Sunteți pe pagina 1din 122

BROSURA II

COBESPONDINVA SECRETA
QI

ACTE INEDITE

CAPILORU REVOLUTIUNII
"IB ROMANI
Dg. LA 1848
AK IMIEJNYT AlICW.1133 MN 1/01011WWMA.T1E1

DI

C. D. ARICESCU

YBETIIL 2". PRANCI

1311CUltESCI
TYFOGFRAPHLS. NATIONALI. , ANTREPBENOlit : C. N RADULINCEr

1874

www.dacoromanica.ro
TABLA DE MATERIl
PAGINA.

Scrisórea lui Stefan Golescu catre Alex.Voda Ghica 1


Scrisérea acelluiayi catre C. D. Aricescu, No. 2..., 12
Scrisórra lui Stefan Golescu, I. Bratianu i C, Ro-
setti catre C. D. Aricescu, No. 3 14
Scrisórea lul St. Golescu catre Priaçul Stirbei No. 4 16
Scrisórea lift Al. 0, Golescu catre Rudenci yi C
D Aricescu, No. 5 27
Scrisói ea D-lui Al. C. Golescu catre Aricescu. No. 6 29
Scrisól ea D-lui I. Bratianu catre concetatenii din
Muscellu No. 7 . . . . . . . . 30
Scris6/ ea D. Petie Cernat scu cat e C Aricescu,No.8 32
Scrisórea D. Al. G. Golescu catre membril guvernului
revolutionart No. 9 . . .. . . . 41
Scrisórea D-lui X... catre X. No 10. . 45
Scris6rPa D-lui loan Ionescu catre N.. , No 11 48
Scrisórea D. C. Balcescu catre I. Voinescu, No.12. 53
Scrisérea D. C. Balcescu cä.,tre I. Voinescu i L
Bratianu, No. 13 58
Epistola lui Eliad catre emigratii Romani internati
la Brussa 66
Comptulti data de Eliad emigratiloru de la Brusa
penal' bang* 'tn-austinere,a. cause', No. 15 . 71
NVeiç'1610,pfeldll'ibtiatuta le* rucsa, No 16. . 76
Chestiunea diamAlt&r contelm Zichy, No. 17. . 77
Epistola lui popa."§"a"&ä. catre Reyid Paya . . . 89
Appelul archim. Iosafat de la capella din Paris ca.-
tre Rol:12bl r 90
Discursttlii ateluiayi cu occtsia lilerarii tiganilorti . 92
O scris6re din Bucuresct catre un emigrat din Paris 94
Scrisórea mai multorti emigrati catre Reyid Paya
spre a le da voe a intra in Ord, spre a paralisa
manoperile, boerilorii, etc. . 101
Lista de eel arestati de Ruyi la Vacaresci la 48 . 102

www.dacoromanica.ro
PREFAQA
,..... ...,....

Scopula acestei prefege este a esplica cate-va din scrisoril


§i actele coprinse in acasta a duoa broprä.
Incepemt cu scris6rea No 1 a reposatulul stefan Golescu.
Pe la Octombre 1838, Domnitorult Alexandra Ghica, sim-
tinda trebuinga a se duce la baile din Austria pentru intremarea
sanat'atil, cum se esprima in ordinula sal catre consiliuli1
de ministril de la 28 Octombre 1838 *), a insarcinatti pe mi-
nistril sal ca gerarea affacerilor publice ; iar pe fratele sal,
Banula Mihail Ghica, ministru de interne 0 pre§edinte alla
consiliulul , l'a insarcinatt in parte 0 cu privigherea ordinel
publice, accordandul dreptula ce Regulamentula Organic(' ac-
corda Domnitorulur prin art. 58.
Tot d'odata a insarcinatii confidential pe Stefan Golescui
adjutant(' domnesca, 0 favoritula PringuluY , ca sal comunice
orl-ce neoranduele sail abusurY din partea cellora insärcinatl
ca administratia tarrel, in lipsa sa din OITA.
Din scris6rea No. 1, lectorulti se p6te incredinta in ce
chipa Stefan Goles ca s'a itchitata de delicata sa missiune.
_Acea epistola face on6re memorid illustruluI repossata ; In
ea se vede sentimentele de iustigie §i de patrie alle acellul biír-
bat' ce era chemata de ,Providenga a lua IA parte a§a de
activa atatii in mi§carea regeneratorie de la 1848, cum §i la

*) Veyli Bi4iftintat1 Officia141 din anal 1838, No. 70.

www.dacoromanica.ro
jv
reformele sociale de la 1857 Incoa; ast-felii di prin serviciele
emminente adduse t6rrei, Stefan Golescu, ca §i fratil s6I, at
bine meritata de la patrie, dobandind necontestate titlurl la
recunoscinga §i. veneratiunea Rombilor.
Déca la 1864, unindu-se cu amicil Bel politicl, Stefan Go-
lescu a refusata a da concursula s6ti lul Vodii-Cnza pentru
deslegarea cellorti duoé marl chestiuni sociale , acésta nu va
sa ica ca Stefan Golescu nu voia sinceramente nici largirea
legil electoral°, pe care o sustinusse tot-d'auna, §i mal alles
In comissiunea Central 1 , niel improprietarirea satenilortl,
pe care Golescil se incereara a o realisa, fad, succesti, Ina-
inte chiar de Re volutiunea de la 1848; abtinerea sa la
1864 a provenita póte din neincrederea eel inspira primula
Ministru ail dictator ulul de la 2 Maid, cum §i. din convinge-
rea ea asemenita cestiunl delicate ar fi fosta mal bine sa. se
resolve prin representantil te'rrei, cari In fine, chiar in 4ioa
de 2 Mai0, §i aderassera la acésta. Stefan Golesca s'a bu-
curata in sufletula sèti ca, bine séa rea, s'a resolvata in fine
acésta chestiune.
Bucuria §i. temerea sa le-a esprimata, pugin dupa, 2 Malt',
reposatula Stefan Golescu in auqula unorti barbati onorabill
fiindti faga §i sascrisulit; elf' çlicea : «Cu tóta neIncrederea
ce'ml inspira D. Cogalnicénu, care vs. compromite aceste dua
cestiuni vitale, m6 bucura sinceramente ca s'at'i WW1 din mi-
na streinilor §'a partidolorti aceste duo6 arme, ce putéa de-
veni fatale, nu numal institutiunilorti liberale , dèri chiar
esistintel n6stre nationale.»
Esperienga a dovedit ca dictatorial de la 2 Malti a paro-
diat votulii universalu, §'a dect etatti o ilnproprietarire care
n'a Imbunatatita definitiv 66rta plugarulul, läsandil inch In
voia sórtel pe preotl ig pe insurateI 1 ast-fela ca acésta che-
stiune se 'Ate considera Inca pendintei lucrarea dictatorului
de la 2 Maiti fiind pripità .Fi incompletä.

*) Vesll discursuln sèfi din Comissiunea eentrali, imblicatil In Ro ma -


nula No. 44, din anulft 186R.

www.dacoromanica.ro
Acésta *ere aa ImpArta§Wo §i alI Romanil cugetitorl.
D. G. Misail, de esemplu, a esprimat acésta parere In opera sa
Epoca luf rasile Lupu (pag. 60) I;licand
«Vodä,-Cuza la 15 August 1864 a fost maI mare de cita
Stefan §i Mihaiti; a fosta provedinça a 4 mil. de tarranI ; dér
sunta §.1 genit .relle pe WIWI, provedinçe bune ; §'o rea apli-
care a legil rurale este a da cellor mangaiatl § érpe In loe de
pesce...
«Trebue déra revisuita legea de la 15 August 1864; §'a o
revisui sincera este a face putinci6sa tullegerea r6delor oste-
nelelor sale etc.»
Venim la epistola No. 4, ton a lul Stefan Golescu catre
Prinçul StirbeY.
In acésta epistola se vede §i maI lamurita caracterul
patriotismulti illustruluI reposatk, care mal multa cugeta §i
lucra de cat yorbia §i scria; iar dad lna pénna ca .sa scrie,
seria ast-fela incat sa inspire respecta chiar adversarilora
sal politict; dovada, epistola in cestiune plina de logica, de
adevar, §.1 d'o fineçe ironic& care o face §i mal interesantä.
Acésta epistola, de §i a fost publicata in çliarulü francesa
1' Assémblée nationale de la 17 Februarie 18504 §i trassa §i
cate-va bropre, déra atata bropre cata §i Oiarula in cestiune
all fost citite numaY de bä'rbatil diplomatl 1 Puterilor bine-
voit6re, -§i de parte din emigrafil romaal ; astfela ea mal tot!
Romani): din Dacia n'o cunosca ; étä de ce am inserat'o intre
actele inedite alle capilor mi§caril n6stre de la 48.
Scris6rea No. 2 §i 3 tot alle lul Stefan Golescu, nula re-
comanda mal putin In °chit Romanilor, ca pltriotti sincera §i
neinteresata ; in fine, atat epistolele luI Stefan Golescu cat
§i aile frate-saa Alex. Golescu, sunt oglinda fidela a unora
sufflete nobile, cari Mai patria §i libertatea numal pentru
amorula sincera catre patrie §i libertate ; ast-fel ca, cu, drept
cuvant, s'aft numit fratil Golescl Grahif Romania; cad el sacri-
ficara pentru patrie §i libertate maI multa de cat averea §i
viaça, sacrificara privilegiurile de casta, pentru cari altI Wed
fäcuta instrumente vile §i passive alleDespotismuluI mos-

www.dacoromanica.ro
vi

scovita CiocoismuluI regulamentara, in prejudiciula na-


tionalitätfl chiar.
E de prisosa a adäoga ca Stefan Golescu, i ca represen-
tanta anti mal multord collegiurl electorale *) i ca membru
tu Comissiunea Centra1ui i ca capa de Cabineta In duo rtn-
dud (1861 si 1,868), in fine ca patriota **), fttcuta déto-
ria In consciingä ; i déca va fi gresita, ca °ma politicii, acea
gresalä o datoresce numal mareI increderY In amicil säl
politicl..
Ceea ce distingea mal cu sämä pe Stefan Golescu i 'la f5,-
cea iubita de totl, era mal ales noblegea sufletulul i täria
sa de caractera cari insufla respect linsusl adversarilora
Stefan Golescu, a Illsata suvenire nesterse In inimele tutu-
rorú; si pierderea sa a fosta sinceramente regretatä de top,
färä. distinctiune ; astfel memoria fratilora GolescI va fi ve-
neratä si de urmasI ca de contimporanI.

Epistola No. 8 a D-lul P. Cernätescu a fosta provocitä de


nisce attacurI neleale din Proprketarulti Romer/nO (No. 45, 46
si 48 din 1861) f6ie alla Caria redactorii se crede ca, era I.
Eliad Rädulescu, de si articolil tu cestiune sunta suscrisi de
una D. Cumpänäsescu. Intro alte neesactitätI ***) , se men-
Vesti in Romiinni No. 263 din 1862, adressa de multumire a lul
Stefan Golescu catre allegatoril diu Tecucl, cari in cilia rêndurI
onorath cu increderea lorit ca deputath in Camerk, deosebitil de allege-
rile continue din partea allegkorilorh din Muscellil,
**) Veçil adressa de multamire (ficuth prin inipativa WI Stefan Go-
lescu) catre LorduI Gladston, ca din partea Rominilorh, pentru ;Justine-
rea causel néstre in parlamentulti Anglia (Romeinula No. 41 pe anulii
1868).
***) De esemplii, httrtia dupg murii Sirindarului, de care am vorbitil
In broqura I a acestei collectiunl (pag. 89-92) Eliade o attrilmia
Rosetti, dud In realitate era ins541 fapts. lul Eliade; q'apo: conchidea
Eliade la 1861 (cum conchidea i D Rosetti la 1849 î n privinça Gen.
Tell) ei Rosetti a cugetatii prin acésta a vinde Turcilor autonomi a, tea
le ceda si cttte-v&- porturi dupi marginea Dunäril.
EDIT

www.dacoromanica.ro
tiona in acea fdie si de arestarea D. Cernatecicu s'a lul Ste-
fan Golescu 1a Rusciuc, in anulti 1854.
Provocatti de suscrisulti, in Romeiuul it No 302 din 1861,
a se esplica in privinça acésta, D. Cern5,tescu 'ml-a trimisti
epistola ce o publicam in acéstär brosura; D. Rosetti Ins& (re-
dactorulä Bomeinului.) a refusatti a o publica, sub cuvêntti
prin acea epistolit se attaca onórea amiculuI stí, reposatulti
V. .11flälinescu.
Comunicand acestii refusti lul Stefan Golescu, cäruia '1-am
cititfi epistola D-luI Cernätescu , acellla a respunsä :
«In relatia D-luI CernAtescu este esactulti adev6ru ; j rèti
«a facutä Rosetti ch n'a publicat'o, mal alles dud a fostti
«provocati, chiar de dènsul , déca a consimtitti., a se publica
«in Oiaruld s6ti. Rosetti e partiatei; dér adev6rurile istorice
«nu potti sta ascunse IAA in sfArsitä.»
In opera Suplément d l'histoire de .Régnault, de Russo (D.
N. Locusténu) lutorulti se silesce -a disculpa pe Eliad d'acea
accusare, icênd cä arestarea GolesculuI s'a D-luI Cernatescu
a fostti provDcatä de nesupunerea acestora la ordinulä
Omer Pap, care notificasse Românilorti a nu se mal aräta
In lagärulä turcii, farä voia espiessi, a generalissimuluI *).

Venim la epistolele No. 9 10 si 11.


Aceste epistole ni s'atí comunic_atu de unti anommti, in ur-
ma publickil prime! brosure a acestel collectiunI ; i erati in-
sotite d'unti billetti cu urmat6rea coprindere
Dnmnule Aricescu,
«'Ml-ati cOutil in mina allaturatele treY epistole, tot prin-
«tr'o ferictta intémplare, cum 'ti-a c4utü i D-le corespon-
dinça secrete. d'é'utre Ion Ghica cu Filipescu (curcanult1). Credä
«c6, nu te vel indoi de autenticitatea loft Epistola cea fad final
«nu potti sti de cine este ; D-ta vel fi p6te maI norocitä a

*) Ved1 opera eitatiti, pag. 136-137, 41166-169 Ved! i arricolui O.


P. Cernitescu din .Rominul No 66 din 1869.

www.dacoromanica.ro
vjb
tafia pe antoruld el; tretue sa fie nail diplornatil d'ai nostri;
unegresitd, unuld din evil Revolutiunil de la 48. Adaoga s'a-
ceste trel epistole la dossiera procesulul revoluponard de la
«48, cum dice D. Bolliac; cad revarsa lumina s'asupra actorilor
.s'asupra dramel politice din acea epocii.
KCatti despre numele meti, nu e nevoe a`lti afia »
Salutarel

Epistolele sub No. 12 si 13 completési rapportuld commi-


siunil publicatti in prima brosura , la pag. 61-74.

Epistola No. 14 si comptuld No. 15, credem ca n'ad nevoe


de comentaril. In brosura a Irma , unae vom p ublica multe
scriseri confidenpale alle 1111 Eliade In chestiunea Unirii
Mado-Yalachief, ne vom permite, In interesuld adevaraluI,
mal multe observapanl asupra unor scried s'i fapte echivoce
alle fondatorulul Umbel nationaie; cad de si aceIe scrierl s'i
fapte se potti considera ca nisce pete in sére, nu sunt mal
puçin blamabile In °chill Istoriel
Scris6rea de la No. 21, justifid si compl tésa epistola Go-
lescului de la No. 4, si tot d'o-datä, este o oglindä &Lela a a-
celel epoce de durer6sa, memorie 1
Lista de sub No. 22 completésa lista de sub No. 6 (pag. 93)
din prima brosura; o publictim ca o satisfacere morala data cel-
lor ce ad suferitd pentru principiile Salvatorii de la 1848,
cum si ca o Incuragiare pentru cel ce vor voi a lua In viitor
Crucea arestuluf f'a, exiluluI pentru libertate qi dreptate ; In
fine, pentra ca eel mal mulp dintegnsil traescd, zoncetätenil
lorti vor putea, cu moduld acesta, compara conduita lord
de la 1848 IAA a0 , spre a se vedea cap din el all re-
magi fidell sacrelord principil pentru cari ad suferitd maltra-
WI si aresturl din partea Caiafeior si Iro4ilor din Romania,
din timpulti invasiunelord de la 1848-1854.

www.dacoromanica.ro
Venim acum la importantele acte de sub No 17.
in privinga publicitAtif acestord acte, n'am Watt' de citd
a ne conforma consiliulul D lui Bolliac , care , in f6ea sa de
la 23 Decembre anuld espiratd, sustinea, cu dreptil cuvêntd:
CI totil ce apparline istorieT, trebue a fi data celleT
Intinse publicitalT.»
Déca ni s'ar observa c'asemenea acte att und caracter mal
multd personalif de catd istoricü, vom respunde tad ca D.
Bolliac, care, copal:4011dd la 1859 Inteund articold din Ro-
meinula (No 144) conduita lul .Eliad de la 1854 si pAn'atund,
se esprima ast-fel : NEliad s'a beigatil slugd la Turd fi la
Boerf pentru paraleP, si'l observa incd: «cd omulg represintei
principie; qi cit acelle principiI mi trebue profanate prin
acte condamnate de morala publicd.»
Acesta este sensuld acellul articold, care a fost atund ap-
probatd de publiculd intelliginte.
ApoI nu óre tot D. Bonin sustinea In No. din Trompetta
citatü mal Bust ?
«Trebue sei ne greibim a ne meirturisi pécatele, no!
«celd puOn, ca lupteitorI de la 48, ca sd putem trepas-,
asa maz uqor ca se putem fi ma! purY spre res-
upunsil bung la infricogatuld judep`i ald luI Hristos
«Dumnefleulu! nostru.
«Bine ar face cine possedd vre-und actd attingOord
ed'acea epocei, In bine WI In reu, sei se grdbacei did
«publica, pena ceind ma! suntem c4tI-va contimporani
(CM viagei ; spre a se putea disculpa eelld innocent q'a
ase leimuri verdictuld, ca sei se p6tti pronunva istoria.n
136n6 dér maI este In viagd, D. Bolliac , dupé cum singurti
dice, grabésca-se a se justifica in prixinga gravel accusad ce
rani asupra sa.
Grlibéscd-se D. Bolliac -a publica ori-ce acte possede spre
justificarel sa, mal alles scrisórea ce ne-a arétat'o i noué la
1867; dér, In Intreguiti eT ; i originaluld depuield la admi-.
nistratiunea TrompetteT pentru incredintarea cellord bAnuitorl
Alt-fel, ca tad talentulii sél emminentii ca publicistd, ca

www.dacoromanica.ro
I
t6te serviciele emminente adduse litteratureI, patriel si fiber-
tatil, acea accusare grava, de nu va fi nimicitä legalmente,
este dt pata pe care nimic n'o Ta putea sterge, fiind unit de,
lieta ordinarit, pe c are tóte legile divine si umane Mil stig-
matisésa, dup6 cum merit*, ; §i ar fi trist a vedea ua aseme-
nea illustratiune purtand pe memoria sa asemenea négrcl patd !
Anca unit cuvéntfi, 'am terminatii.
Déca n'am tradusü In romanesce epistolele reproduse adi
In limba francesa, causa nu este altü de catti costulü tipa-
rulul *) ; §'apol lectorii nostril cunosca top limba francesa
astfelti cà scopulti nostril va fi pe deplinü ajunsü §i fara tra-
ducerea acteloril in cestiune.

C. D. Aricescu

*) Profidm de oceasiune a esprima gratitudinea nest./ Thlul C. %-


dulesen, antrepronoru tipografiei nattonale, care a consimtitii a i se pli,ti
costulii tiparulul prin ratte lunare de cite 30 fr; eu modulil acesta Tom
putea continua publicarea mai multor &eta si epistole alle Capilor Rev°,
lutiunif néstre de la 1848.
EDIT

www.dacoromanica.ro
Scrisdrea lui Stefan Go!emu citre Dcmnitorulii
Alexandru Ghica.
Bement, ce 1 Anvier, 1839.

Monseigneur,
Honoré de la confiance dont Votre Altesse a daigné plus
d'une Ns me rendre l'objet , comblé de ses bienfaits , quel
autre témoignage puis-je lui donner comme l'expression de
ma plus profonde reconnaissance, qu'un dévouement absolu it
Sa personne ? Le dévouement je l'ai dépuis long temps senti,
il vit et vivra éternellement dans mon cceur ; néanmoins quelle
preuve ai-je donnée jusqu'à ce jour A Votre Altesse et de son
existence et de sa force? Et pourrais-je me prévaloir, quelque
peu que ce soit, comme d'une preuve suffiqante , et de mon
assiduité dans le travail, et de ma soumission it remplir la
moindre de Ses volontés ? Non, certesi car chacun it ma place
en aurait fait autant, et plus encore, pour toutes les faveurs
que j'ai regues de Votre Altesse, et gut ont payé avec usure
mes faibles services. Il n'est, mon Prince, qu'un seul témoi-
gnage qui ne saurait être revoqué en donte, sans Atre mé-
connu, et que je auis heureux de pouvoir oftrir aujoud'hui it
Votre Altesse; ce témoignage c'est l'abnégation de tout int.&
rAt personnel, Poubli de soi. Daignez Monseigneur, lire avec
attention cette lettre; pent 6tre est-elle destinée it. me _rendre
ou l'objet d'un intérêt plus brillant encore, on m'éloiquer pour
jamais de Sa présence et me fermer tout accès it son bon cceur.
Sous le poids d'une disgrâce encore recente, il est sans doute
bien mal à moi de venir par cette démarche ajouter une autre
à eelle-ci; mais mon devoir, mon Prince, parle plus haut, et

www.dacoromanica.ro
2

l'emporte sur toute autre considération personnelle; je le rem-


plirai avec cette conviction intime qui doit servir de règle de
conduite it tout honnète homme, et qui sera constamrnent la
mime dans toutes les actions de ma- vie, quand même, je
le répète, je devrais de nouveau succomber sous le poids
d'une disgrace, non plus de quelques jours, mais de la durée
de toute mon existence. Votre Altesse en decidera selon son
cceur ; et je me soumettrai, soit avec joie, soit avec résig
nation, it son arrêt quelqu'il puisse être. Du moins j'aurais
gagné de re séparer de cette classe d'individus qui, ne con-
sultant que ses propres intéréts, sont incapables de se sa-
crifier A. leur devoir, quand mArne ce devoir serait dicté par
la plus vive reconnaissance; et qui, fermanCla bouche it leur
conscience, de pem qu'elle ne vienne les embarasser par ses
cris et ses remords, dans leurs coupables intentinns, se ki-
tent de rompre bien vite avec lui, toutes les fois que ce de-
voir parait en opposition avec le sentiment de leur vaniteuse
personnalité. Que Votre Altesse daigne dgalement me pardon-
ner si quelques expressions viennent frapper de toute leur
st:vérité sur des affections précieuses et qui naissent avec nous,
mais que les devoirs qui imposent au Prince les destinées
d'un peuple dont le bonheur lui est confié, uous forcent, mal-
gré nous, de ne pas consulter; et nous obligent mème, si notre
dévouement est sincère pour lui, à former des vceux pour les
voir modifiés dans lenr vivacité.
Je congois qu'il puisse parfois exister de motifs qui, pour
quelque temps, rendent possible une espèce de froideur entre
des frères, et qu'alors les sentiments d'une clouce fraternité se
taisant, une humeur momentannée vienne prendre leur place;
mais que l'on puisse sacrifier à cette mauvaise humeur et
cette affection de frère et tous les devoirs qu'un même sang
nous impose; Mais que l'on puisse se respecter si peu soi male
au point de vouloir rendre le public confident de cette divi-
sion intérieure de famine; et qua Pon pousse l'aigreur jusqu'à
se déclarer ouvertement le désaprobateur des actes de son
frère, surtout lorsque ce frère se trouve être lp chef du gou-

www.dacoromanica.ro
3

vernement; voilà, Monseigneur, ce que ma faible raison ne pent


nullement concevoir, et que Ina conscience me fait cependant
un penible devoir de vous apprendre. C'est le cceur navré de
douleurs et soulevé d'indignation, que j'ai su, mon Prince, que
M-r le grand Vornic en présence d'-un aide-de-camp de Votre
Altesse, d'un horloger, et d'un employe subalterne de la police
(personnages peu propres par leurs qualités A, être 1,0 confi-
dents de ses pensées) s'est. laisse dominer par sa mauvaihe
humeur jusqu'à blamer les derniers actes de Votre Altesse,
nommement les promotions ; A déprécier Votre caractère, A
demasquer le but de votre voyage, en se servant de termes
peu converrtbles et défavorables au résultat que chacun des
moins intimes de Votre Altesse attend cepen lant avec plaisir;
et que M-r Ghika, sachant mieux que tout autre, et comme
frère et comme l'ami de Votre confiance , combien Votre Al-
esse y attachait une partie de son bonheur, devait respecter
du moins par son silence et le but de ce voyage, et les moyens
qu'elle avait choisis pour arriver A ce bonheur. Cette aigreur,
mon Prince, perce h chaque instant; tout le monde en est in-
struit; et chacun se demande quelle peut &tie la cause de,
cette division qui s'est élevée, d'une manière aussi brusque
et avec si peu de ménagements, entre Vous, Monseigneur, et
M-r le grand. Vornic? Si Votre Altesse pent compter peu
d'amis et peu de dévoués autour d'Elle, disons-le franchement,
M-r Ghika n'en a point; et si on l'entoure de quelque consi-
dération, c'est parcequ'il est le frère de Votre Altesse. Cette
conduite ne peut done nullement lui profiter dans l'opinion
publique; elle ne peut que nuire, quoique faiblement, it Votre
Altesse; et donner matière A, jaser A vos ennemis, aui s'e'm-
presseront sans doute de saisir toute occasion pour jeter le
blAme sur Vous, rnon Prince. Ceux qui sont dévonés A, Votre
Altesse ne peuvent que souffrir de cet oubli des devoirs, aux
quelS .M-r le grand Vornic aurait Ur cependant se sou-
inettre, et comme frère et comme le fonctiannaire le plus
haut place dans l'administration du pays, par la confiance que
Votre Altesse a mise en lui; M-r Ghika, avec toutes les rai-

www.dacoromanica.ro
4

sons de son côté, avait encore dtt renfermer en lui toute es-
pece d'indisposition contre Vous, mon Prince; et laisser encore
moins percer une désapprobation des actes de Votre Altesse.
Il m'est bien pénible de venir ainsi troubler les plus ,saintes
affections de Votre coeur, et mettre le doute et le décourage-
ment clans l'ame du meilleur des frères, qui a toujours été,
pour chacun des membres de sa famille, le parent le plus tendre
et le plus généreux; et qui s'est toujours enquis, avec une sol-
licitude vraiment paternelle , et de leurs soucis et de leurs
besoins. Mais je dois , Monseigneur, Vous dire la vérité; je
Vous la dois comme je la devrais A mon pere, si Dieu me
l'avait conservé; comme je la dois it ma mere; et ce n'est pas,
lorsque pour la première fois j'ose la soutenir devant Votre
Altesse, et en présence d'incidents si graves, que j'irai la ter-
pir des couleurs de la dissimulation, pour la rendre, il est
vrai, moins blessante et moins apre, mais aussi moins brillante
et moins pare. La famille de Votre Altesse, comme dominant
toutes les autres par son rang et sa position dans notre ordre
social, aurait dii, dans son propre intéret, offrir l'exemple de
l'union la plus parfaite de Pamour fraternel le plus désint6-
ressé, de cette force morale que donne la vertu et qui en
impose aux grands comme aux petits. Ces exemples ne sont
salutaires et ne profitent à la société , qu'autant qu'ils sont
donnés par des individus plus haut placés, et qui se trouvent
par cela même plus directement intéressés A, la moralité pu-
blique: ainsi M-r le grand Vornic et M-r le grand Spatar au-
raieut a, par la prévenance, le bon accueil, l'affabilité l'a-
mour pour le bien, s'attirer Pestime et l'affection de leurs
compatriotes; et, forts de ces avantages, venir les déposer aux
pieds de Votre Altesse, et devenir en quelque sorte les in-
terpretes de vos sentiments bienveillants A, l'égard de la na-
tion.lOccupant les premiers emplois du pays, jouissant de toute
la confiance de Votre Altesse, certes il leur restait bien pew
A faire pour parvenir par de tels moyens it se rendro utiles
h. leur patrie , et servir dignement et le Prince et le frere.
inais tout au contraire c'est le Prince qui les soutient all!,

www.dacoromanica.ro
5

jourd'hui ; et s'ils jouissent encore de quelque considération,


ils n'out qu'à rendre grAce aux liens de fraternité qui les Iient
A, Votre Altesse. Une espèce de blame pèse sur tous deux;
la famille de Votre Altesse est dépréciée; elle n'est plus d'au-
cun poids dans la morale publique; la force seule ou la crainte
pourrait encore lui- ramener en quelque sorte cette estime, il
est vrai, non plus réelle, mais du moins factice dont chaque
famille qui vent régner en a besoin, et qu'elle doit entrete-
nir avec un soin religieux, comme étant une condition expresse
de son existence et de sa suprématié morale. Mais que ce
moyen de contrainte, Mon Prince, est bien faible pour forcer
au respect, et qu'il est dur de se trouver dans la nécessité
d'y avoir recourul Et cependant ce pénible résultat n'est am-
mend que parcequ'il n'y a pas d'union dans ta, famille de Votre
Altesse, parceque la division a toujours su trouver quelques
aliments pour ,s'y maintenir; parcequ'elle n'a pas été exempte
de cette immoralité d'actions qui frappe, qui tue et qui s'ôte
tout droit A l'estime et au respect; parceque ces exemples se
sont reproduits plus souvent et avec plus de force et d'évi-
dence dans son sein que partout ailleurs; et on tient toujours
plus aux grands qu'aux petits ; qui gouverne une nation n'est
plus un homme ordinaire; il ne doit plus se laisser guider par
les lames considérations qui agissaient sur lui avant cette
'époque ; il se doit entièrement A. cette nation: se consacrer
exclusivement A, son bonheur, A ses espérances ; ce doit être
la pensée de tons ses instants; il doit se défendre de tout
sentiment qui serait contraire au bien Atre de cette nation. Ce
qui est vertu dans l'homme privé, c'est un défant dans l'homme
public; et ceci est encore plus vrai A mesure que l'on monte
les derniers (Mgr& de l'echelle sociale. Chacun admire la
bonté de Votre conr, mon Prince ; mais en même temps on
lui reproche l'eccès d'indulgence. On voudrait qu'Elle filt plus
sévère; il faudrait que Votre Altesse renonçAt pour quelque
temps A, cette bonté q-ui fait le fond de son caractère; il fau-
drait qu'elle se décidAt A punir sévérement, et sans distinc-
tion aucune ceux qui, au mepris de ses bienveillantes inten-

www.dacoromanica.ro
6

tions, commettent des abus taut dans la partie administrative


que dans la partie judiciaire; qui vexentr le paysan et le pres-
surent par tous les moyens en leur pouvoir. Il suffirait de
quelques exemples seulement pour donner une direction sa-
lutaire à la marche de l'administration; mais ces exemples ne
seraient d'aucun résultat favorable s'ils ne frappaient que les
petits employ& ; il faut qu'ils pèsent plus directement sur
les fonctionnaires haut placés; il faut que ces messieurs ap-
prennent tnfin qu'il y a une justice égale pour tous qui at-
teind les grands comme les petits, et qui récompense de même.
C'est le vceux. mon -Prince, de tous- ceux qui vous sont entiè-
rement dévoués, et de ceux qui n'attendent pour le devenir
que de voir la vénalité punie et la probité récornpensée. Vai-
nement Votre A1té3se compose avec tous ces boyards rebus
de l'humanité; vainement Elle les comble de ses bout& et de
ses attentions. Vous les gorgeriez d'argent, qu'ils seraient les
premiers à se montrer trattres envers Vous et le pay_s, sitôt
qu'ils n auraient plus rien à espérer de Vous, mon Prince; plus
ils s'humilient, plus ils rempent aujourd'hui aux pieds de Yotre
Altesse, et plus demain ils se redresseront de ton te leur ar-
rog ince pour insulter h. Vos bontés; leurs protestations et leurs
flatteries ne sont qu'astuce et perfidie. Il en est cependant
parmi ceux-ci quelques uns qui se séparent avec honneur de
la masse de ces indignes : ceux-lh Votre Altesse se 1.s atta-
chera pour toujours dès qu'Elle le voudra. C'est de la jeunesse
qu'elle devra s'entourer à l'avenir; c'est en elle seule qu'Elle
pourra encore compter ; et c'est en elle seule qu'Elle peut
placer un reste d'espérance. Actuellement, plus heureuse dans
son intérieur, Votre Altesse pourra lacilement j'ose croire,
en suivant cette marche, donner une nouvelle impulsion et
une nouvelle vie à l'action du gouvernement, et mériter ainsi
les bénédictions de ce peuple digne encore de vos soins, et
qui vous aurait reconnu plutôt pour son père, sans les ini-
quités et les exactions de c es homilies avides d'irgent, qui en
s'interposant entre Votre Altesse et lui, Vous designeut à ses
yeux au profit de leur cupidité.

www.dacoromanica.ro
7

Mon Prince, pardon sirfai pu, soit par mes expressions, soit
par mon audace, blesser en rien Votre Altesse ; et s'il en est
ainsi , je jure devant Dieu que le seul coupable c'est mon
cceur ; mais que ce cceur, -mon Prince, a dii souffrir pour for-
cer ma main de rendre par son -organe Votre Altesse confi-
dant de ses impressions tristes et pénibles ; peut-ètre est-il
vrai que ces expressions sont inconvenantes dans la bouche
d'un aide-de-camp et peut-être aurait-il mieux fait de les
,

renfermer en lui plutôt que de les laisser paraltre au jour ;


A tout ceci je n'ai rien autre chose A dire, pour ma justifi-
cation, si ce West que mon devoir et ma conscience pailaient
plus haut que tons ces ménagements d'intérêt et de conve-
nance, incompatibles avec le dévouement absolu dont je suis
pénétre; et que j'ai pensé qu'il pourrait etre permis de rendre
compte de leurs vices, comme aussi leurs vertus inspirent plus
d'admiration et- brillent d'un plus grand éclat; parceque der-
nièrement encore, M-r le G-rd. Vornic, eu reprenant une femme
sur laquelle pèse A juste titre une reprobation générale, s'est
place plus bas dans l'opinion publique ; parcequ 'enfin, le di-
rai-je , M-r le G-rd Vornic et M r le G-rd Spatar n'ont ja-
mais senti pour Votre Altesse ni cet amour de frère , ni ce
dévouement de sujet b. Prince; s'il en était autrement, ils au-
raient compris tout d'abord que la gloire de Votre règne leur
veviendrait un jour en partie, tandis que leurs injustices et les
résultats funestes de leur négligence retombent entièrement
stir vous, mon Prince; et alors ils auraienf embrassé avec
bonheur tous les moyens possibles pour arriver au premier
de ces resultats, et auraient évité; comme une fiétrissure, de
tomber dans le second. Loin de a, ils &out fait que suivre
les inspirations de leur intérêt personnel, en se plaçant en dé-
hors du cercle des devoirs de frères et de serviteurs fidèles.
Ces vérités, Monseigneur, sont dilres ; elles font mal A. les dire
et à les entendre ; et je sens, A la peine que j'éprouve en les
signalant, combien je serais coupable envers Vous, mon Prince ,
si elles n'étaient que des aberrations d'un esprit malade, ou
des insinuations perfides de quelque malveillant. Dieu ofest

www.dacoromanica.ro
8

témoin que j'aurais souhaité de tout mon mar cette indis-


posision mentale pour moi , que j'aurais renoncé sans regret
A une partié de mon bonheur, ne fut-ce que pour apprendre
que ces vérités sont inadmissibles et injustes dans l'applica-
tion que je leur donne ; plutôt que de savoir que Votre Al-
tesse souffre de cette douleur qui nous saisit au cceur,, lors
que la déception dans la réciprocité d'une affection pure et
intime, comme celle de frère à frère, vienne nous désillusion-
ner sur nos plus chères espérances et mettre a leur place
le dégofit et le néant. Malheureusement, les faits parlent trop
haut ; ils sont A, l'appui de la vérité que j'ennonce ; et à moins
de fernier les yeux au jour, il n'y a pas moyen de se mépren-
dre sur l'existeuce de ces faits. Votre Altesse en jugera par
elle même. L'action du chef du Département de Pint&
rieur sur ses employés étant plus directe et plus .3,mmédiate,
que celle de toute autre branche de l'administration ,il est
essentiellement de son essence de pouvoin également donner
une direction salutaire à l'esprit de justice de ses subordon-
nés, et de les préserver plus facilement contre l'appas du gain
illicite, par des exemples frappants de sévérité et de justice;
et si le paysan est molesté, si des véxations se commettent,
c'est que probablement le chef du Département aura manqué
de bonne volonté ; et que soit pqr son indifférence, soit -par
sa négligence, il aura adtorisé de pareils abus. M-r le grand
Vornic ne peut ignorer, ou plutôt il est de son devoir de con-
naitre , que le plupart des sous-administrateurs se font en
avan9ant pour le twins une somme de cinq cent, ducats ; qu'il
est tout naturel alors qu'on tolère à ceux-ci toute espèce d'exac-
tions qui ne frappent directeinent que le paysau , pour se
mettre à convert de cette dépens", devenue en quelque sorte
légitime ; que parmi les administratenrs il y en a qui , pour
faire leur fortune , s'abaissent si.ns honte à accepter jusqu'a
un sfantzig ; que les fonctionnaires les plus subalternes de la
police sont rétribués de cinq jusqu'à quinze ducats. Ces alms
se commetteut tons les jours ; .clépuis long-temps ils ne sont
plus un mystère ; il suffit de prèter l'oreille pour en ètre

www.dacoromanica.ro
9

instruit ; et cependant, loin de les réprimer, M-r le Grand Vor-


nic ne fait que les tolérer. Serait-il de moiti6 dans ces ini-
quit& ? Du moins il le donne A penser par son indifférence
A les redresser ; la police perd de jour en jour et de sa force,
et de son activité, et de son ascendent sur l'esprit du public;
c'est une vérité qui perce de plus en plus ; et les regrets
sont en faveur de l'ancien chef. Dernièrement, lorsque les rues
depuis une dizaine de jours étaient devenues impracticables,
A, -cause de la grande quantité de boue qu'on y laisse s'accu-
muler?_il à fallu que M-r Ruckman s'en melAt ; c'est à haute
voix , en présence de plusieurs persopnes , qu'il a affecté de
dire que c'est parceque depuis deux mois il avait céssé de faire
des remontrances et de crier haut, que les rues étaient par-
venues en si mauvais état; et qu'il allait exiger que, dans
l'espace de vingt quatre heures , elles fussent netoyées, En
effet l'ordonnance consulaire a ét6 exactement exécutée ; et
nous avons ea la honte de devoir la propreté de notre ville
aux réprimandes d'an agent étranger mais puisque 14, chose
était possible A faire, pourquoi ces fonctionnaires haut placés
ne roujissent-ils pas qu'un étranger les rappelle à leur de-
voir ? Et pourquoi n'ont-ils pas ni assez d'amour propre ni
assez de juste orgueil pour que du moins, dans l'intérêt de
Yeur propre autorit& et de leur considération, ils ne se lais-
sent pas ainsi dégrader ? Il en est de même de la milice ;
cette institution, mon Prince, n'est plus ce qu'elle était lors-
qu'elle avait la bonheur d'être sous les ordres immddiats
de Votre Altesse ; aujourd'hui on la néglige, on la déprécie ;
les officiers sont maltraités ; ils sont employé,s tantôt pour
surveiller, comme fermiers, les intérêts d'une terre de tel of-
ficier superieur, , tantôt on les volt présider à Péchafaudage
d,'une ; oui, Monseigneur ; on a mème vu qui ai-
dait à allumer les lampions devant la porte de M-r le Spa-
tar le jour de la fête 'Saint-Nicolas ; ce zèle était de trop ;
aussi les officiers n'entrent plus au service comme autrefois,
par sentiment de nationalit6 mais parcequ'ils ont besoin de
vivre , et que c'est un moyen tout comme un autre; et ce-

www.dacoromanica.ro
10

pendant souvent ils sont bien cruellement déchus duns cette


dernière espérance, puisqu'ils sont forces d'attendre quelques
fois huit mois pour recevoir leurs gages. En attendant, M-r
Banoff spécule leur argent, et tous les moyens lui sont per-
mis pour se faire une fortune aux dépens de la milice ; et
s'il n'a que trop bien réussi jusqu'aprésent, c'egt grâce à l'in-
souchnce du chef de I milice. Tels sont les faits A, l'appui
dps vérités que j'ai signalees plus haut ; et ce ne sont pas
les seules ; je pourrais citer bien d'autres ; je me borne it ne
relater que ceux-ci:, et je ne craindrais pas d'être démenti par
aucun de ceux qui sont dévoués A Votre Altesse, qui ont in-
térêt A les porter A votre connaissance, et de qui tons ces abus
et ces injustices ne peuvent etre ignorées. Il résulte de tout
ceci, Monseigneur, je le répéte avec douleur, que M-r le G-rd
Vornic et M-r le G-rd Spatar n'ont jamais eu pour Votre Al-
tesse ni cette affection de frère qui nous lie étroitement A
tout ce qui intéresse ce frère, et qui nona pousse à nous sai
sir avec ardeur de tons les moyens propres A faire et son
bonheur et sa gloire ; ni du moins cq orgueil de famine qui
nous oblige A, le seconder dans ses efforts généreux pour le
bien qu'il vent faire : puisqu'une partie de la consideration
et de l'estime qu'il s'attirera devra naturellement retomber
sur chacun des membres de la famille. A/his, non ; ils out été
froidement egoistes ; ils ont entendu les plaintes de la masse,
et ils n'ont pas fait justice, ou plutôt ils n'ont pas voulu en-
tendre ses plaintes ; n'ayant rien à,. craindre pour eux, ils sont
restés impassibles ; car tout le mal ne rejaillit qua. sur le chef
de l'administration. Le peuple n'examine pas si tel ou tel
fonctionnaire supérieur a bien ou mal rempli ses devoirs, ou
si les ordres donnés par le chef de Pachninistration ont été
contrairement executes ; mais il en demande raison au Prince
et de ses souffrances et des injustices dont on l'accable, comme
aussi il le Unit pour le bonheur qu'il lui donne et la protec-
tion qu'il lui accorde. Il est temps, Monseigneur, que ces a-
bus et ces iniquités cessent; il est temps de mettre un frein
A. cette cupidité dehontée des employes de toute espèce, qui

www.dacoromanica.ro
11

a envahi en tous sens ce pauvre pays Si, pour atteindre à


ce but taut désiré , et dont la récompense sera pour Vous,
mon Prince, l'amour de la nation et la gloire ee Votre règne,
Vot,re Altesse peut concilier et ses affections de frère et ses
devoirs comme Ore d'un peuple dont les destinées lui ont
été confiées, et dont Elle répond devant Dien qui l'a placé à
la téte de son administration , certes , rien de plus heureux
ne saurait arriver à Votre Altesse ; mais s'il y a incompati-
bilité d'action entre ces deux vertus , également précieuses ,
nnis dont la première n'est que relative, tandis que la der-
nière devient tout-A-fait obligatoire, de quelque manitre qu'on
la considère, Votre- Altesse ne sriurait alors balancer un seul
iutant pour embrasser Pune plutôt que rautre; et elle se
rendrait bien coupable aux yeux de la société, si elle sacri-
fiait les moindres intérAts de ses administrés aux plus ten-
dres affections de parenté. Id a osé dire la vérité, celui qui
fait des vceux pour Son Prince, et qui s'estimerait bien heureux
de le voir, non seulement comme aujourd'hui à la tête d'une
nation dependant d'une suzeraineté et d'une protection, mais
d'une nation libre et forte ou dedans , estimée et respectée
au déhors. Tels sont mes souhaits les plus fervents que je
fais aujourd'hui, mon Prince, pour Votre Altesse, après ceux
plus intimes que j'ai adressés au tout. Puissant pour Votre
bonhenr individuel. Puissent les uns et les autres ôtr bientôt
exaucés ! et je me soumettrai du reste à tout ce qu'Elle voudra
bien ordonner de mol, soit pour punir, soit pour récompenser
la pens& qui a dicté cette lettre.
Etienne C. Goleseu.

www.dacoromanica.ro
12

No. 2.

Stefan Golescu catre C. D. Aricescu.


Bueurescif, 1. Februsaie 1858.

Dommclu meu ,
in intellegere cu frath nostril Moldovenï, fostI deputati am
hotaritu sil trimitem la Congresul de la Paris protestada aci
alláturatä, pe care, de credetf a facem bine, suntetl rugatl
sil o suscritl din preund cu cei-1a1t1 fostl deputatl din acellä
districtfi, si cärora veI bine voi sil dal citire epistolel melle;
s'i 1ndatä, farti, tntarçliere, sil 'ml inapoiatI protestatia, dandu-o
sub plied pecetluitä tot la persóna de la care vei priimi e-
pistola acésta. inteacestä chipti numaI putem fi sigurY si unil
si altiI a protestatia nu se va retäm prin mainl streine.
Frate , nu cregi cá póte fi unit singurti °mil cu inimä, ro-
manä care sil nu fi fostä coprinsä de durere si de indignatie
la citirea cellut din urmä firmanil, In care térra nósträ este
assimilatä ca o provincie ce flee parte integrantä a impe-
riuluI ottomanti; si daca unti simplu cetatianti bine cugetä-
toll simte asa, cum óre ceI ce aä avutti increderea allegto-
riloril s'ar putea ca el numal sil nu simtä In inimele lor ro-
mane c'ä este de a lor neardrata datorie sil protestese contra
acestuf &mama care attacä, drepturile nóstre strämosescl, cu
unä disprega mult mal tare de cat In timpii trecutl dud e-
ram necunoscutI de Europa civilisatä; de si se muncescä unil,
ca sil scuze temerea sail apatia lor, sil accuse pe Puterile ga-
rante, si 86 çlicä di acestä firmanti fiindä venitii ea consim-
tul lor, suntem nevoig alü priimi färä a face niel o protestatie
Asemenea, frate, aceI cari pretindil el, de vreme ce prin-
ti'unfi &multi Divanurile ad-hoc ail fostfi convocate , logica
cere ca tot printeunä firmanti sä fie si desfiintate, aceY rigo-
ristI, dupä' pärerea mea, sil insallä fórte tare, ca sil nu in-
trebuintep o espressie mal nemeritä In privinta Dumnélor,,
si Oeä cä, noY., ca RomanI, bine cugetanda, nu trebue set. pu-

www.dacoromanica.ro
13

nem nicl unil temeiii pe asemenea Inchipuirl sail pretesturY


in adevarii, daca nomânil ail pututa sufferi firmanurile de
convocarea Adunärilor ad-hoc, ei speraa cu dreptil cuv6ntil ,
precum sa esplica fórte bine in protestatia acasta, precum s'a
demonstrat 0 In Memorandum , 0 In tóte desbaterile ambe-
loll adunärl, Ca dupä ardtarea pe larga a drepturilora auto-
nomice alle Principatelor, drepturl recunoscute 41 de Puterile
semnä'tóre tratatulul de la Paris, 0 chiar de Europa intragii,
Românil speraa cä, regimula firmanelor cel pugin va inceta cu
totulti; dad dér le face al o noua violare acestor drepturl,
mi se pare el nu este temeia a dice, fiind-cg Romb,nil ail to-
lerata o violatie, crt trebue, pentru pläcerea d'a fi consecuentl,
sa tolerese In urina 0 t6te cele-lalte violarY.
Acéstä logica 'Ate fi fórte pläcuth 0 mult gustatä de cel
ce se dial §i sa creda a fi 6menY politicI sail diplomati; dér
val de térra aceea care va cugeta asemenea ; cad ea se va
perde pentru tot d'auna. i vai d'aceI 6men1 cari , ca sa fie
logicl, precum 4ict Dumnélor, sa vadii silitI sa suffere §i sa
iacuviintede chiar t6te violärile, pinä §i la cea din urmä, nu-
mat ca se INA& trece In ochil diplomatilor ca sunt 6meni de
consecuintä.
Ar fi fost mult de elorit, fratilor, ca tótä térra s'a fi protes-
tat contra acestel din urrn'l violärl ce ni se face , o mal re-
peta, eu atttta disprega , In faga /umil desteptatä acum prin
desbaterile adunärilor ad-hoc, 0 luminatä asnpra drepturdor
n6stre stramo§esci ; (la cunóstetl , ca 0 noI , In ce impreju-
rAri ne attain ad1; i scitl el acésiä faptä maraga , §i demnä
de vechea biixbatie a strebunilor nostril, nu se póte Indeplini
adi de térra ; insä noI cel pugin, cari am fost depututl , Doi
care am avut increderea natieT, sa ne implinim 0 acum aca-
stä datorie ; 0 sa fim plinI de Incredere cli nu vom pacAtui
nicl cum in faga omeniril prin acéstä. faptä ; de f:si póte unil
ne vor dice ca am compromis saa a vom compromite viito-
rul patrieI n6stre; cad acestora nu trebue , precum am dis
mal sus, sa le Um niel unt credamanta, ca unil ce sunt, dupä
pärerea mea, pe callea ce conduce la rettieire.

www.dacoromanica.ro
14

Asteptknd cu naräbdare protestatia subscrisk de Dumuéta


si de c,e1 mal josd insemnati, fosti deputati,

Sunt al D-le sincerit frate,


Stefan Goleseu.

No. 3.

Diu! C. D. Aricesou.
BucurescI, 16 August, 1858.

lubite frate,
Ne am pusd 1naintea EuropeI ca natie ce 's't cunósce dem-
nitatea sa, s'a aria stare si trebuinçe necessitésa unu locu
intre statele ce se bucurA d'un liberd essersichl al drepturi-
lor lor.
Prin otäririle ce s'ad luat in Conferinçele de la Paris, Pu-
tenle garante, induse negresit in amägire de cel earl 's1 au
creat interese opuse desvoltärii nóstre nationale, se dovedesce
ck elle se indoescd Ana ck natia mirth& ar fi demnä de s6rta
ce represintautil lor ne-ad cerut prin celle patru punturI; tusk
nu ni se inchide cu total drumul legal de a le dovedi, printr'un
sird de acte, cA Wad fusellat in appretuirea lor, s'a putea
astfel pregati s6rta tèrrilor astre pentru und viitoal ce Pro-
vedinça ne reservä, negresit.
Unul din aceste acte, prin care ne putem manifesta fards1
EuropeI, si cel mal de frunte, este allegerea Deputatilor ce
ad sft dea und sefu Statulul, s'a '1 conduce qépte anl pe dru-
mul cel nuod ce se deschide Românilor.
Ins& nicY o actie, nicl o lucrare sandt6sä nu se 1)60 face
bait mire si färä. organisare.
Inemicil causel nationale all simtit'o si sunt in permanentä;
afara de datoria n6stra, esemplul lor chiar sä, ne stimule; del

www.dacoromanica.ro
15

tntealtfel biruinga va fi assigurath lor, avind rs birui numai


indiviçil isolap.
Eaca, iubite frate, ce ne indémni §i ne face o datorie
te conjurhm ca sö formap indate, unu comiteta electorala ro-
visoria (nu Irish publica) care se astérnh numai de ea o listä
de top proprietarii din acel judeta de la 50 galb. in sus, 0
de top orh§anii cu unü capitala de 3000 galb ; insemnand tot
de o (lath chti sunt d'aI nostris, §i câÍ remhn in partea op-
posith.
O copie duph acesth listh ni se va trimite indath; lar Dum-
néta, White frate, vei veni JAM zhbavh alcI, unde, inteo unire
cu ceilalti frap din deosebitele districte, vom hoth'ri celle de
facut pentru allegeriie viitére.
Daca insh, o impossibilitate materialä te-ar popri d'a veni,
atunei un altul care ar putea srti tie locul, se plece firh póte,
ea la 30 alle acestia se. se afle aici, de nu §i mal curend.*)
Ai Dumitale frati iubiti:
Stefan Golescu
loan Breitianu
(J. A. Rossetti.

*) Epistola e serial de reposatul Stefan Golescu.

www.dacoromanica.ro
16

No. 4

UN MOT
SUR LE

MANIFESTE DE M. STIRBEY,
PRINCE RAGNANT DE VALACHIE.

Plusieurs journaux ont reproduit un manifeste princier, pu-


blié dans le journal semi-officiel de Bucarest, et dans lequel
M. Stirbey, prince régnant de Valachie, incrimine de nouveau
les hommes que les événements de 1848 ont jetés loin de
leur pays en mAme temps qu'ils frayaient A M. Stirbey le
chemin de la principauté.
Quand le ridicule se joint à la calomnie , l'on est par là
mêma dispensé d'y répondre ; et , it ce titre , 19 tache que
nous nous imposons peut sembler superfine. Mais les faits
dont il s'agit s'agitent dans une sphère tellement lointaine, et
tellement en dehors des préoccupations ordinaires de la po-
litique de l'Occident, que l'opinion publique en Europe pourrait
kre facilement égarée et se lasser prendre aux artifices
quoique grossiers, du manifeste de M Stirbey. C'est pourquoi
nous le considérerons un instant comme une chose sérieuse,
et le discuterons article par article.
Nous commencerons par le citer textuellement et en entier :

Actes Officiels.
Nous, Barbo Démètre Stirbey.
Notre constant désir a été, comme il l'est encore, d'ouvrir
nos bras a tous sans exception, et d'appeler chacun succes-
sivement a prendre part au service de l'Etat. Nous avons em-
ployé a cet effet tous les moyens de conciliation , ainsi qu'il
est de notoriété publique, et avons donné des preuves irré-

www.dacoromanica.ro
17

cusables de la sincérité de nos intentions et des sentiments


qui nous animent.
Nous avons ouvert aussi l'accès de leur patrie k ceux qui
en avaient été éloignés à la suite des &Tenements de 1848,
pensant qu'à la vue des plaies encore saignantes du pays, ils
déploreraient l'égarement qui lui avait attire tant de maux ,
et qu'ils considéreraient une conduite irréprochable comme
lenr premier devoir.
Malgré tous nos efforts, nous voyons avec regret qu'il y a
des individus qui se font un jeu du repos public, et s'attachent
le compromettre par toutes sortes de manceuvres.
Notre sollicitude paternelle et les avances faites à tous de
notre part ont été prises pour de la faiblesse ; et loin de
chercher à répondre à l'attente de gouvernement et à, meri-
ter sa confiance, ils ne cessent de se donner du mouvement
l'effet de jeter le pays dans des nouvelles convulsions.
Comme chef de l'Etat et comme Valaque nous ne saurions
prolonger l'indulgence en présence de pareilles menées ; et
dans l'intérét de la tranquilité publique, dont nous aurons
rendre compte devant Dieu déclarons que nous nous ferons
un devoir de prendre dorénavant des mesures énergiques contre
tous ceux, à quelque classe qu'ils appartiennent sans distinc-
tion , qui oseraient troubler le repos public, et en faire le
jouet de leurs intrigues et de leurs machinations.
Signe : Barbo Stirbey.
Contre-signé Le Secrétairp d'Etat, J. A. Philippesco.
Ce que nous tenons It prouver ici c'est que les prétendus
griefs articulés contre les hommcs du mouvement national
de 1848 ne sauraient soutenir d'examen sérieux, et qu'ils se
réduisent, en réalité, à une pure invention qui n'a pas méme
je mérite de la nouveauté. Mais, avant tout, que M. Stirbey
nous permette de l'avertir tombe dans une grave er-
reur, on bien qu'il raisonne par anticipation d'apres l'inten-
tion qu'il aurait pu avoir,, mais que certes il n'a pas eue
lorsqu'il affirme &gull a ouvert aussi raccès de leur patrie

www.dacoromanica.ro
is
«a ceux qui en avaient été éloignés à la suite des dvénements
«de 1848.«
Car il est de notoriété publique que c'est précisément a-
près son avénement A la principauté de Valachie que le nombre
des proscrits a été porté à trente-six par une addition toute
bénévole aux précédentes listes, et qu'un firman même de Sa
Hautesse a été rendu public à cet effet ; et nous ne sachions
pas que jusqu'A présent un autre firman ait rapporté la te-
neur du premier, autrement nous n'eussions pas manqué, comme
immédiatement intéressés, d'en étre informés les _premiers.
Ce qui est encore de notoriété publique, et que M. Stirbey
ignore encore moins , c'est que plus de vingt exilés se trou-
vent internés à Broussa; et nous pourrions affirmer qu'il n'a
fait aucune démarche pour obtenir la cessation de cet inter-
nement que rien ne justifie.
Quels sont done ceux auxquels M. Stirbey, dans sa sollici-
tude toute paternelle, a ouvert Paccès de leur patrie ? Nous
serious vraiment plus que curieux de savoir les nous de ces
hommes coupables aux yeux de M. Stirbey ; et s'il en était
ainsi , ils le seraient non moins aux nôtres , de n'avoir pas
voulu croire à la sincérité de ces intentions.
Que M. Stirbey nous permette de lui dire maintenant que
lui tout le premier De croit pas un mot de son manifeste,
lorsqu'il di t que «malgré toas ses efforts, il a vu avec regret
gulf y a des individus qui se font un jeu du repos public, et
s'attachent le compromettre par toutes sortes de. manceu-
vres.» En effet , il serait bien embarrassé si on le sommait
de nommer, parmi les hommes du par i national , ceux qu'il
croit assez simples pour considérer comme un bienfait l'occu-
pation permanente de leur patrie par les arméeg étrangères ,
pour tendre conséquemment à ce btit par toutes sortes de ma-
nceuvres. A piene y a-t-il quatre on cinq émigrés qui ont pu
rentrer dans le pays, sans avoir, du moins, nous le pensons,
renié les principes de la Révolution, principes gulls nourris-
sent au fond de leur cceur comme dans un sanctuaire ott les
profanes ne doivent pas pénétrer Ils se seront sans doute,

www.dacoromanica.ro
19

bien gardés de donner le moindre prétexte l'autorit4 pour


aggraver leur position de ci-devant révolutionnaires; nous pen-
sons done avec raison que M. Stirbez, en parland dans son
manifeste de quelques individus, ne fait nullement allusion it
ceux-là. D'ailleurs, nous en sommes certains, M. Stirbey pense
tout à fait comme nous, qu'aujourd'hui dans le pays, sous le
poids d'une double occupation, aucun individu ne saurait se
faire impunément «un jeu du repos public et en fake le jouet
de ses intrigues et de ses machinations,» si ce n'est ceux qui
sont patronés par le protectorat; et nous ne pensons pas que
ce soient prkisément les hommes de la Itévolution qui puis-
sent jouir de cet heureux privil6ge, ainsi que du bénéfice non
moins heureux qu'il rapporte. Mais n'anticipons pas sur nos
conclusions.
Quant à nous et à nos frères proscrits ou exilés, qui, de-
puis deux ans vivons à l'étranger, accablés de douleur, mais
l'espoir encore dans le C09111', nous affirmons que jusqu'à pt.&
sent, chacun selon ses moyens, nous n'avons fait qu'éclairer
les peuples amis et les gouvernements libres sur la justice
de notre cause, sur nos droits imprescriptibles, sur les em-
piètements de la soi-disant cour protectrice, et sur la faiblesse
de la cour suzeraine, it nous protéger, en se renfermant, elle
la première, à la stricte observation de nos anciens traités.
Et si, parfois, nous nous sommes adressés A. ce peuple, b, la
fois si bon et si brave, si fier et si doux, si digne du sort
que la Providence lui réserve, nous en avons l'intime convic-
tion, ce n'a été que pour l'engager à la patience, pour l'af-
fermir dans sea croyances, pour lui dire enfin d'avoir toujours
son cceur haut, et, sans courber la tête, de laisser passer cette
dernière épreuve à laquelle Dieu, dans ses desseins immuables,
l'a soumis, sans doute pour la dernière fois, jusqu'au jour ott,
nouveau Christ, il ressuscitera du tombeau, tenant d'une main
la justice et de l'autre la fraternité; que, comme lui aussi,
devra pardonner une fois encore It ceux qui, non contents des
avertissements qu'ils viennent de recevoir d'en haut, insultent
anjourd'hui encore a sa misère, et arrachent l'enfant du seiti

www.dacoromanica.ro
24

de la mère pour forcer celle-ci à la corvée,1andis que l'autre


meurt faute de nourriture. Ce n'est cependant pas ce langage
qui pourrait convenir 4. ceux qui voudraient aujourd'hui la
prolongation de l'occupation étrangère, et nous défions qui
que ce soit, et au besoin M. Stirbey lui-mAme , de prouver-
que nous ayons cherché autrement it fomenter des troubles
dans le pays ainsi qu'il le fait entendre dans son anani-
feste.
D'ailleurs, nous rendons trop pleinement justice à l'habilité
et à la finesse de M. Stirbey, pour supposer un seul instant
que, dans cette circonstance, elles lui eussent fait défaut, s'il
y avait eu la moindre matière à faire naitre un Nit.
Certes , alors, au lieu d'un manifeste à l'adresse de tout
le monde et de personne, il aurait spécifié, il aurait cité des
noms, et c'est précisément ce que nous aurions désiré
fit dans cette occasion. Mais alors, nous dira-t-on, à quoi bon
ce manifeste si bruyant, suivi de la démission presque en masse
du ministère ? Nous répondrons très-naivement que ce n'est
là qu'une mystification de plus que les gouvernements tien-
nent en réserve à l'usage de leurs gouvernés, afin qu'ils puis-
sent édifier parfois ceux-ci sur les mille et une faces de leur
savoir-faire et de leur capacité machiavélique; que M. Stirbey
se pique surtout d'honneur à prouver jusqu'à la dernière é-
vidence gull a été instruit à bonne école; et qu'ainsi que l'a
si spirituellement dit un correspondant du National, dans une
récente lettre, M. Stirbey veut, ni plus ni moins, mourir or-
thodoxe russe. En effet, à qui voudrait-on faire accroire que
MM. Cantacuzène, C. Soutzo, A. Ghika et Campiniano , tous
membres du ministère démissionnaire, étaient moins sympa-
pathiques à la politique russe que ceux qui viennent de leur
succéder? et alors pourquoi les changer ? A qui, surtout, you-
drait-on persuader que ces personnages, si haut placés, non
dans Pestime, mais dans la hiérarchie consulaire des agents
russes, ont pu avoir quelque velléité de patriotisme, au point
de conspirer à la face de Parmée protectrice? Certes, ce n'est
pas nous qui croirions b, un tel miracle, et on nous persua

www.dacoromanica.ro
derait plus facilement que la ferre a cessé de tourner sur
elle-mème,
L'exacte vérité done, sur le vrai motif du manifeste , la
vérité évidente, c'est que prince, ministres et tout ce parti
de gens vulgairement appelés ciolcoi, qui dans la magistrature
vend la justice aux enchères, donne sa signature au riche et
dépouille le pauvre du pe'i qui lui reste; qui, dans l'admini-
stration, prété son appui aux forts contre les faibles, c'est-
a dire aux privilégiés contre les paysans, aux posséclants contre
ceux qui ne posOdent pas; qui, en un mot, depuis le plus
petit jusqu'au plus haut fonctionnaire, h de rares, mais ho-
norables exceptions près ne vit que- de prévarications, de
spoliations, et suce la substance (la paysan; ce parti lh, di-
sons-nous, veut à tout prix la prolongation de Voccupation
russe, à l'abri de laquelle a jourd'hui, plus que jamais, il s'est
livré aux plus révoltants abus, avec une audace inouie et dans
un esprit de vengeance et de cupidité. Il est certain, d'ail-
leurs, que, du jour où la Russie serait obligée d'évacuer les
principautés, il se verra forcé ou de renoncer it tout jamais
ces moyens illicites, qui, mis en pratique pendant quelques
années seulement, suffisent, et au delà, pour faire la fortune
de l'individu qui n'a rien ou presque rieu (et comment re-
noncer de soi-méme h une si riche proie ?) ou bien de de-
venir victimes de ses méfaits, s'il continue encore h. s'y li-
vrer; car le paysan, dans 'on désespoir, oubliant alors les
principes de justice et de fraterbité qui, de tout tempsx ont
germé dans son cceur, et que la révolution n'a fait que ré-
chauffer en lui, se vengera en exerçant des représailles ter-
ribles, justifiées ampIement par la conduite aveugle des pre-
miers, sans s'inqiéter de ce que pourra fitre plus tard son
propre sort. Ainsi l'ocrapation russe étant pour la classe gou-
vernementale, pour cette classe dépourvue de tout Bens mo-
ral et honnéte, non seulement une question de sareté, mais
encore une question d'argent, une continuation d'abus, elle est
et ,sera disposée toujours h. tout fake pour prolonger, quand
wine, cette occupation,

www.dacoromanica.ro
22

D'un autre coté, la Russie elle-méme est non moins inté-


ressée a, ce tine l'évacuation se fasse le plus tard possible;
car elle sent chaque jour davantage que, malgré une occu-
pation de deux années, ou plutôt à cause même de cette oc-
cupation, elle ne pourra plus exercer a, l'avenir cette influence
prépondérante qu'elle avait dans les Principautés avant la
Révolution de 1848, par la présence seule d'un consul géné-
ral; et qu'il lui faut, pour conserver cette influence mème a-
moindrie, peser de tout le poids d'une occupation indéfinie,
espérant user ainsi, par la fatigue et la lassitude de tout un
peuple, la résistance morale que lui ont suscitée les principes
de justice et d'indépendance qui ont surgi du sein de la Ré-
volution roumaine, et à laquelle elle ne peut pardonner de
l'aveir démasquée aux yeux de l'Europe dans ses projets de
convoitise, et d'avoir réduit à néant un siècle de mensonge
et d'hypocrisie,
La Russie, ayant donc mème intérêt que la gent bureau-
cratique qui exploite le pays, rien n'était plus facile que de
s'entendre sur les moyens, honorables ou non, propres à fake
naltre le prétexte d'une occupation plus prolongée. Chacun
l'envi se mit à rceuvre, et grace à l'ardeur multiple des in-
téressés, on enfanta bientôt un vaste complot, dont les rami-
fications devaient s'étendre jusqu'en Transylvanie et dans le
Banat; c'était une révolution, à ce que l'on disait, comme en
tont les peuples, révolution de liberté et d'indépendance , et
non de parti. On mêla, il est vrai, des noms qui juraient de
se trouver ensemble; ainsi, a côté du nom d'un conseiller in-
time de Sa Majesté l'autocrate, et de quelques-uns des mem-
bres composant le ministère démissionnaire, on citait le nom
de quelques-uns des membres du Gouvernement provisoire.
M. Magherro se vit obligé de quitter dans les vingt-quatre
heures la Transylvanie, où cependant il ne s'était rendu que
depuis peu, du consentement nitme du gouvernement autri-
chien; d'autres, qui payaient l'hospitalité qui leur avait été
accordée en France par une vie tranquille, on les faisait vo-
yager par monte et par vaux, toujours dans la &One &rec..
www.dacoromanica.ro
2
tion et pour le lame but. On fit ainsi pike de tout, d'au-
tant plus qu'on avait intérêt b. compromettre aux yeux de
l'étranger les hommes du parti avancé, les hommes de la na-
tion. EIIfiLl, quand on crut la machine suffisamment montée, et
qu'on eut sonné au préalable cor et trompette, afin que cha-
cun se ant pour averti, M. Stirbey partit pour la petite Va-
lachie, oil il allait recevoir des couronnes; et le lendemain,
en se réveillant, Ia capitale apprit, à son grand étonnement
peut-étre, mais A. coup stir à la grande satisfaction de tout le
monde, que le ministère avait aussi pris la clef des champs.
A ce qu'il paralt, le danger avait paru bien grand it ces mes-
sieurs du ministère: piisque eux, qui jadis tremblaient de se
voir seulement en face d'un simple consul général russe, au-
jourd'hui qu'ils étaient assistés par M. Duhamel en personne,
flanqué de quelques milliers de cosaques , au risque de se
voir durement menés par les représentants incarnés du pro-
tectorat, avaient préféré se retirer dans leurs terres , au mi-
lieu de ces males paysans qu'ils maltraitaient et qu'ils pil-
laient; et quand cela? au, moment di une révolution, si elle
éclatait, ainsi qu'on se plaisait à le répéter, aurait fait d'eux
les premières victimes. J'avoue que cette paniquff ministérielle,
examinée de près, parait tout au moins hasardée.
L'allAgresse g6nérale de la capitale en se voyant (Mbar
rassée, pour quelques jours au moins, d'un gouvernement si
peu sympathique, a ad- prise pour de l'agitation; et le com-
mandant rose de la capitale crut necessaire, dans l'intérèt
de la tranquillité publique, ou pour prévenir l'explosion tant
redoutée, de doubler les postes; ce it quoi le commisaire turc
s'opposa, dit-on, fort judicieusement. M. Stirbey; 6, son tour,
se crut obligé de revenir en toute há,' te, pour tranquilliser la
capitale, abandonnant ainsi couronnes et fleurs, arcs-de-tri-
omphe, transports frénétiques des populations sur son passage,
et tout ce qui accompagne d'ordinaire princes, rois, empereurs,
depuis que le monde existe, dans les péregrinations qu'ils font
pour le plus grand bonheur de leurs sujets très.fidèles. Alors
parut ce manifests qui fera époque dans la vie politique de

www.dacoromanica.ro
24

M. Stirbey, et aussitôt après le ministère fuyard regut


vitatiou de se retirer presque en corps.
Concluons :
Que la Russie aura tout le profit de cette mascarade en
plein jour, et occupera quelque temps encore les Principautés,
sauf à recommencer plus turd le ruble jeu; à moins que l'An-
glettere n'y mette fin d'avance, ce que nous n'avons pas lieu
d'espérer.
Que les hommes de 1848, n'étant pas assez simples pour
pousser aujourd'hui à une révolution (qui d'ailleurs, "aans l'état
actuel des choses, ne saurait profiter qu'à notre mortelle en-
nemie), ce n'est plus cartes les horutnes du parti spoliateur
qui se seraient essayés à ce jeu là; ils se setaient an con
traire bien gardés d'approcher la paille en feu de la poudrière.
D'ailleurs on -ne -fait pis tous les ¡ours des ré-volutions, et
n'en fait pas qui veut: les révolutions aunt commie des la-
téores qui apparaissent A. des époques fixes, marquées par le
doigt de ¡Mel' et Alestinées à apporter de nouvelles lumières
au monde.
Qu'il n'y a eu qu'une bade petite intrigue ourdie dans cette
famille sainte, composée du Père représenté par M. Duhamel,
du Ills représenté par M. Stirbey, et du Saint-Esprit repré-
senté par la somme des intrigues et des machinations du parti
de la réaction, y compris les quelques membres du ministère
démissionaire dont nous nous empressons d'excepter M. J. A.
Philippesco.
Que ces quelques membres ne peuvent être nullement con,
sidérés comme en disgrace ; bien au contraire, ils doivent s'at-
tendre à des récompenses: car ils ont tout le mérite incon-
testable de faire, corneae Pon dit proverbialement, d'une pierre
deux coups, ayant servi d'un côté russe, c'est-à-dire
roccupation prolong& , et s'étant préparé ensuite la succes-
sion da ministère qui vient de les reruplacer, et A. laquelle
ils arriveront plus turd, poussés peut-être par le parti turc
comme des hommes éminemment patriotes; car pour quelque

www.dacoromanica.ro
25

temps au !twins les portes du paradis consulaire russe leur


seront fermées.
Que le nouveau ministère, formé en partie des mêmes in-
dividus qui composaient le ministère Bibesco, et que le vent
populaire emporta en 1848, est tout aussi dévoué it la poli-
tique russe que le premier, ayant sur lui cependant l'avantage
incontestable, nous devons en convenir pour rendre hommage
a la vérité, cl"avoir activé par leurs méflits les germes de la
révolution. On peut done dire avec assurance gulls sent des
habiles; et que, ayant puisé dans leur retraite de nouvelles
forces et- une nouvelle ardeur, ils seront _plus aptes que les
premiers à préparer a un moment donné- un nouveau complot,
qui aura le mérite d'être mieux ourdi pour btre mis au ser-
vice de leur idole.
A propos de la réapparition sur la scèue politique de ces
méraes iudividus, une réflexion involontaire sur cette loi de
la nature que les lames causes produisent toujours les mêmes
effets, m'oblige b. une disgression que le lecteur me pardon-
nera, et qui explique peut-ètre pourquoi M. Haynau, ayant
rep quelques coups de poipg un pen rudes à Londres, et
son gouvernement s'étant cru en devoir de le récompenser
pour ce fait par de nouveaux honneurs, pourquoi, disons-nous,
M. Stirbey, subissant A se qu'il parait la conséquence logique
de cette même loi, s'est cru également en devoir d'appeler
de hautes fonctions M. Jean Mano, traité par les habitants
de la ville de Giourgevo d'une manière non moins gracieuse
que celle du maréchal; et, chose curieuse à constater, c'est
que cette legon ou pfuteit eette politesse lui a été faite par
des hommes qu'il patronait, et qui jouissaient de sa faveur.
En tout cas, CO qu'il y a de certain dans ,cette reproduction
du méme fait, c'est l'ithmense popularlté que M. Stirbey va
recueillir par suite de la judicieuse pens& qu'il a eue de con-
fier le ministère dans les mains de ces mêmes individus qui
ont aidé dépopulariser son frère, le prince Bibesco.
Dira-t-on peut-être que M. Stirbey n'a agi ainsi que dans
itention bien arretée de braver et d indisposer contre lui

www.dacoromanica.ro
26

l'opinion publique; parce gull est admis en principe gouver-


nemental que ce n'est qu'en agissant ainsi qu'on pout prou-
ver qu!un gouvernement est fort et solide sur sa base? Quant
A, nous , nous sommes plus portés A croire que M. Stirbey,
ayant toujours ses regards tournés vers cette divinité du Nord,
qui l'éblouit et le fascine-malgré lui, il s'inspire, en fidèle
croyant, de ses propres pensées, uit en tout et partout ses
'

mouvements, ses moindres volontés; et exécute ponctuellement,


sans d6roger A, une virgule, ce qu'on lui ordonne de faire.
De tout ceci il résulte comme conclusion définitive, que le
manifeste de M. Stirbey n'est, ainsi que nous l'avons dit plus
haut, qu'une simple et innocente mystification; et que si ce
dernier est destiné A parcourir les sept années de son règne,
selon la convention mémorable de Balta-Liman, ce ne sera
pas la dernière mystification qu'il réserve A son pays et A son
suzerain, A. moins toutefoia que le ministère de S. H. ne se
décide A regarder de plus près; car j'avoue que nous avons
besoin qu'un autre nous explique quel rôle en définitive a
joué le commissaire de S. H. dans cette comédie, qui n'a eu
pour but qu: la prolongation de Poccupation russe, c'est-à-
dire la continuation de la violation de nos droits solenn,elle-
ment garantis par nos aieux, et que la cour suzeraine devait
respecter et protéger?
Stéphan Golesco.
Ce 15 Octobre, 1850.

www.dacoromanica.ro
27

No. 6.

Alex. C. Golescu catre Rucaren1 si C. Aricesou

16. Aprilie, 1866.


Fratilor !
Lupta acum e mare; rad-voitoril Intrebuinté4 tóte mij16-
cele lor celle vechi ea sil MIA,' cat se póte mal multï depu-
tat! d'aI lor In Divanul ad-hoc. Ghica, Bibescu s'i tirbeY ad
mare partida, si eI dispund de tóte puterile ca influinça asu-
pra cellord slabL; no! !Elsa avem numaI principiele celle fru-
móse si sanctitatea_ouse! nationale; de aceea urméz'ä, cel pu-
gin ca sa ne concentram, sa ne Intellegem, si sil ne unim In
darea voturildr nóstre.
Sprijinitil de patriotismul si buna voinel a D-v , sperd ca
unul din eel duo! fratI al me!, Stefan sad Nicolache, va pu-
tea fi allesd deputatd acolo.
V6 serif' nu ca frate al lord, ci ca Romand ; faceti ce veti
putea sil se aléga unul din duo! la Musceld. Nu credd sil fie
cineva de buna credinO, Intre alleg6tori care sh se pótb, In -
doi In constiinga despre sentimentele lord ; acésta o licri, o
maT repeal, nu ca frate, ci ca cetatiand : pentru ca incerca-
rile cu cari s'ad luptatd atitia an! In streinatate, nu le a muiat
nicI caracterul lord Did nu le ad schimbatil sentimentele. El
scid sa pretuiasca positiunea de asta(II a Wei; si sunt con-
vin§I cii patriota eel bun! trebue sa traga catd se póte mal
multe fol6se pentru Ora lord din Imprejurarile aceste favora-
bile, l'asandd la o parte orY ce ar putea s6'1 adducl vre unii
red.*)
Sunt al D-v, frate si amicd,
Alecu C. Golescu.

*) Concet4eni1 mel n'avéti nevoie d'asemenea recomanda0unl; del


serviciele emminente adduse patriel de acestI Grahi aI RomAnie ere'
atitea titlurI la stima 0 recunostinça concetitenilor me!; astfel ci el
s'ah simtit onorali incredintAnd adesea mandatul lor, mal alien la 1857
0 la 18591 illustruluI .reposatu Stefan Golescu ' EDITOALTX!.

www.dacoromanica.ro
28

P. S.Mes chers amisl Un mot encore. J'aurais voulu pouvoir


disposer de mon temps , et d'un seul bon ceil , à défaut de
deux yeux, pour vous dire en long et en large bien des cho-
ses ; finis cela m'est impossible , matérielement impossible ;
Je me contenterai done de vous dire en substance ce que je
crois de-plus essentiel au sticcès de notre cause.
.D'abord je vous rémercie, au nom du comité, de vous être
ralliés au programe tel quel ; sans doute il Ost loin d'être
parfait ; mais ses imperfections, quelles qu'elles soient, sont
peu de choses h. côté de la grande imperfection qu'il en se-
rait résulté si chaque district avait eu son programe à part.
Le pays n'est que trop désuni, les partis se le disputent en
tout sens ; partis redoutables , puisau'ils ne font appel qu'à
l'homme animal, gill tout ce qu'il y a de plus sordide dans
le toeur humain, l'intérêt, et rintérêt réduit à sa plus hideuse
Pxpréssion, celle de perpétuer dans le pays le vol, le pillage,
toutes les iniquités, toutes les bassesses du régime fanario-
tique.
De l'union I De l'union, mes cher amis I A cette seule con-
dition le pays pourra sortir victorieux de la lutte ; l'hine de
la Roumanie pourra se dégager de desous les décombres pe-
stilentiels, oil ses ennemis espéraient l'avoir à tout jamais
enterrde.
Et. pour minx réussir dans notre sainte entreprise, nous
n'avons qu'à profiter de deux mois qui nous restent encore
pour promer aux autres les quelques idées essentielles au
succès de notre cause. Une de ces hides essentielles, c'est la,
mauraise foi des autres lorsqu'ilS parlent d'union et d'un prince
étranger; car s'il ét tieut de bonne foi, pourquoi n'adhéreraient-
ils à notre programe qui met en évidence ces deux points ?
Pourquoi surtout ne veulent-ils pas du mandat impératif ? seul
tuoyen de nous assurer les uns vis-à-vis des autres de la sin-
cérité de nos voeux; aussi devons-nous insister plus que ja-
mais: 1. sur l'aahésion de nos consitáyens A. notre programe;
2. sur la acessitd d'exiger de nos canditats, et de ne donner

www.dacoromanica.ro
29

nos voix qu'à ceux qui veulent, par amour pour leur pays, se
soumettre au mandat impératif.
Ce sont des sophistes ceux qui, comme M-r Bibesco , di-
sent qu'un homme d'honneur ne peut accepter un mandat im-
pératif; car il, n'a Rd inventé qu'en vue des malhonnêtes gens
qui abondent dans tous les partis, et surtout dans le leur, et
non en vue des honnêtes qui sont en minorité.
Insistez plus que jamais sur le mandat impératif: c'est une
inspiration celeste, et non, comme ils l'appellent ces Messieurs,
une invention infernale; c'est notre âncre de salut!
Engagez aussi les électeurs b. slier s'inscrire au plutôt sur
les listes électorales.
Adieu, mes chers amis ! Je suis obligé de m'arrêter, le cour-
rier devant partir dans peu.
Adieu! Et courage iusqu'au bout!
Votre tout dévoué
Al. C. Golescu.

No. 6.

Al. C. Goiescu ate C. D. 4ricescu.


1857.

Mon cher Aricescu! C'est le quatrième billet que j'écris,


mais c'est la moindre des choses. Toute la nuit je n'ai fait
que copier, et maintenant je vieus d'éteindre les bougies; il
fait grand jour, et je succombe de fritique et de sommeil.
Roata vous dira de viva voix tout ce que j'avais A vous
comuniquer par écrit; ayez confiance entière en lui; et puis
mettez vous à manoeuvrer de votre mieux pour réussir dans
l'entreprise; car,, croyez moi, avec Caracas1*) et les autres
Campolongeni, puis Turnavitu avec les Pitesteni, et enfin Cre-

*) Prefectil la Mugcel 111 timpul allegerilor Divauulul ad-hoc.

www.dacoromanica.ro
30

tzenusch avec Petrescu et les Tirgovisteni, vous ferez beaucoup


de bien; de a dépendera aussi un revirement dans la poli-
tique de Messieurs les Commissaires. Ils s'imaginent que nous
sommes un troupeau qu'on peut mener comme on veut. A nous
A leur prouver le contraire, A les convaincre qu'ils ont A. faire
avec un peuple qui, quoique arriéré, a toute fois un excellent
gros bon sens, qui souvent vaut toutes les sciences politiques
du monde.
Mon cher Caracaschi 1 Si je ne vous &it pas A part, c'est
pour mille raisons que vous devinez déjà; mais la meilleur de
toutes c'est que vous Ates là-bas comme nous autres ici, un
tas de desculfi, tous bon A pendre. Pourquoi alors deux billets?
Un seul ne remplit-il pas le ruble but ? Manoeuvrez-moi de
votre mieux là bas; et qu'à Ieur retour, les commissaires se
disent : «ces diables de Valaques sont-ils entAtés, une fois
qu'une idée leur entre en tête; ils ne démordent pas du Prince
étranger, comme du mandat impératif.»
Adieu A tous deux ! Je vous embrasse cordialement, et suis
votre tout dévoué ami.
Alexandru C. Goleseu.

No. 7.

D. loan BrAtianu dire cetätenif din Muscellti.


30 Oct. 1858Pitescl.
Fratilor Museeilea,
Conventia de la Paris ne face o. positiune in Europa; si de
si ea nu este precum am cerut'o, ins& este o positiune pusä
sub garantia crediwI publice europeane, si ne assigurA sta-
bilitatea necessariä, uneI societätT ; ea _ne deschide Inca mil
drama legalti de reparatiune si de regenerare.
Intentiunele puterilor garante, el voescft negresit BA esim
din caosulii, din nearhia, din starea de silA si de arbitrariA

www.dacoromanica.ro
31

in care ne aflamt , este manifestata in articolele ConventieI


ce atingti organisarea n6stra din nauntru, §i care sunt dog-
mele legilor ce trebue se insufletep RomLia.
Pina la promulgarea Conventief, tótä actia i respunderea
era _pe séma puterilor garante; elle aü facut ce le-at ertatt
cunostinca chestiel nóstre, interesele i puterile lor.
De la promulgare insä incoace, destinele RomânieY sunt in-
credintnte in mAinele n6stre; i t6ta respunderea viitorulul
unel natil cade asupra-ne Europa ne privesce sé va4 cum
o sé debutam in cariera n6strä de popolt de sine0 purtator;
generatiile viitére II gateset glasul sé ne binecuvintOe sét
se ne blesteme.
Cea d'ant6it datorie a néstra este d'a apara Conventia care
ne-a constituit; daca vom (nedescifrabil) barbatl inteacésta a-
parare, voitorit de reti vor fi amarAtY, §i viitorul assiguratt.
Pe acestt terrêmti, facein astA0 apelt patriotismuluY vostnt.
Care este telul CaimacamieY? Ea este chemata sé aplice Con-
yentia ; ea se mnifestésa in t6te actele el ; ea voesce ca
In trecut ca institutiile nuoé sé nu fie de cat nisce paravanurI
In dosul carora sé fie ertatt uneY classe sé faca túte jafurile
§i téte nelegiuirile. De la obstésca adunare viitére astépta ea
acestt resultatti.
Electiile dar o preocupa; §i destituind pe functionarl, §i
puind pe altil, speed se sugrume de la inceput suveranitatea
nationala; dar 0 chiar daca destituirile n'ar produce acestt
efectti, elle sunt cea d'Antelti &Mean a Conventiel, §i care
ar autorisa pe t6te celelalte calch'it
NM din Arge§4 protestam, §i trimitem protestarea printeo
deputatie ; speram ca §i D-v. o sé urmatl asemenea; §i ca o
sé ne facetl placerea ca deputatia D-v. se vie sa se unéscä,
ca a néstra, i sé inainteft la Bucurescl.
Vé insémnti in fuga mare aceste linil din partea locuitorilor
d'aici, carY se unescti cu mine, 0- vé imbrati§am*)
I. C. Breitianu.
Originalul olografti anti atestei epistole 11 possedttm noY.
EDITORIIL.

www.dacoromanica.ro
32

No. 8.

Epistold a Domnului Petro loan Cerndtescu catre


C. D. Aricescu.

Amice!

N'am fostii surprinsil de locft de provocarea ce'mY al facia


prim scrigrea adressatä, mie in giarula- «Ronahnula» la 29
Octombre, in respectula arestaril D-10 Sfefan Golescu si a
sub-scrisuluY la Rusciucii, in luna Augusta din 1854; insa for-
ma el cea atata de curten6sä din parten unuY oma at'atil de
rigurosa ca D-ta, m'a surprinsil feorte SalY spunii drepta ca,
fail sä, fil provocatii de D-ta, care totti-de-una aY &cuff' ce
al Oisii si id çlisti ce ai facutii, ceca ce este [Mt de rara in
çlilele nelstre, set fära vre o imprejurare impuitóre, nu m'asY
fi determinata a 01.CO nimicii despre ceca ce formézá subiec-
tula scriss6rel D-tale; cu Hite ca,, cu duo! an1 inainte, dud
avémil mid putina esperienta de 6menY, ama respunsa, insa
In scurta, la unti articola ce se atribuesce D-luI Eliade, care
tracta despre subiectula de fagia si care aparusse inteo f6ia
separata pe langh çliarul «Nationalu.» Ama auçlit ca in «Pro-
prietarul Romaniin ce se çlice ca, se redige de D. Eliade, ara
fi aparutti in lunele trecute, cu sub-semnätura D luY Cumpi-
nasescu, unit ellevii din collegia St, Savva, mal multe articole
One de neadevarurY asupra acestuY subiecta; insa ea nu
na'ama siintitti nicY tentata de a le citi, ne cum de a respunde.
Acuna, de si carat' t6r0.14, din cause indipendinti de voea mea,
me voia incerca -de a espune curatil si simplu adeverula; cad
nu maY consciinta lul despre faptele 6menilorii 'Ate instrui
si moialisa, maY allesa in politica; çlicti in politica, pentru ca
din nefericire, dupe celle ce ama veçluta detreY anT incoa,
cui a redusd pre lume, aid la noY, sa créçlä cui este o mare
utopia', chiar c'una regimii constitutionala ca momia sa fie
baçla si calla* politice!, ci, din contra ca elle repunina una
altia ; si ca, daca cea d'Antélti se pare a fi invocata, de totil

www.dacoromanica.ro
33

6menii politici farä distinctiune de principiile ce pund inainte


ch, professezl, acesta se face numai ca sl amAgiasca, pre cei
crebli §i sl Intunece ochil cellord-I-alti, spre a nu vedea pe
cee-I-altl in tótl uriciunea el.
Ca sa, facil espunerea mea mal intelessä, 'nai iad voie , ca
pericolulft de a fatigá si póte a nemultumi pre cititorl, a o
incepe mai de departe.
La annul 1853 Septembre, me vOuiti constrInsd de venirea
armateloril russe In principatele romAne, sa, pfirasescd pen-
tru a doua órA patria; duoi anni trecusserä de cand reintras-
serail in ten* adica In urma retragerii armateloril de occu-
patiune turco-russä. De astA data Rusil nu mai avell pilca-
tullí pretestil el vind se restabilesca, ordinea turburatk, ci
dechiarad In façia lumil cl secuestrezl terrile nóstre ca pro-
vincil alle Turciel. Resimtid tare umilinta patriei melle când
v6;luid cum furl priimitl acesti 6speti, cu athtd dreptd cuvêntd
uricio§i, ca cum terra intrega, 'I-ard fi chiematil spre a se da
In potestatea lord! Selina pe Turd incapabill de a Inaugura
o politica, salutarie spre a- se mäsura bärbAtesce cu astä a-
menintare rewoltätóre, §i avéndd pupil incredere In spirituld
politicti atund predomnitord in Europa, imi remasesse pu-
Via, sperançiä, el 'mi void mal vedea patria. Me dusseid dérl
la Paris ca scopii de a 'mi continua studiele, intrerupte din
causa consecinteloril resultate pentru mine din modesta parte
ce luassemd la revolutiunea din 1848, si care me condusserl
In Transilvania, apoi me tirhit la Constantinopole, §i in fine
me aruncarä in Brussa. Acéstä BAWL o avurA mal multi din
soçii mei politici compromisi, dintre cal% cumil ne demonstrA
timpulti, acestd mare maestra alld lumii, putini ad fostd
miscati de simtimente curate §i de principil senitóse, in partea
ce luara, In acea memorabill manifestare a terrel nóstre.
Dupe cAte-va luni de stadia §i de resedere In Paris, veOnd
In fine ca, ocupatiunea Principatelord RomA,ne devine o causä
europenl, si cl celle mal civilisate state intrA in lupta, in con-
tra agressorului collosfi de la Nordd, si apoi §i mal multd, el
aceia pe carri cunoseemt atunci mal sinceri qi mal devotati
3

www.dacoromanica.ro
34

patrioti Romani din Paris se dud in Turcia, ce se arAta a-


tat& de bine dispusä tipre a recun6sce vechiele drepturi po-
litice alle Românilorti ; sciincla in fine fuä c& éste in joct
essistenta politicA a Romanilorti. 'Ate chiar cea nationalk me
determinaiù, sal nu putuiti resiste tentatiunei, de a merge si
eh acolo. Din nefericire ins& indatA incepui& a me desamrtgi
de illusiunile ce 'ml facussemti, vkléndti desbinArile dintre e-
migratil Romani, provocate mal allesti de ambitiuni mid, e-
goiste, alle unora dintre ei. Turcii MC& vklénda acestea in-
cepusserA a concepe proiecte funeste pentru terrile Romane,
Fi carl 'I incoragiaft chiar unil pretin§I patrioti. Descurajatti
dérk me determinaiti de a me int6rce in Ora, sciindti di
Ru§ii, in urma tractatului incheiat& intre Turcia §1 Austria
pentru o noui ocupatiuna a terrilord néstre, incepusser& deja
a se retrage.
Cu o çli séti dome inainte de çlioa defiptA pentru plecarea
mea din Constantinopole, D. Stefan& Golescu imi spusse cA
va veni §i D-lui in Ord., inpreunA cu D. V. MAlinescu. Acésta
'mi ficu mare plicere. Imbarcandu-ne pe vaport, dupe mal
multe ore de navigatiune , ajunsserhmt qi desbarcarAmt la
Varna; aci DunArea fiindti InchissA, voiam sA facemil pin& in
Romania mic& drumulti pre uscattl. Aci staturAm0 catti-va,
atatti spre a vis& passporturile néstre, cat& §i spre a vizita
castrele trupelorii englese §i francese, ce era& inpregiurti. In-
teacea çli , pe dad me intorcém& cu D. Golescu de la of-
ficiulti passporturilorti, §i pe dad contémplamti_ urmele ce
lAssase incendiulti de curindti Intêmplatil In cetate, D. Golescu
me IntrebA dacl am& vklutti pre D. Eliade, apoi imi arAta
la 6re-pare distant& tint omti in uniformA turd. Luand bine
séma, abia ilii cunoscuM ; ins& vkléodulti in acea- uniformA,
pre D. Eliade, eductitoruld natiunii , creatorulti limbei, poetul
patrioticg, me simtia retinutti de a me indrepta cittre D-lui
ca sti '1A salutti, sA'l vorbesca, ca cum& acea uniformA con-
firma téte cate auçlissemti çlicéndu-se despre uneltirile ce fit-
cusse cu cate-va luni mal 'nainte la §umla, pre liingA Omer&
Paya, tu contra cellorg-l-alp Romani. A doua çli luarAmti cal

www.dacoromanica.ro
35

de posta si plecaramd; catre sera ajunseramii la §umla, unde


nu remasseramd multil; a dona di de diminéta purcesseramd.
Aci véduramii pe popa apcti, si pre D. Dumitru Cretulescu,
si audit' inteadevérd pre D. Golescu 4icêndti catre acestia ca
ar fi bine sa nu se fad multa vorbi de trecerea nested pre
aci, pentru a altd-feld buna cuviinta ar fi cerutii sa mérga
a vede pe ()meal Pap, ca care se curaíste. In fine, dupe' o
calatorie lunga si ferte necomoda, cum se calatoresce in Tur-
cia, ajunseramil la Vidind. Pe MO necomoditäti era sa avemil
si neplacerl: in pelele muntelul Balcanu, ni se spusse in mal
multe rênduri, ca se afiad lotrii, banditY de occasiune , cari
tind drumul, nu numal neptea, ci chiar dioa; mal alles strei-
nilord. Inteadevérd, véduramd semne destule ce ne facura sa
damd credéméntil unord asemenea vorbe. In aceste impreju-
rail, D. St. Golescu arata sange rece, iar catti despre D. Ma-
linescu nu potil afirma toti asta ; cu tete ca era ferte bine
armatil. Mértea miserabila, cum o;licea D-14 MI Mtn sa 'ld
perdemd din vedere mal bine d'o ora, Oa ce esiramti din
nisce locurl pugind sigure.
Ajungand la Vidin ,,merseram la Samil-Pasa , guvernatorul
tinutuluI , cate ne priimi cu multi politeça, si ne invita sa
préndim la dénsul. La mash'. vorbiram mal alles despre poli-
tica, ce se discuta in Crimeea ca armele; venind apoY vorba
despre lupta de la Calafat intre Rusi si Turci, spusseram Pa-
el ca am don i sa" vedem intä'xirile facute aci; la care Pasa
ne respunse ca vom merge impreuna cu. dênsul dad va avea
tImpt. Despre acésta numal deschiseram vorba, védênd ca nicI
end numal dice nimic ; cu tete delft vedeam des, si mai prén-
diram la dénsul. Marl d'acestea, mal observaram ca mal tot-
d'auna Pasa ne intretinea 0116 inserat la dénsul; s'i child era
apol sa ne intercem la hand, unde trassesem, ne da CavazI
sad dorobantY Turci de ne insotiad , sub pretest ca sa nu ni
se intimple vre un neajuns. Aflaram and, de la ingrijitorul
hanuluY ea in tete noptile remined cate duol. treI prin prejur.
Acestea ne-ad dat prepus ca TurciI ad temen l despre nol, si
clt ne privegheda d'aprepe. Samil Pasa ne spussese, find, diu

www.dacoromanica.ro
An

d'autéit a venirii n6stre, ca a priimitfi o ytafeta de la


çlioa
Omer Paya din umla, In care'T scria, preveninduld tot d'o-
data de venirea n6stra, ca sa, ne invite din parte'l spre a
merge la Rusciuc, unde are sa vie yi elln cu armata : caci
are necessitate de noT, yi vom putea intra cu dénsul in terra.
Ed din parte'ml me oppuseid acestei propunerY, sub cuvèntd
ca nici nu sunt cunoscut lui Omer Paya, nicT nu '1 pot fi de
nici tit' folos ; yi ca voescd, dorind sa'mi veçlü famillia, a merge
In térra y'a me duce la Craiova; ca nimeni n'are dreptul a me
opri, nefiind nici chiar emigrat de la 1848. Paya nu çlisse ni-
mic, ci m'amana mai multe oille One stemi vizeze payportul-
tu fine intraid In térä, ajunseiti la Craiova, de unde lipséti o
multime de locuitori. Parintil mei se Ingrijarit mult veçl'èn-
du-me ; pentru ca Ruyii, dupe ce deyertasera Romania mica,
se oprisera la Slatina; yi d'a ci Cazaci1 faced dese incursiuni
One aprépe de Craiova. Asemenea me. temuiii yi eft ca nu
cum-va presenta mea In acelle imprejurtiri sa le aduca vre
un neajunsd ; yi me decisseid a me int6rce la Vidin, Cu scopti
de a mal remanea pe acolo pêne ce -se vord departa Ruyil.
Cu mine mal venira eati-va juni din Craiova, cari a doua çli
se int6rsera Indaratt. Aci aflaram numai pe D. Stefan Go-
lescu ; cad D. Malinescu, cum mi se spuse, plecasse la Rus-
ciucii. A doua sail a treea çli de la int6rcerea mea, Mat dupe
staruinta Payei, cat yi pentru ca n'avémt ce face aci, ne de-
terminaram se plecamii yi noY la Rusciucd. Pe vapord afla-
ramd yi pe D. Collium, consulul englesil din Bacuresci, care
mergea tot la Rusciucti,
Candd ajunseramt la Vidin dedesemii aci peste duol emi-
grati romani : D. Nita Magheru, care se afla In armata turca,
yi D. N. Russu, care acum 41 scbimbase numele In Rousso,
un devotatd cu totul al D-lui Eliade.
D. Magheru fusese espeduitii la Rusciucil de unde nu se
mal int6rse fa Vidin. Ajungand la Rusciucil, indata merseram,
la cuartierul lui Omer Paya, atat ca sal vedem, cat yi mal cu
sémä ca sal dam o scrigre cu care ne insarcinase Samil Paya;
insa, dupe ce de ram scrigrea, un ajutantii, ce avea yi o

www.dacoromanica.ro
37

carte cu numele notru, ne spuse srt mal asteptimd, fiind-cä


Omer Pave, era ocupatil in aceld momentd. Dupe ce adhsta-
rho' ca o jumhtate de orl, fiindu-ne femme, pentru ch nu prin-
ziserAm , ne duserhm la prinzd, avênda intentiunea sh reve-
nimd indath; insä intorcêndu-ne ni se spuse eh ati e0td.
A doua qi, pe la 9 ore diminéta, pe cand dejunamd la D.
Nita Magheru, veni un ajutantd ca sh ne spue eh, Omer Pasa
ne astépta la conacul lul Sadie Pap, guvernatorul de aci. NoY
insotiriimd indath pe aceld oficerd. La p6rth vèljurämt dui:4
CavazI care ne urmaréti; si paal departe, din distanth, in dis-
tanth, mal intâlnirAmd chtY-va, cari se vedea di ne a0éptä,
si se aläturath Mg& ceI-l-altY. Ip.trä,nd in curtea guvernato-
ruluY, conductorul nostru ne dusse mist fate° salä, unde ne
mirarämd ch nu vedemil pe Omer Paa ci numar pe Sadie
Pava singurd. Acesta ne Intreba dada amd venitd in Rus-
ciucti, 0 dad, avernd pasaportt; la care vorbe II respunserh,m
ch am ajunsti in pia trecuth, si eh papp6rtele le-amd data
until omit de al politiel. Dupä aceste cuvinte ordinh sti, ne
aduch ciubuce si cafele; 0 apoY, dupä, alte ptwine vorbe schim-
bate, e0rämd Mil ca Pap sä mal 4ica nimicd semnificativd.
Oficeruhl care ne condussese e0 impreunä, cu nol , ne invita
in camera sa, care era aci alriturY, ne trata 0 eld larA§I cu
ciubuce si cafele; apol esirämd si de aci.Dandu-ne josü, cândd
sh esimt pe Ora, conductoruld nostru, care totd ne insotea,
ne qise sh venimd dupe dênsuld; eld deschise, intr'unti edifi-
cid josti, o camerh uncle nu vNurä'ind nimicti in intru , niel
cea mal mich sait mal simpla mobilh; intra ellft, ne çlise BA
intrAmd .0 nol, apol e0 repede 0 incuie uva. Nol uimitY und
momentd, pentru ch, nu intelegeamti nimicd, incepurhand alt.
intreba , a protesta; insh elld nu voi sh respurn;16, nimied, 0
sh dephrta. Nesciindd la ce sh, atribuimft acéstä purtare ciu-
data a Turcilord ea noY, credémd ch, el 10 vord recunósce in-
data rätacirea, §i ne vord libera inainte de a insera. Dupe a-
miag, D. Nita Magheru, de la care fusesernd Intl, vävléndd
ch nu ne mal int6rcenaii, veni la conaculd PavY sh cercetep
despre noY; 0 aandii de nol, se apropie de feréstra inchisoril.

www.dacoromanica.ro
38

Nol 1 nararämt ce s'a inOmplatt; §i Domnult Golescu 11


çlisse sit mérgä a spune acésta D-lul Colkum, i Inca sä afle
care 'Ate sä fie motivult acesteI arestäri? Catre sérä vOu
rAmti trecAndii pe ulita spre care da o altä ferésträ a inchi-
soril, pe D. V. Mälinescu, pe care Inc& nu'l revAkclussemii In
Rusciuct; i cu tfite ci noi ne arätarAmii la acea fereasträ
0 '1 facurämti semne, insä Dumaealul trecu flicêndu-se cit nu
ne vede. AmänduoI ne mirarämt de acéstä estremä prudinth,
mal allest cA D. Stefant Golescu, fäcusse spesele drumului
pAnii la Vidint; i cindil Scullin& socotéla spre a vedea ce
avemt sh'I intórcemt fie-care, D. Mälinescu declarä cA n'are
banl, la care D. Golescu 11 observä cA acésta trebuia sii o
spuie din capult locului. A duoa ç11 inai propuseit a serie d'a
dreptult luI ()inert Paya, prin care sti'l cerä ca daca are vre
unt motivii pentru arestarea n6strä, suntemt gata a priimi
chiar judecatä mulitarä. Dedeit prin urmare bani pe feré-
strä, Cavazului care ne cumpArase in i;lioa precedentä de alle
mAndril, ca sä 'mi aducA, necesariile pentru scrist. Mal M-
eta o scrisfire i cAtre D. Eliade, despre care D. N. Magheru
ne sptsese cA nu se aflä aci, pre cAtii 'mi adduct aminte; ilu
rugamil sa 'nff comunice motivuln arestäril ; cad Dumnealui,
ca secretart, (cumt auOisemil cä' se afla in acéstä calitate)
a generalissimului tint, una neapä'zatt sä stie.
Scnsfirea cea &are Omerd Pap o trimiseit la Guvernatorult
i-o dea, iar pentru cee-l-altä rugait pe D. N. Magheru care
venea des de ne vedea, färä. ca sält tie nimen1 de WI. La
acésta nu mi s'a data niel und rAspunst. Cu Domnulu Eliade
nu vorbissemil de mai 'mainte de 1848, pre cändti avémi1 multa
stimä in Dumnealui. D. Maghieru ne spusse numal ca D. E-
liade '1 ar fi comunicatt dt a aflatti ca °melt Pap, are man
prepusuri asuprä-ne, i ar fi adaost ch D. Stefant Golescu
merita eä. fie impupatt dup6 legile militare in vig6re in timpil
de resbelt. TreI Oile i trei noptI Amaserämt intr'acéstä in-
chisfire , dud apoI veni una adjutantil alt lui Omerd Pap
care, prefAcindu-se ca se mirä v416ndu-ne pu0 intr'o camera'
atâtil de pro:5sta, ne invitä sä mergenat cu clAnsult la casa po-

www.dacoromanica.ro
39

litaiulut, caruia recomanda sa ne tratesse bine. Aci mal sta.-


turama tre! çlile i apoi una alta ofitera veni sá ne anunte
ca sä', fima pentru adoua i pregatitt pentru a pleca la Con-
stantinopole.
Auçlinda acésta, Intrebaia pe politaia daca mi se p6te da,
voie sa iesa pentru putinti sa cumpara ceva pentru drumti,
si sti veda pe cine-va dintre Românt ; i ellti, dupe ce se dusse
de Intreba pe Sadica Pasa, Iml aduse respunsa cá potti
Insotitti de duo! Cavazt, faxa sa me duca Insa la alta cineva
dad, de D. Eliade. Me determinaia dar, spre a puté ei, sa
me duct' la D. Eliade ; s't ad veçluiti mal multt Romant cari
venissera din Bucuresct, tare cart 'ml aduca aminte ca ere].
DD. G Creténu, Rotescu, Nenovic! etc. La intrarea mea In
casa, D. Eliade istorisea mal multe fapte petrecute In térti la
1848, si termina conchiçlêndtI contra DD. Bratient, Rosetache
Apol vorbinda de sine, çlicea ca térra s'a aratata
ingrata dtre dAnsul ; ca s'a sacrificata pentru ea ; ca numat
vrea sA mat vie a locui lute° asa Ora, si ea va rasa ca nicl
copit set sa numat calce pe tertmula el; ca In fine 1st va pro-
cura alle vietet lucrand pentru orl tine 1 va OW etc. Ea. 't
ceruia voie a 'It Intrerumpe, rugandula aml spuie, ca D-luf
trebue sa scie, care sa fie motivulti purtaril cellet data de
aspre a lut Omerù. Pala cu no! ? D-lui se scusa çlicenda ca
n'a pututü afla nimicü, cu t6te rugaciunele salle, i c'a pututt
obtine numat promissiunea d'a ne trimite la Contantinopole.
Esia draci cu Were de I'M ca m'arna dusti veçlfi. A-
doua çli callatoriram spre Constantinopole, Insotiti d'unti cu-
riera turca si de patru Cavazi. Acestia se schimbaa din °rasa In
°rasa pe ande treceaa.
Dupe 12 011ie d'o calla f6rte fatigaa, pentru ca mergéma
destul de tare, si numal due çlifle avurama de repaost, trecènd
prin Tirnova, apol Balclni! pe la Titolea, Adrianopola si Si-
limdria ajunserama In fine la Constantinopole, facend una mare
ocolti, pe cant' pe la Varna callea era Mite scurta. P'aicl mer-
sese la Constantinopola D. Malinescu, care nu mill cuma a
Malta spre a's! atrage indulginta si a nu se espune rigoril

www.dacoromanica.ro
40

WI Omer Paya ca nol. Conductoruld nostru ne dusse la agin-


tele lul Omer Papa pe langi guvernd, care morse cu nol la
ministerul de, resbeld, yi ne presintA lul Riza Paya. Acesta
ne intrebi, aritand mirare pentru ce suntema aduyl Cu Cu-
stodie? Nol II respunserAmd ci speramd si aflimd aid cela
pugind care putea fi culpa nóstri ; pentru eh luI Omer Paya
'I a plicutd a ne aresta Ara BA ne spuie macar cuvAntul pen-
tru ce. Mum ellti dete ordine spre a ni se da o camera aci,
la uya cAria ne pusse und soldatd. Mal multI dintre amiciI
nostril politicI veniri si ne va4A, yi maI top acusad pe D.
Eliade despre acésta. Dup6 trel qille furAmd liberT. NoT mer-
serimit la Nei yi detterAm dou6 protesturI lul Reyid Paya,
ministrul de esterne y'l Vizirti, cerandu'l si ni se fad aatis-
factiune. Reyid Paya se- mirgini a 'ml respunde: «ci aresta-
rea a fostfi o erroare. Omer Paga a fostli ameigitli despre noi
de Eliade 0 de Sturzea», earl sa aflati pe langl ansul, unul
ca secretar yi celd-l-altd in armatA; yi ci daca voescd, potd
remanea in Constantinopole; iarb., de nu, mi se va da pasport,
si intru in téri. Eh insistaid ca, pe rang pasportd, si mi se
dea yi o scris6re citre Omer Paya, in care si i se faci re-
mustrare de purtarea sa cu nol, spre a nu mi se mal intAm-
pla ceva din partel, fiindti ci, se vede ci D. Eliade calom-
nigli yi persecuti prin orI-ce mij16ce pe aceia carl nu apro-
Uzi faptele, yi nu participi la cugetirile salle. D. Stefand
Golescu ceru y'i i se dote und pasportd pentru Francia.
Ed merseid mal de multe oil la ministeriti ca si 'ml iad
pasportul yi scris6rea cerutA; insi directoriul ministeriuluI mA
totd purta ca vorba, sub diferite scuse, aya in cat trecu mal
multd d'o luni. Wend acésta, na6 mal duseiti odati la Reyid
Paya, yi protestaiil (waiü contra acesteI purtirI citre mine;
yi'l dechiaraid ci void fi constransil si am recursd la o alt.&
putero spre a mA protege, la care elld respunse ti potd s'o
facti. Dideid dar o petitiune la ambassadorul angla in sensul
acesta; yi peste putind fuiti chematti la ministeriti, unde mi
se dete pasportul yi scrisbrea citre Omer Paya.
Téte aceste striginirI mA ficuri si uriscti atald de multti

www.dacoromanica.ro
41

pe TurcY 0 Constafitinopole, In ca.ta mi se phrea ch stad pe


citrbunI aprin0. Intrând In terra, venid la Bucurescl; 0 indath
me duseid sh dad scrisetrea luI Omer Pava, care scris6re era
neinchish. Ell, dupe ce'l vesiu coprinsul, ImI slise ch '0 adu-
ce aminte de acea neplhcuth intêmplare ; 0 adaose Ocêndd
ch pentru acésta mud sh multumescd conationalilord mel pa-
triop, carl se aflad atuncI pe }Alva. Omni; ch elld In acelle
ImprejurarY n'a avutd timpil sh, cerceteze spre a se lumina
despre noY.
Acésta este relatiunea ce sunt dator a da, relatiune penibilä
chiar pentru mine ; pentru c'aci e vorba mal numaY de per-
s6ne. Ed me märginescd aci numal a nara; publicul sad mal bine
6menii luminap carl all principii shnet6se, vord trage conclu..-
siunele ce vord crede mal rationalI, mal logice, avé'ndti aicl
prenrsele.
Priimip, ve rogd, sincerile 0 fräte0ile melle salutarY.
Petre loan Cerneiteseu.

No. 9.

Alex. G. Golescu cdtre membrii guvernulul revolutionar.


Paris, ce 94" Sept. 1848.

Mes ehers anus,


Faites bonne contenance. Ne désespérez ni de la France ni
de la Turquie. Ne vous laissez pas abattre par ces retours
de fortune qui ne peuvent en rien entamer nos droits , ni par
ces lenteurs de la diplomatie qui a bien besoin de quelque
temps pour se reconnattre.
Si nous nous étions pris it temps avec l'étranger,, Hen de
ce qui arrive ne filt venu nous troubler dans le développe-
ment régulier de notre _révolution ; mais puisque nous avons
mis des lenteurs dans notre propre cause, -comment- voudrions.

www.dacoromanica.ro
42

nous que la diplotnatie étrangère n'en mette point dans les


embarras inextricables où elle se trouve placée ?
Courage done, et tenez ferme. Recommencez avec Fuat-Ef-
fendi la série des évènements qui se sont pass& avec Sulei-
man Pacha : sans demagogie, vous pouvez fort bien vous ap-
puyer sur l'éclatante manifestation de la volonté du peuple.
Tachez seulement que rien ne se fasse ni publiquement ni
sous main contra les intérêts ou la Ilignité de la Turquie.
Dans les circonstances où se trouve actuellement l'Europe',
nous ne pouvons gagner que par la Turquie : que votre seule
politique soit done de gagner du temps , afin de donner le
temps aux cabinets d'agir sur Constantinople. Tachez au moins
que rien ne se décide ; en attendant, vous pouvez y arriver,
si vous montrez beaucoup de fermeté.
Ne rejettez cependant pas les accomodements que vous pro-
poserait Fuat-Effendi , car je crois bien qu'il sera aussi des
notres*).
Peu importe cited y ait un seul lieutenant , ou mgme un
Prince définitif, en place de la Lieutenance actuelle. Cédez it,
cet égard ; cédez également pour- le vote universe' (à condi-
tion que tout citoyen , sachant lire et écrire , wit électeur) ;
cédez aussi A. une limitation de la presse en ce qui regarde
l'éxterieur (l'invialabilité du SultAn, par exemple); mais ne c6-
dez jamais ni sur les monastères, ni sur la garde nationale ;
car ce sont là les seules ressources matérielles du pays. Quel-
ques concessions suffisent pour amener un nouvel arrange-
ment, si Euat-Effendf est favorable a notre cause. Ne cddez
pas trop, pour avoir de quoi céder, s'il nous fallait subir une
troisième et même une quatrième épreuve ; car ne croyez pas que
nous en serons sitôt quitte avec la Russie. Il est bien pob-
sible que les Cabinets ne prennent le parti de se méler de
nos affaires, que lorsqu'ils auront A opposer aux prétentions

*) S'a Inlelatti D. Golexcu, uitAndd ch. Tornio, atuneY era auk tutella
Runge, care era a tot -putinte,

www.dacoromanica.ro
43

des Russie, à côté de nos droits, l'unanime persistance de la


nation pour les points capitaux de la réforme , ainsi que sa
bonne volonté, manifestée par de nombreuses et succeSives
concessions, dans le but d'amener une entente pacifique. Je
ne veux point vous dire qu'on ne parlera pas avant; M-r Bas-
tide m'a promis le contraire. Cependant je crois devoir vous
rappeler l'affaire de Servie (1840) , afin de ne pas vous dé-
sespérer des lenteurs qui pourraient venir de la part de la
diplomatie, malgré le déclaration de M-r Bastide.
Il m'a assuré avoir envoyé toutes les instructions qu'il a-
vait notées sous ma dictée. Cela se résume en ceci appuyer
les demandes de la de'putation vala que d Constantinople, et
stertout la reconnaissance de la constitution nouvelle, ainsi que
de l'union des principautés. En outre, 5000 fusils sont déja ex-
pédiés par le ministère (par Constantinople) ; c'est un acte
assez sigifficatif. Tout minime qu'en --soft le nombre, ce sont
toujours des fuisils.,....Ne faites pas du tapage avant qu'ils
n'aient touch& le sol valaque. Ils devront être payés à Buca-
rest; c'est la condition sine qua non de leur expédition.
Je passerai aujourd'hui encore au ministère pour me bien
informer si ces fusils soat bien partis ; cela me semble en-
core une fable : taut je me sens au milieu d'une république
bourgeoise !
M-r de Ségur du Peyron est nommé consul chez nous; il part
dans deux ou trois jours par 4_,Ionstantinople, oft il connait beau-
coup de monde ; il nous fera beaucoup de bien, mais il ne
vent pas non plus qu'on annonce son arrivée comme un chan-
gement de politique en notre faveur. Toujours la pewreuse.
bourgeoisie!
Le ministère est tres chancellant : il est possible qu'il tombe ;
mais, dans tous les cm, notre cause ne perdra rien.
Je fais parler les journaux autant que possible ; mais je
vous annonce que je n'ai pas le temps de faire des articles
de fond, ni les rédacteurs non plus ; il nous faut un homme
spécialement chargé de cela. Je vous ai écrit officiellement
cet égard ; vous recevrez la lettre par Const,intinople.

www.dacoromanica.ro
44

Avez-vous envoyé un homme en Anglèterre ? Vous étes bien


coupable si vous ne l'avez fait. Ghica devait quitter Constan-
tinople pour cela, et laisser un autre pour le moment A Con-
stantinople , où nous avons et nous aurons toujours besoin
d'un agent très caprible; mais Ghica devrait bien partir pour
quelque temps A Londres, muni de bonnes recommandations.
Si l'Angleterre se montrait plus sympathique A notre égard,
la France agirait incontestablement avec beaucoup d'énergie;
il nous faut done un homme A Londres.
J'ai rep le dernier paquet de lettres que vous m'avez en-
voyé par le Consulat; mais je n'ai point regu la lettre pour
M-r le ministre des finances, dont me parle Voinesca dans la
sienne ; cependant la lettre pour M-r Lherbetta, qui -Rah con-
tenue dans le mAme paquet, M-r Lherbetta l'a regue _par la
petite poste. Je n'y comprends plus rien. Vous m'avez envoyé
copie des actes de Suleiman Pacha; mais ce n'est pas là tout
ce que je YOU avais demandé : c'est surtout les adresses da
gouvernement provisoir pour les gouvernements de Vienne,
Paris, Francfort, Londres, Constantinople et Petersbourg, que
je vous ai demandéés. Ici on prétend qu'on n'a point regu
d'adresses de Valachie.
Je vous avais demandé tout cela pour donner beaucoup de
publicité aux faits et actes qui ont accompagné notre révo-
lution ; mais vous ne faites rien. Vous ne m'écrivez rien des
affaires de la Transylvanie. J'ai appris que Lauriani avait été
arrAté A, cause de mes lettres interceptées : c'est bien de sa
faute ; il m'a donné une adresse qui n'etait pas bien silre, A
ce qu'il parait ; mais qu'est-il arrivé après sa délivrance par
20,000 Valaques ? Est-il possible que vous n'ecriviez rien A.
cet egard ? Encore une fois, faites done un petit bureau
pour la correspondance des journaux; et envoyez les articles
A des adresses peu suspectes, avec priere pour ces personnes
de jetter les lettres incluses dans la boite de Paris. Sans ces
precautions, vous ne ferez jamais rien.
Votre ami,
A. G. Golesoo.

www.dacoromanica.ro
45

No. 10.
Constantinople, ce 25h3 Ayril *)

_Mon cher . . .**)

11 m'a été impossible de vous écrire par le dernier bateau;


aujourd'hui encore j'ai bien peu de temps it moi pour causer
avec vous ; j'a1 fait un voyage horrible h cause d'Eliade, de
cette créature étrange, qui fait aujourd'hui beaucoup du tort
A. notre émigration; il West rendu ridicule sur le bateau à
vapeurl, du moins si le ridicule ne tombait que sur lui ; mais
il tombe sur tous, car il se disait représentant de l'émigra.
tion ; il se disait philosophe, poéte, chef de la révolution,
membre du gouvernement provisoir etc; il avait de plus il la
boutonnière un ruban rouge de 2 pouces de long. Pauvre E-
liade, il a été cependant un jour victirne de la brutalité d'un
Prussien, qui ne pouvait pas digérer (nedescifrabil) ses im-
postures poétiques et philosophiques ; il lui a fait quelques
objections qui out derouté notre philosophe ; celui-ci trou-
vant très déplacées les observations, lui dit qu'il devait écouter
et croire ; le Prussien le pria de lui permettre de continuer
avec ses objections , gull adiessait uniquement pour son in-
struction, de même que Socrate le permettait it ses disciples,
En voila, respère, de la grossiéreté qui fit rougir le pauvre
homme, qui se retira tout confondu. Nicolas Golesco souf-
frait également avec nous du supplice que nous faisait endu-
rer cet homme, qui n'a jamais été plus heureux que depuis
qu'il est en exil. Enfin, arrivé à Smyrne, un parent a Eliad
lui dit la même chose que Ghica lui avait écrit A Paris, de
ne pas aller A Constantinople. N. Golesco s' st decidé de ve-
nir tout de mAme ; sitôt qu' Eliade et Tell ont vu que Nico-
las ne veut pas rester,***) ils ont voulu le suivre aussi, craig-
nant toujours pour la Principauté. Si Nicolas seul était ar-
4-) Din conImutul epistold pare a fi din annl 1850.
**) Numele e sterol in originalti.
***) Stersti in originalt

www.dacoromanica.ro
46

rivé , ,c'eut dté différent ; tandis que tous les trois à la fois
out éffarouch6 les Turcs, qui leur ont enjoint tout bonnement
de retourner La veille, le bateau de Galatzi avait amené 25
ou 26 jeunes gens, -qui ont quitté la Transylvanie à l'approche
des Russes, les Golesco, Zane, Negulitzi, Zossima et bien d'au-
tres; cette coincidence a donné beau jeu à l'ambassadeur Russe;
le gouvernement d'un côté, la nation de l'autre; et voila les
Turcs fords de faire un acte qui nous fait le plus grand tort;
car ceux de la Transylvanie auraient pu venir par deux ou
trois, et personne ne leur aurait rien dit , comme il y avait
de,* à deux ou trois reprises, qui étaient venus; et aujourd'hui
encore ils continuent it rester ici. De l'autre coté, Ali-Pacha
avait fait dire 6. Ghical il y a quelque temps, d'écrire it ces
Messieurs it Paris de s'asbtenir pour le moment de venir ici,
vu que le moment était très inopportun ; Ghica leur en a
donné avis ; ils n'ont pas voulu l'écouter ; les Turcs de leur
coté agissent très mollement ; ils seraient bien disposés à ré-
sister comme ils sont, mais l'appui en paroles des ambassa-
deurs anglais et franois ne les arrangent nullement ; je ne
sais vraiment comment finiront les choses , maig. j'en déses-
Ore ; je n'attends plus rien de la France : elle est en déca-
dence ! Lorsque le Despotisme aura fini avec tous les peuples
des différentes parties de l'Europe, et qu'il n'aura plus sur
lea bras que les Franois , alors nous verrons ce que fera
cette nation, qui ne fait que se reposer sur les lauriers de
ses ancetres ! Allons, je crois que cela ne tardera pas. Ici,
vrai diret nous ne faisons rien de positif. Le général Graben
est toujours ici ; il presse par toute sorte de menaces la Tur-
quie à conclure un traité d'alliance offensive et défensive a-
vec la Russie et l'Autriche; cela ira parfaitement bien. A
elles deux, ces puissances , avec la Prussie silrement , tran-
quilles du côté de la Turquie , qui a toujours sympathis6 et
sympathise pour la civilisation occidentale, et nullement pour
le Despotisme Austro-Russe, tranquilles, dis-je, de ce côtd, et

*) D. Ion Ghios, fost Bel de Same'.

www.dacoromanica.ro
47

de plus, ayant les troupes turques pour reserve-, pourront a


leur aise mettre une fois pour toujours it la raison ces bla-
gueurs de Francais , qui ne finissent plus avec leurs révolu-
tions. Il ne faut done pas vous étonner si vous apprenez
un de ces jours que les défenseurs du Despotisme coalisés
se portent sur Paris, pour faire subire à cette ville . . , .*) le
méme sort, et plus méme qu'à Viènne , Prague Milan , Var-
sovie etc. . . La Turquie it beau crier et faire toute sorte de
remontrances au général Graben sur les procédés illegaux de
la Russie; pour toute réponse on lui dit que la question Moldo-
Valaque est secondaire ; qu'il y a d'autres questions plus im-
portantes sur le tapis, celle p. e. d'extirper le mal dans sa
racine, qui est à Paris; et que le peuple Valaque a besoin
d'une legère punition pour quelque temps, pour s'étre permis
de suivre l'exemple des autres peuples révolutionnaires ;
ne veut pas du ministère actuel , qui a fait son &location
Paris et à Londres ; le ministère resiste de toutes ses for-
ces. Canning et Aupik prétendent vouloir l'appuyer ; mais
viendra bientôt Pultimatum ; Graben ou Titof viendront pré-
senter au ministère d'une main le traité avec tous les acces-
soirs, et de l'autre main l'épée; le ministère sans doute, avant
de répondre, s'enquerra auprès de ces deux Messieurs, anglais
et français, du genre de leur appui ; or, l'appui moral est un
fluide impodérable, qu'on ne peut pas attraper et mettre dans
la balance, en face de l'épée russe et autrichienne, et force
(sera de)**).

*) Stersfi in originalti.
**) Regretfira ca nu possedim i finalul, care urmézi a fi tot ma de
interesant. Din causa acata epistolkn'are semniturfi, fiind un fragment
numaI; i necunoscbd niel scriptura nu ne putem pronunça categoricii
&supra autorului epistolel. Lectorul curiosfi o p6te vedea la editorul a-
cestel opere; din coprinsul epistolel se tntellege ci este unfi emigratii
rominfi, care a jucatil unfi rolfi 6re-care-in miparea néstri nationali de
la 1848.

www.dacoromanica.ro
48

No. 11.

D. loan lonescu atre N *)

Semlin in 26 Februar. 1848")

Frate,
11 vaut mieux tard que jamais. Asta i;lisa a Francesului m'a
indemnat ca seti seria. Daca am intarOiat sunt vinovatil, lusa
fi l sigura ca nu te-am uitat***)
Ea, de d'Id ne-am despartit, am trait bine; §i am lucrat
§i cate ceva. Am visitat Banattili Ardélul, §i acum iata-ma 's
larA§I in Semlin, ca se mergti la Constantinopole, mide din
0.ioa aresta'ril astre m'am hotaritti sa me duce; lipsa de bani
m'al impiedicat; jara acum am bani.
Frate, tu ai fost sfi§iatti de Eliad et Compagnie ca esci de
partida rusasca; asemine ad fost §i Bratianu. Ce crima com-
mite acellil mil cu astfel de ideI ce le-ad propagat futre DI
nostril §i intre straini. L'am combatut; §i pina in minutul de
acum eil te crea. §i jura ca tu nu esci russolatru. Daca ai
pacatuit ceva, daca ai sprijinita vre una printipti buna care
In aplicatie nu ad respuns teoriei, pricina nu esci tu; ci acei
ce bu l'aa sciut pregui, §i carl sunt ca §i leumula cellii pu-
treda, pe care, cand illa pallesce cineva ca toporult ca sa
crape, ella in loca sa crape, §i sa faca din ella ceva bunfi,
ella, Oica, sa rupe; a§a imi tilmacesca pringipul infratirii a-
ristocratilor cu t'ami!.
Pentra emancipatia §i improprietarirea tèrranilor, am tipa-
rit una articolti in Mea de Transtivania sub titlu Botncinit
nu sunt comunistt, care a facut destul ¡meta, §i care era sa
'mi §i crepe capula de catre ipocritult de Filipescu, ce ne
ad jucatil in revolutie. Adata 'mi ad &cut °mire d'a fi cer-
*) Epistola e Vira adressi; din coprinsul el insi se vede a fi adres-
sati unuia din secretariI Guvernulul nostru revo1utionar4 de la 1848.
**) Trebue se fie 1849; =ere proveniti negregit din distractie.
***) Aid suntil 'Iteres in originalfi duo6 rindan.

www.dacoromanica.ro
49

cetat de Rusl h venirea 'or in Brasov ; dér et o spdlassem


de mult, chiar din slioa and am publicat acea apologie a re-
volutiel n6stre sociale. Ed, In slioa aniversalä a revolutiet
francese din anuld trecut, am Oat In Orsova cä RusiI se gd-
tescil se plece din térrä ; i unit negustort, care tine In térra
o mosie In arendä, 'ml aü spusd cä Rusil garantuescil pe 4
ant contracturile. Ore nu cumva acestil termint este timpul
transactiel ce am propusd pentru deslegarea problemuluI pro-
prietätit ? Afld, frate, cd unt terrant baiaü rombil din Ar-
déld, 16cuitort In Zlagna, du.pe ce a Nat sciingd de (cd) Ro-
mfinii nu sunt comunistl, 'ml ad dat 50 galb., cincl-sled de
galbent, ca se tipärescd o carte In care se punt tot ce s'aii
fäcut in revorutie pentru emanciparea iobagulut i 1mproprie-
tdrirea
Ed am si %cad: 1. proclamatia; 2. tóte actele guvernulut
provisorit si a Locotenentil Lpublicate In Morntoril pentru.
proprietate; 3. seangele comissigi deputatilor terrani si boat,
la care 1ml lipsesce seanga cea mal dupe urmä*) i seangele
netipärite remase la Vinterhalder; 4. Tóte articolile melle din
Pruncul i Poporul suverana; 5. dare de skid cu proectulti
ce am propust pentru a deslega problemul proprietatii; 6. G
tratatie desvölind principiile din proiectii, tratatie pe care o
am si Otit In 15 c611e,
NAvalirea Ungurilor In Blajd, unde cäpdtassem Inca 50 galb.
In o ordinie (?) i libertate In tipografie; m'am oprit de n'am
tipdrit acéstä, carte, ¡aria 'I am dat tituld de .Ronginul mo-
qnénli in férra sa. Devisa : le sol c'est la patrie.
Ed me duct la Constantinopole unde, ca calomniat de Lo-
cotenengd si de Brdtianu, a am pdrtinit terranilor In func-
tiunea mea, o se apert revolutia nóstrd sociald, si o se scrid,
13a Inca o st dad si o jalobd.
Ind. mal inainte de regulamentt, Constandin Golescu*), in
callAtoria lul, Insémnd ca 16cuitorii din Ungaria lucra pe and

*) Aid aunt sterse ate-va ctrvinte.


*) Tata fra/dor Goleacl.

www.dacoromanica.ro
50

104 çlille; eel din Ardeld, 198 çlille pe anti, si Cu tóte Acestea
suut maI fericitl de cat al' nostril, calif lhcraa numal 12 011ie.
Care póte fi pricina de a fi In maI Mina stare acel can mun-
cescu altora peste 200 çIille pe anti, de cat acel ce lucra nu-
maI 12 0.ilre ? La acésta intrebare, tot Golescu respundea la
1824, 1825 si 1826: ca terranul , de cum se nasce i pinä
móre, nu este lipsit de a auçli ado bani, cu felurimI de mi-
jlóce prifäcute, n auçlire numal drepte.
Vine regulamentul care, ca scopa de a curma aceste felu-
rite mij16ce, le reduce la celle mai simple; Ins& cu mult mal
eficace de a Barad pe terranl, In cat, In vécul nostru i la
Europa, cand totI cauta de a stärpi saracia, la, nol se pusse
in lucrare intro ducerea el. (Cu) acte o voiu dovedi.
Jaloba mea la iinperatI are sa fie tesuta cama In chipula
urmetorti , i prin articole de jurnale voiu deslusi-o i mal
bine.
Dupa märturisirea deputatilor proprietarI cä regulamentul
au fost o chirle, a urmat ca, pentru painentul boerilor, terranii
se respunçla china in munca; asa, pentru una pogona de pa-
mentu, terranul aft dat 12 10 6 parale; sea pentru 9 pogóne
si 19 prajinl ail luat boeril 107 leI i 10 parale ; tub', t6ta
taina ait fost de a lua in locti de banl mud; prin urmare
tot ce ail luat boerit mal mult peste aceea ce aft trebuit se
ja, trebue se dea
Acesta am se cenit In jaloba mea la %As, turcesca si la
Miscall, cad amenduoe aceste puteff ati iscalit regulamentul,
pe basa socotelel ce le att dat boeril; prin urmare i Turcil
MuscaliI trebuesca se indatoresca pe boerl a da Inapol a-
ceea ce ati luat mal mult peste cat s'ati fost legiuit.
Boieril ait luat mal mult, boierii aa furat rodul muncel ter-
ranultn; prin luarea de munca In loca de banI, boeril aft sa--4.
ilea pe terranl; cad pe cand terranul era Milt ca sö mun-
césch boerilor, ogorul terranului remanea nemuncit; asa ter-
rani!, pe dud präsiaa papusoil boerescl, remanea In
burueni; i dud scapail de la prasilá, intraa In secera, si a-
poi ta dos* i cate °data tóte trebuia facute de °data., fa

www.dacoromanica.ro
51

eat barbatul la cóssa, femeea la secera, si baétul la prasill,


eraü dusi de zapcift. De aicea aft urmat ea palele (?) boeri-
lor tot-d'auna se facét, pe and t6rranil remanéa in lips& §i.
In fómete, de care trebuind s6 scape, mergéa de cumparaa
lam., de la boeri, si sè indatorati ; lar datoria a lua boerul
iarasi in mund.
Eatä, cum regulamentul aft saracit, Saracia asta remane s6
o hotarasca capetele celle mai mari, caci ea nu o potti; Ins&
aceea ce pota este rodulil tuncei prranului; pe acesta boeril
Tail rapit, si trebue sel lea inapoi.T6rranul era datorti sa
dea 107 lei 10 par. pe 9 pogóne si. 19 prajini; cat aft dat
mal mult este drept de a inapoi. Ef ail muncit la pamAntii,
,si cine sémana unii firu, ja 2, 4, 6, 8, 10 fire, &lie& sporesce
semanatura Dunanedea, si munca oraului. Insa se dicem , de
pilda , ca din una aft esit 3; vrea s6 did ca in loca de 3
galbeni, boerul luand munca, aft. luat 9 galbeni pe anti; sea-
dênd 3 galben1 ce se ctivine s6 fa, reman 6 galbeni , luatI
mal mult pe anti, care de la 375,000 de famillii de pilda,
formésa suma de 2,250,000 galbeni, luati mal mult pe anti
de la tèrrani; ac6sta hope sine de 17 ani, prin urmare de
17 ori ail furat boerii calk 2,250,000 galbeni, &lid, 38,250,000
galbent. Lasa pentru exantega (exactitatea) tifrelor sumei, si.
diclt ca boerii aft luat 40,000,000 galbeni, patru-decl mil, de
galbeni peste aceea co. aa trebuitu s6 ja; si acésta sum& o
ceru, impreuna cu cat se va hotari pentru saracia Orranilor
Ce gindesci ? 40 mil. galbenl! E o suma build si drépta!
Cu indestularea pretentiei de saracie , capatam bani ca sa.
improprietarim pe claca§1 prin rescumparare; iar de preten-
tia cellor 40,000,000 galb, óre cum se va indestula térra ; pu-
gini proprietari vor remanea (nedescifrabil); se va lua do la
et inapoi tot ce all inghitit ca hapca.
WI fi obosit citinda, insa fiind ca iubesci ecstremile, de a-
teeali-ara data raunca ca sCrai citesci scrisórea; iusä Want
sfirsit; mais js vous fait grace du reste; je ne badine pas ,
je vais agir dans ce Bens ; une plume et quelques feu lles de
papier, voila toute la dépense d'exploitation ; exploitant donc,

www.dacoromanica.ro
52

tachez de chercher le filon d'or dans la localité oft vous Ates;


par ce moyen nous obtiendrons la compation (compensation)
de tout le monde, en lui démontrant ce vol, cet esclavage.
(Am stersil Injuratura ce'n2I e0 din pana.)
M'am need* prea tare ; 0 dud sunt necajit , imI adduca
aminte de Voinescu. Ce face ? StinAtosa e? Malta inchina.-
ciune ! Tot este cum era pe ghimie anti-Ionescu , dupe cum
a qis °data ? illti dorescti ; cad' ea nu sunt anti-Voinesca.
Dér la seti spuna ceva de Atdélu, unde am traita , 0 am
callätoritti. Ilâxtie tot mal este pAnA josa, §i ar fi pAcata sA
o lasa g616..
Pe cand nol erama pe ghimie in dreptula VidinuluI pe la
18 Octombrie, RomaniI din Ardéla, framantatl de ideile adu-
naril de la Blajti, ImbogatitI cu comisan I ardelen1 ce Tugira
In térrA, se sculara In contra Ungurilorti, ca credincio0 im-
pAratulul In contra rebelilorti; apucara armele, &lid. lancile-,
10 luarä, prefectI in dfstricte, 0 tribunI, §i formara aceea ce
se (Ace landsturmti, adica cum era In térra la noI pe vremile
vechY ridicarea glerttelor,, In contra Ungurilor cari propunéti
libertatea ca spincjurb,"torI kii arden, Romanil se apucara de
desarmat ; 0 pe ceI ce le sta contra, II arda §i'l spinquraa,
Peste 10000 de RomanI sunt mortI , o multime de orfanI 0
vAduve,0 peste 160 de sate sunt mistuite de flacArY, bucatele
arse, vitele 0 6meniI fad. nutregt. Pagubele Acute de Ro-
manI Ungurilora nu le timti Inca; dér credit cä trebue sa
fie insemnate. F6metea 0 sAracia, §i oinmorurile desolésa Ar-
délul cel frumos. Ardélu ca cetate naturala, aparata de munti,
mal tare de cat de zidurI, are keY, carI pape, nimeni Dula
'Ate strebate ; de aceea 0 Romanil platira Dacilor birti; de
aceea §i impAratul Iosif -licea ca- in zadar se apara in cetatI
Ardélul de du§manil ce ail trecutti prin chel*), in Ardéla cheile
aa fosta slobode Ungurilorti , 0 armata s'a concentrata spre
apararea SibiuluI 0 Bra§ovuluI. Unguril ati coprinsti térra ,
alt recrutata, ail gasita provizil , 0 ati mersa la Sibiti sub

*) Stemtorile Carpatilord.

www.dacoromanica.ro
53

Bem ; armata l'ad allungatd 0116 la poduld SimeriI , fusa a-


colo Bem aii invins-o ; si armata ad dat inapoI; atunce &I
venit si Muscalil ; acum lupta va fi futre Ungurl si Muscall.
inteo mica arta Oupta) MuscaliI perdura' una oficerd. Vom
vedea ce va urma in lovirea ce se pregatesce.
Salutare si fratie I
E Ionescu,

No. 12.

O epistold a D-lui C. Balcescu Catre I. Voinescu.


Martie, 1849.

Yoinescule,
Am credutd tot-d'auna in prietesugul tèti mal multd de cat
In al orI-caruia macar, si sunt sigurd ca nu m'ara inselatii;
prietesugul este al inime iar nu al redonuluI; si omul se in-
sala mal puçin ca mima de cat ca rezonul.
Al dreptul sd did ca al suferits in séra plecariI tale, dar
déca n'al putut crede ca sufletul med nu este asa de sticat
In cat sa n'alba nimic de sacra, nu trebuia sa cautl sa mal
m'e vedl ?
Nu cred insa ca dad vei isprtivi de citit acest bilet vel
mal fi de parere ca trebuia Ball ca trebue sa dad ed soco-
téld de baniI fostl asupra ml.
Cand am plecat de la BucurescI scid prea bine ca dupe
disa tuturor trebuia sl iad banil cerutY de Laurian ca sel dad;
mil' asemenea ca misia mea era pentru Serbia, pentru care am
si primit 200 galb. de cheltuéla , si cä asupra plecaril mele
mi s'ad dat vi insarcinarea de a merge in Galitia cu Botmer.
P6te sa4I aducl aminte ca am fAcut in Sfat propunere O',
nu o sa'n1I ajunga banil de drum pentru amAnduol in misiile
din doud punturI opuse, si chiar Tell 'ml-a rèspuns ca din ba-
nil ce void duce lul Laurian sa opresc 300 galb. asuprit'mY.

www.dacoromanica.ro
54

Pete sell mal aducY aminte ce, chiar tu Sfat am recut ce-
rero se, se slobkle un decret pentru chipul lueril acestor banI;
cad dupe cuna il luam, respunderea privea numai asupre'mY, a
ceruia iscaliture figura ; i el tot °date am declarat ce, daca
nu se va da decret, eti nu respu . baniI luI Laurian. Totl' ml-atI
fägeduit ce se va da decret ; chiar tu de atatea orI ;
t6te acestea nu atl dat , i ast-fel atI lesat a fi privite, ridi-
carea acestor ban1 de mine ca tu silnicie, in puterea functii-
lor mele.
Gaud am plecat din IucurescY prevedém ce o se intarOid
cate-va lunI, si ea% lucrurile nóstre n'o sä merge asa bine ; dar
nu mergém cu gendul pene unde nA ajuns ; asa dar am läsat
nevesteY ceva banI din ceY datl mie de cheltuélä, ; am dat
Botner 10 galb. i l'am pornit pe alte cale, ca sä, ne intalnim
la Sibiii. Pe. drum mi s'a rupt cäruta, si am fost silit se cum-
per alta pe care am läsaf-o cu tot calabalicul la Geescl; cand
am ajuns la PitescY, in loc se, apuc pe la Curtea d'Arges la
CalnenY, am apucat la Rômnic ca sä v41 si Mara cea ves-
titä, a Magherula se am ce spune Polonesilor i Serbilor; a
doua 4i dupe sosirea mea mI-ail venit vestea de catastrofa
Bucurescilor ; i ast-fel am fost silit se mal rëmâifl ceva acolo
ca sil fac pe Magheru sA proteste, i sä, vedem ce se mal
face ca vol ceI inchisl. Dupe ce am isbutit a'l face se' pro-
testese, afiandii cA Muscalil ail intratil In Ore, ce Tamil ail
pornit spre Statina, *end ticelosia in care era lagerul, de-
säversita nedisciplinä, i lipsa totale' de orl ce prevedere d'a
fi surprinsI lute° nópte , vel;lend ch sfaturile mele , ale bra-
vilor beetI Paleologu, Cretulescu i Peretl7 i chiar ale betra-
nulul Zablovski nu se pune in lucrare de Magherul, am tre-
cut in Transilvania. La plecare'mI fuse Magheru nu m'a lesat
pene ce nu 'I-am dat 1000 galb. Tot acolo, cam zorit*) am
dat i lui Cretulescu si Peret sfantihY 935. Ajungend la
stam ametit pentru ce nu sciam nimic de serta véstre, a tu-
turor; i mima nu me 'Asa se, dad_ res tul de banT lul Laurian

*) Adici cu form cam asiguria1ï amigraff onorabilY.

www.dacoromanica.ro
55

pentru ca vedém ea o sumá asa de mica nu le este de mal


niel un folos lor ; le trebuia banI de arme; prin urmare mi-
'Mile de leI, pe care si de le-ar fi avut, tot n'ar fi gent ni-
n'ar fi .avut de unde sä tree& armele.
În vreme ce asceptam sa ves1 ce se mal face In téra si ca
voY, sosesce Tall i Eliad de la Brasov ; venea sa ja i adi
lane dér tot d'o-data i bani; ca sa ja laud la Brasov,
spusese maI nainte pe la unit altil ca m'aii trimis pe mine
sa dati banl lui. Laurian; o scris6re a lul Perep catre Bala-
sescu -pomenea de conferinta ce at.i avut cu Eliad i Tell, si
elii aü venit la mine eerênd banil; Intálnindu-me ca Eliad
Tel, le am cerut euvent de ce se spuie luI Peretl i altora ?
si sad Indreptat (licend peatru ea credea cit eú am respunsii
banil luI Laurianti; dar caul le-am propusii ea di me vedeam
atund silit se del baniI lul Lauriano, ca se nu am peP totI
Transilvanil In capu'ml, ati Inceput cu gura pe mine, -staruind
ea se nu'l dati, ca se remitie pentru emigratii nostril. Ne am
Jnvoi; dar se schimbam banil din slang In galbenI ; der nui
-era en putinta niel de pklit; si se formam unt comitet druia
Ineredintam; aü cerut se le del o parte lor se'l schimbe,
si o parte se remaie schimbe eti; le-am dat dar vrio done-
lecl mil sfantl apr6pe, i cusurul l'am schimbat et. Dar dupe
ce schimbat banil, eerend eti sa se faca Comitetul, am
vequt ea propun se adastam pIn'a se scapat1 i vol din arest,-
si se sositi la Sibiti, ea sa ne chil4nim ca totiY. Pe de alta
parte Iml cerea banY, si me hotarliti se pleat si
In Galitia. In vremea acésta sosi i Magherul. Mara de mia
de galbenI eel didesem, II didesem i carp de orInduial& de
alte treI mil galbenl de la judetele din Romania mica, de la,
tare Incepuse a priimi ce-va banY; a1-va ofiterl 1ml spusese
ea suma banilor In argint, numal ce se v'Nuse la Mlgheru la
eercetaret. vamil de la Turnul Rosu, era ea la 3000 galbenI-
Tel 'ml-a, qisii la cercetarea ce 'I-am &cute, cit MagheruluI,
dupe cum ia spuse. el!ti, II remlisese numaI vr'o 1000 galbenI;.
raie link mi a isú Magherul ca Ii remasese numal 400 galbenl
"Magherul intrase cu o multime de tinerY, ofiterI i civill, care

www.dacoromanica.ro
5C

lime parte la causA; ceI maI multl n'avea Bid ce se mAnAnce


póte; am Oisa de atAtea orI luI Tel WI ajutam cu ceva din
banY; 0 mi s'ati Impotrivit, dicênd CI nu pota cheltui din eI
fail sA se adune mal intAiti totl la una locii; neputAnd suferi
acésta, cAnd el cheltuia din banil ce le dasem, silit filnd sA
pled' sé ajunga pe Botner la Cernautf, socotindu-mé singur
réspunptor de OM suma banilor luatl cu mine la pleclre'mI
din térrA, de vreme ce nicl unil decret nu s'ati dat pentrn
ei, am data cAtl-va banl pe la unil altiI; adicA :
10 galben1 lul Hristopolu.
10 » luI Petri.
7 » lui Teulesct.
8 » lul Bestelei.
§i am plecat din Bra§ov; am cAlatorit ca destulA primejdie
prin Banat, Ungaria pin& In Austria; am trecut Inamte pin&
la Cracovia, undP aflAnd de revolutia de la Lemberg, am luat'o
inapoI. Ne sciind ce sé fac, m'am ludreptat la Paris ca sé me
intilnescu ca Al. Golescu, sé vedem ce este de fAcut. Sosind
aicl, ella a plecat Math la Francfort; la plecare I-am dat 40
galbenI pentru cheltuialA, de drum; peste cAte-va d.ile am dat
lul D. BrAtianu 42 galben1 pentru cheltuialá de drum, §i altI
30 galbenl ca al trimitä lul Maiorescu. Am dat 20 galbenI
lul Ubicini ca sA '0 fad haine, cA nu avea ca ce sé umble,
fiind cA i s'a pierdut Wile ca haine In térrl, la intércere'l
din Constantinopole. Sosind 0 voI, am cheltuit In casA. 1080
fraud, vr'o 90 altl pe niice hArtil tipärite luI Al. Golescu 0
pe jurnalele tipArite; am mal imprumutat pe N. Golescu cu
400 0 cap-va fraud, pe Stefan Golescu cu 100, 0 pe alti
Cu alte sume mal mid. Aqa dar din suma banilor réma0 a-
supanal, dud veI aduna tot ce am data, cum arAtit, 0 veI
pune 0 paguba ce am suferit la Sibia la schimbarea banilor .
din sfantl in galben1 cam 1.61, peste 30 galbenI, veI vedea eä.
asupra mea nu rémAn mal mult de 200 0 cAti-va galbenI, pe
tare 'I-am cheltuit In cAlAtorie'ml de la Sibila pin& aid, 0 In
vremea de and mé aflu aid; péte at ti se va pArea mult;
dar acésta este adevérul. Daca nu am dat, §i nu dad, 0 nu

www.dacoromanica.ro
57

Noia da lul Tel si Eliad socotela, este ca, dupe cum 'p arat
mal sus, ea me socotesca indrepta se nu dad; de vreme ce
respunderea pentru suma total o privesca cadata asupaml,
de vreme ce nu ad dat decret ca in puterea luI se pocitl fi
patrimoniul mat aparat ;. me cunosca Inca catre acesta
Indrepta sa le cera ed socotela de banl la totY, pentru cd sunt
al mei.
Domnil acestia i cica D.lor scia prea bine ca icü tota
1.6111 de mine, si ca, respandesca feluri de zizaniI i calomnil
ea se taie increderea compatriotilor de cake multi; vremea
le va aräta 'Vote pe adever; de o cam data creçl. el pentru orl
ce °ma cu judecata , cand va lua In bagare de semi ca In.
vreme ce guvernul terra me Vote socoti numaI pe mine res-
panptor de acesti banI, ea ca se facti pe Magheru se sustie
eau(la nóstra, 'I-am data din ban' mal 1000 galbeni; cd erne.
du Inca lui Tel si lui Eliad ca se'l Intrebuinte0e In causa; In
dare si ajutor emigratilor peste 1400 g., In vreme ce putem
sal pia prea bine la banca de la Sibia si pe d'oparte se
traesca cu dobinda lor, pin& la Intrare'mi In Ord, , iar pe
d'alta sal am amid gata a'l respunde guvernuluI ce va fi si
me va apuca.
In vreme ce bang ce 'ml mal remasese puteam prea bine
numaI pe grim mea; ea pe cata vreme am avut bani,
am dat ori caruia din compatriog ce mi-ad cerut, si la tóte
trebuintele causel nóstre; de o cam data. çiicü crOuia ca un
asemenea oma, nu uumal nu se va putea Indoi despre mine,
dar Inca se va mira de o abnegatie care merge póte pina la
nesocotinta desavirsita.
Inchipuescetl ca lucrurile se *Oa óre-cum In terra, el se
alege una Domnil (care va fi una Cantacuzino, Sup; Vilara,
Ghica sail Filipescu, pentru ca nu mal traga nadejde se fie
Ellad saa alt cine-va din aI nostril); ca se da amnistie gene-
raid; ca noi alma putem intra, In puterea amnistiel; ca Lo-
cotenentil sunt firesce aparatI de orl-ce acta alla lor, pentru
ca puterea lor era dictatoriala ; Ministril msA, i top ample-
iatil subalternl, pot fi nesuparatI pentru abusurile ce vor fi

www.dacoromanica.ro
58

facut In vremea slujbei lor? Chiar dup6 Constitutia, cu care


guvernul ce va fi atunci o WI lovésca In capd, nu sunt si nu
era el respungtorl de actele lor ? Ce alternativA dar am ed
intránd In térra alta, de cat aceea d'a putreql In temnita, de
nu voitit avea cu ce se platescii 3000 galbeni ? Sad se vênçl
tot co volü avea ca sè platescti; si cum sè cree ea care n'am
avut niel °data norocii, a o se am acella d'a nu fi apucat
de nisce banï cari sunt luati de sine'mi, al% deslegare si Mr-
tie niel din partea Locotenentil, nicl a MinisteruluI, ci numai
cu iscalitura mea ? Slabiciunea In care mè aflu, pricinuita de
racial& cu junghiti, nu m6 iarta ca sa'ti scria mal mult; si
socotescd ca este destula atAta ca sè md Indreptep in xl-
chii tel.
Sunt slab inc5,, In cat nu pocia sta bine pe pici6re; tragli
nadejde s'é fiti ¡DAIL() mal bine.
Cu Filipescu nu o pociii lassa josil ; si te roga sè'l due
ravasul acesta, si sa le pui la cale; nu trebue sè reculep de
locti ; ea te alegil pe tine ; de trebue si altul, ia pe Iancu
Bratianu, pe care illti roe' printeacésta la trebuiutä. Inbran-
cesce lucru si priimesce ca pistolul, chiar a bout portant;
void sè ispravesca. odata ca toti pentru tóte si pentru totd-
d'auna.

1sTo. 13.

Alta epistold a D-lui C. Balcescu catre I. Voinescu


si I. Bratianu.
25, Mextie, 1849
Prietenii mel,
Intr'o scris6re ce am indreptat in qilele trecute unuia din
D-v. (D. Voinescu) facènd istoricul chipului priimirii unor banl
la plecare'mi din térra, a caratoril melle pina aid, si a in-
trebuintari lor, &Amu sè dovedescii ca banil aceia nu era"
al mei, ca 'I-am intrebuintat pe cei mal multi in ajutorul causei

www.dacoromanica.ro
59

§i al camaraklilor nostril; si a nu am cheltuit din el pentru


trebuintele melle, de cal vr'p 200 si cati-va galbeni.
Declaratia acesta o faceam atunci cu aproximatie, si Cu scopd
a demonstra prietenului Voipescu, si altora ce ar fi fost cu-
rios1 se afle adeverul, sad ca. se 4icti alt-fel, pe cat ar avea
temeid calomniile acellea ce respandescd asupra'ml unil din
camaragf nostril, unil din acol prieteni reci si vrajmasi ca141,
ca nu póte fi judecatg drépta o hotartre facuth a priori, mal
nainte adica d'a se asculta amendoue pärtile; si ca, prin ur-
mare, de s'i nu me socoteamd legalmente datord se dad vr'o
socoteala curva de acel bani, eil II dam o idee óre-cum de
chipul intrebuintarii banilor me, de mine insu'ral, ca o con-
fidentä' amicala.
Dupe ce °data, ase(ilasem priucipiul legalemente ca nimeni
nu póte se 'mi ceara 'lid bani piel socoteala', de el (afarg de
guvernul ce va fi In terra in minutul cand void reintra in-
tr'ensa, pentru ca eat tine inscrisul med de priimirea banilor)
credeam ca orI-cine va recunósce dreptul sea In parte, si re-
speetind pe and aprópelui ca se dobindésca dreptul de res-
pectd pentru sine, nu va mal interveni In lucrurl streine.
Din nenorocire Insa Op ca m'am inselatil si aci ca tot-
d'auna asupra caracterului unora din onorabili camaraft al
nostri; si acésta amggire vine póte din pricing ca Mima mea
o, fi stricata; chi de nu ar fi póte ca a unora din camaraqii
nostri, carii se dad ca modele de virtup, ca adeverate ca-
ractere stoice, ca alp puritani, pentru ca potii avea neconte-
nitd veninul in bukle si reutatea in inima, In cat se denatu-
rep faptele si cugetarile fie-cgruia, si se OM gasi pete chiar
In sóre. Ver,lii ca m'am inselat; pentru ea ell priimid de la
unul din D-v6strA, de la D. Voinescu, o socoteala redigéth
nu geld de cine, dar scrisa de D. St. Golescu, prin care se
da und demanli cellor ce avansasem D-; Voinescu, aratandd
ca di remAiii dator 471 galbeni si 9 sf.; rénAiii dator cui? si
din banil cui ? 'lid o pomeneall; dar cu tóte acestea intentia
cea rea d'amT aduce o mare pagulg la banil ce am dat unuia
§1. altuia, e precugetarea d'a glisi argumente la calomniile ce

www.dacoromanica.ro
60

aducti §i asupra'mf ca asupra multora , se arata de depute,


dovedescti ori-caruia ca, cea d'Anteit aci aratata*) este e-
fectul celleI din urnaa,") §i nascocite ca sal dea viata.
Eü n'am o copie dupe scriArea ante:A i prin urmare
nu'inI aducil bine aminte de teote cate am scris In ea; dar cu
-t6te acestea Bunt sigurt et n'a putut fi ce-va gre*ell, de 0
nu era, %vita ea se Infati§eqe o socoteall min4i6sa; i dac),
mu me In§elt, conclusia era ca, et care urméqa a fi privit de
guvernul terrel ca respunqator de banii luatl pe a mea numaY
ischliturd, o se me veklti silitu sat se vegl orl-ce stare void
avea, orI se stat Inehist ca se plateset Intl'unt chipt sat
altul vr'o 3000 galbenY, ce am cheltuitu In ajutorul eauseI
camarasplor nostril din neroklia mea; daca vretl se r,licetI, sat
dintfunt ellant patrioticii.
Ve mal aratäno In acea scriss6re ea am data D-luf Tel §i
Eliad la 20,000 sf.; nul hotkram cap, cad sciam ca, de 0 da-
p& tdclulele ce era pe pungi când le-am data, era peste 20,000,
la numerät6rea ce all facutti In0-le, fart se fit et de fata;
peste cate-va kulle qisii et all gasit numaI 19665 sf.
adica ea 413 mai putin de cat se arata pe idulele d'affart,
pusse de la Visterie. Dar se last acum acestea la o parte,
0 se"' ve aduct aminte altil faptt. In çlllele d'antéiii cand au
sosit aicl D-lor, nu s'ail Indoit a marturisi, chiar In salon la
noI, fat& Cu mal multl, ca banil ce at priimit de la mine 'I-
at data ca socoteali la Comisia ce se Intocmisse la Bra§ov,
care oprind 900 galbenl, le all data cusural de 500 galben1
-ca se voiajeze ; 900 galbeni dar adtogatI la 500 fact 1400
galbenI, care socotitl cate 14 sf. faca 19600 st, sat ceva mal
pupal de cat aratt mal sust ce, in0le el at
,gasit In natura. Eil nu sail ea cap banI vor fi aratat la Co-
misie ea at priimit de la mine, 0 ca cap din el vor fi Atli
In priimirea el; lute° vii, i nu terçlit 'Ate, voiìí sci i acésta;
(lar veq.d ea In socoteala scrisa, de D. Golescu se aratt ca, at

*) Itttentia.
-**) Precugetarea.

www.dacoromanica.ro
61

priimit de la mine galbenI 1327, si 9 sf., pe care socotindut


In sfantihY, cate 14 la Rua galbenti arata ca aa priimitü In
natura numaI 18,587 sf. din-19,000 ce pretind cl s'ar fi ara-
tat pe tidule; catre acésta scitt ca cand att venit D-lor la Sibia
nu avea de locil banY, i 'I-am autgt jarIndu-se c5, ail plecan
amêndoI cu suita D-lor de la Brasov avênd numaI 7 galbenI,
o dovasia despre acésta amil avutA atuncl cueend, pentru ca
preumblandu-m6 pe ulitI cu D. Tel, In mat multe Oile d'arIn-
du'l, i vrInd fac,A nisce haine si se cumpere nisce ma-
runtisurI, nu ati avut banI; si am fost silitü eA d'am platit 6-
galbenl i mal bine pentru D-luI; iar Eliad nu s'aa poruncit
nisca haine de CAM tocmal dup5, ce le-am data banl; i prin
urmare (pal cu Incredintare ca, daca In socoteala ce ail data':
D-Jor la Comisie att aratatti cit aa priimita de la mine 1327
galbenl si 9 sf. cum se arata In socoteala copian de D. Go-
lescu, ca daca prin urmare ail r6spunsil D-loril In priimirea
Comisil acé,pt5, surna' In galbenY, apoI atuncI suma banilor ce
ail priimit de la mine nu numaI ca ail fast In intuit' 18,587
sí., dar ail fost mal mare si de 19,000 sf , cat pretind 'Ate
acum ca s'a aratat pe pungY; i cuvintele melle sunt:
C5, neavênd atuncI banI ca tot-d'auna, atl fost si1iï, dupa
drepta cuvênta, se cheltuiascá din acel banl pentru tinerea
D-lor si a familiilor D-lor pe t6ta vremea ce att mijlocit de
la priimirea banilor de la mine _piniti la predarea lor In aceea
a Cornish', sail pin& la gasirea de alte resurse.
Ca le aa fost peste putinta se gasésca curInd alte re-
surse, pentru ca -nu aa fost mai nicI °data solvabilY, si Inca
mal puçinü atuncl; i pentru cit mal to(I al nostril eraa
fail 'haul; i Indeobsce, emigratI i pkantenï, îI pasta, Null
pentru fie-care, si
Ca D-lor avAnd priimitI banil de la, mine In sfantl,
silitl fiind ca si mine ca pentru comoditatea transportulul
pentru siguranta schimbe In galbenl, de vor fi platitil
DD. cum am platit i eü, dup6 cum tia minte, cate sf. si
1 firfirica de fie-care galbena , apoI atuncI ail avuta o pier-
dere pentru schimbatul banilor, i priimirea a 1327 galbenl

www.dacoromanica.ro
62

si 763 sf. fara, un kreitzar argint; de unde urnaqa ca la a-


semenea casa suma sfantilor ce ail Jost In natura in pungl
n'ati pututa fi numal de 18,587 dar mal mare si de 19,000,
,cata aratil acum ca all fost pe tidule; de vreme ce 18,587+
763 sf. fact' 19,350 sf., aratarea socotelel ce aa data D-lora
la Comisie, si a inscrisulul ce urmég a avea D-lora de la
madularele Comisief, de priimirea banilor de la D-la( (hirtil
pe care D-vóstra trebue se ceret1 a le vedea si pe care D-
ior nu le pota fefusa da vi le arata , fara s'A traga asupra-
le grele banueh) va putea da o lumina asupra acestit chestif
pe care o gresala salí o rea cugetare dinteo parte sail alta,
o tine in intunericii. Când voiii avea invederea 'mea copif d'a-
ceste inscrisurT, nu yogi lipsi se faca observatiile cuviinci6se,
pe care asta4f, cand D-lor nu 'ml dad inscrisurf de baulk' ce
all priimit, sunt silitü sa le amid'.
Dar se revenima la biata socotéla, In ea se arid& ea' amt
priimita banif In sf. i cl 'f-am cheltuita In gaibenf i fraud
Ei bine ce kid me socotescii 6menif acestia pe mine? Sunt
ea in parerea lor una Bosco? Sail credit c'am gasitii piatra
filosofala, In cat se pocia schimba natura metaluhu din argint
In aura, in Male i altele? Sail daca nu me credfi asa,
creda ea sunt ca top. 6menif, ca cef maf de lind Inca, de o
nu's1 inchipuesca ca fact' si eU ca top? Cl dud void sI schimb
o moneda, de un fela de metala In alta d'alt-fel, me indrep-
tegi la nisce ómenf cari ati specialitatea acésta d'a schimba
banil, si care pe chiarna in térra la nol zaraff; ca me tocmescu
ca el ca ce a 'ml dea saa ca sail dall eii pentru acésta
operatie, dupe felul mon0i ce voia se schimbil pe alta ce
voiti sa iaü, i dupe cursul ce are in- momentul acella ? Ce
fel ! Ati uitata D-lora CA la Bucurescl in Visterie nu se mal
priimea de atata vreme galbenl, ci numaf sfanti? i el adesea
avènd trebuinta de galbenf, if cumpara de la zaraff platindu-
le bacsisil? Ce fel I Ml uitata D-lor el galbenul numai la Vi-
sterie umbra 31112 lei, i sfantul 90 parale, i cl ast-fel un gal-
ben face tocmai 14 sfantihf, iar in tirgii sfantihul umbla 92
parale, i galbenui 32 1,2 lef? De unde urmég ca galbenul

www.dacoromanica.ro
63

este mg scumpt de cat 14 sfantihl, cu 12 par. Ce felt 1 At


uitat D-lor cl zarafil ma't tot-d'auna, cu dal maI virtost In
vreml grele si nesigure, nu schimba cui-va un galbent pe 14
sf. sí 12 par. ce 'I.-ar da, ci ca cere WI dea ceva mal Inuit?
§i daca n'ad uitat, daca at avut pretentia a face o socot611
de cugett, daca credt ca et am schimbat toti banil In galbeni,
daca cred ca schimbandu'I am plätit ceva, de ce nu trect in
socotéla ce at recbjat, ca pentru 3342 pe care 'I-asI fi prii-
mit dreptil sfantI ce asl fi da( zarafilor, de asl fi plätitt nu-
mat cate 11, sf. de galbent, asI fi cercatt o paguta de 1671
sfantibi s'ail 119 galbenI si 5 sfantihn lar daca nu cred -ca
et amt schimbatti totI damp In galbenI, daca sunt sigurI ca
am dat din banl cea mal mare parte In sfantihl, cum dm si
facut, de ce nu at consciinta d'a arata In socoteala ca trebue
sa fi cerzat et atata pagubi la schhnbatul banilor din sf. In
galbent? De ce gresala d'a nu se trece 10 galbenI datl Ba-
lasesculul? De ce ateea d'a se trece ca dat,I lul Botmer nu-
mal 10 galbenl cand 1-amii dat 20, Ins& 10 cand ail plecatu
de la Bucuresd, si 10 and l'am pornitil de la Sibit ? De ce
napastairea d'a m6 scadea cu 572 fraud pentru 3 lunT, ana-
logia partii melle la cheltuiala oteluluI, afarä. de 140 frand
ce s'att scost la socoteala din urma, and fiind venig D-nh
Golescl si cei-l-alg la otelt, la 14 Decemvrie si mutandu-se
la 6 Martie, n'at selpt de cat 2 WM' 0 trel saptamanl peste
tot, In Lodi de patru ce se aratä ? Cand t6ta cheltuiala %-
cut& pe acéstä vreme de cate'sI sése (afar'd de china odah
melle ce at remast asupamI In deosebI) se arata de gasda
c'ati fost de 3286 francI, coprinendu-se In el si ceI 140 ce
m'ali ldsat ce1-1-alti dator; cum se pelt° ca partea mea, a a-
celluI te va pläti odaia sa Indeoselm, se fie de 572 fraud, plus
140, adica de 712 fr.? In vreme ce acelor-l-alti, cu odaie cu
tot, abia se urea, la 515? De ce se nu map, D-lor din suma
de 3286 pe cate 2 '/2 lunI cent Mint curia cate 220 fraud
apartamentul, si 75 al luI A. G. pe luna, peste totd 737; si
suma ce Amane de 2549, Impartind'o In sése, se vag ca vine
partea mea 425 francl, din care scklêndu-se 140, se cuvinea

www.dacoromanica.ro
61

sä me tread Cu 285 numal ? In scurt, de vi nu me cunoscii


dator se dati vr'o socotélä, culva de acevtI banl de catti gu-
vernului ce ar fi in térrA, dud voiti avea norocirea se me-
mai intorcA intr'ênsa, sad acelluia ce s'ar infätiva cu adeve-
rinta mea, vi 'n3I ar cere socotéla, oil aceluia care vrénd se
aibA, ()area cd al slujit ellä causa, vi pe citl va din jertfele
el, ar vrea sel dari documentele de respunderea banilor drept
una din partel, prin care ar priimi asupavi orI ce respun-
dere clitre Statul nostru; cu t6te acestea ea se respingä réoa,
precugetare a-unora d'a me putea vAtäma in tot chipul, iata
eh complecteop cu esactitate socoteala acésta. Am priimit cu.
decret 200 galbeni pentru cheltuial de drum in galbeni. Am,
luatil numal cu iscAlitura mea 44 mil sfantihl, in sf., lar nuu.
In galbeni.
Dinteacesti 44,000 sf. am data in sfantihI :
Lui Magheru 14,000
» Cretulescu vi Pereff . 935
11 Tel vi Eliad . . .. . . 20,078
Peste totti 35,013
Ail Amas asupra mea 8,987
44,000
Pe acestl haul, schimbindu I in galbeni cu paguba de 398,
1 , sf., am priimit 613 galbeni vi 8 I/2 bfa niihf.
DinteacevtI galbeni 613 81, sf. am datu:
Lill Botner 20 galbent
» BAlAvescu 10 »
» Hristopolo 10 »
» Petri 10 D

o Bestelei .. 8
» Teulescu 7 1)

A Tel 6" galbenl vi 8 sf. vi


» Eliad 6 sf. 7 »
» A. G. Golescu 53 »
» D. BrAtianu .. . . 72 0
» Ubiceni 20 »
Peste totti. ., 217 galbent

www.dacoromanica.ro
65

Suma dar acésta de 217 galbenl, scaPndu-se din cea de


613 galbent 81/2 sf, remane asupra,'rnI 396 galbenI 81/2 sf.
Dinteacestia amti data in frand la oteld pentru top 100,
pentru gazete tipärite i nisce hirtil; insa:
Pentru Al. Golescu 43
Pentru articolul din Curieru 38 12
Pentru articolul din .Reforma 4
Peste tad 85 1/2
Imprumutatl lui N. Golescu 361
Detto lui Stefan Golescu 100
Peste total 546 1/2
Dintr'acestia se mal scadil partea mea pentru cheltuiala de
la otelti, sedere, china case, si 140 frand ce s'atí läsatil a-
supamI. 285
Remand dar 261 1/2

Asa dar 114 galbeni si 2 fraud, scaftndu-se din suma mal


susd arätatä de 396 galbenI 8 V, sf. remâne asupra-ml 282
galbeni 82/1 sf. si 2 fraud. El bine! dupe cum vepratI pinä
aci, din cate atinseid, nu numaY nu crqd cä nu se va putea
convinge ori-cine ca o vrajmasie nevrednica de dignitatea until
omd ce se crede chemat a carmui und popor intregti, ad co.
prinsa pe vr'o cati-va din camar4if nostril pentru persóna
mea, dar Cate acésta ca acea vrajmäsie , care n'are nict o
pricina din parte'mi, care nu este provocatä de mine, de vreme
ce nimeni nu s'ati putut plânge cä, l'am ofansat eü cellti d'an-
WA, de vreme ce eit tot-d'auna am fost supusul i cellti
umilitti mg, 'I-ad coprins asa de tare in cat 'f-ati degra-
datii din vrednicia de °mil ca totuld, in CAM se vrea sá me
om6re in tad chipul, ca si'ml r6splatéscä de atata dragoste
ce am avut pentru fie-cure in parte, de atata supunere ce le-
am aratattl, si de atatea slujbe ce am adusd la multI, si am
dorit se aduc la- top. Se va convinge crOa ea cello ce arnd
arätat atat prin graid cat i prin Inscrisü, orl cate, ad fostd
tot-d'auna adeverate; pentru ca minciuna n'a atinsti mid odatä
busa mea, si fhtärnicie n'a gasit lacasd in mima mea.

www.dacoromanica.ro
66

$i daca este mid D4eil colo susd, daca ella nu d6rme, daca
elld me- va iubi fuck cum mi-a aratatd de atatea oe, spud
ca va veni o vreme caul se pocit, nu a'mY resbuna, cad cu-
getulii nu m'a lasatd nici odata se fact' acésta catre nimeni,
dar se facd a se umili top voitori mei de red, de rusinea
vrajmasiei lor.

Iso. 14.
0 epistola a lui Eliade catre emigre/if Romani
internaii la Brussa.
Paris. 1849 Iulie 20.

Fratilor din Brussa!


Scrisorile D-vóstra ad facuta o sarbat6re pentru toti Ro-
minil neratacitY din Paris. Este mal o saptamána de and le-
arn priimit ; si ori pe cine intilnescd, fie-care nu se 'Ate tine
Inca d'a nu esclama, citind unt frasd de bucurie, de mirare,
de entusiasmt : aBravi Romani! generosi Meg l Nu móre pa-
tria nóstra cu ast-feld de fit!), si altele asemenea.
Suntd plind de multumire si de recunoscintit di, scrisorile
melle s'ab priimitd de D-v6stra, si s'ail sinatitd adeveratuld
lord simtd; cu copiile lord sthiruonosite 'Ate umbla a'mY face mie
mare red sat desbinare, ra'céndu-le feld de felt de restil
maciri.
Fratilord 1 Ed cugett ca eramd datord sa ve scrim pe t6ta,
espeditia, dandu-ve socotéla de ce facemt, aratandu-ve cuge-
Wile si parerile nóstre, luminându-ve asupra orl aril curse
ce ni se intinde, povatuindu-ne nnii pe alp cu blandete si
Cu inima curata. la locti se fid incriminatd ci n'amt. urmatd
asa, ea nu v'amt scrist In totd-d'auna , me incrimin6sä din
contra pPntru cele putine scrisori de ce si ve scrit; el vord.
sa aiba monopolu tuturord, el singuri si cugete si sa fad.,
si si lucreze 01.1 catd de red si de copilaresce; el singuri si
scrie si si tie corespondinta cu cine vord, fina A dea socotéla
nimulul.

www.dacoromanica.ro
67

Calomnia fie monopolu 1061; lar consiliulä i luminarea, da


rea pärerilorü, este anti dreptil aliti fie-caruia. Pe WA espe-
ditia vint feluriml de scrisorl din Constantinopole, and cu o
idee cand ca alta; când pline de batjocorä i ridicole, Old
drora scopä nu e de alit SL ne desbine i sä ne facrt a e0
din programa mi§cäriI, 0 a cälca principal Constitutil, com-
promit.indu-se in ochiI natil cel ail juratti pe alma 0 sided.
pentru (Musa, cum 0 in ochiI EuropeI 0 in ochil Turcilord.
kceste scrisorl suntil tolerate, necriticate, pentru cä D-lorti
arogatä monopolu de a serie; eft insä pentru dou6 scri-
sod flat condamnatti de D-lorft; i pentru ce ? CäcY 'mf-amtt
datd pärerile melle, cari le avetI i D-vósträ ? Cad v'amiä
ma'rturisitil profesia mea de credintä ? CAcl v'amti spust
pe vaporii i Intr'aceste scrisorl eh' capI n'amtl avutü de câtil
patria sal poporulti, 0 a nu ne trebue capY? Cad mi-amtl
luatil o datorie inspiratä de dragostea D-vósträ §i de virsta
mea a credo ca sä, vä daft óre-care consiliud?
Pe autonomia t.6rreI §i pe suzeratiitatea Port,i1 amtt juratil ;
óre ce va Eice lumea v4lAndil bropre ca cea de la Londra,
In care se atach Pórta ? i protestad ca cad care s'a vNutA
din partea unuI Comitetä Democratictt?
Numele nu facti faptele; dad, chiamk pe cine-va Aristide,
orl Caton, orl Achille, oil Petru, va sA Qicä óre ctt este In-
su'0 Aristide, Caton, Achille al antichitätiY, orI apostolul Pe-
tru ? Sah cA virtutile acestorii barbatI all trecutil In orno-
nimuill França se (pce astag democraticä, i niel odatä
Libertatea n'a fostä mal inecatä, Inteinsa ca astäp. Pentru
ce ca anti name atitil de profanatii de impostorif contimpo-
ranI, ca unit name atät de batjocoritii. in França, sä injuram
principiile stintel nóstre cause, basate pe datinile tärriY, cari
&di ceva mal sacra de dal o democratie, i BA ne perdemä
causa ca copiläriI? Inset' acestea nu vinli de la copii, cd suntli
destulli de twirled.
Acum In armä, set mal fcleu o kirtie n Constantinopole mai
oleo-leo; cine a aqitil de dinsa a rèmasti in uimire de atäta,
imprudenta. Unguril se plängrt precutn cd aí fostil o cursci

www.dacoromanica.ro
68

pentru den§R ai compromite cu Turcia. Ungurilord, carora


se propuse ca s'o priimésca, att refusatil, 41c6nd ca e nebuna.
De vi se va propune sa sub-scrip o asemenea hirtie, ferifi-v,
nu e curare& lucru; singurI scrip sa se tie Autonomia i Su-
zeranitatea. Prin urmare nu esip nicI odata din aceste doue
principe, aci sta mantuirea neosträ. Coprinsuld i sensuld a-
cestel hirtiY titi cunoscii; insa nu pocid sa via said acuma;
atatd ve rogd, feriti-ve de a pune semnatura pe orI-ce acta
In contra AutonomieI i SuzeranitatiY, oil ce actd care ne de-
gradcl n starea sclavilora ce schimbd stdpiniY, Ban de 13110,
voe, sad darde zestre, sad in schimbil, sad vadutl;pricepeti,
fratilortl, ast-feld de hirtie cuteçlarä unil sa fad; este curatd
lucru asta ?
Acelas1 6menI cari in Bucurescl fatty% atatea relle in in-
telegere cu Odobescu, mile* din pirghif i pirdita, prin re-
latil orI de rudenil , orI de amicie, sal vap, cine-va despar-
tip de mal intregimea Emigratilord, i sa tie nelncetatd -and
drumd cu totuld altul de MO ald Constitutil, cand inapoind
ca regalitatea, dud prefacêndu- se ca. inaintéba ca democratia,
dud In drépta ca o hirtie, dud in stanga ca und actd:
faptele, t6te gresalele sa se gramadésca si s faca unti tar',
ce ne vataml causa ast-feld cum inemicil nu o aril fi pututd.
vatama. Aceste telte, o repetii si o void repeta, ca, nu se potd
mica d calil de pirghil, de pirglia necurate, inemice; §i cre-
dulil se facd victme. Sunt OM de mangiere i aplaud sen-
timentuld de a ve tine dreptuld de 6menl liberl, cu aceeasl
misiune fie-care, feirei cap fdrei vàtaji. Fapta D-v. de a
se6te din neavere i a ne trimite una mie fraud, e o pro-
ba vie ca nu ve trebue capI, ci Insarcinap, mbonap, servitorl.
Pe tail Románuld intarésca Dumne4ed totti-d'auna de
a plati, iard nu de a fi platitd ; candd platip ceretl socotélii;
ceea ce ap facutd D-v6stra ve onora ; i noY priimim ca bu-
curie insärcinarea. Se va da si cellord d'aicI hirtia D-v6stra.
Erémd hotarip, -Varna serial cate trei*), sa nu ne maI a-

*) Adici, MembriI LocoLenengeï.

www.dacoromanica.ro
69

mestecanill In nimict ca cap sat Ode, de cAtti numal ca Ro-


DAM. Cu conditta acésta nset', de a fi plàtii, priiminta tot&
Nu o ntie de franci, ci i giar una francti de ne-ati fi tri-
misa din neaverea .73-vóstrii, se schirnb i rolul i langajul*)
Nu malt' suntemd capl, ci slugI; pricepeti vol? Acesta sä, o ce-
rep si de la altil si de la vol Insi-ve, dad atl luatd crucea care
o purtatl, crucea exilulul si a proscriptlel. Feriti-ve de ambi-
tiog; i dacä atI vedutd si In mine altä ambitie de a me sa-
crifica servind, fugitI de mine cA, nu ve suntd omuld. Atätea
scrisorI nebune stad de facä, dupe la totl aceia ce umblad se
ve amagesca, ci capacitätl ce dicd ea ad marl, cu minte di-
plomaticA, alergarI In sus si In josd, ca sä desbine prin pIrl
minciuni ; el bine, acestI 6menI In térrä, In timpuld consti-
tutil, n'apucaserämti s fluid recunoscuti) i mirosea multl la
Domnie; scriea scrisorl pe la comisan f O. fad a fi alesI de
DomnI; ye p6te spune i fratele Scarlatd Filipescu. ApoI
crédä cine-va pe as:VI-felt' de 6menl copilärosl i ambitiosl,
färä timpti i färä, locti ?
Ce facti astädI de catii intrigi? Cine II pune sä le fad? Cu
ce gresitd sad le-anad gresitd? Pentru ce maY t6t1 emi-
gratiunea sA aibä acelleasl principe pe care ad juratil, si nu-
maI el nu? Ca sä died cA suntemd despärtitI In doue Cam-
purI.Nu und campti suntemd top, sialtu inemiculd ce sugruma
terra. Ca sä, fte fact,' red afarä, recrta pe acei din etnigrati
cciti suntù lepädati din Antra entigratiei pentru pete de boa.
Ce a rattail C. Bäläcescu peste o mie de galben1 publicl?
Ce a ra'cutti frate-sed Nicu sése sute alp? Nu OiCti dea
altora, cum '1.-amti data noI comitetulul alesd de D-v; ci nicl
sä voesca a da socotéla nimulul, (ilicendd ch.' nu cunósce pe
nimenI ?") Ce v'amtl socotitil noi candd v'amit data socotéla
baniI ? ce ne-amd socotitd pe nol ? Asta va sä 'pea tea-
tie, a ne stima uniI pe altiï,si a stima ceI mal putinl pe cel

Acésta cum si o all& epistoli a lui Eliad de la 1851 Few. ik pro-


yocat epistola 101 Negulict dm Rominu1(i No. 22 pe 1860.
**) BAicescii ati data socotéla. Vesli actele reproduse ta brol. 1. iU

www.dacoromanica.ro
70

mal mu1Ï, iar nu s'A e§indi ca calitate fi ca calitate; i apol,


ca s. facemd rëü, sa iscAlimt la comitete democratice; §i sa
visámt4 a schimba 6meniI i natiile ca vztele.
In Londra ast411 se face minunl pentru UngurI, §i nol stAm
cu jindii ; pentru &A nu ne putema duce a mal cerca Intru a
sèmAnta chestiunea in favorulti Turciorü, i prin urmare
nostru. Pentru ce? Pentru cA banil publicI s'ati mAncatti de
eel ce umbla cu democratia, par-ca noI §i vol n'anati fi ceva
maI multü ca democratY, dacA nu voimil a fi cre§tinI. No! aristo-
crap, §i vol, cari dAm4 socotéll unulA altuia ? NoI aristocratT,
cad n'avémft cu ce sA ne cumpArAmd séra luminare, §i çlioa
hirtier dacA nu ne trimitétl vol banT? Vol aristocrap, cari nu
suferifi vcitafti, i care sceltetl celti dupg, urmA obold ca sA
ajutatI pe fratil vostril? Vol aristocratI ce v'atl pusil cu toti
in egalitatea proscriptiel, esiluluY, §i v'atl perdutti libertatea?
SA clang' socotéla; in urma protestuluI färA chibzuintl, n'am
pornitA mi§care in contra ca sälA anulAmA in publicti, soco-
tind el nu e bine sA ne §tie lumea ca suntem unit in drép-
ta §i altif in sting& Am acut altti protestA, ca §i dud nicl
'far fi esistatti ald lorti. L'am data la Ministru Franco! §i am
tipAritti vr'o RAIL de coppiI, nu ca sA se publice, ci ca sa le
impArtima pe la al no§tril dAndu-le socotéla; ilA vomA trimi-
te §i la Londra ; nu l'amti trimisü, cAel nu avémti cum sA'. ne
ducemü; de nu trimitétI baniI n'avémA niel cu ce tipAri aceste
esemplare; iata v6 trimitemti §i D-v6strA.
EA mutt scristl o bro§urA in care aratti continultia prreI
de la Rada Negru pinA la Mihaiti, drepturile §i datiuile el,
schimbarea principelor constitutil la Mihaiti, Reforma lul Ma-
vrocordat, regimul fanarioticti, intrigfle RusieI de la 1828-48,
impunerea Regulamentulul, perderea autonomiel, causele ce ati
Malta pe RomAn1 a face mi§carea, SO in fine preparatia mi-
§cAril. Revolutia, partea dramaticA a el, amti lAsat'o pe séma
altora, saa pentru aIÇI timpT. AcéstA bro§urA, de volt" afla
editorA, creçlt cA voiA putea BA v'o trimita cu espeditia vii-
t6re, de nu va mal int6rçlia, pinA voiA gAsi mijlóce de a o
tipAri. Este lucratA frantuçlesee. Am lucrat iara o alta scriere
www.dacoromanica.ro
71

intitulata impressiile una f Romana dupd ajungerea in França.


Am aflatii --(mijlocu) O, mi-o tiparescd, si vi-le void trimite.
Nu putin va recomanda scrierea acesta pe Ronuinia, pe fii el si
constitutiile el. Simpatie vomd dobindi ; inteacésta figures& si
traductia uneI poesil ce arad facneo la Orsova, unde me aflam
la santul Nicolae trecutd, 1848 Decemvrie 6; ve trimitd coppie
si D-vestra.
Me occupd si cu Evangeliile a le comenta, cum este tatdla
nostru; acestea le yola da in forma de jurnald sub titlu Chri-
stianismula, ca sa lama arma din mana iezuitilord. Evange-
liil e la inceputul lor cread jurnaluld epoceI, cad (E6-ci1yeXeía)
va sa Oica nuveld bunet.*)

No. 15.

Comptulil datti de Eliade emigratiloril de la Brussa


pentru baila prilmill de la acestia spre sustinerea
cause! nationale.
Domnilora,
Lassand Parisuld si occupatiile ce aveamd ad, iml faca o
datorie a ve da socotéla de banii ce arad priimitd de la 1
Maia 1849 pina' la 31 Decemvrie 1850, cum si de cheltue-
lile ce amd fácutd atatd din banil priimitI , catd si din ceI
promisY a mi ,e trimite. Despre fie-care articold de cheltuele
amd In regula adeverintele ce la ori-care cerera se va face
cunoscute fie-caruia ce a subscristi si a datg banI, sal une!
comissil numita de cel ce ad data sumele ce amd prii-
mitd.

*) Originalulfi acosteI epistole trebue si fie la D. Zossima, dupi cara


a Acosa copie Marin Sergieseu (nationalu) , si dupi care am scosd qi no/
acéith copie.

www.dacoromanica.ro
'79.

Comptul No. A.
Ce amii eheltuitu
La tipeirirY : Frand.
O brosurg, Protectoratechl, de 4 cede . . 439
Douè c6le si junAtate si unil afisit . . 158
Impressiile unta proscrisei, in 20 Ole, si
alte publicArY. 1500
O mica tipgrire 18
TipkiiI romanescY , . 300
Brosura D-luI Real , 238
Dou6 vignette &pi cererea autoraluI.. 62
Litografia D-luI Etex, de D. Nanteuil. . 150
Hirtie la brosura D-luY Real, si la mili
suplimentti. . ., 52
2917
La abonamente :
La Intêiulti trimestru, 7 exemplare din
La Semaine. 49
Idem, la alil duoilea trimestru, 8 exemp. 56
Idem, pentru alte 8 exemplare. 56
Pentru Presse , . 12
173
La actii
!déla 6rii 400
Apol la mal multe rindurI . 600
1000
La differifp pers6ne :
D-lul Real pe 7 higa 50 fr. 350
Idem pengudialte cererI 150
Unul Francesil 40
La duo! RomitnI 500
La alp duo! . 22
Altuia .. 45
D-lut Carpentier..0 A 100
1207

www.dacoromanica.ro
73

Ch,eltuele meinunte:
Fruid.
PorturI de scrisorI in 18 lunl, de bro-
sure, de gazete, dupä particulara lie
anume 441
La prescrierI, la unk desemnri, i chel-
tuele de scrisä 108
Cheltuiala a douë. polite . . . . . . . . . . 14
Portii de brosure in urmä, si de espe-
ditil numer6se 116
Sederea la Londra in urmrt, 25 de pie,
§i. cheltuiala drumuld 350
1029
Totalti. . 6326

Priimit1:
La inceputti 2200
A doua 6rä . 708
A treea 6rà 694
De la D. GrAdistdnu 250
De la D-nil S. si N. G 100
Idem 36
De la cartI vêndute 66
4054
Cheltuitl mal multa 2272
1850, Decemvrie 31.
I. Eliade.

www.dacoromanica.ro
71

Comptul No. B.
De cheltuelile ce atria 'Utah §i de banil ce amii priimiti1
de la 1 Februarie 1851 pinä la 1 Iul. 1851.
TipeirirY:
Fraud.
ScrisorI §i bropre românescY §i francese 521
Memoriuld asupra RegeneratieI 1418
1939

CheltueU differite:
Porturl de scrisorI in 6 lunT 120
PorturY de cArtI §i. bropre 46
D-lul Ledain pe 7 lunl 350
La actil noue*) 75
La polita de 1000 fr. 48
Ducerea la Londra in urma 160
TipArid mid, §i cheltuell färi 4robe . 350
1139
TotalA ' 3078
Priimiti:
Ponta plätitti de D. Zossima . 1000
De la D. Gr. Gradisténu 100
De la dui:A Romttul 100
Se scadti 1200
Iihnân4 1878
Se adaog suma cum-se vede la comp-
tul No. A 2272
Patru mil una Rita cincl-slecI fr. chel-
tuitl mal mult4 4150

.
*) Cum** actiuul la shire, 'pre a putca &Ora causa nationalit.
EDIT.

www.dacoromanica.ro
75

Comptula cArtilorfi.
Protectoratulii (1000 exemplare)
Din care s'aA véndutil 20 Exemplale.
S'ati imptirtitd gratisil 480
Se afli in fiintä 500
1000

ImpressiI (600 exemplare).


Din cari s'ail vAnduta 16
S'ati lrapärtita gratisti 264
Se alit In fiintri . . 320
600

Illemoriun (610 exemplare)


Din cari s'aa Impiirtitd 98
Se all In fiin0. 512
610
Brosure Române 400
Gravure de dou6 felurl 150

algae afiate in fiinvi la 1851 Iunie 28:


Protectorate 500
Impressii 320
MemoriurY. , 512
Brosure , 400
Gravure 150
1882 exemplar°.
1851, Iul. 1)
I. Eliade,

*) Coppie ec6si dupi exoniplarul aflatt la D. Marcel Giureacu, faul


Giureaculul internatd la Bruna.

www.dacoromanica.ro
76

No. 16.

Notivd despre ceI interna/I la Brussa.


In Joea patimilor, din anul 1849, s'a decisit de Care
turcil a se da cate 1000 lel vechI fie-cärul emigratil
ce se afla In Constantinopole, Va trece la Brussa. Banff furá
dati la 1 i 2 Aprilie (Vinerl i Samba* de catre Rusten-
Bey, secretarul luI Euad Effendi; lar Duminica, la 3 Aprilie,
In Oioa de Pasce, fur& porn* la Brussa ceI josil Insemnatl;
gait de Andronie, Teologu i (nedescifrabil) evil, prinOnd
de veste, fugirä; iar Eliad, Tell §i N. Golescu, ce abia sosis-
serä tu Bosforti ca unti batellu francesii, prinftnd §i el de
veste, s'ab. Inapoiattl In França; mal allesä cä, N. G-olescu n'a
fostil priimit Vineri de cAtre Suleiman Pava, dupä cum spera.
Trimitterea la Brussa a celloril de mal josti a fostil provo-
cat& de Titof, ambassadorul Russia care, la sosirea In Con-
stantinopole a generaluluI Grabben, a cenit a se interna la
Brussa emigratil RomânI, neputêndii fi sufferitl In Constanti-
nopole.
CeI intern* la Brussa aü fost:
Scarlat Filipescu Damian Dutulescu
Negulicl loan Petre Cernatescu
G-rigore Zossima Iunclrul Al. Maim
grig. Ipätescu Nicolae Russo
Dimitrie Florescu Cost. Pä,dénu
Iorga Välénu Nitä. Magheru
C. Serghiad Rada §i Alex. Golescu
Capitan Serghie (Serurie) Simon CalIugärul
Nihau Lazurénu Mal Carp fu internatil la
Alex, Zane Brassa i Popa apci1.1
Iorgu Giurescu

Coppie dup6 notta aflatA in hirtiele reposatuluï Iorgu Giurescu.

www.dacoromanica.ro
77

No. 17.
Chestiunea diamantelor Contelut Eugenif, Zichy.
I.
Le journal l'Assentblée natzonale.
No. 314. Vendredi, 14 Novembre, 1851.
Vol de diamants.
Nous croyons utile, avant que Kossuth quitte l'Angleterre,
de mettre au jour l'episode suivant de l'histoire de la révo-
lution de Hongrie.
Nous devons à notre correspondance de Pest la connais-
sauce de ces Mails, et les documents que nous produisons
l'appui.
On se rappelle la triste fin de l'infortuné comte Eugène
Zichy, exécuté ignominieusement par odre du gouvernement
révondieTipaire de Hongrie. Ce male gouvernement s'empara,
cette occasion, des bijoux du comte , qu'il it transporter
d'abord b, Pest et Débretzin, 9t ensuite à Lugos, petite ville
du Banat. Ce fut là que le 8 Adit 1849, M-r Daschek, mi-
nistre hongrois des finances , conformément aux ordres de
Kossuth, remit au nommé Cesar Bolliac de Valachie, homme
de confiance de l'ex-gouverneur de Hongrie, neuf boutons en
diamants, et une paire d'éperons également ornés de pierres
précieuses.
De Lugos, Bolliac se rendit à Orsowa, où il arriva en même
temps que Kossuth, le 16 AoAt 1849, peu de jours après la
bataille de Temeswar et la soumission de Villagos, qui eut
lieu le 13 Ai:At, et qui pent are considérée comme la fin de
l'insurection de Hongrie.
Réfugiéen Turquie, et poursuivi par le comte Edmond Zichy,
frère et unique héritier du comte Eugène, cet iudividu (Bolliac)
fut arrAté à Constantinopole par ordre du ministre de police,
Mehmed Pacha, qui lid fit subir un interrogatoire le 27 et 28
Avril 1850, dans I une de ses chancelleries. A cette occasion
Bolliac déclara avoir pris possession de ces bijoux, par ordre

www.dacoromanica.ro
78

exprès de Kossuth, ainsi que cela résulte d'ailleurs d'une quit-


tance signée par lui , et trouvée parmi les papiers du gou-
vernement révolutionnaire. It ajouta qu'il avait remis b. Kos-
suth les épérons à Orsowa, le 16 A °fit 1849. Quant aux bou-
tons de diamants, il prétendait les avoir perdus. Bolliac fixa,
dans cet interrogatoire, la valeur de ces bijoux à 1000 ducats
pour les boutons, et à la même somme pour les épérons;
s'engagea à déposer une somme equivalente; et il fut sur cette
promesse mis en liberté. Bientot après, muni d'un passeport
anglais, sous le nom de Timoléon Paleologue, sujet britanique,
il prit la fuite et se- rendit à Malte, où il arriva au mois
de Septembre de la même année.
Le comte Edmond Zichy réclame alors l'intervention de la
légation d'Angleterre b, Vienne; mais sans succès. Les réponses
officielles qu.il reçut, et que nous sommes à même de donner
nos lecteurs, constatent d'une manière positive que Cesar
Bolliac, poursuivi non pour crime politique, mais pour vol
ordinaire, a pu se soustraire aux poursuites légales de l'hé-
i tier de la victime, grice à kt protection qu'il a trouvée au-
irès des autorités anglaises à Constantinopole et à Malte.
It résulte de ce qui précède que Kossuth, avec l'aide de son
complice, s'est emparé d'une partie des bijoux appurtenant à
l'infortuné magnat, pendu par ses ordres.
II en résulte de plus, que la protection de la diplomatie
anglaise est assurée, non seulement aux criminels politiques,
mais aussi 4 ceux qui sont légalement poursuivis pour Wits
communs, pour peu qu'ils aient aux yeux des autorités du
gouvernement britannique le mérite d'être en rélation avec
les révolutionnaires du continent C'est bien là le cas de dire
que le pavillion couvre la tnarchandise.
On a lu dans les journeaux que M-ine Pulski à remis der-
nièrement a:M-me Kossuth des diamants d'une grande va-
leur. Comme ceux dont il est chestion ici, ont, d'après la dé-
laration faite à Vienne sous §erment par l'orfèvre qui les a
montés, la valeur de 3,700 ducats, ou 40,000 fr ; le petit ré-
cit qui précède servira pour expliquer d'où pouvaient venir

www.dacoromanica.ro
79

les diamants que M-me Pulski prétend avoir sauvés , et qui,


selon elle, appartiendraient à M-me Kossuth.
Am. .Pellier

COPIE
Je sousigné ai reçu neuf boutons en brillants (solitaire)
et une paire d'éperons en or, du ministre des finances de Hon-
grie, sur l'ordre du gouverneur Kossuth.
Lugos 8 AotIty 1849.
Cesar Boiliac.

Traduction du Hongrois.
Nous sousignés certifions avoir remis , par ordre du mi-
nistre des finances, au sieur César Bolliak les neuf boutons
de diamants sous mentionnés, savoir :
Le premier, de 6 karats 17/32.
Le deuxième de -5 karats
Le troisième de 3 karats -15/;
Le quatrième de 3 karats 1/;
Le cinquième de 3 karats 7;
Le sixième de 3 karats '/;
Le septième de 2 karats 'I;
Le hutième de 2 karats '/;
Le neuvième de 1 karats 1/;
Ainsi qu'une paire d'épérons en or.Le tout provenant de
Ja caisse principale et spécialement des joyaux appartenant
au comte Zichy. Lugos, 8 Août, 1849.
(Signés) Fulepp Lipoh, Comissaire du gouvernement.
Larody, Conseller au ministère de l'interieur
Guillaume Fuchs, Consseiler ministeriel.
Vidi ; Duschek.

www.dacoromanica.ro
80

Ce 12 Février, 1851.
Mon cher Zichy,
Je regois A. l'instant une dépêche du gouverneur de MaIte,
en date du 31 Janvier, réponse it la mienne du 4, au su-
jet de M. César Boiliac, voyageant sous le nom de Tim oléon
Paléologo.
D'après une annexe da chef de la police, il parait que le
dit Timoléon Paléologo, muni d'un passeport anglais, est ef-
fectivement arrivé A Malte le 21 Septembre dernier par le
bateau A vapeur Eurotas, frangais; mais il a quitté l'ile le
27 du même mois pour Marseile, A bord du bateau A vapour
frangais l'Alexandre; et ny est pas revenu.
Recevez, avec cette esplication, l'assurance de tous mes
sentiments.
(Signé) Arth,ur .Blagnésie.
Chargé d'affaires de S. M. Britannique A, Vienne.

Ce 26 Février, 1851.
Voici, mon cher Zichy, copie du rapport de l'intendant de
police que vous m'avez prié de vous dormer.
Resevez Passurance de tous mes sentiments et de mes voeux
pour que vous reussissiez A, attraper ce coquin.
(Signé) Arth,ur Magnésie.

NB. Urmésii, in limba englesk copia raportulul intendentulul


poligiei, de care mentionég. epistola D-1111 Arthur Magnésie
de la 12 Febr. 1851, reprodusd mal sus; iar rapportul Ora
data 28 Ianuarie 1851, scrisii din Valetta.

www.dacoromanica.ro
si
Le journal rAssemblée nationale.

No 74.Mardi, 15 Mars, 1858.


Au mois de Novenibre 1851, lorsque Kossuth, venu de
Turquie en Angleterre, y était l'objet, sous le patronage et
b. l'instigation du Lord Palmerston, des ovations les plus bru-
yautes et les plus révolutionnaires, les journaux de Londres
annoncèrent que Madame Pulski, femme d'un des compaguons
de Kossuth, avait rem-is à la femme de ce dernier des dia-
mants d'une grande valeur.
Cette histoire des diamants attira l'attention d'un de nos
correspondants de Pesth. Ce n'était pas la première fois en
effet qu'il était question de diamants entre les révolut'onnaires
de Hongrie. Notre correspondant nous adressa plusieurs do-
cuments que l'Assemblée nationale publia dans son Numéro
du 14 Novembre 1851, et des quels il résultait qu'après la
mort du comte Eugene Zichy, exécuté ignominieusement par
ordte du gouvernemeut révolutionnaire de Hongrie que prd-
sidait Kossuth, ce gouvernement s'était emparé des bijoux du
comte; et que le 8 Add 1849, le ministre des finances les
avait remis, par ordre db Kossuth, au nommé César Boiliac,
homme de confiance de ce dsarnier.
Réfugié plus tard en Turquie, ce César BoIliac y fut arrété
sur les instances du, comte Edmond Zichy, frère et unique
héritier du comte Eugène. Interrogé par les autorités turques,
il déclara avoir remis une partie des diamants dont il s'aglt
a Kossuth, et avoir perdu l'autre. C'était .le cas de retenir cet
homme en prison; on se kata au contraire de le mettre en
liberté; et muni d'un passeport anglais qui lui flit délivré sous
le nom de Timoléon Paléologue, sujet britanique. il se sauva
it Malte.
Une fois sur cette terre d'asile, il brava les nouvelles pour-
suites du comte Edmond Zichy, qui n'obtint autre réponse des
autorités anglaises sinon que César Boiliac a quitté Pile.
Mais il parait que Bolliac, ayant dejà eu occasiou d'appré-
6
www.dacoromanica.ro
82

cier la tolérance de la police turque, n'avait pas cru pouvoir


trouver un séjour plus commode que la Turquie, et qu'en con-
dquence il y était retourné et s'y était établi; car nous voyons
dans la correspondance autriehienne que parmi les engage-
ments pris par le gouvernement ottoman sur les réclamations
du comte de Leiningen, se trouve celui de faire restituer aux
héritiers du Comte de Zichy ces bijoux et 2000 ducats, vo-
lés ou récélés par César BoIliac.
On ne peut s'empêcher de regretter, pour le gouvernement
ottoman, gull ait fallu employer la contrainte pour obtenir
cette restitution.
Am PeBier.

Le journal l'Assemblée natonale.


Mr. César BoIliac, Roumain des principautés danubiennes,
de qui il a été question dans les numéros de l'Assemblée na-
tionale du 14 Novembre 1851 et du 15 Mars 1853, s'est pré-
senté dans les bureaux du jomual. Il a protesté avec indig-
nation contre les faits allégués dans les deux articles.
Notre loyauté dès lors nous fait un devoir de retirer toutes
les expressions qui sont de nature à apporter atteinte à l'hon-
neur de M. César Bolliac.
Mr. César Bolliac nous adresse la réponse suivante aux
faits à propos des quels son nom a été cité dans les colonnes
du journal.
Am. Pellier.

Paris, le 22 Mars, 1853.


Monsieur le _Bédacteur,
Lorsque le peuple latin des priucipautés roumaines du Da-
nube s'est levé en 1848, j'ai rempli une des plus hautes
fonctions cimme magistrat de Bucharest. Proscrit et arr8té
la suite de l'occupation de ma patrie par les armées russo-
www.dacoromanica.ro
83

ottomanes, j'ai pu m'échaper et me rendre chez mes compa-


tdotes les Roumains de la _Transylvanie. Je me dois de ne ja-
mais permettre qu'on altère le caractère de ma véritable
situation de réfugié politiqne. Pour Atre bref, je renvoie aux
journaux du temps qui orit enrégistré qu'au 'Aril de ma vie
et aux dépens de ma fortune , j'ai contribuer à arrêter la
guerre civile entre les Roumains et les Maggiares, Je me
borne done aujourd'hui à livrer à la publicité une notte a-
dressée par moi it Son Excellence Veli-Pacha, ambassadeur
de la Sublime Porte à Paris. J'en ai transmis des copies aux
autorités f r an çaises.

Escellence

« J'ai Phonneur de déposer entre vos mains la rélation


exacte des faits qui ont motivé de !a part du gouvernement
autrichien contre moi des réclamations sans fondement ,
et qui ont amené le séquestre de mes biens et revenus en
Val ach ie.
«Vers la fin de la guerre de Hongrie en 1849, je fus, me
trouvant à Arad, à la demande dtr. général Bem, chargé par
son Ex. le gouverneur de la Hongrie Kossuth d'une mission
politique ; et je reçus à Logos, pour les frais de cette mis-
sion, Ales objets s'élevant, d'après l'estimation même du gou-
vernement qui me les remettait , à la somme de dix mille
francs. Ces ob*jets consistaient en Rile paire d'épérons d'or
et neuf boutons garnis de pierreries.
«J'ai rempli ma mission , et j'en ai renctti compte à son
Exc. le gouverneur Kossuth, le 16 Adit 1849, dans le village
de Horschova. Je n'ai du gill lui ce compte, et je l'ai rendu.
«Cependant l'Autriche , après la réduction de la Hongrie,
a élevé la prétention d'obtenir de moi le payement de vingt
quatre mille francs, ou deux mille ducats, pour restitution
des valeurs qui m'avaient été remises, et dont j'avais la dé-
charge de qui de droit.
«J'ai a protester, et je proteste encore, contre cette r6-

www.dacoromanica.ro
84

clamation. Non seulement le gouvernement autrichien n'a le


ciroit de rien réclamer de moi, mais par quel abus va-t-il
jusqu'à demander plus que la valeur des objet qui forment
le prétexte te sa réclamation?
KNéanmoins, A la demande de l'Autriche, son Exc. le Mi-
nistre des affaires étrangères de la Sublime Porte, certaine-
ment mal renseigné et induit en erreur, a fait mettre le
séquestre sur mes biens et revenus en Valachie. Les biens
er revenus de ma femme elle même out été compris dans la
mesurse.
(Je dénonce à votre Excellence et A, la justibe du Couver-
nement qu'elle représente ce. séquestre dont je suis victime,
comme un acte arbitraire et sans motif.
a.Aujourdlni jp suis exilé. Je me- trouve en France com-
me réfugié politique. Je ne puis que m'élever contre 'Inju-
stice des réclamations de l'Autriche et des mesures qu'elle
provoquées. J'invoque en tant que de besoin la protection
de la Porte pour faire lever ce séquestre de mes biens, et
je place ma personnp comme réfugiê sous la sauvegarde de
l'autorité frangaise.
.*)

«Telles sont, Excellence, les explications et protestations


que je crois devoir déposer entre vos mains. Ne devraient-
elles pas, j'en fais appel ?), votre esprit de justice, me conci-
lier la protection du Gouvernement plutôt que ges poursuites?
aVeuillez agréer, Excellence, l'assurance de mes profonds
respects.),
Que me reste-t-il à ajouter A, la publintion de cede lettre
qui a un caractère quasi-officiel ?
J'aurais regu, a-t-on avancé, de M-r. Douchek, ministre des
finances en Hongrie, 2000 ducats"). OA les aurait on puiser?

*) Aceate puntuil aunt in originalii.


(** Nu In P banif, ci in diamante.

www.dacoromanica.ro
85

Le, caisses maggiares étlient A, cette époque totalement dé-


garnies de monnaies ayant cours A, l'étranger.
J'aurais 60', Monsieur le rédacteur, inquiété, arrêté, incar-
céré A, Constantinople pendant l'année que j'y passais? J'y
aurais été l'objet de poursuites aux quelles je n'aurais pu me
soustraire qu'en faisant usage d'un passeport A, l'étrager,, et
en me sauvant sous un faux Dom ? Pure invention. Je suis
parti de Constandinople au mois d'Adit 1850, muni d'un pas-
seport turc régulier, qui m'avait été remis par son Exc Ah-
Pacha lui-même , alors ministre des affaires étrangères. Le
passeport , libéré A. mon nom , m'était délivré pour moi , ma
femme , un domestique et une femme de chambre. Cepen-
dant, comme on ne parlait alors que des arrestations que l'Au-
triche opérait dans les vines de la Turquie, et principalement
A. Smyrne , et des malheureux réfugiés politiques qu'elle en-
levait en plein jour pour les jeter A, bord de ses bateaux A,
vapeur, je dus A. la sollicitude de Lord Stratford Canning d'ê-
tre autorisé A, me servir d'un passeport anglais jusqu'A, mon
arrivée sur le sol de France.
Je regrette d'être forcé de sommer, sous peine du talion,
M. Arthur Magnésie, chargé d'affaires A, Vienne , de retirer
publiquement les expréssions dont il s'est servi dans sa let-
tre du 26 Fevrier 1851, pubhée dans votre numéro du 14
Novembre, même année , et dont j'ai eu connaissance hier
seulement.
J'habite Paris depuis p!us de deux ans ; j'y suis sous mon
nom et avec mes qualités. Si on prétend quelque chose de
mol, et que j'ignore , j'espère qu'on rappelera que je ne me
suis pas caché en Turquie , et que je demeure 45, rue Bo-
naparte.
J'ai l'honneur etc
César Bolliac.

www.dacoromanica.ro
86

V.

Cáte-va esplicdri pentru complectarea celloril


relatate.
In dossiera No. 1235 din anula 1851 din arhiva Ministe-
ruluT de interne, figméza circulärile Ministrului respectiva ca-
tre prefecturi pentru ce-cetarea averiI D. Bolliac , spre a se
putea secuestra pentru suma pretinsa de mo§tenitorul conte-
lui Eugeniii Zichy.
In dossiera No. 175 din anul 1850 de la Ministerul de
esterne (masa francesa), figuréa Nota lui Ali-Pasa, ministra
de esterne allá Turcief, ca data 20 Novembre 1850, catre Dour-
nitorul Stirbei, pentru secuestrarea averif D. Bolliac spre
despägubirea "mostenitorilor contelul Zichy ; lar nota 'ni Ali -
Pasa era provocatá de nota internunciului Austriei de la Con-
standinopol. Nota luf Ali-Pasa se esprima ast-fel
(,D. Cesar Bolliac e datora duoè mil ducati ragtenitorilor
contelui Eugenil. Zichy,, preçula unor pietre scumpe ; iar D.
Bolliac se afla acuna la Paris, plecata pe farisa din Constan-
dinopole, spre a se sustrage de la justiçie.»
Secuestra s'a si pusa pe mosia dotara a D. Bolliac. S'a ac -
cordat de StirbeY mal multe termine mostenitotilor Contelui
Zichy d'a trimite deplin-imputernicitil in Romb,nia spre a se
judica cu represintantil D. Bolliac. Nepresentándu-se nimeni,
secuestrul s'a ridicat la 27 Oct. 1851*)
In fine cestiunea vine pe tapeta in Camera legislativa a Ro-
niel, in sedinça de h 5 Filia 1860, **) ca occasiunea verifi-
dril titlului de deputata al D. Bolliac.
Desbutterea privitóre la acésta cestiune , rev6rsAnd si e a
óre-care lumia., credem de datorie a reproduce estractul
cuvintelor pentru si contra in acésta cestiune.
Raportul relativa la allegerea D. Bolliac conchidea ca al-
legerea sa estellegala, dér nu s'a putut confirma actul de alle-
*) Vedi dossiera citatg, No. 157150.
**) Ved1 Mointondil pe !mala an5, No. 185.

www.dacoromanica.ro
87

gere, lasand,ca A dunarea sg. se pronunce asupra motivelor de


escludei e.
D. Bolliac a fost sustinut de DD. generala Tell, Rosetti si
Bratianu (ricestI duol fiind Ministril), Paclénu, Bozianu, Ver-
nescu, Turnavitu, etc.
D. Dim. Ghica a combatut allegerea cu aceste cuvinte
.ca in dossarul in cestiune figurésa , p'intre alte acte , si
o nottä, a ambassadorulul austriaca din Turcia, in care se arata
ca, insusl D. Bolliac s'a obligat a responde suma de 2000
galben1 pretinsI de mostenitoril co teluI Zichy ;
«Ca accusarile adduse D-luI Bolliac nu sunt %cute de (anent
de rindil , ci de pershe cari nu stint in stare a hasarda cu
usurinça asemenea grave accusarl ;
«Ca Turcia la 1850 era favorabila refugiatilor Roman1 ;
prin urmare Notta lul Ali-Pasa nu Ole fi supusa indoelel ;
«Ca s'a chematii D. Bolliac in sinuld comissiunil rugan-
duld a se justifica, nu ca inaintea unul tribunald , :.,i ca in-
naintea fiitorilor sal collegl ; D Bolliac insa a tagaduit tóte
aratarile oficiale ale Ministrilor Turciel s'AustrieI ; asemenea
a negat c'a fost arestata, çlicand c'a fost numaY intrebat prie-
teuesce d'un Pasa, la care a respuns pe cat l'a ertat discre-
tiunea; de si sunt persóne onorabile chiar intre Deputatt
cad attestä, ca D. Bolliac a fost arestat la Constandinopol ,
si prin chOasia lor a putut esi Domnia-sa din inchisorile
Turciel ; *)
«Ca in fine D. Bolliac a refusat a da chiar comissiunil ni-
ce simple deslusirl, mil ar fi usurat si positia Dumisale s'a*
comissiunif ; Domnia sa insa a negat total, puind comissiunea
inteo positiune f6rte anevoi6sa ; ha inca D. Ghica priimesce s'o
scrisóre anonima prin care 'I se ameninta viata z fapta care nu
se pekte considera ca o desvinovatire pentru D. Bolliac.
A D. Dim Ghica staruesce a crede pal/ Bolliac culpabila, nu
de acelle accusarl grave ce i se adduce , ci de indefferinça ce a

*) Se slice ci cu chegulia D. Ion Ghica.

www.dacoromanica.ro
88

pusti pina a;11 d'a se justifica, d'a protesta adica contra acel-
lor acensarï prin dovep pipaite.
(rD. Ghica spera ca nu va intaAlia D. Bolliac d'a o face ; dér
pina atuncl va vota pentru escluduea sa din Adunare.
«Comissiunea nu cere de la D. Bolliac de cat o disculpare,
orI-cum ar fi vrut s'o faca, producênd acte pentru desvinovätirea
sa, mergênd la tribunala, facênd in fine tot "ce _va sti spre a
se disculpa d'acea grava, acensare ce i se adduce -
«Nu passiunele politice a dictat D. Ghica ama hotarire, ci o-
nórea Camera de care trebue O. fie top gelosI; si nu se
sfiesce a declara inaintea NatieI el D. Bolliac nu e demna
a sta tare represintanti! el pe cat timpa n'a voit a departa
d'asupral accusarea cea mal grava ce póte cadea asupra unuI
orna.»
Cel ce rail sustinut, invocaa legea electorala si opinia co-
missiunil verificatóre, ca allegerea n'a avut niel una viOa e-
lectoralt; adaogand ca aratarile ministrilor tare! si austriacI
nu putéti fi luate ca temeiti, ernanándii de la nisce inamicl ai
nationalitatiI romane.
In fine, puindu-se la vota conclusiunele rapportulul pentru
escluderea D-lu! Bolliac, se priimesca cu 34 bile albe contra
a 25 negre, majoritatea fiind pentru respingerea sa din Ca-
mera.

VI.

MI multl din emigratil Romanll., barbatt onorabill, sunt de pa-


rete ca parte din diamantele,in cestiune le-a sustrasa D. Bolliac;
si ceea ce'T face a fi convinsf de acésta, sunt cheltuelele stra-
ordinare ce fácea in emigratie, traind ca un Satrapa, Oicil el
negresit ca -cu ace! banl a dat dineurI pe la publicistlsi 6:
men! de Stata, si a tipärit si operile selle din emigratie
spre sustinerea cause! nationale basandu-se 1:Me pe axioma
iesuitica ca scopula justifica mijlocula.
La Oct. 1867, cand am scris articolu din Trompetta No. 579,
ca. D. Bolliac e candidat de drepta alla partituluI Rationalii,

www.dacoromanica.ro
89

null legitinili scrupuln m'a indemnatti a cere D-luI Bol!iac


esplicarl In privinga accusäril grave ce i se adduce in ce-
stiunea de fagä,; Domnia sa 'ml' a arätat atuncl o scrisóre
a representatulul luf Kossuth In care (mi se pare) se dicea
eä a priimitli pinteniY, si ea face cado sogieI D. BoIliac vr'o
duce din acelle diamante; finalul scrisoril insä a refusat D.
BoIliac a me läsa se 'hl citesc, sub pretestii ca privesce pe
Kossuth, si cä, sunt secrete de Staff alle Ungariel pe care
nu le póte divulga.
De unde resultä, cum qicea si qiarulii Adunarea nationalä
la 1851 si 1853, cl, D. Bolliac a restituit pintenil , si póte
diamantele celle miel, iar diamantele cele mal marl' a olisti CA
le-a perdut; Domnia sa insä sustine c5, are dovadä de pre-
darea lorü.
Refusul de a läsa sä, citéscä cineva In intregul seil e
pistola In cestiune, refusul d'a .se justifica lnaintea publicu-
lul, cum ar face orl-ce °mil de on6re cu fruntea seninä, In
fine cheltuelele esagerate alle D. Bolliac din emigratiune, tóte
acestea lasä sä plane grava banuialä el D. Bolliac n'a resti-
tuitti tóte diamantele In cestiune, oprind pe séma sa pe cele
mal marl póte In intellegere cu Kossuth care n'a qisä niel
unü cuOntti In privinta acésta, pe cat stim
C. D. Ariceseu.

No. 18.

A. Son Altesse Reschide Pacha, ministre des affaires


étrangères de la S. P.
Altesse!
Interne dans la ville de Brousse, et sans avoir les moyens
d'existence que le gouvernement de la S. P. accorde à tous
les exiles politiques, je me vois force pour vivre de mandier
mon pain.
Plusieurs fois je me suis adressé au gouvernement de la
S. P. en le priant de me donner ce qu'on ne saurait refuser

www.dacoromanica.ro
90

au prisonnier de guerre même, le moyen d'existence ; mais


toutes mes demandes sont restées sans résultat.
Maintenant je viens prier V. A. de vouloir bien ordonner
it qui de droit à fin qu'un tescherea me soit délivré, avec la
permission de partir pour l'étranger ou pour toute autre pro-
vince de l'Empire, où je pourrais vivre du travail de mes
mains.
Le gouvernement de la S. P. est trop juste et trop éclairé
pour insister A ce que je sois forcé de rester encore dans une
ville où, pour vivre, il me faudrait sacrifier tua dignité d'homme
étant réduit A l'état de mendicité.
J'ai l'honneur d'être de votre Altesse
le trés humble et trés obéissant serviteur,
Radu $ apca (prètre valaque*)

No. 19.

Appelul arhimandritului losafat (Snagovenu) catre


Romani' din Paris, pentru lain/area capellef
romane din capitala França
SocotescA el nicl und bunA Chrestinil si adevératii patriotd
nu va fi care sé nu incuviintese neapArata trebuintA ce se simte
pentru o CapelA romAnéscA, aid la Paris; informandu-mé c'a-
farA d'o multirne de RomanI care vial aid pentru deosibite
trebuinte, numaI singurd num6ruld scolarilord se urcA aprópe
la doué sute, acestI scolari, dupA cum este cunoscutd, desli-
pindu-se din bratele pArintilorA lord, sunt trimisi aicl in Ante
fragete, ca se 's1 castige invétäturY si sciinte spre a se forma,
si a se putea face mg pe urmA 6menl bunl, onestl si folo-
sitorI lord si patriel lord; fog. fArA invêtAtura religiel , care
e basa a Oa morala, orl-ce invétAturA si orl-ce mésurl s'ar
lua din partea pArintilord, totti-d'auna resultatele vord fi mal

*) Dupi coppia aflati lutre hirtille reposatuluI G. Giurescu.

www.dacoromanica.ro
91

pe josd de cad sperantele. Cu atatil mai virtosti ca acesti


scolarY nu suntil chemati a fi numal cetäteni buni si 6men1
onesti, ci fiindd cef maI allesi af tinerimeY, de la dênsiI a-
§tépta natia ,romana luminarea si inaintarea sa. D'aceste sen-
timente fiindd miscatd sub-semnatuld, Mamdü si bine-cuv'enta-
rea Prea sfintituluI Patriarchd alld ConstantinopoluluI, si prin
urmare aid stäpaniiii locale d'aici, ca ajutorulti celord ce ad
bine-voitd a contribui, anni sfintitii o capelä, ronlnésca in
care sa p6ta si cel d'antéiti a 's1 implini datornle lord catre
religie, pe cal vreme volt rèmânea aid, si eet d'alti doilea
a se cresce cu hrana cuvêntulul lui Dumnepd. Dér ca sa
se OM sine acésta capelä potrivitä cu scumpetea chi! illord
s'a altorri cheltueli alle Parisului, trivial si indemnd pe toti
crestini1 itibitori de religie si de patrie, ca s6 bine-voiasca a
lua parte s'a contribui la o assemenea faptä, care n'are tre-
buinta de maI multa recomandatie, pentru ca se recomanda
de sine; si numele contribuitorilord vord fi totd-d'auna po-
menite in altaruld s'el, si scrise cu litere nesterse in cartea
Nemuririi.*)
losafat Archimandrit.
Paris, 1849.

*) Imp6ratuld si Impèratésa Fraucesi'or a dotat la 1862 Capella ro-


mkna din Paris en portretele Maestiitif lor.Veçll Rontânul No. 52 pe
anulh 1862, unde figurésa si comptulh arhimandrituluI Iosafat de TLnitur
si cheltuele alle Capella' nbstre din Paris
Vec,li si dxscursulii lul Iosafat en occasiunea alegerii lul Vodi Can
publicath In Romanula No. 20 din 1859.
EDIC.

www.dacoromanica.ro
92

No. 20.

DISCOURS
Prononcé par l'Archimandrite Josaphat dans
l'église Roumaine de Paris , á l'occasion de I'affran-
chissement des Tzigaines *)

Mes frères,
Le peuple d'Israel consacra autrefois A, la gloire du Seigneur
la grande fête de Mines , en commémoration du jour où il
fut délivré de la terre d'exil. De même aujourd'hui nous nous
réunissons dans ce temple sacré A, fin de faire entendre au
Tout-Puissant nos hymnes de reconnaissance, pour le double
bien fait qu'il daigne nous accorder : l'abolition du protecto-
ra,t russe et l'émancipation de nos esclaves les tziganes.
Nous sommes en face d'une même situation ; et si les souf-
frances qu,'ont endurées nos Bohèmiens diffèrent des épreuves
qu'ont subies les Israélites, la douleur du are Céleste a été
la même ; car chez nous les metres et les ésclaves, le tyran
et ses victimes, étaient frères et chrétiens.
Je ne sépare pas Pidée de l'émancipation des Bohémiens
de celle de notre propre affranchissement ; car la même main
tyrannique s'appesantissait sur eux comme sur nous, la main
du Pharaon du Nord, de celui qui se vantait d'être le pro-
tecteur de tons les Chrétiens d'Orient.
Pourquoi l'émancipation de tzigans recontra-t-elle tant d'op-
position en 1844 dans la Moldavie, et en 1847 et 1848 dans
la Valachie ? Pourquoi ceux qui s'y opposaient alors montrent-
ils aujourd'hui des sentiments si pleins d'humanité ? C'est par-
ce que le Dieu tout puissant a voulu mettre un terme aux
injustices da nouveau Pharaon, dont il a brisé la tyrannie et
enseveli les forces dans la mer Noire, comme il fit autrefois

*) Reposatulil archimandritti a fost la 48 membru in comissiunea pen-


tru emancipares tiganilor.

www.dacoromanica.ro
93

des armées égyptiennes qui furent englouties dans la mer


Rouge. L'esclavage n'a done plus de protecteur.
Ce qui arrive it présent est en tout semblable á ce qui
s'est passé autrefois, lorsque Dieu se servit de deux frères
Moise et Aaron, en qui se réunissaient la puissance sprituelle
et la puissance Dolitique, et qui se sont dévoués au peuple
d'Israel. Aujourd'hui ce sont la France et l'Angleterre qui,
soeurs par leur alliance, unissent leur puissance de -term et
de mer, et se dévouent au bonheur de l'Europe entière.
Réjouissons-nous comme fibres, et bénissons le Seigneur
d'avoir banni taut d'iniquité de nôtre conscience et de notre
patrie. Réjouissons-nous mime chrétiens, car résclavage est
contraire b, Ia loi du Christ, qui nous a commandé de nous
aimer les uns les autres. Réjouissons-nous comme hommes,
car l'ésclavage est le Neu des families; il pervertit le coeur
et corrompt les moeurs de nos enfants. Enfin réjot issons-nous
comme Roumains, car ainsi que l'a justement dit le prince
Ghika «au moment oft l'Europe témoigne un si vif intérêt
pour les Principautés, et méditè raméliorat/on de leur sort
il est du dévoir de notre patrie de fare d'elle tame un pas
en avant.»
Elevons nos voix et chantons comme le peuple d'Israel les
louanges du Seigneur ; prions-le d'accroltre la prospérité de
la Ftance et de l'Angleterre, en leur conservant la force et
la volonté de briser le joug étranger qui a pesé jusqu'ici sur
notre belle et infortunée Roumanie, et pour qu'elles fondent
ainsi Dare unité et notre indépendance, qui sout notre terre
promise.
Prions aussi le-Seigneur, et iavoquons la bénédiction du Ciel
pour ces 'Ames généreuses et vraiment roureaines, qui ont re-
noncé oa qui retronceront aux dédommagements offerts par
la justice des hommes comme ptix du rachat de nos sem-
blables. *)
27, Janvier 1856.
4) Acestä discursfi a fost tipärit in puline fol volante, in imprimeria
Moquet, Rue de la Harpe, 92, ig Impir/it la Romb,nii din Faris,

www.dacoromanica.ro
94

No. 21.

O scrisdre din Bucuresci, adressata unuia din emigratil


nimbi ce se afla In Paris la 1850
BucurescT,, 6 Aprilie, 1850.
Domnulg moil !
Nefericitula Omit, pe care epizootia si abusurile IM adus-
sesed, in cea maI deplorabila stare, astalll [Divanula Caiafet
flu condamna sa plAtésca birula indoita. Scil, D-le, ce va sa
Oca birul indoita ? Va sa çlicá impatrita : pentru ca, de si
dupa, Regulamenta, birula se envine a fi pe trimestru de trel
jum6tate sfantt, nefericitulti saténti l'a platita chiar pina
ast411 ca sése sí.; iar aeum, pe basa acesteI analogiei, birula
se compune de 48 sf. pe anti; sub pretesta ca Visteria este
datóre 27 milióne,. alte 20 le cere bine-voitorula imp6rat
crO§tinii Nicolae ca despagubire pentru legitima invasie, i pen-.
till care supusse Ora la nisce contributil aid carora totala,
dup6 aproximatie, se urca la cifra de 90 milielne.

Primula Comissar al Russid a pornitil pentru totil-dé-una


dupë ce mal intêia membril Divanulul obstescli Il vo-
tara suma de 16 mil du.catI. In ajunula plecaril élle, Vor-
nicia, unita eu Politia, trimise &Ate 4 dorobantl pe la staro-
stil corporatiilora ca sa'I duck' la. conaculd E. S musceilesce.
Aid il:ascepta marele vornica din antra, cella de politie si
D. Iónidis. Li se ordona sa multumésca E. S. pentru a a
scapata proprietatea comerciula i familille lord din ghérele
und numera de take paitiol, i tot(' de-o-data sá sub-in-
semneze atestata. Unula din stlrostI ala lumtnarari-
lor, respunse : «Cat pentru multumirI, gura chirie nu ne tine;
inscrist insa nu putem sa da,m E. Salle.«
D. I6nidis, ca sa nu de a timpti i cellora-l-altI a se con
forma ca opinia acestuia , se repqi i trasse o palma iriso-

www.dacoromanica.ro
95

lentulta meta. In urma carul faptii , se savêrsi totula dupa


cuviinta.

O hotie din celle mal marl s'a descoperita de curêncla in


Divanula obstesca de care una complice, caruia, se vede, i
s'a fost4 promisil o particica mal bunk si in urma i s'a of-
ferit mal mica.
Dupa invasiaNalmucilora in Principate, comissarula lora a
propust sa Imprumute téra ca 6 mili6ne. Comissarula turca)
Indoindu-se despre sinceritatea acestef propunerI, se opusse ;
prin urmare proiectulii cal;lu. In ilele trecute 'umbra Diva-
nulul obstesca, cercetanda socoteble Visieriel, le Oar& sfinte
bune, ca consciinta insa complicele susii ¡Asa, I. V...cu,
patriota ca acela, descoperi trecut& In socotele o datorie de
6 mili6ne, fad, ca sa esiste adsta, Imprumutare In registrele
VistierieY, care cu telte acestea pläti regulata in timpa de
duoi anl, cate sésse sute mil lel pe anti, dobanda la adsta suposata
datorie. Scena In DivanA deveni comico-tragia: junil im-
piegall, cari, pentru nefericirea boerilora, lucraü In aceeasl
sala dupa una paravanii, ridéü cu hohote. Onorabilil mem-
bril nu putura afla altA pretexta de Indreptare de catil ca,
dreptatea cerênda ca comissarula russii sa alb& o pensie de
la Ora de 20 mii ducap pe anii , necessitatea sa
nascodsca assemenea Imprumutare, ca din dobanda el sA se
dea numituluI din Vistiene aceI 20 mil ducatl pe ana.
care susil ejisula patriott respunse : « dér nu qicétl vol ca
mili6nele ce se aduna din contributil, eel ântëiü banI ce
«urmég a se imparti Intre noY sti fie acestia ?)1 Scena deveni
comic& de totil ; i Mitropolitulti suspend& seanta, in
Impiegatilora çi dorobantilorii.,
Taft acesta respectabilii Divanú, vNêndil in socotelile Vi-
steriel figuranda suma de .1,200,000 leI, cheltuitl in timpul4
guvernnluI revolutionara In trebuintele StatuluI, D. I. Manu,
S. Barcanescu si I. Irachrescu sberaa ca ac.eI banI sa se pia-
tésca din starile revolutionarilora. Adsta PP Pusse la, balota-

www.dacoromanica.ro
tie; i resultatuld fu o minoritate de una glasil in contra re-
volutionarilord. Se incheid dér jurnald sea se restignésce D.
Manu, ca secretara ald StatuluT, supusse indatä jurnalald
intärirea Domnului.
StirbeT respunse : «acésta este o lucrare de 6med fer-
amecatf. AtI uitatd zaparta ce a'tI priimit, acum duoT ad,
((de la I. Pértd inteacésta ? Acelld guverndménta a fdstit le-
recunoscutd de Turcia, felicitatd do consoli1 pute-
arilord strdine. E totil atátd ca anda atY cere sd, se vtinlä,
starea DomnitoruluT A. Ghica §i a frate metí Bibescu, ca s'O des-
«paguhéscd Vistieria de cheltuelile Statuld facute
A dona 1i Mana schimbd tonuld la Divand; dérd boeril
incepurd, dupd obiceiuld lord, a sbera. Si verba lul Vodä, de
legitim resuna In gurile tutulord.

VetT fi auOit 'Ate cd nol avem acum scolT. Yeti- fi citit fru-
mosuld lora programd? *y Elle suntil maI putind de citt
In tocmal una sfärdmitturi de catartd, ruptil dinteund vasti
naufragiatd, qi care, plutinda In depärtare pe spum6sele va-
lurr ale märil, e aratd de mdrimea unuT munte, a und vasd
complectd, érä, apropiinduse, nu ve0 de cata o tristä, rerad-
§itd a und splendorl eclipaite, ast-felti suda scélele nóstre
d'asta-O ckuld le v01. d'apr6pe. Clase complimentare nu
esista; cdd fiindd higa mäsurä ca niel und Románti transil-
vand, §i nimenf din ceI ce ad fosal revolutionarT, sä nu fie
numitti professord, nu se &esa' professorT pentru acésta. Per-
sonaluld professoral4 se compune de Hill, Popp, §i Genilius;
f}i acestia, Initiatl §i proeetiti, In dad junele Zalomitd '§l-a
datti demEssia. Uitasemd pe Arsachi.EI bine ! Iaduld n'ara
fi In stare sit pro ducä o fiintá maT uccigat6re hrand morale a
junimeT. Nid und Tätaru, niel und Mongold, niel chiar una
Russd, nu péte fi ca acestd fid vitregti §i ingratd ImbrWaril

*) Vedl critica aceluT programfi in epistolele D. liosetti ciare Stirbel,


si de care se menVonézi. in &diga scrisére.

www.dacoromanica.ro
97

reti chibzuite ce '1-a flota sermana Rominie ; acesta ve-


netice, ce nu fgra menta trebue SI ro§escA de frum6sa §I
laudata condulta a nepotuluI sea Duca , emigran pentra pa-
tria sa.

D-la Herescu, ca capa alIü militiel; a data de mullid un


baneheta In sala luI Itomolo oficerilora de garnizonä Ro-
Dupe mal multe toasturI In sanetatea prea puternicu-
luI Imperan protectora, ella tina urmatérea alloeutie
t(Nu sunta la indoiala A cun6scet1 multele jertfirl ce prea pu-
ternicula Imperan ala Russiel flicuta ton lé-una pentru
«fericirea patria astro. Da, asta-JI ne bucuram de justita--
4a folosit6re, legiuirI mantuitére , statornicirea lini§tel pu-
blice, §i inteuna mienta de o feriare deseivérfitei, suntema
kdatorl acestea numal märinimésel RussiI. Fie-eare palma de
«pinnenta a tereI astro e stropita cu sangele emita tala
bravei o§tirf rases& E1 bine! D-lor, momentula se apropie
«intru care urméqa a ne areta §i noI, nu numaY vrednicl
«de aceste marl facerl de bine, §i recunoscatorl, déri se. i
«platima ca aceea§1 mesura; ea deosebire ea, tu loéa de pa-
«rae de sango ce a versan pentru noi facetoril no§tril de bine,
asa dim din sangele nostru cate-va picaturY. D-lorh
O acere mortala domui hi téta adunarea. D-la Spätar
reIncepu
«Ve merturisesca, D-lor, ce. tacerea D-Ostre me mihnesce

Credem ci acestfi blamii este proa aspru ; ar fi trebuit si fie an-


toral& mal indulgent eu secretarulfi intim ald lul Grig. V odi Mica de
la 1822, de patriotici memorie. Vom observa inci e,i i Onorabilulfi
Domnu C. Bozianu i venerabilulfi D. Petrache Poenarulfi, afi fost4
sub §tirbei anal directoral scélelorfi i altul director allfi Seuretariatuld,
silindu-se amèndol a tmbuniti# instructiunea, pe chtft permittea repre-
sintantulit Tanilut ce guverna *tuna /6ra hi realitate,
EDITORTM
7
www.dacoromanica.ro
98

Creddm ca cuvAntarea mea va fi priimita de D-v. mi aplaude;


»iar nu ea o tacere intocmal ca pescii, fära gläsuire.
"Una june oficera, ce se afla acolo, respunse
De multe orl tacerea este una responsa elocuenta.
Bine ; déra este una responsa equivoca.
ApoI cum vef voi E. Ta lua.
A. duoa çii, acestd june officera era scosd din serviciuld
militartL

Nisee brosure, tompuse de Rosetache, tiparite cu litere chi-


riliane, i sosite de curanda aci, a tulburata liniscea Curtif;
ereend cä çlisele brosurI aa fost aid imprimate, politia a cal-
cata mal multe casse i tipografiT, confruntanda literile

D. C....nu este in ajunula de a deveni Ministro ald Finan-


elortí. Acesta fostiii patriota sémèna unel cochete care, gar-
bovita sub povara anilord, se decide In fine a renunta la su-
limanù. Assemenea i D-luI Se vede obositd de a tot purta
masca de liberala; prin urmare s'a decisil a repunta la pro..
blematicul sda principia.

Vestea despre evacuatia Principatelord a devenita positiva.,


1.1 s'a si trimist colaced cu bice prIn sate sa gatésca merinde
pentru aceste &mande lacuste ale NorduluI.
Desolatia boierilora si a sotiilord lord despre acéstä veste
de retragere a Moscovitilora este ceva ce nu se p6te descriet
de si seauld frumosa are alte cuvinte despre acésta, mal mult
de cita spiritualil si patriotil lord barbatl, jalea este tota a-
ceea ; i impreunä 1I smulga përulìL. Nefericitil incoronatt
alérga la Domna, cera assigurarea starilora i vietil lora ; 115
silescd sa dea ca totiI o petitie Tumba ca sä nu'l abandone
in ghérele revolutionarilora; Ara jurnätatile lord tina consiliurl
permanente, d'id la D-na V...cu, cand la D-na B.. cu, despre

www.dacoromanica.ro
99

remedied acestul mare WI, de care suntti amenintate.,. Din


nenorocire insd nicI unit resultatd nu s'a pututd dobAndi din
aceste consiliurl; pentru cd oficeril rusi, desolag negresitti
el, indatá ce se formézd Consiliuld, miscati de impacientd,
navAlescti in sala seantelord, unde, ca 6meni experimentatl,
voindti a'sI da salutariile lord pilrert in secretil , smulge fie-
care ale o consiliantii , intrd prin camere ca sd dea cursti
liberti opiniilord lord; si canal se adund iarA in sald, pdre-
rile suntil varid declarate: incepu lamentatiile, i nicl un re-
sultatd definitivd. In fine, in seanta din urmA , s'a decist sd
se p6rte unei doliu generalei i eternei ; tif6ne negre n'ad mal
rernasil prin magazil. Se Oice (décd trebue sU credem) cd
s'ar fi hotdrAtti assemenea sd se trimitrt o deputatie de
trel Dame, din celle mal frum6se, la Taruld muscAlescii tu
petitie ca sdld r6ge a mal lAsa otiiriIe in Bucuresd Aceste
dame vor fi insotite in Russia de D. Spdtaru Herescu.

Nisce jucdril feorte caprici6se alle natureI, nisce fenomene


co nu erad cunoscute Inca aicY, ivitti in sinul a cAtor-va
fauiilhil nobile. Intre ofteril musuimanl de garniselnd, in vara
frecutd, era si und june maiord, negru: °Did fôrte galantd,
si care frecuenta societatea n6strä, de susd. Nobilele Dame
cari, dupd Oisa, lord, pe atuncl se afiad impressionate de désa
vedere a monstruluI, cum? nu mid, cd se produserd nisce fiin-
te olivate, buzate i cu ochil cdt lintea. Acella InsU aliti D-nel
... e tdciune de negru, i ea buzele ca märgénul. O spaimA
grozavd a intratd in inimele tuturor bArbatilord a clirora so-
01 se afld In positie interessantd. Coconul M. B... contezd la
top grija ce are despre acésta. KFrate, ice elld, de al ve-
«dea pe Elena usuratä; 'ml e témd de afurisitul Alla de Arapti

*) VW Prima epistoIR ogre femeiW ofitsselorUpriviligiate. (LAD. (3.


A. Rosetti, Paris 1851i
Ve01 i poesia Bolinlinénulul, totitallin-emiemixne, Mrs damslo ro.
mina

www.dacoromanica.ro
160

«ce` ne-a frebildntatil casa apr6pe Z lunt.» tamice/ele romAne,


cAsittorite dupil, Cali:11nd in anulti trecutt, fitt inceputA acuni
a se reint6rce din Russia Pe la pArintil lorA, purtAndA nisce
vinetelle, singure Suvenire alle amorulul conjugal0; de ;lestre,
ni& nu maI e vorbk!
Domnul metí, nu este nimicfi esageratfi in atésta. Specti-
dolul e ingrozitora, trisa', i ridicolA totti-odatA I Dece, al fostli
la Itepole, apol cunosd strada cu femeile sale vesele
us6re, decoltate, ce' se aruncl asupra trecAtorilorti, a unA
cArdll de lupl flAmánO, turbatl, asupra PrAiglorti; atelle femel
a cArora frunte sfa incretitti de timpnrit sub corka nerusi-
neriI, clirorfl ochl zánAtAcitil, stinst de vin4, de
plAcerI i de nopti fArA somnti; a cama fete vestejifil
invinetitti, en cAtfl ati clutatti mal multA se le acopere
s'ùbleluld arte! 'mincin6se; alle citrorA buze s'E& ofilitti, Wat'
*HUI girb kiflarea impurh, a sinulul §1 shb sarutlirile
trecatorilor; eI bine! D-le, itY potI face o idee_ despre acest4
feld de muerY, arAtate cu T6t1 deosibirea este cA
femeile di« isTépole s6 prostitue ca se p6tä, trAI; de vreme
cl aceltea de la no l suntti bogate; chipulti lora e frumost
dulce, ochil lorA plinl de vioiciune, buzele lorA rozate , sufla-
rea lorti cura* intocmd ta acelle spirite dulcY i fermeci-
tare, ce in basmele romine, prin farmeculti chipulul i dul-
céfa cAntArilor lort, amegescti e¿i attragn pe cAllAtoril t'Ab--
4W nóptea in palaturile Mortil.*)

Aqéet4 epiatoli care stigmatisési, e'ui penal, de maestru, ervilis-


mullí r¿i corumptiunea din timpulii invasinnilorti ce au urmat dupi Re-
voMiunea de la 1848, a eirculatii tipiritil In fée volanti, p'éntre em;,
griLioitril din Pkancia i TurGlia de la 48.
ITOT.,fogiedim tM eoppia dupi del hilad 4ntr hkrtiile reposatulul G.
Giureimu

www.dacoromanica.ro
101

A son Altesse Réchide Pacha, Ministre des affaires


étrangeres de la Sublime Porte.
44esse,
Les heureuses conséquences qui résulteront inévitablement
pour la Sublime Porte de l'état où en sont les choses au-
jourd'hui, remplissent de joig et d'espérance tons ceux qui
s'intéressent au bonheur de cet Empire; et surtout ceux dont
la destinée politique est intimement liée it la sienne.
Permettez-nous done, Altesse, de vous rappeller que nos
engagements en 1848 envers la Sublime Porte furent did&
par le sentiment le plus intime et le plus loyal; qu'aujourd'-
hui nos sentiments envers la Sublime Porte sont toujours les
mèmes; que nous fames transport& de joie le ¡our où la Su-
blime Porte prit une -attitude énergique pour défendre ses
droits et les nôtres; et que celui que la Sublime Porte nous
appellera à verser notre sang avec elle contre l'ennemi com-
mun, comblera nos voeux les plus ardents, et sera fôté comme
le commencement d'une ère nouvelle pleina d'assurance dans
l'avenir.
Il est inutil de rappeler it Votre Altesse que Sa Malesté
le Sultan pent compter sur nos populations comma sur le
peuple le plus attaché et le plus dévoué aux grands intérAts
de son Empire; aussi, dans l'éventualité d'une guerre, nous
prions la Sublime Porte de vouloir bien nous permettre d'ac-
compagner ses armées lors de leur eatrée dans le pays, et
de contribuer par notre présence et par notre influence
paraliser les menées des factieux qui, dans des vues de pro-
fits personnels, pourraient égarer les populations, et les en-
trainer avec eux dans le tourbillon du Nord.
Veuillez bien, Altpsse, agréer nts sentiments les plus sin-
cères d'attachement loyal, de fidélité à toute épreuve, et de
dévouement inébranlable, avec lesquels nous avons l'honneur
d'étr e de Votre Altesse
très humbles, tr.& obtissuts et très dévoués *)
I. Davos, I. Magherou, N. Rousso, G. Lagurénu, R. Pa-
deano, A. Zane. G. (Jiureseou. Brusse, ce 340 Jain 1853.
*) Dup. coppia aflati 1ntre reposatului GG. Ginrescn.

www.dacoromanica.ro
102 103

LIS TA
DE CE! ARESTATI LA VIC.X.RESCi DUPA. 13 SEPTEMBRIE 1 8 4 8*)
1=-.Z
EA

6 NIIMELE fp PRONUMELE TROFESSIIINEA LocurNTA ARBSTIBLI DATA LIBERISII


oQ (DATA

1 Scarlatt Turnavitu . . Prof. si administrator Foc§ani 16 Septembre 1848 8 Martie 1851


2 Iorgu Dumitrescu.. . . . Secretar la Prefectura idem. idem. 2 Martie. 1849.
3 Costica idem, idem. Decembrie. 1848.
4 Capitan N. Sol*. Militad . idem. idem. 25 Martie. 1849.
5 Panait Marculescu . Sub-prefectO . idem. idem. lanuarie.
6 Mihaia ZAganescu . Idem . idem. idem.
7 Chesarie Macsinénu. . . Egumena. idem. idear 25 Maia.

10
8
9
Logof. Costake Ceausescu
Mihahl Perivoes
Anastase Mironescu.
Logofetelt .
Croitora
Curiera de geanta
idem.
idem.
idem.
idem.
idem
idem.
-^ 21 Martie.
9 Martie.
26 Martie.
11 Sotirache Geranu . Preved. de Magistr.. Rimnicu Sarat. 17 Septembre 5 Iulie.
12 Ganea Tudor Lemnara . . . . idem. idem. 14 Februarie.
13 Dumitru loan Tertelénu. . Necunoscuta . . . idem. idem. Iulie.
14 Praporcicu Dim. Periet6nu Cap. de Pandurl. . idem. 20 Septem. 13 Mail
15 Petre Sauci. Prof. la Episcopie. idem. 18 Septem. Ianuarle.
16 Ipatie Diaconul . . . Diacon . . . . Buz60. idem. 27 Maui.
17 Costache Ciochinescu . Politala . idem. 24 Septem. 29 Aprilie.
18 Vasile Gredianu. Professod . . . idem. idem. 16 Febrarie.
19 Caloian Catunescu . . Presed. de mnistrat idem. 25 Septembre. 2 Aprilie.
20 Vasile Golea. Sepcarti idem. 20 Septembre. Decembrie. 1848.
21 G-herasim Gorjan . . Profesore PE oescl. idem. 13 Februarie. 1849.
22 loan Codrea. . . Idem id em. idem Octombrie. 1848.
23 Protopopul Mihaia . Protopopii . Targoviste. 28 Septombre. 22 Martie. 1849.
24 Rtiducanu Burdhu . Profesore . . . . Campu Luug. 27 Septembre. 31 Maiii.
25 Parintele Silivestru. . Iconomul Episcopiet Curtea d'Arges. 25 Septembre. 4 Aprilie.
26 Ghita. Petrescu. . Necunoscuta . . Pitestf. 28 Septembre. Decembrie. 1848.
27 Toma Contescu . Proprietara . . idem. Octombre 4 Innie 1849.
28 Grig. Davidescu . Necunoscuta . . .- R.-ValceT. 29 Septembre. 8 Februarie.
29 Athanasie Ieromonah . idem idem. idem. 19 Iulie..
30 Costandin Codrénu . Profes. i propagant idem. idem. 4 Iulie.

*) La 24 Oct. sil fose' areitap de RusI la Plumbuita mulp ce- tfiteDI din Bucurescl,-ii la 80 Oct. s'ad transportatti Is Viteiresel,
unde ab &restad' pe top eel insemnap in acéstilistA.

www.dacoromanica.ro
104 105

o. w NIMBLE PRONIIMELE PEOFESIIINEA LOCIIINTA DATA AREAT.11111 DITA LIBER11111-


oo

31 Gg. CAlinescu Professor . . Tirgu-Jiulut. 29 Septembre. 1848 4 Tulle,. 1849.


32 Gheorghescu . . Idem . . idem. idem.
33 Gheorghe Vlad Necunoscuti , Caracal. idem. 10 Aprilie.
34 Petre Petrescu . idem idem. idem. idem.
35 Protopopul Dimitrie idem . e Cralova. Octombre. 18 Februarie.
36 Petre Eliad , idem . . idem. idem. 20 Ieuuarie.
37 .Cost. Petrescu . idern . idem. idem. 2 Februarie.
38 Cost. Parascovénu . idem idem. idem. 19 Aprille:
39 loan -Obedénu. . . Boera . . idem. idem. 5 kartie.
40 Atanasie Stoenescu. NecunoscutA idem 26 Octombre. 9 Iulie.
41 Boicea RadovicI . Secretar la Magistr. idem. idem. idem.
42 Raralambie Zaman . e, NecunoscutA - idem. idem. 25 Ianuarie.
43 Stefan GArdescu. . Sub-prefectO 4 Mehedintl. Octombre. 25 Aprilie.
44 Dumitru Gheculescu 8 Necunos cutA . idem. idem. ldem.
45
46
47
48
Dinu Beli§covict .
Dind Brisnicénu
Ivantea Gheorghevicl
Petrup Pladovénu
.

.
.
idem
idem .
idem
idem .
.

.
idem.
idem,
idem.
idem.
idem.
Idem
idem.
idem.
, idem.
26 Fevruarie.
idem,
idem.
Négu Cladovénu. . id em . r f dem. idem. 4 Lille.
-50 Preotu Gheorghe . idem . Y s idem. idem. idem,
)DuoI sAtenl, (lega. idem . N idem. idem. idem
52 idem . idom. idem. idem.
-53 TAnase Macove . . tdem % Turnu MAgurele. 10 Februarie.
-14 Iordache Bunescu, (flulO) idem . idem. idem. 4 Februarie.
55 Popa Florea idem , I idem. idem. ldem,
56 Popa Ivan Lita . . . idam . . ), ipem. idem. idem.
Gheorghe Bring . idem . A idem. idem 22 Februarie.
58 Popa Gheorge . idem . . idem. idem. idem,
59 Popa Oprea . . . iaem . idem. idem. idem.
-60 Tudor Mircea. . tdem . idem. idem. idem.
61 Marin Prodan idem . idem. idem. idem.
- idem.
62-72 Dece sAtenl idem . idem. idem.
73 Matef Colcédi . Boerri . . . ? Bucuresd 24 Octombre 28 Decembre 1849
T4 Scarlat Petrovid . Proprietarn . . . idem. idem. 24 Decembre
75 Conk Steriad . Boerti i impiegatfi. idem. idem. 26 Octombre.
76 Oltinescu (Para) Boeril . . idem. idem. Octombre.
77 Piersicénu idem . . idem. idem. ..idem.
78 Savopolu bAtrAnu . . idem . . idem. idem. 1.111 idem

www.dacoromanica.ro
106 107
MI

NuarELE 11 PROM:DMZ PROVESIIINNA LoeuirrTi. DATA ARESTIETI DATA LIBEItillak

MI=.11.
I

79 Dimitrie Ciupescu . . . Boera . . Bucuresci 24. Octombre 1848. Noembrie. 1848

-
.1

80 loan Creténu . . . idem . . , idem. idem. ..--.4 idem.


81 Pitar C. Anghelescu . . idem . . IS idem. idem. Ianuaria 1849.
82 Caramanllu(frat. ce! mare) idem idem. idem. Noembre 1848
83
84
Nicolae Cutarida
Cutarida . . .
Cutarida . , .
P
.. idem
idem
idern.
idem.
idem.
idem. --
-_, idem.
Decem. __
85
86 Iorgu Bajescu . .
idem
idem
idem.
idem.
idem.
idem. __.
idem.
idem. - __
87
88
Mihalache Mosel'
Alex. Chiropulo .
Regist. la Eton Sc61
Copistti
idem.
idem.
idem.
idem. -- idem.
ldem. _
89
90
Costache Roata . .
Henric Vinterhalder
.
.
Impiegata
Librara
. . .
.
idem
idem.
idem.
idem. -- 5 Iulie
28 Wrtie
1849

91
92
93
Nicolae Aspre . .
Altim Arménu . .
Alex. Izescu
.
.
.
Avocat (sudit engles)
Tutungia . . . .
Impiegata . . .
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
idem.
-
..1....
5 Aprilie
7 Maid.
idem.
-
-1
...L.
94 Constandin Catina . . Fratele poetulul idem, idem. .II. idem.
-
.

95 Demosten Turnavitu Impiegata . . Pitead. 24 Sept.-29 Oct. 4 Mail .,..


96 Stefan Turnavitu . idem . . idem. idem. idem.
97 Scarlat Voinescu Proprietara si prefect &ad. 26 Sept. 8 Martie 1851
98 Cost. Urliiténu . Proprietara . . Bucuresd. 25 Oct 17 Martie
99 C. Protopopescu . . . Necunoscuta . . Focsant 21 Sept.-5 Noem. idem. 1849
100 Gg. Ghörek Ungura , Rannicu Saratu. 16 Sept. Ianuariil
101 Moise Candidata . . . Ilfovula. idem. 19 Februarie, .....
102 Iiiritza. idem idem. idem. idem
103 Stefan Négoe Nectmoscuta . . . Bucuresci. Oct.26Noem 5 9 Aprilie
104 M. Marghiloman Proprietar& . Cernetl. Sept. 29Noem. 5. 4 Tulle_
105 Radu Ceausescu.. . Necunoscuta .. Calarasl. Noembre 5. 8 Iunie.
106
107
Costache Caramanllu
Scarlata Carabeta . . .
Proprietartí
Comersanta . . .
Bucurescl.
idem.
idem.
6 Octombre, -- Decembre.
Noembre.
1848

108
109
Par. Amvrosie (Popa Tuna)
Protopopu Hristea. . .
Din metohu Bpi& Buz6.11
Necunoscuta
idem. 5 Noembrie.
10 Noembrie.
4 Iulie.
13 Lillie. - 1849

-
. . . Turnu.
110 Alecu Procopia. . . . . idem , . . ) . idem. 21 Decembre. 1 Ianuarie.
111 Bassarabescu.. . . . idem . . . . idem. idem. ....,--- idem.
112 Costathe Ciocarlana.
Cost, Mihailénu
. . Prefectil la Dâmbovita.
Comis. la galb. din Buen.
Buturesci. 25 Noembrie.
27 Noembrie. 11 Iunie. --
27 Februarie. -
113
114
115
116
Cost. Haleplid . .
Ioa,n Ionescu
.

Capitant Caracassidi
.
.

.
.

.
Actora
Proprietara.
Militar a
. . .
idem.
idem.
idem.
Cernetl.
idem.
idem.
Oct. 14Noem. 7.
---1-
1.=1... 24 Martie.
25 Martie.
15 Iulie.
-- os

www.dacoromanica.ro
108

PROrE-SIUNE4 LoctrITTA DATA DATA tIBEIriall

117 Dimitrie Cojocaru. if Industriad. i "r BucurescY. 2 Decembre. 1848. Februarie. 1849.
118 Dimitrie Iarcu . Profesore . . idem. 3 Decembre. 4, Dille.
119 Grigorie Mihaescu , idem . . . o Craiova. 7 Noembre. idem,
120 Petre Orbesca . . ,,- Propagandistd. ideen. idem. 18 Februferie.
121 Preotula Dumitru. Preota . . . idem idem. idem.
122 Eftimie Be§telei. . Proprietard. . idem. Oct. 6Dec. 17. 10 Iunie.
123 N. Jaculis Sudita ellind . Bueuresci. Dec. 10-15. 10 Martie,
124 G. Cantacuzin . . k Proprietara 21 Decembre. Februarie.
125 Cost. Apostolescu. . f4 Impiegata . . Li
idem. idem. 22 Februrie.
126 Ciculescu . . . v Necunoscuta 1 idem. idem. 26 Februarie.
127 Filip Ionescu, . . idem . . idem, idem. 22 Februarie.
128 Stefan SfetcovicY. e idem . .. . idem. idem. 10 Marti°,
129 Stan Burcescu .. idem . idem. idem. FebruariO.
130 Concia (Pitar) . Politaid Pitesel. 13-15 Dec. 22 Februarie.
131 C. Ballota . , Subprefecta 1.1
idem. idem. 16 Febniarie.
132 G. Antonescu. Impiegata . idem. 13 Decembre 26 Februaria

,
44
G. Georgescu . Necunoscuta . idem. idem. idnm.
134 Tache Grigortscu . . r idem . . .44 4 idem. idem. 20 Februaritt
135 N. Gall§escu . 1 ., idem Mom. idem. 12 idem
136 Trifonescu . . Arendasa . 4 idem. 15 Decembre. 2a idem.
137
138
Toma Furduescu.
GradovicI Niparucek .
.
.
Impiegatil .
Polonesa ,.
.
.
t idem.
BucurescY.
17 idem.
24 Decembre
18 idem.
Feb ruarid.
La9 Dionisie Romanov . Librara . Ii idem. 27 Idem. 4 Iulie.
110 loan Penescu . ; Profesore . . N idem. 24 idem. 3 Martie.
141 Nicolae Daniil. s-- Necunoscuta . .5 idem, 23 idem. 27 Aprilie.
142 Andrel Pretorian . - Propagandistt. idem. 21 idem. 24 Marti°.
143 Tache Mihailes_cu . I* Necunoscuta . Turnu. 26 idem. 27 Aprilie,
..144 Cost. Robescu . . 1 Propietar . . Foc§anY. 27 idem. 29 Decembrie. 1848
145 Cost. Zaman . . I- Sub-prefectd . Craiova. 27 Sept.Ianu.2 8 Martie 1851,
,146 lama Grigoriu . . A Necunoscuta . Buz& 17 Ianuaria 1849. 5 Iulie 1849. t
147 Anghel Bistridnu . e . Proprietar& ... Campu-lunga 18 idem. 10 Februarid
148 Preotul Nicolae . . Preot. . . . . .t idem. -Hem. 17 Martie
119 Cdpitan Farcii§and . Osta§ . . . Caracald, 24 Ianuariti. 4 Iulie
150 N. Nenavid Profesore si propag. BucurescY. idem. -^ 8 Martie .1,
2" idem. 25 Aprilie.
151
152
163
Niä Petre Muocalu.
Than Comanéna . .
Marcovicl . .
4,
e
Lautar . . . . 4
Sefa de garda
Comersantd
Pitescl.
Bucuresc1.
idem.
28 idea
idem.
11 Maid.
vmm.s
30 Ianuariff.
7
rr.,
f . ,,
1,54 'rinse Macovel IA Militar. . . i, idem. idem. .1111
2 Aprilia,

www.dacoromanica.ro
110 111

6 rz4
tz g NIMBLE flr PROM:13MB PROBE BIIINNA LocuiNTA DITA. ARE STIRII DATA LIBERIBII

155 Ioan Rotescu


MEW.

. . Propagandistd Brdila. 2 Februaritl, 1849. 8 Martie 1851.


1
156 Stefan Rotescu . . Necunoscutd . . tdem. 5 idem. 19 Februarid. 1849
157 Aleen Dedu . . . Propagagandistd. Bucuresci. 24 Ianuarid. 26 Apriliti.
158 Preotu Gheorghe . . Preot. . . . idem. 22 Februarid. 21 Martie
159 Stefan Protopopescu . Necunoscutd . idem. idem. idem.
160 Pavel Zdgänescu. Oficeri de Pompieri. idem. 13 Februarid. 12 Martie.
161 Tase Maxinescu Necunoscutd . idem. 16 idem. 21 Mail
162 Alecu Poeuara . idem idem. 26 idem. 4 Maid.
163 I. Costinescu Impiagat Buzed. 26 Februarie 4 Iulie
164 C Kiritopolu , . Necunos cut5. . . Ploescl. 12-26 idem. 4 Iulie.
165 C5,pitand Gr. Vliiddiann . Militar . . . Bucuresa 17 Ma die. 23 Martie.
166 Grigorie Ilagi roan (Colcéc) Proprietard . idem. 17 Martie. 11 Martie
167 Officeruld Popovici. . . Militar . . . Transilvania. idem. Aprilie.
168 Ghita Dertmand. . t. Seta de gar& Bucurescl. 7 Ianuarie. 21 Martie.
169 Cost. CamdrAsescu Necunoscutd . idem. idem. idem.
170 loan Kiritopolu . idem Ploescl. 2 Martie. 4 Iulie.
171 Vasile Scafesu . idem . . . Craiova. 5 Martie. 21 Maid.
172 Io in Ionescn Propogandista Slatina. 7 Martie. _ 4 Iulie.
173 Dimitrie Solacolu . . Proprietar . Bucuresci. idem. 13 Martie,
174 Ghitä Ghenu Tabacu Industrial. . . . idem. 17 Martie. 26 Iunie.
175 Toma Gheorghiu. . Cofetard . idem. idem. 5 Iulie.
176 David d Ahmasianu . Professore idem.
r77 loan Codrea idem
3
8 Aprilie.
Ploesci. idem.
178 loan Brezoianu . . idem . . Campu-Lungti. idem. 26 Maid.
179 C. Theodor(' . , . . Epist. colegiu. St. Saya Bucuresd. 16 Martie. 21 Maid.
180 Pobre Paraclfseruld. Pela Biserica St. Saya. idem. idem. idem
181 E. Treter . . . Polonesti . . . . idem. 7 Maid.
182 Nicu Zdtr6nu Proprietard . . . Craiova. 19 Martie. 20 Martie.
183 Grig. Stä'nesca . Comisatt la col. Negra. Bucurescl 25 Martie. 23 Iunie.
184 Petro Protopopesca. Necunoscutä . . Gorjd. 2 Aprilie. 12 Iunie.
185 Alecu Petrescu . . . Propogandist . . Rusi de Vede. 6 Aprilie. 8 Martie 1851.
186 loan Gheorghescu Necnnoscutd . . . Tárgoviste. 13 Aprilie. 5 Iulie 1849.
187 Iordache Bälacescu. Pomojnic la prefecturd- Caracal. 18 Aprilie. 15 Junte
188 Tache LIzAresc a. Sub-administrator.
d idem. idem. idem.
189 Marin Gälculescu Necunoscutd idem. idem. (sr" 12 Iunie.
190 Nica Belea. , idem . idem. idem. idem.
191 Drimitru I6noi idem . . . Idem. idem. 7 Iunie.
192 Dumitru, . Staroste. . . . idem. idem. 12 Iunie.

www.dacoromanica.ro
112
113

1-93
194
_NUMELE

Vasile Inn
i PRONI:TMELE

Nicolae piturlea. .
PROPESILINEi

Necunoscuti
,idem
.
LO °UINTA

idenj.
idem.
-1
DATA ARESTIMII

18 Aprilie
idem.
lawman
1

1849. 12 Iunie
ídem.
DATA INTRIIIII

1849.
195 Gheorghe Pärscovénd . Proestosa . . .
12 Iunie
196 Cdpitan Gheorgho Rusescu. Mi Marti . , .
Caracalt. 18 Aprilie
197 loan Erculand . . . Necunoscutd . Targa-Jiulul. 19 Aprilie. 18 Iunie.
198 Vasile Gradianu Profesord . . Transil,vania. 24 Aprilie. 6 Iulie.
199
200
Protopopu Marind
loan Bunescu. . .
. . Preotd .
Propagandist
s. Buz6ü.
Caracald.
27 Aprilie.
30 Aprilie.
4 Iulie.
18 Thule.
Idem idem. idem.
201
202
Paraschivant .
Ghiti Siscu . .
NecunoscutA .
.Comisard la Albastru,
. .
Idem
Bucuresd
idem.
idem.
12 Iunie.
26Ieumni.e. --
203
204
name Macovicl.
T. Polihronie
. Nectinoscuti
Sub-administratord Turnu.
Slatina.
6 Mail
11 Maid. 13 Innie. --
205
206
Vasile Dancoiid
Dimitrie "Solace...1u
, Comersant . . .
Proprietard . . Bucuresd
idem
13 Maid.
ídem.
29 Maid.
19 Maid. --
207
208
Floriand Asona
Costache Manega
Profesord
Propogandistd
.
.
.
Bucuresd
Caracald.
18Marte-15Ap.
8 Iunie
7 bulle.
idem, --
209
210
loan Tulcea
Stoica Sorénu. .
Candidata siténti -
Proprietard . . . idem.
idem.
idem.
idem.
5 Iulie.
--
211
212
123
Tome Contescu .
bah Desalt'
Radu Chelaru.
,,
. .
1
Proprietard. . . .
Militard'
Necunoscutd
.
. .
Pitesci.
Cimpu-Lungd
Tárgu-Jiulut.
22 Iunie.
idem.
idem.
4 Iuelime.
id
idem.
22 Aprilie.
--
214 Constantind Frumusanu Proprietard. . . .
Aprilie.
215 Preotuld care a t idem. idem.
Popa Radu Sapci, . stindardul la Isla . Caracald. 6 Oct. Noe. 17 1848. 8 Iulie
216 Costache Cathie. . Fratele PoetuluY. .
217 loan Catina Poetul, propogandist Bucurescl. Octombrie Noembrie 1848,
218 Nicolae Florescu. . Profesord. idem . idem. 8 Ianuarie. 1849. 1849.
Apostolh Aricescu . . Bacuresd 17 Iannarie. 22 Iulie 49 MR/ din
219 Propogandístd. idem. Brafpv,
220 idem Câmpu-Lung. idem. inchiai la
Constandin Brezoianu idem. idem.
221 , Gavala Impiegat . Bucuresci.
idem. 13 id, in. idem

B. Intre cel 24 Went arestatf, ce s'ati liberatd treptatil


erad i patru preotl sä.tout
8

www.dacoromanica.ro
114

Cei arestati de cate doue


Codrea, din PloescI.
Toma Contescu, din PitescI.
Dimitiie Solacold, din Bucuresa
Tänase Macovel, din Turnu Mdgurele.
5. Vasile GrAdianu, din Buati.

Ce! osanditi de Comissia Intocmita, la 15 Noem. 1848


1849 Maid 5. Tdnase Macovel, 6 anY la Znagovti.
Costache Zamand, 6 anl la munco, Giurgiulul.
Alecsandeu Petrescu, idem. idem.
Mala 20. Boicea Radianu, 3 anI la Znagovd.
loan Rätescu 6 anY, idem.
Pavel Idgänescu, idem, idem.
V. Cdcuiescu. idem, idem.
Filip Tonescu, idem.
Mait'l 27. Glorie Michhescu.-idem.
Maid 30. Costache Ciochinescu, idem, idem.
Iunie 13. T. Ldfa'reE,su, 6 anY la Znagov.
Iunie 17. Scarlat Tarnavitu, 6 anI la Giurgiti.
16n Bunescu, idem, idem.
Iunie 20. Scarlatd Voinescu, idem.
Costache Manega, 6 anI la Znagov.
Din acesti 15, numal 11 ad fostti tramisI la MArginen1
iertandu-se Macova Zaganescu, Cuculescu i Filip Ionescu.

Cei trecutl peste granita


16n Negulicl (carmuitord la Prahova).
Gheorghe Vtilénu (idem, la Oltu).
Hristopulo (idem, la Arges).
M. Constantinescu (idem, la Teleormanl.

www.dacoromanica.ro
115

MA Arcescu, (idem, la Roaming).


Hu I. Filipescu (idem, la Vlava)
Gheorghe Golescu (idem, la Braila).
Opranu (idem, la Mehedint».
9 Dutulescu (Propagandista).
10. j
2. Alessadrescl (cumnatil luY Eliad)
12. Stefan Andronicu (ruda cu Eliad).
13 Nicolae Russo (sub adm4ristratotil la Romanatl).
14* Grigorie Marghiloman (d'n Buz85).
lb. Mihalache Marghiloman (idem).
/6.
Frapl Mosel (Tache si Margarit).
)

Vernescu (Gheorgbe MO din Bucurescl.


C. Serghiadt.
Petre Teulescu.
C. Telegescu (propagandista).
Alexandru Fotescu (propagandista).
23 1
Fratil FlorescI (Dumi tru si Costache, propagandista)
Scarlat Ffflpescu.
Andreesto (Militarula).
Alecu Manu (Dropagandista).
Ioranu (propagandista).
Malin Nationilu.
Caracasa.
Tache Giuvara.
Diaconu Nichiforu. (propagandista).
Costache Padénu (propagandista).
4. Baronschi.
Stefan Bajescu (propagandista).
Majora Teologo Wulf' garde».
C. Nikko.
Hristofi.
Colonela Plesoianu.
Unter-oficera Dina.

www.dacoromanica.ro
116

Nicolae Florescu, (professorti iii propagandistti).


Ión Melieu (architect).
Iscovescu (pia-Uri:O.
Vasile Coculescu.
C. Brezoianu (propagandistO).
Apostol Aricescu (idem).
47._ Vasile Arcescu.
Rosental (pictora).
Petre de la Vinterhalder (tipograft).
Nicolae Crqulescu (comisarti generahl In Rombia).
Ghenadie Poenaru (egumenu).
Nazar Arménu.
Laurian (professort).
Maiorescu (professorA).
Duca (prefectO la Ilfov).
Zacharia Boerescu (profesoru).
Um Ionescu (din Moldova, vice preqedinte la comissia
de Weill si proprietari.)
Bärcanescu.
Cioranu.
Miltiad Costescu.
Zalicu (oficerti).
Barbu Bälcescu.
Zossima (Grigore).
Capitanti Serurie (Grigorie Serurie).
Ltizurdnu (oficera).
Giuruescu (Gheorghe).
Nepotu Magherula
68 N. Zatrénu.
P. Cernatescu (propogandistil)
Simon Calugaruiti.
71 M. Duilie.
Nestorti Heruvimti, (propogandistO).
C. Racovita, nepotuld GoleScilor.

www.dacoromanica.ro
117

Dail pe chezAeie chiar In Oioa arestArii lora


din' 24 Octomvrie 1848.
Petrache Poenaru.
Alecu Izescu.
Costache Steriadu.
Alessandru Oran%
Andre! Dertmanti (care mal In urnati a fosta arestatti).
Mincu,
Dadu Filipescu.
Alessandru Dedu (arestatkla int6rcerea sa din emigratie.)

NB. Cel ascun§I in Capitala §i prin Sate se urc5, peste


o stag ; numele acelora, nu le mal trecuramd la pomelnia
fiindil ca s'ail a11es5 numal cu frica, iar nu cu puqctiria.,

www.dacoromanica.ro
ERRATA
Cum este Cum trek', sa fie Pagina Iffndul
sea Ptopres irtérAts leurs propres intérèts. 2 11
de motifs des motifs . 2 26
le plupait . la plupart . 8 26
ou dedang , . au dedans . . 11 20
pi se va tiimte. Vi se va trilni 15 10
piene hpeine 18 32
eu parlard en parlant 19 3
ct a redus . . . ea a redus 32 26
La Prussie . . . La Pi usse 46 31
Grabben ou Titoff. . Grabben et Tito' 47 19
4ioa anivel salA. ,Jipa aniversarä . 49 3
Si Botner luI Booner . 54 13
idulele . . tidulele 60 20
olyyksk :6 dyyskstot . . . 71 11
1000 lel vechl. . 1000 leI veal pe Iona 76 2
Andronie . . _ Andronic 76 7
in hirtiele Intre hii tiele 76 29
au irès auprès 78 20
l'hei tier l'héritier 78 19
15 Mars, 1858 . 15 Mars, 1853 81 2
er revenus . . . -et revenus . 84 9
et médit6 et médite 93 19
patliotiI lor . . de al pati;otil lor 98 25

www.dacoromanica.ro