Sunteți pe pagina 1din 322

GH.

BULGĂR

MCTIOHM
Sinonime
Redactor: G A BR /ELA O N/T/U
Coperta: V ICTO R ILIE

Consilier editorial: CONSTANTIN ZAMFIR

ISBN 973-96050-1-x
GH. BULGĂR

DICŢIONAR
i

DE
SINONIME
GH. BULGĂR

DICŢIONAR
DE
SINONIME
E D I޻IA a.Vll-a

Bucureşti -1996
PREFAŢĂ t

Un aspect instructiv şi practic a i bogăţiei limbii române TI


constituie sinonimele ei: echivalenţe lexicale posibile pentru a
exprima aceeaşi nopune, precum: speranţă-nădejde; timp-vreme;
praf-colb; parfum-aromă. Fireşte, există adesea nuanţe de
expresie între sinonime, cum spunea odată Sadoveanu: ,Avem
arbore, pom, copac cu înţelesuri deosebite", adăugând şi alte
exemple şi îndemnuri: „Diferenţiere bănuiesc că se face între
zăpadă, omăt, nea "(Opere, voi. XX, 1967, p. 310); - ceea ce nu
e atât de sigur, pentru că uzul general, convenţional, dinamic al
limbii vii neglijează adesea nuanţele, folosind termenii cu sens
similar sau apropiat, ca nişte echivalenţe utile exprimării rapide,
Variate, aproximative, sugestive a ideilor, evitând prin sinonime
repetiţiile. Deci, câteva cuvinte despre sinonime...
Sinonimele sunt, aceie cuvinte cu înţeles (aproximativ) iden­
tic, care pot fi substituite unele prin altele, care pot alterna
într-un context dat, fără ca sensul global al mesajului să se
schimbe. Segmentul de comunicare: „ Tatăl său şi-a construit o
casă mare" îl pot reformuia şi: „Părintele lui şi-a făcut o locuinţă
încăpătoare", pentru a vedea că fiecare termen din prima con­
strucţie are un echivalent destui de precis, dar altul, în a doua
propoziţie; oricum, sensul ideii nu s-a schimbat.
B.P. Hasdeu ne spune, vorbind despre astfel de echivalenţe
lexicale posibile, în marele său dicţionar: Etymologicum mag-
num Romaniae, la cuvântul respectiv, că „sinonimii lui bănat
sunt: năcaz, mâhnire, nemulţumire, mai ales supărare sau
supăr". Iar Slavici, în studiul său Românii (recent retipărit),
atrage atenţia asupra unor nuanţe de sens, posibile în cazul

5
unor sinonime frecvente în limbă: „Românul are pentru labor
cuvintele: lucru, muncă, robotă şi clacă; lucrul e plăcut,
munca - truditoare, robota - silită şi claca e fără piaţă".
Evident, precizările sunt subiective şi afective; fapt e că toată
lumea foloseşte, ca echivalente, cuvintele lucru şi muncă,
m ai ales, - ca şi: cuvânt-vorbă; cauză-motiv; a pleca - a se
duce; a sosi - a ajunge; sau, ca să iau un exemplu din acest
dicţionar: a izbăvi - a scăpa - a salva - a mântui - a elibera.
Scriitorii au avut un rol important în dezvoltarea sinonimiei,
de la începuturile scrisului românesc, punând în valoare
influenţele istorice exercitate asupra limbii naţionale. Vechii
tâlcuitori a i textelor sacre au reluat adesea unele noţiuni
esenţiale pentru a le sublinia, repetând semantic, prin sinonime,
valoarea lor în context: „păzitorul sau ocrotitorul sufletelor;
căutaţim\\osXmre f/îndurare; nemăsurată ^/'negrăită bunătate a
Domnului" etc. Mulţime de slavonisme, grecisme, turcisme
s-au fixat în uzul curent al limbii, datorită condiţiilor istorice de
dezvoltare a societăţii româneşti, de-a lungul secolelor de grele
servituţi, românii stând aici, cum spune Mircea Eliade, „sub
teroarea istoriei". Opera cronicarilor, apoi generaţiile de scriitori,
însufleţiţi de elanurile înnoirii, aie modernizării, ale progresului
obştesc, ne-au îmbogăţit limba, cultura, elanul emancipării, al
creaţiei, al înnobilării cugetului şi expresiei literare. Şcoala
Ardeleană ne-a întors cu faţa spre Apus, spre tezaurele
romanităţii, iniţiind renaşterea spirituală, culturală şi lingvistică a
românilor de pretutindeni. Masiva influenţă modernă,
latino-romanică, de două secole încoace, a sporit considerabil
sinonimia prin acţiunea creatoare a scriitorilor, a şcolii, teatrului,
presei, a ştiinţelor de tot felul.
„Limba înaintează datorită marşului maiestuos a l marilor
scriitori" a spus Victor Hugo, - adevăr confirmat de toate
generaţiile care au lucrat atât pentru sporul cantitativ, prin
asimilări de cuvinte noi, necesare progresului culturii, cât şi
calitativ, prin dezvoltarea internă, semantică, a fondului vechi,
prin conotaţii şi prin rafinarea metaforică a lexicului tradiţional;
fiecare inovaţie figurată sporea şi sinonimia posibilă a ter­
menilor.

6
Din nevoia de precizie, de adaptare ia dinamica modernizării
conceptelor şi a numirilor formelor progresului, dar şi pentru că
scrisul cere continuu nuanţe şi valori sugestive, autorii au prac­
ticat asimilarea termenilor noi şi a sinonimelor moderne, chiar
când aveam mijloace potrivite pentru comunicare. Gh. Şincai,
folosind glose în texte, căuta să impună sinonimele romanităţii
astfel: „bani sau monede/ chipuri sau forme; icoana sau figura;
nădejdea sau speranţa; pricina sau cauza; stihia sau elemen­
tul ", iar /. Budai Deieanu consemna echivalenţe precum: „amor
sau Hubov; lucoare va să zică lumină; tindă-pridvor, antişambră "
etc. Eminescu şi-a făcut un caiet de sinonime, precum se ştie,
în anii când Hasdeu mai scria în acelaşi Magnum
Etymologicum, citat mai sus: „Ce limbă are norocul de a dis­
pune de patru cuvinte pentru o însuşire care trebuie să fie mân­
dria fiecărui popor: voiniciă, vitejiă, bravură, eroism?" Iar
Arghezi a ilustrat concret, în contexte de subtilă explicare a artei
literare, procesul de înnobilare a expresiei prin valorificarea
sinonimelor şi prin crearea de echivalenţe multiple, infinite în
sfera conotaţiilor, oricând posibile prin arta literară a metaforei,
a construcţiei figurate, prin ceea ce S. Puşcariu numea
„necurmata împrospătare a celulelor din organismul vechi al
limbii".
Poetul „Cuvintelor potrivite“ a configurat astfel acest proces:
„Limba tinde la calâpuri, scriitorul e chemat să ie sfărâme, să
dea cuvintelor orientările sale, să le dozeze cu fantezie, să
cioplească din nou calapoadele, după pasul cugetării iui“
^Tablete de cronicar" 1960, p. 69). - Se vede aici cum poetul a
recurs la sinonimele calâp (calup)-calapod, pentru a evita repe­
tarea aceluiaşi cuvânt, - pentru că tot Arghezi spunea că nu e
scriitor acela care foloseşte într-o pagină de două ori acelaşi
cuvânt, adică cel ce se repetă, neglijând sinonimia, nuanţele
bogate ale tezaurului limbii naţionale. Acum 50 de ani, 6 martie
1943, în conferinţa sa de la Ateneu, Arghezi, vorbind despre
Eminescu, a comentat stilistic unele versuri de mare strălucire
ale înaintaşului şi maestrului tuturor poeţilor români, printre care
versul din Călin a i lui Eminescu: în cuibar rotind de ape peste
care luna zace, - spunându-ne celor de faţă atunci la conferinţa
sa: „Nimeni nu zice cuibar de ape. Toată lumea zice copcă şi

7
vârtej. Dar cuibar de ape e şi plastic şi frumos“ (contextul mai
larg în recenta noastră carte: „întâlniri cu Arghezi“ 1992,
p. 49-50). Cele două sinonime: copcă-vârtej au drept corespon­
dent poetic, sintagma metaforică, imprevizibilă, specific
eminesciană, rostită o singură dată în limba noastră („hapax
legomenon“ cum numea Aristotel sintagmele de acest fel, care
definesc un stil poetic): cuibar rotind de ape.
Creativitatea literară este, astfel, o sursă inepuizabilă de îm­
bogăţire şi de rafinare a limbii unui popor, confirmând la fiecare
pas teza citată a lui V Hugo. Prin scriitori, sinonimia continuă să
se dezvolte în limba noastră, cum o dovedesc toate dicţionarele
care ilustrează sensurile cuvintelor prin citate din scriitori,
precum o fac Dicţionarul Academiei noastre şi, mai ales,
„Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu" (1968), pe care I-am
lucrat, în colaborare, sub conducerea lui Tudor Vianu.

*
* *

Dar despre sinonimele limbii române există şi opinii origi­


nale, superlative, ale unor cercetători străini, care s-au consacrat,
ani la rând, cercetării acestei limbi romanice, miraculos păstrată în
noianul de limbi străine din Estul continentului nostru. Printre ei,
poate cel mai devotat şi mai constant ataşat tezaurului ro­
manităţii noastre (ca insulă a latinităţii aici, constant fidelă
originilor, singura neclintită în curgerea secolelor) profesorul A lf
Lombard de la Lund (Suedia), pe care I-am omagiat recent, la
împlinirea vârstei de 90 de ani. Din aceştia, cei mai muiţi au fost
consacraţi limbii noastre; A lf Lombard a tipărit câteva zeci de
studii şi mai multe cărţi fundamentale, de la: La prononciation
du Roumain (1935) până ia ultima: Dictionnaire morphologique
de la langue roumaine (cu A. Gâdei, 1981). Eminentul romanist
a publicat un eseu admirabil, în 1967: Les destinees du Latin â
l’Est (pe care I-am tradus şi tipărit în „ Tribuna României" nr.
5/1973); el venea după o comunicare a aceluiaşi savant,
prezentată în 1954 la Copenhaga, când a spus: „Foarte bogată
în sinonime, în special în sinonime aproximative, bogăţie dato­
rată în mare parte avalanşei de cuvinte împrumutate, - româna

8
prezintă pentru lexicograf anumite facilităţi pe care nu le oferă
franceza“. Iar în eseul citat mai sus, ideea aceasta e dezvoltată
astfel, ca o dovadă a originalităţii, bogăţiei şi expresivităţii limbii
noastre. Prof. Lombard scrie: „Când româna importă un cuvânt
străin, ea păstrează foarte adesea cuvântul anterior, care
serveşte pentru a exprima aceiaşi lucru. De unde în limba
actuală, foarte numeroase grupe de sinonime, - ca: timp.
(tempus) şi vreme (slav), pentru ideea de timp; greu (grevum
pentru gravem) şi dificil (francez) pentru dificil; sau repede
(rapidum), iute (slav) şi rapid pentru rapid. Numărul cuvintelor
întrebuinţate de români nu încetează să crească. Limba ior a
devenit o limbă mai mult decât bogată. Importul aproape
nelimitat de cuvinte noi, cadrul uimitor de extensibil al
vocabularului, felul în care cuvintele trăiesc împreună în
interiorul acestui cadru, concurenţa dintre cuvintele care aparţin
straturilor diferite, diferenţierea semantică sau geografică a
sinonimelor, - toate aceste probleme lexicologice constituie un
întreg pe care nici o altă limbă nu-l oferă mai bine studiului“.
Volumul nostru confirmă şi ilustrează concret tezele prof. A lf
Lombard; ele ne duc cu gândul înapoi la Hasdeu care a
încercat, pe un plan imens, să explice cuvintele limbii noastre,
istoria, evoluţia, semantica, sinonimia şi conotaţiile dobândite
de-a lungul epocilor de continuă dezvoltare a culturii şi limbii
naţionale.

•k

* *

Dicţionarul de faţă, care continuă şi dezvoltă, ameliorând,


prima redactare, de acum două decenii, realizată în colaborare
cu unii colegi tineri, de la catedra de limbă şi literatură a fostului
Institut pedagogic, are un caracter practic, sintetic, la îndemâna
tuturor. Forma lui actuală a profitat de lucrările similare, apărute
în ultimul deceniu (dicţionare, mai dezvoltate, în două ediţii,
semnate de colegii Luiza şi Mircea Seche). Spre deosebire de
acestea, am indicat, la aproape fiece cuvânt, sinonimele posi­
bile, evitând trimiterile obositoare de la un cuvânt la altul.

9
Pentru economie de spaţiu, am dat sinonimele la termenul
cel mai des folosit dintr-o familie de cuvinte (substantiv, verb,
adjectiv), seria de sinonime fiind aplicabilă fără dificultăţi şi deri­
vatelor: aduce este urmat de sinonimele sale, dar aducere
presupune sinonime similare, - deci nu mai e cazul să încărcăm
lucrarea cu repetări cunoscute; admonesta îşi are seria sa de
sinonime, - care sunt la fel de utile pentru participiul
admonestat, - care deci nu mai figurează aici.
Nu ne facem iluzia că lucrarea de faţă este fără lipsuri; o
lungă experienţă lexicografică (din 1949, ca redactor la marele
Dicţionar al Academiei, trecând prin „Dicţionarul enciclopedic“ în
4 volume, şi prin marele Dicţionar Eminescu) ne-a învăţat că nu
există dicţionar perfect, cum nu există unul inutil: în fiecare
găsim detalii instructive, o imagine a tezaurului lexical
românesc, sugestii pentru îmbogăţirea limbii de toate zilele.
Cu această convingere, lăsăm cititorilor timpul şi prilejul
consultării micului nostru dicţionar şi vom fi bucuroşi să primim
observaţiile şi sugestiile lor competente, pentru a face în viitor o
ediţie mai reuşită a acestui dicţionar...

Mulţumesc
t
în mod deosebit domnului Constantin Zamfir
pentru zelul, competenţa şi sprijinul tehnic dat realizării acestei
lucrări.

Gh. Bulgăr

Bucureşti, 15 august 1993

10
ABREVIERI

adj. = adjectiv m. = masculin


adv. = adverb num. = numeral
conj. = conjuncţie n. = neutru
depr. = depreciativ pl. = plural
expr. = expresie pop. = popular
f. = feminin prep. = prepoziţie
fam. = familiar pron. = pronume
fig. = figurat refl. = reflexiv
interj. = interjecţie reg. = regional
înv. = învechit s. = substantiv
loc. = locuţiune vb. = verb

NOTĂ: Am renunţat la marcarea


accentului din raţiuni tehnice;
românii care recurg la acest
dicţionar pun corect accentul din
instinct, fără a avea nevoie de
indicaţii.

11
A
a interj, ah!, aoleu!, oh!, ooo!, vai!, ablaţle f. extirpare, tăiere, elimi­
ce bine! nare, scoatere
aba f. dimie, postav, pănură abnegaţie f. dăruire, devotament,
abac n. numărătoare consacrare
abandon n. părăsire, renunţare, aboli vb. a înlătura, a suprima, a
delăsare desfiinţa
abate vb. 1. a se depărta, a devia, abominabil, -ă adj. groaznic, în­
a se Tndepărta. 2. a divaga, a grozitor, josnic, teribil, dezgustător
pălăvrăgi aborda vb. 1. a acosta, a opri (la
abatere f. 1. deviere, deplasare. 2. ţărm). 2. a începe, a se apuca, a
anomalie, excepţie. 3. infracţiune, ataca
culpă, abuz, neregulă, vină abordabil, -ă adj. accesibil, la
abătut, -ă adj. necăjit, supărat, de­ îndemână, practicabil
primat, mâhnit, amărât, demoralizat aborigen, -ă adj. băştinaş, localnic,
abces n. buboi, coptură, furuncul autohton
abdomen n. burtă, pântece, foaie abraş, -ă adj. nărăvaş, nervos, ne­
abdica vb. a renunţa, a abandona supus
aberant, -ă adj. absurd, nebunesc, abrevia vb. a scurta, a condensa,
eronat, aiurea a sintetiza, a reduce
aberaţie f. stupiditate, absurditate, abroga vb. a anula, a suprima, a
scrânteală invalida, a desfiinţa
abia adv. 1. doar, numai. 2. tocmai. abrupt, -ă adj. pieziş, prăpăstios,
3. cu greu, anevoie, cu dificultate priporos, pieptiş
abil, -ă adj. 1. iscusit, dibaci, abrutizat, -ă adj. dezumanizat, ani-
Tndemânatic, priceput, destoinic, malizat, îndobitocit
isteţ. 2. şiret, viclean, şmecher, absent, -ă adj. 1. neprezent, lipsă.
descurcăreţ 2. neatent, distrat, zăpăcit, aiurit
abis n. hău, prăpastie, genune, ne­ absolut, -ă adj. 1. complet, deplin,
ant total. 2. cert, sigur, neapărat,
abject, -ă adj. ticălos, josnic, imperios
mizerabil, dezgustător absolutism n. autocraţie, dictatură
abjura vb. a renega, a se lepăda, a absolvenţă f. încheiere, absolvire,
refuza terminare

13
absolvi vb. 1. a sfârşi, a termina, a accident n. nenorocire, rănire,
încheia (un ciclu). 2. a scuti, a ierta neajuns
absorb) vb. 1. a înghiţi, a sorbi, a accidental, -ă adj. întâmplător,
încorpora. 2. a captiva, a preocupa ocazional, incidental, secundar
abstinenţă f. abţinere, reţinere, accidentat, -ă adj. 1. rănit, lovit. 2.
continenţă învălurat, neregulat, discontinuu
abstract, -ă adj. teoretic, ireal acela prort. (pop.) ăla
absurd, -ă adj. iraţional, stupid, acerb, -ă adj. aspru, nemilos,
fără sens, ilogic, aberant teribil, înverşunat
absurditate f. aberaţie, non sens, acesta pron. ăsta
enormitate, stupiditate achita vb. 1. a plăti, a onora, a li­
abţine vb. a se reţine, a se stăpâni, chida (o datorie). 2. a ierta, a absolvi,
a se înfrâna, a renunţa, a se opri a şterge (o sancţiune). 3. a ucide, a
abundenţă f. belşug, bogăţie, omorî, a suprima
prisos, opulenţă, îmbelşugare achiziţiona vb. a procura, a face
abur, n. vapori rost, a cumpăra, a dobândi
abuz n. 1. exces, necumpătare, aciua vb. a adăposti
surplus. 2. abatere, infracţiune,
aclama vb. a ovaţiona, a aplauda
ilegalitate
aclamaţii f. p l. urale, ovaţii, vivat
abuziv, -ă adj. arbitrar, samavolnic,
ilegal, silnic, despotic aclimatiza vb. a adapta, a acomo­
da, a familiariza
academic, -ă adj. elevat, solemn,
distins ( acolit m. v. însoţitor
acalmie f. linişte, tihnă, pace acomoda vb. v. adapta
acapara vb. a strânge, a aduna, a acompania vb. însoţi, a secunda
monopoliza acont n. avans, arvună
acar m. macagiu acoperi vb. 1. a înveli, a înfăşură.
acătării a d j frumos, bun, potrivit, 2. a ascunde, a tăinui, a masca, a
pe plac, deosebit învălui
accelera vb. a iuţi, a grăbi, a zori, a acoperiş, n. înveliş, acoperământ
urgenta acord n. 1. înţelegere, învoire, con­
accent n. ton sens, asentiment, învoială. 2. pact,
accentua vb. 1. a sublinia, a rele­ tranzacţie, convenţie
va, a reliefa, a evidenţia. 2. a întări, a acorda vb. 1. a da, a oferi, a preda,
intensifica, a fortifica, a înteţi, a po­ a transmite. 2. a potrivi, a reglă, a
tenţa armoniza
accepta vb. a primi, a agrea, a fi acosta vb. a aborda, a lega, a prin­
de acord, a consimţi de (de mal)
acceptabil, -ă adj. convenabil, acroşa vb. a agăţa, a anina, a prin­
potrivit, bun, favorabil de, a se crampona
accepţie f. înţeles, semnificaţie, acru, -ă adj. 1. acrit, murat,
sens, valoare, conţinut fermentat. 2. posac, ursuz, moro­
acces n. 1. intrare, liberă-trecere. cănos, respingător
2. criză, atac, puseu acrituri f. p i murături
accesibil, -ă adj. la îndemână, act s. n. 1. document, atestat, do­
convenabil, abordabil, practicabil vadă, hrisov, zapis, uric. 2. acţiune,
accesoriu, -le adj. auxiliar, se­ faptă
cundar, adăugat activ,-ă adj. harnic, muncitor,
accesorii n. p l. garnituri, com­ vrednic, neobosit, zelos, energic,
pletări dinamic

14
activa vb. 1. a lucra, a munci, a ademenitor, -oare adj. atrăgător,
realiza. 2. a intensifica, a dinamiza, a tentant, ispititor, seducător, îmbietor
înviora, a stimula adept m. partizan, susţinător,
activitate f. muncă, lucru, treabă, părtaş, aderent
îndeletnicire, preocupare, ocupaţie adera vb. a se alătura, a se ralia, a
activiza vb. a impulsiona, a da zor, se reuni
a dinamiza, a activa adesea adv. des, de multe ori,
actor m. artist, interpret adeseori, frecvent, repetat
actual, -ă adj. de azi, curent, con­ adevăr n. 1. realitate, veridicitate,
temporan, prezent veracitate, real. 2. autenticitate, exac­
actualmente adv. acum, azi, în titate, justeţe
prezent adevărat, -ă adj. 1. real, aievea,
acţiona, vb. a lucra, a opera, a ac­ cert, veridic, de netăgăduit. 2. sigur,
tiva, a mişca, a întreprinde ceva corect, just, exact, drept, autentic
acţiune f. 1. faptă, lucrare, reali­ adeveri vb. a dovedi, a confirma, a
zare. 2. proces, pâră. 3. subiect, justifica
intrigă, fabulaţie adeverinţă f. dovadă, act, înscris,
acuitate f. pătrundere, agerime, document, mărturie
subtilitate, ascuţime adeziune f. alăturare, însoţire, soli­
acum adv. în acest moment, darizare, fraternizare, consens
neîntârziat, imediat, numaidecât, în ­ adiacent, -ă adj. alăturat, anexat,
dată, acuşi contiguu
acumula vb. a aduna, a strânge, a adică adv. anume, recte, cum se
înmagazina zice, id est
acut, -ă adj. 1. ascuţit, pătrunzător, adiere f. boare, pală, vântuleţ,
subţire. 2. intens, violent, puternic, zefir, suflare
viu ad-interlm adj. locţiitor, interimar
acuza vb. a învinui, a incrimina, a adio in terj, salut!, s-a terminat!,
învinovăţi, a inculpa gata!
acvilă f. vultur, pajură adipos, -oasă adj. gras
adagio adv. lent, încet, rar adiţional, -ă adj. adăugat, supli­
adagiu n. maximă, aforism, zicere, mentar, în plus
cugetare, sentinţă, dicton adânc,-ă adj. 1. afund, profund,
adaos, n. completare, supliment, străfund. 2. temeinic, esenţial, puter­
anexă, addenda, apendice nic
adapta vb. a potrivi, a armoniza, a adânci vb. a mări, a spori, a
acomoda, a adecva, a aclimatiza creşte, a se amplifica, a agrava
adăpost n. 1. cămin, scăpare, bâr­ adâncime f. profunzime, străfund,
log, sălaş, cuib, azil, liman, refugiu. 2. afund, adânc
ocrotire, protecţie, pavăză adâncitură f. groapă, scobitură,
adăposti vb. a ocroti, a găzdui, a găvan, bortă
primi, a oblădui, a proteja adjuca vb. a atribui, a acorda, a da
adăsta vb. v. aştepta adjunct, -ă adj. auxiliar, ajutător,
adăuga vb. a completa, a alătura, secundar
a împlini administra vb. 1. a conduce, a
adecvat, -ă adj. potrivit, acomodat, gospodări, a cârmui. 2. a aplica, a
adaptat face (un tratament)
addenda f. adaos, plus administrator m. intendent
ademeni vb. a amăgi, a atrage, a admirabil, -ă adj. excelent, minunat,
tenta, a ispiti, a momi, a seduce, a încântător, splendid, deosebit, ferme­
păcăli cător, strălucit

15
admite vb. a încuviinţa, a primi, a fi aerisi vb. a ventila, a împrospăta
de acord, a accepta, a consimţi (aerul)
admiraţie f. stimă mare, preţuire, aerodrom n. aeroport
consideraţie deosebită aeroplan n. avion, aeronavă
admonesta vb. a mustra, a certa, aerostat n. balon
a reproşa, a consemna afabil, -ă adj. v. binevoitor
adnota vb. a glosa, a consemna, a afacere f. 1. treabă, acţiune, ches­
comenta tiune. 2. combinaţie, aranjament, în ­
adolescent, -ă adj. s. tânăr(ă), vârteli, alişveriş
june, jună, flăcău, fată afacerist m. speculant, profitor, în­
adopta vb. 1. a tnfia. 2. a primi, a vârtit, bişniţar
accepta, a-şi însuşi (o idee) afanisi vb. v. ofili
adora vb. a venera, a diviniza, a afarăl in terj, ieşi!, pleacă!, marş!,
idolatriza valea!
adorabil, -ă adj. minunat, fer­ afect n. sentiment, emoţie, simţire,
mecător, încântător sensibilitate
adormi vb. a aţipi afecta vb. 1. destina, a acorda, a
adresa vb. a trimite, a expedia repartiza. 2. a întrista, a îndurera, a
(ceva) indispune, a leza, a prejudicia, a
adresant, -ă adj. destinatar atinge, a păgubi. 3. a se sclifosi, a se
aduce vb. 1. a purta, a transporta, fandosi, a se ismeni
a cără. 2. a rodi, a produce, a crea, afectare f. 1. emfază, retorică,
3. a semăna, a fi similar bombasticism. 2. sclifoseală, fan­
adulmeca vb. a mirosi, a simţi, a doseală
presimţi afectat, -ă adj. 1. întristat, mâhnit,
adula a linguşi, a se ploconi, a abătut, trist. 2. emfatic, retoric,
fi servil umflat, fals, forţat
adult, -ă adj. matur, maturizat, copt afectiv, -ă adj. sentimental, emotiv,
adulter n. infidelitate, necredinţă, emoţional, emoţionant
trădare (de soţ) afectivitate f. sentiment, emoţie,
aduna vb. a strânge, a acumula, a vibraţie sufletească
colecta, a agonisi, a îngrămădi, a afectuos, -oasă adj. amical,
însuma, a adiţiona, a reuni cordial, prietenos, tandru
adunare f. 1. acumulare, însumare, afecţiune f. 1. iubire, simpatie,
îngrămădire, strângere. 2. întrunire, ataşament, dragoste. 2. boală, sufe­
reunire, întâlnire, consfătuire, consul­ rinţă, maladie
tare afinitate f. înrudire, asemănare,
adunătură f. ceată, şleahtă, strân- analogie, potrivire, congruenţă
sură, mulţime, gloată afirma vb. 1. a spune, a zice, a
adus, -ă adj. aplecat, încovoiat, susţine, a declara, a exprima. 2. a se
cocârjat, curbat remarca, a se impune, a se evidenţia
advers, -ă adj. contrar, opus, afiş n. anunţ, înştiinţare, informare
potrivnic, antinomic (scrisă)
adversar m. rival, concurent, opo­ afânat, -ă adj. înfoiat, pufos, moale
nent afla, vb. 1. a găsi, a descoperi, a
aer n. 1. atmosferă, văzduh, cer. născoci, a inventa. 2. a fi, a exista, a
2. expresie, faţă, mină, figură, fizio­ se găsi
nomie afluenţă f. 1. mulţime, aflux,
aerian, -ă adj. diafan, vaporos, gloată, îmbulzeală. 2. belşug,
străveziu, transparent surplus, abundenţă

16
aforism n. maximă, sentinţă, dic­ agrement n. 1. distracţie, des­
ton, zicere, adagiu, cugetare fătare. 2. aprobare, consimţământ,
aflux n. v. afluenţă acceptare
afront n. v. jignire, înfruntare, agresiune f. v. atac
insultă, vexare, ofensă, ultraj agresiv,-ă ad. provocator, belicos,
afuma vb. v. îmbăta, a se cher- violent, nestăpânit
cheli, a se ameţi agresor m. v. atacator
afund n. v. adânc agricol, -ă adj. agrar
afurisit, -ă adj. v. blestemat, rău, ahtiat, -ă adj. v. dornic
ticălos, mizerabil, antipatic al m. (reg) usturoi, praz
agale adv. domol, încet, alene, lin, aidoma adv. întocmai, aievea,
binişor, liniştit deopotrivă, la fel
agasa vb. a deranja, a enerva, a aievea adv. adevărat, sigur, real,
indispune, a supăra, a înfuria autentic, concret
agasant, -ă adj. v. supărător aiura, vb. v. delira
agăţa vb. a atârna, a spânzura, a. aiurea adv. 1. altunde, în alt loc,
suspenda, a anina, a acroşa departe. 2. deloc, nicidecum, nicicum,
ageamiu, -ie adj. nepriceput, ne­ nici gând
format, începător, novice, cârpaci aiureală f. 1. delir. 2. zăpăceală,
agentură, f. v. agenţie sminteală. 3. absurditate, tâmpenie
agenţie f. filială, sucursală, repre­ aiurit, -ă adj. 1. zăpăcit, zănatic,
zentanţă, agentură zurliu, bezmetic. 2. ţicnit, nebun
ager, -ă adj. iute, sprinten, vioi, ajun n. preziua
isteţ, dibaci, subtil, perspicace ajunge vb. 1. a sosi, a veni. 2. a
agil,-ă adj. vioi, sprinten, iute, ager reuşi, a izbuti, a răzbate. 3. a se
agita vb. 1. a (se) frământata (se)
îmbogăţi, a se realiza
zbuciuma, a (se) tulbura. 2. a
ajuns, -ă adj. căpătuit, îmbogăţit,
răzvrăti, a incita, a revolta, a mişca
pricopsit, cu cheag, parvenit
agitat, -ă adj. v. neliniştit, zbuciu­
ajusta vb. v. potrivi
mat, tulburat, nervos
ajuta vb. a sprijini, a susţine, a
agitaţie f. 1. tumult, frământare,
proteja, a asista, a susţine, a servi
neastâmpăr, nelinişte. 2. răscoală,
ajutător, -oare adj. auxiliar, sus­
răzvrătire, rebeliune
ţinător, de sprijin
aglomera vb. a îngrămădi, a ticsi,
a aduna, a înghesui ajutor n. sprijin, protecţie, asis­
tenţă, reazem, concurs, ocrotire,
aglomeraţie, f. înghesuială, în ­
grămădire, îmbulzeală, afluenţă, tutelă
învălmăşeală alai n. convoi, cortegiu, suită,
aglutina vb. v. uni pompă
agonisi vb. a aduna, a economisi, alambica vb. a distila, a rafina
a câştiga, a dobândi alambicat, -ă a d j rafinat, căutat,
agonie f. comă, leşin (final) subtil, decantat
agrafă f. clamă, copcă alarma vb. a speria, a tulbura, a
agramat,-ă adj. incult, prost, alerta, a nelinişti
stupid, neinstruit, prostănac alaun n. piatră acră
agrava vb. v. înrăutăţi alătura vb. a anexa, a ataşa, a
agrea vb. a plăcea, a conveni, a juxtapune, a reuni
accepta alături adv. 1. colea, acolea, vecin
agreabil, -ă adj. plăcut, atrăgător, cu, de aici. 2. laolaltă, împreună
drăguţ, simpatic alb, -ă adj. dalb, coliliu, ca zăpada
agrega vb. v. contopi albastru, -ă adj. azuriu, bleu, vânăt

17
albăstreală f. ultramarin, vineţeală, alifie f. cremă, pomadă, unguent
sineală alimenta vb. a hrăni, a nutri, a da
albeaţă f. glaucom (de) mâncare, a întreţine
albi vb. a încărunţi alimentaţie f. mâncare, hrană,
albie f. 1. copaie,’ covată, postavă, nutriment, alimentare, consum
troacă, căpistere. 2. matcă, vad, curs alina vb. a potoli, a calma, a do­
albinărie f. 1. prisacă, stupină, moli, a îmblânzi, a linişti, a uşură, a
stupărie. 2, apicuitură tempera
alblnărlt n. apicuitură, stupărit, alineat n. paragraf
prisăcărie alinia vb. a înşirui, a înşira, a
albişor m. obleţ (peşte) ordona, a rândui
albituri f. p l. rufărie, schimburi, len­ alinta vb. 1. a dezmierdă, a mân­
jerie, primeneli gâia, a răsfăţa, a giugiuli. 2. a
alburiu, -ie adj. albiclos, bălai, râzgâia, a cocoii
coliliu alintare f. 1. răsfăţ, dezmierdare,
alcătui vb. a întocmi, a concepe, a mângâiere, giugiuleală. 2. sclifoseală,
crea, a realiza, a forma, a compune, fandoseală, izmeneală, afectare
a plăsmui, a construi alipi vb. a lipi, a ataşa, a reuni, a
alcool n. spirt, etanol anexa, a aglutina, a agrega
alcoolic, -ă adj. beţiv, băutor, alişveriş n. v. negoţ
pilangiu allegretto adv. (m uz) vioi, repede,
alean n. dor, nostalgie, melancolie, vesel, allegro
păs, aspiraţie allegro adv. (m uz.) v. allegretto
aleatoriu, -ie adj. întâmplător, oca­
aloca vb. a atribui, a da, a repar­
zional, circumstanţial
tiza, a acorda
alege vb. 1. a selecta, a reţine, a
alocaţie f. fond, resurse, cotă-parte
prefera, a sorta, a tria. 2. a distinge, a
alocuţiune f. cuvântare, vorbire,
deosebi, a discerne. 3. a vdta, a
discurs, logos
desemna, a investi
alegoric, -ă adj. simbolic alogen m. v. străin
alegru, -ă adj. v. vioi alpestru, -ă adj. montan, alpin
alene adv. domol, încet, lin, uşurel, altar n. sanctuar, pristol
binişor altădată adv. 1. odinioară, odată,
alerga vb. a fugi, a goni, a o lua la în trecut. 2. în viitor, curând, de aici,
picior, a fugări înainte
alergătură f. goană, fugă, alergare, altcum adv. altfel, altminteri, în alt
cursă mod
alert, -ă adj. v. vioi altera vb. 1. a (se) strica, a (se)
alertă f. alarmă descompune, a se acri, a fermenta.
ales, -easă adj. deosebit, distins, 2. a deforma, a denatura, a falsifica,
superior, eminent, remarcabil, fin, a mistifica
delicat, ilustru, excepţional altercaţie f. v. ceartă
alia, vb. 1. a reuni, a întovărăşi, a alternare f. schimbare, perindare,
solidariza. 2. a împreuna, a amesteca variaţie, succesiune
alibi n. justificare, motivare, scuză alternativ, -ă adj. cu schimbul, pe­
aliena vb. 1. a înstrăina, a riodic, când unul când altul
transfera. 2. a (se) sminti, a (se) altfel adv. altcum, altminteri,
ţâcni, a înnebuni deosebit
alienat, -ă adj. v. nebun altitudine f. înălţime, nivel, cotă
alienaţie f. nebunie, sminteală, altminteri adv. altfel, altcum
ţâcneală, folie altoi s.n. mlădiţă

18
altruism n. generozitate, dăruire, ambianţă f. mediu, anturaj
mărinimie, largheţe amblgen n. neutru (gen)
altul pron. celălalt ambiguu, -ă adj. neclar, echivoc
altundeva adv. aiurea, în alt loc ambiguitate f. echivoc, neclaritate,
aluat n. dospeală, cocă, plămă­ confuzie
deală, maia ambii pron. amândoi, pereche
aluneca vb. a aluneca, a se de­ ambltus, n. diapazon, întindere,
plasa, a se mişca, a lisa registru
alunga vb. a izgoni, a goni, a ambiţie f. 1. orgoliu, înfumurare,
fugări, a îndepărta, a înlătura, a mândrie. 2. aspiraţie, pretenţie,
elimina râvnă, dorinţă, veleitate
alungi vb. a lungi, a întinde, a ambiţios, -oasă adj. orgolios, ve­
prelungi leitar, pretenţios, stăruitor, în ­
alură f. înfăţişare, aspect, aer căpăţânat
aluviune f. nămol, glod, noroi ambră f. chihlimbar
amabil, -ă adj. binevoitor, gentil, ambulanţă f. sanitară, salvare
serviabil, simpatic, politicos, cordial ameliora vb. a îmbunătăţi, a în­
amabilitate f. v. bunăvoinţă drepta, a optimiza
amalgam n. amestec, combinaţie,
amenaja vb. a aranja, a pregăti, a
conglomerat
pune la punct
amanet n. gaj, garanţie, chezăşie,
amenda vb. 1. a penaliza, a
zălog
sancţiona. 2. a îndrepta, a corecta, a
amant, -ă m .f. ibovnic, iubit,
ameliora
drăguţ, concubin
amenda f. penalizare, pedepsire
amar n. jale, suferinţă, chin durere,
ameninţare f. 1. apostrofare, ad-
necaz, belea
monestrare, reproş. 2. pericol, primej­
amarnic, -ă adj. teribil, straşnic,
duire, primejdie
crunt, grozav
amator, -oare adj. 1. dornic, iubitor, amestec n. 1. imixtiune, ingerinţă,
râvnitor. 2. diletant, neprofesionist intervenţie, participare. 2. combinare,
amăgeală f. amăgire, momeală, împreunare, unire, aliaj, melanj,
minciună, mistificare, înşelare conglomerat, mixtură
amăgi vb. v. înşela amestecat, -ă adj. eterogen, felurit,
amăgitor, -oare adj. înşelător, variat, pestriţ, diferit
seducător, iluzoriu, mincinos, himeric amesteca vb. 1. a combina, a
amănunt n. detaliu îmbina, a reuni, a alia, a asocia, a
pune împreună. 2. a interveni, a se
amănunţit, -ă adj. detaliat, în
băga, a participa, a se vârî, a se
amănunt, minuţios, migălos,
scrupulos încurca
amărăciune f. necaz, supărare, ameţeală f. vertij, vârtej, buimă­
amăreală, tristeţe, mâhnire ceală, năucire
amăreală f. v. amărăciune ameţi vb. 1. a zăpăci, a buimăci, a
dezechilibra, a năuci 2. a se îmbăta,
amărî vb. a supăra, a întrista, a
a se afuma, a se turmenta, a se
indispune, a necăji, a mâhni
chercheli
amărât, -ă adj. 1. trist, supărat,
necăjit, mâhnit, indispus. 2. degradat, amfitrion m. gazdă
uzat, jerpelit, ponosit, vechi amiabil, -ă adj. v. binevoitor
ambala vb. 1. a împacheta, a amiază f. miezul zilei, prânz
înfăşură, a lega. 2. a se enerva, a se amic, -ă m. prieten, ortac
înfuria, a se antrena, a se aprinde,.a amical, -ă adj. prietenesc, priete­
se mânia nos, cordial, amabil, afabil

19
aminti vb. 1. a(-şi) reaminti, a anacronic, -ă adj. depăşit, în­
evoca, a redeştepta. 2. a pomeni, a vechit, ieşit din uz, inactual
menţiona, a indica, a consemna, a anahoret m. sihastru, schimnic,
semnala monah, ascet, pustnic, eremit
amintire f. 1. aducere aminte, anale f. p l. cronici, ietopiseţi, con­
suvenir. 2. memorie, reţinere. 3. semn, semnări, cronografe
indice. 4. (la pl.) memorii analfabet, -ă adj. incult, neinstruit,
amâna vb. a păsul, a temporiza, a fără carte, prost
prelungi analiza vb. a cerceta, a studia, a
amândoi pron. ambii, pereche examina, a investiga, a explora
amnezie f. uitare analiză f. cercetare, investigaţie,
amnistie f. iertare, scutire, ştergere examinare, studiere, urmărire
(de pedeapsă) analog, -oagă adj. asemănător,
amor n. iubire, dragoste, afecţiune, similar
pasiune, liubov ananghie f. neajuns, constrângere,
amorezat, -ă adj. îndrăgostit, lipsă, suferinţă, necaz, dificultate
înamorat anatemă f. afurisenie, excomuni­
amorf, -ă adj. inform, neorganizat care, blestem
amorţeală f. 1. toropeală, mole- ancestral, -ă adj. strămoşesc,
şeală, slăbire. 2. (fig.), inerţie, in­ arhaic, străvechi, din moşi-strămoşi
diferenţă, stagnare anchetă f. investigaţie, cercetare,
amorţi vb. a înţepeni, a paraliza, a instruire, analiză
insensibiliza anchiloza vb. a înţepeni, a se
amorţire f. v. amorţeală prinde
amplasa vb. a aşeza, a situa, a ancora vb. a acosta, a opri (la
stabili ţărm), a fixa, a prinde, a ţintui
amplifica vb. a. mări, a dezvolta, a anecdotă f. glumă, spirit, povestire
spori, a dilata, a extinde hazlie, banc
amploare f. întindere, mărire, anemic, -ă adj. slab, firav, slăbit,
dezvoltare, volum epuizat, nerezistent
amploiat m. v. funcţionar anemiat,-ă adj. vlăguit, epuizat,
amplu, -ă adj. mare, vast, întins, slăbit
larg, dezvoltat, cuprinzător anemonă f. dediţel
amprentă f. urmă, pecete anevoie adv. dificil, greoi, abia
amputa vb. a tăia, a detaşa anevoios, -oasă adj. dificil, spinos,
amuletă f. talisman aspru, silnic
amurg n. înserare, asfinţit, apus, anevoinţă f. v. greutate
crepuscul, seară anexa vb. a alătura, a ataşa, a lega
amurgi vb. a însera, a înnopta, a angaja vb. 1. a (în) tocmi, a
asfinţi încadra, a numi, a primi (în serviciu).
amuţi, vb. a tăcea (subit), a 2. a se lega, a promite, a se îndatora
încremeni, a înlemni, a muţi angajament n. v. legământ
amuza vb. a desfăta, a distra, a se angajat, -ă m. f. salariat, slujbaş,
veseli, a petrece funcţionar, simbriaş
amuzament n. distracţie, petre­ angarale f. p l. 1. biruri, dări,
cere, agrement, desfătare sarcini, corvoade, obligaţii, impozite.
amuzant, -ă adj. distractiv, vesel, 2. necazuri, belele
hazliu, nostim, comic, ilar angelic, -ă adj. v. îngeresc
ani m. p l. epocă, perioadă timp, angoasă f. v. nelinişte
vreme anihila vb. a anula, a înlătura, a
anabolism n. asimilaţie neutraliza, a zădărnici

20
anima vb. v. însufleţi antinomie f. v. antiteză
animal n. 1. făptură, creatură, antologie f. florilegiu, culegere (de
fiinţă, vietate, vieţuitoare. 2. fiară, texte)
bestie, jivină, dihanie, lighioană, do­ antract n. pauză
bitoc antrax n. dalac, pustulă, cărbune
animat, -ă adj. v. însufleţit antrena vb. a stimula, a dinamiza,
animaţie f. 1. însufleţire, antren, a pune în mişcare, a duce, a târî, a
vioiciune. 2. agitaţie, forfotă, mobiliza, a înflăcăra
vânzoleală antreu n. vestibul, hol
animozitate f. neînţelegere, con­ antricot n. cotlet
fruntare, nervozitate, ostilitate antropofag m. canibal
anina vb. a atârna, a agăţa, a lega, anturaj n. mediu, ambianţă, cadru,
a spânzura cerc, sferă, societate, companie
aniversa vb. v. sărbători anula vb. a desfiinţa, a suprima, a
aniversare f. sărbătorire, prăz- anihila, a invalida, a abroga, a
.nuire, ziua naşterii, aniversară elimina, a aboli, a revoca, a infirma
anodin, -ă banal, obişnuit, ne­ anume adv. înadins, expres, in­
interesant, de rând tenţionat, chiar aşa, adică
anomalie f. 1. abatere, deviere,
anumit, -ă adj. 1. hotărât, determi­
deturnare. 2. defect, cusur, meteahnă
nat, stabilit, precizat. 2. oarecare,
anonim, -ă adj. nenumit, fără
careva
nume, neştiut
anunţ n. înştiinţare, comunicare,
anorganic, -ă adj. mineral, ne­
afiş
organic
anunţa vb. a înştiinţa, a vesti, a
anormal, -ă adj. 1. neobişnuit,
comunica, a aviza, a informa, a da de
nefiresc,, ieşit din comun. 2. ţicnit,
ştire, a încunoştinţa, a anticipa
aiurit, nebun, smintit
anvergură f. întindere, lărgime,
anost, - i adj. plictisitor, monoton,
spaţiu
banal
anxietate f. v. nelinişte
anotimp n. sezon
apanaj n. v. bază
ansamblu n. 1. grup, formaţie,
colectiv, trupă. 2. tot, întreg, totalitate aparat n. mecanism, maşinărie,
antagonic, -ă adj. opus, potrivnic, instrument, sculă
antonimie aparent, -ă adj. 1 j nereal, iluzoriu,
antecesor, -oare adj. v. înaintaş imaginar, înşelător, părelnic, fals.
anterior, -oară adj. precedent, 2. evident, vădit, vizibil, real, transpa­
dinainte, premergător rent, concret
anteriu n. sutană, reverendă apariţie f. 1. ivire, ieşire, arătare,
antic, -ă adj. (stră)vechi naştere. 2. difuzare, publicare
anticipa vb. a prevesti, a presimţi apartament n. locuinţă, casă,
anticipat, -ă adj. preliminar, domiciliu, adăpost
prealabil, prevestit aparte adj. separat, deosebit,
antidot n. remediu, leac, contra- distinct, special, singular, insolit
otravă, contramăsură apartenenţă f. origine, pro­
antimoniu n. stibiu venienţă, legătură
antipatic,-ă adj. nesuferit, ne­ aparţine vb. a ţine de, a depinde, a
plăcut, respingător, dezagreabil fi dependent de...
antipatie f. resentiment, repulsie, apaş m. v. tâlhar
aversiune, pornire, detestare apatic, -ă adj. indiferent, ne­
antiteză f. opoziţie, antinomie, păsător, insensibil, rece
contrarietate apatie f. v. nepăsare

21
apă f. râu, fluviu, mare, lac, ocean, aplicaţie f. 1. aplicare, practică,
baltă utilizare. 2. aptitudine, chemare,
apăra vb. 1. a ocroti, a proteja, a predilecţie, atracţie, înclinare.
oblădui, a feri, a păzi. 2. a (se) 3. râvnă, zel, efort
justifica, a (se) dezvinovăţi, a (se) aplomb n. dârzenie, îndrăzneală,
scuza, a (se) dezvinui sfidare
apăraie f. baltă, băltoacă, lăcărie apocaliptic, -ă adj. îngrozitor, în­
apărător,-oare adj. 1. ocrotitor, fiorător, sinistru, cumplit
protector, reazem, oblăduitor. 2. avocat apodictic, -ă adj. v. categoric
defensor. 3. (sport) fundaş, bec apogeu n. culme, zenit, vârf
apărea vb. 1. a (se) ivi', a (se) apoi, adv. 1. după aceea, pe urmă,
arăta, a (se) vedea, a (se) înfăţişa, a în continuare. 2. deci, aşadar, prin
(se) prezenta 2. a ieşi, a (se) publica, urmare
a (se) tipări, a difuza apologie f. laudă, elogiu, slăvire,
apăsa vb. 1- a presa, a strânge, a omagiere
împinge. 2. a accentua, a insista. 3. a apoplexie f. gută, atac, dambla
asupri, a oprima, a oropsi, a împila, a aporie f. îndoială, dificultate,
exploata, a urgisi incertitudine
apăsător, -oare adj. chinuitor, aport n. contribuţie, parte, adaos
copleşitor, covârşitor, greu, chinuitor apostat m. rebel, renegat, con-
apel n. v. chemare testatar
apela vb. a cere, a solicita, a ruga, apostol m. propovăduitor, vestitor,
a recurge la... militant
apelativ n. nume, calificativ, atribut apostrofa vb. a mustra, a critica, a
apendice n. anexă, adaos, supli­ învinui, a reproşa
ment apoteoză f. glorificare, preamărire,
aperitiv n. gustare, mezelic slăvire, divinizare
apertură f. v. deschidere aprecia vb. 1. a evalua, a aprecia,
a estima, a cântări, a preţui. 2. a
apetisant, -ă adj. 1. gustos. 2.
stima, a onora, a respecta
atrăgător, plăcut, fascinant, fer­
apreciabil, -ă adj. mare, conside­
mecător, seducător
rabil, important, deosebit
apetit n. poftă, dorinţă, pornire,
apreciat, -ă adj. stimat, respectat,
propensiune
preţuit, onorat
apicultor m. prisăcar, stupar,
apreciere f. 1. evaluare, estimare,
albinar
socoteală, calcul. 2. stimă, cinstire,
aplana vb. a potoli, a pacifica, a respect, consideraţie, preţuire, credit
linişti apret n. scrobeală, crohmală
aplauda vb. a ovaţiona, a aclama aprig, -ă adj. 1. iute, focos, im­
apleca vb. 1. a (se) pleca, a îndoi, petuos, pornit, nestăpânit. 2. aspru,
a încovoia, a înclina. 2. a curba, a se dârz, nemilos, înverşunat, violent. 3.
cocârja, a povârni. 3. a se ploconi, a lacom, rapace, hrăpăreţ, nesătul,
se supune, a fi obedient cupid
aplica vb. 1. a practica, a folosi, a aprinde vb. 1. a pune foc, a aţâţa,
întrebuinţa, a utiliza. 2. a se a incendia. 2. a izbucni, a dezlănţui’ a
consacra, a (se) dărui, a (se) dedica, provoca, a întărâta. 3. a (se)
a (se) devota înflăcăra, a (se) entuziasma, a (se)
aplicare f. 1. folosire, punere, în exalta, a (se) însufleţi
practică, utilizare, întrebuinţare. 2. aprins, -ă adj. 1. arzător, incendiat,
aptitudine, talent, înzestrare, însuşire, în flăcări. 2. înflăcărat, învăpăiat,
pasiune pasionat, însufleţit, extaziat. 3.

22
dezlănţuit, furios, pornit, enervat, a comunica, a expune. 3. a se ivi, a
excitat apărea, a se prezenta, a (se) dovedi
aproape adv. 1. în preajmă. 2. cam, arătare f. 1. precizare, indicaţie,
aproximativ, circa prezentare. 2. aspect, înfăţişare,
aproapele m. om, ins, individ, imagine. 3. nălucă, fantomă, spectru,
semen duh, halucinaţie, fantasmă
aproba vb. admite, a accepta, a arătos, -oasă adj. v. frumos
primi, a se învoi, a permite, a arătură f. ogor, ţarină, răzor
încuviinţa, a consimţi arbitrar, -ă adj. subiectiv, samavol­
aprofunda vb. a adânci nic, abuziv, despotic
apropiat, -ă adj. 1. similar, înrudit, arbitru m. v. judecător
asemenea. 2. prieten, amic, intim arbora vb. a arăta, a înălţa, a
apropria vb. a însuşi, a lua, a ridica, a afişa
reţine arbore m. 1. copac, pom. 2. catarg
aproviziona vb. a procura, a arborescent, -ă adj. v. ramificat
asigura cu... arbust m. copăcel, lemnişor
aproximativ, -ă adj. cam, circa, arc n. 1. coardă, resort. 2. boltă,
vreo arcadă, boltitură
apt, -ă adj. potrivit, bun, convenabil arcadă f. v. arc
aptitudine f. însuşire, aplicaţie, arcan n. 1. laţ, prinzătoare. 2.
chemare, dar, înclinare, predilecţie, taină, mister, secret
talent, vocaţie arcaş m. săgetător, ţintaş
apuca vb. 1. a lua, a prinde, a arcă f. v. corabie
înhăţa, a înşfăca. 2. a se îndrepta, a arctic, -ă adj. nordic, polar, septen­
pomi, a se duce, a merge, a se trional, boreal
orienta arcui vb. v. bolti
apucat, -ă adj. v. smintit arde vb. 1. a frige, a pârli, a pârjoli,
apucătură f. obicei, deprindere, uz, a perpeli, a dogorî. 2. a mistui, a
meteahnă nimici, a prăpădi, a distruge, a cau­
apune vb. a asfinţi, a scăpăta, a teriza. 3. a păcăli, a înşela, a trage pe
declina, a coborî, a se culca (soarele) sfoară, a duce cu vorba, a şmecheri
apus n. 1. asfinţit, amurg, crepus­ ardelean, -ă(-că) adj. transilvănean
cul, înserare. 2. declin, decădere. ardent, -ă adj. v. înfocat
3. vest, occident ardoare /: înflăcărare, entuziasm,
apusean, -ă adj. vestic, occidental avânt, însufleţire
ara vb. a desţeleni, a brăzda, a arenă f. stadion
plugări arendă f. năimeală, orândă
aramă f. cupru arest n. v. închisoare
aranja vb. a potrivi, a orândui, a arestat m. deţinut, închis, întem­
întocmi, a rândui, a dispune, a aşeza, niţat, reţinut
a sistematiza, a grupa, a ordona, a argat m. slugă
găti argăsi vb. v. tăbăci
aranjament n. 1. înţelegere, acord, argilă f. lut, clisă, pământ, humă
învoială, potrivire, tranzacţie, pact. argintiu, -ie adj. argintat, lucios,
2. plan, proiect, prospect, aşezare, luminos, strălucitor
dispunere, întocm ire argou n. jargon
arar adv. rareori, uneori, rar, din argument n. motivare, motiv,
când în când, la distanţă dovadă, explicaţie, raţionament, probă,
arăta vb. 1. a indica, a preciza, a rezon
semnala, a dezvălui, a sesiza, a da la arhaic, -ă adj. învechit, străvechi,
lumină. 2. a exprima, a zice, a spune, primitiv

23
arhicunoscut, -ă adj. banal, co­ artă f. v. măiestrie
mun, depăşit, de rând, vechi, articu lare f. v. pronunţare
răscunoscut a rticu laţie f. legătură, conexiune,
arhiepiscop m. mitropolit, arhiereu, încheietură
ierarh a rtico l n. 1. paragraf, punct,
arhivă f. depozit (de acte) alineat. 2. comentariu, notă, analiză,
arid, -ă adj. 1. sec, uscat, sterp, colaborare (la ziar). 3. marfă, lucru la
steril, deşert, pustiu. 2. sărac, fad, vânzare
inexpresiv a rtificial, -ă adj. 1. nenatural, con­
arie1f. 1. bătătură, arman, silişte. 2. fecţionat, prefabricat, prefăcut. 2.
domeniu, sferă, sector afectat, teatral, forţat, căutat, retoric
arie2f. melodie, cântec, şlagăr a rtilerist m. tunar
arierat, -ă adj. înapoiat, ne­ artist, -ă m .f. actor, interpret
dezvoltat, întârziat, handicapat artizan m. meşteşugar
aripă f. (fig.) margine, latură, coastă,
arţăgos, -oasă adj. v. certăreţ
flanc
arunca vb. 1. a azvârli, a
aristocrat, -ă adj. nobil, gentilom,
îndepărta, a înlătura, a lepăda. 2. a
ilustru, distins
se repezi, a se năpusti, a se
aristocraţie f. nobilime, boierime
precipita, a năvăli. 3. a împrăştia, a
arman n. v. arie1
risipi
armată f. 1. oaste, oştire, armie,
arvună f. acont
trupe. 2. militărie, ostăşie, cătănie.
3. ceată, grup, mulţime, adunătură arzător,-oare adj. 1. torid, fierbinte,
armă f. 1. puşcă, flintă 2. unealtă, dogoritor. 2. focos, viu, vioi. 3. urgent,
instrument, mijloc, sculă presant
armindeni m. 1 mai as m. maestru, fruntaş
armistiţiu n. v. pace asalta vb. a ataca, a se năpusti
armonie f. 1. potrivire, concordie, asam bla vb. a reuni, a împreuna, a
consens, bună-înţelegere. 2. concor­ îmbina, a uni
danţă, echilibru, simetrie, proporţie. asana vb. a deseca, a seca, a
3. muzicalitate, sonoritate, melodie' curăţi
armonios, -oasă adj. 1. concordant, a s a s in m. ucigaş, criminal
simetric, potrivit, echilibrat, regulat 2. ascendent, -ă n. 1. înaintaş, stră­
melodios, sonor, plăcut, dulce, încân­ moş. 2. prestigiu, faimă, reputaţie,
tător, muzical, simfonic credit, vază
arogant, -ă adj. insolent, îngâmfat, ascenden ţă f. origine, strămoşie
înfumurat, mândru, distant, trufaş, a sce n siu n e f. 1. suiş, înălţare,
obraznic suire, ridicare, urcare. 2. promovare,
aroganţă f. v. înfumurare creştere, progres
aromă f. miros, parfum a sce n s o r n. lift
aromân, -că adj. macedonean, a sce t m. monah, pustnic, sihastru,
macedoromân anahoret
ars, -ă adj. 1. fript, pârlit, pârjolit. a scu lta vb. 1. a auzi, a percepe, a
2. păcălit, înşelat, derutat, tras pe urmări, a audia, a da ascultare. 2. a
sfoară se supune a se conforma, a executa.
arsenal n. depozit, magazie, re­ 3. a examina, a chestiona, a interoga
zerve (de arme) ascultător, -oare adj. supus, docil,
arsură f. 1. scrum, pârlitură. 2. obedient, cuminte
usturime, jirăgaie a scu n d e vb. 1. a dosi, a tăinui, a
arşiţă f. căldură, dogoare, zăpu­ pitula, a piti. 2. a camufla, a masca, a
şeală, pojar, zăduf, caniculă acoperi, a disimula, a feri

24
ascuns, -ă adj. 1. tăinuit, dosit, asimila vb. 1. a absorbi, a înghiţi, a
pitit, camuflat, tainic, pitulat. 2. Tnchis, incorpora, a include. 2. a învăţa, a
enigmatic, misterios, reţinut, secret, deprinde
ocult, tainic, nepătruns asin m. măgar
ascunziş n. 1. ascunzătoare, refu­ asista vb. 1. a fi de faţă, a par­
giu, adăpost, cotlon. 2. taină, secret, ticipa, a lua parte. 2. a ajuta, a sprijini
enigmă, mister asistenţă f. 1. prezenţă, partici­
ascuţi vb. înteţi, a intensifica, a panţi, public, auditoriu. 2. ajutor,
creşte, a mări sprijin, reazem
ascuţiş n. tăiş, lamă, custură, asmuţi vb. a aţâţa, a întărâta, a
limbă zădărî, a instiga
ascuţit, -ă adj. 1. tăios, înţepător. asocia vb. a se însoţi, a se grupa,
2. ţuguiat. 3. subtil, ager, fîn, a se uni, a se lega
pătrunzător, perspicace. 4. strident, asociat, -ă adj. părtaş, ortac,
subţire, ţipător. 5. violent, puternic, prieten
tare' asociaţie f. v. societate, grupare,
asedia vb. împresura, a încercui, a însoţire, întovărăşire
închide, a înconjura asorta vb. a potrivi, a armoniza, a
asediu n. v. încercuire echilibra, a combina
aspect n. înfăţişare, configuraţie,
aserriăna vb. a semăna, a fi
ipostază, faţă, imagine, ţinută
similar, a se potrivi, a se compara, a
aspectuos, -oasă adj. arătos,
se asemui
plăcut, atrăgător, frumos, falnic
asemănare f. similitudine, ana­
aspic m. levănţică
logie, comparare, congruenţă, con­
asperitate f. duritate, asprime,
cordanţă
aspreală
asemănător, -oare adj. similar,
aspira vb. 1. a inhala, a inspira, a
analog, înrudit, asemenea, apropiat, trage aer, a absorbi, a înghiţi. 2. a
potrivit dori, a tinde, a pofti, a râvni, a ţinti, a
asemenea adv. deopotrivă, la fel, viza, a năzui, a urmări
aidoma, aşijderea, întocmai aspiraţie f. râvnă, dor, ideal,
asentiment n. acord, aprobare, dorinţă, năzuinţă, tendinţă, vis
consimţire, adeziune, încuviinţare aspreală f. 1. asprime, asperitate,
aseptic, -ă adj. steril, dezinfectat, duritate. 2. scrobeală, crohmală,
sterilizat apret
aserţiune f. afirmaţie, susţinere, aspri vb. v. înăspri
opinie (exprimată) asprime f. severitate, duritate,
aservi vb. a supune, a subjuga, a rigiditate, străşnicie, neînduplecare,
oprima intransigenţă
asfinţi vb. v. apune aspru, -ă adj. (fig.) acerb, nemilos,
asfinţit n. amurg, apus, înserat, crunt, crâncen, rău, dur, violent,
înserare, întunecare sever, brutal, tăios, drastic
asfixia vb. a sufoca, a înăbuşi, a astăzi adv. azi, acum, în ziua
îneca, a sugruma aceasta
asiduitate f. v. stăruinţă, per­ astenic, -ă adj. slab, fără vlagă,
severenţă, statornicie istovit, slăbănog
asiduu, -ă adj. v. stăruitor astfel adv. aşa, aşadar, deci, prin
asigura vb. a garanta, a chezăşui, urmare
a încredinţa astâmpăr n. tihnă, pace, linişte,
asigurare f. garanţie, încredinţare, repaos, odihnă, destindere, calm
garantare astâmpăra vb. v. potoli

25
astâmpărat, -ă adj. aşezat, liniştit, aborda, a trata, a se ocupa de. 3. a
cuminte, potolit, temperat roade, a mânca, a distruge, a vătăma
astral, -â adj. v. ceresc atacabil, -ă adj. vulnerabil, firav,
astronaut m. cosmonaut slab, nerezistent
astronomic, -ă adj. imens, uriaş, atacator, -oare adj. invadator agre­
colosal, enorm, gigant sor, năvălitor, cotropitor
astru m. stea, corp ceresc ataşa vb. a anexa, a lega, a alătura
astupa vb. a înfunda, a închide, a ataşament n. alăturare, legătură
bloca, a obtura simpatie, afecţiune
asuda vb. a transpira, a năduşi, a ateism n. necredinţă, cugetare
se chinui liberă
asuma vb. a se obliga, a lua atenanse f. p l. dependinţe
asupra-şi, a se angaja atent, -ă adj. 1. vigilent, treaz,
asupra p rep ., adv. 1. peste, circumspect, cu ochii-n patru. 2.
deasupra, pe. 2. contra, împotriva. amabil, politicos, civilizat, binevoitor,
3. spre, către curtenitor
asupri vb. a oprima, a împila, a atenta vb. a ataca, a lovi, a agresa
exploata, a năpăstui, a apăsa, a atenţie f. 1. luare-aminte, băgare
tiraniza de seamă, precauţie, grijă, vigilenţă.
asupritor, -oare adj. opresor, 2. solicitudine, politeţe, amabilitate. 3.
prigonitor, impilator stimă, preţuire, consideraţie. 4. cadou,
aşa adv. 1. astfel, asemenea, mită, plocon, bacşiş, peşcheş
întocmai. 2. aşadar, deci, prin urmare atenua vb. a micşora, a reduce, a
aşchie f. ţandără, zburătură, sur­ slăbi, a estompa, a diminua
cea atesta vb. a dovedi, a demonstra, a
aşeza vb. 1. a pune, a posta, a arăta, a certifica, a întări
instala, a depune, a fixa, a situa. 2. a atestat n. certificat, diplomă,
aranja, a clasa, a dispune, a rândui, a document, adeverire
sistematiza, a întocmi, a grupa
atinge vb. 1. a contacta, a lovi. 2. a
aşezare f. 1. aranjament, rânduială,
leza, a jigni, a ofensa, a vătăma. 3. a
dispunere, plasare, stabilire, ordonare.
mişca, a impresiona, a afecta, a
2. localitate, sat, comună, oraş, cătun
surprinde
aşezat, -ă adj. cuminte, măsurat,
atitudine f. 1. ţinută, poziţie. 2. com­
chibzuit, calm, cumpătat, socotit
portare, gest, purtare
aşezământ n. fundaţie, instituţie,
organizaţie (socială, culturală) atârna vb. 1. a agăţa, a anina, a
aşljderea adv. ia fel, asemenea, prinde, a suspenda, a spânzura. 2. a
întocmai cântări, a trage, a apăsa. 3. a
depinde, a fi subordonat, a fi legat de
aştepta v b A .a adăsta. 2. a spera,
a crede, a nădăjdui. 3. a sta, a atât adv. 1. aşa! 2. ajunge! termi­
zăbovi, a păsui, a ezita nat! nimic!
aşteptat,-ă adj. scontat, prevăzut, atlet m. sportiv, voinic, luptător
previzibil, posibil atmosferă f. 1. aer, văzduh, cer,
aşterne vb. a acoperi, a împrăştia, slavă. 2. ambianţă, mediu, cadru,
a întinde, a aşeza, a depune, a circumstanţe
răsfira atomic,-ă adj. nuclear
aşternut n. culcuş, pat, saltea atomiza vb. a pulveriza, a destrăma
atac n. 1. agresiune, asalt, năvală, aton,-ă adj. neintonat, ne­
ofensivă. 2. criză, şoc, acces accentuat, surd
ataca vb. 1. a năvăli, a asalta, a atotbiruitor, -oare adj. triumfător,
agresa, a atenta, a da peste. 2. a neînvins, imbatabil

26
atotputernic, -ă adj. invincibil, aureola vb. a nimba, a lumina, a
omnipotent, formidabil, imbatabil strălumina, a înnobila
atracţie f. 1. tentaţie, ispită. 2. ap­ aureolă f. 1. aură, nimb, lumină. 2.
titudine, dispoziţie. 3. farmec, miraj faimă, strălucire
atrage vb. 1. a ispiti, a tenta. 2. a auroră f. zori, răsărit, faptul zilei,
încânta, a fermeca crăpat de ziuă
atrăgător, -oare adj. plăcut, ten­ auspicii n. p ! auguri, prevestire,
tant, încântător, agreabil, fermecător destin, prezicere, anticipare
atribui vb. 1. a acorda, a aloca, a auster, -ă adj. sobru, rezervat,
repartiza, a da, a împărţi, a oferi. 2. a sever, grav
conferi, a destina, a adjudeca, a austral, -ă adj. sudic, meridional
rezerva autentic, -ă adj. veritabil, adevărat,
atribut n. 1. însuşire, calitate, original
marcă, notă. 2. apelativ, calificativ, autentifica vb. a valida, a legaliza
denumire autocefal, -ă adj. autonom, inde­
atribuţie f. sarcină, obligaţie, în­ pendent; neatârnat
sărcinare, rol, datorie autocrat, -ă adj. potentat, absolu­
atroce adj. cumplit, teribil, groaznic, tist, suveran, despotic
crunt, fioros, înspăimântător autohton, -ă adj. băştinaş, local,
atrofia vb. a degenera, a se de­ originar
grada, a se reduce, a se micşora, a automat, -ă adj. 1. mecanic, elec­
se stinge tronic, mecanizat. 2. maşinal,
instinctiv
aţă, f. fir, filet, sfoară
autonom, -ă adj. independent,
aţinti vb. a ţinti, a fixa, a ţintui, a
neatârnat, stăpân pe sine
pironi
autor m. 1. scriitor. 2. făptaş,
aţine vb. a opri, a bara, a stopa, a
realizator, făptuitor
îngrădi, a zăgăzui
autoritar, -ă adj. energic, sever,
aţipeală f. moţăială, piroteală,
dominator
picoteală, somnolenţă, toropeală
autoritate f 1. instituţie, organ,
aţipi vb. a adormi, a picoti, a oficiu. 2. putere, dominare, comandă,
dormita stăpânire. 3. reputaţie, prestigiu,
aţâţa vb. 1. a aprinde, a pune focul. faimă, trecere. 4. somitate, erudit
2. a stârni, a înviora, a incita, a autoriza vb. a delega, a împuter­
instiga, a asmuţi, a monta, a excita, a nici, a aproba
provoca, a împinge autorizat, -ă adj. competent, pri­
aţos, -oasă adj. fibros ceput, acreditat, delegat
audia vb. a asculta autorizaţie f. permis, aprobare,
audient, -ă adj. cursant, student, licenţă, împuternicire
auditor autumnal, -ă adj. tomnatic, trecut,
audienţă f. 1. convorbire, dialog, în declin
discuţie. 2. bună primire, succes auxiliar, -ă adj. ajutător, accesoriu,
auditoriu n. asistenţă, prezenţă, secundar, subsidiar
participare auz n. ureche
augmenta vb. a mări, a spori, a auzi vb. 1. a asculta, a percepe, a
creşte, a amplifica înregistra, a afla. 2. a se zvoni, a se
augur m. auspiciu, zodie, destin spune, a se afla, a se vorbi
august, -ă adj. împărătesc, imperial, avan, -ă adj. grozav, straşnic,
maiestuos, măreţ, slăvit teribil
aură f. 1. adiere, boare, vântuleţ. 2. avansa vb. a înainta, a progresa, a
aureolă, nimb. 3. faimă, reputaţie merge înainte

27
avans n. arvună aviza vb. a anunţa, a înştiinţa, a da
avantaj n. folos, câştig, profit, de ştire
beneficiu, dobândă, privilegiu, favoare avizat, -ă adj. expert, priceput,
avantaja vb. a favoriza, a sprijini, a cunoscător, competent
susţine, a părtini avânt n. 1. însufleţire, elan, ardoare,
avantajos, -oasă adj. rentabil, pornire, impuls, patos. 2. progres,
profitabil, favorabil, convenabil, ieftin dezvoltare, înaintare, înflorire
avânta vb. a se lansa, a se arunca,
avar, -ă adj. zgârcit, calic, zgârâie-
a se porni, a se angaja, a se zvârli
brânză, harpagon, cărpănos
avântat, -ă adj. 1. pornit, lansat,
avaria vb. a strica, a deteriora, a însufleţit, entuziast. 2. măreţ, semeţ
deregla, a defecta avort n. chiuretaj, lepădare, pier­
avariţie f. zgârcenie, calicie, căr- dere (de sarcină)
pănoşie avorton m. stârpitură, lepădătură,
avea vb. 1. a deţine, a poseda, a jigodie
stăpâni, a ţine. 2. a cuprinde, a avut, -ă adj. bogat, înstărit, bogătan,
dispune, a conţine cu cheag; (n.) bogăţie, avere, stare
aventura vb. a se hazarda, a avuţie f. avere, stare, bogăţie,
se-ncerca, a risca bani, patrimoniu, posesiune
aventură f. ispravă, escapadă, ax, n. osie, fus
întâmplare, caz axa vb. a centra, a fixa
axilă f. subbraţ, subsuoară
avere f. avuţie, bogăţie, patrimoniu,
posesiune, bani, proprietate, stare axiomă f. postulat, principiu, teză
azi adv. astăzi, în această zi
avers n. faţă, cap (la monezi)
azil, n. adăpost, protecţie, aşeză­
aversiune f. antipatie, dezgust, mânt (social)
repulsie, resentiment, repugnanţă azot n. nitrogen
avid, -ă adj. lacom, nesătul, ahtiat, azotat m. nitrat
doritor, jinduitor, însetat azur n. albastru (deschis), albăstrui
aviz n. 1. anunţ, comunicare, azvârli vb. a arunca, a proiecta, a
mesaj, înştiinţare. 2. acord, aprobare, înlătura
consimţământ, consimţire. 3. reco­ azvârlitură f. aruncătură, proiec­
mandare, îndrumare, indicaţie tare, distanţă (mică)

28
B
ba adv. 1. nu, deloc, nicidecum. 2. bairam n. petrecere, chef, ospăţ,
(conj.) fie... fie; sau... sau veselie (mare)
babac m. tată, părinte balama f. 1. ţâţână, şarnieră. 2. (la
babalâc m. moşneag, hodorog, pl.) încheieturi, articulaţii
căzătură, baccea, ramolit balamuc n. 1. ospiciu, casă de
baban adj. mare, voluminos nebuni. 2. tărăboi, zgomot, gălăgie,
babă f. 1. bătrână, mătuşă, ni- larmă
neacă. 2. soţie, nevastă balans n. pendulare, oscilare,
clătinare, legănare
babilonie f. haos, dezordine, aiu­
reală, zăpăceală, încurcătură balanţă f. cântar
bac n. pod plutitor, brod, brudină balaoacheş, -ă adj. oacheş, brunet
balast n. 1. lest, povară, încăr­
baclava f. sarailie
cătură. 2. greutate, dificultate, sarcină
bacşiş n. atenţie, cadou, şperţ,
balaur m. monstru, dragon, zmeu,
mită
şarpe
bacterie f. microb
balcâz, -ă adj. slut, diform, pocit,
bade m. bădie, bădiţă, bade urât
badijona vb. a pensula, a unge balenă f. chit
baftă f. noroc, succes, izbândă balercă f. butoiaş
bagaj n. balot, catrafuse, cala­ balerin m. dansator
balâc, încărcătură, pachet balivernă f. minciună, scornire,
bagatelă f. fleac, nimic, mărunţiş palavre, aiureli, fleacuri, poveşti
bagateliza vb. a minimaliza, a baliză f. semn, semnal, reper
subaprecia, a desconsidera balon n. 1. aerostat. 2. minge. 3.
bagdadle f. tavan impermeabil
baghetă f. beţişor* vargă balot n. bagaj, pachet
bahnă f. baltă, băltoacă balsam n. 1. .elixir, esenţă,
bal n. necaz, neajuns, mizerie, în ­ doctorie, medicament, mireasă. 2.
curcătură alinare, consolare, uşurare, mân­
bale f. 1. îmbăiere, scaldă, spălare. gâiere
2. cadă, vană. 3. mină, subteran baltag n. topor, toporaş

29
baltă f. heleşteu, tău, băltoacă, baricadă vb. a închide, a bara, a
mlaştină, smârc, ghiol fortifica, a întări
balustradă f. parapet, mână-curentă, barieră f. 1. rampă, oprelişte,
pălimar zăgaz. 2. periferie, suburbie, mahala
ban m. 1. gologan, para, franc, barosan, -ă adj. 1. mare, grozav,
monedă. 2. (la pl.) avere, capital, re­ imens, enorm. 2. bogat, înstărit, cu
surse cheag
banal, -ă adj. comun, obişnuit, barză f. cocostârc, stârc
anodin, de rând, standard, neintere­ basamac m. holercă
sant
bască f. beretă
banalitate f. platitudine, loc comun,
bascula vb. a oscila, a se legăna,
truism, fleac
a şovăi, a fi indecis
banc1 n. glumă, anecdotă
bascula f. cântar, decimal
banc2 n. 1. grămadă, nisipiş,
pietriş, nămol. 2. cârd (de peşti). 3. basm n. 1. poveste, fabulă, nara­
postament ţiune. 2. născocire, invenţie,
minciună, scornire
banchet n. ospăţ, praznic, festin,
chef basma f. năframă, tulpan, testemel
bancnotă f. bani, bilet, monedă basta interj, destul, ajunge, stop,
bancrută f. faliment, crah gata, punct
bandaja vb. pansa, lega, a obloji, a bastard m. 1. copil din flori, ne­
Tnfăşa legitim. 2. corcitură, hibrid, metiş
bandă f. 1. gaşcă, clică, cârdăşie, bastiment n. v. vapor
ceată, şleahtă, coterie. 2. fâşie, ştraif bastion n. v. fortăreaţă
banderolă f. brasardă başca adv. aparte, deosebit, sepa­
bandit m. tâlhar, criminal, ticălos rat
banditism n. nelegiuire, crimă, baştină f. origine, obârşie, sursă,
ticăloşie izvor
baniţă f. dublă, mierţă, dimerlie, batal m. berbec
ferdelă bate vb. 1. a lovi, a pălmui, a bru­
bar n. bodegă, local, bistrou taliza, a maltrata, a altoi, a croi, a
bara vb. a bloca, a zăgăzui, a scărmăna, a îmblăti. 2. a izbi, a
închide, a opri, a stopa pocni, a păcăni, a bocăni, a ciocăni.
baraj n. obstacol, zăgaz, stăvilar 3. a bătători, a presa, a bătuci. 4. a
bară f. 1. drug. 2. lingou pulsa, a zvâcni, a suna, a palpita. 5. a
barbar,-ă adj. 1. primitiv, necivili­ străbate,a cutreiera, a trece, a par­
zat, sălbatic. 2. crud, rău, feroce, dur curge. 6. a se lupta, a se război, a se
barbarie f. sălbăticie, primitivism, oşti. 7. a birui, a frânge, a învinge, a
incultură întrece, a depăşi
barbfşon n. cioc, ţăcălie batic n. băsmăluţă, fişiu
barcagiu m. luntraş, lopătar, batişte f. curte, ogradă
vâslaş batjocori vb. 1. a ocărî, a insulta, a
barcă f. luntre, lotcă, şaică, cin înjosi, a-şi bate joc, a lua în râs, a
bard m. poet, versificator, stihuitor zeflemisi, a ridiculiza. 2. a necinsti,'a
bardă f. topor, secure viola, a dezonora, a profana
barem adv. măcar, cel puţin, încai, batjocoritor, -oare adj. zeflemist,
încaltea sarcastic, caustic, incisiv, usturător
baricadă f. 1. întăritură, fortăreaţă, batjocură f. 1. bătaie de joc, ze ­
fortificaţie', zid. 2. obstacol, baraj, flemea, derâdere, băşcălie. 2. ruşine,
piedică, oprelişte, stop, zăgaz ocară, necinste, înjosire

30
baza vb. 1. a se sprijini, a se bănuială f. presupunere, suspiciune,
rezema, a se încrede, a se bizui, a se închipuire
întemeia, a conta, a crede bănuitor, -oare adj. suspicios,
bazaconie f. v. ciudăţenie gelos, temător, neîncrezător
bazar n. v. piaţă bărăgan n. câmpie, câmp, şes
bază f. 1. temelie, fundament, bărbat m. om, ins, individ, soţ
suport, temei. 2. valoare, esenţă. 3. bărbătesc,-ească adj. 1. viguros,
sursă, izvor, origine destoinic, tare, viril, masculin, puter­
bazilică f. biserică, templu, lăcaş nic. 2. curajos, îndrăzneţ, cutezător,
de închinare temerar, viteaz, neînfricat
bazin n. 1. rezervor. 2. piscină, bărbăţie f. 1. virilitate, tărie, ener­
havuz gie, putere, vigoare. 2. curaj, vitejie
băcănie f. prăvălie, magazin bărbie f. 1. guşă. 2. barbă
bădăran, -că adj. mitocan, ne­ bărbier m. frizer
cioplit, primitiv, mahalagiu, jigodie bărbos adj. neras, nebărbierit,
bădiţă m. 1. bădică, bădişor. 2. hirsut
iubit, ibovnic, drăguţ bărdacă f. ulcică, cană
băga vb. 1. a vârî, a introduce, a bărzăun m. bondar, gândac, in­
împlânta, a înfige, a îndesa. 2. a sectă
angaja, a cheltui, a învesti. 3. a se băşcălie f. batjocură, glumă
amesteca, a interveni (proastă), ironie
băhnlt, -ă adj. v. stătut băşică f. 1. vezică. 2. bubă,
băiat m. 1. prunc, fiu, copil. 2. umflătură. 3. clăbuc, bulă
tânăr, adolescent, flăcău, puştan, băştinaş, -ă adj. autohton, indigen,
june. 3. valet, fecior, chelner, ospătar aborigen, pământean, neaoş
băieţandru m. flăcău, adolescent bătaie f. 1. lovire, ciocnire, izbitură,
băieţaş m. copil, băieţel lovitură. 2. încăierare, răfuială
băjenar m. pribeag, fugar, refugiat păruială, corecţie. 3. bătălie, luptă,
băjenie f. pribegie, fugă, refugiu, confruntare. 4. eşec, înfrângere,
înstrăinare, emigrare nereuşită. 5. pulsaţie, palpitare,
bălai, -le adj. blond, bălan, plăvan, zvâcnire. 6. suflare, adiere, vântuleţ
plăviţ, blondin bătăios, -oasă adj. impulsiv, di­
băiăbăneală f. legănare, clătinare, namic, răzbătător, agresiv
oscilare, pendulare bătăile f. luptă, război, confruntare,
bălăcărle f. v. murdărie ciocnire, campanie
bălăci vb. v. scălda bătători vb. a presa, a bate, a
bălărie f. buruieni, beldie, dudău îndesa, a bătuci
băligar n. gunoi bătăuş m. ciomăgar, mardeiaş,
bălmăji vb. v. încurca dălcauc
băltoacă f. v. baltă bătrânesc, -ească adj. (stră)vechi,
bălţat, -ă adj. pestriţ, tărcat patriarhal, tradiţional, învechit
bănat n. v. supărare bătuci vb. v. bătători
bănesc, -ească adj. financiar, bătut, -ă adj. 1. lovit, atins,
monetar, economic agresat. 2. îndesat, bătătorit, bătucit.
bănet n. v. avere 3. circulat, umblat, frecventat. 4.
bănos, -oasă adj. profitabil, învins, înfrânt, biruit. 5. închegat,
avantajos, rentabil prins
bănui vb. 1. a suspecta, a presu­ băţ n. bătă
pune, a crede, a intui, a presimţi, a-şi băţos,-oasă adj. 1. ţeapăn, rigid,
închipui, a întrezări. 2. (reg.) a re­ neflexibil. 2. fudul, trufaş, înfumurat
greta, a-i părea rău băut adj. beat, ameţit, cherchelit

31
băutor, -oare adj. v. beţiv beli vb. a jupui, a juli, a holba
bâigui vb. v. Tngăima belicos, -oasă adj. agresiv, impul­
bâjbâl vb. 1. a dibui, a orbecăi, a siv, violent, bătăios
pipăi. 2. a mişuna, a furnica, a roi, a belşug n. bogăţie, opulenţă, abun­
foi denţă, îndestulare, rod, prisos, huzur
bâibâi vb. v. bolborosi belvedere f. foişor, balcon
bâlci n. 1. târg, piaţă, iarmaroc. 2. belzebut m. diavolul, dracul, sa­
zăpăceală, aiureală, Tncurcătură tana, ucigă-l-crucea, scaraoţchi
bântui vb. 1. a pustii, a nimici, a benchetui vb. a chefui, a petrece,
distruge. 2. a asupri, a oprima, a a se ospăta
năpăstui, a oropsi, a prigoni, a benedicţiune f. binecuvântare,
tiraniza blagoslovire
bârfă f. v. bârfeală benefic, -ă adj. binefăcător, priel­
bârfeală 1 cleveteală, bârfă, nic, binevenit, avantajos, pozitiv
defăimare, calomnie, hulă, ocară, beneficia vb. a profita, a câştiga, a
denigrare, ponegrire, mahalagism se bucura, a se folosi de
bârfi vb. a defăima, a ponegri, a beneficiu n. câştig, dobândă,
calomnia, a cârti avantaj, folos, adaos
bârâi vb. v. cicăli benevol, -ă adj. de la sine, nesilit,
bârlog n. v. adăpost facultativ, voluntar
bârnă f. bară, grindă, pociumb, benign, -ă adj. curabil, vindecabil,
drug, babă, stâlp, bagdadie uşor, trecător
bâtă f. băţ, ciomag, baston berbant adj. m. afemeiat, corupt,
bâtlan /n.’stârc muieratic
bâţâi vb. v. clătina berechet n. belşug, prisos, opu­
bâzdâc n. v. toană lenţă, abundenţă, huzur
bâzdâganie f. v. dihanie beregată f. laringe, gâtlej, gât
bâzâi vb. v. zumzăi
beretă f. basc
bea ' vb. a consuma, a Tnghiţi
berneveci m. p l. iţari
(lichide), a suge, a pili
bestial, -ă adj. sălbatic, feroce,
beat, -ă adj. 1. ameţit, băut, cher­
cumplit, fioros, animalic
chelit, afumat, turmentat. 2. tulburat,
copleşit bestie f. animal, fiară
beatitudine f. fericire, Tncântare, beşteleală f. mustrare, dojană,
extaz dojenire, critică, ceartă, observaţii
becaţă f. sitar, sităruş beteag, -ă adj. infirm, suferind,
becher m. burlac, neînsurat, holtei schilod
beci n. 1. pivniţă, subsol. 2. beteşug n. 1. infirmitate, schilodeală,
închisoare, temniţă, răcoare, dubă betejeală, vătămare. 2. cusur, defect,
beclsnic, -ă adj. 1. slab, debil, neajuns, meteahnă. 3. boală, suferinţă,
pirpiriu. 2. ticălos, infam, josnic, moit)
mizerabil betonieră f. malaxor
beizadea m. principe, prinţ beţie f. 1. ebrietate, chercheleală,
beladonă f. mătrăgună ameţeală, alcoolizare. 2. (fig.) încân­
belciug n. verigă tare, însufleţire, entuziasm, elan,
belea f. necaz, neajuns, neşansă, extaz, pornire
nefericire, mizerie beţiv, -ă adj. alcoolic, băutor,
beletristic, -ă adj. literar, estetic, beţivan
expresiv bezea f. sărut, sărutare, pupat
belfer m. învăţător, institutor, pro­ bezmetic, -ă adj. aiurit, zăpăcit,
fesor, dascăl dereglat, pierdut, smintit, ţicnit

32
beznă f. întuneric, obscuritate, prielnic, folositor, binevenit, bun, util,
tenebre, întunecime necesar
biber m. castor, breb binefăcut, -ă adj. voinic, zdravăn,
biciui vb. 1. a şfichiui, a flagela, a solid, vânjos
snopi. 2. a satiriza, a ironiza, a critica bineînţeles adv. desigur, neîn­
(aspru) doielnic, cert, categoric, fireşte
biciuitor, -oare adj. usturător, ne­ bineţe f. salut, bună-ziua, noroc
cruţător, nemilos binevenit, -ă adj. oportun, prielnic,
biciuşcă f. cravaşă, nuia bun, folositor, util
bidon n. canistră, ploscă binevoi vb. a consimţi, a catadixi,
biet, biată adj. 1. sărman, nevoiaş, a se învrednici, a se angaja
sărac, mizer, pauper, nenorocit, binevoitor, -oare adj. serviabil,
mizerabil, de plâns. 2. umil, obscur, amabil, săritor, cumsecade, generos
neînsemnat, insignifiant binişor adv. încet, lin, uşor, uşurel,
alene
bifurca vb. a se despărţi, a se
biografie f. cronologie (personală),
desface, a se scinda
povestea vieţii (cuiva)
bigot, -ă adj. habotnic, fanatic,
bir n. impozit, dare, contribuţie,
bisericos
taxe, impunere
bijuterie f. giuvaer, odor, podoabă
birjar m. vizitiu, droşcar, surugiu
bilanţ n. rezultat, evaluare, birocraţie f. birocratism, for­
încheiere, socoteală, situaţie (finală) malism, scriptologie
bilă f. 1. fiere. 2. sferă, glob birou n. cancelarie, oficiu, ad­
bilet n. 1. notă, însemnare, act. 2. ministraţie
scrisoare, epistolă, răvaş. 3. banc­ birt n. bodegă, restaurant, bistrou,
notă ospătărie
bilunar, -ă adj. chenzinal, birui vb. a învinge, a izbândi, a în ­
bimensual frânge, a răzbi, a depăşi
bină f. schelă, construcţie, edificiu, biruinţă f. învingere, victorie,
eşafodaj izbândă, succes
bine adv. 1. aşa, just, perfect, de biserică f. templu, bazilică, cate­
acord, desigur. 2. tare, vârtos, drală, capelă, lăcaş de închinare
zdravăn. 3. plăcut, agreabil, frumos, bisericesc, -ă adj. clerical, religios,
simpatic. 4. precis, exact, de tot, de­ ecleziastic
plin bisericuţă f. (fig.(cârdăşie, gaşcă,
bine n. binefacere, avantaj, folos, şleahtă, coterie
satisfacţie, bunăstare bitum n. smoală
binecrescut, -ă adj. manierat, ci­ bivuac n. tabără
vilizat, politicos, cumsecade bizar, -ă adj. ciudat, neobişnuit,
binecuvânta vb. a blagoslovi, a in­ curios, extravagant
voca (harul ceresc), a ura (binele) bizon m. bour
binecuvântare f. benedicţie, bla­ bizui vb. a conta, a se sprijini, a
goslovire, har (ceresc), destin’(bun) spera, a se încrede
binecuvântat, -ă adj. 1. sfinţit, bla­ blagoslovenle f. v. binecuvântare
goslovit, fericit, preamărit. 2. just, blajin, -ă adj. v. blând
legitim, întemeiat, justificat, raţional blam n. înfierare, dezaprobare, re­
binefacere f. 1. generozitate, faptă probare, vestejire, condamnare
bună, ajutor, caritate. 2. folos, avan­ blană f. 1. cojoc, şubă, bundă. 2.
taj, câştig, profit scândură
binefăcător,-oare adj. 1. spriji­ blasfemie f. calomnie, hulă, injurie,
nitor, binevoitor, generos, săritor. 2. înjurătură

33
blazat, -ă adj. dezgustat, plictisit, bodogăneală f. 1. mormăială, bol­
indiferent, insensibil, sastisit boroseală, bâiguială, bombăneală. 2.
blazon n. stemă, emblemă, ar- cicăleală, dăscăleală, sâcâială, mo­
moarii lestare
blănar m. cojocar bogat, -ă adj. 1. înstărit, avut,
-bleg, bleagă adj. v. nătărău bogătaş, cu cheag, cu stare, prosper,
blestem n. 1. imprecaţie, male­ cuprins, pricopsit. 2. roditor, produc­
dicţie, afurisenie. 2. dezastru, potop, tiv, fertil, mănos, fecund. 3. abundent,
flagel, catastrofă, nenorocire mult, mare, amplu, cuprinzător, întins.
blestemat, -ă adj. 1. afurisit, 4. fastuos, strălucitor, grandios,
anatemizat, excomunicat, urgisit. 2. măreţ, impresionant
rău, mizerabil, ticălos, mişel, infam, bogăţie f. 1. avere, avuţie, belşug,
hain prosperitate, prisos, cheag. 2. am­
blestemăţie f. v. nelegiuire ploare, abundenţă, vastitate, întin­
bleu adj. albastru, azuriu, havai dere, cuprindere, mărime
blid n. strachină, castron bol n. v. statură
blând, -ă adj. liniştit, bun, calm, boi vb. v. vopsi
blajin, potolit, domol, paşnic, cuminte, boiangiu m. vopsitor
aşezat boicota vb. v. submina
blăndeţă f. v. bunătate boier m. v. moşier
bloc n. 1. stei, bolovan. 2. imobil, boieresc n. clacă, ruşfet, beilic
construcţie (cu etaje). 3. (fig.) alianţă, boierime f. aristocraţie, moşierime,
grup, coaliţie, grupare nobilime, protipendadă
bloca vb. a închide, a opri, a as­ boieros, -oasă adj. v. trufaş
tupa, a bara bojdeucă f. v. cocioabă
blocadă f. v. încercuire bolborosi vb. a mormăi, a bâigui, a
blond, -ă adj. bălai, bălan, codalb, bâlbâi
băl bold n. ac (cu gămălie)
bluf n. cacialma, nereuşită, insuc­ boli vb. v. zăcea
ces, eşec bolid n. meteorit, aerolit
boală f. 1. suferinţă, maladie, bolnav, -ă adj. suferind, infirm, be­
afecţiune, beteşug, morb, pătimire. 2. teag, neputincios, incapabil
pică, ciudă, necaz, ranchiună, bolnăvicios, -oasă adj. debil, firav,
pornire, invidie şubred, maladiv
boare f. v. adiere bolovan m. pietroi, stâncă
boarfe f. p i. catrafuse, bulendre, boltă f. 1. cer, firmament. 2. cu­
calabalâc polă, boltitură, arcadă, arc. 3.
bob m. grăunte, sămânţă, boabă prăvălie, dugheană
bobina vb. a înfăşură, a depăna bolti vb. a arcui
bobină f. mosor bombastic, -ă adj. retoric, emfatic,
bobârnac n. v. mustrare afectat, declamator, pompos, gran­
boboc m. 1. mugur. 2. pui, puişor. dilocvent
3. ucenic, novice, începător, recrut bombat, -ă adj. convex, umflat,
boboti vb. a arde, a dudui proeminent
bocăni vb. v. ciocăni bombăni vb. v. mormăi
boccea f. v. legătură bomboane f. p i. dulciuri, zahari­
bocet n. plângere, tânguire, jelanie cale
boci vb. a plânge, a se tângui, a bondar m. bărzăun
lăcrima bonetă f. scufie, tichie
bodegă f. birt, ospătărie, bufet, bar bonificaţie f. rabat, reducere,
bodârlău m. cufundar, corcodel scăzământ, facilităţi (de plată)

34
bont, boantă adj. turtit, ciuntit, bravol in terj, foarte bine, excelent,
retezat, fără vârf minunat, foarte frumos, felicitări!
bonton n. v. politeţe bravură f. vitejie, eroism, bărbăţie,
bonz m. v. căpetenie temeritate, cutezanţă, îndrăzneală
borangic n. mătase brazdă f. 1. răzor, polog. 2. (fig.)
borcănat adj. umflat, gros făgaş, dâră, urmă, pârtie
borceag m. măzăriche breaslă f. tagmă, corporaţie, rang,
bord n. ţărm, margine, mal categorie, cin
bordei n. v. colibă breaz, -ă v. grozav
bordură f. chenar, margine, tivitură brebenel m. dediţel, brebenea,
boreal adj. nordic, septentrional breabăn, ioţă, păştiţă, fioarea-paştilor
borfaş m. pungaş, hoţ, găinar breşă f. spărtură, gaură,
borhot n. tescovină, boştină deschizătură
boroboaţă f. ispravă, poznă brevet n. licenţă, permis, patentă
borşi vb. v. fermenta breviar n. compendiu, sinteză
bortă f. v. gaură brezaie f. 1. capră. 2. paparudă
borţos, -oasă adj. 1. burtos, obez, briceag n. cuţitaş, custură, brişcă
gras. 2. ( f) gravidă, însărcinată, grea brigadă f. echipă, unitate, grup
borviz n. apă minerală brigand m. tâlhar, bandit, hoţ
boschet n. tufiş briliant n. diamant
boscoană f. v. vrajă brişcă f. trăsurică, cabrioletă
boscorodi vb. v. murmura
britanic, -ă adj. englez
bostan m. dovleac, harbuz
briză f. v. adiere
bosumflat, -ă adj. supărat, îmbuf­
brâu n. 1. cingătoare, centură, cor­
nat, ţâfnos, capricios, sucit
don, curea, şerpar. 2. mijloc, talie. 3.
bot n. v. gură
bordură, chenar, dungă, brână,
boteza vb. v. numi
ciubuc, vrâstă
boţ n. cocoloş, bulz
broboadă f. basma, năframă
boţi vb. mototoli, cocoloşi, şifona
broda vb. 1. a coase, a înflora. 2.
box n. pugilism
(fig.) a scorni, a născoci, a inventa
boxă f. compartiment, despărţitură
brodeală f. potrivire, nimereală,
brac n. sfărmătură
congruenţă
brambura adv. alandala, aiurea,
brodi vb. a se nimeri, a se potrivi,
haotic, dezordonat, fără rost, ana­
a concorda
poda
broşa vb. a lega, a compacta
brambureală f. debandadă, haos,
broşură f. cărţulie, fasciculă, opus­
dezordine
cul
brancardă f. targă
bruftuială f. muştruluială, dăscă­
branişte f. v. pădure
leală, critică, mustrare, reproş
branşa vb. a conecta, a lega, a
ataşa bruion n. ciornă, schiţă, concept
branşă f. 1. ramură, domeniu, bruiaj n. perturbare, tulburare,
sector. 2. meserie, profesie, ocupaţie, larmă, zgomot
slujbă, funcţie brumar m. noiembrie
braşoave f. p l. fleacuri, poveşti, brumă f. 1. pruină. 2. puţinătate,
palavre, gogoşi, vorbe goale, micime, fleac
minciuni brumărel m. octombrie
braţ n. 1. mână, brâncă. 2. ramură, brumăriu, -ie adj. fumuriu, vineţiu
ramificaţie, crac brun, -ă adj. negricios, brunet,
brav, -ă adj. v. curajos oacheş, smolit, tuciuriu
brava vb. a înfrunta, a sfidă brunet, -ă adj. v. brun

35
brusc, -ă adj. neaşteptat, deodată, bufon m. măscărici, paiaţă, cabaz,
subit, inopinat, spontan, fulgerător ghiduş, caraghios
brusca vb. a repezi, a bruftului, a buhă f. bufniţă
înghesui, a maltrata buhăit, -ă adj. umflat, buget, puhav
brusture m. lipan buimac, -ă adj. v. zăpăcit
brut, -ă adj. neprelucrat, nefinisat, buimăceală f. năucire, zăpăceală,
necioplit, grosolan, primitiv, necizelat ameţeală, buimăcire
brutal, -ă a d j necivilizat, aspru, bulb m. tubercul
dur, silnic, agresiv, rău, neomenos bulboană f. v. vâltoare
brutalitate f. duritate, asprime, bulbucătură f. v. umflătură
răutate, agresivitate, neomenie buleandră f. v. zdreanţă
brutaliza vb. a agresa, a maltrata, buletin n. 1. revistă, anuar, pe­
a vătăma, a lovi, a bate, a ataca riodic. 2. înştiinţare, anunţ, comunicat
bubă f. 1. abces, furuncul. 2. bulin n. comprimat, caşetă, pilulă
neajuns, încurcătură, complicaţie, buluc n. v. grămadă ’
greutate buluci vb. v. înghesui
bubui vb. a (de)tuna, a dudui, a bulz n. cocoloş, bulgăre
vui, a răsuna bumb m. nasture
bucată f. 1. fragment, parte, frân­ bumbac n. 1. coton. 2. (înv.) vată
tură, porţie, crâmpei. 2. compoziţie, bun, -ă adj. 1. cumsecade, de
lucrare treabă, amabil, inimos, generos,
bucate f. p i 1. hrană, alimente, binevoitor. 2. blând, blajin, paşnic,
mâncare. 2. cereale, grâne prietenos, calm, cuminte, cuviincios.
bucălat, -ă adj. v. dolofan 3. plăcut, convenabil, binevenit, util,
bucăţică f. fărâmă, părticică, potrivit. 4. destoinic, iscusit, capabil,
fărâmătură, pic dibaci, abil, apt, vrednic. 5. valabil,
buchet n. 1. mănunchi, smoc, neuzat, nestricat, nealterat
chită. 2. miros, aromă, parfum bun n. v. avere
buchlseală f. învăţare, studiu, bună f. bunică
toceală bună-credinţă f. v. sinceritate
bucium n. corn, tulnic bună-cuviinţă f. v. politeţe
buclă f. zuluf, cârlionţ, creţ bunăoară adv. precum, de exem­
bucluc n. necaz, neajuns, plu, de pildă
încurcătură, mizerie bunăstare f. v. belşug
buclucaş, -ă adj. v. cârcotaş bunătate f. omenie, cum-
bucolic, -ă adj. idilic, pastoral, secădenie, generozitate, nobleţe,
campestru bunăvoinţă, amabilitate, blândeţe
bucolică f. eglogă, idilă bunăvoinţă f. 1. amabilitate,
bucura vb. 1. a se desfăta, a se nobleţe, generoziate. 2. silinţă, râvnă,
veseli, a se amuza, a jubila. 2. a zel
beneficia, a profita, a se folosi de... bundă f. cojoc, pieptar
bucurie f. mulţumire, satisfacţie, bun-gust n. rafinament, distincţie,
plăcere, desfătare, euforie eleganţă
bucuros, -oasă adj. satisfăcut, bunic m. tată-mare, bun, taică,
vesel, bine-dispus, voios, mulţumit bunel
buf, -ă adj. burlesc, caraghios, gro­ bunică f. mamă mare, bună,
tesc, caricatural mamaie
bufant, -ă adj. înfoiat, umflat bun-slmţ n. sensibilitate, politeţe,
bufet n. v. bodegă bună-creştere, amabilitate
bufniţă f. cucuvea, buhă, bogză bură f. burniţă, ţârâială

36
burduf n. 1. foaie, stomac. 2. coş, buşi vb. a împinge, a lovi, a izbi
coviltir buşon n. dop, astupuş
burduşi vb. 1. a umple, a în ­ buştean m. trunchi, butuc, ciomp
grămădi, a îndesa, a ticsi. 2. (fam.) a
butcă f. trăsură (de lux), rădvan
batş, a snopi, a stâlci, a buşi. 3. a se
coji, a se scoroji, a se coşcovi butelcă f. sticlă, garafă, butelie
burete m. ciupercă, hrib, bute f. butoi, poloboc, saca, buriu
mănătarcă butelie f. sticlă, butelcă
burghiu n. sfredel butnar m. dogar
buric n. omilie; (fig.) centru, mijloc butoi n. bute, poloboc, saca, buriu
burlac m. celibatar, neînsurat, butonieră f. cheutoare, gaică
flăcău, becher, cavaler butuc m. buştean, trunchi, ciolhan,
burlesc,-ească adj. grotesc, cari­ ciump
catural, caraghios, buf, parodic butucănos, -oasă adj. grosolan,
burniţă f. ţârâială, bură, ploaie nefinisat, necioplit, necizelat
măruntă buturugă f. butuc, cioată, ciump,
burtă f. pântece, abdomen, foaie buştean
buruiană f. bălărie, dudău, beldie buză f. 1. margine, limită. 2. tăiş,
burzului vb. a se supăra, a se ascuţiş
enerva, a reacţiona, a se înfuria buzdugan n. ghioagă, măciucă
busolă f. 1. compas. 2. ghid, buzunărl vb. a fura, a şterpeli, a
călăuză, cicerone pungăşi

37
c
ca conj. adv. prep. 1. cum, precum, caduc, -ă adj. trecător
după cum. 2. cam, aproximativ. 3. de, cafeniu, -ie adj. maro, maroniu,
pentru, spre, drept castaniu, şaten
cabală/ v. uneltire caftan n. manta, dulamă, cabaniţă
cabalistic, -ă adj. obscur, încâlcit, caimac n. smântână
misterios, neclar, ascuns, confuz, calabalâc n. bagaj
cabinet n. 1. birou. 2. guvern, con­ calamitate f. nenorocire
siliu de miniştri calapod n. şablon, model, tipar,
cabotaj n. navigaţie formă, calup
cabotin m. 1. măscărici, actor fals.
cală f. magazie, hambar
2. şarlatan
calcina vb. a arde, a carboniza
cabrioletă f. şaretă, brişcă, trăsurică
calcul n. socoteală
cacealma f. păcăleală
cacom n. hermină calcula vb. 1. a socoti, a număra.
cadaveric, -ă adj. palid 2. a combina, a aranja, a plănui. 3. a
cadavru n. leş, corp, trup, stârv, aprecia, a evalua, a estima, a deter­
hoit, rămăşiţe pământeşti, mortăciune mina
cadă f. vană, baie calculat, -ă adj. socotit, măsurat,
cadenţaţ, -ă adj. ritmat, sacadat, chibzuit, moderat, ponderat
accentuat, apăsat cald, -ă adj. 1. fierbinte, arzător,
cadenţă f. ritm încins. 2. afectuos, afabil, prietenos,
cadou n. dar, plocon, atenţie, peş­ cordial, tandru
cheş, (fam.) mită caldarâm n. pavaj, asfalt
cadra vb. a corespunde, a potrivi cale f. 1. drum, curs, itinerar. 2.
cadre n. p l. personal, angajaţi, sluj­ direcţie, linie, sens. 3. (fig) metodă,
başi, colectiv mijloc, chip, sistem. 4. filieră,
cadru n. I. 1. ramă, pervaz, toc, mijlocire, intermediu
canat. 2. întindere, spaţiu, teren, caleaşcă f. trăsură
domeniu, peisaj, tablou. 3. mediu, calendar n. almanah
ambianţă, anturaj, climat, împre­ calfă f. ucenic
jurare. II. angajat, slujbaş, funcţionar calibra vb. a sorta, a selecţiona

38
calibru n. 1. mărime, volum, di­ campestru, -ă adj. câmpenesc,
mensiune. 2. fel, soi, speţă, gen, sort pastoral, ţărănesc, rustic
calic, -ă adj. 1. sărac, nevoiaş, camping n. v. cantonament
oropsit, sărman. 2. zgârcit, avar, campion m. as, fruntaş, lider,
egoist, meschin protagonist
califica vb. 1. a specifica, a numi, camufla vb. v ascunde
a taxa, a eticheta. 2. a instrui, a canaf n. ciucure, ţurţure
pregăti, a forma, a specializa canava f. urzeală
calitate f. 1. însuşire, valoare, canal n. 1. şanţ, tranşee. 2. tub,
trăsură, atribut, notă, specific. 2. titlu, conductă, ţeavă. 3. lungime de undă
rang, grad, competenţă canalie f. v. ticălos
calificativ n. apreciere, etichetă, canaliza vb. 1. salubriza, a asana.
notă, preţuire, epitet 2. (fig) a îndrepta, a orienta, a dirija
caligraf m. copist, grămătic, canapea f. sofa, divan, dormeză
conţopist, calemgiu, diac, pisar canat n. pervaz
calm, -ă adj. liniştit cană f. ulcea, ulcică
calma vb. v domoli cancan n. v. bârfă
calmant, -ă adj. liniştitor, odihnitor, cancelar m. prim-ministru, premier
alinător cancelarie f. birou, oficiu
calomnia vb. â defăima, a blama, cancer n. neoplasm, tumoare
a denigra, a ponegri, a bârfi, a huli, a malignă, rac
discredita candelabru n. policandru
calomnie f. defăimare, ponegrire, candid, -ă adj. v. curat
bârfeală, bârfă, ocară, clevetire, hulă, candida vb. v. concura
denigrare, insultă candidat, -ă m. f. concurent,
calp, -ă adj. fals competitor
calup n. calapod candoare f. 1. inocenţă, castitate,
calvar n. chin, suferinţă, durere, nevinovăţie, puritate, curăţenie. 2.
mizerie, apăsare naivitate, credulitate
calvin, -ă adj. reformat candriu, -ie adj. v. zăpăcit
calviţie f. chelie, pleşuvie canevas n. v. schiţă
cam adv. 1. aproximativ, circa, cange f. v. rangă
vreo, aproape. 2. puţin, niţel. 3. prea, canibal, -ă adj. sălbatic, antropofag
excesiv, exagerat caniculă f. arşiţă, dogoare,
camarad, -ă m. coleg, prieten, năduşeală, zăduf, cuptor
tovarăş, ortac canistră f. bidon
camarilă f. clică canon n. 1. dogmă, regulă, crez,
camătă f. dobândă, procent, lege, normă, tipic. 2. chin,-, calvar,
interes caznă, supliciu, tortură
cameră f. 1. odaie, încăpere, sală. canonadă f. bombardament, tir,
2. anvelopă tragere
cameristă f. fem eie de serviciu, canoni vb. a chinui, a tortura
subretă canonic, -ă adj. normativ, legic,
camerton n. diapazon dogmatic
campament n. tabără, lagăr, canotaj n. vâslit, lopătare (sport)
bivuac cant n. muchie, dungă
campanie f. 1. război, luptă, cantabil, -ă adj. melodios,
ostilităţi. 2. acţiune (de masă), armonios, muzical
mobilizare, propagandă cantaiup m. pepene (galben),
campanilă f. clopotniţă turkestan

39
cantitate f. mărime, volum, mul­ capriciu n. moft, toane, răsfăţ,
ţime, sumă, număr, câtime ciudăţenie, fiţă, izmeneală
cantona vb. 1. a (se) instala, a capsoman, -ă adj. v. stupid
caza, a tăbărî. 2. a se limita, a se capta vb. a prinde, a recepta, a
restrânge colecta, a aduna, a strânge
cantonament n. campament, bivuac, captiv, -ă adj. v. prizonier
tabără captiva vb. a înlănţui, a subjuga, a
cantor m. psalt, ţârcovnic, dascăl, seduce, a fermeca, a delecta, a vrăji,
cântăreţ a capta
cap n.m . 1. ţeastă, craniu, captivant, -ă adj. v. fermecător
căpăţână (jargon), dovleac, glavă, captivat, -ă adj. sedus, cucerit,
tărtăcuţă. 2. minte, cuget, gândire, fermecat, fascinat, vrăjit
cugetere, judecată, raţionament, captivitate f. v. robie
memorie. 3. persoană, om, individ, captura vb. 1. a prinde, a aresta, a
ins. 4. şef, căpetenie, ştab, înhăţa, a apuca. 2. a ocupa, a
comandant. 5. început, frunte. 6. cuprinde, a robi, a cuceri
capăt, sfârşit, final, terminaţie, car n. căruţă
extremitate carabină f. puşcă, flintă
capabil, -ă adj. v. priceput caracter n. 1. particularitate, notă,
capac n. acoperitoare, înveliş marcă, însuşire, atribut, calitate. 2.
capacitate f. 1. forţă, tărie, putere. fel, natură, temperament. 3. literă,
2. aptitudine, pricepere, capacitate, semn grafic
talent, valoare, calitate. 3. cuprindere, caracteristic, -ă adj. definitoriu,
volum, mărime propriu, specific, tipic, distinctiv
capăt n. 1. limită, sfârşit, caracteristică f. particularitate
terminaţie, cap, fine, extremitate, caracteriza vb. a defini, a
final. 2. bucată, fragment, frântură specifica, a individualiza, a contura
capcană f. 1. cursă, prinzătoare, caracudă f. albitură, plevuşcă,
laţ. 2. ademenitoare, ispită, momeală baboian, mărunţiş
capelă1 f. v. şapcă caraghios,-oasă adj. 1. comic,
capelă2 f. bisericuţă, paraclis hazliu, glumeţ, burlesc, nostim, buf.
capilar adj. subţire, fîn, îngust 2. ridicol, neserios, de râs, rizibil
capişon n. căciuliţă, bonetă caraghioslâc n. v. bufonerie
carambol n. v. încurcătură
capital, -ă adj. 2. esenţial,
fundamental, decisiv, substanţial, carantină f. v. izolare
vital. 2. (f.) majusculă, verzală, mare carapace f. v. înveliş
caraulă f. v. pază
capitală f. metropolă-
caravană f. v. convoi
capitaliza vb. a strânge, a aduna,
carbon n. indigo, plombagină
a concentra, a acumula
carboniza vb. a arde, a calcina, a
capitol n. parte, fragment
se tăciuna
capitona vb. a îmbrăca, a tapisa carcasă f. 1. înveliş, carapace,
capitula vb. a se preda, a se crustă. 2. cadru, schelet, osatură
supune, a ceda, a se da învins, a se carceră adj. celulă, arest,
închina închisoare
capiu, -ie adj. v. nebun carda vb. a dărăci, a scărmăna
capodoperă f. creaţie, operă, cardinal, -ă adj. v. fundamental
realizare genială cardinal m. prelat (catolic), ierarh,
capot n. halat eminenţă, monsenior
capota vb. v. prăbuşi carenţă f. v. lipsă
capricios, -oasă adj. v. nestatornic caretă f. v. trăsură

40
careu n. v. patrat casnic, -ă adj. domestic, familial,
careva pron. cineva, oarecine, gospodăresc
oarecare, vreunul casnică f. gospodină
caria vb. a se găuri, a se strica cast, -ă adj. v. nevinovat
caricatural, -ă adj. v. grotesc castaniu, -ie adj. şaten, maroniu,
caricaturiza vb. v. ironiza cafeniu
carieră f. v. profesiune castă f. v. tagmă
carierist,-ă m. f. v. parvenit castitate f. puritate, curăţenie,
caritabil,-ă adj. generos, nobil, nevinovăţie, virginitate
darnic, milos, filantropic castra vb. a jugăni, a scopi, a
caritate f. generozitate, bunătate, emascua
dărnicie castron n. v. vas
carâmb n. tureatcă, saftian, tureac castru n. lagăr, tabără, campament
carnaj n. masacru casetă f. pastilă, bulin, comprimat,
carnal, -ă adj. trupesc, fizic, pilulă, tabletă
senzual cat n. etaj, nivel, plan
carnaval n. petrecere catabolism n. dezasimilaţie,
caro n. tobă dezasimilare, dezintegrare
carou n. pătrat, careu cataclism n. v. catastrofă
carpetă f. covoraş catacombă f. v. subterană
carta vb. a grupa, a repartiza, a catadicsi vb. v. binevoi
clasifica catagrafia vb. a inventaria, a
cartă f. pact, convenţie, document, recenza, a înscrie, a înregistra
acord (scris) cataligă f. piciorong, papainog
carte f. 1. operă, volum, tom, catalizator n. accelerator, activant
scriere, lucrare. 2. ştiinţă cultură, catalog n. registru, fişier, catastif,
instruire, studii. 3. scrisoare, act, condică
document, înscris
catapeteasmă f. iconostas, tâmplă,
cartel n. 1. monopol. 2. grupare, fruntar
asociere, înţelegere, coaliţie cataplasmă f. compresă, prişniţ,
cartier n. sector, raion, cvartal, oblojeală, plasture
mahala catar n. guturai, coriză, rinită
cartilaj n. tendon, zgârci cataractă1 f. cascadă, cădere de
cartona vb. a compacta, a lega (o apă, niagară
carte) cataractă2 f. albeaţă, apă-albă,
cartirui vb. a caza, a adăposti perdea
carton n. mucava catarg n. arbore, mastă
cartotecă f. fişier, evidenţă catastif n. v. catalog
cartuş n. glonte, plumb catastrofal, -ă adj. îngrozitor,
casa vb. a anula groaznic, dezastruos, fatal, teribil
casant adj. v. fragil catastrofă f. dezastru, calamitate,
casap m. măcelar flagel, grozăvie, năpastă, urgie,
casă 1. locuinţă, domiciliu, cămin, nenorocire, sinistru, pacoste
adăpost. 2. clădire, imobil, catedrală f. biserică, bazilică,
construcţie. 3. familia, menaj, templu, lăcaş divin
căsnicie, dinastie catedră f. 1. pupitru, birou. 2.
casă2 f. casierie profesorat, dăscălie, învăţământ,
cascadă f. cataractă, cădere de belferie
apă, niagară categoric, -ă adj. 1. ferm, hotărât,
casetă f. cutioară, cutiuţă decis, tranşant, răspicat. 2. evident,

41
izbitor, clar, indiscutabil, cert, vădit, cavernă f. grotă, peşteră, hrubă,
sigur, net cavitate
categorie f. 1. clasă, grupare, fel, caviar n. icre negre
gen, speţă, soi. 2. chip, fel, gen, tip. cavitate f. adâncitură, gaură,
3. pătură,' strat, treaptă scobitură, spărtură
categorisi vb. v. clasifica cavou n. criptă, necropolă,
catehism n. (fig.) manual, pravilă, mormânt
îndreptar caz n. întâmplare, împrejurare,
catenă f. v. lanţ circumstanţă, eveniment, ipostază,
caterincă f. flaşnetă, minavet situaţie, fapt, context
caterisi vb. a răspopi, a caza vb. v. găzdui
excomunica, a exclude cazan n. căldare, rezervor,
catifea f. velur, pluş, barşon zănoagă
catifelat, -ă adj. mătăsos, moale, cazanie f. predică, omilie, didahie,
delicat propovedanie
catâr m. 1. măgar, asin, mul. 2. cazemată f. buncăr, fortificaţie
(fig.) om încăpăţânat, inflexibil, cazma f. hârleţ, sapă
îndărătnic caznă f. 1. chin, suferinţă, canon,
catolic, -ă adj. româno-catolic, durere, tortură, supliciu. 2. efort,
apostolic, roman, papistaş, papist trudă, stăruinţă, silinţă, osteneală
catrafuse p l. boarfe, bulendre, cazon, -ă adj. militar, milităresc,
calabalâc, ţoale, troace ostăşesc, soldăţesc; (fig.) aspru, rigid
catran n. gudron, smoală, păcură: cazual, -ă adj. 1. accidental,
(fig.) supărare, furie, venin incidental, ocazional, sporadic. 2.
catrtnţă f. peştiman, zavelcă, fotă flexionar
caţaveică f. scurteică, zoavă cazuistică f. sofistică, arguţie,
cauc n. căuş, scafă vorbărie
caustic,-ă adj. muşcător, usturător, că conj. 1. căci, fiindcă, deoarece,
tăios, zeflemitor, ironic, satiric pentru că. 2. încât, de, să. 3. deşi, cu
cauteriza vb. a arde toate că. 4. doar, când
cauţiune f. garanţie, chezăşie, căci conj. deoarece, că, pentru că,
asigurare, gaj fiindcă
cauza vb. a pricinui, a determina, a căciular m. dorobanţ, ostaş,
produce, a provoca, a genera, a isca curcan
cauzalitate f. condiţionare, căciulă f. 1. cuşmă. 2. (fig.) om,
determinare, motivare ins, individ, persoană
cauză f. 1. motiv, pricină, căciuli vb. 1. a se ploconi, a se
considerent, mobil, raţiune, temei. 2. înjosi, a se linguşi, a peria, a tămâia.
origine, obârşie, izvor, sursă. 3. 2. a se milogi,a cerşi
proces, acţiune, judecată, pâră căciuliţă f. bonetă, scufie,
cavaf m. v. cizmar căpăţână, tichie
caval n. v. fluier căciulie f. capsulă, gămălie,
cavaler m. 1. nobil, aristocrat. 2. căpăţână, măciulie
călăreţ, călăraş, cavalerist. 3. ostaş, cădea vb. 1. a pica, a se prăvăli, a
luptător, călăreţ. 4. holtei, burlac, se prăbuşi, a se surpa, a se dărâma,
flăcău, celibatar, becher, june a se răsturna, a se lăsa. 2. a se
cavalcadă f. călărie, alergare de depune, a se aşeza, a se aşterne. 3.
cai a atârna, a se apleca, a coborî, a se
cavalerie f. călărime înclina, a spânzura. 4. a se pierde, a
cavalereşte adv. v. leal eşua, a nu reuşi, a nu rezista, a pieri,
cavalerism n. v. politeţe a muri. 5. a se nimeri, a se brodi, a se

42
potrivi, a se cuveni. 6. a-i sta bine, a căldare f. găleată, cazan; (fig.)
cadra, a se cere zănoagă, circ
cădelniţa vb. v. tămâia căldură f. 1. temperatură, febră,
cădere f. I. 1. căzătură, picare, fierbinţeală. 2. arşiţă, caniculă
prăbuşire, năruire, surpare. 2. lăsare, zăpuşeală, dogoare, năduf, pojar,
coborâre, aştemare. 3. eşec, nereuşită, zăduf, vipie, torpoare 3. afecţiune,
fiasco, dispariţie. II. capacitate, com­ ataşament, simpatie, pasiune, ar­
petenţă, calitate, drept doare
căftăni vb. 1. a boieri, a înnobila. călduros, -oasă adj. 1. cald. 2.
2. (fam.) a bate, a snopi, a părui afectuos, cordial, pasionat, amabil
căi vb. 1. a se pocăi, a regreta, a-i căli vb. 1. a se întări, a se oţeli, a
părea rău, a jeli. 2. a compătimi, a se fortifica. 2. a prăji, a părpăli
căina, a deplânge
călit, -ă adj. oţelit, întărit, rezistent,
căina vb. 1. a se tângui, a se jelui,
încercat, experimentat, matur
a se lamenta, a boci, a se văicări. 2.
călugăr m. monah, pusnic, ana­
a compătimi, a se căi, a deplânge
horet, părinte
căinţă f. regret, pocăinţă, re­
călugăresc, -ească adj. mănăs­
muşcare, părere de rău
tiresc, monahicesc, monahal,
căişor m. 1. căluţ, căluşel. 2. (pl.)
monastic
căluşei, tiribombă
căiţă f. bonetă, scufie, căciulită, călugări vb. 1. a se pusnici, a fi
scufă monah. 2. a se retrage, a fi abstinent,
călare adv. încălecat, pe cal a se izola
călăraş m. călăreţ, cavalerist călugăriţă f. maică, monahie,
călăreţ m. călăraş, cavalerist, mireasa Domnului
cavaler căluş n. scaun, scăunaş, scăunel
călărie f. echitaţie, călărit, hipism căluşei m. p l. căişori, carusel
călător, -oare adj. m. f .\ . drumeţ, cămară f. 1. debara, ghelar,
voiajor, trecător, pasager. 2. nomad, depozit. 2. odaie, încăpere
migrator, nestabil cămaşă f. combinezon, furou
călători vb. a umbla, a merge, a cămăraş m. intendent, fecior,
voiaja, a se deplasa. camerist
călătorie f. drum, voiaj, deplasare, cămătar m. zaraf; (fig.) zgârcit,
umblet afacerist,
călătorit, -ă adj. v. umblat cămin n. 1. şemineu, vatră, cuptor,
călău m. 1. gâde, casap, torţionar. sobă. 2. coş, horn, fumar. 3. casă,
2. tiran, ucigaş, criminal
adăpost, locuinţă, familie, menaj
călăuză f. s. f. ghid, îndrumător,
căni vb. a înnegri (părul)
povăţuitor, cicerone, mentor
căpăta vb. 1. a primi, a obţine, a
călăuzi vb. 1. a conduce, a ghida,
dobândi, a câştiga. 2. a încasa, a lua,
a îndruma, a orienta, a povăţui..2. a
a contracta
se lua după, a urma, a asculta de
călca vb. 1. a păşi, a merge, a căpătâi n. 1. capăt, extremitate. 2.
străbate, a bătători. 2. a strivi, a cap, creştet. 3. situaţie, rost, ocupaţie
zdrobi, a nimici, a distruge. 3. a căpătui vb. a reuşi, a se aranja, a
asupri, a năpăstui, a tiraniza, a se chivernisi, a se îmbogăţi, a se
oprima, a oropsi. 4. a încălca, a pricopsi
nesocoti, a viola (o lege) căpătuială f. v. parvenire
călcătoare f. jgheab, lin căpăţână f. craniu, tigvă, ţeastă,
călcătură f. mers, umblet, pas, scăfârlie, hârcă
păşit căpcăun m. v. canibal

43
căpetenie f. şef, comandant, căsăpi vb. a ciopârţi, a tăia, a
conducător, cap, bonz măcelări, a masacra, a nimici, a
căpla vb. v. Tnnebuni distruge
căpitan m. şef, comandant, ştab, căsători vb. a se însura, a se
mai-mare, conducător mărita, a se uni, a se nunti
căplstere f. v. albie căsătorie f. mariaj, căsnicie,
căpiţă f. claie, stog, porcoi matrimoniu, însoţire, însurare, măritiş
căpos, -oasă adj. v. încăpăţânat căsătorit, -ă adj. familist, însurat,
măritat, cununat
căprioară f. ciută, cerboaică
căsca vb. v. deschide
căprior m. 1. cerb. 2. bârnă,
căscat, -ă adj. 1. deschis, holbat,
martac. 3. falcă, maxilar
zgâit, holbat. 2. (fig.) zăpăcit, gură-
căprui, -le adj. castaniu, căpriu cască, uituc, neatent, nătăfleţ,
căpşună f. fragă prostănac, absent, distrat
căptuşeală f. dublură căsnicie f. v.căsătorie
căptuşi vb. 1. a dubla, a îngroşa, a căsuţă f. 1. căscioară, bojdeucă. 2.
pune peste. 2. a îndesa, a tixi, a compartiment, despărţitură
burduşi, a înghesui. 3. a înhăţa, a căşuna vb. 1. a - f apuca, a i se
înşfăca, a lua, a prinde. 4. a bate, a năzări, a-i veni în gând, a urmări, a-i
snopi abate 2. a cauza, a pricinui, a
căpuşă f. 1. ricin. 2. mugur provoca
căra vb. 1. a duce, a transporta, a cătană f. v. soldat
purta, a cărăbăni. 2. a se duce, a cătănl vb. 1. a înrola, a încorpora,
pleca, a o şterge, a fi soldat. 2. (fig.) a muştrului, a ţine
cărare f. potecă, pârtie, drum, cale de scurt, a pune la respect
cărat n. transport, dus, purtare cătănie f. v. militărie
cărăbăni vb. v. căra cătinel adv. v. încet
cărăbuş m. gândac-de-mai, cătrăneală f. 1. cătrănire, gu-
dronare. 2. supărare, necaz, tristeţe,
bondar
mâhnire, otravă
cărămiziu, -le adj. roşietic, roşcat
cătrăni vb. 1. a gudrona, a smoli.
cărăruie f. potecuţă, cărăruşă
2. (fig.) a amărî, a întrista, a învenina
cărăuş m. căruţaş, chirigiu
către prep. spre, înspre, la
cărbune m. 1. aur negru; mangal, cătuşă f. 1. fiare, obezi, lanţuri. 2.
tăciune. 2. antrax, dalac, pustulă ghingă, prinsoare, japiţă
cărnos, -oasă adj. 1. musculos, căţăra vb. a se urca, a se sui, a se
grăsuţ. 2. miezos, pulpos cocoţa, a se ridica, a escalada
cărpănos, -oasă adj. zgârcit, avar, căţărător, -oare adj. agăţător,
egoist, harpagon, calic suitor, urcător
cărticică f. volumaş, cărţulie, căţeii vb. v. împerechea
cărticea căţuie f. afumătoare, casoletă
cărturar m. învăţat, erudit, savant, căuş n. 1. cauc, scafă, lingură. 2.
intelectual, om de carte ispol, scăfiţă. 3. bild, ciutură, cupă. 4.
cărturăresc, -ească adj. livresc, canclic, canceu
cult, savant căuta vb. 1. umbla după, a cerceta,
cărţulie f. v. cărticică a scotoci, a cotrobăi, a urmări. 2. a se
cărucior n. landou, căruţ, trăsurică cere, a avea valoare, a se vinde. 3. a
cărunt, -ă adj. albit, încărunţit, sur, se îngriji, a se ocupa, a se interesa.
nins 4. a se sili, a încerca, a se osteni, a
căruţaş m. v. cărăuş se trudi. 5. a se vedea, a tatona, a
căruţă f. butcă, trăsură, cocie observa, a cerceta, a examina. 6. a

44
se trata, a se doftori, a urma o cură. cârd n. 1. turmă, stol, ciopor,. 2.
7. a privi, a se uita, a urmări ceată, bandă, clan, tagmă
căutat, -ă adj. v. afectat cârâi vb. v. cicăli
căutătură f. 1. privire, uitătură, cârlan m. mior, noaten
căutare. 2. faţă, mină, expresie, aer cârlig n. andrea, igliţă, navetă
căuzaş m. revoluţionar, conspirator cârlionţ m. buclă, zuluf, creţ, inel
căzătură f. 1. cădere, prăbuşire. 2. cârmaci m. 1. pilot. 2. câimuitor,
hodorog, ramolit, babalâc, ghiuj. 3. conducător
derbedeu, lichea, secătură, imoral, cârmă f. 1. oişte, proţap. 2.
corupt cârmuire, conducere, comandă,
căzni vb. 1. a se chinui, a se forţa, guvernare, domnie
a se munci, a se trudi. 2. a chinui,' a cârmeală f. v. abatere
tortura, a maltrata cârmi vb. 1. a coti, a vira, a se
călnos, -oasă adj. rău, brutal, abate, a cotigi, 2. a şovăi, a ezita, a
aspru, crud, hain, neomenos, nemilos se codi, a se eschiva
câlţi m. p l. pacişe, calafat cârmlzlu, -le adj. roşu-închis,
câmp n. 1. câmpie, şes, bărăgan. purpuriu, carmin
2. ogor, ţarină, cultură. 3. tărâm, loc, cârmui vb. a conduce, a
spaţiu, întindere, arie, domeniu, cerc, administra, a guverna, a domni, a
sferă, cadru dirigui
câmpenesc, -ească adj. pastoral, cârpăci m. peticar, pantofar
rural, campestru, sătesc (prost), târâie-brâu, ageamiu
câmpie f. şes, bărăgan, pustă, cârpă f. otreapă, petică, buleandră,
câmp treanţă, zdreanţă
când conj. cum, întrucât, de­ cârpăci vb. a cârpi, a petici, a
oarece, dacă, deşi potlogi
cândva adv. odată, odinioară, cârpător n. fund, tocător
demult, altădată, altcândva cârpeală f. 1. cârpire, reparaţie. 2.
cânt n. v. cântec (fig.) refacere (superficială), lucru de
cânta vb. 1. a întona, a glăsui, a mântuială, peticire
doini. 2. a boci, a jeli, a se tângui. 3. a cârpi vb. 1. a coase, a petici, a
glorifica, a elogia, a cinsti, a repara, a drege. 2. (fig.) a lovi, a bate,
preamări, a proslăvi a atinge, a da pălmi, a snopi
cântar n. balanţă, basculă, cum­ - cârti vb. v. protesta
pănă cârtiţă f. sobol, orbeţ, muşuroi
cântare f. cântec, melodie, viers, câştig n. 1. avantaj, beneficiu,
melodie folos profit. 2. salariu, retribuţie,
cântăreţ m. dascăl, ţârcovnic, diac, indemnizaţie
paraclisier, psalt, cantor câştiga vb. 1. a profita, a dobândi,
cântări vb. 1. a măsura, a evalua, a beneficia, a obţine. 2. a cuceri, a
a trage, a preţui. 2. a cumpăni, a repurta, a învinge, a birui, a bate, a
chibzui, a judeca izbândi
cântec n. 1. melodie, cântare, cât conj. ca, precum, cum, oricât
muzică, melopee. 2. arie, compoziţie, câteodată adv. uneori, din când în
lied când
cârcă f. spate, dos, spinare câtime f. 1. mărime, cantitate,
cârciogar m. v. cârcotaş număr, volum. 2. parte, fragment,
cârciumă f. v. bufet fracţiune
cârcotaş, -ă adj. certăreţ, ne­ câtva adv. puţin, oleacă, ceva, niţel
mulţumit, dificil, cârciogar, incomod. ce 1. (pron.) care, oricine. 2. (adv.)
2. intrigant, bârfitor, colportor cât, cum

45
ce in terj, cum?, poftim?, aud?! cenaclu n. grup literar-artistic,
ceacâr, -ă adj. saşiu, zbanghiu, reuniune, asociere
strabic centenar, -ă adj. secular
ceafă f. grumaz, cerbice centiron n. centură
ceahlău m. vultur bărbos, zăgan centra vb. a axa; (fig.) a grupa, a
ceair n. păşune, imaş strânge
ceapă f. 1. arpagic, borceag. 2. central, -ă adj. principal, medial,
bulb esenţial, dominant, nodal
ceapraz n. firet, pasmant centraliza vb. a concentra, a
ceartă f. 1. gâlceavă, dezbinare, grupa, a strânge, a aduna, a
sfadă, altercaţie, animozitate, dis­ subsuma
cordie, dispută, disensiune, în­ centru n. mijloc, miez, focar, inimă,
vrăjbire, vrajbă, zâzanie, dihonie, nucleu
zavistie. 2. dojană, mustrare, morală, centură f. curea, centiron; colac de
bruftuială, beşteleală salvare, cordon, cingătoare
ceas n. 1. oră, vreme, moment, centurion m. ostaş, sutaş
răstimp. 2. ceasornic, orologiu, ornic. cenuşar n. 1. urnă funerară. 2.
3. contor, măsurător scrumieră
ceaslov n. v. carte (sacră) cenuşă f. scrum
ceasornic n. v. ceas cenuşiu, -ie adj. fumuriu, gri, plum­
ceată f. 1. grup, grămadă, cârd, buriu, sur, pământiu
droaie, gloată, mulţime, buluc, pâlc, cenzură f. control, verificare,
stol, liotă. 2. clică, şleahtă, camarilă, supraveghere
bandă, tabără cenzura vbA. a controla, a verifica.
ceaţă f. v. negură 2. a opri, a sista, a interzice (apariţia)
ceaun n. căldare, tuci cep n. canea, tiplu, pipă; nod, dop
cecitate f. orbire cepeleag, -ă adj. peltic, sâsâit
ceda vb.' 1. a lăsa, a preda, a da, a cer n. 1. boltă, firmament, crug,
renunţa, a cesiona. 2. a se muia, a se tărie. 2. aer, atmosferă, văzduh, eter.
supune, a capitula, a nu se împotrivi, 3. rai, paradis, eden. 4. pronie,
a se pleca. 3. a se atenua, a slăbi, a divinitate, providenţă
scădea, a se ameliora. 4. a se frânge, cerat, -ă adj. impermeabil, izolant
a se rupe, a crăpa, a se deforma
cerber m. paznic, gardian
ceferist m. feroviar cerbice f. ceafă, grumaz
ceiar n. cămară, magazie cerbicie f. încăpăţânare, împo­
celălalt, -ă pron. altul, ălalalt trivire, tenacitate, dârzenie
celebra vb. 1. a oficia, a sluji, a cerboaică f. ciută
săvârşi. 2. a aniversa, a sărbători, a
cerc n. 1. circumferinţă, roată, disc,
prăznui, a serba
rotocol, colac. 2. ambianţă, anturaj,
celebritate f. faimă, glorie, mediu, sferă, atmosferă. 3. grup,
reputaţie, renume, prestigiu grupare, asociaţie, club
celebru, -ă adj. renumit, ilustru, cerceta vb. 1. a examina, a
faimos, reputat, vestit, arhicunoscut analiza, a investiga, a studia, a
celeritate f. v. iuţeală urmări, a explora, a scruta, a căuta.
celest, -ă adj. v. divin 2. a se documenta, a se informa, a
celibat n. burlăcie iscodi. 3. a chestiona, a întreba, a
celibatar, -ă adj. necăsătorit, controla, a sonda, a verifica, a
holtei, burlac, cavaler, june, becher ancheta. 4. a vizita, a vedea
celulă f. 1. alveolă, căsuică, cercevea f. pervaz, ramă, cadru,
chilioară. 2. carceră, arest, închisoare toc

46
cerdac n. pridvor, verandă, foişor, certificat n. dovadă, atestare,
tindă, belvedere atestat, adeverinţă, act, document
cere vb. 1. a pretinde, a solicita, a certitudine f. siguranţă, con­
reclama, a revendica. 2. a dori, a vingere, încredinţare, credinţă
pofti, a vrea, a cânta. 3. a necesita, a cerumen n. ceară, clei
impune, a pretinde, a implica. 4. a se cerut, -ă adj. necesar, trebuincios,
cădea, a trebui, a se cuveni cuvenit
cereale f. p l grâne, bucate, pâine cesiona vb. v. ceda
cerebel n. creierul mic, creieraş cetate f. fortăreaţă, fortificaţie, fort,
cerebral, -ă adj. mintal, raţional, întăritură
spiritual, intelectual cetăţean, -ă adj. locuitor, băştinaş
ceremonial n. ceremonie, etichetă, cetăţenesc, -ească adj. civic, civil,
protocol, ritual, rânduială, tipic, obştesc, comunitar
solemnitate cetăţenie f. supuşenie, naţiona­
ceremonie f. 1. ceremonial, litate
etichetă, protocol, tipic, solemnitate. cetăţuie f. citadelă, fortăreaţă
2. fast, pompă, paradă, cinstire, gală. ceteraş m. lăutar, scripcar,
3. serviciu, slujbă, oficiu violonist
ceremonios,-oasă adj. 1. pro­ ceteră f. v. vioară
tocolar, solemn, festiv, sărbătoresc. cetlui vb. v. lega
2. onctuos, afectuos, mieros ceţos, -oasă adj. înceţoşat,
cerere f. 1. solicitare, pretenţie, înnegurat, nebulos, neguros, pâclos,
exigenţă, revendicare. 2. rugăminte, mohorât, tulbure
apel, doleanţă. 3. petiţie, jalbă, ceucă f. stăncuţă, cioacă, ciochiţă
suplică. 4. dorinţă, deziderat, postulat ceva pron. oarece, puţin, oarecât,
ceresc, -ească adj. celest, divin, câtva, întrucâtva
sideral, zeiesc, minunat, preînalt cezar m. împărat, rege
cergă f. pătură, ţol, cuvertură, cezură f. pauză (ritmică), oprire
velinţă, scoarţă, lăicer ’ (scurtă)
cerinţă f. 1. exigenţă, imperativ, cheag n. 1. coagul. 2. chimozină,
necesitate, pretenţie. ’ 2. dorinţă, labferment, lactoferment, maia,
deziderat, voinţă. 3. trebuinţă, nevoie, presură. 3. (fig.) avere, bani, stare,
necesitate resurse
cerne vb. 1. a alege, a selecta, a chef n. 1. petrecere, ospăţ, zaiafet,
reţine. 2. a bura, a burniţa, a ţârâi. 3. benchetuială. 2. dorinţă, poftă,
a deosebi, a desluşi, a discerne, a dispoziţie, gust, plac, plăcere. 3.
distinge capriciu, naz, toană, fiţă
cerni vb. v. Indolia chefliu, -ie ad. v. petrecăreţ
cerşetor m. milog, pomanagiu, chefui vb. a petrece, a benchetui,
calic, sărman a se ospăta
cerşi vb. a cere, a se milogi, a chei n. mal, ţărm, splai
cerşetori chel f. p l. defileu, strâmtoare,
cert, -ă adj. 1. sigur, neîndoielnic, strungă
adevărat, pozitiv, veridic. 2. concret, chele f. (fig.) 1. explicaţie, dezlegare,
palpabil, real. 3. ferm, fixat, hotărât • lămurire, desluşire, soluţie. 2. secret,
certa vb. 1. a mustra, a dojeni, a simbol, alegorie, canotaţie
muştrului, a admonesta, a dăscăli, a chel adj. pleşuv, chelbos, chilug
dojeni 2. a se învrăjbi, a se gâlcevi, a chelar n. cămară, magazie
se sfădi, a se supăra chelălăi vb. a scheuna
certăreţ, -eaţă adj. v. agresiv chelbos, -oasă adj. 1. chel, pleşuv,
certifica vb. v. dovedi chilug. 2. murdar, jegos, nespălat

47
chelfăneală f. v. corecţie chibrit n. aprinjoară, lemnul, focăriţă
cheli vb. a pleşuvi, a chel boşi chlbzui vb. 1. a judeca, a cumpăni,
chelie f. pleşuvie, calviţie, a reflecta, a raţiona, a gândi, a socoti.
pleşuveală 2. a aprecia, a crede, a găsi, a plănui,
chelner m. ospătar a măsura
cheltui vb. a irosi, a risipi, a chibzuit, -ă adj. 1. cumpănit
prăpădi, a toca, a consuma cumpătat, moderat, echilibrat,
cheltuială f. 1. plăţi, speze. 2. măsurat, aşezat, sobru, stăpânit,
consum, risipă, irosire serios. 2. cuminte, înţelept, judicios,
cheltuitor, -oare adj. risipitor, temeinic, matur
nesocotit, mână-spartă, prodig chică f. v. plete
chema vb. 1. a invita, a pofti, a chichineaţă f. chilie, cămăruţă
convoca, a solicita. 2. a cita, a chichiţă f. v. şiretlic
acţiona. 3. a numi, a porecli, a chiciură f. promoroacă
boteza, a (se) spune, a (se) zice chicot n. v. râs
chemare f. 1. invitare, poftim, chiflă f. franzeluţă, pâinişoară
convocare. 2. ordin, apel, dispoziţie, chiftea f. pârjoală
poruncă. 3. înclinaţie, vocaţie, chihlimbar n. ambră, succin, electon
presiune, aptitudine, har, talent. 4. chil n. kilogram, kilo
menire, rol, misiune, scop chilie f. cămăruţă, chichineaţă,
cheamat, -ă adj. îndreptăţit, com­ celulă
petent, priceput chilim n. scoarţă, covoraş
chemător m. vornicel, colăcar, chilipir n. câştig, profit, avantaj,
vătaf, vătăşel afacere, pleaşcă
chenar n. 1. bordură, margine. 2. chist n. v. tumoare
ramă, pervaz, cercevea, cadru chit m. 1. balenă. 2. egalitate,
chenzinal, -ă adj. bilunar achitare
cheotoare f. butonieră, gaică chită f. mănunchi, buchet, jurubiţă
chepeng n. oblon chitanţă f. recepisă, atestare,
chercheli vb. a se îmbăta, a se adeverinţă (de plată)
afuma, a se ameţi a se turmenta, a chiti vb. v. ţinti
se griza chiţcan m. şoarece, guzgan
cherestea f. lemnărie chiţibuş n. 1. fleac, mărunţiş,
chermesă f. petrecere, bal, serată bagatelă, nimic. 2. tertip, stratagemă,
chersin n. v. copaie şmecherie, şiretlic, truc, viclenie
chervan n. v. caravană chiul vb. a chioti, a hăuli, a striga,
chestiona vb. a întreba, a interoga, a ţipa
a descoase, a examina chiuitură f. strigătură, chiuit, chiot,
chestiune f. 1. problemă, subiect, strigăt, ţipăt
temă, treabă. 2. poveste, eveniment chiul n. 1. lenevire, sustragere,
întâmplare, socoteală, lucru fugă, (de muncă), farniente
chestionar n. test, întrebări chiuretaj n. raclaj, chiuretare
chetă f. colectă, colecţionare chiulangiu m. pierde-vară, leneş,
chezaş m. garant, ostatic farniente
chezăşie f. garanţie, gaj, asigurare, chiuvetă f. lavoar, lavabou
cauţiune, amanet chiverniseală f. 1. căpătuială,
chiabur m. înstărit, bogat, bogătan, îmbogăţire, parvenire, pricopseală. 2.
avut gospodărire, administrare, cârmuire,
chiar adv. 1. întocmai, exact, conducere
precis, absolut. 2. încă, tocmai, în chivernisi vb. v. gospodări
plus chivot n. tabernacol; sicriul legii

48
chix n. v. eşec laudă, mărire, omagiu, slăvire. 5. cadou,
cl conj. dar, însă, ba, dimpotrivă, dar, bacşiş, plocon, atenţie, peşcheş
numai cinsti vb. 1. a preţui, a onora, a
cicatrice f. semn, urmă, stigmat stima, a respecta. 2. a elogia, a
cicatriza vb. a se vindeca, a se lăuda, a omagia, a slăvi, a preacinsti.
închide (o rană) 3. a închina, a ospăta, a trata. 4. a da
cică adv. (fam.) chipurile, vorba bacşiş, a dărui, a mitui
vine cinstit,-ă adj. 1. corect, onest,
cicăleală f. v. sâcâială integru, prob, incoruptibil, loial, de
cicăli vb. a pisălogi, a bate la cap, bună credinţă, nepătat, virtuos, cast,
a sâcâi, a plictisi, a bârâi pur, nevinovat, curat. 2. sincer, franc,
cicerone m. v. ghid leal, devotat, fidel, statornic. 3.
ciclic, -ă adj. periodic onorat, preţuit, stimat, respectat
ciclist m. biciclist, rutier cinteză f. scatiu
ciclon n. taifun, urgan cinzeacă f. ţoi, ciocan, păhărel
ciclu n. 1. perioadă, răstimp. 2. cioareci m. p l. iţari, pantaloni,
menstruaţie, period, regulă. 3. lanţ, bernevici
grup ciob n hârb, ţandăra, spărtură,
cidru n. must ciobi vb. v. ştirbi
cifoză f. cocoaşă, gheb, pup cioban m. păstor, baci, oier,
cifra vb. 1. a însuma, a aduna, a păcurar
număra. 2. a (se) ridica, a atinge. 3. a cioc n. 1. clonţ, plisc, rost. 2.
coda barbişon, bărbuţă, ţăcălie. 3. cap,
cifră f. număr, cantitate vârf, bot ’
cifric, -ă adj. numeric, cantitativ ciocăneală f. bocăneală, bătaie,
bocănit, ciocănit
cifru n. cod
ciocni vb. 1. a lovi, a bate, a
cillbiu, -ie adj. v. graţios
bocăni, a pocăni. 2. a pisălogi, a
cilindru n. 1. sul, burlui. 2. joben
bârâi, a cicăli, a plictisi
cimenta vb. a consolida, a întări, a
cioclu m. dricar
lega, a fortifica
ciocni vb. 1. a (se) lovi, a (se) izbi,
cimilitură f. ghicitoare, joc de
a (se) tampona. 2. a ciobi, a ştirbi, a
cuvinte, zicătoare
crăpa. 3. a contrazice, a se opune. 4.
cimitir n. ţintirim, necropolă,
a închina, a toasta
morminte
chilipirgiu m. pleşcar, pomanagiu
cimotie f. v. rudă
cin n. tagmă chimen m. chimion, secară,
secărică, tarhon
cine pron. 1. care, cel ce. 2.
fiecare, oricare, fitecine chimir n. şerpar, brâu, chingă
cinegetic, -ă adj. vânătoresc chin n. 1. suferinţă, durere,
cinema n. cinematograf pătimire, calvar, mizerie! 2. caznă,
cineva pron. 1. careva, oarecare, supliciu, tortură, schingiuire. 3.
unul, vreunul. 2.om de seamă, frământare, necaz, grijă, zbucium
personalitate chindie f. v. amurg
cingătoare f. brâu, chingă, chingă f. 1. chimir, brâu,
centură, cordon, curea, betelie cingătoare. 2. încheietură, cătuşă,
cinste, f. 1. onestitate, corectitudine, stinghie, cocârlă, punte, curmeziş
probitate, integritate. 2. virtute, chinoroz n. v. fard
nevinovăţie, puritate, castitate, can­ chintesenţă f. esenţă, sumum, miez
doare, sinceritate. 3. stimă, respect, chinul vb. 1. a căzni, a tortura, a
preţuire, onoare, vază, credit. 4. elogiu, schingiui. 2. a (se) trudi, a se strădui

49
chinuit, -A a d j 1. torturat, schingiuit, ciomăgar m. bătăuş, haidamac,
căznit. 2. frământat, obsedat, urmărit, mardeiaş, ciomăgaş
trudit, necăjit. 3. apăsător, greu, ciomăgeală f. bătaie, păruială,
insuportabil, râu chelfăneală
chinuitor, -oare adj. 1. dureros, clomăgi vb. v. bate
supărător, violent, intens, ascuţit, ciondăneală f. v. ceartă
sfredelitor. 2. obsedant, torturant, ciopârţi vb. v. îmbucătăţi
tiranic ciopli vb. 1. a tăia, a bărdui, a
chiolhan n. v. chef struji. 2. a sculpta, a cizela, a scobi.
chior, chioară adj. 1. saşiu, 3. (fig.) a se civiliza, a se cultiva, a se
strabic, ponivos. 2. orb, nevăzător. 3. stila
(fig.) anemic, slab, inconsistent, cioplitor n. cuţitoaie, teslă
sărac, vlăguit ciopor n. cârd
chior? vb. 1. a se holba, a se zgâi,
ciorbă f. zeamă, supă
a se hlizi. 2. a orbi
ciorchine m. grapă, racem, stru­
chiorâş adv. 1. cruciş, saşiu,
gure, ciucure
strâmb, încrucişat. 2. duşmănos, pe
ciordi vb. v. şterpeli
furiş, pieziş
ciornă f. bruion, concept, schiţă,
chioşc n. 1. gheretă, tonetă. 2.
foişor, cerdac, pavilion ciorovăi vb. v. certa
chiot n. ţipăt, strigăt, chiuit, hăulire ciot n. 1. butuc, buştean, buturugă.
chip n. I 1. faţă, obraz, figură, 2. mont. 3. nod
înfăţişare, fizionomie, mină, expresie cioturos, -oasă adj. noduros
(fani.) mutră. 2. portret, desen, ciovlcă f. v. cucuvaie
imagine, efigie. 3. om, ins, individ, ciozvârtă f. halcă, hartan, bucată
persoană. II. fel, gen, manieră, (de carne)
model, mod, fason, cale, formă, cirac m. discipol, elev, ucenic,
mijloc învăţăcel
chipeş, -ă adj. v. arătos circ n. 1. căldare, cazan, zănoagă.
chipiu n. v. şapcă 2. spectacol (cu animale)
chir m. (înv) jupân, domn, stăpân circa adv. cam, aproape, aproxi­
chirci vb. 1. a se ghemui, a se mativ, vreo
închirci, a se strânge. 2. a degenera, cîrcă f. circumscripţie, secţie,
a se ofili, a se usca, a se sfriji, a despărţământ
scădea circula vb. 1. a umbla, a se mişca,
chiriaş m. v. locatar a se deplasa, a merge. 2. a curge, a
chirigiu m. v. cărăuş se răspândi, a se întinde, a se
chirilic, -ă adj. slavon, slavonesc transmite, a se lăţi
chirurg m. (medic) operator circular, -ă adj. rotund, rotocol,
chisău n. piuliţă giratoriu, rotat
chiseliţă f. terci, amestec, tal- circulat, -ă adj. umblat, bătut,
meş-balmeş bătătorit, frecventat
chiştoc n. muc circulară f. dispoziţie, directivă,
ciocoi m. arendaş, parvenit, cioclo­ ordin
vină, moşier circulaţie f. 1. umblet, mişcare,
cioflingar m. secătură deplasare. 2. răspândire, uz, difuzare
ciolan n. os, ciont circumferinţă f. 1. cerc, ocol. 2.
ciolănos, -ă adj. osos contur, perimetru, înconjur
ciomag n. bâtă, băţ, măciucă, clrcumlocuţlune f. perifrază, locu­
toroipan, botă ţiune

50
circumscrie vb. a mărgini, a ciufuli vb. a zbârli, a burzuli, a
delimita, a demarca, a limita, a deranja
restrânge ciufut, -ă adj. 1. zgârcit, avar,
circumscripţie f. circă, secţie, scump. 2. indispus, morocănos, cu
raion toane
circumspect, -ă adj. precaut, ciuguli vb. a ciupi, a piguli, a
atent, prevăzător, prudent, vigilent ciumpăvi, a legumi
circumstanţă f. împrejurare, ipo­ ciulin m. scai, scaiete, ghimpe
stază, situaţie, conjunctură, ocazie ciumat, -ă adj. pestiferat, stig­
cireadă f. turmă, cârd, ciurdă matizat, înveninat
clreşar m. (luna) iunie ciumă f. pestă
cişmea f. fântână, şipot ciumăfaie f. laur, măselar
cita vb. 1. a menţiona, a semnala, clumpav, -ă adj. şchiop, olog
a pomeni, a aminti! 2. a chema, a ciung, -ă adj. ciunt, schilod
invita ciunti vb. a reteza, a tăia, a
citadelă, -ă f. ceţătuie, fortăreaţă, trunchia; a mutila, a schilodi
întăritură ciupeală f. 1. pişcătură, ciupitură.
citadin, -ă adj. urban, orăşenesc, 2. (fig.) sustragere, furt, găinărie,
târgoveţ furtişag
citani’e f. citit, lectură, citire ciupercă f. burete, hrib, fungi
citaţie f. chemare, invitare, invitaţie ciupi vb. 1. a pişcă 2. a şterpeli, a
citeţ, -eaţă adj. lizibil, clar, desluşit fura, a sustrage. 3. a ciuguli, a piguli
citi vb. 1. a lectura, a parcurge (un ciupitură f. pişcătură, înţepătură
text) 2. a studia, a învăţa, a se ciur n. sită, dârmon, reţea
cultiva, a se instrui ciurdă f. v. turmă
citit, -ă adj. cult, cultivat, instruit, ciuruc n. v. rămăşiţă
învăţat, erudit ciurui vb. 1. a cerne, a alege. 2. a
cititor, -oare m. f. lector găuri, a perfora, a îm puşca
citronadă f. limonadă ciută f. cerboaică, căprioară;
ciubăr n. hârdău, vas sălbăticiune, jivină
ciubotar m. cizmar, pantofar ciutelcă f. v. buturugă
ciubotă f cizmă, pantof, gheată ciutură f. 1. găleată. 2. blid, căuş,
ciubuc n. 1. pipă, narghilea. 2. cupă
ornament, decoraţie, lambar. 3. şperţ, civic, -ă adj. cetăţenesc, civil
mită, bacşiş civil, -ă adj. civic, cetăţenesc
ciubucar m. şperţar, potlogar civilitate f. v. politeţe
ciuciulete m. 1. boţ, cocoloş. 2. civiliza vb. a cultiva, a umaniza, a
zbârciog. 3. (adv.) leoarcă, ud, liştav cizela, a şlefui
ciuciuli vb. a se ghemui, a se civilizat, -ă adj. 1. manierat,
chirci, a se închirci, a se strânge politicos, amabil, rafinat, cizelat, sub­
ciucure m. canaf, pompon, ţire. 2. avansat, înaintat, progresat,
ceapraz evoluat
ciudat, -ă adj. curios, bizar, civilizaţie f. cultură, progres, dez­
straniu, extravagant, fantezist, voltare, propăşire
năstruşnic, sucit, original, insolit civism n. v. patriotism
ciudă f. 1. necaz, supărare, pică, cizela vb. 1. a şlefui, a ciopli, a
pornire. 2. invidie, pizmă, ură peria. 2. a civiliza, a cultiva, a stiliza
ciudăţenie f. bazaconie, extra­ cizmar m. pantofar, ciubotar,
vaganţă, fantezie, curiozitate, comedie păpucar, papugiu
ciudos, -oasă adj. v. invidios claca vb. 1. a luxa. 2. a suferi (un
ciuf n. moţ, şuviţă eşec)

51
clacă f. robotă, corvoadă, boieresc, clănţăni vb. 1. a tremura, a dârdâi.
ruşfet. 2. şezătoare, furcărie 2. a flecări, a clămpăni, a pălăvrăgi
claie f. 1. căpiţă, porcoi, stog. 2. clănţău m. v. flecar
grămadă, buluc clăpaug, -ă adj. bleg, pleoştit,
clamă f. agrafă blegit, atârnat
clan n. 1. gintă, neam, spiţă, clăti vb. 1. a clătina, a legăna, a
comunitate. 2. gaşcă, bandă, clică, balansa, a clinti, a zdruncina, a
şleahtă deplasa. 2. a limpezi (rufe)
clandestin, -ă adj. ilegal, ne­ clătina vb. 1. a balansa, a clăti, a
permis, interzis, ilicit oscila, a legăna, a bascula, a
clanţă f. ivăr, încuietoare, clampă bălăbăni, a bâţâi, a pendula. 2. a se
clapă f. tuşă, tastă împletici. 3. a se mişca, a zgudui, a
clar, -ă adj. 1. limpede, desluşit, zdruncina, a agita, a zgâlţâi
evident, lămurit. 2. transparent, pur, clătlre f. limpezire, clătit
diafan, cristalin, străveziu. 3. evident, clefăl vb. v. molfăi
învederat, flagrant, netăgăduit, vădit, clei n. 1. lipici. 2. cerumen, ceară
manifest. 4. explicit, inteligibil, răs­ cleios, -oasă adj. 1. lipicios,
picat, distinct vâscos, năclăios. 2. argilos, clisos,
clarifica vb. 1. a lămuri, a desluşi, lutos. 3. (fam) nepregătit, prost, tufă
a limpezi, a descurca, a elucida, a clement, -ă adj. iertător, indulgent,
explica, a răspica. 2. a descifra, a îngăduitor, generos, milos, bun, blând
rezolva, a soluţiona clemenţă f. îngăduinţă, indulgenţă,
claritate f. limpezime, trans­ bunătate, iertare, blândeţe, milă
parenţă, pregnanţă, evidenţă clenci n. 1. cârlig, clanţă. 2. cauză,
clarvăzător,-oare adj. pătrunzător, sens, substrat
ager, perspicace, penetrant, ascuţit cleptoman, -ă adj. hoţ, pungaş, fur
clasa vb. 1. a aranja, a ordona, a cler n. preoţim e,' sacerdoţiu,
aşeza, a clasifica, a dispune, a popime
rândui, a sistematiza. 2. a plasa, a cleric m. teolog, duhovnic
situa, a fixa, a închide (un dosar) clerical, -ă adj. bisericesc, preoţesc,
clasă f. 1. categorie, fel, gen, soi, ecleziastic, popesc
specie, tip, varietate. 2. grup, ierarhie, cleştar n. cristal
rang, grad, treaptă. 3. sală (de curs); cleşte n 1. forceps. 2. crivală,
lecţie, curs, oră şurub, teasc. 3. matcă, plăsele. 4.
clasic, -ă adj. 1. exemplar, re­ foarfece
prezentativ, perfect, specific. 2. cleveteală f. bărfeală, bârfă,
curent, uzual, tradiţional denigrare, ponegrire, calomnie, defăi­
clasifica vb. 1. a clasa, a grupa, a mare
ordona, a rândui, a plasa. 2. a cleveti vb .v. bârfi
ierarhiza, a discerne clică f. bandă, şleahtă, camarilă,
claustra vb. v. închide clan, gaşcă, coterie
clauză f. prevedere, dispoziţie, client, -ă m. f. cumpărător, muş­
stipulare, menţiune, punct teriu
clavir n. pian climat n 1. climă, aer, atmosferă.
clăbuc m. spumă, săpuneală 2. ambianţă, mediu, societate, cadru,
clăcaş m. iobag, şerb situaţie, circumstanţe
clădi vb. a construi, a zidi, a climă f. aer, atmosferă, vreme,
edifica, a înălţa, a dura climat
clădire f. construcţie, edificiu, clină f. v. pantă
casă, imobil, local clinti vb. a deplasa, a mişca, a
clămpăni vb. v. flecari muta, a urni, a clăti

52
clipă f. moment, minut, secundă, coafa vb. a pieptăna, a ondula, a
clipită, clipeală aranja (părul)
clipi vb. a licări, a pâlpâi coafură f. pieptănătură, tunsoare,
clipită f. clipă, moment, secundă freză, frizură
clipoceală f. 1. murmur, susur, coagula vb. a se închega, a se
şopoteală. 2. piroteală, aţipire, întări
moţăiala. coajă f. crustă, scoarţă, tegument,
clisos, -oasă adj. argilos, lutos, înveliş, pieliţă
cleios, vâscos coală f. foaie, foiţă, filă
cllsmă f. spălătură (interioară), coaliţie f. alianţă, unire, asociere,
clistir înţelegere, convenţie
cllstlr n. irigator coaliza vb. a se alinia, a şe uni, a
se solidariza
clişeu n. şablon, tipar, calapod,
coamă f. creastă, culme, creştet,
calup
muchie
cloacă f. hazna
coapsă f. pulpă, coxă, copan
cloci vb. 1. a lenevi, a trândăvi. 2.
coardă f. 1. strună. 2. tendon,
a plănui, a urzi, a coace. 3. a se
ligament, vână. 3. curmei, viţă, lăstar
strica, a se altera, a se degrada, a se
coasă f. cosire, cosit, tăiere
împuţi
coase f. a cârpi, a repara, a prinde
clocit, -ă adj. stătut, alterat, stricat,
(cu acul)
împuţit coastă f. 1. dungă, latură, parte. 2.
clocot n. 1. fierbere, clocotire, flanc, margine, aripă. 3. pantă,
fiertură. 2. agitaţie, tumult, zbucium, povârniş, clină, pripor, versant. 4.
freamăt, tălăzuire, vuiet, frământare ţărm, mal, chei
clocotitor,-oare adj. 1. fierbând, cobe f. piază-rea
în fierbere, clocotind. 2. năvalnic, cobi vb. a prezice, a prevesti, a
aprins, ardent, agitat, nervos. 3. anunţa (ceva rău)
zgomotos, vuind, răsunător, tunător coborî vb. 1. a descinde, a se da
clonţ n. cioc, plisc jos, a scoborî. 2. a cădea, a se lăsa,
clopot n. talangă a învălui. 3. a apune, a asfinţi, a
clorotic, -ă adj. anemic, firav, declina, a scăpăta. 4. a se reduce, a
plăpând, fără, vlagă, palid se micşora, a scădea. 5. a proveni, a
closet n. toaletă, vespasiană, WC, se trage, a se obârşi. 6. a se înjosi, a
latrină, privată se umili, a se degrada
cloţan m. şobolan, guzgan coborâş n. pantă, coastă, po­
clovn m. măscărici, paiaţă, bufon, vârniş, pripor
saltimbanc coborâtor,-oare adj. 1. înclinat,
club n. asociaţie, confrerie, povâmit, în pantă. 2. descendent,
societate, grup, reuniune urmaş, vlăstar, odraslă, epigon
cnocaut n. învins, biruit, scos (din cobuz n. fluier, caval
luptă), depăşit cobzar m. lăutar, scripcar
cnut n. bici, tortură, nagaică cobză f. lăută, scripcă, vioară
coabita vb. a convieţui, a conlocui, cocardă f. insignă, emblemă
coace vb^ 1. a frige, a prăji, a arde. cocă f. 1. aluat. 2. lipici, pap, cir
2. a colecta, a face puroi. 3. a unelti,, coccls n. noadă
a urzi, a pune la cale, a cloci cocean m. 1. ştiulete, ciocan,
coadă f. 1. cosiţă, plete. 2. codiţă, ciocălău. 2. cotor, strujan, hlujan
peduncul. 3. mâner, toartă. 4. cochet, -ă adj. dichisit, elegant,
pulpană, trenă. 5. şir, rând, aliniere. fercheş, aranjat, îngrijit, spilcuit, gătit
6. capăt, sfârşit, încheiere, terminal cocheta vb. a flirta

53
cochilie f. 1. scoică. 2. tipar coechipier, -ă m. f. partener
(metalic) coercitiv, -ă adj. constrângător,
cocie f. birjă, trăsură, căruţă obligator
cocină f. coteţ, poiată coerent, -ă adj. legat, închegat
cocioabă f. magherniţă, şandrama, sistematic, logic, ordonat, armonios
bojdeucă coerenţă f. logică, sens, noimă
cocârja vb. a se cocoşa, a se coexistent,-ă adj. simultan
îndoi, a se gheboşa, a se gârbovi concomitent
coclauri p l. râpe, pustietăţi coeziune f. unitate, solidaritate,
cocleală f. patină, verzitură, legătură
oxidare cofă f. doniţă, botă
cocli vb. a se oxida, a se înverzi cofeturi n. p i dulciuri, zaharicale
cocoaşă f. gheb, cifoză, pup cofraj n. tipar
cocoli vb. v. alinta cogeamite adj. mare, solid,
cocoloş n. boţ, bol, bulgăre, coşcogea, puternic
ghemotoc, bulz cognomen n. poreclă, supranume
cocoloşi vb. 1. a boţi, a ghemui, a cohortă f. trupă, ceată, grup,
mototoli, a strânge. 2. a muşamaliza, formaţie
a ascunde, a acoperi. 3. a răsfăţa, a coincide vb. a se potrivi, a se
alinta, a răzgâia suprapune, a fi echivalent, a
cocon m. v. copil concorda
cocostârc m. barză coincident, -ă adj. corespunzător,
cocoş m. 1. cucurigu, pintenat. 2. echivalent, congruent, consonant
ciocănel coincidenţă f. potrivire, congruenţă,
cocoşa vb. a se gheboşa, a se concordanţă, suprapunere
gârbovi, a se cocârja, a se îndoi, a se coji vb. v. descoji
încovoia, a se curba cojoc n. blană, suman, şubă,
cocoţa vb. a se căţăra, a se urca, bundă
a se sui; (fig.) a parveni cojocar m. blănar
cocteil n. 1. recepţie. 2. băutură colabora vb. a conlucra, a
(alcool). 3. amestec, mixtum contribui, a coopera
cod n. 1. culegere (de legi), codex, colaborator m. conlucrător,
pravilă. 2. cifru, limbaj cifrat, simbol asociat, participant
codalb, -ă adj. blond, bălai colac m. 1. ghizd, margine. 2.
codană f. fetişcană, fetiţă, rotocol, cerc, talpă. 3. cozonac
adolescentă colan n. 1. salbă, colier, şirag. 2.
codaş, -ă adj. leneş, ultimul cingătoare, brâu, cordon
codat, -ă adj. (despre ochi) alungit, colateral, -ă adj. lăturalnic,
migdalat, prelung marginal, secundar, adiţional
codex n. v. cod colaţiona vb. a confrunta, a
codi vb. a şovăi, a ezita, a se feri, compara
a pregeta, a oscila, a se îndoi colăcărie f. oraţie
codice n. v. cod colb n. praf, pulbere, ţărână
codifica vb. a legifera, a legiui, a colcăi vb. a foi, a mişuna, a se
face legi agita, a viermui, a furnica, a forfăi
codiţă f. 1. adaos, înfloritură. 2. colea adv. aproape, aici, alături
peduncul, peţiol colecist n. fierea, vezica biliară
codârlă f. şireglă, chelnă colecta vb. 1. a aduna, a strânge,
codobatură f. prundar, codalbă, a capta. 2. a coace, a face puroi
păstorel, sfredeluş colectă f. chetă, strângere, adu­
codru m. pădure, sihlă, silvă nare, (de fonduri)

54
colectiv n. formaţie, grupă, grup, colos n. gigant, titan, uriaş, namilă,
colegiu, ansamblu imensitate
colectiv, -ă adj. comun, obştesc, colosal, -ă adj. enorm, imens,
general, public uluitor, fantastic, fabulos, fenomenal,
colectivitate f. 1. comunitate, formidabil, teribil, cumplit, groaznic,
obşte, societate. 2. mulţime, masă, nemaipomenit
public colporta vb. a răspândi, a difuza, a
colector m. achizitor împrăştia
colecţie, f. culegere, adunare, colţ n. unghi, ungher, corn, cot
reunire colţos, -oasă adj. arţăgos, agresiv,
colecţiona vb. a aduna, a strânge, certăreţ, recalcitrant, scandalagiu
a culege, a achiziţiona columnă f. coloană-monument
coleg m. camarad, prieten comanda vb. 1. a ordona, a
colegiu m. 1. colectiv, comitet, porunci, a dispune, a rândui. 2. a
birou. 2. liceu, şcoală superioară conduce, a povăţui, a îndruma, a
coleric, -ă adj. agresiv, mânios, controla, a regla
irascibil, aprig, nestăpânit, iute, comandament n. 1. imperativ,
violent cerinţă, exigenţă, pretenţie, nevoie,
colet n. pachet poruncă, regulă, normă', lege. 2.
colibă f. bordei, magherniţă, conducere, autoritate, şefie (militară)
bojdeucă comandant m. căpetenie, şef, cap,
colică f. spasm, crampă conducător, ştab, mai-marele
colier n. salbă, colan, şirag comandă f. 1. ordin, poruncă,
colilie adj. albă dispoziţie. 2. conducere, coman­
colină f. colnic, deluşor, dâlmă, dament, şefie
grui comasa vb. a concentra, a grupa,
colinda vb. (fig.) a cutreiera, a a reuni, a îngrămădi
străbate, a vântura, a hoinări comă f. agonie
coliziune f. izbire, ciocănire, lovire,
comănac n. potcap
tamponare
combatant, -ă m .f. luptător, mili­
colnic n. v. colină
tant, soldat, militar
colo adv. acolo, departe, dincolo
combate vb. 1. a lupta, a se bate.
coloană f. 1. columnă, stâlp,
2. a înfrunta, a critica, a susţine
cariatidă. 2. rubrică, despărţitură. 3.
combativ, -ă adj. polemic, critic,
şir, convoi, lanţ, rând, trâmbă, sul,
intransigent
vârtej
colocviu n. dialog, conversaţie, combina vb. 1. a îmbina,
discuţie, convorbire; examen oral împreuna, a reuni, a îngemăna, a
colofoniu n. sacâz comasa. 2. a pune la cale, a plănui, a
colonie f. 1. dominaţie, posesiune urzi
(teritorială). 2. grup, grupare, ceată combinaţie f. 1. îmbinare, îm ­
colonie f. parfum, apă de Colonia preunare, reunire, îngemănare. 2.
aranjament, plan, proiect, urzire,
coloniza vb. a popula, a aşeza, a
transfera calcul, acord, pact
colora vb. 1. a vopsi, a boi. 2. a combinezon n. 1. cămaşă, furou.
nuanţa, a varia, a reliefa 2. salopetă
colorat, -ă adj. 1. vopsit, boit. 2. combustie f. ardere
expresiv, nuanţat, pitoresc, evocator combustibil m. carburant
colorit n. coloratură, cromatică, comediant m. comic, artist
paletă, coloraţie comedie f. piesă, teatru (vesel)

55
comedie f. 1. păţanie, bazaconie, companie f. însoţire, anturaj,
năzdrăvănie. 2. poznă, drăcie, societate, grup
comicărie compara vb. a asemăna, a alătura,
comemora vb. a celebra, a serba, a apropia, a confunda
a omagia (o amintire) comparaţie f. alăturare, parale­
comemorare f. evocare, amintire, lism, asemănare, confruntare
omagiere compartiment n. (fig.) domeniu,
comemorativ, -ă adj. memorial, sferă, sector, arie
omagial compartimenta vb. a despărţi, a
comenta vb. a explica, a analiza, a separa, a împărţi, a distribui
interpreta, a adnota compasiune f. compătimire, milă
comentariu n. interpretare, expli­ compatibil, -ă adj. potrivit, cores­
caţie, glosare, adnotare, tâlcuire punzător, adecvat
comercial, -ă adj. negustoresc, compatriot, -ă m. f. conaţional,
mercantil concetăţean, confrate
comercializa vb. a vinde, a plasa, compărea vb. a se prezenta, a
a desface apărea, a se înfăţişa
comerciant m. negustor, vânzător compătimi vb. a deplânge, a se
comerţ n. negoţ, negustorie, solidariza, a suferi (împreună)
vânzări compendiu n. conspect, sinteză,
comesean, -ă m. f. conviv rezumat, breviar
compensa vb. 1. a contrabalansa,
comestibil,-ă adj. hrănitor, măn-
a echilibra, a cumpăni. 2. a înlocui, a
cabil
despăgubi, a completa. 3. a îndrepta,
cometă f. stea cu coadă
a satisface (altfel)
comic, -ă adj. 1. hazliu, vesel,
compensaţie f. reparaţie,
nostim, ilarian. 2. caraghios, rizibil,
despăgubire, dezdăunare, compen­
ridicol, burlesc. 3. comendiant, actor
sare, înlocuire
comicărie f. bufonerie, caraghiozlâc,
competent, -ă adj. 1. autorizat,
giumbuşluc
îndreptăţit, avizat, legal. 2. priceput,
comision n. remiză, provizion
capabil, pregătit, expert, valoros,
comitat n. district, ţinut, regiune vrednic, recunoscut, preţuit
comite vb. a face, a săvârşi, a competenţă f. 1. autoritate, cali­
realiza, a Tnfăptui tate, drept, cădere. 2. destoinicie,
comitet n. consiliu, colegiu, capacitate, vrednicie, pricepere
colectiv, birou competitor, -oare m. f. concurent,
comiţial, -ă adj. epileptic, stropşit candidat, participant
comlzeraţie f. v. compătimire competiţie f. concurs, întrecere,
comoară f. tezaur, avere confruntare, examen
comod, -ă adj. 1. plăcut, con­ complăcea vb. a-i conveni, a fi
venabil, confortabil, lesnicios. 2. mulţumit, a fi satisfăcut
inactiv, leneş, lăsător complement n. adaos, întregire,
comodă f. scrin, şifonier completare
comoditate f. confort, linişte, tihnă, complementar, -ă adj. suplimentar,
satisfacţie întregitor, adaos
comoţie f. şoc, zdruncinare, complet,-ă adj. 1. întreg, deplin,
zguduire total, de tot. 2. exhaustiv, integral,
compact, -ă adj. dens, plin, masiv, plenar. 3. (adv.) completamente,
vârtos, des, îndesat absolut, cert, totalmente
compacta vb. 1. a cartona, a lega, completa vb. a întregi, a împlini, a
a broşă (cărţi). 2. a îndesa, a tasa complini, a rotunji, a satisface

56
completamente adv. totalmente, compoziţie f. 1. compunere, al­
de tot, total, deplin, complet cătuire, organizare, structură. 2.
completare f. întregire, împlinire, muzică, melodie, muzică, partitură
adăugire, supliment, adaos, anexă comprehensibil, -ă adj. v. desluşit
complezent, -ă adj. amabil, ser­ comprehensiune f. înţelegere,
viabil, îndatoritor, binevoitor, atent pătrundere, pricepere
complex, -ă adj. cuprinzător, compresă f. cataplasmă, prişniţ
asamblat, compozit, multilateral, compresiune f. comprimare, con­
polimorf, pluriformat, polivalent, centrare
combinat comprima vb. 1. a presa, a
complex n. întreprindere, uzină, strânge, a apăsa. 2. a concentra, a
fabrică, ansamblu industrial-comercial restrânge, a reduce, a scurta, a
complexat,-ă adj. copleşit, presat, prescurta
dezorientat, uluit comprimat n. tabletă, pilulă, pas­
complica vb. 1. a încurca, a tilă, hap, bulin
agrava, a încâlci, a amesteca. 2. a compromite vb. 1. a discredita, a
înrăutăţi dezonora, a face de râs, a terfeli. 2. a
primejdui, a ameninţa, a periclita
complicat,-ă adj. încurcat, încâlcit,
neclar, dificil compromis n. v. concesie
compromiţător, -oare adj. înjosi­
complicaţie f. dificultate, complexi­
tor, degradant, infamant, nedemn,
tate, gravitate
ruşinos
complice m. părtaş, asociat,
compune vb. 1. a alcătui, a face, a
copărtaş, colaborator
crea, a realiza, a întocmi. 2. a
compliment n. 1. omagiu, elogiu, redacta, a scrie, a izvodi, a redija, a
măgulire, flatare. 2. reverenţă, elabora
temenea, plecăciunea. 3. salutări,
compunere, f. scriere, redactare,
urări, amiciţii
creare
complini vb. a completa, a întregi, computer n. ordinator, calculator
a rotunji
comun, -ă a d j 1. obştesc, general,
complot n. uneltire, urzeală, con­ obişnuit, colectiv. 2. neînsemnat,
spiraţie, intrigă, maşinaţie banal, ordinar, mediocru, de rând,
complotist m. conjurat, conspira­ stereotip, standard
tor, uneltitor, revoltat, răsculat, comunica vb. 1. a anunţa, a in­
insurgent forma, a face cunoscut, a vesti, a
component, -ă adj. alcătuitor, semnala. 2. a fi în relaţie, a
constituent, formativ, structural coresponda, a se adresa
componenţă f. compoziţie, struc­ comunicare f. 1. ştire, vestire,
tură, alcătuire anunţ, mesaj, înştiinţare.2. conferinţă,
comporta vb. 1. a se purta, a se referat, relatare. 3. legătură, relaţie
manifesta, a se afişa. 2. a pretinde, a comunicativ,-ă m. 1. sociabil,
cere, a impune, a comanda, a afabil, serviabil. 2. vesel, deschis,
necesita exuberant
comportament n. conduită, atitu­ comunicaţie f. legătură, relaţie,
dine, manifestare contact
composta vb. a perfora, a marca comunitate f. colectiv, obşte,
(un bilet) societate
compozit, -ă adj. eterogen, comuta vb. a schimba, a modifica,
amestecat, complex, eteroclit, a înlocui
neunitar comutator n. întrerupător

57
conac s.n. 1. casă (mare), vilă, concizie f. concentrare, scurtime,
curte (de boier). 2. bivuac, tabără, laconism, densitate (în limbaj)
beilic concludent, -& adj. hotărâtor,
conaţional, -ă m. f. compatriot, grăitor, edificator, decisiv, probant
concetăţean concluzie f. încheiere, final, bilanţ
concede vb. a consimţi, a admite, concomitent, -ă adj. simultan,
a primi, a (se) învoi, a aproba paralel, deodată, congruent, sincronic
concedia vb. a îndepărta, a concorda vb. a se potrivi, a
elimina, a elibera, a scoate coincide, a corespunde, a se
concediu n. v. vacanţă armoniza
concentra vb. 1. a strânge, a concordant, -ă adj. corespunzător,
aduna, a acumula, a masa, a potrivit, congruent, armonios, simetric
polariza. 2. a rezuma, a scurta, a concordanţă f. potrivire, con­
comprima. 3. a gândi (intens), a Ti gruenţă, acord, consonanţă, armonie,
atent, a fi absorbit, a se încorda concordie
concentrat, -ă ac# 1. redus, scur­ concordie f. bună-înţelegere, ar­
tat, comprimat, rezumat, condensat. monie, acord, congruenţă
2. lapidar, concis, laconic, scurt. 3. concret, -ă adj. 1. palpabil, mate­
încordat, atent, absorbit rial, pipăibil, real, perceptibil. 2.
concepe vb. 1. a gândi, a imagina, precis, determinat, definit
a descoperi, a inventa, a crea, a concretiza vb. 1. a întruchipa, a
proiecta, a născoci, a închipui, a urzi, incarna, a materializa, a întrupa. 2. a
a preconiza. 2. a admite, a permite, a exemplifica, a preciza
tolera. 3. a zămisli, a procrea, a naşte concubin, -ă m .f. iubit, amant,
concept n. 1. idee, noţiune. 2. ibovnic
ciornă, bruion, schiţă concura vb. a se întrece, a candi­
conceptual, -ă adj. abstract, da, a rivaliza, a se confrunta
noţional, teoretic concurent, -ă m .f. candidat, com­
concepţie f. 1. idee, gând, viziune, petitor, rival, emul, oponent
convingere. 2. teorie, teză, viziune. 3. concurenţă f. întrecere, luptă,
procreere, zămislire concurs, competiţie
concesie f. 1. favoare, îngăduinţă, concurs n. 1. competiţie, întrecere,
hatâr. 2. compromis concurenţă, confruntare. 2. examen.
concesiv, -ă adj. îngăduitor, 3. ajutor, sprijin, colaborare
tolerant, indulgent, răbdător condamna vb. 1. a pedepsi, a
concetăţean, -că m .f. compatriot, osândi, a sancţiona. 2. a dezaproba,
confrate, concitadin a blama, a înfiera, a mustra, a vesteji
conchide vb. a încheia, a sfârşi, a condamnabil, -ă adj. criticabil,
concluziona, a termina blamabil, vinovat, reprobabil
concilia vb. v. împăca condamnat, -ă adj. 1. osândit,
conciliant, -ă adj. împăciuitor, pedepsit, sancţionat. 2. nevindecabil,
placid, blând, binevoitor incurabil
conciliabul n. consfătuire, urzire, condei n. 1. creion, toc, pix. 2. stil,
uneltire talent, limbaj, expresivitate
conciliere f. unire, acord, armonie, condensa vb. a concentra, a
împăcare strânge, a sintetiza, a rezuma
conciliu n. sinod, sobor condescendent,-ă adj. v. respec­
concis, -ă adj. scurt, concentrat, tuos
laconic, lapidar, succint, telegrafic, condică f. 1. registru, catastif,
strâns carte. 2. cod, culegere, codex

58
condiment n. ingredient, miro­ confesiune f. confidenţă, măr­
denie, aromat turisire, destăinuire, spovedanie
condimentat, -ă adj. picant, iute, confesor m. duhovnic, spiritual
piperat confia vb. v. destăinui
condiţie f. 1. clauză, prevedere, confident, -ă m. f. intim, părtaş,
prescripţie, stipulare, termen. 2. prieten
împrejurare, circumstanţă, caz, si­ confidenţă f. v. confesiune
tuaţie, fapt. 3. rang, titlu, treaptă confidenţial, -ă adj. secret, tainic,
condiţiona vb. a depinde, a de­ intim '
termina, a atârna configura vb. v. a contura
condoleanţe f. p l. compătimire, configuraţie f. aspect, formă,
solidarizare, regrete înfăţişare, contur, profil, structură
condotier m. căpetenie, şef, con­ confirma vb. a adeveri, a atesta, a
ducător (mercenar) dovedi, a întări, a certifica, a ratifica,
conducător m. şef, cârmuitor, a valida
căpetenie, cap, diriguitor confisca vb. v. sechestra
conduce vb. 1. a cârmui, a dirija, a
conflagraţie f. război, conflict,
domni, a guverna. 2. a acompania, a confruntare (armată)
însoţi. 3. a ghida, a călăuzi, a
conflict n. 1. ceartă, neînţelegere,
îndruma, a orienta
dezacord, ciocnire, dispută, gâlceavă.
conducere f. 1. direcţie,
2. război, conflagraţie
îndrumare, administrare. 2. cârmuire,
confluenţă f. reunire, întâlnire,
guvernare, ghidare, comandă,
răscruce
stăpânire
conform, -ă adj. 1. potrivit,
conductă f. canal, tub, ţeavă,
corespunzător, convenabil, indicat,
jgheab
pertinent. 2. identic, la fel. 3. (adv.)
conducător m. manipulant,
concordant, potrivit (cu, după)
vatman
conduită f. purtare, comportare, conforma vb. 1. a se supune, a
asculta, a urma. 2. a se potrivi, a se
manieră, comportament, atitudine,
adapta
deprindere
conecta, vb. a lega, a racorda, a conformaţie f. formă, aspect,
broşă, a conexa alcătuire, structură, profil, factură
conexa vb. a reuni, a grupa, a conformism n. supunere,
conecta, a alătura obedienţă, slugărinicie, ascultare,
conexiune f. legătură, înlănţuire, urmare (întocmai)
corelaţie, raport, relaţie conformitate f. potrivire, concor­
confecţie f. facere, fabricaţie, danţă, consonanţă, congruenţă
producere, produs confort n. bunăstare, comGditate,
confecţiona vb. v. fabrica tihnă, satisfacţie
conferenţia vb. a expune, a vorbi, confortabil, -ă adj. plăcut, con­
a cuvânta, venabil, comod
conferenţiar m. 1. vorbitor, orator. confrate m. coleg, camarad
2. profesor confrunta vb. 1. a compara, a
conferi vb. a acorda, a da, a pune alături. 2. a se înfrunta, a se,
atribui, a decerna, a distinge ciocni, a se opune
conferinţă f. 1. cuvântare, ex­ confruntare f. 1. competiţie, con­
punere, comunicare. 2. consfătuire, curs, întrecere. 2. conflict, înfruntare,
întrunire, reuniune opunere
confesa vb. a mărturisi, a se confunda vb. a amesteca, a
destăinui, a se spovedi încurca, a greşi, a contopi

59
confuz, -ă adj. neclar, încâlcit, consemna vb. a înregistra, a
imprecis, obscur, întunecat, echivoc, înscrie, a nota, a menţiona, a fixa
vag, indefinit consens n. acord, înţelegere,
confuzie f. încurcătură, amestec, potrivire, armonie
neclaritate, obscuritate, greşală conserva vb. a păstra, a menţine,
congela vb. a îngheţa a păzi, a menaja
congenital, -ă ereditar, nativ, conservatorism n. v. tradiţio­
înnăscut nalism
congestie f. înroşire, aprindere, consfătuire f. convorbire, întrunire,
iritare discuţie, consultare
conglomerat n. 1. rocă. 2. consfinţi vb. a consacra, a fixa, a
amestec, adunătură stabili, a hotărî, a decide
congratula vb. v. felicita considera vb. a aprecia, a socoti,
congregaţie f. ordin (monahal), cin a chibzui, a judeca, a crede
cbngres n. v. adunare considerabil, -ă adj. important,
congruent, -ă adj. concordant, deosebit, mare, mult, remarcabil,
corespunzător, asemenea, similar esenţial
conifere p l. răşinoâse
consideraţie f. 1. stimă, respect,
conjectură f. v. ipoteză
preţuire, cinstire, apreciere, prestigiu,
conjuga vb. a îmbina, a uni, a
reputaţie. 2. părere, opinie, reflecţie,
împleti
remarcă, argument
conjugal, -ă adj. casnic, domestic,
considerent n. 1. idee, opinie,
marital
părere, argument. 2. motiv, cauză,
' conjunctură f. împrejurare,
temei, raţiune, mobil, pricină
situaţie, circumstanţă, postură,
consilia vb. v. îndruma
ipostază
conjura vb. 1. a ruga, a implora, a consilier m. îndrumător, sfătuitor,
insista. 2. a complota, a conspira, a conducător, ghid, sfetnic
urzi, a unelti consiliu n. 1. sfat, povaţă, îndemn,
conjuraţie f. complot, conspiraţie, îndrumare. 2. sfat, conducere, organ
uneltire (administrativ)
conlucra vb. a colabora, a se consimţământ n. încuviinţare,
întrajutora, a coopera acord, apobare, învoială
consacra vb. 1. a consfinţi, a consimţi vb. a aproba, a accepta,
închina, a destina, a fota, a valida. 2. a fi de acord, a încuviinţa, a admite, a
a se dărui, a se devota, a se aplica, a binevoi, a catadixi, a vrea
se dedica consista vb. v. consta
consacrat, -ă adj. 1. consfinţit, consistent, -ă adj. 1. dens, solid,
închinat, destinat, validat, ratificat. 2. compact, vârtos. 2. hrănitor, săţios,
cunoscut, faimos, reputat, vestit, nutritiv, suculent
celebru consistenţă f. v. tărie
consecinţă f. urmare, efect, reper­ consoartă f. soţie, nevastă, femeie
cusiune, rezultat consola vb. a mângâia, a alina, a
consecutiv, -ă adj. succesiv, îmbărbăta, a încuraja
următor consolida vb. a întări, a fortifica, a
consecvent,-ă adj. constant, sta­ cimenta
tornic, neschimbător, stabil consonant, -ă adj. armonios,
consecvenţă f. constantă, stabili­ potrivit
tate, statornicie consonanţă f. potrivire, armo­
consemn n. ordin, dispoziţie, nizare, acord, concordanţă, con­
parolă formitate

60
conspect- n. compendiu, sinteză, consumat, -â adj. 1. folosit, utilizat,
rezumat nimicit, mâncat. 2. (fig.) sleit, frânt,
conspira vb. complota chinuit, muncit, trudit, epuizat
conspirativ, -ă adj. secret, tainic, conştient, -ă adj. lucid, responsa­
ilegal, uneltitor, clandestin bil, treaz
conspiraţie f. v. complot conştiincios, -oasă adj. meticulos,
consta vb. a exista, a fi, a rezida, a scrupulos, minuţios, serios, sârguin-
se afla, a consista, a se compune cios
constant, -ă adj. statornic, invari­ conştiinţă f. cuget, gândire, suflet,
abil, neschimbător, stabil, imuabil spirit
constanţă f. v. statornicie cont n. 1. partidă. 2. seamă, so­
constata vb. v. stabili coteală, bilanţ
constelaţie f. zodie, semn, stele
conta vb. 1. a valora, a însemna, a
consterna vb. a contraria, a întris­
interesa, a preţui. 2. a se bizui, a se
ta, a nedumeri
baza, a se sprijini, a se întemeia pe,
constlpat, -ă adj. (fig.) încuiat, stu­
a se rezema
pid, prostănac
contact n. atingere, legătură,
constituent, -ă adj. alcătuitor,
relaţie, raport
component, formativ, element
constitui vb. 1. a compune, a al­ contagia vb. v. contamina
cătui, a forma, a reprezenta, a fi. 2. a contamina vb. 1. a molipsi, a in­
înfiinţa, a întemeia, a funda, a stabili, fecta, a contagia. 2. (fig.) a influenţa
a organiza contempla vb. a admira, a medita,
constitutiv, -ă a9j. v. constituent a gândi, a pătrunde
constituţie f. 1. conformaţie, contemplativ, -ă adj. meditativ,
structură, factură, formaţie. 2. legea visător, gânditor
legilor contemplaţie f. meditaţie, contem­
constrictlv, -ă adj. fricativ, spirant, plare, visare, reverie
continuu contemporan, -ă adj. actual,
constrânge vb. a obliga, a sili, a curent, prezent, recent
forţa, a presa conteni vb. a înceta, a se curma,
constructiv, -ă adj. eficace, activ, a întrerupe, a opri, a termina
creator, pozitiv contesta vb. a tăgădui, a nega, a
construcţie f. 1. clădire, edificiu, dezminţi, a contrazice
casă, imobil, zidire. 2. alcătuire, contestabil, -ă nesigur, discu­
structură, formaţie tabil, de refuzat
construi vb. v. clădi contestaţie f. întâmpinare, con­
consuetudine f. v. obicei trazicere, negare, refuz
consult n. v. consultaţie context n. 1. text, fragment. 2.
consulta vb. 1. a întreba, a se (fig.) ambianţă, situaţie, mediu,
sfătui, a chibzui. 2, a cerceta, a ipostază
studia, a citi. 3. a examina, a vedea contlnenţă f. abstinenţă, reţinere,
consultaţie f. examinare, vizită înfrânare, moderaţie, cumpătare
(medicală), consult contingenţă f. contact, atingere,
consum n. întrebuinţare, folosire, tangenţă,relaţie, legătură, raport
absorbire, utilizare, cheltuială continua vb. a prelungi, a ţine, a
consuma vb. 1. a folosi, a între­ persista, a stărui, a se urma
buinţa, a utiliza. 2. a mâncă, a bea, a continuare f. urmare, prelungire,
îngurgita.3. a nimici, a distruge. 4. a succesiune
obosi, a se epuiza, a (se) zbuciuma, continuator, -oare m. f. urmaş,
a istovi, a (se) slei succesor, descendent

61
continuu, -ă adj. necurmat, contravenţie f. abatere, ilegalitate,
neîntrerupt, neîncetat, necontenit, încălcare, abuz
mereu, susţinut, perpetuu co n trazice vb. a se opune, a dez­
contopi vb. a se uni, a se ameste­ minţi, a infirma, a anula
ca, a fuziona, a se confunda co n trazice re f. contradicţie, ne­
contor n. ceas, înregistrator potrivire, incongruenţă, dezacord,
contorsionat, -ă adj. v. răsucit opoziţie
contra prep. 1. împotriva, asupra. co ntrib ua bil, -ă adj. platnic,
2. pentru, în schimbul plătitor, datornic
contrabalansa vb. a compensa, a co n trib u i vb. a participa, a oferi, a
echilibra, a cumpăni da, a depune, a se solidariza
contracara vb. a anula, a anihila, a co n trib u ţie f. 1. impozit, ofrandă,
para, a neutraliza, a zădărnici dare, bir, obol. 2. parte, cotă, aport,
contract n. învoială, acord, în­ ofertă
ţelegere, pact, tranzacţie, tocmeală co n tro l n. 1. verificare, revizie, cer­
contracta vb. 1. a încheia, a fixa, a cetare. 2. inspecţie, supraveghere. 3.
conveni 2. a căpăta, a lua, a prinde, a dominaţie, supremaţie, conducere
face. 3. a se strânge, a se chirci, a se co ntrola vb. 1. a verifica, a in­
zgârci, a se ghemui specta, a supraveghea. 2. a (se)
contradictoriu, -le adj. antagonic, stăpâni, a (se) supraveghea. 3. a
opus, antitetic comanda, a regla
contradicţie f. dezacord, opoziţie, co ntroversat, -ă adj. discutabil,
contrazicere, nepotrivire, antagonism litigios, contestat, criticat
contraface vb. a falsifica, a altera, co ntrove rsă & 1. litigiu, contra­
a deforma, a măslui, a mistifica dicţie. 2. dispută, gâlceavă
contragere f. strângere, reducere, co n tu r n. profil, forma
contracţie, sinteză contura vb. 1. a profila, a confi­
contraindicat, -ă adj. vătămător, gura, a desena, a delimita, a proiecta,
nepotrivit, periculos, dăunător a reliefa. 2. a creiona, a schiţa, a
contramanda vb. a anula, a zugrăvi, a descrie
revoca, a dezice conturba vb. v. deranja
contrapagină f. verso conţine vb. a cuprinde, a include, a
contrapunct n. polifonie, con- îngloba, a avea
tratemă co nţinu t /7.' 1. cuprins, fond, ma­
contrar, -ă adj. 1. advers, opus, terie. 2. sumar, tablă de materii. 3.
potrivnic, antitetic, divergent. 2. semnificaţie, accepţie, sens, tâlc
(prep.) contra, împotriva co n ţo p lst m. copist, secretar, scrib
contraria vb. a şoca, a nedumeri, co nvalescen ţă f. refacere, între­
a uimi, a vexa, a izbi mare, însănătoşire
contras, -ă adj. restrâns, concen­ convenabil, -ă adj. bun, corespun­
trat, sintetizat, redus zător, potrivit, acceptabil, mulţumitor,
contrast n. opoziţie, antinomie, an­ avantajos, adecvat
titeză conven i vb. 1. a corespunde, a-i
contrastant,-ă adj. opus, contra­ plăcea, a prefera. 2. a se învoi, a se
dictoriu, şocant înţelege, a se uni, a accepta
contrasta vb. a se opune, a diferi, convenienţă f. uzanţă, obicei
a contraria, a fi în dezacord co nven ţie f. înţelegere, acord,
contrastiv.-ă adj. opus, nepotrivit, legământ, pact, contract, tratat
în dezacord co n v e n ţio n a l,-ă adj. 1. formal,
contraveni vb. a încălca, a se arbitrar. 2. manierat, afectat, căutat,
abate, a nesocoti, a viola făcut

62
convergent, -ă adj. v. concordant copilărie f. pruncie, naivitate,
conversa vb. v. discuta prostie
conversaţie f. convorbire, discuţie, copiii vb. a plivi, a curăţa
întreţinere, dialog copios, -oasă adj. abundent, îm­
convex, -ă adj. bombat belşugat, bogat, îndestulat
convieţui vb. a coabita, a trăi, a copist m. scrib, conţopist, caligraf,
vieţui cu... pisar, calemgiu
convingător, -oare adj. hotărâtor, copleşi vb. 1. a covârşi, a cuprin­
concludent, grăitor, decisiv, de, a învălui, a năpădi, a apăsa. 2. a
edificator, valabil împovăra, a emoţiona, a tulbura, a
convinge vb. 1. a asigura, a răscoli
decide, a determina, a hotărî. 2. a re­ copleşitor, -oare adj. 1. covârşitor,
cunoaşte, a-şi da seama, a se încre­ apăsător. 2. impresionant, strivitor,
dinţa extraordinar, uriaş, tulburător
convingere f. 1. credinţă, încre­ coptură f. puroi, abces
dinţare, certitudine, siguranţă. 2. cor n. corală, ansamblu coral
concepţie, judecată, opinie, idee, corabie f. navă, bastiment, arcă,
sentiment, părere velier
conviv m. comesean corb m. cloncan, cioroi, stârc
convoca vb. a chema, a invita, a (negru)
pofti, a solicita corcit, -ă adj. amestecat, în ­
convocare f. 1. chemare, invitaţie. crucişat
corcitură f. hibrid, bastard, metis
2. întrunire, adunare, reunire
corcoduş m. zarzăr
convoi n. 1. coloană, caravană,
cord n. inimă
şir, lanţ, rând. 2. alai, cortegiu,
cordar n. strună, aripă, lemnuş,
procesiune
limbă, pană
convorbire f. discuţie, conversaţie,
cordea f. panglică, fundă, betelie
dialog, sfat, întreţinere
cordial, -ă adj. afectuos, amabil,
convulsie f. spasm
prietenos, cald, afabil
convulsiv, -ă adj. spasmodic, cordialitate f. afecţiune, amabili­
spastic tate, simpatie, căldură ’
coopera vb. a conlucra, a colabora cordon n. centură, curea, cingă­
coopta vb. v. primi toare, brâu, betelie
copac m. arbore, pom, lemn cordovan m. marochin, saftian
copaie f. albie, covată, postavă, corect, -ă adj. 1. drept, adevărat,
chersin just, exact, precis. 2. cinstit, cumse­
copcă f. 1. agrafă. 2. vârtej, ochi, cade, onest, integru, prob, curat, leal
ştioalnă, produf corecta vb. a îndrepta, rectifica, a
copertă f. învelitoare, scoarţă amenda, a corija, a retuşa
copia vb. 1. a reproduce, a tran­ corectitudine f. cinste, onestitate,
scrie. 2. a pastişa, a plagia probitate, integritate, lealitate
copie f. 1. reproducere, tran­ corectiv n. îndreptare, rectificare,
scriere. 2. duplicat.3. imitaţie, pastişă corijare
copil m. băieţaş, prunc, făt, cocon, corecţie f. pedeapsă, bătaie,
odraslă, vlăstar chelfăneală
copilandru m. flăcău, băieţandru, coregrafie f. dans, balet
fecior, adolescent, june, băietan corelaţie f. legătură, relaţie, co­
copilă f. fetiţă, fetică, fată, pruncă nexiune, raport
copllăreasc, -ească adj. pruncesc, coresponda vb. a (şi) scrie, a
pueril, infantil, naiv, candid comunica (în scris)

63
corespondent, -ă adj. 1. ase­ corvoadă f. v. sarcină
mănător, similar, potrivit, înrudit. 2. cosi vb. a tăia, a tunde (iarba)
(m .) jurnalist, colaborator cositor m. staniu
corespondenţă f. scrisoare, epistolă, cositori vb. a spoi
poştă. 2. potrivire, armonie, analogie, cosiţă f. coadă, codiţă (de păr)
concordanţă, simetrie cosmic, -ă adj. ceresc, sideral,
corespunde vb. a se potrivi, a spaţial, interplanetar
cadra, a concorda, a se armoniza cosmonaut m. astronaut
corespunzător, -oare adj. adec­ cosmopolit, -ă adj. internaţional,
vat, nimerit, convenabil, potrivit, universal, amestecat, pestriţ
congruent cosmos n. univers, macrocosm
corfă f. coş, paner cosor n. cuţit, briceag, săbiţă
coridor n. culoar, gang, pasaj cost n. preţ, valoare
corifeu m. fruntaş, şef, protagonist costa vb. a valora, a preţui, a face,
corigent, -ă m. restanţier, nepro­ a reveni
movat costeliv, -ă adj. v. slab
corija vb. v. corecta costisitor, -oare adj. scump, ane­
coriză f. guturai, catar, rinită voios, greu de suportat
costişă f. coastă, clină, pantă,
corn n. colţ, flanc, aripă, margine
proipor, versant
cornet n. fişic
costum n. haină, îmbrăcăminte,
coroană f. 1. diademă, cunună 2.
port
domnie, monarhie
costuma vb. a se travesti, a se
corobora vb. v. confirma preschimba
coroiat, -ă adj. încovoiat, acvilin, coş n. 1. paner, cofă, coşarcă. 2.
curbat, cocârjat horn, fumar, hogeac
corosiv, -ă adj. dur, tăios, sarcas­ coşar m. n. 1. homar. 2. (n.) pătul,
tic, usturător porumbar
coroziune f. erodare, roadere, coşciug n. sicriu, sarcofag
rosătură coşcogea adj. ditamai
corp n. 1. trup, organism. 2. coşcovit, -ă adj. burduşit, scorojit,
conţinut, cuprins, materie, substanţă cojit
corpolent, -ă adj. voinic, gras, cot n. 1. cotitură, curbă, în ­
trupeş, rotofei, voluminos torsătură, ocol, meandru, şerpuire. 2.
corporal, -ă adj. trupesc, fizic, car­ colţ, unghi, cotlon, ungher
nal cota vb. a aprecia, a evalua, a
corporaţie f. breaslă, tagmă, cin, preţui, a considera
categorie cotă f. înălţime, altitudine, nivel
corpuscul n. particulă, microobiect coterie f. gaşcă, cârdăşie, clică,
corsar m. pirat, tâlhar de mare bandă
cortegiu n. alai, suită, convoi, pro­ coti vb. a cârmi, a vira, a se abate
cesiune cotidian, -ă adj. 1. zilnic, curent,
cortină f. perdea obişnuit. 2. ziar, jurnal, gazetă
corupe vb. a vicia, a strica, a de­ cotigă f. teleagă, căruţă
prava, a perverti, a degrada cotit, -ă adj. sinuos, şerpuitor,
corupt, -ă adj. decăzut, stricat, sucit, întortocheat
depravat, imoral, destrăbălat, dez­ cotitură f. curbă, ocol, şerpuire,
măţat, libertin, vicios cârmeală
corupţie f. 1. desfrâu, imoralitate, cotizaţie f. contribuţie, procent
desfrânare, dezmăţ, perdiţie. 2. deca­ (datorat)
denţă, stricăciune, venalitate cotlet n. antricot

64
cotlon n. 1. colţ, ungher, cot. 2. cravaşă f. biciuşcă, bici, cnut
firidă, ocniţă, ascunziş ci'ăiasă f. 1. zână. 2. regină, su­
cotoi m. motan, pisic verană, împărăteasă
cotonog, -oagă adj. şchiop, Infirm crăie f. v. împărăţie
cotonogeală f. bătaie, păruială, crăpa vb. 1. a plesni, a pocni, a se
corecţie, încăierare sparge, a se fisura, a se despica. 2. a
cotor n. tuleu, tulpină, beldie, muri, a se stinge
cocean crăpătură f. spărtură, plesnitură,
cotoroanţă f. v. baborniţă deschizătură, fisură
cotrobăi vb. a căuta, a scormoni, a crâcneală f. murmur, protest, câr­
scotoci, a răscoli tire, împotrivire
cotropi vb. a invada, a încălca, a crâmpei n. parte, fragment, fracţi­
năpădi, a ocupa, a călca une, porţiune, frântură
cotropitor m. agresor, năvălitor, crâncen, -ă adj. cumplit, crud,
atacator, invadator groaznic, crunt, teribil, inuman, nemi­
coţcar m. şarlatan, escroc, los, sălbatic, sângeros, violent
pungaş, hoţoman crâng n. tufiş, desiş, huceag, hăţiş
covată f. albie, copaie, postavă crea vb. 1. a produce, a construi, a
covăseală f. dospeală, aluat, plă­ plăsmui, a urzi, a făuri, a izvodi. 2. a
mădeală înfiinţa, a funda, a întemeia, a zidi
covertă f. punte creangă f. ramură, cracă, ram
coviltir n. coş, covergă, pocriş, creastă f. culme, coamă, vârf, pisc
burduf creator,-oare adj., s. 1. inventiv,
covârşi vb. 1. a copleşi, a întrece, ingenios, inovator, făuritor, făurar. 2.
a năpădi, a depăşi. 2. a învinge, a autor, realizator, ziditor, întemeietor
birui, a înfrânge, a doborî, a răzbi creatură f. fiinţă, făptură, vietate,
covârşitor, -oare adj. copleşitor, animal
impresionant, formidabil predominant creaţie f. plăsmuire, realizare, in­
covor n. scoarţă, velinţă, tapet, venţie, operă, producţie
lăicer crede vb. 1. a considera, a gândi, a
covru n. v. bârlog aprecia, a chibzui, a socoti, a presu­
cozonac m. colac pune, a-şi închipui. 2. a se încrede, a
cozoroc n. vizieră fi convins, a spera
cracă f. creangă, ramură, ram credibil, -ă adj. verosimil, plauzibil,
crah n. v. faliment probabil, admisibil, acceptabil, posibil
crai m. 1. domnitor, conducător, credincios, -oasă adj. 1. cinstit,
domn, rege, rigă. 2. afemeiat, devotat, fidel, statornic, leal, sincer.
muieratic, berbant, donjuan 2. evlavios, cucernic, pios, religios,
crailîc n. libertinaj smerit, devot
crainic m. sol, mesager, trimis, credinţă f. 1. convingere, în-
vestitor crdinţare, certitudine. 2. fidelitate,
crampă f. colică, spasm, strân- cinste, devotament, statornicie. 3.
soare speranţă nădejde. 4. idee, opinie,
crampona vb. a se lega, a se judecată. 5. pietate, evlavie, cucer­
agăţa, a se ataşa nicie. 6. confesiune, cult, religie, rit
craniu n. căpăţână, hârcă, ţeastă, credit n. 1. împrumut, veresie,
tigvă, scăfârlie datorie. 2. preţuire, apreciere, pres­
cras, -ă adj. enorm, excesiv, tigiu, autoritate,'reputaţie, stimă
neplăcut, grosolan credo n. crez, principiu
' cratimă f. liniuţă de unire, linioară credul, -ă adj. naiv, crezător, fraier,
cratiţă f. tigaie, tavă candid, neştiutor

65
creier m. 1. encefal, cerebel. 2. crez n. principiu, credo, normă
minte, inteligenţă, judecată, spirit (morală)
creion n. condei, plaivaz, pix crezământ n. v. încredere
creiona vb. a schiţa, a contura, a crimă f. omor, asasinat, ucidere,
desena moarte
creiţar m. ban, gologan criminal, -ă s. ucigaş, asasin,
crem adj. gălbui, maroniu bandit,nelegiuit
cremă f. 1. alifie, unguent, crin m. iris, stânjen, stânjenel
pomadă. 2. (fig.) elită, lamură crinolină f. malacof
cremene f. silex, cuarţ criptă f. cavou, necropolă
creponat, -ă adj. încreţit criptic, -ă adj. ascuns, enigmatic,
crepuscul n. amurg, apus, secret, misterios, ocult, tainic, sibilin
înserare, chindie, asfinţit crisalidă f. nimfă, pupă, gogoaşă
crescendo adv. crescând, pro­ crispat, -ă adj. contractat, rigid,
gresiv, tot mai tare încleştat
cresta vb. a zimţi, a inciza, a scri­ cristal n. cleştar
jeli, a dinţa cristalin, -ă adj. clar, curat,
crestătură f. 1. tăietură, incizie, limpede, pur, transparent
scobitură. 2. dinte, zimţ cristaliza vb. (fig.) a se închega, a
crestomaţie f. antologie, analecte, se preciza, a se fixa, a se contura
culegere (de texte) criteriu n. normă, principiu, reper
creşte vb. 1. a se dezvolta, a se critic, -ă adj. 1. dificil, greu, zbuciu­
mări, a se înălţa, a se ridica, a spori, mat, tulbure. 2. grav, periculos, rău.
a evolua. 2. a se înmulţi, a se 3. combativ, polemic
extinde, a se lărgi, a dospi. 3. a se critica vb. a biciui, a reproşa, a
scumpi, a se majora, a se urca. 4. a blama, a condamna
se accentua, a se amplifica, a se criticabil, -ă adj. condamnabil,
intensifica, a se întări, a se înteţi. 5. a nepermis, blamabil, regretabil, re­
avansa, a progresa, a înainta, a probabil
propăşi. 6. a educa, a instrui critică f. obiecţie, observaţie, mus­
creştere f. 1. dezvoltare, sporire, trare, judecare, vestejire
mărire, înălţare, înmulţire, extindere, crlvac n. chingă, cocârlă
augmentare. 2. educare, cultivare, crizantemă f. dumitriţă, tufănică,
cultură, formare. 3. evoluţie, mărgărită
dezvoltare, progres, înaintare, criză f. 1. recesiune, declin, regres,
mers-înainte greutăţi. 2. atac, acces, puseu
creştet n. vârf, culme, creastă, crochiu n. schiţă, contur, desen
pisc crohmală f. scrobeală
creştin, -ă m. f. om, individ, ins, croi vb. 1. a tăia, a fasona. 2. a
persoană, semen plănui, a concepe. 3. a bate, a snopi
creştina vb. a boteza croială f. fason, linie
creştinesc, -ească adj. omenesc, cromatică f. colorit, paletă
umanist, uman cronic, -ă adj. durabil,'persistent
cretin, -ă adj. imbecil, idiot, tâmpit, cronicar m. 1. recenzent, critic. 2.
prostănac cronograf
creţ, creaţă adj. 1. buclat, cronică f. 1. consemnare,
cârlionţat, încreţit, inelat. 2. cutat, recenzie, critică. 2. letopiseţ,
ridicat, zbârcit, smochinit, brăzdat cronograf
creţ n. 1. buclă, cârlionţ, inel. 2. cronologic, -ă adj. diacronic,
cută, rid, zbârcitură istoric, evolutiv, succesiv
creuzet n. recipient croşeta vb. a împleti

66
croşetă f. 1. igliţă. 2. paranteză cucută f. dudău
(dreaptă) cufăr n. geamantan, valiză
crotal m. şarpe cu clopoţei cufunda vb. a adânci, a afunda, a
cruce f. 1. troiţă. 2. răscruce, răs­ scufunda, a îngropa
pântie, intersecţie cufundar m. bodârlău
cruci vb. a se minuna, a se uimi, a cuget n. conştiinţă, minte, gândire,
se ului, a fi stupefiat spirit, suflet, idee
crucial, -ă adj. esenţial, capital, cugeta vb. a gândi, a cugeta, a
decisiv, fundamental, hotărâtor, sub­ chibzui, a medita, a raţiona, a
stanţial, nodal reflecta, a judeca, a aprecia, a crede,
crucifica vb. a răstigni, a martiriza, a gândi, a socoti, a opina
a chinui cugetare f. 1. gândire, reflecţie,
cruciş, -ă adj. 1. încrucişat, în ­ meditare. 2. aforism, maximă, sen­
tretăiat, oblic. 2. saşiu, strabic, ciacâr tinţă, dicton, adagiu, zicere
crud, -ă adj. 1. nefiert, necopt, ne­ cugetător m. filosof, gânditor
fript, neprăjit. 2. necrescut, tânăr,
cui n. piron
nedezvoltat, fraged. 3. aspru, brutal,
crâncen, feroce, cumplit, nemilos, cuib n. 1. culcuş, sălaş, cuibar,
sălbatic, violent, nepotolit, implacabil bârlog. 2. adăpost, casă, cămin, locu­
inţă. 3. marfă, matcă
crug n. v. boltă
cuibări vb. a se aciua, a se oploşi,
crunt, -ă adj. aspru, crud, crâncen,
sălbatic, groaznic, nemilos, sângeros a se pripăşi
crustă f. carapace, coajă, scoarţă, cuirasă f. platoşă, lorică, pieptar
pojghiţă cujbă f. v. chingă
cruţa vb. a menaja, a păstra, a culant, -ă adj. generos, galant,
scuti mărinimos, amabil, curtenitor
cruzime f. neomenie, sălbăticie, culbec m. melc
ferocitate, banditism, barbarie, mon­ culca vb. 1. a se întinde, a se
struozitate aşterne, a se lungi. 2. a dărâma, a
ctitor m. întemeietor, fondator doborî, a prăbuşi, a prăvăli, a răs­
cu prep. prin, din, de turna, a secera, a trânti. 3. a apune, a
cuarţ n. cremene, beică, bicaş asfinţi, a dispare
cubaj n. cuprindere, volum, capaci­ culcuş n. 1. aşternut, pat, sălaş. 2.
tate bârlog, vizuină, adăpost, cuib
cuceri vb. 1. a cuprinde, a ocupa, culegător m. zeţar, compozitor,
a captura, a lua, a subjuga. 2. a probar, vingălac
dobândi, a câştiga, a repurta. 3. a culege vb. 1. a aduna, a strânge, a
captiva, a fermeca, a încânta recolta. 2. a zeţui, a compune
cuceritor, -oare adj. 1. victorios, culegere f. 1. adunare, recoltare,
învingător, biruitor, ocupant. 2. fer­ strângere. 2. colecţionare, colecţie,
mecător, încântător, seducător, florilegiu, antologie. 3. zeţuire, com­
captivant punere, cules
cucernic, -ă adj. credincios, culisa vb. a glisa
cuvios, evlavios, pios, smerit, religios, culme f. 1. vârf, pisc, creastă,
bisericos creştet. 2. coamă, spinare, sprân­
cucoană f. doamnă, jupâneasă, ceană. 3. apogeu
madam culminant, -ă adj. maxim, super­
cucui n. umflătură lativ, de vârf
cucuruz m. porumb, ştiulet culoar n. coridor, gang, pasaj

67
culoare f. vopsea, feşteală, farbă 3. a şovăi, a oscila, a ezita. 4. a
culpabil adj. vinovat, păcătos, judeca, a chibzui, a analiza, a socoti,
greşelnic a gândi, a plănui
culpabilitate f. greşeală, abatere, cumpănire f. cumpănă, echilibru,
culpă, eroare, păcat, vină, vinovăţie cumpăneală, contrabalansare
culpă f. v. culpabilitate cumpănit, -ă adj. chibzuit,
cult, -ă adj. 1. instruit, citit, cultivat, măsurat, echilibrat, rezonabil,
Tnvăţat, şcolit. 2. livresc, cărturăresc, cuminte, serios, aşezat, potolit, calm,
savant sobru
cult n. 1. confesiune, religie, rit, cumpăra vb. 1. a achiziţiona, a
credinţă. 2. veneraţie, admiraţie, procura, a obţine, a târgui. 2. a mitui
preţuire
cumpărător, -oare m. f. client
cultiva vb. 1. a lucra (pământul), a solicitator, muşteriu
creşte (plante, animale). 2. a practica,
cumpărătură f. târguiala, achiziţie
a prefera (muzica). 3. a se instrui, a
citi, a se cizela, a se rafina, a se stila, cumpăt n. stăpânire de sine, calm,
a se ciopli echilibru, chibzuială, cumpătare,
cultivat, -ă adj. 1. lucrat, crescut. măsură, moderaţie, socoteală, tact,
2. cult, instruit, citit, stilat, luminat ponderaţie
cultlvabil, -ă adj. arabil, arător cumpătare f. v. cumpăt
culturaliza vb. a instrui, a cultiva, a cumpătat, -ă adj. chibzuit, aşezat,
informa echilibrat, măsurat, moderat, pon­
cultură f. 1. instrucţie, învăţătură, derat, socotit, cuminte, serios, sobru,
studii, cunoştinţe, carte, pricopseală. potolit, rezervat, temperat
2. lucrare, creştere, producere cumplit, -ă adj. 1. groaznic, teribil,
cum conj. 1. precum, după cum. 2. infernal, îngrozitor, crâncen, crud,
deoarece, fiindcă, întrucât. 3. cu toate inuman, nemilos, sălbatic, violent,
că, deşi, măcar că. 4. când, pe când, înverşunat, fioros, oribil, atroce. 2.
îndată ce. 5. (adv.) ce, cât. 6. (interj.) colosal, fenomenal, straşnic, formida­
se poate?, aşa?, poftim? bil, uriaş
cumetrie f. botez cumsecade adj. bun, onest,
cuminecătură f. împărtăşanie, eu­ omenos, loial, cinstit, tolerant, politi­
haristie, grijanie cos, blajin
cuminte adj. 1. bun, cumsecade, cumula vb. a însuma, a reuni, a
ascultător, supus, potolit, blajin, aşe­ strânge, a aduna
zat, de treabă. 2. cumpănit, echilibrat, cumva adv. 1. oarecum, într-un fel.
raţional, rezonabil, sobru, serios, 2. doar, eventual, poate
reţinut, temperat. 3. deştept, in­
cunoaşte vb. 1. a şti, a pricepe, a
teligent, înţelept
înţelege, a afla. 2. a recunoaşte, a
cuminţi vb. 1. a se astâmpăra, a
identific», a distinge, a deosebi
se potoli, a se linişti. 2. a trage
concluzii, a se înţelepţi cunoscător, -oare adj. specialist,
cumpănă f. 1. cântar, balanţă, expert, ştiutor
boloboc. 2. măsură, echilibru, cunoscut, -ă adj. reputat, vestit,
armonie. 3. primejdie, pericol, recunoscut, faimos, notoriu. 2.
încercare, necazuri frecvent, obişnuit, familiar, uzual. 3.
cumpăni vb. 1. a cântări, a anumit, fixat, hotărât, stabilit
echilibra, a compensa, a pondera. 2. cunoştinţă f. 1. ştiinţă, pregătire,
a se legăna, a balansa, a se clătina. informare, cultură, carte, studii. 2.

68
ştire, veste, informaţie. 3. relaţie, curativ, -ă adj. lecuitor, tămăduitor,
legături, semeni vindecător
cununa vb. a (se) căsători, a face cură f. tratament, dietă, îngrijire
nuntă curătură f. posadă, laz, secătură,
cunună f. coroană, jerbă runc
cupă f. 1. pahar, tas. 2. potir. 3. curăţa vb. 1. a deretica, a pune or­
trofeu dine, a scutura, a debarasa, a
cupeu n. caretă, berlină, trăsură, strânge. 2. a elimina, a şterge, a
compartiment purifica, a înlătura. 3. a ucide, a
cupid, -ă adj. v. lacom lichida, a asasina, a omorî
cupla vb. a lega, a uni, a ataşa curăţel, -ică adj. v. îngrijit
cuplu n. pereche, soţi, parteneri curăţenie f. 1. dereticare, or­
cupolă f. boltă, arcadă donare, debarasare, salubrizare,
cupon n. 1. bon, tichet. 2. rest, bu­ ■purificare. 2. laxativ, purgativ,
cată, parte (de ţesătură) purgaţie. 3. limpezime, claritate,
transparenţă. 4. nevinovăţie, casti­
cuprinde vb. 1. a îmbrăţişa, a în-
tate, candoare, inocenţă
lănţui, a prinde, a apuca. 2. a include,
a conţine, a îngloba, a avea, a curăţie f. v. castitate
încăpea. 3. a înţelege, a cunoaşte, a curb, -ă adj. curbat, arcuit, în ­
vedea, a sesiza. 4. a copleşi, a covoiat, îndoit, cambrat, recurbat
năpădi, a covârşi, a răzbi, a apăsa. 5. curba vb. a arcui, a încovoia, a în ­
a birui, a învinge, a cuceri, a captura, doi, a apleca, a înclina, a (se)
a ocupa, a lua, a înhăţa cocoşa, a (se) frânge, a (se) strâmba
cuprins n. 1. întindere, spaţiu, curbă f. cotitură, cot, ocol, în ­
teritoriu, suprafaţă, loc, ţinut, regiune. torsătură, serpentină, cârmeală
2. conţinut, corp, materie, cuprindere. curbătură f. deşelare
3. sumar, tablă de materii, scară curbură f. arcuire, cotitură, cot,
cuprinzător, -oare adj. întins, vast, ocol, îndoitură
mare, încăpător, voluminos, larg,
curcubeu n. cearcăn, brâul-cerului
amplu
curea f. centură, brâu, cingătoare,
cupru n. aramă
cordon, nojiţă
cuptor n. 1. vatră, furnal, varniţă.
2. (fig.) arşiţă, caniculă, zăduf curechi m. varză
curabil, -ă adj. vindecabil, tratabil, curent n. 1. curs, curgere, flux. 2.
nepericulos mişcare (socială), revendicare, ac­
curaj n. îndrăzneală, temeritate, ţiune
bărbăţie, cutezanţă, bravură, eroism curent, -ă adj. 1. actual, contempo­
curajos, -oasă adj. brav, ran, prezent. 2. obişnuit, frecvent,
îndrăzneţ, neînfricat, viteaz, dârz, uzual
temerar curge vb. a se scurge, a picura, a
curat, -ă adj. 1. nepătat, îngrijit, se prelinge, a se deplasa
spălat. 2. clar, cristalin, limpede, pur, curier m. mesager, ştafetă, olac. 2.
străveziu, senin. 3. natural, ne­ factor, poştaş
amestecat, nativ, nefalsificat, auten­ curios, -oasă adj. 1. ciudat, bizar,
tic, sadea, neaoş, veritabil. 4. singular, straniu, excentric, insolit. 2.
nevinovat, candid, inocent, cast, indiscret, insinuant
feciorelnic, pudic curiozitate f. 1. interes, dorinţă, in­
curat adj. întocmai, exact, chiar discreţie, insinuare. 2. ciudăţenie,
aşa, precis, lămurit, răspicat, explicit năzdrăvănie, bizarerie, bazaconie,

69
drăcie, poznă. 3. raritate, minunăţie, cute f. gresie
singularitate cuteza vb. a îndrăzni, a se
curând adv. devreme, degrabă, în­ încumeta, a manifesta curaj, a risca,
dată, numaidecât a-şi permite
curma vb. a înceta, a opri, a ter­ cutezanţă f. 1. curaj, bărbăţie, în­
mina, a întrerupe, a stăvili, a suprima drăzneală, bravură, temeritate, ne­
curmeziş adv. pieziş, oblic, trans­ înfricare. 2. tupeu, cinism, înfruntare,
versal, în diagonală aroganţă
curs1 /7. I. 1. curent, flux, curgere. cutezător, -oare adj. îndrăzneţ,
2. albie, matcă, vad, vale. 3. răstimp, brav, curajos, dârz, neînfricat, viteaz,
interval, timp, vreme, durată 4. temerar
desfăşurare, evoluţie, dezvoltare,
cutie f. casetă, sertar
mers, direcţie. II. valoare, rată,
echivalenţă cutră f. derbedeu, lichea, ne­
trebnic, puşlama, lepădătură
curs2 n. 1. prelegere, lecţie, ex­
punere. 2. manual, tratat, studii cutreiera vb. a colinda, a umbla, a
cursant m. student, auditor străbate, a parcurge, a merge, a
peregrina, a hoinări, a vagabonda
cursă1 f. alergare, drum, itinerar
cutremur n. 1. seism, zguduire. 2.
cursă2 f. 1. capcană, prinzătoare,
(fig.) fior, spaimă
laţ. 2. atragere, ademenire, ispită,
momire. 3. pericol, primejdie cutremura vb. 1. a clătina, a
cursiv, -ă adj. 1. fluent, curgător, zgudui, a zdruncina, a scutura, a
uşor. 2. (tip.) italic zgâlţâi. 2. a înfiora, a înfricoşa, a
tresări
curta vb. a curteni, a face curte
curte f. 1. ogradă, bătătură, arman, cutremurător, -oare adj. cumplit,
batişte, ocol. 2. conac, palat, rezidenţă. groaznic, fioros, grozav, înspăimân­
3. (fig.) atenţie, interes, afecţiune tător, teribil, zguduitor, monstruos,
terifiant, oribil
curtenitor, -oare adj. politicos
atent, amabil cutumă f. datină, obicei, tradiţie,
uz, uzanţă
curtenle f. atenţie, amabilitate,
gentileţe, politeţe, curtoazie cuţit n. briceag, lamă, custură, bis­
curtoazie f. v. curtenie turiu
custode m. îngrijitor, paznic, admi­ cuveni vb. 1. a se cădea, a-i
nistrator reveni, a trebui. 2. a cadra, a se cere,
custodie f. pază, păstrare, admi­ a se impune. 3. a merita, a avea
nistrare, îngrijire dreptul
custură f. briceag, cuţit cuvenit, -ă adj. 1. indicat, adecvat,
cusur n. 1. defect, deficientă, nimerit, oportun, datorit, meritat. 2.
imperfecţiune, insuficienţă, lipsă, cerut, necesar, trebuincios, recerut
lacună, meteahnă, neajuns, scădere, cuvertură f. învelitoare, cergă’, pă­
slăbiciune, viciu, anomalie, racilă. 2. tură, plocat, lăicer, velinţă, ţol
culpă, eroare, vinovăţie cuviincios, -oasă adj. respectuos,
cuşmă, f. căciulă binecrescut, politicos, atent, decent,
cutat, -ă adj. 1. plisat, drapat. 2. educat, la locul său
creţ, încreţit, ridat, zbârcit, smochinit cuviinţă f. decenţă, politeţă,
cută f. 1. creţ, fald, pliseu, pliu. 2. respect, urbanitate
încreţitură, îndoitură, răsfrântură, cuvios, -oasă adj. cucernic, evla­
dungă. 3. zbârcitură, rid, brazdă vios, credincios, pios, devot

70
cuvâVit n. 1. vorbă, termen, zicere, cvadruped m. patruped, animal,
spusă. 2. conferinţă, discurs, logos. lighioană
3. promisiune, angajament, făgă- cvadruplu, -ă adj. împătrit
duială. 4. motiv, cauză cvartal n. sector, raion, cartier, mi-
cuvânta vb. a vorbi, a rosti, a croraion
expune, a co nfe re n ţia , a c o ­ cvasi adv. cam, aproximativ,
m unica aproape
cvartet n. cvatuor, grup, formaţie
cuvântare adj. vorbire, expunere,
muzicală (de 4)
conferinţă, discurs, logos
cvoţlent n. cât, cuprindere,
cvadrat, -ă adj. pătrat conţinut

71
D
da adv. de acord, desigur, aşa dandana f. v. necaz
fireşte, ba da danie f. v. dar
dai interj, prezent!, de faţă!, aici! dansa vb. v. juca
da vb. 1. a oferi, a dărui, a înmâna, dantelă f. volan, (reg), horbotă,
a remite, a acorda, a preda, 2. a face cipcă
o danie, a ceda. 3. a decerna, a dar conj. însă, ci, totuşi, iar,
conferi, a atribui, a dedica. 4. a dărămite, darmite
repartiza, a împărţi, a distribui, a dar n. 1. cadou, prinos, ofrandă,
rândui atenţie, plocon, mită. 2. danie,
da capo adv. de la început, încă o donaţie (reg) dăruşag. 3. milă,
dată îndurare, har. 4. talent, vocaţie,
dac m. get, trac însuşire, înzestrare, chemare, apli­
dacă conj. de, când, în caz că caţie, aptitudine
dadă f. v. lele dara f. tara
dafin m. laur daraban m. v. dorobanţ
dajdie f. v. impozit darabană f. v. tobă
dalac n. antrax, cărbune, pustulă, darac n. dărăcitor, pieptene, ragilă
bubă neagră, daraveră f. 1. păţanie, belea,
dală f. placă, lespede încurcătură, bucluc, necaz (fig),
dalb,-ă adj. alb, curat, imaculat proces. 2. afacere, treabă, ne­
dalie f. gherghină gustorie, aranjament
damă f. 1. regină (în şah). 2. fe­ darămite conj. v. dar
meie. 3. prostituată dare f. v. impozit
dambla f. 1. paralizie, gută, darnic adj. 1. generos, larg, culant,
apoplexie, 2. chef, toană, poftă. 3. mărinimos. 2. (fig) bogat, darnic,
furie, năbădăi mănos, fertil
damblagi vb. v. paraliza dascăl m. 1. învăţător, institutor,
damblagiu m. v. paralitic belfer, profesor. 2. (fig). om învăţat,
damf n. v. miros savant, îndrumător. 3. diac, psalt,
dană f. 1. magazie, depozit. 2. cantor, ţârcovnic, cântăreţ
şlep, plută dat n. v. soartă

72
data vb. 1. a fixa (ziua) a nota. 2. a dăunător, -oare adj. stricător,
exista, a dura, a fi păgubitor, vătămător, distrugător,
dată f. zi, termen, soroc pernicios
datină f. v. obicei dâlmă f. v. deal
dator, -oare adj. obligat, îndatorat, dâmb n. deal, colină
datornic, debitor dânsa pron. 1. ea. 2. soţia
datora vb. 1. a fi obligat, a se dâra f. urmă, făgaş, dungă
îndatora. 2. a fi cauza, a izvorî, a dârdâi vb. a tremura, a clănţăni
proveni dârjală f. 1. bâtă, ciomag, băţ,
datorie 1. îndatorire, sarcină, prăjină. 2. mâner, coadă
obligaţie. 2. credit, împrumut (pop.), dârloagă f. mârţoagă, gloabă
veresie. dârmon n. ciur
datorit, -ă adj. 1. cuvenit. 2. dârvală f. corvoadă, roboteală,
provenit, cauzat, pricinuit dârz, -ă adj. 1. curajos, hotărât,
datorită prep. mulţumită, graţie cutezător, aprig, înverşunat, brav,
datornic, -ă a d j v. dator inimos, 2. neclintit, neînduplecat,
daună f. 1. pagubă, prejudiciu, perseverent, îndărătnic, încăpăţânat,
vătămare, pierdere, detriment, obstinent
stricăciune. 2. despăgubire, com­ de conj. 1. dacă, în cazul că. 2.
pensare, reparaţie. pentru ca să. 3. încât, să
dădacă f. guvernantă, bonă, tetă, de interj, apoi (reg.) dă! dec!
doică, îngrijitoare, nursă de prep. pentru, din, cu
dădăci vb. v. îngriji deal n. movilă, colină, colnic,
dăinui vb. 1. a dura, a ţine, a dâmb, dâlmă, mamelon, coastă,
rămâne, a persista, a se menţine. 2. gâlmă, holm, gorgan, grui, coamă,
a exista, a trăi, a fi, a se păstra, a se răzor
perpetua. deasupra adv. 1. peste, pe. 2. în
dăinuire f. persistenţă, menţinere, plus, pe lângă altele
perpetuare, vieţuire debandadă f. v. dezordine
dăltui vb. v. sculpta debarasa vb. a se descotorosi, a
dăltuit, -ă adj. lucrat, cioplit, se degaja, a scăpa, a lepăda, a
sculptat înlătura, a se elibera de
dănănale f. belea debarca vb. 1. a trage la mal, a
dăndănaie f. v.tărăboi acosta. 2. (fam.) a da afară, a
darab n. v. bucată înlătura, a elimina, a scoate
dărăci vb. a scărmăna, a pieptăna, debarcader n. v. chei
a carda debil, -ă adj. plăpând, delicat, firav,
dărăpăna vb. v. ruina fragil, şubred, slab, fără putere
dărăpănătură f. v. şandrama debit n. 1. tutungerie, regie, tabac.
dărâma vb. v. distruge 2. flux, cantitate. 3. datorie
dărâmătură f. surpătură, ruină, debita vb. 1. a vorbi, a pălăvrăgi, a
demolare, moloz spune. 2. a declama, a recita
dărnicie f. 1. mărinimie, gene­ debitor, -oare adj. v. dator
rozitate, largheţe. 2. belşug, debloca vb. a elibera, a degaja, a
abundenţă, rodnicie, opulenţă da drumul
dărui vb. v. da deborda vb. a da pe dinafară, a se
dăruire s.f. v. devotament revărsa
dăscăleală vb. v. cicăleală debordant, -ă adj. copleşitor,
dăscăli vb. v. instrui năvalnic, nestăvilit, tumultuos, dez­
dăscăliţă f. v. învăţătoare lănţuit
dăuna vb. v. strica debuşeu m. v. piaţă

73
debut n. v. început declama vb. a recita, a spune, a
debuta vb. a începe, a se afirma, a rosti (emfatic)
se remarca, a-şi face intrarea declamator, -oare adj. pompos,
debutant, -ă m. începător afectat, retoric, emfatic, umflat,
decadă f. v. deceniu bombastic
decadent, -ă adj. v. corupt declanşa vb. v. dezlănţui
decadenţă f. 1. declin, regres, declara vb. a spune, a afirma, a
degradare. 2. depravare, corupţie, susţine, a comunica, a enunţa, a fixa
imoralitate declaraţie f. 1. comunicare, măr­
decalaj n. v. distanţă turisire, depoziţie, relatare, afirmaţie,
decanta vb. v. limpezi enunţ, expunere, expozeu, pre­
decapita vb. v. ucide zentare, memoriu. 2. manifest,
decava vb. v. ruina proclamaţie, program, comunicat,
decădea vb. 1. a regresa, a notificare,’ dare de seamă
scădea, a scăpăta. 2. a se deprava, a declasa vb. v. degrada
se strica declin n. regres, decădere, degra­
decăzut, -ă a # 1. corupt, stricat, dare, decadenţă, apus, asfinţit,
imoral, degradat. 2. declasat, ruinat scăpătare
deceda vb. a muri, a sucomba, a declina vb. 1. a refuza, a respinge,
dispărea, a da ortul popii, a-şi da a renunţa, a abandona, a nu lua
duhul, a răposa asupra-şi. 2. a apune, a scăpăta, a
decedat, -ă adj. mort, răposat, coborî, a asfinţi
defunct, dispărut decoct n. v. infuzie
deceniu n. decadă decola vb. a se ridica, a porni, a se
decent, -ă adj. v. cuviincios, înălţa, a pleca (un avion)
respectuos, sfios, politicos, pudic decolorat, -ă adj. v. spălăcit
decenţă f. politeţe, bună-cuviinţă, decoltat, -ă adj. 1. răscroit. 2. (fig)
respect, consideraţie indecent, necuviincios, fără perdea
decepţie f. dezamăgire, deziluzie, decomanda vb. v. anula
înşelare deconcerta vb. v. deruta
decepţionat, -ă adj. dezamăgit, deconecta vb. 1. a întrerupe, a
deziluzionat, înşelat, dezumflat decupla, a suprima, a suspenda, a
decerna vb. distinge, a conferi, a rupe legătura. 2. a se destinde, a se
acorda, a da (o distincţie) odihni, a se reface, a se recrea
deces n. moarte, dispariţie, re- decongela vb. v. dezgheţa
posare decont n. v. justificare
deci conj. aşadar, prin urmare, în decor n. 1. podoabă, decoraţie,
cosecinţă, aşa fiind, drept care, ornament, ornamentaţie. 2. cadru,
carevasăzică ambianţă, tablou, fundal
decide vb. a hotărî, a determina, a decora vb. 1. a ornamenta, a
stabili, a fixa împodobi. 2. a conferi, a da (o
decima vb. a masacra, a secera, a decoraţie), a medalia, a distinge, a
nimici, a ucide, a stârpi premia
decis, -ă adj. hotărât, categoric, decoraţie f. 1. destincţie, medalie,
indiscutabil insignă. 2. podoabă, ornamentaţie,
decesiv, -ă adj. hotărâtor, esenţial, ornament, decor
fundamental decortica vb. v. coji
decizie f. hotărâre, rezoluţie, decrepit, -ă adj. v. ramolit
sentinţă decret /7. v. hotărâre
decât prep. ca decreta vb. a hotărî, a dispune, a
decât adv. numai decide, a impune; a proclama

74
decroşa vb. v. desprinde deforma vb. 1. a desfigura, a
decupla vb. v. deconecta denatura, a modifica, a strica, a
decurge vb. 1. a rezulta, a urma, a altera, a sluţi, a urâţi, a poci. 2. a
deriva, a apărea, a reieşi, a proveni; minţi, a induce în eroare, a măslui, a
2. a se petrece, a se desfăşura, a se falsifica, a contraface, a mistifica, a
întâmpla, a evolua escamota
decurs n. v. răstimp defrauda vb. v. fura
deda vb. v. deprinde defrişa vb. v. curăţi
dedat, -ă adj. obişnuit, familiarizat, defunct, -ă adj. v. mort
deprins, adaptat, aclimatizat degaja vb. 1. a emana, a emite, a
dedesubt adv. jos, sub, din jos exala, a difuza, a răspândi, a
dedesubt n. v. taină împrăştia, a elimina. 2. a elibera, a
dedica vb. v. consacra debloca, a slobozi. 3. a debarasa, a
dedicaţie f. v. închinare scăpa, a descotorosi, a scutura.
dediţel m. brebenel
degajat -ă adj. 1. răspândit, exalat,
dedubla vb. v. preface
împrăştiat, eliberat. 2. liber, firesc,
deduce vb. a concluziona, a natural, nestânjenit, lejer, spontan,
conchide, a deriva, a desprinde, a simplu, dezinvolt, neîngrădit
trage o concluzie
degeaba adv. v. zadarnic
defalca vb. v. împărţi
degenera vb. v. degrada
defavorabil, -ă a<# v. neprielnic
degera vb. v. îngheţa
defăima vb. a ponegri, a calomnia,
deghiza vb. v. travesti
a huli, a desconsidera, a bârfi, a
blama, a denigra, a discredita, a deglutiţie f. v. înghiţire
ocărî, a compromite degrabă adv. v. repede
defect n. 1. lipsă, scădere, de­ degrada vb. 1. a strica, a distruge,
ficienţă, imperfecţiune, cusur, me­ a deteriora, a ruina, a altera, a
teahnă, hibă, neajuns, beteşug, viciu, declanşa, a degenera, a decădea, a
racilă, lacună, păcat. 2. deranjament, dărăpăna, a se deprecia, a pierde
stricăciune, dereglare, nefuncţionare, calitatea, a se devaloriza. 2. a înjosi,
defecţiune a dezonora, a compromite, a necinsti,
defecta vb. v. strica a discredita, a corupe
defecţiune f. v. defect degradare £ 1. înjosire, ruinare,
defel adv. deloc, nicidecum, decădere, regres, depreciere, uzare,
nicicum declasare. 2. corupţie, destrăbălare,
defensivă f. v. apărare înjosire
deferent, -ă adj. v. respectuos degreva vb. a reduce, a scuti, a
deferenţă f. v. respect scădea, a micşora
deferi vb. v. denunţa degusta vb. v. gusta
defetism n. v. demobilizare deja adv. chiar, încă, de pe acum
deficienţă f. v. neajuns (atunci), în acest (acel) moment.
deficit n. v. pierdere dejecţie f. evacuare (reziduuri),
deficitar, -ă adj. v. absent eliminare (fecale); scaun
defileu n. trecătoare, pas dejuca vb. v. zădărnici
definit vb. a califica dejun n. masă
definitiv, -ă adj. 1. hotărât, în ­ dejurnă adj. de serviciu
cheiat, terminat, finisat. 2. irevocabil, delapida vb. v. fura
categoric, nestrămutat delator, -oare v. denunţător
definitiva vb. v. termina delaţiune f. v. denunţ
definitoriu, -ie adj. v. caracteristic delăsa vb. v. neglija

75
delăsător, -oare adj. indolent, demers n. intervenţie, acţiune,
nepăsător, indiferent, apatic, pasiv, petiţie, cerere
tembel, imposibil demisie f. renunţare, plecare,
delecta vb. v. desfăta abzicere, abdicare
delega vb. v. împuternici demite vb. a concedia, a destitui, a
delegaţie f. 1. procură, sarcină, da afară, a trimite la plimbare
mandat. 2. reprezentanţie, solie, demiurg m. zeitate, creator
misiune demâncare f. v. mâncare
delibera vb. v. chibzui demn, -ă adj. v. onest, cinstit,
deliberat adv. intenţionat, chibzuit, corect, ireproşabil, vrednic, cumse­
pregetat, liber-consimţi't, voit. cade
delicat, -ă adj. 1. ales, fin, diafan, demnitar m. mărime, ştab, şef,
gingaş, graţios, firav, suav, elegant.2. dregător
distins, rafinat, deosebit, valoros, demnitate f. 1. onoare, autoritate,
remarcabil, preţios, excepţional. 3. ţinută, vrednicie. 2. rang, ierarhie,
politicos, manierat, prevenitor. 4. treaptă, dregătorie
sensibil, simţitor, emotiv, impre­ demobiliza vb. a descuraja, a
sionabil. 5. şubred, slăbuţ, maladiv, demoraliza, a dezorienta, a slăbi, a
prizărit, fragil, plăpând. 6. anevoios, submina
dificil, penibil, greu demoda vb. v. învechi
delicatese f. alimente fine, alese, demon m. v. drac
rare demonetiza vb. v. devaloriza
delicateţe f. fineţe, gingăşie, demonic, -ă adj. diabolic, drăcesc,
suavitate, frăgezime, graţie, nobleţe, infernal, oribil, sinistru, execrabil
delicios, -oasă a d j v. savuros demonstra vb. 1. a dovedi, a
deliciu n. plăcere, desfătare, sa­ argumenta, a proba. 2. a manifesta, a
tisfacţie, încântare se solidariza
delict n. v. infracţiune demonstrant m. manifestant
delimita vb. 1. a circumscrie, a demonstrativ, -ă adj. 1. ilustrativ,
demarca, a ţărmuri, a hotărnici, a edificator, evident, clar, probat. 2.
mărgini a preciza, a fixa. 2. a scurta, ostentativ, provocator
a restrânge, a separa demonstraţie f. 1. probă, dovadă,
delincvent m. v. infractor raţionament, argument, exhibiţie. 2.
delir n. 1. aiurare, rătăcire, haluci­ manifestaţie, miting, protest
naţie, tulburare mintală. 2. exaltare, demoraliza vb. a deprima, a de­
extaz, frenezie mobiliza, a descuraja, a dezola
delira vb. a aiura, a vorbi fără demult adv. cândva, odată,
control, a spune prăpăstii odinioară, de multă vreme, demult,
deloc adv. defel, nicicum, nicide­ altădată
cum denatura vb. v. deforma
deluros, -oasă adj. accident, ne­ denigra vb. v. ponegri
regulat denota vb. v. dovedi
demara vb. v. porni dens, -ă a d j 1. compact, îndesat,
demarca vb. v. delimita vârtos, consistent, tare, solid. 2.
demarcaţie f. delimitare, precizare, adânc, greu, de nepătruns
circumscriere dentist m. stomatolog
demasca vb. a dezvălui, a da pe denumi vb. v. numi
faţă, a arăta, a indica, a deconspira denunţ n. v. pâră
dement, -ă adj. nebun, smintit, denunţa vb. a pârâ, a reclama, a
alienat demasca, a informa, a deferi
demenţă f. v. nebunie denunţător m. v. delator

76
deoarece conj. fiindcă, pentru că, (fig.) nepotrivit, nelalocul său, ca
de vreme ce, din cauză că, dat fiind nuca în perete, necorespunzător,
faptul că inoportun
deocamdată adv. 1. acum, pentru deplin adv. 1. de tot, în întregime,
moment, momentan, până una-alta. pe de-a-ntregul, cu totul, complet. 2.
2. provizoriu în mod desăvârşit, perfect, neştirbit,
deocheat, -ă adj. 1. indecent, desăvârşit
necuviincios, decoltat, fără perdea. 2. deplinătate f. desăvârşire, per­
compromis, pătat, condamnat fecţiune, plenitudine, plinătate, in­
deodată adv. 1. pe neaşteptate, tegritate
brusc, instantaneu, subit. 2. simultan, deplânge vb. v. regreta
acum, concomitent, în acelaşi timp deplorabil,-ă adj. v. jalnic
deoparte adv. v. izolat deporta vb. v. surghiunul
deopotrivă adv. v. aidoma deposeda vb. a lua cu forţa, a
deosebi vb. 1. a diferenţia, a diferi, expropia, a acapara, a jefui, a fura
a se delimita, a se distinge, a se depozit n. 1. magazie, rezervor. 2.
demarca, a se desluşi, a se disocia. adunare, stocare, rezervă, acumu­
2. a se remarca, a se evidenţia, a lare, fond. 3. strat, sediment,
excela, a se ilustra depunere
deosebit, -ă adj. 1. diferit, aparte, depozita vb. 1. a înmagazina, a
felurit, divers, eterogen, variat, osebit, stoca, a acumula. 2. a se sedimenta,
pestriţ, divers. 2. extraordinar, a se depune, a se stratifica
nemaipomenit, ieţit din comun, ex­ depoziţie f. v. mărturie
celent, remarcabil, marcant, superior, depravat, -ă adv. v. corupt
ales, important, însemnat, extra, deprecia vb. v. degrada
select, rafinat, distinct, memorabil, depreciativ, -ă adj. defavorabil,
admirabil, eminent, excepţional, peiorativ, dispreţuitor
minunat, distins, depreciere f. degradare, devalori­
depana vb. v. repara zare, subminare, scădere, pierdere
departament n. minister, ad­ 11
depresiune f. . . vale, adâncitură,
ministraţie, sector pripor. 2. vârtej de aer. II (fig.)
departe adv. la distanţă tristeţe, mâhnire, melancolie, de­
depăna vb. 1. a înfăşură, a face primare, descurajare, ciclothemnie. III
ghem, a răsuci. 2. a înşira, a povesti, criză, declin (economic), devalorizare
a exprima depresiv, -ă adj. v. deprimant
depărtare f. v. distanţă deprimant, -ă adj. 1. demoralizant,
depăşi vb. v. întrece demobilizator, descurajator. 2. de­
depăşit, -ă adj. învechit, demodat, zolant, trist, sumbru, depresiv
vetust, perimat, banal, răsuflat, deprinde vb. 1. a obişnui, a
anacronic, ieşit din uz. încadra, a aclimatiza, a adapta, a
dependenţă f. v. subordonare familiariza, 2. a se deda, a se nărăvi.
dependinţe f. pl. atenanse, acaret, 3. a dresa, a învăţa.
accesorii deprindere, f. 1. adaptare,
depeşă f. telegramă, scrisoare, acomodare, aclimatizare. 2. însuşire,
mesaj, (înv.) zapiscă obişnuinţă, învăţ. 3. apucătură,
depinde vb. a aparţine, a fi legat comportare, conduită, maniere,
de, a fi subordonat, a atârna de moravuri, obiceiuri, purtare, năravuri,
depista vb. v. descoperi tabieturi
deplasa vb. v. mişca deprins, -ă adj. v. obişnuit
deplasat, -ă adj. 1. luxat, dislocat, depune vb. 1. a sedimenta. 2. a se
scrântit, dezarticulat, mutat, urnit; 2. pune, a se aşterne, a se aşeza. 3, a

77
spune, a mărturisi. 4. a prezenta, a descalifica vb. 1, a compromite, a
remite, a preda, a Tnmâna, a Tnfăţişa. dezaproba, a dezonora, a reproba. 2.
5. a îndeplini, a face, a efectua, a a exclude, a elimina, a înlătura
presta descărca 1. a deşerta, a goli, a
deraia vb. v. devia vida. 2. a trage, a slobozi, a declanşa
deranj n. 1. dezordine, ne­ (armă). 3. (fig.) a se deslănţui, a
orânduială, răvăşeală, harababură. 2. izbucni, a se uşură, a se revărsa, a
tulburare, stânjenire, incomodare da curs liber, a se confia, a se
deranja vb. 1. a răvăşi, a zăpăci, a destăinui
răscoli, a învălmăşi, a deregla. 2. a descătuşa vb. v. elibera
tulbura, a stânjeni, a încurca, a jena, descendent, -ă a # v. coborâtor
a incomoda, a stingheri. 3. a se descendent m. urmaş, succesor
osteni, a se obosi, a face eforturi descendenţă f. succesiune, pos­
deranjament n. 1. dereglare, de­ teritate, urmaşi, moştenire
fect. 2. indigestie, diaree, tulburare deschide vb. 1. a desface, a
derapa vb. v. aluneca destupa, a descuia, a dezlega, a
derbedeu m. v. haimana desfoia, a dezlipi, a despica, a
derdeluş n. săniuş sparge, a crăpa. 2. a tăia, a face o
deregla vb. v. strica incizie. 3. (fig.) a începe, a debuta, a
deretica vb. v. curăţa (se) naşte, a înfiinţa
deschidere £ 1. spaţiu, perspec­
deriva vb. v. decurge
tivă. 2. despicătură, crăpătură, des­
derivaţie f. v. anexă
facere, incizie. 3. început, inaugurare
deriziune f. v. derâdere
deschis, -ă adj. 1. (fig.) sincer,
derizoriu, -ie adj. v. neînsemnat
leal, onest. 2. neîngrădit, liber,
derâdere f. batjocură, bătaie de
accesibil. 3. luminos, clar, blond. 4.
joc, zeflemea, băşcălie, deriziune direct, făţiş, vădit, manifest
dermă f. piele descifra vb. v. citi
derogare f. abatere, excepţie, descifrabil, -ă adj. v.citeţ
eliberare de descinde vb. 1. proveni, a-şi avea
derula vb. v. desfăşura originea, a se trage din. 2. a coborî, a
deruta vb. a se descumpăni, a se da jos 3. a poposi, a trage la, a
induce în eroare, a dezorienta, a rămâne
înşela, a minţi, a amăgi, a trage pe descindere f. 1. coborâre, sosire.
sfoară, a păcăli, a zăpăci 2. vizitare, inspectare
derută f. v. încurcătură descâlci vb. v. descurca
des, deasă at# 1. compact, dens, descânta vb. a fermeca, a meni, a
îngrămădit, înghesuit, bătut. 2. vrăji
repetat, frecvent; (adv.) adesea, de descoase iY>. 1. a desface. 2. (fig.)
mai multe ori, în repetate rânduri. 3. a analiza, a iscodi, a ispiti, a cerceta,
repede, iute, grăbit a ancheta, a chestiona
desagă f. v. sac descolăci vb. v. desface
desărcina vb. v. elibera descompune vb. 1. a desface, a
desăvârşi vb. 1. a perfecţiona, a destrăma, a dezmembra, a fracţiona,
săvârşi. 2. a împlini, a înfăptui, a a separa. 2. a se altera, a se strica, a
duce la bun sfârşit, a realiza, a se dezagrega, a râncezi, a fermenta,
termina a putrezi
desăvârşit, -ă a # 1. perfect, descongestiona vb. v. elibera
excelent, ireproşabil, măiestrit, desconsidera vb. v. dispreţui
magistral. 2. complet, deplin, absolut, descoperi 1. a dezvălui, a
total dezveli, a arăta, a revela, a scoate la

78
lumină; 2. a găsi, a afla, a detecta, a a destupa, a deşira, a dezlâna, a
depista, a identifica, a prinde, a destrăma, a despica, a dizolva, a
imagina, a născoci desfunda, a desţeleni, a decupla. 2. a
descoperire f. 1. dezvăluire, reve­ descâlci, a descurca, a descoase, a
lare, reliefare. 2. invenţie, aflare, degaja.- 3. a vinde, a oferi, a face
găsire negoţ. 4. a anula, a rezilia, a
descoperit, -ă adj. 1. dezvelit, contramanda, a desfiinţa
liber, neacoperit. 2. (fig.) neapărat, desfacere f. 1.’ despărţire,
nesprijinit, vulnerabil, expus separare descompunere, dizolvare,
descotorosi vb. v. elibera dezor-ganizare. 2. desfiinţare,
descotoşmăni vb. v. dezbrăca anulare, reziliere. 3. vânzare,
descreierat, -ă adj. v. nebun lichidare
descreşte vb. v. scădea desfăşura vb. 1. a întinde, a derula
descriere vb. a prezenta, a ex­ a aşterne, a desface. 2. (fig.) a se
pune, a înfăţişa, a relata, a carac­ petrece, a se perinda, a succeda, a
teriza, a contura, a zugrăvi, a schiţa, se înlănţui, a evolua. 3. a înfăptui, a
a trasa, a fixa efectua, a executa, a îndeplini, a
descriere f. evocare, prezentare, realiza
zugrăvire, oglindire, înfăţişare desfăta k£>. 1. a delecta, a răsfăţa,
descuama vb. a coji, a năpârli, a a încânta, a fermeca, a captiva, a
se jupui bucura. 2. a petrece, a se distra, a se
descuia vb. v. deschide amuza, a se veseli
desculţ,-ă în picioarele goale, defătare f. 1. plăcere, delectare,
descălţat, în durligi încântare, veselie, bucurie, deliciu,
descumpăni vb. v. zăpăci voluptate. 2. dezmăţ, corupţie,
descurajat, -ă adj. v. deznădăjduit decădere, destrăbălare, perdiţie
descurca vb. 1. a lămuri, a limpezi, desfide vb. v. sfida
a elucida, a descâlci, a netezi. 2. desfigura vb. v. sluţi
(fig.) a face faţă, a izbuti, a soluţiona, desfiinţa vb. a anula
a reuşi desfola vb. v. deschide
descurcăreţ,-eaţă adj. 1. abil, desfrânare f. v. dezmăţ
iscusit, isteţ. 2. activ, energic, desfrău n. v. dezmăţ
întreprinzător, afacerist desfunda vb. a desface, a
desemna vb. v. numi deschide, a destupa
deseca vb. a asana, a seca, a desfundat, -ă adj. 1. destupat,
curăţi deschis. 2. desţelenit, arat. 3. im­
desena vb. 1. a creiona, a zugrăvi, practicabil, înnămolit, de nestrăbătut
a schiţa, a contura, a trasa. 2. a deshidratat, -ă adj. v. uscat
apărea, a ieşi în evidenţă, a se deshuma vb. v. dezgropa
reliefa, a se profila designa vb. v. indica
deseori adv. v. adesea desigur adv. da, bineînţeles, de
deservi vb. 1. a servi, a executa, a acord, fără îndoială, fireşte, precis,
face serviciu; a îngriji, a sluji. 2. a negreşit, neîndoielnic
face un rău, a vătăma, a dăuna, a desime f. 1. densitate. 2. desiş
dezavantaja desinenţă f. terminaţie (gram.)
desface vb. 1. a descompune, a desiş n. arboret, crâng, tufiş,
desprinde, a dezmembra, a despărţi, hălăciugă, bunget
a dezbina, a separa, a izola, a desluşi vb. v. limpezi
detaşa, a deschide, a descinge, a desluşit, -ă adj. 1. clar, limpede,
dezlega, a descheia, a despături, a lămurit, deschis, explicit. 2. răspicat,
despacheta, a demonta, a deşuruba, precizat, apriat

79
despacheta vb. v. desface destoinic, -ă adj. vrednic,
despădurl vb. a defrişa, a lăzui merituos, capabil, competent,
despăgubi vb. a compensa, a îndem ânatic, abil, priceput, de
răsplăti, a îndemniza, a recompensa, ispravă, experimentat, isteţ
a gratifica destrăbălat, -ă adj. v. corupt
despărţi vb. 1. a separa, a izola, a destrămat, -ă adj. 1. deşirat,
disocia, a îndepărta, a delimita, a desfirat, desfăcut, rupt, distrus,
hotărnici, a răzleţi, a despica, a dezmembrat. 2. risipit, împrăştiat,
detaşa. 2. a renunţa, a (se) înstrăina, spulberat
a (se) desolidariza.' 3. a divorţa destul adv. 1. deajuns, suficient. 2.
despărţitură f. v. ramificaţie berechet, prea mult. 3. (interj.) gata!
desperat, -ă adj. v. deznădăjduit ajunge!, termină!, stop!, sfârşeşte!
desperecheat, -ă adj. descomple­ destupa vb. v. desfunda
tat, disparat, stingher desţeleni vb. a ara
despica vb. a crăpa, a sparge, a desuet, -ă adj. v. învechit
spinteca, a deschide, a despărţi deşănţat, -ă adj. 1. imoral, corupt,
despletit, -ă adj. nepieptănat, destrăbălat, dezmăţat, trivial. 2. bizar,
necoafat, zbârlit ciudat, straniu, deşucheat
despot m. v. tiran deşelat, -ă adj. istovit, vlăguit,
despotic, -ă adj. tiranic, dictatorial, spetit, obosit
absolutist, arbitrar, samavolnic, deşert n. pustiu, pustietate
autocratic. deşert, -artă adj. 1. gol, vid, pustiu,
despre prep. de, cu privire la, în necultivat, nelocuit, nepopulat. 2.
legătură cu, referitor la, în ceea ce ireal, van, amăgitor, iluzoriu, za ­
priveşte darnic, inutil
despresura vb. v. elibera deşertă vb. v. goli
desprinde vb. 1. a desface, a deşertăciune f. inutilitate, zădăr­
separa, a detaşa, a dezlipi, a rupe. 2. nicie, nimicnicie, nimic
a elibera, a scoate, a scăpa, a deşi conj. că, cu toate că, măcar
extrage. 3. a rezulta, a se contura, a că, chiar dacă
reieşi deşira vb. v. desface
despuia vb. 1. a dezbrăca, a deşirat, -ă adj. 1. destrămat,
dezgoli. 2. a extrage, a exercita. 3. a desfăcut, rupt, desfirat, stricat,
dezlânat, 2. (fig.) lung, slab, osos
impila, a exploata, a prăda, a oprima
deştept,-eaptă adj. 1. treaz,
destăinui v. dezvălui
neadormit, lucid. 2. inteligent, ager,
destin n. v. soartă
isteţ, spiritual, iscusit, priceput,
destina vb. 1. a hărăzi, a meni, a dezgheţat, sprinten, capabil, în ­
rândui, a sorti, a hotărî, a soroci. 2. a
demânatic, competent, abil
se consacra, a se devota, a se
deştepta vb. 1. a trezi, a scula. 2.
dedica, a se dărui, a se închina (fig.) a-şi da seama, a realiza, a
destinatar, -ă adresant deveni conştient. 3. (fig.) a produce, a
destinaţie f. 1. scop, ţel, ţintă, provoca, a stârni, a suscita
finalitate, funcţie. 2. loc (anumit), deşteptăciune f. v. inteligenţă
sosire, terminus deşucheat, -ă adj. 1. nebun, ţicnit,
destinde vb. v. odihni smintit, într-o ureche. 2. dezmăţat,
destins, -ă adj. relaxat, odihnit, destrăbălat, deşănţat, vulgar, trivial,
liniştit, tihnit obscen
destitui vb. a îndepărta, a da detaliu n. v. amănunt
afară, a concedia, a demite, a elibera, detaşa vb. 1. a desprinde, a
a desărcina, a restructura despărţi, a izola, a separa, a dezlipi.

80
2. a muta, a deplasa, a schimba. 3. a deviza f. lozincă, slogan, formulă
se dezice, a se distanţa devize n. monede străine, cecuri,
detaşabil adj. volant, mobil, sepa- hârtii de valoare, cambii
rabil, deplasabil devora vb. v. mânca
detecta vb. v. descoperi devota vb. v. consacra
detenţie f. 1. posesie, păstrare, devotament n. 1. fidelitate, ataşa­
stăpânire. 2. reţinere, arestare, ment, lealitate. 2. abnegaţie, dăruire,
închidere dezinteres, tragere de inimă
deteriora vb. v. strica devoţiune f. evlavie, cucernicie,
determina vb. 1. a cauza, a provo­ pietate
ca, a pricinui, a isca, a naşte, a devreme adv. timpuriu, degrabă,
produce. 2. a fixa, a preciza, a hotărî, din timp, curând
a decide, a stabili, a lămuri. 3. a dexteritate f. v. îndemânare
calcula, a măsura, a aprecia, a fixa dezacord n. v. neînţelegere
determinant, -ă a# decisiv, dezagreabil, -ă a d j'v . neplăcut
hotărâtor, categoric, esenţial, im­ dezagregare f. descompunere
portant dezamăgi vb. a decepţiona, a
detesta vb. v. dispreţui deziluziona, a înşela
destabil, -ă adj. v. dezgustător dezaproba vb. 1. a condamna, a
detonant m. explozibil, fulminant înfiera, a osândi, a reproba, a
detonaţie f. explozie, detunătură, repudia, a blama, a dezavua. 2. a nu
bubuitură fi de acord, a contrazice
detracat, -ă adj. v. dezechilibrat dezarmat,-ă adj. 1. neînarmat. 2.
detractor, -oare adj. defăimător, lipsit de voinţă, fără curaj, slab,
bârfitor, calomniator, ponegritor neputincios, fără ripostă
detriment n. v. pagubă dezarticulat, -ă adj. 1. dislocat,
detuna vb. a bubui, a exploda, a luxat. 2. (fig.) dezechilibrat, ţeapăn. 3.
trăsni neclar, bâlbâit, confuz
deturna vb. v. fura dezastru n. catastrofă, calamitate,
deţine vb. 1. a avea, a stăpâni, a nenorocire, năpastă, prăpăd, urgie
ocupa, a poseda. 2. a aresta, a dezastruos, -oasă adj. nimicitor,
închide, a reţine, a întemniţa ucigător, înfricoşător, catastrofal,
deţinut m. arestat, reţinut, pri­ groaznic, pustiitor
zonier, puşcăriaş, ocnaş dezavantaj n. defavor, de-
deunăzi adv. zilele trecute, acum favoare, inconvenient, neşansă,
câteva zile, nu de mult neajuns, handicap
devaliza vb. v. fura dezavua vb. v. dezaproba
devaloriza vb. a deprecia, a dezaxat, -ă adj. v. dezechilibrat
scădea, a pierde (valoarea) dezbate vb. v. discuta
devansa vb. a depăşi, a întrece, a dezbatere s.f. 1. discuţie, dialog,
trece înainte conversaţie. 2. analiză, cercetare,
devasta vb. 1. a distruge, a nimici, frământare, deliberare, raţionament
a ruina, a pustii. 2. a jefui, a prăda dezbăra vb. v. elibera
deveni vb. a ajunge, a se face, a dezbina vb. v. învrăjbi
se preface, a se transforma, a se dezbinare f. dezacord, separare,
schimba, a se arăta, a ieşi despărţire, discordie, dispută, di­
dever n. v. vânzare vergenţă, ceartă, învrăjbire, conflict,
devia i^>. 1. a abate, a muta, a contradicţie
schimba, a îndepărta, a merge dezbrăcat, -ă adj. gol, despuiat,
alături. 2. (fig.) a o lua razna, a bate dezechipat, neîmbrăcat, nud
câmpii, a divaga dezdoi vb. v. întinde

81
dezechilibrat, -ă adj. 1. descum­ dezmierdă vb. v. alinta
pănit, dezorientat, tulburat, demorali­ dezmierdare f. 1. alintare, mân­
zat, zăpăcit. 2. nebun, dezaxat, gâiere. 2. răsfăţ, desfătare
dement, alienat, deliu, ţicnit, de­ dezminţi vb. v. nega
screierat, detracat. 3. deficitar, în dezmorţit, -ă adj. dezgheţat, trezit,
pagubă reînviat
dezerta vb. v. fugi deznădăjduit, -ă adj. desperat,
dezgheţat, -ă adj. v. isteţ descurajat, dezolat, exasperat
dezgoli vb. a dezbrăca, a despuia, deznoda vb. v. desface
a dezveli deznodământ n. sfârşit, încheiere,
dezgropa vb. a deshuma, a final
exhuma, a scoate, a aduce la lumină dezobişnuit vb. v. dezvăţa
dezgust n. silă, greaţă, aversiune, dezola vb. v. întrista
scârbă, repulsie dezolant, -ă adj. v. deprimat
dezgusta vb. v. scârbi dezolare f. 1. mâhnire, tristeţe,
dezgustător, -oare adj. respin­ jale, întristare, descurajare. 2.
gător, neplăcut, repugnant, detestabil,
singurătate, pustietate, pustiu
displăcut, execrabil, dezagreabil,
dezonoare f. v. necinste
oribil, scârbos, greţos, disgraţios
dezonora vb. v. degrada
dezice vb. v. nega
dezordine f. 1. neorânduială, haos,
deziderat vb. dorinţă
babilonie, debandadă, zăpăceală,
deziluzie f. dezamăgire, decepţie,
harababură, indisciplină. 2. revoltă,
insucces, amărăciune
răscoală, tuburare, răzmeriţă, răz­
dezinfecta vb. a purifica, a curăţa,
vrătire
a steriliza, a flamba
dezorienta vb. v. deruta
dezinteres n. 1. indiferenţă, apatie,
delăsare. 2. abnegaţie, dăruire dezorientare f. nesiguranţă, de­
devotament, generozitate rută, şovăială, descumpănire, de-
dezinvolt, -ă adj. v. degajat concertare, perplexitate
dezlănţui vb. a (se) declanşa, a dezrădăcina vb. v. stârpi
isca, a stârni, a porni, a pune în dezrobi vb. v. elibera
mişcare, a provoca, a determina, a dezumfla vb. a deziluziona, a de­
genera cepţiona, a dezamăgi
dezlănţuit, -ă adj. furtunos, impetuos, dezvălui vb .^ .a descoperi, a dez­
năvalnic, nestăpânit, nestăvilit veli, a da la iveală, a arăta, a revela,
dezlega vb. v. desface a pune în lumină, a elucida, a
dezlegare f. 1. rezolvare, destăinui, a divulga, a mărturisi. 2. a
soluţionare, limpezire. 2. îngăduinţă, demasca, a divulga, a deconspira, a
aprobare, încuviinţare, permisiune, trăda
voie. 3. iertare, absolvire dezvăţa vb. v. debarasa
dezlipi vb. v. detaşa dezveli vb. v. descoperi
dezlânat, -ă adj. 1. scămoşat, dezvinovăţi vb. a (se) apăra, a
destrămat. 2. (fig.) prolix, confuz, (se) disculpa, a (se) justifica, a (se)
nebulos scuza
dezmăţ n. 1. destrăbălare, des- dezvolta vb. 1. a amplifica, a mări,
frânare, desfrâu, decadenţă, perdiţie, a extinde, a da amploare. 2. a creşte,
corupţie, depravare, imoralitate, per­ a evolua, a progresa, a avansa, a
versitate. 2. anarhie, dezordine, înainta, a propăşi. 3. a degaja, a
debandadă, haos, neorânduială emana, a produce, a emite, a radia
dezmembra vb. v. desface dezvoltare / 1. creştere, amplifi­
dezmetici vb. v. trezi care, mărire, extindere, lărgire. 2.

82
evoluţie, progres, desfăşurare. 3. didahie f. predică, cazanie, omilie,
emanare, producere, radiere ovaţie
dezvoltat, -ă adj. 1. crescut, dieceză f. v. episcopie
mărişor, răsărit. 2. avansat, evoluat, dietă f. I. regim (alimentar),
civilizat, Tnaintat. 3. amănunţit, de­ cumpăt, post. II. adunare (legislativă),
taliat, temeinic parlament
diabolic, -ă adj. 1. drăcesc, difamant, -ă adj. v. defăimător
diavolesc, satanic, infernal. 2. funest, diferend n. v. neînţelegere
oribil, primejdios, rău, crud, sadic, diferenţă f. 1. deosebire, ne­
viclean potrivire, discriminare. 2. rămăşiţă,
diac m. 1. dascăl, psalt, cântăreţ, rest
cantor. 2. grămătic, uricar, logofăţel, diferit, -ă adj. v. deosebit
copist dificil, -ă adj. 1. greu, anevoios,
diacronic, -ă adj. cronologic, evo­ complicat. 2. mofturos, capricios,
lutiv, istoric susceptibil, nemulţumit. 3. exigent,
diafan, -ă adj. străveziu, pretenţios, dur
transparent, subţire, fîn, delicat, dificultate f. 1. greutate, ane-
aerian, eterat voinţă, inconvenient, neajuns. 2.
diagnostic n. v. diagnoză piedică, obstacol, rezistenţă, im­
diagnoză f. rezultat (medical), pediment
diagnostic, indicaţie, precizare diform, -ă adj. v. urât
diagonal, -ă adj. oblic, înclinat, difuz, -ă adj. v. împrăştiat
curmeziş, cruciş difuza vb. v. răspândi
diagramă f. grafic dig n. baraj, stăvilar, zăgaz
dialect n. vorbire, grai digera vb. a mistui, a măcina, a
dialog n. v. conversaţie asimila
dialoga vb. v. discuta digresiune f. divagare, parafraze,
diaree f. v. indigestie adaos, paranteză
diastază f. amilază, enzimă, fer­ dihanie f. 1. fiară, jivină, bestie,
ment lighioană, sălbăticiune. 2. namilă,
diatribă f. v. pamflet monstru
diavol m. v. drac dihonie f. v. neînţelegere
dibaci, -ce adj. v. iscusit dijmă f. v. impozit
dibăcie f. iscusinţă, îndemânare, dijmui vb. 1. a taxa, a pune bir, a
pricepere, măiestrie, abilitate impozita. 2. a sustrage, a şterpeli, a
dibui vb. 1. a bâjbâi, a pipăi, a or­ fura
becăi, a tatona. 2. a afla, a găsi, a dilata vb. v. mări
sesiza, a intui dilemă f. alternativă, încurcătură
dichis n. v. găteală diletant, -ă adj. amator, improvizat,
dichisi vb. v. găti superficial
dicta vb. (fig.) a impune, a ordona, diligent, -ă adj. v. silitor
a obliga, a prescrie, a porunci, a diligenţă f. 1. poştalion. 2. sâr-
determina guinţă, osterteală, hărnicie, zel
dictatorial, -ă adj. despotic, sama­ diluat, -ă adj. 1. subţiat, lungit,
volnic, tiranic, satrapie micşorat, slăbit. 2. (fig.) dezlânat,
dicton n. maximă, zicătoare, afo­ prolix, confuz, încurcat
rism, adagiu, cugetare, apoftegmă dimensiune f. mărime, întindere,
dicţiune f. rostire, pronunţare, ar­ calibru, gabarit, volum
ticulare, intonaţie dimie f. postav, pănură, stofă,
didactic, -ă adj. şcolar, şcolăresc ţesătură

83
diminua vb. a micşora, a reduce, a diplom ă f. 1. certificat, atestat,
împuţina, a slăbi patalama. 2. document, zapis, uric,
dimpotrivă adv. contrar, opus hristov. 3. distincţie, premiu
diferit, antitetic direct, -ă 1.(a d j) drept, neocolit,
dimpreună adv. laolaltă, împreună, fără ocol. 2. (adv.) de-a dreptul,
solidar drept, franc, fără înconjur, făţiş,
din prep. 1. de la, dinspre, dintru, nemijlocit
dintre. 2. de, cu d irectivă f. v. indicaţie
dinadins adv. anume, intenţionat, d irecţie f. 1. sens, orientare, curs,
înadins, voluntar perspectivă 2. conducere, şefie
dinafară adv. exterior dirigu i vb. v. dirija
dinainte adv. 1. înainte, în faţă. 2. dirija vb. a conduce, a călăuzi, a
preliminar, introductiv îndruma, a îndrepta, a orienta, a
dinaintea prep. în faţă, înaintea, ghida, a povăţui
înainte de d is c n. 1. placă. 2. talger, taler
dinamic, -ă adj. energic, activ, d isce rn e vb. v. deosebi
forte, impulsiv, dezlănţuit, impetuos d iscip lin at,-ă adj. v. ordonat
dimanică f. mişcare, forţă, dezvol­ d isc ip lin ă f. 1. ordine, rânduială,
tare, energie, creştere, evoluţie regulă. 2. supunere, ascultare, con­
dinamism n. putere, forţă, energie, formare. 3. domeniu, ramură, sector.
vigoare, vitalitate 4. materie, ştiinţă, obiect
dinamiza vb. v. stimula d iscip o l m. 1. elev, ucenic, în ­
văţăcel, novice. 2. continuator, adept,
dinapoi adv. v. înapoi
urmaş
dinapoia prep. îndărătul, înapoia,
disco n tin u itate f. intermitenţă, ine­
în spatele, în partea din urmă, după
galitate, întrerupere
dinăuntru adv. (în) interior, intern
disco rdan t, -ă adj. nepotrivit, dis­
dincoace adv. aici, în partea
tonant, nearmonios
aceasta
d isco rd ie f. v. neînţelegere
dincolo adv. în cealaltă parte, în
discre d ita vb. v. compromite
partea opusă, dimpotrivă
discrep an ţă f. v. nepotrivire
dincotro adv. din care direcţie? din discret, -ă adj. 1. rezervat, reţinut.
ce parte? de unde? 2. şters, estompat, nereliefat
dindărăt adv. dinapoi, din urmă, d iscrim in a re f. deosebire,
din spate, posterior diferenţă, distincţie
dindărătul prep. v. dinapoia d iscu lp a vb. v. dezvinovăţi
dineu n. cină d is c u rs n. cuvântare, alocuţiune,
dinspre prep. de la, din expunere, conferinţă, logos
dintâi num. - v. întâi d iscu rsiv , -ă v. împrăştiat
dinte m. 1. colţ, vârf. 2. zimţ. 3. discu ta vb. 1. a convorbi, a con­
măsea versa, a sta de vorbă, a dialoga. 2. a
dintotdeauna adv. totdeauna, dezbate, a analiza, a delibera
mereu, neîntrerupt d iscu ta b il, -ă adj. 1. controversat,
dintre prep. printre, între, din îndoielnic, nesigur, aproximativ. 2.
dintru prep. din contestabil, incert, litigios
dinţat,-ă adj. crestat, zimţat, cu d iscu ţie f. 1. convorbire, conver­
dinţi saţie, dezbatere, dialog. 2. contro­
dionisiac, -ă adj. bahic, desfătător versă, dispută, altercaţie, litigiu,
dioramă f. v. panoramă sfadă, ceartă
diplomat.-ă adj. dibaci, abil, d ise ca vb. 1. a tăia, a spinteca. 2.
iscusit, calculat a analiza, a cerceta, a pătrunde

84
diseminare f. Tmprăştiere, difu­ dispută f. 1. controversă, ceartă,
ziune, dispersare, răspândire disensiune, dezacord, diferend. 2.
disensiune f. v. neînţelegere competiţie, întrecere, partidă
disidenţă f. v. opoziţie distant, -ă adj. 1. rezervat, neso­
dislmetrle f. asimetrie, dezechili­ ciabil, necomunicativ, rece. 2. depăr­
brare, inegalitate tat, distanţat
disimula vb. v. a ascunde distanţa vb. a se depărta, a se
disimulat, -ă adj. camuflat, tăinuit, detaşa, a întrece
mascat, deghizat, travestit, ascuns, distanţă f. 1. depărtare, interval,
fals, ipocrit spaţiu, întindere. 2. diferenţă, deose­
disipare f. v. tmprăştiere bire, nepotrivire
disjunctiv, -ă adj. v. alternativ distinct, -ă adj. deosebit
disloca vb. v. deplasa distinctiv, -ă adj. v. caracteristic
disocia vb. v. despărţi distincţie f. 1. deosebire, discrimi­
disonanţă f. v. nepotrivire nare, diferenţă. 2. fineţe, eleganţă,
disparat, -ă adj. v. răzleţ rafinament. 3. premiu, recompensă,
dispariţie f. pieire, stingere, decoraţie, semn onorific
moarte distinge vb. v. deosebi
dispărea vb. v. pieri distins, -ă adj. deosebit, ales, re­
dispensa vb. 1. a renunţa, a se marcabil, ilustru, eminent, fin, nobil,
lipsi de. 2. a scuti, a uşura valoros
dispensar n. policlinică distonant, -ă adj. v. nepotrivit
dispensă m. scutire, permisie distra vb. v. înveseli
dispersa vb. v. împrăştia distractiv, -ă adj. v. vesel
displăcea vb. a-i repugna, a-i fi distracţie f. 1. amuzament, diver­
neplăcut, a nu fi pe plac tisment, petrecere, veselie. 2. ne­
dispnee f. sufocare, înecăciune atenţie, absorbire, absenţă
disponibil, -ă adj. v. liber distrat, -ă adj. neatent, absent,
disponibilitate f. adaptabilitate, absorbit, pierdut, împrăştiat, căscat
concordanţă, consimţământ, aplicaţie distribui vb. 1. a împărţi, a repar­
dispozitiv n. mecanism tiza, a destina, a da, a eşalona. 2. a
dispoziţie f. 1. hotărâre, ordin, aranja, a aşeza, a clasa, a dispune, a
poruncă, normă, indicaţie. 2. al­ orândui, a ordona
cătuire, construcţie, constituţie. 3. distribuţie f. 1. împărţire, re­
toane, chef, gust, aplicaţie, poftă partizare, distribuire. 2. alcătuire,
dispreţ n. desconsiderare, nesoco­ aşezare, aranjament, dispunere,
tire, subapreciere structură, ansamblu, grupare
dispune vb. 1. a hotărî, a decide, a district n. ţinut, comitat, sector,
comanda, a ordona, a prescrie. 2. a cartier
poseda, a avea. 3. a birui, a bate, a distructiv, -ă adj. v. nimicitor
învinge. 4. a aranja, a clasa, a orân- distrugător,-oare adj. nimicitor,
dui, a aşeza, a potrivi devastator, dezastruos, pustiitor,
dispunere f. v. aranjament ruinător
dispus, -ă adj. 1. vesel, satisfăcut, distruge vb. v. nimici
mulţumit 2. (fig .) ameţit, beat, afumat distrus, -ă adj. 1. nimicit, ruinat,
disputa vb. 1. a se confrunta, a se dărâmat, desfiinţat, spulberat, năruit.
contrazice, a se certa, a contesta. 2. 2. (fig.) epuizat, doborât, zdrobit,
a avea loc, a se desfăşura, a se juca terminat
disputat, -ă a<# aprig, dârz, ditai adj. mare, coşcogea, ditamai
aprins, înverşunat ditamai adj. v. ditai

85
ditirambic,-ă adj. 1. elogios, doamnă f. 1. cucoană, soţie. 2.
entuziast, superlativ. 2. retoric, stăpână
umflat, emfatic doar adv. 1. abia, numai. 2. exclu­
diurn, -ă adj. v. zilnic siv, singur. 3. poate, probabil
divaga vb. a se abate, a se depăr­ dobitoc m. 1. vită, lighioană, ani­
ta, a devia, a vorbi aiurea, a bate mal. 2. om prost, tâmpit
câmpii dobitocie f. prostie
divagaţie f. digresiune, excurs, dobândă f. 1. procent, camătă. 2.
ocol, deviere, divagare câştig, folos, profit, beneficiu
divan n. 1. canapea, sofa, dobândi vb. a primi, a câştiga, a
dormeză. 2. (înv.) sfat, adunare, obţine, a procura, a găsi, a face rost
consiliu. 3. judecată, proces doborî vb.^. a prăvăli, a răsturna,
divă f. vedetă, star, stea a trânti, a prăbuşi, a dărâma. 2. a
divergent, -ă adj. diferit, deosebit, răpune, a distruge, a înfrânge, a
contrar, contradictoriu nimici, a desfiinţa, a stârpi. 3. a birui,
divergenţă f. v. neînţelegere a copleşi, a lichida, a învinge
divers, -ă adj. v. deosebit doc n. 1. ţesătură (groasă). 2.
diversificare f. variaţie, ramificare magazie, antrepozit, siloz. 3. bazin
(port). 4. feribot, pod plutitor
diversitate f. felurime, pluralitate,
variaţie docar n. trăsură (mică), căruţă
docil, -ă adj. supus, ascultător,
diversiune f. v. abatere
obsedient
divertisment n. v. distracţie
doct, -ă adj. erudit, învăţat, infor­
divide vb. v. diviza
mat, ştiutor, savant
divin,-ă adj. 1. dumnezeiesc, doctor m. medic
sfânt, ceresc, celest. 2. bisericesc, doctoral, -ă adj. academic, erudit,
religios. 3. (fig.) minunat, încântător, savant, grav, pedant, solemn
admirabil
doctorie f. medicament, leac,
divinitate f. 1. Dumnezeu, zeu. 2. remediu, elixir
pronie, providenţă, dumnezeire doctrină f. teorie, învăţătură,
diviniza vb. v. adora sistem (conceptual), teze
diviza vb. 1. a împărţi, a divide, a document n. act, înscris, text,
fracţiona, a distribui, a eşalona, a mărturie (scrisă)
repartiza, a fisiona. 2. a scinda, a documentare f. 1. informare, cer­
fragmenta, a despărţi, a dezbina, a cetare. 2. probă, dovadă, argumen­
separa, a tăia, a segmenta tare
divizie f. 1. mare unitate militară. 2. documentat, -ă adj. 1. cunoscător,
comandament. 3. categorie sportivă informat, pregătit. 2. motivat, înte­
diviziune f. v. împărţire meiat, argumentat, temeinic
divorţ n. despărţire, desfacere, dogar m. butnar
separare dogit,-ă adj. răguşit, neclar
divulga vb. a da în vileag, a da pe dogmă f. principiu, învăţătură, teză
faţă, a destăinui, a dezvălui, a (indiscutabilă), habotnicie
mărturisi dogmatlc.-ă adj. rigid, habotnic,
disgraţiat, -ă adj. desconsiderat, conformist, ilogic
dispreţuit, subestimat, subapreciat dogoare f. arşiţă, dogoreală, căl­
disgraţie f. desconsiderare, repu­ dură excesivă
diere, neglijare dohot n. gudron
disgraţios, -oasă adj. v. neplăcut dogorâtor,-oare adj. fierbinte,
dizolva vb. 1. a topi, a dezagrega. arzător, ardent
2. a desfiinţa, a anula doică f. dădacă

86
doini vb. a cânta, a hori doniţă f. cofă, şiştar, găleată
dojană f. v. mustrare donjon n. turn
dojeni vb. a mustra, a certa, a donjuan m. v. crai
muştrului, a dăscăli dop n. stupuş
doldora adj. tixit, îndesat, plin, dor n. 1. dorinţă, aspiraţie,
încărcat, burduşit năzuinţă, tendinţă, pornire, jind, jin­
doleanţă f. v. dorinţă duire. 2. alean, jale, nostalgie, melan­
doliu n. jale, jelanie, deplângere colie, apăsare
dolofan, -ă adj. durduliu, rotofei, dori vb. 1. a râvni, a aspira, a
grăsuţ, grăsan, plin năzui, a viza, a pofti, a jindui, a tinde.
dom n. catedrală, basilică 2. a cere, a voi, a plăcea. 3. a ura
domeniu n. 1. latifundiu, moşie, dorinţă f. 1. poftă, râvnă, doleanţă,
proprietate. 2. sferă, ramură, sector, năzuinţă, deziderat, aspiraţie. 2.
tărâm, câmp, cerc iubire, imbold, pasiune. 3. vrere, exi­
domestic, -ă adj. casnic, familial, genţă, postulat, cerere
gospodăresc dormeză f. v. divan
domestici vb. v. îmblânzi dormi vb. a-şi face somnul, a aţipi
domicilia vb. v. locui dormita vb. a moţăi, a picoti, a
domiciliu n. locuinţă, casă, cămin aţipi
domina vb. 1. a stăpâni, a ' dornic, -ă adj. doritor, amator,
controla, a fi stăpân. 2. a dispune, a iubitor, râvnitor, avid, setos, lacom,
prevala, a predomina, a se impune ahtiat
dominant, -ă adj. 1. preponderent, dorobanţ m. ostaş, soldat, in­
precumpănitor, relevant. 2. specific, fanterist, curcan, taraban
caracteristic, definitoriu, particular dos n. spate, şezut, fund
domn m. 1. stăpân, posesor, dosi vb. v. ascunde
jupân. 2. domnitor, voievod, prinţ, dosire f. ascundere, tăinuire,
rege, monarh. 3. om bogat, aristocrat, şterpelire, sustragere, pitire
boier, nobil. 4. Dumnezeu, Isus dosnic, -ă adj. retras, dosit,
Hristos, Autoputernicul, Providenţa, lăturalnic, ferit, izolat
Ziditorul. 5. (înv.) orăşan, târgoveţ. 6. dospeală f. aluat, plămadă, covă-
bărbat, soţ seală, plămădeală, fermentare
domni vb. v. stăpâni dospi vb. 1. a creşte, a fermenta, a
domnie f. 1. stăpânire, cârmuire, se umfla. 2. (fig.) a mocni, a coace
guvernare, dominaţie, putere. 2. dota vb. v. înzestra
scaun, coroană, sceptru dotat, -ă adj. capabil, destoinic, în­
domnitor m. v. domn zestrat, vrednic, competent, valoros,
domniţă f. v. prinţesă priceput
domol,-oală adj. 1. potolit, calm, dovadă f. v. mărturisire
lin, stăpânit, încet, alene, liniştit, dovedi vb. 1. a demonstra, a
blând, blajin. 2. paşnic, aşezat, tem­ adeveri, a proba, a atesta, a
perat, moale, dulce, moderat, slab mărturisi, a arăta, a vădi, a denota, a
domoli vb. 1. a linişti, a potoli, a ilustra. 2. a învinge, a birui, a răpune,
modera, a tempera, a calma, a îm ­ a întrece. 3. a termina, a isprăvi, a
blânzi, a astâmpăra. 2. a înfrâna, a mântui, a prididi, a răzbi
struni, a stăvili. 3. a se atenua, a dovedit, -ă adj. adeverit, demon­
diminua, a se reduce, a micşora, a strat, confirmat, probat, atestat
rări, a descreşte, a slăbi, a se muia dovleac m. bostan
dona vb. v. da doza vb. v. potrivi
donaţie f. v. dar dozaj n. v. potrivire
dondăni vb. v. bombăni doxă f. v. minte

87
drac m. diavol, demon, satana, drege vb. 1. a repara, a îndrepta, a
ucigă-l toaca, aghiuţă, necuratul depana, a îmbunătăţi, a reface. 2. a
draconic, -ă adj. aspru, sever, întrema, a înviora, a restabili, a întări,
nemilos, dur, tiranic, drastic a înzdrăveni
drag, -ă adj. v. iubit drena vb. v. seca
dragoman m. v. interpret drept adv. v. direct
dragon m. v. balaur drept n. 1. indemnizaţie, retribuţie.
dragoste f. iubire, afecţiune, 2. competenţă, cădere, calitate,
ataşament, simpatie, pasiune autoritate
drajeu n. 1. zaharicală, cofeturi, drept, dreaptă adj. 1. direct,
pralină. 2. pilulă rectiliniu, orizontal. 2. vertical, în
dram n. fărâmă, crâmpei, pic, strop picioare, neînclinat. 3. corect, just,
dramatic, -ă adj. (fig.) zguduitor, integru, cumsecade, moral, cinstit,
impresionant, mişcător, emoţionant franc, curat, deschis. 4. exact,
dramatism n. tensiune, încordare, adevărat, nesmintit. 5. autentic, veri­
zbucium, confruntare tabil
dramă f. v. nenorocire dreptate f. echitate, corectitudine,
draniţă f. şindrilă, şiţă cinste, omenie, adevăr, justeţe,
drapa vb. v. acoperi obiectivitate, nepărtinire, integritate
drapel n. steag, flamuri, stindard dres n. 1. suliman, fard, cosmetică.
draperie f. v. perdea 2. mirodenii, condimente
drastic, -ă adj. v. aspru dres, dreasă adj. 1. reparat,
drăcesc, -ească adj. diavolesc, refăcut, depanat. 2. condimentat,
diabolic, infernal, oribil aromat
drăcie f. 1. minunăţie, ciudăţenie, dresa vb. a deprinde, a învăţa, a
bazaconie, drăcărie. 2. ştrengărie, forma
poznă, blestemăţie, năzbâtie, drăco­ dresor m. îmblânzitor
venie. 3. (fig.) farmec, vrăjitorie dric n. 1. car mortuar. 2. miez,
drăcos, -oasă adj. v. neastâmpărat centru, mijloc, toi
drăcovenie f. v. drăcie dricar m. cioclu
drăcui vb. v. înjura drll n. doc, pânză
drăgălaş, -ă a d j v. drăguţ drişcă f. făţuitoare, netezitor
drăgaică f. 1. sânziene. 2. iarma- drişcui vb. a netezi, a făţui
rbc, bâlci droaie f. mulţime, ceată, grup,
drăgăstos, -oasă adj. v. afectuos grămadă, gloată, duium, liotă
drăgosti vb. v. alinta drob m. 1. grunz, bolovan, bulgăre.
drăguţ,-ă adj. 1. drăgălaş, fru­ 2. măruntaie (de miel)
muşel, graţios, atrăgător, gingaş, drog n. stupefiant
plăcut, agreabil, estetic, amuzant. 2. drojdie f. 1. maia, plămadă, levură.
gentil, amabil, curtenitor, prevenitor, 2. rămăşiţă, rest, reminiscenţă. 3.
serviabil rachiu, ţuică, alcool. 4. (depr.) pleavă,
drăguţ m. v. iubit lepădătură, gunoi
drămui vb. v. măsura droplcă f. hidropizie
drămuire f. 1. cântărire, cum­ droşcă f. birjă, trăsură
pănire, chibzuire. 2. zgârcenie, drug m. bară, rangă
egoism drugă f. 1. fus. 2. ştiulete, cocian
dregător m. demnitar, conducător, drum n. 1. cale, drumeag, cărare,
şef potecă. 2. stradă, şosea, alee. 3.
dregătorie f. 1. şefie, demnitate, rută, parcurs, itinerar, traseu. 4.
autoritate. 2. judecătorie. 3. rang, (depr.) deplasare, călătorie, voiaj
funcţie, treaptă drumeţ m. călător, voiajor

88
drumeţie f. turism, călătorie, blând, dulce. 3. îndurerat, jalnic, trist,
excursie melancolic, dureros
dubă f. 1. camionetă, microbuz. 2. duium n. v. droaie
puşcărie, arest, temniţă, închisoare dulamă f. suman, cojoc, şubă
dubi vb. 1. a tăbăci, a argăsi. 2. a dulap m. 1. scândură, blană. 2.
se muia, a se topi scrânciob, leagăn. 3. garderob,
dubios, -oasă adj. suspect, în ­ şifonier
doielnic, nesigur, incert, echivoc, dulău m. câine
necurat dulce adj. 1. (fig.) plăcut, agreabil,
dubiu n. v. îndoială gingaş, drăgălaş, frumos, drăguţ,
dubla vb. 1. a îndoi, a duplica, a simpatic. 2. odihnitor, calm, liniştitor,
dedubla. 2. a căptuşi mângâietor, blând, duios. 3. moderat,
dublă f. baniţă temperat, stins, suav
dublură f. căptuşeală dulceag, -ă adj. 1. îndulcit, fad,
ducă f. plecare, pornire searbăd. 2. mieros, fals, prefăcut
duce vb. 1. a purta, a cără, a dulceaţă f. 1. bucurie, încântare,
transporta. 2. a conduce, a călăuzi, a fericire. 2. blândeţe, bunătate,
îndrepta, a ghida. 3. a merge, a se duioşie, bunăvoinţă. 3. plăcere,
mişca, a se deplasa, a trece, a pleca, voluptate, desfătare
a colinda, a cutreiera. 4. a trăi, a dulgher m. tâmplar
petrece, a vieţui. 5. a îndura, a dulie f. fasung
suporta, a suferi, a răbdă 6. a amăgi, dumbravă f. crâng
a ademeni, a înşela, a minţi, a păcăli, dumeri vb. v. lămuri
a prosti, a momi dumica vb. v.fărâmiţa
dudău n. 1. cucută. 2. buruiene, dumitriţă f. tufănică
bălării dumnealui pron. dânsul, el
dudui vb. 1. a bubui, a se cutre­ dumneata pron. dumneavostră,
mura, a se zgudui, a clătina. 2. a mata
arde, a vui dumnezeiesc, -iască adj. minunat,
duduie /: domnişoară, domniţă, superb, splendid, divin, ceresc,
duducă zeiesc
duel n. 1. luptă, confruntare. 2. dumnezeire f. divinitate, pronie,
(fig.) altercaţie, ceartă, controversă Dumnezeu, providenţă, Domnul, cerul
duet n. duo dună f. coamă, dâmb, movilă,
dugheană f. băcănie, prăvălie colnic
duh n. 1. arătare, fantomă, nălucă, dunărean, -ă adj. danubian
strigoi, stafie. 2. suflet, spirit. 3. inteli­ dungat, -ă adj. vărgat, bălţat, ze-
genţă, minte, capacitate, intelect, brat, reiat
înţelepciune. 4. haz, umor, ironie, dungă f. 1. linie, cută, încreţitură,
sare şi piper muchie. 2. margine, latură. 3. coastă,
duhoare f. miasmă, miros (greu), fâşie, dâră
aer stricat, aer închis, putoare duo n. v. duet
duhovnic n. confesor, preot, spiri­ după prep. 1. îndărătul, în dosul,
tual înapoia. 2. dincolo de, mai departe
duhovnicesc,-ească adj. 1. su­ de. 3. în urma, pe urma. 4. potrivit cu,
fletesc, spiritual. 2. preoţesc, religios, în conformitate cu, la fel cu, ţinând
bisericesc seama de, având în vedere, în raport
duios, -oasă adj. 1. emoţionant, cu, pe măsura, în proporţie cu
impresionant, înduioşător, mişcător, duplica vb. v. dubla
patetic, tulburător. 2. sentimental, duplicat n. copie
iubitor, tandru, mângâietor, afectuos, duplicitate f. v. făţărnicie

89
dur, -ă adj. v. aspru duritate f. 1. rezistenţă, tărie,
dura vb. 1. a persista, a rezista, a soliditate. 2. asprime, răutate, brutali­
dăinui, a continua, a se menţine. 2. a tate, neomenie
făuri, a construi, a face, a clădi, a duruitoare f. cascadă
zidi, a edifica dus.-ă adj. 1. (fig.) absent, îngân­
durabil, -ă aqjr' trainic, viabil, durat, preocupat, absorbit, pierdut. 2.
rezistent, solid păcălit, ademenit, amăgit, prostit,
durată f. perioadă, răstimp, timp trişat
durduliu, -e adj. v. dolofan duşcă f. înghiţitură, sorbitură
durea vb. a resimţi, a suferi, a fi duşman m. vrăjmaş, inamic, ad­
mâhnit, a se întrista, a se chinui versar, potrivnic
durere f. suferinţă, întristare, mâh­ duşmăni vb. v. urî
nire, chin, amărăciune, jale, amar, duşmănie f. ură, vrăjmăşie, ostili­
obidă tate, adversitate
dureros, -ă adj. 1. întristător, duşmănos, -oasă adj. potrivnic,
nenorocit, jalnic, chinuitor, amarnic. inamic, ostil, vrăjmaş
2. trist, melancolic, duios duşumea f. pardoseală, podea
duriflca vb. a se întări duză f. 1. ajutaj. 2. filieră

90
E
eben m. abanos echivala vb. egala, a egaliza, a
ebenin, -ă adj. negru, întunecat face la fel
ebrietate f. v. beţie echivalent, -ă adj. egal, deo­
ebuliţie f. v. fierbere potrivă, identic, de o seamă, la fel,
echer n. colţar, dreptar asemenea
echilibra vb. 1. a cumpăni. 2. a echivoc, -ă adj. neclar, ambiguu,
(se) compensa, a contrabalansa, a discutabil, confuz, dubios
(se) egala, a se pondera eclampsie f. convulsie
echilibrat, -ă adj. 1. cumpănit, eclatant, -ă adj. 1. impresionant,
ponderat, chibzuit, socotit, moderat, frapant, răsunător, zgomotos, izbitor,
potolit, măsurat, temperat, calm, bătător la ochi. 2. strălucitor, fastuos,
liniştit, calculat. 2. proporţionat, falnic, lucitor, splendid
armonios, simetric, concordant eclectic, -ă adj. v. selectiv
echilibru n. 1. cumpănă, stabili­ ederor m. cercetaş
tate, statornicie. 2. (fig.) linişte, îm ­ ecleziastic, -ă adj. bisericesc,
păcare, tihnă, armonie, pace, clerical, preoţesc, popesc
seninătate eclipsa vb. 1. a întuneca, a umbri,
echimoză f. vânătaie a pune (a lăsa) în umbră, a obnubila
2. (fig.) a întrece, a depăşi, a
echipa vb. 1. a înzestra, a dota, a
surclasa
utila, 2. a (se) îmbrăca
eclipsă f. întunecare, întunecime,
echipaj n. 1. suită, alai, escortă. 2.
umbră, obscuritate
caleaşcă, trăsură
ecologie f. sănătatea mediului
echipament n. efecte, îm ­
econom, -oamă adj. strângător,
brăcăminte păstrător, cumpătat, cumpănit,
echipă f. grup, formaţie chivernisit, socotit
echitabil, -ă adj. just, drept, cinstit, economic, -ă adj. convenabil,
corect, imparţial, obiectiv avantajos, mai ieftin
echitate f. dreptate, justiţie, economie f. 1. agoniseală, ago­
omenie nisire, rezervare, fonduri, bani. 2.
echltaţle f. călărie cumpătare, chibzuială, măsură,

91
moderaţie, înfrânare. 3. întocmire, efectuare f. înfăptuire, săvârşire,
orânduire, alcătuire, compoziţie, realizare, îndeplinire, executare
structură, compunere, constituţie, efemer, -ă a d j v. trecător
organizare. 4. gospodărire, adminis­ efemeră f. v. rusalcă
traţie, conducere efeminat, -ă adj. moleşit, leneş,
economisi vb. a aduna, a acu­ molatic, lasciv, corupt
mula, a agonisi, a chivernisi, a efervescent, -ă adj. (fig) clocotitor,
strânge agitat, înflăcărat, tumultos, înfocat,
ecou n. 1. răsunet, vibraţie. 2. (fig.) pasionat, aprins, fierbinte, ardent
vâlvă, zvon, vorbe efervescenţă f. v. fierbere
ectenie f. rugăciune, slujbă eficace adj. eficient, activ, folositor,
(religioasă) util, operativ, practic, productiv
ecuaţie f. problemă, chestiune eficacitate s. f. eficienţă, randa­
ecumenic, -ă adj. universal, ment, operativitate, productivitate,
general folos
ecvestru, -ă adj. călare, de călăreţ eficient, -ă adj. v. eficace
edec n. 1. odgon, funie. 2. obiect, eficienţă f. v. eficacitate
valoare efigie f. imagine, chip, arătare
eden n. 1. rai, paradis, Câmpiile eflorescenţă f. înflorire (fig.) pros­
Elizee. 2. loc plăcut, încântător peritate, progres, dezvoltare
edict n. v. decret efluviu n. emanaţie, suflu, curent,
edifica vb. a zidi, a construi, a fluid
clădi. 2. a se lămuri, a se clarifica, a efor m. epitrop
se dumiri eforie f. epitropie
edificator, -oare adj. v. lămuritor efort n. 1. strădanie, sforţare,
edificiu n. v. clădire străduinţă, silinţă, osteneală, râvnă,
edil m. notabilitate caznă, trudă, opintire, opinteală, sâr-
edilitar, -ă adj. urbanistic guinţă. 2. greutate, încordare, forţă,
edita vb. a tipări, a publica, a im­ tensiune
prima efracţie f. v. spargere
editorial f. articol de fond efuziune f. v. răspândire, efluviu,
ediţie f. tipăritură revărsare, năvală
educa vb. a creşte, a forma, a in­ egal, -ă adj. 1. deopotrivă, de o
strui, a învăţa seamă, identic, la fel, asemenea,
educat, -ă adj. instruit, cultivat, echivalent. 2. neschimbat, statornic,
civilizat, binecrescut uniform, invariabil, constant. 3. (fig.)
educator m. 1. pedagog, institutor, monoton, anost, plictisitor
învăţător, profesor. 2. îndrumător, egala vb. 1. egaliza, a echivala. 2.
conducător a nivela, a netezi, a uniformiza
educaţie f. creştere, bună creştere, egalitate f. 1. potrivire, identitate,
formare, instrucţie, învăţământ paritate. 2. echitate, dreptate, justeţe,
efect n. 1. rezultat, rod, consecinţe, nepărtinire. 3. netezime, regularitate
urmare, concluzie. 2. impresie, egaliza vb. v. egala
influenţă. 3. echipament, îmbrăcăminte egidă f. v. patronaj
efectiv n. v. număr eglodă f. v. bucolică
efectiv, -ă adj. 1. neîndoielnic, in­ egoist, -ă adj. meschin, in­
contestabil, cert. 2. real, adevărat, dividualist, calic
sigur, existent. 3. eficace, eficient, egretă f. stârc-alb, erodiu
pozitiv egumen m. v. stareţ
efectua vb. a realiza el pron. dânsul, dumnealui

92
elabora vb. a alcătui, a lucra, a re­ elimina vb. 1. a îndepărta, a în­
aliza, a face lătura, a exclude, a da afară, a elida,
elan f. 1. însufleţire, avânt, ar­ a scoate, a da la o parte, a expulza, a
doare, fervoare, entuziasm, în ­ exmatricula, a suprima, a şterge. 2. a
flăcărare, voiciune, pornire, impuls, goli, a deşerta, a evacua, a elibera
animaţie. 2. (fig.) exaltare, căldură, elită f. 1. fruntaşi, corifei. 2. (fig.)
pasiune frunte, spumă, cremă, floare
elastic n. gumă, cauciuc elixir n. v. doctorie
elastic, -ă adj. 1. mlădios, flexibil, elizeu n. v. eden
maleabil, suplu, extensibil. 2. (fig.) eliziune f. suprimare, eliminare,
acomodabil, adaptabil înlăturare, omitere, îndepărtare
elasticitate f. v. flexibilitate elocinţă f. v. elocvenţă
elector m. alegător elocuţiune f. v. exprimare
electriza vb. (fig.) a entuziasma, a elocvent, -ă adj. convingător, edifi­
înflăcăra, a impresiona, însufleţi, a cator, expresiv, semnificativ, grăitor,
anima sugestiv, plastic
elegant, -ă adj. cochet, dichisit, fer­ elocvenţă f. 1. oratorie, retorică. 2.
cheş, gătit, spilcuit, frumos, luxos, expresivitate, pregnanţă, plasticitate
arătos
elogia vb. v.lăuda
elegiac, -ă adj. melancolic, trist,
elogios, -oasă adj. lăudativ, cinsti­
abătut, deprimat
tor, venerator
elegie f. (fig.), plângere, melan­
elogiu n. laudă, preamărire,
colie, jeluire, tânguire, jelire, tristeţe
slăvire, proslăvire, cinstire, panegiric,
element n. 1. constituent, formant,
ditiramb, encomion
component. 2. (la pl.) cunoştinţe,
elongaţie f. întindere, luxaţie, en­
noţiuni. 3. pila electrică
torsă
elementar, -ă adj. 1. simplu,
elucida vb. v. clarifica
primar, rudimentar. 2. accesibil, uşor,
natural. 3. de bază, fundamental, elucidare f. clarificare, desluşire,
esenţial, principal, de prim ordin limpezire, lămurire, explicare, re­
zolvare
elen, -ă adj. grec, elin
elucurbaţie f. v. aberaţie
elev m. 1. şcolar, învăţăcel, ucenic,
cirac, discipol. 2. novice, începător eluda vb. v. evita
elevat, -ă adj. 1. înalt, superior, email n. smalţ, jumalţ
academic, solemn emailat, -ă adj. smălţuit, glazurat
elibera vb. 1. a dezrobi, a izbăvi, a emana vb. 1. răspândi, a emite, a
descătuşa, a desfereca, a libera, a degaja, a scoate, a împrăştia. 2. a
emancipa. 2. a slobozi, a lăsa liber, a proveni, a izvorî, a se naşte
da drumul, a uşură. 3. a lăsa la vatră, emanaţie f. 1. emitere, emanare,
a se volnici. 4. a desărcina, a degajare. 2. efluviu, răspândire, ra­
destăinui, a exclude, a îndepărta, a diere, împrăştiere
scoate, a da afară. 5. a dezbrăca, a emancipa vb. v. elibera
descongestiona, a depresura, a de­ emasculat, -ă adj. castrat, scopit,
bloca, a degaja, a goli. 6. a preda, a jugănit
înmâna, a emite, a livra, a distribui emblemă f. insignă, simbol, stemă,
eliberat, -ă adj. 1. emancipat, blazon, herb, marcă
dezrobit, descătuşat, liber, neatâmat. embrion m. 1. făt, germen,
2. scăpat, salvat, izbăvit. 3. dezvăţat, mugure. 2. (fig.) început, sâmbure
degrevat, uşurat embrionar, -ă adj. iniţial, primar,
ellda vb. v. elimina primitiv

93
emerit, -ă adj. 1. distins, ales, energie f. dinamism, forţă, putere,
prestigios, excepţional, valoros. 2. tărie, vigoare, capacitate, vitalitate,
experimentat, versat, priceput vlagă
emfatic, -ă adj. v. retoric enerva vb. a indispune, a agasa, a
emfază s.f. bombasticism, afec­ irita, a înfuria, a supăra, a aţâţa, a
tare, grandilocvenţă, poză, retorică, întărâta, a tracasa, a călca pe nervi, a
preţiozitate sâcâi
emigra vb. a se expatria, a se enervant, -ă adj. v. iritant
exila, a pleca, a pribegi enervare f. tensiune, agitaţie,
emigrant m. expatriat, exilat, iritare, surescitare, indispoziţie,
pribeag, băjenar agasare
eminamente adj. totalmente, total, englez, -ă adj. britanic, an-
întru totul, în întregime glo-saxon
eminent, -ă adj. deosebit, ales, ex­ enigmatic, -ă adj. ascuns, miste­
celent, distins, remarcabil, ilustru rios, tainic, neînţeles, inexplicabil
emisar m. trimis, agent, delegat enigmă f. 1. taină, mister, secret,
ciudăţenie. 2. ghicitoare, şaradă, re­
emisiune f. 1. transmisie, program.
bus,
2. propagare, degajare, răspândire. 3.
enorie f. parohie
serie (filatelie)
enorm, -ă adj. imens, uriaş, co­
emite vb. 1. a enunţa, a exprima, a
losal, gigantic, extraordinar, uimitor
expune, a formula, a relata, a
prezenta. 2. a scoate, a publica, a da. enormitate f. 1. exagerare, ab­
3. a răspândi, a împrăştia, a emana, surditate, aberaţie. 2. minciună, fals,
a exala, a degaja, a radia invenţie, fabulaţie, bazaconie
emiţător n. transmiţător entorsă f. scrântitură, scrânteală,
luxaţie
emotiv, -ă adj. sensibil, im­
presionabil, simţitor, afectiv, emo­ entuziasm n. avânt, ardoare, în­
flăcărare, elan, însufleţire, aprindere,
ţional
înfocare, exaltare, animaţie, frenezie,
emoţie f. 1. afect, sensibilitate. 2.
pasiune, patimă, pornire
tulbure, zguduire, cutremurare
entuziasma vb. a însufleţi, a în ­
emoţiona vb. v. impresiona
flăcăra, a aprinde, a pasiona, a
emoţionant, -ă a d j mişcător, tul­ încălzi
burător, răscolitor, impresionant
entuziast, -ă adj. înflăcărat,
empiric -ă adj. intuitiv, experimen­ avântat, însufleţit, exaltat, înfocat,
tal, practic, direct ardent, aprins, pătimaş
emplastru n. plasture, cataplasmă enumera vb. v. număra
emul s.m . v. concurent enumeraţie f. enumerare, nu­
emulaţie f. v. întrecere mărare, înşiruire, înşirare, trecere în
encefal n. creier revistă
enciclopedic, -ă adj. vast, cuprin­ enunţ n. v. formulă, enunţare, text,
zător, complex, amplu, întins, multi­ expresie, sintagmă, context, segment
lateral enunţa vb. a formula, a comunica
enclitic -ă adj. 1. definit, hotărât. 2. a spune, a rosti, a transmite, a emite
postpus, ataşat enunţiativ, -ă adj. expozitiv, de­
ecomlon n. v. elogiu clarativ
endemie f. v. epidemie enzlmă f. diastază, ferment
endocarp n. v. pericarp eparhial, -ă adj. episcopal, vlă-
energic, -ă adj. dinamic, forte, dicesc, diacezan
puternic, vajnic, impetuos, neobosit eparhie f. v. episcopie

94
epata vb. a şoca, a impresiona, a epură ^diagramă
surprinde, a uimi eradica vb. v. stârpi
epatant, -ă adj. şocant, im­ erată f. corrigenda, de corectat, în ­
presionant, surprinzător, uimitor dreptări
epavă f. ruină, resturi, dărâmături, eră f. v. epocă
distrugere erbacee adj. ierboasă
epic, -ă adj. narativ, expozitiv,
erect, -ă adj. vertical, drept
fabulos
ereditar, -ă adj. moştenit, congeni­
epicarp n. pericarp, exocarp
tal
epicentru n. mijloc, centru
ereditate f. descendenţă, succesi­
epicureic, -ă adj. desfătător, plă­
cut, senzual une, moştenire
epidemic, -ă adj. contagios, mo­ eres n. 1. prejudecată, erezie, su­
lipsitor perstiţie. 2. eroare, rătăcire, greşeală,
epidemie n. endemie, molimă, epi­ păcat
zootie erete m. şoim, uliu
epigastru n. (pop.) lingurea, lin- eretic,-ă adj. păgân, necredincios,
gurică, furca pieptului schismatic
epigon m. v. urmaş erezie f. v. eres
epigramatic, -ă adj. v. satiric erija vb. v. ridica
epilepsie f. boală rea, stropşire, erizipel n. brâncă
pedepsie ermetic, -ă adj. 1. etanş, bine
epilog n. final, încheiere, fine, închis. 2. obscur, întunecat, ascuns
deznodământ ermit m. pustnic, sihastru, schim­
episcop m. ierarh, vlădică nic, călugăr, monah, anahoret
episcopat n. v.episcopie eroare f. 1. greşeală, inexactitate,
episcopie f. eparhie, episcopat, neadevăr, erezie. 2. culpă, vină,
dieceză abatere
episod n. 1. întâmplare, peripeţie, eroda vb. v. roade
fapt, incident. 2. fragment, parte, erodiu m. v. egretă
scenă
eroic, -ă adj. 1. brav, curajos,
episodic, -ă adj. secundar,
temerar, vitejesc, îndrăzneţ. 2. măreţ,
neesenţial, incidental, întâmplător,
impunător, grandios, impozant
accidental, trecător
eroism n. bravură, curaj, vitejie,
epistil n. arhitravă
voinicie
epistolă f. v. scrisoare
eronat, -ă adj. v. greşit
epitalam n. cântec de nuntă
epitellom n. carcinom erotic, -ă adj. senzual, carnal,
epitet n. calificativ sexual
epitrahll n. patrafir erotism n. senzualitate, sexuali­
epitrop m. 1. tutore. 2. efor tate, amor
epizootie f. v. epidemie erou m. 1. viteaz, voinic. 2. per­
epocal, -ă adj. colosal, sonaj, protagonist
excepţional, covârşitor, memorabil eroziune f. coroziune, mâncătură,
epocă f. 1. eră, ev. 2. timp, vreme, roadere, săpare
interval, răstimp, perioadă erudit, -ă adj. învăţat, savant,
epopee f. poem epic, epos documentat
epos n. v.epopee erudiţie f. informare, ştiinţă,
epuiza vb. v. termina cunoştinţe
epuizant, -ă adj. obositor, istovitor, erupe vb. v. ţâşni
extenuant, ostenitor, trudnic eruptiv, -ă adj. v. năvalnic

95
erupţie f. 1. izbucnire, ţâşnire, îm ­ etaj n. 1. cat, nivel. 2. strat, rând,
proşcare. 2. (med.) exantem, enari- suprapunere
tem, urticarie etajeră f. raft, poliţă, policioară
erzaţ n. surogat etala vb. 1. a expune, a arăta, a
escalada vb. 1. a urca, a sui, a se prezenta. 2. (fig .) a face paradă, a se
căţăra. 2. a trece, a sări, a depăşi făli, a se lăuda
escală f. oprire etalon n. model, tip, prototip, stan­
escamota vb. v. falsifica dard
ecapadă f. aventură, peripeţie etanş, -ă adj. ermetic
eschiva vb. v. sustrage etapă f. interval, perioadă, răstimp,
escorta vb. v. însoţi stadiu, fază
escortă f. gardă, suită, alai, în ­ etate f. vârstă, ani
soţire etatiza vb. a naţionaliza
escroc m. v. şarlatan eter n. aer, atmosferă.cer, văzduh
escroca vb. a înşela eteric, -ă adj. fin, inconsistent,
escrocherie f. înşelăciune, în­ eterat, subtil, aerian, diafan, subţire
şelătorie, fraudă, pungăşie, hoţie, etern, -ă adj. 1. veşnic, nepieritor,
şarlatanie, coţcărie, potlogărie, păcă­ nemuritor, fără moarte. 2. continuu,
leală, falsificare perpetuu, permanent, necontenit,
esenţă f. 1. natură, substanţă, neîncetat, necurmat, neîntrerupt,
miez, fond. 2. parfum, colonie mereu, întruna
esenţial, -ă adj. v. fundamental eternitate f. veşnicie, vecie,
eseu n. 1. studiu, sinteză, ex­ nemurire, perpetuare
punere. 2. încercare, probă (în sport) eterogen, -ă adj. diferit
esoteric, -ă adj. v.ascuns etic,-ă adj. moral
est n. răsărit, orient soare-răsare etică f. 1. morală. 2. conduită,
estacadă f. dig ţinută, caracter
estetic, -ă adj. v. frumos eticheta f. v. califica
estima vb. v. aprecia etichetă f. 1. indicaţie, notă, con­
estimativ, -ă f. evaluare, preţuire, semnare 2. ceremonie, protocol,
apreciere, estimare, calculare, ritual, tipic, conduită
măsurare etimologie f. origine, sursă (a cu­
estival, -ă adj. văratec, canicular vintelor)
estompa vb. v. atenua etirare f. tragere, trefilare
estompare f. atenuare, reducere, etnogeneză f. naştere, apariţie,
micşorare, umbrire, evanescenţă origine
estorca vb. a şantaja, a stoarce, a etos n. moralitate, morală
teroriza eu n. personalitate, individualitate,
estradă f. v. scenă caracter
estropiat, -ă adj. v. mutilat euforie f. v. fericire
eşafod n. v. schelă euharistie f. v. împărtăşanie
eşalona vb. v. împărţi eunuc m. v. famen
eşantion n. v. probă ev n. epocă
eşarfă f. v. şal evacua vb. 1. a goli, a elimina, a
eşec n. nereuşită, insucces, libera. 2. a părăsi, a pleca, a lăsa
cădere, înfrângere, bluf, fiasco, fali­ evada vb. a fugi, a scăpa, a o
ment şterge, a se subtiliza
eşua vb. a nu izbuti, a fi înfrânt, a evadare f. fugă, evaziune, scăpare,
nu reuşi, a fi învins, a suferi o de­ dispariţie
cepţie, a cădea, a da greş, a se evalua vb. a aprecia, a cântări, a
înămoli, a se împotmoli stabili (un preţ), a judeca

96
evanescent, -ă adj. disparent, ex pref. fost
estompat, şters, slăbit, stins exacerba vb. a întări, a creşte, a
evapora vb. a dispărea, a se pier­ intensifica, a accentua, a spori
de, a se topi exact,-ă adj. 1. întocmai, corect,
evaziune f. sustragere, dispariţie, adevărat, aidoma, chiar (aşa). 2.
evadare precis, riguros, identic, concordant,
evaziv, -ă adj. şovăitor, neprecis, punctual
vag, ezitant, neclar exactitate f. precizie, rigoare,
eveniment n. întâmplare, incident, concordanţă, punctualitate, confor­
aventură, caz, fapt, episod, peripeţie mitate
eventual, -ă adj. posibil, probabil, exagera vb. a amplifica, a îngroşa,
cu putinţă a da proporţii, a mări, a augmenta, a
eventualitate f. 1. posibilitate, intensifica, a denatura, a deforma
probabilitate. 2. împrejurare, caz, exagerat, -ă adj. excesiv, umflat,
întâmplare hiperbolic, aberant, îngroşat
evident, -ă adj. v. clar exala vb. a degaja, a emana, a
evidenţă f. 1. certitudine, adevăr, emite
claritate, siguranţă. 2. situaţie, con­ exalaţie f. 1. emanaţie, degajare,
semnare, conspect exaltare. 2. aburi, damf,vapori, miros
evidenţia vb. 1. a distinge, a exalta vb. 1. a se înflăcăra, a se
deosebi, a remarca, a reliefa, a entuziasma, a se încânta, a se
releva, a afirma, a accentua. 2. a re­ aprinde, a se însufleţi. 2. a proslăvi, a
compensa, a aprecia, a lăuda glorifica, a preamări, a ridica în slăvi
evita vb. 1. a ocoli, a se eschiva, a exaltat, -ă adj. 1. entuziasmat,
se sustrage, a se fofila, a eluda, a se înflăcărat, aprins, însufleţit, avântat,
feri, a ignora. 2. a înlătura, a zelos. 2. nebun, ieşit din minţi, ţicnit,
îndepărta, a împiedica, a opri smintit, zăpăcit
evlavie f. v. pietate examen n. 1. probă, verificare,
evlavios, -oasă adj. cucernic, examinare, concurs, control, test. 2.
credincios, pios, cuvios, religios, cercetare, investigaţie, analiză, studiu
bisericos, smerit examina vb. cerceta, a studia, a
evoca vb. a redeştepta, a reaminti, observa, a privi (atent)
a aminti, a trezi, a reînvia, a se exantem n. v. erupţie (pe corp)
chema exaspera vb. v. despera
evocator, -oare adj. sugestiv, exasperant, -ă adj. chinuitor,
expresiv, evocativ, elocvent, preg­ înnebunitor, iritant
nant, viu excava vb. a săpa, a scobi
evolua vb. 1. a progresa, a înainta, excavaţie f. groapă, cavitate,
a propăşi, a (se) dezvolta, a creşte. săpătură
2. a se desfăşura, a se petrece, a excedent n. plus, surplus, prisos,
decurge prisoseală, exces
evoluat, -ă adj. avansat, dezvoltat, excela vb. a se evidenţia, a se
înaintat impune, a se distinge, a se remarca
evolutiv, -ă adj. progresiv, excelent, -ă adj. admirabil,
diacronic, istoric, cronologic minunat, încântător, excepţional,
evoluţie f. 1. dezvoltare, des­ eminent, superb, deosebit, remarca­
făşurare, progres, înaintare. 2. bil, extraordinar, desăvârşit, măiestrit,
deplasare, mers, mişcare, transfor­ magistral, impunător
mare excentric, -ă adj. v. neobişnuit
evoluţionism n. transformism, excepta vb. a exclude, a nu
darvinism cuprinde, a lăsa deoparte

97
excepţie f. eschivare, abatere, ex­ exerciţiu n. 1. temă, lucrare, apli­
cludere, exceptare care. 2. practică, deprindere
excepţional, -ă adj. excelent, exersa vb. a aplica, a exercita, a
minunat, optim, admirabil deprinde
excerpte n. v. extrase exfoliere f. dezfrunzire
exces n. 1. exagerare, abuz, ne- exhaustiv, -ă adj. integral, total,
cumpătare. 2. excedent, surplus, complet, de tot
adaos exhibiţie f. 1. prezentare, etalare,
excesiv, -ă adj. exagerat, peste ostentaţie. 2. (la p i) jonglerii
măsură, din cale-afară, copleşitor exhuma vb. a dezgropa
excita vb. a provoca, a stimula, a exigent,-ă adj. pretenţios, riguros,
aţâţa, a stârni, a activa, a Tntărâta conştiincios, sever, meticulos
excitant, -ă adj. aţâţător, stimula­ exigenţă f. 1. pretenţie, cerere,
tor, provocator cerinţă, deziderat, imperativ. 2.
excitaţie f. v. stimulent acribie, scrupul, minuţiozitate, migală,
excizie f. extirpare, scoatere, severitate
eliminare, tăiere, incizie exil n. surghiun, exilare, expatriere,
exclama vb. a striga, a ţipa emigrare
exclamaţie f. strigăt, ţipăt, excla­ exila vb. 1. a expulza, a surghiuni,
mare, apel a relega, a alunga. 2. a emigra, a
exclude vb. 1. a înlătura, a elimina, pleca, a se înstrăina. 3. a se izola, a
a îndepărta, a da afară, a scoate, a se retrage, a se însingura
excepta, a da la o parte, a nu admite. exista vb. a trăi, a fi, a fiinţa, a
2. a descalifica. 3. a excomunica dăinui, a persista
exclus, -ă adj. 1. înlăturat, eliminat, existent, -ă adj. trăitor, prezent,
îndepărtat, scos, suspendat. 2. (adv.) real
imposibil, nicidecum, deloc existenţă f. trai, viaţă, prezenţă,
exclusiv adv. doar, numai, singur dăinuire
excomunica vb. v. exclude exmatricula vb. a elimina, a
excremente n. p l. fecale înlătura, a exclude
excrescenţă f. umflătură, tumoare exocarp n. epicarp, pieliţă
excurs n. v. divagaţie exonera vb. a scuti, a elibera, a
excursie f. drumeţie, turism, absolvi
călătorie, voiaj exorbitant, -ă adj. exagerat,
excursloanist m. v. turist imens, fantastic, supradimensionat,
execrabil, -ă adj. dezgustător, neobişnuit
respingător, neplăcut, detestabil exordiu n. introducere, început,
executa A 1. a realiza, a face, a precuvântare, cuvânt-înainte
înfăptui, a săvârşi, a întocmi, a exoteric, -a adj. public, comun,
efectua, a îndeplini. 2. a suprima a general, pentru toţi
ucide, a omorî expansiune f. extindere, ex­
executor m. executant, portărel tensiune, creştere, dezvoltare, am­
exeget m. cercetător, critic, editor plificare, augumentare, mărire, lăr­
exegeză f. studiu (filologic), ana­ gire, sporire, desfăşurare, dilatare
liză, interpretare, critică (de text) expansiv, -ă adj. comunicativ,
exemplar, -ă adj. impecabil, pil­ sociabil, prietenos, exuberant, afabil,
duitor, ireproşabil, desăvârşit volubil, deschis
exemplu n. pildă, model, mostră expatrla vb. v. exila
exercita vb. a practica, a profesa, expectativă f. aşteptare
a îndeplini, a exersa expectora vb. v. scuipa

98
expectoraţie f. expectorare, răbufni, a-şi pierde cumpătul, a-şi ieşi
flegmă, scuipat din pepeni, a-i sări muştarul
expedia vb. 1. a trimite, a adresa, explora vb. v. cerceta
a transmite. 2. (fig .) a îndepărta a se explozibil n. exploziv, detonat,
descotorosi, a se degaja, a se fulminant
elibera, a scăpa de explozie f. 1. detonaţie, detunare.
expedient n. (fig .) mijloc, soluţie 2. răbufnire, izbucnire, declanşare
(rapidă) exploziv n. explozibil, detonant
expeditiv, -ă adj. iute, prompt, exponent m. reprezentant, man­
repede, operativ, grabnic datar, împuternicit, delegat
expeditor, -oare adj. trimiţător expozeu n. expunere, comunicare,
expediţie f. 1. trimitere, expediere. cuvântare, alocuţiune
2. călătorie, deplasare, 3. campanie expoziţie f. prezentare, expunere,
militară, război etalare, înfăţişare. 2. vitrină, magazin
experienţă f. 1. experiment, ex­
expres, -ă adj. 1. explicit, limpede,
perimentare, verificare, probă, în ­
clar, răspicat, categoric. 2. (adv.)
cercare. 2. rutină, probă
special, anume, înadins, într-adins
experiment n. v. experienţă
expresie f. 1. exprimare, expunere,
experimenta vb. v. încerca
formulare, vorbire, cuvânt, vorbă. 2.
experimentat, -ă adj. 1. priceput, înfăţişare, aspect, obraz, figură, chip,
destoinic, capabil, competent, expert, fizionomie, mină
vrednic, valoros, înzestrat, abil, isteţ.
expresiv, -ă f. evocator, plastic,
2. specializat, rutinat, încercat, versat
pregnant, sugestiv, viu, pitoresc
expert, -ă adj. v. competent
expresivitate f. plasticitate, eloc­
expia vb. v. ispăşi
venţă, sugestie, stil
expira vb. 1. a ajunge la scadenţă,
exprima vb. 1. a spune, a formula,
a se isprăvi, a se sfârşi, a fi depăşit, a
a zice, a declara, a vorbi, a
se încheia, a se termina. 2. a muri, a
comunica, a expune, a relata. 2. a
deceda, a pieri, a răposa
înfăţişa, a reprezenta, a reproduce, a
explica vb. 1. a lămuri, a elucida, a
arăta, a manifesta
desluşi, a preciza, a demonstra, a
clarifica, a limpezi. 2. a justifica, a expropria vb. a naţionaliza, a
motiva, a dezvinovăţi, a disculpa, a deposeda, a confisca
da explicaţii expulza vb. a izgoni, a relega
explicabil, -ă adj. motivabil, expune vb. 1. a povesti, a istorisi,
justificabil, de înţeles, simplu a descrie, a înfăţişa, a exprima, a
explicaţie f. 1. lămurire, clarificare, spune, a etala, a prezenta, a explica,
desluşire, limpezire, precizare. 2. a relata. 2. a arăta, a prezenta, a
justificare, motivare, motiv, pricină, înfăţişa, a oferi. 3. a risca, a se
cauză hazarda, a se primejdui, a fi în pericol
explicit, -ă adj. limpede, desluşit, expunere f. 1. prezentare, în ­
clar, evident, vădit, răspicat, apriat făţişare, expoziţie, etalare. 2. comu­
exploata vb. 1. a trage foloase, a nicare, prelegere, expozeu, discurs,
profita, a se alege cu, a câştiga, a alocuţiune, cuvântare. 3. povestire,
valorifica. 2. a asupri, a oprima, a naraţiune, istorisire, descriere, re­
împila, a prigoni, a nedreptăţi, a latare, fabulaţie
năpusti, a obidi, a tiraniza extatic, -ă adj. v. fermecător
exploatator m. v. asupritor extaz n. adoraţie, încântare,
exploda vb. 1. a detona, a face farm ec
explozie, a se sparge. 2. a izbucni, a extaziat, -ă adj. v. fermecat

99
extemporal n. probă, test, verifi­ extracţie £ 1. extragere, scoatere,
care (scrisă) extirpare. 2. origine, sursă, pro­
estensibll, -ă adj. v. transformabil venienţă
extensiune f. v. expansiune extrage vb. v scoate
extenua vb. v. obosi extraordinar, -ă adj. excepţional,
extenuant, -ă adj. obositor, istovi­ imens, colosal, enorm, fantastic,
tor, epuizant, trudnic, chinuitor grozav, formidabil
extenuat, -ă adj. obosit, sleit, extras n. 1. copie, extract. 2. frag­
vlăguit, epuizat, terminat, sfârşit, ment, bucată, parte, pasaj (din cărţi)
istovit, stors extravagant, -ă adj. v. neobişnuit
exterior n. 1. faţadă. 2. ţinută, extravaganţă f. ciudăţenie, excen-
înfăţişare, faţă, aspect tritate, bizarerie, fantezie, originalitate
exterior, -oară adj. v. extern extrem adv. foarte, cu totul,
exterioriza vb. a manifesta, a grozav, teribil
arăta, a reprezenta, a comunica, a extrem, -ă adj. 1. terminal, final. 2.
exprima drastic, sever, dur
extermina vb. v. nimici extremă f. v. extremitate
extern, -ă adj. exterior, în afară, extremitate f. cap, capăt, margine,
străin, din afară limită, final, extremă
extinctor n. stingător exuberant, -ă adj. v. expansiv
extincţie f. v. moarte exuberanţă f. 1. vioiciune, euforie.
extinde vb. 1. a întinde, a lărgi, a 2. bogăţie, varietate, îmbelşugare,
mări, a amplifica, a argumenta, a abundenţă
creşte. 2. a răspândi, a difuza, a exulta vb. a fi foarte fericit, a se
împrăştia, a lăţi, a dezvolta bucura, a zburda, a se veseli
extirpa 1. a distruge, a nimici, a ezita vb. v. şovăi
stârpi, a omorî, a ucide. 2. a înlătura, ezitant, -ă adj. şovăitor, nehotărât,
a scoate, a exciza, a elimina nesigur, îndoit, oscilant, nedecis
extorca vb. v. stoarce ezoteric, -ă adj. ascuns, secret,
extract n. v. extras tainic

100
F
fabrica vb. 1. a confecţiona, a fachir m. vrăjitor
manufactura, a face, a produce, a facil, -ă adj. uşor, lesnicios, comod
executa, a făuri, a elabora. 2. a facilita vb. a înlesni, a uşura, a
născoci, a plăsmui, a crea, a inventa favoriza
fabricant /77. producător, industriaş faclă f. v. făclie
fabricat n. marfă, produs
facsimil n. v. reproducere
fabrică f. uzină, întreprindere
factice adj. artificial, prefăcut
fabulaţie f. v. plăsmuire
factor m. 1. cauză, mobil, condiţie,
fabulos, -oasă adj. 1. fantastic,
determinant 2. poştaş
colosal, uriaş, grozav, neobişnuit,
gigantic, enorm, nemaipomenit, minu­ factură f. 1. alcătuire, constituţie,
structură, fel, conformaţie, natură,
nat. 2. legendar, mitic, miraculos
gen. 2. chitanţă, document, înscris
face vb. 1. a realiza, a produce, a
executa, a efectua, a făuri, a alcătui, facţiune f. v. grup
a făptui, a săvârşi, a îndeplini, a facultate f. 1. capacitate, calitate,
genera. 2. a construi, a zidi, a ridica, însuşire, aptitudine. 2. institut, secţie
a înălţa, a edifica, a dura. 3. universitară
compune, a elabora, a întocmi, a facultativ, -ă adj. v. benevol
formula, a institui, a aranja, 4. a găti, fad, -ă adj. 1. nesărat, fără gust,
a pregăti, a prepara. 5. a aprinde, a searbăd, însipid. 2. (fig.)anost, banal,
aţîţa, a stârni, a provoca. 6. a câştiga, inexpresiv, plicticos
a agonisi, a strânge, a acumula, a faeton n. v. trăsură
economisi. 7. a convinge, a faimă f. 1. renume, glorie, celebri­
determina, a hotărî, a îndemna. 8. a tate, prestigiu, reputaţie, fală. 2.
exercita, a practica, a ucenici, a veste, zvon, vorbe, vâlvă
urma. 9. a parcurge, a străbate, a faimos, -oasă adj. v. vestit
umbla, a merge. 10. a costa, a fain, -ă adj. v. frumos
valora, a preţui, a merita. 11. a se fală f. 1. trufie, îngîmfare, orgoliu,
forma, a deveni, a ajunge. 12. a vanitate, aroganţă, fudulie, semeţie,
transforma, a preface, a simula, a mândrie. 2. strălucire, măreţie,
mistifica pompă, grandoare, mărire, solem’ni-

101
tate, paradă. 3. glorie, faimă, renume, fanatic, -ă adj. habotnic, bigot,
cinste intolerant
falcă f. maxilar, mandibulă, maxilă fandoseală f. sclifoseală, toane,
fald n. v. cută nazuri, alintare, fiţe, izmeneală,
marafeturi
falie f. ruptură, spărtură, des-
fandosi vb. v. sclifosi
picătură
fanfară f. muzică, capelă
faliment n. crah, bancrută, mo-
fanfaron, -oană adj. v. lăudăros
fluzie; ruină, eşec (total)
fanion n. steguleţ
falimentar, -ă adj. 1. insolvabil, fantasmagoric, -ă adj. v. extrava­
ruinat, distrus. 2. compromis, gant
ineficace, ruinător, degradant fantasmagorie f. extravaganţă,
falit, -ă adj. insolvabil, mofluz, aberaţie, absurditate, nălucire, ve­
scăpătat, ruinat denie, închipuire
falnic, -ă adj. 1. măreţ, im­ fantasmă f. stafie, arătare, nălucă,
presionant, grandios, impozant, ară­ strigoi, fantomă, vedenie, halucinaţie,
tos, splendid. 2. semeţ, trufaş, himeră
mândru fantast, -ă adj. 1. închipuit, utopic,
fals n. v. falsitate extravagant, fantezist. 2. idealist,
fals, -ă adj. 1. neadevărat, con­ visător, irealist, himeric, aiurit
trafăcut, plăsmuit, artificial, denaturat, fantastic, -ă adj. 1. închipuit, ireal,
fictiv. 2. prefăcut, simulat, făţarnic, imaginar. 2. bizar, ciudat, straniu,
ipocrit, mincinos, înşelător, perfid, fabulos, neobişnuit. 3. fenomenal,
viclean, şirei, nesincer, iudă. 3. uimitor, minunat
afectat, căutat, teatral, retoric, fantă f. crăpătură; deschidere
emfatic, preţios, studiat, silit fante m. filfizon, june, crai; valet (la
falsifica vb. a denatura, a mistifica, joc de cărţi)
a contraface, a schimba, a deforma fantezie f. 1. imaginaţie, închipuire,
reverie. 2. plăsmuire, scornire, năs­
falsitate f. 1. neadevăr,
cocire, ficţiune, himeră, iluzie
inexactitate, înşelătorie, denaturare,
fantezist, -ă adj. 1. imaginar, în­
plăsmuire, escamotare, minciună,
chipuit, născocit, fantastic, iluzoriu,
deformare. 2. ipocrizie, prefăcătorie,
ireal. 2. bizar, ciudat, excentric, ex­
făţărnicie, perfidie, viclenie, dupli­
travagant, paradoxal, straniu
citate, simulare
fantomatic, -ă adj. ireal, aparent,
familial, -ă adj. casnic, gospo­
vag, închipuit, imaginar
dăresc, domestic
fantomă f. v. nălucă
familiar, -ă adj. 1. apropiat, simplu,
fantoşă f. marionetă
accesibil. 2. afectuos, cordial,
fapt n. 1. întâmplare, eveniment,
sociabil, prietenos. 3. obişnuit, uzual,
caz, acţiune, act, faptă. 2. vrajă,
comun, de rând
farmec, magie, vrăjitorie, descântec
familiariza vb. v. obişnui faptă f. acţiune, realizare, lucrare,
familiarizat, -ă adj. deprins, ispravă, înfăptuire
obişnuit, acomodat, aclimatizat far n. 1. reflector, proiector. 2. (fig.)
familie f. 1. cămin, casă, menaj. 2. ghid, călăuză, îndrumător
neam, rudă, descendenţă, spiţă, viţă, farafastâc n. 1. zorzoane, ga-
stirpe, origine, seminţie blonţuri, nimicuri, fleacuri. 2. mofturi,
familist, -ă adj. căsătorit, însurat, fiţe, fandoseală, fasoane
cu familie ' fard n. v. dres
fana vb. a se ofili, a se veşteji, a se farda vb. a sulemeni, a machia, a
usca, a se trece boi, a grimă, a drege, a picta

102
farfurie f. taler, talger, tipsie ins, om, persoană, individ, suflet,
farlnge n. gâtlej, beregată creştin. 4. culoare, nuanţă. 5. pagină.
fariseu m. ipocrit, făţarnic, pre­ 6. parte, latură. 7. exterior, faţadă. 8.
făcut, fals, nesincer, iudă, perfid, suprafaţă, întindere
farmacie f. spiţerie, apotecă faună f. animale, regn
farmec n. 1. vrajă, magie, fer- faur m. 1. făurar, februarie. 2. fierar
mecătorie, vrăjitorie, descântec. 2. favoare f. 1. avantaj, concesie,
desfătare, plăcere, voluptate, încân­ hatâr, înlesnire, beneficiu. 2. pro­
tare, atracţie, fascinaţie. 3. graţie, tecţie, privilegiu. 3. cinste, onoare,
şarm, miraj, drăgălăşenie, stimă, graţie
farniete n. v. lenevie favorabil, -ă adj. 1. prielnic, avan­
farsă f. 1. piesă (veselă), comedie.. tajos, propice, priincios. 2. binevoitor,
2. glumă, păcăleală, festă, ghiduşie generos, săritor, amabil. 3. adecvat,
farsor m. 1. păcălici, posnaş, indicat, nimerit, oportun, binevenit
glumeţ. 2. mincinos, escroc, coţcar, favorit, -ă adj. preferat, apreciat,
impostor, şarlatan, şnapan predilect, ales, iubit
fascicul n. mănunchi, sul, snop favoriţi m. perciuni, cotleţi, berbeţi
fasciculă f. broşură, colită, coală favoriza vb. 1. a avantaja, a privi­
fascina vb. v. fermeca legia, a face concesii, a fi prielnic, a
fascinant, -ă adj. v. fermecător părtini, a face hatârul. 2. a înlesni, a
fascinaţie f. fermecare, seducţie, facilita, a sprijini, a susţine, a proteja,
vrajă, farmec, subjugare, încântare, a ajuta, a ocroti
captivare fază f. etapă, stadiu, moment,
fason n. 1. formă, aspect, model, punct, treaptă
şablon, croială, calapod, tipar. 2. (pl.) făcăleţ n. retevei
izmeneală, alintare, fiţe, marafeturi, făcătură f. v. farmec
afectare, nazuri, sclifoseală, mofturi, făclie f. torţă, lumânare, faclă
fandoseală făcut, -ă adj. 1. căutat, afectat,
fasona vb. a modela, a forma, a declamator, emfatic, fals, gran­
croi, a răscroi dilocvent, bombastic. 2. beat, ameţit,
fast n. lux, strălucire, splendoare, afumat, pilit, turmentat
măreţie, pompă, paradă, alai făcut n. 1. facere, realizare,
fastidios, -oasă adj. v. plictisitor săvârşire, pregătire, preparare,
fastuos, -oasă adj. v. grandios gătire, confecţionare. 2. fermecare,
faşă f. v. bandaj farmec, făcătură, fapt. 3. destin,
fatal, -ă adj. funest, mortal, ucigaş, ursită, fatalitate, soartă
catastrofal, distrugător. 2. inevitabil, făgaş n. 1. şănţuleţ, jgheab, şleau.
sortit, ursit, predestinat 2. drum, cale, linie
fatalism n. predestinaţie, destin făgădău n. han, ospătărie, câr­
fatalitate f. 1. soartă, destin, ursită, ciumă, bodegă, birt
predestinare, menire. 2. nenorocire, făgădui vb. v. promite
nefericire, ghinion, prăpăd făgădulală f. promisiune, făgăduinţă,
fatalmente adv. inevitabil, nece­ legământ, angajament, asigurare
sarmente făgăduinţă f. v. făgăduială
fată f. 1. fiică, copilă. 2. fecioară, făli vb. v. mîndri
virgină, tânără, jună fălos, -oasă adj. v. falnic
fatidic, -ă adj. inevitabil, predesti­ fălţui vb. 1. a netezi, a nivela. 2. a
nat, prescris, funest împături, a îndoi
fatuitate f. îngâmfare fălţuitor n. rândea
faţă f. 1. chip, figură, obraz, mutră. făptaş m. 1. făptuitor, autor. 2. vi­
2. aspect, fizionomie, înfăţişare. 3. novat, acuzat, încriminat

103
făptui vb. v. face emoţii, nelinişte, încordare, agitaţie,
făptură f. 1. fiinţă, creatură, vietate, tensiune
vieţuitoare. 2. trup, statură, înfăţişare, febril, -ă adj. v. intens
aspect, conformaţie, structură. 3. soi, febrilitate f. agitaţie, intensitate,
specie, neam. 4. natură, fire, exis­ grabă, încordare, înfrigurare, ten­
tenţă siune
fără prep. minus, mai puţin februarie n. (pop.) făurar, faur
fărădelege f. v. nelegiuire fecioară f. v. fată
fărâmă f. bucăţică, frântură,, fecior m. 1. fiu, copil, băiat, ado­
fărâmătură, ruptură, bucăţică, firimi­ lescent, odraslă, odor. 2. flăcău,
tură holtei, june, burlac, celibatar, cavaler.
fărâmicios, -oasă adj. sfărâmicios, 3. valet, servitor, slugă, lacheu
granulos, inconsistent, fragil feciorelnic, -ă f. nevinovat, ne­
fărâmiţa vb. 1. a mărunţi, a sfăr- pătat, pur, curat, cast, neprihănit,
ma, a zdrobi, a îmbucătăţi. 2. a nevinovat, candid, virginal, cinstit
distruge, a nimici, a descompune feciorie f. 1. castitate, virginitate,
făt m. 1. fiu, fecior, băiat, copil. 2. fetie. 2. curăţenie, puritate, nevi­
fetus, embrion, germene novăţie, neprihănire, inocenţă, cinste
făta vb. v. naşte fecund, -ă adj. 1. rodnic, prolific,
roditor. 2. fertil, mănos, productiv
fătălău m. hermafrodit
fecundare f. fecundaţie, procreaţie,
făţarnic, -ă adj. v. ipocrit
procreare
făţărnicie f. falsitate, ipocrizie,
fecunditate f. 1. rodnicie, prolifici­
prefăcătorie, duplicitate
tate. 2. fertilitate, productivitate
făţiş adv. 1. deschis, franc, pe faţă, fedeleş n. butoiaş
direct, netăinuit, sincer, loial. 2. os­ feder n. pană, lambă
tentativ, dinadins
federaţie f. grupare, reuniune,
făţui vb. a netezi, a uniformiza, a alianţă, coaliţie
lustrui, a gelui feeric, -ă adj. v.strălucitor
făţuitor n. rindea; cuţit fel n. 1. procedeu, manieră, mod,
făurar m. 1. fierar, faur. 2. creator, chip, sistem, cale. 2. varietate, soi,
realizator. 3. februarie gen, sort, sortiment, categorie. 3. fire,
făuri vb. v. face natură, caracter, temperament. 4.
fâlfâi vb. a flutura, a agita origine, neam, spiţă, familie. 5. obicei,
fântână f. 1. puţ, cişmea. 2. izvor, datină, uz, uzanţă
sursă, obârşie felcer m. asistent, agent (medical)
fârtat m. v. prieten felicita vb. a gratula, a ura, a
fâş n. fulgarin, balonzaid, imper­ omagia
meabil, trenci felicitare f. omagiere, laudă, urare,
fâşâi vb. v. şuiera gratulare
fâstâci vb. v. zăpăci felie f. bucată, parte, frântură,
fâşie f. 1. şuviţă, panglică, filon. 2. fragment
dâră, dungă, fascicul, rază felin, -ă adj. suplu, graţios, elastic,
fâşâi vb. v. foşni mlădios
fâşneaţă f. (fată) sprintenă, vioaie, felinar n. lampă, fanar, far
ştrengară felonie f. v. viclenie
fâţă f. 1. babuşcă, baboi, peşte felurit, -ă adj. v. deosebit
mic. 2. muieruşcă, muiere, damă felurime f. varietate, diversitate,
fâţâi vb. v. mişca multiplicitate, pluralitate, varietate
febră f. 1. temperatură, fier­ femeie f. 1. soţie, nevastă 2.
binţeală, călduri, dogoare. 2. (fig.) muiere, prietenă, (depr.) fustă

104
femeiesc, -ească adj. v. feminin fermecător, -oare adj. încântător,
feminin-ă adj. femeiesc, muieresc fascinant, seducător, cuceritor, ade­
feminitate f. delicateţe, gingăşie, menitor, captivant, delicios, frumos
graţie, moliciune, supleţe fermecătură f. v. farmec
fenomen n. proces, manifestare, ferment n. diastază, enzimă
stare, aspect, formă, aparenţă fermenta vb. 1. a dospi, a fierbe. 2.
fenomenal-ă adj. uimitor, formi­ a se altera, a se strica, a se acri, a se
dabil, enorm, colosal, fabulos, uluitor, descompune, a râncezi
nemaipomenit, extraordinar, fantastic, fermier m. agricultor, cultivator (de
neînchipuit pământ)
ferestrău n. gater fermitate f. tărie, constanţă, sta­
fercheş, -ă adj. v. elegant tornicie, hotărâre, neclintire, intransi­
ferchezui vb. v. dichisi genţă, perseverenţă
ferchezuit, -ă adj. v. spilcuit feroce adj. crud, sălbatic, nemilos,
fereală f. 1. ocolire, evitare, încon­ atroce, sadic, fioros, crâncen
jur. 2. pază, precauţie, prudenţă, fertil, -ă adj. rodnic, roditor, bogat,
circumspecţie. 3. grijă, teamă, re­ productiv, fecund, gras
zervă, atenţie. 4. adăpost, refugiu, fertiliza vb. v. îngrăşa
ascunziş, loc ferit fervent, -ă adj. v. înflăcărat
fereastră f. geam, vitraliu, lu­ fervoare f. v. entuziasm
minător fesă f. coapsă, bucă
fereca vb. 1. a închide, a încuia, a festă f. v. farsă
zăvorî. 2. a încătuşa, a lega, a în- festin n. ospăţ, banchet, praznic
lănţui. 3. a zimţui, a îmbrăca (în festiv, -ă adj. sărbătoresc, somp­
metal) tuos, maiestuos, măreţ, impozant
feredeu n. baie, cadă festival n. v. sărbătoare
feregea f. 1. mantilă. 2. văl, hobot festivitate f. sărbătorire, săr­
ferfeniţă f. v. zdreanţă bătoresc, festival, celebrare
feri vb. 1. a apăra, a proteja, a festonat, -ă adj. tivit, brodat, ornat
păzi, a ocroti, a adăposti, a protegui. feştell vb.\.-& murdări, a mânji, a
2. a evita, a ocoli, a se eschiva,a în ­ mâzgăli. 2. a greşi, a o încurca, a
conjura, a înlătura gafa
feribot n. pod plutitor, doc, bac feştilă f. 1. fitil. 2. lumânare, făclie,
fericire f. mulţumire, satisfacţie, opaiţ, gazorniţă
bucurie, încântare, euforie, beatitu­ fetică f. v. fetiţă
dine fetid, -ă adj. v. infect
fericit, -ă adj. 1. satisfăcut, bucu­ fetişcană f. adolescentă, tânără,
ros, mulţumit, radios. 2. favorabil, puştancă, fată
avantajos, nimerit, bun, satisfăcător, fetiţă f. copilă, fetică, fiică, fătucă
mulţumitor fetru n. filţ, pâslă
ferit, -ă adj. v. tăinuit fetus m. v. făt
ferm, -ă adj. 1. hotărât, decis, in­ feudal m. medieval, apresiv, arhaic
transigent, neclintit, neabătut. 2. feudalism n. (fig.) înapoiere, con­
categoric, indiscutabil, cert, neîn­ servatorism, medievalism
doios, sigur feudă f. moşie, latifundii, domeniu,
fermă f. proprietate (agricolă), proprietate, fief
gospodărie fi vb. 1. a exista, a fiinţa, a vieţui, a
fermeca vb. 1. a încânta, a exista, a dura, a dăinui, a trăi. 2. a se
captiva, a ademeni, a fascina, a afla, a se găsi, a se întâmpla, a se
extazia, a cuceri. 2. a vrăji, a petrece, a se săvârşi, a se realiza. 3.
descânta, a meni, a ursi, a solomoni a se naşte, a se face, a ajunge, a

105
deveni, a se arăta, a ieşi, a părea. 4. temperatură, călduri. 3. (fig.) în ­
a locui, a domicilia, a sta, a şedea. 5. flăcărare, însufleţire, avânt, en­
a costa, a preţui, a face tuziasm, înfocare
fiacru n. v. trăsură fiere f. 1. colecist, vezică biliară. 2.
fiară l sălbăticiune, lighioană, ji- bilă, venin. 3. (fig.) necaz, amă­
ganie, animal, bestie, dihanie. 2. (fig.) răciune, amar, supărare
om rău, crud, criminal fiert, fiartă adj. 1. clocotit, fierbinte.
fiasco n. v. eşec 2. fermentat, dospit. 3. (fig.) supărat,
fiastru m. copil vitreg amărât, necăjit, trist, otrăvit
fibră f. fir, filament fiertură f. v. mâncare
fibrom n. chist, tumoare figura vb. a se afla, a fi prezent, a
fibulă f. copcă apare, a se găsi, a exista
fictiv, -ă adj. 1. imaginar, ireal, figură f. 1. chip, faţă, fizionomie,
plăsmuit, născocit. 2. fals, artificial, obraz, mutră. 2. om, ins, tip, per­
simulat, aparent, iluzoriu, mincinos soană, individ. 3. imagine, desen,
ficţiune f. 1. născocire, plăsmuire, simbol, schiţă. 4. formă, poziţie, piesă
scorneală, basm, poveste. 2. falsi­ figurină f. statuetă, bibelou, por­
tate, irealitate, aparenţă, minciună ţelan
fidel, -ă adj. 1. devotat, fiică f. fată, copilă
credincios, statornic, constant, fiinţa vb. v. exista
ataşat. 2. sigur, precis, exact, fiinţă f. 1. vietate, animal, vieţui­
întocm ai, corespunzător toare, creatură, făptură. 2. om, per­
fidelitate f. 1. devotament, con­ soană, individ, ins, tip, semen
stanţă, ataşament, credinţă, stator­ fila vb. 1. a răsuci, a toarce. 2. a
nicie. 2. conformitate, ’ precizie, rări. 3. a urmări, a supraveghea, a
exactitate observa, a pândi
fie conj. 1. ori, sau. 2. chiar şi, filament n. v. fir
măcar filantrop, -ă adj. mărinimos,
flecare pron. oricare, oricine, unul darnic, generos, caritabil, larg, filotim
şi altul, fiecine, fiece filantropie f. 1. dărnicie, mărinimie,
fiece pron. v. fiecare generozitate, nobleţe. 2. binefacere,
fiecine pron. v. fiecare dar, donaţie
fiecum adv. v. oricum filatură f. torcătorie
fief n. v. feudă filă f. foaie, coală
fierar m. 1. faur, făurar, covaci. 2. fildeş n. ivoriu
betonist filet n. ghivent, şanţ, spirală
fierbe vb. 1. a clocoti, a spumega, fileu n. reţea, placă, împletitură
a se înfierbânta. 2. a găti, a prepara, filfizon m. fante, crai, berbant
a face mâncare. 3. a necăji, a filial, -ă adj. fiesc, de fiu
frământa, a chinui, a (se) agită, a (se) filială f. sucursală, agenţie
munci. 4. (fig.) a vui, a răsuna, a face filiaţie f. v. descendenţă
zgomot. 5. a fermenta filieră f. cale, mijloc, intermediu,
fierbere f. 1. clocotire, clocot, mijlocire
ebuliţie, efervescenţă. 2. (fig.) agi­ filigran n. 1. lucrătură (artistică). 2.
taţie, frământare, nelinişte, tulburare marcă
fierbinte adj. 1. cald, încins, în­ filipică f. discurs (critic), invectivă,
călzit, arzător. 2. (fig.) aprins, focos, pamflet
avântat, înfocat, pătimaş, pasionat. 3. filistin, -ă adj. meschin, egoist,
viu, profund, puternic, adânc rău, mărginit, machiavelic
fierbinţeală f. 1. dogoreală, arşiţă, film n. 1. peliculă. 2. cinema,
căldură, dogoare, caniculă. 2. febră, cinematograf

106
filmotecă f. cinematecă fior n. tremur, frison, emoţie, înfio­
filolog m. lingvist rare
fllomelă f. privighetoare fiord n. golf
filon n. vână, fir fioros, -oasă adj. groaznic, în­
filotim, -ă adj. v. darnic grozitor, înfiorător, cumplit, feroce,
filotimie f. 1. dărnicie, generozi­ crunt, teribil, înspăimântător
tate, mărinimie, culantă. 2. râvnă, fir n. 1. filament, filet. 2. şuviţă,
ambiţie fibră. 3. fărâmă, pic, picătură,ţâră
filozof m. gânditor, cugetător, în ­ firav, -ă adj. v. delicat
ţelept fire f. 1. natură, univers, lume,
filozofa vb. v. medita viaţă. 2. caracter, structură, tem­
filozofie f. înţelepciune, sistem de perament 3. nărav, apucătură, obicei.
idei, teorie 4. stăpânire, cumpăt, sânge-rece
filtra vb. 1. a purifica, a curaţi, a firesc, -ească adj. 1. natural,
cerne. 2. a se furişa, a se strecura normal, simplu, obişnuit. 2. degajat,
filtru n. 1. sită, strecurătoare, spontan, dezinvolt, necăutat
hârtie poroasă. 2. cafea, şvarţ. 3. fireşte adv. desigur, bineînţeles,
băutură (magică) precis, absolut, certamente
filţ n. v. fetru firidă f. boltitură, ocniţă, cotlon,
fin,-ă adj. 1. delicat, gingaş, adâncitură
diafan, străveziu, vaporaş. 2. subtil, firimitură f. v. fărâmă
ager, pătrunzător. 3. manierat, poli­ firmament n. boltă, cer, văzduh,
ticos, prevenitor, atent, sensibil crug
final n. sfârşit, capăt, încheiere, firmă f. 1. inscripţie, denumire,
terminare, deznodământ, săvârşire, titlu, nume. 2. întreprindere, uzină,
epilog, fine fabrică
final, -ă adj. 1. ultim, încheietor. 2. firoscos, -oasă adj. iscusit, deş­
de scop tept, priceput, descurcăreţ
finalitate f. scop, ţintă, ţel fisă f. jeton, monedă
finaliza vb. 1. a fructifica,a concre­ fisc n. percepţie, administraţie fi­
tiza, a realiza. 2. a încheia, a termina, nanciară
a sfârşi fisiona vb. v. diviza
finalizare f. 1. realizare, con­ fistichiu, -ie adj. (fig.) bizar, curios,
cretizare, fructificare. 2. încheiere, ciudat, extravagant, trăznit, fantezist
sfârşit, terminare fistulă f. ulceraţie
financiar, -ă adj. bănesc fisura vb. v. sparge
finanţa vb. a subvenţiona, a sti- fisură f. crăpătură, spărtură, ples­
pendia, a învesti, a susţine, a nitură
întreţine fişă f. 1. însemnare, notaţie, notă,
finanţe f. p l. bani, resurse, sprijin adnotare. 2. ştecher
fine n. v. sfârşit fişic n. 1. sul (de monede). 2.
fineţe f. 1. delicateţe, graţie, gin­ coşuleţ, toc, con, cornet. 3. cartuş,
găşie, sensibilitate, rafinament. 2. glonţ
subtilitate, agerime, ingeniozitate fişier n. colecţie, repertoriu, ca­
fini vb. v. sfârşi talog
finisa vb. v. definitiva fişiu n. basma, batic, broboadă
finisaj n. definitivare, finisare, fit n. chiul, lene, farniete
încheiere fitece adj. v. fiecare
finit,-ă adj. 1. limitat mărginit, fitecine pron. v. fiecare
circumscris, delimitat. 2. terminat, fitil n. 1. feştilă. 2. (fig.) intrigă, in­
încheiat, isprăvit sinuare, bârfă, calomnii

107
fiţă f. v. capriciu flămânzi vb. a-i fi foame, a fi
fiu m. v. băiat nemâncat, a înfometa, a răbda de
fix, -ă adj. 1. nemişcat, neclintit, foame
stabil, înţepenit, imobil. 2. precis, fleac n. 1. bagatelă, moft, nimic. 2.
exact (la pl.) palavre baliverne, vorbe,
fixa vb. 1. a stabili, a prinde, a nimicuri
pironi, a imobiliza, a împietri, a flecar m. limbut, palavragiu, gu­
înţepeni, a ţinti, ţintui, a agăţa. 2. a se raliv, farfara, gură-spartă
aşeza, a se instala, a se plasa, a se
flecări vb. a trăncăni, a îndruga, a
stabiliza. 3. a se hotărî, a se decide. pălăvrăgi
4. a răndui, a ordona, a dispune, a
flegmatic, -ă adj. indiferent, apatic,
norma, a preciza
insensibil, imperturbabil, nepăsător
fixitate f. v. imobilitate
fizic n. constituţie, conformaţie, flegmă f. 1. expectoraţie, scuipat,
structură, factură, natură salivă. 2. indiferenţă, răceală, pasivi­
fizic, -ă adj. 1. corporal, trupesc. 2. tate, nepăsare, indolenţă
carnal, senzual, erotic, fiziologic. 3. flegmon n. buboi, furuncul, bubă
material, concret, palpabil, tangibil fler n. intuiţie, instinct, perspicaci­
fizionomie 1. chip, faţă, figură, în ­ tate, miros
făţişare, obraz, expresie, profil 2. fleşcăi vb. v. muia
aspect, formă, structură fleţ, -eaţă a d j v. bleg
flacără f. 1. flamă, pară, foc, flexibil, -ă adj. 1. mlădios, elastic,
vâlvătaie, văpaie, pălălaie. 2. suplu, maleabil. 2. flexionar. 3. (fig.)
ardoare, pasiune, pornire, zel, adaptabil, obedient, ascultător, supus
înflăcărare, căldură
flexibilitate f. v. elasticitate
flacon n. fiolă, sticluţă, şip
flexiune f. 1. îndoire, arcuire, în ­
flagel n. 1. nenorocire, dezastru,
covoiere, mlădiere. 2. modificare,
pacoste, calamitate. 2. boală, epi­
schimbare (gramaticală)
demie, ciumă
flagela vb. v. biciui fligorn n. goarnă, trompetă
flagrant, -ă adj. izbitor, evident, flintă f. v. puşcă
clar, vădit flirta vb. v. cocheta
flamă f. flacără flit n. bot, rât
flamba vb. v. arde floare £ 1. corolă, inflorescenţă. 2.
flamură f. v. steag desen, broderie, ornament. 3. elită
flanc n. latură, parte, coastă, mar­ flocăi vb. v. jumuli
gine, aripă
flocos, -oasă adj. miţos, păros
flanca vb. v. mărgini
florar m. 1. horticultor, grădinar. 2.
flanelă f. pulover, sfeter
(luna) mai
flasc, -ă adj. moale, fleşcăit,
puhav, şubred floră f. vegetaţie, plante
flaşnetă f. caterincă, minavet florărie f. 1. grădinărie, seră (de
flata vb. a măguli, a adula, a flori). 2. magazin de flori
linguşi, a peria, a complementa flotant, -ă adj. 1. plutitor. 2. ne­
flăcăiandru m. v. flăcău stabil, trecător, pasager
flăcău m. 1. fecior, june, tânăr, flotă f. 1. nave, corăbii, vase,
băiat, băietan, fiu, băieţandru. 2. vapoare. 2. aeronave, aeroplane,
burlac, celibatar, cavaler, holtei, avioane
becher flotor n. plutitor
flămând, -ă adj. înfometat, lihnit, fluctua vb. a oscila, a varia, a se
nemâncat, hămesit schimba, a şovăi

108
fluctuaţie f. oscilaţie, instabilitate focos, -oasă adj. temperamental,
variaţie, nestatornicie, mobilitate, in­ înfocat, înflăcărat, pătimaş, pasional,
consecvenţă aprins, pasionat
fluent, -ă adj. v. curgător fofează f. aripă, braţ
fluenţă f. curgere, cursivitate, fofila vb. a se stercura, a se furişa,
fluiditate a se introduce, a se prelinge, a
fluid n. 1. lichid, gaz. 2. emanaţie, pătrunde
efluviu fofârllcă f. şmecherie, minciună,
fluid, -ă adj. v. curgător înşelăciune
fluiditate f. v. fluenţă fol vb. a mişuna, a se mişca, a se
fluier n. signal, sirenă, şuierătoare agita, a colcăi, a furnica, a forfoti
fluiera vb. v. şuiera folală f. furnicar, forfotă, agitaţie,
fâţâială, fojgăială
fluierătură f. şuierătură, fluierat,
şuierat foileta vb. a răsfoi, a frunzări
foileton n. v. articol
fluşturatlc, -ă adj. neserios, ne­
foişor n. 1. cerdac, prispă, terasă,
bunatic, uşuratic, frivol, nestatornic
pridvor, balcon. 2. chioşc, pavilion. 3.
flutura vb. a fâlfâi, a clătina, a
turn
legăna, a agita, a mişca
fojgăi vb. v. mişuna
fluture m. (la pl.) paietă, fluturaş, folclor n. literatură populară
şic folcloric, -ă adj. popular
fluviu n. (fig.) şuvoi, revărsare, folos n. avantaj, profit, beneficiu,
curgere (violentă) câştig, randament, dobândă
flux n. 1. val, năvală, revărsare, folosi vb. 1. a întrebuinţa, a utiliza,
curent. 2. circulaţie, deplasare, a face uz, a uza, a recurge la. 2. a fi
mişcare (intensă) 3. maree de folos; a servi, a ajuta, a sluji, a fi
foaie f. 1. filă, coală. 2. ziar, re­ util. 3. a trage folos, a profita, a
vistă, gazetă, cotidian, jurnal. 3. beneficia, a se bucura de, a câştiga
fustă, jupă folosinţă f. 1. folos, beneficiu,
foaier n. hol (teatru) avantaj, câştig. 2. folosire, între-
foaie f. 1. burduf. 2. pântece, burtă, buiţare, utilizare, uz
abdomen, stomac folositor, -oare adj. util, avantajos,
foame f. 1. nemâncare, înfometare, bun, profitabil, binevenit, salutar
inaniţie. 2. (fig.) dorinţă, poftă, aspi­ fond n. 1. conţinut, bază, miez,
raţie ' esenţă, nucleu, sâmbure. 2. fundal. 3.
foamete f. flămânzire, înfometare, sumă, depozit, rezervă, provizie,
nemâncare acumulare
foarte adv. tare, deosebit, mult, fondator m. întemeietor, ctitor,
grozav, teribil creator
fobie f. frică, spaimă, groază, fonetism n. 1. rostire, pronunţare,
teamă, oroare pronunţie. 2. sunet, sonoritate
foc n. 1. flacără, văpaie, vâlvătaie, (limbaj)
pălălaie. 2. căldură arşiţă, dogoare. 3. fonf, -ă adj. gângav, fornăit, bol-
încendiu, pârjol, pojar. 4. entuziasm, borisit
elan, avânt, înflăcărare, înfocare, pa­ fonic, -ă adj. sonor, acustic
timă, pasiune, aprindere. 5. luptă, fontanela f. moalele capului
război, urgie, conflict, nenorocire. 6. fontă f. tuci
împuşcătură, salvă, detonare. 7. for n. 1. piaţă, agora. 2. autoritate,
durere, chin, jale, necaz, suferinţă instanţă, conducere, organ
focar n. iradiaţie, sursă, izvor, fora vb. a săpa, a sonda, a escava
centru foralbăr n. zăvor, cârlig

109
foraj n. sondare, forare, săpare fortifiant, -ă adj. tonic, întăritor, re­
forceps n. cleşte confortant
forestier, -ă adj. silvic fortifica vb. v. întări
forfeca vb. 1. a tăia, a mărunţi. 2. a fortificaţie f. v. fortăreaţă
critica, a analiza, a judeca (aspru) fortisslmo adv. foarte .tare, intens,
forfotă f. foială, agitaţie, animaţie, energic
furnicare, mişuială, viermuire fortuit, -ă adj. neprevăzut, ne­
forfoti vb. a furnica, a mişuna, a se aşteptat, inopinat, întâmplător
foi, a se învârti, a roi, a viermui forţa vb. 1. a constrânge, a sili, a
forja vb. v. prelucra obliga, a presa. 2. a se strădui, a se
forma vb. 1. a alcătui, a face, a zbate, a se opinti, a se sforţa, a-şi da
crea, a modela, a fasona, a fabrica, a silinţa. 3. a sparge, a viola (uşa)
confecţiona. 2. a apărea, a (se) înfi­ forţat, -ă adj. 1. impus, silit, obli­
inţa, a se naşte, a se produce. 3. a gat. 2. nefiresc, artificial, căutat,
dezvolta, a creşte, a educa afectat, fals. 3. spart, rupt, stricat,
formal, -ă 1. convenţional, violat
birocratic, convenit. 2. categoric, in­ forţă f. 1. putere, tărie, dinamism,
discutabil, decis vigoare, energie, capacitate. 2. vio­
formalină f. formol lenţă, presiune, constrângere, sil­
formalism n. schematism, birocra­ nicie, silă
tism fosforescent, -ă adj. luminos,
formalitate f. formă, procedură strălucitor, luminiscent, sclipitor, fos-
formaliza vb. a se supăra, a se foric
necăji, a se mâhni, a fi jignit fosilă f. rest, urme, rămăşiţe
format, -ă adj. 1. alcătuit, construit, foşnet n. fâşâit, freamăt, foşnire,
confecţionat. 2. crescut, adult, copt 3. susur
instruit, educat, pregătit foşni vb. 1. a fâşâi, a susura, a
formaţie f. 1. structură, întocmire, foşnăi, a zumzăi. 2. a mişuna, a se
alcătuire. 2. orânduire, nivel, dezvol­ mişca, a se frământa
tare 3. aranjament, dispunere, fotă f. catrinţă, zavelcă, peştiman
aşezare, aranjare, combinaţie. 4. fotocopie f. facsimil, reproducere
echipă, ansamblu, brigadă, grup fotografia vb. a(se) poza, a lua
formă f. 1. aspect, înfăţişare, con­ imagini
figuraţie, siluetă, profil. 2. fel, chip, fotografie f. poză, imagine, repro­
mod, cale, modalitate. 3. tipar, model, ducere
calapod, calup, şablon fotoliu n. jilţ, fotei, jeţ
formidabil, -ă adj. extraordinar, fractura vb. a frânge, a rupe, a
uimitor, grozav, teribil, colosal, fan­ zdrobi
tastic, gigantic, excepţional fracţiona vb. v. îmbucătăţi
formula vb. 1. a exprima, a ex­ fracţiune f. fragment, parte, frân­
pune, a enunţa, a prezenta, a relata, tură, bucată, diviziune
2. a redacta, a compune, a elabora, a fraged, -ă adj. 1. crud, proaspăt. 2.
configura, a întocmi delicat, fin, gingaş, tânăr, plăpând
formular n. imprimat fragil, -adj. plăpând, firav, slab,
formulă f. 1. enunţ. 2. parabolă, sensibil, delicat, casabil, friabil
simbol. 3. parolă, consemn fragilitate f. 1. gingăşie, delicateţe,
fort n. v.fortăreaţă fineţe. 2. friabilitate
fortăreaţă f. fort, bastion, fortifi­ fragment n. 1. parte, frântură,
caţie, întăritură, castru fracţiune, diviziune, porţie, bucată. 2.
forte adj. tare, puternic, rezistent, pasaj, text, extras, context
oţelit, fortificat fragmenta vb. v. împărţi

110
fraier m. v. naiv frântură f. 1. bucată, fragment,
fraieri vb. v. înşela crâmpei, porţiune, parte, fărâmă. 2.
franc m. 1. ban, gologan, leu, para. fractură, spărtură
2. (pl.) sumă, economii, avere frâu n. 1. hăţ, dâriog, frână. 2.
franc, -ă adj. sincer, corect, cinstit, piedică, obstacol, stavilă, baraj
loial, onest fream ăt n. 1. agitaţie, mişcare,
franca vb. a timbra, a marca tumult, vuiet. 2. murmur, susur,
fracheţe f. sinceritate, onestitate, foşnet. 3. zgomot, gălăgie, larmă. 4.
cinste, carectitudine, loialitate (fig.) fior, tremur, vibraţie
franj n. ciucure, ţarţam freca vb. 1. a masa, a frecţiona. 2.
franzelă f. pâine albă, jimblă a lustrui, a şterge, a curăţa. 3. a
frapa vb. a şoca, a izbi, a im­ făcălui, a amesteca, a bate. 4. a
presiona, a bate la ochi, a lovi şicana, a bate la cap, a pretinde
frapant, -ă adj. izbitor, şocant, frecţie f. masaj
uimitor, surprinzător fre cu ş n. neînţelegere ceartă,
fratern, -ă adj. frăţesc, solidar critică, controversă
fraternitate f. frăţie, împărţire, frecvent, -ă adj. des, repetat,
solidaritate obişnuit, uzual, curent, răspândit
fraternizare f. înfrăţire, unire, soli­ frecventa vb. a vizita, a umbla, a
darizare, asociere merge (mereu), a urma (regulat)
frauda vb. v. înşela
frecvenţă f. repetare, reluare, pre­
fraudă f. înşelătorie, furt, hoţie,
zenţă (regulată), periodicitate
pungăşie, şarlatanie, delapidare, es­
fredona vb. a cânta (încet), a
crocherie, coţcărie
îngâna, a intona
frazeologie f. vorbărie, pălă­
frem ăta vb. 1. a foşni, a murmura,
vrăgeală, flecăreală
a susura. 2. a tremura, a tresălta, a
frăgar m. dud
se înfiora, a vibră, a pulsa, a tresări,
frăgezime f. prospeţime, deli­
a se agita
cateţe, fineţe, gingăşie
frământa vb. 1. a plămădi, a fremătător, -oare adj. tremurător,
malaxa, a amesteca 2. a se agita, a vibrant, agitat, frământat
fremăta, a se foi. 3. a răsuci, a în ­ frenetic adj. însufleţit, exaltat,
vârti, a freca. 4. a se alarma, a se avântat, pasionat, agitat
speria, a se îngrijora, a se preocupa. frenezie f. 1. pasiune, patimă, zel.
5. a se chinui, a se zbate 2. extaz, delir. 3. avânt, elan, însu­
frământat, -ă adj. agitat, tulburat, fleţire
zbuciumat, uimit, torturat fre scă f. 1. pictură, imagine,
frăţesc,-ească adj. fratern, afec­ tablou. 2. (fig.) descriere, evocare
tuos, devotat, cordial frez adj. roşcat, roşiatic, trandafiriu
frăţeşte adv. fratern, ca fraţii freza vb. a aşchia
frăţie f. fraternitate, înfrăţire, afec­ friabil, -ă adj. fragil, casant, sfăr-
ţiune, solidaritate micios, inconsistent
frâna vb. a opri, a stăvili, a stăpâni, fricativ, -ă adj. constrictiv
a ţine, a înhiba frică f. teamă, spaimă, groază,
frână f. v. obstacol temere, fobie, înfricoşare
frânge vb. 1. a rupe, a fractura. 2. frico s, -oasă adj. temător, spe-
a se întrerupe, a ceda, a se sparge. rios, laş, timorat
3. a istovi, a epuiza, a zdrobi, a da fricţion a vb. v. masa
gata. 4. (fig.) a înfrânge, a birui, a fricţiun e f. 1. frecare, masaj. 2.
învinge certun, divergenţe, neînţelegeri, ad­
frânghie f. funie, ştreang versităţi

111
frig n. 1. rece, răcoare, ger. 2. frust, -ă adj. rudimentar, nenatural,
frison, tremur, înfiorare, fior. 3. nelucrat, simplu
malarie, paludism frustra vb. a lipsi, a lua, a smulge,
frige vb. 1. a prăji, a perpeli, a a spolia
pârjoli. 2. a arde, a dogori. 3. (fig.) a ftiriază f. pediculoză
se păcăli, a se înşela, a fi dus ftizie, -ă adj. tuberculos, ofticos,
frigider n. răcitor, refrigerator, tebecist
frigorifer fudul, -ă adj. v. îngâmfat
friguros, -oasă adj. 1. sensibil (la fuduli vb. a se făli, a se mândri, a
fig.). 2. rece, răcoros se împăuna, a se îngâmfa, a se
fript, -ă adj. 1. ars, prăjit, pârjolit. 2. lăuda, a fi trufaş
(fig.) înşelat, păcălit, păgubit fuga adv. repede, grabnic, îndată,
friptură f. fleică neîntârziat
frisoane p i friguri, tremur, tre- fugar, -ă adj. 1. fugitiv, trecător,
murături fugaci, efemer, pasager. 2. fugit,
frivol, -ă adj. uşuratic, neserios, evadat, dezertor
libertin, fluşturatic fugă f. 1. goană, alergare, repe­
friza vb. a ondula, a coafa zeală. 2. evadare, scăpare, de­
zertare. 3. refugiu, exil, pribegie
frizer m. bărbier
fugări vb. a goni, a urmări, a aler­
frondă f. opoziţie, răzvrătire, în­
ga, a hăitui
fruntare
fugi vb. 1. a alerga, a goni, a
front n. câmp, linie de bătaie
galopa. 2. a evada, a dezerta, a se
frontal, -ă adj. din faţă, pieptiş, sustrage. 3. a pribegi, a se refugia, a
direct băjenări
frontieră f. graniţă, hotar, demar­ fugitiv, -ă 1. trecător, efemer,
caţie, limită fugar. 2. sumar, rapid, superficial
frontispiciu n. faţadă, faţă fugos, -oasă adj. aprig, impetuos,
fruct n. 1. rod, poamă. 2. produs, dinamic
rezultat, bilanţ, succes fuior n. caier, mănunchi
fructifer, -ă adj. roditor, productiv fular n. şal, batic, fişiu
fructifica vb. a valorifica, a finaliza, fulgarin n. impermeabil, fâş, ba-
a concretiza lonzaid
fructuos, -oasă adj. rodnic, folo­ fulgera vb. 1. a sclipi, a străluci, a
sitor, util, profitabil, avantajos scânteia, a luci. 2. a izbi, a lovi, a
frugal, -ă adj. sobru, cumpătat, săgeta
reţinut, măsurat, socotit fulgere f. 1. sclipire, scânteiere,
frumos adv. bine, plăcut, cum se fulger. 2. (fig.) clipă, moment
cuvine, convenabil fulgui vb. a ninge
frumos,-oasă adj. 1. arătos, fulgurant, -ă a d j sclipitor, fos­
plăcut, minunat, admirabil, încântător, forescent, lucitor
estetic. 2. senin, luminos, clar, calm. fulminant, -ă adj. 1. exploziv,
3. important, remarcabil, considerabil detonant, eruptiv. 2. (fig.) izbitor, vio­
fruntaş, -ă adj. primul, lider, cel lent uimitor
dintâi fum n. 1. fumăraie, fumegai. 2.
frunte f. 1. cap, faţă. 2. început, negură, ceaţă, întunecare. 3. (fig.)
faţa. 3. elită, calitate (primă) îngîmfare, aroganţă, pretenţii, înfu­
frunzar n. 1. umbrar, frunziş, murare, aere, făloşenie
frunzet. 2. aşternut, pătul fumat, -ă adj. (fig.) învechit, peri­
frunzări vb. a răsfoi, a cerceta mat, trecut
(sumar), a foileta fumega vb. a afuma, a scoate fum

112
fumlgaţle f. afumare fur m. hoţ, tâlhar
fumurlu, -le 1. cenuşiu, gri, plum­ fura vb. 1. a sustrage, a delapida,
buriu. 2. (fig.) posomorât, mohorât, a spolia, a excroca, a jefui, a jecmăni,
sumbru a şterpeli, a devaliza, a răpi, a
funciar, -ă adj. 1. funduar, agricol. deturna. 2. a fermeca, a vrăji, a
2. fundamental, principal, esenţial, încânta, a emoţiona, a copleşi
capital furaj n. nutreţ, hrană (animale)
funcţie f. 1. post, serviciu, slujbă, furibund, -ă adj. furios, rabios,
profesie. 2. grad, rang, poziţie. 3. rol, turbat, mânios
sarcină, atribuţie furie f. pornire, mânie, înver­
funcţionâ vb. a activa, a acţiona, a şunare, dezlănţuire, turbare, patimă
lucra, a merge, a fiinţa furios, -oasă adj. înfuriat,
funcţionar m. angajat, slujbaş, furibund, turbat, violent, nestăpânit,
amploiat deliu
fund n. 1. dos, spate, şezut. 2. furiş adv. tiptil, pe ascuns, ne­
bază, temelie, temei. 3. tocător, câr- observat, furtiv, hoţeşte
pător taler. 4. adâncime, hău, abis, furişa vb. a se strecura, a se fofila,
profunzime a pătrunde, a se prelinge
funda vb. v. întemeia furnal n. cuptor înalt
fundac n. v. fundătură furnicar n. 1. muşuroi. 2.
fundal n. 1. fond. 2. paravan, mişunare, agitaţie, aglomerare, în­
decor, perete ghesuială
fundament n. fundaţie, temelie, furnitură f. accesorii, rechizite,
temei, bază marfă
fundamenta vb. 1. a se baza, a se furniza vb. a aproviziona, a pro­
sprijini, a conta, a se întemeia. 2. a cura, a livra
stabili, a consolida. 3. a demonstra, a furori f. p l. senzaţie, entuziasm,
argumenta, a elucida încântare, uimire
fundamental, -ă adj. esenţial, furou n. combinezon, cămaşă
principal, definitoriu, capital, decisiv furt n. hoţie, delapidare, pungăşie,
fundamentat, -ă adj. întemeiat, sustragere, jaf, excrocherie, furtişag
just, justificat, legitim, motivat furtişag n. furt
fundaş m. apărător, bec (la fotbal), furtiv, -ă adj. v. furiş
stop.er furtunatic, -ă a d j v. furtunos
fundă f. panglică, bandă furtunos,-oasă adj. 1. viforos, vi­
fundătură f. impas, fundac, în ­ jelios, vifornic. 2. agitat, tulburat,
fundătură zbuciumat. 3. năvalnic, impetuos,
funebru, -ă adj. 1. mortuar, fu­ violent, debordant
nerar. 2. (fig.) lugrubu, jalnic, sumbru furtună f. 1. vijelie, vifor. 2. (fig.)
funerar, -ă adj. v. funebru frământare, zbucium, revoltă, tul­
funest, -ă adj. 1. nefast, de­ burare
zastruos, catastrofal, nenorocit. 2. furuncul m. v. buboi
trist, jalnic, mizerabil fuziona vb. a se contopi, a se uni,
funie f. frânghie, odgon, coardă, a se amesteca
hârzob fus n. arbore, ax, grindei
funingine f. scrum, zgură, ne­ fuziune f. contopire, amestec, sin­
greală teză, topire

113
G
gabarit n. volum, capacitate, di­ perdele). 5. asistenţă, suporteri,
mensiune spectatori
gafă f. greşeală, prostie, scrân- galeş, -ă adj. drăgăstos, languros,
teală, nesocotinţă, impoliteţe, jignire duios, melancolic, nostalgic
gag n. glumă, spirit, banc, anec­ galic, -ă adj. francez, galic,
dotă franţuzesc
galicism n. franţuzism
gaiţă f. femeie guralivă, pisăloagă,
bârfitoare, .flecară galimatie f. 1. amestec, încâlceală,
încurcătură. 2. vorbărie (confuză),
gaj n. v. amanet
brambureală, flecăreală
gal m. francez, franţuz, celt
galon n. firet, tresă
galant, -ă adj. 1. curtenitor, amabil, galop n. fugă, goană, alergătură
drăguţ, gentil, politicos, atent. 2.
galopa vb. a fugi, a goni, a alerga,
darnic, generos, culant, galanton. 3.
a o lua la picior
amoros, sentimental
galopant, -ă adj. rapid, fulgerător
galantar n. vitrină, expoziţie galvaniza vb. 1. a zinca, a zincui.
galanterie f. 1. curtenie, 2. (fig.) a însufleţi, a stimula, a
curtuoazie, amabilitate, gentileţe. 2. mobiliza, a antrena, a activa, a
obiecte, mărunţişuri, îmbrăcăminte dinamiza
(în magazine) gamă f. 1. serie, evantai, şir, suc­
galanton adj, v. darnic cesiune. 2. varietate, diversitate,
gală f. 1.solemnitate, festivitate, felurime
sărbătoare, paradă. 2. competiţie, gang n. culoar, coridor, tindă
întrecere gangrenă f. rană (rea), putrefacţie,
galben n. monedă, ban, para descompunere
galben, -ă adj. 1. blond, bălai, ganglion m. umflătură, tumefiere
şarg. 2. gălbejit, palid, pal, searbăd, gangster m. bandit, tâlhar, crimi­
cadaveric nal, escroc, hoţ
galerie f. 1. tunel, canal, pasaj, gara vb. a parca
gang, coridor. 2. muzeu, pinacotecă, garafă f. sticlă, butelie, şip
colecţie. 3. balcon. 4. bară (la garaj n. remiză

114
garant, -ă m. f. chezaş, fideiusor, gazetăresc, -ească adj. jurnalistic,
girant publicistic, informativ, superficial
garanta vb. a asigura, a chezăşui, gazetărie f. ziaristică, jurnalism
a gira, a da garanţii gazon n. iarbă, peluză
garantat, -ă adj. asigurat, sigur, gazos, -oasă adj. volatil, eva-
neîndoielnic, precis, categoric, porabil
absolut gazorniţă f. opaiţ, lampă
garanţie f. 1. gaj, gir, amanet, gagăuţă m. prostănac, bleg, fleţ,
zălog, cauţiune. 2. chezăşie, asigu­ neghiob, gogoman
rare, garantare găinar m. potlogar, hoţ, pungaş,
gară f. staţie coţcar, borfaş, şarlatan, escroc
gard n. împrejmuire, îngrăditură, găinărie f. 1. coteţ. 2. potlogărie,
zaplaz, îngrădire, ocol hoţie, învârteală
gardă f. 1. pază, veghe. 2. caraulă, găitan n. ceapraz, şiret, firet, şnur,
strajă, paznic, planton, veghetor. 3. brandeburg
apărătoare, scut (la sabie) gălăgie f. tărăboi, balamuc, larmă,
garderob n. dulap, şifonier zgomot, zarvă, hărmălaie, vacarm
garderobă f 1. îmbrăcăminte. 2. gălăgios, -oasă adj. zgomotos,
vestiar scandalagiu, certăreţ, limbut
gardian m. 1. paznic, păzitor, gălbejeală f. paloare, paliditate,
supraveghetor. 2. poliţist, sergent, lividitate
temnicer gălbeni vb. a păli, a se ofili, a se
gargară f. 1. dezinfectare. 2. (fig.) usca, a se veşteji
pălăvrăgeală, sporovăială, vorbărie gălbinare f. icter, hepatită
garnisi vb. v. împodobi gălbui, -ie adj. şofrăniu, chihlim-
garnitură f. 1. accesorii, adaos, bariu
completare. 2. asortiment, ansamblu, găleată f. căldare, cazan, vas
set, grupaj. 3. ornament, podoabă. 4. găligan m. vlăjgan, zdrahon, na­
tren milă, matahală
garou n. legătură, coardă găman m. v. lacom
gastric, -ă adj. stomacal gămălie f. măciulie
gastronomie f. bucătărie, arta găoace f. coajă, cochilie
bucatelor gărgăun m. 1. bărzăun. 2. (pl.)
gaşcă f. v. grup toane, capricii, fumuri, extravaganţă
gata adj. 1. isprăvit, terminat, găselniţă f. v. soluţie
finisat. 2. pregătit, aranjat, gătit. 3. găsi vb. 1. a afla, a descoperi, a
(adv.) aproape să, pe punctul de a, dibui. 2. a născoci, a izvodi, a
mai să... inventa, a imagina, a gândi, a
gater n. fierăstrău, joagăr elabora, a concepe, a plăsmui, a
gaură f. orificiu, bortă, cavitate, proiecta, a zămisli. 3. a exista, a se
cavernă., scobitură afla, a fi, a sta, a se vedea. 4. a
gavanos n. borcan, chisea aprecia, a considera, a crede, a opina
gaz n. 1. emanaţie, efluviu. 2. găsire f. v. descoperire
petrol găteală f. podoabă, dichis, di­
gaza vb. a otrăvi, a intoxica, a chiseală, zorzoane
sufoca gătej n. vreasc, surcea, surcică,
gazdă f. amfitrion uscătură
gazetar m. ziarist, publicist, jurna­ găti vb. 1. a (se) aranja, a (se)
list dichisi, a (se) împodobi, a (se)
gazetă f. ziar, jurnal, cotidian, foaie ferchezui. 2. a decora, a orna, a

115
înfrumuseţa, a pavoaza. 3. a prepara, gânditor,-oare adj. 1. îngândurat,
a face, a bucătări, a pregăti preocupat, absorbit, absent, medita­
găunos,-oasă adj. 1. scorburos, tiv, reflexiv, visător. 2. (s.) cugetător,
scobit, deşert. 2. gol, sec, spart filozof
găuri vb. 1. a perfora, a străpunge, gănganle f. gâză, goangă, insectă,
a sparge, a sfredeli, a borteli. 2. a gândac
(se) rupe, a (se) uza, a (se) zdrenţui. gângav, -ă adj. bâlbâit, gângăvit
3. a se caria, a se strica gângăveală f. bâlbâială, bolboro­
găvan n. 1. scobitură, adâncitură, seală, bâlbâire
cavitate, gaură. 2. strachină, blid. 3. gârbacl n. bici, cravaşă
borcan, chisea. 4. deluşor, movilă, gârbov, -ă adj. încovoiat, cocoşat,
dâmb, dolmă, coastă ghebos, gârbovit, cocârjat, curbat
găzdui vb. a adăposti, a primi, a gârbovi vb. v. încovoia
caza, a încartirui, a da sălaş gârlă f. 1. pârâu, ponor. 2. (adv.
gâde m. călău, casap, ucigaş, fig .) mult, din belşug, berechet
gealat gât n. 1. grumaz, gâtlan. 2. (fig.)
gâdila vb. (fig.) a măguli, a linguşi duşcă, înghiţitură, sorbitură
gâfâi vb. a pufăi, a sufla (greu), a gâtiţă f. v. gâtlej
răsufla gâtlej n. laringe, beregată, esofag,
gâlcă f. umflătură, nod, inflamaţie, gâtiţă
gâlmă gâtui vb. 1. a sugruma, a
gâiceavă f. ceartă, conflict, deza­ strangula, a jugula, a suguşa. 2. a
cord, diferend, discordie, disensiune, înăbuşi, a sufoca, a reprima, a
animozitate, neînţelegere, dispută, împiedica, a curma. 3. a se îngusta, a
scandal, vrajbă, pricină; dihonie, se strâmta, a se subţia, a se reduce
învrăjbire gâză f. gânganie, insectă, goangă,
gâlcevi vb. v. certa muscă
gâlci m. amigdalită gealat m. călău, gâde
gând n. 1. idee, cugetare, cuget, gealău n. rindea
judecată, reflecţie, concepţie, geam n. 1. fereastră. 2. sticlă,
convingere, vedere, opinie. 2. minte, lentilă, monoclu
raţiune, socoteală, calcul, intenţie, geamantan n. valiză, cufăr
proiect, imaginaţie, fantezie, în­
geamăn, -ă adj. 1. născut deodată.
chipuire. 3. *oie, voinţă, plac, dorinţă,
2. (fig.) identic, acelaşi, similar
aspiraţie. 4. îndemn, povaţă, sfat,
geamăt n. scâncet, vaiet, suspin,
îndrumare, orientare
icnet, oftat, tânguire
gândac m. libarcă, şvab, cărăbuş
geambaş m. 1. negustor, samsar
gândi vb. 1. a cugeta, a chibzui, a
(de cai). 2. şarlatan, hoţ, escroc
judeca, a reflecta, a medita, a raţiona.
geamgiu m. sticlar
2. a aprecia, a cântări, a considera, a
crede. 3. a concepe, a imagina, a geamie f. moschee, mecet
crea, a închipui, a elabora, a născoci, geamlâc n. ferestruică, gemuleţ,
a proiecta, a plănui. 4. a bănui, a vitraliu
ghici, a întrezări, a presupune, a geană f. pleoapă
prevedea. 5. a voi, a dori, a intenţiona geantă f. servietă, mapă, poşetă,
gândire f. 1. cugetare, reflecţie, taşcă
meditare, judecată, chibzuire, gel n. piftie
concepţie, deliberare, cumpănire. 2. gelatină f. piftie, gel
cuget, intelect, conştiinţă, raţiune, gelatinos, -oasă adj. vâscos,
minte, spirit, suflet, for interior cleios

116
gelos, -oasă adj. 1. bănuitor, geniu n. dar excepţional, talent
temător, suspicios, zuliar. 2. invidios, imens
pizmaş, ranchiunos genocid n. masacru, camaj, exter­
gelozie f. 1. temere, bănuială, minare
suspiciune. 2. ciudă, invidie, pică, gentil, -ă adj. amabil, curtenitor,
necaz, ranchiună politicos, drăguţ, galant
gelui vb. a rindela, a netezi, a făţui, gentileţe f. amabilitate, politeţe,
a lustrui atenţie, curtoazie, drăgălăşenie
gem n. marmeladă, magiun gentilom m. nobil, aristocrat,
geme vb. 1. a se tângui, a se magnat
lamenta, a suspina, a se văită. 2. a fi genţiana f. ghinţură
supraîncărcat, a fi plin genuflexiune f. 1. îngenunchere.
geminat, -ă adj. împerecheat, 2. (fig.) ploconeală, obedienţă, su­
pereche, îngemănat punere
gemă f. cristal genuin, -ă adj. natural, curat, pur,
gen n. 1. fel, mod, soi, tip, varie­ veritabil
tate, categorie, clasă. 2. manieră, stil, genune f. prăpastie, abis, hău
chip, caracter, sens. 3. specie, grup, geometric, -ă adj. regulat, perfect
diviziune, sistem
geometru m. topograf
genealogie f. spiţă, ascendenţă,
geotropism n. adaptate, acomo­
înrudire
dare
genera vb. a produce, a cauza, a
ger n. îngheţ, frig mare
declanşa, a naşte, a crea, a isca, a
gera vb. a administra, a conduce, a
face, a pricinui
îngriji
general, -ă adj. 1. comun, obştesc,
gerar m. ianuarie
colectiv, public. 2. unanim, total,
universal german, -ă m. f. neamţ, nemţoaică
generalitate f. totalitate, ansamblu, germanofil, -ă adj. filogerman,
universalitate neamţofil
generaliza vb. 1. a totaliza, a germen n. 1. embrion, sămânţă. 2.
sintetiza. 2. a universaliza, a extinde (fig.) izvor, sursă, origine
generalmente adv. totalmente, în germina vb. a încolţi, a ieşi, a
general, în ansamblu, în genere apărea, a răsări
generalisim m. arhistrateg, co­ germinaţie f. încolţire, ieşire, ră­
mandant suprem sărire, apariţie
generator, -oare adj. producător, geros, -oasă adj. (foarte) rece,
dătător, creator îngheţat, friguros, glacial
generaţie f. descendenţă, rând, gest n. atitudine, purtare, compor­
serie(de oameni), spiţă, neam tare
generos, -oasă adj. darnic, gestaţie f. sarcină
mărinimos, inimos, culant, galant, gestionar m. responsabil, şef,
nobil administrator
generozitate f. mărinimie, dărnicie, gestiune f. administrare, îngrijire,
largheţe, caritate, omenie conducere
geneză f. 1. origine, gnosă. 2. get m. dac, traco-dac
naştere, facere, apariţie, ivire, creaţie get-beget adv. adevărat,, neaoş,
genotip n. germen, plasmă germi­ veritabil, autentic, sadea
nativă gheară f. 1. unghie. 2. cârlig
genial, -ă adj. supradotat, ex­ gheată f. pantof, papuc, botină
cepţional, suprainteligent, ieşit din gheaţă f. grindină, piatră
comun gheb n. cocoaşă

117
ghebos, -oasă adv. 1. cocoşat, ghiont n. brânci, îmbrânceală,
gheboşat. 2. gârbov, gârbovit, buşeală
încovoiat ghionti vb. v îmbrânci
gheenă f. infern, iad ghiotură f. grămadă, mulţime
ghemotoc n. cocoloş, mototol, ghips n. ipsos
ghem, boţ ghirlandă f. cunună, coroană, îm ­
ghemui vb. a se chirci, a se pletitură
strânge, a se contracta, a se aduna, ghiveci n. 1. oală, glastră, vas. 2.
a se încovriga amestec, amestecătură, mixtură
gherghină f. dalie ghivent n. filet
gherlă f. închisoare, arest, temniţă, ghizd n. colac, margine
ocnă, puşcărie ghizdav, -ă adj. v. frumos
gheţuş n. polei, lunecuş gigant m. uriaş, enorm, colos,
ghes n. 1. ghiont, cot. 2. imbold, namilă
îndemn, stimul gigantic, -ă adj. colosal, enorm,
gheşeft n. afacere, ciubuc, aran­ imens, măreţ, formidabil, fabulos,
jament, învârteală fenomenal, uimitor, uluitor, teribil
gheţar m. 1. aisberg. 2. sloi gimnastică f. antrenament, exer­
ghici vb. 1. a intui, a întrevedea, a ciţiu (fizic), mişcare
prevedea, a sesiza, a întrezări, a gineceu n. 1. pistil. 2. harem
bănui. 2. a afla, a descoperi, a ginecolog m. mamoş, obstretician
înţelege. 3. a prezice, a prevesti, a gingaş, -ă adj. 1. delicat, fin,
devină, a proroci graţios, fragil, suav, firav, plăpând,
ghicitoare f. cimilitură, şaradă sensibil. 2. dificil, pretenţios, mof­
ghicitor m. prezicător, oracol, turos, anevoios
astrolog, proroc gingăşie f. v. delicateţe
ghid m. călăuză, îndreptar, cice­ gintă f. neam, popor, norod
rone, busolă
gir n. garanţie, cauţiune, asigurare
ghida vb. a călăuzi, a conduce, a
gira vb. a garanta, a asigura, a
orienta, a îndruma
chezăşui
ghiduş m. v. bufon
girant, -ă m. f. remitent, garant
ghiduşie f. 1. glumă, năzbâtie,
giratoriu, -ie adj. circular, rotitor
poznă, ştrengărie. 2. farsă, festă,
giraţie f. rotaţie, rotire
păcăleală, renghi, şotie
glreadă f. grămadă, maldăr, şiră,
ghiers n. melodie, viers, ton
morman
ghiftui vb. a se îmbuiba, a se
giruetă f. anemoscop
îndopa, a se sătura
giugiuleală^ v. alintare
ghimirlie f. cocioabă, căsuţă,
giulgiu n. linţoliu, sovon, pânză
bordei
ghimpe f. 1. ciulin, scai, scaiete, giuvaer n. bijuterie, podoabă, odor
spin, ţeapă, mărăcine. 2. (fig.) necaz, giuvaergiu m. bijutier, argintar
neajuns, supărare. 3. ironie, sarcasm, glacial, -ă adj. 1. îngheţat, polar. 2.
critică, venin rece, distant, neprietenos, rezervat
ghinion n. nenoroc, neşansă, ceas glaciar n. pleistocen
rău glaf n. pervaz, prichici
ghinionist, -ă adj. nenorocos, glandă f. v. organ
păgubos glanţ n. poleială
ghioagă f. măciucă, ciomag, bâtă glas n. 1. voce, ton, timbru, viers.
ghiol n. 1. nămol. 2. baltă, iezer, 2. grai, vorbă, cuvânt, limbă
heleşteu glastră f. ghiveci, oală, vas, vază

118
glazură f. luciu, lac, email, glanţ, gnoseologie f. epistemiologie,
lustru teoria cunoaşterii
glăsui vb. v. vorbi goană f. 1. fugă, alergare, cursă,
glie f. 1. pământ, ogor, ţarină. 2. viteză. 2. hăituială, stârnire, haită. 3.
ţară, patrie împreunare, montă, gonire
gligan m. 1. mistreţ, porc sălbatic. goangă f. insectă, gânganie, gâză,
2. găligan, huidumă, matahală hexapod
glisant, -ă adj. alunecos, lunecos goarnă f. trompetă, trâmbiţă
gloabă f. 1. mârţoagă, dârloagă, godac m. purcel
dabilă. 2. bir, impozit,' amendă godeu n. cută, creţ, pliseu, pliu
gloată f. mulţime, ceată, buluc, goeland m. pescăruş
grămadă, pâlc, adunătură, plebe, vulg gofră vb. a plisă, a face cute
glob n. 1. sferă, rotogol, crug. 2.
gogi vb. v. boli
pământul, lumea, mapamondul
gogoaşă f. 1. pancovă, craflă. 2.
global, -ă adj. total, complet, de­
cocon, crisaldă. 3. (fig.) minciună,
plin, pe de-a-ntregul, totalmente
născoceală, poveste, neadevăr
globular, -ă adj. sferic, rotund
gogoman m. v. nătăfleţ
glod n. mâl, noroi, nămol, mocirlă,
tină gogomănie f. v. neghiobie
gloduros, -oasă adj. 1. mâlos, gogonat, -ă adj. v. umflat
noroios, nămolos, mocirlos. 2. bolo­ gol, goală adj. 1. dezbrăcat,
vănos, pietros, bolovănit despuiat, nud, dezgolit, golaş. 2.
glonţ/;, proiectil, plumb, cartuş deşert, sec, pustiu, neculfivat,
glorie f. 1. mărire, onoare, slavă, nelocuit, nepopulat. 3. golit, secat,
grandoare, strălucire. 2. laudă, vid, fără conţinut, neocupat, liber,
elogiu, cinstire, omagiu, preamărire. slobod. 4. (s.) lacună, lipsă
3. faimă, celebritate, reputaţie, golan m. derbedeu, haimana,
prestigiu, renume huligan, vagabond, teleleu, coate-
glorifica vb. v. preamări goale
glorios, -oasă adj. 1. victorios, golaş, -ă adj. gol, pleşuv, desfrun­
eroic, biruitor, învingător. 2. zit, despădurit
preamărit, slăvit, proslăvit, strălucit, golănie f. mojicie, necuviinţă,
faimos obrăznicie, măgărie
glosa vb. 1. a explica, a lămuri. 2. goli vb. 1. a deşerta, a descărca, a
a adnota, a comenta, a parafraza vida. 2. a elibera, a evacua, a seca.
glosar n. vocabular, lexic, lexicon 3. a dezbrăca, a despuia, a jefui, a
glosă f. explicaţie, adnotare, co­ prăda
mentariu, notă goliciune f. nuditate, golătate;(fig.)
glucid n. zahăr sărăcie, lipsuri
glugă f. capişon gologan m. ban, franc, para, pitac,
glumă f. 1. spirit, calambur, sfanţ, arginţi, capital
băşcălie. 2. umor, ironie, haz, gonaci m. hăitaş, gonaş, bătăiaş,
ghiduşie. 3. farsă, poznă, festă, fugău
păcăleală, năzbâtie, ştrengărie goni vb. 1. a alerga, a fugi, a o lua
glumeţ, -eaţă adj. hazliu, poznaş, la picior. 2. a fugări, a hăitui, a mâna,
spiritual, comic, hâtru, mucalit, a alunga, a izgoni, a ostraciza. 3. a
şugubăţ, ghiduş, mehenghi, şăgalnic (se) împerechea, a (se) împreuna
glumi vb. a face haz, a spune glume, gonoree f. blenoragie
a şugui, a şodi, a vorbi în dodii gorgan n. deal, movilă, dâmb
gnomic, -ă adj. sentenţios, aforis­ gornist m. trompetist, trompet,
tic, moralist trâmbiţaş

119
gorun m. stejar graniţă f. 1. frontieră, hotar, mar­
gospodar m. proprietar, adminis­ gine, limită. 2. limită, demarcaţie,
trator, stăpân, cârmuitor, chivernisitor zăgaz, barieră
gospodăreşte adv. cu chibzuială, granular, -ă adj. v. granulos
judicios, bine gândit, convenabil granulom n. nodul, chist, flegmon
gospodări vb. a administra, a granulos, -oasă adj. grăunţos,
chivernisi, a conduce, a ocârmui granular, grunjos, grunzuros
gospodărie f. familie, cămin, grăpă f. boroană, colţar
menaj, posesiune, acareturi gras, -ă adj. 1. corpolent, dolofan,
gospodină f. casnică, menajeră rotofei, obez, gros, voluminos, plin,
grabă f. 1. zor, viteză, repezeală, trupeş. 2. unsuros, uleios, onctuos,
iuţeală, rapiditate. 2. urgenţă, uns, untos. 3. fecund, fertil, mănos,
nerăbdare, precipitare, pripă, pripire roditor, îmbelşugat
grabnic, -ă adj. 1. iute, repede, gratie f. zăbrea, ostreţ, roştei
rapid, neîntârziat. 2. imediat, curând, gratifica vb. a răsplăti, a recom­
îndată, prompt. 3. urgent, presant pensa, a premia
grad n. 1. nivel, stadiu, treaptă. 2. gratificaţie f. recompensă, primă,
rang, funcţie, poziţie premiu
grada vb. 1. a marca, a diviza, a gratis adv. gratuit, degeaba, fără
indica. 2. a doza, a nuanţa, a plată, pe nimic
echilibra gratitudine f. recunoştinţă, mulţu­
gradat, -ă adj. 1. treptat, progresiv, mire
succesiv. 2. dozat, nuanţat, măsurat gratuit, -ă adj. 1. gratis, degeaba,
gradaţie f. diviziune fără plată. 2. inutil, nejust, ne­
grafic n. diagramă, schemă întemeiat
grafie f. scriere, scris, scriitură gratula vb. a felicita, a lăuda
grafit n. plombagină graţia vb. a ierta, a absolvi, a
grai n. 1. limbaj, vorbire, ex­ amnistia
primare, limbă. 2. idiom, dialect, graţie f. 1. farmec, gingăşie,
subdialect. 3. glas, voce, cuvânt, drăgălăşenie, şarm, fineţe. 2. mlădiere,
verb, rost svelteţe, supleţe. 3. eleganţă, nuri,
grajd n. staul, sălaj, poiată, pătul, atracţie. 4. favoare, avantaj, ajutor. 5.
serai (prep.) datorită, mulţumită
gramafon n. patefon graţios, -oasă adj. gingaş, fin,
grandilocvent, -ă adj. afectat, em­ delicat, suav, elegant, mlădios, suplu,
fatic, retoric, pompos, patetic, bom­ zvelt
bastic, preţios grav, -ă adj. 1. primejdios, pericu­
grandilocvenţă f. emfază, reto­ los, acut, serios, sever. 2. solemn,
rism, patos, manierism, preţiozitate important, marţial. 3. adânc, gros,
grandios, -oasă adj. măreţ, im­ profund, cavernos
pozant, maiestuos, impunător, mag­ grava vb. a întipări, a înscrie, a
nific, imens, semeţ, monumental, scrijeli
splendid, strălucit, falnic gravidă f. însărcinată, borţoasă,
grandoare f. măreţie, monu­ grea
mentalitate, splendoare,' strălucire, graviditate f. sarcină, maternitate
fast gravita vb. a tinde, a se roti, a se
grandoman, -ă adj. înfumurat, concentra, a se aduna
megaloman, îngâmfat, infatuat, în­ gravitate f. 1. importanţă, seriozi­
crezut, semeţ tate, primejdie, pericol. 2. solem­
grandomanie f. v. înfumurare nitate, morgă, importanţă. 3.
granit n. (fig.) tărie, forţă, duritate profunzime, adâncime

120
gravitaţie f. atracţie universală greşit, -ă adj. 1. incorect, eronat,
grăbi vb. 1. a iuţi, a accelera, a inexact, smintit, fals, nefondat. 2. rău,
zori, a presa, a urgenta. 2. a nepotrivit, prost, stricat
precipita, a pripi, a devansa greţos, -oasă adj. v. dezgustător
grăbit, -ă adj. grabnic, iute, zorit, greu, grea adj. ,adv. 1. masiv,
precipitat, rapid, repede, accelerat mare, voluminos, dens, încărcat. 2.
grădinar m. horticultor, florar apăsător, copleşitor, înăbuşitor. 3.
grăi vb. a vorbi, a zice, a spune, a dificil, anevoios, complicat. 4. ne­
glăsui, a cuvânta, a comunica plăcut, dezgustător, nesuferit, res­
pingător, urât. 5. aspru, câinesc,
grăitor, -oare adj. convingător,
concludent, edificator, decisiv, eloc­ tulbure. 6. grav, periculos, rău, brutal,
dur. 7. serios, important, însemnat,
vent
preţios
grămadă f. 1. vraf, maldăr, mor­
greutate f. 1. povară, sarcină,
man, movilă, aglomerare, teanc,
încărcătură, pondere. 2. dificultate,
purcoi, strânsură. 2. mulţime, duium,
piedică, oprelişte, impas, neajuns,
puhoi, sumedenie, ceată, buluc,
nevoie, obstacol. 3. apăsare,
droaie, grup, şir, gloată
nelinişte, necaz, suferinţă, efort,
grămădeală f. îmbulzeală, aglo­
osteneală. 4. (fig.) prestanţă,
meraţie, afluenţă, înghesuială, aflux
influenţă, trecere, prestigiu, putere,
grămătic m. diac, pisar, scrib, faimă, înrâurire
scriitor, uricar
gri adj. cenuşiu, sur, fumuriu,
grăpă vb. a mărunţi, a boroni plumburiu
grăpiş adv. v. târâş grijanie f. cuminecătură, îm ­
grăsan, -ă adj. rotofei, dolofan, părtăşanie
bucălat, grăsuţ, durduliu, plin, rotund grijă f. 1. teamă, frământare,
grăsime f. untură, unsoare preocupare, nelinişte, îngrijorare,
grăsuţ, -ă adj. v. grăsan temere, aprehensiune. 2. atenţie,
grătar n. grilă precauţie, prevedere, circumspecţie,
grăunte m. bob, boabă, granulă, prudenţă, luare-aminte, băgare-de-
mişină seamă, vigilenţă. 3. interes,
greaţă f. (fig.) dezgust, silă, sinchiseală, scrupul, migală, meticu­
aversiune, scârbă, repulsie, lehamite lozitate, minuţie. 4. ocrotire, protecţie,
grefa vb. a transplanta pază, scut, oblăduire, supraveghere
grefă f. transplant grijuliu, -ie adj. atent, prudent,
circumspect, prevăzător, precaut,
greoi, -oaie adj. 1. lent, încet,
preocupat, vigilent
moale, molâu, zăbavnic. 2. dificil,
anevoios, încâlcit, confuz. 3. grilă f. grătar, sită
stângaci, neîndemânatic, încurcat grimasă f. schimonoseală, strâm­
gresă vb. a unge, a lubrefia bătură, scălâmbătură, rictus
gresie f. cute grimă f. machiaj, machiere
greşeală f. 1. abatere, eroare, grind n. v. deal
culpă, vină, păcat, vinovăţie, smin­ grindă f. bârnă, bară, stâlp, po-
teală, rătăcire. 2. inexactitate, ciumb
incorectitudine. 3. gafă, prostie. 4. grindei n. talpă, fus, osie
defect, cusur, neajuns, meteahnă, grindină f. piatră, gheaţă
hibă, scădere, viciu gripat,-ă adj. 1. răcit. 2. blocat,
greşi vb. 1. a se înşela, a da greş. oprit (motorul)
2. a confunda, a încurca, a sminti, a griv, -ă adj. v. pestriţ
rătăci. 3. a păcătui, a călca legea grizat adj. ameţit, beat, turmentat

121
grânar n. hambar, pătul, jitniţă, urgie. 2. cruzim e, monstruozitate,
magazie barbarie, ferocitate, neomenie,
grăne p l. 1. holde, lanuri. 2. violenţă, sălbăticie. 3. mulţime,
cereale, bucate, pâine potop, buluc, duium, puhoi,
groapă f. 1. scobitură, adâncitură, grămadă, puzderie
bortă. 2. mormânt. 3. râpă, surpătură, g ru i n. colină, deluşor, movilă,
scufundătură pisc, măgură
groază f. 1. spaimă, frică, teroare, gruie f. macara, muflă
înfiorare, oroare. 2. mulţime, duium, grum az n. 1. gât, gâtlan,
potop, puhoi, puzderie, sumedenie junghetură. 2. ceafă, cerbice, gârbiţă
groaznic, -ă adj. 1. îngrozitor, gru nzu ros, -oasă adj. 1. granulos,
înfiorător, înspăimântător, înfri­ zgrunţuros, rugos. 2. aspru, scorţos
coşător, teribil, oribil. 2. colosal, grup n. 1. ceată, bandă, buluc,
extraordinar, fenomenal, formidabil, cârd, droaie, gloată, trupă, grămadă,
năpraznic, straşnic. 3. tare, mult, pâlc, stol. 2. clasă, categorie,
foarte, extrem. 4. urât, abominabil, grupare, tagmă, tabără, castă,
dezgustător, terifiant facţiune
grobian, -ă adj. v. necioplit grupa vb. 1. a aduna, a reuni, a
grohăi vb. a guiţa, a grohoti comasa, a strânge, a asambla, a
grohot n 1. grohăit, guiţat. 2. asocia. 2. a aranja, a clasifica, a
pietriş, grohotiş, bolovăniş distribui, a ordona, a orândui, a
grohotiş n. pietriş, prund, grohot, sistematiza, a repartiza
bolovăniş grupare f. v. grup
gros,-oasă adj. 1. mare, volumi­ grupă f. unitate, grup, ceată, trupă,
nos, imens, masiv. 2. compact, dens, pâlc, stol
izolant; protector. 3. grav, profund, gudron n. catran, zeft
adânc, cavernos
gudura vb. v. linguşi
grosolan, -ă adj. 1. brut, necizelat,
guiţa vb. a grohăi, a coviţa
nelucrat, ' neşlefuit, nefinisat, bu­
tucănos. 2. bădăran, primitiv, incult, gum ă f. 1. radieră. 2. cauciuc,
elastic
mitocan, mojic, impertinent, nedelicat,
mârlan, vulgar, grobian, ordinar, gunoi n. 1. murdărie, impuritate,
ţopârlan, mocofan goz. 2. bălegar, îngrăşământ. 3. (fig.)
grosolănie f. v. mojicie lichea, otreapă, lepădătură
grotă f. peşteră, cavernă, cata­ guraliv, -ă adj. vorbăreţ, limbut,
combă flecar, palavragiu, gureş
grotesc, -ească adj. burlesc, gură f. 1. rost, buze, bot; (peior.)
caraghios, parodic, ridicol rât, flit, meliţă, papagal, clanţă,
grozav, -ă adj. 1. groaznic, fioros, moară. 2. sărut, sărutare, pupătură.
cumplit, înfiorător, oribil, teribil, 3. înghiţitură, sorbitură, duşcă, gât,
atroce, crunt, infernal, înspăi­ îmbucătură, muşcătură. 4. articulaţie,
mântător, straşnic. 2. colosal, extra­ glas, voce. 5. ceartă, scandal, vrajbă,
ordinar, fenomenal, formidabil, sfadă. 6. deschidere, gaură, orificiu
excepţional, fabulos, nemaipomenit, gureş, -ă adj. v. guraliv
negrăit, nespus, uimitor, straşnic, gurgui n. mamelon, sfârc
tare, extrem guriţă f. sărut, sărutare
grozăvenie f. grozăvie gurm and, -ă adj. lacom, mâncău,
grozăvi vb. v. făli pofticios, mâncăcios
grozăvie f. 1. nenorocire, calam i­ g u st n. 1. sensibilitate, simţ
tate, oroare, flagel, dezastru, (estetic), stil, ţinută. 2. înclinaţie,
năpastă, prăpăd, pustiire, sinistru, preferinţă, predispoziţie, pornire. ’ 3.

122
poftă, plăcere, dorinţă, capriciu, guvern n. consiliu de miniştri,
toane, extravaganţă cabinet, executivul
gusta vb. 1. a încerca, a degusta, guverna vb. 1. a conduce, a cârmui,
a cerceta. 2. a aprecia, a preţui, a-i a dirigui, a administra, a chivernisi, a
plăcea. 3. a dejuna, a prânzi, a ocârmui. 2. a orienta, a îndruma
mânca (frugal) guvernamental, -ă adj. oficial,
gustare f. 1. aperitiv. 2. dejun, administrativ
prânz guvernant m. conducător, şef,
gustat, -ă apreciat, preţuit, ocârmuitor
plăcut guvernantă f. bonă, educatoare,
gustos, -oasă adj. delicios, plăcut, Şvester, îngrijitoare
atrăgător, apetisant, savuros, sucu­ guvernare f. 1. conducere, ad­
lent, picant ministrare, diriguire, cârmuire, chiver-
guşă f. 1. bărbie. 2. basedov. 3. nisire. 2. regim, sistem politic
gât, beregată, gâtlej guvernator m. cârmuitor, şef,
guşter m. şopârlă administrator, ocârmuitor
gută f. 1. podagră. 2. apoplexie, guvernământ n. regim, sistem
paralizie, dambla politic, guvernare
guturai n. catar, coriză, rinită, guvidie f. glăvoacă
troahnă guzgan m. şobolan, chiţcan, hâr-
gutural, -ă adj. velar ciog, popândău

123
H
habar n. grijă, preocupare hală f. 1. sală. 2. piaţă
habitat n. biotop halbă f. pahar de bere
habotnic, -ă adj. bigot halcă f. bucată, ciosvârtă, hartan
hac n. 1. (reg.)piedică, obstacol. 2.
haleală f. (fam.) v. mâncare
(reg.) cui
hachiţă f. v. capriciu halima f. v. păţanie
hadâmb m. v. eunuc halo n. aureolă, cerc, luminos
hagialâc n. (rar.)pelerinaj haiti in terj, v. stop
hagiu m. (înv.)pelerin haltă f. staţie, oprire, popas
hahaleră f. v. secătură halteră f. greutate
haham m. rabin
halucinaţie f. vedenie, nălucire,
hait interj, v. haide!
năzărire, fantasmă, iluzie
haidamac m. v. haimana
ham n. harnaşament, echipament
haidău m. v. haimana
haldei interj. I.vino, hai. 2. dă-i hamal m. cărător, salahor, tregher
drumul, să pornim hamalâc n. muncă (grea), treabă
haiduc m. (înv.) v. pandur (istovitoare)
haihui adv. v. razna hambar n. grânar, magazie, siloz
haimana f. derbedeu, vagabond, han1 m. şef, căpetenie, comandant
puşlama, lichea, golan, haidău, (tătar)
pierde-vară, fluieră-vânt han2 n. ospătărie, birt, făgădău
hain, -ă adj. v. rău
handicap n. 1. dezavantaj, ne­
haină f. îmbrăcăminte, veşmânt, ajuns, impas. 2. greutate, piedică,
strai, veston, surtuc, sacou balast
haită f. 1. grup, ceată, turmă,
hang n. v. ison
gloată. 2. câine, potaie, căţea
hal n. stare, aspect, înfăţişare, hangar n. garaj, hală
situaţie, împrejurare hanger n. pumnal, cuţit, şiş
halall interj, bravo! hangiu m. ospătar, birtaş
halat n. 1. capot, haină lungă. 2. hanţă f. 1. haină, strai, zdreanţă. 2.
unealtă, sculă gură-spartă, flecar

124
haos n. 1. dezordine, debandadă, hazliu, -le adj. vesel, spiritual,
confuzie, babilonie, harababură. 2. glumeţ, şugubăţ, amuzant, hazos,
abis, hău, genune mucalit, comic
haotic, -ă adj. confuz, încâlcit, hazna f. cloacă
dezordonat, încurcat hazos, -oasă adj. v. hazliu
hap n. bulin, pilulă hăbăuc, -ă adj. v. năuc
hapcă f. (în expr.) cu hapca = 1. cu hăcui vb. v. ciopârţi
forţa, cu de-a sila, pe nedrept, hăltaş m. gonaş, bătăiaş, mănător
hoţeşte. 2. cu nemiluita, fără număr, hăitui vb. v. goni
cu ’rostopală hăltuială f. fugărire, goană, stârni­
haplea m. v. nătărău re, gonire
hapsân, -ă adj. 1. hain, câinos, hălăciugă f. v. desiş
crud, odios, răutăcios. 2. lacom, hălădui vb. 1. a trăi, a sălăşlui, a
hrăpăreţ, avar, zgârcit, harpagon locui. 2. a izbuti. 3. a înainta, a
merge, a propăşi
har n. 1. dar, talent, măiestrie. 2.
hamăl vb. a lătra
inspiraţie, facultate, disponibilitate
hămesit, -ă adj. 1. lihnit, înfometat,
harababură f. dezordine, în ­
flămând. 2. lacom, nesăţios
vălmăşeală, haos, babilonie, aiureală
hărăzi vb. 1. a destina, a sorti, a
harachiri n. sinucidere, autosacrifi- meni, a hotărî. 2. a acorda, a da, a
care dona, a dărui
haracl n. v. tribut hărmălaie f. larmă, gălăgie, zgo­
harap m. negru, maur, african mot, zarvă, tărăboi, tămbălău, vuiet,
harapnic n. bici balamuc, tam-tam, tapaj
harbuz m. pepene-verde, lubeniţă hărnicie f. sărguinţă, râvnă, zel,
harcea-parcea adj. sfâşiat, distrus, vrednicie, silinţă, asiduitate, diligenţă,
nimicit, făcut praf, desfiinţat destoinicie
harem n. serai hărtăni vb. v. rupe
harnaşament n. v. ham hărţui vb. 1. a necăji, a cicăli, a
harnic, -ă adj. muncitor, activ, întărâta, a sâcâi, a tachina, a zădărî,
sârguincios, vrednic, destoinic, a suci şi răsuci. 2. a lupta, a se
asiduu, zelos, silitor, neobosit, dili­ încăiera, a se înfrunta
gent, laborios hărţulală f. harţă, încăierare,
harpagon m. v. zgârcit confruntare
harpie f. v. dihanie hărţuit, -ă adj. v. sâcâit
hăt adv. tare, foarte, mult şi bine
hartan m. v. halcă
hăţuri n. p l. frâu, dârlogi
harţă f. v. ceartă
hăţiş n. desiş, mărăciniş, sihlă,
hat n. răzor, hotar
hălăciugă
hatâr n. 1. v. plăcere. 2. v. favoare hău n. prăpastie, genune, abis
hatman m. spătar hăuli vb. a chiui, a striga, a chioti,
havaiană f. chitară a cânta, a aui
havai, -e adj. albastru, azuriu, bleu hâd, -ă adj. v. urât
havană f. ţigară de foi hâră £ v. ceartă
havuz n. arteziană hârb n. 1. ciob, spărtură, ţandără.
haz n. 1. veselie, glumă. 2. umor, 2. blid, cratiţă, strachină, farfurie
spirit, duh. 3. farmec, graţie, atracţie hârbul vb. v. strica
hazard n. întâmplare, soartă, hârcă f. 1. craniu, scăfârlie,
destin, loterie căpăţână, ţeastă, tigvă. 2. baborniţă,
hazarda vb. a risca, a se încumeta, zgripţuroaică, hoaşcă, cotoroanţă
a se aventura, a se expune hârciog m. şobolan, guzgan

125
hârdău n. v. butoi hindus, -ă adj. indian
hârâi vb. 1. a mârâi. 2. a întărâta hiperbolă f. exagerare, superlativ
hârjoni ufc. a se zbengui hipermetropie f. prezbitism
hârşâi vb. a freca, a târî, a târşi hipism s.n. călărie
hârtoape n. p l. v. groapă hipnotic, -ă adj. hipnotizant, nar­
hârţoagă f. terfelog cotic, somnifer, soporific
hârzob n. v. funie hipnotiza vb. a captiva, a subjuga,
hâtru, -ă a # v. glumeţ a fascina, a încânta, a seduce, a vrăji
hâţâi a clătina, a zgâlţâi hipnotizant, -ă adj. v. hipnotic
hebdomadar, -ă adj. săptămânal hipocentru n. v. epicentru
hecatombă f. masacru, măcel, hipodrom n. turf
genocid, ucidere hiritisi vb. v. felicita
hegemon m. supremaţie, domi­ hirotonisi vb. a preoţi
nare, autoritate(supremă) hirsut, -ă adj. 1. zbârlit, vâlvoi,
heleşteu n. v. iaz ciufulit. 2. urâcios, posac, ursuz,
helge f. nevăstuică morocănos
hematie f. eritrocit, globulă roşie hlamidă f. mantie
hemoroizi m. (pop.) trănji hlizi vb. 1. a chicoti, a râde. 2. a se
hepatită f. icter, gălbiriare zgâi, a se holba, a căsca ochii, a se
herb n. v. blazon boldi
hermafrodit, -ă adj. bisexuat, hol interj, stop! stai
fătălău, bisexual hoardă f. 1. ceată, şleahtă, ordie,
hermină f. hermelină, cacom grup, bandă. 2. trib
hernie f. boşorogeală, vătămătură, hobot n. văl, feregea, broboadă,
hâitură, surpătură basma
herpes n. spuzeală hodorog m. babalâc
hetairă f. curtezană, damă, prosti­ hodorogi vb. 1. flecări. 2. a se
tuată strica, a se dărăpăna, a se hârbui, a
heteroclit, -ă adj. compozit, etero­ se uza, a se şubrezi, a se hrentui
gen hogaş n. v. făgaş
hexapod m. v. insectă hogeag n. horn, coş
hibă f. neajuns, defect, lipsă hohot n. v. plâns (sau râs)
hibernal, -ă adj. iernatic hohoti vb. v. râde
hibrid, -ă adj. corcit, amestecat hoinar, -ă adj. vagabond, haimana,
hidos, -oasă adj. dezgustător, urât, plimbăreţ, rătăcitor, pribeag, pierde-
monstruos, groaznic, oribil, hâd, slut, vară
pocit, desfigurat hoinări vb. v. vagabonda
hidrant n. gură de apă hoit n. v. cadavru
hodrargir n. mercur hol n. antreu, sală, vestibul
hidromel n. mied holba vb. v. zgâi
hidropizie f. dropică, idropizie, holbat, -ă adj. zgâit, căscat, boldit,
boala de apă umflat
hidroxil m. oxidril holdă f. lan, ogor, ţarină, tarla
hieratic, -ă adj. 1. sfânt, sacru. 2. holendru n. 1. filtru. 2. racord
rigid, static, înţepenit holercă f. v. rachiu
hieroglific, -ă adj. neciteţ, ilizibil, holm n. deal, colină
indescifrabil holocaust n. v. masacru
himeră f. iluzie, fantezie, în­ holtei m. burlac, celibatar, neînsu­
chipuire, utopie, nălucire, fantasmă rat
himeric, -ă adj. iluzoriu, închipuit, homicid n. crimă, ucidere,
irealizabil, fantastic, imaginar, utopic asasinat

126
homosexual m. pederast, invertjt hoţie f. furt, fraudă, defraudare,
hop n. 1. piedică, obstacol. 2. pungăşie, jaf, tâlhărie, găinărie,
greutate, dificultate. 3. săritură. 4. delapidare, excrocherie
groapă, hârtoapă hram n. 1. patron. 2. rost, rol,
horă f. 1. dans, joc. 2. cântec, misiune
doină, baladă, melodie hrană f. aliment, mâncare, bucate,
horbotă f. dantelă merinde, nutriţie, de-ale gurii
horcăl vb. v. sforăi hrăni vb. a mânca, a(se) alimenta,
horn n. coş, hogeag, buduroi a(se) nutri, a(se) întreţine
hornar m. coşar hrănitor, -oare adj. nutritiv, consis­
horoscop n. zodiac tent, săţios, suculent
horticultură f. grădinărit hrăpăreţ, -eaţă adj. lacom, rapace,
hotar n. 1. graniţă, frontieră. 2. hat, nesăţios, avid, nesătul
răzor, mejdină, margină, limită, capăt. hrib m. burete, mânătarcă
3. regiune, ţinut hrisov n. act, document, înscris
hotărî vb. 1. a stabili, a fixa, a hristoitle f. v. evlavie
decide, a dispune, a decreta, a hronic n. cronică, letopiseţ, anale
porunci, a stipula. 2. a hărăzi, a hrubă f. 1. grotă, peşteră, beci.
soroci, a destina, a ursi, a predestina, 2.bordei, subterană
a meni. 3. a delimita, a hotărnici, a huceag n. tufiş, crâng, desiş,
mărgini pădurice, hăţiş, huci
hotărâre f. 1. decret, sentinţă, hudiţă f. v. ulicioară
poruncă, dispoziţie, ordin, edict, huhurez m. v. bufniţă
ordonanţă, decizie, rezoluţie. 2. huidui vb. a ocără, a apostrofa, a
determinare, tărie, fermitate, dârzenie vitupera, a insulta, a dezaproba
hotărât,-â adj. 1. decis, ferm, huidumă f. namilă, matahală,
intransigent, neabătut, inflexibil, zdrahon, vlăjgan, găligan
neşovăitor. 2. fixat, stipulat. 3.
hulă f. ocară, condamnare, defăi­
destinat, sorocit, menit, ursit. 4. mare, critică
indiscutabil, sigur, neîndoios, cate­
huli vb. v. ocărî
goric
huligan m. v. derbedeu
hotărâtor, -oare adj. decisiv,
hulpav, -ă adj. v. lacom
determinant, important, esenţial, con­
cludent hulub m. porumbel, porumb
hotărnici vb. v. delimita humă f. v. argilă
hoţ m. 1. pungaş, fur, borfaş, hurduca vb. v. zgâlţâi
lotru, tâlhar, mână-lungă. 2. huruit n. durduit
ştrengar, şiret, isteţ, şmecher, husă f. învelitoare
nostim. 3. şarlatan, viclean, sforar, huzmet n. v. slujbă
pişicher, haramin, excroc, im pos­ huzur n. lăfăire, trăndăvire, îm ­
tor, pezevenghi buibare, belşug
hoţeşte adv. tâlhăreşte, pe furiş, huzuri vb. a se lăfăi, a se îmbuiba,
tiptil, pe nevăzute a trăi după plac

127
ial interj, poftim!, ţine! icnet n. geamăt, icneală, icnire,
iacal in terj, iată!, priveşte! icnitură, suspin
iacint m. zambilă icoană f. imagine, tablou, chip
iad n. 1. infern, gheenă, tartar. 2. iconoclast m. rebel, răzvrătit
chin, suferinţă, nenorociri, supliciu iconostas n. catapeteasmă, tâm­
iama f. în expr. a da iam a = a plă
năvăli, a se năpusti, a da buzna, a se icter n. gălbinare, hepatită
repezi ictus n. şoc, atac, apoplexie
ianuarie m. gerar ideal n. 1. ţel înalt, scop, ţintă, a s­
iar1 conj. 1. şi. 2. dar, însă piraţie. 2. (adj.) perfect, desăvârşit,
iar2 adv. din nou, încă o dată, excelent, nobil, spiritual
iarăşi idealiza vb. v. înfrumuseţa
iarăşi adv. v. iar2 idealizat,-ă adj. aureolat, poetizat,
iarbă f. 1. buruiană. 2. ierbacee. 3. supraevaluat
pajişte. 4. peluză idee f. 1. gând, judecată, opinie,
iarmaroc n. bâlci, târg părere, concept, intuiţie. 2. viziune,
iatac n. dormitor principiu
iatagan n. sabie, paloş idem adv. la fel, tot aşa, acelaşi
iată interj. 1. uite!, priveşte!, iacă! identic, -ă adj. aidoma, întocmai,
2. deodată, fără veste, pe ne­ la fel, congruent, concordant,
aşteptate echivalent
iavaş adv. încet, domol, binişor identifica vb. a recunoaşte, a pre­
iaz n. heleşteu, baltă, lac, iezer, ciza, a fixa, a constata
smârc, mlaştină identificabil, -ă adj. recognoscibil
iazmă f. arătare, nălucă, stafie, ve­ Identitate f. conformitate, con-
denie, strigoi similitudine, specific, proprietate,
ibovnic,-ă m. f. amant, iubit, drăguţ valoare în sine
ibrlşin n. 1. aţă răsucită. 2. papiotă idilă f. 1. bucolică, poemă pas­
ic n. pană torală. 2. dragoste, amor (naiv),
iceberg n. v. aisberg afecţiune

128
idilic, -ă adj. bucolic, pastoral, se vedea. 4. a ajunge, a deveni, a se
câmpesc; (fig.) idealizat, înfrumuseţat face. 5. a se decolora, a se spălăci
idiom n. dialect, grai, limbă, vorbire Ieşi! in terj, afară!, pleacă!
idiomatic, -ă adj. dialectal, re­ Ieşire f. 1. poartă, uşă, deschidere.
gional 2. soluţie, dezlegare. 3. eliberare,
idiosincrasie f. intoleranţă,, sen­ scăpare. 4. reacţie, violenţă, ostili­
sibilitate tate, agresiune
idiot, -ă adj. cretin, tâmpit, redus, jeşlt, -ă adj. 1. proeminent, reliefat.
imbecil, ţâcnit,* neghiob, nerod 2. decolorat, spălăcit
idiotiza vb. v. tâmpi iezătură f. stavilă, baraj, dig, stă-
Idioţie f. neghiobie, tâmpenie, vilar, zăgaz
prostie, nerozie, cretinism iezer n. baltă, lac, tău
idol n. zeu, divinitate;(fig.) iubit, iezuit m. v. ipocrit
adorat, idealizat Ifos n. îngâmfare, aroganţă, înfu­
idolatrie f. divinizare, adoraţie, pro­ murare, trufie, orgoliu
slăvire, preamărire ifose n. p i pretenţii, fumuri
idolatriza vb. v. adora igienic, -ă adj. curat, sănătos;
ieftin,-ă adj. 1. convenabil, avan­ dezinfectat, sterilizat
tajos, (preţ) bun. 2. banal, comun, igliţă f. 1. croşetă. 2. andrea
ordinar ignar, -ă adj. incult, prostănac,
ieftini vb. a reduce, a micşora, a neştiutor, ignorant
scădea (preţul) ignifug, -ă adj. neinflamabil, re­
iele f. p l. şoimane, rusalii, iasme, zistent (la foc)
drăgaice, sânziene, vântoase ignobil, -ă adj> ticălos, mizerabil,
ienupăr m. jneapăn javră, josnic
iepure m. urechiat ignominie f. josnicie, ticăloşie, in­
iepureşte adv. 1. repede, în famie, mârşăvie
goană. 2. vigilent, nedormit, veghetor ignora vb. 1. a nu şti, a nu
ierarh m. arhiereu, episcop, mitro­ cunoaşte, a bâjbâi. 2. a neglija, a nu
polit lua în seamă, a lăsa deoparte, a
ierarhie f. rang, treaptă, stare, or­ omite
dine, succesiune, scară ignorant, -ă adj. v. incult
ierarhiza vb. a ordona, a clasifica, ignoranţă f. incultură, prostie,
a rândui neştiinţă, stupiditate
ierbărie f. bălării, ierburi ignorare f. neglijare, omitere, ne­
ieremiadă f. tânguire, plânset, socotire, uitare
văicăreală, jeluire igrasie f. umezeală
iernatic, -ă adj. hibernal ilar, -ă adj. v. ilariant
ierta vb. a absolvi, a scuti, a trece ilariant, -ă adj. amuzant, de râs,
cu vederea caraghios, ilar, distractiv
iertare f. 1. absolbire, scutire, ilău n. nicovală
scuză. 2. îngăduinţă, milostivire, în­ ilegal, -ă adj. 1. nelegal, ilicit, ne­
durare, indulgenţă, clemenţă, gene­ permis, prohibit, interzis, incorect. 2.
rozitate clandestin, subversiv, conspirativ,
iertător, -oare a d j v. indulgent subteran
ieruncă f. găinuşă ilic n. pieptar, bundiţă
ieşi vb. 1. a pleca, a se duce, a ilicit, -ă adj. v. ilegal
merge, a părăsi, a se depărta. 2. a ilizibil, -ă adj. neciteţ, indescifrabil
rezulta, a reieşi, a decurge, a izvorî, a ilogic, -ă adj. iraţional, absurd, in­
urma. 3. a se ivi, a apărea, a răsări, a coerent, nelogic, anormal, fără temei

129
iluminat, -ă adj. 1. luminat, strălu­ imbold n. îndemn, stimulent, im­
citor. 2. inspirat puls, pornire, stimul, stârnire
iluminaţie f. luminăţie, lumină imediat adv. numaidecât, repede,
. mare, strălucire iute, grabnic, îndată, rapid, degrabă
iluminist, -ă adj. umanist, pro­ imemorabil, -ă adj. străvechi,
gresist, renascentist antic, de demult
ilustra vb. 1. a exemplifica, a în­ imens, -ă adj. 1. enorm, nesfârşit,
făţişa, a demonstra, a reprezenta..2. vast, nemărginit, nemăsurat, colosal,
a se distinge, a se remarca, a se im­ neţărmurit, gigantic. 2. foarte mult,
pune nenumărat, infinit
ilustrată f. vedere imensitate f. nemărginire, vasti­
ilustrativ, -ă adj. demonstrativ, edi­ tate, nesfârşire, gigantism
ficator, exemplificator imersiune f. scufundare
ilustrator m. desenator imigrare vb. a intra, a trece, a sosi
ilustraţie f. imagine, poză, desen, (în altă ţară)
figură iminent, -ă adj. inevitabil, ineluc­
ilustru, -ă adj. renumit, vestit, fai­ tabil, de înlăturat
mos, strălucit, celebru, eminent imita vb. 1. a mima, a copia, a re­
iluzie f. închipuire, nălucire, amă­ produce, a reda, a reprezenta. 2. a
gire, fantezie, nălucă, miraj îngâna, a se schimonosi, a maimuţări
iluziona vb. a se amăgi, a se imitaţie f. copie, pastişă
înşela, a-şi închipui, a i se năzări imixtiune f. amestec, ingerinţă,
iluzionism n. scamatorie intervenţie
iluzionist m. scamator, vrăjitor, imn n. odă, glorificare, proslăvire,
magician preamărire
iluzoriu, -ie adj. înşelător, amă­ imobil1, -ă adj. nemişcat, neclintit,
gitor, ireal, irealizabil fix, încremenit, rigid
Imaculat, -ă adj. nepătat, pur, cu­ Imobil2 n. clădire, casă, con­
rat, nevinovat, inocent strucţie, edificiu
imagina vb. a închipui, a re­ imobiliar, -ă adj. nemişcător,
prezenta, a concepe, a vedea, a imobil
inventa, a născoci, a combina, a imobilism n. rigiditate, neclintire,
scorni, a izvodi, a descoperi fixitate, imobilitate
imaginar, -ă adj. fictiv, închipuit, imobilitate f. neclintire, nemişcare,
ireal, plăsmuit, născocit, fantezist rigiditate, imobilism, fixitate
imobiliza vb. a fixa, a opri, a
imaginativ, -ă adj. inventiv, crea­
reţine, a ţintui, a prinde
tor, inventator
imoral, -ă adj. corupt, necinstit, de­
imagine f. reprezentare, înfăţişare,
pravat, desfrânat, obscen
tablou, chip, reproducere, icoană
imoralitate f. v. corupţie
imanent, -ă adj. lăuntric, intrinsec
imortaliza vb. a nemuri, a eterniza,
imaş n. păşune, izlaz a perpetua
imaterial, -ă adj. impalpabil, spiri­ impacient, -ă adj. nerăbdător,
tual, sufletesc, ideal îngrijorat, neliniştit, netihnit
imatur, -ă a d j prematur, necopt impacienta vb. a se nelinişti, a se
imbatabil, -ă adj. invincibil, neîn­ agita, a nu mai aştepta, a se îngrijora
vins, neînfrânt, de .neînvins impact n. ciocnire, incidenţă, lovire
imbecil, -ă adj. neghiob, prost, impalpabil, -ă adj. imperceptibil,
nerod, netot, cretin, tâmpit, idiot minuscul, imaterial, insesizabil
imbecilitate f. v. prostie impar adj. nepereche, fără soţ
imberb adj. june, adolescent imparitate f. inegalitate

130
imparţial, -ă adj. nepărtinitor, implicaţie f. amestec, angajament,
corect, obiectiv, drept participare, conexare, consecinţă
imparţialitate f. obiectivitate, co­ implicit, -ă adj. cuprins, subînţeles,
rectitudine, nepărtinire strâns legat, inclus
impas n. neajuns, dificultate, implora vb. a ruga, a cere, a
încurcătură, strâmtoare pretinde, a solicita, a insista, a con­
impasibil, -ă adj. indiferent, ne­ jura
păsător, insensibil, imperturbabil implorator, -oare adj. rugător, in­
impecabil, -ă adj. ireproşabil, fără sistent, solicitator
cusur, perfect, absolut impoliteţe f. necuviinţă, mitocănie,
impediment n. piedică, obstacol, obrăznicie
barieră, dificultate imponderabil, -ă adj. 1. diafan,
impenetrabil, -ă adj. de nepătruns, fără greutate, aerian. 2. imperceptibil,
inaccesibil; (fig.) tainic, misterios insesizabil, subtil
imperativ n. comandament, obli­ importa vb. 1. a aduce, a
gaţie, datorie, cerinţă, poruncă cumpăra. 2. a conta
imperativ, -ă adj. obligatoriu, con­ important, -ă adj. 1. însemnat, ne­
strângător, poruncitor, categoric cesar, indispensabil. 2. remarcabil,
imperceptibil, -ă adj. nesesisabil, deosebit, marcant, ilustru, distins. 3.
nesimţit, nevăzut, neauzit arogant, încrezut
imperfect, -ă adj. deficient, nede­ importanţă f. v. însemnătate
plin, nedesăvârşit, defectuos
importuna vb. a deranja, a indis­
imperfecţiune f. cusur, defect,
pune, a plictisi, a incomoda
neajuns, lipsă, scădere
imposibil, -ă adj. 1. irealizabil, cu
imperial, -ă adj. împărătesc, dom­
neputinţă. 2. insuportabil, groaznic,
nesc, grandios, magnific, măreţ
nesuferit, chinuitor
imperiu n. împărăţie, stăpânire,
dominaţie imposibilitate f. neputinţă, para­
lizie, blocaj
imperios, -oasă adj. imperativ,
stringent, presant, obligator impostor m. şarlatan, escroc,
pungaş, farsor, şnapan
impermeabil, -ă adj. fulgarin,
trenci, fâş, manta, balon impostură f. escrocherie, şarla-
impertinent, -ă adj. insolent, tanie, înşelătorie, fraudă, pungăşie
obraznic, necuviincios, nerespectuos impotent adj. m. neputincios, in­
impertinenţă f. insolenţă, necuvi­ capabil, emasculat
inţă, obrăznicie, neruşinare impotenţă f. neputinţă, incapaci­
imperturbabil, -ă adj. calm, măsu­ tate, emasculaţie
rat, netulburat, liniştit, nepăsător impozant, -ă adj. impunător, gran­
impetuos, -oasă adj. năvalnic, dios, măreţ, falnic, impresionant,
nestăpânit, coleric, nestăvilit, tumul­ minunat
tuos impozit n. bir, contribuţie, datorie,
impieta vb. a leza, a atinge, a dare, dajdie
afecta impracticabil, -ă adj. defect, stri­
impietate f. nelegiuire, sacrilegiu, cat, degradat, desfundat, rău
ofensă, cinism imprecaţie f. blestem, injurie, in-
implacabil, -ă adj. neîmblânzit, jurătură, invectivă, proferare
crud, neiertător, nepotolit, neîndurat imprecis, -ă adj. neclar, vag,
implanta vb. a insera, a introduce, neprecis, confuz, nelămurit, nesigur,
a fixa, a aşeza aproximativ
implica vb. a (se) angaja, a se impregnat, -ă adj. îmbibat, saturat,
amesteca, a participa, a se include plin de...

131
impresie f. 1. părere, opinie, sen­ impur, -ă adj. v. murdar
timent, senzaţie. 2. efect, urmare impuritate f. 1. murdărie, gunoi,
impresiona vb. a emoţiona, a deşeu. 2. corp străin, amestec, toxici­
sensibiliza, a mişca, a răscoli, a tul­ tate
bura impus, -ă adj. comandat, ordonat,
impresionabil, -ă adj. sensibil, obligatoriu, silnic
simţitor, emotiv imputa vb. 1. a reproşa, a învinui,
impresionant, -ă adj. impozant, a mustra, a pune pe seama... 2. a
uimitor, dramatic, spectaculos, falnic, amenda, a taxa, a sancţiona
mişcător, grav • imputare f. 1. reproş, învinuire,
imprevizibil, -ă adj. neaşteptat, dojană, mustrare, acuzaţie. 2.
subit, neprevăzător, surprinzător amendă, taxare, sancţiune
imprima vb. 1. a Tntipări, a fixa, a imuabil, -ă adj. v. constant
înregistra, a pecetlui. 2. a tipări, a imund, -ă adj. murdar, jegos,
edita, a publica. 3. a impulsiona, a dezgustător, degradat, ruinat, oribil
determina imunitate f. inviolabilitate, apărare,
imprimat,-ă adj. n. 1. tipărit, edi­ intangibilitate
tat, publicat. 2. (n.) tipăritură, formular imun, -ă adj. apărat, inviolabil, in­
imprimerie f. tipografie, tipar tangibil
improb, -ă adj. v. necinstit inabil, -ă adj. v. stângaci
improbabil, -ă adj. nesigur, incert, inabordabil, -ă adj. v. inaccesibil
îndoielnic
inacceptabil, -ă adj. inadmisibil,
impropriu, -ie adj. inadecvat, neacceptabil; respingător, revoltător
nepotrivit, incorect, nerecomandabil
inaccesibil, -ă adj. de neajuns,
improviza vb. a însăila, a schiţa, a
oprit, izolat, inabordabil
alcătui sumar
inactivitate f. trândăvie, lenevie,
improvizaţie f. încropire, însăilare,
indolenţă, pasivitate, inerţie
schiţă, alcătuire (sumară)
inactual, -ă adj. depăşit, învechit,
imprudent, -ă adj. nechibzuit, ne­
socotit, neprevăzător, necugetat, perimat
hazardat inadaptabil, -ă adj. rezistent, con­
imprudenţă f. v. nechibzuinţă servator, refractar, retrograd
impudic, -ă adj. neruşinat, imoral, inadecvat, -ă adj. nepotrivit, impro­
obscen, lasciv, degradat priu, necorespunzător
impuls n. stimulent, îndemn, im­ inadmisibil, -ă adj. nepermis, oprit,
bold, avânt, elan interzis, intolerabil
impulsiona vb. a stimula, a da inadvertenţă f. greşeală, eroare,
avânt, a imprima (elan) nepotrivire, neconcordanţă
impulsiv, -ă adj. nestăpânit, ner­ inalterabil, -ă adj. (fig.) statornic,
vos, iute, necumpănit, holeric, bătăios neschimbat, persistent
impulsivitate f. violenţă, ne- inamic,-ă m. f. duşman, vrăjmaş,
stăpânire, dezlănţuire, agresivitate oponent
impunător, -oare adj. măreţ, fal­ inanimat, -ă adj. neînsufleţit, amorf
nic, impozant, majestuos, grandios, inan/ţie f. înfometare, sfârşeală,
imperial, impresionant, splendid istovire
impune vb. 1. a obliga, a con­ inaplicabil, -ă adj. nepractic, ne­
strânge, a sili, a pretinde, a cere. 2. a izbutit, inutil, eşuat, ratat
trebui, a necesita. 3. a impresiona, a inapt, -ă adj. nepotrivit, incapabil,
mişca, a însufleţi neputincios
Impunere f. 1. constrângere, obli­ inaptitudine f. incapacitate, ne­
gaţie, silă. 2. impozit, bir, taxă, dare putinţă

132
Inatacabil, -ă adj. invulnerabil, Incognito adv. într-ascuns, în
apărat, imbatabil taină, discret, nedeclarat, neprevăzut
inaugura vb. a deschide, a începe, Incolor, -ă adj. 1. spălăcit, deco­
a face public lorat, şters. 2. (fig .) searbăd, inex­
inavuabil, -ă adj. de nespus, ruşi­ presiv
nos, nedemn, groaznic, de tăcut incomensurabil, -ă a d j nesfârşit,
incalcilabil, -ă adj. imens, uriaş, infinit, nemărginit
incomensurabil, infinit, enorm Incomod, -ă adj. supărător, jenant,
incandescent, -ă adj. înfocat, în­ neplăcut, inconvenabil, stânjenitor
roşit, roşu, arzând incomoda vb. a supăra, a indis­
incantaţie f. încântare, desfătare, pune, a stingheri, a încurca, a de­
euforie ranja
incapabil, -ă adj. neputincios, ne­ incomparabil, -ă adj. extraordinar,
priceput, nevrednic, incompetent, unic, nepereche, excepţional, fără
prost asemănare
incapacitate f. neputinţă, nepri­ incompatibil, -ă adj. v. nepotrivit
cepere, nepregătire, incompetenţă incompetent, -ă adj. incapabil, ne­
incarna vb. a personifica, a în ­ pregătit, nepriceput, ageamiu
trupa, a materializa, a concretiza incompetenţă f. nepricepere, in­
incendia vb. a aprinde, a arde, a capacitate, nepregătire
da foc, a pârjoli incomplet, -ă adj. lacunar, frag­
mentar, parţial, insuficient, cu lipsuri
incendiu n. foc, pojar, pârjol, com­
incomprehensibil, -ă adj. încurcat,
bustie
de neînţeles, haotic, încâlcit
incert, -ă adj. nesigur, îndoielnic,
incongruent, -ă adj. neconcordant,
tulbure, nebulos, învăluit, cu semn de
nepotrivit, în dezacord
întrebare
incongruenţă f. nepotrivire, con­
incertitudine f. v. îndoială
tradicţie, dezacord, antinomie
inchizitorial, -ă adj. nemilos, crud,
inconsecvent, -ă adj. nestatornic,
aspru, temut; neiertător
schimbător, capricios, inconstant,
Incident n. 1. întâmplare, eveni­ oscilant, instabil, nehotărât, neserios,
ment, episod, peripeţie, aventură. 2. labil
conflict, ciocnire, disensiune, obiec­ inconsolabil, -ă adj. v. nemângâiat
ţie, reproş
inconstanţă f. v. instabilitate
incidental, -ă adj. v. întâmplător inconştient, -ă adj. 1. leşinat, pier­
incinera vb. a arde dut, ameţit. 2. instinctiv, automat,
incipient, -ă adj. începător, iniţial mecanic. 3. iraţional, nesocotit, ire­
incisiv, -ă adj. tăios, muşcător, sponsabil
caustic, sarcastic, satiric, batjocoritor incontestabil, -ă adj. sigur, cert,
incita vb. a aţâţa, a provoca, a evident, categoric, indiscutabil
întărâta, a instiga inconvenient n. neajuns, dificul­
incitant, -ă adj. provocator, sen- tate, piedică, dezavantaj
sual, aţâţător incorect,-ă adj. 1. inexact, greşit,
Incizie f. tăietură, crestătură, eronat. 2. necinstit, neonest, corup­
deschidere tibil. 3. ilegal, imoral
Include vb. a cuprinde, a conţine, a incorectitudine f. v. necinste
îngloba incorigibil, -ă adj. înrăit, înveterat,
inclusiv, -ă adj. împreună cu, şi de neîndreptat
cu, la un loc cu... incoruptibil, -ă adj. onest,
incoerent, -ă adj. dezlânat, ilogic, dintr-o bucată, inflexibil, cinstit,
neclar, discontinuu, haotic moral, integru

133
incredibil, -ă adj. de necrezut, indice n. index, registru, listă
fantastic, uimitor, ireal indicibil, -ă adj. inexprimabil, ine­
incrimina vb. a acuza, a învinui, a fabil, de nespus
inculpa, a culpabiliza, a învinovăţi indiciu n. semn, indicaţie, semnal;
inculpa vb. v. incrimina dovadă, atestat
inculpat, -g adj. acuzat, învinuit, indiferent, -ă adj. nepăsător, in­
pârât, împricinat, reclamat sensibil, pasiv, impasibil, indolent,
incult, -ă adj. ignorant, neinstruit, rece, apatic
necultivat, agramat, prost, neînvăţat indiferenţă f. nepăsare, apatie,
incultură f. v. ignoranţă tembelism, pasivitate, insensibilitate
incumba vb. a se impune, a re­ indigen, -ă adj. autohton, aborigen,
veni, a fi dator, obligat băştinaş, pământean
incurabil, -ă adj. nevindecabil, indigenţă f. sărăcie, lipsă, mizerie
condamnat, grav bolnav, pierdut indigest, -ă adj. 1. nedigerabil,
incurie f. delăsare, neglijenţă, greu. 2. confuz, greoi, haotic
neîngrijire indigna vb. a (se) revolta, a fi
incursiune f. raid, vizită, cercetare nemulţumit, a (se) înfuria, a (se)
(rapidă) scandaliza
indecent, -ă adj. neruşinat, im­ indigo n. carbon, plombagină, hâr-
pudic, necuviincios, imoral, obscen tie-carbon
indecenţă f. v. necuviinţă
indirect, -ă adj. mijlocit, pe ocolite,
indecis, -ă adj. nehotărât, nesigur,
mediat
ezitant, şovăielnic
indisciplinat, -ă adj. nesupus, ne­
indefinit, -ă adj. v. nelămurit
ascultător, recalcitrant, insubordonat
indelebil, -ă adj. de neşters, neui­
indisciplină f. nesupunere, insub­
tat, indestructibil
ordonare,abatere, dezordine, anarhie
independent, -ă adj. autonom,
indiscret, -ă adj. curios, nerezer­
neatârnat,. liber, emancipat, suveran,
vat, nereţinut
de sine stătător
indiscutabil, -ă adj. cert, neîn­
indescifrabil, -ă adj. neciteţ, ilizibil,
doielnic, hotărât, precis, sigur, incon­
de neînţeles
testabil, categoric
indescriptibil, -ă adj. inexprimabil,
indicibil, inefabil, copleşitor indisolubil, -ă adj. indestructibil,
infrangibil, inseparabil
indeterminat, -ă adj. v. neprecizat
index n. indice, registru indispensabil, -ă adj. fundamental,
principal, neapărat, obligatoriu, vital
indezirabil, -ă adj. nedorit, repul­
siv, antipatic, respingător indispensabili m. p l. izmene
indica vb. 1. a arăta, a semnala, a Indisponibil, -ă adj. ocupat, prins,
face cunoscut, a preciza, a specifica. angajat, inapt
2. a recomanda, a prescrie, a sfătui, indispoziţie f. supărare, suferinţă,
a specifica, a sugera deprimare
indicat, -ă adj. nimerit, convenabil, indispune vb. a supăra, a mâhni, a
corespunzător, potrivit, binevenit, re­ enerva, a irita, a plictisi, a înfuria
comandabil individ m. om, persoană, ins, băr­
Indicativ, -ă adj. îndrumător, indi­ bat
cator, arătător individual, -ă adj. personal, singur,
indicator n. semn, reper, jalon, câte unul, particular, aparte
semnal individualism n. egoism, egocen­
indicaţie f. îndrumare, lămurire, trism
recomandare, sfat, îndemn, directivă, individualitate f. personalitate,
orientare, prescripţie persoană, caracter, specific

134
individualiza vb. a personaliza, a inestetic, -ă adj. neplăcut, urât,
tipiza, a particulariza dizgraţios, respingător
Individualizat, -ă adj. delimitat, Inestimabil, -ă adj. nepreţuit, ex­
singularizat, conturat, precizat trem de scump, colosal, fără preţ
Indivizibil, -ă a d j neîmpărţit, de inevitabil, -ă adj. de neînlăturat,
nedivizat, nedivizibil fatal, neapărat, necesarmente; sigur
indolent, -ă adj. 1. indiferent, ne­ Inexact, -ă adj. eronat, incorect,
păsător, apatic, nesimţitor. 2. leneş, greşit, fals, neadevărat
delăsător, trândav, neglijent inexactitate f. eroare, neadevăr,
indolenţă f. nepăsare, lene, trân­ falsitate, minciună, greşeală
dăvie, apatie inexistent, -ă adj. 1. absent, lipsă,
indubitabil, -ă adj. neîndoios, absent. 2. neînsemnat, şters, invizibil
sigur, cert, hotărât Inexistenţă f. v. absenţă
indulgent, -ă adj. iertător, conce­ inexorabil, -ă adj. neînduplecat,
siv, îngăduitor, generos, nobil aspru, crud, teribil, implacabil, nemi­
Induraţie f. întărire, durificare, los
consistenţă, bătătură inexplicabil, -ă adj. straniu, bizar,
indus, -ă adj. produs, cauzat, deri­ neînţeles, încâlcit, haotic, confuz
vat, influenţat inexpresiv, -ă adj. uniform, mono­
industriaş m. fabricant ton, banal, fad, şters
inechitabil, -ă adj. nedrept, injust, inexprimabil, -ă adj. inefabil, de
subiectiv, partizan, strâmb nespus, indicibil, indescriptibil
inechitate f. nedreptate, injustiţie, inexpugnabil, -ă adj. invincibil, de
strâmbătate necucerit, imbatabil
inedit, ă adj. nou, necunoscut, ne­ infailibil, -ă adj. fără greş, perfect,
văzut, nepublicat (încă) sigur, ireproşabil
inefabil, ă adj. indicibil, inexpri­ Infam, -ă adj. ticălos, josnic, ne­
mabil, de nespus demn, mârşav, perfid, javră
ineficace adj. ineficient, nepractic, infamant, -ă adj. dezonorant, de­
neputincios, fără rost, zadarnic gradant, josnic, compromiţător
inegal, -ă adj. 1. diferit, neegal, infamie f. ticăloşie, mârşăvie, ne­
disproporţional. 2. schimbător, capri­ mernicie, mişelie, abjecţie, josnicie
cios, inconsecvent, nestatornic Infantil, -ă adj. copilăros, naiv,
inegalabil, -ă adj. v. unic simplist, pueril
Inegalitate f. disproporţie, dife­ infatigabil, -ă adj. neobosit, harnic,
renţă, imparitate zelos, neogoit, activ
inel n. 1. verighetă. 2. za, belciug infatuat, -ă adj. îngâmfat, înfumu­
inelat, -ă adj. ondulat, buclat rat, trufaş, orgolios, arogant, vanitos
ineluctabil, -ă adj. iminent, inevi­ infect, -ă adj. 1. oribil, rău, mize­
tabil, fatal, de neocolit rabil, viciat, stricat, alterat, murdar. 2.
inept, -ă adj. stupid, prost, redus, josnic, ticălos, mârşav, netrebnic,
tâmpit odios
inerţie f. stupiditate, absurditate, infecta vb. v. molipsi
prostie, nerozie, aiureală infecţie f. 1. molipsire, contami­
inepuizabil, -ă adj. nesecat, neis­ nare. 2. mizerie, stricăciune, duhoare
tovit, interminabil, nesfârşit infecţios, -oasă adj. molipsitor,
inert, ă adj. nemişcat, neînsufleţit, contagios, pestifer, pestilenţios
mort, ţeapăn inferior, -oară adj. 1. ordinar, me­
inerţie f. imobilitate, inactivitate, diocru, slab, mic, neglijabil. 2. subal­
apatie, lene, indolenţă tern, subordonat

135
inferioritate f. 1. dependenţă, sub­ informat, -ă adj. 1. avizat, prevenit,
ordonare. 2. dezavantaj, neajuns încunoştinţat. 2. documentat, cunos­
infern n. iad cător, erudit, citit, cult
infernal, -ă adj. 1. demonic, dră­ informativ, -ă adj. orientativ, in­
cesc, diabolic, cumplit. 2. crud, rău, formaţional
chinuitor informaţie f. 1. înştiinţare, ştire,
infesta vb. a contamina, a molipsi, veste, comunicare, lămurire. 2.
a îmbolnăvi referinţă, documentare, sursă, relaţie,
infidel, -ă adj. 1. necredincios, indicaţie, notă
nestatornic, labil, adulter. 2. inexact, infractor, -oare m. f. răufăcător,
incorect, alterat, denaturat făptaş, atentator, pungaş
infidelitate f. 1. necredinţă, tră­ infracţional, -ă adj. corecţional
dare, adulter. 2. inexactitate, alterare, infracţiune f. vină, abatere, eroare,
schimbare, denaturare delict
infiltra vb. a se strecura, a se in­ infructuos, -oasă adj. zadarnic,
troduce, a se furişa, a se insinua inutil, nerodnic, steril
infim, -ă adj. minuscul, neînsem­ ingenios, oasă adj. inventiv, pri­
nat, neglijabil, microscopic, infinitezi­ ceput, ager, iscusit, dibaci, isteţ,
mal subtil, inspirat
infinit, -ă adj. nesfârşit, nelimitat, ingenuitate f. inocenţă, candoare,
imens, nemăsurat, neţărmurit naturaleţe, puritate
infirm, -ă adj. schilod, beteag, ingenuu, -ă adj. candid, inocent,
suferind, invalid, bolnav pur, natural, simplu, neştiutor
infirma vb. a anula, a abroga, a ingera vb. a înghiţi, a îngurgita
desminţi, a contrazice, a desfiinţa ingerinţă vb. amestec, imixtiune,
infirmieră f. soră intervenţie
infirmitate f. invaliditate, neputinţă, ingrat, -ă adj. 1. nerecunoscător,
suferinţă, boală, schilodeală uituc, neglijent. 2. costisitor, dez­
inflama vb. a se congestiona, a se avantajos, dificil, greu, vitreg
umfla, a se obrinti, a se irita ingratitudine f. nerecunoştinţă, im­
inflamaţie f. congestionare, um­ politeţe
flătură, iritaţie, tumefiere ingredient n. condiment
inflexibil, -ă adj. 1. rigid, neflexibil, ingurgita vb. a ingera, a înghiţi
tare, ţeapăn. 2. neînduplecat, dur, inhala vb. a aspira, a înghiţi, a
intransigent, ferm, aspru trage
inflexiune f. intonare, modulare, inhiba vb. a reţine, a frâna, a
tonalitate înăbuşi
influent, -ă adj. important, pres­ inhibitiv, -ă adj. opritor, reductor,
tigios, marcant, puternic, ascultat inhibitor, strangulant
influenţa vb. a înrâuri inimaginabil,-ă adj. fantastic,
influenţabll, -ă adj. maleabil, ilimitat, neînchipuit, infinit
moale, slab, ascultător, conformist inimă f. 1. cord. 2. suflet,
influenţă f. înrâurire, autoritate, conştiinţă, simţire. 3. mijloc, centru,
trecere, putere, greutate, prestigiu miez
inform, -ă adj. amorf, inestetic, inimiciţie f. duşmănie, ură,
primitiv, urât, grosolan vrăjmăşie, ostilitate
informa vb. 1. a înştiinţa, a în- inimitabil, -ă adj. unic, incompa­
cunoştinţa, a comunica, a anunţa, a rabil, neasemuit
aviza, a preveni, a vesti. 2. a se inimos,-oasă adj. 1. curajos, în ­
documenta, a investiga, a se interesa drăzneţ, viteaz. 2. mărinimos, ge-

136
neras, bun. 3. pasionat, însufleţit, insatisfacţie f. nemulţumire, supă­
înflăcărat rare, jenă, indispoziţie
iniţia vb. 1. a instrui, a îndruma, a insaţiabil, -ă adj. nesătul, lacom,
învăţa, a introduce, a călăuzi. 2. a mâncăcios, nepotolit
începe, a porni insectă f. gâză, goangă, gânganie
iniţial, -ă incipient, începător, insensibil, -ă adj. 1. nesimţitor,
primar, originar indiferent, rece, apatic. 2. nepăsător,
iniţiat, -ă adj. pregătit, format, cu­ indolent, lăsător, inactiv
noscător, informat, documentat insensibilitate f. v. indiferenţă
iniţiator, -oare adj. protagonist, insensibiliza vb. a amorţi, a neu­
promotor, întemeietor, fondator, pre­ traliza, a anihila, a împietri
gătitor inseparabil, -ă adj. nedespărţit,
iniţiere f. 1. începere, început. 2. neseparabil, organic, indisolubil
promovare, pr^onizare, începătură. insera vb. 1. a include, a introduce,
3. îndrumare, călăuzire, ghid a intercala. 2. a implanta, a pune, a
injecta vb. v. inocula fixa, a aşeza
injectat, -ă adj. congestionat, în ­ inserţie f. inserare, implantare, in­
roşit, roşu, tumefiat cludere, introducere
injurie f. jignire, insultă, ocară, insesizabil, -ă adj. imperceptibil,
hulă, batjocură, defăimare, ponegrire invizibil, minuscul, nevăzut
injurios, -oasă adj. v. jignitor insidios, -oasă adj. perfid, insinu­
injust, -ă adj. nedrept, fals, ant, viclean, şiret
inexact, incorect, blamabil insignifiant, -ă a d j neînsemnat,
injusteţe f. falsitate, inexactitate, mărunt, neimportant, neglijabil
denaturare, alterare insinua vb. a sugera, a strecura, a
injustiţie f. 1. nedreptate, incorecti­ infiltra, a furişa, a face aluzii
tudine. 2. apăsare, oprimare, per­ insinuare f. aluzie, sugestie, stre­
secuţie curare, furişare
inocent, -ă adj. nevinovat, onest, insipid, -ă adj. 1. searbăd, fad,
curat, moral, cinstit, pur fără gust. 2. plat, plictisitor, uniform
inocula vb. a vaccina, a injecta insista vb. 1. a stărui, a persista, a
inodor, -ă adj. nemirositor, insipid persevera, a pistona. 2. a reliefa, a
inofensiv, -ă adj. nevătămător, evidenţia, a accentua, a sublinia
paşnic, admisibil, neprimejdios insistent, -ă adj. v. stăruitor
inoperant, -ă adj. zadarnic, inefi­ insolent, -ă adj. obraznic, imperti­
cace, fără rost nent, tupeu, neruşinat
inopinant, -ă adj. neprevăzut, insolenţă f. tupeu, obrăznicie, ne­
neaşteptat, imprevizibil, subit, ne­ ruşinare, ireverenţă
anunţat insolit, -ă adj. neobişnuit, neuzitat,
inoportun -ă adj. nepotrivit, ne­ nepotrivit, ciudat, bizar
dorit, intempestiv, nepoftit, deplasat insolubil, -ă adj. 1. nedizolvabil,
inorog m. licorn, unicorn nesolubil, compact. 2. nerezolvabil,
inova vb. a înnoi, a preface, a complicat
moderniza, a inventa, a descoperi Insolvabil, -ă adj. falimentar, ne­
inovaţie f. invenţie, înnoire, pre­ platnic, epuizat
facere, modernizare, noutate insomnie f. nesomn, veghe
ins m. individ, persoană, om, se­ inspecta vb. a controla, a verifica,
men, faţă, obraz a examina, a revizui
insalubru, -ă adj. nesănătos, inspector, -oare m. f. controlor,
neigienic, vătămător revizor, verificator, cercetător

137
inspecţie f. control, verificare, re­ instrument n. v. unealtă
vizie, examinare, confruntare instrumenta vb. a orchestra, a
inspira vb. 1. a inhala, a respira, a pregăti, a aranja
aspira. 2. a insufla, a provoca, a de­ insubordonare f. nesupunere, in­
termina, a sugera disciplină, răzvrătire
inspirat,-ă adj. iluminat, avântat insucces n. eşec, nereuşită, ne-
stimulat izbândă, cădere, înfrângere
inspiraţie f. iluminare, avânt, insuficient, -ă adj. 1. nesatis­
pornire, insuflare, tensiune (crea­ făcător, neîndestulător, prea puţin,
toare) nemulţumitor. 2. redus, sărac, prost,
instabil, -ă adj. nestatornic, labil, sub limită
schimbător, mobil, fluctuant, variabil, insuficienţă f. v. lipsă
inconsecvent insufla vb. a inspira, a sugera, a
instabilitate f. v. nestatornicie însufleţi
instala vb. 1. a monta, a aranja, a insulta vb. a ofensa, a jigni, a răni,
fixa. 2. a se plasa, a se stabili, a se a ultragia, a ocări
cantona insultă f. jignire, ofensă, ultragiu,
instalaţie f. 1. montare, aşezare. 2. injurie, ocară
aparatură, mecanism, maşini insuportabil, -ă adj. nesuferit,
instantaneu, -ee adj. subit, brusc, chinuitor, grozav, groaznic, apăsător
neaşteptat, deodată insurecţie f. revoltă, răzvrătire,
instanţă f. justiţie, juriu, complet rebeliune, răscoală
(de judecată) insurgent m. rebel, răsculat, răz­
Instaura vb. a întrona, a instala, a vrătit, nesupus
statornici, a stabili, a fixa Insurmontabil, -ă adj. de netrecut,
instiga vb. a aţâţa, a incita, a invincibil, imposibil, uriaş
întărâta, a provoca, a monta, a răz­ intact, -ă adj. neatins, neştirbit, în­
vrăti treg, nevătămat, teafăr
instigator, -oare m. f. provocator, intangibil, -ă adj. inviolabil, de
agitator, incitator, sediţios neatins, neschimbabil, inalterabil
instinct n. simţ, intuiţie, pornire integra vb. a îngloba, a include, a
instinctiv, -ă adj. inconştient, încadra, a cuprinde
automat, natural, firesc integral, -ă adj. total, complet,
institui vb. a construi, a înfiinţa, a deplin, exhaustiv, totalmente
orândui, a forma, a întemeia, a stabili, integritate f. 1. totalitate, de­
a statornici, a stabili plinătate, plenitudine. 2. probitate,
institutor, -oare m. .f. învăţător, onestitate, cinste, moralitate
dascăl integru, -ă adj. v. cinstit
instituţie f. aşezământ, unitate, for intelect n. minte, inteligenţă, gân­
instructiv, -ă adj. educativ, forma­ dire, judecată, raţiune
tiv, informativ, folositor intelectual, -ă adj. 1. spiritual,
instrucţie f. învăţământ, educaţie, raţional, mintal, cerebral. 2. (m. f.)
formaţie, învăţătură, studiu cult, învăţat, pregătit, şcolit
instrucţiune f. directivă, îndru­ inteligent, -ă adj. deştept, ager,
mare, dispoziţie, indicaţie, lămurire isteţ, priceput, mintos, subtil, dibaci
instrui vb. a învăţa, a forma, a inteligenţă f. spirit, deşteptăciune,
educa, a informa, a şcoli, a prepara, pricepere, pătrundere, subtilitate,
a pregăti, a se cultiva judecată, raţiune, duh, doxă, cap,
instruit, -ă adj. învăţat, pregătit, isteţime
cult, cultivat, citit, educat, erudit, inteligibil, -ă adj. accesibil, clar,
şcolit, format, informat limpede

138
intempestiv, -ă adj. neaşteptat, intermedia vb. a mijloci, a înlesni,
nedorit, inoportun a interveni, a ajuta, a se interpune
intendent m. administrator, vătaf, intermediar,-ă adj. 1. interpus,
şef transitoriu/ mediator. 2. (m .) misit,
intens,-ă adj. tare, puternic, viu, mijlocitor
forte, dinamic intermediu n. mijlocire, mediere,
intensifica vb. a Tntări, a mări, a cale
spori, a creşte, a se accentua, a se interminabil, -ă adj. nesfârşit, ne­
înteţi, a amplifica, a se încinge mărginit, infinit, colosal, kilometric
intensitate f. putere, forţă, tărie, intermitent, -ă adj. discontinuu,
dinamism întrerupt, neregulat
intensiv, -ă adj. intens, viu, sporit, intermitenţă f. discontinuitate, ne-
fortificat, crescând regularitate
intenţie f. idee, gând, preocupare, intern, -ă adj. lăuntric, interior
dorinţă, voinţă, plan, proiect, so­ interna vb. a spitaliza, a plasa, a
coteală, combinaţie închide
intenţiona vb. a plănui, a gândi, a internaţional, -ă adj. mondial, uni­
proiecta, a-şi propune versal
intenţionat, -ă adj. voit, deliberat, interoga vb. a întreba, a chestiona,
anume a ancheta, a cerceta
intercala vb. a insera, a introduce,
interogativ, -ă adj. întrebător,
a vârî, a adăuga
dubitativ, îndoielnic
intercepta vb. a prinde, a reţine, a
interogatoriu n. chestionar, an­
opri, a capta, a recepţiona
chetă, cercetare
interdicţie f. oprire, interzicere,
interpela vb. a întreba, a chestiona
prohibiţie, stop
interpenetraţie f. întrepătrundere
interes n. 1. atracţie, solicitare,
atenţie, luare-aminte. 2. avantaj, interplanetar, -ă adj. cosmic, uni­
folos’, profit, câştig, afacere, dobândă versal
interesa vb. 1. a preocupa, a interpret, -ă m. f .\ . translator, tra­
atrage, a solicita. 2. a se informa, a ducător, tălmaci. 2. exponent, re­
se întreba, a căuta prezentant. 3. actor, artist
interesant, -ă adj. 1. atrăgător, interpreta vb. 1. a explica, a
captivant, atracţios, plăcut. 2. ciudat, comenta, a tălmăci, a tâlcui. 2. a juca,
neobişnuit, bizar, aparte a prezenta, a cânta, a reda, a expune
Interesat, - i adj. egoist, afacerist, interpretare f. 1. comentariu, ex­
materialist plicare, analiză, tălmăcire. 2. execu­
interfera vb. a se întretăia, a se tare, joc, prezentare, intonare
încăleca, a se amesteca Interpune vb. a mijloci, a interveni,
interferenţă f. întretăiere, supra­ a intermedia, a se amesteca
punere, întrepătrundere, amestec interpus, -ă m. f. mijlocitor, inter­
interimar, -ă adj. provizoriu, ad- mediar
interim, locţiitor, temporar intersecta vb. a întretăia, a se în ­
interior, -oară adj. lăuntric, crucişa
dinăuntru, intern intersecţie f. răscruce, răspântie,
interlocutor, -oare m. f. partener, întretăiere
participant (la discuţie) interval n. răstimp, perioadă, ter­
interlop, -ă adj. suspect, dubios, men, distanţă
deocheat interveni vb. 1. a se amesteca, a
interludiu n. divertisment, moment participa, a întreprinde, a acţiona. 2.
muzical a surveni, a se întâmpla, a se ivi

139
intervenţie f. 1. imixtiune, intrinsec, -ă adj. imanent, consti­
am estec, participare, demers. 2. tutiv
operaţie, acţiune intrând n. nişă
interverti vb. a inversa, a întoarce, introducere vb. 1. a vârî, a băga, a
a suci insera, a include,a adăuga. 2. a insti­
interzice vb. a opri, a interzice, a tui, a fixa, a stabili, a iniţia
stopa, a prohibi, a suprima, a bara introducere f. prefaţă, preambul,
interzis, -ă adj. v. oprit preliminarii, prolog, predoslovie
intestin n. maţ introductiv, -ă adj. preliminar, în­
Intestinal, -ă adj. enteric, lăuntric cepător
intim, -ă adj. 1. lăuntric, intern, su­ intui vb. a întrevedea, a presimţi, a
fletesc, adânc. 2. privat, personal, ghici, a sesiza, a mirosi, a prevedea,
particular, domestic. 3. apropiat, fa­ a întrezări, a pricepe
miliar, cordial, afectuos intuiţie f. sesizare, pătrundere,
intimida vb. a speria, a înfricoşa, a presentiment, inspiraţie
timora, a încurca, a copleşi inuman, -ă adj. neomenos, feroce,
intimidat, -ă adj. speriat, timorat, crud, barbar
fâstâcit, încurcat, zăpăcit inunda vb. 1. a se revărsa, a
intimitate f. 1. adâncime, profun­ îneca, a potopi. 2. a năpădi, a invada,
zime. 2. familiaritate, prietenie, apro­ a copleşi
piere, cerc, ambianţă inundaţie f. potop, înec, revărsare
intitula vb. a numi, a denumi, a inutil, -ă adj. zadarnic, nefolositor,
supranumi superfluu, de prisos, fără rost
intolerabil, -ă adj. inadmisibil, in­ inutilitate f. zădărnicie, deşer­
suportabil, neîngăduit, nesuferit tăciune
intolerant, -ă adj. neiertător, in­ invada vb. 1. a năvăli, a cotropi, a
transigent, neîngăduitor, dur, sever se revărsa, a copleşi. 2. a cuprinde, a
intona vb. a cânta, a modula acoperi
intonaţie f. inflexiune, modulare invadator m. agresor, atacant,
intoxica vb. a otrăvi, a periclita; năvălitor, cotropitor
(fig.) a agasa, a plictisi, a indispune invalid, -ă adj. infirm, beteag, muti­
intoxicaţie f. otrăvire, îmbolnăvire lat, vătămat
intra vb. 1. a pătrunde, a (se) in­ invalida vb. a abroga, a anula, a
troduce, a (se) băga, a (se) vârî, a desfiinţa, a infirma
intra. 2. a se strânge. 3. a se stre­ invaliditate f. infirmitate, suferinţă,
cura, a-şi face loc, a încăpea boală
intransigent, -ă adj. necruţător, invariabil, -ă adj. neschimbător,
neiertător, intolerant, neînduplecat, constant, statornic, stabil, neclintit
dur, aspru, sever invazie f. cotropire, agresiune,
intrare f. acces, pătrundere; uşă, năvală, invadare, năvălire
poartă invectivă f. critică, condamnare,
intrepld, -ă adj. cutezător, neîn­ injurie, ofensă, insultă, reproş, ocară
fricat, temerar, curajos inventa vb. 1. a descoperi, a afla, a
Intriga vb. a contraria, a surprinde, crea, a elabora, a construi, a imagina, a
a uimi, a stârni concepe, a găsi, a urzi, a zămisli. 2. a
intrigant, -ă adj. uneftitor, sforar, scorni, a plăsmui, a născoci
clevetitor, mahalagiu; insinuant Inventar n. 1. consemnare, regis­
intrigă f. vrajbă, cabală, uneltire, tru, enumerare. 2. mijloace
zâzanie, manevră, mâncătorie, ma­ Inventaria vb. a catagrafia, a în ­
şinaţie registra, a consemna

140
Inventat, -ă adj. mistificat, min­ Involuţie f. regres, degradare,
cinos, fals, scornit, înşelător decădere, coborâre
inventiv, -ă adj. ingenios, imagina­ invulnerabil, -ă adj. inatacabil,
tiv, creator, iscoditor, născocitor apărat, asigurat
invenţie f. 1. descoperire, Iobag m. clăcaş, şerb, vecin rumân
plăsmuire, născocire, creaţie. 2. iobăgie f. şerbie, rumânie, servi­
minciună, falsitate, truc tute, vecinătate, vecinie
invers, -ă adj. opus, contrar, iobăgime f. rumânime, şerbime
viceversa, dimpotrivă, pe dos ionosferă f. termosferă
inversa vb. a răsturna, a schimba, ipocrit, -ă adj. prefăcut, făţarnic,
a interverti perfid, nesincer, şiret, viclean, fals
inversiune f. răsturnare, interver- ipocrizie f. v. prefăcătorie
tire, schimbare, inversare ipohondrie f. idee-fixă, neuras­
Investi vb. a plasa, a acredita, a tenie, depresiune, deprimare
pune, a băga, a vârî, a aloca, a dota ipostază f. 1. stare, împrejurare,
investiga vb. a cerceta, a sonda, a circumstanţă, situaţie. 2. aspect, în ­
urmări, a studia făţişare, faţă
investigaţie f. cercetare, analiză,
ipotetic, -ă adj. prezumtiv, presu­
urmărire, sondaj, studiu pus, nesigur, îndoielnic
investire f. plasament, alocare,
ipoteză f. presupunere, supoziţie,
dotare, investiţie
conjectură, posibilitate, prezumţie
investit, -ă adj. 1. plasat, alocat,
ipsos n. ghips
dotat. 2. acreditat, împuternicit
iradia vb. a răspândi, a împrăştia,
investiţie f. m. investire
a difuza, a emite
inveterat, -ă adj. incorijibil, nere-
irascibil, -ă adj. nervos, iritabil,
cuperabil, pierdut, degradat, căzut
arţăgos, supărăcios
invidia vb. a pizmui, a detesta, a
urî, a gelozi, a fi pornit iraţional, -ă adj. ilogic, absurd,
negândit, deplasat
invidie f. pizmă, ciudă, gelozie,
pornire ireal, -ă adj. imaginar, fantastic,
invidios, -oasă adj. pizmuitor, închipuit
pizm aş, gelos, ranchiunos irealitate f. utopie, fantezie
invincibil, -ă adj. nebiruit, imba­ irealizabil, -ă adj. imposibil, hi­
tabil, de neînvins, vajnic meric, utopic, iluzoriu
inviolabil, -ă adj. intangibil, sacru, ireconciliabil, -ă adj. antitetic, de
sacrosanct neîmpăcat
inviolabilitate f. imunitate irecuperabil, -ă adj. pierdut, dis­
invita vb. 1. a chema, a pofti, a trus, desfiinţat, prăpădit
dori. 2. a soma, a convoca, a cita Ireductibil, -ă adj. 1. neschimbabil,
invitat, -ă m. f. musafir, oaspete nemodificabil. 2. neîmblânzit, în ­
invitaţie f. 1. chemare, poftire, so­ verşunat, neîmpăcat
licitare, invitare. 2. citare, somare, Iremediabil, -ă adj. nerecuperabil,
somaţie ireparabil, pierdut, ireversibil
invizibil, -ă adj. nevăzut, nezărit, ireparabil, -ă adj. v. pierdut
nevizibil, tăinuit, ascuns ireproşabil, -ă adj. impecabil,
invoca vb. 1. a apela, a solicita, a perfect, desăvârşit, admirabil, exem­
chema. 2. a motiva, a pretexta plar, pilduitor
invocaţie f. chemare, apel, adre­ Irespirabil, -ă adj. sufocant, viciat,
sare, ruga, rugăminte înăbuşitor, greu
involuntar, -ă adj. neintenţionat, Iresponsabil, -ă adj. inconştient,
fără voie, spontan, mecanic nebun, smintit, ţâcnit

141
ireverenţios, -oasă adj. v. Ison n. acompaniament
obraznic Ispăşi vb. a-şi lua pedeapsa, a
ireversibil, -ă adj. nereparabil, de răscumpăra, a plăti, a suferi, a expia
neschimbat, iremediabil Ispită f. tentaţie, ademenire, se­
irevocabil, -ă adj. definitiv, stabilit, ducţie, păcat, greşeală
hotărât, fix, necondiţionat Ispiti vb. 1. a tenta, a atrage, a se­
irezistibil, -ă adj. cuceritor, co­ duce, a ademeni, a momi. 2. a
pleşitor, învăluitor descoase, a cerceta, a întreba
Iriga vb. a uda, a stropi, a alimenta isp ititor, -oare adj. v. atrăgător
(cu apă) Ispravă f. 1. faptă, treabă, lucrare.
irigator n. clistir 2. realizare, reuşită, izbândă, succes.
irita vb. a indispune, a enerva, a 3. aventură, bravură, poznă
înfuria, a supăra isp ră v i vb. 1. a sfârşi, a termina, a
iritabil, -ă adj. irascibil, nervos, încheia, a mântui. 2. a realiza, a
supărăcios, sensibil, excitabil îndeplini, a executa. 3. a absolvi, a
iritant, -ă adj. enervant, neplăcut, obţine
supărător isterica le f. p l. nevricale
iritaţie f. 1. inflamare. 2. v. ener­ isteţ, -eaţă adj. 1. ager, dibaci, is­
vare cusit, deştept, inteligent, priceput,
irizare f. lucire, scânteiere, ilumi­ subtil, ingenios. 2. şmecher, şiret,
nare viclean, descurcăreţ
ironic, -ă adj. înţepător, sarcastic, isteţim e f. v. iscusinţă
zeflemist, caustic isto ric, -ă adj. 1. vechi, legendar.
ironie f. persiflare, zeflemea, sar­ 2. cronologic, evolutiv. 3. valoros,
casm, înţepătură, ironie, pişcătură însemnat, remarcabil, preţios, ade­
ironiza vb. v. persifla vărat, real, veritabil
iroseală f. risipă, prăpăd, părădu- is to rie f. 1. povestire, naraţiune,
ială, cheltuire, nimicire evocare. 2. păţanie, poznă,
irosi vb. a risipi, a prăpădi, a chel­ încurcătură
tui, a face praf, a părădui, a stinge, a isto ris i vb. a povesti, a relata, a
nimici, a împrăştia evoca, a expune, a nara
irozi m. p l. vicleim isto v i vb. 1. a epuiza, a slei, a
irupe vb. a năvăli, a ţâşni, a se vlăgui, a stoarce, a extenua, a obosi.
revărsa, a erupe, a izbucni 2. a termina, a sfârşi, a încheia
isca vb. a stârni, a provoca, a de­ isto vire f. v. epuizare
clanşa, a determina, a produce, a se istovitor, -oare adj. extenuant,
ivi, a apărea, a naşte obositor, epuizant, insuportabil
iscăli vb. a semna, a subscrie, a Iterativ, -ă adj. repetat
subsemna itinerar n. rută, traseu, drum, cale,
iscoadă f. spion, detectiv, agent, mers, parcurs
cercetaş, copoi iubi vb. a îndrăgi, a fi ataşat, a
iscodi vb. 1. a spiona, a urmări, a simpatiza, a-i plăcea
supraveghea. 2. a descoase, a ispiti, iu bire f. dragoste, amor, pasiune,
a chestiona, a întreba. 3. a scorni, a afecţiune, ataşament
imagina, a născoci, a inventa iubit, -ă m. f. amant, ibovnic,
iscoditor, -oare adj. v. cercetător drăguţ
iscusinţă f. dibăcie, isteţime, iubitor, -oare adj. 1. afectuos,
îndemânare, abilitate, pricepere, afabil, omenos. 2. amator, căutător
talent, meşteşug, artă, ingeniozitate de...
iscusit, -ă adj. v. dibaci iudă f. 1. trădător, vânzător. 2.
islamic, -ă adj. mahomedan fariseu, făţarnic

142
iureş n. 1. asalt, năvală, atac. 2. izbucni vb. 1. a erupe, a ţâşni, a
goană, fugă, alergare bufni, a răbufni. 2. a exploda, a se
iute adj. adv. 1. sprinten, vioi, alert, declanşa, a se deslănţui
repede, grăbit. 2. aprig, impulsiv, izbuti vb. a reuşi, a izbândi, a în ­
nestăpânit, precipitat, zorit. 3. (adv) vinge
rapid, accelerat, în grabă, nu­ izbutit, -ă adj. reuşit, realizat, valo­
maidecât, imediat, îndată, neîntârziat, ros, preţios
grabnic. 4. picant, pişcător izgoni vb. a alunga, a goni, a
iuţeală f. grabă, viteză, rapiditate, îndepărta, a respinge, a expulza
repeziciune, sprinteneală izlaz n. păşune, imaş
iuţi vb. a grăbi, a accelera, a înteţi, izmene f. p l. indispensabili
a zori izmeneală f. fandoseală, ifose,
ivăr n. zăvor, clanţă, încuietoare sclifoseală, capriciu
ivi vb. a se arăta, a apărea, a se izmeni vb. v. fandosi
prezenta, a se înfăţişa, a răsări izola vb. 1. a despărţi, a separa, a
ivoriu n. fildeş răzleţi. 2. a se retrage, a se claustra,
iz n. miros, aromă, parfum a se sihăstri
izbăvi vb. a scăpa, a salva, a izolant, -ă adj. separator, izolator
mântui, a elibera izolat, -ă adj. 1. separat, detaşat,
izbăvitor m. mântuitor, salvator, despărţit, răzleţit. 2. retras, singuratic,
eliberator solitar, sihăstrit'. 3. dosnic, ferit
izbelişte f. întâmplare, hazard, izraelit, -ă m. f. evreu
destin izvod n. 1. însemnare, catastif,
izbi vb. 1. a lovi, a bate, a da, a registru, tabel, listă, condică. 2.
păli, a trânti, a ciocni. 2. a frapa, a manuscris, document, izvor
impresiona izvodi vb. v. crea
izbitor, -oare adj. v. frapant izvor n. sursă, obârşie, sorginte,
izbitură f. lovitură, lovire, ciocnire, origine
trântire, plesnitură izvorî vb. 1. a apărea, a se ivi, a
izbândă f. biruinţă, victorie, suc­ ieşi, a răsări, a ţâşni. 2. a proveni, a
ces, reuşită, realizare deriva, a rezulta, a decurge

143
îmbăia vb. v. scălda îmblânzi 1. a domestici, a su­
îmbăiat, -ă adj. v. neruşinat pune. 2. a domoli, a calma, a linişti, a
îmbălsămat, -ă adj. 1. parfumat, potoli
înmiresmat. 2. împregnat, conservat, îmbogăţi v b .î.a (se) înavuţi, a se
formolizat ajunge, a (se) căpătui, a (se) înstări,
îmbărbăta vb. v. încuraja a (se) pricopsi. 2. a (se) mări, a (se)
dezvolta, a (se) amplifica
îmbăta vb. 1. a (se) ameţi, a (se)
afuma, a (se) chercheli, a (se) tur­ îmboldi vb. v. îndemna
menta, a (se) turti, a (se) aghezmui. îmbolnăvi vb. v. suferi
2. a încânta, a fermeca, a seduce, îmbrăca vb. 1. a echipa, a în ­
veşmânta, a-şi pune haina. 2. a
îmbătător, -oare adj. v. încântător
înveli, a acoperi. 3. a capitona, a
îmbătrâni vb. v. învechi
tapisa
îmbelşugare f. belşug, abundenţă, îmbrăcăminte f. 1. haină, strai,
îndestulare, opulenţă, prisos veşmânt, garderobă. 2. port, costum,
îmbelşugat, -ă adj. v. bogat vestimentaţie, ţinută. 3. înveliş,
îmbia vb. 1. a pofti, a invita, a oferi. învelitoare
2. a îndemna, a stimula. 3. a ade­ îmbrăţişa vb. 1. a cuprinde, a
meni, a amăgi, a ispiti, a momi înlănţui, a prinde, a lua în braţe. 2. a
îmbiba vb. a impregna, a pătrunde, adopta, a primi, a-şi însuşi, a recepta
a umple îmbrânceală vb. v. brânci
îmbietor, -oare adj. ademenitor, îmbrânci vb. v. împinge
atrăgător, seducător, ispititor, tentant îmbrobodi vb. 1. a acoperi, a
îmbina vb. 1. a împreuna, a asam ­ înfofoli. 2. (fig.) a păcăli, a înşela, a
bla, a monta, a fixa, a prinde, a minţi
încheia. 2. a asocia, a reuni, a îm ­ îmbuca vb. 1. a mânca, a gusta, a
pleti, a conjuga. 3. a combina, a se hrăni. 2. a se îmbina, a se ajusta
amesteca, a lega, a îngemăna, a îmbucătăţi vb. v. rupe
întreţese îmbucătură f. dumicat, muşcătură,
îmbâcsit, -ă a # v. ticsit înghiţitură, o gură de...
îmblăti vb. v. bate îmbufna vb. v. supăra

144
îmbuiba vb. a ghiftui tăia. 2. a distribui, a repartiza, a da, a
îmbuibat, -ă adj. ghiftuit, îndopat, atribui, a răspândi. 3. a clasa, a
sătul, saturat, copleşit clasifica, a dispune, a grupa, a
îmbujora vb. v. înroşi ordona, a organiza, a potrivi
îmbulzeală f. înghesuială, aglo­ împărţltor n. divizor
meraţie, aflux, îngrămădeală, bulu­ împătimit, -ă adj. pasionat, păti­
ceală' maş, dornic, ataşat
îmbulzi vb. v. îngrămădi împături vb. a îndoi, a plia, a
îmbuna vb. a îmblânzi, a îndu­ strânge
pleca, a linişti, a împăca, a potoli, a împăuna vb. v. fuduli
calma împeliţat,-ă adj. afurisit, poznaş,
îmbunătăţi vb. a ameliora îndrăcit, rău, blestemat
împacheta vb. a ambala împerechea vb. v. împreuna
împăca vb. 1. a domoli, a linişti, a împestriţat, -ă adj. v. amestecat
calma, a îmbuna, a împăciui. 2. a împiedica vb. 1. a opri, a bara, a
mulţumi, a satisface. 3. a (se) înfrâna, a reţine, a stânjeni, a
reconcilia, a cădea, de acord, a (se) împletici, a stingheri, a zădărnici. 2. a
învoi. 4. a se obişnui, a se deprinde, dejuca, a jena, a poticni, a ocoli, a
a se familiariza evita. 3. a anihila, a anula, a contra­
împăciuire f. v. înţelegere cara, a neutraliza
împăciuitor, -oare adj. conciliant, împiedicat, -ă at# 1. poticnit,
îngăduitor, paşnic împleticit, clătinat, nesigur. 2. greoi,
împăinjeni vb. v. înceţoşa şovăind, ezitând, şovăielnic
împământeni vb. 1. a naturaliza, a împietrit, -ă adj. v. încremenit
indigena, a încetăţeni. 2. a adapta, a
împila vb. a asupri, a oprima, a
aclimatiza, a transplanta exploata, a apăsa, a năpăstui, a
împăna vb. 1. a înţesa, a umple, a oropsi, a tiraniza, a urgisi, a obijdui, a
împânzi. 2. a înţepeni, a fixa, a întări prigoni
împărat m. imperator, cezar, crai,
împinge vb. 1. a deplasa, a urni, a
ţar, basileu, rege
mişca, a muta. 2. a înghesui, a
împărăteasă f. 1. crăiasă, regină,
îmbrânci, a înghionti, a buşi, a
ţarină. 2. matcă, regină, muscă-mare.
îmbulzi. 3. a antrena, a stimula, a
3. beladonă, mătrăgună
îmboldi
împărătesc,-ească adj. 1. impe­
împinsătură f. v. brânci
rial, august, crăiesc. 2. măreţ,
împânzi vb. v. înţesa
maiestuos, solemn
împărăteşte adv. extraordinar, împleti wb. 1. a tricota. 2.a îmbina,
a uni, a asorta, a conjuga
minunat, excelent
împărăţie f. imperiu, domnie, împletici vb. v. împiedica
stăpânire, regat împletire f. 1. tricotaj. 2. cablaj. 3.
împărtăşanie f. cuminecare, eu­ îmbinare, unire, amestec
haristie, (pop.) grijanie împlini vb. 1. a completa, a
împărtăşi vb. 1. a dezvălui, a întregi, a rotunji. 2. a (se) dezvolta, a
divulga, a comunica, a mărturisi, a creşte, a se îngrăşa. 3. a realiza, a
încredinţa, a destăinui, a revela, a executa, a înfăptui, a săvârşi, a
confia, a transmite. 2. a admite, a îndeplini, a satisface. 4. a se adeveri,
accepta, a primi. 3. a (se) cumineca, a se confirma, a se vădi
(pop.) a (se) griji împlânta vb. a înfige, a băga, a
împărţi vb. 1. a diviza, a vârî
fragmenta, a fracţiona, a îmbucătăţi, împodobi vb. 1. a înfrumuseţa, a
a scinda, a despărţi, a desface, a orna, a găti, a ornamenta, a decora.

145
2. a se aranja, a se dichisi, a se împrospăta vb. a primeni, a înnoi,
ferchezui, a se spilcui a reînnoi, a înviora, a regenera
impopoţona vb. v. înzorzona împroşca a stropi, a împrăştia,
împotmoli vb. v. îngloda a dispersa, a arunca
împotriva adv. contra, contrar, în împrumut n. datorie, debit
opoziţie împrumuta vb. 1. a da, a credita, a
împotrivi vb. a se opune, a se oferi. 2. a lua, a se îndatora, a datora.
contra, a rezista, a brava 3. a copia, a imita, a prelua
împovăra vb. 1. a îngreuna, a împuia vb. v. umple
îngreuia, a apăsa, a copleşi, a împunge vb.^. a înţepa, a înghim-
năpădi. 2. a asupri, a oprima, a pa, a îmboldi, a atinge. 2. (fig.) a
exploata, a împila, a prigoni ironiza, a persifla, a ofensa,a ze-
împrăştia 1. a răsfira, a dis­ flemisi
persa,a răspândi, a pulveriza, a risipi, împurpura vb. v. înroşi
a răzleţi, a vântura, a spulbera, a împuşca vb. a trage, a lovi, a
difuza, a aşterne, a presăra 2. a doborî, a ucide
arunca, a irosi, a cheltui, a părădui. 3. împuşcătură f. detunătură, foc,
a revărsa, a emana, a degaja, a explozie
difuza, a propaga, a întinde împuternici vb. a autoriza, a
împrăştiat, -ă adj. 1. răsfirat, delega, a învesti
dispersat, risipit, vânturat 2. (fig.) împuternicire f. autorizaţie, dele­
distrat, zăpăcit, aiurit, buimac, gaţie, mandat, procură, învestire
dezordonat, neatent împuternicit, -ă adj. 1. trimis,
împrejmui vb. a îngrădi, a închide, delegat, reprezentant, emisar, sol. 2.
a înconjura, a ţărcui mandatar, procurator, procurist
împrejmuire f. gard, îngrăditură, împuţi vb. v. altera
ocol, ţarc împuţina vb. a descreşte, a se
împrejur adv.s. 1. (adv.) prim­ micşora, a se reduce, a diminua, a
prejur, aici. 2. (n.) apropiere, jur, scădea
preajmă, vecinătate împuţit, -ă adj. 1.alterat, stricat,
împrejurare f. 1. caz, cir­ descompus, infect, puturos, scârbos,
cumstanţă, situaţie, stare, condiţie, oribil. 2. murdar, nespălat, jegos,
postură. 2. ocazie, prilej, moment, îngălat, răpănos, slinos. 3. leneş,
stare, ipostază, conjunctură trândav, farniente
împrejurime f. apropiere, jur, în prep. 1. la, spre, către. 2. pe
vecinătate, proximitate, preajmă înadins adv. intenţionat, anume,
împresura vb. 1. a înconjura, a expres, dinadins, special
încercui, a cuprinde, a încinge, a înainta vb. 1. avansa, a progresa,
învălui. 2. a asedia, a închide, a a propăşi, a evolua, a se dezvolta. 2.
năpădi, a prinde, a copleşi a înmâna, a preda, a prezenta, a
împreuna 1. a îmbina, a remite, a transmite. 3. a adresa, a
asambla, a fixa, a reuni, a împere- trimite, a expedia. 4. a promova, a
chea. 2. a (se) asocia, a (se) întruni, înălţa, a ridica
a (se) lega, a (se) uni înaintare f. 1. avansare, progres,
împreună adv. 1. laolaltă, solidar. evoluţie, propăşire, mers-înainte,
2. deodată, concomitent, simultan ridicare. 2. promovare, înălţare,
împricinat, -ă adj. acuzat, inculpat, ascensiune. 3. prezentare, predare,
învinuit, pârât, incriminat remitere, expediere
împrieteni vb. a se lega, a se înaintaş m. precursor, predecesor,
simpatiza, a se iubi, a se ataşa premergător

146
înaintat, -ă adj. 1. avansat, pro­ încă atft'. 1. chiar, tocmai, deja. 2.
gresist. 2. târziu tot, totuşi. 3. mai, în plus, în
înainte adv. 1. în faţă, în frunte, continuare
dinainte. 2. demult, odinioară. 3. mai încăiera vb. a se încleşta, a se
departe, în continuare hărţui, a se lupta, a se înfrunta
înalt,-ă adj. 1.înălţat, ridicat, mare, încăierare f. luptă, bătaie, în­
lung. 2. ascuţit, acut! subţire. 3. ales, cleştare, înfruntare, ciocnire
distins, nobil, ilustru, mare, important, încălca vb. 1. a invada, a cotropi, a
măreţ, superior năpădi, a uzurpa. 2. a nesocoti, a
înamora vb. v. îndrăgosti călca, a viola, a se abate, a
înapoi adv. îndărăt, în spate, în contraveni
urmă încăleca 1. a se încălăra, a
înapoia vb. 1. a restitui, a plăti, a călări. 2. a coincide, a se suprapune.
returna, a rambursa, a reda, a 3. a domina, a supune
reîntoarce, a remite. 2. a reveni, a se încălţă vb. 1. a-şi trage, a-şi pune
întoarce, a se înturna ghetele. 2. a păcăli, a înşela, a
înapoia prep. îndărătul, dinapoia, îmbrobodi, a amăgi, a minţi
după, dindărătul încălţăminte f. pantofi, ghete,
înapoiat, -ă adj. 1. necivilizat, bocanci
neevoluat, primitiv, rudimentar. 2. încălţări f. p l. v. încălţăminte
retrograd, reacţionar. 3. arierat, încălzi vb. 1. a înfierbânta, a
întârziat, redus încinge. 2. (fig.) a se aprinde, a se
înaripat, -ă adj. avântat, însufleţit, înflăcăra, a se entuziasma
entuziast, fervent, înflăcărat, pasionat încăpător, -oare adj. spaţios,
înavuţi vb. v. îmbogăţi cuprinzător, larg, mare
înăbuşi vb. v. sufoca încăpăţâna vb. a se îndărătnici, a
înăbuşit,-ă adj. 1. reprimat, înfrânt. se obstina, a se ambiţiona, a se
2. stins, slab, scăzut, reţinut îndârji, a stărui, a persista, a
înăcrit, -ă adj. v. ursuz persevera
înălţa vb. 1. a ridica, a sui, a urca, încăpăţânat, -ă a # îndărătnic,
a sălta. 2. a creşte, a spori, a (se) obstinat, îndârjit, refractar, ambiţios
mări. 3. a clădi, a construi, a zidi, a încăpea vb. a cuprinde, a conţine,
edifica. 4. a avansa, a promova, a a intra în
înainta încăpere f. odaie, cameră, sală
înălţime f. 1. ridicătură, dâmb, încărca vb. a împovăra, a umple, a
culme. 2. altitudine, cotă. 3. mărime, pune în (pe)
statură, talie. 4. ton, tonalitate, accent încărcat, -ă adj. 1. împovărat, plin,
înăspri vb. a se aspri, a se în ­ umplut, greu, înţesat, doldora, tixit. 2.
răutăţi, a se deteriora (fig.) sufocant, viciat, impur. 3. (fig.)
încadra vb. 1. a înrăma. 2. a umflat, exagerat, excesiv, retoric,
chenărui, a mărgini, a înconjura. 3. a ridicat, mărit
angaja, a primi, a intra, a lua. 4. a se încărcătură f. sarcină, povară,
adapta, a se potrivi, a se acomoda greutate, tonaj
încal atfk v. încaltea încărunţi vb. a albi, a cărunţi
încaltea at/i/. măcar, barem, cel încătuşa vb. a fereca, a lega, a
puţin înlănţui
încarcera vb. v. întemniţa începător,-oare adj. 1. incipient.
încasa vb. 1. a lua, a primi, a 2. (s.) debutant, novice, elev,
obţine, a ridica. 2. a percepe, a discipol, învăţăcel, neofit. 3. iniţiator,
strânge promotor

147
începătură f. v. început lega, a se obliga, a consimţi. 3. a
începe vb. 1. a inaugura, a porni, a completa, a întregi, a împlini, a rotunji
declanşa, a iniţia, a debuta, a încheiere f. sfârşit, final, terminare,
purcede. 2. a apărea, a se ivi, a se capăt, fine, concluzie
arăta, a se produce încheietură f. articulaţie, (fam.)
început n. 1. debut, pornire, start. balamale
2. obârşie, origine, sorginte, sursă, închide vb. 1. a încuia, a fereca, a
izvor. 3. frunte, cap, creştet zăvorî, a claustra, a astupa. 2. a opri,
încerca vb. 1. a proba, a verifica, a a obtura, a bloca, a înfunda, a bara.
experimenta. 2. a căuta, a explora, a 3. a împrejmui, a înconjura, a îngrădi,
tatona, a vedea, a sonda,a cerceta. a ţărcui. 4. a deţine, a aresta, a
3. a se sili, a se munci, a se strădui, a reţine, a întemniţa, a izola. 5. a
se osteni, a se forţa, năzui. 4. a se termina, a sfârşi, a isprăvi, a încheia.
înfrunta, a se măsura, a se întrece, a 6. a conţine, a cuprinde. 7. a se
se pune. 5. a suferi, a îndura, a cicatriza, a se vindeca. 8. a se
răbda, a suporta, a simţi întuneca, a se posomorî
încercare f. 1. verificare, probă, închina vb. 1. a se ruga, a se
experimentare. 2. tentativă, efort, implora, a se prosterna, a se temeni.
strădanie, silinţă, sforţare. 3. 2. a se pleca, a se preda, a capitula,
greutate, neajuns, necaz, dificultate, a se supune, a se înclina. 3. a se
vicisitudine, cumpănă. 4. suferinţă, consacra, a se dedica, a se dărui, a
durere, chin, păs, pătimire se aplica. 4. a toasta, a cinsti, a
încercui vb. a înconjura, a împre­ omagia
sura, a învălui, a asedia, a cuprinde închinăciune f. 1. rugăciune, rugă,
încet, înceată adj. 1. lin, domol, închinare. 2. plecăciune, compliment,
agale, liniştit, măsurat, temperat, reverenţă, temenea
uşurel. 2. moale, greoi, molâu, închipui vb. 1. a imagina, a
zăbavnic. 3. molcom, scăzut, slab, reprezenta, a figura, a concepe, a
lent, stins gândi, a plăsmui, a elabora, a
încet vb. 1. a conteni, a se opri, a inventa. 2. a crede, a bănui, a gândi,
sista, a suspenda, a întrerupe, a a ghici, a presupune, a considera. 3.
curma, a termina, a sfârşi. 2. a a simboliza, a semnifica
dispărea, a pieri, a se stinge, a se închipui f. 1. imaginaţie, fantezie,
pierde invenţie, iluzie, fantezie, plăsmuire. 2.
încetăţeni vb. v. naturaliza nălucire, vedenie, himeră, fantomă,
înceteazăl interj, termină!, ajunge!, fantasmă
stop!, gata! închipuit, -ă adj. 1. imaginar, fictiv,
încetinei adv. v. încetişor ireal, născocit, plăsmuit, scornit. 2.
încetini vb. a domoli, a potoli, a iluzoriu, fantastic, irealizabil, utopic,.
reduce, a linişti 3. fudul, infatuat, înfumurat, încrezut,
încetişor domol, încet, megaloman, semeţ
încetinei, agale, alene, binişor, uşurel închirci vb. v. strânge
înceţoşa vb. v. întuneca închiriere s. f. locaţie, năimeală
închega vb. î. a se coagula, a se închis, -ă adj. 1. încuiat, ferecat,
prinde, a se întări. 2. a se uni, a se zăvorât, înfundat, astupat, oprit. 2.
lega, a se solidariza, a se consolida. îngrădit, împrejmuit, izolat. 3. deţinut,
3. a se forma, a se contura, a se întemniţat, arestat. 4. înnegurat,
înjgheba, a se întrupa înnorat, posomorât, întunecos, noros,
încheia vb. 1. a îmbina, a uni, a mohorât, plumburiu, întunecat. 5.
alcătui. 2. a sfârşi, a isprăvi, a (fig.) posac, ursuz, încuiat, antipatic.
termina, a epuiza. 3. a contracta, a se 6. cicatrizat, vindecat

148
închisoare f. temniţă, arest, încontrare f. v. contrazicere
puşcărie, penitenciar, celulă, gherlă încopcia vb. v. încheia
încinge vb. 1. a înfierbânta, a încorda v b A . a înstruna, a întinde,
înfoca, a încălzi, a coace. 2. a a struni. 2. a se sforţa, a se opinti, a
fermenta, a se altera, a se strica. 3. a se concentra
se lega, a se înfăşură, a se agăţa încordare f. 1. înstrunare, întin­
încâlcit, -ă adj. încurcat, ameste­ dere, strunire. 2. concentrare,
cat, confuz, neclar, complicat, ne­ tensiune, febrilitate, agitaţie, ne­
bulos astâmpăr
încânta vb. 1. a captiva, a încordat, -ă adj. tensionat, febril,
fermeca, a vrăji, a delecta, a fascina, intens, însufleţit, viu, dinamic
a seduce, a entuzisma. 2. a ademeni, încorona vb. 1. a încununa. 2. a
a amăgi, a înşela, a momi termina, a încheia, a fini
încântător, -oare adj. minunat, încorpora vb. 1. a îngloba, a
fermecător, admirabil, superb, absorbi, a cuprinde, a include, a
magnific, strălucit, extraordinar, anexa, a alipi, a ataşa. 2. a înrola, a
măreţ, fascinant, excelent recruta, a cătăni
încât conj. că, de încorsetat, -ă adj. (fig.) rigid,
încleia vb. v. lipi formalist, ţeapăn, limitat, obligat
încleşta vb. 1. a strânge, a con­ încotoşmăna vb. v. înfofoli
tracta, a chirci. 2. a se încăiera, a se încotro adv. unde, în ce direcţie?
înfrunta încovoia vb. 1. a arcui, a curba, a
înclina vb. 1. a se apleca, a se îndoi, a apleca, a înclina. 2. a se
îndoi, a se încovoia, a se lăsa. 2. a se gârbovi, a se strâmba, a se cocoşa
închina, a se prosterna, a se umili încovriga vb. a se încoloci, a se
înclinare f. 1. aplecare, îndoire, ghemui, a se strânge, a se încârliga
încovoiere, curbare. 2. înclinaţie, încrede vb. 1. a se baza, a se
predispoziţie, vocaţie, atracţie, apti­ bizui, a conta, a se întemeia, a se
tudine, talent, pornire sprijini. 2. a se fuduli, a se făli, a fi
înclinaţie f. v. vocaţie îngâmfat
încoace adv. aici, spre noi încredere £ 1. crezare, crezământ,
încolăci vb. v. înfăşură credit, confienţă, credinţă. 2.
încolţi vb. 1. a răsări, a germina, a speranţă, nădejde, optimism
miji, a apărea. 2. a se forma, a se încredinţa vb. 1. a preda, a da, a
naşte, a se ivi înmâna, a remite, a transmite, a oferi,
încolţit, -ă adj. germinat, apărut, a confia, a depune. 2. a asigura, a
răsărit, născut, ivit. 2. ameninţat, garanta, a convinge, a adeveri, a
presat, constrâns confirma. 3. a destăinui, a divulga, a
încondeia vb. 1. a împodobi. 2. a împărtăşi, a revela, a mărturisi, a
calomnia, a defăima, a bârfi, a dezvălui
ponegri încredinţat, -ă adj. convins, sigur,
înconjur n. ocol, ocolire, tur cert
înconjura vb. 1. a ocoli, a îm- încremeni vb. a înlemni, a înmăr­
prejmui, a împresura, a ţărcui, a muri, a paraliza, a îngheţa, a înţepeni
cuprinde. 2. a asedia, a învălui, a încremenit, -ă a # 1. împietrit,
izola înlemnit, înmărmurit, neclintit, ne­
încontinuu adv. 1. întruna, con­ mişcat, ţeapăn, înţepenit. 2. fix, rigid,
tinuu, mereu, necontenit, necurmat, imobil, pironit
neîncetat, permanent, pururi, veşnic. încreţi vb. 1. a cutş, a zbârci, a
2. neobosit, neostenit, fără răgaz rida. 2. a încârlionţa, a bucla, a
încontra vb. v. opune ondula

149
încreţitură f. creţ, cută, zbârcitură, derută, perplexitate, dezorientare,
rid complicaţie. 3. bucluc, belea, necaz,
încrezător, -oare adj. confient, năpastă, neajuns, dificultate, ne­
optimist plăcere, năpastă, dandana, pocinog,
încrezut, -ă adj. îngâmfat, fudul, impas
înfumurat, infatuat, megaloman, încuviinţa vb. v. aproba
trufaş, semeţ, vanitos, mândru, ţanţoş încuviinţare f. 1. admitere, ac­
încrâncena vb. v. înfiora ceptare, aprobare, consimţire. 2.
încrâncenat, -ă adj. 1. cutremurat, acord, aviz, consimţire, învoire,
înfiorat, îngrozit, zguduit. 2. aprig, voinţă, vrere
înverşunat, crâncen, crud, îndârjit îndată adv. 1. imediat, numaidecât,
încropi vb. v. înfiripa acuşi, acum. 2. grabnic, iute, rapid,
încropit, -ă adj. 1. înfiripat, înjghe­ momentan, repede, urgent. 3. curând,
bat. 2. călduţ, căldicel, calâu, căldişor devreme
încrucişare f. 1. întretăiere, inter­ îndatora vb. v. obliga
sectare, interferenţă, răscruce, răs­ îndatorire f. 1. obligaţie, sarcină,
pântie, intersecţie. 2. amestecare, însărcinare. 2. atribuţie,’ rol, oficiu,
corcire, împerechere, împreunare răspundere
încrunta vb. v. întuneca îndatoritor, -oare adj. binevoitor,
încruntat, -ă adj. 1. întunecat, atent, serviabil,politicos, prevenitor
mohorât, posomorât, posac. 2. pornit, îndărăt adv. înapoi, în urmă, în
îmbufnat, mânios spate
încuia vb. 1. a închide, a zăvori, a îndărătnic, -ă adj. 1. încăpăţânat,
fereca. 2. (fig.) a bara, a înfunda obstinat, inflexibil, refractar. 2. tenace,
încuiat, -ă adj. 1. închis, zăvorât, stârnitor, îndârjit, perseverent, ambiţios
ferecat. 2. (fig.) mărginit, limitat, îndărătnicie f. v. tenacitate
obtuz, opac, redus, rigid îndărătul prep. dinapoia, din-
încuiba vb. v. înrădăcina dărătul, după, în urma, în spatele, în
încuietoare f. v. zăvor dosul
încumeta vb. v. îndrăzni îndătinat, -ă adj. obişnuit
încunoştinţa vb. v. informa îndeajuns, -ă adv. destul, suficient,
încununa vb. 1. a încorona. 2. a îndestul
distinge, a răsplăti îndeaproape adv. atent, minuţios,
încuraja vb. a îmbărbăta, a amănunţit, meticulos, exigent
susţine, a însufleţi, a favoriza, a îndeletnici vb. a se ocupa, a
sprijini practica, a profesa
încurca vb. 1. a amesteca, a îndeletnicire f. ocupaţie, meserie,
încâlci, a zăpăci. 2. a pierde, a rătăci, profesie, profesiune, activitate
a confunda, a greşi. 3. a dezorienta, îndelung, -ă adj. v. îndelungat
a descumpăni, a deruta. 4. a se îndelungat, -ă adj. lung, prelung,
intimida, a se fâstâci, a se pierde. 5. prelungit, mult, de durată
a deranja, a incomoda, a jena, a îndemânare v. iscusinţă
stingheri, a supăra îndemânatic, -ă adj. dibaci, pri­
încurcat, -ă adj. 1. amestecat, ceput, iscusit, isteţ, deştept, meşter,
încâlcit, zăpăcit. 2. întortocheat, abil, expert, ingenios, ager
complicat, confuz, neclar, echivoc, îndemâna adv. uşor, comod, lesne
tulbure. 3. jenat, stingherit, tulburat, îndemn n. impuls, imbold, stimu­
derutat, dezorientat, perplex, pierdut lent, stimul, îndrumare, povaţă, sfat
încurcătură f. 1. încâlceală, îndemna vb. a îmboldi, a stimula, a
am estec, zm inteală, babilonie, impulsiona, a încuraja, a susţine, a
dezordine, haos, zăp ăceală. 2. însufleţi, a îmbia

150
îndeobşte adv. v. genere îndrăgit, -ă adj. iubit, drag, scump,
îndeosebi adv. mai ales, în simpatizat, preţuit (mult)
special, mai cu seamă, tocmai, osebit îndrăgosti ' vb. a iubi, a se
îndepărta vb. 1. a alunga, a izgoni, amoreza, a se înam ora
a depărta, a elimina, a izolă, a îndrăzneală f. 1. curaj, cutezanţă,
exclude, a înlătura. 2. a se abate, a temeritate, încumetare, bărbăţie,
se depărta, a devia neînfricare. 2. obrăznicie, insolenţă,
îndeplini vb. a efectua, a săvârşi, înfruntare, tupeu
a face, a realiza, a înfăptui, a îndrăzneţ, -eaţă adj. 1. curajos,
executa, a împlini, a presta, a aplica brav, neînfricat, temerar, cutezător,
îndesa vb. 1. a înghesui, a burduşi, dârz, viteaz. 2. obraznic, insolent,
a presa, a îngrămădi, ă ticsi. 2. a se sfidător, arogant, impertinent, ne­
aglomera, a se îmbulzi, a se buluci. obrăzat
3. a bătători, a bătuci, a pisa, a tăpşi. îndrăzni vb. a cuteza, a avea
4. a se îngroşa, a se vârtoşa curaj, a se încumeta, a înfrunta, a-şi
îndesat, -ă adj. 1. înghesuit, în ­ permite
grămădit, ticsit, încărcat, înţesat. 2. îndrepta vb. 1. a corecta, a recti­
dens, des, masiv, compact, solid fica, a corija, a amenda, a îmbunătăţi,
îndesi vb. v. spori a ameliora. 2. a se întrema, a se
îndestul adv. v. destul însănătoşi, a prinde puteri, a se
îndestulare f. belşug, abundenţă, reface, a se vindeca, a se restabili, a
prisos, bogăţie, satisfacere, confort, se întări. 3. a o apuca, a merge, a
opulenţă porni, a o lua, a se orienta. 4. a
îndestulător, -oare adj. suficient, îndruma, a călăuzi, a ghida, a dirija, a
destul, satisfăcător, mulţumitor conduce
îndigui vb. v. stăvili îndreptar n. v. călăuză
îndârji vb. a se înverşuna, a se îndreptăţi a justifica, a legitima,
încăpăţâna, a rezista, a se opune, a fi a autoriza, a permite
dârz, a înfrunta îndreptăţit, -ă adj. 1. întemeiat,
îndoi vb. 1. a curba, a încovoia, a motivat, îndrituit, just, legitim. 2.
plia. 2. a apleca, a (se) înclina, a se chemat, competent, voinic
gârbovi. 2. a dubla, a înmulţi, a spori, îndritui vb. v. îndreptăţi
a adăuga, a lungi, a dilua. 3. a şovăi, îndruga vb. v. flecări
a ezita, a se codi, a pregeta, a sta în îndruma vb. a călăuzi, a conduce,
cumpănă a ghida, a orienta, a povăţui, a dirija,
îndoială s.f. neîncredere, dubiu, a sfătui, a învăţa, a îndrepta
nesiguranţă, incertitudine, ezitare, îndrumare f. 1. conducere,
şovăială, pregetare, indecizie, preget, călăuză, dirijare, ghidare. 2. directivă,
aporie indicaţie, instrucţiune, normă, re­
îndoielnic, -ă adj. nesigur, comandare, lămurire. 3. îndemn,
echivoc, dubios, incert, problematic, învăţătură, povaţă, sfat
discutabil înduioşa vb. v. impresiona
îndoliat, -ă adj. cernit, (fig.) trist, înduioşător, -oare adj. v. duios
îndurerat, mâhnit îndulci vb. 1. a se înfrupta, a se
îndopa vb. 1. a ghiftui, a îmbuiba, desfăta, a se bucura. 2. a atenua, a
a satura. 2. a umple, a înfunda reduce, a micşora, a domoli, a calma,
îndrăcit, -ă adj. 1. înfuriat, furios, a slăbi
îndârjit, întărâtat. 2. rău, ticălos, îndupleca w£>. 1. a convinge, a
blestemat, hain, afurisit, pornit, teribil determina, a decide, a hotărî.'2. (refl.)
îndrăgi vb. a iubi, a-i plăcea, a a consimţi, a ceda, a accepta, a
simpatiza, a avea la inimă admite, a aproba, a primi

151
îndura vb. 1. a suferi, a răbda, a înfipt,-ă adj. 1. împlântat, vârât,
suporta, a pătimi, a trage. 2. a se fixat. 2. (fam.) îndrăzneţ, temerar,
milostivi, a binevoi, a consimţi, a cutezător
accepta înfiripa vb. 1. a înjgheba, a crea, a
îndurare /: v. milă încropi, a face. 2. a apărea, a se ivi, a
îndurera i/£. v. întrista se naşte
înec n. 1. inundaţie, potop, revăr­ înflăcăra vb. v. însufleţi
sare, sufocare, înăbuşire înflori vb. 1. a se desfoia, a face
îneca vb. 1. a (se) scufunda. 2. a flori. 2. (fig.) a prospera, a progresa,
inunda, a potopi. 3. a (se) asfixia, a a propăşi. 3. a împodobi, a exagera,
sufoca, a 'năbuşi. 4. a podidi, a a umfla, a amplifica
sugruma înflorire f. 1. progres, belşug,
înecăcios, -oasă adj. v. sufocant prosperare, avânt, propăşire,
înfăptui vb. a realiza, a îndeplini, a bunăstare. 2. podoabă, dichiseală,
efectua, a face, a săvârşi, a executa, ornament, exagerare, retorică
a produce, a crea înflorit, -ă adj. împodobit, orna­
înfăptuire /: v. lucrare mentat (cu flori)
înfăşură vb. 1. a încinge, a învălui, înfloritor, -oare adj. prosper,
a încolăci, a răsuci. 2. a (se) înveli, a dezvoltat, în progres
(se) acoperi, a pune pe înfloritură f. ornament, podoabă,
înfăţişa vb. 1. a prezenta, a arăta, zorzoane
a oferi. 2. a apărea, a compărea, a se înfoca vb. v. încălzi
înfiinţa. 3. a descrie, a evoca, a înfocat, -ă adj. 1. aprins, înfierbân­
zugrăvi, a expune, a reda, a exprima, tat, încins, arzător, inflamat. 2.
a simboliza roşu-aprins, viu, luminos. 3. avântat,
înfăţişare /: 1. arătare, prezentare, entuziast, fervent, focos, înflăcărat,
apariţie, înfiinţare. 2. descriere, însufleţit, ardent, aprig, furtunos,
relatare, evocare. 3. aspect, formă, impetuos, năvalnic, nestăvilit, vehe­
aiură, chip, contur ment
înfeuda vb. v. subjuga înfofoli vb. a încotoşmăna, a se
înfia vb. v. adopta îmbrăca (gros), a se înveşmânta
înfiera vb. a condamna, a osândi, (exagerat)
a stigmatiza, a vesteji, a dezaproba, înfoia vb. v. umfla
a blama, a reproba înfometat, -ă adj. flămând, nemân­
înfierbânta vb. v. încinge cat, hămesit
înfierbântat, -ă at#. (fig.) aprins, înfrăţi vb. a fraterniza, a se asocia,
antrenat, încins, agitat, însufleţit, a se lega (strâns)
nervos, iritat, aţâţat înfrăţit, -ă adj. unit, solidar, strâns-
înfiere s. f. adoptare, adopţie legat
înfigăreţ, -eaţă adj. v. îndrăzneţ înfricat, -ă adj. v. înfricoşat
înfige vb. a vâri, a împlânta, a înfricoşat, -ă adj. îngrozit,
băga, a introduce înspăim ântat, cutremurat, înfiorat,
înfiinţa vb. 1. a crea, a întemeia, a înfricat
institui, a funda, a aşeza. 2. a apărea, înfricoşător, -oare ' adj. teribil,
a se prezenta, a se ivi groaznic, grozav, înspăimântător,
înfiora yfc 1. a îngrozi, a cutre­ cumplit, oribil, atroce, crunt, mon­
mura, a înfricoşa, a zgudui, a struos
încrâncena. 2. a emoţiona, a mişca, a înfrigurare f. nelinişte, încordare,
răscoli tensiune, emoţie, neastâmpăr, fe­
înfiorător, -oare adj. v. groaznic brilitate, nerăbdare, agitaţie

152
înfrâna vb. 1. a îngrădi, a stăpâni, îngenunchea vb. a supune, a
a stăvili, a struni, a reţine. 2. a se aservi, a domina, a umili, a subjuga
abţine, a se tempera, a se opri, a îngeresc, -ească adj. ceresc, an­
renunţa gelic, sublim, pur, serafic
înfrânare f. reţinere, abţinere, înghesui vb. a îngrămădi, a înde­
abstinenţă, temperanţă, continenţă, sa, a strâmtora, a buluci, a burduşi, a
cumpătare, moderaţie, renunţare ticsi
înfrânge vb. a depăşi, a învinge, a îngheţ n. ger, încremenire, con-
birui, a copleşi, a dovedi gelâre
înfrumuseţa vb. a împodobi, a îngheţa vb. 1. a degera, a congela.
decora, a orna, a dichisi, a înnobila 2. a înlemni, a încremeni, a
înfrunta vb. a se opune, a ţine înmărmuri
piept, a brava, a sfida, a desfide înghionti vb. v. îmbrânci
înfruntare /: 1. sfidare, bravare, înghiţi i/£. 1. a bea, a mânca, a
opunere. 2. încăierare, ciocnire, îngurgita, a absorbi. 2. a accepta, a
bătaie suporta, a tolera, a îngădui
înfrupta vb. a mânca, a se hrăni, a înghiţitură /: duşcă, gât, gură,
se îndulci, a se bucura de îmbucătură
înfuleca vb. v. îndopa îngâmfa vb. a se făli, a se fuduli, a
înfumurat, -ă a<# fudul, înfatuat, se grozăvi, a se împăuna, a se
vanitos, orgolios, arogant, închipuit, infatua, a se înfumura, a se lăuda, a
încrezut, megaloman, trufaş, grando­ se mândri
man, prezumţios îngâmfat, -ă adj. încrezut, fudul,
înfunda vb. 1. a închide, a încuia, orgolios, vanitos, trufaş, mândru,
a astupa, a bloca, a îngrădi. 2. (fig.) a închipuit, înfumurat, megaloman,
nu reuşi, a o păţi, a suferi, a trage trufaş, semeţ, arogant, prezumţios
consecinţe îngâna vb. 1. a murmura, a fre­
înfundat, -ă adj. 1. închis, blocat, dona, a lălăi. 2. a bombăni, a
astupat, zăgăzuit. 2. înăbuşit, mocnit, bolborosi, a gângavi, a îngăima, a
estompat îndruga
înfuria vb. a se mânia, a se îngândurat, -ă gânditor, pre­
întărâta, a se monta, a se oţărî, a se ocupat
îndârji, a-i sări muştarul, a ieşi din îngloba vb. a cuprinde, a conţine,
ţâţâni a încadra, a încorpora, a integra
înfuriat, -ă adj. furios, pornit, îngloda vb. a se împotmoli, a se
montat, întărâtat, îndârjit, oţărât înnămoli, a se înfunda, a se noroi, a
îngădui vb. a permite, a consimţi, se întina
a fi de acord, a da voie îngrădi vb. 1. a împrejmui, a
îngăduinţă f. 1. permisiune, asen­ închide, a mărgini, a înconjura, a
timent, acord, încuviinţare, aviz, ţărcui. 2. a înfrâna, a reţine, a limita,
consimţământ, aprobare. 2. toleranţă, a stăvili
clemenţă, indulgenţă, înţelegere, îngrădire f. v. gard
generozitate îngrămădeală £ aglomeraţie, în ­
îngăduitor, -oare adj. generos, ghesuială, strânsură, afluenţă
înţelegător, tolerant, clement îngrămădi vb. v. înghesui
îngăima vb. v. bâigui îngrăşa vb. 1. a se împlini, a se
îngăimat, -ă adj. v. încurcat rotunji, a lua proporţii. 2. a fertiliza, a
îngălat, -ă adj. v. murdar alimenta
îngălbeni vb. a se ofili, a se îngreţoşa vb. v. scârbi
veşteji, a se usca, a se trece îngreuia vb. v. împovăra
îngemăna vb. v. împreuna îngreuna vb. v. împovăra

153
îngriji vb. 1. a purta de grijă, a se înlănţui vb. 1. a încătuşa, a fereca,
interesa, a se preocupa, a vedea. 2. a lega. 2. a cuprinde, a îmbrăţişa, a
a se căuta, a se trata, a se doftori prinde. 3. a fermeca, a subjuga, a
îngrijire f. v. grijă captiva
îngrijit, -ă 1. curat, spălat, înlănţuire /: 1. încătuşare, fere-
scuturat. 2. cochet, dichisit, elegant, care, legare. 2. legătură, conexiune,
fercheş corelaţie, relaţie, raport
îngrijora vb. a se teme, a se înlătura vb. a elimina, a îndepărta,
nelinişti, a se alarma, a se speria, a a evita, a scoate, a da deoparte, a
se frământa ocoli, a exclude
îngrijorător, -oare adj. v. alarmant înlăuntru aoV. înăuntru, în interior
îngropa vb. 1. a înmormânta, a înlemni vb. a încremeni, a înmăr­
înhuma, a astruca. 2. a se cufunda, a muri, a împietri, a înţepeni, a îngheţa
se izola, a se exila înlesni vb. a uşura, a facilita, a
îngroşa vb. 1. a se închega, a se favoriza, a sprijini
învârtoşa, a se lega. 2. a se îndesi, a
înlesnire f. 1. facilitare, uşurare,
creşte, a se mări
favorizare, uşurinţă. 2. avantaj,
îngrozi vb. a înfricoşa, a în ­ favoare, privilegiu, hatâr, sprijin
spăimânta, a speria, a cutremura, a
înlocui vb. a substitui, a schimba,
teroriza, a înfiora, a încrâncena
a suplini, a ramplasa
îngrozitor, -oare ac#, v. groaznic
înlocuitor, -oare adj. substitut,
îngust, -ă adj. 1. strâmt, limitat,
suplinitor, supleant, locţiitor
mic, redus, subţire. 2. (fig.) mărginit,
obtuz, prostănac, opac, meschin înmagazina vb. a depozita, a
stoca, a strânge, a acumula, a aduna
îngusta vb. a se strâmta, a se
micşora, a se gâtui, a se reduce înmatricula vb. a înregistra a
îngustime f. strâmtoare, reducere; înscrie
mărginire, limitare înmănunchea vb. a strânge, a
înhăita vb. v. uni aduna, a reuni, a pune la un loc
înhăma vb. 1. a prinde, a pune în înmărmuri vb. a înlemni, a încre­
ham. 2. a se angaja, a se înjuga meni, a rămâne tablou
înhăţa vb. v. apuca înmiresmat, -ă adj. v. parfumat,
înhuma vb. v. îngropa bine mirositor, plăcut
înjgheba v. înfiripa înmâna vb. a preda, a da, a
înjosi 1. a umili, a degrada, a prezenta, a încredinţa
dezonora. 2. a batjocori, a perverti, a înmormânta vb. 1. a înhuma, a
ruşina îngropa, a astruca 2. (fig.) a da uitării,
înjosit, -ă adj. 1. umilit, degradat, a uita, a neglija
dezonorat. 2. trivial, decăzut, depra­ înmuguri vb. a încolţi, a îmboboci,
vat a împupi
înjositor, -oare adj. v. ruşinqs înmuia vb. 1. a uda, a umezi, a
înjuga vb. v. înhăma îmbiba. 2. (fig.) a potoli, a domoli, a
înjumătăţi vb. a face pe din două, calma, a linişti, a atenua, a slăbi
a împărţi, a reduce, a diminua înmulţi vb. a spori, a creşte, a
înjunghia vb. a împunge, a spinte­ multiplica, a mări, a se ridica, a îndesi
ca, a tăia, a sacrifica, a ucide, a jertfi înnădi vb. v. lega, a ataşa, a
înjura vb. a drăcui, a ' sudui, a împleti
ofensa, a insulta, a blestema înnămoli v. îngloda
înjurătură f. injurie, imprecaţie, înnăscut, -ă adj. nativ, congenital,
ocară, sudalmă, ofensă, insultă ereditar, moştenit

154
înnebuni vb. a se sminti, a se ţicni, însăila vb. 1. a coase, a prinde. 2.
a-şi pierde minţile, a căpia, a se a improviza, a schiţa, a înjgheba
scrânti însămânţa vb. a semăna, a pune
înnebunit, -ă adj. nebun, alienat, sub brazdă
ţicnit, căpiat, scrântit, smintit, aiurit, însănătoşi vb. 1. a se vindeca, a
sonat, apucat se întrema, a se lecui, a se reface. 2.
înnegri vb. 1. a cerni, a smoli, a a asana, a purifica
întuneca. 2. (fig.) a ponegri, a însărcina i/£>. a obliga, a impune, a
defăima, a huli, a denigra, a angaja, a împovăra
calomnia. 3. a se bronza însărcinare ^ sarcină, misiune,
înnegura vb. v. întuneca răspundere, îndatorire, obligaţie
înnobila vb. a perfecţiona, a rafina, însărcinată adj. f. gravidă, grea,
a înnoi, a înălţa, a îmbunătăţi borţoasă
înnoda vb. a înnădi, a împreuna, a înscăuna vb. a învesti, a credita, a
lega, a uni proclama, a unge
înnoi vb. a primeni, a inova, a înscena vb. a monta, a regiza, a
renova, a regenera, a moderniza, a aranja
reforma înscrie vb. 1. a înregistra, a con­
înnopta ufr. 1. a se întuneca, a semna, a nota, a înmatricula. 2. a
cădea noapte. 2. a mânea, a petrece adera, a se asocia. 3. a marca, a
(noaptea) puncta, a reuşi
înnora i^>. a se mohorî, a se
înscris n. v. document
posomorî, a se întuneca
însemn /?. marcă, semn, insignă,
înrădăcina vb. a se înţeleni, a se
simbol
încuiba, a se statornici
înrăit, -ă adj. rău, îndârjit, însemna vb. 1. a marca, a nota, a
incorijibil, veninos, otrăvit înscrie, a grava, a schiţa, a delimita.
înrăma vb. a încadra 2. a arăta, a indica, a semnifica, a
înrăutăţi vb. 1. a se degrada, a se exprima, a ilustra, a reieşi
strica. 2. a se agrava, a se înrăi, a se însemnat, -ă adj. 1.marcat, notat,
înăspri înscris, delimitat. 2. important, va­
înregimenta vb. a se alinia, a se loros, prestigios, deosebit, esenţial,
înrola, a se încadra, a adera substanţial, capital
înregistra vb. 1. a înscrie, a con­ însemnătate f. 1. semnificaţie,
semna, a nota, a inventaria, a sens, conţinut. 2. importanţă, valoare,
catagrafia. 2. a obţine, a repurta, a pondere, preţ, temeinicie
marca însenina vb. 1. a se lumina, a se
înrâuri vb. v. influenţa deschide, a se limpezi. 2. (fig.) a se
înrobi vb. a supune, a subjuga, a împăca, a se înveseli, a se linişti
aservi, a robi, a îngenunchea, a însera vb. a se întuneca, a amurgi,
înfeuda a scăpăta
înrola nb. 1. a încorpora, a recruta, înserare f. amurg, apus, asfinţit,
a cătăni. 2. a înregimenta, a adera, a seară, crepuscul, chindie
se angaja însetat, -ă adj. 1. setos, nebăut. 2.
înroşi vb. a se îmbojora, a se avid, dornic, pasionat, râvnitor
împurpura, a se aprinde (la faţă), a se însingurat, -ă adj. singur, izolat,
rumeni retras, şolitar
înrudire f. 1. rudenie, neam. 2. însângera vb. a sângera, a se răni,
afinitate, analogie, asemănare, con­ a-i curge sângele, a se roşi
cordanţă, congruenţă, potrivire însorit, -ă adj. senin, limpede,
însă conj. dar, ci, or; totuşi, numai frumos, luminat

155
însoţi vb. 1. a întovărăşi, a acom­ escrocherie, hoţie, impostură, în ­
pania, a conduce. 2. a se asocia, a şelătorie, pungăşeală, şarlatanie
se uni, a se alătura înşelătorie f. v. înşelăciune
însoţitor, -oare adj. companion, înşfăca vb. v. apuca
acompaniator înşira vb. 1. a rândui, a alinia, a
înspăimânta vb. a îngrozi, a în ­ înseria, a ordona. 2. a enumera, a
fiora, a înfricoşa, a cutremura, a număra, a înşirui. 3. a expune, a
teroriza nara, a reda
înspăimântător, -oare adj. v. înşirui i/£. v. înşira
îngrozitor înştiinţa Hb. a anunţa, a informa, a
înspre ac# către, spre, la încunoştinţa, a vesti, a comunica
înstărit, -ă adj. bogat, avut, pri­ înştiinţare f. anunţ, informaţie,
copsit, ajuns, situat, căpătuit vestire, informare, comunicare, afiş,
înstrăina vb. 1. a (se) dezrădăcina, publicaţie, mesaj, avertizare, aviz
a (se) exila, a (se) depărta, a (se) întări vb. 1. a fortifica, a consolida,
expatria. 2. a sustrage, a fura, a a fixa, a învârtoşa, a înţepeni. 2. a se
şterpeli, a-şi însuşi întrema, a se înzdrăveni, a se
înstruna vb. v. acorda îndrepta, a se reface. 3. a se accen­
însufleţi vb. a înviora, a anima, a tua, a se amplifica, a creşte, a spori,
stimula, a înflăcăra, a încuraja, a a se înteţi. 4. a confirma, a adeveri, a
aprinde certifica, a legaliza, a dovedi
însufleţire f. 1. înviorare, vioiciune, întăritor, -oare adj. fortifiant, re­
animaţie, antren. 2. avânt, elan, confortant, tonic, stenic
fervoare, entuziasm, ardoare, în­ întăritură f. fortificaţie, baricadă,
flăcărare, pornire retranşament, apărătură
însufleţit, -ă adj. 1. înviorat, viu, întărâta vb. a aţâţa, a incita, a
vioi, animat. 2. avântat, intens, febril, monta, a instiga, a îmboldi, a asmuţi
înflăcărat, fervent, entuziast, focos, întâi num. dintâi, prim, iniţial
pasionat întâietate f. prioritate, precădere,
însuma vb. a aduna, a totaliza, a preponderenţă, primat, primordialitate
cuprinde, a cumula, a întruni, a întâlni vb. a vedea, a întâmpina, a
împreuna găsi
însura vb. a se căsători, a se întâlnire f. 1. întrevedere, contact.
cununa 2. adunare, reunire, convorbire. 3.
însuşi vb. 1. a lua, a sustrage, a întrecere, partidă, joc
şterpeli. 2. a asimila, a învăţa, a întâmpina vb. a primi, a întâlni, a
deprinde. 3. a accepta, a primi, a contacta
adopta, a îmbrăţişa întâmpinare f. 1. primire, contact.
însuşire f. 1. deprindere, 2. contestaţie, reclamaţie, obiecţie
apropiere, învăţare. 2. trăsătură, spe­ întâmpla vb. 1. a se petrece, a se
cific, caracteristică, atribut, calitate, desfăşura, a se produce, a fi, a avea
caracter, notă, particularitate, marcă, loc, a surveni. 2. a se realiza, a se
pecete. 3. talent, dotare, înzestrare, înfăptui, a se face. 3. a se nimeri, a
facultate, virtute, valoare, dar, har, se potrivi, a se brodi, a se prileji
capacitate întâmplare f. 1. fapt, caz, eveni­
însuti vb. v. mări ment. 2. episod, peripeţie, istorie,
înşela vb. 1. a ademeni, a amăgi, a păţanie. 3. ocazie, prilej, loterie,
momi, a păcăli, a trişa. 2. a trăda, a hazard, destin, şansă, soartă
minţi, a vicleni, a escroca întâmplător, -oare adj. nepre­
înşelăciune f. 1. amăgire, ade­ văzut, accidental, incidental, oca­
menire, păcăleală, trişare, momire, zional

156
întârzia vb. 1. a zăbovi, a pregeta, întrebuinţa vb. 1. a folosi, a utiliza,
a amâna, a se încurca. 2. a tărăgăna, a practica, a se servi. 2. a consuma,
a tergiversa, a lungi a piei'de
întârziere f. v. zăbovire întrece vb. 1. a depăşi, a devansa,
întemeia vb. 1. a înfiinţa, a funda, a exceda, a o lua înainte. 2. a se
a ctitori, a constitui, a făuri, a crea. 2. înfrunta, a s e măsura, a se confrunta.
a se baza, a se sprijini, a conta, a se 3. a birui, a bate, a învinge
încrede, a se rezema întrecere f. concurs, competiţie,
întemeietor m. fondator, creator, concurenţă, luptă
făuritor întredeschis, -ă adj. deschis
întemniţa vb. v. aresta (puţin), crăpat, căscat
înteţi vb. v. intensifica întreg,-eagă adj. 1. complet, in­
întina vb. v. murdări tegral, deplin, neatins, total. 2. intact,
întinde vb. 1. a lungi, a alungi, a neştirbit, nestricat. 3. sănătos, valid,
prelungi, a desfăşura, a extinde, a teafăr
înălţa, a lărgi, a desface. 2. a încorda, întregi vb. 1. a completa, a împlini,
a înstruna, a tensiona. 3. a aşeza, a a rotunji. 2. a reface, a recompune, a
expune, a arăta, a aşterne, a pune. 4. reconstitui
a difuza, a propaga, a răspândi întrema vb. v. reface
întindere f. extindere, extensiune, întreprinde vb. a se apuca de, a
desfăşurare, amploare, lungime, dis­ executa, a face, a presta, a îndeplini
tanţă, mărime, cuprindere, vastitate întreprindere s. f. uzină, fabrică,
întipări vb. 1. a imprima, a grava. unitate
2. a fixa, a prinde, a reţine întreprinzător, -oare adj. activ,
dinamic, cu iniţiativă
întoarce 1. a învârti, a răsuci, a
întrerupe vb. a opri, a curma, a
roti, a suci. 2. a reveni, a se înapoia,
suspenda, a conteni, a sista, a tăia
a se înturna, a reapărea
întrerupt, -ă adj. intermitent, între­
întocmai adv. 1. exact, la fel,
tăiat, rupt, tăiat, oprit, sistat
aidoma, asemenea, deopotrivă. 2. da,
întretăia vb. a încrucişa, a inter­
desigur, tocmai, absolut
secta, a interfera, a încruci
întocmi vb. 1. a alcătui, a realiza, a întretăiere f. interferenţă, inter­
elabora, a crea, a face, a plăsmui. 2. secţie, încrucişare, răscruce, răspântie
a ordona, a clasa, a grupa, a repar­ întreţese vb. v. îmbina
tiza, a sistematiza întreţine v b . î . a hrăni, a alimenta,
întorsătură f. curbă, ocol, serpen­ a susţine, a ţine, a menţine. 2. a
tină, cot, cotitură, turnură, întorsură discuta, a conversa, a dialoga
întortocheat, -ă adj. 1. cotit, întreţinere f. 1. alimentare, hrană,
sinuos, şerpuit, răsucit. 2. sucit, casă-masă, subzistenţă. 2. discuţie,
încurcat, încâlcit, confuz, labirintic dialog, conversaţie
întotdeauna adv. mereu, continuu, întrevăzut, -ă adj. întrezărit, pre­
necontenit, întruna, neîncetat, văzut, bănuit, prezis, presupus
permanent, totdeauna, pururi, veşnic întrevedea vb. v. întrezări
întovărăşi vb. v. însoţi întrevedere f. întâlnire, convenire,
întraripat, - i adj. avântat, în ­ contact
sufleţit, entuziast, exaltat întrezări vb. 1. a întrevedea, a
între prep. dintre, printre, din prevedea, a intui, a bănui, a ghici, a
întreba vb. 1. a chestiona, a intero­ presupune. 2. a gândi, a crede, a
ga, a pune întrebări, a descoase. 2. a imagina, a socoti, a chibzui
se informa, a se interesa. 3. a întristă' vb. 1. a amărî, a indispune,
examina, a consulta a îndurera, a mâhni, a supăra, a

157
necăji. 2. (fig.) a întuneca, a înţelegere f. 1. pricepere, cu­
posomorî, a înnegura noaştere, percepere, sesizare. 2.
întristare f. v. mâhnire gândire, minte, intelect, judecată. 3.
întroieni vb. v. înzăpezi bunăvoinţă, îngăduinţă, generozitate.
întrona vb. a înscăuna, a învesti, a 4. acord, învoială, aranjament, pact,
unge, a proclama legământ, consens
întrucât conj. deoarece, fiindcă, înţeleni vb. v. părăgini
pentru că, dat fiindcă, cum, unde înţelepciune f. cuminţenie, cu­
întrucâtva adv. oarecum, puţin, noaştere, judecată, chibzuială, pru­
niţel, ceva, cam denţă, socoteală, cumpăt, măsură
întruchipa vb. a încarna, a întrupa, înţelept, -eaptă adj. 1. cuminte,
a realiza, a înfăţişa, a reprezenta, a socotit, chibzuit, măsurat, echilibrat,
personifica, a simboliza, a închipui judicios. 2. filozof, gânditor, cugetător
întruna adv. mereu, continuu, înţeles n. 1. conţinut, accepţie,
necontenit, necurmat, neîncetat, per­ semnificaţie, sens, valoare, seman­
manent, pururi, permanent, veşnic, tică. 2. rost, raţiune, noimă, mesaj,
totdeauna, totuna tâlc
întruni vb. a reuni, a aduna, a înţepa vb. v. împunge
însuma, a strânge, a împreuna, a înţepat, -ă adj. 1. împuns, pişcat.
convoca 2. fudul, ţanţoş, încrezut, înfumurat,
întrunire f. adunare, reuniune, închipuit, orgolios
întâlnire, convocare, strângere înţepător, -oare adj. 1. pişcător,
întrupa vb. v. întruchipa picant, usturător. 2. ironic, persiflant,
întuneca vb. 1. a amurgi, a se sarcastic, zeflemist, satiric
însera, a se înnopta, a cădea înţepeni vb. 1. a fixa, a prinde, a
noaptea. 2. a se înnegura, a se proţăpi. 2. a împietri, a încremeni, a
înnora, a se mohorî. 3. a se poso­ înlemni, a îngheţa
morî, a se întrista, a se încrunta, a se înţepenit, -ă adj. 1. fixat, prins,
mâhni. 4. a eclipsa, a umbri imobilizat. 2. anchilozat, inert, ţeapăn,
întunecat, -ă adj. 1. întunecos, rigid, imobil, înţelenit. 3. împietrit,
sumbru, plumburiu, neguros, noros, înlemnit, neclintit, nemişcat, încre­
închis. 2. cenuşiu, pământiu, sur, menit, ţintuit
ceţos. 3. indispus, posac, încruntat. înţesa vb. v. îngrămădi
4. confuz, încâlcit, imprecis, neclar, înţoli vb. v. îmbrăca
haotic învălătuci vb. v. înfăşură
întunecime f. întuneric, obscuri­ învălmăşeală f. forfoteală, în ­
tate, beznă, întunecare, negură, grămădire, înghesuială, îmbulzeală,
noapte aflux, aglomeraţie
întunecos, -oasă adj. v. întunecat învălmăşi vb. v. amesteca
întuneric n. 1. întunecime, noapte, învălui vb. 1. a acoperi, a înveli, a
beznă, obscuritate, tenebre. 2. (fig.) înfăşură, a învălătuci. 2. a încercui, a
incultură, primitivism, ignoranţă împresura, a înconjura, a cuprinde
îpturna vb. v. înapoia învăluitor, -oare adj. v. plăcut
înţărca vb. a dezobişnui, a dez­ învăpăia vb. v. înflăcăra
văţa, a reţine, a opri, a înlătura învăscut, -ă adj. v. îmbrăcat
înţelegător, -oare adj. binevoitor, învăţ n. v. obicei
cumsecade, îngăduitor, bun, generos învăţa vb. 1. a studia, a se instrui,
înţelege vb. 1. a pricepe, a şti, a a se pregăti, a se pricopsi. 2. a da
sesiza, a intui, a pătrunde. 2. a se lecţii, a iniţia, a medita, a şcoli, a
învoi, a conveni, a se împăca, a se îndruma, a povăţui, a sfătui, a
uni consilia, a călăuzi. 3. a se obişnui, a

158
deprinde, a se deda, a se familiariza, înveterat, -ă adj. tradiţional, în ­
a se acomoda, a se obişnui rădăcinat, obişnuit, învechit
învăţat, -ă adj. v. cărturar învia vb. a renaşte, a resuscita, a
învăţăcel m. discipol, elev, şcolar, se deştepta, a însufleţi
ucenic, cirac, calfă învineţit, -ă adj. vânăt, livid, verde
învăţământ n. 1. educaţie, in­ învingător, -oare adj. biruitor, vic­
strucţie, cultură. 2. concluzie, în­ torios, triumfător, câştigător
văţătură învinge vb. 1. a birui, a răpune, a
învăţător, -oare s. dascăl, maestru, supune, a triumfa, a cuceri, a câştiga.
perceptor, îndrumător, povăţuitor 2. a domina, a stăpâni, a covârşi, a
învăţătură f. 1. instrucţie, şcoală, copleşi. 3. a răzbi, a isprăvi, a prididi,
carte, cultură, cunoştinţe, pregătire. a reuşi
2. doctrină, sistem, teorie, principii. 3. învinovăţi vb. v. acuza
îndrumare, povaţă, sfat, lecţie, învinui vb. v. acuza
morală, normă, regulă, pildă înviora vb. a însufleţi, a înveseli, a
învechi vb. v. uza anima, a înteţi, a activa, a dinamiza
învechit, -ă adj. 1. uzat, degradat, învârstat, -ă adj. dungat, vărgat,
hârbuit, (fam .) paradit. 2. depăşit, bălţat
demodat, perimat, vechi, vetust, învârteală f. 1. întoarcere, în ­
desuet, arhaic, trecut vârtire, răsucire, rotire. 2. afacere,
învecina vb. v. mărgini combinaţie, manevră
învârtejl vb. v. învolbura
învecinat, -ă adj. alăturat, vecin,
mărginaş, limitrof, adiacent, apropiat învârti vb. 1. a răsuci, a roti, a
întoarce, a suci. 2. a se aranja, a
învedera vb. v. evidenţia
parveni, a izbândi
înveli vb. a acoperi, a înfăşură, a
învârtoşa vb. v. întări
învălui, a îmbrăca
învoi vb. v. consimţi
înveliş n. acoperământ, acoperi,
învoială f. înţelegere, convenţie,
învelitoare
aranjament, acord, permisie, în-
învelitoare f. 1. acoperiş, înveliş. găduire, consimţământ, asentiment
2. cuvertură, cergă, pătură, velinţă, învolbura vb. a se agita, a se
plocat, lăicer, ogheal, scoarţă învârteji, a se zbate, a se zbuciuma
învenina vb. v. otrăvi învoit, -oaltă adj. v. înfoiat
înverşuna vb. a se îndârji, a se învrăjbi vb. v. dezbina
întărâta, a se înfuria, a se înteţi învrăjbire f. ceartă, dezbinare,
înverşunat, -ă adj. 1. îndârjit, conflict, duşmănie, vrajbă, litigiu,
furios, mânios, întărâtat, pornit, divergenţă, discordie, dispută
obstinat, îndrăcit, oţărât, turbat. 2. învrednici vb. v. binevoi
aspru, crunt, cumplit, vajnic înzăpezi vb. a troieni, a nămeţi, a
înverzi vb. a înfrunzi întroieni
înveseli vb. v. desfăta înzdrăveni vb. v. însănătoşi
învesti vb. 1. a întrona, a înzestra vb. a dota, a echipa, a
înscăuna, a proclama, a unge. 2. a utila, a provedea, a da
delega, a împuternici, a angaja, a înzestrat, -ă adj. dotat, talentat,
confirma, a orândui capabil, destoinic, pregătit, valoros,
înveşm ântai, v. îmbrăca bun
înveşnici vb. v. eterniza înzorzona vb.v. împopoţona

159
J
jachetă f. taior, haină jeg n. v. murdărie
jaf n. 1. prădare, jefuire, furt, hoţie, Jegos, -oasă adj. murdar, răpănos,
spoliere, prădă. 2. tâlhărie, banditism, nespălat,'soios, slinos, neîngrijit
exploatare. 3. risipă, prăpăd, irosire jelanie f. v. bocet
jalbă f. v. cerere jeli vb. a plânge, a boci, a se văită,
jale f. tristeţe, amărăciune, de­ a se lamenta, a căina, a jelui
zolare, mâhnire, durere, doliu jelui vb. v. jeli
jalnic, -ă adj. 1. trist, dureros, jena vb. 1. a deranja, a incomoda,
sfâşietor, de plâns. 2. lugubru, fu­ a indispune, a supăra, a stânjeni, a
nerar, sinistru. 3. deplorabil, lamen­ împiedica, a tulbura. 2. a se ruşina, a
tabil, nenorocit, prăpădit se sfii, a nu îndrăzni
jalon n. reper, indicator, arătător, Jenant, -ă adj. neplăcut, incomod,
semn, semnal supărător, penibil, stingheritor
jalona vb. a trasa, a marca, a indi­ jenă f. sfială, ruşine, reticenţă,
ca, a repera stânjeneală, încurcătură, stinghereală
jaluzea f. stor, rulou, transperant, jep m. jneapăn, ienupăr
roletă Jeratic n. v. jar
jambon n. şuncă jerpeli vb. a (se) zdrenţui, a (se)
japonez, -ă adj. nipon rupe, a (se) degrada
jandarm m. poliţist, miliţian, agent jerpelitură f. zdreanţă, ruptură
japcă f. v. forţă je rse u n. pulovăr, tricot, flanel,
jar n. 1. jeratic, jarişte, şperlă. 2. sveter
arşiţă, dogoare, fierbinţeală, febră jertfă f. sacrificiu, ofrandă, sânge,
javră f. 1. potaie, jigodie, cotarlă, jertfire, victimă
jiganie. 2. om de nimic, ticălos, jertfi vb. v. sacrifica
puşlama, nemernic jet n. ţâşnire, ţâşnitură
jaz n. v. orchestră jeton n. fisă
jecmăneală f. v. jaf jeţ/7. fotoliu, jilţ
jefui vb. a prăda, a deposeda, a jgheab n. 1. adăpătoare, ţurloi,
devaliza, a jecmăni, a fura, a răpi, a troacă, uluc, scoc. 2. conductă, ca­
devasta, a spolia, a tâlhări nal, rigolă, jilip

160
jiganie f. v. dihanie judeca vb. 1. a cugeta, a chibzui, a
jigări vb. v: slăbi gândi, a socoti, a aprecia, a reflecta,
jigni vb. a ofensa, a insulta, a ul- a cântări, a considera, a crede. 2. a
tragia, a vexa, a dezonora mustra, a dojeni, a critica, a
jigodie f. v. javră muştrului, a condamna. 3. a se pârî,
jilav, -ă umed, reavăn ud, pu­ a se împricina
hav t judecată f. 1. minte, intelect,
jiletcă f. vestă, laibăr inteligenţă, spirit, raţiune, raţio­
jimblă f. franzelă, chiflă nament, chibzuire, idee, gând, con­
jind n. dor, poftă, dorinţă, râvnire cepţie, părere. 2. proces, acţiune
jindui vb. v. râvni judecător m. magistrat
jirebie f. scul, jurubiţă judiciar, -ă adj. judecătoresc
judicios, -oasă adj. chibzuit, gân­
jitie f. v. păţanie
dit, cumpănit, raţional, serios, matur,
jivină f. v. dihanie
înţelept, rezonabil, cuminte, temeinic
jneapăn m. v. ienupăr
jug n. v. asuprire
joacă f. joc, amuzament, hârjoană,
jugăni vb. v. castra
distracţie, zbenguială
jugula vb. v. sugruma
joagăr n. gater, fierăstrău, beschie
juli vb. a se jupui, a se zdreli, a
joardă f. nuia, vargă (se) zgâria, a (se) răni
joben n. cilindru, pălărie jumări p l. omletă, scrob
joc. n. 1. joacă, zbenguială, dis­ jumătate f. 1. doime, a doua parte,
tracţie, amuzament. 2. dans, horă. 3. pe din două. 2. mijloc, centru. 3. (fig.)
întrecere, partidă, dispută, întâlnire, soţie, nevastă
meci. 4. interpretare, rol (artistic) jumuli vb. 1. a smulge, a curăţa. 2.
joncţiune f. unire, legătură, împre­ a jefui, a spolia, a jecmăni
unare, racord june m. mânzat
jos, joasă adj. 1. coborât, scund, june. m. 1. tânăr, fecior, flăcău,
redus, scăzut, mic. 2. adânc, grav, holtei, celibatar. 2. mire, ginere
gros, profund juneţe f. tinereţe, junime, tinerime
josnic, -ă adj. netrebnic, mişel, jungher n. pumnal, stilet, cuţit
abject, infam, nedemn, mizerabil, junghi n. înţepătură, junghietură,
mârşav, ticălos, detestabil, ignobil, ace, săgeată
becisnic junime f. tineret, tinerime
josnicie f. v. ticăloşie junior m. v. tânăr
jovial, -ă adj. v. vesel Jupan m. (înv.) boier, dregător
jubila vb. a se bucura, a triumfa, a jupă f. fustă
exulta, a fi fericit jupân m. (înv.) stăpân, patron,
jubileu n. v. aniversare domn
jucă vb. 1. a dansa, a dănţui, a se juplneasă f. (înv.) 1. boieroaică,
distra, a ţopăi. 2. a disputa, a întrece. cucoană. 2. soţie, nevastă. 3. mena­
3. a interpreta, a prezenta, a jeră.
reprezenta, a rula jupui vb. 1. a (se) juli, a (se) zdreli,
jucărie f. v. bagatelă a (se) zgâria. 2. a (se) coji, a (se)
jucător m. 1. dansator. 2. sportiv. descuama, a (se) scoroji. 3. a jefui, a
3. cartofor spolia, a exploata
jucăuş, -ă adj. vioi, zglobiu, jur n. 1. apropiere, împrejmuire,
neastâmpărat, dinamic preajmă, vecinătate, proximitate. 2.
jude m. (înv.) 1. căpetenie, con­ reuniune, petrecere, întâlnire
ducător. 2. judecător, jurat. 3. primar, jura vb. a se lega, a se obliga
vătaf Jurat m. judecător, asesor, jude

161
jurământ n. legământ, obligaţie, mite, a îngădui. 3. a se apăra, a se
juruinţă disculpa, a se dezvinovăţi, a explica,
Juridic, -ă adj. legal, normativ, legic a se scuza, a se dezvinui
jurisdicţie f. autoritate, judecată justificabil, -ă adj. motivabil, expli­
jurisprudenţă f. legi, norme, cabil, scuzabil
decizii justificare f. 1. motivare, în­
jurist m. legist, avocat, legalist
dreptăţire, raţiune, temei, legitimare.
juriu n. comisie, colectiv, instanţă
2. logică, raţiune, noimă, rost, sens.
jurnal n. 1. cotidian, ziar, gazetă,
3. explicare, disculpare, dezvi­
foaie. 2. registru, catalog
novăţire, scuză, dezvinuire
jurnalism m. v. gazetărie
jurnalist m. gazetar, publicist, justificativ, -ă adj. doveditor, pro­
ziarist bator, explicativ, justificat
jurnalistică f. gazetărie, presă, justiţiabil, -ă m. f. parte, partener,
jurnalism, ziaristică, publicistică învinuit, acuzat
jurubiţă f. scul, jirebie, sucitură justiţie f. 1. dreptate, echitate,
jurui vb. v. jura adevăr. 2. instanţă, for, autoritate
just, -ă adj. 1. drept, corect, exact, juvăţ n. v. ştreang
adevărat, echitabil, întemeiat. 2.
juvenil, -ă adj. v. tineresc
justificat, legitim, motivat, îndrituit. 3.
obiectiv, cinstit, onest juxtapune vb. v. alătura
justeţe f. v. echitate juxtapunere f. parataxă, alăturare
justifica vb. 1. a îndreptăţi, a moti­ juxtapus, -ă adj. 1. alăturat. 2.
va, a legitima. 2. a autoriza, a per­ paratactic

162
K
kaliu n. potasiu kilometric, -ă adj. Interminabil,
imens, nesfârşit
karling n. custură
kiselgur n. diatomit, pămânţel,
kilogram n. 1. chil, kilo. 2. litru tripoli

163
L
la1prep. spre, către, înspre, în ladă f. cufăr, sipet, postavă
la2 adv. cam, aproape, aproximativ, lagăr n. 1. tabără, campament,
circa castru. 2. uniune, grupare
la3 vb. v. spăla lai, -e adj. v. brunet
labă f. 1. picior. 2. (fam.) mână, laibăr n. pieptar
brâncă laic, -ă adj. mirean, lumesc, profan
labil, -ă adj. nestatornic, schim­ laie f. v. ceată
bător, instabil, inconstant, mobil, in­ laitmotiv n. v. motiv
consecvent, lunecos, nehotărât, lalea f. tulipă
schimbăcios, capricios lamă f. tăiş, pânză
labilitate f. v. nestatornicie lamenta vb. v. văită
labirint n. (fig.) încurcătură, con­ lamentabil, -ă adj. deplorabil, jal­
fuzie, complicaţie, dedal nic, mizerabil, trist, penibil
laborios,-oasă adj. 1. harnic, lampă f. bec, felinar, veioză,
muncitor, zelos, neobosit. 2. dificil, lămpaş
greu, trudnic lamură f. (fig.) esenţă, miez, chin­
lac n. 1. iezer, ghiol, heleşteu, tău, tesenţă, cremă, floare, spumă
baltă. 2. ojă, vernis lan n. holdă, semănături, cereale,
grâne
lacheu m. v. valet
lance f. spadă, şpangă, suliţă
lacom, -ă adj. 1. mâncăcios,
landou n. cărucior, căruţ
pofticios, mâncău, nesătul, gurmand.
languros, -oasă adj. galeş, senti­
2. -avid, ahtiat, apucător, hrăpăreţ,
mental, melancolic, tandru, drăgostos
profitor
lansa vb. a arunca, a trimite, a
laconic, -ă adj. scurt, concis, lapi­ plasa, a emite, a proiecta, a avânta
dar, succint, sintetic lanţ n. 1. cătuşe, fiare, catenă,
lacrimă f. (pl.) plâns, bocet, zale. 2. (fig.) şir, serie, succesiune,
plânset convoi, rând. 3. (fig.) sclavie, robie,
lacunar, -ă adj. v. incomplet servitute
lacună f. 1. lipsă, gol, vid. 2. între­ laolaltă adv. v. împreună
rupere, discontinuitate, lapsus. 3. lapida vb. a ucide, a omorî (cu
defect, cusur, neajuns, scădere pietre)

164
lapidar, -ă adj. scurt, concis, lavră n. mănăstire
succint, sumar, laconic, concentrat, laxatlv n. purgativ
sintetic laz n. curătură, runc
lapoviţă f. zloată, fleaşcă, lăbărţa vb. v. lărgi
fleşcăială lăcărle f. băltoacă, apăraie,
lapsus n. scăpare, omitere, lacună, lăcăraie
lipsă, uitare lăcomi vb. a pofti, a râvni, a jindui,
larg n. întindere, cuprins, lărgime a dori
larg, -ă adj. 1. întins, extins, mare, lăcomie f. 1. aviditate, voracitate,
vast, amplu, cuprinzător, spaţios. 2. cupiditate, nesaţ. 2. râvnă poftă, jind,
generos, galanton, bun, filantrop jinduire
largheţe f. v. dărnicie lacrimă vb. v. plânge
largo adv. lento, lent, încet, domol lăcrămioară s. f. mărgăritar, măr-
lari p l. penaţi găritărel
laringe m. gâtlej, beregată lăcustă f. cosaş
larmă f. v. gălăgie lăfăi vb. a huzuri, a se răsfăţa, a se
lasciv, -ă adj. v. senzual alinta, a se desfăta
laş, -ă adj. fricos, temător, poltron, lăicer n. v. ţol
mişel lălăi vb. v. cânta
lat, -ă adj. 1. întins, vast, larg, am­ lălâu, -ie adj. v. bleg
plu. 2. (fam.) nemişcat, mort, inert lămpaş n. v. felinar
latent, -ă adj. v. ascuns lămuri vb. 1. a explica, a clarifica,
lateral, -ă adj. 1. marginal, lătural­ a limpezi, a lumina, a preciza, a elu­
nic, periferic. 2. secundar, minor, cida, a edifica, a desluşi. 2. a rezolva,
neimportant a soluţiona, a dezlega
latifundiar m. moşier, boier, mare lămurit, -ă adj. desluşit, limpezit,
proprietar precizat, clarificat, explicat
latifundiu n. v. domeniu lăncier m. suliţaş
latin, -ă adj. roman, romantic lăptoc n. v. scoc
latinitate f. romanitate lărgi vb. 1. a mări, a extinde, a în ­
latitudine f. apreciere tinde, a dilata, a lăţi. 2. a răspândi, a
latrină f. v. closet împrăştia, a difuza
latură f. 1. parte, muchie, margine. lăsa vb. 1. a părăsi, a abandona, a
2. aspect, direcţie, sens renunţa, a lepăda, a ceda. 2. a
laţ n. 1. ştreang, funie. 2. cursă îngădui, a permite, a admite, a învoi,
capcană a accepta. 3. a coborî, a se aşeza, a
laudativ, -ă adj. elogios, encomias­ se depune, a se aşterne. 4. a se
tic, omagial apleca, a se îndoi, a se denivela
laudă f. 1. elogiu, preţuire, omagiu, lăsat, -ă adj. 1. aplecat, înclinat,
apologie, glorificare. 2. mărire, îndoit, curbat. 2. pleoştit, bleg,
onoare, slavă, cinstire. 3. trecere, clăpăug
credit, vază, renume lăsător, -oare adj. v. nepăsător
laur m. 1. dafin, ciumăfaie. 2. (fig.) lăscaie f. v. ban
glorie, cinste, faimă, distincţie lăstar m. 1. mlădiţă, ramură, cren­
laureat, -ă adj. v. premiat guţă, coardă. 2. fig. urmaş, descen­
lavabou n. 1. spălător, lavoar. 2. dent, odraslă
chiuvetă lătăreţ, -eaţă adj. turtit, plat, întins
lavalieră f. v. cravată lătra vb. a hămăi, a urla, a bate
lavină f. avalanşă lăturalnic, -ă adj. marginal,
laviţă f. bancă, laiţă mărginaş, lăturaş, izolat, ferit, retras,
lavoar n. chiuvetă dosnic

165
lături p i zoi, spălături, resturi cluzie. 5. dojană, mustrare, corecţie,
lăţi vb. 1. a Tntinde, a mări, a ex­ bătaie
tinde, a lărgi. 2. a răspândi, a îm ­ lecui vb. a vindeca, a tămădui, a
prăştia, a difuza, a propaga însănătoşi, a se întrema, a se reface,
lăţos,-oasă adj. 1. miţos, păros, a se înzdrăveni
sbilţos. 2. nepieptănat, neţesălat lefegiu m. v. angajat
lăuda vb. 1. a omagia, a cinsti, a left n. v. giuvaer
elogia, a glorifica, a slăvi. 2. a se făli, lefter, -ă adj. v. sărac
a se mândri, a se fuduli, a se grozăvi, lefterle f. v. credit
a se semeţi, a se împăuna lega vb. 1. a înnoda, a uni, a reuni,
lăudabil, -ă adj. meritoriu, vrednic, a împreuna, a îmbina, a asocia. 2. a
merituos, apreciabil pansa, a bandaja, a obloji. 3. a broşă,
lăudăros, -oasă adj. fanfaron, a cartona, a compacta. 4. a fereca, a
îngâmfat, înfumurat încătuşa, a înlănţui, a ţintui, a pironi,
lăudăroşenie f. fală, orgoliu, mân­ a priponi. 5. a se închega, a se în­
drie, înfumurare, fălire, aroganţă graşă, a se învârtoşa. 6. a se obliga,
lăuntric, -ă adj. intern, interior, su­ a se îndatora, a se angaja. 7. a se
fletesc, afectiv, spiritual apropia, a se ataşa, a se împrieteni
lăutar m. cobzar, scripcar, viqlo- legal, -ă adj. legiuit, legitim, oficial,
nist, muzicant licit, drept
lăută f. v. vioară legaliza vb. 1. a autentifica, a ade­
lăzul vb. v. defrişa veri, a întări, a confirma. 2. a ofici­
lânced, -ă adj. 1. sleit, istovit, aliza, a consfinţi
inactiv, bleg. 2. fad, searbăd, insipid legat, -ă adj. 1. obligat, îndatorat,
lâncezeală f. moleşeală, piroteală, angajat. 2. vânjos, voinic, zdravăn,
toropeală, inacţiune, apatie, inerţie solid. 3. consistent, închegat, în ­
groşat, întărit. 4. coerent, logic, or­
lâncezi vb. 1. a zăcea, a vegeta, a
ganizat
tânji, a boli. 2. a stagna, a trena, a se
moleşi legat n. v. testament
legato adv. continuu
lângă prep. alături, aproape, în
preajmă legaţie f. reprezentanţă, oficiu
(diplomatic)
leac n. doctorie, medicament, an­
legământ n. 1. obligaţie, îndatorire,
tidot, remediu
angajament, parolă. 2. jurământ,
leafă f. v. salariu
juruinţă. 3. acord, convenţie, pact,
leagăn n. 1. scrânciob, balansoar.
contract, învoială, tranzacţie
2. lăcaş, cuib, origine
legăna vb. 1. a oscila, a balansa, a
leah m. polonez, polon clătina. 2. (fig.) a se amăgi, a se
leal, -ă adj. v. cinstit înşela
lealitate s.f. devotament, loialitate, legănat, -ă adj. 1. oscilant, clătinat,
ataşament, consecvenţă, bună-cre- balansat. 2. tărăgănat, lent
dinţă, sinceritate, francheţe legătorle f. compactorie, cartonaj
leasă f. v. coş împletit legătură f. 1. sarcină, boccea. 2.
leat n. 1. an. 2. contingent basma, tulpan, testemel. 3. sfoară,
leaţ n. şipcă, zăvor funie, frânghie. 4. faşă, bandaj, pan­
lectică f. litieră sament. 5. mănunchi, snop, smoc. 6.
lector m. cititor conexiune, corelaţie, relaţie, raport,
lectură f. v. citire referinţă. 7. acord, convenţie, în­
lecţie f. 1. prelegere, expunere, ţelegere, învoială
predare. 2. curs, clasă, oră. 3. ma­ lege f. 1. normă, legiuire, pravilă. 2.
terie, temă. 4. pildă, învăţătură, con­ dispoziţie, regulă, tipic. 3. datină,

166
tradiţie, obicei, uz. 4. religie, cult, lento adv. încet, lin, largo, rar,
confesiune, credinţă, rit adagio
legendar, -ă adj. faimos, prover­ lepăda vb. 1. a arunca, a azvârli, a
bial, fantastic, extraordinar, fabulos, înlătura, a îndepărta, a abandona, a
mitic renunţa, a părăsi. 2. a se dezice, a se
legendă f. poveste, naraţiune, schimba, a nega. 3. a avorta. 4. a
tradiţie, fabulaţie năpârli
legifera vb. a norma, a legiui, a lepădătură f. 1. avorton. 2.
reglementa secătură, netrebnic, derbedeu,
legislator m. legiuitor puşlama. 2. stârpitură, căzătură,
legislaţie f. legi, legiuiri, dispoziţii, otreapă, loază
cod (de legi) lepedeu n. v. cearşaf
legitim, -ă adj. legal, just, drept, lepidopter m. fluture
justificat, motivat, îndreptăţit lesne adv. uşor, comod, facil, con­
legitima vb. v. justifica venabil, lesnicios
legitimaţie f. document, adeverinţă lesnicios, -oasă v. uşor
leglul vb. legifera lespede f. v. dală
legiuire f. 1. lege, normă, dis­ lest n. balast
poziţie. 2. legislaţie, reglementare, ieş1 m. polonez, polon, leah
pravilă leş2 n. cadavru, stârv, hoit, mor­
legiune f. 1. regiment, unitate, ar­ tăciune
leşesc, -ască adj. polon, polonez,
mată. 2. mulţime, ceată, grup, gloată
leah
legumă f. zarzavat, verdeţuri
leşietlc, -ă adj. sălciu, leşior, (fig)
lehamite f. v. dezgust
cenuşiu, mohorât
lehămeţl vb. v. scârbi
leşin n. sfârşeală, ameţeală, sin­
lejer, -ă adj. comod, plăcut, conve­
copă, inconştienţă
nabil, destins
leşinat, ă 1. extenuat, sfârşit,
lele f. 1. ţaţă, nană, leică, mătuşă, slăbit, vlăguit. 2. nemâncat, hămesit
dodă. 2. iubită, ibovnică, amantă leşios, -oasă adj. v. leşietic
leliţă f. lele, ţaţă, leică, dodă letal, -ă adj. mortal, ucigător
lemnar n. v. tâmplar letcă f. v. vârtelniţă
lemn n. 1. copac, pom, arbore, ar­ letopiseţ n. hronic, cronică, anale
bust. 2. (pl.) butuci, tălpi, plazuri leucemie f. leucoză, mieloză
lemnărie f. 1. cherestea. 2. tâm- leucocltă f. globulă albă
plărie, dulgherie, teslărie leucom n. albeaţă
lemnuş n. chibrit leucoree f. poală albă
lene f. trândăvie, inactivitate, leucoză f. v. leucemie
lâncezeală, inerţie, indolenţă, far- leurdă f. v. aior
niente levent, -ă a d j (înv.) v. darnic
leneş, -ă adj. trândav, inactiv, indo­ levuloză f. fructoză
lent, trântor, lenevos, puturos levură f. drojdie
lenevi vb. v. trândăvi lexic n. vocabular, glosar, cuvinte
lenevos, -oasă adj. v. leneş lexicon n. dicţionar, vocabular
lenltiv, -ă adj. calmant, sedativ, leza vb. a vătăma, a jigni, a ofensa,
liniştitor a afecta, a insulta, a râni
lenjerie f. rufărie, rufe, albituri leziune f. rană, plagă, bubă
lent, -ă adj. 1. încet, domol, lin, liant n. aglomerant
calm, liniştit, potolit, temperat. 2. llbadea f. sutană, anteriu
moale, greoi, zăbavnic, târâie-brâu llbarcă f. gândac, şvab
lentă f. v. cordon llbel n. v. pamflet

167
liber, -ă adj. 1. independent, ligam ent n. tendon, vână, nerv
autonom, neatârnat, slobod, nesupus, ligă f. uniune, asociaţie, con­
suveran. 2. gol, vacant, neocupat. 3. federaţie, grupare
natural, nestânjenit, degajat, firesc lighean n. 1. vas, spălător. 2.
libera vb. v. elibera bazin, pelvis
liberal, -ă adj. darnic, generos, lig hioană f. 1. dihanie, bestie,
mărinimos, culant fiară, sălbătăciune, jivină. 2. animal,
liberalitate f. v. dărnicie dobitoc, creatură, făptură, vietate,
liberator, -oare adj. v. eliberator vieţuitoare
llber-cugetâtor m. ateu, necre­ lihnit, ă adj. hămesit, înfometat,
dincios, raţionalist sfârşit, leşinat
libertate f. independenţă, neatîr- lila adj. violet, mov, vioriu, liliachiu
nare, slobozenie, suveranitate, lilia c m. 1. mălin, iorgovan. 2.
autonomie şoarece zburător
libertin,-ă adj. depravat, desfrânat, liliach iu, -le adj. v. lila
destrăbălat, imoral, afemeiat, stricat, liliputan, -ă adj. mic, minuscul,
vicios pitic
libertinaj n. destrăbălare lim an n. 1. ţărm, mal, margine,
libidinos, -oasă adj. v. depravat litoral. 2. (fig.) adăpost, refugiu, azil,
liubov n. v. dragoste port,
licăr n. v. sclipire lim bă f. 1. limbaj, vorbire, grai,
licări vb. 1. a sclipi, a scânteia, a exprimare, vorbă, 2. (înv.) ştire,
luci, a scăpăra. 2. a pâlpâi, a miji. 3. a veste, informaţie, relaţie; iscoadă,
tremura, a vibra spion, informator 3. popor, neam,
licenţă f. 1. brevet, patentă, autori­ naţiune. 4. bucată, fâşie, petic. 5.
zaţie, permis. 2. necuviinţă, vulgari­ ascuţiş, lamă, tăiş. 6. încălţător
tate, indecenţă lim but, -ă adj. flecar, guraliv,
licenţia vb. v. concedia vorbăreţ, palavragiu
licenţiat,-ă adj. titrat, diplomat lim ita vb. a mărgini, a îngrădi, a
licenţios, -oasă adj. imoral, inde­ delimita, a circumscrie, a restrânge, a
cent, necuviincios, trivial, libertin, (se) rezuma
obscen, pornografic, vulgar, deşănţat limitat, -ă adj. mărginit, îngust,
liceu n. v. colegiu obtuz, redus, prost
lichea f. v. derbedeu lim ită f. 1. margine, capăt, cap,
lichid n. 1. fluid, licoare. 2. extremitate. 2. graniţă, frontieră,
numerar, peşin, gheaţă hotar. 3. restricţie, oprelişte
lichida vb. 1. a termina, a Tncheia, lim itrof, -ă adj. mărginaş, vecin,
a sfârşi, a finaliza. 2. a suprima, a învecinat
ucide, a desfiinţa, a asasina. 3. a llm o nad ă f. citronadă, sirop
achita, a onora, a plăti lim p ed e adj. 1. clar, transparent,
liclnă f. cătină curat, pur. 2. luminos, senin, stră­
licit, -ă adj. v. legal veziu, albastru. 3. lămurit, desluşit,
licitaţie f. mezat, vânzare, evident, sigur, vădit, neîndoios. 4.
(publică) precis, răspicat, net, apriat
licoare f. v. băutură lim pezi vb. 1. a clăti, a spăla, a
licorn m. inorog, unicorn curăţi. 2. a se însenina, a se lumina.
licurici m. luciolă, steluţă, fănăraş, 3. a decanta, a rafina, a distila. 4. a
făcliş clarifica, a desluşi, a lămuri, a
lider m. fruntaş, conducător elucida, a preciza, a rezolva
lied n. v. cântec lim pid, -ă adj. v. limpede
lift n. ascensor lim u zină f. maşină, automobil

168
lin, -ă adj. 1. domol, liniştit, potolit, lipici n. 1. gumarabic, pap. 2. (fig.)
calm, molcom, odihnitor, blând. 2. farmec, nuri
uşor, Tncet, temperat, lent, măsurat. lipicios, -oasă adj. 1. cleios,
3. neted, plat, întins vâscos. 2. molipsitor, contagios
lineal n. riglă, linie lipitură f. 1. sudură, legătură,
lingav, -ă. adj. v. firav unire, prindere. 2. muruială
lingău m. linguşitor, periuţă, adula­ llpotimle f. leşin, nesimţire, in­
tor conştienţă
linge vb. v. linguşi lipsă f. 1. absenţă, inexistenţă, gol.
lingoare f. tifos 2. cusur, carenţă, defect, deficit,
minus, ponos. 3. omisiune, scăpare,
lingou n. drug, bară
scădere, uitare, lapsus, elipsă. 4.
lingură f. cauc, cancioc, polonic, nevoie, sărăcie, neajuns, privaţiune,
scafă mizerie, penurie
lingurea f. furca-pieptului lipsi vb. 1. a absenta, a dezerta, a
linguşi vb. a flata, a adula, a fugi. 2. a păgubi, a frusta, a priva. 3.
măguli, a se gudura, a linge, a peria, a se dispensa, a renunţa
a tămâia lipsit, -ă adj. 1. sărac, mizer,
linguşitor, -oare adj. v. lingău pauper. 2. neînzestrat, neajutorat,
liniar, -ă adj. drept, neted deficient
linie f. 1. riglă, liniai. 2. dungă, liră f. harfă, harpă
vargă, ştraif. 3. liniuţă, linioară, liric, -ă adj. sentimental, afectiv,
cratimă. 4. traseu, drum, direcţie, emotiv, sensibil
itinerar, cale. 5. talie, ţinută, siluetă. listă f. tabel, catagrafie, filă, sumar
6. limită, margine, hotar, graniţă. 7. litanie f. rugă, invocaţie
descendenţă, filiaţie, succesiune literal, -ă adj. textual, ad-litteram,
linişte f. tăcere, calm, tihnă, pace, precis
acalmie, răgaz, repaos, odihnă literar, -ă adj. artistic, beletristic
linişti vbA. a potoli, a domoli, a literat, -ă m. f. scriitor, autor
calma, a astâmpăra, a tempera, a literatură f. 1. beletristică, litere. 2.
cuminţi. 2. a se însenina, a se lumina.
bibliografie, documentare
3. a dispărea, a atenua, a înceta
literă f. slovă, buche, bucvă
liniştit, -ă adj. 1. domol, tihnit,
calm, stăpânit, echilibrat, senin. 2. litere p l. literatură
tăcut, retras, rezervat, discret litiază f. calculi, calculoză, piatră,
iinou n. batist, olandă granule
lins, -ă adj. v. neted literă f. lectică
linşa vb. ucide litigiu n. conflict, dezacord, contro­
lintou n. buiandrug versă, neînţelegere, disensiune, dis­
linţoliu n. giulgiu pută, divergenţă, diferent, vrajbă
llnx m. (zool.) râs litoral n. ţărm, liman, mal
liotă f. v. ceată litră f. sfert, fârtai
lipan m. 1. brusture, luminărică. 2. liturghie f. mesă, misă, slujbă
cinsteţ religioasă, serviciu divin
lipăi vb. v. plescăi livadă f. grădină, pomăret, (pop.)
lipi vb. 1. a încleia, a prinde, a sad
alipi, a uni, a suda, a ataşa. 2. a se livid, -ă adj. palid, vânăt, pal,
reuni, a se alătura, a se ralia verzui

169
livra vb. a preda, a furniza, a da, a logogrlf n. enigmă, şaradă
vărsa logică f. judecată, raţiune, noimă,
livră f. funt sens, raţionament, fundamentare,
livresc, -ească adj. cărturăresc, temei
cult, erudit logoree f. v. vorbărie
livret n. document, act
logos n. 1. raţiune, cugetare, spirit,
lizibil, -ă adj. citeţ, clar, limpede duh. 2. cuvântare, vorbire, discurs
loază f. v. netrebnic
loial, -ă adj. v. sincer
loc n. 1. spaţiu, întindere, teren,
zonă, regiune, meleag, tărâm, loialitate f. v. lealitate
teritoriu, parte, ţinut. 2. aşezare, lopată f. vâslă
poziţie, situare lopătar m. vâslaş, barcagiu
local n. 1. clădire, imobil, sediu. 2. lorică f. v. platoşă
restaurant, birt, bodegă, bar,
lostopan m. v. buştean
ospătărie, han
localitate f. aşezare, sat, comună, lot n. 1. parcelă, porţiune. 2. grup,
ceată, unitate
oraş
localiza vb. 1. a determina, a fixa, lotcă f. v. barcă
a încadra, a limita, a delimita. 2. a loterie f. (fig.) hazard, noroc,
adapta, a prelucra, a traduce, a întâmplare
aclimatiza lotru m. v. hoţ
localizare f. adaptare, prelucrare lovi vb. 1. a izbi, a pocni, a ciocăni,
localnic, ă m. f. băştinaş, indigen, a păli. 2. (fig.) a ataca, a năvăli, a se
etnic năpusti. 3. a se asemăna, a se
locantă f. v. birt potrivi, a se bate
locaş n. v. adăpost lovitură f. 1. izbitură, coliziune,
locatar, ă m. f. chiriaş tamponare, ciocnire. 2. nenorocire,
locaţie f. chirie, închiriere necaz, neşansă, ghinion. 3. (fig.)
loco adv. local, în loc noroc, succes, câştig
locomoţie f. mişcare, deplasare loz n. loterie
locotenenţă f. regenţă lozincă f. slogan, deviză, formulă
locţiitor m. supleant, substitut,
lua vb. 1. a apuca, a prinde, a
suplinitor
înhăţa, a înşfăca. 2. a deposeda, a
locui vb. a domicilia, a şedea, a priva, a confisca, a expropria. 3. a
rezida, a sta ocupa, a cuceri, a cuprinde, a
locuinţă f. casă, apartament, în ­ acapara
căpere, cămin, domiciliu, aşezare
lubeniţă f. pepene (verde)
locuit, ă a d j 1. ocupat, neliber. 2.
lubric, ă adj. v. senzual
populat
locuţiune f. sintagmă, expresie, luci vb. a sclipi, a scânteia, a
străluci, a lumina, a scăpăra, a licări
formulă
locvace adj. v. vorbăreţ lucid, -ă adj. 1. conştient, treaz. 2.
limpede, raţional, perspicace, pă­
logic,-ă adj. 1. raţional, firesc,
trunzător
natural, normal. 2. just, întemeiat,
legitim, coerent, legat, motivat lucios, -oasă adj. lucitor, sclipitor,
logofăt m. (înv.) ispravnic, vătaf, scânteietor, luminos, fulgurant
epistat. 2. secretar, grămătic, diac, lucitor, -oare adj. v. lucios
scrib, copist, scriitor. 3. econom, luciu n. 1. strălucire, luminozitate.
intendent, administrator, vechil 2. lustru, netezime

170
lucra vb. a munci, a activa, a cultură, erudiţie. 4. limpezire, eluci­
profesa, a meşteri, a acţiona, a dare, clarificare, edificare
efectua lu m in iş n. poiană, rarişte, pripor,
lucrare f. 1. muncă, activitate, zarişte
treabă, lucru. 2. realizare, faptă, lu m in o s ,-o a s ă adj. 1. strălucitor,
producţie, înfăptuire. 3. scriere, radios, scânteietor. 2. senin, clar,
studiu, operă, tipăritură limpede
lucrativ, -ă a d j rentabil, bănos, luna f. selena
profitabil, avantajos lunatic, -ă adj. somnambul,
lucrător, -oare s. muncitor, anga­ noctambul
jat, salariat lu n că f. zăvoi, vale
lucrătură f. 1. realizare, execuţie. luneca vb. v. aluneca
2. uneltire, urzeală, complot, ma­ lu n ecos, -oasă adj. alunecos,
şinaţie instabil, labil, mobil
lucru n. 1. muncă, faptă, treabă, lu n e cu ş n. gheţuş
acţiune, travaliu. 2. fapt, problemă, lunetă f. ochean
fenomen, chestiune, obiect, materie lung, -ă adj. 1. întins, prelung,
lues n. sifilis mare. 2. alungit, lunguieţ. 3. îndelun­
luetă f. omuşor, uvulă gat, mult
lugubru, -ă adj. jalnic, sumbru, lungan adj. v. vlăjgan
macabru, groaznic, tragic, funebru lungi vb. 1. a întinde, a mări, a
creşte, a prelungi. 2. a se tolăni, a se
lujer m. tulpină
culca, a se odihni. 3. a dilua, a subţia,
lulea f. pipă a îndoi
lume f. 1. univers, cosmos, lungim e f. 1. extindere, mărime,
pământ, glob. 2. omenire, umanitate, extensiune. 2. durată, întindere. 3.
mulţime, suflare. 3. neam, popor, distanţă, măsură
seminţie. 4. mediu, cerc, anturaj,
lunguieţ, -eaţă adj. v. întins
societate
luntraş m. v. vâslaş
lumesc, -ească adj. laic, mirean,
luntre f. barcă, lotcă, vas, ambar­
profan, pământesc
caţiune
lumina vb. 1. a străluci, a radia, a
lupta vb. 1. a se bate, a se război,
luci, a iradia, a scânteia, a sclipi. 2. a
a se înfrunta, a se combate. 2. a se
se însenina, a se limpezi, a se
întrece, a se măsura. 3. a se sili, a se
răzbuna. 3. a clarifica, a elucida, a
strădui, a se sforţa
limpezi, a lămuri, a descurca, a
preciza. 4. a instrui, a educa, a luptă f. 1. război, bătălie, conflict,
informa, a cultiva. 5. a înveseli, a înfruntare, ciocnire, conflagraţie. 2.
bucura, a desfăta încăierare, harţă, bătaie. 3. trântă. 4.
efort, sforţare
luminat, -ă adj. 1. strălucitor,
luptător m. combatant
luminos, lucios. 2. (fig.) instruit,
cultivat, învăţat, educat, erudit. 3. lu stragiu m. văcsuitor
lămurit, clarificat, elucidat, limpezit, lu stru n. 1. luciu, spoială. 2.
descurcat superficialitate, pospăială, aparenţă
lumină f. 1. strălucire, sclipire, lu stru l vb. a văcsui, a făţui
lucoare. 2. lumânare, sfeşnic, opaiţ. lustruit, -ă adj. lucios, făţuit,
3. învăţătură, educaţie, instrucţie, şlefuit, neted, sclivisit

171
lut n. argilă, humă, clisă, pământ luxaţle f. scrântitură, scrântire,
dezarticulare, deplasare, dislocare
lutelnă f. progesteron
luxos,-oasă adj. 1. fastuos,
lutru m. vidră pompos, strălucit, splendid, grandios,
magnific. 2. bogat, scump, costisitor,
lux rt. 1. eleganţă, fast, strălucire, preţios
somptuozitate. 2. opulenţă, bogăţie, luxură f. concupiscenţă
măreţie, pompă
luxuriant, ă adj. copleşitor,
luxa vb. a scrânti, a dizloca, a (prea) bogat, somptuos, opulent,
dezarticula, a deplasa fastuos

•I-70
M
macabru, ă adj. v. sinistru magazie f. depozit, antrepozit,
macadam n. pavaj hambar
macaglu m. acar magazin n. 1. prăvălie, dugheană,
macara f. 1. cran, vârtej. 2. gruie, boltă. 2. revistă, gazetă, jurnal
muflă. 3. bobină, mosor magazlnaj n. depozitare, stocare
macaz n. ac, schimbător magherniţă f. şandrama, cocioabă,
macedonean, -ă adj. macedo­ bordei, colibă, baracă
român, aromân maghiar, ă adj. ungur, unguresc
macera, vb. a plămădi, a dospi, a magic, ă adj. 1. vrăjit, fermecat,
fermenta vrăjitoresc, misterios, ocult. 2. mira­
machetă f. model, tipar, repro­ culos, fermecător, fascinant, în ­
ducere (micâ) cântător, feeric
machia vb. a se farda, a se magician m. v. vrăjitor
grimă, a se vopsi, a se boi, a se magie f. 1. vrajă, vrăjitorie, farmec,
m asca fermecătură, solomonie. 2. încântare,
machiaj n. 1. fardare, sulemenire, euforie, fascinaţie
boire, mascare 2. fard, grimă, magistral, ă adj. perfect, de­
suliman, dres, mască săvârşit, măiestrit, extraordinar,
machiavelic, ă adj. v. mârşav splendid
macrocosm n. univers, lume, magistrală f. bulevard, şosea,
cosmos cale, (principală)
macru, ă adj. slab, sărac, steril magistrat m. judecător, jude, jurat
maculă f. v. pată magistru m. v. maestru
maculatură f. 1. deşeu, hârtie magiun n. marmeladă, chisăliţă,
veche. 2. (fig.) literatură proastă dulceaţă
madam f. cucoană, doamnă, magnanim, ă adj. v. generos
jupâneasă, nevastă, menajeră magnat m. nemeş, boier, aristo­
maestru m. meşter, maistru, crat, nobil
expert, magistru magnetlza vb. (fig.) a atrage, a
mag m. astrolog, vrăjitor, magician captiva, a cuceri, a fascina, a seduce

173
magnific, -ă adj. măreţ, grandios, maladie f. v. boală
splendid, minunat, impozant, im­ maladiv, -ă adj. suferind, bolnăvi­
presionant, somptuos, strălucit, cios, debil
semeţ malarie f. friguri, paludism
mahala f. v. periferie maldăr n. morman, grămadă,
mahalagism n. bârfeală, clevetire, mănunchi, legătură, vraf, snop, braţ
defăimare, calomnie, mitocănie, maleabil,-ă adj. 1. ductil, extensi­
mojicie, necuviinţă, vulgaritate, bil, flexbil. 2. adaptabil, elastic, docil,
grosolănie, bădărănie ascultător
mahalagiu m. v. mitocan maledicţie f. blestem, imprecaţie,
mahmur, -ă adj. v. indispus ocară
mahomedan, -ă adj. musulman, malign, -ă adj. 1. grav, intratabil,
islamic periculos, sever. 2. rău, răutăcios,
mahon n. acaju nesuferit
mahorcă f. tutun, tabac maliţios, -oasă adj. v. răutăcios
mal1 adv. 1. încă, iar, iarăşi. 2. malonest, -ă v. necinstit
aproape, cam, gata maltrata vb. 1. a chinui, a
mal2 m. florar, frunzar brutaliza, a martiriza. 2. a bate, a lovi,
mal3 n. bătător, măciucă, pranic a vătăma
mala f. 1. plămadă, dospeală, mamar, -ă adj. mamelar, de sân
covăseală. 2. cuib, cheag, matcă. 3. mamă f. maică, mămică, muică,
fervent, chimozină mămuţă, mămică
maică f. 1. mamă, bunică. 2. mamelă f. sân, ţâţă, piept
călugăriţă, monahă mamelon n. gurgui, sfârc
maidan n. câmp, teren viran, loc mamon m. dival, demon, aghiuţă,
gol drac, necuratul
maiestate f. 1. măreţie, grandoare, mamoş m. ginecolog, obstetrician
semeţie, strălucire, prestanţă, splen­ mană f. 1. rugină. 2. (fig.) belşug,
doare. 2. sire, stăpâne abundenţă, îmbelşugare, bogăţie,
malestos, -oasă adj. v. măreţ prisos
maimuţăreală f. 1. schimo­ mancă f. dădacă, doică
noseală, grimasă, strâmbătură, scli­ mandat n. 1. împuternicire, dele­
foseală. 2. imitare, fiţă, moft, fason, gaţie, procură, solie. 2. dispoziţie,
capriciu ordin, instrucţiune
maistru v. meşter mandatar m. v. reprezentant
majollcă ^ faianţă mandibulă f. falcă, maxilar
major, -ă adj. 1. vârstnic, matur, manechin n. model; păpuşă
mare. 2. important, principal, deose­ manevra vb. 1. a manipula, a
bit, esenţial, fundamental, hotărâtor, mânui, a pilota, a dirija. 2. a unelti, a
cardinal complota, a acţiona
majora vb. v. mări manevrabil, -ă adj. dirijabil
majorare f. sporire, mărire, creş­ manevră f. v. manipulare
tere, dezvoltare, ridicare, urcare mangal n. cărbune
majoritate f. mulţime, peste 50% mangosit, -ă adj. v. nătăfleţ
majusculă f. capitală, verzală, maniac, -ă adj. obsedat, psihopat
literă mare manie f. idee fixă, obsesie, ţic-
mal n. 1. ţărm, litoral, coastă, neală, aiureală, psihoză
liman. 2. râpă, ponor, povârniş, manierat,-ă adj. 1. politicos,
prispă civilizat, subţire, rafinat, distins, bine­
malac m. viţel, bivolaş crescut, stilat. 2. afectat, căutat,
malacof n. crinolină emfatic, pompos, retoric

174
manieră f. 1. conduită, atitudine, mare adj. 1. întins, vast, cuprin­
comportament, purtare. 2. mod, cale, zător, amplu, încăpător. 2. spaţios,
chip, fel, formă, procedeu, stil. 3. voluminos, gros, larg. 3. mult,
politeţe, amabilitate, civilitate considerabil, abundent, numeros,
manierism n. v. afectare apreciabil, înbelşugat. 4. intens,
manifest n. proclamaţie, decla­ profund, tare, mărit. 5. puternic,
raţie, program violent, straşnic, ridicat. 6. adult,
manifest, -ă adj. v. limpede matur, major. 7. vestit, renumit,
manifesta vb. a arăta, a demon­ ilustru, important, marcant, valoros,
stra, a dovedi, a afirma, a vădi, a maree f. flux-reflux
exprima, a dezvălui, a aproba marfă f. produs, articol, bunuri,
manifestare f. 1. afirmare, arătare, negustorie
exprimare, manifestaţie, demon­ marginal, ă adj. 1. lateral, periferic,
straţie. 2. semn, probă, dovadă, lăturalnic. 2. (fig.) minor, secundar,
mărturie, simptom neînsemnat, neglijabil
manifestaţie f. demonstraţie, margine f. 1. extremitate, capăt,
miting, manifestare limită, marjă. 2. hotar, frontieră,
manipula vb. v. manevra graniţă. 3. periferie, mahala, barieră.
manipulant m. conducător, vatman 4. tiv, bordură, chenar, cadru
manivelă f. vârtej, cocârlă, crivală, mariaj n. v. căsătorie
sucitor marinar m. matelot, matroz, navi­
manoperă f. 1. lucrare, realizare, gator
executare. 2. intrigă, maşinaţie, marionetă f. v. păpuşă
uneltire, cabală marital, -ă adj. v. conjugal
manta f. pardesiu, fulgarin, balon, marjă f. margine, rezervă
impermeabil maro n. cafeniu, brun, castaniu,
mantie f. 1. manta, fulgarin, maroniu
pardesiu. 2. hlamidă, purpură marochin n. saftian, cordovan
manufactură f. 1. întreprindere, marochinărie f. pielărie
fabrică, industrie. 2. ţesături, stofe marş n. 1. mers, deplasare. 2.
manuscris n. manuscript, izvod, drum, parcurs, intinerar. 3. (interj.)
document, text afară! ieşi! pleacă! du-te!
mapamond n. glob, pământ, lume, marşrut n. v. rută
univers martir m. mucenic, erou
mapă f. geantă, servietă martiraj n. mucenicie, supliciu,
marafet n. v. dibăcie tortură, chin, caznă, martiriu,
maramă f. năframă, broboadă suferinţă
marasm n. v. istovire martiriza vb. v. tortura
marca vb. 1. a însemna, a nota, a martor m. participant, cunoscător,
înregistra, a înscrie, a circumscrie. 2. spectator
a contura, a delimita, a mărgini, a marţafol m. v. lichea
hotărnici, a jalona. 3. a indica, a marţial,-ă adj. 1. cazon, milităresc.
arăta, a puncta, a sublinia. 4. a 2. grav, important, serios
accentua, a releva, a reliefa, a întări, masa1 vb. a freca, a trage, a
a potenţa, a semnifica frecţiona, a face masaj
marcant, -ă adj. v. important masa2 vb. a concentra, a aduna, a
marcă f. 1. semn, notă, emblemă, strânge, a acumula, a îngrămădi, a
insignă, pecete, indiciu. 2. blazon, aglomera
stemă, armoarii. 3. însuşire, proprie­ masacra vb. a distruge, a exter­
tate, specific, calitate mina, a nimici, a ucide, a măcelări, a
marchiză f. v. antreu căsăpi

175
masacru n. v. măcel materializa vb. a concretiza, a
masaj n. v. fracţie întruchipa, a întrupa, a realiza, a crea
masă1 f. 1. mâncare, hrană, ali­ materialmente adv. băneşte,
mente,. bucate 2. banchet, praznic concret, materialiceşte
festin, dejun, ospăţ. 3. tarabă, materie f. 1. substanţă, conţinut,
tejghea, comptoar cuprins, corp, fond. 2. miez, nucleu,
masă2 f. 1. mulţime, gloată, esenţă, inimă. 3. domeniu, disciplină,
grămadă. 2. morman, bloc, bucată obiect, sferă. 4. subiect, sferă, temă,
masca vb. a ascunde, a tăinui, a fapt
camufla, a acoperi, a disimula, a maternitate f. sarcină, graviditate
deghiza matinal, -ă adj. devreme, dimi­
mascara f. v. necuviinţă neaţă
mascaradă f. 1. prefăcătorie, farsă, m'atlţă f. matcă, sân
duplicitate, ipocrizie, viclenie. 2. glumă, matlasat, -ă adj. v. căptuşit
festă, păcăleală, caraghioslâc matostat n. jasp
mascat, -ă adj. v. ascuns matrapazlâc n. v. şarlatanie
mască f. 1. machiaj, fard, grimă, matrice f. v. origine
obrăzar. 2. expresie, faţă, aparenţă, matrimonial, -ă adj. conjugal,
mină casnic, marital, domestic
mascul adj. m. 1. masculin, 2. matrimoniu n. v. căsătorie
bărbat matroz m. marinar, navigator,
masculin, -ă adj. bărbătesc, viril, matelot
mascul matur, -ă adj. 1. adult, copt, matu­
masiv, -ă adj. 1. compact, Tndesat, rizat, mare, crescut. 2. chibzuit,
plin. 2. voluminos, mare, zdravăn, gândit, cugetat, cumpănit, socotit,
solid, puternic. 3. (s.) munte, culme măsurat, judicios
masticaţie f. v. mestecare maturaţle f. coacere
maşinal, -ă adj. v. automat maturitate f. 1. majorat, bărbăţie.
maşina vb. v. unelti 2. temeinicie, seriozitate, profunzime
maşinaţie f. intrigă, uneltire, com­ maturiza vb. a se coace, a se fi
plot, conjuraţie format
maşină f. 1. automobil, auto. 2. maţ n. intestin
locomotivă, tren. 3. aparat, in­ maxilar n. falcă, mandibulă
strument maxim, -ă adj. superior, exterm,
maşinărie f. mecanism, macanică culminant, maximal
meşter, -ă adj. v.vitreg maximă f. cugetare, dicton, afo­
mat, -ă adj. lăptos rism, sentinţă, adagiu, paremie,
matahală f. namilă, colos, uriaş, apoftegmă
huidumă, zdrahon mazili vb. a izgoni, a alunga, a
matcă f. 1. albie, curs, vad. 2. goni, a exila, a detrona
regină, crăiasă, mamă (albină). 3. măcar adv. cel puţin, barem, încai,
cuib, maia. 4. obârşie, leagăn batăr, chiar dacă
matelot m. marinar, matroz măcel n. masacru, ucidere, carnaj
matematic, -ă adj. exact, precis, măcelar m. casap
fix, viguros măcelări vb. a masacra, a căsăpi,
material n. 1. ţesătură, stofă, a ciopârţi, a distruge, a ucide
pânză. 2. date, informaţii, documente măclna vb. 1. a râşni, a fărâmiţa, a
material, -ă adj. concret, palpabil, sfărma, a pulveriza, a strivi. 2. a
real, perceptibil, tangibil, substanţial ruina, a distruge, a degrada, a nimici,
materialist, -ă adj. mercantil, a nărui, a roade, a scăpa. 3. a chinui,
meschin, interesat a frământa, a mistui

176
măciucă f. v. ciomag m ări vb. 1. a creşte, a spori, a
măciulie f. capsulă, gămălie, augmenta, a dezvolta, a majora, a
măciucă dilata, a extinde. 2. a multiplica, a
mădular n. organ, membru, parte intensifica, a înmulţi, a potenţa
măduvă f. (fig.) miez, esenţă, m ărim e f. 1. întindere, dimensiune,
inimă măsură, calibru, volum, cantitate. 2.
măgar m. 1. asin. 2. (fig.) nătărău, înălţime, statură, talie. 3. valoare,
prost, nerod, îndărătnic, recalcitrant, importanţă, însemnătate
obraznic, insolent, impertinent mărinim ie, f. bunăvoinţă, generozi­
măgăoale f. v. namilă tate, dărnicie, nobleţe', bunătate,
măgărie f. neghiobie, prostie, filantropic
necuviinţă, obrăznicie, impertinenţă m ărinim os, -oasă adj. generos,
măguli vb. a linguşi, a flata, a binevoitor, darnic, bun, nobil, filantrop
complimenta m ărita vb. v. căsători
măicuţă f. 1. mamă, maică, m ărşălui vb. v. deplasa
mămică, mămucă. 2. călugăriţă, soră m ărturie f. 1. declaraţie, depoziţie,
măiestrie f. artă, meşteşug, atestare. 2. dovadă, probă, indicaţie,
iscusinţă, pricepere, dibăcie, talent, adeverire
îndemânare m ărturisi vb. 1. a spune, a
mălai 1. făină de porumb. 2. declara, a afirma, a zice, a susţine, a
porumb, mei admite, a confirma, a atesta, a
mălăieţ, -eaţă adj. 1. făinos, adeveri, a proba. 2. a se confesa, a
mălăios. 2. moale, bleg, nătâng (se) destăinui, a confia, a releva, a se
mălin n. liliac spovedi
mălură f. tăciune; neghină m ă rţişo r m. martie
mămică f. v. mamă mărunt, -ă adj. 1. mic, scund,
mănăstiresc, -ească adj. monahal, scurt, redus. 2. inferior, neînsemnat,
călugăresc, monahie mediocru, banal, meschin, derizoriu
mănos, -oasă adj. roditor, fertil, m ăruntaie p l. 1. adâncime. 2.
bogat, îmbelşugat, abundent, pro­ viscere
fitabil, rentabil, bănos, lucrativ m ărunţi vb. v. fărâmiţa
mănunchi n. legătură, snop, m ărunţiş n. 1. albitură, caracudă,
buchet, maldăr baboiaş, plevuşcă. 2. monete (mici).
mărăcine m. spin, rug, spinărie, 3. amănunt, detaliu; fleac, bagateală
ghimpe m ăscară f. v. necuviinţă
măreţ,.-eaţă adj. 1. impunător, m ă scă rici m. v. bufon
grandios, monumental, impozant, m ăslu l vb. v. falsifica
splendid, falnic, magnific 2. fudul, m ăsura vb. 1. a cântări, a calcula,
încrezut, înfumurat, trufaş, semeţ a evalua, a chibzui, a determina, a
măreţie f. v. splendoare fixa, a stabili, a aprecia, a analiza. 2.
mărgăritar n. 1. perlă, mărgărit. 2. a se compara, a se întrece, a se bate
lăcrămioară m ăsurat, -ă adj. 1. cântărit, delimi­
mărginaş, -ă adj. 1. vecin, înve­ tat, chibzuit, calculat. 2. moderat,
cinat, limitrof, megieş. 2. periferic, reţinut, ponderat, domol, temperat,
lăturalnic lent, liniştit, echilibrat
mărgini vb. 1. a delimita, a demar­ m ăsură f. 1. mărime, cantitate,
ca, a limita, a ţărmuri. 2. a se dimensiune, întindere, proporţie. 2.
învecina, a se răzori, a se hotărnici. valoare, putere, tărie, forţă, grad. 3.
3. a se reduce, a se rezuma, a se dispoziţie, ordin, hotărâre. 4.
restrânge cumpătare, chibzuinţă, moderaţie,
mărginit, -ă adj. v. limitat reţinere, echilibru. 5. cadenţă, ritm

177
mătanie f. v. închinăciune lios, semeţ, vanitos. 2. chipeş,
mătăhălos, -oasă adj. v. greoi frumos, falnic, măreţ, arătos. 3.
mătăsos,-oasă adj. moale, cati­ valoros, versat, vrednic, capabil,
felat, neted, lucios destoinic. 4. iubit, drag, drăguţ
mătrăşi vb. v. prăpădi mânea vb. a sălăşlui, a dormi, a
mătura vb. 1. a face curat, a curăţi, conăci, a înnopta
a primeni. 2. a alunga, a înlătura, a mâner n. coadă, toartă, mână,
izgoni, a goni, a da afară, a scoate plăsea
mătuşă f. tanti, tuşă; lele, ţaţă mângâia vb. 1. a dezmierdă, a
mâhni vb. a supăra, a indispune, a alinta, a desfăta. 2. a consola
amărî, a întrista, a îndurera mângâiere f. 1. desmierdare,
mâhnire f. v.întristare alintare, îmbărbătare, desfătare. 2.
mâhnit, -ă adj. v. amărât bucurie, Satisfacţie, mulţumire
mâine adv. a doua zi, mânezi mângâietor,-oare adj. 1. alinător,
mâl n. nămol, noroi, mocirlă desmierdător, alinător, încântător,
mâlos, -oasă adj. nămolos, mocir­ mângâios. 2. afectuos, duios, tandru,
los, noroios plăcut, cald, consolator
mâna adv. 1. a conduce. 2. a mângâios, -oasă adj. v. mân­
îndemna, a goni, a împinge gâietor
mână f. braţ, brâncă, labă mânia vb. a înfuria, a irita, a
mănător m. v. gonaci supăra, a indispune, a stârni
mânca vb. 1. a se hrăni, a se mânie f. 1. furie, necaz, ciudă,
alimenta, a consuma, îmbuca, a se supărare, năduf, înverşunare, obidă.
hrăni. 2. a roade, a măcina, a 2. năpastă, dezastru, calamitate,
distruge, a ataca, a scăpa a eroda flagel, grozăvie, pacoste
mâncare f. hrană, bucate, merinde, mânios, -oasă adj. furios, pornit,
masă, alimente supărat, iritat, înverşunat, îndârjit
mâncăcios, -oasă adj. mâncău, mânji vb. a murdări, a păta, a
lacom, hulpav, vorace îngăla, a unge, a mâzgăli
mâncărime f. prurit, mâncărici, mânjit, -ă adj. 1. murdar, jegos,
mâncătură nespălat, pătat, slinos, răpănos. 2.
mâncătorie f. 1. intrigă, uneltire, profanat, spurcat, pângărit, terfelit
maşinaţie, bârfeală, calomnie. 2. mântui vb. 1. a salva, a izbăvi, a
delapidare, fraudă, escrocherie, hoţie răscumpăra, a scăpa. 2. a termina, a
mâncătură f. rosătură, vătămare sfârşi, a isprăvi
mâncău m. mâncăcios, lacom, mântuitor, -oare adj. eliberator,
hulpav salvator, dezrobitor
mândrenle f. v. frumuseţe mânui vb. a manevra, a manipula,
mândreţe f. 1. frumuseţe, splen­ a mania
doare, minune, strălucire. 2. mânuitor, -oare adj. manipulator
aroganţă, înfumurare, infatuare, mânzat m. june, juncan
orgoliu, trufie, vanitate mârâi vb. a bodogăni, a boscorodi,
mândri vb. v. a se făli, a se lăuda, a îndruga, a mormăi
a se fuduli, a se împăuna, a se mârlan m. bădăran, mitocan, gro­
îngâmfa solan, mojic, ordinar
mândrie f. 1. trufie, orgoliu, mârşav, -ă adj. josnic, infam,
îngâmfare. 2. fală, aroganţă, semetie, abject, ticălos, mişel, mizerabil, ne­
ifos. 3. frumuseţe, strălucire, mân­ trebnic, nemernic, nedemn
dreţe mârşăvie f. v. josnicie
mândru, -ă adj. 1. îngâmfat, fudul, mârţoagă f. gloabă, dârloagă,
trufaş, grandoman, înfumurat, orgo­ dabilă

178
mâţă f. pisică, pisoi, pisic mefistofelic, -ă adj. răutăcios,
mâzgă f. 1. sevă, suc. 2. noroi, mâl neomenos, crud, diabolic, perfid,
mâzgăleală f. murdărie, mânjire, viclean
mâzgălitură, pată megalomanie f. grandomanie,
mâzgăli vb. v. murdări fudulie, infatuare, înfumurare, orgoliu,
meandre p l. curbă, cotituri, si­ trufie, vanitate, semeţie, mândrie,
nuozităţi, şerpuiri prezumţie
mecanic, -ă adj. 1. automat, megieş,-ă adj. vecin
maşinal, automatic. 2. instinctiv, meglenit, -ă adj. meglenoromân
inconştient, papagaliceşte mehenghi adj. v. isteţ
mecanism n. maşinărie, sistem, melancolic, -ă adj. trist, dezolat,
aparat elegiac, întristat, posomorât, abătut
meci n. partidă, întâlnire, dispută, melancolie f. v. tristeţe
întrecere melanj n. v. amestec
medalie f. decoraţie, distincţie melc 5. m. gasteropod, culbec,
media vb. a mijloci, a intermedia, a bourel
se interpune meleag n. v. regiune
medial, -ă adj. mediu, mijlociu, meliţă vb. v. pisa
intermediar, median melodic, -ă adj. armonios, melo­
mediat, -ă adj. indirect, mijlocit dios, muzical, sonor
mediator m. intermediar, mijlocitor, melodie f. cântec, compoziţie,
interpus muzică, melopee, arie, recitativ
mediaţle f. v. mijlocire melodios, -oasă adj. v. armonios
medic m. doctor melopee f. v. melodie
medical, -ă adj. medicinal, doc- membrană f. pieliţă, piele, dia­
toricesc fragmă
medicament rt. doctorie, leac, membru m. n. v. parte
remediu, antidot, medicaţie memora vb. a memoriza, a învăţa,
medlcaţie f. tratament, medica­ a ţine minte
mente, remediu memorabil, -ă adj. v. deosebit
mediere f. v. mijlocire memorandum n. memorial, do­
mediocru, -ă adj. 1. mijlociu, cument, motivare, argumentare, me­
comun, potrivit. 2. modest, banal, moriu
mărunt, neînsemnat, neglijabil memorie f. ţinere de minte,
medita vb. 1. a gândi, a cugeta, a aducere aminte, amintire
chibzui, a reflecta, a judeca, a memoriza vb. a învăţa, a memora,
raţiona. 2. a pregăti, a plănui, a pune a reţine
la cale, a prepara. 3. a da lecţii, a memoriu n. cerere, petiţie, memo­
instrui, a preda randum
meditativ,-ă adj. v. gânditor menaj n. 1. gospodărie, casă. 2.
meditator, -oare m. f. pedagog, căsătorie, căsnicie, familie
preparator, repetitor menaja vb. v. cruţa
meditaţie f. 1. cugetare, gândire, menajament n. precauţie, grijă,
reflecţie. 2. contemplaţie, vis, reverie. atenţie, cruţare
3. lecţie, preparaţie, predare, pre­ menajeră f. gospodină, casnică,
gătire jOpâneasă
mediu, -le adj. mijlociu, median; meni vb. 1. a destina, a sorti, a
modest hărăzi, a predestina, a ursi. 2. a
mediu n. ambianţă, anturaj, cadru,, descânta, a invoca, a prevesti, a
cerc, sferă, societate vesti, a vrăji, a fermeca

179
menire f. 1. chemare, rol, misiune, dezvoltare, evoluţie, progres, curs,
rost, scop, sens, ţel 2. destin, noroc, propăşire. 3. funcţionare, circulaţie
predestinare, ursită, soartă mersi in terj, mulţumesc, mulţam
meniu n. listă de bucate mesager m. 1. trimis, sol, delegat,
mestruaţle f. ciclu, period, regulă, împuternicit. 2. curier, ştafetă, poştă
menstră, soroc mesaj n. 1. comunicare, înştiinţare,
mensual, -ă adj. lunar veste, ştire, informaţie. 2. apel,
mentalitate f. spiritualitate, gân­ chemare, proclamaţie. 3. înţeles,
dire, viziune, optică sens, tăie, semnificaţie
mentă f. izmă mesă f. liturghie
mentor m. îndrumător, călăuză, meschin, -A adj. 1. egoist, zgârcit,
povăţuitor, sfătuitor, sfetnic avid, obtuz, mărginit, mic, strâmt. 2.
menţine vb. 1. a conserva, a mărunt, banal, neînsemnat, umil
păstra, a rezista. 2. a dura, a se meschinărie f. v. micime
menţine, a exista, a subzista, a meseriaş m. meşter, meşteşugar,
rămâne, a dăinui, a persista tehnician, artizan
menţiona vb. 1. a arăta, a indica, a meserie f. îndeletnicire, meşteşug,
semnala, a pomeni, a preciza, a ocupaţie, profesiune, carieră
stipula. 2. a consemna, a înregistra, a mesianic, -ă adj. profetic, prevesti­
specifica, a stabili tor
menţiune f. v. indicaţie mesteca vb. a dumica, a strivi, a
mercantil, -ă adj. comercial, măcina
negustoresc, afacerist, arghirofil mestecău n. mestecător, făcăleţ,
mercenar m. lefegiu, simbriaş, vergea, sucitor
stipendiat meşter, m. 1. maistru, meseriaş,
mercur n. hidrargir, argint-viu tehnician. 2. priceput, iscusit, abil,
meremetlsl vb. v. repara ingenios, dibaci, abil
mereu adv. continuu, necontenit, meşteri vb. v. lucra
într-una, necurmat, permanent, meşterie f. v. meserie
pururi, veşnic, neobosit, încontinuu, meşteşug n. 1. meserie, ocupaţie,
neîncetat, totdeauna îndeletnicire, profesiune. 2. dibăcie,
merge vb. 1. a se duce, a se de­ abilitate, iscusinţă, măiestrie, pri­
plasa, a se mişca, a umbla, a pleca, a cepere, isteţie, artă
se îndrepta. 2. a se desfăşura, a meşteşugar m. v. meseriaş
evolua, a înainta. 3. a funcţiona, a fi meşteşugi vb. v. aranja
în circulaţie, a-şi urma cursul. 4. a se metaforic, -ă adj. figurant, poetic,
potrivi, a se armoniza, a se asorta, a conotativ
cadra, a corespunde. 5. a se putea, a metamorfoza vb. v. transforma
fi corect, a consimţi metamorfoză f. schimbare, trans­
meridional, -ă adj. sudic, austral formare, prefacere, modificare
merinde p l. mâncare, hrană, bu­ meteahnă f. 1. cusur, neajuns,
cate, alimente defect, lipsă, slăbiciune, lacună,
merlşor m. smirdar, coacăză scădere, viciu. 2. patimă, nărav,
merit n. valoare, vrednicie, pasiune, învăţ
prestanţă, calitate, însuşiri metempsihoză f. reîncarnare
merita vb. a se învrednici, a i se meteorit n. meteor, stea-căză-
cuveni, a fi demn de toare, bolid
meritos, -oasă adj. lăudabil, meri­ meticulos, -oasă adj. scrupulos,
toriu, de ispravă, valoros exigent, conştiincios, migălos, atent,
mers s. n. 1. mişcare, deplasare, pedant, minuţios, serios
umblet, înaintare. 2. desfăşurare, metis m. corcitură, bastard

180
m etodă f. procedeu, mod, mijloc, migra vb. a se deplasa, a călători,
cale, manieră, modalitate, sistem, stil a se muta, a se strămuta
m etodic, -ă adj. sistematic, organi­ migrator,-oare adj. călător, pri­
zat, chibzuit beag, nomad
m etresă f. v. amantă mlgraţle f. deplasare, migrare,
m etropolă f. capitală, oraş mare călătorie
metru m. ritm, măsură, cadenţă, m iji vb. 1. a apărea, a se ivi, a se
tempo arăta, a licări. 2. a încolţi, a înmuguri,
m ezat n. (înv.) licitaţie a germina, a răsări
m ezellc n. (fam.) aperitiv, gustare, mijloc n. 1. centru, miez, inimă. 2.
delicatese talie, brâu, şale. 3. jumătate. 4. cale,
m iasm ă f. duhoare, infecţie, mijloc, mod, procedeu, chip, formă. 5.
putoare avere, bani, fonduri, resurse
m iazănoapte f. 1. nord, septen­ mijloci vb. a interveni, a media, a
trion. 2. miezul nopţii se interpune, a intermedia
m iazăzi f. 1. sud, austral. 2. mijlocitor, -oare adj. intermediar,
amiază, prânz mediator, interpus
m ic m. mititel, cârnăcior mijlociu, -ie adj. 1. potrivit, mediu.
m ic, -ă adj. 1. redus, mărunt, 2. moderat, mediocru, comun
restrâns, scurt, limitat, scund, îngust, milă f. 1. compătimire îndurare,
subţire, mititel. 2. neînsemnat, misericodie, compasiune. 2. bine­
inferior, secundar. 3. slab, anemic, facere, ajutor, pomană, milostenie. 3.
stins, uşor. 4. nevârstnic, tinerel, bunătate, bunăvoinţă, graţie, caritate
copil. 5. meschin, egoist miliard n. bilion
m lch ldu ţă m. v. drac milimetric, -ă adj. minuscul, micro­
m ici vb. v. micşora scopic, extrem de mic
m icim e f. 1. puţinătate, scurtime. milita vb. a lupta, a activa, a
2. meschinărie, josnicie susţine
m icro sco p ic, -ă adj. minuscul, militant, -ă s. combatant, activist,
infim, infinitezimal, neglijabil propagator
m icşo ra vb. 1. a reduce, a militar m. 1. ostaş, soldat, leat,
diminua, a scădea, a restrânge, a cătană, luptător. 2. (adj.) cazon,
strâmta. 2. a atenua, a calma, a ostăşesc
domoli, a modera, a tempera. militarist, -ă adj. agresiv, răz­
m lcşu n ea f. 1. viorea, toporaş. 2. boinic, belicos
micsandră. 3. nopticoasă mllltăresc, -ească adj. cazon,
m ied n. (pop.) hidromel militar, ostăşesc, marţial
m ieros, -oasă adj. 1. dulce, plăcut. mllltărie f. armată, stagiu, serviciu,
2. (fig.) prefăcut, fals, viclean, ipocrit militar, cătănie
m leuna vb. a miorlăi milităros, -oasă aspru, rigid, dur,
m iez n. 1. nucleu, centru, sâmbure, cazon, grosolan
mijloc, interior. 2. esenţă, măduvă, milog, -oagă adj. cerşetor, sărac,
tărie, putere, toi calic, mizer
m igală f. 1. grijă, meticulozitate, milogi vb. a se ruga, a cere, a
atenţie, scrupulozitate, piguleală. 2. solicita, a cerşi
răbdare, stăruinţă, perseverenţă milos, -oasă adj. 1. îndurător,
m lgăleală f. v. migală milostiv, bun, înţelegător. 2. generos,
m igălos, -oasă adj. minuţios, binefăcător, darnic, caritabil
meticulos, exigent, atent, riguros milostenie f. binefacere, danie,
m lgdalat, -ă adj. alungit, codat, altruism, mărinimie, milostivire
prelung milostiv, -ă adj. v. milos

181
milul vb. v. dărui m inuna vb. 1. a (se) uimi, a (se)
mima vb. a imita, a reproduce, a mira, a (se) cruci. 2. a surprinde, a
simula stupefia, a extazia, a ului
mimoză f. sensitivă m inunat, -ă adj. încântător, splen­
mimică f. fizionomie, expresie, did, magnific, admirabil, fermecător,
chip, înfăţişare, mină feeric, excepţional, uimitor, superb,
mină1 f. faţă, chip, obraz, figură, divin
aspect, aer, expresie, mimică m inunăţie f. ciudăţenie, bazaconie,
mînă2 f. subteran, ocnă, baie năzdrăvănie, poznă, comedie, drăcie
mincinos,-oasă adj. 1. nesincer, m inune f. 1. miracol, taină, semn.
prefăcut, ipocrit, făţarnic, perfid, 2. mândrele, frumuseţe, minunăţie,
fariseu, duplicitar. 2. fals, născocit, splendoare’
amăgitor, înşelător, plăsmuit, nereal, m in u s n. 1. deficit, lipsă. 2.
scornit negativ. 3. (prep.) fără
minciună f. 1. neadevărat, de­ m in u scul, -ă adj. infim, micro­
naturare, falsificare, scorneală, scopic, neînsemnat, milimetric, ne­
mistificare, plăsmuire. 2. duplicitate, glijabil
ipocrizie, viclenie, perfidie. 3. fleacuri, m in u scu lă f. literă mică
invenţii, palavre, gogoşi m inut n. clipă, clipită, moment, se­
mineral, -ă adj. anorganic, neor­ cundă
ganic
m inutar n. ac, indicator
miniatural, -ă adj. mic, redus,
m inuţie f. v. migală
minuscul, micuţ
m inuţios, -oasă adj. 1. scrupulos,
minim, -ă adj. minimal, foarte mic,
meticulos, migălos, exigent. 2. atent,
neglijabil
amănunţit, riguros, serios, grijuliu,
minimal, -ă adj. v. minim
scrutător
minimaliza vb. a bagateliza, a
subaprecia, a subestima, a sub­ m io ară f. m ieluşea, mieluţă,
evalua mioriţă
minimum n. v. minim m iopie f. 1. vedere scurtă, mio­
minister n. departament, portofoliu pism. 2. (fig.) mărginire, stupiditate,
minlu n. litargă prostie, nerozie
minor,-ă adj. 1. nevîrstnic, copil. m iorlăi vb. 1. a miuna. 2. a plânge,
2. neînsemnat, secundar, mic a se smiorcăi 1
minoritate f. minorat, copilărie. 2. m iorlăit, -ă adj. plângăreţ, smior-
parte mai mică, puţinătate, sub 50% căit, văicăreţ
mintal, -ă adj. cerebral, raţional, m io zo tis m. nu-mă-uita
spiritual, intelectual m ira vb. a uimi, a surprinde, a
minte f 1. judecată, raţiune, gând, minuna, a nedumeri
cugetare. 2. inteligenţă, deştep- m irabil, -ă adj. v. minunat
tăciune, intelect, spirit, isteţime. 3. m ira co l n. minune, taină, semn
chibzuinţă, socoteală, înţelepciune, m iracu lo s, -oasă adj. minunat,
cuminţenie, cumpăt, măsură. 4. fantastic, uimitor, supranatural,
imaginaţie, fantezie, închipuire. 5. magic, mitic
(fig.) învăţătură, cultură, condiţie, m iraj n. 1. farmec, atracţie. 2.
carte, studii nălucire, vedenie
mintean n. v. haină m iră f. 1. cătare. 2. riglă
mintos, -oasă adj. v. deştept m ire w . ginere, însurăţel
minţi vb. 1. a mistifica, a denatura, mirean, -ă adj. laic, lumean, profan
a înşela. 2. a păcăli, a prosti, a trişa, m ireasm ă f. 1. aromă, miros. 2.
a duce de nas balsam, parfum

182
miroase p l. condiment, ingredient, mişel adj. 1. ticălos, netrebnic,
mirodenii mizerabil, păcătos, mârşav, infam,
mirodenie f. 1. aromă, condiment, josnic. 2. (înv.) sărman, nevoiaş,
ingredient. 2. mireasmă, miros, par­ prăpădit, milog, calic,
fum mlşelesc, -ească adj. v. nelegiuit
miros n. aromă, iz, emanaţie, abur mlşelle f. 1. ticăloşie, mârşăvie,
mirosi vb. 1. a adulmeca, a simţi, a infamie, nelegiuire. 2. sărăcie,
ulma. 2. a duhni, a puţi. 3. (fig.) a mizerie
presimţi, a bănui, a imagina, a preve­ mişmaş n. 1. amestecătură, hara­
dea, a visa babură, încâlceală. 2. tertip,
mirositor, -oare adj. parfumat, şmecherie, învârteală
odorifer, odorant mişuna vb. a forfoti, a se agita, a
mlsit m. intermediar, mijlocitor, foi, a se frământa, a viermui
samsar, interpus mit n. credinţe, basme, născociri,
misiune f. 1. însărcinare, sarcină, fantezii
rol, menire. 2. delegaţie, solie, legaţie mită f. ciubuc, şperţ, mituială
misivă f. mesaj, scrisoare, epistolă mitic, -ă adj. fabulos, legendar,
mister n. taină, secret, enigmă fantastic, miraculos, supranatural
misterios, -oasă adj. v. ascuns
miting n. întrunire, adunare, mani­
mistic, -ă adj. v. tainic
festaţie
mistifica vb. a denatura, a înşela,
mititel, -ea, -Ică adj. 1. micuţ,
a falsifica, a deforma, a măslui
micşor, mărunt. 2. drăguţ, gingaş.
mistreţ m. porc sălbatic
3. (s.) mic
mistreţ,-eaţă adj. 1. amestecat,
mitocan, -că adj. bădăran, mojic,
corcit, hibrid, încrucişat, eterogen. 2.
grosolan, mârlan, ţopârlan, mahalagiu
pădureţ, acrişor. 3. grosolan, primitiv,
sălbatic, barbar mitocănie f. v. bădărănie
mistui vb. 1. a digera, a măcina. 2. mitologic, -ă adj. v. mitic
a distruge, a nimici, a prăpădi. 3. a mitropolit m. arhiepiscop
chinui, a suferi, a se zbate. 4. a se mitul vb. a corupe, a şperţui, a
ascunde, a dispărea, a pieri unge
mistuitor, -oare adj. distrugător, mituială f. v. mită
nimicitor, pustiitor, chinuitor, devorant mîţă f. codină, smoc, floc
mişca vb. 1. a se deplasa, a se mlţos, -oasă adj. flocos, lăţos
duce, a merge, a umbla. 2. a mâna, mixt, -ă adj. compus, amestecat,
a acţiona, a urni, a muta, a clinti, a eterogen, hibrid
clătina, a impulsiona. 3. a se agita, a mixtură f. v. amestec
se răscula. 4. a impresiona, a miza vb. a conta, a se baza, a se
emoţiona, a zgudui, a tulbura bizui, a se încrede
mişcare f. 1. deplasare, plecare, mizer, -ă adj. v. prăpădit
mers, umblet. 2. agitaţie, circulaţie, mizerabil, -ă adj. 1. ticălos, ne­
animaţie, forfotă, vânzoleală, mernic, abject, josnic, mârşav,
furnicare, frământare. 3. acţiune, nedemn, netrebnic, infam, păcătos. 2.
curent, dinamică. 4. emoţie, în­ jalnic, deplorabil, nenorocit, mizer
duioşare, afecţiune mizericordie f. v. milă
mişcător,-oare adj. 1. instabil, mizerie f. 1. sărăcie, lipsuri, nevoi,
mobil, variabil, schimbător. 2. penurie, nevoinţe. 2. dezordine,
emoţionant, impresionat, duios, răs­ murdărie. 3. şicane, hărţuieli, necaz,
colitor, vibrant, tulburător neplăceri, neajunsuri
mişcat, -ă adj. emoţionat, tulburat, mladă f. lăstar, mlădiţă, vlăstar
impresionat, înduioşat, răscolit mlajă f. răchită, salcie

183
mlaştină f. băltoacă, mocirlă, mocoşl vb. a migăli, a (se) ticăi, a
smârc, rovină (se) moşmoni, a zăbovi
mlădia vb. 1. a se încovoia, a se mod n. fel, chip, manieră, modali­
îndoi, a se înclina. 2. a se adapta, a tate, procedeu, sistem, metodă, stil,
se modela, a se modula gen
mlădiat, -ă adj. ondulat modalitate f. cale, mijloc, mod,
mlădios, -oasă adj. 1. suplu, posibilitate, modru
flexibil, elastic. 2. melodios, plăcut, modă f. 1. vogă. 2. comportament,
armonios conduită, purtare. 3. fason, găteală,
mlădlţă f. lăstar, mladă, vlăstar, podoabă, ţinută
altoi, odraslă, (fig.) urmaş, copil model h. 1. şablon, tipar, calapod,
mlădiu, -le adj. v. suplu formă, prototip. 2. mostră, probă,
mlăştinos, -oasă adj. mocirlos, eşantion, specimen. 3. exemplu,
băltos, smârcos, rovinos pildă, paradigmă. 4. manechin
moacă f. 1. bâtă, ciomag, măciucă. modela vb. a fasona, a forma, a
2. cap, zglăvoacă, tărtăcuţă. 3. prost, ajusta, a prelucra
redus, cretin modera vb. a micşora, a reduce, a
moale adj. 1. fraged, puhav, in­ împuţina, a atenua, a diminua, a
consistent, flasc. 2. catifelat, slăbi, a potoli, a înfrâna, a tempera
mătăsos, neted. 3., bleg, indolent, moderat, -ă adj. 1. micşorat, re­
molatic, mototol, mămăligă, lălâu dus, scăzut. 2. potrivit, accesibil,
convenabil, rezonabil. 3. calm, liniştit,
moarte f. 1. deces, dispariţie,
potolit, temperat, chibzuit, măsurat,
stingere, pieire, răposare, extincţie,
ponderat, socotit
sucombare, exitus. 2. omor, ucidere,
modern, -ă adj. nou, recent,
asasinat, crimă, omicid
actual, înnoit
moaşte f. oseminte, relicve, mu­
moderniza vb. a înnoi, a renova, a
mie, vestigii
perfecţiona, a aduce la zi
mobil,-ă adj. 1. mişcător, volant,
modest, -ă adj. simplu, umil,
schimbător. 2. (n.) cauză, motiv,
mediocru, neînsemnat, mărunt
pricină, considerent, raţiune, temei
modestie f. simplicitate, sobrietate,
mobilă f. mobilier
mediocritate
mobiliar, -ă adj. mişcător, mobil (1) modic, -ă adj. v. moderat
mobilitate f. instabilitate, nestator­ modifica vb. a schimba, a preface,
nicie, labilitate a transforma, a reface, a reforma, a
mobiliza vb. a antrena, a aduna, a altera
strânge, a pune în mişcare, a stimula modru n. v. chip
mocan m. v. grosolan modula vb. 1. a mlădia, a îndoi. 2.
mocancă f. munteancă, mocăniţă, a întona, a cânta (lent)
ţărancă modulaţie f. intonare, intonaţie,
mocăit, -ă adj. greoi, încet, adormit modulare, tonalitate
mocirlă f. 1. noroi, mâl, mlaştină, mofluz, -ă adj. v. falit
smârc, băltoacă. 2. (fig.) dezmăţ, moft n. 1. capriciu, răsfăţ, fason,
viciu, degradare, obscurantism fandoseală, fiţă, nazuri. 2. fleac,
mocirlos, -oasă adj. noroios, bagatelă, aiureală
mâlos, mlăştinos, băltos moftangiu m. v. flecar
mocărţan, -ă adj. v. bădăran mofturos, -oasă adj. capricios,
mocni vb. v. ascunde fandosit, ţâfnos, pretenţios, ne­
mocnit, -ă adj. înăbuşit, înfundat, mulţumit
stătut mogâldeaţă f. momâie, sperietoare
mocofan, -ă adj. v. bădăran mogorogl vb. v. bâigui

184
mohor n. mei-păsăresc, costrei, momi vb. a amăgi, a ademeni, a
bursoacă atrage, a înşela, a păcăli, a minţi, a
mohorî vb. a se întuneca, a se prosti
posomorî, a se înnora, a se închide momâle f. mogâldeaţă, uriciune,
mohorât, -ă adj. 1. închis, matahală, sperietoare
neguros, înnorat, plumburiu, monah m. călugăr, anahoret,
posomorât. 2. trist, supărat, îmbufnat, părinte, ermit
dezolant, posac monahal, -ă adj. călugăresc, mă­
moină f. 1. dezgheţ. 2. ogor, ţarină năstiresc, monahicesc
mojic, -ă adj. bădăran, grosolan, monarhlcesc, -ească adj. v.
obraznic, mârlan, mitocan, ţopârlan, monahal
vulgar monahie f. 1. călugărie,
molar m. măsea monahism. 2. călugăriţă, maică,
molatic, -ă adj. indolent, bleg, monahă
greoi, molâu, lent, leneş monarh m. rege, suveran, împărat,
molcom, -ă adj. liniştit, calm, lin, domn, domnitor
domol, potolit, moderat, uşor monarhie f. 1. regat, regalitate. 2.
molcomi vb. a astâmpăra, a linişti, coroană, stăpânire, domnie
a calma, a domoli, a potoli monarhist, -ă adj. regalist
moldav, -ă adj. moldovean, moldo­
monedă f. ban, piesă, franc, para
venesc
monoclu n. lornion, (pop.) geam
molesta vb. 1. a necăji, a supăra,
monocord, -ă adj. monoton, uni­
a indispune. 2. a brutaliza, a insulta
form, inexpresiv
moleşeală f. toropeală, sfârşeală,
monolitic, -ă adj. (fig.) unitar,
moliciune, lâncezeală, moleşire
închegat, monolit, solid
moleşi vb. v. vlăgui
molfăi vb. v. morfoli monomanie f. obsesie, manie, psi­
moliciune f. 1. slăbiciune, toro­ hoză
peală, sfârşeală. 2. trândăvie, inerţie, monoton, -ă adj. uniform, banal,
lene anost, plictisitor, searbăd
molimă f. ■epidemie, epizotie, monstru m. dihanie, pocitanie,
boleşniţă sluţenie, fiară
molipsi vb. a (se) contamina, a monstruos, -oasă adj. 1. groaznic,
(se) contagia, a (se) infecta, a con­ urât, hidos, diform, anormal, res­
tracta pingător. 2. crud, rău, bestial, cumplit,
molipsitor, -oare adj. contagios, fioros, oribil, teribil
infecţios, mefitic, epidemic mont n. 1. ciot. 2. rest, rămăşiţă
molitvă f. rugă, rugăciune, închi­ monta vb. 1. a asambla, a îmbina,
nare a împreuna, a reuni. 2. a instala, a
molâu, -le adj. greoi, bleg, lent, fixa. 3. a înscena, a regiza, a stârni
mototol, zăbavnic, molatic montaj n. asamblare, instalare,
moloz n. gunoi, resturi fixare
momeală f. 1. amorsă, nadă, montan, -ă adj. muntos, alpin,
mârşă. 2. ademenire, înşelare, min­ alpestru
ciună montă f. îm preunare, goană,
moment n. 1. clipă, secundă, gonire
minut. 2. dată, termen, punct, stadiu, monumental, -ă adj. grandios,
fază. 3. ocazie, prilej, situaţie măreţ, impunător, statuar, maiestos
momentan, -ă adj. 1. temporar, mops m. buldog
trecător, vremelnic, efemer. 2. acum, moral, -ă adj. spiritual, etic, su­
deocamdată fletesc

185
morală f. 1. etică. 2. pildă, în­ moşmondeală f. v. mocăială
văţătură, concluzie. 3. dojană, reproş, moşmonl vb. v. migăli
admonestrare, observaţie moşneag m. v. moş
moralitate f. cinste, omenie, moş nean m. v. băştinaş
corectitudine, etos moşteni vb. a dobândi, a succeda,
moraliza vb. a certa, a dojeni, a a primi, a apuca
admonesta, a mustra, a dăscăli, a moştenire f. succesiune, patrimo­
muştrului, a probozi niu, clironomie
moravuri p l. obiceiuri, năravuri, moştenit, -ă adj. ereditar, congeni­
comportament, conduită, deprinderi tal, înnăscut
morbid, -ă adj. anormal, suferind, moştenitor m. urmaş, succesor,
patologic erede, clironom
morfoli vb. v. mormăi motan m. pisoi, cotoi, mâţ, mâţoc
morgă f. v. aroganţă motiv n. 1. cauză, pricină, raţiune,
morişcă f. vânturătoare, pârâi- temei, dovadă. 2. pretext, argument,
toare, mulinetă scuză. 3. prilej, ocazie, circumstanţă
morman n. grămadă, îngrămădire, motiva vb. a justifica, a îndreptăţi,
masă, movilă, maldăr, strânsură, a scuza, a legitima
troian motivat, -ă adj. justificat, legitim,
mormăi vb. a bolborosi, a fundamentat, îndreptăţit, just, logic,
bombăni, a îngăima, a mârâi, a temeinic
murmura, a îndruga motocel m. ciucure, canaf, ghizdei
mormânt n. 1. cavou, criptă, mototol, -ă adj. v. bleg
sepultură. 2. moarte, deces, dispariţie mototoli vb. v. boţi
mormoloc m. (fig.) v. bleg moţ n. 1. şuviţă, ’ smoc. 2. canaf,
morocănealâ f. v. cicăleală ciucure
morocănos,-oasă adj. 1. ursuz, moţat, -ă adj. ţuguiat, ascuţit
acru, posomorât, posac, închis moţăi vb. v. picoti
moroi m. v. nălucă mov, -ă adj. liliachiu, violet, lila
mort, moartă adj. 1. decedat, movilă f. 1. măgură, deluşor. 2.
dispărut, răposat, defect. 2. încre­ grămadă, maldăr, morman
menit, inert, paralizat, nemişcat, mozoli vb. a morfoli, a molfăi, a
ţeapăn. 3. veşted, uscat, trecut mesteca
mortal, -ă adj. ucigător mreajă f. laţ, capcană, cursă, prin-
mortăciune f. stârv, hoit, leş, ca­ zătoare
davru muc n. chiştoc
mortuar, -ă adj. funerar mucalit, -ă adj. hazliu, glumeţ,
morţiş adv. neapărat, negreşit, poznaş, ghiduş, hazos
musai, obligatoriu mucava f. carton
morvă f. răpciugă, rapăn muced, -ă adj. alterat, mucegăit,
moschee f. geamie, mecet degradat
mosor n. bobină mucegai n. 1. mucezeală, muşiţă,
mostră f. probă, eşantion, model, gunoi. 2. lâncezeală, lene, degradare
specimen mucenic, -ă adj. martir, sfânt
moş m. moşneag, bătrân, unchiaş, mucenicie f. martiriu, suferinţă,
bunic, strămoş chin, crucificare
moşi vb. v. migăli mucezi vb. a mucegăi, a se altera,
moşie f. 1. latifundiu, domeniu, a se strica. 2. (fig.) a lâncezi, a lenevi
posesiune, moştenire. 2. ţară, patrie muchie f. 1. dungă, margine, cant.
moşier m. latifundiar, (mare) pro­ 2. creastă, coamă, clinţ, pantă,
prietar, bogătaş povârniş, culme, spinare, pripor

186
mucos, -oasă adj. cleios, vâscos, (se) frământa, a se zbuciuma, a (se)
gelatinos căzni, a obosi
mufă f. manşon muncit, -ă adj. 1. lucrat, cultivat. 2.
muget n. răget, urlet agonisit, adunat, strâns, realizat,
muia vb. 1. a uda, a umezi, a câştigat. 3. chinuit, frământat, trudit,
înmuia. 2. a se moleşi, a slăbi, a obosit
vlăgui, a se blegi. 3. a atenua, a muncitor, -oare adj. activ, harnic,
calma, a linişti vrednic, silitor, zelos, (s.) lucrător
muieratic, -ă adj. afemeiat municipiu n. oraş (mare)
muiere f. 1. femeie. 2. nevastă, munlficenţă s. f. (rar) v. dărnicie
soţie muniţie f. armament
mula vb. a contura, a reliefa, a evi­
munte m. masiv
denţia
mura vb. 1. a acri. 2. (fig.) a se uda
mulge vb. (fig.) a exploata, a pro­
fita, a extorca murături p i. acrituri
mult, -ă adj. 1. numeros, în canti­ murdar, -ă adj. 1. nespălat, jegos,
tate, bogat. 2. intens, tare, puternic. soios, slinos, îngălat. 2. josnic, mize­
3. lung, îndelungat, întins, vast . rabil, necinstit, necurat, infam,
multilateral, -ă adj. complex, poli­ mârşav, trivial, necioplit
valent murdări vb. 1. a păta, a mănji, a
multiplica vb. a înmulţi, a mări, a îngăla, întina. 2. a înjosi, a compro­
spori, a augmenta, a creşte mite, a profana, a pângări, a necinsti
multiplu, -ă adj. felurit, divers, nu­ murdărie f. 1. jeg, mizerie,
meros, variat bălăcărie, impuritate. 2. josnicie,
multitudine f. mulţime, pluralitate, abjecţie, degradare, mişelie, infamie
câtime murg, -ă adj. brun, castaniu-închis
mulţime f. 1. gloată, ceată, muri vb. 1. a deceda, a se stinge,
grămadă, lume, colectivitate, masă, a răposa, a se prăpădi, a sfârşi, a su­
obşte, norod, popor, puhoi. 2. număr, comba, a da ortul popii, a-şi da sufle­
sumedenie, cantitate, potop tul. 2. a se usca, a se veşteji
mulţumescl interj, mersi, mulţam muribund, -ă adj. agonizant, muri­
mulţumi vb. 1. a fi recunoscător. 2. tor
a satisface, a împăca, a îndestula, a muritor, -oare m. f. om, fiinţă, făp­
răsplăti. 3. a accepta, a admite, a tură, pământean
consimţi murmur n. freamăt, susur, ru­
mulţumire f. 1. gratitudine, moare, zumzet
mulţumită, mulţam. 2. satisfacţie, murmura vb. 1. a şopti, a bâigui, a
bucurie, plăcere, desfătare boscorodi, a bolborosi, a bombăni. 2.
mulţumit, -ă adj. v. satisfăcut a crâcni, a cârti, a mormăi. 3. a
mulţumită prep. datorită, graţie susura, a fremăta
mulţumitor, -oare adj. satis­ murul vb. v. lipi
făcător, corespunzător, acceptabil,
musafir m. oaspete, invitat, vizita­
suficient
tor
mumie f. moaşte
musai adv. v. neapărat
muncă f. 1. lucru, activitate,
treabă, îndeletnicire, ocupaţie, muscat adj. tămâios, busuioc
travaliu. 2. caznă, chin, efort, trudă, muscol m. bondar, bărzăun
strădanie, calvar musti vb. a zemui
munci vb. 1. a lucra, a activa, a mustos, -oasă adj. suculent,
produce, a crea. 2. a (se) chinui, a zemos

187
mustra vb. a dojeni, a certa, a a schimba, a transfera. 3. a amâna, a
dăscăli, a moraliza, a muştrului, a modifica
beşteli mutalău m. v. prostănac
mustrare s. f. 1. ceartă, dojană, re­ muteşte adv. tainic, discret, pe
proş, morală, observaţie. 2. căinţă, tăcute, fără vorbă
regret, remuşcare, penitenţă
mutila vb. a schilodi, a sluţi, a
musulman, -ă adj. islamic, ma­ estropia, a ciungi, a desfigura
homedan
mutilat, -ă adj. 1. schilodit, es­
muşamallza vb. a cocoloşi, a aco­
tropiat, sluţit. 2. invalid, beteag
peri, a ascunde (adevărul)
mutism n. tăcere, muţenie, per­
muşcător, -oare adj. (fig.) caustic,
plexitate, încremenire
ironic, sarcastic
muşcătură f. îmbucătură, dumicat mutră f. chip, figură, faţă, obraz,
înfăţişare, aer, fizionomie
muşchi m. lichen
muşeţel m. romaniţă mutual, -ă adj. reciproc
muşina vb. (reg.) v. mirosi muţenie f. tăcere, muţeală,mutism
muşteriu m. client, cumpărător muzical, -ă adj. melodios, melodic,
muştrului vb. v. certa cantabil, simfonic
muşuroi n. movilită, furnicar muzicalitate f. armonie, melodie,
mut, -ă adj. 1. tăcut, încremenit, simfonie
perplex. 2. tainic, ascuns, tăinuit. 3. muzică f. 1. cântec, melodie, com­
posac, morocănos, taciturn, ursuz. 4. poziţie, melopee. 2. fanfară, capelă.
prost, nătâng, bleg, cretin 3. (fig.) scandal, tapaj, tărăboi
muta vb. 1. a mişca, a deplasa, a muzicuţă f. 1. armonică. 2.
clinti, a strămuta. 2. a abate, a devia, camerton. 3. (depr.) gură, vorbărie

188
N
nai interj, poftim!, ţine!, ia! nartex n. pronaos, tindă
nabab m. prinţ, bogătaş nasture m. bumb
nacru n. sidef naş m. nănaş, nun
nadă f. 1. momeală, amorsă. 2. naşte vb. 1. a da viaţă, a da
(fam.) ispită, tentaţie, amăgire, cursă. naştere, a veni pe lume, a face pui, a
3. înăditură, legătură rodi, a prăsi, a fiinţa. 2. a cauza, a
naft n. petrol, ţiţei declanşa, a dezlănţui, a genera, a
nagâţ m. ciovică, bibic isca, a provoca, a pricinui, a stârni. 3.
naiadă f. nimfă, zână, rusalcă, a apărea, a se ivi, a se forma
sânziană naştere f. 1. facere, apariţie, par-
naiba f. dracul, satana, aghiuţă, turiţie, fiinţare, procreaţie. 2. geneză,
necuratul, diavolul, scaraoţchi origine, obârştie, provenienţă, sursă
naiv, -ă adj. 1. credul, pueril, in­ natantol, -oală adj. v. nerod
genuu, inocent, candid. 2. neştiutor, nataţie f. Tnot
ageamiu, prost nativ, -ă adj. 1. înnăscut, natural,
naivitate f. 1. candoare, inocenţă, congenital, firesc. 2. curat, pur, ne­
ingenuitate, credulitate, nevinovăţie, falsificat
simplitate. 2. neştiinţă, ignoranţă, natriu n. sodiu
stupiditate, prostie natural, -ă adj. 1. elementar, firesc,
namilă f. v. matahală curat, pur, nativ. 2. frust, genuin, ne­
nană f. v. femeie amestecat, necorupt, neprefăcut. 3.
nandralău m. v. haimana simplu, spontan, normal, obişnuit,
nap m. sfeclă comun. 4. cert, sigur, precis, ne­
nara vb. v. povesti îndoielnic, absolut
narator m. povestitor naturaleţe f. simplitate, sponta­
naraţiune f. povestire, istorisire, neitate, firesc, dezinvoltură, degajare
relatare, expunere natură f. 1. realitate, univers, me­
narcisă f. ghiocel, cocoară, diu, viaţă, lume. 2. fire, temperament,
zarnacadea caracter. 3. calitate, esenţă, însuşire.
narcotic n. stupefiant, drog 4. fel, gen, soi, sort, specie, categorie
narghilea f. (înv.) lulea naţional, -ă adj. etnic, popular

189
naţionalitate f. neam, etnie, popor năluci vb. v. părea
naţiune m. popor, neam, naţie, nămete m. troian, morman,
norod grămadă
naufragia vb. a eşua, a se cufunda nămol n. 1. mâl, noroi, mocirlă. 2.
(o navă) morman, maldăr, grămadă
naufragiu n. eşuare, scufundare nămoli vb. v. împotmoli
(fig.) eşec, faliment nămolos, -oasă adj. mocirlos,
nautic, -ă adj. acvatic, marin noroios, mâlos, bâhnos
navă f. 1. vapor, vas, corabie, bas­ năpastă f. nenorocire, belea,
timent. 2. rachetă pacoste, necaz, calamitate, bucluc,
navetă f. 1. suveică. 2. cârlig, igliţă neplăcere, încurcătură
naviga vb. 1. a pluti. 2. a zbura năpădi vb. a împresura, a cuprin­
navigator m. corăbier, marinar, de, a înconjura, a cotropi, a invada, a
pilot călca, a se năpusti
navigaţie f. cabotaj năpăstui vb. a prigoni, a oropsi, a
nazuri n. p l. capricii, năbădăi, persecuta, a asupri, a împila, a
mofturi, toane, fandoseli, fasoane, fiţe oprima, a exploata
năbădăi f. p l. 1. nazuri, capricii, năpăstuit, -ă adj. v. asuprit
mofturi, toane, fasoane, fiţe. 2. furie, năpârcă f. 1. viperă, aspidă. 2.
pornire, mânie (fig.) răutate, venin, otravă
năbădăios, -oasă adj. 1. su­ năprasnic, -ă adj. 1. neaşteptat,
părăcios, iritabil, irascibil, ţâfnos, imprevizibil, fulgerător, neprevăzut,
arţăgos, capricios, certăreţ. 2. subit, brusc, izbitor. 2. năvalnic, im­
repezit, iute, violent, nărăvaş, furios, petuos, aprig, nestăpânit, violent,
mânios, pornit, aprins furtunos, tumultuos, clocotitor, .furios,
năbol vb. v. năvăli învolburat. 3. îngrozitor, cumplit,
năbuşeală f. v. zăduf groaznic, teribil, crud, feroce
năbuc n. piele (Tntoarsă), antilopă năpusti vb. a năvăli, a tăbărî, a da
năbuşi vb. v. sufoca buzna, a se repezi ,a se arunca, a
năclăi vb. 1. a murdări, a unge, a cotropi
păta, a mânji. 2. a coagula, a se nărav n. 1. obicei, deprindere,
închega, a se întări apucătură, învăţ, obişnuinţă, compor­
nădăjdui vb. v. spera tare. 2. cusur, meteahnă, patimă,
nădejde f. speranţă, încredere, viciu, neajuns
credinţă nărăvaş, -ă adj. nedomolit, năbădios,
năduf n. 1. zăuşeală, zăduf, arşiţă, focos, rău, nestăpânit
caniculă. 2. sufocare, înecăciune, nărui vb. v. dărâma
asfixiere. 3. ciudă, necaz, mânie, năsălle f. targă, pat
pornire născare f. naştere
năduşeală f. 1. zăduf, dogoare, Născătoarea f. Preacurata,
arşiţă, zăpuşeală. 2. sudoare, transpi­ Fecioara Maria, Maica Domnului
raţie născoceală f. v. minciună
năduşi vb. 1. a transpira, a asuda. născoci vb. 1. a descoperi, a in­
2. a se sufoca, a se asfixia, a se venta, a plăsmui, a concepe, a iscodi.
îneca 2. a scorni, a urzi, a minţi, a înşela, a
năduşitor, -oare adj. v. sufocant denatura, a mistifica
năframă f. v. basma năstav n. v. îmbold
nălucă f. 1. arătare, fantomă, ve­ năstruşnic, -ă adj. 1. grozav, ex­
denie, stafie, nălucire, năzărire, fan­ traordinar, straşnic, formidabil. 2.
tasmă, năzăreală, halucinaţie. 2. bizar, ciudat, straniu, excentric,
iluzie, himeră, ficţiune original, singular

190
nătăfleţ, -eaţă adj. bleg neadevăr n. v. minciună
nătărău adj. v. prost neadormit, -ă adj. 1. treaz,
nătâng, -ă adj. v. bleg deştept, (fig.) atent. 2. activ, harnic,
năuc, -ă adj. 1. zăpăcit, buimac, energic, vrednic, neobosit
aiurit, bezmetic, hăbăuc, capiu, per­ neajuns n. 1. neplăcere, necaz,
plex. 2. netot, prost, bleg, nătâng, supărare, belea, bucluc, pacoste,
prostănac, nerod, stupid incovenient, dificultate, obstacol. 2.
năuci vb. a ului, a uimi, a dez­ defect, cusur, deficienţă, scădere,
orienta, a buimăci, a zăpăci lipsă, imperfecţiune, meteahnă,
năucit, -ă adj. v. năuc carenţă, deficit
năvală f. cotropire, atac, asalt, neajutorat, -ă adj. 1. nepriceput,
năpustire, tăbărăre, invazie, năpădire neîndemânatic, stângaci, nevolnic,
năvalnic, -ă adj. 1. furtunos, im­ ageamiu. 2. sărac, nevoiaş, sărman,
petuos, aprig, violent, furios, debor­ pauper, lipsit, mizer
dant, tumultuos, nestăvilit, intens. 2. nealterat, -ă adj. v. curat
impulsiv, agresiv, coleric, eruptiv neam n. 1. popor, naţiune, norod,
năvăli vb. 1. a tăbărî, a ataca, a etnie. 2. seminţie, clan, familie, viţă,
asalta, a invada, a cotropi, a călca, a stirpe. 3. rudă, rubedenie. 4. specie,
năpădi, a da năvală. 2. a copleşi, a soi, gen, varietate, fel, categorie,
învălui, a îneca, a inunda, a acoperi. clasă, tip
3. a ţâşni, a izbucni, a răbufni, a neamestecat, -ă adj. v. pur
erupe, a azvârli. 4. a se îmbulzi, a se neamţ m. v. german
înghesui, a se îngrămădi, a se neant n. 1. nefiinţă, inexistenţă,
aglomera nimic. 2. abis, hău, prăpastie, gol, vid
năvălire f. v. invazie neaoş, -ă adj. 1. băştinaş, autoh­
năvălitor m. v. cotropitor ton, indigen, localnic, get-beget. 2.
năvod n. plasă autentic, adevărat, veritabil, curat,
năvodar m. pescar original
năzăreală f. v. nălucă neapărat adv. desigur, negreşit,
năzări vb. a i se părea, a i se nă­ categoric, cert, neîndoielnic, indiscu­
luci, a-l apuca, a-i căşuna, a-i veni tabil, indubitabil
năzărire f. v. nălucă nearticulat, -ă adj. v. neclar
năzbâtie f. poznă, ştrengărie, neascultare f. v. nesupunere
şotie, năzdrăvănie, ghiduşie, boro­ neasemuit, -ă adj. minunat, ne­
boaţă, farsă, drăcie întrecut, extraordinar, incomparabil,
năzdrăvan, -ă adj. 1. neobişnuit, unic
ciudat, extraordinar, magic, minunat, neastâmpăr n. 1. zburdălnicie,
fermecat, vrăjitoresc. 2. hazliu, voioşie, vioiciune. 2. nelinişte, impa­
ghiduş, mucalit, poznaş, glumeţ, cienţă, agitaţie, nerăbdare, febrilitate
vesel. 2. poznă, ispravă, şotie, farsă, neastâmpărat -ă adj. 1. neliniştit,
ghiduşie, comedie, glumă agitat, impacientat, nervos, nepotolit.
năzui vb. a aspira, a ţinti, a tinde, a 2. zglobiu, zburdalnic, zvăpăiat,
râvni, a dori, a jindui, a spera nebunatic, jucăuş
năzuinţă f. v. aspiraţie neaşteptat, -ă adj. neprevăzut, im­
năzuros, -oasă adj. v. mofturos previzibil, subit, brusc, deodată
nea1 f. zăpadă, omăt, ninsoare neaşteptat adv. grozav, foarte, ex­
nea2 m. v. nene trem
neabătut, -ă adj. neclintit, con­ neatent, -ă adj. distrat, absent,
secvent, ferm, hotărât, dârz, decis, căscat, aiurit, visător, aerian
neşovăitor, intransigent, inflexibil neatins, -ă adj. întreg, intact,
neaccentuat adj. aton, surd teafăr, nevătămat, nelpvit

191
neatârnare f. independenţă, necăutat, -ă adj. natural, firesc,
autonomie, suveranitate, libertate degajat, spontan, simplu
neavenit, -ă adj. v. nul necercetat, -ă adj. necunoscut,
nebiruit, -ă adj. imbatabil, invincibil, neexplorat, virgin, neatins
neînvins, neînfrânt, nesupus necesar, -ă adj. trebuincios, indis­
nebulos,-oasă adj. 1. ceţos, pensabil, folositor, util, neapărat
păclos, neguros. 2. neclar, vag, con­ necesita vb. a pretinde, a cere, a
fuz, nelămurit, neînţeles reclama, a solicita, a impune, a im­
nebun, -ă adj. 1. smintit, alienat, plica
dement, ţicnit, bezmetic, capiu, des­ necesitate f. trebuinţă, cerinţă, ne­
creierat, zălud. 2. nesocotit, nesăbuit, voie, imperativ, obligaţie
necugetat, neprevăzător, imprudent. nechemat, -ă adj. v. nepriceput
3. nebunatic, zglobiu, zvăpăiat, nechibzuinţă f. nesocotinţă, ne-
neastâmpărat, exaltat. 4. aprig, cugetare, imprudenţă, necumpătare,
furios, aprins, turbat, violent, apucat, uşurinţă
vehement nechibzuit, -ă adj. nesocotit
nebunatic, -ă adj. v. neastâmpărat necinste f. 1. dezonoare, ocară,
nebunesc, -ească adj. necugetat, ruşine, înjosire, ofensă, jignire. 2.
nesocotit, nechibzuit, necumpătat,
incorectitudine, reacredinţă, perfidie,
imprudent, nesăbuit, neprevăzător,
înşelare
prostesc, inconştient
necinsti vb. 1. a dezonora, a
nebuneşte adv. 1. orbeşte,
defăima, a înjosi, a insulta, a ofensa,
prosteşte, demenţial. 2. excesiv,
a jigni, a murdări. 2. a batjocori, a
peste măsură, nesocotit
viola, a silui. 3. a profana, a pângări,
nebunie f. 1. sminteală, demenţă,
a terfeli, a spurca
alienaţie, căpială, ţicneală. 2.
necinstit, -ă adj. 1. dezonorat,
nesocotinţă, rătăcire, nechibzuinţă,
violat, siluit, pângărit, profanat. 2.
imprudenţă, aberaţie, absurditate,
incorect, neonest, ilegal
nesăbuinţă. 3. năzbâtie, poznă,
boroboaţă, prostie necloplit, -ă adj. necizelat, gro­
solan, brutal, nepoliticos, necrescut,
necaz n. 1. neajuns, belea, bucluc,
neşlefuit
supărare, pacoste, impas, pocinog,
dificultate, păs, anaghie, suferinţă, necivilizat, -ă adj. v. primitiv
nevoie. 2. furie, ciudă, pornire, mânie, necizelat, -ă adj. v. necioplit
pică, năduf, obidă neclteţ, -«aţă adj. v. indescifrabil
necăji vb. 1. a supăra, a indispune, neclar, -ă adj. v. nelămurit
a amărî, a mâhni, a întrista, a face neclintit, -ă adj. 1. nemişcat, imo­
sânge rău. 2. a şicana, a sâcâi, a bil, rigid, stabil, încremenit. 2.
tachina, a cicăli, a agasa, a bate la neschimbat, statornic, ferm, constant,
cap. 3. a mânia, a înfuria, a enerva, a nestrămutat
scoate din sărite. 4. a se sili, a osteni, necondiţionat, -ă adj. 1. neprecu­
a se căzni, a se sforţa, a se frământa, peţit, absolut, total, neîngrădit. 2.
a se canoni, a se strădui categoric, ferm, hotărât, net, cert
necăjit, -ă adj. 1. supărat, amărât, neconsolat, -ă adj. v. nemângâiat
mâhnit, abătut, indispus, trist. 2. necontenit adv. continuu, neînce­
sărac, nevoiaş, lipsit, mizer, pauper, t a t , n e în t r e r u p t , n e c u r m a t ,
calic permanent, veşnic, întruna, neostoit,
necălcat, -ă adj. 1. neumblat, nepregetat, mereu, susţinut
nestrăbătut. 2. mototolit, şifonat, boţit necontestat, -ă adj. recunoscut,
necăsătorit, -ă adj. burlac, celi­ evident, sigur, cert, hotărât, ne­
batar, cavaler, holtei, flăcău, becher îndoielnic

192
necopt, -coaptă adj. 1. crud, nedomolit, -ă adj. aprig, nepotolit,
imatur. 2. tânăr, minor, nevârstnic năvalnic, înverşunat, nestăpânit,
necorespunzător, -oare adj. ne­ nestăvilit
convenabil, nefavorabil, inacceptabil nedorit, -ă adj. nepoftit, inoportun,
necredincios,-oasă adj. 1. infidel, indezirabil
nesincer, viclean, perfid. 2. păgân, nedrept, -eaptă adj. nejust, eronat,
ateu, raţionalist, indiferent greşit, inexact, injust, incorect, ilegal
necredinţă f. infidelitate, trădare, nedreptate f. 1. strâmbătate, in­
perfidie justiţie, năpăstuire, inechitate. 2. asu­
necrescut, -ă adj. v. necioplit prire, împilare, exploatare
necrezut, -ă adj. v. incredibil nedreptăţi vb. a persecuta, a ur­
necrofor m. gropar gisi, a năpăstui, a prigoni, a oprima, a
necropolă f. cavou, criptă, mauso­ împila, a exploata
leu nedumeri vb. a uimi, a ului, a sur­
necropsie f. autopsie prinde, a încurca, a deruta, a
necroză f. cangrenă, putrezire, in­ dezorienta, a zăpăci
fecţie nedumerit, -ă adj. v. nelămurit
necruţător, -oare adj. neiertător, nefast, -ă adj. dăunător, nefericit,
neîndurător, nemilos, intolerant, in­ nenorocos, rău, funest, nefavorabil
transigent, aspru, crud, aprig, acerb, nefavorabil, -ă adj. v. defavorabil
feroce, dur nefericire f. 1. năpastă,nenorocire
necugetare f. v. imprudenţă necaz, pacoste, belea, nenoroc. 2.
necugetat, -ă adj. nechibzuit, im­ sărăcie, mizerie, decădere, ticăloşie
prudent, ilogic, iraţional, nebunesc nefericit, -ă adj. v. nenorocit
necum adv. 1. deloc, nicidecum, nefertll, -ă adj. v. neroditor
nicicum. 2. darămite, dar nefiinţă f. neant, abis, inexistenţă
necumpănit, -ă adj. nechibzuit nefiresc, -ească adj. nenatural,
necumpătat, -ă adj. v. nesocotit anormal, contrafăcut, mistificat,
necunoscut, -ă adj. 1. neştiut, as­ alterat
cuns, tainic, anonim. 2. necercetat, nefolositor, -oare adj. v. inutil
nepătruns, neexplorat, neînvestigat nega vb. tăgădui, a dezminţi, a
necuprins, -ă adj. imens, infinit, contesta, a renega, a contrazice, a nu
nesfârşit, nelimitat, nemăsurat admite, a nu recunoaşte, a anula
necurat, -ă adj. v. murdar negare f. v. tăgadă
necuratul m. dracul, satana, negaţie f. 1. refuz, respingere, in­
diavolul, naiba, scaraoţchi, aghiuţă firmare. 2. dezminţire, contestare,
necurăţenie f. v. murdărie tăgadă, renegare, dezicere
necurmat, -ă adj. v. necontenit negativ, -ă adj. nefavorabil,
necuviincios, -oasă adj. obraznic, dăunător, distructiv, obstrucţionist,
insolent, impertinent, neruşinat, neo­ ostil
brăzat, necrescut, indecent neghiob, -oabă adj. v. nerod
necuviinţă f. v. obrăznicie neghiobie f. 1. nerozie, tâmpenie,
necuvântător n. animal, vită, dobi­ stupiditate. 2. stângăcie, nepricepere,
toc neîndurare, prostie
nedefinit, -ă adj. v. nelămurit negândit, -ă adj. v. neaşteptat
nedemn, -ă adj. v. josnic neglija vb. a omite, a uita, a
nedesluşit, -ă adj. v. nelămurit ignora, a nesocoti, a delăsa, a trece
nedespărţit, -ă adj. unit, legat, cu vederea
strâns, inseparabil, solidar neglijabil, -ă adj. neînsemnat,
nedesmlnţlt, -ă adj. v. consecvent mărunt, mic, neimportant, banal

193
neglijent, -ă adj. 1. nepăsător, neîmplinit, -ă adj. 1. nedezvoltat,
delăsător, apatic, indolent. 2. dezor­ necopt, nedesăvârşit, crud. 2.
donat, neîngrijit, îngălat, şleampăt nesatisfăcut, neterminat
neglijenţă f. 1. nepăsare, indo­ neînceput, -ă adj. întreg, neatins,
lenţă, delăsare, apatie, indiferenţă. 2. intact, virgin
neîngrijire, dezordine, incurie neîncetat adv. v. continuu
negocia vb. a trata, a discuta, a neînchipuit adv. necrezut, grozav,
trafica, a parlamenta incredibil, nespus, extrem
negocieri f. pl. tratative, con- neîncrezător, -oare adj. v. bănuitor
ciabule, convorbiri neîndemânatic, -ă a d j. v. n e ­
negoţ n. 1. negustorie, comerţ. 2. priceput
marfă, produse neîndoielnic, -ă adj. v. sigur
negrăit, -ă adj. 1. nespus, nerostit, neîndoios, -oasă adj. v. sigur
inexprimabil, indicibil. 2. grozav, neînduplecat, -ă adj. v. dârz
extraordinar, formidabil, excepţional, neîndurat, -ă adj. v. nemilos
deosebit neînfricat, -ă adj. v. curajos
negreşit adv. fireşte, bineînţeles, neînfrânt, -ă adj. v. invincibil
desigur, sigur, neîndoielnic, cert, neînsemnat, -ă adj. mic, mărunt,
neapărat, cu siguranţă neglijabil, minor, modest, insignifiant,
negricios, -oasă adj. brunet, derizoriu, prizărit, meschin
oacheş, brun, negruţ neînsufleţit, -ă adj. v. mort
negru,-neagră adj. 1. oacheş, neîntârziat adv. v. imediat
brunet, negricios. 2. întunecat, în­ neîntrecut, -ă adj. v. unic
tunecos, obscur, sumbru neîntrerupt, -ă adj. v. continuu
negură f. 1. ceaţă, pâclă. 2. neînţelegere f. ceartă, discordie,
obscuritate, beznă, întuneric, în ­ disensiune, controversă, divergenţă,
tunecime dezacord, conflict, vrajbă, zâzanie,
neguros, -oasă adj. 1. ceţos, dispută, dezbinare, sfadă, litigiu, gâl-
pâclos, înnegurat. 2. întunecat, ceavă, harţă
întunecos, obscur. 3. confuz, haotic, neînţeles, -easă adj. 1. inex­
neclar, încurcat. 4. trist, posomorât, plicabil, enigmatic, tainic, misterios.
întunecat, încruntat 2. co nfu z, neclar, nelăm urit,
negustor m. comerciant, vânzător nedesluşit, nedefinit
negustorie f. 1. negoţ, comerţ. 2. nelămurit -ă adj. neclar, confuz,
afacere, tranzacţie încurcat, neînţeles, imprecis, incert,
nehotărâre f. ezitare, şovăială, in­ nebulos, vag, haotic, nedesluşit,
decizie, pregetare, nesiguranţă nedefinit
nehotărât, -ă adj. v nesigur nelegiuire f. v. fărădelege
neică m. v. nene nelegiuit, -ă adj. v. mârşav
neiertat, -ă adj. oprit, interzis, ne­ nelimitat, -ă adj. imens, nemăsu­
permis, neîngăduit, neadmis rat, infinit, colosal, nemărginit, necu­
neiertător, -oare adj. v. necruţător prins, nesfârşit, neţărmurit, enorm,
neisprăvit, -ă adj. v. netrebnic fantastic, uriaş
neistovit, -ă adj. 1. neobosit, infati­ nelinişte f. îngrijorare, agitaţie, tul­
gabil, inepuizabil. 2. interminabil, burare, frământare, neastâmpăr, te­
nesfârşit, continuu, infinit mere, impacienţă, frică, zbucium
neîmpăcat, -ă adj. 1. nemulţumit, neliniştit, -ă adj. v. frământat
nesatisfăcut, descumpănit. 2. îndârjit, nelipsit, -ă adj. v. prezent
aprig, înverşunat, neînduplecat, vio­ nemaiauzit, -ă adj. v. nemai­
lent, nepotolit pomenit

194
nemaiîntâlnit, -ă adj. v. nemai­ nenorocos,-oasă adj. 1. nefericit,
pomenit rău, nefast. 2. ghinionist, păgubos
nemaipomenit, -ă adj. 1. extraor­ nenufar m. nufăr
dinar, unic, nemaivăzut, fenomenal, nenumărat, -ă adj. incalculabil, in­
nemaiauzit, nemaiîntâlnit, neobişnuit. finit, colosal, imens, nesfârşit
2. grozav, enorm, imens, uimitor neobişnuit, -ă adj. deosebit, ex­
nemărginire f. v. infinit cepţional, anormal, nefiresc, insolit,
nemărginit, -ă adj. infinit, nelimitat, bizar, năstruşnic, singular, excentric,
imens, nesfârşit, incom ensurabil, fantastic
neţărmurit neobosit, -ă adj. 1. activ, harnic,
nemăsurat, -ă adj. v. nelimitat laborios, silitor, neostenit. 2. perse­
nemernic, -ă adj. v. ticălos verent, stăruitor, neîntrerupt, necon­
nemernicie f. mârşăvie, josnicie, tenit, continuu
ticăloşie, infamie, netrebnicie, neobrăzare f. v. obrăznicie
nelegiuire neobrăzat, -ă adj. v. obraznic
nemeş m. v. nobil neodihnit, -ă adj. activ, neobosit,
nemijlocit, -ă adj. v. direct infatigabil, neistovit, neostoit
nemilos, -oasă adj. v. crud neofit, -ă adj. v. începător
nemişcare f. neclintire, imobilitate, neolatin, -ă adj. romantic, roman,
fixitate, încremenire, înlemnire latin
nemişcător, -oare adj. v. imobil neologism n. termen nou, cuvânt
recent
nemâncat, -ă adj. v. flămând
neomenesc, -ească adj. v. inuman
nemângâiat, -ă adj. întristat, de­
neomenos, -ească adj. cumplit,
zolat, mâhnit, deprimat, neconsolat,
inuman, ticălos, primitiv, necivilizat,
nealinat, trist
dur, barbar, aspru.
nemulţumi vb. v. supăra
neoplasm n. cancer, tumoare
nemulţumire f. supărare, mâhnire, (malignă), rac
indispoziţie, neplăcere, neajuns, in­ neorganic, -ă adj. anorganic
convenient, necaz
neostenit, -ă adj. v. neobosit
nemulţumit, -ă adj. v. indispus neostoit, -ă adj. v. neostenit
nemurire f. 1. veşnicie, vecie, nepământean, -ă adj. v. supra­
eternitate, perpetuitate, supravieţuire. natural
2. glorie, faimă, mărire, onoare nepărtinitor, -oare adj. v. imparţial
nemuritor,-oare adj. 1. nepieritor, nepăsare f. indiferenţă, delăsare,
veşnic, etern, sempitern, durabil. 2. pasivitate, dezinteres, lenevie, inerţie,
celebru, faimos, reputat, vestit, re­ nesimţire, tembelism, indolenţă,
numit pasivitate
nene m. v. bade nepăsător, -oare adj. apatic, tem­
nenoroc n. nefericire, neşansă, bel, delăsător, indiferent, nesimţitor,
necaz, ghinion, belea nesimţit, flegmatic, insensibil
nenoroci vb. v. neferici nepătat, -ă adj. v. curat
nenorocire f. 1. nefericire, nepătruns, -ă adj. 1. nestrăbătut,
nenoroc, năpastă, pacoste, belea, impenetrabil, dens, compact. 2. (fig.)
n ecaz, n e p lă c e re , b u c lu c , tainic, misterios, neînţeles, obscur,
încurcătură, neajuns. 2. calamitate, necunoscut
potop, dezastru, catastrofă nepereche adj. 1. impar, fără soţ.
nenorocit, -ă adj. 1. nefericit, 2. unic, excepţional, fără egal
nenorocos, năpăstuit, sărman, mizer, nepieritor, -Kiare adj. v. nemuritor
nevoiaş, mişel. 2. dezolat, trist, de­ neplăcere f. 1. dezgust, silă,
primat, jalnic, tragic scârbă, repulsie, aversiune. 2. necaz,

195
neajuns, nemulţumire, belea, bucluc, neregularltate f. 1. abatere,
pacoste, impas deviere, eroare, greşeală. 2. ondu-
neplăcut, -ă adj. rău, dezagreabil, laţie, sinuozitate, accident, iregulari­
respingător, supărător, displăcut, tate
antipatic, dezgustător, infect, scârbos neregulat adv. rar, uneori, spo­
nepoftit, -ă adj. v. nechemat radic, întâmplător, din când în când
nepotism n. favoritism, protecţie, neregulă f. 1. dezordine, neorân­
concesie, favoare duială, răvăşeală, harababură, de­
nepotolit, -ă adj. 1. neastâmpărat, bandadă. 2. abatere, eroare, inexacti­
neliniştit, nebunatic, zvăpăiat, tate, deviere
zburdalnic. 2. nestins, neîmpăcat, nerod, -oadă adj. v. prost
aprig, vajnic, înverşunat, îndârjit, nerozie f. prostie, neghiobie,
furtunos, pornit inepţie, nătângie, imbecilitate, (fig.)
nepotrivire f. neconcordanţă, anti- boroboaţă, poznă, năzbâtie, nebunie
monie, contradicţie, disonanţă, neruşinare f. necuviinţă, imperti­
dezacord, neasemănare, incongruenţă nenţă, obrăznicie, nesimţire, inso­
nepotrivit, -ă adj. 1. deplasat, lenţă, neobrăzare, indecenţă, vulgari­
inoportun, vătămător, neprielnic, ne­ tate
favorabil, impropriu, inadecvat neruşinat, -ă adj. v. necuviincios
neprecupeţit, -ă adj. v. necon­
nervi m. pl. 1. enervare, su­
diţionat
rescitare, iritare, agitaţie, nervozitate.
nepregetat, -ă adj. v. neobosit
2. dinamism, energie, vigoare
nepretenţios, -oasă adj. v. modest
nervos, -oasă adj. 1. nestăpânit,
nepreţuit, -ă adj. 1. valoros,
irascibil, iritabil, repezit, nevricos. 2.
preţios. 2. scump, drag, iubit
mânios, pornit, iritat, surescitat, ener­
neprevăzut, -ă adj. v. neaşteptat
vat, scos din fire. 3. dinamic, energic,
nepricepere f. v. ignoranţă
vioi, vivace, viguros
nepriceput, -ă adj. 1. neştiutor,
ignorant, incapabl, incompetent, nervozitate f. 1. enervare, iritare,
neîndemânatic, neghiob, ageamiu, surescitare, irascibilitate. 2. ne­
neisprăvit. 2. nelămurit, obscur, răbdare, neastâmpăr, impacienţă,
inexplicabil, neînţeles încordare, înfrigurare, tensiune,
nepricopsit, -ă adj. v. sărac febrilitate, nelinişte
nervură f. 1. vână, striaţie. 2.
neprlhărlt, -ă adj. v. pur
dungă, ieşitură, mulură
neputincios, -oasă adj. 1. inca­
nesaţ n. v. lăcomie
pabil, nepriceput, ageamiu. 2. slab,
nevolnic, neajutorat, bicisnic, nesăbuinţă f. v. nechibzuinţă
nevoiaş. 3. suferind, bolnav, infirm, nesăbuit, -ă adj. v. imprudent
schilod, vlăguit nesărat, -ă adj. v. searbăd
neputinţă f. 1. incapacitate, para­ nesătul, -ă adj. v. lacom
lizie, imposibilitate. 2. slăbiciune, neschimbat, -ă adj. v. statornic
suferinţă, boală, nevolnicie nesecat, -ă adj. neistovit, inepui­
nerăbdare f. neastâmpăr, zabil, interminabil
nervozitate, impacienţă, încordare, nesemnat, -ă adj. v. anonim
tensiune, febrilitate, surescitare, neserios, -oasă adj. v. uşuratic
înfrigurare, agitaţie nesfârşit, -ă adj. v. infinit
nerăbdător, -oare adj. nestăpânit, nesigur, -ă adj. 1. nehotărât,
agitat, impacientat, neastâmpărat, în ­ dezorientat, îndoielnic, incert, pro­
cordat, febril, surescitat, nervos blematic, ezitant, şovăitor, clătinat. 2.
nerecunoscător, -oare adj. v. in­ riscant, primejdios, periculos, dubios,
grat suspect, ameninţător

196
nesiguranţă f. 1. şovăială, dubiu, nestiicat, -ă adj. nevătămat,
ezitare, incertitudine, Tndoială. 2. peri­ neştirbit, neatins, nealterat, întreg,
col, primejdie, ameninţare teafăr, neviciat
nesimţire f. 1. leşin, colaps. 2. nesuferit, -ă adj. insuportabil, rău,
neruşinare, insolenţă, obrăznicie, im­ dezgustător, imposibil, mizerabil, dis­
pertinenţă, necuviinţă. 3. nepăsare, plăcut, antipatic, repugnant, res­
indiferenţă, insensibilitate pingător
nesimţitor,-oare adj. 1. ne­ nesupunere f. v. împotrivire
păsător, indolent, indiferent, insen­ nesupus, -ă adj. neascultător, in­
sibil. 2. nesimţit, insolent, neruşinat, subordonat, recalcitrant, împotrivit,
necrescut îndărătnic
neşansă f. ghinion, nenoroc
nesmintit adv. v. desigur
neşovălelnic, -ă adj. ferm, ne­
nesocoti vb. a desconsidera, a ig­
abătut, sigur, hotărât, dârz, con­
nora, a uita, a neglija, a nu ţine cont,
secvent
a trece cu vederea
neşăvăltor, -oare adj. v. neşo­
nesocotinţă f. v. nechibzuinţă văielnic
nesocotit, -ă adj. 1. nechibzuit, ne­ neşters, -earsă adj. v. persistent
cugetat, imprudent, nesăbuit, neştiinţă f. v. ignoranţă
iraţional, neprevăzător. 2. dispreţuit, neştirbit, -ă adj. v. intact
desconsiderat, nerespectat, bagateli­ neştiut, -ă adj. necunoscut, tăinuit,
zat, ignorat ascuns, nedescoperit, tainic, ignorat
nesomn n. 1. veghe, trezie. 2. in­ neştiutor, -oare adj. v. ignorant
somnie net, -ă adj. 1. clar, explicit, desluşit,
nespălat, -ă adj. 1. murdar, jegos, precis, răspicat. 2. categoric, ferm,
răpănos, slinos, îngălat, întinat, pătat. decis, hotărât, tranşant, expres
2. derbedeu, haimana, golan, netăgăduit -ă adj. v. evident
puşlama, mitocan, nemernic neted, -ă adj. plat, întins, nivelat,
nespus, -ă adj. 1. negrăit, oblu, drept
inexplicabil, indescriptibil. 2. minunat, netemelnlcle f. 1. n e a d e v ă r,
colosal, imens, extraordinar, inexactitate, falsitate. 2. şubrezenie,
neobişnuit, miraculos slăbiciune, fragilitate
nestabil -ă adj. v. instabil netezi vb. 1. a nivela, a făţui, a în ­
drepta, a şlefui. 2. a mângâia, a dez­
nestatornic -ă adj. 1. mişcător,
mierdă, a alinta
instabil, schimbător, variabil. 2.
capricios, inconstant, inconsecvent, netot, netoată adj. nerod, neis­
inegal, neserios prăvit, neghiob, nătărău, stupid, bleg,
nătăfleţ, tont, tontălău, haplea,
nestăpânit, -ă adj. 1. aprig, focos,
prostănac
nestăvilit, vijelios, impetuos, năvalnic,
netrebnic, -ă a d j. tic ă lo s ,
impulsiv, agresiv, bătăios, violent. 2.
nemernic, mizerabil, păcătos, josnic,
nervos, repezit, iritabil, irascibil
mişel, infam, mârşav, nedemn,
nestăvilit, -ă adj. v. nestăpânit
becisnic
nestlngherlt, -ă adj. v. liber netrebnicie f. v. josnicie
nestânjenit, -ă adj. v. liber neţărmurit, -ă adj. imens, infinit,
nestrăbătut, -ă adj. necălcat, nelimitat, nesfârşit, nemăsurat, uriaş
nepătruns, neumblat, necunoscut neţesălat, -ă adj. nepieptănat,
nestrămutat, -ă adj. 1. neclintit, ciufulit, zbârlit, vâlvoi
neschimbat, nemişcat, imobil, fix. 2. neuitat, -ă a d j. m e m o ra b il,
ferm, decis, dârz, hotărât, inflexibil, nemuritor, etem, nepieritor, veşnic,
neabătut, constant perpetuu

197
neumblat, -ă adj. v. nestrăbătut nicăieri adv. niciunde
neutral, -ă adj. v. neutru nicicând adv. niciodată
neutraliza vb. a anihila, a anula, a nicicum adv. deloc, defel, nicide­
contracara, a zădărnici, a paraliza, a cum
distruge, a nimici, a desfiinţa nicidecum adv. v. nicicum
neutru, -ă adj. neutral, inde­ niciodată adv. nicicând
pendent, neaservit, neîncadrat, in­ nimb n. aureolă, aură, strălucire
diferent nimeni pron. niciunul, niciuna
neuzat, -ă adj. v. nou nimereală f. 1. potrivire, potriveală,
nevastă f. soţie, femeie, doamnă, brodire, coincidenţă, concordanţă. 2.
consoartă, pereche, jumătate întâmplare, prilej, oportunitate, inci­
nevăstuică f. helge, măriuţă, her­ denţă
mină nimeri vb. 1. a ajunge, a stinge, a
nevătămat, -ă adj. neatins, teafăr, lovi, a izbi, a păli. 2. a potrivi, a brodi,
întreg, intact, neştirbit a concorda, a cadra, a corespunde.
nevătămător, -oare adj. bun, 3. a afla, a găsi, a întâlni, a
sănătos, salubru, inofensiv, prielnic descoperi, a ghici
nevăzător, -oare m. f. orb nimerit, -ă adj. 1. potrivit, adecvat,
convenabil, corespunzător, oportun,
neverosimil, -ă adj. incredibil, de
recomandabil, util. 2. reuşit, izbutit,
necrezut, fantastic, imposibil
bun, binevenit
neviciat, -ă adj. v. nestricat
nimfă f. crisalidă, pupă, gogoaşă,
nevindecabil, -ă adj. condamnat,
păpuşă
incurabil
nimic m. 1. neant, nefiinţă, inexis­
nevindecat, -ă adj. 1. suferind, tenţă, deşărtăciune, zădărnicie. 2.
bolnav. 2. (despre răni) deschis, fleac, bagatelă, moft
necicatrizat nimici vb. a distruge, a nărui, a
nevinovat, -ă adj. 1. neştiutor, ino­ desfiinţa, a prăpădi, a pustii, a de­
cent, candid, naiv. 2. cinstit, cast, vasta, a stârpi, a spulbera, a lichida,
curat, neprihănit, ingenuu, virtuos, a potopi
virgin nimicitor, -oare adj. v. distrugător
nevinovăţie f. vb. v. inocenţă nimicnicie f. zădărnicie, deşăr­
nevârstnic, -ă adj. minor, copil, tăciune, inutilitate
tânăr, necopt nins, -ă adj. cărunt, sur, albit
nevoi vb. 1. a constrânge, a obliga, ninsoare f. zăpadă, omăt, nea
a sili, a forţa. 2. a căzni, a chinui, a nipon, -ă m. f. japonez
canoni, a munci, a trudi niscai, niscaiva adj. nişte
nevoit, -ă adj. v. obligat nislparlţă f. zvârlugă
nevoiaş m. v. sărac nişă f. firidă, intrând, adâncitură
nevoie f. 1. trebuinţă, cerinţă, ne­ nişte adj. câţiva, niscai, niscaiva
cesitate, imperativ, obligaţie, pre­ nltrat n. azotat
tenţie. 2. lipsă, sărăcie, mizerie, nitrogen n. azot
greutăţi, necazuri, supărări, amără­ nitul vb. a fixa, a bate, a fereca
ciune, neajuns, belea, grijă, priva­ niţel, -ică adj. puţin, câtva, oleacă,
ţiune, impas, dificultate, năpastă, ne­ cam, strop, fărâmă
plăceri, pacoste, anevoinţă nivel n. 1. treaptă, grad, stadiu, in­
nevolnic, -ă adj. v. neputincios dice, măsură. 2. etaj, cat, plan
nevrednic, -ă adj. netrebnic, nivela vb. a netezi, a uniformiza, a
nedemn, parşiv, lichea, pierde-vară egala, a îndrepta, a făţui
nevricos, -oasă adj. v. nervos nivelă f. n. velmetru, boloboc,
nezdruncinat, -â adj. v. neclintit cumpănă

198
noadă f. coccis normă f. 1. dispoziţie, directivă,
noapte f. întuneric, beznă, în­ instrucţiune, regulă, lege. 2. precept,
tunecime, obscuritate învăţătură, principiu, canon, criteriu,
noaten m. cârlan, mior normativ
nobil m. cavaler, castelan, aristo­ noroc n. 1. şansă, izbândă, suc­
crat ces. 2. destin, soartă, ursită, scrisă.
nobil, -ă adj. 1. generos, mărini­ 3. (interjj, succes! fericire!
mos, ales, bun. 2. distins, elegant, norod n. v. popor
graţios noroi n. glod, nămol, tină, mâl,
nobilime f. aristrocraţie, boierime mocirlă
nobleţe f. 1. nobilime, nobilitate, noros, -oasă adj. înnorat, neguros,
evghenie. 2. generozitate, cava­ întunecat, pâclos, plumburiu
lerism, mărinimie, bunătate. 3. nostalgie f. dor, alean, melancolie
dinstincţie, graţie, eleganţă nostim, -ă adj. 1. hazliu, amuzat,
nociv, -ă adj. v. vătămător comic, vesel, mucalit, spiritual. 2.
noctambul, -ă adj. somnambul, plăcut, drăgălaş, atrăgător, simpatic,
lunatic agreabil, drăguţ
nocturn, -ă adj. noptatic nota vb. 1. a însemna, a înregistra,
nod n. 1. înăditură, legătură. 2. a consemna, a (în)scrie, a marca. 2.
ciot. 3. articulaţie, încheietură a califica, a aprecia, a preţui. 3. a ob­
nodal, -ă adj. v. esenţial serva, a remarca, a reţine, a releva
nodul n. umflătură, ’ excrescenţă, notabil, -ă adj. v. deosebit
proeminenţă, nodozitate notă f. 1. însemnare, consemnare,
noduros, -oasă adj. cioturos, notaţie, menţiune, specificare. 2.
nodos înştiinţare, comunicare, ştire, veste,
noian n. 1. mulţime, înghesuială, informaţie. 3. calificativ, apreciere. 4.
lume, buluc. 2. nămete, troian. 3. aspect, însuşire, trăsătură, nuanţă,
şuvoi, torent, puhoi atribut, calitate, caracter, specific
noiembrie m. brumar, brumărel notificare f. v. consemnare
noimă f. 1. înţeles, sens, logică, notiţă f. v. însemnare
coerenţă, tâlc, semnificaţie. 2. motiv, notorietate f. renume, prestigiu,
ca u ză ,' mobil, justificare.’ 3. menire, faimă, reputaţie, vază
ţel, scop, ţintă notoriu, -le adj. v. renumit
nomad, -ă adj. călător, nestatornic noţlonal, -ă adj. conceptual, ab­
nonsens n. stupiditate, prostie, stract
absurditate noţiune f. idee, concept; (la pl.)
nonşalant, -ă adj. v. natural cunoştinţe, informaţii, elemente
noptatic, -ă adj. nocturn, întunecos nou, nouă adj. 1. recent, actual,
nord n. miazănoapte, septentrion modem, proaspăt. 2. neuzat, ne­
nordic, -ă adj. boreal, artic, folosit, netocit, nepurtat, neîncercat.
sententrional 3. novice, nepriceput, ucenic,
norma vb. a legifera, a reglementa, începător
a stabili, a reglă, a orândui noutate f. veste, ştire, informaţie.
normal, -ă adj. 1. obişnuit, firesc, 2. originalitate, inedit, inovaţie
natural; (adv.) fireşte, bineînţeles, novice m. v. începător
desigur, neîndoielnic, precis, novator, -oare adj. înnoitor
garantat. 2. sănătos, teafăr, neatins nu adv. ba, nicidecum
normaliza vb. v. îndrepta nuanţa vb v. doza
normanzi p l. varegi, vikingi nuanţat, -ă adj. pitoresc, plastic,
normativ n. îndreptar, directive, expresiv, variat, dozat
instrucţiuni, norme nuanţă f. ton, tonalitate, colorit

199
nucleu n. sâmbure, miez, centru, numeric, -ă adj. cantitativ, cifric
esenţă numeros, -oasă adj. mult, mare,
nud, -ă adj. gol, despuiat, considerabil
dezbrăcat, dezgolit numerota vb. a pagina
nuditate f. goliciune, nud
numerotaţle f. numărare, pagi­
nufăr m. nenufar
naţie, numerotare
nula f. vergea, vargă, joardă, băţ
numi vb. 1. a se chema, a denumi,
nul, -ă adj. nimic, inexistent, fără
a boteza, a-i zice, a-i striga, a porecli,
efect, ineficient
a supranumi. 2. a menţiona, a rosti, a
nulă f. zero
califica, a taxa, a categorisi. 3. a al­
nulitate f. nonvaloare, nimic, zero cătui, a desemna, a institui, a înfiinţa.
numai adv. 1. abia, doar. 2. 4. a investi, a proclama, a angaja, a
tocmai, exclusiv. 3. (conj.) dar, însă însărcina
numaidecât adv. acum, imediat,
numit, -ă a d j. c ita t, a m in tit,
îndată, grabnic, iute, neîntârziat,
menţionat, pomenit
rapid, degrabă, momentan
număr n. 1. cantitate, mulţime, numulltlc, -ă adj. paleogen
sumă, total, cifră. 2. bucată, exem­ nun m. naş
plar, unitate. 3. talie, dimensiune, nuntă f. cununie, căsătorie
mărime nurliu, -le adj. v. drăguţ
număra vb. 1. a socoti, a calcula, a nut n. uluc, canelură, şanţ, scobi­
înşira. 2. a cuprinde, a conţine, a tură
include, a îngloba. 3. a fi, a se ’afla, a
nutreţ n. furaj, strânsură, zahercă
se găsi
numărătoare f. 1. socoteală, cal­ nutri vb. 1. a alimenta, a hrăni, a
cul, recensământ. 2. abac întreţine. 2. a purta, a avea
nu-mă-ulta f. miozotis nutriment n. aliment, furaj, hrană,
nume n. 1. numire, denumire, mâncare, nutreţ
apelativ, titlu, denominaţie, titulatură, nutritiv, -ă adj. hrănitor, consistent,
poreclă, supranume. 2. reputaţie, săţios, suculent
renume, faimă. 3. substantiv nutriţie f. alimentaţie, hrănire,
numerar adj. peşin, gheaţă, lichid mâncare, nutrire

200
o
ol in terj, of!, oh!, ah!, vai! obidă f. v. amărăciune
oacheş, -ă adj. brunet, smead, obiect n. 1. lucru, materie. 2. dis­
tuciuriu, negricios ciplină, domeniu, specialitate. 3.
oală f. ghiveci, glastră scop, ţintă, obiectiv, ţel 4. com­
oare? adv. într-adevăr? chiar aşa? plement
cumva? obiecta vb. v. reproşa
oarecare pron. neh. careva, obiectiv1 n. scop, ţel, ţintă
cineva, oareşcare, vreun, anumit, obiectiv2, -ă adj. real, just, im­
obişnuit parţial, drept, nepărtinitor
oarece pron. neh. ceva, câtva, obiectivat, -ă adj. concretizat, ma­
puţin, oareşce terializat
oarecine pron. neh. cineva, obiectivitate f. corectitudine,
careva, oarecare, vreun realism, imparţialitate
oarecând adv. cândva, odată,
obiecţie f. observaţie, contraargu-
oareşcând
ment, contestaţie, reproş, critică
oarecum adv. întrucâtva, în parte,
obijdul vb. v. impila
parţial, cam
oaspete m. musafir, invitat, oaspe obişnui vb. a deprinde, a învăţa, a
aclimatiza, a adapta, a familiariza
obadă f. butuc, piedică; cătuşă
oaste f. 1. armată, oştire. 2. ser­ obişnuinţă f. obicei, nărav, de­
prindere, învăţ, tabiet
viciu militar, cătănie. 3. ceată,
mulţime, gloată obişnuit, -ă adj. firesc, normal,
obcină f. culme, vârf, creastă comun, curent, ordinar, uzual,
obedient, -ă adj. supus, ascultător, tradiţional
docil obârşie f. origine, sursă, izvor,
oberllcht n. supralumină, geam, sorginte, matcă, început, cauză
fereastră (de sus) oblădui vb. 1. a ocroti, a proteja, a
obez, -ă adj. gras, buhăit, grăsan apăra. 2. a cârmui, a conduce
obicei n. 1. deprindere, nărav, în ­ oblic, -ă adj. înclinat, pieziş, aple­
văţ, obişnuinţă, apucătură, tabiet. 2. cat
datină, cutumă, uz, rânduială oblici vb. v. dibui

201
obliga vb. 1. a constrânge, a sili, a obscen, -ă adj. indecent, imoral,
impune, a determina. 2. a se angaja, corupt, trivial, neruşinat, josnic, im­
a consimţi, a se lega pudic, deşănţat, vulgar, licenţios,
obligat, -ă adj. 1. constrâns, silit, murdar, deocheat
ţinut. 2. îndatorat, recunoscător obscenitate f. v. imoralitate
obligatoriu, -le adj. necesar, obscur, -ă a d j. 1. în tu n e c a t,
neapărat, imperios învăluit, neclar, nedesluşit, abscons
obligaţie f. datorie, sarcină, în ­ 2. n e c u n o s c u t, a n o n im , b ie t,
datorire, răspundere mediocru
oblitera vb. 1. a se şterge, a se obscurantism n. ignoranţă, ne­
estompa. 2. a anula, a desfiinţa. 3. a ştiinţă, incultură
astupa, a închide obscuritate f. 1. întuneric, beznă,
obliteraţie f. 1. ştergere, anulare. confuzie. 2. anonimat, mediocritate
2. astupare, ocluzie obsecvios, -oasă adj. supus, ser­
oblojeală f. compresă, pansament, vil, slugarnic
cataplasmă obseda vb. a urmări, a preocupa, a
obloji vb. 1. a pansa, a îngriji. 2. a copleşi, a tiraniza, a persecuta, a
înfofoli, a înveli, a încotoşmăna frământa, a chinui, a roade
oblong, -ă adj. alungit, lunguieţ obsedant, -ă adj. v. chinuitor
obloni vb. a închide, a fereca, a obsedat, -ă adj. urmărit, chinuit,
astupa torturat, frământat, ros, persecutat
oblu, oablă adj. 1. drept, neted, observa vb. 1. a remarca, a con­
plan. 2. abrupt,povâmit stata, a vedea, a sesiza, a reţine, a
obnubllaţle f. întunecare, umbrire, examina, a scruta. 2. a supraveghea,
estompare a spiona, a iscodi
obol n. contribuţie, bani observabil, -ă adj. sesizabil
obor n. 1. târg, piaţă. 2. ocol, ţarc observaţie f. 1. remarcă, consta­
oboseală f. osteneală, trudă, chin, tare, sesizare. 2. obiecţie, mustrare,
istovire, slăbire dojană, critică, admonestare. 3. con­
obosi vb. a osteni, a slăbi, a se trol, supraveghere, pază
istovi, a se moleşi obsesie f. idee fixă, preocupare,
obosit, -ă adj. ostenit, frânt, istovit, fixaţie
slăvit, desfiinţat obstacol n. piedică, stavilă, baraj;
obositor, -o are adj. 1. istovitor, dificultate, opoziţie
epuizant, copleşitor. 2. plictisitor, obstinaţie f. încăpăţânare, îndâr­
enervant, sâcâitor, agasant jire, opoziţie, înverşunare, ambiţie
obraz n. 1. faţă, figură, fizionomie. obşte f. mulţime, public, popor,
2. persoană, ins, individ, personaj. 3. gloată, comunitate
cinste, reputaţie, demnitate obştesc, -ească adj. comun, pu­
obraznic, -ă a d j. im p e rtin e n t, blic, general, colectiv
arogant, neobrăzat, insolent, ireve­ obtura vb. a astupa, a închide, a
renţios, necuviincios, cu tupeu, înfunda, a bara
neruşinat, sfidător obtuz, -ă adj. mărginit, redus,
obrăzar n. mască stupid, incult, prost, meschin
obrăznici vb. a fi necuviincios, a obţine vb. a primi, a dobândi, a
se întinde, a sfidă, a înfrunta căpăta, a câştiga, a procura, a realiza
obrăznicie f. impertinenţă, ne­ ocară f. 1. defăimare, jignire,
cuviinţă, sfidare, aroganţă, insolenţă, ofensă, insultă, înjosire. 2. mustrare,
neobrăzare, prezumţie, neruşinare, dojană, ceartă
îndrăzneală, trufie ocări vb. 1. a mustra, a certa, a
obrinteală f. inflamare dojeni. 2. a insulta, a defăima, a jigni

202
ocazie f. prilej, împrejurare, odată adv. 1. cândva, odinioară. 2.
moment, circumstanţă simultan, concomitent, deodată,
ocazional, -ă adj. întâmplător, imediat
circumstanţial odă f. imn, preamărire
occident n. vest, apus odgon n. funie, părâmă, frânghie
ocean n. 1. imensitatea apei. 2. odihnă f. repaus, răgaz, pauză,
nemărginire, noian, infinit popas, tihnă, astâmpăr
ocheană f. babuşcă (peşte) odihni i'A 1. a face pauză, a se re-
ochi m. 1. văz, privire, vedere, pauza, a dormi. 2. a fi mort, a zăcea
uitătură. 2. vârtej, copcă, bulboană. 3. odihnitor, -oare adj. reconfortant,
laţ, buclă, verigă. 4. mugur. 5. poiană întăritor, liniştitor, recreativ
ochi vb. 1. a ţinti, a fixa. 2. a odinioară adv. odată, pe vremuri,
scruta, a remarca, a distinge altădată, cândva
ochlos, -oasă adj. frumos, arătos, odios, -oasă adj. respingător,
chipeş dezgustător, oribil, detestabil, hidos
ochire f. căutătură, ocheadă, odolean m. valeriană
privire, uitătură odor n. giuvaer, comoară, bijuterie
ochitor m. ţintaş odorant, -ă adj. mirositor, parfumat
ocărmul vb. a conduce, a cârmui, odraslă f. vlăstar, copil, descen­
a guverna, a administra dent, progenitură, lăstar, urmaş
-ocluzie f. închidere, astupare, odrăsll vb. a zămisli, a naşte, a
obliteraţie, strangulare produce, a lăstări, a înmuguri
ocnaş m. puşcăriaş, condamnat, of! interj, ah, deh, aoleu, oh, vai
deţinut ofensa vb. a jigni, a insulta, a
ocnă f. 1. salină, mină. 2. puşcărie, ocări, a supăra
penitenciar, închisoare, temniţă ofensă f. injurie, ocară, insultă, jig­
ocnlţă f. firidă, nişă , cotlon nire, defăimare
ocol n. 1. înconjur, ocolire, circum­ ofensiv, -ă adj. atacant, agresiv,
ferinţă. 2. ţarc, îngrăditură, gard. 3. bătăios, incisiv
bătătură, ogradă, curte ofensivă f. asalt, atac, năvală,
ocoli vb. 1. a înconjura, a îm- dezlănţuire
prejmui. 2. a evita, a feri, a eluda, a oferi vb, a da, a prezenta, a dărui,
se abate a propune, a etala
ocroti vb. v. a apăra ofertă f. propunere, prezentare,
ocrotitor, -oare adj. protector, înfăţişare
apărător, oblăduitor oficia vb. a celebra, a sluji, a servi
oculist m. oftalmolog oficial, -ă adj. legal, legiuit, oficios
ocult, -ă adj. ascuns, tainic, miste­ oficialitate f. autoritate, adminis­
rios, criptic, mistic traţie
ocupa vb. 1. a cuceri, a pune oficializa vb. a legaliza
stăpânire, a lua, a stăpâni. 2. a pre­ oficiere f. celebrare, săvârşire, slu­
ocupa, a absorbi. 3. a se îndeletnici, jire
a se interesa, a se îngriji oficină f. laborator
ocupant m. cuceritor, stăpânitor oficiu n. 1. slujbă, atribuţie, sar­
ocupat, -ă adj. prins, reţinut, cină, ocupaţie. 2. local, birou,
absorbit încăpere
ocupaţie f. 1. stăpânire, cucerire. ofili vb. a se veşteji, a păli, a se
2. meserie, profesiune, îndeletnicire, îngălbeni, a se fana, a se trece, a se
slujbă, activitate, post usca
odaie f. cameră, încăpere ofrandă f. 1. jertfă, prinos, dar. 2.
odaliscă f. cadână contribuţie, danie

203
ofta vb. a suspina, a se tângui omite vb. a eluda, a scăpa, a
oftamolog m. oculist neglija, a sări, a ignora, a trece cu
oftică f. tuberculoză, ftizie vederea
ofuscă vb. a se ofensa, a se omletă f. jumări
supăra omnipotent, -ă adj. atotputernic,
ogeac n. coş, horn autocrat
ogheal n. plapumă, cuvertură omogen, -ă adj. egal, unitar, uni­
oglindi vb. a (se) reflecta, a (se) form, nediferenţiat
resfrânge, a (se) proiecta; (fig.) a omogeniza vb. a uniformiza
reprezenta omolog,-oagă adj. similar, egal,
ogoi vb. a se linişti, a se potoli, a asemănător, identic
se domoli, a se calma, a se alina omoplat n. spată, scapulă
ogor n. arătură, ţarină, semă­ omor n. crimă, ucidere, asasinat,
nătură, hat, pârloagă, lan omucidere
ogradă f. bătătură, ocol omorî vb. a ucide, a asasina, a lua
oier m. cioban, pastor, păcurar viaţa, a suprima, a lichida, a chinui
oişte f. proţap, cârmă omucidere f. v. asasinat
olat n. v. regiune omuşor n. uvulă, luetă
oleacă adv. puţin, puţintel, o ţâră, onanle f. masturbare
strop oncolog m. cancerolog
olimpian, -ă adj. maiestuos, im­ onctuos,-oasă adj. 1. unsuros,
punător, academic, aristocratic gras, cleios. 2. mieros, insinuant, fals
olog, oloagă adj. şchiop, şontorog, ondula vb. 1. a undui, a se legăna,
beteag, neputincios, schilod a şerpui. 2. a se bucla, a încreţi, a
olograf n. manuscris, autograf inela, a încârlionţa
ollgofren, -ă adj. handicapat, ondulaţle f. buclă, încreţitură, creţ
redus (mintal), nedezvoltat, imbecil ondulator n. invertor
om m. bărbat, ins, individ, soţ oneros, -oasă adj. apăsător, greu,
omagia vb. a elogia, a stima, a împovărător, dezavantajos, nedrept,
lăuda, a admira, a preţui ilegal, costisitor
omagiu n. prinos, stimă, preţuire onest, -ă adj. cinstit, corect, cum­
(aparte), elogiu, admiraţie, slăvire secade, moral, drept
omăt n. zăpadă, nea, ninsoare onestitate f. v. cinste
ombilic n. buric oniric, -ă adj. fantastic, de vis,
omenesc, -ească a d j. um an , halucinant, delirant
natural onoare f. 1. cinste, probitate,
omeneşte adv. normal, cumse­ onestitate, integritate, corectitudine.
cade, corect 2. reputaţie, prestigiu, vază, respect,
omeni vb. a ospăta, a cinsti, a trata stimă, consideraţie, preţuire. 3.
omenie f. cumsecădenie, corec­ demnitate, mândrie, orgoliu
titudine, bunăvoinţă, umanism, onomatopeic, -ă adj. imitativ
bunătate onor n. rang, treaptă, ierarhie,
omenire f. umanitate, lume, funcţie, demnitate
mulţime, populaţie onora vb. 1. a cinsti, a respecta, a
omenos, -oasă adj. cumsecade, stima, a aprecia. 2. a achita, a plăti, a
bun, amabil, săritor, generos, uman, resti