Sunteți pe pagina 1din 20

JOUI 31 (12) AUGUST 1878

No. 34.

ANUL

COMNA
PRIM

BUCURESCI
ANUNCIURI

Linia

10

30

. 20

Directia:

viitor
vnzarea

La 1-iii
tinerea

din accise
taxa vitelor
de 3
5
incepere de la
1879, Primaria
aci
cu cari se
intreprindere.

a per-

va avea

1.

taxele

anume

preginrul

le vor aduce
nu vor avea a
a le vinde,
vor putea tine

contract

nainte

(72

pentru

acea de a face o declaratiune


la bariera
Acest agent
fi
ca
un bilet

aduce, de

ora

adick

sosit

potrivit

fi trecut

acesta se

va

se va

plata

face

este terminat
se va

taxele
taxe

Asupra

vor

Antreprindetorului negreSit taxa leginitk

gat
D-1

lemne, cherestea
in deposit.
suburbile
de bariere,
de
oras,

se vor tolera

eri
ere,

a se

Cnd se va dovedi

la

Taxa
raionul

se

percepe

la

la trecerea prin bariere.


Aceia cart vor fi
taxa de
la
rea
Comund vor fi
de asemenea
trecerea prin bariere.

prin

Art. 4.

ce se va intrebninta la luminarea
publice
pentru
se va percepe taxa
un
la Vadk.
ca
Cantitatea
de acest adaos de
etarul
vedre.
la

se va

se vor trece prin


la alte
vor fi

pe

In-

spre a se duce
a face
art. 2.).

taxe. Proprietadeclaratiunea

asemenea
se vor aduce
distinatiune
alte comune
provor
a
hi deposit oras
le
timite la destinatiunea
vor
asemenea
taxe

Intreprimptorul
Capitalet
Comun
petroliti va
scutit de plata a 50 bani vadra de gaz prietaril

peste
Obiectele

aceisul,
de

ca contrabandk
Art. 3. Ckte din obiecte supuse la

c).

va

parte

s'a
povara

prin bariere.

stradk, pe

circulatiunea

taxrt la intrarea

rea acestor

ei va

expli-

se vor observa
a). Carele
ce se: aduc

ce le vor

de transit
trebui a face

sirea mArfei
DisPositiunele coprinse

www.dacoromanica.ro

la

asupra unor

la magazia

de

de

va sta

prin

ce va

facut
pune

este de transit., ea se
gazie a
spre

se va

pastrare.

va fi obligat a

Art. 10.

Art. 5.

hi

avea

sa pentru mrfele de transit


care
bligat .a
o asigura contra incendiului.
se va
La
cas
construi o
Municipalitatea
va
contractului, va percepe
la destinatiunea sa. nea magazie in
asemenea cas se va
taxa de
de
marfa

locul ce '1 vor alege

de a nu

Art. 11. Pentru constatarea

s'a argtat la art.


proprietarula
care din barierile
dupa cerere) tor a
la garele
ferate de va cere
o de-

o va

total sa
ea

vinurilor
celor alte liquide supuse la accise,

rachimilor

regulamentele

din

asigura despre

fr

i va

va fi daprecum

a se un cotar recunoscut de Primarie.

la
din

vor milsura vasele

ce

liquide supuse

la accise
si
vor
proprietarilor
transportatorilor acelor
proprietarului
bilete
arattre
de
cuantitatea
vedrelor ce vor
Proprietarul
va plati
o chifi
vas,
cea mai
se le
rie de inmagazinagiu care se va
de
cas de a se constata asemenea
regulament special care
represinte
vor fi datori a despagubi pe proprietaril
ce a cheltuit
vaselor
20 lei pentru fie-care de
aduce vre
transportatorii
Cu aceste
profit.
Timpul
de tran- quidelor se vor presinta la peiceptorii intreprimptocare assemenea
Art.

causa vie

care vor
sit vor putea fi
sus,
pe suma
vor
acolo taxa
luni.
va putea trece peste
biletile cotarilor, vor primi alte
trecerea acestul termen proprietarul acelor tate
felul
se vor
plata acestor taxe
va
supus
pentru dsele.

accisa

Art. 7. Dca Proprietarul

trecerea
va putea o

de Primarul

prin
un
Monitorul Oficial

i se
plata publicatiunei

Art. 8.

termenul de

hi deposit a
sit se va
dreptul de
fi

va

prima

pen-

lasa perla
vaselor in oras,

modul

care s'a &cut plata.

Pentru verificarea msurgtrel liquidelor in bario

sistemul

va
va

se '1 impuie
transit
de depo- va
expirarea
contract,
pentru asemenea
va
Art. 12. Cotanit numiti de

gare vor

al

Art. 9.

vas

confine

se vor presinta.

celor

In

pe vase spre a se putea constata ori


taxa alt se va
s'a plait taxa
pentru
precum

spre a se restitui proprie-

pune la casa

liberede

ca

mai

va
inmagazinagiului,
iar restul

in

care s'a. respuns. Biletele se vor da


tru
vas
licuid.
din aceste bilete se va

care se va publica prin ceptorulul rnduit de


intreprindtorul

Din preful

pre- prietaruhil, suma banilor

se

ridica marfa

vedrilor, gradele spirtulul, numele pro-

delor,

eel

pe la
mai

diutre

profesiune
ce
responsabil despre
din
sa de autoritatea Comunale in acst

www.dacoromanica.ro

pretinde
acela pe care

recunoscup
;

aseme-

PRIMARIEI

nea vor

de intreprigtor aduse de

va

ce

biuroul s central

pe

pe la

se

se mi
de reclamatiune proprietaridul,
constatath printr'un proces,-verbal
de
agent

privighiarea asupra
a se
la
pentru

pentru primirea
a

primi

iat

alms

vor deveni proprietate

de
sa,

un

co-

munal

a avea cunosfi cotar


va adopta de
ce
original se

Art. 13.
se va indica

spre aprobare

desaprobare

Constatarea

asemenea

de

ce

de 15

in
in comisiune din

brevet liberat de

se va face
urma

contrabande

advocat al

examen
perceptorit,

Art. 19. Intrepringtorul va avea dreptul a

etc,,

vor

biuroul

de

un abus in
rate
un
din taxele artate xilor din accise

intrepringtor
avea a
sus,

vre-o

precum

cuvnt

nimenni nici

de

avea dreptal a

va fi
respunderea sa

iHi

de

taxa

mult

urea

de 20
Penal pentru

de

pentru
ce

a se

la

respundere nu

va trebui

sa

cele actualmente

Art. 20. La

vor comite
tor

el va crede

la

se vor

Art.

purta un semn destinctiv

contraet.
intrepringtorulut care

se vor

intrepringtorulut.
faptul
Intrepringtorul este

s
de cart ar consimti Primaia
va designa, localurt
s stea

proces verbal
regula
polipenesc
comunal,

vaselor

sarcina

Art.

ce

OrI-ce

de pe la bariere

e-

alte

intreprinremne

intreprincltorul

licuide

supuse la accise se va face


statare prin
de Primar.
Plata acestor
taxa

duipe

va

acestor constatai va area drep- tte


a sa
, remilind
in
acest articol pe care
sumele artate
stare.
fi dator ale restitui reelamantilor.
Art. 21. Pentru adApostirea
va

pe
modal

va procura

ce

In

prin a-

dupe.
consta
ce se va face
prin
ce
va
comunalt,
indemni- legiuit ce vor cere pentru perceperea taxilor
de
in
a obiectelor pentru cart
prevgute
s'a
taxh, pentru constatarea
hiarea obieetelor de
profitul

martort
tul

co-

taxe de la un contribuabil

dea until
Barierile

mire contra

in

cont de positiunea

greptul intreprim,lto- de
nu le se
de

perceperea
barier

de

se

adick la garele

de
al

sa

le

la care

vor cerceta

conex-o-

si va putea mat bine

a-

tace dreptul de proprietate al


este obligat ca
Art. 22.

va fi biurourile de
bariere
va fi artat. adevrul.
tral
mijlocul
se vor
la Art.
va fi deschis
www.dacoromanica.ro

ce

va

cu o

va

neplata

trel

artate

la

sus vor privi

a-

renduirel acestor accise


avor trece cele

va

putea

dinaintea

comptuar de cAtre

fi

o tabu

inscriptinnea rata
va mai
asteptat alte
volante
prin
va
dator a plati
o
va
de 2
unde va
comptrul
suma ce
remas
aceste
nu
acbitat
autoritatea
va
aceste
Art. 23. Pentru
este dator
din
a le adjndica
ace.stor
de
Comerciale care vor asupra altuia.
in
diferinta
in
putin
autoritatea
sarcina
ce va depune
ator
aceste registre
va
pagubh
tindu-se
in
pe
garantia
priimirea taxelor la a
percepdrept
neajungere comuna
tiune
dreptul
eontract.
avere proprie a intreprinOtorului ori nude
Dupe registrele a souche el va da celor ce
va
acea
,
mimr
adjudicatiune va fi
ce va produce
ordine sub a sa
sail a
ca
vre un
.
drept
Biletele vor arata numele
contract
Art. 26. In
suma de haul priimita
la
perderea
ce
banil,
tura
care s'a
chiar
tte
de forta
tatoa sa
care s'a
plata.
tea vor privi
se va adjudica
bani
cas
sub nici
Art. 24. Suma
acest
intreprindtorilor
va vre-o indemnisare de la autoritatea
monedk
respunde la casa
cas
a
armate
aur
o parte in argint pe cursul
ocasiunea
resbel
sail in
public
care
sumele
de incendiare
a
putin a

de a re-

va avea

350,0,00

nunta la contract
un drept de

550,000

August

din partea
asupra

casul

Cele

pentru
pe
care

in care

intreprind6torul va voi

s intente2e proces contra


face nici o
ce mai

avea rate egale


peste sumele de
sus.

Se face

resiliat

va

semestru al
egale

nu o va
va achita

la casa Comunal rata ce va fi dator


ce

s'ar ivi

privinta

cate a 12-a parte din totala suma


de a se resolve de

respunse

la 26 Decembrie pentru

care

incepe

Ianuariu, la 26
sus,

un
Comunal.

ce procente

respunse

pagube

formal

Con-

Art. 29. Pentru tote ce privesce


contract
de va fi supus strein va
cosiurmare supus
putea fi derat ca

din partea
persne ce a a priimi
la comunk

angajiate a

trece

intreprindere in total sii in parte asupra

departe.

asia

autorit4ile judiciare

Art. 28. Intrepridtorul nu

www.dacoromanica.ro

trei, att el

ea de biletele cotarilor
se servi
lui pentru perceperea adaosului

mostenitorii

al

ce informatiuni se va
Art. 32.
toritatea Comunale de la
indata,
acestor venituri, el va dator a o
vor
aprate de taxii
Art. 30. Articolele
Primarulut
pune la
aunt cele
a nume :
gistrele sle spre ale cerceta.
Obiectele
artieolele
se. vor aduce
ideplinire
Art. 33.
pentru
M. S.
pentru trebuintele

de tax4

contractului
obligatiuni
comunala o cautiune
suma
valre
servi la alimentarea oranare.

Materialde

necessarie

la coustructiunea
obiectele

Concesionarii
scutiti de

gaz aeriform

e)

etc.
(1).

de ori ce

va

la
intreprindtor

la

rea tutor obligatiunilor


contract
ea va servi la

artat de art. 28
drept de

fabrica, conduce

intrebuintate

rate lu-

gadul,

Art. 34. Cautiunea

alte substante ce serv la fabricarea


art. 17 din concesiune.

colt-

%cute.
Adjudicatiun
se
aproba
consiliul comunal.

concesionarit

e).

obieetele

stint scutite de tax

aceste

se vor adresa

Primriei

care cas
se

face in

arittate la art. 1 de mai sus

se

da pe
casa

chiar
obliga

total

resultat la
lunare
durata
contractulut
de
o dat
dreptul
vrsarea ratelor intreprinderet
intreprinderea se va da
ineste

contract de
ca

de ori

va pune
acest
viitor 1879,

campania

taxea
da

interesul

aceiselor,

pent
reserv dreptul ca

Art. 31.

Art. 35.

formale

comunica
satisfacere.

le

licita la

fel

cas

va respunde case! comunale


al exproprierilor, tot in
pe
pe
modul ma! sus
perceperea acilor adaose
Tot d'o
el va
statinintreprindpot sta
agentilor
la
pta pretinde we'o plath
actual, fr
ce alte statiuni din
din
va pentru acsta.
alt

obligat a primi pe

adaosului taxelor
stea pentru

taxele se vor
descarcat de plata

va

a ratelor in
agentii

Comunali

aspra
se

in

In cas

adaos al taxi-

cas

aceste

Comuna va

ionul
Aceste

comunal in

dreptul a
www.dacoromanica.ro

s'a adoptat
la 17 August

I. P. DUMITRESCU

454

MONITORUL PRIMARIEI

Taxele asupra articolelor supuse la accise ce -- 10 De


se
intreprindere.

licuide

vadra de vin

50

vinul

Se socotesce
la 1 Septem.

- 40

an,

sardele pesce
borcane.

4 - La vadra de vin ce se

Taxa de 40
la cele de

la 30 vedre,

butie

butilii, calculat

saramura,

lin mare ,

teasc

strugurif in oral dincoa

care se

de barierit.

50 ---- Idem pentru un

mic, asernenea.
(buthritul)
vas

- De la

icre
f ructe glacs (lisuri)
fel de faconserve aduse in
bricate, compoturi
borcane
sticle,

la 50 vedre in sus.
fabricata
1 50 La vadra de bere adaus
idem,

la ocaua ciocalath.

40
20

sare de

- 50 La ocaua de drojdie de bere.

- 20 La vadra de spirt,

anason
chimion.

de ori-ce

50

fie-care

la temperatura de 14 grade.
vadra de spirt ,
rachid de prune ,
, drojdie ,
la fie-care
grad la
de 14
,

- 8 La

15 - Pentru o
1 - La

de

este

icre de

oca icre negre

la 50 vedre.

Berea ce se
de taxa.

sardele, se percepe de
de la cele de
afumat

2 De

butilielor.

- Pe an asupra

12-

orI-ce

de tinichia, sti-

conserve aduse

50 La vadra de vin
adusu

tot

oca

20 De la un funt

cazan) de

lucratre

pe an.
fcut
ocaua liquior introdus in
ocaua rom coniac , adus

icre de

- De la

butilie.
fel

de stearir
in greutate de 175

rafin
dramuri).

oca lumnri de

50
50

de vas.

- 10 De la un clondir

- 50

borvis.
la vadra de otet adus
fabricat in comun.

- 10
- 20

oca chibrituri (coprindend

la ocaua scrobiala
achar

40

un car
sanie
lemne, tras
4 trgtori, scutindu-se care lesati sniele eu

portocale,
smo-

chine, rodil, castane,

50

oca bombne.

1, 2

adus in

de vas.
urogat

Pentru fie-care

chitre , struguri de malaga


la

da-

cafea.
fructe,

10

2-

vadr petroliu (gazi.

50

-0
- 15

De la ocaua parafin.

Qtetzd ce se exporta din cap itala este scutit


de taxa.

ori-ce

un car
sanie cu
3 vite idem.

fel

de constr
Pentru un car

www.dacoromanica.ro

auie

tras

MONITORUL

- Idem idem,

2, 3

Filaretu din calea


cherestea,
pentru Principatele-unite.
f) Calm Bel-Vedere din
ocale
de asemenea

tie-care

Idem idem, cu var cu 4


cu 1, 2
3

Furagie
car

Pentru

sanie

de

in

g) Calea

din

pinii in strada

h) Calea

din

strada

Ocolul

limitele circumscriptiunei I

stradele Verde,

3 trightori.
ov4.
sanie
paie de

50 Idem idem,
De la

la un car

50

strada

e)

Bel-Vedere, Sf.
Sfintii Apostoli, Baterielor,
laretu, Principatele-imite, Serban-Vod,
Pitagora,
Labirintu,

ovz.

Trigtorf

Verde ;

in sus, din pre-

vite ce se

limite fac parte


ocol. Osebit fac parte din
ocol
a) Calea Bel-Vedere de la strada Progresul

de

in

Pentru

la

povark ce va

la

aplicarea

pentru

Primarul
regulament
eu inceperea

Octombre 1878.

din

Cotrocenii.

b) Calea
Calea

art. 101 din legea

Fi-

Po-

animale
la

de la

Chimistulul,

de la strada Berzei pink la


care conduce la
de la strada

d) Calea

de la strada Mntulesa

de la strada
e) Strada
la strada Cuza-Vodk.
unite
f) Calea Filaret de la strada Principatele-unite

CAP.

la

Art. 1. Capitala Bucuresci se


constructiunilor in

in

ce

g) Calea Crajovel, de la

Sabinilor.
Ocolul
Fntnei, Diacone- marginea

la

circum-

II

la limitele

la

limitat prin
Ocolul
selor, Stirbei-Vodi, Brezoianu, Bel-Vedere. Podul de

CAP.

stabilimentul
Matca Dmbovitei,
Moilor, Pescarii-ve chi, Sfintilor,
Scannele,

stradelor.

u-Mou,

2. Planurile de
Stradele limite fac parte din acest ocol ambele delor se vor face
; osebit de acsta fac parte dina cest ocol de, Cousiliul

rectiticarea

Mogoia, Fntnei.

urmtre

a) Calea
b) Calea
lea
d)

lea Crajovei

din centru

la

la strada

din

centru

technic, se vor aproba

decretate de Domn.
stradelor conform prevederilor regulaorganic (art. 7)
prin Constitutiune

va
de
ciale,
pe
considerabile.
indemnisare

www.dacoromanica.ro

vor

2 metri,
de
existente n'ar
de

nu va

drept
mare

456

MONITORUL

din lupgimea

ce

pe

casul cnd

alinierea,

de 1-20 metri

la facia

ar
de 6 metri.

cu

Art. 3.

cu studiul
de
vor face
projectele de
a stradelor.
Aceste projecte vor
supuse la
de aliniere,
vor deveni asemenea

CAP. III.

obligatorie.

ce voesce a
stradg nou
un
pe proprietatea sa, este dator a anexa
organic,
va inprejmui
despre
la
exemplar, planul de situatie al
trebue a se
threnului
stradele
; pe acest plan vor
(17) metri din axa
a
plan
argtarea
indicate strada
a deschide.
se va supune la
ca
comunal va
stradelor.
pentru public voia se
cas de a se pune
aplicare projectul de
:
urmgtrele
regulare a Dmbovitei planurile
accepte
Proprietarul
tive de aliniere ; Primaria
dreptul de a de strade
de Comuna.
expropria
despggubire pe zona de 17
de
timp
.paveze
ani
la
b)
parte
actualului curs al
de alta a
data
strada ce

Art. 4. Conformil art. 8

Art. 5. Pentru
pgstra

9 din

din jurul orasului se va


15
(30) metri

de

metri din axa

de Comung.

Se desemneze provisorig alinierea pe ambele


date la rndea

con-

form

se va face a
de

modul ce i se va

lgrgime
instaleze
chieltula sa
cele prea aprOpiate, precum i se va indica
s'ar ggsi inutile, se pot an
aprobare.

6. Stradele infundate
carI

malt

pentru siguranta salubritatea publica, conesecute un canal conform planurilor


form art. 6 din regulamentul organic se vor vinde pe
lungimea
din
terproprietarii riverani
profitul easel comunale. men maximum de
(2)
asemenea
se vor putea
ce
se vor
vre-una din stradele din
metri
lgrgimea minimum find
f) Pentru stricta indeplinire a acestor
piciorul.
pentru trecere
proprietarul va
la casa comunal garai4ie

7. Spre a aplica
va putea
gatorie,

aliniere

bani

va fi de

se

efecte publice
a executa,

tate

ce'l

ce

de

haul

acestr

efecte se va restitui treptat


rilor ; la cas a mi le executa la
fixate, Primria le va executa
g)
la aliniatele b,
d, e, f, se
vor face sub supra-vegherea corpului
aceste
proprietarul nu se va supune
Comunel ; in cas
proprietarul va fi dator a la prescriptiunile date de

(retragerea
sus
conform art.
chiar
teren trebuincios pentru regularea dea alinierei
pentru suprai penfacia
mult peste
cnd ele se vor
tru strgmutarea

stare. In
vor fi
stare
a sa
le aseza
gulament pe aliniere

conform
maximum

ce i se

mai sus artate.


teremil
Art. 11.
proprietgti.
(cul-de-sac)

9. Proprietarul este dator a


tta

rept ,

dup prealabilul
a

avis,

face a se executa

regie sail in intreprindere in

Art. 8. Nimeni
formnd

marul este
avisul propri lucrgrile

acest

pe aliniere

terminarea fie

edificiul receptiunea ei de ctre

va privi pe

www.dacoromanica.ro

eu pro-

MONoRn PRIMARIEI
g) Pentru stricta

drepturil
strade.

Art.

a acestor

la casa

proprietarul va

2.

garantia

a cincea parte
executa, s
ce se
parte din valuarea acestor

publice,

a construi

vor fi

de la data

(5)

din valuarea
a

de

dausele Contrac-

deschidere . Acesta va
vnzare,
va

ne
va

pe an
laite taxe.

de

in

tea fi de zece metri


de

technic
vor pucele
vor
rile incepute
a

de chtre
reconstrui
exixtente
datori a construi
termen de
conditiunile aci indicate
vor
de la darea
circulatitnie ,
cas
valrea
la
(5%) pe
plus de cele
taxe.

Passage
Art. 5. Pentru pasage , permisiunile se
urmtrele conpentru
se obtin

a) A
(5) metri.

d, e, se vor

technic Comunal.

In
nude proprietarul nu se va supune
.prescriptiunile date de
Inginerul

cas de deschidere din

4.

b, e,

supravegherea

face

metre,
avisul
devie

in
la

h)

nuoti

nal ar

restitui

a nu le face
pretuirea le pte

3.

efecte se

bani
Casey Cope

Art.

a
a
comptul

ia

pazi

i) A
eu chieltula sa.

regie
depuse.

intretille pavagiul

CAP.

Art. 6. Inainte
a
pentru ocolurile I
II,
stradel.
7.

Art.

cinci

ce lucrare
dator

oeolurile I

de o

de voe

va

s
presinta.
pavimenta
al
pentru
stradelor pristrada
mit
propunerea proprietarului
situatitmea
a
Technic.
2.-Un plan
c) A
luminatul eu chieltula
,
plan
care eat.
modal
de
general a
d) A construi
conform planuchieltuda sa
date
canal
-Scam
una
ambele din stradele
metru,
se
scara
extremitAti sunt canalisate,
cas contraria
metru, pentru
general
dator a
acest canal imediat
b)

mod

ce

uneia din
din
e) Structura inVelitrei pasagiulul trebuesce a
f)

specificate la
executate in

buiese a
darea autorisa

temelielor.
des-

5 pentru mi
2 pentru

cele

Aceste
unul

vor fi depuse in dublu exemplar,

b, c, d, e, trede
de la pe

de architect va
copie

proprietar va
in archivele

www.dacoromanica.ro

technic.

PRIMARIEI

458

conditiuni,
in
imposibilitate, a
desfiinta
salu- distruge
executate.
Art. 21.
sunt obligati
vegheze la
a
va
conditiunilor
specificate
aci.
a
EI
dreptul a
li
de
voe spre a se asigura
stricta
a
selor

Proprietarul este obHgat a


s'ar putea face de
publice

Pentru ocolul
prinde descrierea
lucrare de
a fie
construi.
caz
de
de

va

cea

ce

al

supra-faeia
ce

proprietar va
pe o
sa, va plti o

bilet de voie , vor


cas a se construi
bilet
prescript-verbal conform
mare pri lucrarea,
de

prejudiciu de
jos

Art.
ocolul
i al II-lea proprietarul este
dator a presenta
principentru ciadirile secundare (dependinte,
ct
etc,) din
Pentru
aceste din
im este
a presinta de
planul pentru
care cat
temelie (daca va
pimniti)
Were
trecnd prin
etc.

referi in cas de abatere


la conditiunile stipulate bilet
regulament, vor raporta
spre a constata abaterea
fata loculub de
divisionar.
SECTIA

Modul de

Art, 22. In
i in
In stradele

I, tte

la
vor

pietele de (20)

mult, afaa de

Asemenea este dator a presenta elevatia


la
este
rei ce voesce a executa.
traversele nu pot fi de
19.
nu
construi, reconstrui
metal ,
etc.)
repara constructiunl
a obtine voe
Art.
23.
In
ocolul
constructiunile
de la Primarie.
interiorul

se va da prin bilet

tectul

Divisionar, el

se aseza constructiunile
adoptatit,

dreptul

In biletul de

de zid.
metri
ferestre
suportele ,

de

trebue a
pe
inprejmuirea,
nivelimentul stradei

pentru zidurile
pentru dependinte
din facia

facia

se tolea a se face
din cladirile -principale
interiorul
dosul

se va coprinde detaliat alinierea


Art. 24. In
III
sunt topuncte fixe vecine ; alinierea lerate a se face
planul de situatie a tore- ingropate in
ele
peste
dator a
metri
Art. 20.
care proprietar, architect
Art. 25. Ori-ce
ar incepe
reparatiuni supuse taxei
de yecintate trebuesce fi
calcan
bilet
autorisarea PrimarieT ,
din despre acea vecintate
material
in regula- permis constructiunea peretilor
acest bilet
stabilite
casul
general va ti supus la
un metru de la
trebuesce
retrage
in codul penal
hi plus :
Art.
poprite
constructiunea ese din
se vor
Constructiunile de
intinderea capitaleI
de chioscurT, paviline
desfiinta
;
de
ornamente deStinate a fi
, dar in alte
b)
construe tiunea este
prin
vor trebui
contra acestul
supuse
,
va fi
late
biletul de
pude
pentru cele
aceste
dator a se
prin
va tot d'auna
proprietarul

www.dacoromanica.ro

MONITORUL PRIMARIEI

pentru indestularea

cu

Se va tolera

SECTIA HI.

de

se

uncle

foc.

ocolui al

magazii de
suportat

acoperit
situate
eel pucin
metri de
metri de orY-ce
constructiune.
Metal,

jumatate

va
de invelitre,

so-

la trotuar
d'asupra
aticelor
a tuturor altor constructii
faciada,
se
precum
: pe stradele
cotit

la 8

definitivg

cu un

cat

inclusiv, casele vor

maximum de

Pe
de la
11 ni. inclusiv, casele vor putea avea dou (2)
turi
de 10
De la

facia

11 metri in sus se

de

de

32.

de

caselor este' poprit a se face de


Art. 28.
ferestrele grajdurilor.
suut tolerate
facia stradd.
grosime
Art. 29.
cosurilor vor fi
de

459

eu

pentru .stradele

14

20 in.

se va
case
4
17 in.
Casele cari fac colt a dou stra de de
vor putea

trebuesce a fi

pe din

trecerea
nu vor avea
pod.
trebuesce a avea cea mai
Fig-care
focar
particular

pentru

mansardele nu
Cosurile nu vor putea devia din vertical& cu
caturt
de
pod
dinteun
drept).
casa este
curte de la
Art. 30. In ocolul
nu se pot
nu va putea
-fier pe soda de zid
piatrg,
de
stradele
ar
pe parapet de zid.
aliniereI plus retragerea easel.
Imprejmuirile
totul de
stmt permise
ori-ce odaie
ocolul al II-lea
al
ocolul
, nu va putea
2
70.
I-itt pe
strade :
se
la partea
Belle-Vedere din Brezoianu sus, Botnu,
a tavanului povarnit.
cea
la

SECTIA IV.

strada Justitiei, Diaconiselor, Drpt, Filaret,

de la strada
Sf.

la strada Romang,
Renascerea, Scaunele,
Vamel, Zorilor,
pucin largi de

Minervel",
,

Teatru

tte
8

33. Este poprit d'a


la

trotuare acesti

stradele

Imprejmuirile de
sunt permise

ocolul

pe

in ocolul

intre vecini

mult

ocolul

20)

acsta
se vor face trotuare.
Art. 34. Nu sunt permise

tele
ocol pot fi de
Art.

strad

Art. 31.
va rmnea

(0

tri,

date la rindek egale


vgpsite.

in
nu pot
din
centime-

aliniere

a)

din

faciaclei.

Incadramentele de la
vor
cele

dou-spre-dece e.
ambele faciade laterale
b) (0 m. 16)
pe
de vecingtate, proprietarul
deschideri false ,
este dater ale
Art. 3G.
stil general
, etc. in
de
22 cm.)
pentru faciada prineipal.

spre

esite de
eel

(0

12 e.111.)

una

www.dacoromanica.ro

cele de al
esire

MONITORUL PRIMARIEI

se vor

dirilor despre

a se face de
metal
Art.
(moulures) de
la
faciade la catul de jos
aliniere

casul

de

Art. 45. Umbrelele de

la

opt centimetre.

08

de

objecte de ori

table
din
centimetre.

stint
margine

suporte
fi la
metre
dott-zeci centimetre minimum
angajate piisolate
At. 38.
supra
trotoarelui
nu va
urlie de scurgere devanture
magasine
ce
ornamente,
pot peste a
(galantare)
stradele
nu sunt
ion
mult
din
de
din
nu va
peste
sse-Spre-zece centimetre.
metru
centimetri.
vor avea o projecturk
Art. 46. Este
proprit
pulle
mare, partea ce trece peste
va trefixe la
, astin
numelui
aliniere
ca faeia
numerotatiei
caselor,
lampelon,
face acel excedent.
d'a
a
vopsi
detede
Art. 39.
o
ori
projecturile tolerate
metre,
41 se pot
articolele 40
zece centimetre.
Art. 40.
prescrise
41 pot
totul
din
Pentru
causa
ar impedica cirde

trebuesc a fi pe

ea.

este dater a cere

Art. 41.

se

de

ce se

caturile superigre

piatrg,
Res-de-Chausse

se de la

de voe de

caz

in ocolurile I

en maximum

nou-zeci

va

caturilor

Ele
cot.
extremitate

Art. 48.
cas de
propritarul este dator a

la
sghiaburi

caselor

vor avea cate o

sub gura
scurgere.
umle sunt
va
sub trotoare

acestul

Art. 49. Pentru constructiunile esite


slabe

zid.
nivelul

modelelor

unul

este permis pe

datori s
carlige de tier.
de scurgere vor
de metal colorate,
de

In

dublu exemplar,

proprietarii

de metal

pe

faciada despre

centimetre.

Art. 42. La faeiada


a se
Art. 43.

aliniere

de

retragerea stabilitg

de

tare

Art. 50. Niel

nu se

repara.

gura de
mie canal in

Art. 51.
sunt de tot
zid
de
sunt
Municipali- lide, voile de reparattuni ce se pot acorda sunt :

tate, care se

in sghiabul pavagiului.
a) A schimba
i
se
ocolul
in stradele
atinge
a se pune numai
scobite sub gura
tencuiala
b) A
de scurgere,
timp numai trotoarul este
pavat
pietre de
c) A
palocurea
Art.
Este
a
pe
de
de
tinge

www.dacoromanica.ro

putin.

a atinge
a

MONITORUL

d) A preface o

Ao

metal

de

este

ce

ar
din

In cas a
sub

va fi presintat
(3)

de
se
exterirA

ratie

ce

drept

a consolida
destinatia

temeliele, a
a

suprafacia arMata

2.

perfecta stare
dar
la

solide

de ct

retrageret
acsta
terenul ce prisosesce

atinge de-

va fi

aliniere,

proprietarul nu
contestatiunea sa
contra somatitmel,
comptul proprietarului

CAP. V,
a preschirnba fe-

a face re-

existent al

art. 26

lemn
nu

spori

52.

tot

pe

imitnd
de

Art. 53.
gropilor de nisip
popri

se

gropile
marginile

nisip

acorda roe de a se

an

case

in

acestui

repara

la
de

provisorit se

Aceste

case existente vor fi oprite d'a

I a fi
Art. 58. Invelitrele
27, nu se vor mai putea
cele
II lea
vor trebut a fi

a executat alto

de

se autorisate
acest
aceste reparatiuni
scop de a consolida

regulament
roe
direa
fi poprit imediat

clMirea

fi

ocolul I,
ele vor

trot ant

art.

existente

undo proprietarul va fi dovedit

specifieate

al

duol

ocolul

sa va face

sanatos.

Art. 54. In

ele

Se exceptza constructiunile de asemenea


care vor fi fost executate
acti- vor
popritrt,
acum
desfiintate imediat.
acordare
fora
Art. 57. Proprietart
a imprejmui
existente la
in apropiere
regulament
de
metre

umplerea

fi

de un an in ocolul I
de la data
culort

curate.

stare

repara

vor
trebui

ocolul

fi

vor

fi

desfiintate

termen de

aprobarea acestui
din aliniere
proprietarul
se
de
Acest articol
pune
supuse retragerei.
fie pentru casit, fie pentru teren.
Art. 59. Inprejmuirile
ori-ce
se va
vor
putea repara,
art. 30, nu se vor
face contra regulamentelor.
ant.
de
trot
a
fi
desfiintate
Art.. 55.
ocolul al II
se
proprietarul
dator
prescrip- I, patru
data aprobarei acestul
tuluI-verbal
de Inginerul-sef al Commiei a- de
din

termen de
de cMre vor desfiinta
acestul regulameut.

presenta
Primar

a) A
gulament

existente,

divisionari

conform

este

Art. 61.
contrarin art. 36
www.dacoromanica.ro

al
de

art. 45
de la data
treptele,

37

desfiinta

MONITOM

46

de un

la data

gulamentul

gulament.

62. Pentru

art. 46

co

scurgerea apelor de

de un an

strade

ani

mai multe

care va

sigilat de

oeolul

ordine,
servi
persoanelor
spre

de

spre a putea
dupe felul
taxa ce priimeste
ce introducu

ce se

abatoriu.
vita

4. Pentru
latrinele,
apelor
se vor
dispositiuni prin regulamente speciale.
Art. 64. Dispositiunile reglementelor,
presentului regulament
alte acte
desfiintate.

la care percepe

va da sub a sa

taxa.
imprimate
va

din
comform

iar

miei ce se vor

respectiva care

de a se

in

se puna

bilete imprimate

Acest regulament s'a


de
Comunal
de la 14 Februarie, 17 si 18 Marin
5.
introduse
de la 25 August 1878
s'a aprobat se vor revisui
tie 1875
Interne prin adresa
14,560
de D. Ministru
din 1878.
se vor

fie-care miel
legale.
spre

medical veterinar al
se vor
sus

cuvenite
In cea-ce

CONDITIUNI

ce este

a se

intreprindtorul este dator a


stabilite

de

de Mere

de
de

de

a
imprimat,

este

3.

duol

CAP.

pe

in abatotin

la

acum,

etarii

ocolul

re

2.

1879

6. Intreprindtorul
necesarii pentru
sufere nimeni

Prefectura
a avea functionarit
taxelor, ast-fel ca

s dea ocasiune la re-

Despre percep ere

camere ale uneia din dependintele agate


gratis pentru funde la
are dreptul a
ctionarii si.
vor taia
ce
7.
spre
avea
de municipalitate
a
se thia
mare
din

1.

tte

casa de
taxele urmMre:

abatoriu,

Lei

3 - Pentru
1

- 50
- 10

a-vis de

vite marl.

in

vor

parte.

De acea este dator

capre
)

nu

de la abatori

miel.

ca
orb

spre a revisui
alte
va crede de
percepe pentru
pn la
de un
ca s se
daca
taxa
pentru vitae tAiate
acest s'a
constatarea veterinarulni
mar!
de
la
destinate de
timp el
consideri ca
taxa
taxa
nu pte
tunci
bani
Se
sine
de miel se va percepe
10
permite ajar
taxa
a se
vitele
an; de la acesta data
se va lua pentru dnsii
alt
de
in abatoria s casele de
taxa de 50
pentru ie
berbece.
Nu
la taxe
la obliga4iunea
Se

taxa de un

de

se va ar

www.dacoromanica.ro

de Ware

fi

taia

obiceju

sale trebuinte, aceste din


Municipal aplicat

supuse la

La cas de trebuint
va da cerutul
prin
constata frauda prin proces-verbal

prin

tienesd spre

a supune pe
lege

se

mare

dovedi
cea

taia vite a cgror proprietate n'a fost

prin biletul

va fi supus la o
de
fie-care
mare
pentru fie-care vita
la recidiva
va de lei una
Aceste amende
se vor aplica
el va
permis a se
vite nevisitate de veterinar
taiate alte
orI
va
de

dnsele.
de

legale pentru Ware


mai sus, intreprindtorul
va putea pretinde
sub mimire de
se va dovedi
a
asemenea
intreprindtorul se va obliga a
aceea ce va
doug-deci (20)

amenda

pale pentru

folosul

abatere de asemenea
va

lei). In cas de asemenea


penalitatile de mai

licitatinne profitul

va

precum
profitul

care va

taxa

de ban! pentru timpul

va fi al Comunel.
14. In
contractului
paguba va privi
s
drept,
un
cas
a
cere
veri
indemnisare
de
la
Municipalitate.
sti a permis a

asemenea

taxel

respimde
din
termenele
pria
a
rate la
precedente, Primaria va put ea pune
somatiune
acest venit din
in
licitatiune
al addiferinta plate!
judica asupra altuia
a
asupra
un procent de 12

va fi pasibil

de

Peatru depunerea garantief alte


15. Pentru punctuala indeplinire
va

cautiune in
valre
a

ale acestel Comune

care va

la expirarea contractului.

16. La
de
care an provoca
casa
asigurare

partea
perdere
isa

va

in

D-n4

pte

va resilia
ce va crede

judicata,

contractul

folostil casd comunale,

un drept de prententiune.
17. Pentru ori-ce privesce esecutarea
venit,
strein va
considerat
legilor
tovarsi
Bucnresci.

penal.
prescrise de
11. Regulamentul actual pentru ministratiunea
18. Ori-ce
explkarea
privind
contra intreprinetoruluI

drept de

pen-

de va
si

fi

supus

armare
sel

el

al

tot ce
derea, se vor putea adresa de
apel
care va decide

acestia la Pri-

a se

la justitia

Despre plata banilor la

intreprin-

persnele reclamate care


vor fi
se
se vor fi adresat
a se
12. Suma de
ce va resulta
pune decisiune! ce va
pot reclama
respunde de D-nul intreprindtor la casa
este oblightre
jumtate
argint pe cur- la justitia ordinara, justitia
de
rate egale,
pentru D-nul intreprindtor.
sul thesauruluI public in
de a se
19. Spre a se paten lua parte la
pe fie-care
curentii trebue
cope luna.
Se

www.dacoromanica.ro

de

citesco procesul-verbol al

in

de lei

(10,000)

bani

publico

la 17 August

ale

conformi-

Acsta

va

tate

curent (dupa ce va deveni adjudicatar definitiv)


daca

termen de 15

va

contractul va

conditiuni

drept rosiliat.
este obligat
taxa
pentru facerea
exemplar,
permis sub
nu

intregistrrei dupa
tractulni
21.

expirat,

intreprindtorul
de
de la Colentina In
transactiuneI
Ministeriul acum pe
adresa
conditiuni aprobate
adhogiri
I la uncle
arata
acum
pte incheia
cuvenitul contract
conditiunilor.
Consiliul,
In vedere modifichrile
conditiuni
decide a
,
este

mult

mai sus la art. 15

votul

D-sa a
se

a coda
seirea

gistrul mentionat la art. 3,

comu-

de a

nal, dupe cererea


daca In el
-presinte

care va

tul
rectiunei

fi

noscut

rea de
el va contine
Craiovei
treprinOtorul va fi supus pentru prima
de
100, iar la
amenda pentru
lei 200 ce se va impune
va fi
taxa,

folosul

luat

interesul

Aceste

a sta-

Conextraordinara de la 17

August 1878.

CONSILIUL COMUNEI BUCURESCI


1878,

de D-nul I. P.

cererea diaseda

trebue

vedere

strada Filaret

)
)

unde are a trece Tran-

vedere eh

strade ; ast-fel
scurtat
totul

consilinl dach trede pavagih pe numitele mai

sus strade.

Serurie Gr.

ia act de

tiei TranvaysuluI
Giani Dimitrie,
Dimitrie,
Manolesen N.
se

calea

nu- lucrarea spre a


timpul de constructiune a pavagiuM,
la
acsta rspunde prin nota
eh
ce se supune
regreth
Muncipalitatea
pte da
CompanieI
stabili
strade. Acest
color
totul
Locotenent de Primar, este
de a
de
n'are
de atimp Directiunea are obtinuta
find, D-sa avnd

se

dach are

timpul
hue

Christu Marin,

face

sistematic

de

D-nul

cari

gara

directiunea TtranvaysuluI
ia
de
acelor
ea
ast-fel timpul
p6th construi
D-sa a comnnicat din
nuDirectiuni mentionatul
a cenit

regulate
privinta.
votat
aprobat

de

amintesce

lege piata Sf. Gheorghe

va fi trecut exact

vitelor

si

de Primar,
care s'a

D.

22. Intreprindaorul este obligat a presenta

amdi

decide a se

Direefacerea

ConsiliuluI
Se
a V de
legiunilor a
care arath
Membrilor
acele
find
MENT)

www.dacoromanica.ro

in-

tervine a se trage

alte
respectivg.

conform art. 60

gularea

procedAnd la aceste

a esit

pentra

la

tre acestia

li se cuvinea
drept a o primi de la
1874, pentru care se
prevedu-se plata
budgetul
1874, acel budget

persne :

Dobre

9,

Ciocaneli comp. 7.

gardistul Temistocle

D. Dr.

Consiliul le a votat

Georganta,

Pentru legiunea II, Locotenent C. Stefanescu


5, sergent Gustav
le comp. 6 caporal
lescu
comp. I
gardistul
Pantazi
ivite
comp. 4.
Pentru leg.
locotenent
chiestiuni asupra
comp. 7 , sergent Ion Pgnescu asemenea
7, tinarilor
caporal

Inginer

D.

din

s'a aprobat de
Ministerial
de pensiuni
aprobarea acelor
anal
ast-fel
acesti 2 pen-

a paint intra

primirea pensiunilor
de
ce
se cuvenea de
de la August 1875 ;
pentru darea
intreprindere a
stradelor
urma acestora D. Poenaru nemultumindu-se pe
Puisoru
Sf. Dumitru,
conduce la fabrica de aplicarea ce i s'a dat dreptului
la pensiune a
de la Celentina pe intindere de
de a i se
fa- reclamat
pensiuIn
Consiliul nea la care avea dreptul de la
1874 de
a fost
aprobat de ConsiliuI
la
in urma
2
,
ceea ce s'a
oral, se
resultate Comunal dreptul
facerea
transactiuni ca D-nu
:
8,340 pentru strada Puisoru oferit de de
str. Poenaru.
Tache Barzon
lei 6,900 pentru cea

oferiti de D. Gr.
Consiliul

aprob

sionari

A.st-fel

chestiunea

a-

D. Dr. Georganta
care finit D. Locopreturi le
tenent de
supune referatul
Comptalucrgrile asupra mai sus
spre
decide a se
care in

gasind avantagise

cheia cuvenitele contracte


respective :
vederea

a decide.

urma mai multor desbateri,


s'ar
D. Dr. Georganta
referatul d-lui f in vedere
Comuna
Justitie
prin care
suma
la cheltuell zadarnice, de
ce chestiunea
budget la art. 9 pentru
lei 1,000
a
este
infiintarea de mobilier cum
creditul suplementar
sg de Justitie, aprob
ce s'a deschis
acel articol
suma de lei 4,000 i s'a
se
Dr. Georganta pensiunea
a
aprpe
intervine a se
100
lei
pe
de
la
5
Februariu
1874
la
un credit de lei 1,000
acel articol
17 luni
25 de
ce 1 August 1875
pinarea cheltuielilor de
ce
un total de lei
vor mai
necesariT
bani 20
retinerile.
Consiliul
deschiderea
credit cu
d'o
Consiliul
deschiderea crediMinisterului conform
credit care
necesar asupra resurselor budgetuluI ordinar
decide a se
din resursele budgetare
al
curent pentru efectuarea
an.
Locotenent de Primar
D. Dr. sumi.
Consiliul

D. Locqiitor de Primar aduce


Georganta prin 2 reclamatiuni ce a presentat cere
ce
se
cuvine
de
conform
decisiunii din
de la 19
se
5
expipensiunea
a dimisionat din serviciul
rat relativ la exproprierile necesare a se face penbruarin 1874
la 1 August 1875
i s'a
prelungirea Bulevardului de la strada Brezoianu
ma pensiune.
a primi
D-lui Inlay
a
D. Locotenent de
In
1873
de casa
grajdul d-sle suma de 40,000
mai
accepta a fi exai Comunell
rspuns nu
; a
cerut rewww.dacoromanica.ro

MONITORUL PRIMARIEI

D-sa D.

propriat
Primar
a decide.

dispositiune pentru

de

deposit,

neapentru tte de-

a face

cestiunea

positele de acest fel ; de aceia


comunale cat
din
nainte
Consiliul
decide a se face exProprierea
Prefectura
Capitale
4isa
prin
de
penunde se
depositele de gaz
a
revisiune regulamentul relativ la
exproprierl,
conformitate cu legea respectivit,
disposidecidem asupra
de
pe D. Locotenent de Primar
necesare de a se aduce

de

ce

se

Loco-

Consihul

edinta de la 31 tenent de Primar

amintesce

D.

prin

decide a se aduce

examinarea
de opiniunea

s se
spre a studia acel

se

Locotenent de

nainte de a

din

de

la

cantitate din
a

de

d-sa

din partea

nota

prin

ce

d-sa

de cotit este

Dinu

un

miesce
pe

la 1,600
pe stradele ce
in presenta

a
se

proba

cubi

a declarat
de aplic

de

delibernd decide a

opiniunea

rin

pe

pe

vede

de la aratata

aplicarea

a se
in

celea ale eotitulni vaselor ; pentru care se va invita


spre

la

ca

la

nu va fi urmator

somatimii,

a aprovisiona
material prin D. Dinu Tnase
pretul propus.
se

din

d. Pizu sii

face mai

de la 1
predarea de
decide a se face o pu;

aplicarea

12

Loc-otenent de

ardia

cuvenitele

In

timp Consiliul numesce


de d- Pan
Consiliar, d. Bacalogul

PRIMARUL COMUNEI BUCURESCI

d. Cerkez Inginerul-ef Comunei,


misiune care se va
studia cestiunea regulaprofesor

mentitrii

Pe basa

spre a
ce provin din cur-

de

se eVita diferintele de

sa de la 31 Iuliu

de Consiliul Comunal
trecut,
a decis

prin licitatiune pentru perpetuitate casa


cu locul, proprietate a
situata
strada
de
bariera Mandritul.
D.
D.
Lauca delegat al
Lucaci prin adresa
Doritorii de a cumpra acest irnobil sunt
intervine a se
deposise presinte la Primrie in
de 11 Septemtul de gaz din acea sub. strada Labirintu No. ,
viitor la 12 ore pentru
pte fi expus la un periprintr'ensul
1878 August 10.
despre
col mare.
vaselor

D. Lootenent de

a supune opiniunea sa

dice

ca

am

www.dacoromanica.ro

MONITORUL PRIMARIEI

din strada
care acum este ceasornicarie, cu
No. 42,
fructiferi
de
de familie d'asupra si
de
podul de
de la 26 Octombre viitor
desupt ; se
al
se
pe trei.
de la 26 Octombre nul curent, pe un an
sunt
a se presenta
d'a o
curtea sa la
la
epitropia
acestei
biserici
ce
este
sunt
se
Septembre,
cea mare, la 20 ale
de 4 Septembre viitor,,

de la abatorin,

Hanul

locurile de

casa din fata


de fer construit
noul
tret ani
1878

de a le
sinte la Primrie in
la 12 ore, pentru
No. 12,758.

tte

bisericei

s'a

1878 August 12.


ce an
No. 4.

La 6 din viitrea

Septembre se va
pentru Inchirierea
un
pe termen
ale
Octombre viitor 1878
:

1878, August 23.

or

de la

din strada viilor de pe

pentru

tine
conditiunfle
de epitropie; adjudecandu-se acelet
avantagios pentru biserica.
a

La 26 Augustu,
pus la

1877 s'a de-

de

Veigel,

gradinei Stephan celti mare,


postavuri

culori,

Ghereta pentru fructe


zidul bisericei la
in profitul
care a
:St.
din strada Carol
No. 632. D-lui N. Papazu.
de
din piata St. Anton despre
spre cunoscinta
strada Bazaca.
sus, care
drept a priimi
ca
Doritorii de a lua
aceste
sunt s bine
a se presenta la
s resse presinte la
in
suma de lei 10, bani 90, cheltuelile
sus la 12 ore pentru concurent.
perna.
1878 , August 12.
No. 12,756.
Primaria pune
termen de 15
pentru
contrari neprevestire,
in
In
de 11 Septembre viitor se va tine
sentndu-se
acum la 10
viitor, se
la
pentru
de

loe al

pune
folosul
Casel Comunale.
la

la

Doritorii de a '1

sunt

acea

Comunal

la 12 ore pentru

No. 13,301.

1878, August 12.

12,752.

Septembre se va tine li- tori, de


intreprindere decis ca
pentru darea
a
din strada Lazula 7 din
-reanu, colrea Verde
strada Antim
Doritorii sunt
de
din

Schitul Maicelor

-care lucrare se va face


comptul
reanu fostul proprietar al
chis

care s'a des-

nea

Septembre.

presinte la

la 12 ore spre a se put face licitatiu-

acea

B. Lazu-

1878, August 24.

neinchiriate mai multe compartimente


S-tu Anton pe timpul de duol
26 Octobre 1878
a
mai
o
pentru

La 5 din viitrea

visul presentat de D. Inginer-Sef al

acea

adjudecatiunea dupe

No. 13,317.

1878, August 24.

Doritorii de a se
cu executarea
Din lipsa de
licitatiunea pentru
cost
devis este de lei 963,
darea locurilor
de
cultivat de
:sunt
presinte
aratata
la Cimitirul Serban-Vod
din dealul Filaret,
4i la 2
p.
pentrn
fosta proprietate Ritoridi, s'a
pentru
de
No.
1878, August 19.
11 Septembre viitor.
www.dacoromanica.ro

PRIMARIEI

Doritorit de a lua
timp de trel ant viitori,
in diva

la
tru

aceste locuri , pe
se

mai sus la

comunal din Bucuresci


de
21 August curent,
vedere propunerea

pen-

Pizu de a se admite sistemni

D.

D-sale de cotit vasele eu liquide.


vedere
pentru examinarea
1878, August 25.
No. 13,378.
u comisiune de persne spea fost
din
Bacaloglu, profesor de la
dale
Cerkez,
Universitate, C. F. Robescu, inginer
de pripas in oborul
vitele
examinnd sistemul de cotit
ginerul
tate
jos, adia :
constatat
acest sistem este
Pizu,
Un cal Man, chior
drept
ros la al
exact
de
tte sistemile de
de
pept de ham.
tit intrebuintate
acum
Un bivol
crnele pe spate
un
de la 1
1879 s se
Consiliul a decis
murg inchis
cma
drpta, cda retezatit, ros
Pizu, prevedndu-se
cotul
la
la piept, pintenog de
drept aplice
conditiuni
ale
veniturilor
din
din
pete albe pe spillare
un
de
cise
din cotitul vaselor.
matricul 518.
Se
dar spre sciinta
de la
pentru doVedirea proprietarilor
acciselor
cotitulut
acestor vite ca
termen de 15
de
nu vor
vasele
de

le

de

Epitropia Bisesice S ta

de 5, 10

17 din
Sepdin localele
ce era a se
la 25 ale corentet tembrie se va tine licitatiune
din
inchiriarea
pe termen
intreprindere a
stradel
de
an! socotit de la 26 Octombrie anul
strada
oseaua Stefan
In

pentru darea
partea
mare,

s'a amnat

respective
Mavrogheni,
se tine la

Septembre viitor, la do ore

de a se presinta la

Se

artata
No.

Prin coprinsul
pripas
spinare
Primria

la

brutArie din suburbia


oditelor dupe
Basarab, cum
lng
din Calea
a
maeu sala
Bisericei, precum
a

projectul

de

din

1878 August 28.

.No. 13,484.

1878, August 25.

No. 13,377.

Pizu.

cotul

espirarea
termen se
vinde pentru despagubirea easel comunale
cunoscnd

spre a concura. gasia din curtea


ora
Doritorii se vor presenta
August 26.
garantii valabile pentru con12 din

de Negru gsindu-se de

ora la

Conditiunile se pot vedea

patru pete albe pe Epitropie.

1878 August 25.


No. 5.
bub in bot.
spre aflarea proprietarului care
se
termen de 15
de la data preEpitropia Bisericei
publicatiuni, s se presinte la
spre
Face cunoscut
de
Seppriimi iapa, cunoscnd
expirarea acestembre viitor se va tine
curtea Bisericet
tui termen se va
prin
ora
pentru reparatia chiiar

se va incasa
No. 13,442,
No. 24.

easel orasului.

1878, August 26.

lielor Bisericei.
pot vedea conditiunile

C. N. Radulescu, Strada

www.dacoromanica.ro

No. 24.

Epitropia