Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

Data: 14.03.2018
Clasa: a IV-a A
Școala Gimnazială ,,Nicu Albu” Piatra-Neamț
Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: GEOGRAFIE
Subiectul lecției: Delta Dunării
Tipul lecţiei: Predare - ȋnvățare
Unitatea de invățare: România – elemente de geografie regională

Competențe generale și specifice:

1. Prezentarea realității observabile cu ajutorul terminologiei generale și specifice,


2. Utilizarea elementelor specifice semnificative din matematică, științe ale naturii și disciplinele sociale în înțelegerea realității
înconjurătoare,
3. Relaționarea realității înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică,
4. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea orizontului local, a țării și a lumii contemporane.

Conținuturi:
1.1. Recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din manual.
1.2. Notarea unor formulări proprii simple, referitoare la termeni identificați/desprinși dintr-un mesaj oral.
1.3. a) Completarea unor texte lacunare, cu termeni adecvați
c) Elaborarea unui text pe baza unei realități studiate sau a unei imagini, după un model dat.
2.2. Gruparea obiectelor identificate prin observare în diferite categorii, pe baza unor criterii specifice.
2.3. Gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii diferite.
3.3. Identificarea elementelor reprezentate pe hărți la scări diferite

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


3.4. Localizarea unor elemente pe hărți
4.2. c) Formarea unei atitudini civice referitoare la cunoașterea, conservarea și protecția
a) Înțelegerea necesității protecției mediului de viață
4.3. b) Afirmarea pentru diversitatea naturală și umană
a) Prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și umană

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 - să localizeze pe hartă spaţiul geografic studiat;
O2 - să explice modul de formare a deltei ;
O3 - să identifice pe hartă cele trei braţe ale Dunării între care este cuprinsă Delta Dunării ;
O4 - să ştie care sunt zonele înalte (grindurile) şi zonele joase ;
O5 - să ştie de ce Delta Dunării este considerată un paradis al plantelor şi animalelor ;
O6 - să ştie care sunt plantele şi animalele întâlnite în zona studiată, precum şi speciile protejate ;
O7 - să explice necesitatea protejării Deltei Dunării .

RESURSE:

A) Metodologice: a) strategia didactică: mixtă


b) metode şi procedee: de comunicare orală / scrisă: conversaţia, instructajul verbal, jocul didactic,
exerciţiul, exemplul, munca independentă, algoritmizarea;

c) mijloace didactice: manual, caiete, fişe de lucru, planşe didactice, videoproiector;

d) forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe

B) Temporale: durata lecţiei: 50 minute;


C) Umane: colectiv 28 elevi, cadrul didactic;
Mediul de instruire: ~ organizat în instituţie şcolară;
~ sala de clasă.

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


D) Bibliografice:

1. Curriculum National. Programe şcolare pentru clasa a IV-a, aprobata prin OMEN 5003/02.12.2014
2. Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă - Manual de geografie pentru clasa a IV-a – Editura Aramis, Bucureşti, 2016
4. Rebusuri şcolare pentru clasele I-IV, Ed. Aramis, Bucureşti, 2004
www.didactic.ro

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse


Evaluare
Etapele lecţiei O Materia-le
b. Procedu- Organiza
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor
o rale -torice
p.
1.Moment Elevii vor găsi pe catedră
organizatoric. cartonașe de cinci culori pe care vor fi scrise Se pregătesc explicaţia individual
1 min. numele lor și echipa din care fac parte (ex: pentru lecţie.
Andreea- Biolog- 1, Marius- Matematician- 3 jocul
etc). Fiecare își va alege cartonașul
corespunzător numelui și se va așeza în
bancă, formând cele cinci grupe: Geografii,
Matematicienii, Ecologiștii, Biologii și Literații.

2.Verificare şi Ghicitori . Caietele Individual Aprecieri


reactualizarea Se verifică noțiunile însușite în lecția Elevii răspund la elevilor verbale
cunostinţelor anterioară cu ajutorul ghicitorilor (Anexa 1). ghicitori. exerciţiul Frontal
2min.
3. Captarea Braistorming (5 min.)
atenţiei Pe o foaie de flipchart se va realiza Elevii vor ieși la
3min. frontal un brainstorming, pornind de la tabla și vor frontal
cuvântul ” Dunărea”. completa cu
cuvinte.
Explicatia

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


Prezentarea temei ce se va studia şi a
4.Anunţarea obiectivelor operaţionale: “Delta Dunării” Recepţionează titlul planşă conversatia frontal
temei şi a lecţiei şi obiectivele. joc
obiectivelor
1 min. Scriu data şi titlul
explicatia
lecţiei în caiete.
Elevii citesc cu atenție informațiile din
manual de la pagina 19.
5. Dirijarea Identifică poziția Deltei Dunării pe hartă,
învățării indică zonele învecinate deltei, numește
15 min. brațele Dunării, localități din Delta.
Scriu toate
Prezint schița lecției la tablă: informțiile de pe
tablă pe caiete.
- Delta este un mediu de viață natural
rezultat din depunerea de mâl, nisip și
pietriș la vărsarea unei ape curgătoare
conversatia
intr-un lac, mare sau ocean.
- Delta este rezultatul întrepatrunderii
celor două medii – terestru și acvatic.
Alcatuire: - brațe explicatia
- Canale
- Lacuri
- Bălți
- Terenuri inundabile
- Păduri
Vegetație: - terestră – păduri de foioase –
plopul, răchita, salcia
- Ierburi – trestia,
papura, stuful
- acvatică – nuferi, ierburi
acvatice
Animale – terestre – mamifere – vulpea,
Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela
vidra, mistrțul.
- Păsări – pelicanul, lebăda, lopătarul,
pescărușul, cormoranul.
- Insecte – libelula, țânțarul
Acvatice – pești – știuca, somnul, nisetrul, conversatia
păstruga, cega, șalăul, bibanul.
Alte animale – melci, scoici, raci, etc.
explicatia
Importanța: - trestia și stuful pentru
fabricarea hârtiei,
- Turism
- Pescuit
- Vânat
În anul 1990 Delta Dunării a fost
declarată Rezervație a Biosferei.

Alte fluvii care formează o deltă la


vărsare: Nill (Africa), Mississippi (America
de Nord), Nistru (Europa).

6. Obţinerea Elevii, împărțiți în cele cinci grupe, vor


performan- studia câte un text, apoi vor răspunde la Aprecieri
ţelor întrebările de la sfârșitul acestuia verbale
15 min. (Anexele 2,3,4,5,6). exerciţiul
Videoproie Pe grupe
După ce experții și-au însușit noile c -torul
cunoștințe și au răspuns la întrebări, se vor
regrupa în funcție de numerele de pe
cartonașe, formând Grupa 1, Grupa 2, Grupa
3, Grupa 4 și Grupa 5.

Se vizionează un material Power Point Elevii urmăresc cu


despre Dunăre și Delta Dunării pe un fundal atenție materialul
muzical – ”Valurile Dunării”, de Iosif Ivanovici PPT.
Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela
7. Evaluare Colaborând și adunându-și cunoștințele și Elevii completează Fişă de Explicaţia, Probă
10 min. vor realiza un ciorchine cu tema ”Delta ciorchinele. lucru Fişa de scrisă
Dunării” ( Anexa 8). Se va lucra în echipă. lucru individual

8. Aprecieri Fac aprecieri asupra desfăşurării


asupra activităţii şi a participării elevilor. Notez elevii Frontal Apreciere
activitatii care au participat activ la lecţie. Ascultă a
1 min. verbală
9.Tema pentru Realizează un afiș cu titlul Delta Dunării – Notează pe caiete
acasă paradis românesc, în care să prezentați tema pentru acasă. manualul conversaţia frontal
2 min. atracțiile locului, surprinse în ilustrații însoțite
de scurte comentarii. Notați și îndemnuri
pentru protejarea și conservarea acestui loc.

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


Anexa 1
GHICITORI

De sub munte, de sub deal


Robinetul natural.
(Izvorul)

Niște pâraie-adunate
Curg acum împreunate.
(Râul)

Locul de vărsare
Într-un râu mai mare
Cum se cheamă oare?
(Confluență)

Cu aceste ajutoare
Orice apă curgătoare
Devine mereu mai mare.
(Afluenți)

Care apă curgătoare


Dintre toate-i cea mai mare?
(Fluviul)

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


Anexa 2

GRUPA MATEMATICIENILOR
Nume:...................................................................................................................................

Dunărea este cea mai mare apă curgătoare din România și al doilea fluviu din Europa. El are
o lungime egală cu rezultatul următorului exercițiu. Calculați pentru a afla!
[ (8 + 6 – 9 ) x ( 40 : 5 x 32 +30 ) ] x 2 =
=
=
=
=
=

Fluviul străbate un număr de țări egal cu cel mai mic număr natural de două cifre și scaldă un
număr de capitale europene egal cu rezultatul exercițiului:
[ ( 81 : 9 + 8 x 2 – 13 ) x 3 ] : ( 8 x 4 – 189 : 9 – 2 ) =
=
=
=
=
=

Pe teritoriul țării noastre, Dunărea are o lungime egală cu suma numerelor 430, 127 și 518.

1. Care este lungimea fluviului Dunărea?

………………………………………………………………………………………………
2. Câți kilometri străbate Dunărea pe teritoriul României?

……………………………………………………………………………………………….
3. Câte țări scaldă apele Dunării? Dar capitale? Enumerați-le studiind harta Europei din
manual, pagina 51!

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


Anexa 3

GRUPA LITERAȚILOR
Nume.....................................................................................................................................

DUNĂREA
de Nicolae Labiș

1.Prieteni dragi, acum porni-vom 5.Spre malul drept și stâng curg râuri
Pe malul Dunării cel clar Sclipind la marginea câmpiei
Și vom porni nu pe o navă Căci Dunărea-i ca și o mamă
Ci pe-un vapor imaginar. Ce lângă ea iși strânge fiii.

2.Cum fierbe apa în cazane 6. Acum la bălți o să ajungem


Și sar dintr-însa stropi mărunți Aici se pescuiește crap
Așa-i și Dunărea când fierbe Ce bun e crapul la fiertură!
În marele cazan de munți ...[...] Ce bun e crapul la proțap! ...

3.Acum să mergem mai departe 7. Acum Dunărea trei brațe


Se-nalță-un pod pe al apei clar Întinde către-al mării val
Este clădit de noi și-n parte Și cu trei brațe-mbrățișază
Cu fratele popor bulgar. Întinsul mării de opal.

4.Pe pod de vase aici, 8. Ni-i dragă nouă-aceasta apă,


Oștiri turcești au năvălit ... Drum fară pulbere și fum
Dar i-am izbit și-i biruiram Ce știe și apuse chinuri
Scrisoarea a III-a ați citit?[...] Și bucuria de acum.

1. Cu ce este comparată Dunărea la traversarea Munților Carpați?


............................................................................................................................................

2. Cu ce țară vecină formează Dunărea graniță naturală în sudul României? Ce pod leagă cele
două țări? (Utilizați atlasul geografic!)
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Explicați versurile: ”Căci Dunărea-i ca și o mamă / Ce lângă ea iși strânge fiii.”
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. Ce a reprezentat Dunărea în istoria românilor?Exemplificați!
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


Anexa 4

GRUPA BIOLOGILOR
Nume:....................................................................................................................................

DELTA DUNĂRII
Este cel mai nou pământ al ţării, o câmpie în formare, ce se află la vărsaarea Dunării în Marea
Neagră. Delta Dunării a fost și continuă să fie construită prin acțiunea combinată a fluviului, a
mării, a vântului și a vegetației, din mâluri, nisipuri, resturi de plante putrezite și praf. Datorită
acestor aluviuni, uscatul se ridică și înaintează treptat în mare.
În deltă predomină mediul acvatic: canale, lacuri, bălți etc. Din loc în loc, deasupra apelor se
văd ridicături de pământ înguste şi lungi, formate prin depunerea aluviunilor. Ele se numesc
grinduri. Pe grindurile mai întinse cresc pâlcuri de păduri de sălcii, plopi şi stejari. Aici îşi găsesc
adăpost mistreţi, vulpi, lupi, etc.
Delta Dunării constituie o zonă unică în Europa prin bogăţia şi varietatea de plante şi animale.
Putem afirma că Delta Dunării este paradisul păsărilor şi al peştilor. Întâlnim păsări precum:
lopătari, cocori, raţe şi gâşte sălbatice, cormorani, egrete, lebede, pelicani etc. Unele trăiesc în
Deltă permanent, altele pleacă toamna spre ţările calde şi revin primăvara. Hrana preferată a
păsărilor o constituie insectele: ţânţari, libelule, fluturi. Alte păsări se hrănesc cu peşte (scrumbii,
crap, somn, plătică, lin, şalău).
În ape trăiesc animale mici: scoici, păianjeni de apă, broaşte, şerpi de apă, peşti. Peştii
constituie hrana omului, a păsărilor şi a animalelor. Stufărişurile adăpostesc animale precum vidra,
nurca, nutria, broasca țestoasă etc.
În Deltă se află o suprafaţă foarte întinsă acoperită cu stuf . Aceasta formează la suprafaţa
apei insule plutitoare ( plauri ). În largul apei, covorul plutitor este întregit de nuferi albi şi galbeni,
lintiţă, alge verzi etc. În adânc cresc plante (ciuma apelor, brădişorul) şi îşi găsesc adăpostul şi
hrana vieţuitoare acvatice precum: racii, melcii, lipitorile, larvele de insecte, scoicile, şerpii de apă
şi broaştele.

Răspundeți la întrebări!

1. Cum se formează cel mai ”tânăr pământ”


românesc? ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....
2. Ce mediu predomină în
deltă? ..................................................................................................................................................
...
3. Ce viețuitoare trăiesc în această zonă ?
.....................................................................................................................................................
plante...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
mamifere.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
păsări...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
insecte.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
reptile...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela
pești.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Anexa 5

GRUPA ECOLOGIȘTILOR
Nume:....................................................................................................................................

DELTA DUNĂRII- REZERVAȚIE NATURALĂ

Importanța Dunării este deosebită. Din cele mai vechi timpuri a fost o cale navală de
transport. Apele Dunării folosesc pentru obținerea energiei electrice (hidrocentralele Porțile de Fier
I și II), folosesc la sistemele de irigație din Câmpia Română și Dobrogea, pentru aprovizionarea cu
apă potabilă și industrială a orașelor-porturi, asigură un pescuit bogat, precum și un potențial
turistic.
Ca mediu de viaţă complex, Delta Dunării oferă hrană şi pentru animale, dar şi pentru
oameni. Animale (iepuri, mistreţi, vulpi, vidre) şi păsări (raţe, gâşte sălbatice) sunt vânate pentru
carne, piele, blană, coarne, pene. Pentru protecţia animalelor vânatul este interzis în anumite
perioade din an (în special în perioada de împerechere a animalelor şi a păsărilor). Ca şi vânatul,
pentru protecţia speciilor de peşti (mai ales a peştilor care depun icre negre, foarte scumpe-
sturioni, cegă, păstrugă, nisetru) pescuitul este interzis în perioada în care peştii depun ouăle.
Stuful din deltă reprezintă sursa pentru producerea hârtiei, a țesăturilor și a cartonului. Din
salcie şi plop se produc la Brăila plăci aglomerate.
De-a lungul timpului, resursele naturale ale Dunării şi Deltei Dunării au fost grav afectate de
neglijenţa şi intervenţia distructivă a oamenilor, fie că era vorba de construirea unor canale noi
pentru navigaţie, de poluarea Dunării cu ape reziduale, pesticide şi substanţe otrăvitoare, deşeuri
industriale, reducerea zonelor inundabile (care erau crescătorii naturale de peşti), fie de
exploatarea iraţională a resurselor Dunării prin agricultură, pescuit, vânătoare, turism, cultivarea
stufului şi defrişarea acestuia, extragerea nisipului. Astfel UNESCO a desemnat în 1990 Delta
Dunării ca fiind Rezervație a Biosferei (totalitatea plantelor și animalelor care trăiesc pe pământ, în
aer și în apă ), fiind unul din cele mai interesante şi complexe medii de viaţă din lume. Delta este
protejată şi conservată pentru bogăţia de specii, pentru importanţa ştiinţifică, estetică, şi turistică.
Ea se află pe locul cinci între zonele umede ale Terrei și pe locul doi în Europa.
Pentru a ne bucura de frumusețea și bogăția acestor minunății naturale trebuie să le
protejăm și să le folosim rațional.

1. La ce este utilizată apa din Dunăre?


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Care este importanța Deltei Dunării pentru țara noastră?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


Anexa 6

GRUPA GEOGRAFILOR
Nume:....................................................................................................................................

DUNĂREA ȘI DELTA DUNĂRII

Dunărea este al doilea fluviu ca mărime din Europa, după Volga, și cea mai mare apă
curgătoare din România. Izvorăște din Munții Pădurea Neagră, din Germania.
Fluviul pătrunde în țara noastră în apropierea localității Baziaș și trece prin defileul Porțile de
Fier, traversând Carpații. Defileul are o lungime de 144 km.
Între Drobeta Turnu Severin și Călărași, Dunărea trece peste Podișul Getic și Câmpia
Română, formând o luncă largă și depunând multe aluviuni. Între Călărași și Brăila, fluviul se
desparte de două ori în câte două brațe, cuprinzând între ele Balta Ialomiței și Balta Brăilei. De la
Brăila, Dunărea are din nou o singură albie, ca apoi să se despartă în cele trei brațe ce formează
delta: Chilia la nord, Sulina la mijloc și Sfântu Gheorghe la sud.
Delta Dunării se află în estul țării, la vărsarea Dunării în Marea Neagră. Ea reprezintă cea mai
joasă formă de relief, dar și cel mai tânăr pământ al României. Este o câmpie în formare ce se
transformă permanent prin acumularea aluviunilor aduse de Dunăre. Acestea se depun și
formează grindurile (fâșii de teren) care constitue zone ce pot fi locuite. În deltă se întâlnesc lacuri,
gârle, canaluri, bălți și mlaștini.
Peisajul Deltei, unic în țara noastră, este deosebit de frumos.Delta cuprinde mari bogății: pești,
păsări, stuf. Pentru a o proteja a fost declarată rezervație naturală.

1. După mărime, ce loc ocupă Dunărea în Europa?


............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. De unde izvorăște Dunărea?
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. Care este poziția geografică a Deltei Dunării? (Utilizați atlasul geografic!)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. În apropierea cărei localități fluviul intră în țara noastră?
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. Ce formează Dunărea la traversarea Carpaților?
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. Cum se numesc cele două bălți formate de brațele Dunării între Călărași și Brăila?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela


Profesor pentru ȋnvățământul primar: Chifu Mihaela