Sunteți pe pagina 1din 8

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr.

2/2011

PROBLEMATICA MODELARII PROBLEMS IN STRUCTURAL


STRUCTURALE SI MODELLING AND MATERIALS
MATERIALELE PENTRU USED FOR THE RELIABILITY
FIABILIZAREA DINTILOR DE OF EXCAVATOR TEETH
EXCAVATOR

FLOREA Carmen1, NAN Marin2, FLOREA Carmen1, NAN Marin2,


STĂNILĂ Sorina3 STĂNILĂ Sorina3
1
1
prof.univ.dr.ing. UNIVERSITATEA Professor Ph.D. Eng., University of
DIN PETROŞANI, Petroşani
2
2
prof.univ.dr.ing., UNIVERSITATEA Professor Ph.D. Eng., University of
DIN PETROŞANI Petroşani
3
3
sef lucr.dr.ing. UNIVERSITATEA DIN Assistant Professor Ph.D. Eng.,
PETROŞANI University of Petroşani

ABSTRACT: Cercetarea în domeniul modelării şi ABSTRACT: Modelling research and material


simulării structurii materialelor presupune etape de structure simulation implies a series of mathematical
modelare matematică, de transpunere in formule modelling steps, projecting them into mathematical
matematice a proprietăţilor corpurilor constituite din formulas of the properties of the bodies developed
materiale deformabile, de definire a legilor de from distortable materials, defining behaviour rules,
comportament, de descriere şi prognoză a răspunsului describing and foreseeing the answer of these materials
acestor materiale la condiţii diferite de solicitare. to different load conditions.
Modelarea matematică presupune existenta unor date Mathematical modelling implies the existence of
de natură experimentală, care evidenţiază specificitatea experimental data which emphasise the characteristic
corpurilor şi proprietăţile acestora (între altele of the bodies and their properties (also the test for the
utilizându-se testul corectitudinii modelului). correctness of the model being used). Mathematical
Modelarea matematică înseamnă şi dezvoltarea modelling means the development of mathematical
formalismului matematic, dar şi elaborări de algoritmi formalism on one hand and the development of
numerici şi de utilizare a unor pachete de programe numeric algorithms and use of already created
deja elaborate (de exemplu Matlab) pentru a găsi software packs (such as Matlab) in order to find the
datele care determină răspunsuri concrete la probleme data determining concrete answers to practice
practice. problems in the other hand.
In acest context se înscrie lucrarea de fata,fiind o It is this exact issue that the paper deals with, being the
rezultanta succinta a cercetărilor de ani, în domeniul result of years of research of rock dislocation
sculelor de dislocare a rocilor. machineries.

1. INTRODUCERE 1. INTRODUCTION

Modelarea structurală, a unor entităţi fizice, The structural modelling of physical entities
încearcă să transfere în condiţii experimentale tries to transfer in experimental controlled
controlate o serie de parametri structurali ai conditions a series of structural parameters of
unui sistem material complex. Câteva a material complex system. An example
exemple în acest sens, ar putea fi modelarea could be the modelling of the mechanic
comportamentului mecanic al unui material behaviour of a material followed by
urmată de verificarea experimentală a unor experimental control of the material.
materiale, etc. Process modelling also means the
In acelaşi context modelarea proceselor, se development of a method characterising, for
refera la elaborarea unei metode ce instance, the modelling of a technology

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

235
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

caracterizează, de exemplu,modelarea through which structural parameters implied


tehnologiei prin care se obţin parametrii by the operational conditions of the material
structurali dictaţi de condiţiile de funcţionare system can be obtained.
ale sistemului material. A series of studies based on modelling use
O serie de studii bazate pe modelare both methods. Considering conditions
utilizează ambele metode. In cazul unor simulations where structural parameters are
simulări ale condiţiilor în care se obţin obtained, both structural as well as process
parametrii structurali se utilizează atât models are used.
modele structurale cât şi modele de proces. The loads of these structures are various both
Solicitările ce se exercită la nivelul acestor in what the type (forces, pressures, thermal
structuri sunt de o mare varietate atât în ceea variations) as well as the moment of their
ce priveşte tipul (forţe, presiuni, variaţii appearance. The consequences of these
termice), cât şi momentul apariţiei lor. mechanical and thermal loads are various as
Consecinţele acestor solicitări mecanice şi well; the thorough determination of the cause
termice sunt şi ele foarte variate;determinarea – effect ration for these processes represents a
cât mai riguroasă a raportului cauză – efect research thematic not only fundamental
pentru aceste procese reprezintă o temă de research but as well for the production
interes nu numai pentru cercetarea activity.
fundamentală, dar şi pentru activitatea de The studies analysing the relations between
producţie. loads and their corresponding effects with the
Studiile ce analizează legătura dintre help of physical models (mechanical)
încărcări (solicitări) şi efectele simplify the determination through a better
corespunzătoare cu ajutorul unor modele control of the “input” parameters. The
fizice (mecanice) simplifică determinarea complexity of the physical model may be
printr-un control mai bun a parametrilor „de variable, from simple sample tubes
intrare”. Modelele fizice pot avea mechanically tested with universal testing
complexitate variabilă, de la simple epruvete machineries, geometrically analogical
supuse la încercări mecanice în maşini models, analysed through photoelasticity, up
universale de testat, modele analogice din to complex structures simulating real
punct de vedere geometric, analizate prin chemical, thermal and mechanical conditions
fotoelastometrie, până la structuri complexe, of the materials. The results of this type of
ce simulează condiţiile chimice, termice şi research are reproducible and have a good
mecanice reale, de funcţionare, ale generalisation potential. The costs of such
materialelor. Rezultatele acestui tip de experiments are increased, and the modelling
cercetare sunt reproductibile şi au un bun of the studied system is approximate. For
potenţial de generalizare. Costurile pe care le instance, some methods use mechanical
implică realizarea unor astfel de experimente models such as: the elasticity module,
sunt mari, iar modelarea structurilor different of those of the modelled structures
sistemului studiat este adesea aproximativă. determining a general comparative
De exemplu, unele metode utilizează modele, appreciation of results and not a thorough
având caracteristici mecanice, cum ar fi: quantitative one.
modulul de elasticitate, diferite de cele ale The development of numerical determination
structurilor modelate, ceea ce determină doar methods related to material resistance as well
o apreciere generală, comparativă, şi nu una as the possibility, appeared together with the
riguroasă, cantitativă, a rezultatelor. invention of the electronic calculator, to
Dezvoltarea unor metode de calcul numeric efficiently and rapidly realise a large number
pentru problemele legate de rezistenţa of determinations which also allowed the
materialelor precum şi posibilitatea apărută development another study model for the
odată cu inventarea calculatorului electronic, relation of causality between the load and

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

236
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

de realizare efectivă şi rapidă a unui volum mechanic effects; this uses a real structure, or
mare de calcule, au permis elaborarea unui alt physical replica (modelling) instead of a
model de studiu pentru relaţia de cauzalitate virtual modelling system with the help of a
dintre solicitare şi efectele mecanice; acesta computer. A thermal or resistance
utilizează, în locul structurii reale, sau a determination is presently possible at an
replicii (modelării) fizice – un sistem de acceptable approximation level with the help
modelare virtuală, cu ajutorul calculatorului. of a computer for a very complex material
În momentul de faţă este posibil să se facă, cu structure. An instrument which may be used
ajutorul calculatorului şi la un nivel de to solve these problems is based on the
aproximare acceptabil, un calcul termic sau method of finite elements (MFE).
de rezistenţă pentru o structură de material The development of the MFE was made in a
foarte complexă. Un instrument care poate fi fast rhythm oriented towards the primary
utilizat pentru a rezolva aceste probleme se user, i.e. the designer. The first commercial
bazează pe metoda elementelor finite (MEF). alternatives of programmes then appeared:
Dezvoltarea MEF a urmat un ritm rapid, ANSYS, Cosmos and Nastran.
orientat spre utilizatorul primar: proiectantul.
Ulterior au apărut şi primele variante
comerciale de programe: ANSYS, Cosmos şi
Nastran.

2. EXCAVATORUL PENTRU CARIERE 2. QUARRY EXCAVATOR AND TEETH


SI DINTII DE DISLOCARE A FOR THE DISLOCATION OF
MATERIALELOR MATERIAL

Excavatoarele de tip EsRs1400-30/7, sunt EsRs1400-30/7 type excavators, namely


utilajele cele mai des întâlnite în exploatările bucket wheel excavators, are the most
miniere, de lignit, la zi (de suprafaţă) şi sunt common met machineries in open pit brown
de tipul, cu roată port-cupe. coal mines.
Aceste excavatoare funcţionează din anul These excavators have been operating in
1969 la Rovinari, cariera Gârla; produs iniţial Garla quarry Rovinari since 1969; initially
de firma Krupp excavatorul a fost asimilat, în manufactured by Krupp, the excavator was
fabricaţie,în mai multe etape de colaborare. assimilated into operation in several
În număr de 61 de utilaje, aceste utilaje au collaboration steps.
suferit mai multe modificări pentru adaptarea 61 of them have suffered several changes in
la condiţiile de lucru din carierele de lignit order to be adapted to the operational
din România. conditions in Romanian brown coal quarries.
Pe parcursul timpului, în urma diferitelor Two types of excavators have emerged
modificări suferite, s-au diferenţiat două during time following the changes: un-
tipuri de excavatoare: nemodernizate şi modernised and modernised ones (marked
modernizate(având simbolul M). with the symbol M).
Excavatorul cu roată portcupe tip EsRc 1400 The EsRc 1400 - 30/7 - M bucket wheel
- 30/7 - M (Fig.1)este destinat carierelor de excavator (Figure 1) is destined for waste and
steril şi cărbune si reprezintă utilajul principal coal quarries and represents the leading
de excavare din carierele de lignit din machinery in Oltenia’s brown coal quarries,
Oltenia,fiind destinat tăierii tangenţiale şi în being able to either tangentially or deep
adâncime,precum si preluării şi transportului digging, as well as conveying and hauling the
materialului dislocat. dislocated material.
În principal, excavatorul cu roată cu cupe tip Mainly, the ERC 1400-30/7M bucket wheel
ERC 1400-30/7M are în componenţa sa excavator is composed of the following parts:

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

237
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

următoarele părţi: - A. The so called bucket wheel excavator;


- A. Excavatorul cu roată cu cupe propriu-zis - B. The loading mechanism;
- B. Căruciorul de încărcare; - C. Conveyor installation.
- C. Instalaţia de benzi. The excavator comprises the “bucket wheel”
Excavatorul cuprinde mecanismul „roata composed by the buckets with a measured
portcupe”, ce are în componenţa sa roata cu diameter of the pre-cutting circle of teeth of
cupe cu diametrul măsurat pe cercul de 11500mm.
pretăiere, al dintilor, de 11500mm . The bucket wheel consists of a wheel, 9
Roata portcupe se compune dintr–un corp de interchangeable buckets and 9 pre-cutting
roată, 9 cupe interschimbabile şi 9 dinţi de teeth. The buckets are connected to the wheel
pretăiere. Cupele sunt legate de corpul roţii by nuts and bolts, being able to change them
prin bolţuri şi şuruburi, putând fi schimbate în in the shortest time possible.
cel mai scurt timp. The operation of the bucket wheel is made by
Antrenarea roţii portcupe se face printr-un a drive mechanism (3) which consists of an
mecanism de acţionare (3), compus dintr–un electric 630 kW motor, centrifugal ball safety
motor electric de 630 kW, cuplaj de siguranţă coupling, gearshift, cardan shaft and rpm
centrifugal cu bile , schimbător de viteze, ax reducer. The wheel is able to operate in two
cardanic şi redactor de turaţie. Roata poate cutting speeds.
lucra cu două viteze de taiere. The excavator teeth installed on the buckets
Dinţii de excavator,montati pe cupe,pentru for the dislocation of the material are parts
dislocarea materialului, sunt piese supuse kept under intensive wear (Figure 2), leading
unor uzări intense(fig.2), fapt pentru care au to their variable reliability especially
fiabilitate variabilă mai ales, în funcţie de depending on the characteristics of the cut
caracteristicile rocilor tăiate, astfel încât rock, therefore their reliability and
fiabilitatea şi mentenanţa lor poate fi maintenance may be modelled considering
modelată ţinând seama de aceste aspecte. the previously mentioned aspects.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

238
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Fig.1. Excavatorul ERC 1400–30/7


1 - mecanism deplasare pe senile; 2 - mecanism de rotire; 3 - mecanism roată cu cupe; 4 - mecanism de ridicare
a bratului; 5 - mecanism acţionare cabină de comandă; 6- mecanism deplasare macara de montaj; 7- macara
rotitoare 10 t; 8- mecanism de ridicare şi translaţie cărucior; 9 - lagăre de articulaţii; 10- articulaţie cu bolţuri; 11-
cablu de ridicare braţ roată cu cupe;12-cablu de ancorare; 13-ghidaj cu role pentru scara glisantă; 14 -
electropalan; 15-tambur pentru cablul de alimentare 6 kV; 16 - tambur cablu comandă; 17-limitator cursă; 18-
suport anemometru; 19 -fixare placă de inscripţie; 20 - construcţie metalică (20.1- şasiul de bază; 20.2-
platformă; 20.3- turn şi stâlp; 20.4- braţul roţii cu cupe; 20.5 -braţ de echilibrare; 20.6- pod de legătură; 20.7-
banda de deplasare).
Figure 1 ERC 1400–30/7 type Excavator
1 – crawler travel mechanism; 2 – rotation mechanism; 3 – bucket wheel; 4 – boom lifting mechanism; 5 –
command cabin operation mechanism; 6 – hoist operation mechanism; 7 – rotating crane 10 t; 8 – conveyor
hoisting and moving mechanism; 9 – articulation lagers; 10 – bolt articulation; 11 – bucket wheel boom hoisting
cable; 12 – anchorage cable; 13 – guide rail for the sliding ladder; 14 – electric hoisting device; 15 – cylinder for
the 6kV supply cable; 16 – cylinder for the command cable; 17 – race limiter; 18 – anemometer support; 19 –
inscription plate fixation; 20 – metallic construction (20.1 – basic chassis; 20.2 - platform; 20.3 – tower and
prop; 20.4 – bucket wheel boom; 20.5 – counterweight boom; 20.6 – connection bridge; 20.7 – conveyor belt).

Mentenanţa diferitelor subansamble şi piese The maintenance of different substructures


de schimb depinde, în general, de durata de and spare parts depends mainly on the
funcţionare planificată, precum şi de planned period of operation as well as on the
condiţiile concrete de lucru. Compoziţia practical operational conditions. Chemical
chimică şi structura materialelor metalice composition and the structure of the material
alese pentru execuţia lor (tabelele 1 si 2), chosen for their manufacture (tables 1 and 2)
trebuie să asigure o uzare minimă,pentru o has to ensure a minimum wear for an
durată de funcţionare corespunzătoare unei operational period corresponding to a cost
mentenanţe puţin costisitoare. effective maintenance, i.e. a maintenance
Dinţii de excavator, ca piese supuse unor implying reduced costs.
uzări intense(fig.2), au fiabilitate variabilă The excavator teeth, subject to intensive wear
mai ales, în funcţie de caracteristicile rocilor (figure 2), have variable reliability especially
dislocate, astfel încât fiabilitatea şi depending on the characteristics of the
mentenanţa lor poate fi modelată ţinând dislocated rock therefore their reliability and
seama de aceste aspecte. maintenance may be modelled considering
the previous mentioned aspects.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

239
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Fig. 2. Tipuri de dinţi de excavator


Fig. 2. Types of excavator teeth

În tabelele 1 si 2 sunt redate unele din Tables 1 and 2 present some materials
materialele indicate a fi utilizate la execuţia designated for the use in the manufacture of
sculelor de dislocare a rocilor. rock dislocating tools.
Materialul corpului de bază al dinţilor de The material of the body of the teeth may be
excavator poate fi oţelul carbon aliat cu Si şi carbon steel alloyed with Si and Mn (perlitic-
Mn (material cu structură ferito-perlitică de ferrite average resistance material). The Si
rezistenţă medie). Oţelurile carbon aliate cu and Mn carbon steel alloys may have a
Si şi Mn pot avea o structură feritico-perlitică perlitic-ferrite average resistance structure
de rezistenţă medie (întărirea materialului are (the hardening of the material takes place
loc sub influenţa elementelor de aliere în under the influence of alloy elements in the
soluţie). Alte materiale care se pot utiliza solution). Other materials for the manufacture
pentru execuţia dinţilor,sunt: of excavator teeth are:
a – oţelurile de scule; a – tools’ steel;
b-oţelurile rapide cu tenacitate ridicate; b – increased tenacity rapid steel;
c – oţelurile manganoase cu capacitate mare c – cold hardening manganese steel;
de ecruisare; d – precast hard alloys.
d– aliajele dure turnate. The operation period of prototype teeth
Durata de funcţionare a dinţilor, prototip, realised from manganese steel with hardened
realizaţi din oţeluri manganoase şi cu tăişuri edges, previously modelled structures in the
durificate cu materiale, avand structuri brown coal Prigoria quarry was 108 hours,
modelate anterior,, în cariera de lignit i.e. 50% larger than those made and used
Prigoria, a fost de 108 ore, adică cu 50% mai previously.
mare decât a celor realizate şi utilizate
anterior.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

240
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

Tabel 1.Caracteristici fizico-mecanice şi structurale impuse aliajelor feroase destinate utilizării la execuţia
sculelor de dislocare a rocilor
Table 1 Physical-Mechanical and structural characteristics imposed for ferrous materials destined for the
manufacture of rock dislocation tools

Chemical Mechanical Thermal Structural


No. Area Type of alloy
Composition [%] Characteristics Conductivity [ ] Characteristics
Rp0,2 = 600-800
C = 0.20-0.40 Perlitic-ferrite
MPa
Metallica Si = 1.00-1.60 Structure
Basic Treated state t = (40-45)W/m
1 construction Mn = 1.00-1.80 o Sorbitic structure
Structure toughness C
steel Mo = 0.10-0.25 (ferrite + uniformly
Minimum 230
Ni = 0.30-0.50 distributed carbides)
HB
Basic
structures C = 0.90-1.20 Rp0,2 = 250-400
and active Manganese Si = 0.50-1.00 MPa Austenitic and
2 t = 50,2 W/m oC
areas Steel Mn = 11.50-14.50 toughness 180- sorbitic structure
resistant to Ni = max. 0.50 220 HB
shock
Alloy cast- C = 2.50-3.60
toughness 520- Ledeburite, perlite,
Active area iron Ni = 3.00-6.50 t = 50 W/m oC
800 HV and graphite
resistant to - Ni, Cr Cr = 1.50-10.00
3
shock and - Cr, Mo C = 2.40-3.10 Approximate t = 55 W/m oC Ledeburite, perlite,
wear Cr = 14.00-18.00 toughness 550 ferrite and graphite
Mo = 2.50-3.00 HV
4 Active area - Cr, Ni, Mo C = 1.80-3.60 Minimum t = 63 W/m oC Ledeburite, perlite,
resistant to Cr = 11.00-28.00 toughness min. ferrite and graphite
shock, wear Ni = 2.00 600 HV
and Mo = 3.00
increased Cu = 1.00
temperatures
5 Active area Rapid steel C = 0.75-1.35 Toughness = 64 t = 26 W/m oC Fine-accicular
resistant to Cr = 3.80-4.50 HRC martensite,
shock, wear Mo = 0.50-0.80 / uniformly
and 3.20-3.90 distributed carbide
increased V= 1.40-3.50 for ferrite structures
temperatures W = 9.00-18.50 Alloyed ledeburite,
Co = 4.50-10.50 martensite and
austenite for precast
structures
6 Active area Hard precast C = 0.80-1.50 Toughness = 75- t = 32 W/m oC Carbides distributed
with an alloys Cr = 4.25 80 HRC in an eutectic mass
increased Mo = 3.00-5.85
resistance to W = 6.30-12.00
wear V = 3.20-5.00
Co = 5.00-10.00

Tabel 2.Compoziţia chimica impusă a oţelurilor destinate utilizării la execuţia dinţilor de excavator
Table 2 Chemical composition of steel destined for the manufacture of excavator teeth
No. Alloy Type Destination Symbol C Si Mn Cr Mo Ni Other Mechanical
[%] [%] [%] [%] [% [%] elements Characteristics
[%]
Improvement Teeth 26 MnSi17 0.23- 0.20- 0.20- 0.30 0.15- 0.30- . P < Toughness
1. steel structures 0.29 1.60 1.60 0.25 0.50 0.03 300 HB
40 Mo10 0.37- 0.17- 0.70- < - < S. P < Rp0.2 = min.
0.45 0.37 1.00 0.30 0.30 0.035 360 MPa
2. Manganese Teeth T105Mn120 0.9- 0.50- 11.50- - - < S = 0.05 Rp0.2 = min.
Steel Structures 1.20 1.00 13.50 0.50 P < 0.11 250 MPa
and active
areas
T130Mn135 1.25- 0.50- 12.50- - - < S < 0.05 Rp0.2 = min.
resistant to
1.40 1.00 14.50 0.50 P < 0.11 240 MPa
mechanical
shock

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

241
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2011

3. CONCLUZII 3. CONCLUSIONS
Modelarea proceselor constituie baza Process modelling constitutes the base of the
studiilor necesare cunoaşterii gradelor de studies required for acknowledging the
influenta exercitate de condiţiile de degrees of influence of the operational
funcţionare ale sistemului material asupra conditions of the material system on the
parametrilor structurali ai diferitelor structural parameters of different
subansamble care vor constitui un utilaj substructures composing one technologic
tehnologic, de tipul excavatoarelor pentru machinery, i.e. a brown coal quarry
carierele de lignit. excavator.
Dinţii de excavator, ca elemente supuse unor Excavator teeth, as elements continuously
uzări excesive, trebuie astfel realizaţi încât, kept under excessive wear, need to be
durata lor, de exploatare sa corespunda unor realised in such a way that their operation
cheltuieli minime pentru activităţile de period to correspond to minimum
mentenanţa pe care le necesită. In acest sens maintenance costs. Therefore, the materials
materialele alese pentru realizarea dinţilor chosen for the manufacture of excavator teeth
sunt rezultatul unor modelari structurale, are the result of structural modelling followed
urmate de verificarea experimentală. by experimental controls.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE
[1] Grant, : Cercetări avansate privind [1] Grant: Cercetări avansate privind
realizarea unor materiale compozite realizarea unor materiale compozite
nanostructurate cu gradient controlat pentru nanostructurate cu gradient controlat pentru
aplicaţii de uzură excesivă, Progamul” aplicaţii de uzură excesivă, Programme”
MATNANTECH”, M. Ed. C.T., 2006-2008 MATNANTECH”, Ministry of Education
[2] Florea, C.: Mentenanta, ISBN (13)978- Research and Youth, 2006-2008
973-741-009-2, 2006 [2] Florea, C.: Mentenanta, ISBN (13)978-
[3] Florea C., Praporgescu, G., Vătavu, S., 973-741-009-2, 2006
Stănilă, S.: Posibilităţi de creştere a [3] Florea C., Praporgescu, G., Vătavu, S.,
fiabilităţii echipamentelor tehnologice de Stănilă, S.: Posibilităţi de creştere a
tăiere şi de transport utilizate în medii fiabilităţii echipamentelor tehnologice de
explozive, International Conference of the tăiere şi de transport utilizate în medii
Carpathian EURO-REGION specialists in explozive, International Conference of the
Industrial Systems, vol. XXII, p.187-191,
Carpathian EURO-REGION specialists in
Baia Mare, 2008
Industrial Systems, vol. XXII, p.187-191,
Baia Mare, 2008

Annals of the „Constantin Brâncuşi” Universityof Târgu-Jiu,Engineering Series, Issue 2/2011

242

S-ar putea să vă placă și