Sunteți pe pagina 1din 3

PROPUNĂTORI: PROF.

IONUŢ CĂSĂNEANU,
PROF. DR. ADRIAN ALEXANDRESCU

________________________________________________________________________
OLIMPIADA DE RELIGIE
CULTUL ORTODOX
CLASA A IX-A
Varianta 1

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul 1 30 puncte

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:


„Monah e omul care se roagă pentru întreaga lume. Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, dă monahului iubirea Duhului Sfânt, şi această iubire umple inima monahului de durere
pentru oameni”(Sfântul Siluan Athonitul).

1. Menţionaţi voturile monahale şi temeiurile lor scripturistice.


2. Precizaţi sfinţii care au întemeiat viaţa monahală şi menţionaţi cine a dat primele reguli pentru
viaţa monahală.
3. Prezentaţi importanţa mânăstirilor pentru viaţa duhovnicească şi culturală a românilor.
4. Daţi 4 exemple de mari duhovnici din mănăstirile ortodoxe româneşti.

Subiectul 2 20 puncte

Argumentaţi, în 12 – 15 rânduri, afirmaţia patristică: „Creștin este acela care pe cât îi stă cu
putință omului Îl imită pe Hristos prin cuvinte, prin fapte și prin gânduri” (Sfântul Ioan Scărarul).

În redactarea textului, trebuie:


- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de
ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei
concluzii pertinente.

Subiectul 3 40 puncte

Pornind de la textul biblic: „Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte,
mincinos este!” (I Ioan 4, 20), redactaţi un eseu de minimum două pagini în care să evidenţiaţi datoriile
creştinului faţă de aproapele. Daţi eseului un titlu sugestiv.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică


a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.
PROPUNĂTORI: PROF. IONUŢ CĂSĂNEANU,
PROF. DR. ADRIAN ALEXANDRESCU

_________________________________________________________________________

OLIMPIADA DE RELIGIE, CULTUL ORTODOX


ETAPA JUDEȚEANĂ, CLASA A IX-A
Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.

Subiectul 1 30 puncte

1. Pentru menţionarea voturilor monahale şi precizarea temeiurile lor scripturistice se acordă 10


puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru precizarea sfinţilor care au întemeiat viaţa monahală şi menţionarea sfântului care a dat
primele reguli pentru viaţa monahală se acordă 8 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
3. Pentru prezentarea importanţei mânăstirilor pentru viaţa duhovnicească şi culturală a românilor se
acordă 8 puncte pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 4 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru indicarea a 4 mari duhovnici din mănăstirile ortodoxe româneşti se acordă 4 puncte (4 x 1
p.), pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.

Subiectul 2 20 puncte

1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.

Subiectul 3 40 puncte

1. Pentru alegerea potrivită a unui titlu se acordă 5 puncte, pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru prezentarea corectă şi completă a datoriilor creştinului faţă de aproapele se acordă 20
puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 10 puncte, pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
PROPUNĂTORI: PROF. IONUŢ CĂSĂNEANU,
PROF. DR. ADRIAN ALEXANDRESCU

3. Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se acordă 5 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;

4. Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu
se acordă niciun punct;
5. Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa
creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se stabileşte prin
împărţirea la 10 a punctajului obţinut.