Sunteți pe pagina 1din 20

REVISTAEDITATADE MUZEULSATESCVUTCANICU SPRIJINUL

CENTRULUI
JUDETEAN AL CREATIEI
POPULARE
VASLUI
Nr .1 ,
EK
ianuarie 2004

7(20)APNLTE rs48
PRIMA ATESTARE
*PrSrr
DOCUMENTARA A
SATULUI VUTCANI
ft
trJ o 1611PRIMA
-f;{ili 3
LScENDA
INFORMATIE SCRISA
,':'{ii I
{ :Bffiilrgr'":,,.
DESPRESATUL
' lo
M AL Ar n g r r C c6 C urbedcnrvri
i ; I ll n
"*-or{fjl-'li i z ryco'le
F*
vh 'F* .D
2fl5) OCTOMBNE 1812
PRIMA ATESTARE
DOCUMENTARA A

? ifr'li
f'.,
0h f?t

'\11ff*tr*l'!H r
STATIEIDE Po$TA
ELAN
* -f fr't{fll* | * l; I o 1548(7056)Aprilie 7 Husi
o l*-gTffirrnn,S._f a Suretdepe ispisocde sdrbii,

: JJ
q
nr
e
dela Ilieg voevod, scris in
Huquora, la velet 7056
(1548)apnlieT.
3i I i.i4EM'rF- ]
1,itti -l ,,Cu mila lui D<u>mnezeu,

j i{rl,lf,ouii;
\' \ -l

I'F r'[, noi Ilieq v6(e)v(6)d,


domnu ![rii Moldovii.
o'/f {'-
o iF LF /, Y,li >/--rl:'- -e Inqtiinlare facem prin

tl'/,,{d4X}:n-Z aceasti carte a noastr6,


tuturor ar vor c[uta spre
ddnsasauar vor auzicetind-o
precum au venit inaintea
noastri gi inaintea boerelor
19 4r- _s.g / l- ' j7 \.s-la 1\-..'-"' noqtri a Moldovii, Mihoci
1..vY '' - -- -,j:

2,. t"fr
j' 9 t\
C ...-J \
-/r
I
plh[rnicelul, feciorul lui

,;
Ghedeon qi de a lui bunl
w
voi, de nimene silit nici

$#',,{,1
asuprit, q-au vdndut a sa
dreaptdocinl qi moqie,din
Ispisoc de danie, ce l-au
avut moqi-slu, Ghedeon
:)
z, bdtrinul de la unchiul
Scara l:?5.000 d<o>mnii' mele. de la
O
Bogdan Voevod, giumdtate
\
dintr-un...
2 Vutcani. nr. f. ianuarie2004

$i sculdndu-s6dar Ilii Tdtiuciu qi Iliana, fata lui Cojoc au $i spre aceastaesti credinfa a insugi d<o> mnii mele
phtit toti deplini acei de mai susardtalibani 70 zloti tdtdriqti, $tefan gi Constantingi credinla a tuturor boiarilor nogtri a
in minile lui Mihoci pdhdmicelul,ficiorul Ghedeoandenainte Moldoviia mari gi a mici.
noastrdqi denainteboerilor nogtri. Deci gi noi, vdzindu a lor $i spremai marii tdrie gi inttuiturd tuturor acestorde mai
de bund voie tocmaldgi de plin plat6, noi incd agijdeream dat susscrisd,poruncit-amcredinciosboeriului Matiiag logofEtsd
qi de la noi gi am intdrit lui llii Tlrpiciu qi Ilenii, fetei lui scrii qi cdtrd adivdratacarti noastrdaceast6peceti noastrdsd
Cojoc, acemai susnumitd giumdtatedintr-un loc de pustiiu, di l egi .
pi p6rdul ce acum se nume$te Cereteoae,in Cogarul.lui Di pi s6rbii pi limba moldovineascds-autdlmdcit in Hog
Mrdstatu,in capul dumbrdvii, la fAntAnS,ca sd le fii lor gi de la anul 1802 iulii 22 , de polcovnic Pavel Detre< !>, Iliiag
la noi, uric Ai cu tot venitul, lor gi f<eci> oriloru, nepolilor, v<oe>vod,din leat 7056 <1548> aprilie 7, pe o giumitati
strdnepo{ilor,prestrdnepo{ilorgi la tot niamul loq cine se va dintr-un loc de pustiiu di pi pdriul Ceretioai.
alege mai departe,nestrimutat niciodinioard, in veci. lar
hotarul a cei de mai sus numite giumdtatedintr-un loc. de Ac. R.P.R. XXYX / 108
pustiiu de pe pdrdul ce acum sd numeqteCeretioai,in Cogarul Trad. rom.
lui Mir<as>tatu, in capul dumbrdvii la fdntdn6,sd le fii[sa le Altd trad. rom.. la Acad. R.P.R., Filiala IaEi , Fondul
fiil lor din tot hotarul giumdtate,iar desprealte pdrli dupd Spiridoniei, moSiaRoqieSti III / I
vechiul hotar,pe unde au apucatdin veac.

%tu^i,/h/*/-'
Ion Diaconu

Dor nemdsurat in inimile


puhoaielor de l.utcdneni care au
impdnzit lara qi lumea, de-a lungul
timpurilor. Dor, care aprinde focul
nevoii de a qti ce rdddcini au, cine
au fost strdmogii 1or. Ca un cui le
std infipt in inimi dorinla de a qti
de unde vin, unde se duc.
Asezarea unde noi am vdzut
lumina zilei se afl6 intre doui
coline din bazinul Elan, la gmnita
cu bazinul B6rlad, pe pdrdul
Vutcani. Lungimea satului Vutcani
estede 4,2km, iar lilimea maxime
de 1.7 km. Satul Vutcani este
re$edinld de comuni gi are in
componenfa satele Mdlaie$ti, cu Hallstatt se mai p[streazdincl X-leai.e.n.qi carei-au asimilatpe
lungimea de 1,3 km gi 151imea resturileunei ceteflde dimensiuni sciti in sec.VII-VI i.e.n, Ei sunt
maxim[ de 0,55 km, qi satul Po$ta mici, la Vladnic, situate, aceiacarein326 i.e.n.zdrobesc pe
Elan. De la Vutcani pdni la aproximativ,la jumitatea distantei Zopirion in stepagetice. Ei sunt
Mil6iegti sunt 2 km, pe $osea,iar dinre vatra satului gi marginea aceia care in 245-246 e.n.
p0nl la PogtaElan sunt 6 km. nordicla mo$ieir[z[gegti.Ceicare organizeazl singuri un Puternic
Vutcani este cea mai veche au construitaceastecetate$i care atac asupraDaciei Maluensisqi a
arezarc din comun6, Pogta Elan - locuiau in aqezdrile din jur, nordului Moesiei Inferioare.
ceamai noua. inclusiv in cele pe care se afl6 Acegtia erau strimoqii nogtri.
1) Vatra satului Vutcani a fost astdzi vatra satului, erau Carpii, Loviturile tot mai puternice ale
locuiti permanent din Hallstatt componenliai marii familii de hoardelorBalticeigi Asiei asupra
pdn[ in zilele noastre.Pe teritoriul triburi numite de greci, geli gi de acestorviteji le-au slibit puterea
mo$iei rdzdgeqtiau fost g[site qi romani,daci.Ei au fost aceiacare militar6 gi economicd.Cu toate
obiecte din Neolitic. Din perioada aulinutpieptcimerienilor in sec.al acestea, deqimai pulinnumero$i,

Revista oficiali a comunei Vutcani


au supravrsl.urr, iuutalr rluru vr tlurrlglti uE v alt/4ur ;r rEBdrural vv vaLra JaLulul rvralranvlLr.
de codrii uriaqi ce treceau peste de la cine provine el, poate nu vom Prima atestare documentard a
alezarea noastrd gi care se afla.niciodati. Ideea cd Gheorghe acestui sat este la 1611, iar faptul
intindeau din Bugeac pdnd in avea al doilea nume Vdtcd se cd Maldiegti a fost rdzegie se
Transilvania 9i din Fdlciu p6ni la exclude din formularea de mai sus. inlelege dintr-un document din
Iagi. $tim asta fiindcd au l[sat De asemeneanu vom qti niciodatd 1636. La 1671 intregul sat a fost
semne. Semneale existenlei lor in pe c61i bdtrdni a umblat mogia vdndut lui Malcoci.
toate perioadele gi care se rizeqeascd, ei pierzdndu-se in C. Istrate crede cd numele
pdstreazd in diferite mrtzee, neguratimpului. Aceastdvdnzarea satului vine de la un Milai.
inclusiv in Muzeul SdtescVutcani. pricinuit multe necazuri mogilor 4) Poqta Elan este atestat
Primele atestdri documentare ale noqtri. Nu este locul sd discut[m documentarla 2 octombrie I8l2 ca
aqezdrilor rurale din Moldova despreastaaici. stafie de poqtd,iar in jurul acesteia
dateazd incepAnd cu constituirea Forma mogiei precum gi a luat fiinli satul.
statului centralizat. Ele sunt acte de intinderea ei le afl[m mult mai
int[rire a mogiilor satelor. Pentru tdrziu dintr-o schild datatd,1825. Cei interesa{i pot gdsi
Vutcani o asemeneadovadddirectd AceastS moqie se intindea din informalii in urmdtoarelelucriri:
nu avem. Avem doar dovezi marginea moqiei Bancovici, spre
indirecte qi relativ tdrzii, privind nord, pdn5la mogiaTdrzii,lSlimea l. C.Istrati:M5l6ieqti,pagini de
p64i din mogie. Primul asemenea ei fiind dinzarea dealului Rotunda monografie, rev. Elanul nr. 5
document arc data de 7 aprilie pdnd in zarea dealului Mdliieqti. 2. C. Istrati: Pagini din istoria
1548 gi priveqteo vdnzarea unei unui sat de rdzeqi-Vutcani.
suprafefemici de teren la CobdlS. 2) Aqezdrile hallstattiene din Manuscris Muzeul SdtescVutcani
Din el afl6m ci valea pe care se nordul v[ii Maldiegti nu au nici o 3. Ilie Marcu: Monografia
afla satul atunci se numea legaturd cu vatra satului Mdldiegti. Vutcanilor, manuscris in rezumat,
Cereteoaia. Urmeazd o ticere in Prima atestare documentard a Muzeul Sltesc Vutcani
documente de 99 de ani, cdnd un acestuisat este la 1611,iar faptul 4. Gh. Ghib[nescu:Surete qi
act de vdnzare din 1647 ridicd cd Maldieqti a fost rdzeqie se izvoade vol. al VII-lea
pulin cealain care era invelitd viala infelege dintr-un document din 5. Gh. Ghib[nescu:Cuzegtii
moqilor noqtri. De aici afl6m cd 1636. La 167l intregal sat a fost 6. Gh Ghibnnescu:Roqieqtii gi
moqia Vutcani era st6pdnitd v6ndut lui Malcoci. apa Idriciului
devdlmag, conform legilor C. Istrate crede ci numele 7. Ioni16 Purice: Monografia
rdzegegti,gi chiar afl6m numele a satului vine de la un Milai. Vutcanilor, lucrare de grad, nu gtim
trei b6treni: Gheorghedin Vitcani, unde se afli
Borcea, GurdlatS, iar satul se 3) Agezirile hallstattiene din 8. Ion Diaconu: Monografia
numea Vdtcani. Cdnd a aplrut nordul vdii Mdldiegti nu au nici o comunei Vutcani, sub tipar.

1) SATELE In cele patru numere dedicate lucrdrii citate. Facem acest lucru deoarece noi ne
evenimentuluianiversarintenfion[m sd prezentdm adresdmgi unui cititor avizat, Si unuia mai pufin
evolufiaadministrativia agezirilor.Deoareceavemla avizat.
indem6ni o lucrare extraordinard,vom publica
articoleleprivitoare la temd aflate in cuprinsulei'
Aceastd lucrare este editati de citre Academia
RomAnS, Institutulde FilologieRomdna,,,Alexandru
Philippide"- Iagi, subtitlul de ,,Tezaurtoponimical
Romdniei. Moldova vol. I. Repertoriul istoric al
1772-1988". Pentru
unitililor administrativ-teritoriale
a inlesni citirea articolelorrespectiveddm mai jos
c6teva prescurtdri folosite, cercetareaserioasi a
articolelor necesitdndconsultareaobligatorie a
Revista oficiali a comunei Vutcani
PRESCURTARI FOLOSITE:

1) PER. : PerepisnaselenicaMoldavii 1772-1773


goda in MEF, VII, 1975
2) MEF Academia de $tiinfe a RSS
Moldovenegti.Institutul de Istorie, ,,Moldova in epoca
feudalismului (coleclie de documente)",Chiqindu
3) REC. (1941): Institutul Centralde Statistici, ,,
Recensdmdntulgeneral al RomAniei din 1941, 6
aprilie. Date sumareprovizorii", Bucuregti, 1944
4) REC. POP. : ,,Recensdmdntulpopulaliei AcademiaRomfln[.Institutulde FilologieRomdnd
Moldovei din anul 1774",I (in MER VII, 1975), II ,,AlexandruPhilippide"-Iagi
(ib.vrr2. 1975) TezaurToponimical Rom6niei.Moldova.Vol. 1
5) COND.: condici Repertoriul istoric al unitSlilor administrativ-
6) CAT :catagrafte J teritorialeI 872-1988, paxtea2, p. 1334
7) TABLA: tabel WTCANII s. com.Vutcani,I Vas].l.(-) 1.s.,oc.
8) POP.MOLD. :
Roqieqtilor: PER.(I 772),67,REC.POP.II (1774), 211.
,,Popula{ia locuitorilor
Moldovei in anul 1846"
2. s.,oc.Mijlocului;COND.II (1803),246.a.Include
parfialtrupuldemogieBancoviciul:Ghiblnescu,s.VII
9) BFO:,,Buletin. Foaieoficiali" ( Iaqi) (1805)CXXL cf. COND.(1816),CAT.(1820),203
I0) TEZ. VAS. : Direclia Generali a Arhivelor CAT.(1832),151,TABLA (1833),689. III. s., oc.
Statului din Republica Socialistd Romdnia. ,,Din Elanului;COND.(1833),50,COND.PR.(1833),37
tezaurul arhivistic vasluian. Catalog de documente, p, ASACHI,M. (1833).4.s.,oc. Rogiegtilor: TABLA
1399-1877" de Grigore G[net gi Costicl-Ioan (1834B), 723.5.. s.,oc. Crasnei: TABLA ( 1834c),
Gdrnea{i 764. s.,oc.Mijlocului;TABLA(1835),l97.b.Include
:
11) DOC. REV. ,,Documente privitoare la anul trupurile de moqie Andriegti qi Hdrmdneqti:BFO
revolulionar1848in Moldova",Bucureqti,1960 (1830),377 supl.,cf. CAL (1838),151,LISTA(1843)
:
12) LUCR. STAT. ,,Lucrdrile statistice a 212 .II (- Rizegegti) TEZ. VAS.(1843),223.III (-)
Moldovei.II. Populafiunea pe 18599i 1860",Iagi, TABLITI (1844), li7, TABLA (1845),10, cAr.
r862 (1845), n2, n3,115,145,POP.MOLD.(1846),399,
13) MOM : o,Monitoruloficial al Moldovei",' DOC. REV. (1848),336, STlff. (1856).34 LISTE
1959-1862, (Iaqi) (1858),986, LUCR.STA[.(1859),171, LISTE(1861)
1172. IV (- sau FOLE$TII, sinonime ca nume de
14)NOM = Nomenclatura
moqie)MOM (1862 (-)
), 240.V. FPO (1863), 1513.7
15)FPO= ,, Foaiede publicaliioficiale"(Iaqi) s., com. Vutcani:TABLOU (1864), 11, INDICE
16) FRLJNZ.: Dimitrie Frunzescu,,, Dicfionar (1865),36, FRUNZ.(1871),INDICE (1873),104
topograficai statistical Rom6niei",Bucuregti,1872 INDICE(1876),60,IND. (1887),118,NOM. (1889)
17) DICT. STAT : ,,Dicfionarulstatistic al c. Includecit. Bozieni:ATLAS MOLD. (1896),cf.
RomAniei,intocmit pebazarezultatelordefinitiveale LEGEA (t892\, 4946, IND. (1896),9887,IND.
recens[m0ntului general al populaliei din 19 (1896v),151,MDG.LEGEA(1904),1045,TABLOU
decembriel9l2',I-II, Bucuregti,1914-1915 (1908)(1908),IND(1896),9887, IND. (1896V),151
=
18)DEC. Decizie MDG. LEGEA(1904, 1045, TABLOU (1908
19)IMP.ADM.: impirfire adminishativ[ (1908),(1908), 1018, LEGE(1912), 13275,IND.
(1912),71,DICT.STAr.(1913),374,RUM. (1917
20) CODRESCU,U: Th. Codrescu, Uricar (i) ul
640,DECREI I (1925),11005,itrlp. nov. (1926)
21) GHIBANESCU,s.= Gh. Ghibdnescu,,Surete
190,DECRET(1929),9224,IND. (1930),TABLOU
gi izvoade"I-XXV Iagi,1906-1932 (1931),7909,DEC. (1932),6520, TABLOU(1939)
22) ib. = Ibidem 2412,TASBLOU(1942),2309,iVrp. eOv. (1934
23) s. = sat; 219,tMp.ADM. (1950),tol, iMP ADM. (19s2),1r4
24) ss.: satele IND. (19s4), iMP ADM . (1956),121,IND. (1956)
=
25) oc. ocol ( unitateadministrative). * irrap. eou (1965),158,LEGEA(1968),1660.-gi:
Vatcanii GHIBANESCU J.Z.V2 (1777-1779,178
| / 62 ), 6 2 -64, 66, ' lZ , ' 14,6 U , l Z l , IO R G A , S .D . Vl l (1E95),lZE(pemogialui Constantin N Corbu).9. s.,com
(1784),235, GHIBANESCU, i. z.y2 (1792),7t2,t23, . Vutcani:TABLOU(1893),8065,IND. (1896),9887,
T. CODR.II (1793),39 CODRESCU, u. VI (1797), IND. (1896v),l5l, LEGEA (1904),1054.VII. (*
185,CAT.(1820),203,TABLA (1933),'6g9, COND. Corbul)10.s.,com. Mdldiegtii-Corbul: TABLOU(1908
PR. (1833).TABLA (1834B),723,TABLA (1834c), ), l0l7 11 s., com Vutcani: LEGE (1912),
'l 64,BRO ( 1835),338,ib. ( 1836),5 supl.1,75, 234,ib. t31333313275, IND. (19t2),71,DICT.STAL(1913)
(1837),94, I25, [:123] supl.,308 supl.,ib. (1838), 374. I/III. tr $ ^- -Corbul)12. Aparent13275,IND.
196,219,supl.ib. (1839),45 supl.,62supl.,FOS,II (1912), 71, DICT. STAI. (r9r3),374-Vl[(-qi--
(1 8 4 0 )1, 54 ,i b. ( 18 4 1 ) ,2,3,22t,B FO(1841),246 ,Corbul)I2.Aparentdou[ ss.,primulin comVutcani,al
250,TABLITI(1841),101,BFO(t842),59,307,424,doileain com MdlSiegtii{orbul:RUM. (1917),640,
FOS(1842),74, 8t, 98, 102,257,336,BFO (1843), 638,D(.(--Corbul)IND. (1924). 10.(-) 13. s., com.
244, LISTA (1843)212,T4\BLITI(1844),177,FOS Vufrcani:DECRET,I(1925),11005, inp. eOIVt.(1926),
(1844), 16,CAr. (1845),110,1ll, FOS(1845),77, l90,DECRET, (1929),9224.X.l.(--Corbu(IND. (l 930),
BFO(1845),98,192,ib. (1864), 91,183,431231, FOS TABLOU (1931), 7909, DEC. (1932), 6p20,
(1846), 8,66,BFO(1847) 61,ib.(1848),67,360, FOS TABLOU(1939),2412,TABLOU (1942),2309,IMp.
(1849),112,134,240,ilb. (1851),158,BFO(1852),83, ADM. (1943)219,nvIP.ADM. (1950),l01,IMP.ADM.
ib. (1855),136,BOM (1859) 52,301122 ad.,MOM (19s2),114,IND. (1954). ru.(-) h,p . AnU. (1956)
(1862), 240, FPO (1863), l5l3. Vitcanii KARTA l2l, IND. (1956),il,tp. lotr,t. (1965),158,LEGEA
(1830G),232, COND.(1833), 50,BFO(1836),471370,(1968), 1660-$i:Malaestii KARIA (1830G),231,
VitcaniiPER. (1772),67, REC.POP. II (1774),211, MolojeschiiBAWR. (1774). Milcegtii MOM (1861),
COND. II (1803),246, CODRESCU, u. VI (1804), 578,MoldegtiiIORGA, S. D. VII (1784),235.Moloegti
183, GHIBANESCU, s. VII (1805), CXXI, RUM (1917),640.
CODRESCU, u. VI (1808),270,T82.VAS.(1809), Vol.I, partea2,p.934
119,COND.(1816), CAT. (1832), 151,BFO (1835), PO$TA ELAN s.,com.VutcaniI Vas]. I. (- ul) l. a.
6l/233 supl.IV, 568,[:563], ib. (1843),244,Yitcanii Staliedepogtd, !. Fdlciului:BOGA,D. B.II (1823),94
Rizigegti TEZ. VAS. ( 1843),223, Witkany BAWR II. (Cordenii) b. S. : KARTA(1830)III (- ul )2.s.,oc.
(r774). Mij locului:CAT.( 133I ), 72,c.inglobatin s.M6lSiegti,cf.
p. 691,vol. I, parteaI CAT.(1832),undenu maiapare,CAL (1838),142.I\{.
MALAIE$TIIs,com.Vutcanitvas.l.I (-) 1.s.,oc. (Tupila.tii)Staliede poqtd: ANP.XVI2(1851),270.V.
Roqieptilor: REC.POP.I (1774),2ll. a.Includefupul (Mdldieqtiicu Tupilalii9i - ului) d. S. Contopitcu ss.
demogiePagcani : GHIBANESCU, s.VII (1790:,CXII Milsieqti qi Tupilaf; : [ucl. STAL (1859), l7l. VI.
. s., oc. Mijlocului: COND.I (1803),246.b. Include (Milniegtiicu Tupilafiqi Elanul).LISTE(1861),1172
fupul demogieScor{enii: GHIB$NESCU, s.VII (1811), VII. ( - ului.) 3. e. S., com. Miliiegti, separatde ss.
CXIV C. lnglobeazis. Tupilali: COND. (1816).d. M[lliegti 9i Tupila]i : INDICE (1865),36. Vm. (- )
Pierdecit Tupila;idevenits. : CAL (1820),206. e. FRUNZ.(1871). IX (- ului)INDICE(1873),103.4. s.,
Inglobeaza s. Cordeni: CAT.(1832),160,cf. TABLA comVutcani:INDICE (1876),60. 5. s.,comMildiegti:
(1833),689.3.s., oc. Elanului:P. ASACHI,M. (1833), IND.(1887),l16,NOM.(1889), LEGEA(1892),494
COND.(1833),68, COND.PR: (1833),37. 4. s., oc. MOG.6. s.,com.Vutcani: TABLOU(1893),8065,IND
Rogiegtilor TABLA (18348),723.5. s., oc. Mijlocului: (1896),9887,IND. (1896v),151.X. LEGEA(1904)
TABLA(1834c), 7&,TABLA(l835),197,CAT.(1838), 1045.7.s..,com.Mdliiegti-Corbul: TABLOU(1908)
135,142.f. inglobeazd s. Tupilafi:LISTA(1843\,212. g. 1017.8. s., com.Vutcani:LEGE(1912),13275,IND.
Pierdec6t.Tupilafi,devenits. : tAnttle (1844\,177, (1912),71, DICT.STAL(1913),374.9. Considerat de
cf. STAL (1844), 76, TABLA (1845),10.It (-9i doui ori; o dati in com.Mllliegti-Corbul, alti dati in
Tupilalii)h. Contopitcu s.Tupilafi:POP. MOLD.(1846), com.Vutcani:RUM (1917),638,640. XI (- ului )IND.
399,DOC.BEV.(1848),259,336, STAI.(1854),34.IV (1924).ru (- ) 10.s.,com.Vutcani:DECRET,I (1925)
. (- cu Tupilafii)j. Contopitcu s.T\rpilafi:LISTA(1857), 11005, hnp.aou. (1926),190, DECRET(1929),9224
30. v. (- cu T\rpilaliigi PogtaElanului)k. Contopitcu s. IND. (1930). TABLOU (1931), 7909,DEC. (1932)
PogtaElanului:LUCR.STAL(l 859),I 7l, LISTE (l 86I ) 6520,TABLOU(1939).2412,TABLOU(1942),114
1172.6.s.,com.Mdl[iegti:TABLOU(1864),11. VL (-) IND. (1954),iMP. ADM. (1956),121,IND. (1956)
I. Separat de ss. Popta Elanului 9i itrrp. aou. (r965), ls8,LEGEA (1968), 1660.
T\rpilafi:INDICE(1865), 36,FRUNZ.( 1871),INDICE - $i: Codreni,KARTA (1930G), 231, PocitaElanu
(1873),103.7. s.,com.Vutcani:INDICE(1876),60.8. CAT. (1831),72, Clff. (1838), 142, PostaElanu
s., com. Mdlliegti:IND. (1887),116,NOM. (1889), FRUNZ.(1871).
LEGEA (1892),4946,MDG, AI.{TONOVICI,D .8. V
?^nna
@/"r-h *; W aunmuft;1oo*,;
th M /rn/rrd/, fi A0
* h {fr)rn,
ION DIACONU
In general, arhivele noastre barbaria produsd dupd al doilea
locale sunt sirace, nu numai cele rdzboi mondial, cdnd arhivele
din perioadearhaice,dar gi cele din institutiilor au fost scoaseafar6 din
perioada moderni de desdvdrgirea clidiri qi incendiate.
formdrii statului rom6n. $i asta nu De aceea,reconstituireaeveni-
pentru c[ poporul nostru ar fi mentelpr locale este foarte ane-
disprefuitor fa!5 de actul scris - voioas6. Cu atdt mai anevoioasi
poate pdnd la un punct gi asta ar fi este stabilirea puterii administra-
o cauzd-, ci datoriti vicisitudinilor tive pentru aqezdrilede mai micd
istoriei. Atdtea popoare barbare au importanfi, mai ales onomastica. documentele vdztte de noi de-a
cdlcat teritoriul ldrii noastre in $i totugi acest lucru trebuie lungul a cdtorva decenii.
toate timpurile, chiar qi in cele fbcut.
$tim cd aceast[ listi este
moderne,incdt de mirare estecd au Dim mai jos, sub formi de perfectibili, deoarece noi nu am
mai r[mas gi aceste documente tabel care, credemnoi, estecel mai vdzut toate documenteleexistente,
scrise pe care le mai gdsim! in sugestiv mod de prezentare, fie ci nu am avut acces la ele din
acest sens nu voi aminti decdt oficialii Vutcanilor intdlniti in diferite motive, fie c6 ele lipsesc.

Numele gi prenunrele l)ata sau perioada in care a f-ost ln ce docrrnrent ln ce calitate


hrtdlnit in docunrente
I 4

l,! i!,gCrgltg
_ 617 l)i r..l trd. a A rh.N at. l asi . l rpi scopi a
2.llorcea 617 S f. S pi ri don (D ocumcntc) X Ll l /56
3 .G ura Lat a o+ /
4.l o n 654 D i r,Jud. a A rh.N at. Iasi . C ol bitrfin
5.Stavar 654 l)ocumente 5.JO,r? voftilc
6.Manaila 1 654 Dir.Jud.a Arlr-Nat.Iasi. Col bxtran
L)octrmente530,'l
7..!tefan, preot 2O irrnie 1834 Di r.Jud a A rh.N at. l asi . Fondtrl V echi l pri vi nd
S.NeculaiMasailu, L)ivantrl L)ornncsc. tr 8O6- opc)16, ds curgitorilor
-iudecata
diacon 20. f 18. Ori gi nal din hatranul Rorcca
9. Gheorghe Guralota. $i biirrdnul Guralata
rilztrsi cu neanrul Moga
l0.Pavel Andronachi paclntc
I l.Sondul Nestian Dactnlc
l2.Moga 9 iulie 1834 Dir.Jud a Arh.Nat. lasi. Fondul bStren
Divanul Domnesc-tr806. op9l6.
ds20. lilS. Oriuinal
l3.Ioan Balan 2 2 iulie 1834 Dir.Jud a Arh.Nat. Iasi. Fondul Vechil insarcinat cu
stolnic,rizi$i de Divanul Dornnesc.tr806, o1r9I6, ]udecarea cauzei
Vatcani cls20.fb8. 0riginal privind nroEia
V utcani
t+.ioan cliir4a 20 atrgtrstl84r Dir.Jrrda Arh.Nat. iasi. Col Vechili pentru a
vomicul porfii la 1834 l)ocumcntc 42-51.120 copic lcgalizatd cumpira 600 fhlci
-
pdmdnt de la
9i 1842
l5.Gavril Vicol Cheorghe Saulescu
| 6.loan Miheile
17. Constandin Cotun
18. lonill Bo.jian
l9.Gheoleghesdn
preotu $telhn
20.VasileNestian
2 1 . Ion A nto n
22.Neculai Andronache 2l august 1842 pacinicii satului
23.lVarei Cibotariu
24.Toader Manolache
25.CorrstandirrLeon-
Preor
r6.Stelan Clriciun scriitor
17.{ibtrlscl, i Sltrger ?2 arrgrrstI84? privighitortrl de
nri i l oc
2tl.(indescifiabil) 3() iulie- l5 arrp-ust
l lt66 l)ir..lud.a Arh.Nat. Vaslrri,Registrele rlnmar
de Stare civild ale Primdriei Vutcani
pcntru anii rcspcctivi

29. Ion Gavril Bostarr 2 iunie - 25 dec. 186?


(pecete) 3O f'etrr- 27 dec. 1868
3 ian - 26 dec. I ll7()
7 ian * l8 dec . l87l
2 4fe br . - 31 dec . 1873
9 febr. 18 dec 1874
21 mai * 2Odec. 1876
3 ia n. * 36 dec . 1877
2 1 ia n. * 28 dec . 1878
l6 sepr.--30 dec. I 879
30 elec".. -ll dec. IBSO
12 n ov . - 26 dc c . l88l
22 ian. 1882
30.ToodcrPopa 5 ghenar" 31 dec. 1869 primar
ianuarie 17 rnai 1876 delegat orimirie
3l.Constandin Nestian 8 ian * 26 dec.1872 pnmar
3 ian.* 16fbbr. 1873 primar
2 iulie 1877 ad minterim
l8 iul i e 1 8 7 7 primar
27 iul.- 26 nov. 1882 Drimar
32.Costaclre
Neculai ll d ec . - 24dec . 1874 Pnmar
Corbu I I ian. -- | I fehr. 1876 nrimar
33.I C.Nesrian 8 dec.1874 pnma{ .
34.SinrionDumitriu 23 iulie -22 oct. 1877 ad interim
semniturAcu litere 3 dec .1 8 7 7 primar
chirilicc
35.VasilePopa 29 dec.1878 Primar
5 ian.- 2l ian. 1879
8 mai 1882
9 aprilie18E4
36.Neculai Popa 8 aprilie 1882 aJ pflmar
1896- 1 8 9 8 orimar
37.Gh.Druta 8 ian.1872 aj primar
15oct. 1877 ai orimar
38. Ncculai Dinra I apri l i e1 8 8 2 aJ pnrnar
4 iuli e 1 8 9 6 primar

39.IoreuAfteni 3 ian. 1884 Dftmar


40.1)GheNeqtian 23 mai 1893 primar
13 ian. 1896 in reg.din 1896
2)D Rojian l3 ian.-24febr. 1896 semnAturile se
3)lon V Bostan 7 aus. 1896 intreodtrund
4 l. llie Tu rcu 23 mai 1893 at ntllnar
42.Dunril.ru Leon Febr.1893 prirnar
43.C Popescu 3 apr. 1893 preg. comisie
interimare
44.Gh Ctin Marcu ?1 mai 1882 Ad interim
45.GhBolga 1898 PreSedinte
| 898 Prinrar
I 905 Pregedinte
I 905-r907 primqr
46.StateConstantinescu I 898-| 905 Pregedinte
notarla I E96 I 907-| 908 Pre;iedinte
r 908 prinrar
19 0 8- 1 2o c t. l 9 l 2 primar
'l'
47.| )lon Prodea 14 oc t . l9l2 - 25 oc t . 1918 pfrmar
l5 iunic 1919- 15 f c br . 1920
9 febr.1922 - 14 apr. 1926 prinrar
3 l iulie l9l6- l5 r nar t .l9l8
6n ov . - 24nov . l918 prinrar
5 ian. l9l9
2)Neculai Stoica 3 dec . - 7 dec . l9l8 Aj primar
3)Piriclie T Asandei 2 l ian. - 14 iunie l9l9 Membruin comisia
l6 iun. -20 dec. 1919 interimari
4)Constantin I Aftene pregedintecomisie
5)Constantin Gh 39 iunie 9 aus. l9l9 membruin comisie
Negtian
6)Stan C Neamtu nrembruin conrisie
48.VasileNita 17febr.- 23 aor. 1920 presedinte
49.NeculaiB-erghiu 25 apr.- 28 nov. 1920 pregedinte
50.IonGvr Nestian 8 d e c .1 9 2 0-1 7 i u n . l 9 2 l oresedinte
5l.loanN Neamtu 5 iuniel92l - 6 fbr. 1922 Presedinte
52.Gheorghe lonili 9 april- 8 iulie 1926 pre$edinte
Alexandnr Strltila 926 - t927 prinrar
938- 1939 ad interim
53.Dumitru PlScinta 927 preqedinte
9?7-t928 primar
939-r 940 plimar
945 nrimer
S4.Constantin T 1927 pregedinte
f)iaconu
55.1)Dumitrufonea 1929-2 april.1930 Uneledin semnaturise intrepltrund preqedinte
2) C Todeile
? a p ri l .1 9 3 0 - l 3 a u g .l 9 3 l preqedinte
3) Ion Gv Negtian 1 6a u g ;1 3n o v . l 9 3 l
4) Ion Crdciun 2 8 n o v ;3 d e c .l 9 3 l pregedinte
5) Gh Bolat 5 dec. 193l, 7 marl., presedinte
l4 i u n i e1 9 3 2 Dresedinte
56.1C Florea 932-r 933 Dresedinte
57.VasileNestian 933-| 938 presedinte
58,V Gh Chiriac 938 Dresedinte
59.EneV Stoica 938 onmar
60.I Cvr Negtianvezi 938
50 9i 55.3 941 pnmar
945-I 946
6l.loan Gh Diaconu 940- 941 primar
62.lancuCh Negtian 94t- 945 pnmar
946. I aorora7
63.VasileAndronachi I apr 946 oral 2 .-| Tmai1947 Dnmar
S Bostan
64.Constantin 947- 948 pnmar
65.SimionDuliea 948 Dnmar
66.StanChiriac 948-1949 nrtmar
67.VasileAcache 949-I 950 presedinte
StretiE
6S.Constantin 950 nresedinte
gr4"lt@
mobilizareagenerald,invi{dtorul Ionel Stanciustriga
,.JJra",mobilizape cei din jur la veselie.A fascinat
audienlacu c6ntecul:,,La noi sunt codri verzi de
bra d " . . .

La o datd,pe carepovestitorulnu gi-o mai aduce


aminteexact,la sfhrqitullunii noiembriesauinceputul
lunii decembrie,au apdrut primele coloane de
refugialiin sat,cares-auprimenitmereu,deoarecese
cdutau unii pe alfii, pirinli pe copii,fra{i pe
surori,copii pe p[rinli, pentru cd evenimentele
precipitateii impriqtiaserd prin toati Moldova.Atunci
Informalii valoroase sunt delinute de unele ajunsese frontul la Milcov.
persoane,adevirafi depozitari, care se pierd in timp. Unititile de militari au venit tot atunci. Aceste
Puline din acesteqtiri sunt salvate,iar noi asta facem unitili formau parteasedentarla dogi regimente.Ele
pe teren. Pe unele din ele intenlion6m s[ le aveaurolul de a improspdtaunitdfile respectivecu
valorificlm sub titlul de mai sus. Ele constituie qi o soldali in mdsurain care efectiveleacestoraerau
istorie vie care, chiar daci din punctul de vedere al impulinate.
datlrii evenimenfului este precarS, constituie un in iarnaanului 1916-7917, prin decembrie,a fost
tezatr de netdgiduit al neamului romdnesc. Important incorporatcontigentullui 1918.Acegtianu aveaunici
estesd ne cunoaqtemmai bine, sd ne fixdm rdddcinile opinci in picioare,mdncareaveaunumai ,,tapioc" -
in istoria neamului pentru a rezista furtunilor mazdreurluitd qi fiartd -, iar lemnelele aduceaudin
permanente venite din toate punctele cardinale sau pddure, sau gardurile oamenilor.Au umblat toat[
provocate de noi ingine. iarnaaproapedesculli.
Primavira, prin martie, din catza frigului gi a
rl.
**t
mizeriei,aproapetoli acegtirecrufi,desculli,aumurit.
Sunt ingropali la cimitir, la sud de clopotnifil.C6ne
1. Informaliaesteculeaside Ion Diaconuin anul trei, patru erauingropafiodat6.ii puneauin car, cu
1974. Informator este Dumitru Diaconu,ndscutin trompeteleinaintagi,cu Enachede la Olt (profesordin
1899.Informatiase referl la evenimentele din 1916- aceia care citeau in stele) cu bastonulridicat, in
1918. frunteaconvoiului.
intdmplareao gtiepovestitorulfiind fa!6. Printresoldalieraunul V[rzaru Stoian,cartiruitla
Fratele slu, Vasile Diaconu, era militar in ConstantinBejenaru(aveaun car qi o perechede boi
regimentul1l Siret.in ziuade 15 august1916,la Sf. in primire), era a$ade leneqinc6t i-au murit boii de
Maria, a venit acasi impreuni cu un alt militar, foame.
camaradal siu, de loc din Murgeni. Mai eraunul,cartiruitla DumitracheCrdciun,care
- Tate,am venit sI v[ vdd, c[ la noaptese suni furanutre!ca s6-gihrlneasciboii, aqamult lineala ei.
mobilizarea,la oru 12. Militarii luau gtiulefi din cogerde la oameni,ii
Searaau nlers amdndoi(cu militarul-camaradul coceaugi ii mdncau,agaflimdnzi erau.
s6u)la bal, la gcoal6.La oru 12 noapteabalul a fost
lnterupt, in sat au inceput sd sune clopotele qi *
trAmbilele,beielii pl0ngeau,femeilela fel, era mare 2. Informaliaesteculeasdde Ion Diaconula data
zarvd.Hue satu'!. de 01.01.2004. InformatoresteProfiraNegru(niscutd
Atunci soldatul de la Murgeni a venit acasi Pl6cint6,la 7 febr. 1933)gi se referi la evenimentele
pldngdndgi a ceruttatilui siu (a povestitorului)s['l din august- septembrie1944.
duc[ acas[ s-o vad[ pe mamasa.A fost himis cu o La29 august1944aveam11 ani. CAnds-a spart
c6rut[. frontul, familia mea era ad6postitiln hrubabeciului
ln acea seardde 15 august,dupl ce a sunat din curteanoasffi.
Mama mea i-a ficut propunerea si-i dea haine
civile ca sd poatd ajunge la Bucureqti, dar acesta a
refuzat spundndc[ acolo wea sI ajungd aqa,in hain[
militard.
Dupd aceste evenimente,in camera unde a fost
mai tdrziu of. PTTR, a fost cantonatd o femeie,
cipitan in armatarus[, deosebitde frumoasd,pe care
o chem[ Profira qi avea ca ordonanldo altd femeie cu
numele Sofi, mai voinicd decdt ea. Au stat pdnd la
retragereadin sat a trupelor combatanteruseqti.
imi amintesccd dupd plecareaclpitanului-femeie
de la noi, tata, careavea un car vechi in curte qi unul
nou in sdivan, bine camuflat, a primit vizita a doi
soldafi ruqi, unul cLlare, qi au cerut,,brigcaruseascb
La un moment dat au nivllit soldalii nemfi peste
saubrigca nemleascd'.Tatdl meu s-a opus gi atunci au
noi, ocupdnd beciul. in hruba unde eram noi
vnrt sd-l impugte, fugind dupi el soldatul c6late.Tata
ad[posti1i, a intrat un militar neam! cu harta in mdnd
a intrat pe u$a caseivechi qi rusul dupd el care a ieqit
qi intreba ,,Cali kilometri Bucureqti" ,,CeU kilometri
prin peretele ddrmat de cutremur. Tata a inceput sd
Budapesta", la care noi nu puteam rdspunde.
strige ,,ho!ii" gi la strigitele lui de la comandament,
$i curtea 9i grajdul erau pline de soldali nemfi. Pe care se afla in casele lui Simion Stanciu, a trimis un
piaffa morii de lAngd co$er era instalatd o pugcl
soldat ce i-a scos pe agresori din curte fdrd a-i putea
mitralieri cu care trdgeau in avioane. Una din
lua carele.
bombele de avion a ctrzut pe beciul lui lon Chirita
(vecin). t<
Mama a ragat pe fratele meu, Ion, sd meargi cu
cofa si aduc[ ap[. Acesta nu a reugit, deoarececofele
3. Informalia este culeasl de Ion Diaconu la data
pline cu apa erau apucateqi golite imediat de nemlii
de 21 decembrie 2003. Informator
de afar6, aqaci a renunlat.
este Iancu Chirifl, nlscut in 1920,
in data de 30 august 1944, dimineafa dup[
august 2. Informaliile se referd la
r[slritul soarelui, din beci am avzit cum strigau
primarii din Vutcani.
soldafii ruqi ,davai nem{ii" .Tatil meu, care era in
1) Gheorghe Neqtian-
curte, a vizut cum a intrat pe poartd un rus cdlare, a
primar. Pdnd prin 1930-1935, la
incolonat toli soldat'i nemfii qi au plecat cu tolii pe
poarta unde a stat Gheorghe
gosea,in direcfia ieqirii spre Rogieqti.
Negtian, era o firmd pe care scria:
in aceeagizi qi ?n zi'lele urmdtoareau fost adunali
,,Banca Nalionald a Romdniei.
de prin r6pi qi seciuri 9i alli soldali din trupele
SucursalaVutcani".
geilnane care, dupd incolonare, erau dugi in aceeaqi
2) Iorgu Aftene-primar. A stat unde a awt
direc{ie ca qi prima coloan[. Am vdzut cum unii dintre
casa Siminicl Aftene. El a avut urmitorii copii:
prizonieri erau impugcafi in coloani, iar oamenii
Costicd, care avea casa unde std ,,Cuconel", Vasile -
spuneaucd acegtiasunt ucraineni.
locuia in fala caseilui Siminicd, pesterdp6, Mdrioara'
in data de 29 august 1944, dup6 amiazd.in curtea
cdsAtoritecu Iancu lui Gheorghe Neqtian, Siminicd,
noastrd a intrat o maqind de tip ,,gaz" despre cate
rimas in bagtind SiZoica, plecati din sat.
spunea mama c[ nu i se cuno;tea culoarea vopselei
3) Ilie Turcu-aj.primar.Era crdqmarqi-gi avea
din catza sdngelui de pe ea. $oferul de pe maqinS,
crdgma la nord de primdrie, unde este magazinul
intrebat fiind de tat[l meu, a spuscd estebucuregtean,
universal. El a avut urmitorii copii: o fatd, nevasta
ci este copil de trupd in armatanemleascdqi cd aga
preotului Vartolomei care este bunicul lui Dulu!['
lupti cr0ncendca pe valea $iqcanilor nu a vdztt de la
Siminica, grefier la Judecltoria Vutcani, ;-apoi la cea
Cotul Donului pdni aici. Spuneacd acolo (la $igcani)
din Hugi, gi qi-a vdndut casa lui Gheorghe Sdvdscu,
mergeaucaii prin sdnge,aqamul1i morli erau.Venind
peste drum de cr6qmatatllui siu. Gic[, rimas in casele
de la Cotul Donului pdnd aici i-au cdntt bombe 9i in
tatilui sdu. GicI are un fiu la Ridi 9i altul la Iaqi.
fala gi in spate, in stdnga, in dreapta, dar nu are nici o
4) GheorgheBolga - primar (gimnaziul era in
zgdieturd.
fala casei lui Gica Andone-ciocaric[-peste drum'
^vull
sDts r4p4 4rl\Iu/. rJa [uru ug grtlxrazl (vczr $r per. +). uopu: valefla ('r), casatontacu uosnca
lui Gh. Bolga, la nord de aceastaera casaavocatului Neqtian, fiul lui NicuF Neqtian (unde std Vergili
Neculai Berghiu. Peste tot este acum rapi. Bolga a Neqtian), Eugenia,clsdtoritd cu Vergildal lui Gheorghe
avut un bdiat, Ghit6, qi o fatd, Marica. Ghi16 era la Negtian,Didi, Rita, Maria, Emil gi Zenovica- plecali
Bragov qi Marica trdia cu unul Fiqer (in casaunde era din sat.
biroul cooperativei), era brigadier la cantonul 1l) I.G. Negtian(Iancu lui GheorgheNegtian)a
Rogiegti. Nevasta lui Fiqer era farmacistd - pe firma stat in casatatllui sdu-intrecasalui GheorgheBdlan qi
farmaciei scria,,Alina Zimberg". casa lui Facea. Copii: Aglaia (mama lui Valerici
5) State Constantinescu. Venit in Vutcani, Iordan), Januta,Mitic[, Emil, plecali din sat.
cds[torit cu fiica lui Dumitru Butuc-Rusanda.Copii: 12) Ghe. Bolat. A locuit unde std Mihai Bolat.
Milu![, dispirut in al doilea rdzboi mondial, Milu!6 a 13) I.C. Florea-primar.Bagtinaa fost unde sti
urmat gcoala comercialSdin Iagi qi a avut colegi pe Ilie Florea. Copii: Costicd - tatill lui Nicu Florea gi
Costicd Purice si Costicd Diaconu (fiul lui Simign Vasile,Mdrioara,Lucrelia (mama lui Gheorghe(Gelu )
Andrii). Todeild),Aneta
Dumitru Butuc este venit in Vutcani de pe la 14) V.Gh.Chiriac-primar. Tatil lui Neculai Chiriac,
Urdegti, s-a cdsitorit cu o fati din familia Negtian. care i-a moqtenitcasa.
Dumitru Butuc era veteran din 1877 impreuni cu 15) ConstantinS. Bostan (Carnu)- primar. Fiul lui
Gawil Stanciu (Schirenld) qi cu GheorgheLupu (tatil Simion Bostan.Aveabagtinaunde stdIon Mihalache.A
lui Gawil Lupu). fost invIldtor in Basarabia.
6) Periclie T Asandei- primar. Este tatil lui l6) VasileAgache-primar. Este din M[l6iegti.
Gheorghg Iancu, VergilS gi Simion. Bagtina lui 17) ConstantinStrdtild(Caraba).A statunde a fbcut
Periclie estecasabdtrAneasc[a lui Vergil Asandei. Ion Ciorbagiu casabiiatului sdu.
7) Constantin I Aftene - primar. Fiul lui Iorgu
Aftene, bagtina lui - unde a fost brigada CAP. NOTA:
Informaliile
demaisussuntpufine,dartotug
reprezint[mai mult decAtnimic.Probabilele vor fi
completatede cititorii acestorrdnduri.
I. Pentru State Constantinescuavem gi c0teva
informalii de arhiv[:
1) in 1396 era notar la primdria Vutcani
(Dir.Jud.Arh.Nat.Vaslui- registre stare civili pentru
com. Vutcani).
2) La 20.08.1904,14.10.1910,21.06.1911
27.06.1911, 04.07.1911,State Constantinescuin
calitate de primar, cumpdrd teren pentru constructia
localului qcolii nr.1, localul primdriei gi localul
judecitoriei (Dir.Jud.Arh.Nat.Vaslui, Primdria
com.Vutcani. Lucr[ri privind averea comunei, 1913-
Constantin Aftene are urmitorii copii: Adriana, Sisi, 1939,pp. 147,149,152,153, 154).
mdritati cu avocatul Nica Vicol, qi Tica Constantin, 3) in 1905 este acfionar,membru fondator gi
care a vdndut baqtinalui Neqtian(moruz). preqedinteactiv al Bdncii populare,,R[zdgulEconom",
8) I. T. Prodea- primar. Stdteaunde are casa cu sediul in comunaVutcani (statutul acesteib6nci, al
Stan Chiriac. Copii: Costicd qi Silvia (solia lui Vasile cdrei original se afl6la locuitorul Iancu Chirila).
Aftene). Ambii plecali din sat. II. Pentru I.T.Prodea avem qi urmdtoarea
9) VasileNi![ - primar.Bagtinale estela rdsdrit informalie de arhivd: la 13.02.1913,05.07.1914
de casainv. Ioni16Purice. Copii: Lisaveta(nevastalui 08.07.1914,in calitatede primar cumpiri terenpentru
Costicl Todeild, zis flutur), Maria, solia lui Ion construclia localului gcolii nr. 2
Manolache (mazilu), Marila, soJia lui Nicd Diaconu (Dir.Jud.Arh.Nat.Vaslui, Primdria comunei Vutcani,
Andri, Costicd -plecat din sat, Jan -fost combatantin Lucrare privind averea comunei, 1913-1939,ff. 115,
divizia,,Tudor Vladimirescu",Dumitru (Trachi),Ghte, 158, 160,gi adeverinla24191128.07.1926.
infiat de un frate din R[nceni al lui Vasile Ni]a.
l0) Neculai Berghiu -primar. Venit in Vutcani
'9MuM
1834iunie 20 PeceteaJudecStoriei!inu- vecinicb vdnzare care si se
Vechilimie tului F[lciu cu anul 1832 in tu; informdluiascd dupa agdzimdnt qi
Noi mai jos iscililii r[zegii negru. sd se cuprindd in el a ingridi
demogiaVutcanii,linutul F5lciului dumnealui paharnicu fblcile
curgltori din bdtrdnulBorceaqi de Dir. Jud. a Arh. Nat. Iasi, cumparate cu pitre hotari dupd
bitrdnul Gurdlatd in pricina de F.Divanul Domnesc,tr .806, op. alcltuirea ce avem mai dinainte
.giudecati ce avem cu curgdtorii 916, ds.20, f .38.original intre noi pentru masoristeamosiei
dentr-o neam de oameni anume in care pricini avem qi arbitru ales
Moga am fbcut vechi|) vechil gi a trage linia prin megtequgul
deplin din parteanoastrdpe sfinfia NOTA. Persoanelecare au ,,€u"' ingineresc in partea ce vine cdtre
sa pdrintele$tefan gi pe diaconul infald nu Stiu carte, celeJdrd acest scitul Vladnic. in cuprindereacelor
Neculai Misiilu qi pe Ghiorghi indicativ sunt Stiutoare de carte. de sus rostite am fbcut pre numilii
Gurilati, rdzdqulnostruca sb steie I) Vechilinseamndtmputernicit. de sus deplini inputernicili din
in giudecatiin locul nostrusprea partea noastrd qi alcltuirile de
ni se limuri dreptSlilenoastresau ddngii sivArgite sunt bune primite
pre drumul giudecltifi sau prin 1842 august 20 gi de care noi gi spre temeinicia
chipul invoielii qi ceeace vor gi Vechilimie acestei vehilimele deplin
slvdrgi dumnealor numifii de mai Noi toat[ obgtea din moqia imputernicitoare am iscdlit-o noi l
l
sus aritali s[ fie qi de cihe noi Vutcanii, linutul Filciului obqtea incredinfdnd-o gi de c[tre
primitd qi pentru mai adevdrati imputernicim deplin vechil din pacinicicu punereapecetiisitegtii
credinfaneqtiidu carteam rugat pe parteanoastrdpe aritalii mai gios di cdtredumnealuiprivighitriul de
sriitoriul de ne-auscrisnumelegi gi anume pi vornicu portii Ioan ocol gi decltre giudecdtoria locala.
noi am pus degetele;iar care am Chirita,Gawil Vicol, IoanMihiila, in satVdtcaniidin 1842august20.
gtiut carte am iscilit cu mdnile CostandinCotuna,Ionip Bojian, Eu Ichim Ciubotariul, Con-
noastre.1834.iunie20. Ghiorghi sdn preotul $tefan, Vasile standin Marcu,PavelAndrunache,
Eu Ghiorghi Bojian, eu Nigtian gi Ioan Anton, cd aqa Ioni!6 Bojian,DineaMarcu,Vasili
ToaderBoejinariul,eu Costadin precumam sivdrgit alcituirea cu Bostan, Toader Bostan, Ionild
Diracl, eu Ghiorghe s6n preutu dumnealui paharnicul Gheorghe Bojiean,CosteDinea,Vasili Savin,
$tefan, eu GheorgheDima, eu Siulescua curqpdrao saml fdlci Vasili Sfietila,StefanStrdtila,Ni![
ToaderDima, eu GrigoraqBejinar, pimdnt cu prgf de 9 galbini falcia s6n Dieconilii, Stefan Pdrosul,
eu Vasile Saven,eu Ianachi Bo- din partile ce are dumnealui in CostandinTrufagul,Neculai Alis-
jiean; eu GheorghiBulgirescul,eu trupul Vdtcanilor in siliqti qi tariu, Neculai Marcu, Matei Zara,
Toader Bulglrescul, eu Costadin Bancoviciul si fie deplin Ioan Andrunache,Neculai sdn
Marcu, eu PavelAndronache paci- imputernicili, a sdvdrgi pe deoparte Dumitru, Timofte Bojiean, Ioan
nic, eu SandulNegtieanpacinic, alcdtuirecu poslsorul ci vor glsi a Ciulei, Gavril Bostan,Ionili Ursu,
erodiacon IoansdnGheorghe Dima. le num[ra tofi bani inainte c61ini' Iordan Balmug, Eni Cr[ciun,
Judecatoria tinutului or trebuipe samade gasesutef6lci Manolachi Andronachii, Ioan
Filciu. ce suntem alc[tui1i cu dumnealui Neamgu,Neculai Zara Dumitrachi
Petemeiuljalubii ce au dat paharniculcare mai sus numilii Denill, CostandinD[nil[, Gavril
unia din iscIlilii din dos qi anume vechili sunt iputernicili a Apietrii, Toader Purice, Vasili
Gheorghe Cotun Gurilati i imposdsuiatdt pimAntul cdt avem Asandei, Ghiorghi Onofrei,
ConstantinMarcu i preutul Ilie astlzi intru a noastri stlpdnire Toderagc Druru, Ioan Balot6,Ioan
Nllersa 9i ierodiaconIoan s6n precumqi cel cumpdratdAndu-lpe Cojocariu,GrigoragBalot6,Velea
Ghiorghi Dima gi a slovesnoi un numdr de ani dupl cum se va Prodea, Constandin Nelersa,
afttdt'' ci in presudsfieiau fdcut se putea alcetui a c[rora venit si Gavril Chiriac, Nlstas[ Ciulei,
incredinteaz[vechilimeaua aceasta acoperesumabanilor ci ni se va Condurachi Bojiean, Gavril
sprea aveatlria ei. Tdrgul Hugii, numlra cu folosullor. Iar pe dealti Nelersa,Niculai Ronula, Ionif[
anul 1834 iunie 21. Mih[ilescu intru a stdrui cltre dumnealui Ponsu, Grigori Bostan, Pastol
carninar. paharnicugi a sdvirqii actul de Arhire, Simion Nistor, Vasile

Revlstaoflclall a comunelVutcanl
Noroc, Gavril Nistor, Costandtn Neculat Altstar, Neculal lapu, Irumrtru Santa, loan Poslarcu,
Begliu, Ioan Nistor, Vasilachi Gheorghe s6n Ioan Chirila, Mihalache zdt Sanse,Grigore a
Andrunachi, ConstandinCotunl, GheorgheStritil6, ConstandinsAn Neculei, Costandin a Neculei,
Toader Prode, $tefan Tdbdcariu, Io4n Strdtil[, Iftodi Alestariu, Gavril a Neculei. Toader sdn
Costandin Antohi. Toader sin Gheorghe Climescu, Vasili Aftenii Ciocoiu,AlixandruAnton,
Savin Zara, Vicol Begliu, Climescu,Ioan $teftnicI, Neculai Dumitru Purice. Costandin
Dumitrachi sdn (1, Gheorghe StrItild, GheorgheIftodi, Ioan Manolachi, Toader Manolachi,
Prode, Gheorghe zdt Ciucoiu, Mititelu, Postol(4 Meblu, Ionild Velcui Manolachi, Vasile sdn
Vasile Iloat[ (probabil Haut[), Buni, Simion Enachi, Vasili sdn preotu Nistor, Vasile Dinea,
Ioan sdn Acsinti, Acsinti Sdrbu, Enachi,Vasili B61an,Toadersdn Mihalache zdt Tdbicariu,
Andoni Niamlu, Vasile s6n Pavel lui Ioan sdnVindereu,Ioan Horog, Costandinsdn Gheorghie Dinea,
Popa, Pavel Popa, Timofti sdn Ioan Vindereu,IordachiVindereu, Ionip Dinea, CostandinBdlinu{d,
Manolachi, Toader Brdnzd, Manolache Bojiean, Dumitru Ionitd sdn ToaderDinea, Neculai
Grigorag Balot[, Cole Afteni, Bostan, Vasili s6n Dumitru sdn$tefanDinea,Gawil zdt $tefan
Radu Iordlchip, Ghiorghi sdn Bostan,Costandin sdn lui Banu, Toader sdn $tefan Babdi,
Todieli, Timofti Ciulei, Toader Alecsndru Stretild, Gavril sdn Dumitrachesdn Cotandin Bebai,
Iord6chilS,Ioan Iord6chitS,Vasile Iftodi, Ghiorghi Slvescu, Toader Ioan sdn Gawil Bibei. Neculai
sdn $tefan Iord[chi16, Ni!6 sdn Sivescu, Sandu Sdvescu, Ta6ru$,GrigorePeticariu,Niti a
$tefan Iorddchifi, Lupu Gheorghe Bojiean, Ionild Diaconului,Luca Boariu,Iordache
Cojocariul,Ioan $oitu, Costandin Cimpoiegu, Vasile Cimpoiegu, Caraba,IoanGluter(?), Sava Zartr,
sdn Dima Miron, ToaderPurice, GheorgheBalmog,Sava Balmog, Gavril Vicol, Ioan Mih[il6,
Sandu Ciule.i,CostandinAsaftei, Iordan Balmog, $tefan Rdscan, CostandinCotuna,Ionifd Bojiean,
Enache a Dimii, Ionild Zaliea, $tefan Damaschin,$tefan Carp, Vasili Niqtiean,Dascilu Iordachi
Nila sdn Nilii Ciulei, $efanCiulei MihalachiMocan,ToaderSamoili, rdzdgi,Nistor DineaPreot,Teodor
Vasili sdnVasili Ghilie (2, Timofti Panaite Topal6, Neculai Stavdr, Preot, Dascilu Ion, Ion Chirila
Ghilie, Constandinsdn Toader Toader Stavlr, Panaite Onofrei, vornic porfii, Ghiorghi Popa,
Ghilie, Neculai sdn ToaderGhilie Ioan Stavlr, Ioan Varu, Costache, VasileJoimir, Matei Nistor rdzaq,
Nistor Ghilie, Costandin Gheorghe sdn Giugule, Ionili Costandinsdn diaconul Marcu,
Ciobotariul, Matei s6n Ghilie, Chiriac, Andries Chiriac, Leonte (6, IoanDineapreot).
Dumitrag sdn Luca, Ioniti Luca, CostandinProdea.Costandinsdn PaciniciisatuluiVitcanii.
Vasili Luca, GheorgheVdrlan, Matei Ghilie, Iancu Pomiran, Cd aceastivechilimie este cu
Ioni16 s6n Vasile Bostan, Ionifd Costandinsdn Marcu Diaconu, buni porimirea obqtei satului
Str[til6, Gheorghe a Neculei, Ionil[ Stanciu, Ion sdn Posol Vltcanii qi isclliturile adeviratesi
CrtrciunBojiean,Ioni16Croitoriul, Nigtiean,Ghiorghis6nIoan $tiean, incredinteazdde cdtre pacinicii
Ghiorghe a Floarei, Neculai Ghiorhi sdn Vasili Iordlhiti, satuluipuindu-s[ qi pecete,1842
Bij6nariul, Gavreil sin lui Gawil sdnPavelNigtiean,Panaite august 21. Iscilili: Neculai
Constandin Diringa, Chiriac Nigtiean, Neculai zdt Panaite Andronachipasnic,Matei Cibotari
Dirinca, Petcu Dirinca, Gavril Negtian,Neculai $loinu, Neculai pasnic,ToaderManolachi vornic,
Mititici, CostandinEne, T[nas[ sdn Toader Bojiean, Costandin CostantinLeon preot pasnic,g
zet Iordahi, Coste s6n Toader Pl6cint6, Ionil[ Marin (probabil scriitoriu $tefan Criciun, (se
Bejanariu, Toader Bijlnariu, Marcu ), Neculai Nigtiean,Vasile indicd locul pecetii sltegti).
GhiorghesAnIordacheDimii, Ioan sdn Panaite Nigtiean, Dumitru Privighitoriul de mijloc. Aceasti
Burduja, Ghiorghi sin Grigorag Onofrei, casalui CostantinOjog, vechilimieestedatl cu adivlrat din
Bejanariu,Toadersdn Bejanariul, Toader sdn Ioan Neamfu, parteaobgteiinsumila fafa locului
Ioan a Pirvoaei,Ioan sAnNeculai Gheorghes6n Ojog, Gavril sdn m-am incredinfat 9i isciliturile
Bostan, Ioan Bostan, Gavril a SanduOnofrei,MihalachiConean aldturatefiind adevirategi cu bun[
Neculei,AdamBojiean,Ionitds6n, (?) Ni16 s0n CArlan, Nichita primireaiscilililor. Saincredinteaz
Pavel AndreiannIoan Ciorbagiu, Criciun, IfteneAlde, Gavril Alde, gi de c4tre mine cu isclliturl gi
Toaders6nIordachiEnachi,Paval Pascal Stoica, Veli Prode, punereapecelii ocolului snuru-
sAn (3, Toader s0n Ioan Enachi, Gheorghe Pansa(?), Prohir indu-se toate h6rtiile la un loc.
Bele Prode, Iordachi Bulestigtii, Stretil4 Vasili Chiriac, Galcu (iscelit) slugerTimbulschi1842
Chiriac, august22. Seindic[ locul,pecetea
Giudecitoriafinutului Fdlciu.Copiaaceastiposleduindu-se din cuvdntin cuvdnt,qi fiind intocma
cu originalulsi incredin[eazd
pi forma spreindestulareaceririi cuprinsi in jaloba inrlghistrati suptno.3342
datadin parteadumneanului paharniculGheorgheSiulescu.1842sept.7 nr.4057.Pecetea judecdtoriei.
DirJud-aArh.Naf.Iaqi,ColecfiaDocumente,4251320. Copielegalizat1. Citireaa fost{Ecut6deElena
L*go, arhivist.

Execufiabugetari la nivelulcom.Vutcanipentru anul2003

CHELI'UIELIPENTRU
q)
oo ._
o- {) €
'=:;E,= $coal5 Aductiune DRUM CENTRULDE PRIMARIE
:-: apa ASFALTAT RECUPERARE
EE
\a e
L :eE
t-
lr EE miilei mil. lei mil. lei mil lei mil.lei
I ) J n ) 6 8
176 2048 36000 5225 219

Explicafii:

2. Fondurileproprii seconstituiedin taxelegi impozitelelocale.Ele suntmici deoarece la nivelul comune


suntpufini plititori, majoritateaconstituind-ocei exceptalide la platalor.
3. Fondurilede alte bugetesuntbani venili din afaracomuneigi careau destinalieprecisd,ei nu pot fi
cheltuilidecit pentruscopulcu careau fost alocafi,de exernplupentrugcoali.
4. Cheltuielilepentrugcoaliau fost:cheltuielidepersonal,dotareacu mobilier,procgrarea unui calculator
aprovizionarea cu combustibiliq.a..Fondurileau fost cheltuiteintegral.
5. Investiliapentruaducliunea deapdfacepartedin programulSONELBONEL.Fondurileau fostcheltuite
in procentde 600/o, restulcheltuielilorvor fi finalizatein primivaraanului2004.
6. Drumul asfaltatVutcani-Barboqi esteun proiectSAPARD,eligibil. PAn6in prezentfinanfareaestede
citca5%o.Acestprocentde cheltuirea fondurilorreprezintifinanlareastudiuluide fizabilitate.
7. Cheltuielilein sumi de 5225mil.lei pentruC.R.R.N.rrAAI.AIfgfI reprezint6cheltuielide personal
cheltuielimaterialecum ar fi: modernizarea saloanelor,a sdlii de mese,a uscitoriei, a centraleitirmice, a
gospodirieianex[ 9.a..
8' Primiria a folosit fondurilepentruiluminatulpublic, infiinfareacabinetuluide fizioterapiein cadrul
C.R.R.N.Miliiegti.
In cadrulacestuiproiectvor fi amenajate gi doui sdli pentrupopulaliecarevor fi datein folosinf6in anul
2004.contribufiaPrimlriei la acestproiectestede l0% din valoarealui.
Nottr:Acestedategi informatiiau fost obfinutede la doamnaTeletinMariana-contabilgef.

Revlstr oflclrll a comunel


%rn*/prohqrownd I
D.I. Hobjill

Un cuvdntdorescsi spungi il credun lucrubun,


Agacum s-obignuiegte pe mesenide-i veseleqte.
Estevorba de o can[, canl spun,nu mai zic oalL,
Candzic, canl susfingi cu cinsteacuminchin
Cdndserbim un scumptezaurr, nuntalui Iancundeaur,

Pentru-agazdeimulfumire,pentru-anoastrl veselire.
Nici nu ml gdndescla oale,maialesdacl suntgoale,
Oaledintr-aceleacarepoateaveafiecare,
Nu spuncuvintedeqarte, n-amintescde oalesparte,
Nici de-aceleadinffe carele iei noapteala culcare.

Oalesuntde wei si gtii, cu duiumul,mii 9i mii,


Mai suntoale gi cu lapte,pentrualdePap[-Lapte,
Pentruoamenifbri dinti caremereusuntcuminti,
Mai in v6rstl saumai mici, darde-aceianu-spe-aici,
Pentrumognegi,zigi de soi,de-aceianu-sla noi.

insi dac[ tot poftifi la oalil si vi gdndili,


Oal6de lut, strlmogeascl,pe tofi si ne-nveseleasc[
C6ndla cepmergemde zor cdt mai des,nu rlri$or'
Vinul-l bemmoldovene$te, veseliala toatecreste,
Cu vin rogu,gros,vdrtos,cu gampanie, spumos'
Cu,,putereaursului",acumesteacumnu-i,
Fie nobil ori teras,zic ,,in vino veritas"'
$i cum vinul e gustosil servimtot cu folos,
Cu paharulcdtmai plin, gazdeica s[-i mullumim,
u paharulcdt mai mareca s[-l simti fiecate,

Pic cu pic si il sorbim,pe miri s[-i firitisim


$i pe doamnapreoteaslsEne-o-nchipuimmireas6,
Pe fuidrei ll vedemmire, tdnir, plin de fericire,
noi cu ei lmpreuntrtot cu chef 9i voie bun['
Am spusde la inceput,dumneavoastri-afipriceput,
Doar de cani si vorbesc,de oall si n-amintesc,
Dar asfels-aintdmplat,totde oaleazi am dat,
Oalece mereusuntpline gi-mi fac zilele senine,
Oalepline cu sarmalegi cu vinul in pocale.
Vinul stragnicsil sorbim,lui Andrei s[-i mulfumim.
Cum vorba-mimerge-nainte,te rog si m[ ierfi p[rinte,
Faptelem[ ispitescgi de can-acumvorbesc,
Desprecanaceade ceaicdndgi tu eleverai.

$i eu tot elev eram,la mas[ in rdndmergeam


Cu ochii sprecani mare,sigur,gtii acea-nt6mplare.
Tu cum lacom,eu la fel. nu ne-nfelegeamde fel
De la canaceamai maxe,a cui e, cineo are.
intr-o zi eu izbutesccanasd!i-o gterpelesc.
Canameafiind mai micl !i-o sfiecorfir[ de fricl.
Tu pe loc:"nu-i canamea!" Eu raspund:n'Ba-i cana'ta!"
Tu ridici atunceaglas,dardnici eu nu mi las.
Ne certlm, ciorlviim,o [6r[ chiar ne lovim,
Discu{iaerain toi doarintre noi amdndoi.
Glldgia mereucre$te,nimeni nu ne potoleqte.
Cdndceartaeramai marepedagogul-atunci rlsaxe,
F[ri nici o ezitarene ducela cancelarie,
Ne predi, ne-ncondeiazigi directorul dicteazd'

Cdt numarIm pdn-latrei"vinovat esteAndrei"


Eu aparnevinovat,insi tu nu egti iertat,
Trei zile eliminat,lnsl eu suntdesculpat.
Fost-atuncicu necaz;ast[zi insl e cu haz
$-amintescace-ntAmplare la a noastri slrbltoare.
$i acumdreptlncheiere,bunul simf agao cere,
Vreauca peste-unsfert de veacsI ne fie tot pe plac
Adunareaimpreunl cu cdntecAivoie bun[,
Tot cu paharelepline, tot cu frunlile seninen
Meniu tot agabogatcu de toate-ndestula!
Si fii tot agagalantla nuntade diamant.

r97
Vn"&rOenusnom
gANCI DE TIPCOOpgnRrIvA
tn 1905,atuncicdndvutcdnenii
erauinteresafi mogiilordinjur, printrecaregi moqiaPogta
decumpirarea
ilan a lui Gheorghiu Parpalea,in Vutcani ia fiinli Banca popularS,,Rdz6gulEconom" (vezi anexa).
Aceasti bancd este desfiinfatd prin 1944-1945 gi reapare (nu gtim exact cdnd) sub numele de
)ooperativa de Credit. Desfbgoari activitatea in local inchiriat, iar din 1979 are local propriu in tronsonul de
rrestiiriservicii al Cooperativei de consumVutcani.
Arhiva care se afldla aceastiiunitate dateazddin anul 1964.Ddm in continuare. sub'formd de tabel,
olectivul de conducere.Datele sunt extrasedin d[rile de seami din anii respectivi.

Numelesi orenumele Perioadain carefunctioneazd In ce calitate


l. Tinase Stefan 1964-t969 presedinte
2.Arhire Gheorshe I 964-I 969 contabil
1972-t974
3.ChiritaN. Ioan 964- 965 casler
s66- 971 contabil
4.BobocConstantin 966- 971 casier
5. ArserreDumitru 970- 972 oresednte
6.VicolValentin 973- 971 presednte
T.BesliuDumifru 975- 98t nresedinte
S.ArhireTinca 975 contab
9.ChiriacCasuca 976-2001 contab
l0.CucuConstantin 983-l 988 oresednte
I l.Bojian-AndrunachiTiti i986-1989 Casier
i 990-1998 pregedinte
lec.l999-apr.2000 presedinte
l2.Diaconulon I 989 oresedinte
l3.Diaconuloan Vasile 1989-1990 casref
l4.Dumitrica
Mihai 1990-dec1999 casler
l5.ParloqGheorehe Apr 2000-2001 presedinte
l6.ChiriacDaniel Dec1999-apr2000 preqedinte
Anr2000-si in prezent casier
17.SavaStan 2001-siin prezent oresedinte
l S.MariaPruni ?002-siin prezent contabil

2. AGENTTACECWTCANI
Arhiva agenfieiestes[rac6.Se pisheaz[ doar cdteva"regisftede evidenli.numericda libretelorde
gi a emisiunilibretelor",din anul 1967.Dupi acesteregisheamintocmiturmltorul
:conomiiin alb numerotate
abelnominalcarecuprindefuncfionariiagenfiei.Aceast[agenfieestesubordonatd OrigenegtiCEC
Sucursalei
{ugi.

Numele Perioada
l. Alexandrescu
Mihail 3 mai 1967-9 aug.l969
2. DiaconuGheorshe 9mail967-30 anr1975
3.DiaconuConstantin lmai 1975-iulie1985
apr 1987-30apr 1990
| 3 mart1995
I mai 1994-
4.Enciulanrandi Iulie1985-apr 1987
5.OnuEmilia I mai 1990-30apr 1994
6.DiaconuMihai l3 mart1995-siin prezent

Revlsteoflclall a comunelVutcanl
Anextr.

Vazlit de CasaCentrali a bincilor populare


p. Director general,DUCA

Act constitutiv

. Noi subsemnafiimembriai societ5leicooperativede creditgi economiecu numelede ,,RdzigulEconom"


declardmcelece urmeazipentruconstituireaacesteiblnci.
l) Societatea
cooperativlde creditgi economiecu numele,,R.iz6gulEconom"va aveasediulin comuna
Vutcani,plasaVutcani,judeful Filciu.
2) Sumacapitaluluisubscrisestede 2292lei, din cares'a vlrsat acumla constituirea 10-apartein sumi
de 229lei 20 bani,urmdndca restulpini la complectarea capitaluluisubscrissd seversetreptatin proporfie
de l7l lei 90banipe lund,iar dupi ceacestcapitalsubscrisva fi complectvdrsat,fiecaredintreasociafiiactuali
vor puteasi urm[reascdpdndla sumade 5000lei prin cotizatiunilunaredupi voin!5.
3) Societatea,,RdzigulEconom"estecompusdacumla constituiredin urmitoarelepersoane:

Numele qi pfonumele Capitalsubscris Capital vlrsat


-7= Lei B. Lei B.
()

Chirild $t. Ragcanu r20


?. Preotul Gh. Vartolomeiu 60
-1. StateConstantinescu 60
4. EniNic i 60
). StanC. Neamlu 60
6. Ion L PlScinti 60
7. GheorgheI. Manolachi 36 60
8. OpriganuGhigi 60
9. Pruotul Gh. Harnagea 60
10. Vasile Alexi 1,1
40
I l. NeculaiGh.Chiriac 24 40
12. Ioan $oitu 60
13. loan V. Ndstase 24
14. loan Gav. Paval 60
15. Const.N. Dinil6 36 60
16. $tefan Aprodu 60
17. $tefanGh. Andrunachi 24 40
18. CheorgheIlie Coste 24 40
19. GheorgheC. Neamlu 24 +U
20. ConstantinGr. Popa 36 60
21. SimionI. Vicol 24 40
22. GrigoreN. Negtian 1n
40
23. $tefan Criciun 24 40
24. GheorgheC. Negtian 1A
40
25. GheorgheArseneMic 60
76. Toma Prode 120
27. GheorgheD. Andrunache 60
28. CosteC. N. Bostan 60
29. Simion Ch. Dascilu 24 40
ai
30. GheorgheC. Flore :+ 40
31. PetracheManolache 36 60
32. NiculaiGh. Tonia 24 40
33. Ionita Al. Strafila 24 40
34. Grigore E. Crdciun 60
35. Ion Zl. Vicol .A
:1
19
Vutcani, nr. 1, ianuarie2004

24 2 40
36. ConstantinC. Anton 40
!+
Grigorel. Manolachi
60 ;
38. Ion N. Prode 40
!+ 2
39. Vasile V. Necula
1^ 40
40. lon S. Caraba 40
24 ;
AI CheorgheL Tirnofte
60 6
A^l
Ilie $tef'anachi
60 6
43. Neculai Prodan
120 l2
14. ToaderFlorea
60 6
45. SterianT. Prode
1A 2
46. lon D. Savin
60 6
A1 Preotullon Closma
60 6
48. PreotulGh. Neqtian 40
49. NeculaiPopa 24
60 ;
50. NeculaiStoica
2292 ?29 20

Rdqcanupre$edintede
4) Consiliul de administra,tiese compunedin 9 membri $i anume:D-l Chirili $t.
d-l
activ,d-l vasileAlexl vicepregedinte,
pregedinte Eni Nic[ casiercontabil,
onoare,d-l stateconstantinescu
T' Prode,membriin consiliul
preotulGh. Vartolomeiu,preotulIon Cosma,d-lion $oitu,ToaderFlore,Sterian
iar censoridin 3 membriaclionariqiun*", d-l-Gheofghe C. Neqtian,opriganGhigaqi Stan
de administrafie,
qi dJ ConstantinGr' Popa'
C. Neamfugi 3 supleanfi9i anume:preotulCtt. Hu*ugea,preotulGh' Neqtian
pe carein deplindinfilegere,
societateagi-aalesstatuteleautentificatede o dati cu acestact constitutiv,
subsemnaliiil subscrimqi autentificdm'
Delegdmpe d-nii stateconstantinescu qi Eni Nic[ s6 seprezintela judecbtoriade ocol din Filciu sprea
cereautentifrcareaprezentuluiact constitutiv9i a statutelorsocietifei'
1904Noembrie30.

ROMANIA
PrirndriacomuneiVutcani
act constitutivfiind ftcute in
Legalizeazdinceace privegteidentitateasemnlturilor din prezentul
noastr6'
Prezen,ta

PrimarST.CONSTANTINESCU
Secretar,(nediscifrabil)
No.98.1905Ianuar 10.

PROCES-VERBAL
Astizi la 8 Martie 1905targulFllciu
judepl Filciu 9i inainteanoashl Dimifiie Grigorescujude
In pretoriul judecntorieideipacet6rgu-lFalciu
grefierjudecdtoriei,sauprezentatln persoanl
ajutoracesteijudecltoriiazistaffiindar a-r n"urtusie iopovici noi, delegafiibincei
d-nii state constantinescu gi Eni Nic[ func1.din comunaVutcanipersonalcunosculide
vutcani cerdnda li seautenticaprezentul
populare,,R[z[gul Economi din comunaVuicani cu sediulin comuna
165gin dubluexemplaract subscrisde 50 societari
act ce neaudepusodatl cu adresaNo. flgoi1;eg. la No.
VutcanisubNo' 98 din 10 tanuar1905'
al c6rorsemniturisuntlegalizatede prim[ria coriunei
gi ln fafap54i1orla intrebirile pusede noi' ddngii
Dup6 caream cetit acJstact din cuvfuitrn cuvantin auzul
gi celorlalfisocietarigi cl iscdlituriledin zisul act sunt
ne-audeclaratc6 estef6catcu consimlim6ntuld-lor a
ale d-lor proprii.
Inurm6decarevizArrdexemplareleprezentatepentruneschimbare.

Reylstsoficiall a comuneiVutcani
20 Vutcani, nr. 1, ianuarie2004

NOI ruDELE
LuAnd act de acestedeclarafiuni. gi
Avdnd in vedere art. 4 din legeab[ncilor populare sitegti.
Dim autenticitatea legald acestui act.
Drept care am dresatprezentul Proces-Verbalsubscrisde noi gi de grefier.
Jude,D. GRIGORESCU
Grefier, A. Popovici
No. 16 Reg. alf.

ROMANIA
Judecdtoria de Pace Ocolului Fdiciu
Judetul Fdlciu

CERTIFICAT

Ydz6'ndci extractuldupdactul constituival societifei,,RizdqulEconom"infiin{atdin comunaVutcani.


autentificatde aceastijudeclteriela No. L6lgO5s'a publicatprin Monitorul Oficial No. 280/905qi s'a afiqat
atdtin salajudecdtorieicat gi a primiriei Vutcani.
Ydzdndprocesulverbaldresatde noi ast5zipentruconstatarea indeplinireiacestorformalitifi conformart.
t
5 din Legeabincilor populare.
Liberim numiteibinci acestcertificatconstatator cd societateapoatefuncf,ona.
Jude,D. GRIGORESCU
Grefier,A. Popovici
No. 2666
1905Martie 22.

Pe datade 20 aprilie2004seimplinesc456de ani de la prima atebtare documentard.a satuluiVutcani.La


iniliativa Muzeului SltescVutcani,ma\i, 20 aprilie 2004,va avealoc, la Vutcani,o activitatede punerein
eviden(i a evenimentului.Pentru aceastagdndim publicarea a patru numere a unei reviste cu numele
VUTCANI cu scopul de a informa asupraistoricului localitdlilor comunei,dar gi de a pune in evidenld
valenfele actualeale agez[rilor. Finanlareaacesteiactivitili este asigurati de Centrul Judeleanal Creafiei
PopulareVaslui.La datade 20 aprilie 2004gendiril,de asemenea, organizarea unei sesiunide comuniciri
gtiinlifice cu genericul,,Actevutcdnene",iar comunicirilerespectivesd fie publicateintr-o lucrareunici cu
acelagigeneric.Aceastdactivitate,in virtutea experienfeiin domeniu,am obfinut si fie organizatl de Muzeul
Jude,tean ,,$tefancel Mare" Vaslui.Pentruimplinireaacestuidezideratsuntnecesaricca.40 milioanelei, bani
pe caremuzeulnu-i are,darpe caresper[ms6-ioblinemprin sponsonzilrile de la fii ai comuneiVutcanigi nu
numai, cu darede mdn[.
Tot cu acestprilej va fi organizatdqi lansarealucr[rii ,,MonografiacomuneiVutcani", careestepublicatd
pe cheltuialaMuzeuluiJudeleanVaslui.
Aqteptim ca qi alte organeqi organizafiisd se implicein desfbgurarea acestuieveniment,prielnicl fiind o
intdlnire a fiilor satului.
Daci aceastiiideeva puteafi realizatiintegraldepindedacdpot fi colectatesumelenecesaxe.
Numirul'de cont in carepot fi depugibanii cu titlu de sponsorizare este:50104359601 (MuzeulJudelean
Vaslui),deschisla TrezoreriaVaslui.
Pentruinceput,siguresuntapariliagrupajuluide revistegi lansareamonografiei.
Organizatorii

Vufcani
Ion Diaconu - coordonator Tel. redacfie:
Cornel Bojian 023s429244
Iuliana Nem,tian
Mihai Diaconu
- .Colectivul
de redaclie Comuna Vutcani
Daniel Chiriac
Revista oficialtr a comunei Vutcani