Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 21.11 2018


Profesor: Dumitraşcu Roxana
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Dudeşti/ Structura Tătaru
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba si literatura română
Clasă: a VI-a
Subiectul: Verbul.Moduri şi timpuri.Exerciţii
Tipul lecţiei: consolidare
Durata lecţiei: 50’

Scopul:
- consolidarea şi sistematizarea unui sistem de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi referitoare la verb;

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE:

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

Competenţe specifice:

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru
înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative
4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea la
normă

Competenţe derivate:
a) cognitive

C1- Să identifice verbe la modurile şi timpurile învăţate;


C2- să conjuge verbe la modurile şi timpurile învăţate;
C3- să alcătuiască enunţuri cu verbe la modurile şi timpurile învăţate;
C4- să precizeze tipul de acţiune pe care o exprimă un verb la unul din modurile şi timpurile învăţate;
C5- să analizeze, respectând succesiunea categoriilor gramaticale, verbe la modurile şi timpurile
studiate;
C6- să diferenţieze forma greşită de cea corectă a anumitor forme verbale
b) afective:- sǎ manifeste spirit de competiţie şi colegialitate;
Resurse:
a. procedurale
- strategii de învăţare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate independentă.
- metode şi procedee: conversatia euristica, explicaţia, exerciţiul gramatical, ciorchinele, algoritmizarea,
jocul didactic
b. materiale: fişele de lucru,tabla, creta,coli de flipchart,markere,creioane colorate, caietele elevilor.
c. resurse şi managementul timpului:
- spaţiu de lucru: sala de clasǎ
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul: 50 minute.
Bibliografie:
-Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română pentru clasele a V-a – a VIII-a., Bucuresti ,2017
-Bucurenciu Petru, Dragu Mihaela, Norel Mariana - Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2018
SCENARIUL DIDACTIC

MOMENTELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA Forme de Resurse EVALUARE


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVILOR organizare procedurale
Pregăteşte materialele necesare lecţiei.
1.Moment Asigură disciplina şi ordinea în clasă. Se pregătesc pentru ora de limba şi Frontal Conversaţia
organizatoric Notează absenţele. literatura română.
1 min
Frontal/
2.Verificarea Verifică temele elevilor prin sondaj. Verifica tema, fac observaţii cu privire la individuală Explicaţia Aprecieri
temei Solicită unii elevi să prezinte sarcinile de modul cum au rezolvat colegii. verbale
7 min lucru avute ca temă, corectând/ Răspund la eventuale întrebări formulate de
îndrumând acolo unde este necesar. profesor sau de alţi colegi, îşi corectează
dacă este necesar.
Pentru verificarea însuşirii cunostinţelor Potrivit indicaţiilor profesorului, elevii Activitate
3. Captarea anterior dobândite, se va folosi comletează ciorchinele,completând fişele pe frontală/ Ciorchinele Aprecieri
atenţiei ciorchinele;(profesoarul completează pe care le au, comunicând cunoştinţele ce le individuală verbale
10 min coala de flipchart) deţin despre tema dată.
-anexa 1
5.Anunţarea Activitate Conversatia Aprecieri
temei noi şi a Se anunţă titlul lecţiei si obiectivele Notează în caiete titlul lecţiei. frontal verbale
obiectivelor acesteia: Verbul.Moduri şi
1 min timpuri.Exerciţii
6.Dirijarea Profesorul distribuie elevilor împărţiţi Elevii parcurg fisele de lucru cu Activitate pe Explicatia Aprecieri
învăţării pe grupe, o fişă de lucru care cuprinde atentie, fiecare colaborând cu grupe verbale
25 min itemi ce vizează verificarea aspectelor perechea sa. conversatia,
studiate despre modurile şi timpurile După expirarea timpului algoritmizarea
verbale studiate. Le precizează timpul stabilit, fiecare pereche prezintă
pe care-l vor avea la dispoziţie oral ceea ce a lucrat.
(10 min) şi faptul că vor prezenta
tuturor ceea ce au lucrat, astfel încât şi
colegii să-şi poată nota. Le precizează
că acolo unde va fi nevoie, colegii pot
interveni, corectând eventualele
greşeli.Pe tot parcursul expunerilor
elevilor, profesorul le oferă indicaţiile
de care au nevoie, încurajându-i şi
susţinându-i.
Anexa 2.
7.
Asigurarea Profesorul propune jocul ”Câmpul cu Elevii realizează sarcina şi Activitate pe Jocul didactic Aprecieri
feedbackul flori de verb.” Fiecare grupă primeşte lipesc florile pe foaia de grupe verbale
ui şi un plic care conţine petale de flori pe flipchart pregătită în prealabil..
evaluarea care sunt verbe conjugate la diferite
5 min moduri/timpuri/persoane/numere,
forme . Plicul conţine şi o floare, pe
ale cărei petale sunt scrise
modul,timpul,persona, numărul,forma
verbului din centrul florii.Elevii
trebuie să lipească petalele astfel încât
să se potrivească cu ceea ce scrie pe
floare. Fiecare grupă lipeşte apoi
floarea pe coala de flipchart afişată pe
tablă.

8. Tema Preofesorul distribuie elevilor tema pentru


pentru acasă, pe un biletel colorat. Redactează Notează tema pentru acasa frontal explicatia
acasă o compunere de minimum 100 de
1min cuvinte, în care să povesteşti o
întâmplare petrecută la şcoală, folosind
verbe la modurile şi timpurile învăţate.
Vei utiliza cel puţin câte două verbe
pentru fiecare mod/timp învăţat.
Anexa 2.

Echipa 1.
Se dă textul:
“Fram stătea în mijlocul arenei, alb ca zăpada, urias şi neclintit. Tot aşa stau fraţii lui din ţara zăpezilor veşnice, pe insulele de gheaţă plutitoare
când se înalţă să privească la alti urşi albi.(…) Îşi trecu laba peste ochi, peste frunte. (…) Aplauzele s-au potolit…”
( Cezar Petrescu- “Fram , ursul polar”)
Lucrează în echipă, dovedind că ai fost un cititor atent!
1. Subliniaţi verbele la modul indicativ din textul următor şi analizaţi-le, completând tabelul:

Verb la modul indicativ Timpul Persoana Numarul Funcţia sintactică

2. Lucrând împreună, descoperiţi intrusul!

Printre verbele la modul indicativ din seria următoare, s-au amestecat unele care se află la alte moduri. Încercuiţi-le numai pe cele la modul indicativ!

Colorau, au plecat, mersesem, voi fi venit, aş aplauda, să privesc, vorbi, gândesc, aş fi crezut, voi cânta, să fi citit

3. Fiţi isteţi!
Treceţi verbele a fugi şi a veni la modul indicative, , timpul perfect simplu, persoana I şi a III a singular. Explică ortografia !

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Echipa 2.
Se dau următoarele enunţuri:

Nu mai vreau să pierd cheile casei.


Să fi fost mai atent, reuşeai să rezolvi corect problema.
Voiam s-o găsesc înainte de a începe şcoala.

Lucrează în echipă, dovedind că ai fost un cititor atent!


1.Subliniaţi verbele la modul conjunctiv din textul următor şi analizaţi-le, completând tabelul:

Verb la modul conjunctiv Timpul Persoana Numarul Funcţia sintactică

2. Lucrând împreună, descoperiţi forma corectă!

Subliniaţi varianta corect scrisă din următorul şir de verbe la modul conjunctiv:

să fi atent/ să fii atent; să fi fost bun/ să fii fost bun; să vii/ să vi; să devii/ să devi; să scrii/ să scri, să ştii/ să şti; să crezi/ să crezii

3. Visaţi cu ochii deschişi!


Continuaţi lista următoare folosind verbe la modul conjunctiv:
Vreau să îmi termin temele, să dorm într-un pat de ciocolată, ……………………….. nori din vată de zahăr, ………………………… cu pitici
din marţipan, ……………………..……. într-o casă din turtă dulce, ……………………………………..castele din acadele
Echipa 3
Se dă textul:
“M-aş apuca şi iarna să-nfloresc,
Ca să te bucuri. Păsările cele
mai mandre-ar face cuib pe creanga mea,
şi nopţile mi-ar da cercei de stele,
pe care, ca pe frunze, ţi le-aş da. “ Magda Isanos-“ Vis vegetal”

Lucrează în echipă, dovedind că ai fost un cititor atent!


1. Subliniaţi verbele la modul condiţional –optativ din textul următor şi analizaţi-le, completând tabelul:

Verb la modul Timpul Persoana Numarul Funcţia sintactică


condiţional-optativ

2. Lucrând împreună, descoperiţi forma corectă!

Subliniaţi varianta corect scrisă din următorul şir de verbe la modul condiţional-optativ:

aş citi/ aşi citi; ţi-ar plăcea/ ţi-ar place; ar dispărea/ ar dispare; ar fi cinstiţi/ ari fii cinstiţi; ar fi înţeles/ ar fii înţeles; vedea-te-aş/ vedeate-aş

3. Fiţi isteţi!
Înlocuiţi verbele la modul condiţional -optativ, timpul present, cu formele lor la condiţional-optativ , timpul perfect.
Te-aş ajuta, dacă aş avea timp………………………………………………………………………………………………
Ar merge la munte, dacă ar avea echipament potrivit. …………………………………………………………………
Echipa 4.
Se dă textul:

“Vulpoiule, du-l din codru! Scoate-mi-l pân` la răspânte


Arată-i drumul cel mare şi zi-i aceste cuvinte…” Bogdan Petriceicu –Haşdeu - “Hanul Ancuţei”

Lucrează în echipă, dovedind că ai fost un cititor atent!


1. Subliniaţi verbele la modul imperativ din textul următor şi analizaţi-le, completând tabelul:

Verb la modul imperativ Persoana Numarul Funcţia sintactică

2. Lucrând împreună, descoperiţi forma corectă!

Subliniaţi varianta corect scrisă din următorul şir de verbe la modul condiţional-optativ:

Fii înţelept!/Fi înţelept!; Nu fi mincinos!/ Nu fii mincinos!; Veniţi repede! / Veni- ţi repede! ; Nu zi!/ Nu zice! ; Nu adu!/ Nu aduce! Taceţi!/Tăceţi!
;Duceţi cărţile!/ Duce-ţi cărţile!

3.Fiţi isteţi!
Scrieţi enunţurile de mai jos, trecând verbele la modul imperativ de la forma afirmativă la formă negativă:

Du cartea la bibliotecă! ………………………………………………………………………………………………


Fă o prajitura! . …………………………………………………………………………………………….
Vino la spectacol! ……………………………………………………………………………………………….
Fii zilnic prietenos! ………………………………………………………………………………………………..
Echipa 5.

Se dă textul:
“ Într-o zi, micuţul Claudio se juca la poarta casei, când pe stradă trecu un om foarte bătrân, cu ochelari de aur, care mergea adus de spate,(…)
şi taman când trecu prin faţa porţii, bastonul îi căzu.
Claudio se repezi să-l ridice şi i-l întinse bătrânului , care-i spuse zâmbind:
-Mulţumesc, n-am nevoie. Mă descurc şi fără. Dacă-ţi place, păstrează-l!” “Joaca cu bastonul”- Gianni Rodari

Lucrează în echipă, dovedind că ai fost un cititor atent!

1. Analizează verbele subliniate, completând tabelul:

Verbul Modul Timpul Persoana Numarul Aspect afirmativ/negativ Funcţia


sintactică
trecu
mergea
să ridice

mă descurc
păstrează

2. Lucrând împreună, puteti identifica greselile care s-au strecurat în următoarele enunţuri!

a) Te-am rugat să fi cuminte până vine bunica. …………………………………………………………………………………………………


b) A vrut să-i deie un cadou de ziua lui. …………………………………………………………………………………………………
c) L- a rugat să nu iese din cuvântul lui. …………………………………………………………………………………………………
d) I-ar fi plăcut să ieie o notă frumoasă la compunere. ………………………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și