Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE


CATEDRA "FINANŢE ŞI ASIGURĂRI"

PROGRAM ANALITIC
LA DISCIPLINA UNIVERSITARĂ

"METODE ŞI TEHNICI FISCALE"

Elaborat:
E. Balaban
A. Certan
R. Covali

Сhişinău, 2000

Programa а fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei "Finanţe şi Asigurări"


Procesul verbal Nr. 1

" 28 " "august" 2000

Şef catedră
"Finanţe şi Asigurări"
Ludmila Cobzari
Notă introductivă

Disciplina “Metode şi tehnici fiscale” are ca scop formarea la studenţi a unui sistem de
cunoştinţe teoretice şi aptitudini practice privind bazele ştiinţifico-teoretice şi aplicative ale
sistemului fiscal. Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. Deci, impozitul
fiind o prelevare stabilită prin lege cu caracter obligatoriu, definitiv, pecuniar, fără contraprestaţie
imediată şi directă, reprezintă una din principalele surse de formare a resurselor financiare ale
statului.
În acest context, drept obiect al disciplinei servesc raporturile de fiscalitate ce apar în procesul de
formare a fondurilor publice. Aceste raporturi au pus faţă în faţă două părţi, subiecte de drept: pe
de o parte statul ca subiect principal, reprezentat de structuri juridice fiscale, ceea ce conferă o
poziţie privilegiată, iar pe de altă parte, persoane fizice şi juridice care au obligaţia să contribuie
la constituirea resurselor financiare publice.
Prin intermediul politicii fiscale statul poate stimula procesul activităţii economice, activa
relaţiile comerciale externe cu ţările străine, cît şi stimula procesul investiţional. Problemele
influenţei impunerii asupra claselor sociale, precum şi asupra activităţilor umane în toate
domeniile vieţii sunt extrem de vaste, deoarece cuprind un câmp întreg de fenomene şi
împrejurări, având o importanţă extraordinară, care a marcat, din cel mai îndepărtat trecut şi până
astăzi, întreaga dezvoltare şi transformare a vieţii economice. De aceea, autorii consideră, că
reflectarea acestor probleme în prezentul program de studii este binevenită.
Totodată, un loc deosebit în programul de studii îl ocupă caracteristica diferitor impozite -
ca elemente principale ale sistemului fiscal.
În procesul de pregătire a prezentei programe analitice s-a ţinut cont de legislaţia fiscală în
vigoare la moment. Reieşind din dinamismul sistemului fiscal şi a mecanismului economic,
programa va fi supusă completării şi modificării pe parcursul studierii disciplinei.

Fondul de timp
Tema
Finanţe şi asigurări Contabilitate
Secţia zi Secţia f/f Secţia zi Secţia f/f
curs sem curs sem curs sem curs sem
1. Impozitele: noţiuni generale. 2 2 1 2 2 1
2. Elementele impozitului. Principii şi 2 2 1 2 2 1
metode de impunere.
3.Aşezarea şi perceperea impozitelor. 2 2 1 2 2 1
4.Clasificarea impozitelor. 1 1 1 1 1 1
5.Sistemul fiscal al RM. 1 1 1 1 1 1
6. Impozitul pe venit. 10 10 4 2 10 10 2 2
7. Taxa pe valoarea adăugată. 4 4 2 1 4 4 2 2
8. Accizele. 2 2 1 1 2 2 1 1
9. Taxele vamale 1 1 1 1 2
10. Impozitul pe bunurile imobiliare. 2 2 1 1 2 2 1 1
11. Impozitul funciar. 2 2 1 1 2 2 1 1
12.Taxele locale 1 1 1 1 1 1 1
13.Taxele fondului rutier. 1 1 1 1 1
14. Contravenţiile în domeniul 1 1 1 1 1
fiscalităţii şi sancţionarea lor.
15. Efecte ale fiscalităţii. 1 1 1
16 Politica fiscală în RM. 1 1 1
TOTAL 34 34 20 6 32 32 12 8

Tema Nr. 1 Impozite –noţiuni generale.

Curs teoretic - 2 ore.

4
1. Apariţia şi evoluţia impozitelor.
2. Conţinutul social - economic al impozitelor.
3. Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu.
4. Funcţiile impozitelor.
5. Rolul impozitelor în statele moderne.
6. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat.

Seminar - 2 ore.
1. Evoluţia istorică a impozitelor.
2. Conţinutul social - economic al impozitelor.
3. Funcţiile impozitelor: fiscală, economică, socială.
4. Rolul impozitelor în statele moderne
5. Impozitele ca ştiinţă.
6. Impozitele ca obiect de studiu.
7. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de către stat: teoria organică, teoria sociologică,
teoria contractului social, teoria echivalenţei, teoria siguranţei, teoria sacrificiului.
Literatura:
1. Dan Drosu Şaguna. Procedura fiscală. Bucureşti 1996.
2. Consantin Topciu. Fiscalitate. Bucureşti 1995. P.5–8
3. Ioan Glica. Drept financiar public. Bucureşti 1994. P.55–58
4. Iulian Văcărel şi alţii. Finanţe publice. Bucureşti 1994. P. 213–214
5. Henri Laufenburger. Histoire de l` impot. Paris 1954
6. Налоги. Учебное пособие под ред. Черника Д. П. Москва 1996.
7. Налоги и налогообложение. Учебник. Юткина Т.Ф. Москва 1999.
8. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. учебное пособие под
ред. Сутырина С.Ф.

Tema Nr. 2: Elementele impozitului. Principii şi metode de impunere.

Curs teoretic - 2 ore


1. Elementele impozitului.
2. Noţiune de impunere şi metode de impunere.
3. Impunerea în cote fixe şi proporţionale.
4. Impunerea progresivă şi impunerea regresivă
5. Principii clasice de impunere.
6. Principii moderne de impunere.

Seminar - 2 ore
1. Elementele impozitului: obiect, bază de calcul, subiect, suportator, sursă, unitate de
impunere, cota, asieta, termenul de plată, înlesnirile fiscale, sancţiunile.
2. Principii clasice de impunere:
3. Principii moderne de impunere: principiul impunerii echitabile, principiul politicii
financiare, principiul politicii economice, principiul social politic.
4. Noţiune şi criterii de impunere.
5. Impunerea în cote fixe.
6. Impunerea în cote proporţionale.
7. Impunerea în cote progresive.
8. Impunerea în cote regresive.

Literatura :
1. Dan Drosu Şaguna. Procedura fiscală. Bucureşti 1996.
2. Consantin Topciu. Fiscalitate. Bucureşti 1995. P.8–18

5
3. Ioan Glica. Drept financiar public. Bucureşti 1994. P.5867
4. Iulian Văcărel şi alţii. Finanţe publice. Bucureşti 1994. P.216–223
5. Henri Laufenburger. Histoire de l` impot. Paris 1954
6. Налоги. Учебное пособие под ред. Черника Д. П. Москва 1996.
7. Налоги и налогообложение. Учебник. Юткина Т.Ф. Москва 1999.
8. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. учебное пособие под ред.
Сутырина С.Ф.

Tema Nr. 3: Aşezarea şi perceperea impozitelor.

Curs teoretic - 2 ore


1. Aşezarea impozitelor - noţiuni generale.
2. Stabilirea obiectului impozabil. Metode de evaluare.
3. Determinarea cuantumului impozitelor.
4. Perceperea impozitelor. Stingerea obligaţiilor şi creanţelor fiscale.

Seminar - 2 ore.
1. Aşezarea impozitelor.
2. Metode de evaluare a obiectului impozabil.
3. Determinarea cuantumului impozitelor.
4. Procedeele de stingere a obligaţiilor fiscale.
5. Executarea silită a creanţelor fiscale.
Literatura:
1. Dan Drosu Şaguna. Procedura fiscală. Bucureşti 1996.
2. Consantin Topciu. Fiscalitate. Bucureşti 1995. P.18–24
3. Ioan Glica. Drept financiar public. Bucureşti 1994.
4. Iulian Văcărel şi alţii. Finanţe publice. Bucureşti 1994. P.223–225
5. Henri Laufenburger. Histoire de l` impot. Paris 1954
6. Налоги. Учебное пособие под ред. Черника Д. П. Москва 1996.
7. Налоги и налогообложение. Учебник. Юткина Т.Ф. Москва 1999.
8. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. учебное пособие под ред.
Сутырина С.Ф.

Tema Nr. 4: Clasificarea impozitelor.

Curs teoretic - 1 oră


1. Principii de clasificare a impozitelor.
2. Caracteristica impozitelor directe.
3. Caracteristica impozitelor indirecte.

Seminar - 1 oră
1. Principii de clasificare a impozitelor.
2. Impozitele directe: impozite personale, impozite reale.
3. Impozitele indirecte: accize, TVA, monopoluri fiscale, taxe vamale.

Literatura:
1. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. 1198-XII din 17.11.1992.
2. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.186-XII din 22.01.1992.
3. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a
titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.1164-XIII din 24.04.1997.
4. Concepţia reformei fiscale. Nr.1165-XIII din 24.04.1997.
5. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr.1163-XIII din 24.04.1997.

6
6. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. 1415-XIII din 17.12.1997.
7. Dan Drosu Şaguna. Procedura fiscală. Bucureşti 1996.
8. Ioan Glica. Drept financiar public. Bucureşti 1994.
9. Iulian Văcărel şi alţii. Finanţe publice. Bucureşti 1994. p.225–240
10. Henri Laufenburger. Histoire de l` impot. Paris 1954
11. Налоги. Учебное пособие под ред. Черника Д. П. Москва 1996.
12. Налоги и налогообложение. Учебник. Юткина Т.Ф. Москва 1999.

Tema Nr. 5: Sistemul fiscal al RM.


Curs teoretic - 1 oră.
1. Concept de sistem fiscal.
2. Sistemul de impozite al RM
3. Legislaţia fiscală a RM.
4. Aparatul fiscal al RM.

Seminar - 1 oră.
1. Noţiune de sistem fiscal.
2. Sistemul de impozite al RM: impozitele republicane, impozitele şi taxele locale.
3. Legislaţia fiscală a RM.
4. Aparatul fiscal: câmp de activitate.

Literatura:
1. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr. 1198-XII din 17.11.1992.
2. Legea RM “ Cu privire la serviciul fiscal al RM ” Nr.876-XII din 22.01.1992.
3. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.186-XII din 22.01.1992.
4. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a
titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.1164-XIII din 24.04.1997.
5. Concepţia reformei fiscale. Nr.1165-XIII din 24.04.1997.
6. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr.1163-XIII din 24.04.1997.
7. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. 1415-XIII din 17.12.1997.
8. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1993.

Tema Nr. 6 Impozitul pe venit.


Curs teoretic - 10 ore.
Lecţia Nr. 1. Dispoziţii generale ale impozitului pe venit - 2 ore
1. Impozitul pe venit - noţiuni generale.
2. Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de contribuabili.
3. Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice.

Lecţia 2: Particularităţile impunerii veniturilor persoanelor fizice – 2 ore


1. Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele fizice.
2. Modul de calcul al impozitului din salariu.
3. Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului).
4. Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice.

Lecţia 3: Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri fiscale şi acordarea înlesnirilor


fiscale – 2 ore
1. Deducerile permise în scopuri fiscale.
2. Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare.
3. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente.
4. Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice.

Lecţia 4: Determinarea impozitului pe venit pentru persoanele juridice – 2 ore

7
1. Determinarea profitului până la impozitare.
2. Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile.
3. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital.
4. Determinarea impozitului pe venit, referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate
în perioada fiscală curentă.
5. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM.
6. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice.

Lecţia Nr. 5. Particularităţile impunerii veniturilor unor categorii de contribuabili – 2 ore


1. Impozitarea întreprinderilor agricole.
2. Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor de investiţii.
3. Impozitarea fondurilor calificate de pensii.
4. Impunerea agenţilor economici - nerezidenţi.
5. Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice.

Seminare - 10 ore
Seminar 1 – 2 ore
1. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele fizice.
2. Determinarea surselor de venit impozabile pentru persoanele juridice.
3. Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele fizice.
4. Stabilirea veniturilor neimpozabile pentru persoanele juridice.

Seminar 2 – 2 ore
1. Modul de acordare a scutirilor impozitului pe venit pentru persoanele fizice.
2. Modul de calcul si reţinere a impozitului pe venit din salariu.
3. Calcularea si reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu excepţia salariului).
4. Executarea declaraţiei fiscale de către persoanele fizice.

Seminar 3 – 2 ore
1. Calcularea deducerilor permise în scopuri fiscale.
2. Dimensionarea cheltuielilor de producere în scopuri de impozitare.
3. Reportarea pierderilor fiscale din perioadele fiscale precedente.
4. Acordarea înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice.

Seminar 4 – 2 ore
1. Calcularea profitului până la impozitare.
2. Corectarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile.
3. Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate cu activele de capital.
4. Determinarea impozitului pe venit, referitor la rezultatele perioadelor precedente depistate
în perioada fiscală curentă.
5. Determinarea impozitului pe venit achitat în străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM.
6. Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către persoanele juridice.
7. Executarea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit de către persoanele juridice.

Seminar 5 –2 ore
1. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici.
2. Particularităţile calculării impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole.
3. Particularităţile calculării impozitului pe venit în activitatea de asigurare.
4. Particularităţile determinării impozitului pe venit pentru afacerile auxiliare.
5. Calcularea impozitului pe venit la societăţile şi fondurile de investiţii.
6. Calcularea impozitului pe venit la fondurile calificate de pensii.
7. Determinarea impozitului pe venit pentru agenţii economici nerezidenţi.

8
Literatura:
1. Legea bugetului de stat pe anul 1999. Pe a. 2000 nr.216-XIV din 27.12.97 (MO al RM,
nr. 119-120, 31.12.98
2. Legea bugetului de stat pe anul 2000.
3. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a
titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.1164-XIII din 24.04.1997. (MO nr.62 1997)
4. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.1570-XIII din
26.02.98. (MO al RM, nr.38-39, 30.04.98)
5. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.112-XIV din
29.07.98 (MO al RM, nr. 84, 10.09.98)
6. Hotărârea Guvernului Nr. 130 din 06.02.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de
cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.” Monitorul Oficial nr. 26-27 din
26.03.1998.
7. Hotărârea Guvernului Nr. 484 din 04.05.1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de
asigurare ale persoanelor juridice, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de
întreprinzător pentru scopuri fiscale.” Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09.07.1998.
8. Hotărârea Guvernului Nr. 485 din 04.05.1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de
deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar.” Monitorul Oficial nr.
62-65 din 09.07.1998
9. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul
impozitării” nr.05/1–CF–07/92 din 25.12.1997.
10. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din
venitul brut.” Monitorul Oficial nr. 26-27 din 26.03.1998.

11. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe


termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor.” Monitorul Oficial nr. 62-65 din
09.07.1998.
12. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice.”
Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09.07.1998.
13. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din
sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei.” Monitorul
Oficial nr. 62-65 din 09.07.1998.
14. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr.1163-XIII din 24.04.1997.
15. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. 1415-XIII din 17.12.1997.
16. Instrucţiunea MF “cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr.05/1-
CF-06/88 din 23.12.1997.
17. Instrucţiune cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a declaraţiei cu
privire la impozitul pe venit. (MO al RM, nr.12-13, 9.02.99)

Tema 7: Taxa pe valoarea adăugată.

Curs teoretic – 2 ore.


1. Taxa pe valoarea adăugata – noţiuni generale
2. Livrările impozabile cu T.V.A.
3. Livrările scutite de T.V.A.

Curs teoretic – 2 ore


1. Determinarea obiectului impozabil.
2. Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T.V.A.
3. Stingerea obligaţiei fiscale a T.V.A.
4. Prezentare a declaraţiei fiscale cu privire la T.V.A

9
Seminar 1 - 2ore.
1. Determinarea obiectului impozabil.
2. Calcularea TVA încasată de la comercializare (TVA colectată).
3. Determinarea TVA plătită furnizorilor (TVA deductibilă).
4. Determinarea TVA ce trebuie achitată la buget. Determinarea relaţiilor cu bugetul.

Seminar 2 – 2 ore.
1. Determinarea TVA de la import şi export.
2. Determinarea TVA in cazul returnărilor de mărfuri.
3. Calculul TVA in relaţiile de vânzare specifice dintre vânzător şi client.
4. Întocmirea declaraţiei cu privire la TVA.

Literatura:
1. Legea bugetului pe anul 1999, 2000.
2. Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal. Nr.1417-XIII din
17.12.1997.
3. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr.1415-XIII din 17.12.1997.(MO al RM nr.40–41 din
7.05.98)
4. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative Nr.112-XIV din 29
iulie 1998 (MO al RM nr.84 din 10.09.98).
5. Legea cu privire la modificarea art.103 al CF şi art. A Legii cu privire la activitatea
farmaceutică nr.251-XIV din 24.12.98. (MO al RM nr.10-11 din 04.02.98)
6. Radu Vasile. “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti. 1994.
7. Richard M.Bird. Tax policy and Economic Developement. Baltimore and London 1992.

Tema Nr. 8 Accizele.


Curs teoretic - 2 ore.
1. Accizele - caracteristică generală.
2. Obiectele impunerii şi cotele accizelor.
3. Metoda de calcul şi termenele de plată.

Seminar - 2 ore.
1. Determinarea plătitorilor accizelor.
2. Determinarea obiectului impozabil a accizelor.
3. Calcularea sumei accizelor şi ordinea de plata.
4. Prezentarea calculelor cu privire la accize la inspectoratele fiscale.
5. Particularităţile determinării accizelor la importuri şi exporturi.

Literatura:
1. Legea bugetului de stat pe anul 1999, 2000.
2. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.1198-XII din 17
noiembrie 1992.
3. Legea RM “Cu privire la accize” Nr. 347-XIII din 27 decembrie 1994. (MO nr.10 din
17.02.95
4. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr.1380-XIII din 20.11.1997.
5. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr.20 din
13.06.1995. (MO nr.8–9 din 8.02.96)
6. Constantin Topciu şi alţii. Fiscalitate. Bucureşti 1994. P.58–60.

Tema Nr. 9: Taxele vamale.

Curs teoretic – 1 oră


1. Taxele vamale - caracteristică generală.

10
2. Metode de determinare a valorii mărfurilor importate in vama.
3. Tehnica calculării a taxelor vamale.
4. Termenele de plata a taxelor vamale.

Seminar - 1 oră.
Determinarea valorii mărfurilor importate in vamă.
Calcularea taxelor vamale.
Perfectarea documentelor vamale.
Literatura:
1. Legea bugetului pe anul 1999, 2000.
2. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr. 1380-XIII din 20.11.1997.

Tema Nr. 10 Impozitul pe bunurile imobiliare.


Curs teoretic - 2 ore.
1. Caracteristica generala a impozitului pe bunurile imobiliare.
2. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice.
3. Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice.

Seminar - 2 ore.
1. Determinarea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele juridice.
2. Calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru persoanele fizice.
3. Determinarea sarcinii fiscale in cazul înstrăinării bunurilor imobiliare

Literatura:
1. Legea bugetului pe anul 1999, 2000.
2. Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele
locale” Nr. 186-XII din 22.01.1992. (MO nr.2,1993)
3. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. 1163-
XII din 24.04.1997.

Tema Nr. 11. Impozitul funciar.


Curs teoretic - 2 ore.
1. Impozitul funciar - caracteristică generală.
2. Înlesnirile fiscale la impozitul funciar.
3. Metode de determinare a impozitului funciar pentru persoanele juridice.
4. Determinarea impozitului funciar pentru persoanele fizice.

Seminar - 2 ore.
1. Calcularea impozitului funciar pentru persoanele juridice.
2. Prezentarea calculelor impozitului funciar la inspectoratele fiscale de către agenţii
economici.
3. Calcularea impozitului funciar pentru persoanele fizice.

Literatura:
1. Legea bugetului pe anul 1999, 2000.
2. Legea RM “Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr. 186-XII din 19.07.1994.(MO
nr.10 1993)
3. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr. 1163-XII din 24.04.1997.
4. Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr. 1245-XII din
22.12.1992.

11
5. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi percepere a impozitului funciar de la
persoanele juridice şi fizice, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.617 din 05.10.93
(MO nr.10,1993).

Tema Nr. 12. Taxele locale.

Curs teoretic – 1 oră.


1. Sistemul taxelor locale.
2. Instituirea taxelor locale de către administraţia publica locală.
3. Determinarea taxelor locale.
4. Modul de colectare a taxelor locale.

Seminar - 1 oră.
1. Sistemul taxelor locale.
2. Calcularea diferitor taxe locale.
3. Executarea dărilor de seama cu privire la taxele locale.

Literatura:
1. Legea bugetului de stat pe anul 1999, 2000. Nr. 1446-XIII din 27.12.1997.
2. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.1198-XII din 17 noiembrie
1992.
3. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.186-XII din 22.01.1992.
4. Codul Fiscal al RM (Titlul I şi II) Nr. 1163-XII din 24.04.1997.

Tema Nr. 13. Taxele fondului rutier.


Curs teoretic – 1 oră.
1. Aspectul general al taxelor fondului rutier.
2. Sursele de constituire ale fondului rutier.
3. Metoda de calcul şi termenii de plată.

Seminar - 1 oră.
1. Caracteristica generală a taxelor fondului rutier.
2. Accizele la benzina auto şi motorină - metoda de calcul şi termenii de plată.
3. Taxa de trecere pe drumurile RM a vehiculelor neînmatriculate în republică.
4. Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în RM.
5. Taxa de eliberare a autorizaţiei pentru circulaţia vehiculelor cu gabaritele care depăşesc
limitele admise.
6. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări în zona de protecţie a
drumurilor.

Literatura:
1. Legea bugetului pe anul 1999, 2000.
2. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier. Nr.839-XIII din
26.06.1996.

Tema Nr. 14. Contravenţiile în domeniul fiscal şi sancţionarea lor.


Curs teoretic – 1 oră.
1. Reglementarea juridică a contravenţiilor din domeniul fiscal.
2. Sancţiunile economice, administrative şi penale.
3. Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM.

Seminar - 1 oră.

12
1. Reglementarea juridică a faptelor frauduloase în domeniul fiscalităţii.
2. Sancţionarea şi penalizarea contravenţiilor fiscale.
3. Metodele de combatere naţională şi internaţională a faptelor de evaziune şi fraudă fiscală.

Literatura:
1. Codul Fiscal al RM (titlul I şi II) Nr.1163-XIII din 24.04.1997.
2. Codul Fiscal al RM (titlul III) Nr.1415-XIII din 17.12.1997.
3. Бизнес и налоги. Кишинев 1995.
4. Выявление налоговых ошибок, нарушений, преступлений. Практическое пособие
для налоговых органов. Москва 1997.

Tema Nr. 15. Efecte ale fiscalităţii.


Curs teoretic - 2 ore.
1. Efecte asupra contribuabililor.
2. Efecte economice.
3. Efecte sociale.
4. Efecte ale impunerii internaţionale.

Seminar - 2 ore.
1. Efecte asupra contribuabililor: evaziunea fiscală, repercusiunea impozitelor.
2. Distorsiuni economice de origine fiscală.
3. Constrângerea fiscală.
4. Dubla impunere internaţională. Metode de combatere a ei.
Literatura:
1. Constantin Topciu şi alţii. Fiscalitate. Vol. II Bucureşti 1995.
2. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994.
3. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund. Suported
Programs. April 1997.
4. Vito Tanzi. Taxation, inflation and interest rates. IMF. Washington 1992.

Tema Nr. 16 Politica fiscală.

Curs teoretic - 2 ore.


1. Noţiune de politică fiscală.
2. Componentele, obiectivele şi metodele de promovare ale politicii fiscale.
3. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă.

Seminar - 2 ore.
1. Definirea politicii fiscale.
2. Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la economia de piaţă
3. Problemele actuale ale politicii fiscale în RM şi soluţionarea lor.

Literatura:
1. Concepţia reformei fiscale. Nr.1165-XIII din 24.04.1997.
2. Constantin Topciu şi alţii. Fiscalitate. Vol. II. Bucureşti 1995.
3. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994. P.107–132

13
BIBLIOGRAFIA
1. Legea bugetului de stat pe anul 2000.
2. Legea bugetului de stat pe anul 1999.
3. Legea RM “Cu privire la bazele sistemului fiscal al RM” Nr.1198-XII din 17.11.1992.
4. Legea RM “Cu privire la serviciul fiscal al RM” Nr. 876-XII din 22.01.1992.
5. Legea RM “ Cu privire la impozitele şi taxele locale” Nr.186-XII din 22.01.1992.
6. Legea RM “Cu privire la impozitul funciar şi ordinea impunerii” Nr. 1245-XII din 22.
12.1992.
7. Legea RM “Cu privire la accize” Nr. 347-XIII din 27 decembrie 1994.
8. Legea Fondului Rutier al RM. Nr.720- XIII din 02.02.1996.
9. Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărârea
Parlamentului RM nr. 989 XIII din 26.06.96
10. Legea RM “Cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a
titlurilor I şi II ale Codului fiscal” Nr.1164-XIII din 24.04.1997.
11. Legea RM “Cu privire la tariful vamal” Nr.1380-XIII din 20.11.1997.
12. Legea RM pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal. Nr.1417-XIII din
17.12-1997.
13. Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.112–XIV din
29.07.98 .
14. Legea cu privire la modificarea art.103 al CF şi articolului “Legii cu privire la activitatea
farmaceutică” nr. 251–XIV din 24.09.98.
15. Legea cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi nr.633–XIII din
10.11.95.
16. Concepţia reformei fiscale. Nr.1165-XIII din 24.04.1997.
17. Codul Fiscal al RM ( titlul I şi II ) Nr.1163-XIII din 24.04.1997.
18. Codul Fiscal al RM ( titlul III ) Nr. 1415-XIII din 17.12.1997.
19. Hotărârea Guvernului Nr. 130 din 06.02.1998 „Cu privire la limitarea unor tipuri de
cheltuieli permise spre deducere din venitul brut.” Monitorul Oficial nr. 26-27 din
26.03.1998.
20. Hotărârea Guvernului Nr. 484 din 04.05.1998 „Cu privire la limitarea cheltuielilor de
asigurare ale persoanelor juridice, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de
întreprinzător pentru scopuri fiscale.” Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09.07.1998.

14
21. Hotărârea Guvernului Nr. 485 din 04.05.1998 „Cu privire la modul şi cuantumul de
deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar.” Monitorul Oficial nr.
62-65 din 09.07.1998
22. Regulament „Cu privire la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din
venitul brut.” Monitorul Oficial nr. 26-27 din 26.03.1998.
23. Regulament „Cu privire la limitele a mijloacelor de rezervă de prime a asigurărilor pe
termen lung şi a fondului de asigurare a pensiilor.” Monitorul Oficial nr. 62-65 din
09.07.1998.
24. Regulament „Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice.”
Monitorul Oficial nr. 62-65 din 09.07.1998.
25. Regulament „Cu privire la modul dedivizare a veniturilor obţinute de către nerezidenţi din
sursele din Republica Moldova şi a veniturilor obţinute peste hotarele ei.” Monitorul
Oficial nr. 62-65 din 09.07.1998.
26. Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a fondului rutier. Nr. 839-XIII din
26.06.1996.
27. Regulamentul “Cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopul
impozitării” Nr. 05/1-CF-07/92 din 25.12.1997.
28. Regulament „Privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor
în valută străină”. Aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 488 din 04.05.1998. Monitorul
Oficial nr. 62-65 din 09.07.1998
29. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor” Nr. 20 din
13.06.1995.
30. Instrucţiunea MF “Cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” Nr. 05/1-
CF-06/88 din 23.12.1997.
31. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de calculare şi achitare a impozitului pe venit de
către persoanele ce practică activitatea de antreprenoriat” Nr. 1 din 23.10.1998. Monitorul
Oficial nr. 12-13 din 09.02.1999
32. Instrucţiunea MF “Cu privire la modul de prezentare de către persoanele fizice a
declaraţiei cu privire la impozitul pe venit” Nr. 2 din 23.10.1998. Monitorul Oficial nr. 12-
13 din 09.02.1999
33. Constantin Topciu şi alţii. Fiscalitate. Bucureşti 1995.
34. Dan Drosu Şaguna. Drept financiar şi fiscal. Bucureşti 1994.
35. Dan Drosu Şaguna. Procedura fiscaală. Bucureşti 1996.
36. Ioan Glica. Drept financiar public. Bucureşti 1994.
37. Iulian Văcărel şi alţii. Finanţe publice. Bucureşti 1994.
38. Luigi Popescu .Perfecţionarea sistemului de impozite în Romania.
Craiova 1998.
39. Radu Vasile “Monedă şi politică fiscală” Bucureşti 1994.
40. Rodica Bănulescu şi alţii “Taxe pe valoare adăugată” Bucureşti 1993.
41. Rodica Bănulescu şi alţii “Sistemul de impozite” Bucureşti 1993.
42. Dubla impunere economică şi juridică. Bucureşti.
43. Dubla impunere internaţională. Bucureşti. Impozite şi taxe. nr.6–7,1997 Bucureşti.
Impozite şi taxe. nr.
44. Totul despre impozite. Acte normative în vederea aplicării Codului Fiscal. Editura „Bons
Offices”. Chişinău, 1999.
45. Petre Brezeanu. Fiscalitate. Bucureşti 1999.
46. Costel Istrati. Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei. Iaşi 1999.
47. Petre Brezeanu. Finanşele publice şi fiscalitatea între teorie şi practică. Bucureşti 1998.
48. Carmen Corduneanu. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor. Bucureşti 1998.
49. Henri Laufenburger. Histoire de l` impot. Paris 1954
50. Aspects of Fiscal Performance in some Transition Economies Under Fund. Suported
Programs. April 1997.
51. Fiscal Management in Russia. Washington 1996.

15
52. Mario Blejer and Adrienne Cheastz. Hou to Measure the Fiscal deficit. IMF. Washington
1993.
53. Richard M. Bird. Tax policy and Economic Development. Baltimore and London 1992.
54. Vito Tanzi. Transition to Market. International Monetary Fund.Washington 1994.
55. Vito Tanzi. Taxation, inflation and interest rates. IMF. Washington 1992.
56. Бизнес и налоги. Кишинев 1995.
57. Выявление налоговых ошибок, нарушений, преступлений. Практическое пособие
для работников налоговых органов. Москва 1997.
58. Налоговые системы зарубежных стран. Учебник для ВУЗов. Москва 1997.
59. Налоги. Учебное пособие под ред. Черника Д. П. Москва 1996.
60. Налоги и налогообложение. Учебник. Юткина Т.Ф. Москва 1999.
61. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. Учебное пособие под ред.
Сутырина С.Ф.
62. Финансы и кредит. Учебник под ред. Казак А.Ю. Екатеринбург. 1994.
63. Финансы. Учебник под ред. Родионовой В.М. Москва. 1993.

Biblioteca ASEM
Autorul Denumirea Pagina N după catalog.
Popescu I. Perfecţionarea sistemului de impozite şi taxe în p.358 336 P 84
România. Craiova 1998 336,2(498)
R.Vasile Moneda şi politica fiscală. Bucureşti 1994 p.222 336 V–30
I. Văcărel. Finanţe publice. Bucureşti 1992. p.423 336 F–54
H.Laufenbur Histoire de l impot. Paris 1954 p. 136 336 L 37
ger
L.Topciu. Fiscalitate. Bucureşti 1993. p. 77 336 (075.8) T–75
336.2.027 (075)
D.D. Şaguna. Procedura fiscală în România. Bucureşti 1996. p.526 336 Ş 15
336.126/127
336.2
I. Gliga Dreptul finanţelor publice. Bucureşti 1992 p.267 336 F 53
R. Bălănescu Taxa pe valoarea adăugată. Bucureşti 1993 p.160 336 B–18
R. Bălănescu Sistemul de impozite. Bucureşti 1994 p.192 336 B–18
Aspects of fiscal Performance in some p.57 336 A 87
Transition Economies Under Fund. Suported
Programs. April
Mario Blejer Hou to Measure the Fiscal deficit. IMF. p.389 336 H 84
Adrienne Washington 1993.
Cheastz
Tanzi Vito Tranzition to Market. International Monetary p.387 336 T 82
Fund. Washington 1994
Fiscal Management in Russia. Washington 1996 p.168 336 F 57
Налоговые системы зарубежных стран. c.191 336 (075.8)
Учебник для ВУЗов. М. UNITI 1997
Родионова Финансы. М.Финансы и статистика 1995 С.431 336 (075.8) Ф 591
В.М.
Бизнес и налоги. Кишинев 1995 С.36 336 Б 62

16
Subiectele de examinare
1. Apariţia şi evoluţia impozitelor. 22. P.5–8. 33. P.332-
2. Conţinutul social - economic al impozitelor. 336
26. P.213. 34. P. 45.
3. Funcţiile impozitelor. 33.P 330-332
4. Rolul impozitelor în statele moderne. 26. P.213 33. P. 355-
5. Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu. 356
6. Teorii în reglementarea sistemului de impunere de 26. P.214
către stat. conspect
7. Elementele impozitului. 34. P 74-78. 33. P. 356-
358
8. Principii clasice şi moderne de impunere. 26. P.215, 34. P.35-43
9. Noţiune de impunere şi metode de impunere. 33. P. 325-330.
10.Impunerea în cote fixe şi proporţionale. 26. P.216, 34. P. 48-51
11.Impunerea progresivă şi impunerea regresivă 26. P.217–223
12.Aşezarea impozitelor - noţiuni generale. 26. P.217–223
13.Stabilirea obiectului impozabil. Metode de 26. P.217–223
evaluare. 26. P.223
14.Perceperea impozitelor. Stingerea obligaţiilor şi 26. P.224.
creanţelor fiscale 26. P.225, 22. p.18–24
15.Principii de clasificare a impozitelor. 34. P. 114-160. 33.P.368-
16.Caracteristica impozitelor directe. 380
26. P.229 34. P. 48-50
17.Caracteristica impozitelor indirecte. 26. P.248 34. P. 53-64
18.Concept de sistem fiscal. 33. P. 342-349
19.Sistemul de impozite al RM. 34. P65-70. 33 P. 350-
20. Legislaţia fiscală a RM. 352
21. Aparatul fiscal al RM. Acte normative
22. Impozitul pe venit - noţiuni generale. Acte normative
23.Veniturile impozabile ale tuturor categoriilor de Acte normative
contribuabili. Acte normative
24.Veniturile neimpozabile ale persoanelor fizice şi Acte normative
ale persoanelor juridice. Acte normative
25.Scutirile impozitului pe venit pentru persoanele Acte normative
fizice.
26.Modul de calcul al impozitului din salariu. Acte normative

17
27.Reţinerea impozitului pe venit din alte surse(cu Acte normative
excepţia salariului).
28.Depunerea declaraţiei fiscale de către persoanele Acte normative
fizice. Acte normative
29.Deducerile permise în scopuri fiscale. Acte normative
30. Reglementarea cheltuielilor de producere în scopuri
de impozitare şi reportarea pierderilor fiscale din
perioadele fiscale precedente. Acte normative
31.Înlesnirile fiscale pentru persoanele juridice. Acte normative
32.Determinarea profitului până la impozitare. Acte normative
33.Ajustarea veniturilor şi cheltuielilor impozabile. Acte normative
34.Determinarea rezultatului de la operaţiunile legate
cu activele de capital. Acte normative
35.Determinarea impozitului pe venit, referitor la Acte normative
rezultatele perioadelor precedente depistate în Acte normative
perioada fiscală curentă.
36.Determinarea impozitului pe venit achitat în Acte normative
străinătate şi reţinut la sursa de plată în RM.
37.Achitarea prealabilă a impozitului pe venit de către Acte normative
persoanele juridice. Acte normative
38.Impozitarea întreprinderilor agricole.
39.Impunerea veniturilor ale societăţilor şi fondurilor Acte normative
de investiţii. Acte normative
40.Impozitarea fondurilor calificate de pensii. Acte normative
41.Impunerea agenţilor economici - nerezidenţi.
42.Depunerea declaraţiei fiscale la impozitul pe venit Acte normative
de către persoanele juridice Acte normative
43.Taxa pe valoarea adăugată – noţiuni generale. Acte normative
44. Livrările impozabile şi livrările scutite de T.V.A. Acte normative
45.Determinarea obiectului impozabil la T.V.A. Acte normative
46.Modul de calculare a obligaţiei fiscale a T.V.A.
47.Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la T.V.A şi Acte normative
stingerea obligaţiei fiscale a T.V.A Acte normative
48.Accizele - caracteristică generală. Acte normative
49.Obiectele impunerii şi cotele accizelor. Acte normative
50. Metoda de calcul şi termenele de plată ale Acte normative
accizelor.
51.Taxele vamale - caracteristică generală. Acte normative
52.Metode de determinare a valorii mărfurilor Acte normative
importate in vama. Acte normative
53. Tehnica calculării şi termenele de plata ale taxelor Acte normative
vamale. Acte normative
54.Caracteristica generală a impozitului pe bunurile Acte normative
imobiliare. Acte normative
55.Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor
juridice. Impozitul pe bunurile Acte normative

18
imobiliare ale persoanelor fizice. Acte normative
56.Impozitul funciar - caracteristică generală. Acte normative
57.Înlesnirile fiscale la impozitul funciar. Acte normative
58.Metode de determinare a impozitului funciar pentru Acte normative
persoanele juridice. Acte normative
59.Determinarea impozitului funciar pentru persoanele Acte normative
fizice. Acte normative
60.Sistemul taxelor locale. Acte normative
61.Instituirea taxelor locale de către administraţia Acte normative
publica locala. Acte normative
62.Determinarea taxelor locale şi modul de colectare a Acte normative
lor. Acte normative
63. Aspectul general al taxelor fondului rutier. Conspect
64.Sursele de constituire ale fondului rutier. conspect
65.Metoda de calcul şi termenii de plată. conspect
66.Reglementarea juridică a contravenţiilor din 34. P. 62-65
domeniul fiscal. conspect
67.Sancţiunile economice, administrative şi penale. Legea bugetului
68.Metode de combatere a evaziunii fiscale în RM.
69. Efecte fiscale asupra contribuabililor.
70.Efectele economice ale fiscalităţii. conspect
71.Efectele sociale ale fiscalităţii.
72.Efecte ale impunerii internaţionale.
73.Noţiune de politică fiscală.
74.Componentele, obiectivele şi metodele de
promovare ale politicii fiscale.
75.Politica fiscală în RM în perioada de tranziţie la
economia de piaţă.

19
Tematica referatelor
1. Problemele actuale ale impozitului pe venit în RM.
2. Politica fiscală în RM – actualităţi şi perspective.
3. Evaziunea fiscală şi metodele ei de combatere.
4. Principiile impunerii şi particularităţile lor de realizare în cadrul sistemului
fiscal naţional.
5. Rolul facilităţilor fiscale şi investiţiilor străine în economie.
6. Necesitatea previziunii fiscale la nivel macro şi microeconomic în RM.
7. Aspectele specifice fiscalităţii în condiţiile inflaţiei.
8. Fiscalitatea şi interesele economice ale agenţilor economici.
9. Politica fiscală naţională în perioada de tranziţie la economia de piaţă
10.Probleme de gestiune fiscală în întreprinderile RM.
11.Particularităţile impozitării persoanelor fizice în RM.
12.Evaziunea fiscală şi manifestările ei asupra economiei.
13.Rolul impozitelor indirecte la formarea veniturilor bugetare.
14.Evoluţia sistemului fiscal în RM.
15. Rolul Taxei pe valoare adăugată la formarea veniturilor publice.

20