ="%>0!4!0& "%4"%,+% +>07+ 3 +1$05%4+7># 07?3,6%>037%4# + @,% 87%42 1! 5#-!4. ..............................................................................1E4 O 1%,%12+,0=201# % 136"+7=#,00 ",07 %1+=2 1372%12 07%601 +=2+ ?%"2!4 1# =+ ,+%40-+%-# ",07 =+7-%>00 =!11+=05+ 07 1%,+ =+ 137=2,!0+/2+ 6072%4 06%@07+% @43A%4#. ;7 137 0>004+ ="%>0!4!0 6%,+& ,34!4 136"+7=%23, ",0710"%4 84 ",+0% + ,+@!4# %!-!4. A=0@!,<7 1!73%/2+,+% + 4% 0=2%7>#& +4 80 3?+,# 7+5#-#23,!4!0 7! 7!6%0 07?3,6%>0+ %, /0 =+1!,02%2+. S206!400 =373,0 =+67%40-+%-# ",+-+7>% !73, 3A0+12+& =2%,+% /0 %1>0!7+% 43,& 0=2%7>%& 0,+1>0% /.%. N+5#-#23,!4 "3%2+ %?4% "+ 1%4+ %! 0205# 07 1+ 0,+1>0+ 507+ !7 5+$01!4& "3%2+ ,+1!73%/2+ !"# -@3632!4 "%/043, 3 "+,=3%7#& "3%2+ 431%40-% "3-0>0% 1+4!0 1%,+ 0 =+ % ,+=+%-#. T3%2+ %1+=2+% =+ +",07 ",07 +C+,10>0!. ................1E) U7 7+5#-#23, +C+,=%2 "3%2+ =2%A040 %! 0205 %1# 871#"+,+% 87 1%,+ =+ %?4# +=2+ 601# =%! 6%,+& +=2+ 87%42# =%! B3%=#. E4 "3%2+ 0 +720?01% ="%>004+ @3%4+ %, /0 3A=2%134+4+& 1#10 =+7-%>0% + 3A=2%134 %,+ 4% A%-# ,+1+"2%,+% %! 0205# % =!7+2+43, ,+?4+12%2+. .......................................................................................................1E) C36"+7=%>0% 072+,=0=2+601# 0714! + /0 "%,2010"%,+% =+7-%>0043, 34?%1205+. M0,3=!,04+ ,+1+"2%2+ =+67%40-+%-# ",+-+7>% 6!423, 1

3A0+12+ /0 % 1%402#>043, 43,& % 0=2%7>+0 /0 0,+1>0+0. T32 %/% 1,+/2+ 5%43%,+% 07?3,6%>037%4# % 1+43,4%42+ 1#0 =+7-3,0%4+. ................1E) P+ A%-% +C+,102#,00 "+ 1%,+ 3 06"!7+ +?010+7>% 87=#/0 /0 87 =02!%>0% 87 1%,+ %2+7>0% =+ 1371+72,+%-# %=!",% %2+7>0+0 %7%40-%23,043, 5%40-0& 13"000 7+5#-#23,0 +507 1%"%A040 + 0?+,+7>0+,0 %! 0205+& 2%1204+ +21. 07 1+ 87 1+ 6%0 ?07+. .............1EE C36"+7=%>0% 072,%=0=2+601# : %1+=2 20" + 136"+7=%,+ +=2+ ",3",0! 87 ="+10%4 13"0043, 1! +?010+7># 50-!%4# "%,>0%4#: %6A403"0. ......................................................................................1EE D+?010+7>% 50-!%4# "%,>0%4#& ",3 !=# + 4+-%,+% 6%0 6!42 =%! 6%0 "!>07 @,%5# % !73, =!A?!71>00 %4+ %7%40-%23,!4!0 50-!%4& 4%=# 232!/0 % +=+% %42+ =!A?!71>00 87 =2%,+ + ?!71>037%,+. A/% %,& 1$0%, 87 072+,03,!4 =0=2+6!4!0 ?!71>037%4 %4 5+ +,00 =+ "#=2,+%-# !7 %7!602 "32+7>0%4. C36"+7=%>0% 072,%=0=2+601# ,+",+-072# 2+7 07>% 3,@%70=6!4!0 + % !2040-% %1+=2 "32+7>0%4 ,+=2%72& +10 + % 136"+7=% 1$0%, "+ =+%6% %7%40-%23,!4!0 50-!%4. P,%1201& %1+%=2% 87=+%67# 871+,1%,+% + % =+ %B!7@+ 4% 3 06%@07+ 50-!%4# 6%0 A!7# 1! "32+7>0%4 ?0-0343@01 +C0=2+72. .................................1EE ;7 ?!71>0+ + 1%,%12+,!4 /0 @,%502%2+% %?+1>0!700& + 136"37+72+4+ ,+1+"23,!4!0 1%,+ =!72 4+-%2+ =%! + =!A?!71>004+ 2!4A!,%2+ =+ 137=2%2# 3 6%,+ 5%,0+2%2+ + ?3,6+ + 136"+7=%,+ 072,%=0=2+601# ="372%7#. U7+4+ %! +?010+7># ,+ !=#& %42+4+ %B!2# 6%0 6!42. U7+4+ %"%, 1% ,+?4+C+ 07137/20+72+& %42+4+ 1! !7 %7!602 @,% + 137/20+720-%,+. ..................................................1EE U7 ,+?4+C A07+ 1!73=1!2& + +C+6"4!& 137=2# 87 136"+7=%,+% +?0102!4!0 + ,+?,%1>0+ %4 $0"+,6+2,3"!4!0 ",07 %6"40?01%,+% +?3,2!4!0 %1363 %>00. U7 %42!4 84 137=202!0+ =13%2+,+% 07 ?!71>0+ % !7!0 31$0 %2!710 1<7 5+ +,+% 1+43, 30 31$0 +=2+ 07+@%4#. R+=2,<7@+,+% 1<6"!4!0 50-!%4 +=2+ 136"+7=%2# ",07 60/1#,0 .

%6"4+ %4+ 1%"!4!0 "+72,! % 1!",07 + 06%@07+%. C3"000 1! =+7=0A0402%2+ 4!6073%=# =1#-!2# 0%! "3-0>00 + 1#!2%,+ % 4!60700& + =02!%,+ 87 431!4 !7 + 4!607% 1% + 1%2 6%0 A07+ "+ 3A0+12!4 "+,1+">0+0. U7 13"04 + 4% 13%4% "+72,! A6A403"0& 1#,!0% 0 =:% %2 3 4!"# 1%,+ =#:4 %B!2+ 4% 10202 3 ?343=+% "+72,! % ",07 + 402+,% 87 ?31%,!4 +0 4!6073=. L% !7 @,% 6%0 ,0 01%2 + 137/20+720-%,+& %, 7! 232%4& =+ %?4# ",31+ ++4+ 136"+7=%23,00 %"#,!2+ 87 206"!4 +C"43,#,00 50-!%4+ =340102%2+ + ",31+=!4 + 875#>#6<72. ......1E. L% 871+"!2!4 /134%,02#>00 +4+5!4!0 %6A403"& 071%"%102%2+% 3,0+72#,00 !"# 3 =1$+6# "+,1+"205#& 40"=% !7+0 43@010 % +C"43,#,00 1%,+ =# 137 !1# =",+ "!712+4+ + ,+"+, +=+7>0%4+ "+72,! 0 +720?01%,+ =+ 136"+7=+%-# ",07 206"!4 87 +4!7@ %4 075+=20@#,00 /0 1%,%12+,!4!0 +0 ,+ !7 %72. GP,07 7!6#, 6%,+ + 60/1#,0 31!4%,+ /0 + -37+ + ?0C%,+ % ",050,00& %6A403"00 871+%,1# =# 136"+7=+-+ =4%A% 43, %1!02%2+ 50-!%4#& "+72,! % 1%"2% =!?010+72+ 07?3,6%>00 1%,+ =# 4+ "+,602# =#:/0 ?3,6+-+ 3 06%@07+ "+,1+"205# 6%0 A3@%2# /0 6%0 14%,#.H (V. P,+ %(. C+,1+2#,04+ %=!",% %120502#>00 "+,1+"205+ % +4+5043, %6A403"0 %,%2# 1# %12!4 50-!%4 %,+ + 1</20@%2 1<7 +=2+ =06!42%7 1! ,+1+"2%,+% !73, =206!40 %1!=2010& 2%1204:F07+=2+-010 /.%. U7+4+ 1+,1+2#,0 %! +637=2,%2 1# "+,?3,6%7>+4+ 50-!%4+ 1,+=1 87 +C+,10>004+ 1%,+ =340102# 13713602+72 3 %120502%2+ 6323,0+ D 1372!,%,+& +1!"%,+& "+,?3,%,+. ................................................1E8 L% 871+"!2!4 /134%,02#>00& +4+5!4!0 %6A403" 80 +=2+ 7+1+=%, !7 1372,34& =%! 6%0 A07+ -0= !7 %!231372,34 2%1204& F07+=2+-01& %! 0205 +21. & 07 1%!-% @,+/+4043, ?,+15+72+. C! 206"!4 +4 =+ +40A+,+%-# "%,>0%4 + %1+=2 1372,34& 4% 1%,+ ,+507+ 1<7 +=2+ "!= 87 ?%>% !73, ",3A4+6+ 730 /0 0?0104+. T,+1+,+% 4% %42+ 63 %402#>0 =+7-3,0%4+ 6%0 +=2+ !7+3,0 7+1+=%,# "+72,! 1% 5+ +,+% =# 7! ?0+ =!",%=340102%2#& "+72,! % =+ %=0@!,% 3 0$7% 50-!%4#.................1E8 -

L% %6A403"0 =+ "!7+ ",3A4+6% %=0@!,#,00 3607%7>+0 50-!%4+. C3"04!4 2,+A!0+ =# 875+>+ =# ?343=+%=1# 23%2+ 1#04+ =+7-3,0%4+ %, 1% !7 =",0B07 %4 5+ +,00 /0 7! "+72,! =!:"4070,+% +0. C<7 !7 +4+5 %6A403"& 1! "3=0A0402#>0 50-!%4+ ,+ !=+ %, !2040-%A04+ 87 ",31+=!4 + 875#>#6<72& 6%70?+=2# 2+7 07>% + %:/0 ?343=0 5+ +,+% 07 1+ 87 1+ 6%0 "!>07& A%-<7 !:=+ ",+ 3607%72 "+ %4>0 %7%40-%23,0& =+ 137=0 +,# 1# ",31+=!4 136"+7=%23, %A3, %2 6+,@+ "+ 3 1%4+ @,+/02#& 1%,+ "+,01402+%-# +-5342%,+% 5+ +,00 4!0 /0:4 !1+ =",+ =02!%>0% + 7+5#-#23,....................................................................1E' N+5#-#23,00& 1$0%, %1# 7! %! ,+",+-+72#,0 50-!%4+& "+,1+" ="%>0!4 /0 %! 73>0!7+% + ="%>0!. O 35% # +=2+ 87=!/0 ?%"2!4 1# +0 =+ 3,0+72+%-# 87 ="%>0!& ,+1!73=1 3A0+12+4+ "+ A%-% 87=!/0,043, 43, ="%>0%4+& "+,1+" /0 87>+4+@ ,+4%>004+ ="%>0%4+& "32 875#>% 3A0+12+ 1% @+36+2,0% =%! @+3@,%?0%. D0?01!42#>04+ ",3 !=+ + +?010+7>% 50-!%4# ?%1 !7+3,0 1% +4+500 7+5#-#23,0 =# %0A# /0 !7+4+ ,+",+-+72#,0 ="%>0%4+ @,+/02+ +=",+ 6#,060& 0=2%7>+4+ =%! ?3,6+4+ !73, 3A0+12+ 6%0 @,+! + 1!",07= ",07 "%4"%,+. S+ 87>+4+@+ 1# %=2?+4 + ,+",+-+72#,0 7! "32 =+,50 ",31+=!4 136"+7=#,00..................................................................................1E' A1+4%/0 ,34 136"+7=%23, "+ 1%,+ 4% +4+500 7+5#-#23,0 84 %! ,+",+-+72#,04+ 2%1204:F07+=2+-01+& 4% +4+500 %6A403"0 84 %! ,+",+-+72#,04+ 50-!%4+. 0 %010 %,+ 431 137?,!72%,+% 1! 06%@07+% @+7+,%40-%2#& + %2% %1+%=2% 87 1% ,!4 +C"43,#,00 50-!%4+. N!6+,3%=+ 1+,1+2#,0 +?+12!%2+ 87 /13404+ "+72,! %6A403"0 %! +637=2,%2 ,34!4 06%@07043, @+7+,%40-%2+ 87 136"+7=%,+% 5+ +,00 =4%A+. ................................................................................1.0 A2<2 87 1%-!4 7+5#-#23,043, 1%2 /0 1+4 %4 %6A403"043, =+ ,+6%,1# 431!4 6%0 6%,+ "+ 1%,+:4 31!"# 6+63,0% 534!72%,#& 072+7>037%4# 87 %120502%2+% "=0$01#. E0 1%!2# =# ,+>07# 1%2 6%0 A07+ 07?3,6%>004+ "+,1+"!2+ =%! 1!73=1!2+ "+ 1%4+ 43@013:5+,A%4# "+72,! % 4+ "!2+% ?343=0 /0 % =+ 3,0+72% 6%0 !/3, 87 =02!%>00 14

=0604%,+. S+ 3A=+,5#& + +C+6"4!& 1# 7+5#-#23,!4 1%,+ =2,#A%2+ "+72,! ",06% 3%,# !7 %7!602 ,!6& 87=3>02 + !7 5#-#23,& 1%!2# =# ,+>07# 0?+,02+ "!712+ + ,+"+, "+72,! % =+ "!2+% +=1!,1% %"30 /0 =07@!,. E4 /20+ 6%0 A07+ +1<2 730 1%2+ =2%>00 =!72 "+ !7 %7!602 "%,1!,= 1! 2,%65%0!4& 1%2+ 072+,=+1>00 %,+ + 2,+1!2 "%7# 4% 431!4 =",+ 1%,+ =+ 87 ,+%"2#& !7 + 5% 872<470 3 +705+4%,+ +21. E?3,2!4 137207!! + % 6+63,%& % ,+>07+ /0 % ,+%12!%40-% +507+ 3 1%402%2+ % 6+63,0+0 4!0& % 1#,+0 ?3,6%,+ 6+,02# =# ?0+ 871!,%B%2# + "+ %@3@....................................................................................1.0 U7 6%,+ %B!23, 87 +=?#/!,%,+% %7%40-+0 50-!%4+ % !7+0 06%@070 7+14%,+ +=2+ @#=02 + +4+5!4 %6A403" 87 ,%"3,2%,+% 4% 3 0"32+201# 73>0!7+:@+7& %4+ 1#,+0 732+ 80 =!72 1!73=1!2+. D%1# ",06+4+ 07 0100 84 !1 "+ +4+5 4% 0"32+-% 1# 2%A43!4 ,+",+-072# !7 %70:6%4& + +C+6"4! 80 5% ?0 6!42 6%0 !/3, =# 0 +720?01+ +2%4004+. EC"+,06+72+ 87 1%,+ =+ %=0@!,# 3 ,%"3,2%,+ 13,+12# 4% 73>0!7+%: @+7 %! ",3A%2 1# +% %B!2# 137=0 +,%A04 0?+,+7>0+,+% 136"37+72+43, !7!0 2%A43!& 87>+4+@+,+% ,+4%>0043, 072,+ +4+ /0 87 @+7+,%4 3 %7%40-# 50-!%4# + %42?+4 ?3%,2+ 0?0104# =%! 1$0%, 06"3=0A04#. ;7 1%-!4 %6A403"0+0& @<7 0,+% =+ 6%70?+=2# 87 +@%4# 6#=!,# 87 =",0B070,+% =072+-+0 =+7-3,0%4+ % +4+6+72+43, 0=207=+ =+"%,%2. A +=+% 7!6%0 1! =",0B07!4 @<7 0,00& %B!2%2# !7+3,0 + 3 06%@07%>0+ A3@%2# & +4+500 %6A403"0 1! 1<6"!4 5+ +,00 87@!=2%2 8/0 "32 ?3,6% 06%@0704+ 6072%4+ %4+ 3A0+12+43, "+ 1%,+ 7! 4+ "32 1!",07 + 50-!%4& 87 %7=%6A4!4 43,. .............................................1.1 N! +=2+ + 0@73,%2 ?%"2!4 1# ",07 %120502#>0 43@013:5+,A%4+ /0 06%@07%205+ % !7+0 %120502#>0 =+7-3,0%4+ 06"3=0A04+ 87 %7!602+ 1%-!,0 + %6A403"0+& + +C. "+,1+"+,+% 6!72+4!0 4% 1%,+ ",050,+% 7! %B!7@+& %=1!7 + /0 ,0=1!4 !7+0 87 +"#,2#,0 + ,+%402%2+. EC0=2# 6!42+ %="+12+ %4+ ,+%402#>00 4% 1%,+ +4+5!4 %6A403"& 1% /0 1+4 7+5#-#23,& 7! "3%2+ %11+ + "+ 1%4+ 072!0205#. ...........................1.1 11

;7 1%-!4 13"0043, %6A403"0& +C"43,%,+% %2+72# 6#,+/2+ /%7=+4+ !7+0 0 +720?01#,0 13,+12+ % 3A0+12!4!0 "+,1+">0+0. L% 7+5#-#23,0& ?07+>+% 0?+,+7>0+,043, 2%1204+ =%! %! 0205+ +=2+ 4+@%2# /0 + +?3,2!4 %2+7>0+0. N+5#-#23,00 136"+7=+%-# 87 A!7# 6#=!,# ",07 1371+72,%,+% %2+7>0+0 /0 ",07 =2%A040,+% +0. R34!4 %2+7>0+0 +=2+ +=+7>0%4& %, 8713, %,+% %2+7>0+0 %=1!7 + /0 "+,0134!4 !7+0 =2#,0 + =!",% =340102%,+ 7+,53%=#. N+5#-#23,00 /0 %6A403"00 1%,+ 4!1,+%-# 87 ,026 137=2%72 /0 ",3 !1205 %! 0?01!42#>0 7+%/2+"2%2+ 1<7 40 =+ 1+,+ =# 2,+%1# 4% !7 %42 20" + %120502%2+& %5<7 7+530+ + !7 206" + % %"2%,+ 6%0 6%,+. A2+7>0% 43, +=2+ 0=2,%=# 1! @,+! %, =+ /0 ,+=2%A04+/2+ 6%0 @,+! %1# % ?3=2 0=2,%=#. ........1.2 C$0%, %1# +5+72!%4+4+ ,+=2!,0 + 5+ +,+ "32 % !1+ !7 =",0B07 13@70205 6%0 601 =%! 6%0 6%,+& 07?3,6%>0% ",0710"%4# + 1%,+ 0="!7 7+5#-#23,00 =+ 3A>07+ 87 ",0710"%4 "+ =+%6% 1+43,4%42+ 63 %402#>0 =+7-3,0%4+& 87 ="+10%4 ",07 136"4+C!4 ?!71>037%4 2%1204:F07+=2+-01 /0 "+ 1%4+ %! 0205#. ...........................................1.2 M%0 6!42+ 1+,1+2#,0 "+72,! 5+,0?01%,+% 13"0043, 7+5#-#23,0 %! != 4% 13714!-0% 1# D GC3"000 7+5#-#23,0 + 5<,=2# /134%,# 601# %! !7 A%@%B =#,%1 + ,+",+-+72#,0 87 136"%,%>0+ 1! 13"000 5#-#23,0 + %1+0%/0 5<,=2#H. U7 ?%"2 1%,%12+,0=201 +=2+ 1%,%12+,!4 4%1!7%, %4 !73, ,+",+-+72#,0 %4+ 7+5#-#23,043,. ;7 1%-!4 %6A403"043, 07 14%=+4+ 6010 & ,+",+-+72#,04+ =!72 07136"4+2+& =#,%1+ 87 +2%400 /0 1$0%, @,+/02+. S+ ?%1 @,+/+40 87 %",+10+,+% ?3,6+0 /0 6#,0600 3A0+12+43,& % 1!43,043, 43,. C% /0 4% 7+5#-#23,0& 40"=!,04+ ,+",+-+72#,043, =!72 6%=1%2+ ",072,:!7 406A%B ?#,# %13"+,0,+ 072!0205#. A=2?+4 + ,+",+-+72#,0 =!72 ",+% "!>07 3"+,%72+ 87 %120502%2+% 2+3,+201# /0 ",%1201#& 1++% 1+ +C"401# !7+4+ @,+!2#>0 4% 875#>#2!,#. ......................................................1.3 N!6+,3%=+ =2! 00 %! =13= 87 +50 +7># ",3 !120502%2+% ="3,02# % 6+63,0+0 7+5#-#23,043,. M+63,0% 7! =+ +-5342# + 4% =07+& 10 %23,02# =340102#,00 +0 6%0 072+7=+ /0 6%0 ?,+15+72+& %23,02# 12

+C+,102#,00 +0. E% =+ "+,?+1>037+%-# "+72,! 1# 7+5#-#23,!4 %,+ ?3%,2+ 6%,+ 7+530+ + +%. ...........................................................1.3 D+?010+7>% 50-!%4# 1% %2%,+ 7! %?+12+%-# ",31+=+4+ =!"+,03%,+ + 1!73%/2+,+. ;7 6#=!,% 87 1%,+ 8/0 +C+,102# ,34!4 136"+7=%23,& @<7 0,+% +?010+72!4!0 50-!%4 %,+ /%7=% !7+0 +-5342#,0 872,! 232!4 73,6%4+& 87 ,%"3,2 1! "32+7>0%4!4 072+4+12!%4 %4 ?0+1#,!0 13"04. D!"# 1!6 =+ /20+ 07 ,<7 !4 7+5#-#23,043, =:%! ,0 01%2 ,+",+-+72%7>0 ,+6%,1%A040 %0 072+4+12!%402#>00. C!6 =+ +C"401# %2!710 ?%"2!4 1# 872,:3 14%=# + 7+5#-#23,0 =%! %6A403"0 705+4!4 6+ 0! 072+4+12!%4 +=2+ + ,+@!4# 6%0 =1#-!2 +1<2 872,:3 14%=# 13,+="!7-#23%,+ + 13"00 1! 5+ +,+ 73,6%4#I S!A +-5342%,+% 072+4+12!:%4# 7! +=2+ 1%!-%2# + +?010+7>% + 5+ +,+J 06"32,05#& =!72 1%-!,0 87 1%,+ 2!4A!,#,04+ ?!71>0+0 50-!%4+ %"%, 1% =07 ,3%6+ %4+ $%7 01%"!4!0 6072%4 .(C. P#!7+=1!& I. M!/!& 1''.(. ;7 1%-!4 +4+5043, %6A403"0 1%,+ %! 2,+1!2 ",07 /13%4% + 6%=# =+ 872<6"4# 1% 875#>#23,00 =#:0 ,+>07# 87 14%=+4+ 43, "+ +4+500 1! 5+ +,+ =4%A# %, 1! 705+4 072+4+12!%4 ,0 01%2 /0 =#:0 2,0602# 4% /13%4% "+72,! %6A403"0 "+ 1+0 1! 705+4 072+4+12!%4 =1#-!2. A,+ 431 +10 3 =+4+1>0+ ",+%4%A04#& 1%,+ =+ ,+?4+12# %=!",% ?0-037360+0 !7+0 14%=+ + %6A403"0. ...............................................................1.4 U7+4+ 1+,1+2#,0 136"%,%205+ %",+10%-# 1# 4% 5<,=2% 072,#,00 87 /13%4% ",06%,# 872<,-0+,+% +-5342#,00 ?0-01+ %, ?0 + 10,1% 2 %70 (V. P,+ %(. L% 5<,=2% + 1. %70 %1+%=2# 872<,-0+,+ 7! %, ?0 +1<2 + 10,1% 1 %7& 87 ="+10%4 87 87#4>06+ 40 @,+!2%2+. S:% 6%0 137=2%2%2 3 07=!?010+72# +-5342%,+ % 6!=1!4%2!,00& 4%C02%2+ 6!=1!4%,# /0 40@%6+72%,#& %="+12 %2,3?01 D 6+6A,+ =!A>0,0& 23,%1+ 87@!=2J 705+4 6%0 =1#-!2 %4 ?3,>+0 ?0-01+ /0 %4 ,+-0=2+7>+0. D+?0102!4 43, 40602+%-# 60/1%,+% 0%, 40602%,+% 60/1#,00 %11+72!+%-# +?0102!4D 60/1#,0 ,+>07!2+& /35#023%,+& +137360+ + 60/1#,0. D+?0102!4 %"%,+ ",+@7%72 /0 "+ "4%7!4 632,0102#>00 6%7!%4+ D 4% 871+"!2 6<0704+ 7+5#-#23,!4!0 =!72 G3%,A+H& % 01# +4 7! /20+ =# +C"43,+-+ 1$

2%1204:F07+=2+-01& %,+ 0?01!42#>0 87 % 133, 37% 60/1#,04+ 1+43, 3!# 6<070 "+72,! % %"!1% !7 3A0+12. N05+4!4 =1#-!2 %4 +C2+,02#>00 6%7!%4+ =+ %23,+%-# /0 40"=+0 !7+0 137 !1+,0 50-!%4+ % 60/1#,043, 6<07043,. .................................................................1.) M+,=!4 7+5#-#23,043, +=2+ +=1,0= 1% ?007 ,0@0 & 7+=0@!,& +-02%72& !7+3,0 1! 1%"!4 87%072+& ,0 01<7 6!42 "0103,!4& %/+-<7 %"30 2%4"% 1! @,0B# (G6+,= + A%,-#H(& 1+,1+2<7 =34!4 1! 5<,?!4 "%723?!4!0& ",+4!7@07 =",0B07!4 A04%2+,%4 "+ =34 87%072+ + % ?%1+ !,6#23,!4 "%=. B,%>+4+ 7! =+ 60/1# =06+2,01 87 206"!4 6+,=!4!0 & 10 %2<,7# 87 B3=. ............................................................................1.) M3A0402%2+% =1#-!2# %11+72!+%-# 0-%,6370% +-5342#,00 ?0-01+. N! =!72 %72,+7%2+ 13,+="!7-#23, 23%2+ @,!"!,04+ 6!=1!4%,+& !7+4+ ,#6<7 =!A +-5342%2+. .......................................................1.) S+ "%,+ 1# 7+5#-#23,!4 1%"#2# 6%0 @,+! 137/2007>% ",3",0!4!0 13," /0 ,+",+-+72%,+% %1+=2!0%& % 01# 1++% 1+ 7!606 + 3A01+0 =1$+6% 13,"3,%4#. E4 7! =+ 5+ + 87 3@407 #& 7! 5+ + 0?+,02+4+ "#,>0 %4+ 13,"!4!0 =#! /0 ,%"3,2!,04+ %1+=2!0% 1! 3A0+12+4+ 87137B!,#23%,+. A1+%=2% +=2+ 3 0?01!42%2+ 87 137=2,!0,+% 0 +7202#>00 =%4+ 13,"3,%4+. R#6<7+,+% 87 !,6# 87 +-5342%,+% ?0-01# +=2+ 87=3>02# % +=+% + %202! 070 "3=2!,%4+ +?010+72+ D 1%"!4 /0 @%2!4 %"4+1%2+ 87%072+ =%! 871407%2+ 4%2+,%4& !6+,00 1#-!>0J 1%,+ 1! 206"!4 +507 +",07 +,0. ..................................1.E L% 23%2+ %1+=2+% =+ % %!@# !7+3,0 6%70+,0=6+& 201!,0& =2+,+320"!,0& !7+3,0 0-@,%>03%=+ 1!73=1!2+ =!A 7!6+4+ + A407 0=6+ D 4+@#7%,+% 1%"!4!0& % A,%>+43,& % "0103%,+43,& ?,+1%2!4 6<07043, +21. . S!72 60/1#,0 "%,%-02%,+& ?#,# ?!71>0+ + 136!701%,+ 1! 6+ 0!4& ?3%,2+ @,+! + +-,# #107%2. E4+ %"%, "+72,! 1# 7+5#-#23,!4 7! %,+ 137/2007>% 1# +=2+ 5#-!2. P+72,! % ?%10402% 072+@,%,+% 4!0 ",072,+ 5#-#23,0 2,+A!0+ %B!2%2 =# =+ +A%,%=+-+ + %=2?+4 + A407 0=6+. ............................................1.E 14

P+72,! 7+5#-#23,0& 40"=% 5+ +,00 87=+%67# 40"=% !73, =206!40 %0 60/1#,00& 40"=% 3,0+72#,00& 06"3=0A0402%2+% ",+5+70,00 !73, "+,0134+ 1+ 4:%, "!2+% "<7 0. E4 7! %,+ 1372,34!4 50-!%4 %=!",% 3A0+12+43, 07 B!, /0 7010 %=!",% ",3",0043, 60/1#,0& "+ 1%,+ =# 4+ 13,+12+-+ "+ "%,1!,=. A1+%=2# 87@,# 0,+ % 40A+,2#>00 + 60/1%,+ /0 40"=# + 07 +"+7 +7># 87 60/1%,+ +C"401# =1# +,+% 2+7 07>+0 =",+ 60/1%,+ /0 1,+/2+,+% 2+7 07>+0 =",+ =+ +72%,0=6 /0 "%=0502%2+ % !73, 13"00 7+5#-#23,0. .................................................................1.E ;7 402+,%2!,% + ="+10%402%2+ =+ ",+-072# 1%-!,0 /0 =+ ?%1 1%,%12+,0-#,0 %4+ +?010+7>043, 50-!%40& 1! !7 %11+72 6!42 6%0 6%,+ +1<2 =:%, 1!5+70 "+ 2,#=#2!,04+ 7+@%205+D 07?%72040=6 %?+1205& 07=2%A0402%2+ +63>037%4#& =2#,0 7+5,3201+& 7+@%2050=6& +@30=6& =2%,+ + %7C0+2%2+& 136"3,2%6+72 %=310%4& ?0,+ =!="0103%=#& %@,+=05#& ,+5+7 01%205# /0 %42+4+. ;72<4706& 872,: % +5#,& %=2?+4 + 6%70?+=2#,0& 1$0%, %1# +4+ 7! =!72 ?3%,2+ ?,+15+72+. I%, 1<7 4+ 872<4706& 3 %7%40-# =+,03%=# % 1%-!4!0 ,+="+1205 7+ ,+4+5# 1# +4+ 7! =!72 3 137=+107># %!236%2# % +?010+7>+0 50-!%4+& 10 6%0 1!,<7 % 137 0>0043, =310%4 9 + !1%205+ 87 1%,+ +4 =:% +-5342%2& % 07% +15#,00 + !1%>0+0 ",0602+& % %202! 07043, 1+43, 07 B!, ?%># + +4& % 63 +4+43,& % +/+1!,043,& % ,+4%>0043, =310%4+ 87 1%,+ % ?3=2 1!",07=. A +=+% +4+ ,+",+-072# ,+%1>00 + %"#,%,+& 1$0%, %1# 87 ?%"2 7!:4 %"#,# 10 80 ?%1 =02!%>0% 6%0 0?0104#. ;7 ?37 & +4+ ,+",+-072#& %2!710 1<7 0%! 3 ?3,6# %1!2#& 3 % 3!% +?010+7>#& "+ 4<7@# 1+% 50-!%4#. M%0 ",+10=& %=2?+4 + 2,#=#2!,0 =+ 137=202!0+ 87 =02!%>004+ 87 1%,+ 13"000 =+ =062 0-34%>0& ,+="07/0& "#,#=0>0. 0 6%0 %4+= 1<7 =+ =062 ?,!=2,%>0 + A!7!4 1+4 6%0 + ",+>D ,%@3=2+% "#,07>043,& % 1+43, 07 B!,. C++% 1+ !1+ 4% 2+7=0!70 072+,03,& 4% =+7206+72!4 7+"!207>+0 /0 %4 07?+,03,02#>00& 4% =+7-%>0% 1# 706#7!0 7!:0 "%=# + +4. ;71# 07%072+% 072,#,00 87 /13%4# !700 7+5#-#23,0 %! /0 2,#02 /31!4 + % ?0 137=0 +,%>0 %42?+4 +1<2 1+04%4>0& %! 871+"!2 =# %0A# 137/2007>% 07?0,602#>00 /0 =#:/0 "0%, # =+7206+72!4 ",3",0+0 5%43,0. 1%

S!",%",32+1>0% =%! 7+"#=%,+% !73, "#,07>0 86"0+ 01# % %"2%,+% =310%4# 871# + 4% 871+"!2!,04+ +0.................................................1.. T3%2+ %1+=2+% 7+ +C"401# + 1+ %"%, ,+%1>004+ + %"#,%,+& 1%,+ "32 ?0 ?3%,2+ 0?+,02+D 87 !7+4+ 1%-!,0 =2#,0 +",+=05+& 2063,%,+& 7+=0@!,%7>#& %202! 07+ 07$0A%2#J 87 %42+ 1%-!,0 %,3@%7>#& 07=34+7>#& 7+871,+ +,+ 87 1+0 07 B!,J =%! "3%2+ 871$0 +,+ 87 =07+. A=2?+4 + 137 !02+ =!72 =+67+4+ !7+0 07% %"2#,0. E4+ ,+",+-072# ,0=1!,0 "3=0A04+ %, 7! 07+502%A04+. ............................................1.8 N+5#-#23,00 %! 3 6%,+ 1%"%102%2+ +6"%201#& =+ =062 %2,%/0 + 6+ 0!4 =310%4 87137B!,#23,& %! 3 6%,+ +=1$0 +,+ ?%># + 1+0 07 B!, /0 3 7+530+ %50 # + %?+1>0!7+. ;7 3"3-0>0+ 1! "3,2,+2!4 7+@%205 =+ "3%2+ =1$0>% /0 !7 "3,2,+2 "3-0205 "+72,! 7+5#-#23,00 1%,+ /0:%! 136"+7=%2 A07+ $%7 01%"!4. E4 /20+ =#:/0 ?343=+%=1# ?3,>+4+ + 1!73%/2+,+ =+7-3,0%4# /0 43@013:5+,A%4#& +4 =2#"<7+/2+ 07=2,!6+72+4+ 6!7100 072+4+12!%4+ /0 %4+ !73, %120502#>0 ",%1201+. ;/0 1!73%/2+ 40602+4+ %, 40 "3=0A0402#>04+ & /0 +=2+ 871,+-#23, 87 ?3,>+4+ 4!0 . N! %/2+%"2# =# ?0+ %=0=2%2J +=2+ %!23736. E=2+ +=1$0= ?%># + 4!6+% 87137B!,#23%,+ /0 86"#1%2 1! =07+& 1%"%A04 =# 0!A+%=1# /0 =# ?0+ 0!A02. ................................................................1.8 /. DE9&C&E+,# DE #-Z ........................................................16: $.1. 0elimitri terminologice...............................................11$.2. Cau!ele deficienelor de au!...........................................1.1 $.$. 7radele deficitului auditi"..............................................1. $.4. 8ipuri de surditate (deficiene de au!)............................1.1 $.%. 9specte ale de!"oltrii psihice ale deficienilor de au!..1.4. "-L.-$($&LE DE L&5.#A. L!8!PED&# ......................1?6 ;dup2 E. er4a> 200/<................................................................1?6 4.1. :biectul i scopul logopediei.........................................1-. 4.2. 5tiologia tulburrilor de limba;......................................244 4.$. Clasificarea tulburrilor de limba;..................................24$ 1

4.4. 0escrierea principalelor tulburri de limba; ..................24% Cau4ele speci@ice ale apariiei dislaliei=...................................206 G. T!4A!,#,0 %4+ =1,0=:10202!4!0....................................................22) 5tiologia tulburrilor scris<citit.............................................22. 0. DE9&C&E+,E 9&Z&CE ;dup2 D. Carantin2> 1??:<..............2/2 %.1. 0elimitri conceptuale 'n deficienele fi!ice..................2$2 %.2. Clasificarea deficienelor fi!ice......................................2$2 %.$. 6pecificul de!"oltrii psihice i integrrii colare i sociale ...............................................................................................2$% B. "-L.-$($&LE DE C!5P!$"#5E+" ............................2/? .1. 0elimitri conceptuale 'n handicapul de comportament 2$.2. Cau!e i forme ale handicapului de comportament........244 6. P!L&'#+D&C#P-L ;dup2 E.9. er4a> 2002<.....................240 1.1. 0elimitri conceptuale 'n polihandicap..........................24% P,07 "340$%7 01%" =+ 87>+4+@+ +C0=2+7>% % 3!# =%! 6%0 6!42+ ?3,6+ + $%7 01%"& %=310%2+ 4% %1++%/0 "+,=3%7# /0 87=3>02+ + 3 5%,0+2%2+ + 2!4A!,#,0..................................................................24) 1. 2. 6indroamele handicapului de intelect............................24 1.$. 6urdo<cecitatea...............................................................2%2 1.4. 9utismul.....................................................................2%1 :. "-L.-$($&LE DE *+ (,#$E...........................................2B0 ..1. 0elimitri conceptuale....................................................2 % ..2. 2actori ce determin dificultile de 'n"are.................2 CAPITOLUL VI..........................................................................2.4 STRUCTURA INSTITUIILOR DE ;NVMKNT SPECIAL I INTEGRAT DIN ROMKNIA.............................2.4 11

BIBLIOGRA*IE SELECTIV.................................................282

INTRODUCERE
9ceast lucrare are destinaia e=pres de a constitui suport de curs pentru studenii speciali!rii 3sihologie. 0in acest moti" ne< am concentrat eforturile pentru surprinderea aspectelor psihologice 'n abordarea persoanelor cu di!abiliti sau alte ne"oi speciale. 9stfel cititorii "or remarca aici aspecte ce "i!ea! terminologia specific domeniului# persoanelor e"aluarea cu psihologic# structurarea forme# personalitii di!abiliti# etiologie#

simptomatologie i specificul compensrii diferitelor forme de deficiene sau tulburri. 6tructura crii respect programa analitic a cursului. Nuanarea tematicii i elementele cu caracter aplicati" se "a reali!a 'n cadrul acti"itilor de seminar. >n ceea ce pri"ete coninutul crii# acesta este 'n conformitate cu ceea ce se reali!ea! i la alte uni"ersiti din ar. 8rebuie s menionm c sursele principale de informaie repre!int lucrrile publicate de<a lungul anilor de ctre foti i actuali profesori ai ?ni"ersiti din @ucureti# 2acultatea de 3sihologie i 1.

Atiinele 5ducaiei# Catedra de 3sihopedagogie special. 9cest lucru se datorea! e"ident faptului c ne<au format 'n acest spirit tiinific fie prin faptul c ne<au fost sau ne sunt profesori# colegi# colaboratori 'n acti"iti de cercetare i prieteni. 6ubliniem deosebita contribuie 'n plan tiinific i didactic a 0omnului 3rof. uni". dr. EMIL VERZA care ne<a inspirat i ne inspir 'n continuare acti"itatea. &emarcm i contribuia consistent a regretailor profesori M0,1+% 2+?%7 i I40+ S2#701# i a actualilor profesori/ 3rof. uni". dr. G$+3,@$+ R% !# Conf. ?ni". dr. D3,! V4% P3"35010# Conf. ?ni". dr. M%,0%7% P3"%# Conf. cititorilor s consulte bibliografia ?ni". dr. A71% R3-3,+%# Conf. ?ni". dr. *43,07 E604 V+,-% .a. &ecomandm recomandat pentru a completa informaia cuprins 'n aceast carte. 6perm c prin aceste demersuri s reuii s surprindei importana i necesitatea cunoaterii# educrii i compensrii di!abilitilor. 0ac 'ns nu "<am con"ins# " mai recomandm s mergei 'n instituii de educaie# terapie sau ocrotire a persoanelor cu diferite di!abiliti i chiar s purtai cel puin o discuie cu prinii acestor copii. : s descoperii c atBt persoanele cu di!abiliti cBt i prinii lor ateapt 'n primul rBnd respect i competen profesional din partea di"erilor specialiti (psihologi#

1-

psihopedagogi# pedagogi# medici# asisteni sociali# etc.) cuprini 'n procesul instructi" < educati" C terapeutic. 6perm c aceast carte "a constitui un reper semnificati" 'n formarea dumnea"oastr ca "iitori specialiti. 9utorii

CAPITOLUL I OBIECTUL I DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE


1. LOCUL I ROLUL PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE ;N CADRUL TIINELOR PSIHOPEDAGOGICE P=0$3"+ %@3@0% ="+10%4# a aprut ca o necesitate social de a sinteti!a# de!"olta# nuana i adapta e=periena altor tiine (psihologie# pedagogie# medicin# sociologie# etc.) 'n "ederea e=plicrii de!"oltrii persoanelor cu ne"oi speciale (mai ales a celor cu di!abiliti) pentru a se reali!a adaptarea colar# profesional i social a"Bnd ca reper permanent creterea calitii "ieii tuturor membrilor societii. 9stfel# 3sihopedagogia special de"ine o tiin interdisciplinar# aflat la intersecia mai multor tiine# dup cum reise i din definiiile propuse de<a lungul timpului/ Psihopedagogia special2 sau defectologia este o tiin ce se ocup de persoanele handicapate# de studiul particularitilor 24

psihice# de instrucia i educaia lor# de e"oluia i de!"oltarea lor psihic# de modalitile corecti"<recuperati"e# pentru "alorificarea potenialului uman e=istent i formarea personalitii acestora# 'n "ederea integrrii socio<profesionale cBt mai adec"at. (5. *er!a# 1--%) Psihopedagogia speciala este o tiin de sinte!a# care utili!ea! informaiile comple=e furni!ate de medicin (pediatrie# neurologie infantil# oftalmologie# otolaringologie# audiologie# ortopedie# igien# etc.)# psihologie (cu toate ramurile ei)# pedagogie# sociologie# tiine ;uridice# 'n studierea dinamic a personalitii tuturor formelor de handicap prin deficien i inadaptare D. (C<tin 3unescu# E. Fuu# 1--1) %copul psihopedagogiei speciale este elucidarea cau!elor i a formelor de manifestare a anomaliilor pre!ente 'n de!"oltarea persoanelor (considerate cu ne"oi speciale)# stimularea proceselor compensatorii i fundamentarea inter"eniei educati"<terapeutice. 3sihopedagogia special ar fi# dup unii autori# denumirea 'mblBn!it a "echiului termen de defectologie. De@ectologia (lat. defectus G lips# defect# deficienta i grec. logos G tiin# teorie) este o disciplin 'n sistemul tiinelor pedagogice# care se ocup de legitile de!"oltrii persoanelor deficiente# 'n cadrul teoriei i practicii instruirii# educrii i 21

integrrii sociale# respecti" al readaptrii sociale i personale a deficienilor. (Halter &oth# 1-1-) De@ectologia este tiina care studia! legitile de!"oltrii# educaiei i instruirii copiilor deficieni# menionBnd c prin natura sa# este o disciplin sintetic# interdisciplinar# deoarece se afl la intersecia mai multor direcii de cercetare psihologie# medicin# sociologie. (*aler Fare# 1-.-) +a recomandrile forurilor internaionale s<a renunat (mai ales 'n documente oficiale) la e=presiile considerate dure pentru persoanele sau familiile persoanelor cu handicap de defect# deficien# defectologie. >n conclu!ie# psihopedagogia speciala este o tiin interdisciplinar la confluena dintre psihologie# pedagogie# medicin i sociologie# care se ocup de cunoaterea sistemului psihic al persoanelor considerate anormale sau neadaptate I inadaptate pentru a 'ntreprinde aciuni cu caracter formati" (educati" sau reeducati") i corecti" C terapeutic pentru o inserie I reinserie psihosociala eficient. 3rin e=tensie# psihopedagogia special este tiina cunoaterii i normali!rii persoanelor cu ne"oi speciale. tiinific#

22

6implificBnd la ma=im definiia psihopedagogiei speciale i plecBnd de la etimologia sintagmei Jpsiho<pedagogie special dar i a caracterului aplicati"# re!ult c/ 3sihopedagogia special este tiina cunoaterii de!"oltrii psihice (psihologie special2) pentru a se reali!a educaia terapeutic (pedagogie special2) adaptat pre!enei i manifestrii unei forme de di!abilitate. 0omeniul (ramurile) 3sihopedagogiei speciale/ psihopedagogia deficienilor de intelect psihopedagogia deficienilor de au! psihopedagogia deficienilor de "! psihopedagogia deficienilor fi!ic i psihoneuromotori logopedia psihopedagogia persoanelor cu tulburri psihice psihopedagogia persoanelor cu tulburri socio<afecti"e i de comportament psihopedagogia ele"ilor cu tulburri de 'n"are (datorate sau nu deficienelor) psihopedagogia di"ersitilor etnice# culturale i ling"istice

2$

psihopedagogia celor cu abiliti# talente i a creati"ilor (supradotai)

2. CADRUL CONCEPTUAL I TERMINOLOGIA PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE 2.1. C4%,0?01%,+% 73>037%4L /0 3"+,%>037%4L % 1371+"2!4!0 + G$%7 01%"H 1. 6%4% 0% sau 2,%!6%20=6!4 070>0%4# e=istente 'nc de la natere sau dobBnditeK 2. +?010+7>%/ pierderea sau alterarea unei structuri sau funcii (le!iune anatomic# tulburare psihologic re!ultBnd 'n urma unei maladii# accident 'n e"oluia normal# dar i a unor carene psiho< afecti"e (pierderea prinilor sau negli;ena pedagogic). 0eficiene frec"ente/ auditi"e# "i!uale# de limba;# intelectuale# etc. $. 071%"%102%2+%/ reducerea parial sau total a posibilitii de a reali!a o acti"itate (motric sau cogniti") sau un comportament. 24

5=emple/ incapacitate de comunicare# de igien personal# de locomoie# etc. Encapacitatea depinde# dar nu obligatoriu# i nu de o manier uni"oc# de deficien. 9tBt deficienele# cBt i incapacitile# pot fi "i!ibile sau in"i!ibile# temporare sau permanente# progresi"e sau regresi"eK 4. $%7 01%"/ de!a"anta; social# re!ultat 'n urma unei deficiene sau incapaciti care limitea! sau 'mpiedic 'ndeplinirea de ctre indi"id a unui rol ateptat de mediu. Categorii posibile/ handicapuri de independen fi!ic# orientare# autonomie economic# integrarea social# etc. JLandicapul este o funcie a raporturilor persoanelor deficiente cu mediul lor. 5l sur"ine atunci cBnd aceste persoane 'ntBlnesc obstacole culturale# materiale# sociale# care le 'mpiedic s accead la di"ersele sisteme ale societii# disponibile pentru ceilali ceteni. 9stfel# handicapul re!ult din pierderea sau limitarea posibilitilor de participare pe picior de egalitate# cu ceilali indi"i!i# la "iaa comunitii(3h. Hood# 1-.2). NeputBnd fi determinate prin repere ferme i rigide# strile de handicap trebuie interpretate ca "ariabile dependente de situaii sociale trite de subiectul 'n cau!. 2%

>n conclu!ie# =2%,+% + $%7 01%" e=prim de!echilibrul aprut 'n "iaa unui indi"id 'n tentati"a sa de a<i asuma i 'ndeplini rolul social conferit de colecti"itatea 'n care este integrat. 6uccesul sau insuccesul aciunii sale "a fi deci condiionat# pe de<o parte# de ni"elul posibilitilor sale# iar pe de alt parte# de parametrii mediului 'n care se manifest. (9N5M9 1) 2.2. N30 1371+"2+ /0 =1$06A#,0 + =+7=!,0 %4+ !73, 73>0!70 /0 =072%@6+ 07 =?+,% "=0$3"+ %@3@0+0 ="+10%4+ 8erminologia 'n domeniul studiat de noi a suferit schimbri datorit transformrilor multiple de la ni"elul 'ntregii societi (mai ales dup 1--4) i mai ales a ser"iciilor de educaie#terapie i asisten social pentru persoanele cu di!abiliti. >n literatura de specialitate e=ist termeni specifici pentru persoanele care se abat de la normalitate# (ca semnificaie general) pri"ind 'ntreaga de!"oltarea psihofi!ic a persoanei# unele aspecte rmBnBnd 'n urm (fi!ic# sen!orial# mintal)K normal C adaptare echilibrat la mediu i raportare la grup de aceeai "Brst i mediu cultural anormal C abateri peste standard# insuficiene retard 'n de!"oltare# abateri comportamentale# afeciuni fi!iceK

5=punem 'n continuare e=plicarea principalelor concepte i sintagme u!itate 'n acest domeniu aa cum reis din ultimul cadru normati" ;'.8. 1201 C 2000 7 aneDa 1<= De@icien2 < absena# pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcii (anatomice# fi!iologice sau psihice) a indi"idului# re!ultBnd 'n urma unei maladii# unui accident sau a unei perturbri# care 'i 'mpiedic participarea normal la acti"itate 'n societate. &ncapacitate < limitri (deficiene) funcionale fi!ice# cau!ate de sau

disfuncionaliti

intelectuale

sen!oriale# de condiii de sntate ori de mediu i care reduc posibilitatea indi"idului de a reali!a o acti"itate (motric sau cogniti") ori un comportament. 'andicap < de!a"anta; social re!ultat 'n urma unei deficiene sau incapaciti i care limitea! ori 'mpiedic 'ndeplinirea de ctre indi"id a unui rol ateptat de societate. Di4aEilitate < re!ultatul sau efectul unor relaii comple=e dintre starea de sntate a indi"idului# factorii personali i factorii e=terni care repre!int circumstanele de "ia ale acestui indi"id. 0atorit acestei relaii# impactul di"erselor 21

medii asupra aceluiai indi"id# cu o stare de sntate dat# poate fi e=trem de diferit. 0i!abilitate este termenul generic pentru afectri# limitri ale acti"itii i restricii de participare < conform CE2N). #@ectare < o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului ori a unei funcii fi!iologice (inclusi" funciile mintale). 3rin noiunea de anormalitate 'nelegem aici "ariaiile semnificati"e de la norma stabilit statistic (adic o de"iaie de la media populaiei stabilit conform normelor standard msurate) i ea trebuie utili!at e=clusi" 'n acest sens < conform CE2N). 9uncionare < termen generic pentru funciile organismului# structurile corpului# acti"iti i participare. 5le denot aspectele po!iti"e ale interaciunii dintre indi"id (care are o problem de sntate) i factorii conte=tuali 'n care se regsete (factori de mediu i personali) conform CE2N). #cti1itate < e=ecutarea unei sarcini sau aciuni de ctre un indi"id. 5a repre!int funcionarea la ni"el indi"idual conform CE2N).

2.

Participare < implicarea unei persoane 'ntr<o situaie de "ia. 5a repre!int funcionarea la ni"elul societii conform CE2N). Cerine educati1e speciale ;CE%< < necesiti educaionale suplimentare# complementare obiecti"elor generale ale educaiei adaptate particularitilor indi"iduale i celor caracteristice unei anumite deficiene sau tulburriIdificulti de 'n"are# precum i o asisten comple= (medical# social# educaional etc.). Educaie special2 < form adaptat de pregtire colar i asisten comple= (medical# educaional# social# cultural) destinat persoanelor care nu reuesc s ating temporar sau pe toat durata colari!rii ni"elurile instructi"<educati"e corespun!toare "Brstei# cerute de 'n"mBntul obinuit. 5ducaia colar a copiilor cu cerine educati"e speciale trebuie s corespund ne"oilor de de!"oltare a copiilor# prin e"aluarea adec"at a potenialului de 'n"areIde!"oltare i prin asigurarea reabilitrii I recuperrii i compensrii deficienelor ori tulburrilor# dificultilor de 'n"are.

2-

&ntegrare colar2 < proces de adaptare a copilului la cerinele colii pe care o urmea!# de stabilire a unor raporturi afecti"e po!iti"e cu membrii grupului colar (clas) i de desfurare cu succes a prestaiilor colare. 9similarea de ctre copil a statusului de ele" este re!ultatul unor modificri interne 'n echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecine 'n planul aciunii sale. #daptare curricular2 < corelarea coninuturilor

componentelor curriculumului naional cu posibilitile ele"ului cu cerine educati"e speciale# din perspecti"a finalitilor procesului de adaptare i de integrare colar i social a acestuia. 9ceasta se reali!ea! de ctre cadrele didactice de spri;inIitinerante 'mpreun cu cadrul didactic de la clas prin eliminare# substituire sau adugare de coninuturi 'n concordan cu obiecti"ele i finalitile propuse prin planul de inter"enie personali!at. &nclu4iune < procesul de pregtire a unitilor de 'n"mBnt pentru a cuprinde 'n procesul de educaie toi membrii comunitii# indiferent de caracteristicile# de!a"anta;ele sau dificultile acestora. $4

Educaie inclu4i12 < proces permanent de 'mbuntire a instituiei colare# a"Bnd ca scop e=ploatarea resurselor e=istente# mai ales a resurselor umane# pentru a susine participarea la procesul de 'n"mBnt a tuturor persoanelor din cadrul unei comuniti. )coal2 inclu4i12 < unitate de 'n"mBnt 'n care se asigur o educaie pentru toi copiii i repre!int mi;locul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste uniti de 'n"mBnt beneficia! de toate drepturile i ser"iciile sociale i educaionale conform principiului Oresursa urmea! copilulO. Centru colar pentru educaie inclu4i12 < instituie colar care# pe lBng organi!area# desfurarea procesului de predare<'n"are<e"aluare 'i construiete i alte direcii de de!"oltare instituional/ formare I informare 'n domeniul educaiei speciale# documentareIcercetareIe=perimentare# precum i ser"icii educaionale pentruI'n comunitate. Centru de educaie# centru de !i# centru de pedagogie curati" etc. < uniti de 'n"mBnt organi!ate de Finisterul 5ducaiei i Cercetrii sau de organi!aii negu"ernamentale 'n parteneriat cu Finisterul 5ducaiei i Cercetrii i au ca scop i $1

finalitate recuperarea# compensarea# reabilitarea i integrarea colar i social a diferitelor categorii de copiiIele"iItineri cu deficiene. 5le sunt considerate alternati"e educaionale al cror coninut se fundamentea! pe anumite pedagogii e=perimentale (Fontessori# 2reinet# 6teiner# Haldorf etc.). Centru Fudeean de resurse i asisten2 educaional2 unitate cone= cu personalitate ;uridic# subordonat Finisterului 5ducaiei i Cercetrii# care desfoar ser"icii de asisten psihopedagogic pentru prini# copii# cadre didactice i care coordonea!# monitori!ea! i e"aluea!# la ni"el ;udeean# acti"itatea i ser"iciile educaionale oferite de centrele colare pentru educaie inclu!i"# centrele logopedice intercolare i cabinetele logopedice# centrele i cabinetele de asisten psihopedagogic# mediatorii colari. (732#D C&9G 7 Clasificarea Enternaional a funcionrii# di!abilitii i sntii# :F6# 7ene"a# 2444) +a acestea trebuie s adugam i definiia educaiei. E !1%>0% este o acti"itate continu care urmrete de!"oltarea contient i performant a potenialului indi"idual 'n funcie de cerinele mediului social normat. $2

9a cum se obser"# se dorete ca termenii de/ in1alid> irecuperaEil> needucaEil> inapt C incapaEil de munc2 s nu mai fie folosii 'n caracteri!area persoanelor cu di!abiliti# deoarece ei nu repre!int realitatea i anulea! ansele de de!"oltare a personalitii persoanelor etichetate astfel.

$$

CAPITOLUL II STUDIEREA PARTICULARITILOR PROCESULUI DEZVOLTRII LA COPIII CU DIZABILITI ( !"# G$. R% !& 1'''(
T,#=#2!,0 136!7+ %4+ celor deficieni/ 8endina organismului de a parcurge aceleai stadii ale de41olt2rii. >n consecin# sensul general al procesului de!"oltrii ne oblig la asigurarea unui trunchi comun# atBt acti"itilor educati"e obinuite# cBt i acti"itilor terapeutice speciali!ate. 5ducaia terapeutic a copiilor cu deficiene sau cu alte C56 nu trebuie pri"it ca un alt tip de educaie# ci ca o educaie obinuit# dar cu +-5342#,00 copiilor normali i a

$4

adaptrile necesare pentru a fi cBt mai eficient 'n situaiile concrete 'n care se afl acetia. < >n faa unor e"entuale bariere# a unor afeciuni aprute pe parcursul acestui proces# organismul afectat reacionea! spontan# mai mult sau mai puin eficient# dar# de regul# energic# prin mecanisme compensatorii# menite s refac# fie i numai parial# procesul ca atare# cBt mai aproape de parametrii si obinuii. &e!ult c# unul din obiecti"ele centrale ale inter"eniei educati"<terapeutice este s stimule!e# s 'ntrein i pe cBt posibil# s direcione!e aciunea mecanismelor compensatorii ale organismului afectat. 1. DEZVOLTAREA PSIHIC I ;NVAREA ;N CAZUL PERSOANELOR CU DIZABILITI 1.1. C371+"2!4 + +-5342%,+& 2!4A!,#,0 ",06%,+ /0 +,05%2+ %4+ +-5342#,00 De41oltarea la om 'nseamn formarea treptat a indi"idului ca personalitate# proces comple= ba!at pe cretere# mai ales 'n plan bio<morfologic# maturi!are# mai ales 'n plan psiho<funcional i pe sociali!are# 'n planul adaptrii la condiiile mediului comunitar. De41oltarea psihic2 (?rsula Achiopu# 1-1 ) se caracteri!ea! prin achi!iionarea# e"oluia# modificarea i $%

a;ustarea unor atribute i instrumente ale personalitii C cu elementul ei su central# contiina C la condiiile mediului (biofi!ic i cultural). >n de!"oltarea psihic pot a"ea loc opriri sau chiar regrese sub influena unor factori deteriorani# stresani# tensionali# etc. >ntBr!ierile de!"oltrii psihice pot fi 'ntBr!ieri de apariie a unor conduite superioare sau a unor conduite noi ('ntBr!ieri 'n structurarea "orbirii la copiii mici) sau 'ntBr!ieri de de!"oltare psihic propriu<!is (dup ce conduitele s<au constituit). 2iind 'n cea mai mare parte dependent de caracterul i coninutul influenelor educati"e# de!"oltarea psihic constituie finalitatea principal a procesului de 'n"mBnt. (7h. &adu# 1---) 8ulburrile procesului de!"oltrii sunt inerente oricrei deficiene sau incapaciti cu caracter comple=# generatoare de inadaptri stabile# adic unei stri de handicap. >n conclu!ie# dereglarea funcionalitii normale a parametrilor fundamentali a de!"oltrii psihice duce la tulburri ale procesului de!"oltrii cu consecine asupra procesului adaptati". 1.2. R%"3,2!4 072,+ ?+736+7!4 + +-5342%,+ "=0$01# /0 %120502#>04+ + 875#>%,+

9cti"itile de 'n"are# orientate terapeutic# repre!int principala pBrghie de declanare# susinere i direcionare a de!"oltrii compensatorii. Fecanismele de!"oltrii compensatorii la copii cu C56 pot fi susinute eficient# cBnd acti"itile de 'n"are se spri;in pe un demers metodologic adaptat particularitilor de!"oltrii la ele"ii 'n cau!. CBnd "orbim de raportul specific dintre de!"oltare psihic i 'n"are la persoanele cu di!abiliti# folosim urmtoarele sintagme/ tulEur2ri de de41oltare> ntHr4ieri n de41oltare> tulEur2ri de n12are. a. : tulburare de de!"oltare (+egea public 6?9 -%< 42# citat de 7h. &adu# 0. 3opo"ici# 1--.) este o deficien cronic se"er# determinat de un handicap mental sau fi!ic# care se manifest 'naintea "Brstei de 22 ani# care# de regul# se 'ntinde pe o perioad nedefinit de timp i care/ limitea! substanial funcionarea 'n trei sau mai multe domenii ma;ore ale acti"itii eseniale (autoigiena# mobilitatea# 'n"area# recepia i emisia limba;ului# capacitatea de autoconducere# abilitatea de a tri independent# autonomie economic suficient)K $1

reflect necesitile persoanei pentru 'ngri;ire planificat# tratament sau alte ser"icii pentru perioade 'ndelungate sau chiar pentru 'ntreaga "ia. b. >ntBr!ierile 'n de!"oltare sunt determinate de mai muli factori cau!ali/ grad de e=tindere a disfunciei la copilK calitatea mediului# concreti!at 'n ni"elul 'ngri;irii acordate de structura relaiilor sociale dintre copil i ceilali membrii ai comunitiiK modul de aplicare a unor programe de recuperare# 'n special din categoria celor destinate inter"eniei timpurii. c. 3rincipalele tulburri de 'n"are sunt (0. 3opo"ici# 1--.# dup Panet H. +erner)/ deficiene de atenie# deficiene de motricitate general i fin i de coordonare spaial# deficien 'n prelucrarea informaiilor percepti"e# mai ales auditi"e i "i!uale# 'n strBns legtur cu insuficiene ale memoriei de scurt durat# insuficiene 'n ceea ce pri"ete strategiile de 'n"are# $.

diferite tulburri de limba;# dificulti de citire i scriere# dificulti 'n 'nsuirea simbolurilor matematice# a calculului matematic i a noiunilor spaio<temporale# tulburri ale comportamentului social# dificulti 'n stabilirea de relaii interpersonale. >ntr<o cercetare a dificultilor de 'n"are# 'ntreprins de 0.

?ngureanu pe loturi de ele"i din ciclul primar# s<au constatat c principalele domenii 'n care acionea! dificultile de 'n"are sunt/ limba;ul oral (la disciplinele 0e!"oltarea "orbirii# Comunicarea)# grafia i le=ia (la disciplinele 6crierea# Citirea# +ectura)# calculul# raionamentul i simul matematic (la disciplina Fatematic). 9ceste tulburri instrumentale sunt cele care determin numeroase dificulti de 'n"are i care 'i pun amprenta i asupra ritmurilor i calitii de!"oltrii unui numr relati" mare de ele"i. 0in acest moti"# profila=ia i terapia tulburrilor instrumentale trebuie situate 'n centrul acti"itilor de spri;in al copiilor cu probleme de 'n"are la debutul colar i 'n primele clase ale ciclului primar. $-

2. RELAIA ;NVARE:DEZVOLTARE LA ELEVII CU CES R+4%>0% 875#>%,+: +-5342%,+ la ele"ii cu C56# 'n perspecti"a recuperrii se refer la faptul c di"ersele afeciuni# care influenea! structura i dinamica personalitii lor# se plasea! 'ntr< o ierarhie# unele dintre ele a"Bnd un caracter/ primar# ca re!ultat nemi;locit al le!rii organismului# iar altele un caracter deri"at (secundar sau teriar)# ce se adaug ulterior# ca re!ultat al interaciunilor dintre organismul afectat primar i mediul 'ncon;urtor(acestea repre!int de fapt incapacitile). 0ereglrile deri"ate repre!int# de fapt# tulburri dobBndite 'n condiiile specifice ale de!"oltrii# adic 'n pre!ena unor factori dereglatori ai acesteia. >n literatura de specialitate mai 'ntBlnim# referitor la fenomenul descris# urmtorii termeni/ aEateri n de41oltare> disontogenii (dereglri ale procesului de structurare a personalitii 'n ontogene!)# ntHr4ieri n de41oltare. >ntre tulburarea primar i consecinele sale secundare 'n planul de!"oltrii# e=ist o interaciune comple=# re!ultatele acestei interaciuni depin!Bnd# 'n mare msur# de condiiile de mediu 'n 44

care se desfoar# precum i de acti"ismul sau# dimpotri"# de pasi"itatea cu care ele"ul deficient particip la procesul de educaie compensatorie. 0atorit caracterului lor# de regul anatomofi!iologic# afeciunile primare sunt mai re!istente la inter"enia terapeutic< compensatorie i se tratea! mai ales pe cale medical. >n schimb# afeciunile deri"ate (cu caracter secundar sau teriar) sunt mai puin stabile# putBnd fi corectate# compensate sau chiar pre"enite prin msuri psihopedagogice adec"ate# 'ndeosebi printr<un proces de 'n"are compensatorie iniiat la timpul oportun. 8ulburrile specifice ale procesului de de!"oltare la deficieni are loc 'n diferite paliere (sectoare) ale structurii personalitii. :rice deficien este denumit dup ni"elul la care este defectul primar i pre!int o constelaie de tulburri deri"ate mai mult sau mai puin accentuate i afectBnd mai ales funciile psihice comple=e (psihomotricitatea# autoregla;ul contient# autocontrolul). 6e impune cu necesitate ca inter"enia recuperatorie s se fac 'n perioada optim de formare a funciei psihice (perioada optim sau sen!iti" de formare a limba;ului este 2 C %I1 ani). 0atorit afeciunii primare a scoarei cerebrale# cu implicaii asupra ma;oritii subsistemelor personalitii ('n special 'n palierele

41

cogniti" i al limba;ului)# 7h &adu consider c deficiena mintal poate fi considerat un sindrom de nede!"oltare mintal. 8ulburrile procesului de!"oltrii sunt diferite de la o situaie la alta datorit interaciunilor factorilor biofuncionali i socioculturali. CBnd deficienii nu sunt cuprini de timpuriu 'ntr<un proces organi!at de modelare compensatorie# se "or afla sub influena negati" a unor fenomene comune/ 1. la copii negli;ai educati" 'n copilria timpurie# are loc o limitare # mai mult sau mai puin accentuat a accesului la informaie# precum i a capacitii de prelucrare i transmitere a acesteiaK 2. acti"ism limitat# capacitate redus de automobili!are 'n acti"itateK $. limitarea# 'ngustarea relaiilor interpersonale i de grup# prin i!olare i autoi!olareK 4. inegalitile (uneori accentuate) ale de!"oltrii la unul i acelai indi"id# sub diferite aspecte# cea ce conduce la conturare a unui profil psihologic heterocronic (di!armonic)K %. afectarea# mai mult sau mai puin accentuat# a procesului sociali!rii# . un fenomen po!iti"# adesea# este tendina spontan de reechilibrare (a personalitii) prin reacii compensatorii 42

(pseudocompensarea i adesea supracompensarea sunt fenomene negati"e# dup cum "om "edea 'n capitolul urmtor). :rganismul afectat reacionea! spontan i# de regul# energic prin mecanisme compensatorii de substituire i restructurare funcional# menite s diminue!e tulburrile procesului de!"oltriiK 1. 'ntBr!iere 'n procesul de!"oltriiK .. scderea anselor de integrare# prin coborBrea competenelor (capacitilor) sub ni"elul cerinelor minime ale adaptrii sociale# ceea ce poate duce la instalarea strii de handicap. >n conclu!ie# la toate categoriile de deficieni se produce o limitare a accesului la informaie# o diminuare i 'ngustare a acti"ismului operaional i o tendin de (auto) i!olare# toate acestea a"Bnd drept consecine 'ntBr!ieri 'n de!"oltare# inegaliti 'n structurarea personalitii i dificulti 'n procesul de sociali!are. : consecin i mai general o repre!int scderea anselor de integrare a tuturor deficienilor# prin coborBrea competenelor acestora sub ni"elul minim de adaptare social. 3e fondul tulburrilor procesului de!"oltrii# pre!ente la toate categoriile de deficieni# sub forma unor manifestri negati"e asemntoare# se produce# de fapt instalarea strilor de handicap# cu 4$

atBt mai frec"ent cu cBt e=igenele sociale# concreti!ate 'n solicitri de adaptare sunt mai ridicate.

2.1.

C4%=0?01%,+%

2!4A!,#,043,

+-5342#,00

(=2#,043,

0=3723@+701+(& !"# V. V. L+A+ 07=F0& 1'8)D 1. %t2ri staEile de Inede41oltareJ (dereglri globale sau totale ale personalitii) C cum 'ntBlnim la deficienii mintal se"er i profundK 2. %t2ri de de41oltare ntHr4iat2 (ritm 'ncetinit de formare a diferitelor paliere ale personalitii C 'ndeosebi a celui emoional<afecti" C i de cantonare la ni"elul unor etape de "Brst depite)K $. %t2ri de de41oltare deteriorat2 (manifestat printr<un comple= de tulburri i de!echilibre emoional<afecti"e# prin insuficiene ale controlului "oluntar i al stpBnirii pornirilor instinctuale# prin forme de regres intelectual i comportamental)K

44

4. %t2ri de de41oltare de@icitar2 (determinate de afeciuni gra"e ale anali!atorilor# ale limba;ului# ale aparatului locomotor# precum i de maladii cronice in"alidante)K %. %t2ri de de41oltare distorsionat2 (determinat de maladii ereditare cu caracter progresi" i caracteri!ate frec"ent prin asocierea unora din caracteristicile descrise mai sus# proprii diferitelor stri de nede!"oltare a personalitii# de 'ntBr!ieri# deteriorri# etc.C e=p. autismul infantil)K . %t2ri de de41oltare di4armonic2 (determinate ereditar sau prin condiii educati"e precare# ce se manifest de regul# prin asocierea fenomenelor de retardare# mai ales la ni"elul palierului emoional<afecti"# cu de!"oltare 'n ritm obinuit sau chiar accentuate a altor paliere). >n finalul acestei teme "om anali!a locali!area defectelor primare i deri"ate 'n =2,!12!,% "+,=37%402#>00 principalelor categorii de deficieni. 6tructurarea planurilor (subsistemelor) personalitii (dup 7h. &adu)/ 1. 3lanul cogniiei/ 5lementare (primare)/ sen!aii# percepii# repre!entri 4%

6uperioare (secundare)/ g'ndirea ('nelegerea# re!ol"area de probleme# conceptuali!area)

2. :rientrii $. Comunicrii (limba;elor) 4. Foti"aional<afecti" %. 9cional<"oliti" . Emaginati"<proiecti" 2.2. L31%40-%,+% +?+12+43, 4% 0?+,02+ 1%2+@3,00 + +?010+7>0 9. 0eficientul de au! 0efectul primar/ la ni"elul anali!atorului auditi"# dBnd natere la cofo! (surditate) sau hipoacu!ie 0efecte deri"ate/ secundare C 'n planul comunicrii/ muenia teriare 'n planul cogniiei elementare 'n planul cogniiei superioare/ ablonism# gBndire concret< intuiti" 'n planul afecti"<moti"aional/ tulburri de tip reacti" @. 0eficientul de "edere

0efect primar/ la ni"elul anali!atorului "i!ual# generBnd cecitate sau ambliopie 0efecte deri"ate locali!ate/ 'n planul orientrii spaiale 'n planul comunicrii prin scris i non"erbale 'n planul afecti"<moti"aional C. 0eficientul mintal 0efectul primar/ este 'n planul acti"itii cerebrale# afectBnd direct cogniia superioar 0efecte deri"ate/ le regsim la ni"elurile tuturor planurilor personalitii 0. 0eficientul fi!ic 0efectul primar/ la ni"elul organelor efectorii# cu influene 'n planul orientrii i 'n planul acional<"oliti" 0efecte deri"ate/ 'n planul moti"aional<afecti"

3. DEZVOLTAREA COMPENSATORIE 3.1. D+?070,+% +-5342#,00 136"+7=%23,00 D+-5342%,+% 136"+7=%23,0+ =%! 136"+7=%,+% este o lege a de!"oltrii personalitii# mecanism biologic de meninere i redresare a funciilor "itale ale organismuluiD0isponibilitatea de a reaciona compensator este o trstur comun a tuturor 41

organismelor# adic nu numai a deficienilor# ci a oricrui indi"id aflat < la un moment dat sau permanent C 'n dificultate (F. 7olu# 1-1 ) &eferindu<se la copiii cu deficiene# F. E. Qemo"a (1- %) definete 136"+7=%>0% ca fiind un proces aparte de de!"oltare# 'n condiiile cruia se formea! noi sisteme dinamice de legturi condiionate# au loc diferite substituiri# se produc corectri i refaceri ale unor funcii distruse sau nede!"oltate# se formea! modaliti de aciune i 'nsuire a e=perienei sociale# se de!"olt capaciti fi!ice i mentale i personalitatea copilului 'n ansamblul su. Ca lege a procesului de!"oltrii# compensaia acionea! 'n direcia reechilibrrii acestui proces# ori de cBte ori inter"ine cBte un factor perturbator# de e=emplu o deficien# o disfuncie# o incapacitate# etc. 2enomenul de!"oltrii compensatorii este pre!ent la toate categoriile de deficieni# la fiecare categorie a"Bnd un anumit specific i anumite limite. >n anumite condiii defa"orabile# re!ultatele procesului compensator se pierd prin se regrese i de!adaptri. 4. +136"+7=%,+. 9cest fenomen in"ers compensrii se produce frec"ent la copiii deficieni# 'nregistrBndu<

Fai apar la deficieni fenomene "=+! 3136"+7=%23,00# constBnd 'n reacii adaptati"e# neadec"ate# ca rspuns la condiiile ambientale sau educati"e repetate defa"orabile. se 3rin reacii trsturile pseudocompensatorii caracteriale negati"e. ?n alt fenomen negati" este =!",%136"+7=%,+%# cBnd comportamentele compensatorii domin comportamentul de ansamblu# ducBnd la di!armonia personalitii. 3.2. *3,6+4+ 136"+7=#,00D regenerarea organic2 (nesemnificati" la om)K 1icarierea < suplinirea unei funcii pierdute (de e=emplu afectarea funciei unui anali!ator) prin acti"itatea altora. 9ceast form este implicat masi" 'n de!"oltarea compensatorie a copiilor cu deficiene sen!oriale (compensare intersistemic2)K $estructurarea @uncional2 sau dinamic2 a acti"itii "itale a oricrui organism le!at 'n condiiile specifice# neobinuite pe care o ceea! pre!ena oricrei deficiene sau incapaciti 'n "ederea readaptrii la condiiile de mediu (compensare intrasistemic2). 0. 0amaschin (1-1$) consider c 'n afara acti"itii C inclusi" sub form de 'n"are# de munc C nu poate e=ista 4consolidea!

compensaie# 'ndeosebi compensaie prin restructurarea schemei structurale# acest proces ba!Bndu<se pe interiori!area treptat (uneori deosebit de dificil)# a unor modele de aciune# pe care deficientul le e=ersea! 'n procesul adaptrii# fie spontan# fie diri;at. 3.3. P,0710"004+ % %"2#,00 136"+7=%23,00 (0. 0amaschin# 1-1$)/ 1. 3rincipiul integrrii i ierarhi!rii# presupune raporturi dinamice de subordonare# comutare# succesiune# substituie# sincroni!are 'ntre diferitele componente ale comportamentului. 2. 3rincipiul determinismului# presupune aciunea cau!elor e=terne asupra de!"oltrii (compensatorii) indi"iduale# prin intermediul condiiilor interne. $. 3rincipiul acti"ismului (fundamental 'n restructurarea schemei funcionale)/ treptat# prin 'ncercri i!butite i erori# deficientul 'i formea! procedee compensatorii indi"iduale# care# 'n ba!a principiului economiei forei# a locului i timpului# tind spre automati!are. 6e poate afirma c# 'n afara acti"itii# nu e=ist i nu poate e=ista adaptare compensatorie.

%4

4. 3rincipiul unitii "i!ea! echilibrarea organismului afectat# integrarea i armonia strilor sale fi!ice# psihice i morale. Nu poate e=ista compensaie pe felii# pe sectoare sau paliere ale personalitii. 0e!"oltarea compensatorie nu poate fi decBt consecina unor influene po!iti"e multiple# e=ercitate asupra 'ntregului organism# a 'ntregii personaliti. %. 3rincipiul anali!ei i sinte!ei stimularea propun de!"oltrii depirea < orice aciune "i!Bdn trebuie s<i analitico<sintetice. compensatorii

dificultilor

9ceasta cu atBt mai mult cu cBt mobili!area i coordonarea 'n procesul de restructurare compensatorie a funciilor mai bine pstrate# depinde# 'n mare msur# de calitatea prelucrrilor analitico<sintetice 'n scoara cerebral# a impulsurilor "enite de la diferii anali!atori. 3rocesul se afl 'n strBns legtur cu pBrghia ce st la ba!a mecanismelor compensatorii# adic cu fenomenul de feed<bac, sau aferentaie in"ers. +egiti ale de!"oltrii compensatorii (F.E. Qemo"a# 1- %)/ &estructurarea compensatorie a procesului de!"oltrii are

loc pe ba!a formrii cone=iunilor refle=<condiionate# 'n %1

conformitate cu legile neurodinamicii# referitoare la fora# mobilitatea# echilibrul i interaciunea proceselor ner"oase fundamentale# e=citaia i inhibiia. >n felul acesta se de!"olt treptat diferite funcii psihice# au loc diferite restructurri funcionale i substituiri# trasarea i consolidarea unor ci ocolite. &estructurarea compensatorie a procesului de!"oltrii se

declanea! automat# imediat dup ce s<a produs le!iunea organic sau dereglarea funcional. : acti"itate de terapie comple= iniiat de timpuriu determin obinerea unor re!ultate compensatorii optime. >n procesul adaptrii compensatorii# organismul le!at face

apel la o serie de funcii# care 'n mod obinuit nu ;oac un rol aparte# dar care se intensific# treptat prin e=erciiu. 4. CONCEPTUL DE ;NVARE. RELAIA ;NVARE 9 DEZVOLTARE Conceptul de +-5342%,+ (3. 7olu# 1-.%) se refer la acel proces e"oluti"# de esen informati"<formati"# constBnd 'n dobBndirea (recepionarea# stocarea# "alori!area intern) de ctre fiina "ie C 'ntr<o manier acti"<e=plorati" C a e=perienei de "ia i# pe aceast ba!# 'n modificarea selecti" i sistematic a %2

conduitei# 'n ameliorarea i perfecionarea ei controlat i continu sub influena aciunilor "ariate ale mediului ambiant. ;75#>%,+% !6%7# repre!int o acti"itate psihic foarte comple=# deosebit de important pentru adaptare# constBnd 'n 'nsuirea de cunotine ('n"are cogniti")# de operaii mintale ('n"are formati")# de deprinderi 'n domeniul "orbirii# citirii# scrierii i calculului ('n"are instrumental)# de sentimente ('n"are afecti")# de comportamente i deprinderi manuale ('n"are practic)# de atitudini i comportamente ci"ice ('n"are moral). 0up 7h. &adu# 1---# 875#>%,+% /134%,# (se desfoar organi!at# instituionali!at 'n coal) repre!int forma tipic specific prin care se efectuea! 'n"area la om# forma ei complet cea mai 'nalt# deoarece la ni"elul ei 'n"area nu decurge pur i simplu de la sine# ci este conceput# anticipat i proiectat s decurg 'ntr<un fel anume# ca acti"itate dominant. *n12area e@icient2 se ba!ea! pe 'nelegere# pe descoperirea acti" de cel care 'n"a a demersurilor proprii domeniului studiat# pe cutarea de soluii i re!ol"area situaiilor problem. +a ele"ii cu C56# 'n raport cu tipul i gra"itatea dificultilor 'ntBmpinate sau de caracterul handicapului# atBt 'nelegerea#

%$

stocarea# cBt i aplicarea informaiei i a e=perienei sunt stBn;enite sau chiar blocate. 0idactica 'n"rii pentru aceste categorii de persoane 'i propune s gseasc sau s elabore!e acele modaliti de abordare a ele"ilor respecti"i# care s asigure deblocarea procesului 'n"rii# diminuarea dificultilor 'ntBmpinate 'n acest proces# 'nlturarea barierelor din calea adaptrii. >n acest scop# se pune un accent deosebit pe orientarea ludic2 i a@ecti1i4area acti1it2ilor de n12are# pe ealonarea materialului de 'n"at 'n sec"ene bine delimitate# dar temeinic 'nlnuite 'ntre ele# pe utili!area 'mbinat i echilibrat a mi;loacelor de lucru intuiti"e# "erbale i practice# pe 'nsuirea unor instrumente specifice de comunicare i 'n"are (limba; mimico<gestual# alfabet @raille s.a.)# pe asocierea i integrarea acti"itilor de 'n"are cu acti"iti de terapie comple= i specific (ergoterapie# meloterapie# terapia tulburrilor de limba;# terapia tulburrilor de psihomotricitate). 4.1. *3,6+ %4+ 875#>#,00D a) dup intenie/ n12are spontan2> neintenionat2 n12are intenionat2> contient2> Ea4at2 pe nelegere %4

b) dup form/ a"em

tipuri de 'n"are aflate 'n strBns

interdependen i condiionare reciproc *n12are cogniti12# constBnd 'n dobBndirea de cunotine# operaii# deprinderi intelectuale# la ba!a crora st 'nelegerea i e=erciiul. *n12are psihomotorie# ba!at pe 'nsuirea contient a unor scheme motorii i implicBnd/ schema corporal# orientare# coordonare# "ite!# ritm. *n12are instrumental2 C se 'nsuesc mi;loacele# instrumentele# specifice de comunicare# implicate 'n limba;ul "erbal (oral i scris)# 'n 'nsuirea numeraiei i a instrumentelor de calcul# 'n 'nsuirea semnelor de punctuaie# ortografie# etc. *n12area a@ecti12 C se 'nsuesc reaciile adec"ate la strile i situaiile afectogene *n12area practic2 C se afl la ba!a formrii deprinderilor implicate 'n ;oc# 'n unele acti"iti colare# 'n acti"iti de autoser"ire i gospodreti# 'n alte acti"iti practice# manuale. *n12area moral2 C const 'n 'nsuirea conceptelor de etic# 'n formarea deprinderilor de conduit social# 'n respectarea regulilor de con"ieuire 'n comunitate# etc. >n ca!ul ele"ilor cu C56# raportul obinuit 'ntre formele de 'n"are (cogniti"# afecti"# instrumental# psihomotorie# practic# %%

moral)# cBt i 'ntre 'n"area spontan i cea intenionat# este mai mult sau mai puin modificat# aceasta depin!Bnd de tipul i gradul deficienei# precum i de "Brsta copiilor. 5. *er!a recomand ca 'n procesul de 'n"are la deficienii mintal s se pun accent 'n primul rBnd pe 'n"area afecti" i moti"aional# i 'n al doilea rBnd pe cea moral i practic# deoarece acetia 'ntBmpin dificulti ma;ore 'n 'n"area cogniti". 4.2. R34!4 %120502#>00 87 +-5342%,+% "=0$01# &eferindu<se la 'n"are# P. 3iaget (1-1$)# afirm c fr acti"itate nu ar putea e=ista o 'nelegere autentic. +. 6. *Bgots,i consider c 'n calitate de factor esenial al de!"oltrii# 'n"area creea! !ona pro=imei de!"oltri# punBnd 'n micare o serie 'ntreag ale de!"oltrii# accesibile copilului 'n momentul dat# dar numai 'n interaciune cu cei din ;ur# adic 'n conte=tul unui mediu social obinuit# al unor influene i solicitri normale. : organi!are corect a 'n"rii copilului atrage dup sine de!"oltarea lui mintal# cheam la "ia un ir 'ntreg de asemenea procese ale de!"oltrii care# 'n afara 'n"rii# ar fi# 'n general# imposibile.

0e!"oltarea se produce nu numai 'n ba!a 'n"rii# dar i 'n ba!a situaiilor sociale integrale# 'n care este inclus copilul 'n fiecare etap a "ieii sale. Ne'ndoielnic# de!"oltarea psihic indi"idual se produce 'n conte=tul i sub imperiul de!"oltrii socioculturale. Enfluenat de teoria lui *Bgots,i# 7h. &adu afirm c e=ist o dependen strBns 'ntre 'n"are i de!"oltare# dar nu sub toate aspectele acesteia din urm# de e=emplu# nu atBt 'n ceea ce pri"ete creterea biologic i nici maturi!area funcional# ci mai ales 'ntre 'n"are i sociali!are# adic acea latur a de!"oltrii personalitii# care este condiionat prin implicarea indi"idului 'n conte=tul relaiilor sociale i care presupune reali!area prin 'n"are a numeroase achi!iii cogniti"e# instrumentale# practice# morale# comportamentale# ba!ate pe e=periena acumulat de societate 'n decursul istoriei sale. >n ca!ul persoanelor cu C56# diada 'n"are C de!"oltare se modific# transformBndu<se 'ntr<o relaie comple= cu trei factori de ba!/ ;NVARE 9 DEZVOLTARE 9 COMPENSARE 9stfel# 'n"area ne apare atBt ca factor de dinami!are a proceselor de!"oltrii psihosociale# 'n general# cBt i ca factor de echilibrare treptat# de corectare a abaterilor de la traseul obinuit al de!"oltriiK cu alte cu"inte este un factor important pentru reali!area %1

a ceea ce numim de!"oltare compensatorie# 'n condiiile unei 'n"ri orientate formati". >n condiiile acti"itii colare cu C56# alturi i 'n legtur cu obiecti"ele generale# "om urmri i obiecti"e specifice# adic obiecti"e 'n planul compensrii# terapiei C 'n conte=tul acti"itilor de 'n"are obinuite# dar mai ales 'n acti"iti specifice# ca terapia tulburrilor de limba;# unde ele de"in prioritare.

CAPITOLUL III SPECI*ICUL EVALURII I INTERVENIEI LA COPIII CU DIZABILITI. ( !"# V+,-%& E.& 1'8.&1'') /0 R% !& G$.& 2002(
1. DEMERSURI PSIHODIAGNOSTICE I SPECI*ICUL PROGNOZEI ;N PSIHOPEDAGOGIA SPECIAL Conceptului de Jdiagnostic i se acord# de regul trei sensuri/ general# medical i psihologic. >n primul sens# cel general# Jdiagnosticul este o recunoatere# o identificare a unui proces# a unui fenomen sau a unei indi"idualiti# pornind de la detalii %.

caracteristice. >n cel de al doilea sens# adic al diagnosticului medical# acesta are menirea de Ja recunoate 'n ca!ul concret# o anumit boal. >n sensul de diagnostic psihologic# 'i propune s identifice semnele unui proces sau 'nsuirile unui fenomen psihic# pentru a preci!a Japartenena la un anumit tip de personalitate. >n J0icionarul de psihologie< +arousse (1-- )# sensul general al conceptului de diagnostic este interpretat i mai larg# el referindu< se la orice conclu!ie logic ce re!ult dintr<o serie de in"estigaii Jdestinate 'nelegerii comportamentului unei persoane# a funcionrii unui grup sau situaiei unei 'ntreprinderi. 5ste e"ident c# 'n acest ca!# termenul de Jdiagnostic are o sfer e=tins i poate fi utili!at 'n orice domeniu al tiinei i al practicii# pentru a desemna procesul de e"aluare a unei entiti# care interesea! sub aspectul strii sale 'n momentul dat# precum i 'n perspecti"a e"oluiei. ?tili!area frec"ent# 'n domeniul nostru a unor termeni i denumiri comune sau 'mprumutate din alte domenii repre!int e=presia unor preocupri apropiate# 'nrudite chiar# cu cele din domeniile respecti"e i reflect totodat# caracterul interdisciplinar al psihopedagogiei speciale. 0e aceea# este foarte important ca 'ntotdeauna s preci!m sensul pe care<l acordm termenilor preluai din alte domenii. %-

3sihodiagno!a i progno!a au o serie de caracteristici specifice 'n psihopedagogia special dat fiind diferenele psihoindividuale ale persoanelor cu cerine speciale de diferite categorii. C. @. @uic# J&e"ista de psihopedagogie# Nr. 1I2444# consider c Jspecificul diagno!ei psihice 'n psihopedagogia special este dat de/ a. Caracterul de urgen al e=aminrii (impus de principiul inter"eniei precoce)K b. Caracterul necesiti multidimensionat al in"estigaiilor a ca!ului# 'n (datorat scopul cunoaterii aprofundate

personali!rii inter"eniei psihopedagogice)K c. Caracterul formati" al utili!rii testelor (determinat de cerinele metodologice ale strategiilor terapeutice ulterioare). Calitatea adaptrii la condiiile de mediu i a celei socioprofesionale 'n special denot "aloarea i eficiena acestor programe i metodologii i indic corectitudinea psihodiagnozei i prognozei. 9cti"itatea de psihodiagno! i progno! se corelea! cu paradigmele psihopedagogiei speciale care se e=prim 'n raionamente ce permit considerarea deficienei 'ntr<un proces 'n care acionea! factorii de de!"oltare specifici vrstei# raportabili la reperele psihodiagnostice generale i factorii compensatori naturali i dobBndii prin programele recuperati"e. 4

Activitatea psihic nu se poate decela direct ci doar prin intermediul e=primrii ei 'n comportamente# fapt ce solicit decodificarea acestora ca o condiie a 'nelegerii lor. +a persoanele cu di!abiliti sunt implicate dou aspecte/ 1. 3e de o parte 'n astfel de ca!uri manifestrile psihice sunt pertinente cu rspunsuri fr ocol la situaiile stimulati"e care facilitea! ptrunderea 'n intimitatea psihic i e"aluarea ei. 2. 3ersoanele cu di!abiliti au mai puine posibiliti de a recepiona stimulii 'ncon;urtori i de a elabora rspunsuri calitati"e i cantitati"e la fel cu ale normalilor. 0in punct de "edere al terminologiei# adepii sistemului integrat postulea! ideea renunrii la clasificarea rigid i stigmati!ant pe grupe de handicap a ele"ilor# 'nlocuind<o cu sintagma Jcopii cu cerine educaionale speciale# (C56)# considerat ca a"Bnd implicaii psihopedagogice mai nuanate. JCerine educati"e speciale e=prim o tendin fundamental a unor copii de a li se acorda o atenie i o asisten educati" suplimentar# fr de care nu se poate "orbi 'n mod efecti" de egali!area anselor de acces# participarea colar i social. 9ceast sintagm desemnea! un Jcontinuum al problemelor speciale de educaie# cu referire la un registru larg de tulburri care 1

se 'ntinde de la deficienele profunde la tulburrile uoare de 'n"are(0oru *lad 3opo"ici). 0in categoria copiilor cu C.5.6. fac parte atBt copii cu deficiene propriu<!ise C la care cerinele speciale sunt multiple# inclusi" educati"e C cBt i copii fr deficiene# dar care pre!int manifestri stabile de inadaptare la e=igenele colii. 3entru a reali!a o temeinic inter"enie educati" < recuperati" este necesar o cunoatere sistematic a particularitilor de!"oltrii i a capacitilor de 'n"are de care ei dispun. Ca!uistica deosebit de bogata i "ariat a tulburrilor de!"oltrii# care dau natere cerinelor educaionale speciale# determin i comple=itatea in"estigaiilor ce trebuie desfurate de ctre organismele abilitate cu fiecare copil in parte. 0e asemenea# determin pre"alena unui anumit tip de in"estigaii pentru fiecare situaie supus e"alurii. 9stfel/ 1. *or pre"ala in"estigaiile medicale 'n ca!ul acelor copii care 'ntBmpin dificulti de adaptare# inclusi" colar# datorit unor procese maladi"e 'n desfurare sau datorita unor boli de lung durat. 8otui# 'n astfel de situaii# 'n constelaia procedeelor utili!ate "or trebui implicate permanent si in"estigaiile 'n plan psihologic# pedagogic si social.

2. >n ca!ul copiilor deficieni# la care dificultile de adaptare i 'n"are 'i au originea 'n tulburri ale de!"oltrii# consecuti"e unor stri maladi"e stabili!ate# pre"alenta "a aparine diagnosticului psihologic# fr a e=clude totui# in"estigaiile 'n plan medical i socio<educati". $. >n ca!ul tuturor celorlali copii# ale cror cerine educati"e speciale 'i au originea nu 'n boli i deficiente# ci 'n carene de mediu i ale sistemului educati"# pre"alent este diagnosticul pedagogic# spri;init 'nsa pe in"estigaii 'n plan psihologic# social i medical. 4. 5"aluarea situaiei sociale 'n care se afl cel in"estigat. Ca parte componenta a actului comple= de in"estigaie# diagnosticul psihologic repre!int el 'nsui un act de prima importanta# care condiionea! tratamentul# e"oluia ulterioara a subiectului si cere din partea psihologului stpBnirea perfecta a tehnicilor# o mare e=perien# o "asta cultura si multa intuiie. >n psihodiagno! se folosesc atBt metode i instrumente proprii C teste standardi!ate# aparatura psihotehnica C cBt i alte modaliti # clasice sau moderne# originale sau adaptate# ca/ obser"aia# chestionarul# anali!a produselor acti"itii# anali!a factorial.

>n psihologia romBneasc# perioada anilor 1-14 s<a caracteri!at printr<o efer"escen deosebit# conte=t 'n care a fost larg abordat i problematica psihodiagno!ei 'n general. 0in aceasta perioad datea! o serie de lucrri. 9u e=istat de asemenea si preocupri speciale care au "i!at cunoaterea si diagnosticarea copiilor cu deficiene. >n 1-14# 0umitru Ciumgeanu publica un material cu pri"ire la selecia copiilor deficieni# in care# pentru a sublinia specificul si caracterul comple= al diagno!ei la deficieni# utili!ea! termenul de diagnostic psihopedagogic. Edei "alabile si ast!i susinute de autori/ - necesitatea corelrii strBnse a datelor obinute prin anamne!a medicala# prin in"estigaii de laborator# cu datele obinute prin metodele psihologice propriu<!ise/ obser"aia# ancheta# probele e=perimentaleK - importana elucidrii implicaiilor pe care le au particularitile de!"oltrii asupra acti"itilor de 'n"areK - "aloarea formulrii unor ipote!e# de fapt a unor programe de inter"enie compensatorie. 9utorul se refera la cBte"a erori tipice# care pot aprea in procesul diagnosticului psihopedagogic/ efectul de halo# eroarea de genero!itate# forarea 'ncadrrii subiectului in"estigat intr<o anume 4

categorie terapeutic# absoluti!area "alorii unor anumite manifestri i minimali!area altora. ?n alt studiu interesant 'n legtur cu specificul psihodiagno!ei la deficieni# este publicat in 1-.1# de ctre E604 V+,-%. >n concepia sa# diagno!a la deficieni trebuie sa "i!e!e/ - diferenierea tulburrilor organice de cele funcionale 'n producerea strii de handicapK - stabilirea rolului factorilor socio<culturali si familialiK - depistarea factorilor etiologiciK - estimarea ni"elului de handicapare (psihic# sen!orial# motric) 'n raport cu gra"itatea deficienei sauIi a incapacitilor implicateK - progno!a anselor de influenare corecti" i alegerea 'n acest scop a metodologiei adec"ate. >n finalul studiului su# autorul e"idenia! cBte"a dintre cerinele care trebuie 'ndeplinite 'n desfurarea actului psihodiagnostic/ - asigurarea 'ncrederii in e=aminatorK - 'nlturarea strii de an=ietate# care se manifesta accentuat in timpul e=aminrii# mai ales la handicapaii sen!orial si de limba;K %

- asigurarea unor condiii de confort pe timpul e=aminrii si eliminarea influenelor negati"e din e=terior. 3re!int# de asemenea# interes schemele prin care autorul reliefea! intuiti" po!iia deinut de diagno!a psihologica in lanul acti"itilor de cunoatere a ele"ilor handicapai i# desigur# a tuturor ele"ilor cu C56. 3sihodiagno!a se situea!# astfel# ca "erig central# de legtura# intre diagno!a organica si diagno!a fi!iologica i acional# pe de o parte# iar# pe de alt parte# diagno!a social si progno!a# care o 'nsoesc# o continu si o 'ntregesc. >n aceasta "i!iune# diagno!a strilor de handicap C inclusi" diagno!a cerinelor educati"e speciale C repre!int un proces comple=# cu caracter unitar# dinamic si de durat# a crui finalitate const in 'nlesnirea elaborrii si aplicrii demersului terapeutic< recuperator. ( 9ne=a 2) 0up cum se tie# curentul modern al "=0$3 0%@73-+0 ?3,6%205+ 'i are originea 'n teoriile psihologice# elaborate de P. 3E9758# +.6.*>7:86RE# 25?&5N685EN# 5. *5&Q9# F9&E9 &:8L< 6Q9F:6R:QE# A8529N 6Q9F:6R:QE# 7L. &90?# E:9N9 F9N:+9CL5. 0e pe po!iia acestor teorii# psihodiagno!a se transform dintr<o acti"itate constatati"a# 'ntr<un demers in"estigati"<ameliorati". 9mintim doar 'n treact c# printre

promotorii acestei orientri 'n ara noastr# se numr @5NE9FEN QS&7S si E:9N &90?# precum i 8E@5&E? R?+C69&. Cercetrile acestuia din urm rein atenia prin faptul c au fost desfurate e=act 'n problematica pe care o de!batem. 3entru fundamentarea orientrii formati"e i asigurarea caracterului dinamic al actului psihodiagnostic# o deosebit "aloare dobBndete cunoscuta teorie psihologic cu pri"ire la !onele de!"oltrii. 6usinBnd aceast teorie# +. 6. *'gots,i consider c# 'n aprecierea ni"elului de moment i a perspecti"elor ce se 'ntre"d# trebuie a"ute 'n "edere# concomitent# dou !one ale de!"oltrii oricrui copil in"estigat< zona actual a dezvoltrii# la ni"elul cruia copilul poate aciona eficient# cu fore proprii# fr a a"ea ne"oie de a;utorul unei alte persoane/ printe# dascl# un ele" bine pregtit< i o zon proxim a dezvoltrii # la ni"elul cruia el poate aciona eficient# numai dac este a;utat i diri;at# adic dac beneficia! de spri;in din e=terior# din partea adultului# de regul a educatorului. 0esfurBndu<se 'n !ona de!"oltrii mintale actuale# 'n"area empiric (spontan# nediri;at) nu dispune de "alene formati"e deosebite# deoarece ea nu solicit copilul la un efort intelectual intens. 3entru a fi eficient 'n sens formati"# 'n"area se cere a fi 1

proiectat astfel 'ncBt s acione!e 'n !ona pro=imei de!"oltri# adic s<l solicite pe copil peste capacitile lui de 'n"are spontan. >n aceast perspecti" 'n"area are un caracter intensi"# stimulati" i urmrete nu atBt acumularea de material informati"< dar i acesta< cBt# mai ales# antrenarea capacitii reale de care dispune copilul# accelerarea de!"oltrii sale# cu alte cu"inte# transformarea continu a !onei pro=imei de!"oltri 'n !ona de!"oltrii actuale# fora motric a acestei de!"oltri accelerate gsindu<se 'n resursele interne ale 'n"rii ca factor dinami!ator# adic ale unei 'n"ri formati"e# dinamice. J5=perimentele formati"e# desfurate 'ntr<o atmosfer clinic# par s fie cele mai adec"ate probe de psihodiagno! colar# 'ntrucBt ele indic dinamica real a de!"oltrii psihice.(5mil *er!a < 1-1.) 8. Rulcsar a abordat# intr<o maniera comple=a C inclusi" sub aspectul mi;loacelor psihodiagnostice si de cunoatere dinamica C fenomenul de eec colar# de insucces la 'n"tur la ele"ii din coala obinuit. 9 fcut apel la un demers comparati"# studiind 'n paralel ele"i din coala obinuita cu re!ultate bune la 'n"tur# ele"i cu insucces colar si ele"i handicapai mintal. 9 folosit# 'ndeosebi# probele operatorii piagetiene# considerBnd ca aceste

probe au o "aloare predicti"a ridicata. >n aceasta calitate de e=perimente# probele formati"e se aplica in trei stadii/ - 137=2%2%205# in care se urmrete ni"elul actual al de!"oltrii intelectuale# inclusi" a aciunilor mintale de;a accesibile subiectului - ?3,6%205# in care se urmrete sondarea ni"elului potenial al de!"oltrii si iniierea unor acti"iti de antrenare a operaiilor mintale implicate - %"401%205# 'n care se urmrete e"aluarea prin e=erciii practice<aplicati"e a operaiilor mintale 'nsuite. ?n asemenea demers psihodiagnostic C numit formati" dup "eriga sa central se deosebete esenial de in"estigaia psihodiagnostica tradiional. 0ac aceasta din urma ar putea fi asemuit cu o imagine fotografica de moment# statica# cu posibiliti limitate de a prefigura imaginile ulterioare# psihodiagnosticul formati" poate fi asemuit cu o suit de imagini 'n micare# pe ba!a crora se poate 'ntre"edea i# mai ales# se poate influena acti" desfurarea ulterioar. >ntr<un proces de psihodiagno!a formati"# cel in"estigat este a;utat s<i depeasc dificultile# s 'n"ee operaiile urmrite 'n testare i s<i 'mbunteasc treptat performanele# 'n conformitate cu capacitile reale. 5ste e=act ceea ce ne trebuie -

pentru a face distincia dintre ade"ratul deficient i copilul cu ne"oi speciale limitate (pseudodeficieni mintal i copii cu 'ntBr!ieri 'n de!"oltare i 'n"are datorate carenelor de stimulare). 6!amos,o!i# 1--1< consider c Jpsihometria clasic# fiind centrat pe produsul intelectual este static i constatati"# ofer o e"aluare retrospecti" a ni"elului intelectual i minimali!ea! relaia dintre inteligen i 'n"are. 0impotri"# e"aluarea formati" este centrat pe procesK ca atare# ea de"ine dinamic# ofer o e"aluare a potenialului de de!"oltare cogniti" i reconsider relaia inteligen< 'n"are. 8otui autorul nu consider c metodologia psihometric tradiional ar trebui 'nlocuit total prin metodologia formati" care repre!int doar o completare deosebit de "aloroas# o 'ntregire a sistemului comple= de psihodiagno!. ?tili!area probelor de diagnostic formati" este important i necesar# mai ales# atunci cBnd testele psihometrice se do"edesc a fi nedifereniatoare. 0e e=emplu# delimitarea ca!urilor de pseudodebilitate mintal 'n !onele liminare ale deficienei mintale# cBt i 'n !onele marginale ale strii de normalitate# nu este accesibil metodologiei psihometrice clasice# dar este posibil cu a;utorul probelor de diagnostic dinamic# formati". 0epistBnd la o parte dintre copiii cu intelect de limit posibiliti mai largi ale pro=imei de!"oltri# probele de diagnostic 14

dinamic<formati" reuesc s e"idenie!e# de fapt# capaciti Jascunse# mascate ale acestora de a e"olua din ce 'n ce mai aproape de ritmurile normale ale de!"oltrii pentru "Brsta dat. 6e face astfel distincia 'ntre/ ade"ratul deficient C la care ne"oile speciale sunt multiple i profunde# putBnd fi satisfcute doar cu un mare efort i cu o cantitate mare de a;utor personali!atK i copilul cu ne"oi speciale limitate C care folosete cu uurin a;utorul ce i se acord i face progrese "i!ibile 'ntr<o acti"itate de 'n"are mediat. 0iagnosticul formati" are astfel o dubl calitate/ este diferenial i stimulati". >n diagnosticul formati" o mare importan o are implicarea Jmediatorului (printe# educator# 'n"tor). METODELE PSIHOPEDAGOGIEI SPECIALE# 'n funcie de specificul limitelor fiecrei categorii de deficiene# se folosesc 'n acti"itatea psihodiagnostic/ o handicapul de au!< probe non"erbaleK o handicapul de "!< probe "erbaleK o handicapul combinate. TIPURI DE METODE/ a. :bser"aia 11 motor i comportamental <

b. 5=perimentul/ natural i de laborator c. 8estele/ "erbale i non"erbale d. Con"ersaia e. 9nali!a produselor acti"itii f. 9namne!a C studiul de ca!. >n acti"itatea de psihodiagnostic formati" se urmrete atBt aspectul cantitati" (indici de 'ntBr!iere)# cBt i cel calitati" (de!echilibru# di!armonii)# cBt i specificitatea (re!ultat din sinte!ele primelor dou)# dar mai ales perspecti"a# pre"i!iunea e"oluiei sub influena inter"eniei organi!ate# adic a modelrii personalitii 'n acti"itatea de ;oc# de 'n"are i munc. 0iagnosticul ba!at pe orientarea formati" se profilea!# 'ndeosebi# ca diagnostic diferenial i urmrete constatarea capacitilor compensatorii i ni"elul potenial al de!"oltrii mintale a subiectului 'n cau!. 3articularitile diagnosticului constau 'n raportarea permanent a deficienelor constatate la eficiena metodelor pedagogice sau eficiena 'ntregului sistem comple= de inter"enie modelatoare. ( 7h. &adu# 2442) Cu a;utor suplimentar nu toi copii e"oluea! la fel ceea ce duce la ritmuri diferite de ameliorare a performanelor care sunt considerate de ctre @. Qorgo (1-1 ) Jun indice mai "alid al capacitilor intelectuale decBt performanele reali!ate la o singur 12

'ncercare de unde re!ult necesitatea elaborrii unor Je=perimente de 'n"are sau a unor probe formati"e. E. &adu (1-1 ) afirm c metodele formati"e de diagnostic se ba!ea! 'n prima fa! pe o e=aminare cu caracter consultati"# cBnd are loc aplicarea tradiional a diferitelor probe i 'n fa!a ulterioar# 'n care Jtestarea continu oferindu<se pentru probele nere!ol"ate elemente de spri;in 'ntr<o anumit gradaie pentru a sonda capacitile latente# blocate# e"entual de starea de tensiune sau alte condiii. 9cestea "i!ea! mecanismele interne de achi!iie# graie crora subiectul este 'n msur s beneficie!e de 'n"are. 7h. &adu consider c Je"idenierea raportului dintre acti"itatea de 'n"are i acumulrile 'n planul de!"oltrii este unui din indicii calitati"i ai diagnosticului diferenial. >n raport cu obiecti"ul urmrit i cu maniera de folosire# orice prob de psihodiagnostic poate fi sau poate de"eni prob formati". 8. Rulcsar pune 'n e"iden legtura dintre psihodiagnostic i inter"enie (educati" C terapeutic) 'n sensul c JCunoatem mai bine ele"ii educBndu<i i educBndu<i 'i cunoatem mai bine . En"estigaiile 'n psihodiagnostic formati" urmresc nu numai e"idenierea ni"elului actual al de!"oltrii (diagnostic de stare) C ni"el e=plicat de cau!ele i e"oluia sa de<a lungul etapelor parcurse (diagnostic genetic sau etiologic) C ci 'i propune s anticipe!e# 'ntr< 1$

o manier acti"# dinamica de!"oltrii ulterioare# sub influena 'n"rii# adic progno!a pro=imei de!"oltri. 3rin maniera formati" de a aborda instrumentele de in"estigaie# actul psihodiagnostic se 'ntregete deoarece el abordea! pre!entul C starea actual a subiectului C nu doar prin prisma trecutului# adic a istoriei de"enirii sale# ci i 'n perspecti"a "iitorului# adic a pre"i!iunii e"oluiei 'n etapa urmtoare. 0ar nu o e"oluie spontan# integratoare# ci o e"oluie diri;at 'n i prin acti"itatea de 'n"are# spre "alorificarea optim a potenialelor indi"iduale la subiectul in"estigat. E2%"+ %4+ +5%4!#,00 0%@73=201+/ 1. 5tapa de stabilire a diagnosticului iniial/ de timpuriuK de scurt duratK depistare/ 'n familie# de ctre educatorK diagnosticare la C56K 2. $. 5tapa e"alurii periodice (etap fundamentat cu orientarea formati"<terapeutice)K 5tapa e"alurii finale ('n "ederea :63). M0B43%1+ /0 07=2,!6+72+ + 137=+67%,+ % 07?3,6%>0+0/ a. Caiet de obser"aiiK 14

b. 2ia

psihopedagogic

indi"iduali!atK

(ane=a $) c. Caracteri!rile de etap. Enteresul tot mai accentuat manifestat 'n rBndul specialitilor pentru studiul condiiilor umane i a acti"itilor ludice permite surprinderea unor particulariti ale personalitii care pot fi mascate 'n alte 'mpre;urri. :rice manifestare sau act comportamental este re!ultatul a dou elemente (5. *er!a)/ < 9 naturii persoanei care acionea! sau reacionea! (factori subiecti"i). < 9 naturii situaiei 'n care se afl subiectul (factori obiecti"i). 0iagno!a psihic are "aloare relati" deoarece subiectul cu di!abiliti pre!int "ariaii notabile de la o perioad la alta# de la o "Brst la alta# ca urmare atBt a acumulrilor prin programele recuperatorii cBt i o de!"oltare a funciei compensatorii ce se modific 'n permanen sub influenele educaiei i acti"iti. &ecuperarea i compensarea au urmtoarele caracteristici/ deosebit de acti"e pe toate palierele de!"oltrii la handicapaii sen!oriali (de "! i au!)# psihomotori i de limba;K dar e=ist perioade de stagnare i oscilaii la handicapaii de intelectK

1%

la aceasta se adaug i posibilitile reduse de delimitare# 'n toate situaiile# a !onelor normale de cele deteriorate sau 'n curs de e"oluie ine"itabil spre handicapare. 0at fiind faptul c# din punct de "edere anatomo<fi!iologic# apar modificri mai frec"ente la handicapai fa de normali# manifestrile psihice (comportamentale) ce se iau 'n consideraie 'n psihodiagno! au un caracter discontinuu i dificil de e"aluat. 3entru a spori gradul de 'ncredere 'n "aloarea psihodiagno!ei# e=aminarea<ree=aminarea se efectuea! la un inter"al de timp care trebuie apreciat 'n raport de/ capacitatea care se msoarK ritmul achi!iiilor subiectuluiK cantitatea<calitatea procesului 'n care este implicat subiectul pe linie reformati" i formati" la un moment dat. 5=ist riscul ca retestarea la un inter"al de timp mai scurt s pre!inte pericolul ca subiectul s<i reaminteasc rspunsurile date 'n fa!a de testare i atunci nu ar mai constitui dou testri "alabile# iar dac inter"alul este prea lung funcia msurat se modific atBt de mult prin de!"oltare 'ncBt se a;unge la o nou e"aluare comportamental (Fariana &oca# 1-1 ). : asemenea situaie este "i!ibil la handicapaii de limba;# la cei sen!oriali i motorii# dar

este limitat la deficieni de intelect deoarece memoria este deficitar i achi!iia 'n de!"oltare este lent. 3entru urmrirea ni"elului de de!"oltare psihic i a modificrilor comportamentale ba!ate pe 'n"are se impune ree=aminarea periodic la inter"ale de timp ce"a mai lungi care pre!int semnificaia preci!rii noului TE i emiterea unor ;udeci de "aloare i predicie asupra subiectului# care trebuie i ea re"i!uit periodic. Ca atare/ funcia de predicie ce transpare 'nc din aciunea de psihodiagno! este limitat 'n timp 'n psihopedagogie special # fapt ce presupune trecerea periodic printr<o astfel de e=aminare. Condiiile care trebuie 'ndeplinite pentru efectuarea unei psihodiagno!e "alide 'n psihopedagogia special sunt urmtoarele/ 1. 2. $. 4. %. 0iferenierea tulburrilor organice de cele funcionale 'n producerea handicapuluiK 6tabilirea rolului factorilor socio<culturali i familialiK 0epistarea factorilor etiologiciK 5stimarea ni"elului de handicapare (psihic# sen!orial# motorie)K 5"aluarea progno!ei ca i a anselor mai bune de influenare corecti" prin stabilirea unui tip specific de metodologie compensator < recuperatorie. 11

3rogno!a se refer la de!"oltarea probabil a ca!ului i este cu atBt mai "alid cu cBt este mai corect diagnosticul diferenial i etiologic. >n psihopedagogie special probele (testele) care se folosesc cu scopul de diagno! psihic pot fi 'ntrebuinate cu re!ultate semnificati"e i 'n cercetare i 'n procesul de 'n"are< de!"oltare a unor cunotine# deprinderi# aptitudini. >n acest din urm ca! subiectul handicapat este foarte recepti" dac probele respecti"e au o component ludic sau dac sunt aplicate sub forma unor ;ocuri (cuburile Rohs# imagini cu lacune# completarea de fra!e neterminate# e=primarea preferinei pentru o anumit culoare dintr< un numr dat). 3entru efectuarea unei psihodiagno!e riguroase i alturarea unui program recuperatoriu eficient# dosarul trebuie s mai cuprind date obinute prin anamne!# chestionar# obser"aie# etc. >n ansamblu# de!"oltarea personaliti i manifestarea comportamental se efectuea! 'n conformitate cu anumii patterni personali specifici. 9cetia difer 'ntre indi"i!i ceea ce 'nseamn c i capacitatea de achi!iie este diferit ca i elaborarea sau reelaborarea de rspunsuri la di"erse 'mpre;urri ale mediului. 3sihodiagnosticul trebuie s pun 'n e"iden diferenele specifice ale persoanei testate# calitile prin care se remarc 'n raport cu ceilali indi"i!i de aceeai "Brst sau de "Brste diferite. 1.

3entru psihopedagogia speciala# triada prin care se construiete competena psihodiagnosticianului este dat de triada testareevaluare- diagnosticare. 0e aici predicia care se impune a fi efectuat de acelai specialist din mai multe domenii de competen i practici de organi!are a procesului instructi"<educati" 'n "ederea recuperrii persoanelor cu di!abiliti. Fodificarea periodic a progno!ei se impune nu numai datorit achi!iiilor din planul informati"<formati" al subiectului handicapat# dar i faptului c nu poate fi luat 'n considerare Jo stabilitate absolut nici o instabilitate absolut a TE care sufer fluctuaii 'n funcie de o serie de factori anali!ai de specialiti de psihodiagnostic 'n repetate rBnduri. &. Qa!!o arat c fidelitatea unui TE tinde s "arie!e in"ers proporional cu mrimea sa C ea este mai bun pentru TE inferiori lui 14 i mai slab pentru TE superiori lui 1$4. 3entru diagnosticul indi"idual se impune o mare pruden factorilor aleatori care tind s se anule!e la scara grupei i pot influena TE indi"idual 'n sensul unei diminuri Cde aceea este considerat ca un re!ultat mai slab i mai puin sigur decBt unul bun. 0ac admitem instabilitatea TE pentru subiecii cu di!abiliti 'n general i# 'n special pentru cei de intelect i sen!oriali# instabilitatea este mai mare 'n unele sectoare ale de!"oltrii psihice fa de altele. 6 ne gBndim la "ariaiile trsturilor emoional< afecti"e i 1-

moti"aional< "oliionale care 'i pun amprenta pe structurile personaliti indi"idului# la care se adaug e"oluia sau in"oluia somatic care lrgete aria dispersiilor pe toate palierele de!"oltrii psihice. 3entru deficienii care se afl sub "Brsta mental de ani sau cei care depesc "Brsta mental de 12 ani fluctuaiile sunt mai accentuate pe toate laturile de!"oltrii psihismului i ca atare progno!a este semnificati" probabilistic# ceea ce se datorea! dificultilor de testare < e"aluare a diferitelor 'nsuiri psihice pentru deficienii sub "Brsta mental de ani i a schimbrilor relati" rapide pentru cei care depesc "Brsta mental de 12 ani ca urmare a influenelor factorilor 'ncon;urtori. 3articularitile acti"itilor recuperatorii imprim o anumit specificitate actului psihodiagnostic i mai cu seam celui pronostic 'n psihopedagogia speciala. +a aceasta se adaug labilitatea influenelor educati"e care dau un caracter aleatoriu de!"oltrii# mai e"ident la deficienii cu deficiene asociate sau la cei cu deficiene profunde. 3aradigmele psihopedagogiei speciale se e=prim printre altele i 'n raionamente care permit considerarea deficientului printr<un proces 'n care acionea!/ pe de o parte# factorii de de!"oltare specifici "Brstei i raportabile la reperele psihogenetice generaleK i .4

pe de alt parte# factorii compensatori naturali i dobBndii prin procesele recuperatorii pBn la un anumit moment. 9tBt factorii din prima categorie cBt i cei din a doua categorie trebuie raportai la reperele utili!ate 'n psihopedagogia special i ramurile ei prin considerarea faptului c personalitatea deficientului poate fi accentuat po!iti" sau negati". 9stfel# formarea deficientului pentru "ia deschide perspecti"e pentru e"oluie i imprim un caracter permanent acti"itii recuperatorii prin depirea stadiului aciunii i trecerea 'n cel de transformare. 9semenea transformri se "or desfura atBt pe "ertical cBt i pe ori!ontal pentru a putea "alorifica la ma=imum caracteristicile handicapatului i posibilitile lui compensatorii. 0e aici ideea c subiectul nu numai c trebuie implicat 'n aciune# dar i introdus 'n structura ei ca o condiie a 'ncrcrii de tensiune psihic. >n ca!ul 'n care influenele de mediu i educaie sunt corelate i organi!ate# se reali!ea! un echilibru pe ba!a interiori!rii i acumulri de comportamente po!iti"e comple=e i constructi"e. >n acest conte=t# progno!a operea! 'n "ederea indi"iduali!rii acti"itilor de recuperare. 3e ba!a psihodiagno!ei i progno!ei de scurt durat ('ntre care e=ist diferene) se constituie programe recuperativ -

.1

compensatorii i se adopt o metodologie adec"at procesului instructiv educativ - terapeutic. 3rogno!a de scurt durat implic 'n continuare stabilirea rolului factorilor in"ocai mai sus pe linia cea mai sensibil a de!"oltrii psihice. 3rogno!a de scurt durat se refer la primele 14<12 luni (la copiii fr deficiene o astfel de progno! se face pentru o perioad de peste un an i ;umtate). 5stimaia se nuanea! 'n funcie de caracterul fa"ori!ant sau lipsa acestuia din mediul general de de!"oltare. &eperele compensatorii de care dispune subiectul constituie punctul central i forte al progno!ei de scurt durat. 3rogno!a de lung durat implic organi!area treptat a statutelor i rolurilor sociale posibile de atins pentru fiecare handicapat. >ntre cele dou tipuri de progno! e=ist o strBns legtur i nu trebuie concepute separat nici teoretic i cu atBt mai mult practic. Cele dou forme de progno! constituie 'mpreun pri componente ale tratrii i recuperrii indi"iduale. 3e aceast direcie# ramurile psihopedagogiei speciale 'i "or accentua caracteristicile aplicati"e i 'i "or spori eficiena prin punerea 'n centrul ateniei a inter"eniilor (instructi" < educati"e sau .2

psihoterapeutice)

care

urmresc

modificarea

structurilor

comportamentale i a substructurilor psihice care le energi!ea!. Enter"eniile menionate "or ine seama de capacitatea organismului de a rspunde unor cerine# capacitate deosebit de acti". 9ceast capacitate se ba!ea! pe recuperare. &ecuperarea este natural atunci cBnd acionea! prin

subsistemul funciei psihice aflat 'n stare critic i de compensaie sau suplean cBnd funciile tulburate sunt preluate de alte segmente ale sistemului psihic (compensaie I recuperare intersistemic). Cu toat plasticitatea i intensitatea sistemului ner"os care 'ntreine fenomenele recuperatorii# nu este facilitat# 'n toate categoriile de handicap# aciunea educaiei# ea de"ine totui eficient prin organi!area 'ntregii acti"iti de la simplu la comple= i prin amplificarea e"enimentelor cu semnificaie po!iti" (compensaie I recuperare intrasistemic). 9a cum preci!ea! 5. *er!a (1-.%) 'n studiul su JFetodologia recuperrii 'n defectologie # prin recuperare se urmrete# pe de o parte# s se "alorifice la ma=imum posibilitile indi"idului handicapat# iar pe de alt parte# funciile psiho<fi!ice neafectate trebuie astfel antrenate 'ncBt s poat suplini acti"itatea funciilor .$

deficiente pentru a se a;unge la formarea unor abiliti ce 'i permit persoanei o integrare acti"<eficient 'n "iaa profesional i social. >n final# trebuie s duc la a;ustri i transformri care# prin continue acumulri i adaptri s determine comportamente ce asigur o e=isten profesional i social cu potenarea progresului pe linia personalitii.

2. SPECI*ICUL INTERVENIEI EDUCATIV 9 TERAPEUTICE (TIPURI DE RECUPERARE(D $EC-PE$#$E# P$&+ *+ (,#$E ine de dou aspecte foarte importante/ a. acti"itatea de recuperare prin intermediul 'n"rii s 'nceap 'nc de la "Brsta precolar sub form relati" organi!at# dar adaptat la specificul particularitilor psihoindi"idualeK b. dac la deficienii de limba;# de "edere i motorii# recuperarea se poate efectua printr<o 'n"are predominant intelectual# la deficienii de intelect "a fi predominant afecti" i moti"aional# iar la cei de au! recuperarea de"ine mai eficient prin combinarea formelor menionate mai sus cu accent pe o latur sau .4

alta 'n raport de caracteristicile grupului. +a acestea se adaug cele dou forme de 'n"are/ 'n"area moral i 'n"area motric# care "or fi aplicare la toate categoriile de deficieni ca o condiie fundamental pentru recuperare. $EC-PE$#$E# P$&+ P%&'!"E$#P&E poate fi considerat ca o metod ce contribuie la recuperarea psihic i psihosocial a handicapailor de limba;# motor# sen!oriali i chiar 'n deficiena de intelect uoar sau medieK ea nu 'nltur handicapul ca atare# dar se face spiritual# fortific personalitatea# 'nltur an=ietatea i i!olarea# creea! moti"aii i acti"ea! pulsiunile indi"idului 'n procesul recuperatoriu. $EC-PE$#$E# P$&+ "E$#P&# !C-P#,&!+#L( este

reali!at prin mai multe feluri de terapii cele mai semnificati"e pentru handicapai fiind ludoterapia# meloterapie# terapia prin dans i ergoterapia. 6e pot aprecia efectele optime ale recuperrii atunci cBnd subiecii handicapai 'i de!"olt o serie de caliti fi!ice i psihice care 'i fac api s a;ung la/ 1. : oarecare anatomie personalK 2. 5=ercitarea unei ocupaii sau profesiiK .%

$. 2ormarea unor comportamente adec"ate la situaie# ceea ce 'i permite integrarea socialK 4. Capacitatea de a comunica prin limba; oral sau scris printr<o continu 'nelegere a lumii 'ncon;urtoare i a relaiilor cu ceilaliK %. 2ormarea unor interese cBt mai di"erseK . 2ormarea simului de responsabilitate i de autoconducereK 1. 2ormarea capacitii de a aprecia i de a pre"edea situaiile "iitoareK .. >nsuirea abilitilor locomotorii i a de=teritilor manuale. 6trategiile progno!ei de lung durat operea! la copiii handicapai (ca de altfel i la cei normali) cu re!er"e de aptitudini i cu nucleari!area de interese 'n ;urul acestora. 6trategiile progno!ei de lung durat se obiecti"ea! 'n datele generale incluse 'n procesele de recuperare i 'n programele speciale suplimentare ale acestora i constituie schema 'n care se 'nscrie comple=ul de factori i condiii ce pot face ca recuperarea s fie cBt mai eficient. 3entru aceasta trebuie s se in seama C pe parcursul demersului

recuperati" C de efectele directe i secundare ale ameliorrii obinute 'n timp. Ca stare se pot efectua numeroase scheme de astfel de progno!e# fie indi"iduali!ate la ca!uri particulare# fie generale cu "aloare pentru o categorie de handicapai sau pentru toate tipurile de deficiene. Ai unele i altele implic procese de raionali!are# 'n abordarea ca!urilor de deficieni# a strategiilor de aciuni recuperatorii care asimilea! atBt efectele de progres 'n de!"oltarea psihic cBt i pe cele de recuperare compensatorie (efecte secundare i teriale). :rgani!area acti"itii de"ine operati" prin adaptarea urmtoarei strategii# ca schem general de aciune/ S1$+6% @+7+,%4# + %1>0!7+ "+72,! 3,@%70-%,+% %120502#>043, 2+,%"+!201+ #cti1it2i ludice 3 acti1it2i de n12are 7 acti1it2i terapeutice de compensare 7 acti1it2i de pre3pro@esionali4are 7 acti1it2i de pro@esionali4are 3 acti1it2i de integrare socio3pro@esional2 7 #D#P"#$E ;recuperare< .1

9ceast schem se constituie ca o metodologie educaional ce pornete de la cunoaterea caracteristicilor psihoindi"iduale ba!ate pe aplicarea unor probe (de e"aluare a personalitii i posibilitilor intelectuale) i s a;ung la demersuri 'n care eficiena i economicitatea s fie implicate nemi;locit 'n procesul acti"itii recuperati" < integrati"e a deficienilor. >n reali!area progno!ei trebuie s se in seama c prin educaie se a;unge la un anumit stadiu de organi!are a personalitii handicapatului. 6trategiile respecti"e consider aceast organi!are a personalitii ca un factor de perspecti" 'n e"oluia indi"idului la care trebuie adugate noi "alene prin considerarea relaiei dintre intern<e=tern# pe de o parte# i o relaie dintre educaie ca aciune i educaie ca transformare# pe de alt parte. 3rogno!a trebuie s cree!e posibilitatea ca handicapatul s depeasc pre!entul i s fie proiectat 'n "iitor. : asemenea proiecie de"ine operant prin oferirea de modele po!iti"e de "ia# prin crearea de meninerea confortului psihic. .. scopuri clare cu pri"ire la acti"itate# a moti"aiei tonifiante# a organi!rii intereselor i

36EL:0E97N:Q9 'n psihopedagogia special este o etap intermediar 'ntre diagno4a organic2 ;cBnd prin teste clinice se pune 'n e"iden deficitul primar< diagno4a @uncionale ;metodele clinice "or rele"a insuficienele funcional< fi!iologice ale unor organe sau a 'ntregului organism< diagno4a social2 ;ce e"aluea! prin metode psihopedagogice capacitile handicapatului de a rspunde la cerinele mediului 'ncon;urtor# de a adopta atitudini corespun!toare i de a participa la "iaa colecti"< i progno4a. DIAGNOZA ORGANIC DIAGNOZA *UNCIONAL *IZIOLOGIC I ACIONAL PSIHODIAGNOZA DIAGNOZA SOCIAL PROGNOZA

.-

0E97N:Q9 36ELECU are o independen mai mare de"enind 'n acelai timp elementul fundamental pe ba!a cruia se reali!ea! 0E97N:Q9 6:CE9+U i 3&:7N:Q9. 05:N8:+:7E9 'n actul psihodiagnostic trebuie s in seama de o serie de condiii dintre care deosebit de important este 96E7?&9&59 >NC&505&EE 6?@E5CVE+:& >N 5M9FEN98:&. 9ceast condiie asigur colaborarea subiecilor i 'nlturarea strii de an=ietate care este deosebit de accentuat la handicapaii sen!oriali i de limba;. 3entru handicapaii de intelect o importan mai mare o are succesul sau insuccesul care determin o atitudine po!iti" sau negati" fa de sarcin modificBnd performana 'n raport cu dispo!iia subiectului. +9@E+E89859 36EL:925C8E*U a deficienilor influenea! comportamentul lor 'n faa sarcini fapt care necesit 'nlturarea oricrei influene e=terioare care poate distrage atenia subiectului i crearea de ctre psihodiagnostician a unei stri de confort. &e!ultatele obinute 'n urma e=aminrii "or fi corelate cu elementele surprinse prin anali!a acti"itii subiectului pentru a cpta con"ingerea fi=rii unei diagno!e psihice complete i a -4

progno!ei care s "alorifice 'n primul rBnd nsuirile de@initorii ale componentelor 1iitoare. >n defectologie este esenial raportarea datelor obinute pe ba!a probelor aplicate la condiia adaptrii subiectului la mediul 'ncon;urtor. #daptarea sau neadaptarea este nu numai un indiciu al diferenieri normalului de deficient dar i un parametru 'n aprecierea e@icienei programelor recuperatorii organi4ate. 9tBt diagnosticul dar mai ales inter"enia trebuie s aib 'n "edere 'ntregul sistem al personalitii. 6copul final fiind coechiliErarea personalit2ii handicapatului i integrarea lui social2. Chiar dac inter"enia este 'ndreptat spre unele arii ale de!"oltrii specifice# trebuie s msurm modificrile i asupra altora i a 'ntregului sistem al personalitii pentru a nu a;unge la de!"oltarea unei personaliti di!armonice.

-1

CAPITOLUL IV
DETERMINRI ;N RELAIA COMUNICARE 9 PERSONALITATE : COMPORTAMENT LA PERSOANELE CU DIZABILITI
( !"# E. V+,-%& 1''8( 3sihologia contemporan a demonstrat unitatea dialectic dintre limba; i gBndire# argumentBnd# 'n acelai timp# posibilitatea de"ansrii uneia 'n raport cu cealalt (i cu alte aspecte ale sistemului psihic)# de"ansare care nu tulbur echilibrul de!"oltrii lor armonioase. 9"ansul ce se poate 'nregistra la ni"elul gBndirii influenea! po!iti" e"oluia ulterioar a limba;ului aa cum i o de!"oltare mai pregnant pe linia comunicrii stimulea!# 'n ansamblu# procesul ideaiei. :rice manifestare comportamental 'nseamn i comunicare# iar odat ce se e=prim o oarecare conduit# ea 'i e=ercit forele asupra structurii personalitii. ?nitatea comple= ce se stabilete 'ntre diferitele forme comportamentale i 'nsuirile dominante ale persoanei# determin -2

structurarea unor tipologii ale personalitii handicapate pe fondul elaborrii i di"ersificrii formelor comunicaionale. (5. *er!a). 5=ist deci# pe de o parte# o relaie nemi;locit 'ntre formele comunicaionale i cele comportamentale# i pe de alta parte# 'ntre formele comunicaionale i tipologia personalitii# relaie ce se poate e=prima prin/ Schema dimensiunii personalitii la handicapai figura !"# precum i Schema $loc a relaiei dintre personalitate# comunicare# comportament figura %". >n conte=tul unitii dintre comunicare<personalitate< comportament un rol de dinami!are i orientare 'l are cu siguran Nucleul 5reditar al 5nergiei 3sihice (N553) re!ultat din structurile 'nnscute ale indi"idului. 9cest nucleu facilitea!# atBt la normali cBt i la handicapai# instalarea unor 'nsuiri specifice ale personalitii cu tipologii adec"ate care transpar 'n forme comportamentale di"ersificate. N553 iradia! prin tipologia personalitii i prin comportamentul indi"idului determinBnd# pe de o parte# formele comunicaionale# iar pe de alt parte# fora i direcia comunicrii. 9stfel# 'n tipologia personalitii se regsesc cele dou perechi de tipuri de personalitate/ personalitate matur C imaturK personalitate armonic < di!armonic# 'n funcie de echilibrul afecti" i moti"aional# dar i de comunicare# comportament# trebuine i alte laturi ale personalitii. 9cest ni"el -$

concentric cuprinde principalele caracteristici duale# structurile dominante ale personalitii# 'n numr de !ece perechi (feminitate < masculinitateK e=tra"ersie < intra"ersieK egoism < altruismK coeren < incoeren# etc.) ce acionea! 'n sens contrar# anulBndu<se de cele mai multe ori una pe alta# dBnd astfel natere la o tipologie difereniat a personalitii.

-4

-%

9ceast tipologie a personalitii se reflect 'n forme comportamentale specifice# care se reduc 'n practica de lucru de fiecare !i cu handicapatii# la cinci comportamente fundamentale ce le 'nglobea!a pe toate celelalte/ comportamentul afecti"# psihomotor# ludic# "erbal i cogniti". 3e ba!a acestor elemente constituti"e ale personalitii i comportamentului se di"ersifica i cele patru forme comunicaionale/ "erbal# gestual# actional i comportamental. 6e obser" c ultimul ni"el concentric conine tipurile de comunicare# aceasta pentru c orice comportament comunic ce"a (o ne"oie# o stare# etc) i de asemeni comunicarea nu e altce"a decBt o transpunere 'n afar a ceea ce e specific 'n interior (N553# personalitate). +a persoana normal comunicarea "erbal (oral i scris) este dominant 'n raport cu alte forme de comunicare. >n ca!ul persoanelor cu handicap domin o form sau alta de comunicare/ "erbal# gestual# acional# comportamental# depin!Bnd de forma i gra"itatea handicapului. Centrarea subiectului pe o anumit form de comunicare are efecte po!iti"e sau negati"e asupra trsturilor dominante ale personalitii i# 'n final# e=primarea printr<o modalitate comportamental specific. &eiese de aici caracterul dinamic i comple= al relaiei dintre comunicare# personalitate# comportament. -1

8ipologia general.

personalitii

indi"idului

'i

pune

amprenta

pe

funcionalitatea comunicrii 'n special i al comportamentului 'n

>n figura 2 < 0imensiunea personalitii la handicapai < se obser" cum acelai N553 despre care s<a amintit# emerge 'n toate sferele personalitii/ sfera comportamental# comunicational# afecti"<moti"ational i a trebuinelor. 0e la acest ni"el se a;unge la cele dou perechi de tipuri de personalitate/ maturIimatur# armonioasIdi!armonic. :rientarea sgeilor din schem sugerea! strBns legatur 'ntre toate elementeleK fiecare este 'n legtur (direct sau indirect) cu celelalte. 0e aici unitatea 'ntre comunicare# comportament i personalitate# atBt 'n ca!ul persoanelor normale cBt i 'n ca!ul celor handicapate. 9pare tot 'n aceast schem i alt un alt element/ N9 < ni"el de aspiraie# cel care acti"ea! energic organismul# 'l mobili!ea! la aciune. 5ste "orba i de feed<bac,<ul 'ntre N9 i sferele implicate. 5=ist efecte din partea formelor comunicaionale asupra comportamentelor i structurilor de personalitate. : dat manifestat o form sau alta de comunicare# subiectul sufer modificri importante# trind momente de satisfacie sau insatisfacie 'n legatur cu reali!area scopului propus i cu efectele ce le produce asupra interlocutorului. &euitele -.

sau eecurile repetate 'i pun pecetea asupra tririlor emoionale i dau o anumit coloratur "ieii interioare# determinBnd stabili!area unor elemente i fragili!area altora. >ntre formele de comunicare e=ist unitate# cci subiectul se folosete# 'ntr<un fel sau altul# de toate# dar una dintre ele este dominant. 0ominana unei forme de comunicare sau alta este dat de structurile interne ale subiectului# de energia psihic# de potenialul psihic ce 'l caracteri!ea!# de conte=tul obiecti" 'n care se desfoar interrelaionarea umana. 2orma i gra"itatea handicapului influenea!# 'n egal msur# tipul de comunicare asupra creia se centrea! subiectul. 0in punct de "edere funcional# comunicarea este unitar i intrinsec structurilor interioare. 0in punct de "edere didactic# comunicarea se subdi"ide 'n patru categorii principale/ "erbal# gestual# acional i comportamental. >ntre cele patru tipuri de comunicare e=ista o interdependen i 'n funcie de forma i gra"itatea handicapului una din ele este dominant.

--

Comunicarea "erbal (oral i scris) este principala form de comunicare pentru omul normal i permite cel mai adec"at e=primarea strilor interioare proprii# a gBndurilor# ideilor# a sentimentelor i emoiilor# a atitudinilor i intereselor# a moti"aiei i trebuinelor# a modului de a fi i a aciona i totodat i 'nelegerea altora. >n cadrul comunicrii prin limba;# e=presia i impresia se reali!ea! pe ba!a unui te=t# conte=t i subte=t care permit interlocutorilor un schimb direct legat de informaii e=puse i sub'nelese ori re!ultate din caracterul situaional 'n care se desfoar comunicarea. >n interrelaionare capt importan statutul i rolul social pe care<l ocup subiectul 'n cadrul grupului# la care se adaug un anumit coeficient de subiecti"i!are re!ultat din specificul personalitii sale. >n felul acesta se creea! o anumit distan psihologic 'ntre interlocutori# distan ce este cu atBt mai mare cu cBt diferenele dintre acetia sunt mai pregnante i este perceput 'n egal msur de ei# dac sunt normali din punct de "edere psihofi!ic. 0istana psihologic se diminuea! pBn la tergerea ei total 'n condiii cBnd comunicarea se desfoar 'ntre handicapai i este dependent de gra"itatea i tipul deficientei# iar dac la comunicare 144

particip alturi de handicapai i subieci normali# distana psihologic se amplific pentru cei din urm i rmBne relati" necontienti!at de primii. 2orma i gra"itatea deficienei produce o perturbare la ni"elul funciilor de recepie i de e=presie a comunicrii "erbale. *aloarea instrumental a limba;ului scade# aspectele semantice ale comunicrii se reduc 'n fa"oarea celor pragmatice. Comunicarea "erbal la handicapai este labil# cu momente de stagnare i cu de!"oltri progresi"e# lente# fapt ce se corelea! cu 'nsuirile dominante de personalitate prin e=ercitarea unor interinfluene reciproce ca apoi s se e"idenie!e 'n comportamente globale ce au tendina de a se obiecti"i!a 'ntr<o form specific pentru fiecare subiect 'n funcie de condiia de ansamblu la ni"elul 'ntregului psihism. >n ca!ul subiecilor normali comunicarea se reali!ea! punBndu< se accent pe latura semantic fapt ce denot o funcionalitate superioar a operaiilor ideati"e i un control riguros al contiinei. >n ca!ul subiecilor cu deficiene# tinde s domine latura pragmatic# posibilitile intelecti"e sau de e=primare fiind diminuate.

141

+imitarea i fragilitatea calitii i cantitii semantice i pragmatice a informaiilor ce este caracteristic handicapailor# i mai ales celor de intelect# frBnea! de!"oltarea operaiilor mentale i progresul 'n manifestarea comportamentelor. 9stfel c nu e=ist un autocontrol riguros pe linia limba;ului e=presi" i nici un set prea comple= al 'n"rii (receptrii) limba;ului# ceea ce imprim o anumit fragilitate comunicrii cu influene asupra personalitii i comportamentelor globale. Cu cBt deficiena este mai gra" cu atBt comunicarea "erbal pierde 'n coninut# de"ine srac i anost# lipsit de coeren i de fora mesa;ului. Comunicarea este 'nsoit de gestic i pantomimic e=acerbate# de!agreabile i relati" neadec"ate la coninut. N. Choms,W face distincie 'ntre competena ling"istic ('nelegerea) i performana ling"istic (e=primarea) i remarc faptul c la handicapai competena are o funcionalitate limitat i determinat de condiiile situati"e 'n care se desfoar comunicarea# performana fiind i mai deficitar. &itmul# intonaia i# 'n primul rBnd# timbrul "orbirii e=prim coninutul temperamental al "orbitorului# dar i mai repre!entati"e sunt aceste caracteristici pentru unele trsturi dominante ale personalitii/ intro"ersie C e=tra"ersie# agresi"itate C timiditate# euforie C depresie# coerenC incoeren# masculinitate C feminitate. 142

9ceste trsturi sunt mai e"idente 'n comunicarea scris cci au un anumit ni"el al presiunii instrumentului de scris# forma# orientarea i 'nclinarea grafemelor# fermitatea 'nchiderii buclelor i legarea acestora etc e=prim o stare temporar sau stabil a persoanei care se concreti!ea! 'n forme specifice de comportament. 9stfel# prin cunoaterea comunicrii "erbale a;ungem s ne formm o imagine# relati" complet# asupra trsturilor dominante ale persoanei i a comportamentelor sale stabile# aa cum decelBnd strile comportamentale i structurale ale subiectului putem aprecia forma comunicrii sub toate aspectele sale "alorice. Landicapurile de limba;# 'ncepBnd cu cele mai simple# cum sunt dislaliile# pro"oac# odat cu 'naintarea 'n "Brsta# de!organi!area personalitii i de!ordini comportamentale. 5fectele negati"e se manifest de la reineri 'n "orbire# inhibiie 'n acti"itate# bloca;e psihice# i pot determina chiar de!organi!area constituirii 'nsuirilor personalitii. CBnd handicapurile de limba; sunt mai gra"e i mai e=tinse# efectele negati"e sunt mai mari# ceea ce duce la o accentuare a tulburrilor de personalitate. 0ac copiii precolari i colari mici acord mai puin importan handicapurilor de "orbire# colarii mari# puberii# adolescenii i persoanele adulte fac uneori din acestea ade"rate drame. 5i nu ineleg c frmBntrile 'n care se 14$

!bat nu contribuie la 'nlturarea handicapului# ci dimpotri"# 'l accentuea!. +a ma;oritatea handicapailor# aceste frmBntri i comportamente aberante se e=tind de la relaiile cu familia# cu rudele# prietenii# la colecti"ul din care face parte# intrBnd adeseori 'n conflict# a"Bnd impresia c este ne'neles de acesta. 9tunci cBnd handicapurile de limba; sunt consecuti"e altor deficiene# cum sunt cele sen!oriale sau fi!ice# tulburrile personalitii i de!ordinile comportamentale de"in tot mai persistente. 3entru cei cu handicap de intelect# fenomenele nu ne apar atBt de complicate# deorece acetia nu reuesc# decBt parial i numai 'n unele ca!uri# s contienti!e!e situaia 'n care se afl. +a persoanele cu debilitate uoar sau la cele cu intelect de limit# handicapurile de limba; pot constitui# alturi de deficiena psihic# factori traumati!ani ce influenea! negati" planul comportamental. Endiciul cel mai e"ident al unor tulburri de personalitate atBt la normali# cBt i la deficienii sen!oriali# psihici i fi!ici# 'l constituie adoptarea unor comportamente antisociale# dificulti de integrare 'n colecti"# i!olarea de colecti" i centrarea pe sine# negati"ismul i 'ncpBnarea# subaprecierea forelor proprii# manifestarea unor atitudini egocentriste i egoiste# stri prelungite i dureroase tensional# ce duc la surmena; fi!ic i intelectual. 6e poate a;unge astfel la an=ieti# comple=e de inferioritate i ne"ro!e# ceea ce 144

determin un comportament al handicapailor de limba; manifestat prin instabilitate# prin mari oscilaii de la o situaie la alta# de la o !i la alta# de perceperea e=acerbat a unor stimuli care au o semnificaie redus pentru alte persoane# dar pe care# subiectul 'i amplific i 'i recepionea! ca factori negati"i. 0e aici re!ult c trsturile de personalitate au un ridicat grad de fragilitate i instabilitate. :r# tocmai relaia dintre caracteristicile stabile i cele instabile denot un anumit tip de personalitate i# 'n raport de dominarea uneia sau a alteia# se conturea! o personalitate puternic# armonioas i matur# or# dimpotri" o personalitate fragil# di!armonic i imatur. 3ersonalitatea handicapatului de limba; se poate de!organi!a pe fondul strii de inerie# de rigiditate i a fobiei "orbirii ce se 'ntrete sub form unor legturi durabile i obsedante i astfel# "or fi pro"ocate i alte dereglri "erbale. >n alte ca!uri# asemenea situaii amplific handicapurile de limba; e=istente prin apariia unui mutism electi". :dat cu intrarea 'n coal a copilului cu tulburri de "orbire# tabloul manifestrilor psihice se complic tot mai mult. +a aceasta contribuie faptul c# prin solicitarea copilului s "orbeasc 'n faa colecti"ului de ele"i i neputina acestuia de a se e=prima corect# atrage ironia celorlati# copiii punBndu<l 'n situaia

14%

de a tri mai accentuat hipersensibilitatea afecti"# refu!'nd s mai raspund le lecii# de team s nu greeasc. &aportate la particularitile temperamentale# "Brst# educaie i de!"oltare mintal# handicapurile de "orbire pot pro"oca i o e=citaie psiho<motorie# ce se manifest prin agitaii permanente# neastBmpr# micri de!organi!ate# indisciplin. 0in aceleai moti"e# la ali handicapaii de limba; pot aprea manifestri opuse# inhibiti"e# ce duc la un comportament rigid# uniform i fr un acti"ism adec"at momentelor respecti"e. >n genere# tulburrile comportamentale sunt pro"ocate de conflicte luntrice# de frmBntri interne 'n ca!ul 'n care handicapaii nu<i dau seama de posibilitatea re!ol"rii situaiei sale dificile. CBnd conflictele se prelungesc i de"in cronice# ele influenea! negati"# 'n primul rBnd formarea caracterului i nu stimulea! de!"oltarea psihic 'n ansamblu. +a acetia apar frec"ent oscilii i contradicii 'n re!ol"area problemelor# ca i 'n adoptarea modalitilor de aciune mintal i practic. 5=istena tulburrilor de limba; la persoanele cu intelect deficitar duce la regresia psihic i comportamental# ca urmare a deficitului funciilor de cunoatere i de e=primare# a imaturitii afecti"e# a creterii sugestibilitii# impulsi"itii i rigiditii psihomotorii. 14

9ceasta i pentru faptul c deficitul de intelect 'ngreunea! aprecierea concret i adec"at a situaiilor de "ia ce presupun adaptarea comprtamental prin anticiparea aciunii# a riscurilor i 'mpre;urrilor fa"orabile 'n care se afl subiectul la un moment dat. >n acest sens# legarea gene!ei afecti"e de gene!a gBndirii e=prim# 'n fapt# determinismul psihologic i recunoaterea rolului celor dou procese la elaborarea mecanismelor comportamentele. &.Qa!!o e=prima aceasta# artBnd ca inteligena nu este un factor suficient pentru determinarea adaptrii sociale# cci o importan similar o au i factorii emoionali i cei de mediu. >n depri"rile de au! i de "edere# handicapurile de "orbire creea! probleme supraadugate# 'n ceea ce pri"ete comunicarea i 'nelegerea social. 6pre deosebire de debilii mintali# acetia 'i dau mai bine seama de situaia lor i percep eecurile repetate ca fiind determinate# 'n primul rBnd# de posibilitile lor reduse de e=primare. 0atorit absenei folosirii cu"Bntului la sur!i sau a folosirii cu dificultate la hipoacu!ici# precum i a slabei 'nelegeri a "orbirii# acetia au o e"oluie psihic i social mai lent. &e!ultate bune se obin prin frec"entarea grdiniei i a colii# unde prin coninutul muncii diri;ate i metodice se asigur e"oluia psihic# demuti!area i se impulsionea! sociali!area. >n ca!ul pierderii 141

"ederii# se produce un de!echilibru profund 'n relaiile indi"idului cu lumea e=tern. 0ar dificultile de pronunare sunt mai frec"ente la ne"!torii congenitali# pentru ca ei nu au posibiltatea s imite modelul corect# decBt pe cale auditi". 6ensibilitatea lor este foarte accentuat# ca i conflictele interne# deoarece au mari dificulti de orientare 'n mediu. 5i triesc dramatic# pe fondul unui intelect normal# nu numai deficiena de "edere# dar i handicapul de limba;. : a doua form de comunicare este cea gestual. 3entru subiectul cu posibiliti de "erbali!are comunicarea gestual are rol de susinere# de ad;u"ant# de suplinire i completare a ceea ce este dificil de comunicat "erbal. 3entru surdomut gestica de"ine fundament i ba! a e=primrii i 'nelegerii. Comunicarea gestual se perfecionea! i se modific 'n raport de capacitile psihice i de specificul personalitii handicapatului ca i de potenialul comunicati" al grupului cu care interacionea!. ?n rol important 'n comunicarea gestual 'l are i mimica i pantomimica 'mpreun cu care formea! limba;ul semnelor. +imba;ul semnelor se 'n"a aa cum se 'n"a i limba;ul oral. Cu cBt 'n"area se face mai de timpuriu# cu atBt se facilitea! trecerea nemi;locit de la limba;ul semnelor la grafie fr a se folosi "orbirea oral. P. +illo afirma c biling"ismul pragmatic (al

14.

limba;ului semnelor i a limba;ului oral) trebuie introdus paralel 'n educaia precoce a deficienilor de au!. 2olosirea preponderent a cu"Bntului de timpuriu 'n detrimentul gestului i in"ers nu contribuie la o comunicare eficient a deficientului cu antura;ul su i nici nu contribuie la stimularea rapida a acti"itii psihice generale. 9adar# pe cBt este posibil# o metod sau alta# o form sau alta trebuie s in seama de ni"elul de!"oltrii psihice i de potenialul real al copilului ca i de scopul educaiei de a reali!a eficient integrarea curent i cea socio< profesional a handicapatului. 5=agerarea 'n folosirea limba;ului semnelor poate de"eni un obstacol 'n achi!iia limba;ului oralK renunarea la limba;ul semnelor se "a face treptat# pe msura achi!iionrii cu"intelor. 7estul 'nsoete "orbirea i imprim o anumit coloratur a ritmului# intonaiei i chiar intensitii discursului. 7esturile pun 'n e"iden atitudinile afecti"e# modalitile de abordare a sarcinii# impresia pe care o are subiectul despre reali!area sarcinii i 'n genere toate structurile dominante ale personalitii. +imba;ul gesturilor se produce mai stereotip i srac 'n informaii nuanate ceea ce poate determina confu!ii i o recepie parial a sensului i semnificaiei celor comunicate.

14-

>n comunicarea gestual# pe lBng micarea i configuraia mBinii# ritmica i amplitudinea micrii# ca i mimica i direcia pri"irii# imprim sensul discursului iar e=primarea inteniei# a atitudinii "orbitorului determin o preci!are mai pertinent a semnificaiei comunicrii i a ni"elului de participare moti"aional< afecti" a subiectului. +a surdo<mut micrile mBinii compensea! dificultile e=primrii "erbale# dar i la copilul mic normal achi!iionarea primelor cu"inte corelea! cu utili!area gesturilor simbolice. Chiar de timpuriu# gesturile simbolice# ca i cele demonstrati"e i figurati"e# au o anumit semnificaie# 'n timp ce altele au rolul de a preci!a ritmul# intonaia i intensitatea comunicrii "erbale. 3e msura 'nsuirii cu"intelor# gestul se subordonea! "orbirii# dar rmBne dominant 'n comunicarea neau!itorilor mult timp dup ce 'ncepe procesul demuti!rii. 9chi!iia structurilor ling"istice paralel cu folosirea i modificarea unor gesturi ce inter"in nemi;locit 'n procesul demuti!rii demonstrea! i relaia dintre cu"Bnt i gest. 9stfel s<a obser"at c le!iunile emisferei stBngi pentru cei cu preferina manual dreapta i a emisferei drepte pentru cei cu preferin manual stBng pro"oac nu numai tulburri diferite ale limba;ului dar i dereglri ale comunicrii gestuale# acionale i 114

comportamentale 'n genere. 9semenea le!iuni emisferice perturb atBt e=primarea C performana C cBt i 'nelegerea C competena C 'n toate formele de comunicare. >n ca!ul comunicrii acionale i comportamentale este necesar s se fac distincia 'ntre aparen i stabilitate deoarece unele manifestri sunt accidentale# 'n timp ce altele sunt stabile i obinuite. +a ni"elul acestor forme de comunicare se produc micri mai largi# cu semnificaii a unor aciuni generale (a mBnca# a lucra) care facilitea! e=primarea i 'nelegerea prin faptul c implic o mai mare libertate a subiectului de a<i face cunoscute punctele sale de "edere i de a interpreta cele comunicate 'n raport cu 'ntregul conte=t 'n care el se desfoar. 3rin aciunile stabile i obinuite se e=prim# pe de o parte# trsturile dominante ale personalitii# iar pe de alta parte# se reali!ea! o 'nelegere i asimilare a faptelor care con"in structurilor interioare ale indi"idului. 5ste aici implicat de!"oltarea motricitii generale care se e=prim 'n raport de sensibilitatea i capacitatea perceptual a subiectului ca i de ni"elul de!"oltrii creierului i integritatea funcional a anali!atorilor. 8oate acestea 'i pun pecetea asupra interaciunii dintre elementele cogniti"e i afecti"e care 'nsoesc preponderent comunicarea acional i comportamental. 9stfel se a;unge la ceea ce 'nelegea 7. @ateson 111

prin stilul i structura comunicrii care poate sa<i asigure succesul sau dimpotri"# ratarea 'nelegerii cu cei din ;ur. Chiar i pentru deficienii la care predomin comunicarea gestual i acional# structurile ling"istice sunt implicate atBt la ni"elul limba;ului e=terior cBt i la cel interior. Comunicarea "erbal se 'n"a i se perfecionea! permanent prin intermediul relaiilor interumane 'n timp ce comunicarea gestual# acional i comportamental# fr a fi lipsit de aceasta calitate# are un pronunat caracter de de!"oltare spontan# iar acumulrile# salturile calitati"e i cantitati"e sunt mai lente. 0in acest punct de "edere formele comunicrii gestuale# acionale i comportamentale nu susin atBt de mult de!"oltarea psihic 'n ansamblu cum o poate face cu"Bntul. Cu"Bntul concentrea! i e=prim esenialul# abstractul i generalul a"Bnd fore nelimitate de cuprindere sintetic a gBndului. >n plan afecti" el este cel care facilitea! eliberarea tensiunilor interioare fcBnd posibil instalarea echilibrului la ni"elul personalitii. >n ontogene!# limba;ul# comportamentul i personalitatea copilului se de!"olt sub influena unor factori sociali 'n care familia# gradinia i coala dein rolul fundamental i dau semnificatii pre"i!ibile pentru "iaa "iitorului adult. >n acest conte=t 112

se pun ba!ele interrelaiilor reciproce dintre limba;# comportament i personalitate. 9ceste interrelaii de"in de necontestat deoarece odat cu conturarea tot mai e"ident a personalitii copilului apare un comportament "erbal 'ncrcat de semnificaii multiple# o conduit comple= i matur. Nu e=ist nici un echi"oc ca i conduita "erbal poart pecetea manifestarilor intime i specifice ale personalitii# ale felului cum sunt trite# asimilate i reflectate influenele mediului 'ncon;urtor. >n acelai timp# prin intermediul limba;ului se e=prim cel mai adec"at strile atitudinale ale omului# cum sunt atitudinea fa de sine# fa de alii i fa de acti"itate# care toate denot forme comportamentale afirmate. Emportana de!"oltrii i culti"rii conduitei "erbale re!ult i din faptul c# datorit ei# subiectul uman se pre!int sub "ariate aspecte/ al capacitilor intelecti"e# al tririlor afecti"<emoionale# al particularitilor de temperament# caracter# cultur# "Brst# etc. 9adar# se poate afirma c limba;ul# conduita "erbal definete omul ca persoan cu toate atributele sale. 0ar# datorit efectului circular al limba;ului# odat ce a fost manifestat# el are influene asupra noastr 'n sensul c reglea! i organi!ea! 'ntreaga acti"itate psihic# prin satisfaciile i insatisfaciile ce le simim 'n 11$

raport cu efectele asupra celor din ;ur. 9stfel# prin intermediul limba;ului# putem s ne mobili!m forele 'ntr<o aciune pe care o 'ntreprindem sau dimpotri"# ne putem frBna sau inhiba demersul# respecti"# el ne creea! un anumit tonus afecti"# ne facilitea! gBndirea# meditaia# e=primarea tririlor noastre# 'n general. Leterocronia dat de de!"oltarea di!armonioas a componentelor enumerate se "a diminua prin programe recuperator< compensatorii adresate atBt formelor comunicaionale# formelor de comportament cBt i personalitii 'n ansamblu.

114

CAPITOLUL V PRINCIPALELE CATEGORII DE PERSOANE CU DIZABILITI


1. DE*ICIENA DE INTELECT (DUP GH.RADU& 1'''( 1.1. D+?070>0% +?010+7>+0 + 072+4+12 0eficiena de intelect repre!int o insuficien global ce "i!ea! 'ntreaga personalitate# structur# organi!are# de!"oltare intelectual# afecti"# psihomotric# comportamental<adaptati"# de natur ereditar sau cBtigat 'n urma unei le!iuni organice sau funcionale a sistemului ner"os central# care se manifest din primii ani de "ia# 'n grade diferite de gra"itate 'n raport cu ni"elul mediu al populaiei# cu urmri directe 'n ceea ce pri"ete adaptarea socio< profesional# gradul de competen i autonomie personal i social. Comple=itatea acestei disfuncii psihice este e"ident i 'n pluritatea noiunilor utili!ate cu aceeai accepie/ arieraie mintal (5. 6eguin)# oligofrenie (5. @lener# 5. Rraepelin)# retard mintal (9.9.F.6)# 'napoiere mintal sau 'ntBr!iere mintal (9. +uria# 9. &oca# F. &oca)# deficien mintal (7h. &adu)# insuficien mintal (:F6). 11%

&. QX!!o (1-1-) afirm c/ Jdebilitatea mintal este prima !on a insuficienei mintale insuficien relati" la e=igenele societii# e=igene "ariabile de la o societate la alta# de la o "Brst la alta insuficien ai crei factori determinani sunt biologici i cu efect ire"ersibil 'n studiul actual al cunotinelor. 0up 7h. Eonescu# definiiile deficienei mintale pot fi grupate 'n trei categorii/ a) definiii etiologice<structuraleK b) definiii constatati" funcionaleK c) definiii operaional<comportamentale. a) 9.&. +uria consider deficiena mintal ca Jo atingere cerebral gra" a copilului 'nainte de natere sau 'n cursul primei copilrii# ceea ce produce o tulburare a de!"oltrii normale a creierului i numeroase anomalii ale de!"oltrii mintale. b) P. +ang afirm c deficiena mintal corespunde unei imposibiliti sau insuficiene de funcionare# de randament sau organi!are funcional. c) 9sociaia 9merican pentru 0eficiena Fintal consider c deficiena mintal se refer la o funcionalitate sub medie a inteligenei generale# care 'i are originea 'n perioada de de!"oltare si este asociat cu tulburri ale comportamentului adaptati".

11

1.2. E20343@0% +?010+7>+0 + 072+4+12 8eoria etiologic e=plic natura deficienei mintale prin multitudinea de factori care o determin. >n toate formele de handicap# ca i cel mintal# stabilirea cau!elor se constituie ca un demers dificil# ca urmare# pe de o parte# a dificultilor re!ultate din faptul c una sau mai multe cau!e pot pro"oca handicapul respecti". 0up 5. *er!a (1--%)# cele mai frec"ente cau!e ar fi/ le!iuni i disfuncionaliti ale sistemului ner"os central care determin forme de handicap denumite# de unii autori# ca fiind e=ogen# patologic# di!armonic# etc. factori ereditari# concreti!ai 'n aberaii cromo!omiale ce duc la aa<numitele forme endogeneK "Brsta prea fraged sau prea 'naintat a prinilor i scderea puterii de procreaieK tulburrile degenerati"e i metabolice care influenea! de!"oltarea normal a sistemelor cerebraleK bolile infecioase aprute 'n ontogene!a timpurie conduc la stagnarea funcional 'n circuitele ner"oase sau 'mpiedic de!"oltarea cranio<cerebralK traumele fi!ice de la ni"elul craniului# cu efecte negati"e asupra 6.N.C.K 111

into=icaiile alcoolice sau cu diferite substane chimice ce au efecte negati"e asupra e"oluiei sistemului ner"osK factori stresani i oboseala e=agerat a gra"ideiK factori suficienteK pri"area afecti" a copilului la "Brstele mici# care 'mpiedic achi!iiile 'n plan intelectual i nu stimulea! de!"oltarea psihicK radiaiile# care e=ercit o aciune negati" asupra de!"oltrii generale a organismului# . a. FattW Chi"a i Y"ette &utschneanu (1-1-)# 'n clasificarea factorilor etiologici diferenia!/ E. 9actori genetici# ereditari> endogeni> sau constituionali a) nespecifici b) specifici datorit unor aberaii cromo!omiale datorit unor deficiene specifice genelor EE. 9actori eDtrinseci> eDogeni> doEHndii sau aparinHnd mediului a) prenatali b) perinatali c) postnatali d) psihoafecti"i socio<economici# prin neasigurarea alimentaiei

11.

2r a intra 'n detalierea cau!elor deficienei de intelect# aducem 'n atenie doar faptul c o comple=itate etiologic determin i o comple=itate a tipurilor de handicap de intelect. 1.3. C4%=0?01%,+% +?010+7>+0 + 072+4+12 : problem dificil o constituie clasificarea deficienei mintale inBnd seama de marea "arietate a formelor i tipurilor clinice# de paleta larg a etiologiei i de simptomatologia e=trem de bogat. Clasificri psihometrice/ 0up 9. @inet i 8h. 6imon# 1-4./ 0eficieni mintal/ Edioi/ CE/ 4 C 24I2% Embecili/ CE/ 24I2% C %4 0ebili/ CE/ %4 C 14 6ubnormali/ +iminari CE/ 14 C -4 Normali/ CE/ peste -4 0up 7h. &adu# 1---/ deficien mintal profund deficien mintal se"er deficien mintal moderat 11CE Z 2$4 Z CE Z 4%4 Z CE Z 4

deficien mintal uoar 0up E. 0ruu# 1--%/ deficien mintal profund deficien mintal se"er deficien mintal moderat deficien mintal uoar intelectul de limit

% Z CE Z 14

CE 4 C 24I2% CE 24I2% C $% CE $% C %4I%% CE %4I%% C 14I1% CE 14 C .%

8rebuie s remarcm c printre ele"ii cu deficien uoar# moderat i se"er din colile speciale mai 'ntBlnim i liminari# dar i pseudo-deficieni mintal. Caracteristicile 072+4+12!4!0 40607%,/ organi!are mintal subnormal# cu funcii fluctuante sau sc!ute i cu un ni"el fluctuant de de!"oltare ( CE G 14 C -4)# ritm 'ncetinit al de!"oltrii intelectuale# mari dificulti 'n trecerea spre stadiul superior al gBndirii abstract<logice# operaii mintale imprecise# nesigure i rigide# dificulti 'n prelucrarea informaiei dobBndite# capacitate limitat de comutare i transfer a achi!iiilor# imaturitate afecti"# dificulti de control "oluntar# dificulti de actuali!are i aplicare a celor 'n"ate# imaturitate socio<afecti". 124

8ermenul de "=+! 3: +?010+7># 6072%4# (E. 0ruu# 1--%) se refer la acele categorii de copii cu 'ntBr!iere sau 'ncetinire 'n de!"oltarea psihic# cu bloca;e emoionale# cu carene educati"e# care sunt determinate# 'n general# de factori de origine e=tern i al cror randament colar i re!ultatele la unele teste psihologice sunt similare cu ale deficientului mintal. (ap. 7h. &adu# 1---# p.1$) 0elimitarea deficienei mintale prin descrierea principalelor caracteristici (dup 7h. &adu# 1---) 3oate cea mai cunoscut descriere# reluat 'n di"erse "ariante 'n numeroase lucrri de specialitate# este cea care 'ncearc s pre!inte o imagine global asupra debilitii mintale# prin referire la trei laturi @undamentale ale structurii personalit2ii/ latura percepti"# conceptual i comportamental. 2enomenul pe care ni<l pre!int aceast descriere < fenomen relati" comple=# cunoscut 'n literatur sub numele de =07 ,36!4 4!0 S2,%!== < este caracteristic numai pentru ca!urile de debilitate mintal e=ogen. 3rincipalele sale trsturi sunt urmtoarele/ tendin general spre perse"erareK dificulti 'n perceperea figur < fondK fi=area pe elemente neeseniale# uneori absurde# 'ntr<o acti"itate de comparareK accentuat incapacitate de autocontrolK 121

instabilitatea comportamentelor# pe fondul unei labiliti a dispo!iiei# conduite an=ioase i agresi"e. ?lterior# 5.9. 0oll completea! acest tablou# e"ideniind i alte insuficiene ale debilului mintal/ 'n domeniul percepiei "i!uale i auditi"eK 'n domeniul simului ritmului# al laterali!rii i al limba;uluiK 'n domeniul 'n"rii i al adaptrii la situaii noiK [sub<normalitate a competenei sociale\# ca o consecin a tuturor insuficienelor enumerate. 9li autori cunoscui# printre care 5.%. Pe14ner ;1?0?<> #. $eK ;1?B/<> %.l. $uEintein ;1?60< .a.# recurg la descrierea principalelor caracteristici ale celor trei ni"eluri tradiionale de gra"itate ale strilor de handicap mintal. >n [0icionar 0efectologic\ (1-14) este pre!entat urmtoarea descriere# pe care o reproducem# pstrBnd terminologia utili!at de autori/ Edioia repre!int o stare accentuat de nede!"oltare mintal i a 'ntregii personaliti# de dereglare a de!"oltrii psihice i fi!ice# 'nsoit de tulburri endocrine# de malformaii 'n structura scheletului i a craniului. 122

Fotricitatea idioilor este deficitar# 'ndeosebi sub aspectul capacitii de coordonare a micrilor# muli pre!entBnd tulburri ale mersului i stereotipii motrice# 'n ceea ce pri"ete de!"oltarea "orbirii# de obicei# aceti handicapai gra" nu depesc stadiul 'nsuirii unor cu"inte i!olate# pe care# de cele mai multe ori# le pronun deformat. Nu 'neleg ambiana 'n care se gsesc i nu reacionea! adec"at condiiilor concrete care<i 'ncon;ur. Nu reuesc s<i forme!e nici deprinderile elementare de autoser"ire. Fanifest accentuate tulburri 'n comportament# pe fondul unei stri generale de apatie sau# dimpotri"# a unei permanente agitaii. Necesit o supra"eghere i o 'ngri;ire ne'ntrerupt# fiind diri;ai# de obicei# spre instituii de asisten sau rmBnBnd 'n 'ngri;irea permanent a familiei. Embecilitatea repre!int o stare de dereglare a de!"oltrii fi!ice i psihice# mai puin accentuat decBt 'n ca!urile de idioie# totui suficient de e"ident. Embecilii 'i 'nsuesc unele elemente ale "orbirii# dar baga;ul lor de cu"inte este limitat# iar pronunia <alterat. 0eosebit de e"idente sunt insuficienele motricitatii fine# ceea ce influenea! puternic asupra capacitii lor de 'nsuire a scrierii. Fanifest o accentuat nede!"oltare a capacitilor cogniti"e# 'ndeosebi a proceselor analitico<sintetice# ceea ce determin dificulti importante 'n acti"itatea de formare chiar i a 12$

celor mai elementare deprinderi de citit i socotit. Comportamentul lor este pueril# inadaptat# chiar i cerinelor simple ale acti"itii colare# 'n condiiile unei asistene i educaii speciale permanente# ei reuesc# totui# s<i forme!e deprinderi elementare de autoser"ire# de comportament i de munc simpl. Nu reuesc s ating un suficient grad de orientare i de adaptare la cerinele mediului 'ncon;urtor# rmBnBnd 'ntr<o permanent stare de dependen. 0e obicei# sunt orientai spre instituii de asisten social i de educaie elementar# unde li se formea! deprinderi simple de munc 'n condiii prote;ate. 0ebilitatea mintal repre!int# la rBndul su# o stare de insufi< cient de!"oltare mintal i fi!ic# mai puin accentuat 'ns decBt 'n ca!urile de imbecilitate. 0ebilii mintal 'i 'nsuesc "orbirea# iar tulburrile lor motrice pot fi corectate 'ntr<o asemenea msur care s le permit pregtirea pentru o acti"itate practic simpl. Cu toat diminuarea capacitilor intelectuale# debilii mintal sunt capabili s< i 'nsueasc deprinderile elementare de citit# scris i socotit# s fac fa cerinelor ce re!ult din programele de 'n"mBnt ale colii speciale. Comportamentul lor poate fi mai uor educat# ei reuind s se oriente!e# mulumitor# 'n situaii simple# s se supun regulilor de 124

conduit 'n coala special# s e=ecute diferite sarcini elementare 'n acti"itatea instructi"<educati". 3ot fi pregtii pentru anumite munci simple# cei mai muli dintre ei reuind# ulterior# s se integre!e# cu re!ultate acceptabile# 'n colecti"iti obinuite. >n literatura de specialitate# acest mod de a descrie caracteristicile deficienei mintale# pe ni"eluri de gra"itate# mai este numit i MS07 ,36!4 340@3?,+701N sau MS07 ,36!4 L!,0%:P+5-7+,N. 1.4. S2,!12!,% "+,=37%402#>00 +A04!4!0 6072%4

a. 6ubsistemul cogniti" 3ercepia debililor mintal este lipsit de preci!ie# nedifereniat# lacunar i cu frec"ente tulburri. 6ensibilitatea (calitatea imaginii primare depinde de aceast caracteristic a percepiei) este reflectat prin pragurile absolute i pragurile difereniale. +a debilul mintal pragurile sunt ridicate# ceea ce 'nseamn c au o sensibilitate sc!ut. >n percepia debilului mintal obser"m un "olum redus al elementelor percepute care se asocia! i cu caracterul slab difereniat al imaginii percepute. 0ebilul mintal confund lucrurile asemntoare# confund i J"d mai puine nuane de culori. 12%

N.:. Connor i 7. Lermelin aprecia! c dificultile de discriminare a formelor comple=e de recunoatere a similitudinilor# de difereniere# constituie mai puin o lacun de discriminare percepti" i mai mult o inaptitudine a funciilor de ;udecat# de formulare "erbal. >n consecin# autorii consider gradul de gra"itate# uneori pBn la absena total# cu frec"ente tulburri la formele de deficien mintal# cele mai frec"ente fiind minciuna i confabulaia. 0ificultile de imaginaie sunt puternic legate de insuficiena gBndirii# ale baga;ului sen!orial C percepti" < repre!entati"# precum i ale acti"itilor practice. 0ebilul mintal se caracteri!ea! printr<o incapacitate de pre"i!iune# de creati"itate# de lips de iniiati" i de originalitate po!iti". 3seudoimaginaia are loc sub forma unor manifestri de pseudocreati"itate ba!ate pe mecanismele pseudocompensatorii. 9cest fenomen de pseudocompensare i pseudocreati"itate se manifest adesea 'n comportamentul cotidian sub forma unor modele negati"e de conduit. Constantin 3unescu# anali!Bnd atenia ca pe un re!ultat al organi!rii neuro<cogniti"e ba!at pe metodele neuro<cibernetice i pe teoria informaiei# a;unge la constatarea c procesul de organi!are operaional a ateniei se caracteri!ea! prin dou

12

trsturi eseniale/ prima referitoare la capacitatea sistemului de filtrare a mesa;elor i a doua# starea afectogen# moti"aional. +a debilul mintal# capacitatea sistemului este alterat fundamental prin structura morfo<funcional i printr<o organi!are aleatorie# 'ntrucBt e=ist o puternic influen afectogen 'n orientarea setului operaional. 0ebilul mintal se caracteri!ea! printr<o atenie lipsit de tenacitate# 'n genere instabil# instabilitatea afectBndu<i 'ntreaga stare de "igilen. +a debilul mintal cele mai afectate caracteristici ale ateniei sunt selecti"itatea i concentrarea. Cel mai bun factor terapeutic 'n cadrul ateniei debilului mintal este tre!irea curio!itii i a ateniei in"oluntare# care nu consum mult energie i nu duce la apariia oboselii. Femoria debilului mintal se caracteri!ea! prin capacitate de reinere relati" bun# ba!at 'ns pe o memori!are mecanic. : caracteristic e"ident este penuria continuati" a informaiilor reinute de ctre deficienii mintal 'n comparaie cu normalii. : alt particularitate a memoriei la deficienii mintal este slaba fidelitate# lipsa de preci!ie 'n procesul de e"ocare# omiterea detaliilor.

121

Fariana &oca (1-1-) e=plic acest fenomen prin Jinsuficienta e=ercitare a funciei de reglare de ctre cu"intele<noiuni incluse 'n sarcina de memorie. : 'n"are neeficient cu carene 'n domeniul mne!icului este Jroas pe dinuntru de o uitare e=cesi"# rapid i masi" 'n ca!ul debilului mintal. 9cest tip de uitare nu este util# el creea! un "id de informaii. 6ubliniem faptul c insuficienele mne!ice accentuea! insuficienele intelectuale# randamentul lui 'n 'n"are. Caracteristicile marcante ale gBndirii debilului mintal sunt/ gBndire concret# situati"# ba!at pe cliee "erbale# pe limitarea mecanic a aciunilor i limba;ului celor din ;urK lacune ma;ore 'n achi!iia conceptelor abstracte i o slab capacitate de discernmBntK Jde!ordini intelectuale (P. de 9;uriaguerra)K incapabili s a;ung la cone=iuni (sau le percep greit)K incapabil s sinteti!e!e i s structure!e formele i structurile pariale 'n ansambluriK raionamente incomplete# plecBnd de la date pariale# subiecti"e# fr semnificaie. 7Bndirea debilului mintal este 'ngust concret# incapabil de a se desprinde de particular# de 'ntBmpltor i de concret. JConcretismul gBndirii debilului mintal este o form de rigiditate a acesteia. 12.

6.E. &ubinstein aranali!ea! trei caracteristici de ba! ale gBndirii debilului mintal/ 1) concretismul gBndirii 2) lipsa de coeren a gBndirii $) caracterul necritic al raionamentului 8oate caracteristicile gBndirii debilului mintal influenea! formarea imaginii lui de sine# prin faptul c el nu diferenia! suficient calitile proprii# are o lips "i!ibil de coeren 'n e=primarea "erbal i cBnd "orbete despre sine dar i despre alii. 0ebilul mintal se raportea! insuficient la realitatea pe care o reflect i se raportea! insuficient chiar i la propria persoan. 0e aceea# i imaginea de sine ne "a apare la debilul mintal incoerent# neconcordant cu realitatea# necritic. 5l nu<i anali!ea! propriul comportament i de aceea nici imaginea de sine nu "a fi bine elaborat. b. 6ubsistemul comunicaional 9pariia i de!"oltarea# cu 'ntBr!iere# a limba;ului# precum i dificultile mai mult sau mai puin accentuate 'n procesul comunicrii "erbale# repre!int fenomene caracteristice pentru marea ma;oritate a deficienilor mintal# cele mai multe dintre definiiile sau descrierile acestei deficiene fcBnd referiri e=prese la fenomenele de 'ntBr!iere i afectare ale limba;ului. 12-

&eamintim# spre e=emplu# cunoscuta afirmaie pe care o fceau# 'nc la 'nceputul secolului al MM<lea# 9. @inet i 8h. 6imon (1-4.)# dup care [idiotul\ (deficientul mintal profund) nu poate comunica prin limba; "erbal# 'n timp ce [imbecilul\ (deficientul se"er) comunic la ni"el elementar prin "orbire oral# dar este incapabil s comunice prin limba; scris. &eluBnd# mai tBr!iu# aceast idee i pre!entBnd<o 'n perspecti"a piagetian# @. Enhelder (1- $) considera c# deoarece nu depete# nici la maturitate# ni"elul sen!orio<motor al inteligenei# [idiotul\ nu poate comunica cu cei din ;urul su prin limba; oral# pe cBnd [imbecilul\ reuete comunicarea oral elementar# nu 'ns i comunicarea prin scris. +a rBndul su# P.@. Carrol (1-1-) arta c 'ntBr!ierea 'n de!< "oltarea limba;ului la deficienii mintal este direct proporional cu gra"itatea deficitului intelectual i se manifest de timpuriu. En"ocBnd re!ultatele unor in"estigaii 'n care au fost cuprini copii cu debilitate mintal# autorul menionea! apariia la acetia a gBnguritului abia 'n ;urul "Brstei de 24 de luni (fa de numai 4 luni# 'n mod obinuit)# a primelor cu"inte 'n ;urul "Brstei de $4 de luni (fa de 12 luni la copilul normal)# iar folosirea primelor propo!iii legate# 'n ;urul "Brstei de .- de luni# deci la 1 ani i ;umtate (fa de numai 24 de luni 'n mod obinuit). 1$4

>ntBr!ierile 'n de!"oltarea limba;ului# la deficienii mintal# se "or manifesta# desigur# i mai e"ident la ni"elul "Brstei colare# dac 'ntre timp nu "a fi fost iniiat un program adec"at de terapie logopedic. 0e asemenea# aceste 'ntBr!ieri "or fi 'nsoite i de altele# cum sunt 'ntBr!ierile 'n de!"oltarea psihomotorie# 'n de!"oltarea capacitii de orientare etc. 0ar faptul c# printre celelalte fenomene de 'ntBr!iere ale copiilor cu deficien mintal# sunt amintite mai ales 'ntBr!ierile 'n de!"oltarea limba;ului 'i gsete e=plicaia ['n legtura indisolubil dintre "orbire# ca mi;loc de comunicare uor accesibil obser"aiei nemi;locite a cercettorilor# i celelalte procese psihice# 'n primul rBnd procesele gBndirii# ale cror caliti i defecte le e=teriori!ea!\. >n literatura psihopedagogic se sublinia!# 'ns# i fenomenul in"ers# adic cel normal# cBnd# 'n procesul de!"oltrii marii ma;oriti a copiilor obinuii nu se constat 'ntBr!ieri semnificati"e. 0e e=emplu# 7. LeuWer (1- 1) consider c un copil care 'ncepe s mearg la un an i pronun primele cu"inte tot cam la aceeai "Brst# iar pe la 1. luni 'ncepe s lege propo!iii# "a fi# fr 'ndoial < dac un accident nu "a inter"eni pe parcurs < un copil cu de!"oltare mintal normal.

1$1

+a deficientul mintal fa!ele procesului de 'n"are a limbii debutea! cu 2<% ani mai tBr!iu decBt la normal. 0e!"oltarea acestor microprocese ale 'n"rii limbii are loc fr suportul ideati". 0eficientul de intelect pre!int mari dificulti 'n repre!entarea realitii prin simboluri i semnificaii# deci# 'n gene!a simbolurilor i semnificaiilor# 'n 'nelegerea acestora i 'n operarea cu acestea. 3rocesul de conceptuali!are la deficientul mintal este 'ntr<o msur foarte mare neorgani!at i diminuat. +imba;ul copilului deficient mintal nu este operaional 'n plan formal logic i nu de"ine niciodat operaional pentru c# cuantumul de simboli!are este sub limita procesului de reflectare. 3rocesul de reflectare care se transmite 'n cadrul dialogului# al cunoaterii# al 'n"rii# 'n cadrul comunicrii# deci prin simboluri# este adec"at realitii numai dac el 'ndeplinete aceleai condiii ca i comunicarea prin limba;. >n plus deficientul mintal pre!int multiple tulburri de limba;/ dislalii polimorfe# di!artrie# disle=o C disgrafie# retard de limba; .a. c. 6ubsistemul afecti"<moti"aional &. Qigler formulea! o aa numit ipote! moti"aional prin care 'ncearc s argumente!e diferenele e=istente 'ntre moti"aia deficienilor mintal i a normalilor de aceeai "Brst cronologic. 1$2

VinBnd seama c la atingerea unei performane 'ntr<un domeniu sau altul sunt implicai factori cogniti"i# afecti"i i moti"aionali# se pun 'ntrebarea de ce debilii mintal i normalii# a"Bnd acelai ni"el mintal# nu ating acelai ni"el de performan. Qigler a a;uns la conclu!ia c deficienii adopt ca re!ultat al tririi unor eecuri repetate 'n re!ol"area problemelor un anumit stil cogniti"# direcionat spre e=terior# concentrBndu<se asupra indicilor e=terni oferii fie de stimulii problemei# fie de alte persoane# cre!Bnd c un astfel de stil le poate asigura un ghid 'n aciuni. 0eficienii mintal procedea! 'n acest mod deoarece propriile strategii# elaborate pentru re!ol"area problemelor# se soldea! de cele mai multe ori cu eecuri. >n ma;oritatea ca!urilor# debilii mintal pre!int o moti"aie cu precdere intern# mai ales la "Brsta colar# cBnd se structurea! interesul cogniti" pentru anumite discipline de 'n"mBnt. >n literatura de specialitate se 'ntBlnete termenul de arieraie afecti"# conceput fie ca o fi=aie la un stadiu anterior de e"oluie# fie ca o regresie sub influena factorilor patogeni. *. 3a"elcu gsete c a"em de<a face pe lBng debilitatea mintal i cu o Jdebilitate afecti". 0e!ordinile de organi!are a personalitii deficientului mintal determin forme diferite de comportament afecti" 'n raport cu 1$$

normalul# structurile afecti"e sunt modificate# fapt ce creea! dificulti 'n stabilirea categoriilor de manifestri afecti"e i 'n educabilitatea acestuia. 8abloul simptomatologic al comportamentului afecti" la deficientul mintal se poate sinteti!a 'n cBte"a trsturi eseniale/ a) Ematuritate afecti"/ fi=area e=agerat pe figurile parentale# ne"oia de protecie# lipsa de autonomie# egoism# sugestibilitate# tendine agresi"e# rigide# minciun# hoie# delinc"en. b) :rgani!area 'ntBr!iat a formelor de comportament afecti"# ca urmare a faptului c afecti"itatea este intricat structurilor personalitii# este 'n funcie de e"oluia acesteia. c) Entensitatea e=agerat a cau!elor afecti"e primare/ agitaie motorie# ipete# automutilare# mBnie# furie# team# mai ales 'n formele gra"e ale deficienei mintale. d) Enfantilism afecti"/ persistena unui comportament care marchea! o oprire 'n procesul de responsabilitate. e) Ensuficiena controlului emoional/ aceste tulburri de control risc s fie un mare handicap asupra planului de organi!areK se manifest sub forma impulsurilor hetero<agresi"e sau de!ordini cu reacii de prestan. 1$4 de de!"oltare normal ctre o autonomie afecti"/ timiditate# stBngcie# capricii alimentare# fuga

f)

En"ersiunea afecti"/ reacii parado=ale ca ura fa de prini

g) Caren relaional<afecti"/ sugestibilitate# sentiment de de"alori!are# absena sentimentului de identitate# deficiene relaionale# insatisfacie afecti". +a ni"elul debilitii mintale# afecti"itatea se caracteri!ea! prin mare labilitate# irascibilitate# e=plo!ii afecti"e# lips de control cortical. >n strile conflictuale reacionea! diferit# fie prin opo!iie e=primat prin descrcri afecti"e "iolente# fie prin demisie sau de!interes# fie prin inhibiie# negati"ism# 'ncpBnare. 0eficientul de autonomie este marcat# fiind e"ident ne"oia de dependen# protecie. 0e asemenea# situaia de bloca; afecti" este pre!ent ca urmare a unei frustrri afecti"e de ordin familial sau colar care conduce la diminuarea# incapacitatea sau pierderea dinamismului de a reaciona la stimulii care# 'n mod normal# trebuie s declane!e aciunea. Ni"elul de aspiraie al debilului mintal 'n direcia acti"itii intelectuale este din ce 'n ce mai coborBt. 3e msur ce stimularea i recompensarea sunt de ordin a=iologic# competiti"<social# mobili!area flu=ului moti"aional este mai puternic i ni"elul de aspiraie mai ridicat. 6pecific pentru deficientul mintal este c el nu tie ce "rea i noi (terapeui i educatori) 'i direcionm spre un ni"el de aspiraii. 1$%

Ne"oia de diri;are permanent din e=terior# ne"oia de e=erciiu permanent care s<i forme!e reacii de comportament po!iti" i s i le inhibe pe cele negati"e se impune 'n educaia debilului mintal. Comportamentul "oluntar depinde i de imaginea de sine a indi"idului# de eul acestuia# de felul 'n care<i aprecia! capacitile i de ni"elul su de aspiraie. 1. ). P%,201!4%,02#>04+ 07%60100 +-5342#,00 13,201%4+ /0 "=0$01+ +?010+72!4!0 6072%4 ( !"# G$. R% !& 1'''( 9spectele legate de specificul personalitii la copilul cu deficien mintal uoar a fcut obiectul unor cercetri# efectuate asupra proceselor psihice# cu precdere asupra celor cogniti"e# a acti"itii de 'n"are i specificului acti"itii ner"oase superioare. 9stfel# s<au surprins aspectele comune i generale ale personalitii tuturor handicapailor mintal. 3rincipalele trsturi de specificitate descrise 'n literatura de specialitate sunt urmtoarele/ &igiditatea Eneria patologic Leterocronia 1$

6pecificul moti"aiei *Bsco!itatea genetic 2ragilitatea construciei personalitii 2ragilitatea i labilitatea conduitei "erbale J*Bsco!itatea genetic sau patologic

8ermenul de J"Bsco!itate genetic a fost introdus 'n limba;ul de specialitate de @. Enhelder# fiind reluat ulterior i de ali autori. *Bsco!itatea genetic repre!int acea deosebire calitati" dintre dinamica de!"oltrii intelectuale a copilului debil mintal i cea a copilului normal. 3ornind de la psihologia piagetian# @arbel Enhelder studia! procesul de!"oltrii la debilul mintal i arat c 'n timp ce la copilul normal de!"oltarea se caracteri!ea! prin fluen# dinamism susinut 'n procesul de maturi!are intelectual# la debilul mintal de!"oltarea este ane"oioas i neterminat. 0ac la normal# mai de"reme sau mai tBr!iu# construcia mintal se des"Brete atingBnd stadiul operaiilor formale# la debilul mintal aceast construcie stagnea! 'n !ona operaiilor concrete.

1$1

@arbel Enhelder demonstrea! c debilul regresea! adesea de pe po!iia stadiului atins la un moment dat# alunecBnd ctre reacii specifice stadiilor anterioare. 9cest fenomen este uor de obser"at 'n acti"itatea colar cBnd ele"ul las impresia unei Jfugi de efort 'n faa solicitrilor mai intense. 9cest fenomen nu poate fi considerat o eschi"are intenionat ci mai degrab este "orba despre un Jrefle= de aprare al acestor copii 'n faa solicitrilor. 6unt frec"ente ca!urile 'n care ele"ii debili mintal care i<au 'nsuit procedee de calcul mintal i le pot folosi# pui 'n faa sarcinii de a re!ol"a operaii aritmetice# apelea! la procedee ba!ate pe material concret.

1$.

ElustrBnd traseul de!"oltrii mintale# prin prisma teoriilor piagetiene i a lucrrilor lui @. Enhelder i +. Not# 7h. &adu (1---) re!um astfel asemnrile i deosebirile care e=ist 'ntre debilul mintal i copilul normal sub aspectul parcurgerii stadiilor de!"oltrii inteligenei/ atBt copilul normal# cBt i cel debil mintal parcurg 'n general cam acelai traseu al de!"oltrii intelectuale pornind de la stadiul inteligenei sen!orio<motorii# ei se 'ndreapt# 'n ritmuri diferite 'ns# spre stadiile inteligenei operatorii. 'n timp ce 'n ;urul "Brstei de 14 ani copilul normal atinge stadiul operaiilor formale# dobBndind toate atributele gBndirii re"ersibile i ale in"arianei noiunilor# debilul mintal stagnea! 'n de!"oltarea sa intelectual# rmBnBnd unde"a la ni"elul treptelor intermediare operaional concrete. >n ca!urile uoare el se apropie mai mult de pragul superior al stadiului operaional<concret# 'n timp ce 'n ca!urile moderate abia depete pragul inferior al acestui stadiu# meninBndu<se o perioad mai 'ndelungat la ni"elul unei mentaliti egocentrice i al gBndirii lipsite de atributele re"ersibilitii# specifice stadiului preoperator al de!"oltrii intelectuale. procesul de conser"are sau in"arian a noiunilor# care la copilul normal se conturea! 'n ;urul "Brstei de 14<11 ani# la debilul 1$-

mintal pre!int accentuate 'ntBr!ieri# adesea rmBnBnd neterminat. +a debilul mintal cele mai puin conturate "or rmBne noiunile ba!ate pe repre!entri spaiale/ lungimi# suprafee# "olume. +. Not sublinia! c debilul mintal este totui capabil s procede!e logic i s raione!e independent. 9cest lucru se petrece 'ns mai tBr!iu decBt la copilul normal# iar raionamentul operaional nu poate s se e=ercite decBt asupra elementelor percepute 'n momentul dat sau asupra unor repre!entri concrete formate anterior. Enaccesibil debilului mintal a;uns 'n etapa final a de!"oltrii sale intelectuale rmBne raionamentul ba!at pe operaii logice formale# cu noiuni abstracte# aceasta fiind una dintre trsturile difereniatoare ale adolescentului debil 'n raport cu normalul. Caracterul limitat al !onei pro=imei de!"oltri

>n condiiile unei acti"iti de grup sau cu a;utorul adultului# orice copil este capabil s re!ol"e o serie de sarcini# inclusi" sarcini cogniti"e pe care la momentul respecti" nu le poate re!ol"a independent. 0iferena 'ntre ni"elul re!ol"rii unei sarcini# accesibile 'n condiiile spri;inirii de ctre adult i ni"elul re!ol"rii aceleiai sarcini prin acti"itate independent# definete 'n concepia lui +.6. 144

*]gots,i !ona pro=imei de!"oltri a copilului sau perspecti"ele de!"oltrii sale 'n etapa imediat urmtoare. 9celai autor consider c deficientul mintal se caracteri!ea! printr<o limitare# o !on a pro=imei de!"oltri restrBns# cu atBt mai restrBns cu cBt deficitul intelectual este mai gra". 0eficientul mintal se caracteri!ea! 'n acelai timp atBt prin capacitatea limitat de a se desprinde de etapele anterioare ale de!"oltrii i de reaciile proprii acestor etape# cBt i prin incapacitatea sa de a face pai fermi# 'n ritm susinut# spre !ona pro=imei de!"oltri. >n timp ce copilul normal se caracteri!ea! prin temeinicia achi!iiilor reali!ate 'n etapa dat a de!"oltrii# prin oscilaii ne'nsemnate 'napoi spre etapele trecute i prin caracterul larg al pro=imei de!"oltri# handicapatul mintal se caracteri!ea! prin fragilitatea achi!iiilor reali!ate 'n etapele anterioare# chiar i 'n condiii fa"orabile# prin mai ample alunecri 'napoi spre reacii i comportamente proprii stadiilor anterioare i prin caracterul limitat al perspecti"elor de!"oltrii 'n etapa imediat urmtoare.

141

9igura /. %chema 4onelor Lde41olt2rii mintaleJ n lumina teoriilor psihologice ale lui L.%. (1---)
O a b c d

gotschi i .. &nhelder < dup 7h. &adu

a1

b1

c1

d1

L+@+7 #D

O1

a<a1 / !ona consolidat a de!"oltrii mintale b<b1 / !ona achi!iiilor instabile sau a posibilului regres o<o1 / momentul dat al de!"oltrii c<c1 / !ona pro=imei de!"oltri d<d1 / !ona de!"oltrii 'n perspecti" Ceea ce @arbel Enhelder numete "Bsco!itate genetic o putem numi J!ona posibilului regres. 9tBt Enhelder cBt i *]gots,i s<au referit la unul i acelai fenomen# adic de!"oltarea 'ncetinit i neterminat a handicapatului mintal. Numai c# 'n timp ce @. Enhelder a abordat fenomenul pri"ind 'n direcia etapelor de;a 142

parcurse 'n procesul de!"oltrii# *]gots,i a fcut acelai lucru pri"ind 'ns spre etapele "iitoare ale de!"oltrii. *Bsco!itatea genetic i caracterul restrBns al !onei pro=imei de!"oltri 'n sensul desprinderii dificile de reaciile specifice stadiilor anterioare i al 'naintrii lente i nesigure spre stadiile urmtoare ale de!"oltrii mintale repre!int trsturi eseniale ale dinamicii de!"oltrii la deficientul mintal. *Bsco!itatea genetic i caracterul limitat al !onei pro=imei de!"oltri pot fi considerate o e=presie calitati" a fenomenului de 'ntBr!iere pe care procedeele psihometrice clasice le pun 'n e"iden la debilul mintal mai ales sub aspect calitati". Leterocronia patologic a de!"oltrii

5"idenierea 'ntBr!ierii globale la copiii handicapai mintal se reali!ea! de obicei cu a;utorul unor instrumente obinuite de psihodiagno!# 'ndeosebi al unor teste de inteligen general comparBndu<se re!ultatele obinute de aceti copii cu performanele medii ale copiilor normali de aceeai "Brst cronologic. 9tunci cBnd dorim e"idenierea analitic a 'ntBr!ierilor 'n de!"oltarea diferitelor elemente componente ale profilului psihologic# se reduce la comparaie 'ntre eantioane constituite dup criteriul "Brstei mintale calculBndu<se coeficieni de de!"oltare pentru fiecare 14$

parametru studiat. 3e aceast ba!# &^n^ QX!!o i colaboratorii si e=plic fenomenul heterocroniei patologice. 9cest fenomen e=plic mecanismele di!armoniei de!"oltrii deficientului mintal. >n prima fa!# 'n cadrul cercetrilor reali!ate de &. QX!!o i colaboratorii si# au fost anali!ate re!ultatele obinute la o serie de teste aplicate pe un eantion de copii cu debilitate mintal# nedifereniat etiologic# i a fost construit o psihogram global# comparaia fiind reali!at pin raportare la etalon cu performanele medii ale copilului normal de aceeai "Brst mintal. 0ebilul mintal comparat cu copilul normal e"oluea! 'ntr<un ritm diferit# 'n diferite sectoare ale de!"oltrii psihologice. 9cest fenomen este numit de &. QX!!o (%-) heterocronie fundamental. 5ste "orba de un ritm diferit J'ntre creterea fi!ic i creterea mintal# 'ntre de!"oltarea somatic i de!"oltarea cerebral. &itmurile heterocronice de de!"oltare a debilului mintal nu e=plic 'n totalitate specificitatea profilului su psihologic di!armonic. 6pecificitatea acestui profil se accentuea! dobBndind o tent indi"idual e"ident pe fondul acelui Jdeficit de organi!are intelectual care se conturea! prin insuficiena integrrii 'ntre "ite! i preci!ie 'n procesul re!ol"rii diferitelor sarcini.

144

3entru a sublinia importana pe care &. QX!!o o atribuie Jdeficitului de organi!are intelectual 'n caracteri!area specificitii debilitilor mintale# putem "orbi despre con"ergena e=istent 'ntre acest deficit i celelalte dou caracteristici fundamentale ale deficientului mintal/ "Bsco!itatea genetic i ineria oligofrenic. 0in aceast con"ergen re!ult acea trstur fundamental i global a debilului mintal/ Jfragilitatea personalitii care se manifest pregnant 'n procesul general al adaptrii sale# 'n conduita "erbal# 'n comportamentul cotidian (5. *er!a). Enterpretarea noiunii de heterocronie ca manifestare a di!armoniei 'n diferite planuri ale de!"oltrii# ca e=presie a interaciunii dintre parametrii cantitati"i i cei calitati"i 'n definirea debilitii mintale# are o serie de implicaii teoretice i practice. 0up cum arat &. QX!!o ( %) se modific 'nsi "i!iunea asupra coeficientului intelectual# ce nu mai apare ca o simpl diferen metric# un simplu raport 'ntre "Brsta mintal i "Brsta cronologic. >n perspecti" heterocronic Jaceast2 di@eren2 de1ine tensiunea unui sistem de echiliEru special> a unei structuri originale> cau4a a tot ceea ce poate distinge deEilul mintal n raport cu copilul normalI.

14%

Ear raportul "Brst mintal I "Brst cronologic de"ine raport direct 'ntre ritmul de!"oltrii unui indi"id i cel al grupei de "Brst corespun!toare. Eneria oligofrenic# ca dereglare a dinamicii corticale a

deficientului mintal *Bsco!itatea genetic i perspecti"ele limitate de progres sunt manifestri ale lipsei de dinamism ce se poate obser"a 'n procesul parcurgerii principalelor stadii ale de!"oltrii mintale a debilului mintal. : alt manifestare a lipsei de dinamism# dar raportat la reaciile psihice ale debilului mintal 'n momentul dat al de!"oltrii# o constituie rigiditatea reaciilor ca o consecin direct a dereglrii raporturilor de echilibru# for# mobilitate dintre cele dou procese ner"oase fundamentale/ e=citaia i inhibiia. 2enomenul acesta a fost numit de 9. &. +uria# F.6. 3e"!ner i *.E. +ubo"s,i 07+,>0+ 340@3?,+701# =%! "%2343@01#. 9ceasta are consecine negati"e mai ales 'n adaptarea la condiii ambientale noi. 3aul 3opescu Ne"eanu ($4) afirm c Jun grad de inerie este absolut necesar 'n acti"itile psihice normale# fr ea neputBndu<se concepe refle=ogene!a# memoria# deprinderile. 5ste cunoscut c nu orice inerie repre!int un simptom al debilitii mintale.

14

>n "iaa cotidian sunt numeroase ca!uri cBnd persoane normale# dar a"Bnd preocupri intense 'ntr<o anumit direcie sau gsindu<se sub influena anumitor emoii puternice generatoare ale unor inducii negati"e 'n scoara cerebral# reacionea! inadec"at condiiilor concrete 'ncon;urtoare# manifestBnd stereotipii 'n comportament# perse"erri# etc. Fai mult chiar# un anumit grad de inerie este absolut necesar 'n cadrul funcionrii normale a psihicului uman. 6pre deosebire de aceast inerie cortical normal# ineria oligofrenic este un fenomen patologic# ce se caracteri!ea! printr<o puternic rigiditate a reaciilor psihice cu consecine gra"e pentru procesul de adaptare la condiiile "ariate ale mediului 'ncon;urtor. Fanifestarea ineriei la debilul mintal nu se limitea! 'ns numai la atBt. Ca fenomen mai larg de dereglare a proceselor ner"oase fundamentale# opus mobilitii normale a acestora# ineria patologic se manifest frec"ent i prin reacii precipitate# insuficient supuse controlului contient# care<i gsesc e=plicaia En procesul de stagnare peste limitele normale a unor focare de e=citaie 'n scoara cerebral. Copilul normal se caracteri!ea!# din punct de "edere al acti"itii ner"oase superioare# prin for# mobilitate i echilibru al

141

e=citaiei i inhibiiei. 8oate aceste aspecte sunt dereglate la debilul mintal astfel/ scderea forei proceselor ner"oase fundamentale# mai ales a inhibiiei# determin dificulti de reali!are a diferenierilorK tulburarea mobilitii proceselor ner"oase determin ineria legturilor condiionate mai "echi. 5a 'ngreunea! elaborarea legturilor noi# comple=e# i este unul din factorii care determin dificulti 'n 'n"areK iradierea larg# patologic a proceselor ner"oase# insuficienta delimitare reciproc a acestora# stau la ba!a unei generali!ri mult prea largi a stimulilor. 9ceasta tulbur desfurarea normal a formrii noiunilor la deficientul mintalK tulburarea intercondiionrii normale 'ntre primul i al doilea sistem de semnali!are# limba;ul pier!Bndu<i rolul reglator al acti"itii primului sistem de semnali!are. *.E. +ubo"s,i se refer la urmtoarele aspecte/ ineria patologic la deficientul mintal se manifest printr<o accentuat instabilitate a noilor legturi temporare 'ngustate permanent de legturile mai "echi# inerte. +egturile condiionate simple# la oligofreni# se formea! la fel de uor ca i la normali. +a fel de uor se reali!ea! i diferenierile simple. 0ificulti mari apar cBnd deficientul este supus unui proces de elaborare a unui 14.

sistem de legturi temporare i factorul ce trebuie s fie semnal condiionat trebuie delimitat din acest sistem. 'n reaciile lor# deficienii mintal Jalunec frec"ent spre sistemele elaborate anterior# cele mai puin stabile fiind reaciile formate prin 'ntrire "erbal. 9ceast caracteristic se afl 'n strBns legtur cu una din trsturile specifice ale acti"itii lor cogniti"e i anume acomodarea ane"oioas a baga;ului cogniti" la flu=ul permanent de informaie. imaginea alunecrii spre reacii deprinse anterior ca e=presie a ineriei patologice se apropie mult de imaginea Jalunecrii# dup Enhelder# spre reacii proprii etapelor depite ale ontogene!ei# ca e=presie a "Bsco!itii genetice. ineria patologic i "Bsco!itatea genetic repre!int manifestri 'n planuri diferite ale aceluiai fenomen corticale reaciilor comportamentale i adaptati"e. +a deficientul mintal se constat o serie de particulariti i 'n ceea ce pri"ete fora proceselor ner"oase superioare# cBt i echilibrul dintre aceste procese. 3ornind de la ansamblul caracteristicilor proceselor corticale (mobilitate# for# echilibru)# 3e"!ner distinge dou subcategorii principale de deficieni mintal/ 14rigiditatea proceselor cu efecte asupra dinamicii de!"oltrii i a dinamicii

1. deficieni mintal la care# pe fondul dominrii proceselor inhibitorii# se obser" o inerie accentuat# o stare general de apatie# o lentoare 'n percepie# o lips de interes i de iniiati" 'n acti"itate (oligofreni torpi!i) 2. deficieni mintal la care# pe fondul perse"errii inerte a procesului de e=citaie# se obser" o stare general de nestpBnire# precipitare 'n reacii# antrenare impulsi" 'n acti"itate (oligofreni e=citabili). &ubinstein adaug o a $<a subcategorie/ deficienii mintal la care# pe fondul unei puternice inhibiii de protecie aflat 'n strBns legtur cu o stare accentuat de fatigabilitate cortical# se do"edesc incapabili de a se antrena la acti"iti de lung durat i sunt foarte puin producti"i 'n raport cu propriile posibiliti intelectuale aparent mai bine pstrate. >ntr<o sinte! a particularitilor acti"itii ner"oase superioare la deficitul mintal pot fi enumerate ca principale urmtoarele aspecte/ insuficiena proceselor de e=citaie i inhibiie# ineria lor# apariia frec"ent a manifestrilor inhibiiei de protecie i insuficienta de!"oltare a celui de<al EE<lea sistem de semnali!are. Ca urmare# o trstur important de specificitate a deficientului mintal este dereglarea dinamicii corticale.

1%4

&igiditatea (reaciilor comportamentale)

3entru prima dat a fost descris de P. 6. Rouninn# care o definea ca pe o trstur esenial a deficientului mintal i completat apoi de cercetrile lui L. Herner. Rouninn considera c gradul de rigiditate se refer la raportul funcional dintre structurile psihologice ale indi"idului Jcu cBt grania dintre regiuni este mai rigid# cu atBt regiunea "a influena mai puin teoriile 'n"ecinate. Consecinele practice ale fenomenului rigiditii determin 'n comportamentul debilului mintal dou categorii de rspunsuri anali!ate de Herner/ 9) rspunsuri nedifereniate la stimuli @) rspunsuri stereotipe i inadec"ate situaiilor. &igiditatea reaciilor se manifest# 'n principal# la handicapatul mintal 'n sfera psihomotricitii i a limba;ului# dar este# 'n principal# o trstur a acti"itii ner"oase superioare. 2ragilitatea i labilitatea conduitei "erbale

9 fost descris de 5. *er!a (1--%) 'n funcie de criteriile de performan i competen ale comunicrii ('n accepiunea lui Choms,W) la handicapaii mintal. Conduita "erbal a fost caracteri!at de autor prin Lneputina handicapatului de a eDprima logico3gramatical> coninutul situaiilor semni@icati1e de a 1%1 se

menine la ni1elul unui progres continuu i de a3i adapta conduita 1erEal2 la schimE2rile n di1erse mpreFur2riJ. 8rstura descris se manifest pe fondul unei nede!"oltri a limba;ului fa de normal# specific# 'n special# deficienilor mintal de "Brst mic. 2ragilitatea construciei personalitii deficientului

mintal 9 fost anali!at de 2. &au# care a studiat relaia acesteia cu mediul social comple=# care<i depete posibilitatea de adaptare. 3ersonalitatea handicapatului mintal se caracteri!ea! printr<un comportament specific# e=plicabil prin e=istena unor trsturi caracteristice# simultane# dintre care cele mai importante sunt fragilitatea i infantilismul. 2ragilitatea este 'n detaliu anali!at sub aspectul tipologiei sale de autori# difereniindu<se dou categorii/ 9) disociat C caracteri!at prin duritate# impulsi"itatea greu de controlat# credulitate i ne'ncredere @) mascat < pre!ent la debilul plasat 'ntr<un mediu securi!at# care reuete s disimule!e fragilitatea# dar la care reintrarea 'n societate poate produce ruperea echilibrului reali!at.

1%2

>n conclu!ie# putem afirma c# din anali!a principalelor trsturi de specificitate la handicapaii mintal re!ult c# la acetia se organi!ea! structuri de personalitate cu 'nsuiri diferite fa de normal. 9cestea 'i pun amprenta asupra sistemului personalitii di!armonice# plin de de!echilibre i contrarieti# caracteristic acestei categorii de subieci. 2. DE*ICIENA DE VEDERE (dup F. Atefan# 2444 i 9nca &o!orea 1--1) 2.1. D+40602#,0 1371+"2!%4+ P=0$3"+ %@3@0% +?010+7>043, 50-!%40# ca disciplin tiinific#

studia! problemele cunoaterii psihologice i 'ndrumrii din punct de "edere educati" a ne"!torilor i slab"!torilor# precum i procesul de recuperare social a acestora. >ntr<un mod similar concep obiectul de studiu i ali autori# cu deosebirea c dau un anumit nume domeniului / 8iflopsihopedagogie (etiologia (greac) / tiflos< orE# logos< tiin2)K care poate fi 'mprit 'n 2 ramuri / tiflopsihologie i tiflopedagogie.

1%$

2.2. E20343@0% +?010+7>+43, + 5+ +,+ Cunoaterea cau!elor deficienelor de "edere este important pentru personalul care lucrea! cu aceti copii 'n coli pentru a armoni!a inter"enia psihopedagogic cu specificul fiecrui copil# cu dificultile pe care le 'ntBmpin# cu potenialul po!iti" i mecanismele compensatorii ale fiecruia. >n acelai timp decelarea cau!elor spri;in 'n e"itarea# pre"enirea factorilor care pot conduce la pierderi ale "ederii# ca i 'n combaterea prin acti"iti educati" C recuperatorii a aciunii noci"e a unor asemenea factori. Fircea Atefan# (2444) descrie determinante pe trei ni"eluri / < &elaia cau!al dintre deficiena "i!ual i diferite le!ri sau disfuncii ale anali!atorului "i!ual. &elaia este rele"at de diagnosticul medical# de afeciunile anali!atorului "i!ual care produc deficiena "i!ual# afeciuni pre!entate detaliat 'n tratatele de oftalmologie. 5"ident c sunt mai importante acele aspecte medicale care intr 'n sfera de interes a psihopedagogu<lui. < 9nali!a factorilor cau!ali care determin afeciunile anali!atorului "i!ual 'n ordinea temporal a posibilitii de aciune / ereditari C genetici# prenatali# perinatali# postnatali. comple=itatea cau!elor

1%4

< 2actori e=traindi"iduali C de natur ecologic# social# economic# educaional. >ntr<un fel sau altul# 'n ma;oritatea ca!urilor de ambliopie i nu numai# apare drept cau! un deficit organic i funcional 'ntr<una sau mai multe formaiuni ale anali!atorului. 9li factori cau!ali care# la rBndul lor# determin afeciuni ale anali!atorului "i!ual sunt factorii genetici# boli transmise de mam ftului 'n timpul sarcinii# de boli contractate 'n timpul copilriei precum i de diferite traumatisme care constituie cau!e ale afeciunilor oculare ale copiilor ne"!tori i ambliopi. Consecine gra"e asupra funciei "i!uale au foarte adesea afeciunile "asculare i hemoragiile cerebrale# atrofiile cerebrale# traumatismele cranio<cerebrale. 8oate acestea pot fi cau!e ale ambliopiei i cecitii. >n fiele medicale ale ele"ilor unei coli de ambliopi sau ne"!tori se gsesc mereu referiri la grip# "ariol# "aricel# ru;eol# scarlatin# tuse con"ulsi"# herpes sau alte boli infecioase care pot e=plica afeciuni ale corneei# congestia con;uncti"itelor oculare# le!iuni ale retinei.

1%%

2.3. C4%=0?01%,+%

+?010+7>+43, + 5+ +,+

Clasi@icare n @uncie de acuitatea 1i4ual2= ambliopie uoar (acuitate "i!ual / 4#% (1I2) C 4#2< 1I%) ambliopie medie (acuitate "i!ual / 4#2 (1I%) C 4#1(1I14) ambliopie forte (gra") / (acuitate "i!ual< sub 4#1 (1I14) cecitate relati" (practic) C 4<4#44% (1I244) C percepe micrile mainii i lumina cecitate absolut C nu percepe deloc lumina. Clasificarea 'n funcie de modificarea indicilor funcionali ai "ederii/ Principalii indici @uncionali ai 1ederii sunt= acuitatea 1i4ual2> cHmpul 1i4ual> sensiEilitatea luminoas2 i de contrast> sensiEilitatea cromatic2> simul pro@un4imii> locali4area 1i4ual2> capacitatea de disociere i rapiditatea actului percepti1. 1. afeciuni care determin scderea acuitii "i!uale# 2. afeciuni care determin scderea cBmpului "i!ual# de e=emplu / <apariia unor scotoame C poriuni 'n care funcia "i!ual nu este acti" C de pild pata oarb# care corespunde papilei ner"ului optic# <hemianopsii C lipsa unui semi<cBmp "i!ual la fiecare ochi 1%

$. afeciuni care determin alterarea cBmpului "i!ual# 4. afeciuni care determin tulburri ale "ederii binoculare (de e=. strabismul) %. afeciuni care determin tulburri de adaptare la 'ntuneric i lumin# . tulburri ale sensibilitii cromatice (de e=. 0iscromatopsiile< lipsa sen!aiei de "erde sau rouK < daltonismul C cecitate pentru rouK < acromatopsiile C cBnd nu poate distinge nici o culoare). 9mbliopia C (greac G amblWs< slaE i ops < 1edere)< repre!int o diminuare a "ederii cau!at de unele le!iuni ale mediilor transparente ale globilor oculari# este o deficien "i!ual parial. 9mbliopia este produs de le!area# mai mult sau mai puin gra"# a anali!atorului "i!ual# rmBn totui adesea alte subfuncii 'n stare de funcionare. 2.4. D+-5342%,+% "=0$01# /0 ?0-01# 4% +?010+7>00 + 5+ +,+ 07 "+,="+1205% 6+1%70=6+43, 136"+7=%23,00 >n ca!ul deficienei "i!uale# ca i a altor tipuri de deficiena# se manifest anumite tipuri de mecanisme compensatorii# menite s suplineasc# 'ntr<un fel sau altul# capacitatea funcional pierdut 1%1

sau diminuat. : mare importan o au# la deficienii "i!uali# modalitile sen!oriale care suplinesc "ederea sau trsturile de caracter care susin reali!area unei autonomii personale. Ne"!torul poate obine pe cale tactil< ,ineste!ic sau auditi" o mare bogie de informaii pe care cei cu "edere normal le obin numai pe cale "i!ual. 3entru a fi 'neleas ca un fenomen integral# compensaia trebuie pri"it 'nainte de toate ca un mod de adaptare. >n condiiile apariiei unei deficiene "i!uale# problema adaptrii# sau a readaptrii# capt o importan sporit# fiind mobili!ate disponibiliti care altfel ar fi rmas neutili!ate. &elaiile organismului cu mediul 'ncon;urtor trebuie refcute 'n condiiile 'n care o funcie sen!orial esenial este total sau parial le!at. 6e stabilesc noi corelaii 'ntre anali!atorii intaci# ale cror informaii sunt confirmate de practic. >n lipsa surselor "i!uale# importana lor crete. 5i de"in capabili de diferenieri din ce 'n ce mai fine 'n limitele sensibilitii lor. >n ca!ul unei ambliopii reeducabile are loc un proces in"ers# de de!inhibare a !onelor "i!uale i de restabilire a relaiilor lor intersen!oriale.

1%.

>n primul rBnd modul de compensare este condiionat de deficiena primar# adic de natura# gradul# gra"itatea i cau!ele deficienei "i!uale# de e"entualele deficiene asociate. 9ltfel compensea! un copil atins de cecitate total i altfel un ambliop. >ntr<un fel compensea! un miop i 'ntr<alt fel un hipermetrop. >ngustarea cBmpului "i!ual este altfel compensat decBt pierderea cBmpului profun!imii. >n felul cum se manifest compensaia contea! i "Brsta la care a aprut deficiena "i!ual# adic instalarea timpurie a mecanismelor compensatorii sau formarea lor tBr!ie# 'n interferen cu deprinderile de;a e=istente i 'n condiiile unor stri afecti"e negati"e. 5=istena frec"ent a unor consecine secundare negati"e ale deficienei complic situaia# cci i ele trebuie compensate# ele handicapBndu<l pe copil tot atBt de mult cBt i deficitul primar. Consecinele negati"e pot aprea pe planul de!"oltrii fi!ice# intelectuale# psihomotorii i afecti" C atitudinale# solicitBnd forme specifice de compensare. 3rocesele psihice pot spri;ini dar pot i contracara bunul mers al compensaiei. 8rsturile tipologice i particularitile indi"iduale/ fire acti" sau pasi"# tip e=tra"ert sau intro"ert# instalare rapid sau lent a refle=elor etc# 'i au# i ele# un rol condiionat 'n procesul compensaiei.

1%-

8rebuie s apreciem dac metodele de compensare folosite ser"esc realmente depirii dificultilor 'ntBmpinate de aceti copii i dac nu cum"a ele au efecte secundare nedorite# duntoare. 0e e=emplu# un ambliop care# pentru a<i compensa deficiena# practic predominant o in"estigare tactil# chiar dac nu elimin complet "ederea. >n felul acesta el obine# 'ntr<ade"r# o imagine mai precis a obiectului percepiei. 3ipitul se do"edete producti". 6e 'ntBmpl 'ns c# obinuindu<se s perceap pe cale tactil i renunBnd din ce 'n ce mai mult la e=erciiul "i!ual# "ederea lui de"ine din ce 'n ce mai puin eficient# fiindc nu este utili!at. >n acest ca!# modul de compensare care<l a;ut pentru moment se do"edete noci" pe termen lung i educatorul "a trebui s inter"in. 0ac 'ns copilul sufer de glaucom infantil i tim de la medicul oftalmolog c el 'i "a pierde 'n curBnd "ederea i deci trebuie sa<i perfecione!e percepia tactil# pentru a putea fi pregtit unei noi situaii# atunci "om considera c aceeai modalitate de compensare este po!iti".

1 4

Ne"!torul care 'i compensea! sentimentul de frustrare prin efortul de a reui 'ntr<un domeniu 'n care simte c are posibiliti# compensea! 'n sens po!iti"# desigur. 8otui# 'nchiderea 'n sine i strile de re"erie consolatoare 'n care se refugia! un ne"!tor care se simte inferiori!at i insecuri!at# chiar dac repre!int un mecanism imediat de aprare a 5u<lui# pot duce 'n cele din urm la anumite forme de ne"ro!. +a ne"!tori# tendina de amplificare a reaciilor de orientare i de aprare fa de stimuli auditi"i este o compensare spontan. +a unii ambliopi# ochiul apropiat de obiect sau obiectul apropiat de ochi# 'n care ca! se elimin i con"ergena# constituie o form de compensare spontan# adesea noci". 6e pot distinge# pe de o parte compensarea spontan# care se poate manifesta 'n afara aciunii educaionale iar pe de alt parte compensarea diri;at# ale crei mecanisme sunt stimulate i de!"oltate 'n mod deliberat# ca parte a unui sistem de educaie. Compensaia se poate 'n"a. ?neori compensarea diri;at const 'ntr<un proces de autoeducaie# pe care copilul 'l desfoar la 'ndemnul i sub 'ndrumarea educatorului.

1 1

?neori compensarea spontan se reali!ea! nu numai prin mecanismele naturale de adaptare dar i cu a;utorul unor instrumente# aparate sau alte instrumente a;uttoare# de natur tehnic (9. &o!orea# E. Fuu# 1--1). : simpl lup folosit de ele"ul ambliop poate a;uta compensaia prin mi;loacele restante ale anali!atorului "i!ual. @astonul alb este un instrument simplu dar foarte util# facilitBnd compensarea prin ceilali anali!atori. 5=ist aparate opto< electronice care 'i a;ut pe cei cu cecitate nocturn# iar altele pentru cei cu cecitatea culorilor. 5=ist o mare "arietate de aparate care spri;in procesele compensatorii ale ne"!torilor# con"ertind semnalele "i!uale 'n semnale sonore sau "ibro<tactile. 3entru ca ne"!torul s se poat adapta bine la mediu este necesar ca si mediul s<i ofere mi;loace corespun!toare. Cea mai important distincie pentru orientarea proceselor compensatorii se refer la direcia recuperatorie pe care o permite gradul deficienei "i!uale. >n ca!ul cecitii totale sau aproape totale se reali!ea! 'nainte de toate o compensaie intersistemic2 # 'n sensul c funcia "i!ual deficitar este 'nlocuit prin aportul eficient al celorlalte modaliti sen!oriale.

1 2

>n ca!ul ambliopiei moderate# cBnd sunt afectate unele subfuncii ale anali!atorului "i!ual dar rmBn re!er"e funcionale la ni"elul celorlalte subfuncii# deci cBnd "ederea poate fi utili!at i chiar are anse de de!"oltare# are loc compensaia intrasistemic2# adic prin posibilitile pe care le ascunde chiar anali!atorul "i!ual. Compensaie nu 'nseamn deci neaprat 'nlocuirea cu un alt anali!ator. >n ca!urile intermediare# aceste dou forme de compensaie sunt corelate. 5"oluti"# organismul 'ncearc 'ntBi s compense!e pe seama elementelor intacte ale sistemului le!at# mobili!Bnd deci posibilitile "i!uale# dar cBnd calea aceasta se do"edete ineficient are loc substituirea cu alte sisteme sen!oriale.

1 $

Compensaia intersistemic < 'nseamn c funcia "i!ual este 'nlocuit cu alte modaliti sen!oriale rmase intacte. 3entru a suplini "ederea sunt folosite la ma=imum i interpretate rele"ant informaiile oferite de celelalte simuri. Emportana lor biologic crete pe msur ce scade "ederea. 6imul tactil este primordial pentru instruirea i 'n general pentru educarea ne"!torilor. Citit< scrisul 'n @raille dar i folosirea cubaritmului la aritmetic# a hrii 'n relief la geografie i a multor alte forme de material didactic se ba!ea! pe percepie tactil. 0ar nu este "orba de o percepie e=clusi" tactil# ci de regul tactil < ,ineste!ic. 6en!aiile ,ineste!ice i cele tactile au la ba! anali!atori diferii dar ele se 'mbin 'n acti"itatea cogniti" cci copilul cunoate prin palparea cu mana 'n micare. 0atorit unui pipit acti" el poate percepe forma# "olumul# mrimea# substana# duritatea# asperitate i numeroase alte caliti ale obiectelor. +a ni"elul micro<spaiului# palparea deine o echi"alen informaional de grad 'nalt cu "!ul.

1 4

: caracteristic a compensrii prin acest contact dinamic este faptul c se reali!ea! prin sen!aii succesi"e din care se construiete mintal imaginea global. >n condiiile spaiului mare# rolul compensator principal 'l preia de regul au4ul. 9sigurBnd cunoaterea de la distan# el 'i ofer ne"!torului nu numai informaie dar i securitate. 6timulii sonori semnali!ea! pre!ena unor obiecte# starea i aciunea lor# distana# direcia .a. Ne"!torul poate afla pe cale auditi" din ce direcie "ine un "ehicul# poate recunoate dup !gomotul pailor o persoan# poate locali!a po!iia celui care i se adresea!. 8oate acestea se deprind prin e=erciiu. ?n ne"!tor e=ersat poate stabili auditi" dac 'ncperea 'n care se afl este mic sau mare# este 'nalt sau ;oas. 5l poate identifica spaiile goale dar i obstacolele# cci sen!aia de obstacol are la ba! receptarea auditi" a sunetelor reflectate. Compensaia intersistemic include i participarea sen!aiilor olfacti"e. Firosurile receptate semnali!ea! pre!ena multor obiecte i a calitilor lor# a distanei i direciei. 8ot aa crete "aloarea informaional a celorlalte ci sen!oriale.

1 %

3e ba!a e=ercitrii pe care o impune deficiena 'nsi i 'n situaia 'n care atenia se concentrea! asupra ateniei anali!atorilor "ali!i# copiii ne"!tori de"in capabili de diferenieri auditi"e# tactile etc. din ce 'n ce mai fine. Compensaia intrasistemic < acest tip de compensare este propriu 'n special copiilor cu deficien "i!ual parial< ambliopi. 0eficiena "i!ual parial# produs de le!area mai mult sau mai puin gra" a unor subfuncii ale anali!atorului "i!ual# las totui adesea alte subfuncii potenial. 'n stare de funcionare. 9adar# chiar 'n intrasistemic repre!int tendina interiorul sistemului funcional al "ederii se pstrea! un anumit Compensaia organismului de a utili!a acest potenial restant# deci de a compensa chiar pe seama anali!atorului "i!ual. 3ractic# aceasta 'nseamn 'ncercarea de a se a;unge la o imagine "i!ual mai bun cu potenial fi!iologic e=istent. >n funcie de caracterul i gra"itatea afeciunii# de componentele receptorului care sunt le!ate sau de subfunciile tulburate se constat o mare "arietate de forme de compensare intrasistemic spontan. ?nele au eficien redus# altele a;ut mai mult. ?nele apar ca refle=e incontiente# altele cu un anumit grad de contienti!are.

?n refle= bine cunoscut# de e=emplu# const 'n compensarea deficitului de refracie al hipermetropului prin amplificarea efortului acomodaii. ?n altul 'l constituie scoaterea din funcie a unui ochi atunci cBnd "ederea celor doi ochi este inegal. &estrBngerea cBmpului "i!ual este compensat prin micri ample ale capului pentru a cuprinde imaginea. Copiii cu sensibilitate luminoas sc!ut iau po!iii de cutare a luminii# de situare 'n locul unde lumina cade cat mai bine pe obiectul percepiei. ?n copil de la Acoala pentru 9mbliopi# cruia i s<a dat o lup care s<l a;ute la citit o folosea pentru a prinde litera 'n focarul ei luminos. +a un grad mai ridicat de contienti!are# dar nu total# se procesul de 'n"mBnt. afl procedeele compensatorii aprute 'n timpul e=plorrii "i!uale solicitate de

1 1

+a 'nceputul colaritii ele"ului ambliop# incapacitatea orientrii dup o schem percepti"# lipsa unei logici a e=plorrii care s conduc spre punctele de reper eseniale pentru identificare se compensea! prin timpul 'ndelung al in"estigrii i caracterului ei redundant. 3rin numr mare de micri oculare i de !one de fi=are a pri"irii# ambliopii 'ncearc s compense!e slaba lor acuitate "i!ual# pentru a capta suficiente informaii care s le permit s<i forme!e o imagine percepti" mai bogat i mai clar. (*. 3reda). Cercetrile asupra acti"itii percepti"e a ele"ilor ambliopi arat c actul "i!ual are de cBtigat cBnd este simultan cu receptarea unor stimuli acustici# tactil<,ineste!ici .a. ?nele cercetri au demonstrat c performanele "i!uale cresc 'n e=erciiile care solicit concomitent o acti"itate motorie / conturare# decupare# perforare. +a 'nceputul colaritii# ele"ului ambliop 'i este necesar un control# sau mai bine !is un autocontrol tactil# ,ineste!ic# auditi" etc. # din cau!a greelilor frec"ente. Cu timpul el se eliberea! parial de acest control# la care re"ine cBnd este pus 'n faa unor probleme noi i dificile. 8recerea la alte modaliti sen!oriale mai este uneori necesar pentru ca "ederea s nu fie suprasolicitat# pentru a se asigura odihna "i!ual.

1 .

+a ambliopi se pune problema asigurrii dominanei "i!uale. Copilul trebuie s 'n"ee s foloseasc toate cile sen!oriale dar ca un spri;in al "ederii i nu pentru su<plinirea ei. CBnd un ele" ambliop# cu posibiliti "i!uale reduse dar utili!abile 'n procesul de 'n"mBnt# manifest tendina de a<i folosi "ederea din ce 'n ce mai puin# ba!Bndu<se predominant pe ali anali!atori# se consider c procesul compensator abordat merge pe o cale greit# care periclitea! de!"oltarea "ederii lui i<l duce spre situaia de ne"!tor. Ne"!torii# chiar dac nu au repre!entri "i!uale# percep spaiul i au noiunea de spaiu. : do"ad este 'nsui faptul c ei se orientea! 'n spaiu# recunosc obiectele pe ba!a 'nsuirilor lor spaiale# percep i 'neleg relaiile spaiale# pot 'n"a obiecte ca geometria sau geografia. 0ificultile produse de deficiena "i!ual fac uneori ca ele"ii ne"!tori s aib i unele repre!entri spaiale greite despre mrimi# distanele sau formele unor obiecte mai greu de cuprins prin palpare. 6e 'nelege c astfel de repre!entri nu pot ser"i procesul compensrii.

1 -

9celai rol compensator pe care la ele"ii ne"!tori 'l au repre!entrile tactil<,ineste!ice# la ele"ii ambliopi 'l au repre!entrile "i!uale. Ai aici are loc confruntarea cu imaginea generali!at# de data aceasta 'n cadrul e=plorrii "i!uale. Numeroase cercetri efectuate 'n colile pentru ambliopi au demonstrat rolul imaginilor generali!ate 'n compensarea "ederii slabe. 9tBt 'n ca!ul ne"!torilor cat i cel al ambliopilor se remarc locul mai mare pe care<l ocup memoria "oluntar# intenional 'n acti"itatea psihic. 5i caut s rein cat mai bine informaiile percepute sau cunoscute pe cale logico<"erbal pentru a le putea folosi i a se orienta mai uor 'n situaii similare. 6e obser"# de e=emplu# c ne"!torul care strbate pentru prima oar un anumit drum# 'nsoit de un "!tor# caut s rein diferite puncte de reper pentru a se putea descurca apoi i singur. 5l tie mai bine decBt noi cate staii sunt pe un anumit parcurs cu tram"aiul# cate intersecii are de trecut pan la locul spre care se 'ndreapt# unde "a 'ntBlni o deni"elare etc. 5fortul continuu de a memora# a reine i a reactuali!a de"ine o calitate a memoriei lui# a crei formare merit s fie 'ncura;at de pedagog.

114

?n mare a;utor 'n desfurarea anali!ei "i!uale a unei imagini neclare este gsit de ele"ul ambliop 'n raportarea la o ipotetic noiune<gen# ale crei note 'i sunt cunoscute. 0ac primele indicii 'l duc pe ele" la ipote!a c tabloul repre!int un ani<mal# de e=emplu 'i "a fi mult mai uor s identifice detaliile. 5=perimente 'n care se asigur o raportare corect la noiunea<gen au probat c ea a;ut considerabil diferenierea componentelor unui tablou# 'nelegerea relaiilor dintre ele i 'n general o anali! "i!ual de altfel foarte dificil sau chiar imposibil. >n ca!ul ambliopiei# gBndirea se manifest 'n egal msur 'n spri;inirea sinte!ei sen!oriale a elementelor distinse separat. 9desea numai cu spri;inul gBndirii# a;utat uneori de o imaginaie bogat # ele"ii ambliopi cu cBmpul "ederii 'ngustat 'i pot forma imaginile mintale ale obiectelor pe care nu le pot cuprinde "i!ual# 'n ansamblul lor. Nu este de ignorat faptul c prin acti"iti logico<"erbale i imaginati"e a unei acti"iti sen!oriale imposibile 'n anumite ca!uri de ambliopie# de e=. perceperea muntelui la care pri"irea nu a;unge# ascunde i riscul unei 'ndeprtri de realitate. 5=ist multe aspecte ale realitii la care ele"ul ambliop# ca i cel ne"!tor# nu poate accede pe cale intuiti".

111

>n ca!ul copiilor ambliopi# e=plorarea atent mrete ansele unei identificri corecte a obiectului percepiei. +a ne"!tori# fineea diferenierilor tactile sau auditi"e este legat i de efortul ateniei. Ne"!torii compensea! 'n bun msur prin concentrarea ateniei i prin stabilirea ei. &olul ateniei este esenial# dar 'ncordarea ateniei ascunde i pericolul unei stri de supra solicitare ner"oas. Ne"!torii i ambliopii care lucrea! 'n ritm constant i producti" au dificulti neateptate cBnd li se cere s treac la un alt tip de acti"itate# a"Bnd ne"oie de un timp de adaptare mai mare. 9tenia lor este distras cu greu dar se i restabilete mai greu dac a fost distras. Chiar dac e"entualele resturi de "edere pot aduce un spri;in cogniti" mai mic sau mai mare# informaia principal de care dispun ne"!torii se obine 'n principal pe seama celorlalte modaliti sen!oriale# 'n special prin comple=ul funcional tactil<,ineste!ic i pe cale auditi".

112

Fai multe cercetri pentru "erificarea copiilor ne"!tori au dus la conclu!ia c / Copiii ne"!tori de "Brst colar mic au un baga; srac de repre!entri 'n comparaie cu copiii "!tori de aceiai "Brst. ?n fapt caracteristic este caracterul lacunar al unor repre!entri ale ne"!torilor. >n ca!ul ambliopilor din clasele mici # repre!entrile sunt incomplete# srace 'n detalii i chiar greite. 6e fac greeli 'n aprecierea formei i mrimii obiectelor# a culorilor lor. Ca i la ne"!tori# lipsurile repre!entrilor sunt mascate printr<un limba; fr acoperire intuiti". 9stfel de repre!entri sunt prea puin operante 'n acti"itatea teoretic i practic# ceea ce e=plic unele greuti la 'n"tur. Numeroase studii au scos 'n e"iden producti"itatea sporit a memoriei ne"!torilor. Femoria nu se de!"olt de la sine# ci datorit solicitrii ei mai intense i mai frec"ente# datorit e=ercitrii ei. 5a se perfecionea! pentru c ne"!torul are foarte mare ne"oie de ea.

11$

0eficiena "i!ual ca atare nu afectea! procesele superioare de cunoatere. >n msura 'n care 'i e=ercit rolul compensator# gBndirea deficientului "i!ual are ansa unei de!"oltri 'ntru totul normale# 'n raport cu potenialul intelectual al fiecrui copil. 0up cum se tie din rBndul ne"!torilor s<au ridicat repre!entani remarcabili ai intelectualitii. Cum se e=plic atunci faptul c 'ntr<o clas de ne"!tori sau ambliopi ni"elul mediu intelectual este de regul mai sc!ut decBt 'ntr<o clas corespun!toare de copii cu "edere normal_ 6ubde!"oltarea intelectu<al nu este cau!at de deficiena de "edereK dimpotri"# sunt ca!uri 'n care tulburrile funciei "i!uale apar ca sindroame ale handicapului mintal .(C. 3unescu# E. Fuu# 1--1). >n ca!ul ele"ilor ambliopi care au trecut prin coala de mas se 'ntBmpl ca 'n"torii s<i rein 'n clasele lor pe ele"ii cu "edere slab dar cu ni"el intelectual ridicat i s<i trimit la coala pentru ambliopi pe cei cu ni"el intelectual sc!ut. 9re loc deci o selecie prealabil# care se reflect asupra fi!ionomiei unei clase de ambliopi.

114

?nele cercetri comparati"e aprecia! c la "Brsta intrrii 'n coala primar 'ntBr!ierea de!"oltrii fi!ice ar fi de circa 2 ani (*. 3reda). +a "Brsta de 11 ani aceast 'ntBr!iere nu ar fi decBt de circa 1 an# 'n special 'n 'nlime li greutate. 6<a mai constatat o insuficient de!"oltare a musculaturii# la=itate muscular i ligamentar# aspect atrofic / membre subiri# torace 'ngustK ni"el mai sc!ut al forei fi!ice i al re!istenei. 0eficitul lor limitea! micarea iar limitarea micrii accentuea! deficitul/ micri reinute# o"itoare# economie de micri. 0eficitul apare pregnant i pe planul motricitii manuale / la 'nceput mBinile ne"!torului sunt oarbe# adic el nu tie s e=plore!e tactil<,ineste!ic# are dificulti 'n a coordona micrile celor dou mBini pentru a apuca un obiect. Ni"elul sc!ut al de=teritii manuale se datorea! i lipsei unei conduceri "i!uale a micrilor mBinilor. Fersul ne"!torilor este descris ca fiind rigid# nesigur# e!itant# uneori cu capul 'nainte# ridicBnd mult piciorul# ae!Bnd apoi talpa cu gri; (mers de bar!)# cercetBnd solul cu "Brful pantofului# prelungind spri;inul bilateral pe sol 'nainte de a face urmtorul pas. @raele nu se mic simetric 'n timpul mersului # ci atBrn 'n ;os. Fobilitatea sc!ut accentuea! di!armonia de!"oltrii fi!ice. Nu sunt antrenate corespun!tor toate grupurile musculare# unele rmBn subde!"oltate. 11%

6e pare c ne"!torul capt mai greu contiina propriului corp i repre!entarea acestuia# adic ceea ce numim de obicei schema corporal. 5l nu se "ede 'n oglind# nu "ede diferitele pri ale corpului su i raporturile acestuia cu obiectele 'ncon;urtoare. 9ceasta este o dificultate 'n construirea identitii sale corporale. &mBnerea 'n urm 'n de!"oltarea fi!ic este 'nsoit adesea de atitudini posturale deficiente / capul i gatul aplecate 'nainte sau 'nclinate lateral# umerii c!uiK care cu timpul de"in deprinderi. +a toate acestea se adaug uneori manierisme# ticuri# stereotipuri# uneori di!graioase cunoscute sub numele de blindisme / legnarea capului# a braelor# a picioarelor# frecatul mBinilor etc. . 6unt micri para!itare# fr funcie de comunicare cu mediul# foarte greu de de!rdcinat. 5le apar pentru c ne"!torul nu are contiina c este "!ut. 3entru a facilita integrarea lui printre "!tori trebuie a;utat s se debarase!e de astfel de blindisme. 3entru ne"!tori# lipsa "ederii 'nseamn lipsa unor stimuli ai micrii# lipsa orientrii# imposibilitatea pre"enirii unor pericole ce l<ar putea pBndi. 5l nu are controlul "i!ual asupra obiectelor din ;ur i nici asupra propriilor micri# pe care s le corecte!e pe parcurs. 9ceast 'ngrdire a libertii de micare i lips de independen 'n micare e=plic scderea tendinei spre micare i creterea tendinei spre sedentarism i pasi"itate a unor copii ne"!tori. 11

>n literatura de specialitate se pre!int ca!uri i se fac caracteri!ri ale deficienilor "i!uali# cu un accent mult mai mare decBt s<ar cu"eni pe trsturile negati"e/ infantilism afecti"# instabilitate emoional# stri ne"rotice# negati"ism# egoism# stare de an=ietate# comportament asocial# fire suspicioas# agresi"# re"endicati" i altele. >ntBlnim# 'ntr<ade"r# astfel de manifestri# chiar dac ele nu sunt foarte frec"ente. Ear cBnd le 'ntBlnim# o anali! serioas a ca!ului respecti" ne rele" c ele nu sunt o consecin automat a deficienei "i!uale# ci mai curBnd a condiiilor social C educati"e 'n care el s<a de!"oltat# a inadec"rii educaiei primite# a atitudinilor celor din ;ur fa de el# a modelelor# a eecurilor# a relaiilor sociale 'n care a fost cuprins. 9desea ele repre!int reacii de aprare# chiar dac 'n fapt nu<l apr ci 'i fac situaia mai dificil. >n fond# ele repre!int# atunci cBnd iau o form acut# o a doua deficien# pe lBng cea "i!ual. Fai precis# astfel de trsturi se constituie 'n situaiile 'n care copiii se simt i!olai# respini# prsii. Ai mai ales cBnd se simt frustrai de bunul cel mai de pre/ dragostea prinilor# a celor din ;ur. Ceea ce duce la tensiuni interior# la sentimentul neputinei i al inferioritii# la sen!aia c nimnui nu<i pas de el. >nc dinaintea intrrii 'n coal unii ne"!tori au i trit ocul de a fi considerai altfel decBt ceilali# au 'nceput s aib contiina infirmitii i s<i piard sentimentul 111

propriei "alori. 6upraprotecia sau nepsarea unor prini 'mpiedic adaptarea social 'nc de la 'nceputurile ei. 8oate acestea ne e=plic de ce apar reaciile de aprare# care pot fi foarte diferite/ 'n unele ca!uri stri depresi"e# timorare# nesiguran# atitudine inhibatK 'n alte ca!uri arogan# insolen# ne'ncredere 'n cei din ;urK sau poate 'nchidere 'n sine. 9stfel de conduite sunt semnele unei inadaptri. 5le repre!int riscuri posibile dar nu ine"itabile. Ne"!torii au o mare capacitate empatic# se simt atrai de mediul social 'ncon;urtor# au o mare deschidere fa de cei din ;ur i o ne"oie a"id de afeciune. >n opo!iie cu portretul negati" se poate schia i un portret po!iti" pentru ne"!torii care i<au compensat bine handicapul. 5l tie s<i foloseasc forele de cunoatere sen!orial i logico<"erbal# el stpBnete instrumentele muncii intelectuale i ale unor acti"iti practice. >i cunoate limitele dar li posibilitile # i este 'ncre!tor 'n forele lui . Nu ateapt s fie asistatK este autonom. 5ste deschis fa de lumea 'ncon;urtoare i 'mpcat cu sine# capabil s iubeasc i s fie iubit. 3. DE*ICIENA DE AUZ

(dup E. 6tnic# Fariana 3opa# 0.*. 3opo"ici# 2441)

11.

3.1. D+40602#,0 2+,607343@01+ 6urdopsihopedagogia& ca tiin independent# studia! particularitile de!"oltrii psiho<fi!ice ale copiilor cu disfuncie auditi" i mi;loacele adec"ate compensatorii# instructi"<educati"e i recuperatorii 'n "ederea formrii personalitii i 'ncadrrii lor depline 'n climatul socio<profesional. 3entru a denumi persoanele cu tulburri de au! se utili!ea! un e"antai noional atBt 'n limba;ul tiinific# cBt i 'n cel obinuit. 0e e=emplu/ surdo3mut> surdo31orEitor> surd> de@icient de au4> dis@uncional auditi1> hipoacu4ic> handicapat de au4> asur4it. Eniial s<a folosit termenul de =!, 36!2 (scris 'ntr<un cu"Bnt) i se referea la persoanele care i<au pierdut au!ul 'nainte de 'nsuirea limba;ului "erbal (pBn la "Brsta de 2<$ ani). >n momentul 'n care s< a contienti!at faptul c 'ntre surditate i mutitate nu este o legtur indestructibil# cu"Bntul surdo<mut a fost desprit prin cratim. 8ermenul =!, 3:53,A023, se refer la deficientul de au! demuti!at i la asur!it. H0"3%1!-01!4 este deficientul de au! cu re!iduuri auditi"e. 6urditatea total (pierderi de peste -4 d@) poart denumirea de 13?3-#. Fenionm c 'n literatura anglo<sa=on termenul de surditate este folosit pentru toi deficienii de au!# iar 'n literatura modern este folosit de asemenea pentru toi deficieni de au! termenul de 11-

hipoacu!ici# considerBndu<se c i cei cu pierderi de peste -4 d@ au totui nite resturi auditi"e. 6urditatea < disfuncie auditi" < nu are efect defa"orabil asupra de!"oltrii psiho<fi!ice generale a copilului# prin ea 'nsi# ci prin mutitate# adic prin ne'nsuirea limba;ului ca mi;loc de comunicare i instrument operaional pe plan conceptual. 0epistarea i diagnosticarea precoce a sur!eniei# constituie primul semnal de alarm al familiei 'n "ederea organi!rii educaiei auditi"e# a 'n"rii limba;ului i comunicrii# a e=ersrii cogniiei i a 'ntregului potenial psihic al copilului. >n absena comunicrii "erbale se remarc instaurarea unui ritm lent i specific# pentru adaptarea la condiiile mediului# nu numai pentru de!"oltarea psihic. >n acelai timp# amBnarea preocuprilor fa de deficientul de au! i 'nceperea demuti!rii la "Brsta mare# fac s creasc tot mai mult decala;ul dintre copilul surd i copilul care aude. 3rin prote!are# deficientul de au! este a;utat s elimine sau s e"ite posibilitile instaurrii unui decala; ma;or 'ntre de!"oltarea lui i cea a au!itorului. 3rogresul 'n pri"ina cunotinelor colare# deprinderilor sociale i de!"oltrii emoionale depinde de de!"oltarea ling"istic. 0eoarece copilul deficient de au! pierde atBt de mult din con"ersaia incidental# "a fi deficitar atBt 'n domeniul cunotinelor 1.4

generale# cBt i a "ocabularului. Cum cea mai mare parte din gBndurile noastre este e=primat prin cu"inte# e=primarea clasic a ideilor lui "a fi adesea dificil# creBnd falsa impresie de 'napoiere mintal. >ncrederea 'n sine se "a de!"olta mai 'ncet i de aceea copilul ar putea s manifeste i o nesiguran emoional. 3.2. C%!-+4+ +?010+7>+43, + %!+iteratura de specialitate pre!int numeroase clasificri ale surditii# mai ales pe ba!a unor criterii etiologice i temporale. 6urditi ereditare i dobBnditeK 6urditi clasificate dup momentul apariiei/ a) prenataleK b) perinatale (neonatale)K c) postnataleK 6urditi 'n raport cu locul instalrii traumei (urechea 6urditi pre< i post< ling"istice. medie# intern# ner" auditi"# sistemul ner"os central)K

S!, 02#>04+ +,+ 02%,+D tipul %iEenmann 3 presupune le!area capsulei i le!iuni secundare ale celulelor i fibrelor ner"oaseK tipul %heiEe 3 presupune atrofierea nico"alei# saculei# organului CortiK tipul 5andini> cu le!iuni ale ultimelor spirale ale melcului# atrofierea organului Corti# a ner"ului Cohlear i a ganglionilor. 1.1

S!, 02#>04+

3A<7 02+ pot fi de trei tipuri/ congenitale#

neonatale i postnatale. &. %urdit2ile prenatale> mai ales emErionare> dar uneori i @etale> pot @i cau4ate de= 1. 1. sifilisul etc. $. Fedicamente/ tranchili!ante (morfina# cocaina# heroina# mari;uana) etc. 4. %. 'nsrcinat. . 9lcoolismul. 1. 0iabetul. .. 2actori endocrini i metabolici cu complicaii 'n funcionarea unor glande. -. 8o=emia gra"idic. 14. 8ulburri ale circulaiei sang"ine 'n placent (neo=igenarea fetusului). 11. Lipotiroidismul familial. 1.2 6ubstane chimice i hormonale/ chinina# ergotina# Eradierea mamei cu ra!e M 'n timpul cBt este apa de plumb etc. *irui ai rubeolei# oreionului# hepatitei# po;arului# Enfecii bacteriene i proto!oare/ tuberculo!a# paludismului matern (boli ale mamei) etc.

12. 8raumatisme 'n timpul gra"iditii (gestaiei). 1$. Encompatibilitate sang"in 'ntre mam i fetus (factori &.L. < &esus). 0esigur# surditatea dobBndit congenital are multe cau!e cunoscute# dar i necunoscute 'nc. 9stfel# o cau! a surditii congenitale poate fi citomegalo1irusul (C.F.*.)# infecie intrauterin C o boal de tip febr glandular sau $uEella (3o;ar 7erman) C boal foarte uoar pentru mam# dar cu efecte de"astatoare pentru copil. &&. Cau4e neonatale ;perinatale< 1. 9no=ia sau asfi=ia albastr. 9no=ia este cau!at de

neo=igenarea fetusului 'n timpul tra"aliului datorit rsucirii cordonului ombilical# naterii laborioase etc. Ensuficienta o=igenare pro"oac le!iuni anatomopatologice cu repercursiuni multiple 'n de!"oltarea normal a sistemului ner"os (creierului). 2. $. 8raumatismele obstreticale pot pro"oca hemoragie 'n Ecterul nuclear < bilirubinemia. urechea intern# hemoragie meningean sau cerebro<meningian.

&&&. Cau4e post natale ale surdit2ii= 1. 8raumatisme cranio<cerebrale. 1.$

2. @oli infecioase/ meningita# encefalita# scarlatina# ru;eola# po;arul# tusea con"ulsi"# oreionul# febre 'nalte# febra tifoid etc. $. :tita i mastoidita. 4. 2actori to=ici (into=icaii). %. @oli "asculare. . 6ubalimentaie cronic. 1. 8raumatism sonor ('n numeroase ri# muncitorii din 'ntreprinderile !gomotoase sunt prote;ai auditi" cu a;utorul antifoanelor). .. Cau!e medicamentoase# tratament neadec"at mai ales cu ototo=ice/ streptomicin neomicin# canamicin# gentamicin# trombomicin...i chiar aspirin i chinin 'n do!e mari. & . De asemenea> se poate 1orEi de eDistena unor cau4e ale dis@unciei auditi1e locali4ate la ni1elul urechii eDterne> medii sau interne> ner1 auditi1. %. Cau!e la ni"elul urechii e=terne/ malformaii ale

pa"ilionului urechii# absena pa"ilionului# obstrucionarea canalului conductor# ceara# e=crescene osoase etc.

1.4

A. Cau!e la ni"elul urechii medii/ inflamarea trompei lui 5ustache menine umiditate 'n ureche# deci mediu pentru infecieK otite# mastoidite# corpi striniK perforarea membranei timpanului# cleiul# le!iuni sau malformaii ale oscioarelor (ciocan# nico"al# scri)# otosclero!a etc.. 1. Cau!e la ni"elul urechii interne (sen!oro<neurale)/ le!iuni

sau deformri ale labirintului membranos sau osos# ale canalelor semicirculare# ale utriculei sau saculei sau membranei tectoria. Cele mai mari obstacole 'n audiie sunt considerate# pe drept# le!iunile organului Corti i ale membranei ba!ilare. Cunoaterea cBt mai e=act a locului i gradului le!iunii contribuie la prote!area adec"at < indi"iduali!at < i la folosirea optim a re!iduurilor auditi"e. . 0esigur c sunt i ca!uri de le!iuni ale traiectului ner"os auditi" sau a !onei auditi"e din scoar. >n ca!ul 'n care le!iunea se afl 'n creier# surditatea este mult mai gra" i poart denumirea de surditate cortical2. 6e pare c unii surdologi au e=agerat frec"ena surditii corticale (de e=. @art!i considera e=istena surditii corticale 'n procent de peste 14`) 'n clasificarea cau!elor# gradelor i locului instalrii disfunciei auditi"e. 1.%

3.3. G,% +4+ +?0102!4!0 %! 0205

0eficitul de au! se diferenia! de la ca! la ca! 'n raport cu locul i profun!imea le!iunii# deficitul de au! se stabilete prin msuri clasice i mai precis prin msurtori moderne cu a;utorul unor aparate numite audiometre. 3rin msurrile audiometrice se controlea! pragurile audibile la diferite intensiti e=primate 'n decibeli i la diferite frec"ene e=primate 'n hert!i (duble "ibraii). 9u!ul normal percepe sunetele la o intensitate de la 4 la 24 i chiar $4 de decibeli. 3erceperea sunetelor la intensiti de peste 24 d@ indic pierderi uoare# medii i se"ere ale au!ului (hipoacu!ie uoar# medie i se"er) i pierderi profunde la peste -4 d@ (surditate i cofo!) chiar i 'n ca!ul surditii profunde (cofo!ei) prin prote!are pot fi utili!ate resturi minime de au!# dar numai dac surdul contienti!ea! e=istena sen!aiilor auditi"e.

0 : 20 B fr dificultate

C 9udiie normal C poate au!i con"ersaia

1.

20 : 40 B 40 : .0 B prote!. .0 : '0 B

C 0eficit de au! le;er < Lipoacu!ie uoar. C 0eficit de au! mediu < Lipoacu!ie medie.

3oate au!i con"ersaia dac nu este 'ndeprtat sau tears. 3oate au!i con"ersaia de foarte aproape i cu dificulti. Necesit C 0eficit de au! se"er < Lipoacu!ie se"er.

3oate au!i !gomote# "ocea i unele "ocale. 6e prote!ea!. "+=2+ '0 B C 0eficit de au! profund < 6urditate (cofo!). 9ude sunete foarte puternice < dar pro"oac i sen!aii dureroase. 6e prote!ea! cu prote!e speciale. (0up @.E.9.2. < @iroul internaional de audio<fonologie)

3.4. T0"!,0 + =!, 02%2+ ( +?010+7>+ + %!-( 6urditate de / transmisie# de percepie i mi=t. 8ipurile de surditate se stabilesc 'n raport cu locul instalrii traumei. S!, 02%2+ + 2,%7=60=0+ 1.1

Cau4eD malformaii ale urechii e=terne sau medii# infecii ale urechii medii (otita# mastoidita)# cleiul# tulburarea "entilaiei prin trompa lui 5ustache# defeciuni ale timpanului i lanului osicular (scri# nico"al# ciocan# fereastr o"al)# otosclero!. Caracteristici D C.:. au! normalK C9. au! diminuat (diminuarea au!ului la o intensitate de pBn la 4<14 d@). 6e operea!. 6e prote!ea! cu re!ultate foarte buneK "ocea tare puin diminuat# "ocea optit puternic diminuat. 3ercepere mai bun pentru sunete 'nalte 'n raport cu sunetele gra"e. S!, 02%2+ + 20" "+,1+">0+ (surditate sen!orio<neural sau neurosen!orial) Cau4eD le!iuni la ni"elul urechii interne (labirint membranos# osos# organul lui Corti# membrana ba!ilar)# le!iuni pe traiectul ner"os sau 'n scoara cerebral 'n !ona au!ului/ le!iunile pot a"ea la ba! anomalii cromo!omiale# infecii bacteriene# encefalopatii# traume# dereglri biochimice sau neurologice# into=icaii medicamentoase etc. CaracteristiciD C.:. i C9. au! diminuat. Nu se operea!. 6e prote!ea! cu aparate speciale. 6olicit intens educaie ortofonic clasic. 3ierderea au!ului poate depi

1..

124 d@# "ocea optit i "ocea tare sunt amBndou diminuate# perceperea sunetelor acute este defectuoas. S!, 02%2+ + 20" 60C2 Cau4eD otospongio!a# otita medie cronic# sechele operatorii dup e"idare pedromastoidian# traumatism cranian# cretinism endemic# sifilis congenital# boli eredo<degenerati"e etc. CaracteristiciD 6urditatea mi=t pre!int caracteristici atBt de tip transmisie curabile (prote!abile) cBt i de tip percepieK percepie nul pentru sunete acute i redus pentru tonuri gra"e. ;C! 7 conducie osoas2 M C# 7 conducie aerian2< 3.). A="+12+ %4+ +-5342#,00 "=0$01+ %4+ +?010+7>043, + %!Consecinele surdit2ii asupra personalitii i comportamentului depind de tipul i gradul deficienei# de 'ngrdirile pe care le creea! pentru educaie i instrucie. 5fectele psihologice ale surditii se resimt mai ales atunci cBnd surditatea este de tip neurosen!orial (cBnd e afectat urechea intern)K de asemenea cBnd surditatea a inter"enit la "Brst mic# iar deficiena respecti" dei era deosebit de gra"# nu s<au luat msuri pentru asigurarea 'n"rii diri;ate# lsBndu<se totul pe seama celei spontane. 1.-

0e!"oltarea psihic are o anumit specificitate# determinat de gradul de e=ersare a proceselor cogniti"e i de particularitile limba;ului mimico<gesticular. 6ur!enia din natere 'i pri"ea! pe copii de a<i 'nsui e=periena de tip auditi" i simboluri "erbale. 9re influen asupra de!"oltrii mentale# mai ales asupra capacitii intelectuale. Ca urmare a specificului de!"oltrii psihice# copiii sur!i do"edesc posibiliti limitate 'n 'nsuirea cunotinelor care se predau 'n coal. 3rin cercetrile sale asupra memoriei# F. Lis,eW i<a gsit pe sur!i inferiori au!itorilor. 3osibilitile de memorare i actuali!are sunt 'n general mai sc!ute la sur!i decBt la au!itori. :leron studiind gBndirea# a artat c modalitile de care se folosete aceasta sunt inferioare au!itorilor# fiind deficitar mai ales deducia. Comparati" cu gBndirea au!itorului# gBndirea surdomutului are un coninut concret nee"oluat. 9bstraciile sunt prea puin accesibile acestor forme de gBndire. 5le "or de"eni treptat accesibile 'n procesul gBndirii noional<"erbale# care e"oluea! odat cu demuti!area. 2orma i gra"itatea deficienei produce o perturbare mai mic sau mai mare la ni"elul funciilor de recepie i de e=presie a comunicrii "erbale# mecanism ce influenea! negati" interrelaiile

1-4

personalitii i comportamentul indi"idului# mai cu seam prin scderea "alorii instrumentale a limba;ului. 6e susine# 'ns# 'n literatura de specialitate i ideea c de!"oltarea integral a structurilor psihice ale surdomutului din toate etapele "ieii este particular i are note specifice determinate de 'nsui specificul limba;ului gestual care repre!int instrumentul de comunicare# de structurare i de e=ersare a operati"itii proceselor psihice. 6e susine ideea c nu handicapul organic sau infirmitatea sen!orial este cau!a comportamentului deficitar (al de!"oltrii culturale)# ci Jcile indirecte ale de!"oltrii limba;ului sau incapacitatea de a accede la limba;O (*'gots,i# :leron). 0ecala;ele pe planul de!"oltrii proceselor psihice sunt mult mai mari (atBt ca "Brst mental# cBt mai ales din punct de "edere al procesualitii psihice) dac stimularea precoce percepti" i cogniti" i 'n"area limba;ului nu se reali!ea! 'n perioada de ma=im recepti"itate a copilului. +a sur!ii nedemuti!ai aceste decala;e fa de standardele normalitate psihice i specificul proceselor psihice se menin pe tot parcursul "ieii. Consecinele diferitelor grade ale deficitului auditi" 'i pun amprenta asupra de!"oltrii proceselor i funciilor psihice (cantitati" i mai ales calitati"). Cele mai accentuate consecine asupra de!"oltrii psihice (i a

1-1

personalitii) le are surditatea congenital# prin 'mpiedicarea comunicrii "erbale i a achi!iionrii de e=periene sociale. Empactul surditilor dobBndite dup achi!iia limba;ului i a comunicrii este mai mic# efectele putBnd fi diminuate prin inter"enii stimulati"e i formati"e. Lipoacu!ia poate produce stagnri sau chiar regrese 'n de!"oltarea psihic dac mediul nu este stimulati" i nu consolidea! comunicarea. &eiese faptul c surditatea# prin ea 'nsi# nu are efecte negati"e asupra de!"oltrii psihice# dar# generBnd mutitatea# stopea! e"oluia limba;ului i a comunicrii i implicit a progreselor pe planul cunoaterii intelecti"e Calitatea informaiilor ce se "ehiculea! nu are claritatea i fora de a cuprinde totalitatea e"enimentelor i nu se produce o echilibrare adec"at la mediul 'ncon;urtor i 'n acelai timp o compatibili!are a mediului la solicitrile subiectului. 9chi!iiiile 'nsuite 'n procesul instructi"<educati" sunt slab repre!entate 'n e=primarea i receptarea ideilor# sentimentelor# inteniilor i atitudinilor. 9ceasta face ca trsturile de personalitate s fie estompate sau s apar e=acerbri ale acestora 'n comunicare i se finali!ea! 'n ambele situaii# 'n comportamente neadaptate la situaiile concrete. 2aptul c surdul nu 'nelege bine semnificaia cu"intelor 'l 'mpinge de la 'nceput spre i4olare. Ne'nelegerea cu"Bntului# a 1-2

intonaiei i modulaiei "ocii# 'l pri"ea! pe surd de anumii stimuli# care ar contribui firesc# nu numai la de!"oltarea funciilor sale de cunoatere# dar i a afecti"itii# "oinei i personalitii 'n ansamblu. 0e!"oltarea gBndirii i a limba;ului < 'n unitatea lor armonios necesar < influenea! procesul de structurare a personalitii i manifestrile comportamentale# mai ales la "Brstele mici# marcBnd 'ns 'ntreaga a= a de!"oltrii. 8ulburrile limba;ului# dereglarea procesului de structurare a acestuia# operati"itatea redus a gBndirii# unitatea gBndire < limba; deteriorat 'n conte=tul deficienei de au! acionea! ca Jfeed< bac,<uri de precipitare entropiceO (E. V+,-%)# 'mpiedicBnd atBt mecanismele compensatorii i autocompensatorii# cBt i Jfeed< bac,<ul de stabili!areO (E. V+,-%) i a"Bnd consecine negati"e asupra procesului comunicrii i din acest moti" i asupra integrrii normale a deficientului de au!. >n acest conte=t# structurarea specialitate handicapatO. 'nsi fiind a folosii personalitii note particulare# termeni i 'n manifestrile literatura de Jpersonalitate comportamentale capt

precum

decompensatO# Jpersonalitate imaturO# Jtipologie de personalitate

1-$

8ipul# gra"itatea i forma deficienei de au! limitea! funcia recepti"<e=presi" a limba;ului# tipul i intensitatea comunicrii# formele relaionrii (care# 'n multe ca!uri# se reduc la cele mimico<gesticulare) i nu 'n ultimul rBnd pattern<urile comportamental<acionale 'n conte=tul "ieii cotidiene# a acti"itii colare sau socio<profesionale. 0ecompensarea personalitii deficientului de au! se produce prin e=ersarea insuficient sau prin absena comunicrii "erbale# care impietea! nu numai asupra componentei cogniti"e (;udeci# raionamente# operaii mintale etc.)# ci i asupra celorlalte componente (afecti"# "oliti"# atitudinal# aptitudinal# moti"aional# caracterial# psihosocial). : caracteristic a limba;ului deficientului de au! este reducerea funciei lui semantice i instrumentale 'n fa"oarea celei pragmatice# e=primarea i recepionarea ideilor# sentimentelor# intereselor# atitudinilor rmBnBnd 'n cea mai mare parte nedescifrate sau descifrate incomplet i deformat# informaiile recepionate sau transmise fiind lipsite de claritate# de caracterul comprehensi" i adec"at# de e=presi"itate i nuanare conte=tual i subte=tualK funcia reglatorie se e=ercit puin asupra comportamentului# a"Bnd semnificaie mai mult 'n plan personal.

1-4

Comunicarea "erbal este fragil# anost# incoerent# fr for# laconic# uneori cu elemente argotice sau de "iolen "erbal# de!organi!at# 'nsoit de gestic i mimic ample# dar neadec"ate la coninut. Coordonatele identificate de N. Choms,W (Jcompetena ling"isticO i Jperformana ling"isticO) sunt deficitare# limitate situaionalK funcia generator<conceptual este slab repre!entat din cau!a operati"itii reduse a gBndiriiK coninutul ideati" are o semnificaie personal accentuat# e=primBnd atitudini i stri# mai mult decBt gBnduri i ;udeci i de aceea este greu de decodificat. 3arametrii limba;ului "erbal (ritm# intonaie# timbru# fluena "erbal# e=presi"itate) sunt 'n msur foarte mic e=presia unor trsturi de personalitate (intro"ersie I e=tra"ersie# agresi"itateItimiditate# euforieIdepresie# masculinitateIfeminitate). +imba;ul mimico<gestual repre!int pentru surdomui forma de ba! a comunicrii (a 'nelegerii i e=primrii)# a"Bnd 'ns# ca i la subiecii normali# i un rol de susinere# suplinire i completare a limba;ului "erbal. 2iind# cel puin pBn la demuti!are i 'nsuirea limba;ului "erbal# ba!a structurilor comunicaionale# limba;ul mimico<gestual poart amprenta trsturilor de personalitate < acti"ism# inhibiie# timiditate# intro"ersie# e=tra"ersie# ne"rotism# atitudini afecti"e# 1-%

echilibru psihoemoional# particulari!Bndu<se astfel prin amploarea gesturilor sau prin tendina de simplificare a gesturilor comple=e# prin rapiditatea i fle=ibilitatea e=ecuiei lor# prin modul 'n care se reali!ea! sincroni!area aspectelor motrico<gestuale cu e=presi"itatea feei i a corpului i cu e=primarea subiecti"< emoional a ideilor i tririlor 'n conte=tul relaiei comunicaionale inter<personale sau de grup. Componentele motrice ale gesticii (micarea mBinii i a corpului# ritmul i amplitudinea micrii)# mimica i pri"irea nuanea! semnificaia# dar e=prim i trsturi temperamentale (energie# etc). Comunicarea comportamental i acional este 'nsoit de elemente cogniti"e i afecti"e (Jstilul comunicriiO dup 7. @ateson)# care asigur relaionarea psihosocial deoarece# ca i gestica# acestea sunt Je=presii ale tririiO. ?nii autori recomand ca limba;ul mimico<gestual i limba;ul "erbal s fie introduse paralel 'n educaia precoce a copilului deficient de au! spre a<i putea e=ercita funcia de stimulare a operati"itii gBndirii i a celorlalte procese psihiceK 'n plus# ca i 'n normalitate# e=primarea "erbal este accentuat# nuanat sau substituit 1dinamism) i de personalitate (intenionalitate# componente afecti"<moti"aionale# interese# atitudini e"aluati"e

printr<o gestic adec"at i cu semnificaie social# dar reali!at 'ntr<o manier personal 'n funcie de trsturi temperamentale# atitudinale# moti"aionale (cu referire la scopul e=pres al comunicrii)# afecti"< emoionale i caracteriale. >n general# se constat un paralelism 'ntre ni"elul de!"oltrii psihice i comportamentale a deficienilor de au! i ni"elul de maturi!are psiho<afecti". >n general# emoiile acestora au caracter situati"# fiind legate mai ales de trebuinele imediateK dispo!iiile i afectele nu au o orientare precis i se desfoar cu o intensitate i durat mai redus. Compensarea carenelor comunicaionale# moti"aional<afecti"e i "oliionale# ca i a tensiunii intrapsihice de!organi!ante# determinat de deficiena de au!# contribuie la eliminarea an=ietii# inhibiiilor# ne'ncrederii 'n sine# a comple=elor de inferioritate# a labilitii psiho<emoionale sau chiar a negati"ismului i a agresi"itii i la formarea sociabilitii# acti"ismului# dorinei de comunicare i relaionareK un mediu securi!ant i stimulati" contribuie la "alorificarea ma=im a potenialului fi!ic i psihic i la creterea indicelui de maturi!are psihosocial i moral prin stabili!area unor 'nsuiri de personalitate armonice i mature. 4. TULBURRILE DE LIMBAO. LOGOPEDIA (0?3U 5.*5&Q9# 244$) 1-1

4.1. OA0+12!4 /0 =13"!4 43@3"+ 0+0 J+ogopedia are prin e=celen# un caracter aplicati"# de pre"enire i 'nlturarea tulburrilor de limba; 'n "ederea de!"oltrii psihice generale a persoanei# de a stabili sau restabili relaiile cu semenii si# de a facilita ineria 'n colecti"# de a se forma i de!"olta pe msura disponibilitilor sale. 9cti"itatea logopedic este centrat 'n special asupra copiilor nu numai datorit frec"enei mai mari a handicapurilor de limba;# dar i pentru faptul c la acetia "orbirea este 'n continu structurare i de!"oltare# iar dereglrile aprute au tendina# ca o dat cu trecerea timpului# s se consolide!e i agra"e!e sub forma unor deprinderi deficitare# ceea ce necesit un efort mai mare pentru corectarea lor (5. *er!a# 244$). 3erioadele fa"orabile pentru o aciune logopedic eficace sunt precolaritatea i colaritatea mic# deoarece la aceast "Brst este mai uor de corectat# decBt la "Brstele adulte unde apar tulburri de personalitate i inadaptri sociale. 3e ba!a semnificaiilor teoretice i practice# obiecti"ele logopediei se pot grupa astfel/ a) studierea i asigurarea unui climat fa"orabil de!"oltrii i stimulrii comunicriiK

1-.

b) pre"enirea cau!elor care pot determina handicapurile de limba;K c) studierea simptomatologiei handicapurilor de limba; i a metodelor i procedeelor adec"ate corectrii lorK d) cunoaterea i pre"enirea efectelor negati"e ale handicapurilor de limba; asupra comportamentului i personalitii logopatuluiK e) elaborarea unei metodologi de diagno! i progno! difereniat 'n logopedieK f) populari!area tiinei logopedice i pregtirea familiei i a colii pentru a manifesta 'nelegeri i spri;in fa de logopatK g) formarea unor specialiti logope!i cu o pregtire psihopedagogic teoretic i practic<aplicati"# care s stpBneasc terapia handicapurilor de limba;K h) studierea i cunoaterea diferitelor aspecte ale deficienelor sen!oriale i mentale ce influenea! constituirea structurilor limba;uluiK i) optimi!area acti"itii logopedice atBt pentru terapia handicapurilor de limba;# cBt i pentru e"itarea eecurilor colare i comportamentaleK

1--

;) depistarea populaiei cu deficiene de limba;# 'ncepBnd cu "Brsta precolar i organi!area acti"itii pentru pre"enirea i recuperarea handicapurilor de limba;. 4.2. E20343@0% 2!4A!,#,043, + 406A%B 8ulburrile de limba; sunt determinate de aciunea unor procese comple=e/ a) 'n perioada intrauterin a de!"oltrii ftuluiK b) 'n timpul nateriiK c) dup natere. a) 0intre cau!ele care pot aciona 'n timpul sarcinii se pot meniona/ diferite into=icaii i infecii (cu alcool# tutun# medicamente# substane to=ice)K boli infecioase ale gra"ideiK incompatibilitatea factorului &hK carenele nutriti"eK traumele mecanice care le!ea! fi!ic organismul ftuluiK traumele psihice suferite de gra"id (neacceptarea psihic a sarcinii# trirea unor stri stresante# frmBntrile interioare# spasme care 'i pun amprenta asupra de!"oltrii normale a ftului). b) 0in categoria cau!elor care acionea! 'n timpul naterii se pot meniona/ naterile grele i prelungite# care duc la le!iuni ale 244

sistemului ner"os centralK asfi=iile ce pot determina hemoragii la ni"elul scoarei cerebraleK diferite traume fi!ice la ni"elul aparatului fono<articulator. c) 9 treia categorie o constituie cau!ele care acionea! dup natereK acestea pot fi/ 1) cau!e organiceK 2) cau!e funcionaleK $) cau!e psiho<neurologice 4) cau!e psiho<sociale. 1) Cau!ele organice pot fi la rBndul lor de natur central sau de natur periferic. 0e!"oltarea sistemului ner"os central poate fi influenat negati" de diferite traumatisme mecanice# care pot afecta !onele corticale# unde se afl situai centri corticali responsabili pentru diferite funcii psihice. Cu cBt !ona le!at este mai intens i mai profund# tulburrile de limba; "or fi i ele mai comple=e. 0e e=emplu# anomaliile dento C ma=ilo < faciale nu permit o participare sincroni!at a tuturor elementelor "erbo<motorii implicate 'n procesul "orbirii# situaie 'ntBlnit i 'n progenie i prognatism# ca i macroglosie i microglosie. Cau!ele organice de natur periferic pot fi/ infeciileK into=icaiile cu substane chimice# medicamente i

241

alcoolK boli cum sunt/ meningita# encefalita# oreonul# po;arul# ru;eola i scarlatina. 2) Cau!e funcionale# acestea constau 'n funcionarea defectuoas a oricruia din segmentul limba;ului# fie c este segmentul sen!orial# segmentul de recepie al "orbirii sau segmentul motor sau efector al "orbirii al aparatului ma=ilo< labio<dentar. JCau!ele funcionale pot afecta oricare din comportamentele pronunrii/ e=piraie# fonator# articulaie. 9stfel# apar dereglri ale proceselor de e=citaie i inhibiie# de nutriie la ni"elul corte=ului# insuficienei funcionale la ni"elul sistemului ner"os central# insuficiene au!ului fonematic putBnd 'ncetini de!"oltarea sa sau pot crea dificulti 'n parcurgerea traseului normal al limba;ului $) Cau!ele psiho < neurologice se manifest 'n predilecie la alienai mintali# respecti" la subiecii cu tulburri ale repre!entrilor optice# acustice i la cei cu tulburri de personalitate# respecti" cei foarte timi!i sau foarte infatuai. 0in aceast categorie fac parte i subiecii care se supraaprecia! C infatuai# aceste manifestri influenBnd negati" structura personalitii i a limba;ului. 4) Cau!e psiho < sociale. +a anali! mai atent s<a constatat c acestea au o frec"en mai mare# iar efectele lor negati"e afectea! de!"oltarea limba;ului i 'ntreaga de!"oltare psihic a omului. 242

>n aceast categorie sunt incluse/ metode greite 'n educaie (iatrogeniile i didactogeniile)K slaba stimulare a "orbirii 'n ontogene!a timpurieK 'ncura;area copilului mic 'n folosirea unei "orbiri incorecte pentru amu!amentul adulilorK imitarea unor modele cu o "orbire incorect 'n perioada construirii limba;uluiK stresul i suprasolicitri psihiceK fenomenele de biling"ism.

4.3. C4%=0?01%,+% 2!4A!,#,043, + 406A%B >n logopedia contemporan e=ist numeroase clasificri care sunt reali!ate 'n funcie de diferite criterii/ etiologic# ling"istic# morfologic# simptomatologic. 3re!entm 'n continuare o clasificarea profesorului 5. *er!a care ine seama de mai multe criterii 'n acelai timp. Criteriile acestei clasificri sunt/ anatomo<fi!iologice# ling"istic# etiologic# simptomatologic i psihologic. 9ceast clasificare s<a impus 'n literatura de specialitate european a ultimilor decenii i include urmtoarele categorii de tulburri/ 24$

1. tulburri de pronunie sau articulaie (dislalia# rinolalia# disartria)K 2. tulburri de ritm i influen a "orbirii (bBlbBial# logone"ro!# tahilalia# bradilalia# aftongia# tulburri pe ba! de coree# tumultus sermonis)K $. tulburri de "oce (afonia# disfonia# fonoastenia# mutaia patologic a "ocii# etc.)K 4. tulburri ale limba;ului citit<scris (disle=ia<ale=ia i disgrafia<agrafia)K %. tulburri polimorfe (afa!ia i alalia)K . tulburri de de!"oltare a limba;ului (mutism psihogen sau mutism electi" sau "oluntar# retard sau 'ntBr!iere 'n de!"oltarea general a "orbirii# disfunciile "erbale din autismul infantil de tip Ranner# din sindroamele handicapului de intelect). 1. tulburri ale limba;ului ba!at pe disfunciile psihice (dislogia# ecolalia# ;argonofa!ia# bradifa!ia). : asemenea clasificare este important nu numai pentru acti"itatea de cunoatere i terapia logopedic# dar i pentru diagno!a i progno!a tulburrilor de limba;. 0iagnosticul corect permite stabilirea metodologiei de lucru adec"ate subiectului# 244

indi"iduali!area terapiei i 'n funcie de particularitile psihice ale subiectului# "Brsta i se=# se "a reali!a distribuirea subiectului 'ntr< una din grupele de terapie organi!ate de logoped la cabinet. 4.4. D+=1,0+,+% ",0710"%4+43, 2!4A!,#,0 + 406A%B GLandicapurile de limba; pot apare atBt pe fondul intelectului normal# cBt i la deficienii mintal sau sen!orial cBnd# de obicei# sunt mai profunde i mai frec"ente. >n ca!ul unor asemenea asocieri# handicapul de limba; este o form secundar a unui sindrom comple=# dar prin e=istena lui accentuea! dificultile de receptare i adaptare. Cunoaterea principalelor categorii ale handicapurilor de limba; ce se 'ntBlnesc la "Brsta precolar asigur eficiena inter"eniei 'n procesul recuperati".H (5. *er!a# 244$) 9. 8ulburrile de pronunie sau articulaie 8ulburarea de pronunie cu frec"ena cea mai mare este dislalia atBt 'n ca!ul subiecilor normali din punct de "edere psihic# cBt i la cei cu deficiena de intelect i sen!oriale. ?nele din tulburrile de pronunie dispar odat cu 'naintarea 'n "Brst a persoanei# dar i forme care au tendina de a se stabili!a i consolida 'n timp# ceea ce face ca acti"itatea de cercetare s fie cu 24%

atBt mai dificil# cu cBt terapia este conceput mai tardi". 0ac 'n perioada anteprecolar# tulburrile de pronunie nu constituie semnale de alarm la copiii cu intelect normal i fr anomalii organice ale aparatului fono<articulator. +a "Brsta precolar# dac o tulburare de pronunie persist i impune necesitatea inter"eniei logopedic. +a copilul anteprecolar# dislalia este de natur fi!iologic ca urmare a nede!"oltrii suficiente a aparatului fono< articulator i a sistemelor cerebrale implicate 'n actul "orbirii. 0up "Brsta de $<4 ani# aceste sisteme de"in suficient de de!"oltate pentru a putea reali!a o pronunie corect# dac aceasta nu se reali!ea!# trebuie determinate cau!ele care stau la ba!a tulburrilor de limba;# pentru ca programul de terapie s poat fi indi"iduali!at 'n funcie de etiologie. 0islalia este o tulburare de pronunie # articulaie# care se manifest prin/ deformarea# omiterea# substituirea# 'nlocuirea i in"ersarea sunetelor. >n ca!urile gra"e de dislalie aceste fenomene se produc i la ni"elul silabelor i chiar al cu"intelor. CBnd deficienele de articulaie se limitea! numai la ni"elul unor sunete i!olate i 'n genere se manifest printr<o form mai uoar# aceast form de dislalie se numete dislalie simpl sau parial.

24

>n tulburrile respecti"e se e=tind asupra ma;oritii sunetelor i a unor grupe de silabe se numete dislalia polimorf# iar atunci cBnd sunt afectate toate sunetele# ma;oritatea silabelor i a cu"intelor este "orba despre dislalia general sau total# form pre!ent# 'n special# 'n despicrile ma=ilo<"elo<palatine (bu! de iepure sau gur de lup) sau ca manifestri secundare ale altor tulburri gra"e# cum sunt afa!iile i alaliile. >n dislalie# sunetele nu sunt la fel afectate# unele au frec"ena mai mare# altele mai micK sunetele cele mai afectate sunt cele care apar mai tBr!iu 'n "orbirea copiilor/ "ibranta r# africatele c# g# t# siflantele s# ! i uiertoarele # ;# iar "ocalele# 'n primul rBnd/ a# e# u i unele consoane# cum ar fi/ b# d# t# m i n# care apar de timpuriu 'n "orbire i sunt mai rar tulburate. C#-ZELE %PEC&9&CE #LE #P#$&,&E& D&%L#L&E&= a) imitarea unor persoane cu o pronunie deficitarK b) metode inadec"ate de educaie i care nu duc la stimularea "orbiriiK c) 'ncura;area copilului de ctre adult 'n pronunarea peltic pentru amu!amentK d) implantarea defectuoas a dinilorK

241

e) diferite anomalii ale aparatului bucal (bu! de iepure i gur de lup)K f) deficiene cerebraleK g) insuficienta de!"oltare psihic a subiectuluiK h) deficiena ale au!ului (hipoacu!ie i sur!enie uoar)K i) slaba de!"oltare a au!ului fonematic. >n dislaliile gra"e# unii autori aprecia! c ereditatea poate constitui un factor etiologic important# pe linie patern trsturile respecti"e se transmit mai frec"ent cBnd li se asocia! i unele insuficiene motorii. 0intre cele mai frec"ente dislalii# grupa sigmatismelor i a parasigmatismelor (s# # !# ;) ocup un loc central. 9cestea apar atunci cBnd au loc deformri# substituiri# omisiuni ale sunetelor siflante i uiertoare/ s# # !# ;# t# ce# ci# ge# gi. +a copiii precolari i colari mici# cel mai des se manifest omisiunile i deformrile. 0intre multiplele forme de sigmatism# specifice i limbii romBne# menionm urmtoarele/ a) sigmatismul interdental care apare ca urmare a pronunrii sunetelor respecti"e cu limba 'ntre dini ('n perioada schimbrii dentiiei de lapte). 24.

b) sigmatismul lateral cu cele trei forme/ < < < lateral de=ter (ieirea aerului se face prin dreapta)K lateral sinister (ieirea aerului se face prin stBnga)K bilateral (aerul iese prin ambele pri).

c) sigmatismul addental# produs prin spri;inirea "Brfului limbii pe dini# nepermiBnd astfel aerul s ias prin spaiul interdental# cum este normal. 9ceast form este mai frec"ent la hipoacu!ici# datorit perceperii deficitare a pronuniei. d) sigmatismul palatal se produce prin pronunarea sunetelor siflante i uiertoare cu "Brful limbii retras spre bolta palatal. e) sigmatismul strident se manifest printr<o sonoritate e=agerat a siflantelor# producBnd perturbri la ni"elul percepiei. f) sigmatism na!al# determinat de deficiene ale palatului moale care nu<i poate 'ndeplini funcia normal# imprimBnd astfel scurgerea aerului# parial sau total# prin intermediul cilor na!ale. : alt form dislalic# cu o frec"en mare este rotacismul i pararotacismulK const 'n deformarea# omisiunea# in"ersarea i 'nlocuirea sunetului r. Consoana r apare# de obicei# 'n "orbirea copilului 'n urma sunetelor siflante i uiertoare# iar omisiunea lui concret presupune o anumit de!"oltare a aparatului fonoarticulator i micri fine de sincroni!are.

24-

0in aceste moti"e# la ma;oritatea copiilor anteprecolari mici ($<4 ani) se produce afectarea sunetului r sau se 'nlocuiete cu l i mai rar cu d# h# ". cele mai frec"ente forme de rotacism sunt/ a) rotacismul interdental < ia natere prin pronunarea sunetului r cu "ibrarea "Brfului limbii spri;init pe incisi"ii superiori sau mai rar# prin atingerea limbii de bu!a superioar 'n timpul "ibrrii acesteiaK b) rotacism labial < reali!at printr<un ;oc uor al limbii i "ibrarea bu!elorK c) rotacism labiodental<apare prin "ibrarea bu!ei superioare 'n atingerea cu incisi"ii superiori sau "ibrarea bu!ei inferioare 'n momentul atingerii incisi"ilor superioriK d) rotacism apical < recunoscut dup faptul c limba se afl 'n momentul pronuniei lipsit de al"eole# ceea ce nu<i permite s "ibre!e suficientK e) rotacism "elar < 'n care nu "ibrea! "Brful limbii aa cum este normal# ci "lul palatalK f) rotacismul na!al < datorat faptului c orificiul palatofaringian nu se 'nchide suficient# ceea ce face s se produc "ibraii la ni"elul prii posterioare a palatului moale i peretelui

214

posterior al faringelui# iar emisia lui r este strident# cu caracteristici na!aleK g) rotacismul u"ular < produs prin "ibrarea u"ulei 'n articulaia sunetului rK h) rotacismul bucal < format prin scurgerea aerului pe spaiile dintre prile laterale ale limbii# forBnd obra;ii s intre 'n "ibraii i dBnd o not de!agreabil pronuniei. 0ei cu frec"ena mai mic# se pot produce tulburri i a celorlalte sunete# care sunt/ < < < < < < < < < < < betacism i parabetacism (cBnd este afectat sunetul b)K capacism i paracapacism (cBnd este afectat sunetul c)K deltacism i paradeltacism (tulburarea sunetului d)K fitacism i parafitacism (tulburarea sunetului f)K gamacism i paragamacism (afectarea sunetului g)K hamacism i parahamacism (tulburarea sunetului h)K lambdacism i paralambdacism (afectarea sunetului l)K mutacism i paramutacism (tulburarea sunetului m)K nutacism i paranutacism (cBnd este afectat sunetul n)K teltacism i parateltacism (tulburarea sunetului t)K "itacism i para"itacism (tulburarea sunetului ").

211

0isartria (din limba greac dWs < greu i arthria < articulaia) este o tulburare comple= de "orbire ("orbire neclar# confu!# disritmic# disfonic# cu re!onan na!al# monoton) determinate de defeciunile cilor centrale i ale centrilor ner"oi 'n procesul de articulaie. 0isproporia dintre "orbirea impresi"# pstrat integral sau 'n mare msur# i cea e=presi"# care este denaturat# uneori foarte gra" 'ncBt afectea! 'nelegerea celor pronunate# constituite una din caracteristicile specifice ale acestei tulburri. Copilul disartric este# de cele mai multe ori# contient de dificultile pe care le 'ntBmpin 'n reali!area unor micri fonoarticulatorii. 0ei tie ce micri trebuie s reali!e!e pentru a produce prin imitaie un anumit sunet# el nu le poate reui. 5fortul "oluntar contribuie adeseori doar la accentuarea dificultilor 'n desfurarea micrilor respecti"e# pe care uneori le poate reali!a 'n condiiile unei "orbiri 'n ritm mai 'ncetinit decBt cel impus de fluena "orbirii normale. Corectarea disartriei se face prin acti"iti logopedice netematice# constBnd 'n e=erciii indi"iduale de antrenare a aparatului fonoarticulator i de corectare a pronuniei. 0e obicei este necesar asocierea unor msuri de tratament stabilit de medic.

212

&inolalia este o tulburare de pronunie. 6e poate produce ca urmare a unor malformaii ce sunt locali!ate la ni"elul "lului palatin sau datorit insuficientei de!"oltri a acestuia. &inolalia are mai multe forme de manifestare/ a) aperta (deschis)# cBnd suflul aerului necesar pronunrii sunetelor parcurge predominant calea na!alK b) clausa ('nchis)# cBnd unda e=piratorie necesar pronunrii sunetelor na!ale m# n se scurge pe traiectul bucalK c) mi=a (mi=t)# 'n pre!ena creia unda e=piratorie trece alternati" pe cale na!al i pe traiectul bucal.

@. 8ulburri de ritm i fluen a "orbirii 0in categoria tulburrilor de ritm i fluen fac parte/ bBlbBiala# logone"ro!a# tahilalia# bradilalia# aftongia# tulburri pe ba! de coree# tumultus sermonis. @BlbBiala (din limba latin balbutire < a se bBlbBi) este considerat o tulburare a controlului motor al "orbirii# 'n care 'nlnuirea succesi" a sunetelor din cu"inte nu se mai poate reali!a dup modelul e=presi" i firesc.

21$

@BlbBiala se pre!int sub $ forme/ clonic# tonic i mi=t (clona<tonic sau tona<clonic 'n funcie de predominarea repetiiei C cloniei# iteraiei sau predominarea spasmului muscular < toniei). &epre!entarea silabelor se produce# 'n primul rBnd# pentru cele care necesit un efort mai mare 'n emisie (pl# bl# cr# ca# i) sau pentru sunetele care apar mai tBr!iu 'n ontogene! i sunt mai puin consolidate (r# s# # !). @BlbBiala apare 'n mod obinuit 'n perioada de de!"oltare a "orbirii# sub aciunea unor factori stresani# cum sunt/ ocuri ner"oase# traume psihice# sau dup unele boli. >n ca!uri mai rare# ea apare 'n perioada "erbal# de obicei concomitent cu intrarea copilului 'n coal. 0e cele mai multe ori# se accentuea! 'n perioada adolescenei# completBndu<se cu o logofobie gra" sau logone"ro!. 0e!"oltarea intelectual a copilului bBlbBit se situea! 'n limitele normalului. 3rin complicaiile psihice secundare pe care le generea! (timiditate# teama de a pronuna anumite sunete i cu"inte# de a rspunde la lecii# instabilitate emoti"# i!olare de colegi)# bBlbBiala are repercusiuni negati"e asupra de!"oltrii personalitii. +ogone"ro!a ar putea fii definit pe scurt ca bBlbBiala pe fond ne"rotic.

214

8ulburri de "orbire pe ba! de coree (tic# boli ale creierului mic) sunt determinate de ticuri ner"oase sau coreice ale muchilor aparatului fonoarticulator# fi!ionomiei ce se manifest concomitent cu producerea "orbirii. 8ahilalia (din limba greac tachWs < repede i lalein < a "orbi) este o tulburare a ritmului de reali!are a programelor articulatorii# caracteri!at printr<o "orbire prea accelerat. *ite!a accelerat a "orbirii tahilalice poate fi atBt de natur organic# cBt i funcional. 5=ceptBnd formele gra"e# precum este battarismul# nu apar tulburri le=ico<gramaticale e"identeK 'n ca!urile de battarism# "orbirea este nu numai e=agerat de rapid# dar i deformat# negramatical i incorect. Copilul tahilalic este# 'n general# ner"os. 5l pre!int agitaie motorie i instabilitate pronunat a ateniei. @radilalia (din limba greac bradWs < 'ncet i psWche < suflet) este opus tahilalieiK se manifest prin "orbire rar# 'ncetinit cu e=agerri ma=ime ale acestor caracteristici 'n handicapurile accentuate de intelect. 6e obser" 'n diferite forme de tulburri mintale sau ner"oase (stri depresi"e# an=ioase# inhibiie# stri emoionale# epilepsie# tumori cerebrale).

21%

C. 8ulburri de "oce 8ulburrile de "oce se manifest prin scderea intensitii i timbrului "ocii pBn la pierderea lor total. 0in cau!a oboselii "ocii# 'n fonoastenie# coardele "ocale nu mai au capacitatea de a imprima o intensitate normal a "orbiriiK 'n disfonie are loc o pierdere parial a "ocii# a e=presi"itii i intonaiei ei# iar 'n afonie sonoritatea "ocii dispare total. Fuenia patologic a "ocii este tulburarea de "oce# care se datorea! transformrilor de la ni"elul sistemului endocrin# manifestate prin schimbarea hormonilor se=uali care influenea! structura anatomo<funcional a laringelui# dar i modalitile de reacie ale sistemului ner"os central. 0ecelm aici i o mutaie fi!iologic (normal) a "ocii la "Brsta puberti la biei. >n ca!ul acromegaliei# copilul capt o "oce brbteasc# iar la unele forme de insuficient de!"oltare a aparatului din natere apare schimbarea "ocii mai timpuriu (.<11 ani). &gueala "ocal este o alt form a "ocii# se manifest prin pierderea e=presi"itii i a "ocii. 5=ist dou forme de rgueal/

21

a) rgueala organic# care poate fi 'n urma unei 'mboln"iri a laringelui# a cilor respiratorii (rceal# grip) sau 'mboln"irea ganglionilorK b) rgueal funcional# aprut 'n urma unei stri puternice sau a folosirii e=cesi"e a "orbirii. 2onastenia i pseudofonastenia (din limba greac# phone < "oce i astheneia < slbiciune) sunt tulburri de "oce de natur funcional determinate de supraefort "ocal (la cBntrei# a"ocai# profesori)# pseudofonastenia este tulburarea 'ntBlnit la copii (precolari) 'n urma manifestrilor prea !gomotoase# care suprasolicit aparatul fonator (strigte e=agerate). 7radul tulburrilor fonastenice "aria! de la disfonii ne'nsemnate pBn la o afonie total. >n pre"enirea lor# un rol deosebit re"ine msurilor de igien i profila=ie "ocal# care au o importan 'nsemnat 'n perioada de mutaie fi!iologic a "ocii. 0in cau!a dificultilor de emisie "ocal# copilul fonastenic de"ine susceptibil# iritabil# necomunicati"# ursu!. >n unele ca!uri pot aprea unele recidi"e# prognosticul fonasteniei este fa"orabil. 0isfonia apare ca urmare a tulburrilor pariale ale muchilor laringelui# ale coardelor "ocale i a anomaliilor constituite de nodulii bucali sau polipi.

211

0ereglrile i spasmele respiratorii produse 'n urma a unui tonus muscular slab sau pe ba!a tracului# a emoiilor# a ocului# a an=ietii# pot determina instabilitatea "ocii# inhibiia ei# monotonia i caracterul ters# nedifereniat sau chiar optit. 9fonia (din limba greac a < fr i fone < sunet) este lipsa total a sunetului "ocal# boala laringelui# care poate pro"eni din inflamaii# abcese# parali!ie# rceal subit a coardelor "ocale sau strigte forate. 9fonia poate fi determinat i de dereglri psihice puternice# emoii# stres# comple=e de inferioritate# care acionea! pe un fond de hipersensibilitate a sistemului ner"os. 6e deosebete de rgueal# unde sunetul "ocal e=ist# 'ns 'ntr<un "olum redus. 0. 8ulburri polimorfe 9ceast categorie a tulburrilor de limba; cuprinde alalia i afa!ia# care sunt tulburri gra"e# cu implicaii negati"e comple=e 'n comunicare i relaionarea cu cei din ;ur# i 'n e"oluia psihic a logopailor. 9lalia (din limba greac alalie < fr "orbire) este o tulburare gra" de "orbire# care const 'n imposibilitatea unei persoane de a "orbi# dei are au!ul normalK persoana 'n cau! emite cel mult nite sunete fr 'neles. Cau!ele alaliei sunt multiple/ lipsa de de!"oltare 21.

a imaginii cerebrale# 'n care se elaborea! 'nelegerea i e=presia "orbirii deficiente 'n de!"oltarea au!ului fonematic# a "!ului. 9titudinea copilului alalic/ este retras# tcutK el prefer singurtatea. 5l reacionea! "iolent# ner"os# cBnd este solicitat mai struitor s "orbeasc. 9ceast imposibilitate de a stabili relaii "erbale cu ali copii i i!olarea de alte persoane constituie la o 'ntBr!iere 'n de!"oltarea psihic normal a copiilor alalici. 9fa!ia (din limba greac a < fr i phases < cu"Bnt# "orbire) este o tulburare a funciilor limba;ului# datorat afectrii centrilor ner"oi. >n formele de afa!ie motorie predomin tulburri e=presi"e# orale sau grafice# iar 'n cele sen!oriale predomin tulburrile recepti"e de 'nelegere a cu"intelor. 8ulburrile sunt asociate cu predominarea unei din cele dou componente# motorie sau sen!orial# dar e=ist forme cu caracter mi=t de afa!ia sen!orial< motorie# care apare la copii 'n urma unor boli cerebrale (encefalite# traume cranio<cerebrale etc.). 6ub aspectul simptomatologiei# afa!ia se aseamn cu alalia# de se deosebete doar printr<o simptomatologie neurologic mai pronunat. 0e asemenea alalia este congenital. Ear afa!ia este 'ntotdeauna dobBndit. +a afa!ic# spre deosebire de alalic# sunt conser"ate unele elemente "erbale. 3rognosticul logopedic al afa!iei 21-

este difereniat 'n funcie de "Brst/ la copii este 'nlturat totalK la tineri se obin uneori unele ameliorriK la "Brstnici posibilitile de refacere a limba;ului sunt mai limitate.

5. 8ulburri de de!"oltare a limba;ului 9ceste tulburri de limba; determin dificulti 'n comunicare# 'n e=primare i 'n 'nelegerea "orbirii celor din ;ur. 9a numitele retarduri sau 'ntBr!ieri 'n "orbire sunt caracteristice pentru acei copii care nu ating ni"elul mediu al de!"oltrii "orbirii pentru "Brsta respecti". +a acetia "ocabularul este srac i redus# mai cu seam la cu"inte u!uale# iar posibilitile de formulare propo!iional sunt foarte limitate# ceea ce se reflect atBt 'n aspectele fonetice# le=icale# cBt i 'n cele gramaticale. >n aceast categorie a tulburrilor de limba; sunt incluse/ mutismul psihogen# mutismul electi" sau "oluntar i retardul 'n de!"oltarea general a "orbirii. Futismul electi" este o reacie ne"rotic# pasi" de aprare# care se manifest printr<o blocare a "orbirii 'n condiii de stres afecti". 9ceast tulburare de limba; se mai numete# 'n unele lucrri logopedice# mutism psihogen sau mutism "oluntar. 224

Futismul electi" poate a"ea dou forme/ a) Futismul de situaie# cBnd copilul refu! s "orbeasc 'n anumite situaiiK b) Futismul de persoane# cBnd copilul refu! s "orbeasc cu anumite persoane# dei "orbete cu prinii sau cu prietenii. Futismul poate fi temporar i poate dura de la cBte"a sptmBni la cBi"a ani. 8ulburarea apare mai frec"ent la copii hipersensibili i este 'nsoit de tulburri comportamentale# cum sunt/ irascibilitatea# timiditatea e=cesi"# 'ncpBnarea# brutalitatea fa de ceilali copii. >n ma;oritatea ca!urilor# mutismul electi" este determinat de/ atitudini greite ale prinilor 'n educaie care traumati!ea! afecti" copilul# emoii# oc# stresul# eecuri colare repetate# frustrri create de manifestri afecti"e difereniate ale prinilor fa de copiii din familie. 0ei nu comunic# copiii cu mutism electi" 'neleg# 'n general# foarte bine "orbirea celorlali i nu pre!int deficiene de ordin intelectual. 0iagnosticul diferenial al mutismului electi" se stabilete fa de alte tulburri de limba;# care sunt/ a) 6urditatea# 'n care absena limba;ului copilului este determinat de deficienele de au!. 221

b) 9lalia# 'n care tulburarea este congenital# are caracter permanent# iar comportamentul "erbal al copilului nu se modific 'n raport cu ambiana. c) 9utism# 'n care comportamentul "erbal este inadec"at# i lipsesc total raporturile afecti"e i de relaie cu mediul ale subiectului. Futismul psihogen se manifest la copiii care au 'n antecedente factori care au determinat formarea unei structuri neuropsihice labiale i foarte slabe# cum ar fi/ boli somatice debilitante# rsful# cocoloirea# atitudinea de!aprobatoare permanent# atitudinea inegal 'n familie i coal# dificulti de contact "erbal. 9ceast tulburare de limba; manifest 'n frec"en 'n perioada terapeutic momente de stagnare# de regresie# 'n funcie de situaiile e=terioare# i unii factori inhibitori. CBnd mutismul psihogen apare la o "Brst mic# anteprecolar# poate constitui o frBn 'n calea e"oluiei psihice a subiectului# mai ales 'n direcia adaptrii la mediul social# a de!"oltrii i a 'nsuirii limbii.

222

2. 8ulburrile limba;ului ba!at pe disfuncii psihice 9ceast categorie are 'n componen o serie de tulburri relati" asemntoare prin forma de manifestare i prin efectele negati"e 'n e=primarea coninutului de idei. Caracteristicile pentru aceste tulburri de limba; sunt dereglri generale 'n formulare# e=presia "erbal deficitar i reducerea cantitati" a 'nelegerii comunicrii. 2oarte acti"e sunt fenomenele de e=primare incoerent# cum sunt/ dislogiile# ecolaliile# ;argonofa!iile i bradifa!iile. 9ceste fenomene pot fi considerate ca efecte secundare ale disfunciilor psihice generale. 0islogia (din limba greac dWs < dificil i logos< cu"Bnt# gBndire) este o tulburare caracteri!at printr<o insuficient de!"oltare a funciilor limba;ului# pro"enind dintr<o dereglare a sistemului ner"os central. 5colalia (din limba greac echo < sunet i lalein < a "orbi) se manifest prin repetarea nemoti"at# in"oluntar a unui cu"Bnt sau a unei propo!iii spuse de o alt persoan aflat de fa. 5colalia poate fi un simptom al afa!iei sau o form a eiK 'n ca!ul acesta# bolna"ul care repet cele spuse nu poate gsi el 'nsui cu"inte nimerite. 5=ist i o alt form de ecolalie# cea fi!iologic# normal# pre!ent

22$

la copiii mici care 'n"a s "orbeascK acetia uneori repet ultimile cu"inte ale propo!iiilor au!ite. @rafa!ia (din limba greac bradWs<'ncet# greoi i lalein<a "orbi) se manifest printr<o "orbire cu un ritm prea lent# greu de urmrit# care se manifest mai frec"ent la ologofreni. 3rognosticul bradifa!iei este fa"orabil# ritmul "orbirii fiind totdeauna susceptibil de ameliorri# dei 'n unele ca!uri nu se poate obine o fluen perfect. 9utismul infantil este un sindrom manifestat prin ruperea de realitate a subiectului# prin absena contactelor cu persoanele din ;ur# fie ele aduli sau copii# i prin neadec"area manifestrilor afecti"e. 9pariia limba;ului la autiti este 'ntBr!iat i are la 'nceput un puternic caracter reproducti" calitati" i nu de comunicare. 8ulburrile de limba; la autiti constau 'n/ ecolalii imediate# 'ntBr!iate sau in"ersate# precum i 'n folosirea neadec"at a pronumelui personalK stereotipii i perse"erri. *ocea copilului imit de obicei "ocile celor din ;ur. Copilul nu este afectuos i ataat fa de mam sau de alte persoaneK nu protestea!# cBnd mama se 'ndeprtea! de el. &Bsul# plBnsul i !Bmbetul nu sunt adec"ate situaiilor reale de "ia 'n care este pus copilul# poate s plBng sau s rBd nemoti"at. 224

Copilul autist nu manifest fric fa de pericolele reale# dar poate s se sperie de stimuli obinuii. Comportamentul copilului se caracteri!ea! printr<o atitudine de i!olare fa de mediu# o total indiferen fa de persoanele din ;ur# reacii de proteste "ehemente# cBnd aceste persoane 'i in"adea! spaiul intim. 5ste neatent la ceea ce i se spune# d impresia c nu aude# nu<i fi=ea! pri"irea asupra persoanelor din ;ur i nu caut contactul "i!ual cu acetia. Copilul autist demonstrea! o bun memorie pentru aran;amentele spaiale i manifest o ne"oie obsesi" pentru imuabil# are o a"ersiune la schimbri. 5l pre!int o atenie# o selecie# este puternic atras de obiecte lucioase sau altele 'n micare sau 'n pendulareK iubete mu!ica i studia! obiectele# ducBndu<le la marginea cBmpului "i!ual lateral prin pipire# prin !gBriere i prin gustare. 7. 8ulburri ale scris<cititului 5timologic# cu"Bntul Idisgra@iaJ "ine din limba greac dWs< dificil i Jgraphe< scriere# care 'nseamn dificultatea de 'n"are a scrierii corecte de copiii normali mintal# datorit unor insuficiene motorii# unor tulburri emoionale sau unor afeciuni neuropsihice# 22%

fr atingerea semnificaiei sistemului simbolic al scrisului. 9fectea! mai ales procesul de consolidare i de automati!are a scrierii ca mi;loc de comunicare. 0isgrafia este o tulburare 'n sfera 'nsuirii i e=ecutrii scrisului pe fondul unei instruiri i educaii adec"ate la o "Brst proprie unui astfel de achi!iii. 0isgraficul (copilul cu disgrafie) 'i 'nsuete parial scrisul# dar pre!ena omisiunii# in"ersrii# repetrii# substituirii# confu!ii de litere# o linie sau o tu chinuit# tremurat# inegal# forme de mrimi inadec"ate 'ntre litere# legturi absente sau nefireti# 'nclinarea e=agerat sau in"ersat# spaialitate ignorante# integrare 'n pagin inestetic# negli;area regulilor gramaticale i ortografice. 8ermenul IdisleDieJ "ine tot din limba greac dWs<dificil i le=ie<cu"Bnt# citire# care 'nseamn Gdificultatea 'n 'n"area citirii corecte la subiecii normali mintal# datorit unei slabe coordonri a proceselor sen!oriale# motrice i intelectuale implicate de actul citirii# precum i unei influente sincroni!ri a stimulilor grafici e=terni cu coninuturile ideati"e referitoare la cu"intele percepute i citite. 9fectea! mai ales procesul de consolidare i de automati!are al citirii# ca instrument de comunicare<'n"are. 0isle=ia este tulburarea 'nsuirii i e=ercitrii cititului adec"at la o "Brst proprie unei astfel de achi!iii. 22

0isle=icul# 'n tentati"a de a citi un te=t tiprit familiar se "a poticni mereu# "a impro"i!a# omite# 'nlocuiri# "a repeta# "a in"ersa uniti fonetice# "a omite cu"inte i rBnduri 'ntregi# "a a"ea o "oce fad (lipsit de e=presie)# tern (lipsit de intonaie)# "a ignora semnele de punctuaie# "a fi chiar i defensi" 'n faa te=tului pe care nu 'l 'nelege# nu 'l accept i chiar 'ncepe s se team de actul de a citi. 9li termeni cunoscui 'n literatura de specialitate# pri"ind tulburrile de limba; sunt ale=ia i agrafia. Cu"Bntul ale=ia pro"ine din limba greac a< fr i le=ie< cu"Bnt# care 'nseamn# Gincapacitate patologic (congenital sau dobBndit) de a 'nelege limba;ul scris# datorit unei asocieri 'ntre o tulburare a gBndirii simbolice cu o form de agno!ie "i!ual# fr ca subiectul s pre!inte tulburri ale limba;ului oral sau ale capacitii de a scrie corect. 5l nu poate citi din cau!a unei le!iuni a semisferei cerebrale stBngi# care implic un deficit specific de percepere a semnificaiei cu"Bntului scris.H 8ermenul agrafie# din limba greac a< fr i graphein< a scrie# 'nseamn Gincapacitatea de a comunica prin scris# cu toate c persoana pre!int un ni"el mintal normal i o motricitate integr. 9grafia poate fi constituional sau dobBndit. 2enomenul este rar 'ntBlnit i uneori se asocia! cu tulburri afa!ice# ca! 'n care apare ca o pierdere patologic a posibilitii de a scrie. 221

Etiologia tulEur2rilor scris3citit 0at fiind comple=itatea etiologiei dar mai ales# c de cele mai multe ori# 'n pro"ocarea tulburrilor scris<cititului# nu acionea! o singur cau!# ci mai mult preci!area lor este e=trem de dificil. 8rebuie subliniat# c muli autori de formaie medical insist e=agerat de mult pe o etiologie ce are ca ba! deficiene ale creierului i pe care noi le afirmm 'n afe=ie i agrafie# dar numai parial sau numai 'n unele cau!e de disle=ie i disgrafie. Fuli autori sunt de prere c# ideile lor fiind diferite# e=ist cau!e care pot determina tulburrile ale scris<cititului# care se refer la insuficienele funcionale ale elaborrii limba;ului# ale 'ndemnrii manuale# ale schemei corporale i ale ritmuluiK lipsa omogenitii 'n laterali!are# stBngcia# 'nsoit de o lateralitate 'ncruciat# tulburri spaio<temporale# influena ereditiiK dificulti 'n elaborarea limba;ului# manifestate sub forma unei 'ntBr!ieri 'n timpul de!"oltrii eiK afeciunile corticale i tulburri ale "!ului i au!ului ce influenea! negati" formarea deprinderilor de citit<scris. Clasificarea etiologiei a tulburrilor citit<scrisului dup 5mil *er!a sunt/ a) factori care aparin subiectului/ motenire geneticK 22.

deficiene de ordin sen!orialK gradul de!"oltrii intelectualeK slaba de!"oltare psihomotorieK starea general a sntiiK reaciile ne"roticeK moti"aia sc!utK instabilitatea emoionalK insuccesul colarK tulburrile de pronunieK tulburrile de ritm i fluen a "orbirii. b) factori de mediu/

natere grea cu tra"aliu soldat cu le!iuni pe creierK ni"elul socio<cultural sc!ut al familieiK slabul interes manifestat fa de pregtirea copiluluiK slaba integrare 'n colecti" a copiluluiK metode i procedee necorespun!toare pentru 'n"area citit< scrisului (impuse 'n familie). Cau!ele acestor tulburri sunt/ 1) Cau!e care aparin subiectului/ insuficiene funcionale ale creieruluiK 'ntBr!ieri i dificulti 'n limba;ul oralK 22-

sindromul de nede!"oltare a "orbiriiK deficiena mintalK meningit# encefalit i sechelele acestoraK tulburri de orientareK lateralitatea in"ersat# 'ncruciat i nefi=at (folosirea ambelor mBini 'n care nu e=ist partea dominant)K nede!"oltarea autopercepiei schemei corporaleK deficiene psiho<motriceK boli psiho<somatice infantileK cau!e ereditare. 2) Cau!e care aparin mediului ambiant (familial i colar)/ de!interesul familiei sau hiperprotecie sau toleran e=cesi"K ni"elul cultural i material sc!utK de!organi!area regimului !ilnic al copilului (nu are timp de odihn)K absenteismul# neintegrarea 'n colecti"itatea colarK

nestimularea la lecii# necunoaterea psihopedagogic a copiluluiK frec"entarea de antura;e nefasteK etichetarea prematur ca fiind slab la 'n"tur. $) Cau!e re!ultate din intersecia celor dou cau!e anterioare/ 2$4

tulburri i carene afecti"e# "oliti"e# comportamentaleK situaii stresante# stri de ocK biling"ismul sau poling"ism. Clasi@icarea disleDo3disgra@iilor dup 2alins,i 2orme de disgrafii/ a) agrafia C incapacitatea total de a desena i de a scrie (tumoare# le!iune cerebral)K b) paragrafia# cBnd copilul poate s scrie separat literele i nu uniteK c) disgrafia structuralK d) disoltografia# cBnd nu utili!ea! sunetele de punctuaie i de ortografieK e) scrierea defectuas. 0isle=iile sunt 'mprite 'n/ < ale=ie# incapacitatea de a citi# cecitate "erbal pro"ocat de unele le!iuni 'n centrii ner"oiK < parale=ie# citete literele separatK < disle=ia propriu<!is (legatenia)# nu este capabil s<i 'nsueasc citireaK < disle=ia structural# cBnd apar omisiuni# adugiri i 'nlocuiri. 2$1

). DE*ICIENE *IZICE (0?3U 0. C9&9N8ENU# 1--.) ).1. D+40602#,0 1371+"2!%4+ 87 +?010+7>+4+ ?0-01+ 6unt considerate handicapate fi!ic acele persoane care pre!int deficiene fi!ice suficient de gra"e pentru a 'mpiedica sau a face dificil derularea normal a "ieii cotidiene. >n general# cBnd se "orbete de deficiene fi!ice# se au 'n "edere infirmitile motorii# dar pot fi incluse 'n aceast categorie i deficienele funciei cardio< respiratorii# care influenea! negati" capacitatea fi!ic. ).2. C4%=0?01%,+% +?010+7>+43, ?0-01+ >n Clasificarea Enternaional a deficienelor# incapacitilor i handicapurilor# "arianta e=perimental adoptat de :F6# deficienele scheletului i ale aparatului de susinere sunt interpretate 'ntr<un sens larg# cu e=cluderea organelor interne# ca o reflectare a dispo!iiei corpului i a prilor sale "i!ibile# inclu!Bnd alterrile mecanice i funcionale ale feei# capului# gBtului# trunchiului i membrelor# precum i lipsa total sau parial a membrelor. 2$2

0eficienele i deformrile care nu afectea! micrile corpului# cum ar fi diformitile nasului# ale capului# tumori# depigmentri# ciano!e sunt incluse 'n categoria deficienelor estetice# acestea fiind considerate a a"ea consecine 'n relaiile sociale. 9stfel# principalele deficiene ale scheletului sunt/ a) deficiene ale feei# capului# gBtului/ o deficiene mecanice i motrice ale ma=ilarului C oclu!ie# prognatism# timus (contracie spastic in"oluntar a muchilor mandibulei ce 'mpiedic deschiderea gurii)K o parali!ie facial# micri in"oluntare ale feei (ticuri# micri automate)# micri anormale ale capului# torticolisK b) deficiene ale staticii i posturii/ de"ierea coloanei "ertebrale (cifo!e# lordo!e# scolio!e)# micri in"oluntare ale corpului# micri bi!are sau stereotipe# cum ar fi balansarea sau legnareaK c) deficiene ale staturi i corpolenei/ nanism# gigantism# achondropla!ie# obe!itateK d) deficiene mecanice i motrice ale membrelor superioare/ anchilo!e# articulaii instabile# dislocri i 'nepeniri cu reducerea sau pierderea micriK

2$$

e) deficiene mecanice i motrice ale membrelor inferioare# cau!ate de lungimea inegal# lu=ai congenitale de old# deficiene ale genunchiului# gle!nei# piciorului# etc. f) parali!ie spastic a mai multor membre (hemiplegii# paraplegii# tetraplegi)K g) parali!ie cu flascitatea membrelorK h) alterri ale a=ei membrelor/ restul unui membru asemntor amputrii ce se poate manifesta ca un defect de de!"oltare (amelie# facomalie# apodie) sau ca re!ultat al inter"eniei chirurgicale. 9ceste deficiene au un caracter handicapant# 'n funcie de intensitatea deficitului funcional. 0eficienele uoare nu<i 'mpiedic pe copii s se adapte!e cerinelor "ieii colare. 0eficienele funcionale medii# accentuate i gra"e impun un program diferit# care s conin msuri medicale# psihopedagogice i sociale care s cree!e cadrul de de!"oltare a potenialului restant. 6unt considerate deficiene funcionale medii deficienele posturale# de static i coordonare unilateral# 'n care fora# preci!ia# "ite!a micrilor sunt 'n permanen sc!ute# precum i hiper,ine!ia# reali!area dificil a gesturilor care# potri"it +egii %$ I 1--2 sunt asimilabile gradului EEE de in"aliditate. 2$4

0eficienele funcionale accentuate sunt considerate acele deficiene de static i mers 'n care indi"idul se deplasea! cu mare dificultate prin for proprie# nespri;init sau cu spri;in 'n baston sau cBr;e# deficiene de manipulare bilateral# cu imposibilitatea efecturii eficiente a gestualiti i care sunt asimilabile gradului EE de in"aliditate. 0eficienele funcionale gra"e sunt asimilabile gradului E de in"aliditate# necesitBnd 'ngri;ire i supra"eghere permanent# 'n aceast categorie fiind inclui subiecii nedeplasabili prin for proprie# cu deficiene de manipulare total i a cror mobili!are nu se poate face decBt cu a;utorul unei alte persoane. ).3. S"+10?01!4 +-5342#,00 "=0$01+ /0 072+@,#,00 /134%,+ /0 =310%4+ >n lipsa altor handicapuri# copiii ce pre!int asemenea deficiene pot fi normali din punct de "edere al capacitilor intelectuale# gradul de deficien motorie nefiind 'n raport direct cu inteligena# dar prin situaia lui de e=cepie# copilul cu handicap fi!ic este mai "ulnerabil decBt copilul care nu pre!int un asemenea handicap. 5ducatorul are rolul de a crea acel mediu 'n care copilul s 'i diferenie!e tririle i s se structure!e 2$% ca personalitate.

3erformanele# capacitile i incapacitile sale trebuie pri"ite 'n corelaie cu felul 'n care 'i percepe propria personalitate. >n coala integrat# acti"itatea educaional este centrat asupra copilului. 9cceptBnd c diferenele dintre oameni sunt normale# 'n"mBntul trebuie adaptat la cerinele copilului i nu in"ers# trebuie incluse i de!"oltate programe de readaptare care s fa"ori!e!e independena personal. &eadaptarea presupune un ansamblu de msuri care s garante!e confortul fi!ic i psihologic. 0eficientul trebuie instruit s<i foloseasc mecanismele compensatorii i s<i de!"olte propriile fore disponibile. 3entru a a"ea succes 'n acti"itatea cu aceti copii este ne"oie# ca i pentru toi ceilali copii cu cerine educati"e speciale# de colaborarea familiei# de atitudinea 'nelegtoare a tuturor celor care intr 'n contact cu ei# astfel 'ncBt s ating un ni"el de de!"oltare cBt mai ridicat posibil# s<i accepte handicapul i s<i dobBndeasc acele capaciti ce sunt necesare pentru a surmonta obstacolele crora trebuie s le fac fa i s fie pregtii pentru o "ia autonom. 6implul fapt de a fi 'mpreun cu copiii fr deficiene# 'n lipsa unei susineri suficiente# nu sporete ci diminuea! ansele de reuit. :biecti"ele "i!ate i mi;loacele folosite pentru a asigura integrarea acestor copii trebuie 'nscrise 'ntr<un proiect indi"idual 2$

adaptat ne"oilor posibilitilor i dorinelor fiecruia# familia fiind antrenat 'n reali!area acestui proiect i informat asupra e"oluiei copilului. >n situaiile 'n care este ne"oie de msuri speciale de semiprote!e i prote!are# familia "a fi consultat 'n "ederea folosirii acestora# orte!ele sau prote!ele fiind adaptate indi"idual. :rte!ele sunt aparate sau dispo!iti"e care controlea! sau menin o postur/ atele de po!iie pentru meninerea posturii funcionale 'n parali!ii# corsete pentru diferite afeciuni ale coloanei# aparate ortopedice. 3rote!area presupune 'nlocuirea unor organe sau segmente dintr<un organ cu un aparat sau dispo!iti" de 'nlocuire C antebra# mBn# membru inferior# etc. 3roblemele principale pri"ind integrarea colar a copilului cu handicap fi!ic pri"esc/ deplasarea acestuia la coal# folosirea instrumentului pentru facilitarea scrierii la cei cu probleme gra"e de prehensiune# alegerea accesoriilor pentru a putea s e=ecute acti"itatea 'ntr<o postur care fa"ori!ea! normalitatea tonusului muscular# pentru cei cu afeciuni motorii cerebrale. +a aceast din urm categorie de copii# dificultile sunt accentuate de faptul c urmrile acestor afeciuni nu "i!ea! numai motricitatea ci i alte tipuri de tulburri/ < tulburri sen!oriale/ "i!ual# auditi"e# tactileK

2$1

< < <

tulburri de "orbire# ce pot cuprinde peste ;umtate din numrul lorK deficiene intelectualeK an=ietate# tulburri afecti"e# ce au ca re!ultat distorsiuni ale 'nfirii prin contraciile permanente ce le implic.

Copilul spastic pre!int o hipersensibilitate accentuat# a"Bnd contracii musculare intense la !gomote brute sau la oricare stimul neateptat. +a copilul ateto!ic micrile in"oluntare sunt declanate mai ales de stimuli emoionali e=cesi"i. 9n=ietatea este accentuat de faptul c 'n acest tip de afeciuni este afectat identitatea corporal# e=periena sinelui# care se cBtig prin micare sen!aie de confort i de echilibru. 5ducatorul trebuie s i se adrese!e cu mult delicatee# s e"ite abordrile neateptate# s<i e=pun inteniile gradat# acti"itile s fie cBt mai atracti"e# astfel 'ncBt# absorbit de aceasta# s de"in mai puin an=ios i mai sigur 'n micri. 3entru copii nedeplasabili se poate asigura pregtirea colar la domiciliu# pe toat durata 'n"mBntului obligatoriu# la solicitarea prinilor i 'n urma e=perti!ei comple=e multidisciplinare (psihologice# medicale i de asisten social)# inspectorul colar hotrBnd 'nscrierea acestora la coala cea mai apropiat sau la orice 2$.

alt coal. +or li se fi=ea! un curriculum adaptat situaiei# un numr mediu sptmBnal de lecii susinute la domiciliu# de cadre didactice care fac parte din corpul didactic al colii la care sunt 'nscrii# pe perioada colari!rii a"Bnd drepturi i obligaii la fel ca orice ele" din coala respecti". Acoala poate organi!a participarea acestor copii la acti"iti comune cu ceilali copii din coal. 3rini# de asemenea# trebuie s fie 'ncura;ai s participe la acti"itile educati"e din coal# de unde pot s 'i 'nsueasc tehnici eficiente i s 'n"ee cum s organi!e!e acti"itatea e=tracolar. E. TULBURRILE DE COMPORTAMENT (dup 5.2. *er!a# 2442) E.1. D+40602#,0 1371+"2!%4+ 87 $%7 01%"!4 + 136"3,2%6+72 3ri"ind comportamentul ca e=presie a relaiei dintre de!"oltarea psihic# dintre de!"oltarea personalitii i mediul ambiant 'n care triete indi"idul# putem defini tulburrile de comportament ca fiind abateri de la normele i "alorile umane pe care le promo"ea! un anumit tip de societate. 9ceste abateri comportamentale se 'nscriu 'n categoria larg a fenomenelor de inadaptare i pot aprea la toate ni"elurile de "Brste# fiind determinate de o "arietate de cau!e. >n 2$-

limba;ul tiinific# ca apoi i 'n cel cotidian# handicapurile de comportament sunt cuprinse 'n mod sintetic 'n conceptul de delic"en i uneori 'n cel de infraciune (mai cu seam 'n tiinele ;uridice). 9ceti termeni desemnea! comportamente nonconformiste# care pot produce efecte negati"e atBt pentru indi"id# cBt i pentru societate. 0in punct de "edere psihologic# indi"i!ii care au astfel de comportamente aberante pre!int de!echilibre sau o stare deficitar 'n unul sau pe toate palierele/ maturi!rii psihice# structurrii contiinei de sine i a contiinei sociale# asimilrii normelor i "alorilor social<culturale# structurrii moti"aional<caracteriale# maturi!rii sociale. E.2. C%!-+ /0 ?3,6+ %4+ $%7 01%"!4!0 + 136"3,2%6+72 Fanifestrile comportamentale sunt trite 'n plan intern i au un efect circular. 5le se repercutea! asupra subiectului# meninBnd sau modificBnd caracteristicile ce au stat la ba!a declanrii aciunilor respecti"e. 3utem "orbi de o categorie de tulburri 'n planul intern cum ar fi/ an=ieti i frustrri prelungite# instabilitate afecti" i depresii# ostilitate i neacceptarea colaborrii cu cei din ;ur# slab de!"oltare

244

afecti" i indiferen# trirea unor tensiuni# repulsie fa de acti"itate# dereglri ale unor funcii psihice. 9cestea determin tulburri de comportament de forme i intensiti diferite# 'n funcie de profun!imea dereglrilor interioare i se concreti!ea!# 'n e=terior# prin/ reacii afecti"e instabile (fric# mBnie# furie# rBs i plBns nestpBnit)# agitaie motorie i micri de!organi!ate# negati"ism i apatie# teribilism i infatuare# furt "agabonda;# cru!ime i aberaii se=uale. &eferindu<se la tulburrile de comportament specifice perioadei copilriei# Fariana Neagoe (1--1) sublinia! c ele apar pe fondul unor tulburri de de!"oltare# care determin o 'ncetinire a de!"oltrii prin meninerea infantilismului# o de!"oltare inegal 'n unele paliere psihice i o afectare a de!"oltrii sau distorsionare a acesteia. 8oate acestea pot a"e la ba! o multitudine de cau!e care acionea! asupra subiectului 'n diferite perioade de "Brst. 0e asemenea# putem "orbi de sechele datorate le!iunilor cerebrale# ca urmare a meningo<encefalitelor sau a traumatismelor# modificri chiar endocrine produse brusc 'n condiii de mediu nefa"orabil i chiar disconfortul psihic i influenele negati"e ale antura;ului. +ipsa de supra"eghere a copiilor# lipsa de autoritate sau autoritatea tiranic a prinilor# 'mpreun cu neantrenarea 'n 241

acti"itate# pot duce la prsirea domiciliului i chiar la "agabonda;. 9stfel de fenomene se asocia! aproape 'ntotdeauna# cu carene afecti"e ce determin trsturi egocentrice sau subestimare. 8ulburrile de comportament au o frec"en diferit de la o perioad de "Brst la alta. ?ni autori (1-14) consider c tulburrile de comportament au cea mai mare frec"en 'ntre 14 C 1 ani# dup care se atenuea!# iar cBnd se manifest la "Brsta adult capt forme caracteriopate cu tendine spre stabili!are i repercusiuni antisociale. >n literatura de specialitate (?. Achiopu# 5. *er!a# 1--1) s<a pus 'n e"iden i relaia dintre infracionalism i conduitele se=uale aberante# la ba!a crora se afl frec"ent e=periene negati"e de tipul/ < incidente se=uale negati"e# produse 'n copilrie# prin reacia unui homose=ual# a incestului sau a "iolului# generea! imaturitatea 'n conduiteK < lipsa unor modele se=uale concrete 'n familie# cu care s se identifice# determin sporirea riscului apariiei conduitelor aberanteK < i!olarea e=cesi" fa de ali copii i lipsa de educaie social determin team fa de se=ul opus i dificulti de stabilire a relaiilor interpersonaleK

242

<

imaturitatea

lipsa

de

responsabilitate

determin

dependen de ceilali influenele negati"eK < <

i sugestibilitate crescut la

teama i an=ietatea e=cesi" din familie i coal duce la tensiuni i hiperaciuni se=ualeK "iaa auster i depri"area de relaii sociale creea! un risc 'n adaptarea comportamentelor mature i armonice.

>n ca!ul bieilor# manifestrile cu caracter aberant sunt mai e"idente i au o frec"en mai mare fa de cele ale fetelor# dar# 'n ambele ca!uri implicaiile comple=e sunt e"idente 'n "iaa social. Finciuna este o abatere comportamental simpl# care semnific formarea particularitilor negati"e ale personalitii. 5a e"oluea! diferit 'n funcie de "Brst. 0ac 'n perioada anteprecolar minciuna nu poate fi luat ca o not specific a unui caracter negati" ci doar ca o form de adaptare la condiiile noi# cu timpul# prin repetare# de"ine o obinuin i se poate transforma 'ntr<o caracteristic negati" a personalitii. 2urtul este o alt abatere comportamental cu consecine mult mai gra"e. +a ba!a acestuia se afl un sentiment de frustrare cu pronunate note de an=ietate. 2urtul efectuat 'n band 'mbrac forme mai gra"e i cu pronunate note de teribilism# mai ales la tineri. >n ontogene!a timpurie# 'n forma sa incipient# furtul se 24$

manifesta prin 'nsuirea forat sau brutal a ;ucriei partenerului# ca mai tBr!iu s ia forma 'nsuirii obiectului dorit pe furi# cu o nuan de laitate. Paful ca form de comportament foarte gra" are loc sub ameninare sau ca act de "iolen. 6ituaia de"ine tragic i comple= cBnd ;aful se produce 'n band# e"ideniind caracteristicile personalitii di!armonice# a unei de!"oltri psihice sc!ute 'n care discernmBntul este limitat. 2uga de acas i "agabonda;ul# ca forme de manifestare a unui comportament tulburat# apar pe acelai fond. ?n asemenea fenomen are loc 'n ca!ul copiilor intro"ertii# emoti"i# an=ioi# dar i la cei agitai# frustrai afecti"# neadaptai 'n colecti"# conflictuali i labili. *agabonda;ul# ca deteriorare comportamental gra"# se asocia! adeseori cu alte forme aberante# cum ar fi prostituia i per"ersiunile se=uale. :boseala pro"ocat de un consum ner"os rapid duce la scderea acti"itii intelectuale# ceea ce atrage dup sine instalarea unor noi alte feluri de tulburri de comportament. : asemenea oboseal facilitea! instalarea fenomenelor astenice# ce determin tulburri 'n plan psihic/ diminuarea acti"iti mne!ice# scderea capaciti de concentrare i incapacitatea de a 'ndeplini sarcini comple=e.

244

>n plan comportamental# oboseala duce la apariia an=ietii# irascibiliti# insomniei# scderii apetitului pentru acti"itate# a manifestrilor unor dereglri ale limba;ului# a 'ncpBnri i negati"ismului. .. POLIHANDICAPUL (0?3U 5.2. *5&Q9# 2442) ..1. D+40602#,0 1371+"2!%4+ 87 "340$%7 01%" 3rin polihandicap se 'nelege e=istena a dou sau mai multe forme de handicap# asociate la aceeai persoan i 'nsoite de o "arietate de tulburri. 0i"ersitatea tulburrilor este dependent de gra"itatea acestora i de numrul simptomelor care sunt asociate intr<o form de ba! de tip sindrom. 0e aceea# integrarea colar se reali!ea! diferit# 'n cele mai bune situaii# parial sau total# 'n funcie de profun!imea handicapului. >n ca!ul polihandicapului# a"em de<a face cu handicapuri se"ere sau profunde fie intr<un palier al acti"itilor fi!ice i psihice# fie cu dificulti 'n toate componentele principale ale acti"itii psihofi!ice. 0ar# putem 'ntBlni i handicapuri singulare# reunite# i care pot fi# 'ns# e=trem de gra"e (profunde) i la care componenta afectat este deteriorat total i pe toate sec"enele acesteia. 9stfel# apar 24%

disfuncionaliti la ni"el organic# care pot sa afecte!e# negati"# planul psihic general. 9adar# polihandicapul se gsete 'n ma;oritatea sindroamelor handicapului de intelect# 'n unele deficiente fi!ice i 'n deficiente sen!oriale# i mai ales 'n ca!ul asocierii lor. 0intre acestea# le "om reine pe cele mai importante# cum sunt/ toate sindroamele deficienei mintale# surdo<cecitatea# autismul. .. 2. S07 ,3%6+4+ $%7 01%"!4!0 + 072+4+12 a. 6indromul 0oan 9cest sindrom a fost descris# 'n anul 1. i aberaie cromo!omial. 9ceste persoane au capul mic# pre!int branhicefalie# faciesul este rotund# aplati!at# cu absena aproape completa a pomeilor. &oea obra;ilor i a "Brfurilor nasului 'i d aspectul de Jfa de clo"n. 3re!int# de asemenea# hiperteloism# gura lor este mic# cu fisuri comisurale# permanent 'ntredeschise# dinii neregulai implantai# cariai# inegali# limba fisurat#cu aspect lat sau 'ngust i ascuit# urechi mici# neregulate# asimetrice. 7Btul este scurt# toracele este lrgit la ba!# cu lordo! 'n po!iie e!Bnd. 24 # de +angdon 0oan# i se caracteri!ea! prin triada/ dismorfie particular# 'ntBr!iere mintal

FBinile sunt mici i scurte# late i cu degete di"ergente. 3icioarele sunt scurte# cu degete mici. 6ubiectul este lent# apatic# pasi"# st ore 'ntregi 'n aceeai po!iie sau se mic monoton. Enstabilitatea psihomotorie consta 'n trecerea de la docilitate la aciuni de auto< i heteroagresi"itate. 9tenia este labil la toate "Brstele# 'ngreunBnd influenarea educaional. Comprehensiunea este redus# iar memorarea mecanic i limba;ul apar tBr!iu. Fa;oritatea acestor subieci nu reuesc sa 'n"ee sa scrie# iar desenul lor rmBne rudimentar i inestetic. *ocea este rguit# monoton. *orbirea este infantil i cu tulburri de articulaie. 7esticulaia rmBne muli ani principalul mod de e=primare. 7Bndirea este la stadiul concret i nu permite decBt achi!iia unor elemente cu caracter de stereotipie. Femoria este predominant mecanic i 'ntiprirea de scurt duratK reproduc cu greu i numai 'n pre!enta situaiilor concrete. >n aceste condiii# este interesant ca au de!"oltat simul ritmului# le place mu!ica i dansul. 6unt "eseli i afectuoi cu persoanele cunoscute i simt ne"oia sa li se acorde o atenie similara din partea celor din ;urul lor. Fanifest# mai ales# comportamente imitati"e#

241

ceea ce presupune pre!ena 'n pre;ma lor a unor modele comportamentale po!iti"e. 9cest sindrom mai poarta denumirea de Jtrisomia 21 din cau!a apariiei unui cromo!om 'n plus# 'n perechea a<21<a# astfel 'ncBt se a;unge la 41 'n loc de 4 cromo!omi. 0at fiind dificultile de de!"oltare# subiecii respecti"i se 'ncadrea! 'n categoria de handicap se"er sau profund i foarte rar 'n debilitatea mintal. b. :ligofrenie fenilpiru"ica (fenilcetonuria sau boala lui 2olling). 5ste o tulburare metabolic ereditar# o forma gra" a handicapului de intelect. +a natere# copilul pare normal pentru primele sptmBni sau pentru primele luni. 9pare apoi# o iritabilitate e=cesi"a# o instabilitate psihomotorie# uneori cri!e manifestate prin con"ulsii. :bser"am o 'ntBr!iere 'n de!"oltarea motorie. 0e asemenea# o foarte accentuata 'ntBr!iere 'n de!"oltarea "orbirii# cu debut dup $<4 ani. 0e cele mai multe ori# nu reali!ea! decBt $<4 cu"inte# 'nsoite de fenomenul de ecolalie. Nu depete T. E. de %4. 3re!int balansri de trunchi dinainte<'napoi. Fersul este cu pai mici i cu aplecare 'nainte. 9re o tendina permanent de micare a mBinilor. +a 1I$ ca!uri se 'nregistrea! cri!e epileptice. 24.

9re o subde!"oltare staturo<ponderal# parul blond depigmentat# ochii de culoare albastru deschis i ec!eme. 3ielea este foarte sensibil i uneori cu spargeri ale unor "ase de sBnge. 6e 'ncadrea! doar 'n formele de handicap profund i se"er. 6e pot elabora unele comportamente elementare de autoser"ire# mai ales cele ba!ate pe formarea refle=elor condiionate. 0iagnosticarea se poate face de timpuriu# prin anali!a urinei ce conine acid fenilpiru"ic. c. Edioia amaurotic (sau boala lui 8aW<6achs) 9ceasta disfuncie are o frec"en mai redus. +a natere copilul da impresia de normalitate# pentru ca la $< luni sa de"in apatic# cu o motricitate ce nu e"oluea! 'n mod normal. +a 'nceput# copilul este hipersensibil la lumin i la !gomote# iar mai tBr!iu "!ul se "a degrada# progresi"# pBn la orbire. 5l nu poate apuca obiecte# nu poate ine capul ridicat# iar mai tBr!iu se instalea! parali!iile i con"ulsiile. @oala are un caracter ereditar# de aceea apariia ei poate inter"eni la diferite "Brste# 'ns durata de "ia este relati" scurt. Fanifest indiferen fa de mediul ambiant# iar pe plan psihic de!"oltarea poate fi e=trem de redus# dar prin e=erciii repetate

24-

poate fi posibil elaborarea unor comportamente i acti"iti cu caracter stereotip.

d. 7argoilismul 6e regsete la categoriile de handicapai# de la formele cele mai uoare pBn la cele mai gra"e. Copilul are o statur mic# cu gBt i membre scurte# pre!int o 'nfiare de btrBn. Craniul are un aspect deformat# prin proeminena e=agerat a regiunii occipitale. 7ura este mare# cu bu!e groase# iar nasul 'n forma de a. e. Lipertiroidismul 5ste caracteri!at de plasarea laterala a ochilor cu distante mari intre ei# determinBnd un aspect animalic. Craniul este brahicefalic i pre!int# deseori# anomalii ale ma=ilarului superior. 0e!"oltarea psihic este minim. f. 6indromul 8urner

2%4

3ersoanele din aceast categorie pre!int faa rotund# urechi late i implantate 'n partea de ;os a craniului# spre gBt# care este scurt. 5ste caracteri!at de asemenea de absena semnelor se=uale. 8oracele este 'n form de scut# cu mameloane 'ndeprtate. 3re!int scolio! sau cifoscolio!K ca i la hipertelorism i 'n sindromul 8urner# ochii sunt deprtai. 9cest sindrom e 'ntBlnit numai la femei. g. 6indromul 3seudo<8urner 3re!int caracteristici ce fac legtura cu sindromul descris mai sus. 5ste 'ntBlnit la biei. 6imptomele sunt asemntoare cu cele ale deficientei 8urner clasice# prul este aspru# gura triunghiular (gura de pete)# pre!int strabism. 0eficiena mintal e mai frec"enta decBt 'n 8urnerul clasic. h. Cretinismul endemic 5ste pregnant legat de mediul de "ia. 9pariia acestuia se datorea! de proporia insuficient a iodului 'n sol sau 'n ap# ceea ce 'mpiedica producerea hormonului tiroidian cu efecte 'n de!"oltarea psihic i cea fi!ic. Fetabolismul este redus i pre!int imaturitate se=uala. JCretinul este scund# greoi cu abdomenul i craniul proeminente# picioare strBmbe# cu pleoape# cu bu!e# limba umflat# cu pielea uscat glbuie i rece. 2%1

6ub aspect psihic# micrile# mimica i pantomimica sunt rigide. 3ot aprea tulburri mentale gra"e. 9a cum sublinia! 7h. &adu (2444)# numrul sindroamelor deficienei de intelect este mult mai mare (peste 144)# dar ne<am limitat la pre!entarea celor cu o frec"en mai mare i care pot fi 'ntBlnite i 'n colile speciale. 0ei toate acestea repre!int# 'n principal# deficiene se"ere sau profunde# se pot obine unele re!ultate educaionale fa"orabile# 'n condiiile adoptrii unor programe adaptate particularitilor psihoindi"iduale# 'n cadrul inter"eniilor psihopedagogice i medicale 'nc de la "Brstele timpurii. >n toate sindroamele handicapului de intelect se gsete un mnunchi de simptome ce dau acestora configuraia de handicapuri asociate (polihandicap)# 'n care apar dereglri 'n acti"itile psihice# personalitii i comportamentului# unde dificultatea fenomenelor respecti"e este deosebit de comple= i au semnificaia de specificitate pentru categoria de handicap. ..3. S!, 3:1+102%2+% 0atorita asocierii surdomutitii cu cecitatea se produc gra"e perturbri 'n e=istena indi"idului# deoarece perceperea lumii 2%2

'ncon;urtoare i comunicarea cu aceasta se restrBnge la un numr minim de canale. +a orbul surdomut sunt afectai principalii anali!atori/ "!ul# au!ul i cel "erbo<motor. 0e aceea# sociali!area i de!"oltarea psihic presupune adoptarea unor programe educaionale care sa "alorifice# ma=imal# anali!atorii "ali!i i sa determine compensarea acelor funcii specifice anali!atorilor afectai. >n educarea unui copil cu dublu sau triplu handicap# este foarte important perioada 'n care se produce afeciunea# deoarece un copil polihandicapat din natere sau la scurt timp dup# nu are repre!entri "i!uale i auditi"e i nici deprinderi de "orbire# care sa se consolide!e 'n mod obinuit. 3e de alta parte# sur"enirea orbirii i surditii# dup stocarea unor imagini# face posibila# prin antrenament i 'n"are# de!"oltarea compensatorie a funciilor specifice i a abilitailor comunicaionale. 2actorii sunt# 'n ma;oritate# aceiai ca i 'n handicapul de "edere sau de au!# dar au o aciune mai e=tinsa# mai profunda i produc modificri ma;ore de ordin structural i funcional (bolile infecto< contagioase# into=icaiile# febra tifoida# rubeola# administrarea 'n e=ces a streptomicinei# neomicinei# ,anamicinei i traumatismele care afectea! !onele centrale i periferice ale anali!atorilor respecti"i# meningitele i encefalitele).

2%$

>n surdo<cecitate# deficienele se pot instala concomitent# dar de cele mai multe ori apare mai 'ntBi una# ca la scurt timp sa urme!e i cealalt. 5ste destul de greu sa se depiste!e aceste deficiene de timpuriu. >n primii doi ani de "ia# datorita meninerii unor resturi de "edere# prinii nu sesi!ea! starea de handicap a copilului sau se amgesc cre!Bnd ca este "orba de un fenomen trector# i 'ncercBnd tot felul de tratamente a;ung sa oriente!e copilul spre recuperare educaionala speciali!ata abia pe la < 1 ani. >n ca!ul 'n care handicapul sur"ine la precolar sau la colar# "or aprea tulburri gra"e# de!orientare i depresie totala la copil# cat i la prini. 3rocesul educaional < recuperati" se ba!ea! pe posibilitile de preluare a funciilor afectate de ctre anali!atorii "ali!i i de!"oltarea unor capaciti prin intermediul acestora# care sa fac posibila umani!area i comunicarea cu lumea 'ncon;urtoare. 6e formea! mai 'ntBi obinuine# pentru satisfacerea normala a trebuinelor biologice i igienice# apoi deprinderi de recepionarea semnalelor din ;ur. Fai tBr!iu# stimularea refle=ului de orientare i elaborarea intereselor de cunoatere se face prin formarea i meninerea unor refle=e condiionate. >n de!"oltarea capacitilor sen!orial<percepti"e i 'n organi!area cunoaterii# se respecta legitile sec"eniale de detectare# discriminare# intensificare i interpretare.

2%4

3re!enta surdo<cecitii# sur"enite la scurt timp dup natere# nu 'mpiedica de!"oltarea capacitilor intelecti"e creati"e. >n acest sens a"em dou e=emple clare# Lelen Reller i :lga 6,orohodo"a# a cror handicap a sur"enit la 2 i respecti" % ani# ca urmare a meningitei i care au reuit sa absol"e o instituie de 'n"mBnt superior. 3e lBng pro!a i poe!ie# ele au descris etapele educaiei speciale# 'n lucrrile / bFemoriile c i respecti"# bCum percep lumea e=terioarac# 'n care au pus 'n e"identa modalitile de relaionare cu mediul# de percepere a acestuia# contactul cu obiectele# formarea repre!entrilor i imaginilor# a simbolurilor i comunicrii "erbale etc. +a noi# a atins o de!"oltare remarcabila *asile 9"ramescu care# dup absol"irea uni"ersitii# a de"enit unul dintre cei mai apreciai profesori dintr<o coala de ne"!tori din Clu;<Napoca i care reuete sa duca o "ia normala. 5ste foarte greu pentru prinii unor astfel de copii# deoarece gri;a e=agerat sau respingerea e dublat de faptul c nu tiu cum s se comporte cu ei. 9stfel# copiii a;ung la "Brsta colar fr s posede cele mai elementare deprinderi i fr a<i putea e=prima dorinele. >n acest ca! e fundamental contactul cu lumea# stabilit cu a;utorul anali!atorului tactil. Copilul trebuie sa 'neleag ca fiecare lucru are un nume# iar folosirea limba;ului presupune i 'nelegerea acestuia. >nelegerea cu"Bntului# ca simbol 2%% al noiunii# presupune

contienti!area faptului ca fiecare obiect sau aciune sunt repre!entate prin cu"inte# litere sau grafeme. >n acti"itatea cu copiii orbi<surdo<mui# e=plorarea mediului 'ncon;urtor# prin plimbri i e=cursii# permite cunoaterea reala a obiectelor# concomitent cu 'n"area 'n numele acestora (educatorul scrie cu"intele 'n palma copilului). 2olosirea gesturilor este importanta# de asemenea# mai ales 'n ca!ul 'n care copilul are o buna capacitate de imitare. 0up ce sunt 'nsuite ba!ele limba;ului# se trece la lectura# scris i calcul. 5ste de 'neles folosirea limba;ului @raille i a unor prote!e auditi"e# acolo unde este ca!ul. Fana ;oaca rolul fundamental 'n recepia stimulilor din mediu i 'ndeplinete funcia de organ de transmisie cu a;utorul gestului i dactilologiei. 2ormarea comunicrii "erbale i a gBndirii "erbale se ba!ea! pe imaginile constituite prin tact i prin simbolistica gestului i a dactilemului. >n surdo<cecitate# metodologia educaionala implica urmtoarele etape / cunoaterea nemi;locita a lumii 'ncon;urtoare# 'nsuirea gesticulaiei# formarea capacitii de folosire a semnului dactil# formarea capacitii de comunicare "erbala. 5ste important de asemenea climatul afecti"# atmosfera tonifianta# stimularea atitudinilor po!iti"e i efortul constant.

2%

Fentalitatea# atitudinile manifestate de societate fata de persoanele handicapate fac parte# nemi;locit# din sistemul de anse ce li se acorda acestora# pentru de!"oltare 'n mediul ambiant.

..4. A!20=6!4 8ermenul a fost formulat de @lueuler# la 'nceputul secolului. 5l se referea la dereglri secundare de natur psihogenetic pe care le raporta la o categorie definitorie de tulburri primare. 9cestea din urma se regsesc i 'n autism# i constau 'n dereglri ale asociaiilor de idei# 'ntreruperea flu=ului ideati"# dereglri de limba; i stereotipii# stri de e=citaie puternica# ce alterea! cu cele de depresie# dereglri neuro<"egetati"e# secondate de halucinaii 'n plan psihic. Fai tBr!iu# conceptul de autism a fost bine conturat i definit 'n raport cu alte categorii de handicap# 'ns este considerat ca fiind contro"ersat 'n raport cu caracteristicile comportamentale i manifestarea funciilor psihice ce le generea! pe parcursul "ieii indi"idului. 2%1

5tiologic# termenul de autism pro"ine de la cu"Bntul grecesc bautosc care 'nseamn b'nsuic sau ceu<l propriuc i de la accepiunea data autismului de +. Ranner# ca fiind retras i mulumit de sine 'nsui. 6<au fcut multe studii asupra frec"entei ca!urilor de autism. 6pre e=emplu# 'n 1- 4# cu oca!ia unui e=periment efectuat 'n 9nglia# pe populaia infantila# cuprinsa intre .<14 ani# au fost depistai 4<% copii la 14444# care pre!entau semne e"idente de autism. ?n alt studiu# fcut 'n 0anemarca# a confirmat# apro=imati"# aceleai date. Conclu!ia este ca 'n tarile de!"oltate frec"enta autismului este mai mare fata de tarile slab de!"oltate# ca urmare a mortalitii infantile sporite 'n acestea din urma. 4 alta cau!a a acestei conclu!ii este urmtoarea/ copiilor cu asemenea handicapuri gra"e# trebuie sa >i se asigure o 'ngri;ire medicala speciala# pentru a putea supra"ieui. >n literatura de specialitate se considera ca autismul are o frec"enta similara cu cea a surditii Ranner de 1I24444 de copii. &aportata la se=e# frec"enta este mai mare la biei# apro=imati" 4 la 1# fata de fete. 2%. i mal mare decBt cea a cecitii. 0atele recente consemnea! pre"alena autismului de tip

Cercetrile nu au putut demonstra transmiterea ereditara i nici e=istena unui caracter genetic dominant la unul din se=e# dar au confirmat e=istena unui numr mai mare de autiti printre copiii unici la prini sau a primilor nscui. 0in punct de "edere etiologic# au fost elaborat// trei categorii de teorii distincte# ce fac posibila e=plicarea autismului.

1. 8eoriile organice 9cestea considera ca autismul se datorea! disfuncii organice.# de natura structurale a creierului. 2. 8eoriile psihogene Enterpretea! autismul ca pe un fenomen de retragere psihologica fata de tot ceea ce este perceput ca fiind rece# ostil i pedepsitor. $. 8eoriile comportamentale Considera ca autismul infantil ia natere printr<un ir de comportamente 'n"ate i care se formea! 'n urma serii de recompensri i pedepse 'ntBmpltoare. 6unt in"ocate# 'n paralel# i alte cau!e# cum ar fi/ < bolile infecto<contagioaseK 2%biochimica sau insuficiente de!"oltri

< traumatismele din timpul sarcinii i ale nateriiK < cau!e ereditareK < anomalii ale creieruluiK < e=istena hidrocefaliei# a epilepsiei .a. 0up cum am "!ut# din punct de "edere simptomatologic# paleta acestora este foarte e=tins. 6intetic# ele pot fi grupate astfel/ a) dificulti de limba; i comunicareK b) discontinuitate 'n de!"oltare i 'n"areK c) deficiente perceptuale i relaionaleK d) tulburri acionale i comportamentaleK e) disfuncionaliti ale proceselor# 'nsuirilor i funciilor psihice . a) 0ificultile de limba; i comunicare sunt deosebit de pronunate i se manifesta# de timpuriu# prin slabul interes 'n achi!iia limba;ului. 9utitii nu rspund la comen!ile "erbale i pot pre!enta o reacie 'ntBr!iata la apelul numelui lor. *orbirea se 'nsuete cu o 'ntBr!iere mare# fata de normal i se menine o pronunie defectuoasa aproape 'n toate 'mpre;urrile. +a % ani# pot repeta unele sunete i silabe# iar dup 'nsuirea relati"a a limba;ului# autitii au tendina de a schimba ordinea sunetelor 'n cu"Bnt# de a nu folosi cu"inte de legtura sau de a substitui un cu"Bnt cu altul apropiat# ca semnificaie sau utilitate (lingura cu furculia sau mama eu tata). 2 4

2enomenul ecolalic este e"ident i d impresia unui ecou prin repetarea sfBritului de cu"Bnt sau de propo!iie. *orbirea este economicoasa i lipsita de intonaie# "ocabularul este srac# iar tulburrile de 1oce sunt frec"ente. Comunicarea non"erbal este i ea deficitara. 3ropo!iiile formulate sunt# adeseori# bi!are. CBnd 'n"a o propo!iie# are tendina de a o repeta la nesfBrit. b) 0iscontinuitatea# 'n de!"oltare 'n 'n"are re!ulta din faptul ca autistul este incapabil de a numra# dar manifesta abilitai 'n reali!area operaiei de 'nmulire# manifesta dificulti 'n 'n"area literelor# dar 'n"a cu uurin cifrele. 5i se orientea! bine 'n spaiu# dar manifesta stereotipii 'n formarea de comportamente cogniti"e# caracteristica ce accentuea! i prin lipsa de interes pentru achi!iia unor informaii noi. c) 0eficienele perceptuale i relaionale au o mare di"ersitate i pot fi sesi!ate 'nc de la naterea copilului autist. 9cesta este plBngcios# agitat# 'n ma;oritatea timpului# agitaie 'nsoit de ipete sau# dimpotri"# este inhibat# fr interes i fr dorina de a cunoate lumea 'ncon;urtoare. ?nii autiti manifesta o ade"rata fascinaie pentru lumina sul pentru un obiect strlucitor. 9lii nu percep elementele componente ale obiectelor. ?nii triesc o ade"rat plcere pentru tact i pipirea obiectelor# 'n timp ce alii au reacii negati"e la atingerea obiectelor. >n primul ca!# se pot ataa# 2 1

ne;ustificat# de unele obiecte fr semnificaie sau manipulea! un timp 'ndelungat un obiect. 5i pot de"eni "ioleni# fiind deran;ai de !gomotul produs la cderea uneiK . gume# dar nu manifesta nici o reacie la un !gomot deosebit de puternic (aberaii perceptuale i de relaionare . ?nora le place mu!ica# simt ritmul# manifesta chiar abilitai 'n a cBnta# la instrumente mu!icale. 9utitii sunt incapabili s utili!e!e pronumele personal# la persoana E. d) 8ulburrile acionale i comportamentale sunt cele mai spectaculoase atBt prin amploare# ca i prin comple=itatea lor. 9ciunile i comportamentele acestorO persoane au un caracter bi!ar i stereotip. 0intre acestea# se remarca aciunea de automutilare sau autodistrugere# cBnd autistul produce aciuni pana la epui!are sau pana la distrugerea unor pri ale corpului (autolo"irea cu pumnul# cu un obiect sau lo"irea cu capul de perete). 3e aceleai coordonate se 'nscrie i autostimularea ce se manifesta pe mai multe ci/ < ,ineste!ic (legnatul 'nainte i 'napoi# frecarea lobului urechii cu mBn)K < tactil (lo"irea coapsei cu dosul palmei# !gBrierea cu unghia a ce"a tare)K < auditi" (plesnitul din limb sau emiterea ne'ncetat a unui sunet)K 2 2

< "i!ual ('n"Brtirea unui obiect strlucitor 'n faa ochilor sau pri"irea ne'ncetata a degetelor)K 9lte aciuni stereotipice se pot manifesta prin/ < rotirea braelor# ca i cBnd ar fi pe scripeteK < 'n"Brtirea pe loc fr sa ameeasc < mersul pe "Brfuri# i uneori# chiar cu micri graioase. 9lte curio!iti se manifesta printr<o ne"oie redusa de somn# reacii diminuate la durere i frig# modificare/ frec"enta a dispo!iiilor# fr o cau!a corespun!toare. 8oate aceste fenomene sunt mai acti"e 'n copilrie. 6<a constatat ca intre 2<% ani# comportamentul tipic autist este ce mai e"ident. 9utitii au o mare re!istenta la substane sedati"e hipnoti!ante. e) 0isfuncionalitile proceselor# 'nsuirilor funciilor psihice se pot 'ntBlni/ < 'n oricare palier# dar planul afecti"<moti"aional este cel mal acti" i transpare# mai cu seam# din lipsa de interes a autitilor pentru contactul social i fa de tririle celor din ;ur (unii se ataea!# e=agerat# fa de obiecte fr semnificaii# alii manifest o fric patologic pentru lucruri obinuite# dar nu reali!ea! ade"ratele pericole). 2 $

0ei autitii nu tiu s mint# ei las impresia c ascund ce"a# datorit faptului c nu pri"esc 'n faa persoanele din ;ur. Comportamentele penibile sunt i ele pre!ente sub forma lipsei de ;en a autistului/ mnBnc de pe ;os sau se terge pe mBini de prul sau de blana cui"a# fac obser"aii penibile# se plimba# 'ntotdeauna# pe acelai traseu etc. 9fecti"itatea e caracteri!at de imaturitate ca 'n handicapul de intelect. 5i nu stabilesc contacte afecti"e decBt foarte rar i fr atitudini po!iti"e constante fata de persoanele apropiate. 9u tendina de i!olare# de 'nchidere 'n eu<l propriu. ?nii triesc stri de frustrare# an=ietate i hipere=citabilitate# de unde i posibilitatea de a cpta anumite fobii. Pocul autistului demonstrea!# i el# ni"elul sc!ut al de!"oltrii psihice. 9cesta este asemntor cu cel al sugarului# ca 'n ca!ul manipulrii obiectelor cu degetele fr capacitatea de acorda simbol ;ucriei sau de ai propune un scop pentru finali!area aciunii. Ai din aceasta re!ulta ca de multe ori autitii se asocia! cu formele deficientei mintale se"ere. Femoria mecanica este relati" buna i 'n unele ca!uri chiar e=acerbata# dar ea se de!"olt 'nd detrimentul celei logice. 9stfel# sunt capabili sa< i reaminteasc i sa reproduc e=presii "erbale# au!ite 'n di"erse 'mpre;urri# poe!ii# sa recunoasc melodii# 'ncperi 2 4

'n care au fost cu ani 'n urm. 8oate aceste caracteristici au efecte negati"e 'n planul personalitii i al e"oluiei 'n de!"oltarea psihic general.

8. TULBURRILE DE ;NVARE (dup 0.*. 3opo"ici# 1--.( 8.1. D+40602#,0 1371+"2!%4+ 6intagma Jtulburri de 'n"are este cunoscut 'n literatura de specialitate sub denumiri sinonime cum ar fi/ deficiene de 'n"ate# greutate sau dificulti de 'n"are. 3reocuprile pentru definirea# caracteri!area i recuperarea copiilor cu tulburri de 'n"are sunt relati" recente i datea! de la 'nceputul anilor 4. 5lucidarea di"erselor aspecte# legate de tulburrile de 'n"are a suscitat un interes deosebit 'n rBndul specialitilor din diferite domenii de acti"itate/ domeniul medical# pedagogic# psihologic# asisten social# cBt i 'n rBndul familiilor acestor ele"i. 2 %

Comple=itatea deosebit a problematicii 'n discuie a necesitat soluionarea acesteia 'ntr<o anumit manier interdisciplinar. 6intagma tulburri (deficiene) de 'n"are a fost introdus 'n literatura de specialitate anglo<sa=on 'n 1- $# la 'ntBlnirea unui grup de prini americani cu copii cu dificulti de 'n"are. 7rupuri din ce 'n ce mai numeroase de cercettori din 5uropa de *est i Canada au continuat i amp4lificat in"estigaiile 'ncepute de cercettorii americani. +a 'nceputul anilor -4# bogia informailor i cercetrilor reali!ate pe parcursul a cBtor"a decenii a permis apariia unor definiii comprehensi"e i generali!atoare a tulburrilor de 'n"are i enumerarea trsturilor specifice ale acestora. 0efinii/ Vrile 5uropei de *est i 6?9 posed numeroase i "ariate modaliti de definire a sintagmei Jtulburri de 'n"are >n 6?9 circul 'n pre!ent trei definiii mai importante/ 1. >n "i!iunea +egii 5ducaiei din 6?9# definirea tulburrilor de 'n"are pre!int patru caracteristici fundamentale a. Endi"idul pre!int o tulburare 'ntr<unul sau mai multe procese psihice de ba!. 9ceste procese psihice se refer la procesele cogniti"e/ memoria# percepia auditi" i "i!ual# limba;ul oral i gBndirea. 2

b. Endi"idul pre!int dificulti de 'n"are# 'n special 'n domeniile emisiei i recepiei limba;ului oral i scris<citit# 'n recunoaterea i 'nelegerea cu"intelor i matematicii (calcul i re!ol"are de probleme)K c. 3roblemele indi"idului nu sunt# 'n primul rBnd# determinate de cau!e legate de deficiene de "! sau au!# motorii# mintale# tulburri emoionale sau condiii economice# culturale i de mediu nefa"orabileK d. 5=ist o diferen serioas 'ntre potenialul de 'n"are aparent al ele"ului i ni"elul redus al achi!iiilor sale. Cu alte cu"inte# e=ist un ni"el al achi!iiilor situat sub potenialul de 'n"are al acestor ele"i. 2. 5lementele eseniale ale definiiei JComitetului Naional

pentru 0eficiene de >n"are# organi!aie care grupea! specialiti americani din domenii di"erse# sunt urmtoarele/ a. 0eficienele de 'n"are sunt o categorie heterogen de deficiene. Endi"i!ii cu deficiene de 'n"are posed o serie de comportamente i caracteristici specifice. b. 3roblema aparine caracteristicilor intrinseci ale indi"idului. 0eficienele de 'n"are sunt determinate cu precdere de

2 1

factori intrinseci persoanei i mai puin de factori e=trinseci# legai de influena mediului sau sistemului educaional. c. 3roblema este cau!at de disfunciile sistemului ner"os central. 0eci# e=ist o e=plicaie ce ine de caracteristicile biologice ale indi"idului. d. 0eficienele de 'n"are pot apare asociate cu alte categorii de deficiene. 0e e=emplu# indi"i!ii pot a"ea simultan diferite deficiene de 'n"are asociate cu tulburri emoionale. $. 0efiniia JComitetului Entergu"ernamental pentru

0eficiene de >n"are cu prinde urmtoarele puncte/ a. Copilul poate a"ea dificulti legate de ascultare# "orbire# citire# scriere# 'nelegere matematice i sociale. b. 0eficienele de 'n"are sunt factori intrinseci ce in de persoan i se presupune c sunt determinate de disfunciile sistemului ner"os central. 0eficienele de 'n"are# se presupune c sunt cau!ate de o tulburare a funciilor creierului. c. 0eficienele de 'n"are pot fi cau!ate 'n anumite condiii de influenele sociale i deficitele de atenie ale persoanei. 2 . i formare de deprinderi

&emarcm c aceast definiie include# 'n plus fa de definiia legal american a tulburrilor de 'n"are# aspecte legate de influena ni"elului sc!ut al deprinderilor sociale. Fa;oritatea definiiilor date tulburrilor de 'n"are ale ele"ilor# 'n rile de!"oltate ale lumi# au cBte"a trsturi comune. >n acest sens# tulburrile de 'n"are ale ele"ilor sunt caracteri!ate prin/ < < < colarK < < discrepana dintre ni"elul achi!iiilor i potenialul e=cluderea altor cau!e (acestea nu repre!int efectul ele"uluiK deficienelor mintale# "i!uale# auditi"e# emoionale i sunt e=cluse din rBndul cau!elor primare efectele influenelor nefa"orabile de ordin social i cultural). 8.2. *%123,0 1+ +2+,607# 0?01!42#>04+ + 875#>%,+ disfunciile sistemului ner"os centralK diferenele i de!echilibrele dintre ni"elul de dificultile 'n reali!area unor sarcini de 'n"are

de!"oltare al funciilor i proceselor psihiceK

2 -

Cau!ele principale ale deficienelor de 'n"are# aa cum re!ult din definiiile de mai sus# re!id# 'n special# 'n disfunciile cerebrale# configuraia heterocronic i funcionarea defectuoas a proceselor psihice# caracteri!at prin anumite greuti 'n reali!area unor sarcini de 'n"are i reali!area unor performane sub posibilitile reale ale ele"ului. Cercetrile recente au pus 'n e"iden faptul c acestor cau!e li se poate aduga i o alta# care re!id 'n pre!ena la ele" a unui alt tip de inteligen diferit de inteligena colar# solicitat de procesul de 'n"mBnt. 3rincipalele tulburri 'ntBlnite 'n mod frec"ent la ele"ii cu deficiene de 'n"are sunt urmtoarele/ 1. deficiene de atenie# datorit crora ele"ii nu se pot concentra asupra leciei predate# decBt pentru foarte scurte perioade de timp# atenia fiindu<le uor distras i capacitatea de concentrare redusK 2. deficiene de motricitate general i fin cu dificulti de coordonare spaial a motricitii fine i# 'n general# cu un ni"el srac al actelor motoriiK $. dificulti 'n prelucrarea informaiilor percepti"e auditi"e i "i!uale. Fuli ele"i au greuti de

214

recunoatere a sunetelor limbi# dar recunosc uor literele scrise sau pre!int dificulti ale memoriei de scurt durat (F60)K 4. lipsuri 'n de!"oltarea unor strategii cogniti"e de 'n"are. Fa;oritatea ele"ilor sunt incapabili s<i organi!e!e acti"itatea de studiu i sunt lipsii de un stil propriu de 'n"areK %. tulburri ale limba;ului oral legate de recepie# nede!"oltarea "ocabularului# slaba component ling"istic i pre!ena deficienelor de limba;K . dificulti de citire (pre!ente la apro=. .4` dintre aceti ele"i)K principalele greuti sunt legate de recunoaterea# decodificarea i 'nelegerea cu"intelor cititeK 1. .. dificulti de scriere manifestate prin dificulti 'n reali!area acti"itilor greuti 'n reali!area unor sarcini ce solicit acti"iti 'n scrisK matematice# concreti!ate prin slaba 'nsuire a simbolurilor i calculului matematic# precum i -. a noiunilor spaiale i temporale folosite la aceast disciplinK tulburri de comportament social datorate ni"elului sc!ut al formrii deprinderilor sociale# ce determin perturbarea modalitilor de aciune i reacie la di"erse

211

situaii specifice# dificulti 'n stabilirea de relaii socialeK de iniiere i pstrare a relaiilor de prietenie. 0istribuia di"erselor tulburri de 'n"are este diferit 'n funcie de "Brsta copiilor. +a "Brsta precolar# cele mia des 'ntBlnite tulburri de 'n"are sunt cele legate de 'ntBr!ierea motorie i a limba;ului# deficienele de limba;# insuficienta preci!are a conceptelor i slaba de!"oltare cogniti". +a copiii de "Brst precolar adeseori pot confunda tulburrile de 'n"are cu cele de nede!"oltare. &elaia dintre aceste dou categorii de tulburri const 'n faptul c tulburrile de de!"oltare insuficient compensate pot duce# 'n planul colariti# la apariia unor tulburri de 'n"are. >n perioada micii colariti# ele"ii cu deficiene de 'n"are pre!int dificulti la di"erse discipline de 'n"mBnt/ citire# scriere# aritmetic. 9u probleme de concentrare a ateniei i deprinderi motorii deficitare# manifestate# 'n special# prin imposibilitatea inerii corecte a creionului 'n acti"itatea de scriere. :dat cu intrarea 'n perioada puberal# contienti!area propriilor deficiene duce la apariia unor tulburri emoionale i sociale.

212

>n adolescen# agra"area deficienelor de 'n"are determin# adeseori# deteriorarea imagini de sine i apariia unor reacii de respingere social# ce duc la instalarea unor comportamente de"iante. 0eficienele de 'n"are nerecuperate 'n perioada colariti 'l "or 'nsoii pe indi"id i la "Brsta adult# cBnd pot genera gra"e probleme de adaptare social i cultural. 8ulburrile de 'n"are sunt pre!ente la copii din toate rile lumii# indiferent de cultura# limba i mediul social de apartenen. Cercettorii americani au demonstrat c frec"ena tulburrilor de 'n"are este mai mare la biei decBt la fete. 0e asemenea# statistici recente din 6?9 e"idenia! faptul c# 'n cadrul populaiei de ele"i cu cerine educati"e speciale# mai mult de ;umtate (%1`) o repre!int categoria copiilor cu deficiene de 'n"are. 9cetia repre!int 'n momentul de fa peste %` din C21 ani. rBndul ele"ilor cu "Brsta cuprins 'ntre

>n pre!ent numrul ele"ilor cu deficiene de 'n"are este 'n continu cretere# 'n numeroase ri de!"oltate ale lumii i datorit includerii 'n aceast categorie# mai puin stigmati!ant# a copiilor cu

21$

intelect de limit i handicap mintal uor. 2rec"ena acestora atinge pragul ma=im la grupa de "Brst - C14 ani. &ecuperarea ele"ilor cu deficiene de 'n"are este un proces comple=# ce se desfoar 'n echipe interdisciplinare de specialiti# conform unor programe adaptate i indi"iduali!ate# pentru categoria de deficiene de 'n"are crora li se adresea!.

CAPITOLUL VI STRUCTURA INSTITUIILOR DE ;NVMKNT SPECIAL I INTEGRAT DIN ROMKNIA


>n conformitate cu I'!"($N$E# nr.1.201 din 1/ octomErie 2000 pri1ind unele m2suri de mEun2t2ire a acti1it2ii de n12are> instruire> compensare> recuperare i protecie special2 a copiilorC ele1ilorCtinerilor cu cerine educati1e speciale din cadrul sistemului de n122mHnt special i special integratJ pre!entm un e=tras (9ne=a nr. 2) din acest document normati" pri"itor la subiectul tratat 'n acest capitol. 214

ANEPA N,. 2 STRUCTURA& ORGANIZAREA& *ORMELE I TIPURILE + 07=202!>00& ",+1!6 /0 + "+,=37%4 07 !702#>04+ + 875#>#6<72 ="+10%4 /0 ="+10%4 072+@,%2 C93E8:+?+ E S2,!12!,% 875#>#6<72!4!0 ="+10%4 /0 ="+10%4 072+@,%2 A,2. 1. < (1) >n"mBntul special i special integrat din &omBnia este parte component a sistemului naional de 'n"mBnt i cuprinde/ a) grdinie specialeK b) grupe de grdini special organi!ate 'n colile specialeK c) coli speciale pentru toate tipurile i gradele de deficienK d) grupeIclase de copiiIele"i autitiK e) coli de arte i meserii < 'n"mBnt specialK f) licee specialeK g) centre sau grupuri colare specialeK h) claseIcoli postliceale specialeK i) centre de !iK ;) centre de educaie specialNK ,) centre de pedagogie curati"NK l) grupeIclase de copiiIele"i cu deficiene sen!oriale multiple (surdocecitate)K m) coli de reeducare pentru ele"ii cu deficiene comportamentaleK 21%

n) coliIclase penitenciare.

organi!ate

'n

spitale#

pre"entorii

(2) ?nitile de 'n"mBnt special menionate la lit. a) "or a"ea cantine colare i# dup ca!# internate colare. ($) >n 'n"mBntul special integrat pot funciona/ a) grupe de grdini special 'n grdiniele de masK b) clase speciale compacte integrate 'n colile de masK c) grupuri de ele"i cu cerine educati"e speciale integrai 'n colile de masK d) ele"i cu cerine educati"e speciale integrai indi"idual 'n colile de masK e) clase speciale de arte i meserii integrate 'n coli de mas de arte i meserii i 'n licee i grupuri colare din 'n"mBntul de masK f) grupeIclase de copiiIele"i infestai cu "irusul LE*K g) centre logopedice intercolareNK h) centre colare pentru educaie inclu!i"NK i) centre ;udeeneIal municipiului @ucureti de resurse i de asisten educaionalN. (4) Fetodologia de organi!are i funcionare a centrelor marcate cu eNf se stabilete prin ordin al ministrului educaiei i cercetrii. (%) ?nii ele"i cu cerine educati"e speciale pot fi colari!ai la domiciliu. 21

A,2. 2. < Finisterul 5ducaiei i Cercetrii poate aproba organi!area de alte tipuri de uniti i instituii de 'n"mBnt special# 'n funcie de necesitile societii i de cerinele minoritilor naionale# 'n conformitate cu legislaia 'n "igoare. A,2. 3. < >n "ederea reali!rii aciunii de integrare a copiilorIele"ilor cu cerine educati"e speciale 'n coala de mas# Finisterul 5ducaiei i Cercetrii# prin inspectoratele colare ;udeneneIal municipiului @ucureti# poate dispune/ a) 'nfiinarea sau desfiinarea unitilor colare specialeK b) reorgani!area i restructurarea unor acti"iti din 'n"mBntul specialK c) transformarea unor coli speciale 'n coli de masK d) transformarea unor coli de mas 'n coli integratoareK e) transformarea unor coli speciale 'n centre colare pentru educaie inclu!i"K f) 'nfiinarea unor alternati"e educaionale/ centre de educaie# centre de pedagogie curati"# centre de !i etc. A,2. 4. < >nfiinarea# desfiinarea sau transformarea unor uniti de 'n"mBnt special se "a face 'n condiiile legii# cu 211

respectarea pre"ederilor stipulate de legislaia internaional 'n "igoare referitoare la protecia special i drepturile copilului cu cerine educati"e speciale. A,2. ). < +a ni"elul colilor speciale# precum i la cel al colilor de mas inclu!i"eIintegratoare funcionea! comisia intern de e"aluare continu# potri"it dispo!iiilor art. 24 din LotrBrea 7u"ernului nr.1.4$1I2444 pri"ind organi!area i metodologia de funcionare a comisiei pentru protecia copilului. Fetodologia de organi!are i funcionare a comisiei interne de e"aluare continu se stabilete prin ordin al ministrului educaiei i cercetrii. C93E8:+?+ EE *3,6+4+ 875#>#6<72!4!0 ="+10%4 /0 ="+10%4 072+@,%2 A,2. E. < >n"mBntul special i special integrat cuprinde/ a) 'n"mBnt de !iK b) 'n"mBnt seralK c) 'n"mBnt cu frec"en redusK d) 'n"mBnt cu scutire parial de frec"enK e) colari!are la domiciliu. 21.

A,2. .. < CopiiiIele"ii cu cerine educaionale speciale# colari!ai prin formele de 'n"mBnt special integrat# beneficia! de toate drepturile stipulate de legislaia 'n "igoare pri"ind protecia special a copilului# precum i de programe de compensare# recuperare# reabilitare# terapie din 'n"mBntul special# care au ca finalitate reabilitarea i integrarea colar i social.

C93E8:+?+ EEE O,@%70-%,+% 875#>#6<72!4!0 ="+10%4 /0 ="+10%4 072+@,%2 A,2. 8. < ?nitile de 'n"mBnt special i special integrat sunt coordonate metodologic inspectoratelor colare ;udeeneIal municipiului @ucureti. A,2. '. < Coninutul 'n"mBntului special i special integrat se reglementea! prin/

21-

a) curriculum naional pentru 'n"mBntul special i special integratK b) curriculum specific pentru 'n"mBntul specialK c) curriculumul colii de mas adaptat pentru 'n"mBntul special integratK d) metodologii# ghiduri i 'ndrumtoare specifice# elaborate i aprobate de Finisterul 5ducaiei i Cercetrii. A,2. 10. < 3entru organi!area# coordonarea# i conducerea 'ntregului proces de instrucie i educaie special# terapie i compensare# reabilitare i integrare din cadrul 'n"mBntului special i special integrat# inspectoratele colare ;udeeneIal municipiului @ucureti normea!/ a) cel puin un post de inspector colar de specialitate pentru 'n"mBnt special i special integrat cu ;umtate de normK sau b) un post de inspector colar de specialitate pentru 'n"mBnt special i special integrat < 'n ;udeele 'n care e=ist cel puin % uniti de 'n"mBnt special i cel puin 144 de copiiIele"i cu cerine educati"e speciale integrai 'n 'n"mBntul de mas.

2.4

A,2. 11. < 9bsol"enii unei faculti de profil cu una dintre speciali!rile/ echi"alent pot psihopedagogie ocupa orice special# funcie pedagogie# din psihologie# pedagogie social sau cu orice speciali!are didactic 'n"mBntul special. A,2. 12. < 3osturileIfunciile didactice i didactice au=iliare din 'n"mBntul special i special integrat# precum i condiiile de ocupare a acestora sunt pre"!ute 'n +egea nr. 12.I1--1 pri"ind 6tatutul personalului didactic# cu modificrile i completrile ulterioare. 3entru funciile didactice de 'n"torIprofesor de spri;inIitinerant# precum i pentru cele de 'n"tor Iprofesor <educator/ < educatorul i cadrul didactic de spri;inIitinerant 'i desfoar acti"itatea respectBnd principiul continuitiiK acetia pot fi 'ncadrai la orice ni"el de 'n"mBnt i pot trece de la un ni"el de 'n"mBnt la altul# fiind salari!ai conform studiilorK < diferenierea ('n"tor Iprofesor<educator# precum i educatoare I'n"torIprofesor de spri;inIitinerant) se

2.1

reali!ea! 'n funcie de ni"elul studiilor# nu 'n funcie de ni"elul clasei la care este 'ncadrat. A,2. 13. < Cadrele didactice care acti"ea! 'n 'n"mBntul special integrat beneficia! de drepturile pre"!ute 'n +egea nr. 12.I1--1# cu modificrile i completrile ulterioare# pentru personalul didactic din 'n"mBntul special. A,2. 14. < 6tructura# organi!area# normarea i 'ncadrarea personalului didactic au=iliar# administrati" i medical din unitile din 'n"mBntul special integrat sunt cele pre"!ute 'n cuprinsul pre!entei ane=e de la 'n"mBntul special.

BIBLIOGRA*IE SELECTIV
1 2 B!01#& C.B. (2004(& C%,%7207#& D. (1''8(& P3"35010& D.V. (1''8(& J@a!ele defectologiei# @ucureti# 5d. 9ramis JEntegrarea colar a copilului cu handicap fi!ic# 'n *er!a# 5.# 3un# 5. (1--.)# LEducaia integrat2 a copiilor cu handicapJ# Eai# 5d. 3:+E&:F J5le"i cu tulburri de 'n"are# 'n *er!a# 5.# 3un# 5. (1--.)# LEducaia integrat2 a copiilor cu handicapJ# Eai# 5d. 2.2

R% ! G$.& P3"35010& D.V. (1''8(& R% !& G$. (1''8(& R% !& G$. (1'''(& R% !& G$. (2000(& R% !& G$. (2002(& R3-3,+%& A71%& (2003(&

1 . -

14 R3-3,+%& A71%& (2003(& 11 R!=!& C.& C%,%7207# D. /.%. (1''8(& 12 S$+%& M.T$.& B%!+, A77+ M%,0+& (1''4(& 1$ S2#701#& I.& P3"%& M%,0%7%&

3:+E&:F J8ulburrile de de!"oltare la copii i problematica integrrii lor colare# 'n *er!a# 5.# 3un# 5. (1--.)# LEducaia integrat2 a copiilor cu handicapJ# Eai# 5d. 3:+E&:F J5"aluarea copiilor cu cerine educati"e speciale# 'n *er!a# 5.# 3un# 5. (1--.)# LEducaia integrat2 a copiilor cu handicapJ# Eai# 5d. 3:+E&:F J3sihopedagogia de!"oltrii colarilor cu handicap# @ucureti# 5.0.3. J3sihopedagogia colarilor cu handicap mintal# @ucureti# 5d. 3ro Lumanitate J3sihologie colar pentru 'n"mBntul special i integrat < sinte!e# @ucureti# 5d. 2undaiei Lumanitas J0eficienele sen!oriale din perspecti"a psihopedagogiei speciale C 3sihopedagogia deficienilor de "edere C "ol. E# Constana# 5d. 5= 3onto J0eficienele sen!oriale din perspecti"a psihopedagogiei speciale C 3sihopedagogia deficienilor de au! C "ol. al EE<lea# Constana# 5d. 5= 3onto JLandicap# readaptare# integrare# @ucureti# 5d. 3ro Lumanitate J+earners aith 0isabilities# 0ubugue# Eoaa# Hm. C. @roan h @enchmar, J5lemente de psihopedagogia deficienilor de au!# @ucureti# 2.$

(1''4(& 14 S2#701#& I.& P3"%& M%,0%7%& P3"35010& D.V. (2001(& 1% 2+?%7& M. (2000(& 1 V+,-% E.*. (1''8(& 11 V+,-%& E.*. (2002(& 1. V+,-%& E. (1''8(& 1- V+,-%& E. (2003(& 24 V+,-%& E. (133, .(& 21 V+,-%& E. (133, .( (1'8.(& 22 V+,-%& E. (133, .(& (1'88(& 2$ V+,-%& E. (133, .(& (1''.(& 24 V+,-%& E.& P#!7& E. (1''8(&

E.N.&.5.6.3.L. J3sihopedagogie special C deficiena de au!# @ucureti# 5d. 3ro Lumanitate J3sihopedagogie special C deficiena de "edere# @ucureti# 5d. 3ro Lumanitate JEntegrarea colar a copiilor cu handicap asociat i profund 'n *er!a# 5.# 3un# 5. (1--.)# LEducaia integrat2 a copiilor cu handicapJ# Eai# 5d. 3:+E&:F JEntroducere 'n psihopedagogia special i 'n asistena social# @ucureti# 5d. 2undaiei Lumanitas J8ulburri de limba;# 'n *er!a# 5.# 3un# 5. (1--.)# LEducaia integrat2 a copiilor cu handicapJ# Eai# 5d. 3:+E&:F J8ratat de logopedie C "ol. E @ucureti# 5d. 2undaiei Lumanitas J&e"ista de psihopedagogie# @ucureti# 5d. 2undaiei Lumanitas# nr. 2444 C 244 JFetodologii contemporane 'n domeniul defectologiei i logopediei# @ucureti# 8ipografia ?ni"ersitii din @ucureti J3robleme de defectologie# @ucureti# 8ipografia ?ni"ersitii din @ucureti J7hidul educatorului# Eai# 5d. 3:+E&:F LEducaia integrat2 a copiilor cu handicapJ# Eai# 5d. 3:+E&:F 2.4

2% V+,-%& E. (1'')(&

J3sihopedagogie special C manual pentru coli normale# @ucureti# 5.0.3.

2.%