Sunteți pe pagina 1din 19

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I

PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.


de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.1

APROBAT,
PRIMAR
FLORIN CAZACU

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
privind gestionarea activităţilor prestate de către
beneficiarii de venit minim garantat, a personalului
angajat în cadrul serviciului de gospodărire comunală
şi a persoanelor obligate să execute muncă în folosul
comunităţii
COD: PO-11-ADPP
EDIȚIA I REVIZIA I DATA: 01.08.2019

Avizat,

Președinte Comisie de Monitorizare

Bora Carmen - Irina

Verificat, Elaborat

Secretariatul tehnic Biroul pentru administrarea

Neaga Maria Marinela domeniului public și privat

Șortan Gabriela – Rozalia Șef birou,

Leach Ovidiu Lăzărescu Cristina


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.2

Cuprins .........................................................................2

1. Scop .........................................................................3

2. Domeniu de aplicare ..................................................3

3. Documente de referință ..............................................4

4. Definiții și abrevieri .....................................................5-6

5. Descrierea procedurii ..................................................7 - 8

6. Responsabilități ..........................................................9

7. Formular evidență modificări .......................................10

8. Formular analiză procedură .........................................11

9. Formular distribuire procedură ....................................12-13

10. Anexe ………………………………………………………………….14-18


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.3

1. Scop

1.1 Asigură salubrizarea parcurilor publice, a scuarurilor, a zonelor verzi, curăţare a şanţurilor
de scurgere a apei pluviale şi a rigolelor, salubrizarea Pieţei agroalimentare, a Piaţei
industriale şi Obor , curăţarea gaigărelor de scurgere a apei pluviale ,igienizarea malurilor şi
albiilor apelor ce traversează Municipiul Brad şi satele aparţinătoare, curăţirea prin spălare a
indicatoarelor rutiere, măturat alei, greblat zonele verzi şi semănat gazon, văruit borduri,
văruit arborii din parcuri şi de pe acostamentele drumurilor, curăţat zone verzi, săpat şi
răsădit plante ornamentale, săpatul manual al rondourilor cu flori şi alte lucrări pe domeniul
public;
1.2 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţiile de fluctuaţie a personalului;
1.3 Sprijină auditul şi /sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar
pe manager în luarea deciziei:
1.4 Stabileşte circuitul documentelor necesare acestei activităţi.

2. Domeniul de aplicare

2.1. Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat – Serviciul de Gospodărire


Comunală, din cadrul Primăriei Municipiului Brad, ca structură organizatorică de specialitate a
autorităţii contractante, prin respectarea şi aplicarea legislaţiei care reglementează
gestionarea activităţilor prestate de către beneficiarii de venit minim garantat şi personalul
angajat în cadrul serviciului de gospodărire.
2.2. Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate;
2.3 Serviciul de Asistenţă Socială;
2.4. Compartiment juridic.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.4

3. Documente de referinţă

3.1 Legislaţie primară


3.1.1 Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare;
3.1.2 Legea nr.196/31.10.2016 proving venitul minim de incluziune;
3.1.3. HG nr.50/2011, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.416/2001;
3.1.4. O.G. nr.21/2002, privind gospodărirea localităţile urbane şi rurale cu
modificările şi completările ulterioare;
3.1.5. Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificări și
completări ulterioare;
3.1.6. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului actualizată;
3.1.7. O.U.G. NR.57/2019 Cod administrative;
3.1.8. Legea nr.286/2009 privind Noul Cod Penal;
3.1.9. Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură Penală;
3.1.10. Legea nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
probaţiune
3.1.11. Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a
altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal, care conţin prevederi şi cu privire la condiţiile şi modul în care desfăşoară
obligaţia de muncă neremunerată în folosul comunităţii, cu modificările și completările
ulterioare;
3.1.12. HG nr.818/2018 privind aprobarea standardelor minime de lucru în probațiune
pentru instituțiile din comunitate.

3.2 Legislaţie secundară


3.2.1. O.S.G.G. nr.605/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entității publice, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi
pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat şi completat.
3.2.2. H.C.L. NR.167/2018 privind aprobarea Programului privind atribuţiile şi
responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna
gospodărire a Municipiului Brad;
3.2.3. H.C.L. NR. 192/2018 Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în
Municipiul Brad pentru anul2015.
3.2.4.H.C.L..nr.29/2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimate
a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001, cu
modificări şi completări ulterioare, în anul 2019 pe raza Municipiului Brad.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.5

4. Definiții și abrevieri

4.1 Definiții

4.1.1. Familie -, în sensul Legii nr. 416/2001:


- soţul şi soţia sau soţul şi soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora,
care locuiesc şi gospodăresc împreună;
- persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiicopii aflaţi în întreţinerea
sa şi se află în unna din următoarele situaţii:
 este necăsătorită
 este văduvă
 este divorţată
 al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre
judecătorească
 nu a împlinit vârrsta de 18 ani şi se află în una din situaţiile de mai sus
- fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa
comună cu părinţii;
- se asimilează termenului de familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi cu copii lor şi ai
ficăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună;
4.1.2. Persoană aptă de muncă – persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
- nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
- are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac
aptă pentru prestarea unei munci.
4.1.3 Activităţi edilitar-gospodăreşti – ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local ,
desfăşuratedin iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care
se asigură buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum
şi înfrumuseţarea localităţilor urbane şi rurale de pe întrg cuprinsul ţării.

4.2. Abrevieri ale termenilor

(1) OSGG - Ordinul Secretariatului General al Guvernului;


(2) HG – Hotărârea Guvernului;
(3) OUG – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului;
(4) OG – Ordonanţa Guvernului;
(5) TVA – Taxa pe Valoare Adăugată;
(6) CFP – Control Financiar Preventiv.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.6

(7) PO – Procedură Operaţională


(8 ) PS – Procedură de Sistem
(9) PMB – Primăria Municipiului Brad
(10) HCL – Hotărâre a Consiliului Local
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.7

5. Descrierea procedurii operaţionale

5.1 Reguli Generale

5.1.1. De la Direcția de Asistenţă Socială, la începutul lunii, se primeşte Lista cu persoanele


care urmează să efectueze orele de muncă în luna respectivă și numărul orelor de muncă
5.1.2 De la Serviciul de probaţiune Hunedoara, pe parcursul lunii, se primesc decizii privind
executarea obligației de a presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă
determinată, de către contravenienți, în baza unei sentințe penale și tabele de pontaj în care
se înscrie data efectuării muncii, munca prestată, timpul lucrat și semnătura
contravenientului;
5.1.3. Pe baza listei primate de la Direcția de Asistență Socială, persoana care are în atribuții,
face o programare la lucru a persoanelor, pe zile lucrătoare, care se afişează la avizier;
5.1.3. Persoanele care au obligația de a efectua muncă în folosul comunității, sunt
repartizate în echipe de lucru, alături de muncitorii din cadrul Serviciului de Gospodărie
comunală și de beneficiarii de venit minim garantat;
5.1.4 Persoanele beneficiare de ajutor social şi persoanele care urmează să efectueze
muncă în folosul comunităţii, sunt pontate, repartizate la lucru în diferite zone şi pe diverse
activităţi de către persoana responsabilă, care verifică modul în care s-a efectuat munca
solicitată;
5.1.5. La sfârşitul lunii, persoana responsabilă din cadrul Biroului A.D.P.P., întocmește Fişa de
pontaj şi Lista cu lucrările efectuate de către beneficiarii de venit minim garantat, în contul
orelor stabilite, este transmisă Serviciului de Asistenţă Socială;
5.1.6 Pontajul persoanelor care efectuează muncă în folosul comunităţii, este transmis
Serviciului de Probaţiune Hunedoara, la terminarea orelor stabilite prin sentință;
5.1.7. Personalul angajat în cadrul Serviciului de gospodărire Comunală, efectuează lucrări
edilitar – gospodăreşti precum şi alte lucrtări;

5.2. Evidenţa lucrărilor beneficiarilor de venit minim garantat, a personalului


angajat în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală şi a persoanelor care
efectuează muncă în folosul comunităţii

5.2.1. Persoanele care au atribuții privind gospodăria comunală, din cadrul biroului pentru
administrarea domeniului public şi privat – efectuează pontajul beneficiarilor de venit
minim garantat, repartizează atât beneficiarii de venit minim garantat, a persoanelor
care
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.8

urmează să efectueze muncă în folosul comunităţii cât şi personalul angajat în cadrul


Serviciului de Gospodărire Comunală, pe lucrări şi pe zone de lucru.
5.2.2. Persoanele care au atribuții privind gospodăria comunală, stabileşte lucrările
necesare a se efectua, pentru cele efectuate în regie proprie, cu personalul angajat în
cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală, întocmeşte referate de necesitate, pe care le
transmite Compartimentului Achiziţii, în vederea emiterii unei comenzi de achiziţionare a
acestora.
5.2.3. Recepţionează lucrările executate şi întocmeşte Notă de recepţie la terminarea
lucrărilor.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.9

8. Responsabilităţi

8.1 Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat – Serviciul de


Gospodăre Comunală

8.1.1 Întocmeşte pontajul zilnic al beneficiarilor de venit minim garantat;


8.1.2 Repartizează pe zone de lucru şi lucrări, beneficiarii de venit minim garantat,
persoanele care urmează să efectueze muncă în folosul comunităţii şi personalul angajat în
cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală.
8.1.3 Recepţionează lucrările efectuate de către personalul angajat în cadrul Serviciului de
Gospodărire Comunală;
8.1.4 Întocmeşte Referate de necesitate pentru lucrările care urmează a se efectua;
8.1.5 Întocmește note de recepție a lucrărilor, bonuri de consum și fișe de magazie

8.2 Compartiment achiziții

8.2.1 Primește referatele de necesitate de la Biroul A.D.P.P., aprobate, întocmește note


justificative și emite comenzi, respectiv încheie contracte de lucrări în baza referatelor.

8.3 Compartimentul Juridic

8.3.1 Avizează documentele din punct de vedere al respectării legalităţii.


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.10

7. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA


PREZENTEI EDIŢII

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiun prenumele
ea
2.1. Elaborat Lăzărescu Şef birou
Cristina
2.2. Avizat Zaharie Nicoleta Compartiment
juridic
2.3 Verificat Neaga Maria Secretariat
Marinela S.C.I.M.
2.4 Verificat Șortan Gabriela- Secretariat
Rozalia S.C.I.M.
2.5 Verificat Leach Ovidiu Secretariat
S.C.I.M.
2.6. Aprobat Florin Cazacu Primar

8. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZUIRILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR


PROCEDURII DE SISTEM

Nr. Ediţia/revizia în Componenta Modalitatea reviziei Data de la care


crt. cadrul ediţiei revizuită se aplică
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei
0 1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 21.03.2016
2.2 Revizia 1 x x 20.11.2017
2.3 Revizia 2 x x 01.08.2019
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.11

FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURALĂ

Structura Conducă- Înlocui- Distribuire Aviz favorabil Aviz nefavorabil


organizatorică tor tor de
structură- drept Data Semnă Data Semnă Data Obs. Semnă Data
Nume şi sau tura tura tura
prenume delegat
Președintele Carmen
Comisiei de Irina-Bora
Monitorizare
Viceprimarul Podaru
Municipiului Vasile
Brad
Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Audit Intern Stînga
Elena
Serviciul Buget, Petrean
Finanţe, Gabriela
Contabilitate Octavia
Direcția de Circo
asistență Adrian-
socială Claudiu
Compartiment Trifan
achiziții Florina
Compartiment Trif
achiziții Mihaela
Compartiment Dineș
achiziții Mariana
Biroul pentru Lăzărescu
administrarea Cristina
domeniului
public şi privat
Biroul pentru Grosu
administrarea Maria
domeniului
public şi privat
Biroul pentru Sicoe
administrarea Claudia-
domeniului Ionela
public şi privat
Biroul pentru Oprea
administrarea Anda-
domeniului Simona
public şi privat
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate Nr.ex.
de către beneficiarii de venit minim Revizia 1
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.12

9. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA, SAU


DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII

Compartiment Nume şi Data Semnă- Data Semnă- Data intrării


prenume primirii tura retragerii tura în vigoare
procedurii
înlocuite
0 3 5 6 7
1 Secretarul Bora
Municipiului Brad Carmen-
Irina
2 Viceprimar Podaru
Vasile
3 Compartiment Zaharie
juridic Nicoleta
Liliana
4 Audit intern Stînga
Elena
5 Biroul pentru Lăzărescu
adminsitrarea Cristina
domeniului public
și privat
6 Biroul pentru Grosu
adminsitrarea Maria
domeniului public
și privat
7 Biroul pentru Sicoe
adminsitrarea Claudia
domeniului public
și privat
8 Biroul pentru Oprea
adminsitrarea Anda
domeniului public simona
și privat
9 Poliţia Locală Barna
Cristian
10 Serviciul buget, Petrean
finanţe, Gabriela
contabilitate
11 Compartiment Şortan
taxe şi impozite Gabriela
locale
12 Direcția de Circo
asistență socială Adrian
Claudiu
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate
de către beneficiarii de venit minim
BIROUL PENTRU garantat, a personalul ui angajat în Ediţia I
ADMINISTRAREA cadrul serviciului de gospodărire Nr.ex.
DOMENIULUI PUBLIC ŞI comunală şi a persoanelor obligate să
PRIVAT execute muncă în folosul comunităţii
Revizia 1

Cod: PO – 11 - ADPP Pag.13

Compartiment Nume şi Data Semnă- Data Semnă- Data intrării


prenume primirii tura retragerii tura în vigoare
procedurii
înlocuite
13 Compartiment Trifan
achiziții Florina
14 Compartiment Trif
achiziții Mihaela
15 Compartiment Dineș
achiziții Mariana
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate de Nr.ex.
către beneficiarii de venit minim garantat, a Revizia 1
BIROUL PENTRU personalul ui angajat în cadrul serviciului de
ADMINISTRAREA gospodărire comunală şi a persoanelor
DOMENIULUI PUBLIC ŞI obligate să execute muncă în folosul
PRIVAT comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.14

Anexa nr.1

FIȘĂ DE EVIDENȚĂ A ORELOR

PERSOANE BENEFICIARE DE VENIT MINIM GARANTAT

NUME, PRENUME BENEFICIAR

________________________________________________

NUMĂRUL ORELOR DE EFECTUAT

_________________________________________________

DATA MUNCA PRESTATĂ NUMĂRUL NUMĂRUL SEMNĂTURA


PREZENTEI ORELOR ORELOR RĂMASE
EFECTUATE DE EFECTUAT

BENEFICIAR, SUPRAVEGHETOR,
_____________________________ _____________________________

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I


PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate de Nr.ex.
către beneficiarii de venit minim garantat, a Revizia 1
BIROUL PENTRU personalul ui angajat în cadrul serviciului de
ADMINISTRAREA gospodărire comunală şi a persoanelor
DOMENIULUI PUBLIC ŞI obligate să execute muncă în folosul
PRIVAT comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.15
Anexa nr.2

ANGAJAMENT
(MODEL)

Eu, subsemnatul (a) _________________________CNP_____________________,


Am fost informat în ceea ce privește sentința penală prin care am fost condamnat în
temeiul art. 93 alin. 3 Cod Penal, cu privire la mandatul de executare a muncii neremunerate
în folosul comunității (unitatea administrativ teritorială Brad) pe o perioada de ______ zile
( _____ ore), conform art. 52 alin. 2 din Legea 253/2013. Ințeleg că mi se cere să execut
această sentință personal, fărăa fi platit/ă, în timpul meu liber și în conformitate cu orarul
asupra căruia am cazut de acord cu cel/cei care oferă munca de prestat.
Declar pe proprie răspundere și nesilit de nimeni și în cunoștință de dispozițiile art.
326 din Codul Penal pentru fals în declarații că în cazul în care nu îmi duc la îndeplinire
mandatul de executare a muncii în folosul comunității în perioada stabilită Biruol pentru
administrarea domeniului public și privat va înștiința Serviciul de probațiune/Instanța de
judecată cu propunerea transformării sentinței din munca în folosul comunității în închisoare.
Dacă se ivesc impedimente în executarea mandatului de executare a muncii în folosul
comunității, voi informa imediat reprezentanții unității administrativ teritoriale Brad si
Consilierul de probațiune, manager de caz.
Aceast angajament este încheiat azi __________________, în două exemplare, în
prezența ______________________________ _____ din cadrul Biroului pentru
administrarea domeniului public și privat..

Biroul adminsitrarea Condamnat,


domeniului public și privat, (nume, prenume, semnătură)

(nume, prenume, semnătură)


______________________________ ________________________
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate de Nr.ex.
către beneficiarii de venit minim garantat, a Revizia 1
BIROUL PENTRU personalul ui angajat în cadrul serviciului de
ADMINISTRAREA gospodărire comunală şi a persoanelor
DOMENIULUI PUBLIC ŞI obligate să execute muncă în folosul
PRIVAT comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.16
Anexa nr.3

Convenție de prestare munca în folosul comunității

(MODEL)

In baza Sentintei/Deciziei la munca în folosul comunitaății nr. _________ din data de


_______________, pronunțată de către Instanța _________________________, care stabilește ca loc de
prestarea a muncii ______________________________ și obligația prestării unui număr de
________________ ore de muncă/zile de muncă.

Infractorul: _____________________________ CNP___________________________, născut în data de


__________________, domiciliat in __________________________________________. si Municipiul Brad,
prin Biroul pentru administrarea domeniul public și privat, s-a convenit după cum urmează:

1.Persoana condamnată va începe executarea pedepsei muncii în folodul comunității în data


de____________ și își va încheia executarea pedepsei înainte de ___________________ (durata nu trebuie sa
fie mai mare de un an de la pronunțarea sentinței sau stabilită de către Serviciul de Probațiune).

2.Persoana condamnată a fost instruită în ceea ce privește protecția muncii, alte probleme legate
conform prevederilor legale care se aplică tipului de muncă alocat și acest lucru a fost înregistrat în scris, într-
un proces verbal semnat de către infractor și constituie parte integrantă a acestei convenții.

3.Programul de executare a muncii în folosul comunității se face în funcție de nevoile unității


administrativ teritoriale Brad, care oferă muncă și constrângerile de timp ale infractorului. Infractorul va
participa la planificarea programului de executare a muncii în folosul comunității iar termenele asupra cărora
s-a căzut de acord sunt obligatorii.

4.Infractorul înțelege că dacă nu se prezintă, în mod repetat, la data stabilită, fără un motiv întemeiat,
Municipiul Brad, prin Biroul pentru administrarea domeniul public și privat poate înceta aceasta Convenție.

5.Persoana condamnată înțelege că este obligată să presteze muncă personal, fără a fi plătit, iar
Municipiul Brad, prin Biroul pentru administrarea domeniul public și privat, care oferă muncă va raporta, în
mod constant, sau la solicitare, Serviciul de Probatiune din ________________ orele lucrate, data încheierii
executării pedepsei precum și atunci când infractorul nu respectă conditiile de executarea a muncii în folosul
comunității, în mod special dacă fără un motiv întemeiat infractorul nu execută munca, dacă o execută dar nu
respect programarea, sau dacă, calitatea muncii prestate nu este corespunzatoare.

6.La încheierea executării pedeapsei muncii în folosul comunității, o copie a acestei convenții va fi
trimisă Serviciul de Probațiune - manager care se ocupă de caz.

7.Această convenție este încheiată azi __________________, în două exemplare, în prezența


__________________________ din cadrul Biroului administrarea domeniului public și privat, în calitate de
reprezentant al unității administrativ teritoriale Brad.
Biroul adminsitrarea Condamnat,

domeniului public și privat, (nume, prenume, semnătură)

(nume, prenume, semnătură)


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate de Nr.ex.
către beneficiarii de venit minim garantat, a Revizia 1
BIROUL PENTRU personalul ui angajat în cadrul serviciului de
ADMINISTRAREA gospodărire comunală şi a persoanelor
DOMENIULUI PUBLIC ŞI obligate să execute muncă în folosul
PRIVAT comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.17

Anexa nr.4

REGISTRUL

de evidență a persoanelor condamnate la pedeapsă penală

sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității

(MODEL)

Nr. Numele, prenumele Număr Numărul orelor de TERMENE OBSERVAȚII


dosar/dată executat, data luării
crt. Domiciliul, locul de muncă, în evidență
calificare
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate de Nr.ex.
către beneficiarii de venit minim garantat, a Revizia 1
BIROUL PENTRU personalul ui angajat în cadrul serviciului de
ADMINISTRAREA gospodărire comunală şi a persoanelor
DOMENIULUI PUBLIC ŞI obligate să execute muncă în folosul
PRIVAT comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.18

Anexa nr.5

F I Ș A DE C O N T R O L

a persoanei care ispășește pedeapsa penală sub formă

de muncă neremunerată în folosul comunității

(MODEL)

Numele, prenumele ______________________________________________________________

Anul și locul nașterii_______________________________________________________ Adresa de la


domiciliu______________________________________________________ Locul de muncă sau pregatire
profesionala______________________________________ Condamnat la _______ zile ( _____ ore) în
anul_______________ de către judectoria __________________________________________________ pe
art.______________din Codul penal _______________________________________ la muncă neremunerată
în folosul comunității _______________________ pe perioada ________________

Este luat în evidență în data de ________________________

Înscrieri _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Până la sfârșitul termenului de pedeapsă au rămas ________________________________ Orele de lucru


__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Total _________________________________________________________________________

Scos de la evidență ____________________________________________________________ Temei


________________________________________________________________________

Biroul administrarea domeniului public și privat,


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA privind gestionarea activităţilor prestate de Nr.ex.
către beneficiarii de venit minim garantat, a Revizia 1
BIROUL PENTRU personalul ui angajat în cadrul serviciului de
ADMINISTRAREA gospodărire comunală şi a persoanelor
DOMENIULUI PUBLIC ŞI obligate să execute muncă în folosul
PRIVAT comunităţii
Cod: PO – 11 - ADPP Pag.19

Anexa 6