Sunteți pe pagina 1din 94

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I

PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE
Mun. Ploiești, Piața Eroilor nr.1A
Jud.Prahova , tel.0244/527191; 0244/511137 int.143

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI

1
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Cuprins:

Numărul componenţei în cadrul Denumirea componenței din cadrul procedurii operaţionale Pagina
procedurii operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 1-2
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 3-4
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
4. Scopul procedurii operaţionale 5-8
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 9
6. Documentele de referinţă(reglementări) aplicabile activităţii procedurate 10-11
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 11-13
8. Descrierea procedurii operaţionale 14-18
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 19
10. Anexe, înregistrări, arhivări 20-21

2
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA , VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPA CAZ,


A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERAȚIONALE

Elemente privind Numele și prenumele Funcția Data Semnătura


responsabilii/operațiunea
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Stanciu Aurelian Șef serviciu 01.06.2018
Dobre Liliana Consilier superior
Dedu Ana Mihaela Consilier superior
Popa Ionel Consilier superior
Păunoiu Iuliana Consilier superior
Acriva Daniela Consilier superior
Ștefan Gina Monica Consilier asistent
Dumitru Alina Constanța Consilier asistent
Ioniță Alina Valentina Consilier asistent
Cristea Aurora Inspector specialitate IA
Stanciu Mirela Inspector specialitate IA
1.2 Verificat Iordache Elena Director general adjunct 01.06.2018
1.3 Aprobat Dinu Ion Dan Director general 01.06.2018

3
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII OPERAȚIONALE:

Ediția sau,dupa caz, revizia în cadrul Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică
ediției prevederile ediției sau reviziei
ediției
1 2 3 4
2.1 Ediția 1 x x 01.06.2018
2.2 Revizia 1 01.06.2018

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZA EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN
CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII OPERAȚIONALE:

Scopul Exemplar Compartiment Funcția Nume și prenume Data primirii Semnătura


difuzarii nr.
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare 1 Serviciul protecția Șef serviciu Stanciu Aurelian 01.06.2018
copilului și familiei Consilier superior Dobre Liliana
Consilier superior Dedu Ana Mihaela
Consilier superior Popa Ionel
Consilier superior Păunoiu Iuliana
Consilier superior Acriva Daniela
Consilier asistent Ștefan Gina Monica
Consilier asistent Dumitru Alina Constanța
Consilier asistent Ioniță Alina Valentina

4
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Inspector specialitate IA Cristea Aurora


Inspector specialitate IA Stanciu Mirela
3.2 Informare 2 Conducerea unității Director general Dinu Ion Dan 01.06.2018
Director gen.adj. Iordache Elena
3.3. Evidență 3 Conducerea unității Director general Dinu In Dan 01.06.2018
Director gen.adj. Iordache Elena
3.4 Arhivare 4 Serviciul protecția Șef serviciu Stanciu Aurelian 01.06.2018
copilului și familiei Consilier superior Dobre Liliana
Consilier superior Dedu Ana Mihaela
Consilier superior Popa Ionel
Consilier superior Păunoiu Iuliana
Consilier superior Acriva Daniela
Consilier asistent Ștefan Gina Monica
Consilier asistent Dumitru Alina Constanța
Consilier asistent Ioniță Alina Valentina
Inspector specialitate IA Cristea Aurora
Inspector specialitate IA Stanciu Mirela

4. SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE:

Stabilirea modului de organizare a obiectivelor și atribuțiilor care revin Serviciului Protecția Copilului și Familiei în procesul
de acordare de prestații și servicii pentru copii.

4.1. Stabilește modul de realizare a activității în domeniul protecției copilului.

Serviciul Protecția Copilului și Familiei în domeniul protecției copilului are următoarele atribuții:
a) monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a
5
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de
monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;


c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea separării copilului
de familia sa;
d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau prestațiilor și acordă aceste servicii și/sau
prestații, în condițiile legii, în baza unui plan de servicii aprobat prin dispoziția primarului;
e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra
drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigură și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și
combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delincvent;
g) vizitează, periodic, la domiciliu, familiile și copiii care beneficiază de servicii și prestații și urmăresc modul de
utilizare a prestațiilor, precum și familiile care au în ingrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile
legii;
i) urmăresc evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc
obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;
j) colaborează cu direcția generală de asistentă socială și protecția copilului în domeniul protecției copilului și transmit
acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;
k) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la
prestarea acțiunilor sau lucrărilor de interes local;
l) obține dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui copilului, în conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificarile și completările ulterioare și face declarația de înregistrare a
nașterii la serviciul de stare civilă competent. În termen de 24 de ore de la înregistrarea nașterii copilului, serviciul
6
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

public de asistență socială are obligația de a transmite direcției generale de asistență socială și protecția copilului, actul
de înregistrare a nașterii copilului;
m) restabilește și menține relațiile personale ale copilului cu părinții divorțați, oferă consiliere, monitorizează vizitele
pentru o durată de până la 6 luni. Monitorizarea permite reprezentanților serviciului public de asistență socială să asiste
la preluarea copilului de catre părintele la care nu locuiește în mod statornic, la vizitele efectuate la domiciliul copilului
de către părintele care nu locuiește cu acesta, precum și la înapoierea copilului de către părintele care nu locuiește cu
acesta. Totodată, monitorizarea permite reprezentanților serviciului public de asistență social să asiste și în timpul
găzduirii copilului de către părintele la care copilul nu locuiește în mpd obișnuit, dacă instanța judecătorească a dispus
monitorizarea printr-o sentință definitive. Cu ocazia monitorizării, reprezentanții serviciului public de asistență socială
pot realiza intervievarea părinților, a copilului, a persoanelor cu care copilul relaționează în situațiile prevăzute la alin.(1)
lit. c) și g) din Legea nr.272/2004, precum și a altor persoane a căror intervievare se apreciază a fi utilă în vederea
întocmirii raportului de monitorizare. La finalul perioadei de monitorizare, reprezentantul serviciului public de asistență
socială care a întocmit raportul poate propune prelungirea perioadei de monitorizare cu cel mult 6 luni, poate
recomanda consilierea psihologică a unuia dintre părinți sau a ambilor, precum și o serie de măsuri pentru îmbunătățirea
relației personale dintre copil și părintele la care nu locuiește;
n) primește și înregistrează notificări cu privire la intenția plecării părintelui care exercită singur autoritatea părintească
sau la care locuiește copilul, consiliază și informează părintele cu privire la riscurile asumate prin plecarea la muncă în
străinătate și monitorizează situația copiilor. Aceste dispoziții sunt aplicabile și tutorelui, precum și în cazul în care
ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației specifice activității.


Pentru toate activitățile S.P.C.F. regulile și normele aplicabile sunt cuprinse în legislația specifică.

7
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

4.3. Urmărește asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ și legal al documentelor.

4.4. Alte scopuri specifice procedurii operaționale.

5. DOMENIUL DE APLICARE:
5.1 Precizarea ( definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională
Procedura descrie activitățile care se desfășoară în cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei, care are obligația să
garanteze și să promoveze respectarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritorială, asigurând prevenirea
separarii copilului de părinții săi, precum și protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de îngrijirea părinților
săi.
5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică
Scopul acestui segment de activitate a instituţiei publice este de protecţie şi prevenire a situaţiei de risc de abandon a
copilului şi consilierea familiei acestuia, verificarea modului de exercitare a autorităţii părinteşti, a condiţiilor de creştere şi
educare a minorului, exprimând propuneri.
5.3. Lista structurilor, compartimentelor implicate în procesul activității
- Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești,
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova,
- Primarul Municipiului Ploiești,
- Secretarul Municipiului Ploiești,
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială,
- Instanțele de judecată,
- Inspectoratul Școlar Județean Prahova,
8
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- Poliția Locală Ploiești,


- Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor,
- Unități spitalicești,
- Consiliul Comunitar Consultativ

6. DOCUMENTAȚIA DE REFERINȚĂ(REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURALE:

6.1. LEGISLAȚIA PRIMARĂ:


6.1.2. Constituția României;
6.1.3. Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală;
6.1.4. Legea 292/2011 privind asistența socială;
6.1.5. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
6.1.6. Legea 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
6.1.7. Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;
6.1.8. Hotărea Guvernului nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a
copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului
și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

6.2. LEGISLAȚIE SECUNDARĂ:


6.2.1. Ordinul nr.219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de
îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate;
6.2.2. Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă;
6.2.3. Hotărârea Guvernului nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a
altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
9
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

6.2.5. Hotărârea Guvernului nr.75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling;
6.2.6. Hotărârea Guvernului nr.49/2011 – pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în
echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de
intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin
muncă;
6.2.7. Hotărârea de Guvern nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin
autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicate în prevenirea și intervenția în cazurile
de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părinți în unitățile sanitare;
6.2.8. Ordinul nr.95/2006 - pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială,
în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
6.2.9. Ordinul nr.286/2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în
domeniul protecției drepturilor copilului;
6.2.10. Ordinului nr.288/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a
Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;
6.2.11. Ordinul nr.1733/19.08.2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plata a alocației lunare de plasament.

6.3. ALTE DOCUMENTE, INCLUSIV REGLEMENTĂRI INTERNE:


- Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.S.S.C. Ploiești;
- H.C.L. nr.349/28.09.2012 privind numirea unor consilieri locali în Consiliul Comunitar Consultativ;
- Dispoziția Primarului nr.1953/01.06.2012 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ.

10
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PROCEDURA OPERAȚIONALĂ:

7.1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR:

Nr.crt. Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1. Procedura operaționala Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de
lucru stabilite și a regulilor de aplicat se regăsesc detaliat în anexele 1, 2 și 3 de la pct.
8.4.2.
2. Ediție a unei proceduri Prezenta procedură formalizată constituie ediția inițiala/revizuită.
operaționale
3. Ancheta socială Este o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de
prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a
persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților.
4. Beneficiile de asistență socială Sunt măsuri de redistribuire financiară/materială destinate familiilor care întrunesc
condițiile de eligibilitate prevăzute de lege;
5. Situația de dificultate Este situația în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de
viață,din cauze socioeconomice, de sănătate și/sau care rezultă din mediul social de
viata dezavantajat, și-a pierdut sau limitat propriile capacități de integrare.
6. Managementul serviciilor sociale Reprezintă gestionarea de către conducerea desemnată legal a activităților și
resurselor materiale, umane și financiare ale serviciului/instituției/unității de asistență
socială.

11
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

7. Procesul de incluziune socială Reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției
sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării,
comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii
excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele
economice, sociale, culturale și politice ale societății.
8. Procesul de integrare socială Reprezintă interacțiunea dintre individ sau grup și mediul social, prin intermediul
căreia se realizează un echilibru funcțional al părților.
9. Autoritatea tutelară Este instituția creată pe langă autoritațile publice locale(primăriile orășenești și
municipale) având atribuții privitoare la stabilirea și organizarea tutelei, la
supravegherea, controlul și îndrumarea activității de ocrotire a minorului și a altor
persoane cu diferite incapacități.
10. Tutela În cazul în care ambii părinți fiind morți, necunoscuți, decăzuți din drepturile
părintești, pusi sub interdicție, dispăruți ori declarați morți, copilul este lipsit de
îngrijirea ambilor părinți, copilul va fi pus sub tutelă.
11. Tutore Persoana fizică numită prin decizia autorității tutelare pentru a indeplini, sub
supravegherea, controlul și îndrumarea acesteia, sarcina tutelei cu privire la un minor
sau la o persoana pusa sub interdicție; orice persoană majoră poate fi numită tutore.
12. Filiația Legătura juridică dintre o persoana și parinții ei.
13. Asistent maternal Persoana fizică atestată să asigure, prin activitatea pe care o desfașoară la domiciliul
său, creșterea, îngrijirea și educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe
care ii primește în plasament.
14. Solidaritatea socială Întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită
suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de
dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație.

12
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

15. Respectarea demnității umane Potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a
personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și
protecție împotriva oricarui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic.
16. Abuz fizic Reprezintă lipsa de acțiune din partea unei persoane aflate în poziția de răspundere
putere sau încredere care are drept consecință vătămarea fizică actuală sau potențială.
17. Abuz psihic(emoțional) Este un compartament comis intenționat de către un adult lipsit de căldura afectivă
care jignește, batjocorește, davalorizează afectându-i echilibrul emoțional și
dezvoltarea în cazul copiilor.
18. Copil Persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină
de exercițiu, potrivit legii.
19. Familie Părinții și copiii acestora.
20. Familie extinsă Rudele copilului, până la gradul IV inclusiv.
21. Familie substitutivă Persoanele, altele decat cele care aparțin familiei extinse, inclusiv afinii până la
gradul IV și asistenții maternali care asigură creșterea și îngrijirea copilului, în
condițiile legii.
22. Plan individualizat de protecție Documentul prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a măsurilor
de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familiei
sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu
stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil.
23. Plan de servicii Documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor și a prestațiilor,
pe baza evaluării psihosociale a copilului și a familiei, în vederea prevenirii abuzului,
neglijării, exploatării, a oricaror forme de violență asupra copilului, precum și a
separării copilului de familia sa.
24. Reprezentant legal al copilului Părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să

13
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

îndeplinească obligațiile părintești față de copil.

7.2. ABREVIERI ALE TERMENILOR:


Abrevierile utilizate în prezenta lucrare sunt cele specificate în tabelul de mai jos:
Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. P.O. Procedură operațională
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. AJPIS Agenția Județeană pentru Prestații și Inspecție Socială
8. ASSC Administrația Serviciilor Sociale Comunitare
9. HCL Hotărâre Consiliu Local
10. L Lege
11. SPCF Serviciu Protecția Copilului și Familiei
12. DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
13. SPCLEP Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor
14. REI Raport de Evaluare Inițială – metoda de investigație inițială întemeiată pe
diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației în scopul analizei
situației sociale, materiale și economice a persoanei și a familiei.
15. PS Plan de Servicii - documentul prin care se realizează planificarea acordării
serviciilor și a prestatților, pe baza evaluării psihologice a copilului și a
14
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

familiei, în vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării, a oricaror forme


de violență asupra copilului, precum și a separării copilului de familia sa.

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE:

8.1. Generalități:
Atribuțiile SERVICIULUI PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI sunt:
- monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor
copiilor, asigurand centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin
al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;
- realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
- identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și prestații pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
- elaborează documentația necesară pentru acordarea și/sau prestațiilor și acordă aceste servicii și/sau prestații, în condițiile legii;
- asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor
copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
- asigură și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a
violenței în familie, precum și a comportamentului delicvent;
- vizitează periodic, la domiciliu, familiile și copiii care beneficiază de servicii și prestații și urmăresc modul de utilizare a
prestațiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinții plecați la muncă în străinătate;
- înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială în condițiile legii;
- urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și obligațiile cu privire la copilul
care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;
- colaborează cu DGASPC Prahova în domeniul protecției copilului și transmit acesteia datele și informațiile solicitate din acest
domeniu;

15
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- urmăresc punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea acțiunilor
sau lucrărilor de interes local, prevazute la art.67 alin.(2) din lege
- întocmește planul de servicii în vederea prevenirii abuzului, exploatării și a oricăror forme de violență asupra copilului sau
separarea copilului de familia sa;
- monitorizează relațiile personale cu copilul pentru o perioada de pana la 6 luni, la cererea părintelui la care nu locuiește în mod
statornic copilul, în cazul în care părintele la care locuiește copilul împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale
copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de părinți;
- obține dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui copilului părăsit în unitățile sanitare, în situația în care nu este posibilă
identificarea mamei;
- realizează demersurile necesare pentru înregistrarea nașterii copilului găsit în familie sau intr-un loc public, in situatia in care
nașterea acestuia nu a fost înregistrată;
- înregistrează notificările părinților care exercită singuri autoritatea părinteasca sau la care locuiește copilul, în cazul în care
urmează să plece la muncă în străinătate;
.- Acționează pentru clarificarea situației juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia, în vederea identificării
unei soluții cu caracter permanent pentru protecția copilului;
- Asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor
copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituțiilor speciale etc.
- Realizează parteneriate și colaborează cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile în vederea
dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție a copilului;
- Asigură relaționarea cu diverse servicii specializate;
- Sprijină accesul în instituțiile de asistență socială destinate copilului sau mamei și copilului și evaluează modul în care sunt
respectate drepturile acestora.

16
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

8.2. Documentele utilizate sunt:


- Ancheta socială la familia naturală,
- Ancheta socială pentru cazuri diverse,
- Plan de servicii,
- Dispoziție de aprobare a planului de servicii,
- Raport de monitorizare,
- Raport de evaluare inițiala,
- Fișa de observație,
- Fișa de identificare a riscurilor privind situația familiilor cu copii din România.

8.2.1. Lista documentelor................................................. proveniența/emitent


- Ancheta socială la familia naturală SPCF
- Ancheta socială pentru cazuri diverse SPCF
- Plan de servicii SPCF
- Dispoziție de aprobare a planului de servicii SPCF
- Dispozitie privind stabilirea numelui si prenumelui SPCF
- Adeverință elev Unitatea școlară
- Acte de identitate –xerocopii Familie
- Adeverințe de venit ale familiei naturale/plasament Familie
- Adeverințe medicale ale membrilor familiei naturale/plasament Medic familie
- Actul de proprietate al locuinței familiei naturale/de plasament Familie
- Raport de monitorizare, SPCF
- Raport de evaluare inițială, SPCF
17
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- Fișa de observație, SPCF


- Fișa de identificare a riscurilor SPCF

8.2.2 Lista, proveniența, conținutul, rolul și circuitul documentelor se regăseste în graficul de mai jos:

Nr. Nr. Semnături Periodicitatea Destinatar Arhivare Obsevații


crt. ex. întocmirii
Denumirea actelor documentului
întocmite
Intern Extern
Întocmit Aprobat
(avizat)
1 Raport de evaluare 3 Consilier Șef Analiza ASSC DGASPC SPCF
inițială serviciu inițială
2 Ancheta socială 3 Consilier Director Analiza ASSC DGASPC SPCF
Șef general detaliată INSTANT
serviciu Dir.gen.adj A DE
TUTELA
3 Planul de servicii 3 Consilier Șef În situația ASSC DGASPC SPCF
serviciu descoperirii
situației de
risc și
reintegrare
18
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

familială –
3-6 luni cu
posibilitatea
revizuirii
4 Fișa de 3 Consilier Șef Pentru fiecare Dosar DGASPC SPCF
monitorizare/ serviciu caz lunar pe monitorizare INST.
raport toată perioada ASSC TUTELĂ
monitorizare monitorizării
5 Referat pentru 2 Șef Dir. Gen. Ori de câte ASSC PRIMAR SPCF
întocmirea serviciu Dir. Gen. ori se
dispoziției în Adj întocmește
vederea aprobării planul de
planului de servicii
servicii
6 Dispoziție 4 ASSC Primar Ori de câte ASSC PRIMAR SPCF
aprobare plan ori se PRIMAR
servicii întomeste PREFECTURA
referatul pt
plan servicii
7 Referatul și 4 ASSC Primar La solicitarea ASSC PRIMAR SPCF
dispoziția de nume DGASPC PRIMAR
și prenume - în PREFECTURA
termen de 5 zile
de la primirea
documentației de
19
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

la DGASPC, în
conformitate cu
prevederile Legii
nr.119/1996 cu
privire la actele de
stare civilă.
În termen de 24 de
ore de la
înregistrarea
nașterii copilului,
SPCF are obligația
de a trasmite
DGASPC actul de
înregistrare a
nașterii copilului.

8.3. Resurse necesare:


8.3.2. Resurse materiale:
 Birouri, mobilier, fișete.
 Mijloc auto pentru deplasări în teren.
 Echipamente și tehnică de calcul adecavat(calculatoare, imprimante, scanner, rețea, posibilități pentru stocarea
datelor și informațiilor.
 Rechizite, dosare și bibliorafturi.

20
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

8.3.3. Resurse umane:


Stanciu Aurelian, Dobre Liliana, Dedu Mihaela, Popa Ionel, Păunoiu Iuliana, Acriva Daniela, Dumitru Alina, Stefan
Monica, Ioniță Alina, Cristea Aurora, Stanciu Mirela
8.3.4. Resurse financiare:
Buget ASSC Ploiești.

8.4. Modul de lucru:


8.4.1. Planificarea activității SPCF:

8.4.1.1 Activități prevăzute de Legea nr.272/2004:


- monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor
copiilor, asigurand centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin
al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;
- realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
- identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și prestații pentru prevenirea separării copilului de familia
sa;
- elaborează documentația necesară pentru acordarea și/sau prestațiilor și acordă aceste servicii și/sau prestații, în condițiile
legii;
- asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor
copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

21
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- asigură și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și
combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delicvent;
- vizitează periodic, la domiciliu, familiile și copiii care beneficiază de servicii și prestații și urmăresc modul de utilizare a
prestațiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinții plecați la muncă în străinătate;
- înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială în condițiile legii;
- întocmește planul de servicii în vederea prevenirii abuzului, exploatării și a oricăror forme de violență asupra copilului sau
separarea copilului de familia sa;
- urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și obligațiile cu privire la
copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;
- realizează informarea și consilierea atât a copilului cât și a părinților la solicitarea acestora, pentru restabilirea și menținerea
relațiilor personale ale copilului;
- monitorizează relațiile personale cu copilul pentru o perioada de pana la 6 luni, la cererea părintelui la care nu locuiește în
mod statornic copilul, în cazul în care părintele la care locuiește copilul împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale
ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de părinți;
- obține dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui copilului părăsit în unitățile sanitare, în situația în care nu este posibilă
identificarea mamei;
- realizează demersurile necesare pentru înregistrarea nașterii copilului găsit în familie sau intr-un loc public, in situatia in care
nașterea acestuia nu a fost înregistrată;
- înregistrează notificările părinților care exercită singuri autoritatea părinteasca sau la care locuiește copilul, în cazul în care
urmează să plece la muncă în străinătate;
- colaborează cu DGASPC Prahova în domeniul protecției copilului și transmit acesteia datele și informațiile solicitate din
acest domeniu;
- urmăresc punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea
acțiunilor sau lucrărilor de interes local, prevazute la art.67 alin.(2) din lege;

22
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- primește dosarulcuprinzând certificatul constator al nașterii, procesul verbal de constatare a părăsirii copilului, dispoziția de
plasament în regim de urgență și răspunsul poliției cu rezultatul verificărilor, de la DGASPC Prahova, în situația în care nu este
posibilă identificarea mamei;
- în termen de 5 zile de la data primirea dfosarului va obține dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui copilului și va face
declarația de înregistrare a nașteri la serviciul de stare civilă;
- în termen de 24 ore de la înregistrarea nașterii copilului transmite DGASPC Prahova actul de înregistrare a nașterii copilului;
- realizează demersurile necesare înregistrării copilului părăsit de părinți în unitatea sanitară a cărui naștere nu a fost
înregistrată;
- realizează demersurile pentru înregistrarea nașterii copilului găsit în familie sau într-un loc public, precum și a celui părăsit
de părinți în alte unități sanitare, a cărui naștere nu a fost înregistrată;
- luarea măsurilor necesare depistării precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, precum
și pentru prevenirea comportamentului abiziv ale părinților și a violenței în familie;
- întocmește și urmărește punerea în aplicare a planului de servicii în vederea prevenirii abuzului, exploatării și a oricăror
forme de violență asupra copilului sau separarea acopilului de familia sa;
- în situația în care suspectează că viața și securitatea copilului sunt primejduite în familie, reprezentanții SPCF vizitează copiii
la locuința lor și se informează despre felul în care aceștia sunt îngrijiți, despre sănătatea și dezvoltarea lor fizică, educarea,
invățătura și pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndrumările necesare;
- când se constată neregului reprezentanții SPCF sunt obligați să sesizeze DGASPC Prahova în vederea luării măsurillor
prevăzute de lege;
- la încetarea măsurilor de protecție specială prin reintegrarea copilului în familia sa, reprezentanții SPCF urmăresc evoluția
dezvoltării copilului, precum și modul în care părinții își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copil și
întocmesc rapoarte de monitorizare lunare pe o perioadă lunară de minimum 6 luni;
- primește și înregistrează notificarea părintelui care exercită singur autoritaea părintească sau la care locuiește copilul, care
intenționează să plece la muncă în străinătate și îl consiliază cu privire la depunerea documentelor la instanța de tutelă în vederea
delegării temporare a autorității părintești;
23
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- informează și consiliază persoanele care au delegată temporar autoritatea părintescă, cu privire la răspunderea pentru
creșterea și asigurarea dezvoltării copilului pe o perioada de 6 luni;

8.4.1.2 Activități prevăzute în H.G. nr.691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și
îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru
aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și
serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea:
- solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităților școlare care funcționează pe raza municipiului Ploiești, date și
informații cu privire la copiii aflații în următoarele situații:
a) copii cu ambii părinți plecați în străinătate;
b) copii cu părintele unic susținător plecat în străinătate;
c) copii cu un singur părinte plecat în străinătate;
d) copii reveniți în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an.
- primește lista nominală a copiilor aflați în situațiile prevăzute mai sus se deplasează la domiciliul copilului și verifică dacă
sunt respectate prevederile art.104-105 din Legea nr.272/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare; În situația în
care constată că nu sunt respectate prevederile art.104, informează în scris persoana în îngrijirea căreia se află copilul cu privire la
prevederile art.16 alin.(2) din Legea nr.272/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- informează persoana care se ocupă de creșterea copilului/copiilor că are obligația de a pune la dispoziția SPCF toate datele și
informațiile pe care le deține cu privire la adresa la care pot fi contactați părinții în străinătate și de a face dovada că menține
legătura cu aceștia;
- informarea și consilierea persoanei desemnată de instanță cu privire la răspunderea, creșterea și îngrijirea copilului, o data la
2 luni în primele 6 luni, după care semestrial;
- întocmirea de rapoarte cu privire la evoluția copilului și a modului în care acesta este îngrijit (performanțe școlare, starea
fizică, grup de prieteni și anturaj);

24
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- solicită sprijinul uni psiholog din cadrul DGASPC Prahova în situația în care există suspiciuni de afectare a stării emoționale
a copilului;
- informează și solicită sprijinul medicului de familie în situația în care se constată degradarea stării de sănătate a copilului;
- informează și solicită sprijinul DGASPC Prahova în situația în care se constată afilierea copilului la un grup de prieteni cu
comportament infracțional, în vederea oferii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unității școlare și a poliției;
- informează și solicită sprijinul DGASPC Prahova, în cazul în care are suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare
sau rele tratamente asupra copilului, în vederea inițierii procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri;
- întocmește planul de servicii, după caz, pentru situațiile prevăzute la alin.(3)-(7) din hotărâre;
- monitorizeaza implementarea planului de servicii, prin vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii trimestrial, semestrial,
anual, dupa caz;
- completează fișa de identificare a riscurilor prevăzută la art.7 alin.(1) lit.b) din anexa nr.2 la H.G. nr.691/2015;
- urmărește menținerea relațiilor personale ale copiilor cu părinții care sunt plecați la muncă în străinătate;
- organizeaza programe de educatie parentala destinate parintelui care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa
plecarea celuilalt parinte la munca in strainatate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu
parinti plecati la munca in strainatate, precum si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de
parinti mai mare de un an;
- organizeaza intalniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor,
precum si cu parintele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celui de al doilea parinte la munca in
strainatate;
- faciliteaza si sprijina mentinerea unui contact permanent intre reprezentantii unitatilor de invatamant pe care o fecventeaza
copilul si persoana in grija caruia acesta a fost lasat de parinti;
- incurajeaza parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul si cadrele didactice sa stabileasca acorduri de
invatare, adecvate nevoilor acestora care sa cuprinda in mod explicit scopurile, asteptarile si responsabilitatile ce revin scolii si
familiei;

25
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- sprijina parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea unor metode de consiliere care sa
faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor etc.
- infiinteaza si mentine un registru de evidenta a copiilor aflati in situatie de risc, care va cuprinde cel putin datele si
informatiile care sunt transmise trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului;

8.4.1.3 Activități prevăzute în Ordinul nr.219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a
copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate :
- efectueaza activitati de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada
in care acestia se afla la munca in strainatate;
- intocmeste rapoarte de evaluare initiala pentru fiecare copil identificat, si daca este cazul intocmeste planul de servicii, in
vederea prevenirii separarii copilului de familia sa; Reevaluează situația acestora la fiecare 3 luni;
- sesizeaza DGASPC Prahova in cazul in care se impune instituirea unei masuri de protectie speciala asupra copilului;
- asigura actiuni de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste posibilitatile legale de care pot dispune parintii care
pleaca la munca in strainatate, in vederea asigurarii protectiei fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara;
- elibereaza DOVEZI părinților care pleaca la munca in strainatate în vederea prezentării AJOFM Prahova

8.4.1.4 Activități prevăzute în Legea nr.119/1996 privind actele de stare civila:


- în vederea stabilirii identității copilului părăsit în unități sanitare sau găsit, realizează, cu celeritate, demersurile pentru
înregistrarea nașterii copilului, de stabilire a identității părinților copiilor părăsiți în unitățile sanitare, în situația în care aceștia
au fost identificați și nu au întocmit certificatul de naștere;
- în termen de 24 de ore de la înregistrarea nașterii copilului, SPCF transmite la DGASPC actul de înregistrare a nașterii
copilului;

26
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- în situația copilului părăsit de părinți în alte unități sanitare, a cărui naștere nu a fost înregistrată, obligația de a realiza
demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea nașterii copilului revine SPCF. În situația copilului găsit în familie sau într-
un loc public, în municipiul Ploiești, precum și a celui părăsit de părinți în alte unități sanitare, a cărui naștere nu a fost
înregistrată, obligația de a realiza demersurile prevazute de lege pentru înregistrarea nașterii copilului revine SPCF.

8.4.1.5 Activități prevăzute în H.G nr.1103/2014 2014 - pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce
revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicate in prevenirea si interventia in
cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parinti in unitatile sanitare :
- colaboreaza cu medicul/ medicii de familie, cu asistentii medicali comunitari sau, dupa caz, cu mediatorii sanitari din unitatea
administrativ-teritoriala in vederea identificarii precoce a gravidei in situatie de risc social;
- verifica daca gravida in situatie de risc social este inscrisa pe lista unui medic de familie sau, dupa caz, faciliteaza inscrierea
acesteia pe lista unui medic de familie;
- sprijina si acompaniaza gravida in situatie de risc social care nu are acte de identitate pe parcursul procesului de inregistrare
a nasterii si de obtinere a actului de identitate;
- monitorieaza gravida identificata in situatie de risc social pe parcursul perioadei de graviditate si efectueaza vizite lunare la
domiciliul acesteia in ultimele doua luni de sarcina;
- colaboreaza cu asistentul social din unitatea sanitara in care gravida urmeaza sa nasca, pe perioada internarii acesteia;-
- informeaza gravida si familia acesteia cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in ceea ce priveste cresterea si
ingrijirea viitorului copil;
- informeaza gravida si familia acesteia cu privire la beneficiile de asistenta sociala si serviciile disponibile pe plan local;
- insoteste, la solicitarea acestuia medicul de familie si/sau asistentul medical comunitar la vizitele periodice efectuate pana la
implinirea varstei de un an al copilului.

27
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

8.4.1.6 Activități prevăzute în H.G nr.75/2015- privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati remunerate in
domeniile cultural, artistic, sportive, publicitar si de modeling:

- inregistreaza informarea prealabila, insotita de toate documentele prevazute de legislatie, depusa inainte de inceperea
efectiva a activitatii de catre parintii/ reprezentantul legal al minorilor;
- inregistreaza copia certificata a contractului incheiat intre organizator si parinti/ reprezentantul legal al copilului;
- centralizeaza si transmite DGASPC pe raza căreia se desfășoară activitatea documentele prevăzute de legislație;
- transmite DGASPC Prahova, in primele 15 zile ale trimestrului situatia copiilor care presteaza activitati remunerate in
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling.

8.4.1.7 Activități prevăzute în Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie:
- include problematica prevenirii si combaterii violentei in familie in strategiile si programele de dezvoltare regională,
judeteana si locala;
- dezvolta programe de prevenire si combatere a violentei in familie;
- conlucreaza cu organizatiile de cult, organizatiile neguvernamentale, precum si cu oricare alte persoane fizice sau
juridice implicate in actiuni caritabile in ceea ce priveste violenta in familie.

28
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

8.4.2. Derularea activităților:


- Derularea operațiunilor se desfașoară conform planificării pentru fiecare activitate în parte astfel:

Legea nr. 272/2004 -


privind protecția și - Prezenta procedură stabilește algoritmul de lucru, pornind de la solicitări primite/semnalate
promovarea și/sau autosesizări.
drepturilor copilului Personalul din cadrul serviciului protecția copilului și familiei pentru instrumentarea cazurilor,
desfășoară următoarele activități:
- înregistrarea sesizării/autosesizării și repartizarea cazului;
- completarea cererilor tip de catre persoanele care solicita consiliere sau mentinerea relatiilor
personale cu copilul;
- invitarea petenților/persoanele în cauză și solicitarea documentelor în vederea soluționării
aspectelor sesizate;
- discuții cu fiecare persoană, informarea privind prevederile legale, consilierea privind
drepturile și obligațiile acestora si inmanarea prevederilor legale cu privire la drepturile si
obligatiile parintesti;
- în cazul în care părțile nu ajung la un acord comun și unul dintre părinți împiedică sau
afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea
programului de vizită stabilit de instanță sau convenit de părinți, la cererea celuilalt părinte cu
privire la monitorizarea relațiilor personale cu copilul, reprezentanții SPCF declanșează procedura
de monitorizare pe o durată de până la 6 luni;
- pe perioada monitorizării reprezentanții SPCF asistă la preluarea copilului/copiilor de către
părintele la care nu locuiește în mod statornic, la vizitele efectuate la domiciliul copilului de către
părintele care nu locuiește cu acesta, precum și la înapoierea copilului/copiilor de către părintele
29
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

care nu locuiește cu acesta, dupa caz;


- la finalul perioadei de monitorizare, reprezentantul SPCF care intocmeste raportul de
monitorizare poate propune prelungirea perioadei de monitorizare cu cel mult 6 luni, poate
recomanda consilierea psihologica a unuia dintre parinti sau a ambilor, precum si o serie de masuri
pentru imbunatatirea relatiei personale pentru copil si parintele la care nu locuieste.
- raportul de monitorizare se inmaneaza fiecaruia dintre parinti si poate fi folosit ca proba in
instanta.
- in situatia in care nu se poate pune in aplicare planul de servicii adoptat prin dispozitia
primarului se solicita constituirea unei echipe multidisciplinare cu reprezentanti din cadrul
DGASPC Prahova, ASSC, precum si cu reprezentanti ai institutiilor implicate in punerea in
practica a masurilor stabilite prin planul mai sus mentionat;
- in urma analizarii cazului si a informatiilor detinute se vor lua masurile care se impun;
- monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ teritorială, precum și modul
de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor
relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice;
- realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
- identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și prestații pentru prevenirea
separării copilului de familia sa;
- asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor
acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
- asigură și urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și
droguri, de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delicvent;
- vizitează periodic, la domiciliu, familiile și copiii care beneficiază de servicii și prestații și
urmăresc modul de utilizare a prestațiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinții plecați
30
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

la muncă în străinătate;
- înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție
specială în condițiile legii;
- întocmeste planul de servicii în vederea prevenirii abuzului, exploatării și a oricăror forme de
violență asupra copilului sau separarii copilului de familia sa;
- urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și
obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în
familia sa;
- obține dispoziția de stabilire a numelui și prenumelui copilului părăsit în unitățile sanitare, în
situația în care nu este posibilă identificarea mamei;
- realizează demersurile necesare pentru înregistrarea nașterii copilului găsit în familie sau intr-un
loc public, in situatia in care nașterea acestuia nu a fost înregistrată;
- înregistrează notificările părinților care exercită singuri autoritatea părinteasca sau la care
locuiește copilul, în cazul în care urmează să plece la muncă în străinătate;
- colaborează cu DGASPC Prahova în domeniul protecției copilului și transmit acesteia datele și
informațiile solicitate din acest domeniu;

H.G. nr.691/2015
pentru aprobarea În cadrul procedurii, activităţile şi acţiunile privind monitorizarea modului de creștere şi îngrijire
Procedurii de a copilului cu părinți plecați la munca in străinătate sunt următoarele:
monitorizare a modului a) urmăreşte menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă în
de creștere și îngrijire a străinătate;
copilului cu părinți b) organizează programe de educaţie parentală destinate părintelui care se ocupă de creşterea şi
plecați la muncă în îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor
străinătate și a desemnate a se ocupa de creşterea şi îngrijirea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum
31
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

serviciilor de care şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de
aceștia pot beneficia, un an;
precum și pentru c) organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se ocupă
aprobarea de creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului
Metodologiei de lucru după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate;
privind colaborarea d) facilitează şi sprijină menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de
dintre direcțiile învăţământ pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de părinţi;
generale de asistență e) încurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul şi cadrele
socială și protecția didactice să stabilească acorduri de învăţare, adecvate nevoilor acestora care să cuprindă în mod explicit
copilului și serviciile scopurile, aşteptările şi responsabilităţile ce revin şcolii şi familiei;
publice de asistență f) sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul în utilizarea unor
socială și a modelului metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc.
standard al ASSC solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unitatilor de invatamant din municipiul
documentelor elaborate Ploiesti, lista nominală care să cuprindă date şi informaţii cu privire la copiii aflaţi în următoarele
de către acestea situaţii:
a) copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate;
b) copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate;
c) copii cu un singur părinte plecat în străinătate;
d) copii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un
an.
Unitatile de invatamant din municipiul Ploiesti au obligația de a transmite în cel mult 15 zile
calendaristice, de la solicitare, lista mai sus menționată.
În situația în care se constată scăderea randamentului școlar, învățătorul/dirigintele copilului are
obligația de a solicita sprijinul consilierului școlar. Pentru aceste situații, dirigintele va întocmi fișa de
observație solicitând după caz, sprijinul consilierului școlar și al asistentului social/ consilierul ASSC
32
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

care facilitează menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de învăţământ pe care o
frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de părinţi. Consilierul școlar/persoana
desemnată de unitatea de învățământ va ține legătura cu asistentul social/consilierul SPCF din cadrul
ASSC cu privire la cazuistica sesizată.

Dacă în termen de 3 luni de la înscrierea la şcoală a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în


străinătate, situaţia şcolară şi integrarea acestuia în mediul şcolar nu se îmbunătăţesc,
învăţătorul/dirigintele, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, are obligaţia de a solicita
sprijinul consilierilor şcolari din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională. După
primirea datelor, direcția de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa la adresa la care sunt îngrijiţi
copiii aflaţi în situaţiile prevăzute de lege şi de a verifica dacă sunt respectate prevederile art. 104 - 105
din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
SPCF din cadrul ASSC are obligaţia de a se deplasa şi la domiciliul copiilor aflaţi în situaţiile mai
sus menționate. Cu ocazia vizitei la domiciliu reprezentantul SPCF completează fişa de identificare a
riscurilor.
În primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorităţii părinteşti în condiţiile
prevederilor art. 105 alin. (9) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ASSC prin consilierii SPCF realizează o dată la două luni vizite la domiciliul persoanelor
desemnate de instanţă, în vederea informării şi consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru
creşterea şi îngrijirea copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial.
După efectuarea vizitei, reprezentantul SPCF întocmeşte un raport privitor la evoluţia copilului
şi a modului în care acesta este îngrijit, care să cuprindă în mod obligatoriu informaţii cu privire la
performanţele şcolare (informație furnizata de către unitatea de invatamant), starea fizică a copilului,
grupul de prieteni şi anturajul copilului/copiilor. Concluziile evaluării sunt comunicate şi persoanelor
33
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

desemnate de către instanţă să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, care sunt sprijinite în luarea
unor măsuri în funcţie de cauzele identificate. În situaţia în care în familie sunt îngrijiţi mai mulţi copii
se întocmeşte un raport unic pe familie, care cuprinde în mod obligatoriu informaţii pentru fiecare copil,
inclusiv pentru cei care nu sunt de vârstă şcolară.
În situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoţionale
a copilului, reprezentantul SPCF solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în
cadrul unui program de consiliere psihologică. Dacă la nivel local nu există psiholog, reprezentantul
SPCF solicită sprijinul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea
facilitării accesului la servicii de specialitate.
În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată degradarea stării de sănătate a copilului
care are părinţii plecaţi la muncă în străinătate, reprezentantul SPCF are obligaţia de a informa în scris
medicul de familie şi de a solicita sprijinul acestuia în ceea ce priveşte verificarea stării de sănătate a
copilului.
În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată afilierea copilului cu părinţi plecaţi la
muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracţional, reprezentantul SPCF are
obligaţia de a solicita în scris sprijinul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în
vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care acesta este
înscris şi a poliţiei.
În situaţia în care în urma vizitelor efectuate, reprezentantul SPCF intră în contact cu un copil şi
are suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta are obligaţia de a
sesiza de îndată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea iniţierii
procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri.
Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să
plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie la SPCF cu minimum 40 de zile
înainte de a părăsi ţara.
34
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea


copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. Confirmarea persoanei în întreţinerea
căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile legale.
SPCF asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru
creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni.
Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe
durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată. Acordul persoanei căreia
urmează să îi fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei.
Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor
sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorităţii
părinteşti.
Fișa de observație se întocmeşte:
Fişa de observaţie este completată de către reprezentantul SPCF în situaţia în care sursele de
informare sunt:
- solicitarea directă de sprijin, adresată ASSC, în scris, prin poştă/e-mail/fax, ori prin telefoN
- din partea copilului şi/sau a părinţilor/reprezentantului legal;
- notificarea părintelui care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul,
cu privire la intenţia de a pleca la muncă în străinătate, depusă la sediul ASSC;
- sesizarea scrisa sau telefonica din partea altor persoane decat membrii familiei;
- autosesizare cu ocazia instrumentarii oricarui caz inregistrat la ASSC, din presa, etc
În situația în care persoanele de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu
copilul și au suspiciuni cu privire la existența unei situații de risc, respectiv polițistul de
proximitate, medicul de familie, cadrele didactice, asistentul medical, mediatorul școlar,
mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, completează fișa de observație, potrivit
competențelor legale și o transmit în termen de maximum 48 de ore, SPCF din cadrul ASSC.
35
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Fişa de identificare a riscurilor se întocmește:


În termen de maximum 72 de ore de la completarea fişei de observaţie sau, după caz, de la
primirea acesteia, reprezentantul SPCF are obligaţia de a se deplasa la domiciliul familiei cu
copil/copii în vederea evaluării situaţiei familiei şi a completării fişei de identificare a riscurilor.

Lista resurselor existente la nivel local cuprinde:


a) instituţiile şi organizaţiile care pot sprijini ASSC în identificarea familiilor vulnerabile:
şcoala, poliţia, biserica şi cultele recunoscute, medicul de familie, spitalele, organizaţiile
neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului etc.;
b) beneficiile financiare care pot fi acordate potrivit legislaţiei în vigoare;
c) informaţii cu privire la instituţiile şi organizaţiile care pot furniza servicii sociale şi
asistenţă şi informare la nivel local: şcoala, biserica şi cultele recunoscute, primăria, medicul de
familie, poliţia, organizaţiile neguvernamentale acreditate în domeniul protecţiei copilului etc.;
d) informaţii cu privire la instituţiile şi organizaţiile care pot furniza asistenţă şi consiliere
la nivel judeţean: direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, agenţia judeţeană
pentru ocuparea forţei de muncă, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, centrul
judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, inspectoratul şcolar judeţean etc., precum şi
organizaţiile neguvernamentale acreditate;
e) serviciile publice şi private destinate prevenirii separării copilului de părinţi, cum ar fi
centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi etc.;
f) serviciile de educaţie cum ar fi şcolile, liceele, asigurarea transportului şcolar, clasele de
alfabetizare, mediatorii şcolari, cursurile de educaţie parentală, cercurile şi cluburile pentru copii,
programele "şcoală după şcoală" etc., inclusiv serviciile oferite de organizaţiile
36
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

neguvernamentale acreditate etc.;

g) furnizorii de servicii medicale de la nivelul comunităţii, cum ar fi medicul de familie,


spitalele, clinicile, medicii care oferă servicii de planificare familială, precum şi serviciile oferite
de organizaţiile neguvernamentale de profil, personalul care facilitează accesul cetăţenilor
aparţinând etniei rome la servicii medicale, cum ar fi mediatorul sanitar.;
h) alte servicii, cum ar fi cantina socială, adăposturile pentru victimele violenţei domestice,
grupuri de sprijin, asociaţiile părinţilor cu copii cu dizabilităţi, asociaţiile de profesori-părinţi,
linii telefonice, consilierea premaritală pentru cuplurile tinere, etc.

Planul de servicii
Pentru întocmirea planului de servicii reprezentantul serviciului public de asistenţă socială
stabileşte nevoile familiei cu copil/copii în funcţie de situaţia de risc, identifică la nivel local
resursele şi serviciile publice şi/sau, după caz, private disponibile pe plan local şi stabileşte cu
acestea măsurile necesare susţinerii copilului şi a familiei.
Planul de servicii cuprinde serviciile care trebuie oferite pentru a răspunde nevoilor
identificate ale copilului şi familiei lui şi cuprinde tipurile de servicii şi beneficii oferite,
finalitatea urmărită prin implementarea planului, cine oferă serviciile şi pentru ce perioadă de
timp.
Planul de servicii se aprobă prin dispoziţie a primarului. Reprezentantul serviciului public
de asistenţă socială monitorizează implementarea planului de servicii. Monitorizarea
implementării planului de servicii, se realizează prin vizite la domiciliul familiilor cu copil/copii
astfel:
a) anual sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei de
37
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

identificare a riscurilor sunt stabilite mai puţin de 5 situaţii de risc dintre cele prevăzute in
Hotărârea nr.691/2015;
b) semestrial sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei de
identificare a riscurilor sunt stabilite mai puţin de 6 - 10 situaţii de risc;
c) trimestrial sau ori de câte ori se impune, în situaţia în care în urma completării fişei de
identificare a riscurilor sunt stabilite peste 10 situaţii de risc.
Fişă de monitorizare a situaţiei copilului.
SPCF înfiinţează şi menţine un registru de evidenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc, care
va cuprinde cel puţin datele şi informaţiile care sunt transmise trimestrial direcţiei generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului. Datele sunt transmise în baza fişei de monitorizare
prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
• Derularea operaţiunilor se desfăşoară conform planificării.
• Persoanele din cadrul SPCF care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere
asupra datelor şi conţinutului acestora, iar în cazul inserării unor date sau informaţii eronate, vor
răspunde civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii.
• Asistenţii sociali/persoanele cu atribuţii de asistenţă socială semnează pe documentele
emise (anchete sociale, rapoarte de vizită, fişe de observaţie, fişa de risc etc.).
• Toate documentele vor fi semnate de cel care le întocmeşte şi verificate de seful de
serviciu SPCF.

Ordinul nr. 219/2006 - - efectueaza activitati de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt
privind activitatile de lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate;
identificare, interventie si - intocmeste un raport de evaluare initiala pentru fiecare copil identificat, si daca
monitorizare a copiilor
38
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

care sunt lipsiti de este cazul intocmeste planul de servicii, in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa;
ingrijirea parintilor pe - sesizeaza directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in cazul
perioada in care acestia in care se impune instituirea unei masuri de protectie speciala asupra copilului;
se afla la munca in
- asigura actiuni de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste posibilitatile
strainatate
legale de care pot dispune parintii care pleaca la munca in strainatate, in vederea asigurarii
protectiei fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara;
- elibereaza DOVEZI catre Agentiile de Ocupare a Fortei de Munca pentru
parintele/parintii care pleaca la munca in strainatate.

Legea nr.119/1996 I. COPIL PARASIT DE MAMA NEIDENTIFICATA IN UNITATEA SANITARA:


privind actele de stare
civila si Hotararea de 1. Primirea dosarului de la DGASPC
Guvern nr. In situatia copilului parasit de mama in maternitate si care, in urma verificarilor efectuate
1103/2014 - pentru de politie, nu poate fi identificata DGASPC transmite SPCF dosarul cuprinzand :
aprobarea metodologiei
- Certificatul medical constatator al nasterii;
privind realizarea
- Procesul verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul DGASPC,
obligatiilor ce revin
autoritatilor reprezentantul politiei si al maternitatii;
administratiei publice - Dispozitia de plasament in regim de urgenta emisa de DGASPC , cand starea de sanatate a
locale, institutiilor si copilului permite externarea;
profesionistilor implicate - Raspunsul politiei cu rezultatul verificarilor pe care este obligata sa le intreprinda, in termen
in prevenirea si de 30 de zile de la intocmirea procesului verbal mai sus mentionat, in vederea identificarii
interventia in cazurile de mamei si pe care le comunica DGASPC.
copii aflati in situatie de
risc de parasire sau
39
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

parinti in unitatile 2. Emiterea dispozitiei primarului


sanitare In termen de 5 zile de la primirea dosarului SPCF are obligatia de a obtine dispozitia de
stabilire a numelui si prenumelui copilului, in conformitate cu prevederile Legii nr.119/1996
cu privire la actele de stare civila si de a face declaratia de inregistrare a nasterii la SPCLEP.

3. Transmiterea catre DGASPC a actului de inregistrare a nasterii


In termen de 24 de ore de la inregistrarea nasterii copilului, SPCF are obligatia de a
transmite DGASPC actul de inregistrare a nasterii copilului.

In situatia copilului parasit de parinti in alte unitati sanitare, inregistrarea acestuia revine
SPAS in a carui raza administrativ – teritoriala a fost parasit.

II. COPILUL GASIT

1. Intocmirea procesului verbal de constatare a gasirii


In situatia copilului gasit, inregistrarea actului de nastere al acestuia se face in termen de 30
de zile de la data gasirii, pe baza unui proces verbal intocmit si semnat de reprezentantul SPCF, de
reprezentatul unitatii de politie competente si de medic.
In procesul – verbal, care se intocmeste in 3 zile de la data gasirii copilului , trebuie sa se
mentioneze data, locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul, sexul si data presupusa a nasterii
acestuia, stabilita de catre medic.
Obligatia de a face demersurile necesare in vederea inregistrarii nasterii copilului revine
SPCF, daca a fost gasit in Ploiesti.

40
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

2. Emiterea dispozitiei privind stabilirea numelui si prenumelui copilului.


3. SPCF face declaratia de inregistrare a nasterii la SPCLEP.
Art.20 alin.(2) din Legea 119/1996 privind actele de stare civila “ Daca identitatea mamei
nu a fost stabilita, SPCF, daca a fost gasit copilul in Ploiesti,pe baza documentatiei
transmisa de DGASPC, are obligatia sa solicite, in termen de 48 de ore, primarului sa
intocmeasca actul de nastere – dispozitia privind stabilirea numelui si prenumelui copilului
si sa faca declaratia de inregistrare a nasterii la SPCLEP. Dispozitia privind stabilirea
numelui si prenumelui copilului se emite de catre primar in termen de 5 zile de la data
solicitarii”.

4.Intocmirea actului de nastere


Art.33 (1) din HG NR.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
aplicarea unitara a dispozitiilor in materie civila “ Intocmirea actului de nastere pentru
copilul gasit se face in baza urmatoarelor documente:
a) Declaratia scrisa a persoanei care l-a gasit ori referatul reprezentantului SPCF
b) procesului verbal intocmit si semnat de reprezentantul unitatii de politie competente, de
medic si de reprezentantul SPCF ;
c) dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui, emisa de primar, pentru situatiile in care
nu se cunosc numele de families i prenumele copilului, potrivit modelului prevazut in
anexa nr.22;
d) expertiza medico- legala privind stabilirea sexului si a varstei aproximative a copilului.

(2) Procesul verbal prevazut la alin. (1), lit.b) se inregistraza la SPCLEP sau, dupa caz,
la primaria care urmeaza sa inregistreze nasterea si cuprinde urmatoarele date:
a) anul, luna si ziua cand a fost gasit copilul;
41
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

b) sexul copilului;
c) locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul;
d) numele de familie, prenumele si domiciliul persoanei care l-a gasit, precum si, dupa
caz, ale martorilor;
e) denumirea si adresa institutiei sau numele persoanei careia i-a fost incredintat
copilul;
f) varsta copilului gasit, stabilita de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii si
zilei de nastere, chiar daca acestea sunt aproximative;
g) rezultatul primelor cercetari effectuate de politie pentru identificarea mamei;

!!!!! ( 3) Prevederile alin.(1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care


persoana gasita, si a carei nastere nu a fost inregistrata, are varsta mai mare de 18 ani.”

III. MAMA CARE A NASCUT SI NU ARE LA RANDUL EI INREGISTRATA


NASTEREA

În situaţia în care, în urma primirii rezultatului verificărilor efectuate de serviciul


public comunitar de evidenţă a persoanelor conform prevederilor art. 11, se confirmă
inexistenţa actului de naştere al mamei, asistentul social din cadrul unităţii sanitare are
obligaţia de a asigura informarea şi consilierea acesteia în vederea iniţierii demersurilor
legate de înregistrarea tardivă a naşterii.
În situaţia prevăzută mai sus, asistentul social din unitatea sanitară informează în
scris SPCF în vederea continuării şi finalizării demersurilor legate de înregistrarea naşterii.
SPCF de la domiciliul declarat al mamei care a născut şi nu are înregistrată naşterea
sau, după caz, nu are carte de identitate valabilă are obligaţia de a o sprijini să depună
42
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

acţiunea de înregistrare tardivă a naşterii şi de a urmări eliberarea actului de identitate


pentru mamă şi, ulterior, înregistrarea naşterii copilului.

In cazul constatării absenţei nemotivate, respectiv fără bilet de învoire a


mamei/ocrotitorului legal/însoţitorului, asistentul social din unitatea sanitară are obligaţia
de a sesiza imediat telefonic şi în maximum 24 de ore în scris direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului şi organul de poliţie competent în a căror rază de competenţă
funcţionează unitatea sanitară.
În situaţia în care se cunoaşte domiciliul mamei care a părăsit unitatea sanitară
fără bilet de învoire sau există informaţii/indicii cu privire la acesta, asistentul social din
unitatea sanitară solicită telefonic şi în maximum 24 de ore în scris serviciului public de
asistenţă socială de la domiciliul mamei sau, după caz, de la locuinţa declarată a acesteia
informaţii cu privire la situaţia familială a acesteia.
SPCF are obligaţia de a contacta în regim de urgenţă mama CARE A APARASIT
UNITATEA SANITARA FARA BILET DE INVOIRE si familia acesteia şi de a o sprijini în
vederea externării copilului, a declarării naşterii copilului şi monitorizării evoluţiei
acestuia.

SPCF monitorizează situaţia mamelor care au fost înregistrate în situaţie de risc


social în spital cel puţin un an de la externare, prin vizite semestriale la domiciliu, şi
întocmeşte rapoarte cu privire la modul de creştere şi îngrijire a copilului.
Dacă în urma vizitelor efectuate în baza prevederilor se constată că viaţa, integritatea
corporală sau sănătatea copilului este pusă în pericol, sesizează de urgenţă direcţia
43
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Hotararea Guvernului - fundamenteaza si propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contributiei
nr. 1252/2012 – privind parintilor/reprezentantilor legali;
aprobarea Metodologiei - realizeaza planul de servicii pentru copiii expusi riscului de separare de parintii
de organizare si
functionare a creselor si lor inscrisi in unitatile de educatie anteprescolara;
a altor unitati de educatie - realizeaza evidenta creselor existente in sistemul public si privat si a numarului de
timpurie anteprescolara locuri disponibile;
- colaboreaza permanent cu inspectoratul scolar judetean si autoritatea de sanatate
publica a judetului;
- comunica trimestrial directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului
numarul de crese care functioneaza la nivel local si numarul de copii inscrisi.
Hotararea Guvernului - inregistreaza informarea prealabila, insotita de toate documentele prevazute de legislatie,
nr. 75/2015 - privind depusa inainte de inceperea efectiva a activitatii de catre parintii/ reprezentantul legal al
reglementarea prestarii
de catre copii de
minorilor;
activitati remunerate in - inregistreaza copia certificata a contractului incheiat intre organizator si parinti/
domeniile cultural, reprezentantul legal al copilului;
artistic, sportive, - centralizeaza si transmite in primele 15 zile ale trimestrului situatia copiilor care
publicitar si de modeling, presteaza activitati remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling.

44
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Legea nr. 217/2003 - - include problematica prevenirii si combaterii violentei in familie in strategiile si
pentru prevenirea si programele de dezvoltare regional, judeteana si locala;
combaterea violentei in - dezvolta programe de prevenire si combatere a violentei in familie;
familie
- conlucreaza cu organizatiile de cult, organizatiile neguvernamentale, precum si
cu oricare alte persoane fizice sau juridice implicate in actiuni caritabile in ceea ce priveste
violenta in familie.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității:


 Eliberarea răspunsului la solicitările beneficiarilor în termenul prevazut de lege.
 Elaborarea anchetelor sociale.
 Trasmiterea situațiilor statistice la datele convenite sau stabilite de lege.
 Toate documentele și înregistrările acestei proceduri se arhivează conform normelor legale.

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Nr.crt. Compartimentul/ acțiunea Șef serviciu Director Director Toți salariații Arhiva ASSC
general adj. general serviciului
0 1 2 3 4 5
1. Responsabilitățile, respectiv, răspunderile
în desfășurarea activităților funcționale
de mai jos:
2. a. Activitatea de coordonare – control Ap V A

45
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

3. b. Activitate verificare documente Ap V A

4. c. Activitatea de raportari – situații E V A


statistice
5. d. Activitatea de relații cu publicul V V A Ap

6. e. Activitatea de arhivare Ap V A Ap Ap

Anexe:

ANTET
NR. /______________

CATRE

46
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

PRIN PREZENTA, VA SOLICITAM, IN BAZA DISPOZITIILOR ART. 2 DIN H.G. NR.691/ 2015 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE
MONITORIZARE A MODULUI DE CREŞTERE ŞI ÎNGRIJIRE A COPILULUI CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ŞI A
SERVICIILOR DE CARE ACEŞTIA POT BENEFICIA, PRECUM ŞI PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE LUCRU PRIVIND
COLABORAREA DINTRE DIRECŢIILE GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ŞI SERVICIILE PUBLICE DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI A MODELULUI STANDARD AL DOCUMENTELOR ELABORATE DE CĂTRE ACESTEA, SA NE TRANSMITETI
LISTA NOMINALĂ A COPIILOR AFLAŢI ÎN URMATOARELE SITUATII:
- Copii cu ambii parinti plecati in strainatate;
- Copii cu parintele unic sustinator plecat in strainatate;
- Copii cu un singur parinte plecat in strainatate;
- Copii reveniti in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an.

Pentru a evita situatiile aparute de-a lungul timpului cu acei copii ai caror parinti erau plecati in excursie in afara tarii si figurau in listele transmise,
va punem la dispozitie formularul ce trebuie completat pentru acuratetea colectarii datelor la nivelul unitatii de invatamant.
Totodata, atasam si tabelul centralizator pe care fiecare unitate de invatamant trebuie sa-l transmita in termenul prevazut de Hotararea de Guvern
mai sus mentionata.
Persoana de contact pentru relatii suplimentare este d-na Dobre Liliana, consilier in cadrul Serviciului Protectia Copilului si Familiei –
tel.0244/511137, int.143.

Va multumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL ,

47
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

INVITATIE

Catre

Domnul/Doamna_________________________________________in calitate de reprezentant legal al


minorului/ei_____________________________________
domiciliat in Ploiesti, str.________________________________ nr. __________
bloc___________, sc. ________ et.______, apart. _______, este chemat sa se prezinte in data
de_______________orele_______________, la sediul SERVICIULUI PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI din Ploiesti, Piata
Eroilor, nr.1A, cu urmatoarele acte:
- acte de identitate pentru minor(carte identitate/certificat nastere, dupa caz)-original si copie;
- actul de identitate al persoanei in grija careia se afla minorul-originalsi copie,

48
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

- acte identitate parinti–original si copie


- carnet elev.
pentru monitorizarea ce trebuie efectuata conform Ordinului nr.219/2006 si H.G. nr.691/2015, cu privire la modul de crestere si ingrijire a
copilului cu parintii plecati la munca in strainatate.

SEF SERVICIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI


ADMINISTRAŢIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE
SERVICIUL PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI

RAPORT DE EVALUARE INIŢIALĂ/ANCHETA SOCIALA

49
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Persoana care completează raportul de evaluare iniţială


Nume

Funcţia
Instituţia
Data întocmirii
Sursa sesizării
Alte surse de informare:

Detalii privind copilul


Nume

Data naşterii
Locul naşterii
Adresa de domiciliu

Adresa de rezidenţă
Religie
Origine etnică
Părinţi
Mama Tatăl
Nume Nume
Adresa de domiciliu Adresa de domiciliu

50
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Adresa de rezidenţă Adresa de rezidenţă


Data naşterii Data naşterii
Religie Religie
Origine etnică Origine etnică
Ocupaţia Ocupaţia
Locul de muncă Locul de muncă
Date despre persoana in grija careia Nume
ramane minorul

Adresa:

Data nasterii
Religie
Origine etnica
Ocupatie
Locul de munca
Alţi membrii ai familiei, fraţi surori,
alte persoane care locuiesc cu copilul

Nume Relaţia faţă de copil Data naşterii


1
2
3
4
51
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

5
6
Situaţia economico socială a familiei
Climatul familial

Situaţia economică – venituri

Educaţia copilului

Locuinţa – condiţii sanitare, mobilă, utilităţi

52
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Satisfacerea nevoilor medicale

Istoric familial relevant

Descrierea problemelor copilului – familiei


Prezentarea situaţiilor – evenimentelor

Identificarea nevoilor

Sumar al concluziilor

53
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Recomandările

Director General adjunct Data


Elena Iordache
Sef Serviciu Protectia Data
Copilului si Familiei
Responsabili caz Data

Fişă de observaţie
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(Număr identificare fişă)

┌───────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele capului familiei observate:│ │Numele şi prenumele persoanei care completează:│
│...............................................│ │...............................................│
│Judeţul: ......................................│ │Funcţia: ......................................│
│Municipiul/oraş/comună: │ │Semnătura: ....................................│
│Strada:............................ Nr. .......│ │Data completării Fişei de Observaţie: │
│Telefon: ......................................│ │Zi └─┴─┘ Lună └─┴─┘ An └─┴─┴─┴─┘ │
│Semnătura: ....................................│ │Ora începerii discuţiei: └─┴─┘:└─┴─┘ │
│ │ │Ora încheierii discuţiei: └─┴─┘:└─┴─┘ │
└───────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────────────────┘
54
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

1. SITUAŢIA ECONOMICĂ
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. Familia se află în situaţie de sărăcie 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Unul sau ambii părinţi sunt fără ocupaţie sau în şomaj 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Familia este beneficiară de beneficii sociale 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. SITUAŢIA SOCIALĂ
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. În familie există o mamă minoră sau o minoră gravidă 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Familia este monoparentală 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Unul sau ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în ţară sau în străinătate 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. Ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor
părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor
părinteşti, au fost puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori 1. da 2. nu
declaraţi judecătoreşte morţi şi nu a fost instituită tutela sau, după caz,
o măsură de protecţie specială
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. Familia are unul sau mai mulţi copii care au revenit în ţara de origine după 1. da 2. nu
o experienţă de migraţie de peste un an
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. Familia are unul sau mai mulţi copii în sistemul de protecţie specială 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
g. Familia are unul sau mai mulţi copii reintegraţi din sistemul de protecţie 1. da 2. nu
specială
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h. Familia are membri cu dizabilităţi senzoriale, neurologice ori intelectuale 1. da 2. nu
care le limitează semnificativ calitatea vieţii şi participarea lor la
viaţa socială
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
i. Cel puţin un membru al familiei (inclusiv adult) nu are acte de stare civilă 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
j. Familia are unul sau mai mulţi membri condamnaţi la o pedeapsă privativă de 1. da 2. nu
libertate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
k. Familia se află în orice alte situaţii care pot indica o vulnerabilitate 1. da 2. nu
Vă rugăm precizaţi care altă situaţie:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
55
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

3. STAREA DE SĂNĂTATE
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. Familia are unul sau mai mulţi membri cu boli cronice şi transmisibile 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Familia are unul sau mai mulţi membri care nu sunt înscrişi pe lista 1. da 2. nu
unui medic de familie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. În familie există o gravidă care nu este înscrisă pe lista unui medic 1. da 2. nu
de familie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. Familia are sugar care nu este înscris pe lista unui medic de familie 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. Familia are unul sau mai mulţi copii care nu sunt înscrişi pe lista 1. da 2. nu
unui medic de familie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. Familia are unul sau mai mulţi copii care nu sunt vaccinaţi 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
g. Familia are unul sau mai mulţi copii fără boli cronice şi transmisibile 1. da 2. nu
polispitalizaţi
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h. Familia se confruntă cu orice altă situaţie care poate afecta starea de 1. da 2. nu
sănătate a copilului
Vă rugăm precizaţi care alte tipuri de probleme din sfera sănătăţii:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. NIVELUL DE EDUCAŢIE
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. Unul sau ambii părinţi sunt analfabeţi 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Familia are unul sau mai mulţi copii cu vârstă şcolară care nu 1. da 2. nu
frecventează cursurile unei forme de învăţământ obligatoriu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Familia are unul sau mai mulţi copii care au abandonat timpuriu şcoala 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. Familia are unul sau mai mulţi copii cu frecvenţă şcolară redusă sau 1. da 2. nu
repetenţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. Familia are unul sau mai mulţi copii cu performanţe şcolare slabe 1. da 2. nu
(corijenţe, etc.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. Familia are unul sau mai mulţi copii cu istoric de sancţionare în cadrul 1. da 2. nu
şcolii (exmatriculare, nota scăzută la purtare etc.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
56
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

g. Familia are număr mare de copii antepreşcolari/preşcolari/şcolari în 1. da 2. nu


familie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
h. Familia are unul sau mai mulţi copii cu cerinţe educaţionale speciale 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
i. Familia se confruntă cu altă situaţie care poate afecta dreptul copilului 1. da 2. nu
la educaţie
Vă rugăm precizaţi care alte tipuri de probleme din sfera educaţiei:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. CONDIŢIILE DE LOCUIT
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. Familia ocupă abuziv, fără drept de şedere anumite spaţii de locuit sau 1. da 2. nu
inclusiv spaţii construite ilegal
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Familia locuieşte în condiţii improprii, respectiv locuinţa este în 1. da 2. nu
stare avansată de degradare sau este improvizată în spaţii care nu sunt
destinate acestui scop - magazii, case de apă, elemente de canalizare,
construcţii în stare avansată de degradare etc.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Familia nu dispune de un spaţiu locuibil suficient raportat la numărul 1. da 2. nu
de persoane; locuinţa este supraaglomerată
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. Familia nu are acces la utilităţi, în mod special la sursă de apă, 1. da 2. nu
electricitate şi încălzire
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. Familia nu dispune de dotări minime necesare pregătirii hranei, 1. da 2. nu
asigurării încălzirii şi de mobilier de strictă necesitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. Locuinţa nu este întreţinută, lipsa igienei 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
g. Familia întâmpină probleme privind siguranţa locuinţei (scurgeri prin 1. da 2. nu
acoperiş, pereţi umezi, ferestre/duşumele putrede sau deteriorate etc.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. COMPORTAMENT LA RISC
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. Familia are un istoric de reclamaţii/sesizări înregistrate şi 1. da 2. nu
confirmate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
sau la poliţie cu privire la comportamentul antisocial al unui
membru din familie, cum ar fi săvârşirea de fapte cu caracter penal,
minori folosiţi la cerşetorie etc.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. În familie există un comportament agresiv al unuia sau mai multor 1. da 2. nu
57
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

membri şi/sau a unui istoric de violenţă în familie, cum ar fi


existenţa reclamaţiilor sau a ordinului de protecţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. În familie se consumă excesiv alcool 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. În familie se consumă sau există un istoric de consum sau abuz de 1. da 2. nu
substanţe psihotrope
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

FIŞĂ DE IDENTIFICARE A RISCURILOR


privind situaţia familiilor cu copii din România
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(Număr identificare fişă)

Această grilă de identificare a riscurilor se completează cu └─┴─┴─┴─┴─┘


familia referită către SPAS prin fişa de observaţie nr.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Profesionistul care a completat fişa de observaţie Nume şi prenume:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Reprezentant SPAS
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Poliţist de proximitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Medic de familie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Cadru didactic

58
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Asistent medical
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Asistent medical comunitar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Mediator şcolar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Mediator sanitar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Preot
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Specialist din ONG acreditat Nume ONG:
în domeniul protecţiei copilului ──────────────────────────────────────
Nume şi prenume specialist:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Alt specialist (precizaţi)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ce vulnerabilităţi sunt semnalate în fişa de observaţie?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dimensiune Dacă DA, încercuiţi tipul de vulnerabilitate:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Situaţia economică 1. Da 2. Nu a b c
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Situaţia socială 1. Da 2. Nu a b c d e f g h i j k
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Starea de sănătate 1. Da 2. Nu a b c d e f g h
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Nivelul de educaţie 1. Da 2. Nu a b c d e f g h i
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Condiţiile de locuit 1. Da 2. Nu a b c d e f g
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Comportamente la risc 1. Da 2. Nu a b c d
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data completării fişei de observaţie └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
zi lună an
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data completării grilei de identificare a riscurilor └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
zi lună an
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Judeţul: COD JUDEŢ:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Municipiu/oraş/comună: SIRSUP:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

59
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Numele şi prenumele persoanei care aplică


grila de identificare a riscurilor:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funcţia: Semnătura:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. DATE DESPRE GOSPODĂRIE
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ora începerii discuţiei: └─┴─┘:└─┴─┘ Ora încheierii discuţiei: └─┴─┘:└─┴─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sat:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Gospodăria este un grup de persoane care în mod obişnuit locuiesc împreună, au în general legături de rudenie, se gospodăresc (fac menajul în
comun), uneori lucrează împreună în gospodărie, consumă şi valorifică în comun produsele obţinute, participă integral sau parţial la formarea şi
utilizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al gospodăriei. Gospodăria poate fi compusă din unul sau mai multe nuclee familiale.
*Font 8*
Numele familiei referite prin fişa de observaţie:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Familia referită face parte dintr-o gospodărie mai 1. Face parte dintr-o gospodărie mai mare
mare cu mai multe nuclee familiale sau constituie 2. Este o gospodărie de sine stătătoare
o gospodărie de sine stătătoare.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numele capului gospodăriei din care face parte familia referită prin fişa de
observaţie:
(Dacă familia este o gospodărie de sine stătătoare, notaţi numele capului de familie)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Adresa: Telefon: ────────────
Semnătura: ──────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. DATE DESPRE FAMILIA REFERITĂ PRIN FIŞA DE OBSERVAŢIE
Familia este un grup de persoane legate prin relaţii de rudenie care poate fi formată din cupluri căsătorite legal sau în uniune consensuală, un
adult cu unul sau mai mulţi copii sub 18 ani, doi adulţi cu unul sau mai mulţi copii sub 18 ani, unde adulţii pot fi părinţi naturali, părinţi adoptivi,
alte rude sau alte persoane care au în îngrijire copii.
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Componenţa familiei: Notaţi codul corespunzător din lista de mai jos
1. persoană prezentă
Mama └─┴─┴─┘ 2. persoană plecată la muncă în străinătate
Pentru codurile 1-4, 3. persoană plecată la studii sau muncă în ţară
completaţi secţiunea 4. persoană în spital pe termen scurt (max. 45 zile)
DATE DESPRE MAMĂ 5. persoană în spital/centru de îngrijire etc. pe termen lung
6. persoană aflată în închisoare
60
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

7. persoană divorţată/separată şi mutată


8. persoană decăzută din exerciţiul drepturilor părinteşti
9. persoană căreia i s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii
drepturilor părinteşti
Tata └─┴─┴─┘ 10. persoană pusă sub interdicţie judecătorească
Pentru codurile 1-4, 11. persoană decedată
completaţi secţiunea 12. persoană dispărută ori declarată judecătoreşte moartă
DATE DESPRE TATĂ 13. persoană necunoscută
14. altă situaţie decât cele de mai sus, şi anume:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă atât mama, cât şi tatăl au coduri > 4 (adică nu sunt prezenţi în familie), atunci completaţi secţiunea DATE DESPRE PRINCIPALUL
ÎNGRIJITOR AL COPIILOR.
Dacă atât mama, cât şi tatăl au coduri între 8 şi 12 (adică sunt ambii decăzuţi din drepturile părinteşti sau decedaţi), atunci ...
*Font 8*
1. A fost instituită tutela? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. A fost instituită o măsură de protecţie specială? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numărul de copii de 0-17 ani └─┴─┴─┘
Pentru fiecare copil care nu a împlinit încă vârsta de 18 ani, completaţi câte o secţiune
DATE DESPRE COPIL.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numărul de membri ai familiei └─┴─┴─┘
Se adună toţi membrii gospodăriei, adulţi şi copii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. A. SITUAŢIA ECONOMICĂ A FAMILIEI
Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.
*Font 8*
1. Familia primeşte alocaţie pentru susţinerea familiei, ajutor social 1. da 2. nu
(venit minim garantat) sau ajutor pentru încălzirea locuinţei
(subvenţie, lemne)?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. În familie există cineva care, în ultimul an, a primit alte beneficii 1. da 2. nu
sau ajutoare, inclusiv ajutor de urgenţă de la primărie, indemnizaţie
lunară pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, ajutor de
alimente de la Uniunea Europeană etc.?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. În luna trecută, suma totală de bani obţinută din salarii, pensii,
alocaţii, vânzări, beneficii sociale etc., de către toţi membrii
familiei, a fost de aproximativ .... lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Luna trecută, venitul pe membru de familie a fost de ... lei
Venitul per membru de familie se calculează prin raportarea venitului
61
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

total al familiei (menţionat la rândul 3) la numărul de membri ai


familiei (adulţi + copii).
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Dumneavoastră aveţi o grădină sau o gospodărie, rude sau prieteni la 1. da 2. nu
ţară, de unde obţineţi sau primiţi diverse produse alimentare?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Cu venitul total net lunar în luna trecută familia a putut face faţă 1. da 2. nu
cheltuielilor curente?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei dvs.?
1. nu ne ajung nici pentru strictul necesar
2. ne ajung numai pentru strictul necesar
3. ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe
4. reuşim să cumpărăm şi unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii
5. reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne restrângem de la ceva
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. În ultimele 6 luni, cât de des nu aţi avut ce pune pe masă 1 - zilnic
şi copiii au suferit de foame? 2 - de câteva ori pe săptămână
3 - o dată pe săptămână
4 - de câteva ori pe lună
5 - mai rar
6 - niciodată
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Familia are în posesie ...?
a. automobil 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. teren agricol, pădure, păşuni 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. bunuri imobile 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. B. PRACTICI PARENTALE
*Font 8*
De cele NS/
1. În familia dumneavoastră, cât de des ...? Niciodată Uneori mai multe Întotdeauna NR
ori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. Îmi ajut copiii la temele de la şcoală 1 2 3 4 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Petrec mult timp cu copiii, făcând ceea
ce le place lor 1 2 3 4 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Cunosc lucrurile care pot dăuna copiilor 1 2 3 4 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. Mă pierd cu firea atunci când vreau să

62
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

disciplinez copiii 1 2 3 4 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. Mai aplic o corecţie fizică pentru a-i creşte
îi a-i educa pe copii aşa cum trebuie 1 2 3 4 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. Se poartă copiii urât doar ca să mă enerveze 1 2 3 4 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. DATE DESPRE MAMĂ
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Nume: 2. Prenume:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Data naşterii: └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 4. CNP: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
zi lună an 0. Nu are acte de identitate
────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────
5. Etnie: └──┘ 1. Română 4. Alta
Folosiţi unul din codurile alăturate. 2. Maghiară 9. Nedeclarată
3. Romă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Stare civilă mamă └──┘ 1. Căsătorită legal
(statut Folosiţi unul din codurile 2. Uniune consensuală
legal): alăturate. 3. Necăsătorită
4. Divorţată, separată, văduvă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Educaţie └──┘ 1. Fără şcoală absolvită, analfabet
mamă: Folosiţi unul din codurile 2. Primar (1-4 clase)
alăturate. 3. Gimnazial (5-8 clase)
4. Profesional, de ucenici sau complementar
5. Treapta I de liceu (clasele 9-10)
6. Liceu (9-12 clase)
7. Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri
8. Universitar de scurtă durată/colegiu
9. Master, doctorat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Ocupaţie └─┴─┘ 1. Salariat
mamă: Folosiţi unul din codurile 2. Zilier, lucrător la negru, similar
alăturate. 3. Patron cu salariaţi
4. Pe cont propriu neagricol
Mai precis, ce face? 5. Pe cont propriu agricultură
......................... 6. Ajutor familial
7. Şomer sau persoană fără ocupaţie
8. Pensionar(ă) la limită de vârstă
9. Alt tip de pensionar(ă)
10. Elev, student

63
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

11. În închisoare
12. Casnică, în incapacitate de muncă sau alt
inactiv
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Mama este înscrisă la medicul de familie? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Mama suferă de o boală cronică sau
transmisibilă? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Mama suferă de o dizabilitate care şi 1. da 2. nu
limitează semnificativ calitatea vieţii
şi participarea la viaţa socială?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA, 1. senzorială
12. Tipul de dizabilitate? 2. neurologică
3. intelectuală
└─┴─┘
Folosiţi unul din codurile alăturate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Mama are certificat de încadrare în
grad de handicap? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA,
14. În ce an a obţinut primul certificat? └─┴─┴─┴─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Gradul handicapului?
└──┘ 1. uşor 2. mediu
Folosiţi unul din codurile alăturate. 3. accentuat 4. grav
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Codul handicapului? └─┘└─┘└─┘└─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă mama are o boală cronică sau o
dizabilitate care necesită tratament de
lungă durată 1. da 2. nu
17. Mama reuşeşte să îşi asigure tratamentul,
medicamentele, echipamentele necesare?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. În general, cum evaluează mama starea sa 1. foarte rea 2 3 4 5. foarte bună 9. NR
generală de sănătate?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌───────────────┬┬───────────────┐
│19. Număr copii││20. Număr copii│
│vii născuţi de ││care au decedat│
│mamă de-a ││ │

64
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

│lungul vieţii ││ └─┴─┘ copii │


│ │├───────────────┼┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ └─┴─┘ copii ││21. Număr copii││22. Număr copii care sunt în viaţă şi au fost vreodată de-a │
│ ││care sunt în ││ lungul vieţii lor daţi în îngrijirea altcuiva: │
│Dintre aceştia:││viaţă ││ - └─┴─┘ copii la rude fără măsură de protecţie │
│ ││ ││ - └─┴─┘ copii la alte persoane fără măsură de protecţie │
│ ││ └─┴─┘ copii ││ - └─┴─┘ copii în sistemul de protecţie specială │
│ ││ ││ - └─┴─┘ copii părăsiţi în maternitate sau altă unitate │
│ ││Dintre aceştia:││ medicală │
│ ││ ││ - └─┴─┘ copii altă situaţie: │
│ ││ ││ (ex. minori căsătoriţi şi plecaţi de acasă) │
│ ││ ├┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ││ ││23. Număr copii care sunt în viaţă şi au fost îngrijiţi │
│ ││ ││continuu de mamă: │
│ ││ ││ - └─┴─┘ copii sub 18 ani şi care sunt în gospodărie │
│ ││ ││ - └─┴─┘ copii de 18 ani şi peste care au plecat din │
│ ││ ││ gospodărie │
└───────────────┘└───────────────┘└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
24. În prezent, mama este gravidă? 1. da 2. nu
Dacă DA, completaţi secţiunea MAMA ÎNSĂRCINATĂ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Mama a făcut vreodată vreo cerere de
instituţionalizare a vreunui copil? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. Mama a fost vreodată obiectul vreunei
anchete realizate de Direcţia Generală 1. da 2. nu
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27. În prezent, câţi copii ai acestei mame - └─┴─┘ copii de 0-17 ani
sunt în sistemul de protecţie? - └─┴─┘ copii de 18-26 ani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28. Mama a avut sau are istoric de ...?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. consum excesiv de alcool? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. consum de droguri? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. antecedente penale? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. experienţe de prostituţie? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. violenţă sau abuz din partea 1. da 2. nu
partenerului?

65
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. alte probleme cu poliţia? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. A. MAMA ÎNSĂRCINATĂ
Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.
*Font 8*
1. În ce lună de sarcină este mama? Luna a └──┘-a
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Sarcina este luată în evidenţă la medicul de familie? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Mama a făcut controalele prenatale? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Mama a dorit să rămână însărcinată? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV. DATE DESPRE TATĂ
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Nume: 2. Prenume:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Data naşterii: └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 4. CNP: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
zi lună an 0. Nu are acte de identitate
────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────
5. Etnie: └──┘ 1. Română 4. Alta
Folosiţi unul din codurile alăturate. 2. Maghiară 9. Nedeclarată
3. Romă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Stare civilă tată └──┘ 1. Căsătorit legal
(statut Folosiţi unul din codurile 2. Uniune consensuală
legal): alăturate. 3. Necăsătorit
4. Divorţat, separat, văduv
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Educaţie └──┘ 1. Fără şcoală absolvită, analfabet
tată: Folosiţi unul din codurile 2. Primar (1-4 clase)
alăturate. 3. Gimnazial (5-8 clase)
4. Profesional, de ucenici sau complementar
5. Treapta I de liceu (clasele 9-10)
6. Liceu (9-12 clase)
7. Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri
8. Universitar de scurtă durată/colegiu
9. Master, doctorat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Ocupaţie └─┴─┘ 1. Salariat
tată: Folosiţi unul din codurile 2. Zilier, lucrător la negru, similar

66
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

alăturate. 3. Patron cu salariaţi


4. Pe cont propriu neagricol
Mai precis, ce face? 5. Pe cont propriu agricultură
......................... 6. Ajutor familial
7. Şomer sau persoană fără ocupaţie
8. Pensionar la limită de vârstă
9. Alt tip de pensionar
10. Elev, student
11. În închisoare
12. Casnic, în incapacitate de muncă sau alt
inactiv
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Tatăl este înscris la medicul de familie? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Tatăl suferă de o boală cronică sau
transmisibilă? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Tatăl suferă de o dizabilitate care şi 1. da 2. nu
limitează semnificativ calitatea vieţii
şi participarea la viaţa socială?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA, 1. senzorială
12. Tipul de dizabilitate? 2. neurologică
3. intelectuală
└─┴─┘
Folosiţi unul din codurile alăturate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Tatăl are certificat de încadrare în
grad de handicap? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA,
14. În ce an a obţinut primul certificat? └─┴─┴─┴─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Gradul handicapului?
└──┘ 1. uşor 2. mediu
Folosiţi unul din codurile alăturate. 3. accentuat 4. grav
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Codul handicapului? └─┘└─┘└─┘└─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă tatăl are o boală cronică sau o
dizabilitate care necesită tratament de
lungă durată 1. da 2. nu
17. Tatăl reuşeşte să îşi asigure tratamentul,
medicamentele, echipamentele necesare?

67
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. În general, cum evaluează tatăl starea sa 1. foarte rea 2 3 4 5. foarte bună 9. NR
generală de sănătate?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Tatăl a făcut vreodată vreo cerere de
instituţionalizare a vreunui copil? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Tatăl a fost vreodată obiectul vreunei
anchete realizate de Direcţia Generală 1. da 2. nu
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. În prezent, câţi copii ai acestei tată - └─┴─┘ copii de 0-17 ani
sunt în sistemul de protecţie? - └─┴─┘ copii de 18-26 ani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Tatăl a avut sau are istoric de ...?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. consum excesiv de alcool? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. consum de droguri? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. antecedente penale? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. experienţe de prostituţie? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. violenţă sau abuz din partea 1. da 2. nu
partenerului?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. alte probleme cu poliţia? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V. DATE DESPRE PERSOANA CARE ÎNGRIJEŞTE COPILUL/COPIII
Atenţie! Această secţiune se completează doar în situaţia în care atât mama, cât şi tatăl nu sunt prezenţi în familie. În cazul în care nu există
niciun adult (18 ani şi peste) în gospodărie (spre exemplu, doi minori în concubinaj care locuiesc singuri sau 2-3 fraţi minori care se îngrijesc
singuri) nu completaţi această secţiune şi luaţi măsuri în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Nume: 2. Prenume:
───────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────
3. Data └─┴─┘ └─┴─┘└─┴─┴─┴─┘ 4. CNP: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
naşterii: zi lună an 0. Nu are acte de identitate
───────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────
5. Rudenie └─┘ 1. Frate/soră/cumnat(ă) 4. Un vecin
Folosiţi unul din codurile 2. Bunic(ă) 5. O persoană neînrudită

68
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

alăturate. 3. Altă rudă


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Etnie: └─┘ 1. Română 4. Alta
Folosiţi unul din codurile 2. Maghiară 9. Nedeclarată
alăturate. 3. Romă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Stare civilă 1. Căsătorit(ă) legal
(statut legal): └─┘ 2. Uniune consensuală
Folosiţi unul din codurile 3. Necăsătorit(ă)
alăturate. 4. Divorţat(ă), separat(ă), văduv(ă)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Educaţie: └─┘ 1. Fără şcoală absolvită, analfabet
Folosiţi unul din codurile 2. Primar (1-4 clase)
alăturate. 3. Gimnazial (5-8 clase)
4. Profesional, de ucenici sau complementar
5. Treapta I de liceu (clasele 9-10)
6. Liceu (9-12 clase)
7. Postliceal de specialitate sau tehnic de maiştri
8. Universitar de scurtă durată/colegiu
9. Master, doctorat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Ocupaţie: └─┴─┘ 1. Salariat
Folosiţi unul din codurile 2. Zilier, lucrător la negru, similar
alăturate. 3. Patron cu salariaţi
Mai precis, ce face? 4. Pe cont propriu neagricol
............................. 5. Pe cont propriu agricultură
6. Ajutor familial
7. Şomer sau persoană fără ocupaţie
8. Pensionar(ă) la limită de vârstă
9. Alt tip de pensionar(ă)
10. Elev, student
11. Casnică, în incapacitate de muncă sau alt inactiv
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Persoana este înscrisă la 1. da 2. nu
medicul de familie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Persoana suferă de o boală 1. da 2. nu
cronică sau transmisibilă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Persoana suferă de o 1. da 2. nu
dizabilitate care şi limitează
semnificativ calitatea vieţii
şi participarea la viaţa
socială?

69
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA, 1. senzorială
13. Tipul de dizabilitate? └─┴─┘ 2. neurologică
Folosiţi unul din codurile 3. intelectuală
alăturate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Are certificat de încadrare 1. da 2. nu
în grad de handicap?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA,
15. În ce an a obţinut primul certificat? └─┴─┴─┴─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Gradul handicapului? └─┘ 1. uşor 2. mediu
Folosiţi unul din codurile alăturate. 3. accentuat 4. grav
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Codul handicapului? └─┴─┴─┴─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă persoana care îngrijeşte copilul/copiii are 1. da 2. nu
o boală cronică sau o dizabilitate care necesită
tratament de lungă durată
18. Persoana reuşeşte să îşi asigure tratamentul,
medicamentele, echipamentele necesare?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. În general, cum evaluează persoana starea sa 1. foarte rea 2 3 4 5. foarte bună 9. NR
generală de sănătate?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Persoana care îngrijeşte copiii a avut sau
are istoric de ...?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. consum excesiv de alcool? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. consum de droguri? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. antecedente penale? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. experienţe de prostituţie? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. violenţă sau abuz din partea partenerului? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. alte probleme cu poliţia? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. DATE DESPRE COPILUL 1

70
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Atenţie! Completaţi pentru fiecare copil din familie câte o secţiune privind DATELE DESPRE COPIL. Secţiunea se completează cu mama, tatăl sau
persoana care îngrijeşte copilul.
cu legislaţia în vigoare.
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Nume: 2. Prenume:
───────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────
3. Data └─┴─┘ └─┴─┘└─┴─┴─┴─┘ 4. CNP: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
naşterii: zi lună an 0. Nu are acte de identitate
───────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────
5. Sex: 1. Masculin 2. Feminin
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Română 4. Alta
6. Etnie: └─┘ 2. Maghiară 9. Nedeclarată
Folosiţi unul din codurile 3. Romă
alăturate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Copilul a fost plasat pentru o perioadă 1. da 2. nu
în sistemul de protecţie şi acum este
reintegrat în familie?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Copilul este plasat în sistemul de 1. da 2. nu
protecţie specială?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA, Copilul este luat în plasament la rude? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Copilul este luat în plasament la alte 1. da 2. nu
persoane?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Copilul este luat în asistenţă 1. da 2. nu
maternală?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Copilul are mama minoră? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Copilul a fost plecat din ţară o dată sau 1. da 2. nu
de mai multe ori pentru o perioadă mai mare
de 3 luni, în afara perioadei de vacanţă
de vară?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA a. Ultima dată, în ce ţară a fost
plecat?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Notaţi în clar numele ţării:

71
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Ultima dată, pentru câte luni
a fost plecat? └─┴─┴─┘ luni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. În ultimele două săptămâni, câte mese pe 1. O singură masă pe zi
zi au avut copiii din familie? 2. Două mese pe zi
Întrebarea se referă doar la mesele oferite 3. Trei mese pe zi
în familie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. De unde provin cele mai multe din hainele 1. Din magazine, cumpărate de părinţi/
pe care le poartă copiii din familie? îngrijitor.
2. Din magazine de tip "second-hand"
3. De la rude, vecini sau alţi oameni din
comunitate
4. Din altă parte, şi anume:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI.A. SĂNĂTATEA COPILULUI
Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Greutate: Ce greutate are copilul în prezent? └─┴─┘,└─┴─┴─┘ kg
90. Nu este precizat/nu se ştie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Înălţime: Ce înălţime are copilul în prezent? └─┴─┴─┘ cm
900. Nu este precizat/nu se ştie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Medic: Copilul este înscris la un medic de 1. da 2. nu
familie?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Vaccinuri: Copilul are vaccinurile obligatorii 1. Da, toate 2. Da, unele
efectuate la zi? 3. Nu, nici unul 9. Nu se ştie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Copilul are evaluată vreo dizabilitate 1. da 2. nu
Dizabilitate: (indiferent de momentul evaluării)?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA Dacă vreodată copilul cu dizabilitate a fost
evaluat (indiferent de momentul evaluării):
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Evaluare: a. În ce an s-a efectuat prima evaluare a └─┴─┴─┴─┘
copilului cu dizabilităţi?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. În ce scop s-a efectuat prima evaluare? 1. Încadrarea în grad de handicap
2. Orientare şcolară şi profesională
3. Planificarea serviciilor de
72
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

abilitare şi/sau reabilitare


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Handicap: Copilul are un handicap sau un diagnostic 1. da 2. nu 9. Nu se ştie
de boală gravă, încadrabilă într-un grad
de handicap?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA Dacă vreodată copilul a avut un handicap
sau boală gravă:
8. Certificat: a. Copilul are certificat de încadrare în 1. da 2. nu 9. Nu se ştie
grad de handicap?
b. În ce an a obţinut primul certificat? └─┴─┴─┴─┘
c. Codul handicapului? └─┴─┴─┴─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Autonomie: În activităţile de bază de zi cu zi, 1. Este autonom
copilul ... ? 2. Are nevoie de ajutor
Atenţie! Autonom înseamnă că mănâncă, se 3. Depinde total de alţii
îmbracă sau se deplasează singur.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Spital: Copilul a fost spitalizat de mai multe 1. da 2. nu
ori în ultimele 12 luni ca o soluţie
pentru probleme precum lipsa supravegherii
în familie pe perioada muncilor agricole
sau imposibilitatea de a încălzi adecvat
locuinţa pe timpul iernii?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Trauma: Copilul a avut experienţe de ... ?
a. ... neglijare a copilului? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. ... abuz fizic? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. ... abuz sexual? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. ... abuz psihic sau emoţional 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. ... exploatare a copilului? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. ... muncă pe stradă sau cerşit? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. B. DEZVOLTAREA COPILULUI SUB 1 AN
Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 0-12 luni.
Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.
*Font 8*

73
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Greutate: Ce greutate a avut copilul la naştere? └─┴─┘,└─┴─┴─┘ kg
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Apgar: Ce scor Apgar a avut copilul la naştere? └─┴─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Vitamine: Copilul primeşte ...?
a. vitamina D cu picătura 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. sirop cu fier 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Alăptare: Îi daţi lapte de la piept? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Diversificare: A început diversificarea alimentaţiei 1. da 2. nu
după 6 luni?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. Îi daţi copilului două ouă pe săptămână? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Îi daţi copilului legume sau fructe în 1. da 2. nu
fiecare zi?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Îi daţi copilului puţină carne în 1. da 2. nu
fiecare zi?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Repere în a. La 3 luni, copilul îşi ţine capul? 1. da 2. nu
dezvoltare: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. La 6 luni, copilul stă în şezut? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. La 9 luni, copilul merge de-a buşilea? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. Începând cu 2 luni, copilul gângureşte, 1. da 2. nu
râde?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. Începând cu 2 luni, copilul tresare la 1. da 2. nu
zgomot?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. Începând cu 2 luni, copilul urmăreşte 1. da 2. nu
obiecte?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. C. DEZVOLTAREA COPILULUI 1-5 ANI
Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 1-5 ani.
Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

74
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

KD7. Vitamine: Copilul primeşte ...?


a. Vitamina D cu picătura 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KD8. Nutriţie: a. Îi daţi copilului ou de 2-3 ori pe 1. da 2. nu
săptămână?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Îi daţi copilului legume sau fructe 1. da 2. nu
în fiecare zi?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Îi daţi copilului carne în fiecare zi? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KD9. Repere în a. Copilul merge? 1. da 2. nu
dezvoltare: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Copilul vorbeşte? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Copilul aude? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. Copilul vede? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. Copilul zâmbeşte, râde? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. D. DEZVOLTAREA COPILULUI 6-13 ANI
Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 6-13 ani.
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Nutriţie: a. Copilul mănâncă micul dejun zilnic? 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Copilul mănâncă legume sau fructe în 1. da 2. nu
fiecare zi?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Stil de a. Copilul merge, aleargă măcar o oră pe zi? 1. da 2. nu
viaţă: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Copilul se uită la televizor mai mult 1. da 2. nu
de o oră pe zi?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Copilul stă la calculator mai mult de o 1. da 2. nu
oră pe zi?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. E. DEZVOLTAREA ADOLESCENTULUI
Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 14 ani şi peste.
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Nutriţie: a. Copilul mănâncă micul dejun zilnic? 1. da 2. nu

75
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Copilul mănâncă legume sau fructe
în fiecare zi? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Stil de viaţă: a. Copilul merge, aleargă măcar o oră 1. da 2. nu
pe zi?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Copilul se uită la televizor mai mult 1. da 2. nu
de o oră pe zi?
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Copilul stă la calculator mai mult de o 1. da 2. nu
oră pe zi?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. La risc: Copilul a avut/are vreunul din următoarele
comportamente:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a. are activitate sexuală 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. este mamă minoră, este gravidă sau are
deja copii 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. consumă alcool, tutun sau droguri 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. a avut experienţe de bătăi sau violenţă
cu alţi copii sau tineri 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. este într-o "gaşcă" sau într-un grup de 1. da 2. nu
prieteni la risc
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. a fugit sau a plecat vreodată de acasă 1. da 2. nu
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
g. a avut probleme cu poliţia 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. F. EDUCAŢIA COPILULUI
Atenţie! Secţiunea se completează doar pentru copiii care au 3 ani şi peste.
Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Grădiniţă Copilul este înscris la grădiniţă/şcoală? 1. da 2. nu
sau scoală:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă NU la 1 Doar pentru copii de 7 ani şi peste
2. Copilul a fost vreodată înscris la grădiniţă/şcoală? 1. da 2. nu

76
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Din ce motive nu mai merge în prezent la scoală? 1. a abandonat şcoala
2. a fost exmatriculat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dacă DA la 1 Doar pentru copii de 6 ani şi peste care 1. şcoală de masă, inclusiv
merg la şcoală învătământ integrat
4. Ce tip de şcoală urmează? 2. şcoală specială
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. În ce clasă este copilul? └─┴─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Are ghiozdan, caiete, cărţi şi rechizite şcolare? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Copilul nu merge uneori la şcoală pentru că trebuie să 1. da 2. nu
meargă la muncă sau să stea acasă cu fraţii/surorile
mai mici sau să ajute în gospodărie?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Ce notă la purtare a avut în ultimul an şcolar? └─┴─┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. În ultimul an şcolar, copilul a avut corigenţe? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Până în prezent a repetat vreun an şcolar? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Copilul are de gând să abandoneze şcoala? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. CES: a. Copilul are cerinţe educaţionale speciale? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Dar certificat de orientare şcolară? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Singur: Copilul rămâne uneori singur acasă sau doar 1. da 2. nu
cu surorile şi fraţii (fără niciun adult)?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Care este metoda de disciplinare a copilului 1. Discuţie, apelează la înţelegere
Disciplinare: folosită cel mai des? 2. Pedepse prin privaţiune (nu i se
dau dulciuri, nu i se permite să
se uite la televizor etc.)
3. Strigă la copil
4. Ameninţă cu pedeapsa
5. Bătaie
6. Numeşte urât copilul
7. Altele precizaţi ...
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. G. BUNĂSTAREA COPILULUI
În opinia persoanei care îngrijeşte copilul:
*Font 8*
77
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KW. În general: a. Copilul este hrănit corespunzător 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b. Copilul este îmbrăcat corespunzător 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
c. Copilul este consultat periodic de un 1. da 2. nu
medic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
d. Copilul este sănătos 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e. Copilul are condiţii bune de odihnă,
joacă, relaxare 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
f. Copilul merge regulat la scoală 1. da 2. nu 7. Nu e cazul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
g. Copilul are condiţii bune de învăţătură 1. da 2. nu 7. Nu e cazul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VII. DATE DESPRE LOCUINŢĂ
Completaţi sau încercuiţi codul corespunzător.
*Font 8*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Locuinţa este situată ...? 2. Lângă locuinţă, pe o rază de circa 200 metri, există... ?
────────────────────────────────────────────────────────────
1. În centrul localităţii a. Una sau mai multe case locuite 1. Da 2. Nu
────────────────────────────────────────────────────────────
2. Între centru şi periferie b. O pădure 1. Da 2. Nu
────────────────────────────────────────────────────────────
3. La periferie c. O groapă de gunoi 1. Da 2. Nu
────────────────────────────────────────────────────────────
4. În afara localităţii, într-o d. Un râu, pârâu, baltă 1. Da 2. Nu
colonie ────────────────────────────────────────────────────────────
e. Clădiri dezafectate, ruine 1. Da 2. Nu
────────────────────────────────────────────────────────────
f. Una sau mai multe case locuite 1. Da 2. Nu
────────────────────────────────────────────────────────────
3. Tipul locuinţei: └─┘ 1. Casă, vilă
Folosiţi unul din codurile 2. Apartament la bloc, garsonieră
alăturate. 3. Adăpost improvizat
4. Altă situaţie şi anume...........
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Proprietatea asupra locuinţei: 1. Proprietatea familiei referite
└─┘ 2. Proprietatea altor rude
Folosiţi unul din codurile 3. Chirie de la stat
alăturate. 4. Chirie privat
78
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

5. Locuinţă socială sau primită gratuit


6. Adăpost improvizat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Câte camere are locuinţa, în afară └─┴─┘ camere
de bucătărie, holuri baie şi alte anexe?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. În câte camere se doarme? └─┴─┘ camere
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. În gospodărie există un loc special dedicat 1. da 2. nu
copiilor, unde aceştia îşi pot face teme
sau se pot juca?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. În câte paturi dorm copiii şi adulţii din └─┴─┘ paturi în care dorm doar copii
gospodărie? └─┴─┘ paturi în care dorm doar adulţi
└─┴─┘ paturi în care dorm adulţi şi copii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. În ultimele 6 luni, s-a întâmplat ca un 1. Da, de mai multe ori
membru al gospodăriei să doarmă în altă 2. Da, foarte rar sau doar cu o anume ocazie
parte (pe podea, pe o laviţă, în grajd 3. Nu
etc.), din cauză că nu are loc într un pat?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Numărul de camere din locuinţă satisface 1. da 2. nu
necesităţile gospodăriei?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Aveţi probleme cu locuinţa (scurgeri prin 1. da 2. nu
acoperiş, pereţi umezi, ferestre/duşumele
putrede/deteriorate)?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Camerele sunt luminate natural? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Locuinţa este conectată la energie electrică? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Locuinţa are acces la apă potabilă? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Locuinţa este conectată la sistemul de canalizare? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Locuinţa are baie sau duş? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Locuinţa are toaletă în interior? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Locuinţa are spaţiu special amenajat pentru 1. da 2. nu
prepararea hranei?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Locuinţa are aparatura necesară (aragaz, plită, 1. da 2. nu

79
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

frigider etc.) pentru prepararea hranei?


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Locuinţa are televizor? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Locuinţa are calculator la care au acces şi copiii? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Locuinţa are conexiune la internet? 1. da 2. nu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Numărul de cupluri din gospodărie └─┴─┘ cupluri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Numărul de persoane singure*) de 18 ani şi peste └─┴─┘ persoane 18+ singure
din gospodărie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Număr fete 12-17 ani care nu sunt într-un cuplu └─┴─┘ fete 12-17 care nu sunt
într-un cuplu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. Număr băieţi 12-17 ani care nu sunt într-un cuplu └─┴─┘ băieţi 12-17 care nu sunt
într-un cuplu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27. În iarna trecută, cât de des nu aţi putut încălzi 1 - zilnic
locuinţa şi aţi suferit de frig? 2 - de câteva ori pe săptămână
3 - o dată pe săptămână
4 - de câteva ori pe lună
5 - mai rar
6 - niciodată
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────

*) Prin persoane singure se înţelege persoane care fie nu au partener, fie au partener, dar acesta nu este prezent.

──────────

VIII. EVALUĂRI PRIN OBSERVAŢIE DIRECTĂ


1. Nivelul de igienă din gospodăria vizitată este ...?
*Font 8*
1. foarte precar 2. precar 3. mediu 4. bun 5. foarte bun
2. Condiţiile de locuit din gospodăria vizitată sunt ...?
*Font 8*
1. foarte precare 2. precare 3. medii 4. bune 5. foarte bune

80
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

-----

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI


ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE
SERVICIUL PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI
Mun. Ploieşti Piata Eroilor nr 1A

PLAN DE SERVICII

Numele si prenumele copilului :

81
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Mama –

Tatăl –

Domiciliul – .

Data realizării planului de servicii –

Motivul intocmirii planului de servicii –

Manager de caz/Responsabilul de caz prevenire –

Membrii echipei si institutia din care provin :

PRESTAŢII

Tipul Cuantumul Autoritatea Data Perioada de acordare


/cantitatea locala/institutia inceperii
responsabila

82
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

SERVICII PENTRU COPIL

Tipul Institutia Obiective generale Data de Perioada de Persoana


responsab incepere desfasurare responsabila
ila
SERVICII PENTRU FAMILIE

Tipul Institutia Obiective generale Data de Perioada de Persoana


responsabila incepere desfasurare responsabila
Prevenirea Consilierea parintilor cu
separarii privire la masura de
copilului de protectie
parinti

SERVICII PENTRU CADRELE DIDACTICE ȘI COLEGII DE CLASĂ


Tipul Instituția Obiective generale Data de Perioada Responsabil de
responsabilă începere de intervenție
desfășurar /persoana
e responsabilă

83
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES


Tipul de Instituția Obiective Data de Perioada de Persoana responsabilă
serviciu/intervenție responsabilă începere acordare a de acordare a serviciului
serviciului (date de contact)

Responsabilul de caz prevenire,

NOTIFICARE

Catre,
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA PLOIESTI
ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIESTI
SERVICIUL PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI

Subsemnata………………………………………………avandCNP……………………………
si subsemnatul…………………………………………..avandCNP……………………………… .domiciliat/a in Ploiesti,
str…..............................................,nr…………,bl…………..,sc……….,ap…………………
Notific Serviciul Public de Asistenta Sociala Ploiesti cu privire la intentia mea de a pleca la munca in strainatate.
84
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Precizez faptul ca minorul/minorii …………………………………………………....................


…………………………………………………………………………………………………………………………..imi sunt incredintati spre crestere si
educare, conform……………………………………………………………………………………………………………..
Desemnez pe………………………………………………………………….., domiciliat/a
in…………………………………..str….......................................................................,nr… bl………………..,sc……….,ap…., persoana ce face parte din
familia extinsa, care se va ocupa de intretinerea minorului/minorilor .
Am luat la cunostinta de faptul ca pentru confirmarea persoanei in intretinerea careia ramane minorul/minorii,trebuie sa ma adresez cu cerere catre
instanta de tutela, care va stabili totodata, atat drepturile, cat si indatoririle parintesti care se deleaga, precum si perioada pentru care are loc delegarea.
Cererea se solutioneaza in procedura necontencioasa, in termen de 3 zile de la depunerea acesteia.
Anexez prezentei notificari:
- Copie act identitate;
- Copie act identitate minori/minorilor( certificat nastere/carte de identitate);
- Copie act identitate persoana desemnata;
- Copie act de incredintare minor/minori .

Data Semnatura

CATRE DOMNUL DIRECTOR AL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA PLOIESTI

85
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Declarație,

Subsemnatul/subsemnata……………………………………………………………………………….
Domiciliat in Ploiești, str. …………………………………………………………………………. nr…………Bl. ………, Sc…….,
Ap. …….., jud. Prahova.
Declar ca in perioada care a trecut la monitorizare/ consiliere, minorul/minora ...……………………………………….
…………................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
s-a aflat in grija mea si nu au existat probleme in creșterea si educarea acestuia. Totodată declar ca am luat la cunoștința
obligațiile ce îmi revin conform legii, in creșterea si educarea minorului, in cea ce privește obligativitatea delegări drepturilor
părintești acolo unde se impune ( parinte unic sustinator plecat din tara), precum si de a mă prezenta trimestrial la monitorizare/
consiliere conform Legii nr. 272/2004, Ordinului nr.219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor
care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate si ale H.G. nr.691/2015 pentru
86
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a
serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea metodologiei de lucru.
 Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor
și obligațiilor legale de autoritate publică locală.
 Consimt ca date cu caracter personal să fie stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru
soluționarea solicitărilor sau pentru îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor legale de autoritate publică locală, după care vor fi arhivate
potrivit legislației aplicabile, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.
 Consimt ca date cu caracter personal să fie prelucrate pentru executarea unui contract la care sunt parte sau pentru a face
demersuri la cererea mea înainte de încheierea unui contract, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin
prezenta.
 Consimt ca date cu caracter personal să fie prelucrate în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Administrației
Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezenta.
 Consimt ca date cu caracter personal să fie prelucrate pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care
rezultă din exercitarea autorității publice Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, cunoscând că pot reveni oricând
asupra consimțământului acordat prin prezenta.
 Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare.
 Doresc să primesc pe adresa de e-mail ________________________________
materiale de informare și promovare cu privire la activitatea instituției.

Data Nume și prenume


___________ ________________________________
Semnătura
_____________________________

87
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Acest acord este întocmit conform REGULAMENTULULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) .

Declarație,

Subsemnatul/subsemnata………………………………………………………………………………
CNP………………………………………………………………….Domiciliat in Ploiești, str.
…………………………………………………………….……… nr…………Bl. ………, Sc……., Ap. ……..
Declar ca am luat la cunoștința obligațiile ce îmi revin conform legii, in creșterea si educarea
minorului……………………………………………………………………..., in cea ce priveste obligativitatea delegari drepturilor
parintesti acolo unde se impune ( parinte unic sustinator plecat din tara) precum si de a mă prezenta trimestrial la monitorizare/
consiliere conform Legii nr. 272/2004, Ordinului nr.219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor
care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate si ale H.G. nr.691/2015 pentru
aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a
serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea metodologiei de lucru.

88
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

 Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor
şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală.
 Consimt ca date cu caracter personal să fie stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru
soluţionarea solicitărilor sau pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală, după care vor fi arhivate
potrivit legislaţiei aplicabile, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 Consimt ca date cu caracter personal să fie prelucrate pentru executarea unui contract la care sunt parte sau pentru a face
demersuri la cererea mea înainte de încheierea unui contract, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin
prezenta.
 Consimt ca date cu caracter personal să fie prelucrate în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine Administrației
Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 Consimt ca date cu caracter personal să fie prelucrate pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care
rezultă din exercitarea autorităţii publice Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, cunoscând că pot reveni oricând
asupra consimţământului acordat prin prezenta.
 Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.
 Doresc să primesc pe adresa de e-mail ___________________________________ materiale de informare şi promovare cu
privire la activitatea instituţiei.

Data Nume și prenume


___________ ________________________________
Semnătura
_____________________________

89
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Acest acord este întocmit conform REGULAMENTULULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor) .

Anexa.8

Subsemnatul………………………………….., declar ca mi s-au adus la cunostinta prevederile


legale cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului, cresterea, ingrijirea si educarea
acestuia, precum si obligatiile parintilor in situatia in care intentioneaza sa plece la munca in strainatate.
In acest sens mi s-au inmanat materiale informative.

90
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. ………………….


privind aprobarea Planului de Servicii pentru
minora/minorul ________________________

Primarul municipiului Ploieşti:

Vazand Ancheta Socială intocmita de catre functionarii din cadrul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare
PLOIESTI –Serviciul Protectia Copilului si Familiei vizand situația minorei/minorului__________________________;

91
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 272/2004, republicata, privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, şi ale Ordinului nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a
Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
Luand in considerare prevederile Protocolului de Colaborare incheiat in data de 13.07.2016, intre Administratia
Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti si Organizatia Umanitara Concordia;
În temeiul prevederilor art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

DISPUNE :

Art.1 – Aprobarea Planului de Servicii, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta dispozitie, prin care se
realizează acordarea serviciilor _________________________________________, pentru minora/minorul
______________________, CNP-___________________, născuta/nascut la data de __________, domiciliata/domiciliat în
mun.Ploieşti, _______________________________, jud.Prahova.
Art.2 - Prezenta dispoziţie se întocmeşte în patru exemplare originale.
Art.3 - Direcţia Administraţie Publică, Juridic Contencios, Contracte si Achizitii Publice va aduce la cunoştinţă
prevederile prezentei dispoziţii, celor interesaţi.

Dată în Ploieşti, astăzi, …………………….. .

PRI MAR
ADRIAN FLORIN DOBRE

92
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

DISPOZIŢIA
PRIVIND STABILIREA NUMELUI SI PRENUMELUI COPILULUI
Nr. .............. din anul ........... luna ............... ziua ................

Primarul................ (municipiului, oraşului, comunei) .............................. 1 ), judeţul ......................,


Având în vedere procesul-verbal înregistrat la nr. 2 ) ......................... din 3 ) .........................., precum şi referatul
serviciului public de asistenţă socială, din care rezultă că s-a găsit un copil/o persoană de sex ............................., având
aproximativ 4 ) .......... (ani, lună) ........., ai cărui/ai cărei părinţi nu sunt cunoscuţi,
In temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe
93
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Editia : I
PLOIEȘTI PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Revizia : 1
ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE ACTIVITATEA SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI Pagina 1 din 32
COMUNITARE
SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI Cod: P.O. SPCF 01 Exemplar nr.:
FAMILIEI

cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1 Copilul/Persoana găsit(ă) la data de ................... în5 ) ..................... va purta numele de familie .....................
şi prenumele ..............................................
Art. 2 În baza prezentei dispoziţii, ofiţerul de stare civilă delegat va înregistra în registrele de stare civilă naşterea
copilului/persoanei găsit(e).
Data ............. Primar, ...............

____ 1 ) Denumirea localităţii. 2 ) Numărul de înregistrare a procesului-verbal întocmit de poliţie, medic şi


reprezentantul direcţiei. 3 ) Data înregistrării. 4 ) Vârsta stabilită de medic. 5) Locul unde a fost găsit(ă).

94

Evaluare