Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE LOCAŢIUNE nr.

mun. Chişinău “_____”_____ anul 2017

“LOCATOR” – ______________________, domiciliat: Republica Moldova, mun. Chişinău,


str. _____________, nr. __, bloc ___, ap. ________, născut la _____________, codul personal
_________________, titularul buletinului de identitate A_______________, eliberat de oficiul
___, la _____________________
pe de o parte
şi “LOCATAR” – ______________________, domiciliat: Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. _____________, nr. __, bloc ___, ap. ________, născut la _____________, codul personal
_________________, titularul buletinului de identitate A_______________, eliberat de oficiul
___, la _____________________
pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract de locaţiune, cu respectarea
următoarelor clauze:

I. Obiectul contractului
1.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie transmiterea în posesiune şi folosinţă temporară,
contra plată, a Bunului imobil cu destinaţie locativă Locatarului şi membrilor săi de familie,
Bunul imobil fiind compus dintr-o odaie, cu suprafaţa de _____ m 2, amplasat în: mun. Chişinău,
sectorul ________________, str. ______________________________, nr. ___, ap. ___, în
continuare „Bun imobil".
1.2 Caracteristicile Bunului imobil:

Caracteristicile Bunului imobil:


Numărul de odăi ___________
Etaj/nivel _____
Alte caracteristici Starea apartamentului - dupa reparaţie
curentă

1.3 Termenul prezentului Contract se stabileşte de la data de “_____” ianuarie anul 2017 pînă la
data de ____ __________ anul _______________________

II. Plata pentru locaţiune şi modalitatea de plată


2.1. Plata pentru locaţiune se stabileşte în mărime de 120 (o sută douăzeci) Euro.
2.2. În plata pentru locaţiune nu este inclusă plata pentru serviciile comunale. Plata pentru
serviciile comunale se achită de Locatar nu mai tîrziu de 5 zile din momentul recepţionăm
facturilor corespunzătoare.
2.3. Plata pentru locaţiune se achită lunar în lei conform cursului BNM la data de 01 a fiecărei
luni, prin transmiterea mijloacelor băneşti „Locatorului” în numerar de către „Locatar”.

III. Drepturile şi obligaţiile părţilor


3.1. Locatorul îşi asumă obligaţia să transmită Locatarului, Bunul imobil cu întocmirea Actului
de predare-primire (Anexa 1), care este parte integrantă a prezentului Contract.
3.2. Locatorul are dreptul să efectueze periodic controlul exploatării Bunului imobil. În cazul
depistării unor încălcări ale clauzelor prezentului Contract, Locatorul poate obliga Locatarul să
înlăture încălcările comise.
3.3. Locatarul se obligă:
3.3.1. Să folosească bunurile închiriate, conform destinaţiei indicate în contract şi să le menţină
într-o stare tehnică, antiincendiară, sanitaro-igienică bună.
3.3.2. Să achite la timp plata pentru locaţiune şi serviciile comunale.
3.3.3. Să efectueze din contul său reparaţiile curente ale Bunului imobil cu acordul Locatorului.
3.3.4.Să nu transmită Bunul imobil în sublocaţiune.
3.3.5.Să respecte restricţiile speciale impuse de regimul de acces şi antiincendiar, stabilite pentru
Bunului imobil.
3.3.6.Să achite Locatorului prejudiciul adus de Locatar şi membrii de familie a acestuia
(distrugeri de mobilă, tehnica elctrocasnică sau alte părţi).
3.3.7.Să anunţe cu, cel puţin o lună înainte, despre intenţia de a elibera înainte de termen Bunul
imobil precum şi despre intenţia de a înceta acţiunea prezentului Contract.
3.3.8.Eliberarea Bunului imobil se efectuează cu semnarea Actului de predare-primire cu toată
tehnica din dotare în stare funcţională. Se interzice înlăturarea de către Locatar a îmbunătăţirilor
şi accesoriilor care prin dezinstalarea lor pot prejudicia destinaţia economică a Bunului imobil.
Prejudiciile aduse Bunului imobil prin utilizarea necorespunzătoare a acestuia vor fi
răscumpărate din contul Locatarului.
3.4. Să predea Locatorului Bunul imobil, cu toate îmbunătăţirile aduse, fară răscumpărarea lor,
atît în cazul rezilierii prezentului Contract cît şi la încetarea de drept a acestuia.
3.5. Actul de Predare-primire se semnează de către Locator şi Locatar, sau de către
reprezentanţii acestora.
3.6. Să asigure ordinea publică la locul de trai.

IV. Responsabilitatea părţilor


4.1. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile
poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

V. Condiţiile de modificare şi reziliere a contractului


5.1. Rezilierea anticipată a contractului are loc în următoarele cazuri
-benevol în temeiul înţelegerii reciproce dintre părţi;
-unilateral, în condiţiile prevăzute de p. 5.2, 5.3 a prezentului Contract;
5.2. În cazul în care Locatarul încalcă punctele 2.1, 2.2, 2.3, 3.3., 3.4., ,3.5., 3.6., ale prezentului
Contract Locatorul are dreptul să rezilieze prezentul Contract.
5.3. Locatorul este în drept să rezilieze unilateral prezentul Contract dacă Locatarul:
a) nu foloseşte bunul închiriat la destinaţie sau în conformitate cu prevederile contractului;
b) admite intenţionat sau din culpă înrăutăţirea stării bunului ori creează un pericol real pentru
o asemenea înrăutăţire;
c) nu achită plata pentru locaţiune, pe parcursul de 30 (treizeci) de zile după expirarea
termenului de plată, sau nu a achitat plata pentru serviciile comunale în termenul stabilit;
d) încheie un contract de sublocaţiune fără acordul locatorului.
5.4. Locatarul se obligă să restabilească şi/sau să înlocuiască părţile deteriorate a Bunului, imobil
în decurs de 48 ore din momentul producerii acestora.

VI. Stipulaţii suplimentare


6.1. În problemele nereglementate de prezentul Contract părţile se conduc de prevederile
legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
6.2. Litigiile care au apărut în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi rezilierea
prezentului Contract se examinează conform competenţei instanţelor de judecată din
Republica Moldova.
6.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare cu putere juridică egală.
VII. Clauze suplimentare
7.1 Împreună cu Locatarul conveţuiesc următorii membri:
______________________, domiciliat: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.
_____________, nr. __, bloc ___, ap. ________, născut la _____________, codul personal
_________________, titularul buletinului de identitate A_______________, eliberat de oficiul
___, la _____________________

Locator ________________

Locatar ________________
Anexa nr. 1 la Contractul de locaţiune nr. 1
din ________ _______________________ anul 2017

„Locatorul” predă „Locatarului” Bunul imobil în următoarea componenţă:

Nr. Denumirea bunurilor Starea


1. Canapea extensibilă şi fotoliu Bună
2. Masă pentru oaspeti şi telefon fix Bună
3. Dulap, mobilier pentru perne, măsuţa mică Bună
4. Dulap – anteru Bună
5. Canapea extensibilă Bună
6. Mobilier bucătărie Bună
7. Aragaz Bună
8. Frigider Nou
9. Maşină de spălat Nouă

Obiectul am predat

locator

Obiectul am primit

locatar
Anexa nr. 2 la Contractul de locaţiune nr. 1
din ________ _______________________ anul 2017

Act de primire-predare în locaţiune

“LOCATOR” – ______________________, domiciliat: Republica Moldova, mun. Chişinău,


str. _____________, nr. __, bloc ___, ap. ________, născut la _____________, codul personal
_________________, titularul buletinului de identitate A_______________, eliberat de oficiul
___, la _____________________
pe de o parte
şi “LOCATAR” – ______________________, domiciliat: Republica Moldova, mun. Chişinău,
str. _____________, nr. __, bloc ___, ap. ________, născut la _____________, codul personal
_________________, titularul buletinului de identitate A_______________, eliberat de oficiul
___, la _____________________

Am întocmit prezentul Act de primire-predare în locaţiune:


“Locatorul” predea iar “Locatarul” primeşte în locaţiune Bunul imobil – apartamentul nr. _____,
situat în mun. Chişinău, sectorul ______________, str. _______________, ________, în temeiul
Contractului de locaţiune nr. 1 din «_______» ______________ anul 2017 începînd cu «______»
_______________ 2017 şi pînă la data de ____________________________.

1. Caracteristicile tehnice ale bunului imobil


apartamentul nr. __________, situat în ___________________________________

Denumire Indicile contoarelor

Energia electrică _______________Kwt

Apă caldă ___________________m 3

Apă rece ___________________m 3

Gaz ___________________m 3

2. Apartamentul este după reparaţie curentă

Obiectul am predat

locator

Obiectul am primit

locatar