Sunteți pe pagina 1din 6

DIN ISTORIA ŞCOLII ŞI SOCIETĂŢII DE ARTE FRUMOASE

(BELLE ARTE) DIN BASARABIA

Vera Stăvilă

Prezentul studiu are în obiectiv Şcoala şi Societa- Monetăria de Stat din Sankt Petersburg. În anul
tea de Arte Frumoase (Belle Arte) din Basarabia. 1918 se întoarce la Chişinău şi se încadrează activ
Actualitatea investigării acestei teme este moti- în viaţa cultural-artistică a Basarabiei.
vată de rolul important pe care l-au avut în viaţa
În acelaşi an a fost elaborat statutul Şcolii de Belle
cultural-artistică a Basarabiei interbelice aseme-
Arte, în baza proiectului1 întocmit de V. Ocuşco în
nea instituţii, precum şi de aniversarea a 120 de
1918, care a fost aprobat de către directorul In-
ani de la naşterea sculptorului şi pedagogului Ale-
strucţiunii publice din Basarabia. Corpul didactic
xandru Plămădeală, la 22 octombrie 2008, perso-
şi personalul administrativ erau aprobate de că-
nalitate care a stat în fruntea Şcolii de Belle-Arte
tre primărie. Iniţial, în buget erau prevăzute ur-
de la reorganizare (1919) şi până la sfârşitul vieţii mătoarele state: profesor de desen şi pictură – 1,
(1940). profesor de modelaj şi sculptură – 1, secretar – 1,
Istoria instituţiei începe încă în anul 1887 când şi om de serviciu – 12. Al. Plămădeală face unele
Terentie Zubcu, basarabean de origine, cu studii modificări, întocmeşte programul de studii al şco-
la Academia de Artă din Sankt Petersburg, des- lii şi completează corpul didactic cu cei mai buni
chide o şcoală particulară de desen, unde erau in- profesori de care dispunea atunci oraşul. El a an-
struiţi tineri la desen şi caligrafie pentru obţine- gajat în activitatea şcolii pedagogi şi specialişti
rea examenelor de admitere în şcolile superioare calificaţi, printre care, profesori de desen, pe Şner
de ingineri (Flioştor 1998, 25). Cogan, absolvent al Academiei din München, şi
pe August Balier, absolvent al Academiei Regale
În 1891 această şcoală este transformată în şcoală
din Amsterdam şi al Academiei de Arte Frumoase
publică, iar în 1897 conducerea ei este preluată de
din Petersburg. A mai introdus în program cur-
pictorul-pedagog Vladimir Ocuşco, care timp de
suri sistematice de obiecte teoretice: anatomia,
22 de ani a reuşit să obţină succese considerabile
perspectiva, istoria artelor, pentru predarea că-
în organizarea procesului instructiv-educativ.
rora au fost invitaţi medicul A. Şimanovschi, in-
După unirea Basarabiei cu România, în anul 1918, ginerul N. Ţâganco, istoricul Ştefan Ciobanu ş.a.
începe procesul de reformare a instituţiilor vechi (foto 1) (Noroc 2002, 63). A. Şimanovschi a pre-
de învăţământ şi înfiinţarea altora noi cu carac- dat anatomia din 1919 până în 1940, N. Ţâganco
ter naţional. Astfel, Şcoala Orăşenească de desen – istoria artelor din 1919 până în 1926 iar din anul
a fost reorganizată în Şcoală de Arte Frumoase 1927 acest curs a fost predat de P. Constantinescu-
(Belle Arte). Acest proces a fost început de către Iaşi şi respectiv E. Maleşevscaia. Ştefan Ciobanu
V. Ocuşco care, la sfârşitul anului 1918, se stinge a fost profesor la disciplina pedagogia în cadrul
din viaţă. În februarie 1919 este numit în funcţie cursului special. Cursul de Perspectivă şi caligra-
de director tânărul artist plastic Alexandru Plă- fie a fost prezentat de către R. Simionescu, care se
mădeală, discipol al acestei şcoli (Stavilă 2000, bucura de o mare popularitate printre elevi.
45). De menţionat că din lipsă de mijloace financiare,
Născut la 22 octombrie 1888, învaţă la şcoala spi- iniţial aceste cursuri nu erau finanţate, pedagogii
rituală din Chişinău, apoi îşi face studiile la Semi- le predau din entuziasm, obiectele nu aveau la
narul Teologic, frecventând în paralel Şcoala sera- bază programe analitice, iar studenţii le frecven-
lă Municipală de desen, la profesorul V. Ocuşco. tau facultativ şi nu erau obligaţi să susţină exame-
După aceasta îşi continuă studiile la şcoala Impe- ne. Astfel Al. Plămădeală organizează admiterea
rială Superioară de Pictură, Sculptură şi Arhitec- 1
ANRM, F. 2116, inv. 1, d. 65, f. 10.
tură din Moscova. A activat în calitate de gravor la 2
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 86, f. 2.

Tyragetia, s.n., vol. II [XVII], nr. 2, 2008, 327-322.


II. Materiale şi cercetări

Foto 1. Profesori şi elevi ai şcolii de arte. Anul 1919.

elevilor pentru anul de învăţământ 1919 la cele că problema fundamentală a studiilor era de a face
trei secţiuni: pictură, sculptură şi secţia peda- arta accesibilă tuturor, pentru a înfrumuseţa viaţa
gogică. Admiterea a avut loc în incinta teatrului în mod real şi a pregăti cât mai mult posibil artişti-
„Puşkinskaia auditoria” (foto 2) unde Primăria creatori şi propovăduitori de frumos.
repartizase şcolii un nou spaţiu3. În şcoală erau
Această instituţie pregătea pedagogi de desen şi
admişi tineri de ambele sexe având vârsta de 16
arte decorative, însă nu dădea elevilor studii me-
ani şi susţinând proba la desen. Conform artico-
dii, de aceea ei trebuiau să frecventeze o şcoală
lului 14 din Statutul şcolii, la admitere nu se luau
din oraş în acest scop (foto 3). Pentru comodita-
în consideraţie mediile pe care le aveau elevii4.
tea elevilor, cursurile se ţineau în două schimburi.
Conform regulamentului5, durata studiilor era de Frecvenţă era obligatorie.
cinci ani. Anul întâi cuprindea clasele de desen,
Şcoala era o instituţie parţial privată (semipriva-
anatomie, istoria artelor şi perspectiva. Anul doi
tă). Elevii achitau taxe pentru înscriere în şcoală
de studii cuprindea clasele de desen, anatomie, şi
– 100 lei, pentru manuale – 300 lei, pentru caza-
istoria artelor. Anul trei prevedea clasele de desen,
re în căminul şcolii – 500 lei (Noroc 2002, 65).
sculptură, istoria artelor şi perspectiva. Anul patru
cuprindea clasele de pictură, istoria artelor, esteti- Este de remarcat faptul că taxele erau accesibile
ca şi perspectiva. În anul cinci se făcea numai pic- pentru toate păturile sociale. Acest lucru a făcut
tură şi perspectivă. Desenul era considerat drept posibilă înscrierea la studii a elevilor din fami-
bază a oricărei lucrări, fie pictură, grafică, sculptu- lii de intelectuali, slujbaşi, ţărani. Astfel, eleva I.
ră sau artă decorativă. În regulament se menţiona Evreina făcea parte din categoria nobililor, iar
elevii Antonovici şi Modval erau fii de preoţi6.
3
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 86, f. 7.
4
ANRM, F. 2116, inv. 1, d. 65, f. 11.
5
ANRM, F. 2989, inv. 1, d. 137, f. 12. 6
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 86, f. 5.

328
V. Stavilă, Din istoria şcolii şi societăţii de arte frumoase (Belle Arte) din Basarabia

Iniţial cursurile se ţineau în limba rusă, deoarece


majoritatea profesorilor erau de origine străină, iar
elevii în mare parte studiaseră anterior în şcoli cu
predare în limba rusă. Din lipsă de mijloace finan-
ciare şcoala nu-şi putea permite angajarea unor
profesori românolingvi din alte oraşe ale ţării.
În anul 1926 Alexandru Plămădeală obţine per-
misiunea primăriei de a transfera şcoala într-un
local mai spaţios, în casa cu nr. 123 de pe strada
Ştefan cel Mare. Aici a fost organizat căminul cu
15 locuri, pentru elevii din provincie, o mică bi-
Foto 2. Sediul şcolii de arte în anul 1919.
bliotecă şi muzeul şcolii. Tot aici profesorilor şi
elevilor din cursurile superioare li s-au repartizat
ateliere personale.
În anul 1928 programul analitic a fost reorga-
nizat după modelul şcolilor de artă plastică din
România. A fost introdusă predarea unor cursuri
de iconografie, artă scenică şi tehnologie. Cursul
de iconografie a fost predat de către profesorul A.
Balier, care mai ţinea şi cursul de pictură.
În pofida dificultăţilor, Şcoala a înregistrat mai
multe realizări remarcabile. Drept dovadă sunt nu
numai rapoartele de activitate anuale, ci şi expo-
ziţia din 1922 de la Bucureşti, unde artiştii plastici
basarabenii au fost distinşi cu premii speciale, iar
Şcoala de Belle Arte a primit o subvenţie de 40
mii lei. În acelaşi context menţionăm că această
instituţie a fost vizitată de miniştrii O. Goga, C.
Banu, A. Lapedatu, care au rămas satisfăcuţi de
activitatea şcolii (Noroc 2002, 63).
Pe parcursul activităţii sale şcoala a colaborat cu
mari oameni de cultură ai României. În anul 1921
Al. Plămădeală face cunoştinţă cu I. Teodorescu-
Sion, inspector la Ministerul Cultelor şi Artelor,
care a jucat un rol important în activitatea şcolii,
vizita des această instituţie şi susţinea profesorii
şi elevii de aici. În 1932 face o vizită în Basarabia
poetul I. Minulescu, director al Departamentu-
lui Artă în cadrul Ministerului Culturii. Din anul
1922 Ministerul Cultelor şi Artelor, în fiecare an
Foto 3. Certificat de absolvire al şcolii de arte.
acorda subsidii pentru Şcoala de Belle-Arte din
Chişinău. Cu aceşti bani a fost procurată litera- delegat de Minister pentru conducerea coloniei
tură didactică, 600 de reproduceri ale unor opere de vară. Conform hotărârii consiliului profesoral
de artă universală veche, inclusiv ale frescelor din din iunie 1929, de o bursă de 2000 lei a beneficiat
Pompei, reproduceri executate în Italia ş.a.7 şi Claudia Cobizev pentru a participa la această
În vara anului 1929 la Curtea de Argeş a fost orga- şcoală de vară. În acelaşi an I. Teodorescu-Sion a
nizată colonia de vară a elevilor cu indicii cei mai asistat la examenele de absolvire a Şcolii de Belle-
înalţi la învăţătură, selectaţi de la toate şcolile de Arte, fiind mulţumit de rezultatele acestora.
arte frumoase din România. Al. Plămădeală a fost Într-un raport către minister, sus-numitul a sem-
7
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 86, f. 6. nalat faptul că tinerii specialişti nu au unde se în-

329
II. Materiale şi cercetări

cadra în câmpul muncii pe teritoriul Basarabiei. Academia de Artă din Bucureşti; N. Coleadici13
Astfel, în iulie 1930, ministrul secretar de Stat al studiază în Olanda ş.a.
Departamentului Instrucţiunii Publice şi al Culte-
Pe lângă faptul că Şcoala de Belle-Arte era o in-
lor, Gheorghe Pop, a decis echivalarea diplomelor
stituţie artistică, ea deveni în scurt timp şi un im-
şcolilor din regiunile alipite cu cele din Vechiul portant factor de cultură.
Regat. Prin decizia nr. 88890/1930 Ministerul
Instrucţiunii Publice şi Cultelor a hotărât că ab- În anul 1921, din iniţiativa lui Al. Plămădeală, V.
solvenţii Şcolii de Arte Frumoase (Belle Arte) din Doncev şi A. Balier a fost înfiinţată Societatea de
Chişinău să se bucure de toate drepturile pe care Belle-Arte din Basarabia, cu secţiile: Teatrală,
le au absolvenţii şcolilor de arte frumoase ale sta- Muzicălă şi Belle Arte. Fiecare secţie funcţiona
tului întrucât întrunesc condiţiile stabilite de Re- autonom. Societatea beneficia de suport financiar
gulamentele în vigoare8. din bugetul Primăriei (Braga 1998, 5).

Din cauza crizei economice cu care se confrunta Preşedinte al societăţii de cele mai multe ori a fost
ţara, începând cu anul 1931 şcoala este în imposi- ales Al. Plămădeală. Societatea avea prevăzută în
bilitate de a mai plăti salarii profesorilor. În anul statut calitatea de membru de onoare, care a fost
1931 Ministerul Culturii şi Artelor include şcoala în atribuită, pe parcursul activităţii, lui Anastasie
numărul instituţiilor de stat, cu un număr restrâns Simu, Pantelemon Halippa, Ion Teodorescu-Sion.
de angajaţi: doi profesori, un secretar şi un om de Societatea nu dispunea de un local separat ci acti-
serviciu. În acel timp Al. Plămădeală avea funcţia va în incinta Şcolii de Belle Arte. De menţionat că
de director onorific şi profesor de sculptură, desen din toate cele trei secţii numai cea de Arte plastice
şi modelaj9. În acest context şcoala a existat doi ani. a avut o activitate permanentă. Din anul 1921 şi
În 1933 Şcoala de Belle Arte trece din nou în sub- până în 1939 societatea a organizat 11 Saloane de
ordinea primăriei, iar din 1937 este inclusă în com- pictură, sculptură, desen, gravură şi arte decora-
ponenţa Liceului industrial10, rămânând în incinta tive, precum şi de artă fotografică (Stavilă 2000,
clădirii pe care o ocupa, şi activa după vechiul pro- 75), la care au participat renumiţi pictori din Basa-
gram. Până în anul 1940 a fost parte componentă rabia, Bucureşti, Iaşi, profesori şi elevi ai Şcolii de
a Liceului Industrial. În primele zile ale războiului Belle Arte. Secţia fotografică a organizat o singu-
arhiva Şcolii de Belle-Arte, care conţinea informa- ră expoziţie internaţională de fotografie artistică
ţii despre elevi şi pedagogi, a fost distusă. în anul 1928. La acest salon au participat 63 de
artişti fotografi din 14 ţări. Au fost expuse 383 de
În pofida tuturor dificultăţilor, Şcoala de Belle
lucrări. A fost editat şi un catalog unde se menţio-
Arte, pe parcursul activităţii (1918-1940) a numă-
na între altele că Societatea de Belle Arte din Ba-
rat 100 de absolvenţi, printre care: C. Cobizev, V.
sarabia, organizând această expoziţie de fotografie
Nesvedov, R. Ocuşco, I. Bulat, P. Bespoiasnâi, M. artistică a avut ca scop să demonstreze publicului
Gamburd, T. Nicolaidi, N. Coleadici, V. Poleacova- rezultatele obţinute în acest domeniu. Totodată,
Tufescu, I. Fitov, M. Fratiţa ş.a. (Noroc 2002, 66). se exprima regretul că societăţile fotografice din
O parte din ei au reuşit să-şi continue studiile de ţară nu au susţinut această manifestare14.
specialitate în Vechiul Regat şi în străinătate. La Societatea nu avea o sală de expoziţii permanen-
Paris îşi face studiile I. Bronstein, G. Mişonzic, N. tă, dar închiria spaţiu în diferite localuri. Expozi-
Bragalia; la Bruxelles urmează cursurile Şcolii na- ţia din 1927 a fost vernisată în una din sălile Şcolii
ţionale superioare de arhitectură şi artă decorati- Reale, expoziţia din 1933 – în incinta „Jokey-Clu-
vă E. Ivanovscaia, la Bucureşti – D. Sevastianov bului”, iar cea din 1938 – în sala de festivităţi a
şi B. Tufescu-Poleacova; R. Ocuşco – la Academia primăriei (Stavilă 1990, 6), expoziţia-târg de pic-
de Arte din Iaşi (Stavilă 1990, 8); T. Nicolaidi11 tură şi desen din anul 1933 a avut loc în incinta
îşi continuă studiile la Academia Regală de Arte Şcolii de Belle Arte15.
Plastice din Belgia, C. Cobizev12 la Academia Re-
gală de Arte Plastice din Belgia, după aceea la În anul 1922 Societatea de Belle Arte organizea-
ză prima expoziţie de pictură şi sculptură la Bu-
8
MNAIM, F/A-10522-7. cureşti, la Ateneul Român. La această expoziţie
9
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 47, f. 2.
10
ANRM, F. 2989, inv. 1, d. 137, f. 14. 13
MNAIM, F/B-17985.
11
MNAIM, F/B-21708. 14
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 41, f. 1-14.
12
MNAIM, F/B-18421. 15
ANRM, F. 2989, inv. 1, d. 84, f. 1.

330
V. Stavilă, Din istoria şcolii şi societăţii de arte frumoase (Belle Arte) din Basarabia

Ministerul Cultelor şi Artelor achiziţionează cu 25 de artişti plastici, dintre care 8 participanţi erau
12.000 lei, lucrarea lui Al. Plămădeală Disperare. de la Şcoala de Belle Arte: A. Balier, T. Balier, I.
Tot aici au fost cumpărate de către Minister şi ta- Caufman, N. Coleadici, V. Dobroşinschi, E. Gol-
bloul Ţăran basarabean de A. Balier, la preţul de denberg, V. Neceaev, Al. Plămădeală, I. Uciteli. Au
800 lei, tabloul Case din Chişinău de T. Chiriacov fost expuse 183 de lucrări. Cea de-a doua expoziţie
– 500 lei, Scuarul Alexandru cel Bun din Chişi- a fost inaugurată la Bolgrad, sub patronajul colo-
nău de Ş. Cogan – 2.000 lei ş.a.16. nelului D. Mavrocordat şi al primarului C. Ianev.
La această expoziţie au participat 18 artişti dintre
În 1927 a avut loc a treia expoziţie de pictură,
care 6 erau de la Şcoala de Belle Arte. În majori-
acuarelă, desen, organizată de Societatea de Belle
tate, au fost etalate lucrări din colecţia şcolii – în
Arte. Au participat: A. Balier cu 10 lucrări (por-
total, 194 de lucrări. Al. Plămădeală expune aici
tret, nud, natură moartă), Gh. Becher cu 5 lucrări
sculpturile în lemn: Ciobanul, Somn, Sapho, Schi-
(natură moartă), M. Berezovschi cu 22 de lucrări ţă, 6 picturi şi 3 desene dintre care: Pictorul I. Te-
(peisaje) (Dimineaţa de iarnă, Clopotul de sea- odorescu-Sion, Poetul Ion Minulescu20.
ră, Pe înserate ş.a.), a mai participat E. Barlo din
Bucureşti cu 3 lucrări, şi un grup de pictori, absol- Salonul al X-lea de pictură, sculptură, desen, gra-
venţi ai Şcolii de Belle Arte din Chişinău printre vură şi artă decorativă a avut loc în anul 193821.
care: T. Chiriacov, E. Ivanovscaia, B. Nesvedov, Expoziţia a fost inaugurată în sala festivă a Pri-
N. Coleadici. În total au fost expuse 249 lucrări17. măriei municipiului Chişinău. Au participat 55
de artişti plastici şi au fost prezentate 299 lucrări.
Societatea de Belle Arte organizează în 1928 o Expoziţia a avut o importanţă deosebită. La acest
expoziţie de pictură, desen şi sculptură sub pre- salon a fost ales un juriu în frunte cu I. Teodores-
şedinţia lui C. Săchelărescu, directorul Teatrului cu-Sion, pictor, delegat al Ministerului Cultelor
Naţional din Chişinău, unde au participat 21 de şi Artelor, inspector general al Artelor. Vicepre-
expozanţi cu 119 lucrări. Printre participanţi: Al. şedinte a fost ales Al. Plămădeală, printre mem-
Plămădeală, Gh. Becher, Gh. Bulat, A. Balier, V. brii juriului erau: A. Ballier, M. Berezovschi, V.
Doncev, M. Berezovschi, Gh. Fiurer ş.a.18. Rusu-Ciobanu ş.a., pentru selectarea lucrărilor ce
Expoziţia de tablouri şi sculptură a Societăţii de vor sta la baza înfiinţării Pinacotecii Municipiu-
Belle Arte din Basarabia, Salonul al V-lea din anul lui Chişinău. Societatea de Belle Arte s-a adresat
1930 a fost unica manifestare comună a pictorilor pictorilor şi sculptorilor cu rugămintea de a dona
basarabeni şi a artiştilor plastici din Bucureşti. Societăţii o parte din lucrările lor pentru a organi-
Au fost prezentate 296 de lucrări. Au expus: A. za la Chişinău un muzeu de arte plastice. În urma
Balier, Gh. Becher, N. Bragalia, E. Ivanovscaia, acestui apel au fost donate 161 de lucrări, care au
V. Doncev, N. Coleadici, C. Cobizev, N. Arbore, Ş. constituit colecţia iniţială a Pinacotecii Municipa-
le. Aceste exponate au fost etalate într-o încăpere
Popescu, S. Pop, I. Teodorescu-Sion, F. Ştorc ş.a.
situată la etajul II în clădirea Primăriei. În timpul
(Stavilă 1990, 138).
războiului o parte din aceste exponate au fost eva-
În anul 1933 Societatea de Belle-Arte din Chişinău cuate, iar o parte au fost pierdute.
organizează Salonul al VI-lea de pictură, sculptură,
Din iniţiativa lui Al. Plămădeală, în anul 1939 se
grafică şi arte decorative. Au participat 33 de pic-
organizează, la Ialoveni o expoziţie din creaţia ar-
tori, expunând 307 lucrări. Au expus profesori ai
tiştilor plastici basarabeni, deschisă în perioada
Şcolii de Belle-Arte şi tineri plasticieni absolvenţi ai
29 iunie - 2 iulie. A fost unica expoziţie organizată
şcolii. Expoziţia a fost vernisată în saloanele Jokey-
într-o localitate rurală, prima expoziţie de pictură
Clubului. Din cauza lipsei mijloacelor financiare,
şi sculptură organizată pentru ţărani (Viaţa Basa-
n-a fost posibilă invitarea artiştilor plastici din alte
rabiei 1939).
oraşe. Cu toate acestea expoziţia a fost organizată la
un nivel înalt şi s-a bucurat de multă atenţie19. Ultima expoziţie organizată de Societatea de Belle
Arte a fost cea din anul 1939. Ea a avut loc sub pre-
În anul 1934 au fost organizate două expoziţii. La
şedinţia lui Gh. Bulat. Au participat 33 de artişti
salonul al IX-lea de pictură sculptură, grafică şi
plastici cu 175 de lucrări. Majoritatea expozanţilor,
arte decorative, vernisat la Chişinău au participat
cu excepţia lui A. Climaşevschi şi E. Jolondcovschi,
16
ANRM, F. 2116, inv. 1, d. 43, f. 19. care activau în acea perioadă la Lipcani, erau din
17
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 40, f. 2.
18
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 40, f. 10. 20
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 40, f. 15.
19
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 53, f. 2. 21
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 40, f. 71.

331
II. Materiale şi cercetări

Chişinău22. Aceste expoziţii au avut o importanţă de sculptorul şi pedagogul Al. Plămădeală. Isto-
deosebită în viaţa cultural-artistică din Basarabia. ria acestei şcoli este indisolubil legată de Socie-
Aici şi-au expus lucrările nu numai artişti plastici tatea de Belle Arte din Basarabia, care a activat
consacraţi. Prin intermediul lor au fost promovaţi în această perioadă. S-a constatat că în pofida
absolvenţii şi elevii Şcolii de Belle Arte, cei care au dificultăţilor de ordin politic, economic, organi-
contribuit la constituirea artei plastice basarabene zatoric etc. şcoala a înregistrat performanţe re-
în una din etapele dificile de evoluţie a acesteia. marcabile. Printre cei 100 de absolvenţi ai acestei
În concluzie observăm că un rol important în via- instituţii se numără: prima femeie-sculptor din
ţa cultural-artistică a Basarabiei interbelice l-a Basarabia C. Cobizev, pictorii: A. Baranovici, P.
jucat Şcoala de Arte Plastice (Belle Arte) condusă Bespoiasnâi, I. Bulat, V. Ivanov, T. Nicolaidi ş.a.

Bibliografie
Braga 1998: T. Braga, Alexandru Plămădeală. Tabel cronologic. Atelier 10-12 (15-17), octombrie-decembrie 1998.
Flioştor 1998: F. Flioştor, File din istoria Colegiului de Arte „Alexandru Plămădeală”, Atelier 10-12 (15-17), oc-
tombrie-decembrie 1998.
Noroc 2002: L. Noroc, Dezvoltarea învăţământului artistic în Basarabia interbelică. Destin Românesc 3, 35 (IX), 2002.
Stavilă 1990: T. Stavilă, Arta plastică din Basarabia de la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX (Chişinău 1990).
Stavilă 2000: T. Stavilă, Arta Plastică modernă din Basarabia ( Chişinău 2000).
Viaţa Basarabiei 1930: Viaţa Basarabiei 1, 1939.

The history of the Bessarabian Belle Arte School and Society


Abstract
Research of genuine archive documents leads the author to conclude that during 1918-1940 in Bessarabia there
existed an Art School under the guidance of A. Plamadeala famous sculptor and pedagogue. The school played an
important role in the cultural life of the country. The history of the school was inseparably linked with the “Belle
Arte” Art Society. Despite difficulties the school achieved much success. Such famous artists like Baranovich A.,
Bespoiasniy P., Bulat Iu., Ivanov V., Neciaeva V., Nikolaidi T.Kobizeva K., and the first female sculptor in Bessara-
bia are among its graduates.

List of illustrations:
Photo 1. Teaching staff and pupils of the Art School, 1919.
Photo 2. Schoolhouse in 1919.
Photo 3. Art School Leaving Certificate.

Из истории художественной школы и художественного общества


de Belle-Art в Бессарабии
Резюме
В резулътате исследования подлинных архивных документов автор приходит к выводу, что в период 1918-
1940 гг. в Бессарабии действовала художественная школа под руководством известного скульптора и педа-
гога А. Плэмэдеалэ. Она играла важную роль в культурной жизни края. История школы была неразрыв-
но связана с художественным обществом «Бель Арте», активно действующим в тот период в Бессарабии.
Несмотря на трудности, которые испытывала школа в те годы, она достигла заслуженных успехов. Среди
ста еë выпускников такие известные личности как первая в Бессарабии женщина-скульптор К. Кобизева, а
также художники А. Баранович, П. Беспоясный, Ю. Булат, В. Иванов, В. Нечаева, Т. Николаиди и др.

Список иллюстраций:
Фото 1. Учителя и ученики художественной школы. 1919 г.
Фото 2. Здание художественной школы в 1919 г.
Фото 3. Аттестат об окончании художественной школы.

14.01.2008

Vera Stăvilă, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, str. 31 August, 121-A, MD-2012 Chişinău,
Republica Moldova
22
ANRM, F. 2114, inv. 1, d. 40, f. 10.

332

S-ar putea să vă placă și