Sunteți pe pagina 1din 179

FONDURILE EUROPENE

Ce trebuie sa contina un proiect


eligibil?
- culegere de date -
2

CUPRINS

LISTA ACRONIMELOR ŞI ABREVIERILOR……………………………………………....3


INTRODUCERE………………………………………………..…………….…………….....5
SCURT ISTORIC AL COMISIEI EUROPENE……………..………………………………..6
CADRUL LEGAL…………………………………………………………………………..…8
Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile…….….….8
Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice………………………………………….….….8
Legislaţie în domeniul ajutorului de stat………………………………………………..…9
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice…………………9
Programul Operaţional Regional…………………………………………………………11
Legislaţie în domeniul finanţelor publice………………………………………………...11
Legislaţie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei comunitare
nerambursabile alocate României………………………………………………………….….11
Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare……………………….12
Legislație comunitară……………………………………………………………………..13
LISTA ACTIVITĂȚILOR ELIGIBILE..................................................................................14
CADRUL NAȚIONAL
Planul naţional de dezvoltare 2007-2013……………………………………………..….33
Cadrul național strategic de referință – România……………………….…………….….35
CADRUL INSTITUȚIONAL………………………………………………………………...39
ALOCAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE…………………….…44
Date de contact…………………………………………………………………………...50
STRATEGIA LISABONA…………………………………………………………………...58
FONDURI EUROPENE………………………………………………………………….…..60
Programele Operationale (PO) româneşti 2007-2013……………………………………65
Fondul european pentru dezvoltare regională (FEDR)…………………………………..72
Fondul social european (FSE)…………………………………………………………....87
Fondul de coeziune (FC)………………………………………………………………....96
Fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala (FEADR)…………………….103
Fondul european pentru pescuit (FEAP)………………………………………………..110
CUM OBȚIN FONDURI STRUCTURALE?........................................................................115
OPIS DOCUMENTE…………………………………………………………………….….119
Formularul cererii de finanţare……………………………………………………….....121
Cerere de rambursare……………………………………………………………………135
Rezumatul proiectului…………………………………………………………….…..…140
Declaraţia de eligibilitate………………………………………………………….…….141
Declaraţia de angajament…………………………………………………….………….143
Declaraţie privind amortizarea mijloacelor fixe……………………………………..….144
Formatul studiului de fezabilitate.....................................................................................145
Curriculum vitae...............................................................................................................148
Planul de afaceri (model orientativ).................................................................................151
Modelul scrisorii de garanţie bancară...............................................................................153
Notificare privind modul de păstrare al documentelor şi al evidenţei contabile legate de
proiect………………………………………………………………………………………..154
INFORMAȚII UTILE……………………………………………………………………….155
DICŢIONARUL FONDURILOR EUROPENE…………………………………………….158
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………….....176

2
3

LISTA ACRONIMELOR ŞI ABREVIERILOR

ACIS - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale


ADR - Agenţia de Dezvoltare Regională
ARIS - Agenţia Română pentru Investiţii Străine
AM - Autoritatea de Management

BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare


BM - Banca Mondială
BSS - Structuri de sprijinire a afacerilor

C&D - Cercetare & Dezvoltare


CDI - Cercetare, Dezvoltare, Inovare
CDR - Consiliul de Dezvoltare Regională
CE - Comisia Europeană
CEE - Ţările din Centrul şi Estul Europei
CES - Coeziune Economică şi Socială
CNDR - Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională

DGDR - Direcţia Generală pentru Dezvoltare Regională (MDLPL)


DRU - Dezvoltarea Resurselor Umane

EAC - Europa şi Asia Centrală


EDIS - Sistemul Extins de Descentralizare şi Implementare
EUR - Euro

FEDR - Fondul European pentru Dezvoltare Regională


FS - Fonduri Structurale
FSE - Fondul European Social

IAR - Indicele de atractivitate regional


IMM - Întreprinderi Mici şi Mijlocii
INCDT - Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism
INS - Institutul Naţional pentru Statistică
ISD - Investiţii Străine Directe
ISPA - Instrumentul Structural de Preaderare

JAP - Joint Assessment Paper

MARR - Reconstrucţia Regiunilor Miniere Afectate


MCC - Ministerul Culturii şi Cultelor
MCI - Memorandum Comun de Includere
MDLPL - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
MEdCT - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
MEF - Ministerul Economiei şi Finanţelor
MIMMCTPL - Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi
Profesii Liberale
MMDD - Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile
MMFES - Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
3
4
MIRA - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
MSP - Ministerul Sănătăţii Publice
MT - Ministerul Transportului

NGO - Organizaţii Non-guvernamentale


NUTS - Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale

OI - Organism Intermediar

PDR - Planul de Dezvoltare Regională


PIB - Produsul Intern Brut România – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor
PNAA - Programul Naţional pentru Adoptarea Acquis-ului
PND - Planul Naţional de Dezvoltare
PNUD - Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
PO - Programul Operaţional
POR - Programul Operaţional Regional
POS - Programul Operaţional Sectorial

SAPARD - Programul Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală


SG - Scheme de Grant
SIIR - Sistemul Informaţional Integrat Regional
SWOT - Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări

TAIEX - Unitatea de Asistenţă Tehnică pentru Schimb de Informaţii


TIC - Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii

UE - Uniunea Europeană
USAID - Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională

4
5

INTRODUCERE

În perioada 2007-2013, României îi vor fi alocate, prin instrumentele structurale, 19,7


miliarde de euro, implementate prin şapte programe operaţionale sectoriale şi regionale, la
care se adaugă opt programe de cooperare teritorială cu alte state.
Pentru programele operaţionale sectoriale şi regionale, în cadrul ministerelor de linie
corespunzătoare a fost desemnată câte o Autoritate de Management responsabilă cu
gestionarea şi implementarea programului. În funcţie de specificul programului operaţional, în
relaţia dintre Autoritatea de Management şi beneficiar pot interveni Organisme Intermediare,
centrale sau regionale.
Coordonatorul naţional al asistenţei în relaţia cu UE este Autoritatea pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
ACIS coordonează:
► Asistenţa nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană prin Programul
Phare;
► Asistenţa nerambursabilă acordată României, pe bază bilaterală, de către Statele
Membre UE;
► Elaborarea şi implementarea Planului Naţional de Dezvoltare, document strategic ce
fundamentează accesul României la Fondurile Structurale;
► Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea cadrului strategic naţional de referinţă, a
programelor operaţionale şi a documentelor cadru de implementare corespunzătoare;
► Dezvoltarea capacităţii administrative, elaborarea şi actualizarea procedurilor
structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale;
► Activitatea de informare şi comunicare în domeniul instrumentelor structurale;
► Programul de asistenţă tehnică JASPERS (Asistenţă comună pentru promovarea
proiectelor în regiunile europene).
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Ministerul Finanţelor Publice
Bd. Mircea Vodă, nr. 44, sector 3, Bucureşti
tel.: 021.302.52.00, fax: 021.302.52.64
e-mail: fonduri.ue@mfinante.ro
website: http://www.fonduri-ue.ro

5
6

SCURT ISTORIC AL COMISIEI EUROPENE


(1957-2009)

Comisia europeană este organul executiv al Uniunii Europene, având rolul de a


întocmi proiecte de legi şi de a monitoriza aplicarea acestora. Comisia este un organ al
Comunităţilor Europene, independent de statele membre, fiind motorul sistemului instituţional
al Comunităţii Europene:
- are dreptul de iniţiativă și întocmeşte proiectele de legi, pe care le supune pentru
adoptare Parlamentului şi Consiliului.
- Comisia asigură aplicarea legislaţiei europene (directive, regulamente, decizii), execuţia
bugetară şi realizarea programelor adoptate de Consiliu şi Parlament, în calitate de organ
executiv.
- împreună cu Curtea Europeană de Justiţie verifică respectarea legislaţiei comunitare.
- are dreptul de a negocia mai ales tratatele din domeniul comerţului şi colaborării
internaţionale, în calitate de reprezentant legal al Comunităţii la nivel global.

1957 ► Statele semnatare ale Tratatului de la Roma menţionează în preambulul


acestuia necesitatea „de a consolida unitatea economiilor lor şi de a asigura dezvoltarea
armonioasă prin reducerea diferenţelor dintre diversele regiuni, precum şi a decalajelor cu
care se confruntă regiunile mai puţin favorizate”.
1958 ► Înfiinţarea Fondului Social European (FSE).
1962 ► Înfiinţarea Fondului European pentru Orientare şi Garantare Agricolă
(FEOGA).
1986 ► Actul Unic European creează bazele unei autentice politici de coeziune
menită să compenseze taxele impuse de piaţa unică şi resimţite în ţările din Sud şi în regiunile
mai puţin favorizate.
1989-1993 ► Consiliul European de la Bruxelles reformează în februarie 1988 modul
de funcţionare a Fondurilor de Solidaritate, numite “Fonduri Structurale” şi decide să le aloce
68 miliarde de ECU (la preţurile anului 1997).
1992 ► Tratatul asupra Uniunii Europene, intrat în vigoare în 1993, consideră
coeziunea ca fiind unul dintre obiectivele esenţiale ale Uniunii, în paralel cu Uniunea
Economică şi Monetară şi cu Piaţa Unică. Tratatul prevede şi crearea unui Fond de Coeziune
menit să sprijine proiecte favorabile mediului înconjurător, precum şi transporturile în statele
membre mai puţin prospere.
1994-1999 ► Consiliul European de la Edinburg (decembrie 1992) alocă pentru
politica de coeziune aproape 200 miliarde de ECU (la preţurile anului 1997), adică o treime
din bugetul comunitar. Un nou Instrument Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP)
completează Fondurile Structurale.
2000-2006 ► Consiliul European de la Berlin (martie 1999) reformează din nou
fondurile structurale care vor beneficia de un buget de 213 miliarde de euro pentru o perioadă
de şapte ani. Instrumentul pentru politici structurale de preaderare (ISPA) şi programul special
de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală (Sapard), care au drept obiectiv favorizarea
dezvoltării ţărilor candidate din Europa Centrală şi de Est, vin în completarea programului
Phare care există din anul 1989.
2000-2001 ► Consiliul European de la Lisabona (martie 2000) adoptă o strategie
axată pe ocuparea forţei de muncă şi menită să facă din Uniune „economia cea mai
competitivă şi cea mai dinamică a lumii, bazată pe cunoaştere, până în anul 2010”. Consiliul
European de la Göteborg (iunie 2001) completează această strategie prin legarea ei de
dezvoltarea durabilă.
6
7
2002 ► Consiliul European de la Copenhaga (decembrie 2002) se soldează cu
încheierea unui acord asupra criteriilor de aderare a celor zece noi state membre ale Uniunii.
1 mai 2004 ► Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia,
Slovenia şi Slovacia aderă la Uniunea Europeană.
2005 ► Consiliul European ajunge la un compromis cu privire la bugetul pentru
perioada 2007-2013. Politica de coeziune dispune de un buget de 347,410 miliarde de euro
(preţuri curente).
17 mai 2006 ► Consiliul, Parlamentul şi Comisia semnează acordul privind bugetul
pentru perioada 2007-2013. La data de 1 august 2006 intră în vigoare regulamentele privind
fondurile structurale pentru perioada 2007-2013.
6 octombrie 2006 ► Consiliul adoptă „orientările strategice comunitare în materie de
coeziune”, veritabil soclu pentru noua politică, care definesc principiile şi priorităţile pentru
perioada 2007-2013.

CADRUL LEGAL

Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile

7
8
► H.G. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a
instrumentelor structurale
► Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională în România
► H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului National de
Dezvoltare
► H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
► H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
► Hotărâre nr. 491/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor
finanţate prin programele operaţionale
► Ordin nr. 1338/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind procedura
de emitere a avizului Natura 2000
► Memorandum pentru aprobarea Strategiei naţionale de comunicare a
Instrumentelor Structurale 2007-2013

Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice

► O.U.G. nr. 19/2009 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor


de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
► Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
► Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
► H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la tribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
► H.G. nr. 1337 din 27/09/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii
► H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii
► Ordinul ANRMAP nr. 155 din 02/10/2006 privind aprobarea Ghidului pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică
► Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare
la contractul de publicitate media
► H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii
► H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

8
9
► H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
► O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
► Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice
► O.U.G. nr. 30 din 12/04/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
► Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achiziţie publică
► H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
► Ordinul MEF nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului operaţional
pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publica, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii -
modelul si conţinutul formularelor si documentelor utilizate

Legislaţie în domeniul ajutorului de stat

► O.U.G. nr. 117 din 21/12/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului
de stat
► Legea nr. 137 din 17/05/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice


AXA PRIORITARĂ 1
► Ordin nr. 478/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru
consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru
elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii", aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”,
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”
► Ordin nr. 479/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru
consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile
mari”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” (contine si ORDIN Nr 1943 / 19 iunie 2008
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008)
► Ordin nr. 480/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru
creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, aferentă
operaţiunii b) “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”, Domeniul major de intervenţie
1.3. “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”
► Ordin nr. 1862 din 13 iunie 2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis
"Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea
competitivităţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare", aferentă operaţiunilor b)
"Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale" şi c) "Sprijin pentru accesul IMM
pe noi pieţe şi internaţionalizare", domeniului major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi
pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM", axa prioritară 1 "Un

9
10
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul Programului Operaţional Sectorial
"Creşterea Competitivităţii Economice"
► Ordin nr. 477 din 20 februarie 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat
„Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de
întreprinderile mici şi mijlocii”, aferentă operaţiunii a) „Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, domeniul major de
intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor,
în special a IMM”, axa prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din
cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

AXA PRIORITARĂ 2
► Ordin nr. 1293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finanţarea
proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare", aferentă operaţiunilor 2.3.2
"Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în
cercetare" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de
intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)",
axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", din
Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"
► Ordin nr. 387/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor
de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative", aferentă
Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", axa prioritară 2
"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", domeniul major de
intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare",
operaţiunea 2.3.1 "Sprijin pentru START-UP-urile şi SPIN-OFF-urile inovative"
► Ordin nr.3388 al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea schemei de
ajutor de stat "Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovarea (CDI) prin POSCCE"
aferenta operatiunilor: 2.1.1 "Proiecte de cercetare in parteneriat", 2.1.2 "Proiecte CD de inalt
nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate" si 2.3.3 "Promovarea inovarii in
cadrul intreprinderilor"

AXA PRIORITARĂ 3
► Ordin nr. 2229/2008 - Schema ajutor de stat regional pentru operaţiunile aferente
Domeniului Major de Intervenţie 3.3
► Ordin nr. 2159/2008 - Schema de minimis aferentă operaţiunilor 3.3.1 şi 3.3.2
► Ordin nr. 632/2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea
întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe",
aferentă operaţiunii 3.1.1 "Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe",
domeniul major de intervenţie 3.1 "Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei", axa prioritară
3 "Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", din cadrul
Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

AXA PRIORITARĂ 4
► Hotărâre nr. 750/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional privind
valorificarea resurselor regenerabile de energie
► Hotărâre nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru
dezvoltarea regională durabilă si reducerea emisiilor

Programul Operaţional Regional

10
11
► Ordin nr. 155/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor aferentă
domeniului major de intervenţie 4.3
► Ordin nr. 413/2008 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor pentru
modificarea anexei Ordinului nr. 155/2008
► Ordin nr. 261/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare
regională prin sprijinirea investiţiilor în turism
► Ordin nr. 287/2008 al ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţelor privind
aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea
structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional
§ Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor
de sprijinire a afacerilor (aviz Consiliul Concurenţei nr. 794/26.02.2008)

Legislaţie în domeniul finanţelor publice

► Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice


► Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice
► Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii
► H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii
noi
► Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale
► H.G. nr. 1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a
impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private
► Ordin nr. 1187 din 16 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005
► OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de
atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice,a certificatului de obligaţii bugetare, precum
şi a modelului şi conţinutului acestora
► OMFP nr. 673/2009 de modificare a OMFP nr. 752/2006

Legislaţie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei comunitare


nerambursabile alocate României

► O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi


utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă
► Ordinul nr. 2548/25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă
► Ordinul MFP nr. 469/10.03.2009 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 (abrogat)

11
12
► Ordin nr. 3154/2008 al ministrului economiei şi finanţelor pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării
alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor
implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 (abrogat)
► O.G. nr. 19 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate
de la bugetul de stat (abrogat)
► Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007
privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate
de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor
implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă (abrogat)
► Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat,
inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007 (abrogat)

Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare

► O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare,


precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
► Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003
privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare
aferente utilizate necorespunzător
► O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
► O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar şi al contabilităţii publice
► O.G. nr. 12 din 31/01/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
► Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate
necorespunzător
► H.G. nr. 1510 din 18/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare,
precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
► H.G. nr. 2396 din 21/12/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate
necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003
► H.G. nr. 1358 din 27/09/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate
necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003.

12
13

LEGISLAȚIE COMUNITARĂ

Regulamente europene în limba engleză

► Regulament 1080/2006, referitor la Fondul European de Dezvoltare Regională


► Regulament 397/2009, de modificare a Regulamentului 1080/2006
► Regulament 1081/2006, referitor la Fondul Social European
► Regulament 396/2009, de modificare a Regulamentului 1081/2006
► Regulament 1082/2006, referitor la grupările europene de cooperare teritorială
► Regulament 1083/2006, prevederi generale cu privire la Instrumentele Structurale
► Regulament 284/2009, de modificare a Regulamentului 1083/2006
► Regulament 1084/2006, referitor la Fondul de Coeziune
► Regulament 1828/2006, cu privire la implementarea Regulamentului 1083/2006
► Regulament 846/2009 de modificare a Regulamentului 1828/2006

Regulamente europene în limba română

► Regulament 1080/2006, referitor la Fondul European de Dezvoltare Regională


► Regulament 397/2009, de modificare a Regulamentului 1080/2006
► Regulament 1081/2006, referitor la Fondul Social European
► Regulament 396/2009, de modificare a Regulamentului 1081/2006
► Regulament 1082/2006, referitor la grupările europene de cooperare teritorială
► Regulament 1083/2006, prevederi generale cu privire la Instrumentele Structurale
► Regulament 284/2009, de modificare a Regulamentului 1083/20
► Regulament 1084/2006, referitor la Fondul de Coeziune
► Regulament 1828/2006, cu privire la implementarea Regulamentului 1083/2006

Regulamente europene ajutor de stat

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


► Reg. CE nr. 68/2001 - pentru Domeniile Majore Intervenţie 2.3, 2.1, 3.1, 5.1, 5.2
► Reg. CE nr. 70/2001 - pentru Domeniile Majore Intervenţie 2.3, 3.1
► Reg. CE nr. 2204/2002 - pentru Domeniile Majore Intervenţie 2.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2
► Reg. CE nr. 1998/2006 - pentru Domeniile Majore Intervenţie 1.4

Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională


CAEN emis de Institutul Naţional de Statistică - a intrat în vigoare la data de 1
ianuarie 2008 prin Ordin nr. 337 din 20 aprilie 2007. privind actualizarea Clasificării
activităţilor din economia naţională.

LISTA ACTIVITĂȚILOR ELIGIBILE

n.c.a. : neclasificate altundeva * parte din


CAEN ISIC
Diviziune Grup Clasa CAEN rev. 2 rev. 1 rev. 4
SECȚIUNEA A

13
14
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI
PESCUIT
AGRICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI
01
SERVICII ANEXE
Activități auxiliare agriculturii și activități
016
după recoltare
0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală 0141* 0161
Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
Cu excepția:
- servicii de expertiză și control ale cirezilor,
turmelor (expertize pentru eliberarea
autorizațiilor de montă pentru masculii
0162 0142 0162
reproducători, eliberare de certificate
individuale de origine și productivitate,
expertiza și controlul materialului seminal).
- activităților de susținere/promovare a
răspândirii creșterii animalelor;

SECȚIUNEA C
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
11 FABRICAREA BĂUTURILOR
Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
1107 producția de ape minerale și alte ape 1598 1104
îmbuteliate
13 FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
Cu excepția inului, în stare brută , topit, 1711
melițat, pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar 1712
netors; câlți și deșeuri de in (inclusiv deșeuri 1713
1310 de fire și material fibros garnetat) și a cânepii, 1714 1311
în stare brută, topită,melițat,pieptănată sau 1715
prelucrat în alt mod, dar netoarsă; câlți și 1716
deșeuri de cânepă (inclusiv deșeuri de fire și 1717
material fibros garnetat)
132 Producția de țesături
1721
1722
1723
1320 Producția de țesături 1312
1724
1725
1830*
133 Finisarea materialelor textile
1730
1330 Finisarea materialelor textile 1313
5271*
139 Fabricarea altor articole textile
Fabricarea de metraje prin tricotare sau 1760
1391 1391
croșetare 1830*
Fabricarea de articole confecționate din textile
1392 1740* 1392
(cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

14
15
1393 Fabricarea de covoare și mochete 1751 1393
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase 1752* 1394
Fabricarea de textile nețesute și articole din
1395 acestea, 1753 1399*
Cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
Fabricarea de articole tehnice și industriale din
1396 1754* 1399*
textile
1754*
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399*
3663*
FABRICAREA ARTICOLELOR DE
14
ÎMBRĂCĂMINTE
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
141
Cu excepția articolelor din blană
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1810* 1410*
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru
1412 1821 1410*
lucru
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
1413 1822 1410*
(exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1823 1410*
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și 1771*
1419 1410*
accesorii n.c.a. 1824
142 Fabricarea articolelor din blană
1420 Fabricarea articolelor din blană 1830* 1420
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin
143
tricotare sau croșetare
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a
1431 1771* 1430
ciorapilor și articolelor de galanterie
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor
1439 1772 1430
articole de îmbrăcăminte
TĂBĂCIREA ȘI FINISAREA PIEILOR;
FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ
ȘIMAROCHINĂRIE, HARNAȘAMENTE-
15
LOR ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI;
PREPARAREA ȘI VOPSIREA BLĂNURI-
LOR
Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea
articolelor de voiaj și marochinărie și a
151
articolelor de harnașament; prepararea și
vopsirea blănurilor
Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și 1830*
1511 1511
vopsirea blănurilor 1910
Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie 1920*
1512 1512
și a articolelor de harnașament 3663*
152 Fabricarea încălțămintei
1520 Fabricarea încălțămintei 1930* 1520
PRELUCRAREA LEMNULUI,
FABRICAREA PRODUSELOR DIN
LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA
16
MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR
DIN PAIE ȘI DIN ALTE
MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
Fabricarea produselor din lemn, plută, paie
162
și din alte materiale vegetale
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn 2020 1621
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 2030* 1622*
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și 2030* 1622*

15
16
tâmplărie, pentru construcții
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 2040* 1623
1930*
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
2051*
1629 articolelor din plută, paie și din alte materiale 1629
2052*
vegetale împletite
3663*
FABRICAREA HÂRTIEI ȘI A
17
PRODUSELOR DIN HÂRTIE
172 Fabricarea articolelor din hârtie și carton
Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a
1721 2121 1702
ambalajelor din hârtie și carton
Fabricarea produselor de uz gospodăresc și 1754*
1722 1709*
sanitar, din hârtie sau carton 2122*
2123
1723 Fabricarea articolelor de papetărie 1709*
2222*
1724 Fabricarea tapetului 2124 1709*

Fabricarea altor articole din hârtie și carton 2125*


1729 1709*
n.c.a. 3663*

FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A
20
PRODUSELOR CHIMICE
Fabricarea produselor chimice de bază, a
îngrășămintelor și produselor azotoase;
201
fabricarea materialelor plastice și a
cauciucului sintetic, în forme primare
2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților 2412 2011*
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de 2330*
2013 2011*
bază 2413
Fabricarea îngrășămintelor și produselor
2015 2415 2012
azotoase
Fabricarea pesticidelor și a altor produse
202
agrochimice
Fabricarea pesticidelor și a altor produse
2020 2420 2021
agrochimice
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
203
tipografice și masticurilor
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
2030 2430 2022
tipografice și masticurilor
Fabricarea săpunurilor, detergenților și a
204 produselor de întreținere, cosmetice
și de parfumerie
Fabricarea săpunurilor, detergenților și a
2041 2451* 2023*
produselor de întreținere
Fabricarea parfumurilor și a produselor 2452
2042 2023*
cosmetice (de toaletă ) 2451*
205 Fabricarea altor produse chimice
2052 Fabricarea cleiurilor 2462* 2029*
2053 Fabricarea uleiurilor esențiale 2463 2029*
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2462*
2059 2464 2029*
Cu excepția uleiurilor și grăsimilor modificate
2466*
chimic (biodiesel și bioetanol)
FABRICAREA PRODUSELOR
21 FARMACEUTICE DE BAZĂ ȘI A
PREPARATELOR FARMACEUTICE

16
17
212 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2330*
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2100*
2442*
FABRICAREA PRODUSELOR DIN
22
CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE
221 Fabricarea articolelor din cauciuc
Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; 2511
2211 2211
reșaparea și refacerea anvelopelor 2512
1930*
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2513* 2219
3663*
222 Fabricarea articolelor din material plastic
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și
2221 2521* 2220*
profilelor din material plastic
Fabricarea articolelor de ambalaj din material
2222 2522 2220*
plastic
Fabricarea articolelor din material plastic 2523*
2223 2220*
pentru construcții 3663*
1930*
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 2524* 2220*
3663*
FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN
23
MINERALE NEMETALICE
231 Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă
2311 Fabricarea sticlei plate 2611 2310*
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 2612 2310*
2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2613 2310*
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 2614 2310*
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 2615* 2310*
232 Fabricarea de produse refractare
2320 Fabricarea de produse refractare 2626 2391
Fabricarea materialelor de construcții din
233
argilă
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 2630 2392*
Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse
2332 2640* 2392*
pentru construcții, din argilă arsă
Fabricarea altor articole din ceramică și
234
porțelan
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
2341 2621 2393*
gospodăresc și ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2622 2393*
Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din
2343 2623 2393*
ceramică
2624
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2393*
3162*
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2625 2393*
235 Fabricarea cimentului, varului și ipsosului
2652
2352 Fabricarea varului și ipsosului 2394*
2653
Fabricarea articolelor din beton, ciment și
236
ipsos
Fabricarea produselor din beton pentru
2361 2661 2395*
construcții
Fabricarea produselor din ipsos pentru
2362 2662 2395*
construcții
2365 Fabricarea produselor din azbociment 2665 2395*

17
18
Fabricarea altor articole din beton, ciment și
2369 2666 2395*
ipsos
237 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 2670 2396
Fabricarea produselor abrazive și a altor
239
produse din minerale nemetalice n.c.a.
2391 Fabricarea de produse abrazive 2681* 2399*
Fabricarea altor produse din minerale
2399 2682 2399*
nemetalice, n.c.a.
24 INDUSTRIA METALURGICĂ
Fabricarea altor produse prin prelucrarea
243
primară a oțelului
2431 Tragere la rece a barelor 2731 2410*
2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2732 2410*
2733
2433 Producția de profile obținute la rece 2410*
2811*
2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*
245 Turnarea metalelor
2721
2451 Turnarea fontei 2431*
2751
2452 Turnarea oțelului 2752 2431*
2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare 2753 2432*
2454 Turnarea altor metale neferoase 2754 2432*
INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE
25 ȘI A PRODUSELOR DIN METAL,
EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII
251 Fabricarea de construcții metalice
Fabricarea de construcții metalice și părți
2511 2811* 2511*
componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 2812* 2511*
Producția de rezervoare, cisterne și
containere
252
metalice; producția de radiatoare și cazane
pentru încălzire centrală
Producția de radiatoare și cazane pentru
2521 2822* 2512*
încălzire centrală
Producția de rezervoare, cisterne și containere
2529 2821* 2512*
metalice
Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni
256 de mecanică generală pe bază de plată sau
contract
2561 Tratarea și acoperirea metalelor 2851 2592*
2562 Operațiuni de mecanică generală 2852 2592*
2861*
257 Producția de unelte și articole de fierărie 2593*
2875*
2571 Fabricarea produselor de tăiat 2863* 2593*
2862*
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2593*
2956*
2573 Fabricarea uneltelor
Fabricarea altor produse prelucrate din
259
metal
Fabricarea de recipienți, containere și alte
2591 2871* 2599*
produse similare din oțel
2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 2872 2599*
Fabricarea articolelor din fire metalice; 2873
2593 2599*
fabricarea de lanțuri și arcuri 2874*

18
19
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole
2594 2874* 2599*
filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2875*
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 3162* 2599*
3663*
FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI
26 A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI
OPTICE
261 Fabricarea componentelor electronice
2466*
3110*
Fabricarea subansamblurilor electronice 3120*
2611 2610*
(module) 3130*
3210*
3230*
2612 Fabricarea altor componente electronice 3210* 2610*
Fabricarea calculatoarelor și a
262
echipamentelor periferice
Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor 3002*
2620 2620
periferice 3230*
263 Fabricarea echipamentelor de comunicații
3162*
3220*
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 2630
3230*
3320*
Fabricarea produselor electronice de larg
264
consum
Fabricarea produselor electronice de larg 3230*
2640 2640
consum 3650*
Fabricarea de echipamente de măsură,
265 verificare, control și navigație;
producția de ceasuri
Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru 3162*
2651 2651*
măsură, verificare, control, navigație 3320*
2652 Producția de ceasuri 3350* 2652
Fabricarea de echipamente pentru
266 radiologie,
electrodiagnostic și electroterapie
Fabricarea de echipamente pentru radiologie,
2660 3310* 2660
Electrodiagnostic și electroterapie
Fabricarea de instrumente optice și
267
echipamente fotografice
3230*
Fabricarea de instrumente optice și
2670 3320* 2670
echipamente fotografice
3340*
Fabricarea suporților magnetici și optici
268
destinați înregistrărilor
Fabricarea suporților magnetici și optici
2680 destinați 2465 2680
înregistrărilor
FABRICAREA ECHIPAMENTELOR
27
ELECTRICE
Fabricarea motoarelor electrice,
generatoarelor
271
transformatoarelor electrice și a aparatelor
de distribuție și control a electricității

19
20
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și 3110*
2711 2710*
transformatoarelor electrice 3162*
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a
2712 3120* 2710*
electricității
272 Fabricarea de acumulatori și baterii
2720 Fabricarea de acumulatori și baterii 3140 2720
Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea
273
dispozitivelor de conexiune pentru acestea
3130*
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731
3340*
Fabricarea altor fire și cabluri electrice și 2523*
2732 2732
electronice 3130*
2524*
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru
2733 3120* 2733
fire și cabluri electrice și electronice
3130*
Fabricarea de echipamente electrice de
274
iluminat
3150
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3161* 2740
3162*
275 Fabricarea de echipamente casnice
2971*
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2750*
2956*
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2972* 2750*
279 Fabricarea altor echipamente electrice
2943*
3120*
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 3130* 2790
3162*
3210*
FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI
28
ECHIPAMENTE N.C.A.
Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare
281
generală
2911*
2811 Fabricarea de motoare și turbine 2811
3430*
2912*
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 2812
2913*
2813 Fabricarea de pompe și compresoare 2912* 2813*
2814 Fabricarea de articole de robinetărie 2913* 2813*
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de
2815 2914* 2814
viteză și a elementelor mecanice de transmisie
Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare
282
generală
2921*
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și
2821 2971* 2815
arzătoarelor
2972*
Fabricarea echipamentelor de ridicat și 2922*
2822 2816
manipulat 3550*
Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou 3001*
2823 (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a 3230* 2817
echipamentelor periferice) 3612*
Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate
2824 2941* 2818
electric
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și 2923* 2819*
frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz 2971*

20
21
casnic
2924*
Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare
2829 2943* 2819*
generală n.c.a.
3320*
Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru
283
agricultură și exploatări forestiere
2931*
Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru
2830 2932* 2821
agricultură și exploatări forestiere
2953*
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
284
metalului și a mașinilor-unelte
2862*
Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru
2841 2942* 2822*
prelucrarea metalului
3162*
2862*
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. 2822*
2943*
Fabricarea altor mașini și utilaje cu
289
destinație specifică
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2951* 2823
2862*
Fabricarea utilajelor pentru extracție și
2892 2952* 2824
construcții
3410*
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
2893 2953* 2825
produselor alimentare, băuturilor și tutunului
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a 2954*
2894 2826
îmbrăcămintei și a pielăriei 2956*
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și
2895 2955* 2829*
cartonului
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor
2896 2956* 2829*
plastice și a cauciucului
2956*
3162*
3320*
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 3340* 2829*
3530*
3650*
3663*
FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE
29 TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR
ȘI SEMIREMORCILOR
Fabricarea autovehiculelor de transport
291
rutier
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3410* 2910
Producția de caroserii pentru autovehicule;
292
fabricarea de remorci și semiremorci
Producția de caroserii pentru autovehicule;
2920 3420* 2920
fabricarea de remorci și semiremorci
Producția de piese și accesorii pentru
293 autovehicule și pentru motoare de
autovehicule
Fabricarea de echipamente electrice și
2931 electronice pentru autovehicule și pentru 3161* 2930*
motoare de autovehicule
Fabricarea altor piese și accesorii pentru 3430*
2932 2930*
autovehicule și pentru motoare de autovehicule 3611*
30 FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE

21
22
TRANSPORT
301 Construcția de nave și bărci
3511*
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare 3011
3611*
Construcția de ambarcațiuni sportive și de
3012 3512* 3012
agrement
302 Fabricarea materialului rulant
3162*
3020 Fabricarea materialului rulant 3520* 3020
3611*
303 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
2960*
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 3530* 3030
3611*
Fabricarea altor echipamente de transport
309
n.c.a.
3410*
3091 Fabricarea de motociclete 3091
3541
3542
Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru
3092 3543* 3092
invalizi
3663*
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3550* 3099
31 FABRICAREA DE MOBILĂ
310 Fabricarea de mobilă
3310*
3550*
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3100*
3611*
3612*
3611*
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3100*
3613
3103 Fabricarea de saltele și somiere 3615 3100*
3611*
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a 3100*
3614*
32 ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE N.C.A.
Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de
321
bijuterii și articolelor similare
Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din 3622
3212
metale și pietre prețioase 3350*
Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole 3661
3213
similare 3350*
322 Fabricarea instrumentelor muzicale

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 3630*

323 Fabricarea articolelor pentru sport

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 3640*

324 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 3650*


Fabricarea de dispozitive, aparate și
325
instrumente medicale și stomatologice

22
23
1740*
2442*
Fabricarea de dispozitive, aparate și 2924*
3250
instrumente medicale și stomatologice 3310*
3320*
3340*
329 Alte activități industriale

3291 Fabricarea măturilor și periilor 3662


1810*
1824*
1920*
2051*
2052*
2211*
2524*
2875*
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3310*
3640*
3663*
REPARAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI
33 INSTALAREA MAȘINILOR ȘI
ECHIPAMENTELOR
Repararea articolelor fabricate din metal,
331
repararea mașinilor și echipamentelor
2811*
2821*
2822*
2830*
2861*
2862*
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
2863*
2871*
2875*
2960*
3420*
3550*
3312 Repararea mașinilor 2911*
2912*
2913*
2914*
2921*
2922*
2923*
2924*
2931*
2932*
2941*
2942*
2943*
2951*
2952*
2953*
2954*
2955*

23
24
2956*
7250*
2924*
3110*
3162*
3210*
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice 3230*
3310*
3320*
3340*
3350*
2971*
3110*
3120*
3314 Repararea echipamentelor electrice
3162*
3310*
3320*
3511*
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
3512*
Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor
3316 3530*
spațiale
3520*
Repararea și întreținerea altor echipamentelor
3317 3543*
de transport n.c.a.
3550*
1740*
1752*
2040*
2051*
2513*
2521*
3319 Repararea altor echipamente
2524*
2615*
2640*
2681*
3630*
3650*
Instalarea mașinilor și echipamentelor
332
industriale
28*;29*
30*;31*
32*;33*
34*;35*
36*
Instalarea mașinilor și echipamentelor
3320 2521*
industriale
2615*
2640*
2681*
3320*
3330

SECȚIUNEA D
PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE
ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ,
GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER

24
25
CONDIȚIONAT
PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE
ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ,
35
GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER
CONDIȚIONAT
353 Furnizarea de abur și aer condiționat
Furnizarea de abur și aer condiționat
3530 Exclusiv producerea de gheață, în scop 4030* 3530
alimentar sau nealimentar

SECȚIUNEA E
DISTRIBUȚIA APEI;
SALUBRITATE, GESTIONAREA
DEȘEURILOR,
ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE
CAPTAREA, TRATAREA ȘI
36
DISTRIBUȚIA APEI
360 Captarea, tratarea și distribuția apei
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 4100 3600
COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR
37
UZATE
370 Colectarea și epurarea apelor uzate
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 9001 3700
COLECTAREA, TRATAREA ȘI
ELIMINAREA DEȘEURILOR;
38
ACTIVITĂȚI DE RECUPERARE A
MATERIALELOR RECICLABILE
381 Colectarea deșeurilor
9002*
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3811
9003*
2330*
3812 Colectarea deșeurilor periculoase 4011* 3812
9002*
382 Tratarea și eliminarea deșeurilor
1450*
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 2415* 3821
9002*
2330*
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 3822
9002*
383 Recuperarea materialelor
Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a
3831 echipamentelor scoase din uz pentru 3710* 3830*
recuperarea materialelor
3710*
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3830*
3720
ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII DE
39
DECONTAMINARE
390 Activități și servicii de decontaminare
3900 Activități și servicii de decontaminare 9003* 3900

SECȚIUNEA F

25
26
CONSTRUCȚII
43 LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII
Lucrări de demolare și de pregătire a
431
terenului
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor 4511* 4311
4312 Lucrări de pregătire a terenului 4511* 4312*
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 4512 4312*
Lucrări de instalații electrice și tehnico-
432 sanitare și alte lucrări de instalații pentru
construcții
4531*
4321 Lucrări de instalații electrice 4321
4534*
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de 4531*
4322 4322
aer condiționat 4533
2922*
4531*
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcii 4329
4532
4534*
433 Lucrări de finisare
4331 Lucrări de ipsoserie 4541 4330*
2030*
2523*
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 4330*
2812*
4542
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 4543 4330*
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
4334 4544 4330*
geamuri
4339 Alte lucrări de finisare 4545* 4330*
439 Alte lucrări speciale de construcții
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la 2030*
4391 4390*
construcții 4522*
4521*
4522*
4524*
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4390*
4525*
4545*
4550

SECȚIUNEA G
COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU
AMĂNUNTUL;
REPARAREA AUTOVEHICULELOR
ȘI MOTOCICLETELOR
COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU
AMĂNUNTUL,
45 ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA
AUTOVEHICULELOR ȘI A
MOTOCICLETELOR
452 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 5020* 4520

26
27
SECȚIUNEA H
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI
52
AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
521 Depozitări
Depozitări
Cu excepția activității de exploatare a spațiilor
de depozitare produse agro-alimentare,
specializate* pentru anumite grupe de produse
listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al
Comunității Europene si a Activității de
depozitare a produselor forestiere nelemnoase.
5210 *Această categorie vizează silozurile, depozitele 6312 5210
frigorifice,precum și cele cu atmosferă controlată,
etc. la care managementul activității de depozitare
este realizat în totalitate de beneficiarul sprijinului
acordat prin AXA I a PNDR. Nu sunt finanțate prin
PNDR investițiile pentru depozitele cu caracter
general în care, ocazional se pot depozita și mărfuri
agro-alimentare.
522 Activități anexe pentru transporturi
1110*
Activități de servicii anexe pentru transporturi 5020*
5221 5221
terestre 6010*
6321
5224 Manipulări 6311 5224
5229 Alte activități anexe transporturilor 6340* 5229
53 ACTIVITĂȚI DE POȘTĂ ȘI DE CURIER
532 Activități poștale și de curier
5320 Activități poștale și de curier 6412 5320

SECȚIUNEA I
HOTELURI ȘI RESTAURANTE
RESTAURANTE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
56
DE SERVICII DE ALIMENTAȚIE
561 Restaurante
Restaurante
5610 5530 5610
Exclusiv restaurante

SECȚIUNEA J
INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII
58 ACTIVITĂȚI DE EDITARE
Activități de editare a cărților, ziarelor,
581
revistelor și alte activități de editare
5811 Activități de editare a cărților
Activități de editarea de ghiduri, compendii,
5812
liste de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
582 Activități de editare a produselor software

27
28
7221*
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator 5820*
7240*
7221*
5829 Activități de editare a altor produse software 5820*
7240*
ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE
CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE
59 PROGRAME DE TELEVIZIUNE;
ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI
DE EDITARE MUZICALĂ
Activități de producție cinematografică,
591
video și de programe de televiziune
Activități de producție cinematografic, video și 9211*
5911 5911
de programe de televiziune 9220*
Activități post-producție cinematografică, video
5912 9211* 5912
și de programe de televiziune
Activități de distribuție a filmelor
5913 cinematografice, video și a programelor de 9212 5913
televiziune
5914 Proiecția de filme cinematografice 9213 5914
Activități de realizare a înregistrărilor audio
592
și activități de editare muzicală
Activități de realizare a înregistrărilor audio și
5920 5920
activități de editare muzicală
ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI
60
TRANSMITERE DE PROGRAME
601 Activități de difuzare a programelor de radio
6420*
6010 Activități de difuzare a programelor de radio 7240* 6010
9220*
Activități de difuzare a programelor de
602
televiziune
6420*
Activități de difuzare a programelor de
6020 7240* 6020
televiziune
9220*
61 TELECOMUNICAȚII
Activități de telecomunicații prin rețele cu
611
cablu
Activități de telecomunicații prin rețele cu
6110 6420* 6110
cablu
Activități de telecomunicații prin rețele fără
612
cablu
Activități de telecomunicații prin rețele fără
6120 cablu 6420* 6120
(exclusiv prin satelit)
613 Activități de telecomunicații prin satelit
6130 Activități de telecomunicații prin satelit 6420* 6130
619 Alte activități de telecomunicații
6190 Alte activități de telecomunicații 6420* 6190
ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN
62
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Activități de servicii în tehnologia
620
informației
Activități de realizare a soft-ului la comandă
6201 6201
(software orientat client)
Activități de consultanță în tehnologia
6202 6202*
informației

28
29
Activități de management (gestiune și
6203 exploatare) a 6202*
mijloacelor de calcul
Alte activități de servicii privind tehnologia
6209 6209
informației
ACTIVITĂȚI DE SERVICII
63
INFORMATICE
Activități ale portalurilor web, prelucrarea
631 datelor, administrarea paginilor web și
activități conexe
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web 7230*
6311 6311
și activități conexe 7240*
6312 Activități ale portalurilor web 7240* 6312

SECȚIUNEA M
ACTIVITĂȚI PROFESIONALE
ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE
69
CONTABILITATE
691 Activități juridice
6910 Activități juridice 7411 6910
Activități de contabilitate și audit financiar;
692
consultanță în domeniul fiscal
Activități de contabilitate și audit financiar;
6920 7412 6920
consultanță în domeniul fiscal
ACTIVITĂȚI ALE DIRECȚIILOR
(CENTRALELOR), BIROURILOR
70 ADMINISTRATIVE CENTRALIZATE;
ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT ȘI DE
CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT
702 Activități de consultanță în management
Activități de consultanță în domeniul relațiilor
7021 7414* 7020*
publice și al comunicării
Activități de consultanță pentru afaceri și 0501*
7022 7020*
management 7414*
ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI,
INGINERIE;
71
ACTIVITĂȚI DE TESTĂRI ȘI ANALIZĂ
TEHNICĂ
Activități de arhitectură, inginerie și servicii
711
de consultanță tehnică legate de acestea
7111 Activități de arhitectură 7420* 7110*
Activități de inginerie și consultanță tehnică
7112 7420* 7110*
legate de acestea
712 Activități de testări și analize tehnice
7120 Activități de testări și analize tehnice 7430 7120
ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE,
74
ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
741 Activități de design specializat
7410 Activități de design specializat 7487* 7410
742 Activități fotografice
7481
7420 Activități fotografice 7420
9240*

29
30
Activități de traducere scrisă și orală
743
(interpreți)
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 7485* 7490*
Alte activități profesionale, științifice și
749 tehnice
n.c.a
Alte activități profesionale, științifice și tehnice
n.c.a
Cu excepția:
- activităților de brokeraj pentru întreprinderi,
adică aranjamente pentru cumpărarea și
vânzarea de
întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv a 6340*
experienței 7414*
7490 profesionale, dar neincluzând activitățile de 7420* 7490*
brokeraj pentru bunuri imobiliare; 7460*
- activități de brokeraj pentru brevete 7487*
(aranjamente pentru cumpărarea și vânzarea de
brevete); activități de evaluare, altele decât
pentru bunuri imobiliare și asigurări(pentru
antichități, bijuterii etc.);
- auditarea facturilor și a rapoartelor privind
mărfurile.
75 ACTIVITĂȚI VETERINARE
750 Activități veterinare
7500 Activități veterinare

SECȚIUNEA N
ACTIVITĂȚI DE SERVICII
ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI
DE SERVICII SUPORT
ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRIVIND
78
FORȚA DE MUNCĂ
Activități ale agențiilor de plasare a forței de
781
muncă
Activități ale agențiilor de plasare a forței de 7450*
7810 7810
muncă 9272*
Activități de contractare, pe baze
782
temporare,a personalului
Activități de contractare, pe baze temporare,a
7820 7450* 7820
personalului
Servicii de furnizare și management a forței
783
de muncă
Servicii de furnizare și management a forței de
7830 7450* 7830
muncă
ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI
80
PROTECȚIE
Activități de servicii privind sistemele de
802
securizare
Activități de servicii privind sistemele de 4531*
8020 8020
securizare 7460*
ACTIVITĂȚI DE PEISAGISTICĂ ȘI
81
SERVICII PENTRU CLĂDIRI
811 Activități de servicii suport combinate
30
31
7032*
8110 Activități de servicii suport combinate 8110
7514*
812 Activități de curățenie
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor 7470* 8121
8122 Activități specializate de curățenie 7470* 8129*
7470*
8129 Alte activități de curățenie 8129*
9003*
813 Activități de întreținere peisagistică
8130 Activități de întreținere peisagistică 0141* 8130
ACTIVITĂȚI DE SECRETARIAT,
SERVICII SUPORT ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
82
DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL
ÎNTREPRINDERILOR
821 Activități de secretariat și servicii suport
8211 Activități combinate de secretariat 7485* 8211
Activități de fotocopiere, de pregătire a
6411*
8219 documentelor și alte activități specializate de 8219
7485*
secretariat
Activități de organizare a expozițiilor,
823
târgurilor și congreselor
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor
8230 7487* 8230
și congreselor
Activități de servicii suport pentru
829
întreprinderi n.c.a
8292 Activități de ambalare 7482 8292
7485*
Alte activități de servicii suport pentru
8299 7487* 8299
întreprinderi n.c.a.
7513*

SECȚIUNEA Q
SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ACTIVITĂȚI REFERITOARE LA
86
SĂNĂTATEA UMANĂ
Activități de asistență medicală ambulatorie
862
și stomatologică
8621 Activități de asistență medicală generală 8512* 8620*
8622 Activități de asistență medicală specializată 8512* 8620*
8623 Activități de asistență stomatologică 8513 8620*
SERVICII COMBINATE DE ÎNGRIJIRE
87 MEDICALĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ,
CU CAZARE

SECȚIUNEA R
ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE,
CULTURALE ȘI RECREATIVE
ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI
90
INTERPRETARE ARTISTICĂ
900 Activități de creație și interpretare artistică
9231*
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) 9000*
9234*
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică 9231* 9000*

31
32
9232*
(spectacole)
9234*
9231*
9003 Activități de creație artistică 9000*
9240*
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9232* 9000*

SECȚIUNEA S
ALTE ACTIVITĂȚI DE SRVICII
REPARAȚII DE CALCULATOARE,
95 DE ARTICOLE PERSONALE ȘI DE UZ
GOSPODĂRESC
Repararea calculatoarelor și a
951
echipamentelor de comunicații
Repararea calculatoarelor și a echipamentelor
9511 7250* 9511
periferice
3220*
9512 Repararea echipamentelor de comunicații 9523
5274*
Reparații de articole personale și de uz
952
gospodăresc
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 5272* 9521
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a 2932*
9522 9522
echipamentelor pentru casă și grădină 5272*
5271
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 9523
5274*
3611*
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 3612* 9524
3614*
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 5273 9529*
1740*
Repararea articolelor de uz personal și 3630*
9529 9529*
gospodăresc n.c.a. 3640*
5274*
96 ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
960 Alte activități de servicii
Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile
9601 9301 9601
și a produselor din blană
9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9302 9602
9603 Activități de pompe funebre și similare 9303 9603
9604 Activități de întreținere corporală 9304* 9609*

SECȚIUNEA T
ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR
PRIVATE ÎN CALITATE DE
ANGAJATOR DE PERSONAL
CASNIC;
ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR
PRIVATE DE PRODUCERE DE
BUNURI ȘI SERVICII DESTINATE
CONSUMULUI PROPRIU
ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR
97 PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR
DE PERSONAL CASNIC

32
33
Activități ale gospodăriilor private în calitate
970
de angajator de personal casnic
Activități ale gospodăriilor private în calitate de
9700 9500 9700
angajator de personal casnic

CADRUL NAȚIONAL

PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013

Obiectivul global al PND 2007-2013 este "reducerea cât mai rapida a disparitatilor de
dezvoltare socio-economica între România si Statele Membre ale Uniunii Europene". Se
estimeaza ca în perioada 2007-2013, România poate recupera 10 puncte procentuale din
decalajul de dezvoltare actual. Strategia PND va fi finantata din surse multiple: interne (buget
de stat, bugete locale, etc.) si externe (instrumentele structurale ale UE, fondurile UE de tip
structural pentru dezvoltare rurala si pescuit, credite externe, etc.).
Pentru perioada de programare 2007-2013, PND a fost elaborat cu respectarea unor
principii de programare specifice, stabilite în Regulamentul Consiliului (CE) nr.1260/1999
din 21 iunie 1999 privind dispoziţii generale pentru fondurile structurale (Art.8 -
complementaritatea şi parteneriatul, Art.11 - adiţionalitatea, Art.15-16 - planurile de
dezvoltare, Art.41 - evaluarea ex-ante, Art. 46 - informarea şi publicitatea), precum şi a altor
cerinţe rezultate din recomandările Comisiei Europene în ceea ce priveşte programarea şi
gestionarea Instrumentelor Structurale.
Pentru perioada de programare 2007-2013, având în vedere aderarea României la
Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, Planul Naţional de Dezvoltare fundamenteaza accesul
României la Instrumentele Structurale , reprezentând documentul pe baza căruia se va negocia
Cadrul de Sprijin Comunitar cu Comisia Europeană.
În acest context, priorităţile şi obiectivele PND 2007-2013 se concentreaza pe
domeniile eligibile pentru intervenţiile structurale (Fonduri Structurale şi Fondul de
Coeziune).
PND 2007-2013 aduce cu sine o nouă dimensiune a sprijinului financiar acordat de
Uniunea Europeană, cifrată la cca. 4% din PIB anual la nivel de angajamente (investiţii şi
granturi), la care se adaugă cofinanţarea naţională.
Structura PND 2007-2013 cuprinde următoarele secţiuni/capitole:
► Analiza situaţiei economice şi sociale (inclusiv analiză de tip SWOT);
► Priorităţile de dezvoltare pe perioada de programare 2007-2013;
► Strategia pentru realizarea priorităţilor stabilite;
► Programarea financiară multianuală;
► Prezentarea mecanismelor de implementare a PND;
► Descrierea cadrului partenerial pentru elaborarea PND.

33
34

Punctul de plecare în elaborarea PND 2007-2013 l-au constituit varianta anterioară


(PND 2004-2006 şi Ghidul Comisiei Europene (Vademecum) privind Planurile şi
Documentele de Programare pentru Fondurile Structurale.
In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 "Politica regională şi coordonarea
instrumentelor structurale", discuţiile tehnice cu Comisia Europeană privind constituirea
cadrului instituţional pentru gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune, au relevat
necesitatea stabilirii atribuţiilor de gestionare şi coordonare a asistenţei financiare
nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană, precum şi a atribuţiei de
realizare a Planului Naţional de Dezvoltare, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Acest
transfer de responsabilitate a fost reglementat prin Hotărârea Guvernului nr.272/2004 privind
desemnarea Ministerului Finanţelor Publice ca Autoritate de Management pentru Cadrul de
sprijin comunitar şi Autoritate de Management pentru Fondul de Coeziune.
Cadrul instituţional şi partenerial pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare a
fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a
Planului Naţional de Dezvoltare.
Structurile parteneriale create pentru elaborarea PND sunt:
► La nivel naţional: Comitetul Interinstituţional pentru elaborarea PND (CIP) , care
include reprezentanţi la nivel de decizie ai ministerelor, altor instituţii publice centrale,
Agenţiilor de Dezvoltare Regională (ADR), institute de cercetare şi instituţii de învăţământ
superior, precum şi reprezentanţi ai partenerilor economici şi sociali;
► La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale
de Dezvoltare (CRP) - element de fundamentare pentru PND - includ, pe lângă reprezentanţii
ADR-urilor, reprezentanţi ai Prefecturilor, Consiliilor Judeţene, serviciilor deconcentrate ale
instituţiilor publice centrale, instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetări, precum
şi reprezentanţi ai partenerilor economici şi sociali din regiuni.
CIP şi CRP funcţionează prin organizarea unor grupuri de lucru tematice,
corespunzătoare problemelor de analizat, şi prin întâlniri în plen , cu asigurarea reprezentării
echilibrate a instituţiilor centrale şi regionale, precum şi a partenerilor economici şi sociali .

34
35

CADRUL NAȚIONAL STRATEGIC DE REFERINȚĂ - ROMÂNIA


- sinteză -

Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene,


fiecare Stat Membru elaborează un Cadru Strategic Naţional de Referinţă (CSNR),
ca document de referinţă pentru programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune.
Acest document nu va servi însă ca instrument de management, ci ca document
strategic prin care se stabilesc priorităţile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de
Coeziune în perioada de referinţă. CSNR face legătura între priorităţile naţionale de
dezvoltare, stabilite în Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, şi priorităţile la nivel
european - Orientările Strategice Comunitare (OSC) privind Coeziunea 2007-2013 şi Liniile
Directoare Integrate ale UE pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2005-2008.
Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen
mediu a Fondurilor Structurale şi de Coeziune a constituit-o Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013, aprobat de Guvernul României în luna decembrie 2005. Este însă de
menţionat că, deşi CSNR preia şi sintetizează elementele principale incluse în Analiza şi
Strategia PND, acestea sunt reorganizate în funcţie de cele 3 Priorităţi şi cele 11 Direcţii de
acţiune (Guidelines) din Orientările Strategice Comunitare, reflectând astfel încadrarea
CSNR în principiile europene ale Politicii de Coeziune.
Ca diferenţă majoră între PND şi CSNR, este de menţionat că, din punct de vedere al
finanţării, CSNR este susţinut exclusiv din Fondurile Structurale şi de Coeziune şi
cofinanţarea naţională aferentă, în timp ce PND include şi alte finanţări (programe de
investiţii naţionale şi locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurală şi
pescuit, etc.).
Este extrem de important de subliniat legătura între CSNR şi Programele Operaţionale
(PO). În cadrul pachetului care se negociază cu Comisia Europeană, CSNR reprezintă
strategia globală de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezintă instrumentele prin care
se realizează diversele prevederi ale CSNR. Din acest motiv, trebuie evidenţiate foarte clar
conexiunile şi intercondiţionările strategice între CSNR şi PO.

35
36
Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilită în conformitate
cu reglementările comunitare relevante privind Fondurile Structurale şi de Coeziune.

Principalele elemente ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă al României:


Analiza socio-economică – aspecte principale
Rămân încă destule probleme care trebuie soluţionate pentru a impulsiona dezvoltarea
economiei româneşti. Sunt necesare intervenţii structurale majore pe termen lung, în
următoarele domenii:
► Infrastructura de bază – calitatea slabă şi ineficienţa serviciilor de furnizare a
apei potabile, canalizare şi de management al deşeurilor, precum şi a sistemului de transport
rutier, feroviar, aerian şi naval, ca şi lipsa inter-conectivităţii, constituie frâne în calea
dezvoltării. Toate acestea sunt dublate de un nivel scăzut al cunoştinţelor cu privire la
protejarea mediului înconjurător, administrarea defectuoasă a acestuia, precum şi utilizarea
ineficientă a resurselor de energie.
► Competitivitatea economică – productivitatea scăzută, echipamentele şi
tehnologia învechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri
dificil şi lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul
limitat la finanţare şi investiţiile insuficiente în cercetare-dezvoltare şi tehnologiile
informaţiei şi comunicării (TIC), toate afectează dezvoltarea mediului de afaceri.
► Capitalul uman - capacitatea limitată a educaţiei şi formării profesionale continue de
a răspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoaştere, atenţia redusă acordată
educaţiei, insuficienta corelare între educaţie, formarea profesională iniţială şi formarea
profesională continuă. Inegalitatea de şanse duce la excluderea socială a categoriilor
vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilităţi şi etnia romă.
► Capacitatea administrativă – serviciile publice sunt slab dezvoltate şi
„neprietenoase”. Capacitatea administrativă insuficientă este reflectată în structuri de
management neperformante, abilităţi nesatisfăcătoare ale funcţionarilor publici, cooperare
interinstituţională inadecvată, care conduc într-un final la calitatea slabă a serviciilor furnizate
societăţii, punând astfel în pericol dezvoltarea socio- economică. În mod special, este necesară
consolidarea în continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficientă
a acestora în scopul promovării dezvoltării economice şi sociale.
► Dimensiunea teritorială - ca urmare a restructurării industriei, au apărut foarte rapid
decalaje între regiuni, acestea continuând să crească. Disparităţile dintre mediul urban şi
cel rural sunt de asemenea mari şi în continuă creştere. Acest fenomen este şi mai pregnant
atunci când se compară nivelul de dezvoltare al regiunii Bucureşti–Ilfov cu restul ţării. ISD
sunt atrase, de obicei, în regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la creşterea decalajelor de
dezvoltare dintre regiuni. Atât zonele urbane cât şi zonele rurale se confruntă cu probleme
legate de infrastructură (din cauza investiţiilor insuficiente), de dezvoltare economică locală
şi de mediul social. Totodată, zonele rurale depind excesiv de agricultură. În aceste zone,
infrastructura şi serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar
inexistente Este necesară o abordare mai structurată în ceea ce priveşte nivelul teritorial al
diverselor politici de dezvoltare sectoriale şi inter-sectoriale şi măsurilor derivate din acestea.
Viziune: Crearea unei Românii competitive, dinamice şi prospere
Obiectiv CSNR : Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre
România şi statele membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri
suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015

Priorităţi şi acţiuni

Priorităţile CSNR au fost formulate ca răspuns strategic al Guvernului la problemele


economice actuale şi în vederea creării oportunităţilor pe care România şi le doreşte.
CSNR vizează armonizarea tuturor acestor priorităţi într-o strategie coerentă, care să fie

36
37
adecvată pentru România, dar care să se şi conformeze strategiilor Uniunii Europene,
inclusiv Strategia de la Lisabona, şi să aibă ca efect dezvoltarea economică şi creşterea
numărului de locuri de muncă.
► Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene – investiţiile în
infrastructură vor îmbunătăţi calitatea reţelelor rutiere şi feroviare, precum şi a
navigaţiei pe Dunăre (axele prioritare TEN-T nr. 7, 18 şi 22) şi vor sprijini dezvoltarea
mediului de afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. Investiţiile vor îmbunătăţi, de
asemenea, accesibilitatea şi inter-conectivitatea dintre drumurile naţionale, judeţene şi locale,
căi ferate, aeroporturi şi servicii navale, asigurând inclusiv legături mai bune cu rutele
TEN-T. Investiţiile vor îmbunătăţi accesul la pieţe mai extinse şi toate acţiunile vor
contribui la reducerea duratei călătoriilor şi costurilor de transport. Investiţiile în
infrastructura de mediu vor contribui la îmbunătăţirea sistemelor de management al apei
potabile şi a deşeurilor menajere la standarde europene. O eficienţă energetică mai
mare de-a lungul întregului lanţ – producţie, transport, distribuţie şi utilizare finală –
va îmbunătăţi competitivitatea economică şi calitatea aerului şi va sprijini dezvoltarea
durabilă. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural şi pe
utilizarea durabilă a resurselor naturale.
► Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti – strategia va
contribui la construirea unei baze de producţie şi antreprenoriale dinamice, va
sprijini crearea şi dezvoltarea de noi afaceri, în special prin investiţii în produse şi
servicii de calitate. Se va încuraja inovarea şi se va îmbunătăţi procesul de punere în
practică a rezultatelor activităţilor de cercetare şi dezvoltare la oportunităţile de piaţă,
precum şi accesul la finanţare şi TIC. Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia de
ajutoare pentru investiţii şi vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de
calitate, precum şi prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie
pentru a se dezvolta şi a crea locuri de muncă. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta
fiind o importantă sursă de dezvoltare.
► Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România - strategia va
urmări sprijinirea sistemului de învăţământ şi formare profesională pentru a furniza educaţie
flexibilă şi de mai bună calitate şi calificări adaptate indivizilor, sprijinirea creşterii accesului
şi participării la educaţie, precum şi asigurarea faptului că educaţia şi formarea
profesională furnizează cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru o economie modernă
şi în plină dezvoltare. Creşterea adaptabilităţii, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi
învăţarea pe parcursul întregii vieţi se vor afla în centrul politicilor în domeniu, iar
angajatorii vor fi încurajaţi să investească în capitalul uman. Pentru a beneficia de sisteme
educaţionale şi de formare profesională de calitate, va fi nevoie de modernizarea
infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare
şi TIC. Se vor sprijini acţiunile de combatere a excluziunii sociale şi de promovare a
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile (femeile, minorităţile etnice, persoanele cu
dizabilităţi) care sunt categorii dezavantajate pe piaţa forţei de muncă, astfel încât
acestea să poată beneficia de noile oportunităţi de angajare care vor fi create.
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi îngrijire va contribui la regenerarea economică
prin reducerea costurilor şi a perioadelor de inactivitate.
► Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente – strategia va
îmbunătăţi managementul în sectorul public. Investiţiile vor contribui la îmbunătăţirea
procesului de elaborare a politicilor şi a proceselor decizionale în domeniul
managementului public, la dezvoltarea unui sistem al funcţiei publice modern, flexibil şi
reactiv, precum şi la îmbunătăţirea standardelor de calitate şi eficienţă în furnizarea
serviciilor publice. Acţiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde
se poate înregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimulării dezvoltării
socio-economice şi al mediului de afaceri, precum şi al combaterii deficienţelor economiei
române.

37
38
► Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate – scopul este stoparea şi,
eventual, inversarea tendinţei de accentuare a disparităţilor de dezvoltare prin sprijinirea şi
promovarea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate a Regiunilor. Acţiunile vor
sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea condiţiilor necesare stimulării creşterii
economice a regiunilor mai puţin dezvoltate, precum şi restructurarea zonelor rurale şi
urbane. Investiţiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii şi stabilirea legăturilor
locale cu reţelele naţionale, europene şi inter-continentale care conectează România la
pieţele internaţionale. Acţiunile vor viza coridoarele şi polii de dezvoltare existenţi sau
emergenţi şi vor crea condiţiile necesare dezvoltării integrate, stabilind conexiunile cu
reţelele regionale, naţionale şi trans-europene. Sprijinul acordat va contribui la
consolidarea mediului de afaceri local şi regional şi la dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural în vederea sprijinirii turismului şi dezvoltării mediului urban. Realizarea coeziunii
teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul
strategic de dezvoltare spaţială şi integrare în structurile spaţiale europene 2007–2025.

Programele Operaţionale:

CSNR se implementează prin Programele Operaţionale din cadrul Obiectivelor


“Convergenţă” şi “Cooperare Teritorială Europeană. Alocarea CSNR în cadrul
Obiectivului „Convergenţă” şi Fondului de Coeziune necesită o cofinanţare naţională
estimată la 5,53 mld Euro, constituită atât din surse publice (77% din totalul cofinanţării), cât
şi din surse private (23%).

Mecanismele de implementare:

Atribuţiile instituţiilor implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale din


România au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 497/2004 cu modificările şi
completările ulterioare. Coordonarea la nivel naţional a gestionării acestor fonduri revine
Ministerului Economiei şi Finanţelor, în timp ce coordonarea strategică va fi asigurată de
Comitetul Naţional de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, înfiinţat conform HG
nr. 1200/2004. Managementul Programelor Operaţionale a fost reglementat prin HG nr.
497/2004 cu modificările şi completările ulterioare, fiind stabilite Autorităţile de
Management şi Organismele Intermediare.
În ceea ce priveşte managementul financiar şi controlul, Ministerul Finanţelor
a fost desemnat să îndeplinească rolul de Autoritate de Certificare pentru toate
Programele Operaţionale. Organismul competent responsabil cu primirea plăţilor de la
Comisia Europeană aferente contribuţiilor din FEDR, FSE şi FC este Autoritatea de
Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Organismele
responsabile cu efectuarea plăţilor către beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare şi
Plată pentru POS Mediu şi POS Transport (plăţi directe); b) Unităţile de Plată înfiinţate în
cadrul ministerelor în care funcţionează Autorităţile de Management (plăţi indirecte).
Un organism independent de pe lângă Curtea de Conturi din România a fost desemnat ca
Autoritate de Audit.

Parteneriatul:

Ministerul Finanţelor a elaborat CSNR în cooperare cu un număr mare de


instituţii şi organizaţii. În plus, consultările dintre parteneri cu privire la elaborarea
PND şi a Programelor Operaţionale au generat reacţii substanţiale din partea
partenerilor relevanţi, acestea fiind luate în considerare în procesul de elaborare a CSNR.

Alocarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune:

38
39

Suma totală a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României este de 19,668


miliarde Euro, din care 12,661 miliarde Euro reprezintă Fonduri Structurale în cadrul
Obiectivului „Convergenţă”, 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar
0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană” (inclusiv
transferurile la Instrumentul pentru Asistenţă de Pre-Aderare - IPA şi Instrumentul
European de Vecinătate şi Parteneriat - ENPI).

CADRUL INSTITUȚIONAL

Conform angajamentelor asumate în Documentul Complementar de Poziţie la


Capitolul 21, a fost creat cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea
instrumentelor structurale prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr.497/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, prin care au fost desemnate structuri instituţionale armonizate cu
structurile comunitare specifice.
Cadrul instituţional a fost construit într-o abordare unitară, urmărindu-se crearea de
structuri care să respecte principiul segregării funcţiilor şi dezvoltarea de mecanisme şi
proceduri care să permită utilizarea eficientă şi riguroasă a fondurilor.
Astfel, Ministerul Finanţelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor
Structurale, îndeplineşte rolul de coordonator naţional al instrumentelor structurale, asigurând
dezvoltarea cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării acestor
fonduri, precum şi funcţionarea coerentă şi eficientă a întregului sistem administrativ.
Cele 19,7 miliarde euro care vor fi alocate României prin instrumentele structurale în
perioada 2007-2013 vor fi implementate prin 7 programe operaţionale sectoriale şi regionale,
la care se adaugă 8 programe de cooperare teritorială cu alte state.
Pentru programele operaţionale sectoriale şi regionale, în cadrul ministerelor de linie
corespunzătoare, a fost desemnată câte o Autoritate de Management, responsabilă cu
gestionarea şi implementarea fiecăruia dintre programele operaţionale, după cum urmează:
► Ministerul Economiei – pentru POS CCE
(Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice)
► Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – pentru POS T
(Programul Operaţional Sectorial Transport)
► Ministerul Mediului – pentru POS M
(Programul Operaţional Sectorial Mediu)
► Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale – pentru POS DRU
(Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane)
► Ministerul Dezvoltării Regionale – pentru POR
(Programul Operaţional Regional)
► Ministerul Administrației și Internelor – pentru PO DCA

39
40
(Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative)
► Ministerul Economiei şi Finanţelor – pentru PO AT
(Programul Operaţional Asistenţă Tehnică)
În funcţie de specificul programului operaţional, în relaţia dintre Autoritatea de
Management şi beneficiar, pot interveni Organisme Intermediare, centrale sau regionale.
Aceste organisme intermediare preiau, în baza unui acord, funcţii delegate de către autorităţile
de management, însă responsabilitatea finală a implementării programului operaţional revine
Autorităţilor de management
De asemenea, Ministerul Finanţelor îndeplineşte funcţia de Autoritate de Certificare şi
Plată, care elaborează şi înaintează cererile de plată şi primeşte de la Comisia Europeană
sumele aferente Fondurilor Structurale şi de Coeziune; în vederea înaintării cererilor de plată
către CE, certifică declaraţiile de cheltuieli.
Nu în ultimul rând, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 22/2005, aprobată prin
Legea nr. 200/2005, a fost constituită Autoritatea de Audit, sub forma unui organism
independent asociat Curţii de Conturi a României, având responsabilitatea realizării auditului
de sistem, verificării operaţiunilor pe bază de eşantion precum şi pentru auditul final al
fondurilor ISPA şi PHARE şi, în viitor, al instrumentelor structurale.
Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul instituţional a beneficiat de
expertiza Statelor Membre acordată în cadrul proiectelor de Asistenţă Tehnică şi Twinning,
finanţate din programele PHARE.
Având în vedere faptul că sistemul instituţional şi legislativ a fost definitivat, în
perioada imediat următoare este nevoie de acordarea unei atenţii deosebite menţinerii
stabilităţii acestui sistem şi întăririi capacităţii instituţionale.

COMITET MONITORIZARE
Cadrul de sprijin comunitar

AUTORITATE DE MANAGEMENT
Ministerul Finanțelor

COMITETE DE MONITORIZARE
POS PO
PO PO PO POR PO
Dezvoltarea Dezvoltarea
Competitivitate Infrastructură Infrastructură Dezvoltare Asistență
Resurselor Capacității
Economică de Transport de Mediu Regională Tehnică
Umane Administrative
(FEDR) (FEDR+FC) (FEDR+FC) (FEDR) (FEDR)
(FSE) (FSE)

AUTORITĂȚI DE MANAGEMENT
MMFPS
MTI
Ministerul MAI MDR
ME Ministerul MM ME
Muncii, Ministerul Ministerul
Ministerul Transporturilor Ministerul Ministerul
Familiei și Administrației Dezvoltării
Economiei și Mediului Economiei
Protecției și Internelor regionale
Infrastructurii
Sociale
ORGANISME INTERMEDIARE
ANÎMM 8 Organisme
Intermediare
MECI 8 Ag.Reg.
MCSI –
Regionale

8 Ag.Dezv.
Protecția
ME Mediului
5 Organisme Regională

Intermediare
ANT Naţionale.
MINISTERUL FINANȚELOR = autoritate de plată
FEDR FSE FC

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul


Ministerului Finanţelor „coordonează pregătirea şi funcţionarea cadrului legislativ,
instituţional şi procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale şi programează,

40
41
coordonează, monitorizează şi evaluează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile,
îndeplinind rolul de coordonator naţional al asistenţei în relaţia cu UE”.
Această structură de coordonare a fost constituită în martie 2004, în cadrul
Ministerului Finanţelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de
Sprijin Comunitar (AMCSC) în baza Hotărârii de Guvern nr. 403/2004 pentru modificarea
Hotărârii de Guvern nr. 1574/2003 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor şi a Agenţiei Naţionale pentru Administraţia Fiscală.
În urma reorganizării Guvernului în martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea
pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), în baza Hotărârii de Guvern nr.
386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor.
În calitate de coordonator naţional al asistenţei nerambursabile acordate de Uniunea
Europeană, ACIS are atribuţii şi responsabilităţi atât în ceea ce priveşte asistenţa financiară de
pre-aderare, cât şi în ceea ce priveşte coordonarea gestionării fondurilor structurale şi de
coeziune.
În acest sens, ACIS coordonează:
 Asistenţa nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană prin
Programul Phare;
 Asistenţa nerambursabilă acordată României, pe bază bilaterală, de către
Statele Membre UE;
 Elaborarea şi implementarea Planului Naţional de Dezvoltare, document
strategic ce fundamentează accesul României la Fondurile Structurale.
 Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea cadrului strategic naţional de referinţă, a
programelor operaţionale şi a documentelor cadru de implementare corespunzătoare;
 Dezvoltarea capacităţii administrative, elaborarea şi actualizarea procedurilor
structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale
 Activitatea de informare şi comunicare în domeniul instrumentelor structurale
 Programul de asistenţă tehnică JASPERS (Asistenţă comună pentru
promovarea proiectelor în regiunile europene)
Conform HG nr. 386/2007, ACIS este organizată la nivel de direcţie generală, în
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în componenţa căreia funcţionează patru direcţii şi un
serviciu:
I. Direcţia Analiză şi Programare
II. Direcţia Coordonare de Sistem
III. Direcţia Monitorizare
IV. Direcţia Asistenţă Tehnică (îndeplineşte şi rolul de Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică)
V. Unitatea Centrală de Evaluare

Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau


local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de
atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si
actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. Delegarea de atributii catre organismul intermediar
si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de catre autoritatea care
deleaga se fac pe baza contractuala. Autoritatile de management sau Autoritatea de plata
raman responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor delegate precum si a
operatiunilor finantate prin instrumentele structurale
Organismele intermediare au urmatoarele atributii:
Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor;
Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional,
inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si
instruire;
Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte;

41
42
Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie
de calendarul stabilit de AM POR;
Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante;
Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit
criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de
Monitorizare POR;
Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica;
Raporteaza in mod regulat (lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la
rezultatul procesului de evaluare (numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor
acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii;
Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor
independenti;
Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale
solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare
Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si
motivele de respingere;
Verifica proiectele la fata locului;
Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare,
conform procedurii relevante;
Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice
de progres;
Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea
cheltuielilor effectuate;
Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare,
conform celor stabilite cu Autoritatea de Management;
Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de
audit, in conformitate cu procedurile relevante;
Transmit AM POR cererile de plata verificate;
Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si
Raportul Final de Implementare;
Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice


Axa Prioritară 1
Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice
Contact: Mariana Sprânceana, Liliana Scelcunov, tel. 021.336.14.51, e-mail:
fonduristructurale@mimmc.ro
Axa Prioritară 2
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - Organismul Intermediar pentru Cercetare
tel. 021/316 00 86; fax. 021/316 00 86; structurale@ancs.ro
Irina Roman – Consilier; e-mail: irina.roman@ancs.ro
Daniela Gheorghian – Consiler; e-mail: daniela.gheorghian@ancs.ro
Axa Prioritară 3
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Tel: 021.311.41.55 sau: 021.311.41.12, Fax: 021.311.41.57 sau: 021.311.41.41, e-mail:
fonduri@mcsi.ro
Axa Prioritară 4
Ministerul Economiei, Direcţia Generală Energie, Petrol şi Gaze

42
43
Organismul Intermediar pentru Energie
Tel.: 021.202.53.88, fax. 021.202.53.92, e-mail: asistenta_oie@mind.ro

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane


Organisme Intermediare POSDRU
Unităţi Regionale POSDRU
Centre Naţionale de Dezvoltare POSDRU
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă

Programul Operaţional Sectorial Mediu


Organisme Intermediare
Data: 08-05-2008

Programul Operaţional Regional


Agenţii de dezvoltare regională
Data: 06-05-2008

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative


Nu are Organisme Intermediare.
Data: 28-08-2007

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică


Nu are Organisme Intermediare.
Data: 28-08-2007

Programul Operaţional Sectorial Transport


Nu are Organisme Intermediare.
Data: 28-08-2007

43
44

ALOCAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE

O dată cu dobândirea calității de stat membru al Uniunii Europene, România a obținut


acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decalajelor dintre
nivelul de dezvoltare al României și cel al celorlalte state membre precum și la dezvoltarea
echilibrată a celor opt regiuni de dezvoltare ale țării noastre.
Suma totală a Fondurilor Structurale şi de Coeziune alocate României este de 19,668
miliarde Euro, din care:
► 12,661 miliarde Euro reprezintă Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului
„Convergenţă”
► 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune
► 0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului „Cooperare Teritorială Europeană”
(inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenţă de Pre-Aderare - IPA şi Instrumentul
European de Vecinătate şi Parteneriat - ENPI).
Tabelul financiar al CSNR prezintă defalcarea pe Programe Operaţionale a contribuţiei
Fondurilor Structurale din cadrul Obiectivului Convergenţă şi Fondului de Coeziune, care se
ridică la suma totală de 19,213 miliarde Euro.

PROGRAME OPERAȚIONALE
COORDONATOR
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Obiectivul Convergență
Program Operaţional /
Autoritate de
Program Operaţional Organisme Intermediare Fond
Management
Sectorial
- Ministerul IMM-urilor,
Comerțului și Mediului de
Afaceri
- Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării
POS Creșterea
(Autoritatea Naţională pentru
Competitivității Ministerul Economiei FEDR
Cercetare Ştiinţifică)
Economice
- Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale
- Ministerul Economiei
(Direcţia Generală Politica
Energetică)
Ministerul
POS Transport Transporturilor şi Nu există FEDR + FC
Infrastructurii
- 8 Organisme Intermediare
POS Mediu Ministerul Mediului FEDR + FC
Regionale, coordonate de MM
POS Dezvoltarea Ministerul Muncii, - Agenţia Naţională pentru FSE
Resurselor Familiei şi Ocuparea Forței de Muncă
Umane Protecției sociale - 8 Organisme Intermediare
Regionale, coordonate de
MMFPS
- Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării
- Centrul Naţional de Dezvoltare

44
45
a Învăţământului Profesional şi
Tehnic
- 2 Organisme Intermediare
(urmează să fie desemnate)
Ministerul Dezvoltării
- 8 Agenţii pentru Dezvoltare
PO Regional Regională FEDR
Regionale și Locuinței
- Ministerul Turismului
PO Dezvoltarea
Ministerul Administrației
Capacităţii Nu există FSE
și Internelor
Administrative
Ministerul Finanțelor
PO Asistenţă Tehnică Nu există FEDR
Publice

Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană


Autoritate de Autoritate Națională/
Program Operaţional Fond
Management Punct Național de Contact
Programul de Cooperare Ministerul Dezvoltării
Agenţia Naţională de
Transfrontalieră Ungaria- Regionale şi FEDR
Dezvoltare (Ungaria)
România 2007-2013 Locuinţei (România)
Programul de cooperare Ministerul Dezvoltării Ministerul Dezvoltării
Transfrontalieră România- Regionale şi Locuinţei Regionale şi FEDR
Bulgaria 2007-2013 (România) Lucrărilor Publice (Bulgaria)
Programul de cooperare Ministerul Dezvoltării
FEDR
Transfrontalieră România- Regionale şi Locuinţei Ministerul de Finanţe (Serbia)
(transfer către IPA)
Serbia (România)
Programul Operaţional Ministerul Economiei
Comun România-Ucraina- Ministerul Dezvoltării (Ucraina)
FEDR
Moldova Regionale şi Locuinţei Ministerul Economiei şi
(transfer către ENPI)
(România) Comerţului (Republica
Moldova)
Există o Autoritate Naţională
în
fiecare din cele 4 ţări
Programul Operaţional participante
Agenţia Naţională de FEDR
Comun Ungaria-Slovacia-  Autoritate Naţională în
Dezvoltare (Ungaria) (transfer către ENPI)
România-Ucraina România:
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi
Locuinței
Programul Operaţional Există o Autoritate Naţională
Ministerul Dezvoltării
Comun de Cooperare în în FEDR
Regionale şi Locuinţei
Bazinul Mării Negre fiecare din cele 10 ţări (transfer către ENPI)
(România)
participante
Programul de cooperare Există un punct de contact în
transnaţională „Sud Estul fiecare din cele 16 ţări
Europei” participante
la acest program.
Agenţia Naţională de
 Punct de contact PO FEDR
Dezvoltare (Ungaria)
SEE în
România: Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei (România)
PO-uri Cooperare
Interregională:
Ministerul Dezvoltării
 INTERREG IV C Franţa
Regionale şi Locuinţei FEDR
 URBACT II Franţa
(România)
 ESPON 2013 Luxemburg
 INTERRACT II Austria

45
46
Alocările anuale din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
(FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit sunt incluse în scop informativ, în
conformitate cu cerinţele Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006.
Alocarea CSNR în cadrul Obiectivului „Convergenţă” şi Fondului de Coeziune
necesită o cofinanţare naţională estimată la 5,53 mld Euro, constituită atât din surse publice
(77% din totalul cofinanţării), cât şi din surse private (23%).

Buget disponibil
În cadrul perspectivelor financiare pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune
dispune de 35,7% din bugetul total european, ceea ce reprezintă 347,410 miliarde de euro
(preţuri curente).
Repartizare pe obiective
 81,54 % pentru obiectivul „Convergenţă”
 15,95 % pentru obiectivul „Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă”
 2,52 % pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”

Repartizare pe state membre


Comisia Europeană realizează repartizări indicative anuale pe state membre, în special
în funcţie de criteriile următoare: populaţie eligibilă, prosperitate naţională, prosperitate
regională şi rată de şomaj.
Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe
regiuni, ţinând cont de eligibilitatea pe criterii geografice.

Ani de Repartizarea creditelor pentru TOTAL


programare România 2007-2013
2007 1.335.023.856 € 19.667.647.052 €
2008 1.915.639.995 €
2009 2.576.314.547 €
2010 3.092.046.613 €
2011 3.330.472.625 €
2012 3.580.270.525 €
46
47
2013 3.837.878.891 €

Gestionarea fondurilor
Cu toate că fondurile structurale ţin de bugetul Uniunii Europene, modul în care
acestea sunt cheltuite se bazează pe o împărţire a responsabilităţilor între Comisie şi guvernele
statelor membre.
 Comisia negociază şi aprobă programele de dezvoltare propuse de către statele
membre şi alocă creditele;
 statele şi regiunile lor gestionează programele, asigură aplicarea acestora şi
selectează proiectele pe care le controlează şi evaluează;
 Comisia participă la monitorizarea programelor, angajează şi plăteşte
cheltuielile certificate şi verifică sistemele de control instituite.
Pentru fiecare program operaţional, statul membru desemnează:
 o autoritate de gestionare (autoritate publică sau organism de drept public sau
privat naţional, regional sau local care gestionează programul operaţional);
 o autoritate de certificare (autoritate sau organism public naţional, regional sau
local care certifică situaţia cheltuielilor şi cererile de plată înainte de a fi trimise Comisiei);
 o autoritate de audit (autoritate sau organism public naţional, regional sau local
desemnat pentru fiecare program operaţional şi însărcinat cu verificarea bunei funcţionări a
sistemului de gestionare şi de control).
O nouă regulă destinată să simplifice gestionarea financiară a fondurilor
Un program = un fond
Datorită acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi
Fondul Social European (FSE) pot să finanţeze, fiecare, în mod complementar şi limitat,
acţiunile care ţin de aria de intervenţie a celuilalt fond (în limita a 10% din creditele alocate de
Comunitate fiecărei axe prioritare a unui program operaţional).
Există o excepţie de la această regulă: Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) şi Fondul de Coeziune intervin împreună pentru programele în materie de
infrastructuri şi de mediu.
Angajamente bugetare
Angajamentele bugetare referitoare la programele operaţionale sunt efectuate în tranşe
anuale, pentru fiecare fond şi pentru fiecare obiectiv. Comisia angajează prima tranşă anuală
înainte de adoptarea programului operaţional. Apoi, Comisia angajează tranşele cel târziu la
30 aprilie în fiecare an.
Deblocarea automată:
O parte dintr-un angajament bugetar este deblocată automat de către Comisie în cazul
în care aceasta nu a fost utilizată sau nu s-a primit nicio cerere de plată la sfârşitul celui de-al
doilea an de la angajamentul bugetar (n+2). În baza programelor operaţionale respective,
termenul este fixat la sfârşitul celui de-al treilea an (n+3) în perioada 2007-2010 pentru
următoarele ţări: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia,
Republica Cehă, România, Slovenia, Slovacia şi Ungaria.
Condiţii de finanţare:
Strategia de la Lisabona a pus accentul pe următorul aspect:
Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe priorităţile Uniunii Europene în materie
de promovare a competitivităţii şi de creare de locuri de muncă (Strategia de la Lisabona).
Comisia şi statele membre se asigură că 60% din cheltuielile tuturor statelor membre
alocate obiectivului „Convergenţă” şi 75% din cheltuielile alocate obiectivului
„Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă” sunt destinate/alocate acestor priorităţi.
Coeficienţii de cofinanţare sunt plafonaţi.
Coeficienţii maximi de cofinanţare pentru fiecare obiectiv sunt:
 Convergenţă: între 75% şi 85%
 Competitivitate şi ocuparea forţei de muncă: între 50% şi 85%

47
48
 Cooperare teritorială europeană: între 75% şi 85%
 Fondul de Coeziune: 85 %
Eligibilitatea cheltuielilor
Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie achitate în perioada 1 ianuarie 2007 – 31
decembrie 2015.
Operaţiunile cofinanţate nu trebui finalizate înainte de începutul perioadei de
eligibilitate.
Regulile sunt stabilite la nivel naţional, sub rezerva unor excepţii prevăzute de către
regulamentele specifice pentru fiecare fond în timp ce, în perioada 2000-2006, regulile erau
stabilite la nivel comunitar.
 Toate aceste reguli de gestiune financiară se aplică, de asemenea, în cazul Fondului de
coeziune.
 În ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt naţionale şi nu
comunitare.
 Coeficienţii de cofinanţare au fost modificaţi. În anul 2000, prefinanţarea intermediară
reprezenta 7% din contribuţia financiară a fondului pentru acţiunea respectivă (pentru
cele 15 state din Uniunea Europeană cu 15 state membre ) şi 16% pentru cele 10 noi
state membre în 2004. La ora actuală, prefinanţarea este repartizată pe doi sau trei ani,
iar procentajele sunt mai reduse.
 Prima plată intermediară nu poate fi efectuată decât în cazul în care statul membru
furnizează Comisiei o descriere a modului de funcţionare a autorităţilor de gestionare,
de certificare şi de audit.
 Cererea pentru prima plată intermediară trebuie introdusă în termen de 24 de luni de la
plata primei tranşe de prefinanţare de către Comisie (în caz contrar, statul membru
trebuie să ramburseze această prefinanţare).
 Rambursările sunt calculate în funcţie de fiecare axă prioritară (şi nu în funcţie de
măsuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000-2006).
 Regula n+3 este introdusă pentru cele 12 noi state membre, precum şi pentru Grecia şi
Portugalia până în 2010.
 Gestionarea financiară este mai flexibilă: operaţiunile finalizate pot fi încheiate parţial
înainte de terminarea întregului program.

Potrivit prevederilor Art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeana


In cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, conditiilor pe care trebuie sa le
indeplineasca o cheltuiala pentru a fi eligibila li se adauga si prevederile nationale si
comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura în care acestea sunt mai stricte.

Prin derogare de la prevederile Art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeana


Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu
prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Cheltuielile privind
instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 78 din
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 si art. 43-36 din Regulamentul Comisiei nr.
1828/2006.

SUNT eligibile:
Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma
terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. In acest caz, este considerata cheltuiala
proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei
acestuia, stabilita prin contractul de finantare. In cazul terenurilor, cladirilor si
echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. In cazul
cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din

48
49
rezultatul operatiunii. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca
obiectul unor litigii aflate pe rol.
Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul
achizitiei de teren.

NU SUNT eligibile:
 taxa pe valoare adaugata,
 dobanda si alte comisioane aferente creditelor,
 cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing,
 achizitia de echipamente second-hand,
 amenzile, penalitatile si cheltuielile de judecata.

Mecanismele de implementare

Atribuţiile instituţiilor implicate în gestionarea Instrumentelor Structurale din


România au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 497/2004 cu modificările şi
completările ulterioare. Coordonarea la nivel naţional a gestionării acestor fonduri revine
Ministerului Economiei şi Finanţelor, în timp ce coordonarea strategică va fi asigurată de
Comitetul Naţional de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, înfiinţat conform HG nr.
1200/2004. Managementul Programelor Operaţionale a fost reglementat prin HG nr. 497/2004
cu modificările şi completările ulterioare, fiind stabilite Autorităţile de Management şi
Organismele Intermediare.
În ceea ce priveşte managementul financiar şi controlul, Ministerul Economiei şi
Finanţelor a fost desemnat să îndeplinească rolul de Autoritate de Certificare pentru toate
Programele Operaţionale. Organismul competent responsabil cu primirea plăţilor de la
Comisia Europeană aferente contribuţiilor din FEDR, FSE şi FC este Autoritatea de
Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Organismele responsabile
cu efectuarea plăţilor către beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare şi Plată pentru POS
Mediu şi POS Transport (plăţi directe); b) Unităţile de Plată înfiinţate în cadrul ministerelor în
care funcţionează Autorităţile de Management (plăţi indirecte). Un organism independent de
pe lângă Curtea de Conturi din România a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Parteneriatul
Ministerul Economiei şi Finanţelor a elaborat CSNR în cooperare cu un număr mare de
instituţii şi organizaţii. În plus, consultările dintre parteneri cu privire la elaborarea PND şi a
Programelor Operaţionale au generat reacţii substanţiale din partea partenerilor relevanţi,
acestea fiind luate în considerare în procesul de elaborare a CSNR.

49
50

DATE DE CONTACT

REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV

Municipiul Bucuresti, Judetul Ilfov

Agentía pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov


Str. Leonida nr. 19, Bucuresti, sector 2.
Tel/fax: +4021 315 96 59; +4021 315 96 65, email: contact@adrbi.ro, http://www.adrbi.ro/
Tel: +40213 138 099; email: helpdesk@adrbi.ro
Dan Nicula, Director General

50
51

REGIUNEA NORD-EST

Judetele Bacau, Botosani, Iasi,


Neamt, Suceava, Vaslui

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est


Str. coLt. Draghescu, nr. 9, Piatra Neamt, jud. Neamt, 610125
Tel: +40 233 218071, Fax: +40 233 218072
Email: adrnordest@adrnordest.ro, http://www.adrnordest.ro/
Contact: Constantin Apostol – Director General, capostol@adrnordest.ro

Biroul Judetean Bacau


Str. Marasesti, nr. 2 (Consiliul Judetean Bacau, cam. 29), Bacau, Jud. Bacau, 600017
Tel: +40 234 510190, Fax: +40 234 510190
Contact: Camelia Muraru – Expert, cmuraru@adrnordest.ro

Biroul Judetean Botosani


Incubatorul de Afaceri, str. Postei nr.9, etaj 3B, Botosani, Jud. Botosani, 710247
Tel: +40 231 510464, Fax: +40 231 510464
Contact:: Ioana Aniculaese – Expert; Viorel Palana – Expert, ioana@adrnordest.ro;
vpalana@adrnordest.ro
Biroul Judetean Iasi
Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69 (Consiliul Judetean Iasi, cam. 161), Iasi, 700064, Jud. Iasi
Tel: +40 232 261500, Fax: +40 232 261500
Contact::Daniela Calin - Expert; Alina Florescu – Expert, dcalin@adrnordest.ro;
aflorescu@adrnordest.ro

Biroul Judetean Suceava


Str. Mihai Eminescu, nr. 8 (BRCT Suceava), Suceava, 720183, Jud. Suceava
Tel: +40 230 530335, Fax: +40 230 530335
Contact:: Alexandru Gutt – Expert, alexgutt@adrnordest.ro

Biroul Judetean Vaslui


Str. Stefan cel Mare, nr. 79, (Consiliul Judetean Vaslui, cam. 413), Vaslui, 730168, Jud.
Vaslui
Tel: +40 235 362464, Fax: +40 235 362464
Contact: Dorin Bacu – Expert, dbacu@adrnordest.ro

51
52

REGIUNEA SUD-EST

Judetele Braila, Buzau, Constanta,


Galati, Vrancea, Tulcea

Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est


Piata Independentei nr. 1 et.5, cod 810210 Braila, jud. Braila,
Tel.: +40-0339/401018; +40-0339/401019, fax: +40-0339/401017
E-mail: adrse@adrse.ro, http://www.adrse.ro/
Contact: Luminita Mihailov – Director, luminita.mihailov@adrse.ro

Biroul Judetean Galati


Str. Domneasca nr.56, Bloc Cristal, Etaj 1, Galati, jud. Galati
Tel. 0336/401 253, Fax: 0336/401 254
Contact: fabian.moscovici@adrse.ro; eduard.munteanu@adrse.ro; irina.sighinas@adrse.ro

Biroul Judetean Vrancea


Str. Dimitrie Cantemir nr.1. Focsani, Jud. Vrancea
Telefon/Fax: 0237/617 692
Contact: monica.dinu@adrse.ro

Biroul Judetean Buzau


B-dul Nicolae Balcescu nr. 48, Buzau, Jud. Buzau
Tel. 0338/401 136, Fax: 0338/401 137
Contact: mihaela.nicolai@adrse.ro; claudia.biro@adrse.ro

Biroul Judetean Tulcea


Str. Pacii nr.20 , cam 219A, Tulcea, Jud, Tulcea
Tel/fax: 0340/401 007
Telefon centrala CJ Tulcea: 0240 511960/int. 3286
Contact: george.mihai@adrse.ro; carmen.cononov@adrse.ro; mariana.bercea@adrse.ro

Biroul Judetean Constanta


Str. Mircea cel Batran, nr.106, Constanta, Jud. Constanta
Tel. 0341/416 638, Fax: 0341/427 878
Contact: cornelia.corsate@adrse.ro; adrian.micu@adrse.ro

52
53

REGIUNEA SUD MUNTENIA

Judetele Arges, Calarasi,


Dambovita, Giurgiu, Ialomita,
Prahova, Teleorman

Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia


Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 910019 Calarasi, jud. Calarasi,
Tel.: 0242/331769; fax: 0242/313167; e-mail: office@adrmuntenia.ro;
http://www.adrmuntenia.ro/
Contact: Liviu Musat, Director, director@adrmuntenia.ro

Biroul judetean Arges


Str. Piata Victoriei, nr.1, etaj 2, camera 105, Pitesti, judetul Arges, Romania
Telefon: 0248 222 250
Contact: Narcisa Stefanescu, Delia Nitu, Dinu Maria, arges@adrmuntenia.ron

Biroul judetean Dambovita


Bvd. Independentei, nr 1, etaj 4, camera 101, Targoviste, judetul Dambovita
Telefon: 0245 220 647
Contact: Marius Tanase, Gilda Niculescu, Daniela Goidescu, dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul judetean Giurgiu


B-dul Mihai Viteazu nr. 4, Giurgiu, judetul Giurgiu
Telefon: 0246 215 271
Contact: Marius Iancu, Sorin Dogaru, giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul judetean Ialomita


Bulevardul Chimiei nr. 13-15, etaj 2, Slobozia, judetul Ialomita, Romania
Telefon/fax: 0243 234 806
Contact: Zoltan Horvath, Floriana Rascanu, ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul judetean Prahova


Str. Republicii, nr 2 –4 , etaj 4, camera 414 A, Ploiesti, cod 100066, judetul Prahova
Telefon/fax: 0244 595 594
Contact: Dan Grigore Ionescu, Marilena Baron, Dana Elena Petianu,
prahova@adrmuntenia.ro

Biroul judetean Teleorman


Str. Dunarii, nr 178, parter, Alexandria, judetul Teleorman
Telefon: 0247/311-201. int. 358, Fax : 0247/312-494
Contact: George Silviu Mitrea, Camelia Coporan, teleorman@adrmuntenia.ro

53
54

REGIUNEA SUD-VEST
OLTENIA

Judetele Dolj, Gorj, Mehedinti,


Olt, Valcea

Agentía pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia


Str. Unirii, nr. 19, cod 200585 Craiova, jud.Dolj,
Tel.:0251/414904; +40-51-414.904, +40-51-418.240, +40-51-412.780, +40-51-411.869, fax:
0251/419496;e-mail: office@adroltenia.ro; http://www.adroltenia.ro/
Marilena Bogheanu, Director

Biroul judetean Gorj


Str. Piata Victoriei nr. 2-4, camerele 35, 36, 210191 Tirgu Jiu, Judetul Gorj
Tel./Fax: 0253 – 222.313
Persoane de contact:
Blendea Venera - Expert regional, venera@cjgorj.ro
Cioroboiu Monica - Expert regional, monica@cjgorj.ro
Dan Laurentiu - Expert regional, dan@cjgorj.ro

Biroul judetean Mehedinti


Str. Traian nr. 89, camera 705, 220134 Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti
Tel./Fax: 0252 – 320.832
Persoane de contact:
Predut Viorel - Expert regional, predut@cjmehedinti.ro
Zaulet Doru - Expert regional, doru.zaulet@adroltenia.ro

Biroul judetean Olt


Bd. A. I. Cuza nr. 14, camera 209, 230025 Slatina, Judetul Olt
Tel./Fax: 0249 – 430.202
Persoane de contact:
Istinie Ovidiu - Expert regional, ovidiu.istinie@adroltenia.ro

Biroul judetean Valcea


Str. G-ral Praporgescu nr. 5, camera 62, 240182 Ramnicu Valcea, Judetul Valcea
Tel./Fax: 0250 – 750.167
Persoane de contact:
Bobes Simona - Expert regional, adr4valcea@unet.ro

54
55

REGIUNEA VEST

Judetele Arad, Caras-Severin,


Hunedoara, Timis

Agentía pentru Dezvoltare Regionala Vest


Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, cod 300054 Timisoara, jud. Timis,
Tel.: 0256/491923; fax:0256/491981; e-mail: office@adrvest.ro; http://www.adrvest.ro/
Sorin Maxim, Director

Biroul judetean Resita


Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1, Resita 320084, Jud. Timis
Tel/Fax: +40 255 213463, +40 355 401475
E-mail: office@adrvest.ro, http://www.adrvest.ro/

Biroul judetean Arad


Bd. Revolutiei, nr. 81, 310025, Jud. Arad
Tel/Fax: +40 257 285808, +40 357 809960
E-mail: office@adrvest.ro, http://www.adrvest.ro/

Biroul judetean Deva


Bd. 1 Decembrie nr. 28, 330025, Deva, Jud. Alba
Tel/Fax: +40 254 219770, +40 354 407376
E-mail: office@adrvest.ro, http://www.adrvest.ro/

55
56

REGIUNEA NORD-VEST

Judetele Bihor, Bistrita-Nasaud,


Cluj, Salaj, Satu-Mare,
Maramures

Agentía pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest


Str. Sextil Puscariu nr. 2, cod 400111 Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Tel.: 0264/431550; fax: 0264/439222; e-mail: adrnv@mail.dntcj.ro, http://www.nord-vest.ro/
Claudiu Cosier - Director General

Birou Judetean Bihor


Horea Droc - Sef Birou Judetean Bihor
birou.judeteanbh@nord-vest.ro

Birou Judetean Bistrita Nasaud


Domide Lazar - Sef Birou Judetean Bistrita Nasaud
birou.judeteanbn@nord-vest.ro

Birou Judetean Maramures


Nicolae Avram- Sef Birou Judetean Maramures
birou.judeteanmm@nord-vest.ro
Birou Judetean Satu Mare
Ionica Cristian Pop - Sef Birou Judetean Satu Mare
birou.judeteansm@nord-vest.ro

Birou Judetean Salaj


Ovidiu Ghiurco - Sef Birou Judetean Salaj
birou.judeteansj@nord-vest.ro

56
57

REGIUNEA CENTRU

Judetele Alba, Brasov, Covasna,


Harghita, Mures si Sibiu

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru


Piata Consiliul Europei 32D, 510096, Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613, e-mail: office@adrcentru.ro,
http://www.adrcentru.ro/. office@adrcentru.ro
Simion Cretu, Director general
Maria Ivan, Director Organism Intermediar, organism_intermediar@adrcentru.ro

Agentia de dezvoltare judeteana Harghita


530101 Miercurea Ciuc, str. Korosi Csoma Sandor nr.7
Tel./Fax. 00-40-266-315142/315147
E-mail: erzsike@adjharghita.ro; http://www.adjharghita.ro/

Biroul Judetean Mures


Ramona Militaru
mures@adrcentru.ro

Biroul Judetean Sibiu


Viorel Crijmar
sibiu@adrcentru.ro

Biroul Judetean Brasov


Virgil Balaban
brasov@adrcentru.ro

Biroul Judetean Covasna


Csaba Hoffman
covasna@adrcentru.ro

57
58
STRATEGIA LISABONA

Pentru a veni în întâmpinarea problemelor cu care se confruntă Uniunea Europeană,


statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23-24
martie 2000, Strategia Lisabona. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora
politicile comunitare, pe fondul a două provocări majore care afectau economia şi societatea:
globalizarea şi dezvoltarea cu repeziciune a societăţii informaţionale. Procesul de globalizare
implică creşterea concurenţei în toate sectoarele economiei. Dezvoltarea societăţii
informaţionale presupune o reformă radicală a sistemului de educaţie din Europa şi asigurarea
învăţării pe tot parcursul vieţii pentru cetăţenii europeni.
Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma
Uniunea în cea mai competitivă şi dinamică economie din lume până în anul 2010, a fost
reformulat în anul 2005, cu ocazia efectuării evaluării pe termen mediu a Strategiei.
Obiectivul Strategiei Lisabona relansate îşi propune transformarea Uniunii intr-
un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii şi
crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Pentru perioada de programare
financiare 2007-2013, statelor membre li s-a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile
structurale pe care urmează să le primească pentru finanţarea proiectelor legate de
îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona.

POLITICA DE COEZIUNE:

Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente între regiunile din
Uniunea Europeana. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii-
cheie ai competitivitatii, si anume: dotarea inadecvata cu capital fizic si uman (infrastructura
si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru întreprinderi si
nivelul scazut de capital de mediu (un mediu natural si/sau urban poluat).
Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea
decalajelor existente între regiuni în termeni de productie, productivitate si ocupare. O
crestere economica puternica în special în cele 10 noi State Membre, care au aderat în mai
2004 plus România si Bulgaria, poate fi un impuls semnificativ pentru economia Uniunii
Europene. Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor
financiar important în vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii
potentialului lor de crestere.
Disparitatile între statele membre ale UE si regiunile sale, sunt date de:
 produsul national brut/capital
 dotarile cu infrastructura
 calitatea mediului
 somaj si aptitudinile fortei de munca necesare pentru dezvoltarea viitoare
 marimea si diversitatea mediului de afaceri
 diferente în ceea ce priveste utilizarea noilor tehnologii.
Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, înainte de toate, o
politica a solidaritatii. Aceasta se bazeaza în principal pe solidaritate financiara, adica pe
redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre
regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de
competitivitate si de ocupare a fortei de munca. Se urmareste astfel, asigurarea unei dezvoltari
stabile si durabile a UE si o functionare optima a Pietei Interne. Aceste obiective strategice ale
Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu
ocazia Consiliului European din 23-24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile,
respectiv pana in anul 2010.

58
59
Orientările Strategice pentru Coeziune
Orientările Strategice pentru Coeziune economică, socială şi teritorială reprezintă un
cadru general unitar pentru toate Statele Membre în vederea pregătirii documentelor
programatice pentru FSC pentru perioada 2007-2013 (Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
şi Programele Operaţionale). Liniile directoare pentru Coeziune au în vedere rolul politicii de
coeziune în implementarea politicilor Uniunii Europene, coerente cu Agenda Lisabona.
Obiectivele politicii de coeziune pentru 2007-2013 sunt:
• Convergentã (80% din buget) - regiunile din Statele Membre care sunt eligibile
pentru finantare in cadul acestui obiectiv sunt cele care au un Produs Intern Brut (PIB)/capita
< 75% din media comunitarã.
• Competitivitate regionalã si ocuparea fortei de muncã (15% din buget)
Eligibile sunt acele regiuni care nu sunt acoperite de obiectivul Convergenta.
• Cooperare teritorialã europeanã (5% din buget)
– Transnationalã
– Transfrontalierã
– Interregionalã
Pentru perioada 2007 - 2013, Romania este eligibila pentru finantare in cadrul
obiectivelor Convergenta si Cooperare Teritoriala Europeana.

Obiective și fonduri 2007-2013


OBIECTIVE FONDURI
Fondul de
Convergență FEDR FSE
coeziune
Competitivitate regională
și ocuparea forței de FEDR FSE
muncă
Cooperare
teritorială FEDR
europeană

DREPTURI SI OBLIGATII
in vederea accesarii unui fond European

Conform contractului de finantare, beneficiarii de fonduri europene trebuie sa


respecte o serie de conditii:
► Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in
cererea de finantare vor trebui respectate. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o
perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie. Pe scurt, in orice moment din
perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului
raman obligatorii.
► Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului,
APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in care culpa este a beneficiarului
► Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da
nastere unui asemenea conflict
► În situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare ,
APDRP il poate rezilia. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a
sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. In acest caz, Agentia va
aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in
vigoare.

59
60
FONDURI EUROPENE
INSTRUMENTELE STRUCTURALE

Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt


instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea
disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi
sociale.
Regulile generale privind Fondurile Structurale şi de Coeziune sunt stabilite prin
Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 din iulie 2006, care defineşte
regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social
European şi Fondul de Coeziune.
În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea loc ca pondere în bugetul
Uniunii Europene, destinat politicilor europene. Acestea cuprind:
1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
2. Fondul Social European (FSE)
3. Fondul de Coeziune
Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013 sunt
reglementate prin Regulamentul Consiliului (EC) Nr. 1083/2006 din 11 Iulie 2006.
Obiectivul Convergenţă: promovează dezvoltarea şi ajustările structurale ale
regiunilor care înregistrează întârzieri în dezvoltare.
 Este finanţat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune.
 Acoperă zone NUTS nivel II (nivel-regiune), al căror PIB pe locuitor este sub
75% din media UE.
Obiectivul Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă: sprijină
regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă.
 Este finanţat de FEDR şi FSE
 Acoperă zonele NUTS nivel III (nivel-judeţ) sau mai mici, inclusiv zone cu
schimbări socio-economice în sectoarele industrial şi de servicii, zone rurale în declin, zone
urbane în dificultate şi zone dependente de pescuit.
Obiectivul Cooperare teritorială europeană: sprijină regiuni, judeţe şi zone
transnaţionale
 Este finanţat de FEDR
 Acoperă zonele NUTS nivel III (nivel-judeţ) ce sunt graniţe interne ale UE,
precum şi anumite graniţe externe.

Principiile de programare ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune


A. Complementaritate: Acţiunile comunitare trebuie să fie complementare sau să
contribuie la operaţiunile naţionale corespondente.
B. Parteneriat: Acţiunile Comunitare trebuie realizate printr-o strânsă consultare între
Comisie şi Statele Membre, împreună cu autorităţi şi organisme numite de Statele Membre,
cum ar fi autorităţi regionale şi locale, parteneri economici şi sociali. Parteneriatul trebuie să
acopere pregătirea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei financiare. Statele
Membre trebuie să asigure asocierea partenerilor relevanţi la diferite stadii ale programării.
C. Subsidiaritate: Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de
Comisie. Principalele priorităţi ale programului de dezvoltare sunt definite de autorităţi
naţionale/regionale în cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor şi managementul lor
sunt sub responsabilitatea exclusivă a autorităţilor naţionale şi regionale.
D. Adiţionalitate: Ajutorul Comunitar nu poate înlocui cheltuieli structurale publice
sau altele echivalente ale Statelor Membre. Bugetele Programului pot include atât fonduri UE
cât şi fonduri naţionale din surse publice sau private.

60
61
Regiuni eligibile pentru finanţare din Fondurile Structurale şi de Coeziune

Sursa imagine: Planning and Priorities Coordination Division, Office of the Prime Minister,
Government of Malta (www.ppcd.gov.mt)

E. Compatibilitate: Operaţiunile finanţate de Fonduri Structurale trebuie să fie în


conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum şi cu politicile şi acţiunile UE, inclusiv
regulile privind concurenţa, achiziţiile publice, protecţia mediului, promovarea egalităţii între
bărbaţi şi femei.
F. Programare: Acţiunea comună a UE şi Statelor Membre trebuie să fie
implementată pe o bază multianuală printr-un proces de organizare, luare de decizii şi
finanţare bazat pe formularea de strategii integrate şi coerente multi-anuale şi definirea de
obiective concrete.
G. Concentrare: Fondurile Structurale sunt concentrate pe câteva obiective prioritare;
de fapt, o mare parte a acestora acoperă un număr limitat de zone, care au nevoie de sprijin
pentru dezvoltarea lor, iar resursele rămase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se
confruntă cu dificultăţi în toată Uniunea Europeană, fără a satisface criterii geografice
speciale.

FONDURI EUROPENE COMPLEMENTARE INSTRUMENTELOR


STRUCTURALE
Complementar acţiunilor susţinute din Instrumentele Structurale, vor fi susţinute
totodată investiţii în domeniul dezvoltării rurale şi pescuitului, prin instrumente precum:
1. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
2. Fondul European pentru Pescuit (FEP)

61
62
FONDURI UE
Fonduri europene disponibile pentru România
în perioada de programare 2007-2013

Fondul European
pentru Dezvoltare
Regională (FEDR)

FEDR Fond structural


8,977 mld. € care sprijină regiunile
mai puţin dezvoltate, prin
finanţarea de investiţii în
sectorul productiv,
infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare
locală şi IMM – uri.

Fonduri
Structurale
12,661 mld. €

Suma totală
alocată României prin
Fondurile Structurale
Fondul Social European
(FSE)

Fond structural
FSE
destinat politicii sociale a
3,684 Uniunii Europene,
mld. €
care sprijină măsuri
de ocupare a forţei de
muncă.

62
63

Fondul de Coeziune (FC)

Instrument financiar care sprijină


FC investiţii în domeniul infrastructurii
6,552 de transport şi de mediu.
mld. €

Fondul European Agricol pentru


Dezvoltare Rurală
(FEADR)

FEADR
Finanţează investiţii pentru creşterea
8,022 mld. € competitivităţii în agricultură şi silvicultură,
protecţia mediului, ameliorarea calităţii vieţii
şi diversificarea activităţilor economice
în spaţiul rural.

Fondul European pentru Pescuit (FEP)


FEAP
Susţine dezvoltarea durabilă a sectorului
230,7 mil.
de pescuit şi a zonelor de coastă

unde acest sector este preponderent.

63
64

TOTAL
27.465,7
Milioane

TOTAL CONTRIBUŢIE EUROPEANĂ PENTRU CELE 5 FONDURI.


Ce sunt Fondurile Europene post-aderare?

Fondurile Europene post-aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene


menite să sprijine Politicile Comune, în concordanţă cu strategiile comunitare.
Principalele Fonduri Europene post-aderare pentru România:
1. Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR
2. Fondul Social European – FSE
3. Fondul de Coeziune – FC
4. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR
5. Fondul European pentru Pescuit – FEP

Ce sunt Fondurile Structurale?

Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană


acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul
realizării coeziunii economice şi sociale.
Dintre Fondurile Europene post-aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. În
cazul in care se face o referinţă la toate Fondurile Europene post-aderare, se poate folosi
sintagma „Instrumente Structurale”.

Cine poate beneficia de finanţare din Fondurile Europene destinate României?

Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din România care aplică pentru finanţare
şi implementează proiecte individuale sau scheme de grant cofinanţate prin Fondurile
Europene post-aderare.
Beneficiarii contractează bunuri, lucrări şi servicii pentru implementarea proiectelor
lor. În anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizaţiile
mai mici sau IMM-urile vor aplica pentru finanţare europeană.
Beneficiarii pot fi reprezentanţi ai:
64
65
 sectorului privat
 organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale (ONG-uri)
 Autorităţi Publice Locale (APL) sau centrale,
în funcţie de specificul domeniilor majore de intervenţie / operaţiunilor / măsurilor finanţate
prin Programul Operaţional respectiv.

Ce co-finanţare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?

Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie să acopere cheltuielile neeligibile,


precum si co-finantarea. Procentul de co-finanţare poate să varieze între 0 % si 75 % din
cheltuielile eligibile, în funcţie de Program Operaţional, Domeniu de Intervenţie, Operaţiune,
Măsură şi Beneficiar.

Ce sunt cheltuielile eligibile?

Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente


proiectelor finanţate în cadrul Programelor Operaţionale, care pot fi finanţate din fonduri
publice (comunitare sau naţionale). Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program
Operaţional în parte.

PROGRAMELE OPERATIONALE (PO) ROMÂNEŞTI 2007-2013

Fondurile Structurale si de Coeziune contribuie la realizarea obiectivelor Politicii de


Coeziune a UE prin implementarea Programelor Operaţionale, acestea din urmă fiind
elaborate la nivel naţional.

Program Operaţional % din Fondul european Autoritatea de Management a


(PO) total sursă care finanţează Programului Operaţional (PO)

PO Asistenţă Tehnică Ministerul Finantelor Publice


1% FEDR

PO Cooperare Teritorială Ministerul Dezvoltarii


2% FEDR
Regionale si Locuintei

PO Dezvoltarea Capacităţii Ministerul Administratiei si


Administrative 1% FSE Internelor

PO Regional (POR) Ministerul Dezvoltarii


19% FEDR
Regionale si Locuintei
PO Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice 13% FEDR Ministerul Economiei

PO Sectorial Dezvoltarea Ministerul Muncii, Familiei si


Resurselor Umane 18% FSE Protectiei Sociale

PO Sectorial Mediu
23% FEDR + FC Ministerul Mediului

65
66

PO Sectorial Transport Ministerul Transporturilor si


23% FEDR + FC
Infrastructurii

1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL „ASISTENŢĂ TEHNICĂˮ

Program dezvoltat în cadrul obiectivului „Convergenţăˮ, cofinanţat de Fondul


European de Dezvoltare Regională (FEDR)
La data de 11 iulie, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional pentru
România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), denumit „Programul Operaţional pentru Asistenţă Tehnică”. Bugetul total al
programului este de aproximativ 213 milioane de euro şi asistenţa comunitară se ridică la 170
milioane de euro (aproximativ 0,86 % din totalul fondurilor UE investite în România în cadrul
politicii de coeziune 2007-2013).
Informaţii financiare şi tehnice
Titlul : Programul Operaţional „Asistenţă Tehnicăˮ
Tipul de intervenţie : Program de acţiune
Nr. CCI : 2007RO161PO005
Nr. hotărârii : C/2007/3431
Data pentru aprobarea finală : 2007-07-11

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor


Contribuţia Contribuţia Contribuţia
Axa Priorităţilor UE Publică Naţională Publică Totală
€ € €
Sprijin pentru implementarea instrumentelor
82.792.695 20.698.174 103.490.869
structurale şi coordonarea programelor
Dezvoltări viitoare şi sprijin pentru
funcţionarea Sistemului Informatic Unic de 53.390.279 13.347.570 66.737.849
Management (SMIS)
Diseminarea informaţiei şi promovarea
34.054.816 8.513.704 42.568.520
instrumentelor structurale
TOTAL € 170.237.790 42.559.448 212.797.238

4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (POR)

Program dezvoltat în cadrul obiectivului „Convergenţăˮ, cofinanţat de Fondul


European de Dezvoltare Regională (FEDR)
La data de 12 iulie, Comisia Europeană a aprobat programul operaţional pentru
România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), denumit „Programul Operaţional Regional” (POR). Bugetul total al programului este
de aproximativ 4,38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridică la
3,7 miliarde de euro (aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite în România în
cadrul politicii de coeziune 2007-2013).

66
67
Informaţii financiare şi tehnice
Titlul : Programul Operaţional Regional
Tipul de intervenţie : Program de acţiune
Nr. CCI : 2007RO161PO001
Nr. hotărârii : C/2007/3470
Data pentru aprobarea finală : 2007-07-12

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor


Contribuţia
Contribuţia Contribuţia
Publică
Axa Priorităţilor UE Publică Totală
Naţională
€ €

Sprijinirea dezvoltării durabile a polilor
1.117.806.529 273.365.256 1.391.171.785
urbani de creştere
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
758.355.021 118.355.985 876.711.006
regionale şi locale
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 558.903.260 98.629.992 657.533.252
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
633.423.700 76.471.117 709.894.817
regional şi local
Dezvoltarea durabilă şi promovarea
558.903.264 57.862.924 616.766.188
turismului
Asistenţă tehnică 98.629.988 32.876.662 131.506.650
TOTAL € 3.726.021.762 657.561.936 4.383.583.698

5.PROGRAM OPERAŢIONAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICEˮ

Program dezvoltat în cadrul obiectivului „Convergenţăˮ, cofinanţat de Fondul


European de Dezvoltare Regională (FEDR)
La 12 iulie, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional pentru România
finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru perioada 2007-2013,
denumit Program Operaţional „Creşterea competitivităţii economice”. Bugetul total al
programului este de aproximativ 3 miliarde de euro iar asistenţa comunitară se ridică la 2,5
miliarde de euro (aproximativ 12,7% din totalul fondurilor UE investite în România în cadrul
politicii de coeziune 2007-2013).
Informaţii financiare şi tehnice
Titlul : Program Operaţional „Creşterea competitivităţii economiceˮ
Tipul de intervenţie : Program de acţiune
Nr. CCI : 2007RO161PO002
Nr. hotărârii : C/2007/3472
Data pentru aprobarea finală : 2007-07-12

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor


Contribuţia
Contribuţia
Contribuţia UE Publică
Axa Priorităţilor Publică Totală
€ Naţională


Un sistem de producţie inovativ şi eficient
928.651.290 151.175.785 1.079.827.075
din punct de vedere ecologic
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi 536.395.116 109.864.060 646.259.176

67
68
inovare pentru competitivitate
TIC pentru sectorul privat şi public 383.170.104 86.265.570 469.435.674
Creşterea eficienţei energetice şi a
siguranţei în aprovizionare, în contextul 638.475.370 87.064.824 725.540.194
combaterii schimbărilor climatice
Asistenţă tehnică 67.530.229 22.510.078 90.040.307
TOTAL € 2.554.222.109 456.880.317 3.011.102.426

7. PROGRAMUL OPERAŢIONAL „MEDIUˮ

Program dezvoltat în cadrul obiectivului „Convergenţăˮ, cofinanţat de Fondul


European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC)
La data de 12 iulie, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional pentru
România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), denumit „Programul Operaţional de Mediu” (POS
Mediu). Bugetul total al programului este de aproximativ 5,6 miliarde de euro şi asistenţa
comunitară se ridică la 4,5 miliarde de euro (aproximativ 23% din totalul fondurilor UE
investite în România în cadrul politicii de coeziune 2007-2013).
Informaţii financiare şi tehnice
Titlul : Programul Operaţional „Mediuˮ
Tipul de intervenţie : Program de acţiune
Nr. CCI : 2007RO161PO004
Nr. hotărârii : C/2007/3467
Data pentru aprobarea finală : 2007-07-12

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor


Contribuţia
Contribuţia
Contribuţia UE Publică
Axa Priorităţilor Publică Totală
€ Naţională


Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi
2.776.532 160 489.976.263 3.266.508.423
apă uzată
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate 934.223.079 233.555.770 1.167.778.849
istoric
Reducerea poluării şi diminuarea efectelor
schimbărilor climatice prin restructurarea şi
reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru
229.268.644 229.268.644 458.537.288
atingerea ţintelor de eficienţă energetică în
localităţile identificate ca fiind cele mai afectate
de poluare
Implementarea sistemelor adecvate de
171.988.693 42.997.174 214.985.867
management pentru protecţia naturii
Implementarea infrastructurii adecvate de
prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai 270.017.139 59.128.815 329.145.954
expuse la risc
Asistenţă tehnică 130.440.423 43.480.141 173.920.564
TOTAL € 4.512.470.138 1.098.406.807 5.610.876.945

68
69

8. PROGRAMUL OPERAŢIONAL „TRANSPORTˮ

Program dezvoltat în cadrul obiectivului „Convergenţăˮ cofinanţat de Fondul


European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC)
La data de 12 iulie, Comisia Europeană a aprobat programul operaţional pentru
România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC), denumit 'Programul Operaţional - Transport' (POS-T).
Bugetul total al programului este de aproximativ 5,7 miliarde de euro, iar sprijinul financiar
acordat de Comunitate se ridică la 4,56 miliarde de euro (aproximativ 23% din totalul
fondurilor europene investite în România în cadrul politicii de coeziune 2007-2013).
Informaţii financiare şi tehnice
Titlul : Programul Operaţional „Transportˮ
Tipul de intervenţie : Program de acţiune
Nr. CCI : 2007RO161PO003
Nr. hotărârii : C/2007/3469
Data pentru aprobarea finală : 2007-07-12

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor


Contribuţia Contribuţia
Contribuţia UE
Axa Priorităţilor Publică Naţională Publică Totală

€ €
Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare
TEN-T în scopul realizării unui sistem durabil de
3.276.605.085 578.269.513 3.854.874.598
transport şi integrării acestuia în reţelele de
transport ale UE
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii
naţionale de transport în afara axelor prioritare
967.662.078 429.647.576 1.397.309.654
TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional
durabil de transport
Modernizarea sectorului de transport în scopul
asigurării unei protecţii sporite a mediului, a
229.640.833 93.254.972 322.895.805
sănătăţii umane şi îmbunătăţirii siguranţei
pasagerilor
Asistenţă tehnică 92.029.299 30.554.949 122.584.248
TOTAL € 4.565.937.295 1.131.727.010 5.697.664.305

PROGRAM OPERAȚIONAL „ROMÂNIA–BULGARIAˮ

Program în cadrul Obiectivului de cooperare teritorială europeană, cofinanțat de


Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)
La 18 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat un program de cooperare
transfrontalieră între România și Bulgaria pentru perioada 2007–2013. Acest program oferă
sprijin comunitar pentru 15 regiuni NUTS 3, și anume șapte regiuni din România (județele
Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași și Constanța) și șapte regiuni din Bulgaria
(districtele Vidin, Vrața, Montana, Plevna, Veliko Tarnovo, Ruse Silistra și Dobrici). Pe lângă
acestea, districtul bulgar Razgrad a fost inclus în zona eligibilă a programului, conform regulii

69
70
flexibilității menționate la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul privind Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDER).
Bugetul total al programului este de 262 milioane de euro, iar sprijinul comunitar prin
intermediul FEDER se ridică la 218 milioane de euro, reprezentând circa 2,5% din totalul
investițiilor alocate Obiectivului de cooperare teritorială europeană în cadrul politicii de
coeziune pentru perioada 2007–2013.
Informaţii financiare şi tehnice
Titlul : Program operațional „România–Bulgariaˮ
Tipul de intervenţie : Program de acţiune
Nr. CCI : 2007CB163PO021
Nr. hotărârii : C/2007/6331
Data pentru aprobarea finală : 2007-12-18

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor


Contribuţia Publică Contribuţia Publică
Contribuţia UE
Axa Priorităţilor Naţională Totală

€ €
Accesibilitate 80.594.790 14.832.151 95.426.941
Mediu 76. 238.315 13.646.018 89.884.333
Dezvoltare economică și socială 47.921.227 8.577.497 56.498.724
Asistență Tehnică 13.069.425 7.124.118 20.193.543
TOTAL € 217.823.757 44.179.784 262.003.541

PROGRAM OPERAȚIONAL „UNGARIA - ROMÂNIAˮ

Program operațional în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană,


cofinanțat de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)
La 21 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat un program de cooperare
transfrontalieră între Ungaria și România pentru perioada 2007–2013. Programul oferă sprijin
comunitar regiunilor maghiare Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád și
județelor române Satu-Mare, Bihor, Arad și Timiș.
Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistența
comunitară prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) se ridică la circa 224 de
milioane de euro. Aceasta reprezintă aproximativ 2,6% din totalul investițiilor UE alocate
obiectivului de cooperare teritorială europeană în cadrul politicii de coeziune pentru perioada
2007-2013.
Informaţii financiare şi tehnice
Titlul : Program operațional „Ungaria - Româniaˮ
Tipul de intervenţie : Program de acţiune
Nr. CCI : 2007CB163PO067
Nr. hotărârii : C/2007/6602
Data pentru aprobarea finală : 2007-12-21

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor


Contribuţia
Contribuţia Contribuţia
Publică
Axa Priorităţilor UE Publică Totală
Naţională
€ €

Îmbunătățirea condițiilor-cheie pentru
dezvoltarea durabilă comună a zonei de 114.482.217 20.202.744 134.684.961
cooperare
Întărirea coeziunii sociale și economice 96.524.222 17.033.686 113.557.908

70
71
din zona de frontieră
Asistența tehnică 13.468.496 13.468.496 26.936.992
TOTAL € 224.474.935 50.704.926 275.179.861

PROGRAMUL OPERAŢIONAL „EUROPA DE SUD-EST (ESE)ˮ

Programul de cooperare transnaţional în cadrul obiectivului de cooperare teritorială


europeană cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)
La 20 decembrie 2007, Comisia Europeană a aprobat „Programul de cooperare
transnaţională” pentru perioada 2007-2013. Acest program implică sprijin comunitar pentru
regiuni din 16 ţări - state membre, ţări candidate, ţări candidate potenţiale şi ţări terţe.
- Pentru 14 ţări zona eligibilă reprezintă întreg teritoriul ţării, şi anume:
1. Albania
2. Austria
3. Bosnia şi Herţegovina
4. Bulgaria
5. România
6. Croaţia
7. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
8. Grecia
9. Ungaria
10. Serbia
11. Muntenegru
12. Slovacia
13. Slovenia
14. Moldova
- În 2 ţări doar anumite regiuni sunt eligibile.
1. În Italia regiunile eligibile sunt: Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto,
Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia
Basilicata
2. În Ucraina: Cjermovestka Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska
Oblast şi Odessa Oblast.
Aceasta reprezintă o populaţie totală de 200 de milioane. Bugetul total al programului
este de 245 de milioane de euro şi asistenţa comunitară prin Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDER) se ridică la 206 milioane de euro.
Informaţii financiare şi tehnice
Titlul : Programul Operaţional „Europa de Sud-Est (ESE)ˮ
Tipul de intervenţie : Program de acţiune
Nr. CCI : 2007CB163PO069
Nr. hotărârii : C/2007/6590
Data pentru aprobarea finală : 2007-12-20

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor


Contribuţia
Contribuţia
Contribuţia UE Publică
Axa Priorităţilor Publică Totală
€ Naţională


Inovare 44.051.157 7.773.734 51.824.891

71
72
Mediu înconjurător 53.739.828 9.483.499 63.223.327
Accesibilitate 55.160.834 9.734.265 64.895.099
Zone de creștere durabilă 41.338.329 7.294.999 48.633.328
Asistență Tehnică 12.401.497 4.133.832 16.535.329
TOTAL € 206.691.645 38.420.329 245.111.974

FEDR FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE


8,977 mld. €
REGIONALĂ (FEDR)

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), este reglementat prin


Regulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, şi
susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor
locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare şi dezvoltare
tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, IMM-uri, protecţia mediului,
turism, energie.
Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regională este de a asigura
asistenţă financiară în scopul corectării principalelor decalaje între nivelurile de dezvoltare a
diferitelor regiuni.
Fondul European de Dezvoltare Regionala (European Regional Development Fund -
ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a
Comunitatii. Obiectivele FEDR sunt, in principal, promovarea dezvoltarii si ajustarii
structurale a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea reconversiei
economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile
industriale in declin, zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si zonele
dependente de pescuit sau de servicii.
Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea
de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM-uri, investitii in
infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si
local.
Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR.
De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co-finantate din FEDR.

72
73
Obiectivul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de a consolida
coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană prin diminuarea dezechilibrelor
regionale. Pe scurt, FEDR finanţează:
 ajutoare directe pentru investiţiile în întreprinderi (în special, IMM-uri) în vederea
creării de locuri de muncă durabile;
 infrastructuri legate, în special, de cercetare şi inovare, telecomunicaţii, mediu, energie
şi transporturi;
 instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională etc.)
destinate să sprijine dezvoltarea regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi
regiuni;
 măsuri de asistenţă tehnică.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) poate interveni în sprijinul a trei


noi obiective de politică regională:
 convergență
 competitivitate regională și ocuparea forței de muncă
 Cooperare teritorială europeană

Convergenţă

În regiunile care se află sub incidenţa obiectivului „Convergenţă”, domeniile de


intervenţie FEDR se concentrează asupra modernizării şi diversificării structurilor economice,
precum şi asupra păstrării şi creării de locuri de muncă durabile. Acţiunile întreprinse prin
FEDR curpind următoarele domenii:
 cercetare şi dezvoltare tehnologică (CDT);
 inovare şi spirit antreprenorial;
 societate informaţională;
 mediu;
 prevenirea riscurilor;
 turism;
 cultură;
 transporturi;
 energie;
 educaţie;
 sănătate.

Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă

Priorităţile obiectivului „Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” se


concentrează asupra a trei aspecte:
 inovare şi economia cunoaşterii: consolidarea capacităţilor regionale în materie
de cercetare şi dezvoltare tehnologică, stimularea inovării şi a spiritului antreprenorial şi
dezvoltarea ingineriei financiare, în special pentru întreprinderile legate de economia
cunoaşterii;
 mediu şi prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea
eficacităţii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante şi elaborarea de
planuri pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor naturale şi tehnologice;
 acces la serviciile de transport şi telecomunicaţii de interes economic general.

73
74
Cooperare teritorială europeană
În ceea ce priveşte obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, ajutorul furnizat prin
FEDR se grupează în jurul a trei axe:
 dezvoltarea de activităţi economice şi sociale transfrontaliere;
 stabilirea şi elaborarea cooperării transnaţionale, inclusiv cooperarea bilaterală
între regiunile maritime;
 consolidarea eficacităţii politicii regionale prin promovarea şi cooperarea
interregională, prin realizarea de activităţi de conectare în reţea şi prin schimburi de
experienţă între autorităţile regionale şi locale.

Caracteristici specifice teritoriale


Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) acordă o atenţie deosebită
caracteristicilor specifice teritoriale. Acţiunile întreprinse în cadrul FEDR încearcă să
atenueze problemele economice, sociale şi ecologice cu care se confruntă mediile urbane.
Zonele cu handicapuri geografice sau naturale (regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele
cu densitate mică a populaţiei) beneficiază de un tratament privilegiat. Zonele ultraperiferice
beneficiază, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele
determinate de îndepărtarea lor geografică.

Actiuni care vor fi finantate prin FEDR sub obiectivul Convergenta

► Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea


capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana
de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM-urilor si al
transferului tehnologic; imbunatatirea legaturii intre IMM-uri, educatia universitara si centrele
de cercetare-dezvoltare; dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public-privat, sprijin
pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM-uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii.
► Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii
electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on-line; sprijin pentru
IMM-uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si
comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei.
► Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de
noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE.
► Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor,
tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei,
preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor
climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor
parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM-uri pentru
promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu
eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii.
► Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru
prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice.
► Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru
dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio-
economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si
incurajarea turismului durabil.
► Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea mostenirii culturale,
dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii socio-economice, turism durabil si
imbunatatirea atractivitatii regionale, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor culturale prin noi
servicii de inalta calitate.

74
75
► Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu
retelele TEN-T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea
accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat,
promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului.
► Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la
imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea
eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile.
► Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea
atractivitatii si calitatii vietii.
► Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea
regionala si locala si cresterea calitatii vietii.
Diverse actiuni din cadrul Obiectivului Cooperare Europeana teritoriala sunt de
asemenea finantate din FEDR:

Programul Operaţional
ASISTENŢĂ TEHNICĂ –PO AT

OBIECTIVE PO AT BUGET 2007 – 2013


aproximativ 48,560
Asigurarea sprijinului necesar procesului de milioane euro
coordonare şi de a contribui la implementarea
General Fonduri
şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a Finanţare
instrumentelor structurale în România publice
UE
naţionale
1. Asigurarea sprijinului şi a
instrumentelor adecvate în vederea unei
coordonări şi implementări eficiente şi eficace
a instrumentelor structurale pentru perioada
2007-2013 şi pregătirea pentru următoarea
perioadă de programare a instrumentelor
structurale 38,848 milioane 9,712 milioane
Specific
2. Asigurarea unei diseminări coordonate euro euro
la nivel naţional a mesajelor cu caracter
general privind instrumentele structurale şi
implementarea Planului de Acţiune al ACIS
pentru comunicare în concordanţă cu
Strategia Naţională de Comunicare pentru
Instrumentele Structurale

Beneficiari eligibili
1. Autoritatea pentru Coordonarea
Instrumentelor Structurale – ACIS

75
76
2. Autoritatea de Certificare şi Plată
3. Autoritatea de Audit
4. Autorităţile de Management (AM)
5. Organismele Intermediare (OI)

AXE PRIORITARE PO AT
Axa Prioritară 1:
Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor
Axa Prioritară 2:
Dezvoltarea în continuare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Unic de
Management al Informaţiei
Axa Prioritară 3:
Diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale

Programe Cooperare Teritoriala

Sunt grupate pe 3 niveluri:


1. Programe Operaţionale de Cooperare Transfrontalieră
2. Programe Operaţionale de Cooperare Transnaţională
3. Programe Operaţionale de Cooperare Interregională

NIVEL DE ACTIVITĂŢI
PROGRAM OPERAŢIONAL
COOPERARE FINANŢATE
Programul de Cooperare Transfrontalieră
România-Bulgaria (PO RO-BG)
Programul de Cooperare Transfrontalieră Proiecte de
România-Serbia (PO RO-SE) accesibilitate, mediu
Programul Operaţional Comun România- şi prevenirea
Ucraina-Moldova (PO RO-UA-MD) riscurilor, dezvoltarea
Regiuni din
Programul de Cooperare Transfrontalieră economică şi socială
statele vecine
Ungaria – România (PO HU-RO) şi acţiuni „people to
Programul Operaţional Comun Ungaria- people la graniţele
Slovacia-România-Ucraina (PO HU-SK-RO- interne şi externe ale
UA) UE”
Programul Operaţional Comun de Cooperare în
bazinul Mării Negre (PO Marea Neagră)

Programele Operaţionale de Cooperare Transnaţională

PROGRAM NIVEL DE ACTIVITĂŢI


OPERAŢIONAL COOPERARE FINANŢATE
Programul de Cooperare Regiuni dintr-un anumit Acţiuni şi dezvoltarea de
Transnaţională Sud Estul spaţiu geografic reţele care să ducă la

76
77
dezvoltarea teritorială
integrată în domenii precum:
Europei (PO SEE) inovaţia, mediul,
accesibilitatea şi dezvoltarea
urbană

Programele Operaţionale de Cooperare Interregională

NIVEL DE ACTIVITĂŢI
PROGRAM OPERAŢIONAL
COOPERARE FINANŢATE
Programul de Cooperare Interregională Transferul de
INTERREG IV C experienţă şi bune
Programul de Cooperare Interregională Regiuni din practici între regiunile
URBACT II orice Uniunii Europene,
Programul de Cooperare Interregională Stat Membru al prin constituirea de
ESPON 2013 UE reţele între oraşele
Programul de Cooperare Interregională UE, precum şi între
INTERACT 2013 cercetătorii UE

Programul Operaţional
REGIONAL – POR

Programul Operational Regional (POR) este un program care implementeaza elemente


importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de
Dezvoltare (PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale (POS),
la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea
disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei.
Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si
cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) - unul din Fondurile
Structurale ale Uniunii Europene. Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de
locuitor sub 75% din media europeana.
Programul Operational Regional 2007 - 2013 (REGIO) este unul dintre programele
operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important
pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este
aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Obiectivul general al POR
consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere
economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura
si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR
urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai
dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.
Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa
aderare (2007-2013). Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. Restul
provine din fonduri nationale, cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%).

ALOCĂRI FINANCIARE PE REGIUNI


Regiunea Fonduri alocate %

77
78
(Mil. Euro)
Nord - Est 724,09 16,32
Sud - Est 587,88 13,25
Sud 631,36 14,23
Sud - Vest 621,60 14,01
Vest 458,77 10,34
Nord - Vest 536,41 12,09
Centru 483,62 10,90
Bucuresti -
393.10 8,86
Ilfov

Aceste alocări financiare sunt orientative, în sensul că, pe parcursul implementării


programului, se pot realoca fonduri ca urmare a evaluărilor intermediare.
Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational
Regional. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii
cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare.
Axa1 - Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale
Axa 2 - Consolidarea mediului de afaceri regional si local
Axa 3 - Dezvoltarea turismului regional si local
Axa 4 - Dezvoltarea urbana durabila
OBIECTIVE POR BUGET 2007 – 2013
Sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale aproximativ 4,436 miliarde euro
durabile, atât din punct de vedere economic,
cât şi social, în regiunile României, prin Fonduri
General Finanţare
îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a publice
mediului de afaceri, care susţin creşterea UE
naţionale
economică
1. Creşterea rolului economic şi social al
centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări
policentrice, în vederea stimulării unei
dezvoltări echilibrate a Regiunilor
2. Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în
particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a
3,726 0,710
Specific legăturilor cu zonele înconjurătoare
miliarde euro miliarde euro
3. Creşterea calităţii infrastructurii sociale a
Regiunilor
4. Creşterea competitivităţii Regiunilor ca
locaţii pentru afaceri
5. Creşterea contribuţiei turismului la
dezvoltarea Regiunilor

AXE PRIORITARE POR


Axa Prioritară 1:
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere (30% din bugetul alocat
POR)
Axa Prioritară 2:
Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport (20,35% din bugetul alocat POR)
Axa Prioritară 3:
Imbunătăţirea infrastructurii sociale (15% din bugetul POR)
Axa Prioritară 4:
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

78
79
(17% din bugetul alocat POR)
Axa Prioritară 5:
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
(15% din bugetul alocat POR)
Axa Prioritară 6:
Asistenţă tehnică
(2,65% din bugetul alocat POR)
Alocare pe regiuni:
Fonduri
Nr
Regiunea allocate %
crt
(mil. euro)
1 Nord – Est 724,09 16,32
2 Sud 631,36 14,23
3 Sud – Vest 621,60 14,01
4 Sud – Est 587,88 13,25
5 Nord – Vest 536,41 12,09
6 Centru 483,62 10,90
7 Vest 458,77 10,34
8 Bucuresti - Ilfov 393,10 8,86
TOTAL 4.436,83 100

Axa Prioritară 1:
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Planuri integrate de dezvoltare urbană
2. Reabilitarea infrastructurii urbane şi 6. Autorităţi ale Administraţiei Publice
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv Locale din mediul urban
transportul public urban 7. Asociaţii de Dezvoltare
3. Dezvoltarea unui mediu de afaceri Intercomunitară
durabil 8. Parteneriate între autorităţi ale
4. Reabilitarea infrastructurii sociale, Administraţiei Publice Locale
inclusiv a locuinţelor sociale şi
îmbunătăţirea serviciilor sociale

Axa Prioritară 2:
Imbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 1. Autorităţi ale Administraţiei Publice
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv Locale din mediul urban
construcţia / reabilitarea şoselelor de centură 2. Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară
3. Parteneriate între autorităţi ale
Administraţiei Publice Locale

Axa Prioritară 3:

79
80
Imbunătăţirea infrastructurii sociale

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Reabilitarea / modernizarea /
echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate
2. Reabilitarea / modernizarea / 1. Autorităţi ale Administraţiei Publice
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii Locale – APL
serviciilor sociale 2. Asociaţii de Dezvoltare
3. Imbunătăţirea dotării cu echipamente Intercomunitară – ADI
a bazelor operaţionale de intervenţie în 3. Furnizori de servicii sociale
situaţii de urgenţă 4. Universităţi
4. Reabilitarea / modernizarea / 5. Furnizori de formare profesională
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii continuă (FPC) autorizaţi
educaţionale preuniversitare, universitare şi
a infrastructurii pentru formare profesională
continuă (FPC)

Axa Prioritară 4:
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de 1. Autorităţi ale Administraţiei Publice
sprijinire a afacerilor Locale – APL
2. Reabilitarea centrelor industriale 2. Asociaţii care reprezintă mediul de
poluante şi neutilizate şi pregătirea pentru afaceri
noi activităţi
3. Camere de comerţ (şi industrie)
3. Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor
4. IMM-uri

Axa Prioritară 5:
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Restaurarea si valorificarea durabila a
patrimoniului cultural precum şi crearea / 1. Direcţia Generală Promovare Turistică
modernizarea infrastructurilor conexe din cadrul Ministerului Turismului
2. Crearea, dezvoltarea şi modernizarea 2. ONG
infrastructurilor specifice pentru 3. Asociaţii de Dezvoltare
valorificarea durabilă a resurselor naturale Intercomunitară – ADI
cu potenţial turistic 4. Autorităţi ale administraţei publice
3. Valorificarea potenţialului turistic şi locale si centrale
crearea infrastructurii necesare pentru 5. Unităţi de cult
creşterea atractivităţii regiunilor României 6. IMM-uri
ca destinaţii turistice

Axa Prioritară 6:

80
81
Asistenţă tehnică

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Sprijinirea implementării,
managementului şi evaluării POR
1. Autoritatea de Management POR
2. Sprijinirea activităţilor de publicitate 2. Organismele Intermediare POR
şi informare privind Programul Operaţional
Regional (POR)

Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea


economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile
Orientari ale Politicii de Coeziune 2007-2013, Politica Europeana in domeniul
Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc.
Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea
obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala, dar si la realizarea
obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National si
anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii Statelor,
Membre ale UE, prin complementaritatea pe care o asigura Programelor Sectoriale:
► Cresterea Competitivitatii Economice
► Infrastructura de Transport
► Infrastructura de Mediu
► Dezvoltarea Resurselor Umane
► Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit
► Asistenta Tehnica

POR respecta prevederile Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitoare la stabilirea


unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale. Astfel, programul se
adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania:
- Regiunea 1: Nord-Est
- Regiunea 2: Sud-Est
- Regiunea 3: Sud
- Regiunea 4: Sud-Vest
- Regiunea 5: Vest
- Regiunea 6: Nord-Vest
- Regiunea 7: Centru
- Regiunea 8: Bucuresti – Ilfov

81
82

Regiunile de dezvoltare sunt unitati teritorial - statistice, alcatuite din 4-7 judete, fiind
constituite prin asocierea libera a Consiliilor Judetene. Regiunile de dezvoltare. Ele reprezinta
cadrul pentru elaborarea, implementarea si evaluarea politicii de dezvoltare regionala si a
programelor de coeziune economica si sociala prin care aceasta se implementeaza.

Programul Operaţional Sectorial


CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII – POS CCE

Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” este un


document negociat cu Uniunea Europeană prin care se urmăreşte încurajarea creşterii
productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii
Europene. Instituţia care gestionează acest program este Ministerul Economiei prin
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a
Competitivităţii Economice.
Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (numit in
continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati
tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 – 2013 - Cresterea competitivitatii
economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere - POS CCE contribuie de
asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta.
Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile
comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Procesul reducerii decalajelor
inseamna pentru Romania mentinerea unor ritmuri de crestere sustinute in perioada 2007 –
2013, pastrandu-se in acelasi timp, echilibrele macroeconomice la nivele cat mai stabile.
Factorul determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente,

82
83
este acela de crestere a competitivitatii economice. In plus, valorificarea avantajelor
competitive trebuie sa fie un obiectiv permanent, tinand seama atat de tendintele europene, cat
si de provocarile globalizarii.
De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a
avantajelor pe termen scurt (de ex: costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de
construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare,
dezvoltare si inovare. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen
mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere.
Pentru realizarea acestui obiectiv strategia va trebui sa contribuie la:
- reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii
invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei
dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C&D si aplicarea lor in industrie si
promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ;
- cresterea eficientei si dezvoltarea durabila a sistemului energetic ca factor al
competitivitatii, adresandu-se in acelasi timp problemelor de eficienta energetica la utilizatorii
finali.
Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital,
cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele
traditionale (in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta.
Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de
asemenea si intreprinderilor mari. Programul se adreseaza in primul rand IMM-urilor, atat
datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita
necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in
competitia existenta pe piata . Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari,
pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii
industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Cele doua tinte vor actiuna
sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste
tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM-urile din
Romania.
Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt
importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C&D si de
absorbtie a inovarii,-asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru
sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a
deveni competitive, ca si pentru IMM-uri. Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii
surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. In plus, instrumentele
financiare de crestere a accesului la finantare a IMM va fi utilizat, in stransa cooperare cu
Fondul European de Investitii (FEI) in cadrul initiativei JEREMIE. In program, sprijinul
direct este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri,
atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta,sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului
intreprinzator si a activitatilor de C&D si promovare a societatii informationale pentru toti.
Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate (pentru TIC) si interconectare (pentru energie)
pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un
rol importanta.
Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca
atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de
munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca (mai multe detalii in tabelul
privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR).

83
84

OBIECTIV POS CCE BUGET 2007 – 2013


aproximativ 3.011,1
Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti milioane euro
pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea
medie la nivelul Uniunii Europene. Măsurile
General întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie Fonduri
Finanţare
a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite publice
UE
României să atingă un nivel de aproximativ 55% din naţionale
media UE.
1. Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a
sectorului productive

2. Crearea unui mediu favorabil dezvoltării


durabile a întreprinderilor

3. Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare


(CD), stimularea cooperării între instituţii de
cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi
2.554,2 456,9
Specific întreprinderi
milioane euro milioane euro
4. Valorificarea potenţialului tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia
în sectorul public (administraţie) şi cel privat
(întreprinderi, cetăţeni)

5. Creşterea eficienţei energetice si dezvoltarea


durabilă a sistemului energetic, prin promovarea
surselor regenerabile de energie

AXE PRIORITARE POS CCE


Axa Prioritară 1:
Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
Axa Prioritară 2:
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate
Axa Prioritară 3:
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
Axa Prioritară 4:
Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare, în contextul combaterii
schimbării climatice
Axa Prioritară 5:
Asistenţă tehnică

Axa Prioritară 1:
Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Investiţii productive şi pregătirea 1. Întreprinderi mici

84
85
pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor,
2. Întreprinderi mijlocii
în special IMM-uri
2. Accesul IMM-urilor la finanţare 3. Întreprinderi mari
3. Dezvoltarea unui antreprenoriat 4. ONG
sustenabil 5. Autorităţi Publice Locale – APL

Axa Prioritară 2:
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. CD în parteneriat între universităţi /
institute de cercetare-dezvoltare şi 1. Universităţi
întreprinderi, în vederea obţinerii de
2. Instituţii de CD
rezultate aplicabile în economie
2. Investiţii pentru infrastructura de CDI 3. Întreprinderi cu activitate de CD
si dezvoltarea capacitatii administrative 4. ONG-uri cu activitate de CD
3. Accesul întreprinderilor la activităţi 5. IMM
de cercetare-dezvoltare şi inovare

Axa Prioritară 3:
Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul public si privat

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Susţinerea utilizării tehnologiei 1. IMM-uri
informaţiei
2. ONG-uri
2. Dezvoltarea şi eficientizarea
serviciilor publice electronice moderne
3. APL-uri
3. Dezvoltarea e-economiei 4. Instituţii publice sanitare

Axa Prioritară 4:
Creşterea eficientei energetice şi a siguranţei aprovizionării în contextul combaterii
schimbării climatice

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Energie eficientă şi durabilă 1. IMM-uri
(îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 2. APL-uri
dezvoltarea durabila a sistemului energetic 3. Operator naţional de transport al
din punct de vedere al mediului) energiei electrice şi gazelor naturale
2. Valorificarea resurselor regenerabile
de energie
3. Diversificarea reţelelor de
interconectare în vederea creşterii securităţii

85
86
furnizării energiei

Axa Prioritară 5:
Asistenţă tehnică

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Sprijin pentru managementul, 1. Autoritatea de Management pentru
implementarea, monitorizarea si controlul
POS-CCE
POS CCE.
2. Sprijin pentru comunicare, evaluare şi 2. Organismele Intermediare pentru
POS-CCE
dezvoltarea tehnologia informaţiei

Alocare financiară pe axe 2007 – 2013


Finanţare publică
(FEDR+Buget naţional)
Axa prioritară
Milioane % din total
euro POS-CCE
1 Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
1.079,827 ~ 36 %
Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru
2
competitivitate 646.259 ~ 21 %
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele
3
public şi privat 469.436 ~ 16 %
Cresterea eficienţei energetice şi a siguranţei aprovizionării,
4
în contextul combaterii schimbării climatice 725.540 ~ 24 %
5 Asistenţă tehnică
90.040 ~3%
– TOTAL
3.011,1 100 %

GHIDUL SOLICITANTULUI

1. Identificarea investitiei

► Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati


domeniul in care doriti sa investiti.
► Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a
realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de

86
87
consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean
de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit.
► Cel de al 3-lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre
eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care
trebuie intocmit proiectul.

2. Pregatirea proiectului

► Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate,


beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile.
► Potentialul beneficiar trebuie sa tina cont de viabilitatea proiectului.
► Asigurarea cofinanatrii private

3. Depunerea proiectului

► Odata finalizata intocmirea proiectului, acesta se va depune la sediul OJPDRP unde se


afla investitia . Aici va fi verificat in fata solicitantului daca este conform din punct de vedere
al documentelor.
► Evaluarea viabilitatii economico-financiare a proiectului.
In urma acestei evaluari solicitantul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil

FSE FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)


3,684
mld. €

87
88

Fondul Social European reprezintă o parte importantă a fondurilor structurale


acordate României în perioada 2007-2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene
de Ocupare.
Prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU),
Fondul Social European finanţează modernizarea sistemului educaţional, stimularea ocupării
forţei de muncă, promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi incluziunea socială. În cadrul
acestui site puteţi consulta informaţii relevante şi utile privind programarea intervenţiilor,
tipurile de proiecte care urmează a fi finanţate, procedura de aplicare şi stadiul implementării
POS DRU.
FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE):
Politica de coeziune economică si socială este politica fundamentală a Uniunii
Europene prin care se urmăreşte consolidarea creşterii economice, stimularea concurenţei
precum si creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă.
Fondurile utilizate pentru implementarea politicii de coeziune sunt:
► Fondul European pentru Dezvoltare Regională si Fondul Social European
► Fondul de Coeziune
precum si fonduri complementare Fondurilor Structurale:
► Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
► Fondul European pentru Pescuit .
Fondul Social European a fost primul instrument creat (1957) si totodată primul care
si-a propus să ofere sprijin pentru realizarea politicii sociale si de ocupare a forţei de muncă.
În scopul de a anticipa mai bine si de a gestiona schimbările si în scopul de a stimula creşterea
economică, posibilităţile de ocupare a forţei de muncă, atât pentru femei, cât si pentru bărbaţi,
precum si calitatea si productivitatea muncii, în cadrul obiectivului „convergenţă” sprijinul
Fondului Social European se va concentra pe creşterea capitalului uman si pe îmbunătăţirea
accesului la piaţa muncii, a promovării incluziunii sociale, a capacităţii de adaptare a
lucrătorilor si întreprinderilor, pe intensificarea integrării sociale a grupurilor vulnerabile,
pe combaterea discriminărilor, pe încurajarea persoanelor inactive din punct de vedere
economic să se integreze pe piaţa muncii, precum si pe promovarea parteneriatelor pentru
reformă.
Fondul Social European contribuie la promovarea dezvoltării durabile precum si a
egalităţii de şanse între femei si bărbaţi. Integrarea dimensiunii de egalitate între femei si
bărbaţi trebuie să fie la egalitate cu acţiunile specifice care au ca scop creşterea participării
durabile si creşterea numărului de femei în ocuparea forţei de muncă.
Promovarea activităţilor transnaţionale si interregionale inovatoare este o dimensiune
fundamentală care se regăseşte de asemenea în domeniul de aplicare al Fondului Social
European .

DOMENIILE DE INTERVENTIE ALE FONDULUI SOCIAL EUROPEAN

Pentru atingerea obiectivului de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă


Fondul Social European finanţează operaţiuni în următoarele domenii:

88
89
► Creşterea capacităţii de adaptare a lucrătorilor, a întreprinderilor si şefilor de
întreprinderi, în scopul de a îmbunătăţi anticiparea si gestionarea pozitivă a schimburilor
economice, încurajând în special:
 educaţia si formarea profesională pe parcursul vieţii si creşterea investiţiilor în
resursele umane de către întreprinderi, în special IMM, si lucrători, prin elaborarea si punerea
în aplicare a sistemelor si strategiilor, inclusiv învăţământul, care asigură un acces îmbunătăţit
la formarea profesională, în special a lucrătorilor slab calificaţi si a lucrătorilor în vârstă, prin
dezvoltarea calificărilor si a competenţelor, prin diseminarea tehnologiilor informaţiei si
comunicării, a învăţământului on-line, a tehnologiilor care respectă mediul si a aptitudinilor în
domeniul gestionării, prin promovarea spiritului de întreprindere, a inovaţiei si a
întreprinderilor tinere;
 conceperea si diseminarea unor forme inovatoare si mai productive de organizare a
muncii, în special a îmbunătăţirilor din domeniul sănătăţii si al siguranţei la locul de muncă,
identificarea necesităţilor viitoare în materie de cerinţe profesionale si de competenţe si
dezvoltarea serviciilor specifice de angajare, de formare si de sprijin, inclusiv reorientarea,
destinate lucrătorilor în contextul restructurărilor sectoriale si de întreprindere.

► Îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă si inserţia durabilă pe piaţa muncii a


persoanelor în căutarea unui loc de muncă si a persoanelor inactive, prevenirea şomajului, în
special şomajul de lungă durată si şomajul în rândul tinerilor, încurajarea îmbătrânirii active si
prelungirea vieţii active si creşterea participării pe piaţa muncii, încurajând în special:
 Modernizarea si consolidarea instituţiilor de pe piaţa muncii, în special a serviciilor
pentru angajare si a altor iniţiative pertinente din cadrul strategiilor Uniunii Europene si a
statelor membre în favoarea ocupării întregii forţe de muncă;
 Punerea în aplicare a unor măsuri active si preventive care să permită identificarea
precoce a necesităţilor cu ajutorul planurilor individuale de acţiune si a unui sprijin
personalizat, de exemplu formarea continuă, căutarea locului de muncă, reorientarea si
mobilitatea, munca independentă si crearea de întreprinderi, în special întreprinderile
cooperative, măsurile de stimulare menite să încurajeze participarea pe piaţa muncii, măsuri
flexibile destinate să menţină lucrătorii în vârstă mai mult timp pe piaţa muncii si măsurile
care au ca scop concilierea vieţii profesionale si a vieţii private, în special prin facilitarea
accesului la serviciile de îngrijire a copiilor si de ajutor pentru persoanele dependente;
 Integrarea si acţiuni specifice pentru îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă si
creşterea participării durabile si creşterea numărului de femei la angajare, pentru reducerea
segregării bazate pe sex pe piaţa muncii, în special prin abordarea cauzelor directe si
indirecte care stau la baza diferenţelor de remunerare între bărbaţi si femei;
 Acţiuni specifice pentru creşterea participării emigranţilor la angajare si intensificarea
integrării lor sociale în această manieră, facilitarea mobilităţii geografice si sectoriale a
lucrătorilor si integrarea transfrontalieră a pieţei muncii, în special prin consiliere, formare
lingvistică si validarea competenţelor si a calificărilor dobândite.

► Intensificarea integrării sociale a grupurilor vulnerabile în vederea integrării lor


durabile pe piaţa locurilor de muncă si combaterea tuturor formelor de discriminare pe piaţa
muncii, încurajând în special:
 demersurile de încadrare si de revenire pe piaţa muncii pentru persoanele defavorizate,
precum persoanele confruntate cu excluderea socială sau cu abandonul şcolar precoce,
minorităţile, persoanele handicapate, precum si persoanele care asigură serviciile de ajutor
pentru persoanele dependente, cu ajutorul măsurilor legate de ocuparea forţei de muncă, în
special în sectorul economiei sociale, de accesul la educaţie si la formare profesională si prin
acţiuni de însoţire, precum si prin acţiuni pertinente de sprijin si prin servicii de proximitate
si de garanţie care îmbunătăţesc posibilităţile de angajare;

89
90
 acceptarea diversităţii la locul de muncă si combaterea discriminărilor în ceea ce
priveşte intrarea si progresul pe piaţa muncii, în special cu ajutorul campaniilor de
sensibilizare, a participării colectivităţilor locale si a întreprinderilor si promovarea
iniţiativelor locale în domeniul ocupării forţei de muncă.

► Consolidarea capitalului uman, încurajând în special:


 proiectarea si punerea în aplicare a unor reforme ale sistemelor de educaţie si de
formare profesională, în scopul dezvoltării potenţialului de ocupare a forţei de muncă, o mai
bună adaptare a educaţiei si a formării iniţiale si profesionale la cerinţele pieţei muncii si
actualizarea permanentă a aptitudinilor personalului de formare profesională în scopul de a
favoriza inovaţia si o economie bazată pe cunoaştere;
 activităţile de conectare în reţea a unităţilor de învăţământ superior, a centrelor de
cercetare si de tehnologie si a întreprinderilor.
 Promovarea parteneriatelor, pactelor si iniţiativelor prin intermediul sistemului de
reţea dintre părţile beneficiare în cauză, precum partenerii sociali si organizaţiile
neguvernamentale, la nivel naţional, regional, local si transnaţional, în scopul realizării unei
mobilizări în favoarea reformelor din domeniul ocupării forţei de muncă si integrării pe
piaţa muncii.

► Creşterea si îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman, încurajând în special:


 punerea în aplicare a reformelor din sistemele de educaţie si de formare profesională,
în special în vederea creşterii capacităţii persoanelor de a corespunde cerinţelor unei
societăţi bazate pe cunoaştere, educaţie si formare profesională pe parcursul vieţii;
 participarea crescută la educaţie si formare profesională pe parcursul vieţii, inclusiv
prin acţiuni care au ca scop reducerea abandonului şcolar precoce si segregarea persoanelor
bazată pe sex, precum si îmbunătăţirea accesului la educaţie si formare iniţială, profesională
si superioară si a calităţii lor;
 dezvoltarea potenţialului uman în domeniul cercetării si inovaţiei, în special prin
intermediul studiilor postuniversitare si al formării profesionale a cercetărilor.

Programele Operaţionale prin care se implementează Fondul Social European în


România sunt:
I. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
coordonat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse.
II. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitaţii Administrative (PO DCA)
elaborat sub coordonarea Ministerului Administraţiei si Internelor.

I.Programul Operaţional Sectorial


DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
POS DRU

90
91
Pentru a beneficia de asistenţa FSE, Statele Membre elaborează programe operaţionale
care sunt implementate de actori socio-economici, precum instituţii de învăţământ, furnizori
de formare profesională, IMM-uri, camere de comerţ şi industrie, parteneri sociali, ONG-uri,
instituţii publice, autorităţi locale etc.
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a fost
elaborat în cadrul unui larg proces partenerial. Prin aceste consultări s-a urmărit:
 Obţinerea acordului partenerilor în stabilirea obiectivelor prioritare de dezvoltare;
 Asigurarea transparenţei în procesul de elaborare;
 Creşterea angajamentului şi implicării partenerilor.
La elaborarea POS DRU 2007-2013 s-a ţinut cont de Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, care au integrat în strategiile
lor obiectivele tuturor documentelor relevante în domeniul dezvoltării resurselor umane.

OBIECTIVE POS DRU BUGET 2007 – 2013


aproximativ 4.089,358
Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea milioane euro
competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea
General
de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe Finanţare Fonduri
o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a UE naţionale
1.650.000 de persoane
1. Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi
formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a
învăţămantului superior şi a cercetării

2. Promovarea culturii antreprenoriale şi


creşterea calităţii şi productivităţii muncii

3. Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de


lungă durată pe piaţa muncii 3.476,145
613,213
milioane
Specific milioane euro
4. Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, euro
flexibile şi inclusive

5. Promovarea inserţiei / reinserţiei pe piaţa


muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele
rurale
6. Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare
7. Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa
muncii a grupurilor vulnerabile

AXE PRIORITARE POS DRU


Axa Prioritară 1:
Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate
pe cunoaştere
Axa Prioritară 2:
Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
Axa Prioritară 3:

91
92
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Axa Prioritară 4:
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Axa Prioritară 5:
Promovarea măsurilor active de ocupare
Axa Prioritară 6:
Promovarea incluziunii sociale
Axa Prioritară 7:
Asistenţă tehnică

Axa Prioritară 1:
Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate pe
cunoaştere

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării
2. Inspectorate şcolare
1. Acces la educaţie şi formare 3. Institute / centre de cercetare –
profesională iniţială de calitate dezvoltare în domeniul educaţiei şi formării
2. Invăţământ superior de calitate profesionale iniţiale acreditate
3. Dezvoltarea resurselor umane din 4. Unităţi de învăţământ – şcoli, licee,
educaţie şi formare profesională furnizori de educaţie şi formare profesională
iniţială
4. Calitate şi formare profesională
5. Furnizori publici şi privaţi de servicii
5. Programe doctorale şi post-doctorale de orientare, consiliere, mediere şcolară şi
în spijinul cercetării servicii alternative
6. ONG-uri (fundaţii si asociaţii) care
acţionează în domeniul educaţiei si formării
profesionale iniţiale sau conexe

Axa Prioritară 2:
Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă 1. Unităţile si instituţiile de învăţământ
2. Prevenirea şi corectarea părăsirii ale căror curricule / programe de studiu
timpurii a şcolii includ compeţente profesionale care pot fi
3. Acces şi participare la Formare dobândite prin stagii de pregătire practică
Profesională Continuă – FPC 2. Furnizori autorizaţi, publici şi privaţi,
care asigură formarea teoretică în cadrul
programului de formare prin ucenicie la
locul de muncă
3. Întreprinderi
4. Angajatori autorizaţi să organizeze
programe de formare profesională prin
ucenicie la locul de muncă
5. Asociaţii profesionale, camere de

92
93
comerţ şi industrie, organizaţii sindicale,
organizaţii patronale, parteneriate, ONG-uri
6. Structuri relevante din cadrul MECI
sau structuri coordonate de către acesta
7. MMFPS si structuri / agenţii
subordonate / coordonate acestuia
8. Administraţia Publică Locală – APL
9. Furnizori publici şi privaţi acreditaţi
de orientare şi consiliere profesională
10. Institute de cercetare cu atribuţii în
domeniul educaţiei şi formării profesionale
şi pieţei muncii

Axa Prioritară 3:
Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Micro-întreprinderi, întreprinderi mici
şi mijlocii
2. Universităţi publice şi private
acreditate
3. Furnizori autorizaţi de FPC
4. Centre sau institute de cercetare cu
atribuţii specifice în domeniul promovării şi
1. Promovarea culturii anteprenoriale dezvoltării antreprenoriatului
2. Formare şi spijin pentru înteprinderi şi 5. Organismele si agenţiile aflate în
angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii coordonarea / subordonate MECI şi MMFPS
3. Dezvoltarea parteneriatului şi sau structurile teritoriale ale acestora
încurajarea iniţiativelor pentru parteneri 6. Organizaţii sindicale şi patronate
sociali şi societatea civilă 7. Institutii şi organizaţii membre ale
Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale
pentru Ocupare şi Incluziune Socială
8. Autorităţi Publice Locale
9. Asociaţii profesionale, alte organizaţii
non profit
10. Camere de comerţ şi industrie
11. ONG-uri (asociatii şi fundaţii)

Axa Prioritară 4:
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Intărirea capacităţii Serviciului Public 1. Agentia Naţională pentru Ocuparea
de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de Forţei de Muncă – ANOFM
ocupare 2. Unităţile cu personalitate juridică din

93
94
2. Formarea personalului Serviciului
subordinea ANOFM
Public de Ocupare

Axa Prioritară 5:
Promovarea măsurilor active de ocupare

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi
privaţi
2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă
3. Furnizori de servicii specializate
pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
publici şi privaţi, acreditaţi
1. Dezvoltarea şi implementarea 4. Instituţii şi organizaţii membre ale
măsurilor active de ocupare Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale
2. Promovarea sustenabilităţii pe termen pentru Ocupare şi Incluziune Socială
lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 5. MMFPS si structuri / agentii
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea subordonate / coordonate de acesta
forţei de muncă. 6. Camere de Comerţ şi Industrie
7. Întreprinderi, în special
microîntreprinderi şi IMM-uri
8. ONG-uri (asociatii şi fundaţii)
9. Autorităţi Publice Locale
10. Institute de cercetare în domeniul
pieţei muncii
11. Patronate şi organizaţii sindicale

Axa Prioritară 6:
Promovarea incuziunii sociale

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Dezvoltarea economiei sociale 1. ONG-uri (asociatii şi fundaţii)
2. Imbunătăţirea accesului şi participării 2. Cooperative de credit, de consum şi
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii de producţie
3. Promovarea egalităţii de şanse 3. Instituţii şi organizaţii membre ale
4. Iniţiative transnaţionale pentru o piată Pactelor Regionale şi Parteneriatelor
inclusivă a muncii Locale pentru Ocupare şi Incluziune
Socială
4. MMFPS şi structuri / agenţii
coordonate / subordonate acestuia
5. Agenţii guvernamentale cu atribuţii în
domeniul incluziunii sociale
6. Comitete Sectoriale
7. Organizaţii sindicale
8. Administraţia Naţională a
Penitenciarelor şi instituţii subordinate
94
95
9. Culte şi asociaţii religioase
10. Furnizori de FPC autorizaţi
11. Furnizori de servicii sociale
12. Furnizori de servicii specializate
pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
publici şi privaţi, acreditaţi
13. Întreprinderi implicate în economia
socială
14. Autorităţi Publice Locale
15. Institute de cercetare

Axa Prioritară 7:
Asistenţa tehnică

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Sprijin pentru implementarea, 1. Autoritatea de Management POS
managementul general şi evaluarea POS
DRU
DRU
2. Sprijin pentru promovarea POS DRU 2. Organisme Intermediare pentru POS
DRU
şi comunicare

MMFPS = Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale


MECI = Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
ANOFM = Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
FPC = Formare Profesională Continuă

95
96

II. Programul Operational Sectorial


DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE
POS DCA

OBIECTIVE POS DCA BUGET 2007 – 2013


aproximativ 246,014
Crearea unei administraţii publice mai eficiente şi milioane euro
General mai eficace în beneficiul socio-economic al Finanţare Fonduri
societăţii româneşti. UE naţionale

1. Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de


proces ale managementului ciclului de politici
publice în administraţia publică centrală şi locală 208,003 38,011
Specific 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării mil. euro mil. euro
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de
descentralizare

Beneficiari eligibili
1. Autorităti publice si structuri asociative ale acestora
2. ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice
3. Mediul academic
4. Universităţi
5. Autoritatea de Management pentru POS DCA

AXE PRIORITARE POS DCA:


Axa Prioritară 1:
Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
Axa Prioritară 2:
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare
Axa Prioritară 3:
Asistenţă tehnică

96
97

FC FONDUL DE COEZIUNE
6,552 (FC)
mld. €

Fondul de Coeziune a fost creat de Tratatul de la Maastricht in 1992 pentru a furniza


contributia financiara necesara proiectelor din domeniul mediului si a retelelor trans-europene
de infrastructura de transport. Fondul este rezervat Statelor Membre care au introdus
"programul de convergenta" si al caror PIB pe locuitor este sub 90% din media Comunitatii.
Spre deosebire de Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune nu co-finanteaza
programe, ci furnizeaza finantare directa pentru proiecte individuale, care sunt clar
identificate de la inceput. Decizia de a finanta un proiect este luata de Comisie, in acord cu
Statul Membru beneficiar, in timp ce proiectele sunt administrate de autoritati nationale si
supervizate de un Comitet de Monitorizare.
Spre deosebire de Fondurile Structurale prezentate, Fondul de Coeziune nu co-
finanteaza programe, ci furnizeaza finantare directa pentru proiecte individuale, care sunt clar
identificate de la inceput. Decizia de a finanta un proiect este luata de Comisie, in acord cu
Statul Membru beneficiar, in timp ce proiectele sunt administrate de autoritati nationale si
supervizate de un Comitet de Monitorizare.

Domenii de interventie ale acestui instrument financiar sunt:


► Retelele trans-europene de transport, in special proiecte prioritare de interes european
identificate in Decizia nr. 1692/96/EC;
► Proiecte majore de infrastructura de mediu;
► Domenii care se pot dezvolta durabil si care prezinta beneficii evidente in ceea ce
priveste protectia mediului (eficienta energetica si energie regenerabila, sisteme de transport
in afara coridoarelor europene, cai ferate, transport fluvial si maritim, sisteme de transport
intermodal si interoperabilitatea acestor sisteme, transport urban si transport public ecologic).

Rata maxima de finantare prin Fondul de Coeziune este de 85% din cheltuiala
publica pe proiect.

Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijina investitiile in domeniul


infrastructurii de transport, energiei si mediului.

Fondul de Coeziune intervine pe ansamblul teritoriului national pentru a co-finanta


mari proiecte in materie de mediu si retele de transport trans-europene si a permite astfel ca
aceste costuri ale lucrarilor sa nu perturbe eforturile bugetare interne necesare satisfacerii

97
98
exigentelor uniunii economice si monetare. Mai mult, Fondul ajuta aceste tari sa se
conformeze normelor europene in aceste domenii.

Programul Operaţional Sectorial


MEDIU – POS-M

OBIECTIVE POS-M BUGET 2007 – 2013


aproximativ 5.610,7
Îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi milioane euro
General a standardelor de mediu, vizând, în principal, Finanţare Fonduri
respectarea acquis-ului comunitar de mediu. UE naţionale
1. Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la
infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în
majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi
stabilirea structurilor regionale eficiente pentru
managementul serviciilor de apă / apă uzată.
2. Dezvoltarea sistemelor durabile de
management al deşeurilor prin îmbunătăţirea
managementului deşeurilor şi reducerea numărului
de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe
până în 2015.
4.512,3 1.098,4
Specific
3. Reducerea impactului negativ asupra milioane euro milioane euro
mediului şi diminuarea schimbărilor climatice
cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai
poluate localităţi până în 2015.
4. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a
patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin
implementarea reţelei Natura 2000.
5. Reducerea riscului de producere a
dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin
implementarea măsurilor preventive în cele mai
vulnerabile zone până în 2015.

AXE PRIORITARE POS MEDIU:


Axa Prioritară 1:
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
Axa Prioritară 2:
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor
contaminate istoric
Axa Prioritară 3:
Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi
reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în
localităţile cele mai afectate de poluare
Axa Prioritară 4:
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii
Axa Prioritară 5:

98
99
Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele
mai expuse la risc
Axa Prioritară 6:
Asistenţă tehnică
Axa Prioritară 1:
Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


Structurile parteneriale ADI / Operator
Extinderea / modernizarea sistemelor de Regional
apă şi apă uzată ADI = Asociaţie de Dezvoltare
Intercomunitară

Axa Prioritară 2:
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor
şi reabilitarea siturilor contaminate istoric

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deşeurilor şi extinderea 1. Consiliile Judeţene (CJ)
infrastructurii de management al 2. - Asociaţii de Dezvoltare
deşeurilor Intercomunitară (ADI)
2. Reabilitarea siturilor contaminate - Autorităţi Publice Locale (APL)
istoric

Axa Prioritară 3:
Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice
prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană
pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică
în localităţile cele mai afectate de poluare

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire
APL (la nivel de municipalitate)
în zonele fierbinţi (hot-spot)

Axa Prioritară 4:
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor 1. Administratorii sau custozii ariilor
de management în vederea protejării protejate
biodiversităţii şi Natura 2000 2. Agenţia pentru Protecţia Mediului
(APM)
3. Agenţia Regională pentru Protecţia
Mediului (ARPM)
4. Autorităţi Publice (CL, CJ, MMDD)
ONG-uri
5. Institute de cercetare, Universităţi,
99
100
Muzee

Axa Prioritară 5:
Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale
în zonele cele mai expuse la risc

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Protecţia împotriva inundaţiilor
Administraţia Naţională Apele Române
2. Reducerea eroziunii zonei costiere

Axa Prioritară 6:
Asistenţă tehnică

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Sprijin pentru managementul şi
evaluarea POS Ministerul Mediului
2. Sprijin pentru informare si publicitate

100
101

Programul Operaţional Sectorial


TRANSPORT – POS-T

OBIECTIVE POS-T BUGET 2007 – 2013


aproximativ 5,7 miliarde
Promovarea unui sistem de transport durabil în euro
România, care va facilita transportul în condiţii de
siguranţă, rapid şi eficient, pentru persoane şi
General Finanţare Fonduri
mărfuri cu un nivel de servicii la standarde
europene, la nivel naţional, european, între şi în UE naţionale
cadrul regiunilor din România.
1. Promovarea în România a transporturilor
internaţionale şi de tranzit pentru persoane şi
mărfuri, asigurând conexiuni eficiente pentru
Portul Constanţa, precum şi transportul de
tranzit dinspre Uniunea Europeană către sud,
prin modernizarea şi dezvoltarea axelor
prioritare TEN-T, aplicând măsurile necesare
pentru protecţia mediului.
2. Promovarea transportului eficient al
persoanelor şi mărfurilor între regiunile din
România, precum şi transferul din zonele mai
îndepărtate către axele prioritare de transport,
prin modernizarea şi dezvoltarea reţelelor TEN- 4,57 1,09
Specific
T şi naţionale, conform principiilor de dezvoltare mld. euro mld. euro
durabilă.
3. Promovarea dezvoltării unui sistem de
transport echilibrat pe moduri, bazat pe avantajul
competitiv al fiecărui mod de transport,
încurajând dezvoltarea transportului feroviar,
naval şi intermodal.
4. Sprijinirea dezvoltării durabile a
transporturilor prin minimizarea efectelor
adverse ale activităţii de transport asupra
mediului şi prin creşterea siguranţei traficului şi
a sănătăţii publice.

AXE PRIORITARE POS T


Axa Prioritară 1:
Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem
de transport durabil şi integrării acestuia cu reţele de transport ale Uniunii Europene
Axa Prioritară 2:

101
102
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naţionale situate în afara
axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
Axa Prioritară 3:
Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a
sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
Axa Prioritară 4:
Asistenţă tehnică
Axa Prioritară 1:
Modernizareaşi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T
în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil
şi integrării acestuia cu reţele de transport ale Uniunii Europene

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Modernizarea şi dezvoltarea 1. Compania Naţională de Autostrăzi şi
infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Drumuri Naţionale din România
Prioritare TEN-T 7
2. Administraţia Fluvială a Dunării de
2. Modernizarea şi dezvoltarea
Jos Galaţi
infrastructurii feroviare de-a lungul Axei
Prioritare TEN-T 22
3. Gruparea Europeană de Cooperare
Teritorială Româno-Bulgară
3. Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de transport naval de-a lungul
4. Compania Naţională de Căi Ferate
Axei Prioritare TEN-T 18 „CFR”

Axa Prioritară 2:
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naţionale
situate în afara axelor prioritare TEN-T
în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili
1. Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România
2. Compania Naţională de Căi Ferate
1. Modernizarea şi dezvoltarea
“CFR”
infrastructurii rutiere naţionale
3. Operatorii naţionali de transport
2. Modernizarea şi dezvoltarea
feroviar public de călători
infrastructurii feroviare naţionale şi a
serviciilor pentru călători
4. Compania Naţională Administraţia
Porturilor Maritime Constanţa
3. Modernizarea şi dezvoltarea porturilor
maritime şi dunărene
5. Compania Naţională Administraţia
Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi
4. Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de transport aerian
6. Compania Naţională Administraţia
Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu
7. Administraţiile infrastructurii publice
aeroportuare din România

Axa Prioritară 3:
Modernizarea sectorului de transport
în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului,
a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor

102
103

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Administratori de infrastructură inter-
modală
2. Compania Naţională de Căi Ferate
1. Promovarea transportului inter-modal „CFR”
2. Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe 3. Compania Naţională de Autostrăzi şi
toate modurile de transport Drumuri Naţionale din România
3. Minimizarea efectelor adverse ale 4. Autoritatea Navală Română
transporturilor asupra mediului 5. Compania Naţională de Administrare
a Canalelor Navigabile
6. Ministerul Transporturilor
Administraţiile portuare dunărene

Axa Prioritară 4:
Asistenţă tehnică

Domenii cheie de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Sprijinirea managementului eficient,
implementării, monitorizării şi controlului
Programului Operaţional Sectorial Transport
Ministerul Transporturilor - Autoritatea de
(POS-T)
Managament (AM) pentru POS-T
2. Sprijinirea activităţilor de informare şi
publicitate pentru Programului Operaţional
Sectorial Transport (POS-T)

103
104

FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTURA


SI
FEADR DEZVOLTARE RURALA
8,022 mld. € (FEADR)

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este actiunea


complementara destinata politicii agricole comune a Uniunii Europene. FEADR a fost
infiintat in 1958 si finanteaza masuri de dezvoltare rurala si ajutoare pentru fermieri, in
special in regiuni cu intarzieri in dezvoltare.

Este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie, procesare si marketing


al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local in zonele rurale. Este
corespondentul Fondului SAPARD, accesibil insa statelor membre ale UE are ca obiective
sustinerea pietei produselor agricole si promovarea restructurarii agriculturii comunitare.
Actiunile care vor fi finantate prin FEADR sunt:
► Investitii in holdinguri agricole
► Sprijin de inceput pentru tineri fermieri
► Instruire profesionala
► Sprijin pentru scheme de pensionare anticipate
► Alocatii compensatorii pentru zone dezavantajate
► Masuri de agro-mediu
► Procesarea si marketingul produselor agricole
► Dezvoltarea si promovarea padurilor
► Masuri pentru adaptarea si dezvoltarea zonelor rurale.

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala urmareste patru axe de


dezvoltare:
Axa 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
Axa 2: Imbunatatirea mediului si a peisajului natural
Axa 3: Imbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural si incurajarea diversificarii
economiei rurale
Axa 4: Leader

Axa 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

Dezvoltarea durabila a unui sector agro-alimentar competitiv prin modernizarea si


imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si dezvoltarea resurselor umane
prin imbunatatirea instruirii profesionale a producatorilor agricoli si a infrastructurii
relationata cu dezvoltarea si adaptarea agriculturii atat in vederea cresterii valorii adaugate a

104
105
materiilor prime de natura agricola, cat si a crearii si imbunatatirii filierelor agro-alimentare
locale.
In spatiul rural cu un impact pozitiv asupra venitului persoanelor care activeaza in
acest sector, astfel incat la sfarsitul perioadei de programare fermierii spijiniti sa fie capabili
sa-si managerizeze exploatatiile in conditiile economiei de piata.
Imbunatatirea competitivitatii produselor silvice prin crearea si modernizarea unitatilor de
procesare ce folosesc tehnologii moderne, dezvoltarea infrastructurii, precum si printr-un
management performant asigurat de dezvoltarea resurselor umane prin imbunatatirea instruirii
profesionale a detinatorilor de paduri in vederea asigurarii cresterii productivitatii,mentinerii
vitalitatii si gospodaririi durabile a acestor paduri.

Axa 2: Imbunatatirea mediului si a peisajului natural

Se vor urmari obiective care vor duce la mentinerea populatiei care desfasoara
activitati agricole si silvice in zonele muntoase si cu handicap natural pentru a se asigura
evitarea abandonarii terenurilor si eventuale pierderi de terenuri agricole unde se practica
agricultura extensiva in zone montane ce au valoare naturala si culturala ridicata.
De o importanta similara este aplicarea practicilor agricole care vor asigura protectia mediului
inconjurator si a terenului agricol prin practicarea agriculturii ecologice, pastrarea practicilor
agricole traditionale, mentinerea diversitatii genetice si masuri agro-tehnice in vederea
limitarii eroziunii solului si poluarii apelor.
In domeniul rolului de protectie si de management al padurii se va urmari aplicarea
principiului unei dezvoltari silvice sustenabile si protectia unor zone cu inalta valoare
naturala. imbunatatirea conditiilor de mediu se face prin aplicarea principiilor gestionarii
durabile a padurilor, extinderea suprafetei de padure si protejarea padurilor cu valoare ridicata
de conservare.

Axa 3: Imbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural si incurajarea diversificarii


economiei rurale

Se va urmari cresterea multifunctionalitatii si atractivitatii spatiului rural prin


orientarea catre activitati non-agricole si crearea de servicii de baza. in acelasi timp acesta axa
are un rol deosebit de important in crearea de noi locuri de munca in spatiul rural si absorbtia
fortei de munca ce va fi eliberata din sectorul agricol pe masura cresterii productivitatii
acestuia.

Axa 4: LEADER

Sprijinul in cadrul Axei LEADER ofera oportunitatea de a introduce o abordare


teritoriala integrata de "la baza spre varf" a dezvoltarii rurale, a carui concept se construieste
pe baza identificarii necesitatilor locale si a capacitatii de a implementa strategii de dezvoltare
locale care vor integra unul sau mai multe din obiective prioritare.

105
106

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

OBIECTIVELE PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA –


PNDR

Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea


mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale,
Generale
diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea iniţiativelor de
dezvoltare locală
1. Sprijinirea fermierilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în
sectoarele agroalimentar şi forestier pentru îmbunătăţirea capitalului uman
prin sprijinirea în vederea adaptării la noul context
2. Încurajarea fermelor de semi-subzistenţă să pătrundă pe piaţă
3. Modernizarea exploataţiilor agricole
4. Creşterea adaptării fermelor din punct de vedere economic şi de mediu
5. Sprijinirea industriei agroalimentare
6. Îmbunătăţirea modului de gospodărire a pădurilor şi dezvoltarea
produselor silvice
7. Utilizarea continuă în zona montană defavorizată a terenurilor
Specifice agricole, menţinându-se astfel viabilitatea spaţiului rural şi, de asemenea,
susţinându-se activităţile agricole durabile
8. Utilizarea continuă în zonele defavorizate – altele decât zona montană,
a terenurilor agricole, menţinându-se viabilitatea spaţiului rural şi susţinându-
se activităţile agricole durabile

9. Sprijinirea fermierilor prin compensarea dezavantajelor specifice


rezultate din implementarea reţelei Natura 2000, pe baza obligaţiilor ce revin
din directivele privind protecţia păsărilor şi conservarea habitatelor naturale şi
a speciilor sălbatice

ALOCARE FINANCIARĂ PENTRU AXELE DE DEZVOLTARE RURALĂ

106
107

Contribuţie Publică – EURO (2007-2013)

Axa Contribuţie
publică Rata contribuţiei Suma FEADR
totală – FEADR (%) - EURO -
EURO

Axa 1 3.967.311.581 80,00 3.173.849.264

Axa 2 2.293.413.375 82,00 1.880.598.967

Axa 3 2.473.739.880 80,00 1.978.991.904

Axa 4 235.074.871 80,00 188.059.896

Asistenţă tehnică 376.119.793 80,00 300.895.834

Plăţi complementare
625.136.100 80,00 500.108.880
directe

Total 9.970.795.600 80,46 8.022.504.745

ALOCARE FINANCIARĂ PENTRU MĂSURILE DE DEZVOLTARE RURALĂ -


EURO - PENTRU INTERVALUL 2007-2013

AXA I – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

Masura / Cheltuiala
Cota de
Axa Denumire publică –
finanţare
euro

Formare profesională, informare şi difuzare de


111 119.019.349 100 %
cunostinţe

112 Instalarea tinerilor fermieri 337.221.484 100 %

Pensionarea timpurie a fermierilor şi a lucrătorilor


113 **** 100 %
agricoli

114 Utilizarea serviciilor de consiliere **** 100 %

121 Modernizarea exploataţiilor agricole 991.827.895 40 – 75 %

122 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii 198.365.579 50 – 60 %

123 Creşterea valorii adaugate a produselor agricole şi 853.049.126 25 – 50 %


forestiere

107
108

Schema de ajutor de stat XS13/123A/2008 118.125.000 40 – 50 %

Schema de ajutor de stat XS13/123A/2008 110.000.000 40 – 50 %

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate


125 de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 476.077.390 75 – 100 %
silviculturii

141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 476.077.390 100 %

142 Înfiinţarea grupurilor de producători 138.855.905 100 %

Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă


143 158.692.463 70 – 100 %
pentru agricultori

TOTAL AXA 1 – 11 Măsuri 3.967.311.581


**** Măsura se va implementa începand cu anul 2010, alocarea financiară aferentă
acesteia este inclusă în total axa

AXA II – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

Masura / Cheltuiala
Cota de
Axa Denumire publică –
finanţare
euro

211 Sprijin pentru zona montană defavorizată 607.754.544 100 %

Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat


212 493.083.876 100 %
zona montană

213 Plăţi Natura 2000 pe teren agricol **** 100 %

214 Plăţi de agro-mediu 963.233.617 100 %

221 Prima împadurire a terenurilor agricole 229.341.338 70 – 80 %

223 Prima împădurire a terenurilor non-agricole ****

224 Plăţi Natura 2000 pe teren forestier **** 100 %

TOTAL AXA 2 – 7 Măsuri 2.293.413.375


**** Măsura se va implementa începand cu anul 2010, alocarea financiară aferentă
acesteia este inclusă în total axa

AXA III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

108
109

Masura /
Cheltuiala Cota de
Axa Denumire
publică – euro finanţare

Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro –


312 383.429.681 60 – 70 %
întreprinderi

313 Încurajarea activităţilor turistice 544.222.774 40 – 100 %

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea


322 serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 1.546.087.425 70 – 100 %
rurală şi punerea în valoare a mostenirii rurale

Dobandire de competenţe, animare si


341 ****
implementarea strategiilor de dezvoltare locală

TOTAL AXA 3 – 4 Măsuri 2.473.739.880


**** Măsura se va implementa începand cu anul 2010, alocarea financiară aferentă
acesteia este inclusă în total axa

AXA IV – LEADER
Masura /
Cheltuiala Cota de
Axa Denumire
publică – euro finanţare

4.1.Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 171.604.657

Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi


411. 57.593.344
forestier

412.Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural 22.332.113

Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea


413. 91.679.200
economiei rurale

4.21Implementarea proiectelor de cooperare 4.701.496

Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală,


4.31 58.768.718
dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

431-1.Construcţie parteneriate public – private 11.753.744 80 – 100 %

Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală,


431-2. 47.014.974 100 %
dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

TOTAL AXA 4 – 3 Măsuri 235.074.871

AXELE SI MĂSURILE ÎN CARE SUNT ELIGIBILI BENEFICIARII PNDR

109
110

Masura / Masurile
Nr crt in care este eligibil
Tip beneficiar
AXA I AXA II AXA III AXA IV
1. 111
2. 112 1. 211
3. 121 2. 212
4. 122 3. 214 1. 322
1 Persoane fizice
5. 141
4. 221
6. 143
1. 111
2. 121 1. 312
Persoane fizice care se obligă
3. 141
2 să devină PFA sau
2. 313
întreprindere individuală
4. 143
1. 111
2. 121
3. 123
1. 211
4. XS 1. 312
2. 212
13A 2. 313
Persoane fizice autorizate – 3. 214
3 5. XS
PFA
28A 3. 322
4. 221
6. 141

7. 143
1. 121
2. 123
1. 211
3. XS 1. 312
2. 212
13A 2. 313
3. 214
4 Înteprinderi individuale 4. XS
28A 3. 322
4. 221
5. 143
1. 121
2. 123
3. XS 1. 211
1. 312
13A 2. 212
5 Înteprinderi familiale 4. XS
2. 313
28A 3. 214

5. 143
1. 121
2. 122
3. 123 1. 211
1. 312
4. XS 2. 212
2. 313
Micro – întreprinderi 13A 3. 214
6
(altele decât cele de mai sus) 5. XS
3. 322
28A 4. 221

6. 143
110
111
1. 121
2. 122 1. 211
3. 123* 2. 212
4. XS 3. 214 1. 322
7 Întreprinderi mici şi mijlocii
13A
4. 221
5. 143
1. 121 1. 211
2. 122 2. 212
3. 123* 3. 214 1. 322
8 Întreprinderi intermediare
4. 143 4. 221
1. 211
1. 121
2. 212
2. 122
3. 214 1. 322
9 Întreprinderi mari
3. 143
4. 221
1. 313
1. 122 1. 221
10 Consilii Locale
2. 322
1. 313
Asociaţii de Dezvoltare 1. 125
11
Intercomunitară (ADI-uri) 2. 322
1. 313
Organizaţii non –
12
guvernamentale (ONG-uri) 2. 322

Aşezăminte culturale şi 1. 122 1. 322


13
instituţii de cult
1. 211
1. 121 2. 212
3. 214
14 Societăţi agricole
2. 143
4. 221
1. 211
1. 121 2. 212
3. 214
15 Societăţi cooperative agricole
2. 143
4. 221
1. 123
Societăţi cooperative de
16
valorificare 2. 143
1. 211
1. 121
2. 212
2. 123
3. 214
17 Cooperative agricole
3. 143
4. 221
1. 121 1. 211
18 Grupuri de producători 2. 123 2. 212
3. 142 3. 214

111
112
4. 143 4. 221
2. 122
Deţinătorii de pădure, alţii 1. 221
19
decât categoriile de mai sus 3. 125

Organizaţii / federaţii de 1. 125


20
utilitate publica
1. 4.1
2. 4.21
Grupuri de Acţiune Locala –
21
GAL
3. 4.31

FEAP FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT


230,7 mil. (FEAP)

Fondul European pentru Pescuit (FEP) ajută la realizarea durabilităţii economice,


sociale şi de mediu prin reducerea efortului de pescuit şi protejarea mediului marin.
Fondul European pentru Pescuit, Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
i-a fost atribuita functia de plata si, în conditiile delegarii în baza unui acord interinstitutional,
si functia de implementare aferenta acestui fond.
Fondul European pentru Pescuit va implementa Politica Comuna de Pescuit care se
refera la asigurarea pe termen lung a activitatilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a
resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum si dezvoltarea si
îmbunatatirea vietii marine, a lacurilor si zonelor de coasta afectate de activitatile intensive de
pescuit si acvacultura.
Fondul European pentru Piscicultura, poate sprijini investitiile in acvacultura cuprinse
in obiectivele specifice pentru a fi incluse in planurile strategice nationale.
Astfel de investitii pot acoperi constructii, extinderi, echipament si modernizari de
instalatii de productie, in special in scopul imbunatatirii conditiilor legate de igiena, sanatatea
umana sau animala si calitatea produselor sau reducerea impactului negativ asupra mediului.
Transferul proprietatii unei afaceri nu este eligibil pentru un ajutor comunitar.
In cazul investitiilor ce sunt realizate in scopul garantarii conformitatii cu standardele
comunitare recent introduse pentru mediu, sanatatea umana sau animala, igiena sau
bunastarea animala, ajutorul poate fi acordat in scopul garantarii conformitatii cu acele noi
standarde doar in cadrul unor limite temporale stabilite prin legislatia comunitara.
Fondul nu poate sa ajute investitiile menite sa creasca productia acelor produse care nu
au o piata normala de desfacere sau care au efecte adverse asupra politicii pentru conservarea
resurselor piscicole.
In vederea accesarii FEP, in Romania s-a constituit Agentia Nationala pentru Pescuit si
Acvacultura (ANPA), desemnata ca Autoritate de management pentru Programul Operational
de Pescuit (POP).

112
113
Obiectivele care trebuie atinse prin derularea acestor fonduri în România sunt
facilitarea implementării Politicii Comune de Pescuit, diversificarea activităţilor în
comunităţile pescăreşti.
Gradul de susţinere financiară prin FEP este de maxim 40% din valoarea proiectului
pentru creşterea capacităţilor sau înfiinţarea unităţilor de producţie.
Pentru acele proiecte care vizează investiţii pentru interes colectiv, instruiri, acţiuni de
promovare dar şi pentru proiecte pilot, gradul de susţinere este între 80 – 100%.

Fondul European pentru Pescuit este structurat pe cinci axe prioritare:


I. Adaptarea flotei de pescuit a Comunităţii
II. Acvacultura, pescuitul intern, procesare şi marketing
III. Măsuri de interes comun
IV. Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit
V. Asistenţă etnică
Fondul European pentru Pescuit este reglementat de Regulamentul Consiliului (CE)
nr.1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit. In Romania,
interventiile aferente Fondului European pentru Pescuit sunt reglementate prin intermediul
Planului National Strategic pentru Pescuit si detaliate prin Planul Operational pentru Pescuit.
Masurile de sanatate publica si animala
Fondul poate ajuta :
· in acordarea de compensatii pentru fermierii ce produc crustacee pentru suspendarea
temporara a recoltei de moluste. Durata maxima pentru aceste compensari poate fi de 6 luni,
perioada cuprinsa in intervalul anilor 2007-2013.
Compensatiile pot fi acordate acolo unde contaminarea molustelor ce au ca proliferare
producerea de toxine plancton sau prezenta planctonului, ce contine biotoxine pentru scopuri
de protectie a sanatatii publice, suspensia recoltei:
· mai mult de patru luni consecutiv sau;
· unde pierderea suferita ca rezultat al suspendarii sumelor obtinute din recolta la mai
mult de 35% din cifra de afaceri anuala a afacerii respective, calculata pe baza cifrei de
afaceri medii a afacerii peste precedentii trei ani.
· finantare pentru eradicarea riscurilor patologice in acvacultura unde un plan de
abatorizare este aprobat de Comisie in termini legali prin decizia 90/424.
Investitii in procesare si marketing
Fondul poate sprijini in cadrul unor strategii specifice, sa fie incluse in planurile de
strategie nationala, investitiile in procesare pentru consumul uman direct si in marketingul
produselor piscicole si a produselor de acvacultura. Acest ajutor este restrictionat la
intreprinderile mici si micro.
Astfel de investitii pot acoperii constructia, extinderea, echiparea si modernizarea
afacerii, in special cele care au in vedere imbunatatirea conditiilor de igiena, de sanatate
umana si animala si calitatea produselor sau reducerea impactului negativ asupra mediului.
Transferul proprietatii afacerii nu este eligibil ca un ajutor comunitar.
In cazul investitiilor realizate in scopul garantarii conformitatii cu recentele standarde
ale comunitatii ce fac referire la mediu, sanatatea umana si animala, igiena si bunastarea
animala, ajutorul poate fi acordat pentru garantarea conformitatii pentru noile standarde doar
in cadrul unui interval temporal limita stabilita de legislatia comunitara.
Masuri eligibile in procesare si marketing
Fondul trebuie sa sprijine investitiile in domeniul procesarii si marketingul pentru
constructii, extensii si modernizarea firmelor.
Investitii prevazute in paragraful1 pot contribui la prezervarea sau cresterea fortei de
munca angajate in sectorul piscicol cat si achizitionarea unuia sau mai multora din
urmatoarele obiective:
· imbunatatirea conditiilor de lucru si training vocational

113
114
· imbunatatirea si modernizarea sanatatii publice si conditiilor de igiena sau calitatea
produselor;
· reducerea impactelor negative asupra mediului;
· ajutorul pentru imbunatatirea utilizarii speciilor putin folosite prin produse si deseuri;
· aplicarea noilor tehnologii sau dezvoltarea comertului;
marketingul produselor principale provenite din debarcarea flotei locale;
Ajutorul comunitatii nu poate fi alocat pentru acele investitii care vizeaza comertul cu
amanuntul.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT – POP

OBIECTIVE POP BUGET 2007 – 2013


1. Dezvoltarea competitivităţii şi a aproximativ 307,619
durabilităţii sectorului piscicol primar milioane euro

2. Dezvoltarea pieţei pentru produsele


sectorului piscicol

General 3. Susţinerea dezvoltării durabile a zonelor Finanţare Fonduri


pescăresti şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în aceste UE naţionale
zone

4. Susţinerea unei implementări adecvate a


POP în cadrul Politicii Comune de Pescuit
1. Modernizarea flotei de pescuit de la 230,714 76,905
Specific Marea Neagră (nave si ambarcaţiuni) şi ajustarea milioane euro milioane euro
acesteia la un nivel de durabilitate
2. Promovarea unui sector de acvacultură
durabil
3. Menţinerea nivelului durabil al activităţii
de pescuit în apele interioare
4. Sprijinirea structurării industriei de
procesare
5. Susţinerea distribuţiei şi comercializării
produselor din sectorul pescăresc
6. Susţinerea dezvoltării pieţei interne
pentru peşte şi produse piscicole
7. Sprijinirea înfiinţării de Grupuri Locale şi
asigurarea capacităţii necesare pentru realizarea
şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală
8. Implementarea strategiilor de dezvoltare

114
115
locală
9. Realizarea proiectelor de cooperare
10. Facilitarea comunicării în reţea a
Grupurilor Locale

AXE PRIORITARE POP


Axa Prioritară 1
Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
Axa Prioritară 2
Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul
Axa Prioritară 3
Măsuri de interes comun
Axa Prioritară 4
Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti
Axa Prioritară 5
Asistenţă tehnică

Axa Prioritară 1:
Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare

Măsuri de intervenţie Beneficiari eligibili


Masura 1.1 - Sprijin public pentru încetarea
permanentă a activităţilor de pescuit
Masura 1.2 - Sprijin public pentru încetarea
temporară a activităţilor de pescuit Proprietarii de nave de pescuit
Masura 1.3 - Invesţitii la bordul navelor şi comercial şi pescarii
selectivitate
Masura 1.4 - Pescuitul costier la scară mică
Masura 1.5 - Compensaţii socio-economice

Axa Prioritară 2:
Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea si marketingul

Măsuri de intervenţie Beneficiari eligibili


Masura 1.1 - Sprijin public pentru încetarea 1. Companii private
permanentă a activităţilor de pescuit 2. Organisme publice sau semi-
Masura 1.2 - Sprijin public pentru încetarea publice
temporară a activităţilor de pescuit 3. Grupuri de întreprinderi,
Masura 1.3 - Invesţitii la bordul navelor şi asociaţii sau organizaţii de
selectivitate producători
Masura 1.4 - Pescuitul costier la scară mică 4. Muncitorii activi din pescuitul
Masura 1.5 - Compensaţii socio-economice interior

Axa Prioritară 3:
Măsuri de interes comun

Măsuri de intervenţie Beneficiari eligibili


Masura 3.1 - Acţiuni colective 1. Reprezentanţi ai producătorilor

115
116
Masura 3.2 - Protecţia si dezvoltarea faunei şi
florei acvatice (precum organizaţii, grupuri sau
Masura 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de asociaţii)
debarcare şi adăposturi 2. Organisme publice sau semi-
Masura 3.4 - Dezvoltarea de noi pieţe şi publice
campanii de promovare 3. Companii private
Masura 3.5 - Proiecte pilot

Axa Prioritară 4:
Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăresti

Măsuri de intervenţie Beneficiari eligibili


Masura 4.1 - Selectarea Grupurilor Locale
Masura 4.2 - Sprijin pentru acţiunile de Grupuri Locale
cooperare între Grupurile Locale

Axa Prioritară 5:
Asistenţă tehnică

Măsuri de intervenţie Beneficiari eligibili


1. Elaborarea tuturor documentelor
preliminare pentru pregătirea şi 1. Autoritatea de Management –
implementarea Programului Operaţional Agenţia Naţională pentru Pescuit
pentru FEP. si Acvacultură (ANPA)
2. Autoritatea de Certificare –
2. Creşterea capacităţii administraţiei, Agenţia de Plăţi pentru
inclusiv aspectele Politicii Comune de Dezvoltare Rurală si Pescuit
Pescuit privind implementarea Fondului (APDRP)
European pentru Pescuit. 3. Autoritatea de Audit – Curtea
de Conturi a României

116
117

CUM OBȚIN FONDURI STRUCTURALE?

Uniunea Europeana are puterea unei piete interne a 27 de state membre cu peste 454
milioane locuitori care locuiesc în 268 de regiuni. Însa nu toti europenii au aceleasi avantaje si
sanse de succes în termeni socio-economici. Diferenta este facuta zona în care locuiesc - daca
e o regiune prospera sau saraca, o zona aflata în expansiune sau declin economic, o zona
urbana sau rurala, la periferia UE sau în unul din centrele sale economice.
Exista disparitati semnificative între statele membre ale UE si regiunile sale. Primele
10 cele mai dinamice regiuni din UE au un Produs National Brut(PNB) de peste 5 ori mai
mare decât ultimele 10 cele mai ramase în urma regiuni din UE.
Politica de coeziune este una din politicile cele mai importante si cele mai complexe
ale Uniunii Europene, statut ce decurge din faptul ca, prin obiectivul sau de reducere a
disparitatilor economice si sociale existente între diversele regiuni ale Europei, actioneaza
asupra unor domenii semnificative pentru dezvoltare, precum:
► cresterea economica si sectorul IMM
► transporturile
► dezvoltarea urbana
► protectia mediului
► ocuparea si formarea profesionala profesionala
► educatia
► egalitatea de gen.

Comisia Europeana gestioneaza fondurile structurale si de coeziune în euro, alocarile


pe programe operationale catre România se vor face tot în euro. Fondurile structurale si de
coeziune primite de la Comisia Europeana vor fi pastrate în conturi din cadrul unor banci
comerciale. România a decis ca, contractele cu beneficiarii sa fie încheiate în RON iar platile
sa fie efectuate tot in RON. Resursele nationale publice pentru co-finantare vor fi tinute la
nivel central, permitând plata co-finantarii odata cu plata aferenta fondurile UE. Autoritatile
locale vor asigura co-finantarea direct.
Conditii pentru a beneficia de fondurile structurale:

117
118
Poate fi beneficiar eligibil oricine indeplineste criteriile stabilite in Programul Cadru
de Implementare pentru fiecare domeniu major de interventie (Programele Cadru de
Implementare trebuie prezentate pe paginile de internet ale ministerelor in care se afla
Autoritatile de Management). De asemenea, eligibili sunt si cei care respecta eventuale cerinte
specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lansarii „cererii de proiecte"sau
in Ghidul Solicitantului. In acelasi timp solicitantul trebuie sa aiba o forma de organizare
conforma legislatiei romane si sa fie inregistrat in Romania.

Proiectul eligibil:
► este dezvoltat si implementat pe teritoriul Romaniei;
► se regaseste pe lista operatiunilor eligibile prezentate in Programul Cadru de
Implementare, pentru fiecare domeniu major de interventie;
► se adreseaza unei zone sau grup tinta (daca este cazul), asa cum este prezentat in
Programul Cadru de Implementare sau in Ghidul Solicitantului;
► durata si valoarea finantarii solicitate se incadreaza in limitele stabilite in „cererea de
proiecte";
► respecta politicile si normele comunitare si nationale in ceea ce priveste ajutorul de stat,
achizitiile publice, respectiv egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila.

Cofinantare necesară unui proiect realizat cu fonduri structurale:


Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile,
precum si cofinantarea. Cofinantarea poate fi reprezentata si de contributia in natura a
beneficiarului, asa cum este prezentata in Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor si in
Ghidul Solicitantului. De asemenea, cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect in parte vor fi
stabilite de catre Autoritatile de Management in conformitate cu regulile nationale de
eligibilitate. Astfel, in momentul lansarii unei „cereri de proiecte", Autoritatea de
Management va face cunoscuta si lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.

Documente necesare pentru depunerea unui proiect:


Documentele necesare depind de tipul de proiect:
► Analiza economico-financiara;
► Analiza de risc;
► Studiul de fezabilitate;
► Proiectul tehnic, acolo unde este cazul;
► Autorizatia de constructie;
► Aviz de mediu;
► Evaluarea strategica de mediu;
► Documente de confirmare a cofinantarii;
► Detalii privind contributia in natura;
► Titlul de proprietate/ Act de concesiune;
► Documente contabile ale firmei;
► Cazierul fiscal al persoanei autorizate sa depuna cererea de finantare si al persoanei
responsabile de proiect;
► Adeverinta ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (obtinuta de la Administratia
Financiara)

Pați necesari pentru obtinerea finantarii:


I. Beneficiarii eligibili completeaza cererea de finantare si anexele solicitate de
Autoritatea de Management. Exista un model unic de cerere de finantare pentru toate cele trei
instrumente structurale, cu anexe diferentiate pe fiecare fond in parte.
II. Cererea de finantare este transmisa Organismului Intermediar / Autoritatii de
Management.

118
119
III. Se verifica conformitatea administrativa a cererii de finantare, in conformitate cu
procedurile interne ale fiecarei AM.
IV. Dupa verificarea conformitatii administrative urmeaza verificarea eligibilitatii
proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate in Programul Cadru de
Implementare si trebuie aprobate de catre Comitetul de Monitorizare.
V. Evaluarea tehnica si financiara a proiectului.
VI. Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.
VII. Aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare

Regula n+3/n+2:
Angajamentul(alocarea financiara) pentru anul N trebuie sa fie cheltuita si certificata
de catre statele membre pâna în anul N+3(N+2) inclusiv. Sumele necheltuite se pierd. Regula
se aplica la nivelul PO nu al proiectelor.
România beneficiaza de N+3 în perioada 2007-2010 si N+2 în perioada 2011-2013.

Prefinantarea:
Sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un
beneficiar prin plată directă sau prin plată indirectă - pentru lichidarea angajamentelor de plată
faţă de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor.
Etape şi procedură:
Acordarea finanţării urmăreşte etapele de mai jos:
► Completarea cererii de finanţare şi anexelor (dosarul de finanţare) de către solicitanţi
şi transmiterea lor către Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management;
► Verificarea conformităţii administrative a cererii (conform procedurilor interne ale
fiecărei AM). Verificarea conformităţii administrative a cererii (conform procedurilor interne
ale fiecărei AM). In general, această verificare vizează: depunerea în termen, completarea
corectă a formularelor, ataşarea de avize, studii de fezabilitate, documente de confirmare a
cofinanţării (conform Ghidului Solicitantului).
► Verificarea eligibilităţii proiectului. Cerinţele minime se referă la tipul de intervenţie şi
legătura sa cu obiectivele Programului Operaţional, natura beneficiarului, valoarea asistenţei
solicitate, nivelul de cofinanţare, durata proiectului.
► Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului, care urmăreşte obiectivul, rezultatele,
activităţile şi resursele, necesitatea proiectului şi capacitatea de management
► Selectarea proiectului, conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare şi
prezentate în Documentul Cadru de Implementare
► Aprobarea proiectului si semnarea contractului de finanţare.
► Dacă dosarul de finanţare nu este selectat sau dacă este respins in cursul verificărilor,
solicitantului i se va notifica motivul pentru care proiectul nu a fost selectat.

Criterii generale de selecţie:


Criteriile generale după care sunt evaluate şi selectate proiectele se referă la:
► Relevanţa proiectului – definirea clară a obiectivelor proiectului şi măsura în care
acestea contribuie la atingerea obiectivelor axei prioritare sau domeniului de intervenţie şi la
atingerea obiectivelor Programului Operaţional.
► Maturitatea proiectului – cât de pregătit din punct de vedere tehnic este proiectul
pentru a începe implementarea efectivă (are toate studiile, calendarul de activităţi este
previzionat realist, are planificare financiara, există resursele sau sunt aduse asigurări cu
privire la obţinerea lor – inclusiv resurse pentru cofinanţare şi resurse de personal).

Ce trebuie să cuprindă dosarul:

119
120
Componentele unui dosar de finanţare sunt definite de fiecare Autoritate de
Management în Ghidurile Solicitantului, pentru o anumită axa prioritară sau domeniu major
de intervenţie.
În acest sens, în cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finanţare pentru tipul
respectiv de proiect, în care sunt precizate informaţiile şi documentele care trebuie furnizate
de catre solicitanţii finanţărilor.
În principal, dosarul de finanţare trebuie să cuprindă:
I. Formularul cererii de finanţare completat
II. Documente anexe cererii de finanţare, conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa
prioritară sau domeniul respectiv
Componentele principale ale cererii de finaţare, conform formatului-cadru, sunt
următoarele:
 Informaţii privind solicitantul
 Date despre proiect
 Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
 Bugetul proiectului / Surse de Finanţare
 Lista de anexe
 Exemple de documente anexe:
 Statut sau documente de asociere;
 Bilanţurile oficiale pe ultimii ani;
 Adeverinţa că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;
 Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al
reprezentantului tehnic;
 Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;
 Autorizaţia de construcţie;
 Documente de confirmare a contribuţiei solicitantului;
 Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;
 Proiectul tehnic;
 CV-urile persoanelor implicate în managementul implementării
proiectului etc.

120
121

OPIS DOCUMENTE

121
Perioada DA
de sa
Nr. valabilitate u
Tip document 122
crt. a N/
documentu A
lui

1. Formularul Cererii de finanţare completat Permanent


corespunzător Anexa 1
2. Rezumatul proiectului - Modelul A Permanent

3. Declaraţia de eligibilitate în formatul solicitat – Permanent


Modelul B
4. Declaraţia de angajament în formatul – Model C Permanent

5. Studiu de fezabilitate conform modelului prezentat în Maximum 1


Anexa 1- Model D an vechime
6. Bilanţul întreprinderii sau bilanţul consolidat (dacă N/A
acesta a fost depus la AFP sau la instituţiile similare din
alte ţări) aferent ultimului exerciţiu financiar, inclusiv
Contul de Profit şi Pierdere (copie)
7. Certificat de înregistrare de la Oficiul Permanent
Registrul Comerţului (copie)

8. Act constitutiv de înfiinţare a societăţii - Permanent


actualizat (copie)
9. Cazierul fiscal al societăţii În vigoare la
data
depunerii
cererii de
finanţare
10. Hotărârea AGA/CA de aprobare a investiţiei, Permanent
inclusiv cu precizarea reprezentantului legal
(copie)

11. CV – urile persoanelor implicate în echipa N/A


proiectului
12. Documente pentru lucrări de construcţii - În vigoare la
certificatul de urbanism, avize/aprobări data
(copii) – dacă este cazul depunerii
cererii de
finanţare
13. Împuternicire pentru persoana care depune Permanent
dosarul - dacă este cazul

14. Pentru terenuri/imobile: Extras de carte Permanent


funciară cu precizarea „libere de orice
sarcini/interdicţii”, titlu de proprietate
(copie) – dacă este cazul
15. Autoevaluarea în raport cu criteriile de N/A
mediu - Anexa 6
16. Avizul de mediu (copie) şi Fişa tehnică de În vigoare la
mediu data
depunerii
cererii de
finanţare
17. Contract de închiriere sau concesiune În vigoare la 122
pentru clădiri/terenuri (întabulate) - dacă data
este cazul depunerii
123

Subsemnatul(a) …………… în calitate de reprezentant al(a) ……………. declar pe propria


răspundere că documentele depuse sunt în totală concordanţă cu cerinţele prevăzute în Ghidul
solicitantului. Sunt conştient de faptul că orice nepotrivire între documentele existente în
plicurile depuse şi situaţia reală poate duce automat la respingerea cererii de
finanţare/rezilierea contractului şi returnarea sumelor rambursate.

Data Semnătura şi ştampilă

GUVERNUL ROMÂNIEI

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

FORMULAR COMUN PENTRU TOATE PROGRAMELE OPERAŢIONALE


finanţate din
Instrumente Structurale

123
124
Acest formular al cererii de finanţare trebuie completat atât pentru cererile de finanţare
în cazul proiectelor cât şi în cazul schemelor de grant luate în ansamblu. Solicitările
individuale de grant vor avea un format mai simplu şi vor fi elaborate de către administratorii
schemelor de granturi.

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET


AL CERERII DE FINANŢARE

1. Informaţii privind solicitantul


2. Date despre proiect
3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
4. Bugetul proiectului/ Surse de Finanţare
5. Lista de anexe

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE


Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar
Instituţia ………………………..
Data înregistrării ………………… Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..
Număr de înregistrare…………….... Semnătura……………………………

Număr cerere de proiecte……….. 1

TITLUL
Acronim
PROIECTULUI

INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE


SOLICITATE
Selectaţi tipul asistenţei comunitare nerambursabile pentru care aplicaţi:
0.1 FEDR
0.2 FSE
0.3 FC
INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

1
Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere

124
125

Numele organizaţiei
Număr de ordine în
Cod unic de înregistrare
Registrul Comerţului
Nr. de la Registrul
Coduri CAEN
Asociaţiilor şi Fundaţiilor
Telefon Fax
Adresa poştală sediu Adresa poştă
principal electronică
Înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori DA NU

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:


- persoane juridice de drept public (organele statului, instituţiile de stat, unităţile
administrativ-teritoriale, societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regii
autonome)
- persoane juridice de drept privat
- persoane juridice de drept privat şi utilitate publică
- persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial (conform OG 26/2000)
- persoane fizice
- instituţii de cult (conform Legii 489/2006)
În cazul în care solicitantul este o societate comercială cu capital public sau privat sau
regie autonomă vă rugăm să completaţi următoarele:
Anul înfiinţării societăţii comerciale/ regiei autonome………………..

Anul Anul Anul n –


anul Date despre societate comercială/regie
n*-1 n*-2 n*-3
Număr de angajaţi
Cifra de afaceri (lei)
Rezultatul net din bilanţ/ Profitul din activitatea de
bază în ultimii 2 ani
depunerii cererii de finanţare

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL (persoana care are dreptul, conform actelor de constituire/ actelor de
organizare si funcţionare pentru administraţia publica, să semneze şi să reprezinte organizaţia)
Nume Funcţie
Număr de telefon Număr de fax
Adresa poştă
Adresa poştală
electronică

1.4 DIRECTOR DE PROIECT


Nume Funcţie
Număr de telefon Număr de fax
Adresa poştă
Adresa poştală
electronica

1.5 BANCA

125
126

Banca/ Sucursală
Adresa
Nr. de cont în format
IBAN
1.6 FINANŢĂRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU ÎN PREZENT
DIN FONDURI PUBLICE
Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut
din partea IFI în ultimii 5 ani?
DA NU
În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 5 proiecte
(prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de
finanţare):
Titlul proiectului şi nr. de
referinţă
Valoarea proiectului şi,
în caz de parteneriat,
Sursa de finanţare
suma alocată
solicitantului
Anul semnării
Anul finalizării
contractului de finanţare

Titlul proiectului şi nr. de


referinţă
Valoarea proiectului şi,
în caz de parteneriat,
Sursa de finanţare
suma alocată
solicitantului
Anul semnării
Anul finalizării
contractului de finanţare

Titlul proiectului şi nr. de


referinţă
Valoarea proiectului şi,
în caz de parteneriat,
Sursa de finanţare
suma alocată
solicitantului
Anul semnării
Anul finalizării
contractului de finanţare

Titlul proiectului şi nr. de


referinţă
Valoarea proiectului şi,
în caz de parteneriat,
Sursa de finanţare
suma alocată
solicitantului
Anul semnării
Anul finalizării
contractului de finanţare

Titlul proiectului şi nr. de


referinţă

126
127
Valoarea proiectului şi,
în caz de parteneriat,
Sursa de finanţare
suma alocată
solicitantului
Anul semnării
Anul finalizării
contractului de finanţare

Pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a
mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?
DA NU
În caz afirmativ, pentru fiecare solicitare vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
Nr. de înregistrare
Denumirea programului
a proiectului
Valoarea proiectului Sursa de finanţare

Descriere pe scurt a
componentelor pentru
care s-a solicitat
finanţarea

În curs de
Selectat Respins
evaluare
Stadiul propunerii Daca a fost respins, precizaţi motivul:

Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai
beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?
Nu se completează. Activităţile proiectului nu pot începe înainte ce ANCS - OI Cercetare să
confirme în scris solicitantului că propunerea îndeplineşte condiţiile de eligibilitate
prevăzute, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor.

2. DATE DESPRE PROIECT

2.1 DATE GENERALE


Se vor insera rubrici care prezintă:
- PO, Axele Prioritare, domeniile majore de intervenţie, operaţiunile indicative
Pentru fiecare operaţiune se va specifica tipul de ajutor de stat aferent, daca e cazul.
Programul Operaţional
Axa Prioritară
Domeniul de intervenţie
Operaţiunea

Scheme de ajutor de stat

Tipul proiectului

127
128
Sectorul relevant pentru
tematica proiectului
Nr. de înregistrare
IMPACT
(daca e cazul)

2.2 LOCAŢIA PROIECTULUI


Se vor specifica următoarele informaţii pentru fiecare dintre locaţiile propuse pentru
implementarea proiectului:
Ţara Regiunea
Judeţul Localitatea
Adresa
2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivul proiectului
(se vor enunţa obiectivele proiectului şi se va explica cum contribuie proiectul la
realizarea obiectivelor competiţiei)

Justificarea necesitatii implementarii proiectului


(se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care
este valoarea sa adăugată din punct de vedere ştiintific şi economic. Întreprinderile mari
vor justifica efectul stimulativ conform punctului 2.3.3 din Ghidul Solicitantului)

Contextul proiectului
(se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanţarea reprezintă o
continuare a unui alt proiect şi contextul în care este realizat.; se va descrie situaţia pe plan
naţional în domeniu; se va prezenta contextul internaţional al proiectului astfel încât să se
poată determina nivelul de performanţă al inovării propuse.)

Descrierea activităţilor proiectului


(se vor descrie activităţile şi subactivităţile proiectului; acestea vor trebui sa fie
coerente cu tabelul 2.6)

Personal cu înaltă calificare


(solicitanţii de tip IMM care împrumută personal cu înaltă calificare din organizaţii
de cercetare sau întreprinderi mari pentru activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare vor
prezenta numele persoanelor împrumutate, perioada de angajare, expertiza acestor persoane,
experienţa în CDI, implicarea în proiect şi orice alte informaţii relevante.)

Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

(se va prezenta sediul aferent activităţilor prevăzute în proiect, dotările şi


echipamentele IT deţinute şi utilizate pentru proiectul care face obiectul cererii de finanţare
etc)

128
129

Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării


(se vor specifica principalele rezultate ale proiectului)

Beneficiari direcţi / indirecţi


(se vor indica grupurile/ entităţile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului,
direct sau indirect)

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI


Metodologia de implementare a proiectului
(se va prezenta modul în care va fi gestionată implementarea proiectului şi aspectele
cheie ale implementării)

Personalul echipei de implementare a proiectului


Se va prezenta personalul care va avea rolul cel mai important în managementul şi
implementarea proiectului, inclusiv, dacă e cazul, personalul cu înaltă calificare angajat
temporar (max. 10 persoane):
Implicare
Nr. Nume Responsabilităţi efectivă
Functia
crt. / prenume în cadrul proiectului (nr. om-
luni)

1 ... ... ... ...

...
2 ... ... ...

3 .... .... .... ....

4 .... .... .... ....

... .... .... .... ....

Riscuri
(se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum şi
măsurile de reducere a acestora)

129
130

2.5 DURATA PROIECTULUI


Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni (în estimarea duratei de
implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare, anterioare
confirmării scrise din partea Organismului Intermediar pentru Cercetare că proiectul
îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale competiţiei):
2.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Studiul de piaţă / Planul de afaceri a fost finanţat din fonduri publice?
DA NU
Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile previzionate a se realiza în vederea
implementării proiectului, precum şi perioadele când acestea se vor realiza, corelate cu
metodologia de implementare a proiectului:
Crt. Până
la….
Activitate De la…. (nr lună
(nr lună de la de la începerea
începerea proiectului) proiectului)
1
2
3

130
131
2.7 INDICATORI
Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor de realizare şi de rezultat din tabel.
INDICATORI Valoare la Valoare la
începutul perioadei sfârşitul perioadei de
de implementare implementare
Indicatori de realizare
Cheltuieli eligibile efectuate din
0
fonduri nerambursabile pentru proiect (lei)
Cheltuieli anuale pentru CD (lei)
Cifra de afaceri (lei)
...
Indicatori de rezultat
Locuri de muncă nou create în
0
întreprindere datorită proiectului (număr)
Locuri de muncă nou create în
0
activitatea CD datorită proiectului (număr)
Locuri de muncă menţinute în
întreprindere datorită proiectului (număr)
Număr cereri de brevete rezultate din
0
proiect
Contribuţia financiară privată totală
(cheltuieli eligibile şi neeligibile) a
solicitantului la proiect (lei)
Cheltuielile eligibile efectuate de către
0
întreprindere pentru proiect (lei)

...

2.8 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Nu se completează pentru această competiţie.

2.9 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE / ALTE


DOCUMENTE RELEVANTE

TIP
Nr. MOD DE
(program/strategie/ DENUMIRE
RELAŢIONARE
proiect/altele)
crt.

2.10 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ


Organizaţia este plătitoare de TVA?
DA NU

131
132
Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei
cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?
DA NU

2.11 PROIECT GENERATOR DE VENIT


Nu se completează.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


Sustenabilitatea financiară
(se va prezenta modul în care implementarea rezultatelor proiectului va fi susţinută
financiar, după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare. Informaţiile
vor fi corelate cu planul de afaceri. Se va descrie nivelul de cooperare cu clienţi, furnizori şi
cu alte întreprinderi din sectorul respectiv)

Sustenabilitatea instituţională
(Se va preciza nivelul de utilizare a TIC în cadrul întreprinderii (planuri de
introducere a TIC, instrumente de management integrat, integrarea în reţele de afaceri,
aplicarea sistemelor de securitate IT, comerţ electronic etc); se va descrie sistemul de
management de afaceri utilizat în întreprindere.)

2.13 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBRSABILE ASUPRA


IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:
a) accelereze implementarea proiectului
DA NU

(dacă da, se va justifica)

b) este esenţială pentru implementarea proiectului


DA NU

(dacă da, se va justifica)

2.14 INFORMARE ŞI PUBLICITATE


Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu
proiectul:
(Vor fi incluse urmatoarele tipuri de activitati de informare şi publicitate: anunţ de
presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la
închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, precum şi editarea sau afişarea
de: broşuri, pliante, etichete etc)
Activitatea de informare şi publicitate Durata Costuri
(vă rugăm descrieţi pe scurt) estimată/ Perioada estimate
1.
2.
...
...

132
133
3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 PRINCIPIUL „POLUATORUL PLĂTEŞTE”


(vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul va respecta principiul “poluatorul
plăteşte” - dacă este cazul)

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ


(vă rugăm să explicaţi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului
privind dezvoltarea durabilă)

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE


(vă rugăm subliniaţi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost
integrat în elaborarea şi implementarea proiectului, fie în activităţile, fie în managementul
proiectului, menţionând orice componentă specifică care arată acest lucru)

3.4 ACHIZIŢII
Vă rugăm să completaţi formularul privind programul achiziţiilor:

Obiectul Data Data


contractului/ Valoarea estimată estimată
Nr. Procedura
acordului- estimată pentru pentru
crt. aplicată
cadru (Lei) începerea finalizarea
procedurii* procedurii*

1
2
3
....
* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea contractului de finanţare

133
134

4. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE


CHELTUIALĂ
- lei -

Valoarea
Intensitatea
Valoare Valoare Valoare asistenţei
Cod Denumire cheltuială intervenţiei
cheltuială eligibilă* neeligibilă financiare
publice
nerambursabile

1 2 3 4 5 6 7
CHELTUIELI ELIGIBILE
Cheltuieli pentru
activităţile de cercetare
industrială (numai pentru
întreprinderi nou-create
inovatoare)
Cheltuieli de
personal
Cheltuieli pentru
achiziţia de active
corporale
Cheltuieli pentru
achiziţia de active
fixe necorporale
Cheltuieli pentru
achiziţia de servicii
Cheltuieli de
amortizare pentru
clădiri şi spaţii
Cheltuieli pentru
închirierea de teren
Cheltuieli generale
de administraţie (de
regie)
Cheltuieli pentru
achiziţia de
substanţe, materiale,
plante, animale de
laborator,
consumabile şi alte
produse similare
Cheltuieli pentru
activităţile de dezvoltare
experimentală
Cheltuieli de
personal
Cheltuieli pentru
achiziţia de active
corporale

134
135
Cheltuieli pentru
achiziţia de active
fixe necorporale
Cheltuieli pentru
achiziţia de servicii
Cheltuieli de
amortizare pentru
clădiri şi spaţii
Cheltuieli pentru
închirierea de teren
Cheltuieli generale
de administraţie (de
regie)
Cheltuieli pentru
achiziţia de
substanţe, materiale,
plante, animale de
laborator,
consumabile şi alte
produse similare
Cheltuieli pentru
obţinerea şi validarea
drepturilor de proprietate
industrială (numai pentru
beneficiarii tip IMM)
Cheltuieli pentru
realizarea de studii
tehnice de fezabilitate
Cheltuieli pentru servicii
de consultanţă în
domeniul inovării şi
pentru serviciile de
sprijinire a inovării
(numai pentru beneficiarii
tip IMM)
Cheltuieli pentru
servicii de
consultanţă în
domeniul inovării
Cheltuieli pentru
servicii de sprijinire
a inovării
Cheltuieli pentru
detaşarea/ angajarea de
personal cu înaltă
calificare (numai pentru
beneficiarii tip IMM)
Cheltuieli pentru
introducerea în producţie
a rezultatelor cercetării
Cheltuieli pentru
achiziţia de active
necorporale
Cheltuieli pentru
achiziţia de utilaje,
instalaţii şi

135
136

echipamente
Alte cheltuieli (numai
pentru beneficiarii tip
întreprinderi nou-create
inovatoare)
Achiziţia de servicii
pentru realizarea de
analize economice,
studii de piaţă,
planuri de afaceri
Cheltuieli de
personal pentru
activităţi de
introducere în
producţie a
rezultatelor cercetării
TOTAL PARŢIAL

CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE

Taxa pe valoarea
1
adăugată
Cheltuieli pentru
informare, şi
2 publicitate
(publicitate pentru
proiect)
Cheltuieli aferente
3 managementului de
proiect
4 ……………..
… ......................
TOTAL CHELTUIELI
NEELIGIBILE
(Valoare
(Total (Valoare (Valoare
asistenţă
TOTAL GENERAL buget eligibilă neeligibil
nerambursabilă
proiect) totală) ă totală)
)

4.2 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI : Prezentaţi detalierea surselor de


finanţare ale proiectului, conform tabelului: - lei -
NR. COMPONENTE ALE BUGETULUI
VALOARE
CRT. PROIECTULUI
I VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI
(I=II+III)
II VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI
III VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI

III.1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ


SOLICITATĂ
III.2 CONTRIBUŢIA ELIGIBILĂ A SOLICITANTULUI
III.2.1 Contribuţia în numerar
III.2.2 Contribuţia în natură
III.2.3 Împrumut

136
137
ANEXĂ LA CEREREA DE FINANŢARE: CV-URILE PERSOANELOR IMPLICATE ÎN
MANAGEMENTUL ŞI REALIZAREA PROIECTULUI (max. 10)

Se va completa pentru membrii echipei care implementează proiectul câte un CV de max. 1


pagină pe modelul următor:

Acronimul Proiectului:
Funcţia în cadrul Proiectului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data şi locul naşterii:
4. Cetăţenie:
5. Stare civilă:
6. Studii:

Instituţia Perioada Grade sau diplome


obţinute

7. Experienţa profesională:
Instituţia Perioada Funcţia Descriere

8. Limbi străine cunoscute:


9. Competenţe în domeniul investiţiilor:
10. Alte specializări şi calificări:

11. Experienţa acumulată (în special managerială) în alte programe/proiecte


naţionale/internaţionale:
Programul/Proiectul Funcţia Perioada Bugetul administrat

12. Alte menţiuni:

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Data completării:

137
138

CERERE DE RAMBURSARE

1. Cererea de rambursare nr.: ………., din data de .………..


2. Perioada de referinţă de la …./…/…. până la …./…./….
3. Tipul cererii de rambursare:

Cerere intermediară
Cerere finală

4. Date despre beneficiar:


Numele beneficiarului: ………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………….....................
CIF: …………………………………………………………………..........................
Contact (nume şi funcţie): …………………………………………………………...
(tel, fax, email)

5. Detalii despre proiecte:


Programul operaţional: ………………………………………………….....................
Axa prioritară: ………………………………………………………………………..
Domeniul major de intervenţie: ………………………………………………………
Data de început a proiectului: ………………………………………………………..
Titlu proiect: …………………………………………………………………………
Numărul de înregistrare din SMIS: ………………………………………………….

6. Detalii despre contul bancar


Numele băncii ………………………………………………………………………..
Adresa băncii …………………………………………………………………………
Cod IBAN ……………………………………………………………………………

7. Cheltuieli eligibile

A) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită


rambursarea în această cerere, cu documentele suport aferente

138
139

Cheltuieli declarate în mod forfetar / FSE

Valoarea
cheltuielilor
Descriere Extras eligibile
Categorii de Aaaa Factura / Aaaa OP
de de cont solicitate de
cheltuieli Alte documente justificative Contract (nr./
activități/ (nr./ beneficiar
eligibile (acolo unde este cazul) data)
achiziții data) din
prezenta
factură
Data Valoarea
Nr.
(1) (2) emiterii facturii (6) (7) (8) (9)
(3) (4) (5)
…..

…..
…..
Total costuri
…..
eligibile
Venituri nete
din proiect
Suma
solicitată spre
…etc
rambursare2 (I
- II)

 Opţiuni (in funcţie de decizia AM):


Copiile cu menţiunea „conform cu originalul” sunt ataşate ca justificare; documentele
originale sunt veriifcate la fata locului de OI/AM
SAU
Beneficiarii vor transmite doar lista – corelată cu documentele originale care vor fi
verificate în timpul verificării la faţa locului

B) Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită


rambursarea în această cerere, defalcate pe surse de finanțare
2
Suma solicitată la plată se calculează aplicând procentul aferent fondurilor publice (conform Acordului de
Finanţare Art. 3(2)) la valoarea totală a cheltuielilor prevăzute în coloana 9 (Suma solicitată = %*(I-II) )

139
140
Total cheltuieli
Contribuție Contribuți
Alte surse Contibuție realizate în
buget de stat + e bugetul
Categorii de cheltuieli eligibile publice* privată perioada de
FEDR/FSE/FC local
(3) (4) referință
(1) (2)
(5=1+2+3+4)

1. TOTAL COSTURI
ELIGIBILE
2. VENITURI NETE DIN
PROIECT
3. TOTAL GENERAL (I-II)

C) TVA
Valoarea TVA aferentă Valoarea TVA aferentă
facturilor transmise facturilor transmise Valoarea TVA aferentă
AM/OI de către AM/OI de către facturilor transmise
Nr. factură
beneficiari publici care beneficiari publici care nu AM/OI de către
intră sub incidența OG intră sub incidența OG beneficiari privați
29/2007 29/2007

D) Situaţia rambursărilor
Total cheltuieli Total cheltuieli Total cheltuieli Rest de plată
eligibile eligibile realizate în perioada conform
Categorii de cheltuieli aprobate prin rambursate până la de referință pentru contractului
eligibile contract prezanta cerere care se solicită
rambursarea
(1) (2) (3) (4 = 1-2-3)

TVA (dacă nu e recuperabil)


4. TOTAL COSTURI
ELIGIBILE
5. VENITURI NETE
DIN PROIECT
6. TOTAL GENERAL
(I-II)

8. Previziunile curente cu privire la cheltuielile eligibile:


Total cheltuieli Total cheltuieli Total cheltuieli
Dafgjg Previziuni
aprobate prin rambursate până previzionate a fi
pentru următorul trimestru
contract în prezent efectuate

* se va completa doar pentru cererile trimestriale


9. Am / nu am beneficiat de pre finanţare. Dacă DA, valoarea acesteia este:
……………………………………….

140
141
10. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de: …………………………….LEI3
11. In calitate de Beneficiar declar următoarele:
A. Cererea de Rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate;
B. Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;
C. Contribuţia pentru cofinanţare este determinată în conformitate cu prevederile
Acordului de Finanţare;
D. Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale CE şi nici prin alte instrumente
naţionale de cofinanţare decât cele precizate în Acordul de Finanţare;
E. Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil, deci suma cerută corespunde
cu datele din documentele contabile;
F. Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu
prevederile din Acordul de Finanţare;
G. Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi oportunităţi
egale au fost respectate;
H. Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Acordului de Finanţare şi a
contractelor de achiziţie publică;
I. Progresul fizic şi financiar al proiectului face obiectul monitorizării, incluzând
verificările la faţa locului;
J. Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei
naționale;
K. Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscand prevederile
articolului 2.9.2 din Codul penal, cu privire la falsul in declaratii.
Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de
instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului.
Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul
fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil să nu se
plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.

11. Lista anexe


Număr Titlul anexei
Raport de progres
Facturi
Extrase de cont
Centralizator de lucrări
Lista de cheltuieli neeligibile
Lista privind cofinanțarea locală (inclusive contribuția în natură)
Situația de plată
PV pe faze determinante

Semnătură: Funcția:

Nume: Data:

Nr. …. /……….
Informare privind situaţia cheltuielilor aprobate

3
Conform tabelului 7.A)

141
142
în Cererea de rambursare nr……

In atenţia …… responsabil proiect (nume, funcţie)


Beneficiar:
Fax:
Titlu proiect:
Cod proiect:
Vă informăm că situaţia cheltuielilor aprobate de către AM – POR este următoarea:
Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli
Finantare decontate până cerute în aprobate în
Categorii de cheltuieli eligibile Sold*
aprobată la prezenta prezenta prezenta
cerere cerere cerere
1.

2.

3.

4.

5. TVA (dacă nu e recuperabil)


I. TOTAL COSTURI
ELIGIBILE
II. VENITURI NETE DIN
PROIECT
III. TOTAL GENERAL (I-II)
IV. Pre-finanțare
V. Total cheltuieli eligibile
pentru a fi plătite (III-IV)
*Se completează de către AM
Informaţii suplimentare solicitate pentru completarea Cererii de rambursare nr. ………..
……….
……….
Explicaţia soldurilor:

Deducerea pre-finanţării în valoare de:……………..RON


S-a aprobat la plată suma de …………….RON

Semnătura:

142
143

REZUMATUL PROIECTULUI

I. Titlul proiectului
[Titlul proiectului, aşa cum apare în cererea de finanţare]
II. Solicitantul
[denumire, adresa sediului, date de contact, (conform secţiunii 1.1. din cererea de finanţare)]
III. Localizarea proiectului
[Regiunea de dezvoltare, judeţul, localitatea (conform secţiunii 2.2. din cererea de
finanţare)]
IV. Valoarea totală a proiectului
[Suma totală defalcată pe cheltuieli eligibile şi neeligibile (conform secţiunii 4 din cererea de
finanţare)]
V. Valoarea finanţării nerambursabile
[valoarea maximă a finanţării nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile este conform
articolului 10-(1) din schema de ajutor de stat (Ordin 479/2008)]
VI. Obiectivul proiectului
[Rezumaţi obiectivul proiectului (conform secţiunii 2.3.1. din cererea de finanţare)]
VII. Activităţile proiectului
[Enumeraţi activităţile proiectului (conform secţiunii 2.3.4. din cererea de finanţare)]
VIII. Durata proiectului şi perioada de implementare
[Conform secţiunii 2.5. din cererea de finanţare şi a cap II.1.2.4 din ghidul solicitantului]
IX. Rezultatele estimate ale proiectului
[Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului. Indicatorii de realizare şi
valorile acestora care vor fi atinse ca urmare a implementării proiectului. (conform
secţiunilor 2.3.6. şi 2.7. din cererea de finanţare)].

Nume şi prenume
Semnătura şi ştampila:
Data......

143
144

DECLARAŢIA DE ELIGIBILITATE
[Acest model se va completa de către reprezentantul legal al Solicitantului]

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberată de <organismul
emitent>, CNP <...> / paşaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de
<funcţie> al <denumirea completă a organizaţiei solicitante>, cunoscând că falsul în
declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:
 <denumirea organizaţiei solicitante> depune Cererea de finanţare din POS CCE
2007-2013, din care această declaraţie face parte integrantă;
 <denumirea organizaţiei solicitante> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
a) este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
b) este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator
judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui
aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
c) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea să în una din situaţiile
prevăzute la lit. b)
d) are restanţe la obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
e) este declarată într-o situaţie gravă de încălcare contractuală pentru neîndeplinirea
obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau dintr-o altă finanţare din
fondurile Comisiei Europene;
f) a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei
decizii a Consiliului Concurenţei şi acest ordin nu a fost încă executat;
g) este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la
ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate,
publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. C 244/01.10.2004;
h) are credite restante.
 Nu am suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate
împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de lucru
judecat (res judicata);
 Nu am fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie,
implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor
financiare ale Comunităţii Europene;
 Proiectul nu implică delocalizarea unei activităţi similare din alt Stat Membru
 Activităţile propuse în cadrul proiectului nu au beneficiat, în ultimii 3 ani şi nu
beneficiază în prezent de finanţare publică;
 <denumirea organizaţiei solicitante> se încadrează în categoria întreprinderilor mari
(aşa cum sunt definite în prezentul Ghid)
 <denumirea organizaţiei solicitante> deţine sau are capacitatea de a atrage resursele
financiare necesare implementării proiectului: finanţării cheltuielilor neeligibile,
cofinanţării celor eligibile şi a scrisorii de garanţie bancară pentru 20% din valoarea
finanţării nerambursabile.
 (numai pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) infrastructura şi terenul asupra
cărora se realizează activităţile propuse prin prezenta Cerere de finanţare, îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:

144
145
- nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu
privire la situaţia juridică;
- nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului
comun;
Înţeleg că dacă orice informaţie pe care o furnizez nu corespunde realităţii, acest fapt va duce
la respingerea cererii de finanţare sau rezilierea contractului şi returnarea sumelor rambursate.

Data: Semnătura:

DECLARAŢIA DE ANGAJAMENT
145
146

Subsemnatul [nume şi prenume] posesor al BI/CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent],
CNP [nr.] / paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate de [funcţie] al [denumirea
organizaţiei solicitante], Solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului [titlul
proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanţare mă angajez:
 Să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului;
 Să furnizez, la data încheierii contractului de finanţare scrisoarea de garanţie bancară
în valoare de 20% din valoarea ajutorului financiar nerambursabil aprobat;
 Să finanţez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului;
 Să nu pun ipotecă, să nu gajez pentru un împrumut sau orice formă de înstrăinare
provizorie a oricărui bun menţionat în cererea de finanţare ca făcând parte din proiect
şi care face parte din contractul de finanţare semnat, pe perioada de implementare şi pe
o perioada de 5 ani de la finalizarea implementării; .
 Să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;
 Să menţin proprietatea facilitaţilor construite/ modernizate şi natura activităţii pentru
care s-a acordat finanţare, pe o perioada de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în
exploatare şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;
 Sa respect, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării,
protecţiei mediului, achiziţiilor publice, ajutorului de stat şi prevederilor de
informare/publicitate.
Înţeleg că dacă orice informaţie pe care o furnizez nu corespunde realităţii, acest fapt va duce
la respingerea cererii de finanţare sau rezilierea contractului şi returnarea sumelor rambursate.
Semnătura:
[Semnătura reprezentantului legal al Solicitantului]
Data:
[zz/ll/aaaa]

146
147

DECLARAŢIE PRIVIND AMORTIZAREA MIJLOACELOR


FIXE

Metoda contabilă utilizată pentru calculul amortizării este:

Durată de Valoare
Nr. Nr. Valoare de
Mijloc fix/Obiect de inventar funcţionare lunară a
crt. inventar inventar
(luni) amortizării

Declar că:
o metoda contabilă utilizată pentru calculul amortizării este stabilită în conformitate cu
legislaţia naţională
o toate documentele originale justificative sunt păstrate la sediul beneficiarului şi sunt la
dispoziţia oricăror organe de control autorizate.

Prezenta Declaraţie a fost completata cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire
la falsul în declaraţii.

Beneficiar

Reprezentant legal
Nume/Prenume
Semnătura
Ştampila
Data

147
148

FORMATUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia tehnico-economică prin care se


stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza
necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţii funcţionale, tehnologice,
constructive şi economice.

Studiul de fezabilitate trebuie elaborat de către o echipă tehnică specializată, în


conformitate cu conţinutul cadru de mai jos, care urmăreşte formatul prevăzut în Hotărârea
Guvernului nr. 28/9 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial 48/22 ian. 2008, privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii privind conţinutul-cadru al studiului de
fezabilitate şi aprobat de către autoritatea locală în măsură să dea o astfel de aprobare
(Consiliul Local/Judeţean).

Studiul trebuie să includă informaţii cu referire la obiectivele proiectului, amplasament


(se vor ataşa studiile de teren aferente), o descriere cuantificată, estimări de costuri, modul de
supervizare şi un calendar de implementare. Studiul de fezabilitate trebuie să demonstreze
durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar după încetarea sprijinului financiar din
partea UE. Trebuie ataşate la Studiul de Fezabilitate copii după aprobarea/aprobările
Studiului, emisă/e de către autoritatea locală (Consiliul Local/Judeţean).

Pentru informaţii suplimentare privind elaborarea devizului general precum şi


alte informaţii, vă rugăm consultaţi Hotărârea Guvernului nr. 28/9 ianuarie 2008,
publicată în Monitorul Oficial 48/22 ian. 2008.

Studiul de fezabilitate pentru lucrări

148
149
Continutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele de lucrari ce urmeaza a fi
realizate cu asistenta financiara nerambursabila din partea Comisiei Europene

A. Partile scrise:
1. Date generale
a) Denumirea investitiei
b) Elaborator
c) Ordonatorul principal de credite
d) Autoritatea contractanta
e) Amplasamentul (tara, regiunea, localitatea)
f) Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea
studiului de prefezabilitate (daca este cazul)
g) Descrierea investitiei (descriere generala, stare actuala, preconizari)

2. Date tehnice ale investitiei


a) Date generale (zona si amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmeaza sa
fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii
topografice, date climatice)
b) Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia
c) Obiectivele studiului de fezabilitate/prioritati
d) Analiza si selectia alternativelor optime
e) Ipoteze de lucru si evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei
multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu,
legalitate, riscuri)

3. Durata de realizare si etape principale

4. Costul estimativ al investitiei


a) Componente majore ale proiectului
b) Asistenta tehnica si supervizare
c) Publicitate

5. Analiza economico-financiara
a) Investitia de capital
b) Strategia de contractare
c) Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenariilor)
d) Evolutia prezumata a tarifelor (daca este cazul)
e) Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie,
operarea noilor investitii, intretinerea de rutina si reparatii)
f) Evolutia prezumata a veniturilor (daca este cazul)
g) Analiza cost - beneficiu
h) Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale)
i) Analiza de senzitivitate
j) Indicatori calitativi
k) Indicatori cantitativi

6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei:
- sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeana;
- imprumuturi;
- buget de stat;

149
150
- buget local.

7. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


a) Numar de locuri de munca create in faza de executie
b) Numar de locuri de munca create in faza de operare

8. Avize si acorduri
Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea
realizarii investitiei;
- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic,
avizat si aprobat potrivit legii;
- avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan,
apa, canal, telecomunicatii etc.);
- avizele pentru consumul de combustibil;
- acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor;
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

B. Partile desenate
- Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5.000)
- Plan general (1:5.000 - 1:500)"

CURRICULUM VITAE

150
151

Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Nume stradă, Număr imobil, , cod poştal, localitate, ţară
Telefon Mobil:
Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate

Data naşterii

Sex

Locul de muncă /
Domeniul
ocupaţional

Experienţa
profesională

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă,


începând cu cea mai recentă dintre acestea.
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ


şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent.
Calificarea /
diploma obţinută

151
152
Disciplinele
principale studiate /
competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională

Aptitudini şi
competenţe
personale

Limba maternă Precizaţi limba maternă

Limbi străine
cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs Exprimare
conversaţie oral scrisă
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru
Limbi Străine

Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe


abilităţi sociale şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe


aptitudini şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
organizatorice

Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe


aptitudini tehnice şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe


aptitudini de şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
utilizare a
calculatorului

152
153

Competenţe şi Descrieţi aceste competenţe


aptitudini artistice şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Alte competenţe şi Descrieţi aceste competenţe


aptitudini şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de Menţionaţi dacă deţineţi


conducere un permis de conducere şi categoria.

Informaţii Includeţi aici orice alte informaţii utile,


suplimentare care nu au fost menţionate anterior,
de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

PLANUL DE AFACERI
(model orientativ)

153
154
1. Introducere

 Scurtă descriere a firmei, viziune, misiune, obiective


 Scurtă descriere a produsului (produselor), serviciului (serviciilor)
 Scurtă descriere a echipei de coordonare, management, resurse umane implicate

2. Descrierea microîntreprinderii

În acest capitol descrieţi, în detaliu, firma, menţionând următoarele:


 Denumirea firmei
 Forma de organizare
 Numele complete ale administratorilor şi acţionarilor.
 Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale
 Definirea afacerii/ activităţii. Descrieţi, pe scurt, produsele şi/sau serviciile oferite
(acestea vor fi detaliate mai jos).
 Istoria firmei. Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia produselor/ serviciilor precum şi
evoluţia vânzărilor, profiturilor. Descrieţi poziţia curentă a firmei.
 Obiectivele firmei – planul de dezvoltare pentru următorii ani (până la 5 ani),
evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect.
Descrieţi obiective realiste şi credibile.

3. Prezentarea produsului/ serviciului

În acest capitol, descrieţi şi explicaţi, în detaliu, produsul/serviciul ce face obiectul investiţiei.


Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă, culoare, design, capacităţi),
tehnologia utilizată în producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forţa de
muncă, patente etc – localizaţi, la nivel de regiune de dezvoltare/judeţ, sursa acestor
elemente).
Descrierea serviciului: ce reprezintă, ce nevoi satisface, care sunt materialele şi
echipamentele necesare prestării serviciului, etape în procesul de prestare a serviciului,
beneficii pentru clienţi.
Prezentaţi modul în care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate în producerea/ menţinerea/
dezvoltarea produsului/ serviciului.
Evidenţiaţi calităţi/avantaje ale produsului/ serviciului dvs. faţă de cel al competitorilor.
Puteţi, de asemenea, să enumeraţi/ descrieţi produse/ servicii viitoare şi planificarea
dezvoltării acestora, evidenţiind astfel, evoluţia strategiei de dezvoltare a produsului/
serviciului în funcţie de evoluţia pieţei.

4. Analiza pieţei

Descrieţi piaţa pe care activaţi sau pe care intenţionaţi să intraţi:


 aria geografică de acoperire a produsului/ serviciului
 clienţi existenţi şi potenţiali
 analiza stadiului actual al pieţei – nevoi şi tendinţe
 previzionarea creşterii pieţei
 definirea potenţialelor segmente ale pieţei produsului/serviciului dvs.
 analiza principalilor participanţi pe piaţa produsului/serviciului; punctele tari şi
punctele slabe ale competitorilor (direcţi şi indirecţi); elemente care influenţează
comportamentul cumpărătorilor
 analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor/ serviciilor pe piaţă

154
155
5. Strategia de marketing

Descrieţi strategia de abordare/introducere a produselor şi serviciilor pe piaţă (sau de


menţinere/ îmbunătăţire a cotei de piaţă în cazul unor servicii existente). Tot aici se va
evidenţia strategia de marketing pentru promovarea produselor şi serviciilor respective şi
modalităţile de punere în practică a acesteia, inclusiv:
 Punctele tari ale afacerii (produsului/ serviciului), avantaje oferite faţă de competitori
 Poziţionarea pe piaţă a produsului/ serviciului, caracteristici care îl diferenţiază de
competitori
 Politica de preţ, legătura dintre politica de preţ, caracteristicile produsului/
serviciului şi tendinţele pieţei
 Promovarea produsului/ serviciului
 Distribuţia produsului/ serviciului
 Strategia de vânzări: descrieţi modalitatea în care firma va aborda clienţii (e.g.
modalităţi de comunicare)
 Previzionarea vânzărilor, în baza analizei pieţei

6. Analiza financiară

 Calculaţiile de costuri şi venituri care fundamentează proiecţiile de cheltuieli şi


venituri.
 Proiecţia bilanţului (pe o perioadă de 3 ani după finalizarea proiectului)
 Proiecţia contului de profit şi pierdere (pe o perioadă de 3 ani după finalizarea
proiectului)
 Proiecţia fluxului de lichidităţi (cash-flow) (pe durata implementării proiectului şi 3
ani după încetarea finanţării nerambursabile)
 Planul şi sursele de finanţare a investiţiei (pe durata implementării proiectului şi 3
ani după încetarea finanţării nerambursabile)

7. Anexe şi alte documente

Includeţi alte documente ce consideraţi a fi relevante, sau care susţin anumite puncte de
vedere din planul de afaceri.

MODELUL SCRISORII DE GARANŢIE BANCARĂ


[ Prezentul model are caracter informativ]

155
156

Număr / Data ORIGINAL

Stimate domn / Stimata doamna,

Înţelegem ca a fost încheiat contractul de finanţare cu nr.………….. între Autoritatea


de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii
Economice şi ………………………………., în calitate de beneficiar al finanţării
nerambursabile, având ca obiect……………. şi ca, în conformitate cu prevederile
contractului, este necesară prezentarea de către …………. a unei garanţii în valoare de
…………. reprezentând 20% din valoarea finanţării acordate. Această garanţie este necesară
în cazul în care beneficiarul nu se achită de obligaţiile contractuale aşa cum sunt specificate în
contract.

La solicitarea ………………… noi, ……………………………., prin prezenta ne


angajăm irevocabil să vă restituim la prima dumneavoastră cerere, fără a ţine seama de
valabilitatea şi efectele contractului mai sus menţionat şi renunţând la toate drepturile de
obiecţiune şi de apărare decurgând din contractul menţionat, orice sumă până la maximum
……………….[în cifre şi litere] la primirea cererii dumneavoastră de plată, prezentată în
scris şi semnată de persoana autorizată, precum şi a confirmării dumneavoastră scrise că
………………. nu şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu termenii contractuali şi, ca
urmare, dumneavoastră sunteţi îndreptăţiţi să solicitaţi această sumă.

Prezenta scrisoare de garanţie intra în vigoare numai în cazul în care …………………


face dovada existenţei contractului de finanţare nerambursabilă mai sus menţionat.

Scrisoarea de garanţie expiră la data de ……………….. [30 de zile după depunerea


ultimei cereri de rambursare] în întregime şi în mod automat dacă cerea dumneavoastră scrisă
de plata şi confirmarea dumneavoastră scrisă, nu sunt în posesia noastră înainte sau cel mai
târziu la acea dată (cu condiţia ca data respectivă să fie o zi bancară, altfel se ia în considerare
ultima zi bancară). Prezenta scrisoare se poate prelungi numai în cazul solicitării
dumneavoastră în scris şi în baza unui act adiţional care să ateste prelungirea duratei
contractului de finanţare nerambursabilă.

Prezenta scrisoare de garanţie devine în mod automat nulă şi neavenită după expirarea
termenului de valabilitate, indiferent dacă acest document ne este restituit sau nu.

Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Publicaţiei 458 a CCI Paris şi este guvernată
de legea română, locul de judecată al eventualelor litigii fiind municipiul Bucureşti.

Semnătură autorizată

NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE PĂSTRARE AL


DOCUMENTELOR ŞI AL EVIDENŢEI CONTABILE
156
157
LEGATE DE PROIECT

Număr contract finanţare:

Denumire beneficiar:

Locul de păstrare al documentelor aferente proiectului: (adresa completă)

Scurtă descriere a modalităţii de păstrare a documentelor aferente proiectului:


(criterii de păstrare, suportul de date utilizat, alte informaţii relevante)

Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completează în situaţia în care


există mai multe locaţii în care sunt păstrate documentele, detaliindu-se, pe cât posibil, unde
se găsesc documentele în anumite momente din timp)

Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa completă)

Scurtă descriere a modalităţii de arhivare a documentelor aferente proiectului:


(criterii de arhivare, suport de date utilizat, alte informaţii relevante)

Scurtă descriere a modului în care se realizează evidenţa contabilă distinctă


privind proiectul: (codificarea aleasă pentru identificarea tranzacţiilor privind proiectul,
precum şi gradul de detaliere privind sistemul analitic de evidenţă contabilă pentru proiect)

INFORMAȚII UTILE

157
158

Link-uri utile - Programele Operationale


AUTORITĂŢI DE MANAGEMENT (AM)
AM pentru
www.inforegio.ro
Programul Operaţional Regional (POR)
AM pentru
Programul Operaţional Sectorial Creşterea amposcce.minind.ro
Competitivităţii Economice (POSCCE)
AM pentru
Programul Operaţional Sectorial www.fseromania.ro
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
AM pentru
Programul Operaţional Sectorial
modernizare.mai.gov.ro
Dezvoltarea Capacităţii Administrative
(DCA)
AM pentru
Programul Operaţional Sectorial Mediu www.mmediu.ro
(POS-M)
AM pentru
Programul Operaţional Sectorial Transport www.mt.ro
(POS-T)
Programele de Cooperare Teritorială
www.infocooperare.ro
Europeană
AM pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală www.madr.ro
(PNDR)
AM pentru
Programul Operaţional pentru Pescuit www.madr.ro
(POP)
Autoritatea pentru Coordonare a
www.fonduri-ue.ro
Instrumentelor Structurale

ORGANISME INTERMEDIARE
Organisme Intermediare pentru POR
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 1 Nord Est www.adrnordest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2 Sud Est www.adrse.ro
158
159
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia www.adrmuntenia.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 4 Sud Vest Oltenia www.adroltenia.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 5 Vest www.adr5vest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6 Nord Vest www.nord-vest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru www.adrcentru.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 Bucuresti Ilfov www.adrbi.ro
Organisme Intermediare pentru POSCCE
Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi
www.mimmctpl.ro
Mediului de Afaceri
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică (ANCS) din
http://www.mct.ro/
cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării si Inovării
Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale (MCSI) http://www.mcsi.ro/
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii http://fonduri.mcsi.ro/
Informaţionale (OIPSI)
Direcţia Generală Energie, Petrol si Gaze (DGEPG) din cadrul
http://oie.minind.ro/
Ministerului Economiei
Organisme Intermediare pentru POSDRU
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi
http://www.tvet.ro/
Tehnic
AGENŢII
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit http://www.apdrp.ro/
Agenţia Naţională pentru Pescuit si Acvacultură http://www.anpa.ro/
Link-uri utile UE
Comisia Europeană www.europa.eu
Parlamentul European www.europarl.europa.eu
Delegaţia Comisiei Europene in România www.infoeuropa.ro
Consiliul Municipalităţilor şi Regiunilor din Europa www.ccre.org

Link-uri utile - Programele Operationale de Cooperare Teritoriala


Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria www.cbcromaniabulgaria.
(PO RO-BG) eu
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (PO www.romania-serbia.net
RO-SE)
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova www.ro-ua-md.net
(PO RO-UA-MD)
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România www.huro-cbc.eu
(PO HU-RO)
Programul Operaţional Comun Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina (PO HU-SK-RO-UA)
Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei www.southeast-europe.net
(PO SEE)

159
160
Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării www.blacksea-cbc.net
Negre (PO Marea Neagră)
Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C www.interreg4c.net
Programul de Cooperare Interregională URBACT II www.urbact.eu
Programul de Cooperare Interregională ESPON 2013
Programul de Cooperare Interregională INTERACT 2013 www.interact-eu.net
Linkuri utile din România
Guvernul României www.guv.ro
Portalul Autoritătii de Management pentru Cadru de Sprijin anaf.mfinante.ro/
Comunitar
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale www.mmuncii.ro
Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii www.edu.ro
Curtea de Conturi a României www.rcc.ro
Federaţia Autorităţilor Locale www.falr.ro
Uniunea Consiliilor Judeţene din România www.uncjr.ro
Asociaţia Comunelor din România www.acor.ro
Asociaţia Oraşelor din România www.aor.ro
Agentia Naţională pentru Protecţia Mediului www.anpm.ro
Institutul European din România www.ier.ro

DICŢIONARUL FONDURILOR EUROPENE

A
A.M.P.O.R.:
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.

Acquis comunitar:
Întreaga legislaţie primară şi derivată, precum şi ansamblul politicilor şi instituţiilor
create pentru a asigura aplicarea, respectarea şi dezvoltarea corespunzătoare şi continuă a
acestei legislaţii.

Administrator sau Custode:


Persoană fizică sau juridică care are calificarea, instruirea şi mijloacele necesare
pentru a aplica măsurile de ocrotire şi conservare a bunurilor încredinţate, atestate de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Agenția pentru Dezvoltare Regională:


Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică,
care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale şi care se organizează şi funcţionează în
condiţiile Legii nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi
completările ulterioare

Ajutor de stat:
Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrative-
teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unităţilor administrative-teritoriale ori de alte
organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de
formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor

160
161
întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează
comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerată
incompatibilă cu un mediu concurenţial normal. L 143/1999 republicata în MO nr.744/2005

Apel de proiecte cu depunere continuă:


Apel de proiecte pentru care depunerea cererilor de finantare se face pâna la termenul
limita anuntat. Dupa închiderea termenului limita de depunere a cerererilor de finantare, nu
mai pot fi depuse cereri de finantare/proiecte decât dupa formularea unui nou apel de proiecte
de catre Organismul Intermediar. Evaluarea si selectia proiectelor se face într - o singura
sesiune, prin punctare în sistem „grila de evaluare”, cu ordonare în functie de punctajul
obtinut. Sunt finantate proiectele care depasesc pragul minim de calitate, în ordinea
punctajului, pâna la concurenta sumei alocate pentru apelul de proiecte.

Arie de protecţie specială avifaunistică:


Sit protejat pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu
reglementările comunitare.

Arie naturală protejată:


Zonă terestră, acvatică şi/sau subterană în care există specii de plante şi animale
sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice,
speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită, care are
un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor legale.

Arie specială de conservare:


Situl de importanţă comunitară desemnat printr-un act statuar, administrativ şi/sau
contractual în scopul aplicării măsurilor de conservare necesare pentru menţinerea sau
restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor
speciilor pentru care situl este desemnat.

Arie/sit:
Zonă definită geografic exact delimitată.

Asistenţă publică integrată de urgenţă:


Asistenţa asigurată de instituţiile publice de stat aflate în structurile Ministerului
Sănătăţii Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi/sau în structura autorităţilor
publice locale, precum şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin Direcţia pentru apel
unic de urgenţă 1-1-2. Ea include ansamblul de măsuri şi activităţi cu caracter logistic, tehnic
şi medical, destinate în principal salvării şi păstrării vieţii.

Asociaţii de dezvoltare intercomunitară:


Structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în
condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte
de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

Audit public intern:


Activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere
conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând
activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o
abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea
sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de
administrare. L 672/2002

161
162

Autoritate de certificare şi plată:


Structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de
certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană,
primirea de la Comisia Europeană a OUG nr. 64/2009 fondurilor transferate României din
instrumente structurale şi transferul către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de
management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi a celor alocate de la
bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează mecanismul plăţii directe;

Autoritatea de Audit:
Organism independent pe lânga Curtea de Conturi. înfiinţat prin Legea nr. 200/2005
privind aprobarea OUG nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea
şi funcţionarea Curţii de Conturi, care realizeză auditul de sistem, verificări pe bază de
eşantion pentru FC, FEDR şi FSE şi declaraţii la finalizarea proiectelor.

Autoritatea de Certificare şi Plată:


Structură organizatorică în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, responsabilă
de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi
pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european şi Fondul de coeziune şi asigurarea transferului acestora către
beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri
alocate de la bugetul de stat (v. Ordonanţa nr. 29 din 2007 privind modul de alocare a
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat,
inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, art. 1 alin. (2)
lit. C).

Autoritate de Management:
O autoritate publică sau un organism public sau privat national, regional sau local,
desemnat de Statul Membru pentru managementul programului operational;
Reg.(CE) Consiliului nr.1083/2006.

Autoritate de Management pentru POS Transport:


Organismul public care asigură gestionarea asistenţei financiare din instrumentele
structurale pentru investiţii prioritare de transport. Conform HG nr. 497/2004, Ministerul
Transporturilor, prin Direcţia Generală Relaţii Financiare Externe, îndeplineşte rolul de
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Transport.

Autoritatea de management pentru Program:


Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor are responsabilitatea
managementului, gestionării și implementării asistenței financiare din instrumente Structurale
ale Uniunii Europene pentru Programul Operațional Regional în cadrul perioadei de
programare 2007 – 2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 497 din 2004
privind stabilirea cadrului instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea
instrumentelor structurale și ale Hotărârii de Guvern nr. 361 din 2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale:


Este instituţia căreia îi este încredinţată coordonarea managementului si implementării
Instrumentelor Structurale în România, asumându-si responsabilităţile atribuite „Autorităţii de
Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ” conform Hotărârii de Guvern HG
128/2006, de modificare a HG 497/2004. ACIS este o instituţie în cadrul Ministerului

162
163
Finanţelor Publice. Sarcinile sale sunt de a sprijini programarea, dezvoltarea si implementarea
Programelor Operaţionale din cadrul CSNR pentru a asigura coordonarea si coerenţa în cadrul
programelor si în legătură cu Programul de Dezvoltare Rurală si cu Programul Operaţional
pentru Piscicultură.

Avans:
Sume transferate de către Beneficiar unui contractor, în baza documentelor
justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale
(Ordonanţa nr. 29 din 31 ianuarie 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale,
a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Aviz Natura 2000:


Act tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care
confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi
faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării.

Axă prioritară:
Una dintre priorităţile strategice dintr-un program operaţional; cuprinde un grup de
operaţiuni legate între ele şi având obiective specifice măsurabile. (Regulamentul Consiliului
nr. 1083 din 2006)

B
Bazin hidrografic:
Suprafaţă totală de teren de pe care îşi colectează apele (se drenează) un curs deapă şi
afluenţii săi.

Beneficiar:
Organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori
privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de
utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi
implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional.

Biodiversitate:
Variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice
continentale şi complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică,
interspecifică şi diversitatea ecosistemelor.

C
Cadrul Naţional Strategic de Referinţă:
Documentul aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România, ca stat
membru, în urma evaluării Planului naţional de dezvoltare. CNSR conţine contribuţia din
instrumentele structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităţilor si
măsurilor conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare. Prevederile acestui document se
implementează prin intermediul programelor operaţionale.

Cerere de finanţare:
Document prin care este solicitat sprijinul unui finantator pentru acoperirea costurilor
de functionare ale unui proiect; in acest scop, in cadrul cererii este prezentat detaliat proiectul,
este argumentata necesitatea lui si sunt prezentate avantajele sale.

163
164

Cerere de rambursare:
Cerere adresată instituţiei finanţatoare, de către o persoană fizică sau juridică, prin
care aceasta din urmă solicită decontarea unor cheltuieli deja efectuate.

Cheltuială publică:
Orice participare publică la finanţarea unor operaţiuni, provenită din bugetul
statului, al autorităţilor regionale sau locale, din bugetul general al Comunităţii Europene
privind Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, sau orice altă cheltuială similară. Orice
participare la finanţarea unor operaţiuni, provenind din bugetul organismelor de drept public
sau al asociaţiilor formate din una sau mai multe autorităţi regionale, locale sau din organisme
de drept public, care acţionează în conformitate cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 31 martie 2004, privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii este considerată cheltuială
similară. Reg.Consiliului (CE) nr. 1083/2006

Cheltuieli eligibile:
Cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul
programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din
bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a Beneficiarului.

Cheltuieli generale de administraţie:


Reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi
care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul operaţiunii. Lista tipurilor de
cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de fiecare autoritate de management şi se
aprobă prin ordin comun al ministrului coordonator al autorităţii de management şi al HG
nr.759/2007 ministrului economiei şi finanţelor.

Cheltuieli neeligibile:
Cheltuielile neeligibile în cadrul proiectului sunt cheltuielile care NU sunt incluse în
lista cheltuielilor eligibile prevăzută în Conditiile Specifice corespunzătoare fiecărei cereri de
propuneri de proiecte, dar sunt necesare proiectului, care vor fi suportate de dumneavoastră în
calitate de beneficiar si nu vor fi luate în considerare la calcularea valorii contributiei
dumneavoastră pentru proiect. Ghid solicitant 2009 – conditii generale (aprobat prin ordin al
ministrului muncii, familiei si protectiei sociale)

Circuitul auditului:
Stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la acestea,
precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete, pentru toate stadiile desfăşurării
unei acţiuni, care să permită totodată reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la
detalii individuale şi invers L 672/2002

Cofinanţare:
Finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin
credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse externe. L 500/2002

Cofinanţare privată:
Orice contribuţie la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută
la lit. k), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale.
OUG nr. 64/2009

Cofinanţare publică:

164
165
Orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,
cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cofinanţarea acordată de la
bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3), precum şi alte
cheltuieli similare, în sensul art. 2 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; OUG nr.
64/2009

Comitet de evaluare:
Organism, fara personalitate juridica, creat la nivelul Autoritatii de
Management/Organismului Intermediar care are ca scop evaluarea proiectelor depuse de
solicitanti în scopul finantarii prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii
Economice 2007-2013.

Comitet de Monitorizare a Programului Operațional Sectorial Creșterea


Competitivității Economice:
Comitet înființat de catre statele membre pentru fiecare program operational având
atributii de decizie s i functii de monitorizare si supervizare a calitatii implementării
Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 și de
urmărire a realizării obiectivelor programului, prin utilizarea eficienta a resurselor alocate.
Este organismul deliberativ, fara personalitate juridica, care asigura urmarirea eficacitatii si
calitatii implementarii asistentei financiare nerambursabile prin Programul Operational
Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, modul de utilizare si impactul acesteia, cu
respectarea prevederilor comunitare in materie.

Comitetul de Monitorizare a Programului operaţional regional (CMPOR):


Structură naţională de tip partenerial fără personalitate juridică, cu rol decizional şi
strategic în procesul de implementare a Programului operaţional regional 2007-2013. CMPOR
are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului. CMPOR se
organizează conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 privind
regulile generale de aplicare a Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social
European şi Fondului de Coeziune.

Comitet Regional de Evaluare Strategică si Corelare:


Organismul regional, fără personalitate juridică, constituit în scopul evaluării gradului
în care proiectele finanţabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pot
contribui la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum şi a corelării
la nivel regional a proiectelor finanţabile din fonduri publice.

Conflict de interese:
Conform Ghidului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD),
conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă de organizaţia în care îşi desfăşoară
activitatea şi interesele personale ale unui angajat, în care angajatul are interese în calitatea sa
de persoană privată, care ar putea influenţa în mod necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi
responsabilităţilor de serviciu (Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în
administraţia publică, iunie 2003 ).

Contract:
Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între beneficiar si contractor, în vederea execuţiei
unei lucrări, furnizării unor produse sau prestării unor servicii.

Contract de delegare de gestiune a unui serviciu:

165
166
Contract prin care o unitate administrativ-teritorială sau o asociaţie de dezvoltare
comunitară atribuie ori încredinţează unuia sau mai multor operatori titulari de licenţă
gestiunea unui serviciu de utilităţi publice sau activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice
a cărui răspundere o are, precum şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent.
Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, pe seama
şi în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat imperativ
acordat de acestea.

Contract de finanţare:
Actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Organismul Intermediar şi Beneficiar, prin
care se aprobă spre finanţare un proiect, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013.

Contractor:
Persoana fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu care beneficiarul de
finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 a încheiat contractul de
execuţie a unei lucrări, de furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii.

Contributia nationala a Programului Operational Sectorial Cresterea


Competitivitatii Economice:
Totalul sumelor cheltuite în cadrul implementarii Programului Operational Sectorial
Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 si care este formata din co-finantarea
publica, cheltuielile conexe si cheltuielile neeligibile.

Conservare:
Ansamblu de măsuri care se pun în aplicare pentru menţinerea sau refacerea
habitatelor naturale şi a populaţiilor de specii de faună şi floră sălbatice, într-o stare
favorabilă.

Conservare în situ:
Protecţia şi conservarea bunurilor patrimoniului natural în mediul lor natural de
geneză, existenţă şi evoluţie.

Conservare ex situ:
Protecţia şi conservarea bunurilor patrimoniului natural în afara mediului lor natural
de geneză, existenţă şi evoluţie.

Constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli:


Activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată
sub forma unui titlu de creanţă. OG nr. 79/2003

Contract de achiziţie publică:


Contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art.
229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante,
pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect
execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei
ordonanţe de urgenţă. OUG nr.34/2006 (actualizată)

Contract de concesiune de lucrări publice:

166
167
Contractul care are aceleaşi caracteristici caşsi contractul de lucrări, cu deosebirea că
în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din
partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul
lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani
prestabilite. OUG nr.34/2006 (actualizată)

Contract de concesiune de servicii:


Contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că
în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din
partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o
perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite.
OUG nr.34/2006 (actualizată)

Contract de finantare:
Reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţa financiară nerambursabilă
aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program
operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor. HG nr.759/2007

Contractant:
Ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică.
OUG nr. 34/2006 (actualizată)

Contribuţia publică naţională totală:


Totalul fondurilor publice necesare implementării programelor operaţionale, format
din cofinanţarea publică şi fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;
OUG nr. 64/2009

Control financiar preventive:


Activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe
seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.
L nr. 84/2003

Control financiar public intern:


Întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control
ale entităţilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern şi dintr-o unitate centrală care este
responsabilă de armonizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de control şi audit.
L nr. 672/2002

Control intern:
Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul
intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările
legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace;
acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.
L nr. 84/2003

Corecţie financiară:
Măsură cu caracter financiar, dispusă de către organele de control ale Organismului
Intermediar, precum şi ale oricăror alte instituţii abilitate sa efectueze controlul asupra
utilizarii finantarilor obtinute din fonduri structurale, ce constă în obligarea beneficiarului de a
restitui un procent din finantarea primita, ca urmare a nerespectarii prevederilor contractului
de finantare si ale legislatiei aplicabile”.

167
168

Coridor ecologic:
Zonă naturală sau amenajată care asigură cerinţele de deplasare, reproducere şi refugiu
pentru speciile sălbatice terestre şi acvatice.

Creanţele bugetare rezultate din nereguli:


Sume de recuperat la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau la bugetele
administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi/sau la bugetele de cofinanţare aferente, ca
urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare
aferente şi/sau ca urmare a obţinerii necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din
sistemul de finanţare integrală ori parţială a acestor fonduri; OG nr. 79/2003

Credit bugetar:
Suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa
şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului
bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja,
ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni.
L nr. 84/2003

Credit de angajament:
Limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar, în
limitele aprobate. L nr. 84/2003

CRM – Customer Relationship Management:


Sistem informatic integrat folosit de către un agent economic pentru planificarea şi
controlul activităţilor pre şi post vanzare. CRM include toate aspectele referitoare la
prospectarea pieţii, atragerea clienţilor, incluzând call center, departament de vânzări,
marketing, suport tehnic, etc. Principalul obiectiv al unui sistem CRM este acela de a
imbunătăţi relaţia companiei cu clienţii pe termen lung.

Criterii de eligibilitate:
Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca solicitantul pentru a fi admis în cadrul
schemei de finantare.

Criterii de selectie si evaluare:


Conditiile în baza carora se acorda un anumit punctaj pentru proiectele si evaluare
depuse.

D
De minimis:
Acesta este pragul sub care cerinţele Regulilor pentru ajutorul de stat nu se aplică.
Solicitantul nu a beneficiat în ultimii doi ani fiscali şi în anul fiscal în curs (fie din surse ale
statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare) de ajutor care, cumulat, să
depăşească echivalentul în lei a 200.000 de euro. În cazul operatorilor economici din
domeniul transportului rutier limita se coboară la echivalentul în lei a 100 000 euro pe o
perioadă de trei ani fiscali.

DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă:

168
169
Departamentul este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă –
OLAF din cadrul Comisiei Europene, având calitatea de Serviciu de coordonare antifraudă în
România (conform Deciziei Primului Ministru 205/2007)

Documentul Cadru de Implementare a Programului Operational Sectorial


“Cresterea Competitivitatii Economice”:
Documentul care detaliaza modalitatea in care vor fi implementate strategia si
prioritatile Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”.

Documentaţie de atribuire
Documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de
achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după
caz, documentaţia descriptivă. OUG nr. 34/2006 (actualizată)

Domeniu Major de Intervenţie:


Una dintre acţiunile strategice prevăzute în cadrul unei axe prioritare care cuprinde un
grup de operaţiuni asemănătoare.

Durata de implementare a proiectului:


Perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data transmiterii de
către beneficiar a ultimei cereri de rambursare către Organismul Intermediar.

E
Eficacitate:
Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi
raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective.
L 84/2003

Eficienţă:
Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate. L 84/2003

ERP – Enterprise resource planning:


Sistem informatic integrat care asigură inter-operabilitatea tuturor departamentelor din
cadrul unei companii, din punct de vedere al proceselor derulate. Un sistem ERP include
module de software pentru producţie, comenzi, contabilitate , furnizori, depozite, transport,
resurse umane, etc.

Evacuarea:
Măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori producerii
unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi
afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de
populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură condiţii de
protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor
economici.

Evaluarea Impactului asupra Mediului:


Este o procedură prin care se evaluează potenţialele efecte negative pe care un proiect,
public sau privat, un plan sau program le poate avea asupra mediului prin natura, dimensiunea
sau localizarea lui.

F
169
170
Factor de risc:
Fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi timp şi spaţiu, care
pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc.

Faliment:
Demersurile de nesolvabilitate în accepţiunea Articolului 2(a) din Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 1346/2000. Reg. Comisiei (CE) nr. 1828/2006

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR):


Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de
investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi
întreprinderi mici şi mijlocii. Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al
Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare

Fondul Social European (FSE):


Fondul Structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de
ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare a resurselor umane. Regulamentul (CE)
nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul
Social European

Fondurile comunitare:
Sume provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de
Comunitatea. Europeană OG nr. 79/2003

Fonduri publice:
Conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările
ulterioare, fondurile publice reprezintă sumele alocate de la bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele
instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz,
bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor
provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi
şi alte costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Conform Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, fonduri publice locale reprezintă
sumele prevăzute la art. 1 alin (2) din lege, precum si cele gestionate in afara bugetului local.

Fonduri structurale:
Sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea
disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi
sociale. Fondurile structurale sunt Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul
Social European.

Fraudă:
Orice actiune sau omisiune intentionată în legatură cu obţinerea, utilizarea sau
gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunitatilor Europene
sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, precum şi/sau din bugetele de
cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare,
sau prin alte legi speciale. OG nr. 79/2003

170
171
I
IMM - Întreprinderile mici şi mijlocii:
Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de
salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele
categorii:
a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau
deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
b) întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă
sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
c) întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală
netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc
echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Insolvenţă:
1 ► Incapacitatea unei unităţi administrativ-teritoriale de a-şi achita obligaţiile de
plată lichide şi exigibile, cu excepţia celor care se află în litigiu contractual – art. 2, alin. 38
din Lg. 273/2006 a finanţelor publice locale, publicată în M.Of. nr. 618 din 18 iulie 2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
2 ► Acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la
scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori;
b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă
datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

Instrumente structurale:
Asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membrual
Uniunii Europene, prin intermediul Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul
Social European şi Fondului de Coeziune.

Intervenţia operativă:
Acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile specializate în scopul
prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a consecinţelor
acesteia.

L
Lichidarea cheltuielilor:
Fază în procesul execuţiei bugetare în care se verifică existenţa angajamentelor, se
determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică condiţiile de exigibilitate ale
angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operaţiunile respective. L nr.
500/2002

Licitaţie electronică:
Procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor, în care ofertanţii
au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preţurile
prezentate şi/sau de a imbunătăţi alte elemente ale ofertei; evaluarea finală trebuie să se
realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate. OUG nr.34/2006 (actualizată)

M
Managementul situaţiei de urgenţă:
171
172
Ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie,
instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc,
evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de
acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate.

Monitorizarea situaţiei de urgenţă:


Proces de supraveghere necesar evaluării sistematice a dinamicii parametrilor situaţiei
create, cunoaşterii tipului, amplorii şi intensităţii evenimentului, evoluţiei şi implicaţiilor
sociale ale acestuia, precum şi a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse pentru gestionarea
situaţiei de urgenţă.

N
Neregulă:
Orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, precum şi orice nerespectare
a prevederilor memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor
de finanţare privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea
Europeană, precum şi a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor
memorandumuri/acorduri, rezultând dintr-o acţiune sau omisiune a operatorului economic,
care, printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităţii
Europene şi/sau a bugetelor prevăzute la art.1 alin (2) lit. a) – f) şi i) din Legea nr. 500 din
2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin (2)
lit. a) – d) din Legea 273 din 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare.

Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale:


Clasează regiunile statelor membre în funcţie de o serie devariabile socio-economice.

O
Obiectivul convergenţă:
Obiectivul finanţat din instrumente structurale, cu scopul creşterii convergenţeistatelor
membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate.

OLAF - Oficiului European de Lupta Antifrauda:


Misiunea acestuia este aceea de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene,
de a lupta impotriva fraudei, corupţiei şi a altor activităţi ilegale, precum şi de a combate
conduita necorespunzătoare a funcţionarilor din cadrul Instituţiilor Europene
(http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html)

Operator economic:
Orice personă fizică sau juridică sau orice altă entitate ce participă la implementarea
asistenţei din partea Fondurilor, cu excepţia situaţiei în care un Stat Membru îşi exercită
prerogativele ca autoritate publică; oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori
executant de lucrări -persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de
persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau
execuţie de lucrări. Reg. Comisiei (CE) nr. 1828/2006 OUG nr. 34/2006 (actualizată)

Operator Regional:
Societate comercială pe acţiuni cu capital integral al unităţilor administrativ teritoriale
membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară care asigură
implementareaproiectelor de investiţii de interes regional specifice infrastructurii tehnico-

172
173
edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice, promovate de unităţile administrativ-
teritoriale asociate; operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de
dezvoltare intecomunitare, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor comerciale nr.
31/1990, republicată.

Operatorul sistemului electronic de achiziţii publice:


Persoana juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic
destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire.
OUG nr.34/2006 (actualizată)

Operaţiune:
Un proiect sau un grup de proiecte selecţionat de către autoritatea de gestionare a
programului operaţional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia din urmă în conformitate
cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi aplicată de unul sau mai mulţi beneficiari
în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparţine. Reg.Consiliului (CE)
nr.1083/2006

Ordonanţarea cheltuielilor:
Fază în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri şi de
servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată.
L 500/2002

Organism Intermediar:
Orice organism sau serviciu public sau privat care acţionează sub supravegherea unei
autorităţi de gestionare sau de certificare şi care îndeplineşte atribuţii pentru acestea faţă de
beneficiarii care aplică operaţiunile; Reg.Consiliului (CE) nr.1083/2006

Organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional:


Reprezintă instituţia desemnată de Autoritatea de Management care, prin delegare de
atribuţii de la aceasta, implementează axele prioritare / domeniile de intervenţie din
Programul Operaţional Regional 2007-2013.
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 497 din 2004, au fost desemnate cele
opt Agenţii de Dezvoltare Regională.
Pentru domeniul major de intervenţie – Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică,
Organism intermediar este Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi
Profesii Liberale.

Organism Intermediar pentru Programul Operational Mediu:


Structura care îndeplineşte atribuţii delegate de către Autoritatea de managementvizavi
de relaţia cu beneficiarii. Pentru POS Mediu, Organismele Intermediare sunt organizate la
nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite, ca unităţi fără personalitate juridică, finanţate
integral din bugetul de stat şi aflate în subordinea MMDD.

P
Planul Naţional de Dezvoltare:
Document de planificare strategică şi programare financiară, care are ca scop să
orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi financiară a României pentru atingerea
obiectivului UE, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale (Hotărârea de Guvern nr.
497 din 2004 cu modificările şi completările ulterioare)

173
174

Plata cheltuielilor:
Fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publică
achită obligaţiile sale faţă de terţi. L nr. 500/2002

Plată directă:
Transferul direct din contul Autorităţii de certificare şi plată în contul beneficiarului al
sumelor reprezentând prefinanţare şi/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, precum şi
restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea
adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din
instrumente structurale; OUG nr. 64/2009

Plată indirectă:
Transferul, prin intermediul Unităţii de plată, în contul beneficiarului, al sumelor
reprezentând prefinanţarea şi/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, precum şi restituirea de
la bugetul de stat a sumelor pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite,
aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente
structurale; OUG nr. 64/2009

Prefinanţare:
Sume transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un Beneficiar
din sectorul public sau unei organizaţii non-guvernamentale – prin transfer direct sau prin
intermediul unei unităţi de plată - pentru lichidarea angajamentelor iniţiale de plată faţă de un
contractor, în cadrul unui proiect co-finanţat din instrumente structurale, în baza unui contract
de finanţare încheiat între Beneficiar şi Autoritatea de Management/Organismul intermediar
responsabil(ă), în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor (Ordonanţa nr. 29
din 2007, art.1 alin (2) lit. i, Publicată în Monitorul Oficial Nr. 86 din 2 februarie 2007).

Primul ajutor de bază:


Efectuarea unor acţiuni salvatoare de viaţă unor persoane care au suferit o accidentare
sau îmbolnăvire acută, de către persoane fără pregătire medicală, fără utilizarea unor
echipamente specifice acestui scop. Primul ajutor de bază se acordă de orice persoană
instruită în acest sens sau de persoane fără instruire, la indicaţiile personalului din
dispeceratele de urgenţă.

Procedura de atribuire:
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi
pentru ca acordul părtilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat
valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restransă, dialogul competitiv,
negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii. OUG nr. 34/2006 (actualizată)

Profitul din Exploatare:


Reprezintă venitul din activitatea de baza a societatii, determinat ca diferenta intre
incasarile din productia vanduta si cheltuielile aferente activitatii de baza, calculat conform
contului de profit şi pierdere în formatul standard conform Ordinului MFP 1752 / 2005

Program Operaţional:
Un document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o
strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui
realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de
coeziune şi la FEDER; Reg.Consiliului (CE) nr.1083/2006.

174
175
Document strategic de programare elaborat de Statul Membru şi aprobat de Comisia
Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare sectorială sau regională printr-un
set de priorităţi coerente.

Program Operaţional Regional 2007-2013:


Programul Operaţional Regional (POR) este un program care implementează elemente
importante ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de
Dezvoltare (PND), contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale (PO), la realizarea
obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi Cadrului Naţional
Strategic de referinţă, anume diminuarea disparităţilor între Regiunile de Dezvoltare ale
României.

Program Operaţional Sectorial Transport:


Document strategic aprobat de ComisiaEuropeană pentru finanţarea de investiţii în
domeniul transporturilor, identificat ca sector prioritar în Cadrul Strategic Naţional de
Referinţă.

Proiect:
O serie de activităţi economice indivizibile cu obiective stabilite, conceputepentru a
produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată.

Propunere financiară:
Parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare
şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire.
OUG nr. 34/2006 (actualizată)

Propunere tehnică:
Parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din
documentaţia descriptivă. OUG nr.34/2006 (actualizată)

R
Raportul privind durabilitatea investiţiei:
Documentul standard pentru operaţiuni de infrastructură care atestă faptul că investiţia
făcută prin proiect nu a suferit modificări substanţiale în perioada ultimilor 3 ani de la
finalizare, în conformitate cu Art. 57 alin.(1) din Regulamentul Comisiei Europene (EC) Nr.
1083/2006).

Raportul de progres:
Documentul standard de monitorizare ce prezintă progresul fizic al proiectului.

Regiuni de dezvoltare:
Unităţi teritorial - statistice, alcătuite din 4-7 judeţe prin asocierea liberă a Consiliilor
Judeţene. Ele corespund nivelului NUTS II în Nomenclatorul Unităţilor Statistice Teritoriale
(NUTS) ale EUROSTAT, pentru care se colectează date statistice specifice, în conformitate cu
reglementările EUROSTAT pentru teritoriile de nivel NUTS II.

Regiuni eligibile pentru ajutoarele de stat regionale:


- regiunile în care PIB/locuitor este mai mic de 75% din media Uniunii Europene [art.
87 alin. (3) lit. a) din Tratat].

175
176
- regiunile în care sunt identificate probleme socio-economice în baza indicatorilor
naţionali, propuse de Statele Membre [art. 87 alin. (3) lit. c)].
- regiuni de tipul NUTS-II*3), cu o densitate a populaţiei situată sub 8 locuitori/km^2 sau
regiunile geografice de tipul NUTS-III, cu o densitate a populaţiei situată sub 12,5
locuitori/km^2.
*3) NUTS reprezintă un sistem de clasificare teritorială, instituit prin Regulamentul nr.
1059/2003, folosit de EUROSTAT pentru culegerea datelor statistice. La nivelul 2 (NUTS II)
se regăsesc şi cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. HG nr.651/2006

Reprezentant legal al solicitantului:


Persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte organizaţia şi să
semneze în numele acesteia.

Regulament de Implementare:
Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, care stabileşte regulipentru implementarea
Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 şi a Regulamentului 1080/2006 privind Fondul
European pentru Dezvoltare Regională.

Regulament General:
Regulamentul General al Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006,care stabileşte
prevederi generale privind FEDR , FSE şi FC şi care abrogă Regulamentul 1260/1999.

S
Schemă de ajutor de stat:
Orice act în baza căruia, în condiţiile îndeplinirii anumitor criterii, pot fi acordate
ajutoare individuale unor întreprinderi definite în cadrul actului, în mod general şi abstract şi,
orice act în baza căruia un ajutor care nu este legat de un proiect specific poate fi acordat
uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă nedefinită şi/ sau într-o valoare
nedefinită.

Sistemul Unic de Management al Informaţiei - SMIS (Single Management


Information Sistem):
Este un sistem informatic la scară naţională, carefurnizează informaţii cu privire la
progresul implementării, atât la nivel de proiect cât şi la nivel de program, pentru toate
programele operaţionale.

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională din PND:


Cuprinde priorităţile de dezvoltare ale României la nivel naţional, regional şi local şi
propune susţinerea acestora prin investiţii publice concentrate, alocate pe bază de programe şi
proiecte. Strategia reflectă politica României de dezvoltare regională, conform Legii
dezvoltării regionale (Legea nr. 315 din 2004) şi procesul de descentralizare aşa cum este
detaliat în Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 195 din 2006 precum şi alte legi
relevante. De asemenea, Strategia ia în considerare Orientările Strategice de Coeziune ale UE
pentru perioada 2007–2013 şi Agenda Lisabona.

Strategie de Dezvoltare Regională 2007-2013:


Document elaborat pentru fiecare regiune de dezvoltare, conţine priorităţi şi măsuri ce
vor putea fi finanţate din instrumente structurale prin Programul Operaţional Regional,
Programe Operaţionale Sectoriale, Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală,
precum şi din alte surse de finanţare.

176
177
Subcontractare:
Orice acord scris prin care contractorul, incredinteaza executia unei parti din
contractul de achizitie publica unei terte parti. In cazul finantarilor nerambursabile acordate in
baza unui contract de finantare, subcontractul reprezinta acel acord scris prin care beneficiarul
incredinteaza o parte limitata a actiunii unei terte persoane, alta decat entitatile partenere.
(VR) Ordinul 3/185/2008

Suspiciune de fraudă:
Se referă la o neregulă ce duce la iniţierea de demersuri administrative sau juridice la
nivel naţional, pentru a stabili caracterul intenţionat al comportamentului, în special existenţa
fraudei, aşa cum se menţionează la punctual a) al Articolului 1(1) din Convenţia redactată pe
baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, asupra intereselor financiare ale
Comunităţii Europene. Reg. (CE) nr.1828/2006

U
Unitate de plată:
Structura din cadrul unei autorităţi publice centrale cu rol de Autoritate de
management pentru un program operaţional, având responsabilitatea transferării sumelor de
prefinanţare, cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a sumelor din asistenţa
financiară nerambursabilă către beneficiari.

Unitate de plată pentru POR:


Structură din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, având
responsabilitatea transferării sumelor de pre-finanţare, co-finanţare alocate de la bugetul de
stat, precum şi a sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari (Ordonanţa
nr. 29 din 2007, art. 1 alin(2) lit. f, Publicată în Monitorul Oficial Nr. 86 din 2 februarie 2007).

Unitate de plată pentru POS CCE:


Structură din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor având
responsabilitateatransferării sumelor de cofinanţare alocate de la bugetul de stat, precum şi a
sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă către beneficiari.

V
Vocabularul comun al achiziţiilor publice – CVP:
Desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică,
adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului
privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare
existente. OUG nr. 34/2006 (actualizată)

177
178

BIBLIOGRAFIE
1. Booker Christopher, North Richard, Uniunea Europeana sau marea amagire. Istoria
secreta a constructiei europene, Editura Antet, Filipestii de Targ, Prahova, 2004
2. Diaconu Nicoleta , Sistemul institutional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 2001
3. Leicu Corina, Leicu Ioan , Institutiile comunitare, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
1996
4. Ministerul Finantelor
5. Moroianu Zlatescu Irina , Demetrescu Radu C. , Drept institutional european, Editura
Olimp, Bucuresti, 1999
6. Paun Nicolae , Institutiile Uniuni Europene, Editura Fundatiei pentru Studii Europene,
Cluj-Napoca, 2004
7. Zorgbibe Charles , Constructia europeana. Trecut, prezent, viitor, Editura TREI,
Bucuresti

Site-uri care contin informatii despre Fonduri Europene si despre posibilitatea


accesarii acestora in Romania :
 www.consultanta-proiecte.eu
 www.ec.europa.eu
 www.euro-proiecte.eu
 www.euro-proiect.eu
 www.europroiect.eu
 www.proiecte-europene.eu
 www.finantare-proiecte.eu
 www.fonduri-ue.eu
 www.feadr.eu
 www.fedr.eu
 www.fondsocialeuropean.eu
 www.finantari-europene.eu
 www.finantareeuropeana.eu
 www.finantari-ue.eu
 www.finantaristructurale.eu
 www.finantari-structurale.eu
 www.consultanta-proiecte.ro
 www.euro-proiecte.ro
178
179
 www.euro-proiect.ro
 www.finantari-proiecte.ro
 www.fse-romania.ro
 www.fedr.ro
 www.fondsocialeuropean.ro
 www.finantari-europene.ro
 www.finantari-ue.ro
 www.ro-tourism.eu
 www.tourism-romania.ro
 www.fonduri-structurale.biz
 www.fonduri-europene.org
 www.fonduri-europene.biz
 www.livtour.ro

179