Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data: 26.04.2006
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţare: Resursele planetei noastre
Subiectul lecţiei: Resursele hidrosferei
Tipul lecţiei: mixtă
Competenţe specifice: 1.1, 2.2, 2.3, 3.2, 5.1, 5.2
Obiective operaţionale:
 de cunoaştere şi analiză:
- să precizeze importanţa hidrosferei privitor la resurse;
- să analizeze circuitul apei din natură în determinarea resurselor de apă;
- să repartizeze procentual resursele de apă ale hidrosferei;
- să enumere resursele Oceanului Planetar şi pe cele ale apelor continentale;
- să prezinte factorii ce fac din apa dulce o mare problemă în lume;
- să exemplifice şi să localizeze pe hartă centrale hidroelectrice din România,
centrale mareemotrice din lume ;
- să localizeze pe hartă principalele zăcăminte de petrol şi gaze naturale din
platformele continentale;
- să analizeze diagramele privind repartiţia producţiei de peşte pe Oceane şi
state;
- să enumere riscurile poluării hidrosferei si metodele de prevenire a acesteia.
 psihomotorii:
- să localizeze pe harta murală centralele hidroelectrice din România, centralele
mareemotrice din lume ,zăcămintele de petrol şi gaze naturale din platformele
continentale;
- să dezvolte exerciţiul de analiză şi citire a modelelor geografice: harta,
diagrama, schema logică;
 afectiv-atitudinale:
- să manifeste interes, curiozitate ştiinţifică pentru problematica resurselor
naturale oferite de hidrosferă;
- să aprecieze importanţa resurselor oferite de hidrosferă;
- să îşi dezvolte sentimentul de raţionalizare a consumului de apă şi de protecţie
a mediului înconjurător.
Metode folosite: conversaţia, problematizarea, demonstraţia, lucrul cu harta,
modelarea
Mijloace de învăţământ: harta fizică a României, harta fizică a lumii, harta
resurselor,atlasul geografic,planşă cu circuitul apei în natură,planşă cu o
instalaţie petrolieră marină, flacon cu sare
Strategia didactică: euristică, dirijată, deductiv-inductivă
Organizarea activităţii: frontală ,individuală
Nivelul clasei: corespunde nivelului programei
Loc de desfăşurare: cabinetul de geografie
Bibliografie:
 Morariu T.,Pişotă I.,Buta I.-„Hidrologie generală”,E.D.P., Bucureşti, 1970
 Lester R.Brown-„Probleme globale ale omenirii”, Ed. Tehnică, Bucureşti,
1988
 Tomescu Viorica-„Didactica geografiei”, Ed. Universitaria,Craiova , 2005
 Bontaş I. –„Pedagogie”,Ed. All, Bucureşti , 2000

Conţinut informativ:
 Importanţa apei ca resursă a hidrosferei
 Repartiţia resurselor de apă ale hidrosferei:
- Oceanul Planetar: 96%
- ape continentale : 4 %( 77% sunt cantonate în gheţari şi calote glaciare)
 Apa dulce-o mare problemă în lume
 Resursele Oceanului Planetar:
- sursă de hrană;
- resurse de săruri;
- minereuri utile(noduli de mangan,fier,cupru,nichel,cobalt,aur etc.-SE
Oceanului Pacific);
- petrol şi gaze naturale( platformele continentale ale Mării Nordului,Golfului
Persic,Golfului Mexic,Golfului Guineea etc.)
- mareele(centrale mareemotrice-Franţa,la Marea Mânecii,Canada,pe coasta
Atlanticului).
 Resursele apelor continentale:
- resursă de hrană;
- producerea de energie electrică în hidrocentrale;
- irigarea terenurilor agricole;
- valorificarea apelor subterane;
 Poluarea hidrosferei şi metode de prevenire a acesteia.

Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Activitatea Activitatea
crt. lecţiei propunătorului elevilor
1 Organizarea Se verifică prezenţa mijloacelor Pregătesc
activităţii de învăţământ necesare lecţiei,se manualele, atlase-
(1 min) notează absenţii le,caietele
2 Verificarea Se adresează frontal elevilor mai Răspund la
cunoştinţelor multe întrebări din lecţia întrebări.
anterioare anterioară:”Energia solară.
(10 min) Resursele atmosferei”
 Care este importanţa
energiei solare?
 Cum este valorificată ea?
 Care dintre gazele
componente ale atmosferei
sunt utilizate ca resurse?
 Cum este utilizată energia
vântului?
 În ce regiuni este
valorificată ea şi de ce?
 Localizaţi regiunile Indică la hartă.
respective la hartă.
 Ce alte resurse ale
atmosferei cunoaşteţi?
 Cum sunt valorificate ele?
3 Activitatea Se prezintă elevilor o planşă ce Intuiesc.
introductivă prin înfăţişează un ocean.
captarea atenţiei şi  Ce înveliş al planetei Răspund la
trecerea la lecţia noastre este înfăţişat în întrebări.
nouă această planşă?
( 3 min.)  Care sunt componentele
hidrosferei?
 Care sunt cele 4 oceane ale Localizează la
planetei noastre?Indicaţi-le hartă.
la hartă.
 Care sunt subdiviziunile
apelor continentale?
4 Anunţarea lecţiei Se notează titlul lecţiei pe tablă: Îşi notează titlul.
noi şi a „Resursele hidrosferei”.
obiectivelor Se expun oral obiectivele Ascultă cu atenţie.
propuse propuse spre realizare pe
(1 min.) parcursul lecţiei.
5 Dirijarea învăţării Solicit elevii să-şi deschidă Îşi deschid
şi dobândirea de manualele la pagina 136. manualele.
noi cunoştinţe  Care este cea mai Răspund la
( 25 min.) importantă resursă a întrebări.
hidrosferei?
 De ce spunem că apa este Explică.
o resursă inepuizabilă?
 Explicaţi circuitul apei în
natură!
 Observând harta fizică a Răspund la
lumii,în care dintre întrebări.
componentele hidrosferei
sunt cantonate cele mai
mari cantităţi de apă?Dar
cele mai puţine?
 Din lecţiile anterioare de
geografie,cât la sută din
totalul apelor hidrosferei
reprezintă apele dulci?
 Unde sunt cantonate ele în
special?
 Aşadar care sunt
principalele surse de apă
dulce pentru populaţia
Globului?
 Explicaţi de ce apa dulce Explică.
reprezintă o problemă a
omenirii.
 Ce surse de apă dulce aţi Exemplifică.
văzut voi la TV că se
încearcă a fi valorificate?
Se notează schema pe tablă. Notează
 Care credeţi că sunt Enumeră.
principalele resurse ale
Oceanului Planetar?
 Care sunt cele mai mari Analizează
state producătoare de diagrama şi
conserve de peşte? Din ce enumeră.
ocean pescuiesc ele?
 Analizaţi diagrama din
manual ce prezintă
repartiţia producţiei de
peşte pe oceane şi state.
 Enumeraţi în ordine statele
producătoare pentru
fiecare bazin oceanic.
Se notează schema pe tablă. Notează
Se prezintă elevilor un flacon cu
sare extrasă prin desalinizarea
apelor oceanice sau marine.
 Din ceea ce aţi văzut voi la Răspund la
emisiunile Discovery ,cum întrebări.
s-a obţinut această sare?
 Ce alte săruri mai ştiţi voi
că se obţin din apele
Oceanului Planetar?
 Folosind cunoştinţele din
lecţiile anterioare,ce
metale ştiţi voi că se
găsesc în depozitele
sedimentare de pe fundul
oceanelor?Pe fundul căror
oceane? Sunt ele
valorificate în prezent?
Se notează schema pe tablă. Notează
Se prezintă elevilor o imagine cu Intuiesc
o instalaţie petrolieră marină?
 Ce observaţi în imagine? Răspund la
 Ce credeţi că fac oamenii întrebări.
de pe această platformă?
 Ce altă resursă aţi învăţat
voi că este asociată
resurselor de petrol?
 Folosind harta resurselor Localizează la
localizaţi mările în care se hartă.
exploatează petrolul şi
gazele naturale.
Se notează schema pe tablă. Notează
 La lecţia privind dinamica Răspund la
apelor oceanice aţi învăţat întrebări.
despre maree. Ce sunt ele?
 Cum pot fi ele
valorificate?
 Din cultura voastră Indică a hartă.
generală cunoaşteţi
centrale mareemotrice?
Localizaţi-le la hartă.
Se notează schema pe tablă. Notează.
 Care credeţi că sunt Răspund la
resursele apelor întrebări.
continentale?
 Cum se numesc centralele
care utilizează energia
apelor pentru producerea
curentului electric?
 În clasa a IV-a aţi învăţat Localizează la
câteva hidrocentrale. Să le hartă.
localizăm şi noi pe harta
fizică a României!
 Observând harta lumii pe
ce alte continente se află
centrale hidroelectrice?
Se notează schema pe tablă. Notează
 Unde se practică pescuitul Răspund la
continental? întrebări.
 Care este principalul
domeniu piscicol pentru
ţara noastră?
 Cum sunt folosite apele
continentale în
agricultură?
 În ce zone există la noi în Localizează la
ţară sisteme de irigaţii? hartă.
Localizaţi la hartă zonele
respective.
Se notează schema pe tablă. Notează.
 Ce surse de poluare există Răspund la
pentru hidrosferă? întrebări.
 Ce măsuri por fi luate Exemplifică.
pentru prevenirea poluării
apelor?
Se notează schema pe tablă. Notează.
6 Fixarea  Urmărind schema de pe Răspund la
cunoştinţelor tablă,care sunt principalele întrebări.
( 4 min.) resurse ale Oceanului
Planetar?
 Localizaţi la hartă
zăcămintele de petrol şi
gaze naturale .
 Ce sunt centralele
mareemotrice?
Exemplificaţi la hartă.
 Care sunt principalele
resurse ale apelor
continentale?
 Indicaţi la hartă 3
hidrocentrale din
România.
7 Evaluarea S-a făcut pe parcursul lecţiei
cunoştinţelor antrenând toţi elevii.
(5 min.) Se foloseşte o fişă de evaluare cu Rezolvă sarcinile
itemi lacunari. propuse.
Principala resursă a hidrosferei
este…………….
Cea mai mare parte a resurselor
de apă ale hidrosferei sunt situate
în……………………..
Cele mai mari ţări producătoare
de conserve din peşte sunt……
………………………….......
Centralele ce utilizează mareele
pentru producerea curentului
electric se numesc………………
Două dintre hidrocentralele de la
noi din ţară sunt……………….
şi …………………….
8 Tema pentru acasă Învăţarea lecţiei pe baza Ascultă cu atenţie
(1 min.) manualului,caietului de
notiţe,atlasului.