Sunteți pe pagina 1din 102

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE SOFTWARE PENTRU UNITATILE


SCOLARE DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
Lotul 1 Achizitia de software pentru computere
Lotul 2 Achizitia de software educational (platforma
educationala)
Lotul 3 Achizitia de software antivirus

LICITATIE DESCHISA

IUNIE 2007

ORDONATOR DE CREDITE

Informatii generale
A. INTRODUCERE
A. 1. Informatii privind autoritatea contractanta
A. 1. 1. Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare
asigurate pentru indeplinirea contractului de furnizare sunt prezentate in Fisa de
date a achizitiei.
A. 2. Scopul aplicarii procedurii
A. 2. 1. Autoritatea contractanta invita persoanele juridice sau fizice interesate sa
depuna oferta in scopul atribuirii contractului de furnizare a produselor descrise in
Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini.
A. 2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura
indicata in Fisa de date a achizitiei.
A. 3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparenta;
e) proportionalitate
f) eficienta utilizarii fondurilor publice;
g) asumarea raspunderii.
A.4. Legislatie aplicabila
Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu
prevederile:
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;

H. G. nr. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotararea
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii;
O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.
30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.
H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor
Legea nr. 128/05.05.2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.

FISA DE DATE A ACHIZITIEI


I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Adresa: Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, Sector 1
Localitate:
Cod postal:
Tara:
Bucuresti
010168
Romania
Telefon: 405.62.50
Persoana de contact:
405.63.10
Director Directia Investitii, Patrimoniu
si Achizitii
In atentia d-lui George GHELMEZ
Fax: 312.01.40
E-mail:
george.ghelmez@medu.edu.ro
310.21.07
darieionela@yahoo.com
Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa autoritatii contractante: www.edu.ro
I.b Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante
ministere ori alte autoritati publice
centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional
sau local
agentii nationale
autoritati locale
alte institutii guvernate de legea publica
institutie europeana/organizatie
internationala
altele (specificati)

servicii publice centrale


aparare
ordine publica/siguranta nationala
mediu
economico-financiare
sanatate
constructii si amenajarea teritoriului
protectie sociala
cultura, religie si actv. recreative
educatie
activitati relevante
energie
apa
posta
transport
altele
(specificati)________________

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante


DA

NU

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:


la adresa mai sus mentionata
altele: (specificati / adresa/fax/interval
orar)
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari
Data: iulie 2007
Ora limita : 12:00
Adresa : D.I.P.A. - Serviciul Achizitii - MECT
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: iulie 2007, ora 14.00
I. c. Cai de atac
Eventualele contestaii se pot depune la Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor.
Denumire:
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod postal: 030084
Tara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021 310 46 41
Adresa internet: http://www.cnsc.ro
Fax:
021 310 46 42
I.d. Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit:
bugetul de stat.
Bugetul de stat pe anul 2007

Dupa caz, proiect/program finantat din


fonduri comunitare
DA

NU

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Achizitie de software pentru unitatile din invatamantul preuniversitar conform
specificatiilor incluse in caietul de sarcini.
II. 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrari

(b) Produse

(c) Servicii

Executie

Cumparare

Proiectare si executie

Leasing

Categoria serviciului
2A
2B

Realizare prin orice mijloace Inchiriere


corespunzatoare cerintelor
specificate de autoritate
Cumparare in rate
contractanta

Principala locatie a lucrarii


Principalul loc de
livrare

(Se specifica din care


categorie de servicii apartine
obiectul contractului: fie din
Anexa 2A , fie din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare

Unitatile de invatamant
preuniversitar conform
listei inclusa in caietul
de sarcini.
Cod CPV

Cod CPV:
Cod CPV
30241000-0 (Software
pentru computer)
30249300-9 (Software
didactic)
30242100-8 (Software
antivirus)
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achizitie publica:
Incheierea unui acord cadru:
II. 1.4) Durata contractului de achizitie publica
Ani :

luni 3 luni
II.1.6) Divizare pe loturi
DA
Ofertele se depun pe:
un singur lot

zile (de la atribuirea contractului)

NU
unul sau mai multe

toate loturile

Alte informaii referitoare la loturi:


Lotul 1 Achizitia de software pentru computere
Lotul 2 Achizitia de software educational
Lotul 3 Achizitia de software antivirus
Oferta trebuie depusa pentru toate loturile impreuna.
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate
DA

NU

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II. 2.1) Total cantitati:
Conform caietului de sarcini.
II.2.2. Opiuni
DA

NU

Dac exist, descrierea acestor opiuni:


III. Conditii specifice contractului
III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract
III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere )

DA

NU

III.1.2. Altele (daca DA, descrieti)

DA

NU

IV. PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa

Negociere cu anunt de participare

Licitatie restransa

Negociere fara anunt de participare

Licitatie restransa accelerata

Cerere de oferte

Dialog competitiv

Concurs de solutii

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica

DA

NU

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica


IV.4.) Legislatia aplicata:
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de


concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;
H. G. nr. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art. 102 din Hotararea
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
H.G. nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.
30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica.
H.G. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Legea nr. 128/05.05.2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE


V.1) Situatia personala a candidatului /ofertantului
Declaratii privind eligibilitatea
Solicitat

Nesolicitat

Declaratie privind neincadrarea in


situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.34/2006

Cerinta minima:
Declaratie pe propria raspundere. Completata
in conformitate cu FORMULAR 12A din
capitolul de Formulare - original.
ncadrarea n situaia prevzut la art. 180
din Ordonana de urgen nr. 34/2006 atrage
excluderea ofertantului din procedura aplicat
pentru atribuirea contractului de achiziie
public.
Cerinta minima:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 181 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.34/2006, conform
FORMULAR 12B din capitolul de

Solicitat

Nesolicitat

Formulare - original.
2. Certificate constatatoare in original sau
copie legalizata pentru indeplinirea
obligatiilor
exigibile
privind
plata
impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv
cele locale, emise cu cel mult 30 de zile
inainte de data depunerii ofertelor si
valabile la data depunerii (formulare tip
eliberate de autoritatile competente) astfel:
o certificat de sarcini fiscale emis de
catre organele competente ale
Ministerului
Finantelor
Publice,
privind plata obligatiilor bugetare
catre bugetul general consolidat, care
sa ateste inexistenta de obligatii
bugetare restante;
o certificat de sarcini fiscale emis de
catre organismele competente ale
Administratiei Publice Locale, privind
plata obligatiilor bugetare catre
bugetul administratiei publice locale,
care sa ateste inexistenta de obligatii
bugetare restante.
n situaia n care din documentele solicitate
reiese c ofertantul se afl ntr-una din
situaiile prevzute de art. 181 din OUG
34/2006, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractului de achiziie
public.
n situaia n care din documentele solicitate
reiese c ofertantul are obligaii restante
neachitate la bugetul statului, acesta va fi
exclus de la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziie public.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)


Persoane juridice / fizice romane
Solicitat

Nesolicitat

Cerinta minima obligatorie:


Certificatul de nregistrare fiscal eliberat de
Oficiul Registrului Comerului, de pe lng
instana competent, n copie legalizat sau
xerocopie certificat pentru conformitate cu
originalul cu semntur i tampil din care s
rezulte adresa actual i obiectul de activitate
al societii.

Persoane juridice / fizice straine


Solicitat

Nesolicitat

Documente edificatoare care sa dovedeasca


o forma de inregistrare ca persoana juridica
sau de inregistrare / atestare ori apartenenta
din punct de vedere profesional in conformitate
cu prevederile legale din tara in care
candidatul/ofertantul este rezident, in original
sau copie legalizata.

V. 3) Situatia economico-financiara
Informatii privind cifra de afaceri
pe ultimii 3 ani.

Solicitat

Nesolicitat

Bilantul contabil

Solicitat

Nesolicitat

Cerinta minima:
Fisa de informatii generale (Formularul 2B
din capitolul de Formulare) - original
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3
ani a contractantului principal sa fie de cel
putin 39.478.374 lei.
Cerinta minima:
Bilantul contabil pe ultimii trei ani financiari
(2004, 2005, 2006), insotit de anexele
explicative, vizat si inregistrat de organele
competente si /sau dupa caz, rapoarte anuale,
scrisori de bonitate din partea bancilor sau a
unor societati recunoscute de audit financiar si
contabil precum si orice alte documente
edificatoare prin care ofertantul/candidatul isi
poate
dovedi
capacitatea
economicofinanciara.

V.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Lista principalelor livrari in


ultimii 3 ani
Solicitat

Nesolicitat

Experienta similara
Solicitat

Nesolicitat

Cerinta minima:
Completarea unui fomular-tabel, cuprinzand
valori, perioade prestare, beneficiari / cantitati,
dupa caz, conform FORMULAR 12D din
capitolul de Formulare - original.
Cerinte minime:
Se solicit ncheierea i ndeplinirea n ultimii 3
ani a cel puin unui contract al crui obiect a
fost furnizarea de produse similare i care a
avut o valoare egal sau mai mare de
7.895.675 lei.
Pentru fiecare contract de experienta similara
trebuie completat cate un exemplar de
FORMULAR B3 din capitolul de Formulare original.

10

Ofertantul va trebui sa dovedeasca experienta


in instruirea la nivel judetean a cel putin 100 de
administratori de sistem in cadrul unui singur
contract care sa fi fost derulat in ultimii 5 ani
(2002 2007 inclusiv).
Ofertantul trebuie sa certifice existenta intr-o
arie geografica de 100 km fata de orasul
resedinta al fiecarui judet minim 2 (doi) experti
certificati si cu experienta in implementarea
platformei educationale ofertate.
Se vor prezenta autorizatiile de livrare, de la
producator pentru :
1. Componenta
computere

de

software

pentru

2. Componenta de software educational


3. Componenta de software antivirus
Componenta de software educational propusa
de ofertant trebuie sa fi fost implementatata in
cel putin 1 proiect cu mai mult de 10 scoli,
derulat in ultimii 3 ani scolari.
Ofertantul va trebui sa probeze experienta si
competenta in realizarea si implementarea de
software educational prin prezentarea a minim
2 scrisori de recomandare din partea
beneficiarilor pentru proiecte care indeplinesc
conditiile mentionate mai sus.

Informatii privind personalul


tehnic de specialitate si de
asigurarea calitatii

Solicitat

Nesolicitat

Se vor prezenta urmatoarele:


Informaii referitoare la personalul de
specialitate. Ofertantul va prezenta lista
cu personalul de specialitate care va fi
insarcinat cu derularea contractului
conform Formularului 9 din sectiunea
Formulare - original.
Descrierea disponibilitatii si angajamentului
pentru acest proiect a resurselor umane
necesare atat la nivelul managementului de
proiect cat si sub acest nivel. Se vor
prezenta urmatoarele:
Echipa de proiect care sa contina
nominalizarea persoanelor pentru cel

11

putin urmatoarele roluri cheie, impreuna


cu CV-urile semnate de candidati
(conform Formularului 9A Curriculum
Vitae - original):.
o Seful de proiect trebuie sa detina cel
putin 5 ani de experienta in
coordonarea de proiecte IT si cursuri
relevante in domeniul conducerii de
proiecte IT;
o Coordonatorul tehnic al proiectului sa
detina minim 5 ani de experienta in
domeniu;
o Coordonatorul echipei de instruire
trebuie sa detina minim 5 ani de
experienta in instruirea adultilor si sa
fi coordonat proiecte complexe de
instruire, la nivel national;
o Coordonatorul echipei de suport
tehnic trebuie sa detina minim 5 ani
de experienta in realizarea si
organizarea suportului tehnic pentru
aplicatia ofertata.
Personalul cheie solicitat este: sef de
proiect,,coordonator tehnic al proiectului,
coordonator echipa de suport tehnic,
coordonator echipa de instruire, experti in
pedagogie.

Informaii privind standarde


de asigurare a calitatii
Solicitat

Nesolicitat

Informatii privind
subcontractantii
Solicitat

Nesolicitat

Documente emise de organisme acreditate,


care confirma certificarea sistemului
calitatii. Ofertantul va prezenta documente
care sa ateste conformitatea cu standardele si
normele de calitate impuse de Uniunea
Europeana (cel putin ISO 9001 sau alte
documente echivalente) pentru produsele
ofertate.
Se va prezenta Formularul 2B (original) din
capitolul de Formulare, completat de catre
contractant si de toti subcontractantii care vor
avea o pondere de peste 10% la indeplinirea
contractului si:
Lista cuprinzand subcontractantii, conform
FORMULAR 12G din capitolul de
Formulare - original
Declaratie privind calitatea de participant la

12

pocedura conform FORMULAR 12C din


capitolul de Formulare - original
Descrierea modului in care contractantul
principal va monitoriza si conduce
subcontractantii pentru a asigura realizarea
in
timpul
stabilit
a
activitatilor
subcontractate.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile
prevazute la art. 181 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.34/2006, conform
FORMULAR 12B din capitolul de
Formulare - original
Declaratie
pe
propria
raspundere.
Completata in conformitate cu FORMULAR
12A din capitolul de Formulare original

VI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba romana

VI.2) Perioada de valabilitate a


ofertei

90 de zile de la data depunerii. In situatii


exceptionale, comisia de evaluare poate
solicita acordul ofertantilor de extindere a
perioadei de valabilitate a ofertei. Cererea
si raspunsurile vor fi facute in scris.
Ofertantul poate refuza aceasta cerere. Un
ofertant care accepta cererea de extindere
a valabilitatii ofertei nu-si poate modifica
oferta.

13

VI.3) Garantie de participare


Solicitat

Nesolicitat

VI.4) Modul de prezentare a


propunerii tehnice

VI.5) Modul de prezentare a


propunerii financiare

Garantia de participare va fi de 526.378


lei.
Modul de constituire a garantiei pentru
participare:
Garantia pentru participare se exprima in
lei sau intr-o valuta liber convertibila si
poate fi constituita sub forma de scrisoare
de garantie bancara in favoarea autoritatii
contractante; se va utiliza modelul indicat in
capitolul de Formulare (Formularul 4),
scrisoarea de garantie bancara de
participare se va prezenta in original;
Scrisorile de garantie bancara vor fi
eliberate de o banca din Romania sau de o
banca din strainatate cu corespondent in
Romania.
Ofertantul va prezenta propunerea sa
tehnic n funcie de solicitrile din caietul
de sarcini. Propunerea tehnica va contine
un comentariu, articol cu articol, al tuturor
specificatiilor continute in caietul de sarcini,
prin care ofertantul va demonstra
corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile respective.
Ofertanii care particip la procedura de
atribuire nteleg sa ofere numai produse
care sa ndeplineasca conditiile tehnice
minime specificate n caietul de sarcini.
Propunerea tehnic se ntocmete astfel
nct procesul de evaluare i informaiile
cuprinse n aceasta s permit identificarea
facil a corespondenei cu specificaiile
tehnice minime din caietul de sarcini.
Propunerea financiara se intocmeste
conform FORMULAR 10A din capitolul de
Formulare - original. Preul ofertat se va
exprima in lei, sau n EURO. Data pentru
care se determin echivalena leu/euro in
vederea facilitariii evaluarii ofertelor este
ziua premergatoare datei limit de
depunere a ofertelor, iar cursul de schimb
pentru cele doua monede este cursul de
schimb afisat de BNR si valabil pentru ziua
premergatoare datei depunerii ofertelor.
Nu este acceptata oferta alternativa.

14

VI.6) Modul de prezentare a ofertei:

1. Adresa de depunere a ofertelor:


Bucuresti, Str. Spiru Haret nr. 10-12,
Sector 1 REGISTRATURA M.E.C.T.
2. Data i ora limit pentru depunerea
ofertei:
13 august 2007, ora 17,00 AM
Oferta va fi prezentat n 2 (dou)
exemplare, un original i o copie,
ambele exemplare vor fi introduse ntr-un
plic exterior nchis, sigilat i tampilat
care va fi inscripionat astfel: OFERTA
PENTRU ACHIZITIA DE SOFWARE
PENTRU UNITATILE SCOLARE DIN
INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR. A
NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA
DE 14 august 2007, ORA 10.00. Plicul
trebuie s fie marcat cu denumirea i
adresa autoritii contractante, cu
denumirea i adresa ofertantului, pentru
a permite returnarea ofertei fr a fi
deschis, n cazul n care oferta
respectiv este declarat ntrziat. n
eventualitatea unei discrepane ntre
original i copie va prevala originalul.
Ofertantul trebuie s sigileze originalul i
copia n plicuri separate, marcnd
corespunztor plicurile cu ORIGINAL
i respectiv COPIE. Fiecare dintre cele
doua exemplare, originalul i copia va
conine documentele de calificare,
propunerea tehnica si propunerea
financiar. Dac plicul exterior nu este
marcat conform prevederilor de mai sus,
autoritatea contractant nu i asum
rspunderea
pentru
rtcirea
documentelor sau pentru deschiderea
prematur a ofertei.
3. Oferta se va putea depune prin pot
sau
direct
la
sediul
autoritii
contractante.
4. Neprezentarea propunerii tehnice i / sau
financiare are ca efect descalificarea
ofertantului.
5. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente

15

privind situaa personal, capacitatea de


exercitare a
activitii profesionale,
situaia economic i financiar precum
i capacitatea tehnic i profesional,
solicitate prin documentaia de atribuire
duce la respingerea ofertei.
6. Necompletarea unui document lips
dintre cele solicitate, n termen de 48 ore
de la momentul solicitrii are drept
consecin respingerea ofertei ca
neconform.
7. n cazul documentelor emise de
instituii/organisme oficiale abilitate n
acest sens, documentele respective
trebuie s fie semnate i parafate
conform prevederilor legale. Ofertanii au
obligaia de a numerota i de a semna
fiecare pagin a ofertei, precum i de a
anexa un opis al documentelor
prezentate.
8. Oferta va fi insotita de o scrisoare de
inaintare (FORMULAR 2A).
VI.7) Data limita de depunere a
ofertelor
VI.8) Posibilitatea retragerii sau
modificarii ofertei

13 august 2007, ora 17.00 AM


Ofertantul are dreptul de a-i retrage
oferta, prin solicitare scris adresat
autoritii contractante pn la data i
ora deschiderii ofertelor.
2. Ofertantul poate modifica coninutul
ofertei, pn la data i ora stabilit
pentru depunerea ofertelor, adresnd
pentru aceasta autoritii contractante o
cerere de retragere a ofertei n vederea
modificrii. Autoritatea contractant nu
este rspunztoare n legtur cu
posibilitatea ofertantului de a depune
noua ofert, modificat, pn la data i
ora limit, stabilit n documentaia de
atribuire. n cazul n care ofertantul
dorete s opereze modificri n oferta
deja depus, acesta are obligaia de a
asigura
primirea
i
nregistrarea
modificrilor
respective
de
ctre
autoritatea contractant pn la data
1.

16

VI.9) Deschiderea ofertelor

limit pentru depunerea ofertelor. Pentru


a fi considerate parte a ofertei
modificrile
trebuie
prezentate
n
conformitate cu prevederile pct. VI.6) de
mai sus, cu amendamentul c pe plicul
exterior se va marca, n mod obligatoriu,
i inscripia "MODIFICRI".
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora
major, cad n sarcina operatorului
economic.
4. Oferta depus la o alt adres dect cea
stabilit sau oferta depus dup data i
ora limit precizate mai sus este
considerat ntrziat i se returneaz
nedeschis.
5. Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage
sau de a-i modifica oferta dup
expirarea datei limit pentru depunerea
ofertelor, sub sanciunea excluderii
acestuia de la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie public
i a pierderii garaniei pentru participare.
Data, ora si locul deschiderii ofertelor:
14 august 2007, ora 10.00 AM la sediul
M.E.C.T. din Str. Gen. Berthelot nr. 2830, Sector 1, Bucuresti
Conditii pentru participantii la sedinta de
deschidere a ofertelor:
Participantii la sedinta de deschidere
a ofertelor trebuie sa prezinte
imputernicire semnata de persoana
autorizata sa semneze formularul de
oferta.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VII.1) Preul cel mai sczut

Contractul va fi acordat firmei care ofer cel mai mic pre total evaluat in conditiile
indeplinirii caracteristicilor tehnice minime solicitate prin caietul de sarcini.
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica:

Factor de evaluare
1. __________
2. __________

Pondere
1. ______
2. ______

17

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA


Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii
procedurii in cel mult doua zile lucratoare de la data la care comisia de evaluare a
stabilit oferta castigatoare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achizitie publica numai daca ia aceasta decizie inainte de
data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si
numai in urmatoarele cazuri:
a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv
numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut,
pentru fiecare procedura, de OUG nr.34/2006;
b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau
necorespunzatoare;
c) au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi
comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau
financiare;
d) abateri grave de la prevederile legislative care afecteaza procedura de
atribuire sau este imposibila incheierea contractului.
Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de
ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei de participare.
In cazul in care anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achizitie publica, autoritatea contractanta va comunica in scris tuturor ofertantilor
atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte,
cat si motivul anularii.
Produsele care trebuie livrate sunt cele precizate in Caietul de sarcini.
VIII. 1) Ajustarea pretului contractului
DA

NU

VIII. 2) Garantia de buna executie a


contractului
Solicitat

Nesolicitat

Nu se accepta actualizarea pretului


contractului.
Cuantumul
garantiei
de
buna
executie a contractului de livrari
produse este de 5% din valoarea
contractului de livrare produse, fara
TVA;
Modul de constituire a garantiei de
bun executie a contractului de
livrare produse: pe baza de scrisoare
de garantie de buna executie conform
FORMULAR 5 din
capitolul de
Formulare - original.

18

Ofertantii care participa la procedura de licitatie deschisa, trebuie sa citeasca si sasi insuseasca regulile si termenii acestui caiet de sarcini. Orice participant la
licitatie poate formula intrebari in temenul declarat, iar apoi, raspunsurile vor fi
transmise tuturor participantilor. Nu vor fi aceptate modificari ale caietului de
sarcini.

19

Caiet de sarcini
Prin prezenta documentaie de atribuire, Ministerul Educatiei si Cercetarii
invit operatorii economici interesai s depun o ofert pentru achiziia de
software pentru unitatile scolare din invatamantul preuniversitar n conformitate cu
cerinele incluse in prezentul document.
Caietul de sarcini conine indicaii privind regulile de baz care trebuie
respectate astfel nct potenialii ofertani s elaboreze propunerea tehnic
corespunztor cu necesitile autoritii contractante.
DENUMIRE PRODUS
LOT 1
Office Pro Plus 2007 Win32 Romanian OLP NL AE
Windows Server CAL 2003 English OLP NL AE Device CAL
Windows Svr Std 2003 R2 English OLP NL AE
SQL CAL 2005 English OLP NL AE Device CAL
SQL Svr Standard Edtn 2005 Win 32 English OLP NL AE
LOT 2
Platforma Educationala
LOT 3
Antivirus

CANTITATE (bucati)
31.127
29.195
1.932
29.195
1.932
31.127
33.059

Produsele software necesare pentru fiecare scoala din proiect cerinte


minimale:

Lotul 1 Achizitia de software pentru computere


Ofertantul va lua in calcul necesitatea dotarii cu produse, precum si instalarea
produselor pentru urmatoarele echipamente:
31.127 statii de lucru (din care 29.195 PC-uri si 1.932 notebook-uri)
1.932 servere
Ofertantul va include in oferta sa toate pachetele software necesare
echipamentelor, inclusiv: sisteme de operare, drivere, sisteme de configurare si
management ale echipamentelor.
Sistemele de operare ale serverelor trebuie sa fie aceleasi pentru toate serverele,
pentru usurinta administrarii.
Produse:
Sistem de operare pentru 1932 servere si licente de acces pentru statiile de
lucru (Windows Svr Std 2003 R2 English OLP NL AE)
Baza de date pentru servere si licente de acces pentru statiile de lucru (SQL
Svr Standard Edtn 2005 Win32 English OLP NL AE)

20

Pachet de aplicatii de tip Office in limba romana (MS Office Pro Plus 2007
Win32 Romanian OLP NL AE)
Pentru toate statiile de lucru: Windows Servr CAL 2003 English OLP NL AE
Device CAL
Pentru toate statiile de lucru: SQL CAL 2005 English OLP NL AE Device
CAL

Lotul 2 Achizitia de software educational


Ofertantul va oferi platforma software educationala cu specificatiile minimale de
mai jos pentru 1932 unitati de invatamant, totalizand un numar de 31.127
calculatoare (29.195 PC-uri si 1932 servere).

1.

Sistemul de Management al Invatarii

Sprijinirea activitatii de predare si invatare in clasa, in timpul orelor de curs,


pentru elementele de curriculum la care acest model de invatare este adecvat.

1.1.


Suport pentru predare asistata de calculator


Sistemul va trebui sa asigure posibilitatea profesorului de a controla
transmiterea resurselor catre calculatoarele elevilor (catre toate
calculatoarele sau doar catre cele selectate de profesor).
Sistemul va trebui sa asigure posibilitatea profesorului de a controla si
monitoriza testarea si evaluarea in timp real, avand la dispozitie unelte
pentru asistare la notare, pentru urmarirea progresului elevilor.
Sistemul va permite monitorizarea ecranului calculatorului oricarui cursant
participant la sesiunea sincrona.
Sistemul va avea integrat un modul de redare a materialelor educationale
compatibile cu standardul SCORM.
Sistemul trebuie sa contina un modul de testare care sa ofere urmatoarele:
a) Editor de teste pentru creare, modificare, stergere si administrare de
teste. Acesta trebuie sa ofere posibilitatea de a crea teste/intrebari cu
o varianta sau mai multe de raspuns corecta, cu expresii de tip
adevarat/fals, cu ordonare de elemente sau cu asociere de elemente.
b) Se vor putea crea si teste de evaluare si auto evaluare;
c) Posibilitatea de a avea teste cu intrebari aleatoare si/sau cu ordine
aleatoare a intrebarilor;
d) Testele trebuie sa poata contine un numar variabil de intrebari;
e) Trebuie sa existe posibilitatea de a avea timp limita per test
f) Trebuie sa existe posibilitatea de a avea timp limita per fiecare
intrebare;
g) Profesorul trebuie sa vada progresul fiecarui elev care sustine testul,
timpul consumat / total, numarul de intrebari parcurse, numar de
raspunsuri corecte / parcurse), in timp ce elevii dau testul.
h) Pastrarea rezultatelor testelor date.
i) Statistici asupra numarului de raspunsuri corecte, de puncte si note

21

j)
k)
l)
1.2.

obtinute, de parcurgeri ale testelor


Testele trebuie sa aiba asociate obiective. Sistemul trebuie sa
pastreze istoricul rezultatelor pe baza de obiective
Pastrarea rezultatelor elevilor in carnete de note.
Sistemul trebuie sa ofere import si editare de teste si intrebari
Crearea si gestionarea lectiilor

Sistemul trebuie sa permita crearea de lectii, formate din module.


Integrare cu Microsoft Office import de documente MS Word, MS
Powerpoint.
Fiecare element de lectie trebuie sa aiba asociate durate de parcurgere
recomandate sau maxime.
Profesorul trebuie sa poata sa organizeze lectiile.
Lectiile sa poata fi adaugate si modificate in sistem prin interfata grafica.
Resursele educationale sa aiba drepturi de acces la nivel de utilizator sau
grup de utilizatori: creare, vizualizare, modificare, stergere, administrare.
Elevii trebuie sa poata da testele conform cu drepturile de acces.
Resursele educationale trebuie sa se importe usor din formate standard sau
comune (XML, HTML, fisiere pdf, gif, tif, jpeg, avi, wav etc).
Lectiile trebuie sa poata fi organizate, cautate si vizualizate usor.
Profesorul sa poata sa importe si sa exporte materiale in format SCORM
(Sharable Courseware Object Reference Model).
Sistemul trebuie sa fie certificat conform cu standardul SCORM. Alte
certificari si alte standarde vor fi un avantaj.
Sistemul trebuie sa permita editarea atributelor SCORM asociate
materialelor educationale, a mecanismelor de secventiere ale acestora si a
criteriilor de performanta asociate fiecarui material.

1.3.

Forum de discutii

Aplicatia de software educational trebuie sa aiba integrat un forum de


discutii. Forumul trebuie sa fie usor de folosit, sa ofere functionalitati de creare,
modificare, stergere de subiecte de discutie sau mesaje, cautare in forum,
paginare (pentru a putea urmari cat mai usor un subiect de discutie). De
asemenea trebuie sa existe un modul de administrare a forumurilor, in care
administratorul de sistem sa poata sa stabileasca drepturi de acces la forumuri, sa
administreze continutul forumurilor, sa aiba posibilitatea sa adauge filtre pentru un
anumit forum (filtru HTML, filtru URL, filtru de cuvinte vulgare, etc.).
1.3.1. Suport pentru sondaje de opinie
Trebuie sa existe posibilitatea de a crea sondaje de opinie si de a le lansa.
De asemenea se vor oferi si statistici pentru sondajele de opinie realizate.
1.4.


Managementul procesului de invatamant asistat de calculator

Gestionarea unitatii, posturilor, a elevilor si cadrelor:


Gestionarea elevilor: pastrarea informatiilor relevante atat in ceea ce
priveste datele personale (nume, data nasterii, nationalitate,
domiciliu, etc.) cat si a activitatilor educationale in care acestia sunt

22

implicati. Posibilitatea de asociere la o clasa/scoala.


Gestionarea personalului scolii: didactic, auxiliar si administrativ:
pastrarea informatiilor relevante atat in ceea ce priveste datele
personale cat si a activitatilor educationale in care acestia sunt
implicati (studii, specializari, gred didactic, etc., in cazul profesorilor).
Gestionarea unitatii de invatamant: posibilitatea de modelare in
conformitate cu normele MECT a structurii unitatii de invatamant.
Respectarea nomenclatoarelor de nivel, filiera, profil si specializare.
Posibilitatea de reconfigurare a structurii si nomenclatoarelor.
Gestionarea claselor si grupelor de studiu. Sistemul va permite
asocierea sau dezasocierea elevilor la aceste clase/grupe precum si
asocierea profesorilor care predau la o anumita anumita clasa.
Gestionarea salilor de clasa, cu informatii referitoare la tipul clasei,
capacitatea, etajul, numele salii, precum si date referitoare la
alocarile salii conform orarului definit.
Gestionarea calendarelor, a orarelor si cataloagelor
Gestionarea perioadelor scolare, prin definirea perioadelor
calendaristice pentru anii scolari, semestre, etc.
Gestionarea orarului. Sistemul trebuie sa poata folosi sisteme
externe de generare a orarului si sa poata importa orare.
Gestionarea electronica a cataloagelor si a carnetelor de note
Posibilitatea de generare foi matricole.
Posibilitatea pastrarii istoricului datelor pentru toate inregistrarile,
mecanisme de arhivare a inregistrarilor.
Aplicatia trebuie sa aiba implementate functionalitati de cautare avansata cu
filtre specifice fiecarei sectiuni.
Aplicatia trebuie sa permita exportul si importul datelor in/din formate
standard (cel putin .csv).
Aplicatia trebuie sa ofere utilizatorului atat instrumente grafice de construire
de rapoarte proprii, personalizate, cat si posibilitatea de a folosi comenzi
SQL.

1.5.

Modulul de raportare si monitorizare

Acest modul trebuie sa ofere urmatoarele functionalitati:


Sa ofere posibilitatea de a filtra datele dupa diverse criterii grupate in filtre
predefinite. Filtrul aplicat unui raport si starea acestuia sa fie persistente pe
intreaga sesiune de lucru.
Sa permita ordonarea coloanelor raportului crescator/descrescator.
Sa permita ascunderea/afisarea filtrului.
Datele unui raport sa poata fi exportate in formate standard (cel putin CSV)
Datele unui raport sa poata fi tiparite.
Sa ofere posibilitatea de a pagina datele unui raport.
Numarul de inregistrari per pagina sa poata fi selectat dintr-o lista
predefinita.
Sa ofere rapoarte asupra claselor, elevilor, profesorilor, lectiilor sustinute si
lectiilor care se sustin, rapoarte asupra utilizarii sistemului.

23

2.

Sistemul de management al continutului educational

Sistemul va gestiona resurse educationale electronice variate, permitand


modificarea si organizarea acestuia in functie de necesitatile scolii si ale
profesorului.
Functionalitatea de baza este gestiunea unei cantitati mari de materiale
educationale, inclusiv organizarea si regasirea lor facila.
2.1.
Organizarea continutului educational


Posibilitatea de organizare a continutului educational pe discipline, ani de
studiu, tematici, autori.
Posibilitatea de organizare a continutului educational conform cu curicula
scolara in vigoare.
Asocierea de informatii suplimentare (metadate) fiecarui curs sau lectii,
implicit si continutului educational. Aceste informatii suplimentare reprezinta
cuvinte cheie, descrieri, bibliografie, versiuni, legaturi web utile, manuale si
ghiduri de utilizare specifice, indrumatoare pedagogice.
Regasirea facila a materialelor educationale dupa criteriile de organizare
sau dupa datele asociate: disciplina, ani de studiu, tematica, autor,
versiune, cuvinte cheie, sau numele materialului.
Posibilitatea de organizare a continutului educational in planuri de lectii si de
adaptare si modificare a acestora, de catre profesori, conform nevoilor
specifice definite de profesor pentru clasa efectiva careia i se adreseaza
sau chiar crearea de planuri de lectie noi

2.2.


3.

Sistemul trebuie sa realizeze urmatoarele:

Administrarea continutului educational

Crearea de materiale educationale noi, de catre profesori, sau adaptarea


unor materiale existente. Sistemul trebuie sa includa editoare pentru
continutul educational (de exemplu pentru pagini web, pentru lectii
multimedia, pentru formule matematice sau chimice etc).
Suport pentru toate tipurile de continut obisnuite. Sistemul trebuie sa ofere
posibilitatea stocarii, cautarii, regasirii si consultarii resurselor educationale
diverse.
Sistemul trebuie sa suporte operatiuni de import/export de date si
comunicare cu alte sisteme prin formate si protocoale standardizate la nivel
international (SCORM, XML). Sistemul trebuie sa fie certificat SCORM.
Functionalitati de cautare si navigare. Sistemul trebuie sa permita cautari
avansate in materialul educational, dupa cuvinte cheie, metadate, materii.
Trebuie sa existe legaturi catre materiale auxiliare temei respective
Securitatea aplicatiei educationale
Modulul de securitate trebuie sa ofere urmatoarele functionalitati:

3.1.

Gestiunea utilizatorilor
Aplicatia va permite adaugarea, editarea si stergerea de utilizatori

24

3.2.

Gestiunea grupurilor de utilizatori


Aplicatia va permite adaugarea, editarea si stergerea de grupuri de
utilizatori cat si arondarea de utilizatori la grupuri.

3.3.

Gestiunea rolurilor
Fiecare rol trebuie sa aiba asociate una sau mai multe functii (o functie
reprezinta o actiune ce poate fi efectuata de catre un utilizator in cadrul
aplicatiei). Rolurile trebuie sa fie utilizate pentru a asocia utilizatorilor sau
grupurilor de utilizatori diverse grupari de drepturi.
Aplicatia va permite adaugarea, editarea si stergerea de roluri.

3.4.

Gestiunea utilizatorilor conectati


Aplicatia va permite vizualizarea utilizatorilor conectati.
Administratorul poate bloca sau deconecta utilizatorii de la sistem.

3.5.

Acces securizat

Accesul la anumite informatii (date) si operatiuni (functii) trebuie sa fie


posibil doar in urma unui proces de autentificare, in functie de tipul de utilizator sau
de rolul asociat utilizatorului.
Rolurile si drepturile de acces la fiecare functionalitate trebuie sa poata fi
gestionate prin interfata sistemului.
Sistemul trebuie sa aiba implicit roluri pentru administrator, profesori si elevi,
dar administratorul trebuie sa poata sa le modifice si configureze.
Fiecare utilizator va avea definit un cont de acces in sistem si o parola.
Drepturile de acces in anumite zone ale sistemului se vor putea acorda fie
individual, fie pe grupuri de utilizatori.
Sistemul va preveni frauda si nu va permite accesul neautorizat.
Sistemul va mentine log-uri detaliate care sa permita reconstituirea
accesului si utilizarii sistemului.
4.

Monitorizarea utilizarii sistemului educational

Sistemul va trebui sa colecteze si sa raporteze statistici asupra modului in


care este utilizat
5.

Monitorizarea utilizarii continutului educational

Sistemul va trebui sa colecteze si sa raporteze date asupra modului in care


este utilizat continutul educational (modulele parcurse, rezultatele obtinute, testele
parcurse, intrebarile din test la care elevul a raspuns, raspunsurile date de elevi)
6.

Sistemul de ajutor (asistenta)

Sistemul va trebuie sa ofere functii de ajutor contextual. In orice moment al


utilizarii sistemului, la accesarea ajutorului contextual se vor oferi informatii
pertinente contextului meniu, actiune ce se doreste realizata.
Sistemul trebuie sa aiba integrat manualul de utilizare al aplicatiei (cel putin
in limba romana).
Sistemul trebuie sa aiba un ghid de instalare in limba romana. Ghidul
trebuie sa descrie complet actiunile ce trebuie realizate pentru instalarea
25

sistemului, precum si ordinea acestora.


7.

Instalare si administrare usoara

Sistemul trebuie sa aiba indrumator pentru instalare (tip wizard).


Sistemul va trebui sa functioneze pe retele de calculatoare instalate in
fiecare unitate de invatamant. Sistemul va trebui sa fie usor de instalat si
administrat in fiecare scoala.
Sistemul nu trebuie sa necesite instalarea de componente speciale pe
statiile de lucru. Un navigator web (Internet Explorer 6 sau Mozilla Firefox) trebuie
sa fie suficient pentru utilizarea sistemului de pe statiile de lucru.
8.

Arhitectura deschisa si extensibila. Scalabilitate

Sistemul trebuie sa permita adaugarea de noi functionalitati si sa raspunda


la noile cerinte fara a perturba sistemul/sistemele existente sau a cere
reorganizarea costisitoare a datelor existente.
Sistemul trebuie sa fie deschis, bazat pe standarde, sa fie extensibil prin
utilizarea instrumentelor, pachetelor si produselor standard si sa nu depinda de
solutii cu formate de date de tip proprietar.
Sistemul trebuie sa permita atat scalabilitatea pe orizontala, prin adaugarea
de noi clienti, cat si pe verticala, prin adaugarea de noi servere. Sistemul proiectat
trebuie sa fie modular, sa fie adaptabil la diferite solutii hardware, software si de
comunicatii.
Sistemul trebuie sa fie compatibil si sa se integreze cu aplicatiile existente la
nivelul MECT, la nivelul ISJ/ISMB si la nivelul scolilor.
9.

Platforme stabile si sigure

Sistemul de operare folosit si componentele solutiei trebuie sa asigure un


grad de securitate adecvat pentru protejarea datelor impotriva accesului
neautorizat si a modificarilor abuzive.
Ofertantul trebuie sa includa in oferta toate componentele necesare
functionarii sistemului, inclusiv baze de date sau servere de aplicatii.
10.

Performante bune si functionare in regim multi-utilizator

Sistemul trebuie sa poata fi folosit concurent de catre minim 30 de utilizatori


in configuratia ofertata, incluzand mecanisme de prevenire a pierderii sau coruperii
datelor datorita partajarii necorespunzatoare a resurselor intre mai multi utilizatori.
11.

Arhitectura in 3 nivele a sistemului

Aplicatia va fi formata din trei straturi:


 Stratul de baza de date. Ofertantul trebuie sa precizeze bazele de
date pe care functioneaza sistemul.
 Stratul de aplicatie. Ofertantul trebuie sa precizeze serverele de
aplicatie pe care functioneaza sistemul.
 Stratul de interfata cu utilizatorul (accesul in sistem se va realiza prin
intermediul unui navigator de Web).
Toate componentele necesare functionarii normale a sistemului trebuie
furnizate de catre ofertant.

26

12.

Respectarea standardelor
Platforma software de instruire trebuie sa fie certificata SCORM.

13.

Interfata intuitiva si prietenoasa

Intregul sistem trebuie realizat astfel incat functiile sale sa fie usor accesibile
persoanelor fara experienta in folosirea calculatoarelor. Interfata sistemului va
trebui sa ghideze utilizatorii in fiecare moment, astfel incat sa nu fie necesara
consultarea de manuale sau materiale ajutatoare.
Platforma educationala trebuie sa fie disponibila cel putin in limba romana.
Disponibilitatea platformei in alte limbi este un avantaj.
Sistemul va trebui sa fie insotit de manuale in limba romana, care vor putea
fi consultate on-line si vor oferi informatii pertinente contextului.
Cerinte detaliate servicii
Servicii de implementare si mentenanta a platformei educationale
Furnizorul va prezenta in mod detaliat metodologia de implementare,
instalare, configurare, instruire a utilizatorilor cheie, suport tehnic.
Instalare si configurare

Se va realiza instalarea si configurarea platformei software educationale.


Se va furniza documentatia de produs completa, actualizata si in limba
romana.
Se vor livra pachetele de software educational.
Se vor instrui utilizatorii cheie ai aplicatiei intr-o sesiune de 1 zi.
Oferta va detalia graficul propus al livrarilor si instalarilor.

Suport tehnic

Se va asigura suportul tehnic, in limba romana, pentru sistemele instalate,


cel putin prin telefon, posta electronica si la scoala.
Se va include garantie pentru sistemul livrat pentru o perioada de 3 ani.
Se vor include actualizari la versiuni ulterioare pentru platforma software
educational pentru o perioada de 3 ani.
Se va asigura un centru de suport tehnic apelabil in intervalul orar de
functionare a scolilor (8-20). Posibilitatea apelarii centrului de suport prin
intermediul unei linii telefonice gratuite constituie un avantaj.
Se va detalia modalitatea de asigurare a suportului tehnic pentru toate
situatiile: telefonic, posta electronica si deplasare la scoala.
Se vor detalia timpii de raspuns si de rezolvare pentru cererile de suport
tehnic.
Se vor cota si serviciile de asistenta tehnica pro-activa si de monitorizare a
utilizarii platformei educationale.
Ofertantul trebuie sa aiba minim 3 ani experinta in organizarea procesului
de suport tehnic (prin cele trei modalitati enumerate anterior) pentru
platforma ofertata, in mediul educational.
27

Ofertantul va asigura si instruirea cadrelor didactice in vederea utilizarii


computerului si a software-ului instalat pe acesta. Ofertantul va instrui un estimat
de 20.000 profesori, administratori de sistem, personal administrativ in cele 1932
de scoli.
Instruirea va avea loc in scoli.
Programul de instruire a cadrelor didactice va ingloba dou mari
componente:
Partea destinat deprinderii abilitilor legate de utilizarea calculatorului i a
aplicaiilor de eLearning, cuprinznd un set de 4 module specifice, dintre care
unul opional:
 Modul destinat iniierii n utilizarea calculatorului a profesorilor de
diferite discipline - cuprinznd teme ca: prezentarea noiunilor de
baz; utilizarea elementelor Multimedia; utilizarea procesorului de
texte - Microsoft Word; utilizarea unor mijloace moderne de
comunicare reeaua Internet i World Wide Web; utilizarea
aplicaiilor specializate pentru realizarea prezentrilor Microsoft
PowerPoint; utilizarea foilor de calcul tabelar Microsoft Excel;
utilizarea elementelor de baz de date - Microsoft Access; utilizarea
aplicaiilor de colaborare/comunicare - e-mail, grupuri de discuii,
forum (15 ore vor fi dedicate instruire-predarii; 10 ore vor fi dedicate
practicii individuale/aplicatiilor/evaluarilor on-line).
 Modul destinat iniierii n utilizarea aplicaiilor de software educational
n procesul de predare-nvare i promovarea instruirii asistate de
calculator cuprinznd teme ca: utilizarea operaiilor de baz
necesare lansrii aplicaiei de software educational; identificarea i
utilizarea meniurilor sistemului de software educational; aplicarea
operaiilor caracteristice aplicaiei de software educational; operarea
cu elementele (lecii, teste, sondaje) existente n Biblioteca softwareului educational;(10 ore vor fi dedicate instruire-predarii; 10 ore vor fi
dedicate practicii individuale/aplicatiilor/evaluarilor on-line).
 Modul privind managementul eficient al colii i al activitilor
educaionale prin intermediul calculatorului i aplicaiilor dedicate cuprinznd teme ca: managementul timpului, managementul
resurselor, organizarea activitilor la clas, etc. i viznd o mai bun
nelegere a acestor instrumente i a modalitilor de utilizare eficient
a lor de ctre profesori. Capitole speciale ale acestui modul privind
managementul vor fi dedicate in special diectorilor de scoli (10 ore vor
fi dedicate instruire-predarii; 5 ore vor fi dedicate practicii
individuale/aplicatiilor/evaluarilor on-line).
 Modul opional destinat deprinderii unor noiuni de baz viznd alte
instrumente software - cuprinznd teme ca: utilizarea elementelor de
baz ale limbajului HTML, dezvoltarea unei pagini web, etc (stdiu
individual; material suport disponibil online).

28

Partea destinat deprinderii cunotinelor legate de integrarea TIC i a


aplicaiilor de software educational n procesul de predare-nvare i
cuprinznd un set de 2 module:
 Modul general concentrat asupra mbuntirii calitii modalitilor
principale de predare din cadrul colii cu ajutorul mijloacelor TIC i in
special a calculatorului (10 ore vor fi dedicate instruire-predarii; 10
ore vor fi dedicate practicii individuale/aplicatiilor/evaluarilor on-line).
 Modul specific destinat modalitilor de predare cu ajutorul
mijloacelor TIC i in special a calculatorului n cazuri speciale:
predarea simultan i managementul claselor care includ dou sau
mai multe nivele de nvmnt; utilizarea calculatorului ca ajutor
pentru copiii cu capacitate sczut de nvare, pentru a-i ajuta s
ajung la acelai nivel cu ceilali elevi; utilizarea calculatorului i a
materialelor alternative care s permit elevilor care nu vorbesc limba
romn acas s neleag, s vorbeasc, s citeasc i s scrie
suficient pentru a-i nsui cunptinele minime prevzute de
programa colar (5 ore vor fi dedicate instruire-predarii; 10 ore vor fi
dedicate practicii individuale/aplicatiilor/evaluarilor on-line).
Observatii si evaluare finala (5 ore). Evaluarea finala va include testarea
elementelor teoretice si sustinerea unui proiect practic, prin planificarea,
realizarea si sustinerea unei ore de predare cu ajutorul calculatorului la clasa.
Modalitatea de implementare a componentei de instruire a cadrelor
didactice:
Ofertantul ca dezvolta modulele de instruire-predare si va fi raspunzator de
asigurarea corpului de instructori la nivel national pentru a asigurarea efectiva a
programului de instruire atat in scolile din mediul urban, cat si in cele din mediul
rural. Fiecare parte a programului de instruire va fi organizata in trei sesiuni: una
pentru instruirea propiu-zisa cu participarea instructorilor (10 zile), una pentru
lucrul individual, aplicatii la clasa, colaborarea cu alte cadre didactice si evaluari
online (9 zile), iar sesiunea finala va cuprinde evaluarea finala (1 zi). Programul de
instruire va cuprinde 100 de ore de predare in 20 de zile, cu un orar de 5ore/zi.

Lotul 3 Achizitia de software antivirus


Ofertantul va lua in calcul necesitatea dotarii cu produse, precum si instalarea
produselor pentru urmatoarele echipamente:
31.127 statii de lucru (din care 29.195 PC-uri si 1.932 notebook-uri)
1.932 servere
Oferta trebuie sa includa o solutie de antivirus la nivelul serverelor si statiilor de
lucru din scoli. Solutia antivirus trebuie sa includa abonament pentru update-uri de
software si de baze de date de virusi pentru minim 3 ani.

29

Specificatiile minimale pentru solutia antivirus sunt urmatoarele:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sa functioneze pe statii de lucru cu sisteme de operare Windows


2000/2003/XP Professional/Vista sau echivalent;
Sa detecteze virusi, viermi, troieni si virusi de retea;
Sa necesite resurse minime (memorie, procesor, spatiu disc);
Sa protejeze sistemele impotriva spyware, adware, instrumente de acces
remote si aplicatii de cracking de parole;
Sa asigure scanare pentru Boot Records a sistemului la pornire si a
suportilor magnetici la utilizare;
Sa poata fi setat sa scaneze toate tipurile de fisiere, indiferent de
extensie si indiferent daca au sau nu extensie;
Sa poata fi setat astfel incat sa fie excluse de la scanare anumite foldere,
fisiere sau programe;
Sa asigure scanarea programelor folosite;
Sa asigure scanarea manuala si automata a tuturor discurilor;
Sa asigure monitorizarea intregului sistem pentru orice activitate care
pare a indica un virus in actiune ;
Sa asigure scanarea email-urilor primite si transmise;
Sa ofere posibilitatea setarii portului ce trebuie scanat pentru e-mailurile
care sunt receptionate pe statie in cazul in care nu este folosit cel default
(POP3 port 110);
Sa ofere posibilitatea setarii portului ce trebuie scanat pentru e-mailurile
care sunt receptionate pe statie
Sa fie posibila setarea produsului pentru a scana tot traficul datorat
navigarii pe Internet (HTTP) ;
Sa aiba incluse optiuni pentru configurarea actiunilor care vor fi
intreprinse la detectarea codului viral, cu optiune in cazul esuarii primei
actiuni setate;
Sa permita actualizarea automata si manuala a bazei de date cu
semnaturi, atat din LAN cat si de pe serverele producatorului;
Sa contina setari pentru stabilirea adresei (locatiei) in care sa fie tinute
fisierele infectate ce trebuiesc trimise in carantina;
Sa ofere posibilitatea setarii stadiului in care sa fie scanate fisierele de
catre modulul resident respectiv : la deschiderea fisierului, la crearea sau
executia lui;
Sa permita actualizarea sistemelor antivirus pentru calculatoarele care nu
sunt conectate in retea prin utilizarea sistemelor de stocare mobile
(discheta, CD, flash memory);
Sa aiba posibilitatea configurarii tipului de conexiune prin intermediul
careia se face actualizarea pentru a beneficia de fisiere de update
adecvate tipului de conexiune
Sa poata transmite singur, automat (in cel mai scurt timp sau la update-ul
aplicatiei) sau la cerere mostre ale aplicatiilor si/sau fisierelor suspecte
(detectate euristic) direct centrului de analiza antivirala a producatorului
pentru a beneficia de sprijinul acestuia (update al bazei de date cu
30

22

23
24

25

26
27
28
29
30
31
32

semnaturi a antivirusului);
Sa anunte utilizatorul in cazul in care este necesara repornirea statiei
dupa actualizarea componentelor antivirusului; sa ofere optiunea de
primire de notificari inainte de a face un update sau un upgrade;
Sa existe posibilitatea de a crea pachete pentru statii care sa contina
toate setarile pentru statiile respective;
Modificarea configuratiei si dezinstalarea produsului sa se poata face prin
intermediul unui fisier de configurare editat de catre administrator, pe
care statia sa il poata lua la update
Solutia sa ofere posibilitatea de a crea multiple servere de update
antivirus in LAN pentru a face update-ul la nivel local pe o organizare
arborescenta inclusiv back-up-urile aferente, fara alte costuri
suplimentare;
Solutia sa asigure efectuarea update-ului (de produs si semnaturi), atat
manual cat si automat, de pe serverele producatorului precum si de pe
un server local de update-uri cu sistem de operare freeware (Linux sau
echivalent);
Solutia sa permita transmiterea de notificari administratorului de retea
prin e-mail;
Produsul trebuie sa aiba posibilitatea de a seta perioada pe durata careia
sa pastreze log-urile;
Pentru arhive mari sau imagini ISO sa se poata defini marimea fisierului
de la care nu mai doreste realizarea scanarii ;
Numar personal specializat si certificat de producator sau de un
reprezentant al acestuia (minim 3) ;
Sa permita selectarea tipului de actiune luata in functie de rezultatul
operatiei de scanare;
Producatorul sa fie listat ca Microsoft Antivirus Partner
Trebuie sa aiba cel putin urmatoarele tipuri de notificari care pot fi setate
in cazul detectarii unui virus: afisare mesaj pe statie, mesaj sonor

31

Lista unitatilor de invatamantul preuniversitar


care vor fi dotate cu software
Lista scolilor din mediul rural:

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

SCOALA CU CLASELE I-VIII CERU BACAINTI


COALA CU CLASELE I-VIII BETA
COALA CU CLASELE I-VIII PONOR
COALA CU CLASELE I-VIII RIMET
COALA CU CLASELE I-VIII OHABA
SCOALA CU CLASELE I-VIII LAZESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUCIUM SAT
SCOALA CU CLASELE I-VIII POSAGA DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUNINGINEA
COALA CU CLASELE I-VIII HOPARTA
COALA CU CLASELE I-VIII AMPOIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII POSAGA DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII VIDRA
SCOALA CU CLASELE I-VIII INTREGALDE
COALA CU CLASELE I-VIII "ION AGARBICEANU" BUCIUM SASA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIUGUD
COALA CU CLASELE I-VIII STRUNGARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII OCOLIS
COALA CU CLASELE I-VIII HAPRIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "DIONISIU POPOVICIU" TAUTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MOGOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHETAR
COALA CU CLASELE I-VIII "SEBE PAL" RIMETEA
COALA CU CLASELE I-VIII GEOAGIU DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIURULEASA
COALA CU CLASELE I-VIII CIUGUZEL
COALA CU CLASELE I-VIII FEISA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BLANDIANA
COALA CU CLASELE I-VIII BENIC
COALA CU CLASELE I-VIII ALMASU MARE
COALA CU CLASELE I-VIII DOTAT
COALA CU CLASELE I-VIII LIVEZILE
SCOALA CU CLASELE I-VIII MATISESTI
COALA CU CLASELE I-VIII VINGARD
SCOALA CU CLASELE I-VIII "SIMION BALINT" ROSIA MONTANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRDE
COALA CU CLASELE I-VIII CAPALNA DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII PONOREL
SCOALA CU CLASELE I-VIII VADU MOTILOR

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB

32

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COALA CU CLASELE I-VIII CUNTA


SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA VADULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII LOPADEA NOUA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SCARISOARA
COALA CU CLASELE I-VIII BIIA
COALA CU CLASELE I-VIII ELNA
COALA CU CLASELE I-VIII CAPALNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TIRSA
COALA CU CLASELE I-VIII "AUGUSTIN BENA" PIANU DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII "SIMION PANTEA" SALCIUA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TATARLAUA
COALA CU CLASELE I-VIII "SEPTIMIU ALBINI" CUT
COALA CU CLASELE I-VIII ROIA DE SECA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SOHODOL
COALA CU CLASELE I-VIII CENADE
COALA CU CLASELE I-VIII LOMAN
SCOALA CU CLASELE I-VIII BERGHIN
COALA CU CLASELE I-VIII IGHIEL
COALA CU CLASELE I-VIII "CLOCA" CRPINI
COALA CU CLASELE I-VIII VESEUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII CRICAU
COALA CU CLASELE I-VIII "GHEORGHE MAIER" UNIREA II
SCOALA CU CLASELE I-VIII NOSLAC
SCOALA CU CLASELE I-VIII STREMT
COALA CU CLASELE I-VIII BALCACIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII MUSCA
COALA CU CLASELE I-VIII RACHITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ARON COTRUS" CERGAU MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII ONA
COALA CU CLASELE I-VIII SNMICLU
COALA CU CLASELE I-VIII SANCEL
SCOALA CU CLASELE I-VIII SARD
SCOALA CU CLASELE I-VIII "STEFAN CEL MARE" CETATEA DE BALTA
COALA CU CLASELE I-VIII CLNIC
COALA CU CLASELE I-VIII BUCERDEA GRANOASA
coala cu clasele I-VIII Dmbovicioara
coala cu clasele I-VIII Spata de Jos
coala cu clasele I-VIII Uda
coala cu clasele I-VIII Bratia Ciomgeti
coala cu clasele I-VIII Rociu
coala cu clasele I-VIII Slatina-Nucoara
coala cu clasele I-VIII Cotmeana
coala cu clasele I-VIII Mioarele
coala cu clasele I-VIII Boeti

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG

33

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
2
3
4

coala cu clasele I-VIII Cocu


coala cu clasele I-VIII Negrai
coala cu clasele I-VIII Valea Iaului
coala cu clasele I-VIII Negreti
coala cu clasele I-VIII Drmneti
coala cu clasele I-VIII Davideti
coala cu clasele I-VIII Bughea de Sus
coala cu clasele I-VIII Teiu
coala cu clasele I-VIII Stoeneti
coala cu clasele I-VIII Cldraru
coala cu clasele I-VIII Dobreti
coala cu clasele I-VIII Cpneni
coala cu clasele I-VIII Gale Brdule
coala cu clasele I-VIII Biculeti
coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Bradu
coala cu clasele I-VIII Drganu
coala cu clasele I-VIII Poienari de Muscel
coala cu clasele I-VIII Rca
coala cu clasele I-VIII Sltruc
coala cu clasele I-VIII Morreti
coala cu clasele I-VIII Meriani
coala cu clasele I-VIII Coteti-Godeni
coala cu clasele I-VIII Zrneti Mlureni
coala cu clasele I-VIII Blileti
coala cu clasele I-VIII Slobozia-Popeti
coala cu clasele I-VIII Cuca
coala cu clasele I-VIII Valea Mare Prav
coala cu clasele I-VIII Leiceti
coala cu clasele I-VIII Vulpeti-Buzoieti
coala cu clasele I-VIII Miroi
coala cu clasele I-VIII Gruiu-Cteasca
coala cu clasele I-VIII Albetii de Muscel
coala cu clasele I-VIII Ciofrngeni
coala cu clasele I-VIII Bbana
coala cu clasele I-VIII Valea Danului
coala cu clasele I-VIII Clineti-Vale
coala cu clasele I-VIII Cicneti
coala cu clasele I-VIII Cepari
coala cu clasele I-VIII Nr. 1 Recea
coala cu clasele I-VIII Stolnici
SCOALA GENERALA PLESCUTA
SCOALA GENERALA TAUT
SCOALA GENERALA PEREGU MIC
SCOALA GENERALA HALMAGEL

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AR
AR
AR
AR

34

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SCOALA GENERALA SILINDIA


SCOALA GENERALA "GHEORGHE GROZA" MONEASA
SCOALA GENERALA ZIMANDU NOU
SCOALA GENERALA IACOBINI
SCOALA GENERALA "PATRICHIE POPESCU" BATA
SCOALA GENERALA HASMAS
SCOALA GENERALA PEREGU MARE
SCOALA GENERALA CHISINDIA
SCOALA GENERALA DEZNA
SCOALA GENERALA MAILAT
SCOALA GENERALA "TABAJDI KAROLY" ZERIND
SCOALA GENERALA GROSENI
SCOALA GENERALA BIRSA
SCOALA GENERALA "SIMONYI IMRE" SATU NOU
SCOALA GENERALA DIECI
SCOALA GENERALA BIRCHIS
SCOALA GENERALA FISCUT
SCOALA GENERALA VARADIA DE MURES
SCOALA GENERALA TURNU
SCOALA GENERALA PETRIS
SCOALA GENERALA ZARAND
SCOALA GENERALA USUSAU
SCOALA GENERALA CAPALNAS
SCOALA GENERALA "OLOSZ LAJOS" ADEA
SCOALA GENERALA TIPAR
SCOALA GENERALA "TITUS POPOVICI" MISCA
SCOALA GENERALA IRATOSU
SCOALA GENERALA CHIER
SCOALA GENERALA MADERAT
SCOALA GENERALA SINTEA MARE
SCOALA GENERALA FRUMUSENI
SCOALA GENERALA "STEFAN AUGUSTIN DOINAS" CAPORAL ALEXA
SCOALA GENERALA VINATORI
SCOALA GENERALA PILU
SCOALA GENERALA AGRISU MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII FUNDENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII COCIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 COSNEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SENDRESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DRAGUSANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BLIDARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BENESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SIRBI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BRATILA

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

35

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

SCOALA CU CLASELE I-VIII TARNITA


SCOALA CU CLASELE I-VIII MARVILA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRIGORENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "V.DOBROVICI" GODINESTII DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII CRAIESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 LILIECI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SATU NOU
SCOALA CU CLASELE I-VIII MARASTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRICICA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FINTINELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII LEONTINESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BASESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VULTURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ONISCANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FULGERIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERDANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CARACLAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 FRUMUSELU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 VALEA SOSII
SCOALA CU CLASELE I-VIII BURDUSACI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CRIHAN
SCOALA CU CLASELE I-VIII GOIOASA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 VERSESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 APA ASAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 VALEA SEACA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOTESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 MAGURA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SIRETU
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALBELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII DUMBRAVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CABESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUDA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ENACHESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BORSANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TREBES
SCOALA CU CLASELE I-VIII "P.SAVIN" BIBIRESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI DRAGAN"VIISOARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ITESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUCIUMI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SCARISOARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GISTENI

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

36

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

SCOALA CU CLASELE I-VIII SOCI


SCOALA CU CLASELE I-VIII CORNII DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII VIFORENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICU ENEA" VALEA ARINILOR
SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU BERHECIULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 LUNCANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 APA ASAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII RUSENII RAZESI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GLAVANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII UNGURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII COLONESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 NEGOIESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CALUGARENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CARLIGI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HOLT
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "M.EMINESCU" ZEMES
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 VLADNIC
SCOALA CU CLASELE I-VIII LUDASI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FERASTRAU OITUZ
SCOALA CU CLASELE I-VIII SPRIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TARITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PROHOZESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FILIPESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PRELUCI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORNATEL
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 SCURTA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CHETRIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BIRSANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TESCANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIUGHES
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 SARATA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIRGARESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GURA VAII
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIUTURESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII " M. EMINESCU" LIPOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 DRAGOMIR
SCOALA CU CLASELE I-VIII PRALEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII HURUIESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BAHNASENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STRUGARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DUMBRAVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "I.SIMIONESCU" LILIECI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" BOLATAU

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

37

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

SCOALA CU CLASELE I-VIII TISA-SILVESTRI


SCOALA CU CLASELE I-VIII ONCESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHE. NECHITA" MOTOSENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRATESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HAGHIAC
SCOALA CU CLASELE I-VIII RACATAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII TEMELIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SLOBOZIA NOUA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 GIRLENII DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII PUSTIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 MANASTIREA CASIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 SLOBOZIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "G. APOSTU" STANISESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BARATI
SCOALA CU CLASELE I-VIII URECHESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHEORGHE DOJA
SCOALA CU CLASELE I-VIII LARGA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOPANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 TARHAUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 CERNU
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUCSESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 TAMASI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOGDANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 MILOSU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NICORESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 GIRLENII DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII"INV.N.PASLARU" CASIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII COMAN
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 PINCESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SCORTENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TRAIAN
SCOALA CU CLASELE I-VIII ARINI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GALBENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BUDA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 LIVEZI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 GURA VAII
SCOALA CU CLASELE I-VIII SASCUT-SAT
SCOALA CU CLASELE I-VIII CUCUIETI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGIRESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "PAUL ANGHEL" RECEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DELENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 TURLUIANU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHE.AVRAMESCU" PRAJESTI

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC

38

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SCOALA CU CLASELE I-VIII RADOAIA


SCOALA CU CLASELE I-VIII SECUIENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 VALEA SEACA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 VALEA LUI ION
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 FARAOANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 SANDULENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "AL.PIRU" MARGINENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CAIUTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CUCUIETI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TUTA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 MANASTIREA CASIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 VALEA SEACA
SCOALA CU CLASELE I-VIII FUNDU RACACIUNI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ST.CEL MARE" ZEMES
SCOALA CU CLASELE I-VIII ASAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII LESPEZI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BACIOIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 OITUZ
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION STRAT" GIOSENI
SC.CU CLS.I-VIII POCOLA
SC.CU CLS.I-VIII POMEZEU
SC.CU CLS.I-VIII CALUGARI
SC.CU CLS.I-VIII SALISTE DE VASCAU
SC.CU CLS.I-VIII SIMBATA
SC.CU CLS.I-VIII LAZURI DE BEIUS
SC.CU CLS.I-VIII CAPILNA
SC.CU CLS.I-VIII LUNCA
SC.CU CLS.I-VIII SACADAT
SC.CU CLS.I-VIII OLCEA
SC.CU CLS.I-VIII DRAGANESTI
SC.CU CLS.I-VIII DRAGESTI
SC.CU CLS.I-VIII CHIJIC
SC.CU CLS.I-VIII UILEACU DE BEIUS
SC.CU CLS.I-VIII URVIS
SC.CU CLS.I-VIII CIMPANI DE SUS
SC.CU CLS.I-VIII MAGESTI
SC.CU CLS.I-VIII SINTEU
SC.CU CLS.I-VIII CHERECHIU
SC.CU CLS.I-VIII SPINUS
SC.CU CLS.I-VIII CURATELE
SC.CU CLS.I-VIII GEPIU
SC.CU CLS.I-VIII PAGAIA
SC.CU CLS.I-VIII MADARAS
SC.CU CLS.I-VIII BULZ

BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH

39

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SC.CU CLS.I-VIII RABAGANI


SC.CU CLS.I-VIII FINIS
SC.CU CLS.I-VIII HUSASAU DE TINCA
SC.CU CLS.I-VIII VIISOARA
SC.CU CLS.I-VIII HOLOD
SC.CU CLS.I-VIII PIETROASA
SC.CU CLS.I-VIII TARCAIA
SC.CU CLS.I-VIII SANNICOLAU ROMAN
SC.CU CLS.I-VIII BOGEIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII TALPOS
SC.CU CLS.I-VIII INEU
SCOALA GENERALA MICESTII DE CIMPIE
SCOALA GENERALA BUDESTI
SCOALA GENERALA VERMES
SCOALA GENERALA SINMIHAIU DE CIMPIE
SCOALA GENERALA MATEI
SCOALA GENERALA SILIVASU DE CAMPIE
SCOALA GENERALA MARISELU
SCOALA GENERALA MILAS
SCOALA GENERALA POIENILE ZAGREI
SCOALA GENERALA ROMULI
SCOALA GENERALA RUNCU SALVEI
SCOALA GENERALA NEGRILESTI
SCOALA GENERALA DOBRIC
SCOALA GENERALA NEPOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII FRECATEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SURDILA GRECI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SCORTARU NOU
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORBU NOU
SCOALA CU CLASELE I-VIII RACOVITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TUDOR VLADIMIRESCU
SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TRAIAN
SCOALA CU CLASELE I-VIII PERISORU
SCOALA CU CLASELE I-VIII SILISTEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOPU
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRADISTEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GEMENELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BERTESTII DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANU
SCOALA CU CLASELE I-VIII ULMU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 BARAGANUL
SCOALA CU CLASELE I-VIII SPIRU HARET
SCOALA CU CLASELE I-VIII CAZASU

BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR

40

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1

SCOALA CU CLASELE I-VIII LANURILE


SCOALA CU CLASELE I-VIII VADENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 BARAGANUL
SCOALA CU CLASELE I-VIII TICHILESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CHISCANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII RADAUTI-PRUT
SCOALA CU CLASELE I-VIII RACHITI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 VORONA MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHALASENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NICSENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ADASENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA VORONA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLANDESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 SUHARAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII DIMACHENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 UNGURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 TOCILENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BORZESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 CINDESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DINGENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VLASINESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SIRBI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 ALBA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CRISTESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 ONEAGA
SCOALA CU CLASELE I-VIII UNTENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 ZLATUNOAIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CONCESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PALTINIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII LOZNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VLADENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 SENDRICENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STAUCENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BREHUIESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BARANCA HUDESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAMENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GORBANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CATAMARESTI-DEAL
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 VLADENI-DEAL
SCOALA CU CLASELE I-VIII DURNESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAIL SADOVEANU DUMBRAVITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 HAVIRNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TUDOR VLADIMIRESCU ALBESTI
SC. CU CLASELE I-VIII CHILIILE comuna CHILIILE

BR
BR
BR
BR
BR
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BZ

41

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

SC. CU CLASELE I-VIII MARGARITESTI


SC. CU CLASELE I-VIII BOZIORU, comuna BOZIORU
SC. CU CLASELE I-VIII MURGESTI, comuna MURGESTI
SC. CU CLASELE I-VIII CANESTI comuna CANESTI
SC. CU CLASELE I-VIII BALANESTI, comuna COZIENI
SC. CU CLASELE I-VIII ODAILE, comuna ODAILE
SC. CU CLASELE I-VIII BALTA TOCILA, comuna SCORTOASA
SC. CU CLASELE I-VIII COLTI comuna COLTI
SC. CU CLASELE I-VIII COZIENI comuna COZIENI
SC. CU CLASELE I-VIII RACOVITENI, comuna RACOVITENI
SC. CU CLASELE I-VIII TOPLICENI, comuna TOPLICENI
SC. CU CLASELE I-VIII HOMESTI comuna GREBANU
SC. CU CLASELE I-VIII NR.1 VALCELE, comuna VALCELE
SC. CU CLASELE I-VIII GHERGHEASA com. GHERGHEASA
SC. CU CLASELE I-VIII VINTILA VODA
SC. CU CLASELE I-VIII CATINA, comuna CATINA
SC. CU CLASELE I-VIII PANATAU, comuna PANATAU
SC. CU CLASELE I-VIII FLORICA comuna FLORICA
SC. CU CLASELEI-VIII PITULICEA, comuna GLODEANU SARAT
SC. CU CLASELE I-VIII AMARA, comuna BALTA ALBA
SC. CU CLASELE I-VIII BASCENII DE SUS, comuna CALVINI
SC. CU CLASELE I-VIII MOVILA BANULUI
SC. CU CLASELE I-VIII LIMPEZIS, comuna MOVILA BANULUI
SC. CU CLASELE I-VIII ZORESTI, comuna VERNESTI
SC. CU CLASELE I-VIII SAPOCA, comuna SAPOCA
SC. CU CLASELE I-VIII SCUTELNICI, comuna SCUTELNICI
SC. CU CLASELE I-VIII SAGEATA, comuna SAGEATA
SC. CU CLASELE I-VIII MARUNTISU, oras PATARLAGELE
SC. CU CLASELE I-VIII BRATILESTI, comuna BRAIESTI
SC. CU CLASELE I-VIII BALACEANU, comuna BALACEANU
SC. CU CLASELE I-VIII NR.2 PADINA, comuna PADINA
SC. CU CLASELE I-VIII AMARU, comuna AMARU
SC. CU CLASELE I-VIII BOLDU, comuna BOLDU
SC. CU CLASELE I-VIII LIPIA, comuna MEREI
SC. CU CLASELE I-VIII GLODEANU SILISTEA
SC. CU CLASELE I-VIII "ING.OPRISAN IARCA", comuna UNGURIU
SC. CU CLASELE I-VIII C.A.ROSETTI, comuna C.A.ROSETTI
SC. CU CLASELE I-VIII VIPERESTI, comuna VIPERESTI
SC. CU CLASELE I-VIII NR. 1 RAMNICELU
SC. CU CLASELE I-VIII CALDARASTI ORAS POGOANELE
SC. CU CLASELE I-VIII BOBOC, comuna COCHIRLEANCA
SC. CU CLASELE I-VIII NR. 2 RAMNICELU
SC. CU CLASELE I-VIII NR. 1 PADINA, comuna PADINA
SC. CU CLASELE I-VIII GLODEANU SARAT

BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ
BZ

42

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

480

46

BZ

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

47
48
49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BZ
BZ
BZ
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ

Denumire unitate scolara beneficiara


SC. CU CLASELE I-VIII" CTIN. OPRISAN", comuna POSTA CALNAU
SC. CU CLASELE I-VIII "INV. CLEMENTA BESCHEA"CAPATANESTI, comuna
MARACINENI
SC. CU CLASELE I-VIII CANDESTI comuna VERNESTI
SC. CU CLASELE I-VIII CALVINI, comuna CALVINI
SCOALA GENERALA BECLEAN
Scoala Generala Fundata
Scoala Generala Pestera
Scoala Generala Harseni
Scoala Generala Soars
Scoala Generala Drauseni
Scoala Generala Daisoara
Scoala Generala Sambata de Sus
Scoala Generala Persani
Scoala Generala Bod Sat
Scoala cu clasele I-VIII Vultureni
Scoala cu clasele I-VIII Cutca
SCOALA CU CLASELE I-VIII JICHISU DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFAN MICLE FELEACU
Scoala cu clasele I-VIII Bobalna
Scoala cu clasele I-VIII Sacuieu
Scoala cu clasele I-VIII Taga
Scoala cu clasele I-VIII Hasdate
Scoala cu clasele I-VIII Alunis
Scoala cu clasele I-VIII Ciurila
Scoala cu clasele I-VIII Ploscos
Scoala cu clasele I-VIII Palatca
Scoala cu clasele I-VIII Rasca
Scoala cu clasele I-VIII Belis
SCOALA CU CLASELE I-VIII GEACA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ASCHILEUL MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA-IERII
Scoala cu clasele I-VIII Petrestii de Jos
Scoala cu clasele I-VIII Boian
Scoala cu clasele I-VIII Manastireni
Scoala cu clasele I-VIII Dabaca
Scoala cu clasele I-VIII Tritenii de Sus
Scoala cu clasele I-VIII Fizesu Gherlii
Scoala cu clasele I-VIII Simion Balint Copaceni
SCOALA CU CLASELE I-VIII AUREL MUNTEANU VALEA DRAGANULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SUCEAGU
Scoala cu clasele I-VIII Savadisla
Scoala cu clasele I-VIII Maguri Racatau
Scoala cu clasele I-VIII Mera

43

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Scoala cu clasele I-VIII Suatu


Scoala cu clasele I-VIII Aghires Sat
Scoala cu clasele I-VIII Borsa
Scoala cu clasele I-VIII Rugasesti
Scoala cu clasele I-VIII Rascruci
SCOALA CU CLASELE I-VIII ADY ENDRE SANCRAIU
Scoala cu clasele I-VIII Sic
Scoala cu clasele I-VIII Livada
Scoala cu clasele I-VIII Izvoru Crisului
Scoala cu clasele I-VIII Negreni
Scoala cu clasele I-VIII Unguras
Scoala cu clasele I-VIII Catina
SCOALA CLASELE I-VIII ARTARI
Scoala Clasele I-VIII Gostilele
SCOALA CU CLS. I-VIII NR.2 PERISORU
Scoala Clasele I-VIII Ulmu
SCOALA CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU (O)
SCOALA CLASELE I-VIII C. BRINCOVEANU
SCOALA CLASELE I-VIII GILDAU
SCOALA CLASELE I-VIII DICHISENI
Scoala Clasele I-VIII Sultana
Scoala Clasele I-VIII Progresu
Scoala Clasele I-VIII Drajna
SCOALA CLASELE I-VIII RASA
Scoala Clasele I-VIII Sohatu
SCOALA CLASELE I-VIII BELCIUGATELE
Scoala Clasele I-VIII nr. 2 Ulmeni
SCOALA CLASELE I-VIII DOR MARUNT GARA
Scoala Clasele I-VIII Nicolae Balcescu (Preasna)
Scoala Clasele I-VIII Crivat (Budesti)
SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 VALEA ARGOVEI
SCOALA CLASELE I-VIII DOR MARUNT SAT
Scoala Clasele I-VIII Dorobantu
Scoala Clasele I-VIII nr. 1 Stefan Voda
SCOALA CLASELE I-VIII LEHLIU SAT
Scoala Clasele I-VIII Radu Voda
Scoala Clasele I-VIII Razvani
SCOALA CLASELE I-VIII NR.3 BORCEA
SCOALA CLASELE I-VIII DILGA GARA
SCOALA CLASELE I-VIII STANCEA
Scoala Clasele I-VIII Jegalia
Scoala Clasele I-VIII Nana
Scoala Clasele I-VIII Plataresti
Scoala Clasele I-VIII Soldanu

CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CJ
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL

44

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Scoala Clasele I-VIII nr. 2 Modelu


SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 FUNDENI
Scoala Clasele I-VIII Galbinasi
Scoala Clasele I-VIII Roseti
SCOALA CU CLASELE I-VIII SFANTA ELENA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOGILTIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII PALTINIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII GORUIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII COPACELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII LAPUSNICEL
SCOALA CU CLASELE I-VIII ZORILE
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALIUG
SCOALA CU CLASELE I-VIII CAMPIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII RAFNIC
SCOALA CU CLASELE I-VIII ZORLENTU MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BELOBRESCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DELINESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CLOCOTICI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GIRNIC
SCOALA CU CLASELE I-VIII MEHADICA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SALBAGELUL NOU
SCOALA CU CLASELE I-VIII MACIOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALISOARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "SFANTUL IACOB" BREBU
SCOALA CU CLASELE I-VIII BERLISTE
SCOALA CU CLASELE I-VIII ZERVESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FIZES
SCOALA CU CLASELE I-VIII GLOBU CRAIOVEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORNEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CUPTOARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BINIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII MARGA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "SF. SAVA" DIN SOCOL
SCOALA CU CLASELE I-VIII EZERIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII SASCA MONTANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SOPOTU NOU
SCOALA CU CLASELE I-VIII LUPAC
SCOALA CU CLASELE I-VIII NAIDAS
SCOALA CU CLASELE I-VIII ZLATITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII LUNCAVITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TURNU RUIENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SACU
SCOALA CU CLASELE I-VIII CARBUNARI

CL
CL
CL
CL
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

45

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SCOALA CU CLASELE I-VIII DALBOSET


SCOALA CU CLASELE I-VIII PATAS
SCOALA CU CLASELE I-VIII VARADIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ZAGUJENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PETROSNITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORNEREVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TICVANIU MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII GREONI
SCOALA CU CLASELE I-VIII LAPUSNICU MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUCOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SOPOTU VECHI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRUNI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FOROTIC
SCOALA CU CLASELE I-VIII POJEJENA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORNUTEL
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERTENIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORONINI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "IOAN CIUCUREL" SOSDEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BANIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII RUSCA TEREGOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VERMES
SCOALA CU CLASELE I-VIII VRANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "KOCEA ANGELOVICI" LIUBCOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VIRCIOROVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TIRNOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BORLOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII OBREJA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOGNECEA
scoala cu clasele I-VIII Dumbraveni
scoala cu clasele I-VIII Gradina
scoala cu clasele I-VIII Movila Verde
scoala cu clasele I-VIII Seimeni
scoala cu clasele I-VIII Horia
scoala cu clasele I-VIII 'Emil Garleanu' Baraganu
scoala cu clasele I-VIII Plopeni
scoala cu clasele I-VIII Oituz
scoala cu clasele I-VIII Aliman
scoala cu clasele I-VIII Movilita
scoala cu clasele I-VIII Viile
scoala cu clasele I-VIII Cotu-Vaii
scoala cu clasele I-VIII Fintinele
scoala cu clasele I-VIII I.A.S. Nazarcea
scoala cu clasele I-VIII General Scarisoreanu
scoala cu clasele I-VIII Saligny

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT

46

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698

17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

scoala cu clasele I-VIII Viisoara


scoala cu clasele I-VIII Piatra
scoala cu clasele I-VIII Comana
scoala cu clasele I-VIII Faurei
scoala cu clasele I-VIII Dorobantu
scoala cu clasele I-VIII Nisipari
SCOALA CU CL.I-VIII."DR.GELEI JOZSEF" ARCUS
SCOALA CU CL.I-VIII."DARKO JENO" DALNIC
SCOALA CU CL.I-VIII."TOKES JOZSEF" MALNAS SAT
SCOALA CU CLASELE I-VIII."BEM JOZSEF" LEMNIA
SCOALA CU CL.I-VIII."KELEMEN DIDAK" MERENI
SCOALA CU CL.I-VIII. ESTELNIC
SCOALA CU CLASELE I-VIII."KRIZA JANOS" AITA MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII."BARTHA KAROLY" BOROSNEU MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII."APOR ISTVAN" SANZIENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII. HAGHIG
SCOALA CU CLASELE I-VIII."BOLONI FARKAS SANDOR" BELIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII."KUN KOCSARD" OJDULA
SCOALA CU CLASELE I-VIII."ROMULUS CIOFLEC" ARACI
SCOALA CLASELE I-VIII BADULESTI CRINGURILE
SCOALA CLASELE I-VIII GURA FOII
SCOALA CLASELE I-VIII RIU ALB DE JOS
SCOALA CLASELE I-VIII 'ION HARALAMBIE' GORGOTA,VALEA LUNGA
SCOALA CLASELE I-VIII GHERGHESTI, PETRESTI
SCOALA CLASELE I-VIII MIRCEA VODA SALCIOARA
SCOALA CLASELE I-VIII CATUNU CORNESTI
SCOALA CLASELE I-VIII ULMI
SCOALA CLASELE I-VIII TATARANI
SCOALA CLASELE I-VIII GEMENEA BRATULESTI, VOINESTI
SCOALA CLASELE I-VIII JUGURENI ULIESTI
SCOALA CLASELE I-VIII POROINICA- MATASARU
SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 GHIRDOVENI
SCOALA CLASELE I-VIII BADENI RUNCU NR.2
SCOALA CLASELE I-VIII VISINESTI
SCOALA CLASELE I-VIII HABENI BUCSANI
SCOALA CLASELE I-VIII VULCANA DE SUS
SCOALA CLASELE I-VIII BUTOIU DE JOS, COMUNA HULUBESTI
SCOALA CLASELE I-VIII SPERIETENI, GURA SUTII
SCOALA CLASELE I-VIII URZICEANCA CIOCANESTI
SCOALA CLASELE I-VIII SCHEIU DE SUS LUDESTI
SCOALA CLASELE I-VIII BARBULETU
SCOALA CLASELE I-VIII ADINCA, GURA OCNITEI
SCOALA CLASELE I-VIII GORGOTA RAZVAD
SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 PICIOR DE MUNTE PAUNEI

CT
CT
CT
CT
CT
CT
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

47

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
1
2
3
4
5
6
7
8

SCOALA CLASELE I-VIII PUCHENI


SCOALA CLASELE I-VIII 'TEIUL DOAMNEI' TEIS SOTINGA
SCOALA CLASELE I-VIII BUNGETU VACARESTI
SCOALA CLASELE I-VIII BILDANA TARTASESTI
SCOALA CLASELE I-VIII VIZURESTI CIOCANESTI
SCOALA CLASELE I-VIII DIRZA CREVEDIA
SCOALA CLASELE I-VIII CAPRIORU TATARANI
SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 'GRIGORE RADULESCU' BEZDEAD
SCOALA CLASELE I-VIII RINCACIOV, DRAGOMIRESTI
SCOALA CLASELE I-VIII BUTIMANU
SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 LUNGULETU
SCOALA CLASELE I-VIII 'IULIAN RUSU' MARCESTI-DOBRA
SCOALA CLASELE I-VIII RACIU
SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 GROZAVESTI - CORBII MARI
SCOALA CLASELE I-VIII CRICOV, VALEA LUNGA
SCOALA CLASELE I-VIII BALTENI CONTESTI
SCOALA CLASELE I-VIII FIERBINTI SELARU
SCOALA CLASELE I-VIII CROVU ODOBESTI
SCOALA CLASELE I-VIII BREZOAIA BREZOAELE
SCOALA CLASELE I-VIII CIOCANARI NR.2 NICULESTI
SCOALA CLASELE I-VIII GLOD, MOROIENI
SCOALA CLASELE I-VIII FINTA
SCOALA CLASELE I-VIII GHEBOAIA FINTA
SCOALA CLASELE I-VIII CAZACI NUCET
SCOALA CLASELE I-VIII RASCAIETI
SCOALA CLASELE I-VIII SLOBOZIA MOARA
SCOALA CLASELE I-VIII PIETRARI
SCOALA CLASELE I-VIII CREVEDIA
SCOALA CLASELE I-VIII CORNESTI
SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 NICULESTI
SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI
SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 LUNGULETU
SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 SOTINGA
SCOALA CLASELE I-VIII DRAGAESTI PAMINTENI MANESTI
SCOALA CLASELE I-VIII ROMANESTI POTLOGI
SCOALA CLASELE I-VIII FANTINELE COJASCA
SCOALA CU CLASELE I - VIII GOGOSU
SCOALA CU CLASELE I - VIII SEACA DE PADURE
SCOALA CU CLASELE I - VIII AFUMATI
SCOALA CU CLASELE I - VIII TANDARA
SCOALA CU CLASELE I - VIII BOTOSESTI-PAIA
SCOALA CU CLASELE I - VIII VELA
SCOALA CU CLASELE I - VIII ROBANESTII DE JOS
SCOALA CU CLASELE I - VIII SALCUTA

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ

48

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

SCOALA CU CLASELE I - VIII SEACA DE CAMP


SCOALA CU CLASELE I - VIII MISCHII
SCOALA CU CLASELE I - VIII HENRI COANDA PERISOR
SCOALA CU CLASELE I - VIII MURGASI
SCOALA CU CLASELE I - VIII BRABOVA
SCOALA CU CLASELE I - VIII SECU
SCOALA CU CLASELE I - VIII MACESU DE JOS
SCOALA CU CLASELE I - VIII BELOT
SCOALA CU CLASELE I - VIII TERPEZITA
SCOALA CU CLASELE I - VIII GHERCESTI
SCOALA CU CLASELE I - VIII VARVORU DE JOS
SCOALA CU CLASELE I - VIII VERBITA
SCOALA CU CLASELE I - VIII CARPEN
SCOALA CU CLASELE I - VIII COTOFENII DIN DOS
SCOALA CU CLASELE I - VIII RADOVAN
SCOALA CU CLASELE I - VIII TALPAS
SCOALA CU CLASELE I - VIII DRAGOTESTI
SCOALA CU CLASELE I - VIII DRANIC
SCOALA CU CLASELE I - VIII TESLUI
SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 2 PIELESTI (PARSANI)
SCOALA CU CLASELE I - VIII MACESU DE SUS
SCOALA CU CLASELE I - VIII CERNATESTI
SCOALA CU CLASELE I - VIII GALICIUICA
SCOALA CU CLASELE I - VIII CIOROIASI
SCOALA CU CLASELE I - VIII SCAESTI
SCOALA CU CLASELE I - VIII PLESOI
SCOALA CU CLASELE I - VIII FARCAS
SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 1 PIELESTI
SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 2 CALARASI
SCOALA CU CLASELE I - VIII INTORSURA
SCOALA CU CLASELE I - VIII NEGOIESTI
SCOALA CU CLASELE I - VIII GHINDENI
SCOALA CU CLASELE I - VIII GANGIOVA
SCOALA CU CLASELE I - VIII SALCUTA - CALOPAR
SCOALA CU CLASELE I - VIII OSTROVENI
SCOALA CU CLASELE I - VIII SARATA
SCOALA CU CLASELE I - VIII BRALOSTITA
SCOALA CU CLASELE I - VIII LESILE
SCOALA CU CLASELE I - VIII LISTEAVA
SCOALA CU CLASELE I - VIII DAMIAN - SADOVA
SCOALA CU CLASELE I - VIII CALOPAR
SCOALA CU CLASELE I - VIII OCOLNA
SCOALA CU CLASELE I - VIII ROJISTE
SCOALA CU CLASELE I - VIII HOREZU POENARI

DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ
DJ

49

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830

53
54
55
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SCOALA CU CLASELE I - VIII CATANE


SCOALA CU CLASELE I - VIII PREDESTI
SCOALA CU CLASELE I - VIII CARAULA
SCOALA CU CLASELE I - VIII SADOVA
SCOALA GENERALA ARCANI
SCOALA GENERALA DANCIULESTI
SCOALA GENERALA STANESTI
SCOALA GENERALA SCRADA, BERLESTI
SCOALA GENERALA JUPINESTI
SCOALA GENERALA CIUPERCENI
SCOALA GENERALA NR.1 CAPU-DEALULUI, BRANESTI
SCOALA GENERALA NR.1 GLOGOVA
SCOALA GENERALA CARPINIS, CRASNA
SCOALA GENERALA SACELU
SCOALA GENERALA NR.1 ANDREESTI, VLADIMIR
SCOALA GENERALA NR.1 TELESTI
SCOALA GENERALA URDARI
SCOALA GENERALA " V.Popescu"FARCASESTI
SCOALA GENERALA BOLBOSI
SCOALA GIMNAZIALA PURICANI
SCOALA GIMNAZIALA ROGOJENI
SCOALA GIMNAZIALA COASTA LUPEI
SCOALA GIMNAZIALA MINDRESTI
SCOALA GIMNAZIALA BALABANESTI "GHEORGHE SI MARIA TASCA"
SCOALA GIMNAZIALA PRIPONESTI
SCOALA GIMNAZIALA PLESA
SCOALA GIMNAZIALA BALINTESTI
SCOALA GIMNAZIALA CARAPCESTI
SCOALA GIMNAZIALA CIRLOMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIORASTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GANESTI
SCOALA GIMNAZIALA FUNDENI
SCOALA GIMNAZIALA SLIVNA
SCOALA GIMNAZIALA TAMAOANI
SCOALA GIMNAZIALA VIRLEZI
SCOALA GIMNAZIALA CRAIESTI
SCOALA GIMNAZIALA TIGANESTI
SCOALA GIMNAZIALA OANCEA
SCOALA GIMNAZIALA VLADESTI
SCOALA GIMNAZIALA HANTESTI "SMARANDA BRAIESCU"
SCOALA GIMNAZIALA LUNGESTI "DUMITRU I.GHIMUS"
SCOALA GIMNAZIALA CAUESTI
SCOALA GIMNAZIALA BERHECI
SCOALA GIMNAZIALA SUCEVENI

DJ
DJ
DJ
DJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

50

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
1
2
3
4

SCOALA GIMNAZIALA BLINZI


SCOALA GIMNAZIALA SMULTI
SCOALA GIMNAZIALA FURCENII VECHI
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 MASTACANI
SCOALA GIMNAZIALA IZVOARELE
SCOALA GIMNAZIALA STOICANI
SCOALA GIMNAZIALA VIILE
SCOALA GIMNAZIALA ODAIA MANOLACHE "MARIA GRECU"
SCOALA GIMNAZIALA SUHURLUI
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 COROD
SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI
SCOALA GIMNAZIALA BALASESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MOVILENI
SCOALA GIMNAZIALA VINATORI "SF.NICOLAE"
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHIRAFTEI
SCOALA GIMNAZIALA CONDREA
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MASTACANI "GHEORGHE POALELUNGI"
SCOALA GIMNAZIALA FINTINELE
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 INDEPENDENTA
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 CHIRAFTEI
SCOALA GIMNAZIALA JORASTI
SCOALA GIMNAZIALA POIANA
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUCESTI "EREMIA GRIGORESCU"
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MOVILENI
SCOALA GIMNAZIALA FRUMUSITA "PETRU RARES"
SCOALA GIMNAZIALA FURCENII NOI
SCOALA GIMNAZIALA M.KOGALNICEANU
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 LIESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 PISCU "STEFAN CEL MARE"
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PECHEA
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 FIRTANESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 CUDALBI
SCOALA GIMNAZIALA FUNDEANU
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BARCEA
SCOALA GIMNAZIALA NR.2 BUCESTI "NEGOITA DANAILA"
SCOALA GIMNAZIALA NR.4 LIESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 INDEPENDENTA
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 MATCA
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PISCU "DIMITRIE LUCHIAN"
SCOALA GIMNAZIALA MALU ALB
SCOALA CU CLASELE I-VIII MOGOSESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VLASIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII LETCA NOUA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "CONSTANTIN STANCESCU" RASUCENI

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GR
GR
GR
GR

51

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1
2
3
4
5

SCOALA CU CLASELE I-VIII VADU LAT


SCOALA CU CLASELE I-VIII GAUJANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIMPURELU
SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVOARELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII DAITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ISVOARELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII "CALIN TANESCU" VINATORII MICI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII OINACU
SCOALA CU CLASELE I-VIII CHIRIACU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NAIPU
SCOALA CU CLASELE I-VIII VINATORII MARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "CONSTANTIN SPANISTEANU" BULBUCATA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TINTAVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PUTINEIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII UZUNU
SCOALA CU CLASELE I-VIII "DUMITRU PATRASCU"CREVEDIA MICA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GOSTINARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HULUBESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII COLIBASI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VODA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRADISTEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ANGHEL MARES" GOSTINU
SCOALA CU CLASELE I-VIII MALU
SCOALA CU CLASELE I-VIII VLAD TEPES
SCOALA CU CLASELE I-VIII PADURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII POENARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PODU DOAMNEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MILCOVAT
SCOALA CU CLASELE I-VIII REMUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII DARASTI - VLASCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII HERASTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CLEJANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA DRAGULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GAISENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "MARIN M. TITULESCU" BANEASA
SCOALA GENERALA CLS I - VIII OHABA
SCOALA GENERALA CLS I - VIII TOMESTI
SCOALA GENERALA CLS I - VIII SALASU DE SUS
SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'PREOT IOSIF COMSA' RIBITA
SCOALA GENERALA CLS I - VIII 'ION BUTEANU' BUCES

GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
GR
HD
HD
HD
HD
HD

52

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

919
920
921
922
923
924
925
926
927
928

6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HR

929
930
931
932
933
934
935
936

2
3
4
5
6
7
8
9

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

937
938
939
940
941

10
11
12
13
14

HR
HR
HR
HR
HR

942
943

15
16

HR
HR

944
945
946
947

17
18
19
20

HR
HR
HR
HR

948
949
950
951
952

21
22
23
24
1

HR
HR
HR
HR
IF

953

IF

954
955
956

3
4
5

IF
IF
IF

Denumire unitate scolara beneficiara


SCOALA GENERALA CLS I - VIII VISCA
SCOALA GENERALA CLS I - VIII BANITA
SCOALA GENERALA 'NICOLAE TIC' CLS I - VIII BRANISCA
SCOALA GENERALA CLS I - VIII GURASADA
SCOALA GENERALA CLS I - VIII BLAJENI
SCOALA GENERALA CLS I - VIII BACIA
SCOALA GENERALA CLS I - VIII BAIESTI
SCOALA GENERALA CLS I - VIII RAPOLTU MARE
SCOALA GENERALA CLS I - VIII ISCRONI
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1 BRADESTI
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1 "MARTON FERENC" PAULENI
CIUC
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII "KELEMEN IMRE" OCLAND
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII ULIES
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII "JANOS ZSIGMOND" DIRJIU
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1 "ROMAN VIKTOR" MARTINIS
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 3 "JOKAI MOR" SUBCETATE
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 3 "NAGY ISTVAN" MISENTEA
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1 "ARANY JANOS" MIHAILENI
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1 "DOMOKOS PAL PETER" LUNCA
DE SUS
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 2 NICOLESTI
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 3 VALEA RECE
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 2 "SUKOSD FERENC" OCNA DE JOS
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 3 "CSEREI MIHALY" RACU
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 2 "TARISZNYAS MARTON" VALEA
STRIMBA
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII "DAVID FERENC" MERESTI
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1 "BALAZS JENO" REMETEA
CIUTAC
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1 "TEODOR CHINDEA" VOSLABENI
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 3 "SZEKELY MOZES" OCNA DE SUS
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII SACEL
SCOALA
GENERALA
CLASELE
I-VIII
NR
1 "GAL SANDOR"
CIUCSINGEORGIU
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 2 "ARANY JANOS" SINTIMBRU
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII "NYIRO JOZSEF" FRUMOSASA
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1 "SFANTUL ANDREI" SARMAS
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 SILISTEA SNAGOVULUI GRUIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "CONSTANTIN BAICOIANU" TANCABESTI
SNAGOV
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA"
CACIULATI MOARA VLASIEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 PITEASCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 BURIAS PERIS

53

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

957
958
959
960
961
962
963
964

6
7
8
9
10
11
12
13

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

IF
IF
IF
IF
IF
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IS

Denumire unitate scolara beneficiara


SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 SINDRILITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 BOBESTI GLINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 MOARA VLASIEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 BALACEANCA CERNICA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 FUNDENI DOBROESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 LIPIA GRUIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 JILAVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 SINTESTI VIDRA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 DRAGOMIRESTI DEAL - DRAGOMIRESTI
VALE
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 CRETESTI VIDRA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 BRATULESTI PERIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 DARVARI CIOROGARLA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 TANGANU CERNICA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGOESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MALTEZI
SCOALA CU CLASELE I-VIII COSIMBESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRAZII
SCOALA CU CLASELE I-VIII MOLDOVENI
SCOALA CU CLASELE I-X CIULNITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MALU-BUTOIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII GURA IALOMITEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII LUCIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII ADINCATA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA MACRISULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MAIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GIURGENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALBESTI'CONSTANTIN STEFAN'
SCOALA CU CLASELE I-VIII REVIGA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MALU ROSU
SCOALA CU CLASELE I-X ROVINE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BROSTENI'EVANGHELIE ZAPPA'
SCOALA CU CLASELE I-VIII BALACIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA CIORII
SCOALA CU CLASELE I-VIII CEGANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ROSIORI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SALCIOARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CONDEESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SINESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHEORGHE LAZAR
SCOALA CU CLASELE I-X BARCANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRINDU
SCOALA CU CLASELE I-VIII BARBULESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BODESTI

54

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

SCOALA CU CLASELE I-VIII URICANI


SCOALA CU CLASELE I-VIII DUMITRESTII GALATI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BOHOTIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII PICIORU LUPULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII JIGORENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HORODISTEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII RUNCU
SCOALA CU CLASELE I-VIII GURA BOHOTIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII SATU NOU
SCOALA CU CLASELE I-VIII SIRCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII RUSENII VECHI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 GLAVANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRATESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TABARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA MARULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MUNTENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DUMBRAVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MINJESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SUHULET
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII HINDRESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII IAZU NOU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 HIRTOAPE
SCOALA CU CLASELE I-VIII COZIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII HARPASESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HUMOSU
SCOALA CU CLASELE I-VIII SERBESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA OILOR
SCOALA "DIMITRIE ANGHEL" CORNESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRADICESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOGDANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOROSESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII UDA
SCOALA CU CLASELE I-VIII OBOROCENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PODOLENII DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII SOCI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CRIVESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 COSTESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CARNICENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SAVENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 COMARNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII HARMANESTII VECHI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HALCENI

IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

55

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
1

SCOALA CU CLASELE I-VIII SLOBOZIA


SCOALA CU CLASELE I-VIII HADIMBU
SCOALA CU CLASELE I-VIII BIRLESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOROBANT
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETROSU
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUDA
SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVOARELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 FOCURI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MANASTIREA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MAXUT
SCOALA CU CLASELE I-VIII COROPCENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CONTESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII RUSI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CHISCARENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BALS
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HECI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TOTOESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA LUPULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUZNEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MUNCELU DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAIL KOGALNICEANU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 STICLARIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DUMBRAVITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SLOBOZIA DEAL
SCOALA CU CLASELE I-VIII STORNESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOROSOAIA
SCOALA "CEZAR PETRESCU" HODORA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GIRBESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SATU NOU
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIOHORANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CRUCEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUSESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ZMEU
SCOALA CU CLASELE I-VIII LITENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII COGEASCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIRJOAIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TOPILE
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BIVOLARI
SCOALA "STEFAN CEL MARE" DANCU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 FOCURI
SCOALA CU CLASELE I-VIII POPRICANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII EIBENTHAL

IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
MH

56

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SCOALA CU CLASELE I-VIII POROINA MARE


SCOALA CU CLASELE I-VIII CIRESU
SCOALA CU CLASELE I-VIII ILOVAT
SCOALA CU CLASELE I-VIII ILOVITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VLADAIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SOVARNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII STINGACEAUA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BICLES
SCOALA CU CLASELE I-VIII PRISTOL
SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVEZILE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BREZNITA-MOTRU
SCOALA CU CLASELE I-VIII BREZNITA-OCOL
SCOALA CU CLASELE I-VIII PRUNISOR
SCOALA CU CLASELE I-VIII VOLOIAC
SCOALA CU CLASELE I-VIII SVINITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GROZESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUTOIESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HINOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII JIANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DEVESEL
SCOALA CU CLASELE I-VIII MALOVAT
SCOALA CU CLASELE I-VIII FLORESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HUSNICIOARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VINJULET
SCOALA CU CLASELE I-VIII VINATORI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PUNGHINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SALCIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRUIA
Scoala cu Clasele I-VIII Bocicoiu Mare
Scoala cu Clasele I-VIII Poienile Izei
Scoala cu Clasele I-VIII Oarta de Sus
Scoala cu Clasele I-VIII Grosi
Scoala cu Clasele I-VIII Mihai Viteazu Valea Chioarului
Scoala cu Clasele I-VIII "Ion Popescu de Coas" Coas
Scoala cu Clasele I-VIII Basesti
Scoala cu Clasele I-VIII Oncesti
Scoala cu Clasele I-VIII Sat Sugatag
Scoala cu Clasele I-VIII Tamaia
Scoala cu Clasele I-VIII Dumbravita
Scoala cu Clasele I-VIII nr. 2 Ruscova
Scoala cu Clasele I-VIII Ilba
Scoala cu Clasele I-VIII Surdesti
Scoala cu Clasele I-VIII Salsig
Scoala cu Clasele I-VIII Remetea Chioarului

MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM

57

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Scoala cu Clasele I-VIII Finteusu Mic


Scoala cu Clasele I-VIII Cernesti
Scoala cu Clasele I-VIII nr. 2 Poienile de sub Munte
Scoala cu Clasele I-VIII nr. 2 Repedea
Scoala cu Clasele I-VIII Sieu
Scoala cu Clasele I-VIII Budesti
Scoala cu Clasele I-VIII Vadu Izei
Scoala cu Clasele I-VIII Coltau
Scoala cu Clasele I-VIII nr. 4 Poienile de sub Munte
Scoala cu Clasele I-VIII Lapus
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII MARCULENI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII VETCA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII COZMA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII BALA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII CRAIESTI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII PAPIU ILARIAN
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII BICHIS
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII SAMBRIAS
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII ZAGAR
SCOALA GENERALA "TOLDALAGYI MIHALY" CORUNCA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII BOGATA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII CUCERDEA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII STINCENI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII ATINTIS
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII IDECIU DE JOS
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII NEAUA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII CHIHERU DE JOS
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII RASTOLITA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII MADARAS
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII COROISINMARTIN
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII PASARENI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII VOIVODENI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII VARGATA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII SARATENI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII LIVEZENI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII CUCI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII VATAVA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII "DANILA STUPAR" RUSII-MUNTI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII VIISOARA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII TOACA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII GALESTI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII POGACEAUA
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII SELEUS DANES
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII GHEORGHE DOJA

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS

58

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SCOALA GENERALA "VESELENY MIKLOS" GHINDARI


SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII APOLD
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII NADES
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII BAGACIU
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII NR 01 CRACIUNESTI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII VANATORI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII ADAMUS
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII ACATARI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII DEAJ
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII BALAUSERI
SCOALA GENERALA CLASELE I - VIII "C. REGMAN" DANES
SCOALA CU CLASELE I-VIII CACIULESTI GIROV
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 POIENARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SECUIENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FAUREI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BAHNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ICUSESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STANITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CUEJDIU GARCINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 RAZBOIENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGAZIA CRACAOANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TETCANI GHERAESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TIMISESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MADEI BORCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ONICENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MASTACAN BORLESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 RAUCESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GARCINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DULCESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOLJESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORDUN
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRUSTURI
SCOALA CU CLASELE I- VIII IZVOARE BAHNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BARGAUANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GADINTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFAN CEL MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 BICAZ CHEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DUMBRAVA ROSIE
SCOALA CU CLASELE I-VIII "I.I.MIRONESCU" TAZLAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRUMAZESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STANCA PIPIRIG
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA URSULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BALUSESTI ICUSESTI

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

59

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

1220
1221
1222
1223
1224
1225

34
35
36
37
38
39

NT
NT
NT
NT
NT
NT

1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262

40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT

Denumire unitate scolara beneficiara


SCOALA CU CLASELE I-VIII ION CREANGA
SCOALA CU CLASELE I-VIII REDIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NISIPORESTI BOTESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" PIPIRIG
SCOALA CU CLASELE I-VIII PILDESTI CORDUN
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 OGLINZI RAUCESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHEORGHE PATRASCU" BURUIENESTI
DOLJESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BALDOVINESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CUNGREA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TATULESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MILCOV-DEAL
SCOALA CU CLASELE I-VIII TOPANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SCHITU
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRETU
SCOALA CU CLASELE I-VIII TESLUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRUN
SCOALA CU CLASELE I-VIII VULPENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STREJESTII DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALUNISU
SCOALA CU CLASELE I-VIII OBOGA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MARGARITESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GAVANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CALUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ICOANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBROTEASA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BARASTII DE VEDE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BIRZA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SOPIRLITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII POGANU
SCOALA CU CLASELE I-VIII VIESPESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CEZIENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRADINARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GOSTAVATU
SCOALA CU CLASELE I-VIII FAGETELU
SCOALA CU CLASELE I-VIII OBIRSIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GIRCOV
SCOALA CU CLASELE I-VIII SIMBURESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SLATIOARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PERIETI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIRSCOVENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORNATELU
SCOALA CU CLASELE I-VIII OPTASI

60

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

1300
1301
1302
1303
1304
1305

14
15
16
17
18
19

PH
PH
PH
PH
PH
PH

Denumire unitate scolara beneficiara


SCOALA CU CLASELE I-VIII DEVESELU
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION I.GRAURE" BALTENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII IPOTESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FARCASELE DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII RADOMIRESTI
SCOALA CU CLASELA I-VIII BUCINISU
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORBU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 RUSANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FARCASELE DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII VITANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VILCELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII VLADILA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIRLOGANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STOICANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII OSICA DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVOARELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII MARUNTEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI VITEAZUL" BABICIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII TUFENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALIMANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII REDEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ROTUNDA
SCOALA CU CLASELE I-VIII FALCOIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII JUGURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TALEA
SCOALA CU CLASELE V-VIII COTOFENESTI VARBILAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII PODGORIA TATARU
SCOALA CU CLASELE I-VIII COSMINELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII NUCSOARA DE JOS POSESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BABA ANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PROVITA DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII VARNITA SIRNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII HABUD SIRNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SALCIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOLDESTI-GRADISTEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII LAPOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII "INV. ATANASIE JAN STOICESCU" ARICESTII
ZELETIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII TINOSU
SCOALA CU CLASELE I-VIII CALINESTI FLORESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CHIOJDEANCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DUMBRAVESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SECARIA

61

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH

Denumire unitate scolara beneficiara


SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOVANI VALEA CALUGAREASCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VADU SAPAT
SCOALA CU CLASELE I-VIII CALUGARENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA DULCE PODENII NOI
SCOALA CU CLASELE I-VIII LOLOIASCA TOMSANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DARVARI VALEA CALUGAREASCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI ARICESTII RAHTIVANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETRICEAUA BREBU
SCOALA CU CLASELE I-VIII PACURETI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ROTARI CEPTURA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOPU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NEGOIESTI BRAZI
SCOALA CU CLASELE I-VIII OLTENI TEISANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SALCIILE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BATESTI BRAZI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANESTI BARCANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII RACHIERI VALEA CALUGAREASCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MISLEA SCORTENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRAZI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CARBUNESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "EROU INV.I.DRAGANESCU" TRAISTENI
TESILA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PROVITA DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUDA RAFOV
SCOALA CU CLASELE I-VIII MIRESU MARE SANGERU
SCOALA CU CLASELE I-VIII PODENII VECHI BALTESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SURANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIENARII APOSTOLI GORGOTA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIUPELNITA DUMBRAVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CHITORANI BUCOV
SCOALA CU CLASELE I-VIII CORLATESTI BERCENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII INOTESTI COLCEAG
SCOALA CU CLASELE I-VIII ZAMFIRA LIPANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PODENII NOI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VARBILA IORDACHEANU
SCOALA CU CLASELE I-VIII OLOGENI POIENARII BURCHII
SCOALA CU CLASELE I-VIII BORDENI SCORTENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETROSANI PUCHENII MARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRATASANCA FILIPESTII DE TARG
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ANTONIE VODA" POPESTI BRAZI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIORANII DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII HOMORICIU IZVOARELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BATRANI STARCHIOJD

62

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

1349
1350
1351
1352
1353
1354

63
64
65
66
67
68

PH
PH
PH
PH
PH
PH

1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391

69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2

PH
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SJ
SJ

Denumire unitate scolara beneficiara


SCOALA CU CLASELE I-VIII SLON CERASU
SCOALA CU CLASELE I-VIII PUCHENII MOSNENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NEDELEA ARICESTII RAHTIVANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOIESTIORI BLEJOI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI VODA" PLEASA BUCOV
SCOALA CU CLASELE I-VIII MARGINENII DE JOS FILIPESTII DE TARG
SCOALA CU CLASELE I-VIII 'GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO' DITESTI
FILIPESTII DE PADURE
SCOALA CU CLASELE I-VIII RIU SADULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII LUDOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRUIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAILENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALMA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALAMOR
SCOALA CU CLASELE I-VIII MARPOD
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIRTA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "BADEA CIRTAN" CIRTISOARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MERGHINDEAL
SCOALA CU CLASELE I-VIII ARPASU DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALTANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII APOLDU DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII ROSIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TILISCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BIRGHIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MICASASA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "AUREL POPA" ARPASU DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII CHIRPAR
SCOALA CU CLASELE I-VIII POPLACA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRADENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII IGHISU NOU
SCOALA CU CLASELE I-VIII BLAJEL
SCOALA CU CLASELE I-VIII "MARTIAN NEGREA" VALEA VIILOR
SCOALA CU CLASELE I-VIII SADU
SCOALA CU CLASELE I-VIII AXENTE SEVER
SCOALA CU CLASELE I-VIII BRATEIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII TIRNAVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA SIBIULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SEICA MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII VURPAR
SCOALA CU CLASELE I-VIII JINA
SCOALA GIMNAZIALA COSEIU
SCOALA GIMNAZIALA DOBRIN

63

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
6

SCOALA GIMNAZIALA ALUNIS


SCOALA GIMNAZIALA HERECLEAN
SCOALA GIMNAZIALA ZALHA
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE BREBAN" CRISENI
SCOALA GIMNAZIALA CRISTOLT
SCOALA GIMNAZIALA ARCHID
SCOALA GIMNAZIALA LOZNA
SCOALA GIMNAZIALA MESESENII DE SUS
SCOALA GIMNAZIALA FILDU DE MIJLOC
SCOALA GIMNAZIALA JEBUC
SCOALA GIMNAZIALA RACIS
SCOALA GIMNAZIALA CUZAPLAC
SCOALA GIMNAZIALA BANISOR
SCOALA GIMNAZIALA CREACA
SCOALA GIMNAZIALA SIMISNA
SCOALA GIMNAZIALA TIHAU
SCOALA GIMNAZIALA CARASTELEC
SCOALA GIMNAZIALA LETCA
SCOALA GIMNAZIALA RUS
SCOALA GIMNAZIALA ZAUAN
SCOALA GIMNAZIALA "PETRE DULFU" SALATIG
SCOALA GIMNAZIALA GIRBOU
SCOALA GIMNAZIALA "PETRE HOSSU" CHEUD
SCOALA GIMNAZIALA MIRSID
SCOALA GIMNAZIALA "ADY ENDRE" LOMPIRT
SCOALA GIMNAZIALA PANIC
SCOALA GIMNAZIALA DRAGU
SCOALA GIMNAZIALA MAERISTE
SCOALA GIMNAZIALA GIURTELECU SIMLEULUI
SCOALA GIMNAZIALA HOROATU CRASNEI
SCOALA GIMNAZIALA PECEIU
SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" BOCSA
SCOALA GIMNAZIALA SINMIHAIU ALMASULUI
SCOALA GIMNAZIALA "GH.MUNTEANU" POIANA BLENCHII
SCOALA GIMNAZIALA VALCAU DE SUS
SCOALA GIMNAZIALA STIRCIU
SCOALA GIMNAZIALA DEJA
SCOALA GIMNAZIALA BORLA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PAULESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CEHAL
SCOALA CU CLASELE I-VIII CAMIN
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA VINULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SACASENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CAUAS

SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SJ
SM
SM
SM
SM
SM
SM

64

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SCOALA CU CLASELE I-VIII MOFTINU MIC


SCOALA CU CLASELE I-VIII TEREBESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CULCIU MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII SOCOND
SCOALA CU CLASELE I-VIII URZICENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII IOJIB
SCOALA CU CLASELE I-VIII RATESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII AGRIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGUSENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CRAIDOROLT
SCOALA CU CLASELE I-VIII TIREAM
SCOALA CU CLASELE I-VIII VETIS
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERTA MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII STANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "VASILE LUCACIU" APA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BARSAU DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII CAMARZANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHEORGHE BULGAR" SANISLAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOTIZ
SCOALA CU CLASELE I-VIII PISCOLT
SCOALA CU CLASELE I-VIII CALINESTI OAS
SCOALA CU CLASELE I-VIII VAMA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERTA MICA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "AUREL HAIDUC" TRIP
SCOALA CU CLASELE I-VIII BAINET
SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVOARELE SUCEVEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII COSNA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BAISESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 "ION TEODORESCU" COTIRGASI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 MOLDOVA-SULITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA MARULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 SADOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BALCAUTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 CAPU CIMPULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 HORODNIC DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUDENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOGATA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NEAGRA SARULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 BAIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VOIEVODEASA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 BOGDANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 GAINESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIRAIE

SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SM
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV

65

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SCOALA CU CLASELE I-VIII CAPU CODRULUI


SCOALA CU CLASELE I-VIII PROBOTA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 GRAMESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIRTESTII DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 "ION SUHANE" FRUMOSU
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIPRIAN PORUMBESCU
SCOALA CU CLASELE I-VIII FALCAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BERCHISESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MANEUTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GULIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 MARGINEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII SERBAUTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 ROTUNDA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VERESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SIMINICEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 VICOVU DE JOS REMEZAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA MOLDOVEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII OSTRA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 MARGINEA
SCOALA CU CLASE I-VIII MALIUC
SCOALA CU CLASE I-VIII CEATALCHIOI
SCOALA CU CLASE I-VIII CRISAN
SCOALA CU CLASE I-VIII PARDINA
SCOALA CU CLASE I-VIII BEIDAUD
SCOALA CU CLASE I-VIII C.A.ROSETTI
SCOALA CU CLASE I-VIII STEJARU
SCOALA CU CLASE I-VIII HAMCEARCA
SCOALA CU CLASE I-VIII NUFARU
SCOALA CU CLASE I-VIII "MAIOR MURGESCU" SMARDAN
SCOALA CU CLASE I-VIII MIHAI BRAVU
SCOALA CU CLASE I-VIII VALEA TEILOR
SCOALA CU CLASE I-VIII CEAMURLIA DE JOS
SCOALA CU CLASE I-VIII HORIA
SCOALA CU CLASE I-VIII NALBANT
SCOALA CU CLASE I-VIII SALCIOARA
SCOALA CU CLASE I-VIII FRECATEI
SCOALA CU CLASE I-VIII DOROBANTU
SCOALA CU CLASE I-VIII BESTEPE
SCOALA CU CLASE I-VIII AGIGHIOL
SCOALA CU CLASE I-VIII PECENEAGA
SCOALA CU CLASE I-VIII CIUCUROVA
SCOALA CU CLASE I-VIII GRINDU
SCOALA CU CLASE I-VIII VACARENI
SCOALA CU CLASE I-VIII NICOLAE BALCESCU

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

66

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

SCOALA CU CL.I-VIII BRESTOVAT


SCOALA CU CL.I-VIII GLADNA ROMANA COM. FIRDEA
SCOALA CU CL.I-VIII SINERSIG COM.BOLDUR
SCOALA CU CL.I-VIII OHABA LUNGA
SCOALA CU CL.I-VIII ALIOS COM. MASLOC
SCOALA CU CL.I-VIII VICTOR VLAD DELAMARINA
SCOALA CU CL.I-VIII COVACI COM.SINANDREI
SCOALA CU CL.I-VIII SACOSU-MARE COM. DAROVA
SCOALA CU CL.I-VIII BOBDA COM. CENEI
SCOALA CU CL.I-VIII IANOVA COM.REMETEA MARE
SCOALA CU CL.I-VIII TIPARI COM. COSTEIU
SCOALA CU CL.I-VIII BIRNA
SCOALA CU CL.I-VIII SIPET COM.TORMAC
SCOALA CU CL.I-VIII CHEGLEVICI COM. DUDESTII VECHI
SCOALA CU CL.I-VIII OHABA-FORGACI COM. BOLDUR
SCOALA CU CL.I-VIII REMETEA MICA COM. MASLOC
SCOALA CU CL.I-VIII GHIZELA
SCOALA CU CL.I-VIII HITIAS COM.RACOVITA
SCOALA CU CL.I-VIII ULIUC COM.SACOSU TURCESC
SCOALA CU CL.I-VIII IONEL COM.UIVAR
SCOALA CU CL.I-VIII GIERA TIMIS
SCOALA CU CL.I-VIII SACOSU TURCESC
SCOALA CU CL.I-VIII BAZOS RECAS
SCOALA CU CL.I-VIII SINMARTINUL SIRBESC COM.PECIU NOU
SCOALA CU CL.I-VIII DINIAS COM.PECIU NOU
SCOALA CU CL.I-VIII CRAI NOU COM. GIULVAZ
SCOALA CU CL.I-VIII NERAU COM.TEREMIA MARE
SCOALA CU CL.I-VIII RACOVITA
SCOALA CU CL.I-VIII URSENI COM. MOSNITA NOUA
SCOALA CU CL.I-VIII COMLOSU-MIC COM. COMLOSU MARE
SCOALA CU CL.I-VIII BALINT
SCOALA CU CL.I-VIII IGRIS COM.SINPETRU MARE
SCOALA CU CL.I-VIII CHEVERESU MARE
SCOALA CU CL.I-VIII STAMORA GERMANA COM. MORAVITA
SCOALA CU CL.I-VIII HODONI COM.SATCHINEZ
SCOALA CU CL.I-VIII IECEA-MICA COM.CARPINIS
SCOALA CU CL.I-VIII BIRDA
SCOALA CU CL.I-VIII MORAVITA
SCOALA CU CL.I-VIII GHILAD
SCOALA CU CL.I-VIII BEBA VECHE
SCOALA CU CL.I-VIII SINMIHAIU ROMAN
SCOALA CU CL.I-VIII BELINT
SCOALA CU CL.I-VIII NITCHIDORF
SCOALA CU CL.I-VIII GIULVAZ

TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM

67

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SCOALA CU CL.I-VIII PARTA


SCOALA CU CL.I-VIII IZVIN COM.RECAS
SCOALA CU CL.I-VIII GIROC
SCOALA CU CL.I-VIII GRABATI COM. LENAUHEIM
SCOALA CU CL.I-VIII CARANI COM.SINANDREI
SCOALA CU CL.I-VIII LENAUHEIM
SCOALA CU CL.I-VIII BETHAUSEN
SCOALA CU CL.I-VIII MOSNITA NOUA
SCOALA CU CL.I-VIII CHECEA
SCOALA CU CL.I-VIII JAMU MARE
SCOALA CU CL.I-VIII BULGARUS COM. LENAUHEIM
SCOALA CU CL.I-VIII "ING. ANGHEL SALIGNY" BANLOC
SCOALA CU CL.I-VIII PESAC COM.PERIAM
SCOALA CU CL.I-VIII SINPETRU MARE
SCOALA CU CL.I-VIII BECICHERECU MIC
SCOALA CU CLS. I-VIII RASMIRESTI
SCOALA CU CLS. I-VIII GARDESTI
SCOALA CU CLS. I-VIII BUJORENI
SCOALA CU CLS. I-VIII CIUPERCENI (CIUPERCENI)
SCOALA CU CLS. I-VIII SACENI
SCOALA CU CLS. I-VIII VEDEA
SCOALA CU CLS. I-VIII MARZANESTI
SCOALA CU CLS. I-VIII BALACI
SCOALA CU CLS. I-VIII NICOLAE BALCESCU
SCOALA CU CLS. I-VIII SARBENII DE JOS
SCOALA CU CLS. I-VIII SEGARCEA VALE
SCOALA CU CLS. I-VIII UDA PACIUREA
SCOALA CU CLS. I-VIII DIDESTI
SCOALA CU CLS. I-VIII ZAMBREASCA
SCOALA CU CLS. I-VIII DRACSANI
SCOALA CU CLS. I-VIII RADOIESTI DEAL
SCOALA CU CLS. I-VIII STEJARU
SCOALA CU CLS. I-VIII DRAGANESTI DE VEDE
SCOALA CU CLS. I-VIII TALPA OGRAZILE
SCOALA CU CLS. I-VIII FANTANELE
SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 2 GALATENI
SCOALA CU CLS. I-VIII SEACA
SCOALA CU CLS. I-VIII SALCIA
SCOALA CU CLS. I-VIII SFINTESTI
SCOALA CU CLS. I-VIII CREVENICU
SCOALA CU CLS. I-VIII DRACEA
SCOALA CU CLS. I-VIII TATARASTII DE JOS
SCOALA CU CLS. I-VIII CALINESTI
SCOALA CU CLS. I-VIII VITANESTI

TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

68

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SCOALA CU CLS. I-VIII PUTINEIU


SCOALA CU CLS. I-VIII MOSTENI
SCOALA CU CLS. I-VIII CRANGU
SCOALA CU CLS. I-VIII TRIVALE-MOSTENI
SCOALA CU CLS. I-VIII SAELELE
SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 1 LITA
SCOALA CU CLS. I-VIII PERII BROSTENI
SCOALA CU CLS. I-VIII VIISOARA
SCOALA CU CLS. I-VIII PURANII DE SUS
SCOALA CU CLS. I-VIII NENCIULESTI
SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 2 NANOV
SCOALA CU CLS. I-VIII SUHAIA
SCOALA CU CLS. I-VIII BECIU
SCOALA CU CLS. I-VIII LISA
SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 1 PIATRA
SCOALA CU CLS. I-VIII FRASINET
SCOALA CU CLS. I-VIII GRATIA
SCOALA CU CLS. I-VIII BOGDANA
SCOALA CU CLS. I-VIII CIUPERCENI (COSMESTI)
SCOALA CU CLS. I-VIII SILISTEA
SCOALA CU CLS. I-VIII LUNCA
SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 1 MALDAENI
SCOALA CU CLS. I-VIII SLOBOZIA MANDRA
SCOALA CU CLS. I-VIII ORBEASCA DE JOS
SCOALA CU CLS. I-VIII NR. 1 ISLAZ
SCOALA CU CLS. I-VIII MAVRODIN
SCOALA CU CLS. I-VIII PRUNDU
SCOALA CU CLS. I-VIII LACENI
SCOALA CU CLS. I-VIII BABAITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII DOZESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOISOARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ARMASESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARASTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SCUNDU
SCOALA CU CLASELE I-VIII TEPESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MITROFANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 GLAVILE
SCOALA CU CLASELE I-VIII UDRESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CRETENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHIOROIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII MADULARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MADULARI CERNISOARA

TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

69

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN

1691
1692

9
10

VN
VN

1693
1694
1695
1696
1697

11
12
13
14
15

VN
VN
VN
VN
VN

Denumire unitate scolara beneficiara


SCOALA CU CLASELE I-VIII ROSIILE
SCOALA CU CLASELE I-VIII STOICENI-PREDESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CUENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII RUSANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SINESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DAESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PRUNDENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STROESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MALAIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BABENI OLTETU
SCOALA CU CLASELE I-VIII BULETA
SCOALA CU CLASELE I-VIII LUNGESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI BERISLAVESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DRAGOESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DEZROBITI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VLADESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MATEESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIRIIENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII URSI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MOLOGESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SUSANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ORLESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MAZILI
SCOALA CU CLASELE I-VIII COPACENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ULMETU
SCOALA CU CLASELE I-VIII FRANCESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PIETRARI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 BORDEASCA VECHE
SCOALA CU CLASELE I-VIII JITIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOGZA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOGHESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SERBANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PAULESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOTIRLAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SPULBER
SCOALA CU CLASELE I-VIII "BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA"
NEGRILESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PITULUSA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "IOAN VODA CEL VITEAZ" SLOBOZIA
CIORASTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GURA CALITEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA CRISTEI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BORDESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BIRSESTI

70

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SCOALA CU CLASELE I-VIII ROTILESTII MARI


SCOALA CU CLASELE I-VIII BATINESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 STRAOANE
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 FITIONESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VIRTESCOIU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 BURCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII ANGHELESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII RASTOACA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BALESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FARAOANELE
SCOALA CU CLASELE I-VIII OBREJITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIUSLEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GOLESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 BILIESTI
COALA CU CLASELE I-VIII ADJUDU VECHI
SCOALA CU CLASELE I-VIII LESPEZI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VIZANTEA-MANASTIREASCA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MOVILITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GOLOGANU
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 POPESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NEREJU MIC
SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOSCUTENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAMESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFAN CEL MARE
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOTESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BALTENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BLAGESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOGDANA
SCOALA CU CLASELE I-VIII HIRSOVA
SCOALA CU CLASELE I-VIII REBRICEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "N. GH. LUPU" ARSURA
SCOALA CU CLASELE I-VIII CRETESTII DE SUS
SCOALA CU CLASELE I-VIII RINZESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TATARANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII IBANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII POIENESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII GIRCENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII MICLESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FRUNTISENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII HURDUGI
SCOALA CU CLASELE I-VIII CIOCANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU VLAHUTA
SCOALA CU CLASELE I-VIII VOINESTI

VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

71

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet

Denumire unitate scolara beneficiara

1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

SCOALA CU CLASELE I-VIII SALCENI


SCOALA CU CLASELE I-VIII HOCENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VUTCANI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TOMESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII EPURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII DODESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII ALBESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII URSOAIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GHERGHESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TIRZII
SCOALA CU CLASELE I-VIII POGONESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII PROTOPOPESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BIRZESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BUDA
SCOALA CU CLASELE I-VIII GRIVITA
SCOALA CU CLASELE I-VIII BOGDANESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII COSTESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII FASTACI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SULETEA
SCOALA CU CLASELE I-VIII EPURENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII OSESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII RADENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VIISOARA
SCOALA CU CLASELE I-VIII TODIRESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII RAFAILA
SCOALA CU CLASELE I-VIII POPENI

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

Lista scolilor din mediul urban:


Nr
crt

Nr
crt
judet Judet Denumire unitate scolara beneficiara

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
6

AB
AB
AB
AB
AB
AG
B
B
B
B
B
B

COLEGIUL TEHNIC "APULUM" ALBA IULIA


COLEGIUL TEHNIC AIUD
GRUP SCOLAR "STEFAN MANCIULEA" BLAJ
SCOALA CU CLASELE I-VIII "AVRAM IANCU" ALBA IULIA
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION AGARBICEANU" ALBA IULIA
SCOALA NR.6 CAMPULUNG
SCOALA CU CLASELE I-VIII Nr.11 "I.H. RDULESCU"
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 23 "SF. SILVESTRU"
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 55
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 73
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 75
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 115

72

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet Denumire unitate scolara beneficiara

13
14
15
16
17
18
19
20
21

7
8
9
10
1
2
1
2
3

B
B
B
B
BN
BN
BZ
BZ
BZ

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

BZ
BZ
CL
CL
CL
CL
CL
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 145


SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 161
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 184
GRUP COLAR DE ARTE SI MESERII "DIMITRIE PACIUREA"
SC. GEN "AVRAM IANCU"
SC. GEN "LUCIAN BLAGA"
GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL "GRIGORE C. MOISIL" BUZAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" BUZAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAIL KOGALNICEANU" BUZAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII CAPITAN AVIATOR "MIRCEA T BADULESCU"
BUZAU
SCOALA CU CLASELE I-VIII EPISCOP "DIONISIE ROMANO" BUZAU
COLEGIUL AGRICOL "SANDU ALDEA" CALARASI
GRUPUL SCOLAR BUDESTI
SC.CL. I-VIII NR.4 OLTENITA
SC.CL. I-VIII NR.6 CALARASI
SC.CL. I-VIII NR.7 CALARASI
COL. TEHNIC 'N.TITULESCU' MEDGIDIA
COL.ECONOMIC MANGALIA
COL.TEHNIC ENERGETIC CTA
COL.TEHNIC 'V. PARVAN'CONSTANTA
COL.TH.DE MARINA'AL.I.CUZA'CTA
GR.SC.COOPERATIE CTA
LIC.'GAUDEAMUS' CTA
LIC.INTERNATIONAL CTA
LIC.'OMNIA' CTA
SC. "SFINTII MARTIRI BRANCOVENI" CTA
SC.ARTE SI MESERII BANEASA
SC.'BIG BEN' CTA
SC.I-VIII NR. 1 MEDGIDIA
SC.I-VIII NR. 2 MANGALIA
SC.I-VIII NR. 2 NAVODARI
SC.I-VIII NR. 5 CTA
SC.I-VIII NR. 5 MANGALIA
SC.I-VIII NR. 6 CTA
SC.I-VIII NR. 9 CTA
SC.I-VIII NR.10 CTA
SC.I-VIII NR.12 CTA
SC.I-VIII NR.15 CTA
SC.I-VIII NR.18 CTA
SC.I-VIII NR.21 CTA
SC.I-VIII NR.22 CTA
SC.I-VIII NR.23 CTA
SC.I-VIII NR.24 CTA
SC.I-VIII NR.28 CTA

73

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet Denumire unitate scolara beneficiara

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1

CT
CT
CT
CT
CT
CT
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GR
GR
GR
HD
HR
HR
HR
HR
HR
HR
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
MH

SC.I-VIII NR.30 CTA


SC.I-VIII NR.36 CTA
SC.I-VIII NR.39 CTA
SC.I-VIII NR.40 CTA
SCOALA "MIRCEA ELIADE"
SEMINAR TEOLOGIC ORTODOX CONSTAN
SCOALA DE ARTE SI MESERII "SIMION MEHEDINTI" GL
SCOALA DE ARTE SI MESERII (NR.4) "ION PETROVICI" TC
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 "NICOLAE MANTU" GL
SCOALA GIMNAZIALA NR.16 "NICOLAE BALCESCU" GL
SCOALA GIMNAZIALA NR.44 GL (PENITENCIAR)
SCOALA GIMNAZIALA NR.6 "STEFAN OCTAVIAN IOSIF" TC
SCOALA GIMNAZIALA NR.9 "ILIE MATEI" TC
GRUP SC. MIHAILESTI PT. INVATAMANTUL GIMNAZIAL
SC.GEN.1-8 NR.3 GIURGIU
SC.GEN.1-8 POPESTI
SC. GEN. CLS 1-8 NR 3 PETRILA
GRUPUL SCOLAR ZIMMETHAUSEN
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 1 "MARTONFFI JANOS"
SCOALA GENERALA CLASELE I-VIII NR 3 "XANTUSZ JANOS"
SCOALA GENERALA VASKERTES
GR SC "V. PAVELCU" IASI
GR SC HARLAU
GR SC TG. FRUMOS
LIC WALDORF IASI
SC 1 "GHE. ASACHI" IASI
SC 12 "CAROL I" IASI
SC 18 "C. CONACHI" IASI
SC 19 "GH. GHIBANESCU" IASI
SC 2 "ION CREANGA" PASCANI
SC 30 "C. NEGRI" IASI
SC 32 "T. ARGHEZI" IASI
SC 33 "M. KOGALNICEANU" IASI
SC BLAGESTI
SC BOSTENI
SC BUDAI
SC GISTESTI
SC LUNCA
SC SANITARA IASI
SC SODOMENI
SC TIRGU FRUMOS
SCOALA "C. HOGAS"(SECTIE- LIC "AL.I.CUZA" IASI)
CSS DROBETA TURNU SEVERIN

74

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet Denumire unitate scolara beneficiara

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MH
MH
MH
MH
MH
MH
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
1
1
2
3
4
5

PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
PH
SJ
SJ
SJ
SJ
SM
SV
SV
SV
SV
SV

SC CU CLS I-VIII NR 2 ORSOVA


SC.CU CLS.I-VIII CIOCHIUTA
SC.CU CLS.I-VIII COMANDA
SC.CU CLS.I-VIII MARASESTI
SC.CU CLS.I-VIII NEGOIESTI
SC.POSTLIC.SANITARA DR.TR.SEVER
SC.I-VIII CELEIU CORABIA
SC.I-VIII JITARU
SC.I-VIII NR.2 BALS
SC.I-VIII NR.3 BALS
SC.I-VIII NR.3 CARACAL
SC.I-VIII NR.4 CARACAL
SC.I-VIII SINESTI
SC.ARTE SI MESERII CARACAL
SC.ARTE SI MESERII DRAGANESTI
SC.I-VIII "GH.POPESCU" MARGINENI-SLOBOZIA
SC.I-VIII BIRCII
GRUPUL SCOLAR ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"
PLOIESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII "SFANTUL NICOLAE" MIZIL
SCOALA CU CLASELE I-VIII "UNIREA" PLOIESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII BREAZA DE JOS
SCOALA CU CLASELE I-VIII NISTORESTI BREAZA
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 13 PLOIESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 19 PLOIESTI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 BAICOI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 BUSTENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 COMARNIC
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 CAMPINA
SCOALA CU CLASELE I-VIII PRAJANI-SLANIC
SCOALA CU CLASELE I-VIII 'REGINA ELISABETA' POIANA TAPULUI
SCOALA CU CLASELE I-VIII SECIU BOLDESTI SCAIENI
SCOALA CU CLASELE I-VIII TINTEA BAICOI
SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA TARSEI BREAZA
SCOALA DE ARTE SI MESERII PODU VADULUI BREAZA
LIC.ARTA "I.SIMA" ZALAU
SC.GIMNAZ.CU PRED.LB.MAGH.SIMLEU
SC.GIMNAZIALA "G.COSBUC" ZALAU
SC.GIMNAZIALA NR.2 PUSTA
SCOALA CU CLASELE I-VIII MADARAS
S08 1 CIMPULUNG MOLD.
S08 4 FALTICENI
S08 CORNI
S08 DOROTEIA
S08 HOLDA

75

Nr
crt

Nr
crt
judet Judet Denumire unitate scolara beneficiara

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
1

SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
TR
TR
TR
VS

S08 ROSCANI
S08 SILISTEA
S08 1 COTIRGASI
S08 1 VICOVU DE SUS
S08 2 IASLOVAT
S08 2 VICOVU DE SUS
S08 3 GURA HUMORULUI
S08 3 VICOVU DE SUS
S08 BIVOLARIE
S08 BUDENI
S08 FRASIN
S08 GULIA
S08 PLOPENI
S08 POIENI-SOLCA
S08 PROBOTA
SCOALA DE ARTE SI MESERII ROTUNDA
SCOALA CU CLS.I-VIII "GALA GALACTION" ROSIORI
SCOALA CU CLS.I-VIII NR 3 ZIMNICEA
SCOALA DE ARTE SI MESERII ROSIORII DE VEDE
SCOALA DE MUZICA SI ARTE PLASTICE "N.N.TONITZA"

76

Formulare
FORMULARUL 2A
CANDIDATUL
contractante

Inregistrat la sediul autoritatii

....................
(denumirea/numele)

nr. .......... / ..........

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre .....................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anuntului de participare aparut in nr. ..... din
........./(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului
.........../(denumirea contractului de achizitie publica),
noi ............./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:
1. Documentul ................../(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de .......
copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .....................

Cu stima,

Ofertant,
..................
(semnatura autorizata)

FORMULAR 12A

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor


aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare
definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii
criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta
candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca
subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizata)

FORMULAR 12B
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181


Subsemnatul(a)..................................................
[se
insereaza
numele
operatorului economic-persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la
procedura de ......................... [ se mentioneaza procedura] pentru achizitia de
........................................................................... [se insereaza, dupa caz, denumirea
produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de .............. [se insereaza data],
organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii
contractante], declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie
similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile
prevazute la lit. a);
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este
stabilit pana la data solicitata.................
d) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Operator economic,
.
(semnatura autorizata )

FORMULAR 2B

CANDIDATUL/OFERTANTUL
...........................................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4.Telefon:
Fax:
E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare .........................................................................


(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: .............................................................................


(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul ...................................................


(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:


9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Anul
1.
2.
3.

Cifra de afaceri anuala la 31


decembrie (RON)

Cifra de afaceri anuala la 31


decembrie (echivalent euro)

2004
2005
2006
Media anuala:

Data:
Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
_________________

FORMULAR 12D

CANDIDATUL/OFERTANTUL
...........................................
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE SI
SERVICII IN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate
in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii
si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
.....................................................................
(denumirea
si
adresa
autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
_________________

Nr.
crt.

Obiectul
contractului
1

Denumirea/numele
beneficiarului/
Codul CPV
clientului
Adresa
2
3

Calitatea
furnizorului*)

Pretul total
al
contractului

Procent
indeplinit
de furnizor
(%)
6

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului**)

1
2

Operator economic,
............................................
(semnatura autorizata)
___________________
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie);
contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere si finalizare a livrarii.

FORMULAR 12G
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND SUBCONTRACTANTII


(PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA)
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .........................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
..................................................................... (denumirea si adresa autoritatii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.
Prezenta
declaratie
este
valabila
pana
la
data
de
.... (se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei)
Nr. Denumire
Crt. subcontractant

Partea/partile din
contract ce
urmeaza a fi
subcontractate

Procentul din
valoarea
contractului ce
urmeaza a fi
subcontractat

Acord
subcontractor cu
specimen de
semnatura

Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)

Operator economic
...............................
(denumirea/numele)

FORMULAR 12C

DECLARATIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...............................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului
de achizitie publica .................. (se mentioneaza procedura), avand ca obiect
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data
de ....... (zi/luna/an), organizata de ........................................... (denumirea autoritatii
contractante), particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................;
[ ] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint
in anexa.
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor
intervene modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
..................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Operator economic,
.........................................
(semnatura autorizata)

FORMULAR 12I
DECLARATIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT SI


AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul,
reprezentant
imputernicit
al
..................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal
de conducere

Data completarii ..............................


Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)

FORMULAR 9
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

9. LISTA CU PERSONALUL DE SPECIALITATE


Functia (in cadrul Nume si prenume
firmei)

Ani de experienta in Ani de experienta in


specialitate (proiecte functia actuala
IT, proiecte de baze de
date, etc.)

(a)
(b)
Anexez la declaratie CV -urile personalului de conducere, precum si ale
personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Operator economic,
..................................
(semnatura autorizata)

10

FORMULAR 9A
CURRICULUM VITAE
1. Functia propusa pentru contract:
2. Nume:
3. Prenume:
4. Nationalitate:
5. Data nasterii ( ziua/luna/anul):
6. Studii:
7. Abilitati lingvistice
8. Membru al asociatiilor profesionale:
9. Alte abilitati:
10. Pozitia actuala:
11. Numarul de ani in firma:
12. Calificari relevante pentru contract:
13. Experienta profesionala:
14. Limbi cunoscute : ( descrise prin calificativele excelent, bine , satisfacator,
slab)
Vorbit ,

Citit,

Scris,

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca datele biografice descrise mai sus


sunt corecte si ca ele descriu calificarea si experienta mea profesionala.
Confirm ca, daca [insereaza numele firmei] va fi castigatorul acestui contract, sunt
disponibil sa preiau sarcinile tehnice descrise in oferta
Nume prenume si semnatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura autorizata a reprezentantului firmei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data ( ziua/luna/anul) . . . . . . . . . . . . . . . .

11

FORMULAR B3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului(se bifeaza optiunea
corespunzatoare)

contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)


contractant asociat
subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in moneda in exprimata
care s-a incheiat contractul
a) initiala (la data semnarii _________

in

echivalent EURO
___________

contractului):
b) finala (la data finalizarii _________

___________

contractului):
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor
de solutionare: ___________________________.
6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului,
precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine
experienta similara:
_______________________________.
Operator economic
_______________
(semnatura autorizata)

12

FORMULAR 10A
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului __________________________________, ne oferim ca, in
conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa


prestam _____________________________ pentru suma de/la un tarif/la un tarif
mediu de
(denumirea produsului )
(se elimina optiunile neaplicabile) __________________________________ (moneda ofertei)
(suma in litere si in cifre)

la care se adauga
___________________ .

taxa

pe

valoarea

adaugata

in

valoare

de

(suma in litere si in cifre)

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa


furnizam produsele in graficul de timp anexat.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
______________ zile, respectiv pana la data de _______________, si ea va
ramane
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei


de valabilitate.
Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta
oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular
de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca


fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire.
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret
sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _______________, legal autorizat sa
semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.


(denumire/nume operator economic)

13

FORMULAR 4

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie
publica
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu
privire
la
procedura
_______________________,

pentru

atribuirea

(denumirea
publica)

noi
____________________,
______________________,

avand

sediul

contractului

contractului

de

achizitie

inregistrat

(denumirea bancii)

la

(adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma


de
(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa


aiba
(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea


contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de
valabilitate
(denumirea/numele)

a acesteia;
b)
oferta
sa
fiind
___________________________

stabilita

castigatoare,

ofertantul

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;


c)
oferta
sa
fiind
___________________________

stabilita

castigatoare,

ofertantul

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a


ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.
Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____
(semnatura autorizata)

14

FORMULAR 5

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE


Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu
privire
la
contractul
___________________________,

de

achizitie

publica

(denumirea contractului)

incheiat intre _______________ , in calitate de contractant, si


_________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in
favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand
______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima
sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica
mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta
formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada
de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au
efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz
contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.
_____

Parafata de Banca ______________ in ziua _____ luna ________ anul

(semnatura autorizata)

15

Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre
........................................................................................... denumire autoritate
contractanta adresa sediu ..................................................................... telefon/fax
..............................................
numar
de
inmatriculare
.................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie
...............................................................................
reprezentata
prin
.......................................................................................................
(denumirea
conducatorului), functia...............................................
in calitate de achizitor, pe de o parte
si
...
................
...................
denumire
operatorul
economic
...............................................
adresa
sediu

....................................... telefon/fax .......................................... numar de


inmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont
(trezorerie,
banca)
.............................................................................................................. reprezentat
prin ................................................................................................
(denumirea
conducatorului) functia..........................................
in calitate de furnizor, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa
le furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in

16

functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea


obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt
fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora
si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care
este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de
nationalitatea furnizorului.
g. destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000
Camera Internationala de Comert (CIC).
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se
datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru
contract)
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este
permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice
daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze si, dupa caz,
sa instaleze si sa intretina .................................................(denumirea produselor si
cantitatea), in perioada/ perioadele convenite, produsele definite in prezentul
contract.

17

4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca


pretul convenit in prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii
prestate, este de . lei, sau dupa caz .. euro, la care se adauga
TVA.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de .. luni, incepand de la data de .
(se inscrie perioada si data)
6.2 . Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de ....
( se inscrie data la care inceteaza contractul)
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie,
la data de ......(se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)
9. Obligatiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau
performantele prezentate in propunerea tehnica.
9.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in
propunerea tehnica, anexa la contract.
9.3 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate
de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in legatura cu produsele achizitionate, si

18

ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu


exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea
caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.
10.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in
termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor
efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de
plata)
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea
perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de
a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de
efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va
relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din
pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din
pretul contractului.
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor)
11.2 - In cazul in care achizitorul isi onoreaza obligatiile in termen de 28 de zile de
la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
(se precizeaza aceiasi cota procentuala prevazuta la 11.1 pentru fiecare
zi/saptamana de intarziere, pina la indeplinirea efectiva a obligatiilor)
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parti, in mod culpabil ti repetat, da dreptul partii lezate de a considera
contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare
scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da
faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul
la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a

19

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana
la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1 - (1) Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a
contractului in cuantum de ., pentru perioada si, oricum, pana la intrarea
in efectivitate a contractului.
( se precizeaza modul de constituire, cuantumul si perioada de constituire a
garantiei de buna executie)
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita
ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada
constituirii garantiei de buna executie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna
executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste nu isi
executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate
prin prezentul contract.. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen
de .. de la indeplinirea obligatiilor asumate.
( se precizeaza modul de restituire si termenul)
12.5 - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a
contractului.
13. Receptie, inspectii si teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la
contract.
13.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in
anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea
reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.

20

13.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale


(calitative) se vor face la destinatia finala a produselor.
(se precizeaza destinatia finala a produselor)
13.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde
specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara
a modifica pretul contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda
specificatiilor lor tehnice.
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a
respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost
inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al
achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia
asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.
14. Ambalare si marcare
14.1 - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca
fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si
expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara
in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna
stare la destinatia finala.
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in
considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor
si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
14.2 - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor
va respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele
suplimentare.
(se precizeaza aceste cerinte, inclusiv cele suplimentare si orice alte instructiuni
ulterioare cerute de catre achizitor)
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele
necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in
proprietatea achizitorului.
15. Livrarea si documentele care insotesc produsele
15.1 - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de
achizitor respectand:

21

a) datele din graficul de livrare, si


b) termenul comercial stabilit;
dupa primirea ordinului de incepere.
15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in
scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de
expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de
incarcare si locul de descarcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
(se precizeaza documentele care vor insoti produsele)
15.3 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial
sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru
livrare.
15.4 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt
indeplinite prevederile clauzelor receptia produselor.
16. Asigurari
16.1 - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin
contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport,
depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeaza termenul comercial de livrare)
17. Servicii
17.1 - Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta
si serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.
17.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp
convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o
obligatie de garantie asumata prin contract.
(se precizeaza perioada de timp convenita pentru prestarea serviciilor)
18. Perioada de garantie acordata produselor
18.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract
sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile
recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are
obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului

22

cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau
oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii
normale de functionare.
18.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea
declarata in propunerea tehnica.
(se precizeaza perioada de garantie acordata produselor)
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa
livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice
plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
18.4 - La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia
defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le
inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge
de la data inlocuirii produsului.
(se precizeaza perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului)
18.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul
in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe
riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi
pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.
19. Ajustarea pretului contractului
19.1 - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de
achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la
contract.
19.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita.
(se precizeaza formula de ajustare)
20. Amendamente
20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul
aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
21. Subcontractanti

23

21.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le


subcontracteaza, de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si
contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care
isi indeplineste partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca
acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a
indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba
pretul contractului si va fi notificata achizitorului.
22. Intarzieri in indeplinirea contractului
22.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in
perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.
22.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta graficul de
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util,
achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de
livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
22.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a
termenului de executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati furnizorului.
23. Cesiunea
23.1 - Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.
24. Forta majora

24

24.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.


24.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
24.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia
acesteia.
24.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri
care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
24.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti
incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.
25. Solutionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre
ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
25.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si
furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si
Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)
26 Limba care guverneaza contractul
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
27. Comunicari
27.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului
contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

25

27.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau
e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
28. Legea aplicabila contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
( se precizeaza data semnarii de catre parti)
Achizitor
(semnatura autorizata)
LS

Furnizor
(semnatura autorizata)
LS

26