Sunteți pe pagina 1din 1121

LUIZ.

L SECIIE ;i MIRCEA SECHA

DtcTroNARUr-

l-l
otr

S!NON!ME
::::

-:-::

===-:==--7E==

=:

AL

LIMBIIROMAruE

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

r9B2

.- -..r*i*r,

-*:sdhil&Li.-e*t:*-

':-. ':a,g:r-*

IUnnUTTARI PENTRU FoLOSIRBA DICTION;\IIULUI


Di,clionarul de sinonime al limbi,i romd,neia in consideralie intregul vocabular al limbii rom6,ne, din toate epocile, regiunile, stilurile qi limbajele specia,le, antorii lui propunindu-qi s5,realizeze, pe cit posibil, un inventar exhaustiv al relaliilor sinonimice existente. Au fost excluse din acest inventar
doar regionalismele qi arhaismele izolate intr-un singur izvot, precum qi
te.rminologia tehnico-qtiinlificfl do circulalie strict limitatS,, consemnatd, in
izvoarele de specialitate.
lrucrz,r& este consacratd, sinonimiei cuvintelor comune a,le limbii
romiine I au fost totursi acceptate in inventarul lexical o serie d.enume proprii
(de ex. Ald,ebaran) care intrd, in relalii sinonimice cu mrmele comune (depteptdtorul, porcarul etc.), pentru a nu sd,r5,ci, din motive formale, imaginea
de ansamblu a fenomenului.
Diclionarul inregistreaz[, atit cuvinto simple (drag, iarbd,, om,), cit
,'sinumeroase imbindri de cuvinte (bi,l,etde bancd,,condurul-doamnei,) asimilabile, prin sensul lor general, cuvintelor simple.
Asimilate cuvintelor simple, imbin[rile de cuvinte apar consemnate
f[rd, exceplie la ordinea alfabeticd, a primului element, fie ca articole d,esine-std,td,toare(calcea-calu,lui), fie, mai ales, subsumate la primul element
component, cind. acesta curnuleazd, mai multe valori semantice sau mai
mnlt'e imbiniri d.e cuvinte (v. acid, azotic, acid, carbolic, acid, cianhid,ric etc.,
ln ocid).Imbin5.rile de cuvinte reunite in badrul unui sensdat apar in ordine
alfabetic5 globald, qi sint izolate intre ele prin punct qi virguld,.
Lista de cuvinte a d.iclionarului cuprinde doud, nivele fundamentale,
net diferite prin importan!'i gi mod de trata,re:
a) nivelul de bazi,, in care se afld, incluqi toli termenii literari care
intri in relalii sinonimice qi unde apare lnregistratd, intreaga serie sinonimicd, identificatd, in iimba romA,n6;
b) nivelul trimiterilor,
in care se afld, insumali tennenii neliterari
(populari, regionali, invechili), liweqti, rari, cu valoare stilisticS, explictii,
(familiari, ironici, depreciativi, peiorativi, figurali), a,rgotici etc.; aceqti
termeni sint consernnali la locul lor alfabetic ca simple trimiteri c5,tre toate
corespond.entele lor sinonimice de la nivelul de bazd, din cuprinsul lucrd,rii.
Cuvintele aparlinind, ambelor nivele amintite sint inregistrate ln lucrare
intr-un corpus uaic, in ordine alfabeticd, strictd,, dar diferenliate prin mijloace grafice (majuscule verzale, pentru tennenii literari; minuscule aldine,
pentm trimiteri). Concentrarea'intr-un corpus aifabetio unic a lntregului
inventar lexical sinonimic a urm5,rit un scop practic - facilitarea consultd,rii diclionarului -, dar qi unul lexicologic: acela de a oferi o estimare
operativd, a md,surii in care unul gi acelaqi cuvint aparline, prin diverso
accepliuni ale sale, ambelor nivelo atd,tate.

XII

Cuvintele-titlu qi sensurile precedate de semnult ap-a$in fondului


neliterar al limbii roniine pentru care nu s-au gd,sit sinonime literare' supraordonate; acelaqi semn convenlional indicS, ouvintele qi sgnsgrilg figuratet
fa,milia,re'etc. pilntru care nu s-au g5,sit corespondente sinonimice neutre.
In a,mbele caztiu:i,cuvintele gi sensurile respecl,ive au fost asimilate nivelului
de bazf, d.in inventa,rul lexical, qi tratate ca atare.
Cuvintele qi sensurile aparlinincl nivelului de bazd,au in diclionar urm[toarea structurS, maximal5,:
J_.Inregistrarea formei-titlu, cu ortografia normativd, qi intlicali? d.g
accent, urma"ti de clasa morfologicX, cd,reia ii aparfine. T'a termenii nominali
cu desinenld, d.e feminin a fost cbnsemnatd, doa,r forma-tip masculinl.
2. O'parantezd, preliminard, seriei sinonimice in care se indicd, apartenenla cuv^intului-titti (ori a sonsului) la un anumit domeniu (iar la numelo
de anima,le qi de plante' $i denumirea qtiinfificn,). . 3. Emimerarea sirioirimelor, in ordinei,: cuvintele litera,re, -cele livrqti
qi rare (in unele cazwi, qi inveri), celeinvechite qi populare, cele popular.et
6ele inv'echite qi regionale, cele r6gionale (pentru regionalismele localizabile
geogra,fic indicindu--se ryi aria qongret5,^cle circulafie), apoi sinonimele ieqite
iio"or, cele invechite,-cele stilistice (incheind cu furatele), cele argotice-'
in sfirpit cele.improprii. Se remarcd,, cred.em, au_uqurinld,-din cele a,r5,tatecd
porneqte de Ia sinonimele literare c5,tre cole leliterar-et
enumerajrea srnonrm^icd,
ae ia ceie cu circulalie m*aila,rgd cd,trecele cu arie mai ingust5,, de la cele actualo
ci,tre cele ieqite din'circulalield.e la cele proprii cd,tre-celecu valoare stiiistici,'
penbru motive lesne de inleies. tr'iecare sinonim ori grup de sinonirne din
enumerare, cu exceplia ceior literare, -este. preced.at .4" o- incl.icalie (izolat[
tntre parairteze rotrinde qi d,e obicei l,breviatd,, .v.-.Lista_abreuier.'ilor^folosite)
privit6are La pozi[ia ior-fald, d"e limba romA,nd, literar5, actuald,. Grupalea
inumerativd, li interiorul fiecS,rui tip de sinonime amintit este strict alfabeticd,, sinonimele-cuvinte simple preced.inci sinonimele-unitd,li - frazeolo'
in enumer5ri s-a indicat accentul la sinonimele care nu
gice. De asemenea,
'de
bazd', avigcl in vedere c{, foarte multe dintre ele
niveluiui
ip*ti"
Ji,ti butin cunoscute publicului larg; fac ex-ceplie verbele- c1e conjugarea I
qi a iY-'a, la care accentul este regulat (in-totdeauna pe finalS')'
.-.
nxpUcaliile perifr.astice, spicifice lexic_ografiei explicative unilingvet
lipsesc
cu d.esS,virqiredin aceastd, secliule a, diclionarulul.
*
4. Contexte'ilustrative reclacliohate (rle rdguld,, sumare) care urrrreaz*
seriei sinonimice lncearc[, sd,inctepiineascd,o d.ubl5, funclie in economia artiparte,'cititorii
aceea d.e a demonstra- (prin procecleul-substitufigi
colelor: pe d.e-o ^care
pe
o pot face) realit2,fsa, ginonimiei enumerate
termrnoldgice,
cel pulin in coitextul tlat; pe de -lta, aceea de a dezambiguiz? ipostaza sema,titi.ie avut[ in vedere tld autori, d.intre mai multe pe ca;re termenul respectiv le poate avea, prin actnalwalea acestei ipostaze-intr-un mesaj- concretin conteitele iiustialive date, ouvintul-titlu este inlocuit prin -tilcld, (-)'
s"*o coooenllional ca,re simboiaeazk, totodatI, oricare termen clin enume*i"o"imic5, la care contextul a'fost subsumat (chiar dac6, uneori, in
t**
construclii sintactice uqor diferite).
Omonimele etimologice aparlininrl nivelului de bazd,aPa-rin lucrare sub
qi
articole d.iferite. Pentni motive' d"o economie tu spaliului tipogr-afic, .
corespondentelor
a,
a-oferi cititorilor o ennmoraro strict alfabeticd,
;;;*
iiiera,re, omonimele d.ela nivelul trimiterilor au fost concentrate in mocl conYeniub o singurd, formd,-titlu, cind aparlin aceleiaqi clase morfologice"
i6";i
Dacd, diversele sensuri a,Leunui cuvint apa,rtin unor realizi,ri forma'lo
(tle regul6, d.esinenfia,le)d.iferito {,v. ariletean ,,locriitor din Ardeal" qi arde'
.':il '

.,:,-',:;,.

i;;;lr"t'.;.*ai;i,

xur
leana ,ruvmele uaui dans populartt), ele apar lnregistrate in dicfiona,r in
locuri aJfabetice diferite, din necesitd,fi practice; in acelaqi mod s-a procedat
cu desinenlele d.eosebite ale aceluiaqi sens al unui cuvint care au serii sinonimice pa,rtial diferite (v. iubi't qi ilubifi).
llTre dou5, cuvinte-titlu cu aceearyiformd, 9i cu aceeaqi categorie morfoloEic[, t'ermenii mai cunosculi precedd, pe cei mai pulin cunosculi, deci qi
cei de la nivelul de baz[, pe aceia d"eIa nivelul tnimiterilor. La cuvintele-titlu
cu formd identicd, dar apa,rfinind unor categorii morfologice diferite, ordinea
inregistr[rii cuvintelor fine seami d.e ordinea alfabetici a eategoriei lor
noorfolosice.
La cuvintele polisemantice aparlinind nivelului de bazi,, ordinea inr-e
gistrd,rii accepliunilor este cea logicd,, incepind de la sensul cel mai cunoscut,
iar izolarea sensurilor se face cu ajutorul cifoelor a,rabe qi romane. In lucrarea de fat[, n-au putut fi adesea urmate modelele de filialie semanticd
obiectiv, cd, nu
din diclionarele explicative rom6,neqti, pentru motivul,
in
intrd,
relalii
de
sinonimie;
de aceea, in
cuvlnt
unui
sensurile
toate
mod inevitabil, in organizarea semanticd, a a,rticolelor din acest diclionar
apar ulele hiatusuri evidente, explicabile prin natura lucrd,rii. Dimpotrivd,,
in foarte multe cazuri, luind in consideralie existenla sinonimelor
sau chiar unice
contextuale strict limitate
specializate ln situalii
(de tip eantitativ, dimensional, loca,l, temporal, moda,lr finalr instmmental
etc., constmite cu amrmite determinS,ri), analiza semantici din lucrarea cle
fatd,, a$a cum se reflectd, ea in grup5,rile sinonimice, apare cu mult mai am6nuntritn decit aceea consemnatd, global in diclionarele explicative de tip
general.
S-a aplicat in diclionar aga-numitul ,,principiu al circuit'ului lexical
inchis" : conform acestui principiu, o serie sinonirnic5, inregistratX ia un cuvint
ori Ia un sens aparlinind nivelului de bazd' se reg5,segteca ata,re la fieca,re
sinonim al sd,u de Ia acelaqi nivel, iar toate sinonimele neliterare, stilistice
etc. enumerate intr-o &semenea serie apa,r ca trimiteri, cum s-a ard,tat, qi
la propriul lor loc alfabetic. S-a oblinut astfel o organizarc structurald, a
sinonimiei rom6,neqti, cu ierarhizf,rile de rigoa,re.
Se atrage atenlia cititorilor cd,unele sinonime inregistrate in acest dioliona,r (chiar la nivelul de bazd,) nu corespund adevd,rului qtiinlific strict, a,sa
cum este eI oonsiderat in lucr5,rile de specialitate I d.ar, intrucit uzul le-a
consacrat cu aceste valori, inilial improprii, s-a preferat realitatea uzului
de masd, adevd,rului qtiinlific ingust pe calo d.e a piercle terenul.
Dificult5li enorme au avut de intimpinat autorii in izola,rea sinonimiei
figurate de sinonimia proprie, dacd,se are in vedere cd,, in ultim5, instanld,,
majoritatea imbogd,firilor semantice intr-o 1imb5, datX, se produce printr-un
transfer de tip figurat, estompat ln timp de uzul frecvent, c5,adeseaun termen
este preluat dintr-o limbd, datd, atit cu sensurile sale proprii cit qi ou cele
figrrrate qi cd,, in foarto multo ctuzuri, valorilo semant'ico inilial figurate
prevaleazd, asupra, r'alorilor semantice proprii ale cuvlntului,
nemaiputind fi raportate la acestea, in procesul de comunicare ; iafr'd'd.oa,rclteva
circr:mstanle care au impus sd, fie lnregistrato in rindul sinonimelor proprii,
cleci la nivelul de hazd,, o serie de termeni ca,re ar putea apa,rfine in egall
md,surd, dorneniului figurat.

cF'

TISTA ABRDVIERILORFOLOSITE

adj.
adv.
AGRIC.

AGRON.
ANAT.
arg.
arh.
ANHEOL.
ARHIT.
art.
ARTN
PLAST.
ASTNON.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
av.
:
Ilan.
:
BIOL.
:
3-rs.
:
BOT.
:
Bucov.
:
CHIM.
:
concr.
:
coni.
COrv-^S?8. :
:
CONT.
:
con.
:
clepr.
:
Dobr.
:
EC.
EC. POL. :
:
NNTOM.
:
fam.
:
TARM.
:
fig.
:
TILOL.
:
TILOZ.
:
TIN.
:
ilZ.
:
XIZIOL,
:
-EOlr.
Gnocn. :
:
GEOL.

adjectiv
adverb
Agriculturd,
Agronomie
Anatotnie
algou
arhaizant
Arheo',ogie
Arhitecturd
articol; articulat
Arte plastice
Astronomie
Aviafie
Banab
Biologie
Bist't'ic5,
Botanicd,
Bucovina
Chimie
concretizat
conjunclie
Construclii
Conta,biiitate
Coregrafie
depreciativ
Dobrogea
Economie
IJconornie politicS,
l)ntomologie
familiar
Fltlmacie
figurat
Filologie
Filozofie
Finante
FizicS,
Fiziologie
Foneticd,;Fonologie
Geografie
Geologie

:
:
:
:
:
:
:
lnYar.
:
ii'.
:
I ST.
:
inv.
:
JAn.
:
LINGV.
:
LIT.
:
livr.
:
LOG.
:
MAE.
:
Maram.
:
MAT.
:
MEC.
:
MED.
MED. VET. :
:
MET.
:
MIL.
:
MIN.
:
MITOL.

GEOM.
GBAM.
IHT.
impr.
IND.
interj.

MITOL.
POP.
Molcl.
Munt.
MU Z.
num.

o1r.

OPT.
ORNIT.
peior.

PrcT.

pl.
pop.
prep.
pron.
PSIH.

Geometrie
Gramaticd,
Ihtiologie
impropriu
Industrie
interjectie
invariabil
ironic
fstorie
invcchit
$tiinle juridice
I-.,ingvistic5,
I,,iteratur5,
Iivrescr
I-rogic5,
Marin5,
Maramureq
Matematicd,
Mecanic5,
MedicinS,
Meclicini, veterinard,
Metereologie
MilitX,rie
mineralogie; minerit
Mitologie

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mitologie popuiar5,
Moldova
Muntenia
Muzic5,
IL[mr2,I
Oltenia
Opticd,
Ornitologie
peiorativ
Pictur5,
plural
popular
prepozi$ie
prOD.UIIIO

: Psihologie

xvI
reg.
s.
sg.
SIfrV.
TEHN.
TEXT.
TIPOGN.

:
:
:
:
:
:
:

regional
substantiv
singular
Silviculturfl
TehnicS,
Textile
Tipografie

TOP.
Transilv.
v.

: Topogratie
: Transilvanizr
: aezi (cuvintul,
vintele)
: Yefb
vb.
: Zoologie
zooL.
zooTDEN.: Zootehnie

cu-

f
A interj. aht, aoleut, aut, il, ol, oJl, ohl,
vai l, (poi.) vil6u l, ('Iransilv. qi Ban.) ttilait,
(]\Iold.)
vah I l'- ! cc durere stml!)
t
s. oimie, pinurd, (pop') sum6n, (reg')
;Bi(
sai6c, z6ghe, (Haind ldrdneased de -.)
(a cu bile, penbu
numlritoare.
ABAC-s.
c a l c u l e .)
nomogramd. (- este o
s. (MAT.)
ABACA
reDrczenlare graficd ln Plan.)
abai s.v. CIOLTAR. $ABRACA' VALTRAPABAJIJR s. (rar) pilSrie, (prin Ban' qi Olt')
tAier. (- al unei ldmPi. )
I\{AGAZIE'
abrilili s.v. DEPOZIT.
(- fcs. abanclotrare, pdrisire'
ASANOON
miliei. )
vb. 1. a ldsa, a plrdsi' (traneSeNnONA
tuzism rrrr') a placa, (inv. 5i pop.) a oropsi' a
( o S i - c- c o p i i i '
p
' f uasmt iiil,i a (. i' n) v . E i - r e g . ) a n d p u s t i .
dispuld')
2. a reltrtnla. (A-o
'
abandon,
s'
Pdrisire'
ABANDONAnE
(familiei. )
'
qi pop')
(
i
n
v
.
p
d
r
d
s
i
t
,
aoj.
nsANoONAf
(inv. ql reg') ndpustlt. (Copil-.)
oropslt,
s. (livr.) ebn' (Lemn de -.)
egeNos
s. (prin Transilv.) ort. (- unei'
ABATAJ

F
p

mine.)
ABATE vb. l. a devia, a muta, a schimba'
(cursul unei ape.) 2. a se depdrta' a !e-via'
(inv') a (se) sciplta'
a divaga, a se lndepilta,
(S-a - de Ia subiect.) 3. a da' a se opli' a trece'
(Setn drrrm gi pe la el.) 4. a sustrage'
(Gtnd.uile ll - de Ia lutu' ) 5. a cilca, a contraveni, a lncdlca, a nesocoti, a viola, (lnv.) a
de Ia
a pipi, a spArge, a strop$i, a gtirbi. (Seo
- lege.)

Jkt" vb. v. APUCA. cA$uNA. NAZARI'


VENI.
s. 1. deviaiie' deviere, lndeplrtare'
eeAfEne
mutare, schimbare. (- a cursului unei ape')
2. culpabllitate, culpd, eroare' gre$eali, pdcat,
vind, vinovdlie, (liw.) crds, (rar) prihAntr'
(tnv. si reg.) teAhnS, (reg.) gxeg' (Olt.' Munt.
ii Motd,) ponds, (inv.) eusrir, sibldznd'
seandAl, sminti, smintedli, (fig') ritdcire'
(tnv. fig.) rdtdceAli. (O - d.emicd importanld.)
ii. anomalie, deviere. (S-a produs s- inetpli'
cabild.) 4. excepfie. (Eristd clleuae de la
reguld.)
s. (lnv. lt reg.) mlcellrie, (reg')
RBat6n
belito6re, tdietorle, (inv.) scdun, zalhan6.
( Taie oitele Ia - , )
abrltrit6r adj. v. ACTIV. HARNIC. MUNCITOR. NEOBOSIT. NEOSTENIT. SILITOR.
SIRGUINCIOS. SIRGUITOR. VREDNIC.
ZELOS.
ABATIIT adj. amdrlt, deprimat' descurajat'
lndispus, ildurerat, lntristat, mthnit, necijlt'
supirat, trist, (pop.) obidtt, (inv' qi reg.)

)*.- r,.'-j:

sclrbit, supdrtrcl6s, (lnv.) dosddit, ponosit'


pricijit, (fig.) citrAntt, pleogtit, plou6t. (Om - ;
era late-,)

ABCES s. (IvIED.) (pop.) bub6i, copt{rrl,


(reg.) furnicdl, (inv.) apdstimd,
ABDICA vb. (inv.) a se prosti, (inv. fig.)
a cobori. (A- d.ela tronul lmpdrdliei.)
ABDICARE s. (inv.) prostlre. (- unui
monarh.)
ABDOMEN s. (ANAT.) burti, pintece, (lnv.
li pop.) mdte (pI.), (pop.) tnimi, (reg.) bdndor,
birdAn, burdrlh, burhuhAn, d6bi, fodle, rinzi,
vlntre, (prin Mold.) buft.
ABDOII INAL adj. (ANAT.) ventral. (Regiunea -.) ABECEDAR s. (tnv.) azbuco{vni, bucoAvntr,
buhvAriu, silabAr.
ABERATIE s. absurditate, aiurealA, bazaconie, elucubratie, euormitate, fantasmagorie, prostic, stupiditate. (Ce susline eI este
o-.)
ABIA adv. 1. doar, numai, tocmai, (reg.)
tarnAn. (Rd:spunsulti uinep ln zori.) 2. anevoie, greu. (- a scdpatcu uiafd.)
ABIETACEE s. (BoT.) abietinee, pinacee.
( Bratlul face-parle din familia -. )
ABIETINITE s, (BOT.) abietacee,pinacee.
(Llolidttl esle o *.)
ABIL adj. 1. deFtept,dlbaci, ingenios,iscuslt'
istet, indemirtatic, mester, pliceput, (pop.)
meh6nghi,(inv. qi reg.) pricopslt, (prin Transilv.)
prinz6ci, (inv.) meqte-sugdret,prActic, (fam.
fig.) breaz, (Om-.) 2. descurciret, (Om*.5
$. qiret, gmecher, viclean, (pop.) meh6nght..
( O m- . )
ABILITATE s. destotrlicie, dexteritate, dlbdcie, ingeniozitate,iscusinti, istelie, lstetime,
lndeminare, pricepere, rtiinti, talent, u$urintri'
(pop.) megteqrig,megtes,ugire,(inv, 9i reg.)
me$terie, (reg.) apucitrird, pricepufie, (inv,)
isctrsire, maraf6t, prActlctr. (Demonstra o matc'
n lnmlrtuirea-..)
ABIS s. adinc, prdpastie, (rar) nolAn, (liw,)
gentne, hdu, (inv. 9i reg.) pripist6nie, (prin.
Mold. qi Olt.) prdvAl, (prin Transilv.) risipitfud, (prin Maram. 9i Transilv.) st{nd, (inv.)'
b6znd, flrdfiind, preciplliu, tdtt. (A cdzut ln

-.)

* esrTIR adv. (r'told.) drh|i. (Ctnta mqi'


declt toli.)
ABJECT adj., s. infam, josnic, migel, mizerabil, mirgav, nedemn, nelegiuit, nemernic,.
netrebnic, ticilos, (pop.) becisnic, (lnv. $I
reg.) ticitt, (reg.) pdldvdtic, procl6t, (Ban.)'
bedAs-, (inv.) fdridel6ge, vil, (tig.) lnf6ct,
n r n r d A r , ( U n o m x ; o f a P t d- , )
ABJECTIE s. firddelege, infamle, josnlclemiSelie, mlrgdvie, nelegiulre, nemernicie, netrebe

o"*+;,i:..r:'.r',;

ABJURA
nicie, ticilogie, (liw.) ignominie,
(astizi rar') scelerdfie,(pop- Ei fam,).turpitrfuline,
pargiv6nie,
(pop.) becisnicie, blestem:llic,.-sch'nivle, spurcdcirine,, (reg.) mirpiv6nie, (inv.) bazac6nie,
blesternicitine, nebunie,._nccurdt, necurd[ie,
necurF.[ile, pdginitAte, pdginie, r'crigi$ic, (fig.)
mnrddlrie. (A comite o-.)
AB.IURA \'l). a se leplda, a renega. (- o
"n!'!l:'__l lloc_trind.)
ABJUI1ARE s. lepddare. renegare. (a
unei credinle.)
ABLATIUNTa s. ( \IED. ) exerez5,extirpare,
scoatere. (- ctpenilicelui.)
ABLAUT s. (FON.) apofonie. (- reprezintd
alternanta tntre uocaleledin tema unui iuutnt.)
abtegSt s.v. CONGRESI,IAN. DEPUTAT,
ABLEPSIE s. (MED.) cecitate, orbire.
ABNEGATIII s. cliruire, devotarnent, (inv.)
devotdre, saaacat. (A mctnifestade
fald (v
'q's
cineuct.)
atroril:i s.v. E'ILE'SIE.

APROGA vb, (JUR.) a anula, a desfiinla,


a infirma, a invalidaf a suprlma, (pop.) a strica,
(inv.) a su1pa. (-' o leje, ,*'i"i
io,",,riii,)
ABRoGARE i. fWn.l anulare, o".rii"tu..,
inf irmare, invaliclare, supr.imare. ( N unui
act norntatiu.)
ABROGAT aa;, eUR.) anulat, desfiintat.
tntiturat, suprirnat.'-rc;;;";ii;-:.)""*""'-'
ABnuoBAN.t
s. art. abrudeanca (art.),
ar<.leleapa(a1t.), ardeleneasca (art.), ;i;#:
nagul (art.), halegana (art.), lugojana (ari.!,
somefana (art.). 1- este un i"it
piputii
cu niscare moderald.)
ABRUDEANCT\ s. art. abrudeana (art.),
ardeleana (art.), ardeleneasca (art.), ciobinagul (art.), hategana (art.), lugojana (art.),
soinefana (art.). (- este un d.anspopular cu
ritrn binar.)
.ABRUPT adi. drept, perpendicular, pieptig,
piez-.ig,
pripistios, prip.oros, ripos, verticai,
(rar). prdplstuit, priporit, (pop.) 6blu, (reg.)

suprii6, irlliii;*ffi?l;"J,'.iilii'j;,","'rnn".i"iiliJlll
. Alolr vr. r.tun.t-a-Jesfiinfa,-a

(pop.) a st6rge. (Sclaoi.a a fosi-' . )


(JUR.)
AR.OLIRE
s.
suprimare,
.
-delfiinlare,
qtergere, (inv.) abolitirine.
(-- monar!p,op)

pripds, (inv.) mdlur6s, stranrin6s. ( peretele


aI muntelui.)
eeRil11Z[-'|1.
a
.1re; animaliza, a (se)
t"i'iffiJ{i;{fg::'l;:;;1"",",

aborilirine
s.v.ABoLTRE.
DESFTTNTARE.

SUI)RIN1ARE
_ abomlndbit adj. y. CUMPLIT. CUrnBilrUnAToR. DEZGUSTAToR.FTOR0S. GR0AZNIC.
GROZAV' INPTORATOR-J.ryIF]qq;ErON.
INGnozlton,
iNspAtltrxtAron.
MAcABRU. IIoNSTRUoS. ODros. ORrBrL.
RESPINGATOIT. SiNGEROS. TERIBIL.
ZGUDUITOR.
*

"o)r?oU"rrA"

adj. -'coNr.uz.
animarizat, dezumanizat.
abse6ns adi. .1rl'
ECHIVOC.
I}IPRECIS. INOEiINTT. NECLAR. NEDE-FiNIT. NnpREcrs. oBScuR.
aesENii^;;-iiip.a.
(A fosr_ Ia apel,
Ia. .gcoald "t".j i. tistrat, neatent, (Mold.)

aeoNA;;. (i,,o..)a (se)prenumd,".rs-o ;I':

Ia un ziar,)
AB0NANIENT
,
la o reui.std.)

dezumani_

$'f *','.Xl"i:'?;u'';'j:;. [":.,r,

estiattt

AesE-NTA-u;.-l-"'tipsi.
(de In scoald.)
ABSENTA
r. i. rip.a,
di
^2. ' (rar) lipsire.'(a_fost, remarcdld.)
ctistiacl.ie, neatenl.ie.
,AtsoNAREs.(lnv.)prenumir:irc,ptenunro-(Es|tede-o-cand'amnabild.)
rAfie.
(cuiua la o publicalie piriodicd..)
- adtnc, complet,
- ABSOLIJT adj., adv. t. adj.
eeONAf
perfeet,
desivir;it,
s., adj. 1. s. (inv.) prenumcrfnt,
profund,
ti,tot.
99qlit,
(Liniqte - I lntttneric -.)
subscrib6nt. (Urt 2, adv. complet,
la o publicalie.) Z. arlj.
(inv.) pren-umirdt.
conlpletalnente, integral, total, (inv, pi pop.)
( PersoaneLe La ziar.-)
sadef' (Calul eta at!.)
ABOITDA vb. 1. a acosta, (inv.) a |drmuL
!. adj. suveran,
Lotal. (Un dispret -.)
4..adj. necondifionat,
a fdrmuri. (Nauata Ltangaita.l'S. a trata,
s
u
p
r
e
m
'
suveran' (Autor.itate -')
(Iig.) a ataca. (A 5' adj.,
urmdtoarea temd..,)
adv' irnperios, stringent, (rar) neapdrAt. (Ela
ABORIGEN
adj.,
s. autohton, biEtinap,
.
ed trcuoie sd " ')
6' adv' bineinleles, cert,
indigen, ""uo-r, pn;;i"tean,
(pop.) pdrnint6sc,
desigur', fireste, garantat, indiscutabil, natural,
(hvl 9i'..g-i-;"i;;;,"mo9tean,
(inv.)
plmhr\r'rr'l rqrurunegt'eqit, neindoielnic, l.eindoios, normal, pretenesc. f_Fopitiiit
)'.I-"vvvq'r'
''v.
cis, sigur. (Crezi cd uine? - - !)
Z. aav.
alrracartalrrdni
adj.
BIZAF..
CIUDAT.
,
aidoma, aievea, asemenea,.-chiar, deopotrivi,
CUniOS.
e,fiUN:infC.
EXTRAVAGANT.
s. (t'v.)

subscriere. (Are

FaNrasuiconic. i:aNrezrsr.
-i{XsifriigN1g."'N;6rNExpLIcABIi. insoil?.

BI$NUIT. oruEiN-ai.' pARADoxAL.


sINCUf.tn.
SinaXru."
ABREVIA "tr. "-pr***a,
a scurta. ( - numele unei institulii.)
adj. prescurtat, scurtat. (Cu,,-eeReVtAf
atnk
e.)
ABREVI,ITIE
s. abreviere, prescurtare,
scurtare. (Un sistem de *ii.)
ABREVIERE
s. abreviafie,
,prescurtare,
scurtare. (O - formatd. din iniliale.
)

.;:::!1,

. 1: :','e:

exact,identic'lntocmai,
,(ily. (prin-e-o"9v.)
li pop.) aqijderea,(Mold.-siBucov'),li;tai,

prici, (Transitv.). tistag,..(prin nord--estul olt.)


tixtim, (inv.) at6cma, tij, tdcmai. (Este _ ca
t"irlstl,arrtslr
s. autocralie, (tnv.) samoder_
jAvie.
"-eSSOI-UTIST
aqi. autocratic, (inv.) auto_
cratjc6sc. (Regim -',1ABSOLVEN;TA s. absolvire, isprdvire, terminare. (Dupd'*
init Ecoti.l
ABSOLVI vb. f. a isp.avi, a sflrFi, a termina.
( A - Iiceul.) Z. a """i'r-, a terta, a scuti, (inv,)

;.;*ia#*

ACCEPTA

a milui, a pardona, a slobozi. (A - de o pe'


deapsd,d.eo obligalie.)
ASSOLVInB s. l. absolventS, isprlvire'
ternrinare. (- unei $coli.) 2. crutrare, iertare'
d.e o pedeapsd, de o obligalie')
scntire. (ABSORBI vb. l. a aspira, a incorpora, a
inghiti, a resorbi, a sorbi, a suge, a trage'
de precipitalii. ) 2. a domina'
( Famintul - apa
-stdpini'
(II - rezoluareaunei
a preocupa, a
)
'problente.
adj. preocupat. (Un om -'l
eeSOReif
ABSoRBTIE s. lncorporare, resorblie' (inv')
sorbire. (Fenomenuld.e -.)
abstcntirine s.v' ABSTINENTA.
s. (liw.) abstenli{rne' conASS'fIXENTA
tirrenti. (- de Ia ceua.)
A B S T R A C I ' a d j . l . t c o r e t i c ' ( I p o l e z e- ' )
2. conccptttal, nofional. (Conlinut * aI unui

ACADEilTIC adj. 1. distins, solernn, (livr.)


2. convenfional, (fig.) r6ce.
elet6t. (Ton -.)
(Ptcturd -')
Swietenia mahagoni)
s. ( BOT.;
ACAJII
mahon. (Il'Iobild d.in lemn d.e *.)
s. calm, linigte, pace' ticere'
ACALI\{iE
(inv. Ei reg.) pios, (inv.) lin, liniqtile, molcomire.
(' Stare d.e N Ln naturd. )
Acanthus longifolins)
s. (BOT.;
ACANTA
(non.)
talpa-ursului.
"
(vb. (fig') a monopoliza'
aCnpAnA
atenlia luluror.)
s. (fig') rnonopolizAre. (AdAPARARE

alentiei. )
adj. (fig.) monopolizat6r'
AOAPARATOR
(SPiril - .)
la cdile ferale' )
s. macagiu.
1.rcAn
s. (mai ales la pl.) dependintd,
ACARET
(inv. 9i reg.) namdstie, ol6t, sdlaE, (reg.) miieenunl.)
( Proces
iorire,' oteib, (Mold. 9i Transilv.) hei, (prin
s. abstraclie.
ABSTRACTIZARE
unei gospoddrii rurale')
Olt.) leau. (-urile
d.e-,)
ratite (pl.)'
s. pl. (oRN1T.)
ebeRwArp
ABSTRACTIE s. abstractizare.
(Strulul face parte^d.in grttpttl -Ior.)
neralional,
nelogic,
ilogic,
adj.
ABSURD
ncd! s.v. SALCINI.
strrpid. (livr.) iralionril. (O silualie -,)
acaiie-boieredseir s.v. SALCIM-JAPONEZ.
s' t. aheralie, alureald,
eesunlffAfa
aeirild s.v. CAPUSA.
bazaconie, elucubralie, enormitate, fantasmas.v. SPINZURATOARE.
,rcisriu
gorie, prostie, stupiditate. (Ce spui t!t:e o - !)
ae:i16r s.v. SALCIN1.
e. itogi.-, nonsens. (- unei situalii')
ncdifte s. pl. v. ClRcEL.
ABTINE vb. a se domina, a se lnfrina' a se
(Nu
A
CC.ELERA vb' a gldbi, a iuli, a urgenta,
stdpini'
se
a
refine,
se
a
a
ribda,
opri,
a zori, (astdzl rar) a pripi' (a2261eierea unei
*.)
s-a Pulut
o'ACCELERARE
peralii. )
A'BTINERE s. infrinare, relinere, stipinile'
s' grdbire, iulire, urgentare,
(- cle Ia ceoa.)
zortre. (erped.ierii unei mdrfi.)
ABUNDENT adi. l. bogat, bun, lmbeladj. grtrbit, iuiit, rapid, zorit'
ACCELERAT
sugat. indestulat, mare, mdnos, (inv. 9i rcg')
(Ritm
de dePlasare.)
ieiqrrg6s, spdrnic, (inv.) sd{i6s' (Am auul .o
ACCENT s. 1. (inv.) ton. (Are N pe ullima
2. bogat, copios, imbel$ugat,
recoltii -.-)
2. intonafie, ton, (Vorbea ctr ttn N
-.1
silabd.)
(Un
prtnz
(lig.)
princidr.
lndestulat,
plin
cdldurd.
rle
)
imbelbogSlic,
Lrclsug,
ABUNDENTA s.
ACCENTUA vb. 1. a e'r'iden[ia, a lntdri, a
suqare. indesiulare, prisos, lrar) aflu6nfS'
marca, a puncba, a releva, areliefa,asublinia.'
mSInoEie,r'dstll, risipi, (livr.) opul6n!5' procalitdlile
(livr.) a i-nve<iera, a potenla' (A frrzirine, (pop.) j6rtfI, (prin Olt.) temel'
asupre
Iucfirii.) 2. a apisa, a insista. (A (a
bunuri'),
de
spor'
(inv')
iitur6re,
sdttrl,
'
este un agent celor spuse mai inainte.) 3. a se amplifica'.a
AeUn s. vapori (pt'). (creste, a se intensifica, a se intiri, a se inteti,
termic.)
-'D
a
se mdri, a spori' (Yiteza utntului s-a
dbur s, v. MIROS,
marintirire,
s.
evidenliere,
RIDlcA.
ACCENTUARE
aburcf vb. v. cATAne. cocoTA.
(fivl')'
subliniere,
reliefare,
care, relevare,
SUI. URCA.
unor caracteristici ale lucr&rii')
potc'nldre. (aburcirli s. v. MIROS
(Vocald - '
1. tonic.
adj.
ACCII,NTUAT
ABURI vb. a asuda' (Peretii se -.)
reliemarcat,
lntdrit,
(Un
pahar
2.
evidenliat,
silabd-.1
(fig')
brurnAt.
ABURIT adi.
fat, subliniat, (livr.) potenlAl. (Semnificalii * ')'
N cu ctpd. rece,)
(Ila*ilar.e
ABrJZ's. l. exces, samavolnicie, silnicie, 3. proeminent, pronun{at, putelnic.
(inr'. qi reg.) sild, (inv.) puternicie, (grecism - i m r U c - . ) a . e v i d e n t , m a r c a t , p r o n u n l a t ' .
rcliefat. vizibil. (Yorbea cu un N accent strdin' )'
irrv.) catatriis. ( A fost blannt penlru N urile
ACCEPTA vb. l. a admite' a aProba, a'
lai.) 2. exagerare,exces.(- Iamlncate-)
ABUZIV adj., adv. 1. adj. arbitrar, des- consimli, a incuviinfa, a se indupleca, a ingdsildui, a se invoi, a lisa, a permite, a primi'
potic, excesiv, samavolnic, samavolnices-c,.
(livr.) a conc6de, (inv. 9i pop') a. se prinde'
nic, (inv.) v6lnic. (Mrisuti -.) 2. adv- arbitrar'
(inv. $i reg.) a se pleca, (NIold. pi Bucov') -a
e, ( Procecleazii- , ) 3. adj. exasamavolniceEt
pozvoii, (inv.) a aprobdlui, a mullumi' a ogodi'
gerat, excesiv. (Un regim alimentar-.)
-(A
sd se scoatd Ia conutrs poslul Dacant')
AC s. l. ac cu gdmdlie: (PoP.) bold'
Ia club') 3. a
i. a a<lmite, a primi. (A fost sp6lc5, (reg.) bumbrlgcdi ac de. cop :. ac de
admite, a consimfi, a se invoi, a primi, a voi'
pFrr, (pop.) sp6lcd. 2. (la albine) (p9p.) bold'
fii solia mea? ) 4. a conveni, a
) 4. macaz, a wea. (- sd 'a
3. minutar. ( - ele ceasotnicului.
pristdni. ( A sd uind Ia
se invoi, (inv')
(reg.) schimbit6r.) (- ferouiar.) 6, (TEHN')
u*a agrea. (A nuntd..) 5. (POLITIC,{.)
ac Obturatot: poantou.

ACCEPTABIL

a m b a s a d o r).6 . a a d m i t e , a m d r t u r i s i , a r e c u n o a g te. ( Pind la urmd a - cd aqa este.) Z. a admite,


a concepe, a ingddui, a pernrite. a ribda, a
suferi, a supofta, a tolera, (inv. si rcg.)a pristini, (inv.) a obicni, a volnici, (fig. fam.) a
i n g h i t i . ( N u p o t d u n e c a a s l o ! ) { 1 .a a d r n i t e ,
(Nu a impirtdgi, a primi.
opiniile lui,)
ACCEPTABIL adj. l. admisibil, convenabil,
multumitor,
satisfdcdtor, (fam.) pas6bil. (O
penlru ambele pdrli.) 2. aclrnisibil,
solulie bunicel, convenabil, suportabil, tolerabi l, (fa rn. )
pasAbil. (O siltralie -.7 3. accesibll, convcnabil,
potrivit,
moderat,
rezonabil, (livr.)
m6dic,
(fam.) pasAbil. (Preluri -.)
, admisibil.
credibil, plauzibil,
(A
verosirnil.
considerat
ctplicalia -.)
5. suportabil, tolerabil, (tuv.)
suferibil, suferit. (O cltmd -.)
ACCEPTARE
s, l. admitere, aprobare, consiml.ire, incuviin{are. (scoaterii Ia concurs a
utrui post uacant.) 9. admitere, primire. (Dupd
lui trt asociaiie.) 3. admitere. recunoastere.
(unui all puncl de Daflsls,1
ACCEPTAT
adj. l. admis,
aprobat. (O
cerere -.)
2. admis, prirnit. (Candidali - Si
candi.dali respin.;i,) 3. admis, reunoscut (inv).
recpt. fO opinie -.1
(ACCEPTI6NE)
AOCtrPTIE
s. confinnt,
lnsemnare, in!eles, semnifical.ie, sens, va).oare,
(rar) semdnticd, semantism, (inv.) ndirni, simtr.
(tilc.
untti cuuinl. )
ACCES s. f . intrare.
( Pe unite esle tn
uzind?) 2. (MED.)
atac, crizi, puseu, (astizi
pa
rar)
rox-lsm, (pop. ) toAnd. ( N de hi p erI errsiu ne.)
ACCESIBIL adj. I. practicabil. ( Un drum -. )
2. acceptabil, convenabil, psflerat,
potrivit,
rezonabil, (livr.) m6dic, (farn.) pasdbit, ( preluri -.) 3. elementar, simplu, uSor. (Cunostinle,
noliuni -.)
A. inteligibil, (rar) priceprlt. (Un
iexl -.)
ACCESORIU adj. anex, auxiliar, secundar,
subsidiar. - (Element lntFun
ansamblu.)
ACCIDtrNT
s. 1. (GEOGR.) nercgularitatc.
(Dealul este t1n - de teren.) 2. (MUZ.) altelafie.
ACCIDENTAL
adj. t. incidental,' intirnpidtor, ocazional, sporadic, (livr.) aleat6r.iu, ionting6nt, stocristic, (rar) cazudl, (inv.) simptom|tic. (Fenomen, eoenimenl -.)
2. neesential,
secundar. (Un aspect -.)
ACCIDENTTiT adj. (G-EOGR.) lnvdlurat, neregulat, (inv. ;i reg,) sdpAt. (Teren -.)

6ce_s. pr. v. lNlaeArUnA.


AC9L adj. eel. (e sm.1

JUNGI{I.

ACELA pron. cela, (pop.) iila. (Cine este'de coloT)


aeer6vb. v. AgTEPTA. ISCODL OBSERVA.
PINDI. SPIONA, URMARI.
ACfiRB adj. aspru, invergunat, necrulitor.
(O di-sputd -.)
ACEST adj. (pop.) ist, (rcg.) ai6st, cest,
'iest, ist. (OmuI -.1
ACtrSTA pron. (pop.) ista, (inv. si reg.)
'{cesta,(reg.) ai6sta, ista. (- ce
face?)
ACETALDEFIIDA
s. (CHI]w.)
aldehid{
aceticd.
ACETAT s. (CHIM.) l. acetat de celulozd:a.cetilceluloz{. 2. acetalde polivinil:
poliacetat
'de vinil.

ACETILCELUL6ZA
s. rcHIM.)
acetat de
celulozd.
". (Cnrut.)
atchlntr, trirlrocar_
. A-CETILENL
burd acetilenicd.
(inv.) a slobozi.
-_ACHITTI vb. l. (JuR.)
(JLtdecdtorul l-(1 - pe inculpat. 2. a tichida,
)
a
onora, a.pldti. (inv. gi pop., a numdra, (inv.
9l
reg.) a plini, (inv.) a rdfui, a rlspirrtle, (grecism
inv.) a exoflisi. (^li-a * datoria.) 3. a def,une, a
pldti, a vdrsa. (.,l - tn lermen rala.) 4. a scipa.
(S-a de o mare obligalie.)
achird vb. v. ASASINA. OI\,IORl. SUPRIIIA.
UCIDE,
ACI-IITARE
s. l. lichidare, onorare, plati,
pldtirc, (lnv.) rdsprhndere. 1unei doiorii.)
g. depunere, platd,
virsarc. (ralei ln !er_
men. )
achitfre
s.v. ASASINARE.
OMORIRE.
SUPRII1AR]],
UCIDERE.
achirrir adj. v. ASASINAT.
OMORIT. SU_
PRI\,IAT.
UCIS.
aehlu s.v. TAC.
:{chiu s.v. TELINA.
RCUtZtf OR s. colector. (d e l a p t e .)
ACFIIZITIONA
vb. l. a cumpira, a lua, a
procura, a tlrgui, (inv.
9i pop.) a neguJa, (prin
Transilv.) a surzui, (inv.) a s"u,r,parh.
f;t-c
- cele necesare,) 2. a furniza, a livra, a procura,
(inv.) a teslimarisi, a teslimatisi. (A cuiua
o ntarfd.)
s. cump
drare, cumplrat,
-(inv.)
. ACIIIZITIONARE
lunre, procurare,
ilrguire,
scumpdritoAre. (celor necesqre.)
ACID s. (cHIM.,
FARII.)
acid. acctilsaI i c i l i e : a s p i r i n i i o c i d o n t i n o b e n : o i c: a c i d a l r tranilic ; acid antranllic : acid aminobenzoic :
acirl aseorbic: vitamina C; acid azotic : acid.
nitric, (pop.) apd-tAre, (prin Ban.) apd-vle;
acid ctzolos: acid nitros ; acid carbolic:
fenol,
acid.fenic, (lnr'.) carb6l ; acicl carbonic: (impr.)
bioxid de carhdn ; acid cianhid.ri.c: acid pruiic
;
actd citric:
acid tartric, sare de lirniie, (pop.)
sdricicd i ucid clorhid.ric : (inv.) splrt-ae-iAre;
acid clielilbarbituric : veronal : aciil fenic-ferrol, acid carbolic. (inv.) carb6l ; acitl foiic: acid
pteroilglutamic;
ncid fosforic: acid ortofos_
foric ; {rcid nitric: acid azotic, (pop.) aptr-tire,
( p r i n B a n . ) a p 5 - v f e 1 .a c i d n i t r o s : a c i A a z o t o s ;
acid ortofosforic : acid fosforic : acid orlosi_
licic:
acid sflicic; acid paraaminobenzoic:
vitamina
acid paraaminosalicilic : pas ;
.Hr;
acid picric:
trinitrofenol ; acid pirogalTc:
pirogalol i acid prusic: acid cianhidril: aeid
pleroilglulamic : acid folic ; acid. rod.anhidric :
acid suifocianhiriric. acid tiocianic : acid silicic :
acid ortosilicic; aad sulfhidric:
hidrogen sulfurat, (lnv.) hifuogen pucioslt ; acid. silfocianh i d . r i c: a c i d r o d a n h i r l r i c , a c i d t i o c i r n i c ; a c i d
sulfuric : vitriol ; acid sulfurtc fumans: oleum ;
acid tanic:
tanin ; acid. tartric:
acid citric,
sare de ldmiie, (pop.) sdricici ; acid tiocianic :
acid rod.gnhidric, acid sulfocianhidric.
ACIDOL s. (FARM.)
betacid.
acintfs s.v. ZAMBILA.
aciodlii s.v. gOpRON.
ACIPENSERIO
s. ( tnf . ) sturlon. ( Morunal
este un - .)

ACORDOR
5
o deschii&lurd')
astupa, a (se) inchicle' (n
wa'l
5. a- ascunde, a masca. (Perileaua *
G. a (se) incdrca, a (se) umple, (prin nordul
Mold.i a' (se) puiezi. (Grddina s-a - de flori')
7. a scdlda, a urnple. (O sud-oarc rect ti * tru'
a parcurge' a strlbate'
pul.) |t. (SPORT)
(Alleitil a - distanta de 5 000 m ln " ')
acoperi vb. v. ,\PARA. ASCUNDE.-FERI.
}IASiA. OCROTI. PAZI. PROTEJA. TAINUI.
lnvelire,
lnfl$urare,
s. l.
ACOPERIRE
cuiua cu un pled')
invelit, (lop.) invtrluite, (unui caiet')
2. imbricaie, invelire, invelit' ((deschizdturii' )
inciridere'
3. astupare,
unei u$i cu o
4. ascundere, mascare. (a
perdect.)
invelil,. invelis. acoperimlnt,
ACOPERi$
t o a r e , ( i n v . l i p o p . ) c o p e r i s ' ( i n v . E i .r e g ' ) p o c r l g ,
(reg.) haizis, (prin Ban.) astrucamint' (prln
unei case.)
t)lt.) astlrrcus. (ACOPEIRIT adi, f. inflSurat, lnvelit, (pop')
2' Irnlnvdlnit, (inv.) invdscirt. (tln copil -.)
3. astupat, inchis'
l:rdcat, invelit. (Caiet -.)
4. ascuns' camuflat'
(O d.eschizdturd - ')
(O
6, lnctrrcat, plin'
mascat. (O u;d -.)
de fl9ri.)
"grddind s' fatI, invelitoarc. (- de
ACOPERITC'AnE
IlIOI,IPSITOR.
de
masd,
Pernd..)
D
I
S
C
I
P
O
L
.
acolit s.v.
ACORD s. l. aranjament, combinafie, conadv. (pop') c6lo, (prin Transilv')
atOlO
conven!ie, in{elegcre, invoialA,- ln-voire,
tract,
,
)
a- c o { c e . ( S - a d u s i m e d i a t
legtrmint, pact, tranzaclic, (inv. 9i pgpl Iegdttr{'
a (se)
vb. a (se) aclimatlza,
aColrboA
( p " o p . ) t t r g- ,i i n vt o. )c m e A l i , t o c m i r e , . ( p r i n . M - u n t ' )
a (se) decta, a' (se) deprinde,. a, (se)
"A.pt",
prinsodre
rsezemfnt, cutint, sirnfonfe'
(se) lnv5!a,' a (se) obi;nui, (reg')
lu*iri".;ro,'a
qart, (aig.) lusti. (Conform- . ) 2. inlcl-9qere,
iulf.
(
s
e
)
(
S
a
m
e
d
i
u
'
)
n
o
u
l
l
n
h
i
l
s
i
.
a
invoiald, .oo.le- fA;o ne-a fost - ?) 3'(JUR')
adaptare'
s. aclitnatizare,
ACO\IODARE
consens, inlelegere, (inv.) soglisuire' 4' concorobignuil'c'
familiarizare'
declat'c, deprindere,
corespondenli' -!o!ti:
conformitate,
danti,
p
l
a
n
l
e
n
o
u
.
)
(tntr'Ull meLliu
unci
(Fr-ktq
(tivr.) consondnli'
vt'ali, potrivire,
'
adj' <iedat, dcplins, familiariAcOIldD^iT
deplin ttllt'e elementeLe ansamblului' )
un zat, obi;rruit. (Lin om -')
5. armonie, implciuire, in{elegere, pace' uniren
(MIlz')
a secund&'
vb' l'
AconIPANIA
(livr.) conc6rt, concdrdie, (p op.) potriveAl A' ( - .ce
(It - Ia pian.) 2. a conduce, a.duce,,a- in-so!i'
d.omnea lntre ei') G. aprobare, asentimcnt, aviz'
introlocn'
a
(reg')
petrece,
a
a intoviiigi,
consimfire, incuviinJare, lngiconsim!trmint,
plnd la poartd.)
(L-a lnvoire, permisiune,- -voie'
Irang'
i
n
v
o
i
a
l
i
,
d
u
i
n
(
d
,
(pop')
(MUz')
s'
AcoItPANIAMtrNT
voinid, vrcre, (inv. si reg.) poslug6nie, slobozunei ntelodii')
is6n. ((rar) secunn i e , ( I I o l d . E i t s t r c o r ' . )p o z v o l t n i e , ( i n v ' ) c o n c t r s '
s. (MUz')
ACO\IPANL\t6n
porvbi, sfat, voinicie. (Nu se fa-c9--nimic fdrd
aI solislului')
dAnt. (IJn 511Parmo'
- tui.) 7. (FIZ.) sintonie. 8. (MUZ')
ininsolire'
conducere,
s.
ACOIIPANIERE
unisonan[tr.
c
o
n
s
o
r
r
a
n
t
d
,
n
i
e
,
poartd'
plnd
la
)
(n
cuiua
tovirA;ire, petrecere.
-s.
(--mi'
'l'ransilv'
ACORDA vb. t. n ria, (inv.) a dirui'
$i Ban')
arvuni, (prin
ACONT
2. a atribui, a conferi'
pulind
alenlie!
rog,
)
te
cipiri, (inv.) sel6m, selemachtsd' ( A pldlit
e
a da, a decerna, (inv. rar) a deferi' (A
.un
pentru marfa cumPdral.d.)
a sintoniza'
prr^iu, o d"istinclie.) 3. (FIZ,)
cdpdri'
a
(prin
Ban')
ACONTA vb. a arvuni,
4. a potrivi, a regla' (- un aparal'.un tnslru'
o marfd')
(tnv.) a arAvonisi' (a lnstruna, (rar) a strunl'
ment') 6. (muz.l
PAJURA'
IEPURAR.
{CiTi S.V. ACVILA'
se
ACIUA vb. a se cuibdrl, a se oplogi, a-.
(inv. gireg') a,se lipi'
ptipali, (rar) a se rltici,
(ittv') a
i."g.) u ie agesti, a se inchlorchio9a'
(S-a acolo de nu se stie unde')
se iprijini.
atiiud r'b. v. ODIFINI. REPAUZA'
(N cuiua
s' oplopire, pripigire'
eCrU-{'ns
loc. )
-tntr-wt
- '1
*rr:ti-;itr adj. oplo$it, priptrgit' (Un om.
-').
AOLA\IA vb. a ovaliontr' (Mullimea tl
ovaTu
(p-l')-'-.
pl.
osanale
s.
ACLAIIA'|II '$t.),
( Mullintea tl
(rar) vivat'
(pi.), ".rre
lnttmPind cu -. )
(se)
lb. a (se)
aci-nre'rlzA
'(se) acomoda, a
cleprinrle' a (se)
a (se) decla, a
tarpt*,
lnvdla, a (se) obisnui, (reg')
t"-'iil^.ir",'"'(se)
a (se) hiisi' (S-9 - tn noul med'iu')
s. acomodare, adaptale'
icr.trta'ltzARE
obignuire'
familiarizare,
derlare, deprindere,
(e
unet Plante lntr-un mediu nou')
INCOACE.
acofce aciv. v.
care unegle
s. (rar) arc. (O ACOLADA
nai ntulte Portaliue muzicale.)
APROAPE.
ac6lea AclV. V. ALATURI.
acolisit6r adj. v. CONTAGIOS' INFECTIOS'

3:

?
--

(N
Dioard.)
s' l. acoperig' invelig'
ACOPERAMiNT
acordare, lnstrunare'
s. (MtlZ.)
ACORDAJ
f"""iiio"t", (inv. ;i pop.) coperi-s,(inv' 9i reg-)
cu coarde')
(rar)
(instrument
unui
strurrire'
pocrtl, (reg.) haizAg, (prin Brn') astrucim.int'
decerconferire,
l.
s.
atribuire,
ACORDARE
(
B
I
S
'
2'.
)
?pti"'ilri.) ott"ucirg. (- al unei case')
2. (FIZ')
narc. (p uneiilistinclii.)
!ryto-niz.are'
(inv. 9i pop.) pocr6v, (lnv.) pocroval, pocroacordaj, lnstru(u.nui aparal.) 3. (MUZ.)
veale. (- pentru uaseleliturgice')
unui instrument cu
irarc, lrar; strunlre' ( (se)
r
(se)
lnfdqura'
ACOPERT vb' l. a
.
coarde.)
lnveli, (lnv. Si pop.) a (se) coperi, (pop') a (se)
(Vioard
lnstrunat'
adi. (MUz.)
ACdRDAT
(
lnvilui,' (inv.' qi reg.) a (se) astruca' S-a * cu
-iconosON
plapuma' 9i s-a cilcrtl.,) 2. (Mold" Bucov' $i
s' (reg.)mtzicr.
hotO"i t.""tilv.) a privegti' (Apa N morcoDii
s. (MUZ.) cheie. (d Pentru
ACORDOR
(inv'
(se)
inv-eli'
a
(se)
lmbraca,
din uas.) 3. a
(se)'coperi. (d o c^te') 4' a (se) pian. )
;i';;;:i''

ACOSTA

ACOS'fA vb. l. a aborda, (inv.) a fdrmui,


AOT s. l. document, dovadd, hirtie, izvbr,
a Jdrmuri. (Nava - Ia Mangalia.) 2. (fig.) a
inscris, piesd, (inr.. 9i pop.) scris, (inv.
;i reg.)
agdfa, (arg.),a pescui. (O - tn plind stradd.) sclisoare, (inv.) cdrte, izv6d,
increainl6ie,
ACREALA s. acrime, indcre.rld, (rar') sdrrdvAg, sin6t, tepchere6, riric, z6pis. (NunieioosL
bezlrne, (inv. 9i reg.) s{rbezedlir, (inv.) serbe- p atestd acesl
l'apt tstoric.) 2. document. hirtie,
zftfue. (unui alinent.)
legitima{ie. (.Ilog, prezentalt -ete! ) 3. actiunej
ACRI vb. 1. a (se) inicri, a (se) ofeti.
fap!n,
(inv.)
deAld, (tig.) pas.
( printr_ui
(Vinul s-a -.) 2. a (se)mura, (Varza s-a -.)
- holdrit; rdspuncl d.e- ele melit A. eveniment.
)
3. a se altela, a se descompune,a fermenta, a
(,7u|
Unirii.)
5. (T'EATRU)
(inv.) percle6.
se imputi, a se inicri, a se strica, (tnv. gi reg.)
(Dratnd ln 5 -,)
a se sdrbezi, a se sminti, (reg.) a se mocni, a
detri s.v. DOSAII.
se zeri, (prin Ban.) a se pigcdvi, (prin Transilv.)
ACTII s. ( Uil.)L. ) corticotrop.
a se scoAce.(Laptele s-a -.)
ACI'I\lll
s. (ZOOL.; Aclitrio) anemond_de_
aeri vb. v. DEZGUSTA. INGREToSA.
marc, deditel-de-mare, (reg.) tranclafir_cie_nrire.
PLIC'TISI.SATURA. SCIRBI. URI.
AC'|IV
adj. l. harnic, muncitor, rreobosit.
ACRIBIE s. constiinciozitate, exigen!6, men e - o s t e n i l ,s i l i t o r , s i r g u i n c i o s , s i r g u i t o r , v : . e t l r r i c ,
ticulozitate, rigurozitate, scrupulozitate, (fam,
zclos. (livr'.) Inbori6s, irnr.,t lucrrit<ir, spdrnic.
gi peior.) tipicdrie.
sLr'{ddlnic. st|iduit6r,
(reg.) abetatdr,' rprin
'r'cstul Transilv.)
acriil s.v. VITA-DE-VIE.
bAur, (Transilv.
Si nan.)
acridri s.v. CALU'I. COSAS.
purav, (\Iold, si Bueov.) robdci, (prin Olt. gi
ACRIFLAVINA s. (,F-AR.l1.) tripaftavind. Ban.) slrnic, (inv.) dilig6nt, r.,epi:eget.at,
nc.
ACITILONITRIL s. (CIIIM.) nitril acrilic.
pregetetdr, nevoit6r, rivnaci, rivnit<ir.. (itrv.
ACRII{E s. acreali, indcreald, (r.ar) sdrbezi- I i g . ) n e a d o r m i t . ( U n o m - . ) 2 , c l i n a r n i c .
7Un
he, (inv. 9i reg.) sdrbezedli, serbezittrd.
lemperament -./
3. (GRAM.)
(inv.) sititdr.
(unui aliment. )
(I;orm(t a uefiului.)
ACRIRE s. f. inicrire, ofetile. (- uinului.)
ACTIVA
vb. l. a lucra, a munci. fin
2, tnttrare.(- uer:ei.)S.alterare,dcscornprrnere, cercelare.) 2. a dillrmiza,
a intensifica, a inviora,
fermentare, impulire, lndcrire, str.icare.(a stirnula. (- ut1pt'oces.) 3. (FIZIOL.)
a excita.
mlncdrii.)
n stimtrla. (pop.) a ati{a. (- o furtclie, un orlgon,)
acri;_ s.v. MACRI$.
ACTIVAN'[
adj., s. (CHIla.)
actiriator.
ACRIT adj. f. acru, indclit, oletit, (inv. pi
(Substanle -.)
reg.) o!et6s. (\'in -.) 2. acm, murat. (Varzd
AC'|IVARE
s, l. dinamizare, intensific:rre,
- . ) 3. acru, alterat, clescompus,fermentat,
inviorare,
(stimulare.
proces.) Z.
unui
lmpulit, inicrit, stricat, (hrv. Ei pop.) seAr- (FIZIOL. ) excitare, excitafie, stimulare, (rar)
bnd, (reg.) rnocnit, sirbezit, (prin trIaram.) s t i m u l { t i e , ( p o p . ) a l i } A r e . ( unei furttii, a
unut orgart. )
1copt. .(Alhnent -.) 4. alterat, brinzit, (prin
Bucov.) sr.opt. (Laple -.)
ACTIVAT-OR aclj., s. (CHIM.)
acti..ant.
ACRITU_RI s. pl. murdtrrri (pl.).
ACTIVITATE
s. indcletnicirc, lucru, nruncd,
ACROBA'| s._(inv.) sdrit<ir. (Ia circ.) ocupa!ie, preocupare, treabS, (livr.) traviliu,
ACROCEFALIB s. (llZO..) oxicefatie.
(inv.) ocupdre, preocup6fie. (I;i oede de * tui, )
ACROLEINA s. (CItItuI.) propenal, aldes.v, HARNICIE,
ACTIVITATE
RIVNA.
hidd acrilicd.
SILINTA.
S iRGUINTA,
STRAD.\\IF.
AGIIOMEcALiE
s. (\IED.)
boala lui
STRADUINT.\.
VREDNICIE.
ZEL.
Pierre Marie Si \Iarinescu.
ACTOR s. artist, interplet, (rar) tcatreilist.
ACRONIC atlj. atemporal. (O noliune -.)
(*
de comedie.)
acro;f vb. v. AGA'IA, A'f IRNA, PRINDE.
ACTORIE s. teatru (S-o /dsat de -.)
SPINZUTT.\. SUSPENDA.
ACTRITA
s. arListd, inLerpretd, (rar) tea, ACROSAJ s. (SPORT) acroqare.(- mingii,
tt'alistri. (la fotbal.)
d.e dramd. )
acroqdJ s.v,. AGATARE. AGATAT. ATIRadj. 1. contemporan, curerlt, preACTU;\L
NARE. ATIRNA'T. PRINDERE.
zent, (rar) moment6n, (inv.) curgitdr, munenPRINS.
SPINZURARF]. SPINZUIIAT. SUSPENDARE.
tds. (I>erioadt -;
moda -.)
2. contenrporan,
modern, nou, recent. (Preocup(tri ACRO$ARE s. (SpoRT) acrosaj. (- ninitt tehnica
gii, Iu fotbal.)
de calcul.) 3. proaspit, viu. (O amtntire nrcreu -.)
aerogdre s. v. AGATARE.
AGATAT.
ATIRNARE. AT IRNAT. PRINDERE. PR1NS.
s. contemporaneitate,
ACTUALIT.TITE
preSPINZURARE. SPINZURAT. SUSPENDARE.
zent. (O - plind. de fdgdduinte.)
ACnU aOj. t. acrit, inicrit, ofetit, (hrv. 9l
ACTLTALMENTE
adv. acum. (e plecat
reg.) alet6s. (Vtn -.) 2. bdtut, prins, (inv. qi
la mare. )
pop.) se6rbid, (prin Ban.) sAur. 7a bdit tti;te
ACTIONA vb. 1. (?E.EJN.) a deplasa, a rniplaple -. ) 3. acrit, mwat. (Varzd -. ) 4. acrit,
ea. (Remorca este- de un tractor,) 2. a proceda,
alterat, descompus, fermentat, imputit, lnd(inv.) a purc6de. (Cum ai - ?) 3. (JUR.) a
crit, stricat, (inv. 9i pop.) seArbid, (reg.) mocnit,
chema. (L-a - ln judecatd. ) 4. (JUR. ) a opera.
sirbezit, (prin Maram.) scopt. (Aliment -.)
(Poprirea - dupd ce s-au luul mdsurile asigu4 c r u a d j . v . M O R O C A N O S . P O S A C . rdtoare.) 6. (MED.) (rar) a lucra. (X,Iedico.rnenRAUTACIOS. URSUZ.
tul -.)
acnlm s. v. AFTA.
s. (EC.) (rar) societ6r.
ACTIONAR

'+ -.:-*llaii.::

.**Ss&,..

ADAPOST

7
s. acuzaIie, invinovdtire' tnviac{rzl, lncriminere' (pop') plra'
( Ptinlr-o
ffig.i
(inv.)' piritrlrd, pricind, prihAni' (- nelntemei'lr' irtrt I Z' fapti, operi' (- de binefucere'.) '*aiUzAf
iatd.)
e
urent'
4'
o
)
't'tniu"
focutui'
l-- aI
;.;p;;:;i;;:
s., adj' inculpat, lmpric'inat'- inviafahula!ie'
5'
relend.rcoliui")
rniscare. (plrit,
(tivr.) incriminAt, (pop') prtclna$'
nuit,
(rat')
'tt"it.'ttv.)
(tivr')
i"l'"i"ii., intrigd, subicct.
-tr6mi'
pricinril. (N are cuDlntu.l!)
irti"
"a-CuZirtv
unu' romatl') o'
(fig.) tcsitull' (fAbulA,
(cnl'v- ) (inv') pricinuitodrre'
".
:
( iiii
iu i "rii,,'" p o'"u"iuri supraproblema'
ACUZAfoR s', adj. l, s' (JUR'; in unele
proces'
irt"."i"nta.' 7. (JUli. ) cauzl, iudecati'
p.o"u.nr', (inv.) nrinister priblic' 2' adj'
ta.ii
pricc, (pop') clrtpt.ate' '(JI;R-.)
irii".)'iptr,a, (ini'. ei pop.)
incrinrinator. (h'uptd- ') 3' adi' (rar)
(prin T-ransilv')
ien*.'' iribine, (reg.l ifie,
rechizitoriJrl.(Iln Ion -')
suor .-aCf-Z.lffn
tdiehells, (inv') divJrn, jud6t' prigonll's'^
s. l. acuzare, invinovillre' lnl'llnrruinlluenla'
efect,
(inrl.. i:r Moltt.)
d61d'B.
'(Ce
actzi, incriminArc, (pop') pird'
""it.,
iiitt'i
usuprd
- are medicdmrnlul
iirc,'rezuttat.
(inv.) piriturd, pricini, prihAn6' (O - netn'
"'t.ittu'"eA
inimii? )
iemeiatd.)t, (JUR.) inclrlpare,(Iivr') incrlmr"1. v. AFUNDA' CUFLTNDA'
nAre.
"l"t"a
s' 1. agelimc' clarviziune'
ati;li'arr
s.v. ACUZARE. ACUZATIE' lNvI(livr')
oei.oua.i., perspicacitate, strhtilitate'
INVINUIRE.
NOYATIRE.
-'icr:ir-A
(tig')
ascu[im.c'
schepsis,
[f"^.illl",'
1irm.t
Aquilg chtg'
s. l. (o/?NIT.,'
incnrptiludirle'
(J spiritului.) 3. aplccare,
pajuli, (rtg') Aciri, h:ala' ot1:'
iepurar,
sdi,os)
profuttdit
(Are
o
nare,' initlinatrie, sim1.
rrlicdic, vultin, r'riltur', zgrip!or, zgriptoroalca'
nuanle.)
-aeul-pimintului
g. ?On.Vl7'.; Aquila ltelioca)pajurdL'3' p?lY:a:
'oenltu
s.v. STRASNIC'
(reg.; zgriplor. (Un sledq cu - 'mpertoLa'.'
A C L I I a d v . l . i m e d i a t , i n d a t i ' n u m a l d e c l t ' t'-icvrfir.i
adj. ndus,cocirjat' coroiat,curbat'
(nop.l acrili. (inr-. 9i reg') a95;i' (in\") a$a'
coroi6tic. (Nas - '.)
(reg.)
tncovoiat,
(u
iv- ^ .) P. actualmente'(- e plecat Inare.),
acvil6n s.v' CRIVAT.
pLecaL
tt
(e
)
(reg.)
dinioAre'
b. adirreauri,
ADAGIO adr. (M|JZ.) incet, lento, rar'a. O.ocu-Aoii,' mornentan, (plin Nlold') deo;,16;; ;.". AFoRISI{.- CUGETARE' DICd6tn. (- ttu ant tirnP')
exrrr.rA.srisr INTA.
toN."lr
AOLiTIULA vb. 1. a (se) nduna, a(se)-conatlamdnt s.v' DIAMANT.
(A centrr, a (se) iurnlgazina,a (se) strillge'.
arlarnantin aclj. v' DIA\IANTIN'
) 2' a adtrna' a
i lnoi, ianlilate de energie'
s. l. anexd, apendice, completare'
eOiOS
a
J'
Daluld')
(moned(t'
suplrsf.ringe,a tezartriza'
srrnlirnent. (- Ia un tnennriu- ) 2. spor'
str:n-99'
facc'a
a
economisi,
adunTr,'aagonisi, a
(- Ia o retribulie-)
m
e
n
L
.
"
piist,'{.'
chivcnrisi, (reg.) a
.'lqi.l1i:
i;;p.i'"
vb. l. a (se) aclimatiza' a (se'
ADAPTA
a scfipui, (Tlansilv.) a mirui, (OIt' si Munt')
(se) deda, a (se) deprinde'- a. (se)
a
a
c
o
m
o
d
a
,
" t.of.li,' (ban.t a stIci, (Tlensilv'-9-itrIeram'1 f a m i l i c r i z a , a ( s e ) i n v i l a , a ( s e ) o b i g n u i ' ( r e g ' )
a ;poroli, (pl'in trIaram.) a zorobl' (llg'' a
cu ttoile condilii deDta!a')
-a2 .(' sat ) h i r s i . ( S - a (A - o adcu(trotdauete.)
ordsi.
^
irnplminteni, a transplanta' .(- o insliluconcentrare'
aclunare,
1.
s.
ACUIIULARE
a apropna'
lie, unibicei.) 3' a potrivi,QiYt'l
inioagazi"arc, stringere' ( - de bunuti')- 2' - adu(Auntli arrurnitscop.) 4. a ajusta, R potrrvl'
(odLutd')
cle
nare' stringcre,tezaurizare'
(- o piesdla unmecanism.) 5. a localiza' a preACUPLA vb. (T1"tl\"/ a cupla'
(A - o Piesd de leatru')
lucra.
'-lijeiiiAell
cuphl'
ACUI,LAJ s. (?Ed.V.) acuplare,
arlj. (rig.) maleAbil,mlsdi6s'
cuPlare.
^---r^:
.
)
(
o
m
'
s. (TEHN.) acuplaj, cuplal'
icupr,Ang
(fig') maleabilit^te'
ACUZARE
s' l. act, -f"qtl:- (1":::i..1:et3:
ACTIIINE
(livr.)
'pas.
Itotdrlld: rdsltttnd ae nuire.

""lti9o"l"

e.Oe.preetLITATE s'

adj. (rnrrN.., cuplat.

(- cuioa la diuerse lmpreJurarL'


-m l i d i 6 r e .
s. l. aclimatizare, acomodare'
ADAPTARE
obiEnuire'
familiarizare,
deaare, deprindere'
( - la noi conitilii de oiald. ) 2. ( LIT ' ) localizare'
prelucrare. (O - d.ramatica') 3' adaplare c'ne'
malograficd : ecranizare.
localizat, prelucrat'
adi. (LIT')
eoeprAf
(' P i c s a - . 1

INGRIJlT'
u..u.iit ",ri. ". CURATEL.
SPALAT. SPALATEL.
--u"".etoa".
v. CI:[IAR. DREPT' EVIDENT'
lNTocN{AI. LIMPEDE. PREcIS'
niec'r.
TOCI\IAI.
PRECIZIP'
o"r,,'at61us.v. EXAOTITATE'
"",i,i "i". v. ACUNI' IMEDIAT' INDATA'
",iep{ '"1. ',r. tNveNINA' orRAvI'
NI-J}I.\ IDECh"
ADAPATOARE s. jgheab, troac.i, uluc,
(rg')
ACUT adj. f . ascufit' lnalt, sublire'(DoD.)
reg.) scoc, (reg') molda'
teicd, (inv. 9i'Iransitv')
titiltcr, ( Sinete- . ) 2. adinc, asculit, itrtens'
hallu' (IIunt''
vatiu, lnucov. 9i
pr'rternic'
violent'
profund'
mare,'pitrunzitor,
(- Pentru Dite')
ban)
Olt.
Piud.
9i
(
O
dutere-')
viu'
ADAPOST s.1. aqezare,casi, cimin,.domiciACUZA vb. 1. a(se) invinovdfi, a(se) invinui'
liu, locuintn, sila9, (reg.) sril69n5,.(Tmnsilv''
ttir:r.l a (se)incrimina, (prin I\lold') a (se)blnui'
Ban. Ei Bucov') cort6l, (inv') loce-s'mtrtare'
ii"".j "'(se) jelui, a(se) prilrini, a( sc).-vino- mutdt, odAie,sat, sdldsluin[5,slligluire' qedere'
viti. a (se) 'vinui. (Se N uttul pe celalatl')
sezdmint, seztt, (tig.) birl6g' cuib' cutcu$'
2. iJUR'), a inculpa, (livr.) a incrlmina' (11(Unite lsi are -?) 2. culcu;, sIlal, (inv' Sl
de omot.1
--r"orr
reg.) strat, (Transilv.) cotrdg. (- pentru ant'nt. v. anAte. MANIFESTA. vADI'

.-.rrffu'

ADAPOSTI
male.) 3. glzduire, selaq, (pop.) strldgluire.
(Cere-; se lngrijeSted.e-.) 4.azil, refugiu,
scdpare, (inv.) nizuinfd, (fig.) limdn. (ISi
cautd un-.)
6. (inv. Ei pop.) scute6li. (Intrd
lqp, ca sd nu-I ploud.) 6. (pop.) fereAli.
(Lae de orice priuiri.)
ADAPOSTf vb. l. a gizdui, a primi, (pop.)
a pripdgi, a sdlislui, (reg.) a sildsi, (prin Bucor..)
a incortela, (prin Ban, 9i Transilv.) a silui, (inv.)
a conici, a fdgidut, a slllgui. (L-a- cubttcurie I.n casa lui.) 2. (pop.) a se sild$lui, (reg.)
a se seuti. (S-a- de ploaie tntr-o colibd).
ADAPOSTIRE s. gdzduire,primire, (Bucov.)
incorteldre. (- ln casa lui.)
ADAPOSTIT adj. apirat, ferit, ocrotit, pdzlt,
protejat, sigur, (lnv.) scut{t. (Un loc -,)
adristri vb. v. ASTEPTA,
arlliu s.v. BIR. DARE. IMPOZIT.
ADAUGA vb. a pune. 1- pulind sdre ln
aluat. )
ADAUGARE s. (CEIM.) adl\le. (n unei
substrutle lntr-un amestec.
)
ADECVARE s. compatibilitate, potrivirc.
ADECVAT adj., adv. l. atlj, conform, convenabil, corespunzitor, cuvenit, indicat, nirnerit, oportun, potrivit, recomandabil, recomandat, (livr.) pertin6nt, (inv.) cuviincids, rispunzdt6r, (fig.) sdndtds. (IIi.iIocuI cel maiperiru..,) 2. adv. indicat, rrinterit, oportun,
potrivit, recomandabil.(Nu e - sd...l 3. adj.
bun, indicat, ninerit, potrivit, propliu. (Un
teren- pentruerte.) 4. adj. binevenit, bun, favorabil, fericit, indicat, nimerit, oportun, potrivit,
prielnic, propice, (livr.) pertinent, (pop.) priincids. (Un prilej-.1
ADEIVIENI vb, 1. a amdgi, a atrage, a
ispiti, a momi, a seduce,a tenta, (inv,) a aromi,
a ndpistui, (fig.) a lmbia. (Perspectiva tI -.)
2. a arndgi,a incinta, a lngela,a minli, a momi,
a pdcili, a prosti, a purta, a triga, (livr.) a iluziona, (lnv. Fi reg.) a juca, a planisi, a potiedri,
a prilesti, a srninti, a smomi, a $utili, (reg.)a
gugui, (Transilv. si Ban.) a celui, (lVlunt.)a migllsl, (Transilv.) a tiqca, (lnv.) a aromi, a bldzni,
a gtmbosi, a mdguli, a mistifica, a surprfnde,
(fam.) a dtce, a fraieri, a qmecheri, (fam. fig.)
a {rde, a frlge, a lnc5l}a, a pingeli, a pingelui,
a plrli, a potcovi, a priji, (Mold. fig.) a boi,
(inv, fig.) a luneca. ( I-a - cu minciutti.)
3. a seduce, (O-Si apoi o pdrdseSte.)
ADEMENIRE s. I, atraclie, ispitd, seducere,
seductie, tentatie, (inv.) blAzni, iscugenie,ndpdsti, sibl6znd, scAndali, (fig. rar) nAdA.
(N-a rczislat-.) 2. am{gire. lngelare, lngeliciune, lngelitorie, momlre, picdleali, picilire,
pAc{lit, prostire, prostit, tripare, (livr.) iluzionAre, (reg.) picAld, (Transilv. pi Ban.) celqAg,
eelui6lA, celulre, (Munt.) mlglise6ltr, miglisire,
(lnv.) miglisiturd, prilistlre, (fam. fig.) pingeIfre, plngeluiAld, pingeluire. (- cuiua prin
uorbe rnincinoase.) 3. amdgire, seducere, seduclie. f- unei fecioare.)
ADEMENIT adj. l. amlgit, ingelat, ptrcAlit,
prostit, triqat, (Transilv. $i Ban.) celuit, (inv.)
prilestit, (fam.) dus, fraierlt, (fam. fig.) plngelft,
pingeluit, (fig.) buz6t. (Om*.) 2. amigit, ln-

a
-9elat,momit, sedus, (reg.) ruginAt, (inr-,) pri_
lesttt. (O fatd -.1
- ADE]1ENIT6n aAj., s. l. adj. atri:ritor.
lspititor, irnbietor, seducdtor, tentant. O
perspecliuri-.) 2, s., adj. amdgitor. inselltor,
seducdtor, (rar), momit6r, (lnv.) balarnut, ce_
luitdr, prildstitrir, prilestdt. (IJncte t)rofesic.)
ADENITA s. (MED.) (pop.) scrirtn.
ADENOHIPOFIZA
s. (A,j\AT.)
iripofizi.
ADUNOIDITA s. (-]jtiD.) vegeta!ie.
_.ADEPT s. partizan, sus[initor, (rar7 pirtAg,
(inv.) pirtedn, ( -aI ttnei cloctrine,)
ADE,RA vb. l. a se ralin. (- Ia o cloctrind.)
2. a intra, a se iuscrie, (-la o orgurti:alie.)
ADERARE s. 1. adeziune. (- tui sincerd
Ia o cauzd.) 2. intrare, inscriere. (- tuioa
tttlr-o orgarizalie.)
ADERITNTA s. (MED.) bridd. r.Are- 1a
p l e u f i ,)
ADERMINA s. (CEIM., FARM.) piridoxini, tiamind, vitamina B^.
ADESEA aclv. adeseori,des, deseori, frecvent. (Se d.uce- pe Ia el.)
ADESEORI adr'. adesea,des, deseori.frecvent. (Irine N pe Ia noi.)
arl6t s.v. BII,.. COMPENSARE. CO\IPENSATIE. DARE. DATINA. DAUNE. DES.
PAGUBIRE,
FEL.
IN{POZIT. OBICEI.
REPARITIE. RINDUIALA, TRADITIE, UZ.
UZANTA.

.,

ADEVAR
s. 1. (FILOZ.)
real, realitate.
(Noliunea
de -. ) 2. re.llitate,
veri(licitate,
(liw.) veracit{te, (inv.) veritate. (urLei opere
Iilerare.) 3. autenticitate, exactitate. "*"ciitudiIre, jrrstetre, (S-a confirnwl - celor sprrse de
el. )
ADEVARAT
adj., adv. l. adj. aievea, a[tentlc, cert, nescornit, netdgdduit, pozitir,, real,
sigur, veridic, veritabil. ([Jn lucru -. ) 2. adr'.
cert, serios, sigur. ( - Aga s-o.r liltimplat
lucrurile 1-*
7) 3. adj. corect, clrept, exact,
4. adv. clrept, jusi. (A
lust- (Conclwii-.)
oorbit -.)
5. adj. autentic, curat, neaog, veri(pop.
tabil,
9i fam.) sade6, get-beg6t. (MoId.ouectn,ldran - .1 G. adj. efecilv, real. ( plecarea luidin ora$ a aaut loc a doua :t.) 7.
adj. real, sincer. (Un
senliment de - acltniralie.) A. adj. autentic, curat, nefalsificat,
original, veritabil. (Artd -.)
ADEVERI
vb. 1. a ardta, a atesta, a certifica, a confirma, a demonstra, a dovedi. a
lntdri, a mirturisi, a proba,a sprijini, a stabiii,
a susline, (livr.) a corobora, (lnv. 9i reg.) d
probilul, (lnv.) a tncredirrfa, a mirturi, a probui. (Toate N cele spuse.) 2. a se confirma,
a se lmplini, a se lndeplini, a se realiza. (preuiziunile lui s-au-.)
I. a verifica. (Realitdli
pe carc Stiinla le -. )
arleveri vb. v. ANGAJA.
ASIGURA.
FA-

GADUT. tNCneowle.
INDATORA,
tNSARCINA. OBLIGA. PROMITE.
ADEVERINTA s. dovadi, mdrturle, (inv.)
pat6nti, r6vAt, sigurAnld, sin6t, testimdniu, teschere6, zapiscd, (msism lnv,) rosplscd. (- din
care rezultd calitatea sa,)

ADMINISTRARE

w
I

&
lF

mental, hotlittor, importint, inseniirdt,' ttrdaFIDECAUTIUNE.


s. v.
ailclerinfi
nic, primordial, profund, radical, serios,strucJUSILNE. GARANTIE,
tural] substanliat, vital, (livr') cardinAl' maj6r'
ADEVERIRE s.l. arAtare, atestare, certifl(Prefaceri -.) 10. adj'
care, confirmare. demonstrare, demonstra!ie' noddl, (rar) tem6inic.
jos, profund, (fig.) cavcrn6s.-(O
grav,
gros,
coroprobtr,
(livr.)
probare,
lntdrlre,
doveciire,
ioce --; untimbru -,) ll. adj. profund, serios'
borAre. (N celor spuse.) 2. verlficare. ($titnta
-,.1
temeinic, (fig.) pitrunzetdr. fO j tuLecald
,duceIa - justelii unei iqotee.)
viu'
puternic,
profund,
tniens,
mare,
f2.
adj.
adj' confirmat, demonstrat'
ADEYERIT
(O impresie,o emolie-.) 13. adj. acut' ascudovedit, probat, verificat. (Ce ti'am spus e
!it, intens, mare, pAtrunzhtor, profund, puterlucru - . )
greu'
s. l. aderare. (- lul sincerd nic, violent, viu. (O d.urere-.) 14. adj.
ADEZIUNE
-Drofund. (Un somnn.)
la o caud.) 2. consimlimint. (.$i-a dat -.)
ADINCATURA s. adtncitrrrd, cufunddturd'
3. aseutiment, sufragiu. (Aclorul obline- puscobiturd, scufunddturd, (pop' +i fam.) scofilblicttl t:i . )
(lnv. 1i reg.) scorbelitrlrd. (O - a
cittrt,
ADIA vb. (prin Transilv.) a trlgina. fVtnsolului, )
tul -")
ADINCI vb. l. a (se)afunda, a (se) cufunda'.
aITi{ r.b.v, ALINTA. DEZMIERDA. IUIN.
a (se) lnJunda, a (se) scufunda. (Picioarele i
GIIA.
scd ln zdpadd.) 2. a se afunda, a se cufunda,
ADIACENT adi. contiguu
a
se lnfunda, (ltansllv.) a se zgdura. (Ochii i
INRUDIT.
adj.
v.
ALATURAT.
adlacdrrt
ser
in cap,) 3, a se cisca, a se deschide'(rar)
INVECINAT. VECIN.
se
scobi, (In fala noastrd sc d o perterd')
a
IMPASIBIL.
aitidlor adj. v. FLEGMATIC'
4. a (se) agrava, a (se) amplifica' a cre$te, a
IIIPER'IURBABIL. INDIFERENT. INSEN(fig.) a (se)
S IBIL. \EPASATOR. NESENS IBIL. NES I}1- (se) intensiflca, a (se) m[ri, a sporl,
(Disenstunile s-au- . )
ascuti.
PASIV.
TITOR.
aillncl vb. v. APROFUNDA'
ndiaforie s.v. APATIE. DELASARE. INADINCIME s. l. adinc, afund. fund' proINERTIE.
INDOLENTA.
DIFERENTA,
funzime, strtrfund, (Dtnn lacului,) 8. adlnc'
INSENSIBILITATE. NEPASARE. PASIVIafund, fund, mlruntaie (pl.), profunztme, strdTATE, PLACIDITATE. TI'\IBELIS}I.
(ftg.) bhiere
ADICA adv. anume, (livr.) r6cte, (inr'.) fund, (reg.) afundig, afunzfme,
(pt.), (triv. tig.) mtte (pl.). (ln - ptunlntului.).
sireAci.. ( Amurgttl uielii, - b(itrlnelea.)
profunditAte. (- f'nar
ADIERE s. l. boare, pal5, suflare, suflu, 3. proftrnzime, (livr.)
profunzime'
undi, (rar) sctlur, (Olt.) revenedln. (Nu se udi.) 4. irnportanfi, insemntrtate,
)
seriozitate. (- prefacerilor suroenile.
simleo nici o- de alnt.) 2. boare, zefir, (rar)
ADINCIRE i, afundare, cufundare, infundurri. (- migcci uqor frunzelc.)
dare, scufundare. (- picioarelor tn zdpad.d.)
adv. 1. (reg.) dinioare. (ADI\EAURI
ADINCIT adj. concav, scobit, (reg.), dovin) 2. acrtm. (- a plec.at.)
Stlouu.
cAt, (tnv.) gtrvinAt. (Paileae tt rlatri obiect.)
AD-i\TERI\1 adj. lnterimrr. ( !/Iinisttu -. )
ADINCITIIRA s. l. adincdturA, cufundlturd'
ADI() iDterj.amin !, gata !, (inv.)parapdnghescobiturd, scufurrditurd, (pop. ti fam.) scoftlcitrllos !, (fam.)alel{ria.(- !t:u toaleplimbdriletui')
rd, (inv. 9i reg.) scorbelit{utr. ( n a solului.)
ADIPOS etli. (ANAf.) gras. (lesul-.)
2. concavitate, scobiturd, (reg.) dovtncitfrd,
(C,ETIJ}f..)
ANtiADiTIV
DEPRESANT S.
(inv.) gf,vdndtrirtr. (- unui obiect.) 3. scobicongelant.
ttrri, (pop.) gdvAn, (reg.) IeAfd' (- unei lin'
ADITIE s. l. (CEIM.) adirugare.(ProcLtts guri.) 4. cavitate, gaurd, scobiturd, (!nv.- 9J
2. (I;IZrcL.) adilie lalentd: sumalie.
de-.)
ieg.)- sc6rburi, (."g.I scflbi, sc6chintr,(Mold-)
arliliond vb.v. ADUNA. TOTALIZA.
b6rte, (inv.) zgiu. (- lntr-un obiect.) 5. cotnillliorrriladj. v. SUPLhIENTAR.
Ion, firidd, intrlnd, nigd, ocnttd' scoblturtr,
adiliondre s.v. ADUNARE. TOTALIZARE.
(inv.)
sfiridd. (Vasul era pus tntr-o -.)
'
adj. v. ADINC, AFUND. PROFUND.
atline6s
(rar)
profund,
s.
l.
adj,
afund,
ADf^\C adj.,
ADJUDECA vb. (lnv.) a harecilul. (N cuiDa
adincds.(Oceanttlru.,) 2. adj. mare. (O apd -.)
un bun, Ia o licitalie.)
3. s. adincime, afund, funcl, profunzime, strdADJUNCT s. (MAR.) secund. (- coman'
tuncl. (Din - Iacului.) 4, s. adlncirne, afund'
d.antuluiunei naue.)
fund, miruntaie (pl.), profunzitne, striifund,
adv. exact, lntocmit' lite'
AD-LITTERAM
(reg.) afundig, afunzime, (fig.) bAiere (pl.),
ral, textual. (A reprodus- cele citile.)
'(lnv. fig.) m6!e (pl.). (In-pdmlntului.)
5. s. abis, prdpastie, (rar) noiAn, (livr.), genrine,
ADMINISTRA vb. r. a cirmui, a conduce,
h5u, (inv. Si reg.) pripist6nie, (prin Mold. qi
a gospoddri, (inv. tl pop') a oblidui, a priveghea, a supraveghea, (inv.) a. isprivnici,- a
OIt.) prdvAl, (prin Transilv.) risipittrd' (prin
(inv.) b6zni,
Maraln. pi Transilv,) stfni,
oclrmui. (- un finut.) 2. (lnv') a chlvernisl.
(A cdzut ln-.)
(- un fond..) 3. a aplica, a face. (- cuiua un
{{rrifrind, precipltiu, tiu,
6. a<tj. compact, dens, des, greu, gros. (lntune'
tratament.)
ric -, ceald- . ) 7. adj. intim, l{untric' proADIVIINISTRAnE s. l. admlnlstratie, clr.func. ()ialuro n a unui fenomen.) 8. adj.
muire, conducere, gospoddrire, (inv. li pop.)
absohtt, complet, deplin, desivirgit, perfect'
obliduire, (tnv.) chivernisedld, chivernisire,
profnnd, total. (O liniste-.)
9. adj' capital'
isprivnicle, ocirmufre, (Sub * lui.) 2. (inv.)
,considerabil, crucial, decisiv, esential, fundachivernlseAld, chivernisire. (n unei aueri')

.;"Jt,

10

ADMINISTRATOR

(inv.
ADMONESTARE s. cearti, certare, tlojand,
s. f. intenttent,
ADMINISTRATOR
dojenire, imputare, morali, mustrare, obserpi reg,) ppan, (inv.) epistAt, isprdvnic, proviz6r,
valie, repro;, (pop. ;i fam.) beqteleALi,mug(tnv., in Transilv.) sof6riu. (- aI unei case')
truluirlld, ocdri, (inv. 9i reg,) lnfrunt{re, pro2. vechil, (inr'.) epistAt, ispr6vnic, logofet'
(boze6ld,(reg.) probdzi, probozdnie,(pritr Ilold')
pristdr', vitif.
ul unet nrogii.)
bnnAt, (Mold.) $mdtru, (inv.) ddscilfe, irnputii
s. 1. administrare, cir'ADMINISTRATE
preobrizitrird, probozire,
cirine, invlflttrd,
muire, conducere, gospotl{r'ire, (inv. qi pop.)
ripste, remonstr{re, zabrAc, (fam, f ig.) sdpuchivernisile'
(nrv,)
chiverniseil5,
obl{dulre,
neAlI, scutnrdturl. (- pe cere a primil-o I-a
Iui.) 2. (inv.)
ispr'6vnicie, ocirmuire. (Sub cumintit.)
cal6m. ( Lucreazd ?.n- . ) 3. ( M I L. ) intendctrld.
ADNOTA vb. a glosa. (- un lcrl.)
(Ofiler de - . ) 4. udtttitristralie
financi.ard. :
perADNOTARE s. adnotatie, notl, notitS'
(Iransilv.)
per:cepfie, (reg.) pcrceptolit,
(Tert cu -i.)
ceptolie.
s. adnotare, notd, notitS.
ADNOTATIE
adj. deosebit, excelent, inclnADMIRABIL
(eii Ia un text.)
tItor, remarcabil, (Un spectacol -.)
ADOLESCTNT s. tinlr (L'n - sintpatic,)
s. (inr'.) inchinit6r, stimit6rADI'IIRATOR
ADOLESCENTA s. fetiscani, tindri. / O ( Are mulli- - .1
(inr'.)
zglobie.)
stimd.
s. prcfuire,
ADIIIRATIE
ADOPTA vb.l. (JUR') a lnfirr. (- un noumea pentru el a rdmas statotnicd.)
mirrire. (ndscut.) 9. a-9i lnsuqi, a primi, (fig.) a imbrnADilIiS adj; 1. acceptat, aprobat' (O cerere
(Cand.idali - ;i
* .)
tisa. (- o noud credtnld.)
2, acceptat, primit.
ADOPTARE s. (JUR.) adoplie, lnfiere' (cantlirlali resp[rrpi Ia concurs.) 3. acceptat'
unui copil.)
recunoscut, (inv.) rec6pt. (O opinie N.)
convenaADOPTATOR s. (JUR.) infietor. 1- aI
l. acceptabil,
adj.
AD\,IISIBIL
unui copil)
(fam.) pas{bil.
satisfdcitor,
bil, mul[unritor,
ADOPTIV adj. r. (JUn. ) lnfiat. (Copit - .1
(O solulie p penttu ambele pdrli. ) 2. accepta3. spiritual, sufletesc.
2. vitreg, (Tatd-.)
bil, bunicel, convenaltil, suportabil, tolerabil'
(Ei sirtt Pdrinlii mei -.)
3. acceptabil'
(fam.) pasdbil. (O sitttalie -.,)
( A considerat
.\DOPTIE s. (JUR. ) adoptare, inf iere.
plauzibil,
verosimil.
credibil,
(- unui copil.)
erPlicalia -. )
,\DORA vb. a diviniza, a idolatriza, a \eneraD
s. credibilitate, plauziADMISIBIT.I'IriTE
(inv.) a cinsti, a sldvi. (/Ei - solia.)
(rar) verosimilittidine.
bilitate, verosimilitate,
adj. fennecltor, incintitorADORABIL
(- unei erplicalii.)
(Un tindr-.)
vb. l. a accepta, a aproba, a conADMII'E
ADORARE s. 1 divinizare, idolatrizare"
a se indupleca, a insimli, a lncuviinla,
venerare, (N cuiDa.) 2. adorafie, extaz, extagddui, a se invoi, a ldsa, a permite, a primi'
ziere. (Stare de -.)
(tiw.) a concdrle, (inr,. Ei pop.) a se prinde'
ADORAT adj. divinlzat, idolatrizat, veuerat'
(inv. 9i reg.) a se pleca, (I\Iold. 9i Bucov.) a
(inv.) cinstit' (Persoand.-.)
a ogodipozvoli, (inv.) a aprobilui, a nullumi,
ADORATOR s. (inv.) slivit6r, suspintrt6rsd se scoalil Ia concurs postul uacanl.)
1a (In .ittrul ,; ,oi61u-ii.)
la club.) 3. a
2. a accepta, a primi. (L-aADORATIE s. l. idolatrie, veneralie' (Simle
accepta, a consimli, a se lnvoi, a primi, a voi,
2. adorare, extaz'
pentru ect o adettdratd-.)
sd fii solia mea? ) 4, a accepta,
a vrea. (extaziere. (Starc de -.)
a tecunoagte. (Ptnd Ia ttrmd a a mirturisi,
ADORMI vb. (inv. Fi leg.) a aromi. (A cd a;a esle.) 5. a accepta, a concepe, a ingldui'
greu.
)
a
tolera,
suferi,
suporta,
a
a permite, a rdbda, a
atlorrnl vb. v. ALINA. CALMA. DECEDA(inv. ;i reg.) a pristini, (inv.) a obicni, a volnici'
DISPAREA. DO\,IOLI, DUCE. IMBLINZ,I(fig. fam.) a itrghili. (Cunt poli N una ca a{;tQ?)
I,INISTI. T,IURI. PIERI. POTOLI. PRArtpiG. I accepta, a impdrtdgi, a primi. (NupADi.
R:\rros.\. sFiRSI. s'fINGE. sunitte lui.) 7. a pr('supune, a spune, a zice.
coI{BA. TITI,IPERA. U$LIRA.
(Sdcd nu-i cum sus,lii.)
ailormit adi. v. SOMNOROS.
s. l. acceptare, aprobare, conADNIITERE
a.Ionnit6r adj., s.v. FIIPNOTIC. FIIPNOTI(scooterii la concurs
simlire, incuviinlare'
ZANT, NARCOTIC. SOMNIIIER. SOPORIFICa unui p<tstuacant. ) !1.acceptare, primire. (Du7lti
arlormildle s.pl.v. DED ITEL. ZOITEA.
* Iui tn asodalie.1 l|. acceptare, rccunoa;Lerc.
ADRENALIN ic s. ( ntoL' ) epinefrirti, su(urtui alt punct cle aed.ere.)
prarenine.
a
a
ddscili'
vb. a celta,
ADMONESTA
A D R E S A v b . l . a e x p e d i a ,a i n a i n t a ' a t r i dojeni, a tnornliza, a mustra, (pop' Si farn.) a
(* o cercre.)9' a expedia,a scrie.r tlimite.
(pop.)
bes-teli, a mtt$trlrlui, a ocdri, a probozi,
(r'eg.)a mina' (Cui i-ai d scrisoartu?
)
mite,
a sfddi, a sudrti, (inv. 9i reg.) a inlrunta, a oropsi'
ADRESAN'| s' destinatar' (- untti colet')
a stropoli, a toi, (reg.) a cirti, a tolocdni,
r\DRBSA s. (inv.) mehtup. (- e"cactd a
(prin \{olcl.) a(-i) bdnui, (OIt.) a docini, (plin
cuiua.)
qi
moronci,
a
(Mold.
Bucov.)
I\{olcl.) a mogorogi,
SEIINELE
aducitofle s.r.. GHILIIIELII.
(Bucov.) a pu!ui, (I!Iolcl.) a grnotri, (Olt. 9i Ban.)
CITARII.
a vrevi, (inv.) a preobt'dzi, a prihdni, a prob5li!(lrcLul
-\DUCtr r'b. l. n duce' (I-a zui, a prociti, (fam. Iig.) a sipuni, a scutura.
acasd.) 2. a indoi. ( - cuiul tn ios. ) 3. a cauza,
(L-a ctt asPrime.)

::.":i&n'

-;Fit&a"1

,8

.1"AFACERE

11
(A -' thci;i
a pricinui, a produce, a irovoca.
econon'tti statului.) 4. a ctea, a produce, a reamari beneficii.) 5. a se apropia, a se
7izl. (asemSna, a se asemui, a semdna, (inv. si pop')
a selor-i, (reg.) a se cumpini, (inv.) a aridtice'
a se lnchipui, a se podobi, a rdd{rce. (N cu
sora lui. )
s. amintirc, (astizi rar)
ADUCERE-AMINTE
(Dulci -.1
suvenir, (grecism lnv.) promit.
I{IROSI.
ailutrmf vb.v. ADULMECA.
vb. l. a mirosi, (rar) a puncta'
ADULIIECA
(reg.) a rnuqilra, a muplui, a ulma' a vetri'
(Munt. ;i Olt.) a mi9ii, (lnv') a adulma. (Ogcclinii')
2. a simti. (.L-oa iul - ttnatul.)
adi., s. 1. adj. infidel, necredinADULTER
vicios, neficlel, (inv.) preacurvfu', preaiublt,
(Bdrbat -;
cledn, viclenit6r, (fig.) tridit6r.
femeie- . S 2.s. (JtlR.) infidelitate' ingeldciune'
(lnv.) preacurvie, preacurvire, preanecredinli,
iubire. r'iclenle, (fig.) trdd6re. (A comis un -.)
ailumbri vb. v, UMBRI.
ADUNA
vb. l. a (se) acumula, a (se) con.centra, a (se) inmagazina, a (se) stringe. (A o mure contitate de energic.) 2. a acumula, a
monedd, oululti') 3' n
strfrrgc, a tezattriza. (acuniula, a agonisi, a economisi, a face, a stringe.
(pop.) a chivernisi, (reg.) a prigtipi, a rdgidui,
a sclipui, (Transilv.) a mirui, (Olt. qi Munt..) a
scofeli, (Ban.) a stici, ('frartsilv. qi tr{aram.) a
qporoli, (prin Maram.) a zorobi, (fig.) a prdsi.
(A - o acleudratd auere,) 4. (XIAT.) a totaliza,
(rar) a adiliona, a insuma, a snma, (inv.) a
-sumarisi. (ualoarea n rloi uectori.) 5. a {se)
intruni, a (sc) reuni, a (se) stringe' (reg.) a
(se) intloloca, a (se) sobori, (Olt' Ei r\Iunt.) a
ctt
".(se) inchelba, a (se) inchelbdra. (S-ou Iolii.) 6. a convoca, a intruni, a reuni, a stringe'
( I-a - pe toli. ) 7. a culege, a recolta, a stlinge'
(Transilv.) a surcti. (recolltt.) B. a colecta'
:a strlnge. (Iaptete d.in sat.) I, a (se) hrminunclier, a (se) reuni, a (se) stringe' ('5i-a uerswile in uolttm.) 10. a colecliona, a culege,
a stringe.-(folclor pe leren.)
s. l. acumulare, concentrare,
ADU\ARE
inmagnzinare, strlngere. (- rle bunuri.) 2. acutle obiecle
mulaie, stringere, tezaurizare .(de ariti.) 3. (I'IAT.) totalizare, (rar) adifiondre.
(tuluror cifrelor.) /r. convocare, intrunire'
reunire. stringere. (oamenilor Ia ;ed.inld.)
.5. adunat, culegere, cules, recoltare, recoltat,
qi prin
recoltd, stringere, strlns, (Transilv.
uiei' ) G' colectr{aram' qi Bau.) sur6tiu. 1Iaptelui din sal')
tare, stringere, strins. (unor
7. coieclionare, culegere, stringere' (N
Ieile popularc.) B. intilnire, (lnv.) lmpreunare'
( - cttnclttlatului cu alegdlorii' ) C. intruni-rc'
reuniurre, (inr'. gi pop.) strinsuri, (inv.) sob6r,
10. sfat' (inv.)
$ed6re. /S-c linut o mare -.)
'6bgte, sob6r, zbot. (a hotdrlt utmdtoarele"')
strins. (Cu picioaAD1TNAT adj. apropiat,
rele -.)
s. adunare, culegere, cules, recolADLINAT
tare. recoltat, recoltd, stringere, strins, (Ttansilv. qi prinN{ararn. qi Ban.) sur6tiu. (- rttei.)
econom' pesadj, cru[dtor,
ADUNATOR
-tritor,
(inv. si reg.) scump, (reg.) p{stri6lnic'
"(fig.) strins. (Om- . )

'' ADIiNAT6RA

B) etoatn, strlnsuri, pleahtd,

(' B a n . ) z b o r . ( ^ ' u e d e c l t o n d e n e i s p r d u i l i . )
ADTJS adj. l. aplecat, cocirjat, cocoqat,
lnclinat, incovoiat,
curbat, girbov, girbovit,
sucit. (Cu
indoit, plecat, strlmb, strimbat,
spatele x , ) 2. acvilin, cocirjat, coroiat, curbat,
3. incoincovoiat, (reg.) coroi6tic. (Nas -.)
voint, indoit, rotilat. -( Pulo; -.),
^_-_,
A d V 6 r S . V .A ] \ I U L E T A . C O R N . F I L A C T E R A .
TALISMAN,
opus'
adj. contrar, dimpotriv5'
ADYERS
opozit. (In par:
(inv.) lmpotrivit,
potrivnic,
lea -,)
s., adj. l. s. concurent, rival,
ADVERSAR
(ti-"
lntrecut toli
rlvn{ci,
(inv.) impotrivlt6r,
- ta fusd.) 2. s., adj. duSman, inamic, potrivnic, vrelmag, (pop.) pizmAg, pizmu.it6r, (inv.
pi reg.) pizmdtAr, pizmdt6re{' (lnv.) ncamtc'
d'e
nepri6ten, nepriit6r, ptrf9, scul{tdr. (Untemut ln luPtd. )
s. l. ostilitate, potrivnicie'
ADVERSITATE
acelui ueac') 2' dificulvitregie, vrijmdqie. (tate, greutate. (A auut ile d.epdsil multe n.)

Ann s. r. (inv.) spirit. (Un curent d.e-..),


2. atmosferi, cer, slavd, spafiu, vdzduh' zdri
(pl.), (Iivr. lig.) et6r, tdrie. (O pasdre pluteSte
3. climat, climi, I'reme, (lnv.) temtn -.)
peramdnt. (O regiune cu - rece.) 4. aspect'
ihip, expresie, fald, figurA, ftzionomle' intdligare, mini, obraz, (inv. $t pop.) b9i, (legj)
ialas, (inv.) schlma, ved6re, (fam.) m{rtrd.
(Are un - muUumit.)
epltaf, (pop.) pocrovif.
s. (BfS.)
Apn
(Cu - se acoperduaselelilurgice.)
aeri6n adj. v. nlfF'eN. FIN. STRAVEZIU.
VAPOROS.
SUB1.'IRE. TRANSPARENT.
AERlsi vb' a ventila' (- o camerd')
AEIIISIRE s. ventilai, ventilare, ventila]ie.
(Inslalatie de -.)
AEROB adi. (BIoL.) aerobiotlc. (Microor'
ganism -. )AEROBI6TIC adj. (BIoL.) aetob' (MicroorgQlllsm

N..)

AERODROM s. aeroport.
ADROLIT s. (ASTfio.w.) (inv. qt pop.)
(- este o specie d.e meteoril-)
piirtrd.
AEROVEHIaeromobil s.r'. AERONAVA.
CUL.
anemotroP,
s. (TEHN.)
AERoMoTOR
motor eolian.
AERONAVA s. aerovehicul, (rar) aeromobil'
AEROPLAN s. avion.
Otopeni.)
AEROpORT s. aerodrom. (AEROSTAT s. balon, (inv.) biFici. (- de
=bural.)
AEROSTATICA' s. (FIz.) statica gazelor.
AEROVEHICUL s. aeronavi, (rar) aeromobil.
v. AFECTUOS' AIIABIL. BltEaidbil adj.
_CONONT-.
PRIETENESC. PRIEVOITOR.
TENOS.
BUNAalabilltdte s. v. AFECTIUNE.
CORDIALITATE. PRIETENIE.
VOINTA.
AFABULATIE s. acliune. fabulatie, intrig{'
subiect. ( - unui romLn.)
s. l. chestiune, interese (pl.) '
AFA0IIRE
problemi, treabi, (pop. 9i fam.) darav6rd'

#d*|;i+

{
..
,,.

,-

:::3

!,l
rfi

AFACERIST

(reg.) tdmji, (lnv.) neg6f . ( gi-a re:oloa.tloate- . )


2. tranzaclie. (O - cornercia&i,) S.avantaj, chllipir, cigtig, folos, pricopseal5, profit, (Ttansllv.
gi Maram.) hAznd, (fam. Si ir.) scofAld. (Nu
e nici o .) 4. specula{ie, (fam.) blqniti,
ghegeft, (fam. fig.) lnvirte{l:'r.
(Face tot felul
de -,)
AFACERIST
s., adj. profltor,
speculant,
(inv.) speculatir.
(E un fdrd scrupule.)
alanlsi vb. v. DISTRUGE.
NIMICI.
POTOPI.
PRAPADI.
SI]ARIIVIA.
zDRoBI.
ZVINTA.
AFARA
interj. iegi I, mam !, pleac{ t
af6ct s.v. EI{OTIE.
SE\TIMENT.
AFECTA
vb. a destina, rr distribui, a repartiza. (A un fottd important
pentru
cons t r n c l i i .) AI.ECTA vb. l. a leza, a prejudicla. (Accastd.
Lmpfe.lurare a n buttul mcrs a1..,) 2. a se fandosi, a se maimulziri, a se prosti, a se sclifosi,
(pop. qi fam.) a se scdlimbiia,
(pop.) a se
fasoli, a se izmeni, (inv. qi reg,) a se sfandosi,
(reg.) a se mandosi, a se rnarghioli, a sc schimonosi, (inr'.) a se marafetui. (Nu te nai - ! )
AFECT;\RE
s. artificialitate,
ciutare, emfazd, grandilocventi,
manierism, patos, preliozitate, retorisrn. (Un stil plin d.e-.)
AFECTAT aclj. l. artifiCial, bombastic, cdutat, convenlional,
declamator, ernfatic, fals,
fdcnt, grandilocvent, manierat, nefbesc, nenatural, pompos, pretentios, retoric, (fig.) prefi6s,
sunitdr,
rrmfldt. ( StiI, Iimba.i - . ) 2. artificial, cdutat, fals, forlat, neliresc, nenatural,
nesincer, prefdcut, silit, silnic, studiat, teatral,
(rar) teatrallst.
(Gestttri -;
atituline -.)
AFECTIV
adj, l. emotiv, emofional. {/StareN ; proces -. ) 2. sentimental.
(O viald. bogatd.)
AFECTUOS adj. I, amabil, binevoitor, cordial, prietenesc, prietenos, (livr.) afAbil, (fig.)
cald, cdldurds. (O primire
N.)
2. cordial,
familiar, intim,
prietenesc, prietenos.
(|iota
N a conuercaliei.) 3. dezmierditor,
drag, drigistos, duios, iubitor, rningiietor, t:rndru, (hv.)
mingiids, (fig.) cald. (Cuuinte -.)
AFECTIIINE
s. l. bunivoinid,
cordialitate,
prietenie, (iivr.) afabilitAte, (fig.) cdldtr5. (.I-c
ardlul multd -.)
2. ntagament, sirnpatie, (fig.)
slibicirine, (inv, fig.) plecere. (Simte o tleosebitd N penlru...) 3. dragoste, iubirc. (lI tnconjura cu multd -.)
4, (MED.)
boa15, maladic,
(rar) rdu, suferinfd, (livr.) morb, (pop.) bete(inv. qi reg.) nepu9tig, pdtimi, vdtdm{re,
tIntd, (reg.) betegie, betejeAtA, Iincezime, lingejune, lineodre, morbicitnc,
(O pitinrile,
curobilit. )
AFEMEIAT
adj., s. l. adj. (pop. 9i fam.)
muierdtic. ( Bdrbat - . ) 2. s. crai, (pop. Fi fam.)
berbdnt, craiCdn, muierAtic, (!rop.) muierce,
(prin Transilv.) bnbeliu, (farn.) donjuAn, (glume!) qtrengLir. (E un mare -.)
( AN A:1. )
AFERENT
adj.
centripet.
(Vase -.)
alerirn interj. v. BINE. BRAVO, PERFECT.
AFE| s. ( L'IIL.) (inv.) strat. (- aI tunului. )
afierosi vb.v. ARUNCA.
AZVIRLI.
CFIELTUI. CONSACRA. DARUI. DEDICA. DES.

13
TINA. DEVOTA. HARAZI. IROSI. hrenAgTIA.
INCHINA.
PRAPADI.
RISIPI..
ZVIRLI,
alif adj. r'. LEFTER.
AFILIATIE
s. afiliere. (*
Ia o organizalie, )
AFILr;ERE
s. afiliafie.
AFINAJ
s. (IND.,
TEHN.)
aftnare. (unui aliaj.)
AFINARE
s. (rND.,
TEHN.)
afinaj.
(*
zahdrului brut.)
AFINET
s. afinig. (Locut und.e oesc afinf
se nume$te N,)
AFINI$
s. aflnet. (IJn la marginea pd.-.
duii.)
AFINITATE
s. analogle, apropierc, asemSnare, coneordantrtr, corespondenfl,
lnrudire,
potriveald, potrivire, similaritate, similitudine,
(lnv. 9i reg.) semuidln, (reg.) serneniS, (inv.)
potrdz, semAnAre, semindtur.{, semuirc. (Se
pot stabili unele ,ntre aceste dottd subsla.n!e.),
afi6n s.v. OPIU.
alipt s.v-. AFIg.
ANUNT.
AFIRMA
vb. 1. a declara, a mdrturisi, a
relata, a spune, a zice, (pop.) a cuvinta, (inv.)
a mdrturi. (urmdtoarele...) 2. a se auzi, a se
spune, a se gopti, a se vorbi, a se zice, a se
zvoni, (inv. gireg.)a (se)suna, (reg.) a se slomni*
(Se cd a plecat.) 3. a ardta, a exprirna, a
manilesta. (Igi - dorinla de a.,.) 4. a declara,
a pretinde, a spune, a susline, a zice, (grecism
inv.) a pretenderisi. (cd marfa e de bun&
calilate,) 5. a se evidenfia, a se impuue, a se
remarca. (S-a tepede ln ctnentalografie;')
AFIRMARE
s. aritale, exprirrare, rnanifestare, (rar)- manifestAtie. (dorinlei cuiua.)
s. cuvint, declaratrie, rntrrturiAFIRMATIE
si.r'e, relatare, spusd, vorb5, zis5, (livr.) aserpropozitie,
(astizi
rar) pardln, (inv.)
tifne,
vorodvd, (fig.) gurd. (Nu te lua dupd lui.)
AFI$ s. anunf, ingtiintare. (liw.) placAt,
(pop.) afipt, (inv.) publicrilie. (Un N anunle
ororul. )
AFI$A
vb. (rar) a placarcla. (A rezultalele.) AFISI.I
s. afigare. ( Seruiciul de - .)
AFI$ARE
s. afigaj.
s. avizier, panou. (Rezultatele se
AFI$IER
afld Ia -.)
(Pdmlntul
AFIN/i
vb. (rar) a (se) lnfoia.
se -.)
^A,FINAT adj. l. moale, poros, pufos, rar,
(rar) infoidt, {drhr6s, (reg.) pirbav. ( P(tuint - . )'
2. pufos, (rar) spum6s. (Un aluat -.)
AFLA
vb.
l. a descoperi, a gisi,
(astizi rar) a pric6pe, (inv.9i pop.) a oblici, (pop.
9i fam.) a dibdci, a dibui, (inv.) a ispiti, a izvodi. (A N o comoard.) 2. a se auzi, (fi-q.) a
rdsufla, a transpira. (Secrelul s-a repede.)'
3. a descoperi, a ghici, (rar) a binui. (.+i ce am Drrrt sd spun.) 4. a cunoaste, a iti. (Vrei
sd * adeudrul?) 6. a auzi, a qti, (inv. 9i pop.)
a oblici. (Sd - ctt tolii ce-ai fdcut.) G. a gdsi,.
s plinde. (ltoin sd.-l singur ca sd-i poal(n
uarbi,) 7. a concepe, a crea, a clescopcri, a elabora, a face, a gdsi, a gindi, a irnagina, a inventa"
a niiscoci, a plinui, a plismui, a proiecta, a

13
reallza, a scorni, (inv. qt pop.) a lzvodt, (pop')
a iscodi, a lnchipui, (reg.) a tocmi, (lnv.) a unelti'
(fic.) a nAste, a urzi, a zirnisli. (A N u'n pro'
ieir'u pentru..') B. a exista, a fi, a se gisi'
(pop.) a sta. (Sc - acolo mdrfuri ln marc caniitoir.) g. a fi, a se gdsi, a sta. (Plicul se
pe masd. nedesfdcut') 10. a fi, a figut'a. a se
irutilati')
ge.i, t se rtrtmdra. (Se Pintre
a se gesi, a se poneni, a se trezi' a se
il.
tncollit de creditori.) 12. a fi'
veclea. (S-a a se gAsi, a se situa, a veni, (inr'. $i pop') a ctidea'
(Satil se - pe Olt.) 13. a consta, a exista'
ln aceeacd..') 14'
a r e z i d a . ( T o i s e c r e t u ls s a p r i m i . ( A N u L s l e aa d o u a : i ' )
lttiui
-q,nlAne s. 1. descoperire, gtrsire' (e
(Dupri Slirii')
lucru uscuns,) 2. primire.
allit6r s.v. INVENTATOR.
s. (GEOL.) deschidere geoAFLORII{ENT
logic[.
s. aflux, aglonteralie, grim6irr-UENtA
ingrdrnidealS,
deal6, irnbuizeald, inghesuilld,
lnvdlmigeali, (pop.) vdlmn, (Ban. pi prin Olt',
(inv.)
vlog,
(Transilv.)
neloaie,
Tlansilv.)
g
de oamcrti.)
" logozedld. (BELSUG.
nitr,oule s.v. ABUNDIINJA.
BO GATiE. II{BEL$UGA RE,. INDESTULARE.
PRISOS.
AITLUX s. afluenld, aglomeralie, grlmddealA'
ingr6mideald, invillmbulzeald, lnghesuiali,
migeali. (pop.) v{lrn[. (Ban. 9t prin Olt.'
Trnnsilv.) niloagS. (Tra nsilv') vlog, (lnv.)
de ounrerti.)
"a.lior sOoNz e f l S . ( adj. (Fo\'.,t strrd. (Consorttw --)
s. cugetale, dicton, maxirni,
AFORISM
sentinfi, (livr.) adAgiu, (rar) apoft6grnd, parim{e, (pop.) zlccre. (inv.) pflde' (ir") pans6u.
( Culegere d.e - . )
AFORISTIC atlj. sentertIios.(SIII -.)
P
a navlosi' (vb. (IIAII.)
AFRETA
naud comerciold. )
semioclttsivS.
s., adj. (FON.)
AFRICATA
(Consoarfi - . )
locuiesc itt
s. bur. (- ii
AFRIKANDER
sudul Afritit. )
s. Injurie, insulti' jignire, ocari,
AFRo\'T
vexaofensd, rttSine, umllintS, (livr') ultr6j'
(iuv')
firlne, (pop.) hrlli, sudalmi, suduitird,
obfd5,
nccinstc,
dosAdd, itrftuntire,
bdsiu,
(fig.) atlngere, (iivr. fig.) lezAre. (Nu poale
ce i s-a atltts.)
suporlu (pop.) acrrim, pledsnS.
Ap'r.,r s. (MED.)
(a mucoasei.)
FUI\IEaiurnfi vb. v. AMEJI. CHERCHELI'
G}.. iTIBATA. TUR\IENTA.
BE'{T'
BAU'f.
r u l r r r r r f i ta d i . v . A I \ I E T I T .
TURtr,II]NTAT.
IMBATAT.
CHIIRCHELIT.
AFIJINiATOi\RE s. 1. casoleti, cituie, (prin
l3an.) rrigcd. (In - se ard ntitodenii.,) 2. afurrrdtolie. (N Pentru clrrruli.) alumitodre i.r'. C,\nElxtl-\.
(penlru
s. afumdtoare.
AFUMATORIE
me:elwi, )
AFUND adj., s. l. adj. adinc, profuud, (rar)
.) 2. s. adinc, adincime'
aclinc6s. (Oceanul lacului')
fund, profunzime, striJund. (Dtn (pl.),
3. s. adinc, adincime, fund, rniruntaie
profunzime, strdfund, (reg') afundlg, afunzime,

AGARLIC
(flg.) Laiele (pl.), (lnv. fig.) mAte (pl.) fln ^odmlnlultti. )
AFUNDA vb. t. a (se) cdinci, a (se) cufunda, a (se) infunda, a (se) scufunda. -(Picioareie; es - tn zdpadd.) 2. a cufunda, (reg')
utl obiect tntr'un lichid')
a acufunda. (A3. a se adinci, a se cufunda, a se infunda, (Transilr'.) a se zgdura. (Ochii i se ! in orbite') 4.
a(-Ei) cufunla, a(-+i) infuncla, (fig.) aCli)
lngropa. (lsi - frunlea tn Palne.)
eI.UNOAng s. adincire, cuftttldare, infundare, scrtfnndare. (! picioarelor tn- zdpadd')
afunrtlltirrds.v. PONOR. RtPA. VAGAUNA'
ar'rurtliss.v. ADlxc, ADINCINIE. AFUND.
PROFUNZI-\'IE,'
}TARUNTAIE.
IJT'\D.
S'TRAIJUND.
afrrnzlmes.v. ADINC. ADINCIf,IE. AFUND.
PROFUNZII\{1].
I'IARUNTAIE.
FU\IJ.
STAF UND.
AFURISENIE s. (BIS.) afurisire, anatemd'
blestem, excomunicare, (inv.) procle!6nie' procletie. (- papei oruncatdasupro...)
AITURISI vb' 1. (81S.,) a anatemiza, a
(pop.) a oropsi, (lnv.)
blestema,a excomunic":r,
2. a se
a lepida, a procleli. (Papa I'a -.)
blesiema (pop.) a se jura' (Se - cd nu min[e..)
AITURISIRE s. (B/S.) afurisenie, anatemd,
blestem, excomunicare,(inv.) procle!6nie' procletfe.
AFURISIT ndj., s. t. adj. (BIS.) anatenrizat, blestemat, excomunicat' (inv. $i reg',
procle{lt, (inv.) procl6t. ( Un preot..: .) -Z'
"dj., s. blestemat, ciinos, hain, indrlcit,-rdu'
ticdios, (inv. Et pop.) pustiu' (pop. qi fam')
plrdAlnic, (pop.) lmpeltt6t, jurAt, (inv. ti-reg')
irrgistt, (reg.) pticdjit, (Transilv.) sicr6t.
(-uI de el!)
CONTAGIOASA S. (MED.
AGALACTIE
I/ET.) (pop.) rdsfrig. (- atingeoile Qi caprele')
AGALE adv, alene, binigor, domol, incet'
incetinel, incetigor, lin, liniStit, uSurel, (pop.-9i
fam.) iavAs' (pop.) citin6l, rAra' (reg.) meru,
lprin Transilv.) cltingAn. (lllerge- -1
AGAR-AGAR s. gelozd' (- se ertrage din
'lt":;l"oe"
IIusuLIvIAN'
s.v. MAHoMEDAN.
NEbRIiDINCIOS. PAGIN,
PAagarin6sc adj' v' NECREDINCIOS.
GIN.
AGASA vb, a enerva, a indispune, a irita' a
necdji, a plictisi, a slcli, a supira, (lil'r') a tra.ca.., 1pop.;a cludt, a ziddri, (reg.) a. zihdtui'
(\Iold.j i chihii, (Ban.) a zigilui, (l\Iold'. qi
Bucov.) a zdhil, (lnv.) a sclrbi, (pop. tig') a
ardeia, (reg. fig.) a scoclori. (Nu-I mai - cu
insistenlele tale.)
AGASANT adj. enervant' iritant' plicticos'
plictisitor, siciitor, supdrdtor. (O treabd-')
AGASARE s. enervate' iritare, plictisire,
siciiali, siciire, (livr.) tracasAre, (pop') zddnrire. (- cuioa.)
AGASAT a<ij. enervat, iritat, plictisit' slelit'
supirat, (livr.) tracas6t, (pop.) zldirlt. (Onta ')
AGAVA s. (BOT.; Agaue americana)(pop')
lltnbS.
agtrrlie s.v. BAGAJ.

AGATA

14

AGATA vb. l. d (se ) atirna, a (sd) prinde,


a (se) spinzura, a (se) suspencla,(livr.) a (se)
acroga, (pop.) a (se) anina, a (se) zgrep!5na,
(reg.) a (se) tdgirfa, (prin N{unt.) a (se) atdgir{a, (Tlansilv.) a (se) lmprinde. (- ceua in
cui.) 2. a se apuca, a se atirna, a se prinde, a
se J.ine, (pop.) a se anina, (reg.) a se tegirla.
(Se - 4, crengi ca sd nu cadd.) 3. a se fixa, a
se princle. (Vila de uie se - de araci.)
as5!3i v-b. v. ACOSTA. CRAMPONA.
AGATARE s. 1. agdlat, atirnare, atirnat,
prindcle, prins, spinzurare, spinzurat, suspendale, (iivr.) acrogdj, acropdre, (pop.) anineire,
aninet. (- unui obieclin cui.) 2. fixare, priild.ere.(--uitei cleuie pe araci.)
AGATAT adj. atirnat. spinzurat, suspendat,
(pop.)-aninAt. (OhiecteSt obiccle libere.)
AGATAT s. agilare, atirnare, atirnat, prindere, plins, spinzurare, spinzurat, suspendare,
(iivr.) acrog6j, aclogdre, (pop.) anindre, anin{t.
(- rtnui obiect in cui.)
AGITA'IOARE
s. atirnitoare, gatcd, (pop.)
aninitodre. (- unei haine.)
AG.\TATOR ld.i. cdtirator, suitor, urcitor. (Plentd - .)
agc:uniu aclj., s.v. IGNORANT. INCAPABIL. INCOMPEI|ENT. NECAI'ABIL. NE.
CHT]AIAT. NECO}IPETJ]NT. NIJCUNOSCATOR. NIlINITIAT. NEISI'RAVIT, NEPREG-iTrT. NEpnrcEpu'I.
NE$TIUTOR.
PTtOST.
:rgc:rmiu s.v. DEBUTANT.
lNCppAfOn.
a1;tirns.v. PIIRSAN.
agcm6scaclj. v. PERSAN. PERSIENESC.
AGIINEZII]
s. ( BIOL,) sterilitate. (turci femei.)
AGtrNT s. l. (inv.) zapciu, (arg.) cop6i.
(- de polilie.) 2. (FIN,) agent de perceplie:
perceptor, (inv.) birAr, colglu, dibil6r, dnjdi6r, stringitir.
3. (X,IED,) agent sanitar :
fclcer.
AGENTIJRA s. agenlie,filiald, reprezentanttr,
sucursald. (A d.eschiso noud -.)
AGENTIE
s. agenturi, filiali,
reprezentan!tr, sucursali.. (Inaugurarea unei noi -.)
AGER adj. l. agil, istel, lute, repede, sprinten, vioi, (reg.) zburAtic. (- tn migcdri,. miqcdri -.1 2. degtept, dibaci, inteligent, iscusit,
istet, hrdeminatic, priceput, (pop.) mint6s,
(inv. si reg.) rnarghi6l,pric.opsit,(prin Transilv.)
artilt. (Mold. ;i Bucov.) hitru, (Transtlv.)6cos,
gtrarn, (inv.) scorn6ci, (fig.) dezghetit, sprfnten, (fam. fig.) breaz. (Un om N ; o minte e.)
3. clarvdzdtor, iscoditor, observator, pdtrunzStor, perspicace, scormonitor, scrutitor, sfredelitor, stribititor,
subtil, (liw.) penetrAnt,
sag6ce,(fig.) ascufit. (IJn spirit -.)
6ger adj. v. ASCUTIT. TAIOS.
AGERI vb. (fig.) a (se) ascufi. (S-a - la
minte.)
agerl vb. v, CIZELA. STILIZA.
AGERIME s. 1. agilitate, lu!eal5, repeziciune, sprinteneald, suplete, uqurinti,
vioiciune, (astizi rar) sprintenie, (inv,) sprintindtdte. (- ln miscdri.) 2. deqteptdciune, diblcie,
inteligenti,
iscusinfd, istetime, lndemlnare,
prlcepere. (n cuioa.) 3. acuitate, clarviziune,

'-'r

'"jt:

pdtrundere, perspicacitate, subtilitate, Qivr.)


sagacitdte, (fam.) schdpsis, (fig.)ascutime.
(*
spiritului.)
agesri vb. v. ACIUA. CUIBARI.
OpLOgI.
PRIPASI.
AGESTRU .s. (GEOGR.) con de dejeclie.
r\GFIEASMA s. (B.rS.) (pop.) apd sfinfttd.
agyhe{smi s.v. RACHIU.
aghesmul vb. v. AMEJI. ATINGE. BATE.
CHERCHELI. fiUEA'TA. LOVI. TURMENTA.
aghesmultadj. v. AME'I'tT. BAUT. REAT.
CHERCI'IELIT.
IMBATAT. TURMENTAT.
AGHIIJTA s. demon, diavol, drac, incornoratul (art.), naiba (art.), necuratul (art.), satanS,
tartor, (livr.) belzebrit, (rar) scara6fchi, (pop.
.si fam.) michidriJ.6,nichip6rcea (art.), pirlea
(art.), sarsaili, (pop.) faradn, idol, impeli!6tul (art.), mitit6lul (art.;, nefirtdtul (art.), nev6ia
(art.), pirdAlnicul (art.), procl6tul (art.), pustiul
(art.), vicleAnul (art.), ccl-de-pe-comoArd,celdin-baltd, ducS-se-pe-pustli, ucigl-l-crricea,
ttcig{-I-toAca, (inv. pi reg.) mam6n, sdcrtul
(art.), s6tea(art.), (reg.)hiddche,ndpristul (art.),
spurc, spurcdt, qeitdn,gdtcd, ucigdn, (Transilv.,
Ban. si llararn.) b6di, (Mold. 9i Bucov.) b6ngn
(art.), (prin Bucov.) carcandili, (Transilv. qi
Mold.) rnritul (art.), (prin Mold. qi Btrcov.)
pdcnetul (art.), (prin Olt.) sarsln, (prinMold.)
scal6i, (prin Bucov.) -slactrAfu (art.), (inv.)
lmpiedicitdrul (art.), nepriit6rul (art.), (eufemistic) pdcetul (art.).
agirily s.v. ARGILA.
CLISA. HUMA.
LUT. PAMINT.
AGIL adj. ager, iste], iute, repede, sprinten,
vioi, (reg,) zburAtic. (- tn mi;cdri; mit cdri - . )
AGILITATE s. agerime, iuleald, repeziciune,
sprinteneali, suplele, u$urinli, vioiciune, (astizi rar; sprintenie, (inv.) sprintinitAte. (- ln
miscdri.)
AGIT;i vb. l. a clocoti, a (se) frlminta, a
fremita, a (se) lnvolbura, a (se) zbate, a (se)
zbuciuma, (inv. 9i reg.) a sdlta, (inv.) a (se)
sf,lbdtici. (Apele ucscule se - ln mstcd,) 2. a
(se) cldtina, a (se) scutura, a (se) zgudui, (reg.)
a (se) clitdri, (Mold. qi Bucov.) a (se) cobiltrii.
(- lichidul d.in eprubetd,
) 3. a riscoli, a ridica,
a stirni. (\'lntul - praful.) 4. a clitina, a filfli, a flutura, (lnv. pi reg.) a pflei, a pdl{lii,
(reg.) a mdtdhti, a mitAlii. (- batista.) 5. a
se friminta, a se nelinisti, a se zbuciuma, a se
zvircoli, (Ilold. si Bucov.) a se cios,moli. (Nu
te mai - olita! ) 8. a colcii, a (se) foi, a forfoti, a se frlminta, a fnrnica, a migui, a miguna, a roi, a viermui, (pop,) a bljbii, (inv. qi
reg.) a jimi, (reg.) a fojgdi, a viqca, (prln
Transilv.) a govirca, (Olt.) a se vdrzui, (Ban.)
a vermeti, (farn.) a se fitli, a se vinzoli.
(Lttmea se - p strdzi.) 7. a atita, a incita, a
instiga, a intdrita, a provoca, a stlrni, a tulbura, (pop.) a sumula, (inv. $i reg.) a scorni,
(reg.) a smomi, a zidiri, (fig.) a asrnuli, a
monta. (EI * mo.sele.)B. a se miqca. (Maselese -.).
AGITAT adj. l. clocotitor, frlmlntat, fremdtdtor, tnvolburat, tulburat, tumultuos, zbuciumat, (inv.) colcot6s, (fig.) rdzwdtit. (Ape *.)
2, (FIZ.) tnrbulent. (Un fluid. -.) S.frdmin-

':.) ,,

.'+:.-*"ki*&:.*

AGRESOR

15

},

tat, neastlmp6rat, neliniEtit, nepotolit' zbuciuA. critic, frlmintat'


mat. (A d.w o oiald -.)
qreu,
tulbnre, zbuciumat. (Vremuri -.1
instigator, pros., adj. afititor,
AGITATOR
(livr'.) incitat6r, sedifids'
vocator, tulburdtor,
(tnv. 9i pop.) rdzvrdtit6r, (inv.) riscolit6r, risanarht;li-)
cdlnic, (Iig.) incendiat6r. (Ni$Ie s. l. clocot, frimintare, frearrrdt,
AGIT.iTIE
tumult, vulet, zbatere'
tnvolburare, tilizuire,
zbuciumeAld'
(rar)
zbttciurnare,
zbucium,
unui
turbulen{5. (a
apelor.) 2. (FIZ,)
7nelinigte'
neastimpdr,
flttid. ) 3. frimintare,
impaci6rt\d. ( Stare de - . )
zbucitrm, (livr.)
( Ditt
.{, frimiutare,
zarvi.
tulburare, r'ilvi,
nimic s-a slirnil o - , ) 5. febrilitatc, incordare.
nerlbrierc,
infrigurare, neastimpdr, nelini;te,
plecdrii Ia drttnt.) 6. anintalic,
tensiune. (frticolc{iald, foiali, foire, forfotS, lorfotcall,
migrtmintare, furnicare, migcare, rniguiali,
nare, roiali, viermuiali, viermttile, Q'eg.) fojgiriAli, vinzodli, (fam.) fi{ii6ki, Iifiire, fi{iit' vinde nedescris.) zolerild. (1.)ra o lNIxHAle.
alttmbd vb. v. APUCA.
$FACA. LUA. PRINDE.
aalmbdli s.v. EPILEPSIE.
s. ( BOT.; Filipendula uulgaris )
,f Cl.iC\
(r'eg.)fericc, ferigeA, ogllce, tei96r-, barba-c6prei'
fereci-6lbd, floarea-soarelui-de-cimp.
agliei s.v. CIUBOTICA-CUCULUI.
aglic6l s.v. CIUBOTICA-CUCULUI'
vb. a se suprapopula, a se ticsi.
AbLOI{ERA
(Locttl, reoiunea s-a -,)
s. (TEFIN.,) liant' (- Ieagd
AGLo\tERANT
lntre ele particulele unut aglomeral. )
adj'
suprapopulat, ticsit'
AGLOMER'iT
(Loc. teritoriu -.)
s. 1. afluenfd, aflux' g;riAGLOI\{ERATIE
micl tral6, lmbulzeald, in ghesuiali, in grdmddealir'
(pop.)
I'aLnd, (Ban.
invirlmiqeali,
9i pfin
OIt., Transih'.) n5lo6gi, (Transilv.) vlog' (inv.)
glogozeAld. (Era o - de neclescris') 2. agezare,
localitate, (inv.) politie. (O e umand. )
vb. (IINGV., BIOL.' TEIIN')
AGLUTINA
a (se) alipi, a (se) lipi, a(se) reuni, a (se) suda'
a (se) uni. (Doud elemenlcale uorbirii se -.)
BIOL.,
S. (TINGV.,
AGLUTINARE
?'EIIN.) alipire, lipire, reunire, sudare, unfue.
(Proces de a doLtd cuuinte.)
BIqL"
(LING\I',
adj.
AGLUTINAT
TEHN. ) alipit, lipit, reunit, sudat, unit.
(Cuuinle - .)
R0ST.
a.q6t! s.v. RINDUIALA.
agoili vb. r'. A$TEPTA.
(prin
I3an') r6pot'
s. (^IED.)
AGONIE
(irnpr.) c<irn5. (Bolttcruul se afld in -.)
s. agonisile, agonisitd, ecoAGONISEALA
nomie, (pop.) chivernisedli, pricopscrill, (reg.)
prigtipe6ld, (prin Matam. 9i Transilv.) zorob6c'
(lnv.)- strinsodre, strinsrfud, (O bunicicd,)
AGONISI vb. l. a acumula, a aduna, a economisi, a f:rce, a stringc, (pop.) a chivernisi'
(reg.) a priEtipi, a rdgddui, a sclipui, ('l'rarsilv.)
a mirui, (Olt. Si X{unt.) a scofeli, (Ban.) a stdci'
(Transilv. Ei tr'Iaram.) a gporoli, (prin Maram')
a zorobi, (fig.) a prdsi. (A - o aoere bunicicd.)
2. a dobindi, a procura, (prin Transilv.) a insima. (A N cele necesare,)

r*ii:'."*::r'

.:;*-.r"e i;.

"-

s. l. eeonomislre, stringere,
AGONISIRE
(unor btnuri. ) 2. agoniseald, agonisite,
pricopseAli'
economie, (pop.) chivernise6ld,
(reg.) pri$tipe6l6, (prin l\faram. qi Transilv.)
( Are
strinsoAre, stlinsrlrd.
zorob6c, (lnv.)
bunicicd. )
o s. agoniseall, agonisire, ecoAGONISITA
nomie, (pop.) chiverniselld, pricopseAld, (reg.)
prigtipeAli, (prin 1\'Iarnrn. 9i l'ransilv.) zorob6c, '
(inv.) strinsoare, strinsriri. (T'oale le'a fdcut
Iui.)
din agonizfnt s., adj. v. MURIBUND.
AGRAFA s. l. (reg.) sp6nci' ($i-a pus o copc5. (Bu:ele unei
Ia rochie.) 2. ()'IED.)
p
' ldgi slrinse in -e.)
INCULT.
a".qramrit adj., s. v. IGNORANT.

NEiuLl IVAi, NnrNsrnulT.

NE INvATAT.

PROS''. SIMPLU.
INCULagrilnralism s. v. IGNORANTA'
NESTIINTA.
NNPRICEPERE.
TUR.{.
adj. agricol, (rar) agraridn, pluglAGnAR
rtsc. (]Iunci -.)
aqt':rri6n aclj. v. AGRAR' AGRICOL.
AbttRr,.\ 'uir. 1. a (se) inrii, a (se) inr5utd[i,
(grecisnr iuv.) a (se) prohorisi. I lloala i s-a -'2
2. a (sc) ndinci, a (sc) arnplifica' a crc$tc,n (se)
intetrsificu. a (se) nrIri, a spori, (fig') a (se)
ascnli. (Disertsiunile s-au -. ) 3. a (se) ingreuia,'
(Situatria infractorului s-a -,)
a (se) irrriutdli.
inrdutitire.
inrdire,
s. f
AGRA\rARE
(bolii cuiua.) 2, inrdutdlire, (livr.) recrudeseconomiei dintr-o lctrd capilaltslii')
cent5. ((iivr.) recludesadj. tnriutltit,
AGRAVAT
c6nt.
AGREA vb. 1. a-i pldcea, a simpatiza. (fl a acceppcntru insuSirile lui.) 2. (POLITICA)
un ambusador.)
Ia. (Statul adj., adv. l. adj. nostim, pldcut'
AGREABIL
simpatic, (inr', qi pop.) nurliu. (Un om -')
(Un
2. aclj. drdgu|, estetic, frumos' plicut.
3. adj. atrdgdtor, plicut, prietenos'
aspect -.)
(O tnedpere -.)
A. adj. amuzant' distractiv'
5. adj. pldcut'
drigu!, plicut. (Spectacol -')
(reg.) omen6s, plgln, (lnv.) ogodit, (fig.) dtlce.
(Clipe -.1 6. adj. pldcut, (fig.) sar,'ur6s. (Bfec7. adv. bine, pldcut. (A fost te comice -,)
ln concediu. )
AGREGA vb. (?I'.HN.) a se alipi' a se reuni,
a se rrni. (Elementele unui tol se -.)
s. l. amuzament, distractie'
AGREMENT
r l i v e r t i s m e n t , p l i c e r e , ( i n v . ) z 6 f c h i u. ( P a r c
2. @bLITIC.|[.) aprobcle, cousimldde -.)
(dat unui d.iplomat slrdin. )
nint.
INFRUNIUagrementri vb. v. fuPODOBI'
SEIA. ORNA.
impottiua uttui
s. atac. (AGRESIIJNE
stat strdin. )
provocator'
militarist,
l.
adi.
AGRESIV
2'
(fam.) belicds. (Polilicd -.)
rizboinic,
brutal, coleric, clur, impulsiv, iute'
bdtiios,
nestdpinit, violent, (fam' fig.) belic6s. (Un
om, un temPerament - ' )
duritate'
s. brutalitate,
AGRESIVITATE
(O
nestdphrire, violenfd.
impulsivitate,
temperamentald a cuiua.)
AGRESOR adj., s. atacator, cotropitor, in( Armatd - . )
vs dator, ndvilitor.

.-'..y*Sbir*;-

16

AGRICOL
AGRICOL adj. agrar, (rar) agrariAn, plug5r6sc. (Munci -.)
AGRICULT6R s. plugar.
Ribes uua-crispc) (reg.)
Acnlq s. (Bor.;
pomugoiri, rezachie, risifS, struguri-spindgi
(pl.).
agrlg-r69u s.v. COACAZ. DRACILA.
AGRI$A s. (BOT.) (reg.) burboirri, rozinchind, coaciz[-silb{ticI.
AGROGEOLOGIE s. pedologie.
AGROLOGIE s. agrotehnlcd.
AGROTEHNICA s. agrologie.
:i1;rrr s.v. CL\.IP. oGoR. RECOLTA. RoD.
TARINA.
agrlil s.v. DUD. _
uqtid{ s.v. DUDA.
asrrrirt{r s.v. LAURUSCA.
VITA SALBATICA.
AGURIJOARA s. (BO?.,' Porlulaca grandiflora ) portulaci, (reg,) ciuelinAq, ghe6in,
ghefigoAri, grAgi{n, grdjnicioard, ntidli, pietriclci, porcire, floare-de-nisip, floare-de-piAtri,
iarbd-grAsd.
AH interj.a !, aoleul, aul, il, ol, of I, ohl,
vail, (pop.) vAl6u I, (Transilv. ti Ban.) tflai I,
(Mold.) vah I (- !, ce durere siml! )
Alr6ti S.V.ARDOARE. AVINT.
ELAN,
ENTUZIASM. INI'I,ACARARE. INFOCARE.
poRpASruNE.
pATlMA.
INSUFLETTRE.
NIRE.
arrr s.v. CFIIN. DURERE. ltgcEncaRe.
OFTARE. OFI'AT. PATIMA. PAS. PATI.
]\{IRE. SUFERINTA. SUSPIN, SUSPINARE.
SUSPINAT.
AHTIA vb. a dori, a jindui, a rlvni. (Se dupd....)
AFITIAT adj. avid, dorit, dornic, jlnduit,
jinduitor, rivnltor, (fig.) lnfometit, lnsetdrt,
l6com, set6s. (- dttPd senzalii lari.)
Al s. (BOT,) I. ai sdlbatic (Allium ochroleucum):(reg.) pur.2. aiul Sarpelui (AIIium
scorodoprasum): (reg.) pur.
al s.v. PRAZ. PUR. USTUROI.
AICI adv. (pop.) ici, (prin Transilv.) aoAce.
(Vino l)
al-ile-piihire
s.v.
ROSTOPASCA.

CRIN

DE

PADURE.

AIDOMA adv. absolut, aievea, asemenea,


chiar, deopotrivi, exact, identic, lntocmai,
(inv. qi pop.) agijderea,(Mold. $i Bucov.) lf$tai,
(prin Bucov.) prici, (Transilv.) tlstag, (prin
nord-estul Olt.) tixltm, (lnv.) atdcma, tij, t6crnai. (.Esle - ca tatdl sdu.)
' AIDOMANIE s. (MED.) satirlazis.
aicptd vb.v. AR{.INCA. AVINTA. AZVIRLI.

lNonrpte. NApusrr. NAVALr.porRIvI.

PRECIPITA.
REPEZI. SARI. TABARI.
ZVIRLI.
at6st adj. v. ACEST.
ai6sta pron. v. ACESTA.
AIEVEA adv., adj. l. adv. absolut, atdoma,
asemenea, chiar, deopotrivd, exact, identic,
lntocmai, (inv. 9i pop.) agijderea, (ilIold. 91
Bucov.) ligtai, (prin Bucov.) prlci, (Transilv.)
tlstag, (prin nord-estul Olt.) tixlim, (lnv.) atdcma,
tij, t6cmal. (Este - ca tatdl sdu.) 2. adj. adev{rat, autentic, cert, nescornit, net{giduit,

pozitiv, real, sigur, veridic, veritabil, (Un


l u c r u - , ) 3 . a d v . r e a l , ( T o t c e ! i - a s p u se s l e - . )
4. adj. concret, palpabil, pipiibil. (O realitate -.)
:ri6veaadv. v. CLAR. DESCHIS. DESLUSIT, DIRECT. EXPLICIT.
EXPRES. FA.
fr$. r'naNc. LAMURTT. LTMeEDE. RAspICAT. SINCER,
ainile adv. v. AIUREA.
ALTUNDEVA.
ninilinc adv. v. AIUREA.
ALTUNDEVA.
riinfas s. v. BORDURA.
CFIENAR.
:rinte adv. v. INAINTE.
AI6R s. (BOT.; AIIium ursinuLn) leurdi.
AISBERG s. (GEOGR.) ghelar plutitot',
munte de gheatd,
s. (GEoGR.) ctmp de ghealt.
AtsFtlo
alq6r s.v. CRIN DE PADURE.
DALAC.
GHIOCEL. USTUROITA.
RACITURI.
alttrl s. pl, v. PIFTIE.
AIURA vb. (MBD.) a delira, (inv. li reg.)
a biigui,-(Olt.) a lozi. (- din cauza I'ebrei.)
AIURARE s, (MED,) aiureald, delir, delirare, (inv. $i reg.) biiguiAli, biiguire, (* unui
bolnao.)
AIUREA adv., adj., interj. 1. adv. altundeva, (Ban. 9i Transilv.) ainde, aindine. (A
p l e c a t- . 1 2 . a d v . a n a p o d a ,p r o s t , r d u , 1 f a m . )
brimliura. (Treburile mergeauN. ) 3. adv.
alarrdala, anapoda, (fam.) brAmbuta. (Lutrr'
rile erau puse N. ) 4. adj. aiurit, bezmetic,
descreierat, nebun, smintit, ticnit, zinatic,
zdptrcit, zurliu, (rar) dezmdtic, (pop.) delncheAt, pdldvAtic, silhrii, (inv. 9i reg.) prilestit,
(reg.) gucheAt, tui, (MoId.) t{rie9, zdlrid. zirghit, (inv.) turlullu, (fam.) sanchfu, (fanr. fig.)
5. interj.
smuclt, trdsnit, |trcintt, (Ce tip -/)
(fam sAnchil, (arg.) zbxel (- Sd faci e7dcum
l i - a m s p u s !- - ! )
AIUREALA s. 1,. (LIED.) aiurare, delir,
delirare, (inv. ;i reg.) biiguiAld, btiguire. (unui bolnau.) 2, smintealS, licnealA, zirpiceald,
(fam. fig.) lricine{li. (- cuiua,) 3. aberafie,
absurdltate, bazaconie, elucubralie, enormitate, fantasmagorie, prostie, stuplditate. (Ce
spui lu e o -!)
AIURIT adj. l. aiurea, bezmetic, descreierat,
nebun, smintit, ficnit, zinatic, zipicit, zurliu,
(rar) dezmOtic, Grop.) dequcheAt, pdldvAtic,
silhui, (inv. +i reg.) prilestlt, (reg.) gucheAt'
tui, (I\{old.) ttrieg, zdhld, zdrghit, (inv.) turluliu, (fam.) sanchiu, (fam. fig.) smuclt, trisnit, tdclnlt. (Ce tip * ! ) 2. buimac, buimicit'
derutat, descumpdnit, dezorientat, n5uc, rrluclt, zdpicit, (Olt.) zabAric,(Ivlold.) zlhd, (tig.)
tmpriptiAt. (Om -. )
ajd6r s.v. BALAUR.
aJumi vb. v. AJIPI. DORMITA. I\'1OTAI.
PICOTI. PIROTI.
AJIJN s. preziud. (In - plecd.rii.)
AJUNA vb. (BIS.) a posti.
AJUNARE s. (B.IS.) postire.
AJUNGE interj. atit l, basta !, destul l,
gatal, isprdvestel, inceteazdl, punctl, sfirSeqtet, stail, stop !, termindl, (reg.) halt !,
(lam. 9i peior.) ho I
AJUNGE vb. l. a sosi,a veni, (lnv.) a m6rge,
(grecism inv,) a proftaxi. (A - Ia timp.) 2. a

ALAUN

t7

F
I
t
I

t
t

sosi, (livr.) a parveni' (Nuli-a


n lncd scrisocrea mea?) 3. a apuca, a prinde. (Se $dbe$te
sd- trenul) 4. a prinde, (inv. Fi pop.) a sosi,
(prin Olt.) a scurta. ( Mergeli, ud - eu d.in urmd. )
ptnd. Ia
5, a se intinde, a merge. (Clmpia poalele dealului.) 6. a da, a ieqi. (Dtumul in sat.) 7. a-i veni, (reg.) a-i b|te. (Iarba li pirrti lu mijloc.) 8. a rizbate, a rIzbi, a striplnd Ia eI') 9. a apuca'
bate. (Slrigritul a prinde, a surprinde. (Ploaia i-a e ln clmp.)
10. a atinge, a lzbi, a lovi, a nimeri, a ochi,
a pocni, (pop.) a pili, a picni, (reg.) a tilni'
(GIonluI iepwele.) ll. a
(Transilv.) a t{lili.
deveni, (inv.) a incdpea, a purc6de, a sosi.
(A - domn, uornic.) 19. a veni, (reg.) a scdpa.
(- lu putere,) 13. a deveni, a ieqi. (A - doc'
tor.) 11. a(-s,i) atinge, a(-Ei) indeplini, a(-9i)
infdptui, a(-9i) realiza. ($i-a - scopul.) 15, a
sd priceapd
parveni, (inv.) a prinveni. (A mai etact cele tntlmplate.) lG. a egala. (L-a Ia scor.) 17. a intra, a incipea. (Ccua a - pe
ntlna lni. ) 18. a tine. ( Alimenlele ne Dor N doud
a se chivernisi, a se
luni.) f9. a se cipitui,
a parlmbogili, a se inavufi, a se instlri,
prin mijloace necin'
veni, a sepricopsi. (S-astite.) 2O. a(-l) birui, a(-l) coplegi, a(-l) covirpi'
a(-l) lnvinge,
a(-l) cuprinde, a(-l) infringe,
aGl) podidi, a(-l) prinde, a(-l) rdzbi, a(-l) toropi'
(inv.) a(-l) preacovir;i, (fig.) a(l) dobori, a(-l)
lovi. (I-a - oboseala.)
tNlNTEf,ECe.
alringe vb. v. CONVENI.
VOI.
cHICAPATUIT.
aiirns adi. v. BoGAT.

\rirxrsrr.

lNrsocATrr.

lNAvuTlr.

INSTARIT. PRICoPSIT.
PARVENIT.
aifns adj., s.v. cApA'ruIT.
AJIJR s. (TEHN.) traforaj. (N erccutal
ilin placai.)
o
AJUSTA vb. a adaPta, a Potrivi. (-pies& Ia un mecanism.)
AJUSTARE s. potrivealtr, potrivlre. (Pra'

ces de -.)

AJUTA vb. l. a (se) aiutora, a (se) ocroti'


a (se) proteja, a (se) sprijini, a (se) sustine,
(rar) a (se) protegui, (inv. 9i pop.) a (se)tnlesni'
(prin Transilv.) a (se) prindori, (inv.) a (se)
indernina, a (se) protecta, (fam. fig.) a (se)
propti. (.L-a e sd depd$eascdimpasul.) 2, a
asista,a secunda. (II * Ia operufie.) 3. (BIS.)
a milui, (tnv.) a proslivi. (L-a - Dumnezeu.)
4. a servi, a sluji, a sprijini, a susline, (A d
cawa reuoluliei.) 5. a folosi, a servi, a sluji.
(Asla tli - Ia ceua?) G. a-i folosi, a-i prii,
(inv.) a-i spori. (Nici aerul nu i'a e )' 7. a
avantaja, a favoriza, a sluji. (Norocul, lntlm-plarea I-a -.)
AJUTAJ s. (TEHN.) duzd,
AJUTARE s. ajutorare, sprijlnhe. (n cuioa
ln rczoluarea unei probleme.)
AJUTAT adj. ajutorat, ocrotit, protb$T,
sprijinit, suslinut, (rar) protegUtt, (fam. fig.)
proptit. (Om -.)
adj. auxiliar. (Verb -.1
AJUIIT6R
COPARTA$.
s.v. COMPLICE.
alutit6r
PARTA$.
AJUTOR s., interj. 1. s. aslsten!tr, ocrotire,
protecfie, sprijin, (liw.) rectrs, (inv. 9i pop,)
2- c.310
.

''_i -

ajutorfnfi, (inv. 9i iig.) ajutorie, sprijo6ni,


(inv.) sprijineAli, (turcism inv.) lamAc. ( I-a
hti. ) 2. s. cont'urs, oficii
mullumit pentru (pl.), serviciu, sprijin. (I'd ofer - rneu.) 8. s.
Itti tt fost
concurs, contribulie, sptijin. (haldrltor.) 4. s. ocrotire, patronaj, plotecfie'
sprijin, tuteli, (rar) tutelAj. (OrfclirruluI se
bucurcide - unei societdlt.) 5. s. (BIS. ) gralie'
har, indttrare, mili, milostivire,-(inv. Ei pop.)
milostdnie, (inv.) milculre, milosirdle, rniloste,
diuin' ) 6' s'
milostiv6nie, milostivnicie. (reazem, sprijin, sprijinitor, (fig.) toiltg. (Ea
era - bdtrinelelor lui.) 7. s. asistent, secundent, (rar) a secundat6r.(I-a seruil cu -.)
prelios.) f. interj.
B. s. auxiliar, sprijin. (Unsdritil (-J md omoard!)
AJUTORA vb. a (se) ajuta, a (se) ocroti,
a (se) proteja, a (se) sprijini, a (se) susline'
(rar) a (se) protegui, (inv. qi pop.) a (se) inlesni'
(prin Transilv.) a (se) prindori, (inv.) a (se)
indemina, a (se) protecta, (fam. fig.) a (se)
propti. (.L-a-- sd depd$eascdimpasttl.)
AJUTORARE s. ajutare, sprijinire. (- cuiDa
tn impas.)
aflat
'AJUToRAT
adj. ajutat, ocrotit, protejat'
sprijinit, susfinut, (rar) proteguit, (fam. fig.)
-proptit. (Un om -.)
ASISTENTA.
a.lUtOn.
ajutorie s. v.
SPRIJIN.
PROTECTIE,
OCROTIRE.
ASISTENTA.
aiulorinlli s.v. AJUTOR,

Eui,rAntf . ocRorIRE, PRoTEcTIE.sPRIJIN. VACARIT.


alabalic s.v. PASTRAV DE MARE.
Triticum monococcttn)
ALAC s. (BOT.;
(reg.) tenchi, secari-Alb5.
arfciu adj. v. BALTAT. PATAT. PESTRIT.
TARCAT.
alaqef s.v. BELEA. BUCLUC. DANDANA'
NEAJUNS.
NAPASTA.
INCUhCATURA.
NECAZ. NEI\4ULTUMIRE. NENOROCIRE.
PACOSTE. POCINEPLACBRE. NEVOIE.
NOG. RAU. SUPARARE.
aLAf s. l. cortegiu, suiti, (inv.) ecpalA'
domn*c') 2'.
parAdi,
-convoi, saltanAt, tacfm' 1cortegiu, procesiune. (Un lwtg 7 '2
3. fast, pompd, (inv.) parisie, politie' vllvi'
( A fost Primtt cu mare -. )
ALAMA s. 1. (prln. Ban.) m6sing. (Obiccte
d.e- , ) 2. (la p1.) allmerle. ( Tot felul QsN uxi. )
ALANDALA adv. aiurea, anapocla' (fam')
brimbura. (Luuuri Puse -.)
ALARMA vb. a (se) friminta, a (se) -lntriga, a (se) ingrijora, a (se) nelinisti' a (se)
speria, a (se) tulbura, (liw.) a (se) impacienta,
(ies.)-a (ie) lngrija, (inv.) a (se) ingriji' a (sc)
I6rmui. (II - tnllrzierea lui-)
ALARMANT adi. ingriioritor, nelinigtitor,
neodihnitdr' (O oesle a ' )
(lnv.) lngrijit6r,
ALARMAT adj. intrigat, ingrijorat, .nelini$tit, (liw.) impaciOnt, impacientAt' (lnv')
ingrijit. (Om - .)
(tnv.) lArml'
s. (livr.) al6rtt,
eiAnui
(';Ms
Stare de -.1

;.;. n$erooe.l. PAruL. SCHELA'


ALiItN s. (CHIM. ) (pop.) piatri-Acrr'

(reg.) tfpsn, sare-Acri, (prin vestul Transilv')

,H

18

ALAMARIE
sdrice6, (prin Mold. $i Bucov.) sdricici. (- ute
folosit ln tdbdcdrie.)
ALAMARIE s. aldmuri Gtl.). (O n d.iuers
ornamentald.)
atdmlioird s. v. GUTUI. GUTUIE.
ALAPTA vb. (inv. 9i reg.) a apleca, (prin
pruncul. )
Transilr'.) a biia. ( Mama tgi ALATURA vb. l. a (se) anexa, a (se) ata$a.
(Ia memoriu aclele necesare,)9. (livr.) a
juxtaprine. (a mai multe elemenle.)
adj. f. invecinat, vecin, (livr.)
ALiTURAT
adiacdnt, (inv.) sinoriAg. (Locuti -.) 2. (livr.)
juxtapris. (Elemenle N.)
3. anex, anexat.
(Documente- ale memoriului.)
ALATURI adv. l. (local) (pop.) ac6lea,
coleA. (E -,
chiar lingd tine.) 2. (modal)
Impreund, laolalti. (Stau - pe marginea ferestrei.)
ALB adj., s. l. adj. (poetic) dalb. (CaI cu
l. s.
coama -.)
2. adj. coliliu. (Pdt -.)
(CHII,L) alb de balend: cetaceum, spermantet, ceard de baleni, ulei de cagalot;
alb d.ebaritd: sulfat de bariu ; alb de plwnb :
ceruzd, (inv.) $tiub6ci; alb de titan: bioxid de titan i alb de zinc: lincvais, oxid de zinc,
(inv.) tuteA. 4. s. (ZOOL.) albul-mijlociu:
yorlr mijlociu. 5. adj. gol, nescris. (Rind. pe o foaie scrisd.)
albritld s.v. ALBORADA.
ALBANEZ s., adj. 1. s. schipetar, (inv.)
arbinds, arnirit, arvanit. 2. adj. (inv.) arndut6sc, arvanit,
ALBASTRU adj., s. t. adj. (olt.) turch6z.
(Culoarea *,)
2. adj. clar, curat, Iimpede,
pur, senin, strdveziu, (Iivr.) limpid, (Transih'.)
tista5, (inv.) seninAt, seninds,(fig.) spelat.
(Cer -.)
3. s. albdstrime, azur, claritate,
limpezime, scnin, scninitate, (rar) limpezig,
(lnv. Si reg.) senindt, (reg.) vinelie, (Mold.
qi Bucov.) sineAld,(inv.) senineile.(- cetului.)
ALBASTREA s. (BOT.; Cenlaurea cganus)
albdstricl, albistrild, vinelea, vinetici, (reg.)
ghi6c, zgtdv6c, floarea-grfului,floarea-pAiului.
ALBASTREALA s. ultramarin, (reg.) vineledli, (Transilv.) mieriAli, (Mold. qi Bucov.)
sinedld. (- pentru rufe.)
ALBASTRI vb. l. a (se)lnilbistri, (Transilv.)
a (se) mierii. (- un obiectctt uopsea.)2. a se
invinefi. (S-a - Ia fa!d.) 3. (reg.) a scrobi,
a sini, a vineli, (Transilv.) a mierii, (Mold. Ei
Bucov.) a sinili. (- rufele.)
ALBASTRICA s. (BO?.,. Centaureacganus)
albtrstrea, albdstriti, vinetrea, vinelici, (reg.)
ghi6c, zglivdc, flocree-griului, floarea-pAiului.
ALBASTRIIUE s. albastru, azur, claritate,
Iimpezime, senin, seninitate, (rar) limpezig,
(inv. Si reg.) seninAt, (reg.) vinetrie, (Mold. 9i
Bucor..) sine{li, (inv.) senineAlil. (- cerului.)
cganus)
ALBASTRITiT s. (BOT,; Cenlaurea
albEstrea, albistricS, vinetea, vinelicl, (reg.)
ghi6c, zglSr'dc, floarea-grfului, ftoarea-pAiuluL
ALBASTRIU
adj. albistrui, (rar) safiriu,
(reg.) mieriu, mi6ru, (l\Iold.) siniliu. (Fal,
cer -.)
ALBASTRUI adj. albAstriu, (rar) safiriu,
(reg.) mieriu, mi6ru, (NIoId.)siniliu. (^!a1, cer- . )

.,;:

albe{li s.v. ALBIRE.


lNAf,eIne.
s. l. (rar) albicirlne, alblme,
ALBEAIA
(n unui obiect.) 2. (MED.) leucom, (prln
Transilv. 9i Ban.) prevegte6ld. 3. ( I\IED. )
cataractd, (pop.) perdeA, apd-6lbi, (Mold. qi
Transilv.) pohoilli.
alb6! s.v. ALBURN.
ALBI vb. l. a (se) lndlbi, (reg.) a (se) bili.
(p ptnza.) 2. a cirunli, a incirunii. (Ce tarc
ai *t)
ALBICI6S adj. (rar) albiu, alb{ri, alburtu.
(Cu aspect -.)
albicirine s.v. ALBEATA.
Af-eIp s. l. copaie, covati, (pop,) postAvi,
(reg.) m6ldI, (Mold. 9i Bucov.) bAlie, (Transitv.)
spdldt6r. (fie rufe,) 2. curs, matcd, vad,
(pop.) fdgdq, pat, (inv. pi reg.) scurstri, (reg.)
vdle, (inv.) scdfi. (A trecut u$or N rtului.)
ALBILITA
s. (EN?OilI.,. Pieris Drossicae.) fluture-de-'..arzra,(reg.) fluture-61b, (Bucov.) curechiti,.
albime s.v. ALBEATA.
ALBINAR
s. apicultor, pris,icar, stupar,
(inv. gi reg.) mier6r. (- se ocupu cu crctlerea
albinelor.)
albindr s.v. ALBINAREL.
FURNICAR.
PRIGORIE. VIESPAR.
albina-lig{nutuis.v. BARZAUN. SONnan.
GARGAUN.
s. (ENTOM.;
ALBINA
Apis mellifi.ca)
(lnv. 9i pop.) mtrscd, (reg.) bfze. (- prod.ucc
miereu.)
ALBINAREL s. (ORNf?.;
ltenps apiasler) furnicar, prigorie, viespar, (reg.) albindr,
albinI, ploi6r, ploi6pte, ploi6te, prigore6n,
viesp6ri!d, ciuma-albinelor, lupul-albinelor,
(inv.) mer_dp.ALBINARIE s. 1. prisacA, stupdrie, stupin6,
(rar) prisicirie. (S-a dus la - sd colecteze
mlerea.) 2. albindlit, apiculturi, prisdcdrie, prisdcdrit, stupirie, stupirit. (Albinarul se ocupd
cu -.)
ALBINARfT
s. albinlrie, apiculturd, prisicirie, prisdcfuit, stupirie, stup5rit. (Albinarul se ocup(t cu -.)
albini-ligdnefsci s.v.BARZAUN.
BONDAR. GARGAUN.
AIbiNriI S.V.ALBINAREL.
FURNICAR.
PRICORIE. \'IESPAR.
albinio{ri s.v. ALBINUIA.
albinili s.v. ALBINUJA.
atbinri;ri s.v. ALBINUJA.
s. (rar) alblniodri, albinil5,
ALBINIJTA
albinrlsd,
ALBIOARA s. albluttr, coptri!5, covilictr,
(pop.) covileA. (ile frdmlnlat aluatul.)
ALBIRE s. tnilbire, (pop.) albe6li, inilbeile. (- ptnzei.)
Alhttrnus alburnus)
ALBI$OARA s. (IHT.;
oble!, sorean, (reg.) arvAt, sAbi15, sdbiodri,
sore6nci, soreAle, sureAtci, ucl6i, (Dobr.)
stoicsc,(Munt.) stoicet.
ALBIT adj. tndlbit. (Ptnzd -.)
ALBITURA s. l. (mai ales la pl.) primeneali, rufi, rufdrie, schimb, (reg.) premenicomplettri (pl.). 2. (TIPOGR..) reglet. (teazd spaltile albe dintre rtntluri.) 3. (IIIT.)

: f.i'rj

l9

ALERGARE

l. etanol' spitt,l(p"it
ALcoOL s. (cirl:tt.)
baboias, caracudi, mdrunfiS, plevugci, (rar)
de 90"-)
(tnv')
spirit. (spiritu;,
Transilv.)
nupl6vitn-.,
se
plevrlic5, (reg.) chlsoAgi'
.(:
pentanol
2.
amilic
i alcool bulilic :
alcool
argin'
mesteorice'pi$te mic de culoare albd sau
butanol ; alcool ntelilic : metanol, (pop.) spirt
[ie.)
cle l6mn, (inr'.) carbindl; alcool poliuinilic :
ALBITA s. (BOT.; Algssum) (reg.) ciucttpolialcool vini-lic ; alcool propilic : propanol.;
discule[.
6oiri,
alcool rafina!: alcool rectificat; alcool rectifi'
alhiu adj. v. ALBICIOS.
ccl: alcool rafinat; alcool solid.ifical: netalcovdticd'
copiitri,
albioara,
s.
ALBIUfA
dehidd.
(alualul')
d'e frdmlnlat
(pop.) covileA.
ALCOOLIC s., adj. t. s., adj. biutor' betiv'
all/ri s.v. CLEAN.
(reg.) trimen, (fam.) pilAct, pilangiu' (fig.) suALBORADA s. (MUz.) (rar) alb6dd'
gdci, sugit6r. (Om -.) 2. adj. spirtos, (inv.)
alb{ri adj. v. ALBICIOS.
(Bituturd -.)
spiritu6s.
-ALCOOLISM
atbul6! s. v. ALBURN.
s. (LIED.) befie, etilism.
atUut Ocniutut s.v. SCLEROTICA.
(pop.) cirdtlgul
(ASrRoN.)
s.
ALCOR
(BOT';
LeontoPodium
s.
ALBUI\,IEALA
(art.), (reg.) paloschi{a.(art.),
(art.),
cdlehip
floare-defloaree-reginei,
alpinun) albumiti,
vicArul (art.), ucigd-l-crircea,ucigd-l-to6ca.
cott, (rar) edelvAis,(reg.) flocosdlc(pl.), steltfe'
(pop.) de+ALDEbAR-iN i. (asrnorv.)
floarea-do6mnei.
teptdt6rul (art.), porcarul (art.)' luceafirulalbunrerili s.v. STELUTA.
porc6sc, luceafirul-p6rcului, ochiul-tAurului,
ALBUMITA s. (BOT.; Leonlopodiumolpinunrl albumeald, floarea-reginei, floare--de- st eaua-pdrcului. (CHIII.)
aldehidd aceticd:
ALD-EHIDA s.
,colt, (rar) edelv6is,(reg.) flocoq6le(pl')' stelftl'
acrilicd.: acroleini, pro'
atdehid.d
acetaldehidi
;
{loareadodmnei.
penal ; ald.eltid.dbenzoicd: benzaldehidl; aI'
atburiuadj. v. ALBICIOS.
h.ehiitd formicri : formaldehidd.
' A.LBIJRN s. (BoT.) (reg.) alb6t, albul6t'
ALDIN adj., s. (TIPOGR.) compact, gras.
albfi; s.v. SCLEROTICA.
( Literd -- . )
'
hidrocarparafini,
(CHIM.
ALC-'-\N s.
)
ALEAN s. dor, nostalgie' (Ctntd' sd-91
Lrurl parafinic5.
- .)
lnece
ALCATUI vb. l. a compune' a crea' a
INCIaleat6rlu adi. v. ACCIDENTAL.
ehbora, a intocmi, a realiza, a redacta, a scrie, DENTAL.
OCAZ'IONAL
INTLVPLATOR,
(inv.) a izvodi, a redija, a tocmi. (A - o operd S P O R A D I C .
ialoiottsd.) 2. a compune,a concepe'a elabora'
ALEB s. fundAturi, intrare, (reg.) fund4c,
a face, a formula, a lntocmi, a redacta. (- u\
(inv.)
imp6s.
'
plismui'
ruport.1 3. a concepe, a intocmi, a
ALEGE vb. l. a selecta,a selecfiona,a sorta'
a realiza, (fig.) a urzi' (- o colecliede folclor')
seminlelepe calildli.) 2. a opta'
a tria. (4. a compune, a construi. (- o ftaz(t.) 5. a
(- tnbe mai multe posibilitdli.) 3. a (se) deconstitui, a crea, a desemna,a forma, a institui,
"i0., " (se) fixa, a (ie) hotnri, a (se) stabili,
a infiinfa, a numi, a organiza, a stabili, (inv.)
(nop.) a- (se) indemna, (inv.) a (se) rezolva'
cona
(compuner
o comisie') 6. a
a tocmi.
itie.,'t" tttota. 9i Transilv.) a (se) cumpini.
stitui, a forma, (rar) a lntocrni, (inv.) a informa,
iEi, at - ?) a. a vota. (L-au - d'eputat')
a s5virSi. (Elemente care N un ansamblu.) i. a desemna,a lnvesti, a pune. (Poporul tI 7. a avea, a se compune, a consta' (Blocul este domn.) 6. a rimine. (Cu ce te-ai -?)
n din d.ouir corpwi. )
ALEGERE s. 1. ales, selectare, selectat,
ALCATUIRE s. l. compunere, creare, elaseleclie, seleclionare, seleclionat' so-rtare,- sorborare, intocmire, realizare, redactare, scriere' tat, triat, triere. (seminlelot') 2'. optiune'
scris,(inv.) izvodlre, redAcfie,redddre. (- unei
(- Iui s-a doueilit fericitd.) 3. (la pl.) scrutin,
opere.) 2. constituire, creare, desemnare,forvot. (In timPul -.)
siare, instituhe, infiinfare, numire, organizare'
ALEGoRIC adj. simbolic- (O imagine*.7
stabilire. (- unei comisii.) 3. compozitie' ecoaldgru adj. v. SALTARET. SPRINTEN.
nomie, organizare, organizalie' structur5, (rar)
VIOI.
substdnli, (fig,) urze{ld. (Care este- Iucrdrii? )
alelfia interj. v' ADIO. AMIN. GATA.
4, aranjament, agezare, dispunere, distribufie'
ALENE adv. agale, binigor, domol, lncet,
tntocmire, rinduiali, structurd. (O anumitd. tncetinel,lncetigor,lin,lini9tit,uqurel,(pop'qt
a lucrurilor,) 5. componenti, compozilie, strucfam.) iav6$, (pop.) cdtin6l, rfra, (reg.) meru.
turi. (Comisia are urmdtoana *-..) G. compu(prin Transilv.) citingAn. (Merge -.1
nere, formatie, intocmire. (Grupul mergea
ALERGA vb. 1. a fugi, a goni, (inv. $i reg.)
tn urmdtoarea-..,)
a c(ue, (reg.) a (se) lncura, (Bucov.)^a scopcl.
prin
(Calul -.) 2. a fugiri, a goni. (II ALCATUITOR a(i. component, constituent,
't
constitutiv, formativ, (rar) structur6l' (lnv')
toatd cutea.)
compozAnt, compunit6r. (Element *.)
s. l. curs!, (reg.) tncurAre,
ALERGARE
olefind, hidrocarALCHENA s. (CHIM.)
(inv.) curs. (p de cai.) 2. alergdturi, fuge,
burd ole{inici.
goantr, (Bucov.) sc6pci, (inv.) repezig, repezialchirigini
s. (QHIM.)
irte. (S-o lii tot tntr-o -.,1 3. alergtrturd' fugl.
ALCI{IDAL
goanI, umbllturd, umblet, (reg.) ptrapAt' (Ban.)
dicd.
prepurtAre, (prin Transilv.) $rApd. (Toatd' n
ALCHINA s. (CHIM.) acetilen:i, hidrocarlui s-a ilooed.it cu folos.)
burd acetilenici.

ALERGATOARE
ALERGATOARE s. (prin Transitv.) leAnci.
la rdzboiul de lesu!.)
ALERGATURA s. l. alergare, firgd, goan5,
umbliturd, umblet, (reg.) qtrapA!, (Ban.) prepurtAre, (prin Transilv.) Etr6pd. (Dupd ceasuri
d.e -...) !!. curs6, fuum. (Douri - tn piald.)
3. alergare, fugi, goani, (Bucov.) icdpcl,
(inv.) repezig,repezitrlri. (Sd mergi tot tntr-o-. )
ArlIlRGlIt s. (Ir[.9D,) erup]ie, exantem,
(pop.) plescrivifi, spuzedld, (reg.) spuzitrird,
(inv.) proziritindL. (A fdeut o *.)
al6rt adj. v. IUTE.
SpRINTEN.
VIOI.
aterrd vb. v. GRABI. IUTI. ZORI.
al6rti s. v. ALARMA.
ALES adj. l. fin, selectat, selectionat, sortat,-superior, triat. (Vinwi -.) 2. deosebit,
distins, rar, superior. (jn om -.) g. deosebit.
distins, eminent, ilustru, remarcabil. (lJn
profesor -.)
4. distins, fin, rafinat, select,
stirat, subtil, (fam.) 9ic, (fig.) sublire. ( IJn
Public -.1 5. delicat, distins, fiu, manierat,
politicos. (O comportare -..) 6. generos,mirinimos, nobil. ( Animat d.e sentintcnte- , )
Z_.__aparte,
deosebit,distins, (inv. 9i reg.) scump.
(Yorbe -.1
8. aristocrat, aristocralic, bun,
distins, ilustru, lnalt, mare, nobil, (inv. $i pop.)
lnerit, slivit, (inv.) blagor6d, blagor6dnic,
lgrecism. lnv.) evghenic6s, evghcnis, (fam.
'
gi --peior.) simandicds. (Aparlinea u.nei
Samilii -.1
ALES s. alegere, selectare, selectat, selectie,
selectionare, selecllonat, sortare, sortat, triat,
triere. (- cocsulut.)
ALEXIE _s. (lIED.) cecltate verbali.
s. (BIOL.) complement.
}LEXINA
Stipa tenacissimc) (rar)
{.LFA s. (BoT.;
spdrti.
ALFABET s. (pe vremea scrierii cu litere
chirilice) azbriche, (inv. si pop.) sl6vd.
ALGONCHIAN adj., s. fcEoi.l proterozoic.
ALIAT s, (inv.) sol, solie. (-Ior tn rdzboi.)
__ALICAs. (,llaram. pi Transilv.) silitri, (Tranrilv,, Ban.-9i lVlaram.)$iret. (- pentru gloanle.)
ALIENA vb. l. (JUR.) a instriina. (A un bun.) 2. (MED.) a innebunt, a se sminti,
a _selicni, (pop. ;i fam.) a (se) strecbea, (Tran_sIIv.,.l\.Iaram.;i Ban.) a' (se) bolinzi, (prin
Munt.) a primi, (Mold.) a siurluiba, a zdJltrzi,
a (se) zdrghi, (fam.) a cepia, (fig.) a se scrinti,
a se trisnl, a se f{cIni.
ALIENARE s.I.(JUR.) instriinare. (n unui
bun.) 2: (MED.) alienalie, dementi, nebunie,
sminteali, smintire, licneali, boali nrintald,
C)op.) nebunedli, (inv. 9i reg.) smintd, (Transilv.,.-Maram. 9i Ban,) boliniie, (prin Bucov.)
silteAli, (Mold.) zd)uzeAtd, zdluzie, z6rghe6ld,
zdrgh6nie, (fam.) cdpiAld, (fig.) riticire, scrinte{ld, ldcineAli.
ALIENAT adj., s. t. adi. eUR. ) tnstrlinat.
(Bunuri -.) 2. adj., s. (MED.) dement, descreierat, lnnebunit, nebun, smintit, ticnit,
(livr.
_Ei peior.) sonAt, (pop. +i fam.) apucAt,
candrlu, cdpiAt, degucheAt,strecheAt, (inv. pi
reg,) nerdd,_(reg.) prost, (Transilv., Maram.
9i Ban.) bollnd, (Ban.) piliurdt, (Ott. 9i Munt.)
primit, (Mold.) ziluzit, zdrghit, (fig.) sdltat,
sdrit, scrintit, jdcinlt. (O persoand -.)
(-

20
AL_IENATIE s. (IvIED.) alienare, demenli,
ne.bun_ig,
_sminteali, smintire, ticneali, boali
mintald, (pop.) nebuneAli, (inv.
reg.) smintri,
Ei
'botinzie,
(Transilv., Maram. 9i Bin.)
(prin
Bucov.) sdlteAld, (Mold.) ziltzeAld, z.:,tizie,
zarghedli, zdrgh6nie, (fam.) cdpiAlI, (fig.)
raractre,_scrinte6ld, {dcdneAld.
ALIFIE
s. (FARM.) cremd, pomadi, unguenl (livr.) linim6nt, (pop.) un1o6re, (reg.)
rp, (transilv. Si 1\Iold.) ir, tinv.) mehl6rrr.
ALIMENT s. hrani, mincare. (mai
nlcs in
'
limbajul copiilor) pApn,
Qivr.) nutrirrr6nt,
(pop._) bucAte (pl.), demincAre, demincdt, le_
guma, merinde (pl.), de.ale gurii, (reg.) cost,
tain,. (Transilv., Maram. 9i bucov.) mcnAjI,
(inv.). pigti, vipt, (fam.) haledld, (fam. Oepr.)
crip6lnitd.
ALIMINTA vb. a (se)hrIni, a minca, a (se)
nutri, (Se - bine.)
arimenrd vb. v. INTRETINE.
MENTINE.
ALIMENTARE s. alimentafie, hrdnire, rnincare, mlncat, nutrir-e, nutrilie. (In timpul -. )
IltExTl_
, alimenrire s. v. INTnEIINERE.
NERE.
ALIIIENT4T adj. hranit, nutrit. (Bine -. )
ALIIIIENTATIE s, alimentare, hrinir.e, mincare, mJncat, nutrire, nutrifie, (In timpul -.1
alim6n- s. v. LENINUL-DOMNULUI:
4LJNA vb. l. a (se) calma, a (se) domoli,
a (se) lmblinzi, a (se) linisti, a (se) potoli, a
(seJtempera, a. (se) ugura, (inv. 9i pop.) a (se)
osror, (pop.).a (se) ogoi, (inv. qi reg.) a (sc) ming'ur,
a ndorrui, a
.(inv. ) a (se) odihni, (fig.)
-d*rrro:
1sc)rdcori. (Cele.spuse
i-au a pltns
9i.s-a -.,) 2. a (se) consola,a (se) imbirinta,
a (se)lncuraja, a (se) mingiia, (grecism inv.) a
(se) parigorisi. (Incerca sd.-le penlru pierderca sufer-ild.)
ALINAIIE
s. l. calmare, domolire, lini$-tire, potslile, temperare, ugurare, (rar) potoleAl5, (inv.) pototit. (- d.urerilor.) 2. consolere,
lmbdrbdtare, incurajare, mlngliere, (inv.) consold.[ie,parigorie, (fig.) balsAm, refrigiu. (.5i-c
gdsit tn muncd.)
ALINATOR adj. t. catmant, linigtitor, (rar)
potolit6r, uguritrir, (pop.) molcomitdr. (O suDstanld-.) 2. consolator, minglietor, (rar) consol6nt, (lnv.) mingiitis. (O uorbd -,)
ALINEAT
s. paragraf. (Conlinutul unui
IIOU e.)

_ ALINIA vb. a (se) tnsira, a (se) tngirui, a


(se) ordona, a (se) rirrdui, (inv. 9i reg.) a (se)
qirui. (S-oa e tn tdcere.)
ALINIAT
adj. lntimt,
lngiruit, riDduit.
(Rtnd.uri *,)
alint s. v. ALINTARE.
DDAIIERDARE.
I\IINGIIERE.
ALINTA vb. 1. a dezmicrda, a mingiia,
(pop. pi fam.) a glugiuli, (pop.) a drigosti, (reg.)
a adia, a guguli, a midiri, a nrilrri, a nineri,
(p-rinBan. pi Transilv.) a bdia, (inr..) a miguli.
(II - cu duio;ie.) 2. a (se)cocoli,a (se)rrisfila,
a (se)rdzgiia, (reg.) a (se) corconi, a (sc) midiri,
(lnv.) a (se) liinici, (Nu te mai - ofita! )
ALINTARE
s. 1. dezmierdare, minqiiere,
(rar) alint, mlngiiet0ri, (pop. Si fam.) giugiule6ld, (pop.) alintitrlri, drdgostehli, dlagos-

r
F,
i$

J.t
s"

r
i

t;

F
I

;V . '
8,,
t..

r;

ALUAT

,r

adv. altcum, altfel, altminteri.


AftCUmve
(Trebuie n.)
alte-flea s. v. EPILEPSIE.
vb. 1. a se acri, a se descompune'
ALTERA
a fermenta, a se lmputi, a se inicri, a se strica,
(lnv. qi reg.) a se slrbezi, a se. srninti, {reg')
a se mocni, a se zeri, (prin Ban') a se plgcivi'
(prin Transilv.) a se scoice. (Laplele s-a -.)
2. a se descompune, a se rlncezi, a se strica.
((Jntura s-a -.)
3. a (se) polua, a (se) strica,
malie lextcald -.)
4. a
a (se) vicia. (Aerul d"in lncdperc 3-1 *.)
DEZMIERs. v. ALINTARE'
allntdtfri
contraface, a deforma, a denatura, a escaDARE. }IINGIIERE.
mota, a falsifica, a mislui, a mistifica, a risalftin s. v. PRIiSURA.
(fig.) a silui, (inv. fig.) a sminti' a
tilmdci,
LAPAlirir S. V. LAPTI]LE.CIINELUI.
(n
sensul celor spuse de cineDa.)
strimba,
TELE.CUCULUI.
(I-ON.) a se modifica, a se preface, a se
5.
v.
TURCIME.
aliolmrin s.
inleruocalic
schimba, a se transforma. (,,N"
ALlt,i \b. l. (LINGV., BIOL., TEHN.)
s-a - .)
I (sc) aglutina. a (se) lipi, a (se) reuni,.a.(se)
(Ali'
adj. (lnv.) stricici6s.
ALTERABIL
s u d c , c ( s e ) u n i . ( D o u d e l e m e r t t ea l e D o r D t r t rs . e
ment -.)
(I:EHN.) a se agrega' a se reunl,
pot -.)'J.
descompunere,
s. l. acrire,
ALTERARE
a se uni. ( Elentenlelc unui tot se - ' ) 3' a anexa'
stricare.
lndcrire,
lmprrtire,
fermentare,
lipi'
a
(inv.)
a
intrupa,
a
incorpora,
a ataFr,
(Z. descompunere, rincezire,
mlncdrii.)
(*
un teriloritt strdin.)
a materiilot grase.) 3. poluare'
stricare. (TEHII.)
s. 1. (I,INGV., BIOL,'
ALIPiRE
aerului dintr-o incdperc.)
stricare, viciere. (aglutinare, lipire, reunire, sudare, unire' (Pro4. deformare, denaturare, escamotare, falsifie doud cuointe; N unor mrcrootgaces de ristilmicit'e'
mistificalie,
care, mistificare,
( - unui lerinisme. ) 2. anexare, incorporare.
(fig.) siluire. (- celor spuse de cineua.)
loriu. )
adj. r. acrit, acru, descompus'
ALTERAT
ALieIT aaj. (LINGy., BI}I"' TEHY')
lndcrit, stricat, (inv. li
fermentat,
hnputrit,
(Cuointe
rtnit.
sudat'
reunit,
aglutinat, Iipit,
pop.) seArbdd, (reg.) mocnit, sdrbezit' (prin
-.)
-;
microorganisme
2. descompus,
Maram.) scopt. (AZiment -.)
PtiNE.
alipui vb. r'. A$EZA.
.) 3. acrit, brinzit,
rlnced, stricat. (lJntutd \'INZARE.
aliiverls s. v. DEVER.
A. poluat'
(prin Bucov.) scopt. (Lapte -.)
ALITARE s. (T,EIIN.) caloriz'are'
5. defonnat'
stitut, stricat, viciat. (Un aer -')
altndtrise s. Dl. v. ROSTOPASC-\.
(O
ristdlmicit'
denaturat, fals, mistificat,
unui fond' bdALOCAhE s-.alocalie. (- I E. )
afirmalie
'
A
L
T
E
R
A
T
aesc.)
accident.
s. (MUz.)
de Ia buge-t')
ALOCATIE s. alocare. (s. rotatie, succesiune. (n cul'
ALTERNARE
s. cuvint, cuvintare, .di:ALOCUfIIJNII
turilor. )
curs, 1pop.) vOrln, vorbire, (inv') voroAvd'
conj., adv. l. conj. altminteri'
-.)
Al-ffel
(line
o
(fam.
l6gos.
ir.)
9i
'
n nu-I mai aitept.)
ALOit s. (BoT.; AIod Serot 9i suecolrina) (reg.) dar. (Sd oind repede,
(Sd
altminteri.
altcumva,
2. adv. altcum,
(rar) sAbur, (reg.) fiere-de-tlrs.
-.1
procedeze
-)
(Populalie
ALOGITN adj. alogenetrc.
s. coti, inill.ime. (La ce -')
ALTITIJDINE

iubitei') .2'
lre, (inv. $i reg.) olasttsedli. (rlsiEt, rlsfitare, rdzgiiald' rdzgiiere, (rar) rtrsaslea?
)
tIUtGd, $op.) alintdttrd. (Ce-s .oj. l. dezmierdat, mingiiat.'
iltNrA'I
(Iubitd -.) 2. cocolit, rdsfilat, r5zgiiat'.(reg')
midirit, ninerAt, (lnv.) dezmierdht. (Copil - ')
ALIN'IATOR adj. l. dezmierditor, mingiie(inv.) <lezmierdAt,migulit6r. (G.esiuri.- '1
tor,'(iINGv.
2.
) dezmierddtor, hipocoristic' (For-

ALOGITNETIC adj. alogen. (Populalie


ALOZOM s. (BIOL.) hetetocrornozom, heterozom, cronloz-om sexual.
ALPACA s. ( TEHN. ) (livr.) argent{n'
(Obiecte din n.)
atp6stru adj. v' ALPIN.
adi. (GE?GR.) (livr.) alpestru'
ALPIN
( V e g e l a l i e- . )
ALTAR s. (BrS.) l. (la cregtini) sanctuar'
(rar) prist6l, (inv. $i pop.) olt6r, (inv.) jertf6lntc, tr6bnic. 9. 1la vechii evrei) tabernacol.
ALTADA'iA adv. altcindva, cindra, odati'
odinioari, (tnv. qi reg.) oareclnd' (- nuetista
acesl obicei.)
{lteareva pron. v' ALTCINEVA.
AtrClNE,Ve pron. (reg.) Altcareva. (- a
fost aici. )
Af-rClNoVA adv. altddatl' cindva, odate'
odlnioarS, (inv. qi reg.) oarectnd. (Au trd'it pe aici.)
ALTCUM adv. altcumva, altfel, altminteri'
(Sd

Procede:e

n.)

.):::

ne afldm? )
(/e
broschili.
s. (prin Transilv')
ALTITA
cu -e.)
conj', adv. l. conj. altfel'
ALTMiNTERI
(reg.) dar. (Sd uind aici, - md duc eu la eI')
2. adv. altcum, altcumva, alltel. (Sd procedeze -.)
viold.
s. (MUZ.)
Alto
ALTOI vb. (inv. qi reg.) a prisddi. (A - o
plantd. )
INOCULA.
BATE.
altol vb. v. ATINGE.
LOVI. VACCINA.
INOCULAJIE:
altolre s. v. INOCULARE.
VACCINARE.
ALTOIT adi. (tnv. 9i reg.) prisAd. ( IVdr * . )
(Clnil unul, c,nd d.)
pron. celilalt.
Ar-tUl-

Ar-tunonve

adv. aiurea, (Ban. 9i Tran-

sllv.) ainde, alndlne. (A plecat -.)


(d'e
s. 1. cocl, (inv.) pielm'
ALUAT
ptine.) 2. dospeall, maia, plimadi, plinrrideali'
(n
pentru crctterca piinii' )
jinv.)'covdseAld'.

ALUMINA

22

s. (CHIM.)
oxld de alumlnlu..
ALIIMINA
ALIJN s. (BOT,; Corglus aoellana) (teg.)
tffe.
Nucifraga cargoALUNAR s, (ORNIT.;
catactes) gaitd-de-munte, (Mold. 9i Bucov')
nucAr.
IERUNCA. PIR$.
alun-6r,s. v. CAnugA.
ALUNA s, (BOT.; Arachis hgpogae) alund
americand: arahidi, aluni de pimint i alund
d.e pdtnlnt: arahidd, aluni americani.
altni s. v, CARTOF.
ALUNECA vb. 1. a se da, a luneca. (- pe
Sheald.)2. a se deplasa. (Un sbal de terett-')
3. (inv.9i p-op.) a scdpita. 7- Si cade.)
ALUNECARE s. l. lunecare. (- pe gheald.,)
unor straturi.)
2. deplasare. (ALII{ECOS adj. lunecos, (prin Transilv.)
bit6s. (Teren N.)
s. ghelut, lunecug, (reg.)
ALUNECII$
r5p5grig, (Ban.) rApig.
ALUNELE s. pl. (BOT.; Carum bulbocastanum) (reg.) mlndildc.
alnnrile s. pl. v. BARABOI. COADA-$ORICELULUI.ALUNGA vbb.!. a depirta, a goni, a izgonl'
a lndeplrta, (rar) a. prigoni, a rtrzmeri, a sur.ghiuni, (lnv.. $i pop.) a oropsi, (pop-._)
a -zgorni,
(inv. 9i reg.) a lntiri, a mina, a tdia, (reg.) a
tintiri, a zgoni, (Transilv. qi Ban.) a dudul'
a gorgoni, (Transilv.) a pAfuga, (prin Transilv.)
a potefi, (prin olt.9i Ban') a sprlnji, (Transilv.
gi l\'Iaram.)a tipa, (Ban. 9i Transilv.) a zogorni,

cald, c{Idurds. (O primire -.)


2. binevoitoP
indatoritor, serviabil, (livr.) cornplez6nt, (rar)
prevenit6r, (fam.) s{rit6r. (S-a ardtat ertrem
3. atent, curtenitor, drigutr., galant,
de -.)
gentil, (pop.) lev6nt, (inv.) cort1z,'li66vnic.
(- cufemeile.) 4. politicos, prevenitor. (Om-. )
AMABILITATE
s. t. atenlie, bundvoinli,
prietenie, solicitudine. (Ne-a a7.dtatmulld -.)
2. bundvoinld, serviabilitate, (livr.) complez6n!d, (lnv.) compldcfre, priinli. (Iui fald
de mtne.) 3. bundtate, bundvoinli. (Ai te rog
- sd-mt spui ctt e ceasul?) 4. atenlie, curtoa-zie, galanterie, gentilefe,politele, (rar) curtenie,
(inv.) libov. (fatd de femei.) 5. manieri,
politele, (livr.) civilit6te. (E de-o - irepro$abild.)
amfn interj. v. IERTARE. lNOUnane.
AI\IANET s. gaj, garantie, (pop.) chez591e,
zil6g, (inv. qi reg.) remes, (inv.)- otij. (Lasd.
drept - un inel.)
AMANETA vb. (pop.) a zilogi, (lnv.) a
suptne. (un obtect.)
AMANE1ARp s. fuop.) zilogire. (d unut
bun.)
AMANETAT adj. (pop.) zilogit. (Bun -.)
AMANT s. concuilrr, iubit, prieten, (pop.)
amor6z, drngf!,' ib6v'ic, (inv.i tifO'ni", i*S.i
gagic,
gagiul
"
af,lENi.q, s. concubinA, iubit', prietena,
Qivr') metr6sd' (pop') 'amor6zi' drngtttr'
ib6vnici' tiitofue' (Ban') bdle' (inv') posadnicil'

(fam. fig.) a mitura. (L-a d.e la sine.)


& a goni, a izgoni, a respinge,(inv.) a lmpinge.
a goni, a iigoni,
3;;;*il";
7tt :- ;;;;;;r;;.)
(iiv..)
"'s"rEti""i,
a ostraciza, a proscrie,
-"
(L-a-din iard.)
"tgri.
; r;l[;?-i"".1
ALdNGARE s. r. gonire, izgonire. (d' cuila
de acasd.) Z. exilare, gonire, izgonire, ostracizare, proscriere, surghiunir6, O"..1 relegAre,
cuiua clin patria'sa,)'
,relegAlie. (5 1UNCA1. adj., s. f. adj. gonit, izgonit,
(astizi rar) surghiunit, (inv.-9i pop.) oropsit.
proscris,
2. adj., s. exilat, gonit, izgonit, pribeag,
-surghirin.
surghiunit, (iivr-.) retelAt,'(inv,)
A1UNGI vb. t. a (se)lntinAe, a (se) lungi, a
(se) prelungi. (Se - tn afard.) 2. a se subjia.
la un capdt,)
iSe-'
aLUNGI1 aAj. f.: lung, lungdre!, lunguiet,
prelung, prelungil, (ivr.) obt6ng, (Unfruct-.)
i. coai't;-migdalat,'prelung.@1hi -.)
s. 1ieg.) slirtici, (Ban.) llg1.
ALUNIIA
(O - pe frunte.)
ALUNIZA vb. a aseleniza.
s. aselenizare.
ALUNIZARE
PORT. POZA,
ahiri s.v. ATITUDINE.
POZITIE. TINUTA.
ALUVIAL adj, aluvionar. (Formalii -.)
ALUvIONAR a{. aluvial. (Formalii -.)
ALUVIU s. (GEOL.) holocen.
s, (frantuzism) apropd, (tnv.)
ALBZIE
custr. (N-a fdcui ni.ci o -.)
ALVEOLA'S. celuti, (pop.)
' cisriici, chilioiri.
Ia fasurii d.e miei. j
|-'
Alr-q.dli adj. t. afectuos, binevoitor, cordial, prietenesc, prietenos, (livr.) afAbil, (fig.)

AMATOR adj" s' 1' adj'' s' doritor' dornic'


iubitor' pofticios' rivnitor' (pop'). poftit6r'
(reg') poftdr6t' poft6s' pohtdci, (inv.)lib6vnic,
rivnaci' (- de petteceri') 2' s" adj' diletant'
neprofesionist' (ctclist - ' )
AMATORISM s. diletantiSm, neprofesionalisrn, neprofesionism' (- ln picturd')
A\{AGI vl. 1. a ademeni, a incinta, a ln$ela,
a minli, a momi, a picili, a prosti, a purta,
a triga, (Iivr.) a iluziona, (inv. li reg.) a juca,
a planisi, a poticSri, a prilesti, a sminti, a
smomi,a $utili,(reg.)a$ugui,(Transilv.9iBan.)
a celui, (Munt.) a miglisi, (Transilt.) g t3tc1,
(tnv,) a aromi, a bldzni, a gimbosi, a miguli'
a mistifica, a surprinde, (fam.) a drlce,a.fraieri,
a ;mecheri, (fam. fig.) a 6rde, a frige, a lncdlta,
pingelui, a-pirli, a potcovi, a prdit,
I pinCell' a
ct1
(Mold. fig.)aboi, (inv. fig.)a luneca. (I-aninciuni.) 2. a ademeni, a atrage, a ispiti'
a momi, a seduce, a tenta, (inv') a aromi, a
nipdstui, (fig.) a imbia' (Perspectioa lI -.)
AMAGIRE s. 1. ademenire, lngelare, ingeltrciune, lnselltorie, momlre, pdcileald, picillre,
picilit, plostire, prostit, trigare, (livr.) iluzionfure, (r"g.) plcAli, (Transilv. qi Ban.)
cel96g, celuiilS, celuire, (Munt.) migliseA)A,
mlglisire, (tnv.) miglisitrlrd, pril{stire, (fam.
fig.) pingelire, pingeluiil5, pingeluire. (- culoa
pfin \orbe mincinoase-.).2.ademenire,-sedu_cer6,
unei..fecioare.) 3. iluzie, (livr.)
seduciie. (him6rd, (fig.) mincirlni. (Asta e o -.1
AMAGIT adj. 1. ademenit, ingelat, picillt'
prostlt, triqat, (Transilv. 9i Ban.) celult, (lnv.)

(inv.;a rlpaaa,
(ram.)'a
,oalt.ari,G:efi:h'&").."X:"t'f;1"(3'ril-83fl'3t,rrr,.
a'rigchira,

2t

AMERIZARE

AMBIGUITATE s. echivoc, 0ivr.) amfibolie.


(e unei situalii.)
AMBIGUU adj. echivoc, Qivr.) amfiboldgic.
(Erprimare - . )
AMSff num, amindoi. (e au uenit aeolo.)
AMSITUS s. (MUz.) diapazon, lntindere,
tegistru.
s. pretenlie, veleitate, (reg.)
llteITIB
lnAghie. (Om liPsit 42 *ii.)
AMBITIONA vb. a se incdpSlina,a se lndi:
rdtnici, a se Indirji, a persevera, a persista'
a stirui, (Se - sri suslind cd...)
AMBITIOS adj. 1. pretenfios, (rar) veleitir.
(Om -.)
2. tncdpdtinat, indiritnic, lndlrjit'
perseverent,
stdruitor. (Se doaederlefoarte -.)
ANTBRANSAMENT s. (TEHN.) brangailectric.)
ment. (AMgnA s. 1. chihlimbar cenuFiu. (n se for'
meazd ln intestinul caSalotului.) 2. ambtd
galbend: chiirlimbar, (astdzi rar) succin. (Din
n se fac obieclede podoabd.)
AMBULANTA s, autosanitari, salvare, sanitard.
mugtiuc, (reg.)
AIVIBU$IJRA s. (MUZ.)
-pliscdi. (N clarinetului.)
AI\IELIORA vb. a (se) lmbunitdli, a (se)
lndrepta, (pop., farn. ti fig.) a (se) rizbuna.
(Vremea s-a mai -.)
s. amelioralie, lmbunitdA\,IELIORARE
indrePtare.(- uremii.)
tire.
'
AMELIORATIE s. 1. ameliorare, imbuntrtdtire, lndreptare. f- fimpului.) 2. (AGRON.I
la pl.) imbundtdliri funciare. (Lucrdti de -.)
AI\IENDA vb. a penaliza, (inv. ti reg.) a
globi, a qtrifui. ( L-u - cu 500 de lei. )
AI\IENDARE s. penalizare. (- cuioa cu o
swna de bani.)
AMENDA s. penalitate, penalizare, (inv. 9t
AMARI vb. a (se) indispune,a (se)lndurera' pop.) gloAbd, (inv. qi reg.)
ftraf, (prin Transilv.)
a (se) lntr.ista, a (se) nihni, a (se) necijt, a (se)
globire, hatAlm' (turcism
(lnv.)
dirdAld,
birtAg,
supdra, (inv. Ei pop.) a (se) obidi, (inv. qi reg.)
lnv.) geremeA. (I-a aplicat o - zdraud.nd-)
a (se) scirbi, (inv.) a (se) oliri, a (se)rivni' (fig.)
AMENINTA vb. 1. (prin Transilv.) a mlnina (se) citrdni. (L-ai * Pe tata.)
ldJa. (L-a - cu degetul') 2. a pindi' (fig') a
I
AII-4RlT adj. 1. abdtut, deprimat, descu- pAite. (ll p o mare primeidie.) 3. a periclita,
i primejdui. ( Aceasld sttualie li N uiatrd.)
rajat, indispus, indurerat, intristat, mihnit,
necAjit, supdrat, trist, (pop.) obidit, (lnv. qi
AIVIENINTARE s. 1. (inv.) lngrozlre. (reg.) scirbit, supirdci6s, (inv.) dosddit, ponosit,
cuiua cu moartea.) 2. periclitare, primeiduire'
carierei lui.) q.
pricijit, (fig.) cdtrinit, pleo-stit, plouAt. (E
(rar) primejduidld. ((ll
tarc * de uesleaprimitd.) 2. nenorocit, prdpidit,
|eribol,- primejclie, (inv. 9i pop.) nev6ie'
(fig.) pirlit. (Un funclionarn.)
plndegteo N.)
am:Irri$ s.v. CAL1N.
AMENINTAT adi. periclitat, primeiduit.
amtrrrili s.v, IARBA-GAII.
(o fiinl'd -.)
AMBALA vb. a lmpacheta, (Transilv.) a
AMENINTAT6n aaj. 1. (tnv. 9i reg') speri6s'
pocoli. (- un colet.)
2. periculos, primejdiosi
(Striga cu glas -.)
amhalriLvb. v. ANTRENA.
(lnv.) primejOuinci6s, primejduit6r. (O silualie
AI\'IBALAJ s. ambalare, impachetare, lmmdrfii.)
Pachetat. !*
AMENT s. (BOT.) (pop.) mitiq6r, rlnsh'
A\IUALARE s. ambalaj, lmpachelare, lm(reg.) mir!i96r, mi!, mtgur. (- salciei atlrnd
pachetat. (- mdrfii.)
ca un ciucure.)
ambareail6r s.v. DEBARCADER.
AMERINDIENI s. pl. indieni (pt.)' piei-rosii
s.v.
DELEGATIE.
ambasddd
((pl.).
rcptezintd populaliu birstinagd din
(inv.)
legAt.
AI\IBASAD6R s.
Amertca.
)
x.l
(Med.iul
AMBIANT adj. inconjurdtor.
unui hid.roAIIERIZAJ s. arnerizare (AI\IBIANTA s. anturaj, cadru, cerc, medlu,
aolon. )
eferd, societate, (inv.) mijloc, (fig.) atmosf6rd,
AMERIZARE s. amerizaj. (- hiilroaoionulul
cllm{t. (Trdie$te lntr'o d nesdndtaasd.,
a d.ecursnormal,)
ambig6n s., adj. v. NEUTRU.

prllestfi, (fam.) dus, fraierft, (fam. ftg.) ptngeltt.


2. ademenit,
ptngelult, (fig.) buzAt. (Om -.)
h$elat, momit, sedus, (reg.) ruginAt, (tnv.)
-Prilestit. (o fatd. -.1
AMAGITOIR adj., s. l. adj. tnselltor, 0lw.)
lluz6riu, (inv, Si reg.) pdrut, (Transilv. qi Ban.)
cealiu, (Munt.) miglisit6r, (fig.) deg6rt, minctn6s. (O imagine -.) 2. s., adj. ademenitor,
tnseldtor, seducitor, (rar) momit6r, (lnv.)
balam{rt, celuitor, pril5stit6r, prilest6J. (Un
- de profesie.)
'v.
AMPLU.
aminfni adj.
AMANUNTIT.
DETALIAT. DEZVOLTAT.
AMANUNT s. detaliu, (rar) aminunt{me.
(Stie totul ln -.)
aminunli vb. v. FARfiTIITA. ilIARUNTI.
SFARIMA.
A|niNUNIi|nE S.V. AIVIANUNT. DETALIU.
AMA^*UNTIT adj., adv. r. adj. amplu,
detaUat, dezvoltat, (inv.) aminrint. (O rela'
tarc - ; un plan -.) 2. adj. atent, meticulos,
mlgilos, minu!ios, riguros, scrupulos, serios,
- a faptelor.) 3. adv.
(lnv.) scump. (O cercetare
atent, indeaproape. (Cerceteazd- Iucrwile' )
AMARACIIINE s. 1. am5reali. 1- peii'
nului. ) 3, lntristare, mlhnhe, necaz, supdrare,
triste{e, (inv. qi pop.) obidire, (pop.) obid{,
(hv. 9i reg.) scfrb5, (Transilv., IVIold.Ei Bucov.)
bdnAt, (inv.) mihne6li, mihnicirlne, sclrbie,
(fig.) citrtrnire. (f t-a trccut *? )
amired s.v. ARMURAR. SCAIUL-DRACULUI.
AMAREALA s.v. l. amirdciune. (- pelinului.) 2. (BOT.; Polggala) (tivr.) poligdld.
8. (BOT-; Polggala comosa) (reg.) Eopirllfn.
l. (BOT.; Polggala vulgaris) (reg.) qerpAriln,
perpfn{i, popirliJS.

AMESTEC
(Miresme n.) 1. fulgeritor,
(ng.) tmblt{t6r.
AMESTEC s. l. comblnatte, Otln.) melAnl'
preclpltat, vertiginos. (O cdderen.)
mixtrlri. (IJn - de substanle.) 2. lmixtiune'
AMFETAMINA s. (F,{.RM.) benzedrini' fetn treburilc altul
lngerinti, interventie. (e
naminA.
stat.)
s. ( AN AT.) articulafie seAMFIARTROZL
mo'i
AMESTECA vb. l. a combina. (e
mlmobiltr.
multe substanle') 2. (prin Transllv., Maram')
AMFIBIAN s. (ZOOL.) batracian. (Broascc
e sfeti. (* cd.rlile de ioc.) 3. a mesteca, (pop')
este un -.)
a dumica. (- gumd de mestecat.)4. a se corcl,
amlibolle s.v. AMBIGUITATE. ECHMCa se lncruciga. ( Doud specii de plante se.pot e ' I
amllbol6gic adj. v. ANIBIGUU. ECHMC.
(se)
(reg.)
a
(se)
lncurca,
a
(se)
tncllci,
5. a
amlltri6n s.v. GAZDA.
-'1
(Lucntrile
se
(se)
(tnv.)
ziminti.
a
bilmiji,
AMIAZA s. prinz, (pop.) nami{zd. ( Pe la n . D
G. a si biga, a lnterveni, a se vlrl. (Se n ne'
AMIC s. prieten, (pop.) firtett, (reg.) ortAc,
chcmat tntr-o d.isculie.)
(inv.) libdvnic, pridtnic, so!, sofic. (S-a tnttlnit
(mai
combinare.
1.
s.
AMESTECARE
cu -ii.)
multor substanle.) 2. mestecare, mestecat'
AMICAL adj., adv. l. adj. prietenesc,
(n
unor
lncrucilare.
(- mdmdligii.) 3. corcire,
g. adv.
prietenos, tovdripesc. (Atitrtdine -.)
rase de animale. )
bine, prietenegte, prietenos. (I'I-a primtt -.)
eterogen-,
aei. 1. diferit'
AMESTECAT
AMICA s. prieteni, (pop.) suritd, (inv. 9l
(reg')
pestri|, variat,
tmpestriiat,
felurit,
reg.) so{!e. (din coPildrie.)
2. corcit' tncrucig3t
mistr69. (O mullime -.)
amlcle s. v. AMICITIE. PRIETENIE.
(Olt')
mistrici6i'
(prin
(mp.) mistret,
Ban.)
AMICiTIE s. prietenie, (inv. +i pop) prieinisiiitat. (Rase ).) 3. incilcit, incurcat. (Fire
tegrig, (inv. pi reg.) amicle, (reg.) f trtdtie,
durabild-)
ortdcle, (lnv.) prietnicle. (O s. lncllceall, lncllclre'
eMeSteCAtOnA
piramidon.
AMIDOPIRINA s. (FARII.)
(Iiw.) mtxttun' (hv.)
lncilcituri, lncurcituri,
(pop.) gbinduri,
AMIGDALA s. (aNAT.)
(fam.) bilmtrieAln'
zimintittri,
(Transilv.)
z[minte6li,
mAnduli.
'
miirr69, talme$-b{lmet' (Era o n de neilescris.)
AMIGDALITA s. (MED.) (pop.) gilci (pl.),
(res.)
s. r. (MED.| vertlj' rffiej'
Mlfe.
AMETEALA
'AlttlezA
(inv.) sctrtur{. (A simlit o -.) 2. buimlcealtr'
SALIVAnA s. (BI1L.) pt'E.
niuceal5, niucire, perplexitate'
buimictre,
lin{.
zipiceal{, (inv. 9i reg.) uluieli' ululre' (reg.)
AMIN interj. adiol, gata l, (tnv.) parapAnTransilv.)
uimiceAlS, (Mold., Bucov. 9i
-shelosl, (fam,) alel(tia I
s. (CHIM.) anilini, fetehuiAlt. (O stare de -. )
AMINoBENZEN
AMEJf vb. 1. a (se) buimici, a (se) nduci, a (se) nilamini.
AMINTI vb. l. a artrta, a cita, a indica, a
ztrpdci, jpop.) a (se) biigui, a (se) ului, (reg.)
menliona, a pomeni, a semnala, (rar) a semnaa (se) hdbiuci, a (se) uimdci, (Mold., Bucov.
gi Transitv.) a (se) tehui, (inv.) a (se) cebtrlui. liza, (inv.) a memora, a prenumi, (fig.) a atinge.
( Prcblema este lntr-un document.) 2. a
(Somnul l-a -.)
9. a (se) chercheli, a (se)
evoer, a rede;tepta. (- uremrtrilede od'inioard.l
imb5,ta, a (se) turmenta, (livr.) a (se) griza'
(pop.) a (se) turldci, (prin Transilv.) a (se) g. a Sti. (Ili - cum erai acum d.oiani? )
amnEri, (Mold.) a (se) chefdlui, (Transilv' Pi
AMINTIRE s. 1. citare, indicare, menlionare'
Ban.)a (se) gumeni,(fam.) a (se) invinoqa, a (se) rnenfiune, pomenire, semnalare, (rar) semnallzAre. (- unui fapt semnificatiu') 2. pomenire,
matosi, (fam. fig.) a (se)afuma, a (se)agbesmui'
(inv.) pom6ni, pomOlnic, p6minir. ( Pentru
a (se) cdli, a (se) ciupi, a (se) cirpi,. a (se)
cuiaa,) 3. aducere-aminte, (astitzi rar)
magnetiza, a (se) pili, a (se) sfinti, a (se) timiia,
suvenlr, (grecism inv.) promit. (Dulci - -1
a (se) trisni, a (se) turti, (rar fig')a(se) ttrnosi,
toatc
4. memorie, minte. (f-au tdmds ln a (se) turcl, (reg. fig.) a (se) flecul, a (se) oleli,
(arg.) a (se ) mahi, a (se) matoli. (S-a cam n
aceste lucruri. ) 5. memorie, (inv.) pimente.
(In - lui.) 6. semn. (Ii cere o - spre a nu-I
curachiu. )
uita, )
AMETIT adj. f. buimac, bulmlclt, nIuc,
niucit, timpit, zipdcit, (pop.) bttgutt, c6plu'
AMNA vb. l. (Tlansilv.) a timinda. (plecarea.) 2. (rar) a remite. (n o lranzaclie')
ulult, (reg.) buimAtic, hibitc, (Mold., Bucov.
gi Transitv.) teh{ri. (S-a sculal -.) 2. zipdcit'
b. a lncetini, a intilzia' (N producerca unul
(fig.) beat, imbdtdt. (- ile fericire.) 3. bdut'
fenomen.) 4. a lungi, a tdrigina, a tergiversa,
(tivr.) a temporiza.(- re:oIuurea.unei probleme')
beat, cherchelit, imbdtat, turmentat, (livr.)
grizit, (rar) trec{rt, (inv. ti pop.) candriu,
5. a agteptafa ingldui, a pistti. (II - cu plala
(reg.) amnlrlt, tnvino(pop.) turl6c, vijiit,
d.atoriei.)6. a pdsui. a prelungi, (inv. $i reg.)
pAt, ritutit,
vin6s, (prin Ban.) chermelOu, a muta. (I-a - scadenla.)7. a lisa. (Sit - pc
(Transilv. 9i Maram.) Frimen, (prin Transilv.)
altddatd.)
gumenlt, (fam. fig.) afum6t, aghesmuit, fdcrlt,
s. l. (Transilv.) tdmindfre.
AMINARE
olelit, pilit, sfintit, timliAt, tlrnostt, trlsnlt,
(- plecd.rii.) 2. lncetinire, intirziere. (N pru
turtit, (arg.)lmahlt, rnat6l, matosit' (n de
iluceiii unui fenomen.) 3. tirdglnare' 1""4-versare, (rar)'tergiversafirlne. @ rezoludrit
orn.)
unei probleme') 4' pisutali, pisuire' rngaz,
AMETIT6R a{i. t. (lnv.) vtrtejit6r, vlrtelngiduire, (inv. $i reg')
(pop.)- lnglduinli,
i6s. (Senzalie -.) 2. niucitor, ulmltor, ulultor,
(I-a acordat o N penbu onorarea
rizbtn,
(pop.) zipicit6r. (Un ritm n.) t. tulburitor,

ANALGEZINA

2,5

Aupr.u adt. t. htlns, laig, mare. (Pc un


obligalicl
polilei.) 5. pisuire, prelunglre. (9. bogat, cuprinzitor, larg. (O
cpaliu -.tr
caioa. )
pcrspccliod n.,
3. aminuntlt, detallat, dezAMINDOI num. amblt. (Au venit -.)
voltat, (lnv.) amtrntnt, (PIan -.)
AMNAR s. l. (reg.) ot6le (pl.). (rascd 9l
ampr{ntrl s.v. ATRIBUT. CALITATE. CAe pairu aprinderea focului.) 2. (reg.) jug,CARACTERTSTTCA. NSU$IREIa rdzboiul- RACTER.
1Uoia, qi Bucov.) pochih6ci. (bnrpAnrnp. LIorA. pARTrcur.ARITATE.
este sftlpul
l,c lesul.) 3. (I{old.) collAr. (PROPRIETATE. SET4N. SPECIFIC. TIPARde la collul unei case de lard.)
TRASATURA.
I.IRMA.
CHERCHELI.
vb. v. AMETI.
amnlri
un picior.)
AMPUTA vb. a tAia. (I-a n
TURMENTA.
bInAre.
braltilui,)
AMPUTARE s. tiiere. (*
amn{rlt adj. v. AI\IETIT. BAUT. BEAT.
AMULETA s. talisman, (lnv.) advAr, bAierTURMENTAT.
hIBATAT.
CHERCHELIT.
AMIIRG s. apus, asfinttt, inserare, searl,
AMONIAC s. (CHIM.) (lnv.) spirt-de-tiptutg.
Qlvr'.) creptscul, (lnv. Ei pop.) murg, (pop.)
AMOR s. 1. dagoste, iublre, (inv. 9t reg.)
rnmurglt, scipAtAt, sfintit, (reg.) murgit, ftxin
fboste, (inv.) libov. (- lui pentru ec.) P. (concr.)
dragoste, iubire, iubit, (Olt.) iub. (Tu egtl Mold. 9i Munt.) murgnld, (lnv.) sfintire. (S-c
Idsat e.)
n me&)
AMt RGf vb. a (se) Lrsera, a se trtun@at
AMORAS s. (ARTE P.LAST.) putto.
a sciplta, (pop.) a (se) inmurgi, (inv. 9i reg.)
amor6z i.v. AIIIANT. CONCUBIN' IUBIT.
a murgi. ( A a pesle clmpii. )
PRIETEN.
AMUTI vb, l. (MED..) a mutri.2. adisptuea,
AMOREZ4. vb. a se lndrigosti, (livr.) a se
a lnceta, a se llnigti, a muii, a se potoll, a so
hamora. (S-a - nebunesteile eI')
sttnge, (Toate zgomotele au n
ln slradd.)
AMORIIZAT adj. in<lrdgostit, (liu.) lnaAMUZA vb. a se desfita, a se dispune, a
morAt. (Un tlntu -. )
!e dlstra, a se lnveseli, a petrece, a ride, a se
CONCUBINA.
amorezi s.v. AI\'IANTA.
veseli, (lnv.) a se distrAge, a se eglendisi, a
IUBITA. PRIETENA.
Itbovi. (Ne-an copios pe socoleala lui.)
AMORF adj. inform. (o m a s dn d e . . . N
AMUZAMENT s. 1. agrement, distraclie,
am6rli s.v. SALCIM-MIC.
dlvertisment, pldcere, (inv.) z6fchiu. ( Parc
AMOROS adj. galant, sentlmental. (,{acn2. distraclie, joacn, (hv.) zdbAvi.
de n.)
futd, intrigd*.)
(Dragosteanu esteun -.)
momeall, nadl'
AMORSh s. (PESC|IIT)
AMUZANT adj. 1. agreabit, distractiv, dri[(rar) momit(rn, (reg.) mfr$, n6dild, (inv., ln
gut, pldcut. (Un spectaml -, ) 2. comic,
Ttansilv.) podmdt. (- pettlru cleni')
hazllu, nostkn, vesel, [ivr.) ilAr, ilariAnt, (pop.)
AMORTEALA s. toropeald, toropire- (Stare
poznAq, (T!ansllv., Ban. 9i Olt.) god. (O ind,e -.)
ttnplote -.)
AMORTI vb. t. a lnsenslbiliza. (Aneste'
AN s. 1. (lnv.) leat, veleAt. (N 1600.)
zicttl mdseaua,) 2. a intepeni, a parallza.
(Gerul 1i - bwele.)
P. (.AS"RON.) an bisecl: an bisextil, (tnv.)
lntepenit, (Transtlv.)
an visdct; on bisertil: an bisect, (lnv.) an
AMORTIT adi. l.
vts6ct. 3. Qa pl.) epoci, perioadi, timp, vreme.
dr6ven. (- de frig.) 2. toropit. (- de cdldurd.)
(In -ii mpildriei.)
AMPLASA vb, a (se) ageza' a (se) fixa, a
(FIZIOL.)
asimilatie.
s.
(se) plasa, a (se) situa, a (se) stabili. (A n wina
ANABOLISM
(n esteo fazd a melabolismulut.)
ln apropiere de. . . )
ANACRONIC adj. (rar) anacronlstic. (O
AMPLASARE s. afezare, fixare, plasare,
noului obtectio lnb-un
dtualie n . )
rltuare, stabilire. (anacronfutic adj. v. ANACRONIC.
loc adecoat.)
ANAEROB adj. (BIOL.) anaeroblotlc. (MlAMPLIFICA vb. l. a se accentua, a creqte'
croorganisme n . )
a se intensifica, a se lntiri, a se lnteti' a se
2. a
adj. (BIOL.) anaerob.
ANAEROBIoTIC
mdrl, a spori. (Yiteza ulntului s'a -,)
(se) intensifica, a (se) intiri, a (se) miri' a- (Orgonisme-.1
anoxibiozi.
aaloarea unei mdrimi
s. (BIOL.)
(se) potenta. (A ANAEROBI6ZA
lizice.) 3. a (se) adinci, a (se) agrar-a' a cre$te, (n esteforma de uiald a organismelotanaerobe-)
(reg.) ptrrtictc5.
s. (BIS.)
ANAFURA
i (se) intensilica, a (se) miri, a spori' (lig.)
(n se tmparte cred.inctogilot d.upd lilurghie. )
a (se) ascufi. (Disensiuniles-au -,)
ANAGNOST s. (IST.) (lnv.) cit6tr. (e proAMPLIFICARE s. f. intensificare, lntdrire'
oeneau d.intre sclauii culttuali.)
unei mdrimi fi.zice.)
mirire, potenlare. (naANAGRAMA s. (rar) antimet6boli. (2. cre$tere, dezvoltare, extensiune, extindere'
melui cuiua.)
schimburilot comerciale.
)
llrgire, mdrire. ( 8. ascet, eremit, Pustnic'
ANAHORET
adj. crescut, intensificat,
AupltnlcAr
(O oaloon
schimnlc, sihastru, (rar) schimonAh, (inv.)
htlrit,
mirit, potenfat, sporit.
aschitAc, aschite{n, monAh, os6lnic, schitnic.
fizicd mult-.)
(trdie$te ln locuri izolate.)
AMPLoARE s, t. fortI, intensitate, volum.
ANALCID s. (CHIM.) hexaclorciclohexan.
(Are o aoce de o - impresionantd') 2. extenlui
s. pl. crestomalie. (x
ANALECTE
slune, extindere, proportie. (Focul a luat o
T. Cipariu.)
mare -.)
ANALGEZINA s. (FAXM.) antipirind, fenaIMPIEGAT.
amploldt s.v. FUNCTIONAR.
zon[, (se folosc|te lmpolriua febrei.)
SLUJBA$.

ANALIZA
vb. l. a cerceta, a. examine,. a
ANALIZA
inveitiga, a studia,.a urmiri, (liv-r.) a considelq,
(lnr'.) i medita, a privi, a socoti, (f ig.) a explora".
caruele unui feno'
(inv. fig.) a. scdrmina. (men.) 2. a cerceta, a examina, a misula'
1
(pop')
observa, a scruta, a studia, a urmiri,
(
i
n
v
.
)
c
e
r
c
a
,
a
o
g
l
i
n
d
i
,
(
i
n
v
.
a
r
e
g
.
)
i
s
c
o
d
i
,
a
9i
cu atenlie.) 3. a comenta, a.
a ispiti. (II explica, a interpreta, a tilcui, (lnv.) a lntoArca,
(' f i s . ) a d e s c i f r x . ( - u t t t e x t l i t e r a r ' )
s. l. analizS. cercetaie, exaixeltzAnE
men, examinare, investigare, investigatie' studiere. studiu, (pop.) cerc6re, (inv.) rdspicAre'
serioasd a problemelot')
(fig.) explordre, (O tilcuire,
interpretare,
explicare,
2.-co-entur",
(inv.) tilcuidld. (- unui tett literar')
s. l. analizare, cercetare, examen'
A-\ALIZA
studiere,
examinare, investigare, investigatie,
studiu, (pop.) cercere, (inv.) rispic6re' (fig')
(o
explordri,
2. cercetare, examinare, observare, observatiet
iscodire'
(pop.)
studiu,
studiere,
scrutare,
qleltd -a
(inv.) iscofdi, ispiti, ispitire. (e
hepatictl' ) 4'
cuita. ) 3. ( MED. ) ptobd' ((CHIM, ) analizd. eleclrochimicd : electroana-

lizn.
ANALOG adj. apropiat, asemdnitor,asemenea, corespondetlt, inrudit, similar' (lnv')
asernin6t, pba6Uoic, serninit6r. (Doud elc'
mente n.

s. afinitate, apropiere, asemdANALOGIE


nare, concordanfi, corespondentd, lnrudire, posimilitudine,
similaritate'
trir.eald, potrivire,
(inv. 9i reg.) semui6lI, (rcg.) semenig, (inv')
semuite. (Je
potrdz, semindre, serndnittrd,
lntre aceste doud elemente')
boate stabili o ANAPODA adv. l. aiurea, prost, rdu, (fam.)
br6mbura. (Treburile merg N.) 2. aiurea, alandala, (fam.) brAmbura. (Lucrurile erdu puse d )
(Conadj., s. (rar) libertar.
ANARH{ST

ceplti - . )
ANARHOSINDICALISM
sindicalism.

S.

(POLITICA)

ANASON s. ( BOT, ) anason-franluzesc ( IIanason-stelat;


badian'
anisatum) :
ticium
anisatum) : badian'
anason-stelat (Il|icium
anason-fran!uzesc.
arasotr-alflce s.v. MOLURA.
anason-mdte s.v. MOLURA.
anason-nemltisc s.v. IIOLURA'
(FIz.)
anastigmatic.
adj.
ANASTIG\{AT
(Obiectiu fotografic - .1
anastlgEat.
adi. (FIZ.)
ANASTIGMATIC
(Obiectiu fotogtafic -. )
afurisire'
s. ( BIS. ) afurisenie,
ANATE,MA
blestem, excomunicare, (inv.) proclef6nie' proclelie, (A drunca N asu7ra cuit'a')
vb. (B,fS') a afurisi, a blesANATE\{IZA
tema. a excomunict, (pop.) a oropsi, (inv')
a lepida. a Proclefi' (PaPa I'a -')
afurisit, blesadj. (BIS.)
ANATEMIZA'f
9i reg.) procletit,
temat, excomunicat, (inv.
(inv.) procl6t. ( Preol -.)
vb. (J.UR.) a cerceta, a lnstrui'
ANCHETA
(A -

un caz.)

ANCHETARE s, (Jtl.R,) anc\eti. cercetare,


lnstruire, (lnv.) sprAfctr,(rusism inv.) comandlr6vcd. (- unui caz penal.)
ANCHETA s. (JUR.) airchetare, cercetare,
instruire, (inv.) sprhfcd,(rusism inv.) comandlr6vci. (- unei crinte.)
ANCHILOZA vb. (MED.) a lnfepenl, a
orlirulatiile.l
prinde. ( Reumatismul i-a
ANCHILOZARE s. (MED.) anclrilozd,tnfepenire, prindjre. (- arliculaliitor.)
l. in[epenlt,
ANCHILOZAT adj. (IIED.)
prins. (Cu articulaliile -,) 2. inert, iniepenlt'
teapin. (Are o mlnd -.)
ANCHILOZ-\ s. (MED.) anchilozare, Intepenire, prindere. (- arliculafiilor.)
^iNCtn s. (MUz.) pani. (- unui instrumenl
d.e suflat.)
ANCOLA vb. (TBHN.) a lncleia.
ANCOLARE s. (TEHN.) incleiere.
A N C O R A J s . ( T E H N . , ] I - + R .) , r n c o r a r e .
(- unui elementde conslruclie.)
ANCORARE s. (TEIrN., x'IAR.) ancot'aj.
(- unei naDe.)
ANCOnA s. (MAR.) (inv. ;i reg.) rac.
(tnv.) citrisd, mifi.
ANDIVA s. (BOT.:. Cichorittm ettdiuia)
cicoxre de grtrdin5.
ANDREA s. cirlig, iglild, naveti. (* pentrt
plase d.e Pescuil.) andred s.v. SULA.
anirriseSs.v. pALARtA-cUcuLUI.
pseudoherme'
s. (MED.)
ANDiIoGINIE
froditism.
ANECDOTA s. glumi, spirit, (reg') polojGnle'
(fam.) banc. (A sptts o - reu.sitd.)
an6mic adj. v. MIC. REDUS. SLAB.
ANEMONA-DE-MARE s. (zooL.; Actinlal
actinie, dedifel-de-mare,(reg.)trandaf ir-de'mAro.
ANEMOSC6P s. (MET.) giruetl. (Cu e tc
determinddireclta ulntului.)
ANEIIOTRoP s. ( TEIIN. ) aeromotor,motor
eolian.
s. (MED.) (rar) narcotlANESTEZIST
zat6r.
ANEURIE s. (MED.) aneurozl.
ANEURINA s. (F'ARM.) vitamina Br.
ANEUR6ZA s. (MED.) aneurie.
ANEVOIE adv. 1. abia, greu. (- a scdpat
) 3. greu,
cu uiald..) 2. dificil, grer. ( - de tnleLes.
(prin Transilv.) sichil. (I-a reslituit - lmpru'
mutul.)
anevoinli s.v. D IFICULTATE. GREUTATI1.
INCONVENIENT.
ITIPAS. IMPEDI}IENf.
NEAJUNS. NEVOIE. OBS'|ACOL. OPRELr$TE. PIEDICA. STAVILA.
dificil, greu' (pop')
ANEVOI0S adi.t.
ostenitdr,(inr'. 9i reg.) ostenici6s.(O treabde.l
2. delicat, dificil, glngag, greu, (fig.) ingrAt.
3. dificil, greoi, (astdzi rar)
(O misiune -.)
silnic. (Un mersn')'1. greu, rnizerabil,necdjit'
p r o s t , r l u , ( i n v . 5 i p o p . ) n e c d j 6 s .( U n t r a i - - )
5. dificil, greu, (fig.) Asplu, spinds. (Drumul
* ol cunoasterii.
)
ANEX adj. l. accesoriu,auxiliar, secundar,
lntFlrn nrccatttsm.)
subsidiar. ( Elentenl 2. alf,turat, anexat" (Documentele-')

2t

ANIN.{RE

vb. a anula, a contracara, a


ANIHILA
vb. 1. a (se) alitura, a (se) ataqa.
ANEXA
tmpiedica, a neutraliza, a zidlrnici. (.{. (e
Ia mem'iriu aclele necesare.) 2. a alipi' a
e f e c t e l en e f a s t c a l e . . . )
ataga, a i.incorpora, (tnv.) a intrupa, a lipi.
s. anulare, contracararg, lm(e
ANIIIILARE
urt teriloriu strdin.)
picdicare, neutralizare, zddtrrnicire. (efecs. alipile, incorpolare. (n unui
ANE\ARE
telor negalincale ... )
leriloriu. )
aclj. altrturat, anex. (DocumenANILINA s. (CHIM.) aminobenzen, fenilANEXAT
amind.
Ialia -.1
completare,
s. adaos, apendice,
ANIMA vb. a (se) lnsufleti, a (se) lnviora.
ANExA
(Almosfera s-a mai -.)
t l i s p o z i t i e .)
Ia o
strplirnettt. ((rar) satpingoovarit5.
s, creaturd, dobitoc, fiptur6,
ANIMAL
Axuxlr'.q. s. (llED.)
A N G A J A v h . l . I b i g a , a l n c a < l r a ,a l t t a , a
fiintd, lighioand, necuvintdtor, vietate, vie(
I
l
numi, n plinri. (inv. $i pop.) n ndimi.
fuitoare, (inv.) dihdnie, sizdAnie, (fig.) sufl{re,
(inv. fig.) zidire, zidittrd. (-ele pddurii.)
lntFun seruiciu.) 2. a se bdga' a intra, a se
adj. bestial, feroce, fioros,
incadra, a se tocmi, a se viri, (pop.) a se lnvoi,
ANII\IALIC
a rnerge, a se ndimi, a se prinde, a veni, (prin
sitbatic. (O comportarc -.)
Mold. si Bucov.) a seapuca.(S-aN paznic,me'
animalicul s.v. SPERMATOZOID.
canic.) 3. a fdgidui, a se indatora, a se insdrcina'
ANIMALICULIST s. (BIOL.) spermatist.
j
u
r
u
i
'
q
i
a
(
i
n
v
.
r
c
g
.
)
a se obliga, a prornite,
s. bestialitate, ferocitate,
ANIMALITATE
a se prinde, (inv.) a se adeveri, a se apuca'
silbiticie. (- comPoildrii lui.)
( f i g . ) : r s e l e e a . ( S e - s u l ' a c uu r n i r l o a r e l e . . . )
vb. a (se) abrutiza, a (se)
ANIIIALIZA
s. l. asigttrare, cuvint,
ANCAJAMEN'I
dezumaniza. (Bdututa I-a -.1
figdduiald, fdglduin{5. leglnrint, promisiune,
s. abrutizare, dezumaniANIMALIZARE
voibl, (astiizi rat') pardli, (inv. ;i reg.) jnruiti'
zare.
(
M
o
l
d
.
)
f
i
g
n
d
A
q
'
(
'
I
r
a
n
s
i
l
v
.
)
(reg.) fdgddn,
ANIMALIZAT adj. abrutizat, dezumanlzat.
juruinll,
(inv.)
promitere,
sfdtuit' (turcism
(Persoand -.)
2. indatorire,
lnv.) bacalim. (,Si-d tinut -.)
AN[II\rl1Ts., adj. l. s., adj. (GRAM.) (tar)
obligatie, sarcini, (pop.) legltur6. (Ce -e oi? )
sexu6t. (Genul - gi genul inonimat.) 2. adj'
s. l. incarlrare, nrtmirc, priANGAJARD
lnsufletit, viu. (O QbculisN,)
mile. (- lui s-a fdcut pe loc, ) 2. intrare, lncaANIMATOR s. insufletltor, (fig.) sriflet.
(
l
u
i
l
n
s
e
r
u
i
c
i
u
.
)
drare.
(EI este - |ntregii acliuni.)
s. salariat, slujbag, (inv' pi pop.)
ANGAJAT
ndimit, (pop. Ei fam.) simbriAq, (inv.) lefegiu'
ANINIATIE s. l. antren, tnsufletire, vioial stutului. )
supris. (Era ciune, (rar) vivacit6te, (fig.) vi61d. (O pebecere
2. agitalie, colciiald, foiali,
plind de *.)
SERAFIC.
INGERESC.
an1l6lic adj. v.
foire, forfoti, forfoteald, frimintare, furnicare,
anllelin:i s.v. ANCHELIC-4.
migcare, miguiali, miqunare, roiali, viermuiali,
Anglelica archans. (BOT.;
ANIiFIELICA
viermuire, (reg.) fojgnifld, vinzoAltr, (fam.)
gelica) (rar) angelirri, (reg.) bucini;.
fitriifle, filiire, fitiit, vinzoleAli. (Pe strdzi
(
a
n
g
u
i
l
l
a
)
Anguilla
s.
IIIT.;
ANGHILA
denedescris.)
etaoN
lrar) {ipAr.
ANIMOZITATE s, 1. cearttr, conflict, dezs. (BOT.; CtJnara scolgmus)
ANGI-IINARE
acord, dezbinare, diferend, discordie, discu!ie'
(rar) sc6lim, (reg.) carciof6i.
disputi, divergenf5, gllceavS, ins . ( I I E D . ) l . ( l n v . ) c o r 6 c S . disensiune,
ANGTIINA
vrdjbire, litigiu, nein!elegere,vrhjbl, ziznnie,
2. anllhind ctiflericd : difterie, (pop.) gopir(lnv. $i pop.) price, prfcind, sfAdd, (pop. ri
lltill, (rcg.) b6lfi, (1'r'ansilv. ;i Ilararrt.) $opirfam.) cfrcoti, dih6nic, rici, (pop.) hfuti,
l6ritd.
(inr'. $i reg.) pricdz, scirbi, toi, (reg.) bucltrc'
anchini s,v. SCARLATINA.
po{ncd, sfidilie, zodld, (M old. 9i Transilv.)
hfrd,
(
)
I
E
D
.
)
nev vascular.
s.
ANGIoII
(Bucov. 9i Transilv.) qcort, (inv.) dezpohrd,
renind'
s' (BI)L')
ANGIOTENSIxA
unlre, gllcevire, lmponcigAre,jud6f, nea$ezAre'
a
d
j
.
,
s
.
a
n
g
l
o
m
a
n
.
ANGLOFIL
neunfue, pfrd, pricinuire, priclre, prigo{n5'
s. anglomanie.
ANGLOFILIE
prigonire, zavistie, zurbivd, (girecism inv.)
adj., s. anglofil.
ANGLOIIAN
filonichie, (fig.) ciocnire. (S-a rczolaat- dinfte
s. anglofilie.
ei.) 2. discordie, dugminie, invrdjbire, ostiliANGLOIIAN1E
tate, pornire, urd, r'rajbi, vrijm5gie, zlzanie'
a n g o f s i s . ' , , .N E L I N I $ T E .
(livr.) inimicilie, (tnv. ti pop.) price, (pop. $i
s., adj. (inv.) toptangiu (NeANGRCsiST
fam.) dih6nle, (pop.) pic5, (inv. qi rcg.)
guslor '- . )
ceArttr, pizmi, pizmuire, scfrbd, QIold.) poxie'
(rar)
adi. ( ]I AT. ) unghiular,
AN iiULAR
(lnr'.) mozavirle, neprietenie, pdtos, scfndali,
anqul6s. (Figurd -'1
(Iatinism irtv.)
urlcirine, vrijbie,
sfAd5,
UNGHIULAR.
angul6s adj. v. ANGULAR.
rancoAre. (O - aprign.)
anhidridd arces. (CHII[.)
ANI'IIDRIDA
anind vb. v. AGATA. APUCA. ATIRNA.
nioasd : arsenic, (rar) ars6n. $ar, (pop.) sdriPRINDE. SPINZURA. SUSPENDA. TINE.
cicd, golicioiici, (Mold.) ;oricedsi ; anhidridri
anlndre s.v. AGATARE. AGATAT' ATIRcarbonicd: bioxid de carbon ; anhidridit sul'
PRINS'
PRINDERE.
NARE. ATIRNAT.
trioxid de sulf; dnhidridit sulfuroasd :
furicd:
SPINZURARE. SPINZURAT. SUSPENDARE.
bioxid de sulf, sulf volatil.

i::

ANINA$
ANINA$ s. (BOT.; Alnus oiridis) liliac-denrrtnte.
antndt adj. v. AGATAT. ATIRNAT. sPlNZURAT, SUSPENDAT.
antnft s.v. AGATARE. AGATAT. ATIRPRINS.
PRINDERE.
NARE. ATIRNAT.
SP INZURARE. SPINZURAT. SUSPENDARE.
aninito6re s.v. AGATATOARE. ATIRNATOARE. GAICA.
ANIONIT s. (CH IM. ) rIginI anlonactlvi.
ANISIAN s., adj. (GEOL.) virglorian.
ANISOL s. (CIIIM.) metoxibenzen.
ANIVERSA vb. a celebra, a Priznul, a
sirbitori, a serba,a fine, (inv. 9i reg.) a priznlci.
(un secol de indepenclenld.)
s, l. celebrare, priznuire,
ANMRSARE
sirbitorire, serbare,(reg.) prdznui|ld. (n unui
secolde Ia . . . ) 2. zi aniversari, ziua naqterii.
7- lui este Ia 20 mai,)
ANIZoGAMIE s. (BIoL.) heterogamie.
eolotrop.
s., a4j. (FIZ.)
ANIZOTROP
(Corp -.1
ANIZOTROPIBs. (ptZ.) eolotropie. (e unui
corp.)
AN6D s. (FIz.) pol pozitiv, (lnv.) pl6cl.
anoilln adj. v. NEMPORTANT. NEII{SEMNAT.
ANODONTA s. (ZOOL.; Anoilonta) scoicd
de balti, scoici de lac.
ANOMALIE s. r. abatere, deviere. (S-a
prod.us o inexplicabild.) 2. cusur, defect,
(pop.) mete6hni. (- congenilald.)
ANONINI adj. l. necunoscut, neidentificat,
negtiut. (Autor -.) 2. nesemnat. (Lucrare -, 1
ANOREXIE s. (MED.) inapetenli.
mineral, neorganic.
ANORGANIC adj.
(Substanld N.)
nefiresc, nenormal,
ANORilIAL adj. t.
2. bolnivicios,
neobignuit. (O situalie -.)
morbid, nesindtos, patologic. (Inclinalii -.)
INVALIauormalitdte s.v. INFIRMITA'IE.
DITATE.
ASOsf adj. l. neinteresant, plicticos, plictisitor, (livr.) fastidi6s, (fig.) fad, insipid,
nesirrdt, silciu, seArbdd. (Un speclacol -.)
2. banal, monoton, placid, plictisitor, uniform,
(fig.) sedrbnd, (ivr. fig.) tern. (O aiald -. )
anosle{Iri s. v. PLICTISEALA. URIT.
anostl vb. v. PLICTISI. SATURA. URI.
ANOTINIP s. sezon,(inv. qi reg.) timp, (inv.)
stagifne. (CeIepatru - ale anului. )
s. (BIOL.) anaerobiozd.
ANOXIBIOZA
(- esteforma d.eaiald a organtsmelor anaerobe.)
ANSAI\IBLU s. l. lntreg, tot. (Un
unilar.) 2. totalitate, (Aceste elemente alcdluiescun d. ) 3. sistem. (Un n coerentd.eidei;
un tehnic.) 4. colectiv, formatie, trupi.
(- artistic.)
ANTAGoNIC adj. antagonist, opus, potrivnic. (Relalii -.)
-ANTAGONISM
MICROBIAN S. (BIOL,)
antibiozi.
ANTAGONIST adj. antagonlc, opus, potrivnic. (Interese -.)
(.eg.) pulpa
s. (ANAT.)
ANTEBRAT
mlinii.

ANTECESOR s. inaintag, precursor, prede.


cesor, premergitor, (lnv.) procdtoh, prodr6m,
inainte-rnergitdr, (inv,, bis.) predit6ci. (-il
no$tri direcli.)
anteg6rdir s.v. AVANGARDA.
artroANTENA s. (ZOOL.) rnustalir. (podelor.)
antdp s. -v. NIAHALEB. VI$IN TURCESC.
ANTEPORT s. (MAR.) avanport.
stqANTERA s. (BO7'.) (rar) polinle. (minei.)
ANTERIoR adj. l. (local) dinainte. (Pnted
- a crirulei.) ll. (temporal) dinainte, precedent,
prernergitor, (inv.) precezit6r. ( Scrisoarea-, )
tn
s. prioritate. (ANTERIORlT-i't'Ii
lintp.)
ANTERIU s. reverendi, sutanl, (Ban. $
Transilv.) rnintie, (inv.) libade6. (- preolesc.)
ANTESTEPA s. (GEOGR.) silvostcpl. (- sc
afld lnlre piidure gi slepd.)
s. (livr,) preopin6nt,
ANTEVoRBIT6R
(inv.) prcvorbitrir.
ANTIBIOZA s. (BIOL.) antagonismmicrobian.
ANttC adj. vechi. (Cultura, lumea -.)
ANTICALORIC s., adj. (FARM.) antlfebril, antipiretic, antitermic, febrifug. (Asp{rina este un -. )
ANTICAI{ERA s. sali. (Asteaptd rn - l)
ANTICAR adj. (ItIL.) antitanc. (Tun*.)
ANTICAR s. (franluzism) buctrinlst,
antlcdr s.v. ARHIIOLOG.
ANTICARIAT s. anticirie.
antie6riu adj. v. ARI-IEOLOGIC.
ANTICATALIza. s. (CHIM.) catalizi neeativi.
ANTICARIE s. anticariat.
s. vechime, (inv.) str{veANTICHI'|ATE
chime, vechie. ( l'esligii tlin -. )
ANTICIPA vb. 1. a nnrurla, a prevesti, a
vesti, (rar) a promite. (Vtnlul - o futlund.)
2. a intui, a presimli, a simfi, (fig.) a mirosl.
(A e ceea ce aDed sd se lntlmple.)
s. anticipatie. (Literalurd
ANTICIPARE
de-.)
ANTICIPAT adj. prealabil, preliminar, premergdtor. (O condilie -.)
s. anticipare. ( Literaturd
ANTICIPATIE
d e- . )
AN'f ICONGELANT s. (CHIIW.) aditiv
depresant.
ANTIDIARE IC adj., s. ( F ARM. ) constipant,
(inv.) stringittir.
ANTIDoT s. (FARM.) (rar) contraotrAvl,
contravenin, (inv.) antifarmhc. (Strtcnina estc
N pentru barbilurice,)
ANTIELECTRON s. (FIZ.) Pozitron.
antifarmic s.v. ANIIDOT.
anticas., adj. (FARM.)
ANTIFEBRIL
loric, antipiretic, antitermic, febrifu& (Asplrina este un -.)
ANTIHELMINTIC s., adj. (FARM.) ver'
milug.
S. (FILOZ, ) iTA:.
ANTIINTELECTUALISM
fionalism.

i+.-:)::

:..11.:

,.'.r:,:'...-.:.

..r':-,

29
ANTILUETIC s., adj. (FARM.) antisifllitic, spirocid. ( Bismutul este un - . )
ANTIMALARIC s., adj' (FAR-]I.) antipaludic. (Chinina este un -.)
anlimetdboll s. v. ANAGRAMA.
ANTI\{ONARI{IC adj. antimonarhist. ( Miscare-. )
AN'l'IMONARHIST adj. antimonarhic. (Aliludine - . )
ANTII'IONIAT s. ( CH I M. ) hexahidroxiantimoniat.
stibind.
ANTINIONIT s. (cHIM.)
stibiu, (inv.)
s. (cHIM.)
AN'l'Ir,IoNIu
sirmeA, sirrmd.
antioxigen.
s. (CHIM')
ANI'IOXIDANT
(b-ertolttl esle un - . )
antioxidant.
s. (CHIM.)
ANTIOXIGEN
(Unele amine stnt -')
AN'rIPALUDIC s., adj. (FARM') antimalaric. (Clrinina esle un -.)
antip6t s.v. PROCONSUL.
AN'fIPATIC adj. dezagreabil, neplicut' nesuferit, respingdtor, scirbos. (Un om -.)
ANTIPATIE s. aversiune, ostilitate, pornlre'
repulsie, resentiment, (livr.) repugnAnfl' resimtnmfnt. (Simte o vizibild - fald d.eel.)
ANT IP IRETIC s., adj. ( F ARILI') anticaloric,
antifebril. antitermic, febrifug. (Aspirina esle
un -.)
ANTIPIRIN/\ s. (FARM.) l. analgezini,
se foloseStetmpotrioa iebrei')
fenazoni. (salicilat
2. antipirind salicilicd:salipirini,
de ant ipirini.
izomer
ANTti,OD 6pf lC s. (CHIM.)
optic.
anllrevolullonfu adj. v. CONTRAREVOLU-

TroNAR._

fr

ANTISER s. (FARM.) ser sPeeific.


ANTISIFILITIC s., adj. antiluetic, spirocid.
ANTISPASM6DTC s., adi. (FARM..) antisDastic, spasmolitic. (Atropina esle wt -.)
a^-TTSPASTIC s., adj. (FARtuI.) antispasnrodic, spasmolitic. ( Belad.ona este un - ' )
antist s.v. EFOR. EPITROP. PRIMAR.
ANTITANC adi. (MIL.) anticar. (Tun-.)
ANTITERMIC s., adj. (FARM.) antlcaloric,
antifebril, antipiretic, febrifug. (Aspitina cste
un -.)
ANTITETANIC adi. (MED., FARM.) anti'
tetanos. (Ser -. )
FARM.)
AdJ. (MED.,
ANTITETANOS
antitetanic, (Tratament -.)
ANTI'IETIC adj. contrar, opus. ( Pszilii * -)
ANTITEZA s. opozifie. (Relalii de -.)
ANTOFITA s. (.BOT.) fanerogam5' spermatofittr. (Plcntele :u flori slnt - . )
s' (Iivr') floril6giu. (n ile
ANTOLOGIE
poezie liricd. )
ANTONICA s. (BoT.; Chaerophgllwn aronaticum) (reg.) bor96r, crastavAn, Iaba-gl$tii.
antonomasle s.v. ANTONOMAZA.
(rar') antonoANTONOMAZA s. (LIr')
masle. ( N cste o figwd de slil.)
ANTOZOAR s. (ZOOL.; Antheoa) coralier.

ANULA
unui epcctacol.)'
Afi$TRACt s. pauzit.'(s. (MED., frIED. vET.) cirbune,
ANtnax
dalac, pustuli malignd, (reg.) armurAre, armurArili, btbi (neagri, rea), mdrmurtr, rlsfig,
talAn, bigicl leA, singc nrohorft, (prin Munt,)
pripit, (prin Ban. 9i Munt.) spurc6t, (lnv.)
serpenge6.
{ntrax s.v. RUBIN.
ANTREN s. animafie, lnsufletire, vioiciune,
(rar) vivacitAte, (fig.) viAftr. (O petrecerc
plind de -.)
ANTRENA vb. 1. a mobiliza. (- la o acliune. ) 2. a lmplnge, a tiri. (lf - ln acliunl
nesdbuile.) 3. (fig.) a se ambala, a se aprinde'
a se infierbinta, a se inflAcira, (Se - lntr-o
d iscutie.)
ANTRENANT adj. mobilizator, stimulativ,
stimulator. (O acliune -.)
tutwor
ANTRENARE s. mobilizare. (Ia o acliune.)
ANTRENOR s. (TEHN.) portsatellt.
ANTREPRENoR s. (rusism lnv.) podre{dcic. (- unei btcrdri de construclie.)
conANTREPRIZA s. (inv.) podrAd. (dwd d,e un antreprenor.)
lntr-un* .)
ANTRESOL s. mezanin.( Locuteste
ANTREU s. hol, sald, vestibul. (Doud
camere cu n.)
ANTRICOT s. cotlet, (prin Mold.) tarAc.
(N ue porc.)ANTROPOFAG s. canibal, (pop.) cipctr(rn.
ANTROPOFAGIE s. canibalism.
ANTROPOGENEZA s. (BIOL.) antropogenie. (- sludiazd dezuoltareaomului.)
ANTROPOGENiE s. (BIO-L.) antropogenezi.
ANTROPOGEOGRAFIE s. geografia populatiei, geografie umand.
ANTROPOID s., adj. antropomorf. (Maimutd -.)
ANTROPOI'IORF s., adj. antropoid. (Urano u t a n u le s t eu n - . )
ANTROPONIMIC adi. (LINGY.) antroponomastic. (Stud.ii -.)
ANTROPONIIvTIE s. (LINGV.) antroponostud.iazd.numele de percoand.)
mastici. (ANTROPONOMASTIC adi. ( LI NGV..) antroponimic.
(Sludii -.)
A.\TROPONOMASTICA s. (LINGV.) antro'
ponimie. (e stttdiazd nunele de persoand.)
ANTURTC.Js. l. companie, societate, tovfudgie, (grecism inv.) sinanstrofie. (A petrecut
ore agreabile ln - ei.) 2. amhian|5' cadru'
cerc, mediu, sferd, societate, (inv.) mliloc'
(fig.) atmosf6r5.climAt. (Trdind tn N t)oslru.)
ANULA vb.l. (J UR, ) a abroga, a desfiinla'
a infirma, a invalida, a suprima, (pop.) a strica'
(inv.) a surpa. (ru o lege, tut act normatio')
2. (JUR.) a desface,a rezilia. (- un canbdcl.)
3. a contramanda, a revoca. (e un oil.in.)
4. a desfiinla, (fig.) a ridica. (A N orice tes'
triclie.) 5. a infirma, (fig.) a rlsturna. (- 6
teorie.) 6. a neutraliza, a paraliza. (O sfiald li
- orice migcare.) 7. a elimina' a lnldtura' a
scoate, a suprima, a qterge, a tiia' (reg.) a
ptricut. (e
un rlnd., un fragment dinlr'un
Iexl,) 8. a anlhila, a contracara, a lmpiedica,

30"

ANULARE
(A - efectelc.ddu'
a neutratlza, a zidirnlcl
n d t o a r eo l e . . . )
ANUL-iRE s. l. (JUR.) abrogare, desfiinunui
tare, infirrnare, invalidare, suprinare. (acl normotio.) 2. (JUR.) desfacere,reziliere.
(- unui contract.) 3. contrarnandare,rcvocare,
(inv.) revoc6tie. (- unui ordin.) 4. desfiinlare,
(fig.) ridicdre. (n oricdror restriclii de citculalie.)
5. infirmare, (fig.) risturnlre' (- unei teotii,)
G. eliminare, indeplrtare, inldturare, scoatere,
unui rlnd'
suprimare, ;tergere, tfliere. ((dinlr-un ter:t.) 7. $tersdturi, tiieturi.
lntr-un teil.) B. anihilare, contracarare, impiedicare, neutralizare, zldirnicire. (- efectelor
ale ...)
negaliue
ANULAT adi. l. (JUR.) abrogat, desfiinlat'
lnldturat, suprimat. (Conoenlie- ') 2. (JUR')
3. contradesficut, reziliat. (Contracl *.)
mandat, revocat. (Ordin * . S 4. eliminat'
(Un
inlSturat, scos, suprimat, Fters, tiiat.
paragraf, un rtnd - , )
ANUME adv., adj. 1. adv. adici, Qivr.)
contra'
r6cte, (inr'.) sireAci. ( Prima l'ild, pagina.) g. adv. dinadins, expres, intenlionat,
tnadins, spccinl. (A procedat- ln aceslserts')
3. adv. special, (inv.) specialm6nte. (il1-am
d.us- Ict eI.1 tr. ^6i. allumit, aparte, deosebit,
special,(inv. pi pop.) osebit. (Cu o melodd-.)
ANUMIT adj. 1. anume, aparte, deosebit'
special,(inv. si pop,) osebit. (Cu o metodd-.)
2. cunoscut, determinat, fixat, hotirit, precizat,
rlnduit, specificat, stabilit, statornicit. (La
o datd -,) 3. oarecare,(inv.) oarecine.(\'orbea
cu un - dispre!.)
.\NL-N-I s. l. afig, in;tiir.rlare, (livr.) placAt'
(pnp.) alipt, (inv.) publicAlie. (Un e indica
orarul.) 2. aviz, comunicare, incunoqtintare'
inqtiinlare, mesaj. (A primil acasd un -.)
.\NUNTA vb. 1. a comunicn, a transmite'
a vesti, (inv.) a porunci, a soli. (/-am p sosirea mea.) 9. a aviza, a informa, a irlcunogtinla'
a ingtiinla, a vesti. (- pe cineuud'esprcceua.)
3. a cornunica,a inforrna, a incunoqtinla' a
Itrqtiinla, a vesti, (rar) a semnaliz.a,(Transilv.
si Ban.) a Etirici. (Vd - ed trebuiesd fili prc'
zenli.) 4. a lncunogtinJa,a ln$tiirr[a' a vesti,
(inr..) a publica, a publicarisi, a publicdlui'
a publicrri. (e ceua cuiua.) 3. a declara.
(* <leschisd
qedinla.) G. a anticipa' a prevesti,
a vesti, (rar) a promiLe. (.t"oapleasenind - o
zi fruntoasd.)
ANUNTARE s. l. cotntrnicare, r'cstire.
(- sosirii lui.) 2. informarc, iucunostinlnrc,
cuiua despre ceua.)
ingtiinlare, vestire. (e
3. incunostinlare, tnqtiin{are, vestirc, (inv.)
publicAre, publicAlie, publicuire. (N a ceoa
cuiua.)
ANUNTAT6R s. prevestitor, vestitor. ( Rlnd.unelelesinl - primduerii.)
ANURIII s. (IttED.) (pop.) zdbre{li. (-. se
manil'estdin bolile renale.)

Axus

s. (4N.4".)

gd,oAzd.

ANVELOPA
adrti. )

(pop.) cur, (reg.)

s.

supracopertS,

(e

alnet

an vls6et s.v. AN BISECT. AN BISEXTII-anxletdle s.v. FRAM1NTARE.


GRIJA.
lNcnrronARE.
NELINTSTE. TETvIERE.
ANXIOLITIC s., adj. (FARM.) atai;rxic.
(n esle ttn d.econectant.)
anxi6saclj.v. lNGnI.loneT. NELINISTIT.
aofee adv. v. ACOLO. AICI.
AOLEU interj. a t, ah t, au l, i l, o l, of !, oh I,
vai t, (pop.) vil6u l, (Transilv. si Ban.) trihi I,
(Mold.) valrJ (- I , ce durere siml! )
:rOIi Vb. V. BOCI. CAINA. JELI. JELUI.
LAXIENTA. PLINGE. TINGUI, VAICARI.
VAITA.
UNE0RI.
a6rea adv. v. cITEoDATA.
apa-m6rlllon s.v, FATA-MORG:\NA.
apdr s.v. CORABIER. SACAGIU.
APAMT
s. 1. (TE.EIN.) rnaqind. (N ile
bd.rbierit.) f. instrument. (Urt N Pentra
curdlat cartofii.) 3. (ANAT., FIZIOL.) sisetc,)
circular. card.iouascular
tem, (APARATAJ s. (TEIIN.) aparaturi. (Utt modenT.
)
APARAT6RA s. (TEHN.) aparatai. (o
p modernd.)
APARENT adj. (rar) pir6lnic, (inv. 9i reg.)
pirft. (tini;te -.,)
APARENTA s. (inv.) pirere, plrtt. (Ceea
ce ue:i e doar o -,)
APARITIE s. f. ivire, producere. (e unul
nou fenomen.) 2. ivire, (fig.) gen6zd,lncollire,
lnfiripdre, n{gtere. (Isloria & unei ne,
mdrele.) 3. publicare, tipirire. (Dttpd - routo'
nului.) 4. (concr.) arltare, duh' fantasmi'
fantomd, nilucd, nilucire, nizirire, spectru'
spirit, stafie, strigoi, umbri, r'ederlie, viziune'
(pop.}
(tnv. 9i pop.) ndhrcit{rrd, nlziri'.trd'
i|zmd, mordi, (teg.) arit6nie, necttri[nie'
peter, (Ban.) nihoAdi, (Mold. 9i Bucov')
vidmd, (inv.) ved6re, zArc.
s. (inv.) odAie. (Un n
APARTAIIENT
cu doud camere.)
APARTE adr'., adj. 1. adv. deoseblt' separat, (pop.) deos6bi,(fam.) bAgca' (- de asta'
i-a mai ttat . . . / S. adj. anume, anumit, deosebit, special, (inv. 9i pop.) osebit. (Cu o
metod.d-.) 3. adj. deosebit,distinct' seprrat,
special. (tJn capitol * dJn lege,) 4. adj. deosebit, particular, special, specific, sui-generis.
( Un gust-. ) 5. aclj.deosebit,individual' neobiy
nnit, singular, special, (livr.) insolit. (Un
caz -,) G. adj. ales, deosebit,distins, (inv. 9i
reg.) scump. (Yorbe -.)
s. provenienfS. (Care
APARTII,NENTA
esle - acestui utiloj?)
APARTINE vb. a depinde, a tine. (Truslul
- de mintster.)
rprirul s. art. v. vARSA'rOnUf,.
APATIC adj. deldsitor, indiferent, indolent'
nepdsitor, pasiv, placid' tembel'
lisitor,
(livr.) impastbil, (reg.) nebrigtit, (fig.) r6ce.
(Om N;
alittuline *.)
AI,ATIE, s, deldsare, indiferenld, indolen[5,
iner'!ie, insensibilitate, neptrsare, pasivitate'
placiditate, tembelisrn, (liw.) impasibilitAte'
brostrAtie, (rar) indiferentlsm, nelngrijlre' paiir'tr,.r, (inv.) negrijd, negriitnl[, tembeltc'

:
31

APASAT

podftn ) (ibg.I s'omiiiEor'.'


a.' ( Eol." iaMeiihA
(grecism lnv.) adiaforle, (fig.) rlce{Itr' (Sfara
pulegium) (pop.) izmtr proAstd, (reg.) busuiocde -.)
de-cimp, busuiocul-c6rbilor, (Transilv.) pot6i.
ana-trinilului s. v. DIZENTERIE'
apdritodre- s. v. COARDA. fVeNfet.
,fp-\ s. l. pirlu. (A sdrit cu uSurinld -')
APARATOR
s. l. ocrotitor, protector,
sdttajucdusd pe pragul stlncil.or'.)
2. riu. (.3. fluviu. (Dundrea esle una dintre - matr ale sprijin, sprijinitor, sustindtor, (rar) proteguiprotejat6r, (inv.) arcA, pirtinitdr, pizit6r,
iuropei.) 4. mare. (Ptnd ln Grecia a cdld' tdr,
priit6r, scutit6r, (fig.)reAzem.(El era- sduin
irii'p, -.) 5. fintinA, put, (reg.) bunAr, (inv')
zile de restri;te,) 2. (JU11.) avocat,(Transilv.)
cisnre,i. (Du-te ta - gi adu o galeatd plind')
(inv.) defens6r, vechil. (- din'ofi6. ci$rttea,(inv') haznA' (- e instalatdtn cutte'.) procitor,
ciu.) 3. (SPORT) fundag, (ie9it din ui) bec.
?. lirnidugeali, pidu;eald, sudoare, transpi1- Ia fotbal.)
ratie, (rar) sudAtie, (reg.) astrd, nlbugeAli'
APARAI'ORA s. braniqte, opriturtr. (Idcul
niduf. (Era lot numai s n, d.e alergalurd')
pdtlure unde copacii au fosl tdioli se nttme$te
(pop.)
ln
colonie,
Colonia:
apd
de
(CIIIM.)
A.
odicoldrr; apd de uar: lapte de var.; apd
apirdtrfiri s. v. FORTIFICATIE. INTARI'
mincrald : borviz, (reg.) borcrit, (inv.) api
TURA.
gazorls5, aptr metdlicd, ape metalice{scd;
vb. 1. a se arita, a se ivi, a se
APAREA
orieenat,l: peroxid de hidrogen.
apd
'6pa
vedea, a se zlri, (italienism lnv.) a spunta.
s . " v .c t R o z A - H t D R I C A .H I D R O - P r I E .
(Nu - cu sdptdmlnile pe strad.d.) 2. a se ardta,
SCUIPAT' SCUIPALACRIMI. SALIVA.
a se ivi, a pica, (inr'. 9i reg.) a se scociori, (lnv.)
TURA.
- -rpi-alnaSPUTA.
a se sfeti. (Chiar atuttci q - si eI.) 3. a se arita'
CATARACTA.
s. v. ALBEAJA.
a se ivi, a se infS!ige, n se prezenta, a veni, (inv.)
s.
v.
BOBOTEAZA.
api,-bote6ze
a se sp{rne, (fam.) a se tnf iinfa. ( A - Ia proces. )
apa gazofsl s. v. APA NIINERALA. BoR4. a se ar{ta, a se ivi, (inv.) a mijloci, (fig.) a
VIZ. SIFON.
incolti, a se infiripa, a inflori, a se nagte. (Un
BORNIINERALA.
s.
v.'APA
api-mctdlictr
zimbet - pe fala lui. ) 5. a se ardta, a se ivi, a se

\'tz.

api mctallceriscd s. v. APA I\'IINERALA'


BORVIZ.

r
p

vb. 1. a fe.ri, a ocroti, a P5.zi, a


APARA
proteja ,(livr.) a prezelva, a salvgarda, (astdzi
iert a scuti, (inv. 9i pop.) a oblf,dui, (inv. si
rcg.) a ocoli, (inv.) a veghea, (fiS.) a acoperifSa-t - de primejdie.) 2. (grecisrn lnv.) a (se)
(Se N
lmpotriua du$manului. )
diafendisi.
mulld areme
3. (inv. si pop.) a fine. (A *
cctulea.) 4. (JUR.) (inv') a sprijini' (L-a t n p r o c e s .) 5 . a ( s e ) d e z v l n o v t r f i , a ( s e ) d i s c u l p a '
a (ie) justifica, a (se) scuza, (rar) a (se) dezvinui,
(irrv. si reg.) a (se) cura, (inv.) a (se) lndt'eptdli'
a (se) rnintui' (Nu te mai - I )
FERI. IMPIEDICA.
ao,rrd vb. v. EVITA.

ocor-l. oPRI.
lNLAruRA.
INur:pAnre.
PREINTIMPINA. PRE\TENI. REFUZA' RESPINGE, RETlNE.
APARAIE s. apirie, baltd, bdltoaci' l6cdraie, licirie, udtrturd, (pop.) udeAli. (Era o pe josl)
APARARE s. l. ferire, ocrotire, pizire'
protejare, (livr.) salvgard6re, (inv. Si pop.)
oblIdui... 1- Idrii de primejdii.) 2. ocrotire'
protectie, sprijin, (inv. $i pop.) obliduire'
(inv.) apdrimint, scute6ld, scutintd, scutire'
(fig.) scut. (- tmpotriua incenditlor.)3. asigugurare, paz5, protectie, protejare, securitate'
iiguranti. (Mdsuri de -.) 4. (livr.) prezervAre, prezervAlie. (Instinctul de -.) 5. (A'III.')
defensivi. (Armata se afld ln - ')
APARAT adj. adipostit, ferit, ocrotit,
pizit, protejat, sigur, (inv.) scutit. (Un loc
mai -.)
apirimint s. v. APARARE. OCROTIRE.
PROTECTIE. SPRIJIN.
s. l. gardi, (rar) str6ii,
APARAToARE
(inv.) scut. (- la sabie.)2.(reg.) ceatldu, ginj.
g. (BOT.; Calamirdha clino1- la sanie.)

-ffi,

Li.

infili;a, a se revelzr, (inv. 9i pop.) a se dezveli.


(Cimpia ln loatd splendoarea ei.) 6. a se
iarba.) 7. a-i da,
arita, a iesi, a se ivi. (A a-i iegi. (Copacului li N frunzele.) B. a se
Iuna.)
arita, a se ivi, a rdsiri, a se ridica. (9. a se ardta, a se ivi, a miji, (reg.) a (se) ili,
zorii.).1O. a se isca, a
a (se) slomni. (Au se ivi, a incepe, a (se) porni, a se produce, a se
stirni, (inv. 9i reg.) a se scociori, (fig.) a se nAgte.
(A d.in senin o furtund.) ll. a interveni,
a se ivi, a se lntimpla, a se produce, a surveni.
(o schimbare.) 12. a se declara, a se ivi.
(A - o epidemie.) 13. a iesi, a se publica, a se
{ - un nou lom din diclionar.)
t i p- A
t rP
r iA
. R(i,E
s. apdraie, baltI, bdltoacd, ltrci(pop.) ude6li.
(Era
raie, Ieciirie, udituri,
pe.jos!)
6 APASA vb. l. a comprima, a presa,a stringe,
piesa cu ajutorul, - .)
(inv. gi pop.) a pisa. (asupro celor spuse
2. a acceltttta, a insista. (mai lnainte. )
CHINUI. CINTARL
apas6 vb. v. ASUPRI.
CONSUMA. COPLES I, COVIR$I. CUPRINDE.
FRA\IINTA.
IITPILA. IMPO.
EXPLOATA.
NAPADI.
I\IUNCI.
NAPASTUI.
VARA.
OPRIMA. OROPSI. IJERSECUTA. PRIGONI.
RAZBI. TIRANIZA. URGISI.
APASARE s. l. greutate, presare, presiune,
strlnsoare, (rar) strinsrlri. (Simlea o utoard - . )
(Mijlocul
sarcini,
2. greutate, povari,
Ii se
frlnge d.e N armelor, )
apisire s. v. ASIIPRIRE.
EXPLOATARE.
hIPILARE.,\.APAS.IUIRE.
oPRESITTNE.
opR IMARE. PE R SITCUTARE. PERSITCUTIE.
PRIGOANA. PITIGONIRE. URGISIRE.
APASAT adj. l. comprimat, presat (lnv.)
strins, (O piesd bine -. ) 2. indesat. (Cu
PaSi -.1
aplsft adj., s. v. ASUPRIT. EXPLOATAT.

hlpu-eT. NAPASTUIT.oPRIMAT. oRoP.

APASATOR
URGISIT. PERSECUTAT. PRIGONIT.
SIT.
APASATOR adj., s. l. adj. cople;itor, c^ovirsitor', greu, impovlritor, (lirr.) onerds' (frrdai o r i r i - . 1 2 . a d i .c h i n t r i t ,g r e u ,r I u ' ( U n t r a i - ' )
3. adi. deprimant, dezolant, sumbru' (fig')
n6gru. (Glnduri --) 4. s. cdlcdtor, ceapraz'
(- la ma$inile de cusul')
aDds[t6radj., s. v. ASUPRITOR' E\PLOAT A T O R . h T P T I A T O N .O P R E S I \ - . O P R I ' S O I I .
PERSECUTOR. PRIGONITOR.
apisilt6r s. v. MA I.
all innrire s. v. AGHEAS)YIA.
" n 6 - t 6 t " t . v . A C I D A Z O T I C .A C I D N I T R I C '
apAfOs adj. apos, (reg.) puhav, (Buco\")
-. )
tonlicids.
'apri-r'ie(Un leren
s. v' ACID AZOTIC. AClD NITRIC'
APEI- s. 1. chetnare. (- Iansat cdlre mase')
2. (pop.) strigAre. (l:ace - Ia scoold.) :|. cerere,
rusiminte. (N lui a fosl salisfdcul')
LpU.A t'b. a cere, a recrlrgc. a solicita.
la ojulorul ltti')
(Transilv.)
a suruclrti' ('
APELARE s. recurgere' recurs, solicitarc.
( - la o.iutorttllui ' )
aoelativ adj. v' COMUN.
API]LATI\' s. atribut, calificativ, nume'
(' I l c h c o m dc u N : b d i e t e)!
apelpisivb. r. DESPDRA. DEZN'I\D'\'IDUI'
EXASPERA.
"
r-o"ior.itt. v. DESPERARE. DEZNADpJPE'
"oi. u. DEsPERAT' DEzNADAJ;;;6i;ii
DUIT.
APENDICE s. adaos, anexi, completare,
suoliment. (N Ia o disPozilie')
s. gustare, (inv.) zactiscd' (A
ipEntrff'
'*lo"tr*rta-i.
luat un -.)
v. DESCHIDERE' DESCHIZATUiTA. GAURA. ORIFICIU.
adj. bun, delicios, .gustos'
APETISANT
f*netor, plicut, savtlros' suculent, (rar) potticids, (arg.) miSt6. (O cind -')
APETiT s. Pofti. (Su Preo are - ')
APICULTOR s. albinar, prisdcar' stupar'
(lnv. $i reg.) mierAr' (- se ocupti cu cre;terea
albinelor.)
APICULTURA s. albinirie, albin5rit' prisd(Albinarul
cdrie, prisdcirit, stupdrie, stupirit'
'
)
c
u
o
c
u
q
d
se
APIaTNINA s. (CIIIM. ) pioctanin5,piocten'
vb. a inlitura (rar) a pacifica'
apfANA
(N un conflict.)
APLANARE s. inldturare, (rar) p a c i f i c d r e .
(unui cottflict.)
cu
APLAUDA vb. (inv.) a Pl5sa' ( I I cdldurd.)
aplaudiri s. Pl. APLAUZE'
a,plAUze s. pl. (rar) aplaudiri (pl')' (- nu
mai tncetau.)
APLECA vb. 1. a atirna, a cidea, a (se)
cobori, a (se) culca, a (se) curba, a (se) inclina.'
a (se) lncovoia,a (se) indoi, a (se) lasa'.a (se)
ptdca, (inv. 9i pop.) a (se) povedi' (reg-')a (se)
i (se) inchina. (Crengile se.'2.
ioligni, (inv.)
a (se) inclina, a (se) ldsa, a. (se)
7e iod.)
pleca, a (se) povirni, "' G"l'-p.e"ari, lpop,
i-i ) pe-o p"|ti')
nii. (i"'"
;i f;; t"'ti.l
a (ie) stiimba,
3. a (se) inclina, " tt"ilal,

'-

(pop. qi faur.) a (se) hii, (reg.) a (se) sotdi.


(Stilpul tle telegral' s-n -.,) 4. (It(old., IJrrcor..
'lransilv.
gi Rarr.) a i sc citrmurlui. (.1 mirrcal
ceua ;i i s-{r r. )
apleef vb. v. ALAPTA.
APLECARE
s. l. culcare, culcat. curliarc,
lnclinare,
incovoiere,
indoire,
plecare.
(crengilor din cau:tr ro<lului.) P. inclinalc, po(<
virnire.
unei conslruclii. ) f,. inc.linire,
]isare, strimbate. (llardului.) 4. aplicaf ie,
aptitudlne, atraclie, chernare, dar, har. inclinare, lnclinalie, lnzestrare, pornire, preclilcctie,
predispozifie, preferinti, talent, \.ocatic, ilir.r..)
propensirine, (pop.) trAgere, (inv.) aplccd_
ci{rne, plecAre. (Si-a demonstrat din nlin p e n l n t . . . . ) 5 . a c u i t a t c . a p t i l . r r c l i n e ,i r i t . l i r r a r e ,
inclina!.ie, sim!. (,4re 6 profuntlit
ltetrlru
nuar{e.)
G. dispozi}ie, inclinare, inclirratic,
pornire, tendillld. (- de a eragera.)
APLECA'I adj. 1. curbat, inclinat, incovoiat,
indoit, l5sat, plecat, (reg.) polignit. (Cu eren'
giIe -.1
2. inclinat, lisat, plecat, po\-irnit,
prtivilit,
strlmb, (pop. ri tanr.) hiit, 1reg.)
goldit, goldiu, (Ban.) sovii. 1(] cusd -.)
J.
lnclinat, oblic, piezig, plecat, povirntt,
(rar)
tegos, (reg.) poncig, prdvdldt,
prdvil6tic.
(Coasta - a dealului.) /r. adus, cociriat, t,rxo_
gat, curbat, girbov, girbovit, inclinat, incovoiat,
indoit, plecat, strimb, strirrrbat, sucit. (Cu
sPutele - .1
s. (MED.)
APLECAT
indigestie,
(pop.)
plecdte (pl.), (reg.) indesoAre, (tIold., Buioi'.,
Transilr'. ti Ban.) ciumurluidld.
aplecicltne s.v. APLIICARE.
ApLICATIIT:.
APTITUDIND.
ATRACTIE. CI In]IARE. D.I\}t.
HAR.
INCLTNARE.
lNCrrNelre.
INZESpRli_
TRARE.
PORNIRE. PREDILECTTE.

DrsPOZrTrE. PREFERTNTA. TALENT. \'OCA'I'IE.


aptecrig s.v. CLINA. cOAS'fi. CoBoRlS.
cosl'rlA.
MLICHTE. PANT-.r,. pOViRNrS.
P R r p o R . R E P E Z T ; . S C O t s O R l $\.' E R S . \ \ ' r .
A P L I C A v b . l . a t o l o s i , : r i n t r c b t r i r r t a ,a
utiliza, (rar) a practica. (n o ttottd meloCci.)
3.a adrrrinistra,
a face, ( A N cuioaunlralametiL.
)
3. a pune.^(- gtampilape un oct.) 4. a prinde,
a pune. (I;i - 6e766qi mustdli.) 5. a exccutl,
a indeplini. (o hotdrire .iudecdloreascd.
)
apllcd vb. v. CONSACFIA. DA. DAI,.I;I.
DEDICA. DESTINA. DEVO'|A. I{AIT\ZI.
INcurNn.
TRAGE.
APLICARE s. l. aplicafie, folosire, intlcbuintarc, utilizare. ( *
unei troi melodc.)
2. practici. (Punere tn -.) 3. punere. (I)rrpri
-;lampilei.) 4. executare,intlcplinire.(- wrci
senlirile.)
APLICATIE s. l. aplicare,foiosire,intrebui'!are, utilizaie. 1- unit noi metode.)2. (Mtll'.)
iuncIie. il. aplccare,aptitudinc, atraclie, chcmare, dar, har, inclinare.inclina!ie, inzestrare,
pornire, predilec{ie, predispozifie, preferin{:i,
ialent, vocalie, (livr.) pr.opensitne, (pop.) trngere' (lnv') aplecdcirine'plecare' ($i-a dlmortpenttu" ' )
strat apl6nb s' v',,lNlnAzNEAL'd'

.-;it-l

33

3,

iF

rcpreAPOFONIE s. (FON.) ablarrt. (zinll allernanla tnlre uocalele d.in tema unui
cuoint.)
apoltegml s. r'. _AFORISII. C.UGETARE.
DI(,'TON. IYIAXIITA. SI'NTINTA.
APOGEU s. (fie.) oulrnc, culminAfie, zenlt.
(Corieru lui a ojuns la -.1
up6i adv. v. ATUNCI.
a;xrlls s. v. O'II,USI .
APOLOGET s. pancgirist, (rar) apologist.
]\POLOGETIC adj. (inv.) paneglric. (Un
discurs - . )
APOLOGIE s. pancgiric.
apok4;lst s. f. APOLOCIET. PANEGIRISI"
APOMETRU s. (I;17..) contor de aPi.
(- lttregislreazdcortsumul de apd.)
APOPLEC'IIC adj., s. (pop.) damblagiu'
( l'ersoott(t -. )
APoPLExiII s. (IIED.) ictus apoplectic,
(pop.) atAc, darnhlA, (inv. pi reg.) catar6i,
(reg.) 9lag, (prin'l'ransilv.) Cttd.
aporic s.v. DUBIU. INCERTITUDINE.
lNoorarA. NEINCREDERE. NESIGURANTA. REZERvA. soEprICISII. $ovAIALA.
SOVAIRE.
A P O R ' Ls . c o n t r i b u t i e .( U n o a l o r o -s \ a . . , )
APOS adj. l. aplltos, (reg.) prihav, (Bucor-')
toplic.i<is. (Un teren -. ) g. (rar) zerds.
1.
(Aspect -.)
3. seros. (Substanld.-.)
n r m l e , n e < o n s i s t e n ls, u b t i r e . ( O m l t r c a r e- . )
apGt6r adj., s. v. R.{SCULAT. RAzvRATIT. REBEL. REVOLTAT.
APOSTILA s. rezolutie. (ntsism lnv.) nAdpis. (- pusd pe o pelilie.)
ap6stim{ s. v. ABCES.
Ittt
APOS'I'OL s. (BlS.) 1. ucenic. (Iisus.) 2. praxiu, (lnv.) praxap6stol. (- esle
o corle de cult.)
uce'
AI' OSTOLAT s. (inv.) apostolie. (tticilor lui Hrislos.)
APOSTOLESC adj. (BIS.) apostolic, apostolicesc. (Fapki -.)
APOSTOLIc adj. ( BIS. ) l. apostolesc,
apostolicesc. (Faptd *.,) 2. papal, pontifical.
(Nunliu -.)
APOSTOLICESC adj. (BIS.) apostolesc,
apostolic. (Faptd -.)
aDoitolie s.v, APOSTOLAT.
APOS'|ROFARE s. apostrofl. (- adtesald
cttiua.)
APOSTROFA s. apostrofare. (- Ia adresa
cuiua.)
apotecfr s, v. FARMACIST.
apot6ci s.v. FARMACIE.
apotcozdvb. v. cINSTI. CINTA. DIVINIZA.
DLOGIA. GLORIFICA. LAUDA. MARI.
OI{AGIA. PRI'A}IARI. PREASLAVI, PROSLAVI, SLAVI. VENERA.
apote(rzi s. v. DIVINIZARE. ELOGIERF'
GI-ORIts'ICARE. LAUDA. LAUDARE. MAPREASI,.\VIRE.
RIR]J.
PREAMARIRE.
PROSLAVIRE. SI,AVA. SLAVIRE.
APRECIA vb, 1. a calcula, a estima, a evalua, a mdsura, a pretui, a socoti, (livr.) a
priza. (inr'. 9i reg.) a prinde, (tnv.) a prefdlui,
a similui. ( - oaloareaultui obiect.) 2. a calcula,
a potrivi, a socoti. (A - ceuadin ochi.) 3. a gusta,

APRIG

a prefuf, (A * un spcetaeol'bun.) 4. a cinstir


a considera, a onora, a prclrti, a rcspccta, a
a lespet'tiiltri,
stima, (inv.) a respectarisi,
nult.) 'o. a chibn respectui, a socoti. (I-o *
zui, a considera, a crede, a gdsi, a gindi, a judeca,
a opiua, l socoti, (pop.) a chiti, a ctrgeta,
(inr,.) a cunoAqte, a nutnita. (cd trebuie
l'd(ute u,rcle schimbdri. ) fi. a avizn. (.'l
)
'Iaoorabil
A P R I I ( : 1 .proieclttl
\IJIL
adi. l. btrn, considcrabil'
important, insemnat, mare. (O catililotc ' . )
9. categoric, considerabil, evident, itnportant.,
(O
lnsemnat, mare, sensibil, sirnlitor. vidit.
ameliorare - o stdriiboltrouului; o dil'crenlu --)
(Un
APRECTAT adj. 1. gustat, preluit.
spectacol -. ) 2. considerat, pt't'!ttit, respectat,
stimat, (pop. fig.) v{zrit, (inv. fig.) vcdcr6s.
(Un om -.)
APRECIERD s. l. calcul, calculare, estirrrare,
estimatie, evalrtare, mdsurare, prcluire, socotire. (reg.) preluiAli, (inv.) plel[luire. (- p51lorii unui obicct.) 9. atcntie, cinste, cinstire,
considera{ie, onoare, pre[uire. respect, stinri,
trecele, vaz5. (livr.) t:otldescend6nti, deferdnld, reter6nll. (inr'. fi reg.) seArnI, (r'eg.)
pre{ui:11i, (\Iold.) lefterie, (inr'') lAudi, socoteAld, socotitt{ir, (grccism inv.) sdvas, (iuv. lam.)
bdftn, (fig.) cr6dit. (Se bucurd de multti - . )
prtblicri o
3. considerafie, recttnoaStere. (m e r i l e l o r s a l c .) 4 . a v i z , j u d e c a t l , o p i n i e , p l r c r e '
vertlict. ( AEteptdm cu nerdbd.arc- publicului' )
Ttj\tllaprchenslfne s. v. FRICA. TEAIIA.
RE.
APRET s. scrobeall, (prin'fransilv.) asprcAli'
(tr{old. 9i Bucov.) crohm6li, (Transilv. Fi Nlold.)
$terc. (Pcntru rttfc. )
APRETA vb. a scrobi, (reg') a aspri, a rninji'
(N
rufele. )
(tr'lold.
;i Bucov.) a crohmili'
'
s. scrobirc, scrobit, (rar) apreAPRETAITE
lesd1triri, (Mold. si Bucov.) crohtn[lire.
Ittrilor, )
adj. scrobit, tare. (Guler -.)
APRETA'I
SCROBIIIEapretrlrl s. v. APRE'IARD.
SCROBIT.
EVIDENTDISTINCT.
adj. v.
apridt
NDT. PRECIS.
INTELIGIBIL.
aprlft adj., adv. v. CLAR. DESLU$fI.
EXPLICIT. EXPRES. L.{MURIT. LIMPEDII.
RASPICAT.
adj., adv. l. adj. focos' nestlpinit,
ApnIC
silbatic, sireap, vijelios, (lnv.) zmei6s. (Un cal
-.)2.adj.
fttltunos, impetuos, impulsiv, ittte'
infocat, nivalnic, nedomolit, nepoinflicdrat,
tolit, nestdpinit, nestivilit, silbatic, tumultnos'
vehement, violent, (f ig') aprins, vifords, r'ijeli6s, vulcAnic. (T'emperamcnt * ') 3'adj', aclv'
aspru, barbar, brutal, ciinos, crincen, crud,
crrnt, cumplit, feroce, fioros, hain, inumarl,
necmlStor, neiertdtor, neimblinzit, nelnduplenemilos, llconlecat, neindurat, neinduritor,
nos. ncuman, r5u, sdlbatic, singeros, violcnt,
(lir,.r.) sanguintu, (tnv. 9i pop') nisilnic, (inv'
pogAn, (Mold' qi Bucov')
ii reg.) tAre, (reg.)
avAn, hapsfn, (inv.) jest6c, neomenit, sanguinic'
n6gru' (om - i
srlbAtic6s,sireap, (fig') dur'

34

APRILIE

(Eru sd-l prinil.) 4. s. art. semen, (lnv. 9l


4. atlj. apucdtor, hrdpirel.
se poartd -.)
lacom, nesitul, (livr.) cupid, rap{ce' (pop.) pop.) sot, finv.) priptnicul (art.). (Ajuld-ti - t )
,hapsin. (Om -.) 5. adj. aspru, crincen, crud'
APROBA vb. a accepta, a adrnite, a consimti,
a incuviinla, a se lndupleca, a ingddui, a se
crunt, cumplit, lncrincenat, lndlrjit' lnverinvoi, a ldsa, a permite, a primi, (livr.) a con$unat, nelmpdcat, nepotolit, singeros, vainic;
violent, (inv.) crincenit, tAre, (fig.) incleqtAt. cde, (tnv. Fi pop.) a se prlnde, (inv. ti reg.)
a se pleca, (Mold. 9i Bucov,) a pozvoli, (inv.)
(O luptd. -.)
8. adj. disputat, dirz, indirjit'
a aprobdlui, a mullumi, a ogodi. (A - sd se
lnver$unat, (fig.) aprins. (0 lntreceresportiud- . )
scocttd postul Dacant Id concws,)
7. adj. invergunat,mare, violent, (fig.) aprins.
( Ceartd- . ) B. adj . curnplit, groaznic,infiorltor'
APROBARB
s. l. acceptare, admitere, con(simtire, incuviintare.
lnfrico$6tor, lngrozitor, nebun, silbatic' vio'
scoaterii Ia concurs
lent, (O pasiune- tI mdcina.) 9. adi. intens, a unui post aacant.) 2. acord, asentiment, aviz,
zdravdn.
consim!dmint, consimtire,
mare, puternic, stra$nic, tare, violent,
incuviinlare, ingi(Un ulnt -.)
duinfd,
invoiald, invoire, permisiune, voie,
APRILIE s. (pop.) pri6r. (Luna -.)
voinld,
vrere, (lnv. Fi reg.) poslu;dnie, sloboAPRINDE vb. l. a alita, a Iace. (- focul)
z6nie, (NIold. pi Bucov.) pozvol6nie, (inv.)
2. a incendia. (- un imobil) 3. a fermenta'
concrirs, pozv6l, sfat, volnicie. (Cu sau fdrd .a se incinge, (reg.) a se izgorl, (inv.) a se sco6ce. cuiua.) 3. (POLIfTA)
agrement, consimJi(Ftnul se -.)
mint. (acordatd unui d.iplomat strdin.)
CONGESaprinile vb. v. ANTRENA.
APROBAT adj. acceptat, admis. (Cerere - . )
ENTU.
TIONA. DECLANSA. DEZLANTUI.
aprobdlul
vb.
v. ACCEPTA.
ADX,IITE.
ZIAS\IA. INTENSIFICA. ISCA. IZBUCNI.
APROBA. CONSTMTT.lNCUVrrNle. IUINT.IACANE.
IMBUJORA. IMPURPURA.
DUPLECA.INGADUI, INVOT.LASA, PERlNr-oc-\. tNROgL INSUFLETI. INTETI.
MITi'. PRIMI.
(Gest *.)
PASIONA. PORNL RO$I. RUMENI STIRNI.
APROBATIV
adj. aprobator.
(Ton -.)
APROBATOR
adj. aprobativ.
APITINDERE s. l. alilare, facere. (- focuapr6d s. v. USIER.
Jui.) 2. incendiere.(- utlui imobil.) 3. tncingere. (o
flnului,)
APROFUNDA
vb. (fig.) a adinci. (AVINT.
ARDOARE.
problemd. )
apririlere s. v.
CONGESTIONARE. ELAN.
CONGESTIE.
APROPIA
vb. l. a veni. (--te
sd te tmENTUZIASTI, l1\TBUJORARE. IUPUNPU.
picioarele!) 3. a
brdlisez.) 2. a stringe. (--li
lNINFOCARE.
INnlAcAnAne.
nene.
(se) asemdna, a (se) asemui, a (se) compara,
ROSIRE. INSUFLETIRE. PASIUNE. PA(inv. Si reg.) a (se) asemdlui, a (se) semilui,
,TIXI.\. PORNIRE. ROSIRE. RUMENIRE.
(prin Ban.) a (se) bdribdri. (il - cu un leu.)
aprinjoriri s' v. CHIBRIT.
4. a aduce, a se asemina, a se asemui, a semina,
(inv. ti pop.) a se lovi, (reg.) a se cump5ni,
APRINS adj. r. incendiat. ( Imobil - . )
3. incins.
2. (rar) inflicirAt, (Pridure -.)
(inv.) a arid{rce, a se lnchipui, a se podobi, a
pa11 cu sora lui.) 6.* (fig.) a
(Ftn, grlu -.)
rid(rce, (Se se ata$a, a se Iega. (Ail-am mttlt de acesl
AVINTAT. CONadj. v. APRIG.
laprins
.deSrtoNer.
DlRz. ENTUcopil. )
DISPUTAT.
FO.
apropirig s. v. VECIN.
ZIAS\IAT. ENTUZIAST. FERVENT,
COS. FURTUNOS. IMPETUOS, IMPULSIV.
A P R O P I A T a d j . l . d e s . ( P l a s dc u o c h i u r i - . )
INTDNS. IUTI]. fuBU.]ORAT. IMPURPU.
2. adunat, strlns. (Cu picioarele -.) 3. analog,
,RAT. INDIRJIT. INFLACANET. INFOCAT.
asemlndtor, asemenea, corespondent, lnrudit,
1r. bun, intirn.
INVERSUNAT.
lNsurlnllT.
n{RoSIT.
similar. (Doud elemenle -.)
( Relalii* . )
( Prieten - . ) 5. intim,
MAIiE. NAVALN IC. NdOOUOI Tl|. NEPOTOstrins.
LIT. NESTAPTNIT.NESTAVILIT. PASIO.
s. 1. (local)
imprejuritne,
APROPIERE
.iAT. PUTERNIC. IIO$U. RUNIEN. RUMEjur, preajmi,
(livr.) proximitAte.
vecinitate,
TARE.
,NIT. SALBATIC. STRALUCITOR.
(reg.) melerig, (prin Transilv.) preAblt, (inv.)
TrlrulTuos.
VEHEMENT. VIOLIINT. VI*
prejmulre
pr6jmet,
lmprejrir,
tmprejmuire,
TUMBaprinsrlrd s. v. INFLAMATIE.
(Se afld prin -.1 2. (temporal) prag, preajmi.
.FACTIE. UMFLATURA.
(In noului an.) 3. afinitate, analogie, aseaprinzici6s adj. v. INFLAMABIL.
m5.nare, concordanfd, coresponden]d, inrudire'
potriveali, potrivire, similaritate, similitudine,
CHIBRIT.
aprinzAtodres. v. BRICHETA.
(inv. Si reg.) semuiAld, (reg.) semenis, (inv.)
INFLAI\IABIL.
v.
adj.
aprinzit6r
semuire.
scmdnire,
semirnitriri,
p
otr6z,
FIEB-(Se
nrrrinzeailis.v. CALDURI. FEBRA'
poate stabili o - lntre acesle doud elemente. )
TEMPERATURA.
FRIGURI.
eiNiEti-i.
aprop6 s. v. ALUZIE.
APRIORIc adi. (FILoZ.; la Kant) transcena-51 lnsugl.
vb. a-gi atribul,
APROPRIA
'dental. (PrinciPii -.)
(Igi e ceaa ce nu i se cuotne d.e drept.)
APRIORISM s. (FlLOZ.; la I{ant) transcenPOTRIVI,
apropri6 vb. v. ADAPTA.
.dentalism.
lnsu$ire.
a
t
r
i
b
u
i
r
e,
s
.
A
P
R
O
P
R
I
E
R
E
(pop.)
ac6lea,
APROAPE adv., s. l. adv'
(- unui lucru care nu d se cuoine de drept,)
2. adv. aproximativ, cam,
coleh. (Aici -.)
vb. (pop.) a (se) chivernisi,
APROVIZIONA
,circa, vreo, (pop.) ca, la, (inv.) pregitr. (Au
(tnv.) a (se) proviziona. (Se n penttu iurnd.)
,!.recutp d.oud secole...) S. adv. gata, mai'

. ' .'

:"',t-r,;nj:J,tt.,-:j.,:'ii-:r-.!+-.,

n.35

t
}

ARANJA,

cam'
obtcel, oblgnuin!il, tabiet, (inv.) taif6t. (Are
adv. 1. aproape'
APROXIMATfV
(Au
- ile lui zilnice.) 3. deprindere, fire, ndrav,
ctrca, vreo, (pop.) ca, la, (inv.) pregitr.
obicei, obignuintrd,(Ban.) og(td.(I-am aflat *.)
trecul - d.oud ore.) 2. relativ. (O idee - noui.)
A\.ERE.
apucit{rri s. v. ABILITATE.
s' (inv') tahmin. (Cu -.1
APRO\lll,iTIE
INAVUT. AVUTIE. BOGATIE. BUN. OOLICA.
vb. v. DA. hIPRUIUUTA'
nprumutri
CRA\IPA. DESTOINICIE. DEX'TERITi\TE.
DATORA. LUA.
ISCUSINTA.
DIBACIE. INGENIOZITATE.
AP'I' adi. lrun, capabil, convenabil, potrivit'
ISTETIE. ISTETIME. INDEMINARE. IIIJ.
pentru un anumit scop.)
susceplibil. (SPASI\{.
LOACE. PRICEPERE. SITUATIE.
s. l. aplccare, aplicatie' atracAPTITUDINE
U$UIIINTA.
STARE. $TIINTA. TALENT.
tie, chemare, clar, har', inclinare, lnclinalie,
APUNE vb. a asfinli, a cobori, a disptirea,
inzestrare, pornire, predilec{ic, predispozitie'
a pieri, a se pleca, (livr.) a decliua, (rar) u scipreferinfl, talent, vocalie, (livr.) propensiune'
plcctue.
dea, (pop.) a scdpdta,a sfinti, (fig.) a se culca,
(lnv.)
aplecicirine,
(!op.)
tnigere,
a se scufunda, (Soarele -.)
( $i-a ilemonstrat din plin - . ) 2. acriitate, apleap{rneres. v. APUS. ASFINTIRE. ASFINcare, inclinare, inclinatie, sirnt. (Are o N pt'o'
TIT.
funild pcntru nuanle.) 3. capacitate, facultate,
APIJS adj. dispirut, pierdut, trecut. (Vreintelecluale.)
lnsugit'c, posibilitate, (muri d.emuII -. )
I. a lua, a prinde, (inv. $i reg')
ApUCA-vl.
copiAPUS s, 1. asfinlire, asfintit, (livr.) creprlsa sprijini, (prin Transilv.) a agimba. (cul, declin, (rar) aptnere, (pop.) scdpdt, scdpilul tn brale.) 2. a inhita, a lngfica' a lua, a
tAre, scdpdtAt. (- soarelui,,)2. amnrg, asfintit,
prinde, (pop. Fi fam.) n cdpui, (pop.) a incdilnserare, seari (livr.) crepriscul, (inv. ;i pop.)
bira, (prin Transilv.) a agimba, (I\{old' Ei Tranmurg, (pop.) inmurgit, sciptitit, sfinlit, (reg.)
silv.) a gibji, a gdbui, (grecism inv.) a prof,n
murgit, (prin Mold, $i Nlunt.) rnurgili, (itrv.)
taxi, (fam. fig.) a ciptu;i, a umfla. (N
sfintire. (S-a ldsat -.) 3. asfinlit, vest, (inv.
nfind o bltd.) 3. a cuprinde. (L-a - ln brale.)
1 r .a s e a g 5 ! a , a s e a t i l n a , a s e p r i n d e , a s e
Fi pop.) slintrit, (pop.) scipitdt, soare-aptne,
(lnv. 9i reg.) scApit, (reg.) sclpitit. (Se lntine, (pop.) a se anina, (reg.) a se tlgirla.
dreaptd cdlre - ; punctul cardinal numit -. )
(Se - d.e crengi ca sd nu cadd.) 5. a ajunge, a
4. occident, vest. (Iririle din *.)
prinde. (Se gftbeSte sd - trenul.) G. a ajunge,
DECADERE.
apris s. v. DECADENTA.
a printle, n surprinde. (Plooia i'a - ln clmP.)
DECLIN. REGRES. SFIRSIT.
7. a se indrcpta, a o lua, a merge, a se orienta'
APUSEAN adj. occidental, r'cstic. (Staa pi;i, a pleca, a porni, (rar) a se tudruma,
t e l e- . )
(pop.) a ptrrcdcle, a se purta, (inv. Si reg') a
ARA vb, (rar) a scurma. (Tracloarele n
pe drumul
nizui, (Transilr'.) a ar{dui. (A -t-o
pdmtnlul.)
acela.) B. a lncepe, a (se) porni, a se prtne.
ARAB adj., s. l. adj. arabic, ardbesc.(pop.)
(Sc - sd.mtinlncc.) C. a prinde, a trii, a vedea.
2. s. (pop.) arAp.
arip6sc. (Popoarele -.)
(Simlea cd ntr Da mai. e zitta de mtine.) 10. a
(- din Afrtca tropicald.) 3. adj., s. (in evul
ameleala.) ll. a
ctrprinde, a-i veni. (L-a mo;teni. (Obirci de la strdmoqi.) t2. a s-e nrediu, in apusul Europei) sarazin.
ARABIC adj. arab, ardbesc, (pop.) arip6sc.
intimpla, a nimeri, (lIunt.) a rtrgddui. (ll
( Popoarele-. )
13. a-i ciguna, a i se niziri,
loueacu ce-.)
ARABIL adj. cultivabil, (rar) ardt6r. (Pda-i veni, (inv. ;i reg.) a-i ab{te, (Transilv.) a-i
mlnt -,)
tonca, (fig.) a-i trdsni. (Nu qtiu ce I-a -.)
ARAC s. (reg.) p6cie, vrdjAr. (- Ia oie')
CERE.
BAGA.
apucri vb. v. ANGAJA.
Arachis hYPogae)
ARAFIIDA s. ( BOT.;
FAGADUI.
FACE.
IILIBERA.
DE,VENI.
aluni amet'icand,aluni de Pdmint.
INSANINOETONE,
INCADRA.
INTRA.
PRETINDE.
OBLIGA,
CINA.
LIBERA.
ARAIIA s. (CH InI. ) cupru. fobiecledin - .)
PROMITE. SALVA. SCAPA. SCOATE. TOCIII.
ARANJA vb. 1. a a$eza,a clasa,a clasifica,

VIRI.
a dispune, a distribui, a grupa, a lmpir[i, a
APUCARE s. luare, prindere, prins. (d rtdsltlntocmi, a ordona, a organiza, a orindui, a
lui cu mlna. )
potrivi, a pune, a repartiza, a rindui, a sisteDEMENT.
apucft adj., s. v. ALIENAT.
rnatiza, (pop.) a chiti, (inv.) a drge, a tocmi.
NEBUN.
INNEBUNIT.
DESCREIERAT.
(cam trehute elementeleunut ansamblu,)
pentru
SMINTIT. TICNIT.
2. a pregdti, a prepara. (- celenecesare
apucft s. v. CoLICA. 0RAMPA. EPIdnnt) 3. a ageza,a as,terne,a pregdti, a pune'
LEPSIE. SPASNT,
(masa,) 4. a face, a pregdti. (e patul.)
apucito6re s. v. TALPA-GISTEL
5. a(-9i) apeza,a(-qi) potrivi. (IEi.- craoala.)
hrtrpire!, lacom,
6. a ageza,a lndrepta,a netezi. (i1i - pdrul)
APUCATOR adj. aprig,
nesitul, (livr.) cupfd, rapAce, (pop.) hapsin'
7. a potrivit, a regla, a repara, (pop. si fatn.)
(Om tare -.)
a me$teri. (- un aparal..) B. a potrivi, a ticltti'
(pop. ti fam) a dr6ge, (pop.) a o brodi. (A APUCATURA s. l. (mai ales la pl.) comportament, comportare, conduitS, deprindere, astfel luuurile tnclt...) 9. a orindui, a rczolva'
(inv,) a chivernisi. (fi-a ni;le trcburi.)
maniere (pl.), moral'urt (pl.), niravuri (pl.);
10. a orindut, a reglementa, a stabili, (rar)
obiceiuri (pl.),purtare, (pop.) m6d5, (Transilv.)
pont, (inv.) tiuh, (turcism inv.) talim. (Ce s2nt a regula, (lnv.) a regularisl. (rSi-a - situatia
eile aslea?) 2. (mai ales. la pl.) deprindere, neclard,) fl. a (se) dlchlsi, a (se) ferchezui, a

.fili..rX{::$+-.

30

ARANJA
(se) gAti, a (se) tmpodobi, a (se) spilcui, (pop.
qi fam. depr.) a (se) sclivisi, (pop.) a (se) dr6ge,
a (se) moJa, (inv. si reg.) a (se) muchilipsi,
a (se) podobi, a (se) tocmi, (reg.) a (se) ciqtiga,
(prin 'fransilv. 9i Maram. a (se) pidni, $rin
trIoltl.) a (se) putui, (prin Transilv. li IlIold.)
a (sc) putuhri, (Ban.) a (se) schili, (lnv.) a (se)
stoli, a (se) stolisi, (arg.) a (se) guclri. (Ce

ARAMIU adJ. roqcat, roscovan, rogiatic,


(lnv. 9i reg.) rus, (reg.) rui, rup61. (Cu pdrul n. )
arip6sc adj. v. ARAB. ARABIC, ARA.
BESC.
arAp6gteadv. v. ARABE$TE.
arllpo{lci s. v. NEGRESA.
ARARIEL s. (BOT.; Cgnoglossumofficile-ai e
QgqlS
nale) (pop.) otriJ6l, limba-ciinelui, plescai!iamnJdvb. v. DENUNTA. PlRl. RECLAMA.
16sie.
SPUNEARATA vb. l. a indica, (tnv.) a sprlne.
ARANJAMENT s, l. acord, combinalie,
(r-a - drumttl, cdrarea.)p. a'inclica, " i.o.".
contract, convenlie, intelegere, invoiali, ln(calead.e urmqt.) J. a indica, a preciza, a
voire, legdmint, pact, tranzacfie, (inv. ;i pop.)
spune, (inv. gi reg,) a semna, (inv.) a premite,
legritrird, (pop.) tirg, tocmerilr,_to.cmire,(p-rin (grecismtnv.ja piiroeorisi. (Dupri cum-am- .
)
Munt.) prinsoAre, (inv.1 a;ezimint, cuvlnt,
i. a scrie, a srisfine. (El - ln articol cd...)
simfonie, sulf, 9lrt, (arg.) grtst5' (Conform-..)
d. a indica, a m"rriiona, a preciza, a semnala, a
2. alcdtuire, a9ezare, dispunere, distribtttie,
specifica, (inv.) a'speciali"a. (Vom urmdlntocmire, rinduial{, structuri. (Un anumit barele recomand.dri...)6. a aminti, a cita, a
al lucrurilor.)
indica, a mentiona, a pomeni, a semnala,(rar)
ARA.NJARE s. 1. agezare,clasare,clasificare, a semnaliza,(inv.) a memora, a prenumi, (fig.)
distribuire, impdrfire, ordonare, repartizare' a atinge. (pioblema esle- lntr-un doctxnent.)
rinduiall, rinduire, sistematizare.(- elemente- Z.adeiemna,aindica,asemnala. (Tabelcarelor unui ansamblu.) 2. pregltire, preparare, haingdlorii.) B. a indica, a insemna, a r*rca,
preparat, (rar) preparAlie. (celor necesare a preclza. (Ceasul - timpul.) 9. a indica, a
la drtnt,) 3. facere, pregitire, 1- palului.),
lnrlgistra, a marca. (Termometruln o tempera4,. potrivire, reglaj, reglare. (unui aparal
turd-ridicatd.) 10. a etala, a expuue, a intinde.
electric.) 5. orinduire, reglementare, stabilire, (ISi - ma71q'petarabd.)
ll.ascoate. (- timba!)
(rar) regulAre, (inv.) regularisire. (unei f2. a expune, a istorisi, a trrfdlipa, a nara, a
.
situalii neclare.) G. dicbiseali, dichisire, ferpovesti, L prezenta, a relata, a ipune, (inv.)
chezuiald, ferchezuire, gtrtire, spilcuiali, spili parastist.- (subiectul piesei,l- lB. a inficuire, (pop. pifam. depr,)scliviseali,sclivisire.
labloul
tlga, a reda, a reprezenta, (ce (Ce-i - asta Ia line?)
aiesta?) 14. a dem6nstra, a explica, a expune.
ARANJAT adj. f. clasat, ordonat, organi(- o ieoremd.) 15. a adeveri, a atesta, a cerzat, rinduit, sistematizat. (Matertal doctxnen- tifica, a confirma, a demonstra, a dovedi, a
tar -.1 2. pregdtit. (O camerd-.) 3. cochet' lntlri, a mirturisi, a proba, a sprijini,
-(i".n. a stabili,
dichisit, elegant, ferche,s, ferchezuit, g6tit, lna susline, (livr.) a iorobora,
li reg.) a
qrijit, spilcuit, (pop. 9i fam. depr.) sclivisit, -bui.
probaiui, (triv.) i inoedinia, a mdrturi, a-pro(Toate N cele spuse'mai lnainte.) lG. a
@op.)dres,(Transilv.FiBan.)cinag,(Transilv.)
niAlcoq, (turcism lnv.) mucheldf. (Om -.)
demonstra, a dovedi, a manifesta, a vddi.
ardp s. v. ARAB. NEGRU.
(- reale aptitudini pentru...), lZ. a manifesta,
ardpci s. v. NEGRESA.
a vndi, (fig.) a acuza-.(- dttreri tn regiunea...)
arapinrl s. v. ROM. TIGAN.
18. a dezvdlui, a releva, a reyela, a sesiza.
(Sed.uceARARadv.arareori,rar,rareorl.
(conducerii greuldlile tntlmpinate.) 19. a
pe la eI')
atesta, a denota, a indica, a rileva, a trida,
plug, plugirie,
ARARE s. arat, arituri,
a vidi. (- o pioastd qegtere.) 20. a (se) explugdrit, (rar) pluglrlre. (MerO ln zori la -.)
terioriza, a (se) manifesta. (Nu se p ca un
om supdrat.) 21. a afirma, a exprima, a maniARAREORI adv. arar, rar, rareori. (Vine n
pe la mine.)
festa. (/9i - d.orinla de a...) 22. a apirea,
a se ivi, a se vedea,a se ziri, (italienism inv.)
ARAT s. arare, arituri, plug, plugirie, plua se spunta. (Nu se- cu sdptdmlnilepe sbadd.)
girit, (rar) plugirire. ( Melg in- zori Ia - . )
23. a aplrea, a.se ivi, a pica, (inv. 9i reg.) a
anAntrSCad-j. arab, arabic, (pop.) arip6sc,
'
se scociori,(tnv.) a se sfeti, (Chiar atunci s-a (popoarele e.)
9i eL) 21' a apdrea' a se ivi' a se infdtiga'
aiAeE;re
arip69te. (Yoradv.
-- - (pop.)
\r"!'/
a se prezenta,a veni, (inv.) a se sprine,(fam.)
berte-,)'-a se lnfiinta' (s-a - Ia proces') 25' a apirea'
ar{ilfce vb. v. ADUCE. APROPIA. ASEa se ivi' (inv') a mijloci' (fig') a lncolfi' a se
MANA. ASEMUI.
IMAGINA. rNcHIpuI.
- -- tnfiripa'a
- pe
a sena;te.(Un ztmbetse

ti..jnXir$a.""irl1i'ne}aNre.---servr,ENe_

lnflori'

ar{irurvb.
v.ApucA.
rNcEpE.
rNDREprA.ft; i"%i,ti,x-ltii?;rlt'"'lJ13,iii"fflH:
LUA. MERGE.
ORIENTA. PASI. PLECA.
PORNI'
ARAMI vb. a cupra. (e suprafala unui
obiectmetalic.)
ARIMIRE s. cuprare. (n unuioasmetalic,)
ARAMIT aqi. cuprat. (Vas -,1

pia se - tn tiatd splirioorea ei.) 27. a apdrea,


a iegi,a se ivi. (Se - iarba.) Za.a apirea, a se
ivi,-a risdri, a se ridica, (5, - 1tt t.1 29. ^
aprrea, a se ivi, a miji, (reg.) a (se) tfi, a (se)
slomni, (Se - zorii.) 30. a pdrea, a semlna.
(- a fi mai mult o prozd oersificald,)

37
judecEtor,
(gre(JUR.)
s.
ARBITRU
arSrfuie s. v. APARITIE. ARATARE. DUH.
(lntr-un
litigiu.)
cism inv.) eretocrit.
FANTASMA. FANTOI\IA. NIONSTRU. NAARBIU s. l. vargi, vergea. (Cu - se ctrdla
LTJCA. NALUCIRE. NAZARIRT'. POCITAodinioard leaoa pugtii.) 2. (reg.) climprl;, (priu
NIE. POCI'|URA. SPECTRU. SPIRIT. STAIa putcoci.)
nordul Transilv.) puqtdc. (FIE. STRIG()I. UIIBITi. VEDDSIU. \'IZI.
slea'
vb. a inilJa, a ridica. (ARBORA
UNE.
gul, patriei Ia caLarg.)
ARATARE s, l. indicare, trasare. (- cdii
copac, pom, (inv.
s. l. (DoT.)
Aneonn
de urmat.) 2. desemnare,inclicare, semnalare.
(Un falnic.) 2. (BOT.) ar(Tabel cu tnuinlldlorilor inlr-un concurs.) S i p o p . ) l e m n .
- (rar) cacaobore de cacao (T'heobroma cacao)
3. expunere, istorisire, inf{}iqare, narare, po(inv.)
(Coffea
arabica):
cafea
de
ti6r
arbore
;
(inv.)
vestirc, prezentare,relatare, (rar) relAlie,
cafbt : arborele-uie!ii ('I' luj a orienlalis ) : tuia'
spirnct'e. (faplelor.) 4. infdfi;are, redare,
(rar) tamfie. 3. (TEIIN.)
fus. (- Ia un mecareprez-entate.(- unui g|rup de ldrani, lntr-un
vilbrochen.
arbore colit:
nism.) 4. (TEHN.)
tablr.nt.
) 5. afirlnare, expritnare, nranifestare,
catarg, (inv.) rn6st5. C. (^IIAR..)
5. (MAR.)
(rar) manifest6lie. (- d.orinlei cttiua.) 6. adearbore ntic:
trinchet.
verirr', atestare, certificare, confirmare, demon:rrhorelc-mamrflt s. v. SEQUOIA.
strare, demonstratie, dovedire, itrtdrirc, proarbore-putur6s s. v. CENU$AR.
bare, probd, (livr.) coroborire. (- celor spuse.)
adj. ramificat. (Relea elecARBORESCENT
7. dezr.iluire, revelare. (- unui secret.) 8.
lricd - . )
(concr.) aparifie, duh, fantasmi, fantomi, nicopicel.
s. (BoT.)
ARBUST
Iuc:], nilucire, nizdrire, spectru, spirit, stafie'
ARC s. 1. (prin Ban., Transilv. ;i tr[aram')
strigoi, umbri, vedenie, viziune, (inv. si pop.)
ptici.
(cu sdgeli.) 2. resort, (reg.) drot.
nilucitriri,
nizdritirr:i, (pop.) ihzm5, mor6i'
(- Ia o dorme:d.) 3. (TEHN.)
coardi. (- /c
(reg.) aritrinie, necurdf6nie, pdter, (Ban.)
bolti, boltituri,
tln mecanism. ) 4. arcadi,
ndhoirdi, (Molcl. s,i Bucor'.) vidmd, (inv.)
(inv.) sclip. (Ia o construclie.) 5. (FIZ')
ved6re, zhre. 9. (concr.) rnonstru, pocitanie,
pocitnri, (pop. qi fam.) bizdigdnie,(reg.) ardtAnie, a r c e l e c l r i c : a t c v o l t a i c ; a r c a o l l a i c : a r c
budilrAce,buduhoAld,(inv.)blizni. (O- cudoud electric.
arc s. v. ACOLADA.
ARCU$, BOLTA.
caryle.) 10. (concr.) colos, matahali, narnili,
CER. FIRMAMENT.
uriaS, (pop,) mdgioiie, (reg.) ndmet6nie, nitiFIINDAarc6 s. v. APARATOR. BAZA.
rdln, $f old.) bahahriie, (prin Transilv.) mimitd,
FUNDATIE.
OCROTITOR. PRO.
(Olt.) sod6m, (fam.) huidtmi^. (O- ctt loale MENT.
'TECTOR. SPRIJIN. SPRIJINII'OR. SUSTI.
zilele.)
NATOR. TEMELIE.
arrildre s. v. METEOR. STEA CAZATOARE.
boltituri, (inv.)
s. arc, boltd,
ARCADA
arirtarea I)6mnului s. v. BOBOTEAZA'
sclip. (- la o construclie.)
ar5lIl6r adj. v. DEMONSTRATIV.
aredn s. v. LAT.
SECRET. $TREANG'
arittrt6r adj., s. v. INDICATIV.
TAINA.
ARATATOR s. l. indicator. (- Iaunmano'
ARCA$ s. l. strgetitor, (inv. $i pop.) sdget6r,
(inv.) sngetA;. (melru.) 2. limbi, (Transilv.) m6no;, (prin
tlin drmata lui $tefan
Transilv.) mutatiu, (Ban.) t6gnr. (- Ia ceas.) cel Mare.) 2. (AS"RON.,' art.) sigetitorul
S. (art.) (rar) lndex. (- sau d.egetulardtittor.)
(art.). (esle numele ttnei constelalii')
arit6r adj. v. ARABIL.
CULTIVABIL.
BOLTIT. CURB'
arcft adj. v. ARCUIT.
ARATOS adj.. 1. chipeg, frumos, (pop.) CURBAT. INCOVOIAT. INDOIT.
rircd s. v. CORABIE.
chip6s, fil6s, mfndru, ochi6s, (inv. $i reg.)
GRESIE.
arcdr s. v. CUTE.
veclcr6s, (reg.) marghi6l, timbris, (Transilv.)
.INE,\PAN.
arehi6tt s. v. IENUPAn.
hireg, (prin vestul Transilv.) mu9At, (Transilv.)
JNEAPAN.
archig s. v. IENUPAR.
niAlcot, (inv.) ghizd6v, iscusit, (fam.) gigea,
arc6s adj. v. ARCUIT. CURB. CURBAT.
(arg.) mi9t6. (Un fldcdu -.)
2. aspectuos,
lNDoIT.
lNcovoIAT.
falnic, frumos, impozant, (pop.) nindru. (O
ARCTIc adj. nordic, (astdzi rar) boreAl,
casd -.)
septentrionAl.(Regiunile -.)
ARATIIRA s. 1. arare, arat, plug, plugiARCUI vb. 1. a (se) eurba, a (se) lncovoia,
rie, plugirit, (rar) plugirire. (N-a ie.:itazi Ia - . )
2. ogor, tarinn @op.) riz6r, (reg.) plan. (e es1s a (se) indoi, (livr.) a (se) cambra,a (se)recurba,
(inv. 9i reg.) a (se) tncujba, a (se) scovlrda.
lerenul arat.)
(- o bard metalicd.) 2. a se bolti. (Tauanul
s. (BoT.;
Borrago officinalis)
ARATEL
se - elegant.)
boranti, otrilel, limba-mielului.
ARCUIRE s. 1. curbare, lncovoiere, indoire,
ariv6n s. v. LOGODNA.
(rar) flexirine, (inv, 9i reg.) incuibAre' (N unei
ardvonisi vb. v. ACONTA. ARVIINI. LObare.) 2. curbare, flexiune, lncovoiere, lndoire.
GOD I.
(Mi$cdri d.e d , ln gimnasticd') 3. (concr.)
SCHIPETAR.
arbdnfg s. v. ALBANEZ.
curburd, tncovoiali, lncovoieturi, indoiture.
ARBITRAR adj., adv. 1. adj. abuziv, despo(Tauanul formeazd o u$odrd -')
tic, excesiv, samavolnic, samavolnicesc,silnic,
ARCUIT adj. r. curb, curbat, lncovoiat,
2. adu abuziv,
(lnv,) v6lnic. (O mdsurd *,)
lndoit, (livr.) carnbr6t, (rar) arcAt' recurbAt'
(tnv. 9i reg.) lncujbAt, scovlrdAt, (inv') art6s.
3. adj. lnsamavolnlcegte, (Proced.eazd-.)
( B ard - . ) 2. boltit, (rar) arcAt. ( U n aaperis * . 1
(O alegere-.)
,lmplAtor.

AftCivt'bcrrrur-ur

38

areul 6chhilui s. v. IRIS.


ARCII$ s. (IVUZ.) (rcg.) arc. (- Ia oioard.)
ar.liiu s. v. ARDEI-EAN. TRANSILVANEAN.
AROE, vb. l. a dogori, a frige, a pirjoli,
(pop.) a pripi, a zdpugi, (inr'. ti reg.) a piili,
a prigori. (Soarele-.) 2. a incSlzi, a incinge,
a lnfierbinta. (cuplorul penlru piitte.)
3. a (se) mistui. (Focul a - totul.) 4. a (se)
Irige. (llt-am - Io rlege!de Ia plild. ) 6. ( ]IED. )
a catrteriza.(- o rand.) 6. a (se)bronza,a (se)
innegri, a (se) pirli, a (se) prdji, (inv. si reg.)
a (se) pili, (Ne - lq soare, la mare.) 7. a lunina. (Lampa - pind tirziu tn catrrcra lui.)
drile vb. v. ADEIIE\I.
A\IAGI. BANUI.
DA. INCINTA. INSELA. TIINTI. MOtrTI.
PACALI. PROSTI. PURTA. SCL]PI. STRALUCI. TRAGE. TRISA.
ARDEI s. (RO/.m) l. (Capsicum annuunt)
(reg.) pipirigi, pip6r, (Transilv.) ard6ic5,pApricd, (Transilv. $i Ban.) pipfrci, (lIold.)
piplr{rg, (Bucov.) pipirtgcd. 2. artlei iute :
(rcg.) ciiscd, lri;cri.
ARDEfi vb. a (se) ilnti. (Ilincarea s-a-.)
arileld vb. v. AGASA. ENERVA. INDISPUNE. IRITA. INFURIA, \IINIA. NECAJI.
PLICTISI, SICII. SUP^4,RA.
aril6ieri s. r.. ARDEI.
ARDELITAN s., adj. l. s. transilvinean,
( i n v . g i r e g . ) u n g u r c d n ,( p r i n B r r c o v . )a r d I u .
(E - d.eortgine.) 2. adj. ardelenesc,transih'ilnean, (rar) -transilvin. (Populalia -.1
ARDELEANA
s. art. abrudeana (art.),
abrudeanca(art.), ardelcneasca(art.), ciobinapul (art.), ha!egana(art.), lngojatra (art.), somelana (art.). f- esleun dans popular cu mi.9care tnoderatd.)
ARDELEANCA s. transilvAneanci, (inv. si
reg.) ungureancd. (E - de felul ei, )
ARDELENEASCA s. art. abrudeana (art.),
abrudeanca (art.), ardeleana (art.), ciobinasrrl
(art.), hategana (art.), lugojana (art.), somegana
(art.). 1- esteun d.ans popular clin Transilaania.)
ARDELENESC adj. ardelean, transilvlnean, (rar) transilvAn. (Populalia *.)
aril6nt adj. v. AVINTAT. ENTUZIASIIAT,
ENTUZIAST, FER\:ENT. FOCOS.IXT'IACARAT. INFOCAT. INSUFLETTT. pASTONAT.
aril6n!{ s. v. ARDOARE.
AVINT. ELANr
ENTUZIASII. L\FI,ACARARE. INFOCARE.
INSUFLETIRE. PASIL\TE. PATI}IA. PoRNIRE.
AROnRg s. r. (livr.) cremalltne. (- 9unoaielor.) 2. (CH I ivt,) combustie.
artlere-ile-t6t s. v. HOLOCAUST.
ARDOARE s. l. avint, elan, entuziasm,
lnflScdrare, infocare, insuflelire, pasiune, patimi, pornire. (livr.) ferv6nld, fervoAre, p6tos,
(rar) ard6n{i, (Mold.) ah6ti, (inv.) porne6l5,
sdltAre, (fig.) aprindere, cildiri, IIdcird, foc,
pojAr, stflu, zbor. (- tinerelii.) 2. avint, elan,
irnpetuozitate, temperament, (pop. 9i fam,)
sfflet, (reg.) :malo.(Ctntati cu mai mulld -,)
3. rivnI, sirgulnfi, strtrduin!5, zel, (inv.)
neprget, nepregetAre,osfrdie, oslrdnicie, osir-

.,,t.

duln!d,
osirdulre, ostrduitrird,
protirnle.
(- Iui era demnd tlc atlmirat.)
AREAL s. (BIOL.) arie. (- unei specti.)
arr:ic adj. v. SIiCETOS. USCAT.
ARENDA vb. (inv. $i pop.) a ndimi, (inv., ln
Mold.) a lmposesui. (- un teren agritol.)
arenrldr s. v. ARENDAS.
ARENDARE s. (inv. sireg.) niimeAl5, (irrr'.,
ln Mold.) imposesuire. (- unui teren ugricol.)
ARIINDA$ s. (reg.) orinddg, (inv.) arendAr,
orindatdr, (inv., in Mold.) orincldr, poscs6r.
(- ut'tei mogri,,)
ARENDAT adj. (inv. Si pop.) niimlt. (Ieren
agricol - . )
ARENDA s, (iesit din uz) posesirlne, (inr'.
gi reg.) niime{l5, orindi, simbrie. (A IuaI
mo;ia in -.)
ARENDA$IE s. arendigit. (Arend.aSul se
ocupacu p.)
ARENDS$IT s. arendigie.
s. arendiqoaici. (*
ARENDA$ITA
ero
neDdstaarendosttlui.)
(Arend.aARENDASOAICA s. arendi;ili.
gul ,sf -,,;
ARES'f s. (JUR.) l. arestare, detinere, lnchidere, internni[are, re]inere, (pop.) popre6li.
(- a durat o zi.) 2. inchisoalc, ocn:i, penitenciar, pugcririe,temnitd, (inv.9i pop.) popredld, (pop.) prinsodre, robic, (reg.) crernendl,
(Transilr'., Ilaram. qi Bucov.) drigte, (prin
Tlansilv.) ciliscd, (Transilv.) pi!igodici, (prin
Olt.) prinzAre, (prin Nlararn.) robpdg, (inv.)
plaz"ir, tumurhic, (franluzism inv.) priz6n,
(Iam.) beci, gir6rld, (Iam. qi fig.) dribiL, hirdlu, rdco:lre, (reg. fig.) rirnbrS, (arg.) gros,
pirrrltie, {uhAus, zdnp. (Ctt t slot Ia - ?) 3.
aresl preuentiu: preventie, (inv. 9i pop.) popreAld.
ARESTA vb. (JUR.) 1. a deline, a inchide,
a intemnila, a refine, (inv. $i reg.) a robi,
(inv.) a arestilui, a arestui,a popri, a temni!a, a zdvori. (Holul a fost - ntai mulld oreme.) 2. a captura, a prinde. (Crimitudul a
fosl - icri.) 3. a ridica. (L-a - de ocasd.)
arestfnt s. v. ARESTAT. DETINUT. lNTI]}INITAT. PRIZONIER,
ARESTARE s. (JUR.) l. arest, detinere,
inchidere, lntemni{are, retrinere, (pop.) popreAld,,(Dupd - lui...) 2. captrrrare,prindere,
prins, (inv.) prinsoAre, prinsrirS, prinzirre.
(e unui hol ilispdrul.) 3. ridicare. (- lui de
la domicilin.)
ARESTAT adj., s. (JUR.) l. adj. cletinut,
Inchis, intemnitat, relinut, (inv.) poprit. t/Persoane- Si persoane libere.) 2. adj., s. capturat,
prins. (Ho! -,)
3. s. de{inut, intcnrnitat,
prizonier, (inv.) arest6nt, (glume!) pcnsiondr.
arestrilui vb. v. ARESTA. DETINE. ININTTUNTTE,
RETINE.
CFIIDE,
DETINE.
lNarestui vb. v. ARIISTA.
lNrEr.rxtTe. RETI\ri.
CHIDE.
ar6;cir s. v. DOS. REVERS.
STRAJA,
ar6t s. v. GARDA, PAZA
VEGHE.
ARETA vb. a ponta. (Ogarul - utnatul.l
ar6le s. v. BERBEC.

ARHITRAVA

tg

s. 1. considermt, ralioriamlrit,
' LAFARGUMENT
s. :\i. LAPTELE.CIINELUI.
ar6u
(inv.) rez6n. (I-a conuins cu -e
logice.) 2.
TELE-CUCUT UI.
(CeI mai bun rlotiv, rnotivare, motivafie.
ARGAT s. slugd, (inv. qi reg.) curteAn' (prin.
opliunit sale.) 3. dovadd,
adus ln sprijinul
la o-m2Sier)
Transilv.) biril, (inv.) celbdnic. (motiv, temei. (lre -e sd fie oplimist.)
TABACA'
A T g i S : i T i CS . V . A R G A S I T O R I E . '
vb. a dernonstra, a dovedi,
ARGUMENTA
RIE.
temeinic
a irrtdri, a proba, a susfine. (.)i-o argrisdriJ:i s. v. tAeACAncaSA.
k l c i L e .)
s. argdsire, tdbiceali, tdbicire,
AHCASEALA
demons. argumentalie,
ARGUMENTAnE
(rar) tanAj, tanAre, (reg.) cruqeild' crutibitit,
celor ardtate.)
strare. (oire, (Ilold., Bucov. pi 112nqilv.) dubeAld' dus. argumentare, demonARGUMENTATIE
q pieilor. )
bire, dubit. (Operalia de celor suslirule. )
strare. (ARGASI vb. a tdbdci, (reg.) a crugi, (l\Iold.'
adj. 1. primitiv, strtrvechi, vechi.
ARHAIC
pieile.)
Bucov. $i Transilv.) a dubi' 1(Cioilizalii -.)
2. vechi, (livr.) vetirst. (Ccsc
tibltAbiceall,
s, 4rgdseali,
ARGASIRE
-.)
a
e
r
3. invechit. (Cttuint -.)
u
n
a
u
e
a
(reg.)
cru(rar) tanaj, tanAre,
cire, tibdcit,
'l'ransilv')
(inv.) alhistrAtig.
s. (r1S.)
ARI-IANGHEL
qeAld, cru$ire, (Mold., Brtcov'
$i
(Specialistul
s, (inv.) anticir.
ARHEOLOG
pieilor.)
dubeali, dubire, dubit. (ln arheolollie se nume;te n . )
ARGASTT adj. tdbicit, (reg.) crugit, (Nlold.'
adj. (inv.) anticdriu. (CerARHEOLOGIC
8ucov. ;i Transilv.) dubit. (Piei -.,1
celuri - . )
(
r
e
g
.
)
a
d
j
.
l
.
s
.
l
d
b
i
c
a
r
,
s
.
,
ARGASITOR
arhetip s. v. ORIGINAL.
(\Iold.,
timar,
o196r,
tllpdr,
opincArdg,
adj. t. banal, dep59it,
ARI{ICUNoSCUT
(inv.) solon6r'
clubilar,
Bucov. $i Transilv.)
gtiut, vechi, (rar) riscunosc[t, (farrr. fig.) furndt'
tab6c. (e se ocupd cu ltibdcitul pieilor. ) 2. adi.
2. notoriu, proverbial,
rdsufl6t. (O glumd -.)
(Substanle -. )
tibicitor.
(rar) rdscunoscit. (Un fapt -.)
(rar) arg[s. tibdctrrie,
ARGASITORIE
FAIMOS.
arhicunosctt adj. v. CEI,EBIiU.
(Molcl., Bucov. 9i Transilv.) dubilirie'
drie,
I\IARIJ. RENUNIIT.
REPUTAT.
ILUSTRU.
(In
se
(inv.) tabalhanA, tabanA, tdbicie.
vI]STIT.
ldbt;ccsc pieile.)
s. (B,lS.) protodiacon.
ARHIDIACON
biri96sc.
adj. (prin Transilv.)
ARGATESC
arhiilieeezdn aCj. v. ARHIEPISCOPAL.
(Muncd .1
(Transilv.)
adj. (BIS.)
ARHIEPISCOPAL
STRAJA.
argei s. v. CLE$TE. RAZBOI.
arhidiecezIn.
s
.
v
.
ALP,\CA.
trueutdn
s. v. ARHIEPISCOPIE.
arhiiliec6zi
adi. argintos. (Teren - .1
ARGE){TIFER
s. (BrS.) mitropolit.
ARHIEPISCOP
orghelir s. v. I-IERGHELEGIU.
s. ( BIS. ) arhiepiscopie.
ARHIEPISCOpAT
ar11lr6li s. v. HERGHELIE.
(este fnnclia arhtepiscopului.)
s. clisI, humd, Iut, pdmint, (inv.
AI{GILA
s. (BIS.)
l. (Transilv.)
ARIIIEPISCOPIE
(reg.) hlei, (Transilv.) agi6g.
ti reg.) tini,
(Sediul *.)
2. arhiepiscopat.
arhidiec6zd.
.
)
{Cand de
( A Primit d e . . .)
CLEIOS' CLIargitit6r adj. v. ARGILOS.
(rar) arhipAstoadj. (BfS.)
ARHIERESC
SOS. LUTOS.
ltsc. (Rang -.)
adj. cleios, clisos, lutos, (rar)
ARGILoS
s. (B/S.)
ierarh, (rar) arhlARHIEREU
hum6s, (pop.) mil6s, (reg.) hlei6s'
argilif6r,
(Episcopul
tn
inlrd
pdst6r, (inv.)
sfetitel.
-. )
('frarrsilv.)
( Teren
tigl6s.
ri$in6s,
categoria -ilor.)
AR GIN f-( vb. (rar) a argintui, (irrv. qi pop.)
(rar) arhipdstorie.
s. (81S.)
ARHIERIE
un obiect ntetalic.)
a spoi. (IERARH.
arhipirst6r s. v. ARHIEREU.
GIUVAERGIU.
arqinl{r s. v. BIJUTIER.
arhipdstor6sc adj. v. ARIIIERESC.
(
*
unui
s. (inv.) spoire, spoit.
AfrCINfAne
arhipistorie s. v. ARHIERIE.
sas metalic. )
PROTOarhlpresbiter s. v. PROTOIEREU.
(pl.).
s. (inv.)
arginturi
ARGINTARIE
POP.
( Posedd multd - . )
arhistrdtig s. v. ARI{ANGHEL.
GENERAcolars. (FARM.)
COLOIDAL
ARGINT
LISIM,
(
u
n
a
n
l
i
s
e
P
t
i
c
.
)
e
s
t
e
60l.
arhit6cs. (inv.) arhit6cton,
ARHITECT
ARG l-\TiU adj. (rer) argint6s. (Culoate - . )
unui palat.)
tor, maimir, maimarbaqA. (.
)
(
M
i
n
e
r
e
u
ARGINTOS adj. argentifer.
arhit6eton s. v. ARHITECT.
arglnt6s adj. v. ARGINTIU'
(inv.)
adj. ariritectural,
ARHITECTONIC
arglntui vb. v. ARGINTA.
arlritectonicsc. ( Planuri -. )
s. pl. v. ARGINTARIE.
erfihturl
arhitectonic6sc
adj. v, ARHITECTONIC.
MERCUR:
s. v. LIIDRARGIR.
rtgint-oi,t
ARIIITECTURAL.
arhitcctonie s, v. ARHITECTURA.
arginfi s. pl. v. BAN. FRANC. GOLOGAN.
arhitdctor s. v. ARHITECT.
PARA.
(inv.)
Drgas octopetala)
s. (BOT.;
adj. arhitectonic,
ARHITECTURAL
ARGINTICA
arlritectonic6sc. ( Sislematizdri e. )
crentel.
argiroztr. (n
este
s. (MED.)
s. (inv.) arhitectonle, maiARIIITEC'IURA
ARGIRISM
cu sd.ruri d.e aryittl, )
mfute. (Profe$eazd N.)
lntsxicalia
( Bolarglrlsm.
epistil. (e eslr
s. (ARHIT.)
s. (MED.)
AIrHI'IRAVA
ARGIROZA
paftea tnferioard s antablamentului.)
flan rle -.)

;!:l-tt{i+

ANHIVAR

1D

ARHIVAR s. (tnv,) arhivist, condicAr. ( la o inslilttlte.)


ARHIVA s. (turcism lnv.) caid. (n
unei
instilulii. )
arhlvfut s. v. ARHIVAR.
ARHONDARIC s. arhond{rie. (unei
mdnd.stiri,)
ARHONDARf:..q.SA s. arhonddrili. (e Ia
o mdndstire,)
ARHONDARIE
s. arhondaric. (A dormit
p1n4t2irir.,
Ia ARHONDARITA s. arhondireasd. (n Ia
mdndstirea Suceaila.)
arhonie s. v. BOIERIE.
ARIAN _adi. (inv.) arien6sc. ( Popoorelen . )
ARIANISM s. (inv.) arienie, (Doctrina a fost declaratd ereticd. Ia J25.)
ARICEALA s. (MED. VET.) (pop.) arlci.
(*
cailor.)
ArICiS. V. ARICEALA. ROSTOGOL. SCAI.
SCAIETE.
aricl vb. v. RIDICA. ZBIRLI.
ARICI-DE-MAnE s. (zOoL. ; Echinoid.ea)
echinidi.
ARID adj. l. sec, uscat, (rar) secet6s,(inv.
9i reg.) secdflu, (inv.) secAliv. (Un tercn de
pialni *. ) 2. neproductiv, neroditor, sterp.
( O c i m p i e- . )
ARIDITAI'E
s. usctrciune. (e
solului.)
ARIE s. arman, (lnv. $i reg.) siliSte, (reg.)
!arc, (prin \Iold. St Bucov.) ndsAdi. (- peniu
lreierat grtul. )
ARIE s. l. compartiment, domeniu, sector,
sferl (de aplicare.) 2. (BIOL.) areal.
(-- unei specii.)
ARIE s. (I'IUZ,) clntec, melodie. (npopuIare,)
drle s. v. CURTE. OGRADA.
arlen6se adj. v. ARIAN.
arienle s. v. ARIANISNI.
ARIERAT :;(lj. (MED.) inapoiat, lntlrzlat.
( Persoand -. )
ARIERGARD A s. (MIL. ) (inr'.) retroguArdie.
(* unui reoimenl.)
ARIN s. ?tof .; Alnus) (plin 'l'ransilv.)
arinde.
a r i n d r l ! i rs . v . S ' l ' ( ' l ) E N I J A .
arind s. v. NlSlP. I,LAJA.
arinde s. r'. ARIN.
aringyirs. r'. SCIIUMBIE.
ARINi$ s. (BO7'.) ariniste. (Trecea printr-un - ,1
ariniq s. v. DIISERT.
PUS'IIETATE.
PUSTItT.
ARIi.\ISTE s. (BOT.) ariniS. (ta
marginea x.)
arin6s adj. v. NISIPOS.
ARII)AT adj. inaripat. ({:ol -.)
ARIPA s. 1. (IH 1'.) aripiorrd, inoliltoare.
(crapultti.) 2. (MIL.)
cap:it, coastri, flauc,
ntarginc, (inr-.) corn, mf nccii. ( d r e uP l d a
extreml. (Joncti fronlului.) 3. (SPORI')
stingd, Ia fotbal.) 2r, t'rltcc, spetelzi, (rcg.)
(lc
cruci;d, crimpdni, fof6lnili, riscrtce.
Ia toakt
otrtelnild.) 5. sirgeatii, speteazi. (Ia moard.) 7.
morii de ulnl.) $. fofeazi. ((la pl.) cruci;e (pl.), cumpene (pl.), fofelnile

.*a*.'

:.-

frl.), riscruci (pl.), speteze (pl.). (- Ia rdzboiul


de lesut.) & (pop.) tof.efizd" (- la fereslre, u$i,
porli.) 9.0a pl.) sflrcuri Gl.). (- la fund.ul
buloiului.)
6rip{ s. v. CRILA.
CORDAR. GRIJA.
NTINZATOR.
OCROTIRE. PROTECTTE.
STRUNA.
ARIPIOARA s. (IHT.) aripe, hotetoare.
(saldului.)
ARISTOCRAT adj., s. l. adj. ales, aristocratic, bun, distins, ilustru, lnalt, mare, nobil,
(lnv. 9i pop.) mirtt, slnr,'it, (lnv.) blagor6d,
blagor6dnic, (grecism lnv.) evghenicds, elgtrenis, (fam. 9i peior.) simandicds. (Aparlinea
2. s. gentilom, nobil, patriunei familii -.)
cian, (rar) magnet. (Un n din apusul feud.al
ol Europei.)
ARISTOCRATIC adj. ales, aristocrat, bun,
distins, ilustru, lnalt, mare, nobil, (inv. qt pop.)
mdrlt, slivit, (inv.) blagor6d, blagorodnic,
(grecism lnv.) evghenicds, evghenis, (fam.
Si petor.) simandic6s. (De neam -.)
ARISTOCRAJIE s. l. nobillrne, (rar) nobl6te, (tnv.) blagorodnicie,blagor6dnie, nobilitAte. (feudald occidenlald.) 2. boierime,
nobilime, (reg.) boierdt, (inv.) ne6muri (pl.),
(grecismi1v.) s1'ghenie.(- ilin ldrile rom&ne.)
Arilte s. v. AREST.
INCHISOARE.
OCNA. PENIfENCIAR.
PU$CARIE. TEM.
NITA.
ARIT'I\{ETICA s. (MAT.) (inv., ln Bucov.}
comptt.
""h r. v. COAPSA. SPATA.
armfdi s. v. ARMATA. OeSre. OSTIRE.
PUTERE, TRUPE.
(pop.) munftie.
s. (MIL.)
ARI{AMENT
(- de luptd.)
ARNIAN s. arie, (inv. Si reg.) sili$te, (reg.)
!arc, (prin Xlold. pi Bucov.) nisAdd, (N pentru treieratul cerealelor.
)
armrin s. v. CURTE. OGRADA.
ARMA$ s. sici, vizir. (- ta ar$ic, ln iocul
de ar;ice.)
ARMAT adj. (MIL.) mllitar. (Con[IicI - . )
ARMATA s. (MIL.) l. oaste, oitire, putere,
trupe (pl.), (lnv. qi reg.) armAdi, girAg, tAbtud,
(inv.) Arnrie,6rdie, ostdpime,ogtime, sild, tirie'
(fig.) sAbie, (OraSul a fost cucerit de - du$mand.) 2. militdrie, (inv. fi pop.) ostdqte,(reg.)
militie, (Transilv.) cdtdnie, (inv') voinicie'
(Merge Ia *.)
3. militirie' stagiu, serviciu
militar, (Transilv.) citinie, (inv.) o;tenie'
solddfie. (IEi face - Ia,..t
MULTIME.
armtflrd s. v. GnAlnDA.
AnuA
s. (fam.) scrlld. (e de uindloare,
bund.)
s. (Transilv. $t Ban.) armig.
ARMASAR
(Un - purstnge.)
ARMASARAS s. armdsflru$.
ARMASART-IS s. armdsirag.
armura, (hv.)
ARMATIJR]I. s. (MUZ.)
signatrlre' (seroette Ia identificarea tonalitdlti. )
armittuI s. v. ARSENAL.
BLAZON.
armltfrl s. pl. v. ARMOARII'
EI\{BLEMA.
armodrli s. pl. v, STEMA.

jirrt.

4l
ARMEAN adj. armenesc. (Populalie -.)
armeAn s. v. CERC. ROTOCOL.
ARIIENESC adj. armean. (Limba e.)
drmie s. v. ARMATA. OASTE. O$TIRE.
PUTERE. TRUPE.
armig s. v. ARiIIASAR.
ARMOARII s, pl. blazon, emblemi, stemd,
(pl.), herb, mArci, pdvdzd,
(inv.) annltrlri
scut. (- unei case princiare.)
ARI,IoNIC adj. (MAr., FIZ.) sinusoidal.
( Mdrime periodicd.- . )
muzicuii, (rar)
ARIIONICA s. (MUz.)
'eolinra.(Clntd Ia -.)
AR\IONIE, s, 1. acord, lmplciulre, lnfelegere'
pace, unire, (livr.) conc6rt, conc6rdie, (pop.)
potriveAlS. (- ce d.omneatntre ei.) 2. concordanlI, echilibru, potrivire, proporlie, propor{ionalitate, simetrie, (fig.) simfonie. (O perfectd'd elementelor unui ansamblu.) 3. (MUZ.)
.acord, consonanfl, unisonanJi. 4. melodie,
,muzicalitate, sonoritate. (- interioard a uersttlui.) 1o. (FON.) armonie uocalicd.: sinarmo'nie. sinarmonism,
lNCgpffarmonie s. v. ARTICULATIE.
TURA.
AR\'IONI6S adj. 1. concordant, echilibrat,
proportionat, regulat, simetric. (Un ansam'blu *.) 2. potririt. (Culori -,) 3. (\IUz.)
4. melodic, melodios,
consonant. (Acord -.)
muzical, sonor, undrrios, (rar) unduit, (fig.)
drilce, mlidi6s, simf6nic. (Proza - a lui Odo:bescu,
)
falansteriaAfr\IONISNI s. (POLITICi.)
nism. fourierism. garantism.
ARIIONIZA vbl a (se) asorta, a (se) comrbina, a rnerge, a (se) potrivi, (pop. 9i fam.)
a (se) lovi, (Albastrul se - bine cu albul.)
ARMONIZARE s. asortare, combinare, potrivire. (e culorilor.)
ARIIURAR s. (BoT.,' Card.uus marianus)
(prin Transilv.) amireA, spinul-Sfintei-1\{arii.
armutdr s. v. TATARNICA.
irrmurdre s. v. ANTRAX. CARBUNE. DA[-AC. PUSTULA MALIGNA.
CARBIJ'\]E,
armurdriti s. v. ANTRAX,
DAI,.\C. PUSTUTA MALIGNA.
ARIIURA s. (MUZ.) armiturd, (inv.) sigunet simfonii.)
nattrl. (s. (inv.) sineter, tufecciu.
AR\IURlER
(N face, repard sau uinde arme.)
s. nefer, poterag, (- din garda
AR\AIIT
domneascd.
)
,:rrn:itt s. v. ALBANEZ.
SCHIPETAR.
,arn:iu!6sc adj. v. ALBANEZ.
arni'u s. v. COVILTIR.
AR\ICA s. (BOT.; Arnica montana) podbal-dc-munte, (reg.) carul-pldririlor, carulzinelor, tlfa-6ii, (prin Transilv.) roit'
AROGANT adj. impertinent, insolent, ireverentios, indrizne!, necuviincios, neobrizat,
nerespectuos,neruginat, obraznic, selne!, sfidItor, sfruntat, trufag, [arr!os, (liw.) prczunrti6s, (rar) neinfrinAt, (pop. ,lifam.)fifn6s' (inv.
qi reg.) ruginAt, (Transilv.) gulhtic, (inv.)
nerusinds, (fam. fig.) bot6s. (O atitudine -.)
AROGANTA s. l. impertinenti, insolenfi'
rn5gIrie, necuviinti, neobrdzare, neruEinare,

ARSENIC
obr{znicie, sfruntare, trufie, tupeu, (rar) seriette, (livr.) mdrgd, preztmtie, (pop. 9i fam.)
tifnn. fE d.e-o- reaolldtoare.)8. fati, fudulie,
infatuare, lrfumurare, lnglmfare, mindrie, orgoliu, semelie, trufie, vanitate, (livr.) fatuitAte,
mdrgd, prezrlmfie, sufici6nld, (rar) superbie,
tantotie, (inv. qi.pop.) mirelfe, mErire, (pop.
$i fam.) ifos, llfnd, (reg.) fdlogdnie, fAloqie,
(inv.) filnicfe, lAudfl, mdrle, mdrime, mtndr!e, pohfdld, prealndlfAre, preaindllime, semefire, trrifi, trufd$ie, zdddrnicie. (n lui estc
cu lotul nejustificatd.)
AROMAT adj. aromatic, imbilsimat, lmbdtitor, inmiresmat, parfumat, (rar) balsAmic'
balsamiu. binemirositdr. (Flori -.)
ARONIAT s. (mai ales la pl.) condlment,
lngredient, mirodenie, (pop.) dres, (lnv') bncinti (pl.) miroise (pl.), mir6die, mirositrhi,
spiferie. (Vanilia, piperul slnt n.)
AROMATIC adj. aromat, tmbilsdmat' imbititor, inmiresmat, parfumat, (rar) bals6mic,
balsamiu. binemirosit6r. (O substanld -.1
AR6MA s. balsam, mireasmd, parfum, (astizi rar) boAre, (rar) mirod6nie, (reg.) qmag,
(Mold. si Bucov.) mirdznS, (inv.) od6r, olm.
(- florilor. )
A
AROMAN s., adj. l. s. macedoromin' (rar)
macedonedn. (- ii se afld ln sud'ul Peninsulei
Balcanice.) 2. adj, aromAnesc,macedoroman,
(rar) macedone|n. (PoPulalia -.1
AROIIIANCA s. macedorom dncd'. (O - itin
AIbania.)
AROMANESC adj. aromin, macedoroman'
(rar1
macedonehn.(Populali" *.1
'
--ADORI\{I. AilIAaromi vb. v. ADE\IENI.
ISPITI.
DORMITA.
GI, ATRAGE. ATIPI.
tr,rciNiA. IN$ELA. MINTI. MoMI. MoTAI.
PACAT-I.PICOTI. PIROTI. PROSTI. PURTA.
SEDUCE. TENTA. TRI$A.
ar6n s. v. RODUL-PAMTNTULUI'
ARPACAS s. (rar) orzig6r. (Ciorbd cu N.)
ARPAGIC s. (BOT.) l. (Allium schoenoprasum) (reg.) pur, (prin Transilv.) chigirdu'
b. ceapd cle- siminli, (Olt. li l{unt). orceAg'
(tranjitv.) parpangictr,(prin Ban.) puiAc, (prin
nord-vestul Olt.) Ptti!.
ARS adj. dogorit, pirlit, (inv' 9i reg') prieorit.
'-;; (P.rslir11- al Africii.)

.. v. anSrTA.cANIcuLA.qA-LPURJ'

DO GOARu. DOGOREALA. FIERFINTEALA'


NADUF.
NABUSEALA.
f -\DUlPl-Lg'
plR;OL. POJAR. TOROPEAL.\. ZADUF.
ZAPUSEALA.
arsand s. v. DEBARCADER'
JARI$TE' PIRarsntfrn s. v. ARSURA.
LITURA.
-.d0..-pT.
V. DAR. HOLOCAUST. JERTFA.
SACRIFICIU.
PRINOS'
OFRANDI.
"
ARSENIOASA.
"".0" i. v. ANHIDRIDA
-'ins-ENnrARSENIC.
spitlrfe'
s. (inv.) armitriril,
(' - armalei.)
s. (cHIM.) anhidridi arsenioasr'
anSENrc -lui,
(pop') siricicl' goriciodici'
ft""l' "*e",
(Nlold.) goriceSsi.

ARSFENAMINA

t
l:
l

42

6OC

sah,ar606 s. (FARII.)
ARSFENAIIfNA
'san, (rar) 6hrlich 606. (Se
e ln lralafoloseSte
menbil stfilisului. )
ARSINA s. (CHIM.) hidrogen arseniat.
arsoire s. v. ARSITA. CANICULA. CALDUR I. DOGOARE. DOGOREAI,A. FIERBINNADUF. NADUNABUSEALA.
TEALA.
SEALA. PIRJOL. POJAR. TOROPEALA.
ZADUF. ZAPUSEALA.
ARSIJRA s. 1. (MED.) usturime, (reg.)
jig, jigdrAie. (Simle -i
gastrice,) 2, scrum.
(- ile pe fundul unui uas,) 3. jariEte, plrlituri,
(pop.) arsitrlrd, (inv. ti reg.) pirj6l, (reg.)
piriolitrird.
pirleAld.
arsrrd i.'v. ARgIfA.
cANIcuLA. cArDURI. DOGOARE. DOGOiTEALA. FIERBINTEALA. NABUSEALA. NADUF.
NADU$I]ALA. PIRJOL. POJAR. TOROPBALA.
ZADUF. ZAPUSEALA.
AR$IC s. t. (/!.NA?.) (I{old.) gio6ld. (- de
miel.) 2. (la pl.) (pop.) cipre (pl.), (Mold.)
gioAle (pl.). (Jocul de -.)
AR$INIC s. (BOT.; Lgchnis chalcedonica)
(reg.) scaunul-p6pii.
Atr$tTA s. l. caniculi, cilduri (pl.), dogoare,
dogoreald,fierbinlceld, nibugealir, rrdduf, nidugealS,pirjol, pojar, toropeald, ziduf, zdpu;ealI, (livr.) torpoAre, (pop.) arsuri, vipie, (t'eg.)
buhoare, cdcdt, crdpdt, nipldiAln, picli, preplt,
prigodre, puhli6li, zdpuc, (prin Ban.) arso6rc,
(Ban. ;i Transilv.) fi'ipl.odre,(plin Olt.) jAps5,
(Barr.) pripedll, (inv.) ars, prlpec, (fig.) cuptdr,
jar. (- rilelor de uard,) 2. dogoare, dogoreali,
fierbintealS,par5,. vlpaie. 1- focului.)
6r;ilir s. v. CALDURI. FEBRA. FIERBINTEAL.\. FRIGURI. TE]IP.DR.\TURA,
ar;riv s. r'. C,\ZIIA. IIIRLET.
AnfA s. l. clibicie, iscusinti, indeminare,
miiestrie, mefte;ug, pricepere, gtiin{i, talent.
(Obiectfdcul ctt rntrlld -.) 2. artd ttplicatd:
ornamerrticd,artA decorativA: arld decoraliud:
ornarnentici, artd aplicrti. 3. arl(t regizoralit:
iirscenarc, rnontare, regie, punere in scend,
(rar) regizor6t,(inv.) scendriu- arld scenicd:
scenografie;urte frumoase: belle-arte.4. arld
culinard.: $lastronomie.
(arteziani, !i;nis. fintini
ARTEZIANA
toare), havuz, (inv,) gadin'{n, fintini sdltittodre, fintini siritoAre. (- lllorila d.in BttcureStt.)
arric s. v. PLINGERE.
RECLAI\IATIE.
ARTICOL s. 1. marfi. (un - de bund calilate.) 2. paragraf, punct, (inr'.) cap, pont.
(- di.ntr-o lege.)
ARTICULA vb. 1. a etnite, a pronunla,
a rosti. (- deslu;it sunete,cuuinlt.) 2. a $6i,
a pronunla, a rosti, a scoate,a spune, a vorbi,
a zice, (prin Mold.) a blegti, (A'-a N ulr cuotnt.)
3. a se incheia. (Locul unde se N un os.)
ARTICULARE s. articulatrie, emitere, pronunfare, pronunlie, rostire, (inv,) prozodie.
(- sunetelor.)
s. l. articulare, emitere,
ARTICULATIE
pronun!are, pronunIie, rostire, (inv,) prozodie. 1- sunelelor.)2.( AN AT.) incheieturd,(inV.
ti pop.) nod, (inv.) armonie, (fam. fig.) balamile

(pL). (-

iile omului.)3.' tl,tl/'tr...l oriiruloltt

semimobild: amfiartrozd.
ARTIFICIAL adj. 1. contrafdcut, fals, tmltat. (Pietre -.)
2. fals, (livr.) posti$, (reg.)
prepris. (Pdr *; dintri *.) 3. afectat, bombastic, cdutat, conventional, declamator, emfatic, fals, fdcut, grandilocvent, manlerat,
nefiresc, nenatural, pompos, pretenfios, rete'
ric, (fig.) preti6s, sundt6r, umfl6t. (Stil, Iimbaj -.; 4. afectat, ciutat, fals, fortat, nefiresc,
nenatural, nesincer, preficut, silit, silnic, strr.
diat, teatral, (rar) teatralist. (Gesluri -;
atttudine-;
un rls -.)
ARTIFICIALITATE
s, afectare, ctrutare,
patos,
emfazd, grandilocven!5, manierism,
preliozitate, retorism. ( - stilului, erprimdrii. )
artig s. v. CIOZVIRTA. HALCA. HARTAN.
(inv.) pugcdrie.
ARTILERIE
s. (MIL.)
(Fate armata la - . )
s. (MIL.)
tunar, (inv.)
ARTILERIST
canonir, pugcAr, pu;c69, topciu. (Un iscr.rsjl -. )
ARTIODACTIL s., adj. (ZOOL.) paricopltat. (BouI esle un -.)
ARTIST s. actor, interpret, (rar) teatrallst.
( - de comedte.
)
ARTISTA s. actrifd, interpreti, (rar) teatralisti. (- de dramd.)
ARTISTIC adj. 1. beletristic, llterat. (Opere - $i opereStiinlifice.) 2. iscusit, mdiestrit,
megteEugit, (rar) mdi6stru. (O broderie * . )
arlizdn s. v. I\IESERIA$. \{E$TE$UGAR.
(Transilv.) Sui.
s. (IIED.)
ARTRITA
(Suferd de -.)
ARTROLOGIE s. sindesmologie.
arltt adj. v. AGER. DESTEPT. DIBACI.
INTI]LIGENT. ISCUSIT. ISTET. INDEMINATIC. PRICEPUT.
AIITAG s. l. (lnv. qi pop.) )ifn6. (E plin
era o lncdierare
de - . ) 2.* (inv.) h6rte. (uSoard lntre forle armole inamice.)
ARTAR s. (Bo'I-.; Acer plalonoides) (rar)
platdn, (rcg.) v6lnjt.
arldr s. v. BRIGLAR.
aririgfq aclj., s. v. ARTAcoS. CERTARET.
GILCEVITOR. SCANDALAGIU.
ARTAGOS adj., s, certdrc!, gilcevitor, scandalagiu, (rar) vocifcrdnt, (inv. si pop.) zawaglrr, (pop. qi lam.) tifnds, zurbagiu, (pop.)
pricinAg, rinzds, (inv. 9i reg.) sfAdnic, sfidAlnic, sfidicids, (reg.) ar{igdE, gilce\'(is,potcd;,
scandalds, sfiddi6s, sfddir6{, slicltirig'(Mold'
si Bu cov.) circiogAr, (Transilv.) L(ira\', (prin
Olt.) pricin6lnic, (prin Olt, $i Ban.) pricin6s,
(inv.) pric6lrric, prici6s, pricit6r, sfitcl6ci,sldditdr, (1ig.) clon{ds,coll6s, {dnddros. (Om -.)
ARUNCA vb. 1. a azvirli, a lepida, a zvirli,
( T r a n s i l v . ; i I \ l e r a m . )a l i p a , ( i n v . ) a s c u t u r a .
(* un lucru nefolositor.)2. a azvirli, a repezi,
a zvirli, (inv. qi reg.) a ripusti. (n donilo
dupd eL ) 3. a azvirl!, (fam.) a mitura' (n loale
paharelede pe niusd.) 4. a azvirli, a t)a. (- pe
f o c o c a l t e . ) 5 . a a z . v i r l i a, p r c i e t t a ,a p r o p u l s a ,
a zvirli. (- ceta 2nspaliu.) 6. a azvirli, a zvirli.
(- o pialrd la distanld,) 7. a azviili, a lansa,
a trage, (pop.) a slobozi. (- sdgeli.) B. a azvirli, (Bncov.) a hiti. (O - ln finltnd,) 9. a

ASCITA

43

ASAMBLA vb. a fixa,a imbina, a lmpreuna,


a monta, a reuni, a uni. (- elementelecomponente ale unui sistem.)
ASAMBLARD s. fixare, funbinare, lmpreunare, montaj, rnontare,reunhe, unire. (- gfgmentelor unui sistem.)
ASANA vb. a cleseca,a seca, (rar) a aseca,
a scirrge.-(Au fost - toatemlaslinile din zond.)
ASANARE s. desecare,secare,(rar) asec6re.
(unor- terenuri mldstinoase,)
ASANAT atlj. desecat, secat. ( Terenuri
mld$tinoase- . )
ASASIN s., adj. criminal, omoritor, ucigag,
(livr.) homicid, (rar) omucigi$, ucig[t6r, (inv.)
criminalist, omucid, rizb6inic, gugubi!. (- a
fost prins.)
ASASINA vb. a omori, a suprima, a ucide,
(rar) a masacra, (inv. 9i pop.) a pripddi, a
sfirgi, (pop.) a dqvedi, a giti, a riprlne, (inv. pi
reg.) a pieri, a pustii, a sp6rge,a stinge, (reg.)
a rnltrigi, a prdda, (Nlold.) a strop-si,(inv.) a
curnpli, a pierde, a sivirqi, a seca,a strica, (inv.
$i pop. fig,) a muta, (fam. fig.) a achita,a curdla,
a lichirh, (arg.) a rnielli.
ASASINARIT s. onrolire, suprimare, ucidere'
(rar) ucis, (pop.) rdpfnere, (inv.) ucigittr5,
(fant. fig.) - achitire, lichidAre. ( cuiua.)
ASASINTVI adj. ornorit, suprimat, ucis,
(pop.) ripris, (fam. fig.) achitAt, lichidAt. (O
Persoand --. )
ASASINAT s. crimi. moarte, omor, omorlre, omucidere, ucidere, (tivr.) homicid, (lnv.)
degugubini, singi, omucid, ucigitfrd. (Cond.amnatpenlru -.)
{ L e a c u r i ,)
ASCARID s. (ZOOL,; Ascaris lwnbricoides)
aruncdt6r s, v. BRAND.
limbric.
zvirlituri,
s. l. azvhlituri,
AFiUNCATIJRA
qi Nlaram.) lipdtrird.
(rar) zvfrlet,
(Transilv.
ASCENDENT adj. 1. suitor, urcltor. (Rilm
- al unor aersuri.) 2. progresiv. (Dezooltare-..)
(La o - d.e bdl.) 2. azvirlituri,
izbiturd, lovi(calulul ndrdoas,)
ASCENDENT s. f . inaintaq, (pop.) mos.(- lui
tur{, zvirliturd.
pe linie paternd.) 2. autoritate, consideralie,
arvanlt s. v. SCHIPETAR.
influenti, inriurire, prestigiu, reputa!ie, resarlanit
s., adj. v. ALBANEZ.
pect, stimd, trecere, vazi, (inv.) lnriuriti,
arvdr s. v. ALBIg0AR-{.
CRoAT. oBLET.
(fig.) cr6dit. (Se bucurd de un mare -.)
SOREAN.
ASCENDENTA s. obirpie, origine. (Are
ARVIJNA
s. acont, (prin Transilv. qi Ban.)
o
rnodestd.)
cip{ri,
(tnv.) sel6m, selemachdsi. (Ia,o
ASCENSIUNE s. lnlltare, ridicare, suire,
tranzacfi.e comerciald. )
urcare. (.M/itcarede -.)
ARVUNI vb. a aconta, (prin Ban.) a cipirl,
asccnsirines.v. AVANSARE. INAINTARE.
(inv.) a arlvonisi.
(o marfd.)
pRor{ovARE. RIDICARIT.
lNAllanE.
ARZ-{TOR
adj. canicular, dogoritor, fier:
ASCENSOR s. lift. (Bloc cu tlouti - ')
binte, torid, tropical, zdpupitor, (reg.) zidufds,
ASCET s. anahoret, eremit, pustnic, schimnic,
zlpusii, (prin Ban. si Oit.) pripitdr. (O zi - ;
sihastru, (rar) schimonAh, (inv.) aschitfc'
soare -. )
asclritean,monAh, os6lnic, schitnic. (- ttdie$te
arzir6r adj. v. AVINTAT.
i:olat de societate.)
ENTUZIASMAT.
FOCOS. I}IPEENTUZIAST.
FERVENT.
ASctrTIC adj., adr'. 1. adj. sihistresc, (rar)
INFOCAT.
pustnicdsc, schirnnic, schimnic6sc,(inv.) sihisTUOS. INTENS.
INT'IACANET.
PUTERNIC.
lNsunlelrr.
PASToNAT.
tric6sc. (Yiald -.,) 2. adv. sih{stregte,(inv.)
-.)
TEMPERAT{ENTAL. VIU.
pustnicd;te,schirnnic6ste.( TrdiegLe
arzm:r1;ziirs. v. SUPLICA.
ASCETISNI s. ascezi., pustrlicie, schimnicie'
AS s. l. (pop.) birlic, (inv.) tuz' (- Ia.iocul sihistrie, (rar) schirnnicit. (O uiald de -.1
ASCEZA s. ascetism, pustnicie, schimnicie,
de cdrli,) 2. maestru. (B un adeudrat n ln
silristrie, (rar) sctrimnicit. (- unui pustnic.)
d.omeniullui.)
aschitfc s. v. ANAHORET. ASCET. EREIIIT.
atac, lure$, nivaltr, niviASALT s. (tilL.)
PUSTNIC. SCHIMNIC. SIHASTRU.
lire, (inv. gi reg.) qturm. (- dezldnluit lmpotriua
aselriteiins. v. ANAHORET. ASCET. EREcetdlii,)
SIFIASTRU.
I\IIT. PUSTNIC. SCHI\INIC.
ASALTA vb. (MIL.) a ataca. (N tcdutd'
ASCITA s, (LIED.) (pop.) pungi de 6ptr.
cetalea.
)

azvirli, a culca, a ddrirna, a dobori, a intinde'


a lungi, a pribuqi, a prdvili, a risturna, a trinti'
(pop. Si fam.) a agt6rne, (pop.) a pili, (inv. qi
reg.) a rintuna, (inv.) a obori, a poligni, (fig.)
a secerA. ( L-a - la pdmlnt cu o louilurd. ) lO. a
a se precipita'
se azvirli, a se nipusti, a nivlli,
a se repezi, a siri, a tibdri, a se zvlrli, (rar)
a se prdbugi, (lnv. 9i pop.) a cidea, (lnv. Si reg.)
a ndduli, a se pripdstui, (reg.) a iuru$i' a niboi,
(Transilv.)
a nooti, a se toviri,
a se nipriti,
a se aiepta, (Transilv. pi Ban.) a se gupi, (inv.)
a se da, a nibugi, a ndvripi, a se slobozi.
(S-au asupra dugmanului..) 11. a se avinta,
a se rrzvirli, a se precipita, a se repezi, a siri,
a se zvirli, (pop.) a se chiti, (Transilv.) a se
aiepta. (Se - pe cal Si porneSte.) lil. a azvlrli,
.a izbi, a lovi, a ztrirli. (Calul ndrdua; sa
copilele.) 13. a azvirli, a cheltui, a irosi, a imprrigtia, a prdpddi, a risipi, a zvirli, (livr.) a
prodiga, (inv. 9i reg.) a prdda, (reg.) a mitrd;i,
a pAriclui, (Transilv.) a spesa, (inv.) a rigchira,
(grecis!n inv.) a afierosi, (fig.) a ingltili, a mlnca,
a pipa, a toca. (bunii pe loate fleacurile.)
14.tt cla, a imprdgtia, a rdspindi. (Lunasclipiri pule. ) s. 1. azvirlire, lepidare, zvirAHUNCARE
lire. (unei slicle sparte,) 9. azvirlire, proiecunui
{.arc, propulsare, propulsie, zvirlire. (obiect tn spaliu,) 3. azvirlile, lansare, tragere.
(tutei sdgeli.) 4. azvirlire, doborire, trincdldrelului d.in sa.) 5. azvirlire, cheltire. (tui,re, irosire, risipire, zviliire, (reg.) plriduire,
(fig.) pAptre,
tocrlre, toc6t. (banilor pe

.-.!.'.4,-4.

j:.*l

44

ASULTA

.asc{ns

ASCULTA vb. I. a auzl (s. v. ASCUNZATOARE. ASCUT+


ce-li spun!)
2. a audlra, a urmiri. (- cu alenlie eapunerea,)
zr$. coTLoN.
J. (JUR.) a audia. (ascunso{re s. v. ASCUNZATOARE, A$
un mortor.) 4. a chestiona, a examina, a interoga, a intreba, (inv.)
cuNzr$. coTLoN.
a prociti. (^t'un eleu.) 5. (xIIiD.)
a ausculta.
ASCUNZATOAnE s. ascunzi;, cotlon, (rar)
(Xledicttl ascunzitfird, (pop.) t{ini{d, (I\Iold.) tAinI,
cu sleloscopttl.) G. a in{elcge.
(Cine nu - de cuuint, , . ) 7. a se conforma,
(inv.) ascrins, ascunsoAre.(Si-a gdsit cu greu
a se supune, a urma. ( *
o-.)
ordirtttl cuiut. )
B. a lmplini, a indeplini, a satisface. (I-aascunzdttri s. v. ASCLNZATOARIT. ASIoate
cuNZIS. CO'r'LON.
dorinleLe.) ASCULTARE
s, l. chestionare, cxaminare,
ASCLNZIS s. ascunzitoare, cotlon, (rar)
interogare, (inv.) procitrinic. (ascunzdtrird, (pop.) t{ini{d, (tIotd.) tAini,
unui eleu.)
2. cuminlenie,
(inv.) ascrins,ascunso6re.
docilitate,
supunere, (lil'r.)
obedinfi, (rar) cumin{ie, sumisirine, supug6nie,
Ascunzis s. r'. SECRET. TAINA.
(lnv.) ascultimfnt,
plecicirine,
ASCUTI vb. l. (llolrl. 9i Transilv.) a toci.
subordinA{ie.
( A d o u e d . i tm u l t d - . )
(- culilnl Ia tocild.) 2. a trage. (- coaso
pe cute,) 3. a pi{igIia, a sub}ia, (reg.) a pitiaseultrlmlnt s. v. ASCULTARII.
CUNIINgdrni. (f.si DOCILITATE.
gtasul.)
SUPUNERI].
TENIE.
ascuti vb. v. ADINCI. AGERI. AGR-\VA.
ASCULTATOR adj., s. l. adj. trun, cuminte,
docil, plecat, supus, (livr.) obedidnt, (inv.)
AMPLIFICA.
CRI]STE.
INTENSII.'ICA.
ascult6i. (Copil -.1
INVENTA.
2. s. auditor', (inv.) auziINOINJI,
INTETI.
\IARI.
t6r. (Erau ln sald numero;i -.)
NASCOCI, PLASI,IUI, ScoRNI.
SPoRI.
3. s. pl. asistenli, auditoriu, public. (-ii
TICLT-I.
au aplaud.at tn
picioare. )
asculime s. v. ACUITATE.
AGERIME.
asculr6i adj. r'. ASCULTATOR.
CLARVIZIUNE.
PATRUNDERE.
PERBUN. CUMINTE. DOCIL. PLECAT, SUPUS.
SPICACITATI'.
SUBTII,I'TATE.
ASCUTI$ s. lamd, limb5, tii9, (pop.) cusASCIINDE vb. l. a (se) dosi, a (se) mistui,
ttrrd, p6n5, plAsd, tiiris, (inv, pi reg.) ascu[it,
rar) a (se) tdinui, (pop.) a (se) piti, a (se) pitula,
(reg.) Ie{fd, (fig.) briz5. (unui cttlit.)
reg.) a (se) mdtrlgi, a (se) mitosi, (prin Maram,)
ASCUTIT adj. l. triios, (inv. pi reg.) tiiet6r,
a (se) scuti, (inv.) a (se) suprlne. {S-a tn
(inv.) 6ger, simceldt, simcelds. ( Sabie- . S
pddure.) 2. a se biga. (S-a - suD pat.) 3. a
3. intepitor. (Obiect -.)
3. fuguiat, (reg.)
dosi, a ptrne. (Spute-mi
imedtat tutde ai virfuit. (o culme - , ) 4. pitigiiat, sublirc,
banii!) 4. a-qi feri. (I$i *
ochii, priubile.)
(rar') piuitdr, (reg.) intiglAt. (O uoce - . )
5. a acoperi, a masca. ( Perd.eaua u$a. )
5. acut, inalt, subtire, (reg.) fiflit6r. (.Sune6. a rnasca, a voela. (Norii Iumina soarelui.)
te -.) G. strident. (Scotcasunele-.) 7. acut,
7. a (se) disimula, (fig.) a (se) camufla, a (se)
adinc, intens, mare, pitrunzdtor, proiund,
deghiza, a (se) masca. (- adeudrul.) 8. a masca,
puternic, riolent, viu, (O d.urere-.)
a tAinui, (inv. 9i reg.) a tigidui, (inv.) a retdcea,
ascutit adj. v. AGER. CHINUITOR. C[,AR(tig.) a acoperi. (IEi * ignoranla.) 9. a tiinui,
VAZATOR. INTENS. IScoDITOR. OBSER(fig.) a iniibuqi. (gi-a n durerea.)
VATOR. PATRUNZATOR.
PERSPICACE.
ASCUNDERE
s. l. ascuns, dosire, (pop,)
PUTEI]NIC. SCORIIIONITOR. SCRUT.{TOR.
pitire, pituldrc.
(unui obiect.) 2. ascuns,
SFREDELITOR. STRABATATOR. STRAbigare. (sub pat.) 3. acoperire, ntascare.
(PUNGATOR. SUBTIL, VIOI,ENT. VIU.
ttnei u;i cu o perdea,) 4. mascare, voaLAMA. LI]{BAare. (Iwninii soarelui d.e cdtre nori.) 5. mas,ascullt s. v. ASCUIIg.
TAr$.
clare, tdinnire, (ignoranlei.)
ascullt6r s. v. TOCILAR.
ASCUNS adj. 1. dosit, (pop.) pitit, pitulAt,
asecd vb. v. ASANA. DESECA. SECA.
(inv. pi reg.) supris. (Un lucru -.)
2. dosit,
ascc{re s. v. ASANARE.
DESECAREdosnic, ferit, izolat, lituralnic, retras, singuratic,
S].]CARE.
talnie, tdinuit, (rar) ldturdg, (inr'. 9i reg.) slcr6t,
'r.b.
ASEDIA
a lmpresura, a lncercui, a
(reg.)lIturis. ( In ungherul rcl mat -. )3.acoperit,
lnconjura, (inv. qi reg.) a ocoli, (inv.) a inchide,
camuflat, rnascat. (O u;d -.)
A. camuflat,
pe rltt;nnn. )
a inveriga. ( - cetalea; ll mascat, secret. (O intrare -.)
5. ferit, furis,
ASEDIERE s. asediu, impresurare, incer(O sdrutare -.)
furigat.
6. ezoteric, secrct,
cuire, inconjurare, (inv.) ocdl, (grecism inv.)
tainic. (O doctrind -.)
7. secret, tainic, tiinuit.
poliorchie. (- cetdlii.)
(O iubire*.)
B. necunoscut, nedescoperit,
ASEDIU s. asediere,impresurare, incercuire,
(Yiala ne$tiut, tainic.
a bduii.) 9. criptic,
inconjurare, (inv.) oc6l, (grecism inv.) poliorenigmatic,
misterios,
ocult,
secret, tainic,
chie. f- cetdlii.)
(livr.) sibilic, sibilfn, sibilinic, (inv.) mist6ric,
ASELENIZA vb. a aluniza.
(Emblema are un
tdinds, (fig.) nepdtrrlns.
ASELITNIZARE s. alunizare.
10. neexploatat, nefolosit, nefructifisens-.)
cat, nevalorificat. (PosiDilitdtri -.)
aselghle6sc adj. v. CORUPT. DECAZUT11. re!iDEPRAVAT.
nut, teinuit, (fig.) mocnit, surd. (O ilu$mdDESI?RINAT. DESTRABA.
LAT. DEZr,rAlar.
TMORAL. NERU$rNAT.
nie -,)
PERVERTIT. STRICAT. VICIOS.
ASCUNS s. l. ascundere, doslre, (pop.)
pitire, pituldre.
(unui lucru. ) l!. ascunnselglricifne s. v. CORUPJIII.
DECAdere, bdgare. (sub pat.)
DTJNTA. DECADERE. DDPRA\ARE. DE}

F
i

b
li

tf

45
FRINARE. DESFRfu.
DESTRABALARE.
DEZMAT.
IT{ORALITATE.
PERDITIE.
PERVERSITATE.
PERYERSIUNE. PERVERTIRE. PIERZANII'. PIERZARE. STRI.
CACIUNE. VICIU.
as6lghle s. v. CORUPTIE. DECADENTA.
DECADERE. DEPRA\TARE. DESFR INARE.
DESFRIU.
DESTRABALARE. DEZMAT.
IMORALITATE. PERDITIE. PERVERSITATE.
PERVERSIUNE.
PERVERTIRE.
PIERZANTE. PIDRZARE. S]'RICACIUNE,
VICIU.
asemAlui vb. v. APROPIA. ASEIIANA.
NIVELA.
ASEMUI. COMPARA. NETEZI.
ASEMANA vb, l. a aduce, a se apropia,
a se asemui, a semina, (inv. 9i pop.) a se
lovi, (reg.) a se cumpini, (inv.) a aridfce,
a se lnchipui, a se podobi, a rddtce. (Secu sort, Itti.) 2. a (se) apropia, a (se) asemui,
a (se) cornpara, (inv.) a (se) asemilui, a (se)
senrdlui, (prin Ban.) a (se) blrdbdri. (fl
pe...cu un oultur.) 3. a sc asemui, a se cornpara, a se potrivi, (pop.) a se lovi, (inv.) a se
tocmi, (Socolealade acasdnu se N cu cea d.in
tirg.) 4. a asemui, a confunda, a semui
(L-a - cu allcineua.)
asemild vb. v. NETEZI. NMLA.
ASEMANARE s, 1. afinitate, analogie,
apropiere, concordanli, coresponden!i, inrudire, potriveald, potrivire, similaritate, similitudine, (lnv. 9i reg.) semuiAli, (reg.) semenlg,
(inv.) potrdz, seminAre, seminltriri, semulre.
(Erisld o euidentd *
lntre aceste elemente.)
2.(M Af .) similitudine.
asemin6t ad. v. ANALOG. APROPIAT.
ASEMANATOR. ASEMENEA. CORESPONDENT. INRUDIT. SIMILAR.
ASEI\,IANATOR adj. analog, apropiat, asemenea, corespondent, inrudit, similar, (inv.)
aseminAt, poddbnic, semindtdr. (Doud elentenle * , )
ASENIENEA adv., adj. l. adv. absolut, aidoma,
aievea, driar, deopotrivl, exact, identic, lntocmai, (inv. ti pop.) agijderea, (Mold. Si Bucov.)
ligtai, (prin Bucov.) prici, (Transilv.) tlstag,
(prin nord-estul Olt.) tixlim, (inv.) atdcma, tij,
t6cmai. (Este - cu tatdl sdu.) 2. adj. invar.
analog, apropiat, aseminitor, corespondent,
tnrudit, similar, (inv.) aseminAt, pod6bnic,
semdnit6r, (Doud lucruri -.)
3. adJ. invar.
astfel, aga, atare. (- problemd...)
ASEMUI vb. 1. a aduce, a se apropira, a se
asemdna,a semdna,(lnv. pipop.) a se lovi, (reg.)
a se cumplni, (lnv.) a arddfice, a se inchipui, a se podobi, a rAdrlce. (Se - cu sora
Iui.) 2. a (se) apropia, a (se) asemdna,a (se)
compara, (lnv. ;i reg.) a (se) asemllui, a (se)
(II - pe
semdlui, (prin Ban.) a (se) biribiri.
...eu,ln Da.llur,)3. a se asemdna,a se compara,
a se potrivi, (pop.) a se lovi, (inv.) a se tocmi.
(Socoleala de acasd nu se - cu cea d.in tlrg.)
4. a asemina, a confunda, a semui. (L-acu
allcineoa,)
ascnr{ vb. v. NConPoRA. n\RoLA. RECRUTA.
ASENTIMENT s. l. acord, aprobare, avlz,
consimtimint, consimtire, incuviinfare, lng{-

ASIGNATIE
duinfd, lnvoialS, iuvolre, permisiune, voievoinlS, vrere, (inv. Si reg.) posluqdnie,sloboz6,
nie, (Mold. si Bucov.) pozvol6nie,(inv.) concurs,
pozv6l, sfat, volnicie. (Nu se face nimic fd.rdIut.) 2. adeziune, sufragiu. (Actorul obline publicului.)
ASEPTIC adj. dezinfectat, steril, sterilizat.
(Pansament -.)
CUVNT.
asortitne s. v. AFIRMATIE.
DECI,ARATIE. MARTURIS IRE. RELATARE.
SPUSA. \'ORBA. ZISA.
ASERVI vb. a tnrobi, a robi, a subjuga, a
supune, (fig.) a in-feuda,a lngenuncha, (- un
popor strdin. )
ASERVIRE s. f . inrobire, robie, robire, subjugare, supunere,(fig.) lnfeudAre,ingenunch6re.
(- unui popor slrdin.) P. atilnare, dependentd,
subordonale, supunere, (livr.) scrvitute. (Slare
de -.) 3, _robie,sclavaj,sclavie.(Slare de -.)
ASERVIT adj., s. 1. adj. inrobit, robit,
subjugat,supus,(fig.) ingenuncheAt.( Popor-.1.
2. s. rob, sclav, subjugat, (rar) serv, (inv.)
priddt, serb. (A ajttns un -.1
ASFINTI vb. a apune, a coboli, a dispirea,
a pieri, a se pleca, (liw.) a declina, (rar) a scddea, (pop.) a scip{ta, a sfinti, (fig.) a se culca,
a se scufunda, (Soarele-.)
ASFINTIRE s. apus, asfiniit, (livr.) crepriscul, declin, (rar) aprlnere, (pop.) scApdt, scnpntAre, scipdtAt. (- soarelui.)
ASFINTIT s. l. apus, asfinlire, (lirr.) crepfscul, declin, (rar) aprinere, (pop.) sc{p[t,
scipitdre, sciptrtAt. (- soarelui.) 9. atnurg,
apus, inserare, searI, (livr.) crepitscul, (inv.
Si pop.) murg, (pop.) lnrnurgit, scipdtAt, sfin!it, (reg.) murgit, (prin l\Iold. 9i l\Iunt.) murgili,
(inv.) sfinitre. (S-a ldsat - ,) 3. apus, vest,
(inv. qi pop.) sfinfit, (pop.) scipdtAt, soareapune, (inr'. 9i reg.) scApdt, (reg.) scipdtiS.
( Se lndreapld. cdlrc n ; punctul card.inal numit*.)
ASFIXIA vb. a (sc) tnlbuqi, a (se) ineca,
a (se) sufoca, a (se) sugruma, (lnv. qi pop.) a
(se) nibugi,a (se)nddugi, (inv.)a (se)impresura.
(Fwnul rI -.)
ASFIXIANT adj. inibulitor, lnecicios, sufocant, (rar) inecdt6r, (inv.) n6dugitdr. (Un
aer-,)
ASFIXIAT adj. lnlbugit, tnccat, sufocat,
(inv. 9i pop.) nidusit. (Persoand-.)
s. asfixicre, intrbugire, lnecate,
ASFIXIE
sufocare, sufocafie, sugrumare, (rar) lnecdcirine.
(Senzalic d.e -.)
ASFIXIERE s. asfixie, lntrbu$ire, inecare,
sufocare,sufocalie, sugrumare,(rar) ineciciune.
(Senzaliecle -.1
ASIDUITATE s, insistenti, perseverenli,
rivni, sforlare, sillntd, sirguinii, stdruinti,
strddanie,striduinti, zel, (pop.) osirdie. (- lui
s-a doued.itfructuoasd.)
ASIDUU adj. insistent, perseverent, silitor,
sirguincios, sirguitor, stlruitor, sttstinut, tenace, zelos. (Efortuti -.)
DE
asigndr s. v. BANCNOTA. BILET
BANCA. HIRTIE. I{ IRTIE-I{ONEDA.
BILII,T DE
asignrilie s. v. BANCNOTA.
BANCA. I-IIRTIE. IfIRTIE.IIONEDA.

{t

ASIGURA
ASIGURA vb. l.(EC.) (lnv.) a (se)asiguripsl,
a (se) siguripsi. (Se - lmpotriua accidenlelor.)
2. a garanta, (inv.) a siguripsi' (Le - Iiberta'
lea.) 3. a lncredinta, (inv.) a adeveri, a increde,
a sigura. (A e pe cineoaile ceoa.) 4, a (se)
convinge, a (se) lncredinta, (inv.) a (se) pliroforisi, a (se) siguripsi. (Voia sd se N cu ochii
Iui.)
ASIGURARE s. l. (EC.) (inv.) siguripsire.
(Sociel.ated.e-.) 2. (EC.) (lnv. $i reg') sigu3. garantare, (pop.)
rAn{i. (I-a pldtit -.)
cheziriuire, (inv.) siguripsire. (N liberldlilot
4. incredinfare. (A primit - cd'..)
d.emocratice.)
5. chezdpie, garantie, (inv.) credin{i. (Acest
lucru constituie o N pentru...) 6. angajament'
cuvint, figdduiali, fignduinfd, legdmint, promisiune, vorbi, (astdzi rar) par6ld, (inv. Si reg.)
juruiti,
(reg.) fdgAdi, (Transilv.) fngld{q,
(llold.) juruinfd, (inv.) promltere, sfituit,
(f-rrrcismlnv.) bacalfm. (Te rog sd-fi respeclidatd.) 7. apirare, pazI, proteclie, protejare'
securitate, siguranti. (,\ltisuri de -.)
ASIGURATOR adj. (EC.) (inv.) siguripsitdr. (Societtile-.)
asigluripsivb. v. ASIGURA.
ASIIIEETRIC adj. nesimetric. ( Trdsdturi *. )
unor eleASI]'IIITRIE s. disimetrie. (mente ale unui ansamblu.)
ASI\IILA vb. a-gi insuqi, a lnv5la. (A lnlreaga malerie.)
ASIhIILARE s. l. asimilalie, lnsugire, lnvif are. ( - unor cuno;tinle temeinice,) Z. ( FON. )
uocalicd.)
asimilatie. (ASIIIILATIE s. 1. asimllare, insuqire, lnvdf are. (- tntregii malerii.) 2. (FON. ) asimilare'
(anabolism.
consonanticd.) 3. (FIZIOL.)
(- este o fazd a metabolismului.) 4. (BOT.)
asimtla!ie clorofiliand : fotosintezd.
ASIIi s. (zooL.; Equus osinus) megar'
(reg.) mdgdrdt, (glumet) ureche6t, urech{li.
asindqs. v. \IAGARU$.
. asin[ s. v. IIAGARITA.
asindl s. v. IIAGARUS.
ASISTA vb. 1. a participa. (A - Ia come'
morare,) 2. a ajuta, a secunda.(Il - Ia operalie.)
ASIS'IENT adj., s. 1. adj. particlpant.
(Publicul -.)
2. s. ajutor, secundant, (rar)
secunclat6r. (I-a seruit ca - 1a,.,)
ASISTENTA s" 1. participanii (pl.). (- la
un congres.)2. ascultitori (pl.), auditoriu, public. (Onoratd - t ) g. ajutor, ocrotire, protec{ie sprijin, (lirr.) recrlrs, (inv. 9i pop.) ajutorinfd, (inv. pi reg.) ajutorie, sprijoAnS, (inv.)
sprijineAli, (turcism lnv.) iamic. (S-a bucwat
d.e ittreqqa lui -.)
asistdnti s. v. PREZENf,A.
asrdm s. v. CAMATA. DOBINDA. PRoCENI.
asl6n s, v. LEU.
AS\IUTi vb. a alila, a htrrfui, a lntirita,
a provoca, a sttni, (pop.) a sumula, a zidiri,
(Nlold. 9i Bucov.) a hdrlfi. (- ctini.i.)
ATITA. INCITA.
asmull lu. v. AGITA.
INS'TIGA. INTARITA. PROVOCA. STIRNI.
TULBURA,

.,.

ASMUTIRE s. atllare, lnttrrltare, provocare,


stirnire, (pop.) zddirfrg, (- cIinilor.)
ASMUTIT adj. lntdritat, stirnit. (Clini -.,1
A S O C I A v b . l . a s c g r u p a , a s e i n s o t i ,a
se intovdrdgi, a se uni, (inv. 9i pop.) a se prinde,
(reg.) a se ortdci, (Mold. li Transilv.).a se inslmbra, (prin Transilv.) a se so!i, (lnv.) a intra'
(Vino sd te - cu mine') 2. a (se) lnld,nlui' a
(se)
leea, (Idei care se - inlre ele.)
'
ASOCIAT s. partas, tovarig, (inv. ri reg.)
simbr6p,(reg.) ortAc, pri6ten. (- ln afaceri.)
ASOCIATA s. pdrtasd, tovarigi, (inv. 9i
res.) soAte. (- lntr-o afacere.)
s. I. asociere, Intovdrigire,
i.SociAtie
tovirigie, (inv. 9i reg.) sfmbri, sofie, (reg.)
orticle, sirnbrle, so{iire, (- celor doi negustori
n-a linut mult.) 2. societate, (lnv.) reunirine.
(Ieoal conslituild,)
'
ASOCIERE s. asociatie,intovdrigire, tovlrdgie, (inv. pi reg.) sfmbri,'sofie, (reg.) ortdcie,
simbrie, sotiire. (O - durabild lntre ei.)
asoreSli s. v. INSOLAI.'ID.
ASORTA vb' a (se) armotriza,a (se) combina, a merge, a (se) potrivi, (pop, ;i lam')
a (se) lovi., (Albastrul se - bine cu albul.)
ASORTARE s. armonizare, combinare, potrivirc. (- culorilor.)
ASPECT s. 1. fason, infdfigare. (Case cu turcesc.)2. configuraIie,conformnIie,fizionomie, formi. lnfd!isare, profil, structuri, (rar)
fiptrlrd. (- tcrenului,al uirti.) 3. chip' fdptura'
lnilti$are, vedere. (Frumos Ia *.) 4. ae1,thip'
expresie' fa!i, figuri, fizionomie, infiti;are'
mini, obraz, (lnv' qi pop') boi, (reg') slbAg'
(inv.) schimd, ved6re, (farn') rnttrS' (Are-un.mullumit.) 5. chlp, imagine, ipostazi, infd[iturnuli. (Sub ce - se prezintd.Iucrw.tLe!)
$$$$$9are,
6. infiIi1rre, priveligte, (inv.) priveAln, privrre'
(un - dcmn de mild-) 7. lnfiligare, tatura
(* ueselaI lucrurilor.)
ASPECTUOS adj' ardtos, falnic, fntmos'
irnpozant,(pop.) mfndru. (O casd -')
s. aspreali, asprime, (livr')
ASpSnfrAiE
unei suPrafele')
rueozitAte. (ispic s. v. LE\:ANTICA.
n.pic "41. v. DU$MANOS. OSTIL' RAUTACIOS.
scUT'
aspitli s. v. NAplRcA. PAvAzA'
VIPERA.
ASPIRj' vb. l. a inspira, a trage' (e .cu'
-je-iar:t
nesalaerul tn piept') 2. a inhala' a trage' 1i iuustinla midira^rntoasd. ) 3. a absorbi'
a lnghifi, a resorbi, a sorbi, a. s}.9e:
a loco.po..,
-l*gi.
(pa^intut N apd d'e--precipit.alii')
"
4. a dori, a jindui, a nizui, a pofti,a pretmde'
" tittO., a linti, s urmeli,-^..uttu',1
"-.i*i,
viza. (rar) a stdrui, (inv. qi reg') a.nasli'.-(rcg''
a nlduli, (plin 1'ransilv. +i Mold') " -l3l1nl
(inv.) a afinti, a bAte,.a jelui, a nadaloul'
- sd fie un genlu.)
(Nu
'-esprnlNf
s' doctorand' (ln wtele ldtl
--eSpfnaNfrlnA
doclorand.ulse numegte - ' )
s' doctorat' (In wule ldrl
-doctoratul se nume$te N ' )
s. inhalare, inbalatie' (e unel
eiprnEnB
substanle meilicamenloase')

ASTRONOI\,IICESC

17
ASPIRATIE s. dor, dorinli, nizuinfi, pofti'
pornire, rivnl, tendinti, vis, (rar) nizuire,
rivnlre, (reg.) nidulefln, (inv.) ndslire, nislitriri, rlvnitrlri, (- de a face ceua util.)
ASPIRINA s. (FARM.) acid acetilsalicilic.
(- este u4 febrifug,)
ASPREALA s. asperitate, asprime, (livr.)
rrrgozitAtc. (- suprafe{ei unui obiect.)
SCROBEALA.
asprefld s. v. APRET.
" ASPRI vb. a (se)indsprl. (nlaterialul s-a- . )
RACNI. RAsTl.
aspri vb. v. APRETA.
SCROBI. STRIGA. TIPA. URLA, ZBIERA.
ASPRfME s. 1. asperitate, aspreali, (livr.)
rugozltAte. (- suprafelei unui obiect.)2. constringere, intransigen!i, rigoare, rigurozitate,
severitate, strSgnicie,strictete, (inv.) str5gnicire, (fig.) duritAte. (- regimului de internat.)
3. barbarie, brutalitate, cruzime, ferocitate,
nelndurare, neomenie, riutate, silbdticie, violen]6, vitregie, (rar) nemild, nemilostivire,
(pop.) ciinie, ciinog6nie, (inv. Fi reg.) nisilnicie, (inr'.) crincenle, cruzie, cumplicirine, cumplirc, grozdvie, neomenire, rdiciunc, silbdtdcime, sdlbiticitne, sirepie, varvarie, (f ig.)
durit6te. (- ln comportare.)4, greutate. (iernii. )
GRAVIasprime s. v. AUSTERITATE.
TATE. RIGORISM. SEVERITATE. SOBRIETATE.
ASPRIRE s. inisprire. (- unei suprafele,)
asprlgodri s. v. TURI|A.
ASPRIT arlj. indsprit. (O suprafatd *,)
6spru adj. v. ANEVOIOS. AUSTER. DIFICIL. GRAV. GREU. SEVER. SOBRU.
ASpnU a<Ij., aclv, l. adj. scorlos, zgruniuros, (rar) grunzur6s, zgrunfuit, (livr.) rug6s.
(O supmfald -.)
2. adj. indsprit. infepitor,
pigcicios, pigcetor, (reg.) piqcav, pis,c6s,(inv.)
stif6s. (Un uin -.) 3. adj., adv. aprig, barbar,
brutal, ciinos, crlncen, crud, crunt, cumplit,
feroce, Iioros, hain, inuman, necrutltor, neiertitor, neimbllnzit, neinduplecat, neindurat,
neindurdtor,nemilos,neomenos,neuman, reu,
sdlbatic, singeros, violent, (livr.) sanguin6r,
(inv. 9i pop.) ndsilnic, (tnv. 9i reg.) tAre, (reg.)
pogdn, (Mold. qi Bucov.) aven, hapsln, (inv.)
jestdc, neomenit, sanguinic, silbdtic6s, sireAp,
(fig.) dur, n6gru. (Orn N ; se poartd -.) 4. adi.
brutal, ciinesc, ciinos, crud, inuman, nemilos,
neomenos, (inv.) vdrvlresc, (fig,) dur. (Purtare *.) 5. adj. rtrstit, ridicat, (fig.) dur, r6ce,
sec, t5i6s. (Ii uorbegtecu un ton -.) G. adj.
brutal, greu, tare, violent, (fig.) dur. (Yorbe *.1
7. adj. drastic, sever,(fig.) dur. (O pedeapsd-.1
B. adj. riguros, sever, stra$nic, strict, (rar)
strins. (O disciplind N ; un regim alimenlar -.)
9. adj. acerb, lnverpunat, necrulitor. (O atsputd -.) f0. adj. aprig, crincen, crud, crunt,
cumplit, incrincenat, indirj it, inverqunat, nelmpicat, nepotolit, singeros, vajnic, violent,
(irrv.) crincenit, trire, (fig.) inclestAt.(Obdtdlie- .)
ll.
adj. arister, sever, sobru' spartan.
(Duce o uiald -.) f2. adj. greu, (fig.) ciin6sc,
ciinds. ( O iarnd, o ureme-.)
ast6r5 adv. \'. ASTA-SEAR.A. DESEARA.
ASTA-SEARA adv. deseari, (inv. si reg.)
astAri. (Sri uii e pe Ia noi,)

astiur{
vb. v. PINDI
. A S T A Z I a d v . a z i . ( S o s e S I e- . )
ASTENIC
artj. (MED.)
(inv. 9i reg.) sltrbicids. (Slare -.)
ASTERIDA
s. QOOL.;
Asteroid.ea) asterie, stea-de-mate. (esle. un animal echinoclerm marin.)
ASTERIE
s. (ZooL.;
Asteroidea) asteridS,
stea-de-nrare. (este un echinoderm.)
ASTERISC
s. (TI?OGR..)
stea, stetuld.
( - poate trimite Ia o notd aflatd tn j osul pag inii. )
(AS ?lloN. /
ASTEROID
planetoid.
s.
(nu pol fi ud:uli cu ochiul liber.)
ASTFEL
adv., adj. l. adv. aga. (De ce Ie
porli -? ) 2. adv. agadar. (dorinla-i gata.)
3. adj, invar. asemenea, a$a, atare. (O - d.e
d.ispozilie.)
ASTIMPAR
s. calm, linigte, odihn5, pace,
repaus, tihntr, (inv. $i pop.) tihneAli, (inv. Ei
reg.) paos, rizbrin,
(reg.) potril, stare, (inr'.)
aSezhre, agezimint, odihneAki, piciuire, risuflAre, (fig.) destindere, senin, seninitdte. (Suflelrrl nu-Si mai aflu -.)
ASTiMPARA
vb. l. a (sc) calma, a (se)
domoli, a (se) linipti, a (se) potoli, a (se) tempera, (pop.) a (se) molcomi, a (se) stimpdra,
(lnv. 9i reg.) a (se) prinde, (inv.) a (se) ageza,
(fig.) a (se) stinge. (rSi-cr setec.) 2. a (se)
cuminti, a (se) domoll, a (se) linisti, a (se) potoli,
(inv. qi reg.) a (se) slivi, (inv.) a (se) tnlelepti.
(Te rog sd le -!)
s, calmare, dornolirc, liASTINIPARARE
nigtire,^ potolire. (s e l c i ,)
adj. as-ezat, chibzuit, cuASTIlIPARAT
minte, cuminlit, cumpdtat, domolit, echilibrat,
linigtit, potolit, refinut, rezervat, serios, sobru, stdpinit, temperat. (On -.)
(plin Ban.) gui,
adj. (MED.)
ASTNIATIC
qui6s. (Crizri -.)
(pop.) fneciciine, ndAsf-lt.A, s. ()IDD.)
d{rf, (inv. qi reg.) nidugedld, (prin Transilv.
pi Ban.) suspin, qui, (inv.) stenahorie, st6uos.
(Suferd de 7.)
talus. (este un
ASTRACAL s. (ANAT.)
os aI tarsului.)
ASTRAI- adj. sideral, (rar) sol6r. (In unioersul -.1
stifds, stringeadj. (inv.)
ASTRINGENT

t6r. (Gtut -,)


ASTROLOG s. (pop.) filoz6f, mag, zodi6r,

(tnv.) matemAtic. (N pretindea a preuedead.estinul omului dupd pozilia a;lrtlor.)


astrot6g s. v. ASTRONOI'I.
astrologhicdscadj. v. ASTROLOGIC.
ASTROLOGIC adj. (inv.) astrologhic6sc.
(Studii -.)
ASTRONAUT s. cosmonaut.
ASTRONAUTICA s. cosmonauticS.
ASTRONAVA s. cosmonavd.
ASTRONOI,I s. (inv. $i pop.) astroldg, (pop.)
solomonAr.
ASTRONo\IIC adj. (lnv.) astronomic6sc.
(Cerceldri - . )
astron6mic adj. v. COLOSAL. ENORNI.
FABULOS.
GIGANTIC. lr{ENs. URIA$.
astronomicdsc adj. v. ASTRONOIIIC.

.-'-,,',,aff

4E

ASTRU

obidire, obijduire, si,rinsoAre, (ftg.) aptrsfue,


maselor.)
despui6re, stoArcere. (aiuprlre s. v. CoNSTRINGERE. FOR'IARE.
OBLIGARE. SILIRE.
lNnulrAnn. lNuonulNTeRn.
ASUPRIT adj., s. exploatat, impilat' nipistuit, oprimat, oropsit, persecutat, prigonit,
asrrucimint s. v. ACOPERANIINT.
ACOurgisit, (pop.) obidit, (inv.) obijdutt, (fig.)
PERIS. INVNIT$.
INVELITOARE.
s-au ridicat
asrrucrigs. v. ACOPERAIIINT. ACOPERIS. apdsAt, despuiAt. (Oamenii INvclrS. lwver.tToene.
Ia luptd. )
ASUPRITOR adj., s. exploatator, lmpildASTUi'A vb. l. a (se)inchide,a (se)lnfunda,
a (se) obtura. (- Ltn conal, o conductd.) 2. a
tor, opresiv, opresor, persecutor, prigonitor,
(se) acoperi, a (se) tnchide. (- o deschi:dlurd.) (inv.) mincit6r, nipdstuit6r', obidit6r" (fig')
3, (;11ED.) a (se) lnfunda, a (se) oblitera. apdsit6r. (Forle N.)
(Lumenul unui organ lubular se poale -.)
ASURZI vb. a surzi. (A - d'etot.)
asd adv. v. ACUM. IMEDIAT. INDATA.
4. a bara, a bloca, a inchide. (Zdpada a - d.nlNUi{AIDECIT.
mul.) 6. a umple. (- o gaurd, u.n ;an!.)
A$A adv., adj. 1. adv. astfel. (I-am spus
:rstupf vb. v. CONSTIP;\.
- .'.. ) 2. adj. invar. ascmenea'astfel, atare.
ASTUPARE s. l. astupat, lnchidere, infun(- problemd, mai bine lipsdl) 3. adv. atit.
ttnui canal,
dare, obtnrare, obtura{ie. (4. adv. exact, intocmai.
(Nu te gfibi -.)
unei conducle.)2. acoperirc, inchidere. (- des'
chizdlurii.) 3. (MED.) infundare, obliterare, (E d cum spui; di sd faci - cum li-am spus?)
ASADAR aclv., conj. l. adv. astfel. (e
oblitera{ie, o}jstruclie, ocluziune. (N urelerudorihla-i gata.) 2. conj. dar, deci, (livr.) or.
I t t i .)
(N, nu ne Puten limita Ia . . ' )
aslupfre s. v. CONSTIPATIE.
asisl adv. v. ACUM. CHIAR. EXACT.
ASTUPA'I' adj. f. inchis, infundat, (pop.)
INOA'r.A. INTOCMAI. NUMAIpecetluit. (Butoi -.1
IMEIiIAT.
2. acoperit, inchis.
(O deschizdturd.
DECIT. TOCMAI.
-. )
inspeclor')
ASA-ZIS adj. pretins. (Un astupft adj. v. CONSTIPAT.
asriu s, v. CAZU.\. HIRLET.
ASTUPAT s. astupare, inchidere, infundare,
A'SCHtA s. l. surcea,sttrcicl, 1anddr5,(pop')
obturare, obtruatie. (untti earnl.)
zburdtrird,(reg.)puzd6ric, sfdlghie, (Transilv')
astupitfri s. v. CONSTIPATIE.
s6lci, lprin vcstrrl Transilv.) s[lingd' (1'ranastupft s. v. BURAJ.
BURARE. DOP.
silv.) scirfmbd, (prin Bucov.) sclcpnitir' (Tranasriil s. v. APA. INNADUSEALA. NADU.
sllv. 9i Mold.) scoArli, (ins.) o!ap6c. (Sare
SUDOARE.
TR.A.NSPIRATIE.
$EALA.
o N de Ia tdiatul lemnelor.)P-!eap[' tepttgi'
(se)
nidugi,
a
1.
a
innidugi,
ASUDA vb.
(rar)
snin. (1-c scos d din deget')
'
-.)
(Perelii
a transpira. 2. a se aburi.
eSC[uOAnA s. a,schiuti, tepu$n, (reg.) a9asuitir vb. v. IMUNCI. OBOSI. OStENI.
chitii. fd.e lemn. )
TRUDI.
ASCHIoS adi. tindtrros, (Material n'-)
transpiASL:DAT adj. lnnidutit, nidu$it,
A$CHIUTA.
nrbnile r. v.- A$CHIoARA'
rat, ud, (prin Ott.) ndboit: (Om foarte -.)
TEPU$A.
asudul-edlului s. v. OSUL-IEPURELUI.
ASCHIIJTA s. atchioare, leputtr, (reg.) a$ASIJPIIA prep. 1. (local) deasupra, peste.
(- de brad.)
chi!6.
(Se apleacd- lui.) 2. (locat) citre, lnspre, la'
vb. 1. a sta, a $edea, (PoP.) a se
ASEZA
(I;i
(inv.)
alinte$te
spre,
d6spre, fntre, sirpra.
ptnd.
) 2. a (se) agterne,a (se) culca'
1ios!
(inv.)
priuirea - noastrd.) 3. contra, impotriva,
a (se) Iungi, a (se) punc. (Se (se)
tntinde,
a
citre, d6spre, spre. (Porneqte - du;manilor.)
pdmtnt.) 3. a poposi. (Cdldtorul s-a - Ia
iai
Ia
4. despre. (Studiu - atomilor.)
unbra unui copac') 4. a lua, a pune. (L-a n
INSPRE. SPRE'
asfpra prep. v. cATRn.
pe
genuncht.) 5. a pune, (reg.) a alipui. (- cand
'pe-masd.)
asuprefld s. v. ASUPRIRE. EXPLOATARE'
G. a se fixa, a se instala, a se opri'
OPRESIUNE'
I.vpn-ene.
NAPASTUIRE.
i se stabiti, a se statornici, (pop.) a se siligOPRI\TARE, PERSECUTARE. PERSECUTIE.
lui, (inv. 9i reg.) a se sildqrti, (inv.) a se sidi,
PRIGOANA. PRIGONIRE. URGISIRE.
ln acele clmpii mdnoase')
aseitevi.'(S-auASUPRI vb, a exploata, a lmpila, a impovtrra,
7. a (se) fixa, a (se) instala, a (se) plasa, a- (se)
a nlpistui, a oprima, a oropsi, a persecuta, posta.
is-c - tn fala ulii.) B. a (se) amplasa'
-a
(se) fixa, a (se) plasa, a (se) situa, a (se) staa prigoni, a tiraniza, a urgisi, (inv' Pi reg.) a
bintui, (lnv.) a obidi, a obijdui, a sili, a suptrra' bili, fA N wind Ln apropierc de...) 9. a se
aFterne, a se depune' a se pune...(S'a n mttlt
a tiranisi, a tirtrni, (fig.) a aplsa, a despuia' a
praf pe...) 10. a se a$terne, a cidea, a se-de-pu.ie,
(inv.
fig.)
(reg,
stoci,
a
fig.)
sto6rce, a s{rge,
a se ldsa, a pica. (S-o - bruma.) ll. a
acilca.(-masele.)
iranja, a clasu, a clasifica, a dispune, a djstriasupd vb. v. CONSTRINGE. EXAGERA.
bui, a grupa, a impirfi, a intocmi, a ordona'
FACE. FORTA. OBLIGA. SILI.
a organiza, a orlndui, a potrivi' 1 pu.ne' a le-ASUPRIRE s. exploatare, impilare, ntrptrs- partiza, a rindui, a sisterrratiza, (pop.) a- chiti,
tuire, opresiune, oprimare, persecutare' perse- ?tnv.) a dr6ge,a tocml. (- cum Uebuieelemen'
ile unui ansamhlu.) 12. a agterne, a lntinde'
cutie, prigoani, prigonire, urgisire, (pop.)
a pune. (p fata d.emasd.) 13.a aranja. a agobidi,
asupre6li, silnicie, (tnv.) avanie,
ASTRU s. (AS?RoN.) corp ceresc.
aslrued vb. v. ACOPERI. INFASURA. INGROPA. INFII,UA. INMORMINTA. INWI.T.
asrrucdres. v. INGROPARE. INGROPAT.

'

ATARE
49
'AIDOMA'
aqililerea' adv' v'-ABSOI-UT'
(e mtsa') f4'. 3!-il1'
DEoPocHIAR'
terne, a pregeti, a'pune'
n'#MlNeA'
Aldi;-i15' a
-' i'ii''tc'l
lNTocrrAI"
IDENTIC'
aranja, a(-qi) potrivi' fi'i
E-iAciltR;vx:^'
"egTfei4--'t-:t
-''parut.l
ii{i
(inv' ei pop')a addsta'
aranja, a indrepta, " ,Jf."i.
(.")',nstui'
lG. rpop.si rarn.). t..,"iaier,i,l'a
(invl qi reg') a acera' (nrin Transilv') a agoor'
ris-l
(s-n - $i eI Ia gorpoaarii fi.l'jz]-'ii",n.

pe
o ," po,'".(se'a pec(lrte,
a seaFterne,

':j,,,ll':;x:;;'g]"'',,i*;i?;,^,lfrli1t[i,fi;

lnudldlurd, )

;iTF:J"s',3,Xu3$"fi]!"x.d|
:t':ili:':7:::;:iiiJ,ux9'5";,x,ii;li"(
7.a crede,
;fiA.^ rrrin,urnnNti;,"Hff.o"i*rl,T$H. ;:;i;;".i.;--'iNi-;.ry'---7oasta.)
n..sd'.uez.i?).

(ce te-ai
incrripui.
l:,ir[^d;l-qi
l|l*li*.
- o clipd
tiJ,RU"#
si"')
;;,i
os-"
;:";
--e9rnprAnE
sltir-'iJ:"ai
-iiiN;L;:
(tnv') aeteptiil_",*?il'l*,,;^
lliSiti:
's.'a$teptat'
s-pnr'rrNI'
poTol-l PRoIEcrA-

iiji.- rxm^NTIoNA: lYl}-!*:^

tuf,it$Jtt'XTj.)pr"oe"ot,

previzibii,sconL"i."ii;'iirit--".1'
"'iSrlpfit
s. alteptare, (inv') aEteptitrlrd'

sTAroRNIii.-r-sMpena'
srABrLr.
"
(" I:'
a.sszinE t. r. instalare,plasare'p'll:,:^'
j 2. aeterner"'intinclere'
ni;:;f;i;i".

,;uj;,.;j,Xlj'
(;,fii.;,.:.#:,,1;1,j:
AsrEpi::'i;.'l:,'iXl:11i1i-1,
J.v.egrnerARE.
t*reo*,
a (se)curca,
aseza.
vb.r. a (se)

'x"tlLi,i"llll:
3ff1i,,:.'(:-li?,]?;"',#lili'

{
{
{
,l
I

*ir*it.*n;:r#tj{i#:,i$i{r4{,irIii"',}j,{i1
'lffJX[il:'ii'X'.'1ll'ii:
: 'H:.,:-r*
lrul,llll';"?i;,l"iii?
Ilm;
l;:":l"H:';',:1'lffir
;ix;;*
*iyk,:";i!T
3"Lr't3ill::
;;,*r:
ili"x^:
ig,fi,ili*.:,#";i::.iff'ff
",::
?';G":

"'"T: xi.iiffflu''?,.'r*'.,.

;;llil.,l.'.;,1:;i,"Jl)''ij
lttl
^ glri."ifuft
si\a;ni,
(res.)
sar:r;,
*1,",u,

t""N'$i:
iii;;iii,'"'1","{fl,
B**}tl'F"A".9ff,1hJJ}ili'3i.
^'a.iL'in,iinli
s. agezale,intindere,punere'
Ban. ;:r Bucov.)--9o1t9ttJtiy;)],l.tll

ii,r".lr-

, ;#';;K#i'o,lui.intins,
pus.
presitit,
siillJl;slliihl',,1;";iihJST-ili,ill?;iilillii:ii:
? 10. silag' gaLra' (N de
-.
are (urule i;i

(Masd

) ,

;'q*il-"i""Y"tl''"i*,il)'$'u
i,"',1
,.-".or,*nuo._A$E?4yH;r
l; lTill:"il,lT";^ll
",*:ta:X,:
ol]"*".
'fif,f.uf
;riit'.'tll,.
gt'#
ij""'i;,
l*', ."r."tll'
"^iJezif
(tnv' 9i
qt""*. (- dezldnluir
"ai. r. ii'.t"rat, intins,
"atari.", ii"". ir .G.i
(:^^t^:po^t:,':o
';"q:.":i|i,
a. as19s-'31e'.
r.;.i;4"," (Taiara- ; cort- ') 2' astimptu-at' ;;;;;;r'iitalii.l
'Xi:i';!i:,'-*l::;:r1.;iru;:;

oomotii
cumprtat'
cumintit,
cuminte,
chihzrrit,
reIinut'

',-^,fi
J:q:tffnF":"#:.
ilift,:,1?1h,.#ull';"'1,:ilo.ilil;*'[flT,'il
.f,]*3H."iET
TI]I
potolit, tihnit. (O uiald -.)
APOPLE_CTIC.
'^

echilibrat,

Iinigtit,

potolit,

-rczervat'

A$EZAxttNT s. rundafie, (ie$it.din y3) sta-

;;;;",

(estizi

A:ricA

rir)

paroxism,

]-"
(un I ';!
r.riiment,
ti,'v.la;ezar",'--ioi:nie6le.
*1":;,!,y:k'"r:r'Xii;"n:;'l:.?,4ii;:;
mrna'
cuiurdl.)
vetima,a zdruncina, (fig')a

-',"
1#iji
il*roi:';i"l"
?4*!i,'l
*r+i**x++:-."m;,'s'HH
r

cALE(jARr.t. DISPozlTlE.

iiorARtRE"'

o stJi"a,a

-i3:f-.lj:

"' r

t|1i?^tfri;
;fi5r"r;i'iTE. lNidM"rnsl'tNCniecBnn'
adi. srab,vurnerab'.(Punctul
T
INVOIRE. LEGAMINT.
i VOIALA.
- oI unei'o""''il')irr"r".
ffiiE:nA:onD";il
TEBE.IST'
NIgrE. Loc' LoGo';N"A.
s' v' rrrzru'
oRGA.\rzARE.6"nin^oriieiE.- ol{t,l$;il.'Jl.ld'
.^" ..-^'.in""i$i"'a"1$'S-fti
cotropitor'

fi$S"';q.
i#?'%
ii;#:lT'
*,oe??J1:X'.'"rLK?1'J''
uNi- -i:*:ii:rull
I'1iiNX.'iiieNZedrrs'
bifriCr-iitr..'
TATE.

srASEDENTAR'
adi'v. FIxAr. --asezir6r

Bff:-sT;T(iiiNic-'"*-- -^,
FONDATOR' h$'
"'
agezit6r s. v. CTITOR'
TEMEIETOR,
34

!-o.t10

;:

i;Xn?:flc-li*ll

('

anxioritic'

esteunmed'cal ;iH:f"l,.,
a$a'
ATARE'-3dj' invar' asemenea'astfeL

(O e

Problemd')

(pop.) toana'

('MIL') a asalta' (N' red'uta'

;;:

{
.{

ATARE
al6rc -adj. v. OARECARE. VREUN.
ATAFA vb. l. a (se) alitura, a (se) anexa.
(la men,oriu aclele necesate.) p. a alipi, a
a_nexa,a incorpora, (inv.) a intrupa, a lipi.
(- un leritoriu strdin.) :t.* (fig.) a se apropia,
a se lega-. (M-am - mult de ocestcopil.)
A'IASABI! adj. sociaLit.(Om -.)
--4.fA$AMENT s. afccliune, simpatie, (ftg.)
sldbicitne, (inv. fig.) plccAre. (Sinili ttn rcall
pentru eI.)
atfxie adj., s. v. TABETIC.
ataxle locomotrlee s. v. TABES.
a^r:Igrr!6
vb. v. AGATA.ATIRNA. pRINDE.
SPINZURA. SUSPENbA.
ATIIBRINA s. (FARM.) mepacrini. (-seroe$tela tratamentul malariei, )
ATEISM s. necredinll.
ateist s., adj. v. ATEU. LIBER-CUGETATOR. NECREDINCIOS.
ATELA s. lopilici.
_-ATELIER s. 1. (Transilv. qi Ban.) lucritoAre,
(Transilv.) mih6i, (inv.) meserie.(fierarului.) 2. studio. (r
piclorului, fotogralului.l
ATEIIPORAL adj. acronic. (O'noliune *.)
ATENANSE s. pt. dependinte (pl.). (Casr:
cU e,)

ATENT adj., adv. t. adj. amabil, curtenitor,


drdgut, galant, gentil, (pop.) lev6nt, (inv.)
c-ort6z,lib6r.nic. (- cu fenitti. t 2. adj. aminun_
Ut, mcticulos, migdlos,minulios, riguros, scrupulos, serios, (inv.) scump. (O ceietare n a
f aptelor.) 3. adv, amdnuntit, indeaprmpe.
(Cerccteazd- faptele,) 4. adj. cercetitor, iscoditor, pitrunzdtor, scormonitor, scotocitor,
scnrtltor, sfredelitor, strlpungdtor. (IJn ochi
n.)
..5: adj. circumspect, grijuliu, precailt,
prevezetor,
prudent, \.igitcnt, (reg.) grijit6r,
(Inv.) grijnie, priveghet6r, vcgheAt, (fig.) neadormit, treaz. (Om x.)
- ATENTIE s., interj. l. s. curiozltate, interes,
fuare-aminte, (inv.) peri6rghie, privlre. ( I_a
sl-lrnitN,) P. s. grij5, intctes, -prcocupare,stnchiseall, slnchislre, sinchisit, (pop.) ptrsAre,
(inv., in Ban. 9t Transllv.) ciptigd. ?Fdra nlci o penl.ru...) 3. s. grljI, meticulozitate, migati,
miglleali, minutriozitate, scrupulozitate, (livr.)
mintlie, (pop.) pigule6li, scumpitAte, (reg.)
migorosedlS,milcoge6li. (Lutat cu mullii -.)
4. s. circumspeclie,grijtr, precaulic, prevedere,
pruden|5, bdgare de seam6, luare-aminte,
(pop.) fereAli, pdzl, privegh6re,(inv.) socotinfi,
veg_h6re.(Sd procetlali cu-muttd*.) b. s, griji,
vigilenli. (ll,Ianifesldo - crescttld.) 6. s. imabllitate, bunAvoin!5, prietenie, solicltudine.
(Ne-a ardlat o e tleosebitd.)
7. s, amabilitate,
curtoazie, galanterie, gcntilele, polite!e, (rar)
curtenie, (inv.) lfbov. (* fald de femei.) B. s.
apreciere, einste, cinstire, consideralie, onoare,
pretuire, respect, stimi, trecere, vazd, (livr.)
condescendenld,defer6nld, rever6nJi, (inv. 9l
reg.). sedmi, (reg.) prelui6td, (Nlotd.) tefterie,
(lnv-) l6udd, socotedlS, socotinti,' (grecism
lnv.) s6vas, (inv. fam.) bAfte, (fig.) cr6ait. (Se
bucurd de mulld - d.in partea laluror.,) g. s.
cadou, dar, surprizd, (inv.9i pop.) pcqeh69,
(pop.) plocdn, (inr'.) cinste, df,rLrsAg.
prezent,
prosforA. (I-a fdcut o frwnoasd - de z{us lui.)

50
10. lnterJ. (arg.) pfua l, gAset, pestt, zxe !
(- !, uine profesorul!)
ATENUA vb. l. a (se) calma, a descreSte,
a (se) diminua, a (se) domoli, a (se) linisti. a
(se) micgora, a (se) modera, a (se) pondcrir, a
(se) potoli, a (se) rcduce, a scidea, a sliibi, a
(se)-tempera, (rar) a (se) pacifica, (fig.) a (se)
lmblinzi, a (se) indulcl, a (se) lnrnuia, I (se)
muia. f ?dric atntului s-a mai-.)2. ()IED.)
a ceda, n -slibi. (Boala s-e -.)
ATENUANT adj. (rar) uquriidr. (Circumstonle - .1
ATENUARE s. calmare, descregtere,diminuare, domolire, nric$orare, potolirc, reducere,
scddere, slibire, ternperare. (e
inlensildlii
vlnlului. )
ATENUAT adj. calmat, diminuat, do:nolit,
linigtit, pot-olit, redus. (Durere -,)
ATERIZAJ s. (-,1y.)aterizare.
(* qDip1711lu[.5
ATERIZARD s. (AV.) aterizaj. (- ltuboreaclorului. )
ATESTA vb. t. a adeveri, a arlta, a certifica, a confirma, a demonstra, a dovecli,r interi, a merturisi, aproba,a sprijini,a stabili.
a susline, (livr.) a corobora, (inv. 9i reg.) a
probilui, (inv.) a tncredinla, a rndrturi, I l;robrti. (Toate N celespwe.) 2. a ardta, a denota,
a indica,a releva, a trdda, a lddi. (prou:ctul
tnlocmil -- compctenlaautorutui lui.)
ATESTARE s. 1. adevcr.ire,ardtare, certificare, confirmare, demonstrare, demonstratie,
dovedire, intirire, probare, probi, 0iw..r iorobordre. (- celor sprue.) 2. (concr.) dovrdi,
mfuturie, probir. ( IaId o - penlru cele ardLate.
)
atest6t s. v. CERTIFICAT. DIpLOrIi.
atcst{lie s. v. CERTIFICAT.
ATEU s., aqj. necrcdincios, liber-cugetitor, (pop.) pigtn, (tnv.) atefst.
ATINGE vb. r. (tnv. pi reg.) a tinge.
(- un obieat.)2.(inv. pt reg.) a (se) pipiri. 1.Sd
nu ad.* d.eacestelucrui. ) 3. a-gi insugi. (S-o de banii statultti.) 4. a ajunge, a izbi, a tovi, a
ntneri, a ochi, a pocni,(pop.) a pili, a picni,
(reg.) a tilni. (Transilv.) a tdliti. (GIonlul iepurele,) 5. a bate, a lovi, (pop. gi fam.) a rnu9trului, (reg.) a meci, a murseca, a toroipini,
(fam.) a chelfdni, a ciomAgi,(fig. pi arle.se:rglumel sau ir.) a aghesmui, a altoi, a birbieri, lr
freca, a lmbliti, a mlnglia, a mlnji, a netezi,
a peria, a pieptina, a scdrmina, a sclrpina,
a tirnosl, a tirnui, (arg.) a cafti, a marcli. iTe
rog sd nu-l d/,) 6.* (fig.) a lmpringe, a i1!epa,
a-pigca, a qfichiui. (II * cu oofia.) Z. a(-gi)
aju_nge,a(-qi) indeplini, a(9i) tnfiptui, a(-9i)
realiza, (gi-a * scopul) B.r (fig.) a se tipi,
(Nu se - somnul cle eI.)
aringe vb. v. AMINTI. ARATA.
CITA.
EMOTTONA.
II\|PRESroNA,
INDrc-q...
r N S U L ' I ' A .I N D U t o S A . J t G N r . M E N T T O \ . . \ MI$CA. OFENSA. POMENI. PRIVL R,\_
PORTA. REFERI. SENTNALA. TULBURA.,
ULTRAGIA,
ATINGERE. s. l. contact. (La printa *
cu...) 2. lovire, ochire, ochit. (e lirttei.)
allngere s. v. AFRONT. INJURIE. INSULTA, JIGNIRE. OCARA.
OFENSA"
RU$INE. UMILINTA.
- - !

ATRIBUI

61

ATOMIZATOR g. (FIZ.) atomizor. (Cu n


alins adj. v. EMOTIONAT. IMPRESIOse Duluerizeazd
fitt un lichid.)
N,\1'. TNSULTAT. INDUIOSA'r. JIGNI' T. X{I$.q.fOiltIzOn i' f ptZ.l atomizator' (- pentra
CAT. OFENSAT. TULBURAT. ULTRAGIAT.
apa de coLonie.)
ATITIJDINE s. 1. port, pozd,pozilie, finnti'
ATo-\t -\IARCLT s. (FIz.) trasor'
(livr.i atril'i, postrird, (rar) staliitne. (Are
ATON adj. l. (MED.) aLonic.(lesut-.)
o - (oreclda corpului,) 2. comportare' purtare,
2, fFON.) neaccentuat. (Yocald, silabd -')
finutri, (inv.) tarz. (O N manieratd, fdrd reAT6Nlc adj. (MED.) aton. (lesut -')
pro$.) g. comportare, gest, purtare' (N lui
ATO'f,tstRUIT6R adj. triumfJtor. (Forld-' 1
m-a mi$cat.)
SUPRAT,ICITA'
A'|OTPUTERNIC adj., s. l. atlj. (livr') omatirrllsi vb. v. LICITA.
ATIRNA vb. 1. a (se) agnF, a (se) prinde, nipot6nt, (reg.) pLrternic6s,(inv.) preaputOra (se) spinzura, a (se) suspenda' (livr') a (se) nic, preapuiinci6si prepot6nt. (Fortit -.) 2. s:
at. 7 At3. ) crcatorul (art.), divinitate,domnul
acr:oqa,(pop.) a (se) anina, a (se) zglcpJina'
(ri't.). dun'rnezeire,dumnezeu, pirinte'. provi(reg.) a (se)tlgirta, (prin ilIunt.) a (se) atiirla'
iten!d, putci'nicul (art.), stipinul (art.), tatdl
(Trinsilv.) a (se) imprlnde. (p cevu ln cui.) 2.
a seagita, a se apuca,a se prinde' a se [ine' {pop.) 1art.), iiditorul (art.), (in limbajul bisericesc)
(art'), (inva se anina, (reg.) a se tdglrta. (Se-* de crengi preainAltul (art.), preaput6-rrricul
(art.)' sintur
ca s.i nu cail.d.) 3. a spiuzura, a sta. (Pe pe'
+i pop.) pr6nie, (pop.) sfintttl
iali.l.
tini'.) etottiittirul (art'), tvor6t' zeu'
rele - un tablott.) 4. a cirdea, a curge' a spill'
s. (liw.) omnipotenti-,
lCorpurnRNIcI.e
zttra. (Pdrul ti x pe spata,) 5. a (se) apleca,
(inv.) plepotdnfd, puternicie. (- unui monarh
a c5dca,(se)a cobori, a (se) culca, a (se) curba'
)
a (se)inclina, a (se)incovoia, a (se) indoi, a (se) absolut.
adj. (lnv.) preavdztrt6r'
ATo'fSTIUT6R
lisa. a (sc) pleca, (inv. $i pop.) a (se) povedi'
( Persoand-.1
(reg.) a (se)poligni, (tnv.) a (se)lnchinn. (Crenatotliit6rul s. art. v. ATOTPUTERNICUI"
gtlc se - rte rod.) 6. a depinde,(inv.) a spinzura.
D-OMNUL.
DIVINITATE.
(Totul - de el.)
CREATORUL,
PARINTE.
CODI'
CINTARI.
DUMN.EZEIRE. DUMNEZEU.
atirna vb. v. AVEA.
PITTERNICUL. STAPINUL'
FnovlonNfA.
EZITA. PREGETA. PROVENI. REZULTA.
ZIDITORUL.
TATAL.
SPINZURA. SOVAI.
adj. (lnv.) preavdzit6r'
arorvAzAr6n
ATIRNARE s. 1. agiiare, agitrat, atirnat'
(Om -.)
prindere, prins, splnzurare, spinzurat, suspenATRACTfV adj. atrigetor, pllcut. (Un spccdare. (livr.) acrogAj, acro96re, (pop.) anirrAre'
lacol - . )
aninat. (- unui obiectln cui.) 2. aservire, deatraclie unioersald
pendenli, subordonare,supunere, (livr.) serviATR{CTIE s. l. (FIz.)
:gravitatie,
(tmpr.) gravitAte. 2. ademente,
tute. (Relalii de N |nlrc dottd stale.)
ATIRNAT adj. l. agilat, spinzrtrat, suspe[- lsp'itd, seducerL,Jeduclie,tentatie, (inv') bIAznI,
iscug6irie, nip{std, sibl{zni, scdndali' (fig.'
<lat, (pop.) anln6t. (Obiecte- Si obiectelibere.)
2. bleg, blegit, clipAug, ldsat, rrleo$tit' (pop.) ."-.i'"eah. (il-a rezistat-.) 8. farnrec' (rar)
unui uis fericit')
prestiglu, (fig.) mtuAj. (blego;At, (prin OIt.) bleonc, (Mold. 9i Transilv.)
i. aliiecare, aplicatie, aptitudine' chemare,
dibilnzAt, (prin Transilv.) plecoz{t, (fam.)
dar, har, inclinare, lnclinalie, inzestrare'- porbleojdit, (Cu urechile-.)
prinatlrnare,
agAtat,
niri, pridileclie, predispozi{ie,preferintd,.tas.
iRNAT
agtriare,
A'f
dere, prins, splnzurare, splnzurat, suspendare, lcnt, vocatie, (livr.) propensirine' (pop') tragere, (lnv.) aplecici{rne, plecAre. ($i-a demon'
(Itvr.) acroi{j, acrosAre,(pop.) anin6re, aninAt.
(strot din Plitt - Pentru.'.)
tznui obiect tn cui.)
ATIRNATOARE s. agdlAtoare, gaicl' (pop.)
ATRAGE vb. l. a ademeni, a amtrgi, a
aninito{re. (- Ia o haind.)
ispiti, a momi, a seduce,a tenta, (inv.) a a-romi,
atlrnirtofre s. v. SCINTEIOARA'
a^nipistui,
-captiva,(fig.) a lmbia. (PerspecliuatI,,n')
a cuceri, a delecta, a desf6ta, a
2,
a
(Nu
grdte
1.
trdv.
aga.
interj.
aav.,
arif
a incinta, a rdpi, a seduce,
a
fermeca,
fascina,
d
e
s
t
u
l
l
'
.
1
b
a
s
t
a
l
,
2. interj. ajungel,
bi
(fig.) a hipnotiza, a maga
vrdji,
subjuga,
a
punct
sfirl,
gata l, isplivegte!, inceteaz{1,
- spectucolul!)
(Ce
l-a
mult
rteLiza.
$estel, stai t, stop t, termini t, (reg.) hatt I'
ATRAGATOR adj. 1. ademenitor' ispititor'
(fam.
si neiot'.)ho I
'
- ')
imbietor, seducitor, tentant. (O perspectiDd
ATijricA adj., adv. (reg.) atitircn, atitrila.
3. seducltor, (pop. ii fam.) nurliu, (pop, Iig')
(Un copil -.)
3. atractiv, pllcyt'
iipicids. (O fimiie -.)
alitfca adj., adv. v, ATITICA.
pldcut, priete-.)
4.
agreabil,
(L,n
spectucoi
v.
ATITICA.
atltfta ed.j., adv.
-o.imbietor, plicut' pri-,)
(iJn
interior
nos.
spa{iu'
cer,
slavd,
AT1IOSFERA s. aer,
nritor. (f inuturi - . )
vdzcluli, ziri (pl.), (livr' Iig') et6r, tirie. (S-c
ATREPSiE s. (MED.) (ilIolcJ.,Bucov') s6ridirot ln -. )
cote (pl.). (- esleo boaldde nutrilie a sugari'
ANTURAJ'
allnosf6ri s. v. A}IBIANJA.
Ior.)
CADRU. CERC. MEDIU. SFERA. SOCIEvb. l. (inv. $i reg.) n socoti'
atnIBUf
TATE.
pe
aceastdafirmalde') 2' a-$t
(I-a
ned.rept
AIEAIDOIIA.
at6emaadv. v. ABSOLUT.
apropria, a-si insu$i. (IEi x ceuu ce nu i se
VEA. ASEMENEA. CHIAR. DEOPOTRIVA.
ciuiie rle drept.) 3. a acorda, a conferi, a da'
EXACT. IDENTIC. INTOCIVIAI.
a decerna, (iirv. rar) a deferi. (- un premiu,
ATOMIZA vb. a Pulveriza'

.'"..

ATRIBUIRE
o d.islinclie.) 4. a da, a distribui, a lmpdrli,
a repartiza. (- loturi d.ecasd fdranilor.)
ATRItsUIRE s. 1. apropriere, insu$ire, funui lucru care nu i. se cuuinede drept.) 2. acordare, conferire, decernare. (- ttnei dislinclii.)
3. distribuire, impdrtire, repartizare. (- unor
loturi d.e casd,)
ATRIBIJT s. l. calitate, caracter, caracteristici, insugire, noti, particularitate, proprietate, semn, specific, trdsiturS, (reg.) insu$ietAte, (fig.) arnprdntd, m{rc{, pec6te, sigiliu,
timbru' (Un x sssnlial aI acestuiprocesesle...)
2. apelativ, calificativ, nume. (,,f,inc" esteun
p pentru copii.)
Atrib{t S. V, EMBLEMA. EPITET. SIMBOL.
ATRIBUTIE
s. lndatorire, rol, sarcini.
(Ce- - cti ln aceastd comiste?)
ATRIU s. (ANAT.) auricul. (- este o
despdrliturd a inimii. )
ATROCE adj. invar. crunt, cumplit, fioros,
gloaznic, grozav, lnfiordtor, infricogdtor, lngrozitor, lnspdimlntdtor, teribil. (O durere-,)
ATROFIA vb. (MED.) a degenera, (inv.
pop.) a seca, a se usca. (I s-a - mlna.)
$$$$$i
ATROFIAT adi. (MED.) degenerat, (pop.)
uscAt, (inv-. pi reg.) sec. (O mtnd -.)
ATROFIE s. (MED.) atrofiere, degenerare, degenerafie, degenerescenld. (e
unui
lesut.)
ATROFItrRE s, (MED.) atrofie, degenerare,
degene-ralie,degenerescenfd.(unut organ.)
ATU s. (inv., in Mold. $i Bucov.) coz, (- ld
jocul ile cdrli.)
ATTJNCI adv. (pop.) apdi. (- ce orei?)
g!a'-{pei s. v. MATASEA-BROA$TEI.
AtA s.,adv. 1. s. (la pl.) petice (pl.), zdrenle
(pl.). (Haina e numai -.)
2. adv. direct,
drept, neocolit, sfoar6, (pop.) 6blu. (Merge spre casd.)
{t{ s. v. FRINGHIE. FUNTE. SFOARA.
ATINTI vb. a fixa. a pironi, a finti, a !intui, (rar) a sticli, (lnv. Fi reg.) a stllpi, (rar fig.)
a scufunda. (II - cu priuirea; tSi- ochii.)
a{lntf vb. v. ASPIRA. DORI. JINDUI.
NAZUI. OCHI. POFTI. PRETINDE. RIVNI.
TINDE. TINTI. URMARI. VISA. VIZ-A.
ATINTIT adj. fixat, pironit, tintit, lintuit,
(rar) sticlit, (lnv. qi reg.) sttlptt. (A rdntas cu
prioirile - . )
ATIPEALA s. alipire, dormitare, motdiald,
motiire, mofAit, motditurd, picoteald, picotire, piroteali, pirotire, somnolen{d,toropeali,
(rar) somnie, (reg.) picuiAli, piocedld, somnoreAld, (Mold.) clipoceAld,clipocire, (prin Munt.)
pircoteAle, pircotit, (inv.) somnoro;ie.
AJIPI vb. a dormita, a mofii, a picoti, a
piroti, (livr.) a somnola, (lnv. qi reg.) a aromi,
a somnora, (reg.) a ajumi, a mdtili, a mocii,
a ochi, a picura, a pircoti, (Transilv.) a chircoti, (Mold.) a clipoci, (prin Olt.) a mocota,
(Transilv.) a gtiulbica.
ATIPIRE s. alipeall, dormitare, mofitall,
motdire, mot{it,
mofdtturi, picoteald, picotire, piroteali, pirotire, somnolenfi, toropeal5,
(rar) somnie, (reg.) ptcuiAld, pioce6ld, somnore6l5, (Mold.) clipoceAli, cllpocire, (prin Munt.)

52
pircoteAl5, pircotit,
(inv.) somnoroEie. (O
dulce - ln fotoliu.)
ATITA rll. t. a inteli, a Inviora, (rar) a
scotoci,(pop.) a zdddri. (A - focul.) 2. a aprinde, a face. (E frig, lrebui.esd- focul.) B. a
agita, a incita, a instiga, a intirita, a provoca,
a stirni, a tulbura, (pop.) a sumutra, (inv. qi
reg,) a scorni. (reg.) a smomi, a zddirli, (fig.)
a asmuti, a monta. (EI - ntasele..)4. a stirni,
(fig.) a scormoni,a zginderi. (Nu-i nrai - tlurerea.) 6. a asmuti, a hdrtui, a lntdrita, a provoca, a stirni, (pop.) a sumula, a ziddri, (trIold.
gi Bucov.) a hdrdfi. (- ciinit.) 6. a irnholdi,
a lndemna, (fig.) a mu;ca. (Cine tI - sd facd
asla?)
a!i!6 vb. v. ACTI\A. EXCITA. STIMULA.
ATTTARE s. 1. lntetire, inviorare. (- focului.) 2. aprindere, facere. (- focului.) 3. incitare, instigare, instigafie, lntiritarc, proyocare,
stirnire, tulburare, (rar) incit6!ie, provoc6fie,
(pop.) zdddrire. ( - maselor.) !t. asmulire,
provocare, stirnile, (pop.) zldilntiritare,
rire. (- ciinilor.)
a!l!6re s. v. ACTIVARE.
EXCITARE.
EXCTTATIE. STIMULARE.
ATITAT adj. incitat, instigat, intlritat,
provocaL, stirnit, (pop.) zddlrft. (On -.5
ATTTATOR s,. adj. t. s., adj. agitator,
instigator, provocator, tulburdtor, (livr.) incitat6r, sedifids, (inv. li pop.) rizvritit6r,
(lnv.) r'iscolit6r, rdsc6lnic, (fig.) incendiatdr.
(Un - al maselor.) 2. adj. incitant, provocator, senzual, (rar) provocrint. (Un suris -.)
3. adj. excitant, excitator, (rar) poftici6s. (iVIifOS

N,)

ATOS adj. t. fibros, teios. (Pt'tstdi - de


fasole.) 2.* (fam. fig.) bn]6s. (Un om -.)
eruadv. v. OARE, POATE.
au conj. v. FIE. ORL SAU.
AU interj.a t, ah!, aoleul,il, ol, of I, ohl,
vail, (pop.) vdl6u !, (Transilv. $i Ban.) tilait,
(Mold.) vah ! (- !, ce durere simt!)
afd s. v. STRUGURE.
AUDIA vb. l. a asculta, a urmiri. f- cu
atenlieerpunerea.)2. (JUR.) a asculta.(A un mdrtor, Ia ptoces.)
auili6n!{ s. v. REU$ITA. SUCCPS.
AUDITOR s. ascultitor, (inv.) auzit6r.
(Un - din sold.)
AUDITORIU s. ascultitori (pl.), asistenii,
public. (- aplauda Ln picioare.)
augmenlfi vb. v. CRE$TE. MARI. IIULTIPLICA. SPORI.
augmentiire s. v. CRE$TERE. IIARIRE.
SPORIRE.
MULTIPLICARE,
AUGIJR s. auspiciu. (- Ia romani.)
augfr s. v. PIAZA. PREVESTIRE. SE\[N.
au.qirstadj. v. GRANDIOS. btPERIAL.
IMPUNATOR. fiUPANATPSC. MAIESTOS.
PREASLAVIT.
PREAMARIT,
MARET.
SLAVIT.
AUCUSI s. (pop.) gustAr, misdlAr, secerAr.
(Lnna -.)
AUI vb, a hiui. a hiuli, a hui, a rlsuna,
a vti. (Valea n.)
6uli s. v. CURTE. PALAT.

.i*;;i*;iii

AUTOHTON

53
AURAR s. (tnv.) zlitAr, (turcism lnv.) culungiu.
auririli s. v. SPLINA
aurdri s. r'. CRIZANTEMA. DUMITRITA.

tr{.\rr (;ARETA.'rupAxtcA.

AUnA s. aureoli, nimb. (- cu carc piclorii


incottjurd capetele sfinlilor. )
riuri s. v. ADIERE. BOARE. ZEFIR.
AURAREASA s. (pop.) zl5tire6sd.
s. auririme. (S-a gdsit Ia eI
AUqARIIt
mulli *. )
AURARIMTI s. aurlrie. (n[ultd argintdrie
si - ')
auredtl s. v. AURIRE. AURIT.
arrrdl adj. v. AURIU.
,\LIREOLA vb. (rar) a ninrba.
ALIREOLATadj. (rar) nimbht. ( IJn sftnt - . )
AUREOLA s. aurd, nimb' (- cu care piclorii ltrconjurd capelele sfinlilor. )
,\URl vb. (inv. 9i pop.) a spoi,(pop.)a lnauri,
a intrarrri, (N tln Dusmelult(.) aurici s. v. R,\COVINA. SCINTEIOARA.
SCINTEIUTA.
AURICUL s. (ANA?.) atriu' (N este o
d,espdrliturda inimii. )
ureche, pavilioAURICULA s. (ANAr.)
nul urechii, (rar) pilnie, sc6icI.
AURIRE s. aurit, (pop.) auredlS, spoire,
unui obiect metalic.)
spoit. (AURIT adj. (p<,,r.)inaurit, intraurit' (Yas - . )
arrrit adj. v. AURIU.
AURIT s. aurilc, (pop') auredld, spoire,
spoit. (- urtui uas.)
AURIU adj. (pop.) aur6l, aurit, (inv:) aurds.
(1:lori - . )
PETR0L.
aur n6gru s. v. CARBUNE.
TITEI.
AURonA s. (As?'RoN.) crepuscul, zori
(pl.), (pop.) f:rptul zilei.
aur6s adj. v. AURIU.
crisoterapie.
AUROTEFiAPIE s. (MED.)
(sc folose;IeIn afecliunile atticttlalorii')
AUSCULTA vb. (MED.) a asculta. (Medicul I-a - ctt sleloscopul,)
auscultalie.
s. (IVIED.)
AUSCULTARE
(N :gomolclorinimii.)
auscultare.
s. (MED.)
AUSCULTATIE
(- zgomotelorpldninilor.)
Ia romani.)
AUSPICru s. augur'. (AUSTER adi, l. aspru, sever, sobru, sparlan. (Duce o oiald -.) 2. grav, sevcr, sobru,
(rar) isprn. (O frumusele - ; Iinii -.)
AUSTERITATE s. gravitate, rigorism, seveliniilor
ritate, .sobrietate, (rar) asprime. (unei conslruclii.)
AUSTRAL adj. (GEOGR.) meridional, sudic. (Entisfera -.)
AUSTRU s.(GEOGR.) (pop.) siricild, traisti-godli, (reg.) vintul n6gru. (- este numele
urtui uint secelos.)
afistm s. v. MIAZAZI. SUD.
AU$EL s. (ORNI".,) l. (Regulus cristatus)
(reg.) tartalAc. 2. (Aegithalus pendulinus)
boicug. 3. auSel-bdrbos(Panurus biarmicus):
an;el-de-stufi aurel-de-stuf ( Panurus biarmicus) : augel-birbos.

adj. t. adevirat, alevea, cd*,


AUTENTIC
real, sigur,
pozitiv,
netigdduit,
nescornit,
2. adevirat'
veridic, veritabil. (Un lucru *.)
curat, neoa!, veritabil, (pop. qi fam') sade6'
3. adevdrat, curat'
get-beg6t. (Moldouean *.)
(Attdt e.)
veritabil.
original,
nefalsificat,
{. bun, curat, veritabil, (rar) patnt. (Aur n.1
5. valabil, (rar) valid. (Un act, un testament -.)
6. orieinal. (Document -,)
s. 1. adevir, exactitate,
AUiENTICITATE
celot
exactitudine, justele. (S-a confirmal (rar) vaiiditAte.
spuse de el.) 2. valabilitate,
(N unui act.)
a
intdri'
a
vb. (JUn.)
AUTENTIFICA
un acl.)
legaliza, (inv.) a protocoli. (-

,q.UreNrlrtcAnp, s. (JUR.) intirire' lega-

lizare. (- unui act.)


AUTENTTITICAT aOj. (JUR.) lnt5rit, legallzat. (Act -,)
6uto s. v. AUTOMOBIL. ]\IA$INA.
AUTOCAMION s. camion. (A cdrat mobila
cu un -,)
AUTOCAMIONETA s. camioneti. (_ este
un autocamion mai mic.1
AUTOCARACTERIZA vb. a se autodefini,
a se caracteriza, a se defini. (Se n ueridic In
cartea sa.)
(BIS.)
independent'
AUTOCEFAL adj.
neatirnat. (Biserica noastrdeste -.)
lndependentd'
AUTOCEFALIE s. (BIS.)
neatirnare. (- bisericii romdne fald de celelalle
biserici ortodone.)
AUTOCISTERNA s. (rar) cist6rni.
AUTOCRAT s. potentat, (inv.) autocrAtor'
samod6rje!.
AUTOCRATIC adj. absolutist, (inv.) autocratic6sc. ( Re11im*. )
autocraticrlseadj. v. ABSOLUTIST. AUTOCRATIC.
autocrftor s. v. AUTOCRAT. POTENTAT'
AUTOCRATIE s. absolutism, (inv') samoderidvie. 1- unui regim.)
AUTODEFINI vb. a se autocaractetiza, a
se caracteriza, a se defini. (Se - oeildic')
AUTODEMASCA vb. a se demasca, a se
trdda. (S-a - fdrg sd Drea.)
AUTODEMASCARE s. demascare,tridare'
este un autoAUTODIJBA s. dubi. (camion

lttchis. )

AUTODUBITA s. dubifi. 7g -- de o tond')


autogaAUTOFECUNDARE s. (BI0L')
mie. (- esle frecuettldIa planle.)
AU'|OFLAGELAnE s' ( BIs') autoflagelatie.
/- unui fanatic.)
'
AUTOFLAGELATIE s' (BIS.) autoflagelare. (- unui cdlugdr')
autofecundare'
AUTOGAMIE s' (BIoL')
(planlelor.)
'
autogesAUT0GESTIONARE s' (FrN')
tiune. (- unei lntrePtinderi.)
autogestioAUTOGESTIIJNB s' (F/N')
nare. (p unei uzine-)
adj. olograf. (Act, documenta ')
AUTOGRTA.F
AUTOHTON adj., s. aborigen, b5qtinaF'
indisen, neaoi, pemintean, (pop') pimintsc,
(hvlsi reg.) moaneAn,mogle!rn, (tnv.) piminien6sc. (Populalia - a uttui teritotiu')

:,t
:.:-,,

-..-t

.r:ift

.,
i;

ll

AITTOrNDUCTANTA

li

ii

li
I

li

ll
li

AUTOINDUCTANTA s. (FIZ. ) autoinduc!ie, selfinduclie, (rar) selfinductrlnfi.


AUTOINDUCTIE s. (FIZ. ) autoinductant{,
selfinduc[ie, (rar) selfinductdn{i.
AL'IOINCINTARE s. automuilumire. (Sentimentde -.)
At.TOMAT adj., adv., s. l. adj. automatic,
incongtient, instinctiv, rnaginal, mecanic, reflex. (Gesl, acl e.) 9. adv. automatic, incongtient, maqinal, ma$inalice$te,mecanic, reflex,
(inv.) mecanic6;te. (Merge -.)
3. adv. maginal, mecanic, papagalicegte. (Repetd N ceea
ce .rude.) 4. s. pistol-mitralierd.
ALTOIIATIC adj., adv. l. attj. automat,
inconstient, instinctiv, maginal, mecanic, reflex. (Gesl,acl-. ) 2. adv. automat, incongtient,
maiinal, maginalicepte,mecanic, reflex, (inv.)
mecanicdste.(Lucreazd-.)
AUTOI{OBIL s. magind, (farn.) duto.
AUTOMULTUNIIRE s. autoincintare. (Senliment de -.)
AUTONONI adj. liber, (inv. pi pop.) sl6bod,
(lnv.) v6lnic. (Teritoriu - din punct d.eoedere
administratiu.)
AUTONON{IE s. Iibertate, (inv. 91 pop.)
slobozdnie,(tnv. 9i reg.) slobozie,(lnv.) volnlcie.
(administratiud ct uruLi teritoriu ln cadrul
statului. )
AUTOOBSERVARE
s. (PSIH.)
introspectie.
AUTOPSIE s. (MED.)
(rar) necropsle.
(e celui morl. )
AUTOR s. 1. (rar) scriit6r, (inv.) izvoditdr,
(grecisn lnv.) singrAf. (al unei opere.)
2. scriitor. (- meu preferat.) 3. creator, realtza(tor.
filmului.) 4. fiptag, fiptuitor, (inv.)
pricinuit6r. (furtului.)
AUTOREGLAJ s, autoreglare. (*
unui
sistemtehnic.)
AUTORE,GLARE s. autoreglaj. (e
unui
meconism.
)
AUTORITAR adj. imperativ, poruncitoi.
(Cu ton - .1
AUTORITATE s. 1. for, organ. f-ile superioare de stctt.) 2. putere, (astdzi, rar) stlpinlre,
(Reprezentantul -.)
3. putere, (inv.) tdrie.
(Insemnele-.) 4. (ta pt.) oticialitdti gl.). (Au
lbst de fald Si -ile.) 5. (lnv.) stipinire. (Clrmttie$tecu d.eplind -.)
G. dominare, dominatie,
hegemonie,putere, stiplnire, supremalie, (inv.)
puternicie, stipinie, tirie, tiitdri,
(latinism
inv.) potest6te. (gi-c lnlins - ; se afla sub romuni.) 7. calitate, cidere, competenld,
drept, lndreptdiire, (inv.) volnicie. (Nu am sd md. pronunf ) B. ascendent, consideratie,
influenfA, inriurire, prestigiu, reputalie, respect, stimii, trecere, vazi, (lnv.) inrluriti,
(fig.) cr6dit. (Se bucurdde o mare-.) 9. (concr.)
forti. putere, somitate. (Este o ad"eudrat[t
ln materie.)
AUTORIZA vb. l. a delega, a lmputernici,
a investi, (inv.) a isprivnici, a slobozi. (7e
* sci fnci urndtorul lucru...) 2. a lndreptdfi,
a lngficlui,a justifica, a permite, (liw.) a indritui, (inv. fig.) a tntemeia, (Aceastdtmprejurare ne - sd.tragem unele concluzti.)

51
.\L'TORtZAT adj. t. (irrr..) prtvitegtAt.
(I;irmd
7 .) 2. competent, priccput, (frairluzisnr lnv.) po-nderris.(O opinie - .1
j\UTORIZAJIE s. l. permis. (rar) lic6n!I,
.
(inv. qi reg.) sloboz6nie,(inv.) piLitc. (- pe'ntru practicdrea unei meserii.,)2. irnputerniclre,
(inv.) isprdvi. (I-a dat- sri-/ reprezinte.)
3. ingdduintd, permisiune, voie. (- d.e a
faca
ceua.
)
autorlic s. v. BELETRISTICA. LITERA.
TLTRA. LITERE.
AUTOSANITARA
s. ambulanll, salvare,
s:rnitard.
AUTOSTOP s. semafor, stop, (rar) semnallr,ator. (- pentru circulalia rutierd.)
i\UTOSUGESTIONA vb. (,PS/II.) a ss
sugestiona.
AUTOTURISM s. turism. (are caroscria
trtcltisri.
)
autumndl- adj. v. TOMNATIC.
AUXILIAR
adj., s. 1. adj. ajutitor.
(l'erb -.) 2. s. ajutor, sprijin. (Un e prelios.l
3. adj. accesoriu, anex, secundar, subsidiar.
(Element - lntr-un mecanism.)
A|JZ s. 1. ureche. (Are un - foarte d.ezoollal.) 2.- auzire. (La - dcestoruorbe.)
AUZI vb. l. a prinde. (ctteua Soapte.l
3. a deslugi. 1- prin ploaie un strtgdt,) 3. a
asculta. (- ce-li spun,) 4. a suna. (Ctopotelc
se -.) 5. a se afirma, a se spune, a se goptl,
a se vorbi, a se zice, a se zvoni, (lnv. $t reg.)
a (se) suna, (reg.) a se slomni. (Se * cd a plecat.) 8. a se afla, (fig.) a r{sufla, a transpira.
(Secretuls-a N rcpede.)7. a afla, a 9ti, (lnv. 9t
pop.) a oblici. (Sd - cu tolii. ce ai fdcut.)
8. a lnlelege, a pricepe. (Nu - sd.md IaSi tn
pace?)
auzl vb. v. DUHNI. MIROSI. PUTL
AUZfRE s. auz. (La accstor oorbe...)
arrzlt6r s. v. ASCULTATOR. AUDIToR.
AVALANSA s. (GEOGR.)(livr.)lavintr. (-ra
deplaseazdpe pantele munlilor,)
ar'6n adj., adv. v. APRIG. ASPRU. BARBAR. BRUTAL. ChNOS. CRINCEN. CRUD.
CP.UNT. CUMPLIT. FEROCE. FIOROS.
HArN. TN.UMAN.NECRUTATOR. NETERTATOR. NEi}TBLINZIT.
NEINDUPLECAT.
NEINDURAT. NEINDURAToR. NEMILOS.
NEOMENOS. NEUMAN. RAU. SALBATIC"
SINGEROS. vIOLENT.
A\-i\NGARDA s. (MIL.) (rar) anteg6rdil,
(inv.) strdjd.
avanie s. v. ASUPRIRE.
EXPLOATARE.
OPRESIUNENUPILARE. NAPASTUIRE.
OPRIMARI]. PERSECUTARE. PERSECUTIE. PRIGOANA. PRIGONIRE. URGISIRE.
A\,'A.NPORT s. (MAR.1 anteport.
s. repetille general{.
AVANPREMItrRA
(- wtei comedii.)
AVANSA vb. |. a lnainta. (- tn spafiu,)
2. a se dezvolta, a evolua, a inainta, a progresa'
a propiEi, (inv.) a (se) pricopsi, a spori, (grs'
cisrrr inv.) a prohorisi, (ftg.) a cr05'ue.(f,ara
noastrd- conlinuu.) 3. a lnainta, a lnllla' a
promova, a ridica, (inv.) a provivasi. (* ta
funcli.e, ln grad.)

AVID

AVEA vb. l. a dilnc, a poseda' a stiptnl;


(- tn sPaliu')
AVANSARB s. l. lnaintare'
(lnv.) a posesul. (n un bun ntaletial') 2. a
ridicare'
promovare'
lntrllare,
!.--tnaintare,
define, a poseda,a purta. (- numelede ronnn')
(tnv.) provivaslre, (fig') ascensiirne' (N In
3. a ciplta, a clttlga, a dobindi' a tnc{sa' a
''orud, in funclie-)
obline, a primi. (- 10 lei de Ia mine dacd"')
*
(
Pozilie
.tn
^lvexSar' a.ii. t. lnalntat'
/r. a conline, a cuprinde. (Cartea * iltutralii, )
lnalnetoluat'.
i.- .lvilizat, dezvoltat,
tiitii.)
5. a cintdrl, (pop.) a atirna, (Cil N aceslPeitc?)
(rar)
ttri.' iC"U-a n.) 3'lnaintat, progrcsist'
6. a se alcitui, a se compune' a consta.
(Idei, concePlii -')
propillit6r.
'
(lllocut - doud corpuri.) 7. a detine'
(teatrul
dJn
prosceniu'
s.
^a.veNScENA
a ocupa, (A - funclia de.,,) A. a purta'
aclual.)
--eiaxtA.l
a !ine. (n ln mlnd un buchel de flari-)
s. 1. benefictu, ci$tig' folos'
9. a purta, (* pantofi galbeni.) 10. a ttutri,
(inv')
fololinti'
seAmiL,
oroitt, tinv' 9t reg.)
purta. (- cele mai bune sentimenlepentru...)
a
(ce(fic')
rod'
7r""..'i" Traniilv')-dobind5,
ll-.
a gisl, a poseda,a gti. (e eu solulia problefolos'
ii'a'in' astol) 2. afacere, chilipir, cigtig'mei.) 12. a exista, a fi, a se gesi. (- cine sd
nrfcopseali, protit, (Transilv. qi tr'Iaram')nazna'
m-a,iute.) 13. a se bucura' a dispnrte.1^ ln
- su"')
furm.'si ir.i scofAld. (Nu e nici un
sftr.:il rrrrceastihnit.) 14. a sim{!. (- onrcleli.)
(pop'
uiurinld'
privilegiu,
i. it"o".u, inlesnire,
15. a trebui. (- sd mai fac un silTgtlr lfls')
favoare'
1'
')
(I-q
unele
ti f"tt.l hatfr.
fdcut
\IECERNII].
avec6rnie s. v. CHINDIII.
p
cunoatte'-)
a-I
ile
privilegiu. (Se bucurd fls
F'ADIRECT.
DIISCHIS.
adv.
v.
aveil6re
(-ele
te.h-.
dar, folos, privilegiu'
i.-li".i"""ti,
FRANC. SINCER.
TIS.
'
nicii mod.erne.)6. superioritate' 1- borerutut
s. GE}GR.. GE}L.) pilnie. (- se
Awxa
t'r,slru era net.)
1n rocile solubile.)
a
fonnea=d
fa^voriza'
a
aiuta'
t.
a
vb.
AVANTAJA
aveni vb. v. CRESTE. DOSPI.
z' a la\osluii. (Norocul. lnllntplarea I'a -')
avenilirri s. v. STRAIN. VENETIC'
gia,privile
iiri,- " pett i" i, a
-q-ptgt."i' (Arburut
I {ll:, :--:i
AVENTURA vb. a se hazarda. (Nu ta fd!Srnici'
reg.) a pristini, (inv') a
,n larc. )
tAVENTIJRA s. f. isprar'5. (I$t popcskaJ.O,RE s. favorizare, pirtinire, proii;irto
acele ldri.) 2. escapadd. (O p amoroasd')
d,in
teiare, (lnv.) p5rtigte. (N cuiua tn defaooareo
s. (rar) aventurist, (pop.)
AVENTURIER
--^e.VeXfa.lAT
altuia. )
(inv')
vintur6t6r, vinturtr-l{rme, vlnturd-}Ari,
adj' r. cl$tigat' (A ie'sil *
(E un -')
zvinturAt.
proteprivilegiat'
pdrtinit,
dii...) 2. favorizat,
aventurist s. v. AVENTURIER.
tgt. (EchiPd -.)
AVENTUROS adi. (pop.) zvinturatic' (A
AVANTAJOS adi. t. blnoc' bun, .prog!c:
o oiald.-')
dus
tlv, profitabil, rentabll, (liw') lucrativ'. qig:,
AVERE s. avut, avutie, bogitie, bun, mliplielnic'
-.)
lasorabil,
2(Afacere
mIn6i.
loace (pl.), situafie, stare, (lnv. 9i reg.) bo.g[(inv')- lndemi-3.
troplce, ipop.) priinci6s, priit6r'
tete, pril6j, prindere, (reg') blAgS' prtursodre'
iefiin'
conscnnbil,
-.)
iatic. (ilt.itn ionle
(prln Transilv.) apuclttira, (fransilv-) . iosag'
(Prelsne'
los, mlc, seizut, (Transilv. 9i Ban')
ibtt., eatt. qi Transilv.) vl6gd, (lnv.) bucAte
luri -.1
periusie, (fam.) pardle (pl.), (fiC.)
ipt.).
A\AR s., adi. calic, zgfrcit, Qiw.) harpagfn'
seu. (Ate ceoa -.1
cheag,
parcimonids, (rar) meschin, strlngit6r' (pop')
unei monede')
AVERS s. caP, fafd (x
(reg')
cirpinds'
itnfft, t"u*p, (pop. 9i fam.)
AYERSA s. (XIET.) (reg.) ptrpdrd. (N de
nordcuoit. hirsit. (prin nord-vestul l\Iunt' $i
-ploaie.)
e.t,tt-Ott.) punglt, (prin- Olt.) punguit' (prin
A\ERSIIJNE s. l. antipatie, ostilitate' pornordul Trarisitv.) samatfp' (prin }Iaram') sirepulsie. resentiment,Qivr.) repuguin[A'
nire.
chis. (inv.) cumplit, tamachiAr, (Iarn') zgtrcidb' resimtimfnt' (Simle o euidenld* fald de el')
frtde-tinte, zghi;-brinze. (E un - fdrd pereclie, 2. dezgust, greatl, ingreto$are,oroare, rep-ulsie'
nu scoateun ban ilin Pungd.)
scirbd, sil5, (livr.) repugndnte'(rar) nesulenre.'
AVARIA vb. a (se) deteriora, a (se) strica'
(pop. ti fam.) lchCmite,(lnv.) urlt' (pop. fig')
(Naoa s-a- .)
sat. t'Simte o - tlc nelnuins.)
s. (JUR.) (ietit din uz)
AVARIAT adi. deteriorat, stricat. (Sislem
ivenrtslt6NT
lehnic n . )
Drevenlre. (I'a dat un -.)
AVERTIZA vb. a lnforma, a ln$tiinla, a
AVARIE s. deteriorare, stricdciune. (ry' lc
preveni, (prin Transilv. Sl Ban.).a priti' (inv')
un sisfem tehnic.)
)
i prevesti. ( Te - cd mline uine cotttroLul'
s. deteriorare, stricare, (pop')
AVARIERE
s. informare, instiintnre,
evenrtzAne
vltlmAre. (e unui sistem tehnic.)
(- cutiDQasupra
s. calicenic, calieie' zgircenie' prevenire, (inv.) prevestfte.
AVARITIE
controlului de mtine.)
(ltvr.) paicimonie, (rar) meschindrie' (pop')
AVIATOR s. zburdtor. (Un - de clas(r')
ecump6nie, (pop. qi fam') cdrpinogle, (inr'.)
adj. l. lacom, mincdcios, nesitul'
scumpie'
scump6tc,
AvtD
cumplitAte, scumpltAte,
nesilios, poiti"ios, (liw.) insafiAtr.il, 1o1f9e'
(Era d.e-o- Prouerbiald.)
(tnv. ;i.reg') mincit6r'
AVAT s. (IHT.) l. (Aspius aspius) (reg.) (rar) ldcomit, l5comds, (Mold.)
htlp-as,-(inv')
wspere, pette-lirp, peqte-ligtrnosc.2. (.d,spius ireg.) lingArel, minchr6t,
(mtncare') 2' liicom,
lo
mincdci.
peqtefrreiaci,
vils6n'
vilcAn,
bouleAn,
(reg.)
rapax)
rrelndesi.ulat,(livr.) ctrpid, (fig') nesittrl, nesdcu-9apte-n{rme,Pegte-!igin6sc.

,,

56

AVIDITATE
turAt,'nesdfi6s. (* de c|ajftd,de 6anl.)'i. ahUat'
dorit, dornic, jinduit, jinduitor, rivnitor, (fig.)
lnfomet{t, inset6t, l6com, set6s. ,(- dupd senzalii lari.)
AVIDITATE s. licomie, nesat, poftd.
AYI6N s. aeroplan.
AVIZ s. l. anunf, comunicare, lncunoqtinfare, tngtiinfare, mesaj. (A primit acasdun -. )
2. indica!.ie, instrucliuni (pl.), prescriplie, recomandarc, recomandalie. (Dupd - medicului.)
3, apreciere, judecati, opinie, pirere, verdict.
(A$leptitm eu nerdbdare- publicului.) 4. acord,
aprobare, asentiment, consimf.imint, consim!ire, incuviinlare, lngiduinti, invoial5, ilrvoire,
permisiune, voie, voinfd, vrere, (inv. qi reg.)
poslns:inie, sloboz6nie, (I\{old. qi Bucov.) pozvolenie, (inv.) concrirs, pozv6l. (Nu se face
nimic l'drd.- nostru.)
A\;IZ:\ vb. l. a anunta, a informa, a lncunogtirlta, a lngtiinla, a vesti. (A - pe cineua
despre ceoa.) 2. a aprecia. (A fauorabil
proiectul,)
AVIZAT adj, capabil, competent, informat,
pregitit, (fig.) tAre. (Un om N ln aceastdproblemd.)
AVIZIER s. afigier, panort. (Rezultatele se
afld Iu -.1
AYINT s. 1. ardoare, elan, entuziasm, lnflicdrare, infocare, insufletire, pasiune, patimd,
pornire, (livr,) ferv6nld, fervoAre, pitos, (rar)
ard6n{i, (Mold.) ah6ti, (inv.) porne6ld, sdltAre, (fig.) aprlndere; cdldriri, fl6clri, foc, pojAr,
sffln, zbor. (- tinerelii.) 2. ardoare, elan, impetuozitate, temperament, (pop. Si fam.) sriflet,
(reg.) rnau. (Ctntalt cu mai nfiIt- /) 3. insufle[ire, patos, velvl. (- slilttlui situ.).
AVINTA vb. l. a sc al'ulrca, e se azvirli,
a se precipita, a se repezi, a siri, a se zvirli,
(pop.) a se chiti, (Transilv.) a se aiepta, (Se pe cal.) 2. a se lansa. (Se p inlr-o acliune.)
A\IINTAT acij. 1. entuziasmat, entuziast,
fervent, focos, lnfllcirat, infocat, insufleiit,
pasionat, (livr.) ard6nt, (fig.) aprins, arzit6r,
fierbinte, inarip6t. (CttuinteN ; un discnrs-.)
2. impetuos, inflicdrat, ternperamental, (fig.)
arzitdr. (Un temperament - . ) 3. maiestos,
seme!. (Un zbor -.)
avlie s. v. CINIITIR. CURTE. OGRADA.
(Transilv.)
AVOCAT s. (JUI1.) aplrItor,
procAtor, (inv.) defensdr, vechil. ($i-c luat
un N Ia proces.)
AVOCATIJRA s. (lnv., in Transilv. 9i prin
Ban.) procatorie, (inv., prin Transilv.) procatorit. (I>racticd -.)
AVOCATESC adj. (reg. 9i peior.) circiogit0sc. (Treburi -.)
AVORT s. (MED.) (pop.) IepidAre, lepid{t,
pirdere, p-ierz{nie,(reg.) strdpeAli.
AVORTA vb. (ILED.) (pop.) a lepida, a
pi6rde, a stirpi, (prin Ban.) a copili.
(pop.) stirpitrlri.
AVORTON s. (MED.)
(Un - ndscut Ia 7 ltuti.)
POCITAavorr6n s. v. LEPADA:rUnA.
NIII. POCITURA. STIRPITURA.
AVRAMEASA s, (BoT.) l. (Ajuga larmanni) avrimeasci, barba-boierului, (reg.)

clrstineAsed, cristenedsl. 2. (Gratiola offieina/is) avrdmeasci, veninarifi, (reg.) cirstincAs5,


milostiv5, potrodci, mila-Ddmnului.
l. (Graliola
AVRAMEASCA s. (BoT.)
officinalis) avrimeasd, veninarifi, (reg.) cirstinedsi, milostlvd, potroici, mila-Ddmnului.
2. (Ajuga larmannt) avrdrneasi, barba-boierului, (reg.) clrstdneasci, cristenedsi.
AVIJT adj. bogat, instdrit, situat, (pop.)
chiab(rr, cuprins, (reg.) binds, (Transih'.) gdzdic, (prin l\,Iunt.) taxidit. (ldran *.)
AVUT s. avere, avutie, bogdfie,bun, rnijloace
(pl.), sitr"ralie, stare, (inv. 9i reg.) bogitAte,
pril6j, prindere, (reg.) bl6gd, prinso6re, (prin
I'ransilv.) apucltrlrd, (Transilv.) iosdg, (OIt.,
Ban. qi Transilv.) vl6gd, (inv.) buc6tc (pl.),
periusie, (fam.) par6le (p1.), (Iig.) cheag, seu.
( A r e c e u a- . )
AVUTIE s. avere, avut, bogllie, bun, rnijloace (pl.), situalie, stare, (inv. Si rcg.) bogitdte,
pril6j, prindere, (reg.) bl695, prinsoAre, (prin
Transilv.) apucitrlrd, (Transilv.) iosdg, (Olt.,
Ban. qi Transilv.) vlAgi, (inv,) bucate (pl.),
periusie, (Iam,) par6le, (fig.) cheag, seu. (Are
CeDa N.)

AX s. l. (TEHN,) fus, osie. (- este un


or11ande magind,) 2. (ANAT.)
ar cerebrospindl: nevrax. (- e format din creier gi d.in
mdduoa spinririi.)
AXA vb. (TEHN.) a centra. (- o piesd
cilindrtcd.)
AXA s. (MAT.) dreapti orientati.
AXILA s. l. (ANAT..) suhratr, subsuoalil,
(reg.) sumfnd. 2, (BOf .) subsuoard, (e frun:elor.)
AXIOLOGIE s. (FIL)Z.) teoria valorilbr.
postulat.
AXIoNIA s. (I-ILOZ., MAT,)
neurit, cilindlu-ax.
AXON s. (ANAl'.)
(- es(e o prelunrlire cL neuronului.)
azbriehes. v. ALFABET.
azbucodr.ni s. v. ABECEDAR.
:rzcSco s. v. DI.I\,IA.
ZECIUIALA.
azeaciuifes. r'. DIJMA. ZECIUIALA.
azeotropism.
AZEOTROPIE s. (CIIIM.)
(- untti emestecde lichtde.)
AZEOTROI,ISII s. (CHIXI.) azeotropic.
(- unui anrcsleclichid.)
AZI adv. astfzi. (A sosil -.)
AZIL s.1. (ie$it din uz) ospiciu, (- de bdtrtni.) 2. addpost, refugiu, scdpare, (inv.) nnzuintd,(f-ig.)limin. (A fugil;i 9i-aedutattn -. )
-{ZIMA s. (BIS.) l. (inv.) pline. (- s51s
folositd Ia impdrtdganta ortodoxd.) 2. pasci.
(- este mlncatd de mozaici Ia pa;li.)
rizlu s. v. DETRONARE. I\{AZILIRE.
DIAZILIT.
AZOT s. (CHIM.) nitrogen.
AZOTAT adj. (CHIM.) azotos, nitros. (SuDstanld -. )
AZOTL"T s. (CHIM.) t. nitrat. (_ este o
sare a acidului azotic.) 2. azotat tle amoniu :
salpetru de Leuna ; azolal de argint: nitrat de
argint, (pop.) piatra-i{dului; azotatde calciu:
nitrocalcit, salpetru de Norvegia ; azotat d.e
celulozd : nitrocelulozl, nitrat de celulozd;
azotat de potasiu : s,alpetrude India, (pop.)
silitri; azotat d.esodiu : salpetru de Chile.

AsrAr-ar,t

ol

esle o sare
nitrit. (AZOTIT s. (CHIM,)
a acidului azolos.)
AZOTOS adi. GHIM. ) azot^t, nitros. (SuDslanld *.1
nitrurS. (este o
s. (CHIM.)
AZOTURA
combittolte a amoniacului. )
AZLTR s. albastnt, albistrime, claritate, limpezime, seniu, scnindtate, (rar') linrpezig, (inv.
9i reg.) senin6t, (reg.) vinefie, (I{old. Ei Bucov.)
sineAlI, (inv.) seninedli.. (- cerului. )
adj. bleu, (inv.) havaiu. (De cuAZURIU
oare -.)
r4r. l. a arunca, a lepdda, a azAZVIRLI
virli, (Transih'. 9i Maram.) a {ipa, (inv.) a scuun lucru nefolosilor.) 2. a arunca,
tura. fA a repezi, a zvirli, (inv. qi reg.) a ndpusti. (A donila d.upd eI.) 3. a arunca, ({am.) a mdtura'
(- toatc de pe masd.) 4. a arunca, a da. (- pe
foc caietelc.) 5. a arunca, a proiecta, a propirlsa, a zvirii. (- ceua in spaliu.) G. a arunca'
o pialrd Ia tlislanld.) 7. a arunca,
a zvirli. (sdgeli.)
a lansa, a trage, (pop.) a slobozi. (ceuo tn flnl!. a arunca, (Bticov.) a hIti, (g.
a afunca, a culca, a ddritna, I dobori,
tlnd.)
a risa intinde, a lungi, a pribugi, a privili,
turna, a triuti, (pop. si fam.) a aqt6rne, (PoP.)
a pili, (inv. qi rcg.) a linluna, (inv.)a oborl,
a.poligni, (fig.) a secera. (L-a - Ict pdmLnl cu o
louilutd.) 10. a se arunca, a se ndpusti, a ndvili,

a se precipita, a se repezi, a siri, a teblri, a


se zvirli, (rar) a se prdbupi, (lnv. qi pop.) a
cddea, (inv. qi reg.) a ndduli, a se prepistui,
(reg.) a iurupi, a ndboi, a se ndpriti, a nooti,
a se tovdri, (Transilv.) a se aiepta, ('fransilv.
Ei Ban.) a se ;upi, (inv.) a se da, a ndbugi, a
nivrdpi, a se slobozi. (S-au - asuprd. du$manuIut.) tl. a se arunca, a se avlnta, a se precipita,
a se repezi, a sdri, a se zvirli, (pop.) a se ciriti,
pe cal.) 12. a
(Transilv.) a se aiepta. (Se arunca, a izbi, a lovi, a zvirli. (Calul ndriiua$ cu copttele,) 13. a arunca, a cheltui, a irosi, a
tmprdEtia, a pripddi, a risipi, a zvirli, [iw.)
a prodiga, (inv. $i reg.) a prdda, (reg.) a mitrdgi,
(Transilv,) a spesa, (lnv.) a riSchira,
a piridui,
(grecism inv.) e afierosi, (fig.) a tnghili, a minca,
banii pe loale fleucurile.)
a pdpa, a toca. (s. l. aruncare, lcpddare, zvlrAZVIRLIRE
unei sticle sparte.) 2. aruncare, proIire. (ttnui
iectare, propulsare, propulsie, zvirlire. (obiect tn spaliu.) 3. aruncare, lansare, trrgere.
(unei sdgeli.) 4. aluncare, doborire' trincdldrelului din ga.) 5. aruncare, cheltire. (tuire, irosire, risipire, zr.irlire, (r'eg.) pdrdduire,
(fig.) pdpdre, tocAre, toc{t, (banilor 1;e IIea'
curi. )
zvirlis. 1. aruncituri,
AZVIRLITTJRA
turd, (rar) zvfrlet, (Transilv. $i Maram.) tipdizbiturd'
tird. (La o - cle bdl.) 2. aruncituri,
(nitrituas. )
calului
zvirliturd.
lovituri,

A
irt adj., pron, v, CEL.
ila pron. v. ACELA.
6titalt plon., adj. v. CELALALT.

Ist adj. v. ACEST.


iista pron. v. ACESTA.
istdlalt pron., adj. v. CESTALALT.

'-

a
IJ

(4
BA adv. (Ban. 9i Transilv') ma'
ba adv. v. NU.
.'-t'-. Cnesrc' PERINOC'
t;;

nu! )

PAaA' P4L-+Mburtrs. v. FLAcARAIE'#ie. itri"rcii. vipe'rp. vtLvATAIE' vIL


YOARE.
'E.ieUScl

s. (IHT.) t' (Rutitus tulilut'


ochcanl, (pop.) blt6s' (reg') g6ghie' ocnenrla'
". cl-o$cA-cU-PuI'
t;-;;|a''.
{irlrrrcir, tirdnc0ti' (prin Dobr'
i;;r;:-a;tf",';,
gaIUll5l-eoRUMBEII'
"rT,ifr"'.. -PAnrNre'TATA'
e. baLoi, ritn, (ort') juv6te'
:;'ii;";:i;;ha.iu.
'r
tt.
se numegte-n') -.- . -'
marunt
mai
'r"iii
t'estele
'
Ro$loARA'
hodorog'
r"i-.olie s. v. ocHEANi'
cizlturtr,
baccea,
s.
sanrlic
matitt'
babusi s. Pl. v. PAPUC
(rcg').Lap'
ghiuj'
r"-.)
.r;;i"it.^"G;;. ii
plutitor'..pod
BAC s. pou migcdtor, no9
rrrr' (E un n - ! )
?;;;;'.ii.i;r.)'liuareu,
*";-$:4'iih-;. -1re!(iig')
(ieg.) brod, brirdini, (nordul 'Ylolo'
(p'11
umblitor,
f,otoara'
t
-MoJd:l si Drin Bucov.l par6m. (A trecut lacul cu d''
-(octc
bdtrtnd fdtd d'inli "'

ffii;H '. ". FLnrNrE'rArA'


PUIA-GAIA'

b"#;;-;i;stioeei.

se numegtcn.)
baban6'es. v. ZAR.
-uaiti"e,
'i. BO$TINA'
babrflss' v'

(reg.) bnbtrtte,Jram'l

li"-en".. r. sitna.-Buclqc' DA'\IANA'


NAPAsr.{. NEAJ-uNS'
r:.jtunt-q.runL.
Ne}auLTUMIRE. NENoRoclRIl'
xsi{i.
ii"apiA'ceni. r'ieyore. PAcosTE' Po'

il.i;'A";.
CI\OG. RAU. SUPARARE.
(O carc abia se line pe p'cr?a::'-t
'd.
babt^tri.
bacalicd s. v. COLONIALE'
@op')
(rari
vrl:itoreAsn'
.bdbr-tiate,'
ttairtll.,
* ". nNGAJA]IENr'$sI-qq$IF'
[i*ii* -rAcXourelA.
iltr"Jiaio?re, teimecltoreasi' m6gterd'
FAGADUINTA'
me$te- c";viili.
iiii,Jtiie,' it.J.) rosco"ita' cotoroanti'
Vo-RBA'--PROMISTUNE.
Transilv')
iEc.-rytst.
.-i;;;;hi
(prin
redsi, mesteritoete, gq'"e'
s. v. DESFRIU.DEa\{AT'qRGP'

'"i"ui"uli;
IEs
i ; B-9
Ii,{Jfi'tr'6t'"i"
+'
I9r
luAI\'IARE''IUAMA:
-NEVASTA'
"nn^o"nsl.
crii6rbene:-MhMA.

BACANTA s. (MITOL.) menada'.(- !:o


m'al.
mitologia romand se numea menadd tn
) _
PE!TcA\'
logia
l1reacd.
iifii.
s' .banc' maca' (p cslc a.amclc
piirj is.'3otip-''reNrt' UREcHEA-BABET' BACARA carli-)
d.e
unui
*;AeLX
zGLAvoAcA'
ioc
v reRMe-eLB'
Liil"ciiJsX.". f nor'.1(inv') bo6br' bob' boblll'

n*uin s.'v. BABA'BATRNA'

t;

*tt'uff llo fir{irtlt''*zaturi'.uoaolgq

lxrb6te s.v. ZGLAVOACA'


(Cultua -')
mattl'
eAefi-OXfAN adj. babilonic'
.nil"'rit]Ge.-ei ioa.) gniuj,(reg')iap'
Gioilibabilonian'
adi.
lereteu, (tig') trtrl. (E oell
,r.1.
e.A,BrI-ONfC
t ' l , r c e en;r"ia.i
vfn
s. v. ZARZAVAGIU'
zalia -.)
--'eABilONtE
a:
s. GHIM') r' bachclitd
s' dezordine, haos' lncurctrturi'
iraiiiaiitf
is
!
nedescr
)
( E o ile
rezol. 2. bachelitdC : teziLd"
-;.B.{Ci
,i;;;ffi:it"i.)-vavitonie'
s' (reg.)
-". s6mep,scutAr' 1- unei,s!ne-')
s. 1. (OR.NIT'; Pelecanus.o.noil-lnr1n
bAtci'
bAbo96'
rrrZm' TEBEcE'ruBEnbAbd'
(reg')
;;;til'i.
crf,niirl' pelican,
Polyporus
)
(
BoT';
2.
CULOZA.
.".1i". ?rtit.j "e.eti,.at.
(N. este o.
trac6ns' v' TUTUN TURCESC'
(ort.) copitarifi'
i;:;.;'';;tt;,
p
ap
lanatum.)
r
ma
a)
ode
ii""o"lfr s. v. TUTUN TURCESC'
G
(
t.
ao
t.'
;
r,'i.
iiiil
i
d'ezooltatd
ciupercd
o
'(alot'')(De ce i'ai dat.-.1)
ea.c$$ift.-tr"*.) spagn'
este
;ifi;;-i";s.-a(pop') mlcrdb'
".'
e-q.ciEnlE
coPucilor'
-'i.
)
De lrturchiul
''"b;;li"';:
ca.lg',rn' cAsrERo-PoP' bailalifrcd s' v. CARTOF' (reg') 6ict' (prtn
e.\-DIf *. nene, (pop.) n6ici,
ceif iibpoo. IAscA. LINtAx' MELc'
Olt.
"';A6iAN''
si Ban.) nAnA.
PIATRA-DE-VAR'
'
ilIicium antsatum)
i. t nor.;
i,"ilt,i "i"altr s. v. PELICAN CRET' (olt')
anason-franfuzesc,anason-stelat'
""eAiiiloi.rAJ
s. (IIIT') babu$cl' rile'
ildibi
s. badilonare. (r rdnii cu o
Ii mdruntse numetled')

iuiti..'.-iprlr,

b:rb6i s. v. BIBAN'

u,ieo rng s. ( I HT') albiturr'.


9ut"9l-dil
plevfricl'- (l"g't

'( (rar)
...,irrtis, plevugci,
Pistele foarte mdrunt se
;i;i;;;;;:' pituifa.

'"nunle;le -.)
s. cotoroanle' hoa$ca'-z$ipiia'eOnlrifA
g' ) hol:tci,.hoAnghine'( irr'inIu"t : I
t,ti*ili-it.
(- esie
iatrOrttitl, (-Uold.)coLotubd,(fig') hitci'
fenteia bdttlttd, urltd Si rea')
bribrrsris. v. BABIJA' PE'LICAN'

""'#fi,,ffi(|Efiii"torl'd'J"aiio*
!. (m u c o a s e ).
llrrlim s. r'. I\IIGDAI

une

hadruqfnie s. -v. tilruertteTrE'' TI'MEF.\CTIIi. UNIFLATURA


-^i',et1l-".
APRECIE'RE' ATEN]H'
".
coNSiDIiR-\TrE'
CrNsttnr.
crsiic.-Niiiidc. oNoiRE. PRETITIRE'RIis.PEcr'
\"q'zA'
rRllcERE'
3iliX.
$ANsA'

69

BALAOACHE$

BAGAJ s. (pop. 9i fam.) calabalfc, catrattse (pl.), (reg.) tdrAbrite (pl.), tilirite (pl.),
(Transilv.) hodrobele (pt.), (XIold.) pilotS,
(IIold. qi Transilv.) pojijie, (inv.) ag5,rlic,
mdlrltr. ($i-a luul -ele Si a pleral.)
IIAGATELA s. l. fleac, nimic, (fam.) moft,
(ftg.) jucirie. (E o - sii fac asta.) 2. chilibuq,
fleac, mirunjig, nimic, prostie, (inv.) blagomanfe, (Ianr.)moft. (Nu te legad.e-e.)
bagatdlri s. v., DANTELA.
BAGATELIZA vb. a mlnimaliza, a subaprecla, a subestima,a subevalua, (rar') a deprecia.
(n imporlanla unui lucru,)
bagilaille s. v. PLAFON. TAVAN.
bage{ s. v. CAMPADURA.
bagefci s. v. CAMPADURA. CAMIN. CO$.
HORN.
BAGTIETA s. (rar) vArg6. 1- f,irijorttlui.)
*BAHADIRCA s. (prin MoId.) bahar6ucS,
baharodsi. (O femeie scundd Si grasd se numegte
rcgioIUI -. )
bahahriie s. v. ARATARE. COLOS. NIAT-\URIA$.
IIALA. NAI!I[4.
balrardued s. v. BAHADIRCA.
baharodsi s. v, BAHADIRCA.
BAI{lC adj. dionisiac. (SerbdfiIe*.)
bflrni s, v. BALTOACA.
MLASTIN.I.
SMIRC.
I{OCIRLA.
bah6nilir s. v. BABORNITA. COTOROAI{TA. HOA$CA. ZGRIPTUROAICA.
bal s. v. BELEA. BUCLUC. DANDANA.
NcuncAruRA.
NApASTA.
NEAJUNS.
NECAZ. NENIULTUMIRE.
NENOROCIRE.
NEPLACERE. NEVOIE.
PACOSTE. PO.
SUPANARE.
CINOG. RAU.
balbarfc s. v. I-AIBAR. MINTEAN. SURTUC.
bflci s. v. \IOA$A.
BAIE s. l. irnbiiere, scdldare, scildat,
(pop.) scdldd, scdlddto{re, (Mold.) sc{ldtrcirine,
(tnv.) scdldit,trd. (esspilylut.) 2. cade, van5,
(tnv. pi pop.) scdlddtoire, (inv. Si reg.) scilditfue, (Mold., Bucov. qi Transilv.) fered6tr,
(Transilv., Ban. 9i Mold.) scAldd,(prin Transilv.)
pfroAdi. ( Apa era fierbinte ln - .1 3. baie de
,oafe: plnjn. (- pe malul nitrii.)
biilc s. v. CLOSET. MINA. OCNA. SLBTERAN. TOALETA. VECE.
bficr s. v. AMULETA. MANU$A. SALBA.
TALISMAN. TOARTA.
BAIERA s. eheotoare. (n la gura cdmri,sii
tdrdne;ti.)
bfiere s. pl. v. eD NC. ADINCII\rE. AFUND.
FUND. \{ARI.INTAIE. PROFUNZIME. STR.\FUND..
BAIONETA s. (MIL.) (inv. qi reg.) pangan6t, (inv.) sp6ngd, Fpangan6t. (Atac Ia -.1
belr s. v. CLINA. COASTA. COBORIS.
cosTr$4. MUcHrE. PANTA. pOVIR-*r$.
PRIPoR. REPEZI$. SCOBORI$. VERSA)\T.
lmlrfc s. v. STEAG.
bairactfr s. v. PORTDRAPEL. STEGi\R.
bal s. r'. BALOT.
balab6n s, v. CHEFAL.
BALADA
POPULARA s. (LIT.)
elritec
bltrinesc.
balailin s. v. BUFON. IUASCARICL PAIATA.

t. "n

BALAFON s. (MrJZ.) marimba. (este


un inslrument d.eperculie african.)
BALAMA s. garnieri, (pop.) {tfini, (Transilv.
gi N{ararn.) pipf,, (prin Ban. si sud-vestul
f'ransilv.) Sarc. f- h ugd.)
balam{Ie s. pl. v. ARTICULATIE. INCHItIETT]RA.
BALAMIJC s. 1. ospiciu, casd de nelruni,
casd de sindtate, 2. gdldgie, hdrmdlale, huiet,
larmd, scandal, timbdldu, tirdboi, tevatur':i,
tumult, vacarm, vuiet, zarvd, zgomot, {rar)
lArmit, (astizi rar) strigAre, (pop. si fem.)
chilomAn, (inv. 9i reg.)toi, (reg.) harairn:in,
hdldlAie, hdrhtrldie, t6iet, toloboAti, tolol6i,
(Mold., Bucov. 9i Transilv.) h6lcd, (Transilv.)
l6loti, (inv.) calabalfc, dandan6, ddninlie,
dinddn{ie, gilceAvi, (Iig.) !igdnle, (rrg.)
ndsulie.
balamrics. v. DI]ZORDINE. NEORINDUIALA. RAVASEALA. zApAcEALA.
b:rlarIfit adj. v. NIASLUIT.
b:rlamfr adj., s. v. BILBIIT. BIRFITOR.
BLEG.
CALOMNIATOR.
CLEVETITOR.
DE]iAIMATOR. DENIGRATOR. GINGA\I.
GINGAVIT.
GINGIIT.
NATAFLET,
NATARAU. NATING. NEGHIOB. NEROD.
NETOT. PONEGRITOR. PROST. PROSTISTUPID.
NAC.
TONT.
TONTALAU.
balamtt s., adj. v. ADEII{ENITOR. AtIAINgELAToR.
crToti.
SEDUCATOR.
tratamuli vb. v. BIRFL BLAMA. CALOMNIA. CLEVETI.
DEFAIMA.
DENIGRA.
DISCREDITA. PONEGRI.
balamrrlie s. v. BIRFA.
BIRFEALA.
BIRFTRE. BIRF.IT. CALOI\,INIE. C,\Lo}{.
CLEVETEAI,A.
NIERE.
CLEVEf IRE.
DEF'A]N,IARI]. DENIGRARE.
CLEVETIT.
DISCREDITARE. PONEGREALA. POXN.
GRIRI]. SOAPTA,
BALANG interj. baml, bang!, dang | (Clopotul fece: -!)
s. clopot, talangd, (ilIold.,
BALANGA
Transilv. pi Ban.) tingildu, (Transilv.) loAngl.
(Ia gltul uitelor.)
bal6ng{ s. v. CLOPOT.
BALANS s. balansare, clitinare, Ieginare,
oscilare, osjilatie, pendulare.
BALANSA vb, a (se) cldtina, a (se) legirrn,
a oscila, a pendula, (rar) a bascula, (lnr'. pi
reg.) a (se) cldti, (reg.) a (se) diina, a (se)
hi!ilra, a (se) hlobina.
BALANSARE s. balans, clitinare, leginare,
oscilare, oscilafie, pendulare.
BALANSIER s. (ZOOL.) halter. (- sellegle
ca org(rn de echilibru pentru zbor lu inseclele
diptere.)
BALANSOAR s. (rar) berc6use. (Std loldnitd ln -.)
BALANTA s. l. clnfar, (pop.) crlmpind,
(reg., mai ales in tr'Iunt. 9i Olt.) terezie, (prin
Transilv.) 9lag, (inr'.) stAdere. ( pentrll
greuldli.) 2. (ASTRON.,. art.) clntartrl (art.),
cumpdua (aft.), (reg.) tereziile (pl. art.).
(n este o constelalie zodiocald clin emisfera
austraki. )
balao6ehoq adj. v.
BRUN. BRUNET.
NEGRICIOS, OACFIE$. TUCIURIU,

BALAST
BALAST s. (MAR.) lest, savur{. (- unei
naue comefciale.)
BALAUR s. r. (I,IITOL. POP.) (pop.)
(prin Olt.) bl15odn5, (inv.) ajd6r, zmeu.
pdrpe,
'(,J
ut'-;apte cctpete.)2. (ASTRON',' art')
dragonul (art.). (- esleo constelaliedin emisfera boreald.)
balbd; s. v. HIDROMEL. NIIED.
I
balbistr s, v. TAPO$NIC.
BALCANIADA s. (SPOR?) jocuri balcade atletism.)
nice (pl.). (baleiz aclj. v.- DIFoRx{. HIDOS- HlD.
POCIT. SCiIIMONOSIT. SLUT. STRIMB.
URIT.
oranist. uranisc'
BALDACHiN s. (BlS.)
(pop.) pol6g, (Transilv. 9i Ban.) cerine. (Episse afla sub -.1
copul
'eaI-EN^5.
s. r. (ZOOL.; Balaena) (inv')
chit. 2. (turcism inv.) balicdig. (- este9 laryeli
mrnoasd-.)3. (AS"RON.,' art.) (inv.) chitul
(art.). (- esle o constelalieecuatoriald')
haldreir s. v. BUTOIA$.
BALIIRIN s. dansator, (rar) baletist. (- la
Opera romd.nd.)
baletist s. 'i'. BALERIN. DANSATOR'
balqifr s. v. PO\ARNAGIU. VELNICER'
MLA$TlNA.
nadirti s. v. BiLToAcA.
MOCIRLA. SNIIRC,
COPAIE. COVATA.
b6lie s. v. ALBIE.
BAL IGA s. bdligar', gunoi, (reg.) biligiu'
(Scoate - din graid.)
ballmtrz s.v. BOIIBARDI.
catapultd. (N era
BALISTA s. (I'IIL.)
folositir de romani.)
baliv6rni s. r'. FLEAC. INVENTIE. I\IINCIUN.\. NASCOCEALA. X.{SCOCTRE.N.\ScoC trunA. NEADEvAR.N lll Ic. PALAvRA.
PLASMLTIRE. POVESTE. SCORNEALA.
SCORNIRE. SCORNITURA.
balic s. v. CALCAN.
ballerliq s. v. BALENA.
BALNEOCLIMATERIC adj. balneoclimatlc'
(Staliune *. )
adj. balneoclimateric.
BALNEOCLIMATIC
(Regiune -.1
BAL6N s. l. aerostat, (inv.) bi$ici. (- de
zburat.) 2. balonzaid, fi;, fulgnrin impermeabil, manta, trenci. (- d.ePloaie.)
bakin s. v. I\{INGE.
BALONARE s. (MED.) meteorism, (rar)
meteorizdtie.
BALONAT adj. umflat. (Are ptntecele-.)
BALONZAID s. balon, fig, fulgarin, impermeabil, manta, trenci' (Poarld -.)
BALOT s. (inv.) bal, tai, teanc. (Un - ile
tulun. )
BALS,\M s, l. mireasmd, (inv.) mir6die.
(A cumpdrat Nuri scumpe.) 2. aromi, mireasmi, parfum, (astizi rar) bo{re, (rar) mirod6nie, (reg.) pmag (Mold. qi Bucov.) mir6zni,
(inv.) od6r, olm. (Din grddind' oenet ,rn N
arnelilor.)
balsfm s. v. ALINARE. CONSOLARE.

b,rsARsAtann. lNcunelAnE. MINGI-

IERE.

60
ARoI\tATIc.
balslimic adi. v. AnouAt.
iNMIREShreArsAi\,re'i. tMeArAron.
MAT. PARFUMAT.
balsamlnes. pl. v. CANALE.
balsamiuadi. v. AROMAT. ARONIATIC.
INurRpslrreArsAMA,'I. lMeArA:ron.
}'IAT. PARFLDIAT.
BALTAG s. (inv.) chtl6m. (- era folosit ca
armd d.e luptd. )
s. r. (GEOGR.) (pop.) tdu, (reg.)
BALTA
rlt, (inv.) palri de. ( N au p et te bogat. ) 2. ( GEOG Il. )
(rar) lac. (Snagou.) 3. apdraie, apirrie, bil(pop.) utlefli.
toac5, ldcdraie, licdrie, udlturi,
(Era o - pe jos! )
bal! s. v. vAL. VOAL.
s. parapet, parmrclic, pIBALUSTRADA
limar, rampd, rezemitoare, mini curenti, (rar)
rehzem, (Transilv. qi l\{unt.) plimb5, (Transilv.)
str{jd, (inv. ) parm6c. (- la o scard.)
BAl\{ interj. balang l, bang I, dang t (CIopolul face: -!)
lrdmburi s. pl. v. JINTITA.
gologan, para, (inv. 9i
BAN s. l. franc,
pop.) sorocovnl, (pop. 9i fam.) pitdc' sfan!,
(astdzi fam.) arginti
(reg. ;i fam.) piltln,
(pl.), (fam.) capit{I, (arg.) lov6le (pl.), mainglri
(A rdmas fdrd
(pl.), mard6i (pl.), materiAl.
-i.)
2. rnorredi, piesd, (pop.) par6. (Un - de
cinci. )
DISC EMBRIONAR.
bAN S. V. BANUT.
adj. l. anost, monoton, placid'
BANAL
plictisitor, uniform, (fig.) seSrbId, (livr. f ig.)
2. arhicunoscut, dcpiqit'
tern. (O uia{d -.1
f ig')
gtiut, vechi, (r'er) rdscunoscrit, (fam.
(O glwnd - . ) 3. comun,
fumAt, rIsuflAt.
standard, stereotip, ;ablonard. (Formule -.)
4, comun, neoriginal, (fig.) i6ftin. (Un procedeu
slilistic - . ) 5. comun, prozaic, (fig.) plat'
(livr. fig.) tern. (Sti/ -. ) G, comun, neinsemnat'
obi;nuit, sIrac. (Via,la piclorului X e uimitor
7. comun, obi;nurt, ordinar, (inv.)
ile -.1
ei udd rumai
prost, prost6sc. (In lucruri *
neinsemnat.
meschin,
8. mdrunt,
minuni.)
(Interese -.)
prozaisrn,
platitudine'
s.
BANALITATE
lbc comun, (livr.) trulsm, (tig') pr6zn. (A .spas
o -.)
vb' a vulgariza. (Stiinla.)
BANALIZA
s. urlgarizare. (Etiinlei')
BANALIZARE
steleotipic,
stereotip,
adj.
BANALIZAT
(fig.) rdsuflAt, tocit. (Imagini -.1
Musa Paradisiaca)
s. (8O7";
BANAN
bananier.
Musa patadisiaca)
s. (BOT.;
BANANIER
banan.
de
(reg.) toand' (BANC s. l. (IHT.)
al unei ap-e
petti. ) 2. (GDOGR. ) prag' fd
(e
de
(TBHN. )
stand.
3.
iurgdtoare,
probd, d.e lncercare.)
este nwnele unul
BANC s. bacara, maca. (r
joc ile cdrli. )
GLUMA' SPIRIT.
bANC S. V. ANECDOTA.
(Std
s. 1. (prin Ban.) sclmnfe'
BANCA
pe N, la poartd,) 2. pupitru. (Puneti caietele
pe nl)

BARBAR

61

banitrabfrci s. v. CARTOF.
tocorlc. (Are
BANCA s. 1. (prin Transilv.)
banilurdr s. v. BANDURIST.
2. (rar) $u6ti. (Ia unele jocuri
bani Ia -.)
bfniluris.v. CoCOTA. CURVA. FEMEIE DE
de cdrli. )
STRADA. PROSTITUATA. TIRFA,
bfNCrl S.V. BANCNOTA. BILET DE BANCA.
IIIRTIE-MONEDA.
BANDURIST s. (MUZ.)
(rar) bandurar.
HIR'I'IIJ.
(s. l. (inv.) zar{f., (este ptoclntd la bandurd.)
BANCI{ER
prietar tle bancd.) 2. (rar) Su6tar. (la unele
BANG interj. balang l, bam I, dang t fClopolul face: -!)
jocuri de crlrli.)
s. masd, ospi{, praznic, prezbdngft s. v. DANGAT. DANGANIT.
BANCT{EI'
bans;rirr
s. v. cALtcAN. LUNGAN. VLAJnuire, prinz, (livr.) festin, (rar) ospelle, (pop.)
prinzAre. (-A -dat un N ,n cinstea oaspetilor.)
GAN.
BANITA s. dublu-decalitru, (pop.) dribli,
BANCNOTA s. (FIN.) hirtie, bilet de bancd,
(reg.) mi6r{i, (Mold. ti Bucov.) dimerlie,
hirtie-rnonedd, (prin Transilv.
si I\laram.)
(lnv.)
(Transilv. 9i Olt.) frdeli, (prin Ban.) mis{ri,
binci,
asign6t,
asigndlie,
bdncirtir,
(prin OIt.) siniee, (Mold. qi Bucov.) stamboAli.
de o sutti. )
bumiEcd. (O (-pentru cereale.)
vb. (F.IN.) (inv.) a mofluza.
BANCRU16
(Negustorttl a- -.)
BANTA s. 1. bandd, flsie, qtraif. (- la o
s. (F.IN.) fallt, (inv.) mofltz,
mtnecd.)2. batd. (- Ia o cdmagd.)
BANCRUTAR
baptlstdriu s. v. CRISTELNITA.
mofluzit.
s. (F/N.)
crah, faliment, (inv.
BARA vb, 1. a astupa, a bloca, a lnchide.
BI\NCRIJTA
(Zdpada- drumul.) 2. a tiia. (Copacit cdzuli
gi reg.) sclam6t,. (lnv.)
mofhiz, mofluznie,
- drumul.) 3. a stdvili, a z5.gdzui,(Bucov.)
mofluzie, rnofluzllc, (inv., hr Transilv,) cridd.
(a hdti, (- o apd.)
ttnei mari lntreprinderi capitalisle.)
s. (MED.)
fag5, pansament, tifon,
barabdn s. v. DARABANA. TOBA.
BANDAJ
(pop.) legltoAre, legdtrird, oblojedld. (A legat
barabfne{ s. v. DARABANA. TOBA.
BARABOI s. (BOT.; Chaerophgllnm bulrdna cu utt -. )
vb. (MED.) a (se) lega, a (se)
boswn) (reg.) alun6le (pl.), gfqnicS, (prin
BANDAJA
pansa. (rar) a (se) infiga, (inv. 9i pop.) a (se)
Transilv.) maranidi.
(S-a Ia
bArAb6i S. V. CARTOF. CARBUNE. CLOobloji, (reg.) a (se) lmbandaja.
POTEI.
rdnd. )
legare, legat,
s. (MED.)
barabtli s. v. CARTOF.
BANDAJARE
oblojit.
pansat,
(pop.)
oblojire,
pansarc,
barahrln s.v. BASMA, LEGATURA. TUL.
(e
PAN.
rdttii.) _
(MED.)
legat, Pansat,
adj.
barahdqcds. v. CARTOF.
BANDAJAT
(reg.)
(lnv.
oblojit,
imbandaj6t.
BAR-A.CA s. (MoId.) gAqcd. (O - de sclnduri
9i pop.)
pe un -;anlier. )
(Ranit - . )
Ia
s. 1. bant6, fi$ie, Etraif. 19 BARAJ s, stivilar, zdgaz, (reg.) opritoAre,
BANDA
panglicA. (la
(I\Iold. 9i Bucov,) iezdtrird, (prin Munt.)
mtnecile c(tmdSii.)2.(TBHN.)
bandd rulanld:
nisAdi, (Nlold.) optst. (- pe Lolru.) moginc cle scris.) 3.(rEHN.)
la masa d.e
barfnfd s. v. LIMBA-MIELULUL OTRATEL.
conveier. 4. (lnv.) mandaneA. (drumului.)
BARARE s. l. lnchidere. (biliard. )
2. stdvilire, zdgdzrtire. (apei.)
s. 1. (peior.) cirddpie, clan, clicI,
BANDA
galcl, sleahttl, 0ivl.)
coterie, (rar) tegm3,
BARAT adj. stdvilit, zlgl,znit. (O apd -.1
(inv.) cardaglic, tacim, tar6f, (fig.) biseric{tli.
SAnA s. l. drug. (O - de fier.) 2. lingou,
(inv.) drug, qini. (O - de aur.) S. (SPORT)
(BorfaSii formau o *.)
2. buluc, ceatd, cird,
(rar) slJ. (Erercilii de gimnasticd
bard fird:
droaie, gloat6, grdmadi, grup, mulfime, pilc'
Ia -.)
stol, (pop.) crild, lloti, (reg.) canari, cirirdi,
ttlobrf,rr s. v. BALTOACA. l[esTrNA.
mlgini, (Olt. ;i Transilv.) ciop6r, (Olt. Fi Ban.)
CIRLA. S}IIRC.
clApie, (irrv.) cin, tacim. (- de copii.)
barba-boi6rulul s. v. CHICA-VOINICULUI.
hfrnili s. v. TARAF.
barba-cdprel s. v. AGLICA. BURETE-DEbanil6riu s. v. DRAPEL. STEAG. STINDARD.
Ia
s. brasardi. ( Purta o CONOPIDA. CREASTA-COCO$ULUI. CREBANDEROLA
mlnd. )
TUSCA. RAMURELE. TOCMAGtrr,.
PAVILION.
s. v.
DRAPEL.
barba-eitfglruIul s, v. CUCUTA,
banitl6ri
barba-imrrir{tului s. v. CURCUBEU. PANSTEAG. STINDARD.
s. 1. tllhar, (frantuzism) brtgAnd'
SEA. PANSELUTA, TREI-FRATI-PATATI.
BANDIT
(reg.) Iurit6r, robaliu, (Transilv.) I6tru, (tnv.)
ZOREA.
barha-Iul-Ar6n s. v. RODUL-PAM INTULUI.
fur, rizb6inic. ( - de drumul mare. ) 2. nemernic,
ticdlos, tilhar. (Un - de neguslor.)
barba-hlpulul s. v. POJARNITA. RUJA.
-.1
(Atac
tllhdresc.
adj.
BANDITESC
SPINZ. SUNATOARE.
adv. tllhdre$te.(L-q atacat- .)
BANDITESTE
s. gangsterism, iaf, ttlhirie,
BANDITISM
(franluzism) brigand6j, (inv. $i reg.) ttlhdrit'
tlI(reg.) robilte, (inv.) tilhirdqrig, tilhlrire,
-.)
hdrSAg, tllhuqAg. (SllrPitea
bfnitor s. v. ABDOMEN. BURTA. PERITO.
STOMAC.
PINTECE.
NEU

BARBAR atlj., adv. l. adj: primitiv, silbatic,


(Tribttri,
(lnv.) sireAp, vervar, virvir6sc.
neamuri -.) 2. adj., adv. aprig, aspru, brutal,
clinos, crincen, crud, crunt, cumplit, feroce,
neiertitorn
fioros, hain, inuman, necrutitor,
nelmbllnzit, nelnduplecat, nelndurat, neindurtrtor, nemilos, neomenos, neuman, rtru, sdl-

BARBARIE

62

BARICENTRU s. (FIZ.) centnr de greutate.


Bi\RIE s. (I"Iz.) microbar. (- este o Lrn'tate de mdsurii penlrtt presiune,)
BARI6,RA s. 1. (reg.) rAmpd, (I\Io1rl. ei
Bucov.) rohdtci, (inv.) slon, (inv., ln IIttnt.T
str6jd. (- Ia intrarea lntr-tn orag.) 2. ttLahal;t,
margine, periferie. (Std la * Bucuret!tttltti.)
bari6rir s. r'. DIFICULTATE. GREUfA'ttl.
II\{PAS. 11\{PEDIMENT. INCONVENIIJNT.
NEAJUNS. NEVOIE. OBSTACOL. OPRELISTE. PI]]DICA. STAVILA.
s. (GEOL,) centrosferl, nife.
eentsf'gnA
(- esteparlea cenlrald a globului pritttir,tesc.)
BARITA s. (.\{1N.) baritinr.
BARITINA s. (MIN.) bariti.
BAROANA s. baroncasi.
BARONEASA s. baroanS.
BAROS s. (Bucov. ti plin Transilv.) ptfcn(*
striinlsm'
fierarului. )
(lrNGV..1
s.
lrnr)
sineA.nlsM
bnr;rirr s. v. CATIFEA. VELUR.
uocabularul limbii' )
tUit,
' - t r a r t m r- i s msinl eliminate d.in
barz adj. v. PESTRIT
PRINIITMSNI'
s. v. BARBARIII'
BARZA s. fORNI?.,' Ciconia ciconia gi
SALBATICIE.
-pnirrirrlvlrnte.
nigra) cocostirc, (reg.) bdrdAq, sth'c.
BARBA-URSULUI'
s. v.
fuifra-.nsntui
BArSs. (MUZ,) (rar)baslst. (.Areoocede-,)
COADA-CALULUI.
-'ltr"rt*rOt"r
BASAMAC s. holcrcd, (reg.) trdsciu. (Un
s. v. TATANEASA'
clondir de ;- . )
barlra-lfpului s. v. BARBA-POPI,I'
BASCA s. beretd. (Poartd N pe-o ureche.)
s.r'. GAROI'-ITA'
nrrfn-iitill"t"lul
basced s. v. GRADINA.
s. v. PIEDICUTA' PLETELEm.r"-ttt."f"i
basculd vb. v. BALANSA. CLATINA.
MUIERII.
-LEGANA. OSCILA. PENDULA.
B^{RBA. s' l. birbie. ( Are o - proeminettld'-)
culbutor.
BASCULATOR s. (?EIiN.)
(pop.)m1sJ6!r.
z.-fdo'r.l 1eapn,
.(: .d' .!".
s. decimal, zecimal, (Transilv.)
BASC(ILA
barba'bo'eruuu
(BOT')
3.
spicele cerealelor')
clntAr, ('fransilv. 9i Ban.) nrAji. (Clrttdre$lc
iAiuoo larmanni ) : avrimeasd' avrameasc(l'
ceuala -.)
barba-caprei
:
ire"ei ctrstine6sc[, cristene{si
basll6u s. v. tuPAReT.
maior) : (reg') floare-de-titnpiT'riqopoeon
"
baslst s. v. BAS. CONTRABAS. CONTRAiafl."rfi, salatd-de-iAln5, ft[a-cAprei ; barba'
BASIST.
;
) : (reg')coa(la-qoplrlel
iaprci(Caloceraviscosa
=- (reg')
BASM s. poveste, povestire. (n cu Cocoful
birba-lntpdratutui (Mirahilis ialapa)
RoSu.
(Spiroea
)
barbu-popii
noptltd, noreA;
.ar.un'
basm s. v. INVENTIE. MINCIUNA. \-\S"rui) : (rcg.) barba-t6pttlui' coada-pncuuclror'
COCENLA. NASCOCIRE. NASCOCITLR.i".t"rtf-Orac".rt"i, floarea-zmdului, goliciuneabotba-ursttlui NEADI1VAR. PAI-AVRA. PLASMUIRE. PO.
mama-pid0rii :
-iiiiisetwn
i"iiioaa,l.ii,
SCORNIRE. SCORarlense
) : coada-caltrlui' (res') VESTT]. SCORNI]ALA.
barbe-sAsultti' NITURA.
cotliie, sllbrn6g,
;;t-i;;.
BASI'IA s. legituri, tulpan, (pop.) testern6l'
"""Jo-ieb.i, coada-mfnzului.iarbi-.de-eosildr' (inv. qi res.) pestimAn,(prin I\lunt.) barahritt'
qi
llaram')
(Trensilv'
-v.
oe.uf-pOi'.uf"i,
!1tj-":'
'-i""rr'ira
(Olt., IUold. $i Transilv') cirp5, (l\lrrrltn.)
BARBUTA.
s.A L I E . BARBI;ON.
.TAC
qirincA, (inv., in Transilv.) f6legi. (Are o C
- IOC.
-pe cap,)
eAneiSON s. blrbu![, cioo, licilie, (franbasm6 s. v. BATISTA.
brisni s. v. INVENTIE. MINCIUNA. NA$COCEALA. NASCOCIRE. NASCOCITLIRAbarbotai'
FIZ')
(cHIM-,
s'
eARBorAnn
POMuIIus barbarus') NEADEVAR. PALAYRA. PLASIIUIRD.
SARBUN s, (IlIT.;
VESTE. SCORNEALA. SCORNIRE. SCOR.
(orin f)obr.) muscallc.
NITURA.
hdrbur s. v. CALCII' CEP'
bas6u s. v. FAGOT.
s. lopdtar, luntrag' - vl$ar.'
blnClotu
S. (AIITB PI'AST.) TCIiE
( - Ia Dundre'\
BASORELIEF
vislArtrr.
(tnv.
)
<r"ti-ili.iitot,
'scund,
s. Iuntre, (prin Ban') sch6l{' (d pcrsAncl
BASTA interj. ajunge !, atit !, destul !"
cdreascd,
)
gata
l, isprdveqte!, lnceteaziil, punct !' sfirbaril s. v. POET.
(Mold')
l
e
q
t
e
l, stai!, stopl, terminil, (reg') haltl'
eAnOA' s. toporigci, (reg') topori{i'
(fam. si peior.) ho I
(Louitwd d'e -')
to6ipd.
BASTARD adj., s. 1. adj. natural, nelerra"aeqs. v. BARZA. GOcoSTlRc'
gitim, (reg.) sirmAn, (prin Transilv. 9i Maram.)
(tnv'
$i lt-g:) .t9g3l'
BAR6M adv. Inicar,
bitAng. 2. s. copil din florl, (reg') fdchiu, ttt'zi(Transilr" si llold') bAtnr'
f"&i.,'-f*aftea,
cdr, copil de gerd, (prin Transilv. qi Nlaram.)
sdvAt'
(lnv')
mAgi,
intin-'T.a".itv.;
bitdng, (prin \{aram.) m{rdndlu, (Tratrsilv.,
DII$I'
v.
conj'
bfrrem

(lnv'
hrtic, slngeros, vlolent, 0tw.) sangutder;
(rcg'.)po.qarr'
si oop.) niisilnic, (inv. fi reg.) terc,
(lnv') jestoc'
illolO. ri Bucov-) avAn, hapsin,
(Itg')
neomenit, sanguinic, sAlblticds, sire.'p'
-')
3',a.dj'
0"", "Cg.u. (Cn ont N; se potrtd
".,.,i. f.io"", illtlman, nemilos, ttcomenos, silbav i r s l r 0 s c . ( f i g ' ) t l t r r ' ( L ' n p r o c e d e u- ' )
ii.,ii"".l
s. t. prirnitivisnr, pt'imitivitate'
BARBARIE
sdlseitreticie, (lnv.) barbarism, sdlbiticirlne,
- ' ) 2'
i I'rtburi aflate tn stadiul
flU"i*..'
neinduasnrime, brutalitate, cl'uzime, ferocitate'
violenli'
riutate, silblticie,
".o-"nie,
.ri..
(rar) rremil{, ncntilostivire' (pop')
v i t r e g i e ,-clinol6nie,
(inv.
$i reg') ndsilnicie'
ciiniel
(inv.)' crincenie, cruzie, cumplicitne, cumplire'
J"o"iui", neomenire, riicirine, silbitdcime' sil(fig') duritAte'
sirepie, varvarie,
6eti"irin",
(' N D u r l d r i i c u i D a ' )

trii^tJ8?ET'!.t'ieu,rr., F.rZ'
) barbotare.

63

Maram., Bucov. 9i nordul ltold.) lpur' (lnv.)


metis, (reg.)
corciturl,
cripil. 3. s. (BIOL.)
esle planta ori animalul rezulldt d'in
coici. 1lncrul{5area a d.orld specii deosebile.) 4. adi.
batard. (Scriere -.)
i\{old. 9i
s. (Bucov., nordul
BTISTARDA
'Irnn.ilv.) qPttroAici.
(tnv.)vas6l. (Ctipis. (MAR.)
BASTIMENT
lanttl unui -.)
VAS.
bsr-tinr6,t s. v. NAVA. \APOR.
unei
(inv.) tAbie. (x
s. (MIL.)
BAbfI6N
(orlirtte, )
b:r.iiirn s. v, CENI?U.
(Transilv.
li
q. (reg.) rnicitci,
B,t5 f6N
Maranr.) mdciu.
basl(in s. v. BATON.
ba; adv. v. CHIAR. TOCMAI.
ba; s. v. STAROSTE.
SEDEOSEBIT.
brilcl atlv. v. APAIITE.
PAR.\'T.
h6tci s. v. BECI. PMIT,\.
s. ciochie, (reg.) b[11c, pnptfn.
B-\.|CHIE
(Ctt - dollaruI bate cercul Ia buloaic. )
FORTARET\]-\'
CETATE.
s. v.
b6;te
s. v. PATRIMONIU.
b{stini
MLA$TINI'
BALToACA.
s. v.
uoi,i..
SNTIRC.
MO(]ittLA.
(tnv.)
clpitdnie,
s. (MIL.)
BI^'rALI6N
(Un n
comptts
(grecisnr inv.) tagmatarhie.
d.itr tloud comPanii. )
adj. bastard' (Scricre n,)
BATiRD
Ipomoea Da{atas) (pop.)
s. (BoT.;
BATAT
cartof-drllce.
(('lt'
B.'!TA s. t. betelle, (reg') br[cindrlF,
'lransilv.)
qi
veAci. (- Ia panlaloni') I' bantr'
(la o cdma$d.) 3. biteald, bra!, brifari,
spemini'
minu;i,
fdilcea, fofeazi, lopilea,
ld tdzboiul dc lesut.)
teaz.5. (txlrir adv. v. BAREM. MACAR.
b6tir coni. v. DE,$I.
Blicca bjdrkna) corpac{'
i. (lut';
lliTCA
b:ir({ s. v. BABITA. NICOVALA. PELICAN.
B.ITE vb. l. a atinge, a lovl' (pop' qi fam.)
a nru5trului, (reg.) a meci, a mllrseca' a toroipini. (fam.) a chelfdni, a ciomigi, (fig. 9i adesca
ghrnre! sau ir.) a aghesmui, a altoi, a birbiet'i'
a freca, a imbllti, a minglia, a mlnji, a netezi, a
peria, a pieptdna, a scdrmina, a scdrpina, n
tilrrosi. a tirnul, (arg.) cafti, n mardi. 3. a (se)
izbi, a (se) lovi' (Se - de toli perelii; ploaia ln acoperi$.) 3. a izbi, a lovi, (rar) a zupdi'
(Transilv.) a gupi. (ln ugd cu piciotul.)
,'r. n bocini, a cioclni, a pocini, (inv. Si reg.)
a suna, (reg.) a bontini, a toca, a tocini. (Cineua
a bdtuci, a inciesa,
Ia ursd.) 5. a bititori,
a presa, (pop.) a pisa, (reg.) a dricui, a tipli,
a zbituci, ('fransilv.) a dripi, (tam.) a pis{gi'
(- pdtnlnttzl,:dpad.a.) 6. a se lovi, a se strivi,
a sc ztlrobi, (reg.) a se meci. (Fructele s-au -. )
7. a fticilui, a freca, a slei. ffasolea, Iinlea' )
pantofii.)
B.afreca, a glodi, a roatle. (JIdmonedd.) 10. a birui,
e. (inv.) a semna. (a infringe, a intrece, a tnvinge, (pop.) a dovedi,
a prididi, a rdmfne, a riprlne, a rdzbi, a supira,

BATJOCORITOR

(tnv. $i reg.) a suptne, (lnv.) a dobtntti, a fifnge,


a pobedi, a rtrzbAte, a spArge, a timpi, a vinci(I-a - pe du$nrcni.) ll. a birui, a clgtign, a
izbindi, a lnvinge, (lnv.) a vinci. (A ln
Iupld.) 12. (SPORT) a dispune, a intrece, a
invinge. (Alapunctepeaduersar.) 13. (MIL.)
a se lnpta, a se rdzboi, (inv.) a combrite, a so
a voinici. (S-o mult cu
ogti, a se rigloti,
du$rnanul) 14. a se intrece, a se lupta, a se
( [Iai sd ne ln lupld dreapld. )
misura.
15. a dinglnl, a suna, (prin Ban.) a zvoni,
(- clopotul Ia bisericd.) 16. a palpita, a pulsa,
a ticdi, a tresiri, a se zbate, a zvlcnl,
a ticil,
(rar) n zvicii, (reg.) a bicli, a ticiti. (lnimcputernic. ) 17. a sufla, a trece, (reg.) a vintura.
(Criadlul rece N pesle sal.) lB. a trage. (Armc
,2" cleparte,) t9. a pedepsi, (inv.) a certa, a
olrlici. (-L-o - Dumnezeu.) 20. a luci, a lumina,
a striluci. (Lwn - pesle ramuri.)
b6to vb. v. AJUNGE. ASPIRA. BOMBARDA.
DORI,
CASTRA. COLINDA.
CUTRE,IERA.
HAMiiI.
.IINDUI.
JUGANI.
I..RA},IINTA.
LATR,\. NAZUI. PARCURGE. POFTI. PRE.
.TINDE.
RIVNI. SCOPI. STERILIZA.
STRA.
VENI.
URMARI.
BATE. TINDE.
TINTI.
VISA.VIZA. VINTURA. ZBATE. ZBUCIUMA.
ZVlRCOLI.
HAIN{ANA.
bate-p6rlurl s. v. DERBEDEU.
vAGABOND.
(couoarelor.)
BATERE s. bitut.
s. v. CASTRARE.
JUGANIRE.
Mtere
SCOPIRti. SCOPIT, ST.ERILIJUGANIT.
ZARE.
(rar) fi$iu. ( Purta uD
BATIC s. bdsmtrlufi,
*
la gtt.)
s. (reg.) basmA, (Transtlv.) cfrpl,
BATiSTA
(nrg.) gl6rrgher. (Se qlerge ctt 4 Id. nas.)
b61i5le s. v. CURTE. OGRADA.
DE
BATAIE
lnl!6c s. v. BATJOCURA.
RIS. ZEFLEMEA.
JOC. DERIDERE.
vb. 1. a ridiculiza, a ze.flemisi,
BATJOCORI
(lnv, ql reg.) a miscdri, (Trnnsilv. 9i Mold.)
a clufuli, (tnv. 9i pop. fig.) a spurca. (Toll
2. anecinsti, a pinglri, a profana, a
lI -.)
spurca, a viola, (inv. ;i pop.) a prihini. (- un
Ioc considerat sflnl.) 3. a compromite, a dezonora, a necinsti, a terfeli, (fig.) a hrtinn, a rnlnji,
a murrlili, a prita, a pinglri, a profana, a spnrca,
(reg. tig.) a priclji. (Incerco sd-i - memoria.)
,'r. a necinsti, r silui, a viola, (Transilv.) a cizni,
(inv.) a rugina, a sili, a spurca, (tig.) a pingdrt.
(O femeie -.)
s. l. ridiculizare, zeflemiBAT.IOCORIRE
profacuiua.) 2. necinstire,plngirire,
sire. (nare, sacfilegiu, spurcare, violare, (inv. ;i pop.)
prilrdnire. (- ttntti. Ioc considerat sflril.) 3. cotnpromiLere, dezonorare, necinstire, tertelire, (fig.)
intinire, rnlnjire, murdirrire, pltire, pingilire,
pro[enirc, spurcAre, (inv. fig.) profannlirirle.
(memoriei cuiua. ) 4. necinstire, siluire,
viol, violare, (tnv.) s{15, (fig.) pingirite. (- unel
i " t n e ,i )
aaj. l. zellemist, zefleBA'l'JOCORITOn
mitor, (inv.) bat.iocor6s. (O atifiuline - .)
9. sarcastic, (livr.)
sard6nic, (fig.) cairstic,
(Ton -.)
3. dispreluitorirrcisiv, usturitdr'.
(ComPortare- . )

BATJOCORITURA

64

N a eristenlei.) G. esen![, fundament, temel,


baliocoriltud s. v. BATJOCURA. BATAIE
temelie, (lnv.) cap. (- concepliei,teoriei sale.)
RIS. ZEFLI'MEA.
DE :OC. DERIDIiRE.
7. substrat. (- populard a balad.ei.)
bat.locor6sadj. v. BATJOCORITOR' ZEBAZEDOV s. (MED.) boala lui Basedow,
FLEMIST. ZEFLEMITOIT.
BATJOOURA s. l. deridere, rls, zeflemea, gugi eroftahnici.
BAZIN s. 1. rezervor, (- pentru lichid.e.)
bitaie de joc, (livr.) derizi{rne, (lnv.) bati6c'
2. (inv. $i pop.) scilddtoAre. (* de tnot.)
batjocoritriii, (fam.) bigcdlie. (II i4 ln - . )
3. (GEOGR.)vale. (- Dundrii.) 4. (At\iAT.)
2. ocard, ruglne, (lnv. $i pop.) mascar6' (lnv.)
pelvis, (pop.) prag, (inv.) ligheen.
penlru el.)
o ad.eudrald
neclnste. (E
(inv.) Iigltenfl.
BAZINET s. (A^'AT.)
BATOG s. (inv.)pt6cfiq.(A mt'ncat--)
bi intcrj. v. HAI. rttAl.
batojit adj. v' EPUIZAT. EXTENUAT.
vlSLA.
bibdier s. v. LoPATi\. neuA.
FRINi. ISTOVIT. PRAPADIT. RUPT. SE.
BABALIC.
bdbnHu s. v. AFEMEIAT.
CAT. SECATUIT. SF'IR$IT. SLEIT' STORS.
BACCEA. CAZATURA. CRAI. HODOROG.
TRUDIT. \'LiGUI'T. ZDROBIT'
BATON s. (rar) bast6n' (Un - de ciocolatd') RAN{OLIT.
bdhriltc s, v. BAUBAU.
BATOZA s. treierdtoare, (pop.) maEini,
birbirefsi s. v. BABA. VRAJITOARE.
(Transilv., Ban. pi OIt.) t6b5. (Duc griul ctfl.es
s. v. DESCINTEC. FARIIEC.
bilririe
la -.7
BATRACIAN s. (ZO1L.) amfibian' (Broasca MAGII'. VRAJA. VRAJITORIE.
bibnrfjn s. v. BUJOR.
este un -.)
bibitie s. v. BABA. BATRINA.
BAUBAU s. (pop.) g6goriti, (reg.) b6rdea'
bibrici s. v. eAeUrA.
(prin
b6rzd, cAud, (prin Transilv.) bibdltc'
bdbriie s. v. e.\eUl'A.
Transilv. si Bucov') bdlca' (Cu - se sperie
bdbulici s. v. eAsUTA.
copiii. )
bnbfgci s. v. eAeulA.
bdur adj. v. ACTIV. HARNIC. iVIUNCITOR.
bibugrrdrd s. v. BABUTA.
NEOBOSiT. NEOSTENTT. SILITOR. SIRGU.
BABU'IA s. (rar) bibricl, bibriie, bibulic5,
INCIOS. SIRGUITOR. VREDNIC. ZELOS.
bibrlqcS, bibugodri. (O - mergeacu baston,)
(rar)
birbie'
btubitr5,
BAVETA s. bavefici,
bdcilie s. v. IASCA.
(pentru coPiii nici.)
BACANEASA s. (rar) bicinild. 1- uind.e
(rar) birbte'
BAVETICA s. bavet5, blrbi!['
tnlr-o bdcdnie.)
(- seputrc ta gltul copiilor ntci, cind ntdnlncd')
BACANIE s. (inv.) sptferle. (Cumpdra sare
BAZA vb. t. a se bizui, a conta, a se fundade Ia -.)
menta, a se fncrede, a se lntemeia, a se sprijini'
bicinli
s. pl. v. AROMAT.. COLONIALE.
a se CONDIMENT. INGREDIENT. MIRODENIE.
(lnv. qi reg.) a se n5ddi, (inv.) a se.-a$eza'
incredinla, a se lncumeta, a niddjdui, a se
blednlli s. v. BAcANEASA.
semeti, a se stirui, (fig.) a miza, a se rezema'
bdcfe s. v. STINA. TIRLA.
se
bizui'
2.
a
pe.
..
(Toatd teoria lui se
)
trdclui vb. v. DOT,IICnIA. FL INTIRZIA.
a conta., a se lncrede, a se ldsa, a se sprijini'
LOCUT. STA. SEDEA. ZABOVT.
(Te poli - Pe mine! )
PRIBEGI.
bE.INddi Vb. V. HOINARI,
BAZACONIIJ s. l. bizarerie, bizdtganie' RATACI. VAGAB0NDA.
BADARAN adj., s. grosolan,mitocan, nfrlan,
ciudSlenie,curiozitate, drdcie,dricovenie, minumirlinoi, mocofan, mojic, necivilizat, nepolinItie, nistru$nicie, nizdrivinie, pozn5, (rar)
singularitete, (pop.) comdie, (reg.)dindnAie' ticos, ordinar, ldrinoi, toapfi, topirlan, sulgar,
(Tlansilv'
(pop.) mocAn,mocir!An,modhlAn,pddure!,rit6n,
nAiodd.
"ean.)soz6nie,(Ban. qi Olt.) mirAz,
mirizdnie, (Mold.) gan\' (lllulle - a
si
troplrcd, (reg.)mocod6n, mocofdnds, modirllu,
mai odzul ln uiala lui.) 2. aberafie, absurditate, modorAn, mogildAn, necunoscitdr, negindft,
aiureald, elucubratie, enormitate, fantasma- negreblAt,(Mold.) ghiorl{n, (Transilv.) grobi6n,
(lnv.) gros, (fig.) necioplit, (Un om - . )
gorie, prostie, stupiditate. (Ce spui tu e9a).
5. nezlitie, pozni, ptrengilrie' trisnaie' (Olt')
BADARANCA s. mitocancd, mlrlanci, mojici, toapd, lophlanci.
trisnc6ld. (Ce - a mai fdcut?)
bazaerinics. v. ABJECTTE. FARAPEIIEGE.
BADARANESC atlj. grosolan, mahalagesc,
INFAM llt. JOSN lcIE. MI$ELIE. IvtIR$AVIE. mitocdnesc, mlrlinesc, rnojic, mojicesc, uepoliNETREBNEMERNICIE.
NELEGIUIRE.
ticos, ordinar, lopesc, loplrl5nesc, mlgar, (rar)
mojic6s, (fig.) neciopllt. (O comportare - . )
NrcrE. TICALo$IE.
BADARANEgTE adv. grosolan, mahalabaza6chla<lj. v. CHIORI$. CnUcrS- INCRUgegte, mitocinegte, millinegte, mojice$te, ordiCISAT. PIEZI$. SA$IU' STRABIC'
nar, tdrdne;te, vulgar. (S-a ptutat -.)
baza6etriadj., s. v. NEBUNATIC' POZNA$'
s. grosoldnie, tmpolitete,
BADARANIE
STRENGAR.
indelicate{c, mahalagism, mitocdnie, mirldnie,
haz6r s.v. PIATA. TIRG.
mojicie, necuviinfd, nepolitele, !5rinie, lrtlgaeAzA s. l. fundament, fundalie, temelle'
ritate, (pop.) mocofinie, mocofdnism, (rcg.)
(rar) substr{rciie, (prin 1\Iunt.) arcA, (inv')
modordnie, (inv.) groslme, rltinie, (rar fig.)
ridicind, tem6i. (- unei construclii.) 2.postanecioplire.
ment, soclu, suport. (Un laminot firat pe on ')
hiille s. v. FoNTA. TUCI.
3. poali. (La- muntelui.)4.ba:d economicd:
biiltei s. v. BADITA.
o"l-ttd,tit" economici, structurd economicd'
btriltcttr5 s. v. nAurlA.
6. fundament, principiu, Iemei' (Materia ca

65

BALACI

bdl6 Vh. \I. ALAPTA. ALINTA.' DEZI\{IERbfiitlFs s. v. nAnt1A.,


DA. MINGIIA.
biitilircfi s. v. BADIJA.
BAIAT s. t. (inv. qi pop.) fdt, (reg.) prunc.
blrli;rir s. v. BADITA.
BADITA s. (pop.) hidtcd, bldi96r, (reg.) (A ndscut un - fi o fatd.) 2. copil, fecior,
fiu, (inv. $qipop.) fdt, (Ban.) coc6n. (Are tata
blclicirln, bndi6q, bddihic5, bldi!61' bidific5,
trei-.1
bidirlc, bddiulifd, bddiulti!.
rrdidri s. v. COPILA. FETI$CANA. FETITA.
blili!61 s. v. BADITA.
bdi69 s. v. MINER.
birrlificd s. v. nADflA.
biiegdg s. v. MINERIT.
biilitrc s. v. BADITA.
biiegit s. v. MINERIT
trridirrlifd s. v. nAltlA.
bilepil5-s. v. MINERIJA.
biiliulrflf s. v. BADITA.
BAIETAN s. biiefandru, copilandlu, fl2ibirrtii s. v. PUTINEI.
ciiandru, (Olt. qi Munt.) clinAc, (prin l\Iaram.
BAGA vb. l. a introduce, a vlri. (_mtna
;i Transilv.) pruncote6n, (fam.) puqtin,
ln apd, cheia In broascd.) 2. a introduce,a
lpeio-r.)flugdtr. (Un - de ureo12 ani.)
pune, a viri. (- uinul ln ilamigeand, gdina
BAIETANDRU s. biietan, copilaltdrtt,fl5tn lraist(t,) 3. a introduce, a trece, a viri.
ciiandru, (Olt. qi l\{unt.) ddnac, (prin Maram.
(- ala prin urecheaacului.) 4. a illtra, a se pi Transilv.) pruncotean, (fam.) pu$tAn, (peior.)
introduce, a se viri. (S-a - tn spdrtura din
fingiu. (Un - d.eureo72 ani.)
rid. ) 5. a implinta, a infige, a vlri, (rar) a implanBAIETA$ s. biie{el, copilas, (reg.) coddn6l,
ta, (inv. $i reg.) a pctr6ce. (A - culilul ln eI.)
(Mold.) licd, (fam.) pici, pugti.
6. a indesa,a infunda, a trage, a viri, (- cdciula
BAIETEL s. biiejag, copilaq, (reg.) codin6l,
.' pe cap.) 7. a se lnbulzi, a se indesa,a se inghe- (Mold.) !icd, (fam.) pici. pu;ti.
sui, a se ingrdmidi, a .se viri. (Nu ud.mai
biilUi Vb. V. INDELETNICI. OCUPA.
aga ln mine!) B. a llrchicle, a pune, a viri.
biJcn6r s. v. FUGAR. PRIBIIAG. REFU(II - Ia arest.) 9. a se ascunde. (S-a - suD GIAT.
pat.) lO. a se amesteca,a interveni, a se vlri.
bd.lendrivb. v. FUGtr. PRIBEGI. REFUGIA.
(Nu s-a - ln Qisculiile noastre.) 11. a angaja'
bijenirle s. v. FUGA. PRIBEGIE. REFUpop.)
(inv.
a lncadra,a lua, a nurni, a primi,
$i
GIU.
a ndimi. (II - irt seruicttt.) 12. a se angaia, a
bijendrir s. v. FUGA. PRIBEGIE. REFUGIU.
intra, a sc lncadra, a se tocmi, a se viri, (pop.)
bdjeni vb. v. FUGI. PRIBEGI. REFUGIA.
a se invoi, a m6rge, a se ndimi, a se prinde, a
bdj6nies. v. FUGA. PRIBEGIE. REFUGIU.
veni, (prin.I\Iold. qi Bucov.) a se apuca. (Se
b5jenlrcs. v. FUGA. PRIBEGIE. REFUGIU.
N argat Ia un mo$ier.) 13. a investi, a plasa, a
biJentt s. v. FUGA. PRIBEGIE. REFUviri, (Au N un anumit capilal.)
GIU.
birgri vb. v. DEPUNE. INAINTA. ltul.tlNa.
bril adj.v. BALAI, BALAN, BLoND, GALPREDA. PREZENTA.
BEN.
BALAI adj. bdlan, blond, galben, (pop.)
BAGARE s. 1. bdgat, introducere, virire,
vhit. f- cheii in broascd.
) 2. b[gat, introducere, gilbi6r, (inv. pi reg.) pl5vit, (reg.) pldv6i,.
punere, virire, virit. (ainului in slicle.) plivin, pldvltr, (Ban.) bil. (Cu pdrul -.)
BALAN adj. bdrai, blond, galbcn. (pop.)
3. bdgat, introducere, trecere, virire, virit.
gilbi6r, (inv. pi reg.) plivi!, (reg.) pldvni,
(- alei pri.n urecheaacului,) 4. intrare, intro- 'plivAn,
pliviu, (Ban.) bdl. (Are pdrul -.)
ducere, vlrire, virit. (lui prin spdrtura
zid.ului.) 5. ascundere,ascuns. (- sub pat')
b6ld S.V. AI\{ANTA. CONCUBINA. IUBITA,
8. bdgarc de seamd: ateniie, circumspeclie' PRIETENA.
griji, precaulie, prevedere, prudent5, luareCLATINA..
bNIdIiiI Vb. V. BALABANI.
aminte, (pop.) fereAli, phzi, privegh6re, (inv.)
LEGANA.
socotinti, vcghere.
BALABANI vb. a (se) clltina, a (se) leglna"
BAGAT s. 1. btrgare, introducere, virire,
(pop.) a (se) bildngini, a (se) bdnindi, (reg.)
virit. f- clrcii ln broascd,)2. bigare' introdua (se) bilflni, a (se) bdlingdi, a (se) tingili.
cere, punete, virire, virit. (- uinului ln dami( Se - clnd merge.)
geand.) 3. bdgare, introducere,trecere, virire,
bnHbini vb. v. CERTA. CLATINA. HlTlI.
virit. (- alei prin urecheaacului.)
HITINA. HODOROGI. HURDUCA. HURDUBAGACIOS adj. bdgdret, lnfiglret, vlricAi. sunur. INvnA.ler. scuruRA. sucios, (Om -.)
PARA. ZDRONCANI. ZDRUNCINA. ZGTLadj. bdgdcios, infigerei, virlBAcARtrT
Tlr. zGUDUr.
cios. (EgIi prea -.)
BAI-ABANIRE s. cldtinare, leginare. (- Pibdgitfri s. v. CLIN.
cioarelor.)
bAgrin s. v. SALCh4.
bil{bdn6s adj. v. BULBUCAT. CASCATIILA$TINA.
HOLBAT. ]IAR'E. }IARIT. UMFLAT. ZGIITbtrhnlq s. v. BALToACA.
MOCIRLA. SMIRC.
BALACEALA s. (reg.) ltiobilcdiili,
$tioRAsubilc5lt, (prin Munt.) tilbicii6lS, tilbiciit.
bdhnit arli. v. cLocIT. lueulrr.
(prin apd.)
FLAT. STATUT. TREZIT.
BALACI vb. (reg.) a (se) qtiobtlcAi, (Mold.)
bihn6s adj. v. I\{LA$TINOS. MOCIRLOS.
a (se) linciuri, (prin Munt.) a (se) tilbiciiSMIRCOS,
(Se - toat(r ziua la rtu,)
bii Vb. V. TUBAIA. SCALDA.

OE

tsALACIRE
BALACIRE s. bilicit. (a cuiDa prin apd.)
BALACIT s. blldcire. (p lui tn ttu.)
bdliri vb. v. BEHAI.
adj. bdliior, bildner, b{l{nut,
BALA6L
(rar) bnlntc. (Om -.)
BAL^\IOR aclj. biltriel, btrltrnel, bllinu|'
bdliric. (Fatd -.)
{rar)
.
CLATINA'
b:iI:iI:Ti vb. v. BALABANI.
LEG\\A.
adj. bilf,iel, biliior, bilAnttt'
BALINEL
(rart
liirllirc. (Copil -. )
'
CLATINA.
bilingiri vl. v. BALABANI.
LEGANA.
vb. a suna, (reg') a tilin'
BALINGANI
cini. a tdllncl. (e clopolul de Ia uite.)
CLATINA.
bnlaDt|tui itr. v. BILABANI.
LE(;.\\A.
e.il-ANIJT adj. btrliiel, bildior, bdlinel'
(rar) bildtlc. (CoPil -.)
birtirodnds. v. BALAUR.
BALARIE s. l. buruiann, 6op.) dudlu'
(reg.) b6ldie, (lnv.) bilie, zlzhnle. (Teren plirt
cu -ii.) 2. ogor, pirloagi, (Locul plind.e buruieni se numesle -. )
bfln;rior[g['s. v. BALTOACA. tUlASrINA.
IlIOCIRLA. SMIRC.
BALAIoR.
bdllfc
adj. v. BALAIEL.
BALANUT.
BAL.\NEL.
BALAURAS s. bildurel.
BALAUREL s. bdldura$.
blnlb{IiU S, V. TLACARA'IE. PARA. PALA'
VILVATAIE.
VAPAIE.
LAIE.
PIRJOL,
VILVOARE.
BALIGA vb. (prin Mold.) a se biligAra.
B-q.LIGAR s. l. balig5, gurroi,(reg.) blltglu.
( Scoate- d.tn grajd. ) 2. ( EN TOM. ; Geotrupes
stercorar ius) (reg.)gindac-de-gun6i,(prin Bucov.)
ilenrltS, trindrlq, trinz, glza-bdului.
biligar-eu-c6rn s. v. CARABAN. NASICORN'
b:lligarir vb. v. BALIGA.
bdllgrrius. v. BALIGA. BALIGAR. GUNOI.
btnt6s arlj. v. BLEG. INDOLENT. LALIU.
I\{OALII. MOLATIC. MOLIU. }IOTOTOL.
bdrmriealiis. v. AIIESTECATURA. INCILCEAL..\. INCILCIRE. INCILCITURA. INCURCATLTRA.
BALUAJI vb. a biigui, a blrlt, a bodogdni,
a bolborosi, a bombini, a boscorodi, a gingdvi,
a indruga, a ingdima, a lngina, a nirii, a molfii,
a morrnii, a murmura, (pop.) a blodogori,
a bufni, (reg.) a dondtrni,a mogorogi,a mondini, a mormoti, a morocAni, a slomni, a tolocriui, (Ban.) a pitcdi, (prin OIt.) a qondoloi.
(Ce tot acolo?)
blrmiji vb. v. AMESTECA. BLEGI. lNciLCr. INCURCA. MoLE$I. MUIA.
LUNECOS.
bikis adj. v. ALUNECOS.
bdI6SS. V. BABUSCA. OCHEANA.
BALo$6L
s. ('Bo7'.; Russu/a foelens)
(reg.) burete-bAlds,ciuperctr-puturoAsi.
NILASTINA.
bi|tfC S. V. BALTOACA.
]\IOCIRLA. SMIRC.
billirci vb. v. STAGNA.
B.\LTAU
n|e$lc N . )
bllli
vb.

s. bdltoi,
v.

STAGNA.

(O baltd mare se nu-

bilficd s. v. BALTITA
bdtrlce6 s. v. nAlttl.{,.
biulclci s. v. eALtrTA.
BALTITA s. (reg.) bilticI, bilticeA, bilti(O baltd micd se nuclci, btrlttc{, biltfiiI.
me$te- . )
biltiNri S. V. BALTOACA. MLASTINA.
MOCIRLA. SMIRC.
[rLA$TtNA.
b6rri9 s. v. tsALToACA.
MOCIRLA. SMTRC.
BALTOACA s. r,(GEOGR.) mla$tind,mocirli,
smirc, (rar) biltAc, (pop.) rovini, (inv, fl
reg.) belti$, (reg.) bAhni, bihnig, bulhAc,
ml6ci, mlAgnit5, molAstini, rit, tiilbirild, tnu,
(prin I\(unt.) balhrii, (prin Ban.) bArd, (prin
Bucov.) biligtioAgd, (prin Mold.) bilc, (Transilv.
9i Mold.) mirghili, (Motd., Bucov. 9i Transilv.)
pl69tini, (inv.) batdc, bdltini, paltdS, piqt6lnif I. (g - plind de stuf.) :1. (prin Ban.)
blrri. (O - drept lnmijlocul drunrului.) 3. apdraie, apirie, baltd, ltrcAraie, l[cirie, uditurl,
(pop.) udedli, (Ce - ai. fdcul pe jos! )
BALTO I s. bnftht. (o baltd marc se numette- .,
bilr6s adj. v. MLaSTINOS. IITOCIRLOS.
SMIRCOS.
bilttctr s. v. BALTITA.

b{rrftn s. v. BAr,'u14.
nAqA vb. a (se) t{rca. (Cc tc-al-

asa?
)
'BALTAT

adj. r. pitat, pestrif, tircat, (pop.)


priAn, (tnv. 9i reg.) pistrfi, (reg.) pric, priu,
tirctq, (Transllv. 9i Bucov.) al6ciu, (prtn
Transih'.) che9, (Ban.) 9ar, (prin Ban.) SileAn,
(prtn Olt. si Ban.) gerguiAt, (prin Transilv.)
pr'6itir. (Antmal, pdr n.1 2.dungat, tdrcat,
virgat, (rar) zebrit, Qlop.) lnvirst{t, pestril,
virstAt, (reg.) vlrc6t, (prin Ban., Transilv.
9i Olt.) $ergAt. (Un obiect -.)
biltdt adj. v. CAPRICIOS. INCONSTANT.
INSTABIL. NECONSTANT. NI]STAI}IL. NESTATORN IC. SCHIMBACIOS. SCHIN{BATOR.
\ARIABIL.
pestrililBALTATITRA s. lmprestrltituri,
turi, tfucdturf,,
bdlflttrd s. v. VORONIC.
bilfr s. v. COSTREL MATURI..
bAlfri S. V, BRINDTISA,
BALU$CA s. (BoT.; Ornithogalwn unbclceapa-ci6ril,
Iatum) (reg.) gdini{n, gnin$i,
ccapi-cioreAsci, laptele-plsirii, plisc-pdsirsc.
biIVdN S. V. BIRNA. BUSTEAN. BUTUC.
CIOT. GRINDA.
STILP.
BUTURUGA.
AALPA. TALPOI.
biN6t S.V.ADMONESTARE. AMARAC ITINE
BANUIALA. CEARTA. CERTARE. CIOCUL.
CUCOAREI. CIUDA. DOJANA. DOJENIRI'.
GELOZII]. INTPUTARE. IMPUTATII'. INVIDIE. INTRISTARE. INVTNUTRII. NIIHNIRE.
MOR,\LA. }IUSTRARE. NECAZ. NEINCREP ICA. PIZ\IA.
DERIJ. OBSERYATIH.
PLISCUL-CUCOAPLISCUL-COCORULUI.
REI. PORNIRE. PRIBOI. RANCHIUNA.
SUSPICIUNE.
SUPARARE.
REPROS.
TRISTETE. VINA.
CLATINA.
bdrrrinii vl. v. BALABANI.
LEGANA,

67

MONBTARIE.
bdNirIE S. r'. BANET.
bdndrit s. v. BANET.
BANATEAN adj. binilenesc. (Graiul -.)
de
BANATEANA s. b5nAleanc5. (E origine.)
s. bdrrileanl,' (O *
si o
sANATPANcA
transilDdneancd.
)
BANATENtrSC adj. bdnilean. (Port -.)
btrNCftAiS, V. BANCNOTA. BILET DE BAN'
I{IRTIE-MONEDA.
CA. HIRTIE.
BANCUTA s. firfiric, (inv. 9i reg.) llbre,
-pifrill. prrisrir.(Doud - a 50 de boni.)
BANESC adi. 1. financiar, (livr.) pecuniAr.
()lijloore -.)
2. monetar, (Reformd *.)
RhNET s. (inv. 9i reg.) paralfc, (prin Mold.)
bindrie, binlrlt, (fam.) ptrAl6t. (Cemult -!)
BANICA s, (BOT.; Phgtetnta orbiculare)
spinutd.
-BANISOR
s. binuf.
I
binig6i s. v. CARBUNE.
b,flnlp6ri s. Pl. v. CLOPOTEI.
BANOS adj. avantajos, bun, productlv'
lucrativ, (fiS.)
profitabil, rentabil, (livr.)
mtrn6s. (Afacere -.)
bdn6s adj. v. AVUT. BOGAT. COSTISITOR.
bISTARIT. SCUMP. SITUAT.
BANUI vb. 1. a crede, a ghici, a $lndi, a-qi
lmagina, a-9i lnchlpul, a lntreziri, a presupune'
a prevedea, a socoti, a gti, a visa,.(rar) a pre-vesti, (lnv. 9i reg.) a nddii, (reg.) a chibzui,
a probdlui, (fig.) a mlrosi. (Cine ar fi - c(
se ua lntlmpla astfel?) 2. (prin Transilv' Iig.)
a se Ar<le. (Se n cd.pot fi copiii luf.,) 3. a suspecta, (lnv. gi pop.) a preprlne, (lnv.) a suspiclona. (II - d.replfdpld$.)
btrnul vb. v. ACUZA. ADMONESTA. AFLA'
DESCOPERI.
CERTA. DASCALI.
CAI.
DOJENI. GI_IICI. IMPUTA. INVIDIA. TN.
VINOVAT I. INV INU I. MORAI,IZA. MUSTRA'
pr7-Nrur. PocAI. REGRETA.
RITPRO$A.
SUPARA.
s, l. ipotezi, presupunere'
BANUIALA
lu1
prezumtie, supozitie, (rar) presuprls. (s-a atleuerit.) 2. nelncredere,suspiciune' (livr')
circumspEc{ie. incredulitAte, (pop.) prepts'
(prin Mold.) binAt, (prin Ban.) b6dI, (tnv')
-preprlnere. (O atilud.ine.de continud * ')
bdnulcl6s adj. v. BANUITOR. NEINCREzAToR. SUSPICIOS, TEMATOR.
blnuldlnlc adj. v. BANUITOn. NENCREZATOR. SUSPICIOS. TEI\TATOR.
BANUIRE s. susPectare. 7- cuioa.)
BANUIT adj. f. inctripuit, presupus, (franluzism) prezumAt,(lnv.) prezt'rmt.(Yinoualii- -)
2. suspectdt, (lnv. ;i pop.) prepirs. (Se uedeatn orice clipd.)
bdnult6r adj. v. GELOS.
BANUITOR adj., adv. l. adj. nelncrezdtor'
suspicios, temitor, (livr') circumsp6ct' incredrit, (rar) bdnuici6s, bdnuielnic, (inv. $i reg')
prepuilnic, prepuit6r, (reg.) niz{rnic' (inv')
neciedincids, presupuit6r' (E un om tare -.)
2. aclj., adv. iscoditor piezig. (Priuire -;
priueSte - . )
BANIJT s. l. binigor. (I-a dat 9i lui un -.1
2. (BIOL.) disc embrionar, (prin MoId') ban.
(- esteo formalie a embrionului.) 3. (BOT.;

BARBIUTA
BeIItsperennis) pirilutl, (reg.)bdnu!6i (pl.)' bnnut6le (pl.), bumbuqdr,butculiii. frfqi!6, mdrgirlt5, piscril5, roto{6le (pl.), sclnteioArS' scinteiriti, floare-frumoris5,floricele-IrulnoAsc(pl.).
binri! s. v. CINIISIR.
banuidis. pl. v. BANUT. clMIglR. PARALUTA.
uinut6le s. pl. v. BANUT. PARALUTAbirribiri vb. v. APROPIA. ASIIII^\NA.
ASEIIIUI. COMPARA. fuPACA. INTELIiGE.
b{rini vb. v. ASPIRA. DORI. INSISTA'
PRETINDE.
POFTI.
NAZUI.
JINDUI.
RIVNI. STARUI. TINDE. TINTI. URIIARI.
VISA. VIZA.
birb6t adj. v. BRAV. CURAJOS. CUTEZANEINToR. DIRZ. INIMos. lNpnAzxET.
FRICAT. SEMET. VITEAZ.
BARBAT s. l. om. (Femei $i -i.,) 2. sot'
(pop.) domn, om, roman, (tnv. $i reg') rnirit'
solli, (reg.) gospodAr, mlreAz, (tnv.) cisnic'
cdsAr, cds69,cdsdt6r, (eufemistic) dtnsul (art.)'
(Dlnsul e N meu.)
birbdrio S. V. BARBOAIE. BARBOI.
BARBATESC adj. 1. masculin, r'iril. (Curac2. mascul, masculin. (Flori -.)
Iere -.)
3. curajos, viteaz, vitejesc, (reg.) blrblt6s(Fapld -. )
BhRBATtr$TE adv. curajos, eroic, vite(pop.) voinlcste.(S-a luptal -.)
-ieste.
'ta.ultai
cuR-A.Josadj. v. BARBATESc.
VITEAZ. VITEJESC.
s. (aRNIT.) (rar) sot. (e rtnBARBAtII;
dutticii. )
BARBATEL s. sotior, (reg') sotuhlc, (lvlaram.)
sottic.
s. 1. masculinitate, virilitate.
bAneAtIE
(De o - pregnantd.) 2. energie,putere, vigoare(Dd d.ouad.d3. bravurl, curaj.
de mulld -.)
cutezanii, dlrzenie, incumetare, indrizneali"
nehrfricare, semetie, temeritate, (livr.) intrepiditAte, petulAntd, (rar) cutezdre, (pop' Ci
iam.) sriflet, (pop.) lnimd, voinicie, (tnv')
dirzie, lndriznire, mirinimie, sernetlre' (grecism lnv.) t{ros. (- caroclerului sdu.) 4. btavur5, curaj, eroism, nelnfricare, vitejie, (pop')
ln luPtd.)
volrricie. (blrbdtie s. r'. MATURITATE.
BARBIE s. 1. (,{NA?.) barbtr. (Are o procninentd.) 2. gus5. (7 Ia reptile)
bdrbie s. v. BAVETA. BAVETICA. BARBITA.
s. frizer.
riAnntEn
BARBIERI vb. a (se) rade.
bfirbleri vb. v. ATINGE. BATE. LOVII\,IlNTI.
bdrblerie s. v. FRIZERIE'
BARBIERfT adj. ras. (Fald -.)
(Ctt
BARBIERfT s. ras, (rar) risit{ud.
costd-?)
larbleriltr s. v. FRIZERIfA.
BARBIOARA s. bdrbiuti.
BARBISOARA s. bdrbifi, btubugoarl, bdrbrtLd, (Purta o -')
BARBITA s. l. birblgoarS, birbugoartr'
2. baveti, bavetici'
bdrbuli. (Purta o -.)
(rar) birble. (- Ia gttul copiilor mici.)
BARBIUTA s. bdrbioartr.

a
i;

BARB1NTA
b{rrrinli s. v. PUTINA. $I$TAR.
BARBO^lE s. bdrboi, (r'ar) birbirie. (lre
o - clt toalerilele.)
Sr\neOASA s. (BOT.; Boltiochloa isclnenrum) (reg.) sad, sddind, piig-dtllce.
BARBOI s. b{rboaie, (rar) blrbdrie. (Ate
sn - pind la piept.)
BARB6S aclj. ncbirbierit, neras. (On --)
hirrbfnc s. v. RECRUTARII.
'birrhurdl s. v. SIPIC-\.
BARBU$OARA s. bdrbiqoari, birbi{i, birbute. (Purla o -.1
bdrbugodr:i s. v. CRU$ATEA.
BARBIJTA s. 1. birl-rigoari, birbifi' b5rtru;oar5. 2. barbigon, cioc, liicilie, (franttrzism
rar) barbipS. (Purta -.1
birrildqs.v. DULGHER. LEMNAR. TIMPLAR.
bdrillihin s. v. DE$ERT. FLAMINZARE.
birrldpi vb. v. BARDUI.
BARDUI vb. (rcg.) a blrddqi.
birndci adj. v. BRUN. BIIUNET. NEGRI.cros. OACFIES. TUCIURIU.
(Bombus
r.
s. (ENToM.)
sAnzAUN
lerrestris) trondar, (reg.) binz{r, bi!:in, blzgin'
bombir, bong6r,bong6i, bonr'6r, bozg6i, musc6i,
.albina-!igdnului, albind-[iginedscd. .2. (Vespa
crabro) girgiun, (reg.) bizgdfn, blzeleu, bizger,
it.dun,albina-{iginului, albind-}igdnedscS,
viespe.bondireAsci, viespc-gdrg{rine,(1'ransilr'.)girin'
giun6i, (Bucov.)viespAr,vicsp6i.
brisirli vb. v. CONVERSA. DIALOGA.
DISCUIA. VORBI.
brisrius. v. AFRONT. CIUDA. CUSUR. DAR.
DE}'IJCT. GELOZIE. ]N.IURIE, INSULTA.
INVIDIE. JIGNIRI]. IIETEAFIN:i. NARAV,
NECAZ. OCARA OFENSA. PATII{A, PICA.
PIZNIA. PORNIRE, RANCIfIUNA. RAZBUA{ARE. RU$INE. UMILINTA. VICIU.
BASMALUTA s. batic, (rar) ti9iu. (Purta
.-P e c a P o N . )
bishi vb. v. INVENTA. NASCOCI. PLASMUI. SCORNI. TICLUI.
bisnire s. v. INVENTIE.
MINCIUNA.
NASCOCITUNASCOCEALA. NAsCoCInn.
pAr-AvnA.
plAsuurnp.
RA. NEADEVAn.
POVESTE. SCORNEALA. SCORNIRE. SCORNITURA.
biqeilie s. v. BATJOCURA. BATAIE DE,
,JOC. DERIDERE. RIS. ZEFLEMEA.
bi6i vb. v. einllI.
BA$ICA vb. a (se) urzica, (pop.) a (se)
,piersica, (Mold., Bucov. qi Transilv.) a (se)
'cofi. (S-a - pe mtnd.)
bir;ica li6rli s. v; COLECIST. FIERE.
VEZICULA BILIARA.
bigiea-p6rculut s. v. GOGOAgA.
BASICAT adj. urzicat, (livr.) vezicAt. (Piele -.)
BA$ICA s. l. (ANA?. ),tezicd.. 2. (ANAT.)
bdgica udului: vezica urinari. 3. (ANAT.)
bd.qicii lrtotdtoare: vezic| lnotitoare. (a.
lteStilor.) 4. buli. (- de aer.)
bf,gtcd s. v. AEROSTAT. BALON. GLOB.
GOGOASA. MINGE. PAPALAU.

68
-'bfiilci red s. v.
Alt?RAX.
CARBUNE.
DALAC. PUSTULA MAI,IGNA.
BASICOASA s. ( BoT.; Colutea arborescens) (reg.) snlchn-gAlben.
biqicodsi s. v. GUSA-PORU\{BELULUI.
bS,siertli s. v. GOGOA$4. PAPALAU.
BA$ICu'l'E s. pl. (iIED.) bubulile (pl.),
papule (pl.), spuzeald. (- ps piele.)
hirplna-c{lului s. v. GOGOAgA.
hl;ina-p6rcului s.v. BURETELE-CERB ILOR.
bdqini s. v. GAZ. piRT. VINT.
lrlqin6s adj. v. PIRTIIT.
BASTINA$ adj., s. aborigen, autohton,
indigen, neaog, pdmlntean, (pop.) pimlnt6sc,
(tnv. 9i reg.) mogneAn,mogtedn, (inv.) pimlnten6sc, (Populalie -.)
hitfCi S. V. BATAUS. CIOMAGAR. CIO.
MAGA$.
BATAIE s. 1. lncdierare, luptf,, (rar) lncliier,
lnciierdtriri, (reg.) lncdierAt, (fam.) tdvile6lA,
trlntedli. (- dintre ei n-a durat mull.) 2. (livr.)
cor6clie, (pop. qi fam.) bruftuiild, chelfdnc6lS,
ciomdgeAld,muqtruluidli, piruiald, scatoAlci,
(farn. fig.) scirmfnire, scdrminltrird, tlrnuiAll,
tlrnuire, (arg.) mardeAlil. (A mtncul o - zdraudnd.) 3. eqec, infrlngere. (A suferit prima intr-un meci.) 4. bocdneali, bocilire, bocdnit,
bocinituri,
cioctrneald, ciocdnire, ciocinit,
ciocinituri, (reg.) tocdnlre, tocinlt. (Se aude
a.
o - ln usd.) 6. (BIOL.) ilnpreunare. (unor animale.) G. (BIOL.) boilte, (reg.) toAnit,
(- pestilor.) 7. scornire. (- peSlilor.) B. goand,
gonire, hdituialS, hiituirc, scornire, stlrnire,
(pop.) zgornlre. (ulnatulLti.) $. ftlftiald,
fllflire, fiiftit, fllfiituri,
fluturare,fluturat,
(rar) scuturAre, scuturAt, sfiriitriri. (artpilor.) lO. suflare, suflu, (lnv. 9i pop.) suflAt,
(reg.) zdliste. (Std ln - utntului.) ll. (BIOL.)
palpitare, palpitalie, pulsalie, ticdit, tresdrire,
zbatere, zvlcneald, zvlcnet, zvlcnire, zvlcnit,
zvlcniturd, (rar) tresdritrirl, (inv.) palpit,
rdsiritLrri, slltdre. (inimii,) 12. (MUZ.)
timp. 13. bd.Iaiede joc: batjocurl, derldere,
ris, zellemea, (livr.) derizirine, (tnr'.) batj6c,
batjocoritfri, (fam.) bdscdlie. (Ce e aceastd- ?)
bitr[ie s. v. BATAI,IE. BATATURA. SA.
TEALA. BOMBARDAMENT. BOMBARDARE.
CONFLICT. LUPTA. RAZBOI.
trdldefii s. \'. SACULET. SACU$OR.
BATAIAS s. gonaci, gonap, hditaE, mlnitor, (reg.) ciocind;, hditAr, (prin Mold.) bot&.
(- Ia o uittdtoare.)
BATAIOS adj. agresiv, brutal, coleric, dur,
impulsiv, iute, nestiptnit,
violent, (fam.
fig.) belic6s. (Om, ternperament-.)
bnrdirlq s. v. HADAnAG. TITIREZ.
BATALIE s. lupte, (rar) lnfruntAre, (lnv.
qi pop.) b{tAie, (hv. qi reg.) rdzb6i, (lnv.)
h6rli, oAste, toi, (fig.) ciocrrire. ( Biruitor ln
- de Ia...)
BATATARNICA s. (BOT.; Seneciocnuifolius) cruciulitd, (reg.) petimbro6sd.
BATAToART s. (TrPoGR.) cflfuti.
bitdt06re s. v. tVIBLACIU.
BATATOR s. 1. (pop.) brighidiu, mftc{,
(reg.) drtgi,
ferdiddu, lltci, m6sc6, ro{ti.

BECATA

69

(Fasole - . )"'7. trifuiit, tntrtll't, lnvtns, (lnv.)


B. acru, prins' (lnr'. pi
spart. (O armatd -.)
p-op.)
seArbdd, (prin Ban.) sittr. (Iaple -..)
-9.-bogat,
infoiat, involt, rotat, (reg.) rcvirs6t.
(Flori - .1
birfit adj. v. 0ASTRAT. JUGANIT. SCOPI'T. STERILIZAT.
BATtlT s. batere. (- couoarelor.)
eAT s., adv. l. s. nuia, vargd, (reg.) b6ldie,
(Trausilv., Bucov. 9i IIoId.) 9teap. (-L-a drins
iu -.) P. s. coadd,nuia, prijini, varge, (reg.)
b61die,pAlifit, prlgtind, nid5, sticiu. (^ undi'
-.1
/ei.) 3. ndr'. biIos, dlep-t,rigid, teapen.(SId
bI! s. v. SPETEAZA.
birlerl s. v. PAPURA.
CIOCHIE.
b:ilic s. v. BA$CHIIi.
GRANDOIIAN.
bi!6s adi. v. FUDUL.
INFUNII'RAT.
INCREZUT.
INFATUAT.
\,IEGALOMAN, INGiN{'FAT. MINDRU. ORGOLIOS. SEMET. TRUFA9. TANTO$. VANITOS.
BATOS aclj.,adv. l. adj. drept, rigid' te"apen.
(O linnfi -.) 2. adv. bi!, drept, rigid' leapdn.
(Std - . ) 3.* aclj. (Iam. fig.) ai6s' (E un om - . )
biun6 vb, v. URLA.
ZBIERA'
biuni vb. v. I\IUGI. RAGE.
BAUT adj. amefit, beat, cherchelit' imbntat'
gAfniS
s., artj. l. s. mo$, mosneag, (pop')
turmentxt, (livr.) griTit, (rar), trecut, (inv. 9l
pop.) candriu, (pop.)turldc' viiiit' (reg.).amnAonchi6l, (reg. si peior.) ghiuj, (reg.) blt, (Transilv'
gi Marem.) vlj. (Un N cu plete albc.) 2. adi'
iit, inr'inof6t, ritutit, vinds, (prin Ban.) chervlrstnic, (tnv. Fi reg.) vechi. (Un ont - ' )
mel6u, (Transilv. ;i Mararn.) qrhnen,(prin Tran(Prin
vechi, (fig.) c,hfnt.
3. adj. strivechi'
silv.) grimenit, (fam. fig.) afumAt, aghesmuit'
codrii cei *.)
ficrlt, o{clit, pilit, sfintit, tlmiidt' tirnos{t'
birtrina s. art. Y. ]IAIIA.
trisnit, turtit, (arg') mahit, mat6l, matosit'
(Om foarle -.)
sArnfNA s. babe, (reg.) bdbetie, (fam.)
BAIJTOR s., adj. alcoolic, befiv, (reg.) q{bab6tI.
(fam.) bitrci, pitangiu, (fig.' adesea glumen,
BATRINtrSC adj. Patriarhal' tradifional,
mct) srrg6ci,strgit6r. (E un tnare- . )
-.)
(Datini
veclri.
gdlbuie.) z.
r. tictrio. (o BAuitlRA
BATRINESTE adv. moqnege-ste.
(pop. ;i fam.) uditurd, (pop.) udeAlS' (Ce(rar)
biLrlnte'
bltrlnime,
s.
BATRINIIT
1ya- aueli?)
(Era mttlt - acolo.)
CHEF.
birutfrir s. v. BETIE.
BATRiNETE s. (livr). senect0te, (1nv.)
GARGAUN'
bdzsirirn s. v. eARzAUN.
mdtoric, (fig.) cdruntdte. (ltlrsta -.) ^
BEA vb. l. a trage, (reg') a iucsui, (fam'
bir(rindtres. v. BATHINET. BATRININIE.
fig.) a pili, a srige.(E belio, - mult.) 2. a conYECFII]\,IE.
suma. (- mttlte ceaiuri diuretice.)
PARINTI.
s.
bitrini
Pl.
(rar)
bdtrtn6le'
bea vb. v. FUNIA. SORBI. SUGE.
bitrlnet,
s.
eA'r'nlNi},ts
(Era
be6be s. v. CREI\IENE. SILEX.
tould - acolo,)
'
B--\TniNIS s, (BoT.; Erigeron canadensis)
berinci s. v. CREIIENE' SILEX.
coacla-vdcii'strutul-mirelui,
{reg.)stelirfd,'qoric61,
BEAT adj. amelit, biut, cherchelit, imbitatr
(Trn nsilv.) sPirince.
turmentat, (livr.) grizdt, (rar) trec{rt, (inv. 9l
bitrinis s. v. STELUT-{.
pop.) candriu, (pop.) turldc, vijiit, (reg').amn5bdtrirllil s. art. v' PARINTE. TAT-{.
iit. invinotdt, rdtutit, vin6s, (prin Ban.) cher[etit.i, r. v. PlPoTA. RINZ^\.
mel6u, (Transilv. qi Maram.) gtmen, (prin
bituc6l s. v. CAeUgA.
Transilv.) qumenit, (fam. fig') afumAt, aghesBATUCI vb. a hate, a b{ttrtori, a tndesa' muit, ficrlt, ofelit, pilit, sfintit, timli6t, tlrnoslt'
tlp$i,
a
a Dresa.(pop.) a pisa, (reg.) a dricui,
trisnit, turtlt, (arg.) mahit, mat6l, matoslt.
" "fat,i.i, (lransilv.) a dript, (fam.) a pisdgi'
(E un om -.)
(pdmtntrtl, zdPada,)
beat adj. v. AMETIT. ZAPACIT.
BATUT.
birucit adj. v. BATAToRIT'
beatltrlillne s. v. FERICIRE.
INDESAT.
beb6 s. v. NOU-NASCU:I. PRUNC. SUBATIIT adj. l. lovit, (fig.) ttrnutt. (Rdu -.1
SUGAR.
GACI.
2. bititorit, indesat, (pop.) bltucft. (Pdmrnt
BEC s. (prin Transilv.) pAre. (Un n aptins')
frecventat'
circulat,
bititorit,
e. )
3.
bec s. v. APARAToR. FUNDA$.
4. des, (fesdturd.- .)
umiSlat. (Drumuri -.)
(
BECATA s. (ORNIT.) r. (Gallinago !"qa)
Fructe
.
(reg.)
meclt.
)
5.lovit, strivit, zdrobit,
becatind,-(reg.) berbec(rf, oala-m6rtilor. 2. ( GalG. fdciluit, frecat, sleit, (reg.) rltnlt' zolit'

(N pentru alegerea wttului. ) 2. tet, (.dg.)


pentru alhu$, creme elc.) 3. scaun,
slrmei. (*
I a m e L i l t l .)
strat, trup. (s. v. CUTIT. LIiVIBA.
bititrit
BATA'I'ORI vb. l. a bate, a bltttci, a lndesa'
a plcsx, (pop.) a pisr, (reg.) a dricui. a tdpgi'
a Zbi.ttrci. (fransilv.) a dripi, (fam.) I pisigi.
a se
(pdmintul, zdpada.) 2. a se lntiri,
lrrtelcni, a se lnYlrto;a. ( Pdmlntul s-a - .)
adj. l. bdtut, lndesat' (pop.)
BATATORIT
bdtucit. ( Pdmint - cu tttudlugul. ) 2. lntirit' in-.)
(Pitnint
3. bitut'
feicrrit, lnvlrtosnt.
circulat, frccventat, umblat. (Pe cdi -.1
s. l. (XLED') (reg') prdttc6l'
BA'|ATIIRA
(Are - tn palmd.) 2. biteali, (prin
trintitrlrd.
la o testilurd.) trIold.) bdtAie. (birlirtririt s. v. CURTE. OGRADA. PADUCEL.
STANI$'f E.
(reg.)
ciomigaq,
s. ciomdgar,
BAT.{'U$
bdtAci, (inv.) dalcaric, (arg.) mardeiirg.
(prin
lvlold.)
s. 1. bit{turd,
BA'|E-\LA
Ia o lesdturd.) 2. batl' brat' bribdtAic. (larii, iirlcea, fofeazi, lopilea, minuEi, mind,
cste o piesd Ia r(t:boiul de lesut.)
sDetcazri. (TITIREZ.
bilE:iII S. V. H.{D.\RAG.
bltrin s. v. IIO$.

;ii:

BEcAT.[
linago gallinaria) becafind, (Bucor'.) oaiam611ilor,
bec{15 s-. r'. SITI\R.
(Gallinago
l.
BECAI. INA s. (ORNIT.)
med.ia) beca!5, (reg.) berbecu!. oaia-m6rlilor.
2. (Gallinago gallinaria) becald, (Bucov.)
oaia-m6r!ilor.
bechi'r s., adj. r'. BURLAC. CAVALER.
CELIBATAR. FLACAU. FIOLTEI, NECAS.iTORIT.
BECI s. pivnild, (reg.) b6pcd, (prin Mold.)
hrirb6, (ltlold. qi Bucov,) pohr'6b, (prln Mold.)
zfmnic, (inv., 9i in Transilv., Ban. qi Mold.)
podrum. (line alimenlelela -.1
beci s. v. AREST. INCHISOARE. OCN.\.
PENITENCIAR. PU$CARIE. TEMNITA.
beefsnic adj., s. v. ABJECT. INCAPABIL.
MTZERABTL.
TNFAM. JOSNIC. I{I$EL.
MIRSAV. NECAPABIL. NEDEr\rN. NELENEPT'ITINCIOS. NEGIUIT. NEMERNIC.
TREBNIC. PRAPADIT. SLABANOG. TICALOS.
becisnieies. v. ABJECJIE. FARADELEGE.
INFAMIE.
JOSNICIE.
INCAPACITATE.
MISELIE. I\1IR$AVIE. NELEGIUIRE. NEMERNICIE. NEPUTINTA. NETREBNICIE,
TICALO$IE.
SLABrcluNE.
bed6; adj., s. v. ABJECT. CALIC. INFAI\{.
JOSNIC. },TI$EL. i\{IZERABIL. MIRSAV.
NELEGIUIT. NE.
NECAJIT. NEDEMN.
MERNIC. NETREBNIC. NEVOIAS. SARAC.

iAnnq.N. TIcALos.

BANUIALA. BEb6i!i S. V. AGIIIUTA.


LEA. BUCLUC. DANDANA. DEMON. DIAVCL. DRAC. INCORNORATUI,. INCURCA.
NAPASTA. NEAJUNS.
TURA. NAIBA.
NECURATUI,. NEINCREDERE.
NECAZ.
NENOROCIRE, NEPLA.
NEMULTU}II}IE.
PACOSTE. POCINOG.
CERE, NEVOIE.
RAU, SATANA. SUPARARE. SUSPICIUNE.
TARTOR.
BEDRIIAG s. butuc, scaun de cioplit.
(*
rolurttlut.)
bIldi.
a
BEHAI vb. (PrIn Transilv.)
(Oaia -.1
BEHAIT s. behiiturd" (- oii.)
BEHAITIJRA s. behdit. (- oii.)
Rhod.eusamarus)
BEHLITA s. ( IHT.;
(reg.) rihlta, (prin Nfold.) bodrci.
b6tci s. v. CUARI.
BEILIC s. (inv.) conAc.
belzaile{ s. v. PRINCIPE. PRINT.
BELADONA s. (BOT.; Alropa bellatlona)
mdtriguni, (reg.) impirdteAsd, lilid6nie, cireaga-ltpului, dotmna-c6drului, doamni-mAre,
floarea-cddrului, iarba-cddrului.
belag6nl s. v. l\IU$-CATA.
Mle:i s. v. STICLA.
belc6u s. v. LEAGAN.
de lacdt.)
BELCIUG s. inel, verlgl. (BAT.BURUIANA.
b6riries. v. sArARrn.
COADA. COTOR. CURPEN. NUIA. PAR.
TULPINA. VARGA.
TULEU.
PRAJINA.
VREJ.
Albwnoidc* biptnctaBELDITA s. (IHT.;
tus) (Mold.) b6rchiti, (OIt.) coconAr, (Trandlv.) litdreAlA.

70
BELEA s. bucluc, dandana,' lncurclturi"
ndpastd, neajuns, necaz, nemuhu.mire,nenorocire, neplicere, nevoie, pacoste, pocinog, riru,
supirarc, (inr'. qi pop.) pdrznd,riut{te, (pop.}
alageA,darav6ri, pdcit, pon6s,potci, poticiti"
zddrlf, (inv. pi reg.) nacafS,nAgodd,(reg.) ttirnirndie, lncurcAld, nizbfcd, ndzdr:ivdnfe,pricost0nie, sfgd, qugubini, torodpi, (prin ]iotd.)
bacAli, (Transilv.) bai, (Ban., l{ar.am. $i llucov.) b6di, (Mold.) chiciridn, (Olt. ri Ben.)
cotodrbd, (OIt., Ban gi Transilv.) ctrlbild, (ir:v.)
nesosinti, ncvoin!d, pitimi, satarA, stelairorie (Ce - a cdzut pe el! )
belei s. v. CICLU. MENSTRUATIE. PERIOD.
beleriznir s, v. BUBA. CICATRICE. LEZIUNE. PLAGTI. RANA. SEIIN. URN{A.
BELEI\{NIT s. (cE'Or.) (reg.) coadir-ctr$rpe.
belenghdrs. v. COSTREI.
BELETRISTIC adj. artistic, lilenr. (Opere
gtiinlifice Si opere - , )
BELETRISTICA s. literaturi, litere (pt.),
(lnv.) scriitorie, (peior.) autorlfc. (Actiueazdtn
domeniul - . )
bdlfer s. v. DASCAL.
INSTITUToR. IN.
VATAToR. PROFESOR.
BELHITA s. QOOL.; Mgoxus glis,l chi!can, (reg.) guzgan-de-m{rnte.
IrEII Vb. V. BULBUCA.
CASCA. HOLB^&.
JULI. JUPUI. MARI. Ln,IFI-A. ZDRELI.
ZGII. ZGIP.IA.
belie6s adj. v. AGRESIV.
BAT-\l()SBRUTAL. COLERIC.
DUR. IMPLLSI\'.
IUTE, I\IILITARIST. NESTAPINIT, PROVOCATOR. I1AZBOINIC. VIOLENT.
BELIGERANT adj., s. (lWft.) (inv.) rirz.boit6r. (Prirlile -.)
bolirc s. v, BULBUCARE.
CASI]ARE.
HOLBARE.
JUPUIALA.
JUPUIRE. ,ILT.
PUIT, MARIRE. UMFLARE. ZGIIRE. ZGIYT.
belit adj. v. BULBUCAT. CASCAT. HOLBAT. JUPUIT. MARE. IVIARIT. UMFLAT.

zclrT.

bEIiI S. V. JUPUIALA. JUPUIRE, JUPUIT.


belltodre s. v. ABATOR.
BELLII-ARTE, s. pl. arte frumoase (pl.)BEL9ITA s. (BO7'.; Canna indica) can5BEL$IJG s. l. abundenl5, bogltic, imbelsugare, indestulare, prisos, (rar) afludnfi, rniuogie, rdsfd!, risipi, (livr.) oput6nfi, profuzitnc,
(pop.) j6rtfn, (prin Olt.) temei, (inv.) sAtfil,
strturAre,spor. (d de bunuri.) 2. bogitie, bunistare, prosperitate,(pop.) pricopsedld,('lr:rnsilv.) prindodre, (inv.) sahlt, scump6te, scurnpie, spor, (fig.) inflorlre. (e in care se ufla.)
belsug6s adj. v. ABUNDENT. BOGAT.
BUN, IMBEL$UGAT. INDESTULAT. I\IARE.
I\TANOS.
belzcbfir s. v. AGHIUTA.
DEI\ION. DIAVOL. DRAC. INCORNORATUL. NAIBA.
SATANA. TARTOR.
NECURATUL.
CHEF.
bench6t s. v. BENCHETUIALA.
OSPAT. PETRECERE.
PRAZNIC. PRIZNUIRE.

$$$$$1,
F{.

t
lF

i*

BETELIE

BERE !. Qnv. 9l reg.) olol'lnl . (O sticld


vb. a chefui, a Petrecc, I
BB{CHETUI
dc -.)
Drtrznui, (lnv. sl pop.) a (se) osptrta' (Mold.
gitlei, (PoP.)
BEREGATA s. (ANAT.)
ii fueov.; a mesi, (prin nordul Ttansllv. 9l
prin }!rram.) a mulitui' (Aun lodtd noaptea') tnghititoAre, (reg. 9l fam.) g{r$, (reg.) glti}A'
(Lichidul i-a aluneeat
BE\:CI{ETUIALA s. chef, ospet' petrecere, gtgter, (lnv.) grum{2.
pe -.)
praznic, priznuire, (pop.) . bench6t,- chio-lh-{*
beretdtd s. v. LARINGE'
iete"ei, ,.i"tet, (tnv. Fi reg.) petrec{nie, (Mold')
STRANGI T.A.
beref[tut vb. v. cITUL
guledi.
"
SUGRUMA.
benedlcflfiuc s. v. BINECUVINTARE. BLAber6inlc s. v. PADURAR.
GOSL.OVIRE.
BERETA s. basc5.
FAvoRALndjle adj. v. BINEFACAToR.
BERILIU s. (CHIM.) glluciniu.(e esle un
BIL. PRIELNIC. PROPICE.
metal alb-cenwiu' )
BENEFICIA vb. 1. clgtiga, a folosi, a pro'
semdna c.r
BERLfNA s. (tnv.) leAgin. (flla. ( El nu n nimic d.in asta?) 2. a so bucura'
un cupeu.)
a se folosl, a proltta' (n de aiulotul cuioa' dc
BEiTNARDN s. (ZOOL.) saint-bernard.
cttet,:: :ile libere etc.)
folos,
besacre{ s. v. CASETA. CUttOenA. CUct$tig'
1.
avantaj'
s.
BIi\*EFICIU
tr'
(tnv')
f
olosinf
TIUTA.
se6m5,
reg.)
otof lt . , ittu. si
CONVOR(Cc besc{il[ s. v. CONVERSATIE.
iinv., in Trausilv.) dobfndd, (fig.) rod'
BrRE. DIALOG. DISCUTIE.
ai d,in asta?) 2. ct$ttg, profit, venit, (prin TranBESSI s. pl. (IST./ pecenegl (pl.), (lnv.)
silv.) mirigrig, (tnv.) ghellr, prodict, spor. (reg'
pactnAli
(Pl.).
ufacete')
tnlr-o
net
rrArrS.
fie.)
1"Cr"Sarit
BESTL!\L adj, animalic, feroce, fioror,
s. GEOL.) cicadeoidea' (x cstc
silbatic, (Gest -. )
o oimnosPerntd.iwasicd.)
(Conbl'
s. anknalitate, ferocitrte,
BESTIALITATE
nesillt.
facultativ,
adi.
b*trV6tsilbiticie, (N comportdrii cuioa.)
b--Leoo"
ulii -.)
DEMON'
B6,STIE 3. dihanie, fiari, jivlni, lighioantr'
s. art. v. AGHIUTA.
(pop') gAdini, jigAnie' (reg.)
silblticiune,
DIA\'bL. DR.{C. INCORNORATUL. NAIBA.
ciriti, sAlbitlcie, sllbtrtictme, (Transilv. tt
SATANA. TARTOR.
NECURATUL.
Mold.) gad, (Transilv.) silbAticit{ui. (In pt'
adi. (MED.) curabil, u'or, vlnEexfcN
dure trdiau mttlte N. )
boli')
e
unei
(Formd
a
decabil.
BE$CHIE s. ciochie, joaglr.FIARE'
pl.
CATU$E.
v.
b6ntc s.
aldebldl
hesi-curis. pl. v. GOGoASA. PAPALAU)
s.'
rcHIM'
neN-zAL'DeHtDA
lregietles. v. t UrvtttARICA-PA'\INTULUI.
benzoicd. (N arc miros d.e migdale amdre')
amfetamine'.
bcalna-l&pulut s. v. GOGOA${.
BENZEDRfNA s. (FARM')
bcgtna-p6rcululs. v. GOGOA$A'
este un etcilant cl sistemulul
fenarninl. (bcqina-vfipll s. v. GOGOA$A.
neroos ccnlral.)
benzol. (e *tc rtn
BE$LIC s. (lnv. 9i reg.) pend{r. (- ac o
BE:.lz6N s. (Cntu.)
moned.dturceascd.)
-lichid. incolor uolatil.)
*. (CHIM.) dtbenzoll, difentldlccbegtclc{li s. v. ADMONESTARE. CEARTI.
iexzfi.
ton6. (- este folosit tn sintezcorgattce')
CERTARtr. DOJANA. DOJENIRE. IMPU'
TARE. rr,rONA.IA. MUSTRARE. OBSER.
BENZOE s' smirnd, (tnv') mlri' (N cstc folr
vATrE. RnPROg.
sild ca esenld tn Parfrmetie' )
benzen' (a ?J'teua
lrqteli vb. v. ADMoNESTA. CERTA DAsBENZoL s. (CHIM.)
cALi. PglpNI'
MoRALIZA' MUSTRA'
bun soloent.)
BENZoPIROL s. (cHIM') indol'
begul-P6rculut s' v. GOGOA$A'
herh{nt s. v. AFEMEIAT' CRAI'
BETACID s. (FaRM.) acidol.
nrcrbantlic s. v. CRAILIC'
b6te s. pl. v. BRATE.
(Ban'.' -'l'ransuv'
BERBEC s. l. (zool.)
neteag aoj. v. BOLNAV. NESANATOS.
e'
si \told.) ar6te. (N esle md'sculul ott')
SUFERIND.
sfrrlmitor. s. (MtL') (inv') ar6te'
INVALID'
ir{ii.l
'(n
betefg adj., s' v. INFIRM.
une'
i.tdurtrct
seroealn trecul Ia spargetea
SCHILOD.
are:-er:
art') .(inv').
cetdli.) 4. fAS"RON.,'
StNheteala-reglnel s. v. DRAGAICA.
(- esleo conslelaliedin emislera '!!"o'!;)
(art.).
'
ALBA.
ZIANA
rerneeFi s. pl. v. CIUIN' ODAGACI' SAmiresel')
IIETEALA s. (reg.) tel' (PUN.\RITA.
BOAIj4'-IN;
s.
v.
AFECTIUNE.
betesle
e.r.cubiLgniul
BERBdOEL s. (oRNlT','
MALADIE.
FIRMiTATE. INVALIDITATE.
iupul-vribiil or, (r eg') berb ecrli' ;oiJr;;;i;.-i"q
beteg6sadi. v. BOLNAvtCfOs.
capra-drAcului'
*it.
t5.iiitof"e,
BOALA.
beteiedln s. v. AFECJIUNE.
lrerbec6ls. f. SFRINCIOC'
TIALA'
INVALIDITATE.
INFIRMITATE.
bcrbect| s. v' BECATA. BECATINA -lE-TDIE.
PAPURA'
B;;-Ei..' LuPUL-vRAettLon'
NIUTILA.
betell vb. v. lilteol-xAvr.
sFRhlcIoc.
SCHILODI.
bere s. v' DUMBRAVA'
(OIL
BETELIB, s' battt, (reg.) brtrcinirifi'
bere6use s. v. BALANSOAR'
Ia pantaloni. )
gl Ttanstlv.) veAci. (b6rchlftr s. v- EELDIJA'

,BETE'SUG
bcteFfg s. v. AFECf,IUNE. BOALA. CUIMPERFECSUR. DEFECT. DI]FICIENTA.
INSUFICIENTA.
TIUNE. INFIR}IITATE.,
LAcuNA. LIPSA. I\IAr,A.
iNvalrolrerE.
NAR.AV. NEAJUNS.
DIE.
I\{I'TEAHNA.
PACAT. SCADERE. SLABICIUNE. VICIU.
BETONIER s. betonist.
BETONIST s. betonier.
hottti s. v. IUESTEACAN.
BETIE s. l. irnhdtare.(- Iui a fosl rapidd.)
Transilv.) qumeneAli.
2. ebrietate, (prin
(Stare de -.)
3, (MED.) alcoolism, ctilism.
(Suferri de -.)
4. chef, (inv.) bnutfri. (A
)
fticttt u - de po_mind_.
belic s. v. SALBATIE.
tsETIGA.9 s. bcli;or, (reg.) bitic6l, hitirl.
BETI$OR s. betigas, (reg.) bitic6l, bitrif.
BETIV s., adj. alcoolic, biutor, (reg.) s{trnen, (fam.) pilAci, pilangiu, (fig., adesea glnme{) sugdci, suget6f. (E un ntare -,)
, BETIVA s. (]1NTo,rtf.; Drasophila fulrc'
Dris). muEild, muscd-belivi, musculiti-de-vin
be{irc s. v. JUDEJ.
b6uci s. v. COPCA. OCFII.
befi!i s. v. CREI\{ENE. SILEX.
bez adv. v. EAnA.
bezdrriu s. v. MEZENTER.
bezdr s. v. I\IEZENTER.
lrrrzinin s. v. EMBATIG. EXIFITEOZA.
bezmirndr s. v. EX{BATICAR.
BEZX{ETIC ad,j. aiurea, aiurit, dcscreierat
nebun, smintit, ticnit, zinatic, zlpicit, zut'litt
(rar) dezm6tic, '(pop.) de;uchedt, pillvitic
silhrii, (inv. 9i reg.) prilestlt, (reg.) sucheAt
tui, (Mold.) trlie;, zihid, zlrghit, (inv.) turluliu
(fam.) sanchiu, (fam. fig.) smucit, trisnit
fdcinit. (Ce tip - 1I
BEZNA s. tntunecare, lntunecime, tntunerlc, negurl, obscuritate, (Iivr.) ten6bre (pI.),
(rar) negurcAlS, (Transilv.) tutic, (inv.) lnttlnec,
lrtunericime, (fig.) n6gru, no6pte. (Erct o d.enepdtruns.)
ADINC. PRAPASTIE.
b6ZNi S. V. ABIS.
bibazic. (subBIACID adj. (CHIM.)
stanld.-; acid -.)
biag s. v. PECETE. SIGILIU. $TAMPILA.
BIANUAL adj. semestrial, (inv.) bisanufl,
(Periodic cu aparilie *.)
1.. (Perca fluuiatilis)
BIBAN s. (IHT.)
(reg.) bab6i, ghigdrtr,rEspdr, (Mold. Ei Bucov.)
c6strdg. 2. biban-soare (Lepomis gibbosusl:
(reg.) soreAn,sor6te.
blban americdn s. v. PE$TE-AURIU. PE$TE.CURCUBEU. PE$TE-SOARE.
blban-sodre s. v. PE$TE-AURIU. PE$TE
CURCUBEU. PE$TE-SOARE.
biacid. (subadj. (cIIIM.)
BtBAZrc
s t a n l d .- ; a c i d * . )
BIBER s. (ZOjL.; Caslor) castor, (inv.) breb.
BIBERON s. (rar) sugdrice.(Npentru sugari.)
bibic s. v. NAGIT.
BIBILICA s. 1. (ORN.r?.; Numida meleagris) (reg.) giini-cu-mtrrgdrit6re, giini-FemAre, (prin Transilv.) bibifi, (prin Olt.) clte,

?z
(prin Baq.) pici,.(prin l\{oldr qi Bucov.) p{chere,.
pichie, pichirifd, (prin Ban.) pipicd, (Transilv.)
pirchiid. 2. ( BOT.; Fritillaria
melcugris)
(reg.) cor.oAni, laIeA.
BIBILOI s. (ORNIT.) 1Uold.) picher6i.
( * este bdrbittutul bibiliciL.)
.bibifi s. v. BIBILICA.
BIBLIE s. (IJIS.) scnpturd, sfinta scripturd.
(A
BIBLIOGFTAFIE s. (rar) literattri.
slud.ictt- d.e specialitate.)
bic s. v. T/\I-IR.
BICARBONAT s. (CHItr'[.) carbonat acid.
lricfp s. v. CP.EMENE. CUART. SILEX.
BICEPS s. (ANA'l'..) (pop.) prilpn, (prin
vestul Transilv.) purcea.
bichiri vb. v. NIIGAI-I.
BICI s. t ir.iugci, (reg.) ndpficd, (Mold.)
prih:i, (Barr. pi Transilv,) zbici, (O louiturd
de -.)

ciclist, rutier, (rar)


RICICLIST s. (SPORT)
velocipedist.
BICIUI
vb. 1. a qfichiui, (reg,) a sfircii, a
zbiciui, a zbiciula, (inv.) a smicura. (caii,)
2. a (se) flagela.
biciui vb. v. RIDICULIZA.
SATIRIZA.
biciuidld s. v. BICIUIRE.
$FICIIIUIRE.

$FrcrlrurruRA.

BiCIUIRE s. 1. gfiehiuire, pfichiuiturd, (rar)


biciuiAli. (- cailor.) 2. flagelare, flagelatie.
( - urtui IcuruIic religios.)
biciuire s. v. RIDICULIZARE.
S.\'l IRA.
SA'I'IRIZARL
bieiuil6r adj. v. SARCASTIC.' SAl'IRIC.
BICIU$CA s.'1. bici, (reg.) ndpfrcd, (I{old.)
pt1lt6, (tsan. qi Transilv.) z)ici. (O louilurd
de -.)
2. crava;d, (pop.) rinci, (reg-.){i$ce,
itiqcd, ndpllcd, zbicirlgci. (A dat calului o -.)
FIDINEA s. (reg,) p6rie, (prin Transilv.)
mdtnld, (Transilv.) mosel6u, (prirr l'Iunt.)
premeteA, (sudul Transilv. qi nordul OIt.) spoi.
tbr. (Cu - se adruiesc perelii,)
BIDON s. (reg.) matarA. (N pentru epd.)
BIET adj. 1. nenorocit, nevoia5, sdrac, sdrman, (livr.) mizer, paup6r, (pop.) nem6rnic,
pdcltds, sdrdcAn, (inv. qi reg.) ticiit, tic:il6s,
(prin l\,Iunt. 9i Olt.) sng6t, (inv.) cdinic, rni$61,
migel6s.(Un - ldran; - d.eminel) 9. neinsemnat, obscur, umil. (Un funclionar.)
BIFURCA vb. l. (reg.) a se cricina, (Ro-.)
S. (pop.) a se incri.ci, a se
muri care se
infurci. (Drumuri care se -.)
BIFUI-{CARE s. bifurcatie, (pop.) ln-turcittrd. (a unui drum.)
BIFURCAT adj. (pop.) lncrdcit, lnfurclt.
(Drtnn - . )
BTFURCATIE s. bifurcare, (pop.) iniurcittird. 1- unui drum.)
bighirio:inci s. v. CARTOF.
bigi-bigi s. v. SUGIUC.
BIGLA s. scdrild. (- la gater.)
BIGNONIA s. art. (BOT.; Catalpa bignonioides) catalpa (art.).
BIG6T adj., s. (BIS.) fanatic, habotnic,
(pop. Si fam.) bisericds, (inv.) pravosl6vnic.
(Credincios -.)

FANATISM'
biqilterie s. v. TBIGOTISI\{.
I{ABO.t.NICIE,.
BIGOTISNI s. (81S.,) fanatlsm, habotnicie'
unui cre(livr.) fervolre, (rar) bigoterie. ('dincios.
)
bigriri's. v, CARTOF.

brftasns. v. GLoABA.tulnToecA'

bil6i s. v. CIUROL $IPOT.


s, giuvaer, odor, podoabd'
eiJUTenle
{inr'. si pop.) giuvaericd, (pop.) scrild' (inv.)
left, (turcism lnv.) tefaric. (Inele de attr 9i
alte -.)
BIJUTIER s. giuvaergiu' (reg.) argintAr.
bilrin! s. v. ESTI\{ARE. ESTIMATIE. EVALUARh.
eil-i. s. (ANAT.) fiere, (pop.) venin. (Ficat u l s e c r e l d- , )
BILET s. l. (pop. 9i fam.) rivAi, scrisoricE,
(FIN.)
{idild. (Sd-fi dau un - pentru...) 2.
bilet de hancd: bancnotd,hirtie, hirtie-monedd'
(prin Transitv. s,iMaram.) binc{rtd, (tnv.) asignit, asign{Jie, bAnci, bumAgcd' (Utt - de o
sutd); bilet Ia ord.in : cambie.
BILETA s. (TEHN.)
Iagla. (N pentru
larc, slrnte,)
BILETEL s. (pop.) rdvi96l. (I-a trimis un
a . )

lN,{rsr.
tili vl. v. ALBI.
(In
unele
miliard.
s. (MAT.)
BILIoN
se nume;te miliard. )
ldri adj. l. (livr.) bimensu{I. (PerioBILUNAR
a
2. chenzinal' (Platd dic ctt crparilie -.)
muncii prestote. )
blmensu6l adj. v. BILUNAR.
bimetalist' t'Sisadj. (FIN.)
BII1ETALIC
Dlonctar -.)
len
bimetalic. (sisadj. (FIN.)
BI\IETALIST
lem ntonetar *. )
B INA s. $anticr.
NELINI$TI.
binilisl vb. v. INGRUORA.
PAS.\. SINCHISI,
BINE adv., adj., s., interj. l. adv. agreabil'
plicut. (A fost n In concediu.) 2. adj. prezen3. adv. amical, prieteneqte'
tabil. (Un om -.)
A. adv' comod,
prietenos. (M-a primit -.)
ionfortabil, (Munt.) tabl6-bapa. (A;azd-Ie - l)
5. adv. cumsecade, (inv. 9i reg.) tAre. fsd-l
repate p. ) G. adv. corect, iust. (Ai proced.at- . )
un
7. aclv. corect, exact, precis. (A-i dtt calcttl.) B, adv. clar, deslupit, distinct, ldmurit'
9. adv'
limpede, (reg.) rdzvedlt. (Vede -.1
intens, puternic, tare, vlrtos, zdravin, ( Ploud
- .) 10. s. binefacerc. (Ili mullumesc penlru pe cure i l-ai fdcut.) ll. interj. bravo l, perfect I'
(turcism inv.) afcriml, maqali I
CUblne-erctlinci6s adj. v. CREDINCIOS.
PIOS,
CUVIOS.
EVLAVIOS.
CERNIC.
SMERIT.
RELIGIOS.
PREACREDINCIOS.
manierat'
civilizat,
adj'
BINECRESCIJT
sublfre;
(fig.) fin'
politicos, (inv.) politicit,
(D un om *,)
urbin.
vb. l. (B.IS.) a blagoslovi,
BINECUVINTA
(inv.) a r,tra. (-l-c - pe tedinciosi..) 2. a glorifica, a lluda, a miri, a preamlri, a preaslevi,
ziua
a prosl5vi, a slivi, (rar) a ferici' (Sd de fald.)

BIODERMA
BINECUVINTARE s'- 1l fBrS.) blag$sro-

vire, (livr.) benediclirine, (pop.) blagoslov6nie'


(inv.) uricirlne. (e
uedincio;ilot de cdtre
preol.) 2. glorificare, Iaud5, mirire, preamtrrire'
preasldvire, prosldvire, slavd, sllvire. (Au
adus - saluatorului lor.)
BTNECU\:INTAT adj. t. (BIS.) blagosloFecioard!)
vit, (inv.) preablagoslovit' (2. glorificat, liudat, mdrit, pream5.r.it,preasllvit, proslivit, slivit. (* zi a Unirii! )
binecuvint6t adj. v. BINEVENiT.
{OLO'
FUNDAX{ENTAT. INDREPTATI'T.
SITOR.
INTEMEIAT. JUST. JUSTIFICAT. LEGITIM. LOGIC. NTOTIVAT. SALUTAR. SERIOS.
TEMEINIC. UTIL.
BINEFACERE s. l. bine. (.I-a fdcut omare
-.) 2. caritate, filantropie, mild. (Acte de -.)
teh'
3. avantaj, dar, folos, privilegiu. (-ile
nicii mod.erne.
)
BINEFACAT6n aoi., s. 1. adi. favmabil,
prielnic, propice, (liw.) benefic, (inv.) ldrti2. s. (inv.) blagonit6r. (O tmprejurare e.)
ndset. (El este- meu.)
BINEINTELES adv. absolut, cert, desigur,
fire;te, garantat, indiscutabil, natural' negre$it, neindoielnic, neindoios, normal, precis'
sigur. (Cre:i cd. oine? -n ! )
AR^OMAbincmirosit6r adj. v. AROMAT.
IT4EATATON. TUTTIC. IMBALSAMAT,
RESMAT. PARFUMAT.
BINEVENIT adj. r. adecvat, bun, favora'
bil, fericit, indicat, nimerit, oportun, potrivit'
prielnic, propice, (livr.) pertindnt, (pop.) priinci6s. (tJn prilej -.) 2. folositor, salutar' util,
(fig.) binecuvhrtdt. (O ploaie, o mdsurd -.)
PROPAGA.
binevesll vb. v. PREDICA.
PROPOVADUI. RASPINDI,
MILOSTIVI.
hinevie{ vb. v. INDURA.
PATII\{I. PATI. RABDA. SUFERI. SUPORTA.
TRAGE.
BINEVOI vb. (fam. 9t peior.) a catadicsl,
a se invrednici, (fam. 9i peior' lnv.) a cabulipsi.
(! sd-mi rdspundd.)
BINEVoITOR adj., adv. 1. adi. afect[os,
amabil, coldial, prietenesc, prietenos' (livr')
afAbil, (fig.) cald, cildur6s. ( O primire -.)
9. adv. corclial, prietenegte, prietenos. (I'a
oorbit -.) 3. adj. amabil, lndatoritor' serviabil'
(liw.) complez6nt, (rar) prevenit6r, (fam.)
sirit6r. (S-a ardtat extremile d cu noi. ) 4. adi.
compdtimitor, tngdduitor, infelegdtor, mdrinimos, milos, milostiv, (inv.) miloslrd, priinci6s'
priitdr. (A fost N cu neDoilelot.)
BINI$OR adv. agale, alene, domol, lncet, lncetinel, incetiior, lin, linigtit, ugurel' (pop.9i
fam.) iavag, (pop.) cdtirtdl, r6ra, (reg.) mer6u,
(prin Transiiv,) citingAn. ( Merge- .1
BINOCLU s. (inv.) perspectivi' ( PriueSte
Prin N.)
vb. v. CONDAMNA. OSINDI.
bintitui
PEDEPSI.
BIOCHIMIE s. chimie biologtctr.
microcenozi.
s. ( BIjL. )
BIOCHORIE
(n esteo parte a biocenozei.)
dc
BIODERI\IA s. (BIOL.) perifiton. falge.)

7t

BIOGRAFIE

BIOGRAFIE s. vtatrI. (iui Maceilonski.)


BIOLIT s. (MIN.)
orgaDogen, organolit,
roc[ organogeni.
blononfc s. v. ECOLOGIE.
(MED.)
s.
statlstici
BIoSTATISTICA
vltalA.
BIOTINA s. (CHIM., F'ARM.) vitamina FI.
BroToP s, (BIOL.) habttat.
BIOXID s. (CHIM.) biorid cle azol - hipoazoticld; biorid de carbon- anltidridl carbonici I Diocid de siliciu: silice ; biorid. de sulf :
anhidridi sulfuroasi, sulf volatil; biorid- dc
titan: alb de titan.
bloxlll de earb6n s. v. ACID CARBONIC.
BIR s. l. dare, impozit, (rar) contrib{rfie,
lmp{rnere, (inv. s,ireg,) p6rtie, sltijb5, (Maram.)
sazolic, (Ban.) St6ier, (inv.) adiu, addt, dAbili,
dAjdie, madeA, mirie, nev6ie, obic6i, orlndulfli, rinduiAli, seAmi. (- cdtre slatul feudal.)
2. (IST.) tribut, (inv.) nev6ie. (Refuzase sd
pld:teascd p lutcilor.)
bir{r s. v. AGENT DE PERCEPTIE. PERCEPTOR.
btriiu s. v. CAP. CAPETENIE. COMANDANT. CONDUCATOR. MAI.MARE. PRIMAR. $EF. VATAF.
birig's. v. ARGAT. SLUGA.
blrlg6sc adj. v. ARGATESC.
BIRJAR s. surugiu, vizitiu, (lnv. 9i reg.)
sechirAg,(reg.) dro$cAr, (Transilv.) c6ci9, (inv.)
mtnA$, veturin. (n c oprit caii.)
BIRJA 6. trtrsur[, (reg.) drdw{, (Transiiv.,
Ban. EiMaram.) c6efe, (ie9it din uz, prin Munt.)
muscdl, (inv.) fiAcru. (A luat 6 e plnd Ia
gard. )
BIRJARESC adj. (inv.) surugl6sc. (Trcburi *.1
BIRJARE$TE adv. (inv.) $urugidste. (tmbrdcat *,)
BIRJARIE s. (reg.) drogcErfe. (Se ocupd
cu N.)
blrltc s. v. AS.
BIRNIC s. contribuabil, subiect tmpozabil, (lnv.) dfjnic, dijdidr, lirlde, m6de. (- din
orlnduirea feudald.)
BIROCRAT s. (depr.) scriptol6g. (Nu-i
d.ecttun -.)
BIROCRATISM s. birocralie, (depr.) scrip
tologie. (Prca mult e.)
BIROCRATIE s. birocratlsm, (depr.) scriptologie. (O cond.amnabild*.)
BIROU s. 1. (inv,) cancelArie, comptoArp
(Merge ztlnic Ia n.) 2. (inv.) scriit6r, scriptdriu. (Un N cu dnud sertare.)
birqfg s. v. AMENDA.
PENALITATE.
PENALIZARE.
.BIRT s. ospdtdrle, (Mold. 9i lransilv.) fdgddAu, (inv.) locAntS,tractfr. (A mtncal la un -.)
blrt s. v. HAN. HOTEL.
btrtdr s. v. BIRTAg. OSPATAR.
BIRTA$ s. ospdtar, (prin Ban.) birtAr,
(lnv.) Iocandidr, tractlrglu.
HOTIELIER.
blrt69 s. v. HANGIU.
BIRTA$fTA s. (rar) birt5goAici, (lnv.) ospltdre{sd, ospiterlle.
blrti;odicC s. v. BIRTASITA.

BIRUI vb. l. a batc, a tnfrfnge, a tntrece,


a tnvinge, (pop.) a dovedi, a prldtdi, a rArnlne,
a rdptne, a rdzbi, a supdra, (inv. qi reg.) a sup(rne, (lnv.) a doblndi, a frlnge, a pgbe.l-i,a
rizb6te, a sperge, a tlmpl, a vincl. (Ii a pc
dugmani.) 2. a bate, a clstlga, a izbtndi, a tnvlnge, (inv.) a vinci. ( A * ln lupld. ) 3. a deptgi,
a lnfringe, a lnvinge, a rdzbi, (livr.) a surmonta.
(A * toated.ificultdlile.) 4. a(-$i) fnfrlna, e(-pl)
lnfrlnge, a(-$i) lnvinge, a(qi) stdplni, (pcp. 9l
fam.) a(-fi) stmni. ($i-a - emolio.) 5. a(-l)
ajunge, a(l) coples,t,a(-l) covlrqi, a(J) cuprlnde,
a(J) lnfringe, c(-l) lnvinge, a(-l) podidi, a('l)
prlnde, a(-l) rdzbi, a(-l) toropi, (lnv.) a(-l) preacov[9i, (fig.) aGl) doborl, a(-l) lovi. (I-a n
somnul.)
blrUi Vb. V. CIRIVIUI. CONDUCE. DIRIGUI. DOMNI. GUVERNA. STAPh{I,
BIRUINTA s. lzblnd5, rrictorie. (A repurlat
O mdre

N.)

BIRUIT adj. 1. bltut, lnfrlnt, lnvins, (!nv.)


spart. (O armatd n.)
2. copleqit, toropit(* de somn,)
BIRUITOR adj., s. cigtigdtor, lzbinditor,
lnvingitor, triumfitor,
victorios. (N tnlr.o
competilie.)
'665pfiCAblrutrSr s. v. clRMuIToR.
TOR. DOMN. DOMNITOR. MONARH. STAPINIT0R. SUVERAN.
VODA. VOIE,VOD.
BIS adj, repetat. (Straila Gloriei nwruirul
2

n.)

blsanuil adj. v. BIANLIAL. SEMES'|PIAI-.


BISERICA s. (A/S.) casa Domnului, (tnv.)
sfintie, sfintlre.
BISERICESC adj. t. ecleziastic, religios.
spirltual, (lnv.) religiontr. (Dogme-.) 3. I'eligios, sfint, (pop.) sint. (Carte -.)
3. divin,
religios, (Seruiciu -,) 1. duhowicesc,retiglos,
spidtual, nflctesc, ( Pdslor - .1
blgerlc6s adj., s. v. BIGOT.
FANATICHABOTNIC.
CLANblserrcrfd s. v. BANDA. clnDI$IE.
CLICA. GA$CA. $LEAI{TA.
bisexuat, hernraBISEXUAL adj. (BIoL.)
frodit. (Planld -.)
BISEXUALITATB
s. (BIOL.) hermafioditism.
BISEXUAT adi. (BI}L.)
bisexual, hermattodit, (Organism -,)
BISTURIU s. (MED.) culit, (turcism lnv.)
ni9t6r. (A ajuns Ia -.)
blsulfdt s. v. SULFAT ACID.
blsullit s. v. SULFIT ACID.
bfqnild s. v. AFACERE. SPECULATIE.
blt{ng adj. v. NATLiRAL.
NELEGITIM.
blt6ng adj., s. v. BASTARD.
bltAng s. v. COPL DIN FLORI.
blf6s 3d. v. Flocos.
LATos. I\IITOS' .
PAROS.
blv adj. v. EX. FOST.
(ZooL.)
lamelibranhiat,
s.
BIVALVA
scoicd,
blvoldg s. v. I\IALAC.

BIRFT

tD

(inv.) conAc.
tabtrtr,
BI\-IJAC s. (MIL.)
{Trttpele s-au addpostit ln -.)
s. (zooL.;
Blz-iM
ondatra zibethica) ondatra.
BIZ^A.R adj. ciudat, curios, excentric, extravagernt, fantasmagoric, fantezist, inexpllcabll'
insolit, nistmgnic, neobiqnuit, origitral, paradoabracadabrirnt'
xal, singular, streniu, (livr.)
pocit, pozn6q'
(rar) strdin, (pop.) pid6snic,
(Transilv.,
(Mold.)
Ban. 9i Olt.)
degin[At,
paraxin,
:gorl, (tnv.) ciudds, (grecism inv.)
.(fam.) sarrchiu, (fam. fig.) fistichiu,
int6rs,
'sucit. trdsn(t. (Ce chestie - ! )
s. 1. bazaconie, blzdiganie,
BIZ-{RERIE
.ciuditenie, curiozitatc, dricie, drdcovenie, mitrunSt.ie, ndstrus-nicie, ndzdrivdnie, poznl, (rar)
'sinEuhritAte, (pop.) comedie, (reg.) dinin6ie'
lirgoriJ, goz6nie, (Ban. pi Olt.) rnirAz, (Transilv. si Ban.) mirdz6nie, (Mold.) ;anl. (Xtulte a ntti uii:ut.) 2. ciudi[enie, excentricitate, exteribilism.
travagianli, fantezie, originalitate,
(Ce slnt aslea?)
BIZL;I vb. 1. a se bara, a conta, a se fundamenta, a se lncrede, a se intemeia, a se
sprijini, (tnv. 9i reg.) a se ntrdii, (inv.) a se ageza'
a se incredintra, a se lncumeta, a nddijdui, a
se semeli, a se stirui, (fig.) a miza, a se rezema.
(Tearia lul se - pe...) 2, a se baza, a conta, a
se increde, a se ldsa, a se sprijini. (Pot sl md p' e l i n e ? )
tNI.ICUMETA.
btzui vb. v. CUTEZA.
.DRAZNI.
PULSA.
PALPITA.
btcti vb. v. BATE.
.TA0AI.
ZBATE. ZVICNI.
TICAI. TRESARI.
INDESA.
blcsi vb. v. BURDU$I.
GHEMUI.
TICSI.
TNGi,IESUI. INGRAMADI.
bthti vb. v. CLOCI. LUPUTI.

brhritadj. v. c[.ocrT. tMeultr. RAsuF'LAT. STATUT.TREZIT.

BIIGUI vb. a bilmlji, a hlrii, a bodogini'


a bolborosi, a bomb{ni, a boscorodi, a gingivi, a lnfuuga, a tnglima, a lngina, a mirli'
a rnolfii, a mormii, a murmura, (pop.) a blodogori, a bufni, (reg.) a dondini, a mogorogi'
a mond6ni, a morrnoti, a morocini, a slomni'
a tolocinl, (Brn.) a pitcii, (prin Olt') a $on.dorrri. (Ce tot - acoLo?
)
hlislci vb. v. AIURA. A"\{ETI. BUIMACI.
DELIR.q.. NAUCI. ZAPACT.
AIUREALA.
bliguldli s. v. AIURARE.
DEI,IR. DELIRARE.
btiguire s. v. AIURARE. AIURBALA. DELIR. DELIRARE.
biiquit acli. v. AIURIT. AMETIT. BUIMAC.
DESCUMPANIT'
BUTM\CIT. DI'RUTAT.
DEZORIENTAT,
NAUC. NAUCIT. TlM.
PIT. ZIPACI'T.
Bl.IBli vb. a dibui, a orbecli, a pipli'
{lnv. 9i reg.) a orbeca, (reg.) a horhii, a mo$prin lntuneric.)
otl. (bt.ibii vb. v. AGITA. COLCAI. FOI. FORMI$UI.
FOTr. FR.i\tlN'r-E. FURNICA.
irr$uNA. ROI. VIERN(UL
s. btjbirre, biiblit, btjbttturi'
BIJBIIALA
dibuiald, dibuire, dibuit, orbecai:rl{, orbecdire,
orbeciit, (tnv, fi reg.) orbecdre. (d ptin tntunerlc. -,

Eirz"

r*.a:'

BIJBIIRE s. bijbiialtr, blibiit, bijbttturl,


clibuiald, dibuire, dibuit, orbeciiali, orbecdire,
prin lnorbcciit, (lnv. qi reg.) orbec6re. (tuneric.)
s. bijbliald, bljbiire' bijbiiturl'
BIJBIIT
dibuiald, tlibuire, dibuit, orbecliali, orbeclire'
Iui prin
orbeciit, (inv. qi reg.) orbecere. (be:na noplii. )
BI.IBIITIIRA s. bljblial[, hljbiire, bijblit'
dibr-riali, dibuire, dibuit, orbecdiali, orbeciire'
prin tn'
orbeclit, (inv. Si reg.) orbecAre. (tuneric.)
BlLBlf vb. a se glngivi, a se glngli, (reg.)
a tintlvi, (Ban.) a pitcdi, (Transilv. tt Olt.)
a siscivi. (Se N etnd uorberte.)
s. bilblire, bilblit, gingiveald,
BILBIIALA
cuiua.)
cinA6vire,
elngdvit. (s. bilbiialE, bilbiit, gingeveall.
etl,elInE
qinqdvirc,
sinqdvit. (Qs s - asla?)
"
BiLBIiT aAi., s. gingav' ginglvit, glngflt,
(rcc.) balamrit, (prin Ban.) piteriv' (Transilv')
qiscev, (prin Olt.) $pclvit, (prin Transilv')
tfntav. (Om -.)
s. btlbliald, bllblire, gingtrveall,
BlLBliT
gingivire, gingnvit. (- cuiDa.)
biilror s. v. BULBUC.

uirc s. v. BALToACA.ur-e$ttxA.

Mo-

CIRLA.SMIRC.
BILCI s. iarmaroc, ttrg, (pop.) drtrgdictr'
(inv.) zbor. (- de la Bwdu.)
ell.oleib interj. (rar) biltfc l, (pop') gttobflc l, (Mold.) hugttul(t)ucl, (Transilv.) $tiuld- i c l , ( p r i n M u n t . ) _ t i l b t c I

BURUIANA.
rtite-s. v. sALAntn.
btttie interj. v. BlLDlBlc
EXPLOATA.
blntui vb. v. ASUPRI.
oPRINAPAsruI.
luPovAna.
htptla.
PRIGONI.
MA. OROPSI. PERSECUTA.
TIRANIZA. URGISI.
ITINZfuS. V. BARZAUN. BONDAR.
bircle s. v. SABIE. SABITA. SABIOARA.
SABIUTA.
COTROBAI. RAS'
btrCli,Vb. V. CIUTA,
COLI. SCORMONI. SCOTOCI.UMBLA'
BURDUIIAN.
birilfn s. v. ABDOMEN.
BURTA. PINTECE. STOMAC.
birille s. v. BURGHIU. SFREDEL.
e?nFA s. blrfealtr, blrfire, birfit, calomnie,
calornniere,cleveteali, clevetire, clevetit' defdimare, denigrare, discreditare, ponegrealtr, ponegrire, goapti, (pop.) hul5, hulire, ndpistuire,
pirri, (tnv. Ei reg.) ponosluire, (Ban.) tonocie,
linv.) balarnutie, catigorie, clev6ti, rnozavitle,
(fan. fig,) lncondei6re, innegrire. (Nu te pleca
Ia - Ior! )
BIRFEALA s. birf5, hlrfire, birfit, calomnie, calomniere, cleveteali, clevetire, clevetit,
deflimare, denigrare, discreditrre, ponegreall,
porregrire,Soaptl, (pop.) hrile, hulire, nlpdstrrire, pir5, (inv.9i reg.) ponosluhe'(Ban.)
tonocie, (inv.) balamulie, catigorie, clev6t2lr
mozavirie, (fain. fig.) lncondei6re, lnnegrire.
(Nu te pleca Io -Ior! )
vf. a (se) blama, a (se) calomnia,
Blnfl
a (se) clevetl, a (se) defdima, a (se) denigra,
a (se) discredita, a (se) ponegri, (livr') a (se)

BTRFI

76

detracta, a (se) vitupera, (inv. 9i pop.) a (se)


ocdrl, (pop.) a (se) huli, a (se) nipistui,
a (se)
povesti, (prin Olt.) a (se) publica, (inv.) a (se)
balamu[i, a se mdsciri, a (se) mozaviri, a (se)
pohlibui, a (se) ponosi, a (se) ponoslui, a (se)
prilesti, a (se) r'revi, (fam. fig.) a (se) lnconpe netlcir, (pop. fig.) a (se) innegri. (II d.repl. )
blrii vb. v. FLECARI.
INDRUGA.
PA.
TRANCANI.
LAVRAGI.
SPOROVAI.
caloms. birfi,
birfeali,
birfit,
BIF:rIRE
nie, calomniere, cleveteal'f, c.levetirc, clevetit,
defdlmare, detrigrare, discreditare, ponegreali,
ponegrire, goapti, (pop.) hrll5, hulire, nlpistuire,
pfri, (inv. pi reg.) ponosluire, (Ban.) tonocie,
(lnv.) balamutie, catigorie, clev6ti, rnozavirie,
(fam. fig.) hrcondeire, innegrire. (Nu te pleca
Ior! )
la adj., s. calomniat, defdimat, deniBIRFIT
grat, discreditat, poncgrit,
(pop.) nipdstuit,
(fam. fig.) fncondeidt. (Om -.)
s. birfd, birfeald, birfire, calomnie,
BIRFIT
calornniere, clevetealS, clevetire, clevctit, defdimare, denigrare, discreditare, ponegrealS,
ponegrire, qoaptd, (pop.) hfle, hullre, nipis.
(inv. si reg.) ponosluire, (Ban.)
tuire, piri,
(inv.) balamufie, catigorie, clev6ti,
tonocie,
(fam. fig.) incondeire, innegrire.
mozavirie,
(cuiua.)
adj., s. 1. ad;. s. calomniator,
BIRFITOR
clevetitor, deflimdtor,
dcniglttr-ri, poncgritor,
Qivr.) cletract6r, (pop.) hulit6r, (inv.) balamft,
ponosluitdr,
(turcism
clev6tnic, nipistuitdr,
2. rdj. calomnios,
111r.) mozav{r. (ant -.)
ponegridefiimitor,
denigrator,
tlevetitor,
cor, (rar) calomniatdr, (pop.) prost, (inr'.) mouorbe -.)
zavirnic. (Afirma{ii,
glRll
vb. a bilmdji, a biigui, a bodogArri,
a bolborosi, a bombdni, a boscorodi, a gingivi,
a lndruga, a ingdima, a ingina, a rnirii, a
molfii, a mormdi, a murrnura, (pop.) a btodogori, a bufni, (reg.) a dondini, a rnogorogi, a
monddni, a norrnoti, a morocini,aslomni,
a tolocini, (Ban.) a pitcii, (prin Olt.) a Eona(:llo? )
doroi. (Ce tot DISbirii Vb. .\/. BODOGANI.
CICALI.
CALI. PLICTISI. SiCII.
birli6c s. v. ]\IIEL.
vb. a(-Si) imbirliga. (Vaca tqi BIRLIGA
coada. )
BIRLOG s. cuib, culcu;, sila;, vizuini, (reg.)
cdvm, migini, vizunie, (prin Ban.)
cobirliu,
scorci6b, (prin Ban.)
clrt6g, (prin Transilv.)
untti animal sdlbo|tc.)
viezurime, viezurind. (CASA.
btrl6g s. v. ADAPOST.
A$EZARE.
LOCUINI,.A.
DOI,I]CILIU.
SALA$.
cAx{IN.
s. glindi, stilp, (inv. qi pop.) poBIRNA
cirlmb, (pop.) qarampdi, (prin Olt. Si Ban.)
bdlvirn, (Transilv.) gaf, (xlararn.) pardn!, (Transilv., I\Iaranr. qi Bucov.) 9og, (r\Iaram., Transilv.,
Ban. qi Olt) qteamp, (Olt., Ban. 9i Transilv.)
gtenAp. (O din schelelul unei case.)
blrn6! s. v. BRACINAR.
BjRSA
gului. )

s. (reg.) cordenci, morcorigi.

1-

plu-

birstr s. v. cALCt. pLAz. TALPA.


bhzoif
vb.
v.
BOSUMFLA.
FALI.
FUDULI. GROZAVI, INF-ATUA. fuEUFNA. lir,rpAuNe.
INFUUURA.
lNClrUFe.
LAUDA. MINDRI. SE}IETI.
bIt S. V. BATRIN. BUNIC. MOS. I{OSNEAG. TATA MARE
BITA s. ciomag, micirici, (pop.) toroipArr,
(reg.) ghiodgn, jdrchind, mdci, moAcI, otic,
pdtichie, timinjtir, tduj6r, tuf6n, trif5, (l\'Iold.,
Bucov. qi Transilv.) b6td, (I,Iold.) ceatliu,
(OIt.) c6lvd, (Ban.) crivic, (OIt.) dirjriL:i,(Ilan.)
haidam6c, (Olt.. 9i Ban.) jildv6te, ('i'ransih..
qi IVIaram.)mAcdu, ('Iransilv., Nlaranr. ;i Olt.)
s,uvdi, (prin Bucov.) tagmiu, (Molcl.) toropdli,
(inv.) fusc6l, fiiste. (1,-a izbit cu *.)
IIiTi s. v. BUNICA. I\IAI.IA MARE.
bltle6l s. v. BETIGA$. BETI;OR.
CHIBRIT.
BiTLAN s. (ORNII.)
l. (Ardea t:irLerea)
stirc cenu$iu, (reg.) ceapir, gitlAn, pescAr.
2. billrut mic (Ardea gonettcL): (reg.) ceapur
alb nic, stirc alb nic; bitlun roSiatic (Ardea
purpurea): bitlan ro$u, stilc purpuliu, stirc
lo9u, (reg.) bitlan scorlis6r, bitlan scorli;oriu,
ceapur rdsu, ciacld-de-tr6stie,ciacld-rdr;ic,gacr6gtt i birlan rogu (Ardea pwpurect) : bitlan
rogiatic, stlrc purpuriu, stirc ro$u, (reg.) bitlan
scor!i96r, l;itlan scortisoriu, ceapur 16str, ciaclA-de-trdstic, ciacld-r'rigie,gac-169u.
bitlan rilb s. v. EGRETi.
STIRC ALB.
bltlan-tle-stiih s. v. BOU-DE-BALT^{,
billan Jtilb$n s. v. STiRC.
l)itlan scorlit6r s. v. BITLAN
ROSIATIC,
BITLAN ROSU. STiRc PURPURIU.'STIRC
ROSU.
billau scorfi;oriu s. v, BITLAN ROSIATIC.
BITLAN ItoSU. STIRC PURPURIU. STIR0
R O S . g ._ - '
BITLANA$ s. (ORJVIT.,' Ardetta minuta)
(reg.) scroafd-de-bdltd, stirc-pitic.
bltft s. v. BEJIGAg. BETIgOR.
hilriti s. v. CHIIJRIT.
IJITAN s. (ENTOXI.; ChironomuslcLtcopo4on.) (reg.) zgriburici.
hit6n s. \'. BARZAUN. BONDAR.
BI lii vb. a da, a fitrii. (tlin coad.d.
)
biliitorirc s. v. CODOBATURA.
PRUNDAR. PRUNDAS.
htrrig aclj. v. NAsAoAlOs.
NARA\A$.
NARAVIT.
bizi s. v. ALBINA. I{USCA. STRECHE.
btzirtiu s. v. SARzAUN.
cAnc"\Ux.
blzil{rd s. v. STRECHE.
blziliri vb. v. STRECHEA.
trlzilic s. v. CAPRICIU. CHEF. FANDOSEALA. FANTEZIE. FASON. FITA. XIAI.
MUI'AREALA. MOFf. N.q,Z.POFTA. PROSTEALA. SCLIFOSEALA. TOANA.
BIZDIGANIE s. bazaconie.bizarer.ie. ciuddfcnic, curiozitate, dricic, dricovenie, minunitie, nistru$nicie, trdzdrlviinie, pozn:i, (r'ar)
singularitdte, (pop.) comddie, (r'eg.) drinlnhie,
n:lgodd, Fozenie,(Ban. 9i Olt.) mireiz, ('Iralsilv. 9i Ban,) mirizdnic, (l,Iold.) Fani. (-'\/rr11e
a mai udrut.)

BLANAR
's.'

'ARISFOCRATItr' "

1\fObla.qirmdnldlij t.
I\'IONSTRU'
btzrllgfnie s. v. ARATARE.
BILINIE.
POCITANIE. POCITURA.
NOBIblagor6ilnle s. v. ARISTOCRATIE'
bIZOaN S. V. BARZAUN. BONDAR.
LIME.
GARGAUN.
lrizifr s. v. BARZAUN.
BLAlrlagoslovrlnle s. r'. BINECUVINTARE'
Btzlt vb. a zblrnii, a zizii, a zumziri,(rar)
GOSLOVIRE.
a zumbii, (pop.) a bombdni, (reg.) a borndi'
binecuvinta-i
BLAGOSLOVI vb. (BIS.)a
(Transilv.
9i Ban.) a vijii. (Albittc-Ie-.) ,
.
(inv.) a ura. (1-a N pe creilincio$i.)
bIZTi Vb. V. BODOGANI. CICALI. DASs. (81S.) binecuvlnhrre'
BLAGOSLovIne
CALI. PLICTISI. PI,INGE. SICII.
( l i v r . ) b e n e d i c f i r i n e , ( p o p . ) b l a g o s l o v O n i e -, ( i n v . )
BIZILALA s. biziire, ltizlit, biziiturd, zbit(credincioSilor de cdtrc p\qqt. I
7'iziiI' uricitne.
niiald, zbirniire, zbimiit, zbirniiturl,
BLAGOSLOVIT adj. (BIS.) Linecuvintat,
zumziial5, zumzdire, zumzdit, zumzziituri.
zumzet, (rar) vuvult, zbiln. zunlbiire, zirzet. ( i n v . ) p r c a b l a g o s l o v i t .
blalyove;ttinie s. v. BUNAVESTIRE.
(- inseclelor.)
aclj. blind, bun, domol' paqnic'
BLAJ[N
btzliards. v. PLINS. PLINSET.
(livr.) mansrret, (reg.) pi9in, (inv.) lin. (Om -.)
BIzliRE s. biziiala, biziit, bizliturd, zbirniiali, zbirnlire, zbirniit, zbirniiturS, ziziit,
s. pl. (MITOL. POI'./ (Bucov')
BLAJINI
zumzlial5. zumzdire, zumz.dit, zttmziitut6,
rohmdni (pl.).
zumzet., (rar) vuvult, zbirn, zumbdite, zirBTJNATATEblaiindtdte s. \'. BLINDETE.
zel. (- insectelor.)
s. blamare, condamttitre, dezaproBLAI'I
biziit adi. v. PLINGALIOS' PLINGARET.
bale, irrfierare, neaprobare. rcprolrart', rcspinSOINCIT. SMIORCAIT. VAICARET.
sancgere, stigmatizare, (tar) reprofiafiune,
zbirbiziiturS,
biziire,
BIZLIT s. biziiali,
lionArc, (livr.) dezavudre, replehcrrsi{ttle, (pop.}
z\zilt,
niiald, zbirnlire, zbirniit, zbirniituri,
osinclire (inv.) prihAnn, (fig.) ve;tejtue. (- adus
znmzdiall,, zumziire, zumziit, zurnziiturd'
cttiuu penlru l'aplele sale,)
(rar) vuvuit, zbirn, zumbdlre, zinet.
ztJd.mzet,
BLANIA vb. l. a condamna, a dezaproba,
( - insectelor.
)
a lnfiera, a proscrie, a reproba, a respinge' a
bizlit s. v. PLINS. PLINSET.
stigmatiza, (livr.) a dezavua, (rar) a sancliona''
s. sfirlitoare, (reg.) sfiriiAc'
BiZIITOARE
(pop.) a osindi, (inv.) a mustra, a protesta,'
(copiii.
sfirii6c.
cu carc se.joacd
)
(lig.) a ve;teji. 2,.r{'(se) birfi, a (se) calomnia,
(Un
BIZIITOR adj. zbirniitor, zumzditor.
a (se) cleveti, { (se) defiima, a (se) deuigra,
zgomot - . )
a (se) discredtta', a (se) poncgri, (litr.) a (se)
BIZIITURA s. biziiald, biziire, biziit' zbirdetrocta, a (se) vitrrpera, (inv. $i pop.) a (se)
nliall, zbirniire, zbirnlit, zbirniituri, ziziit,
a (se)
ociri, (pop.) a (se) huli,. a (se) nlpistui'
'a (se) publica, (inv.) a
zumzdiald, zumzdire, ntmz{it, zumzditurd'
povesti, (prin Olt.)
ztmzet, (rar) vuvuit, zblrn, zumbiire, z'iv'eI. (se) balamuti, a (se) misciri, a (se) mozaviri,
(inseclelor.)
n (se) pohlibui, a (sc) ponosi, a (se) ponosltti'
blzlitirrrl s. v. PLINS. PLINSET.
a (se) prilesti, a (se) vrevi, (fam. Iig.) a (se)
blabrirnic s. v. PAPUC.
incondeia. (pop. fig.) a (se) iunegri. (De ce 1l
Ia ghele.)
tsLACHEU s. (reg.) qpit. (N pe nedrcqt?)
AVUT. AVUTIE.
blirlyi s. v. AVIIRE.
criticabil'
aoj. condamnabil,
dl-eltAntIBOGATIE. BUN. MIJLOACE. SITUATIE.
nepermis. regletabil'
neonorabil,
neingiduit,
STARE.
reprobabil, rupinos, urit' vinovat, (liw.) repreblagoc6slies. v. CREDINTA. CUCERNICIE.
hensibil, (inv,) ocArnic, ocdrit6r, ruqindt6r.
cuvro$ENIE. cuvlo$IE. EVLAVIE.,PIq(O fdqtd -.)
,
TATE. PIOSENIE. PIOZITATE. RELIGIO- '
s. blam, condamnare, dezaproBLANIARE
ZITATE. SMERENIE.
bare, infierare, ueaprobare, reprobare, respinblal;ocestlvadj.v. CRED INC IOS. CUCERN IC.
gere, stigmatizare, (rar) rcprobaIittte, .sancCUVIOS. EVLAVIOS. PIOS. PREACREDIN.
f
ionAre, (livr.) tlezavu6re, repl'ehcnsifne. (pop')
SI\TERIT.
RELIGIOS.
CIOS.
cuiosindire, (inv.) prih{nd, (fig.) r'e;tejire. (CUCcnNrCff'.
blagoceslivics.v. CREDINTA.
Da penlru faplele sale.)
PIEEVLAVIE.
cuvro$ENIE. cuvloslE.
de urs..)
BLANA s. piele. (Purtau pe ei TATE. PIOS,ENIE. PIOZITATE. RELIGIOI\{AsA. sclNDURA.
btrinir s. ". istNcA.
ZITATE. SMERENIE.
SPETEAZA. STINGHIE.
lrlagodar6nles. v. RECUNOSTINTA.
BLASFEMA vb' (81S.) a huli'
blagoilari vb. v. MULJUI\{I.
BLASFEMIE s. (BIS. ) huli.
s.
v.
BOBOTEAZA
blagoiavl6nle
ARATARE"
Irliznir s. V. ADEMI'NIRE.
blaJ;omanies. v. BAGATELA. CFIITIBU$.
ATRACTIE. ISPITA. MONSTRU. POOITAPROSTIE.
FLEAC. MARUNTIS. NIMIC.
NrE. POCITURA. SEDUCERE' SEDUCTIE..
blagonrise! s. v. BINEFACATOR.
TENTATIE.
ARISTOCRAT.
blagor6il adj. v. ALES.
BLAZON s. armoarii (pl.), emblemi, stemd'
DISTINS.
ILUSTRU.
ARISTOCRATIC. BUN,
p6vdzA'
1inv.) armitrlri (pl.), herb. mdrcd,
INALT. MARE. NOBIL,
unei case princiate.)
scut. (blagorfdnlc adj. v. ALES. ARISTOCRAT.
BLANAR s. (prin Transilv., I\{aram. tl Ban.}
ARISTOCRATIC, BUN. DISTINS, ILUSTRU.
sdbiu, (Transilv.) suci'
INALT. MARE. NOBIL.

7a

BLAZNII

CASCARE,
bleoJilire s.v. BULBUCARE.
I'IOLBARI]. }IARIRE. UI\{FLARE. ZGIIRE.
ZGIIT.
r)reojarft
adj. v. ATIRNAT. BLEG. BLEGIT.
BULBUCAT. CASCAT. CLAPAUG. I'IOLBAT.
LASAT. I{ARE. IIARIT, PLEOSTIT. UI\IFLAT. ZGIIT.
bleornb adj., s. v. BLEG. NATAFLET.
Ni.I',iRAU. N.\TING. NI'GIIIOB. NEROD.
N-ETOT. PROS'T. PROSTINAC. STUPID,
TONT. TONTAI,AU.
blconc adj. v. ATIRNAT. BLEG. BLEGIT.
CL\PAUG. LASAT. PLEOSI'IT.
FLE$CAbleotrirfle s. v. FLE$CAIALA.
RAIE.
breor adj., s. v . BLEG. NATAFLET. NATARAU. NATING.
NEGHIOB. NEROD,
NETOT. PROST. PROSTANAC. STUPID.
TONT. TONTALAU.
BLESTEM s. f. impreca{ie, ocari, (liw.)
maledictie. ( Poeziile Iui conlin mulle - . )
2. (BIS,) afurisenie, afurisire, anatemd, excomunicare, (inv.) procletOnie, proclelie. (A
arunca N asupra cuiua.)
hlest6ms. v. CALAMITATE. CATASTROFA.
DEZASTRU. FLAGE[,. GROZAVIE. NAPASTA. NENOROCIRE. PACOSTE. POTOP.
PRAPAD. PUSTIIRI'. SINISTRU. URGIE.
BLESTEMA vb. 1. (BIS.) a afurisi, a anaterniza, a excomunica, (pop.) a oropsi, (inv.)
g. a se
a lepdda, a procleli. (Papa l-a -.)
afrrrisi, (pop.) a se jura. (Se - cd ttu minle.)
BLESTEMAT adj., s. 1. adj. (BlS.)
afurisit, anatemizat,excomunicat,(inv. Si reg.)
procle!.It, (inv.) procldt. (Un credincios-.)
2. adj., s, afurisit, clinos, hain, tndrtrcit, riu,
ticdlos, (inv. 9i pop.) pustiu, (pop. qi fam,)
pird{lnic, (pop.) impelitAt, jur6t, (inv. $i reg.)
(Transilv.) sAcr6t.
urgislt, (reg.) pricijlt,
(de Gheorghe!)
blestemlclfne s. v. ABJECTIE. FARADELEGE. INFAMIE.
JOSNICIE. MI$ELIE.
NtrI\,IERNICIE,
MIRSAVIE. NELEGIUIRE,
NETREBNICIE. TICALO$IE.
JOSNIC.
blestemit6sc adj. v. INFAM.
I\IISEL. MISELESC. MIZERABII-. MIRSA\T.
NEDEMN, NELI'GIUIT. NEI\IERNIC, NETREBNTC. RU$INOS. SCELERAT. TICALOS.
l)Iestomilles. v. ABJECJIE. FtrptrpBt,EGg.
INFAX,IIIJ. JOSNICIE. 1\II$EI-IE. MIRS{NEI\IERNICIE. NEVIii. NIILEGIUIRE.
TRDBNICIE. T TC.\LOSIE.
ble;ri vb. v. ARTICULA. CRICNI. GRAI.
PROTESTA.
PRONUN1A.
NIUIIMURA.
ROSTI. SCOATE. SPUNE, VOT'TBI. ZICE.
BLEU adj. invar. azuriu, (inv.) havaiu.
( De culoare n . )
BLID s. 1. strachinl, (Transllv., Ban',
Olt.) tdier. (Urt - de.mlncare.) 2. c5ug, ciutur5, cupd, (reg.) ficdu. (- la rcata morii.)
BLIDAR s. (reg.) uiegAr, (Pe ^ se pun
uasele,taclmurile.)
bllntl adj. v. DOMOL. LIN. U$OR.
BLIND adj., adv. 1. adj. blajin, bun, domol,
pasnic, (Iiw.) rnansuOt, (reg.) pigtn, (inv.)
lirr. (Orn -.) 2, adj. calm, domol, lin, linigtit,

bITZNIVb. V. ADEMENI. AMAGI. INCINTA.


lNgELA. MINTI. I\IoMI. PAcALI. PRosrI.
'[RISA.
PURTA.
s. v. snlN{ct. GtIIONT. IZBITURA.
bteSndd
IMPINh'TeRINCeaLA. IMBRINCITURA.
SATUR^{. TIFLA.
blease s, v. SPIRIT. SUFLET.
trlefged adj. invar,, adv. v. CIUCIULETE.
LEOARCA.
Ia osia ca'
BLEAU s, (reg.) morcodgi. (rului. )
BLEG adj., s. 1. adj., s. nAtifle!, nitirltt'
niting, neghiob, nerod, netot, prost, prostanac. stupid, tont, tontdliu, (inv. 9i pop.)
nirlc, (pop. $i fam.) h{plea, (pop.) flaimric,
(inv. $i reg.) nitint6c, prostdn, prost6tic'
prostlndtic, (reg. 9i fam.) 9ui, (reg.) bleot'
hdbirirc,rnangosit, metehiu, metelerl, motofl6te'
rnotol6g, mutiliu, natant6l, ntrbirgeAc,ndtdbiz'
ndtint, ndtnii, nitr(ri, n5vl6g, ndvlig6s,neroddi'
pliurd, ponc, pricijit, punciu, tAtAlAu, ttrlimb,
tontAn, tontolete, tontol6g, (prin Transilv.)
balamtt, (prin Olt.) bleomb, (prin Mold.)
bobli'tic, (prin Munt.) bobl6!, (N'Iold.) cheraple;, (prill Transilv., ]{old. 9i Bucov.)
chionrb, (Transilv., Ban. Fi Ott.) lud, (Transilv.
li Ban.) nAhrli, (Transilv.) nebldznic, (prin
llold', Transilv. $i Maram.) $ui6tic' (Mold.)
taniu, (Bucov.) teldgm6n, (prin Olt. 9i Munt')
tdrintric, (Munt.) tontovAn, (turcism inv.)
budala, (fam.) flet, gdgnt!{, gogomen, zevz6c, (fig.) sec. (e mat esle!) 9. adj. indolent'
liliu, rnoale, molatic, moliu, mototol, (reg.)
to{ol6g, (tig.) btlig6s, rndlli6!, mimilig6s.
(O ftinld -.) 3. adj. atlrnat, blegit, cldpnug,
llsat. pleostit, (pop.) blegoqAt, (prln Olt.)
bleonc,(N{old.si Transilv.) ddbillz6t, (Transilv.)
plecoz6!, (fam.) bleojdit. (Cu urechile -.)
BI-EGI vb. 1. a se molegi, a se muia, (prln
Transilv.) a se bAlmiji, (fam.) a se bleojdi,
(fig.) a se tnrti. (Ce te-ai e ag{t?, nu te simli
bine?) 2. a se pleo;tl, (pop.) a se blegoga,(Mold.)
a se cltrpfurgi, (Transllv., Mold. Fi Bucov.)
a se d[bilIza. (I s-au - urechile.)
BLEGIT adj. atlrnat, bleg, cldpiug, lIsat,
pleogtit, (pop.) blegosAt, (prin Olt.) bleonc,
(Ilold, 9i Tlansilv.) dib{lizAt, (prin Transilv.)
plecozdt, (fam.) bleojdlt. (Cu urechile - . )
ble;;o;d vb. r'. BLEGI. PLEOSTI.
bt0go;ritactj. v. ATIRNAT. BLEG. BLnGIT.
CLAPAUG. LASAT. PLEOSTIT.
btehii vb. v. IIAMAI. LATRA.
Bf,ENDA s. l. (MIN.) sfalerit, sulfurtr de
zinc. (este folositd ca minereu de zinc')
2. (F'Iz.) cliafragmi. (- la obiectiuulaparatelor
fotogrufice.)
blenrli vb. v. GHIONTL TZB [. IN{BoLDI.
I]TBRiNcI. fuPINGE. INGHIoNTI.
blenillsi vb. v. GHIONTI. IZBI. IMBOLDL
hIBRINCI. hTPTNGTE. INGHIONTI.
BLENORAGiE s. (MED..) gonoree, (pop.)
sculam6nt, (reg.) frintriri, sc(rrgere,scursodre,
(inv.) scrrrsriri. (este o boald uenericd.)
btcojili vb. v. BLEGI. BULBUCA. CASCA.
HOLBA. \{ARI. MOLE$r. MU[A. UMFLA.
ZGU.

.,-o

BOBITEL

7S
moderat, molcom, potollt, ugor. (Vtnt e i
ploaie -.)
3. adv. lin, u9or, (tnv. pi -pop')
a.) 1. adj. moderat'
molcomig. (Seara coboard.
potrivit, temperat, (fig.) dtlce. (Climd -'1
btinild s. v. URTICARIE.
BLINDETE s. bunitate, oiw.) mansuet(tdine, (rar) blajinitAte, (reg.) bun6!e. (Om
d.eo marc -.)
NnoFor-1.
bloboli vb. ;. NcorogMANA.
BLOC s. l. masd. (IJn imens - tle stlncd')
2. (rar) bldchaus. (Un - cu 10 etaie-)
bloc s. v. BLOCADA.
BLOCA vb. l. a astupa' a bara, a Incbide'
(Zdpada - drumul.) 2. (TEIIN,) a se gripa.
( Motorul s-a e . )
(rar) bldcus'
BL0CADA s. (P)LITICi)
(ltrv.) bloc.
bl6chaus s. v. BLOC.
bl6cus s. v. BLOCADA.
BIIGUI.
blodosori vb. \'. BALNIAJI.
BIRIT. BODOGANI. BOLBOROSI. BOMBAINDRUGA.
NI. BOSCORODI. GINGA\'I.
TNGAIMA. INCINE. IIIRi]. },IOLFAI. MOR.
MAI. MURMURA.
bloncl s. v. NOD.
BLOND adj. bilai, bdlarr, galben, (pop.)
gilbi6r, (inv. qi reg.) plnrit, (rcg') plAlAi'
pldvirr, (Ban.) bril' (Cu pdrul -.)
pltrvAn,
BLUZITA s. bltrzulitir. (() - de bumbae.)
BLUZULITA s. bluzi{:h. ( Ii sld bine - . )
boaba-vtlpli s. v. DALAC.
BOABA i. t. loU, grlttnte' sinrinti. (reg.)
boAmbA,bodnl. (- (le grtu-) l. bob, picituri,
strop. (O - de aPd.)
bO6bdS. V. BACA. C,AI{TOF.
bo{cd adv. v. NIMIC.
bo6cd s. v, CAP.
S. V. CUVIN'T. GLAS. GRAI. GURA.
bO6CC
T!]RI\{EN. VOCE. VORBA.
bodghe s. v. BUFNITA. BUrL\. CAPITA'
CLAIE. PORCOI. STOG.
boala-coplllor s. v. EPILEPSIE,.
BOALA s. l. (MED.)afectiune, maladier
(rar) rilu, suferlnftr, (livr.) rnorb, (pop.) beteqtg,
pAtimi, vitini/rle, (inv. li reg.) neputinte'
(reg.) betegle, beteje6ll, (inv.) lincezime,
llngejtne, lingoire, morbicitne, pdtirnire. (Ara
o d ascrinsd.)2. (MED.) boala ltti Add.ison:
diabet bronzat; boala lui Basedow:bazedov,
gu$i exoftalmici ; boala lui Pterre Marie
gi ,llarincsctr : acromegaliei boala somnului :
encefalitd letargici ; boald minlald: alienare,
aliena!ie, dernen!i, nebunie, sminteald, smintire, ticnealS, (pop.) nebuneAlS, (inv. qi reg.)
srnintS, (Transilv., Maram. $t Ban.) bolinzic,
(prin Bucov.) sIlteAli, ([{old.) ziluze{ld,
zAfuzie, zdrgheAld, zdrgh6nie, (fam') cnpi6ld,
(fig.) ritdcire, scrinteAli, liciueAli ; boaldueneiica:(pop.) boald lumerisce.3. ( XIDD. VET. )
boala lut CarrC:(pop.) jigtuAie, jig6die, rApdn.
bofrlir s. v. CAPRICIU. CHEF. CIUD'\.
FANDOSEALA. TENTEZIE. FASON. FIT.\.
MAII{UTAREALA.
GTJI,OZIE. IN\'IDIE.
TIOF'f. NAZ. N.\RAV. NECAZ. PASIUNE.
P,\'f I}'IA. PICA. PIZNIA. POF'fA, }'ORNIRE.
PF"OSTEALA. RANCHIUNA. SCLIF OSEALA'
'TO,\NA. VICIU.

TEBECE.
S. V. T'TIZIE.
toelt-etlnclrel
TUBERCULOZA.
boal6-dc-6pi s. v, CIROZA HDRICA.
HIDROPIZIE.
boalA-ile-z{hir s. v. EIABET.
s. v' BOALA VENERICAtorm-tu-"6.oi
miii-rn"ga s. v. FEBRA TIFoIDA. TIFOSboal{-m{re s. v. FEBRA TIFOIDA. T,IFoSroaIi-reE S. V. EPILEPSIE. FEBRA TIFODA. TIFOS.
boali-sefci s. v. FTIZIE. TEtsECE. TUBER-

cvLozL.

boflci s. v. ULCEA. ULCICA.


bodmbd s. v. BOABA. BOB' CARTOFGRAUNTE. SAMINTA.
bO6NI S. V. BOABA. AOS. GRAUNTE.
SAMINTA.
bofned s. v. BABANA. BU$TEAN. BUTUCBUTURUGA. CIOT.
troeo"r s. pl. v. CRAITA. vlzDoAGA.
MUSCA-HOITURILOR.
bo6nzll s. v.
MUSCA-DI'-CARNE.
MUSCA-ALBASTRA.
STRECFIE.
NIUSCA-MARE.
Rlrcdetu sericeus)
BOARCA s, (IH't.;
boartd, (reg.) pllticrltd, (p,rin X'Iold.) $fei.
bodrci s. v. BEHLITA.
BOARE s. t. adiere, paltr, suflare, suflu'
undI, (rar) scritur, (Olt.) rcvenezlli. (Se sim'iuri.
lea o - d.e ulnt.) 2. adiere, zetir, (rar)
(mi$cd u$or frun:ele. )
bO6rES.r" AROtrIA. BALSA}I. MIREASIUA.
PARFUM.
BOARFE s. pl. bulendre (pl'), calabalic'
catrafuse (pl.), troace (pl.), foale (pl.), (reg')
bodroAnte (pl.), ciov6ie (pl.), trancanAle (pl'r'
(Olt.) ddndnAie. (Ia-li - Si pleacdt)
MUSCA-HOITURILORs. v.
bodrnl
MUSCA-DE.CARNE.
MUSCA-ALBASTRA.
MUSCA-MARE.
Rhod.eus sericeus)
BOARTA s. (IHT.;
boarcd, (reg.) pldticritd, (prin XIold.) qfei.
bodsctrs. v. TESCOVINA.
ho6g s. v. TESTICUL
ISPRAVA.
IxIfiii S. v. BOROBOATA.
POCINOG.
NAZIITTIE. NAZDRAVANIE.
POZNA. $OTIE. TRASNAIE.
bOS t.' 1. boabi, grdunte, sdminfi, (reg.)
bo{mbtr, boAni. (Un - de grlu.) 2. boabd,
de apd.) 3. (BO7'.)
piceturl, strop. (e
bob-de-larind ( Lathgrussgluester) : (reg.) rnitziriche, scrfnti!A ; bob-de-tarind (Lathgrtts plalg'
phVIIos) : (reg.) mizdriche.
BOB s. (SPORT) (rar) b6bslei.
bob s. v. BACA.
b6bi S. V. BUNICA. MAMA I\TARE.
bobi vb. v. NIMERI.
bobiei s. v. ULCEA. ULCICA.
BOBINAJ s. bobinare. (- unui fir eleclric.)
BOBINARE s, bobin;aj. (e unui conductor
electric.)
BOBINA s. l. mosor' (Mold.) macar6..(n cu
ald.) 2. (FIZ.) (ie;it din uz) seU.
BOBITA s. picdlea, (pop.) pue.hileA, pui'
pe un malerial lextil')
(reg.) broblntA. (bobili s. v. BACA. DALAC. \'UIETOARE.
bobi!61s. v. LENINUL-BOBULUI. SALCITIGALBEN.

BOBILCA

80

'' .':\' '


botrftcl s. v.'CARToF. ' I
bObiINiE S. V. CARDAIIIA. NASTUREL.
BOBIRNAC s. (I{oI,..r.)sfirld. (1-a lras nn
N

pesle

n1s. )

bobl6t!c adj., s. v. BLEG. NATAFLET.


NATARAU. NATING, NEGHIOB. NEROD.
NETOT, PROST. PROSTANAC. :TUPID.
TONT. TONTALAU.
bobl6! adj., s. v. BLEG. NATAFLET.
NATAIiIU. NA'fiNG. NEGHIOB. NEROD.
NE,TOT, PROST. PROSTANAC. SI'UPID.
TONT. TONTALAU.
s. v. DEsclNTEc. FARMBC. IlfAtroboafurir
GItr. VR,\JA. VRAJITORIE.
bolrorili s. v. CARTOF.
BOBOC s. 1. (BOT.) (reg.)bulbrlc, (Transilv.
gi Ban. PuP. (- de floure.) 2. (ORNIT.)
(reg.) ritri cd, rdtt ici,
rdfigoard, rllugci
rd+,u9oAri,rifir{:i.
INCEPATOR.
bOb6C S. V. DEBUTANT.
RECRUl"
bobol.i; s. v. COCOLOS. GHEMOTOC.
MOTOTOL.
bobondtadj. v. GOGONAT.
lnboni vb. v. DESCINTA. FACE. FERMECA.
MENI. URSI. VRAJI.
boboreds. v. GoGo.\SA. PAPALAU.
BOBORNIO s. (BOT,; Yeronica beccabunga,sopirliIi. (reg).prib6lnic.
liolro:6rlr. 'r'. BUI BL-CA. CASCA. HOLB.{.
IIIAFII..UIIFL.\, ZGII.
bobosdrc s, v. BULBUCARE. CASCARE.
TIOLBAFE. MARIRE. UMFLARE. ZGIIRE.
ZGIIT.
CASCAT.
lnbosrdt adj. v. BULBUCAT.
IIMFLAT.
HOLBAT. MARE.
]VIARII'.
ZGITT.
II6boI s. v. FLACARAIE. PARA. PALAVILVATAIE.
LAIE,
PIRJOL.
VAPAIE.
ViLYOARE.
IrolIotriies. v. FLACARAIE. PARA. PALALAIE. P1RJOL. VAPAIE.
VILVATAIE.
VIL\IOARE.
BOBOTEAZA. s. (B.IS. ) (inv. pi pop.) ap5-boteazd, ariLarea D6mnului, (pop.) iordfn (inv.)
blagoiavl6nie.
bObOtiVb, V. CONGESTIONA. INFLAMA.
IRII"\.
OBRINTI. TUIVIEFIA. UMFLA.
bobotire s. v. CONGESTIONARE. INFLAMARE. INFI.AMATIE. IRITARE. OBRINTEALA. OBRINTIRE. OBRINTIT. OBRIN.
TITURA. TUMEFACTIE, TUMEFIERB. UM.
FLARE.
bobotlt a dj.v. CONGEST IONAT. INFLAI\{AT.
IRITAT. TUNIEFIAT. UMFLAT.
bobric s. v. RINICHI.
b6bslel s. v. BOB.
bobus6r s. v. LIN'IEA-PRATULUI. NIAZARICHE. ORE$NITA.
BOC interj. poc I
BOCANC s. gheat{, (Transilv.) paprlc' (arg.)
sab6t. (ru de fotbalist.)
BOCANEALA s. 1. bocinit, bocdnitur{'
pocineala pocinit, pocdnituri, (reg) bontlneAl5 bontinitfun. (O - titmicd, ) 2. bdtaie'
bocinire, bocinit, bocdnituri, ciocineali, ciocd-

nire, ei6cdnit, cioctrniturl, (red.)' tobtrnlre,


tocdnit. (Se aude o - ln u$d.)
BOCANI vb. a bate, a ciocini, a pocini,
(inv. Ei rcg.) a suna, (reg.) a bontini, a toca, a
tocini. (t-ine - ln u;d?)
BOCANIRE s. bitaie, boctrneald, bocdnit,
bociniturd, ciocineald,ciocdnire,ciocdnit, ciocdniturd, (reg.) tocdnire, tocinit. (Se aude o tn uSd.)
BOCANIT s. 1. boc5neali, bocdnituri, pocirneald, pocinit. pociniturd, (reg.) bontdne6li,
bontlnitriri. 1Seaud"eun * ritmic.) 2. bitaie,
bocSneali, bocdnire, bocdnituri, ciocdneall,
ciocinire, ciocinit. ciocdniturd, (reg.) tocinirc,
tocdnit. (Se aude un - ln tt$it.)
bocinirOrire s. v. CIOCANIIOARE. GHIONOAIE. SCORTAR.
BOCANITIIRA s. 1. bocineali, boc{nit,
pocineali, pocAnit, pocinituri, (reg.) bontdnedld, bontinitriri. (O - ritmicd.) 2. bdtaie,
boclneald, bocdnire, bocinit, ciocineali, cioc{nire, ciocdniturd, (reg.) tocdnire, tocinit.
(Se aude o - ltt rt;ti.)
lneeed s. v. LEGATURA.
bocr,eallius. v. MARCHITAN.
BOCCELUTA s. legituricd.
boeeiu adj. v. DIFORM. HIDOS. FJID.
POCIT. SCI-IINIONOSIT. SLUT. STRIMB.
URIT.
VIDANJOR.
boceiu s. v. PARLAGIU.
BOCEALA s. bocire, bocit, cf,inare, jelire'
jelit, jeluire, lamentare, lamentalie, pllngere'
plins, tinguiali, tinguire, tinguit, vditare'
vditat, vditituri, (pop., fam. qi peior.) vdicire6li, (pop.) jclui6li, (inv. 9i reg.) olellire,
(reg.) viierire, viierAt, (tnv.) obidire, olectrire.
(Ce e N asla?)
BOCET s. plingere, tinguire, (pop') jel6nie,
(inv.) ialovinie. (- Ia lnmormlntare.)
BOCI vb. a se ciina a (se) jeli, a (se) jelui'
a se lamenta, a (se) plinge, a se tingui, a se
vdiciri, a se viita, (pop.) a se aoli, a se migeli,
(inv. Ei reg.) a se oldlii, a se olecli, (reg.) a se
plingltui, a se scirbi, a se viiera, a se viina.'
a sc v5,ldcii, (Transilv.) a (se) cinta, a (se)
diuli, (Mold. 9i Bucov.) a se frisui, (inv.) a
se gldsi, a se glAsui. (S-a - toatd ziua.)
MAcIULft:'
boeiodci s. v. CAPSULA.
bociullc s. v. CAPSULA. MACIULIE.
BOCIRE s. 1. jelire, plingere, plins, (pop.)
jeluiAli, jeluire. 2. boceali, bocit, ciinare,
jelire, jelit, jeluire, lamentare, lamentatie'
pllngere, plins, tinguiald, tinguire, tlnguit,
viita.", vditat, vditdtur5, (pop., fam' 9i peior.)
viicdredld, (pop.) jeluiAld, (inv. si reg.) ol5liire, (reg.) vdierdre, viierdt, (inv.) obidire,
oleciire. (Ce e n asta?)
BOCIT s. boceald, bocire, cdinare, jelire'
jelit, jeluire, lamentare, lamentalie, plingere,
ptins, tinguiali, tinguire, tinguit, vditare'
veitat, veitituri, (pop., fam. qi peior.) vdicire6li, (pop.) jeluiAld, (tnv. 9i reg') oleliire,
(reg.) vdierAre, vdier{t, (inv.) obidi.re' olechire.
(Lasd - 11
BOGITOARE s. jeluitoare, (reg.) pllng{tohte. (e launmort.)

OIERIE

81
r "'
b6csi s. v. C.{RBUNARIE.
loei6r s. v. CARBUNAR.
troaicai vb. v. CAUTA. COTRoBAI. RASCOLI. SCORMONI. SCOTOCI. UMBLA.
J

s.(oRNIT.) l. (Podiceps cristaBoDiRLAU


(rar') scufund{ci,
corcoCei, cufundar,
tus)
2. (Gauia arctrca)
scufnridrir, (reg.) fundic.
cufuncl:rc, crulundar, (rcg.) scufttndAc.i, corcodel-mrire. fundac-mire.
s. l. bolboroseali, bombdBODOGT\NIIALA
neal5, bornbinit, bombinitur5, boscorodeali,
rnormiitul'i'
mollnlit,
nrorrniialir, mormlire,
g. .i!i(plin
Olt.) gonr1oroi6II, ;ondoroit.
siciiali, (reg ) rnorocdne6li,
leatI, discileali,
(fiq.) pisirlogehli.
vb. I. a bilrnirji, a biigtri, a
eOttOu.iii
birii, a bolborosi, a bombitr.ri, a boscorocli, a
gingrir-i, a inclruga, a irrgdirna, a ingina, a
mirii, r rnolfdi. a mormdi, a murmura' (pop')
a blodogoli, a bufni, (reg.) a dondini' a mogorogi, r monclini, a nrormoti, o me16sini, a
slonini, a tolocdni, (Batr.) a pitcdi, (piin OIt')
ttcolo?) 2. a t:icili, a
a qon<loroi. (Ce tot rlirscili, a plictisi, a sicii, (pop. ;i farn. ) a boscorocli, (pop.) a dondini, a prociti, a suciii,
(r'cg.) a ciccmlni, a morcoti, a tocdni, a tolo(Transilv. 9i Bucov.)
ciirii, iltr,lU.) a cihii,
e cincLi, (IIoltl. si Btrcov') a molonci, ([em.)
a birii, rr bizii, a bomblni. a socri, (fig.) a ciocini, rr cirii, a pisa, a pisilogi, a toca. (illd
-

tol lintpul! )
borlolSrr s. v. CIOLAN. OS.
BULENDRE.
borlrorinfc s. pl. v. BOARFE.
TROACI].
TOA.
CAI,:\BALIC. CATRAFUSE.
LE.

b6fres. pI. v. CRAITA. vlzooeCA.

BOGIT adj. 1. abundent. bun, imbel6rtgat'


lnclestt:lat, marc, rndttos, (inv. $i reg.) bel;ug6s'
2. fectind,
s p d r t ' n i c ,( i n v . ) s d l i 6 s . ( I l e c o l t d * . )
{ertil, g|as, ninos, productiv, roditor, rodnic'
(inv.) proclucitdr, rodit, rodds, sp6rnic. (Pti4. avtt'
3. prosper. (Regiune -.)
mittt -.)
instirrit, situat, (pop.) chiabtr, cuprins, (reg.)
biin6s, (Transilv.) gizddc, (prin I\Iunt.) taxidit.
('!'dran -.)
5. cipirtuit, chivernisit, irnbogdtit, innvutlt, instirit, pricopsit, (pop. ;i depr.)
6. irnbelqugat, (livr.) opril6nt'
ajrins. (Om -.)
(Vialit -.S
7. abundent, copios, imbclsugat,
inclcstulat, (fig.) princiAr. (O masd -.) 8. Iastuos'
gralldios, luxos, mare, pompos, somptuos,
(livr.) magnific'
strilucitor,
splrndicl, strilucit,
(fig.) sclipitdr. (Un ulai * j o nunld *.)
9. luxos, preiios, scnmp. (Ilaine -.,) 10. bdtut'
infoiat. involt, rotat, (reg.) revdrs6t. (Flori - -)
(Cu pdt -.1
11. des, irnbel;ugat, invclt'
13. arrrp-l'.r,cuprinzittor, larg' (O perspectiud - . )
1 3 . i n t i n s , t n a r c , v a s t . ( A r e o e : t p e r i e n l ' d-t, )
hog{t adj. v. NIULT. NUMEROS'
bolyiitrin s. v. BOGATA$.
bogitdn'
s. (pop. qi pcior.)
BOt;-\T^$
(plin Ban.) boltigfi.r, (Transilv.) dolfin. (E un
mare -.)
AVUJIE.
AVUT.
bogirtdte s. v. AVERE.
SITUATIE.
BUN, \'II.ILOACE.
BOG..\TIE.
STARE.
6-c.31 0

s. 1. dl;unden-tn, belqug, lmbelBOGATfE


prisos, (rar) aflu6n!I,
sugare, indestulare,
(livr.) opul6ntd, prorisipl,
rndnoqie, risfil,
fuzirine, (pop.) j6rtfn, (prin OIt.) tem6i, (tnv.)
sitirl, slturAre, spor. (- de bunuri,) 2' belqug'
(pop.) pricopseili'
prosperitate,
bunlstarc,
(inv.) salirt, scump6te'
(Transilv.) prindoire,
tn care se
scumpie, spor, (fig.) inflorire. (a!'Ia.) 3. avere, avut, avu{ie, bun, mijloace
(jrl.), situalie, stare, (inv. si reg.) bogetete'
prit6j, priudere, (reg.) bldgir, prinso6re, (prin
'Iransilv.) apucitirrl,
(Transilv.) ioszig, (Olt.'
'Iransilv.)
vl6gl, (hrv.) bucAte (pl.)' peBan. 9i
riusie, (fam.) par6le (pt.), (fig.) cheag, seu.
( Are ceuu - . ) A. fast, lux, pompd, splendoate'
strdlucire. (- alaittltti.) 5' intiudere, vastitate.
(cuno$tinlelor sale. )
bogtlln s. v. MOLDOVEAN.
MOLDOv. MOLDOVEAN.
bogilin6sc adj.

vENlisc.
BOGLARs. (BoT.; Ranunculussceleratus)
(reg.)
rdrrinchi, rinziso6rS.
'
bogldr s. v. GiLBuNliLFi. PICIORUL-COco$uLUI.
bogoririlnifa s. art. v. F'ECIOARA IIARIA.
NASCAMITJbN,c'. MAICA DOI'INULUI.
TOARE,\. PREACUIIAI'A. PREANLtVINOVAT.\. PIIEASFINTA. PRECISTA. SI''iNTA
IIECIOARA.
bogosl6v s. v. TEOLOG.
bogosl6vies. v. TEOLOGIE'_
lrorlzis. Y. Bt'FNlT.\. BLII-\.
B O F I O C I 5 . ( l l N T O M . ; f l t t m e s l r ah r a s s i r u c )
(reg.) stlflet, buhir-rle-cnri:chi.
hoi s. v. AEIi. ASI'EC'| . CtII['. EXPRESIE'
FATA, FAPTI.R.i. FIGL'R,\. IIIZIONQ-

liG.

iNAr-rrun.

ixniltqenr.

NIINA.

OBR.A.Z. STATURA. TAI,IH.


trOi Vb. V. ADEMENI. AMAGI. COLORA.
IIIACIIIA'
INSELA.
INCINTA.
FARDA.
MrNTl. MOMI. PACALI. PROSTI. PUItrA.
TRISA. VOPSI.
BOIA s. (reg.) piptucn, Olold.) papric6s,'
(Transilv.) PiPrici. (- de atdei.)
boi6 s. v. CULOARE. FARD. VOPSEA.
COLORARE' COLORAT.
boifki s. v.
CULOAIiE. FARD. ITARDARE. FARDAT.
MAC}IIA J. ]\IAC}I IAT. MACFIIERB. VOPSEA.
VOPSIRE. VOPSIT.
BOIANGIIRIE s. vopsitorie. (- de llnd.)
BOIANGIU s. vopsitor. (* Ia o boiangletie')
BOICU$ s. rORN/".,' Aegilhalus penduli'
nus) au$eJ.
boiengiofle s. v. DROB. DROBU$OR.
boiereds{ s. v. BOIEROAICA.
(IS?')
clacd, roboti.
BOIERESC s.
(Claca clin lara Romdneascdse numea in
iar 7n Transiluania robotd,)
Molrloua -,
* BOIERE$TE, adv. (fig.) domn69te. (A
dormit -. )
boicr6t s. v. ARISTOCRATIE. BOIERIIIE.
NOBILIME.
BOIERI vb. (inv.) a cefteni. (A e un
rdze$.)
BOIERIE s. (inv.) arhonie, cdltdnie. (Rang
de -.)

82

BOIERITTE
BOIERIiltE s. arlstocra!.ie, nobilime, (reg.)
boier6t, (inv.) neAmuri (pl.), (grecism lnv.)
evghcnie. (- din ldrile rcmdne.)
boierili s. v. BOIEROAfCA.
BOIEROAICA s. (pop.) boiere6sd,boielitd,
boieroAie,(inv.;; jupinedsd. (O more -.)
bolero{io s. v. }tOIEROAICA.
BOIEROS adj. capricios, fandosit, mofturos, nlzuros, pretcnlios, sclifosit, (pop.) izmenit,
(reg.) nisfirrls, nitur6s. (E cam - dwnnealtti!)
boii-prrfincilor s. v. OIUMAFAIE. LAUR.
b6inlc s. v. GLADIATOR. LUPTA.IOR.
RAZBOINIC.
boirc s. v. COLORARE. COLORAT. FARDARE. FARDAT. MACFIIA.I. IVIACHIAT.
I\{ACHIERE. \'OPSIRE. VOPSIT.
86I$TE, s. ( RIoL. ) bitaie, (reg., toand.
(- a pegtilor.)
b6i;te s. v. BOI$TEAN.
BOI$TEAN s. (IHT.; Phorinus phoxitttts)
(reg.) b6iste, bolfdte, crai, crii6s, crlitte,
crii6!, pitic, rosioAr5, roqi6r, strl6r, verdete,
pesteverzigo6ri,peste-crii6sc,peqte-de-birthie,
le-doAmnei,(prin Ban.) scrofiti.
boit adj. v. COLOIIAT. FARDAT. MACI'IIAT.
VOPSIT.
lroit s. v. CANAF. CIUCURII. COLORARE.
COLORAT. FARDARE. FARDAT. \,IAOHIA J.
MACHIA'T" I,TACHIERE. VOPSIRE. \IOPSIT.
boliti.i s. v. LEASA.
bo.irl6ucl s. r'. COCIOABA.
bo.i6c s. v. PLAI'IIN. PULMON.
lrcjogdr s. v. BORFAS. PUNGAS.
bojofdl s. pl. v. SPINZ.
bojof6l s. v. CUCURIG.
BOLBOROSEAI,A s. bodogdncali, bombineali, bornbrinit, bombinituri, boscorodeald,
rnormiiali, ruormtrire, morInIit, rnortniiturir,
(prin Olt.) ;ondoroidli, Eondoroit.
BOLBOROSI vb. l. a bilmiji, a biigui, a
birii, a botlogdni, a bombini, a boscorodi, a
gingdvi, a indruga, a ingiima, a ingina,a mirii,
a molfii. n moI'mdi,& lntrt'tnura,(pop,) a blodogori, a bufni, (reg.) a dondini, a nrogol'ogi,
a monddni, a mormoti, a moloc:ini, a slomni,
a tolocini, (Ban.) a pitcii, (prin Olt.) a gondoroi.
(Ce lol - acolo?) 9. a gilgii. (Un licltid carc-. )
BOLBOROSiT adi. ingdimat, mormiit,
nearticulat, neclar, nedcslugit, (fig.) morfolit.
(Cuuinte - . )
bolbosi r,b. r'. BULBUCA. CASCA. HOLBA.
IUARI. UNIFI,A. ZGII.
bolbosit adi. v. BULBUCAT' CASCAT.
HOI.BAT. I\IARE. MARIT. UMFLAT. ZGIIT.
holbotind s. v. PEPENE.
bOI.I S. r'. AC. AC CU GAMALIE. CEP,
II\TBOLD. II\TPULS. INOSNTN. PORNIRE.
STINIUL. ST IMULENT. STRAN,IURARE.
bolildn s. v. CIOLAN. FLUIER. IIE\{BRU
INFEIIIOR, OS. PICIOR. TIBIA.
holrli vb. v. BULBUCA. CASCA. HOLBA.
lruBoLDI. NIARI. UMFLA. zcll.
IroIiIIre s. v. BULBUCARE. CASCARE.
HOLBARE. I\{ARIRE. UI\IFLARE. ZGIIRE.
ZGITT.

n-:.^

CASCATlnldit adj. v. BULBUCAT.


IIOI-BAT. X{ARE. MARIT. UNTFLAT. ZGIIT.
b6lea s. art. v. BAUBAU.
boledc adj. v. BOLNAVICIOS.
bole6znd s. v. IIPIDE\'IIE. EPIZOOTIE.
1!IOLI\{A.
bol6qni{n s. v. EPIDEIIIII. EPIZOOTIE1\{OLI}{A.
boll s. r'. BOLOVAN. PIETROI.
b r i t r i s . r ' . A n I I G D A L I T i . A N G H I N . A .n l t t TERICA. DIFTI]RII], GILCI. IE$IND, IESI.
TURA. PROEI,IINENTA. PROTUBEIIT\NTA.
Ul,rrlArtrn-{.
RIDTCATURI.
BOLI vb. a piroti a tinii, a zicea, (pop.)
a gogi, (reg.) a zilezi, (Nlunt. ;i Olt.) a tiromi,
(inv.) a lincezi. (- de ntttlld t,remeirt pat.)
BOLID s. (,4STfioN.) stea cizfitoare strilucitoare.
s. zicere, z{cttt,
BOLIRE
z.hcAre.
b6li;tc s. v. EPIDEXIIE.
MOI,IMA.

(pop.)

gogire,

EPIZOOTIE.

bolinit adj.. s. v. ALIENAT. DE\IIiNTNEBUN.


INNEBUNIT.
DESCREIERAT.
s\{rNTrT. TICNIT.
lnllnildrild s. v. CIUtr{AFAIE. LAI.'R.
botlnzedli s. v. CIUMAFAIE. LAUR.
bolinzi 'r.b.r'. AI-II]NA, It\XnguNr. sll INTI"
Tr(:NI.
bolinzie s. v. ALIENARE. ALIENATIEBOALA I\{INTALA. DEI\{ENTA. NEBUNII].
SI\IINTI]ALA,SMINTIRE.'I'ICNEALA.
rAR[{EC'
bolmodjir s. v. DESClsreC.
I\{AGIE. VRAJA. VRAJITORIE.
BOLNAV adj. nesdnitos, suferind, (rar)
molb6s, (inr'. 9i pop.) rizbolit, (inv. ti reg.)
neputinci6s, pitintig, r5u, (Transilv. li Ban.)
beteig, (Transilv.) rnar6d, (inv.) Itnccd, mal6Ld"
mis6l, pirtimit6r. (Ont -.)
bolnivi vb. v. ln{BOLNA\rI.
adj. l. (livr.) maladiv'
BoLNAvIc165
(rar) rnorbds, (r'eg.) beteg6s, grlbav, (lIold. qi
Transilv.) bolezic.(Om -,.) 9. anormal,morbid'
nesinitos, patologic. (Un obicei a.) 3. cxa-.)
gerat, excesiv. (O sensiDililale
bolnic6r s. v. INFIRMIER.
lxilnili s. v. INFIII]IERIE. SPITAL.
BoLOBoc s. ('I'EHN.) cumpdnd, nivele
cu buli de aer.
bologednri s. v, CARTOF.
bolonicd s. v. COSIfIiL.
BOLOVAN s. pietroi, (reg.) pietr6c, (prin
Tlansilv.) bolf, (Transilv., Ban. $i Elucov.)
bord, (prin Transilv.) bord{n.
lxrlor'fn s. v. DIVINI'IATE. DUI{NEZEU.
IDOL. ZEITATE. ZEU.
bolovdni vb. v. BULBUCA. CASCA. HOLBA.
INFLAX{A. TNCNAITAOI. }IARI. U}TFLA.
ZG7T.
boloviuritadj. v. BoLOVANOS. GLODL:ROS.
PIETROS.
BOLO\IANOS adj. gloduros, pictros, (rar)
bolovlnit, bulgir6s, (reg.) stololtin6s, (prin
Transilv. ;i Ban.) bord6s,(Ban.) bugds. ( Ptinfint,
teren

,)

'"qn:

"raJa--

BORAR

83
bolrri; s.'v. pnAvAr-IAs. TARABAGIU.
BOLTA s. 1. arc, arcade, boltiturd, (inv.)
sclip. (Ia o construclie,) 2. cupolS, (inv.)
crlli, scfip, (turcism inv.) cube6. (- Ia o turld. )
3. cer, Iirrnament, (rar) arc, boltire, (inv.) crug'
cringul crirului, (fig.) tdrie. (Q - plind de slele.)
{. (-1,I'-{".) boltd.palatind - palat, cerul-gurii,
(inv.) pitrdl.
PRAbriurii s. v. DUGHEANA.
UeCeZtN.
VALIE.
boltil;iu s. v. BOGATA$.

b o t t : i iv b . v . c i u T A . ' c o T R o B r L R A s COLI. SCOR\,IONI. SCOTOCI. UMBT.A,.

BOLTi vb. a se arcui. t'Plafonul se - ele'


gant.)
bOItiIC S. V. BOLTA. CER. FIRMAMENT.
BOLTIT adj. l. arcuit, (rar) arc|t. (Un
acoperis- - ) 2. bombat, proeminent, (rar)
scos. (O frunte -. )
BOL|ITURA
s. arc, arcadi, bolttr, (lnv.)
sclip. (Ict o conslruclie.)
bombrir s. B.{.RZiUN. BONDAR.
BOIIBARD-i vb. (inv.) a bAte, a pu$cili.
(N

cetatea. )

BOIIBARDAMENT
s. bombardare, (inv.,
bitAie. (Un pyternic -.)
(inv.)
s, bombardament,
BOIIBARDARE
b 5 t A i e . ( O p u l e r n i . c d .- a c e t d l i i . )
(MIL.)
(inv.) balim6z.
s.
B0\IB.IRDA
(- se folosea ln cuul mediu Ia asallul cetdlilor. )
BOIIBASTIC aclj. afectat, artificial, clutat,
conventional, declamator, emfatic, fals, ficut,
grandilocvent,
manierat, nefiresc, nenatural,
pompos,
pretenlios,
(fiC.) preli6s,
retoric,
(Ton, sIiI, ltmbaj -.)
sunit6r, umfl{t.
-.)
(Lentild
BO\IBAT
adj. l. convex.
2. nmflat. (O cutie de conserue -.)
3. boltit'
proeminent, (rar) scos. (O frunte -. ) 4. mare,
m i g c a t , p l i n , ( r e g . ) m i z i r 6 t . ( U n b o b d . eg r l u - . )
tnmbrit adj. v. BURTos.
PlNTEcos.
eOrteA
s. (MIL.)
bombd cu htd.rogen:
bombri termonucleard ; bombd lermonuclcard. :
bombir cu hidrogen.
b6mbir s. v. SPDLUNCA,
BOI,IBANEALA
s. bodogdneali,
bolboroseal5, bombinit,
bombinituri,
boscorodeali,
morrniiald, mormdire, mormdit,
mormiiturl,
(O
(prin
qondoloiali,
qondoroit.
Olt.)
intttiki. )
IIO\IBANI
vb. a bilmiji,
a biigui, a blrli,
a bodo3-:ini, a bolborosi, a boscarodi, a gtnglvi,
a lndmga, a ingiirna, a lngina, a mirii, a molfdi, a rnormdi. a murmura, (pop.) a blodogorl,
a bufni. (reg.) a dondini, a mogorogi, a mondini,
a mormoti, a morocini, a slomni, a tolocdni,
(Ban.) a pitcii,
(prin Olt.) a pondoroi. (Ce
acolo? )
lot tromtrini vb. v. glzll.
CICALI.
BODOGANI.
DASC.iLr.
PLICTISI.
SICII.
zBIRNII.

Zizil.
ZUMZAI,
BO\IBANiT
s. bodogineald, bolboroseali,
bomb:ineali, bornbinituri, boscorodealS,morrndialai,mormiire, mormiit, mormiituri, (prin
Olt.) sondoroidli, gondoroit. (Un - inrttil.)
BOIIBANITIJR^i s. bodogineal5, bolboroseald, bombineali, bombinit, boscorodeali,

32

mormliali, mormtrire, mormiit, mormliturl,


(prin Olt.) gondoroiali, gondoroit. (O - inuliltl. )
BOMBOANA s. (prin Transilv.) puif. (A
m|ncat o - cu laple.)
brini s. v. oAoAcA. DoIcA.
BONCAI vb. a boncilui, (reg.) a rincii,
in timpul rutului. )
a rincilrri. (Cerbul cefiului ln
BONCAIT s. bonciluit. (-perioada rulului.)
BONC-c,LUi vb. a boncdi, (reg.) a rinc{i,
(Cerbul N ln timpul rutului.)
a rincilui.
BONCALUIT s. boncinit. (N unot animale
tn perioad-crrutului. )
Bombus lerrestris)
BONDAR s. (ENT}M.;
bdrziun, (reg,) binzar, bitdn, bizgAn, bomb6r,
bongir, bong6i, bonzhr, bozg6i, musc6i, albinatigAnului, albind-tiginedscri.
bonit6rs. v. CARIBUS. TAUN.
B O N D 6 C a d j . i n d e s a t .( o m - . )
BONItTA s. l. bonetici, scufie, scufifi'
(reg.) scufi, t ichie, (\Iolrl.) cIi{i, (Ban.)
cdpitd. (- pentru sugaci..) 2. ciciulild, scufi,
scufiti, tichie, (Transilv., Ban. 5i Bucov.)
ceipsi. (Bunicul poartd - pe cdP.)
BONETICA s. boneti, scufie, scufiti, (reg.)
scirfA, tichie, (Mold.) cdi!d, (Ban.) cdpiln.
(N
Denlru suoari.)
'
BoNDAR.
bono6r s. v. sinzAUN.
boni6i s. v. BARZAUN, BONDAR.
acordatd
BOIiilFICARE s. boniiicatie. (unui sporliu.)
BONIFTCATIE s. boniticere. (- ln bani.)
BONITATE, s. (F-lN./ solvabilitate, (rar)
plAtnicie, solv6n!i.
bOIrI S. V, RASCOALA. RASCULARE.
RAZTTI]RITA. RAZVRAT IRE. REBELIUNB.
REVOI-TA.
bontd; adj., s. v. RASCULAT. RAZVRATIT.
REBEL. REVOLTAT.
bonrirnealds. v. BOCANEALA. BOCANIT.
POCANEALA. POCANIT.
BOCANITURA.
POCANITURA.
bONtiNi Vb. V. BATE. BOCANI. CIOCANI.
POCANI.
lrontdnitrftri s. v. BOCANEALA. BOCANIT.
BOCANITURA. POCANEALA. POCANIT.
POCANITURA.
bon!6c s. v. MASEA.
tronzdr s. v. e:\nzAUN. BoNDAR. STRECHI]. TAUN.
bonzdri s. pl. v. SURGUCI.
lxinzi s. v, STRECHE.
bonzirliu s. v. TAUN.
BOR s. margine, (rar) bord, gtlrdini, (pop')
per6te, (reg.) streAgini, tichie, (Ban. 9i nordul
Transilv.) ob6di, (Maram.) p{ni, ('fi'ansilv.
9i Bucor'.) pfnzi, (prin Transilv.) vdcilie.
(. - a l n d l i i r i e i . )
tmraci6cs. v. TATANEASi.
BoRAN s. (CHIM.) hidrurd de bor.
borangie s. v. CUSCUTA. ToRTEL.
BORANTA s. (BoT.; Borrago officinalis)
aritel, otrdtel, limba-mielului.
BORAT DE SoDIU s. (CH-|M.) borax.
BORAX s. (CHItuI.) borat de sodiu.
borir s. v. BURGHIU. SFREDEL.

BORCAN
BORCAN s. (Mold.) gavan6s. (Un cu
dulceald.)
BORCANAS s.'iborcinel, (Mold.) gavan6s6l.
BORCANAT adj. gros, umflat, (reg.) borcdnds. (Are nasul -.)
BORCANEL s. borcdna;, (Mold.) gavanogel.
borcin6s adj. v. BORCANAT. GROS.
UMFLAT.
BORCEAG s. (Bo'L)
l. (Yicia sattua)
mdziriche, (reg.) mlzirici, mdzdrrlici, (prin
Transilv.) mdzirice. 2. (Yicia siluatica) mdzrariche, (reg.) mdzirici.
b6rciu s. v. CIUNIAFAIE. LAUR.
borcrit s. v. APA NIINERALA. BORVIZ.
bord s. v. BOLOVAN. ROR. IVIARGINE.
PIETROI.
bordfn s. v. BOLOVAN. PIETROI.
b6rilca s. art. v. BAUBAU.
BORDEI s. colibi, (reg.) obdr, (Trarrsilv.)
cobdsi, (Mold. qi Transilv.) poiAti, (prin Ban.)
zornonild. (Mogneagul locuia tntr-un - . )
BOI1DEL s. lupanar, casi de prostitulie,
casd de toleranti, (tnv.) tractir.
bordrisadj. \'. BoLoYANos. GLODUROS.
PIETROS.
BORDURA s. 1. margine. (- a trotuarului. )
2. chenar, marginc. (- a couorului.) 3. chenar,
(rar) :iinfas. (- Ia un tert imprimat.)
BOREAL adj. (GEOGR.) nordic, septentrional. (Emisfera -.)
boredl adj. v. ARCTIC. NORDIC.
bore{si s. v. NE\-ASTA. SOTIE.
BORFAS s. pungat, (rar) bojogir, (fam.)
gdinfr.
boridgie s. v. PUNGA$IE.
borftlle s. v. BOISTIiAN.
BORI16T s. (reg.) boroghind, boroh6dnd,
tescovind. (de fructe.)
bori vb. v. DEBORDA. VARSA. \'On{A.
VOMITA.
borire s. v. DEBORDARE. VARSARE.
VOI\{ARE. VOMA, VONIITARE.
l,orir adj. v. DEZGUSTATOR.D IZGRATIOS.
GRETOS, HIDOS. ORIBIL. RESPINGATOR.
SCIRBOS.
borit s. v. DEBORDARE. VARSARE.
VOX{ARE. VOMA. VOMITARE.
borir{rrI s. v. VARSATUnA.
VOMARE.
VONIA.
lrornii vb. v. Blz7l. ZBlRNh.
Zlzlr.
ZUMZAT,
bornrlu s. v. RANIJA. RUCSAC.
borodnl s.v. GRAPA.
BOROBOATA s. ispravl, ndzbitr'e, ndzdrivdnie, pocinog, poznd, $otie, trisnaie, (reg.)
bo6td, dandanA, dindn6ie, dinddn6ie, ndsirfmbd, (MoI<t. pi Bucov.) pal6tie, (prin Ban.)
snodbd, (Mold., Bucov. 9i Transih'.) tonodsS,
(inv.) bosmA. (Ce - ai mai fdcut?)
boroghini s. v. BORHOT.
:
boroh6ilnl s. v. BORHOT.
boroni tb. v. GRAPA.
boronire s. v. GRAPARE. GRAPAT.
boronit s. v. GnApARE, GRAPAT.
boroqtefn s. v. LILIAC
bor;6r s. v. ANTONICA.
:

84
BORSI;6R s. (BoT.; Semperoioum schleftani) (reg.) verzisoArd.
Ixirtri s. v. ADTNCITURA. CAVITATE.
DESCI{IDI]RI]. DESCHIZATUNA. GAURA.
GROAPA. ORIFICIU. SCOBITURA. SCORBURA.
borreli vb. v. GAunt. PERFoRA. scoBl
SFRDDELI. STRAPUNGE.
borlclire s. v.
GAURIT.
GAURIRE.
PItRrroRARE. PERFORAT. PERFORATIE.
SCOBIRE. SCOBIT. SFREDELIRE. SFREDELIT. STRAPUNGERE. STRAPUNS.
borrtdlt adj. v. GAURIT.
PERI.ORAT.
SCOBIT. SFREDELIT. STRAPUNS.
bOrli Vb. V. GAURI. PERFORA. SCOBI.
SFI1EDELI. STRAPTTNGE,
borrielcir s. v. GAUREA.
GAURICA.
GAURICE.
bortir adj. v. GAURIT.
PERFORAT.
SCOBIT. SFREDELIT, STRAPUNS.
borr6s adj. v. GAuNos. scoRBLiRos.
b6rturi s. v. SCORBURA.
borfodsdadj. v. GRAVIDA. lNsAnCweTA.
I)orl6s ndj. v. BURTOS. PINTECOS.
BORVIZ s. apd rninerali. (reg.) borcrit,
(inv.) api gazodsd,api metdlici, api rnetaliceAscd.
borz adj. v. CIUFULIT. DERANJAT. NEINGRIJIT. VILYOI. ZBIRLIT.
BORZA s. (ENTOM.;
Blaps mortisaia)
(reg.) goAmbd, go6ndii, gindacul-mdrlilor.
b6rzi s. v. BAUBALI. CHICA-\IOINICLILUI.
GINGANIE. GIZA. I-IEXAPOD. INSIICTA.
horzris adj. v. CIUFULIT. DIII1ANJAT.
NEINGRIJIT. VILVOI. ZBIRLIT.
bos{cd s. v. CIUCURASI.
boscfr s. v. I[.UZIONIST. PRESTIDIGITATOR. SCA\{ATOR.
boscirie s. v. ILUZIONISI\{. PRESTIDIGITATIE, SCAMATOR]E,
boseodnl s. v. D-ESCiNTEC. FARMDC.
I\IAGIE. VRAJA. VRAJITORIE.
bosconivb. v, DESCiNTA. FACE. F.ER}IECA.
MENI. URSI. VRAJI.
bosconit adj. v. FERI\{ECAT. VRAJIT.
bosconitfri s. v. DE,SCINTEC. FARIIEC.
I,{AGII]. VRAJA, VRAJITORID.
boseonili s. v. BAIIA. \.RAJITOARE.
BOSCORODEAT-A s. bodogineall. bolboroseald, bombdneali, bombdnit, bombiuiituri,
mormiiali, mormiire, mormiit, moruriiturS,
(prin OIt.) qondoroidld, qondoroit.
BOSCORODI vb. a bdlmiji, a biigui, a
birii, a bodogdni, a bolborosi, a bombini, a
gingdvi, a indruga, a ingdima, a ingina, a mirli,
a rnolfii, a mormii, a murmura, (pop.)a lrlodogori, a bufni, (reg.) a dond:ini, a tnogor'6gi,
a monddni, a mormoti, a morocdni, a slomni,
a tolocdni, (Ban.) a pitcdi, (prin Olt.) a qondoroi. (Ce tot - acolo?)
lroscoro.li vb. v. BODOGANI. CICALI.
DASCALI. DESCINTA. FACE. FERI\{ECA.
] I - E NI . P L I C T I S I . S i C I I . U R S ] . \ R A J I .
bosioc-ile-mrfintes, v. MATACINA.
bosmf s. v. BoRoBoATA. FARSA. FESTA.
GHIDUSIE. GLUMA. ISPRAVA. NAZBITIE.

85

BOU

l. (BlS.:) a (se) meEtina. (Un


BOTFZL.:b.
PACALEALA.. PACAiINAZDRAVANIE.
mahomedan care s-a *.) 2. a chema, a tlenumi,
TURA. POCINOG. POZNA. $TRENGARIE.
a intitula, a numi, a porecli, a spule. a supraTRASNJ\IE.
nurni, (inv, s.i reg.) a mtmira, (inv.) a grii'
hosolitlr. v. BURDU$I. GHEI\IUI. INDESA.
a nonrina, a numeni, a titlui. ( Penlrtl Dileiia
lN GHESU I. INcn'rlt-,\o I. T ICSI.
Iui l-au ,,Braunl,,.)
tros<xcdics. v. IIABA. \IRA.IITOARE.
botezd vb. v. UDA.
bostdn s. v. CAP. DOVLEAC. PEPENE.
(BIS.) l. botez, (inv. $i leg.)
IIoTEZARD
bos{tirriis. v. PE,PDNIRID.
a unui prunc.) 9. botez, crc;tibotej{rne. (bostan.qirr s. v. PIl' flNAR.
a unui ont n&lur nccretlin. )
nare. (bostirn{r s. v. PEPIINAR.
BOTGROS s. (O.RN/?.,' Coccothrauslescocco'
hostirn[ries. \'. PEPliN.\RUi.
thrausles) ciresar, (reg.) puigrds, (Bucor-.) clonbostilndl s. v. DOVLDC]EL. TARTACUTA.
16r',simhurir, (prin l\Iunt.) cioc-gt't-rs.
TiL\'.
TlG\i.
GHEATA'
l)olini s. v. CIZMULITA.
BOSUI'IFLA vb. a se imbufna, (reg.) a se
(Ia botul
s. (reg.) bot6lni{i.
B6'I'NITA
clrimboi, (prin B'.icor'.) a se birzoia, (Transilv.
$ i ] l a r a r n . ) a s e d r r b i l d z a ,( ( ) l t . s i B a n . ) n s e t n u i c i i n e . )
britnilir s. v. BOT. CRUCE. PISC.
inrborrte,(rrlin fIunt.) a se :'i:'.ltuzlt.
bot()ri:ri s. v. BABANA.
B O S U l l i ' l . . i l i l i s . i m l ; t r [ t n r c .( p o p ' s i f a m . )
BOSUI\IFLAT.
bot6s adj. v. AROGANT.
1ftnd, 1reg.) drirnboi6re, (Ott. Si Ban.) lmbonIREYT.]REN.
INSOLENT.
IIIPERTINENT.
tAre.
INDRAZNE'|.
NIiCUhasuFNet.
l.'ros.
BOSUI,IFL..I\Tadj. irnbufnat, (pop. Ei fam.)
NERESPECTTJOS.
VIINCIOS. NEOBRAZAT.
lifnds, (reg.) drimboiAt, mofl{rz, (Transilv. 9i
SFISEI\{EJ"
OBRAZNIC.
NERU$INAT.
IIaram.) cliitritizht, (Olt. $i Ban.) irnboulitt'
SFRUNITAT. TRUFT\$.
(prin \Innt.) rizbuzdt, (farn. fig.) bot6s. DATOR.
TANTO$,
(Om -. )
borri; s. v. cAeUgA.
Pgffltula uttlJlatis)
s. (oRN.I?.,'
BOTRO$
bo;rir s. r'. PIIPD\D.
(reg.) cilddr6q, domnig6r, lugdci, pasirc-dombo;ire s. v. llER,r..tE.
nedscl.
boioirtcri s. v. GILc,\. SCURTA. UINIA'
BOT s. bulz, cocolol, (pop.) golonr6z, (reg-)
UXIFLiTUIiA.
clod6c, gfsci, urs, (prin l\'Iold,) totol6!. (t;n bo;ororigii s. v. BURUIANA-SURPATURII.
*BO$OIIOG aclj., s. (MED.) (pop.) bogo- de mdmdligit.)
bo1 s. v. I{ASEA.
rogit, surp{t, vitimdt. (Om -, udicd bolnau
(se)
mototoli, a (se) gifona, (rar)
BOJI vb. a
dehernie.)
s. v. HERNIE.
a (se) cocolo;i, (reg-.) a (se) golomozi, a (se)
bogorogedld
* B O $ O R O G I v b . ( L I E D . ) ( p o p . ) as e s u r p a . mozoli. a (se) tirnosi. ( I s-rru - panlalonii. )
boli vb. v. cu'fA. tNcllETI. nlDA. zBlRcl.
a se vdtdnra. ( S-a * , oclicd s-a |nfiolntiuit
pdntd'
BOTIRE s. mototolire, $ifonare. (de hernie.)
adj., s. r'. BO$OROC.
Ionilor. )
boEoroJgit
sifonat.
necilcat,
adj. mototolit,
BOJIT
I J O fI ' i N . i s . ( r e g . ) b a b 6 9 .c 6 m i n d ,j i n t i ! e '
(Hrtine - .1
(oblinulii d.itt fogurii fierli.)
INCRETIT.
cuTAT.
rrolir adj. v. GREJ.
boqtini s. v. TESCOVIN-\.
ZBIRCIT.
RIDAT.
bri5trrrirs. v. SCORBUR.\.
s. cre!, cuti, incretriturS, indoibo;tur6s adj. v. GAUNos. SCORBUROS.
BOTITIIRA
a pantalonilor necdlcali. )
bo+rili s. v. SPINZ.
turi.
fnostrom. (- este $ef
s. (MAR.)
BoTMAN
BOT s. 1. guri, (reg.)rn6rd5, (Brn' EiTransilv.)
flit. (Ctinele apucd hrcutacu -.) g. rit, (reg.) de echipaj pe o nauii. )
BOU s. | (ORNIT.) bou-de-balki (Rolaurtts
flit, m6rrld, s{irli, t6flu, tic, z6tcd, ztlrni,
bitlan-de-sttih'
hAuci,
steltaris) : (reg.)
(prin 'fransilv.) ciort, (prin l'Iaram.) roitit,
2. (ZOOL.)
(Xlolrl. si Bucov.) sffrli. (-aI porcultti') buhai-cie-b5ltd, stlrc-de-uoApte.
: (Mold.) buhri-de(
Bombittalor
obiect
(bott-rle-baltii
unui
)
aI
cioc,
virf.
cap5t,
3. ca.p,
bdlte. 3. (ENTOM. ) bou-de-baltd (Ilgdrophilus
ascttlit.) 4. (I'IAR.) proli, (inv. 9i reg.) pisc'
boul-Domnultti
picetts): (reg.) bou-dc-6pi ;
(inv.)priri. (- aI unci noue.) 5. pisc, (reg')
( Coccinell a septempunc{ala,) : buburuzir, boulb6tni{n, b6ur. (- de Ia lunlre.)
vaca-Domnuhri, (reg.) cucu96r,
lui-Dumnezeu,
bot s. v. CRUCE. GURA. MASEA.
mirnrirgirit'
giinri95, girgnritn, mimirri{5,
bol6r s. v. DOGAR.
papartgi'
mirle, mirili{I,
gArite, mirg:rri!i,
Inrd; s. v. B-\TAIA$. GONACI. GONA$. pdpdrtrie, pnpirrild,
vrijitodre,
pipiltzi,
II..iITAS. NTINATOR.
trout-pOpii, !t..iina-Iui-Dumnez6u, miria-p6pii'
b6ti s. v. BITA. CIOMAG. COFA. DONITI.
puica-p6pii, puiculifa-pdpii, vaca-Iui-Dumncz6u ;
1\IACIUCA.
boul- Iui- D umn e: eu ( C occinella septempunctala ) :
boli'i s. v. CIREADA. TURI\IA.
buburuzd, boul-Domnului, va ca-Domnului, (reg.)
tll,llqlboteJfne s. v. tsOTEZ. BOTEZARE.
cucu;6r, giinri;d, gdrglritd, rnlmdrriti,
mirit!5'
mirie,
mirgirill,
rit,
mdrgdritd,
bot6lniln s. r'. BOTNIJA.
F,o'l]j z s. 1. (BIS.) botezarc, (inv. qi reg.) paparrigi, pipdrriie, pdpnrt!6, pdpiruzi, vrijitoAre, boul-p6pii, giina-lui-Dtr.mnez6u, mdriaIrotejrine.(- aI unui prunc') 9. (B.IS.) botezare, cre;tinare.(- aI unui om malut necrcttin') p6pii, puica-p6pii, puiculila-p6pii, va ca-lui-Dumneztr.
3. cumetrie.

BOU-DE-APA

86

hou-ile-{p5 s. v. BOU-DE-BALTA.
BRAN HIOZAVP. s. (G EOL. ) protriton. (p sebou-de-nofpte s. v. BUFNITA.
BUHA.
mdna cu salan&ndra. )
(.Locul
boul-bfbei s. v. RADASCA. RAG^&CE.
BRANI$TE
s. aplrdturi,
opriturl.
ln pdd.ure unrle copacii au fost tdiali
boul-I)6mnului s. v. RADA$CA. RAGACB.
se nuVACA-DONTNULUI.
me$te N . )
boul-lul-I)umnez6us.v. RADA$CA.RAGACE.
BRANSAX{ENT
s. (?EIiN.)
ambranqament.
(electric. )
VACA-DOMNULUI.
s. disciplini,
boul-p6pii s. v. BOUL-DOMNULUI. BOULBRAN$A
domeniu, ramuri,
sect.or, specialitate. (In ce ramurd. sau - ocliI.UI-DUNTNEZEU. BUBURUZA. VACA.DOMu e z i ?)
NULUI,
brant s. v. HAMAC.
BOULEAN s. (pop.) bou96r, borl!.
BRANT
boulefn s. v. A\rAT.
s. (llold.) tabAn. (Ia tncdllitbr6ur s. v. BOT. PISC.
m i r t l e .)
bour6l s. v. GASTEROPOD. GASTROPOD.
BRASARDA
s. banderoli. ( Poartd o - Id
mlna. )
MELC. PITULICE. RADASCA. RAGACE.
BRASIERA
s. pieptar, piepllras.
bourigte s. v. STANISTE.
lrra;odvir s, v. INVENTIII.
lnug6r s. v. BOULEAN.
M INCIUNA.
boft s. v. BOULEAN
NASCOCI],ALA.
NASCOCIRT.].
NASCOCITURA.
BOX s. (SPOR?) pugilism, sportul cu minuEi,
NEADEVAR.
PAL.\\:RA.
PLAS.
(rar) pugil6l", pugilistici.
MUIRE.
POVESTE.
SCORNEALA.
SCORbox s. v, BULDOG. IIIOPS.
NIRE. SCORNITURA.
llrat s. v. FRATE.
BOILA.vb. (SPORT) (rar) a pugila.
BOXtrR s. (SPOR'I) pugilist.
BRAJ s. l. (ANAT.)
mini, (lnv. 9i reg.)
BOZ s. (Bot.; Sambucusebulus) bozie, (lnv.
brincd. (A duce pe cineua de - , ) 2. (GEOGR. )
qi reg.) soc mic.
ramificatie, (pop.) crac. (al unei ape curgdDI 4NEZEU.
boz s. v. DIVINITATE.
toare.) 3, ( ?'EII.\:. ) pirghie. ( - aI unei balanle. )
IDOL. SPINZ. ZEITATE. ZEIJ.
4. ( TEIIN . ) crac, margine, mini, miner, pervaz,
boznf6r adj. v. CENUSIU. FUMURIU.
speteazi, (reg.) cond:ic, cotdi. (Ia ferdsGR{, PLUMBURIU. SUR.
chingS, coardl, speteazd,
trdu.) 6. (TEIIN.)
bozit6l s. v. SPINZ._STIRIGOAIE.
Zn podul coqului
stinghie, (pop.) curmezfi. (bozg6i s. v. BARZAUN. BONDAR.
brilari,
6. (TEIIN.)
bati, biteali,
morii.)
bozgfrn s. v. CONFLICT. RAZBOI.
filcea, fofcazd, lopSlea, minuSi, mini, speBOZIE s. (BOT.; Sambucusebulus) boz,
(la rdzboiul delesut,) 7. (TEIIN.)
telzi.
(inv. ti reg.) soc mic.
(lo
furci, mlnd, stilp, (reg.) ciocAn, cfjbI.
brabrlte s. v. \'RABIE.
rdzboiul de lesut.)
BRA.C s. (ZOOL.) 1. prepelicar, (Transilv.)
adj. curajos. cutezdtor, dirz, inimos,
BRAV
vifli. (- este un cline de ulndtoare.) 2. brac lndriznef,
(lir-r.)
neinfricat,
seme!, viteaz,
:
(
poanter.
.
cline
ulndtoare
un
de
este
englu
)
intrepid, petulAnt, temer6r, (rar) birb6t, (inv.
BRAC s. sfdrimdturi, (reg,) firimittrd'
qi pop.) voinic, (inv.) hrib6r,
neinfricolAt.
(- ciintr-un obiect.)
(S-a douedit ln luPtd.)
brdces. pl. v. INDISPENSABILI. IZMENE.
BRAVA vb. l. a desf ide, a sfida. ( - ntoarlea. )
BRAD s. (BOT.) 1- (Abies clDc) (prin Trancu
9, a lnfrunta, a sfida, (t'ar) a sfrunta. (silv.) por6b. 2. (Picea excelsa) molid, (reg.) curaj un pericol.)
mol6te. molidAr.
s. bravare, desfidere. stidare,
BRAVADA
brail s. v. COSCIUG. PIN. SICRIU.
(lnv.) desfid. (Un act de -.)
(I.LED.
BFiADIARTF{IE s.
) bradilalie.
s. bravadi,
desfidere, sfidare,
BRAVARE
BRA,DILALIE s. (MED. ) bradiartrie.
(inv.) desfid. (mortii.)
brailSgs. v. I\'IUCENIC.SFINTI$OR. SFINT.
s. v. BROASCA.
brfvi
BRAGAGERIE s. (prin Mold. Ei Bucov.)
BRAVO interi. l. bine !, perfectt, (turcism
brdhdrie.
lnv.) aferim l, rna;ala ! (- ! nli .ittcat frumos! )
BR-{HMAN adj. (B/S.) brahmanic. (ReIi! trsu re:ulktl! )
2. (peior.) halal I (gia - .1
cttrej, eroism,
s. l. Liirhitie,
BRAVIJnA
BRAFIMANIC adj. (81S.) brahman. (CuI(N
(pop.) voinicie'
ln
neinfricare, vitejie,
tul -. )
luptd.) 2. birbdiie, curaj, cutezanld, dirzenie,
ALANDALA.
brdmbura adv. v. AIUREA.
neinfricare, seme!ie,
tncumetare, indrizneall,
ANAPODA. PROST. RAU.
bramburerili s. v. DEBANDADA. DERANJ.
temeritabe, (livr.) intrcpiclitite, petuiinli,(rar)
HAOS.
DEZORDINE. DEZORGANIZARE.
cutezAre, (pop. Ei farn.) suflet, (pop.) inimd,
ZAPARAVASEALA.
NEoRINDUIALA.
voinicie, (inv.) dirzie, indrdznirc, mririnimie,
CEALA.
semelire, (grecism inv.) tiros. (N cardclerului
s. (MED.) taqd, (Mold.)
BRANCARDA
s d u ,)
pateici.
(O - de
BRAZDA s. 1. (pop.) brdzditriri.
(astizi rar) aruncitdr.
BR-{ND s. (MIL.)
pdmtnl)
2. rdzor, strat, (rar) postitd, (inv.
qin6r.
gditan.
(reg.)
BRANDENBIIRG s.
(- Ia o haind.)
+i reg.) ) tebli. (- de flori, de legnne.) 3. po'
BRANHIE s. (ZooL) (reg.) urdche, (Ban.) l o g , ( r e g . ) o t c r i g . ( O - d e i a r b d , d e g r l t r . )
(rrli. (- Ia peSti,Ia tustacee etc.)
4. crestdturi. (O n adlncd pe obra:. )

BIlIGADIER-

87
trrSzitirs. v. CRET. CUTA. DIRA. DUNGA.
G L I E . I N C R E , T I T U ] I A .R I D , T R I I A . Z B I R -

CITURA.
BRABAN6C

s. ( BOT. :

Pgrola

secund.a)

merisot', Perigor, ( r e g . ) v e r d e a l a - i 6 r n i i .
BR.\BAN6I s. ( BOT.; I'grola rolurtdifolia)
(reg.) nreli;0r.
BRABIN s. (BOT.; Bunias orienlalis) ( r e g . )
colfnl- lirpulu i.
BRAOINAR s. (pop.) birn6t. (- Ia ilari.)
br:icin6r s. v. CRUCEA DINAPOI. SPETEAZA.
brieinirrili s. v. BATA. BETELIE.
BR'\I)E'f s. (lO?.) brddiE'
brirdiorlri s. v. (]AINU$I. IERUNCA.
BIIADI$ s. ( Bo'1'. ) l. bridet. 2. ( ceralho'
plulltrrtt tlentersunt
) co-sor, (reg.) frunz.a-c6rei.
lu'irrlis s. r'. PENII'A.
trrirrliiofrirs. v. (iAINU$A. IERL'NCA.
B H i D I S O R s . ( B O T . ) l . b | i r d t r l e t ,b r i d u [ '
(reg.) brn<irii, bridui6t-, bridul6tc' briduste6n.
2. (Lgrcpod.iuntselugo)cornilot', (reg.) sl'ru1ug6r.
brirli;6r s. v. BARBA-URSULUI. COADACALULUI. CORNI$OR. IDNTiPAR. JNEAPAN. PIEDICUTA.
lrrrldo{ies. r'. PUTINIC-\.
br:irtiii s. v. BRADISOR. BRADULET. BRA-

DUT.
bririluiSe s. v.

BRADI$OR.

BRADULET.

BRADISOR.

BRADULET.

BRADUT.
briilulirle
BI1ADUT.

s. v.

BRADULET s. (BOT.)brrdi;or, bridu!'


{reg.) brndtri, brdduiAc, br:idulete, bridus,te6n.
SFINTI$OR.
bridul6t s. v. MUCENIC.
SFINT. SLABANOG.
BRADUbrlilu;tcdn s. v. BRADI$OR.
LI]T. BRADUT.
bridiSor, bridule!'
BRADUT s. (BoT.)
(reg.) brirdrii, bldduiAc, bridul6te' bridttgtedn.
brihirrie s. v. BRAGAGERIE.
bririle:lnca s. art. \'. COADA-VACII. JALE.
briilerine:i s. v. RAoHITAN.
brdnisrir s. v. CRUCEA DINAPOI.
c6lbi.
(reg.) brile6,
s. l.
BRA;IARA
(Iturla o N cu diamanle.) 2. ('|'EHN.) bate'
biteali, bra!, filcea, fofeaz:i, lopAlea, minuqd,
la tdzboiul de lesut.) 3.
min5, speteazi. ((TEIIN. ) circeie, (rcg.) morcodg5,('fransilv.)
toArtd. (- Ia coasd.)4. (TEIIN.) (reg.)brtcei.
(- Ia $urubelnild.)
lrritdrir s. v. CERC. SPETEAZA.
brired s. v. BR.ATARA.
vb. a tiia, (inv.) a brizdui.
BniZDA
(Apele - adinc munlii.) ^
INCRETI. RIDA.
br:izrt6 rb. v. CUTA.
zBirl0l.
BRAZDAR s. fier lat, (prin Olt' Ei Transllv.)
sdpl. (- ltt plug.)
adj. crestat. ( Are fola - .1
BRiZDA'I
brizdSr acti. v. cRET. CUTAT. lXCnrlrr.
RIDAT. ZRIRCIT.
hrdzddlrire s. v. BRAZDi'
hrirzrlili s. v. BRAZDUT-\.
brdzilui vb. v. BRAZDA.
t - c . 3 l O

"
BRAZDIJTA s. (rar)''liidzdl-ta.
bre interi. v. FIAI. MAL
BREABAN s. ( BoT.; Dentaria glandulosa)
(reg.) creasta-coctlgului.
BREBENEL.
brer{bin s. v. BRIIBENEA.
FLOAR]]A-PASTIDEDITEI-GALBTJNI
LOR. I]LOAREA-PASARILOR. FLOAREAGAINU$4. GALVINTULUI-GALBI'NA.
BENEL]]. PA$TITA. POPILNIC.
brearre s. v. CIOB, FIIRB. SPARTURA.
TAh.DARA.
BREASLA s. corporclie, lnqnrI, (inv.) cin'
isndf, ortA, ruf6t. (- cizmarilor.)
INDEI-ETNIs. v. FUNCJIE.
bredsli
CIRI]. MESERII]. ME$TE$UG. OCUPATIE"
POS'[. PROFESIUNI]. SI'RVICIU, SLUJBA.
AGER. DESTEPTlrreaz adj. v. ABIL.
DIBACI. INGENIOS, INTIILIGENT. ISCUI\'IE;TERsIT. ISTET. lNnelrINaTtc.
PRICEPUT.
BREAZA s. art. ungureasca de doi (art.)(n esle un dans popular.)
lrreb s. v. tsIIlDH. CASTOR.
IIREBENEA s. (BOT.; Corgdalis) blcbenel"
(reg.) breAbIn.
brcbenedcs. v. STURZ.
brebenerigs. v. COCO$AR.
BREBENEL s. (BOT.; Corydalis) brebenea"
(reg.) bre6bdn.
brebenttl s. v. DEDIIEL.
breben6e s. v. SASCHIIJ.
BREI s. (BOT.; Mercurialis perennis) (reg'l
slobon6v, trePiddtodre.
llurATo^{RErrreis. v. tMpAnArsesA.
TREPADATOARE.
BRESLA$ s. (inv.) isnAf, rufdt, rufetAg(- era ntembrul unei bresle.)
BRETELIT s. pl. (Mold.) pach6gti (pl.)'
(fam.)
cozondrAci(pl.).
'
BREVET s. patcntS, (astlzi rar) lic6nt6'
( - de inuen.Iie.
)
BREVETA vb. (rar) a Patenta. (A - o
inuenlie.)
a
BREVETARE s. (rar) PatentArc' (unei inuenlii.)
BREVETAT adi. (rar) patentAt. (InuenIte -.)
breziin s, art. v. CAPRA'
briri vb. v. STRALUCI.
rrrtdnt adj. v. STRALUCIT. STRALUCITOR.
BRIBOI s. ( BOT.; Getaninnt silualicum)
(reg.) fratele-brib6iului.
brib6r s. v. PRIBOI.
BRICEAG s. (reg.) brigcd, custur5' culit6p'
(Transilv. ;i Maram.) Pin{il{t9.
BRICHETAJ s. brichetare. (a al unor'
materiale puluerulente.
)
cocsului')
BRICI{ETARE s. brichetai' (BRICHETA s. (pop.) aprinzdtoArc, (reg')
scdpirdto{re. (.Si-a aprirrs ligaru cu -'1
dnlOA s. l. (TEHN./ ftan;I. (N pentru
solidari:area unor piese.)2. ()lED.) aderenle'
(AreoIaPleurd.)
BRIB s. (Bo:I.; Meumalhamanticum)(reB')
brioAld.
brle s. v. SLABANoG.
brigaitldr s. v. GENERAL DE BRIGADA'

BRIGAND
brigrinit s. v. BANDIT. TILHAR.
briganilSl s. v. BANDITISM.
GANGSTERIS\I. JAF. TILHARIE.
brighidriu s. v. eATAtOn.
brilioinci
s. v. IARBA-FIARELOR.
BRIO-\LA s. (BOT.; Liguslicum mutellina)
(reg.) chimen-de-rntnte, chirnemrl-irrsului,m[raru-frsului.
brioirlir s. v. BRIE.
cu un
BRISCA s. (reg.) nadiceAnci. (-

lr

cal. )
briqcd s. v. BRICEA.G.
RRISCULITA
s. briscutir. (N cu un cal.)
(O bri;cd micd,
BRI$CUTA
s. briqculifd.
adicd o -. )
s., adj.
1. s. eng-lcz. P. adi.
BRITANIC
englez, englezesc.
Ia rir:boittl
s. (reg.) arfAr. (BRiGLAR
d.e lesttt. )
briJlll s. v. VATALA.
brinrici s. v. BRIU,
CINGATOARE.
brinca-p6rcului
s. r'. CINSTET.
s. v. BRINCA.
brlnc6riti
brlne:ig s. v. PALNIA$.
TALPAbrincu-rlrsului
s. v. ITIEDICU'IA.
URSUI,UI.
s. (BOT.) l. (Salicornia herbacea)
BRINCA
buberic,
(rar)
(reg.) . brincArili,
salic6rnie,
cdpli{n, gu$teririli, gtigtcri[I, slriged, solon6t,
cornul-s6lcei, iarba-p6rcului, iarbi-gr6sd, iarbd2. brinca'
sdlAti, mdturl-r69ie, sirituti-rdgie,
cruceaursului (Heracleum sphondAlium) :
pdmintului,
(inv. 9i reg.) sclipe!, (reg.) labarirsului, talpa-frsulni.
ERIZIPET,.
bEinci s. v. BRAT. BUI]EIIIC.

L4B:\. MANU$4. MEMBRU suPERIoR.


MIN..\. RUJET.
irnbrinccall,
s. ghiont,
izbituri,
BRINCI
impinsdturd, (reg.) ghioid, stos,
lmbrincitull,
(Molcl.) bledncld, dupac, (Ban.) podncir, (prin
Olt. 9i lIunt.) potirD6g. (l-a ddt un -.)
IMBOLDI.
briNci VII. V. GHIONTI. IZBI.

lNGHloN'rI.
fueRixct. lmprNcri.
BRINCIJTA s. (BO7'.) l. (sisgmbriuntol'fifrunza-voisirmctIi,
cinale ) (r'eg.) burnicrt!,
palustrc ) rapi!d-silniculni. 2. (Nasturtium
batici.
brinr:rifzi s. v. CAIIDAI{A.
NASTI-IREL.
SUN1\brineufi-tle-pisici
s. v. SUI-ITlCA.
TOARE.
StilNTI$OR.
hrinrtiig
s. v. MUCENIC.
SFIN.I'.
s. (ROT.) 1. (Colchicum autumBRINDU$A
nale) (reg.) b51uri, trrindug6i (pl.), giticit6ri
(pl.),
nisceaceapa-cidrii,
floarea-brirmei,
de-poizinir. 2. (Crocus heuffeliantts) (reg.) rnifuv6le (pl.), ruscei, ;ofrdn, gofr{n61. 3. (Crocus
4. (Crocus
reticttlattts) (reg.) qofran-r'5rgit.
aureus) (reg.) gofran-g1lbcn. 5. brintlu;d albd.
(Crocus uariegatus) :
sofran, Eofrinel; brin(Crocus moesiacus):
sofran'
du;d galbend
BRiNDU$Eri
s. (BoT.)
brindugifd.
brinrlu;6i s. pl. v. BRINDU$4.
BRINDUSITA
s. (BOT.) brindugq.
BRIU$OR.
br:lni;6r s. v- BRIULET.

88

hrinzfr s. v. RAVAR.
vl). a se tiia, (inv. 9i reg.) a se
BRINZI
sirbezi, (Nlold.) a se corisli. (Laptele s-a -.)
(reg.) sdrbezit,
BRiNZiT
adj. 1. tiiat,
(l{old.) cordslit. (Laple -.)
2. acrit, altcrat,
(prin Bucov.) scopt. (Lapte -.)
BRIU s. 1. cingitoare, (pop.) chingei, (inv.
$i reg.) taftfr, (reg.) brin6ci, (Ban. si Bucov.)
fringhic. (Ctt - se slriryle mi.jlocul.) !). nrijloc,
3. briule!.
talic. (Griul ii uenea pind la -.)
(este numele unui d(ns popular.) 4. dungi,
(pop.) r'irsti. (Casa auea un alhaslrtt.) it.
lan!, qir, ;irag. (Carpalilor. )
briul-c6mlui s. v. CURCUBIIU.
CAbrlul-Cosinz6nii s. v. CALEA-LACTEII.
CURCUBEU.
LI'A.LAPTELUI.
s. 1. bltuqor, (pop.) brini;dr.
IIRIULET
( Litt - strltts pe talie. ) 2. briu. ( A d.ansatun - . )
brlul-lui-Ilumnez6u
s. v. CALEA-LACTEE.
CALEA-LAP'TELUI.
CURCUBIlU.
briul-rllaicii-D6mnului
s. v. CURCUBEU.
CALIIAbriul-pr5pii s. v. CALEA-LACTEE.
I,APTIILUI.
CURCUBEU.
briril-vintului
s. v. PIEDICUTT\.
BRIU$OR s. briule!, (pop.) briniqrir. (Iin strins pe talie.)
hriugoml-r.intului
s. v. PIEDICUJA.
bro6jbl s. r'. NAP.
bro6nci s. v. CONTRABAS.
BROASCA
s, l. (ZOOL.;
Rana esculentd)
(Ban.) miofrcF!. Z, (ZOOL.) broascd de iarbd
(HyIa
arborea) : broatec, brotac, brotlccl.
buratic, broascd verde, (r'eg.) brot{n, raca16!.
racamdte, racat6{, ricdn6l i broascri uerde (IItlltt
broatec, brotac, broticel, buratic,
arborea) :
broasci de iarbir, (reg-.) brot6n, racal6tr, ractrn6te, racat6!, ricin6l. Z. (BOT.; Oputtia fictts
ind.icct) (reg.) limba-sodcrci, palmi-cu-spini.
4 . ( I I O T . ) b r o u s r a - o 1 t r i ( I ' o l t t r n o g e l u nl u c c n s) :
(prin Ban.) brirvri,
(l}lunt.) p:isl. 5. ('1'1til]{.)
(prin Transilv.) zar. 1- Ia u;ii.) 6. (TEHN.)
((reg.) piuii[ir, tigiie.
la crinlJul morii.)
7, (TEII N. ) brotac, cipitii. (Ia roata morii. )
8 . ( ' 1 ' E I I N . ) ( r ' e t l . )t i g i i e . ( - I a c e p u l g r i n d e i u l t t i
tigaie. (Ia scrtnciob.)
morii.) :t. (:IEIIN.)
lO. (TEIIN.) cap, cdp:ilini, (- Iamasa dollartt'
Iui. ) l'l . ( TEII N . ) drug. (- Ia masa dulglhertt(reg.) gisc:1.
lui. ) 12. ( Z'EIIN. ) gurubelnili,
(Ia leasc.)
CIoc.
broiscd s. v. CAP.
CAPATINA,

soviRr-.

tsROATDC s. (ZOOL.; Hgla arborea) brotac,


brotdcel, buratic, broasci de iarbi, broasei
verde, (reg.) blotdn, racal6!, racamOte, rrcat6!, r'dcinel.
b r o h i n l i s . v . B o B i l i . H l j c . HI I i .
BROBO,IDA s. (mr) filiu, (reg.) iitrlrtoltodeA, imbrobodeali, (-lransilv., Maram. !i Bucov.) pinzdtLili. (.Si-a pt's N pe ttnteri.)
BHOCART s. (pop.) zarntir, (inr-.) frenghie, gnhmarfnd, zarp6. (Iloclie de n.)
broci s. v. G.\RANTA. OTRATEL. PATACHINA. ROIBA,
broil s. v. BAC. POD MI$CATOR. POD
POD UMBLATOR.
PLUTITOR.
BRODA vb. a coase, (reg.) a lmpistri'
(Transilv. 9i Manm.) a chindisi, (prin Maram.)

89

a popistri, (prin Ban. ql Transilv.) a Slingui,


(prin'fransilv.)
a gtric5ni. (- cu flori; a - Ia
ghergltel'.
)tsHOD.iT adj. (reg.) impisl.rit, (Transilv.)
clrindisit. (Bluzti -.;
POTRIs. v. NII{EREALA.
brorleild
POTRIV INE.
\.DALA.
BRODERiE s. (Transilv.) chindisedli, chinglingherAi.
(prin tsan. ;i Transiiv.)
tlisitriri,
INTiUCAIIEA.
broili vb. v. ARANJA.
TICLUI.
POTRIVI,
PICA.
PI-A. NIIIERI.
brrijtrir s. v. RAI'ITA.
bronhic. (Arteadi. (ANA?.)
BIIONHIAL
rd-.)
BR-ONFIIC acli. ( AN A1:.)bronhial. ( Vase - . )
vb. a (sc) atde, a (se) innegri,
BRONZA
a (se) pilli, a (se) prdji, (inv. si reg.) a (se) pili.
(Sc Ia soure, Ia mare.)
prdjire.
s. innegrire, pirlire,
BRONZARE
(c L L i D eI u s o a r e . )
actj. innegrit, ncgltr, pirlit, priBRONZAT
jit, (reg.) pirjolit. (Om -.1
broscAn s. \.. BROSCOI.
Polamoricton nas. (8O".,'
BIIOSCARIT-i
tans) (pop.) notdto6re, limba-/rpei, (llunt.) p6;d'
BROSCARESC adj. broqtesc. (Neamul -,)
s. (ROT.; Triglochin palusBROSC'\RITL
tris) (rcg.) iarba-;irpelui.
brosehili s. v. ALTITA.
(reg.) broscdn.
s. (ZooL.)
BRoScoI
(e
a unei cdrli. )
s. brosat.
BROSARIT
unei cdr!i.)
BRO$AT s. brogare. (BROSTIiSC adj. brosciresc. (Neamul -.)
(inv.) filddi, tarBROSL1RA s. cirticici,

taj.
ITASCICULA.
broqfrfi s. v. COLIJA.
BROTAC s.l, (ZooL.; HgIa arborea)lrroatec,
brot:icel, buratic, broascd de iarb5, broasci
veldc, (reg.) brotdn, r'acrli'[,racarnGte,r'acrt6[,
ltt
ricdncl. 2. ( TEIIN. ) broasci, c5p.{tii. (roala norii.) 3. (CONS?ll.) cilcii.
IARBA.
I,rol6n s. v, BROASCA DE
BROASCA VERDL]. BROATEC. BROIAC.
BROTACEL. BURATIC.
BRO'IACEL s. (ZOoL.; Ilglaarborea) broatec, brotac, buratic, broasci de iatbd, broasc:i
verde, (reg.) brotdn, racal6!, racam6te,racatOtr,
rircdn1.
broticdl .s. v. FLOREAN. FLORINTE.
brucflnic s. v. I.ACAI,ET.
'
brucrir s. \'. FACALE]'.
bruddr s. r-. PODAR.
bruildq s. v. COLACAR.
brrlili s. v. GRINDEL. X{OLAN.
POD -XIISCATOR.
brirtlini s. v. B,\C.
POD I'LUTITOR. POD UMBLATOR.
brrriliuadi. v. MIC. NEVIRSTNIC, TINAR.
NItViRSTNIC. TIbrrirlnic adj. v. MIC.
NAR,
hrfrlnie s. v. PODAR.
hruftui .rrb. u. gnLrSCA.
bruitui6lir s. v, BATAIE.
brultuire s. v. BRUSCARE.
brultului vb. v. BIIUSCA.
BRUION s. ciornS, concept, schitd. (- al
urrci piese de leatru.)
brumfr s. v. NOIEI\IBRIE. OCTOMBRIE.

BRUSTURUL-OII
rrrumdt'a'dJ:'v.ABUIiTT.' .BRUI,TARIU.
FI.J]\TURIU.
BRI'JMA s. l. (MEf .) (rar) promoroAcd,
(Olt., Ban. 9i Bncov.) chidd. (S-o ldsat - peste
t'impii. ) 2. ( llOT. ) pruini, gaold.) promorodci.
(- care acopcrd unele fructe.) 3. (prin i\Iold.)
promorofci. (- fonnatd pe uas de o birulurd.
rece.)
brrimi s. r'. CHICIURA, PRoMoRoAcA.
BRUIIAREA s. (BOT.; Phlox d.rummondi
;\ paniculata) (reg.) rotocoAte (pl.), sdmlchi;i,
scinteiuIi, scaunul-Ddmnrilui.
brumirod s. v. SCINTIiiUTi.
brurniirrll s. v. NOIEMBRUi.
OCTOI{BRIE.
brumdrie s- v. CREIIgOARA.
BRUI\{AIUU adi. fumuriu, (rar) brumdt,
(reg.) morojdn. (De culoaren,)
BRUN adj. brunet, negricios, oacheF,tuciuriu, (r'ar) ligdnetic, lis-in6s, (lnv. qi pop.) smolit, (pop.) negriu, (reg.) negrris, (1'ransilv.)
bdrnAci, (glnrne! sau ir.) balao6cheq. (Om -;
fald -.1 BRUNAJ s. (TEIIN.)
brunare. (* nrci
picse de olel.)
BI1UNARE s. (TEIIN.) brunaj. (- turci
piese de c-upru.)
BRUNET adj. bmn, negricios, oaches,tuciuriu, (rar) liginAtic, tigdn6s, (inv. Fi pop.)
srnolit, (pop.) negriu, (reg.) negr6s, (Transilv.)
birrnlci, (glumef sau ir.) balaodche;. (Om - ;
lald -.)
brus s. v. CUTE. GRESIE.
IIRUSC adj., adv. 1. adj. inopinat, instantaneu, neagteptat, neprevdzut, subit. (Plecarea
Iui e.) 2. adj. fulgeritor, instantaneu, niprasnic, nea;teptat, subit. (O moarle -.) 3. adj.
/t. adv.
fulgeritor, spontan. (O reaclie -.)
deodati, fulgerdtor, instantaneu, odatI, rcpede,
scurt, subit, (pop.) nrlmai, (reg.) tirla-rnirla.
(- se trttoarcespre el 9t...)
BRUSCA vb. 1. (pop. qi fam.) a liruftui,
a bruftului, (fig.) a repez.i.(EI li-a oorhit frumos pi lu l-ai -.1 2. a brutaliza, a maltrata,
(livr.) a molesta, (inr..) a mattratarisi. (O sislentatic.)
bruscdn s. v. LAPTUCUL-OIL
BRUSCARE s. 1. (pop. si fam.) bruftulre,
(fig.) I'cpczire.(- cuiua t'u un limba.juiolcrtt.)
9. bnrtalizare, maltratare, (livr.) molestAre.
(soliei.)
bruscdldn s. v. LApTUCUL-OII.
brusnft adj. v. BUCALAL
BUCALAT.
DOLOIIAN. DURDULIU.
GRASAN. GRA.
SULITJ. GIT^\SUT. PLIN. ROTOFI'I. ROTUND.
hrusrfn s. \'. LAPTUCUL-OII. MACRI$UL
CALULUT. $TEVrE.
BRUSTURE s. (BOT.; Lappa) lipan, (reg.)
captalin, luminAre, luminiricd, (prin Ban.)
Iapric.
Irrfsture s. v. CAPTALAN.
LAPTUCUL.
OII.
brusturul-edprei s. v. CINSTET. LAPTUCUL-OII.
brusrurul-6il s. v. LAp'rUCUL-OII.

BRU$
brul s. v. FULGARE.
col-o$. NEGRU$CA.

90

CERNU$CA. Co-

BRUT adj, l. grosolan, necioplit, necizelat,


rrefirrisat, neprelucrat, (reg.) ltgteav. (Mate2. crud,
rial -.)
nearglsit,
neprelucrat,
netdbicit, verde. (Piei -.)
BRUTAL
adj,, adv. l. adj., adv. aprig, aspru, barbar, ciinos, crincen, crud, crunt, cumplit, feroce, fioros, hain, inuman, necruldtor,
neiertltor,
neirnblinzit, neinduplecat, neindurat, neindrrretor, nemilos, neomenos, neuman,
rirt, silbatic, singeros, violent, (livr.) sanguin{r, (inv. 9i pop.) nisilnic, (inv. pi reg.) tdre,
(reg.) pogAn, (Ilold. 9i Bucov.) av6n, hapsin,
(inv.) jest<ic, neomenit, sanguitric, silbitic6s,
sire6p, (fig.) dur, n6gru, (Un om- ; o faptd -.)
2 . a d v . r ' i o l e n t , ( i n v . ) s i l b i t i c e s t e . ( . 1 1a p u c d de mlnd.) 3. adj. agresiv, bitiios, coleric, dur,
impulsiv, intc, nestipinit, violent, (fam. fig.)
belic6s. (Un temperarnenl -,)
4. adj. aspru,
ciinesc, ciinos, crud, inuman, nemilos, neornenos, (inv.) virvir6sc,
(fig.) dur. ( Purlare - . )
5. adj. aspru, greu, tare, violent, (fig.) dur.
(Vorbe - .1 G. adj. for[at, silnic, violent. (Mdsuri -. )
BRUTALITATE
s. l. asprirne, barbarie,
ctuzime, lerocitate, neindurare, neomenie, rdutate, silbiticie, violenfI, vitregie, (rar) nemili,
nemilostivire, (pop.) ciinie, ciinog6nie, (inv. si
reg.) nlsilnicie, (inv.) crincenie, cruzie, cumplici{rne, cumplile, grozivie, ncomenire, riicirine,
s5lbiticime,
sirlblticirine,
sirepie, varvarie,
(fig.) duritite.
(- purtdrii cuius.) 2. agresivitate, duritate, impulsivitate, nestipinire, violentn. fO slructurald. )
BRUTALIZA
vL. a brusca, a mallrata,
(liw.) a molesta, (inv.) a maltratarisi. (.l,si solia. )
BRUTALIZARE
s. bruscare, maltratare,
(liw.) rnolestdre.
BRUTAR
s. (rar) piinAr, (Ban., Transllv.
qi Maram.) pec, pecar, (Itold., Bucov. qi Ban.)
pit6r. (inv.. irr'lransilv.);trt6rr. (- facepiine.)
(Transilv.) peclriIi,
BRUTARIIASA
s.
(Mold., Bucov Si Ban.) pitire6sd, (inv.) pitiriJi.
(N, rrcrrdsld brutarului,)
BRUTARIE
s. (Transilv. 9i Ban.) pecirie,
(Mold. 9i Transilv.) pitirie,
(inv.) magupie,
(inv., in Nlold.) f6rmd. ( A luat o pline d.e Ia - . )
buba-lnimii
s. v. PIPERUL-LUPULUI.
POPILNIC.
buba minzului s. v. GURMA.
bubdt adj. v. BUBOS.
BUBUROS.
bubrit s. v. SCARLATINA.
VARIOLA.
VARSAT.
BUSA
s. ( ll,IED. ) l. leziune, plag[, rani,
fttop.) meteAhnd, (inv, pi reg,) beleAznl, (reg.)
(Are o odjde, (inv.) rinit{ud.
adlncd.) 2.
impetigo, (reg.) zgaibe drilci (pl.).
bube dulci:
biib{ S. V. ANTRAX.
CARBUNE. DALAC.
PELAGRA. PUSTULA MALIGNA. VARIOLA.
VARSAT.
bubd neigrl
s. v. ANTRAX.
C.A,RBUNE.
DALAC.
PUSTULA
MALIGNA.
bubi
rcri s. v. ANTRAX.
CARBUNE.
DALAC.
PUSTULA
MALIGNA.
bfibe s. pl. v. SCARLATINA.

BUBERIC s. ( BOT,; Scroplwlaria nodosa)


(rar) scrofuLire.(reg.) brinci, poili. frunzi-debubd-rei, irrl"rir-neigri, ulzici-nedgrd.
buberic s. v. BIIINCA.
BUIIITA s. ()IIiD. ) bubulili, (pop.) zg{ibn,
z$'ibfnld. (Are o - pe mtnd.)
hubilei s. v. cil-cA.
INFLAT\IATIE. UMFLATURA.
bub(ri s. v. ABCES. FURLiIJCUL.
BUBOS adj. buburos, (rcg.) bub{t. (E
ttrc -.)
bnbuelie s. v. GOGOA$4. PAPALAU.
B U B L ' I v b . a d c t u n a ,a d u d u i , a t r i s n i , a
tuna, rr vni, (pop.) a rizbubrri. ( - ltt clepdrtare.
)
BUBUIRU s. bnbuit, bubtriturir, detonalie,
detunare, detunat, detunitulir, duduit, duduituri, trdsnet, trlsnituri, vtriet, (rat) clettrnet.
(inv. 1i r-eg.)srinet, (reg.) dirrit. (* lLtnttlui.)
BUIIUIT s. bubuire, bnbuiturl, detona!ie,
detunare, detunat, detunituri, duduit, duduituri, trdsnet, trisniturd, vuiet, (rar) dettnet,
(inv. 9i reg.) srinet, (reg.) dtrdt. (- tunului.)
BUBUITOR adj. detundtor, tundtor. (EcPlozie a.)

BUBUITIJRA s. bubuire, brrbuit, detona[ie, detunare, detunat, detunitrlr{, duduit,


duduituri, trdsnet, trisniturd, vuict, (rar) detrinet, (inv. 9i reg.) stnet, (reg.) .1,i151.(e lurtulrti.)
BUBULITA s. (MED.) r. bubitd,(pop.)
zgdibd, zglnbtn!5. (Are o - pe mlnd.) 2. (la
pl.) biticute (pl.), papule(pl.), spuzeali.(Ti-o.u
apdrut nitle -.)
BUBURoS adj. bubos, (reg.) bub6t. (E
tare -.)
BUBURT'JZA s. ( ENTOM. ; Coccinellaseptcmpunclata) boul-Domnului, boul-lui-f)unlnezeu,
vaca-Domnului, (reg.) cucus6r, giintgl, girgiri{i, mdmdrt{d, mirgirit, rnirgiriti, mirglrit.:i, mirie, miriulI, paparrigi, pipirttie, plpirt[i, pdpdrirzi, vrijitodre, boul-p6pii, geinaIui-Dumnez6u, mirria-p6pii, puica-p6pii, puiculi!a-pop_ii,vaca-lui-Dumnez6u.
oral. (Medicament
BUCAL adj. (MED.)
Iuat pe-cale -,)
BUCAR s. curar, vinar, (reg.) gurfrl, hamrit, cureaua vindrii. (- este o pdrte a hamw
Iui.)
BUCATA s. 1. crimpei, fracliune, fragment,
frinturi, parte, porliune, secliune, tran95,
(pop.) dlrrib, partAl, (inv.9i reg.) pirt6nie,
(reg.) jfrchind, stuc. (O - dinlr-un lot.) 2.
fi9ie, lirnbi, petic, sprlnce;rne,(O - de pdd.ure.)
3 . e x e r n p l a r .( A c u m p d r a l d o u d - . 1 4 . e o m p o z i !ie, piesi. (O - mu:icafui.) 5. (la pl.) reetfltd,
rod, (inv.) vipt. (A strlns - clmpului..)6. distanli, interval, (reg.) posteti. (A parcurs o
bund - d.in drum.) 7. interval, rdstimp. (A
trecut o bund.- d.e timp de clnd. nu ne-am Dd,zut.)
buefti s. v. PRAJINA.
bucite s. pl. v. ALIMENT. AVERE. AVUT.
CEREALB.
BUN.
BOGATIE.
A\{JTIE.
GRINE. HRANA.
MASA.
MIJLOACE.
MINCARE. SITUATIE. STARE.
BIJCA s. (ANAT.) fesi.

BUCURA

91
bueieiohrirs. v. BUCATICA. FARIMA. PIC.
B['C--\LAI adj. l. bucllat, dolofan,durdulirr,
grdsan, grdsuliu, grdsu!, plin, rotofei, rotund,
(reg.) brusn6t, buciliu, durd, (prin OIt.) virlAv. (Copil -.) 2. (ZOOL.) mdrcug.(Oi -.1
BUCALAT adj. bucdlai, clolofan, durduliu,
grdsan, grrisuliu, grisnt, plin, rotofei, rotund,
(reg.) brusndt, buciliu, durd, (prin Olt.) virlAv. (Prttnc -.)
BUCALAT.
Duciriu adj. v. BUCALAI.
DOLOFAN. DURDULIU.
GRASAN. GRA.
SULIU. GR^iSUT. PI,IN. ROTOFI]I, ROTUND.
BUCATAR s. (prin llold.) cuhir, (Transilv.
gi Ban.) socdci, (inv.) mdgher.
BUCATAREASA s. (rcg.) bucdtdrili, (Transilv., Ban. si llararn.) socdcitS.
BUCATARIE s. (reg.) cihnie, c{rind, s6bi,
(inv.) nagh6rnill, magopefie, (inv., prin Tlansilv. si Bucov.) curini.
bucitirrilir s. r'. BUCATAnEeSA.
bueile6 S. v. BUCATICA. FARIMA. PIC.
BUCA'|ItL s. (BoT.; Agroslis canino) (reg.)
larbi-ciine6scd.
buc6{eli \b. v. ItrIBUCATATI.
bueirli vb. v. irtgucArATr.
Bl.'C-iTiCA s. l. flrimd, pic, (reg.) buctrcio6rd, bucdle6, r.dre5.ld,(prin l'ransilv.) mAngot6, mAngurd, (Olt.) scrAmurd, (Olt. qi sudul
Transilv.) smicdrdie, (Ban.) smicurntthd. (O de piine.) P. fdrimdturd, sfirimitur5. (- dintr-utt obiect.)
BUCEA s. (?E"EIN.) bucs5, (reg.) prisn6l'
(- Iaosiacarului.)
bueed s. v. BRATARA. GlT.
SLOVA.
bfche s. v. LITERA.
buchelfr s. v. PORTMONEU. PORTOFEL.
BUCHER s. (fig.) tocilAr. (E un - la scoald.)
s. buchisealir, (fig.) toBUCHEREALA
ce6l . (- la;coald.)
BUCHERI vb. 1. a silabisi, (inv.) a buchirisi, a silabi, a slomni, a sloveni. (- un lert.)
2. (fig.) a toci. (Toatd ziua - Iec.tiile.)
BUCHET s. 1. rndnunchi, (reg.) smoc'
st6bld, qomoi6g, gomoltdc, (Transilv. 9i Ban.)
chitd, (Transilv., Maram. Ei Ban.) strut, Q11nsilv.) virst5. (Iln - de margarete.) 2. (BOT.;
Geranium pusillum) (reg.) sdgeficd.
buchelidri s. v. FLORAREASA'
BUCIIETEL s. (reg.) mlnunchiAg, mdnunchiull, (Transilv,, Maram. qi Ban.) strtrtisdr,
stru!u96r.
buchinist s. r'. ANTICAR.
buchirlsi vb. v. BUCHERI. SILABISI.
BUCFIISEALA s. buchereaH, (fig.) toceAld.
(- a lecliilor.)
*BUCI s. p]. (OIt.) zgrdbeni (pl'). (ac
ctnepd.)
buetnig s. v. ANGHELICA. CUCUTA. PATRUNJEL-CTINESC. PATRUNJELUL-ChNELUI.
CUhueiniq-ile-{pi s. v. CUCUTA-os-epA.
CUTA-I{ICA.
CUCUTA-DE-APA.
bucini-s-.le-bdltd s,v.
CUCUTA-IUICA.
buclnlg6l s. v. SCHINDUC.
(Maram.) trfmbtttr.
BIJCIUM s. (MIlz.)

(Sunelde-,)
BUCIUM s. (BOT.) (pop.) but{rc, (reg.}
muztc. (- de oild.)
bfclum s. v. BUgTEAN. BUTUC. BUTURUGA. CIOT.
BUCLA vb. a (se) clrlionla, a (se) inela,
a (se) lncreti, a (se) ondula, (rar) a (se) zulufa,
(prin Olt. 9i Munt.) a (se) sclrlionli. (ft-a pdtul.) BUCLARE s. cirlionfare, inelare, lncrelire,
ondulare.- (- a pdrului.)
BUCLAT adj. l. cirliontat, cre[, inelatn
tncrelit, ondulat, (rar) zuhrfAt, (prin Olt. 9i
Munt.) scirliont6t, (prin Olt.) scircior. ( Pdr -. S
2. cret, inelat, mdrgelat. (Lind -.)
BIICLA s. l. clrlion!, cre!, inel, ondulalie,
onduli, val, zuluf, (rar) sfr6del, sfredelitrir5,
(reg.) scirli6nt, zgirldtnte, (Ban.) coc6r, (prin
a p(trultti cuioa.)
Munt. gi Mold.) scir. (2. (TEHN,) spird. (- a unui cablu.)
buelle s. v. PLOSCA.
BUCLUC s. belea, dandana, lncurciturS,
ntrpastd, neajuns, necaz, r'remullumire,nenorocire, nepllcere, nevoie, pacoste, pocinog, rdu"
suptrrare, (lnv. qi pop.) p6zn5, rlutite, (pop.)
alageA, darav6ri, picdt, ponds, pritci, potic616' zddttf, (inv. qi reg.) nacafA, n6gode, (reg.)
ddndnAie, incurcAld, nizbicd, ndzdrivdnfe, p5cost6nie, qfgd, sugubind, toroApi, (prin I\iold.)
bacAld, (Transilv.) bai, (Ban., Ilaram. pi Rucov.) b6dri, (Mold.) chichi6n, (Olt. qi Ban.)
cotodrbi, (Olt., Ban. ;i Transih'.) ddbild, (inv.)
nesosinfi, nevoinld, pAtimS, satare, stenahofie. (Ce - pe el! )
CEARTA.
buclfc s. v. ANIMOZITATE.
CONFLICT. DEZACORD. DEZBINARE. DIFEREND. DISCORDIE. DISCUTIE. DISENSIUNE. DISPUTA. DIVERGENTA. GILCEAVA. GUNOI. IMPURITATE.'INVNAIBIRE. LITIGIU. MURDARIE. NECURA_
TENIE. NEINTELEGERE. VRAJBA. ZIZANIE.
buco6vnl s. v. ABECEDAR.
BUCOLIC adj. idilic, pastoral, pistoresc(Poem-.)
BUCOLICA s. (LIT.) egloge, idiltr' (O de Vergiliu,) - BUCOVINEANA s. bucovineance.
BUCOVINEANCA s. bucovineani.
t

BUCSAU s. (BOT.; SPartium iunceum)


(reg.) scai-de-papure.
BIIC$A s. (TEIIN.) bucea, (reg.) prisnel(n
Ia osia carului.)
.
PAPURA.
bucsiiu s. v. NAGAnA.
G-HE-MUI. lNtucqt vb. v. BURDU$I.
-INCNAUAOI.
NADESA. INCT-TSSUT.
TICSI. UNIPLE.
PADI.
-iiucsft PODIDI.
adj. v. BUnDU$I'I. II..DESAT. lNTICSIT.
INGRAMADIT.
GHESUIT.
BUCURA vb. t. (inv. qi reg.) a (se)imbucura(S-a - mult de aesteaaflatd.) 2. a desfdta' a
lnctntg, a mlngtia. (Peisajul ti - suflelul.)'
3. (fig.) a gusta. (Se - de pldcerile uielii.)
,4. a beneficia, a se folosi, a profita. (Se - de
ajutorul cuioa.) 5. a avea, a dispune. (llvld *
h sfrrpit de un ceas tihnit,)

BUCURIE
BUCURIE s. desfltare, mingiiere, muliumire, plicere, satisfactie, (inv. si pop.) muliumiti, (inv.)-haz,rningiietriri. (Sintteimare -.)
BUCUROS adj. rnullurnit, satislicut, vesel,
voios. (Se dnce - la lucru. )
buihicir s. r.. INCI]EGATOARE.
lurl:rlri adj.. s. r.. BLEG.
NATAFLET.
NA'I...\I{.\U. N.{'f iNG. NECI IIoB. NI]ROD.
NET01" PROSI'. PROSTANAC. STL'PID.
TONT. TONTALAU.
buddr s. v. VIDANJOR.
btilrn s. v. CLOSET. ToALETA. \.ECL.
builerinir s. v. SOVIRF.
yIZDOAGA.
buitiAni s. r'. CnAITA.
builihdce s. v. ARATARE.
\I0NSTRU.
POCITANII'.
POCITURA.
buduJlini6sadj. v. GAUNOS. SCORBUROS.
buduhodtir s. v. ARATARE.
MONSTRU.
POCITANIE, POCITUR;\.TUSE CON\'ULSIVA.
buiturdf s.-v. cAilrIN. CO$. FIORN.
*BUDUROI s. (reg.)
9tiub6i. (- Ia o fintind.)
builur6l s. v. cAtr{IN. COg. I-IORN. $TIUBEI.
builu;l:iu s. v. DERBEDEU. GOLAN. HAI]!IANA. VAGABOND.
budu;luivb. v. ttOiN..\RI. VAGABONDA.
BUF adj. burlesc, caraghios, caricatural,
grotesc, parodic, ridicol. (De un comic -.)
BUF -interj. puf !
BUI?ANI' adj. infoiat, umflat. (O croiald Ia puntaloni.)
brifnir s. v. BUFNITA. BUHA.
BUFNEALA
s. bufnet, buf nir.c, bulnit,
bufnituri. pufnct. (Se uude o -.)
BL-Ir-\E'f s. bulnealI, bufnire, bufnit, bufnituri, pnfnet. (Se awle Ltn -.)
BUt Ni vb. a izbucni, a pufni, (inv. Si reg.)
a prorupe, (l,Iold. qi Bucor'.) a dupdi. (- in
plins, in rl"s.)
buini vb. \'. BALMAJI.
BIIGUI. BiRiI.
BODOGANI.
BOLBOROSI.
BOMBANI.
BOSCORODI. GTNGAVI. IZBI, INDRUGA.
INGArr{A. lNGlNA. MiRir. }roLFAr. MoriMAI. I,IURIIURA, TIIiN'II.
BUFNIRE s. butneali, bufnet, bufnit, bufnitur5, pufnet. (Se aude o -.t
BUFNIT s. bufneald, bulnet, bufnire, bufnituri, pufnet. (Ce e - dsta?)
BUFNITTIRA s, bufneeli, bufnet, bufnire,
b t r f n i t , p u f r " t . ( S e a u t l co - . )
BUFNITI
s. (ORNIT.; Bubo bubo) bn:rld.,
(inv. 9i reg.) b6ezi, puhace, (rcg.) bo6ghe,
brifni, joirndrif i, bou-de-noApte.
_ BUFON s. rndscirici, priali, (rar) nebrin,
(inv.) cabAz, car:rghi6z, tnascer6, rnascaragiu,
miscirdci, miscIr6f, soiLar, (iranIuzisrn inv.)
baladirr, (inv., ln llold.) ghidrig. (- la curtea
unui suueran medieoal.)
bufonidir s. v.
BUFONERIE.
CARA:
GHIOSLiC. CLOVNERIE.
COMICARIE.
GIUI,IBU$LUC.
BUFONERIE s. caraghioslic, clovnerie. comicdric, Siumbugluc, (rar) bufonidi, paiafarlc, paiatdrie, (inv.) cabazlfc,giumbrls, riascara-

92
lic, - mdsciricirine, mdscirie, (inv., tn IVIold.)
ghidu$ie.
Iruft s. 'II. ABDOMEN. BURTA. PINTECE.
brigi s. v. TAUR.
brrsit adj. v. iNoEsTULAToR.
bugit adj., adr'. v. DESTUL. SUFICIENT.
bugdt adv. v. INDEAJUNS.
bfr$ed adj. v. BUHAIT.
PUHA\'.
UII_
FLAT.
bugezl vb. v. BUHAI. pUHA\rI. UMFLA..
buha-cifmei s. v. CAp-DE-I{ORT.
FLU_
TURE.LAP.MOIi'I'. STI1IGA.
BLTHAI s. t. (BOT.; List.,:aouata) (reg.)
pula-coc6s,ulni.
2. ( 7'E II N. ) cirlig, grebld, hreap_
ti, vergea, (rcg.) criveA. (- esteun dispozilio
Ia roasri.
) J. ( 7'liHN. ) coinac.(reg.)
- .i.riinic,
fdf.'rltg, tdvnlug, zdv6r, cintarul pi6tr.clor.
(- Ia moard.) 4, (MAZ.) (reg.) gteand,(1'ran_
silr'.) dribd. (este lblosit dc eolinddtori.)
buh6i s. v. GE.q,LAU. RADASCA. RAG,\GE. TAUR.
butrai-dc-bilrir s. v. BOU-DE-BALTA.
BUIIA s. (OnNIr.,' Ilubobubo) bufnitd, (inv.
si reg.) bdgzd, putrdce, (rcg.) borighe,birini,
joimirt!d, bsu-de-nofpte.
bfhi s. v. pApAorn.
buhircu-eirpir s. v. STRIGA.
buhi-de-eurdehi s. v. BOIIOCI.
BUIIAI vb. a se puhaivi, a sc umfla, (reg.)
a se bu.gezi.-(S-a - tare Ia fald.)
B U H A I A L A s . ( i n r . . )p u h i v i e . '
B!tl L\lT adj. puhav, rrrrrftat,(reg.) briged,
scArb:id, (Transilv.) puflids. (O tald -.)
butrodres. v. ArrgIJA. CANiCULA. CAL_
DURI. DOGOARE. DOGOREALA. FIEI1.
BINTALA. NABUSITAL.\. NADUF. NADUspALA. pt_R,JOL.pO.rAR.
TOROPIj.\LA.
Z-.\DUF. ZAPUSEALA.
buh6s adj. v. CIUFULIT.
DEI1-ANJAT.
NEiNGRIJIT.
VILVOI. ZBIRI,IT.
buhuldt arlj. v. CIUFULIT.
DERANJAT.
NEINGRIJIT. ViLVOI. ZBiRLIT.
.truhruil{r s. v. AITUNIATOARE. CASOLETA.
CATUIE.
buhrdriu s. r'. ABECEDAR.
bul vb, v. ERUPE.
IRUPE. IZBUCNI.
NAVALr. RABUFNT. Ti$Nr.
BUIANDRUG s. (CONS"Ii.) lintou. (- nontat deasupra urtei ttSi.)
buiedea-cirmei s. v. CApTALAN.
BUIESTRAS adj., s. buicstru. (CaI -.1
BUIESTRU adj., s. huicstras. (Un- ttn0.)
BUIMAC adj. 1. amefit, buimicit, nduc,
nducit, timpit, zirpicit, (pop.) biiguit, c6piu,
uluit, (reg.) buimltlc, hibriric, (Molrt., Bucov.
s,i Trarrsiiv.) tehrii. (S-a sculat -.) p. aiurit,
buimicit, derutat, clescurnpirnit, dezorientat,
ndlc, niucit, zdpicit, (Olt.) zibiric, (tIold,)
zdltd, (fig.) imprirgtiAt. (Ce om - ! )
buimStieadj. r'. AIIDIIT.
BUIM_q.C.BUI_
I\IACIT. NAUC. NAUCIT. TIAIPIT. ZAPACIT.
BUIMACEALA s. amefeald, buimicire, nduceald,.niucire, perplexitate, zipdceall, (inv.
9i reg.) uluidll, uluire, (reg.) uimiceili, (Mold.,
Bucov. qi Transih'.) tehuiAli. (O stare de -,1

'i.r,i&+,,:

e-$.
vb' a (se) ameli, a (se) n[uci'
BU[I:iCi
a (se) zdpdci, (pop.) a (se) biigui, a (se) -ului'
(reg.) n (se) hib:iuci, a (se) uimdci'. (lvlold"
Bucov si Transilv.) a (se) tchrti, (inv.) a (se)
de tot!)
cebdlui. (S-a (zipicire.
s. 1. niucire,
BUINACIRE
niuceald'
buimdceali,
cuiua. ) 2. ameleali,
nducire, perplexitate, zdpiceali, (inv. ;i reg')
ului6ii, utuire, (reg.) uimdceild, (IvIoId., Bucov.
-.)
si
' Transilr'.) tehuidld. (O stare d'e
buimac, niuc,
adj. 1. ametit,
BUI\IICIT
(pop.) btiguit, cipiu'
zipicit,
niucit, timpit,
uluit, (reg.) buimdtic, hdbdrlc, (NIold., Buco,v'
2. aittrit'
gi Transih'.) tehiri. (S-o sculat -.)
dezorientat'
descumpdnit,
derutat,
6uimac,
(Mold')
(Olt.) zibiric'
niuc, nriucit, zipicit,
zilrid, (fig.) imprdgtirit. (O-m-.)
bujd6liis. v. COCIOABA.
btftjill s. v. COCIOABA.
vr. v. EHUPE. IRUPE. IZBUC\I'
tuioi
RABUFNI.
NA\ALI.
TISN]'

BUJoR s. (BoT.)1. (Paeonia officinalis)


(reg.) rtij5, rujioird, ruqioAre, (prin Transilv')
biblrnjS. 2. bujor romdnesc (Paeonia pere"orina) : (reg.) rujioit'i.
buirir s. v. BUSL IOC-RO$U. PALMAPOROINIC. SALEP.
IVIAICII-DOMNULUI.
bujor-de-mfnle s. v. SI\IIRDAR.
huior6i s. pl. v. POROI-:*IC. SPINZ'
eU.JOnUL i. (nOf .; Orchispupilionacea)
(reg.) por6inic, sculltofrre.
gemr'inari!d,
"
UNTULbujor6l.s. v. Floene-oE-LEAc.
VAOII.
bujorel-ile-mfnte s. v. SI\IIRDAR.
BtjL-\. s. bdsicn. (O - cle aer.)
btnld S. V. COCOTA. CURVA. FEMEIE

oe irnePA. PRosrITuATA. TIRFA.

p;

p
*,

aI unor plon'
BULB s. l. ( BOT. ) ceapd. (te.) 2, (AXA?".) glob, (reg.) bulb{rc, gogodsd'
aI ochilor.) 3. (A-Y.{f.) bulb rohtscovirlie. (mielencefal.
d.ian :
ochi, valvirtej'
s. bulboani,
BULBOACA
(rar) scoc' (I"g:)
volburd,
virtej,
viltoare,
bulbirc, cirilnili, dilbodni, sfr6del, ;lpot, to6ncd,
(OT'
virtecuE, (Transilv.
Fi Ban.) dilbini'
si6i, (prin
si Transitv.) d6rnd, (prin nlunt.)
'i'ransih'.
(ilIold', Rucov'
si Meram.) ;tibloinci'
'f
gi
ransiiv.) 9tio6ln5, (Bucov., Trcnsilv',.9i
Mold.) gtiulbodnS, (Trarrsilv., Ran. 9i Olt) to6ie'
(Ban.) vir, (inv.) srnirc. (N intr-o apd curgd'

,BULUC

BULBUCA vb. a (s) eAsca, a (se) holba,


a (se) miri, a (se) umfla, a (se) zgii, (pop. qi
fam.) a (se) beli, a (se) bleojdi' (pop.) a (se)
a (se) bolbosa,lreg') a (se)boldi, a (se)
bobo,sa,
bolovdni,(Transilv.)a (se) zgdura,(Ban') a (se)
zgimboia. (- ocltii.)
BULBUCARE s. cdscare, holbare, mdrire'
umflare, zgiire, zgiit, (pop. qi fam.) belire,
bleojdire, (pop.) bobogare, boldire. (* ochi-

to?f"uuU.t

adi. cdscat,holbat, mare, merit, umflat, zglit, (rar) bilibin6s, (pop' .qi
fam.) belit, bleojdit, (pop.) boboEdt, bolbo96t,
boldit, (reg.) mdciuli{t. (Cu ochii a.)
PROtruttruc:it{rri s. v. PROEI\'IINENTA.

TUBERANTA.
bulbucdl s. v. CALCEA-Cr\LULUI.
bulbucel-ile-mfnte s. v. BULBUC.
Irflctr s. v. CHIFLA. FRANZET,A'
BULDOG s. (ZO)L,) mops, (rar) box' (Un
ciine -. )
-'i*taoJ

'nl. v. cAurA.

corRoBAr.

RASCOLI. SCORMONI. SCOTOCI, UXIBLA.


BULEANDR^A's. l. cirpl, fleandur5,otreapi.,
Deticd, zdreanfn, $op.) tfedntd, (inv. $i reA')
iantic, (reg.) paceairS, rut5, guleandri' tirfe'
glold.. Bucov. $i Transilv.) cirln, (trlold. gi
i3ucov.) cotre6nld, (Transilv.) ronghi, (inv.,
ln Mold.) f6legl . ($tergc praful cu o - '.)
:1.(la pl.) boarfe (pl.), calabalic,catrafusc (pl')'
troace (pt.), toale (pl.), (reg') bodro6nte(pt.),
ciov6ie (pl.), trancandle (pl.), (OIt') dindnfie.
- 9i Pleacd!)
(Ia-li
'
buiedntlri s. v. CoCoTA. CURVA. FENIEIE
hAERACAITINIE.
DE STF*A.DA. I{AINA.

FnosrrruerA. sTRAI.TlRr"A. vE$\IiNT.


BULITVARDIEn aaj., s. bulevardist. (O
Piesd.-. )
BULEVARDIST adj., s. bulevardier. (Co-

medie

.)

BULFEU s. ("EIIN.) cruce, speteazd,stinghie, (pop.) scdhls, (Transilv., Ban. $i Olt')


IiulAre,- (ott.) jtgte, (prin lIold.) lopllicd'
(Tlensilv.) scirrdurici' (- /a
(Ban.) remenedcS,
o. )
"i t t "eULCIn
adj. bulgdrcsc. (CuIIura - ')
BIILGARE s. 1. cocolog,(reg.)bruq, (Transilv'
9i Ban.) surdtrcd' (Un - de pdmlnt.) 2. drob'
grunz,
(pop.) zgrunl, zgr0nfur. (- de sare')
BULGARESC arlj. bulgar. (\'inuri-')
bulgtu6s adj. v. BoLOVANOS. GI,ODUROS.
toare. )
ochi, valvirtej'
PIETROS.
s. bulboaci,
BUiBOANA
bulgrir s. v. CRUPE
tiltoarc, virtej, volburi, (rar) scoc, (reg').bulMLA$TINA.
bulh6c s. v. BAiToAcA.
birc, ciirlni!i, dilbo6rrI, sfredel, ;ipot, to6nci,
(Olt' qi
MOCIRLA. SMIRC.
virtectg, (Transilv. si Ban') dllbini,
(prin Munt') 9i6i, (prin TranBULIBA;A s. vitaf' (--figanilor.)
Transili'.)'d6rni,
bulich6r s. v. CIOARSA.
silv. ;i llaram.) gtibloAncd, (Nlold.' Btl"gu: -+i
BULIN{IE s. (MED.) hiPerorexie.
Transilv.) qtio6lnd, (Bucov., Transilv. qi l\Iold.)
BULIN s. (FARM. ) caqeti, comPrimat,
qtiulboAnd, (Tralsilv., Ban' 9i Olt.) to:iie, (Ban')
a unei ape curgdloare')
pastil6, pilulA, tablctn, (pop.) hap, nAsture'
vir. (inv.) smirc. (e u r o p a e u s)
bumb.
s. ( BOT.; Trollius
(reg.)
Bt LB(IC
'
gloAntd,
bulbucel-de-m{rnte'
(reg.) bfllor,
BULUC s., adv. 1. s' bandd, ceati, cird, droaie,
mdr-aurlu.
gloat5, grdmadi, grup, mullime, pilc, stol,
fusta-rindun6lii,
BULB. BIILBOACA.
(pop.) crili, lioti, (reg.) canar6, cirirdi' migin6,
bulbfc s. v. BOBOC.
(btt. qi Transilv.) ciopdr, lOlt' 9i Ban.) cldpie,
GLOB.
CALCEA-CALULUI.
BULtsOANA.
de oameni.) 2. adv.
tacirn. (ocHl. sPLlNA. v.{LvlRTEJ. VILTOARE. (lnv.) cin,
clroaie,gloatd. grimadA, valvirtej. (Se repezeau
1/IRTEJ. VOLBURA.

.'l

BULUCBASIE

94

- Ia el.)^3. s. ( MI L. ) ceatd, steag, (lnv.) buluc(pop.) cercAt, (inv; ) ispitit, mfndm, prActic,
bd$ie, (In uecheaorganizarect armatei, N aDea practic6s, practisit, putincids. (Un profcsor-.)
aproximatio efectiuul unei companii.)
15. autentic, curat, veritabil, (rar) patdnt.
bulucbi;ie s. v. BULUC. CEATA. STEAG.
(Aur -.1lG. curat, nealterat,nestricat,nevebutucivb. v. GnAuAor. fueurzr. INDESA.
timdtor, neviciat, oxigenat, ozonat, proaspit,
Ncnnsur. INGRAMADT.
pur, purilicat, salubnr, sdndtos, tare. (Un
bulughedni s. v. CARTOF.
aer - . ) 17. abundenL, bogat, inrbelsugat,
bulughlni s. v. CARTOF.
indestulat, mnre, mdnos, (inr'. ;i reg.) beisug6s,
BULZ .s. bof , cocolo;, (pop.) golom6z, (reg,) sp6rnic,(inv.) sdti6s.(Recoltd-.) Ig. avantadod6c, gisci, urs, (prin llold.) totol6!. (Un jos, binos, productir', profitabil, rentabil,
de mdtndligd..
(livr.) lucrativ, (fig.) rndndrs.(O afacere*.)
)
bumriqci s. v. BANCNOTA. BILET
DE
19. valabil. (Bani. -.) 30. apreciabil,consideBANCA. HIRTIE. HIRTIE-MONEDA.
rabil, important, insemnat, mare. (S-o ales
bUMb S. V. BULIN. CASETA. COMPRIIIAT.
cu un czrtig -.) 21. intleg, plin, (O zi -.1
NASTURE. PASTILA. PILULA. TABLETA.
22. grozav, stra;nic, zdravdn. (lJn somn BUI,IBAC s. (rar) cotrin, (Ban, si Transilv.)
I-a refdcut.) 23, apetisant, delicios, gustos,
pimuci. (BIu:d de -.)
lmbietor, plicut, savuros, suculent, (rar)
bumbdc s. v. \AT^4,.
pofticids,(arg.) mistti. (O gttstarc-.; 21. ales,
bumbae-ile-eimp s. v. BUMBACARITA.
aristocrat, aristocratic,clistins, ilustm,,inalt,
BUMBACARITA
s. (BOT.; Eriophorum)
mare, nobil, (inr,. si pop.) mdr.it, sldvit, (inv.)
(rar) puf-vegetfl, (reg.) lindricd, liniri!5,
bla9o16d, blagorddnic, (gr.ecisrn inv.) evghebumbac-de-cimo.
nic6s, evghenis, (fam. si peior.) sirnandic6s.
bumbdeedli s. \.. VATUIRE.
(E de neam -.) il, s. 1. avcre, avut, avutie,
VATUIT.
bumb{ci vb. v. SNOpI. STILCL VATUL
bogdlie, mijloace (pl.), siluatie, stare. (inv.
bumbicire s. v. VATUIRE.
VATUIT.
9i reg.) bogdtAte, prit6j, printter.e,(rcg.) blign,
bumbieft adj. v. VATUIT.
prinsoAre,(prin Transilr'.) apuciturd, (Transilv.)
bumbieir s. v. VATUIRE. VATUIT.
ioshg, (Olt., Ban. 9i Tlansilv.) vtdgl, (inv.)
bumbi s. pl. v. PEJMA.
bucAte (pl.), periusic, (farn.) parAle (pl.),
BUMBI|6R s. (BOT.; Ertgeronacris) (reg.) (fig.) cheag, seu. (ru sdu se rirticii Id ...)
stelftd, ochiul-bdului.
2. valoare. (Delindtor de -tlri.) J. bun public:
Itumbl;rir s. v. GRANAT. N^{.STURA$. patrimoniu. 4. produs, (iuv.) rnat6rie.
1-uri
NASTUREL. SPILCUTA.
ale ldrii.)
bumburez s. v. BUMBUSOR.
bug s. v. BUNIC. CALITATE. INSU$IRE.
bumbf;cit s. v. AC CU GAMALIE.
TATA MARE. VIRTUTE
BUIIBU$OR s. (BOT.; Scftoenusnigricans)
bundr s. v. ApA. FINTiNA. pUT.
(reg.) bumbur6z.
BUNAVESTIRE s. (81S.) (pop.) blagobumbuq6r s. v. BANUT.
NASTURA$. veqt6nie.
bfni s. v. BUNICA. \TAI'IA I{ARE.
NASTUREL. PARALUTA.
BUNA-CUVIINIA s. decenld,jeni, manieri,
bumbff s. v. CERCEL.
pudoare, rugine, sfiali, (rar) pudicit{te, (latiBUN adj., s. I. adj. 1. pozitiv. (Latura - a
nism rar) pudicifie. (Lipsit tle -.)
buni-dim-ine6!:rs. v. PIITL'\tE. ZOREA.
fenomenului. ) P. adecvat, binevenit, favorabil,
fericit,
indicat,
BUNAOARA adv. 1inv.) precfm. (Sd ne
nimerit,
potrivit,
oportun,
prielnic,
propice,
tnchipuip - cd . ., )
(Iivr.)
pertinnt,
(pop.)
priinci6s. (Un prilej *.)
BUNASTARE s. belgug, bogdfie, prospe.
3. adecvat, indicat,
nimerit, potrivit, propriu. ((Jn teren n pentru
ritate, (pop.) pricopseAld,(Transilv.) prindoire,
(inv.) sahit, scump6te, seumpie, spor, (fig.)
literaturd. ) 4. apt, capabil, convenabil, potrivit,
susceptibil. (* penttu un anunlit scop.) 5. fainflorire-. (y in care se afla.)
vorabil, frumos, prielnic. (Timp -.)
BUNATATE s. l. blindefe, (livr.) mansuetriG. blajin, blind,
dirre, (rar) blajindtAte, (reg.) bun6fe. (Era
domol, pasnic, (livr.)
mansu6t,
(reg.) plqin, (inv.) Iin. (TJtt om -.)
fls-6e prouerbiald.) 2. amabjlitate, bunlvoin!5,
7. cumse(Te rog sd ai - sri-mi spui cit e ceuurl.)
cade, lngiduitor,
inlelegdtor,
omenos, (inv.)
omenit. (S-o ardlat - cu not.) B. (BIS.) tnduBUNA\rOINTA s. f. ifecliune, cordialitate,
prietenie, (Iivr.) afabilit6te, (fig.) cIIdriri.
rdtor, lngdduitor, milos, milostiv, (inv. si reg.)
(rV-am 5imlil - Iut obi$nuitd.) 9. amabiiitate,
milostivnic, (inv.) crutntdr, milosird, milosfrdnic, mizericordids. (Dumnezu e.)
atenlie, prietenie, solicitudine. (Ne-a ardtat
9. ascultdtor,
curninte, docil, plecat, supus, (Iivr.)
multd. -,) 3. amabilitate, serviabilitate, (livr.)
complez6nfd,(inv.) complic6re, priinli. (- lui
obedi6nt, (inv.) ascult6i. (Copil -.)
10. chibgindit, infelept, judicios, razuit, folositor,
fa.td de mine.) 4. amabilitate, btrnitate.
( T e r o g s d a i * s d - m i s p u ic i t e c e a s u l . )5 . l n g d tional, rezonabil, socotit, util, (fig.) sinitrjs.
(Un sfat -.)
duinlS, lnlelegere, mirinimie, mili, (inv. 9i
ll. frumos. (O faptd -,)
T2.
pop.) milost6nie, (inv.) priinli, (turcism inv.)
apropiat, intim. ( Prieten - , ) 13. izbutit, realizat, reu$it, valoros, ftrop.) nirncrit, (arg.) mi;16.
musaadea. (Cu - 117i.16. rivnd, silinli, slrg,
'zel, (inv.) prodresis. ( Ardta
(O piesd. d.e teatru e.)
14. capabil, competent,
d.estuld- , dar
nu puteq realiza nimic.)
destoinic, dotat, experimentat,
incercat, in:
pregdtit,
zestrat,
priceput,
valoros, versat,
BUNCAR s. (MIL.) cazemat[.
vrednic, (rar) preparAt, (inv. ti pop.) hArnic,
bunce6g s. v. PIEDICUTA.

BT'REfOS

95
BIJNDA s. piePtar. (;' tnflorald.)
BUNDi1,'A s. l. coiocel, pieptdrag' (O :
{enteiascti.
) 2. ( BOT. ) bundila-olntului ( Phlomis
solovirfi[5.
'Dunocnst- (rc9.) s<'orog6i,
'fAT.{ -\I,\RU.
hini'l .. t. BL'\lC.
BUNAT-ATE'
t ""oi" s. \'. BLINDETII.
bunrrril s. \'. cR iNG. DEsrS. HATI$.
pI|DiCUTA. sruFiRI;.'rUIjARIs.'ru$I\S.
brrn.r;hinivb. v. I\IIGALI.
BUN-GIJST s. distinclie, elegantd, rafinarnent, (livr. 9i fam') sic' (Imbrdcat cu -:)
eUNiC s. tati mare, (pop.) bun, bun6l'
(inr'. si reg.) moS, (rcg.) bit, tdici' (Mold' 9i
Dobr.) t6te, (inv.) de6diu, paprici.
ts|.'NiL:A s. mami mare. lpop') bunl, (inr"
si lcg.) rndtirs5, rnoi;i, (reg.) b.lt[, rndicit-'
maln:r
,*artroiie. mam/rncd, mamd bitrini'
'l'ransilv.) bebri, (prin vestul
brinir, (prin
Transilv.) b<ibi, (\Iold') i6cd.
BUNICEL atlj' l. bunigor, (pop') bunti{'
(Nu e ciriar bun, e - .1 3. acceptabil, admisitril. convenabi!, suportabit, tolerabil' (fam')
o a s J r b i l .( O s i t u a l i e - ' 1
BU\156R artj. bunicel, (pop.) bunrit' (Un
lucrtt n . )
BLIN-SIMT s. (inv. $i pop.) simfire. (Lipsit
de -.)
buntiqnic adj., s. v. RASCULAT. RAzvRATI1" REBEL. REVOLTAT.
bunf! adj. v. BUNICEL. BI-INI$OR'
locuiescln sudul
BUR s. afrikander. (-ii
Africii.
)
'BURA
vb. a burniia, a iircli, a lirii' (inv'
qi pop.) a roura, (reg.) a burui, (inv') a roua'
(fig.) a cfltne. (Alatr -.)
burdc s. v. SFECLA.
lur:icir s. v. CEAJA. NEGURA. PICLA'
tsUR:iJ s. burare, (rar) strlpi, (reg') astuililr-o mind.)
'oirs. f trltrriAli, (ijun-ine' s. buraj, (rar) stip5, (reg') astulntr'o mind.)
'nirs. f trltrriAll. (eUH.il'tc s. (ZooL'; Hgla arborea,)broatec'
brotac, broticel, broascdde iarbi, broasci .verde'
(reg.) brotdn, racal6j, racam6te, racate!, ricini:1.
BURA s' (MET') burniti, burnileald' |irciiall, !iriialn, (reg.) burui{li, rour-edli'
bfirir s. v, CHICiURA. FURTUNA. PROMOROACA. VIFOR. \/IJE"LIE.
CATARACTA'
bur:iu s. v. cAscADA'
CADDRE DE APA.
burbodni s. s. AGRI$A.
burerim s. v. CIURLAN. SALCICORN'
SARICICA.
BL:RDIJIT s. l. foale. (- Ia cimpoi, pentru
apu-etc.)2. coq,coviltir, (reg.) ceah6l,cut(b5'
(ieg., mai ales in llold.) poclit. (- Id o tra'
sffd.) 3. liPln. (- Ia fereslre.)
burd6J s. v. BURDUFLAN. COPCA' OCIII

BURTA.
s:' v.
ABDOMEN.
buriluhfn
STOI'IAC,
PINTECE.
INSARadj. v' GRAVIDA.
lurauleno6si
CINATA.
irrrrrluhirn6s adj. v. BURTOS. PIN'IECOS.
INSARCIburrlulro6si adj. v. GRAVIDA.
NATA.
PINTECOS'
burituhtis adj. r'. BURTOS.
vh. 1. a ghemui,. a .indesa, 3
BURDUSI
inghesni, a ingrdmidi, a ticsi,. (rar) a -tescui'
(inr'. ::i pop.) a strimtora, (reg.) a bttc;i' (prin
ilansilv. li Mold.) a bicsi, (prin Mold') a bosoli,
(I'Iold') a
a deslgi,
(l\Iold. si Transilv.)
ltt ttali:ri loale
gdvozAi, (fig.) a cdptugi. (A iele necesare.) 9. a se coji, a se co$covi,:r se
fan.) a se scofilci, (reg') a
scoroji, (pop.;i
se scochila. ( Perelii se - .)
buritusi vb. v. SNOPI. STILCI'
s. cojire, co;covire, scorojire,
BURDUSIRE
perelelni.)
("n o p . s i f a r n . ) s c o f i l c i r e . ( indesat. ingltesuit,
aa;. l.
riUnot'sl't'
ingrimndit, ticsit, (rar) tescuit, (reg.) buclit'
2. cojit, co;covit, scoro(Un geatnantan -.)
Bucov')
iit, (iop. 9i fam.) scofilcit, (lIold. 9i
c65cov. (Un Percle -.1
hureei6ri s. Pl. v. COCIRLA.
s. l. (zooL.; Spongiaofficinalis)
BURE'fII
spongie. 2. (ZOOL. ; burele-de-mare ( Spongiaria)
'= spongier. 3' (prin Barr.) sprimi,
!Tr.a11i]v,
(tle;lers lobla.) 4. ( BOT')
Si Ban.)'rp6nghie.
(trIerulitts
lacrgntans
) : citt'
burele-cle-casd
perci tle pivni-td : burele-de-conopitla(Clauaria
ioralloidei) : (r'eg.) creti5o6rl. ctuAlice, melobarba-c6prei,
(pi.), .togmdgOl,
qel, opintici
burete-de-mesleacdn
laba-rnilei i
burete-ir6|,
piini(reg')
cinnamomeus) :
(Cortinarius
squa'
burele-de-nuc (Polgporus
sorire (pI.);
, n o r u r ) ' - ( r e g . ) p d s t r i v i b u r e t e - l ' l o c o s( L a c t a rius lorminosus) - (reg.) flocogl : burele-galben
(Catillnrellus cibarius) : (reg.) gnlbindle (pl')'
gilbit'rri(pl.), urechiir$, unghia-ciplei i b-ure-Iele
Zerbitor (scileroderma uulgare) : (reg.) biginapdrcului : bttrele-negru (Pleurolus oslrealus) :
o e . t r i t ; b u r e t e -p e s t r i !( A m a r i l a m u s c a r i o , ) : ( r e g ' )
burete-;erp6sc. {}Iold.) pdliria-sdrpeltti : burele'
- (Nlold.) p{ldria;erpesc (Lepiota procera)
g' A r p e l u i .
FIRIB.
T r U r d I CS . V . C I U P E R C . { , . F U N G I .
NIiN.\TARCA.
M^\SEA.
burete-fcru s. v. IUJARI.
burcte-bikfu s, v. BALO$EL.
burete-cr6f s. v. BURETE-DE-CONOPIDA'
TOCRAMURELE.
CREASTA-COCO$ULUI'
NIAGEL.
burele-rle-sPin s. v. NICORETE'

s. \-.Rl;cov. VINETIcA-CUr"r"i"-.rr,r""

LAPTE.
burete-gflben s. v. IUTARI
burete-i{te s. v. IUJARI.
buretele-cilulut s. v. POPENCHI'
s. v. IUJARI
brrrete-PiPerrit
sTolrAc.
burete-io;u s. v. VINETICA-CU-LAPTE'
burilih s. v. ABDOMEN. BURTA. PINTECE.
hnrete-9efo6sc s' v' BURETE-PESTRIT'
BURDUHAN s. (ANAT.) 1. stomac, (pop')
burete-fep6ss. v. FLOCO$EL.
(unor
(Ban.)
tirbin.
btrrdrlf, (reg.) birdAn,
burete-ustur6s s. v. IUIARI.
(In
lnmdga.se
animale.) 2. ierbar, rumen'
BURETOS adi. poros' spongios' ("eg')
animalele
zineazd.Si se macetea:dalimentele Ia
(Malerial -.)
pthav.
rumeg&toarc.)

BURETT-DE-coNoPrDA

.96

li

burell-ile-eonopidil
s. pl. v. LABA-MITEL
BtlRTA s. f .4NA?..) nbdomen, pinteee, (inv.
b r r r e l i - r l c J l e t A rs. . p l . v .
LAIIA-URSt,'l.UI.
9i pop.) rnirte (pl.), (pop.) inimd, (r.eg.) bAndor,
b u r e ! ! - r l e - i { r . b i rs . p l . v . C O C I R L A .
birddn, b'.rrdirh, burcluhdn, d6bd, fohle, rfnzd,
hureli-rle-;rirji;to s. pl. \.. COCiRLA.
vintt'e, (prin trIold.) llrft.
brrre!i-do-spini s. pl. v. piINt$OARA.
brir(ir s. v. STOI{A0.
burt'1i-rri;ii s. pl. v. piINI$OARI.
BUIfTICA
s. burticici, pirrtecel, pintecu{.
'IUSL.\IIA.
brir{:i s. r'.
BtIItTICiCA
s . b u r . t i c I , p i r . r t e c e l ,p i n t c c u ! .
burliri
vb.
v.
CIUTA.
CO"llrOtsAI.
burtie6s adj. v. BUI1TOS. pIN-UICOS.
R-.\S(]OT,I, SCOR}IONI. SCOTOCI. UIIBI,A.
b r r r - l o i r s i ra d j . r ' . c R A Y t D A .
iSsAnCtBl'l,rGFII|Z s. (pop.) burjiri.
NAT,\.
llt'ItGIll.lZiE
s. (rar) bulghezime.
BIIRTOS adj, pinLecos, (rar') bulticris. (pop.
Iturlhezirne s. r.. BURGIIIaZlE.
si Iarn.) bort6s, (reg.) foltic6s, (fanr.) .bomb6t.
B L . I t ( ; I I L i S s . l , ( 1 ' L I I ) i . ) s l r e c t c t u g , ( r c g . ) burdrrhindrs, burduh6s. (Ont -.)
sIt'cdclas, sfreclelehc, sfreclelecAg, sfredelecril.
birmi vb. v. BUIiA.
BURNITA.
TiRCiI.
" ) . ( E N 7 0 1 [ . ; I l l t l l t t c l t i l e s c t t p r e t t s )f i r e z a r , p n r f iRir.
nar.
buruidlirs. v. EIURA. BURNIT-\. BURNIl J l l t ( ; H i t s . t . ( 7 ' 1 : 1 1 - \ ' s. )t r c t l r l , l r ' c g . ) b f r . Tr-rALA.TiRcirAr.A. TiRlrALA.
rlic, briril'. gticdiz, (plin fransilr..) -saittiu. i!.
brrrrriun:r-lrrrli!ilor s. v. S(;iNl l.IOAH-\.
( TEIIN.) burghiude filetal:tarod. 3. 1AS?'-ROl-.;
sciNrEluJ'4.
(pop.)
art.)
(alt.),
sfleclclul-mic
sfredelul}ut'rrianir-r'elol.sliibi s, \'. SL.\t.].\\O(;.
pdrnfntului (art.).
buruiana-friptrrlui s. v. GARANTA.
OTRABURIC s. l. (AI-A?.) ornbilic. (- prurrcuTEl.. P^T,\Cr I l\.\. ROIB^\.
Itti.) 2. virf. (^Si-c fripl - tlegetelor.)'J, (BOT.)
buruiann-iirillurilor s. v. PIPERT'L-LUPLibttricul-apei (Hgdrocotgle uLtlgaris) : (pop.) umLUI. POPILNI(].
b r c l r r l: i - t t c - i p : i , r rn r l r l c lu ! i r l e - b i l t r I .
buruiana-JtnJy!rirrlul s. r-. ROCOJE:\.
buric s. r'. CllNfRU.
XIIliZ.
\iIJLOC.
buruiana-ling6r'ii s. v. i,ItU$TllAN.
buricf vb. v. CA'1,ine.
coCO'fA.
RtDICA.
buruiana-orbdl!ulrrl s. v.'Lr\LPA-Gis-i'EL
SUI. URCA.
buruiaulr-rindrrnirii s. \'. R.\Cl LET,
burie{t adj., v. UMIrI-AT.
bumiana-ruginii
Ilti$INIIA-liE'l'llI.
s. v.
buricul-p{minlului
s. v. I\,IANIA-PADURII.
buruiana-s{rirciol s. r'. PAT{lUN.iIlL-DEburicilI.-\'intrci
s. v. PARUL-ITETEI.
Ci}IP. PA'fRUN.IEI-.SiLBA'f
IC.
burjrii -s. v. BURGHEZ.
llrruiana-spdr<.nlrri s. v. SPANA(.I'L-{,i()BURLAC s., adj. cavaler, celibatar, fliciu,
BAN{LOIt.
holtei,
(pop. qi fam.) bech6r,
necdsitorit,
bumialra-st{rpulul s. v. MELISA. }i(}l\ l'l'.\.
(Transilv.) frdsciit.
bunrlanl-r irirmclui s. r-. PI'NGl. L l l ^\.
IIURLAN
s. (inv. ;i rcs-.) sulinAr, (reg.)
buntiana-znrr!ului s. r". SICAI-ALBA.STRU.
urldi, (Transilv.) cetfrni, (Olt., Ban. si 'franSCAI-VINAT.
( -pentru
silv.) dtd{.
apa de ploaie. )
BURUIANA
s. (BOT.)
1. birlirie, (pop.)
burldn
s. v. JGHEAB.
LAPTOC.
SCOC.
dudnu, (reg.) b6ldie, (inv.) bilie, ziziurie. 2.
ULUC.
bttrttiana-surpiilttrii
(Scleranthus
unntttts )',=
IIURL-\CI vb. a holtei.
(reg.) bosoi'odgir, sincericl ; bttrttiund-de-tinciBUIfLiCiE
s. celibat, holteie, (inv.) neciidegcle (Potenlilla recla):
(reg.) ttiirirln, gilsiitorie, rrecdsnicie. (Itti a dttrat n.ult.)
bentsi, scrintitoere ; buruiand-porceascit ( IlipoBUItLES0
acij. buf, caraghios, caricatural,
choeris radicala) - (reg.) iarbl-porcehscir.
grotesc, parodic, ridicol. (De un cornic -.)
Ittrrrrland-dlb6 s. v. CIUIN.
ODAi;.\CI.
burliri s. v. CILINDIIU.
ciT. GLOB. STISAPLNAI1ITA.
CLA.
fruruiani-eiinedse[ s. v. TREPADATOAITII.
brimrii s. r'. INEL. VERIGI{ETA.
bunrianir-ilc-6bubd s. v. GOGOA$4. PIPALAU.
burnicrrlf s. v. BRINCUTA.
bunriani-ile-atde s. v. PIPERUL-LUPLII,IIL
IILIRNITA vb. a bura, a fircii, a |irii, (inv.
POPILNIC.
Fi pop.) a roura, (reg.) a burui, (inv.) a rouar
(fig.) a cbrne. (Afard -.)
buruiani-de-btedsrrd s. v.I'ALPA-(;i:iTI:1.
s. (IvIET.) buri, burnileald, {irBLTRNITA
bumiani-ile-bfli
s. \-. SALVIE,.
.ii::lii,
(."g.)
roureAld.
buruidld,
{iriiali,
buruiani.rle-buhir-nerigri
s.
v. I-.\llUL(O tie [rsarnnii.)
IT]]TEI.
s. (LIET.) burd, burnild,
BUFNITEALA
lmruianri-ile-bubir-rei s. t'.
SPANAC-PORrouredld.
lir-iiali, (reg.) buruiild,
lirciiall,
CESC,
( A f a r d c c c l co - . )
brrruian:i-ile-ceas-riu s. v,
VETRICE.
acortlatd
BI--l'.SA s. (inv.) stip,in<iiu. (bunriand-tle-cel-perit s. v.
\:IINTRILIC,\.
tutt!.i rlu(lenl. )
buruiani-de-dal6c s. v. LASNICIOR.
alstattLs. (inv.) stipcndist. (Bt:RSIER
lmnrianri-rlc-ilambld s. v. SANi-cOAnA.
Itti. )
brrruianir-de-iriguri s. v. FIEREA-PAlIiNMEIbursodci s. v. COSTREL DUGHIE.
TULUI.
POTI"OACA.
LAPTDLE-CUCULUI.
PASARI'SC. ]\IOHOR.
TRAISTA-C]OI]ANLTLUI.
s. (ZOOL,; IVIeIesmeles) viezure.
IIURSIIC
TINTAURA.
burrriarri-de-in s. v. LINARITA.
bursric s. v. I\IARr\IOTA.

97
''buruian{-ile-nditrlf
s. v. POJARNITA. SUNATOARE.
buruiani-ilc-neg6i s. v. ROSTOPASCA.
buruianii-de-peeinginc
s. v. ROSTOPASC.\.
buruiani-rIc-litrirc:i s. v. ROSTOPASCA.
buruiani-de-trinji s. v. $OALDINA.
buruiari-ile-!5rii s. v. NAFURICA.
burui:rni-grdsds. v. PORTULACA.
buruianri-migiueisci s. v. LAPTELE-CUCULUI.
buruiani-mfceili s. v. SCAIUL-DRACULUI.
buruiani-pueiodsi s. v.
CORIANDRU.
IARBA-PUTUROASA. PUCIOGNA.
buruianir-puturodsii s. v.
IARBA-PUTUROASA. PUCIOGNA,
brrrrrieni!d
s. v. SILUR.
buruienfli s. v. SILUR.
bnrzulul vb. v. CIUFULI.
lNfUnfa.
MINIA. RACNI. RASCULA. RASTI. RAZVRATI. RI'VOLTA.
STRIGA.
RIDICA.
st'PARA. TrpA. URLA. ZBIERA. ZBiRLl.
brrlzutuiflA s, v. RASCOALA. RASCULARE.
REBEnA7-lrERrTA.
-RAZVRATrnr.
LIIIN.TT.REVOLTA. SUPARARE.
DERANburzr;hilt adj. v. CIUFULIT.

Sr

BUTUC

BU$6N s. (FIZ.) patron.


bu;6s adj. v. BOLOVANOS. cLODUROS.
PIETROS.
BU$TEAN s. 1. butuc, buturugl, ciot,
(pop.) brlcium, tegiturd, (reg.) bodncS, buqtih6n, bttuld, ciomp, ciut6ic5, gros, (prin Ban.
;i Transilv.) bilvan, (Mold.) ci6tcd, (Olt.)
ciumpan, (prin Mold.) lostopdnd, (Olt. 9i Ban.)
turtgi, ttttttc. (Pune un - pe pc.) 2. butuc,
(inv. 9i reg.) pocirlmb. (rdmas Ln pdm|nl
dupd tdierea copacului.)
buqterln s. v. BUTUC.
bu;lihdn s. v. BUgTEAN. BUTUC. BUTURI'GA. CIOT.
bu;rih6s adj. v. GAuNos.
scoRBURos.
btgrlnd s. v. CEATA. NEGURA. piCLA.
BUT s. (ANA?'.) coapsi. (- Ia antmaleJe
rumegdtoare.)
BUTs. (SPOR7:)tintn. (- Ia joculd.erugbi.)
but s. v. POARTA.
BUTANoL s. (CHIM.) alcool butilic.
butfr s. v. DOGAR.
BUTAS s. (BOT.) (inv. ;i reg.) sad, O{ol<r.)
mnstic6r.
butdrie s. v. DOGARIE.
.tAT. truRIos. ItroIn.Irr. lNrunrer.
BUTA$IRE s. (BOT.) (inv. qi reg.) sddtt.
INTARITAT. INvERSUNAT. MINIAT. x{lbflei s. v. C-{LEAgC-{.
NIOS. NEINGRIJIT.
PORNIT. SUPARAT.
butculilri s. v. BANUT. PARALUTA.
\-iI,vOI. ZBiRLIT.
btite s. v. BUTOL BUTUC. COTOR.
brrrzutriftaclj., s. v. RASCULAT. RAZVRAbutdlei s. v. STICLA.
TIT. RI.]BI'I,. REVOLTAT.
butdlie s. v. STICLA.
(e
ind.icd d.ireclia
BUSOLI
s. compas.
BUTELNIC s. (TEHN.)
spilelnic, (reg.)
ttord-sitt!. )
spifdt'. /Crr - se fnc glduri mici.)
BUSI-IIOACA s. tdmlioasd. (A bdut o -.)
BUTENA s. (CIIIM.) butilenS.
BtlStiIOC s., adj. l. s. (BOT.; Ocimum basiBUTEROLA s. ("E11N.) cdpuitor. (* serIictun) (prin Transilv.) mdldclni. 2. s. (BOT.)
Dette l(1 niluire. )
bttsttioc-de-citnp( Prunella uulgaris ) : gopirlaild,
buti vb. v. ERUPE.
IRUPE. IZBUCNI.
gopirli!i, busuioc-r'o;u, busuioc-silbatic, (reg.) qoNAVALI. RABUFNI. TISNI.
pilltirif i, iarbir-rr eh$ri. ; busui oe- r o; u ( Pr uncl kt
BUTILENA s. (CHIM.) buteni.
uul gur i s) : sopirlaili, Fopirliti, busuioc- de-cimp,
butldn s. v. BUTOIAg.
busnioc-s Slbat ic, (re g. ) Sopiddrili, iarb5-neigrd ;
bulndr s. v. DOGAR.
(reg.)
busuioc-ro$u ( Aniura nlltus ccrudatus) :
butnirie s. v. DOGARIE.
i;uirir, mof ul-curcAnrlui, nasul-curc6nului ; Dusubutniirit s. v. DOGARIE.
ioc-siilhatic (Prunelia
sopirlaitd,
uuigaris) :
butorinl s. v. BUTOI.
scpirliti. brrsuicc-de-cirnp, busuioc-ro;u, (rcg.)
bulodri s. v. SCORBURA.
sopirlAriJd, iarb:i-nedgri.
3. adj.
muscat,
butodred s. v. SCORBURA.
qi
(Ban.
Transilv.)
rnu;cdt{r,
timiios,
BUTOI s. (pop.) polob6c, (reg.) b{rte, burnrt;cfttdre!. (Itructe N; stru_guri -.)
tohnf. (Un - cu uin.)
busrrioe-ile-cimp s. v. APARATOARE.
BUTOIAS s. (pop.) polobocdl, (reg.) butl6n,
l x r s u i o e r l e - p r - r d i r r se. v . S O V I R F .
(Ivlold. 9i Bucov.) bal6rcd. (IJn - cu !uicd.)
ROZETA.
busuioc-ilourn6sc s. v. IIEZEDA.
BUT6N s. capsd.(Un - Ia mdnuqd.)
busuioc-siilbftie s. r'. LI'POAIE.
BUTONIERA s. cheotoare, (rar) lncheiebusuiorul-ei.rhikrr s. v. APARATOARE.
todre, (prin Transilv.) bebi. f- Ia o haind.)
husrriocul-lcciririlor s. v, SOVIRF.
bUtOri Vb. V. GAURT. PERFORA. SCOBI.
bustriocul-fti{olor s. v. CA.LOIVIFIR.
SFREDI]LI, STRAPUNGE,
busuioeul siintelor s. v. UALOMFIR.
BUTUC s. 1. bu;tean, buturug5, ciot, (pop.)
lrusuiocul-stfpului. s. v. \IATACINA.
MEb{tcium, teqitrird, (reg.) boAnci, buqtihdn, btiLISA. RorNrTA.
turi, ciomp, ciut6ic5, gros, (prin Ban. qi Tranbrrsunrrin s. v. MAHOMEDAN. MUSULNIAN.
silv.) bilv4n, (Motd.) cidtcn, (Olt.) ciump{n,
lms s. v. PUX{N.
(prin Nlold.) lostopAnd, (OIt. 9i Ban.) tunigi,
;;iil";' ;i "."6llnl. lMBucAruRA.N- tutuc. (Pune un - pe foc.) 2. bu;tean, (inv.
G ri l ' i l ' f l r R A . r r r ' $ c A r u R i .
qi reg.) pocirimb. (- rdmas tn pdmint d.upd
lrusi vb. v. GIIIONTL lZBl. IMBOLDI.
Idierea copacttlni.) 3. tdietor, trunchi, (rar)
IIIeRIxCT. IupTXCE. iNGTIIONTI. TRINTI.
tdtg, (reg.) tiiriE, (Transilv. qi Bucov.) lemn6r.
busrri vb. v. IiRUPII. IF.UPE. IZBUCNI.
( * tle spart lemne.) 4. ( TEII N . ) bedreag,scaun
I\TUSTI. NAVALI. RABUFNI. TI$NI.
7- c.3lO

BUTUC
al rolarului.) 5. scaun,
de ctoplit, (Un de mdceldrie.) 6. obadl, (reg.)
trunchi. (de torlurd.)
tumtrr{rg, (inv.) dibi. gros. ( 7 . ( ' r E I I N . ) ( p o p . ) c d p d t i n d( r, c g . )b r i c i u m ,b u 9 tean, brite, crdier. (- Iaroald.) A. (?EHN.;
la pl.) plazuri (pl.), tilpi (pl.), (reg.)craci (pl.),
drugi (pl.), fofze (pl.), grinddie (pl.), lemne
(pl.), tilpdti (pl.)' (Ia rdzboiul de lesut.)
S. (T EIIN.) pat,picior, scaun,strat,talpS,(reg.)
pitrircd, stirci6g. (- Ia sucald,.,la uirtelnild.)
butric s. r'. BUCILTl\l.(:EAFA.
BU'I'UCANOS adj. grosolan, necioplit, (reg.)
btrtucris.(Un obi'ct -.)
buruerisadj. v. BUTUCANOS. GROSOLAN.
NECIOPLIT.
bituri s. v. BU$TEAN.
.tlrI$INA. BUTUC. BUTUSCORBURA.
RUGA. CrOT.
SCORBUROS.
trutur6s adj. v. GAUNOS.
BUTURIJGA s. bu;tean, butuc, ciot, (pop.)
b{rcium, tesitriri, (reg.) bodnci, bugtihdn,
briturd, ciornp, ciutici, gros, (prin Ban. pi
Transilv.) bilvAn, (Ilold.) ci6tcd, (Olt.) cium-

98
pin, (prin Mold.) Iostopdnd,(Olt. 9i Ban.)
turrlg5, tuttic. (Pune s - pe l'oc.)
buzd vb. v. OLARI. TE$I.
buzrit adj. v. ADEMENIT.
AMAGIT. tNPROSTI'f. TRI$AT.
$ELAT. PACALIT.
BUZA s. l. (ANAT.) (inv.)risni. (- desus.)
2. guri, (inv. qi reg.) tsni. (- urtui pahar, a
unui uas.)
brfizrls. v. ASCUTI$. LANIA. LIMBA. MARGrNE. TAr$.
BIJZAR s. (FIZ.) vibrator. (- tntelefonie.)
BUZDUGAN s. l. (tnv.) topuz. (- era semlt
aI puterii domnelti.) 2. ( BOl-.; Spargartium
ramosnm) (reg.) ;ovdr, cerpul-ariciulrti.
buzrlu.qdns. v. COCEAN.
buzdirrli s. v. CIOARSA.
buzerdnts. v. HOI\{OSEXUAL. INVERTIT.
PEDERAST.
BUZLJNAR s. (prin Transilv. 9i Maram.)
jeb. (- Ia uestd..)
BIiZUNAR.{.S s. buzunlrel.
BUZUNAREi s. buzundraf.

99

l
l

ea adv. v. APROAPE. APROXIMATIV.


CAl\{. CIRCA. VREO.
CA adv., prep., conj. l. adv. declt. (E mci
tn ulrsld - el.) 2. adv., prep. cit, precum.
(E inall - bradul.) 3. conj. cit, cum, preeum.
(Noi - si ei...) 4. adv. drept. (Socolegle-tee
abscnt.) 5. prep. de, drept, pentru, spre. (d lncercare.) G. prep. drcpt, (inv. qi reg.) spre.
(Ccre - rdsplatd...)
eabdli s. v. COMPLOT.
CONJURATIE.
CONSPIRATIE. INTRIGA.
MASINATIE.
UNELTIRE.
CABALIN adj. (ZOOL.) cavalin. (Rasd -.)
CABALINA s. (ZOOL.) cal, (pop. $i depr.)
mdr!ind.
eabalistic adj. v. IIISTERIOS. NECLAR.
O B S C U R .T A I N I C .
CABARGA s. (BIOL.) mosc. fMiros de -.)
r,ab{z s. v, BUFON. ILUZIONIST. M.{SCARICI.
PAIATA.
PRESTIDIGITAToR.
SCAMATOR.
eahazlies. v. BUFONERIE. CARAGHIOSLIC. CI,OVNERIE. coMIOARIE. GI{IDUSIE. GIUMBUSLUC. GLUMA. NAZBITIE.
NAZDRAVANIE.
NEBUNIE.
PoZNA.
$TRENGARIE.
CABINA SPATL{LA s. capsuli cosmicA.
CABINET s. guvern, consiliu de miniqtri,
(inv.) minist6r. (In unele ldri guoernul senumetle N , )
cabin6t s. v. CLOSBT. TOALETA. \'ECE.
CABLU s. fir. (ru eleclfic.)
cabotlnfJ s. v. CABOTINISM.
CABOTINISII s. (rar) cabotinAj.
CABRAJ s. cabrare. (- unui cal)
CABRARE s. cabraj. (unui patrupeit.)
CABRIOLETA
s. qaretd, (rar)
tilburi.
(cL unei ferme.)
eabulipsi vb. v. BINEVOI.
cdca s. v. EXCREMENT.
FECALE.
cacairir s. v. MACE$. TRANDAFIR SALBATIC.
cacaotidr s. v. ARBORE DE CACAO.
eaceatmf s. v. lNgrtAcIUNE.
lNgu-ATORIE. PACALEALA.
eaciorl vb. v. JEGOSI. MINJI. MURDARI.
PATA.
CACOFONIE s. (t.fNGV.) (rar) cacofonism.
(A comis o -.)
eaeofonism s. v. CACOFONIE.
CACOM s. (ZOOL.; Mustela erminea) hermelini, hermini, (lVlold. qi Bucov.) h6lge.
( Bland d.e - , )
CACTACEE s. (BOT.) caetee. (Cactusul estc
o *.)
CACTEE s, (BOT,) cactacee. (Limba-soauei
e s t eo - . )
cailastniJ s. v. CADASTRARE.

CADASTRARE s. (rar) cadastrAj. (- unei


suprafe!_efunciare, )
CADASTRU s. cartefunciari, cartelunduari.
(rar) tab6l5, (Transilv.) telechim, (in trecut, in
l'ransilv.) urbAriu. (I'eren l.nscris 2n -.)
CADAVRU s. corp,_ hoit, leg, mortdciune,
stirv, trup, (reg.) stirvin5, (Transilv.) hant,
(inv., ln Transilv.) dribili. (1-a gdsit - intr-o
uiigdund.)
CADA s. l. baic, r:anrl,(inr'. ti pop.) scildlto6,re, (inv. si reg.) scdlddtrird, (Mold., Bucov.
gi Transilv.) fered6u, ('fransilv., Ban. Ei Mold.)
sc6ldi, (prin lransilv.) giro1di. (A intrat in sd se imbdieze.) 2. zilciLoare, (inv. qi pop.)
tocitodre. (y penlrtt struguri.)
CADENTAIb. a ritma. (N un uerc.)
CADENTAT adj. ril.rnat, ritmic. (Versuri -,.
melodie - . )
CADENTA s. t. (FIZ.) frecvenld. (- c
b(ttdilor unui pendul.) 2. mdsurd, ritm, ritmicd,
tact, (inv.) timp. (- a unei melodii.,) 3. ritm,
Lempo.-(Merge lnlr-o - suslinutd.)
CADET s. ( ]I I L. ) iunt'hcr. ( - sepregdlea
spre a deueni ofilcr.)
CADINA s. odalisci. (tntr-un harem.)
carlind s. v. TURCOAICA.
CADOU s. atenlie, dar, surprizi, (inv.,
pop. Si fam.) pegch6q, (pop.) ploc6n, (inv.)
clnste, ddrus6g, prez6nt, prosforA. (I-a fdcut
un - sp-Iendid.)
CADRA vb. 1. a se cidea, a se cuveni, s
trebui, (inv.) a se dostoi, a privi, (Nu c a6
fuci asta!) 9. a corespunde,a merge, a se potrivi, (inv. qi reg.) a veni. (Ce faci ntr N ctr
momentul ales,)
CADRAN SOLAR s. (AS?.RON.)ceassolar.
c{ilrd s. v. TABLOU.
CADRU s, l. rami, (rar) lncadratfoi, perv{z. (d.e tablou,) 2. cercevea, ramd, toc.
(de fereastrd.) 3. pervaz. (Std cu coatele
pe * ferestrei..)4. suport. (- de suslinere.)
5. ambianti, anturaj, cerc, mediu, sferd, societate, (inv.) mijloc, (fig.) atmosf6rd, climft.
(TrdieSte inlr-un - sdndtos.) 6. peisaj, priveligte, scend,tablou, vedere, (livr.) sit, (inv.)
priveAld, privire, tab6l, (fig.) decdr. (Un clenalwd.) 7. cerc, cimp, domeniu, sector,sfer5,
tirlm, zoni. (* de preocupdri, de actiuitate.)
cadfc adj. v. NETRAINIC.
$UBRED.
cailucit{te s. v. $UBREZENIE.
eafed s. v. CAFELUJE.
calea nemlerlsci s. v. FILTRU. $VART.
CAFELIJTE s. pl. (EO?.,' Lupinus o/Dus gi
uorius) (reg.) c:rfe{.
CAFENIU aclj. castaniu, maro, (pop,) c{ci.
nira. (De culoare -.)
c6fer s. v. CAPRIOR.
eal6u s. v. ARBORE DE CAFEA.

::
+

100

CAFTI

BATE. LOVI.
cafti vb. v. ATINGE.
este descendenl proCAFUZO s. sambo. (,uenit d.itt cdsd[oria unui amerirtdian cu un lle'
grid sau cu un mulalru, )
cah{rcd s. v. CALIFAR.
CONDIOATASTIF.
CAiiI S. V. ARHIVA.
CA. REGISTRU.
CAI6T
s. (Ban. $i sudul l'ransilv.) propis'
(cle ;cortld.)
(Transilv.) t6cd, (inv.) taltdj.
e{ili s. v. GAIII.
CAIX{AC s. (pop.) spirrni, (reg.) smintini.
(inv., in Transilv.) s6bur5. (de Ia laplele
fiert. )
caimdc s. v. FLOARIi.
caimacdm s. v. REGLNI'.
NENENOROCIT.
cfinic adj. v. BIET.
VOIAS. SARAC. SAR}IAN.
CAINOZOIC edj., s. (GEOL.) neozoic. (Slraluri -.1
Armeniaca uulgoris) (prin
CAIS s. (BoT.;
mdgddl6n, tOnghere, (plin nordnl
Transilv.)
'Iransilv.)
tinghir6l.
migddl6nl'
CAISA s. (BOT.) (prinTransilv')
tinghirci.
Ce.f- s. l. (ZOOL. ) cabalind, (pop. 5i depr.)
'mdrffni. 2. (IIIT.)
cal-de-mare (Ilippocam'
,ptts hippocampus) : cilu!-cle-rnarc (rar) hipocdlu;et, rizboi. (- Iamoara
cAmp. 3. (TEIIN.)
Ia scdunoaie.)
scaun. (d.e Dint.) 4. (TEIIN.)
CALri vb. (TOP., TEIIN.) a orizontaliza. (un aparat toPografic de uizare.)
s. boarfc (pl.), bulendre (pl.)'
CALABAL1b
.catra[usc (pl.), troace (pl.), loalc (pl.)' (rcS-)
bodrorin[e (pl.), ciovdie (pl.), trancandie (pl.)'
s i p l e o c t i !)
{Olt.) clanindic. ( Iu'li G^{tsALAI\IU(;.
cal:rbalie s. v. BAGA.I.
I.IUIET.
I'IARMALAIE.
GLOATA.
LAGIE.
PLEBE.
NOROD.
I\{ULTINIE.
LARMA.
TAI'IBASCr\NDAL.
POPOR. PITOSTI\IE.
TU,\lut.T.
TEV,\TURA.
TARABOI.
Liu.
ZGOZARVA,
VULG.
VACARNI. VUIET.
'IIOT.
STINGFIIE.
CHINGA.
s.
v.
calafft
sulfat
melantcrit,
s. (CHIM.)
CALAICAN
(IvIolcl' pi
feros, (reg.) galilcd, piatrd-v6rdc,
Bucor'.) chiciAz.
CALAJ s.(LIAR.) pescaj' (Ce e are naDa?)
DEIIANJ.
calamanilr6s s. v. DEBANDAD,\.
I]AOS'
DI'ZORGANIZAITE.
DEZORDINE.
ZAPACEALA,
XAONTXOi.TTALA.
CALAII ITAT adj. sinistrflt. ( Populalie - ' )
dezastru,
catastrofS,
s.
CALAMiTi\TE
flagel, grozirvie, ndpastd, nenoroclre' pacoste,
pustiire, sinistru, ulgie' (inv'
potop, pnipid,
(pop.) blcst6m, mirtic,
si pop ) prdpld6nie,
potoptnie, top6nie, (inr'. 9i req.) ptrsticsag'
(iirv.) picrpustiit, sod6rn, (rcg.) pripddeili,
(O adcudz6re, pustiicirine, (fig.) pirj6l, piici'
7slfi N s-a abdlut osuPru lor.)
SLAB-\NOG'
ealapir s. v. CALOMFIR.
(penlru
s' l. (reg.) tnlpileu.
CalApoO
pentru cizme'),.3'
tncdlldminte.) 2. qan. (formd, model, tipar, (pop') cahip. (Confeclionat duPd -.)
calardbtr s, v. GULIE.
s. v. ZORALIE.
ca-la-uga-c6rtulul

hambar, (rar) stfvd.


CALA s. (MAR.)
(Incdrcdtura nauei comerciale se d.epoziteazd
itt

'-.)

CALC s. decalc. (Copia pe lirtie ile calc a


uttui d.esen sc nume$le - . )
(Scophthalmus maeoliCALCAN s. (IIIT.),1.
cus) (prin trIunt.) balic. 2. calcan-mic (Rltombus laeuis): (rec.) pisi.
calcdn s. v. PAVIZA.
SCUT.
CALCANEU s. (ANAT.) (pop.) osul cilcitului.
(pop.) piatris. (CIlIM.)
_cALcANTiT
vtnitd, (reg.) piatrd-mierie.
(reg.)
piatrd-de-var,
clALcAR
s. (GEjL.)
babitd.
vdr6s. (T'eren *;
CALCAROS
adj. (rar)
dpd

N.)

calcavtiri
s. v. PALMA
oxid de calciu.
CALCE s. (CHIM.)
e{lec s. v. VAR.
CALCEA-CALULUI
s. (BOT.; Caltha palns'
tris/ (reg.) bulbrlc, buibuc6l, scdlce, zlat, caprI-r.em{easc5.
calce-rn{re s. v. ROSTOPASCA.
SALATEA.
calce-mieir s. v. cRlU$oR.
UNTISOR.
o schild')
CA'CHIA
vb. a decalca. (^t unui. desen
CALCHIERE
s. decalcare. (pe hirlic de calc.)
adj. calcifil. ( Plantd - . )
CALCICOL
CALCITTERoL S, (CH IM., FARM, ) CTgOCAIciferol. vitamina
D".
C A L C I F I A v b . a s d c a l c i f i c a . ( l e s u l t t l s - a- . S
-.)
CALCITTIAT adj. celciticat. (!csut
CALCIFICA
vb. a se calcifia. (O substanld
se podle -.)
a ttnui
s. calcifiere. (CALCTtrICARE
l e s u t .)
CALCIFICAT adj. calcifiat. (Tesut -.)
(a unei
CALCIFIERII
s. calcificare.
s u b s t a r t l e).
CALCIFII- atlj. calcicol. (Planld -.)
a unei subCALCINARE
s. calcinatie. (stonle chitnice.)
s. calcinare. (- a unui mineCALCINATIE
reu. )
CALCITONIN L s. ( BIOL. ) tirocalcitonini.
CAI-COGRAF'In s.( rtpoen
) tifdruc, tipar
adinc.
CALCUL s. I. t. (.11A2.) socotecl5, (inv. pi
reg.) soco/rtd, socotinli, (l'ransiiv. 9i Maram.)
sdmid6s, (lnv.) sch6psis, sedm5, (inv., ln Transilv.) comput. (Face un - elementar. ) 2. ( ilIAT. )
teoccrlcul st.ltistic : calculul probabilitdfilor,
ria probabilitdlilor ; calculul probabilitdlilor :
3. calcalcul statistic, teoria probabilititilor.
culare, socoteali, socotire, socotit, (rar) calcu(e anilor
lAfie, (pop.) rnb6j, (inv.) similuire.
calend.aristici.) 4. (MAf .) operatie, socoteald'
(CeIe patru -.)
5. apreciere, calculare, estimare, estimalie, evaluare, mdsurare, prefuire'
socotire, (reg.) preIuiiln, (inv') pretiluire. (ualorii unui obiecl.) 6. gind, intenlie, plan,
proiect, socoteald, (inv. 6i reg.) proprls, (inv.)

101

criget, duh, pr6pozlt, sivirgit, socotinli, (fam.)


combindtie. (Nrr gi-a putut realiza -.)
II.
(lIED.) concreIittne, piatrd. fIa ririciti.)
Cr\,I-UULA vb. l. (IIAT.,) a socoti, (inv. 9i
pop.) a numlra, (rcg.) a rivi9lui, (prin vestul
Trensilv.) a samali, ( I'ransilv. 9i Nlararn.) zr
simrllrri. (cil luc I ori 2.) 2. a detet'rnina,
a fixa, a m{sura, a stabili. (ualodrccL unor
paramctri.) 3. a aprecia, a estima, a evalua,
a misurz, a prelui, a socoti, (livr.) a prize,
(inv. pi reg.) a prinde, (lnv.) a prefdlui, a simdlui, (aulourea wuti obicct.) 4. a aprccia, a
p o t r i v i . a s o c o t i . ( A - c e u c rd i n o c h i . )
CALCT'LARU s. l. calcul, socotcali, socotire,
socotit, (rar) calculS!ie, (pop.) rnb6j, (inv.)
sriirrlluirc. (anilor calendaristici.) 2. dcterrninare, fixirre, rnisurare, stahilirc. (uaLorii
unor pctrarnelri,) 3. apreciere, calcul, cstitnare,
cstiml!le, evaltrare, mlsulare, pre!uire, socotircr,
((r'eg.) prc!ui:iL'i, 1inv.) preliluirc.
uulorii
u r t t t i o l t i c c t .)
CIALCUI-AT aCj. chibzuit, cumplnit, cumpirtat, cchilibrat, infrinat, rnitsulat, rnoclerat,
ponderat, socotit, (prin vestul 'l'ransilv.) sarnalit. (Utt orn - i o t)idld -.)
CAI-CLILARE.
ealeulfrtie s. v. CAL,UUL.
SOCOTIRE,
SOCO'TIT.
SOCOTEALA.
:;. (XIED.)
CALCUL6ZA
litiazd, piatrd.
(*
renold, btliarti.)
CALD adj., s. l. adj. dogorit, ficrbinte, incins, iriicrbintat, (astdzi lar) infocAt. ( Plild - . )
2. s. cirlduri. ()loare tlc -.13.
adj. cirlduros,
4. adj. proasplt,
iltos. (Imbrdcdtnittte -.)
( Piitte -.)
cald aclj. v. AFECI'UOS.
BINEA\IABIL.
CORDIAL.
DEIZ-\IlEItDA'lOR.
VOI'l()ti.
DP.A(i. DRAGISTOS.
DUIOS. IUBI'|OR.
I'RIETENESC.
i\IINGIIETOR.
PRIETENOS. TANDitu.

i[n, r:alea-6rbilor, calea-9chi6pilor, calea-lig6nuIui, drttmul-ldptelui, paiele-figdnului.


cdle s. v. DEPAR.T.ARI].
DISTANTA.
NIOI'IV.
PRETEXT.
SCUZA. SPATIU.
cnlea-lui-'l'roifin s. v. CALEI\-LAC IllE. CALI]A-I,AP1'EI,UI.
ealea-irrbilor s. v. CALE'\-LACTEI1.
CALEALAP'IIILUI.
calea-r:ihirilllor s. \r. $ARPELE.
calcrr-rriDilor s. v. CALEA-LACTIIE.
CALEALAP'I'ELUI.
CALrtrilCA
s. (iesit din uz) cchipij, (pop.)
rdtiva,',, (reg.) hint6u, (MoId.) bittc.I.. (Cdldtorea lntr-o N.)
calea-qehi6pilor
s. v.
CALEA-LACTEE.
CALEA-L..\PT,EI-UI.
calea-liJlirnului s. v. CALEA-LACTEE.
CALEA-LAP'I'TJLU].
cnlea-v6lea interj. v. FIE.
caklnt s. v. ADIIINISTRATIL.
CANCELARIE.
s. 1. (pop.) clrind{r.
2. calenCALENDAR
(pcp.) calendur ortoddx, c:rlendar
dar iuliutt:
r'6ciri.
IULIAN.
calenilar ortodrix s. v. CALENDAR
ealenilar vrlchi s. v. CALENDAR
IULIAN.
(N punlea unei
CAI-F-{TA vb. a cildfdtui.
ncve. )
CALFf\ s. (prin Transilv.) 96ged, (inv.) subi6cL, (gcrmanisrn inv.) sod{I. (la un megter. )
CALIBRA.I
s. (fEIr'N.)
calibrare. (unui
obiecl metalic. )
CAI,ItsRARE s. ( TEIIN. )calibraj. ( - a unui
senifabricat. )
cnlihnr s. v. CALITATE.
CATEGORIE.
ITEL. GEN.
DIT\It"]NSIUNE.
]\,IARI]!IE.
NIvEf..
PROPORTIE.
NIASUITA.
SOI.

s. pavaj, (iegit din uz) paverl,


CALDARIX{
(inr'.) pod, (latinism lnv.) pavimdrft. (Cdrttla
merjca pe *.)
c:rt-de-6pi s. v, LIRELULA.
cal-rio-iirrbi s. v. LACIiSTA.
CALDEIRA s. (GEOL., GEOGR.) cazan, cIIdare, circ, zdnoagd, (prin Ban.) scofdini. (ln regittnile muntoase. )
cal-ile-mdre s. v. MORSA.
Cril-il s. 1. drum, (inv. 9i reg.) pot6ci. (fi
2. cale-ferald.: drum-de-fier, liniestd in -.)
feratii, (pop.) 9ini, (Transilv., Buco\'. si Brn.)
g t r e c . ( ^ S e d e l t l a s e a z dp e - . )
3. direclie, linie,
sens. (f,' e oa ttftrd aceusld dezuollare?) 4.
chip, tei, forrnd, manieri, metocli, mijloc, rnod,
modalitate, posibilitate, procedare, procedeu,
procedurS, putinti,
sistem, (reg.) cap, mddru,
(inv.)
man6perd,
rn{r9i,
m6diu,
mijlocile.
(AUit de a rezolua o problemd.) 5. filieri,
intermediu, mijlocire. ( Pe ce - a ajwts Ia noi? )
6. (-4.SfTRON.) cal ett-I act ee: calea-laptelui, (pop.)
calca-rtibilor,
(reg.) briul-Codrurnul-r6bilor,
sinz6nii, briul-lui-Dumnez6u,
briul-p6pii,
c:rlea-lui-Troi6n,
calea-6rbilor,
calea-gchidpilor,
calea-!iglnulni,
paiele-!,iginudrumul-ldptelui,
lll; calca -Iaptclui : calea-lactee, (pop.) caleanibilor, drumul-r6bilor,
(reg.) briul-Cosinz6nii,
briul-lui-Dumnez6u,
briul-pdpii,
calea-lui-Tro-

INFIRL.
INVALID.
SCHILOD.
nIILOG.
c:rlic s. v. CIiRSETOR.
s., adj. avar, zgircit,
s., adj.'1.
CALIC
(livr.) harpag,-.irn, parcimoni6s, lrar) meschin,
strlngdt6r, (pop.) ciufrit, scrunp, (pop. qi fam.)
cirp{n6s, (reg.) cupit, hirsit, (prin nord-vestul
Munt. 9i nord-estul Olt.) pungit, (prin Olt.)
punguit, (prin nordul Transilv.) samallg, (prin
Nlaram.) sicltig, (inv.) cumplit, tamachirir, (fam,)
(E un zgirci6b, fi'ige-linte, zgirie-brinzi.
nevoiag,
fdrit pereche.) 2. adj., s. necdjit,
sdrac, sirman, (livr.) miz6r, (rar) moflriz, (inv.
(pop. gi
neavirt, pirpiriu,
ti pop.) neajtns,
fam.) nepricopsit, (pop.) siricdn, (inv. si reg.)
mi;61, sldb5n6g, (rcg.) rnisirici6s, oArfdn, obie(Ban.) bedAq, (inv.) medser,
l6s, plmintit,
neput6r'nic, neputinci6s, siromAh, (fam., fig. qi
depr.) ptidLrchids. (E un biet om -.)
celicie, zgircenie,
CALICENIE
s. avarilie,
(livr.) parcimonic, (rar) rneschinirie,
(pop. ti
(pop.)
cirpinogle,
fam.)
scump6nie, (inv.)
cumplitdte,
scumpirtite,
scump6te, scumpie.
(E de-o N proDerbiald.)
CAIiC6NiOS. V. LIPSA. MIZERIE.
NEVOIE.
SARACIE.
CALICI vb. 1. a se licomi, a se scumpi, a se
zgirci, (prin nord-vestul Munt. pi nord-estul

b
'{
ff,'

&
f

F
t'
k

$
6.
3
t:

V"
tl

n.
t,

t
g

CALICI

F'

TEAPA. \ALOARI'.
ealic adj., s. v.

CALICI

1y,

Olt.) a se pungi. fNE tu mai - atlta.) 2- a sc senln, senindtlte. (Sttfletul nu-,si mci afld. -. )
molcom, netulburat'
7. adj. dornol, liniqtit,
ruina, a sdrdci, a scdpita, (inv' Si reg-) a sIr(fig')
(inv.) plciuit,
pa;nic, potolit,
tihnit,
mdni, (inv.) a meseri, a mi;eli, a (se) mofluzi'
a (se) stinge, (fam.) a (se) decava, (fig.) a (se) destins, drllce. (O atmosferd -.) B. s. acalmie'
liniste, pace, ticere, (inv. si reg.) prios, (inv.)
toca, a (se) usca' (A - d.elol, nu ntai are ni'
deplin
lin, linigtire, molcomire. ( Stare d.e mic.)
ln naturii.) !f. adj. lin, liniStit, netulburat,
calicivb. v. CERE. CERgI.MILOGI. OLOGI'
tihnit, (fig.) senin, (inv. fig.) senin6s. (I'iolti-.2
SCHILODI.
*.) ll.adj.
CALICIE s, avarifie, calicenie, zgircenie' 1 0 . a d j . l i n i s t i t , t d c u t . ( P e a l e i l e
(liw.) parcimonie. (rar) meschindrie, (pop- blind, dornol lin, linistit, moderat, molcom,
(inv';
potolit, ugor. (Ploaie N;,Dlnt N.)
si fam.) citrpinosie, (pop.) scumpenic,
calm s. v. OBLIGEANA.
crrmplit6te, scumpdt6te, scunlpete' scllmplc'
CALNIA vb. 1. a (se) astimpdra, a (se) <io(L) de-o N Prouerbiald.)
moli, a (se) linigti, a (se) potoli, a (se) ternS. V. LIPSA. tr{IZERIE' NEVOIE.
CAIiCiE
pera, (pop.) a (se) rnolcorni, a (se) stimplra'
SARACIE.
(inr'. 9i reg.) a (se) prinde, (inv.) a (se) a9eza,
CALICIME s. slrdcime'
(fig.) a (se) stinge. ($i-a selea.) 9.a (se)
calieime s. v. CER$ETORII\IE.
(se)
pahAr.
a (se) Iinigti'
(sc)
lmblinzi,
(inv.)
domoli,
a
alina,
(BOT.)
cupd,
a
s.
t.
CALICIU
(- unei ftori.)2. (BIS.) cupd,potir,(inv.) scd- a (se) potoli, a (se) tempera, a (se) u;ura' (lnv$i pop.) a (se) ostoi, (pop.) a ise) ogoi, (in\'' ti
flrlie. (- esle un uas lilurgic.)
UMIL.
rcg.) a (se) mingiia, (inv.) a (se) odihni' (fig.)
calic6s adj. v. sARACAcIos.
(I-a - dtlrereo-) :t.a
a adormi, a (se) ricori.
CALIFICA vb. a face, a numi, (fig. qi fam')
(se) domoli, a (se) imblinzi, a (se) lmbuna, a
a categorisi, (fig.) a eticheta, a taxa. (L-a (se) lmpica, a (se) linigti, a (se) potoli, (rcg.)
prosl.)
a (se) listui, (inv.) a (se) dezminia. (Era enerCALIFICARE s. l. (inv.) caiific6!ie. rNu
4. a (sc) domoli,
uat ;i abia a reu.sit sd-I -.)
2. numire, (fig.) etichet{re,
are nici o -.)
a (se) linisti, a (se) potoli, a (se) stdptni, a (se)
tax6re. (- cuioe d.rept...)
6. a se domoli,
CALIFICATIV s. 1. epitet. (Poelul folose;t.e.t e m p e r a . ( T e r o g s d t e - ! )
! . a p e l a t i v , a l r i b t t t , n u m e . ( t L a se linisti, a se potoli, (fig.) a se destinde.
multe -.)
G, a (se) .
(Atmosfera d.in casd s-a mai -.)
cheamd cu N : bdiete!)
(se)
a (se)
dirninua,
a
atenua,
a
descre$te,
CALIFICARE.
s.
v.
califiedlie
domoli, a (se) liniqti, a (se) mic;ora, a (se)
ealioralie s. v. SCRIERE. SCRIS.
s. scriere. (Era talenlat modera, a (se) pondera, a (se) potoli, e (se)
CAiIGRAFIERE
reduce, a scidea, a sldbi, a (se) tempere, (rar)
la - Iilerelor gotice.)
a (se) pacifica, (fig.) a (se) lmblinzi, a (se)
CALIPTRA s. (BOf.) piloriza. (- este un
lndulci, a (se) tnmuia, a (se) m:uia. (Yiteza
prolector.
)
lesut
alntului s-a mai -.)
CALITATE s. l. atribut, caracter, caracterisadj., s. l. adj. alinitor, linigtiCALII'\NT
ticd, lnsugire, noti, particularitate, proprie(reg.) insuqie- tor, (rar) potolit6r, u;uritdr, (pop.) molcomitate, semn, specific, trisituri,
2. s., adi. (FAR]I4.) lenitdr. (O atmosferd -.)
tete, (fig.) amprdnti, mdrcd, pec6te, siglliu'
un - . )
6te
tiv, sedativ. ( Anlineuralgicul
timbru, (O - insemnatda accsluiprocesesle"')
domolire, lis. l. astimpirare,
CALI{ARE
P. insugire,naturi. (e urlui lucru.) 3. insugire'
niqtire, potolire. (e sctei.) 2. alinare, domolire'
a unui produs de attd')
valoare. (- deosebitd.
potolire,
temperare, usurare' (rar)
liniqtire,
4. lnsugire, virtute, (rar) bun. (Catacterul lui
potole6li, (inv.) potolit. (- dtrerilor.) 3. domoe o - de pre!.) 6. nivel, valoare, (fig.) calibru'
tlllie. (Speclacolde o - deosebitd.)6. dar,har., lire, lmblinzire, lmbunare, impicare, linigtire'
lnsuqire. (Are - de a prouocart.sul.) 7. (pop.) potolire. ( p unei percoane eneraale.) 4. atenuare,
domolire, mic$orare,
descrestere, diminuare,
mfni. (Friinri d.e- a doua.) B. titlu. (Are potolire, reducere, scddere, slibire, temperarede inginer.) 9. autoritate, cddere, competenli'
(e
uitezei otntului.)
drept, lndreptitire, (inv.) volnicie. (Nu amCALI\{AT adj. l. domolit, lmblinzit, lmbunat'
s(r md pronun!.)
lmpicat, liniqtit, potolit. (Om - dupd o enercali{el s. v. COLIVIE.
uare.) 2. calm, domolit, liniEtit, moderat' ponpa;nic.
CALI\I artj., s. l. adj. domol, limqtit,
derat, potolit, temperat. ( Alitttdine - . ) 3. ate2. adj.
potolit, stSpinit, temperat. (Om -.)
nuat, diminuat, domolit, linigtit, potolit, redus.
flegmatic, imperturbabil, placid. (Om - .1
(Durere -.)
3. s. flegmi, imperturbabilitate, placiditate.
CALMIJC adj. (rar) calmuc6sc. ( Populalie - . )
( e unui om flegmatic.) 4. adj. calmat, domolit,
calmuc6sc adj. v. CALI'IUC.
linigtit, moderat, ponderat, potolit, temperat.
s. (pop.) scaloiAn, mama-plo6ie,
CALOIAN
(Atitud"ine -.)
6. s. cumpit, fire, stipinire,
(Cu se inuoca ploaia, ln
muma-pidtrii.
(inv.) stdpinie, (fig.) singe r6ce, (rar lig.) ricredinlele populare.)
FARM.) cloruri merce6l6. (Te rog sd nu-li pierzi -.) 6. s. astimCALOMEL s.(CIIIM.,
arc acliune purgatiud.)
curoasd. (pir, liniqte, odihni, pace, repaus, tihnd, (inv.
s. (BOT.; Ctugsantlrcmum balCALOMFIR
Fi pop.) tihneAl5, (inv. qi reg.) p6os, rdzb{rn,
(reg.) pot6l, stArc, (inv.) agezAre,agezdmfnt, samita) (pop.) calapdr, (reg.) busuiocul-f6telor,
izma-Maicii-Pr6ciste.
odihneAld, piciulre, risufltue, (fig.) destindere, busuiocul-sfintelor,

CAX{ERA

103

CAI.O\INIA
vb. a (se) birfi, a (se) blama,
a (sc) cleveti, a (se) defdima, a (se) denigra,
,a (se) tliscredita, a (se) ponegri, (livr.) a (se)
detract.a, a (se) vitupcra, (inv. 9i pop.) a (se)
'oclri, (pop.) a (se) lmli, a (se) ndpisttti, a (se)
povesti, (prin Olt.) a (se) publica, (inv.) a (se)
balamuti. a (se) miscdri, a (se) mozaviri,
a (se) pohlibui, a (se) ponosi, a (se) ponoslui,
;a (se) prilesti, a (se) vrevi, (fam. fig.) a (se)
incondeia, (pop. fig.) a (se) lnnegri. (Il - pe
nctlrept. )
CALOIINIAT
adj., s. birfit, defitirnat, denigrat, discreditat, ponegrit, (pop.) ndpdstuit,
(fnnr. fig.) incondeiat. (Om -.)
CALOIIealomniat6r adj. v. BIRFITOR.
DI]FAITI.\'IOIi.
NIOS.
CLE\'ETITOR.
DI]NIGR..\TOR.
PONI]GRITOR.
clevcticALoTINIATOR
adj., s. birfitor,
tor, defriirniitor, denigrator, ponegtitor, (livr.)
detraclirr, (pop.) hulit6r, (inv.) balanrrit, clevtrrir', nup:ist uit6r, ponosluit6r, (turcisur inr'.)
rnozavir. (E un ordinctr.)
CALO\I\IE
s. birf:i, birfeal:i, birfire, blrfit,
calomniere, cleveteali, clevetire, clevetit, defiirnare, denigrare, discrcclitare, ponegreall,
poucgrire, goapti, (pop.) htild, hulirc, ndpis'tuirc, pild, (inv.
Fi reg.) ponosluile, (Ban.)
tonocie, (inv.) balamufie, catigorie, clev6ti,
rnoz-avirie. (fam. f ig.) incondeire, innegrire.
(Nu te pleca Id Ior! )
birfire,
CALOIINIIIRE
s. birf:i, birfenli,
Jrirfit, celornnie, cleveteall, clevetire, cleveti[,
clefiiimare, denigrare, discreditare, ponegrealir,
ponegrire. ;oaptI, (pop.) htln, hulire, ndpistuire,
pird, (inr'. qi reg.) ponoslnire, (Ban.) tonocie,
(inv.) balamufie, catigorie, clev6ti, mozavirie,
(fanr. fig.) incondeiere, innegrire. (O ordinard. )
CALOIINIoS
adj., adv. 1. adj. birfitor'
clevetitor, defdirnitor,
denigrator, ponegritor,
(rar) calomniat6r, (pop.) prost, (inv.) moza2. adv. defiimlvirnic. (--lfirmafii, uorbe -.)
de ei.)
tor, rirt. (VorbegIe kilocalorie.
CALORIE
II.\RE
s. (FIZ.)
(Nu
s-a tncdlCALORIFER
s. radiator.
zit -. )
termoizolant,
CALORIFUG
adj., s. (FIZ.)
(X'Iatcrial -.)
t,ernroizolator, izolant termic.
alitare.
OALORIZARE
s. ("EIIN.)
s. (prin Transilv.) pup, scdfirlie,
C LOTA
(Maranr.) tichie. (a ttnei pdldrii.)
FALS. FALSIcalp adj. v. DUPLICITAR.
IPOCRIT.
FtcAT.
FARTSEIC. FATARNIC.
MINCINOS, PERFID.
PREFACUT.
9IRET.
VICLEAN.
calpuzdn s. v. ESCROC. HOT. IMPOSTOR.
IN$ELAToR.
PUNGA$.
$ARLATAN:
$NAPAN.
HOTIE.
calpuzanlic s. v. ESCROCHERIE.

rMposrrrRA. lN5arAcruNe. lN$ELA-

TORIE. PUNGA$EALA. PUNGA-SIE. $ARLATANIE. SMECHERIE.


CALTABO$ s. (Transilv.) mAioq, (Transilv.
Oi Ban.) mii6tic, singer6te. (Mdnlncd p cu
mu$tdr.)
cal-turtft s. v. LIBELULA.

callar'6id s. r'. JARTIERA.


r.6lrrl s. art . r'. LEUL.
talrrl-dr6eului s. v. LIBELULA.
calul-p6pii s. v. LIBELULA.
calfp s. v. CALAPOD.
FORI{4.
NIODEL.
TIPAR.
s. canon,
cazni, chin,
durere,
CI\LVAR
patirnd, schingiuirc, schingiuit, suferinti, supliciu, torturi,
(inv. ,si pop.) trfdn, bop.)
mtncri, (inv.) rnuncitorie, pasitne, pedeApsi,
pedepsitriri, rrind, schingi, stredinie,
strinsolrlt', trrtdrricie. (^SupusIa more -.)
c,\LViN
adj., s. (BIS.)
I. adj. calvinesc,
calvirrist, reformat. (Biserica -;
clrllul N.)
(-ii
2. s. calvinist, reformat.
s-au desprins
din catolicism. )
CALVINESC
adj. (BIs.)
calvin, calvinist,
reformat. (Dogma -.)
calvini vb. v. CALVINIZA.
cALvINisT
adj., s. (BIS.) l. adj. calvin,
calvinesc, reformat. (Cullul -.)
2. s. calvin,
refornrat. (-.slii s-au tlesprins d.in calolicism.)
CALVINIZA
vb. (81S.) (inv.) a (se) calvini.
s. (MED.)
chelie, plcguvie, (inv.
CALVITIE
qi reg.) pleirs5, (reg.) ch6lbe, pl69c5, pleguveild.
CAM adv. 1. aproape, aproximativ,
circa,
vreo, (pop.) ca, la, (inv.) pregirir. (Arz trecttt oarecum,
doud secole...) 2. intrucitva,
(inv.) oarec6, oarc;ic6. (Ii era N
necunoscul
d.rumul.) 3. ni[el, pu{in. (}i - bolnau.) 4. exagerat, excesir., prea. (.Ilocftie - sctzrlri.) 5. mai,
(inv.) crimai. (rar asa om,)
cfmai adv. v. CAM. I\IAL
CAMAIE-U s. (PIC?.) $isai.
CAMARAD
s. tovarip, (reg., mai ales ln
ortAc, (prin Transilv.
Ban. si Transilv.)
9i
(de
Ban.) tlrshg, (lnv.) card6p, toviriqie.
arme, de drum. )
camarfd s. v. COLEG.
colegial, tovdriCAMARADERESC
adj.
gesc. (Reuniune -.)
(Relalii
s. colegialitate.
CAMARADERIE
de -.1
aav. colegial, tovtuiCAMARADERE;TE
geste. (Se poaild -.)
eamdrnie s. v. CAltAten.
CAMATA s. (FIN.)
dobindd, procent, (inv.
s.ireg.) mitd, (reg.) mizdi. (inv.) aslim, inter6s,
(nzirri
Iuatd. de cdmdtar pentru banii lmprumulali cuiua. )
CAMBIE s. (FIN.) l. bilet la ordin. 2. pohln,
tratd, (inv.) 6bligd, sinOt, (germanism inv.)
v6csel.
INCOcambrd vb. v. ARCUI.
CURBA.
VOIA. INDOI.
CURB. CURBAT.
cambrdt a<tj. v. ARCUIT.

Ncovorar.

lNDoIT.

CAIIBULA s. (IH r. ; Pleuroneclesflesus)


(rar) limbi.
cimeni!6 s. v. CAUIN. cUPToR. SoBA.
VATRA.
CAI'IERA s. l. lncipere, odaie, (pop.) s{li,
(inv. 9i reg.) s6bi, (reg.) cAsi, (inv.) cdm:ir5,
2. camerd
stdnti. (Apaildment cu d.oud -.)
de cttlcare: dormitor, (reg.) iatdc ; camerd
de primire: salon.

CAMERIER
camerl6rs. v. FECIOR. LACHEU. VALET.
*CANIERIST s. (iegit din uz) odiiA$. (- tngrijccL camereledintr-o irtstitulie.)
CAIIERTON s. (It[.U7.) (pop.) rnuzict{i.
(* seruetteIa acordareaittstrumenlelormtuicale.)
CANIION s. autocamion. (A cdrat mobila
CU

ut7

N.

(N
CAI,IIONAGiti
s. camiorur.
i-a ad.us
lemnele accrs(t.)
CAMIONAIf
s. camionagiu. (Uncu tloi
cai.)
(CAMIONETA
s. autocamioneti.
este
tut aulocttntiott mcri mic.)
canrizrll s. v. SCL R'I'EICUTA.
CAMPADURA
s. (reg.) bagc6,
bageActr,
cubed, cucume6., cucuvdie, fumAr, hogcAg,
marghiti{d, ursodie, ochiul p6dului. (Prin iese fumul in uncle case ldrdnegti arhaice.)
CAMPAIIENT s. (MIL.) lagnr, tabdrd,(inv.)
sdl69, tAbie. (aI unui. regiment.)
campanrlle s. pl. v. CLOPOTEI.
campdstm adj. v. CIIIPENESC.
PASTORAL.
PATRIARHAL.
RURAL.
RUSTIC.
TI.RANESC.
geamtjxile in
CAMUITLA
vb. a masca. (N
timp de rdzboi. )
eamuflh vb. v. ASCUNDE.
DISIIVIULi\.
CANIUFLAJ
s. camuflare, rnascale. (Operulia de -.)
CAI\,IUFLARE
s. camuflaj, mascare. (ry a
geamurilor, pcrttru d nLt se zdri lurnina din interior. )
camuflSre s. v. DISIMULARE.
C"AX{UFLAT adj. l. acoperit, ascuns, mascat.
(O ugd -.)
2. ascuns, mascat, secret. (O intrare - . )
camuflft adi. v. DISIMULAT.
CANAF s. ciucure, (pop.) motoc6l, (inv. ;i
reg.) p6lcs, (reg.) flinghie, roit, triftur, tar!6m,
(Transilv.)
(prin Transilv.
boit,
turtur,
9i
Maram.) ;alAng, (Olt.) {or!o16;, (inv.) piuscrll,
sige6c. (Cdciulild cu -.)
CANAL s. 1. conducti, tub, (inv.) jgheab,
sulindr. (pentru scurgerea unui
fluid..)
2. (ANAT.) conduct, tub. (auditiu erlern.)
CANALE
s. pl. (BO?.,'
Impatients balsa(rar) balsamine (pl.), (reg.) canahile
mina)
(pl.), copicOi (pl.), piersic6l, lemn-de-Api.
CANALIE
s. hahalcrd, pramatie, puqlama,
secdturS.
INDREPTA.
canalizd vb. v. DIRIJA.
s. (rar) canaliz6fie. (Aueli CANALIZARE
pe stradd? )
canaliz:ilie s. v. CANALIZARE.
canalffe s. pl. v. CANALE.
CEATA.
canard s. v. BANDA.
BULUC.
CIRD.
GRAIIIADA.
DRoAIE.
GLoATA.
PILC.
STINCA. STOL.
GRUP. MULTIME.
canarilir s. v. CORNUJ.
CANA s. (reg.) canc6u, (Transilv. qi Ban.)
cindtd, (Ban., Transih'. qi Olt.) 9ol, (prin Transilv.) S6lnd. (O ile apd,)
Canna ind"ica) belgifd.
CANA s. (BOT.;
(ln
s. premier, prim-ministru.
CANCELAR
unele state primul
ministru
se numegte - . )

104

CANCELARIII
s. (inv.) cal6rn, grirndticir.,
(scriitorie.
irt uechile instilufii administrailue. )
canccldrie s. v. BIROU.
CANCEIT s. (X,IED.)
neoplasm, tumoare
maligni, (rar') neopiazie, (pop.) rac, (Trausilv.)
iui, (irlv.) schir.
c{ncer s. v. RAC.
CAN(IEROLOGIC
actj. (MED.)
oncotogic.
(T'rcttutnent - .)
CA\CIIiOLOCIE
s. (MED.) oncolo3:ir,.
raneriu s. v. CANA.
CA\CIOG.
c.\L'S.

URCIOR.
cauci adv. v. NINIIC.
CANCIOG s. ciug, (reg.) cancu, l i n g u r i .
(- al :idarului.)
C;INDEL s. 1. (pop.) zahdr de ghe6!i. (Suge
o bucutd de_-.1
Z. candel nesru:
miambal.
CANDELABRU
s. policanch.u. (cu 6
brale. )
canalela-c6rului s. v. STEALA
POLARA.
CANDELA s. (BIS.) (inv.; prisn6. (La icoantl
ardea o -.)
candehllir s. v. CATOARUSA.
CANDiD adj. l. cast, fcciorelnic, fcr.iur.csc,
inocent, neprihinit,
nevinovat, pudic, r.irgin,
vit'ginal, (inv.) nestricet, prost, r,ergur, (fig.)
cur':it, irnaculdt, neintinAt, nepitdt, pnr, serAfic, (irrv. fig.) neatins, preacurAt. (IJn suris -.)
2. crcdul, ingerruu, inoecnt, uai\', ncltiutor.
(o fiinld -.)
CANDIDA
vb. a concura, (rar) a cornpefi,
(inv.) a con-crirge. (Ia tzn post.)
CANDIDAT
s. 1. competitor, concurlnt.
( Sint ntulli - la titlul de profesor.) 2. pretendent,
(inv.) pretend|tor.
(Ia minq. unei fete.)
CANDOARE
s. 1. castitate, f ecioric, inocenli, rreprihinire, nevinovifie, puclicitatc, pudoare, virginitate,
(inr'.) sncrdnie,
r-crgulie,
(fig.) curdi6nie,
imaculdre, neintinAre. puritAte, (inv. fig.) curitie.
(z i m b e t u l u i , e i .)
2. credulitate, ingenuitate, inocenfi, naivitate.
(E de-o *
dezarmantd.)
canrlriu adj. v. AI\{ETIT.
BAUT.
BEAT.
CHERCI{ELIT.
INIBATAT,
TURI\IENTT\T.
candrfu adj., s. v. ALIENA'I.
DE]ILNT.
DESCREIERAT.
INNCSUXII,
NDBUN.
SMINTIT. TICNIT.
CANEA s. cep, (rar) tfplu, (reg.) slivini,
t6pn, (Transilv.)
pipi,
(Ban.
pi Trarisilv,)
qaitiu,
(Transilv.)
gurrib, (prin
Maranr.
Si
Transilv.)
gurubdr, (Ia un butoi.)
CANELURA s. (TEIIN.) nut, renur6. (N penIru asamblarea unor piese. )
CANGRIINA
vb. (MED.)
a se necroza, a
putrezi. (Un lesut care se -.)
CANGRENARE
s. (MED.) necrozare, putrezire. (a unui !esut.)
CANGRENAT
aclj. (MED.)
necrozat, putred, putrezit, (rar) necr6tic. (lesut *.)
s. antropofag,
(pop.) cipcdrln.
CANIBAL
s. antropofagie.
CANIBALISM
adj. arzdtor, dogoritor, fierCANICULAR
binte, torid, tropical, zipugitor, (reg.) ziduf<is,
zdpugit, (prin Ban. Ei OIt.) pripit6r. (O zi - ;
cdld.urd -,)
soare N;

105

(pl.), dogoare,
sl arqitd, cilduri
CANfCULA
.dogoreirtir, iierbinfeald, nirbuqeali, niduf, ndzdduf, zdpuduqcalir, pirjoi, pojar, tolopceli,
Seali, (livr'.) torpoAre, . (pop.) arsurS. vipie,
ire:i.r brrhoare, cdcit, crlpnt, nnpliridrli, pfcld.
p..pat, prigoAre, puhiidld, zdpirc, (prin Ban.)
qi Transilv.) friptorile, (prin
a..oi.",-(ean.
Olt.) jnpsd, (Ban.) pripeAln, (inv.) ars, pripec,
(fig.) cript6r', jar. (zilelor de oard.)
CANIN adj., s. l. adi. (ZOOL.) (rar) ciin6sc.
(Rasu -.)
colf.
2. s. (tlNAT.)
s. (BIOL.)
clrunteie, cirunfeald,
CANITIE
(pdrului unei persoane.)
(rar) clrnnlie.
LENE$,
e:irriv rrdi., s. v. INDOLENT.
TRINTOR.
TRIND^{V.
PIJ'tt-lRos.
CANON s. 1. (IJ1S.) ritual, tipic, (inv.)tr6bnic. (Ilupit - ortodor.) 2. lege, normi, rcguld,
tipic. (Un - aI ortei cktsice.) 3. (BIS.) pecleapdat unui cre'
si, perrifenfi, (inv.) podvig. (dincios penlru iertarea pdcatelor sale.) 4. calvar,
caznir, chin, durere, patimd, schingiuire, sching i n i t . s r r f e r i r r ! i r ,s u p l i t i t r , t o r t u r r l , ( i n v . 9 i p o p . )
trirdir, (pop.) ntfnci, (inr'.) rnuncitorie, pasifne'
pcdc{psri, pedepsituri, rdni, sc}ringi, stt'idan i e , s t l i n s o 6 r e , t r u d n i c i e . ( A i r t t l u r a l u n g r e t rN . )
n. ( BIS. ) cintare, glas. (Corul cintd tLrt -.)
irnitatie.
8. ()lLlZ.)
CANONADA s. ( MI L. ) (inv.) pu$cirire, tun6rire. 1O - de arlilerie.)
canoncrilii s. v. CAZNA. CHIN. EFORT.
SFORFORTARE.
NIUNCA. OSTENEALA.
STRIDU.
STRADANIE.
SILINTA.
T A } " i ] ] . '|RUD.\.
ZBATTtRE.
rN'l A.
vb. l. a citzni, a chinui, a munci,
C'\NO\I
:r schin{irri, a tortura, a trrrtli, (inv.9i rcg')
a pedepsi, (reg.) a negiti, a string, (inv.) a
stristni. (L-au - pentru a-$i ntrirtttrisi crima.)
2. a 6e ciznir a se chinrti, a se for'[a, a se friminta, n se rnunci, a se nec:iji, a se osteni,
a se sforfa, a se sili, a se stridui, a sc trudi,
a se zbatc, a se zbuciuma, (inv. Ei pop.) a (se)
nevoi. (pop.) a sc sirgui, (reg.) a sc't'erpeli,
(\{olil.) e se strldinui,
(inv.) a se inv:ilui, a
nisli, a se ostrdnici, a.se osirdui, a se volnici,
(fig.j a se sf:ilima. (Se - sdrezoloe problemd.)
(Prinnormativ.
C,{NO){IC adj. (IrILOz.)
cipii;
,)
TUNAR.
canonirir s. v. ARTILERIST.
CONSUMAT.
canonit adi. v. CFIINUIT.
IlL NCIT.
FR.t,\I INTA'I"
NECAJ I'I" TRUDIT. iJBLiCINIAT.
CANONIZA vb. (BfS.) a sfinli, (livr'.) a saclal i z a , a s a r r c t i f i c a ,( i n v . ) a s f l c r a . ( N u n t n u c e n i c ' )
sfinlire, (livr.)
s. (f,IS.)
cANo\lz.iRE
((inv.) sacrAre, sanctificitic.
a
sanctificire,
urnti murtir. )
sfintit, (Iivr.) seadi. (BIS.)
Cr\NONIZAT
crit, sanctificit, (Xlucenic -.)
e:rrrorii vb. v. LOPATA. VISLI.
ean:olifr s. v. CANOTOR.
(rar) canoti6r.
s. (SP?RT)
CAN{)T6R
C . \ N ' f l s . ( ? E H N . ) m u c h i e . ( - a I u n e i p i e s e .)
(ll.lNT-iBIL
melodios, muzical.
adj. (MUZ.)
( O s l r t l / . . l i t r d- , )
s. melodicitate, muzicaliCANTABILITATB
(unor uersuri.)
1ate.
cantal6; s. v. PEPENE.

CAPABIL
cantalfip s. v. PEPENE.
CANTARIDA
s. (ENTOM.; I'glta uesicatotia)
glngindac-de-frasin,
(reg.) cdlclul-fr:isinului,
dac-de-trirb-d' mifa-pdpii.
(inv.)
s. l. citime, mirime,
c.\NTIT-ITE
mdsurabild.,) 2. numir.
citdfime. (O anumitd(- rlebani.) 4. volum.
(Inmare -.)3.surn5.
( N e c e s i t d o m t r e N e l em u n c d ' ) 5 . ( F I Z . ) c a n t i talc de eleclricilale: sarcini clectrici:. canlitale
de milcare --- impuls.
cint. (Clasa de -.)
CANTO s.- (MUZ.)
(tnv.) a tibdrl. (TraCANTONA vb.(MIL.)
pele au lntr-o co.mund')
tabdrd, (reg.)
l. (MIL,)
CANTON,\]I}:NTs.
al ogtilor.) 2. (SPORT) tabiri.
steni-ste. ((de bor de Ia Sinaia.)
s. (Maram., Transilv. ;i BuCANTONIER
lntreline un sector de;osea
cov.) pal6r. (sau de cale-feratd. )
DIAC.
DISCAL.
cdnror s. v. CINTARET.
PSALT, TIRCOVNIC.
PARACLISER.
CAP s. l. (ANAT.) (pop., fam. $i depr.) cipdfnn, d6vld, scdfirlie, (reg.) boAc5, (fig. qi depr.)
tigvn, (arg')
bostdn, dovleAc, glevd, tdrtectld,
aI omului.) 2. avers'
moAc5, tabach6rd. (al unei monede.) 3. individ, ins, om,
ia!d. (persoani, (fig.) cncirild, (Ctte s lei de -.)
4, ( EN'|OM.'t cap-de-mort ( Aeherontia attopos ) :
(reg.) strigoiAs,
fluture-cap-de-mort,
strigi,
fluturul-m6rtii'
capul-lui-Adlm,
buha-cirimei,
5' cdpetesufletul-m6rtilor.
suflet-de-strig6i,
conclucitor,
nie, comandant,
$ef, mai-mare'
bir6u, (inv.)
(inv. ;i reg.) tist,
(Transilv.)
cdliriz, cdpitdn, comandir, naceAlnic, povdluivoiev6d,
vlrhdvnic,
tdr, proprietdr, tocmitdr,
(latinism inv.) prep6zit. 1- al oqlirii.) 6. corifeu, fruntag, _protagonist. (r., aI $colit ardelene.)
7. frunte. (In - bucalelor.) 8. frunte, inceput.
(coloanei.) 9. capit, final, fine, incheiere'
si(inv.)
conc6nie, con6!, cumplire,
sfirsit,
virEit, sflrsGnie, sfirgitrird, termen. ( A d.us-o
cu bine Ia - .1 10. capit, cdpdtii, extremitate.
patului.) ll. cipitii,
creqtet. (Ia (La cuiua.) 12. capit, colt, extrem5, extremitate,
margine, (inv.) sconc6nie. (La celitlimitd,
de
Ialt - aI tirrii.) 1.3. capdt, extremitate. (dinapot aI bdrcii.) 14. capit, extremitate, virf.
(bastonului..) 15. bot, capdt, cioc, virf' (- aI
(lc
unui obiect asculit.) 16. (reg.) frtnte.
cipdlind,
scaunul dulgherului.) 17. (TEIIN.)
aI
cioc, (reg.) brodscl, ci6chie, clob{ni.
7scdunoaiei rlogarului, )
BAZA. CALE. CAPIeaD s. v. ,\RTICOL.
TOL. CAUZI. CIIIP. CONSIDERENT. CiNT.
ESENTA. T'NI. FORMA.
DE$TEPTACIUNE.
IN.
INTELECT.
GINDIRE.
FUNDAMENT.
JUDECATA.
IXTEICCENE,
TELIGEN'IA.
IUIJMETODr.
NIE}IORIE.
MANTERA:
N{ODALI.
]\{OD.
MOBIL.
lVIINTE.
LOC.
POSIBILIPARAGRAF.
TATE.
MOTIV.
PRILEJ.
PRICINA.
TATI'.
PRICEPDITE.
PROCEDURA.
PROCEDEU.
PROCEDARE.
S,ISTEM.
RATIUNE.
PUTINTA.
PUNCT.
VIATA.
TEil'IEI. TENII'LIE.
SPIRIT.
CAPABIL adj. l. bun, competent, destoinic,
dotat, experimentat, incercat, inzestrat, pregivaloros, vcrsat, vrednic, (t'ar)
tit, priccput,

CAP-r\C

prepardt, (inv. .qi pop.) hirnic, (pop.) cercCt,


(inv.) ispitit, mlndru, prdctic, practic6s, practi2. avizat, comsit, prrtinci6s. (Utr itrginer -.)
petent, inforrnat, pregitit, (fig.) tAre. (/j un
om itt aceastri problemd.) 3. apt, bun, conr,cnabil, potrivit, snsccptibil. (N pertlru un
a n u m i t s c o n .)
CAPAC s. r, 1i.tt'. fi pop.) pleoApii, (reg.,
2.
rnai ales in Mold.) pocrig. (.Donilii cu -.)
(pop.) pleofpit. (1o sicriu.)
capdc s. v. CARAPACII.
CAPA(;lTriTIl
s. 1. nrirrinre, voltlnr. (p a
a unci itruttui palrur,) P. cubaj, r'olurn. (cirtte.) 3. gabarit, r'olum. ,'r. for'!I, posibililate,
putere, prrtin!i, (inv.) puterin[:i, putcr-nicic.
( - d e a l ' a c et : e u a . ) 5 . p o t e n l i a l . ( * d e n t t t r r c a . )
6. aptitudinc, facultate, insu;ile, posibilitate.
(inlelcclualit.) 7. cornpeten!i, destoitticic,
pregirtile, pricepcre, seriozitate, valoare, vrctlnicie, (inv. $i pop.) hdlnicic, (inv.) pricticti, r'olnicie. (I)entottslreazd o tnare itL...)
CAPAT s. 1. cap, col!, cxtrerni, cxtrcmitetc. limitir, margine, (inv.) sconcenie. (La
celdlttll al tdrii.) 2. cap, extrcmitatc, virf.
(a1
baslorutlui./ 3, bot, cap, cioc, vilf. (unui obiecl asculit.) 4. cap, extrernitatc. (- de
dinapoi al bcircii.) 5. cap, cipirtii, cxtremitate.
( Le p a l u l t t i . ) C . ( X , II L . ) a r i p I , c o a s l i t ,
flanc. mrt'girre, (irrr'.) corlr. nrinccL (N ul unri
diui:ii.) 7, cap, final, finc, incheiere, sIir;it,
(in't'.) conci,nie, condt, cumplire, sivirgit, slirs e n i e , s l i r s i t i r r d , t 6 r m e n . ( A d t t s - oc u h i t t e I t t - . )
CAPCANA s. curs5, prinzltoare, (r'eg.) clipcri, (ln'r'.) silld, (inr'., in Olt., Ban. ;i Transilv.)
clitcsd. (de pritts uulpi.)
eape{nd s. v. CUCA.
eap-ile-briu s. v. TAURLIL.
cap-de-coc6s s. r'. DULCI$OR.
paraclis. (tnlr-utt
CAPELA
s. (BIS.)
cintilir.)
caprlli s. v. FANI;ARA.
I\IUZICA.

cripeqadj. v. lNcAeAllNer.
lNoAnATNI(;. RECALCITT]ANT.
REFRACTAR.
r.dpr.le s. pl. v. OAPITAL.
(lAPlE
s. (MED. I:ET.) cdpial5, cenurozi,
(pop.) ritsftig, (Otric bolttttuir cle * . )
*(IAPI$TE
(s. (inv.) iddlnili.
lnchinoki
idolilor. )
CAPI'[AL
adj. t. adinc, considerabil, crucial, decisiv, esenlial, fundamental, hotiritor,
important, insemnat, organic, prinrordial, profund, radical, serios, structulal, substan!ial,
vital, (livt'.) cardin:il, majdr, nod{I, (rar) te(Schimbd:ri N;
m6irric.
2.
euetimetile -.)
(1:IPOGR.) rnajuscul, mare, verzal. (Lilerd -;
ceracle.r al ttrtei lilere.)

CAPITAL s. (EC. POI./(pop.)cApete


(inr'.) sermaid. (A pierdut tlin -.1
cupit:ll s. v. BAN.
(lAl'lTriLA
s. (inv.) mitroprilic, scdun, taht,
(r'rrsism inr..) st6litd. (unsi ldri.)
CAPIT^LA s. (TIPOGR.) majusculi, verzali,
I iteli mare. (Un tilltt tipdrit cu -.)
CAPITALISII
NONOPOLIS-f
s. imperiaisnt.

106'

pont, rriCAPITOL
s. (lnv.) cap, gl6vi,
brici, zrilodgd. (Un dintr-o carle, clintr-urc.
lex.t.)
CAPITONA
vb. a irnbrdca, a tapisa. (- un
Iololiu. )
ll{BRAeapilonf.l s. v. CAPITONARE.
TAPISART].
CARI'.
CAPITONARII
s. inrlrricale, tapisare, (rar)x
capitonAj. (a unui l'ololin.)
(Fotolitt - . )
CAPI'I'ONAT
adj. lapisat.
CAPll-Ul,,i
vb. (MIL.)
a se preda, (inv.)r
a se inclrina. (Cclalea a -.)
capiluli vh. v. CEDA.
ITENUNTA.
pt'cdarc, (inv.)"
CAI'll'Ul.ARE
s. (MIL.)
c e l d l i i .)
incltirrilc. (capilul:iro s. v. CIlDAllIl.
RENUNTARII.
r:ipiu edj. v. A\ll:JI l'. lll'lllAC. BIJIM.\'Ti\IPIT.
CIT. NAUC. Nr\UCI'f.
Z\1'AOI'I,"
OAPINTORTURA
s. (OIiN.IT.; .lgrtc torquilla) (r'eg.) sucitoAle, r-irtecAp.
(pop.)cfprdr'. ((irt CAPORAL s. (IIIL.)
;i ttn sertlettt.)
CAPOT s. halat. (Purta prin casit altt - . )'
eapotti.i s. 'r'. CAPOTARE.
(x
uttttil
a
OAPO'IIRE
s. (r'ar') capotdj.
uelicul. )
eapo!61 s. v. SCURTEICUTA.
LUPULcapra-drfcului s. v. BIIRBEOI'IL.
VITABI]LOR.
PIETITO$EL..
I\IARACINAR.
SFR iNC IOC.
C-t\PR/i s. l. (ZOOL.) caprti-tlc-ntuttlt (Rupicaprti-sitl-'
capra
rupicapra) : cnpri-neagrir,
baticir ; caprd-neagrd (Ilttpicapra rttpitrtprtr):
taprd-sdlcaprir-de-nrunte, caprri-silbaticir;
balicd ( llttpicapra rupicapLa,) : caprir-dc-mrttrtc, capri-ncagri, 2, (art.) (pop.) breziie (art.),
tirrca (rrrt.). (*
esle rut.ioc popttlar lroililionatl
procticat rlc Anul ttou.) 3. (rcg.) mIgAr, (Moltl'
qi Bucov.) crdcAnd. (tle lltiat lentttc.) 4. cirprior. (este ttn suport tle lentrt.)6. (?'EIIN',
a dultle-ste, loca;, matci, plisele (pl.). ( g h e r u l t t i .) 6 . ( ? ' E H N . ) c u m p i n r i . ( - L u n n Q r a . /
GRIICedprii s. v. coBILA.
colIPAS.
eapr:i-nemledsc{
s. v. CALCEA-CALULUI.
rdprc s. pl. v. ARgIC.
CAPITICIOS adj. l. boieros, fandosit. moftnros, lrizuros, prctcnlios, sclifosit, (pop.) izmenit, (reg.) n:'rsfir6s, nitrrr6s. (Il cam N (lumncaItti! ) 2. fluituratic, fluturatic, inconsecvent,
irtconstant, inslabil, neconsect-ent,nec{.)nstant,
treserios, nestabil, nest:rtornic, schirnb:icios"
sclrinrbitor, (livr.) labil. (Un
om larc -.I
3. inconstant, irrstabil, neconstant, ttestlbil,.
nestatotnic, schimbicios, schinrbitor, t'arirbil,
(reg.) tonAtic, tonds, (fig.) nlzttt'tis, (pop. fig.)
bilt1tt. (O urente -. )
CAPRICIU s. 1. chef, fandoseali, frntezie,
fason, fi!{, maimuIirreali, mott, naz. poft5,
prostealri. sclifoseala. toan:i. (pop. ;i [unr.)
pirleg-, scilimbiizilir, scilimbriii're, scilimb:iitulrl, (pop.) IasolcAl:i, h:iclti!n, izmeneili, palrtlalie, (irrr'. ;i reg.) marghiolic, nacafi, pili,
(reg.) nrarghioleAli, ndbidfic, toAnci, zimbic'
(l'ransilv..r pont, (Mold., prin Bucov. 9i 1'mnsilv. ) sircir, ( i nr,.) schimonosile, schimotrositirri,,
(glecism inv.) paraxenie, (fam.) biz-die, tara[as

107

tfc, nraraf6t, (fam. fig.) boAl{, damblA. (N-a


( MUZ.) fantezie, (rar) ricer[ost dcrtl un -.)2.
tAr. (Ln spaniol.)
(pop.)
CAPRICORNUL
s. art. (AS"RON.)
(art.), l6pul (art.).
cipri6rul
pi
(inv.
CAPRIFOI
s. (BOT.; Lonicera)
reg.) cisio.
CUNUNITA.
caprit6i s. v. CREJU$CA.
SALBA.}IOALE.
\IONICER.
HRENITA.
copritrirni
s. r'.
CRESON.
URDA-\'ACII.
c a p r i m f r l . qs . v . L I P I T O A R E .
PAPALUDA.
(tle xrcheiat
CAPSA s. 1. (reg.) patnti.
un oc:intint.) 2. l;uton. (la mdnu;i.)
edpsi s. v. CUTIE.
lxnAeapsomrin adj. v. INCAPATINAT.
RECALCITRANT,
REFRACTAR.
R^,\TNIC.
CAPSULA s. l. (BOT.) rndciulie, (reg.)ciciulie, (prin Transiiv.) bocioAcit, bocittlie. (- c
ntacului.) 2. (ANAT.) capsuld suprarenald :
gland.i suprarenald, 3. capsuld cosmicd :
cabind sprrtiali.
CAFi'.i vb. a inregistra, a prinde, a recepta,
a receptiona. (und.ele sonore.)
CAPTALAN s. ( BoT. ) l. ( Petasites officinalis
sart /rgDridus) (reg.) brristure, cucurriz, podsudoabhI, buiedea-cirimei, rdd{cina-ciumei,
rea-l:iptelui. 2. captalan-negru (Verbascunt nigrltm) :
(reg.) somnoro{sl.
CAPTAR.
captal:in
s. v. BRUSTURE.
T-IPAN.
Ia stupi.)
CAPTAR
s. (reg.) captalAn. (s. inregistrare, prindere, recepCAPTARE
tare, receplionarc, (rar) captdlic. (N a ulTdelor
sonore. )
INREGISTRARII.
captSlie s. v. CAPTARE.
RECEPTIOPRINDERE.
ITECEPTARE.
NARE.
CAPTIV adj., s. prins, prizonier, (inv.) prid't. (ln rdtboi.)
CAPTI\-A
vb. r' (fig.) a lnldnlui, a robi,
a snbiuga. ( Iubirea I-a -. 1 2.a atrage, a cuceri,
a deiecta, a desflta, a fascitra, a fermeca, a
incinta, a ripi, a seduce, a subjuga, a vrdji,
(fig.) e lripnotiza, a magnetiza. (Speclacolul
3. a pasiona. ()VIunca pe care o face
l-a -.1
aI -.)
desfitdtor,
CAPTIVANT
adj. l. cuceritor,
sefascinant, fermecdtor, incintdtor, ripitor,
ducltor, (rar) subjugit6r, (franluzism) ;armdnt'
(inv.) <iesfitdt, (fig.) delici6s, hipnotizfnt, savu(L:n spectacol -.)
2' palpitant, pasiorris.
nant. (O urmdrire n.)
CAI''I'I\rAriE
s. cucerire, delectare, desfdfermecare, incintare, fascinare, fascinalie,
seducere, seduclie, subjugare,
tare, ripire,
vrirjire. (sPectatorilor. )
CAPTIVAT adj. cucerit, fascinat, fermecat,
(Un
sedus, subjugat, vrijit.
incintat. ripit,
Public - . )
s. l. prizonierat, (rar) priCAPTIVITATE
zonierie. (in'r'. Si pop.) prinsoirre. robic, (inr'.)
robicirine, robime, robire. (Oslagul a slat in tloi ani.) 3. robie, sclavie, (Iivr.) servititte,
(rar) sclavAj, (inv.) prddi, robire, robittiti,
sclavism, gerbie. (eoreilor ln antichitQte. )

CARACTERISTICA

CAPTURA !b. l. (JuR.) a aresta, a prinde.


(Holul q lbst chiar 2n timpul faptei sale.)
2. (I'IIL.)
(inv.) a cuprindc. (Aocompanie
inamicd.) 3. a prinde. (un animal sdlbatic,)
(JUR.) arestare, prinCAPTURARE
s. l.
dere, prins, (reg.) prinzdre, (inv.) prinso6re,
prinsrird. (a uruti ho! dispdrttt.) 2. capturi,
prindere. (a ttntti animttl sdlbatic. )
CAPTURAT
adj., s. (JUR.) arestat, prins.
(Ittfractor -.)
c
CAPTIJRA s. t. capturare, prlndere. (prad,A,
animal sdlbalic.)
2. (MIL.)
unui
(inv.) duitm, plean, plerigcl , prizir. (* de rdzboi. )
s. (1S?.) (inv.)chehaii.
CAPUOHEHAIE
(.- era reprezenlanl aI domnilor romdtri Ia Poart u o l o m o r t d .)
caprr-cimpului s. v. PIPIRIG.
capul-arieiului s. v. BUZDUGAN.
RAGACE.
capul-c6rbului s. v. RADA$CA.
capul-ciinelrri s. v. DEDI[EL.
FrLUeapul-lui-Aikfim s. v. CAP-DE-MORT,
TURI]-CAP-DE-MORT.
STRIGA.
CAll s. 1. cur fttnebrzr: dric, car funerar,
car mortuar, (Bucov.) calavdni, (Nlold.) droAge,
patrisci ; car funerar:
dric, car funebru, car
(Bucov.) caravdnl,
(Mold.) dro{gi,
moltuar,
pat6gcd ; car morluar:
dric, car funebru, cat
funerar, (Bucov.) caravdnl, (Mold.) droAgi,
(livr.)
pat69ci. 2. (ASTRON.) carul-mare:
3.
ursa-mici.
(Iivr.)
ursa-mAre r carul-mic:
( :IEII N . ) (rcg.) cirtlti,
rtrzb6i, sclai.
m{si,
(Icr .joa11dr.)
car s. v. (;R.\\IADA
MOARA. MUL.

1.'rx{E.
TrN'r'AR.
.
nasicornis)
CARABAN s. (ENTOM.; Orgcles
nasicorn, (reg.) clubILir, forfec{r, nasc6rniii,
(Transilv.) taurul-lui-Dumnebiligar-cu-cdrn,
26.u.
RAGACE.
carabdn s. v. nAoA$CA.
canrbdg s. v. PESCAR.
s.
v. MARTIN-MARE;
caraba;-ile-mdre
PESCAR.IIARE.
PI]SCAR-DE.}IARE.
s. (plin l'ransilv.
CARABINA
9i lVlaram.)
Sttrt. (A ulnat cu - . )
s. l. atribut, calitate, caracteCARACTER
proparticularitate,
insttgire, noti,
risticir,
(reg.) insuprietate, senrn, specific, trdsiturl,
s,ietite, (fig.) ampr6nti, mdrci, pec6te, sigiliu,
timbru. ( Acest proces pourtd. - epocii. ) 2. factnrd, fel, gen, naturd. (Compozilie de un apaile.) 3. {ire, naturi, structurd, temperareg.) naturfl,
ment, (livr.) rtmo6re, (inv.9i
(inv.) dutr, (fig.) inimir. (E un emotiu.) 4.
literd. (,Sr:ris atl - g6tice.) 5. semn grafic. (Un
scris cu lot felul de -.1
disadj. l. definitoriu,
CARACTERISI'IC
proparticular,
dominant,
distincti\.,
tinct,
prirr, specific, tipic, (inv.) insugit. ('\otd, trdsd2. obignuit, specific. (L-u primit ctt
tttrd -.)
ctmabilitatea - . ) 3. clasic, reprezentativ, speciA. semnificativ,
fic, tipic. (Un erempltt -.)
( f i g . ) s i m p l o m f t i c . ( L )n f a p t - . )
s. l. atrihut, calitate,
CARACTERISTICA
procaracter, insusire, not:i, particrtlaritate,
prietate, sernrr, specilic, trlsdtur:i, (teg.) insupietdte, (fig.) arnpr6nt{, m6rcl, pec6te, sigiliu'

CARACTERIZA

108

CARBIJRA s. GIII M. ) barburd'd.ecalciu :


carbid; carburd de siliciu : carborundum.
DEI\ION.
carcaudil{ s. v. AGHIUTA.
DIAVOI,. DRAC. INCORNORATUL. NA IBA.
NECUII.\TUL. SATANA. TARTOR,
CARCINOX'Is. (MED.) epiteliom.
earcioidi s. v. ANGFIINARE.
CARDA vb. (TEXT.) a ddrici. (A * tn
ntalerictl fibtos.)
CARDAI'IA s. ( BOT. ; Nasturtium officinale)
ndstnrcl, (reg.) bobllnic, brincrifd, cres6n,
hrrinild, nIsture6, mdcri;-de-bllti.
eardamf s. v. DROB. DROBUSOR.
CARD^RE s. (TEXT.) tlLirlcire.(- Itnet.)
'fOVAR.\S.
errrdri;,s. v. CAI\IARAD.
earaaqlies. v. BANDA. CiRDISIE. CLAN.
CLICA.' GASCA. SLEAI{TA.
CARDAT adj. (:|EXT.) diricit. (I'irtti-.1
CI\RDA s. (?EXT.) darac.
ear de asdlt s. r'. IIA'NC.
car dc f6c s. v. LOCOI\{OTIVA. I'A$INA.
TR]'N.
CARDIAZOL s. (FARAI.) pentazol.
cardindtadj. v. ADINC. cAPITAL. CoNSIclovnerie,
s. bulonerie,
CARAGHIOSLIO
DI]RABII-. CRUCIAL. DECIS IV. I]SENTIAL.
paiacomicdric, giumbugluc, (rar) bufonadi,
FUNDAI{]]NTAL. I_IOTARITOR. IIIPOR(inv.) cabazlic, giunrbt;,
paialirie,
larlic,
TANT. iXSUTTWAT. ORGANIC. PRl}IORDIrndscdrie, (inv., in
mascaralfc, rnisciricirine,
AI,. PROFUND. RADICAL. SI'RIOS. STRUC.
M o l d . ) g h i d u g' si e. .
TUI].AL. SLTBS'IhNTIAI,. VITAL.
\'. BUFON.
MASCARICI.
earaftlri6z
CARDIOIDA s. (IIAT.) rne]culluiPascal.
PAIA]-A.
cdre conj. v. CUI\I.
(
(
r
a
r
)
l
t
t
c
a
r
a
r
n
b
o
l
6
j
.
s.
CAltAllB6L
erirepron.v. CINE. FIECARE. FIECINE.
jocul tle biliard.)
O}IIOARI], ORICINE. ORISICARE. ORI$Is, v. CARAXIBOL.
carrmbokij
CiNE.
s. (rar) capac, sc6f5, (pop.)
CARAPACD
CARE pron., aclj. l. pron. cine? (- oine
fest, (reg.) troicd, (inv' ) {eAst5. (- de brocLsctt la mine?) 2. adj. ce? (- Dtnt te-a adus aici?)
leslolsd. )
3. pron. ce, (pop.) de. (Cet - priueatt.)
s. (IIIT.;
Ccrassius carassius.)
CARAS
CARENA s. (MAR.) (rar) operl \ie. (Nunei
caracudd, (reg.) obl6tr, soreln.
naue.)
caras-ile-mdre s. v. SPAROS.
cardnfi s.'r'. CUSUR. DEFECT. DEFICIENcaras-(riilben s. v. REGIN-\.
INSUFICIENTA.
].A. IMPEIiFECTIUNE.
eara,iti s. v. GARDA. P,\zA. SANTINELI.
I,ACUNA. LIPSA.' N{E]'I]AHNA. NEA JUNS.
STBAJA. YEGIJI].
PACAT. SCADERE. SLABICIUNE. \IICIU.
prin
s. (inv.) cherven. (O CARAVANA
c:ire5i pron. v. CINE. F'IECARII. FIEPustiu. )
CINE, ORICARE. ORIC]\E. ORlSICARE.
F
U
N
E
B
R
U
.
D
R
I
C
.
C
A
R
carav6ni s. v.
ORIFICINE.
CAR ]IIORTUAR.
CAR FUNERAR.
car6ti s. v. CUPEU,
SCURTATURA.
earav6i s. v. RETEYEI.
earr6res. v. CIRCAIAC. ct$ITA. sCoLo(e s t e PENDRA.
s. (CHIxI.)uretatr'
CARBAI{AT
STREPEDE.
o sare e ctcidrtlui carbantic.)
(Formeazd ttn - . )
CARITU s. pitrat.
s. (CHIM.) carbrtri de calciu.
CARBID
CARIiVA pron. cineva, oarecare, unul,
XIIITAcarbin6l s. v. ALCOOL llllTII-IC'
vreunul. (pop.) cinc'r'a;ilea,(inr'. si re$.) oareNOL.
cinc, oaresicine,(lnv.) cinevAgi,nettinc. /E carboivd s. v. RUBLA.
care a intirzial?)
uree.
s. (CIIIM.)
CARBODIAMIDA
edrli s. v. SPETEAZA.
CARBOLIC'
ACID
earb6l s. Y. ACID
carli6l s. v. CONOPID.\.
FENIC. FENOL.
cargou. (Matfa
CARGOBOT s. (IIAR.)
CARBON s. indigo, plombagini, hirtie-carbon.
de Pe un -.)
( p p e n t r u s c o a t e r ed e c o P i i . )
CARGOU s. (M-4R.) cargobot. (-esLe o
s. (CHIIII.) carbonat acid:
CARBONAT
nood.
conterciald maritimd. )
potasd, (inv.)
bicarbonat ; carbonat de potasiu:
OARIA ,ib. (MED.) a sc giuri, a se strica,
sare de cenriql, sare de legie ; carbonat de sorliu :
(reg.) a se scorborogi.(Dinlii se -.)
sodd, (inv.) nat16n.
(
s
e
)
CARIAT adj. (LIED.) giunos, gdurit, stricat,
(
r
a
r
)
t
d
c
i
u
n
a
.
a
vb.
CARBONIZA
(inv. gi reg.) scorboros,it,scorbur6s' ()Idsea -.)
de
carburi
s. (CEIM.)
CAIIBORIJNDUNI
CAIf ICATURAL adj. buf, burlesc, caraghios,
siliciu.
grotesc, parodic, ridicol. (Dc un comic -.)
carb6q s. v. CFIINGA. COCIRLA. CRIVAC.

timbru. (O - esenliald a aceslui proces este...)


2. ( TEHN. ) parametru, ( MaEini st1 funclionale superioare. )
(Cunt
a defini.
vb. t.
OARACTITRIZA
I-ai - Pe X?) 2. a individualiza. (I;i - 5lrgs5'
ttu persorutjele.) il. a se autocaracteriza, a se
autodefini, a se defini. ( Se - ucridic in memoriile
sale. )
unei
s. l. definire. (CARACTERIZAnE
f. inclividualizare. (n a unui pernolittni.)
solro.i.)
l. albiturS, baboiag,
CARACIJDA s. (IIIT.)
(reg')
plevugcd, (rar) plevrlic5.
mlrun!ig,
t'rice
(pitlr'ilI.
numrylc
se
chisoigi,
pe;te mic.) 2. (Carassius corassius) c:rtr:.,
(reg.) obl6t, soreAn.
caracud:i-eolorStI s. v. REGINA.
ear:rgrilii s. v. COJOFANA.
adj. l. buf, burlesc, caricaCAfl,\GHIOS
tural, grotcsc, parodic, ridicol. ( De un comic- . )
2. ridicol, (llnrarn.) ciuf, (fam. qi ir.) n6stim.
(E cam 3. comic, hazlitt. (Ce
lnftrdcal.)
chestie- ! )

CASA

109
cARiDA s' (zooL') crevet6' 7'J' bii"' un

nume generic pentru decapodele marine din mai


m u l l e s P e c i i .) mitozS'
s. (BIoL'1
cARIbcHrNEzA'
adj. filantropic, milos, milostiv.
CARITABIL
N.)
(Inimd
s. binefacere, filantropie, mild'
CARITATE
(Act de -.)

CAR?X{B s. 1. tureatcd' (reg.) turedc, (prin


M u n t . F i O l t . ) s a f t i 6 n . ( - a I c i z m c i .) 2 . ( T E H N . ' )
Ioitrdt,
drug,
(reg.)'drighind,
drighin6r,
iutiite, (rGnsilv.
9i prin Ban.) tul. 1- .14
Ioitra cdtutei' ) 3. (reg.) mdrgine, mdrginAr'
(Ig o scard, tn care-intrd lusceii')
carimb s. v. LOI'l'liA.
CARIIAC s. / PESCUIT) (rar) parceA' (N penlru nrcrut. )
este
CARNIIN s., adj. invar. 1. s. cirmiz' (un colorant to$u.) 2. adj. invar. stacojitl,
(pop.)
cirrnizi,t'. (O Pelttld -.1
''
carjnrii s. v. MASACRU. luACEL.
adj. f izic, trupesc, (inv' fig')
cAlINAL
spurcAt. (Pofte -.1
carnasidr adi. v. CARNIVOR'
CARNE s. 1, (Transilv.) hant- (- de uitti')
a unui fruct.)
2. (BOT.) pulpi. ()
CARNiVOR adj. (rar) carttasi6r. ( AnimolCAR6 s. tobi. (- Ia cdrlile de ioc.)
CARPATIC adj. carPatin. (Cerb -.)
-')
adj. carpal-ic' (Animul
CARPA'IIN
e{rpcni s. v. OIORI\IOIAG. CONDRONIU'
SOR-CU.FRATE.
s. covora$.
CARPETA
(-' esle
s. ciprinicultnrd'
CARPICULTIInA
o ranturd a Pisciculturii. )
'
CARREN s. (GE)L.) laPiez.
carl s. v. coFA. DONITA. 9I;TAR.
cartdce s. v. I{ITR.\LIE.
cartali6l s. v. CONOPIDA.
s., adj. (IST') l. s' pnn'
CARTAGINEZ
2. adj. punic, (inv.) punicdsc. (Rdzboaielc

-.)

CARTE s. 1. lucrare, operd' scriere' tipdrigroasd.)


turi, tom, r'olum, (Iivr.) op. (O maestru' registru de
2 . ( C O N a f ' ) c a r t e am a r e :
caclastru' carte
partizi.
3. caile funciard:
iunduarS, (reg.) tab615, (Transilv.) telechirn,
'l'ransilv.)
urbdriu ; cQrtefunduord:
(in trecut, in
cadastru, carte funciari, (reg.) tab6li, (Transiiv.)
urbariu'
in Transilv.)
telechlm, (in trecut,
4. culturd, cuno;tinle (pl.), instructie, invd{ituri, pregitire, stuclii (pl.), (inv. 9i pop.) sl6vd,
(reg.) scrisodre' (inv.)
(inv. qi reg,) ctuturirte,
minte, pricopseAli, pricopsite. (I'ipsiL de -;
poscdd ntullu -')
CONDICA.
cdrte s. v. ACT. CATASTIF.
DISI'OZ ITIE. DOCUI\IEN1" DO\'ADA. EP IS.

IIIR'rlE. HorARlRE.
ToLA. nptsroltu.
IZVOR. INSCRIS. ORDIN. PIESA. POTIUN.
cA. RAVA$. REGISTRU. SCRISOARE.
carte culnvdlitfrrl s. v. CAZANIE' CUVII{T.
O1VIILIE. PREDICA,
carte ile z6ilii s. v. ROJDANIC' ZODIAC.
ZODIAR.
carte ilomne6sci s. v. HRISOV.

'
h5!la}t.
f"re'ul
CARTIER'$.
Gn{.) cviitiit'
unui ora;.)
(pop') zgiraoj' (ANAr.)
CARTILAGINOS
ciurds, (inv.) sfirc6s. (lesut -.)
CAH'l'ILAJ s. (ANAT.) zgirci, (pop')vin5'
(' B n n . s i O l t . ) r o n t . ( - o l u r e c h i i . )
a incartirui' (A vb. (MIL.)
CARTIRUI
t r u p e l e .)
(- lt's. ( MI L. ) it"".ti*i"..
<lAnffnUInE
'pelor.
C A R T)6 F
Solonunt tuberosum)
s. (BOlt.;
(reg.) ahini, bobflcS, bologcAni, bulughedni'
crump, currild, erddpane'
colompirf,. coro{bi,
fictir6ie, ghibirodncS, ghistind, godtd' grfmbd''
nap,. otl' picitiici,!6rmer,
rnir,
harlabfrcd,
(prin
Transiiv')
poami-de-pirmfnt,
vovici,
ba clal irlrcd, (NIol d. ) bandrabrircd, (MoId.' B!c9v'
'fransilv.) barabdi, (Mold-)
;i prin
!ar3l{e-'
bighiroirngn:- bi:
(prin Transilv.)
iarabirgci,
(prin
Transih'.
gtr[, boib5,'-boAmbd,
9i Ban')
i.robo:isi, (Mold.) bulughini, (Transilv., . Ban'
si Olt.) crfimpend, (Transilv.) cucrild' (NIold'
qi Transilr'.) gogoiqd, (prin Transilv.) mdgherf$c5, ('fransilv.) pAri, perir;ci, pir6qcd'
cartof-drilee s. v. BAI'A'I.
s. (inv.) maPAr.
CARTOGRAF
vb. (inr'.) a mapa.
C;\RTOGRApIA
s. (inv.) mapografie'
CARTOGRAFIE
s. mucava, (reg.) tebld'
CARTON
CARTONAvb. a lega, (rar)a scorfi, (Transilv')'
o catte.)
a compacta. (LEGARE'
eartonrij s. v. CARTONARE.
LEGATORIE.
LIi(;,\'I"
(..\R1'ON^RD
s. legare, lcgat, (rar) cartond.i, ('fransilr..) compn('tdre. (p a IIntli uolum')
Czlnf'ONA'l' ndj. lcgnt, (Transilv.) cornpactht. (Carte - .1
eartonidrd s. v. CARTOTECA.
ctt
s. (rar) cartoni6rS. (O *
CARTOTECA
'{ise documellore. )
CARTUS s. glon!, (reg., mai ales ln Transilv'
si Ban.) patr6n. (lnv.) fisic. (Amai trasun - ')
s. tpop.) patrontds. (inv' Si
CARTU$IERA
patrontAqcd'
(reg.) l5dtinc6,
re!{.) pala;cd,
(inv.) geAntd, sttmci.
carirb s. v. ROSCOV.
s' v. VIZITIUL'
carul-lui-Ilumnez6u
earul-piit{ritor s. v. ARNICA. PODBAL-DEI\{UNTE.
CALU$EI'
enrusril s. v. cAtsonl.
poogal-oecarul-zinelor s. v. ARNICA.
I\IUN'fI].
lokayata.
s. (FILOZ.)
CARVAKA
edsa s. art. v. GEXIMA. PEitLA.

easf vb. v. rAnlue.

SFARIMA.zDRoBr'

CASABIL adj. casant, (pop.) spit'gdci6s'


(reg.) spdrtigrjs. ( Un obiecl - ).
casa-copilului s. v. PLACENTA.
casa r,,i ogrdila s. v. COROANA BOREALA'
CASANT adj. casabil, (pop.) spdrgdci6s'
( r e g . ) s p e r t i g o s .( U n o b i e c t- . )
easeius. v. MACtrLAR.
easipni!i s. v. uACELARIE'
eas:irc s. v. FARIMARE. SFARIMARE.
ZDROBIRE.
CASA s. 1. clEdire, constructie, imobil'
zidire, (lnv.) ziditrirl. (O - modestd.) 2. add-

CASA
post, aSezare, clmin, domiciliu, locuin{i,
sdlaq,(reg.) silAqni, (Transilv., Ban. pi Bucov.)
cort6l, (inv.) locAE,mutdre, mutat, od6ie, sat,
sildsluin[5, sdldpluire, sed6re,sezdmfnt, gezrit,
(fig.) birl6g, cuib, culcrlp. (Unde 19i are - ?)
3. (BIS.) casa Domnuhzi : bisericd, (inv.)
sfinfie, sfinl,ire. 4. (FIN.) casd de amanct:
Iombard. 5, ( MED. ) casddenebuni : balamuc,
ospiciu, casd de sindtate ; casd de sdndtate:
a) sanatoriu; b) balamuc, ospiciu, casi de
nebuni. 6. casdde prostitulie: bordel, lupanar,
casA de toleranfi, (inv.) tractir i casdd.e toleranld: bordel, lupanar, casi de prostitutie,
('lnv.) tractir. 7. (TIPOGR.) (rar) c6ste. (- de
litere.) B. cdmin, farnilie, (rar) menAj. (Are grea.) 9. (/ST.) dinastie. (Itegi din N capeliand.) 10. cisltorie, cdsnicie, menaj, (livr.)
maridi, matrimdniu, (rar) gospodirie, (pop.)
inso!.ire, (inv.) rnaritrigiu, (grecism inv.) sinichdsion. (Are o - fericitd.)
c{si s. v. CAMERA. CoS. INCAPERE.
LADA. ODAIE. PLACENTA. SICRIU.
CASA DE BANI s. seit.
CASCADA s. 9EOGR. ) cataracti, cidere de
apd, (pop.) siritohre, ;ipot, urlitorire, (reg.)
d u r u i t o A r e ,( p r i n B a n . ) b u r i u , ( T r a n s i l r ' . 9 i
Maram.) siritd, (prin Ban. 9i Transilv.) siritrlri, (inv.) povornitorire.
CASCA-GIJRA s. guri-casci, gurl-cIscatI,
(pop.) ciscdrind,. (E utt -.)
CASETA s. cutioari, cutiuld, (inv. qi reg.)
besacte6, sicriAs, (Transilv.) scdtriic5, ScitrilI.
casia s. v. SCORTIgOARA.
CAS IER s. (Transiiv.) sAmndiu, (lnv.)
cheltuito-r. _(face sau tncaseazd.pldlile.)
CASIERA s, casieritd.
CASIERITA s. casierA.
CASIOPEEA s. art. (. S?RON.) (pop.) mdnistirea (art.), scriunul (art.), trdnul (art.). (- este
numele unei constelalii.)
CASIOPEIU s. (CHIM.) luteliu. (esre
un e,Iementchimic d.in familia lantanidelor.)
CASNIC adj. l. conjugal, matrimonial, (Iivr.)
marit6l, (inv.) cdsitor6sc, ctrsnicdsc, so!i6sc.
(Viald -,) 2. domestic,familial, gospodiresc.
(Treburi -.)
3. domestic, menajer. (Aparat
de uz -.1
cdsnic s. v. BARBAT. SOT.
C^SNICA s. gospodind, (rar) menajrri.
CASOLETA s. af um{toire, cr{[uie. (prin
Ban.) rugci, (inv.) buhurdir. (In - se ard.
mirodenii.)
CAS'I' adj. candid, feciorelnic, fecioresc,
inocent, neprihenit, nevinovat, pudic, virgin,
virginal, (inv.) nestricAt, prost, v6rgur, (fig.)
curAf, imaculAt, neintindt, nepdtdt, pur, serrific, (inv. fig.) neatins,preacurit. (Un surts- .1
castdnds. v. PIN'IEN.
eastan-de-ldcs. v. CORNACI.
castane-ile-bdltis. pl. v. CORNACI.
CASTANIETA s. (rar) geampari, pdcdnitoAre.
(Danseu:d acontpaniald de -s.1
CAS'IANIU adj., s. l. adj., s. cafeniu,maro,
(pop.) cicdniu. (I)e culoeue-.)
2. adj. qatcn.
(Pdr -.) 3. adj. cdpriu, ciprui. (Ochi -.1
CriS.fA adj. fecioar5, neprihinit5, virgind,
(lnv.) intredgd, (fig.) imaculftn. Q findrd e.)

110
CASTA s. tagmi. (Alcdtuiesco -.)
cfstln s. v. DULAP. GARDEROB. $IFONIER.
CASTET.-s. (inv.) coEt6i. (Un e feud.al.)
CASTITATE s. l. candoare, feciorie, inocenli, neprihinire, nevinoviiie, pudicitate,
pudoare, virginitate, (inv.) smer6nie, vergurie,
(Iig.) curd!6nie, imaculiire, neintindre, puritAte,
(inv. fig.) curdlie. (N ztmbetuluiei.,) P. cinste,
feciorie, neprihdnire, nevinovdlie, virginitate,
(pop.) fetie, (fig.) curif6nie, (inv. fig.) curdlte.
($i-a pd.strat -. )
CASTOR s, (ZOOL.; Castor) biber, (reg.)
breb. (Bland d.e -.)
CASTRA vb. a jugdni, a scopi, a steriliza,
(Iiw.) a emascula, (rar) a scapcli, (pop.) a
lntoArce, a stirpi, (reg.) a bdte, a curili, a
herelui, (Transilv, qi nordul Olt.) a suci. (A un animal mascul.)
CASTRARE s. juglnire, juginit, scopire,
scopit, sterilizare, (livr.) emasculAfie,evirAlie,
(pop.) lntodrcere, stirpire, (reg.) bAtere, curd!ire, hereluire, (Transilv. 9i nordul OIt.) sucire.
(* a unu-i armdsar.)
CASTRAT adj. juginit,
scopit, sterilizat,
(pop.) int6rs, stirpit, (reg.) bdtrit, curitit,
hereluit, (prin Ban.) soborft, (prirr Transilv.)
sttcft. (Berbec -.)
castravfn s. v. SUSAI.
CASTRAVETE s. l. (ZOOL.; Cucumis saliuus) (prin Ban.) cucrimi.r, (Mold., Bucov.
qi Transilv.) p6pene. 2. (ZOOL.) castraoete-d.emare: holoturidd, holoturie. (esle un
cu corpul moale gi alungit. )
echinod.erm
castravete-s{lb{tic s. v. PLESNITOARE.
CASTRONAS s. castronel.
CASTRONEL s. castrona$.
CASTRU s. ( MIL. ) lagdr, (inv.) tebie.
(roman.)
CA9ARE s, (TEHN.) ca$urare.
CA$It'IA s. (FARM.)
bulin, comprimat,
pastili, piluli, tabletd, (pop.) hap, nAsture,
(reg.) bumb. (A lnghitit o -.)
c6gies. v. CAPRIFOI.
efqtc s. v. -CASA,
CASUL-POPII s. ( BOT.; Maloa rotundifolia)
(reg.) n6lbd.
CASURARE s. (?E/IN.) ca5are.
CAT s. etaj, nivel, (rar) rind, (prin Bucov.)
pliont, (inv.) plan, pod, stre{;ini. (Casa are
trei - uri. )
CATABOLISM s. (FIZIOL. ) dezasimilatte.
( Proces d.e - . )
eatarlicsi vb. v. BINEVOI.
catagrafif vb. v. INVENTARIA. INREGISTRA. RECENZA.
catagratie s. v. INVENTAR. LISTA. RECENSAMINT.
catahrfs s. v. ABUZ. EXCES. SAMAVOLNICIE. SILNICIE,
CATALIGA
s. 1. papainog, piciorong,
(reg.) piciorAg, piciorfrg, (tlmbld pe Nge,)
2. (ORNIT,; Himanlopus himantopus) piciorong, (reg.) picioare-lrlngi (pl.). (- are picioarele foarte lungi. )
CATALIZA NEGATIVA s. (CIIIM.)
anLicatalizd.

CATRAFUSE

111
cariea
CATALOG s. fiEibr. (A cdulat ,n doritd. )
s. art. (BO?. ; Cdtalpd bignonioi'
CATALPA
des) bienonin (art.).
C A T A P I : ] D I S M A s . ( B I S . ) i c o n o s t a s ,t i n r pl5, (pop.) perete, (inv. qi reg.) priznicfu'
iTlansilv.) fmntAr. (- ln bisericile orlodoxe')
CATAPLASNI;L s. (r'lfED. ) compresi, pri;ni!,
(inv. 9i pop.) oblojedli, plirsturc. (A pus o 'pCeer reeopi uUr lu' ta' Ab o l n a o d .)
(erq
s. (MIL-)balisti.
'l o l o s i l d d e r o m u n i . )
s. (LIED.) corize, guturai, riniti'
CATAR
(pop.) troAhnn, (reg.) catar6i, subdrie, (Ivlold.,
'fransilv.)
Bucov. Si
;uhirie.
CATARACTA s. cascadS, cddere de apd, (pop.)
(reg.) duruitotu'e'
sdrito6re, pipot, urlitodre,
(prin Ban.) buriru, (Transilv'
$i llaram.)
(inv.)
siriti, (prin Ban. ;i Transilv.) sdritiri,
Dovornit oere.
(pop.)
s. (MED.)albeatd,
CA'IARACTA
(Mold. Ei Transilv.) pohoiAli.
perd6a, api-6lbi,
(se lraleazd chirurgical.)
Ia curea.)
CATARAMA s. (reg.) sp6nci. (CATARG s. (r'tlAl?.)arbore, (inv.) mhstd.
eut{rgir s. v. GALERI.
CATAR. COcatar6i s. v. APOPLEXIE.
RIZA. GRIPA. GUTURAI. ICTUS APOPLEC.

'l'rc.RlNr-rA.
CATASTIF s. condici, registru, (rar) cd,te,

(inv. qi reg.) m6tricd, protoc6l, (inv,) caid'


d6ftcr, izv<id, 6pis, tartAj, terlel6g, (turcism
inv.) tefter.
CODICIL.
catastis6l s. v.
fatal,
dezastruos,
adj.
0ATASTRoFAL
funest. nefericit, nenorocit, tragic. (Un deznoddmhrl - . )
s' calamitate, dezastru, flaCATASTROFA
gel, gro'zdvie, ndpastd, nenorocire, pacoste,
pustiire, sinistru, urgie, (inv.
potop, prdpid,
(pop.) blest6m, minie'
ti pop.) pripidnie,
potopenie, topdnie, (inv. ;i reg.) pustie$Ag,
(inv.) pierpustiit, sod6m, (reg.) pripldeili'
zire, pustiicirine, (fig.) pirj6l' plAg5. (O adeudrold- s-aabdlulosupralor.)
NEDREPTATI.
cararrexi vu. v. NApASTUI.
U
R
G
I
SI.
OROPSI, PERSECUTA. PRIGONI.
s. ( BIS' ) (reg.) mdndstire'
CA'TEDRALA
(lnv.) sobdr. (O ln slil gotic. )
CATITGORIC adj., adv. l. adj. decis' expres'
ferm, format, hotArit, neezitant, neoscilant,
(Un refuz -')
net, trangant, (inv.) rezolft'
net'
traniant'
3. adv. decis, ferm, hotirit,
(reg.) regul{t, (farn.) rit6s' (L-a tefuzat *'1
3. adj. convins, decis, ferm, hotirit, rispicat'
(Cu glas -.)
a. adj. evident, flagxant' indis((Jn adeudr -')
5'
cntabil, izbitor, vidit.
adj. apreciabil, considerabil, evident, important,
(O
lnsemtut, mare, sensibil, sim!itor, vidit.
amcliorare - a sldrii bolnauului; o diferettld -, )
G.adj. cert, evident, incontestabil, indiscutabil,
necontestabil, necontestat, nediscutabil, neinsigur' vedit,
doielnic, neindoios, netegdduit,
(livr.) indubitdbil, perempt6riu. (A manifeslat
7. adj' cert, precis,sigur,
o superiorilale *.)
(rar) neapirAt . (I'rea un rdspuns ^' ' )

(LoG.)
(inv.) predls. r.
CATEGORIE
cam6nt. P. chip, fel, gen, ncarn, soi, sort'
specie, tip, varietate, (reg.) maded, sad, (inv.'
de
mai ales in l'ransilv.) plAsi. (Diuerse g
- vr ai trt i.e) t a3t .e ,c l a s l , f e l , g e u , s o i , s p e c i e , s p c l i , t i p ,
(inv. Fi reg.) rirdi. (O - de indioizi. )
4. fel, gen, soi, specie, speJi, tip, (inv' ;i pop.)
sctilir,
seAmi, (fig. peior.) poAmd, sirnln{I,
stdmbi, tacim. (Ce - de om o mai fi 9i dsla?)
5. fel, gen, soi, teapI, (fig.) calibru, (reg. fig.)
Iui.) 6. pdturi,
piinrrri. ({,'rt mincirtos 42 sociald.) 7. clasit' grup'
strat, treaptd. (grupare, (astdzi rar) tAgrnd, (inv.) rinduiAld.
(I;ace parle 4in e celor . . . ) B. clasd, treaptit
(d e r e t r i b t 4 i e . ) 1 1 .c l a s 5 , r a n g . ( R e s t a u r a n t
d.e- L)lO. (SPC.RI') divlzie. (Echipdde-A.)
tategorisi vb. v. CALIFICA. ITACE. NUIII.
s. (BIS.) (inv.) catihis.
cA'rEHIsxl
(IATEIIIZA
vb. (B/S.) a catihisi.
(O Iengit
s. (CHIM. ) lttt\.
CATENA
lnlre ei atontii de acela;i fel ai unei stthstanle.)
SISTEI\{
X'IUN'I'OS.
cat6nri s. r'. LANT.
s. (NlUZ.) flagnetl, minavet.
CATERINCA
a rispopi, (pop.)
vb. (BIS.)
CATERISI
utt preot')
a despopi, a despreo[i. (-4 s. (aJS.) rdspopire. (- a
CAI'ERISIRE
unui preot.)
CATERIS1T adj. (81S. )rispopit. (Preol -.)
CATIFEA s. vclur, (iIrv. ;i rcg.) urrincister,
(Transilv.) barsdn, (prin llunt. Si IIold.) pluE,
(Transilv. 9i Ran.) s6mot, (inv.) ur;irric. (Ilaind
de -.)
moale, neted.
adj. mitisos,
CATIFELAT
(Obraz -;
Piele -.)
PANSELUTA.
carifelri!:i i. r. PANSIIA.
BIRFEAI-A.
BIRcariltori; s. v. BIRFA.
N'TNP. BIRFIT. CALOI\TNIE. CAI,OIINIIIRI].
(;LEVETIRE.
CLI'\'D1'I'I"
CLEVETEALA.
DISCI1EDI.
D]]NIGRARE.
DEFAII{ARE.
.TARE.
PONEGIlIR]J.
PONEGRTJALA.
SOAI)TA.
catihis s, v. CATEHISI\I.
ratihisi vb. r'. CA'IEHIZA.
()r\TISIIA s. (RIS.)
(inv.) ;ccl6rc. (- este
una din secliunile
Psallirii.)
s. (Z)OL.;
CATIR
reg.) mi$cdi, (latinism

cerfnCA

Equus mullus)
tnv.) mul.

s. (zooL.)

:
'

- :i
r

..

.:

(inv.Ei

(reg.) mrili, (inv.)

miscodie, (inv., in Ban') m{2g5.


l. adj.papal'
CATOLIC acli., s. (BIS.)
(astizi
(rar) latln'
romano-catolic,
roman,
rar) papist, (inv. si reg., mai ales in Transilv.)
2. s.
papist69, papistigdsc. (Biserica -.1
romano-catolic, (rar) latin, (astdzi rar) papist,
'fransilv.) papist69.
(inv. 9i reg., mai ales in
(Un bigol.)
OATOLICISI{ s. (nIS.) (inv. qi reg.)papistdsie, (inv.) PaPism.
(inv. si reg.) a
CATOLTCTZL vb. (BIS.)
(se) papistrig
(atortosi vb. v. IZBUTI. REUSI.
s. pl. boarle (pI.), bulendre
CATRAFUSE
(pl.), calabalic, troaie (p!.), loale (p1.), (rcg.)
bodrodnle (pl.), ciovdie (pI.), trancandle (pl.)'
(Olt.) dlninnie. (Ia-li - ;i pleacd!)
catral{rse s. pl. v. BAGAJ.

r..

CATRAN

(reg.) zeft.
s. (CIIIM.)gudron,
CATRAN
(Carton acoPerit cu -.)
catrdn s. v. SN{OALA.
s. fotd, (inv. si pop.) pe;timAn,
CATRINTA
(pop.) pest6lc5, (reg.) ziv6lcd, (Trrnsilv. qi
(prin nordul 1\'Iolti.) pris-,
1\{aram.) pinzitrirS,
este o
to{re, (Transilv. ;i Maram.) zAdie. (piesd din portul popular femeiesc')
s. scurteicd, (rar) zoivir. (- 5s
CATA\IEICA
poarld Ia lard. )
c6uir s. v. BAUBAU.
CAUC s. cius, scafl. (Transil'r'.) s{rfld, lirrilurir
de scris. (Cu - se scot cerealele clin sac.)
s. (pop.) gumildstic. ( Ptaglie
CAUCIUC
d.in -,)
uroclel. (Sahntondrrt
s. (ZooL.)
CAUDAT
este un -. )
eduni s. v. NIINA.
efrrrre s. r'. PFPIjNII.
c a r ' r s t i ca < l j . v . I l A T . l 0 ( l O 1 1 f i ' O l i . I ' l t ) l O t t A SARCAS'I'IC. SATIRIC.
MATIC.
causlieit6tc s. v. SARCASM.
o
vb. (MI':D.) a arde. (A CAUTERIZA
rand, )
s . ( . / I r l i . ) l . l i c l e j u s i r - t n e ,g a r a n CAUTIUNIi
(A
tie, (pop.) chezirsie, (inv.) acleverinli.
deptts - .1 2. fidejus,or', garant, (pop.) chezAE,
(inv.) plrltnic, s6dis. ( EL este considerat n
p e n l r u d e _ b i l o r).
CAI'ZA vb. I, a pricinrri, a produce, I provoca'
(pop.) a cisuna, (lnv.) a trAge. (A N cuioa
un necar.) 2. a declan;a, a determina, a dezIdntui, a genera, a isea, a napte, a pricinui,
a prilejui, a produce, a provoca, a stirni, (inv.
qi reg.) a scorni, (inv.) a pricini, a prileji.
(Atitudinea lui a - d.isculii furtunoase,) 3. a
crear a da, a determina, a face, a pricinui, a
(Injeclta
i-a
prodrtce, a provoca, a stirni.
- o senzalie de |nuiorare, ) 4. a aduce, a pricintli'
mori d(rune.)
a proclttce, a provoca. (A CAUZARIT s. declanqare, determinare, geproducere, pronerare, pricintlire, prilejuire,
(unei puternice
vocare, (rar) provocdlie.
reaclii. )
cAUZATiv
ad j. (GRAM. ) factitiv. ( Verb - . )
motiv'
s. 1. considerent, mobil,
CAUZA
pricirri, prilej, ra Iirrne, temci, (inv. 9i pop.)
cuvint, (pop.) n6imi, price, (inv.) cap, obiect,
(N care
pov6d, rez6n, (fig.) izv6r, siminld.
erplicd producerea unui fenomen ) 2. obirgie,
Iuturor succe'
origine, (fig.) izv6r, mdmi. (sclore ...,) 3. obicctiv, scop, tel, Iinte, (inv.)
pricind. (Lupld pentru nobila - tt independenproces,
dentei. ) 4. (,fUR. ) actiune, judecati,
(livr.) sp6t5, (irtv. Fi pop.) pr{ce, (pop.) dreptAte'
ldge, pricini, (rcg.) pfrd, (prin Transilv.) tirghel69, (inv.) div5n, jud6!, prigonlre, sud,
(inv., in Mold.) d6li. (llliine se iurlecd *.)
eavdl s. v. CIZMAR. PANTOFAR.
CAVALER s., adj. 1. s., adj. burlac, celibatar, fldcdu, holtei, necdsdtorit, (pop' qi fam.)
(A
rdmas -.)
bech6r, (Transilv.) frdgciu.
Ia o balanld.)
2. s. (TEIIN.)
cdlirel. ((inv.)
cil{rime,
s. (MIL.)
CA\ALERIE
cdldligime.
cIlirigie,
cavalerime,
CALARIME.
eavalerlme s. v. CAVALERIE.

rt2
cdlire!, (inv.)
s. (MIL.')
CAVALERIST
cildre,
cdlir69, riitAr.
CAVALIN adj. (ZOOL.) cabalin. (Rasd*.)
cavds s. v. JANDARM.
s. l. (GEOGR.) groti,peqteri,
CAVERNA
(reg,) dcn5, scdrburd, (inv.) speltlncd. (O - cu
cavitate. 1- pulmostdlactite.) 2. (MED.)
nard. )
CA\IERNOS
adj. (MED.) cavitar. (Leziune
pulmonard -.)
GROS.
GRAV.
eavern6s ad:i. v. ADINC.
JOS, PROI'L'ND,
adj. (MED.) cavernos. (Leziune
CAVITAR
PulmoltdtA *.)
CAVITATE s. 1. adinciturS, gaurd, scobiturd,
(inv. 9i reg.) sc6rbuld, (reg.) scilbi, sc6chini,
(Mold.) b6{n, (inv.) zgdn. (O - lntr-un obiect. )
pulmonard.)
cavern5.. (2. (MED.)
(rar)
necrdpoli, (inv.)
CAV0U
s. criptd,
(intr'un
gr6bnic,
gr6pni!.I,
mormintAr.
aI unei familii. )
cimitir; CAZ s. 1. circumstantd, conditie, conjuncturi,
ipostazd, imprcjtrrare, postrrrS, pozilie, situalie,
peristas, qrilejire,
stare, (inv.) irtcunjurire,
(fig.) cont6xt. (In acesl
stat. imprejur-stdre,
din Vaslui. )
, .. ) 2. fapt, intimplare. (lmbolndvire. (Doud noin de scar3. (MED.)
(inv.) cdd6re. (E lalatind.) 4. (GRAIL)
aculaliu, )
caz{ s. v. COMITAT. DISTRICT.
eazaelned s. v. CAZACIOC. CAZACEASCA.
s. cizdceasci, (teg.) cazacinci.
CAZACI6C
(A d.ansat un -.)
CAZAN s.(GEqL.,GEoGR. ) caltleird, cdldare,
ltt
(prin Ban.) scol.lini'. (circ, zinoagi.
r e o i t t n i l e m u n l o o s e .)
s. (B.IS.) cuvint, omilie,predicdtazANIc
(lnv.) chiriacodrdmion, didahle, pouc6nie, predicere, predicAfie, propovedAnie, carte cu in(Cite,sleo -. )
litdttri.
COMPARTIMEN.T.
e{zir s, v. C.\SUTA.
DESi'ARTITURA.
DESPARTIRE.
s. ( BIOI'. ) cazeinogen. (* esle
CAZEINA
o proteind. )
(se
s. (BIOL )cazeini.
CAZEINOGEN
g d s e ; I e l n l a p t e .)
buncdr.
C-\ZEII-A.TA s. (MIL')
OAZMA s. hirle!, (reg.) sApd, (Ban.) arq6v'
(plin Transilv.)
a9iu, (prin Olt') sdpitodre'
(Sapd pdminlul cu -,)
cnznrd s. v. TIRNACOP.
CI\ZNA s, 1. calvar, canon, chin, durere, patimi, schingiuire, schingiuit' suferin!i, supliciu,
(inv. 9i pop.) trrtdi, (pop.) mtnc5,
torturi,
(inv.) muncitorie, pasitne, pedeapsd, pedepstrinso{re,
sitrir5, rdnd, schingi, strid6nie,
(tnduratd de cineou.) 2. chin'
trudnicfe.
efort, fortare, munci, osteneali, sforlare, sizbatere,
trudd,
striduinld,
strldanie,
linli,
(livr.) travAliu, (rar) strdduihli, strdduire, (pop')
canone6ls, (reg.) gl,rapi[, (prin 1\Iunt.) morincedlI, (Moki. qi Transilv.) zoAld, (inv') c{znire,
strinevoinli, ostenfnll, sfdrld, strddinuin|5,
lui a fosl lncununatd de succes.)
ditruire. (militar, militiresc'
CAZON adj. l. (MIL.)
ostdgesc, solddlesc, (rar) marliAl, (pop.) cdtnn6sc, (inv.) o$ten6sc, ogtdsc, voinic6sc. (.Uni-

. ,CATNA

113
formd -.)

-.)

2. mtlitlros,

(rar) marJi6l. ( Purlarc

INCIDENTAL'
cazudl adj. v. ACCIDENTAL.
SPORADIC.
OCAZIONAL.
INTIMPLATOR.
CA conj. l. (consecutiv) de, incit, (inv' qi
ili eta mai mate mila')
pop.) cit,- (Gemea 1 . - ('se
cauzal) cIci, deoarece, fiindcd. (Haidem
*
faci searu.) 3. (adversativ 9i restrictiv)
si. /Sri cure bdrbatttl cu catul;i femeicr cu poata,
n lot se isprdue;Ie. ) 4. (adversativ Ei restrictiv)
nu mi-oi feSteli onoareal) 5. (adverdoar. (sativ qi concesiv) deFi' (calul' N e cu patru
picioaie, 9i tol se potiarc;te.) G. (tempolal)
iind. fAcum, e rt-dlrt odihnit, putem pleca.)

a trebui, (tnv.) a se dostoi, a privi' (Nu se sd faci astal) 17. a sc cere, a se cuveni, I se
impunc, a trebrti, (inv. 9i pop.) a cduta. (Se
- s d p r o c e t l d n ta s t f e l . . . ) 1 S . a s e c u v e n i ' a ( s e )
p u t e a . ( S e N c d l l o i s d .s t d m p a s i u i ? ) 1 9 . 4 i s e
iuveni, a-i reveni, (inv. 9i reg.) a-i veni, (Dri-mi
parlea care mi se *.)
ARUNCA. AZVIRLI'
ciilef vb. v. AFLA.
FI. GASI. NAPUSTI. N.\VALI. PRECIPITA.
vIiNI.
TiiB.l.RI.
s^\RI. slrLr,\.
iBlezI.

ei conj. v. DACA'
IE$I.
eicri vb. v. DEFECA.
cic6re s. v. DEFIICARE.
FECALE'
cdcrit s. v. EXCRD\IItNT.
ciciril:ird s. \'. PADUOEL.
crlr.irrliri s. \. .\IACEA$A'
cieinrir s. v. \tIDANJOR'
eicitniu adj., s. v. CAFENIU. CASTANIU'
--"a"i,,
I\TARO.

s. v. DUNIBRAvrarqcA'

CA(,1 conj. (cauzal) ci, deoarece,fiindcS'


(Sd t.!orum N se l'uce seard')
cALi L'L-{R s. ( IVI L. ) cutcan' dorobant'
(- in t'et'hea
armald romttnti.)
cirirtl:r si'roelui s. v. POPET.\CHI'
CA(.lLLA's. l. (\lold' 9i Bucov') crigmd,
(Trarrsilv. si prin Mtint.) gApcl. (Iarna. poar.Id'
- p e c , , p . i z . ( g t r . ) p d l 5 r i e .( - I a - c i u p e r c i ' )
INS. oM'
crntirllii s. v. cAP. lNDlvID.
PERSO.\NA.
ciiciuli rb. v. lNlOSr. PLOCONI. UN!IL-I'
CAPSULA. CAPATiNA'
ciciulie s. v.
Gi}I.\LJE. MACIULIE'
cieinlire s. v. jNJOSIRE' PLoCoNEALA.
PLOCONIRE. UNTILIRE.
CACIULII.'A s. bonetd, scufi, scufild, tlchie'('l-ransih-., Ban. Ei Bucov.) cedpsi' (Bunicul
ctr -

h,,

De cap. )

vb. l. a pica. (sldlueta u - de pe


CAob.i
etajerd; ct N o frunzd') 2. a se ddr-ima., a se
ndiui, a pica, a se pribuqi, a se pr[v5li, a.se
surpa, (reg.) a se imburda. (A - casa pe et')
3. i piia, a se pribugi, a se privili, a -se.r{s.
turna-, (rar) a se poticni. (Calul a - Ia pdmint'-)
dc
4. a se pr:ibu5i, a se privdli. (Apa .la.
(Ii
l n d l l i m e , ' I o r n t i n d o c a s c o d d ). 5 . a s c d p a '
N
patru
- piinea tlitt mind.) 6. a sdri. (f-au
naJturi de Ia hainii') 7. a cobori, a se llsa, a
c e a t r a ,n o o p l e a ' l B ' a s e a q e z a ' a
scohori. ((A s e a $ t c r n e ,a s e d e p u n e , e s e l i s r , a p i c a '
o ploaie
brunta peste cimpii.) 9. a da. (A :d.rauiii.1 10. a (se) apleca, a atirna, a (se)
(se) inclina'
cobori. a (sc) culca' a (se) ctrrba, a
(se)
a (se) incovoia, a (se) indoi, a (se) l5sa' a
pleca, tinv. si pop.) a (se) povecli, (reg') a (se)
poligni, t inv.1 a (se)inchina. (Crengile - cle-alita.
ioa.j ll. a atirna, a curge, a spinzura' (Pdrul
pica. (A ti Pe spate.) 12. a eFua' a
!"
- la datorie,
eramen. 113. a mrtri, a pieri. (A
p
o
t
r
i
v
i,
t n l u p l d . ) 1 1 r .a s e n i m e r i , a p i c a , a s e
lntr-o
(pop.) a se brodi. (Sdtbdloarea a 15. a i se potrivi, a-i ;edea, a-i veni'
i^Ulta.)
(Haina ii bine,) 16. a cadra, a se cuveni'
8-c.310

ZVIRI-I.
vb. (B/S.) a tamiia' (inr'.9i
cr\DELNITii
res.) rr cidi. (I'reotul -.)
s. /BIS.) tlrniiere.
i.\lnl-f.;tt.inE
CADTILNITA s. (BIS.) (inv. ;i pop.)afumdt:irniietoAre'
toAre, (reg.) tdrnii6r, timii6rni{i,
cirrklnie s. v. CUYIINI,'A.
a uttui obiect cle
CADERE s. l. picare. (*
pe elajerd. ) 2. cizlturd. ( A suportat o - usoard' )
niintirc,
dirirnat,
dirirnare,
b. dlripinare,
r'isipire, surpale,
ndruit, pribupire, privilire,
surpat, (r'ar) prdbuseAlir, (inv.) risipi. -(-. n
niruire'
unel casc ) 4. dirirnarc,
zid.irilor'
Iui
picare, pribu;ire, privirlirc, t'isttrrnale' (ia pdmint.) 5, (GDOGR.) cddce dc apri: cas;ipol, ttrltrcad'd, cataiactd, (pop.) slriloirc.
toAre, (reg.) dtrrtrito/rre, (prin Ban.)-buriu'
(prin Ban' 9i
siritd,
(Transilv.
-si nlalam.)
(inv.) povolnitoAre' G' sc5iransilr'.) siritiu'i,
cr cictcanttluidin mind.) 7. coborire'
pare. (celii, a noplii') B. disidsale, scoborile. (*
parilie, snpritnare, (inr'.) supresilne' (- uocaLeior finale.) I, e;ec, insttcces, ncrcugiti, picare'
Ia un eramen'.)
(livi.) tidsco, (fam.) chix. (i0. autoritate, calitate, competcnld, cirept'
q 1 1 1e
sti
inrlrcptl!irc, (inv') volnicie' (Nrt
md PrcntuL!, )
eiil6re s. v. CAZ.
TAMIIA.
"aai ur. v. CADELNIIA'
eddinli s. v. CUVIINJA.
eillirni vb. r'. IIOIERI.
cdll5nie s. v. BOIERIE'
CAi vb. l. a se pocdi, a regreta, (reg') a se
mdcddui, (prin Transilv. +i Mold.) a(-9i) bitnui,
(prin Tran.silv.) a EdiniU; (inv.) a se. inflinge,
" 3.ti, u ielrti, a se scilbi, a se smeri' (5e
prlrtrr, "ri, fiLiute.) 2. (IJIS.) a sepccdi, (inv')
a se spesi.
DECOMPATIMI.
rii
\b. r'. c.ctNe.
PLJNGE. PLiNGN.
ciiqdni s. v. O(',HI.
s. (IST.) locotenentd domcAiill-\cirlili
n e a s cI .
cdim{eirnio s' v' REGENJA'
jelui'
CAINA vb. 1. a se boci, a(se) jeli, a(se)
a se lamenta, a (se) plinge, a se tingui, a se
vdiciri, a se viita, (pop.) a se aoli, a se migeli'
(inv. si reg.) a se oldlii, a se olecii, (reg') a se
plingitui, a se scirbi, a se viiera, a se viina, n
ie vdldcii, (Transitv') a (se) cinta, a (se) diuli'
(I\Iold. li Bucov') a se frlsui, (inv') a se glisi'
a se glXsui. (S-a - toatd ziua.) 2. a compdtimi'
a deptinge, a plinge, (livr.) a deplora, (inv' Pi
pop,) a tingui, (inv. 9i reg.) a cii, (reg') a .sirdci'
(Transilv., Maram. ;i I\{old') a giindli, (inv') a
pentru tot ce a indurat')
ieli, a jelui. (It -

CAINARE

rt4
s. boceali, bocire, bocit, jelife,
. CAINARE
jelit, jeluile, lamcntare,
farnentalie,--pfiirgerli
p D n s , . ti n g u i a l i i . t i n q u i r . c , t i n g u i t ,
n,iita.i, vaiiai,
v:llr:rtrtra, (pop.. fuln.
;i peior.) vdicdre:ili,
(pop.) jcluidlir, {rrrr..
Si l.cg.) olrlleile, (ree-i
vrlelarc, liier.et, (iltv.J obidil.e, olecdire.
lC,e
e a s l u ' . ,)
CAIN'|A- s. mustrare, pociinli,
regret, re_
mlr_scarep
, lrer.e
.de rriu, (rar) pcnit6nti, poc:i_
idlii.. rinr'.) infringerc. pocuiiiric,
lft.eritirzisrn
Inl\'.) l.cpentit.. (Sirrt!,.a u sittccru _
pcillru
ccle f<it:tttc.)
(
Z
O
O
L
,
)
s
.
t
.
cdl[t, (rar.) cilus6l.
__C,\tsOlt
(L'tt - dc munt?. ) g. (la pl.) "eru."i
tpr.l, ilirlr.j
c a r u s ( . 1 .( p o p . ) t i r i l j 6 r n b n . ( _
l a m o s i .)
e : i i ! : i _s . r ' . B O N E T A .
pL.\_
I I O N E T'l c i .
CENTA.
SCUIJIE. SCUFII'Ii.
c:iiirl s. v. CURELUSA.
r:ilrii s. r.. EIIAIL.
GLAZUR-q,. SIIALT.
cilambfc s. v. pOllUI,IB.
adv., actj. t. aclr,. incdlecat,
., -C4f4fE
(tr'Iold., Transilr'.
9i I3an.) c:ikir6st-c. (Sd :.-;
o9i. incilecat. (Om - . g. a(tj. ecvestrJ.
1
1( O
._.
stoluie -. S

., r. _CA\'.\LERTST. CALARt,T.
lg!1"t
(;.{L-\FA1'Ul

t.b. a calfatu. (_ putilca ilr;ei.


n e D e .)
e:ilir6; s. r'. CA\/ALERIS.I-.
CALARET.
c:il{ri;ie s. v. CAVI\LERIE.
C.tf--\nnlfi.
c{l:irir,sirne s. v. CA\iALEIf IE. CALIRII,IE
r.iit:irrt;re.adv. v. CAL.\RE.
TNCAI_CC,Lf:.
s. l. (MII-.)
ca\.alerist,(in\..)
-UALAnET
cil{re, cilirdq, ririthr. Z,'(TEIIN.)
";;i;;:
(Ia o bolatilu.)

3, lndrumdtor, pot.iIuitor, sfituitor, sfeLnic.


(uvr..,- mentor, (iuv. si fam.) cldscdl,
tinv.)
''
povriIri,_tocmit<ir..( X
.ti serui;t, Ari1,t _ .j
C.{LAUZi vl-r.t. a {se)
conduce,a (ser qhida'a (se) or.irntr, tirrr..) ,r (sci
1^ !r,"-l.ing..urna,
povatrri.
(A - pe url (lrum; tlulti te prirtcipii
'a
y -.1 I 2.^a _cont.lrrce,
u dilija,
glri,i,r.e in:
d l ' c p t c , a i n d n r r n a ,a o r i e n t a , ( i n \ _ . )a t o-Jii"u
cnli.
'"o",f,,..,
(O
.- pe caleaceo bund.) J. "
,
a glrida, a indruma. 16 - prin to,,rc,lrii.riir.l
4 . a - . c o . n r l r r cae d
, i l i j u . a g h i r l a ,n i n t l r r : r n a ,
i
a sfitrri, (inr..) a ctrtqe,a miji. rr rrrls_
P,o".u191,
ravt. (L-a - binein uiald.) i. a ini!ir.:r in_
troducc_ (A. - pe cineua inlr-rur donrrtiu.)
'il
. c-iL.A.UZiRn i. l. r.onducere,,ti.iJ,,,j",et
dare, indreptafe, indrumare, orienttrrc. (_ 64i24
pe
.drumul cel bun.) Z. initiere, introtlucere.(_
cutua in-lr-o prol'csiuttc.
)
CALAUZI'IOir aa.;.,s. in<I.urnitor,povfltui_
.t"l',
sfdtuitor., (inv.; indrcptil"dr,'purteiOr.

(t-d losl un excclenlN.)


crilbig0-:ir{ s. v. RACHIT.\N.
CALCA
,( - _"!. l. " pd;i, 1rnr.. si reg.) rr prisr.
irt uirful picioarelor.):1. n fecunrla. (boco_
1ul - gdina.) 3, a netezi, (Ban.) a pig.fui,
lfrin
i\Iaram.) a scdci, (Transitv.'9i lrirarn.ia
tlsiiri,
a te.glizui. (ru[cle.) 4. a se abate, n ",,"utr"_
veni, a incilca, a nesocoti, a viola, (in\..) a
pd$|,.1 spirge, a strop;i. a
o lcie.)
;tir.bi. ((.:rrca vb. v. ASUpRI.
(_O_
COLIND-\.
TROP I. CUTREIERA. EXPLO.A,TA. I\ \.ADA.

-r{prlA.

IMpovARA. lnc-\r_c.r.N.\pADr.

NAPASTUI. OPRIMA. OROPSI. I,,\RCL'RGE. PERSECUTA. PRIGONI. STRIBATE.


g r 5 ! . i l ! r b . ' n i n c i l e c a .( - c a r t i l . )
C A L A R I J Ts . l . c i l l r i t . 2 . ( S p O l l . f) e c h i t a ! i e . S T R I V I . T I R A N I Z A . U R G I S I . V I X T ' U N A .
ZDROBI.
3.
hipism. (O cursddc -.)
CALCARII s. lncdlcare, nesocotire, \,iolare,
(.!f_P?!T)
; A L A R I I t I i s . ( M I L . ) c a v a l c r i e(, i n v . )
cava_
,
1pop.) stricdre. (- a legii, a tnei tnlelegeri.)
lerirne,_cS.lJri;ie,cdldri;imc.
CALARI l- s. cdldrie.
IN\rADIRE.
_ ciledre s. -v. COTROpIRE.
IN\AZIE, INCALCARE. NAPADIRI].
ptER
v.
EF.Et\iltR.
ITOR.
SCHIil_cil6t6rudj.
CALCATOARE s. t. jgheab, tin. (BATOH. TUMPORAR. l.REC.iroR. VnC_
penrru
slt'uguri.) 2. (reg.) spusc. (MI]T.NIC.
ta gardurile
CALATOR s., adj. l. s. drumef, (reg.) dnr_ pescdresti.
)
m69,
OAT,CAT6R s.(TEIIN.) l. apisitor, cea_
.(1'ransilv.) drumAr, A.umiiO,:tui'(in".)
strAinic. (IJrt - obosit cle drunt.) g. s. ti""al
praz. (- la ma;ina de cttsut.) 2. ceapraz,(reg.)
tor. ( Utt - intirziat trecea strad.a.
) J. s. pasa_ ceaplazAr, zimlir. (- pentru cli{i7 pinz'ei7e
ger, voiajor, (Iln - din autobw.) {. adj. noferdslrdu.)3..tatpn, (pop.) tetpige. (- lu scau_
mad, (inv.) nomAdic. (populolie - .) i. adj.
nut dogarulur.)
migrator, (rcg.) mutdt6r. (pdiari _.) O. "Jj.
cilerit6r s. v. IApA. PEDALA.
SCIIIXI_
voiajor. ( Porumbel-. )
BAToR. TALPIG.
C.\LATORI vb. a uinbla, a voiaja, (rar) a
CALCATURA s. mers, miqcare, pas, pd;it,
d.,ll?yt,,
!,'!u.) " srrinici. ( pe unde-n_i _ ?1
umblet, (rar) rnersdtriri, (inv. ti pop.) mersrir:i.
CAL.{TOlllE
s. deplasare, clrurn, voiaj,
(O s4116r"ot-.,
(inv.) plimbir.e, trnblet. (O - 1u,rnU "liii_
;t
toare.)
t
CALA'IORITadj. umblat, voiajat. (Om -.)
.CALCII s.l.( ?EHN. ) plaz,talpi, (reg.)bfrsd,
n{dE, piept, plds6, plughitn, pod, 6rtn Ootrr.;
(rar) tortiond.,r,ucigAtdr, ta.b6n. (- Ia plug.) 2. (prin Ban. si T.ansilr,.)
.. CALAU s. gide,
bArbrrr, (- Iatopor, cu,tit etc.) 3. fCOr\SZR. I
Jilt. ;i rcg.) hinghdr, /reg.r hohi.r.,(inr...)gca_ brotac. (JAt,_mlceldr, speculatdr..(se lina:d pe o grirtdti de lemtt.')
c.t:cculape" cci
condamrmli Ia moarte.)
cdlcii s. v. CUCURUJITL. TOC.
edliliz s. v. CAP. CAPETENIE. CO},IAN.
CALDARE s. t. gileati, (Bucov. si nordul
D{ryI., -C_ONDUC^TOR.
r\rAr_NAlrE.
gEF. Mold.) saflic, (Olt., Ban. 9i Transilv.) vjrdri.
CAL.{UZA
s. 1. ghid, indreptar, inrk.umar,
( Bea apd din -. 1 2.(GEOL.,GEOGR..1
cattleird,
.
ln-drumitor, (livr.) vademecum,- (inv.) pr{ve1.
cazan, circ, zinoagd, (prin Ban.) scolhini.
'inirumi(O - s4i7o1;ipentru turisti./ g. ghid,
(- se formeazri.
mai alcs in regiunile n.iuttoLtse.
)
t o r , ( f i v r , ) c i c e r 6 n e . ( X e s l e- i t i l r - u t t m u : e u ) .
cdlildrd; s. v. BOTROS.

115
CALDARUSA s. l. gXletusi. (O N cu nisip. )
2, ( BOT,; Aquilegia uulgaris) (reg.) candelftA,
toporif, cinci-clopo!6i, cinci-codde, clopotei
cornriti (pl.).
CAr-DICEL adj. cildigor, cildutr, lncropit,
(pop.t cdlfu, (Transilv.) dom6l. (Apd -.)
CALDISOR adj. cIIdicel, cildu[, incropit'
(pop.)
- C A L Dcllitr,
U R A (Transilv.) dom6l. (Apri -. )
s. l. cald. (Mor de -..1 2. (la
pl.) arrif{, canicul5, dogoare, dogoreali, fierbinfealir, nibuSeali, n5duf, nddupeald, pirjol,
pojar, toropeali, zdduf, zipu;eali, (livr.) torpoirre, (_pop.) arsriri, vipie, (reg.) buhoAre'
cdcit. crlplt, nlplniili, picli, preplt, prigoare'
puhii{li, ziptlc, (prin Ban.) arsodre, (Ban' 9i
'fransilv.) friptodre, (prin Olt.) jApsi, (Ban.)
pripealr'r, (inv.) ars, pripec, (fig.) cupt6r, jar.
(- zilelor de uard.) 3. (MED.; la pl.) febrii
fierbinteald, friguri (pl.), temperaturl, (pop.)
6rEi[5, (reg.) nipliidln, vipie, (inv.) aprinzeAl5'
(rar lie.) jar, (Un bolnau ctt -. )
ARDOARE'
cildirrri s. v. AFECTIUNE.
AViNT. BUNAVOINTA. CORDIALITATE.
INFLACARARE.
ENTUZIASM.
ELAN.
TNSUFLRTIRE. PASIUNE.
INIIOCARE.
PATINIA. PORNIRE. PT{IETENIE.
,CALDUR6S aclj. cald, gros. (Imbrdcdminte - . )
AMABIL.
elldnr6s adj. r'. AFECTUOS.
BINEVOITOR. CORDIAL. PRIETENESC.
PRIETENOS.
CALDIJT adj. cIldicel, cildi5or, lncropit,
ftinp.) ciliu, (Transilv.) dom6l. (Apd -.)
<.ileripirs. v. SCUL.
c:ileftci s. v. COLIVIE.
cAr.rUTA s. (TIP0GR.) bititoare'
CALI vb. (TEIIN.) llaoleli, (pop.) a iuti.
(- olelttl.) 2. a oleli, (reg.)a pinzui. (- ldigul
unui instrumenl.).
CHERCHELI. FORcirti r-b. v. AIIETI.
INIANI.
TUR\IENTA.
TIFIC.\. hIE.\TI.
CALIFAR s. (oRNl?.,' Tadornatadorna si
) (reg.) cahdrcd.
fenuqinea
'
cALiN s. (BoT.; \'iburnum oprrlus)(reg.)
amirtg,
cilinrlr{r s. v. RODUI,-PANIINTULUI.
cirlinici s. v. FILINIICA.
cALiRE s. (TEHN.) cdlit, olelire, (pop.)
iutire. (fierului.)
lNrAnrRE.
eirlire s. rj. nonTIrIcAnE.
INCHISOARE.
E:iIiSCi S. V. AREST.
ocNA. PENITENCIAR. PU$CARIE. TEI\{NITA,
CALi'r ndj. ("EIIN.) ofelit, (pop.) iutit.
(Melal -.)
INCERCAT.
Cri|it Adi. V. FORTIFICAT.

lNrAnrr.

CALIT s. f TEHN.) cilire, otelire, (pop.)


iulire. (- fierului.)
cALDr$OR.
cilirr adj. v. CALDICEL.
CALDUT. INCROPIT.
cillirn s. v. IxC,u-IANIINTE.
CALTUNA$ s. (Bor.; Tropaeohtmmajus)
condr:ml-doamnei, (pop.) nemloAicl, (reg.)
condurds, sultirnici. (Olt.) lobidrig, (Transilv.) pinteni (pl.).
29

CAM.tr.RUIE
cf,ltun{t s. v. TOPORA$.' VIOLETA. VIOREA.
s. (Bor.; Geum
CALTUNUL-D0AI{NEI.
riaale.) (rec.l ceren[6[,crfnceg.
monah, Pdrinte.
CALUGAR s. (arS./
CALUGARI1SC adj. (Brs.) 1. m[nirstiresc,
monahal, monahicesc,(inv.) inger6sc,monihic'
monAstic.(Cinul -.) 2. mdnistiresc,monahal,
monahicesc, (liw.) claustrfil, (Viald -.)
CALUGARESTE adv. (BIS.) (rar) monahic6ste. (Se lmbracd - , )
CALUGARI vb. (aIS.) (rar) a (se)ttude'
(inv.) a (se) postrigi.
C.ILUGARIE s. (B/S.) monahism, (rar)
monahie.
CALUGARIRE s. (81S.) (inv.) postrig.
cirluoirisodri s. v. RUIN.
CAL"UGARITA s. (BIS.) maici, monahd,
monahie, mireaia Domnului, mireasa lui Dumnezeu.
ciltrgirifi s. v. LIBELULA.
CALU$'2.s. 1. (reg.) protdp. (N penlru gura
(inv. si reg.) sclhlS, (inv.) prot6p.
calului.)
(de pus lI7 gura cuioa, ca sd ntt strige.)
Ia
3. ( I/IAZ. ) scairn, scdunag,scdunel. (un inslrument cu coarde,) 4. (PICT.) gevalet'
6. (TEIIN.) scripete.(- Ia ilele tdzboiului de
lesut.) 8. (reg.) smic. (Jucdria numitd .-.).
7. (COR.; art.) cdlugarii (pl. art'). (- se ioacd
d.e cdtre fldcdi.)
eilts s. v. CALUSAR.
CAf,UgAn s. 1. (reg.) cdh19,(- esle fldcdul
care ilanseaziicdlu;ul) 2. (COR.; la pl. art')
cdlu5ul (art.). (- se .ioacd de cdtre fldcdi').
CALU$EI s. pl. cii;ori (pl')' (livr.) carus6l,
(pop.)
tiribdmbi. (- Ia moSi.)
'CALUSEL s. (TEIIN.) cal. tlzboi. (- Io
moara de utnt. )
eirluq6ls. v. CAISoR. c (LUT.
r.iluiire s. r'. FIAT. HOTAR. RAZOR.
CAL'IJT s. l. (ZooL.) cdigor, (rar) cilu;61'
( tin d.e mtznte.) 2. ( IIIT. ) cdlul-de-mate
( Hi ppocampus hippoeantptts
.) : cal-dc-ma.re,.
( r a r l h i p o c d m p3. . ( E N T O M . ; L o c t s l a , r r t d t s s t ma,) coiag, (inv. 9i reg.) acridd, (reg.) cobililAr'
c6bilifi, cosir, licustd v6rde, (Ban.) scllti;..
4. (ENTOM.; Locusta cantans) cosa$, (tsan')
scdlug.
s. (reg.) chel1r, (Ban. 9i TrancAltAnA
de alimenle.)
silv.) qpais. (cirmfrir s. v. CAMERA. CUHNIE. INCAPERE. ODAIE.
cdmarirrlomneisci s. v' TEZAUR. VISTIERIE.
ROCI'IITAv.
cirmala,lui-Dumnez6u s.
ROCI{ITA-RINDUNICII.
RINDUNELEI.
VOLBURA.
cimaqa-Malcii-D6mnulul s. v. ROCHITAROCHITA.RINDUNICII.
RINDUNELEI,
VOLBURA.
C-\MA$A s. 1. combinezon, furou. (- de
mdtasenalurafti. ) 2. membrantr. (- care acoperd
unele corPuri.)
TUNICA.
s. v. PLACENTA.
"l*A;e
ODAITA.
cirmerriie s. v. cAtr'lAnuTA.

rl

cAI'TARUTA
CAIIARIITA
s. oddit{, (pop.) ctrmtrrfiie.
(Locuia |ntr-o -,)
cd-mi;riici s. v. CAltAgUlA.
-cimdqriici.
CAMA$UTA
s. (pop.)
(purta
o - ittflorald.)
CAltAfAn
s. (inv.) camdtnic, cdmdt6rnic,
cdmdtdg, ciufrit, tnamelegiu, privitdr., uzur{r,
zarAI.
cdmitdrnle s. v. CAfrfAfen.
rrinrirtdg s. v. CAUAten.
C,tTtATARESC adj. (inv.) uzurir. (CapiIal -. )
CAMATARIE s. (inv.) cimAtnicie, uzrlri,
zaraflic, ziirifie. (Cdmdlarul se ocupd cu -.)
eimirnieie s. v. CAltATAnm.
CAIIIN s. 1. gemineu. (In e aprins focul.) 2. cuptor, vatrd, (prin Transilv.) c6meni{d.
(I:asul sld aqezatpe -.) 3. cog, horn, (pop.)
coparcd, (reg.) bagc6ci, cubeA, cucuvdie, fumAr, horn6!, marchi6li, ursoiie, (prin 'l'ransilv.) budur6!, budurdi, (Transih'. ti Munt.)
c6rfn, (Mold.) hogedg, (prin Transilv.) qtiol,
(prin ilIold. qi Bucov,) qriber. (Fumul iese
prttt *.14. adipost, agezare,casd, domiciliu,
Iocuinfi, silas, (reg.) silignd, (Transilv., Ban.
pi Bucov.) cort6l, (inv.) locAg,mut4re, rnutAt,
od6ic, sat, sdldgluintd,siligluire, qed6re,gezimint, ;ezit, (fig.) birtdg, cuib, cutcris. (Unde
igi are - ?,) 5. casd,Iamilie, (rar) mendj. (Are
un _ greu.)
cdndti s. v, CANA.
cdnic6l s. pl. v. STRANUTATOARE.
cinili6r _ s. v. DEGETARUT. PEJMA.
CANARI$ s. (oRNIT.) cdniru{.
CAN,IRUT s. (oRNIT.) cdn6ras.
cd,ndfric- s. v. CANrlA.
CANUTA.
CANITA s. cinuld, (reg.) cinnlriii. fO cu lople.)
CANIJTA s. cdnili, (reg.) cdndfriie. (O *
de IuI. )
cirpdri s. v. ACONT. ARVUNA.
cirpiuf vb. v. ZGIRIA.
cdp:iri vb. v. ACONTA. ARVUNI.

116
cipltit s. v. PERINOC.
CAPATUI vb. l. a se ajunge, a se chivernisi, a se imbogdli, a se lnavuti, a se instiri,
a parveni, a se pricopsi. (S-a - prinmijloace
neeinstile.)2. (pop.) a oplogi, (A - pe cineua
Lntr-o slu.ibd.)
cipdrui vb. v. ASEZA.
CASATORL
j. cdpituire, chivernisealA,
CAPATUIALA
chivernisire, imbogilire, inavulire, parvenire,
pricopsire. (- cuiua prin mi.iloacenecinstite.)
eipituifld s. v. CASATORIE.
CAPATUIRE s. cipituiali,
chiverniseald,
chivernisire, imbogilire, Inavu{ire, parvenire,
pricopsire. (O - rapidd.)
cipituire s. v. CASATORIE.
CAPATUI'I' adj., s. 1. adj. bogat, chivernisit, imbogilit, inavulit, instirit, pricopsit,
(pop. ;i
depr.) ajrins. (Om -.) 2. a<tj., s.
parvenit, (pop.) ajtns. (E un -.)
cdpiruir aaj. v. cAsAToRiT.
CUNUNAT.
eirpiilfn s. v. CApASTRLT. CAPEI'EA.
cdpdfina s. art. v. PERSELT.

CAPATINA s. 1. (ANAT.) craliu. hirci,


scifirlie, tigvd, }eastd, cutie cranianii, (pop.
;i fam.) d6vld, (inv. qi reg.) sc6fi, (ilv.) gtivi,
gldvdlind. (- wrui nort deslputut.) 2.(BOT.)
(reg.) ciciulie. (de usturoi.) 3. (TIiIIN.)
cap, cioc, (reg.) broAsci, cidchie, clobAn|.
(- Ia .scdunoaiadogarului.)
eipilini s. v. BUTUC. CAP.
cipdlinodsri s. v. ROSTOGOL. SCAI.
SCAIETE. TATARNICA.
eipillnris aaj. v. INCAPATINAT.
iNoARATNIC. RECALCITRANT. REFRACTAR.
cdpeiin s. v. ANTROPOFAG. C-{.NIIJAL.
cipencrig s. r'. I\,IANTA.
CAPETITNIE s. l. cap, cornandant, conducdtor, qef, mai-mare, (inv. ;i reg.) tist, (Transilv.) bir'5u, (inv.) cdldriz, cipitrin, comandir,
naceflnic, poviluit6r, propriet:ir, 1.ocrnit6r,
vilhdvnic, voiev6d, (iatinisnr inv.) plep6zit.
(- a ottirii.) 2. conducdtor,.r'itaf, (r'r.g.)l,iriiu,
jrlde. (- de coliruldtori.)
CAp-i,SrnU s. l. (Transilv.) ctrpdtrAn.
(- a/
CAPIITEA s. (Transilv.) clpi|6n. (la
caluhti.) 2. (TEIIN.) (reg.) intinzdt6r, struneA. frtu. )
(la tcica morii.)
cdpi{ vb. v. ALIENA. INNESUNr. SIIINTI.
C.\PATA vb. l. a dobindi,a obtine,a primi,
TICNI.
(inv. 9i reg.) a prinde, (inv.) a isprdvi, (fam.
CAplAfA s. (MED.l??.)
capie, cenurozd,
fig.) apupa. (A - ceuat"n dar; a - tnuoire;
(pop.) risfrig. (Oaie bolnaud cle -.1
a - ajutorul solicttat.) 2. a avea, a cigtiga,
cipidli s. v. ALIENARE.
ALIENATIE.
a dobindi, a lncasa, a obline, a prini. (! 1,
BOALA NIINTALA.
DEIIENTA. NI:BUlei de Ia mine clacd....)3. a obline, a primi, a
NIE. SMTNTEALA. Sr\rrNTrRE. TrCNii^\LA.
scoate, a vedea. fNu d un ban de Ia eI.) 4. a
cdpi{t adj., s. v. ALIENAT.
Di:\tENT.
ciqtiga, a dobindi, a obfine. (A - faimd, exDESCREIERAT.
INNEBUNIT,
NET]UN.
perienld.) 5. a contracta,a face, a lua, (pop.) SMINTIT. TICNIT.
a pltrrde. lA - o gripd.)
cipitfn s. v. cAp. CAPETENIE. COTIANOAPATARE s. 1. dobindire, oblinere, priDANT. CONDUCATOR. X{AI-X,IARE. SEF.
mirc. (a ajutorului cerut.) 2. ci$tigare,
cdpitinie s. v. BATALION.
dobindire, oblinere. (a unei faime bineCAPITA s. claie, porcoi, stog, (pop.) pldsti,
meritate.)
porcAn, (reg.) bo6ghe,por, porcdn69,porcoiifi,
CAPATII s. l. cap, capit, extremitate. porconeald, porculedn, porcul6te, porcul6t,
(La - patului,) 2. cap, cre$tet. (La - uultli porctt, porq6g, porg6r, schirdi, (Olt.) clldiS.
bolnau.) 3. (pop.) podvel (N pe care se a$azd (Transilv, qi Ban.) pl6scd, (Transilv.) pup.
un butoi.) 4. (TEHN.) virtej, (reg.)felehOrf. (- de fin.)
(- la perinouil cdrulei,) 6. ( TEIIN, ) broasci,
cdpili s. v. BONETA. BONETTCA. pop.
brotac. (- Ia rosta morii.)
scuFrE.scrJFrTA.

rt7

cARPINITA

CAnAltIzfU adi' roqbdi;'roFlatlc,o'cg')I9tNnA-ni.t-"


etip6sadj. v. tXCArAltNaf.
(De
RECALOITRANh. REFRACTAR' $lu, (prin Olt.) roScdv,(inv') roscetic'
NIC.
c
u
l
o
a
r
e
'
)
elp"a"s.r..CAPORAL.
^y-r
cirerrllces. v. CARARUT'. CARARU$4.
(pop.) !ap. 2.
CApRroR s. r. f z6ot.l
fcolvsrh-..) (reg.) martAc,'1:rrinJlv.;'6ater, POIECIJTA' s' cirirugS' poteculd' (pop')
cAnAAurn
(Transilr'',Ban. qi nrr"o.r'j"L)t.-i) Io'o "osa')

cirdrrlici' poteceA' (O - de munle')


csfeun sup'ottde l.e'mn.)
3. capra. (CAnAntJgA s- cdriruie' poteculi, (pop')
\IAXILAR.
s.
v.
FALCA.
eirpri6r
potecee. (Coboard pe -')
cirirriicd'
"ii,"iO""f ,- ".i. ^o-.CapniCOnNUl.
s'
v' HAMAL'
eirrit6r
ciirrilir s. v. BRINCA.
-tl'
s' transport- (lrina.
CARATIIRA
'(Ochi -'1
udj. "".i"t'io, cdprui. (octti
cXpiiiu
-.1
CAnAU; s. c6ru!a9, chirigiu, (inv. qi reg.)
castaniu, "airio.
C,S.pRUI atrj.
noschata) sechir69.,(Un - care transportd lemne')
J
CXi'SUn
f noi.;'Frailaria
CAdAUTSIE s' cdriuqit' (re.g') h:rrabagle'
(rcs.)
fraq.
-'
sechere;ie' sechercgit' (se ocupa
(Transilv')
(haind')
o
Ia
s'
dublurh.
ilpiLTa.S.LA
cu
(*o
haind.)
a')CAPTU$I vb. a dubla.
cARAugiT _s. c5rdu9ie, (r'eg.) harabagie,
cJrE-tNCfr.,C.IvfAOI.
eunougr-.
;;;ir.ia {,rr. .r. epuce.
sec}rerc;ie, sechere;it. (Se octip(t
(Transilr'.).
INDESA. fNCHiSUl.
I{tIL
cu -')
tN$FAcA. I-uA. PRINDE. TIcsI.
lxH.\Tr.
eiiririgut s-' art' v' ALCOR'
t. a"Hn.". (- a urlei ha!n-e-.)
C-{i,rii;;inF
CARBUNAR s. (rar) mangala.glu' -yotg":
clprri .r.ti. v. APUCA. NriATA. IN$FACA.
'
lAr' mangalizatdr, (reg') boc96r' (prin Xlaram')
PRINDII.
LUA.
(sihSlbar'
ser(TEHN.)
buterold.
C,q,pUffOn s,
--t^iptlCi
ue$teIa nituire.)
CARBUNE s. r. (GEOL.) (fiC.)aurngru'
(ENTOM.; Icodes) (pop.)
,.'r.
(- esteo rocd seilimentarri.)2. mangal' (- este
"!1frott9,"
frat""Ef
acaritel
,
t."e.)
nla.f"fr",
(Lemnul
;uscelde-cat.
'aprins
iolosil drept combustibil.) 3. triciune.
cheriti. circ6l, mieldrd; id",
(llOT'; .p!'ls-a fitcut - .') 4'
2. (EliTOM.; Melophagisiuiius) (reg.)aciri!5,
tiumu uagneri) (reg)-barab6i, biniq6r' spin{tld'
S.' (noi'.;_ittrinu, ,o^minis) ricin.
ililfe.ifl.
(MED.,IIED.VET') antrax, dalac' pustula
5.
suR},IINl'EAN.
cip{rt s. v. LAIBAR.
(reg') .armur{re' armurdrifd' bu-bI
maiigni'
TUC.
-iXpUfi
(ncagrl,
rndrmuri, risfrig,. taldn, bigici
rea),
a
reg.)
(inv.
vb. a incdputa,
Si
iczi,iinge mohorft, (prin \'Iunt.) pripit, (prin
ciorapii, tncdlldmintea.l
insura. ("-CApUi,C.
Ban. qi- l{unt.) spurcdt,. (inr'.).,!.erpg-ngel'9:
s. (pri,r'lroiJ.i soir:2. (e Ia tn(FITOPATOLOGIE) tdciune' (I'Iantd atacata
cdl[dmitie.)
-')
de
purta,
transporta,
a
a
duce,
l.
a
vb.
CAnA
cirltrine s' v' RUBIN'
(reg.) a ciribini, (inv.) a fodvoddri,.a-transc{ricd s' v' ROTIJA'
(noi iariitari -' botnauul.) 2. a se
i"r:ti.iti.
IANUARIE'
cdrinildr s. v. CALENDAR'
<lnce,a pleca. (Sri te - imiaf.atde a'ici!) 3. a
edrmicriffi s' v' PRIPON'
iiigi,'tt"-.1 a se cdrdbini, a se mdtrdqi, a o
CARNARAIE s' cdrnirie'
sfirg". fS-ru - de Ia locul faptei.)
'-tininrj
6ARNAR1E s' cdrnrraie'
s. 1. cirat, aucire, dis, purtare,
edrniric_ s. v. I't.{,Cnl,'1Tte.
Ia
spi.(rd'nirului.t.ansportare.
trarrsport,
cdrnieicri-s' v' C*I.NITA'
'aii;rs;;
tal.)"). potecd, (pop.) pirtie, (reg.) pote6'
eirni;o6ri s' \" C-A'HNIIA'
i, o - -priit uii')
CSRNITA s..(rar) cirniCici, cirnigoard'
RARITURA.
cir{re s. v. lerUN6aiE.
d
pu'tare
CARNOS adj. 1. mttsculos. (Parte dus,'1n'spate.)
s. cerare, d.cere,
<,-iffi1.
unui animcrl.) i. (AOf .) (rar) miez6s, pulp6s'
cuiua
tra'sportare. 1transport,
-')(Irruct
PESCAR
'
cirirtrag-eomrii s.-v. I'IARTIN.
C,LnNOSt vb. a descirna, a Serui, (reg')
PESCARUS.
RIZATOR.
",<.'"rli,l"i'
a cirnui. (7 nieile, tn tdbdcdrie')
DUCE. FUGI.
vrr. i- cAne.
cAnNoStnE' s' ilescdrnare' geruire' (reg')
TRANSPORTA
PURI'A.
(Melolonthamelo-cirnuire. (- a pieilor, in induslria tdbircdriei')
nyronr.ll.
i^iirieurs-i.f
DESC]RNA'
clrnul vb. v. CARNOSL
Uitnil
l1eg.) bondAr, vruh, gindac-de-.m6i,
(prin Munt.) gdinrl;i, (Transilv.) gglgeliu.
SERUI.
i. ctirdbus-de-hri;cd(Rhizotrogus solstilialis) :
clrnuires. v. CASNOSIRE.DESCARNARE'
clribugcl, hri;car, _gindac-de-hri9c5.
$ERUIRE.
c.\R-\BU$EL s. (ENTOL'1.; Rhizolrogussolsticdroaies. v. coTIGA. ROABA. TELEAGA.
n.tt""., crribrrs-dc-hli9ci, gindac-decALIC. zclRv. AvAR.
i1rr?J.
"r"li"rre"o.'..,'adj.
"' GINDA0-DE-rRANCALIOENIE'
eirpinoete s. v. AVARIIIE.
";i1*l""i"f;AN?.
ZGIRCENIE'
OALICIE'
s. (Transilv. qi Maram.) teciRAuIDAR
CARPINtrT s' (BoT') cirPini;'
qtar.

"'tAnAulnr

s. (Transilv. Fi Maram')tegltr.
CAnAllrOAnIE .. 1Tr"r,ril". ;i Marain.)
teglirie.

CARPINI$ s' (Bor') crrpinet'


CAnpINITA s..(BOT'; Carpinusorienlalis)
(Ban'' Olt') sfine6c'

CARTICEA
CARTICEA s. clrticicd, volumag, (rar) ctrrfiqoArl, cirfulie. (O - de poezii.)
CARTICICA s. I l. cdrtiCea, volumag, (rar)
cdr'fiqoAri,cdrfulle. (O - de poezii.) 2. brogurd,
(lnv.) fitAdi,- tartAj.
CARTURAR s. erudit, lnvdtat, savant,
(inv.) diAc, (grecism inv.) sofologidtatos.
(Un n celebru.)
CARTURARESC aclj. cult, liuesc, savant.
(Formalte lexicald -.)
cfrrturiirie s. v. CARTE.
CULTURA. CUNO$TTNTE. TNSTRUCTTE. INVAIA'rUnA.
PREGATIRE, S'TUDII,
cirli;ofri s. v. CARTICEA. CARTICICA.
ciriulie s. v. CARTICEA.
CARTTCICA.
c{ruee6n s. v. CARUCIOR. CARUT. LANDOU. TRASURICA.
CARUCIOR s. cdru!, landou, trisuricl,
(rar)_ciruceAn.(N perilru copiii mici.)
CARUNT adj. sur, (pop.) inspicdt, (reg.)
sein, siv, (prin Olt. $i Munt.) spicAt, (fig.)
nins. (Om cu pdrul -.)
c{rfnt adj. v. BATRiN.
STRAVECHI.
VECI{I.
CARUNTETE s. (BIjL.)
canifie, cirununei persoane.)
tealn, (rar) cirunlie. (ei_runr6le s.- v. BATRINETE.
CARUNTEALA, s. (ArcL.) canifie, cirunte[e,, (rar) cdrunlie, (unei persoane.)
CARUNTI vb. a albi, a lncirunfi. (A d
mult. )
CARUNTETE.
-c:irunlie s. v. CANIfIE.
CARUNTEALA.
CARIIT s. cirucior, landou, trdsuricd, (rar)
cfuuce:irr. ( - pettlru copiii mici. )
cirula-dricului s. v. SCAIUL-DRACULUI.
CARUTAS s. cirdug, chirigiu, (inv. 9i reg.)
sechirAg. (Un - care transportd lemne,)
CARUTA s. (Transilv. gi Bin.) coc(e. (cu
doi cai.)
eirrfld s. v. CAR.
ciru!6te s. pl. v. PATLAGINA.
CiiSSrS, \/. BARBAT. GOSPODAR. SOT.
cirsril s. v. BARBAT. GOSPODAR. SOT.
c:isripi vb. v. CIOPIRTI.
DISTRUGE.
EXTERI4INA.
MASACRA. MACELARI.
Nrn{rcr. pRAPADr. sFlRTEcA.
SFI$rA.
STIRPI.
cdsipie s. v. ir,tACeLARE.
edsipires. v. cIopIRTIRE. DISTRUGERE.
EXTERMINARE.
MASACRARE, MACELARIRE.
NII{ICIRE.
SFIRTECARE. SFI$IERII. STIRPIRE.
c:isit6r s. v. BARBAT. SOT.
cisitor6sc adj. v. CASNIC.
CONJUGAL.
MATRIMONIAL.
CASATORf vb. l. (pop. 9i fam.) a se cipitui,
(reg.) a se toldui. (S-a - deureme.) 2. a se
lega, a se uni, (pop.) a se insofi, a se lua. (Ctnd
s-au N? ) 3. a se cununa, (pop.) a se nuntl.
(S-au - Ia bisericd.) 4. a (se) insura, (lnv.)
a (se) desholtei. (S-a - d.updefectuarcastagiului militar.) 5. a (se) mirita. (Ea s-a n de
tlndrd.)
CAS^\TORIE s. l. (pop. qi fam.) cipituiald,
ctrpdtttire. (cuiua Ia ofilerul std.rii cioile.)

118

(A contractat
(livr.) matrim6niu.
2. mariaj,
o -.)
3. partidi. (A f(tcut o - bund.) 4. unire,
(pop.) insolire, luire. (Dupd.- lor...,) 5. cunu(e
nie, (pop.) nuntire,
nuntit.
oficiatd Ia
biserica Amzei.) 6. lnsurat, insuritoare, (rar)
lnsurAre, (inv.) insurdcirlne. (ttnui bdrbat.)
(pop.)
7. miritat,
mdritig, (rar)
mdtitire,
mdrit, (ttnei femei.) B. casi, cistricie, menaj,
(livr.)
(rar) gospoddrie,
rnariaj, matrimdniu,
(pop.) insotire, (inv.) maritegiu, (gfecism inv.)
sinichesion. (Are o ideald..)
CASATORIT adj. l. cununat, (pop. pi farn.)
c i p i t u i t . ( P e r e c h ea . ) 2 . i n s u r a t . ( B d r b a t - . )
3. mdritat. (Femeie -.)
CASCA vb. 1. a cleschide, a desface. (- gura. )
2. a (se) bulbuca, a (se) holba, a (se) rndri, a
(se) umfla, a (sc) zgii, (pop. Ei fanr.) a (so) beli,
a (se) bleojdi, (pop.) a (se) bobosa, a (se) bolboga, (reg.) a (se) boldi, a (se) bolovirni, (Transilv.) a (se) zgdura, (Ban.) a (sc) zgimboia.
(e ochii.) 3. a (se) crdpa, a (se) intredeschide.
(S-a - u.ta.) 4. a se ndinci, a se deschide, (r'ar)
a se scobi. (Itt f'Llct noqslrd se o pe\slerd.)
d
CASCARE s. l. ciscrt, deschiderc. (gurii.) 2. bulbr.rcare, holbare, ntririre, umflare,
zgiire, zgiit, (pop. Si fam.) belire, bleojdire,
(pop.) bobogrire, boldire. (a ocltilor,)
CASCAT adj. l. deschis. (Ctt gura -.)
2. bulbucat,
umflat,
holbat,
mare, mirit,
zglit, (rar) bilSbin6s,
(pop. qi farn.) belit,
bleojdit, (pop.) bobos{t, bolboEAt, boldit, (reg.)
mdcinlidt. (Cu ochii -.)
3, cripat, intredeschis. (L';ri -.)
ciscAr adj. v. ABSENT.
DISTRAT. NEATENT.
CASCAT s. 1. cascare, deschidere. 1- gurii.)
2. cdsciturd. (A tras un -.)
CASCATIJRA s. 1. cdscat. (A tras o -.)
(O micd - tn perete.) 3. deschi2. crdpitnri.
zdturd.
ciscdfnil
s. v. CASCA-GURA.
CURACASCA. GURA-C.A.SCATA.
CASCIOARA
s. cisu[i, (rar) cdsigoill, cisulie.
cisigodri
s. v. CAsctOAni.
CISUTA"
cisnie6sc adj. v. CASNIC.
CONJUG.\L.
MATRIT{ONIAL.
CASNICfE
menaj, (liw.)
s. casi, clsitorie,
(rar) gospodirie, (pop.)
mariAj, matrim6niu,
tnsotire, (inv.) maritAgiu, (glecism 1rr1'.) sinich6sion. (O fericitd. )
cdsriici s. v. ALYlrOl,i.
CELULA.
cisulie s. v. CASCIOAI^\.
CASUTA.
CASTJ'|A s. 1. ciscioari, (rar) cdsigoAri,
cisulie. (Are o *
cu lyriirlinti.) 2. compartiment, despdrlire, despir'liturn, (inv.) despirlimint, (frrrn[uzisrn ir.rv.) cAzi. (|rilr-un sertar. )
cigiirie s. v. STiNi.
TiRLA.
CA$UNA vb. a-I apuca, a i se nlziri,
a-l
veni, (inv. ii reg.) a-i abhte, (Trnnsilv.) a-1.
tonca, (fig.) a-i trdsni. (Ce i-o fi a;a deodatd? )
cdgund vb. v. CAUZA.
PROPRICINUL
DUCE.
PROVOCA.
citfnd
s. v. IIILITAR.
OSTAg. O$TEAN.
SOLDAT.

119

CAUTA

tlnjelu?e.(- Ia ttnjala carultti.) 4. (TEHN-)


japiln, (reg.) profnp6l. (- Ia jug.) 6.(BOT-;
BaIIota nigra) (reg.) ccbAre.
CHINGA. cORcdrtrsrfiL v. ANCORA.
MANA. PISICA. RASI'URNATOARE.
CATUSNICA s. (BOT.; Nepeta cataria)
(reg.) iarba-mflei, iarba-vintului, iarbi-floco6si, minta-milei.
ROINITI.
citri;nlci s. v. MELISA.
citugnici-sAtbdtici s. v. VOI1ONIC.
edtfsnitd s. v. TALPA-GIS'[El.
INDRUGA. Pl'cdlnt v'b. v. FLECARI.
sPoRO\:AI. ]'RANCA\I.
LAvRAcI.
CATARA vb. a se cocota,a se ridica, a se
sui, a sc urca, (pop.) a se abrttca,:r se lutuia'
(reg,) a se burica, a sc cttcuia, a se g:iibilra, a se
popofa, a se zgdibdra, (prin Transilv.) a se
in co'
pupuia, (prin Olt.) a se suliga. (S-a pac.)
s. cocolare ridicat'e, suire,
CATARAIIE
urcare, urcat. (e pe tttr:id.)
e5lirdtodre s. v. SCORJAR.
CATARATOR aclj. agilitor, suitor' urcdr
'tor. (Plotrtd -.)
CATEA s. (ZOOL.) (reg.) hditd, (Transilv.)
guda.
cdle{ s. v. MITRALIERA.
CATEL s. r.(ZooL.) culu. 2.(TEI/N.)co.rdenci, (reg.) crip{lcd, piedici, proptdr' riz{tp,
scArd, scAun, tocdtie. (- Ia rdzboiul de !esut')
PUI.
rIAsEA.
cn16l s. v. CUrotoenp.
TRAGATOARE.
edfel-de-mfre s. v. COROSBINA.
lMlupenpcnfe.
cdiell vb. v. GoNI.
INCRUCISA.
PREUNA.
cd!6tuls. art. v. CIINELE-NIIC'
ciielut-lrfslnului s. v. CANTARIDA' GINDAC-DE-FRASIN.
cd{elut-pdmintului s' v. ORBETE.
edleltsa s. art. v. ALCOR'
CATEI.IJSA s. (ZooL. ) (Transilv.) tibnhigi,
tdbihigcd, (inv.) tincn.
cltln s. v. .lpp. .INEAPAN. PIN PITIC.'
CATIJIE s. afumitoare, -casoleti, (prin Ban')
r{r$ci, (lnv.) buhurdAr. ( I n - se ard mirodenii.)
c{lint s. Pl. v. PIN.
CAtl$ s. l. cauc, scafI, (Transilv') lifle'
linguri de sc6s. (Cu N se scolcerealeledin sac')
(reg.) riscdl, scdfili. (p de scos ap-a
2. ispol,
-Iwtte.)
S. (TBHN.) blid, ciutur5, cttpi'
din
J
Cl{fne prep. l. (local) asupla' .i1sn19'.11' (reg.) fdciu. (- Ia roala motii.) /t. (?'EHN')
tpre, (in\'.) d6spre, fntre, sirpra' (f,si alinlesle "attciog, (reg.) canc6u, llngurd. (- aI zid'aru'
priuirea ttoi.) 2. (ternporal) inspre' spre,
Iui. )
(inv.) d6spre.fnde. (Era - ^ziud')
CAUTA vb' 1. (lnv') a c6re. (I'-a - peste
asriprn,
lreg.)
polriuit p-eneitre pr"p. v. ASUPRA. CONTRA' II\IPO- tot.) 2, (inv.) a socoti' (- un om
tru'...) i. a cotrobdi, a rlscoli, a scormorri, a
PENTRU. SPRE.
TRIVA.
scotoci, a umbla, (pop.) a scociori, (inv' 9i reg')
edtdrnir s. v. TARTACUTA. TIGVA' TILV'
a scodoli, a scorbeli, (reg.) a bodicdi, a corlegi'
CATUN s. (inv' $i reg.) sil6q, (inv') sillEa cotili, a hojbit, a scobirlii, (MoId.) a bircii'
'
(.Locrrio
lnlr-un
)
tulre.
(Bucov.) a boltii, (prin OIt.) a buldugi, (prin
(pop')
(pl.),
CATUSA s. 1. (la pl.) fiare
Barr.) a burfii, (Ban.) a cobirlui, (i\Iold' qi
ob6zi (pl.), verigi (pl.), zdvodre (pl.)' (inv')
-'1
Bucov.) a cociobii, (Munt.) a scofeli, (inv')
prins
tn
(.Uciga;
(pl.).
b6ntc (pl.), pi6dici
(- prin serlate, prin loold casa,
2. (CO.YSTI?.,)chingi, (reg.) cocoqliu, colof6n5' a scortell.
prin
mele.) 4. a se cere, a se tinde,
lucrurile
scledmd,
prinsoire,
primbl:i,
giinAr, martdc,
(O marfd s(118ss -.) 5. a
(lnv.)
se
intreba'
a
( - la cdpriotii casei') 3.( TEHN' )
tlmba-cAprei.

CATARE s. mird, (inv.) !et. (- Ia o put,cd')


edtdre s. v. SCINTEIUTA.
carilini s. v. cRIZANTEI\I.\. DUTIITRITA.
TUFANTCA.
'
\lILl'l'AR. MIeitiur6seadi. v. CAZON.
solD.\-LES!..
osr.\sEsc..
LI'IArrr:s(..
OSTAeilinris(e adv. v. ]1 lLlT-\RLSTI':.
s- E s l ' l i . ' S O L D A T E $ T H .
INROLA'
"erani \b. \'. lNcoRPoR,\.
RECRUTA.
"etltti" s. v. ARIVIATA. trttf-fTAnIE. SERTIILITAR. STAGIU.
VICIU
SOLDATIME.
"tin"itI" s. v. os'rA$INIE.
eitirnioririr s. v. SOLDATEL.
cdtrinioire s. Pl. v. SURGUCI.
citinif:i s. v. SOLDAIEI-.
eelirnir!ars. \'. SOLD-\'[EL.
CITIME'
edl:ilinic s. v. CANTITA-l'8.
iltARllllt.
CA'I-INA s. (BoT.) l. (I'yciunt uulgare)
zaharicl. 2. (l'ycium
(reg.) licind, rdchigodrrd,
iatimil'olium) (Bucov.) rdchi;oali' 3' (TaJna-rir sau llyricct germanica) (rar) tarnarisci'
1. cdtirtdro$ie(Tamarir ramosissinra) : tama!isci.
citini s. v. I{OLERA. SPIN.
ALDNE. BINIeilindt adv. v. A(iALE.
lN$oR. DOXIOL. INCET. INCETI\EL.
cETISOR. L lN. LINIgTIT.'t lP'tlL. u$uREL.
CATRANII'ILA s. r. citrinile, gudronare'
(- s l'undultti unei bdrci.) 2. citrlnire, srnolire'
(N
unui obiect de lemn.)
'
fundul
CATRANI tb- t. a gudlonn.(A )
unei bdrci.) l!, a smoli. ( A - ttn obieclde Lemn'
INDISPUNE'
vb. r'. AluARl.
eitrdni
TNOUNBNA. INTRISTA. }IIFINI. NECAJI'
SUPARA.
CATRANIRE s. I' citrineald, gudronare'
(- a funrlultti unei bdrci.) 3. citrineali, smo)
lire. (- a urtui obiccl de Lemn.
INTRISeiltrinire s. v. AIIARACIUNE'
NECAZ. SUPARARE.
}IIHNIRE.
TAiE.
TRISTETIi.
CATRANIT adj. I. gudronat. (Corabie -')
2. smolit. (SIilP -'1
AMARiT. qEcatrinit aaj. i. ABATUT.
PRItrIAT. DESCURA.lAl" INDISPUS' INDURERAT. I\TI1 ISI'AT. ]IIIINIT. NECA'
JIT. SI-i}'ARAT. TRIST.
cdtr:ini!i s. v. CI'IIBRIT.

CAUTA

se interesa, a se ocupa, a se preocupa. (Te rog


sd-li - de treabd! ) 6. a ingriji, a vedea, (inv.
ti reg.) a (se) griji, (Transilv.) a (se) clgtiga.
(de toate ale casei,) 7. a incerca, a se sili,
a se strldui, (pop.) a cerca, a se munci, a se
osteni, a se trudi. (sd fii amabil.) B. a incerca, r vedea. (- dacd nu poli sd d.ezlegi problema.) 9. a lncerca, a umbla. (sd md tn$ele.) lO. a lncerca, a tatona, (inv. gi reg.) a
probilui.
(sd gdseascd o solulie.) 11. a cerceta, a examina, a studia, (inv.) a cerca. (Calul
d.e (lar nu se - ln gwd.) 12.(l\[ED.)
a (se) ingriji, a (se) trata, (pop. Si fam.) a (se) doftori,
a (se) doftorici, (inv.) a (se) cura, a (se) curarisi.
(S-a de astnt.)
cirurd vb. v. CADEA.
CERE.
0UVENI.
IMPUNE. PRIVI. TREBUI. UITA,
CAUTARE s. l. cotrob{iali,
cotrobdire, cotrobiit,
scotoceald, scotocire, scotocit. (?ermind cu - ! ) 2. cerere. (- de marfd.) 3. pret.
(O murfii care dre -.)
4. afectare, artificialitate, emfazi, grandilocvenli,
manierism, patos,
preliozitate,
(e
retorism.
ln stilul cuiua.)
CAUTAT adj. 1. afectat, artificial, bombastic, convenlional,
declamator,
cmfatic, fals,
ficut, grandilocvent, manierat, neiiresc, nenatural, pompos, pretentios, retoric, (fig.) pretri6s,
strnitdr, umflAt. (Stil, limbaj -.)
2. afectat,
artificial, fals, fortat, nefiresc, nenatural, nesincer, prefdcut,
silit, silnic, studiat,
teatral,
(rar) teatralist. (Gesturi -;
atiludine -.)
cimt:itoire s. v. OGLINDA.
(inv.)
C:\UrifUnA
s. privire,
uitituri,
priverilir, priv6ligte, privitriri.
(Auea o blajtru:. )
eiruz6; s. v. COMPLOTIST.
CONSPIRATOR.
REVOLUTIONAR.
civirfic s. v. CIZMARIE,
PANTOFARIE.
C-\Z-\CEASCA s. cazacioc, (reg.) cazacinci.
(este ttn dens popular ucrainetut,)
eirzinirie s. v. POVARN-\.
\'ELNITA.
CAZ-iTIJRA s. l. cddere. (A suferit o n
u;octd.) 2. babalic, baccea, hodorog, ramolit,
(reg. 9i fam.) ghiuj, (reg.) jap, matrif; (prin
(fig.) hirb. (A a.iuns o -!)
Mold.) bib{lIu,
3. rnorliciune, pieritLrrl. (O de cal.)
cizirlririi
s. v. DERBEDEU.
LEPADATUR.\. LICHEA.
PU$LAMA.
NETREBNIC.
SCIR\.\\.IE.
SECATURA.
CAZNI vb. l. a se canoni, a se chinui, a se
forfa, a se frdminta, a se munci, a se necdji,
a se osteni, a se sforla, a sc sili, a se strddui,
a se trudi, a se zbate, a se zbuciuma, (inv. qi
pop.) a (se) nevoi, (pop.) a se sirgui, (reg.) a
se verpeli, (Mold.) a se strdddlrui, (inv.) a se
tnvdlr.ri. a nisli, a se osirdnici, a se osirdui,
a se volnici, (fig.) a se sfirima (Se - s(t rczolue
problema.) 2. a canoni, a chinui, a munci, a
schingiui, a tortula,
a tludi, (lnv. 9i reg.) a
pedepsi, (reg.) a negiti, a strfnge, (inv.) a strAstui. (Z-au - pentru q-fi mdtturisi uina.) 3. a
se screne, (reg.) a se munci. (Se pentru
eueclrarea fecalelor. )
ciizni vb. v. BATJOCORI.
NECINSTI.
SLUI.
VIOLA.

120

ciznlre
s. v. CAZNA.
CHIN.
EFORT.
FORTARE.
MUNCA,
OSTENEALA.
SFORSILINTA.
STRADANIE.
STRATARE.
DUINTA.
TRUDA.
ZBATERE.
c:aznit adj. v. CHINUIT.
SCFIINGIUIT.'
TORTURAT.
privllit,
CLZU']| adj. t. nfiruitP ptibugit,
(Un ganl -.)
rdsturnat.
2. dus, infundat.
(Cu ochii -.)
CE pron., adj., adv,, interj. l. pron. care,
(pop.)de. (Cei- prtoeau.)2.adj. carc? (- Dtnt
te-d adus aici? ) 3. pron. orice, origice, (inv.)
veric6,. (Ztcd lumea o area.) 2r. adv. cit,
cum. (c-as mai ride ! ).5. interj. cum ?, poftim?,
(fam. qi pop.) ha? (-t
n-ant auzit!)
CEA irrtclj. (Ban.) hoc! (l, Pldaane.)
eeacir adj. v. CHtORlg.
CRUCI$.
lNp
r
E
z
r
$
.
CRUCr$AT.
SA$rU.
STRr\BIC.
CEAFA s. t.(ANAT.) grumaz, (pop.) cerbice,
(reg.) girbifi. ((reg.)
a omultti.) 2. (?EHN.)
butric, cerbice, drug, grind6i, jug, sul, (inv.)
sul6tc. (este parlea rle d.easupra a jugului,
care std pe llrumazul boului.)
ce{fri s. v. IIASEA.
ceahlriu s. v. VULTUR
BARBOS.
Z\GAN.
ceah6l s. v. BURDUF.
CO$. COVILTIR.
eefinir s. v. CEAINARIE.
CEAINARIE
s. (prin N{old.) ceAind.
ceakiu adj. v. aliActtoR.INSELAToR.
cealmd s. v. TURBAN.
ceanl s. v. gLEP.
e e a p : r - e i r i r l is . v . B A L U S C A .
BRINDUSA.
PORUMBEI.
SCINTEIUTA.
eeapa-eiinelui s. v. CEAPA-DE-MARE.
CEAPA
s. (BOT.)
l.ceapd de sdmittltl :
arpag--ic, (Olt.
qi N{unt.)
orce6g, (Tlansilv.)
parpangicd, (prin Ban.) pui6c, (prin nord-vestul
Olt.) pui!. 2. bulb. (a unor plcmte.) 3.
ceapa-ciarii -- al (,|llittm uineale) (reg.) pur;
ltl (Xllttscori utmosum) (reg.) zambil5, floareavior6lei : tl (Gagea pratensis) (reg.) scinteirili ;
ceapd-cioreasc(t( AII ium fistulosunt ) : (reg.) cepgoArc (pl.), ceapir-lirngd ; ceapd-de-mare (Scilla
mru'itima ) : (reg.) ceapa-ciinelui.
c e i q T {s . v . I R I S .
STINJEN. STINJENEL.
ceapir-rilbi s. v. PRAZ.
eeapri-bliniti s. r,. PRAZ.
ceapd-ciore{sci s. v. BALUSCA.
TURTI,.
ceapri.hlngir s. v. CEAPA-CIOREASC;\.
ceap6l s. v. COVILI'IR.
CEAPRAZ s. 1. Iiret, (inv. 9i reg.) pasment.
(Uniformd cue717i.)
2. (TEHN,)
cdlcritor,
(reg.) ceaprazdr, dinlir,
(perTtrtr
ziml{r.
apisitor, cilcirtor.
ferdstrdtt.)'J. (TEEN.)
(Ia ma.sina d.e custtt.)
CEAPRAZAR
s. (inv. si reg.) pasmanti6r,
(inv.) sdgeacdr, (confeclioneazd fireturi.)
ceaprazir s. v, CALCATOn.
CEAPRAZ.
CEAPRAZARIE
s. (rar) pasmanterie, (inv.)
sdgeac. (Articole d.e -.)
cedpsi
s. v. BoNETA.
CACULITA.

scuFA. scuFrTA.TrcHrE.
ceapfr s. v. BiTLAN.
STIRC CENU$IU.
ceapur alb mic s. v. BITLAN N,IIC.
ceapur mfre s. v. EGRETA. STIRC ALB.

CELEBRA

t2l

RO$IATIC.
ceapur r6qu s. v. BITLAN
STIRC
BiTLAN ROSU. STIRC PURPURIU.
ROSU.
cerumen, (pop.) clei,
CiIARA s. I.(FIZIOL.)
n n j i t . ( - c n r e s a f o r n i e a z d i . n u r e c l t e). 2 . ( C H I I / 1 . )
cetaceum, spermaulet, alb
ceard de balend :
de balen5, ulei de ca$alot.
OZO'
s. v. MOLDAVIT.
cear:i-de-pimint
CI{ERITA.
tiALO.
cedreiin s. v. CURCUBEU.
cedrillq s. v. C^OLILIE.
HAN.
cerirrli s. v. cinctuuA.
OEARSAF s. (rar) pfnzi, (Transilv. qi Ban.)
lepecl6u, (prin Olt, ;i Ban.) pinzAici, (Mold.,
Bucov.
9i nordul Nlunt.) prostire, (Transilv')
de pal.)
verinc6. (LINTOLIU.
eeargril s. v. GIULG-IU.
SPION.
ceariit s. v. ISCOADA.
CI.IARTA s. 1. anirnozitate, conflicL, dezacord, dezbitlare, diferend, discordie, disculie,
gilceavd, indisensiune, disputS, divergen!i,
r-rijbiIe, litigiu, nelnlelegele, vrajbd, zizanie,
(inv. Di pop.) price, pricini, sfAdir, tpop. ;i fanr.)
(pop.) hArIir. (inv.. 5i
circoti. dih6nie, rici,
reg.) pricdz, scfrbi, toi, (reg.) buchic, hlr5'
porinci, sfdddiie, zoAld, (Ntold. 9i Transilr'.)
po6ri, (Bucov. qi Transilv.) scort, (inv.) dezunire, gilcevire, imponcit6rc, jrrd6[, nee;ez6re,
prigoene,
pricinuire,
pricire,
neunire, pir5,
(grecism
lnv.)
pligonire,
zavistie, zurb6vd,
dintre doud petfilonichie, (fig.) ciocnire. (soane.) 2. disculie, vorbi, zartI, (pop.) gilce6vi, sfddd. (XIuIld - s-a fdcut infte ei pentru
mine.) 3. admonestare, certare, dojani, dojemustrare, observalie,
nire, imputare, morali,
reprog, (pop. qi fam.) bepteleAli, rnuqtruluiAld, ocdri, (inv. 9i reg.) infruntAre, probozeeli,
(reg.) probAzi, probozdnie, (prin nlold.) bdndt,
(Mold.) 9m6tru, (inv.) discdlie, imputiciirne,
probozire, rep$te,
preobrdzitrlrd,
tnvdtitriri,
zabrhc, (fam. fiC.) sdpuneAld,
remonstrAre,
scuturltrir5. (N pe care a primit-o I-a potolit.)
DISCORDIE.
eedrtd s. v. ANIMOZITATE.
INVNA.IETTTE.
OSTILITATE.
DUSX,IANIE.
PEDEAPSA. PORNIRE. SANCTIUNE. URA.
ZiZANIE.
VRAJMA$IE.
VRAJBA.
are 60 de minule.)
CEAS s. l. ord,. (lJn 2. clip5, clipitl, minut, rnoment, or5, secundl,
timp, vreme, (rar) clipeAlii, (pop.) cirtd, sor6c,
(inv. qi rcg-.) cescri!. (A sosit cind...) 3. interval, orl, perioad5, rlstimp, timp. (-4 dtlepIat un - bun pind s(t oind acela.) 4. ceasornic'
(lnv.) ordr, orol6ghion, (inv., mai ales in Mold.)
drnic, (arg.) mo6ri. ($i-a cumpdrat un - nou.)
cadran solar. 6.
ceas solar:
5. f/SfAON'.)
(TEEN.)
contor. (de gaze.)
PRILEJ.
ceas s. v. OCAZIE.
(inv.)
orol6ghion.
s. (BIS.)
CEASLOV
(seruea ln lrecut $i ca abecedar.)
s. 1. ceas, (inv.) orir, oro16CEASORNIC
ghion, (lnv., mai ales ln Mold.) 6rnic, (arg.)
moAri. (rSi-a cttmpdrat un e nou,) 2. (BO'I';
coerulea) (reg.) floarea-suferin!ei.
Passiflora
s. (rar) orologi6r.
CEASORNICAR
oros. (inv.) ornicirie,
CEASORNICARIE
logerie.

-.-,,.i'g;,

_i:".,,.*dftr-

ccas-rfu s. v. EPILEPSIE.
CEA$CA s. (inv. ;i reg.) tas, (Ban., Transilv.
Ei Olt.) ;ol, (prin Transilv.) t6lni, (inv.) scAfi,
tArt, (O - de cdfea.)
cedinic s. v. PI\HARNIC.
CEATA s. 1. bandd, buluc, ciid, droaie, gloati, grimadd, grup, multime, pllc, stol, (pop.)
crild, liotd, (reg.) canar6, cirirdd, mlgini, (Olt.
;i Transilv.) cioptir, (Olt. 9i Ban.) clApie, (inv,)
cin, tacim. (O * de copii.) 2. (MIL.) bttluc,
steag, (inv.) bulucb5gfe. (In uecheaorganizare
a armatei, N auea aproxinrutiu efectit)ul unei
(S-an Lntpdrlit
companii.) 3. grup, tabiri.
tn d.oud-.)
cedti s. v. CIN. TAGMA.
J

CEATLAU s. cruce, (reg.) fiintar, miigiritd,


'l"ransilv. pi
Ban.) felerisc6l, sc6rd, (X{old.,
(l\Iold.
h6r!,.
9i Transilv.) spij5, (Transilv.)
tecirdu. (- Ia car sau cdtuld.)
BITA. Ctocearriu s. v. APAnATOARE.
}IACIUCA.
MAG. COARDA.
CEATA s.(ilIET.) neguri, picld, (pop.) negure6l5, negureAld, (reg.) burdcd, (prin Transilv.)
b{r-stini, (prin IvIoId.) mocirl5, (inv.) tttigl5.
(Era o - de nu ued"eaiIa doi pagi.)
CEAIJN s. (pop.) tuci. (Un - de mdmdlig(t.)
SORBESTREA.
cebr{re s. v. CATU$4.
cebilul vb. v. AMETI. BUII\IACI. NAUCI.
ZAPACI.
gald.
(FITOPATOLOGIE)
CECIDIE s.
(-

Qpare-ca o excrescenld.)
s. (X.IED.) 1. ablepsie, orbire.
CECITATE
hemeralopie, (pop.) orbul
2. tecilate noctwnd:
"edinilor : cecitole uerDaki - alcsie.
lntregul
CEDA vb. l. c da, a l5sa. (Ii apartament.) 2. a se indupleca, a se lisa, (fig.)
cu ttici un pre!.) 3. a
a se muia. (Sd nu n-a mai conli'
renunla, (fig.) a capitula. (A -,
nuat distulia. ) 4. a se pleca, a se supune. (- tn
fala d.uEmanului.) 5. (MED.) a se atenua, a
8. a se fringe, a se rupe.
slitbi. (Boala a -.)
(IlIalerialul a * Ia presiune.) 7. a se deftrrma.
(Un material carc N u1or.)
(fig.) capitultue.
s. renunlare,
CEDARE
(O deliberatii. )
s. feroviar,
CEFERIST
CEFEU s. (AS?'.RON.) (pop.) co6sa (art').
CEH acij. cehesc. (PoPulalie -,1
CEHESC adj. ceh. (Marfd -.1
CEL adj., pron. 1. adj. acel. (- om') 2. adjp
mai mare.)
- ron. (pop.) 51. (CELA pron. acela, (pop.) dia. (Cine este d e c o l o ?)
la stlnd.)
s. (lnv.) veghetofue. (CELAR
cel6r s. v. COMARNIC.
pron., adj. l. pron., adj. (pop.)
CELALALT
atalatt. (A uenit Ei -,' - om.) 2. pron. altul.
(' C i n d u n u l , c ? . n d n . )
DE:
cel'ile-pe-eomofrn s. v. AGHIUJA.

r\{oN. DIAVOL. DRAC. INCOnNOR'ttur,.


NAIBA. NECUP.ATUL. SATANA. TARTOR.
DENION.
eel-ilin-lrflrd s. v. AGHIUTA.
DIAYOL. DRAC. TNCONNONETUL. NAIBA.
NECURATUL. SATANA. TARTOR.
CELEBRA vb. l. a aniversa, a priznul, a
sdrbitori, a serba, a !ine, (tnv. 9i reg.) a ptdz'

r22

CELEBRARE

25 de ani d.e cdsdtorie.) 2. a oficia, a


nici. (o cdsdtorie.) 3. (BIS.) a oficia, a
sivirgi. (Iiturghia.)
sdvirsi, a sluji. (s. 1. aniversare, priznulre,
CELEBRARII
(- unui
sdrbltorire, sclbare, (reg.) priznui|ld.
cdsdtosecol de 1a...) 2. oficiere, sivlr4iire. (riei.) J. (BIS.) oficiere, slvlr$lre, slujire, slujit, (inv.) serbAre. (Iilurghiei.)
s. 1. fairni, glorie, prestlCELEBRITATE
($i-c
giu, renume, reputa!ie, (fig.) striluclre.
clsligat 6 fdrd precedent.) 2. (concr.) glorie,
(A ajuns o - a rnedicinii.)
(inv.) ilustratitne.
CELtrBRU adj. faimos, ilttstru, mare, renumit, reputat, vestit. (inv. fi pop.) mirlt, numlt,
(reg.) r'evestit, (Transilv.) hire;, (tnv.) norocit,
(grecism inv.) pelifau, (fam.) arhicunoscut,
(Un (fig.) strllucit, (rar fig.) strilucit6r.
s a u a n t .)
cel6rlnic s. v. ARGAT. SLUGA.
(TOP.)
stadimetru,
s.
CELERIMETRTJ
taheometru, tahirnetru.
RAPIDITATE.
celeritdle s. r'. IUTEALA.
VITEZA.
REPEZICIUNE.
DUMDIVIN.
eel6st adj. v. CERESC.
NEZEII]SC. M INUNAT. SFINT. SPI,ENDID.
SUPI'RB.
decaloCELE ZECE PORIJNCI s. (EfS')
eul (art.).
CELIBAT s. burlicie. holteie, (inv.) necds5Iui n-a dwat mult.)
torie, necirsnicie. (s., adj. burlac, cavaler, fl5CELIBATAR
ciu, holtei, necisitorit, (pop. $i fam.) bech6r,
(Transilv.) frirsclLtr. ( A rdmas -. )
CELIOSCOPIE s. (.t/.Eo.) laparoscople, perlse eramineazd interiotoneoscopie. (Prin rul cauitdlii abdomirmle. )
NAVA.
c6lla s. v. NAOS.
violoncel.
CELLO s. (MUZ.)
s. (pop.) ripld. (Borcan acopeCEI-OFAN
rit cu -.)
cel-pcrit s. r'. SPALACIOASA.
AMAGIRII.
ce|sfa s. v. ADEMENIRII,

INqELATotxsri,t-^,tne. iuSelAcluNa.
RII]. MOMIRE. PACALEALA. PACALIRE.
PROSTIRE. PROSTIT. TRI.
PAC.\LIT.
SARI],
CELT s., adi. l. s. gal. 2. adj. celtlc, galic.
(Trib -.)
CELTIC adj. celt, galic. ( Populalii - .1
celui vb. r'. ADEMENI. AMAGI. INCINTA.
IN$ELA. MINTI. I\{OMI. PACALI. PROSTI.
PURTA. TRISA.
celuidli s. v. ADEMENIRE. AMAGIRE.
IN$ELAToRIE'
INgelAcIuwE.
lxgnle.nn.
PACALIRE'
PACALEALA.
MO,\IIRE.
PROSTIT. TRIPROSTIRE.
PACALIT.
$ARE.
AMAGIRE.
celuire s. v. ADEMENIRE.
lNser-eRr. lNgEr-ActuNE. lN$ELAToRIE.
PACALIRE. PAN4OITTNE.PACALEALA.
CALIT. PROSTIRE. PROSTIT. TRI$ARE.
AMAGIT'
adj. v. ADEMENIT.
celult
PACALIT. PRosrIT. TRI$AT.
tugnlet.
ANiAceluit6r s., adj. v. ADEMENITOR.

crToR. lNgalAron.

sEDUcAroR.

s. l. alveoli, (pop.) cisirici, chlCEL(ILA


lio6ri.(la fallurii de miere.)2. (F-IZ.) celullt
fotoclectritii - fotoceluli, Iotodiodi ; teluld fotouollnicd : fotoeletnent, pili fotovoltaicd.
eelfrlir s. v. CIIILIE.
CE\IR.ILO s. ( )IUZ. ) clavecin, clavicembal.
CDNOtsiT s.(IjIS.) (inv.) chinovit. (- estc
cdlttodrttl cure trdie;te lntr-o mdruistire. )
(rar)lripocentAur.
CEN]'AUR s. (MITOL.)
cenlendr aclj. v. SECUI.AR.
s. (LIAT.) (inv.) sutam6tru.
CEN'IItrIIt1'RIJ
s. t enturS. ( Iu urt t,eston
CENTIRO\
mililar. )
a axa. fCEN'I'RA vb. (TEHN.)
o piesd
cilindricd. )
CENTRAL adj. 1. rFON. ) medial. ( Vocald -. )
2. prirrcipal, (fig.) nod{I. ( Pttttclul N aI aclittrtii. )
s. cenlrald hidroeleclricd. : hlCENTRALA
drocentrald ; cen.Irald termicd : termocentrall ;
cenlrald terntoelectricd:terrnocentrald
electrici.
CEN'TRIITUG adj. ( FIZ. ) centrifugal. (Migcatc -,)
(FIZ.)
centrifug.
CENTRIFUGAL
adj.
(F'orld -. )
(FIZ.)
adj. r.
centripetal.
CENTRIPET
( Lliscare - . ) 2.( ANAT. ) aferent. ( l'ase -.1
(FIZ.)
centripet.
adj.
CENTRIPITTAL
(ForP -.1
s.(G^EOL.) barisferi, nife.
CENTROSFERA
(esle parlea cenLrdld a globLtlui pdmlntesc.,
unui cerc.) 2.
CEN'IRU s. 1. rnijtoc. ((FIZ. ) centru de greutate: baricentru. 3. mljloc, (fig.) bulic, inimi, (inv. Iig.) dric. (ln oraqului.) 4. miez, rnijloc, (fig.) buric, inimI.
(In - pdmintului.)
unut
5. miez, nucleu. (corp. ) 6. (fig.) foc{r, sediu. (- proceselor radir
acliue.) 7. (fig.) basti6n, citad6ld, fochr. (Un de culturd. ) 8. ora;, (pop.) tirg. ( Md duc, iet
pulin tn -.)
s. 1. cingdtoare, cordon, curea.
CENTURA
(O ii lncortjttru talia sttpld. ) g. centiron.
(Ia ttrt ueslon nilitar.)
CENTUITION s. (1S?.) sutai, (inv.) sitnlc.
(n irt armala romand.)
capie, cipiali,
CENUROZA s. (XIED.YET.)
(pop.) rlsftig. (Oaie bolnaud de -.)
CENU$AR s. 1. urnd cinerard. 2. (Transilv.,
se strecoard leSia.)
Mold.) lesi6r. ( Prin 3. ( BOT.; Ailanthns allissima salo gland.ulosa)
(reg.) arbore-prttur6s.
eenuldr s. v. SCRUI{IERA.
CENIJ$A s. (inv. 9i reg.) scrum. (A ars gt
n-a rdmtts declt -.)
eenug6rniti s. v. SCRUMIERA.
eenusie s. v. FIRICICA.
ccnuli6rd s. v. SCRUMIEBA.
adj. 1. fumuriu, gri, plumburlu,
CENU$iU
sur, (rar) prdfuriu, (pop.) sein, goreciu, (reg.)
siv, (Munt.) frimur, (tnv.) plumbiu, singeplu,
2. intu(turcism inv.) bozafdr. (De culoare -.)
pimintds.
(reg.) pimintit,
necat, pimintiu,
(O fald. -.1

CERCHEZESC

r23
CEP s. l. canea, (rar) tlplu' (reg.) slIvtnl,
(Ban. 9i Transilv')
t 6 p 5 , (' T r a n s i l v . ) p i p i ,
(Trensilv.)
9t
saitiu,
9unib, (prin Maram.
buloi.) 2. (TEHN.)
Transilv.j surubdr. (-la
(
p
i
5
'
s
i
p
'
l
a
(pop.) pisle6g, (reg.) b6rbur,
la
ii,,ia ccirulei.) J. (TEHN.)
lreg') bold' (o
' rindcitl ntorii. )
""p .. r'. CIOT. -NOD.
eepii lb. v. LIP-AI.
cepdit s. v. LIPAIT'
SISIIT'
,,epctc6g adj. v. PELTIC.
'tt. CEAPI-CIOREASCA.
""pi"e."" r. pt.
CPff s. l. bolti, firmarnent, (rar) arc, boltlre,
(e
(lnv.) crug, cringul c6rului, (fig.) tirie.
plin cle stele.) 9. aer, atmosferd, slav5, spaliu,
v5rOrrtt, zdri (pl.), (livr. fig.) et6r, tdrie' (S-a
ridicat in - cu aripile ittlinse. ) 3. (81S. ) paradis,rai, (livr.) ed6n. (Otlilme;te ,n - . ) 4. ( BI S. )
providenli.
pronie,
dumnezeirc,
divinitate,
( - sd-I aibd ln pazd ! ) 5. (ANA". ) cerul-gutii :
pirA!.p
- alat, boltd palatini,' (inr'.)
CERB s. (ZOOL.) l. (Ceruus elaphus)(Mold.
(CcrDus
9. cerb-lopdtar
9i Bncov.) plotrin.
dama) : (rcr) dam.

RAGACE.
*"rb r. v. R-qon$cA.
eerbdr s. \. R.\DASCA. RAGACE'
cERBicE s. (?'EHN.) (pop.) drug. (- la
jujeu. )
GRUIIAZ.
terbiee s. v. CEAFA.
INCAPATI"""bi.i" s. v. DIRZENIE.
PERSEVEINDARATNICIE.
NARE.

iiaNTE. prnsrst'rNTA.

STARUINTA-

TENACITATE.
CERBOAICA s. (ZOOL.) ciurd.
CERC s. l. (NIAT.) (inv' 9i reg.) pergh6l,
un -. ) 2.circumfe(lnv ) tdrcdtAn. ( Deseneo:d
itntl,'(inv. qi rcg.) pcrghel, (inv.) periferle.
(Afld lunoimea-. ) 3. disc, roati. (Un - de
iemn.) 4."qinl, (reg.) 9ing, (Transilv., Ban. 9i
Motd.i raf.' (- Ia roala unei cdrule.) 5. (pop')
(N la un buloi. ) G. cola-c,-rotocol.
bri]6ri,
de fum,) 7. rotocol, (rar) ar(Se lnai,ld -wi
Ia suprafala unei ope-) 8. roati.
meen. ((Faceli - tn iurttl meu.) 9. ambianli, anturaj,
cadru. medhr, sferi, societate, (lnv.) mljloc,
(fic.) ntmosf6rl, climdt. ( Trdia ln - lor.)
iO]iaoru, cimp, domeniu, seclor, sferd' tirirn"
--;;;"'
zonl. (- de preocupdri, de ucliDilale')DIADEIIA. oRs. ". bono.txi.
BITA.
CERCAUTA.
cerc6 vb. v. ANALIZA,
EXAMINA.
GUSTA. INFORMA.
OETA.
INTERESA. ISCODI. INCERCA. INOUN,{.
OBSERVA. PATIMI. PATI.
MASURA.
PEDEPSI. PINDI. PRIVI. PROBA. RABDA.
SANCTIONA. SCRUTA. sILI.
RUGA.
STUDIA.
STRADUI.
SONDA, SPIONA.
SUFERI. SUPORTA. TRAGE. UITA. URMARI. VERIFICA. VIZITA.
, eercdli s. v. CRISNIC.
ANALIZA.
eercdre s. v. ANALIZARE.
DURERE. EXACHIN.
CERCETARE.
MEN. EXA]\IINARE. EXPERIENTA. EX.
PERIX{ENT. INVESTIGARE. INVESTIGATIE. TNC]]RCARE. PATII\IA. PAS. PATI.
,$

MIRE. PROBARE. PROBA. STUDIERE"


VERIFICARE.
SUFERINTA.
STUDIU.
eerc6t adj. v. BUN. CAPABIL. COMPETENT. DESTOINIC. DOTAT. EXPERII\,IENTAT. INCERCA . INZESTRAT. PREGATIT.
PRICEPUT. VALOROS. VERSAT. VREDNIC,
cercdl{u s. v. COMPAS.
cerceti-bfbels. pl. v. LEMN-RIIOS. SALBARIIOASA.
CERCEL s. 1. (pop.) todrti, (prin Transilv.)
bumb{rtr, (Transilv.) circdl, (inv.) s6rji.
Z.(TEH N. )sccabn,(reg.)gherm6c.( - I a ctiruld.)
CERCELII$ s. (BOT.; Fucftsfa.) fncsie.
ccreeld; s. v. COADA-COCOSUI-UI.
CERCETA vb. l. a analiza, a examina, a
lnvestlga, a studia, a urmdri, (li'u'r.) a considera, (lnv.) a medita, a privi, a socoti, (Iig.)
a explora, (lnv. ftg.) a sclrmina. (A N cauzele
unui fenomen.)2.a analiza,a examina, a mesura, a observa,a scruta, a studia, a urmdri' (pop.)
a lscodi, (lnv. Sl reg.) a oglindi, (inv.) a cerca,
a lsplti. (Il - cu atenlie.) 3. a cduta, a examlna, a studia; (lnv.) a cerca, (CaIuI de dat
mt se N tn gurd.) 4. a consulta,a examina,
a studia. (Am - toale izuoarele.)5. a consulta.
(N catalogulunei biblioleci.) 6. a se documenta,
a se informa, a sttrdia, a vedea, (inv. ) a se
pliroforisi. (- dacd. nu s-d mai scris despre
asta.) 7. a se informa, (Transilv., Ban. 9i Bucov.) a qtirici. (A - pestetot.) B. a controla'
a lnspecta,a revedea,a revizui, a verifica, (inv.)
a revedui, (grecism lnv.) a feorisi. (A - toate
scriplele instituliei.) 9. a examina, a vedea.
(Trebuie sd N cum stau lucrurile.) 10. a examina, a lncerca,a sonda, (pop.) a cerca. (- lercnul sd oezi dacd. auem gdnse de reuSild.) ll.
(JUR,) a ancheta, a instrui. (- un caz penaL)
eercctd vb. v. VIZITA.
CERCETARE s. l. analizare, analiz5, examen, examinare, investigare, investigatie, studlere, studiu, (pop.) cercdre, (inv.) rispicAre,
(flg.) explorArc. (O * criticd a problemelor.)
2. examinare, privire. (La o * mai ad.lncd.)
3. (concr.) studiu. (A publicel o - Iemeinicd.)
4. analiz{, examinare, observare, observa}ie,
scrutare, studiere, studiu, (pop.) iscodire, (inv.)
alentd a cuioa.l
lscoAdl, isplti, ispitire. (5. consultare. (e a unui catalog,) G. control,
revtzle, revlzuire, verificare, (inv.) teorie, teorislre. (- tuluror scriplelorfinanciare.) Z. (JUR.)
anchetare, ancheti, instruire, (inv.) sprAfcd,
a unui caz
(rusism lnv.) comandirdvci. (pcnal. )
CERCETA$fE s. scutism.
CERCETATOR s., afi. 1. s. om de ptiinld,
(lnv.) scrut{t6r. (Un remarcabil - tn d.omeatul...) 2. adj. atent, iscoditor, pdtrunzitor,
ocormonitor, scotocitor, scrutitor, sfredelitor,
strfipungtrtor. (O prioire - ; ochi -. )
CERCEVEA s. l. cadru, ramd, toc. (- de
fereasbd.) 2. cruce. (- Ia geamurile unei feresttc. )
CERCHEZ adj. (rar) cerchez6sc. (Populalie
e.f

ecrohcz6seadj. v. CERCHEZ.

CERCUI
un butoi.) 2.
CERCUf vb. 1. a lega. f(TEHN.) a freta. (- doud. piese metalice.)
CERCUIALA s. cercuire, cercuit, legare,
unui butoi.)
legat. (p
CERCUIRE s. cercuiald, cercuit, legare,
legat. /- -unui uas de lemn din d.oage.)
CIIRCUITadj. lcgat. ( Buloi -.1
CERCUIT s. cercuiald, cercuire, legare, leg^t, (- unui butot.)
CERCULET s. cercu$or.
e6reuri s. v. PAPANA$.
CERCU$OR s. cerculej.
CERDAC s. 1. pridvor, tindd, verandd, (prin
2. pridvor,
Ban.) pornAnd, (Casd cu -.)
t,ind5. (- Ia moara de uint.) 3. chioqc, foigor,
pavilion, (Transilv.) filig6rie. (Un situat
tn griidind. )
CERE vb. l. a pretinde, a reclama, a revendica, (inv. Ei reg.) a striga, (inv.) a pretcndelui,
a pretendui, (grecisrn inv.) a pretenderisi.
(- sti i se facii clreptate.)2. a prctinde, (inv.
qi pop.) a apuca. (- cuioabirul.) 3. a prctinde,
a voi, a wea. (Icrtd ce N eu d.eIa uoi; cit - Pe
ceas?)4. a dori, a pofti, a voi, a ttrea. (Ochit
6. a solicita, (inv.) a soli.
odd, intma -.)
(Slujba pe careo p ; N o ttud.ienld.
) 6. a apela,
a recurge, a solicita, (Transilv.) a suruclui.
(- ajutorul lor.) 7. a pefi, (pop.) a impefi,
a stirosti, (Transilv.) a votri. (- fata de Ia
pdrinli. ) {1.a cer9i, a se rnilogi, (pop.) a prosti,
(Transilv. qi I\{ararn.) a coldui, (inv.) a calici,
a cergetori, (arg.) a mangli, (- pe Ia colluri
de stradd.) 9. a comporta, a impune, a necesita,
a pretincle, a reclama, a solicita, (inv.) a nevoi.
(Aceasld acliune - multe eforluri.) 10. a implica, a necesita, a presupune, a reclama.
(Inteligenla - refleclta.) 11. a se cddea, a se
cuveui, a se implrne, a trebui, (inv. qi pop.)
a ciuta. (Se - sti faci astfel.) 12. a se cduta,
a se vinde, (inv.) a se intreba. (O marfd care
se -.)
c6re vb. v. CAUTA.
CEREALE s. pl. grine (pl.), (pop.) bucAte
(pl.),pfine, (reg.) grindle (pl.), pite (pl.). (Clmpul a produs mulle -. )
CEREALIST s. (inv.) grinfu. (Negustorul
d.ecerealese numea - . )
CEREBEL s. (ANA?.) creierul mic, (pop.)
creieri$, (reg.) creierrig.
CEREBR-iL adj. intelectual, min[al, ralional, spiritual. (Actiuitate-.)
CEREMONIAL s. l. ceremonie, etichetd,
protocol, reguli, ritual, rinduiali, tipic, (rar)
rit, (inv.) politicd. (Conform - de Ia curte...)
2. ceremonie,solemnitate. (- primirii ambasq.dorilor, al tnmlndrii unor d.ecorali.i.)
CEREMONIE s. 1. ceremonial, etichetA,
protoool, regulS, ritual, rinduiall, tipic, (rar)
rit, (inv.) politicd. (Conform - de Ia curte...)
2. ceremonial, solemnitate. (- tnmindrii unar
decoralii.) 3. cinste, fast, paradi, pompi,
solemnitate. (L-a primit cu multd -.) 4. gal|,
paradd. (Uniformd, linutd de -.) 6. (BIS.)
oficiu, serviciu, slujbd. (- religioasd,)
CEREMONIoS adj. 1. protocolar, reverentios, solemn. ( Ton n . I 2. parlamentar, protoco-

724
lar. (Stil, Iimbaj -.1 3. formalist, protocolar.
(Egti prea -!)
CERENTEL s. (BOT.) l. (Geum urbanum)
(reg.) ridiclrio|ri. 2. (DrAas octopetala) argirrticd.
cerenfdl s. v. CATXUNUL-DOAMNEI.
CEIIERE s. 1. pretentie, revendicare, revendicefie, (inr'.) pretndl, (grecism inv.) pretenlui a fost
d6rimd, (turcism inv.) teclif. (satisfdcutd.)2. (JUR. ) cererereconDenlionald:
reconventiune.3. solicitare. ( La - lui, cr uenit.)
4. apel, rugiminte. (A ascttllat * lui.) 5. doleanlA, rugdminte, solicitare, (inv.) regei,
regealic. (O - arrdtoare.) 6. (concr.) petifie,
(lnv. si pop.) jdlbn, (inv. pi reg.) suplicd, (prin
Transilv., l\Iaram.,Mold. 9i Ban.) rugdrc, (inv.)
rdv6s, rugdt. (A |naintat instiluliei o -.)
7. cerinfi, dezideral. dorin!i, exigenfn,(inv.)
postuldt. (O
indreptdlild.) B. ciutare,
(Marfa-are - .)
CERESC adj. 1. (AS"RON. .) sideral. (Corpuri
- . ) 2. ( B I S. ) divin, dumnezeiesc,sfint, (livr,)
cel6st, (rar) indurnnezeit, zei6sc, (pop.) sint,
(lnv.) minunft, preainilt. (Pronia - . )'J. ( BI S. )
divin, dumnezeiesc, providential. ( Dcrr - . I
SPLENDID.
cerdse adj. v. I\{INUNAT.
SUPERB.
CERGA s. cuverturi, invelitoare, piturl,
velinfi, (pop.) plocAt, tol, (reg.) liic6r, oghe6l,
pone6vi, proc6v, procdviJai,strai, lodrli, (prin
Mold. 9i Bucov.) prostire, (Transilv.) verinci.
(- de llnd pentru pat.)
ORANIST.
eerine s. v. BALDACHIN.
PLAFON. 1AVAN. TEST. URANISC.
CERINTA s. l. exigenli, irnperatir', necesitate, nevoie, obligalie, pretenlie, trebuinfi,
(inv. qi reg.) niqtotd, (inv.) nevoinld, nevoire,
recerinfl, (fig.) comandam6nt, (-ele epocii
noastre.) 2. cerere, deziderat, dorinld, exigenld, (inv.) postulit. (O lndrepldlitd.)
3. nccesitate, nevoie, solicitare, trebuinfd.
(line seamdde -ele pielei.)
cerilic[ s. v. PIDOSNIC.
CERNE vb. a da, (inv. Si reg.) a petrece,
(inv.) a dirmoia. (- fd.ina prin sitd.)
DEOc6rne vb. v. BURA. BURNITA.
DISDESLU$I. DIFERENTIA.
SE,BI.
CERNE. DISCRINTINA. DISTINGE. TIRCII.
T- I R I I .
CERNEALA s. (lnv. $i pop.) negredlS,(reg.)
tinti. (- de scris.)
INNEGRIRE.
s. v. DOLIU.
cernefli
NEGREALA.
NEGREATA. NEGRU.
CERNI vb. a (se) indolia.
cerni vb. v. INNsGnt,
CERNIRE s. indoliere,
cernire s. v. INNEGRIRE,
CERNIT adj. r. indoliat. (Om d.) 2. lndoliat, negru. (Haine -.)
NEGRU.
ccrnit adj. v. INNEGRIT.
crnit s. v. lNNeGnInE.
CERNII$CA s. (BOT.) l. (Nigella satiua)
negrilici, (reg.) negro6ici, negrfgcd, chimenn6gru, chimion-n6gru. 2. (NigeIIa aroensis)
negruFci, (reg.) brug, negrtti, nigeltlti, pipertti, chimion-de-ctmpuri.

125
(Fdind.-.)
adi. (pop.) ciuruit.
CERNUT
cer6l s. v. GORUN.
s. cer$etorie, cerlit, milogeal5'
CER$EALA
milogit, (rar) cerqetorlt, (inv. 9i reg.) prostedli'
(arg.) rnanglelll. (Umbld cu *.)
CERSETOR s. milog, (pop.) sdr6c, (inv' 9t
reg.) calic, misdl, (Transilv' 9i Bucov.) coldri;,
(' a r e . ) n r a n g l i t 6 r '
CER$I. MILOGI.
e - e r s e t o r iY b . v . C E R E .
CERTSETORIE s. cerqeali, cerpit, milogeali,
milogit, (rar) cerqetorit, (inv. qi reg.) prosteAld'
(arg.) nrangleil-d, (Umbki cu -')
s. (inv') calicime'
CERSETORIME
eer;eiorit s. v. CER$E-ALA. CER$ETORIE.
MILOGIT.
XIILOGEALA.
CER$IT.
CERSI vb. a cere, a se milogi, (pop.) a prosti,
iTransilv. 9i Maram.) a coldui, (tnv.) a calici'
a cer$etori, (arg.) a mangli' (- pe Ia colluri de

stradd. )
s. cergeald, certetorie, milogeali'
CERSIT
milogit, (rar) cergetorit, (inv. 9i reg.) prostedli,
(' a r g . ) n t u n g l c h l d ' ( U m b l a c u - . )
adj., adv. I' adj. adevirat, aievea'
Cliltr
pozitiv, real,
autentic, nescornit, netdgiduit,
( Un lucru - . ) 2.
sigur, veridic, veritabil'
adj. cate goric, evident, incontestabil, irtdiscutanediscutabil,
necontestat,
bil, necontestabil,
neindoielnic, neindoios, netdgdduit' sigur' vidit, (livr.) indubitAbil, peremptdriu. (A mani'
3. adj' categoric,
festat o superioritale -,)
precis, sigur, (rar) neapdr{t. (Vrea un rdspuns
-.)
A. adj. sigur, (livr.) infailibil. (Utt proce(Dcttd - .1
deu - . ) 5. adj. ferm, fixat, hotirit.
6. adj. inevitabil, sigur. ( Cdduett N a oraSului. )
7. adr'. absolut, bineinteles, desigur, fireste'
garantat, indiscutabil, natural, negre$it, netnprecis,
sigur.
normal,
nelndoios,
doielnic,
/) B. adv. adevdrat'
( *Creti cd uine azi? -lucrurile!
s-au tnlimplat
serios, sigur. (-ASa
_ _ ?)
a se supdra,
CERTA vb. 1. a se lnvriibl,
(pop.) a sc bdldbini, a se gilcevi, a se.sfddi'
6nv. Si reg.) a se pricinui, (reg.) a sc cirti' n
(se) pricini, (NIold.) a sc circoti, (prin Olt.)
a se rohoti, (inr'.) a se piri, a sc prici, a se
cu loli
prigoni, (fam. fig.) a se strica. (S-a prielenii.) 2. a admonesta, a discili, a dojeni'
a moraliza, a mustra, (pop. qi fam') a beqteli'
a mustrului, a ociri, a probozi, (pop.) a sf 6di'
a oropsi,
a suclui, (inv. 9i reg.) a lnflunta,
a stropoli, a toi, (reg.) a cirti, a toloclni, (prin
Mold.i ati) bnnui, (Olt.) a docini, (prin MoId.)
a mogorogi, (Mold. 9i Bucov.) a moronci, (Bucov.) a pului, (Mold.) a gmotri, (Olt' qi Ban.)
a vrevi, (inv.) a preobrizi, a prih[ni' a prob5zui, a prociti, (fam. fig.) a sipuni' a scutura.
(L-a cu asPrime.)
INSTRUI.
CErt6Vb. V. BATE. CONDAMNA.

osINDI. PEDEPSI.
lNvAta.
CERTARE s. l. dojenire, mustrare, (pop.)
cuiua.) 2. admonestare, cearte,
sfddlre. (dojand, clojenire, imputare, morald, mustrare,
observalie, reprog, (pop. ii fam.) beqteleAli'
muqtruluiAli, ocAri, (inv. 9t reg.) lnfruntdre,
probozeAld, (reg.) probAzA, proboz6nie, (prin
Mold.) bdnAt, (Mold.) qm6tru, (lnv.) discdlfe,

CESTALALT
lmputdcirlne, lnvtrlittrrd, preobrdzitrlrd, pro:
bozire, rlpgte, remonstrdre, zabrhc, (fam. fig.)
sipuneAli, scuturdtrird. (- pe care a primit-o
l-a cuminlil.)
certdre s. v. CONDAMNARE.
OSINDA,
PEDEAPSA. PEDI]PSIRE.
OSiNDIRE.
( PerCERTAT adj. invrdjbit, supirat.
soane- . )
eertht adj. v. CONDAMNAT. OSINDIT.
PEDEPSIT.
CERTAREATA s. scandalagioaici, (tnv. qi
pop.) zavragioAici.
CERTARITT adj., s. arfigos, gilcevitor, scandalagiu, (rar) vociferAnt, (hrv. qi pop.) zavragiu,
(pop. ti fam.) !ifn6s, zurbagiu, (pop.) pricin69,
rlnz6s, (inv. 9i reg..1sfAdnic, slddAlnic, sfddici6s, (reg.) arlig6s, gilcev6s,potcAg, scandal6s, sfidii6s, sfdddr6f, sfiddtq, (Mold. ti Bucov.) circiogdr, (Transilv.) pdrav, (prin Olt.)
pricin6lnic, (prin OIt. ;i Ban.) pricin6s, (inv.)
pric6lnic, prici6s,pricit6r, sfdd{ci, sfldit6r,
(fig.) clonj6s, colfds, ldndir6s. (Om -.)
certi vb. v. INELA. SECUI.
CITRTIFICA vb. a adeveri, a arita, a atesta,
a confirma, a demonstra, a dovedi, a intdri,
a mirturisi, a proba, a sprijini, a stabili, a sustrine, (livr.) a corobora, (lnv. qi reg.) a prob5lui,
(tnv.) a incredinla, a mirturi, a probui. (?oale
N cele spuse.)
CERTIFICARE s. adeverire ardtare, atestare, confirmare, demonstrare, demonstrafle,
dovedire, intdrire, probare, probd, (livr.; coroborare. (- celor ardtate.)
CERTIFICAT s. (astizi rar) atestAt, (inv.)
atestA!ie,certificAlie, incredintdre,pat6nt5, testimdniu, tegchereA,zapiscd. (- de 10 clase.)
certificflie s. v. CERTIFICAT.
CERTITIJDINE s. l. convingere, credlntd,
incredinfare, sentiment, siguranfd, (livr.) convictirlne. (Am - cd uoi lnuinge loate dificulldlile. ) 2. siguranfd, (livr.) infailibilil|te. (- unui
remediu.)
(unui
s. ceruire, ceruit.
CERUIALA
obiect.)
CERUIRE s. ceruialtr, ceruit. (- parchetuIui.)
CERUIT s. ceruiali, ceruire. (- Parchetului.)
ceari, (pop.)clet,
CERUI\{EN s. (FIZI}L.)
ndjit. (- format ln urechi,)
CERUT adj. cuvenit, necesar, trebuincios,
trebuitor, (pop.) cuviincids, (inv.) recerirt.
(A fd(ul toatecele -.)
CERUZA s. (CHIM.) alb de plumb, (inv.)
gtiubdci.
cerfzi s. v. CONDEI. CREION.
cervfni s. v. TALPA-GISTEI.
CERVIX s.(AN'ET. ) 1. col vezical.2. col uterin.
cesc{rt s. v. CEAS. CLIPA. CLIPITA. MINUT. MOMENT. ORA. SECUNDA. TIMP.
VREME.
cest adj. v. ACEST.
c6sta pron. v. ACESTA.
CESTALALT pron., adi. (pop.) dstilalt,
(reg.) istalalt, (n era ma| tnall; omul n.)

CE$CULITA

1?6

CESCULITA s. cegcu[d. (O - de cafea.)


CI{EBAP
s. (lnv.) cuqchebdp. (esre o
CESCUTA s. cegculit{. (O * de porlelan.) specittlitale d.e frigdrute. )
CETACEUM s.(CHIM.) spermanlet, alb de
CHEF s. 1. benchetuiald, ospd!, petrecere,
praznic, prdznuirc, (pop.) bench6t, clriolhdn,
balend, ceali de baleni, ulei de cagalot.
CETATE s. (/S?., MIL.) forttueatd, (inv.)
refene6, zaiaf6t, (inv. si reg.) petrecAnie, (\{old.)
gulcei. :!. lrcfie, (inv.) bduturd. (IJn - dc pobA;te, politie. (O - medieuakl.)
cetfte s. v. ORAS.
minri. ) 3. dispozitie, dorinfi, gust, plac, plircere,
celiledn s. v. ORA$EAN.
TlRcOvET.
pofti, voie, voinld, vrere, (pop.) vrritd, (inv.)
CETATENESC adj. civic, ciril, (iuv.) polid e g i d c r A t , o g 6 d , p o f t l r e , p o f t i t r i r l , r r ' r , . r r u r, i v (Dupd tictsc. (Drepturi *.)
nire, tabi6t,
inimi.i,) 4. capriciu,
CETATENIE s. (JUR.) supuFnie,(impr.)
fandosealS, fantezie, fason, fitd, maimu!rtrcali,
nationalitAte. (unei persoane.)
moft, naz, pofti, prosteali, sclifoseali, toani,
(pop. li fam.) pirtrig, scilimbdiili,
CETATIJIE s. (1S?., MIL,) citad,ele.(O scilimbipe utrful d.ealului.)
iere, scilimbditfrl,
(pop.) fasoleAli, hrichiti,
cerer6; s. v. LAUTAR.
pandalie,
SCRIPCAR. VIOizmeneAld,
(inv. Si leg.) marghiolie,
LONIST. VIORIST.
nacaf6, pAIn,_ (reg.) marghioleill,
nibit<triie,
cdterir s. v. SCRIPCA.
VIOARA. VIOtoAnci, zimbic, (Transilv.) pont, (Mold., prin
LINA.
Bucov 9i Tlansilv.) sricd, (inv.) schimonosire,
C6TiNi S. V. IENUPAR. JNEAPAN, PIN.
schimonositrirS, .(grecism inv.) parax6nie. 1fer-n.)
CETINA-DE-NEGI
s. (BoT.;
Juniperus
bizdic, farafastic, maraf6t, (fam. fig.) bof lI,
sabina) (livr.) sabind.
damblA. (Un de-o cliptl.)
CETINITA s. (BOT.) cetioari.
chel s. v. TABIET.
(BO7'.)
cetinite.
CETIOARA s.
CHEFAL s. (IHT.) t.(Mugit
ceptralus.) (reg.)
cetirntr s. v. BURLAN. JGIIEAB. STREAbalabdn, labAn, paci6s. 2. (Mugil capito) (reg.l
platarin. 3. (XIugil saliens) (reg.) ilArie.
SINA.
cetldidf s. v. LATURA$.
chetilui vb. v. AMEJI.
CHERCHELI.
II{CETLUI vb. (Transilv.) a tecdrui. (A * utt BATA.
TURMENTA.
obiecl.)
CHEFLIU
adj. petrecire!, (lnv.
;i reg.)
petrecitdr, (inv.) petrecin6s, ves6lnic, (fam.)
cettui vb. v. lNCOnoe.
CETOS adj, tnceiogat, innegurat, nebulos, lum6.l. (Om -.)
neguros,piclos, (rar) negurAtic,neguriu.(Vreme- ..;
CIIEFNI
(Ogarul -.)
vh. (reg.) a fihni.
CEUCA s. (ORNIT. ; Coloeusmoned.ula)stancd., C H I I F N I T s . ( r e g . ) t d h n i t . ( de ctine.)
stincuf5, (reg.) cio{cd, ciochlfd, cioricd, ciocheiis adj. v. VESEL.
VOIOS.
vicd, crancdu, Iisrlrci, stdncuso6rd, cioaldCHEFUI vb. a benchetui, a petrece, a prtrzgulerAtS, cioard-pucioAsi,papagal-figindsc, ponui, (lnv. $i pop.) a (se) ospdta, (I{old. si Burumbel-ligdnsc.
cov.) a mesi, (prin nordul Transilv. si prin IUacerlr adj. v. CHIORI$. CRUCI$. INCRUram.) a muldtui. (Au*
toatit noaptea.)
crsAT.- PrEZr$. sA$rU. STRABTC.
CHEFULET
s, chefugor. (A tras un -.)
CIiVA pron., adj., adv, l. pron. (inv. 9i reg.)
CHEFU$OR s. chefulel. (A fdcut un -.)
rev6gi, cevA;ilea, oarec6, oarecevA,(inv.) oarecheg6rnila s. v. lNcgtiGATOARE.
qic6. (S-a dus sd ia -.)
2. adj. citva, oareehehai{ s. v. CAPUCHEI-IAII].
care, oareqicare,(inv. si reg.) cevA;i, cev6qiCHEI s. splai. (Dlmbooilei.)
Iea, oarecft, oarecitvA, oareqic6. (Are - treaCHEI s. pl. (GEOGR.) defileu, strimtoare,
bd.) 3. adv. lntrucitva, oarecum, oaregicum' (pop.) strtngi, (inv.) spirtrlr5,
strimturi.
(inv, 9i reg.) cev6Si, ceve$ilea, (lnv.) oarec6.
s. pl. v. GHIZD,
chei
(CunoSlea- regulamentul.
CHEIE s. (XIUZ.) acordor. (N pentru pian.)
)
cev69ladj. v. cE\rA. clTvA. oARECARE.
ch6ie s. v. CLARIFICARE.
CORDAR.
DESLU$IRE.
OARE$ICARE.
ELUCIDARE.
EXPLICARE.
cev{qi adv. CEVA. INTRUCITVA. OAREEXPLICATTE. lNrrNZArOn.
LAMURTRE.
CUM. OARE$ICUM.
LIMPEZIRE, PRECIZARE. REZOLVARI].
pron.
v. CEYA.
eevr{;i
SOLUTIE. SOLUTIONARE. STRUNA,
eevA;ilea adj. v. CEVA. CITVA. OARE
cheila-rrliulul s. v. SCINTEIOARA.
OARE$ICARE.
CARE.
CHEL adj. ples-uv,(inv. 9i pop.) plet, ple$ur:evdqilea adv. v. CEVA.
INTRUCITVA,
vlt, (reg.) chclbds, plegcAt,tfrcav, (Transilv.
qi Ban.) peledg, (inv.) ch6le9. (Om -.1
OARECUIVI, OARESICUM.
cev$;ilea pron. v. CEVA.
chel s. v. VARZA CREATA.
cez{r s. v, IllpAn.tT.
CHELAR s. pivnicer.
CEZA.RIANA s. (MED.) cezarotomie.
ehel6r s. v. CAVanA.
CEZAROTOMIB s. ( tvtno.) cezariani.
CHELALAI vb. a schelilii, a scheuna,(reg.)
CFIEAG s. (BIOL.) l.chimozini, labferment, a lilii. (Ctinele -.)
lactoferment, (reg.) maiA, pr6surd. (- contriCHELALAIALA
s. cheldltrit, cheldldituri,
buie Ia coagularea laplelui.) 2. coagul, (reg.) scheldldiald, schel{liit, scheldldituri, scheunare,
scheunat, scheundturd, (rar) scheAun. (- cle
strdgheAld. (- de slnge.)
AVUTIE.
cline.)
cheag s. v. AVERE.
AVUT.
CHELALAIT
s. cheldldlald, chelillitur6
BOGATIE. BUN. MIJLOACE. PERITEAG.
scheLiliiali,
schel5ldit, schelildituri,
STARE.
scheu*
SITUATIE.

127

cHERAPLEg

rmre. scheunat, scheunituri, (rar) scheArrn. ( L - a (*

p
P

tlc c!ine. )

s. cheliliiali,
CHlrl.Ar.AITUnA
cheliliit,
scheldliituli,
schelriliriali, scheliilfft,
schennare, schennat, schcuniturd, (rar) schedun.
( * c i i n e l u i .)
rhcliuei s. 'r'. OCHELARITA.
r . h c l : i r 6 ls . r ' . O C I I E L A R I T A .
r h 6 l b e s . v . C , \ 1 . \ ' l I l E . C F I E , L I E .P E L A D A ,
PI,ESL \'IE.
r.hi,lhris adj. v. CI{EL, PLE$UV.
cltelbosi vb. r'. CHELI. PLE$UVI.
C I I I T L E N s . ( C H I I V . , t - ' A R M : ) c l o r e t a n ,c l o rtrri rle etil, (se folose;te ca aneslczit,)
ch6le5 adj. v. CHEL. PLE$UV.
cheliirne6li s. .r'. BAl'AIE.
clrelirini vb. v. ATINGE.
RATII.
LOYI.
(X,IED. ) a pleguvi, (reg.) a
CtIEt.i
vb.
chelbosi, (inv.) a plesi.
calvitie, plepuvie, (inv.
CI-IEI.iE s. (XIED.)
, s ir e g . ) p l e i g I , ( r e g . ) c h 6 l b c , p l 6 9 e i , p l e s , u v e d l d .
ohclil6r s. v. SCORPIONUL
DII CARTI.
r.hi'lnir s. v. CHICHI],'A. CODIRLA. FUND.
s. ospdtar. (CIIELNER
la restaurantul
,,CopiloI". )
(Are profcsius. ospitiritd.
CI-IELNIIRITA
nca dc -. )
chel;rig s. _v. CHELTUIALA.
CFIELTUIRE.
CIIELTUI vb. 1. a arnnca, a azvirli, a irosi,
a inrprirgtia, a pripldi,
a risipi, a zvirli, (livr.)
(reg.) a rnia prodiga, (inr-. si reg.) a prida,
(Transilv.) a spesa, (inv.)
trisi, a plridui,
a r:igchira, (grecism inv.) a afierosi, (fig.) a
inghi!.i, a rninca, a pdpa, a toca. ($i-a - auer e a ; i s i n b a n i i p e t o a t ef l e a c u r i l e . ) 2 . a c o n s u r n a .
(e n e r g i e ).
ehcllrri vb. v. DESFACE.
PLASA. VINDE.
s. l. cheltuire, (inr'.) chel9rlg,
CHELTUIALA
unei mari sunte de bani pentru...)
masrAf. (2. (fa pl.) (astizi rar) sp6ze (pl.). (A fdcut
(N
3.
cheltuire, consum.
nnlle -.)
de
enerllte.)
cheltui6lnlc adj., s. v. CI{ELTUITOR,
RISIPITOR.
s. 1. cheltuiali, (inr..) chelsrig,
CFIEL'I'UIRE
ttnei mari sttme de bani pentru,..)
masrAf, (2. aLuncare, azvirlire, irosire, risipire, zvirlire,
(reg.) pirldnire,
(fig.) pipAre, tocdre, tocdt.
(banilor pe loale fleacurile.)
3. cheltuial5,
constrln. (-- de energie.)
CLIELI'UIT
adj. irosit, pripldit,
risipit,
(rcg.) piriduit.
(O auere -.)
(liw.) proCHELTUITOR
adj., s. risipitor,
rlig, (rar) risipelnic, (Transilv. si Nlaram.) prddlt6r, (inv.) cheltui6lnic, istrivit6r,
imprigtietrir, (fam. fig.) spart. (Om -.)
cheltult<ir s. v. CASIER.
CHEIIA vb. 1. a invita,
a pofti. (.1-a - sti
meurgd Ia el.) 2. a convoca, a invita, (inv., ln
Transilv. qi Ban.) a conchema. (I-aIa aireclie, Ia mililie etc.) 3. a solicita. (II - Ia s
acliune d.e amploare.) 4. a invita, a provoca,
(inv.) a provocarisi. (11 - taluptd.)6. (JUR.)
'fransilv.)
a cita, a invita, (inv., in
a soroci.
( L-a - ln fala instanlei, ) G. (JUR.) a acliona.

ln judecatd.) 7. a evoca, a reaminti,


a rechema, a redegtepta. (- ceua tn memorie.)
B.a boteza, a rlennmi, a intitnla, a numi, a po_
recli,_ a spune, a supranumi, (inv. gi ."g,) a
numira, (inv.) a grdi, a nomina, a n.,meni. a
titlui. ( Pantru uitejia lui t-au ,,Brouul,',)
! ) , a s e r r r r n r i ,( i n v . f i p o p . ) a s t r i g a ,
1 p o p . )a _ i
spune, a-i zice, (inv.) a se porecli. (_
Cum
te
?
G h e o r g T h e ! )1 0 . a s e n u m i , a s e s p u n e ,
a se zicc, (inv.) a se pomeni. (Cunt se - pe la
uoi aceasld floare?)
-URLA.
ehemd vb. r.. STRIGA.
TIPA.
ZBIERA.
CHEIIARII
s. l. invitare, invital,ie, poftire.
(- cuiua Ia ntasd,) 2. convocare, jnvitare. invi_
ta-tie. fbr Ia direclie, Ia mililie elc.) g. invi_
talc, provocare. (cuiuaIaluptd.) 4. (JUR.)
citare, cita!ie, invitare, invitatie. (cuioa
irr fakt ittstatflci. ) 5. ( I.I1L.,. concr.) orclin,
(prin Transilv. 9i Maram.) ponincd. (A prin r i l - , s i s - a p r e z e n l a t I a u n i t e i l e .) 6 . a p e l . ( O adresatd maselor.) 7. (concr.) proclamatie.
(A publical -.)
1 1 .m e n i r e , m i s i u n e , r o l , s a r cini, (reg.) nreninld, (livr.
fiC.) sacerd6!iu.
($i-a inplinit -.)
9. aplecare, aplicalie, apti_
tudine, atracfie, dar, har, inclinare, inclina{ie,
inzestrnt'e, pornire, predileclie, predispozitrie,
preferinti, talent, voc.rtie, (livr.) propensirine,
(p_op.) trdgere,
(inv.)
aplececitne,
plecAre.
($i-a tlemortstrat din plin penlru...1
ehemdre s. v. S't'RIGAT.
tlpA.f. URLET.
ZBIERE'I"
acij. competent, tndreptdlit, (inv.)
.!HE\!Af
r'6lnic. (Nu esle el cel sd ne dea teclii.)
CHENIATOARE
s. fluierice. (Cu utn'dtorul imild strigdlele unor animale. )
ehcmirto{re s. v. VOCATI\I.
chemirrrir s. \'. COLACAR. VATAF.
VATAVORNTCEL.
$EL.
CLIEMIGRAI.iE
s. (TI?OGR..) chemitipie.
CHEMITIpiE
s. (TIpOGR..) chemigrafie.
CHENAR
s. l. borduri, rnargine. (at
c o u o r u l n i .) 2 . ( T I P O G R . ) b o r c l u r i , ( r a r ) 6 i n f a s .
(Irr ttn lcxt imprimqt.)
CHEN.A,RUI vb. a imprejmui, a lneadra,
a i n c o n . j r r r a .a m l r g i n i , ( f i g . ) a t i v i . ( S o a r e l e ctt lumind poiana.)
ctrdndeli s. v. LAUZA
chenedl s. v. CLOSET. TOALETA.
VECE.
CHENZIN;L
adj. bilunar. (Retribulie -.)
CHEO'|OARE s. l. brrtonierS, (rar) inchcietodre, (prin Transilv.) babi. fIa o haind. )
'J. baierS. (Ia gura cdmdqii ldrdne;ri.) 3.
(CONS"R.)
(reg.) zim{. (- Ia collttrile casei.)
4. (reg.) ci{el, zim!. (Ia collttt gardurlor
de nuiele.)
.r'.
chcoto6re s.
CFIINGA.
chepced s. v. SPUMIERA.
CHEPCIEL s. (PESCUIT)
(prin tIunt.) ctrli6n|, (prin Olt.) clrstAs, posfdt, (pr.in Dobr.)
are forma unei tinguri.)
tilbdc. (chep6ng s. v. OBLON.
ch6ra s. v. CUCOANA.
DOAMNA.
MA.
DAI\{.
cherapl6g adj., s. v. BLEG.
NATAFLET.
NATING. NEGHIoB.
NATARAU.
NERoD.

CHERCHELI

il

NETOT. PROST. PROSTANAC. STUPID.


TONT. TONTALAU.
CHERCHELI vb. a (se) ameli, a (se) lmbita, a (se) turmcnta, (Iiw.) a (se) griza, (pop.)
a (se) turlici, (prin Transilv.) a (se) amnlri,
(Mold.) a (se) chefilui, (Transilv. si Ban.) a
(se) gumcni, (farn.) a (se) invinoga, a (se) matosi, (fam. fig.) a (se) afuma, a (se) aghesmui,
a (se) cdli, a (se) ciupi, a (se) cirpi, a (se) magnetiza, a (se) pili, a (sc) sfinli, a (se) timlia,
a (se) tldsni, a (se)turti, (rar fig.) a (se)tlrnosi,
a (se)turci, (reg. fig.) a (se)flecui, a (se) oteli,
(arg.) a (se) mahi, a (se) matoli. (S-a cam - cu
rctchiu.)
CI-IERCFIELIT adj. amelit, bdut, beat,
imbltat, turmentat, (livr,) griz{t, (rar) trecrit,
(lnv. pi pop.) candriu, (pop.) turlAc, vijiit,
(reg.) amnirit, invinogAt, ritutit, vin6s, (prin
Ban.) chermel6u, (I-ransilv. 9i Maram.) ;rimen,
(prin Transilv.) qumenft, (fam. fig.) afum6t,
aghesmuft, fdcrlt, ofelit, pil{t, sfinfit, timliAt,
tirnosit, tldsnlt, turtit, (arg.) mahlt, matdl,
matosit. (Un om -.)
CHERESTEA s. lemnirie. (unei consttuclii. )
cherested s. v, OSATURA. SCHELET.
SISTEIII OSOS.
cherhanf s. v. FABRICA.
UZINA.
chermol6u adj. v. AMETIT. BAUT. BEAT.
CHERCHELIT.
TVIEATAlt. TURiVIENTAT.
punctator, (rar)
CHERNAR s. (TEHN.)
punctAr.
chervfrn s. v. CARAVANA.
ehesdr s, v. luPAnar.
chesft s. v. CRIZA.
clresigl vb. v. DISTRUGE. EXTERMINA.
I\IASACRA. MACELARI. NlNIICI. PRAPADI.
STIRPI.
chesigiu s. v. HOT.
PUNMACELAR.
GAS.
CHESTIONA vb. l. a interoga, a lntreba,
(pop.) a ispiti, (fig.) a descoAse,(A N pe cineDa
despreceua.)2. a asculta, a examina, a interoga,
a intrcba, (inv-.)a prociti. (- un eIeD.)
CHESTIONARE s. ascultarc, examinare,
interogare, (inv.) procitAnie, (- a unui eleu.)
CHESTIUNE s. 1. lucru, problemi, subiect,
tem5, (inv. pi reg.) prochimen, (inv.) mat6rie.
( Mullimea gi d.ioersitalea- Ior rliscutate; sd
lrecem la N care tntereseazd.)2. problcmi,
(- care se pune esteurmdtoared...)3. afacere,
interese (pl.), problemA, treabd, (pop. ;i lam.)
darav6ri, (reg.) tAmjI, (inv.) neg6t. (^5i-a
rczoluat toate -.)
4. lucru, poveste, pricind,
problemd, socoteali, treabd, (inv,) madeA, (ruaceea?)
sisrn lnv.) predrndt. (S-a ldmurit 5. fapt, intimplare, lucru. (A sttruenito N neatteptald.) G. lntrebare. (A rdspuns bine la prima -.)
cheEadj. v. BALTAT. PATAT. PESTRIT.
TARCAT.
CHITTA s. colecti, (lnv.) curam{, (grecism
unor
inv.) sirrisforA,(Face o N pentru stri.ngerea
fondurt. )
CHEzAg. s. (CONSTR. ) paianttr. ( Pe - i se
sprijind stllpii caselor ldrdnegti,)

128
ehezdq s. v. CAUIIUNE.
FIDEJUSOR.
GARANT. OSTATIC.
CHEZA$IE s. asigurare, garantie, (inv.) credin{5, (Acesl lucru constiluie o - pentru...)
chezrilie s. v. AX{ANET. CAUTIUNE.
FIDEJUSIUNE. GAJ. GARANTIE.
cheziqul vb. v. GARANTA. GIRA. RASPUNDE.
cheziigulre s. v. ASIGURARE.
GARANTARE.
chiabtradj. v. AVUT. BOGAT. lNSrAnIt.
SITUAT.
CHIABIJR s. (Transilv.) gazdd, gizd6c.
(* erploala munca ldranttltti sdrac,)
chiatrurt vb. v. IMBOGATL INAVUTI. lNCHIABURI,
chlar adj. v. CLAR. CRISTALIN. CURAT.
DESLUSTT. DISTINCT. EVIDENT. LAMURIT. LIMPEDE. PRECIS. PUR. TRANSPARENT.
CHIAR adv. 1. exact, tntocmai, tocmai,
(lnv. ;i pop.) sdvAi, (pop.) dblu, tamAn, (inv.
qi reg.) a;6si. (- ofa s-o tnttmplat.) 2. drept,
exact, tntocmai, precis, tocmai, (pop.), dblu,
tam6n, (inv. qi reg.) prisne, (prin Olt.) tam,
(inv., ln Transilv.) acurAt, (pop. fig.) curat,
(II nimereSte- tn frunte; cade - pe cI; a
uenit * Ia ora conuenild.) 3. absolut, aidoma,
aievea, asemenea, deopotrivd, exact, identic,
lntocmai, (inv. 9i pop.) agijderea, (\Iold. 9i
Bucov.) Iiptai, (prin Bucov.) prici, (Transilv.)
tlsta;, (prin nord-estul Olt.) tixlim, (inr'.) at6cma, tij, tdcmai. (Este - tald-sdtt.) 4, nuurai,
tocmai. (E - bund d.enincal.) 5. indeosebi,
tocmai, (inv. 9i pop.) osebit. (N asld-i place
Iui.) 6. incd, tocrnai. (- de anul trecut trcbuta
'l'ransilv.)
sd...) 7. tocmai, (prin Ban. 9i
ba9.
(Nu s-a i.nttmplat - de multd urente.)
chiar adv. v. CLAR. DESLUSIT. EXPLICIT.
EXPRES. LAXIURIT, LI}IPljDE,
RASPICAT.
CHIBRIT s. (reg.) bitic6l, cdtrdnifi, chin:
d6rcd, focilind, fociri{i, ghirif5, maqini, scipirdtoAre, (Transilv.) aprinjoAri, aprinzdtozire,
(prin Transilr'.) bitr1f6, (Ban.) fegtilI, (prin
Transilv.) foAcdle (pl.), (Transilv.) lernnrig,
lemnfJ, (prin Transilv.) micitt, (Transiiv.)
pditij, (prin Transilv.) pirrigte (pl,), (prin sudvestul Transilv.) prishigd, (prin Transilv. 9i
Ban.) pucioAse (pl.), (Transilv.) raip6lt, (prin
Transilv.) schindoArld (prin Maram. $i Transilv.) silitri, (prin Bucov.) sfrnic, (prin Tiansilv.)
stlrcd, (Transilv. qi Maram.) gfdbel5. ( A aprins
un p.)
CHIBZUI vb. l. a cugeta, a glndi, a judeca,
a medita, a rationa,a reflecta,(inv.) a meditarisi, a rnindri, a rezona, a semui. (Vrea sd. tn liniste,) 2. a (se) gindi, a judeca, a socoti,
(inv. qi reg.) a sf,mdlui, (fig.) a cintdri, a cumpdni, a drrimui. (Sd. * curn e mai bine.) 3. a
delibera, a dezbate, a discuta, (Iivr.) a pertracta. (Sri slrim gi sd N cu alenlie ce sd facem.)
4.aaprecia,a considera,acrede,agisi, a gindi,
a judeca, a opina, a socoti, (pop.) a chiti, a
cugeta, (inv.) a cunoA;te, a nurnira. (Eu cd aSa trebuie sd {acem.) 5. (fig.) a cumpdni,
a mdsura. (19i e cuuintele.)

129
ChIbZUiVb. V. BANUI. CONSULTA' CREDE'
CiTCT. GINDI. IMAGINA. INCHIPUI. IN.
TREZARI. PLANUI. PRESUPUNE. PRESOCOTI.
VEDEA. PROIECTA. SFATUI.
S
' TI. VISA.
CHIBZUIALA s. chibzuinti, chibzuirt, cuminlenie, cumpit, cumpitare, lnlelepciune'
judecatd, misurd, minte, modera{ie, raliune,
iocoteald, socotinii, tact, (Iivr.) contin6n!5'
(rar) cumintle, ponderAlie,tcmperAnfi, (pop')
scumpdtdte,(inv. qi reg.) sfat, (inv.) simeluire'
roco6tS,tocmeAli, (fam.) sclr6psis,(fig.) curnpdnelli,cumpdnire. (Procedea:[tcu mulld -')
C I I I B Z L ' i \ ' l A s . c h i b z t r i a l l ,c h i b z u i r e , c u mintenie, cumpdt, cumpitare,' infelepciune,
judecatd, misuri, minte, moderalie, ra!iune,
socoteali, socotinli, tact, (livr.) contin6n!d,
(rar') cuminlie. ponderdtie,tempcrAntd,(pop')
scumpitdte, (in\. $i rcg.) sfat, (inv.) similnire'
socoAtd,tocmeAlI, (fam.) sch6psis' (fig.) cumpdnedli,
cumpinire. ( Demonslreazdmulld- ' )
C I I I B Z U I R E s . l . d e l i b c r a r e , g i n d i r e ,j t r d e care, (fig.) cumpdnire, drdrnuire. (Dupd o
Lndclungd-.) 2. deliberare, dezbatere, discutare, disculie, (livr.) pertract 6re. ( A auul lac * . )
3. chibzuiald, chibzuin{d, cuminlenie, cumpet,
cumpdtare, lnlelepciune, judecati, mey13'
minte, modera!ie, ratiune, socoteali, socotinle'
1"g1.(liw.) contin6ntd, (rar) cumin{ie, ponderA!ie, temperAn!i, (pop.) scumpitdtc, (tnv.
qi reg.). sfat, (inv.) slmdltrire, socoAtd, tocmehll-, (fam.) sch6psis, (IiC.) cumplneAld'
cumpdtrlre, ( I'rocedea:dcu multri - . )
CtIIBZUIT aclj., adv. l. adj. calculat, cumpinit, cumpitat, echilibrat, infrinat, mesurat'
-moderat,
ponderat, socotit, (prin vestul Tran2. adj'
silv.) samalit. (Om - ; uiald -.)
astimpdrat, agezat, cuminte, cuminfit, cumpitat,
domolit, echilibrat, lini,stit, potolit'
reiinut, rezervat, serios, sobru, stdpinit' tem3. adj. a$ezat,cumpitat,
perat, (Om -.)
echilibrat, linigtit, painic, potolit, tihnit. (O
4. adj. cuminte, infelept, socotit'
ttiald -,)
(pop.) mint6s. (Om -.) 5. adv' cuminte, in!elept, lntelepfeqte, judicios, rational. (A procedat - . ) 6. adj. cumpinit, gindit' judicios,
matur, serios,socotit, temeinic. (O judecatd - ' 1
7. adj. bun, folositor, gindit, inlelept' judicios'
rational, rezonabil, socotit, util, (fig.) sinit6s.
(Un sfat -.) S. adj. cuminte, de;tept' inteligent, lnfelept. (O faPtd.- .1
CHICA s. l. plete (pl.). ( Tlndr cu - ' )
2. ( BOT. ) chica-uoinicului (Nigella damascena) - (reg.) b6rzi, mordrlftr, nigehlfd' piiAnjen, barba-boi6rului, vergurd-1nv51itd'
ehlcherili s. v. CAPU;A.
BUCLUC' DANchichiiin s. v. BELEA.
NAPASTA.
INCUNCA'TUNA.
DANA.
NE]VIULTUMIRE.
NECAZ.
NEAJUNS.
NENOROCIRE. NEPLACERE. NEVOIE.
PACOSTE. POCINOG. RAU. SUPARARE.
chlchir6z s. v. FARMEC. }{AZ'
de sub
CHICHITA s. (I\{old.) ch6lnd. (capra irdsttrii. )

CHILIPIRGIOAICA

chtchtfi s. v. r,Anr$oARA. :tAbiTA.


SUBTERFUGIU.
STRATAGEMA.
SIRETENIE. $IRETLIC.
$X{ECHERIE. TERTIP.
VICLE$UG.
TRUC. VICLENIE.
elrielu s. Y. COAPSA. $OLD.
promoroacd, (pop.)
s. (x[ET.)
CHICIURA
bnirni, (reg.) briri, chidi, gdtci, pol6i, pros-a d.epus pe crengile copaci'
rnodri, strird. (Ior. )
MELANTERIT.
ehlcldz s. v. CALAICAN.
SULFATFEROS.
chicotjre,
chicotit,
s. chicoteali,
CHICOT
(IUoId.) fncot, (inv.) clic. (Se aude un de
copii. )
s. chieot, chicotire, chicotit,
CHICOTEALA
asta?)
(Mold.) incot, (lnv.) clic. (Ce-i CHICOTI vb. (reg.) a hihdi, a hihoti, (ir.
sau depr. fig.) a necheza. (De ce 167 - acslo?)
s. chicot, chicoteali, chicotit,
CHICOTIRE
reli(Ilold.) fncot, (lnv.) clic. (Se aude o ttutd. )
s. chicot, chicoteald, chicotirc,
CHICOTIT
dsla?)
(Mold.) fncot, (inv.) clic. (Cc e PROCHICIURA.
chirli s. v. BRLMA.
MOROACA.
chffdr s. v. PIN.
s. (rar) franzehi{d, (reg.) !:{ilei'
CHIFLA
cu luncd.)
-p l i n i s o A r S . ( l l l d n l n c d s t
s. (Mold. 9i Bucov.) piljodli.
CfttEfeA
(O d.in carne de Porc.)
ehlfterilrl s. v. COROPI$NITA.
ehilrl vb. v. I{usTI.
INDISENERVA'
chihit vb. v. AGASA.
IRITA, NECAJI. PLICTISI. SICII.
PUNE.
SUPARA.
s. 1. ambrd galbend, (astlzi
CHIHLIMBAR
rar) strccln. (Din - se fac obiecte de podoabd')
ambri. (- se formeatd
2. chihlimbar cenu$iu:
tn tnteslinul ca;alotului. )
adi. gdlbui, (rar) sulfurlu,
CHIHLII\{BARIU
gilbiu'
nlutiu'
(pop.) gilbior,
untdelernniu,
g5lbe;ofrdniu, (reg.) gilbendtic, gdlbenici6s,
(Reflere -,5
nin, gilbnriu.
CHIL s. kilo,kilogram. (Un n de zahdr.)
INVALIDadj., s. v. INFIRM.
chilav
SCHILOD.
ehiti s. v. HERNIE.
SCHILODI'
vb. v. MUTILA.
ehilivi
chilirrl{i s. v. TIRNACOP.
CHILIASNI s. (BIS.) milenarism.
(rar) cehll5. (tnlro
s. (81S.)
CHILIE
mdt'tdstire. )
lnflorat prins
s. scoar!5. (Un *
CHILIM
pe perele. )
DIFERIT. DISchilin adj. v. DEOSEBIT.
SEPARAT.
TINCT,
s. (81S.) chiliutd. (N lntr-o
CHILIOARA
mdndslbe. )
CELULA.
s. r'. ALVE0LA.
chiliodri
s. l. (pop. $i fam') ple6Scd' poCHILIPIR
ghellr, locmd' (fig.) sftrii6ld''
(inv.)
mAnd,
2. afacere(Cumpdrd-\, e un adeodrat -,)
profit'
pricopseald'
folos,
ctgtig,
avantaj,
(Transilv. 9i Maram.) hAzni, (fam. 9i ir.) scofAIi. (Nu e nici un - sd...,)
s. pomanagioaic5'
CHILIPIRGIOAICA

CIIII,TPIRGIU
CHILIPIRGIU s. ple;car, pomanagiu,(rar)
ple9c69.(Nu e decit un - orclinar.)
CFIILIIJTA s. (,B.lS./ chilioari. (Cdlugdrut
locuitt inlr-o -.)
chikim s. v. BALTAG. PUMN.
chilomdn s. v. BALAMUC.
G^\LAGIE.
I{AR]IALAII].
HUIEl.. LAR}I;i. SCAN.
DAL. TAMBALAU. TARABOI. ].I]VATURA,
T U N I L ' L T . \ ' A C A R I \ I ,V U I I ' T . Z A I t \ " i . Z C O trIOT.
CHILOT s. pantalon. ( Pune-li ur7 mai
gros.) CHIf,IEN s. (BOT.; Carum carui) chimion,
(reg.) secArd, secdre6,sccdrici, seciriti, tarh6n, (-l'ransilv.)mol6tru.
chlnren s. r'. CORIANDRU.
cliimen-r:iin6sc s. v. COCO$EL-DE-CbIP,
chinrcn-de-mrlntes. v. BRIOALA.
c h i r u e n - d t l c es . r ' . I I O L U R A .
c h i m e n - n r i g r us . r ' . C I I R N U g C i . N E G R I LICA.
chimenul-frsulul s. v. BRIOALA.
CIIIIIIE BIOLOGICA s. biochimie.
chinriliodri s. v. FERASTRAU.
CIIIIII0N s. (BUl.; Carum carui) chimen,
(reg.) secari, seclreri, seciricd, seciriti, tarhrin,
(Transilv.) mol6tru.
chimion-rle-rlpAs. v. I\'IARARA$.
chlmlon-de-bdlti s, v. IvIARARAS.
chimion-de-cimpuri s. v. CDRNUSCA.
NEGRU$CA.
ehimlon-n6grus. r'. CERNUgCA. NEGRILICA.
CHIMIR s. Ferpar, (tnv. qi reg.) tisiu, (reg.)
ching6,(Ban. 9i Olt.) prdstie. ( line banii ln- . )
CHIMOZINA s. (BIOL.) cheag, labferment,
lactoierment, (reg.) mairi, pr6surd. (- conlribtie Ia inrhegarea laplelui. )
CFIIMVAL s. (MUZ.) tipsii (pl.).
ehimvfl s. v. CIMBAL. TALER. TALGER.
CIfIN s. l. durele, incercare, patimf,,pis,
pdtirnire, suferin{i, (lnv. qi pop.) mrinci,
(pop.) aht, cerc:ire,nipAsti, (tnv. 9i reg.) pdtimitd, scirbi, (inv.) rdbdAre, strAste, suferire,
(fig.) povAr5. (Ce -uri a aDut d.e lnd.urat!)
2. frlmlntare, zbatere, zbucium, zbuciumare,
(reg.) marghidl, (Un sufletesc insuportabil,) 3, calvar, canon, caznd, durerc, patimi,
schingiuire, schingiult, suferintrd,supliciu, torturi, (lnv. $i pop.) trridi, (pop.) m{rnci, (lnv.)
muncitorie, pasi{rne, pedeApsi, pedepsitriri,
rAni, schingi, stridenie, strlnsodre, trudnicie.
crlncene.) 4. cazni, efort,
fsupus Ia -uri
forlare, mgncd, osteneali, sforfare, silinli,
stridanie. striduinfi, trudd, zbatere, (livr.)
travdliu, (rar) strddui6ld, stridulre, (pop.) canoneAlfl, (reg.) Ftrapel, (prin Munt.) morlnceAld, (Mold. si Transilv.) zo6ld' (lnv.) cdznlre,
nevointi, osteninli, sfdrti' stridtrnuinfd' striIui d fost lncununat d'e succes,)
ddnuire. (ehind6rcir s. v. CHIBRIT.
chinil6u s. v. PROSOP. $ERVET. $TERGAR,
s. vecernie, (reg') subami{zd'
CHINDIE
sunimf2, (prln Transllv') avecOrnie' (tnv')

130
pomeredzl, pomerldi.
( Pe la * , adtcd pe
la apusul soarelui. )
chindisedlii s. v. BRODERIE.
chlndisi vb. v. BRODr\.
COASE.
chlndisit adj. v. BRODAT.
chinilisitrfir{ s. v. BRODERIE.
chin6z s. v. PIIINIAII.
CHINEZ s., adj. l. s. (inr'.) ctrit6i. (Un ditr Btijing. ) 2. chinezesc. (Cttllttra, ciuilizalict -.1
CHINE,ZESC adj. chinez. (Cutlura - .1
. C I I i N G A s . l . f C O N S f , R . , ) c i r t u s r i . ( r ' eg . ) c o ( , u s lin, cotofAnd, gdinAr, rnartec, pr.imbli, prinsofu'e, scle6md, limba-cAprei. (la cdpriorii
casei.) 2. (CONSTfi.) (reg.) citrisi, cireolojrre,
i u c h e i e t t i t d . ( - I a a c o p e r i t u l c a s e i .) S . ( ? E H i \ ' . )
bra!, coardd, speteazd,stinghie, (pop.) curmezi:5.
(la podul cogulrti morii.) 4. (TEIIli.)
scindur5, speteazi, stinghie, (pop.) blin:i. (1a
r d z b o i u l d e l e s u t .) 5 . s t i n g h i c , ( r e g . ) c a l a f A t ,
curmezig, pop, prlnte, stilp, ri9i, z.dpl|t. (Iu
coclrli, crivac,
fundul unui uas,.) 8. (TEHN.)
(reg.) carb69, cirjI,
coAsti, crijbl, ginj. (! 1cr
lunlre. ) 7. ( ?EIIN. ) punte, (rcg.) curmezi$,
rnijlocA;, pod, rdzbdi. (la ferdslrdu.)
chingi
s. v. BRIU.
CHII'IIR. CINGAgERPAII.
TOARE.
SPETEAZA.
chingi s. pl. v. CI.ESTE.
CIIINGULI'fA
s. chingu!5.
CFIINGIJTA s. chingulili.
C H I N O N I C s . ( B I S . ) ( i n v . ) p r i c e { s n A .( - s s t s
o cl.ntate bisericeascd..)
CHINOROZ s. (CHIM. ) (Nlolcl.si Transilv.)
sejn. (se foloseEle la labricurca cernelii de
tipar. )
CHINOVAR
s. cinabru, vermillon. (esle
o culoare ro;-ie mull folosild in piclurd. )
CI-IINOVIE s. (81S./ (lnv.) 6blte. (O mdndstireascd. )
chinovit s. v. CENOBIT.
CHINTESENJA
s. esenli. (a unui proc e s ,)
CHINUI vb. l. a suferi, (inr'. 9i reg.) a se
ticdi, (tnv.) a se nevoi, a (se) strddui. (Se foarte ldre din cauza bolti.) 2. a durea, a tine.
(Md. o mdsea.) 3. a supdra. (11 - o Lttse
rebeld.) 4. a canoni, a cizni, a munci, a schingiui, a tortura, a trudi,.(lnv. si reg.) a pedepsi,
(reg.) a negiti, a strfnge, (inv.) a strdstui.
(L-au - penlru a-Si mdrlurisi crima.) 5. a se
canoni, a se cizni, a se forla, a se friminta,
a se munci, a se neciji, a se osteni, a se sforla,
a se sili, a se strddui, a se trudi, a se zbate,
a se zbuciuma, (tnv. qi pop.) a (se) nevoi, (pop.)
a se slrgui, (reg.) a se verpeli, (Mold.) a se str5dinui, (tnv.) a se lnvilui, a nisli, a se oslrdnici,
a se osirdui, a se volnici, (fig.) a se sfilima.
(Se - sti retolue problema.) G. a se consumn, a
se frdminta, a se zbate, a se zbuciuma, (reg.)
a se marghioli, (Bucov.) a se frisui, (fig.) a se
aSa penlru toale!)
sfArlma. (Nu te mai 7. a consuma, a frdmlnta, a munci, (fig.) a
apisa, a mdcina, a.mugca, a roAde. (Il o
B. a lrimlnta,
d.ragoste nelmpdrtdsitd.)
a obseda, a persecuta, a preocupa, a tortura, a urmful, (fig.) a ro{de, a tiraniza. (11 - un glnil,)

CHIRCI

131

CFIIOT s. chiu, chiuit, chiulturi, hf,ulire'


htrulit, hdulituri, strigit, tip{t' (pop.) iuit'
(reg.) hilreit, hihot. (A trcs un -.)
CIIIOTI vb. a chiui, a hduli, a striga, a
lipa, (pop.) a iui, (reg.) a huhura, (prin Olt.
qi Ban.) a hureza, lTransilv.) a ui. (- d-emama
-locului Ia joc.)
CHIP s., adv. 1. s. aer, aspect, expresie,
fati, fisurd, fizionomie,infiti;are, min5, obraz'
(inv. ri pop.) boi, (reg.) sibAs, (inv.) schimd'
ved6re, (fam.) mritrd. (Are un - mullumit.)
in!1. s. podret, (inv.) obr'62. (I-a fdcut ulei.) 3. s. efigie, (prin trIunt.) t|b6. (- aI
unei med.alii.) /r. s. aspect, fdpturd' infdli;are'
5. s. imagine' (rar)
vedere. (Frumos la -.)
tnchipuire. (- Iui lmi" reuine mereu in mtlte.)
6. s. imagine, spectru, umbrd, vedenie,
viziune. (- plrlii se atatd.) 7. s. fat5' figut'i,
indivir-I, ins, om, persoani, (pop.) cre;tin, sfflet, (Ban. 9i Transilv.) nat, (inv.) ipochimen,
obrriz, (fam.) mritrl, tip, (peior') creattri,
specimn. (Am tntilnil multe N cunoscute.)
B. s. aspect, imagine, ipostazd, lnfdli-sare'turnnrd. (Sul' ce - se prezintd lttcrurile ?) 9. s.
iason, fel, model, (inv' 9i reg.) modd. (Fdcut
itupd -... ) 10. s. fel, gen, manierl, mod'
sens, (rar) spirit. (Se pot face qi aIIe obserualii
ln acelaEi-.) ll. s. categorie,fel, gen, ueam'
soi, sort, specie, tip, varietate, (reg.) made6,
sad, (inv., mai ales in Transilv.) pI6sra-(Toate de legume,) 12. s. cale, fel, formd, manieri,
metodi, mijloc, mod, modalitate, posibilitate'
procedare, procedeu, proceduri, putin!5' sisCHIONDORI$ adv. chiorlg, erucig' lncrucitem, (reg.) cap, m6dru, (lnv.) man6perd,mdr;d'
Sat, sapiu, strlmb, (pop.) piezig, qpanchlu' m6diu, mijlocire. (Un alt - de a rezoluaproponclg. (Priue$Ie,se uild -.)
(reg.)
blen'ta.) 13. adv. (la pl. art.) cicd, (prin Tran'
cRUclg. INCRU"nio" adj.'v. cHIoRls.
silv.) maramchipu. (- s-or fi dus plnd Ia eI.)
DII{DMNITATE.
PrEzIs. SA;IU. SARAC. SLAB.
cr$AT.
chip s. v. cuvlNT.
STRABIC.
NEZEU. EXEI\IPLU. IDO-L. ILUSTRATIE.
CHIOR adi., s. (lnv. qi pop.) poniv6s. M O D E L . M O T I \ I . P I C T U R A . P I L D A . P I N Z A '
REPREZEN.
(Om -.)
PLAN. POZA. PRETEXT.
SI}IBOL.
ORB.
SCHITA.
SCHEMA.
chlor adj., s. Y. NEVAZATOR.
TARE.
chior s. v. GAZORNITA.
TABLOU. ZETTATE. ZEV.
CHIORAI vb. (reg.) a ghiort6i. (Ii - maCHIPAROASIT s. (BOT.; Polganthes tuberosa) tuberozi.
lele.)
chiorditurE.
s. chioriit,
CFIIORAIALA
CHIPE$ adj. aritos, frumos, (pop') chip6s'
(- inteslinelor,)
fdl6s, mfnclru, ochi6s, (inv. qi reg.) veder6s'
((reg.) marghi6l, ttmbriq, (Transilv.) hlre9,@rilt
CHIORAIT s. chioriial5, chioriituri.
matelor.)
vestul Transilv.) musAt,(Transilv.) niAlcog'(inv')
ghizdfv, iscusit, (fam.) gigea' (arg') mi9t6.
CHIORAITIJRA s. chiordiAli, chioriit. (inleslinelor. )
(Un fldcdu -.)
CHIPIU s. 9aPcI. (- de ceferist-)
CHIORI vb. a se holba. a se zgli, (reg.) a
erripiisadj. v. ARATOS. CHIPE$. FRUse hlizi. (Ce Ie - aga Ia mine?)
MOS.
ehiori vb. v. OCHI. ORBI. TINTI. VIZA.
ehlr s. v. CUCON. DOMN.
CHIRA s, (Ornit.) l. (Sterna sandli.censis)
adj'
crucig'
lncru1.
CHIORI$ adj., adv.
pescar, pescirug, rindunea-marichirighiti,
ppanchiu,
(p.op.)
ciEat, piezi;, sagiu, strabic,
timi-mici. 2. chird- ryagtd ( Chlid.oniasnigta ) :
zbanghiu, (reg.) bazadchi, ceaclr, cetr, chior'
Ttansilv.) chiomb.
(reg.) pescAr, Peschili.
hdnchiu, poncig, (prin
(Ochi -; priuire -.) 2. adv' chiondorlg,cruehlrci s., adj. v. CINCANTIN.
cig, lncrucigat, sagiu, strimb, (pop.) piezb'
chirchlci s. v. POTIRNICHE.
qpanchiu, (reg.) ponciq. (Priuegte, se uitd -.)
CHIRCI vb. 1. a se contracta, a se ghemui'
mohorit'
3. adj., adv. lmbufnat, lncruntat,
se inchirci, a se strlnge, a se zglrci, (pop.)
a
Ia mine?)
posomorlt. (Ce te uili a;a
a
se ciuciuli, a se stirci, (reg.) a se ttmbuqi,
CHIO$C s. 1. cerdac, foiSor, pavilion, (Tran(Olt., Ban. ;i Transilv.) a se zguli. (S-a lntr-un parc.) 2. ghe'
silv.) filig6rte. (Un d.e d.urerc.) 2. a degenera,a se lnchirci, a se
retE, toneti. (Un * de Ptine.)

CHINUIIIE s. schingiuire, torturare' (unui marlir. )


CHINUIT adj. 1. schingiuit, torturat, (inv.
Si pop.) ciznit, (inv. Ei reg.) pdtimA$, (lnv.)
munclt, pitimitdr, pilit. (- orn.) 2. consumat, frimlntat, muncit, necijit, trudit' zbuciumat,(reg.)canonit, (inv.) necdjitor,(Om - - )
3. frdmintat, obsedat, persecutat, torturat'
urmdrit. (- de o iilee.) 4. apisitor, greu, rdu.
(Un lrai -'1
CFIINUITOR adj. l. rebel, supiritor, (inv.
Fi pop.) necdj6s. (O luse -') 2. intens, putcrnic, stripungdtor, vlolent, viu, (fig.) asculit,
3. obsedant' (livr.)
sfredelitdr. (Durere -.)
totturAnt, (astizi rar) torturit6r, (fig.) tirAnic.
(Un ginil -.)
NEADEehidara-qainii s. v. ROI\IANITA
\'^A,RATA."RO}IANITA NEMIROSITOARE.
CHEF.
ehiolhSn s. r'. BEN'CHETUIALA.
OSPAT. PE,TRECERE. PRAZNIC. PRAZNUIRE.
JOSNIC. 1\{Iehiolhin6s adj. v. INFAM.
SEL. \{IS}'LESC. MIZERABIL. MIR$AV.
NEDETIN. NELEGIUIT. NEMERNIC. NE.
TREBNIC. RUSINOS. SCELnRAT. TIC-A'LOS.
CRUCI$. INchiomb adj. v. CHIORI$.
cRUcI$AT. PIEZI$. SA$IU. STRABIC._
elriomb adj., s. v. BLEG. I{IOP. NATANATING. NEGHIOB.
FLET. NATARAU.
NETOT. PROST. PROSTANAC.
NERbD.
STUPID. TONT.'TONT.{LAU,
i

CHIRCIRE

{
F
&
!i

l;

gripernici, a se sfriji, a se zgirci, (inv. 9i reg.)


'a scidea, (reg.) a se izini, a se gigtdvi,(prin Ban,)
:a se micicula, (l\'Iold. Si Bucov.) a se priziri,
(rrin Olt.) a se tircivi. (Planta s-a -.)
CHIRCIRE s. l. contractare, ghemuire,
{nchircire, strlngere, zgircire, (cuiua d.in
eauzad.urerilor.) 9. degcncrare,inchircire, pipernicire, sfrijire, (reg.) 9i-stdvire. ( a unei
plante.)
CHIRCiT adj. 1. contractat, ghernuit, inchircit, strins, zgircit, (pop.) ciuciulit, stirclt,
(reg.) timbugit, (Olt., Ban. 9i Transilv.) zgulit.
(Om de durere.) 2. degenerat, inchircit,
nedezvoltat, pipernicit, pirpiriu, pricdjit, prizirit, sfrijit, (rar) nevoid;, slab, sterp, (inv. pi
reg.) scdztt, (reg.) izinit, obidnic, pimnicit,
pizghirit, rdit, giEt6v, (prin Ban.) miciculAt,
(prin Bucov. 9i Transilv.) prilestit, (prin Olt.)
t.ircav. ( Plantd -,)
CHIRCITIJRA s. sfrijiturd, (inv. ;i reg.)
grriziritriri, (Bucov.) pipirig. (0 - de om.)
e h i r c o l iv b . v . A J I P I . D O R I I I T A . X I O T A I .
PICOTI. PIROTI.
chlriacotu6mion s. v. CAZANIE. CUVINT,
.O}IILIE. PREDICA.
CHIRIA$ s. locatar, (prin Transilv.) sal{u,
(inv., in IIold.) chirigitt. (itilr-o casd de
Locuit.)
CHIRIE s. Iocatie, (inv. 9i reg.) ndi6m,
ndimeAl5, simbrie, (Transilv.) tAp9d. ( PIdle;te - penlru ,casd.)
CHIRIGHITA s.(ORNIT, ) l. ( Sternasanduixensis) chir:i, pescar, pescirug, rindunea-maritimd-rnici. 2. (Sterna hirund.o) pescdrug,
ribar, (reg.) pescAr, pescdri{d, rindunici-demfre.
CHIRIGIU s. cirdug, cirulag, (inv. 9i reg.)
sechirdq. (Un care card. Iemne.)
chirigiu s. v. CHIRIAg.
LOCATAR.
chirl6uci s. v. URLUP
CH IRILIC adj. (rar) slav6n, slavoneic,
(inv.) chirilicbsc. (Alfabet -; Iilere -.)
chirilic6scadj. v. CHIRILIC.
chirlopd,n s. v. tinNACOP.
CHIRPICI s. (Ban.) vdirlgd. (Din se
eonstruiau Ln becut perelii unor caseldrdnegli.)
CHIRURG s. ( MED. ) (inv.) operat6r, firrilic,
(turcism inv.) gerdh.
CHIRURGICAI- aaj. (MED.) operatoriu.
(Inleruenlie-.)
chisdu s. v. PIULITA.
CFIISELITA s. (N{old.) povidli. (A mtncat *, )
chlsnovdt adj. v. GLUI\iET.
HAZLIU.
POZNAS. VESEL.
chisorigd s. v. ALBITURA.
BABOIA$.
CARACUDA.
MARUNTTg.
PLEVUSCA.
chi95r6u s. v. ARPAGIC.'
chigcdr s. v. JIPAR.
chiq6r s. v. POTING.
CHI$ITA s. (ANAT.) (reg.) te. (- Iapicioa*le animalelor copitate.)
chfglfi s. v. COLIVIE.
CHI$LEAG s. strigheald, (Transilv., Maram.
qi Bucov.) simdchigi. (n este laptele actu
prins ln puttnd.)
chigo{rci s. v. FUFA.
PLEVU$CA.

132
CHI$TOC s. mrrc...(- d.eligard.)
chit s. v. BALENA.
chitdi s. v. CHINEZ.
CHITANTA s. recipisd, (inv. qi reg.) zd6lci,
(ittv.) rdvA;, sigurdntd, sin6t, tahvil, te;chere6, (rusism inv.) rospiscd. (A dat banii Si a
primit o -, )
chitdrci s. v. PITARCUTA.
Chiti S. V. BUCHET. MANUNCHI.
chttc5ir adj. v._NIocAIT. MOCOSIT. MO$I\IONDIT. TICAIT.
cltilivb. v. APRECIA. ARANJA.ARUNCA.
A$EZA. AVINTA, AZVIRLI.
CHIBZUI,
CLASA. CLASIFICA. CONSIDERA. CREDE.
DISPUNE.
DISTRIBUI. GASI. GINDI.
GRUPA. TNTENTTONA. lnrPARTr. iNTOCMI. JUDECA. OCHI. OPINA. ORDONA.
ORGANIZA. ORINDUI. PLANUI. POTRIVI. PRECIPITA. PROIECTA. PUNE. RE.
PARTIZA. REPEZI. RINDUI. SARI, SISTDMATIZA. SOCOTI.TINTI. VIZA. ZVIRLI.
, chitlc s. v. PEgTIgOR.
chitrim s. v. gOLDAR.
chitul s. art. v. BALENA.
CHIJ i-nterj. (reg.) !i!. (goarcceleface -.1
CHITCAN s. (ZOOI,.) l. (Sorer araneus)
(reg.) qoArece.2.(LIgorus g/is) belhili, (reg.)
guzgan-de-milnte.
chilcdn s. v. GUZGAN. SOBOLAN.
CHITIBU$ s. bagateld, ileac, mlrunfig,
nimic, prostie, (lnv.) blagomanie, (fam.) moft.
(Nu te lega de -uri!)
chilibfqs. v. STRATAGENTA. SUBTERFUGru. $TRETENTE. 9rRETLrC. gMECHERIE. TERTIP. TRUC. VICLENIE. VICLESUG.
'
chilordn s. v. GUZGAN. $OBOLAN.
CHIU s. chiot, chiuit, chiuiturd, htrulire,
hdnlit, hdnliturd strigdt, !ip:it (pop.) iuit,
(reg.) hihdit, hihot. (A tras un -.)
CHIUI vb. a chioti, a hduti, a striga, a tipa,
(pop.) a iui, (reg.) a huhura, (prin Olt. gi Ban.)
a hureza, (Transilv.) a ui. (- de mama focuItti Ia hord.)
CHIUIT s. 1. chiot, chiu, chluituri, htrulire,
hiulit, hiuliturd, strigdt, fipdt, (pop.) iuit,
(reg.) hihdit, hihot. (A trds un -.) 2. chiuituri, strigdtnr:i, (pop.) strigAre, strigit, (prin
Transilv. 9i-Nlaram.) h6rd. (- Ia joc.)
CHIUITURA s. 1. chiot, chiu, chiuit, hdulire, hiulit, hiulituri,
strigdt, lipnt, (pop.)
iult, (reg.) hihiit, hihot. ( A tras a - ..) 9. chiuit,
strigiturd, (pop.) strigAre, strigdt, (prin Transilv. ;i Maram.) h6rn. (- Ia joc.)
CHIURETA vb. (MED.) a racla.
CHIURETAJ s. (MED.) chiuretare, raclaj.
CHIURETARE s. (MED.) chiuretaj, raclaj.
CHIUVtrTA s. lavabou, lavoar, (astizi rar)
toal6t{. (- pentru spdlat.)
CHIVERNISEAI-A s. cipdtuiali, cipituire,
chivernisire, lmbogilire, inavulire, parvenire,
pricopsire. (- cuiua prin mijloace necinstile.)
chivernisedli s. v. ADMINISTRARE.
ADAGONISEALA. AGONIMINISTRATIE.
SIRE. AGONISITA.
CIRMUIRE. CONDUCERE. DIRIGUIRE. DOMNIE. ECONO-

CILINDRU

133

'.1

GUVERNARE.
GOSPODARIRE.
MIE.
STAPINIRE.
vb. a se ajunge, a se cdpdtui,
CHMRNISI
a se imbogdli, a se inavuli, a se instlri, a
parveni, a sc pricopsi. (S-a - prtn mijloace
rtecittstile.
)
ADIIINISchivernisi vb, v. ACUMULA.
TRA. r\DUNA. AGONISI. APROVIZIONA'
ARANJA. CIRX'IUI. CONDUCE. DIRIGUI.
DOIl:r-I. ECONOIIISI. FACE. GUVERNA.
OITINDUI. REZOL\ A. STAPINI. STRINGE.
cdpdtuire,
s. cipituiali,
CHIVERNISinE
chiverniseald, imbogdtire, inavufirc, parvenire,
pricopsire. (* cuiDa prin mijloace necinstile.)
ADchir,ernisire s. v. ADXIINISTRARE.
CONDUCIRMUIRE.
},IINISTRATIE.
CERII. DIRIGUIRE. DO}INII'. GOSPODARIT{E. GU\'ERNARE, STAPiNIRE,
CHI\ERNISIT atlj. bogat, cipetuit, lmbogllit,
inavufit, lnstdrit, pricopsit, (pop. ;i
depr.) ajuns. (Om -.)
CHI\'o'f s. (BIS.) l. tabernacol. (La qe|tini, in - se pdstreaziicuminecdtuta.) 9. (inv.)
lada pircii, sicriul l6gii' (La mozaici, dserDeqte
la pdslrurett tablelor legii.)
chilot s, v. OORABIE.
c h i s r ' r l i rs . v . S P O I T O R E A S A .
INSUCCES.
chix s. \'. CADERE. E$Ec.
NEREUSITA. PICARE.
CI conj. l. dar, ins5,numai, (reg.)fdr6' (Ban.
gi Transilv.) ma. (Nu-i prost cine 4i, - cel
ce rabd.ri.
) 2. cit. (Nrr din lori Si ptnd-n seatd,
* tlitt seard Plnd-n zori.)
elarhi-rh-lrdsties. v. BITLAN Ro$IATIC.
BITLAN RO$U. STIRC PURPURIU. STIRC
ROSLT.
elaelir-r69ics. v. BITLAN R0SIATIC. BIT[-AN }IOSU. STIRC PURPURIU. STIRC
ROSL].
ciaiz s. r'. LOGODNA.
CIAN s, (CHINI.) cianogen. (- este ungaz
incolor ;i tor'ic.)
CII\NCOBALAMINA s. ( BIOL.' F ARM. ) cobalarnini, vitamina B1.o.(- ertstd ln ertractul
de

fical. )

c'tesi'r s' (MIN') disten' (- esteun silicat


naturol rte aluminiu.)
CIANOGEN s. (CHIM.) cian. (- esle un
tox ic.)
oa|
CL\\URA s. (CHIM.) (rar) PrusiAt.
CICADEOIDT,\ s. (GEoL.) benetit. (- esle
o gimnosPernfidin jurasic')
CtC.C.fniCa s. ()IED.) scmn, urm5, (rar)
rini, stigmAt, (inv. si reg.) beleizni, (prin
nord-estul Olt.) pripdz6. ( I-a rdmas o - de
h Plagn.)
CIC\TRIZA vb. (MED.) a se lnchide,a se
sindeca. (Rona s-a -.)
CICATRIZARE s. (MED.) tnchidere, vindecare. (- Pldgii.)
CICATRIZAT adj. (MED,) tnchis, vindecat.
(Rand -.1
CICA aav. chipurlle, (prinTlansilv.) maramchipu. (- s-ar fi dus Ia el-)
CICALEALA s. bodogineald, d{scileali, slciiali, (reg.) morocineAll, (fig.) pisdlogedli.
(Mai lermind. cu -t)

CICALf vb. a bodoginl; h dtrscIll, a plictisi,


a sicii, (pop. si farn.) a boscorodi, (pop.) a donddni, a prociti, a sucili, (reg.) a ciocmdni, a
(Mold.) a cihii,
morcoti, a toclni, a tolocini,
(Transilv. 9i Rucov.) a cincii, (MoId. 9i Bttcov.)
a nroronci, (fam.) a birii, a bizii, a bombini'
a socri, (fig.) a ciocAni, a cirii, a pisa, a pisi(lila!)
logi, a toca. (Au-l mui adj. siciitor, (fig.) pisel6g.
cICALITOR
(On -.)
INDRUGHID.
r:ieer6ne s. v. cALAuzA.
MATOR.
cichirgiu s. v. COFETAR.
SUCALA.
eicirig s. v. RODAN.
cicloalcan, cicloparaCICLAN s, (CIIIM.)
cicloparafitrici.
hidrocarburi
nafteni,
find,
(este o hidrocarburd saturald.)
(I"enomen - . )
CICLIC adj. periodic.
biciclist, rutier, (rar)
CICLIST s. (sPofi7'/
celebru.)
velocipedist. (Un ciclan, cicloparaCICLOALCAN s. (CHIM.)
cicloparafinicd,
hidrocarburi
naftend,
fini,
(se gdse$te tn petrol.)
CICLON s. (NIET.) taifun, uragan. (- bate
m a i u l e s l n r e g i u t t i l c l r o p i c a l e .)
CTCLOP-A.RAFIXA s. (CHIM.) ciclan, ciclocicloparafinic5.
alcan, naftend, hidrocarburi
(este o hidrocarburd saturatd.)
CICLORAI,IA s. (T'EATRU) orizont. (* estc
un fundal d.e scenci curbat. )
(inv.) crlng, crug.
CICLU s. 1. (AS?.RoM.)
(ciclu pe secundd: hertz.
Iurtii.) 2. (FIZ.)
rnenstrualie, period, (pop.) hinI,
3. (F'IZIOL)
sortic, (inv. qi reg.) poAli, (reg.) bcle6, fire'
r6guld, sirbltdri (pl.), lTransilv., Ban. 9i 1\Iold.)
rincl, (inv.) menstrudle (pl.), m6nstrui, tocmefli,
(eufemistic) indispozilie.
CICOARE s. (ENTOM.,' Cicada orni) (teg,l

ereier-de-toAmni.
cicoire s. v. PAPAots.
CICOARE DE GRADINA s.

Cicho-

rium end.ioia) andivi.


s. (pop.) must. (A bdut tut pahar
CiDnU
de -.)
cocosat, ghebos, gheboCIFOS adi. (MED.)

gat, (Transilv.) pripos. (Om -.)


CIFOZA s. ( lllED. ) cocoagi,gibozitate,(pop.)
gheb,
('fransilv. Si Ban.) pup, (Transilv') pup0t.
CIFRA vb. l. a (se)numdra. (Se - cu zecile
cei care..,) 2. a se ridica. (Ciqtigul se - 1a...)
3. a coda. (A e un tert, un mesai.)
qI unui tert.)
CIFRAJ s. cifrare. (CIFRARE s. cifraj. (e a unui mesai,)
CIFRA s. 1. numir, sumi, total. (- spec'
16.)
tatorilor.) Z. (MA't.) (impr.) nfmir, (CIFRIC adj. numeric, (inv.) numericesc.
(O eualuare-.)
CIFRU s. cod. (Stiere pe baza.unui a')
cIcALI. DAseihil vb. v. aoDocANi.
CALI. PLICTISI. SICII.
CILIAT s, (ZooL.) infuzor. (Parameciul
e s t eu n - , )
CILINDRU s. l. (TEHN.) sul.(-la rdzboiul
de lesut.) 2. glob, sticli, (reg.) burlrli, lillndru.
(* de lampd.) 3. joben, (pop.) tilindru. (Purta
pe cap un -,) A, (ANAT.) cilindru-ar:axon,
neurit. (d esle o prelwlgire a nettronului.)

'l

CIMBAL

134

einei-ildgele s. v. SCLIPE|.
taler, talger, (lnv.)
CIMBAL s. (IlIUz.)
cinei-t6i s. v. SANISOARA.
chimv6l.
cinci-Ioi-mdri s. v. SANIgOenA.
cimbfstrd s. v. PENSETA.
ciucifnghl s. v. PENTAGON.
CIIIBRI$$$6Rs. (BOT.) l. (Thgmus uulgauine cu mine?)
CINE pron. 1. care. (ris) (reg.) cimbru, ldmiioArS, slrpirn, schin2. fiecare, fiecine, oricare, oricine, orilicare,
drif, cimbru-de-cfmp, 2. (Thgmus serpgllum)
(reg.) timi6n, timigdr. 3. (Thgmus pulegioides) oripicine, (inv. 9i pop.) cAre, (pop.) fieEcire,
fiegcine, fitecine, (inv. qi reg.) cdregi, cinesi,
(reg.) schindrlf.
(lnv.) neqtine, vericAre, vericine. (Zicri ce
cimbriqrir s, v. SAPUNEL.
CIMBRU s. (BOT.; Salure.iaiorlensis) (reg.) u o ' r e a . )
( Ttofeu - . )
OINE GETIC adj. vinitoresc.
ciumuricd, limiioArS, ldmti!5, pipcrnitd-des. cinemal ograf, film. ( )Iu tlue
grddine.
CINEIIA
la -.1
cimbru s. v. CIMBRI$OR.
(XId
film.
CINEMATOGnAF
s. cinema,
cimbru-de-cimps. v. CII\{BRI$OR.
duc Ia -. )
INTARI.
eimentd vb. v. CONSOLIDA.
CINEMATOGRAFIA
vb. a filma.
STRINGE.
peliculi.
s. film,
CINEMATOGRAFIE
lNfAeimentfre s. v. CONSOLIDARE.
( Arta - .1
STRlNGERE.
RIRE,
s. filmare.
CINEI,IATOGRAFIERE,
ctmillt{rd s. r'. GHICITOARE. PROVERR.
CINERIT
s. (GEoL.) tuf. (- esle o cenurd
ZICALA. ZICAVORBA BATRINEASCA.
pulcanicti cottsolid.atd.)
TOARE.
FIEFIECARE.
cinegi pron. v. CINE.
CIMI$IR s. (BOT.; Buxus sempuuirens)
ORI$ICARE.
(reg.) bnnt!, bdnut6i (pl.), meri;6r, posp6ng. C I N E . O R I C A R E . O R I C I N E .
ORISICINE.
CIMITIR s. (rar) necr6polA, (reg.) ingroCINEVA plon. careva, oarecare, unul, vreup6lnild, mArgine, morminte (pl.), (Ban.) avlie,
nul, (pop.) cinevdgilea, (luv. qi reg.) oarecine,
(prin 'fransilv.) como6rS, (Ban.) morfirie, (prin
care
oaregiclne, (inv.) cinevAgi, neqtine. (E Transilv.) pi{igni @1.),(Ban., Transilv. 9i Olt.)
a Lnliftial? )
progddie, (prin sudul Transilv.) stobdr, (TranCINE,VAeinevd;i pron. v. CAREVA.
silv. 9i Maram.) temetdu, (1\Iold.)tintirim, (inv.)
OARECARE. UNUL. VREUNUL.
gr6biqte.
CINEVAciner'dsilea pron. v. CAREVA.
RUBEDENIE.
clm6tle s. v.
NEAM.
UNUL.
VRIiUNUL.
OARECARE.
RUDA, RUDENIB.
einil6r s. v. GRANGUR.
CIMPOI s. (MUZ.) (reg.) gAidd. (Ctntd
s. l. briu, (pop.) chingS,
CINGAToARE
din *.)
(inv. pi reg.) taftrir, (reg.) brinAci, (Ban. 9i BuCIMPOIA$ s. cimpoier. (Ctntdretul din cimcov.) fi'inghie. (Cu se strl.nge mijlocul. )
poi se numegle x. )
3. centrrrl, cordon, curea. (Pune-li - Ia paILCIMPOIER s. cimpoiaq. (x ctntd d.in cimtaloni. )
por.)
einghie s. v. IJARPA.
CIN s. ( BIS. ) tagmi, (lnv.) ce6ti, schime.
INSTRU}IENT.
CiNIE S. r'. FAIANTA.
(N prcolesc.)
USTENPORTI]LAN.
SCULA. UNEALTA.
CIN s. (Olt.) pream. (n esleo luntre mtcd.)
SILA.
BULUC.
CiN S. V. BANDA. BREASLA.
GINSTE s. l. corectitudine, incoruptibiliCEATA.
CIRD, CORPORATIE. DEMNI'TATE. DROAIE. FUNCTIE.
lealitate, onestitate, (livr.)
tate, integritate,
GLOATA.
probit{te,
(rar) onorabilitAte, (inv.) onestAte,
GRAMADA.
GRUP. INDELETNICIRE.
onestfe, (tnv.. 9i reg. fig.) culdfdnie, curdfic.
MESERIE. MULTIME. OCUPATIE. PILC.
(E de-o ireprogabild.,, g. sinceritate. (livr.)
PROFESIUNE. RANG.
POST. POZITIE.
franch6!e, lealittlte, loialitAte, (inv.) sadacAt.
STOL. TAGMA.
SERVICIU.
SLUJBA.
(E de-o n dezarmantd.) 3. castitate, leciorie'
TREAPTA.
(pop.)
nevinovdlie,
virginitatc,
neprihinire,
(Unde
*
ai
specltta
supa.
dupd
CINA vb.
fette, (fig.) curi!6nie, (inv. fig.) curdtie. (- unei
col?)
CINABRU s. chinovar, vermillon. (- cste fele.) 4. credin!5, devotarnent, fidelitate, statornicie, (livr.) lealit6te, (inv. si reg.) priinli.
o culoare ro$ie mult folositd tn piclurd.)
(- soliei fald de solul ei..) 5. apreciere, atcntic'
COCHET. DIcin6p adj. v. ARANJAT.
resconsiderafie, onoare, pretuire,
cinstire,
DRAGU1'.i
GANT.
rr.
DRAGALA$.
ELE
cHrs
pect, stimd, trecerc, vazd, (livr.) condescenFERCHE$. FERCHEZUIT. FRUTTU$EL. GAddn{i, defer6nli, revern}i, (inv. qi reg.) sedmd,
TIT. INGRIJIT. SPICUIT.
(rcg.) prefuiAli, (Mold.) lefterie, (inv.) IAudn,
clndtuf vb. v. JUMULL
CINCANTIN s., adj. (BOr.) (reg.) chircS. socotehli, socotinfi, (grecism inv.) sdvas, (inv..
{am.) bAfttr, (fig.) cr6dit. (Se bucttrd d.e mulld
(Porwnb -.)
*.)
6. cinstire, elogiu, glorie, Iaud5' ml*ire'
clncdi vb. v. BODOGANI. CICALI. DAS.
preasldvire, prosldvire'
omagiu, preamdrire,
CALI. PLICTISI. SICII.
pohf{ld, pohvaldnie(inv.)
mlrie,
slirvire,
slavi,
clncl-clopot6l s. v. CATDARU$4.
(Aduceli - eroilor pcrlriei.) 7. favoare' onoare'
clnci-codile s. v. CALDARUSA.
privilegiu, (pop. pi fam.) hatfr. (I se face *
CINCI-DEGETE s. (BOT.; Potentilla repde a fi iniftat Ia solemnitate.) B. ceremonie,
f ans) (reg.) iarba-ddgetelor, ochiul-bdului.

CIOC

d35

elodci s. v. CEUCA. srANcA. sTANcuTA.


fast, paradi, pompi, solemnitate. (A fost pri'
cioinc{ s. v. tlnNAc<lP.
.ntil ctt ntulld -.)
ciofn.lii s. r'. CIoNDANEALA. CIORovADAR'
CI\DOU.
rlnstt' s. v. A'IENJIE.
IALA,
S U R I T I II Z A .
<lioari-gulerirt{ s. v. CEUCA. STANCA.
r'inslea-cintpului s. v. $THVID.
STANCU'I'A.
r . i n s t e : r - f e r t r ( r i l o rs . v . R U S I N E ; \ - l i t r T E I '
eioarir-pucioirsi s. v. CEUCA. DUN'IBRAr'inste:r-firtoi s. v. ItUSINJiT\-F[''l'ljI'
\IEANCA. STANC.\. STINCUTA.
t.l\SlEl
s . ( R O T ' . ; S t t l u i a g l t r l i t t o s a( lr e g ' )
CIO,\RSA s. (reg.) t'ujcki, r'ujdrili' (Mold.
lipirs, Iiprin, medun6[, suguriu, ;erl{i, brincajalegi Bucor'.) bulich6r, (plin Ban.) buzduri,
.p(l'<tl u ;, brr.tsttrrtrl- ciiprei, coceatr-citprdsc,
(O de ctt!il.)
.clcioAsrl,sllvie-clcio{si, rtrcchea-ptilcrtlui.
(reg.)
CIOB s. hilb, splrturS,
landir5'
(llNSl i vb. 1. a aprecia, a cottsitlcra,a ollora'
dinlr-o oald de lut')
.a preiiii, a respecta, a stima, (inv.) a r9sp9-c-ta.-. brearrc, (Ban.) tioc. (CIOBAN s. oicr, plstot', (inv. Si reg.) picurer'
riii, a rcspectiiui, " respcctui, a socoti. ('1'o.li
cu
(\I:rrarn. si noldrtl 'Iransilv.) oii's. (Un i/r rnorl sincer.) 2. a cinta, a clogia' :r
i1 pleantlt'i,
tle oi. )
g
i
a
,
u
lttrrnd
a
o
n
l
n
t
n
i
r
t
i
,
a
e
a
l
i
r
t
t
c
l
a
,
i
e
a
,
,qlolif
ciobannl-crr-6ile s. v. LIRA.
ar preaslitvi, a ploslivi, a slivi' a veller'l' (rar)
s. 1. cioblnel, (rar) plstorfs,
CIOBANAS
a apotcoza, a cxalta, (inv.) a fili, a poltflli'
(Un pistor6l, (r'cg.) pdcurlr6;, picurirdl.
a prcacinta, a preainilla, n prealirtrda, a preacu oile.) 2, (art,) abtucleana (art.), abrudeanca
.r'Idica, a ridica, a slavoslovi. (Sii-i - pc crotr
(art.), ardeleErrn (art.), ardeleneasca (art.)'
aceasld contpot'
paLrici.) if. a otrora. (II ha!egana (urt.). lrrgojana (art.), some$ana
7urt.) 4. a inchina. (N ult pahar.) 5. a ospita,
(art.). (esle un datts popular cu mi$cdre
a servi, a trata, (pop.) a omeni, a tratarisi'
m o d e r a t d ,)
(1,-u - cu mincurc Ei bduturd-)
P:\PALUD+.
IDOLA"iuuettA," s. v. LIPITOARE.
einsti vb. v. ADORA. DIVINIZA.
'TRIZ{.
PAST0RITA.
ciobirnci!{ s. v. CIoBANITA.
\'ENERA.
}IESPEC'I' A. JINI'.
s. ciobdnas, (rar) pistori;,
OIOtsANEL
CINS'f iRE. s. l. apleciere, aten!ie, cinste'
(Utt piistordl, (reg.) picurirAg, picurirel.
considelalie, onoare, preluire, respect, stimi,
cu llrrma de oi. )
tLeccre, vaz5, (livr.) condcscendenlir, deferenli'
CIOBANESC adj. pastoral, pistoresc, (ln\'.
l e v e r e n ! i r , ( i n v . 9 i r e g . ) s e d m d , ( r ' e g . )p l c ! u i d l d ,
si rec.) pictrt'Ir6sc. (l-ialCi -.)
(IIold.) lefterie, (inv.) ldudi' socoLeell, socoCIOBA\E,S'[D adv. pistoregte, (inv.) picttiin1I, (glecisrn inv.) srlvas, (inv. farn.) b6ft:1'
2' cinste,
r.{r6ste. (Trdiegle *.)
(fig.) cr6dit. (Se bucurd de ntultd -.)
vb. a pistori, (inv. ii reg.) a
CiOeANi
elogiu, glorie, laudi, tnitile, omagiu, preamasllvire'
de mai mulli ani.)
slavI,
prosl5vire,
pleasldvire,
rire,
-p d c u r l r i . ( pirstorit'
s. oierit, plstorie,
C .f O B A N I E
pohfilS, pohval6nie. ( Adnceli
(inv.) mirie,
(rar) oierie, plstorire, (inv. ;i reg.) pecurerie'
eroilor patilei,) 3. ospdtare, servire, servit,
(Se ocupd ctt -.)
(r'eg.) plcurdlit.
(cuiua ctt mlncare $i biulurd.)
tratare.
reg.)
s. pristorifd, (inv.;i
CIOBANiTA
CINSTIT adj. l. corect, incoruptibil' integru'
p
leal, necoruptibil, onest, (livr.) prob' (inv.)
- icuriritS, (reg.) ciobincu!d, pdcurirefsd.
CIOBI vb. l. a (sc) ciocni, a tse) Ftirbi'
neademenit, nemit:ilnic, (Iig.) curAt' nepit?it.
(S-o - un palw d.in scruiciu.) 2. a (se) ciocni,
2. neprefecut,
(Funclionar N ; comportare -.)
a (se) cripa, a (se) fisura, a plesnl' a pocni, a
sincer. (livr.) franc, leAl, loi6l, (inv.) nefirlirit,
(se) sparge. (Vasul s-a - cle-a lungul.)
3. credittcios.
prosl. rfig.) deschis' (O fire -.1
CIOBIRE s. 1. ciocIrAe, gtirbile' (N ulrui 4
devotrrt. fidel, nestrdmutat, statornic' (ltvl'.)
palnr.)
2. ciobit, ciocnirc, cripare, crdpat,
leAl, loiil, (reg.) slug6rnic, (inv.) smerit. (Un
pocnire,
plesnire, plesnit,
fisurat,
fisurare
A. onorabil, onorat, prefuit' resslu.jitoir -.)
de-a lungul a unui.oas')
s-p a r g e r e , s p a r t . ( venerabil,
stimat,
pectabil, respectat, stimabil,
CfOBiT adi. l. ciocnit, Etirb, Etirbit. (Palrur
(O fantilie - .1
(inv.) omenit, preacinstit.
-.)
2. ciocnit, crdpat, fisurat, plesnit, spart.
IDOcinsrit adj. v. ADORAT. DIVINIZAT.
(\'as de Ittt u;or-.1
VENERAT.
I-ATRIZAT.
CIOBIT s. ciobire, ciocnire, crlpare, cripat'
plesnire, plesnit, pocnire'
fisurare, fisurat,
c INTItz s' @RN IT ' ) cintezoi' ( - este bitrbdspargere, spart. (N
Palntului.)
t'inlezei. )
lu;ul
stirbiLurA'
s. l. ciocniturl,
CiOerfCRA
l. (Ftinoillacoelebs)
CINTITZA s. (OfiNI".)
(reg.) ciumbilittri,
qtirbin5,
(inv.
reg.)
ti
plnchiu'
sighi6;'
(rar) scatiu, (reg.) ciz, finchiu,
gtirbeAld. (a
a unui pahar.) 2. ciocnituri'
2. cintezd de
pasire-domneascd.
(Transilv.)
(O crlpitur5,
fisuri, plesnituri, spirturd.
:
(reg')
(l:ringilla
monlifringilla)
iarbd.
prelungd d LUTui Do.s.)
sfinteti.
-!
se aude la u$d')
CIoC interj' toc. (*!
cintez. (- estebdrs. (aRNIT.)
CINTEZoI
(inv.
plisc,
s.
1.
clon!,
CIOC
9i reg.) rost'
bdtu$ul cinlezei.)
flisc(reg.) ciocldn!, ciup, clan!, clob:in!,
cinlez6i s. v, SCATIU.
qi Ban.)
(alunei pdsdri') 2. (prin Transilv.
s.
v.
FIEREA-PAMINTULUI.
cinto:iie
tic. (aI gdinii.) 3. barbigon, birbuti'
JicnPOTROACA.
TINTAURA.
lie, (franluzism rar) barbigd. (EI poarld *.)
s. (Mold. qi Bucov.) slngeipi.
CINZEACA
al unui obicct
4. bot, cap, capdt, vr^rf. ((O - de

truicd.)

tr

1:

-r

.i
..il

croc
ascu.til..
) 5. ( TEHN. ) cap; c6pXllnd' (reg.)
la scdunoaia
broAscS, cidchie, clobAn!. (dogarultti.) S. (RO:|.) ciocttl-berzei: al (Gera'
nium pratense.) greghetin, (Bucov.) sdge!icd'
(Mold.) pliscul-cucoilrei ; D) (Gerani um I ucidum )
(reg.) pliscul-b6rzei, pliscul-coc6mlui, pliscul-cucodrei : ciocttl-cucoarei (Erodium ciculatium) :
p l i s c r r l - c o c o n r l u i ,p l i s c u l - c n c o e r e i ,( r e g . ) b i n d t ,
iucute (pl.). cumitrd, greghetin, ciocul-bfrzcj,
plisculfloarea-vinuIui,
clonlul-cocostfrcului,
b6rzci. 7. (C)RNIT.) cioc-intors (Recuruirostra
aoosetta) : nivodar, (rcg.) sdbitld . B. ( llIED. )
osteofit.
cioc de papagal:
cioc s. v. CIORAP. IIASDA.
l. (inv. 9ireg.) mai.
s. (I'ELIN.)
cIoCAN
letcon ;
(Bate un cui ctt -.)
2. ciocan de lipit:
ciocan pncumalic : revolver.
FURCA'
COCEAN.
s. v. BR.\'f.
ciocin
FUS. MINA, STiLI). $TIUT,E,TE. TIRNACOP.

TOI.
cloclliu s. v. COCEAN.STIULETE'
s. ciocinel.
CIOCANA$
GoNAcL GONA$.
cloeindg s. v. eAt.\lA$.
HAITAS.
MINATOR.
ciocdndgi s. pl. v. SURGUCI.
ciocdne{ s. 'i'. SITAR.
s. bitaie, bocdneali' bocdCIOCANEALA
nire, bocinit, bocdniturd, ciocinire, ciocinit,
(Se aude
(reg.) tocdnire, toclnit'
ciociniturd,
ln uqd.)
s s. ciocdnag.
CIOCANEL
CIOCANI vb. a bate, a bocdni, a pocdnl,
(inv. s.i reg.) a suna, (reg.) a bontdni, a toca'
cineua Id ufd.)
a tocdni. (C I O C i N ir b . V . B O D O G A N I . C I C A L I ' D A S SICTI.
CALI. PERCUI'A. PLICTISI.
s. bitaie, boc.inealI, bocinlre,
CIOCANIRE
ciociocdnealir, ciocinit,
bocdnit, bocinitur5,
(Se artd.e
(reg.) tocinire,
tocinit.
ciniturA,
ln uSd.)
o CIOCANIT s. bitaie, bochneal5, bocinire, bociocdneal5, ciocinire, cioclcdnit, bocinituri.
(Se aude un
(reg.) tocdnire, tocinit.
niturl,
Ia u$d. )
s. (onNrT..) ghionoaie, (reg')
CI0CANIToARE
bocdnitoAre, scobitoAre, tocdnitofue, verddieF,
denunefle mai multe
verdoAicd, virdAre' (specii de pdsdri arboricole. )
ciocdnito{re s. v. VIRDARE.
s. v. SCORTAR.
ciocirnitoare-miei
bocds. bitaie, bocineali,
CIOCANITURA
ciocinire'
nire, bocdnit, bocdnituri, ciocincali,
(Se aude o
toclnit.
(reg.) tocinire,
ciocinit,
ln a)d.)
cioc-.qi6s s. v. BOTGROS. CIRE$AR'
CIOCHIE s. (TEHN.) l.baqchie, (reg.) bitic,
pIprign. (Ctt - dogarul bate cetcul Ia butoaie-)
se tdie bu$tenii.)
2. be;chie, joagir. (Cu cIoC.
el6ehie s. v. CAP. CAPATiNA'
cioehllis. v. cEucA. STANCA. STANCUTA.
CIOCILTEU s. (TEHN ) cui' (olt.;ivestul
Ia itzg')
Munt.) teglici. (ciocilt6u s. v. MASEA.
s. (ORN/T.,' Galerida crislata)
CIOCIRLAN
mo$tt.
(Transilv.)

136

eioclrl{n s. v. CORONI$TE.
ciocirl6l s. 'i'. SCORJAR.
CIOCIRLIE s. (ORNI?.) l, (Aloudctnrlcrrsis)
(reg.) tiutiurdi, (Transilv.) tir16i. 2. tiocirlie'
molald (Alauda crislata):
ft'eg.) cioctii, moqt!, pIcur6r.
(Ie
(s. (reg.) iApir, lenchi.
CIOOIRLIE
Iegal Pluta Ia mal. )
ciocirlie s. v. I\IASEA.
cioclrri vb. v. CIOPIRTI. CIOPI.I. srriRTECA. SFISIA. STRUJI.
ciocirli.s. pl. v. COCIRLA.
cioelcjr!l s. v. PITULICE.
ciocl6d s. v. COCIiAN. STIULETE.
ciocl6n! s. v. CIOC. CLONT. PLISC.
CIOCLU s. dricar.
cl6clu s, v. GROPAR.
CICALI.
clocminl
vb.
v. BODOGANI.
DASCALI.
SICII.
PLICTISI.
(Se
CIOCNEALA
s. ciocnet, ciocnituli.
aude - de pahcrre.)
(d.e
CIoCNET
s. ciocneald, ciocniturd.
pcthare.)
CIOCNI vb. l. a se izbi, a se lovi, a se tam(S-au pona, (rar) a se lntreciocni.
doud
tramuaie.) 2. a (se) ciobi, a (se) gtirbi. (Un
pahar s-a -.)
S. a (se) ciobi, a (se) cripa, a
(se) tisura, a plesni, a pocni, a (5s) spalge.
(Vasul s-a - de-a lungul.) 4. a lnchina. (- Paharul in sdtriitatea lui. )
INC.\IERA.
cloeni vb. v. CONTRAZICE.

INrnuNre. oPUNE.

CIOCNIRE s. l. izbire, lovire, tatnpottare,


(rar) intt'ecitrcttirc(livr.) cotizirine, impict,
a
(a unor maqini.) 2. ciobire, s,tirbire. (unui pahar. ) 3. ciobire, ciobit, crepare, cripet,
fisurare, fisurat, plesnire, plesnit, pocnire, spatgere, spart. (a unui uas de-a lwtgnl.)BATALIE.
clocnire s. v. ANIMOZITATE.
DEZDEZ-ACORD.
CEARTA.
CONFLICT.
DIS.
DISCORDIE.
DIFEREND,
BINARE.
DI\'IIRDISPUTA.
CUTIE. DISENSII-NE.
INCAIFRARE.-'NGENTA. GILCEA\.A.
NEINTELITIGIU.
LUPTA.
FRUNTARE.
LEGERE. VRAJBA. ZIZANIE.
tamponat.
adj. f . izbit, lovit,
CIOCNfT
(Vehicule -. ) 2. ciobit, stirb, gtirbit. ( Palwr -. )
3. ciobit, cripat, fisurat, plesnit, spart. (Un
oas d.e-a lungul lui.)
s. 1. ciocneald, ciocnet.
CIOCNITURA
(Se oucl - d.e pahare.) 2. ciobituri, gtirbilrtri,
(lnv. qi reg.) s.tirbine, (reg.) ciumblittiri,
;tirbeAli. (a unui Whan) 3. ciobiturl, cripd(prclungd
turd, fistrri, plesnituri, spirtura.
a

unui uas.)
s, v. CIOCOI.
ciocolledntluri
CIOCOI s. (peior.) ciocofle6nduri.

( Boieri

si -.)
cloeril s. v. CIOCIRLIE I\IOTATA.
Ci6COtS. V. HAOANEG. TITIREZ.
ciocul-b6rzel s. v. CIOCLTL-CUCOAREI.
PLISCUL-CUCOA.
PLISCUL-COCORULUI.
REI.
clocul-cl5rtl s. v. SURGUCI.
ciocul-pisiril s, v. SURGUCI.

CIOROVAI

t3?

CiOIii Vb, V. CLEFAI. MOLFAI. PLESCAI.


ciollin.rgrir s. v. DERBEDEU. LEPADATURA. LICHIIA. NETREBNIC. PUSLAMA.
SCIRNAVIE. SECATURA.
eiolfe adj., s. v. CIUNG. CIUNT.
CIOLAN s. os, (prin Mold.) bodoldn, (prin
Bucov.) bolddn, (prin Maram.) ciont. (I-a
d.at ciinelui un e.)
CiOIriNS.V. NIADULAR. MEMBRU. OBADA.
CIOLjNA$ s. ciotinel, oscior, (inv. Si pop.)
osril.
CIOLANEL s. ciolinag, oscior, (lnv. fi pop.)
osrl!.
CIOLANOS adj. osos, (reg.) ciont6s. (Un
om -.)
ciolomdd[ s. v. PORUMB.
eiotprius. v. FURCOI.
CIOLTAR s. 9abrac5, valtrap, (pop.) fol'
(reg.) harqd, ibfnci, japiu, pocl6di, pocrovit,
(lnv.) abai. (se pune sub gaua calului.)
cIonIAG s. bltd, miciucS, (pop.) toroipdn,
(reg.) ghiodgd, jArchind, mdcd, moAcd, otlc,
pitdchie, timinj6r, tduj6r, tufdn, tfid, (Mold.,
Bucov. ;i Transilv.) b6ti, (Mold.) ceatldu,
(Olt.) ctiivS, (Ban.) crivdc, (Olt.) dirjAln, (Ban.)
haidanrac, (Olt. qi Ran.) jilir'6te, (Transilv.
gi l\Iaran'r.)mdciu, (Transilv., Maram. qi Olt.)
quv6i, (prin Bucov.) taqmiu, (I\Iold.) torop6ld,
(inv.) fusc6l, It6ste, (L-a izbit cu -,)
CIorIicAR
s. bltdug, ciomiqa$, (reg.)
bitici, (iuv.) dalcaric. (arg.) mardei69. (Un
ordinar. )
CIo\I-\cA;
s. bitdug, ciomigar, (reg.)
bit6ci, (inv.) dalcaric, (arg.)mardeiAq. (Un
*

incorigibil.)
ciomdqpdli s. v. BATAIE.
ciom:igi vb. v. ATINGE.
LO\II.
BATE.
r:iomp s. v. BU$TEAN.
BUTUBUTUC.
RI]GA. CIOT.
CIONDINEALA
s. cioroviiald, (rar) ciorovdire, (rcg.) cioAnd5, (fam.) ciriiAld. (Ce e n
asta tnlre uot? )
CIOND-\.NI vb. a se ciorovii, (reg.) a se
vergela, (IIold.) a se ciorti, (Iam.) a se cirii,
a se clin!5ni. (Se 9i selmpacd imediat.)
ci(rne s. v. SPANAC-PORCESC.
ciont s. v. CIOLAN. OS.

cionrds
osos.
adj.
v.
cIoLANos.
eiopdr:is.v. CIOZVIRTA. IIALCA. FIARTAN.
CIOPIRTI vb. a sfirteca, a sflgia, (pop. Ei
fam.) a cdsipi, (pop.) a dumica, (reg.) a
crimpoti, a mdceldri, (Ilold., Bucov. $i Ban.)
a ciocirti, (prin Mold.) a cirnosi, (prin Ban.)
a cirti, (\Iold, 9i Bucov.) a hicui. (A - animalul
la tdiere.)
CIOPIRTIRE s. sfirtecare, sfi$iere, (pop.
qi fam.) cdsipire, (Mold. 9i Bucov.) hicuire.
(N unui animal. )
CIOPLI vb. l. a struji, (Mold., Bucov. 9i
Ban.) a ciocirti. (Iemnul cu cttlitul, cu
bardrt.l 9. a sipa, a sculpta, a tdia, (rar) a
scofri, (Transilv. qi trIaram.) a sferdi. (- ln
pialri un bust.)
eiopli vb. v. CIVILIZA. CIZE,LA. CULTIYA.
RAFINA. STILA. STILIZA.

CIOPLfRE s. t. cioplit, strujire, strujit,


(* a ttnui lemn cu bard.a.) 2. cioplit, sdpare.
sdpat, sculptare, sculptat, tdiat, tiiere, (inv.)
sipitrlri. (- urni blop de nnrmurd.)
cioplire s. v. CULTIVARE. RAFINARE.
STILARE,
CIOPLIT aclj. sipat, sculptat, tdiat. (CoIoand -. )
CIOPLiT s. l. cioplire, strujire, strujit.
(* al unui lemn cu barda.) 2. cioplire, sdpa.re,
sipat, sculptare, sculptat, tiiat, tliere, 1inv.)
strpittrd. (-al unui bloc de marnturd.)
CIOPL ITOARE s. ( ?EIIN.) cuI itoaie, (Transilv. gi Ban.) rnezdred,sinillrr. (- o ttulghuuIut, a tlmpktrultti.)
CIOPLITOR s. (TEHN.) cutitoaie, (reg.)
scodbd, t6sl6, (Cu p potcouarul curdld copila
calului.)
elopllt6r s. v. DULGHER. LEMNAR. PIETRAR. SCULPTOR. TIMPLAR,
CIOPLITURA
s. crestdturd, diltuiturd,
tn lenn.)
scobitur:i, (reg.) crest6z. (O cioplitirrri s. v. SCULPTURA.
CIOPOR s. cird. ((ln - de oi.)
BULUC. CEATA.
eiop6r s. v. BANDA.
CIREADA,
CiRD. DROAIE. GLOATA.
GRAMADA. GRUP. I,IULTIME. PILC. STOL.
TURMA.
CIORAP s. (Transilv.) cioc, (Mold.) colfrln,
(Transilv., Bnn. 9i Maram.) gtrimf. (Poarld
- oroti. )
eiorbalic s. v. POLONIC.
CI6RBA s. (reg.) zefumd.(A mlncat o cu borS.)
CIORCI-IINE s. (BOT.) 1. grapi, racem.
(- este un tip de inflorescenfd.)2. strugure,
(prin Ban.) scil6n. (A mlncat ttn N cam
acrisor.)
ciorcobfri s. r'. COTOFANA.
eiorefi;i s. v, COJOFANA.
FURATURA,
eiorile6t5 s. v. FURAT.
FURT. HOTTE. PUNGA$EALA. eUNCAgrc.
ciorrli vb. v. FURA. LUA.. SUSTRAGE.
citlrieri s. v. CELTCA.STANCA. STANCUTA.
cioringl{v s. v. LEX'IN-DULCE.
ciorrnfg s. v. VIERME-ALB,
ciormdn s. v. VIERI\IE-ALB,
ci6rmi s. v. VIERME-ALB.
cIoRMoIAG s. (BOT.; Meldmpgtum) condroniu, (reg.) cirpenS, miazdnoApte' pidur6niu, scrdbi, griul-pr'6pelitei, griu-n6gru, sor-cu
frdte.
eiormoifg
FRATE

s.

v.

SALBATIE,

SOR-CU-

( * a
CIdRNA s, bruion, concept,
unei piese de teatru.)
ciorobdrili s. v. FURCULIJA. CnUANene.
ciorobori vb. v. CURATA. DERETICA.
SCUTURA. STRINGE.
Inula germanica pi
CIOROI s. ( BoT.;
salicina) (reg.) cior6inic.
eior6i s. v. CORB.
cior6inic s. v. CIOROL
CIOROVAf vb. a se ciondini, (reg.) a se
vergela, 1.\lold.)a se ciorti, (fam.) a se cirii,
a se clin|6ni, (Se - 9i se lmpacd imediat.)

''''ai

134

croRov-4,IAL.4.
s. cioncl5neaki' (rar) cioroCIOROVAIALA
viire, (reg.) ciodn<li, (farn.) ciliidl*i. (Ce e t t s l u ?)
CIOROciorovirire s. r'. (lIONI)ANEAL.{'.
YAIALA.
ciorpdc s. v. CRISNIC.- \IlNCI0(1.
RIT.
r.iott s. \'. BOT.
CIOIiOV-\I.
NDANI.
o i o r r i v b . \ ' . C' l 'IlO
'R1'-\.
r.iorlopoltit' s. r'.
CODI. ltzl'l'L'
riosrnirli vb. v. A(lI1'-\.
NDLINIS'I'I. PREGI]TA. 9OI']1A}IINTA.
VA I. Z]]U(;ILII,IA. ZY IIICOLI.
CIO'l' s. l. bu$tcan, bttIuc, brttrtntge' (pop')
(rcg.) bodnt'i, btrgtih6n'
birciurn, te;itrild,
birtur':i, ciomp, ciut6icil, gl'os, (prin Ban' 9i
'l'ransilv.) bilvdn, (lIolcl.) ciotcir, (Olt.) ciumBan')
pin, (pr:in llolcl.) Iostop!rnir, (t)lt.9i
turugi, ttrLirc. ( S-u inltiedicut de utt - ' )
al miinii. ) l|. nod' (reg') cep'
2. tnotit. ((-la
o s c i t t c l t L r is a r z i n l r u r l r l t i t t l t t r t u i u r b o r e ' )
BU'|UIIUTUC'
ciirlei s. v. BUS'tIlAN.
Iil'G,\. (llo'l'.
(IIOTUIIOS
adj. trodrtlos, (inv. $i rcg')
ttod<'rs. ( ?'rttttclti -. )
cioyrlir. s. pl. v. 13OARI;Il. BULllNl)ltli.
c A L , \ I J A L i C . C , q . ' t ' u , tt ' L r s I l . ' l ' l i o A c l l . ' l - o A LE.
c i o Y i e r - rs . r - . C E U C A . C U C U V A I E . C L ' C U r.T.:I.. NTrC;IT.. STANCA. STANCU'TA.
s . h r r l c i , l t : t t ' t : l t t ,( r e g ' ) n r CIOZViRf i
tig, ciopitir, hnlcdtl' (A mittcul o - tle nticl')
ripcir s. v. DAN'IIiLAcipcii vb. v. PLEOSCAI. PLIISCAI.
r i p ( i n r i s . v . S A I ) l - r '..4 .
s. ('f,rpi('trlttrrS. (N
ciPl{lNIcl'L't'UttA
eslc o ranilrrd a piscicrtllttrii.)
LIPICI. PAP.
cocl.
rir s. v. clRCIlL.
I'J\SAT. TE,IICI.
ciriic s. v. DISCIPOL. I]LEV. I:A\rORIl-'
ucIiNI(1.
Plto'l'ril.JA'l'.
lNvAT.\cut-.
O I l i O s . l . r c E O I ' . , G E O G R .) c a l < l e i r i , c a z a n '
in
cllclarc, zitroagi, (prin tsan.) scofiinl' (r e g i u n i l e D : i r I I t l o u s)e .2 . f A S I R O N ' ) c i r c l u n u r este o utlittciluri rolurulu pe
cratet' lrtnar. (supralbla luttii. )
CiRCA ed\'. aproape, aproxitlrativ, calll,
vlco, (pop.) ca, la, (inv.) plegirir. (Au tret'uI
tlotttf sccolc,)
s e c fi c , ( i n s ' )
CIiRCA s. circutnscliplie,
rlesplr'tire. ( - tle ntililie, elerloruld, :;util(tr(i')
C - t t t C t ' 1 , . i v l r . l . a s c t l c l l l r t s c ,a ( s e ) m c r g c ,
a (se) rrmbla. (O atterd pc corc - Ittulle oelli'
singur, neinsolit.) 2. a ctrrge. (Singcle
cuLei prin uute.) 3. a sc ertilrde, fl sc ilnpristia'
" se intind", a se lrili, c sc propu{it. a se rispincti, a se translnitc, (inr-.) a sc r{;chira, a
i c t i n c t e . ( I t e s t e u , z u t t m L l- d i n g u r t i i r t g u r d ' )
4. a se folosi, a se irltt'cbuinla, a se rttilizlt, a
sc uzita, (inv.) a se politici. (Acesle cuuinte
in motl curent.)
CIIt(;UL-tR adj., adv. l. ntlj. r'ottrnd, (rar)
rond, (pop.) rotilht, rotoc6l, (reg.) rotocolit'
((lrt spolitt -.) 9. adj. rotttnd, (li\.r.) orbicitlat"
3. adi'
( C o r p u t c l e s c r i ei t t s p t t l i t t o l i n i e - . )
rotatir'. (LIi$carc p u tttttti cilirtdrn.) 4' ltrlj.
cilatoritt. ('Scns- ln circttlulic.) 5. adj' rotat.

.-r-

(Zlsor -

-.)

al tutei pdsdri.) 6. adv. roaLd. ( Priue$te

CIROULAT adj. bititorit, bdtut, frccYcntat,'


ttrnlrlnt' (Un drttnt -.)
ClllCtJLA'I, IE, s. 1. deplasal'o, ttrilcarc.
(seoei in planle.) 2. tlafic, (in\'.) tract.
( O a r t e r d c u - i n l e n s d .) 3 . r n i ; c a r e . ( P e r t r a d d
era o p Die.) ,t. mels, rtmblet, (pop.) prtrtireoantettilor.) 3. nz(O pofecd formattt prin (Cttuirile iesilc din - . )
vb. (inv.) a obrezni.
OIllcLrll(liDE
CIRCLTIICiS adj. (inv.) obt'ezuit.
s. (inv.) obrezanie, obrezulre,
CIRCUIICiZIIi
tirict iu'A.
cllrnpasOIIICU\IFEI1DNI, IriR s. (TEHN.)
(Ctt se lNlseuzft cercuri.)
*. l. (lIA7'.) cet'r, (it.tvCIRCUIIITERIX'I4
gi lcg'.) peleltCl, (inv.) periferie. (-{ lr".srt!
2. ()IA7'.) pcritnctru, (itrv.) rrrnLtt','
o -.)
irnplejrrr:irc, irnplt'julime, inconjurhlc. oco1"
rmci suprolcle. ) 3inrprcj irr'. ( N
rnlsui,i
glositne. (tuttti lrurrclti de coPac.)
cireumlocirlie s. v. PllllII'IIAZA.
OIRCUIIS(lRIn vl. t. a dclirnita, a clttnarcr'
a hotirnici, a lirnita, a lnalca, a rlrirgini' (inv.)
ttrtterett,)2. a deiimita'
n lrrrtlri, A scrnna. (Alcntu ItLcrdriF
a lirnita, a lestlinge. ($i-a \ a . . . )
CIRCL.II{SCRIIinD s. l. dclimitare, demarcare, tlcntaLcatie, hotfu'rticit'c, limitat'c, ntlt'tt utttti lcrcn.) f. delinticrrle, rnitrginire. (t r r l e , l i r n i t a t ' e, r e s t r i n g e l e . ( - t u r c i t e n t eL r --r . . I
(:lltCUllS(:ltlpTtU
s. circi, sectie. (lnv')
dc mililie, eIeclorald, sunitard')
rlcspirrtile. (aaj. l. delirnitat, detlrrcat'
dIRCUIIScRIs
linritnt, nrirlgirrit. (Teren - ; supraluld -.,
( I'a2. ctelimitat, f init, lirnitat, nrirginit.
lori - .1
adi. atent, grijulirt, preCIRCU\ISPECT
(teg'l
prudcnt,
vigilent'
caut, previzdtor,
r'egherit'
grijit6r', (inv.) grijnic, plivcghct6r,
(fig.) ncadormit, 1r'eaz. (t)m - ; aliludine - '7
\DINi.ireumspriet nrJj. r'. BA\UITOR.
TEMATOR.
SUSPIcIOS.
CIiEZATOR.
s. aten!ic, griiir, preOIRCUIISPECJIIi
caulie, plevetlcrc, prudenti, blgare dc seamii'
Iuarc-aminte, (pop.) fere:tld, pdz:i, priveghre"
(inv.) socotinli, vegh6re. (Dd douadd de mullil
-:
p r o c e d . e a = dc u m u l l d - . )
NDINCREeireurnsp6elit's. v. BINUIALI.
S
T
]
S
P
I
C
I
U
N
E
.
DI]R]].
s. l. caz, contlitie, t:otr'.
CIRCUIISTANI-A
junctull,
ipostazi, irlptejurare, poslural' poz-itie,situalie, stare, (inv.) incnnjurdre, peristas'
prilcjire, stat. irnprcjur-stAre, (fig.) cont0xt(in aceastd
) 2. ipostazil, inrprejurare'
nimemomcnt, ocazie, prilej, situatie. (O rild. ) 3. (la pl.) conjttncturir, irnprejtrri:ri
(pl.), tirnpuri (pl.), vrcmuri (pl.). (- tle eran
fourle orcle. )
(l IRCtjIIS'l'ANTIAL
adj. conjuncttrrr l, sit r r n t i o n n l . ( D i n p t t r t c l d c u e d e r eN . - . )
adi. peritercstru. (LInt
OIRCUIITERESI'ItU
salelit - . )
(inr'.) sin
s. (ANAT.)
crRctIMvoLtlTIE
(N
o crcierllltti. )

t39
CIREADA s. turme, (rar) cird, (pop.) cirirdd,
(inv. si reg.) tamazlic, (prin !Iold., Bucov.,
l\'Iaram. qi Ban.) bot6i, (Olt. si Transilv.)
ciopdr. (\Iold.) tabtn. (O - de oite.)
,cireaya-evr6ului s. v, GOGOA;A. PAPAL.\U.
< : i r e a ; a - l f p u l u i s . v . BELADONA.
NIAlRAGUNA.

s, v. GOGOA$4. PA,rire.a;ir-jidovefsci
PAI,AT;,
ClRi:S s. (BOT.) cireg-de-Bdrd11an (Prunus
: viginel,
cireg-pitic,
vigin-sdlfruclircsa )
batic ; cfrers-pilic ( Prttntts fructicosa) : viginel,
circs- de- B-irrdgan, vi Sin-silbatic.
(lIRirS-\R
s. (OliNIT.,'
Coccotlrausles coceolhrerrslcs) bolgros, (reg.) puigrris, (Bucov.)
clont.hr, sirnburdr, (prin Munt.) cioc-gr6s.
r.ire;iir s. v. IUNIE.
(;lR lPi vb. a pirui, (prin Olt.) a gtiorli(Pasdrea -,)
cii.
(rcg.) pirui6l:i,
CIRIPiT
s. glas, piruit,
(piruiturri,
(prin
de
Olt.)
Etiorlicdi6li.
pdsdrele. )
ciris s. v. COCA. I-IPICI. PAP.
eiritril s. r'. CLINU\lTA.
Clit()2.\ HiDRICA s. (IIED.) hidropizie,
(pop.) drdpicd.
Cirl:i S. V. CEAS. CLIPA. CLTPITA. }IINUT.
MOMH,\T. ORA. SECUNDA. TIX'IP. VRENIE,
risl:i s. v. NUllAR.
SUMA.
.r.islui vb. v. CONSULl'A. SFATUI.
r.istr:rnir s. v. AUTOCISTERNA.
(IISTICIjRCI
(7.OOL.) (pop.) linli
s. pl.
(pl.). (- prouoacit cisticercoza.)
CISTICERCOZA s. ( MED.VE?..) trichinozi,
(pop.) linte, mdzdliche,
(reg.) spurcicitne.
(Porc bolnau de -.1
CI$I,IEA s. apd, (inv.) haznA. (este instalald ln curte. )
r:i;mt'{
IZVOR.
s. v. APA.
FINTINA.
PU'T.
r.ii s. v. STAMBA.
CITA vb. 1. a aminti, a arita, a indica, a
menliona, a porneni, a scmnala, (rar) a semneliza, (inr'.) a memorr, a prenrtmi, (fig.) a
atinge. (A - o situa{ie similard.) 9. a reda, a
reproduce. (|li Doi tntocmai uorbele lui.)
3. (JAR.) a cl)cma, a invi[n, (iuv., inTrnnsilv.)
a soroci. (L-a la proces, ln fala inslanlei.)
CITADItLA
cet|tltie. (O s. (1S?., MIL.)
p e t ' i r l r r l u n u i d e a l. )
citadlilir s. v. CENTRU. ORA$.
ciradin adj.
URBAN.
v. oRA$ENEsc.
cirailiD s. v. ORASEAN. TIRGOVET.
,ciladinizri vb. v. ORA,SENIZA. URBANIZA.
r.irnrliniziire s. v. ORA$DNIZARE.
t'RBANIZARE..
citdnie s. v. CITIRE.
CITIT. LECTURA.
PARCLRGERE.
STLTDIU.
OITARII
s. l. amintire,
indicare, men!iou0re. lrrcnliune, pomenirc, semnalare, (rar)
sernnalizirc. (- unui fapt semnificatiu.) 2. redare, reprocltrcere. (lntocmai a unui tert.)
3. (JUR.) chemare, citatie, invitare, invita{ie.
(N ctrine ln fala inslanlei.)
celebru.)
s. (inv.) citAlie. (Un CITAT

CIUCIUR
CITATIE s. (JUR.) l. chemare, citare,
invitare, invitatrie. (- cuiaa tn fala instanlei.)
2. (concr.) (prin Transilv.) soroAci. ( A primi
O

-,)

citrifle s. v. CITAT.
CITET
adj. clar, deslustt, (ltvr.)
lizlbil.
(Un scris -.)
citri!-s. v. ANAGNOST. CITITOR.
CITI vb. l. a parcurge, (livr.) a lectura,
(inv. 9i pop.) a sprine, a zice. (A N clteDd
rlnduri, apoi a tdcut.) 3. a invi!.a, a studin.
(cursul penlru examene,) 3. a se cultiva,
a se irrstrtri. (- mttlt Si sistematic.) 4. (MUZ.)
a descifra. (o parliturd.)
C I T i R E s . l . c i t i t , l e c t u r d , p a r . c u r g e r e ,( i n v . )
cit/rnie. (ln timpul - le:clttltti . . .) 2. (MUZ.)
descifrare. (unei partiluri.)
CIlIT adj. t. cult, cultivat, educat, instruit,
lnvitat, (rar) qcolit, (inv.) pedepsit, politicit,
-.)
spurlaxit, srtflet6sc. (Tindr
2. erusavant, (livr.) doct, (livr. rar)
dit, in't'i!at,
sapi6nt, (pop.) stirit (inv. pi reg.) pricopsit,
gtintdr. (Utt om -.)
parcurgere, (inv.)
CITIT s. citire, lecturi,
citdnie. (ttnui lert,)
CITIT6R
s. (rar) I6ctor, (tnv.) cit6!. (al
unei cdrli. )
CITOGEN.\
s. (RIOL.) plasmageni. (este
gena din plasmd. )
citovi
vb.
v.
INDREPTA.
INFIRIPA.

lNsANArosi.
INTREMA. lNzonAvnNr.
LECUI. RIiFACE. RESTABILI. RIDICA.
TA}I.iDUI. \']\DE(:A.
CITRINA s. (CIlIM.,FARM.) vitamina P.
J

(Transilv.) pirldu,
CIUBAR s. hirdiu,
(1'ransilv. 9i Ban.) qaf, (prin Transilv.) giroidd,
(Ban., Transilv. Si Olt.) qofdi, (Transilv,) $of6l.
(Un - plin cu apd.)
CIUBARA$ s. hlrdiiag. (Un - cu lapte.)
ciubotfr s. v. CIZI\IAR. PANTOFAR.
ciu|r6lir s. v, CIZN,IA. GHEATA.
ciulntiredsi s. v. CIZX'IAREASA. PANTOFAREASA.
ciubotirdsc adj. v. CIZX'IARESC.
cirrbotirie s. v. CIZI{ARIE. PANTOFARIE.
cruBoTICA-cucuLUI
s. (BOT.; Primula
elalior si ueris) (reg.) aglicd, aglicel, !t!a-6ii,
tita-vdcii.
ciubolie{ s. v. CIZIIULIJ.rl.
CIURUC s. (TEHN.)
ciubrtcar, lambar,
ISnrbuitor, (rar) tiplr. (al :idarului.)
CIUBLTCAR s. t. (TEIIN.) ciubuc, lambar,
llrnbrritor, (rar) tip6r. (- esle o unealtd de
zkklrie.) 2.* (fam. 9i peior.) $perler.
ciuciuld;i s. pl. v. COCIRLA.
C I U C T L E T E s . , n d j . i n v a r . ,a d v . l . s . ( B O I . ;
Xlorchella escttlenta) zbirciog, (reg.) pup. 9..
adj. invar., arh'. leoarci, (reg.) listeav, (Mold.
s i B t r c o v . )5 l c { s c i . ( S - o i t t l o r s - . )
eiueirrkilis. pl. v. COCIRLA.
CONTRACTA.
eiuciuli vb. v. CHIRCI.
GFIE\TUI. INCHTNCI. STRINGE. ZGiRCI.
eiueiulit adj. v. CFIIRCIT. CONTRACTAT.
STRiNS. ZGIRCIT.
GIIEIIUI'I" IXCTTTNCTT.
cirlciur s. v. CIUIIOI. SIPOT.

CIUCIURE

'

s. (BOT.; Campanula glonterala)


CIUCIURE
(Bucov.) clopo|6i (pl.).
eiteli s. v. POP.
Ia draCIUCURAS s. l. ciucurel , (Un perie.) 2. (BOT.; Adenostgles alliariae; la Pl.)
(reg.) floarea-cirimei, (Transilv.)
bosAcS,
(lnv.
s. canaf, (pop.) motoc6l,
CIUCURE
$i reg.) p6leq, (reg.) fringhie, roit, t{rftur, far(Transilv.) boit, (prin Transilv.
t6m, lfrtur,
Ei Maram.) 9al6ng, (Olt.) !orfoldg, (inv.) pinsctil,
sigedc. (Citciulitd ctt - . )
ciucur6i s. pl. 1'. STII-\NUTATOARII.
Ia o tlraperic.)
CIUCURtrL
s. ciucuras. (ciueu;ofrd s. v. AI.BI'[A.
CIUDAT adj. bizar, culios, excentric, extravagant, fantasnragoric, fantc.zist, inexplicabil'
neobiqnuit, originel, parainsolit, nistrugnic,
doxal, singullr, stranin, (livr.) abracadalrrant'
(rar) striin,
(pop.) pidosnic, pocit, poznAg'
(Moltl.) deqdn!6t, (Tlansilv., Bart' qi Olt.)
$od, (inv.) ciud6s, (grecism inv.) palasin,
(fam.) sanclriu, 1farn. fig.) fistichiu, irrt6rs,
(Ce chestie !)
sucit, trisnit.
s. gelozie, invidie, necaz, picd,
CItiDA
(rnr)
inciudArc,
pizmi,
pornire,
ranchiunir.
(iuv.'
(pop.) nddrif, obidi, pizrmrire, pofidi,
reg.. Ei fam.) parap6n. (inv. 9i.reg., iu Pu".gt..)
bisiu, (inr'. gi reg.) mdldz, scirbd, (reg') pildit'
(Trnnsilv.)
zicigeAld, zdc5gie, (plin X{old.) bdnit,
dfcd, (Ban. ;i Ott.) in6t, (NIold.) p6xie, (inv.)
pAtos, ripqtire, - rivnire, zavistie, zavistnicie,
(farn.) boAlIi. (II roade -;
sintte o N llP'sldplnildpe ...)
MIRACOL.
eirfuI5 s, v. MINUNE.
s. l. bazaconie, bizarerie,
CIUDATENIE
bizdiganie, curiozitate, dricie, dricovenie, minunliie, nirstruqnicie, nizdrlvinie, pozni, (rar)
singularitate, (pop.) com6die, (reg.) dindnAie,
nAgodd, ;oz6nie, (Ban. 9i OIt.) ntirAz, ('Iransilv.
a
si Ban.) miriz6nie, (\{olcl.) Ean!. (:11u1le mdi od:ut.) 2. bizarerie, excentricitate, extravaganli, fantezie, originalitatc, teribilism. (Ce
astea?) 3. curiozitate, (grccism rar)
sinl ( Aoea tutele in comportarc. )
parax6nic.
\{IRACOI,.
elutl6sI s. v. MINUNE.
CRUCI.
IiNERVA.
eiurli vb. v. AGASA.
N{INIINA.
IRITA.
INCIUDA.
INDISPUNE.
PLICTISI.
NEDU}IERI.
NECA.}I.
MIRA.
TIIT'II. T]LUI,
STCiI. SUPARA.
CIUDAT. CURIOS.
ciuikis adj. v. BIZAR.
FANTASEXTRAVAGANT.
EXCENTRIC.
INEXPLICABiL.
FANTEZIST.
MACORIC.
NI'OBI$NUIT.
NASTRU$NIC.
INSOLIT.
SINGULAR.
PARADOXAL.
ORIGINAL.
STRANIU.
INVIDIOS.
v. GELOS.
eiuil6s adj., s.
PIZI{A$. P IZI\{UITOR. RANCHIUNOS.
PORTLcluelinhp s. v. AGURIJOARA.
LACA.
RIDICOI..
clul adj. \'. CARAGIIIOS.
(Are tut de
CIUF s. f. (pop.) hllicitgd.
pdr.) 2. (ORNIT.;
Asio olus) (prin Olt.) -stiuOtus scoPs) (prin Ban')
hur6z. 3. (OI|NIT.;
ciui, ciuq, scioi, tui, fiu;.21. (ORNIT.; Strir)
ciuhurez, huhurez, (reg.) htrhur6te.
CIUFULI vb. l. a (se) zbirli, (pop. qi farn.)
a (se) burzului, a (se) zborgi, (Ban., prin Transilr'.

140

pdrul.) 2. a (se
Si OIt.) a (se) sperli. (I s-a pdrui. (S-dd bine. )
ciulull vb. v. BATJOCORI.
RIDICULIZA.
ZEFLE}IISI.
pdrului.)
CIUFULIRE
s. zbirlire. (CIUFULIT
adj. deranjat, neingrijit, vilvoi,
zbirlit, (livr.) hirsrit, (pop. 9i lam.) burzuluit,
(inv. Fi reg.) strdflocdt, (reg.) borz, borz6s,
buhds, buhuiet.
zborgit,
zbirl6g,
vilvoidt,
(lIold. pi Bucov.) clupurds, (vestul Transilv.)
sp0rli, (Ban. 9i sud-vestul Transilv.) sperlit,
(fam. qi depr.) nelesdlft. (Ctt pdrttl - .1
ciufirt s. v. CAltATan.
ciuftit s., adj. v. AVAR. CALIC.
ZGIRCIT.
eiugdi s. v. TARTACUI.'A.
TiGVA.
TlLvCIUGULI vb. a ciupi, (pop.) a piguli. (Poun fir de iarbd.)
sirrea eiuguli vb. v. LEGUNII.
CIUIT6iE S. V. tr{OMIIE.
SPERIETOARE.
Cifhd S. V, I\{OMIIE.
SPERIETOARE.
CIUFIUREZ s. (OfiNI?.,' Stri..-) ciuf, lutltrtrez,
(reg.) huhur6te.
ciui s. r'. CIUF.
officinalis )
CIUIN
s. ( BOT.; Saponaria
(pl.),
(reg.) berbec6i
odagaci, sipunarild,
grozclicd, juni (pl.), mielug6i (pI.), siptti6r,
sdprin, sdpundr, sipunAs, sripun6l, slpunioeri,
burusdpuni!5, spurn{riti,
ric.{ricir, viclril,i,
ienl-dlbd, floalca-cihigirului. _ float'cu-studen(pl.), llori-detului, floriAlbe (pl.), flori-bitii
soprin (pl)., flori-dt:-tiietrlrzi (pl.), iarbi-de-sip{rn,
iarbir-de-soponit, mlraml- cilului, r'rrpturi-de-mAl
1pl.), spuma-ciltrlui, (inr'.) slptrnAre, siprtnirici.
ciuleS s. v. JURUBIT-\.
CIULI vb. (Mold.) a cinidi. (Calul isi urechile. )
eiuli vb. v. OLARI. TESI.
( . l l : L I N s . ( B O T . ) 1 . ( C a r d u u s n r r l o n s . )( r e g . )
ghinclrr, seai, scai6te, spin. 2. (Onopord.ort
acanthium) ghimpe, scai, scaicte, (reg.) pilisita-zineIor.
mid{,
SALCICORNACI.
ciulin s. v. CIURLAN.
SCAI.
CORN. SARICICA.
IIARACINOS.
ciulirr6s adj. v. GHII'IPOS.
SPINOS. TEPOS.
BULBOANA.
ct(rrnilii i. v. BULBOAC.\.
VIRTE.I.
\TIL'|OARE.
OCHI. VALVIRTE.].
VOLBURA.
FURs. v. ALBINAREL.
ci[ma-allrinelor
PRIGORIE.
VIESPAR.
NICAR.
Ldf;rl.
cluma-f6tei s. y. CIUMAFAIE.
INFECTIOS.
clurndg adj. v. CONTAGIOS.
MOLIPSI'TOR.
(MED.)
(livr.) pestiferht.
adj.
CIUIIAT
(Om *;
regiune -.)
pesti, (rar) pestildnfd.
s. (IIED.)
CIIIMA
s. (BoT.; Dalura stramonium)
CIUMAFAIE
Iaur, (inv. 9i reg.) misl6g, (reg.) bolindAriln'
ntirseliir,
f6ie,
corntt6,
bolinzeAld, bdrciu,
nebune{li, tdtrlld, turbAre, boii-prrincilor, ciumaf6te!, mdr-ghimp6s mlrul-pdrcului.
s. ( BOT.; Galega officinalis )
CIUII-\RIIA
(reg.) scrintitoAre, larba-citmei'
CIOCNIeiumblitrird s. v. CIOBITURA.
TURA.
STIRBITURA.

741

CIZMARIE

eiumcleltiirri s. v. GHICITOARE.
INFECTIOS.
eium6s adj. v. CONTAGIOS.
I{OLIPSITOR.
BUTUC. BUTUeiumpdn s. v. BU$TEAN.
RUGA. CIOT.
ciumurieir s. v. CIMBRU.
eiumurlui vb. v. APLECA.
eiumurluldl{ s. v. APLECAT. INDIGESTIE.
GIUNG adj., s. cinnt, (I,Iunt. ;i Ban.) cioldc,

'

eluruit adj. v. CERNUT.


ciurul-zinelor
s. v. TURTA.
ciug s.v. CIUF.
ciirqci s. v. ARDEI
IUTE.
ciu;-tle-ghimpe s. v. STICLET.E.
ciugdi vb. v. CIULI.
FUR-A.
LUA.
SUSTRAGE.
CIUT adj. (reg.) melcrit. ( Animal cornut - . )
ciuldc s. v. TURC.
CItjTA
s. (ZOOL.) cerboaicd. (- e femela
cerbultti. )
CIUNGI vb. a (se) schilodi.
elirti s. r,. BESTIE.
DIHANIE.
FIARAeiungi vb. v. INELA. SECUI.
SALBATICIUNE.
I,IGHIOANA.
CIUNT adj., s. ciung, (Munt. qi Ban.) cioldc,
JIVINA.
(I'Iold.) ci;. (Om - ; mtnd - i urt N.)
eiut(.ici s. v. BUSTIIAN. BUTUC. BU'|URUCIUI.ITI vb. a reteza, a tdia, a trunchia.
GA. (]IOT.
(N crcnaile unui copoc. )
CILTTUIIA s. 1. gdleatd. (Cu se scoale
a p t t d i t t f i r L t i n d .) 2 . ( T E H N . ) b l i d , c i u g , c u p d ,
adj. retezat, tiiat,
trunchiat.
CIIINTiT
((Cu urechile -.)
(reg.) Iicln.
Ia rcota morii.)
elfrrrrir s. v. I\IORISCA. PLOSCA. URCIOR.
ciup s. v. CIOC. CLONT. PI._lSC.
civil, (inv.) politiCI\'I(l adj. cetileitsc,
ciupdg s. v. SCURTEICUTA.
ctsc. (Drepluri -.)
CIUPEALA s. ciupiturir, piscare, pigcltulri.
(O - fdcutd pe pielca cuioa. )
elvle s. v. SURUB.
riupedl6 s. v. PISCATURA.
CI\IiL
adj. l. cctllenesc, civic, (lnr'.) poli3. (in'r'. si pop.) plminl i c d s c . ( D r e T . r t t t r i- . 1
eiupeli vb. .r'. JI'llt'LI.
PiRLf .
CIUPERCA
s. ( IlOl'. ) l. fungi (pl.), (pop.)
t6sc. (Probleme e si problente biserice;li.)
(Nlerttlius la'
bur6te. 2. ciupercd de pionild
eivilit6le s. v. AI\IABILITATE.
\IANIERA.
c r g m a n s) : b u r e t e - d e - c a s i .
POLITETE.
CI\TILIZA
vb. l. (rar) a (se) umaniza.
ciupercli ile br6d s. v. PITA-\ACII.
(A x tut lrih sdlbalic.) 9. a se cultiva, a se
eirrperei lle pe coisti s. v. PITARCA.
rafina, a se stila, (inv.) a se politici, (Iig.) a se
ciuporri rlomneiiscd s. v. PITARCA.
ciopli, a se cizela, a se subtia, a se qlefui, (inv,
rluperei putrrroiisi s. v. B.ALO$EL.
fig.) a se roide. (S-a mai -.)
CIUPI vl,r. t. a pigca, (pop.) a licura, (reg')
1. avansat,
adj.
CI\:ILIZAT
dezvoltat,
a picura, a pigcura, (Transilv.) a piJiga. (C'ine
evolu:rt, inaintat. (O lard N ; un popor N . )
le-a a;a?) 2. a ciuguli, (pop.) a pigttli.
(Pasd.rea N un t'ir de iarbd.) 3. a inlepa, a
2. binecrescut, rnanierat, politicos, (inv.) potimlnca, a pipca. (f 1 N pltricii, lint.arii.) 4. (f,g.)
ticit, (fig.) fin, snblire, ut'b6n. (/i un om -.)
(s. culturi.
unui popor.)
CMLIZITIII
a sclrpina. (- un instrument muzical cucoarde.)
5. a infepa, a piqca. (Mustul -. ) C. a se pigca.
clrrisur s. v. PATRIOTISM.
(Pantalonii s-au cam -.)
cirit adj. v. ViNAT.
lMgA'fe.
ciupl vb. v. AN{ETL CHERCHELI.
ciz s. v. CINTEZA. SCATIU.
cu dalla utt
TURX{ENTA.
CIZELA. vb. l. a glefui. (C I U P I R f I s . c i u p i t , p i ; c a l e , p i g c a t . ( - c u i o a .)
material) 2. a stiliza, (rar) a subtiliza, (pop.)
*.1
CIUPIT adj. lnlepat, pigcat. (IIind
a ageri, (fam. fig.) a ciopli, a peria, a pieptina'
(fig.) a glefui. (un tert literar.)
C I U P I T s . c i u p i r e , p i g c a r e , p i g c a t . ( - c u i u a .)
CIUPITIJRA
s. 1. ciupeall, pigcare, pigcieizclfrvb. v. CI\tILIZA. CULTIYA. RAFINA.
(O 2. infepitnri,
turd.
STILA.
fdcttld cuiua.)
pi;cdturi.
(O s. l. cizelat, $lefuire, slefuit.
CIZELARE
ile linlar.)
2.
(e tului ntalcrial dur. ) 2. sl ilizat e, (mr) sill,1iCIUR s. 1. sitd. (Se uede ca prin -.)
( AN AT. ) retca. f- 1a slomacul rurnelldtoarelor. )
(fig.) qleluire.
lizAre, (fam. f ig.) pieptlnAre,
(CIURAR
s. sitar. ( N face si uind.e site.)
unui lcrt literar.)
RAFINARE.
ciurtlt{r s. v. \'ACAR.
cizelr{rc s. v. CULTIVARE.
CEATA.
ciirrd:i s. v. BANDA.
BULUC.
STILARE.
CIREADA. CIRD, DROAIE. GLOATA. GR.{C I Z E L A T a d j . l . g l e f u i t . ( ( ) n m a t e r i a l d " u r- . )
STOL.
2. stilizat, (fig.) qlefuit. (O traducere -.)
]\IADA.
PILC.
GRUP. XIULTIN{E.
TURMA.
CIZF'LAT s. cizelare, qlef uire, ilefuit. (- unui
eiur6els. v. GRIYAN. I{IRCIOG.
material dur. )
eiurdl s. v. STRECURATOARE.
cizma-eficului s. v. NENIII$OR.
CIZNIAR s. pantofar, (inv. qi reg.) papucAr,
CIURLAN s. (DoT.; Salsola /.'oli) salcicorn,
(Transilv.,
papugiu, (Mold.) ciubotdr,
Ban.,
siricici, (rar) sals6li, (reg.) burcrim, ciulin,
curAi, fugAci, parpal6c, pochit.nic, rostogdrl, Maram. qi Bucov.) ;rigtir, (inv.) cavAf.
slrigeA, tartAn, tirfdi6g, tdvdlirg, tirtdn, vdISCIZI'IA s. (Mold.) ciub6ti.
(Mold.)
pantofireasi,
s.
CIZIIAREASA
tric, vdtilAn, iarba-p6rcului, iarbd-sdrAtd.

ft

CIUROI s. pipot, (reg.) bij6i, citiciur. (Lin


de ap(t.)
ciurtdr s. v. PIEPTAR.
ciurulflfi s. v. PLEAVA.

ciubotireAsd.
CIZMARESC
adj. (I\,Iold.) ciubotir6sc.
(Mold.) ciuboCIZX{ARIE
s. pantofirie,
(inv.) cdvdfie, papucdrie. (Inuald. *.1
tirie,

CIZMULITA

ll

CIZI{ULfTA
ciuboIici.

r42

s. (astezi rar)

botlne,

(Mold.)

s. 1. (ZOOL.;
CIINE
Canis familiaris)
(rar) l5trdt6r. 2. (ENTOM.)
ciinele-babei:
(reg.) m6lie, mila-pdpii.
(este larua unor
fluturi de noapte. ) 3. (ASTRON. ) ciinele-marc:
(pop.) duliul
(art.) ; ciinele-mic : (pop.) cI'l6lul (art.).
cllnele-mfc s. v, SFREDELUL.
CIINESC adj. asprr.r, brutal, ciinos, crud,
inuman, nernilos, neomenos, (inv.) vlrvir6sc,
(fig.) dur. (Purlare -.)
ciin6sc adj. v. ASPRU.
C,,\NIN. GREU.
clinc-titdr6sc s, v. NAGIT.
clinic s. v. ASPRII\,IE. RARBARIE.
BRUTALITATE.
CRUZI\IE.
FEROCITATE.
NEINDURARE.
NEoTIENIE.
RAUTATE.
SAL.
BATICIE,
vIOLENTA.
VITREGID.
CIINOS aclj., adv., s. l. adj., ad\'. aprig,
asprn, barbar, brutal, crincen, crud, crunt,
.cumplit, feroco, fioros, hain, inumRn, lecruneiertitor,
neimblinzit,
ncinduplecat,
titor,
neindurat,
neindurdtor,
nemilos,
neomenos,
neuman, riu, sdlbatic, singeros, violent, (livr.)
sanguinir, (inv. si pop.) nisilnic, (inv. 9i reg.)
tdre ,. (reg.) pogzin, (r\Iold. Si Bucov.) avAn,
hapsirr, (inr1.) jest6c, neomenit, sanguinic,
'sirlbitic6s, siredp, (fig.) dur,
n6gm, (Ont - ;
se poartd -.)
2. adj. aspm, brutal, ciinesc,
crud,
inuman,
ncmilos,
neolltcnos, (inv.)
(f ig.) dur. ( I'ttrtctre - .,) 3. adj.,
vitrvir6sc,
s. afurisit, blcsternat, hain, indricit, rdu, ticilos.
(inv. 9i pop.) pustiu, (pop. Si fam.) pirclhlnic,
(pop.) impeliteL, juret,
(ilrv. si reg.) ulgisit,
(reg.) pricijlt,
(Transilv.) sicr6t.
eiin6s adj. v. ASPRU. GREU.
eiino;rlnic s, v. ASPRIIIE.
BARBARIE.
BRUT,\I,ITATE.
CRUZII,IE.
FEROCITATE.
NEINDURAI]I].
NEOI\{ENIE.
RAUTATI'.
ST\LBATICIE. \IIOLENTA.
vITREGIE.
cilli s. pl. v. PACIgE.
cilli;tiri s. pl. v. PACIgE.
C l l i P s . l , ( G E O G R . ) c i m p i c , s e s ,( r c g . ) c o h i l m .
( Ilegiune de - . ) 2. ogor, larind, (pop. li poetic)
glie, (pop.) rdzdr, (inv. qi reg.) :igm, (rce.)
plan, (inv.) sat. ( Iese Ia -, Ia arat. ) 3,(GEOGR. )
clmp de gheald : aisfild. /r. cadru, cerc, domeniu, sector, sferd, tirim,
zoni.,(de pr(ccttpdri, de actiuitate.) 5. cimpul muncii: pt'o(lrrelie.
(Ainbfatin-.)
G. (LINGV.) clmp dsociotiD:
cinrp notional, cimp semantic ; cinrp ttolional :
c i m p a s o c i a t i v , c i m p s e m a n t i c 1 'c l m p s e m a n l i c :
cimp asociat.iv. cimp noIional.
elmp s. v. fARA.
clmperin adj. v. Cix{pENESC. PASTORAL.
RURAL.
RUSTIC. TAR.\NNSC.
CillPEA\
s. (prin Tlarrsilr'.) \ir(n't. (este
[ocuilorttl rle la cimpie. )
Cll\IPENESC adj. pastoral, rural, nrstic,
tilincsc,
(1ivr.) camp6stnr, (rar) cin.rpedn.
(Itlild -.1
C I I I P i E s . ( G E O G R . ) c i m p , $ e s ,( r e g . ) c o h A t m .
( Reqiune de - . )
CIND conj. 1. (temporal) cd. (Acum, ae-am odiltnit, pulem plcca. ) 2. (temporal)
(daci.
uede cd , . . , pleacd reped.e.) 3.

(temporal)
cum. (Frun:a-n
codru lnuie.)
4. (temporal) (pop.) cum. (Din ceasul - le-am
uiizut... ) 5. (cauzal) cum, deoarece, Iiindc5,
(intrucit.
qtiu cd. oine, slnt emolionat.) G.
(condilional) daci, (pop.) de. (Ce pot sfaturile
mele, ni.ci lacrimile nu folosesc?)
elnil{i
adv.
v.
CUMVA.
E\IENTUAL.
POATE,
CINDVA
adv. l. demult, odati, odinioarS,
vreodati, (lnv, qi reg.) oarecfnd, (inv.) vreodinio6r6, (tn trecut.) 2. altddati,
altcindva,
odati, odinioari, (inv. qi reg.) oarecfnd. (- nrr
erista acest obtcei.) 3. odati, vreodatl, (inr'.
gi reg.) oarecind, (lnv.) odiniodrS, vreodinioiri.
( Poale ne uom mai ued.ea - . )
clnepa-cridrului s. v. CINEPIOARA.
CIN-EPAR s. (ORNIT.; Carduclis cannabina)
(Ban.) cinepioArd, (NIold.) pietlo;61, (Bucov.)
pa sirea- cinepii.
CINEPARIE
s. cinepiste.
CINEPIOARA
s. (BOT.;
Eupatorium can(reg.) dumbr6vnic,
nabinum)
cinepa-cddrului.
einepiodrir s. v. CINEPAn.
CINtrPISTE
s. cinepirie.
Clrut s. I, cintarc, cintat, cintec, glas, melodie,
(pop.) viers. (Un superb de pdsdrele.) 2.
(MUZ.) canto. (CZasa de - de la conseruator.)
3. (LIf .) (inv.) cap. (lntr-un poem.)
CINTA vb.l,(MUZ.)
a executa, a interpretn,
a intona, (pop.) a gldsui, a sprinc, a viersui,
a zice, (inv.) a gldsi, a juca. (o melodie,
o doind.) 2. (MUZ.) a suna. (din frunid.)
3. (MUZ.) a sufla. (* dtn fluier.) 4. a cinsti,
a elogia, a glorifica, a liuda, a miri, a omagia,
a prearniri, a preaslivi, a proslivi, a slIvi, a
venera, (rar) a apoteoza, a exalta, (inv.) n
fdli, a pohfdli, a prcacinta, a preainllfa, a
prealiuda, a prearidica, a riclica, a slevoslovi.
(Au - pe eroit patriei.)
elntr{ vb, v. BOCI. CAINA. JELI. .IELUI.
LA\IENTA.
PLINGE.
TiNGUI.
\IAICARI.
VAITA.
CINTAR
s. l. balanfd, (pop.) crimpini,
(reg., mai ales in Munt. qi Olt.) terezie, (prin
(pentrtt
Transilv.) Slag, (inv.) stAderi.
stabilirca grenld.lii unei mdrfi.) 9. (AS?.ROIY.,'
alt.) balanta (art.), cunrpina (art.), (reg.)
t e r e z i i l e ( p l . a r t . ) . ( - e s t eo c o n s t c l o l i e : o d i a c a l d
din emi.sfero australd. ) 3. cintdt'irc, cintfuit,
(pop.) cintirehll. (L-a tnSelal In -.)
t I i N I : i r S .V . B A S C U L A . C R U C E A D I N A I N T E .
DI](]I.\IAL.
ZECIX1NI,
s. l. cint, cintat, clntec, glas,
ciNTARE
melodie, (pop.) viers. ( d e p d s d r e l e .) 2 .
nruzicd. (se aude pind tleparle.) 3. (BIS.)
canon, glas. (Corul ereculd o Iiturgicd.)
s. v. BUIIAI.
COINAC.
clntarul-pi6trelor
CINTAT s. cint, cintare, cintec, glas, melodie, (pop.) viers. (de pdsdrele.)
cinlircdri
s. v. CINTAR.
CINTARIRII.
CINTARIT.
cintir6f adj. v. CINT-\TOR.
(inv.) cintit6r.
CINTARET
s. l. (MUZ.)
( U n mare 'd e o p e r d .) 2 . ( B 1 5 . ) d a s c i t l '
(Transih'.)
dinc, paracliser, psalt, {ircovnic,
(t/
cAntor, f5t, (tnv.) ecleziArh, grimltic.
ajutd pe preot Ia oficierea slujbei,)

743
CtNT.\Rf sb. l. (rar) a cnmpdni, a mlsrrra.
(- o ntarlti.) 2, (pop.) a atirna, a trAge, (inv.
pi rcg.) a veni, (inv.) a apisa. (Cit --saiul?)
EiNtiri Vb. V. CFlIBZUI. GINDI. JUDECA.
Pt{ETUr. socoTr. \.ALORA.
CIINTARIRD s. 1. (rar) rnirsurdre. (- unei
ntdrfi.) I, cintar, cintdrit, (pop.) cintdreAld.

(L-ct tnselat ltt -.1


CiN'l-{Ri'f
s. cintar, cintdrirc, (pop.) cintlreirl:i. (L rt inselal Ia -.1
CIN-1'A't0tt ad,i. (inv.) ctntdrdf . ( pasdre- . )
clntir(ir s. v. ClNtAnET.
COCOS. pOItT.

CINTIjC s. l. (MUZ.) cornpozi{ie, meloclie,


nruzicd, (livr.) melop6e, m6los, (inv.) scop.
(Un - foarte i.ltutit.) 2. (ItUZ.)
tied. (Un
*
de G. Encscrt.) 3. (MUZ. ) arie, rnelodie.
(N populare.) 4. cittt, cintare, cintat, glas,
nrelodie, (pop.) viers. (-de pdsdrele.) 5. (Lrc.)
c i n l e c b t i L r i t t e s c: b a l a d i p o p u l a r i .
CiR intelj. garl (Ciorile-fai: - !)
A CIRA s. ( IHT..; Cobitis aurata balcanicct)
(reg.) sacagi|:i, sfirld, (prin Bucov.) sac*uci,
(prin Ilold.) smrilld.
r.iri s. v. Z|IRLUGA.
r.irci s. v. SPAl'Fl. SPINARE.
s. (ZOOL.; Scolopendra cinouCIRCAIAC
Iala) scolopentlri, (reg.) car6te, urechelnild,
p a t r u z e c i -d c - p i c i o d r e .
cirtrili lb. v. I'IRPALL
CIRCEIE s. (TEHN.) bri!.ard, (reg.) morcoagd, (1'r'ansilv.) toAltd. (I a c o a s d .)
CIRCEL s. (BO7'.) 1reg.) ac5!6le (pl.), cir.
(al uttor planle agdldloare.)
ctredt s. v. CApuSA.
CERCEL.
-circiog6r adj., s. v. ARTAGOS. CERTARET.
clRcol'A$.
cILCEVTTOR.
SCANDALAGTU.

$rcANA' l'oR.
circiogrlr6sc
adj. r'. AVOCATESC.
CIRCIL-]IA
s. (prin
Transilv.)
ceArdS,
( 1 ' r ' a n s i l r ' .s i R u c o v . ) p r e p a n { i i e . ( B e a t n t r - o - . )
cIRCIUItARfAS-\
s. t. circiumi-r.i!I. (fn
clrciumd seruca on . ) 2. ( BOT.; Zinnia elegans)
nrriciuci (pl.).
CIRCIUIIARITA
s. circir-rmireasd. (x, neaasla circitlmorului. )
CIRCIUXIIOARA
s. crigrnuliti, (rcg.) crirnrusoArir, crigrnrifi. (Intr-o - Ia $osea.)
CIRCOTAS adj., s. gicanator, (rar) procesir',
(pop.) cirtit<ir, gilcevit6r,
(Mold. si Bucov.)
circiogdr. (On -.)
cireoti
s. v. ANIMOZI'I-ATE.
CEARTA.
CONFLIC,'I" DI'ZACORD. DI]ZBINARE.
DIFEREND.
DISCORDIE.
DISCUTID.
DISUNSIUNI.:. D ISPUTA. DIVERGENT.4,. (; II,CNAYA.
JNT'NAJSINE. LITIGIU.
NEI\.
ZlZLNrra.
J'ITLEGERD. \,RAJBA.
circrrti vb. v. CI]RTA. INVRAJBI.
SUPARA.
(llRD s. l. ciopor. (tle oi.) 2. stol, (reg.)
torin:'i, toi, (Olt. qi 1'ransilr'.) ciop6r. ({Jn d c r i n c l u t r c l e .) 3 . b a n d l , b u l u c , c e a t i , d r o a i e ,
gloatd, grirnrad{, gl'up, mul!ime, pilc, stol,
(pop.) crilii, liotn, (reg.) canarA, cirirdi, rni'fransilv.)
sinI, (Olt. ;i
ciop6r, (Olt. pi I3an.)
cl6pie, (inv.) cin, tacim. (Un de copii.)
elrd s. v. CIREADA.
GRA\IADA.
tr{UL-

TrrrD. $rR. l UR\rA.

CIR}II

CIRDASIE
5. lpeior.) bandi, clan, clicri,
ga;ci, sleahti, (lir-r..) coterie, (rar) tigrni,
(inv.) caldaslic, tacinr, tar6f, (fig.) biscr.iculir(0 - de efrceristi.)
clrii vb. \'. BODOGAN{. CICALI. CIONDANI.
CIORO\'AI.
DASCALI,
PLICTISI.

slclr.

ClRlr,iLA
s. ciriit. (cle gdirtd.)
ciriidrri s. \'. CIONDANITAI-..i. CIOROVAIAI,A.
OitllIT
s. ciliiald. ( t t a g d i r t t i .)
CIRJAi.IU
s. (1S?., ,\,t1L./ (ini..) ruandf(-liIi
trtiiau ditt .iaf.)
C l R . I . i \ ( ; . i s . ( I I I T . ' ; R r a m a b r a m a ) p t i r ti c i .
I
CIRJA
(prin Transilr'.)
s. l.
mrici0c:'i.
( ) I e r o e s p r i . i i n i t l t t - e .) 2 . ( , | N A T . ) c i r j t t
aorlei : closa aortci.
cirjri s. v. CHlNGi.
COClRt.-\. CRI\-ACCIRLAN s. (ZOOL.) nrior., noaten. (cste
ntielul rlc pcste tttt nrt.)
CIRLIG s. l. (reg.) sclirnpu;. (tle rttfc.)
3. ondlca, icli!i. rurveld. (pcntru ltlasi dc
pescult.) :1. ('fEIIil;.) buhai, greblii, hrcapcir,
vergca, (r'cg.) cliveir. (*
csle utt tlispozitia
la cotrsd.)
eirlig s. v. FURCA. PISC.
CIRLIGAS
s. cirtigel.
tirli.qrlr s. v. RACULET.
c i r l i J y : i l e ds . v . S O R B E S T R E A .
elrligilicir s. v. IIACULDT.
r . i r l i l l r r i s . _p l . v . I ) A N T E L A .
CIRLIGEL
s. cirligag.
cirligi.t s. v. CROgETA.
rcLITA.
RACU'roPoRAg.
LIj1.
VTOLETA. \-IOREA.
elrllyiodri s. v. IAITBA-ROSIE.
cirll.qi6r s. v. DENTIfA.
CIRLI6NT
s. bucld, cre!, inel, ondulafie,
onduli, val, zuluf, (rar) sft'6del, sfrcdelitrird,
(reg.) scirlidn!, zgirlirinte, (Ban.) cocor.,(prin
Ifttnt. si XIold.) scir. (aI pdrultti cuiuu.)
cirli6n{ s. v. CIfEPCEL.
(;IRLIONTA
vb. a (se) bucla, a (se) ineta,
a 1sc) increti, a (se) ondula, (rar) a (se) zulufa,
(pt'in Olt. si trIunt.) a (se) scirlionli. (rSi-a pdrul. )
CIRLIONTARE
s. buclare, lnelare, increa pdrului.)
!ire, ondulare. (CIRLIONT.\T
adj. buclat, cret, inelat, incretit, ondulat, (rar) zultrfdt, (prin Olt. 9i trlunt.)
scirlionIit, (prin Olt.) scfrcior. (Pdr -.)
CIRI{ACI s. (I,IAR.) pilot. (pe o naod.)
cirmheis. v. cIRMUITOR.
CONDUCATOR.
DOI,IN. DOX,INITOR.
STAPIMONARH.
NITOR.
SUVERAN.
VODA. \'OIEVOD.
CIRI,IA s. drug, oigte, pirghie, protrap. (- lct
nrcare de Dinl,)
cirmi
s. v. CTRI,IUIRE.
CONDUCERE,
DIRIGUIRE.
DOIINIIJ.
GUVERNARE.
PUTE}TE.
STAPINIRIT.
clrmeriLi s. v. CO'f. COI'ITURA.
CURBA-

lNrons-\'r'tinA.
INToRTocHE'r'ttRA.
OCOL. RASUCITURA. SERPENTINA.
s r N - u o 1 I ' l ' A ' r ES. D R P U I R E$. E R p rr t T U R - \ ,

CIRXtI vb. a coti, a vira, (rar) a cirmrri,


(pop.) r cirni, (I1old.) a cotigi, (inv.) a soviri(u e h i c t t l u l).

t44

CIRI,IIRE

cotit, viraj,
cotire,
s. clrmit,
CIRLIIRII
(In limvirare, r'irat, (pop.) cirnire, cirnit,
pul N unui uehicul.)
cotit,
viraj,
s. cirmire,
cotire,
CIRMIT
aI untti
virare, virat, (pop.) cirnire, cirnit. (uehicul. )

s. l. ( BoT. ; Phglolacca dcccttttlra


ClRl\{Iz
ql americana) (reg.) rumeio{rd. 2, (EliTOX'1.;
este un
Coccus cacli) cogenild. 3. carmin. (colorcutl ro{u. )
eirmiziu adj. v. CARI\{IN. STACOJIU.
Cilf \IUi vb 1. a conduce, a clirigui, I clornni,
a guverna, a stdpini, (inv. qi pop.) a obl{dui,
(inv.) a birui, a chivernisi, a drice, a ocirmui,
($te[an q X'Iold.oua in 11lorie.)
a poviliri.
2. a administra, a conduce, a gospodit'i, (inv.
gi pop.) a obldclui, a priveghea, a srtpraveghea,
((inv.) a isprivnici,
a ocirmui.
treburile
p t t b l i c e .)
cOTL
VIH.\.
tirmrrl vb. v. CiH]ll.
s. l. conducele, diriguire, domCIIiMUIRE
nie, guvernare, stdpinire, (inv. 9i pop.) oblidulre, (inv.) chiverniseAlS, chivernisire, ocirpurtdt,
stdpinie, vlldicie,
muire, pultAre,
(f ig.) cf lrnir. ( ldrii it7 l,remea lui ]Iihai
Vitea:ttl. ) 9. adnrinistrare, administra[ie, conducerc, gospodilire, (inv. 9i pop.) oblriduire,
ocirchivernisedlS, chivernisire, isprivnicie,
mtrirc. (- treburilor publice.) 3. (concr.) guvern,
s t d p i n i r e . ( C e , : i c e - ?)
s. conducitor',
s., adj. l.
CIRI{UI'iOR
suveran,
dornn, clonrnitor, monarh, stipinitor,
vodd, yoievod, (astdzi rar) stipin, (inv. $i
(inv.) biruit6r,
pop.) obliduitdr,
crai, gospoddr, gospodin, oeirmuit<ir, pnrtdt6r, vlddicd,
guvernator,
(fiS.) cirn-r6ci. 9. s. conducitor,
(turcisrn inv.) zab6t. (oI unei prouincii.)
3. s., adj. cotrducdtor, guvernant. (Forlele -.)
guvernamental,
oficial.
4. adj. conducitor,
(Cercurile - . )
sTRlMB.
eirn adj. v. lNootT.
s. mezelar, (rar)
mezelegiu.
CIRNATAR
(E rie profesie.)
OIRNATAREASA
s. mezeldrease.
s. mezelirie.
CTRNATARIE
s. (.B1S.) hartri (pI.), (pop.)
CIRNELEAGA
siptdmina
cdrnii, siptidulcele Cricirinului,
curAtd, sdptdmina. de
mina clisei, siptimina
prdguri, sdptimina hirteAscd, sdptdmina hir{ii,
siptimina
invirst6ti,
siptdmina impestri!6td,
siptlrnhra mistreAf 5, siptdmina tdrc6ti, siptdrnina virstdtd.
EIrNiVb. 1/.CiRMI. COTI. INTOARCE.VIRA.
CIRMIT.
COTIRE.
eirnlre s. v. CIRMIRE.
VIRAT.
COTIT. VIRA.I. VIRARE.
CIRMIT.
COTIRE.
CIrNit S. V. CIRMIRE.
COTIT. VIRAJ. VIRARE. VIRAT.
CURBi.
eirnitrlri s. v. COT. COTITURA.

lNronsArunA.

INToRToCHETURA.

SERPENTINA.
RASUCITURA.
OCOL.
SINUOZITATE. $ERPUIRE. $ERPUITURA.
SFIRTECA.
elrnosi vb. v. CIOPIRTI.
SFI$IA.

CIRPA s. l. buleandrd, fleandurd, otreapi,


petice, zdreantl, (pop.) treAnli, (inv. pi reg.)

rAntie, (reg.) paceafud, r{rftr, quledndrl, tr:rfe,


(ilold., Bucov. qi Transilv.) cirfd, (MoId. qi
Bucov.) cotreAnti, (Transilv,) ronghi, (inv.,
in \Iold.) f6leg5. (lStergepraful aa e -.) 2. scutec, (lnv. qi reg.) r{ntie, (Mold. SiBucov.) pelincd.
(-

. pentu

sugaci. )

cirpi s. v. basvle. BATISTA.


TURA. TULPAN.

LEGA-

CIRPICI vb. a cirpi, a petici, (rar) a peticdri, (pop.) a potlogi. (e


incdlldmintea,)
eirp{t6r s v. FUND. TOCATOR.
CIRPEALA s. cirpituri. (O - lct pantofi. )
CInpI vf . 1. a cirpici, a petici, (rar) a peticdri, (pop.) a potlogi. (- o gheatd.)2. a coase'
a prinde, a tese, (Transilv.) a qtopoli, (Mold./
a tirli. (1-a - ciorapul.) 3. a drege,a rcpara.
(* un obiect spart.)
CHERCHELI. DA.
eirpi vb. v. AIIEJI.
pALxruI. TRAGE. TURIIENTA.
hrnAra.
CIRPIRE s. 1. cirpit, peticire,peticit. (- unei
ghete.) 2. coasere,cusut, prindere, lescre. (gdurii Ia ciorap.)
CIRPIT adj. peticit, (rar) petecirit, (pop.)
potlogit, (reg.) impeticAt. ( Incdlldminle - . )
CiRI'IT s. cilpire, peticire, peticit. (- unei.
haine.)
CIRPITIIRA s. cirpeald. (O - Ia pantofi.)
CIRPULITA s. cirpusoari.
CIRPU$OARA s. cirpulitd.
cirst:ic s. 'i'. JUNIATATE.
eirstdi s. v. CHEPCEL.
cirste s. v. JUMATATE.
AVRAcirstinefsci s. v. AVRAMEASA.
N,{EASCA. BARBA-BOIERULUI.
AVRAcirstinerisd s. v. AVRAilIEASA.
MII.A,SCA. \'ENINARITA.
cirstov s. v. lNAr,TanEA SFINTEI cRUcL
ZIUA CRUCII.
cirsle s. v. STlNcA.
cRICNIRE.
ciriefld s. v. cRICNEALA.
XIL'RMUR. PROTEST.
cirtl vb. v. ADMONESTA. CERTA. CIOPIRTI. CRITICA. CRICNI. DASCALI. DOINVNA.TgT. MORALIZA. MUR.
JENI.
MURA. MUSTRA. PLINGE. PROTESTA.
SFIRTECA. SF!SIA. SUPARA.
crrrft6r adj., s. v. ciRcoTA;.
$ICANATOR.
CiR'flTA s. (ZOOL.; Talpa ewopaea) sobol,
(reg.) mitorldn, orb, orb6!, soarece-chi6r,(Ban.
gi Transilv.)mugurdi,(Ban., Trensilv. 9i Munt.)
somlc.
cirritd s. v. FARCIN. I\IORVA. MORVA
SCROFULA,
RAPCIUGA.
CUTAi{ATA.
SCROFULOZA.
CUIB. CULCU9.
s. v. BIRLOG.
err16.e1
SiLAS. VIZUINA.
cirli s. v. BULEANDR^\. ciRPA. FLEANDURA. OTRE.A,PA PDTIC.\. ZDNEANTI.
etg adj., s. v. CIUNG. CIUNT.
t
_
CI$ITA s. (ENTOM. ) strepede, (Munt.)
(Transilv.
si Bttcov.) codAt. (- esle
car6te,
o larud carc se deluoltd ln brlnla alteratd.)
CI$LEGI s. pl. (B.IS.) (Transilv.) fdr96ng.
(In - ss mdnLncd.de d.ulce.)
clgli s. v. RATA.

CLARIFICA

t45

CI$TIG s. 1. avantaj, beneficlu, toioi;'pro(lnv"


fit, (fnv. qi reg.) seAmi, (inv.) foloslnfi'
in Transilv.) dohfntll, (fig.) rod. (Ai a ureun
d i n a s t a ?) 9 . b e r r e f i c i u , p r o f i t , v e n i t , ( p r i n
'Iransilv.)
mirisrig, (inv.) ghelir, prodrlct, spor'
net lntt-o afacere,). 3.
(reg. fig.i mdni.- (ictiibulie, salarin. (Are un - de 3000 lei pe
lund.)'4. afacere, avantaj, chilipir, folos,, pricopsealtr, profit, (Transihr. Si !taram.) h6znI,
sd"')
(tam. ti ji.) sco.tAl5. (Nu e nici un CISTIGA vb. l. a beneficia, a folosi' a pronimic djn asla?) 2. a avea, a
tita. (Et n4 cdpita, a dobindi, a incasa, a obfine, a primi'
1) rc lei tle Ia mine dacd...) 3. a cuceri, a dobindi, a obtine, a realiza, a repurta, (Transilv')
a mirui, (irrv.) a purta' (A - o strdlucitd uicto'
rie, biruirtlit.) 4. a bate' a birui, a izbindi, a
lnvinge, (inv.) a vinci. (A N ln luptd') -5. a
lillul de campion')
cucert, a dobindi. (A 6. a cipita, a doblndi, a obtine. (A - o mare
cuceri. (A fainti, o mare expetienld.) 7. a
-simpatia ttttutor. )
ci;rig6vb. r. ARANJA. CAUTA. cURA:l!.
G.{TI.
FERCHEZUI.
DI-:RIIiIC.\. DICHISI.
SP[SCUTURA.
INGRIJI.
hII.ODOBI.
CUI. S'TRINGE. VEDEA.
s. l. cucerire' dobindlre' obliCiSl'IG-iRE
nere, realiz.ilre, repurtare' (- unei utctorii strd'
(utlut titlu
Iucilje.) 2. cncerire, dobindire'
dobindire, obfinere'
de cantpton. ) 3. cipitare,
unei faime binemeritate.)
1(Un om -.-)
(,iSTIG.iT
adj. avantajat.
GRIJA. INTERES'
ri.ii11is. r'. ATENTIE'
SINCHISINCI{ISEALA.
PR},O.CUPARE.
SII]E. SINCHISIT.
izblnditor'
adj., s. biruitor,
Ci$TIGATOR
(N
lntr-o
victorios'
triumfitor,
invingdtor,
c o n t p e l i t i e .)
(.i'r conj. v. CA. DE' INCIT.
Ci'f conj., adv., prep., s. l. conj. ca, cum'
pre(um. (Noi Si ei...) 2. adv., prep' ca,
bradul.) 3. adv' (pop')
br"c,tnr. (E inalt p
lmi d.au seama,..') 4. conj. oricit.
- (r-e c f t . ( era eI ile relinut, tot...).6. conj. ci. (Ntr
d'tn seetit plnd-n
d.in zoti $i ptnd'n seard, rld'e!)
at mai
zori.) G. adv. ce, cum' (cvo7. s. (XIAT,) (inv.) cituit6r, cuprinzit6r,
oI unei lmpdrliri-)
(i6rrt. petrecit6r, (s. uneori, (lnv.) adrea. 1Se duce
CI]'EODAI'A
- pt Ia el.)
Ci"f ilIE s. cantitate, mirime, (lnv.) cit{trlme.
BINIALENlt.
cilin({n adr'. v. AGALE.
SOR. DOI\IOL. iNCET. IXCN:|INET-, INCETIU$UREL.
SOR. LIN. LINI$TIT.
cltuit6r s. v. CIT.
adj., adv. 1. adi. ceva' oarecare'
CITVA
oaresicare, (inv. gi reg.) ceve$i, cevigilea, oarecft, oarecitvd, oare;ic6. (Are - treabd. ) 2. adi.
nifel, oarecare, pulin. (- ureme a stat nt casd.)
3. adv. nifel, pufin, (pop.) oleAci. (A a;tepln stradd.)
lat *
eil[ s. v. BIBILIC-\.
clacare.
CLACAJ s. (MED.)
clacai.
s. (MED.)
CL^\CARE
(Ca
CL1CA s. r. (.fS?.) boieresc, roboti.
forni a renlei feudale, - din Tara Rom(tryascd
.se numea tn lloldooa boieresc, iat ln Transilua10 -

nia rob:oli..)2. seztrtoare,(reg.) furclrle, (Tran:


silv.) h{bI, hdb{ri, (prin trtunt.) sideirlc5.
(fdcttld la lard ln serile de iarttd.)
'
IIORs. v. GRAtrtADA. lrALDiR.
116115
I\IAN. MOYILA. PURCOI.
CLAIE s. 1. cipiti, porcoi, stog, (pop)
plistd, porcdn, (reg.) bodghe, por, porcinAg'
porcoi6t6, porconed!i, porculeAn,porcul6te,porcul6!, porc{r}, porsdg, por;6r, schirdd, (Olt.)
clidiq, (Transilv. r;i Ban') pl6sci, (Transilv.)
(o - de ftn.) 2. (fig') ttfe.- (o --ae-p,!1)
pup.
IVAR. INCUIEclampl s. i'. clewTA.
TOARE.
CLAN s. (peior.) bandtr, cirddsie, clice'
ga9ci, $leahta, Qiv1.) coterie, (rar) tdgmd'
(inr'.) carctaglfc,tacfm, tar6f, (fig.) biserictli.
(Un - de afaceri;ti.)
CLANDESTIN naj. l. conspirativ, ilegal'
secret, (fig.) subterAn. (Organizalie-.) 2. ilegal, ilicit, nelegal. (Comer! -.)
clan{ s. v. CIOC. CLONT. PLISC'
CLANTA s. ir.dr, incuietoare, (reg.). zimpirig, (M-old.)cl{mpd, (Transilv.) clenci' (Ban.)
ct"nJai"n, (prin Transilv.) rht6z, (Ban') gndld'
(Transilv. -siolt.) v6rver. (- Ia broasca u$ii')
el{ntir s. v. GUR-'\.
CL'\PA s. (II|JZ.) (rar)tAstd, triqd. (- /a
'pian. )
"repee s. v. CAPCANA. CURSA. PRINZATOARE.
BULUC. -CEAT5.
etiri'ie s. v. BANDA.
CIRD. DROAIE. GLOATA. GRAMADA.
GRUP. T{ULTIME. PiLC. STOL.
CLAR adj., adv. l. adj. deslu9it, distinct'
evident, ldrnurit, Iimpede, precis, (inv.) apri6t'
chiar, (fig.) cur{t. (O imagine N ; o pronunlie -. ) 9. a<1v.bine, deslugit, distlnct, .I5-muri!,
iimpeoe, (reg.) rdzvedit. (A uerlea-.) 3. adj.
transparent. (O letttild.-.) 4. ^di. citet' deslu;it, (iivr.) lizibil. (Un scris -.) 5. adj. albasiru, curat, limpede, pur, senin, strdveziu'
(livr.) limpid, (Transilv.) tistag, (inv.) seniG. adj.
nit, senin6s,(fig.) spilAt. (Cer -.)
cristalin, curat, limpede, pur, transparent,
(pop.) viorird, (Transilr'.) tistas, (inv.) chiar'
(epa - ,) 7, acli. evident. flagrant, incontestabil, izbitor, invederat, limpede, neindoielnic, neindoios, netigiduit, pregnant, vidit'
vizibil, (livr.) manif6st, (fig.) marcAt. (Semne
- ite boald.) B. adj. lirnpede, nealterat' pur'
(fig.) cristalin, (rar fig.) curdt. (O lou .:-..1
C.-aa:. rlcslusit, explicit, expres' inteligibil,
limurit, lirnpede, net, prccis, rlspicat, (livr')
comprehensibil,(inv.) apriht, (fig.) n6ted, trans10. ad-v'
par6nt. (tIn sens- ; o Qfirmalig !')
ctesluqit, explicit, expres, ldmurit, lirnpede,
rispicat, (rar') ai6vea, (inv') apri6t, chiar, (fig')
curit. (f-cm sPus -. )
CLARIFICA-vb' 1. a (se) descurca,a (se)
deslu;i, a (se) elucida, a (se) explica, a (se)
ldmuri, a (se) Iimpezi, a (se) preciza, (inv,) {
(se) pliroforisi, a (se) rdspica, a (se),sfeti' (fig.)
a (se) descilci, a (se) lumina. ( Problema a
2. descifra, a desltrgi,a dezlega,a
ftist -.)
ixplica, a lSmtrri, a limpczi, I rezolva,a solu'durneri, a (se)
fiona. (A N enigmd.) 3. a (se)
inediat dupd
eclifica, a (se) limuri. (S-a

:
i

c. 310
-.'.aF

:.

l-..,.::;

CLARIFICARE

746

{a a odzut actele.) 4. a rezolva,. a coluttona. a potrlvl, a pune, a repartlza, a rlndui,


a sis(A - un litigiu.)
tematiza, (pop,) a chiti, (inv.) a dr6ge, a tocmi.
CLARIFICARE s. l. deslugire, dezlegare,
(cum trebuie elementele unui ansamblu.)
-limelucidare, explicare, explicatie, limurire,
P. a se clasa,a se plasa, a se situa. (S-a * pripezfte, precizare, rezolvare, solufie, solutio_ mul Ia conctus.) 3.
a ierarhiza. (- eleoii tn
nare, (inv.) pliroforie, rdspicire, (fig.) ch6ie, ordinea med.iilor.
)
descilcire. (e
unei probleme incuicate.) 2.
CLASIFICARE s, l. aranjare, agezare,
dumerire, edificare, limurire.
(clasare,distribuire, impfulire, ordonare.repartiIui intr-o
problemd.) 3. rezolvare, solufionare. (Uti- zare, rinduiali, rinduire, sistematizare. (- elegiului. )
menlelor unui ansamblu.,) 2. clasare, plasare,
CLARIFICAT adj. dumerit, edificat, ldmusituare, (- Iui pe primul loc ln concurs,) 3(Stnt
rit.
pe deplin -.)
ierarh.izare. (eleuilor In ordinea med.iilor.)
CLARIFICATOR
adj. edificator, explicaCLASTIC adj. (GEOL.) dctritic, terigen.
tiv, limuri-tor. ((Jn eremplu -.5
(Rocd.-.)
CLARITATE s. I. deitugire, limpezime.
elaustrf vb. v. IZOLA.
(-.a
unei imagini,) 2. transparenl|, (- a
clausrrdt adj. v. CALUGTIRESC. tttANASunei lentile.) 3. albastru, albdstrime, azur,
TIRESC. MONAI{AL. MONAHICESC.
limpezime, senin, seninitate, (rar) limpezig,
CLAUZA s. QUR. ) conditie, dispozilie,pre(inv. pi reg.) senin6t, (reg.) vinblie,
vedere, punct, stipulare, stipulafie, termen,
llfoia. qi
Bucor',) sine6ld, (lnv.) seninedln.(-'cerului.)
(inv. 9i pop.) tocmeAld,(inv,) qart. (- dintr-o
4- curAlenie, limpezime, puritate, transparenli.
conoenlie.
)
(- apei,) 5. evidentd, pregnanfd. (Se dezudCLA\/ECIN s. (MUZ.) cembalo, clavicemluie cu -.) G. Iimpezime, puritate. (- glasu- bal.
lyLi.) .7. inteligibilitate, limpezeall, limpezime,
CLAVIATURA s. (MUZ.) (inv.) tastatrlrdQir'r.) limpiditAte, (fig.) transpar6nii. (- celor (- unui pian.)
spuse,
)
CLAVICEMBAL s. (MUZ.) cembato, claCLARVAZATOn aai. ager, iscoditor, obvecin.
servator, pltrunzdtor, perspicace,scormonitor,
CLAVICULA s. (ANAT.) (prin Transilv.)
scrutdtor, sfredelitor, stribititor, subtil, (livr..) puntea-tmirului.
penetrAnt,sagdce,(fig.) ascu{it. (IJn spirit -.1
elavir s. v. PIAN.
CLARVIZIUNE s. acuitate, agcrimc, pdclavlrlst s. v. pIANIST.
trundre, perspicacitate, subtilitate, (livr.) ia_
CLABIJC s. t. spumd, (reg.) s5prln, sipugacitete, (fam.) schdpsis, (fig.) ascufime.' (ne{ld,, (Face -i
ct"nd.rc spald.) 2. spumi,
spirilului. )
(reg.) sclSbric. (Face -i
la gurd clnd oor-.
CLASA vb. l. a aranja, a ageza,a clasifica, beSte.
)
a dispune, a distribui, a grupa, a tmpirli,
cldbfic s. v. IIIAMORNIC.
a intocmi, a ordona, a organiza, a orlndui, a
clibucl vb. v. SPUMA. SPIIIEGA.
potrivi, a pune, a repartiza, a rindui, a siste_
CLACA$ s. (IST.) (inv. Si reg.) robotdg"
matiza, (pop.) a chiti, (inv.) a dr6ge, a tocmi.
$.Iold.) pontAg. (fd.ranul care fdcea clacd se
(cum trebuie elemenlele unui ansamblu,
numea - . )
)
2. a se clasifica, a se plasa, a se situa. (S-a CLACASI vb. (.IST.) (inv.) a cticui. (prasta
al SapleleaIa concurs.)
clacd, adicd. n,)
CLASARE s. l. aranjare, agezare,clasificlacul vb. v. CT,ACASL
bare, distribuire, lmpdrfiie, ordonare,- repartiCLADI vb. a construi, a dura, a fece, a
zare, rinduiali, rinduire, sistematizare. (- ele_ indlfa, a ridica, a zidi, (liw,) a edifica, (inv.)
menlelor unui ansamblu.) 2. clasificare,plasare, a temeia. (- o noud.Ecoold.)
situare. !nf pe primul loc tn rcniurs.)
CLADIRE s. l. constructie, construirc,
CIASAT adj. aranjat, ordonat, organiiat, durare, lndllare, ridicare, zidire, (Iivr.) edific6rerin_duit, sistematizat. ( Material documenTar
- .j
(- unui nou spital.) 2. (concr.) casi, conCLASA s. l. categorie,fel, gen, soi, spec.ie, strucf.ie, imobil, zidire, (inv.) ziditrlrd. (O spetd, tip, varietate, (inv. 9i reg.) rrldn. /O impundloare,) 3. (concr.) local. (scolii.)
d.eindiuizi.) 2. categorie,grup, grupare,(astlzi
elidi; s. v. cAerlA.
cLAIE. PORCOT.
rar) tigmd, (inv.) rinduirild. (Face parle din STOG.
c_elor
timi=i.) 3. categorie,treapti. (- de retricl6i{[ s. v. JIIMATATE.
bulie,) 4. categorie,rang. (Reslouraintde - L)
CLAI{PANBALA
s. climptrnlt, cldmpint5. curs, lectie, or5. (Di ce ai lipsit de Ia -y'1
turd. (Se aude o -,)
6. sa!d. (Profesorul a ieEit din -.)
cldmpdnl vb. v. FLECARI.
INDRUGA.
CLASIC adj. l. caracteristic, reprezentativ,
PALAVRAGI.
SPoRovAI,
TRANCANI.
specific, tipic. (Un exemplu -,)
Z. curent,
CLAMPANIT s. cldmpdneali, cldmpdnifrecvent, obis,nuit, tradifional, uzual, (tJn
lurd. (Ceed.sta?)
procedeu tehnic -.)
CLAMPANITUnA s. cltrmpdneali, climpdCLASICISM s. (rar) clastcitdte. (e
unui
scriitor. )
nit. (O serie de -.)
claslcltdte s. v. CLASICISM.
s. cldn!5nire, clinlinit,
CLANTANEALA
CLASIFICA vb. 1. a aranja, a aqeza,a clasa, cldnldniturA, dirdiiald, dirdiit. (- din,Iilor.)
a dispune, a distribui, a grupa, a lmpirli,
FLECActdntinedld s. v. FLECAREALA.
a lntocmi, a ordona, a organiza, a orindui,
FLECARIT. LI}IBU.
RIE. FLECARIRE.

CLATIRE

147
TIE. PALAVRAGEALA.

i,qi.q.vnl,clt.

PALAVRAGIRE.

sPoRovAIA!4. - sPoRo-

TAIFASUTALA.
VAIRE. SPOROVAIT.
TRANCATAIFASUIT.
i.CjFASUTNn.
NEALA. TRANCANIT. VORBARAIE' VOR'
BARIE.
CLANTANI vb. a dlrdli. (Ii - - dinl-".)
CIOROVAI.
clintlni vb. v. CIONDANI.
F'LECARI. INDRUGA. PALAVRAGI. SPOTRANCANI.
ROVAI.
s. cllnttrneali, cltrntdnit,
CLANTANiRE
a d'inli'
dirdliald, dhdlit. (clintdnitiui,
lor. )
s. cldnttrneal[, clinttrnire, clSnCIAtsTANIt
dirdiiali, dirdiit. (- al ilintilot')
tdnitnrd.
'
CLANTANITTIRA s. clintdncald, cldntanire, cltrntdnit, dlrdiiali, dirdiit' (a a d'inliLor.)
s', adj' flecar' gurallv' limbut'
clANTi'u
palavragiu, vorbiret, vorb5-lungd, (livr.) Iocvace, (rar) ploscAr, plosc6E,taclagiu, (p- op' qi
tam.) farfari, (pop') grireq, toacl-grlrd, (inv-, 9i
reg.) sp6tnic, vorberet, (reg.) pdldvhtic'-qaJevrdelt,- tolol6i, vorb6r, (Mold.) dirdAll' Iehlu'
teorbirr, (Transilv.) stroncAnit6r, (prin trIunt')
(lnv.) Iimb{re!'
(Mold.) trdnclliu,
thdnlit,
vorov6ci, (fam.) moftangiu, (rar fam.) moftol6g,
moftureAn, (fig.) m6liii. (E un mare- ! )..
CLAPAIJG adj. atlrnat, bleg, blegit, l{sat'
oleostit, (pop.) blego$At,(prin Olt.) bleonc,
?rtoro. si'rransilv.) dtrbildz6t, (prtn Tlansilv')
(fam.) bleojdlt. (Cu nrechile-- ')
plecoz6t,
'
PT.F9-!TI'
v.
BLEGI.
clfipiugl'
"VN. vb.
V. AGITA. CLATI. CLATINA'
CTNt[rI
LIMPEZI. ZGUDUI. SCUTURA.
(prin
CLATI vb. a limpezi, (reg.) a clitlri'
6udul Transilv.) a stropoli. 1- rufele.)
EIiTiVb. V. BALANSA. CLATINA. CLINTI.
CUTREMURA, DEPLASA, IZBI, LEGANA.
LOVI. MIGRA. MI$CA. MUTA. OSCILA.
SCUTURA'
PLECA. PORNI.
PENDULA.
ZGI.IDUI.
URNI, ZDRUNCINA. ZGILTII.
CLATINA vb. l. a (se) balansa, a (se) legena, a oscila, a pendula, (rar) a. bascula'
(inv. si reg.) a (se) cldti, (reg.) a (se) diina' a
(se) hltlna, a (se) hlobdna. (Se : rnb-o parte
ii tn iUo.) 2.'a (se) mlidia. (Isi - trupul.)
b. a (se) bildbini, a (se) legina, (pop.) a (se)
bdldngdni, a (se) btrndndi, (reg.) a (se) bdldlii'
a (se) bili'rrrgni, a (se) tingili. (Se.- clnd merge.1 A. a se impletici, a ;ovii, (reg.) a se -mf-tjiltti, a se miti.ihdi, a se mitihili, a se mitiltri'
a se mtrtinii. (OmuI beat se - tn mers.) 5. a
(se) cutremura, a (se) scutura, a (se) zdruncina,
a (se) zgiltii, a (se) zgudui, (inv. Ei reg.) a (se)
clnti, (inv.) a (se) smicina. (Seismul e cdsd
tlin temelii.) 6. a se cutremura, a dirdti' a
dudui, a trernura, a se zgudui, (Mold. $i Transilv.) a durdui, (inv.) a se ridica. (Se - pe'
rclii,) 7. a hitti, a trifina, a hodorogi, a hurduca, a hurducdi, a hurui, a scutura' a zdronctrni, a zdtuncina, a zgillli, a zgudui, (reg')
a blldbini, (Mold.) a drtgii, (Ban.) a zducni.
(Cdrula l-a - bine,) B. a scutura, a zgiltli.
a zgudui, (pop.) a zglltlna, (reg') a zbiciula, a
zblendui, a zglcina, (Mold.) a zbihui. (.1,I-

zd.raudnca sd se scoale.i 9.t (fiC.) a zdrunclna'


a zgudui. (Mi-a - oechile conaingeri') l0'a
rse) asita, a (se) scutura, a (se) zgudui, (rcg')
i (se)"cldtdri, (Mold. 9i Bucov.) a (se) cobi$-ti'
(- Iichid.uld.in eprubetd.) ll. a agita, "-lLfJ!
a flutura, (inv. li reg.) a pil5i, a palel{i?
(balista.)
(ree.) a rnltdhai, a mdtilii.
izli (se) clinti, a (se) deplasa,a (se) migca' .a
(se)muta, a (se)urni' (inv. qi pop.) a (se) smlnti'
iinv. Si reg.j a (se) clitl, (Mold' si Transllv')
a (se) vilca-. (N-a putut - piatr.a d)n locul e.i')
f3. a (se) mi5ca, (lnv. $i pop.) a (se) muta'
nici o ftunzit. )
r'Jy'rzse CL^C.TIN.\RE s' 1. balans, balansare, legtrLimhil
nare, oscilare, oscilafie, pendulare. (legdnare'
bdlibinire'
unei pendule,) 2,
cupiZioarelor.) 3. cldtinat, clltiniturd,
1tremurare, cutrernurat, cutremurdturd, scuturare, scuturat, scuturiturl, zdruncinate, zdtuncinai, zdruneinituri, zgtlttial{, zgtUiire, zgiltiit, zgil!iiturl, zguduiald, zguduire, zguduit,
iguduiiuri. (La seism s-4 simtit o - -putercltrtindturd, hurducare,
n-icd.) 4. clittnat,
hurducat, hurducdturtr, scuturare, scuturat,
'scuturiturtr,
zdruncinare, zdruncinat, zdruncindturd, zgiltiiald, zgiltlire, zgilltit, zgiltlituri,
zsuduieli, zquduire,zguduit, zgudrriturS,(pop')
zirirncin. l- unei cdrule, pe un drum cu ltlr'
toaoe.) 5. clintire, deplasare,migcare, mtttare,
unui bolouan
urnire, (inv. 9i reg.) clitire. (frunzelor')
ie Ia'IicuI tii.1 e. migcare' (CLATINAT adj. lmpiedicat, lmpleticit' nesisur, poticnit, qoviielnic, govditor, (rar) cI{tiiatOr, sovdind, goviit. ( Un mets - ' )
CLATiNAT s. 1. cldtinare, clatintrturd' crrscututremurare, cutremurat, cutremuriturd,
rare, scuturat, scuturiturd, zdruncinare, zdtun"i""1,- "a.on.indturd, zgilliiali, zgllllire, zgllzguourt'
tiit, zgilIiituri, zguduiald, zguduire,N
puLer'
zsuauiiuia. (La siism s-a simtil un
iic.1 2. clitinare, clitintrturd, hurducare, hurducat, hurducituri, scuturare' scuturat' scuzd.runcinare' zdruncinat, zdruncin{i"tat"te,
r{U1iiuta, zgiltiire, zgUiiit'- zg-lltliturS'
i*n,
(pop')
zauriuiald, zguduire, zguduit' zguduiture'
cu
hlr'
pe
drum
un
cdrule,
unei
zirGcin.'7L

t'iffii'"u*"

adj.v. cLArINAr. turrygrPofIcNIT'


ci'i.--nrnFr.aTicIT.
NESIGUR.

SOVAIELNIC.
$OVAITOR'
'
clitinat'
s. 1. clitinare'
Cl-Ar-INLtrJnA
cLrtremurare, cutremurat, cutremurdturd' scuzdruncinare'
turare, scuturat, scuturiturl,
,J.uncittat, zdruncinlturi, zgilttiali' -zgilliir'
,gUiiit, zgilliituri, zguduiali, zgudulre' zgu- pu'
a"uit, "guairidufi,. (La seism s-o simlit o
hurducare'
2, cldtinare, cldtinat,
t"riital
scuturare, scuturat'
irurducituri,
it"i'4"",it,
zdruncinare, zdruncinat' .19i1""i
i*i".etota,
nituri, zgiltiiald' zgilliire' zgil!ilt'.. zgrtlrltura'
zsuduiali. zzuduire, zguduit' zguduitura' (pop')
(unei cdrule, pe un.. drum...cu
zirtncin.
il. scuturdturtr, zgilfilali' zilliirer
Tiiiii.l
n
"siiitil, igilfiiturd, (Mold.) zbihuilltr' (Cu o
sculat.)
l-a
zd.raudnd
*Ciliine
s' clntit, llmpezire' llmpezit' f o
rufelor. )

CLATIRE

14&

eIcIIre s. v. cL.\TINARE.
CLTNTIRE.
defdimare, denigrare, discreditare, ponegreald,
DEPLASARE. I{rgCAuE.
}rulARtr.
ponecrire, ;oaptd, (pop.) hrild, hulirc, nipisuR_
NIRD.
tuire, pird, (irrr.. ;i reg.) ponosluire, (tsin.)
CLATIT s. cldtire, Iimpeztre, limpezit.
lonocie, (inv.) halarnu!ie, catigorie, clev0tI,
(- rufelor. )
nrozavirie, (fam. fig.) inconrlci6re, lnnt,Arire_
CLATITA s. (pop.) scovdrdi. (A mtncato (.\'rr /e pleca la Ior! )
cu dulceald.)
CLIiYI]TI
vb. a (se) birfi, a (se) blanra, a
CI-EAN s. (IHT-; Leuciscusceplralus)(reg.) (se) calomnia, a (se) def{ftna, a (se)
denigra"
albdi, porcul-6pelor.
a (sc) discredita, a (se) ponegri, (livr.) a ise)
elefp;d s. v. PALIIA.
detracta, a.(se) r'itupera, (inv. gi pop.) a (se)
CLEI;AI vb. a rnolfii, a plescil, (rar) a
ocdri, (pop.) a (se) huti, a (se) ndplstui,
clefeti, (reg.) a ciofli, a mlu.secaa plescini. ( s e ) p o v e s t i , r p r i n O t t . ) a ( s e ) p u b l i c f , ( i n v . ) a
a
(- cind mdntncd.)
(se) balamufi, a (se) miscriri, a (se) nrozaviri,
CLEFAIALA s. clefiit, molliiali, rnolfdire, a (se) pohlibui, a (se) ponosi,
a (se) ponoslui,
molfdit, molfdituri, plescAiali, plescdit, (Cind
a (se) prilesti, a (se) vrevi, 1farn. fis.) n (sef
ntdnincd.se aude o -.)
incondeia. (pop. fig.) a (sc) innegri. (IlCLITFAIT s. clefdial{, molfdiald, molflire.
pe nedrept. )
rnolfdit, rnolfdltur.i, plesciiali, plcscdit. (Cirrd
CLEVETIRE
s. birfi,
blrfeald. blrfire, birmdnirrcdse aude un d.)
fit, calomnie, calomniere, cleveteal6, clevetit"
clefeli vb. v. CLI'FAI. \{oLFAI. PLESCAI.
defdimare, denigrare, discreditare, ponegreali,
CLEI s. lipict. (A prinde ceoacu n.)
ponegrire, goapti, (pop.) hrild, hulire, Dlpisetel s. v. CEARA. CERUIIEN.
tuire,,pird,
(inv. Si reg.) ponosluire,
(Ban.)
CLE165 adj. 1. lipicios, viscos. (SuDslan- tonocle, (inv.) balamulle,
catigorie, clev6td,
2.
,
lipicios,
nicliios, unsuros. (O mate- mozavirie, (fam. fig.) incondei6rc, lnnegrire.
ld
)
rie - . 1 3. gelatlnos,mucos,vlscos. ( Secrelie
- .)
(Xu le plcea la - lor! )
4. argilos, clisos, lutos, (rar) argilif6r, hurn6s,
CLEVI]TIT
s. birf{, birfeatd, birfire, birfit,
(pop..) mll6s, (reg.) hlei6s, rdpinds, (Transilv.)
calomnle,
calomniere,
cleveteali,
clevetire,
tigl6s, (Tercn -.)
defiimare, dcnigrare, discreditare, poncgiealA,
CLEIRE s. (/AD. ALIMENTAR.{.,I colai.
ponegrire, qoaptd, (pop.) nrite, lrulire, rr;iLpiseleild s. r'. TULICHINA.
tuire, phi, (inv. 9i reg.) ponoshrire, (Ban.)
etcm6n-tadj.
v. IERTATOR. INDULGENT.
^
tonocle, (inv.) balamulic, catigorie, eIev6ti,
INDURATOR. INGADT'ITOR. I\IILOSTI\"
mozaviric, (fam. fig.) incondei6rc, innegrire(De ce Ie pleai Ia *
- elemrrn!{s. v. IERTARD. INDULGENTA.
lor?)
INDLRAITE. INCADUINTA.
MILOSTICLDVETITOR
adj., s. t. adj.. s. birfitor..
VIRE.
calomniator, def{im{tor,
denigrator, poncgri_
IVAR.
tor, (livr.) detractdr, (pop.) hulit6r, (inv.) bala^ r.tenci s. v. CLANJA. GATEJ.
INCI.'IETOARE. IIASEA. SL:RCEA. SL'IImtt, clevtnic, nipistuit6r,
ponosluitdr, (turCICA. USCATURA. VREASC.
cisnr irrv.) mozavir. (Un ordinar.) 2. adj_
ctenldiei
s. v. CLANJA. n-An.
INCUIE_
birfitor, calomnios, defiimitor,
.
dcnigrator, poTOARE.
negritor, (rar) calomniatdr, (pop.) prost, (tnv.)
(BIS) preolime, (livr.) sacerd6|iu, m o z a v i r n i c . ( A f i r m a l i i ,
. CLPR s.
oorbe e.)
(pop.) popime, (inv.) preofie. (dinir_o
elevflnie adj., s. v. BIRFITOR.
C-C,I.OM_
eparltie.)
NIATOR.
CLEVETITOR.
DEFAIM^\TON.
CLERIC s. (A1S./ (tnv.) duh6vnic. (* ssls D l ' N I G R A T O R .
PONEGRITOR.
membru al clerului.)
cric s. v. CHICOT. CHICOTEALA.
CHICO_
CLFRICAL
(BIS.)
adj.
ecleziastic,preolesc, T I R I ] . C H I C O T I T . T E R C I .
.
(pop.) po!,6sc. (Adrumre -,)
CLICA
s. (peior.) bandi,
cirdi;ie,
clan,
CLE$TSR s. cristal. (tJn pahar de -.1
ca;cd, gleahti, 1livr..) coterie, (rar) t6gmd,
CLESTAR s. (?.EEIN./ ctette. (Cu - dogartil ( i n r - . ) c a r d a s l i c , t a c t m , t a r r i f , ( f i g . )
bisericrifdtragc cercurile Ia butoaie.)
(O de ofacerisli.)
CLE$TE s. l. (IIEi.)
(for.ceps.
esre
CL IENT
s. cumpirit or, mu;teriu,
(inv.)
folosit in cazul naglerilor dificile.) Z. (TEHN.)
tit'guitdr. (aI urtui magaztn.)
(reg.) criv6lS, criveS, gurrib, tcnsc. (cste
CLIITAT s. (XIBT.) aer,-climi, ,u'reme, (inv.)
o unealtdrle lernn a limplarului.) g. (?:EHN.)
temperament, (Ilegiune cu N rece.)
caprd, locaE, matcd, pldsele (pl.). (- aI dulc|irullt s. v. A}IBIANTA.
CAANTURAJ,
gherului.) 4. (TEHN.) clestar'.(Cu- ttooarul D R U , C E R C . N I E D I U :
SFER.{.
SCCTElroge cercurile la butoaie.) 5. ( IE.EI-\..) (reg.) TATE.
arged, chingi (pI.), mini (pt.). (ta teasi.l
CLII\IATERIC
adj. (GEOGR.) climatic. (Re6. (ANAT.) fmrJece. (Ia rac, crab.)
g
i
u
n
e
,
.
)
s
l
a
l
i
u
n
e
ctev6rd s. v. elnFA.
BIRFEALA. BIR_
(GEOGR. )
CLU\IATIC
adj.
climatericI'IRE. BIRFIT. CALOIVINIE. CALOMNIERE.
(Zond -.)
CLEVETEALA. CrEVrirTRN.
CLEVETIT.
DEFAIMARE.
DENIGRARE,
CLIMA s. (MET.) aer, climat, vrerne, (inv.)
DISCREDITARE.
PONEGREALA.
PONEGRIRE.
ternperam6nt. (Regiune cu culcki.)

soAPTA.
CLEVETEALA
s. btrfd, birfeald, blrfir.e,
birfit, calomnie, calomniere, clevetire, clevetit,

climpfip s. v. ARBIU.
TURCA.
CLIN
s. (reg.) bdgntrirn,
stan.
cdmasd. )

(c

1n o

cl,ocoTEr

149

CLISA s. argile, humtr, lut, pimint, (inv.


9i reg.) tind, (reg.) hlei, (Transilv.) agiAg.
(Cand de *.1 elisl s. v. SLANINA.
ellsldrh s. v. PARACLISEIT. TIRCOVNIC.
elisidr s. v. PARACLISIiR.
TIRCOVNIC.
CLISMA s. (IUIED.) spdliturd, (pop.) clistir.
(A-i face cuiua o -.)
CLISOS adj. argilos, cleios, lutos, (rar) argilif6r, hurn6s, (pop,) mil6s, (reg.) hleids, rirginds, (-Iransilv.) tigl6s. (Teren -.)
clistir s. v. CLISMA. IRIGATOR.
SPALATURA.
CLISEU s. (LIT.) loc comun, (fig.) ;abl6n,
tip{r. (Un scriilor core folose;te mttllrc - . )
cIIt s. v. GRAT,IADA. IIALDAR. TE^c,NC.
VRAF.
CLITORIS s. (ANA?.) (pop.) tindic.
CLIVAJ s. (.rI/.\ . ) clivare.
CLIVARE s. (I11N./ ctivaj.
CLOACA s. hazna. (N a unui orc.$.)
eIo{mDI s. v. CRACA. CREANGA, RAI,IURA.
clodnli s. v. GURA.
clohin! s. v. CAP. CArAlIxA.
CIOC.
CLONT. GURA. PLISC.
clriefi s. v. CLO$CA.
CI,OCI vb. a se imputi, (prln Mold. 9i Bucov.) a se bihli. ( Apa s-a- . )
eloel vb. v. LtiNIiVL
TRINDAVI.
CLOCIT adj. impulit, risuflat, stitut, trezit, (reg.) mocnit, zictrt, (prin IIold.) lrihrrit,
(prin Mold. -;i Brtcov.) bihlit. (rtpri -.)
CLOCITOARE s. incubator. closci artificial{.
cloel{mb s. v. Ft'S.
elocoei6v s. v. LAPTUCUL-OIL
CLO(IOT s. l. clocotire, fierbere, fiert, (rar)
DoRtr{ITARE.rvrOTArALA. i\'rOTA1RE.IrO- colciirilS, fierttri. (- apei puse lu for.) 2.
PTCOTEALA.prcoagitafie, frdrnintare, freamit, involburare, tiTArT. IroTAlruRA.
TIRE. PIROTEALA. PIROTIRE, SOMNO- ldzuire, tumult, vuiet, zbatcre, zbncium. zbuLENTA. TOROPEALA.
citrmare, (rar) zbuciumeriln. (apelor ieSite
CLINA s. GEOGR. ) coasti, cobori$, costigi,
muchie, panti, povirnig, pripor, repezig, scoboriq, versant, (rar) privdlAc, privdliE, (inv. Fl
(r'eg.) pieptdn, pieptAr,
reg.) piAzi, .scApit,
pieziEeA, povlrghie, prdvAl, prdvilitrlr5,, ripigtp, (prin l{unt.) aplecirg, (inv.) bair, povimia untti cleol.)
tfue, (fig.) gold. (CLINTI vb. a (se) clil.ina, a (se) deplasa,
a (se) migca, a (se) muta, a (se) rrrni, (in.r'.;i
pop,) a (se) sminti, (inv. 9i reg.) a (se) clnti,
(Mold, 9i Transilv.) a (se) vigca. (N-a putut piatra de -Ia locul ei.)
CLINTIRE
s. cldtinare, deplasare, migcare,
(tnutare, urnire, (inv. ;i reg.) clitire.
din
Ioc a urtui bolouan.)
ellntlil s. v. PIEPTAR.
(lLiPA s. ceas, clipiti, minut, moment, or5,
secundri, tirnp,
l.rcrne, (rar) clipe{ld, (pop.)
clrtd, sordc, (inv. 9i reg.) cescri!. (A sosil cind.., )
cllpi s. v. PLEOAPA.
cllpedltr s. v. CEAS.
CLIPITA.
CLlpA.
MINUT. I\IOtrIENT. ORA, SECUNDA. T]MP.
VRI:IIIE.
OLIPI vb. l. (rar) a sclipi, (I\Iold. pi Bucov.)
a clipoci, (trIaram. 9i Transilv.)
a scipirra.
(des din ochi, din pleoape.) 3. a liciri, a
luci, a scipira, a scinteia, a sclipi, a strifulgera. (Lumittile *
In noaple.)
CLIPTTA s. ceas, clip5, minut, moment, ord,
secundtr, timp,
vreme, (rar) clipedlS, (pop.)
clrtd, sor6c, (inv. 9i rcg.) cescu!. (A sosit ctnd... )
CLIPOCEALA
s. clipocire, clipocit, murmur,
goaptal, topot,
susur, susurarr,
z.von, (rar)
murn-ruiAld, murmuredld, zrlzet, (inv.) murmult.
(n
a unei ape.)
r.liprx'e6l:i s.
v.
ATIPEALA.
ATIPIRE.

CLIPOCI vb. a murmura, a suna, a susura,


a ;opoti, a gopti, a quqoti, (rar) a Euqui, a zgomota, a zruzni, a z.r'oni, (reg.) a ujui, (inr'.)
a mutmui. (Apele -.)
clipoci vb. v. ATIPI.
DORI\{ITA.
CLIPI.

M O T A T .P r C O T r .P r R O T r .
CLIPOCIRE
s. clipocealS, clipocit, murmnr,
suslrr, susrllare, $oaptd, s,opot, z,von, (rar) murmuidli,
nrurmurcAld, zrizet, (inv.) murmuit.
(cr ttttei ope.)
elipoeire s.
r.
ATIPEAL-\.
ATIPIRE.
DoRlrITARE.
ITOTATALA.
]tOTAlRE.
}IOTAIT.
MOTAITURA.
PICOTEALA.
PTCOTIR]]. PIROTEALA.
PIROTIRF]. SOI,INOLENT.\. TOROPEALA.
CLIPOCIT s. clipoccald, clipocire, murmur,
susrlr, susur'are, s,oapli. ;opo[. zvon, llnr)
murmuiAli,
murmuredlS, zrizet, (inv.) rnurnruit. (aI ttnci aPe.)
clirondm s. v. MO$TENITOR.
SUCCE-

soR. URNIA$.
clironomie s. v. MO$TENIRE.
IvIONIU. SUCCESIUNE.
clironomisi vb. v. MOSTENI.

PATRI-

djn malcit. )
CLOCOTI vb. 1. a fierbe, (r'ar) a colcdi,
(pop.) a unda, (inv.) a undean. (Apa pe
plitd.) 2. a (se) agita, a (se) frirninta, a fremita, a (se) involbura, a (se) zbate, a (se) zbuciuma, (inv. ;i reg.) a sdlta, (inv.) a (se) silbitici. (Apcle cresctrte in nalcd.) 3. a se dezldnlui. (Ilarcc -.,)
clocoti vb. v. AUI. HAUI. IIIULI.
FIUI.
RASUNA. \'UI.
l. (Rhinanthus elpiCLOCIOTICI s. (IloT.)
nus) (reg.) sundtodre. 2. ( Slaphglea pinrmla)
clocotig, (reg.) locotild,
corrielemrcu;oiiri,
p6pii (p].).
CLOCOTIRE
s. clocot, fierbere, fiert, (rar)
apei puse Ia fiert.)
colcdi6ld, fiertLrrd. (CLOCOTI$ s. (BOT.; staphlglca pinnala)
(reg.) locotitd, nucugoAr5, conieleclocotici,
p6pii (pl.).
CLOCOTIT aclj. fierbinte. (Apd -.)
freCLOCOTITOR
aclj. agitat, frimintat,
mitdtor,
involburat, tulburat, tumultuos, zbuciumat. (inv.) colcot6s, (fig.) rizvrdtit. (Ape -.)
eloroli.i s. pl. v. RUTISOR.

cLocOTEL

i 150

len, cloretan ; clorird d.e metil: clormetan ;


CLOCOTEL s. (BOT.; Clemalis integrifolia)
clorurd de metilen - dlclormetan i cloturd d.c
(reg.) indiritnici, Iumino6si, mdrgeA, curpenpolioinil: policlorurd de vinil i clorurd de poliscrlrt, dosnici-vlndt5.
uiniliden - policloruri de viniliden ; clorutll
clocfild s. v. SALBA-MOALE.
VONICER.
d.e sodtu: sare, (prin Maram') slAtini; cloeloJ s. v. MUTUL.
rurd d.e ainiliden: dicloretilen6l clorurd metclornb6sadj. v. CRENGOS. CRENGUROS.
curicd : sublimat corosiv, (pop,) sdricicd ; cloRA\IIFICAT. RAMUROS.
rurd. mercttroasd: calomel.
cloncdn s. v. CORB.
CLOSET s. toalete, vece, (iegit din uz) cablCLONCANIRE s. clonclnit, (reg.) cl6ncit.
(- qdinii.)
net, (pop.) latrin[, privAti, (reg.) umbldto6re,
CLbNCANIT s. cloncdnire, (reg.) cl6ncdt. (Transilv.) brid6, (tnv.) biie, iegitoire, retirAdtr,
(turcism inv.) chenedf.
(e giii.nii.)
closca-eu-nfl
CLONCActrincir s. v. CLONCANIRE.
-s. s. v. PLEIADELE.
r. (ORNI'|.) (Tlansilv') cl6cl.
CIbSCA
NIT.
(Transiiv., Ban., Olt. ;i Bucov.) clotn. (O - cu
de luicd.)
CLONDIR s. (reg.) li6g5.. (CLONT s. cioc, plisc, (inv. 9i reg.) rost, (reg.) pui.) 2. cloScdartificiald: clocitoare, lncuba'
tor. 3. (art.) gaia, (Olt.) de-a clo6\a. (Jocul
ciocld;r!, ciup, clan!, cloben!, Ilisc, (- Qe pa'
4. cloPca:cu-pui- pulad.e iopii numit -.)
sdre.)
gaia, uliul-;i-porumbeii, (reg.) pui;6rii (pl' art'),
clonf s. v. GURA.
baba-gAia, mama-geia. (Jocul de copii numit
clonl6r s. v. BOTGROS. CIRE$AR.
'CERTActoni6s adj., s. v. ARTAGOS.
cl6fa s. art. v. PLEIADELE.
SCANDALAGIU.
RET. GILCEV,ITOR.
elol{n s. v. GUZGAN. SOBOLAN.
clonful-cocostireuluis. v. CIOCUL-CUCOAcliti s. v. CLO$CA.
REI. PLISCUL.COCORULUI. PLISCUL-CU.
CLOVN s. miscirici, paia!d, saltimbanc.
COAREI.
(- la circ.)
ctop s. v. PAr-ARre.
CLOVNERIE s. bufonerie, caraghiosllc, coCL-6POT s. 1. (olt., Transilv. si Ban.) harfng,
micerie, giumbugluc. (rar) lufonddd, paialar(Mold., Transilv. 9i Maram.) tingildu, (prin
l[c, paia[irie, (inv.) cabazlic, giumbrig. masBan.) zvon. (- aI unei biserici.) 2. balangi,
caralfc, miscirici{rne, mlscdrie, (inv., tn N{old.)
talangi, (Mold., Transilv, $i Maram.) tingilAu,
ghid usle.
(Transilv.) toAngi. ( - atlrnat la gtlul uitelor.)
CLUCER DE ARIE s. (fS?.) jignicer.
CLOPOTAR s. (prin Transilv.) stitE. (- Ia
c|fcsir s. r.. C.A,PCANA.CURSA. PRINZA.
bisericd.
)
TOARE.
clopotul-cdprei s. v. CLOPO|EI.
CLUPA s. ( TEHN, ) t. portfilierd. 2. compas
COADAclopo!61 s. pl. v. CIUCIURE.
forestier, (reg.) Pergh6l,
coco$ulur. GHIOCEL.
CNUT s. (tnv.) nagAic[. (O louituri de n'l
ctop6lel-cornfti s. pl. v. CAf-oAnUgA.
COABITA vb' (JtlR.) a convieful, a trii'
CLOPOTEL s. l. (prin Ban.) zvoni96r,
iloi ani ca sot li solie')
la $coald.) a vielui. (Auzvonii, (tnv.) tlmbru. (Sund COABITARE s. (JtlR.) conviefuire, tral"
2. zurg5ldu, (rar) zdrtrngdn6l. (Cai cu xi.)
(- Ior a d.urdtplnd Ia-sflrfitul-Dieli-i.)
S. (BOT.; Campanula; la pl.) (livr.) campanfle
Cnr'
coclRLA.
codci s. v. CogILtTA.
(pl.), (reg.) barabdi, biniq6ri (pl.), clopotulVALA. MANIVELA.
ceprei, cupa-6ii.
coAcAz s. (BoT.) l. (Ribes rutrun) (reg.|
etopoldl s. v. LAcntMIoARA. MARGARIpriltin6le (pl.), ribizli, riqifd, rozinchin, agrlgPAPANA$.
TAR. MARGARITAREL,
s. (FARM.) clorocid, id$u, (Mold. qi Bucov.) pomugoari, (prin BuCLoRAMFENICoL
cov, qi Mold.) smor6din. 2. coacdz-d.e-munle
cloromicetind. ( - este un antibiotic.)
(Vaccinium uitis idaea) : meri$or, smirdar,
monoclorbenCLORBENZEN s. (CfffM.)
(reg.) coLctrzi, cocdzht.
zen.
COACAZA s. (BOT.) (reg.) dlrmdz, drim6c,
CLORDELAZIN s. (FARM.) clorpromazind,
rizdchie, ribizli, rozlnchind' strugurAqi (pl.),
largactil. (- esle un sedatiu.)
s. (cHIM., FARtur.) chelen, strugur6i (pl.), strugure-spinds,(Bucov.) plltlCLonBTAN
cloruri de etil. (n se folose$tecd anestezic.) n6le (pl.), (Mold. 9t Bucov.) pomu$ofr[. (Mdnlncd -,)
CLORINARE s. ( MED. ) clorizafe.( - dpei.)
CLORIZARE s. ( MED. ) clorinare.( - apei.)
co{cizi s. v. COACAZ-DE-MUNTE. MECLORMETAN s. (CHIM.) cloruri de metil.
RISOR. SMIRDAR.
CLOROCID s. ( F ARM. ) cloramfenicol, clorocoaedzi-silbdttc[ s. v. AGRI$A'
micetini. (- este un antibiotic.)
eoaeiz-ilc-mfnte $. v. PALTIOR.
triclormetan.
CLOROFoRM s. (FARM.)
coacfz-n6gru s. v. STRUGURI-NEGRI.
(- este un narcotic.)
COACE vb. 1. a se lncinge, a se lnfierblnta.
CLOROMICETINA s. (FARM. ) cloramfeni- sltnd llngd sobd.) 2. a fierbe, a oplrl.
(S-a
(este un antibiotic,)
col, clorocid.
(- firele de toil.) S. (MED.) a colecta. (BuDa
CLOROZA s. (MED.) (pop.) g5lbenedll.
lncePesd. *.)
CLoRPRoMAzfNA s. (FARM. ) clordelazin,
MATURIZA.
cofcc vb. v. FIERBE.
Iargactil. (- este un sedatiu.)
COACERE s. (BOT.) maturatie. (x frucl*
CLORIJRA s. (CHIM., FARM.) clorurdde
amoniu: (pop.) tipirig; clorurd de etil: cbe- Ior. )

151

I'

coada-b6utui s. v. LUMINARE. LUI{I_


NARICA.
coada-ooerigulul s. v. IRIS. STINJEN.
STINJENEL.
eoada-hirlului s. v.
COADA-$OAICELULUI.
eoada-ldpel s. v. BARBA-URSULUI. COADA-CALULUI.
eoada-l6ului s. v. TALpA-GISTEI.
coaila-Ifpulut s. v. LUMINARE. LUMINARICA. SALVIE AUSTRIACA.
eoada-ml6luluis. v. COADA-COCOSULUL
LUMINARE. LUMINARICA, saIvIi.
coada-minzului s. v. BARBA-URSULUI.
COADA-CALULUI.
coada-mitei s. v. PAPANAg.
coaila-p6pll s, v. SPINZ.
coaila-priculicilor s. v. BARBA-POPII.
coaila-rdeglui s. v. TURlTA-lfene.
eoaila-qopfrtei s. v. BARbA-CApREI.
coaila-goricdlulul s. v. PATLAGINA.
coada-vdcii s. v. SATRINIS. COADA-COCOSULUI. LUMINARE. LUMINAR ICA.PRAZ.
SALVIE.
COADA s. 1. cosifd, (reg.) gf1e. (O fatd care
poartd cozi,) 2. miner, (lnv. 9i reg.) men(lnchi,
(Transilv.) dirjAld, (T?ansilv. 9i Ban.) min6i,
(prin Ban. pi sudul Transilv.) minI. 1- 4s
secetd.,de sapd,) 3. mlner, toartd, (- a unui
obiect.) 4. cotor, (- mdturii.) 5. (reg.) coporlie, toporigcS, toporfie, toporfste, (Mold. si
Bucov.) c6sie. (- coosei.) G. bit., nuia, prijind, vargd, (reg.) b6ldie, pAlit5, prestine,
rridd, sticiu. (e Ia undild,) 7. (EOT'.) codl\d,
peduncul. (* a unui frucl.) B. pulpan5. (p
fracului.) 9. treni, (inv.) plep. (Rochiecu -.)
10. (fam.) codfrl5. (Te rog sd Ie a;ezi la - I )
It. fine, sfirgit. (Poarrla e plasald la -.)
12.
(BOT;) coada-calului (Equisetttm ail)ense):
barba-ursulrri,(reg.) brddi$6r,codiie, slibdn6g,
barba-sdsrr'lui,
coada-i6pei,coada-mfnzului,iarbi-de-cosit6r, pirul-p6rcului, (Transilv. qi Maram.) p6rie : coad.a-cocoSului
( Polggonaluml :
(reg.) cercehis, clopo!6i (p1.), coc69,coadami6lului, coada-vAcii, iarbS-de-durri, pecetea-lui- Sdlomon i coada-nti.lei ( Leonurus marrubiastrum) :
(reg.) talpa-hipului; coadaracului (Potenlilla anserina) : (pop.) scrintitoAre, (reg.) pr6scurd, sclintitS, scrintde,
larba-gfgtelor; coada-goricelutui(Acltillea millefolium) : (inv. 9i reg.) prisn6t, (reg.) coadahtrfului, (Ban.) alundle (pl.), sorocind; coadaoacii: al (Sahtia siluesbis) iale, (reg.) brAilednca (art.), corovAtic,jAleg, nddrif, sdlvie de
pddfre ; b) (Verbascum phlomoides
) (reg.)
rinzi;oAri; coada-oulpii (Alopecurus pratensis,) : (reg.) c6dind.
CO6di S. V. COAFDA. MATCA. MATITA.
MASEA. PIPIRIG. SCINDLRA.
eoadd-de-gitnds. v. IARBA-MARE. RACOVINA.
coadd-de-9{rpes. v. BELEMNIT.
coadd-lalodsi s. v. CODOBATURA. PRUNDAR. PRUNDA$.
coadA-rrigies. v. CODROS.
COAFA vb. (rar) a (se) friza, a (se) pieptIna, ($i-a n pdrul.)

COASA,
COAFAT adj. (rar) frizAt, pieptinat. (Pdr
persoande.)
COAFIJRA s. frezI, frizurll, piept{niturii,
tunsoare, (Ban.) coffrli. (O - la modd.)
COAGUL s. ( BIOL.) cheag, (reg.) strdghe6!5. 1- de stnge.)
COAGULA vb. 1. a (se) lnchega, (livr.) a
(se) conglutina, (reg.) a (se) nicl6i, a (se) nis5di, a (se) strdgheta. (Stngelese -.) 2..a se
inchega, a se prlnde, (Transilv.) a se stringe.
(Laptele s-a e.) 3. a se inchega, a se slei, a
se solidifica. (Grdsimea s-a * . )
COAGULANT adj. (rar) lnchegdt6r. (Agent
e;

COAGULARE s. l. inchegare,(livr.) conglutinAre, (reg.) incheg{t{rr5. (N singebti.) 2.


lnchegare, prindere. 1- Iaptelui.) 3. inchegare, sleire, solidificare. 1- grdsimii.)
COAGULAT adj. r. inchegat, (pop.) nicldft. (Stnge -.) 2. inchegat, prins. (Lapte-.)
3. lnchegat, sleit, solidificat. (Gritsime - . )
coaiele-p6piis. pl. v. CLOCOTICI. CLOCOTIS. SPINZ.
unui
COAJA s. l. (BOT.) scoartl. 1trunchi de arbore.) 2. (BOf .) tegument. (unei seminle.)3. gdoace.(- a oulut.) 4. crustd. ( Mdmdliga a fdcut deasuprao -, ) 6. ( [IED. )
crustd, pojghiln, (pop.) zg6ib6, (reg.) scofrli,
zglncd, (- Ia o rand.)
eodjd s. v. PORTMONEU. PORTOFEL.
COAIIA s. l. (GEOG.R.) oeastl crestet,
culme, muchie, spinare, sprinceani, (pop,)
culmiq. (- munlelui.) 2. (coNs"R.) creastd,
culme, (reg.) comAnd, corodni, Iat, samAr5,
slimnd. (- a acoperigului unei case.) 3. rnuchie. (- Ia un zid.)
COAPSA s. (ANAT.) l. cox5. (- a ontului.) 2. (inv. gi reg.) arm, (reg.) cop6n, m6i9te,
llmp, (Ban.) chiciu. (- de animal.) 3. (impr.)
p(rlpd. (Auea *ele foarte dezuoltate,)
COARBA s. (TEHN.) 1. (reg.) curbile,
sucele. (- a dulgherului.) 2. (reg.) colitiu,
mintnchi, mdn{rqd. (- Ia sucala de depdnat.)
coarda-irllelor s. v. SILNIC.
COARDA s. l. (MUZ.) struni. (e a uftei
uiori.) 2, ( TEHN. ) sfoard, strund. (N a
ferdstrdului.) 3. (prin Mold. qi Olt.) sdgedti.
(* a unui arc de utndtoare.) 4. (TEHN.)
arc. (e Ia un mecanism,)5. (TEHN.) (reg.)
crac, ptnte. (e la compasul dogarului.) G.
(reg.) codd5, rin5, str{rni, (- Ia crtsnicul de