Sunteți pe pagina 1din 17

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I

PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.


publică şi/sau privată a municipiului Brad Revizia 1
BIROUL PENTRU Cod: PO – 04 - ADPP Pag.1
ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

APROBAT,
PRIMAR
FLORIN CAZACU

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

privind închirierea bunurilor proprietate publică și/sau


privată a municipiului Brad
COD: PO-04-ADPP
EDIȚIA I REVIZIA 2 DATA: 01.08.2019

Avizat,

Președinte Comisie de Monitorizare

Bora Carmen - Irina

Verificat, Elaborat

Secretariatul tehnic Biroul pentru administrarea

Neaga Maria Marinela domeniului public și privat

Șortan Gabriela – Rozalia Șef birou,

Leach Ovidiu Lăzărescu Cristina


MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.1
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA


PREZENTEI EDIŢII

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţi prenumele
unea
2.1. Elaborat Lăzărescu Şef birou
Cristina
2.2. Avizat Zaharie Compartimen
Nicoleta t juridic
2.3. Aprobat Florin Cazacu Primar

2.SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZUIRILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII


DE SISTEM

Nr. Ediţia/revizia Componenta Modalitatea reviziei Data la care se


crt. în revizuită aplică prevederile
Ccdrul ediţiei ediţiei sau reviziei
ediţiei
0 1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x 17.03.2016
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA, SAU DUPĂ


CAZ,
REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII

Scopul Ex. Compartiment Funcţia Nume şi Data Semnătur


difuzării prenume primirii a
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Aplicare 1 Biroul pentru Șef birou Lăzăresc
adminsitrarea u Cristina
domeniului public și
privat
2 Informare 2 Serviciul buget, Şef serviciu Petrean
finanţe, contabilitate Gabriela
3 Informare 3 Compartiment Consilier Zaharie
juridic Nicoleta
Liliana
4 Informare 4 Compartiment taxe Consilier Şortan
şi impozite locale Gabriela
5 Informare 5 Viceprimar Viceprimar Circo
Aurel
Vasile
6 Aprobare 6 Primar Primar Cazacu
Florin
1

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I


PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.2
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

4. 0 SCOP
(1) Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea atriburii contractelor
de închiriere a unor bunuri care aparțin domeniului public și/sau privat al
municipiului Brad, prin licitație publică.
(2) Stabilirea responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea
documentelor aferente acestei activități;
(3) Prin Procedură se urmărește asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ și
legal al documentelor.

5.0 DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică de către:


1. Biroul pentru administrarea domeniului public şi privat;
2. Compartimentul juridic;
3. Serviciul buget, contabilitate, taxe şi impozite locale;

6. 0 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1 Legislaţie primară

(1) Legea nr.215/2001, republicată, a adminsitraţiei publice locale;


(2) Legea nr.50/1991, republicată, actualizată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii;
(3) Legea nr.213/1998, republicată, privind regimul juridic al proprietăţii publice.
(4) OMFP NR.946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management-control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial, modificat şi completat;
(5) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad cu privire la administrarea şi
vânazarea bunurilor.

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I


PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.3
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

7 . DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

7.1 Definiţii
71.1 Contract de închiriere – contractual prin care Consiliul Local al
Municipiului Brad, denumit locator, se obligă să asigure unei personae,
denumit locatar, folosinţă temporaă, totală sau parţială a unui bun imobil, în
schimbul unei sume de bani numită chirie;
7.1.2. Bunuri imobile – inseamnă terenuri şi/sau clădiri şi/sau construcţii sau
orice alte bunuri immobile aflate în domeniul public al oraşului şi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad;
7.1.3. Activităţi complementare – înseamnă orice activitşţi de producţie,
comercializare, depozitare sau alte servicii care trebuie derulate conform
contractului de închiriere încheiat;
7.1.4. Titularul dreptului de administrare – Consiliul Local al Municipiului Brad;
7.1.5. Locatar – persoană fizică sau juridică, posesoare a unui contract de
închiriere, chiriaş;
7.1.6. Locator – persoana numită locator se obligă să asigure altei personae
numită locatar, folosinţa integral sau parţială a unui lucru sau prestarea unui
serviciu pe o durată de timp determinată în schimbul unei chirii
corespunzătoare;
7.1.7. Iniţierea procedurii de închiriere – prima etapă în cadrul procedurii de
închiriere, în care compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad elaborează şi înaintează spre aprobare referatul
de oportunitate şi caietul de sarcini;
7.1.8. Avizarea documentaţiei de închiriere – etapă din cadrul procedurii de
închiriere în care se aprobă referatul de oportunitate şi forma finală a
caietului de sarcini, prin hotărâre a Consiliului Local.
7.1.9. Licitaţia publică – etapă din cadrul procedurii de închiriere în care se
analizează şi se evaluează ofertele depuse, se licitează şi se stabileşte oferta
câştigătoare;
7.1.10. Atribuirea contractului de închiriere – etapă din cadrul procedurii de
închiriere în care se încheie contractual de închiriere cu ofertantul câştigător.

(1) Vânzător – Municipiul Brad


(2) Cumpărător – orice persoană fizică sau juridică, română ori străină.

7.2 Abrevieri

(1) L – Lege
(2) OUG – Ordonanță de Urgență a Guvernului
(3) PMB – Primăria Municipiului Brad
(4) HCL – Hotărâre a Consiliului Local
(5) B.A.D.P.P. - Biroul pentru administrarea domeniului public și privat

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I


PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.4
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

8.0 DESCRIEREA PROCEDURII

8.1. Generalităţi
● Închirierea are loc la iniţiativa locatorului sau ca urmare a unei propuneri însuşite de
acesta;
● Propunerea de închiriere prevăzută mai sus trebuie să fie fundamentală din punct de
vedere economic, financiar, social şi de mediu, (dacă este cazul);
● Iniţiativa închirierii trebuie să aibă la bază efectuarea unui referat de oportunitate,
care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:
a) descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică
realizarea inchirierii;
c) nivelul minim al chiriei;
d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de închiriere şi justificarea
alegerii procedurii;
e) durata estimată a închirierii, care nu poate depăşi 5 (cinci) ani, cu posibilitatea
prelungirii, prin acte adiţionale;
● Referatul de oportunitate de aprobă de către Consiliul Local Brad;
● Închirierea se aprobă, pe baza referatului de oportunitate menţionat mai sus, prin
hotărâre a Consiliului Local;
● Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de închiriere sunt:
a) transparenţa – punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare
la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;
b) tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea
public, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere;
c) proporţionalitatea – presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică
trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;
d) nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent
de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de închiriere, cu
respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
e) libera concurenţă – asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca
orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni locatar in
condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

8.2 Documente utilizate

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor


În cadrul Compartimentului Administrarea Patrimoniu se primesc, se emit, se adoptă,
sau se transmit diverse acte şi documente. Circuitul acestor documente şi acte trebuie
să fie unul planificat şi trasabil.

8.2.2. Evidenţa documentelor utilizate


Registrul electronic intrări/ieşiri general (INFOCET)

8.3 Resursele necesare


8.3.1. Resurse material
 Birouri
 Echipamente şi tehnică de calcul adecvată (calculator cu imprimantă)
 Fotocopiator
 Rechizite, dosare, bibliorafturi, formulare tipografiate
 Linii telefonice
 Posibilităţi de stocare a documentelor CD. DVD
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.5
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

8.3.2. Resurse umane


 Personal calificat şi instruit, încadrat conform statului de funcţii aprobat de
Consiliul Local al Municipiului Brad.
8.3.3 Resurse financiare
 Sume alocate pentru salarizarea persoanelor din cadrul CAP (cheltuielile cu
salariile, contribuţii ale unităţii)
 Sume alocate pentru cheltuielile materiale necesare desfăşurării activităţii
 Cheltuieli cu perfecţionarea continuă a persoanelor din cadrul CAP.

8.3.4 PROCEDURA – MODUL DE LUCRU


 Contractul de închiriere are ca obiect bunurile proprietate publică a unităţii
administrativ-teritoriale;
 În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea
procedurilor de închiriere şi la derularea contractelor de inchiriere, locatorul
întocmeşte şi păstrează două registre :
a) registrul “Oferte”, care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea
procedurilor prealabile încheierii contractului de închiriere; se precizează cel puţin
datele şi informaţiile referitoare la oferte, la procedura de atribuire aplicată;
b) registrul “Contracte” care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea
contractului de închiriere; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare
la obiectul, durata contractului de închiriere, termenele de plată a chiriei.
 Registrele prevăzute mai sus se întocmesc şi se păstrează la sediul locatorului.
 Dosarul închirierii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de
închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii
contractului respectiv;
 Dosarul închirierii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) referatul de oportunitate al închirierii;
b) hotărârea de aprobare a închirierii;
c) anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere
şi dovada transmiterii acestora spre publicare;
d) documentaţia de atribuire; denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a
cărui/a căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate câştigătoare şi
motivele care au stat la baza acestei decizii;
e) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;
f) contractul de închiriere semnat.
 Dosarul inchirierii are caracter de document public.

8.4 PROCEDURA – MODUL DE LUCRU


 Contractul de închiriere are ca obiect bunurile proprietate publică a unităţii
administrativ-teritoriale;
 În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea
procedurilor de închiriere şi la derularea contractelor de inchiriere, locatorul
întocmeşte şi păstrează două registre :
a) registrul “Oferte”, care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea
procedurilor prealabile încheierii contractului de închiriere; se precizează cel puţin
datele şi informaţiile referitoare la oferte, la procedura de atribuire aplicată;
b) registrul “Contracte” care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea
contractului de închiriere; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare
la obiectul, durata contractului de închiriere, termenele de plată a chiriei.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Nr.ex.
Privind închirierea bunurilor proprietate Revizia 0
BIROUL PENTRU publică
ADMINISTRAREA şi/sau privată a municipiului Brad
DOMENIULUI PUBLIC ŞI Cod: PO – 04 - ADPP Pag.6
PRIVAT

 Registrele prevăzute mai sus se întocmesc şi se păstrează la sediul locatorului.


 Dosarul închirierii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de
închiriere produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii
contractului respectiv;
 Dosarul închirierii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
g) referatul de oportunitate al închirierii;
h) hotărârea de aprobare a închirierii;
i) anunţurile referitoare la procedura de atribuire a contractului de închiriere
şi dovada transmiterii acestora spre publicare;
j) documentaţia de atribuire; denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a
cărui/a căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate câştigătoare şi
motivele care au stat la baza acestei decizii;
k) justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul;
l) contractul de închiriere semnat.
 Dosarul inchirierii are caracter de document public.
 Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor
şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la
informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care
aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuală, potrivit legii.
A. Documentaţia de atribuire
 Caietul de sarcini se elaborează de către compartimentul de specialitate şi trebuie
să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în ANEXA nr.1;
 După elaborarea caietului de sarcini, concedentul înocmeşte documentaţia de
atribuire.
 Documentaţia de atribuire se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local şi trebuie să
cuprindă cel puţin elementele prevăzute în ANEXA nr.2;
 În cazul în care concedentul solicită garanţii, acesta trebuie să precizeze în
documentaţia de atribuire natura şi cuantumul lor.
B. Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de
închiriere
● Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere se
elaborează de către locator şi fac parte din documentaţia de atribuire.
C. Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor:
● Ofertele se redactează în limba română;
● Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior,
care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul “Oferte” precizându-se data
şi ora; Pe plicul exterior se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă
oferta.
● Plicul exterior va trebui să conţină:
a) o fişă cu informaţii privind ofertantul semnată de ofertant, fără îngroşări,
ştersături sau modificări;
b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform
solicitărilor locatorului;
c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.
● Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea
ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
● Plicurile sigilate se predau comisiei de licitaţie în ziua fixată pentru deschiderea lor.
● Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor se elaborează de
către locator şi fac parte din documentaţia de atribuire;
D. Reguli privind anunţul de licitaţie :
● Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către
închiriere.
● Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în ANEXA nr.
3.
● Anunţul de licitaţie se public în două cotidiene de circulaţie locală.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.7
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

● Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice


înainte de data limită pentru depunerea ofertelor;
● Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire;
● Locatorul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei
interesate cât mai repede posibil, intr-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile
lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.
● Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât
respectarea de către locator a perioadei prevăzute mai sus să nu conducă la situaţia în
care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 2 zile
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor;
● Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de
atribuire;
● Locatorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la
orice clasificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile
lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări;
● Locatorul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente
către toate persoanele interesate care au obţinut documentaţia de atribuire, luând
măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
● În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util punând astfel
locatorul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut mai sus, acesta din urmă
are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada
necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia
de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.
● Locatorul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel
puţin 2 zile lucrătoare înainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
● Orice persoană interesată poate inainta o propunere de închiriere locatorului, care se
înregistrează de către acesta în registrul “ Oferte”.
● Propunerea de închiriere fundamental din punct de vedere economic, financiar, face
în scris şi cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi
serioasă a intenţiei de închiriere, obiectul închirierii.
● Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura
de atribuire a contractului de închiriere.
● Locatorul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către
persoana interesată, care inaintează o solicitare în acest sens.
● Locatorul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere
a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:
a) asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la
conţinutul documentaţiei de atribuire;
b) punerea la dispozitia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens
a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pasuport de hârtie şi/sau pe
support magnetic.
● Locatorul are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire,
cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se
poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.

E. Comisia de licitaţie
● Comisia de licitaţie este alcătuită dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi
mai mic de 5.
● Fiecăruia dintre membrii comisiei de licitaţie i se poate desemna un supleant.
● Componenta comisiei de licitaţie, membrii acesteia, precum şi supleantii lor se
stabilesc şi sunt numiţi prin hotărâre a Consiliului Local.
● Preşedintele comisiei de licitaţie evaluare este numit de locator dintre reprezentanţii
acestuia în comisie.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.8
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

● Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.


● Deciziile comisiei de licitaţie evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
● În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de licitaţie îl va sesiza de îndată pe
locator despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei
incompatibile, dintre membrii supleanţi.
● Supleanţii participă la şedinţele comisiei de licitaţie numai în situaţia în care membrii
acesteia se află în imposibilitatea de participare datorită unui caz de incompatibilitate,
caz fortuit sau forţei majore.
● Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt:
a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi
documentelor cuprinse în plicul exterior;
b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea
acesteia;
c) analiza şi evaluarea ofertelor;
d) întocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor prevăzutr în
ANEXA nr.4;
e) desemnarea ofertei câştigătoare;
f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a
licitaţiei.
● Comisia de licitaţie adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de
atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
● Membrii comisiei de licitaţie au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor,
informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.
F. Depunerea ofertelor
● Ofertele se depun la sediul locatorului sau la locul precizat în anunţul de licitaţie în
două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor conţine
documentele prevăzute în documentaţia de atribuire;
● Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă;
● Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către locator;
● Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant;
● Ofertele se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei. Ofertele
se depun în plic sigilat la sediul Primăriei Municipiului Brad, până la data-limită de
depunere menţionată în anunţ.
Plicul va fi marcat cu denumirea şi adresa locatorului (titularul dreptului de
administrare) şi cu inscripţia “A nu se deschide înainte de data de……, ora…….,locul…..”
şi va indica bunul imobil pentru care este depusă oferta; în interior plicul trebuie să
cuprindă înscrisurile reprezentând documentaţia de calificare.
În interiorul plicului vor fi depuse actele solicitate pentru calificarea ofertanţilor, cu
excepţia Scrisorii de înaintare şi a dovezii constituirii garanţiei de participare care se
ataşează la exterior.
Toate documentele care alcătuiesc oferta trebuie să fie ştampilate şi semnate cu
numele în clar de reprezentantul legal sau de împuternicitul special autorizat să
angajeze ofertantul în contractual de închiriere şi să aibă trecută data la care s-a
redactat respectivul document. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau în scris peste
cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să
semneze oferta. Nu sunt admise completări ulterioare ale documentaţiei de calificare.
Plicurile, închise şi sigilate, se predau comisiei de licitaţie la data fixată pentru
deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.
● După analizarea conţinutului plicului exterior, se deschide plicul interior, în care se
află oferta de licitaţie, după modelul prevăzul in ANEXA nr.5.
● Sunt considerate oferte valabile care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în
caietul de sarcini al închirierii.
● În urma analizării ofertelor de către comisia de licitaţie, pe baza criteriilor de
valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un process-verbal în care menţionează
ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele
excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.9
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

G. Determinarea ofertei câştigătoare


● Pentru determinarea ofertei câştigătoare, comisia de licitaţie aplică criteriile de
atribuire prevăzute în documentaţia de atribuire, de regulă cel mai mare preţ oferit.
În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, se va da
posibilitatea supralicitării, preţul ofertat se va menţiona pe un formular care este
ştampilat cu ştampila Consiliului Local, conform ANEXEI nr.6.
H. Încheierea contractului de închiriere
● Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
● În cazul în care locatarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română
şi dacă părţile consider necesar, contractual de închiriere se va putea încheia în patru
exemplare, două într-o altă limbă aleasă de ele şi două în limba română.
● În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.
● Neîncheierea contractului de închiriere într-un termen de 20 de zile calendaristice de
la data licitaţiei, poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.
● Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractual de închiriere poate
atrage după sine plata daunelor-interese.
● Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.
● Contractul de închiriere cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini şi clauzele
convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a
contraveni obiectivelor închirierii prevăzute în caietul de sarcini.
Contractul de închiriere trebuie să conţină:
a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul
de sarcini;
b) alte clauze contractual stabilite de părţi prin acordul lor.
● Forma şi conţinutul-cadru al contractului de închiriere sunt prezentate în ANEXA
nr.7;
● În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului,
procedura de atribuire se anulează, iar locatorul reia procedura, în condiţiile legii.
I. Încetarea contractului de închiriere
● Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost
încheiat, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile
prevăzute de lege.
● În cazul prelungirii contractului de închiriere, acesta se derulează în condiţiile stabilite
iniţial.
● Locatorul poate derula unilateral contractual de închiriere în cazul în care interesul
naţional sau local o impune, prin notificare scrisă, cu cel puţin 30 de zile înainte.
● În cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin
contractual de închiriere sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este
îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului
să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă
părţile nu stabilesc altfel.
● În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat sau în cazul
imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată
locatorului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia,
declarând renunţarea la închiriere.
● Locatorul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile
suferite de locatar ca urmare a situaţiilor prevăzute mai sus. Prin contractual de
închiriere părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de închiriere, fără a
aduce atingerea cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
● Încetarea contractului de închiriere poate avea loc şi în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractual de închiriere;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateral
de către locator, prin notificare scrisă, cu cel puţin 30 de zile înainte.

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I


PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.10
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

c) La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului închiriat în cazul


imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare fără plata
unei despăgubiri.
● La încetarea contractului de închiriere este obligat să restituie, în deplină proprietate,
liber de orice sarcină, bunul închiriat.
J. Anularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere
● Locatorul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de
închiriere, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării
privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si, oricum înainte de data încheierii
contractului, numai în următoarele cazuri:
Se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire
sau fac imposibilă încheierea contractului.
● În sensul prevederilor de mai sus procedura de atribuire se consideră afectată în cazul
în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) În cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de
atribuire se constată erori sau omisiuni;
b) Locatorul se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corrective, fără ca acestea
să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute mai sus.
5.3.5. Reguli privind conflictul de interese
● Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire locatorul are obligaţia de a lua toate
măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict
de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
● Nerespectarea prevederilor de mai sus se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
● Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi
ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de
atribuire nu este de natură să defavorizeze concurenţa.
● Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evacuare a ofertelor nu
au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
● Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor
următoarele persoane:
a) Soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul,
persoană fizică;
b) Soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusive cu personae care fac
parte din consiliul de administarţie, organul de conducere ori de supervizare al
unuia dintre ofertanţi, personae juridice;
c) Persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al
unuia dintre ofertanţi sau persoane, care fac parte din consiliul de administraţie,
organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi;
d) Persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe
parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I


PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.11
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

9. RESPONSABILITĂŢI
9.1. Comisia de licitaţie
9.1.1 Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi.
9.1.2. Verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al
modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini;
9.1.3. Aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de
atribuire şi stabilirea ofertei câştigătoare;
9.1.4. Elaborarea procesului-verbal de licitaţie.
9.2. Şef serviciu
9.2.1. Verifică respectarea acestei procedure în cadrul structurii pe care o coordonează;
9.2.2. Persoanele care utilizează această procedură, aplică forma iniţială, precum şi
variant revizuită de la data în vigoare a acesteia.
MUNICIPIUL BRAD – PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ Ediţia I
PRIMĂRIA Privind închirierea bunurilor proprietate Nr.ex.
publică Revizia 0
BIROUL PENTRU şi/sau privată a municipiului Brad
ADMINISTRAREA Cod: PO – 04 - ADPP Pag.12
DOMENIULUI PUBLIC ŞI
PRIVAT

FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURĂ

Structura Conducăt Înlocuit Distribuie Aviz favorabil Aviz nefavorabil


organizatorică or or de Dat Semn DA Semn Dată Obs. Semn Dat
structură, drept a ă ă ătură ă
nume şi sau tura tură
prenume delegat
Secretar David
Mihaela
Compartimen Zaharie
t juridic Nicoleta
Serviciul Petrean
Buget, Gabriela
Finanţe, Octavia
Contabilitate
Biroul pentru Lăzărescu
administrarea cristina
domeniului
public şi
privat