Sunteți pe pagina 1din 20

OPŢIONAL

Caligrafie Clasa a II-a A

“ … nici un om nu se intareste citind un tratat de gimnastica, ci


facand exercitii; nici un om nu se-nvata a judeca citind judecati
scrise de altii, ci judecand singur si dandu-si seama de natura
lucrurilor … “

( Mihai Eminescu )

Argument-
În procesul de învățământ, cu precădere în cel primar, limba română constituie un obiect de studiu
central. Fără însuirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi concepută evoluția intelectuală a elevilor,
pregătirea lor corespunzătoare la celelalte obiecte de învățământ, însăsi viața și activitatea socială viitoare.

Planificare clasa a II-a A


prof.înv.primar:NAGY IRINA
Într-o cugetare neasemuit de frumoasă, Lucian Blaga spunea: “…Limba este întâiul mare poem al unui
popor.”
În ciclul primar importanța limbii române ca disciplină școlară este covârșitoare, prin ea urmărindu-se
atât cultivarea limbajului oral și scris al elevilor, cunoașterea și folosirea corectă a limbii, cât și învățarea
unor tehnici de baza ale activității intelectuale, cum sunt: cititul, scrisul și exprimarea orală și scrisă.
Disciplinele limbii române se constituie într-un sistem unitar. Acestea se influentează reciproc și sunt
coordonate în vederea îndeplinirii unor funcții comune. Funcțiile și obiectivele limbii române la ciclul primar
se realizează prin corelarea, în mod armonios, a tuturor acțiunilor ce se întreprind la fiecare din disciplinele
ei specifice.
Caligrafia, combinată cu orele de lectură, comunicare și citire, constituie în mod deosebit la
dezvoltarea gustului pentru frumos, precum și a unei scrieri cât mai deosebite.
Am ales caligrafia ca disciplină opțională pentru clasa a II-a deoarece consider că scrisul caligrafic
contribuie la disciplinarea și ordonarea elevilor în spațiul grafic al caietului, precum și în viața de zi cu zi.
Având în vedere că în ultimii ani a fost scos din programa şcolară obiectul CALIGRAFIE, am
considerat că este necesar să consolidăm activitatea de scriere prin alegerea acestui opţional. Alegerea
acestui opţional este acceptată şi de către părinţi, conştienţi fiind că acest opţional formează la elevi
deprinderi de scriere caligrafică.
Scrisul reprezintă un instrument de muncă intelectuală, iar pentru psihologi un element de bază în
cunoaşterea indivizilor, în depistarea trăsăturilor lor de caracter.
Modul în care vor scrie elevii va fi o oglindă a muncii noastre de dascăli, o dovadă că am format
tineri bine pregătiţi, hotărâţi, cu atitudini pozitive faţă de muncă, faţă de artă.
La această vârstă, elevii primesc numeroase informaţii pe care vor să le stocheze prin scris. Acest fapt
determină creşterea vitezei scrierii.
Preocuparea noastră, a învăţătorilor este ca viteza de scriere să devină direct proporţională cu
calitatea.http://www.clipart.com/en/close-
up?o=4185556&memlevel=A&a=c&q=&k_mode=all&s=43&e=84&show=&c=&cid=5g&findincat=&g=&c
c=&page=2&k_exc=&pubid=

ṢCOALA GENERALĂ CLASELE I-VIII BATOȘ


ANUL ṢCOLAR: 2012/2013
CLASA : a II- a A
DISCIPLINA : Caligrafie
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
TIPUL: în cadrul ariei curriculare
PROF.ÎNV.PRIMAR:NAGY IRINA

Programa opţionalului
OBIECTIVE CADRU
I. Adoptarea unei poziţii corecte de scris
II. Scrierea lizibilă,estetică şi corectă
III. Scrierea artistică
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1. să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului ;
1.2. să utilizeze corect stiloul;
1.3.să scrie corect grafisme pe diferite tipuri de liniaturi(caiete TIP 1,TIP 2,DICTANDO sau
PĂTRĂȚELE)
2.1. să scrie literele grupate în funcţie de grafismele care le compun;
2.2. să respecte spaţiul grafic specific fiecărui element;

Planificare clasa a II-a A


prof.înv.primar:NAGY IRINA
2.3. să respecte înclinaţia, distanţa şi legătura dintre elementele grafice
2.4. să transcrie pe foaie fără liniatură, diferite propoziţii şi texte
2.5. să practice scrierea în fir continuu;
2.6. să realizeze încadrarea corectă în pagina caietului tip II, de matematică, dictando;
2.7. să transcrie scurte texte din respectând aşezarea în pagină;
2.8. să scrie literele mari şi mici de mână şi de tipar în ordine alfabetică.
3.1. să scrie litere „împodobite”, de mână şi de tipar
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
Exerciţii de menţinere corectă a poziţiei corpului în timpul scrisului;
Exerciţii de utilizare corespunzătoare a instrumentelor de scris, a caietului;
Exerciţii de trasare a elementelor grafice;
Exerciţii de scriere a trăsăturilor cu fir continuu;
Exerciţii de scriere a literelor mari şi mici de mână în ordine alfabetică
Exerciţii de scriere cu fir continuu a unor cuvinte simple;
Exerciţii de scriere pe diferite tipuri de liniatură;
Exerciţii de scriere pe foi fără liniatură;
Exerciţii de folosire a ortogramelor şi a semnelor de punctuaţie cunoscute
Exerciţii de copiere, transcriere, dictare;
ACTIVITĂŢI DE EVALUARE:
Exerciţii de control şi autocontrol al caietelor;
Observarea progresului/ regresului în activitatea de comunicare scrisă;
Observarea corectitudinii scrisului în clasă, în caietele de teme;
Analiza caietelor, promovarea exemplelor pozitive
CONṬINUTURILE ÎNVĂṬĂRII:
Elemente grafice pregătitoare pentru scriere
Literele mici si mari ale alfabetului limbii române
Cifrele
Cuvinte, propozitii, texte – copieri,transcrieri, dictari
MODALITĂŢI DE EVALUARE
Observarea sistematică
Autoevaluarea
Evaluare reciprocă

Sugestii metodologice
ELEMENTE GRAFICE PREGĂTITOARE PENTRU SCRIERE
Detalieri de conţinut ,Activităţi de învăţare, Resurse Evaluare
BASTONAŞE PE UNUL ŞI PE DOUĂ SPAŢII
- exerciţii de scriere a bastonaşelor pe rând şi suprarând;
- exerciţii de scriere alternativă a bastonaşelor.
-activitate independentă
- stilou și creion
- caiet special,caiet tip II ,fișe de lucru
Observarea sistematică
Autoevaluarea
Evaluare reciprocă
ZALA
- exerciţii de scriere a zalei pe rând şi suprarând;
- exerciţii de scriere alternativă a grupurilor de zale pe rând cu grupuri de zale pe suprarând. -activitate
independentă

Planificare clasa a II-a A


prof.înv.primar:NAGY IRINA
- stilou și creion
- caiet special,caiet tip II ,fișe de lucru
Observarea sistematică
Autoevaluarea
Evaluare reciprocă
SEMIOVALUL ŞI OVALUL
- exerciţii de scriere a semiovalului şi ovalului pe rând şi suprarând;
- exerciţii de scriere alternativă a ovalelor şi semiovalelor.
-activitate independentă
- stilou și creion
- caiet special,caiet tip II ,fișe de lucru
Observarea sistematică
Autoevaluarea
Evaluare reciprocă
TRĂSĂTURI BUCLATE PE RÂND, SUBRÂND ŞI SUPRARÂND
- exerciţii de scriere a trăsăturilor buclate pe rând şi suprarând;
- exerciţii de scriere a trăsăturilor buclate pe rând şi subrând;
- exerciţii de scriere alternativă a trăsăturilor buclate pe rândşi suprarând cu trăsături buclate subrănd.
-activitate independentă
- stilou și creion
- caiet special,caiet tip II ,fișe de lucru
Observarea sistematică
Autoevaluarea
Evaluare reciprocă
TRĂSĂTURA ŞERPUITĂ CU NODULEŢ; TRĂSĂTURA ARCUITĂ CU NODULEŢ
- exerciţii de scriere a trăsăturilor şerpuite cu noduleţ pe rând şi suprarând;
- exerciţii de scriere a trăsăturii arcuite suprarând;
- exerciţii de scriere alternativă a trăsăturilor şerpuite cu trăsături arcuite. -activitate independentă
- stilou și creion
- caiet special,caiet tip II ,fișe de lucru
Observarea sistematică
Autoevaluarea
Evaluare reciprocă
EVALUARE
- exerciţii de scriere în ordine şi alternativă a elementelor grafice învăţate. -activitate independentă
- stilou și creion sau alte instrumente de scris
- caiet special,caiet tip II ,fișe de lucru
Evaluare sumativă

SCRIEREA CIFRELOR
Scrierea cifrelor, a problemelor şi a planului de rezolvare
- exerciţii de scriere a cifrelor;
- exerciţii de scriere a problemelor şi a planului de rezolvare;
-activitate independentă
- stilou și creion
- caiet special,caiet tip II ,fișe de lucru
Observarea sistematică
Autoevaluarea
Evaluare reciprocă
Evaluare
- exerciţii de scriere a cifrelor;
-exerciții-joc de identificare a cifrelor

Planificare clasa a II-a A


prof.înv.primar:NAGY IRINA
-exercițoo-joc de creare a unor imagini folosind cifre
- exerciţii de scriere a problemelor şi a planului de rezolvare -activitate independentă
- stilou și creion
- caiet special,caiet tip II ,fișe de lucru
Evaluare sumativă

Standarde curriculare de performanţă


I Adoptarea unei poziţii corecte de scris
S1 să se aşeze corect în bancă pentru a putea scrie caligrafic;

II. Scrierea lizibilă,estetică şi corectă


S1 să execute corect elemente grafice;
S2 să lege corect literele;
S3 să scrie pe diferite tipuri de liniatură;
S4 să aşeze corect în pagină un text;

III Scrierea artistică


S1 să folosească diferite tipuri de scriere;

Planificare clasa a II-a A


prof.înv.primar:NAGY IRINA
Planificare calendaristică
Nr. Obiective de
Unităţi de învăţare Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt. referinţă
1. Elemente grafice, 1.1; 1.2;1.3;2.2;2.3 Linii oblice,noduleț,oval ,semioval, cârlig, 4
componentele literelor buclă ,etc
Literele mici de mână Literele mici de mână 6
Scrierea cuvintelor, 1.1; 1.2; 3.1; 4.1; 5.1. Cuvinte. Propoziţii
propozițiilor
2. Literele mari de mână. 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; Literele mari de mână; 5
Scrierea cuvintelor, 3.1; . Cuvinte. Propoziţii
propoziţiilor
3. Grupurile de litere 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; Grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci, ge, Ge, gi, Gi; 6
3.1; Grupurile de litere che, Che, chi, Chi, ghe, Ghe,
ghi, Ghi; scrierea unor cuvinte ce conţin
grupurile de litere.
„Bunicul” de B. Şt. Delavrancea – transcriere
(fragment)
4. Alfabetul Alfabetul – scrierea cu litere mici de mână 10
Scrierea textelor 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; Alfabetul – scrierea cu litere mari de mână
3.1; . „Primăvara” de Elena Dragoș – copiere
„Gândăcelul„ de Elena Farago – transcriere
(fragment)
„Vara” de Eugen Jianu – transcriere
Biletul;Invitația;Felicitarea-
redactare,transcriere
5. Scrierea cifrelor 1.1; 1.2; Scrierea cifrelor; 4
Scrierea problemelor şi a planului de rezolvare

Proiectarea unităţilor de învăţare


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1: Elemente grafice ,componentele literelor
Nr. ore alocate: 4
Obiective
Conținuturi Evaluare-
de Activităţi de învăţare Resurse Obs.
-detalieri- instrumente
referinţă
Bastonașul, 1.1; 1.2; 1.3 - -exerciţii de aşezare în bancă astfel încât lumina să cadă din partea stângă; Resurse materiale: caiet, stilou, Observarea
Semiovalul , ;2.2;2.3 -exerciţii de utilizare corespunzătoare a instrumentelor de scris, a caietului; creion, cărți de poveşti, planşe sistematică
Ovalul -exerciţii de prindere corectă a stiloului; model, culegeri de limba română Autoevaluarea
-exerciţii de scriere a bastonaşelor pe rând şi suprarând; Resurse procedurale:conversația, Evaluare reciprocă
- exerciţii de scriere alternativă a bastonaşelor. -activitate independentă explicatia, exercitiul,
- exerciţii de scriere a semiovalului şi ovalului pe rând şi suprarând; demonstrația, observarea dirijată sumativă
- exerciţii de scriere alternativă a ovalelor şi semiovalelor. Forme de organizare a

Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA


colectivului: frontală, activitate
individuală
Bucla pe rând 1.1; 1.2; 1.3 - -exerciţii de aşezare în bancă astfel încât lumina să cadă din partea stângă; Resurse materiale: caiet, stilou, Observarea
și suprarând ;2.2;2.3 -exerciţii de utilizare corespunzătoare a instrumentelor de scris, a caietului; creion, cărți de poveşti, planşe sistematică
-exerciţii de prindere corectă a stiloului; model, culegeri de limba română Autoevaluarea
-exerciţii de scriere a trăsăturilor buclate pe rând şi suprarând; Resurse procedurale:conversația, Evaluare reciprocă
- exerciţii de scriere a trăsăturilor buclate pe rând şi subrând; explicatia, exercitiul,
- exerciţii de scriere alternativă a trăsăturilor buclate pe rândşi suprarând cu demonstrația, observarea dirijată sumativă
trăsături buclate subrănd. Forme de organizare a
-activitate independentă colectivului: frontală, activitate
individuală
Nodulețul 1.1; 1.2; 1.3 - exerciţii de scriere a trăsăturilor şerpuite cu noduleţ pe rând şi suprarând; Resurse materiale: caiet, stilou, Observarea
Cârligul ;2.2;2.3 - exerciţii de scriere a trăsăturii arcuite suprarând; creion, cărți de poveşti, planşe sistematică
- exerciţii de scriere alternativă a trăsăturilor şerpuite cu trăsături arcuite. - model, culegeri de limba română Autoevaluarea
activitate independentă Resurse procedurale:conversația, Evaluare reciprocă
-exerciţii de scriere a cârligului pe rând și subrând explicatia, exercitiul,
demonstrația, observarea dirijată sumativă
Forme de organizare a
colectivului: frontală, activitate
individuală
Complexe de 1.1; 1.2; 1.3 --exerciţii de aşezare în bancă astfel încât lumina să cadă din partea stângă; Resurse materiale: caiet, stilou, Observarea
elemente ;2.2;2.3 -exerciţii de utilizare corespunzătoare a instrumentelor de scris, a caietului; creion, cărți de poveşti, planşe sistematică
grafice -exerciţii de prindere corectă a stiloului; model, culegeri de limba română Autoevaluarea
Jocuri -ex de scriere a elementelor grafice indicate pe diferite tipuri de liniaturi Resurse procedurale:conversația, Evaluare reciprocă
-ex de colorare a unor elemente grafice indicate explicatia, exercitiul,
-ex. de ornare a unor obiecte cu elemente grafice potrivite demonstrația, observarea dirijată sumativă
-exerciţii de trasare a elementelor grafice; Forme de organizare a
-exerciţii de identificare a rândului,subrândului şi a suprarândului; colectivului: frontală, activitate
-exerciţii de scriere a elementelor grafice combinate; individuală
-exerciţii de scriere cu fir continuu în aer , pe bancă, pe caiet cu stiloul;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2: Literele mici de mână. scrierea cuvintelor


Nr. ore alocate: 6
Obiective
Conținuturi Evaluare-
de Activităţi de învăţare Resurse Obs.
-detalieri- instrumente
referinţă
Literele mici -exerciţii de aşezare în bancă astfel încât lumina să cadă din partea stângă; Observarea
de mână -exerciţii de utilizare corespunzătoare a instrumentelor de scris, a caietului; sistematică
Legarea lor în -exerciţii de prindere corectă a stiloului; Autoevaluarea
cuvinte 1.1; 1.2; 2.1; Exerciţii de scriere a literelor mici de mână; Resurse materiale: caiet, stilou, Evaluare reciprocă
Scrierea 2.5; 2.6; 2.7; Exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise; creion, cărți de poveşti, planşe
propozitiilor 2.8; 3.1; Scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise. model, culegeri de limba română sumativă
Ex.de copiere a unor complexe de litere,silabe sau elemente grafice Resurse procedurale:conversația,
Evaluare Ex.de completare a unor litere de tipar lacunare explicatia, exercitiul,
Ex.de selecție a unor litere mici de tipar sau de mână după criterii date demonstrația, observarea dirijată

Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA


Ex.de punere în corespondență a unor litere mici de tipar cu litere mici de Forme de organizare a
mână colectivului: frontală, activitate
Ex de transcriere a unor litere mici individuală
Ex.de ornare a unor obiecte cu litere mici
Ex.de creare a unui desen folosind diferite litere mici
Ex de continuare a unui model început respectând regula de sciere
Ex de scriere artistică a literelor mici de mână
-exerciţii de scriere caligrafică a literelor şi cuvintelor;
-exerciţii de analiză a lucrărilor;
-exerciţii de legare a literelor în cuvinte;
-exerciţii de scriere pe caiet tip dictando;:
-exerciţii de scriere a literelor mari şi mici de mână în ordine alfabetică;
-exerciţii de scriere a cuvintelor care conţin litera la început,interior sau
sfârşit;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2: Literele mari de mână. scrierea propoziţiilor


Nr. ore alocate:6
Obiective
Conținuturi
de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
-detalieri-
referinţă
Literele mari de Exerciţii de scriere a literelor mari de mână;
mână Exerciţii de scriere a unor cuvinte cu ajutorul acestor litere scrise;
Scrierea 1.1; Scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise.
cuvintelor, 1.2; 2.1 Ex.de copiere a unor complexe de litere,silabe sau elemente grafice
propozitiilor ; 2.5; 2.6; 2.7; Ex.de completare a unor litere de tipar lacunare
Evaluare 2.8; Ex.de selecție a unor litere mari de tipar sau de mână după criterii date Resurse materiale: caiet,
3.1; Ex.de punere în corespondență a unor litere mari de tipar cu litere mari de mână stilou, creion, cărți de
Ex de transcriere a unor litere mari poveşti, planşe model, Observarea
Ex de identificare a unor nume de ape, orașe,țări etc culegeri de limba română sistematică
Ex.de numire a unor animale de casă Resurse Autoevaluarea
Ex.de scriere artistică a literelor mari de mână procedurale:conversația, Evaluare
Ex de redactare a unor propoziții explicatia, exercitiul, reciprocă
Ex de deosebire a cuvintelor care se scriu cu majusculă de celelalte care trebuie scrise demonstrația, observarea sumativa
cu literă mică dirijată
Exerciţii de încadrare corectă a unui text; Forme de organizare a
Exerciţii de scriere pe diferite tipuri de liniatură; colectivului: frontală,
Exerciţii de scriere pe foi fără liniatură; activitate individuală
Exerciţii i de aşezare în pagină a unui text literar sau nonliterar;
Exerciţii de respectare a alineatelor;
exerciţii de copiere, dictare, creaţie
Ex de creare a uor nume prin sudarea unor silabe date
Ex de identificare a unor litere de tipar într-un complex realizat din astfel de litere
Ex de delimitarea a unei propoziții în cuvinte folosind drept criteriu ajutător scrierea cu
majusculă
Ex de identificare a contextelor în care un cuvânt poate fi scris cu literă mică sau cu
majusculă

Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA


Ex de motivare a utilizării majusculei în diferite contexte
Joc didactic:”Cine găsește mai multe nume cu litera....”

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3: Grupurile de litere


Nr. ore alocate: 8
Obiective
Conţinuturi Evaluare-
de Activităţi de învăţare Resurse Obs.
-detalieri- instrumente
referinţă
Grupurile de litere 1.1; 1.2; 2.1; Exerciţii de scrierea grupurilor de litere; Resurse materiale: caiet, stilou, creion, Observarea
ce, Ce, ci, Ci, ge, 2.2; 3.1 Exerciţii de scriere a unor cuvinte şi propoziții ce conţin grupurile de cărți de poveşti, planşe model, culegeri sistematică
Ge, gi, Gi. litere. de limba română,trenulețul Evaluare
Exerciții de copiere şi transcriere a unor texte la prima vedere. Thomas,calculator reciprocă.
Ex de grupare a unor silabe ce conțin grupurile de litere învățate Resurse procedurale:conversația,
Grupurile de litere pentru a obține cuvinte explicatia, exercitiul, demonstrația,
che, Che, chi, Chi, Ex.de desenare a unor cuvinte ce conțin diverse grupuri de litere observarea dirijată sumativă
ghe, Ghe, ghi, Ghi. 1.1; 1.2; 2.1; Ex.de completare a unor cuvinte lacunare cu grul de litere potrivit Forme de organizare a colectivului:
2.2; 2.5; 2.6; Ex.de copiere,transcriere și scriere după dictare a unor cuvinte și frontală, activitate individuală
2.7; 2.8; 3.1; propoziții cu grupurile de litere învățate
Jocuri cu grupurile de litere
Evaluare

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4: Alfabetul. scrierea textelor


Nr. ore alocate: 10
Obiective
Conţinuturi Evaluare-
de Activităţi de învăţare Resurse Obs.
-detalieri- instrumente
referinţă
Alfabetul – scrierea 1.1; 1.2; Exerciţii de scriere a literelor mici şi mari de mână în ordine Resurse materiale: caiet, stilou, creion, Observarea
cu litere mici şi 2.1; 2.5; alfabetică. cărți de poveşti, planşe model, culegeri de sistematică
mari de mână 2.6; Ex.de redactare a propozițiilor folosind scrierea cu majusculă limba română Autoevaluarea
2.7; 2.8; Ex.de redactare a textelor folosind diverse tipuri de liniaturi Resurse procedurale:conversația, Evaluare
Scrierea textelor 3.1; Ex de copiere,transcriere a textelor pe diferite tipuri de explicatia, exercitiul, demonstrația, reciprocă
liniaturi cu respectarea așezării corecte în pagină a observarea dirijată
titlului,autorului ,alineatelor etc Forme de organizare a colectivului: Sumativă
Respectarea poziției corecte a corpunlui în timpul scrierii frontală, activitate individuală
Utilizarea unor instrumente de scris diferite în condiții de
Evaluare siguranță
1.1; 1.2; Ex de redactare liberă a unor texte scurte pe teme date: „Primăvara” de Elena Dragoș – copiere Observarea
2.1; 2.5; Animalul meu preferat „Gândăcelul„ de Elena Farago – sistematică
2.6; Portretul meu transcriere (fragment) Autoevaluarea
2.7; 2.8; Ex de scriere artistică a unor cuvinte sau litere într-un text „Vara” de Eugen Jianu – transcriere Evaluare
3.1; Exerciții de încadrare a textelor în pagină; Biletul;Invitația;Felicitarea- reciprocă
„Primăvara” de Elena Dragoș – copiere redactare,transcriere
sumativă
Exerciții de trascrierea corectă a unor texte:
Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA
„Gândăcelul„ de Elena Farago – transcriere (fragment)
„Vara” de Eugen Jianu – transcriere
Biletul;Invitația;Felicitarea-redactare,transcriere

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5: Scrierea cifrelor


Nr. ore alocate 4
Obiective
Conţinuturi Evaluare-
de Activităţi de învăţare Resurse Obs.
-detalieri- instrumente
referinţă
Resurse materiale: caiet, stilou, creion, cărți
Scrierea cifrelor, a 1.1; 1.2; 2.5; Exerciţii de scriere a cifrelor; de poveşti, planşe model, culegeri de limba Observarea
problemelor şi a 2.6; 2.7; 2.8; Exerciţii de scriere a problemelor şi a planului de rezolvare; română sistematică
planului de Ex de unire a unor numere pentru a obține imagini atractive Resurse procedurale: conversația, Autoevaluarea
rezolvare 1.1; 1.2; 2.4 Ex.de recunoaștere a numerelor într-un complex desenat explicatia, exercitiul, demonstrația, Evaluare
Ex.de creare a unor imagini cu ajutorul cifrelor observarea dirijată reciprocă
Evaluare Forme de organizare a sumativă
colectivului:frontală, activitate individuală

Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA


NODULEŢUL ZAUA

SEMIOVALUL OVALUL

Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA


BUCLA BASTONAŞUL

CÂRLIGUL

Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA


LINIOARA OBLICĂ

Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA


ALFABETUL

Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA


Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA
Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA
Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA
Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA
Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA
Planificare clasa a II-a A prof.înv.primar:NAGY IRINA