Sunteți pe pagina 1din 3

NICHOLAS EDMOND GAYLE ELENA ŢĂPEAN

(MAREA BRITANIE)

Dear Elena, Dragă Elena,

I have now read through your poems and Am citit toate poemele tale și m-am gândit
thought you might appreciate a brief response că vei aprecia concisul meu răspuns asupra
about some of the best poems… câtorva dintre cele mai bune poeme...

HAY(NA)KA 4: Intriguing. It promotes an HAY(NA)KU 4: Interesant. Încurajează un


imaginative responsive from the reader. ‘Being răspuns imaginativ de la cititori. „Pedepsiți
punished for their March love’ leaves one pentru dragostea lor de Martie” te pune pe
wondering. gânduri.

HAY(NA)KA 5: The English is rather HAY(NA)KU 5: Limba engleză este puțin


unclear—but the colour play is subtle. neclară – dar jocul de culori este subtil.

LAMIA: Very ‘alive’ this one—it’s spare and LAMIA: Aceasta este foarte „vie” – este
effective. The last line might possibly benefit frugală și eficace. Ultimul vers ar putea
from suggestive punctuation: ‘It’s just a beneficia de pe urma punctuației sugestive:
body…’ „Este doar un corp...”

MINE: The effect of speed you want might be MINĂ: Efectul vitezei pe care îl dorești
achieved by attention to visual layout. Each poate fi obținut de planul vizual. Fiecare
line could be indented from the margin from vers poate fi zimțat de la margine până la cel
the one above. de deasupra sa.

EZRA POUND TRIBUTE: Fine—and easier TRIBUTUL PENTRU EZRA POUND:


to read than much of Pound’s convoluted Frumos – și mai ușor de citit decât multe
thought! dintre gândurile întortocheate ale lui Pound!

JOYS: Aquinas punchline is superb. JOYS: Poanta cu Aquinas este superbă.

I WANT TO DO: This, together with I’M VREAU SĂ: Aceasta, împreună cu NU
NOT WHAT I SHOULD BE, make up the SUNT CE TREBUIE SĂ FIU, alcătuiesc
most immediately personal of the poems in cea mai imediată și personală fațadă dintre
this collection. This one is the more successful toate poemele din aceast volum. Acesta este
of the two—the other is too obvious and rather cel mai eficient dintre cele două – celălalt
screams at you. este prea evident și parcă îți urlă în față.

HOW THE HAND COMES: This was my MÂNA VINE: Aceasta a fost poemul meu
favourite poem and the most assured in this preferat și cel mai convingător din acest
collection. volum.
INSTANCE: This I also really liked, and INSTANȚĂ: Mi-a plăcut și de acesta, și am
found the final line the best moment in găsit ultimul vers cel mai minunat moment
everything I read. din toate pe care le-am citit.

Congratulations! I will say this though—you Felicitări! Însă am să spun asta – ai nevoie
need a better translator. There are occasional de un traducător mai bun. Există câteva
problems of sense and language that comes probleme ocazionale de înțeles și de limbă
close to being meaningless, as well as some care se învecinează cu absurdul, la fel cum
words which do not actually exist. sunt anumite cuvinte care nu există.

Keep writing, Elena! Continuă să scri, Elena!

Nicky x Nicky x

Traducere de Elena Ţăpean

NICHOLAS EDMOND GAYLE ELENA ŢĂPEAN


(MAREA BRITANIE)

CULTURAL PROFILE PROFIL CULTURAL

Nicholas Gayle was the Head of Nicholas Gayle a fost Directorul


Classics at Exmouth Community College Clasicilor la Exmouth Community College
before becoming seduced by the poetry of înainte să fie sedus de poezia lui Lord Byron
Lord Byron and changing direction in life. He și să-și schimbe drumul în viață. El este
is the author of Byron and the Best of Poets autorul cărții „Byron and the Best of Poets”
(2016), the only full study of Byron’s (2016), singurul studiu despre angajamentul
engagement with the work and thought of lui Byron față de lucrările și gândurile
Alexander Pope; described by Pat Rogers as poetului Alexander Pope; carte descrisă de
likely to be “the standard treatment of the către Pat Rogers drept ceea ce va deveni
topic for a long time to come”. „examinarea standard al acestui subiect
The second book freshly published this pentru mult timp de acum înainte”.
year is Byron and the Sea-Green Isle (2018) Cea de a doua carte proaspăt
which is devoted to the study of Byron’s last publicată în acest an este „Byron and the
complete long poem, the comparatively Sea-Grren Isle” (2018) care se dedică
neglected The Island. It is much more than a studiului ultimului poem complet al Lordului
monograph, however; aside from biographical Byron, relativ uitatul The Island. Este mai
considerations, it illumines aspects of study mult decât o monografie, însă; în afară de
that embraces feminism, racial politics and considerațiile biografice, aceasta elucidează
social considerations in relation to the aspecte ale studiului care include feminismul,
Polynesian island society. politicile rasiale și observațiile sociale în
Apart from these two books, Nicholas relație cu societatea insulei Polineziene.
Gayle has written four essays which have În afara celor două cărți, Nicholas
been published in The Byron Journal in recent Gayle a mai scris patru esee care au fost
years. He is also a contributor to the Oxford publicate în The Byron Journal în ultimii ani.
Handbook of Lord Byron. Este și contribuitor al Oxford Handbook of
Lord Byron.

Traducere de Elena Ţăpean

S-ar putea să vă placă și