Sunteți pe pagina 1din 21

PROIECTUL ZILEI

CLASA a II-a
ANUL SCOLAR 2017- 2018
Joi 26. 04. 2018
Unitatea tematica: „Bun venit, Primăvară!”
Discipline / arii curriculare:
 Consiliere și orientare – Dezvoltare personală
 Limbă şi comunicare – Comunicare în limba română
 Matematică şi ştiinţe – Matematică și explorarea mediului
 Arte și tehnologii – Arte vizuale și abilități practice

Grup ţintă: elevii clasei a II-a


Prof. înv. pr.
Argument:
Tema propusă în cadrul acestui proiect interdisciplinar este una adecvată nivelului de vârstă, dar
şi învăţării individualizate, exploatând stilul de învăţare specific fiecărui elev şi învăţarea prin
cooperare, putând integra aproape toate ariile curriculare.
Scopul este acela de a îmbogăţi vocabularul ştiinţific al elevilor, de a-i conduce către explorarea
mediului înconjurător şi a caracteristicilor acestuia, de a dezvolta capacităţile de exprimare prin formă şi
culoare, de a contura personalitatea şi de a modela relaţiile cu ceilalţi.
Structura proiectului:

Competenţe ale învăţării integrate


D.P.
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în
activitatea şcolară
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară

C.L.R.

1.1 – identificarea semnificației unui mesaj oral din textele accesibile


variate;
1.2. – identificarea unor informații variate dintr-un text audiat;
1.4. – exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje reale în
contexte de comunicare
2.1. – formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de
comunicare;
2.2. – transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri
înlănțuite logic;
2.3. – participarea cu interes la dialoguri în diferite contexte de
comunicare;
3.2. – identificarea mesajului unui text în care se relatează
întâmplări, fenomene din universul cunoscut;

M.E.M.

1.5. – efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-1000 prin


adunări/scăderi repetate;

1.6. – utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total,


termenii unor sume, diferență, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui
produs, cât, deîmpărțit, împărțitor, <, >, +, =, -) în realizarea și/sau
compunerea de probleme;

A.V.A.P.

1.1. – sesizarea diferenței dintre informația practică transmisă prin


mesaj vizual și mesajul artistic;

2.1. – explorarea unor caracteristici, proprietăți ale materialelor în


diverse contexte;

2.3. – realizarea de produse utile și/sau estetice combinând materiale


ușor de prelucrat și tehnici accesibile;

M.M.

2.1. – cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind


dirijatul intuitiv;
3.1. – manifestarea adecvată pe muzică sugerată de anumite elemente
de limbaj muzical.

Competențe D.P.
- să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme,
anotimp)
- să formuleze răspunsuri la ghicitori
- să asocieze numele profesiei cu litera corespunzătoare sunetului
iniţial din cuvânt
- să formuleze enunţuri corecte din punct de vedere gramatical
- să rezolve sarcinile fişei

- să manuiasca materialul intuitiv


- să realizeze un puzzle din piesele primite
- să colaboreze în rezolvarea sarcinilor
- să manifeste spirit de competiţie

Cunoştinţe C.L.R.
- Să citească corect și expresiv textul
- Să sublinieze cuvintele necunoscute din text
- Să alcătuiască enunțuri cu cuvintele necunoscute
- Să răspundă la întrebările din text
- Să explice anumite expresii din text
- Să cunoască personajele întâmplării
- Să manifeste interes pentru lecție

M.E.M.
- Să știe cum se numesc numerele se înmulțesc și rezultatul înmulțirii
- Să compare rezultatele unor înmulțiri
- Să efectueze corespondența dintre operația de înmulțire și rezultatul
potrivit
- Să rezolve problemele date
- Să cunoască dublul unui număr
- Să știe doimea unui număr
- Să știe pătrimea unui număr

A.V.A.P.
- Să folosească corect materiale diverse, tehnici combinate și
instrumente de lucru;
- Să decupeze corect după contur șabloanele;
- Să asambleze corect elementele componente ale mastii ;
- Să aprecieze obiectiv lucrarea personală și pe cele ale colegilor;

Capacităţi cognitive:
- îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea sarcinilor cu grad diferit de
Capacități
dificultate, concentrarea atenţiei, dezvoltarea creativităţii;
instrumentale Capacităţi de comunicare:
- formularea întrebărilor unor răspunsuri, exprimare verbală corectă,
scrierea corectă a cuvintelor și propozițiiilor;
Capacităţi de învăţare:
- ascultarea celui care vorbeşte, înțelegerea mesajului textului audiat,
efectuarea de ordonări, comparări;
Capacităţi aplicare a cunoştinţelor dobândite:
- observarea planşelor didactice, realizare de compoziţii, utilizarea
diferitelor materiale (hârtie colorată, foarfeca, lipici) pentru
realizarea unor compoziţii plastice;
- prezentarea produselor finale;
Atitudini și valori - Manifestarea interesului faţă de activităţi prin participarea activă;
- Aprecierea activității colegilor de clasă şi de echipă;
- Dezvoltarea motivaţiei pentru informarea şi documentarea ştiinţifică;
- Dezvoltarea curiozităţii şi respectului faţă de mediul înconjurător;
- Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu;
- Exersarea toleranței față de opiniile altora
- Cultivarea sensibilității artistice
- Implicarea și rezolvarea unor probleme de interes grupal
- Exersarea toleranţei faţă de opiniile altora;
- Cultivarea sensibilităţii artistice;
- Implicarea în rezolvarea unor probleme de interes grupal.
4. Planificarea timpului: 1 zi/ 4 ore
Resurse:
materiale: fișe, planșe, coli, cretă colorată, ghicitori, laptop, CD cu fond muzical, lipici,
foarfece, șablon, flori din hârtie; flipchart
procedurale: predarea integrată, lectura cu predicții, dezbaterea, explicația, demonstrația,
exercițiul, activitate de cooperare, metoda Cubului, metoda Cadranelor, Turul Galeriei, Rebus, Floarea
de Lotus, Ciorchinele, Copacul Emoțiilor, Joc didactic: Cufărul emoțiilor;
forme de organizare: frontal, individual, în echipă
BIBLIOGRAFIE
1. Curriculum pentru învățământul primar METCS 2013;
2. Comunicare în limba română, Editura “Arthur la Școală”
3. Matematică și explorarea mediului, Editura „INTUITEXT”
4. Dezvoltare personală, Editura „ARS LIBRI”
Întrebare esenţială: În ce anotimp suntem?

Întrebările unităţii:
- Ce floare este vestitor al Primăverii?
- Ce fac păsările călătoare?
- Ce se întâmplă cu natura în acest anotimp?

Întrebări de conţinut:
- La ce folosesc meseriile?
- Ce meserie îți place?,
- Care este motivul pentru care ți-ai alege această meserie?,
- La ce folosește meseria aleasă?

Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare


1. Informarea

 Prezentarea temei

2. Planificarea

 Rezolvarea unui rebus

 Exerciții joc

 Intonarea unor cântece de primăvară

 Citirea unui text

 Rezolvarea unor exerciții și probleme

 Colorare, decupare, lipire

3. Decizia

 Se stabilesc grupele de lucru, sarcinile, resursele materiale utilizate

 Produsul final al fiecărui elev

4. Implementarea

 Îndeplinirea sarcinilor de lucru specifice fiecărui grup și elaborarea produselor finale

5. Controlul și evaluarea
 Prezentarea modului, tehnicii de lucru

 Se verifică rezultatele

 Se schimbă impresii de grup sau personale

C.L.R. + D.P.+M.M
- Titlul lecției “Puișorul și vulpea”;
- Tipul lecției: transmitere și însușire de noi cunoștințe;
- Asigurarea unui climat educațional favorabil;
- Activitatea debutează prin prezentarea unei planșe și a unei ghicitori;
- Intuirea imaginii din manual și anunțarea temei;
- Citirea textului în gând;
- Identificarea cuvintelor și expresiilor necunoscute;
- Citirea textului cu voce tare si explicarea cuvintelor necunoscute;
- Citirea selectivă;
- Citirea în lanț;
- Citirea pe roluri;
- Rezolvarea întrebărilor din text;
- Rezolvarea fișei de lucru (Metoda Cadranelor, colorare Puișorul si Vulpea);

M.E.M+M.M
- Titlul lecției: “Înmulțirea și împărțirea - recapitulare”;
- Tipul lecției: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor;
- Asigurarea unui climat educațional favorabil;
- Se verifică tema;
- Se rezolvă un rebus;
- Se anunță titlul lecției și obiectivele;
- Se rezolvă sarcinile Metodei Cubului;
- Să scrie rezultatul corect la operațiile date;
- Să compare rezultate;
- Să incercuiasca rezultatul potrivit;
- Să rezolve probleme cu una/două operații;
- Să afle termenul necunoscut ;
- Să respecte ordine efectuarii operatiilor;
- Să cunoască dublul, triplul și sfertul unui număr;
- Intonarea unor cântece de primăvară la alegerea copiilor;
D.P.+C.L.R.+M.M.

- Titlul lecției„ La ce folosesc meseriile?”;


- Tipul lecției: formare de abilități și atitudini;
- Asigurarea unui climat educațional favorabil;
- Se rezolvă un rebus; anexa
- Se anunță titlul lecției;
- conversații privind meseriile practicate de părintii lor; meserii de azi si de ieri
- lectură : Covorul albastru - dialog dirijat despre necesitatea ca fiecare să aibă o meserie
- exemple de meserii si utilitatea acestora
Joc: Postasul

A.V.A.P.+C.L.R+M.M
- Titlul lecției “Masca de vulpe”;
- Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi;
- Asigurarea unui climat educațional favorabil;
- Activitatea va fi deschisă printr-o ghicitoare;
- Se anunță tema;
- Se identifică materialele și tehnica de lucru (decupare/lipire);
- Se fac exerciții de încălzire a mușchilor mâinilor;
- Activitatea propriu-zisă de executare a lucrărilor;
- Analiza lucrărilor se face prin Metoda Turul Galeriei;
- Încheierea activității se face prin cântecul „Vulpe tu mi-ai furat gasca”;
REBUS
ANEXA 1

2
3

7
8
ANEXA 2 TEXTUL SUPORT

Puişorul şi vulpea

după Ion Pas

Era odată un puişor de găină neascultător. El voia să se ducă în pădure, măcar că mama
îi spusese că acolo e vulpea nemiloasă.
Puiul nu a ascultat sfaturile mamei şi a pornit-o haihui.
- Hei, cine-i vulpea? Să poftească să-mi iasă în cale şi îi scot eu ochii cu ciocul!
Dintr-un tufiş a ieşit o lighioană. Era vulpea.
- Te-ai speriat, micuţule? zise ea cu glas domol. Eu nu mănânc pe nimeni. Vulpoiul vă
duşmăneşte. Chiar la noapte vine să vă mănânce. Spune unde sunt frăţiorii tăi să-i vestesc!
Puişorul naiv nu a stat pe gânduri. A dus-o pe vulpe în bătătură.
Acolo a fost prăpăd şi jale!
ANEXA 3
CUBUL
Puişorul şi vulpea după Ion Pas

DESCRIE

PUIUL
Anexa 4.

COMPARA

VULPEA
PUIUL
Anexa 5.

ASOCIAZĂ
Cuvinte cu sens asemănător:

vicleană domol
lacomă șireată
calm ascultător
cuminte nesătulă
crâng încet
animal zi
a sta pe gânduri lighioană
noapte pădure tânără
domol a se gândi
nemiloasă rea

ANALIZEAZĂ
Colorează caseta cu numărul corect de silabe!
PUI
1 2 3 4
VULPE
1 2 3 4
PĂDURE
1 2 3 4
ASCULTĂTOR
1 2 3 4
Anexa 6 .

APLICĂ
Ordonează imaginile în ordinea desfășurării întâmplării!

Anexa 7.
ARGUMENTEAZĂ
Ordonează cuvintele pentru a obține o propoziție!

BINE ESTE
ASCULTĂM
SĂ ȘI
MAMA DE
TATA.
Anexa 8. D.P.
Covorul albastru

(poveste georgiană)

A fost odată ca niciodată un crai. El avea un singur fecior, Crăișorul Giorgi. Giorgi crescu și se făcu
om în toată firea.

Într-o zi, Craiul îl duse pe Giorgi într-o sală mare cu pereții împodobiți cu tablouri. Ele înfățișau
fete nobile, una mai frumoasă decât alta.

- Alege o mireasă! îi spuse tatăl său.


Giorgi făcu înconjurul sălii, se uită la toate portretele, dar nu-i plăcu nicio fată. Așa că, ceru voie să
plece prin țară să caute fata ce îi era ursită.

Întâlni multe fete frumoase, deștepte și vrednice, dar niciuna nu-i plăcu.

Într-o dimineață, la marginea unui sătuc din munți, o întâlni pe Ana, o fată nespus de frumoasă.
Giorgi înțelese că ea îi este ursită și o rugă să se mărite cu el.

- Ce meserie ai? îl întrbă Ana.


- Sunt fiul Craiului, răspunde Giorgi.
- A fi crai nu este o meserie. Trebuie să știi să muncești ca să apreciezi munca supușilor tăi.
Învață o meserie! Dacă înveți, mă mărit cu tine.
Crăișorul se întristă tare, căci i se părea de ajuns că e fecior de crai.

Ce meserie ar putea să învețe? Craiul cel bătrân îl ascultă, zâmbi, apoi porunci să fie chemați toți
meșterii din țară.

- Cine vrea să-l ia pe Giorgi de ucenic ca să-l învețe meserie?


Meșterul lăcătuș avea nevoie de trei ani ca să-l învețe meseria lui, meșterul dogar și meșterul fierar
de cel puțin doi ani. Un țesător bătrân, care făcea covoare, promise să-l învețe meșteșugul lui în trei luni.
Feciorul de crai reuși să țeasă un covor minunat și plecă să-l arate miresei sale. Întinse covorul în fața ei și
o întrebă dacă se mărită cu el.

- Acum că ai învățat o meserie, accept să-ți fiu soție.


Tânărul o duse la palat. În scurt timp, toți au îndrăgit-o, deoarece Ana era frumoasă, harnică și
înțeleaptă.

După ce s-a stins Craiul, Giorgi se urcă în scaunul domniei. Îi spuse soției lui că vrea să se ducă prin
țară, să afle ce părere au supușii despre domnia sa.

Îmbrăcă niște zdrențe de cerșetor, își luă o traistă și plecă să colinde țara.

Umblând prin munți, Giorgi nimeri în mâinile unor tâlhari. Degeaba țipă craiul spunând cine este,
că aceștia râdeau și doreau să-l omoare.

Când auzi că vor să-l omoare, Giorgi le spuse tâlharilor:

- Nu vă veți alege cu nimic dacă mă veți omorî, însă, pot să vă fac un covor cum nu s-a mai văzut în
țara asta.
Tâlharii se învoiră. Craiul a țesul un covor albastru, împodobit cu flori de aur și păsări nemaivăzute.
- O să-l vindem în târg măcar cu opt sute.
- Cereți s-o vedeți pe Crăiasă! Ea o să cumpere covorul chiar și cu 2000 de bani de aur.
A doua zi, doi tâlhari ajunseră la palat. Crăiasa plângea de dorul Craiului. Îi primi totuși pe cei doi,
dar, imediat ce se uită la covor, încremeni. Pe marginea covorului erau țesute slove ciudate pe care Crăiasa
le citi: „ Sunt prizonierul tâlharilor. Plătește-le covorul și trimite oștenii să mă elibereze!”

Crăiasa plăti tâlharilor cei 2000 de bani de aur.

Seara, căpitanii de oaste dădură buzna în peșteră, unde îl găsiră pe Crai. Tâlharii fură aruncați în
închisoare.

Crăiasa își întâmpină bărbatul pe scara palatului și-i zise:

- Ce te-ai fi făcut dacă nu aveai o meserie? Nu-ți ajuta la nimic faptul că ești Crai!

http://www.piticipenet.ro/jocuri/all/all/Lista-jocuri
Anexa 9 .
Anexa 10
Anexa 11.

Numele si prenumele ……………………………….. Data………………………

FISA DE EVALUARE

1) Rezolvă operaţiile şi uneşte rezultatul cu denumirea potrivită din tabel:


385 + 176 = Produs
303 – 154 = Diferenţă
14 x 3= Sumă
90 : 10 = Cât

2) Pune semnul <, > , = intre rezultatele de la exercitiul 1 astfel :


Suma Produs Diferenta Cat
.......... ............ ............... ............

3) Încercuieste rezultatul potrivit:


64 : 8 = 4 , 8 , 6 7 x 8 = 54 , 52 , 48
4 x 9 = 35, 81, 36 49 : 7 = 5, 7 , 9

4) Aflati termenul necunoscut :

a x 6 = 54 b: 5=9 48 : c = 6 m x 9 = 27

5) Rezolva respectand ordinea efectuarii operatiilor:

259 + ( 7 x 4 – 81 : 9 ) =

36: 6 + 872 – 7 x 5 =
6) Andrei are 25 de timbre, prietenul lui Mihai are de 5 ori mai puţine, iar Miruna are de 9 ori mai
mult decat Mihai .
Câte timbre au cei trei prieteni în total?

Rezolvare
Anexa 12

S-ar putea să vă placă și