Sunteți pe pagina 1din 8

Învăţătoare: SABOU IULIA

Şcoala Primară Recea Mare

Clasele I-IV A

Disciplina: Limba şi literatura română

Data 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013 10.05.2013

Clasa I a II-a a III-a a IV-a


Aria curric. Limba şi comunicare Limba şi comunicare Limba şi comunicare Limba şi comunicare
Obiectul Limba română Limba română Limba română Limba română
Subiectul
Grupurile de litere Grupurile de sunete Recapitulare Evaluare
,,ce, ci, ge, gi, che” ,,oa, ua, uă” ,,Primăvara” ,,Lumea
necuvântătoarelor”
Tipul lecţiei Consolidare Consolidare Recapitularea şi Evaluarea

1
sistematizarea cunoştinţelor
cunoştinţelor
Obiective operaţionale La sfârşitul lecţiei elevii La sfârşitul lecţiei elevii La sfârşitul lecţiei elevii -Să identifice subiectul
vor fi capabili: vor fi capabili: vor fi capabili: şi predicatul într-o
-Să scrie corect cuvinte –Să recunoască - Să selecteze din mai propoziţie, făcând
ce conţin grupurile de grupurile de sunete; acordul între acestea;
multe cuvinte pe cele
litere învăţate;
– Să transcrie cuvinte potrivite pentru -Să alcătuiască propoziţii
- Să asocieze sunetul cu simple folosind subiecte
grupul de litere care cuprind grupurile de realizarea unei
şi predicate date;
corespunzător; sunete învăţate;
compuneri cu temă dată;
- Să analizeze subiectele
- Să identifice în
– Să extragă din texte - Să recunoască părţile şi predicatele unei
cuvintele date grupurile propoziţii date;
de litere învăţate, cuvinte ce conţin aceste de vorbire studiate pe
despărţind în silabe sunete; - Să rezolve individual
baza cuvintelor
cuvintele date; fişa de evaluare,
– Să despartă în silabe selectate; încadrându-se şi
- Sǎ recunoască suntele cuvintele ce conţin respectând timpul
învăţate în cuvinte, în aceste sunete, ţinând - Să ordoneze cronologic acordat;
diferite poziţii ( iniţială, cont că aceste sunete fac
propoziţiile date pentru a
mediană, finală ); parte din aceeaşi silabă;
obţine planul unei
- Să completeze cuvinte – Să dea exemple de compuneri;
lacunare cu grupurile de cuvinte cu aceste sunete;
litere, respectiv cu
- Să alcătuiască
cuvintele potrivite; propoziţii cu cuvinte ce
conţin aceste grupuri de
- Sǎ citeascǎ cuvinte şi
sunete;
propoziţii fluent, corect,
cu accent corespunzător,
în ritm propriu;

2
Resurse- procedurale: Exerciţiul, observarea Conversaţia, explicaţia, Exerciţiul, conversa- Explicaţia, conversaţia,
metode şi procedee sistematică, problemati- exerciţiul joc, citirea ţiaproblematizarea, problematizarea.
zarea, explicaţia, metoda aplicativă, povestirea. explicaţia, metoda
cadranelor. ciorchinelui.
Resurse- materiale Fişe de lucru, planşe Fişe de lucru, manualul, Fişe de lucru, manualul, Fişe de evaluare.
didactice cu grupurile de caietul, texte caietul, planşă.
litere învăţate, bileţele. reprezentative, planşă.

1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric 1’ 1. Moment organizatoric 1’ 1. Moment


1’ Asigur condiţiile necesare Asigur condiţiile necesare pentru buna organizatoric 1’
Stabilesc ordinea şi pentru buna desfăşurare a desfăşurare a orei de curs. Asigur condiţiile necesare
disciplina în sala de clasă. orei de curs pentru buna desfăşurare a
Le cer elevilor să îşi orei de curs.
pregătească caietele şi
cărţile necesare pentru
începerea orei.

2. Actualizarea 2. Actualizarea cunoştin-


cunoştinţelor învăţate ţelor
anterior: AI 10’
AD 5’ - Ce lecţie am studiat
Se va face o scrută ora trecută?
reactualizare a grupurilor - ...Grupurile de sunete
de litere învăţate. ea, ia, ie.
Conţinutul informaţional
Voi da elevilor câte un studiat ora anterioară va fi
bileţel cu un scurt text care verificat printr-o fişă de
conţine grupurile de litere

3
învăţate. Cer elevilor să lucru (anexa 1).
citească în gând textul.
Dirijează discuţii pe În funcţie de gradul de
marginea acestuia. înţelegere şi însuşire a
cunoştinţelor dobândite se
(ANEXA 1). vor relua anumite tipuri de
exerciţii.

Ex.1

„ Eu spun una, tu spui


multe”: viaţă – vieţi, piatră –
pietre, nuia – nuiele.

Ex.2

Alcătuiţi enunţuri cu
cuvintele: iarnă, greşeală,
scânteie.

3. Captarea atenţiei
AI 10’ 2. Captarea atenţiei
Se prezintă elevilor planşa AD 5’
nr.1 (anexa2), ei având ca Se iniţiază o discuţie pornind de la nişte
cuvinte date.
sarcină să descopere
individual grupurile de
sunete studiate ora

4
anterioară, (vulpea, poiată,
greierele, întoarse, iar, Iancu)
notând propoziţiile pe caiete,
subliniând grupurile de
sunete studiate şi să observe
alte grupuri de sunete ce
intră în componenţa
cuvintelor subliniate:
Elevii observă planşa şi vor completa cu
târcoale,doua, întoarse,nouă.
cuvântul potrivit ,,Primăvara”
Se despart cuvintele în
silabe, se evidenţiază
grupurile de sunete oa, ua ,
uă şi se fac exerciţii de
pronunţie.

3. Anunţarea temei şi a
3. Anunţarea temei şi a obiectivelor
obiectivelor 4. Anunţarea temei şi a AD 2’
AD 2’ obiectivelor Anunţ tema şi obiectivele
Anunţ tema şi obiectivele 3. Anunţarea temei şi a urmărite pe parcursul orei
AD 2’ obiectivelor
urmărite pe parcursul orei Astăzi vom învăţa să de Limba română.
de Limba română. AD 2’
pronunţăm şi să scriem Anunţ tema şi obiectivele urmărite pe
corect cuvinte care conţin parcursul orei de Limba română.
grupurile de sunete oa, ua,
uă. Vom exemplifica, vom
descoperi cuvinte în
enunţuri, vom despărţi
cuvintele în silabe, vom

5
completa cuvinte cu aceste
grupuri, vom alcătui
propoziţii.

Se notează la tablă şi în
caiete titlul lecţiei noi.

4. Dirijarea învăţării
4. Dirijarea învăţării AI 45’
AD 15’
Vom citi textul de pe bileţel 5. Dirijarea învăţării 4. Dirijarea învăţării Voi împărţi o fişă de
împreună, după aceea voi AI 15’ AI 10’ evaluare, pentru a lucra
cere elevilor să descopere Voi împărţi elevilor câte o - Se iniţiază o scurtă convorbire pe tema fiecare elev, individual.
cuvintele ce conţin fişă de lucru, cu grupurile de textelor alese pentru unitatea de învăţare Elevii vor rezolva
grupurile de litere învăţate, sunete noi ,,oa, ua, uă” „Primăvara”. exerciţiile din fişa de
despărţind în silabe Explic sarcinile, apreciez evaluare.
cuvintele şi alcătuind rezultatele, identific şi Se distribuie elevilor fişe de lucru ce conţin Explic sarcinile, apreciez
propiziţii cu ele. Tot în remediez greşelile de câte ori fragmente din textele literare studiate rezultatele, identific şi
acest bileţel vor fi încă două este cazul. remediez greşelile de câte
(anexa 1), având ca sarcină să identifice
tipuri de exerciţii Elevii vor rezolva exerciţiile ori este cazul. Voi reveni
,,CORECTEAZĂ”(în acest din fişa de lucru autorul şi titlul operei literare. cu explicaţii asupra
exerciţiu vor fi date trei exerciţiilor ori de câte ori
AD 5’
propoziţii cu grupurile de va fi nevoie.
litere scrise greşit, elevii Se dirijează desfăşurarea jocului „Adevărat
vor trebui să le corecteze
sau fals” (anexa 2)
punând grupul de litere
corespunzător pentru ca Anexa 2 JOC DIDACTIC
cuvântul să fie scris corect-
ANEXA 2) şi ,,CUVINTE „ADEVĂRAT SAU FALS”
AMESTECATE” (acest
exerciţiu conţine o  Personajele textului „Legenda
propoziţie cu cuvinte
ghiocelului” sunt: ghiocelul, baba

6
amestecate, unde elevii vor Iarna şi Cucul (F)
trebui să ordoneze pentru a
 Poezia „În ziua de Paşte” are două
obţine propoziţia corectă-
ANEXA 3) strofe. (A)
 Prin intermediul poeziei
„Primăvara”, poetul Vasile
Alecsandri ne transmite sentimente
de tristeţe (F)
 Autorul poeziei ,,Primăvara” este
Mihai Eminescu (F)
5. Realizarea feed-backu- 6. Asigurarea reatenţiei şi
lui: transferului: 5 .Asigurarea retenţei şi a transferului
AI 20’ AD 10’ AI 20’
După terminarea acestor După terminarea acestor exerciţii voi
exerciţii voi împărţi o fişă Dictare: ,,La joacă” împărţi o fişă de lucru, pentru a lucra
de lucru, pentru a lucra fiecare elev, individual.
fiecare elev, individual. Ioana are două păpuşi. Una Elevii vor rezolva exerciţiile din fişa de
Elevii vor rezolva dintre ele este nouă. lucru
exerciţiile din fişa de lucru Explic sarcinile, apreciez rezultatele,
Explic sarcinile, apreciez - Nu ieşi afară? Nu mai identific şi remediez greşelile de câte ori
rezultatele, identific şi plouă! zice Mioara. Fetele este cazul.
remediez greşelile de câte stau afară şi se joacă.
ori este cazul.
*Evaluarea dictării se
realizează prin autocorectare.

7. Încheierea lecţiei:
AD 2 ‘ 5. Încheierea lecţiei:
7. Încheierea lecţiei: AD 2’
Fac aprecieri cu privire la AD 2’
6. Încheierea lecţiei:

7
modul de comportare al Fac aprecieri cu privire la AD 2’ Fac aprecieri cu privire la
elevilor în timpul orei. modul de comportare al modul de comportare al
elevilor în timpul orei. Fac aprecieri cu privire la modul de elevilor în timpul orei.
Formulează tema pentru comportare al elevilor în timpul orei.
acasă. Formulează tema pentru
acasă. Formulează tema pentru acasă.